Page 1

Arbejdsnotat Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

19. september 2016

Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Glostrup Kommune Nærværende notat er udarbejdet til brug for tekniske drøftelser, og giver en status på teknisk niveau for arbejdet med det strategiske net, som er indeholdt i forslag til Trafikplan 2016. Forslaget er i politisk høring frem til 5. december 2016. Spørgsmål til brug for den politiske drøftelse kan rettes til Movias administration.

Indhold 1. Baggrund .............................................................................................................................. 2 1.1 Forudsætninger .................................................................................................................. 2 2. Nuværende strategisk busnet ............................................................................................... 2 3. Forslag til strategisk busnet i 2019 ....................................................................................... 4 3.1. Forslag til det strategiske busnet i Glostrup Kommune ..................................................... 6 3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag ......................................................................................... 9 3.3. Forventede passagertal og økonomi ............................................................................... 14

Trafikselskabet Movia Strategi og Anlæg, Center for Trafik og Plan

1/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

1. Baggrund Etableringen af Cityringen i Københavns- og Frederiksberg Kommune vil medføre, at en række buslinjer vil køre parallelt med Cityringen og derved miste en stor mængde passagerer, da disse linjer dækker samme rejserelationer som Cityringen. Det vurderes, at ca. 34 mio. passagerer årligt vil flytte fra bus til metro. For at sikre bedst mulig sammenhæng mellem bus og metro, vil en række buslinjer med fordel kunne omlægges, mens en række linjer kan styrkes for at fungere som centrale tilbringerlinjer til metrosystemet, og skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik, og derigennem få udbytte af investeringen i metroen. Movia har i forbindelse med Trafikplan 2016 udarbejdet et forslag til udformningen af det strategiske busnet efter åbning af Cityringen. Fokus har været på at forfølge de politiske målsætninger om at skabe et mere effektivt bussystem samt at forbedre sammenhængen mellem busserne og banerne. Dette notat beskriver rejsemulighederne for kommunens borgere i forslaget til strategisk busnet i Glostrup Kommune, samt afledte konsekvenser for det lokale busnet. Notatet giver ligeledes en beskrivelse af, hvor mange af kommunens borgere der forventes dækket med kollektiv trafik i 2019. 1.1 Forudsætninger Notatet beskriver forslaget til det strategiske busnet i kommunen. Der er dog også arbejdet med et første forslag til lokale buslinjer, da disse naturligvis er en del af det samlede kollektive transportsystem. Forslag til lokale buslinjer er kun overordnet beskrevet i notatet, da der i det kommende arbejde følger en nærmere drøftelse af de lokale buslinjer. Det er vigtigt at fastslå, at linjenumre beskrevet i notatet skal betragtes som arbejdstitler. Arbejdstitlerne er medtaget, da de gør forslaget lettere at forklare og forstå, men der er indtil videre kun tale om arbejdstitler. I det kommende arbejde, skal linjenumre for det strategiske busnet og de lokale linjer defineres.

2. Nuværende strategisk busnet Det nuværende strategiske busnet i Glostrup Kommune fremgår af figur 1. Det strategiske busnet i Glostrup Kommune står i dag for at transportere ca. 60 procent af det samlede antal buspassagerer i kommunen og timeforbruget udgør ca. 65 procent af det samlede antal timer til busdrift i kommunen. S-linjerne finansieres af Region Hovedstaden.

2/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

Figur 1. Nuværende strategisk net i Glostrup

Figur 1: Nuværende strategisk busnet i Glostrup Kommune, markeret med rød (linje 9A) samt blå (linje 300S og 500S). Lokale buslinjer er markeret med gul.

Som det fremgår af figur 1, udgøres det strategiske busnet i Glostrup Kommune i dag af:

3/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

Linje 9A, der fra Glostrup Station kører ad Roskildevej til Tårnvej i Rødovre Kommune og videre til bl.a. Vanløse og Metroen.

Linje 300S, der er en central strategisk buslinje i Ring 3-korridoren, hvor den i Glostrup Kommune bl.a. betjener Glostrup Station, Glostrup Hospital samt øvrige virksomheder langs Ring 3 nord for Roskildevej frem til kommunegrænsen til Herlev.

Linje 500S supplerer linje 300S i betjeningen af Glostrup Hospital til/fra Glostrup Station, ligesom den i dagtimerne på hverdage også betjener Hersted Erhvervsområde.

3. Forslag til strategisk busnet i 2019 Der foreslås mindre ændringer på linje 500S i Glostrup Kommune.

4/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

Figur 2: Forslag til strategisk busnet i Glostrup Kommune i 2019

Figur 3: Forslag til strategisk busnet i Glostrup Kommune i 2019, markeret med rød (linje 9A) og mørkeblü (linje 300S og 500S). Lokale buslinjer er markeret med gul.

