Page 1

Arbejdsnotat Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

19. september 2016

Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Herlev Kommune Nærværende notat er udarbejdet til brug for tekniske drøftelser, og giver en status på teknisk niveau for arbejdet med det strategiske net, som er indeholdt i forslag til Trafikplan 2016. Forslaget er i politisk høring frem til 5. december 2016. Spørgsmål til brug for den politiske drøftelse kan rettes til Movias administration.

Indhold 1. Baggrund .............................................................................................................................. 2 1.1 Forudsætninger .................................................................................................................. 2 2. Nuværende strategisk busnet............................................................................................... 2 3. Forslag til strategisk busnet i 2019 ....................................................................................... 3 3.1. Forslag til det strategiske busnet i Herlev Kommune ........................................................ 4 3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag ......................................................................................... 7 3.3. Forventede passagertal og økonomi ............................................................................... 12

Trafikselskabet Movia Strategi og Anlæg, Center for Trafik og Plan

1/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

1. Baggrund Etableringen af Cityringen i Københavns- og Frederiksberg Kommune vil medføre, at en række buslinjer vil køre parallelt med Cityringen og derved miste en stor mængde passagerer, da disse linjer dækker samme rejserelationer som Cityringen. Det vurderes, at ca. 34 mio. passagerer årligt vil flytte fra bus til metro. For at sikre bedst mulig sammenhæng mellem bus og metro, vil en række buslinjer med fordel kunne omlægges, mens en række linjer kan styrkes for at fungere som centrale tilbringerlinjer til metrosystemet, og skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik, og derigennem få udbytte af investeringen i metroen. Movia har i forbindelse med Trafikplan 2016 udarbejdet et forslag til udformningen af det strategiske busnet efter åbning af Cityringen. Fokus har været på at forfølge de politiske målsætninger om at skabe et mere effektivt bussystem samt at forbedre sammenhængen mellem busserne og banerne. Dette notat beskriver rejsemulighederne for kommunens borgere i forslaget til strategisk busnet i Herlev Kommune, samt afledte konsekvenser for det lokale busnet. Notatet giver ligeledes en beskrivelse af, hvor mange af kommunens borgere der forventes dækket med kollektiv trafik i 2019. 1.1 Forudsætninger Notatet beskriver forslaget til det strategiske busnet i kommunen. Der er dog også arbejdet med et første forslag til lokale buslinjer, da disse naturligvis er en del af det samlede kollektive transportsystem. Forslag til lokale buslinjer er kun overordnet beskrevet i notatet, da der i det kommende arbejde følger en nærmere drøftelse af de lokale buslinjer. Det er vigtigt at fastslå, at linjenumre beskrevet i notatet skal betragtes som arbejdstitler. Arbejdstitlerne er medtaget, da de gør forslaget lettere at forklare og forstå, men der er indtil videre kun tale om arbejdstitler. I det kommende arbejde, skal linjenumre for det strategiske busnet og de lokale linjer defineres.

2. Nuværende strategisk busnet Det nuværende busnet i Herlev Kommune fremgår af figur 1. Det strategiske busnet i Herlev Kommune står i dag for at transportere ca. 50 procent af det samlede antal buspassagerer i kommunen og timeforbruget udgør ca. 40 procent af det samlede antal timer til busdrift i kommunen. S-linjerne finansieres af Region Hovedstaden.

2/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Figur 1. Nuværende strategisk net i Herlev

Figur 1: Nuværende strategisk busnet i Herlev Kommune (linje 300S og linje 350S), markeret med blåt. Lokale buslinjer er vist med gul.

Som det fremgår af figur 1, udgøres det strategiske busnet i Herlev Kommune i dag af: 

Linje 300S, der betjener den del af Ring 3, der er beliggende i Herlev Kommune og dermed erhvervsområdet ved Mileparken, Herlev Hospital samt Herlev Station (fra Ringvejsbroen)

Linje 350S på Herlev Hovedgade mellem kommunegrænserne til hhv. Københavns og Herlev Kommuner. Cirka hver anden tur kører dog kun mellem kommunegrænsen til Københavns Kommune og Herlev Stationsforplads. Linjen giver borgere og virksomheder langs Herlev Hovedgade forbindelse til dele af København – Frederikssundsvej og Nørrebrogade - der ikke er togbetjent.

Linje 400S betjener den del af Ring 4, der er beliggende i Herlev Kommune og giver forbindelse til Ballerup i syd og Bagsværd/Lyngby i øst.

3. Forslag til strategisk busnet i 2019 I Herlev Kommune ændres det strategiske busnet mellem Ring 3 og Ballerup Station, hvor det foreslås, at linje 5C overtager den nuværende linje 350S’s betjening.

3/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Figur 2: Forslag til strategisk busnet i Herlev Kommune i 2019

Figur 3: Forslag til strategisk busnet i Herlev Kommune i 2019. Linje 5C markeret med +Way-blå, linje 300S med mørkeblå. Lokale buslinjer er vist med gul.

