Page 1

 

ASSOCIACIÓ  NOU  HORITZÒ   Carrer  de  l’Art,  18  baixos   Tel:  93-­‐408  54  44   nouhoritzo@nouhoritzo.cat   www.gentgran.nouhoritzo.cat   NIF  G  08871295  

DECLARADA D’UTILITAT  PÚBLICA   MEDALLA  D’HONOR  DE  BARCELONA  2004    

Homenatge a les sòcies i socis que fan 85 anys i Festa de Tardor

El dissabte  dia  29  de  setembre  plovia  a  bots  i  barrals.     La   festa   semblava   impossible   però…   la   màgia   de   Nou   Horitzó   va   funcionar   i   la   vam   fer   a   cobert,  en  un  espai  cedit  pels  Pares  Mínims,  un  xic  romàntic  i  antic  on  feia  fred  i  on  el   vent  es  passejava  amb  tota  llibertat,  creuant  pels  espais  oberts  a  les  dues  bandes.     Passarem  fred,  ens  refredarem  –dèiem...  Alguns  companys,  fent-­‐ne  cas  omís,  adornaven    


la sala  amb  globus  i   L   banderetes  fins   aconseguir  el  marc   perfecte  per  la  gran   festa.    I  no,  no  vam   passar  fred.       Els  bons  ànims,  les   taules  parades   primorosament  per  la   comissió  de  festes,     eren  al  fons,  en  un   espai  proper  però  més   resguardat.    La  Paella,   acompanyada  de  bon   vi  per  qui  ho  va  voler,  i   el  caliu  entre  tots  els   participants    van  fer   fugir  el  fred  i  vam   gaudir  amb  entusiasme   d’aquest  dia  tan   tradicional  a  la  nostra   entitat.           Vam  finalitzar  amb  jocs   i  molta  gresca  que  va   allargar  l’estada  amb   alegria  i  cares  de     passar-­‐ho  molt  bé.       Fanny  Llorens  

Voldríem comentar  un  tema  que,  molts  o  pocs  de  nosaltres,   hem   sospesat   alguna   vegada.   I   parlem   d’experiències   realment  viscudes  i  comentades  posteriorment.     El   cas   és   el   següent.     Tenim   50,   60   o   70   anys   o   més,     però   encara   conservem   una   suficient   capacitat   per   fer   determinades   activitats   sense   cap   mena   de   preocupació   o   restricció.     I   anem   al   cinema,     a   passejar,   a   visitar   exposicions,   a   fer   alguna   excursió,   etc.   O   sigui   en   dur   una   vida   de   pensionista   tranquil   i   actiu.   I   un   dia,   passem   per   davant  d’una  associació  per  a  gent  gran  i  pensem,  “sí,  quan   sigui  gran  ja  hi  vindré”,  i  pensem  això  perquè  encara  no  ens   sentim  lligats  a  aquell  concepte:  “gent  gran”.   I  és  aquí  on,  creiem,  que  els  qui  pensen  això  s’equivoquen.  I   ara   ens   centrarem   només   en   Nou   Horitzó,   però   no   som   els   únics.  Penseu  en  la  quantitat  d’oportunitats  que  es  perden.   Una   associació   de   gent   gran   ofereix   un   ventall   ample   d’activitats:   des   de   cursets   específics,   trobades,   xerrades,   debats,  activitats  molt  diverses,  amistats...   I   és   aquí   on   podem   acabar   de   desenvolupar   tot   allò   que   portem  a  dintre  nostre.  És  un  enriquiment  constant.  No  cal   esperar  ser  de  l’associació  quan  la  necessitem  perquè  ja  no   som  tan  independents.     Si   alguna   vegada   heu   pensat   allò   de   “quan   sigui   gran   ja   hi   vindré   “,   penseu-­‐hi   ara   mateix.   I   si   coneixeu   algú   que   es   troba  en  la  mateixa  situació,  inciteu-­‐lo  a  participar  en  la  vida   social.    

