Page 1

Marts 2015

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE

realtidssyste

m og

rejsekort side 8-9

Skadesprojektet

Status pr. 1. marts side 12

Hvad laver de egentlig i Driftscenteret? side 4-5

Beskæftigelsesminister så aarhusiansk succes side 2-3

side 8

Abonnér på

Nyhedsbrevet


Indhold Beskæftigelsesminister så aarhusiansk succes

2

Hvad laver de egentlig i Driftscenteret?

4

Logbøger – brug dem, brug dem!

6

Resultatlønsaftale – også i 2015

6

Løn- og personaleafdelingen på stationsbesøg

7

Realtidssystem og rejsekort

8

Roser

10

Rekruttering på forkant

10

Borgmester Jakob Bundsgaard, stationsleder Shahram Rezagi, beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og buschauffør Habibullah Ahmadi på St. Vest.

Ny hjemmeside med fokus på medarbejderne

12

Skadesprojektet

12

Jubilarer

14

Goddag og farvel

14

Synspunkt

16

Beskæftigelsesministeren sammen med tillidsrepræsentant i BAAS, Peter Frentz og tillidsrepræsentant i FK Distribution, Khalid Walid Sabri ved frokosten hos 3F.

inform nr. 280 / Marts 2015 Internt personaleblad for Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 8361 Hasselager www.busselskabet.dk

2

Redaktion: Torben Høyer (ansv.) og Anja L. Mathiesen (red.) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / www.camway.dk Tryk: UNITRYK / www.unitryk.dk Oplag: 700 stk. Næste blad udkommer: Juli 2015 Eftertryk ikke tilladt

Beskæftigelsesministeren og Christina Nielsen fra AOF på St. Vest.


Beskæftigelsesminister så aarhusiansk succes Af direktør Torben Høyer Mandag den 2. marts havde FK Distribution og Busselskabet besøg af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S). Anledningen var de danskkurser og ordblindekurser, som AOF og 3F har taget initiativ til at afvikle i en række aarhusianske virksomheder, bl.a. FK Distribution og Busselskabet. Kurserne har forbedret de ansattes selvtillid og selvværd og givet dem lyst til mere efteruddannelse. Besøget var kommet i stand på foranledning af 3F Transport Logistik og Byg, Aarhus og AOF MIDT. Sammen har de gennemført projekt ”Læsning og Kommunikation i Virksomheder”, der handler om at få alle opkvalificeret, så de kan følge med i den kommunikation, som alle er afhængige af både på arbejde og derhjemme. ”Ordene, sproget og skriftens kunst er forudsætningen for et ægte demokrati – med alt, hvad der deraf følger,” sagde næstformand Knud Aage Rasmussen fra 3F og tilføjede:

”Hvis man ikke er opdateret på sproget og skriften, så mister man jo muligheder i samfundet. Både for at deltage og for at forstå, hvad der foregår”.

Borgmesteren var også med

Ministeren besøgte begge virksomheder, og under besøget hos Busselskabet deltog borgmester Jacob Bundsgaard (S) også. Både ministeren og borgmesteren snakkede med en del af de ansatte, der har været på kurserne. Alle bekræftede AOF´s konkrete målinger, der viser at deltagerne har fået et mærkbart sprogligt løft. Samtidig har de fået bedre selvværd, mere selvtillid og mod på mere efteruddannelse. Både Henrik Dam Christensen og Jacob Bundsgaard gav udtryk for, at de håbede, det blev muligt at komme videre til næste step. Christina Pedersen fra AOF Midt konkluderede: ”Det her er jo en succes, og det giver mening for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for samfundet. Vi har en drøm om, at projektet fortsætter og bliver udviklet i fremtiden”.

3


Hvad laver de egentlig i Driftscenteret? I de seneste år er der sket en række ændringer i Driftscentret, og lidt information om, hvilke opgaver DC egentlig varetager kan derfor være relevant og interessant for mange i Busselskabet Af kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen De fleste af os har en fornemmelse af, hvad kollegerne i de andre afdelinger på vores arbejdsplads laver. Mange gange kan vi dog kun beskrive det i overskrifter, og vi kan måske også have en tendens til at fokusere på ting, som vi synes, de andre afdelinger burde men efter vores opfattelse ikke laver… ☺ Driftscenteret (DC) spiller en helt afgørende rolle i Busselskabet i forhold til den daglige driftsafvikling, og i de seneste år er der sket en række ændringer i DC mht. både opgaver, antal ansatte og åbningstider. Lidt information om, hvilke opgaver DC egentlig varetager, kan derfor være relevant og interessant for mange i Busselskabet.

Organisation og åbningstider

De 10 ansatte i DC udgøres af 2 trafikledere og 8 driftsassistenter (se billederne nedenfor). Driftsassistenterne er allesammen buschauffører, som hver har 2-3 rådighedsvagter om ugen. Den daglige ledelse af DC varetages af driftsleder Tommy Hansen, og han ser det som en klar styrke, at der i DC sidder medarbejdere, der har et indgående kendskab til, hvad det vil sige, at være chauffør i Busselskabet. DC har primært til huse på St. Syd, men i forbindelse med morgenudkørslen er der fra kl. 04.05 og frem til middag en driftsassistent til stede på hver af de to andre stationer. I morgentimerne er DC på St. Syd bemandet af en trafik-

Lennart Rudolph 4

Trafikleder Dagtimer

Carsten Salmansen Trafikleder Dagtimer

leder og en driftsassistent, mens der om eftermiddagen kun er en trafikleder til stede i centeret. Aftenvagten dækkes af driftsassistenter fra kl. 17.45 og frem til kl. 01.00 mandag - torsdag. Herefter og frem til kl. 04.05 skal chaufførerne benytte akutnummeret til den vagthavende stations-/driftsleder. Fredag til søndag løber driftsassistenternes aftenvagt frem kl. 05.00 pga. natbusserne.

