Page 1

Version 2

Spørgsmål & Svar trafikplan OM GENNEMFØRELSE AF NY TRAFIKPLAN FRA SYDTRAFIK Opdateret den 11. maj 2011

Se alle køreplaner på Sydtrafik.dk generelt til trafikplanen 1. Hvad er en trafikplan? Ifølge lov om trafikselskaber skal der opstilles en trafikplan hvert fjerde år, der sætter de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i det relevante område. 2. Hvad er formålet med den nye trafikplan? Målet er at skabe en bedre og mere attraktiv kollektiv trafik, der sikrer borgerne i den jyske del af Region Syddanmark et godt og sammenhængende tilbud om transport. Trafikplanen omhandler busruter mellem regionale rejsemål (det vil sige mellem byer med mere end 5.000 indbyggere). Derudover indeholder planen generelle servicekriterier for de enkelte kommuner. 3. Hvilke områder dækker den nye trafikplan? Trafikplanen dækker hele Sydtrafiks område. Den gennemføres trinvist, og første fase, som behandles her, omhandler kørsel i trekantområdet, Billund, Vejen, Grindsted, Varde og Esbjerg. 4. Hvad er fordelene ved den nye trafikplan? Kort og godt kommer der mere direkte og dermed hurtigere ruter mellem regionens større byer. Samtidig forkortes ventetiden ved busskift flere steder, og en stor del af ruterne kører hyppigere end i dag.

Detaljerne kan læses i rapporten ”Notat om de nye regionale ruter i forbindelse med implementeringen af første fase af Sydtrafiks trafikplan” på Sydtrafik.dk. 5. Hvad er ulemperne ved den nye trafikplan? Den nye trafikplan er udformet med det formål at tilgodese flest mulige borgeres behov inden for et givet budget. Det er dog ikke muligt at omstrukturere et helt rutenetværk, uden at enkelte borgere og byer vil føle en forringelse. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan Sydtrafik arbejder på at kompensere for de forringelser, som der opleves med de nye regionale køreplaner. 6. Hvad gør Sydtrafik for at reducere ulemperne i den nye køreplan? I samarbejde med Region Syddanmark og kommunerne arbejder vi på at finde alternative løsninger til de passagerer, som vil opleve forringelser efter de nye regionale køreplaner. I praksis vil det sige, at der nogle steder bliver oprettet en lokalrute eller ændret i en eksisterende rute, så man kan skifte mellem lokal- og regionalruter. I enkelte tilfælde vil det også være muligt at lade en regionalrute køre en ekstra omvej på bestemte tidspunkter på dagen.


NYE BEGREBER I TRAFIKPLANEN 7. Hvad betyder mere direkte ruter? For at opnå hurtigere transport mellem de forskellige knudepunkter vil flere ruter køre mere direkte til og fra byerne. Det betyder mindre omvejskørsel end tidligere, så passagerer, der rejser mellem to større byer, kommer hurtigere frem. Til gengæld kan der blive længere til det nærmeste stoppested, hvor regionalbussen stopper. Enkelte byer vil helt eller delvis miste den regionale busbetjening, de er vant til. Her skal borgerne vænne sig til nye rejsemuligheder (for eksempel en lokalrute). 8. Hvad er forskellen på et ”væsentligt” og ”vigtigt regionalt rejsemål”? Et ”væsentligt regionalt rejsemål” er betegnelsen for byer med mere end 25.000 indbyggere samt internationale trafikknudepunkter som Billund Lufthavn. Byer med mellem 5.000 og 25.000 indbyggere betegnes som ”vigtige regionale rejsemål”. Begge begreber blev defineret af Region Syddanmark i Regionenes ”Principper for kollektiv trafik af regional betydning”, som var med til at danne basis for trafikplanen. 9. Hvad er et tostrenget system? Det tostrengede system betyder, at der i de nye køreplaner vil være 2 afgange pr. time i hver retning mellem væsentlige regionale rejsemål i regionen. I praksis betyder det, at de pågældende strækninger bliver betjent med henholdsvis én hurtigrute (eller X bus eller tog) og én regionalrute pr. time. Mellem de fleste ”væsentlige regionale rejsemål” er der altså tilnærmelsesvis halvtimesdrift. 10. Hvad betyder halvtimes drift? I den nye trafikplan har såvel hurtigruter som regionalruter timedrift på hverdage i tidsrummet mellem ca. kl. 6 og kl. 18 eller 19. Ruter, der betjenes med både regionalrute og hurtigrute eller X bus, vil i langt de fleste tilfælde få to afgange pr. time. Og de vil tilnærmelsesvis køre i halvtimes drift. 11. Hvorfor har de nye ruter faste minuttal? De nye regionalruter vil som udgangspunkt køre efter faste minuttal. Det vil gøre det nemmere at huske, hvornår bussen kører, og gøre det mere overskueligt at finde en videre forbindelse. 12. Hvorfor afviger nogle morgen- og eftermiddagsafgange fra de faste minuttal? På enkelte ruter afviges fra de faste minuttal for at tilgodese passagerer, der skal i skole eller på arbejde i disse tidsrum. Derudover kan der i myldretiden være lidt længere køretider på grund af den øvrige trafik. 13. Hvad er en hurtigrute? En hurtigrute kører mellem to større rejsemål og standser kun ved enkelte udvalgte stoppesteder. En hurtigrute ligner en X bus rute, men ruten køres med almindelige busser. Normalt skal rejsehastigheden mellem rutens endepunkter være mindst 50 km/t. i gennemsnit.

