Page 1


Cresitive = Creative + Positive

เมื่อเราไม่รู้จักการคิดทางบวก และการคิดทางลบอย่างชัดเจน เราจึงอาจคิดปะปนกันไปบ้าง หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า จริงๆ แล้วการคิดทางบวกและการคิดทางลบเป็นอย่างไร มาจากไหน มาอยู่กับเราได้อย่างไร ส่วนใดเป็นประโยชน์และควรเพิ่มเติมอย่างไร ส่วนใดเป็นโทษและควรปรับแก้อย่างไร และบอกแนวทางที่ชัดเจนว่า ทำอย่างไรจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เป็นชีวิตที่สร้างสรรค์ มีความสุข ไม่มีความยุ่งยากใดๆ

แค่เพียงกวาดขยะความคิด...ชีวิตก็ยิ้มได้

รัศมี ธันยธร (เอ็ด โจนาธาน)


กวาดขยะความคิด ...ชีวิตก็ยิ้มได้... (Cresitive Thinking) ลิขสิทธิ ์ Copyright © 2009 by busy-day co., ltd. ISBN 978-611-7023-08-8 จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม (พฤษภาคม 2552) ผู้พิมพ์ ชาลิสา จงสืบศิริกุล พิมพ์ท ี่ บริษัท แอล.ที.เพรส จำกัด 502 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 65 บางบำหรุ บางพลัด กทม. 10700 ที่ปรึกษา มงคล ทิวสนเรียง ทวี นพเจริญวงศ์ เจตน์สฤษฎิ์ จิดาภาศิริกุล ไชยวัฒน์ พิทยธนากุล เกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล ลี เชาซิน บรรณาธิการบริหาร ไชยกร ปลื้มเจริญกิจ บรรณาธิการ สิริลักษณ์ ปรินรัมย์ กองบรรณาธิการ คมสัน สินสุขภัณฑ์ สุพิชฌาย์ รัตนวณิช ผู้เขียน รัศมี ธันยธร ออกแบบปก/รูปเล่ม rightist design พิสูจน์อักษร ฤดา ขาย-การตลาด กิตติกาญจน์ เหมรุ่งเรืองกุล นันท์นิชา บุณยะโภคา พรชัย หลักแหลม ณัฐวุฒิ กลางณรงค์ บัญชี-การเงิน จารุณี เกตุศิริ สามารถ อุปลา ประสานงาน อาภัสรา ศรีสมบูรณ์ ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บิสซี่เดย์ จำกัด 5/132 บ้านกลางเมืองมอนติคาร์โล รัชวิภา ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2196-2411-14 แฟกซ์ 0-2196-2411-14 ต่อ 9 E-mail : contact@busy-day.com http://www.busy-day.com กรณีต้องการซื้อเป็นจำนวนมาก กรุณาติดต่อที่บริษัท ห้องสมุดหรือสถาบันการศึกษาสามารถซื้อที่บริษัทได้ในราคาพิเศษ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง การผลิตและ ลอกเลียน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


Knowing “Us” รู้จักเรา

เจตนารมณ์สำคัญยิง่ ของสำนักพิมพ์ในการจัดทำหนังสือ คือ ต้องการเผยแพร่ สาระประโยชน์ออกสู่สังคม ด้วยการผลิตหนังสือคุณภาพในแนว How-To ที่ เหมาะสำหรับการเป็นคู่มือ หรือแนวทางในการทำงานและใช้ชีวิต ซึ่งรูปแบบ การนำเสนอ เราได้คัดสรรถ้อยคำผ่านตัวอักษรที่เข้าใจง่าย โดยกลั่นมาจาก ประสบการณ์จริงของผู้ที่คร่ำหวอดในสาขาอาชีพนั้นๆ เพื่อต่อยอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับผู้อ่าน ภายใต้สำนักพิมพ์ ในเครือเดียวกัน 2 สำนักพิมพ์ คือ ผลิตหนังสือแนวธุรกิจ (Business How-To) : การจัดตั้งธุรกิจประเภทต่างๆ การบริหาร การจัดการ การตลาด ธุรกิจขนาด เล็ก การค้าและการลงทุนในต่างประเทศ รวมไปถึงไอเดียในการทำธุรกิจ ฯลฯ ผลิตหนังสือแนวการใช้ชีวิตทั่วไป (Living) : การสร้างแรงบันดาลใจ การให้กำลังใจ ประสบการณ์ในอาชีพต่างๆ ธรรมะ ปรัชญา สันทนาการ จิตวิทยา คู่มือในการใช้ชีวิตให้เป็นสุข ฯลฯ ทางสำนักพิมพ์ ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านสำหรับการเลือกซื้อหนังสือของ สำนักพิมพ์ของเรา และเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญา


