Page 1

Núm.15 – octubre 2008 Activitats del CIRIT ♦

Reunió de la Comissió Permanent del CIRIT El passat 17 de setembre va tenir lloc al Palau de la Generalitat la quarta reunió del 2008 de la Comissió Permanent del CIRIT, presidida pel president de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, el conseller del DIUE va presentar la informació de seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), en un estat molt avançat i amb previsió de signatura el mes d’octubre. Va parlar de les implicacions generals del Pacte en l’acció de govern, que bàsicament inclouen: polítiques clau reforçades; govern i governança enfortits en RDI; sector públic com a motor d’innovació, i un increment de recursos públics per a la recerca i la innovació. Finalment va desgranar els temes immediats que s’haurien de promoure per part de tots els departaments. Seguidament el director del CIRIT va presentar fonamentalment els temes següents: balanç de l'EuroScience Open Forum -ESOF 2008 (molt positiu pel que fa a nombre, tipologia dels participants i continguts de les ponències); les darreres dades de les convocatòries de l’European Research Council (amb lideratge clar de Catalunya respecte de la resta de comunitats autònomes); els resultats d’entitats catalanes dels Programes PROFIT i CENIT; la memòria 2007 del CIRIT; les accions RDI finançades el 2007 per la GC classificades per capítols; dades prèvies sobre els indicadors de seguiment del PRI actual (període 2005-2006); i finalment, un dels punts més importants i crítics, l’escenari pressupostari RDI de l’any 2009 en relació als compromisos econòmics del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. És en aquest darrer aspecte que els responsables de les diferents àrees del CIRIT treballaran durant el proper mes d’octubre amb els coordinadors RDI de la Generalitat de Catalunya, per tal d’acotar millor aquestes previsions, amb una avaluació ex-ante de les accions proposades. Aquesta avaluació prèvia, serà la primera vegada que es fa a la Generalitat.

Anàlisi i acreditació del procés de recollida de dades de les accions d’RDI finançades per la Generalitat de Catalunya, que anualment porta a terme el CIRIT Dins de l’encàrrec fet pel CIRIT a l’empresa SGS Technos, S.A. d’anàlisi i acreditació del procés de recollida de dades de les accions RDI finançades per la Generalitat de Catalunya, en el decurs del darrer trimestre s'han enllestit les auditories particularitzades a tots els departaments i organismes estatutaris i consultius. A més dels contactes amb cada un dels departaments, el CIRIT i l'empresa adjudicatària varen reunir-se per tal de discutir i acotar els termes sobre la futura valoració estratègica de la RDI, que és un dels objectius més rellevants d'aquesta anàlisi. L'elaboració de les dades recopilades i els objectius definits pel CIRIT serviran de base per a la selecció dels indicadors que caldrà utilitzar per a la valoració ex-ante de la rellevància estratègia de les actuacions RDI proposades pels departaments i organismes estatutaris i consultius de la Generalitat de Catalunya.

-1-


Núm.15 – octubre 2008 ♦

Reunió dels comitès assessors del CIRIT El dia 10 de setembre va tenir lloc la sessió ordinària dels comitès assessors del CIRIT que es va dedicar a la presentació del portal MERIDIÀ de l'Observatori de la Recerca Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. El ponent fou el Sr. Llorenç Arguimbau, coordinador de l'Observatori de la Recerca Catalana, que feu una presentació exhaustiva i pràctica del contingut i funcionament d'aquest portal. La capacitat interactiva d'aquesta eina va permetre als membres dels comitès assessors fer un seguit de consultes específiques enfront les dades emmagatzemades. Apart d'alguns punts sobre els que el director del CIRIT va informar els comitès assessors, es va tractar i discutir en més detall l'apartat de l'ordre del dia titulat Propostes sobre valoració de la recerca en àmbits de Ciències Socials i Humanitats. Les notes resumides del desenvolupament d'aquesta sessió podran consultar-se properament a la secció corresponent del web del CIRIT.