14. Hvad er forskellen på en hurtigrute og en X bus? En X bus er stadig betegnelsen for de lyseblå ekspresbusser med særlig X bus-komfort, som kun standser ved udvalgte stoppesteder. En hurtigrute kører med samme hastighed som X bussen, og den har også kun få stoppesteder. Forskellen er, at disse ruter køres med almindelige regionalbusser og stopper lidt flere steder. Hurtigruten kører normalt også flere afgange end X bussen. I den nye trafikplan erstatter hurtigruterne X busserne på udvalgte strækninger, men en række af hurtigruterne vil muligvis med tiden blive opgraderet til X busser. 15. Hvad er en regionalrute? En regionalrute kører mellem rejsemål, som regionen har defineret som regionale. Det vil sædvanligvis betyde, at ruten krydser en kommunegrænse. Ruten samler passagerer op ved alle regionale stoppesteder og ”vinkestrækninger” undervejs. Regionalruterne har en rejsehastighed på mindst 35 km/t. 16. Hvem bestemmer, hvor busserne skal køre? Det gør Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark. Region Syddanmark bestiller regional og hurtigruter. Kommunerne er bestiller på lokalruter og bybusser inden for hver kommune samt på de fælleskommunale ruter, som bestilles i samarbejde med nabokommunerne. 17. Hvorfor ændrer ruterne numre? Efter sammenlægningen af de tre amtstrafikselskaber i 2007 var nummereringen af busserne meget uens, og flere forskellige ruter kørte med samme nummer. Derfor indfører vi gradvist et nyt nummereringsprincip. Vi begynder med de regionalruter og hurtigruter, der er med i trafikplanens første fase. I de nye regionale køreplaner bliver hurtigruter betegnet med 2 cifre (for eksempel rute 43 og 44), mens regionalruterne betegnes med 3 cifre (for eksempel rute 105 og rute 198). Når hele trafikplanen er gennemført i sommeren 2014, vil der være mere ensartethed og bedre overblik i hele Sydtrafiks rutenet. 18. Bliver det dyrere at køre med bussen? Nej, den nye trafikplan påvirker ikke takstsystemet. Du kan altid se de aktuelle takster på Sydtrafik.dk. 19. Hvorfor gennemføres trafikplanen i flere faser? Der ligger rigtig meget arbejde i at gennemgå alle ruter og sørge for, at der er sammenhæng. Vi har valgt at gennemføre trafikplanen i flere faser. Så kan vi bruge erfaringerne i det videre forløb og skabe de bedst mulige løsninger. Hvis du vil se, hvornår ændringer implementeres i dit område, kan du læse mere på Sydtrafik.dk.


