Page 1

Arbejdsnotat Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

19. september 2016

Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Hvidovre Kommune Nærværende notat er udarbejdet til brug for tekniske drøftelser, og giver en status på teknisk niveau for arbejdet med det strategiske net, som er indeholdt i forslag til Trafikplan 2016. Forslaget er i politisk høring frem til 5. december 2016. Spørgsmål til brug for den politiske drøftelse kan rettes til Movias administration.

Indhold 1. Baggrund .............................................................................................................................. 2 1.1 Forudsætninger .................................................................................................................. 2 2. Nuværende strategisk busnet............................................................................................... 2 3. Forslag til strategisk busnet i 2019 ....................................................................................... 4 3.1. Forslag til det strategiske busnet i Hvidovre Kommune .................................................... 5 3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag ....................................................................................... 10 3.3. Forventede passagertal og økonomi ............................................................................... 16

Trafikselskabet Movia Strategi og Anlæg, Center for Trafik og Plan

1/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

1. Baggrund Etableringen af Cityringen i Københavns- og Frederiksberg Kommune vil medføre, at en række buslinjer vil køre parallelt med Cityringen og derved miste en stor mængde passagerer, da disse linjer dækker samme rejserelationer som Cityringen. Det vurderes, at ca. 34 mio. passagerer årligt vil flytte fra bus til metro. For at sikre bedst mulig sammenhæng mellem bus og metro, vil en række buslinjer med fordel kunne omlægges, mens en række linjer kan styrkes for at fungere som centrale tilbringerlinjer til metrosystemet, og skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik, og derigennem få udbytte af investeringen i metroen. Movia har i forbindelse med Trafikplan 2016 udarbejdet et forslag til udformningen af det strategiske busnet efter åbning af Cityringen. Fokus har været på at forfølge de politiske målsætninger om at skabe et mere effektivt bussystem samt at forbedre sammenhængen mellem busserne og banerne. Dette notat beskriver rejsemulighederne for kommunens borgere i forslaget til strategisk busnet i Hvidovre Kommune, samt afledte konsekvenser for det lokale busnet. Notatet giver ligeledes en beskrivelse af, hvor mange af kommunens borgere der forventes dækket med kollektiv trafik i 2019. 1.1 Forudsætninger Notatet beskriver forslaget til det strategiske busnet i kommunen. Der er dog også arbejdet med et første forslag til lokale buslinjer, da disse naturligvis er en del af det samlede kollektive transportsystem. Forslag til lokale buslinjer er kun overordnet beskrevet i notatet, da der i det kommende arbejde følger en nærmere drøftelse af de lokale buslinjer. Det er vigtigt at fastslå, at linjenumre beskrevet i notatet skal betragtes som arbejdstitler. Arbejdstitlerne er medtaget, da de gør forslaget lettere at forklare og forstå, men der er indtil videre kun tale om arbejdstitler. I det kommende arbejde, skal linjenumre for det strategiske busnet og de lokale linjer defineres.

2. Nuværende strategisk busnet Det nuværende strategiske busnet i Hvidovre Kommune fremgår af figur 1. Det strategiske busnet i Hvidovre Kommune står i dag for at transportere ca. 65 procent af det samlede antal buspassagerer i kommunen og timeforbruget udgør ca. 60 procent af det samlede antal timer til busdrift i kommunen. S-linjerne finansieres af Region Hovedstaden.

2/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Figur 1. Nuværende strategisk net i Hvidovre

Figur 1: Nuværende strategisk busnet i Hvidovre Kommune. A-linjer markeret med rødt, S-linjer med blåt. Lokale buslinjer er vist med gult på kortet.

Som det fremgår af figur 1, udgøres det strategiske busnet i Rødovre Kommune i dag af: 

Linje 1A der betjener Hvidovre Hospital såvel sydfra (Avedøre Station) som østfra. Linjen giver endvidere Hvidovre Kommunes borgere, der er bosat mellem S-togslinjerne til hhv. Køge og Høje Taastrup forbindelse til Valby og det centrale København.