คำนิยม

ครูเอ็ด หรือ รัศมี ธันยธร เป็นผู้นำเอาแนวคิดของ Edward de Bono มาเผยแพร่ ในเมืองไทย เมื่อครั้งผมเป็นผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ครูเอ็ดก็ ได้มาช่วยฝึกทักษะการคิดให้กับครูและนักเรียนอยู่เป็นเวลา หลายปี โดยไม่คิดค่าสอน หนังสือที่ครูเอ็ดเขียนขึ้นนี้ ยังมีไม่มากนัก จึงเป็นที่น่ายินดีว่าครูเอ็ด ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคิดทางบวก ผู้อ่านจะเข้าใจถึงความสำคัญ ของการคิดทางบวก ว่ามีความสำคัญมากกว่าความรู้ ในสาระวิชาการ และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพราะการคิดทางบวกช่วยให้การ ทำงานของเรามีพลัง ทำให้เกิดความสำเร็จในสิ่งที่ทำลงไป ภาษาที่ครูเอ็ดใช้มีความเรียบง่าย แต่ก็ลึกซึ้ง หากเราเปลี่ยนความคิด เราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ และยิ่งคิดในทางบวก ชีวิตเราก็จะดีขึ้นและมี ความสุข ผมหวั ง ว่ า หนั ง สื อ ของครู เ อ็ ด คงได้ รั บ การต้ อ นรั บ จากท่ า นผู้ อ่ า นเป็ น อย่างดี ศจ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช


คำนำผู้เขียน

มีคำกล่าวว่า “แท้จริง ชีวิตนั้นแสนง่าย เราให้อะไรกับชีวิต เราก็ ได้ สิ่งนั้น” ชีวิตของคนเราแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ชีวิตที่ผ่านมาแล้ว เริ่มจากวันที่ เราเกิด จนถึงวินาทีที่แล้ว ซึ่งเรียกว่า “อดีต” และชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้ เป็นต้นไป ซึ่งเรียกว่า “อนาคต” ชีวิตของเราเป็นอย่างไรในปัจจุบัน เกิดจากสิ่งที่เราให้กับชีวิตมาในอดีต และสิ่งที่เราได้รับจากคนรอบข้าง ชีวิตปัจจุบันเป็นผลลัพธ์ของอดีต มีทั้งสิ่งที่รื่นรมย์ใจ และสิ่งที่ไม่ค่อย รื่นรมย์ใจบ้าง บางอย่างเก็บไว้แล้วเป็นประโยชน์ บางอย่างเก็บไว้แล้ว เป็นโทษ โชคดีที่มนุษย์เราสามารถที่จะฝึกแยกแยะได้ว่าอะไรน่าเก็บ และอะไร น่าทิ้ง อะไรควรเลิกทำ อะไรควรจะเริ่มทำจริงๆ จังๆ สักที เลือกได้ว่า จะเป็นคนสร้างสรรค์ จะทำประโยชน์อันดีงามให้กับคนที่บ้านและคนอื่น หรือจะเป็นคนที่ชอบทำลายความรู้สึกดีๆ บั่นทอนกำลังใจ และทำลาย ความหวังของคนรอบข้าง