DC’s mange opgaver

DC følger busdriften tæt og har først og fremmest til opgave at modtage og behandle opkald fra chaufførerne i forbindelse med den daglige driftsafvikling. Men DC har også en række faste administrative opgaver, og så skal der jo løbende ske opfølgning på den drift, de overvåger. ”Vi er nødt til at prioritere vores opgaver, og det vigtigste er jo at sikre, at der er busser på gaden”, siger Tommy Hansen.

Vognudsættelse

En vigtig opgave i DC er den daglige vognudsættelse. I hverdagene foretages vognudsættelsen lokalt på stationerne. Og det kan være lidt af et puslespil at få det hele til at gå op, fortæller trafikleder Carsten Salmansen. Aftenfolkene i DC på St. Syd laver en foreløbig vognudsættelse, inden de går hjem, og når morgenholdet møder kl. 4.05 retter de til ud fra indkomne fejlrapporter fra klargøringen og ud fra dialog med 7-19 mekanikerne. Herefter gennemføres vognudsættelsen frem til kl. 7.00. Hvis der er behov for tilretninger i forhold til de busser, som skal ud herefter, tager DC en snak med de lokale værkstedsledere omkring hvilke busser, der kan sættes i drift. I løbet af driftsdøgnet

Bjarne Laursen Driftsassistent Dagtimer

Ejgil Thygesen Driftsassistent Dagtimer

Kim Dalhoff Jensen Driftsassistent Dagtimer


kan der desuden løbende være brug for at ændre i vognudsættelsen, for DC har også til opgave at sikre en hurtig udskiftning af nedbrudt materiel

Formidling og registrering af driftsmæssige info

DC formidler driftsmæssige oplysninger og vejledninger til chaufførerne via SMS og opdaterer Midttrafiks hjemmeside i forhold til driftsmæssige ændringer.

om, at de lige skal ringe, på baggrund af en sms-kode vedr. en skade.” DC tager sig også af syge-/raskmeldinger fra chauffører og kontrollerer fremmøde. Derudover er det DC’s opgave at ajourføre opslagstavlerne på stationer og i opholdshuse.

Håndtering af akutte situationer

Indmeldinger fra chaufførerne omkring driftsforhold, hittegods, nultolerance mv. registreres i den driftsrapport, som giver både DC, stationsledere, værksted og relevante administrative medarbejdere og ledere et overblik over hændelserne i de enkelte driftsdøgn.

For at sikre, at medarbejderne i DC er så velforberedte og klar som muligt, når der sker uforudsete ting i busdriften, er der udviklet en beredskabsplan til DC. Beredskabsplanen er et katalog af forberedte løsninger og indeholder retningslinjer for, hvordan forskellige driftssituationer skal prioriteres og løses.

Mange af chaufførernes indmeldinger omkring f.eks. fejl på billet- eller klippekortautomat, forsinkelser, skader, overarbejde mv. kommer via de dertil definerede SMSkoder. Disse følger DC så på forskellige vis op på.

Planen indeholder desuden en lang række fastlagte omkørsler, som er klar til idriftsættelse med minutters varsel, som f.eks. i nultolerancesituationer, hvor ruten på en given strækning skal omlægges af sikkerhedsmæssige hensyn.

Trafikleder Carsten Salmansen fortæller, at informationer om billetautomatfejl, på et fast tidspunkt hver dag, sendes samlet til firmaet Tokheim, som står for at reparere automaterne om aftenen. Forsinkelser over et kvarter registreres på Midttrafiks hjemmeside, overarbejde registreres på overarbejdssedler, og sms’er om skader sendes videre til stationslederne, som står for den videre behandling. I de fleste tilfælde får chaufførerne således ikke en tilbagemelding fra DC på de koder, de sender ind, oplyser Carsten Salmansen. ”Ved sms’er om optagede ture kontakter vi dog nogle gange chaufføren for at få en større nøjagtighed vedr. stedet på ruten,” siger Carsten og tilføjer: ”og nogle gange sender vi også chauffører en sms

Førstebehandling af klager

Thue Kandasamy Driftsassistent Dagtimer

Hardy Aarestrup Skiffard Driftsassistent Aftentimer

Om aftenen varetager DC også førstebehandling af klager over driften. Opgaven her er at tidsfæste de hændelser, der bliver spurgt om, afklare driftsforhold hurtigt og melde tilbage til MT. Den egentlige klagebehandling varetages af stationslederne ud fra klagerens oplysninger. Når diverse realtidssystemer er oppe på fuld drift i løbet af 2015, forventer vi, at MT selv kan løse opgaven med at tids- og stedsbestemme diverse hændelser.

