Page 1

inform Marts 2009

BUSSELSKABET ÅRHUS SPORVEJE

Tilfredshed med nye turnus, men... Status på turnus­ undersøgelsen. Læs side 10

Placering på nye stationer Læs side 4-5

Chaufføruddan­ nelsen forbedres markant Læs side 6

Åbent hus på Jegstrupvej Læs side 8 


Indhold 3

Personalepolitik og kundeservice

4

Placering på nye stationer

6

8

Chaufføruddannelsen forbedres markant Åbent hus på Jegstrupvej

9

Seniordage og omsorgsdage

10

Tilfredshed med nye turnus, men...

12

Budget 2009

13

Grøn diesel i tanken

14

Byggeriet på Stokagervej

15

Sporvogne og trambusser

16

Sikkerhedsarbejdets årshjul

16

Roser

17

Goddag og farvel

20

Synspunkt

inform nr. 255 – marts 2009 – internt personaleblad for Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet Århus Sporveje – Jegstrupvej 5 - 8361 Hasselager

Redaktion: Torben Høyer (ansvarsh. redaktør) og Anja L. Mathiesen (redaktør) Grafisk: Remedie www.remedie.dk Tryk: Uni•Tryk www.unitryk.dk Oplag: ca. 1.100 stk. Næste blad udkommer: Juni 2009 Eftertryk ikke tilladt


Personalepolitik og kundeservice Arbejdsglæde, god omgangstone og gensidig respekt på alle niveauer i organisationen er udgangspunktet for god kundeservice

Af direktør Torben Høyer

Busselskabet har nået en række milepæle gennem de sidste år. Det har ikke kunnet lade sig gør uden et stort engagement fra medarbejderne hele vejen rundt. Fremtiden for rekrutteringen ser positiv ud. Pt. er der 40 på venteliste til chaufførjobbet, vel at mærke ansøgere med kørekort. Økonomien ser godt ud. Vi kommer ud med et positivt økonomisk resultat for 2008, der er bedre end budgetteret, og afviklingen af den daglige busdrift sker fortsat med en meget stor sikkerhed. Samtidig skal vi have udviklet personalepolitikken i Busselskabet, og vi skal have udviklet kvalitet og service overfor passagererne.

Vi er hinandens kunder og leverandører! Det skal gælde fra vaskebanen, til buschauffører, til mekanikeren, til den administrative medarbejder. Og det skal ikke mindst gælde mellem ledelse og medarbejdere. Vi i ledelsen skal huske, at alle medarbejdere i Busselskabet ønsker at lave et godt job, når de er på arbejde. Det skal smitte af i den daglige omgangsform og i den daglige kommunikation, også via opslag m.v. Konkrete problemer, udfordringer mellem ledelse og konkrete medarbejdere løses i dialog med tillidsrepræsentanter m.v.

Det er dem vi er her for i sidste ende - alle sammen.

Vi er hinandens kunder og leverandører, og derfor: Ingen dårlige historier på et simpelt rygteniveau, ingen negativ omtale af ”de andre” afdelinger, uanset hvor sjovt og underholdende det er lige i øjeblikket.

Hinandens kunder og leverandører En meget simpel model for at komme videre rummes i følgende udsagn:

Projekt på linje 4 og 24 Det er min ambition, at vi gennem konkrete udviklingsprojekter skal styrke den

opfattelse i hele organisationen. Det vi tager fat på nu er et konkret projekt med linje 4 og linje 24. Vi danner en gruppe omkring de to udbudslinjer hvor vaskebanen, chauffører fra linjen, mekanikere og stationslederen sætter sig sammen og følger op på produktionen. Fungerede de ting, der skal fungere i bussen for at chaufføren kan lave et godt servicearbejde for passagererne? Er bussen OK vedligeholdelses- og rengøringsmæssigt? Har der været klager, skader eller 0–tolerance på linjen, og hvordan er de håndteret. Grundlæggende handler det om at den enkelte føler sig værdsat og forstået i den proces, der samlet får passagererne til at få en god oplevelse i bussen. Fælles opfattelse af opgaverne er udgangspunktet for god kundeservice.Placering på nye stationer ”Nord-aktiviteter” på henholdsvis Bryggervej og Stokagervej Af produktionschef Finn Mikkelsen

Som det formodentlig allerede er bekendt, blev der ikke enighed med ejeren af grunden i True. Derfor opstår der en ny situation, idet vi så er nødsaget til at fastholde en række aktiviteter på Bryggervej noget længere end ventet.

Disse ca. 100 chauffører flyttes sammen med et antal fra klargøringen, et antal mekanikere mv. og en stationsleder til Stokagervej for at varetage den udbudte kørsel, Busselskabet vandt efter den seneste licitation i 2008 – linjerne 6, 7, 8,

16 og lidt industri-/natbuskørsel. Det er Busselskabets ønske og håb, at vi alle bliver glade for det/de nye anlæg med de nye muligheder og udfordringer, der vil følge med ændringerne i selskabets nye fysiske rammer.

