Page 1

Província de L’Hermitage

ButlletíFundació informatiu Champagnat

6

25 d’abril 2014

www.maristes.cat │ www.fundaciochampagnat.cat │fch@maristes.cat

Increment de les cotitzacions socials (aplicació del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre) 

Tal com han anat recollint els mitjans de comunicació (i específicament a la circular que edita la FECC Educadors / info 262, del 20 de gener de 2014), en aplicació del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, en vigor des del dia 22 de desembre de 2013, passen a cotitzar a la Seguretat Social, pel seu import íntegre, alguns conceptes considerats retribució en espècie i que fins ara estaven exempts de cotització.

Concretament, cal cotitzar pels lliuraments de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa o economats de caràcter social; per la prestació del servei d’educació per centres educatius autoritzats als fills dels treballadors, amb caràcter gratuït o pel preu inferior al normal del mercat, i per les primes de contracte d’assegurança d’accidents de treball o de responsabilitat civil del treballador, així com per altres conceptes que es detallen a l’esmentat Reial decret llei.

L’increment directe i inesperat dels costos produït per aquesta nova normativa afecta empreses i treballadors de tots els segments, però és especialment dur en el nostre sector, ateses les millores socials que conté el nostre conveni, sobretot pel que fa als ajuts a l’ensenyament dels fills dels treballadors i el servei de menjador al personal i els seus fills, sense oblidar la repercussió en les assegurances obligatòries i el transport.

Aquest increment de les quotes socials va generar una lògica inquietud i preocupació entre el món empresarial i els treballadors. Des de la publicació del Reial decret, les organitzacions patronals i sindicals representatives del sector de l’ensenyament es van oposar que s’apliqués i han dut a terme una sèrie d’accions, algunes de forma conjunta, davant el Govern central i els grups parlamentaris a les Corts per tal que no es convalidés o per modificar-lo un cop convalidat. Tot i les moltes i intenses gestions realitzades, a hores d’ara no s’ha obtingut una acollida favorable a aquestes pretensions.

Per tant, esgotats els terminis per aplicar les prescripcions del Reial decret llei 16/2013, a la nòmina del mes d’abril ha calgut, en els casos en què era preceptiu, incloure aquests conceptes retributius i efectuar-ne la corresponent cotització, la qual cosa, segons les circumstàncies, pot haver comportat una disminució del líquid a percebre per part del treballador, juntament amb el sobrecost en la quota empresarial.

Així mateix, al llarg del mes de maig –i abans que finalitzi el període reglamentari per a l’ingrés de les quotes– caldrà realitzar les cotitzacions complementàries d’aquests conceptes des de la data d’efecte del Reial decret; és a dir, des del 22 de desembre de 2013 i fins al mes de març de 2014, amb el consegüent recàlcul de les nòmines afectades.

1


Butlletí informatiu FCH Núm. 6 • Abril 2014 

No cal dir que lamentem molt veure’ns obligats a aplicar aquesta mesura dictada pel Govern de l’Estat, que perjudica econòmicament tant els treballadors com, en major mesura, la titularitat del centre. Per això, fins ara ens hem resistit a fer-ho i hem exhaurit tots els terminis. Tots els esforços conjunts d’organitzacions de titulars i sindicats per evitar-ne l’aplicació han resultat infructuosos i, per tant, ara no podem sinó aplicar-lo en tractar-se d’una mesura imposada per la llei i sota risc de greus sancions si no ho fem.

Equip directiu Fundació Champagnat

2

Butlletí fch 6  
Butlletí fch 6  
Advertisement