จุดเริ่มต้นอยู่ที่ความคิด ความคิดของคนมีสองด้าน คือ ความคิดทาง บวก ซึ่งเป็นเหมือนออกซิเจน และอาหาร และความคิดทางลบ ซึ่งเป็น เหมือนยาพิษ ความคิดทางบวกเป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่น่าเก็บ และน่าทำเพิ่ม เพราะ ความคิดทางบวกจะทำให้เราเป็น “คนสร้างสรรค์” ความคิดทางลบเป็นโทษ เป็นสิ่งที่น่าทิ้ง และน่าเลิกทำ เพราะความคิด ทางลบจะทำให้เราเป็น “คนชอบทำลาย” เราเกิดมาแล้วชาติหนึ่ง เราสามารถทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ทุกวัน ด้วย การเลือกคิดทางบวกซึ่งจะนำพาเส้นทางการดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ อนาคตที่รื่นรมย์ สงบ ร่มเย็น และสร้างสรรค์ ทั้งยังทำประโยชน์ให้เกิด แก่ตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป หมั่นใช้ความคิดทางบวกและสร้างสรรค์ ทุกวัน ตลอดไป และทิ้งความคิดทางลบให้หมดไปให้มากที่สุด รัศมี ธันยธร (เอ็ด โจนาธาน)


คำนำสำนักพิมพ์

มีใครเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่า ทุกการกระทำ หรือวาจาที่เอ่ยออกมา มีต้นสายมาจากแหล่งใด... ทุกสิ่งที่ได้แสดงออกมาทั้งดีและไม่ดี ต่างก็มาจาก ความคิด ยิ่งหลงคิด ไปมากแค่ไหน ก็ยิ่งจมและอินเป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งนั้นไปมากเท่านั้น หากไม่มีสติแกร่งและตื่นรู้ ก็ยากที่จะปัดความคิดแย่ๆ ให้ออกไปจากใจ ได้อย่างเด็ดขาด ...แต่อย่างไรก็อย่าเพิ่งท้อแท้ ณ ตอนนี้ เพียงแค่เริม่ ต้นรูจ้ กั ความคิด และเลือกสรรในขัน้ ต้นได้วา่ จะอยูก่ บั ความคิด ดีๆ ที่สร้างพลังใจให้กับตัวเอง หรือความคิดแย่ๆ ที่มีแต่บั่นทอนใจให้ ถดถอยลง ...หากเลือกถูก ก็เห็นถูก ณ จุดเริ่มต้น


เมื่อใครๆ ก็สามารถอ่านใจตัวเองออกได้เหมือนกัน หากมีความคิดลบ อารมณ์แย่ๆ เกิดขึ้นในใจ จิตใจก็มักอึดอัด ขัดเคือง และเป็นทุกข์ แต่ หากมีความคิดบวก อารมณ์แจ่มใสเกิดขึน้ จิตใจก็มกั โปร่งสบาย เบิกบาน และเป็นสุข ดังนั้น แค่อ่านใจตัวเองออก ทุกคนก็รู้แล้วว่า ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้น จากที่ไหน และไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไร อยู่ที่ไหน หรืออยู่กับใคร หากมี ความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Cresitive) อยู่ในใจเสมอ ก็ไม่มีอะไรที่น่า หวาดกลัว และทำให้เป็นทุกข์ได้อีกต่อไป เปลี่ยนมาเป็นคนเครสิทีฟกันดีกว่า บรรณาธิการ


สารบัญ

ภาค 1 เริ่มต้น...ที่ความคิด

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4

สำรวจความคิด บวกอย่างสร้างสรรค์ เครสิทีฟการงาน เครสิทีฟชีวิต

ภาค 2 รู้จักตัวตน

บทที่ 5 จุดคิดเริ่มฝังใจ บทที่ 6 จุดเปลี่ยนชีวิต บทที่ 7 กวาดขยะออกจากใจ

ภาค 3 เติมโอโซนให้ชีวิต

บทที่ 8 บวกเพิ่มพลังใจ บทที่ 9 ฟอกปอดความคิดใหม่ บทที่ 10 บุคลิกคนเครสิทีฟต่อองค์กร บทที่ 11 งานเครสิทีฟ ชีวิตเป็นสุข