Det kan dog samtidig oplyses, at Århus Kommune fortsat arbejder aktivt på at få etableret et alternativt anlæg til det planlagte i True. Dette anlæg påregnes for indeværende at være klar til ibrugtagning til køreplanskiftet i juni 2010. Det interessante her og nu er imidlertid, hvilke ”Nord – aktiviteter” vi fastholder endnu en periode på Bryggervej, og hvilke der flyttes til Stokagervej. Station Syd er jo ikke berørt af flytningen. Bryggervej Den ”Nord–kørsel”, det var planlagt at flytte til True sammen med chauffører (tjenestemænd og overenskomstansat­ te), klargøring, mekanikere, ledelse mv., bliver indtil videre på Bryggervej. Efter aftale med tillidsrepræsentanterne fra FOA, vil også de mindst 45 tjenestemandsansatte chauffører, det var planlagt at flytte til Stokagervej i juni måned i år, indtil videre blive på Bryggervej. Dog således, at disse mindst 45 chauffører stort set vil komme til at køre den kørsel, der var planlagt for dem fra Stokagervej. Der vil snarest blive udsendt materiale til de tjenestemandsansatte chauffører på Nord med henblik på indplaceringen gældende fra køreplanskiftet juni 2009. Dette selvom at hele chaufførgruppen forbliver på Bryggervej. Stokagervej Herefter vil det kun blive aktuelt at flytte ca. 100 overenskomstansatte chauffører fra Bryggervej til Stokagervej i forbindelse med køreplanskiftet juni 2009. 


Chaufføruddann markant I uge 14 skal det første hold af Busselskabets chauffører i gang med lovpligtig efteruddannelse Af projektchef Bjarne Larsen

I 2003 blev det i EU besluttet, at alle nuværende og kommende buschauffører skal gennemføre efteruddanelse hvert 5. år. Gennemførelsen i Danmark blev fastlagt ved udstedelsen af et direktiv fra Transportministeriet i august 2006. Direktivet er herefter blevet omsat til et konkret uddannelsesforløb, som det første hold af chauffører fra Busselskabet skal gennemgå i uge 14. Efteruddannelsens indhold og forventninger Uddannelseskravet er 37 timers uddannelse pr. chauffør, mindst hvert 5. år. Busselskabet har i samarbejde med Teknisk Skole i Århus lavet et program, som indeholder såvel obligatoriske som valgfrie elementer. Programmet, som ses øverst på næste side, betyder, at de 37timer holdes som en samlet kursus­uge. Som det fremgår af programmet kommer man vidt omkring i ugens løb. Og om fredagen skal den enkelte chauffør selv vælge sig ind på et emne, som han/hun har interesse for. Udover ovenstående program, ligger der obligatorisk to kørelektioner (2x45 minutter). Det er aftalt med Teknisk Skole, at de to lektioner ligger samlet (90 minutter), sådan at muligheden for køretekniske udfordringer kan øges. Den enkelte chauffør vil altså skulle ”forlade” skemaundervisningen i 90 minutter, for at gennemføre de to kørelektioner.

Om onsdagen undervises der emneopdelt. Derved bliver der også plads til, at man kan gennemføre en tur på en lille manøvrebane, som bliver etableret ved Teknisk Skole. Formålet med banen er at øve teknisk svære passager, som Busselskabet ved forårsager en del skader. Et varieret forløb Det er tilstræbt, at forløbet bliver tilpas varieret både indholds- og undervisningsmæssigt, i bestræbelserne på at få et kvalitativt godt forløb. Dette forudsætter selvfølgelig at deltagerne er aktive og medlevende, således at underviserne hele tiden kan tilpasse forløbet.


nelsen forbedres Mandag

Tirsdag

Onsdag

Velkomst og intro kursusmål og plan Intro køretimer og energirigtig ksl. mv.

Opsamling af færdselsregler Intro relevant transportlovgivning mv.

Intro & gennemgang af manøvreøvelser

Førstehjælp

Arbejde med transportlovgivningen og andre relevante bestemmelser

Hjerte Intro opdatering af færdselsregler Arbejde med færdselsreglerne

Trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel Risikolære, forebyggelse af uheld, ulykker & skader

Lunge Redning Intro temaarbejdet sidst på ugen

Hvornår skal jeg på kursus? Deltagelse på kurset planlægges ud fra ens fødselsdato, som det fremgår af nedenstående. Fødselsdato (i måneden)

Efteruddannelsen gennemføres senest

1,2, eller 3.