Kristian Rungborg Mikkelsen Driftsassistent Aftentimer

John Karl Pallesen

Driftsassistent Aftentimer

5


Logbøger – brug dem, brug dem! Lær af kollegerne og del dine egne observationer og erfaringer vedrørende fejl, mangler, køretid og risiko for skader på linjenettet Af Kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen På vores hjemmeside findes tre logbøger, som vedrører driften i Busselskabet. Fælles for logbøgerne er, at de på forskellige måder bygger på indmeldinger fra primært chaufførerne.

Logbogen er inddelt i de forskellige linjer. Den indeholder kommentarer fra chauffører og AMR’er, observationer fra køretidsundersøgelser, notater fra diverse møder med Center for Mobilitet og Byudvikling i Aarhus Kommune samt konklusioner på arbejdet.

Logbog for driftsafvikling

Indberet dine observationer

Denne logbog indeholder oplysninger om indberettede og registrerede fejl og mangler på linjenettet samt generelle fremkommelighedsproblemer. Det giver chaufførerne i Busselskabet mulighed for at følge med i, hvad der bliver indrapporteret og hvordan, der følges op på det. I logbogen kan chaufførerne således se, om et problem allerede er ind-rapporteret og under behandling.

Logbog over risikosteder på linjenettet

Denne logbog er en guide over områder på linjenettet, hvor der særligt er risiko for at lave skader. Busselskabet kan arbejde på at forbedre de forhold, der må køres under i en tæt trafikeret by som Aarhus. Men mange ting står ikke lige sådan til at ændre, så opgaven er at tilstræbe så skadesfri en kørsel så muligt under de vilkår, der nu engang er. Som et led i den opgave, er det væsentligt at vide noget om, hvor på linjenettet, der kan være særlig risiko for at få skader, og logbogen/risikoguiden samler netop erfaringer fra chauffører om, hvor i byen, der er brug for at være særligt opmærksom, således at chaufførerne kan lære af hinanden.

Indmeldinger fra chauffører er Busselskabets bedste mulighed for at reagere på problemstillinger. Så lad os høre fra dig! Logbøgerne for hhv. driftsafvikling og risikosteder føres af Tommy Hansen. Så send en mail med dine observationer vedr. disse områder til Tommy på tha@busselskabet.dk, eller aflevér en meldeseddel. Planafdelingen vil også gerne høre fra dig vedr. dine erfaringer og observationer mht. køretid. Det er dog vigtigt med meget specifikke beskrivelser f.eks. vedr. dage, tidspunkter mv. Planafdelingen kan kontaktes på planlaegning@busselskabet.dk. Alle logbøger bliver opdateret, i takt med at der er nye informationer. Tommy Hansen fortæller, at logbogen om driftsafvikling løbende er blevet opdateret, siden den blev tilgængelig på hjemmesiden i maj 2014. Hvad angår indmeldinger om risikosteder på linjenettet, har Tommy intet modtaget, siden guiden blev oprettet i november sidste år.

Logbog for køreplanlægning

Logbogen for køreplanlægning føres af planafdelingen og gør det muligt at følge arbejdet vedr. planlægningen af den kommende køreplan.

Resultatlønsaftale – også i 2015 Af controller Brian Prins Riget

6

Busselskabets oplæg til en resultatlønsaftale for 2015 blev drøftet og godkendt på MEDudvalgsmødet den 2. december 2014. Efterfølgende er aftalen sendt til de faglige organisationer til godkendelse. I skrivende stund mangler vi stadig en underskrift fra nogle af de organisationer, som repræsenterer mindre medarbejdergrupper, men vi regner

med det kommer i orden inden for den nærmeste fremtid. Den nye resultatlønsaftale måler på de samme 7 kriterier som i 2014. Kriterierne er udvalgt sådan, at de alle har betydning for kvaliteten og passagerservicen. I forhold til 2014 er måltallene for 5 af de 7 kriterier blevet ændret, så


Løn- og personaleafdelingen på stationsbesøg Af kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen I løbet af 2015 vil medarbejderne i løn- og personaleafdelingen på skift komme på besøg på Station Nord og Station Vest. Formålet er at give de ansatte på de to stationer muligheden for at møde medarbejderne i løn-og personaleafdelingen ”face to face” og få svar på individuelle spørgsmål om f.eks timesedler, løn, tøjbestilling, skader, hittegods osv. Og det første besøg har allerede fundet sted.

Ole og Jane på St. Nord

Den 25. februar havde de ansatte på St. Nord mulighed for at stille spørgsmål til Ole Henriksen og Jane Engholm. Ole, som er kendt af de fleste, tager sig af bl.a. af tøjbestilling og skader, mens Janes ansvarsområde er chaufførdisponering. Ole og Jane synes, at besøget på St. Nord var en rigtig god oplevelse. Mange chauffører kom forbi, nogle endda i deres fritid. En del kom bare for at hilse på og få sat ansigt på særligt Jane, som mange kun havde talt i telefon med, men der var også mange, som havde konkrete spørgsmål. Særligt Jane fik en del spørgsmål omkring afspadsering, timebanker, ferie o. lign. Stationsleder Shahram Rezagi havde sørget for sandwich og lidt at drikke, ”så det var også en rigtig hyggelig dag”, siger Ole.

de modsvarer den udvikling, der er sket i det forløbne år. Den væsentligste procentmæssige ændring vedrører måltallet for Midttrafiks kontroller. Her gjorde vi det rigtig godt i 2014, særligt efter busrenoveringer, og i år tillader aftalen derfor færre brist.

