Page 1

RETURADRESSE: Busselskabet Århus Sporveje | Jestrupvej 5 | 8361 Hasselager

SYNSPUNKT

”Synspunkt” afspejler ikke nødvendigvis Busselskabet Århus Sporvejes holdninger. Busselskabet kan derfor ikke tages til indtægt for indlæggenes indhold.

Busselskabet set fra formandsstolen Af Poul Vesterbæk, bestyrelsesformand i Midttrafik Jeg er blevet bedt om som formand for Midttrafik at komme med mit syn på Busselskabet Århus Sporveje. Midttrafik blev dannet i forbindelse med den kommunale strukturreform pr. 1. januar 2007. Midttrafiks opgave er at sikre god og stabil drift på de ruter, som kommunerne og Region Midtjylland bestemmer serviceniveau og betaler for. Ved strukturreformen fik Midttrafik overdraget ejerskabet af og tilsynet med Busselskabet Århus Sporveje.

Udfordringerne i starten

Det har været nogle spændende år. I starten var der mange problemer med at gennemføre turene og overholde køreplanerne. Mange aflysninger på grund af mangel på chauffører og højt sygefravær. Jeg inviterede tillidsrepræsentanterne og ledelsen til møder for at forstå problemerne og udfordringerne. Vi udarbejdede sammen en SWOT analyse (stærke og svage sider, muligheder og trusler). Vi fik sat kunderne og medarbejderne i fokus og blev vel (delvis) enige om udfordringerne for Busselskabet. Vi talte om, at det var besluttet, at selskabets buskørsel hen ad vejen skulle i udbud for at se, om andre kunne

Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager Tlf.: +45 7240 9900 | Fax: +45 7240 9901 bus@busselskabet.dk | www.busselskabet.dk

gøre det bedre og billigere. Jeg nævnte, at jeg som øverste politiske ansvarlig ville tage ”hatten” af, hvis selskabet kunne vinde første udbud.

Af med hatten

De rationaliseringstiltag, der allerede var sat i gang, inden Midttrafik tog over, gav mig en tro på, at det kunne lykkes at vinde udbuddet. Netop ønsket om udbud fik ledelse og medarbejdere til at gøre en ekstra indsats.

Glad var jeg, og ”hatten” røg af, da Busselskabet vandt. Regnskabet har senere vist, at man lever helt op til det, man lovede. Flot og et stort tillykke. Velfungerende kollektiv trafik har stor betydning for mange borgere i Århus. Jeg er tilfreds med den stabile drift, Busselskabet nu leverer – også under vanskelige vilkår med omfattende vejarbejder. Vi kan så glæde os til de mange busbaner, kommunen investerer i.

God chaufførservice er vigtig

Kampen for at kollektiv transport skal overtage en større del af al persontransport kæmpes overalt. Nye initiativer skal på bordet. Vi skal sikre, at der køres massivt de steder, kunderne er. Dette er vi i gang med at klarlægge sammen med Århus Kommune. Kundeservicen er meget vigtig, og derfor glæder det mig, at Busselskabet er i gang med bl.a. at se på incitamentssystemer. Vi ved, at god chaufførservice har stor betydning for kundernes tilfredshed. Held og lykke med det fortsatte forbedringsarbejde i Busselskabet.


December 2009

BUSSELSKABET ÅRHUS SPORVEJE

Alle ser frem til at komme til Tilst Læs side 10

Ny Veststation klar til køreplanskift 2010 Læs side 3

Trivselsundersøgelse 2009: Godt, men ikke helt godt nok Læs side 4-5

Verdens bedste buschauf fører Læs side 8


Indhold Roser

2

Ny Vest-station klar til køreplanskift 2010

3

Trivselsundersøgelse 2009:

”Arbejde og lære, giver brød og ære”

Godt, men ikke helt godt nok

4

Vindere af iPod konkurrence

5

Trafikplan 2010

6

Miljøzoner ja tak

7

Verdens bedste buschauffører

8

Af trafikleder Klaus Jensen

Tænk før du råber

9

2712 Ruth Bylod har fået ros af en passager på linje 55, for sit positive og smilende væsen. Ifølge passageren gør hun en 45 min. lang køretur til en ren fornøjelse.

Alle ser frem til at komme til Tilst

10

Hovedstationen ligger i Hasselager 11 Vi skal snakke ordentligt til hinanden

12

Trafikomlægninger

12

og køreplan 2010 Ny chaufførvejledning

14

Julekomsammen i Busselskabet 2009

15

Arbejdsulykker skal anmeldes

16

Det betyder multimediebeskatning for dig

16

Bag dine egne jødekager

17

Søg ord på kryds & tværs

17

25 års jubilarer

18

Goddag og Farvel

19

Synspunkt

20

inform nr. 258 / December 2009 Internt personaleblad for Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet Århus Sporveje Jegstrupvej 5 8361 Hasselager www.busselskabet.dk

2

[Roser]

Redaktion: Torben Høyer (ansv.) og Anja L. Mathiesen (red.) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / www.camway.dk Tryk: UNITRYK / www.unitryk.dk Oplag: 1.100 stk. Næste blad udkommer: Marts 2010 Eftertryk ikke tilladt

2362 Mogens Tiemroth har fået ros af en

passager for sin behagelige kørestil og kontakt til kunderne. Passageren kalder Mogens for en god ambassadør for Busselskabet.

3640 Emmanuel Amonoo har fået ros af en passager på linje 15, der fik en god start på weekenden. pga. en meget behagelig køretur med en glad og positiv chauffør. 3730 Thea Zachi har fra Billetkontrollen fået stor ros og tak for sin hjælp og resolutte reaktion, da to billetkontrollører blev overfaldet den 27. september 2009.


Ny Vest-station klar til køreplanskift 2010 Det skulle nu være sikkert og vist, at en ny station står klar på Munkevej i Tilst ved køreplanskiftet 2010. Af direktør Torben Høyer Jordarbejdet er planlagt, og de indledende projekteringsopgaver er allerede fastlagt. Der er ikke truffet nogen endelig beslutning endnu, men Busselskabet forventer, at byggeriet kan gå i gang til januar.

Vibo r

gvej

Farvel til Bryggervej

Det bliver en afsked til Bryggervej, som jo har været indbegrebet af det gamle ”sporvejene”. Lige siden det hed GH (Gustav Holmsvej). De gamle bygninger forsvinder sikkert hurtigt herefter, og der vil blive igangsat en proces, der formodentlig ender med, at området bliver lavet om til et attraktivt boligområde med udsigt ud over bugten fra de bedst beliggende lejligheder. For de ansatte på Bryggervej betyder det, at den udflytning, som var planlagt til køreplanskiftet i år, nu realiseres. Men altså ét år senere end det det oprindeligt var meningen.