30. juni 2009

4,5, eller 6

31. december 2009

7,8, eller 9

30. juni 2010

10,11, eller 12

31. december 2010

13,14, eller 15

30. juni 2011

16,17, eller 18

31. december 2011

19,20, eller 21

30. juni 2012

22,23, eller 24

31. december 2012

25,26, eller 27

30. juni 2013

28,29, 30 eller 31

31. december 2013

Arbejdsregler samt køre-/hviletidsregler

Torsdag

Fredag Temaarbejde med de overordnede emner:

Opsamling på og viderebearbejdning af onsdagens emner

-

brancheforhold trafikkontrakter trafikpolitik arbejdsmiljø helbred trivsel

Kommunikation & kulturforståelse

samt opsamling, reflek­sion og perspektivering

Oplæg til fredagens temaarbejde

Evaluering Afslutning

Særlige regler Chauffører der den 10. september 2008 er fyldt 60 år, kan dog vente indtil senest den 31. december 2013. Alle der var over 60 år på dette tidspunkt er blevet spurgt, om de ønsker deltagelse efter fødselsdato eller først i 2013.

forud. Hvis man således skal have gennemført sin uddannelse f.eks. ultimo 2009, skal man have besked om, hvornår man skal deltage i kurset senest i løbet af august 2009. Administrationen vil skrive ud til den enkelte chauffør om tidspunktet for deltagelse.

Chauffører der allerede har et kvalifikationsbevis, skal først have dette fornyet efter 5 år. Busselskabet har skrevet ud til de chauffører, der muligvis har et sådant, og modtaget en del tilbagemeldinger. Men har du gennemført uddannelse, og ikke modtaget en henvendelse, bedes du fremsende dokumentation til Charlotte Budtz i Administrationen.

Chaufførens eget ansvar Det er dog vigtigt at understrege, at det er den enkelte chaufførs eget ansvar, at have gennemført uddannelsen til tiden, og dagligt at medbringe det chaufføruddannelsesbevis, der bliver udstedt, når kurset er gennemført.

Ingen dispensation Udover dette er der ingen mulighed for at give dispensation for kurset, såfremt man vil fungere som buschauffør. Manglende gennemførelse af kurset medfører et kørselsforbud. For at undgå dette, vil Busselskabet forsøge at komme foran ovenstående plan. Derfor er der etableret så mange kurser i foråret, at nogle af de, der er født den 4., 5. og 6. kan forvente at skulle deltage allerede i foråret.

De gældende regler på området fortolkes rimeligt stramt. Blandt andet betyder fravær på grund af sygdom betyder at kurset skal tages om Evaluering Kurset i uge 14 er det første i den lange række af kurser, der skal gennemføres. Derfor vil der ske en kraftig evaluering af dette forløb. Skulle der vise sig behov for tilpasning, vil dette naturligvis ske. Har du spørgsmål, kommentarer m.v. er du velkommen til at kontakte Bjarne Larsen på tlf. 41 91 60 50 eller bl@busselskabet.dk.

Busselskabet vil planlægge dette uddannelsesforløb cirka et ½ år
Åbent hus

Velkommen til Station Syd

på Jegstrupvej Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen

Fredag den 23. januar var alle Busselskabets ansatte og diverse samarbejdspartnere inviteret til åbent hus i de nyrenoverede lokaler på Jegstrupvej. Rigtig mange valgte at kigge ind til en pølse og en forfriskning. Som en overraskelse leverede reklame­bureauet AFA JC Decaux brødet til kaffen i form af en ca. 2 meter lang buskage.

Den nye hovedindgang

Buskagen skæres for Torben Høyer byder velkommen

Fuldt hus Kø ved pølsebordet

Hyggesnak ved bordene Buskage fra AFA JCDecaux 


Seniordage og omsorgsdage Hvem kan få senior- og omsorgsdage i Busselskabet og hvornår og hvordan Af fuldmægtig Sanne Gaarsdal

Dette indlæg forsøger at give klarhed over, hvilke rettigheder Busselskabets medarbejdere har til at afholde seniorog omsorgsdage.

terfølgende år. Denne gruppe omfatter i Busselskabet håndværkere, assistenter, mestre og driftsledere, samt kontor- og IT-personale.

Seniordage generelt Ved de seneste overenskomstforhandlinger blev det aftalt, at seniormedarbejdere på KL’s område fra januar 2009 har ret til seniordage.

En anden tilkøbsmodel giver ret til: 2, 3 og 4 dage ved henholdsvis 58, 59 og 60 år, samt 4 dage i alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter i Busselskabet specialarbejdere.

Samtlige medarbejdere ansat indenfor det kommunale område har ret til seniordage fra det kalenderår, hvori medarbejderen fylder 60 år. Der er dog blevet forhandlet forskellige ordninger hjem for forskellige overenskomstgrupper. Således er nogle medarbejdergrupper berettiget til seniordage allerede fra det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 58 år. Desuden varierer antallet af seniordage for de forskellige medarbejdergrupper. Specielt for seniordage generelt • Seniordage kan konverteres til bonus eller pension. • Antallet af seniordage er varierende for forskellige overenskomstgrupper. • Seniordage kan overføres til efterfølgende kalenderår, hvis medarbejderen under hensyntagen til driften har søgt at afholde sine seniordage, og dette er blevet forhindret af Busselskabet. • Ikke afholdte seniordage kan udbetales ved fratrædelse. Seniordage for alle ansatte ved busselskabet Alle kommunalt ansatte har som udgangspunkt ret til: 2, 3 og 4 dage ved henholdsvis 60, 61 og 62 år, samt 4 dage i alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter Busselskabets buschauffører. Af tilkøbsmodeller er blandt andet en model hvor medarbejderen får 5 seniordage pr. år fra kalenderåret hvor medarbejderen fylder 60 år, og alle ef-