Stadig mulighed for 7500,- kr

I resultatlønsaftalen for 2015 er det stadig muligt at optjene op til 6.000 kr. i årlig bonus. Der opereres dog også i år med en neutralzone, og derfor er der fortsat mulighed

Planen for besøg resten af året

Planen for løn- og personaleafdelingens besøg på Nord og Vest resten af året, ser således ud: St. Nord 6. maj: Ann-Britt Lindskjold og Sanne Gaarsdal 7. oktober: Susanne Høstrup og Charlotte Budtz St. Vest 25. marts: Susanne Høstrup og Ann-Britt Lindskjold 16. august: Charlotte Budtz og Jane Engholm 4. november: Ole Henriksen og Sanne Gaarsdal Ann-Britts arbejdsområde er personalebetjening, hittegods og skadesbehandling. Sanne er leder af afdelingen og har også det overordnede ansvar for løn og disponering. Derudover deltager Sanne i forhandlinger med de faglige organisationer. Susannes opgaver koncentrerer sig om chaufførdisponering, mens Charlotte Budtz primært sidder med løn, arbejdsskader, kurser og skadesbehandling i forhold til modpart og forsikringsselskab.

for at øge dette tal med 1500,- kr., således at vi samlet kan lande på en årlig bonus på op til 7.500 kr. Nøgletal, som i gennemsnit for hele året ligger under neutralzonen og således har haft en god udvikling, vil nemlig generere en ekstra udbetaling på +25 % for det pågældende nøgletal. Ligger gennemsnittet for hele året derimod over neutralzonen har udviklingen været dårlig, og bonussen for det pågældende nøgletal vil bortfalde.

7


I løbet af april åbnes der for brug af rejsekort og realtidssystem i Busselskabets busser,

Realtidssystem og rejsek Af direktør Torben Høyer Der er sagt rigtig meget om rejsekort de sidste år. Ikke særlig meget godt, men den gode nyhed er, at de daglige brugere fra ”djævleøen” faktisk bliver mere og mere tilfredse med det. Der er stadig problemer, men systemet virker i langt de fleste tilfælde. Rejsekortet er jo nu under fuld implementering i Midttrafik, og Aarhus kommer med den 22. april. Og det skal nok gå. Sikkert med nogle indkøringsproblemer, men Midttrafik er velforberedte og sætter et større apparat i gang for at hjælpe kunderne og selvfølgelig også chaufførerne med overgangen. Som et supplement til dette laver Busselskabet et uddannelses- og informationsforløb om både rejsekort og realtidsssystem, hvilket blev omtalt i nyhedsbrevet den 27. februar. Vejlederne, DC og stationslederne er inddraget i processen, så der skulle være gode muligheder for at det lykkes i fællesskab.

Realtidssystem giver bedre overblik

Vi forventer, at realtidssystemet er færdigt og klar til brug i busserne for chaufførerne umiddelbart efter påske. Systemet bliver, når det er fuldt udfoldet, en stor fordel for passagererne. Forsinkelserne, som jo ikke kan undgås i den daglige drift, vil umiddelbart kunne ses i ”realtid” i en mobilapp. Dermed er Midttrafiks kunder dækket på samme måde, som man som kunde har været i Movias område i et stykke tid.

Abonnér på Busselskabets elektroniske nyhedsbrev 8

I den interne informationsproces om realtidssystem og rejsekort kommer Busselskabets elektroniske nyhedsbrev til at spille en vigtig rolle.

Man kan som kunde se, hvor lang tid der går, inden den bus man venter på kommer. Et snildt og godt system. Samtidig får vores chauffører et direkte overblik over, hvor man er henne i forhold til køreplanen. Det sker via ”adibus”, der er realtidssystemet, som det ser ud for chaufføren. Det bliver en fordel for alle, og det giver et godt overblik.

Chaufførerfaringer

Busselskabet har fået et par henvendelser fra chauffører, som har afprøvet realtidsskærmen, og de glæder sig begge til, at systemet går i drift. Den ene chauffør synes, det er let at bruge skærmen og at se, om man er foran eller bagud i forhold til køreplanen. Den anden chauffør fortæller, at han de sidste 2 uger har brugt realtidsskærmen på 75% af sine ture. ”Det er et super system, og jeg nyder og føler, at jeg har et større overblik og mere overskud til trafikken”, skriver chaufføren.

Fri for ”børnesygdomme”

For begge systemer gælder, at de har været længe undervejs, inden de har nået Aarhus. Det betyder, at de fleste ”børnesygdomme” er ryddet af vejen, og at det forhåbentlig bliver forholdsvist nemt at få ind i daglig drift. Og så har vi jo interesserede og dygtige ansatte, som deler viden og hjælper hinanden.