fase 1 (sommer 2011) 20. Hvilke ruter er der ændringer på? Mange regionale ruter får nyt rutenummer i fase 1, og der er også ændringer i afgangstider og ruteforløb (i parentes er angivet de ruter, de erstatter): • Rute 43 og 143 mellem Vejle og Billund Lufthavn (tidligere rute 244 og 907 X, der i dag kører mellem Vejle og Grindsted) • Rute 44 og 144 mellem Esbjerg og Billund Lufthavn (tidligere rute 44, der i dag på nogle afgange kun kører til Grindsted, samt tidligere rute 913 X) • Rute 103 mellem Vejle og Kolding (tidligere rute 203) • Rute 105 mellem Fredericia og Middelfart (tidligere rute 216) • Rute 106 mellem Kolding og Middelfart (tidligere rute 410) • Rute 111 mellem Vejle og Vejen (tidligere rute 311) • Rute 179 mellem Vejen og Billund Lufthavn (tidligere rute 79, der i dag kun kører til Billund Centret) • Rute 198 mellem Varde og Grindsted (tidligere rute 98) • Rute 900 X sker der også ændringer på (især på delstrækningen Vejle – Kolding), men ruten skifter ikke nummer. 21. Hvornår skifter køreplanerne? De nye køreplaner træder i kraft den 26. juni 2011. 22. Hvordan kører busserne i hverdagene? I hverdagene kører busserne normalt en gang i timen fra kl. ca. 6 indtil kl. ca. 18-19. 23. Hvordan kører busserne om aftenen? Om aftenen kører busserne normalt ca. hver anden time. 24. Hvordan kører busserne i weekenderne? I weekenderne kører busserne normalt ca. hver anden time. Dog kan der være enkelte pauser i betjeningen midt på dagen på udvalgte ruter, og enkelte ruter kører slet ikke i weekenden. Du kan holde dig orienteret om de aktuelle køreplaner på Sydtrafik.dk.

25. Hvad sker med de ruter, der kører på tværs af regionsgrænsen? En del regionalruter kører mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland. De to regioner har forskellige definitioner for, hvad der betragtes som et regionalt rejsemål. Som konsekvens bliver en del af disse ruter ikke længere betjent, mens andre ruter videreføres som lokalruter. På nogle ruter reduceres frekvensen, eller regionalruten stopper ved en by tæt på regionsgrænsen, hvor man så skal skifte til en anden rute for at komme videre. Andre regionsgrænse-krydsende ruter vil derimod blive opretholdt med en række afgange for eksempel dem, der knytter sig til de store uddannelsesinstitutioner. 26. Gør den nye trafikplan det nemmere at skifte mellem bus og tog? De nye regionale køreplaner gør det i mange tilfælde nemmere at skifte mellem to regionalruter, og der har været stort fokus på at lette disse skift. Det er vores målsætning, at det også skal være nemmere at skifte mellem bus og tog, men da DSB ikke skifter køreplan samtidig med trafikselskaberne, er det en udfordring at få de forskellige systemer til at passe sammen hele året rundt. 27. Er køretiden/rejsetiden virkelig kortere med de nye køreplaner? På mange ruter vil rejsetiden blive kortere, og på andre ruter vil den være det samme som i dag. Passagerer mellem de store byer vil generelt opleve en kortere rejsetid, blandt andet fordi ventetiden mange steder er reduceret for dem, der skal videre med en anden bus. 28. Hvorfor er der normalt mindst 4 minutter til at skifte mellem de nye regionalruter? Det er for at sikre, at rejsende kan nå at skifte til en anden bus. Desuden gælder vores rejsegaranti kun, hvor der er mindst 4 minutters overgangstid mellem de busser, der skiftes i mellem.

LOKALE ÆNDRINGER I FASE 1 (SOMMER 2011) 29. Hvilke områder vil opleve forringelser? Der er nogle byer, som vil opleve forringelser i den daglige busdrift, når den nye trafikplan gennemføres. Skærbæk, Skovlund, Fåborg og Taulov vil opleve en anderledes busbetjening, end de er vant til i dag (se nedenfor).

Grindsted – Billund – Vejle 30. Hvorfor er der kun 2 min til at skifte mellem rute 43 og 44 ved Billund Lufthavn? Planen er, at bus nummer 43 i langt de fleste tilfælde ændres til nummer 44 ved Billund Lufthavn, og det er derfor ikke nødvendigt at stige ud af bussen.