Specielt for seniordage for buschauffører • Seniordage kan ikke afholdes i weekender, i perioden for feriekøreplanen samt i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar. • Seniordage skal af hensyn til driften varsles senest 8 uger, inden de ønskes afholdt. • Hver seniordag giver ret til 7 timer og 24 minutters frihed. Seniordage afholdes altid som hele fridage, mens friheden trækkes time for time. Omsorgsdage generelt Alle medarbejdere indenfor det kommunale område, som er biologiske forældre, adoptivforældre, eller indehavere af forældremyndigheden over børn i alderen 0 til 7 år, har i hvert kalenderår fra barnets fødsel til og med det år hvori barnet fylder 7 år ret til to omsorgsdage pr. barn. Specielt for omsorgsdage generelt • Omsorgsdage kan kun overføres til efterfølgende kalenderår, hvis barsel har hindret afholdelse af omsorgsdage. Ellers bortfalder ubrugte omsorgsdage altid. • Omsorgsdage kan afholdes over hele kalenderåret og på samtlige arbejdsdage. • Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt, af hensyn til driften. • Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve fridage

Specielt for omsorgsdage for buschauffører • Omsorgsdage, der søges afholdt i weekender, i perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, gives der først endeligt tilsagn om, dagen før de ønskes afholdt. Fælles for seniordage og omsorgsdage • Afvikling af seniordage og omsorgsdage skal foretages under hensyntagen til driften. Vi anbefaler derfor, at dagene søges afholdt spredt over året, da der ellers i for mange tilfælde vil blive givet afslag. Gældende for buschauffører • Dage, der er søgt senest 8 uger inden de ønskes afholdt, vil der blive givet endeligt tilsagn om senest en uge efter, de er søgt. (på nær omsorgsdage søgt i weekender, perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar). • Dagene søges ved skriftlig ansøgning til vagtdisponeringen. Afviklingsgaranti for buschauffører Pr. 1. januar 2009 er der en samlet afviklingsgaranti for buschauffører gældende pr. arbejdsdag, der falder udenfor weekender, perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Afviklingsgarantien sikrer tre pladser til afvikling af seniordage og omsorgsdage pr. station. Garantien er fordelt således, at der på hver af de to stationer nord og syd, er en sikker plads til chauffører, der kører på udbudsdelen, og to sikre pladser til chauffører, der kører den ikke udbudte kørsel. Eventuelle spørgsmål vedrørende seniorog/eller omsorgsdage kan rettes til Administrationen eller vagtdisponeringen.
10


Tilfredshed med nye turnus, men... Status på turnusundersøgelsen Af direktør Torben Høyer

På en skala fra 1 til 9 er tilfredsheden med de nye turnusformer 7,2, og det kan vi kun være tilfredse med. Men der er fortsat mange ting, der kan blive bedre. Selv om undersøgelsen handlede om turnus, er der også blevet plads til mange kommentarer og forbedringsforslag i forhold til dagligdagen for chaufførerne. Disse punkter tages op i sikkerhedsorganisationen. Du kan se hele CRECEAS undersøgelsesrapport på: www.busselskabet.dk under "Tjenester". Hovedkonklusionen Hovedkonklusionen på undersøgelsen af chaufførernes opfattelse af de nye turnusformer fremgår af følgende citat fra rapporten: ”Der er overvejende en stor tilfredshed med de nye turnus, udbuddet af turnustyper og muligheden for at vælge - og der opleves en klar forbedring i forhold til de foregående turnusser. Tilfredsheden er størst blandt chauffører på fast dagtype og ’2 skift’ (ME og EA). Den laveste tilfredshed findes blandt chauffører på ’3-skift’ (MEA) Undersøgelsen viser samtidig, at chaufførerne ønsker yderligere forbedringer i forhold til reduktion af forekomsten af modur og bedre sammenhæng mellem

turnustyper og weekendkørsel, samt pausemønster.

tillidsrepræsentanterne om en udvikling af turnusmodellerne fortsætte.

Hvad angår omfang af lange vagter er billedet mere broget. Nogle ønsker flere lange vagter og dermed også flere fridage, mens andre ønsker helt at undgå lange vagter. I forhold til weekendarbejde foretrækker de fleste dog de lange weekendvagter og fast fri hver anden weekend.

