Page 1

Vysoké učenítechnickév Brně Datum lydání: 3l. 7 . 2013 C j . :0 8 5 / 9 0 1 1 / 1 3 Zavécnou stránku odpovídá: Mgr. Petra Dědičová, Ing. Martin Fasura Závaznost..všechny součástiVUT Y y dává: Ustřední knihovna Početstran:13 Početpříloh:4 Rozdělovník: děkani |.rkult,řediteléclstatníchsoučástí,vedoucí rektclrátníchpracovišť

SMERNICE REKTORA C. 1.I2OI3

KNrrroVNÍŘÁo VUT v BnxĚ L Z^I<LADNÍ USTANovENÍ ČHnek 1 Pos|áníknihoven VUT Knihovny Vysokého uč*nÍtech.nickóhov Brně (dál* jen VU']J vytvářejí informačn'ízákladnu pro vzdělávací,vědeckou a výzkunrnou činnostvlJ,f. l|'otoposlárrínaplňu!íkrrihor'nyprostředčirrností.Knihor,nické a irrflormační nictvím knihovnickýclr a infonnačníclrsluŽeb a r,zrtrělávacích sluŽby spočívajive shrr:lmažďování,zpracování, uclror,ánía zpřístupňor'áníknihovnílro a informačníhoforrduv klasickéi l, elektronicképodobě"Vzclělávací činnostipodporujíschop'nostužizdrojůa služebkrrilrovetr' vatelův oblasti efektivníhovyužíváníinÍbrmačních

Clánek 2 Postavení knihoven VUT I.

Knilrovny VUT posk;'tují veškeréknilror,rrickéa infonnačníslrržlryvyjmenovarrév $ 4 odst. pror'ozováníveřejných knihov1 a3 ztkona č' 25712001Sb'" o krrihovnách a pod'm.ínkách nických ainformačrríchsluŽebvŠemsvým registrovanýmuŽivate|funrurzál<laclěrovnosti zaasvobod. kotvenév čl. 1 a 3 Listirly základních pré".v

2. Postavenía čin.nostknilroven VUT. jsou v ruzrrýclrscluvis|ostechprávně v}imeze.nytěnrito ztkony a r,yhláškami: a) z:fuonč,.257lzau Sb.' o knihovnách a podrnínkáchprovozaváslíveřejných knihor,'niczákon)' kých a infonnačníclrs|uŽeb(dále ien knitrrrr'n'í předpisů(clá|ejen b) zlakonč.89/1995Sb', o státnístatistic|rijs|uŽbč,ve zněnípozdějš'ích zákon 8g/l g95 Sb.)' 1/13


c) zékonč, 10611999Sb.. o svobodnémpřístupu k irrformacím've znénípozdějšíchpředpi.

sťr(dálejen zákon č.106/l999 Sb.)' d) zákon č.121i2000 Sb.. rr právu autorskóm,o právech sorrvisejících s prár'em autorským a o změně některých z,ékont(dále jen autrrrsk,Ý" zákon)" e) zákon č.101/2000Sb., o ochraněosobníclrúdajůa o změně rrěkter1ých zákonů.ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen zákon č.101/2000Sb.). 0 zákon č.40 11964Sb. (dálejen občanskýzákoník, ve zněnípozdějšíchpředpisů), s) vyhláškaMinisterstva kultury č,.8a2a02 Sb. k provedeníknihovníhozákona (dálejen vyhláškaMK č.8812002Sb.)' h) StatutemVUT v Brně.

Clánek 3 Systóm knihoven VUT L. Systémknihoven VUT. je tvořen Ústřední knihovnou VUT a knihovnami na jednotlivých fakultách.