3/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Linje 8A, der giver beboerne langs Gammel Køge Landevej forbindelse til Valby, inkl. Valby Station og Ny Ellebjerg Station og de mange togforbindelser.

Linje 200S er en central nord/sydgående busforbindelse i Hvidovre Kommune. Linjen giver forbindelse til erhvervsområdet på Avedøre Holme fra Friheden Station. Linjen giver desuden forbindelse til Hvidovre Hospital fra syd (fra Friheden Station) og fra nord (Rødovre Station)

Linje 500S giver forbindelse til erhvervsområdet Avedøre Holme vestfra (fra bl.a. Glostrup og Brøndby Strand Station) og østfra (Ørestad Station)

3. Forslag til strategisk busnet i 2019 Det strategiske busnet i 2019 foreslås ændret på linje 1A mellem Hvidovre Hospital og Avedøre Station. Derudover foreslås der ændringer på linje 8A i København og Frederiksberg, som kan have betydning for rejser fra Hvidovre Kommune.

4/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Figur 2: Forslag til strategisk busnet i Hvidovre Kommune i 2019

Figur 3: Forslag til strategisk busnet i Hvidovre Kommune i 2019. Forslaget til lokalbuslinje 11 (arbejdstitel) er markeret med orange

3.1. Forslag til det strategiske busnet i Hvidovre Kommune NedenstĂĽende beskrives de enkelte linjeforslag i det strategiske busnet i Hvidovre Kommune:

5/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Linje 1A vil i Hvidovre Kommune køre fra Hvidovre Hospital via Sønderkær til Folehaven og videre mod Ny Ellebjerg Station og metrosystemet ved Enghave Plads Station. På strækningen fra Avedøre Station til Hvidovre Hospital, hvor udvalgte afgange på linje 1A i dag kører,

6/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

vil en lokal buslinje i stedet sikre betjeningen med samme frekvens og linjeføring, som linje 1A i dag gør. Omlægningen af linje 1A betyder, at passagerer i Hvidovre ikke længere kan komme direkte med linje 1A til Vigerslev Allé, Toftegårds Plads og Hovedbanegården, men i stedet kan komme til det store trafikknudepunkt ved Ny Ellebjerg Station. Der vil dog stadig være en lokal buslinje, som sikrer forbindelsen til Toftegårds Plads, og videre mod Hovedbanegården.

Linje 8A vil i Hvidovre Kommune stadig betjene Gl. Køge Landevej mellem Friheden Station og Vigerslevvej. Linje 8A vil stadig sikre forbindelse til Toftegårds Plads og Valby Station. Fra Valby Station fortsætter linje 8A ad Fasanvejskorridoren og sikrer forbindelse til bl.a. metrostationen ved Fasanvej Station. Ændringen betyder, at passagerer ikke længere kan komme

7/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

direkte til Jagtvejs-strækningen og Frederiksberg Station. Dette vil fremover kræve skift til en lokal buslinje ved Valby Station. Årsagen til omlægningen er, at Cityringen vil overtage en væsentlig del af betjeningen i Jagtvejskorridoren, og der er derfor ikke behov for A-busbetjening på denne strækning. Den nye linje 8A sikrer dog en ny direkte forbindelse fra Hvidovre til bl.a. Nørrebro Station og videre mod Bispebjerg Hospital.

Linje 200S fortsætter med uændret frekvens og linjeføring. Dermed fastholdes den nuværende gode betjening af Avedøre Holme og forbindelsen til Hvidovre Hospital og Rødovre Station.

8/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Linje 500S fortsætter med uændret frekvens og linjeføring. Dermed opretholdes forbindelsen på tværs til og fra Avedøre Holme fra bl.a. Glostrup Station og Ørestad Station.