Få svar på dine spørgsmål

Trods rejsekortkurserne i Midttrafiks regi er der naturligvis stadig en masse spørgsmål om både det og realtidssystemet. Som et led i Busselskabets interne infor-

Nyhedsbrevet er tilgængeligt på hjemmesiden under ”Medarbejderinformation”, men hvis du vil være sikker på at få informationen, så abonnér på nyhedsbrevet. Så sender vi det direkte til din private mailadresse. Send en mail til bus@busselskabet.dk og tilmeld dig. Husk at oplyse navn og medarbejdernummer. Ud over information om rejsekort og realtidssystem indeholder nyhedsbrevet små og store historier og nyheder fra selskabets forskellige afdelinger. Pt. er mere end 340 medarbejdere i Busselskabet tilmeldt nyhedsbrevet.


og det skal nok gå

ort – DET SKAL NOK GÅ! mationsproces er der nedsat en projektgruppe bestående af HR-chef Bjarne Larsen og kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen, hvilket man også kunne læse om i nyhedsbrevet den 27. februar. De vil sørge for at samle og finde svar på de spørgsmål, du som chauffør måtte have omkring de to nye systemer. Du er velkommen til henvende dig direkte til Bjarne eller Anja med dine spørgsmål, men ellers står din stationsleder eller Driftscenteret til rådighed. Bjarne og Anja vil så sørge for en samlet formidling af svarene på de væsentligste spørgsmål. Du kan også stille dine spørgsmål direkte til Midttrafik. Enten pr. mail til deres særlige rejsekort-helpdesk: helpdesk.rk@ midttrafik.dk eller på Facebook i gruppen www.facebook. com/groups/rejsekortimidttrafik.

Foto: Midttrafik

?

Derudover har Midttrafik udarbejdet en oversigt med svar på de oftest stillede spørgsmål (FAQ) om rejsekortet – se nedenfor.

FAQ om rejsekortet Kan der i bussen checkes flere ind på samme kort (grupperejse)?

Nej, men en påbegyndt grupperejse kan afsluttes i bussen. Kunden kan henvises til at bruge en blå bus, hvis det er muligt. Der kan også laves gruppecheck ind på følgende stationer på Aarhus Nærbane; Malling, Beder, Mårslet og Tranbjerg, samt på perroner på hovedbanegården.

Kan flexkort kundetype ændres i bussen?

!

Hvad gør jeg over for kunder med rejsekort, hvis systemet er nede på turen? En kunde kan køre med ved fremvisning af sit rejsekort, uanset om kunden har andre betalingsmuligheder eller ej.

Hvor kan man købe/bestille et rejsekort?

Nej

På www.rejsekort.dk eller i Kundecenteret på Aarhus Rutebilstation.

Hvorfor er kundens optankning af rejsekortet fra internettet endnu ikke aktiveret?

Hvad gør jeg, når jeg skal køre en dubleringstur?

Der går 5 timer i forbindelse med tog, 24 timer i forbindelse med bus, og hvis kunden ikke har brugt kortet inden for de første 30 dage efter optankningen, bliver pengene ført retur.

Hvad gør jeg, hvis en kortlæseren ikke virker?

Ved endestationen genstartes kortlæseren i henhold til fejlretningsproceduren i manualen på side 54.

Vælg den rigtige tur, der skal dubleres på.

Er der forskel på chaufførens system i Busselskabets busser i forhold til de øvrige busser i Midttrafik? Nej, dog er billetfunktionen ikke aktiv.

9 Kilde: Midttrafik


Af driftsleder Tommy Hansen Midttrafik har siden sidste nummer af Inform modtaget nedenstående roser til Busselskabets chauffører.

8346 Martin Jensen har fået ros af en passager, fordi

han ventede på passageren, da denne en regnvåd søndag morgen kom løbende efter bussen. Passageren synes, at det var en utrolig flot service, som varmede særlig meget, fordi passageren var træt efter en lang og hård nattevagt. Passageren skriver, at han tit oplever, at chauffører bliver behandlet respektløst og får ubehagelige kommentarer, og derfor synes han, at der skal roses, når man møder en serviceminded og imødekommende buschauffør.

3726 Farooq Bakrekzai har fået et tak for hjælpen af en

ikke så stedkendt passager.

2443 Gary Wogelius har fået ros af en passager for en god tur og ”service i topklasse”. En generel rose: Busselskabets chauffører har fået ros af en passager for den tålmodighed de udviser over for passagerens nevø, som er autist og elsker at køre i bus. Passageren skriver, at nevøen kan stille spørgsmål til chaufførerne, ”som er mere end ti vise kan svare på”, men passageren har aldrig oplevet nogle chauffører, der ikke har taget sig tid til at svare ham, lige meget hvor travlt de har haft.

3935 René Kistrup Petersen har fået ros og tak af en passager for sin store hjælpsomhed, da passagerens far faldt på trapperne på vej ind i bussen. Faren fik slået hul på skinnebenet og blødte voldsomt, og René blev hos ham til ambulancen kom.

2734 Soheil Avoghlian har fået meget stor ros af en

kvindelig passager for den måde, han håndterede situationen, da han den 1. december om eftermiddagen blev overfaldet af en mandlig passager i en bus på linje 1A.

Manden aktiverede bussens nødåbner, og da Soheil forklarede ham, at det ikke var tilladt, blev manden meget ubehagelig over for de andre passagerer i bussen med råb, spark og spyt. Han nægtede at forlade bussen, og derfor blev politiet tilkaldt. Inden politiet ankom, blev Soheil fysisk overfaldet af manden, som også gjorde skade på bussen. Passageren synes, at Soheil klarede hele episoden utrolig flot, til trods for den meget chokerende oplevelse, det må have været for ham. Hun og de øvrige passagerer i bussen følte sig truede og var meget bange, men passageren mener, at Soheil fra allerførste færd tacklede situationen så godt, som man overhovedet kan.