31. Hvordan kommer jeg fra Grindsted til Vejle (eller omvendt)? Fremover vil der være to muligheder for at komme mellem de to byer. Hvis du kører med hurtigbussen, skifter bussen normalt nummer (se spørgsmål 30), og du kan køre direkte fra Grindsted til Vejle. Hvis du tager en regionalbus, skal du som regel skifte ved Billund Centret, hvor du har 10 minutters omstigningstid inden bussen kører videre til Vejle. I enkelte tilfælde er der dog ingen korrespondance mellem rute 144 og 143, da rute 143 kører inden 144 ankommer (for at betjene Randbøldal). 32. Hvordan kører regionalbusserne igennem Billund by? Ruteforløbet i Billund by vil blive ændret, så alle regionalbusser til og fra Vejle, Esbjerg og Vejen (også hurtigruten til og fra Esbjerg) betjener Billund by ved først at køre den mest direkte vej til Billund Centret. Derfra køres videre til Legoland/Lalandia og Billund Lufthavn. Samme rute køres i omvendt rækkefølge, når der køres ud af byen. Hurtigrute 43 kører først til lufthavnen, hvorfra den som rute 44 fortsætter igennem Billund By. 33. Hvordan betjenes erhvervsområderne i Billund? Flere stoppesteder i erhvervsområderne Kløvermarken og Kornmarken vil ikke blive betjent med de nye regionalruter. Rute 179 fra Vejen kører dog ad Kløvervej, hvorfra der er tilgang til Kløvermarken. Og rute 143 fra Vejle vil få nyt stoppested på Vejle Landevej, hvorfra der er vej eller stisystem til begge erhvervsområder. 34. Hvilke forbedringer sker der for indbyggerne i Bredsten? Indbyggerne i Bredsten får regionalbus med timedrift samt hurtigbussen, der standser ved et enkelt stoppested i Bredsten. Tilsammen giver det næsten en bus hver halve time mellem Bredsten og Vejle. 35. Hvilke muligheder er der for rejsende til og fra Randbøldal? Randbøldal vil blive betjent af rute 143 med fire dobbeltture (to morgenture og to aftenture). Ved disse ture kører rute 143 dog kun mellem Billund Centret og Vejle – bussen fortsætter ikke til lufthavnen og der er på disse afgange ikke korrespondance mellem rute 143 og 144 ved Billund Centret. Randbøldal bliver også betjent af lokalrute 736, som kører mellem Vandel og Ny Nørup.

Varde – Grindsted – Billund 36. Hvad er de nye rejsemuligheder mellem Varde og Billund/Vejle? Når man ankommer til Grindsted med regionalbussen fra Varde, er der god mulighed for at tage hurtigbussen mod Billund og fortsætte til Vejle – det samme gælder også den modsatte vej. 37. Hvad sker der i Skovlund? Den nye rute 198 mellem Varde og Grindsted betjener normalt ikke Skovlund by, men busserne standser alle ved et nyt stoppested ved Mølbykrydset (ca. 2 km fra byen). Der vil dog være udvalgte

afgange, hvor ruten kører igennem Skovlund. Skovlund betjenes derudover med lokalrute 95 til og fra Varde fra sommeren 2011. På hverdage vil 5 afgange i hver retning betjene Skovlund by og om søndagen kører en afgang gennem byen om eftermiddagen. Ved de afgange, der kører gennem Skovlund by, vil der desværre ikke være direkte korrespondance med hurtigrute 44 i Grindsted mod Billund. Hvis man skal videre til Billund på disse afgange, må man derfor vente cirka 30 minutter, hvor man kan rejse med hurtigrude 144 fra Billund til Grindsted. Skovlund bliver også forbundet med Varde via lokalrute 95, der kører 3 gange dagligt på hverdage. 38. Hvorfor kører rute 198 fra Varde ikke forbi Hedehallen? Da ruterne skal køre mere direkte for at opnå kortere rejsetider, kører rute 198 ikke længere forbi Hedehallen. Der er i stedet et stop ved Vestergade, hvorfra man via en sti kan gå de ca. 700 m til Hedehallen.