   

EDITORIAL -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐

 


Comissió del  Butlletí:  Redacció:    Marta  Martín,  Fotografía:    Consol  Ferreri,  Maquetació:    Fanny  Llorens,   Col·∙laboració:    Glòria  Paradell.  

Junta de  Nou  Horitzó:   En  el  nº  77  publicàvem  la  composició  de  la  junta.  Cal  afegir-­‐hi   els  noms  de  la  Teresa  Queralt  i  Angela  Navarro,  que  per  un  error  no  hi  van  constar.        

Som una   Associació   d’utilitat   pública   des   de   1993:   La   declaració   d’utilitat   pública   d’una   associació   correspon   a   la   consellera   de   Justícia   de   la   Generalitat   de   Catalunya.  Les  associacions  declarades  d’utilitat  pública  tenen  els  drets  següents:      

a) Utilitzar en   tota   classe   de   documents   la   menció   “declarada   d’utilitat   pública”,   a   continuació  de  la  seva  denominació.   b) Gaudir   de   les   exempcions   i   els   beneficis   fiscals   que   les   lleis   reconeguin   a   favor   seu,  en  els  termes  i  les  condicions  que  preveu  la  normativa  vigent.   c) Gaudir  dels  beneficis  econòmics  que  les  lleis  estableixin  a  favor  seu.   d) Disposar   d’assistència   jurídica   gratuïta   en   els   termes   que   preveu   la   legislació   específica.   D’altra   banda,   les   associacions   d’utilitat   púbica   han   de   retre   els   comptes  anuals  de  l’exercici  anterior  en  el  termini  dels  sis  mesos  següents  al  seu   acabament,   i   presentar   una   memòria   descriptiva   de   les   activitats   realitzades   durant  aquest  període  davant  de  l’organisme  encarregat  al  registre  corresponent,   on   queden   dipositades.   Així   mateix,   han   de   facilitar   a   les   administracions   públiques  els  informes  que  aquestes  els  requereixin,  en  relació  amb  les  activitats   realitzades  en  compliment  de  les  seves  finalitats.       Participació   de   Nou   Horitzó   en   diferents   col·∙lectius:   La   nostra   entitat   participa   en   diverses  activitats  que  s’organitzen  al  districte  d’Horta  Guinardó.  Hem  tornat  a  assistir  a   les  reunions  que,  per  a  la  Gent  Gran,  la  Conselleria  del  Districte  convoca  periòdicament.   D’ençà   de   les   últimes   eleccions   hi   ha   hagut   un   canvi   de   partit   polític   en   la   Conselleria,   si   abans  era  Iniciativa  Verds  qui  organitzava  les  activitats,  actualment  ho  fa  Convergència  i   Unió.   Abans   el   grup   que   s’anomenava   Consell   de   la   Gent   Gran   ha   passat   a   anomenar-­‐se   Grup  de  Treball  de  la  Gent  Gran.  Ignorem  el  motiu  del  canvi  de  nom  ja  que  el  Consell,   amb   una   llarga   trajectòria,   ja   tenia   una   entitat.   De   totes   maneres,   l’Associació   continuarà   participant   en   les   reunions   que   es   fan   periòdicament.   De   fet   ja   hem   participat  en  la  primera.      

 


Nou Horitzó    també  participa  en  el  funcionament  de  la  Residència  del  Parc   Guinardó:   Si   algú   esta   interessat   a   saber-­‐ne   més   detall,   pot   informar-­‐se   a   la   nostra   Associació.     Al  plano  podeu  veure  la  situació  exacta  d’aquest  centre.  Marta  Martin    

                       

Renovació del    blog  de  l’Associació.     Le  noves  tecnologies  evolucionen  molt  de  pressa  i  el  que  ens  va  semblar,  ara  fa  quatre   anys,   una   presentació   de     blog   prou   elegant,   ben   organitzada   i   còmoda   de   consultar,   actualment   es   veia     anacrònica,   antiquada     i   poc   professional.     Per   això     s’han   mirat   noves   possibilitats     i   el   resultat   es   l’actual   presentació   amb     una   nova   plantilla     que   li   dóna   millor     organització   de   la     informació,   a   més   d’un   disseny     més   modern.     En   definitiva,   la   mateixa   informació,   actualitzada   i   amb   millors   facilitats   per   localitzar-­‐la   i   llegir-­‐la.   En  resum:  perque    veieu  el  que  s’ha  fet,  obriu    l’ordinador,  us  connecteu  a  Internet  i   demaneu    l’adreça  que  ve  a  continuació:   http://novetatsanouhoritz.blogspot.com.es/   Espero  que  us  agradi!!    Consol  Ferreri      