3253 Leif Jørgensen har fået ros af en passager, for den

service han ydede, da han over mikrofonen oplyste om, at bussen desværre var et par minutter forsinket og venligt ønskede alle en rigtig god dag og god arbejdslyst. Passageren synes, det var rigtig rart at høre buschaufførens stemme i mikrofonen.

3762 Shoandagnew Mikru har fået ros af en pas-

sager, som kalder ham ”verdens sødeste buschauffør” Passageren fortæller, at Shoandagnew tog fejl, da han vejledte om, hvilket stoppested passageren skulle stå af ved, hvilket bevirkede, at passageren stod af bussen 2 stop for tidligt. På vej tilbage kom passageren med Shoandagnews bus igen, og da Shoandagnew så det, gik han resolut ned til passageren og undskyldte mange gange for fejlen. Det har passageren stor respekt for og skriver, at det faktisk gjorde dagen helt fantastisk.

3809 Rene Hager Astrup har fået ros af en passager for det gode humør han spredte i bussen med sine julesange lige fra morgenstunden.

1729 Vagner Thomsen har fået ros af en passager for sin meget sympatiske og høflige væremåde. Det gav passageren den bedste start på en god aften.

Rekruttering på forkant 10

Af direktør Torben Høyer Lige nu har vi mange chauffører på venteliste. Vi er at-

traktive for rigtig mange ansøgere. Gode vilkår og gode kolleger, der hjælper nye i gang. Det er kun godt. Men erfaringerne gennem rigtig mange år er, at hvis udviklin-


3443 Mohamed Irshad Ahmed har fået ros af en pas-

sager for sin rolige kørsel. Passageren bemærker, at kørslen var helt uden hårde opbremsninger ved stoppesteder, og at bussen alligevel nåede hurtigt frem.

3809 Rene Hager Astrup har fået ros af en passager for

den dejlige stemning, han skabte i bussen på en kold vinterdag, da han over højttaleren brød ud i sang med nummeret “Hey, Good Lookin’”. Passageren fortæller, at alle i bussen fik et stort smil på læben, ja nogle filmede endda øjeblikket. Alle nød oplevelsen og kvitterede med klapsalver, da sangen sluttede.

4018 Bjarne Rytter Jensen har fået ros af en passager for sin glidende kørsel med rolige igangsætninger og opbremsninger. ”Sådan skal det gøres”, skriver passageren. 3422 Mourad Ben Hassine har fået ros og et skulderklap for sin høflige og venlige væremåde og sin virkelig pæne kørsel. Passageren roser, at Mourad ventede på forsinkede passagerer, som kom løbende, og at kørslen trods det var 100 % rettidig. 3603 Abdirahim Abdi Salah har fået ros af en passager, for sin hjælp, da passageren havde glemt en pose med en ny skjortebluse i en bus. Da passageren opdagede sin forglemmelse, gik hun gik tilbage til stoppestedet og tog den første bus mod byen. Den blev kørt af Abdirahim, som efter at have fået forklaret problemet, gav passageren telefonnummeret på den chauffør, hun havde kørt med kort før. Passageren talte med chaufføren, som kunne fortælle, at posen var fundet. Han forklarede, at posen kunne hentes i garagen i Hasselager, hvor bussen var. Passageren havde svært ved at finde stedet, og måtte ringe igen og blive guidet derhen. Det lykkedes at få posen igen, og passageren takker for supergod hjælp fra flere.

for sin udstrakte service, der i følge passageren ”lå ud over, hvad der står i hans jobbeskrivelse”.

3990 Per Løvstad har fået ros af en passager for det overblik og overskud han viste, da passageren med sine to børn, hvoraf det ene sad i klapvogn, havde svært ved at få plads i bussen. Ingen af de øvrige passagerer gjorde mine til rykke frem i bussen, men så gik Per ned i bussen og fik omdirigeret folk, så der var plads til alle. Da passageren steg af bussen, gik Per med ud og spurgte passageren, om denne var ok, for ved et uheld havde Per lukket dørene lige foran passageren. Passageren synes, at Per er en helt fantastisk chauffør! 8377 Preben Kildegaard Hansen har fået ros af en

passager for sin hjælpsomhed og service, da passageren havde mistet sit klippekort og ingen kontanter havde. Passageren roser Preben ”til skyerne” for at have hjulpet med kontanter til billetten.

3809 Rene Hager Astrup har fået ros af en passager, der beskriver René som genial og som definitionen på en verdensklasse buschauffør. 3479 Abdulkadir Yassin Abdulle har fået ros af en pas-

sager for den service, han yder ved at sætte passageren af lige foran dennes indkørsel i landsbyen Åstrup sent om aftenen. Passageren fortæller, at der ofte ikke er mange med bussen så sent og synes, at Abdulkadir er en flink og serviceminded chauffør.

4003 Volkan Kaplan har fået ros af en passager for sin venlige væremåde og hjælpsomhed over for passagererne. Passageren fortæller, at Volkan hjalp en ældre dame med rollator af bussen, da han så, at hun havde svært ved at få rollatoren med sig. Passageren synes desuden, at Volkan kørte bussen virkelig godt, og at det var “førsteklasses” komfort, passagererne oplevede den pågældende aften. 3986 Mehmet Øzbek har fået ros og tak af en passager

Aarhus for mangfoldig hed FN´S ANTIRACISMEDAG gen af Aarhus og i samfundet generelt for alvor kommer op i gear, som det var før 2008, så kan vi få rekrutteringsproblemer. Så derfor har vi stadig fokus på rekrutteringen,

Lørdag den 21. marts klokken 11:00 - 13:00 på Skt. Knuds Torv.

både af chauffører, men også af øvrige personalegrupper. 11 Blandt andet derfor har vi valgt at være med i reklamen for FN’s antirascismedag den 21. marts.