5/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

3.1. Forslag til det strategiske busnet i Glostrup Kommune Nedenstående beskrives de enkelte linjeforslag i det strategiske busnet i Glostrup Kommune:

9A

Linje 9A foreslås uændret linjeføring i Glostrup Kommune, men vil blive omlagt i Brøndby og Glostrup kommuner for bl.a. at betjene Irmabyen og Rødovre Parkvej. Linjen vil stadigvæk have forbindelse til Metroen i Vanløse og Rødovre Centrum.

6/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

300S

Linje 300S fortsĂŚtter uĂŚndret i Glostrup Kommune. Dermed sikres en god betjening af Glostrup Hospital og de mange arbejdspladser langs Ring 3.

7/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

500S

Linje 500S fortsĂŚtter uĂŚndret i Glostrup Kommune, dog med den justering, at alle ture uan-

8/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

set dagtype og tidspunkt foreslås ført via Hersted industrikvarter. Linje 300S vil fortsat betjene stoppestedet Ring 3/Fabriksparken.

3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til strategisk busnet, foretaget forskellige netværksbaserede oplandsanalyser ud fra tilgængelige data, dvs. bl.a. befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik fra 2016 – der er således også foretaget en oplandsanalyse for Glostrup Kommune. Formålet med oplandsanalysen er at give et overblik over den forventede dækningsgrad med kollektiv trafik i Glostrup Kommune i 2019, og sammenligne denne med den nuværende dækningsgrad. Dækningsgraden for Glostrup er analyseret for henholdsvis: 1. Tog + metro + strategisk busnet 2. Tog + metro + strategisk net + lokale buslinjer I Glostrup Kommune er fordelingen mellem indbyggere, husstande, arbejdspladser og studiepladser i dag følgende, jf. Danmarks Statistik: Total Glostrup Kommune 2016 Antal indbyggere

22.461

Antal husstande

10.807

Antal arbejdspladser

20.464

Antal studiepladser

2.236

Dækningsgraden i dag og i 2019 er vist i figur 3 og figur 4. Som det fremgår figurerne, medfører forslaget til strategisk busnet ikke ændringer i dækningsgraden i Glostrup Kommune i forhold til i dag. Både i dag og i 2019 er ca. 45 procent af kommunens indbyggere dækket af bane og højklasset bus. 53 procent af kommunes arbejdspladser, samt 32 procent af studiepladserne dækkes ligeledes. Medtages de lokale buslinjer, er dækningsgraden, både i dag og i 2019, høj. Her dækkes hele 96 procent af indbyggerne, 86 procent af arbejdspladserne samt stort set alle studiepladser i kommunen.

9/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

Figur 3. DĂŚkningsgrad i Glostrup kommune pĂĽ bane og strategisk busnet

10/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

Figur 3: Dækningsgrad Glostrup Kommune (600 meter fra baner (stationer)) + 400 meter fra højklasset bus i dag (øverst) og i 2019 (nederst).

Bane + højklasset busnet

Forskel Pct. af pct. total 2016

Pct. af total 2019

2016

2019

Forskel

Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

10.148

10.148

0

0

45

45

Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

5.219

5.219

0

0

48

48

Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

10.774

10.774

0

0

53

53

Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

713

713

0

0

32

32

11/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

Figur 4: DĂŚkningsgrad i Glostrup Kommune pĂĽ bane, strategisk busnet og lokale buslinjer

12/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

Figur 4: DÌkningsgrad Glostrup Kommune (600 meter fra baner (stationer)) + 400 meter fra højklasset bus og lokale buslinjer i dag (øverst) og i 2019 (nederst)

Bane + strategisk busnet + lokale buslinjer Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

Pct. af total 2016

Pct. af total 2019

2016

2019

Forskel

Forskel pct.

21.454

21.454

0

0

96

96

10.680

10.680

0

0

99

99

17.646

17.646

0

0

86

86

2.236

2.236

0

0

100

100

13/14


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335942

3.3. Forventede passagertal og økonomi Passagertallet i busserne i Glostrup Kommune vurderes ud fra trafikmodelberegninger at blive ca. 5,3 mio. pr. år, hvor af det strategiske busnet udgør ca. 3,1 mio. svarende til 58 pct. Sammenlignes tallene med 2016 ses en stigning på ca. 0,3 mio. påstigere pr. år på det strategiske busnet. Dette skyldes en forventning om en generel vækst i brugen af linje 9A, 300S og 500S. Antallet af køreplantimer i det strategiske busnet forbliver den samme i 2019 som i 2016, svarende til 8.000 timer på linje 9A pr. år.

14/14

Profile for BusOgTog2019DK23

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Glostrup Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Glostrup Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Glostrup Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Glostrup Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Advertisement