P-pladser

Bygning

Fordeling af busser og medarbejdere

En del af produktionen flytter til Munkevej i Århus Vest og en del flytter til Stokager. Formodentlig kommer der ca. 20 busser til Stokager og ca. 50 busser til Munkevej. Så de to nye stationer bliver ca. lige store. Busselskabet indkalder i løbet af januar/februar til medarbejdermøder om flytningen af opgaver fra Bryggervej til de to nye stationer.

Tank

j ve

ke

n Mu

 Overblik over grunden på Munkevej.

På chaufførsiden forventes der at blive omkring 40 til 50 tjenestemænd og ca. 100 overenskomstansatte på Stokager. På Munkevej forventes der at blive ca. 50 overenskomstansatte og ca. 100 tjenestemænd. Tallene bygger på de planer, der var for placeringen, hvis flytningen skulle ske i 2009, så der vil ske forskydninger mellem de to grupper frem mod køreplanskiftet i 2010.

3


Trivselsundersøgelse 2009:

Godt, men ikke helt godt nok! Arbejdsmiljørådgiver CRECEAs undersøgelse af trivslen og det psykiske arbejdsmiljø i Busselskabet viser store forbedringer på alle områder i forhold til en tilsvarende undersøgelse i 2007. Ledelsen understreger dog, at Busselskabet sigter højere. Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen Det er tydeligvis blevet bedre at være ansat i Busselskabet, end det var i 2007. Men der er stadig mange områder, hvor det kan blive endnu bedre. Det er det overordnede resultat af den trivselsundersøgelse, som arbejdsmiljørådgiver CRECEA her i efteråret har gennemført i Busselskabet Århus Sporveje.

• social støtte og feedback fra overordnede og også fra kolleger • indflydelse • udviklingsmuligheder • retfærdighed og respekt • ledelseskvalitet

Der er et markant fald i andelen af medarbejdere, som angiver at have været udsat for mobning inden for de sidste 12 måneder fra både passagerer og kolleger, men CRE-

2009-undersøgelsen viser forbedringer på alle de punkter, der spørges ind til i forhold til undersøgelsen i 2007. Specielt er det iøjnefaldende, at svarene ved ”selvoplevet helbred” er langt bedre end i 2007. Derudover er der markante forbedringer på følgende områder: • generel tilfredshed med arbejdet • sammenhæng mellem arbejde og familieliv • oplevelse af retfærdighed og respekt på arbejdspladsen • ledelseskvalitet

Tæt på men også langt fra landsgennemsnittet

Spørgeskemaet, som er brugt i undersøgelsen, er et standardskema, som er udarbejdet af Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø, og det gør det muligt at sammenligne Busselskabets besvarelser med et landsgennemsnit. Bortset fra ”ledelseskvalitet”, nærmer ovennævnte punkter sig resultatet for landsgennemsnittet. Men der er også områder, hvor resultatet ligger langt fra landsgennemsnittet. CRECEA påpeger, at der navnlig er behov for yderligere udvikling på følgende områder:

4

Vindere af iPod

I forbindelse med trivselsundersøgelsen har CRECEA trukket lod om tre stk. iPod Touch 8GB. Alle ansatte, der har besvaret og afleveret skemaet, har haft mulighed for at deltage i konkurrencen.


CEA understreger, at både dette tal og tallene for fysisk vold og trusler om vold fortsat er meget højt og ligger markant over landsgennemsnittet!

Godt, men ikke helt godt nok

Busselskabets direktør Torben Høyer glæder sig over de store forbedringer i forhold til undersøgelsen i 2007, men han understreger, at Busselskabet sigter højere. ”Trivselsmålingen i 2007 gav anledning til, at der i Busselskabet blev sat gang i en række tiltag, hvis formål var at ændre på de kritiske forhold. Disse tiltag har givet et positivt resultat, men det er ikke godt nok! Vi har i øjeblikket nemt ved at fastholde folk på arbejdspladsen, men vi skal sammen med medarbejderne løfte Busselskabet, så vi også kan tåle sammenligning med landsgennemsnittet”, siger Torben Høyer og fortsætter: ”Mange medarbejdere har givet udtryk for, at de mangler opbakning i det daglige arbejde både fra ledelse og kollegaer. Dette skal vi have taget seriøst fat på, og måden vi omgås på, kan også godt trænge til en revision, så vi ikke har medarbejdere, som føler sig mobbet”.

Store afdelingsforskelle

Selvom der generelt er tale om væsentlige forbedringer for alle personalegrupper, er der store forskelle i besvarelserne de enkelte afdelinger imellem. Chaufførgruppen Chaufførgruppen er ligesom i 2007 den afdeling, hvor der er størst behov for udvikling. Undersøgelsen viser store forbedringer, men på de fleste områder ligger resultatet fortsat et stykke under landsgennemsnittet. Undersøgelsens primære resultater er blevet præsenteret og drøftet på møder i de respektive afdelinger. På chaufførgruppens to præsentationsmøder var den gennemgående opfattelse den, at det var blevet bedre at arbejde som chauffør i Busselskabet. Men større anerkendelse fra ledelsen og bedre kommunikation med ledelsen af driftsafdelingen er noget rigtig mange chauffører savner. Den tendens går igen i de 4 fokusgruppeinterviews, som CRECEA har gennemført i chaufførgruppen. Her er udsagn som disse karakteristiske, særligt på stationen på Bryggervej, hvor tilfredsheden er mindst: • ”Vi har vænnet os til, at når man ingenting hører fra ledelsen, må man gå ud fra, at man gør sit arbejde godt nok” • ”Det kan være svært at tale med driften. Der er så mange regler, og vi kender som chauffører langt fra dem alle”

De heldige vindere blev: • 2197 Per Nielsen • 3391 Preben Scheuerlein • 3744 Nawzad Sobkowicz Busselskabet og CRECEA ønsker tillykke.