2 . Ustředníknihovna VUT je součástíVl}T'podle $ 22 odst. 1 písm.c) zákona č' 1l 1/1998Sb.,

její čin'nostse řídíOrganizačnínr řáclem Ustřední kn'ihovrryVtJ'l'.v Brně a z,astáváv s.vstému proces rra VIJT' a to zejnréknihoven VUT t1to funkce: koordinr"rje knihovrricko-inÍbrmační na v oblastech standatdizace zpracavání'dokumentůvčetněbudování Soubornélrokatalogu VUT, správy integrovanéhoknihovního systémua provozování a správy Digitální knihovny VUT; dále získává, zpřístupňuje a eviduje elektronické i.nformačn'í zdroje, zajišt'uje informačnívzdělávátí. ve spolupráci s Íbkultnímiknihovnami připravuje e-learningovékurzy informačníhovzdělávaní. vytviíří a eviduje projekty z oblasti knilrovrrictví; zastupuje VUT v hlavníclr oblasteclr knihovnicko-informačního procesu; budtrje fond studijrríliteratur.y.na zakladě dodávánípovinnéhovýtisku publikacínesoucíchtSBN Vt]T..

J.

Fakultní knihovny jsou zÍizeny na zák|adě vnitřních předpisů fakult. Zabezpečujíveškeré knihovrrické a informačnísluŽby v soulaclu s informačnímipotřebami uŽivatelťrpříslušných fakult. Zďišťujítakó kurzy infbrnračního vzdělávání svýc'lruŽivatelů'Ve svéčinnostikomr1. nikují s vnějŠími srrbjektyv záleŽitostechnrrtnýchpro plnění inÍbrmační čírrnosti. Knihovrry v návaznosti na ten1o Knihovní řád v.v"dávajíprovozní řády, kterými dále specifikrrjí svoje furrl.icea činnostpři shromažďavátí, uclrovávátría zpřístupňor'áníinformačníchzdrojů.

4. Seznam knihoven VI]T je uvedenv příloze č.1. Clánek 4 KnihovnÍ rada Pro koordinovanou činnostv oblasti knihovnických a infonnačníchsluŽeb a podporu jejich rozvoje zřizuje rektor Knihovní raclu VUT jako svťrjporadnísbor na zák|adě článku26 oclst'4 pís. mene d) Statutu VUT v Brně.


xI.KN|HoYNÍ A tNB.ol{.MAČnÍ rorl'nv Čtánek 5 Skladba Í]ondů i elektronické Knihovny budují specíalizovani fond-vinfclrnračnichzdrojů v klasické (t.ištěné) programů podobě podle informačníhoproÍilu"který v1,chěniz akreďitovirnýchstudijníclr a realizovartýchvědeckrr-vý-zkunrných činnostína VUT. Tento prcrÍi1jeprůběŽněaktl"ralizován'Infor_ nračnízďrojejsou zpřístupňovány ve zvláštním režimu s ohledem na oclrrarru arrtorských práv a licenčníchsmluv'

ČMnek ó Dorllňování Íbndů 1

l .

Fondy jsou soustar'ně doplňavárry rra základě akviziční strategie odpovídajícíinťormačnírn profilťrnrkn.ihoven.

2 . objednávky ir nákup tištěrrýclrdokumentůprovádí vedoucí krrihovny nebo jírn pověřený za-

městnanec rra základě vydavatelských plánů a dalšich dostuprr.ýchinformací nebo na zák|aďě konkrétníchuživatelskýchpožadavků,nejsou-l,iv rozporu s akvizičnístrategiía,informačnítrr protilem knihovny' objednávky a rráknpie prováděn na záklarlě Směrnice rektora č,312í}11 Nákup literatrrry na Vt]T v Brně.

3. Knihovní f.ondje doplňován takédary a rneziknihovrrívýměnou. nrultiobo4. Pcňízeníelektronických infonnačníchzdrojů za|oŽenýehna konsorcionálníťlčasti, rtrvý-chi oborových zdrojů poř.ízenýchna základě vylrclclnocenídosavadních přístrrpů,trial přístrrpůa konkrétníclrrrživatelskýchpožadavkůprcrvádíÚstředrrí krrihovna. Nákup e|ektroprirvésti kterákoliv součástvUT. je však povinna o to'mnických inťtlrmačn,ích zdrojůrmŮže er,idence přístupných elektronických irr. to nákupr"linformovat Ustředrrí knihor'nu z dťrvodr-r formačnichzdroiůna VL]T.