9/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til strategisk busnet, foretaget forskellige netværksbaserede oplandsanalyser ud fra tilgængelige data, dvs. bl.a. befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik fra 2016 – der er således også foretaget en oplandsanalyse for Hvidovre Kommune. Formålet med oplandsanalysen er at give et overblik over den forventede dækningsgrad med kollektiv trafik i Hvidovre Kommune i 2019, og sammenligne denne med den nuværende dækningsgrad. Dækningsgraden for Hvidovre er analyseret for henholdsvis: 1. Tog + metro + strategisk busnet 2. Tog + metro + strategisk net + lokale buslinjer I Hvidovre Kommune er fordelingen mellem indbyggere, husstande, arbejdspladser og studiepladser i dag følgende, jf. Danmarks Statistik: Total Hvidovre Kommune 2016 Antal indbyggere

52.831

Antal husstande

23.972

Antal arbejdspladser

23.593

Antal studiepladser

8.148

Dækningsgraden i dag og i 2019 er vist i figur 3 og figur 4. Som det fremgår af figurerne, forventes ca. 54 procent af kommunens indbyggere at være dækket med bane (S-tog) og buslinjer i det strategiske højklassede busnet i 2019 – svarende til et fald på ca. 17 procent i forhold til i dag. Dette skyldes, at linje 1A i forslaget til det strategiske busnet ikke betjener strækningen mellem Hvidovre Hospital og Avedøre Station som i dag. Strækningen foreslås i stedet betjent af en lokal buslinje med samme linjeføring som nuværende linje 1A – dækningsgraden når lokale buslinjer medtages vil derfor være den samme som i dag (se figur 4). Det skal bemærkes, at dækningsgraden i 2019 er beregnet ud fra data fra 2016, dvs. at det forventede antal nye indbyggere i 2019 ikke er medtaget. Det reelle antal indbyggere, der dækkes med kollektiv trafik i 2019, vil derfor være en smule højere end angivet – dog forventes selve dækningsgraden at være den samme som den angivne.

10/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Figur 3. DĂŚkningsgrad i Hvidovre Kommune pĂĽ bane og strategisk busnet

11/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Figur 3: DÌkningsgrad Hvidovre Kommune (600 meter fra baner (stationer)) + 400 meter fra højklasset bus i dag (øverst) og i 2019 (nederst)

12/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Bane + højklasset busnet

Forskel Pct. af pct. total 2016

Pct. af total 2019

2016

2019

Forskel

Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

34.148

28.508

-5.640

-16,5

65

54

Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

16.330

13.944

-2.386

-14,6

68

58

Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

15.713

14.848

-534

-12,6

52

46

Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

19.494

19.494

0

0,0

84

84

13/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Figur 4: Dækningsgrad i Hvidovre Kommune på bane, højklasset busnet og lokale buslinjer

14/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

Figur 4: Dækningsgrad Hvidovre Kommune (600 meter fra baner (stationer)) + 400 meter fra højklasset bus og lokale buslinjer i dag (øverst) og i 2019 (nederst).

Bane + højklasset busnet + lokale buslinjer Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

Pct. af total 2016

Pct. af total 2019

2016

2019

Forskel

Forskel pct.

43.751

43.751

0

0,0

83

83

20.973

20.973

0

0,0

87

87

22.314

22.314

0

0,0

95

95

6.263

6.263

0

0,0

77

77

15/16


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335910

3.3. Forventede passagertal og økonomi Passagertallet i busserne i Hvidovre Kommune vurderes ud fra trafikmodelberegninger at blive ca. 4,1 mio. påstigere pr. år, hvor af det strategisk busnet udgør ca. 2,2 mio. pr. år svarende til 55 %. Sammenlignes tallet med 2016 ses et fald ca. 0,2 mio. passagerer i det strategiske busnet. Dette skyldes, at passagererne på strækningen mellem Avedøre Station og Hvidovre Hospital overgår til det lokale busnet. Antallet af køreplantimer på det strategiske busnet i Hvidovre Kommune falder fra 31.000 til 19.000. Dette skyldes, at den nuværende A-busbetjening mellem Avedøre Station og Hvidovre Hospital fremover varetages af en lokal buslinje, som sikrer samme service som den nuværende linje 1A.

16/16

Profile for BusOgTog2019DK23

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Hvidovre Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Hvidovre Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Hvidovre Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Hvidovre Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Advertisement