• ”Vi oplever indimellem en uvenlig tone, når vi ringer til driften” • ”Når man skal bestille en fridag er det tit svært at komme igennem”

Chaufførerne er dog generelt glade for ordningen med en stationsleder på hver station, selvom nogle synes, han kan være svær at få fat i. Den nye turnusordning får også mange positive ord med på vejen. Teknisk afdeling I Teknisk afdeling er der sket mange ændringer siden 2007, bl.a. i forbindelse med flytning og omorganisering. Trivselsundersøgelsen i 2009 peger på, at medarbejderne på værkstedet oplever både fremskridt og tilbagegang i det psykiske arbejdsmiljø. Der er større generel tilfredshed med arbejdet end tidligere. Men rigtig mange medarbejdere i Teknisk afdeling savner at få information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i ordentlig tid. Feedback og oplevelsen af at være anerkendt og påskønnet for sit arbejde lader også til at være en mangelvare på værkstedet. Det administrative personale Besvarelserne fra det administrative personale som i undersøgelsen omfatter både Administrationen, Teknisk Service og Trafikadministration tyder klart på, at der generelt er god trivsel og jobtilfredshed. Resultatet ligger her på de fleste områder lige omkring landsgennemsnittet, og afvigelserne fra landsgennemsnittet falder primært ud til den positive side. Klargøringen I Klargøringen er der også forbedring på de fleste punkter i forhold til 2007. Resultatet er dog fortsat dårligere end landsgennemsnittet, og CRECEA understreger, at undersøgelsen viser et klart behov for yderligere forbedringer.

Hvad nu?

CRECEAs endelige rapport er i begyndelsen af november blevet præsenteret for Busselskabets MEDudvalg, som nu skal udarbejde en handleplan for udvalgte fokusområder. CRECEA opfordrer desuden de enkelte afdelinger til at gå i dybden med resultaterne, for som de skriver i rapporten kræver arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø ”indsats fra alle i organisationen og løbende dialog om tiltag til forbedringer.” CRECEAs endelige rapport kan læses på Busselskabets hjemmeside www.busselskabet.dk.

5


Kollektiv Trafikplan Århus 2010 Busselskabet hilser initiativet med den nye trafikplan velkommen Af direktør Torben Høyer Århus Kommune er sammen med Midttrafik og Region Midtjylland i gang med en ny kollektiv trafikplan for Århus og omegn, som skal træde i kraft i sommeren 2011. Som de fleste vil vide, er det grundlæggende materiale i skrivende stund sendt ud til offentlig debat. Der er ingen tvivl om, at den nye trafikplan er nødvendig, hvis den stilstand og stagnation den kollektive trafik har været inde i skal stoppes. Passagertallet er faldet over hele landet – også i Århus. Passagerstrømmene har formodentlig ændret sig siden den grundlæggende struktur i rutenettet blev lavet, men rutenettet har ikke ændret sig. Måske er det det, vi kan se i de faldende passagertal. Rutenettet afspejler næppe de kunde- og passagerønsker, der er i dag. Dette er bl.a. baggrunden for den netop gennemførte omfattende passagertælling i busserne i Århus. Kun på den måde kan der ske en afklaring af præcis, hvor de store passagerstrømme er. Det store spørgsmål er så, hvordan man rammer de potentielle kunder, der ikke bruger busserne i dag.

6

Vi kan lære af svenskerne

Busselskabet ser frem til debatten om trafikplanen og til de ændringer, der bringer den kollektive trafik op på niveau med bl.a. de svenske modeller. Her satses der hårdt politisk på den kollektive trafik, hvilket flere steder i de større svenske byer har betydet en kraftig passagerfremgang. Svenskerne kom ikke med til Sydafrika, med på området med den kollektive trafik har de førertrøjen på.

Grundlaget for attraktiv kollektiv trafik

Der skal tre ting til for at skabe en moderne, attraktiv kollektiv trafik: Modige visionære politikere, dygtige planlæggere og ikke mindst dygtige entreprenører, der kan levere den sidste del af den gode service til passagererne. Nedenfor ses et rids over forslaget til et A-busnet, som man kender det fra bl.a. Aalborg, København og ikke mindst Sverige. Timingen med den nye trafikplan kan ikke være mere rigtig i disse klimatopmøde tider. Og selv om busserne kører med de nyeste miljørigtige motorer, bliver miljøet jo endnu bedre, hvis der er mange passagerer i busserne.

Læs mere

Læs mere om Kollektiv Trafikplan Århus på Århus Kommunes hjemmeside www.aarhuskommune.dk/ktaa og på Midttrafiks hjemmeside www.midttrafik.dk


Miljøzoner ja tak Århus Kommune har besluttet at indføre en miljøzoneordning, der har til formål at begrænse partikelforureningen i tættere byområder. Busselskabet Århus Sporveje opfylder allerede nu de miljøkrav, der ligger i den nye ordning. EEV motorer sætter nye standarder for dieselbusser

Af direktør Torben Høyer Busselskabet Århus Sporveje har gennem de sidste år indkøbt mere end 70 nye busser. Det skyldes to ting. Dels ønsket om at modernisere de efterhånden noget udtjente busser og dels ønsket om at leve op til kravene om et bedre miljø. De nye busser betyder færre vedligeholdelsesomkostninger for Busselskabet og flere lavgulvsbusser til Århus.

I år har Busselskabet anskaffet 37 lavgulvsbusser med EEV motorer. Disse motorer er de mest miljøvenlige dieselbusser, der p.t. er på markedet. Busselskabet havde allerede 62 EURO5 busser i november 2008. Så pt. har vi 99 busser med enten EURO5 eller EEV motorer. EURO5 normen var ellers først lovpligtig ved nyanskaffelser i oktober 2009. Der er ingen tvivl om at kravene fortsat vil skærpes til busserne. Således ser det ud til, at en ny EURO6 norm bliver gældende fra oktober 2014.

Miljøzoner

Til den tid kunne man forestille sig at hybridbusserne har udviklet sig teknologisk, så de også økonomisk kan sammenlignes med dieselbusserne. En hybridbus er en bus, der både betjener sig af el- og dieselmotorer til fremdrift.

Når ordningen træder i kraft, den 1. september 2010, vil der i miljøzonen være krav om, at dieselkøretøjer over 3,5 tons – indregistrerede som lastbiler og busser – har påmonteret et partikelfilter, med mindre køretøjet opfylder EURO4 motornormen. Disse krav opfylder Busselskabet allerede nu.

Som en detalje i denne sammenhæng kan det nævnes, at bus nr. 502 vil blive afviklet som en konsekvens af de nye bestemmelser. Bus 502 anvendes i dag stort set kun af personaleforeningerne.

Århus Kommune har besluttet at indføre en miljøzoneordning, der har til formål at begrænse partikelforureningen i tættere byområder, hvor mange mennesker færdes.

Nedenfor ses en samlet oversigt over Busselskabets busser.

Vognpark 1. nov. 2008 EU-norm SCR Ad-Blue tilsætning CRT-filter CRT-filter - påbygget Alm. udstødning i alt

5 3 2 0

Solaris 12 mtr. 25

Solaris 18 mtr. 37

MAN 13,7 mtr.

Scania 12 mtr.

VolvoB12M

VolvoB12M

VolvoB10M

VolvoB10M

13,7/85mtr.

12.7 mtr.

18 mtr.

12 mtr.