Článek 7 Zrrřisturrňování ťandů

t . Knihovrrí tbnd je po odbornémZpracovánízpřístrrpňovánprezetrčněv prostorách krrihovny a absenčněvýpůjčkaminrimo knihovnu na dobu určitorr. rosp' ústavníknihovny ie třeba sorthlas1akultníknilrovny 2 . K rxtanoverríspeoiálníkated'rové,

a Ústřední knihovrry. Takto ustanovené ztlŤízeníse musí řídit tímto a ostatními dokumenty zinaznýtni pro knihovny v systémuknilrol,en VUT a je z hlediska knihovniho systému1ozod. gickou i formální součástítakultníknilror'ny.7'.aprovoz'taktn ustanoveniho z'aŤíz,enije povědný vedotlcífakultník.nilrovny'.

síti VUT a prostřednictvím irr3. Elektronický informačnífond je zpřístupňoválr v počítačové právem či licerrčními smlcluvami' ternetrrv souladu s autorským

3/13


Čbnek 8 trIektronická administrace fondů t.

prostřednictv-ímintegrovaného Fondy zdrojů v kl.asické(tištěné)podobě jsou zpracovávány entity: nás|edrrjící knihovníhosystému'Jsou vytvářeny, Spravoványa udržoványzejména . bibliograÍjckézáznamy, , zánnarnyjedrrotek. . zázflamyobjeclnár'ek, . záznamy o předplatných, . z:Ínt.nrrty o výpůjčkách. . zéanamyo požadavcíchna výpťrjčkya ťezervace.

prostřednictvím 2. F.ondy zdrojů v elektronicképodobě jsou zpracor,ávány ť]středníknihovnou zejménanásledujícíentity: Portáiu kniňoven. Jsou spravór,ány a tr<lrŽovárry . néneva popis zdroje, . přístup ke zdroji, . dostupnostv rámci VUl]" . obdobípředplatrréh<l" ilI. UŽIVATELÉ

KNIHOVNY

článek 9 Kategorie uživatelů nebo iiný (vlastnícíobčanský'prťrkaz 1. t;živatelemknihor,ny můŽebýt občanČR starší15 let U cizinců se předpop.ůkaz totoŽnosti - íapr. pasj, kter1;je způsobilý k právním irkonťrm. kládá povolení k pobytu r, CR a pas.

VUT rozlišujítyto uŽivatelské 2. V souladu s poslánínrknihoven podle čl. 1 se v krrihovnáoh kategorie: .'| Interní l.: akaderničtía vědečtípracovníci' ostatnízaměstnarrcia studentidoktorského stuclia. -'| Interní 2: strrdentirťrznýchftrrem studia řádnóho denního,kombinovaného,studenti pro; gramůceioŽivotníhovzdělávání a unir,erzity třetíhověku. *' Éxterní:odborná r.eřejnost,studenticstatníchško|. *+ MVS: knihovny v rámci meziknilrovníclr sluŽeb. ČHnek 10 Reeistrace uživatelů siuŽeb, pro zajištěníochrany tbndů poskytovan;ý.ch' 1 . Za iňelem zajiŠtěníkvality a r.-v'c1r1osti č.89/1995 Sb. knihovny a dalšihomaietku a pro spíněnípovinnostívyply"_ajícíchze zákona provádějí registraci uživatelůclo i ntegrovanéhokn ihovního s"vstému. o ochraně rrsob2 . Při registraci interrríchuŽivatelůpostrrpujeknihovna v souladu se zákonem

RegistraceinterníchuŽiníchúdajůč.10l/2000 Sb. a s vnitřnímipředpisy a normami vu-r' na zék|adězavedení vatelů do integror,anéhoknilrovního 'yuie'oú sě prováclí automaticky slrrŽe'bknivyužívají je uživatelé zdarma,Interní r-rŽivateledo informačníhosysténruvur a který vydalo VU'I'v Brně. hoven na základě prukazu zaměstnance/studenta, 4t13