Esbjerg – Grindsted – Billund 39. Hvorfor kører rute 144 en omvej via Tårnvej i Grindsted? Ved Tårnvej ligger blandt andet en række virksomheder, som Sydtrafik gerne vil tilbyde bedre mulighed for at tage bussen til og fra arbejde. 40. Hvorfor standser hurtigrute 44 i Årre og ved Roust? Den nye hurtigrute 44 vil i fremtiden passere Årre og Roust, og derfor er det oplagt at lade bussen standse her og give de to byer timedrift som erstatning for, at den nuværende regionalrute 44 ikke længere betjener området. Det drøftes p.t., om hurtigruten eventuelt med enkelte afgange også kan betjene Fåborg på trods af, at omvejen vil forlænge rejsetiden for de øvrige passagerer. Målet er også at finde den bedst mulige løsning til rejsende mellem Fåborg og Esbjerg. Fåborg bliver betjent med 2 morgenafgange mod Esbjerg og 2 eftermiddagsafgange fra Esbjerg. I Årre kommer der en korrespondance mellem rute 44 og 493, der giver rejsemuligheder til Esbjerg og Fåborg (se også tilføjelse under punkt 42). 41. Hvilke forbedringer sker der for beboerne i Glejbjerg? Den nuværende rute 60 bortfalder, og Glejbjerg serviceres i stedet med den nye regionalrute 144, som på vejen mellem Grindsted og Esbjerg også betjener Glejbjerg og Agerbæk. Derved vil der opstå en direkte forbindelse til Esbjerg hver time. 42. Hvorfor betjener såvel rute 144 som rute 44 Esbjerg Lufthavn? Esbjerg Lufthavn betjenes både med en regionalrute og en hurtigrute, som ankommer næsten samtidig til Esbjerg Lufthavn. Regionalruten kommer først, og derfor kan passagerer, der kommer med den skifte til hurtigruten, der kører direkte til Esbjerg centrum. Hvis man eksempelvis kommer fra Glejbjerg-området og skal til Storegade i Esbjerg, kan man spare tid ved at skifte til hurtigbussen ved lufthavnen. Den kører direkte til Storegade, mens regional-


bussen kører en omvej omkring Kjersing. Ved en enkelt morgenafgang er det dog omvendt: Hurtigrute 44 kommer først til lufthavnen og lidt senere kommer regionalruten. Dette sker for at give uddannelsessøgende fra Fåborg, Årre og Roust mulighed for at skifte ved lufthavnen til rute 144, der kører direkte til f.eks. Teknisk Skole eller Universitetet. Også pendlere, der skal videre til Kjersing, vil med fordel kunne skifte ved lufthavnen. 43. Hvorfor kører rute 144 via Kjersing til bymidten i Esbjerg? Ved at køre en omvej ind og ud af Esbjerg kan Sydtrafik give bedre pendlermuligheder til vigtige uddannelsesinstitutioner og erhvervsområder i Esbjerg. 44. Hvordan bliver Fåborg betjent i fremtiden? I den nye køreplan har det ikke været muligt at lade regionalerute 144 køre igennem Fåborg, da man har valgt at prioritere busdriften til større byer som Glejbjerg. Fåborg bliver i stedet betjent med lokalrute 93 (Varde – Årre – Fåborg – Agerbæk). Sydtrafik og Varde Kommune arbejder på at skabe forbindelser, så borgerne fra Fåborg kan komme til og fra Esbjerg. Samtidig afstemmes rute 93 med skolernes mødetider i Agerbæk og ved Campus i Varde. P.t. drøftes desuden, om enkelte afgange af hurtigrute 44 kan køre omvejen til Fåborg for også at tilbyde en omstigningsfri forbindelse til Esbjerg. Fåborg bliver betjent med 2 morgenafgange mod Esbjerg og 2 eftermiddagsafgange fra Esbjerg. 45. Hvorfor kører regionalrute 144 via Glejbjerg og ikke via Fåborg? Glejbjerg har flere indbyggere end Fåborg, og byen har i mange år manglet en bus til Esbjerg. Ved at lade rute 144 køre en del af strækningen på motorvej, kan det lade sig gøre at køre via Glejbjerg, uden at den nuværende rejsetid mellem Agerbæk og Esbjerg forlænges. 46. Hvorfor ankommer/afgår busserne på rute 44 næsten samtidig med busserne på rute 144 til og fra Esbjerg? De to ruter starter forskudt med en halv time fra Billund Lufthavn, men rejsetiden er forskellig for de to ruter. Det betyder, at de nærmest ankommer på samme tidspunkt i Esbjerg. Det er den bedste måde at sikre, at der er en høj frekvens mellem Grindsted, Billund Lufthavn, Billund Centret og Vejle. Samtidig sikres det også, at der altid er gode forbindelsesmuligheder i Billund. I Esbjerg kører de to ruter dog ad forskellige veje for at give bedre betjening til de forskellige bydele.