20

47

19 9

DAF 12 mtr.

50 4

Antal 62 86 59 4 211

Vognpark 1. nov. 2009 EU-norm EEV særlig miljøvenlig SCR Ad-Blue tilsætning CRT-filter CRT-filter - påbygget Alm. udstødning i alt

EEV 5 3 2 0

Solaris 12 mtr. 22 25

Solaris 18 mtr. 7 37

MAN 13,7 mtr. 8

Scania 12 mtr.

20

VolvoB12M

VolvoB12M

VolvoB10M

VolvoB10M

13,7/85mtr.

12.7 mtr.

18 mtr.

12 mtr.

47

DAF 12 mtr.

19 2

23 1

Antal 37 62 86 25 1 211

7


Verdens bedste buschauffører Vi har mange af verdens bedste buschauffører ansat i Busselskabet, men desværre viser bl.a. antallet af skader, at nogle af vore chauffører ikke er med i den absolutte elite Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard og produktionschef Finn Mikkelsen Gennem det seneste 1½ år har der løbende været afholdt opfølgningsmøder omkring skader. Det har der været flere årsager til. For det første var der behov for at få strammet op på en række administrative processer og procedurer. For det andet skulle der skabes øget fokus på antallet af skader, så det kunne nedbringes. Endvidere var der behov for, at få chaufførerne til at sætte fokus på vigtigheden af, at der bliver udfyldt en skadesanmeldelse. Naturligvis vil det være bedst helt at undgå skader, men da det nok aldrig vil blive tilfældet, er det vigtigt, at den chauffør/medarbejder, der har været med i et uheld (skyld eller ej), afleverer en rapport om det.

Minimering af skader – men hvordan?

Det er blevet drøftet en hel del, hvordan antallet af skader kan minimeres. Et langt stykke hen ad vejen drejer det sig om at kende årsagerne til det høje antal skader. Dem er der flere af. De oplagte er fremkommelighed, køretider osv., men en adfærdsændring er også nødvendig. Adfærden kan påvirkes på flere måder. Der kan gives ge-

8

nerel efteruddannelse, træning i hvordan der skal køres i bestemte situationer, osv. Den mest håndgribelige måde (gulerod) er dog en aftale om, at hvis antallet af skader ligger under et givent niveau i antal og kr., vil det udløse en bonus til chaufførerne - altså en incitamentsaftale. Hvordan får man så helt konkret antallet af skader ned? Som bybuschauffør i Århus kører man jo i store dele af døgnet og ofte på meget trafikerede veje, hvor man skal forholde sig til mange andre trafikanter. De andre trafikanters kørsel har man kun begrænset mulighed for at påvirke, men som professionel buschauffør har man forhåbentlig fuldstændig kontrol over både sin egen adfærd og kørestil.

Kør langsomt og kom foran

Kør langsomt og kom foran! Det er en af de sætninger, man som nyansat buschauffør ved Busselskabet bliver præsenteret for. Man skal dog ikke køre så langsomt, at man - når trafikken er rimelig - kommer efter sin køreplan. Men bare man løfter foden fra speederen nogle få sekunder tidligere, vil både nedbremsning og opstart blive mere behagelig for kunderne, der måske ligefrem synes, at det har været en god og behagelig tur uden større problemer med at holde sig fast og uden faldulykker i bussen. Det burde


også resultere i færre skader i det hele taget. En anelse langsommere fart vil kunne give både buschaufføren og de andre trafikanter mere tid at reagere i. Oftest er det jo marginaler, der er afgørende for, om der sker noget eller ikke. Forudseenhed ved indkørsel til stoppesteder, start fra stoppesteder, og på vej hen imod et rødt kryds osv. En mere jævn kørestil vil desuden have en positiv indvirkning på dieselforbruget og dermed på CO2-udledningen - og på omkostningerne i bybuskørslen i Århus. Endelig vil det have en positiv indvirkning på Busselskabets omdømme.

Verdens bedste buschauffører men...

Vi har mange af verdens bedste buschauffører ansat i Busselskabet, men desværre viser bl.a. antallet af skader, at nogle af vore chauffører ikke er med i den absolutte elite. Og selvom man er god, skal man altid forsøge at blive bedre. Og skal man være verdens bedste chauffør, kræver det en stor indsats hver dag. Så skal alle de, der ikke er chauffører, gøre deres bedste for sikre de bedst mulige rammer ved bl.a. at sørge for, at busserne er i orden, at køretiderne kan holde, og at der er fokus på fremkommeligheden.

Kampen om nye kunder skal vindes i bussen

Ser vi udenfor Busselskabet, er der hos Movia fokus på at minimere antallet af skader og på at øge kundetilfredsheden. Her er holdningen, ”at vi vil have chauffører med karakter”. Kørslen skal være behagelig, sikkerheden skal være i top, skaderne skal begrænses, og endelig fremhæves det, at: ”Det er chaufførerne, der er kernen i forretningen. Det er dem, der møder kunderne ude i busserne, og vi er sikre på, at vi med endnu flere stolte, glade og kundevenlige chauffører, vil skabe gode rejseoplevelser med busserne.” At karakterfulde, stolte chauffører – og via dem flere glade kunder – er nøglen til ny succes, det kan vi kun tilslutte os. Det er ude i busserne, kampen om de mange nye kunder skal vindes. Midttrafik og Busselskabet går bl.a. derfor sammen med medarbejderne i gang med incitamentsaftaler både i forhold til antallet af skader og mindre dieselforbrug og dermed lavere dieseludledning. Så kør langsomt og kom foran.

Kampagnen ”Tænk før du råber” har fået stor og meget positiv opmærksomhed fra borgerne. Den 13. november vandt kampagnen desuden en fornem pris for bedste ikke-kommercielle offentlige kampagne Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen Gennem hjemmeside, TV-spots, avisannoncer og meget mere, har Midttrafik, Århus Kommune og Region Midtjylland med kampagnen ”Tænk før du råber” sat fokus på, at medarbejdere i kommunen, regionen og Midttrafik hver dag bliver udsat for psykisk eller fysisk vold, bare fordi de passer deres job. ”Vi har set grove eksempler på episoder over for både buschauffører og kontrollører, som vi tager dybt afstand fra. Vores medvirken i denne kampagne er et blandt flere tiltag, vi gør for at forbedre atmosfæren i og omkring busserne – til gavn for både kunder og ansatte”, siger bestyrelsesformand i Midttrafik Poul Vesterbæk ifølge Midttrafiks hjemmeside. Buschauffør og tillidsrepræsentant i Busselskabet for 3F, Peter Frentz var i et indslag i Go´Morgen Danmark med til at sætte fokus på buschaufførers oplevelser med vold og aggressiv adfærd.