lJŽivatelská práva internich uŽivatelťrkr:rrčídnem rczvéuánípracovního poměru (ukončení 'roto rrkonč*nÍ dohody o pracovni činnosti)netrodnem ukončení(přerušeni)studia' ie vazáno (vrácení r.ypůjčených 'n'apotvrzenÍknihovrry o vyro\{ráníveškery.chzávazkůvůčiknihovně zaplacenipoplatkůz prodlenía další). dokumentťr, jsou registrováni do knihovníhosystémuv souladu se zákonenr č.101l2{Jt,0 4 . Externíuživatelé uŽivrrtele(viz příloha č.3) a přec1Sb. na záklaclěregistračn'ího fornruláře,podpisu prrrlrlášení průkazu(cizí státrrípříslušnícina základě předlilŽerrícestovníhopasu loženéhoobčanského a dokladu o dočasnémpobytu v CR vČetněadresy). E,xter:ríuživatelévyuživqi knihovny na základéplatrréhonepřenosnéhočterrářskéhoprukazu, který vystavujÍ kriihor,ny při 1' registraci' Registraceje platná po dobu l roku crddata registracea je zpoplatněnana základě cení. ku uvedenéhr:r v příloze č.2.

5 . Se souhlasem uŽivatele mollou bj.t do čtenářskéhokonta uživat*le v integrovanénrkrrihclvním systému zapsitlly udaje usnaclňujíci vzájemnou komrrnikaci mezi uŽivatelem a knilrovnou'.např' adresapřechodnéhobydliště.mobilní teleÍbna e-mail"

.[.ím rre'isouzbaveni podle platných předpisů(občarrský zákoník,tento Knihovní řácl) ani povin.nosti crdpovědrrosti případnou poškr:zení nebo majetkr-lkrrihovny. např. dokrrnrentu nahradit škodu'

6 . Uživatelskápráva externíclruŽivatelťrkorrčídnem v1prš*níreg'istrace.

7 . RegistraceMVS uživatelůprobíhána základě žádostiknihovrry a je bezp|atná' Clánek ll Práva a p ov išr""{rggti. }r.živatelů t.

Právo využívatÍbrrdůa sluŽelr knihoven v sor-rladus tírntoknilrovním řádem má pouze řádně registrovaný uŽivatel s ohledem na kategorizaci uživateli"

2. Vstup do knihor'en neníclovolenuŽivatelůnrpod vlivem alkoholu a d'rog. I

tak, rremů. ZtréttuprůkazuuŽivatele je uŽivat*l povinen knihovně okamžitě ohlásit. rreučirrí-li žeknihovna ručitza jeho připadnÓ znevžití.

4, Externí uživatelje povinen knihovně ohlásit změnu příjmenínebo trvaléhobydlištěnejpozději do 30 dnůpo r'ydání novéhoosobníhodokladu a tímto doklaclenrje dolclžit.|]ž,;ivate|é, skupi.nyInte'rní1 a lrlterní2 tyto skutečnostidokládají na studijnírn.popřípaděpersonálrrím odděleni fukrrlt. -J.

počítačol'é L]živatelór'yužívající stuclov,nyse nrus.íříclitsrněrnicemik tomu určenými(Směrprovozu poěí*ičové č, 11411998Zajištění nice rektorač.3ll999 P'r:avidla sítě;p'ř:íkazre|<tora registrovaní postupenr ochrany au'torskýchpráv v oblasti soÍlware apod") Externí r"rživatelé jsou počítačové v,vuŽívat studovoprávněni 10 směrnice na zák|adé této srněrnice dle č1. této ny, resp' počítačovcru síťVUT ve sm-vsluSměnrice rekÍorač' 3l1999. V sotrladus ustanove. ním článku2 Směrnice rektora č. yIqqq isort všichni extemíuŽivatelépclvinni řáclriě se sezrrárnits obsahemsměrnice č,.3lI999.

6 . LJŽivatelje povinen při manipulaci s poskyovanýrni dokurnenty.dodržor'atautorskýzákan č,,

121t2000 sb.