En anden stor udfordring fremgår af følgende citat fra side 5 i rapporten:

Endvidere viser undersøgelsen et behov for, at en række ting i tilknytning til selve buskørslen kommer til at fungere bedre. Det drejer sig i første række om mere fleksibilitet i forhold til placering af afspadseringsdage og ferie – og i tilknytning hertil mulighed for et bedre overblik over, hvem der eventuelt kan byttes med. Hertil kommer et ønske om bedre information og kommunikation i forhold til opgaverne i dagligdagen – det vil sige i forhold til værkstedet og mellemlederne.” (citat slut). Individuelle hensyn Det er selvfølgelig glædeligt, at tilfredshed med turnus er udbredt, men Busselskabet skal i endnu højere grad fokusere på de dagligdags problemer for den enkelte. Samtidig skal dialogen med

”De mest fremherskende mønstre i udsagnene er, at tilfredshed og trivsel i forhold til de nye turnusser er meget knyttet til, hvorvidt medarbejderne oplever, at den valgte/tildelte turnus passer til den enkeltes personlighed og livssituation. Dvs. mange beskriver tilfredshed med at have fået en turnus, som passer til, hvorvidt man som person primært er oplagt til at arbejde om morgenen eller om aftenen - eller populært sagt – om man er A eller B menneske. Ligeledes er der også mange udsagn som beskriver overvejende tilfredshed med turnus, fordi den tilgodeser familiens rytme, delebørn, ægtefællens arbejdstid, fritidsinteresser, transporttid til arbejdet mv.” (citat slut). Det er således klart en udfordring både for ledelsen og tillidsrepræsentanterne at finde frem til en række turnusser, der kan leve op til kravet om individuelle hensyn.

”De mest fremherskende mønstre i udsagnene er, at tilfreds­ hed og trivsel i forhold til de nye turnusser er meget knyttet til, hvorvidt medarbejderne oplever, at den valgte/tildelte turnus passer til den enkeltes personlighed og livssituation”.

11


Budget 2009

Vundet udbud, yngre vognpark, nye automater og ny station i Lystrup har betydet, at Busselskabets budget for 2009 er mindre end budgettet for 2008

Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard

Medio sommeren 2008 vandt Busselskabet Midttrafiks 3. udbud af rutekørsel i Århus Kommune, der startede d. 2. november 2008. Dermed var budgettet for ca. 20 % af kørslen fastsat, idet prisen i udbuddet gælder i 7 år og 8 mdr. Som følge af det 3. udbud blev der beregnet en ny køreplantimepris på de resterende 80 % af kørslen i Århus kommune – restproduktionen. Den nye beregning for køreplantimeprisen blev vedtaget på driftsrådsmødet d. 8. december 2008, og dermed var de sidste 80 % af budgettet på plads. Den ny køreplantimepris på restproduktionen er ligeledes gældende fra d. 2. november. Begge kontrakter satsreguleres 2 gange årligt, således at prisen følger prisudviklingen I nedenstående tabel (tabel 1) ses budgettet for 2009 i mio. kr. og i fastprisindeks pr. 1. september 2007. Der anvendes fastprisindeks af hensyn til sammenlignelighed. Budget 2008 vs. budget 2009 For at kunne se udviklingen i indtægter og omkostninger viser den næste tabel (tabel 2) det samlede budget for 2008 ligeledes i mio. kr. og fastprisindeks samTabel 1 Nettoindtægt, busdrift Reklameindtægter

Indtægter Der er budgetteret med en nedgang på 2 mio. kr. i nettoindtægt fra busdriften, hvilket skyldes, at omkostningerne samlet set forventes lavere. Når omkostningerne falder, kan Busselskabet byde med køreplantimepris. Variable chaufføromkostninger Som det fremgår, er der en stigning i de variable chaufføromkostninger. Denne stigning skyldes, at offentlige virksomheder pr. 1. januar 2009 er blevet pålagt at skulle betale lønsumsafgift, og denne merudgift er indregnet i budgettet for 2009. Variable vognomkostninger Det lille fald i de variable vognomkostninger skyldes, at vognparken er blevet markant yngre som følge af store investeringer i nye busser i 2008 og 2009. Dermed er der budgetteret med færre omkostninger til vedligeholdelse. Direkte faste vognomkostninger Faldet i de direkte faste vognomkost-

Rest- 3. produktion udbud 330,5

70,8

Samlet budget 2009 401,3

ninger kan henføres til, at omkostninger vedr. vedligeholdelse og tømning af de nye automater bliver betydeligt billigere, bl.a. fordi at det forventes at automaterne skal tømmes sjældnere og recirkulere mønt, og at der er mulighed for at betale med dankort. Ændringerne i alderssammensætningen på de forskellige bustyper i vognparken har ligeledes medvirket til faldet i de direkte faste vognomkostninger. Indirekte faste vognomkostninger De indirekte faste vognomkostninger er budgetteret med knap 4 mio. kr. mindre hvilket skyldes, at der på budgetlægningstidspunktet var forventet udflytning fra Bryggervej, hvilket ville betyde et fald i huslejeudgifter samt færre omkostninger til drift af anlæggene. Ydermere forventes der et lavere forbrug af konsulentomkostninger primært i forbindelse med softwareanskaffelser. Det budgetterede overskud/margin er større i budget 2009 end i budget 2008, hvilket skyldes, at der er indregnet en større margin i det 3. udbud end på restproduktionen