Ny hjemmeside med fokus på medarbejderne 200 medarbejdere på tværs af afdelinger er blevet portrætfotograferet til Busselskabets kommende nye hjemmeside, men der er plads til flere Af direktør Torben Høyer Busselskabet vil meget gerne både eksternt og internt synliggøre de medarbejdere, der dagligt er med til at lave den kæmpe kvalitetsopgave, det er at levere buskørsel til borgerne i Aarhus.

sende lige præcist dit billede, så du kan bruge det privat. Vi har brugt professionelle fotografer, så der er tale om flotte fotos. Den nye hjemmeside forventes at være klar i løbet af april måned.

Et skridt på vejen er den nye hjemmeside, som er på vej. 200 medarbejdere er på nuværende tidspunkt blevet portrætfotograferet til hjemmesiden. Alle afdelinger er repræsenteret, men der er fortsat plads til flere. Inden sommerferien kommer der derfor igen en fotograf rundt på stationerne, evt. i forbindelse med et sommerarrangement. Så hold øje med nyhedsbreve og opslag! Hjemmesiden bliver også design- og funktionsmæssigt opdateret. Eller helt enkelt: Den bliver meget flottere og lettere at bruge – også på mobilen!

Få dit foto tilsendt

Har du allerede fået taget et foto, kan du henvende dig til Anja på am@busselskabet.dk. Så har hun mulighed for at

Antallet af skader falder

Skadesprojektet Af kommunikationsmedarbejder Anja Mathiesen Skadesprojektet er nu mere end fem måneder henne i forløbet, og vi er fortsat på rette vej. Buschef Frits Vittrup fortæller, at chaufførerne i højere grad får indberettet skaderne, og Driftscenteret registrerer alle indmeldte oplysninger og sikrer, at der iværksættes en opfølgning på enhver skade. Processen fungerer således, som den er tænkt.

12

Ole Henriksen, som tager sig af den forsikringsmæssige del af skadesbehandlingen, glæder sig over, at der nu er

Status pr. 1. marts større sammenhæng mellem det antal skader som repareres, og det antal skader som indberettes af chaufførerne. “Behandlingen af en skade de forskellige steder i organisationen bliver både bedre og lettere, når vi får de informationer, vi har brug for,” siger Ole.

Færre nye skader

I den forløbne periode kan der også konstateres et fald i antallet af nye skader. Og de ”gamle” skader forvinder, efterhånden som værkstederne får de sidste ridser og skrammer repareret. “Det er positivt, og den tendens skal vi fastholde,” siger Frits Vittrup.


Den nye hjemmeside på mobil-, tablet- og computerskærm

435 chauffører til informationsmøde

Informationsmøderne om skadesprojektet er gennemført og afsluttet. 435 chauffører deltog i møderne. Chauffører som ikke havde mulighed for at deltage i møderne, har fået informationsmaterialet udleveret og kan få indholdet uddybet hos stationslederne.

Fokus på manøvrering af lange busser

Frits Vittrup oplyser, at manøvrekørsel med de lange busser fremadrettet opprioriteres i forhold til både nyog efteruddannelsesprogrammet. ”Vi forventer, at vi inden sommerferien får adgang til det køretekniske anlæg i Hørning, og at vi herved skaber den bedst tænkelige ramme for manøvretræningen,” siger Frits. Herudover udvides uddannelsesprogrammet for nyansatte buschauffører med 1 dag som ud over manøvrering skal bruges til instruktion i Rejsekortet. 13


Vi si’r tillykke!

Følgende medarbejdere har haft jubilæum siden sidste nummer af Inform

Af Ole Henriksen

Goddag og farvel

40 års jubilar Februar 9016 Kim Homann, vicekontorchef

10 års jubilarer

Marts 2015

Marts 2015

4040 Abdi H.H. Omar Buschauffør, Station Syd

4041 Fatoumata S. Ndiaye Buschauffør Station Vest

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015

8422 Khalid A. Saiid Buschauffør Station Nord

4035 Henrik FeldsteinBuschauffør Station Nord

4036 Mette M. Kroer Madsen Buschauffør Station Nord

Februar 2015

Februar 2015

Januar 2015

4039 M. Shuoyb Qaumi Buschauffør Station Vest

4031 Henrik A. Radschuweit Buschauffør Station Syd

Januar 2015

Januar 2015

Januar 2015

4032 Bent Klejs Buschauffør Station Syd

4033 M. Caja Hermann Buschauffør Station Syd

4034 Mohamed Hanbali Buschauffør Station Syd

Nye medarbejdere januar marts 2015

Marts

3473 Asbjørn Wind Jensen, buschauffør 14 Februar 6269 Wazirgol Afriday, specialarbejder

December

3252 Peter Kunst, buschauffør 3253 Leif Jørgensen, buschauffør 3264 Kenneth William John Hogan, buschauffør 3266 Rudy Tjørnelund, buschauffør

4037 Dorthe E. Jensen Buschauffør, Station Syd

14

40 års jubilar vicekontorchef Kim Homann ved receptionen den 18. februar.