s/13


7 . Ve všechprostclráchknilrovrryje uživate|povinen dodržovatzákaz kotření, konzumacejídla a piti, požíváríalkoholrr a drog' Uživatel ie dále povinen se ve r'šechprosttlráolrknihovny chovat tiše,nepouŽívatmobilní telefon k vyřizování hovorů,udrŽovat pořádek a respektovat pokyny zaměstnancůknihovny. 8. Povinností uživatelůje vracet vypůjěenéexemplt{ředle stanovenévýpůjčnílhůty.Stanovené výpůjčnílhůty si uŽivatel můŽe ověřit v knihovně nebo pomocí svého čtenrířského konta v knilror'ním systému. 9. Povinností uživatelůje chránit a nepoškozovatknihovní Íbndy, zaÍízenía prostory knihovny. Vynesení nebo pokus o Vyneseníexempláře z prostor knilrovrry bez řádné zaevidované výje kvaliťrkoviinojako krádež. pťtjčky 10. Při závažnémporušeníči opakovirnémporušováníknihovního řádu tnůŽebý uživateldočas. ně nebo trvale zbar'en uŽivatelskýclr práv. Tím není zbaven odpovědnosti podle platných předpisů(občanskýzákoník' tento Knihovní řád) ani povirrrrostinahradit případnou škodu. l 1' Užir'atelmá právo podávat připomínk.v,stížnostia návrhy k práci krrihovny písemněna místech k tomu určených.Tírnto místemjsou zpravidla kontakty uvedenéna webových stránkáchieclnotliir;ých knihoven nebo na portále www.vutbr.cz. Krrihovny jsou povinny reagovat do 7 pracovníchdnů.t]živatel nrá rovněžprávo oh'rátitse irstně či písemněna vedeníkni. hovny.

Iv. vEŘEJNÉ

KNIHovNICKE

A INFoRMaČNÍ

SLUŽBY

Č H n e k1 2 Poskvttlvání veřeiných knihovnickÝch a informačníchslužet'(dále ien služebl Knihovny VUT poskytují knihovnické a inf<lrmační sluŽby na současnéťrrovnivývoje informačních a komunikačrrích technrllogií.Zpřístupňujívšechnydruhy dokurnentůobsaŽenýchv jejich fondech a umožriujípřistup k elektronickým infornračnímzdrojůrn.Knihovny jsou veřejně přístupné,poskyttrjíslužbypouze řádně registrovaným uŽivate|ům.

Clánek 13 Druhy poskvtovaných služeb Poskytovanéslužbyjsou: a) Výpůjční . absenční (mimo prostor knihovny). . prezenční(pouze v prostorách knihovny)' . vypůjčkaelektronickéhozařizení (r'iz příloha č.4). Pro výpůjčníslužby plat'íustanclvení$ 659 aŽ $ 662.clbčanského zákoníku. Výpůjčkyse uskutečňujív souladu s posláním krrihovny a ustanovenírniautorskéhozákona. Výpůjčnílhůty jsou upraveny v příloze č.2. Při nedodrŽerrívýpůjčnílhťrtyje uŽivatel sankcionován poplatkem z procllení.Uživatelijsou postupnězasílány elektr.onicky3 upomínk-v.Třetí,poslední uponrínkaje zároveň zaslána dopo'ručeně v tištěnépodobě a je zpoplatněna(viz přílolrač. b) Meziknihor,rrí výpůičníslrrŽby, které jsorr zajišťovrínyve spolupráci s knihovnami v ČR i zahraničí.D|e dostrrpnostia zajištěrrítyptr dokumentu mohou být poskyovány: 6/13


' ' .

elektronicky, reprograficky, fyzicky. c) InÍbrmační . ptrradenské, . konzultačni, ' reŤ-erenční, . reŠeršní. d) InformačrrívzděIixáni' zdrojům). e) ElekÍronickó(přístupk intemetua elektronickýnrinfr:nnačním f) Reprografické' platnépro jedrrotlivékrrihovny Výčetjednotlivých sluŽeb a korrkrétnípodmínky p<rskytrrvání, jsou stanoven,vv jejich provozníclrŤádecb.

Článek 14 P!ptb.v* .za .službv l.

Veřejnéknihovnickéa informačníslužb.vuvedenév $ 4 odst' 1 knihovníhozákona poskýuje knihovna bezplatné,s výjimkou sluŽeb uvedenýclr v $ 4 odst. 2 knihovního zákona, zakteré je v-vbíránpoplatek ug výši skrrtečných nákladůrlynalcrŽenýcltnazajištěnísluŽby.

2.

popl;rtky ve výši stanovenécen.íkem Za některédalšíposkytovanéslužby knilrovna ťičtuje poplatkťla placených slrrŽeb,který je přílohou tohoto řádu (příloha č.2) anebo provozních řádůjednotlivýclr knihoven VUT.

-i.