ภาค 4 ดีท็อกซ์ความคิด

บทที่ 12 ยิ่งมีขยะ ยิ่งล้มเหลว บทที่ 13 ดีท็อกซ์ใจใหม่

ภาค 5 อนาคตเลือกได้

บทที่ 14 ทวนกระแสสู่ชีวิตที่ดี บทที่ 15 อนาคตเลือกได้ + + + + + + + + +

13 15 21 33 39

45

47 57 67

85

87 93 115 127

153 155 169

191 193 205


12

กวาดขยะความคิด ...ชีวิตก็ยิ้มได้...


ภาคที่ 1 เริ่มต้น...ที่ความคิด

13


“คนคิดแบบใด ก็มักพูดแบบนั้น”

14

กวาดขยะความคิด ...ชีวิตก็ยิ้มได้...


บทที่ 1 สำรวจความคิด

ความสำเร็จที่สร้างสรรค์

ความสำเร็จที่สร้างสรรค์ คือ การที่คนๆ หนึ่งตั้งใจทำอะไรดีๆ สักอย่าง หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ แล้วทำจนเสร็จดังที่ตั้งใจไว้ได้ คนทำงานด้วยแล้วสบายใจ แล้วอยากร่วมงานด้วยต่อๆ ไป และสิ่งที่ ทำนั้นมีแต่ประโยชน์ มีคุณธรรม ไม่มีโทษภัยกับคนทำและคนอื่น ไม่เบียดเบียนและทำความเดือดร้อนให้แก่คน และสิ่งแวดล้อม

ทักษะแห่งความสำเร็จ

มีการสำรวจความคิดเห็นจากคนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกจำนวน หนึ่งพันคนว่า ถ้าคนรุ่นหลังต้องการประสบความสำเร็จอย่างท่าน

สำรวจความคิด

15


ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น บ้ า ง จะต้ อ งมี ทั ก ษะความสามารถด้ า นใดบ้ า ง ผลปรากฏว่า ท่านผู้ประสบความสำเร็จทั้งหนึ่งพันคนบอกเป็นเสียง เดียวกันว่า ทักษะ ซึ่งได้แก่ความสามารถที่เกิดจากการทำบ่อยและ นานจนเกิ ด เป็ น ความชำนาญ ถ้ า อยากประสบความสำเร็ จ อย่ า ง สร้างสรรค์ ทักษะที่จำเป็นสามอันดับแรกที่ควรมี คือ 1. ทักษะด้านความรู้ (Technical Skill) การมีทักษะด้านความรู้ ได้แก่ การมีความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพที่ตนทำงานอยู่ เราได้ความรู้ ส่วนใหญ่มาจากระบบการศึกษา และได้ประสบการณ์มาจากการทำงาน โดยตรง 2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skill) เมื่อมีโจทย์มาให้แก้ มีเป้าหมาย มาให้คิด ให้ทำ ทักษะการคิดจะเป็นตัวดำเนินการหาวิธีการ ทางเลือก และคำตอบมาให้ 3. ทักษะด้านคน (Human Skill) ทักษะด้านคนได้รับผลโดยตรงมาจาก ทักษะด้านการคิด คนที่มีทักษะด้านคนที่ดีคือ คนที่มีอัธยาศัยดี เข้ากับ คนอื่นได้ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ง่าย และทำให้คนที่ทำงานด้วย สบายใจ

16

กวาดขยะความคิด ...ชีวิตก็ยิ้มได้...