Marts 2015

Marts 2015

Marts 2015

1889 Hans Jensen Buschauffør Station Syd

3023 Elfettin Sariyar Buschauffør Station Syd

3235 Lone Larsen Buschauffør Station Syd

Marts 2015

Februar 2015

Februar 2015

Februar 2015

Februar 2015

Januar 2015

Januar 2015

3556 Paul Agura Buschauffør Station Nord

3629 Torben Linde Buschauffør Station Syd

6298 Hans Jørgen Bredahl Specialarbejder Teknisk Service

3784 Suleyman Demirtas Buschauffør Station Vest

3996 Claus C. Blak Buschauffør Station Nord

0925 Carsten Stenholt Buschauffør Station Syd

3502 Christian Otzen Buschauffør Station Syd

Januar 2015

Januar 2015

December 2014

December 2014

December 2014

December 2014

December 2014

3741 Mohammad R. Azizi Buschauffør Station Nord

4017 Faruk Demirtas Buschauffør Station Vest

1306 René Hein Almskou Buschauffør Station Syd

3122 Jan Kjærgaard Buschauffør Station Nord

3679 Heinz-Detlev S. Cybursky Buschauffør Station Vest

3750 Erik Andersen Buschauffør Station Syd

3879 Steen K. Simon Buschauffør Station Vest

December 2014

December 2014

December 2014

December 2014

December 2014

December 2014

December 2014

3904 Frank M. Lauritsen Buschauffør Station Syd

3919 Mohammad M. Popal Buschauffør Station Syd

3929 Ivan Riis Buschauffør, Station Vest

4029 Dennis Skouras Buschauffør Station Syd

6146 Bent Nielsen Specialarbejder Klargøring Syd

8303 Osman S. Abdi Buschauffør Station Syd

8386 Anders Mikkelsen Buschauffør Station Syd

Fratrådte medarbejdere december 2014 marts 2015

December 2014

Flg. chauffør ansat som afløsere er overgået til ordinær ansættelse 4030

8389 Poul Fjord Bjergegaard Buschauffør Station Vest

Uffe Mouritsen (8371) Station Syd

Ny afløsere med tidligere ansættelse i Busselskabet 8419 8420 8417 8418 8421

Villy Fink Isaksen (1112) Josef K. Stemberg (1163) Ole E. Rasmussen (2669) Jan Bolhøj (3069) Hanne B. Pilgaard (4006)

Station Station Station Station Station

Syd Syd Syd Syd Vest

15


RETURADRESSE: Busselskabet Aarhus Sporveje | Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager

SYNSPUNKT

Når automatpiloten tager over Af direktør Torben Høyer Automatpiloten er ikke til at undvære, hvis man over en længere periode skal gøre det samme igen og igen, f.eks. hvis man som pilot skal flyve 11 timer fra Danmark til Thailand. Så sætter man, går jeg ud fra, automatpiloten til, og det er jo helt i orden. Men i den daglige omgang med kolleger, ledere, tillidsrepræsentanter, administration, værksted og klargøring kommer man også indimellem til at sætte automatpiloten til. Man véd simpelthen, at den man snakker med, eller om, er sådan og sådan. Og man reagerer som om, at det ikke står til at ændre. Værkstedet gør altid sådan og sådan, DC gør altid sådan og sådan, og ledelsen er kun ude på at…??? Samtalerne bliver på den måde enkle og overskuelige. Vi får puttet vores kolleger og samarbejdspartnere ned i let håndterbare kasser og har kun fokus på, at det udelukkende er os selv, der har ret!! Og så behøver vi jo ikke lytte! Genkendeligt? Tjoh, det er det nok for de fleste.

Kommunikér i øjenhøjde

Heldigvis er der råd for at gøre det bedre. Vent en halv dag med den Facebookopdatering, man lige havde lyst til at lave, vent en dag med at sende den ret sjove, men sure mail, man egentlig havde i tankerne. Ring evt. til den, man vistnok er helt uenig med og få en sikkert god forklaring på uenigheden.

Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager Tlf.: +45 7240 9900 | Fax: +45 7240 9901 bus@busselskabet.dk | www.busselskabet.dk

Eller rettere: Rådet er, at vi forsøger at kommunikere direkte og i øjenhøjde med hinanden. Det er ikke nyt, men altid aktuelt, og det afspejles jo også i vores fælles 5 leveregler. Og hvis det så går galt, kan vi jo bruge foredragsholder Karen Marie Lillelund, som mere end 100 personer – medarbejdere og ledsagere – var så heldige at høre tirsdag den 24. februar: ”Menneskets redning er Håbet, Søvnen og Latteren!” Og ikke mindst at kunne grine af sig selv. Eller mere generelt formuleret af én af de skarpeste hjerner i verden, den ALS ramte Stephen Hawking:

“To survive, we’ve got to be nicer”

(Skal vi overleve, skal vi være flinkere (ved hinanden)).

Det gælder sikkert også i Busselskabet.

Profile for BusOgTog2019DK22

inform | Nr. 280 - Marts 2015 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 280 - Marts 2015 | AARHUS SPORVEJE

inform | Nr. 280 - Marts 2015 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 280 - Marts 2015 | AARHUS SPORVEJE

Advertisement