Při přijínranícrbiednár,ekna služby za úhradumůŽeknihirr'na žádatz'á|ohu,která se při dodávce zÚčtujeproti slcutečné ceně sluŽby.

v. ZAVERECNA l.

A PR'ECH0DNÁ

tIsTANovENI

Tato směrnice rrršía rrahrazuieSměrnici rektora ě.2Il2002 Krrihclvnířád VUT v Brně ze dne 2Ú. prosirrce2002.

?. Tato směrniceje k dispozici ve všechknihovnách vUT. 3.

'I.ato clnempodpisu. snrěnrireje závar'ná pro všechnyknihovn'vna VLJ"I.a rrabýváúčinnclsti

€ , ,,nn

a,r

[ng.Kare1Rais. CSó.'

A, dr. h. c.


PříIt>hal

SBzN,tnn KNI}tovEN VysoxÉHo UČENÍTf,ctINlCKÉHo v BttNĚ Seznampracovištoo l*terátvoří systémknihovenY[J,l' Vy'sokóučení technickév Bmě Ústředníknihovna,Antonínská54Bl1.,601 90 Brno Sigla:BOD009 Fakultaarchitektury KnihovnaFakultyarclritektur-v. VI.JTv Brně,Poříčí 237/5,63900 Bmo Sigla:BOD016 FakultaeIektrotechnikya korrrurr ikačníchtechnologií KnihovnyFEKT VUT, Technická10,Technická72,6i2 00 Brno Si g l a B : OD117 Fakultachemická Knih.ovnaFakultychemickéVtjT v Brně,Purkyňova464l|18,61200 Brno Sigla:BODl16 Frakultainftxrnačn íchteolrnologií KnihovnaFakultyirrí.ormačních technoleigií, BoŽetěchova 2,612 66 Brno Sigla:BOD030 .I.aku'ltapoďnikatelská (kniho'vrra) Utr'arvěcleckých inÍbrnrací FP VI.JT,Kolejní29a6l4' 616 00 Brnrr Sigla:BOD029 ř:akultastavební Knihovniclté infornrační centrumFakultystavební VI'JTv B'nrě,Veveří33Ll95,60200 Brno Si g l a B : O D l1 5 F akultastrojního'inženjlrství Ar:eálováknilrovnaFakulty str:ojnílro i,nŽenýrstvÍ VIJT v Bnrě.Technická289612,61669 Brno Sigla:BOD026 Faku|tavjtvarných umění KnihovnaFakultyvýtvarnýclrulnrění Vt]T v Brně,Rybařská 125/13/l5'603 00 Brno Sigla:BOD024 Aktualníadresvjsou drrstupné na www.vutbr'cziknihovny..


Příloha 2

ZÁxrapxÍ NasravnnÍ vÝr'Ů.rčnÍcr.r SLUŽEtsA CENÍK Param

ího

kolu - dokumen

Status dokumentu (výpůjčnílhůta)

Typ ljpůjčky

Proďloužení(počet)

1 lfden

Absenční

2

2tydny

Absenční

2

4 týdny

Absenční

2

6 týdnů

Absenční

2

5 měsíců

Absenční

2

Absenční

U

Dočasně,(10 dn|

Absenční

0

Prezenčně3(1 den)

Prezenční

0

Dlouhodobelllll

ang

Parametry wpůičníhoprotokolu - uživ telé Statusydokumentů, Maximální počet Status je které uživatel lypůjčených uživatele oprávněn v..u:užít dokumentů 1 týden,2 týďny,4 týdny, 6 tydnů,5 měsíců,DlouInterní1 Neomezeně hodobě,Dočasně,Prezenčně 1 týden, 2 týdny, 4 týdny, Intertí2 6 týdnů,5 měsíců'Dočas- 3 0 ně. Prezenčně 1 týden' 2 týdny, 4 týdny, Extemí 6 tydnů,5 měsíců,Pre. 20 zenčně 1 tyden,2 týdny, 4 týdny, MVS 10 6 tvdnů.5 měsíců

Ostatnísl

Statusy dokumentů, Maximální které|ze rezewovat počet rézei:waci 1 tyden' 2týdny, 4týdny,6 týdnů, 5 měsíců