Populær kampagne

Og kampagnens budskab lader til at være nået ud til borgerne. Organisationerne bag gør opmærksom på, at kampagnehjemmesiden havde 1,4 millioner besøgende i de tre uger, hvor kampagnen kørte. Det er i gennemsnit næsten 70.000 om dagen. Kampagnen har også vagt positiv opsigt i kommunikationsbranchen. Den 13. november vandt kampagnen således den såkaldte IAA-pris for bedste ikke-kommercielle offentlige kampagne. IAA (International Advertising Association) er en forening for personer, der arbejder med og interesserer sig for kommunikation, markedsføring og ledelse.

Viderearbejde med lokal indsats

I såvel Midttrafik som i Århus Kommune og Region Midtjylland skal kampagnen nu bruges som afsæt til at arbejde videre med den lokale indsats, som hver arbejdsplads og samarbejds-/MEDudvalg står for. Læs mere på www.taenkfoerduraaber.dk og www.iaa.dk

9


Alle ser frem til at komme til Tilst Der er tomt på Station Nord efter administrationen er rykket til Hasselsager og udflytningen til Stokagervej. Nu glæder de, der er tilbage, sig til at komme til Tilst. Af Bjarne Jensen, journalist, Stickelbergs Bureau Foto: Ulrik Samsøe Figen ”Det er mærkeligt at tænke sig, at næste sommer er det her revet ned”. Driftsleder Anders Rasmussen kigger sig rundt i betonhallen, der rummer værkstedet på Station Nord. Han og de andre ansatte på Bryggervej er så småt ved at indstille sig på, at de i juni næste år rykker til den nye station på Munkevej i Tilst. Hallen blev bygget i 1952 og er den ældste del af Station Nord, og den har været Anders Rasmussens daglige arbejdsplads i 25 år. Alligevel glæder han sig til at komme til Tilst. Det samme gør stationsleder Tommy Jensen. ”Efterhånden er det blevet lidt af en spøgelsesby heroppe. Jeg glæder mig til at starte på en frisk og være med til at bygge en helt ny arbejdspladskultur op fra bunden”, siger Tommy Jensen. Station Nord er langsomt blevet tømt for medarbejdere. Administrationen flyttede til Hasselager for et år siden, og ved køreplanskiftet i juni rykkede 30 busser med chauffører og mekanikere til den nye station på Stokagervej.

Større medbestemmelse

Michael Mikkelsen er en af de fem mekanikere, der sammen med to lærlinge og en elektriker vedligeholder stationens 71 busser. Han har oplevet, at den enkelte medarbejder har fået større ansvar i takt med, at der er blevet færre af dem. ”Tidligere fik jeg bare at vide, hvad jeg skulle lave. Nu har jeg selv meget større indflydelse på at planlægge arbejdsdagen. Er der for eksempel to vogne med bremsefejl og én, der skal have en større reparation af

10

motoren, kan jeg selv vælge at lave de to med bremserne og vente med motoren til næste dag. Vi skal jo sørge for, at der ikke er for mange ”sygemeldte” busser på én gang”, siger han. Anders Rasmussen synes det er positivt, at mekanikerne har taget den nye måde at arbejde på til sig. ”De har virkelig fundet melodien. Ansvaret er lagt ud. Mekanikerne skal selv være med til at levere varen, så der er busser på gaden næste dag”.

Tættere kontakt

De ansatte, der er tilbage på Bryggervej, kan gå mange skridt mellem de tomme betonhaller uden at møde en kollega. Det bliver helt anderledes på den nye, meget mindre station i Tilst. Driftsleder Anders Rasmussen og stationsleder Tommy Jensen får kontor ved siden af hinanden. ”Det bliver nemmere at rende sammen og høre, hvordan døgnet er gået. Man fanger mange småproblemer på den måde”, siger Tommy Jensen.Tillidsmand for de overenskomstansatte chaufførerne Ejler Møller Petersen tror på, at chaufførerne vil blive ligeså glade for at komme til Tilst, som deres kolleger har været for at få stationen på Stokagervej som udgangspunkt. Eneste klagepunkt derfra er problemerne med at komme til og fra stationen, når en chauffører afløse på Banegårdspladsen. ”Vi er i fuld gang med at forhandle en aftale med Busselskabet, så vi får løst problemet med de dårlige busforbindelser. Det handler om betaling for transporttiden og om, at der ikke skal være så meget spildtid”. Ejler Møller Petersen håber, at aftalen kan træde i kraft i forbindelse med næste køreplanskifte.

Driftsleder Allan Rasmussen, mekaniker Michael Mikkelsen, stationsleder Tommy Jensen og chauffør Ejler Møller Petersen ved en af de store haller på Bryggervej, som om et år vil være revet ned.


Hovedstationen ligger i Hasselager Kollegerne i nord er flyttet til en mindre station eller glæder sig til at gøre det. På Jegstrupvej har de ansatte det fint med deres store arbejdsplads. Af Bjarne Jensen, journalist, Stickelbergs Bureau Foto: Ulrik Samsøe Figen. Med delingen af stationen på Bryggervej og administrationens flytning til Hasselager, ser mange års fredsommelig rivalisering mellem nord og syd ud til at være slut. Busselskabets hovedstation ligger på Jegstrupvej. ”Det har vi nu altid ment, at den gjorde”, siger driftsleder John Madsen og griner lidt. Han kan med god samvittighed bruge ordet ”altid”. Som flere af de andre ansatte på værkstedet har han arbejdet på Station Syd, siden den blev taget i brug i 1981. Dengang arbejdede mere end 40 mand med reparation og vedligeholdelse af busserne. I dag er der cirka halvt så mange, men arbejdet har også ændret sig meget.”Før i tiden reparerede vi for eksempel selv gearkasser. Det kunne godt tage én til to uger, hvor bussen hang inde på værkstedet. Nu skifter vi bare gearkassen med én, vi får fra en anden leverandør. Så kan bussen være på gaden dagen efter, den kom ind”, fortæller John Madsen.

Selvstyrende mekanikere

Selv i dag er værkstedet på Jegstrupvej langt større end værkstederne på de to stationer i nord. Det betyder ikke, at man har bevaret den gamle arbejdsform, hvor mekanikerne bare fulgte de opgavesedler, som værkføreren delte ud. ”For omkring fem år siden blev vi selvstyrende. Vi får en liste over dagens opgaver, og så fordeler vi dem selv mellem os. Og det er yderst sjældent, vi ikke når dagens dont”, siger mekanikernes tillidsmand John Nielsen.