Tabel 2 Nettoindtægt, busdrift Reklameindtægter

Samlet budget 2008

Samlet budget 2009

Ændring

403,3

401,3

-2,0

6,4

1,6

8,0

8,0

8,0

0,0

Indtægter i alt

336,9

72,4

409,3

Indtægter

411,3

409,3

-2,0

Variable chaufføromkostninger

Variable chaufføromkostninger

176,6

43,4

220,0

215,4

220,0

4,6

Variable vognomkostninger

60,5

12,0

72,5

Variable vognomkostninger

73,2

72,5

-0,7

Faste vognomkostninger, direkte

47,5

9,1

56,6

Faste vognomkostninger, direkte

59,9

56,6

-3,3

Faste vognomkostninger, indirekte

49,0

5,7

54,7

Faste vognomkostninger, indirekte

58,6

54,7

-3,9

333,6

70,3

403,9

407,1

403,9

-3,2

3,3

2,1

5,4

457.320

124.031

581.351

Udgifter i alt Margin / overskud Køreplantimer i kontraktberegning

12

menholdt med det samlede budget for 2009.

Udgifter i alt Margin / overskud Køreplantimer i kontraktberegning

4,3 581.351

5,4 1,2 581.351

0


Grøn

diesel i tanken Den 18. februar 2009 havde Busselskabet fint besøg, da en af selskabets busser som den første bybus i landet kørte en prøvetur på diesel iblandet 5 procent biodiesel Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Foto: Flemming Nielsen, Story2Media

Prøveturen var startskuddet til brugen af biodiesel i Danmark, og siden har den miljøvenlige diesel været blandet i dieselen i samtlige af Busselskabets busser og De Grønne busser.

Århus Kommune, Færdselsstyrelsen, Daka Biodiesel og Oliebranchen i Danmark - som tilsammen står bag projektet, der kaldes B5next - i arrangementet og prøveturen.

Løsning. Fra den 1. marts og frem til november vil 5 procent af den være blandet i dieselen på samtlige tankstationer i Århus Kommune.

Udover en hel del pressefolk, deltog repræsentanter for Region Midtjylland,

Biodieselen er produceret af animalsk affald og fremstilles af Daka Biodiesel i

Buskage

Regionsformand Bent Hansen

Rådmand Peter Thyssen

Bent Hansen og Peter Thyssen hælder de grønne dråber i tanken

På prøvetur

Sådan! 13


Byggeriet på Stokagervej Af projektchef Preben Bach Christensen

Med en forsinkelse på 8 dage gik opførelsen af den nye station i gang på Stokagervej den 12. januar 2009.

14

Udgravning til værksted og klargøring

Støbning af pude til lift

Liften ankommer

Montering af liftkasse


Sporvogne og trambusser Bymuseet fortæller historien om den kollektive trafik i Århus Bymuseet modtog i 2008 en stor samling genstande fra Busselskabet Århus Sporvejes sporvogns- og busdrift. Fra den 1. april 2009 og frem til den 18. oktober vises et bredt udsnit af denne samling på Århus Bymuseum i udstillingen kaldet ”Sporvogne og Trambusser.” Forskellige uniformer, poletter, billetter, billetmaskiner, værktøj og redskaber samt malerier og fotografier fortæller her historien om den kollektive trafik. Historien kort fortalt Den kollektive trafik i Århus begynder med hestetrukne sporvogne i 1884, drevet af Århus Sporvejsselskab. I 1904 får byen de første elektriske sporvogne og i 1928 overtager Århus Kommune driften. I 1971 kører sporvognene for sidste gang

i Århus. Hvorefter alle ruter bliver betjent med de gule busser, der i mange år i Århus bliver kaldt trambusser, sandsynligvis fordi man i 1932 vælger at købe en ny type bus, Triangel Trambus hos De Forenende Automobilfabrikker i Odense. Navnet holder ved helt op til 1970´erne. ”Mærker” På udstillingen kan man bl.a. se et udvalg af forskellige ”mærker”, som poletterne bliver kaldt i Århus. Disse mærker har været brugt helt siden 1904 og findes i flere forskellige varianter op gennem perioden. Der er eksempler på sjældne varianter, mærker med stavefejl, som man har forsøgt at dække over ved at bore et hul i det forkerte bog-

stav. I 1920’erne, hvor der var mangel på mønter, blev poletterne angiveligt brugt som skillemønt i Århus. Museet er desuden så heldig at have få lov til at låne to modeller af henholdsvis en sporvogn og en bybus, begge fremstillet på Sporvejenes værksteder. Den ene er blevet brugt til at køre forfriskninger i forbindelse med udflugter, når medarbejderne deltog i f.eks. Marselisløbet under Århus Festuge. Bymuseet har til huse i Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. Læs mere om museet på www.bymuseet.dk

15


Sikkerhedsarbejdets årshjul Af direktør Torben Høyer

Busselskabet har i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne revideret arbejdet med sikkerhed. Baggrunden for revisionen var et fælles ønske om at tilpasse sikkerhedsrepræsentanternes forslag til ændringer bl.a. til turnus og til produktionsplanlægningen i Busselskabet. Eller sagt på en anden måde: Hvis man har ændringer til turnus eller køretiderne er det mest hensigtsmæssigt at ændringsforslagene kommer frem inden planlægningen løber af stabelen. Resultatet af ændringerne fremgår af dette såkaldte sikkerhedshjul:

Skemaet er udarbejdet af Chris Gade og Torben Høyer Herudover tager sikkerhedsrepræsentanterne selvfølgelig diverse problemer, som f.eks. ”genskins”problemerne i Solaris busserne op i løbet af året.