Publicació de la Memòria CIRIT 2007 Al juliol ha finalitzat la redacció de la Memòria CIRIT 2007, on s’hi recullen les actuacions dutes a terme durant l’any passat. Així doncs, la Memòria inclou, entre d'altres: l’impuls a la BioRegió, la participació al programa de coordinació d’accions de suport a les entitats catalans per a la seva participació al 7èPM de Recerca de la UE, Activa7PM i la participació a la Xarxa ERRIN; així com també la participació en la preparació del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, o les activitats anuals de recollida d’accions RDI finançades pels departaments de la Generalitat de Catalunya. La Memòria CIRIT 2007 es va presentar a la Comissió Permanent del CIRIT del 17 de setembre de 2008, que la va aprovar. Un cop aprovada, s’enviarà a tots els membres del Ple del CIRIT, als comitès assessors i als coordinadors RDI. Aquest any 2008, seguint les directrius del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa sobre publicacions, no se’n farà una impressió en paper, sinó que es lliurarà als interessats en format electrònic. La memòria es podrà consultar a la plana “Memòries d’activitats” del web del CIRIT.

Publicació de l’estudi “La Recerca i la Innovació a Catalunya, any 2003” “La Recerca i la Innovació a Catalunya, any 2003” és un estudi contractat pel Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) al professor Jordi Maluquer de Motes i Bernet, catedràtic de l’Àrea d’Història i d’Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

-2-


Núm.15 – octubre 2008 Aquest estudi recull i analitza les dades sobre la recerca científica i la innovació tecnològica a Catalunya i, com posa de manifest l’autor en el pròleg del llibre, forma part d'una col·lecció - els tres exemplars precedents publicats corresponen a les dades dels anys 2000, 2001 i 2002- feta a partir d’un mateix sistema de treball, que s’ha estructurat amb uns propòsits idèntics i amb uns materials únics i molt semblants. La finalitat principal de l’estudi consisteix en constituir una imatge àmplia i diversa del sistema d’R+D+I de Catalunya, dels recursos i les activitats dutes a terme durant una determinada anualitat, a partir d’una compilació de caràcter estadístic i del processament de les fonts emprades. L’estudi de l’any 2003 no s’ha limitat a explorar les estadístiques clàssiques d’R+D, sinó que sistemàticament ha ampliat la informació relativa als ímputs del sistema català d’innovació, com també als indicadors de resultats. S’han recollit dades relacionades amb les convocatòries de projectes de recerca, el Programa Ramon y Cajal o els doctorats amb menció de qualitat. El quart volum d’aquesta sèrie d’estudis anuals, s’ha publicat en format electrònic el juliol del 2008, i es pot consultar a la secció “Documents” de la plana principal del web del CIRIT.

-3-


Núm.15 – octubre 2008 Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 ♦

Jornada de debat de l’estudi sobre TIC i Salut a Catalunya En consonància amb les línies prioritàries de recerca d'interès estratègic contemplades en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI 2005-2008), en concret en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), es va iniciar l'any 2005 la posada en marxa de l'iniciativa InfoRegió, la qual té com a finalitat articular tot un seguit d'actuacions que permetin a Catalunya comptar amb un sector intens en coneixement, com és el de les TIC. En aquest sentit i en una primera etapa, es defineixen uns àmbits prioritaris d'actuació, els relatius a: les Infraestructures, els Media (Audiovisual) i la Salut. El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològic (CIRIT) en la voluntat de coordinar i liderar la iniciativa InfoRegió, va proposar en el seu moment l'elaboració i redacció d'un estudi a la Fundació Privada TIC-Salut, realitzat pel Sr. Josep Mañach i Serra i el seu equip, sobre les Tecnologies de l'Informació i la Comunicació en l'àmbit de la Salut a Catalunya. Desprès d'un període de redacció i treball, es va decidir que caldria la col·laboració de persones competents del sector empresarial, acadèmic i de l'Administració que poguessin estar relacionats amb la salut i l'ús de les noves tecnologies amb criteri tècnic suficient per participar en una sessiódebat sobre el futur i el paper de Catalunya. En aquest sentit la jornada i dinar de treball es va celebrar el passat dia 29 de setembre a la seu de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació de Barcelona amb la participació de més de 40 experts en la matèria que van debatre sobre l’estudi.

-4-

Butlletí OCRI  

Número 1 - Febrer de 2010

Advertisement