ในบรรดาทักษะทั้งหลาย ท่านผู้ประสบความสำเร็จทั้งหนึ่งพันคนยืนยัน ว่า ทักษะการคิดสำคัญที่สุด เนื่องจาก 1. ถ้าปราศจากทักษะการคิด ทักษะด้านความรู้ และประสบการณ์จะ ไม่ ส ามารถนำออกมาใช้ ท ำประโยชน์ อ ะไรได้ เพราะความรู้ แ ละ ประสบการณ์เป็นเสมือนวัตถุดิบในโกดัง ที่ ไม่สามารถเดินออกมา แก้ปัญหาหรือคิดวิธีอะไรใหม่ๆ ได้เอง คือ ความรู้ทั้งหลายต้องอาศัย การคิดเป็นตัวดำเนินการนั่นเอง ถ้าทักษะการคิดมีมาก และทักษะด้านความรู้ก็มีมาก คนจะคิดแก้ ปัญหาได้ดีและมีประสิทธิผลในเวลาอันสั้น ถ้าทักษะการคิดดีแต่ทักษะ ด้านความรู้มีไม่มาก ปัญหาก็สามารถแก้ได้ในระดับหนึ่ง ถ้าทักษะด้าน การคิดมีน้อย แม้ทักษะด้านความรู้มีมาก การแก้ปัญหาก็จะช้าและ มีประสิทธิผลลดลง 2. ทั ก ษะการคิ ด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั ก ษะด้ า นคน เพราะคนคิ ด แบบใด ก็มักพูดแบบนั้น ถ้าคิดบวกก็พูดบวก ทำบวก พูดดี ทำดี อัธยาศัย

ก็จะออกมาดี เป็นที่รักของคนรอบข้าง เรียกว่า มีทักษะด้านคนที่ดี ถ้าคิดลบ ก็พูดลบ ทำลบ พูดให้คนอื่นไม่สบายใจ ทำสิ่งที่ไม่เหมาะ ไม่ควร อัธยาศัยก็จะออกมาไม่ดี ไม่เป็นที่รักของคนรอบข้าง เรียกว่า มีทักษะด้านคนที่ไม่ดี สำรวจความคิด

17


การคิดทางบวกอย่างสร้างสรรค์ [Cresitive (creative + positive) Thinking] หรื อ “เครสิ ที ฟ ” เป็ น การคิ ด ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมั่ น คงที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ทุ ก คนทำงานได้ ส ำเร็ จ และมี ค วามสุ ข ซึ่งประกอบด้วย 1. การคิดทางบวก (Positive Thinking) เป็นการมองสิ่งดีๆ ของทุ ก สรรพสิ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ของคน เหตุ ก ารณ์ และ สิ่ ง ต่ า งๆ ได้ การมองให้ เ ห็ น ประโยชน์ ใ นสรรพสิ่ ง ต่ า งๆ ในเหตุการณ์ต่างๆ และในความคิดใหม่ๆ และการมองเห็น โอกาสดีๆ แม้ในยามที่มีวิกฤติ 2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความสามารถ ในการคิดวิธีใหม่ๆ ได้หลายวิธีให้เลือกหยิบเอาไปใช้ได้ เช่น คิดหาคำตอบให้กับโจทย์เดียวกันได้หลายคำตอบ คิดหาวิธ ี

แก้ปัญหาได้หลายวิธี คิดกลยุทธ์ให้สามารถทำงานได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้หลายๆ กลยุทธ์ คิดวิธีปรับปรุงและพัฒนา ระบบงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ได้หลายๆ วิธี

18

กวาดขยะความคิด ...ชีวิตก็ยิ้มได้...


Cresitive Cresitive

19


“คนเครสิทีฟจะคิดใหม่เสมอ คือ พยายามคิดหาทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อหาทางไปสู่อนาคต”

20

กวาดขยะความคิด ...ชีวิตก็ยิ้มได้...

กวาดขยะความคิดชีวิตก็ยิ้มได้  

หนังสือกวาดขยะความคิดชีวิตก็ยิ้มได้

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you