Racò del  Lector:          


Philip Claudel  és  un  autor  francès  que  sempre  ens  sorprèn-­‐  Us  volem  recomanar  La    

néta del  senyor  Lin,  una  narració  tendra  i  original.          

RACÓ DEL  SOCI   Si  algún  cop  us  poseu  malats  o  teniu  algún  problema,  telefoneu-­‐nos,  feu-­‐nos-­‐ho  saber.   Així  ens  podrem  preocupar  per  vosaltres.    

ELS AVIS   Quina  frase  mes  tendrá:  “SÓC  AVI”.  

Qui no  ha  experimentat  una  sensació  de  plaer  al  poder  exclamar  aquesta  frase.   Fa   uns   deu   anys   aproximadament,   ja   vaig   escriure   una   carta,   explicant   la   meravellosa   relació   existent   entre   avis   i   àvies   amb   els   seus   néts   o   metes.   Es   un   sentiment   inexplicable.   Aquella   dita   que   els   pares   son   per   criar   el   fills   i   els   avis   per   malcriar-­‐los,   es   la   pura   realitat.  Tenim  mes  comprensió,  més  paciencia,  els  deixes  pasar  tot,  con  tal  de  que  se   sentin  còmodes  al  nostre  costat.  Els  donem  tot  l’amor  que  la  saviesa  dels  anys  ens  ha   ensenyat.   Això,  encara  que  no  ho  sembli,  el  seu  caparró  ho  entén  i  ens  corresponen  entenent-­‐se   amb   nosaltres   de   meravella.   S’ha   de   veure,   a   la   sortida   del   col·∙legi,   com   la   majoria   acullen  amb  gran  alegria,  que  els  esperi  l’avi  o  l’avia.   Sens  dirà  i  m’ho  crec,  que  ens  preñen  el  pel,  pero  nosaltres  claudiquem  satisfets  a  les   seves  exigències,  encara  que  no  ho  sembli,  i  quan  riuen  i  son  feliços  ens  sentim  satisfets   d’haver  claudicat  i  fer  el  que  ells  ens  demanen.   Però  aquells  cinc  nets  (ara  ja  son  sis)  que  tenia  ara  fa  uns  deu  anys,  una  d’elles  ens  ha   fet  besavis.  Això  es  la  feliçitat  complerta  i  espero  poder  ajudar  a  pujar-­‐lo  i  estar  pendent   d’ell,   tal   como   la   meva   esposa   i   jo,   ho   hem   fet   pels   nostres   fills   i   nets,   fins   que   Deu   vulgui.    Miquel  Roig  i  Fabra    

Carta de  la  nostra  sócia  núm  291      


Viure en  una  residencia  no  té  per  què  ser  trist.  Per  a  moltes  persones  pot  ésser  una   bona  opció.  Ho  va  ser  per  a  mi.     Vaig  prendre  la  decisió  de  viure  en  un  centre  residencial  perquè  estic  sola,  i  perquè  estic   en   condicions   de   poder   triar.   No   vull   que   ningú   hagi   de   prendre   aquesta   decisió   per   mi.   Així   que   fa   uns   anys,   abans   de   fer-­‐ne   70,   vaig   sol·∙licitar   plaça   a   la   Residència   Les   Angèliques,  on  ara  visc,  i  on  he  creat  el  meu  propi  espai  i  em  sento  com  a  casa.       És   una   residencia   no   assistida,   únicament   ho   és   per   aquells   residents   que   han   emmalaltit   i   ho   necessiten.   Cadascú   hi   té   el   seu   espai   a   la   residència,   ja   que   disposa   d’una  gran  habitació  que  pot  decorar  i  equipar  com  més  li  agradi.  L’ambient  és  bo,  es   faciliten  els  serveis  bàsics  i  el  preu  és  molt  raonable.     És   cert   que   com   a   casa   no   s’està   enlloc,   però   si   vols   unes   coses   has   de   renunciar   a   unes   altres.  I  això  és  com  estar  a  casa  en  una  habitació.  Puc  sortir  i  entrar  quan  vulgui,  i  per   mi  és  molt  convenient.  A  casa  tinc  quatre  habitacions  i  ara  se’m  fa  gran.  Aquí  em  sento   cómoda,  i  estic  contenta.     Que  passeu  unes  bones  festes!.    Rita  Valls  (sòcia  núm  291)    