Vejle – Fredericia 47-49. Hvad sker der på denne strækning? Region Syddanmark har overdraget rute 204 til Vejle Kommune, og den indgår derfor ikke i Trafikplanen mere. Rute 204 vil også betjene Brejning og Høl/Hvidbjerg. Vejle Kommune fastsætter kørselsomfanget. Se køreplanen, når den bliver offentliggjort den 19. maj.

Vejle – Kolding 50. Hvorfor kører regionalrute 103 igennem erhvervsarealet nord for motorvejen ved Kolding (Kokholm)? Med den nye regionalrute 103 betjenes dette område for at give bedre pendler-muligheder til virksomhederne i dette erhvervsområde. 51. Hvorfor reduceres hyppigheden for regionalruten Vejle – Kolding? Der findes både regionalrute og X bus mellem Vejle og Kolding, der tilsammen giver tilnærmelsesvis halvtimes drift mellem de to byer. Samtidig er togbetjeningen mellem de to byer blevet forbedret i et ganske betydeligt omfang. Det betyder, at halvtimesdrift for regionale busrejsende mellem de to byer burde være tilstrækkelig. Konsekvensen er dog, at indbyggerne i de mindre byer mellem Vejle og Kolding vil opleve reduceret hyppighed i busdriften. Den nye køreplan for rute 900X har overvejende fået fast minuttal, derudover er afgangene tilpasset de øvrige ruter. Det har desværre bevirket, at det ikke er lykkedes på alle afgange at opnå korrespondance mellem rute 900X og rute 926X. I næste fase af trafikplanen vil der blive arbejdet på at afhjælpe dette.

Middelfart – Fredericia – Kolding 52. Hvordan kommer man til og fra Skærbæk? Regionsrådet har besluttet, at regionalruten (rute 106) mellem Kolding og Erritsø/Middelfart også skal køre omvejen til Skærbæk. Dog kommer bussen ikke til Skærbækværket eller havnen, men standser ved Skærbæk Ringvej. Denne beslutning indebærer, at Taulov kun betjenes ved landevejen.

Billund – Vejen og Vejle – Vejen 53. Hvilken vej kører rute 179 og rute 111 ind og ud af Vejen? For at kunne skære noget af rejsetiden kører rute 179 og 111 fremover en mere direkte vej ud og ind af Vejen. Ud af byen køres via Skovvej og Boulevarden, det vil sige, at bussen for eksempel ikke længere stopper ved Frederik d. 7.’s gade. Rute 111 suppleres af lokalrute 210 på strækningen Egtved – Vejle. 54. Hvorfor betjenes rutebilstationerne i Bække og Vorbasse ikke med de nye regionalruter? For at få kortere rejsetid mellem regionens større byer, vil bussen fremover kun stoppe ved hovedvejen i Bække og Vorbasse og ikke ved rutebilstationen. 55. Hvornår ændres ruterne i resten af Sydtrafiks område? Første fase sættes i værk med køreplanskiftet i juni 2011, og indbefatter ruterne i det centrale Trekantområde samt en del ruter til og fra Billund Lufthavn (mod Esbjerg, Vejle og Vejen).


trafikplanens næste FASER Anden fase gennemføres med køreplanskifte i juni 2012 og omfatter ruterne fra Billund Lufthavn mod Kolding og Herning, forbindelser til og fra Sønderborg og ruter langs Kongeåen (dvs. fra Haderslev mod vest og nordvest).

Fjerde og sidste fase sættes i værk i sommeren 2014 og indbefatter ruterne fra Kolding mod Esbjerg og på tværs af Sønderjylland mod Tønder.

Tredje fase gennemføres til køreplanskiftet i juni 2013 og omfatter endnu flere ruter til og fra Billund Lufthavn, hurtigruten mellem Esbjerg og Aabenraa samt ruter fra Kolding mod Syd (Aabenraa og Flensborg). Desuden forbindelser fra Tønder mod Aabenraa og Flensborg.