Ingen flugt mod nord

Sikkerhedsrepræsentant Keld Olsen mener, der er en god grund til, at mange ansatte har haft 25 års jubilæum.”Jeg tror, de fleste er glade for at være her”, siger han. Samme holdning har Kim Dalhoff Jensen. Han var tidligere en af de chauffører, der var tilknyttet værkstedet og havde som opgave at køre ud og skifte busser ude i byen. Nu kører han som almindelig chauffør, og han oplever generelt en god stemning blandt sine kolleger på Station Syd. ”Jeg synes folk er vældig tilfredse. Vi har fået tilbud om, at nogle kunne flytte ud på de nye stationer på Stokagervej og i Tilst. Enkelte har ønsket det, fordi de bor i nærheden, men ellers har det ikke fået mange til at tage flugten”, siger Kim Dalhoff Jensen.

Øverst Kim Dalhoff Jensen er en af de 350 chauffører på Station Syd, hvor 110 busser har base.

Nederst Tillidsmand John Nielsen, driftsleder John Madsen og sikkerhedsrepræsentant Keld Olsen mener, at de mange 25 års jubilæer viser, at folk er glade for deres arbejdsplads

11


Vi skal snakke ordentligt til hinanden MEDudvalget har vedtaget en række ”leveregler” for, hvordan vi skal omgås hinanden. Reglerne og ikke mindst værdierne bag skal gøres til en naturlig del af virksomhedskulturen i Busselskabet. Af direktør Torben Høyer Busselskabets Medudvalg nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, der konkret fik til opgave at lave nogle enkle retningslinjer for, hvordan vi bør snakke sammen i Busselskabet.Trivselsundersøgelsen viser, at der er behov for dette initiativ. Der er næppe tvivl om, at vi har nogle medarbejdere, der føler sig pressede af kolleger i den daglige snak. Måske oplever kollegerne det ikke direkte som mobning, men snarere som en ”frisk bemærkning”, der bare var ment som en hyggelig vittighed. ”En hård men kærlig tone” hedder det vist. Også ledelsen kan falde i den samme grøft. Og ledelsen har en helt særlig forpligtigelse til at snakke ordentlig til medarbejderne.

Trafikomlægninger og køreplan 2010 Af buschef Frits Vittrup Så nåede vi så langt. Vejprojekterne i Vesterbrogade, Thorvaldsensgade og Vester Allé er stort set gennemført. Thorvaldsensgade mangler få vejreguleringer, og en trykprøvning af det nedgravede ledningsnet vil blive gennemført i de kommende uger. 12

I den forbindelse skal der foretages nye opgravninger, som vil medføre gener og ruteomlægninger for bustrafikken over en periode på ca. 14 dage. På et senere tidspunkt, skal der så lægges nyt slidlag.

Vejprojektet i Skejby er inde i den sidste fase og mange års trafikale problemer for busserne afsluttes forhåbentlig hermed. Sidst men ikke mindst blev udvidelsen af Nørrebrogade gennemført og busbanerne anlagt.

Stor chaufførindsats i trafikkaos

De store projekter har givet busserne trange kår i anlægsperioderne. Fremkommeligheden i Århus Nord og Århus City har i perioder været håbløs, og store forsinkelser har hørt til dagens orden til stor gene for både passagerer og chauffører. For chaufførernes vedkommende har der været store køretekniske udfordringer, og det har krævet stor tålmodighed og en udpræget professionalisme at afvikle kørslen i bestræbelserne på at levere varen. En imponerende indsats som aftvinger respekt.

Kommende års vejprojekter

De kommende år indeholder nye store vejprojekter som givetvis vil påvirke busdriften. Tunnelen under Marselis Boulevard, forsættelsen af udvidelsen af Randersvej som


Tænk før du taler

Der er ingen grund til at genere kolleger eller andre. Vi får en masse opbakning fra borgerne i Århus, fra politiet, fra passagerer og samarbejdspartnere om, at det er urimeligt at genere chaufførerne, når de udfører deres arbejde. Så er det altså ikke godt, at en trivselsundersøgelse viser, at der er medarbejdere i Busselskabet, ganske vist en mindre del, der føler sig mobbet. Det dur bare ikke!

Som man kan læse på side 9, har der i efteråret kørt en stort anlagt kampagne med overskriften ”Tænk før du råber”. Måske skulle vi sige til os selv og hinanden: Tænk før du taler!

Leveregler

Indtil videre har MEDudvalget vedtaget følgende ”leveregler”, under overskriften:

”Sådan gør vi her”

1. Behandl andre, som du selv vil behandles. 2. Vi er alle forskellige. Respektér andres holdninger og grænser. 3. Gode kolleger hjælper hinanden – tag afstand fra mobning. 4. Stress smitter, og det gør positiv energi også. 5. Din leder vil altid lytte til dig – og behandle dig med respekt.

Men vi skal have budskabet ud til alle i hele Busselskabet. Det skal klart ud, og det skal være uden løftede pegefingre. Busselskabet fremlægger et oplæg til drøftelse på MEDudvalgsmødet i december. Oplægget indeholder en lang række forslag til både skriftlig og mundtlig formidling af ”levereglerne” i sig selv, men ikke mindst af deres budskab og underliggende værdier. Arbejdet skal bygge på det faktum, at langt den største del af Busselskabets medarbejdere ønsker en god og ordentlig kommunikation. Så jo før vi hver især går i gang, desto bedre.

forberedelse til Letbaneprojektet samt forsættelsen af anlægsarbejderne på Århus Havn vil præge trafiksituationen i Århus. Vi vil forsøge at være på forkant med projekterne for på denne måde at sikre den bedst mulige afvikling af busdriften.

Køreplan 2010

Køreplanen 2010 er i forberedelsesfasen. På et indledende møde med Trafik og Veje er Busselskabet blevet orienteret om, at der kun vil ske ganske få ændringer i forhold til den nuværende køreplan. Omlægningen af bybussernes rutenet i Århus, som er planlagt til ikrafttræden fra køreplanskiftet i 2011 (omtales på s. 6.), betyder at 2010 planmæssigt er et overgangsår. Busselskabets gennemfører i disse uger en række køretidsundersøgelser ved hjælp af GPS. Undersøgelsens resultat vil indgå i Busselskabets videre bestræbelser på at opnå retvisende køretider i den fremtidige køreplanlægning.

13


Ny chaufførvejledning Af direktør Torben Høyer Busselskabet har siden 1985 arbejdet med forebyggelse af chikane, trusler og overfald mod chauffører og andre medarbejdere. Samarbejdet mellem Busselskabet og politiet er blevet bedre gennem årene, og der kommer nu også fokus på den efterforskning som politiet udfører ud fra de anmeldelser, som Busselskabet afleverer til politiet.