Castanyada a   Nou   Horitzò:   Jo  em  vaig  despistar,  no  m’hi     vaig   apuntar,   però   he   sabut   de     Panellets   i   boniatos   regats   amb   moscatell   i   d’altres   begudes   més   suaus.   També   em   vaig   assabentar   de   la   visita   d’una   castanyera   voluptuosa   i   molt   simpàtica  que  va  fer  riure  als  nombrosos  assistents.         Fanny  Llorens    

ENTRETENIMENTS:  HO  SABÍEU? Cada  llengua  té  uns  costums  determinats-­‐  llengües  diferents,  costums  diferents.     El  català  té  el  costum  d’escurçar  els  noms  de  fonts,  i  ho  fa  suprimint-­‐ne  la  primera  part.  Es  clar,  el   castellà   també   té   aquest   costum,   però   a   diferència   del   català,   en   suprimeix   al   final.   Alguns   exemples  us  aclariran  el  tema.   En  català:  Ció  (Concepció),  Vadó  (Salvador),  Lau  (Estanislau).  Quim  (Joaquim).  Txell  (Meritxell),  Fina   (Josefina)...  i  podríem  continuar.  Segurament  en  coneixeu  alguns  més.      


En castellà   en   canvi,   ho   fan   al   revés:   Rafa   (Rafael)   Salva   (Salvador)   Fran   (Francisco)   Dora   (Adoración)  Asun  (Asunción)...   La   lingüística   anomena   aquest   noms   escurçats   HIPOCORÍSTICS.   Ara   ja   ho   sabeu.   Teniu   algun   hipocorístic   a   la   vostra   vida?,   Consulteu   la   paraula   al   diccionari   !   –Marta   Martín

 


NADAL La nit de Nadal el bosc s’engalana; els avets s’estiren per fer la sardana entorn del Nadó. Una soca vella no pot afegir-s’hi i diu amb tristor:

—Jo ja no sóc bona per res; no tinc branques. Mes, pel cel ressonen les veuetes blanques dels àngels que diuen: —Sí, que vals! no ploris! seràs el tió! -­‐-­‐ Joana Raspall  

 


QUAN NECESSITEU AJUT PER...

Passejar, comprar, anar al metge. Fer companyia, jocs de memòria. Perruqueria, manicura, pedicura. Rosa Badenas      

Aixecar/allitar, higiene personal.

Estimulació cognitiva i/o física

             S ant    A ntoni    M aria  C laret     2 2 3 -­‐ 2 2 5

Acompanyament Hospital.

             E ntrada    p er    P ge.Caixa  d ’Estalvis  5

Vetlla nocturna

08041Barcelona-T- Fax 933513117                                                rbadenas@ono.com

TALLERS ESTIMULACIO DE MEMÒRIA 08041- Barcelona-T-Fax 933513117

• • • • •

Estimular l’atenció i concentració. Memòria remota/immediata/auditiva. Orientació en el temps i l’espai. Estimular: el llenguatge, la creativitat, la lògica, el raonament, els records. Exercicis físics, el joc... la música... etc.

Acosteu-vos i/o demaneu informació . c/ Pare Roldós 7, baixos - T. 93 35131 17 Assumpta -T. 647 763 987

 

Alicia -T. 647 567 974


nª 78  

Butlletí de l'Associació Nou horitzó

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you