50

1 týden,2týďny, 4 ťýďny,6týdnů, 5 měsíců

30

1 týden,2týdny, 4 týďny,6týdnů

20

Nelze tezewovat

0

a

Služb.y

Délka trváiní

Doba uloŽenírezervovaných dokumentůpřipravených k vyzvednutí

3 dny

Doba platnosti poŽadavku na výpůjčku

Implicitně nastaveno 6 měsícůnebo si určuje uživate|

1D | o u h o d o b é v ý p ů j č ks ye p r o d l u ž ujjiín ý m in e žs t a n d a r d n í mpir o s t ř e d k yi n t e g r o v a n é hkon i h o v n í hsoy s t é m u ' 2 S p e c i á i nsít a t u s ,k t e r ýu m o ž nzía z n a m e n á n í t z v' ,'d o č a s nuév o ! n ě n íz. 'd | o u h o d o b é v ý p ů j č kayn á s l e d n é vypr3jčení. Výpůjčn | hí ů t jae p o u z ef o r m á | n ív,ž d yj i u r č u j ep ř í s | u š ndáÍ | čk ín i h o v n as o h l e d e mn a o k o l n o s t i . 3 jednotku.Výpůjčku je nutnévrátit následující Systéma praxe umožňují vyprijčitprezenční otevíracÍ den do ].000.


Zas|áni 1. upomínky

2. upomínky Zas|éní Zaslžní3. upomínky

Po uplynutí 14 dnůod stanovenéhodatavrácení Po uplynutí 28 dnůod stanovenéhodata vrácení Po uplynuti 42 dn.ůod stanovenéhodata vrácení

se konci výpůjění lhůty 2 dny před stanoveným datem wáceni oznámeníoblížícím

registrace extemího Registrace/prodloužení uŽivatele

prťrkazexterníhouživatele Čtenrářský výPoplatek z prodlení prezeněntldočasné Poplatek z prodlení absenčnívypůjčky

25 Kč za jednotkďden 2Kě za jednotkďden

3. upomínkydoporučeně Zaslémí Vymahání výpůjčekprávní cestou Ná}rradapoškozenéhonebo zhacenéhodokumentu

Rozhodujevedoucíknihovnypodle příslušých ustanoveníobčanskéhozákoníku


Příloha 3

Vzon pÍsnn,rNÉHo PRoHLÁŠnnÍuŽrvaTELE Vysokéučenítechnickév Brněo ...

PROHLÁŠENÍ EXTERNÍHo

UŽNATELE

Iá, níŽepodepsaný/á <titu1y><jméno příjmení), nat. <datum narozeníž, (adresa>, trvale byem rodnéčíslo<rodnéčíslo>,datum narození<datum natození), číslooP/pasu <číslooP-pasu>, email <e-mail>, j ako externí :uživate|/ka Vysokého uěenítechnickéhov Bmě, IČ:CZ00216305,se sídlemAntonínská 548lI,601 90 Brno (dálejen VUT v Brně) prohlašuji' Že mnou výše uvedené údajejsou pravdivé a úplnéa souhlasím, aby VUT v Brně zptacovávalo a udrŽovalo ve svéminformačnímsystémuméosobní údaje(méno, příjmení,rodné číslo,tryalébydliště, telefon, e-mail, datum narození,číslopasu nebo oběanskéhoprůkazu, státnípříslušnost,pohlaví) pro provomí účelyběhem doby trvání mé registrace a pro archivační a statistickéúčelypo dobu neurčitou,ve smyslu zák' ě. I0Il2000 Sb., o ochraněosobníchúdajů. Zavaruji se,žebudu dodrŽovatSměrnici rektoraVUT v Brně č.3lI999 Pravidla provozu počítauěebnách, laboratořích a dalších čovésítěVUT v Bmě, v platném znéni.Ve všech počítačových provozníŤády. prostoráchVUT v Brně budu dodržovatjejich místněpříslušné Prohlašuji, Že jsem se seznámil/a s Knihovním řádem VUT v Bmě a zavanljí se respektovatjeho ustanovení,stejnějako místněpříslušnéprovozní řády knihoven VUT v Brně.