Konkret har der været behov for at tydeliggøre overfor chaufførerne, hvordan man skal forholde sig i de enkelte situationer. Derfor er nedenstående chaufførvejledning udarbejdet. Chaufførvejledningen består også af en del, som angiver, hvordan man skal forholde sig i en række andre situationer. Vejledningen kan downloades i sin fulde længde på vores hjemmeside www.busselskabet.dk og findes også i en lamineret udgave i alle busserne.

 

Vejledning for d

ig som chauffø

Liv, ære og ve lf

Ved 0-toleran

r

ærd

Vi sætter dit he lbred før drift og økonomi DERFOR

ce

situationer Husk at du ka n tilkalde hjæ lp fra Politiet  Husk at du med din tjenes skal orientere dr tetelefon på te iftscenteret efte lefonnummer r kontakt til Po 114 litiet på 114 Husk at ved ov erfald inde i bu ssen brug Tav  Husk at Vag se tcentralen kun kender positione -alarm knappen sætter kørselen n 

Husk at du ikke

får svar fra vagt

Husk at du ha 

r ret til at sige

Husk at du ikke

 

rtæl derfor gade navn, hvis du fo r-

kan høre, hvad der sker i buss en

tte kørselen

hvis du ikke ka n

r ret til ps

ykologhjælp Husk at det er ok at få talt op levelsen igenne Husk at der ka m med en psyk n ko olog samme sted igen mme en reaktion senere, mås ke først dagen efter, eller når du

Husk at du ha 

centralen, men de

nej til at fortsæ

skal fortsætte,

Husk at du ha

ved opkaldet. Fo

r ret til at få di

Husk at du skal ko

Husk ved genn

n sikkerhedsre

ntakte Driftscen

kommer til det

præsentant til

tret, hvis du øn

stede

sker din sikkerh

edsrepræsentan emsyn af ”Anm t tilstede eldelse af arbe Husk at du kan jd sulykke mv.” få ændret i hænd skal  Husk at ”Anm elsesforløbet, hv is det ikke er ko den kontrolleres elde rrekt og som har bety lse af arbejdsulykke mv.” skal det en eller fle udfyldes, hvis  Husk at du re sygedage de r er tale om en altid kan kontak arbejdsulykke, te din sikkerhed srepræsentant, hvis du er i tviv l 

14

Husk vi Bente Mikkelse n, Chris Oxholm bakker dig op , Ejler Petersen, Finn Simonsen, Ernst Jæger Fr Ghita Sørensen ederiksen, , Hans Kruse Je nsen, Houman Pay Randlev, Pe Khakpour, ter Frentz, Torb en Riis sikkerhedsrepr æsentanter/tilli dsrepræsentanter Torben Høyer Direktør, Buss elskabet Århus Sporveje


Julekomsammen i Busselskabet 2009 Busselskabets nuværende og tidligere medarbejdere inviteres i vanlig stil til julekomsammen på henholdsvis Station Syd og Station Nord:

Tirsdag den 22. december Kl. 11.00 i klargøringshallen på Station Syd og Kl. 13.15 i værkstedet på Station Nord Selv om Sporvejsfunktionærernes Orkester har nedlagt sig selv, er det lykkedes at få en afskedskoncert, med dele af det ”gamle” orkester, suppleret med ”Dacapo” fra Silkeborg. Da det er den sidste juleafslutning på Bryggervej, håber vi på, at der møder ekstra mange op der. Der vil være juleslik, småkager og lidt til tørsten på begge stationer. Med venlig hilsen Torben Høyer

15


§

Det betyder multimediebeskatning for dig Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard

Med den seneste skattereform ”Forårspakke 2.0” indføres der en ny multimediebeskatning med virkning pr. 1. januar 2010.

Som udgangspunkt betyder multimediebeskatningen, at ansatte, som tager en arbejdsmobiltelefon med hjem, skal beskattes.

Buschaufførerne rammes ikke

Chauffører i Busselskabet er typisk nødt til at have deres tjenestemobiltelefon med hjem. MEN eftersom disse mobiltelefoner et etableret med en såkaldt spærreplan, således at der kun er relevante arbejdsmæssige muligheder for opkald fra telefonen, vil Busselskabets chauffører ikke blive ramt af multimediebeskatning.

Øvrige medarbejdere

For de øvrige medarbejdere, hvis telefoner ikke er med i en spærreplan, er der i det daglige arbejde ingen forskel på, hvordan man må anvende telefonen, ligegyldigt om man har en fast kontorplads, eller er udfarende fra en station. Dog er det vigtigt at understrege, at telefonen skal efterlades på arbejdspladsen ved arbejdstidsophør. Tages telefonen med hjem blot én gang udløses multimediebeskatning.

!

Arbejdsulykker skal anmeldes Af fuldmægtig Sanne Gaarsdal For at du som medarbejder har mulighed for at modtage erstatning for en arbejdsulykke, er det et krav, at ulykken er blevet anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Da Busselskabet ikke kan anmelde arbejdsulykker, som vi ikke kender til, er det vigtigt at du med det samme underretter din nærmeste arbejdsleder (Driftcenter, SL’er, daglig leder m.m.), hvis du har været ude for en ulykke/fået en skade i forbindelse med dit arbejde. Derefter skal du snarest muligt rette henvendelse til lønafdelingen i Administrationen, som så sørger for, at der sendes en anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen og øvrige relevante institutioner.

Ingen anmeldelse – ingen erstatning

Så for din egen og Busselskabets skyld sørg for, at din arbejdsulykke bliver anmeldt! På den måde kan busselskabet opfylde sine pligter, og du er sikret erstatning, hvis ulykken medfører varige skader. Øvrige oplysninger om ”Arbejdsskader” og ”Tilskadekomst i tjenesten” kan findes i personalehåndbogen på Busselskabets hjemmeside www.busselskabet.dk

Inform-redaktionen ønsker vore læsere Glædelig jul og Godt nytår!

Til tidligere ansatte, som abonnerer på Inform

16

Busselskabet oplever i stigende grad, at eksemplarer af Inform, kommer retur med posten pga. fejlagtige adresseoplysninger. For at sikre, at vores abonnenter rent faktisk stadig er interesseret i at modtage bladet, beder Busselskabet nu hvert år i december alle tidligere medarbejdere om at indsende kuponen nedenfor til administrationen på Station Syd, såfremt man stadig vil have Inform tilsendt. Kuponen kan også afleveres personligt i Administrationen, eller ved at give os besked pr. mail til adressen: am@busselskabet.dk

Navn:

Inform kan i øvrigt altid downloades fra vores hjemmeside www.busselskabet.dk

Kuponen eller mailen skal være Busselskabet i hænde senest den 1. februar 2010. Hører vi ikke fra dig, sender vi ikke Inform til dig fremover.