3.1. Forslag til det strategiske busnet i Herlev Kommune Nedenstående beskrives de enkelte linjeforslag til det strategiske busnet i Herlev Kommune:

4/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Linje 5A ændrer navn i 2017 til linje 5C og forlænges fra Husum Torv ad Frederikssundsvej, Herlev Hovedgade og Ring 3 til Herlev Hospital. I 2019 foreslås linjen forlænget til Ballerup Station, således at betjeningen af Herlev Hovedgade vest for Ring 3, som i dag varetages af linje 350S, overtages af linje 5C. Linje 5C vil dog stadig også betjene Herlev Hospital, da turene kører enten til hospitalet eller videre til Ballerup. Der vil ikke længere være forbindelse mellem Herlev Hovedgade og Herlev Station i det strategiske net. Denne forbindelse varetages alene af lokale buslinjer.

5/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Linje 300S kører uÌndret i Herlev Kommune, og sikrer dermed fortsat højklasset busdrift langs Ring 3 og betjener de store arbejdspladser, bl.a. Herlev Hospital.

6/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Linje 400S kører uændret i Herlev Kommune, og sikrer dermed betjening af boligområdet ved Sortemosevej. 3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til strategisk busnet, foretaget forskellige netværksbaserede oplandsanalyser ud fra tilgængelige data, dvs. bl.a. befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik fra 2016 – der er således også foretaget en oplandsanalyse for Herlev Kommune. Formålet med oplandsanalysen er at give et overblik over den forventede dækningsgrad med kollektiv trafik i Herlev Kommune i 2019, og sammenligne denne med den nuværende dækningsgrad. Dækningsgraden for Herlev er analyseret for henholdsvis: 1. Tog + metro + strategisk busnet 2. Tog + metro + strategisk net + lokale buslinjer

7/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

I Herlev Kommune er fordelingen mellem indbyggere, husstande, arbejdspladser og studiepladser i dag følgende, jf. Danmarks Statistik: Total Herlev Kommune 2016 Antal indbyggere

28.423

Antal husstande

13.188

Antal arbejdspladser

20.062

Antal studiepladser

4.287

Dækningsgraden i dag og i 2019 er vist i figur 3 og figur 4. Som det fremgår, vil forslaget for 2019 ikke ændre dækningsgraden i forhold til i dag. Ca. 40 procent af Herlev Kommunes indbyggere er både i dag og i 2019 dækket med bane og højklasset bus. Ca. 61 procent af kommunes arbejdspladser er ligeledes dækket med bane og højklasset bus, mens kun ca. 17 procent af kommunes studiepladser er dækket. Medtages de lokale buslinjer, er dækningsgraden i Herlev Kommune høj både i dag og i 2019. Her dækkes 86 procent af kommunes indbyggere og hele 93 procent af arbejds- og studiepladserne.

Figur 3. Dækningsgrad i Herlev kommune på bane og strategisk busnet

8/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Figur 3: Dækningsgrad med bane og højklasset bus i Herlev Kommune i dag (øverst) og i 2019 (nederst). Farverne på kortet symboliserer antal indbyggere.

Bane + højklasset busnet Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

Pct. af total 2016

Pct. af total 2019

2016

2019

Forskel

Forskel pct.

11.249

11.249

0

0

40

40

5.643

5.642

0

0

43

43

12.143

12.143

0

0

61

61

742

742

0

0

17

17

9/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Figur 4: DĂŚkningsgrad i Herlev Kommune pĂĽ bane, strategisk busnet og lokale buslinjer

10/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Figur 4: Dækningsgrad Herlev Kommune (600 meter fra baner (stationer)) + 400 meter fra højklasset bus og lokale buslinjer i dag (øverst) og i 2019 (nederst)

Bane + højklasset busnet + lokale buslinjer Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

Pct. af total 2016

Pct. af total 2019

2016

2019

Forskel

Forskel pct.

24.507

24.507

0

0

86

86

11.761

11.761

0

0

89

89

18.673

18.673

0

0

93

93

3.999

3.999

0

0

93

93

11/12


Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

3.3. Forventede passagertal og økonomi Passagertallet i busserne i Herlev Kommune vurderes ud fra trafikmodelberegninger at blive ca. 3,5 mio. pr. år, hvor af det strategiske busnet udgør ca. 1,8 mio. svarende til 52 pct. Sammenlignes tallene med 2016 ses en stigning på ca. 0,2 mio. påstigere pr. år på det strategiske busnet. Dette skyldes, at linje 5C forlænges dels til Herlev Hospital og dels til Ballerup Station. Antallet af køreplantimer i det strategiske busnet stiger fra 0til 16.000, hvilket skyldes forlængelsen af linje 5C.

12/12

Profile for BusOgTog2019DK23

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Advertisement