Roser Af trafikleder Klaus Jensen

3154 Lars Horup Andersen har fået ros fra en passager, fordi han gav sig tid til at vente på hende, da hun i Park Alle kom løbende med sine børnebørn for at nå bussen. 3631 Dorthe Ø. Stoltenborg, har fået ros fra en passager for sin behagelige kørsel og sin ekstraordinære service, da hun på linje 3, gav sig tid til at hjælpe en passager ind i bussen.

16

3152 Kent Stokholm, har fået ros fra en passager for sin behagelige og forudseende kørsel. På trods af myldretid gav han sig tid til at ”hjælpe” ventende bilister ud fra sidevejene og tra-fikkaosset i Park Alle blev håndteret på bedste og roligste måde. På trods af ovennævnte nåede bussen frem til tiden.


Af overassistent Ole Henriksen

Goddag og Farvel... Nyt personale i november 2008

3670 Fadime Simsek buschauffør

3671 Thomas Wohlfart buschauffør

3673 Bernd Jennerjahn buschauffør

3674 Matin Orywal buschauffør

3675 Mike van der Meer buschauffør

3676 Marc Steine buschauffør

3677 Olaf Goetz buschauffør

3678 Björn Hansen buschauffør

3679 Heinz-Detlev Strathmann-Cybursky buschauffør

3680 Toni Schwerkolt buschauffør

3681 Volker Klindwort buschauffør

3682 El-Habib Kafi buschauffør

3683 Hans-Ulrich Martelock buschauffør

3684 Jens Hartmann buschauffør

3685 Christian Stampfer buschauffør

3686 Ralf-Hans Plagemann buschauffør

3687 Wolfgang Schuhmann buschauffør

3689 Panagiotis Pantelidis buschauffør

3690 Marco Mogge buschauffør

3691 Joachim Karl Schulz buschauffør

3692 Nico Bunde buschauffør

3693 Hans-Henning Momsen buschauffør

3694 Elmi Ismail Sabri buschauffør

3695 Abdol Qadir Salehi buschauffør

3696 Abdirisak Abdillahi Elmi buschauffør

3697 Shuan Shabahn buschauffør

6295 Michael B.G. Sørensen specialarbejder

8077 Preben Nielsen trafikleder

3721 Davor Zujic buschauffør

3722 Abdullahi Hassan buschauffør

3723 Halil Karsiyakali buschauffør

3724 Egon Rosenkrantz Andersen buschauffør

Nyt personale i januar 2009

3719 Peter Quade Nielsen buschauffør

3720 Janusz Lewinski buschauffør

17


Af overassistent Ole Henriksen

Goddag og Farvel... Nyt personale i januar 2009 - fortsat

3726 Farooq Barekzai buschauffør

3730 Thea Sabine Zachi buschauffør

3731 Oliver R. E. Juul buschauffør

3732 Palle P.S. Pedersen buschauffør

3733 Klaus Borgbjerg buschauffør

3734 Allan Rieger Hildan buschauffør

3735 Craig Peers buschauffør

3736 Jesper Larsen buschauffør

3737 Thuvarakan Kandasamy buschauffør

3738 Chico M. Eriksen buschauffør

3739 Peter H. Gudmundsen buschauffør

3740 Susanne Breum buschauffør

3741 Mohammad Reza Azizi buschauffør

3742 Tina H. Jensen buschauffør

3743 Morten Mørch buschauffør

3744 Nawzad Sobkowicz buschauffør

3745 Shakram Yazdi Sotoudeh buschauffør

3746 Rene M. Hansen buschauffør

3747 Torben Theill buschauffør

3748 Knud Jensen buschauffør

3750 Erik Andersen buschauffør

3751 Jørgen Werenberg buschauffør

6278 Hans-Peter Nielsen specialarbejder

3754 Mohamed Ahmed Ali buschauffør

3755 Finn Prang buschauffør

3756 Jacob T. T. Petersen buschauffør

3758 Kristjan Kristjansson buschauffør

5098 Niels Møller Nielsen håndværker

6122 Svend Møller Nielsen specialarbejder

Nyt personale i februar 2009

3752 Ib Christensen buschauffør

3753 Jacob Christian Raaby buschauffør

Fratrådt pr. 31. oktober 2008

18

3760 Karsten Klemmen buschauffør


Fratrådt pr. 30. november 2008

1589 Kurt Flemming Jørgensen buschauffør

2142 Jens Fjord Jensen buschauffør

2986 Thomas Pagh buschauffør

3022 Mohammad Waziri buschauffør

3402 Mustafa H. Farid buschauffør

3570 Katarzyna Christensen buschauffør

3648 Ove Bak buschauffør

3651 Eileen Gorgees buschauffør

3652 Helle Bøttker Laursen buschauffør

3654 Ahmed Lund buschauffør

3655 Said Etemadi Yamchi buschauffør

3657 Abdul Nasser Ali buschauffør

3658 Nazir Ahmed Syltani buschauffør

3659 Karina Engelund buschauffør