V Brně dne

<tituly><méno příjmení> extemíužívate|kaVUTv Brně


Příloha 4

Vzon SMLoUIY o v'Írťl"rČCn EI,aKTRo|{ICKÉrrozaŘÍznxÍ

SMLoUVA o vÝpŮrčcn nr,nKTRoNICxÉHo zaŘÍzn'NÍ č.

kterou ve smyslu příslušnýchustanovení zákona č' 4011964Sb., občanskéhozakoníku, ve znění pozdějšíchpředpisů, uzavřely níŽe uvedenéhodne, měsíce a roku na zák|adě vzájemnéhokonsenzu azanás|edujících podmínek týo smluvní strany

Vysoké učenítechnickév Brně <fakulta>, <knihovna> Sídlem:<adresa>Bmo IČ:00216305 DIČ:CZ00216305 zastoupeno

...',pověřeným zaměstnancem

na stranějednéa dále v textu jen ',VUT v Brně.. a

Vypůjčitel: naÍozen

bytem

čísloprůkazuuživateleknihovny: na straně druhéa dále v textu jen,,Vypůjčitel.o 1. Uzavřením tétosmlour,y přenechává VUT v Brně r,ypůjčitelik užívanielektronické zaŤízegt, konkrétně určenéspecifikací níže uvedenou, spolu s uvedeným příslušenstvím(dále jen ',elektronickézaÍizeru..)a vypůjčitelje oprávněn elektronické zařízeníza dodržerttniže stanovených podmínek azásadprovozu po stanovenou dobu užívat. 2. Za|eŽitosti neupravenétouto smlouvou se řídí Výpůjčnímřádem Knihovním řádem Ústřední knihovny VUT v Brně (dále jen ,,Knihovní řád..) a občanskýmzákoníkem ve zněti účinném ke dni podpisu tétosmlour,1z. 3, Výpůjčkaje bezplatná' Výpůjčnílhůtačiní. . . . . ... dnůode dne uzavření tétosmlouvy. V při padě jejího nedodrŽení bude vypůjčiteli účtovánapokuta z prodleru dle Knihovního řádu VUT. 4' Vypůjčitelje povinen elektronické zařízeru opatrovat s náležítoupéčía dbát s přihlédnutím k jeho povaze, aby na něm nevznikia škoda.Vypůjčitelse dále zavazuje chrrínitelektronické zaŤízenípŤedztrátou a odcizením. Vypůjčitel se zavazuje elektronické zařízení užívattak, aby při tom nebyla porušena práva třetích osob, zejménapráva autorská a práva osobnostní' 5. Vypůjčiteljepovinen elektronickézařízenívrátit VUT v Brně, a to knihovně, v nížbylauzavřena tato smlouva, v plně funkčnímstavu a nabité,aby bylo možno ověřit jeho funkčnost.


Není-li moŽno ověřit funkčnostelektronickéhozaÍízení,je VUT v Brně oprávněno jeho lrrácenínepřijmout. 6. Strany se výslovně dohodly, že pokud vypůjčitelelektronickéhozaÍízetínevrátí po stanovenévýpůjěnílhůtěani po zas|ání3. upomínky viz Knihovní řád VUT nebo jej vrátí ve stavu, ve kterémnemůŽedále slouŽit svému účelu,je VUT v Bmě oprávněno účtovatrypůjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elektronického zaÍizeti. Pokud vypůjčitelnevrátí některou poloŽku příslušenstvíelektronického zaŤízenípo stanovenévypůjčnílhůtě ani po zas|áru 3. upomínky viz Knihovní řád VUT nebo ji vrátí ve stalu, ve kterémnemůŽedále sloužit svémuúčelu,je VUT v Brně oprávněno účtovatvypůjčitelismluvní pokutu ve vyši 300,- Kč zakaždoutakto newácenou či zničenoupoloŽku příslušenství.

SPECIFIKACE ELEKTRONICKÉHo Inventární číslo......... Výpůjčnílhůtado ............

ZARÍZENÍ: ........Příslušenstvípodle seznamu na obalu.

V Brně dne

ZaYUT v Brně

Elekhonické zaÍízeniwáceno bez vad dne

ZaYUT v Bmě

Vypůjčitel

Směrnice rektora č.1-2013  

Knihovní řád VUT v Brně

Advertisement