JA TAK! Jeg ønsker fortsat at modtage Inform Mit navn og min adresse er:

Gade: Postnr.:

By:


Bag dine egne Jødekager Danskerne har bagt jødekager siden 1700-tallet, og de har altid været meget populære julesmåkager i landet. Der er flere bud på, hvorfra kagen har sit lidt kryptiske navn, men generelt mener man, at kagen fik sit navn, fordi den oprindeligt blev bagt og forhandlet af jødiske bagere i København.

Bland mel, sukker og hjortetaksalt i en skål. Skær smørret i mindre stykker og smuldr det i melblandingen. Ælt dejen let sammen. Læg dejen tildækket i køleskabet i mindst 2 timer eller i fryseren i ca. ½ time.

Bag kagerne nu til jul og nyd den historiske småkage igen i år. Dej

250 g hvedemel (ca. 4 dl) 125 g sukker (ca. 1½ dl) ½ tsk. hjortetaksalt 200 g koldt smør

Stik kagerne ud med kageforme eller et lille glas og læg dem på en bageplade belagt med bagepapir. Pensl kagerne med sammenpisket æg og drys med sukker blandet med kanel. Pynt med hele eller hakkede mandler.

Pynt

½ tsk. stødt kanel 1 spsk. sukker 1 sammenpisket æg Bagetid: 5 - 6 min. ved 200°

Tips: Når man bager småkager, er det vigtigt at kigge til kagerne jævnligt, da ovnens temperatur kan svinge meget. Kilde: Karolines Køkken

Deltag i vores ‘Søgekryds’ og vind

Gavekort til Musikhuset!

Søg ord på kryds og tværs Ordene kan gemme sig op og ned, diagonalt og bagfra. Som eksempel har vi allerede indtegnet ordet: “Afvej”. Kan du finde de 10 andre ord, der gemmer sig i denne “søgekryds”? Skriv dem på kuponen og vær med i lodtrækningen.

A P F Ø B J A J N B C W

T G U V T E M C S E J R

K R P J E V F A O W U I

Ø L O A V R T X L W L S

R E B P Q E K I A E E E

E S U W P G B H R R S N

T R S G T A D W I C A G

A Ø B U F K R F S K N R

V K A H D O Q L E Y G Ø

L M N M Q T D B J T E D

E O E F B S R G W E K D

M T T U R T E L U J F X

JA Jeg vil gerne deltage i lodtrækningen om 3 gavekort á værdi kr. 500,- til Musikhuset i Århus. Jeg mener at de 10 ord er: Juleord: _____G___ __L______ ____T___ Ord fra Busselskabet: ___L_______

!

___E_____ _______R___ ______B __M______ ____R__ ___B___

Navn: Gade: Postnr.:

By:

17

Kuponen sendes til Administrationen, Busselskabet Århus Sporveje, Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager, senest den 13. december 2009. Husk at mærke kuverten: “Søgekryds”!


25 års Jubilarer

Vi sir’ Tillykke!

Mekaniker Henrik Laursen Ringtved havde den 9. oktober 2009 25 års jubilæum hos Busselskabet Århus Sporveje Henrik startede sin tid i Busselskabet Århus Sporveje som buschauffør, men siden 2006 har han været ansat som mekaniker på værkstedet på Busselskabets station i Risskov. Både som buschauffør og mekaniker er Henrik kendt som en hjælpsom kollega og en stabil og dygtig medarbejder, som passer sit arbejde til punkt og prikke.I sin fritid har Henrik mange gøremål. Camping og hunden er hans og familiens store interesse, og huset og haven i Hammel nyder godt af Henriks praktiske håndelag.

Buschauffør Ali Cicek havde den 23. oktober 2009 25 års jubilæum hos Busselskabet Århus Sporveje Ali Cicek kom til Danmark fra Tyrkiet i 1973. Efter at have arbejdet i en række forskellige brancher, valgte han at prøve kræfter med busbranchen, og straks efter at han havde fået buskørekortet, søgte han ind hos Busselskabet Århus Sporveje. Ali er i Busselskabet 18 kendt som en dygtig og pligtopfyldende chauffør og en meget omgængelig og humørfyldt kollega

Fratrådt Oktober og November 2009 Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

2370 Ole Edgar Jensen buschauffør

2550 Flemming Christiansen buschauffør

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

3262 Ayhan Esen buschauffør

3392 Vitorino de Oliveira buschauffør

3437 Bente Dover Mortensen buschauffør

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

3513 Abdullahi H. Mirreh buschauffør

3555 Hans-Dieter Pöplow buschauffør

3660 Abdolfazl M. Nielsen buschauffør

Oktober 2009

Oktober 2009

November 2009

3753 Jacob C. Raaby buschauffør

3758 Kristjan Kristjansson buschauffør

1583 Anette Pilgaard buschauffør

November 2009

November 2009

November 2009

2719 Jack Hansen buschauffør

2874 John P. Espersen buschauffør

3216 Carlo Petrivelli Østergaard buschauffør


Af Ole Henriksen

Goddag og farvel Oktober 2009

August personale 2009 August 2009 Nyt Oktober og November 2009

3774 Ghasen Ebrahim Pour buschauffør Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

3775 Ali Jaffar Karam buschauffør

3776 Mahmud Shah Mahmudi buschauffør

3777 Werner Dieter Sulgerbuschauffør

3778 Marian van der Aa Kühle buschauffør

3779 Katarzyna Kaja Christensen buschauffør

3780 Abdikadir Yossuf Soora buschauffør

3781 Jørgen Christensen buschauffør

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009

3782 Mohamed Mire buschauffør

3783 Flemming Scheel Andersen buschauffør

3784 Suleyman Demirtas buschauffør

3785 Per Hjarsø buschauffør

3786 Vladimir Yefimovich Kurenkov buschauffør

3787 Tahir Ebrahimi buschauffør

3788 Abolfazl Mashadi Farahani buschauffør

Oktober 2009

November 2009

November 2009

November 2009

November 2009

November 2009

November 2009

3789 Steffen Pedersen buschauffør

3790 Ibrahim Abdi Mohamed buschauffør

3791 Jan Søbirk Warnich Jensen buschauffør

3792 Jan Kenneth Staach buschauffør

3793 Hassan Mohamed Ali buschauffør

3794 Maher Chaabi buschauffør

3795 19 Gudrun Schnoor buschauffør

Profile for BusOgTog2019DK22

inform | Nr. 258 - December 2009 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 258 - December 2009 | AARHUS SPORVEJE

inform | Nr. 258 - December 2009 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 258 - December 2009 | AARHUS SPORVEJE

Advertisement