HVORDAN FORHOLDER MAN SIG SOM FAST BUSBRUGER 56. Hvor kan jeg finde de nye køreplaner? De nye køreplaner kan findes på Sydtrafik.dk fra den 19. maj – og i busserne i perioden op til køreplanskiftet. De vil også ligge på Rejseplanen.dk. 57. Hvad betyder ændringerne for mig som pendler? Det er vigtigt at tjekke op på ændringer på de ruter, som man ofte benytter. Og man kan med fordel også kigge ud over sin sædvanlige rute for at se, om den nye trafikplan giver nye rejsemuligheder. Det gøres lettest på Rejseplanen.dk 58. Hvordan bruger jeg rejsegarantien, hvis jeg har mistet en bus, fordi jeg ankom forsinket med en anden bus? Rejsegarantien går ud på, at Sydtrafik betaler en taxa, hvis bussen er så forsinket, at passageren ikke kan nå sit bestemmelsessted senest 20 minutter efter det planlagte tidspunkt. Passageren skal i første omgang selv betale taxaen og senest to uger efter rejsen sende taxakvitteringen sammen med et ansøgningsskema (findes på Sydtrafik.dk). Du kan læse mere om rejsegarantien på Sydtrafik.dk. 59. Hvor kan jeg henvende mig med forslag til forbedringer af trafikplanen? Sydtrafik har udarbejdet trafikplanen på basis af regionens og kommunernes ønsker. Vores opgave er blandt andet at skabe sammenhæng i hele rutenettet. Vi vil gerne have feedback på vores arbejde, så du er meget velkommen til at henvende dig direkte til Sydtrafik med ideer og kommentarer til de videre

arbejde. Vi tager denne feedback med, når vi arbejder med trafikplanens næste faser. 60. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til selve køreplanerne? I vores ”Spørgsmål og Svar” her kan du finde svar på de fleste spørgsmål om den nye trafikplan og de nye køreplaner. Informationerne vil løbende blive opdateret, når der sker ændringer. Du er også altid velkommen til at henvende dig til din chauffør eller kontakte Sydtrafik direkte på post@sydtrafik.dk. 61. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg er utilfreds med en køreplan? Vil du klage over ruteændringerne i en bestemt køreplan, vil Sydtrafik gerne modtage din klage og dine forslag. Sammen med Region Syddanmark og kommunerne vil vi derefter undersøge, om der er mulighed for at ændre det til køreplanskiftet næste år. 62. Hvor holder jeg mig opdateret med information om de nye køreplaner? Du kan altid finde opdateret information om køreplaner og ruteændringer på Sydtrafik.dk. Der vil også komme information i busserne, inden de nye køreplaner træder i kraft. Chaufførerne vil også kunne hjælpe dig med spørgsmål om ændringerne på de ruter, du benytter oftest.

SPECIFIKT: CHAUFFØR 63. Hvad betyder ændringerne for mig som chauffør? Du skal sætte dig ind i og vænne dig til de nye køreplaner. Hvis du oplever utilfredse passagerer, som du ikke selv kan hjælpe, må du bede dem kontakte Sydtrafik. Du kan også gå til din vognmand med sager eller spørgsmål, som vognmanden så kan bringe videre til rette vedkommende. 64. Hvad gør jeg som chauffør, hvis jeg er forsinket og har kunder i bussen, der kommer til at miste en korrespondance? Du kan henvise kunden til rejsegarantien og eventuelt opfordre kunden til at kontakte trafikoplysningen for at sikre sig, at rejsegarantien gælder. Hvor det er muligt, vil det også være en god ide at kontakte den anden bus for at høre, om den kan vente.

65. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til de nye køreplaner? Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, skal du rette dem direkte til din vognmand. Du kan også holde dig orienteret via Sydtrafik.dk. 66. Hvordan kan jeg hjælpe med at lette overgangen til det nye system? Vi har brug for dig til at hjælpe passagererne på vej med de nye køreplaner – og forberede dem på ændringerne. Spørg derfor gerne din vognmand, hvis du er i tvivl om noget, og hold dig orienteret via denne Spørgsmål og Svar-liste, PS, andet trykt materiale og på Sydtrafik.dk, så er du bedst muligt forberedt på at hjælpe passagererne på vej og lette din egen hverdag.

Profile for BusOgTog2019DK9

TRAFIKPLAN | Spørgsmål & Svar | Fase 1 & Sommer 2011 | Version 2 | SYDTRAFIK  

TRAFIKPLAN | Spørgsmål & Svar | Fase 1 & Sommer 2011 | Version 2 | SYDTRAFIK

TRAFIKPLAN | Spørgsmål & Svar | Fase 1 & Sommer 2011 | Version 2 | SYDTRAFIK  

TRAFIKPLAN | Spørgsmål & Svar | Fase 1 & Sommer 2011 | Version 2 | SYDTRAFIK

Advertisement