3007 Lars Feilberg Jensen buschauffør

3636 Helle Hvass buschauffør

5021 Jens Aage Søballe Pedersen buschauffør

8073 Chang Lee Nielsen trafikleder

Fratrådt pr. 31. december 2009

2099 Arve Meum buschauffør

2293 Marianne Krogh Nissen buschauffør

Fratrådt pr. 31. januar 2009

2510 Dan A. Kristensen buschauffør

2665 Abdullah B. A. Chhidi buschauffør

Nye afløsere med tidligere ansættelse hos Busselskabet

2926 Gitte Madsen Groth buschauffør

Fratrådt pr. 28. februar 2008

2339 Niels V. Laursen buschauffør

2400 P. E. Venderby buschauffør

2781 Peter E. H. Rasmussen buschauffør

8050 Freddy Verner Thomassen automatmester

8354

Børge Bisgård Jensen (2818)

8356

Jens Chr. Fjord Jensen (2142)

8357

Georg Alois Kunze (861)

8358

Lars Feilberg Jensen (3007)

8359

Aage Häuser Petersen (1532)

19


B RETURADRESSE: Busselskabet Århus Sporveje - Jegstrupvej 5 - 8361 Hasselager

SYNSPUNKT

”Synspunkt” afspejler ikke nødvendigvis Busselskabet Århus Sporvejes holdninger. Busselskabet kan derfor ikke tages til indtægt for indlæggenes indhold.

Farvel Tyskland Goddag Danmark Af buschauffør Holger Przystuppa (3566) og buschaufførJan Visscher (3558)

Kære kolleger Vi har siden februar 2008 været ansat som buschauffører i Busselskabet Århus Sporveje. I 2007 besluttede vi os for at flytte fra Tyskland og søgte information på Internettet om jobmuligheder i vores område. Baggrunden for vores beslutning var den privatøkonomiske situationen og arbejdsmiljøet i Tyskland. Holger var i Tyskland ansat som buschauffør i et privat busselskab, mens Jan arbejdede i et offentligt busselskab. Timelønnen var for os begge mellem 8 og 12 Euro. Der var lange arbejdsdage og ubetalte pauser. Arbejdsbetingelserne er meget anderledes end i Danmark. For eksempel var følgende karakteristisk for jobbet som buschauffør i Tyskland:

Vores danske kolleger tog helt fra starten meget godt imod os. Men i begyndelsen var der dog en del sproglige forståelsesproblemer. Mens vi var på 6 ugers sprogkursus i Esbjerg kendte vi slet ikke byen Århus. Derfor var vi glade for, at vi de 3 første uger i Busselskabet fik anvist en vejleder, som lærte os alt om kørsel af bus i Århus. Vi synes samlet set, at arbejdsmiljøet i Busselskabet er godt men har da også et par små bemærkninger. Blandt andet er førerpladsen kun delvis ren. Da vi nu allerede har boet her i mere end et år og begge har fået vores familier herop, føler vi os nu helt hjemme. Det kan vi også takke vores kollegers mange gode råd og informationer for. Det har gjort vores flytning til Danmark lettere.

• Op til 16 timers arbejde om dagen • 6 dages arbejde, 2 dage fri. Efter den 6. dag blev man ringet op og fik at vide, at man skulle arbejde den næste dag. Så i realiteten 7 arbejdsdage og 1 dag fri! • Meget kort udlignings-/reguleringstid

De forventninger vi generelt havde til Danmark er blevet opfyldt. I dag føler vi os 100% integreret hos Busselskabet. Der findes dog sikkert tyske chauffører, som har gjort sig andre erfaringer, og som ikke kan dele vores opfattelse og meninger.

• Ingen mulighed for at forlade bussen, da indbrud truede. Pauser skulle også afholdes i bussen • Mange aggressive passagerer. Trusler var dagligdag.

Fakta

• Ofte ingen toiletter ved endestationerne

Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager Tlf.: +45 7240 9900 | Fax: +45 7240 9901 bus@busselskabet.dk | www.busselskabet.dk

• Busselskabet har siden januar 2008 ansat 42 tyske chauffører • 5 er af forskellige grunde rejst tilbage til Tyskland, så der er fortsat 37 tyske chauffører i Busselskabet. Redaktionen

Profile for BusOgTog2019DK22

inform | Nr. 255 - Marts 2009 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 255 - Marts 2009 | AARHUS SPORVEJE

inform | Nr. 255 - Marts 2009 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 255 - Marts 2009 | AARHUS SPORVEJE

Advertisement