Page 1

Juli 2009

BUSSELSKABET ÅRHUS SPORVEJE

Nyt drifts-setup i produktionsafdelingen Fremtidig model for den samlede arbejdstilrettelæggelse og fordeling i produktionsafdelingen Læs side 10-11

Busbaner er vejen frem Læs side 3

Busselskabets nye vejlederkorps Læs side 4-5

Århus Rundt på en sporvejs-bycykel Læs side 17


Indhold Roser

2

Busbaner er vejen frem

3

Busselskabets nye vejlederkorps

4

Fakta om vejlederfunktionen

5

Integration af nydanskere i Busselskabet

6

Bedre dialog mellem ledelse og medarbejdere

Af trafikleder Klaus Jensen

8

Nyt drifts-setup i produktionsafdelingen

”Det er ros at roses af den som også tør laste” (Peder Syv)

6

Hjemmeside med fokus på medarbejderne

[Roser]

10

Mange SMS-roser til

3420 Poul Henning Bønding har fået ros af en passager for sin behagelige kørsel og sit smilende hjælpsomme væsen.

3383 Hassan Ali Airtey har fået ros af en pas-

Busselskabets chauffører

12

Nye MAN busser

13

Indplacering af tjenestemænd på Station Nord

14

Busselskabets regnskab 2008

14

Vi sir’ tillykke

16

Marselisweekend 2009

16

Århus Rundt på en sporvejs-bycykel

17

Stokagervej maj 2009

18

Goddag og farvel

18

Synspunkt

20

sager for sin hjælpsomhed. Kunden stod uden penge, var våd og kold efter at være havareret med sin cykel i Marselisborg Skoven, men alligevel sørgede chaufføren for, at kunden kom med ind til byen.

3232 Necati Alkan har fået ros af en passager for sin hjælpsomhed i en situation, hvor en kunde med en dårlig arm skulle med bussen. Chaufføren gav kunden tid at komme ind og sidde, inden bussen kørte videre. På den samme tur sørgede chaufføren for, at en ikke stedkendt passager blev guidet i den rigtige retning. 3586 Hans Henrik Boysen har fået ros af en passager, der på flere ture den samme dag oplevede chaufførens udstrakte service til flere passagerer. Ifølge kunden havde chaufføren, på trods af forsinkelser pga. omkørsler og demonstrationer overskud til at hjælpe passagererne og var samtidig glad og smilende. 3619 Charlotte Richter har fået ros af en pas-

inform nr. 256 / Juli 2009

Internt personaleblad for Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet Århus Sporveje Jegstrupvej 5 8361 Hasselager www.busselskabet.dk

2

Redaktion: Torben Høyer (ansvarsh. redaktør) og Anja L. Mathiesen (redaktør) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / www.camway.dk Tryk: UNITRYK / www.unitryk.dk Oplag: ca. 1.100 stk. Næste blad udkommer: September 2009 Eftertryk ikke tilladt

sager for sit gode humør og sine positive bemærkninger til passagererne, der ifølge kunden får passagererne til at blive ekstra glade.

Busbaner er vejen frem Af direktør Torben Høyer Busselskabet Århus Sporveje hilser de nye busbaner på Randersvej velkommen. Århus Kommune fortjener stor ros for initiativet, ikke mindst i disse trængselstider for den kollektive trafik. Der er tale om et rigtig godt projekt for Midttrafiks busser, både de gule og de blå. Også selv om det er forløberen til letbanen, der ventes at være klar på strækningen i 2015. Der er nemlig ingen tvivl om, at de erfaringer, der kommer på Randersvej med busbaner, vil gøre det klart, at busbanerne er en løsning, der kan og skal bruges andre steder i byen. Allerede nu er Viborgvej og Grenåvej gode eksempler. Anlægsudgifterne til busbaner kan synes høje, men effekten både for passagererne, miljøet og for den øvrige trafik vil være positiv hele vejen rundt. Busbaner giver bedre fremkommelighed, bedre forhold for passagerer, medtrafikanter og for chaufførerne. Så i det lange løb, kan det blive dyrt ikke at udvide antallet af busbaner. Den mere rolige kørsel, som busbanerne medfører, fordi buskørslen er adskilt fra den øvrige trafik, vil desuden give et endnu bedre miljø, da brændstofforbruget bliver mindre med de færre stop.

3


Busselskabets nye vejlederkorps Ved planskiftet den 28. juni 2009 står et nyt korps af vejledere parat. Inform har mødt to af dem Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen Et nyt koncept for chaufføruddannelsen har ændret vejlederens rolle og opgaver væsentligt. Busselskabet har derfor opbygget et helt nyt korps af vejledere. Der er ”gamle kendinge” i blandt, men de har skullet søge på lige fod med nye kandidater. Busselskabet modtog i alt 50 ansøgninger til vejlederfunktionen. 26 af ansøgerne slap gennem nåleøjet, og fremover er der nu 8 vejledere på Station Nord, 14 vejledere på Station Syd og 4 vejledere på Stokagervej. Alle har i perioden fra den 14. maj til den 11. juni gennemgået 4 uddannelsesmoduler hos kursusvirksomheden MENTOR Company. Inform har mødt to af de nye vejledere – en erfaren og en helt ”grøn” – til en snak om udvælgelsen og vejlederuddannelsesforløbet og om deres ønsker og forventninger til vejlederjobbet.

Den erfarne vejleder

Ole Enggaard Rasmussen er en af de 14 vejledere på Station Syd. Han har været ansat siden 1996 og har været vejleder i 1½ år, inden vejlederfunktionen blev lavet om, og man skulle genansøge. Oles baggrund for at ville være vejleder bunder primært i et ønske om mere afveksling i jobbet som buschauffør - og så mener han desuden, at han er velegnet til det, blandt andet pga. den entusiasme, han går til opgaven med. Vejlederjobbet giver den ønskede variation, men det har været en større udfordring, end han umiddelbart forventede. ”Man vejleder vidt forskellige mennesker, med vidt forskellige udgangspunkter. Ja, man kommer virkelig vidt omkring på mange områder”, siger Ole, som hilser denne udfordring velkommen og glæder sig over, at der stadig er en hjertelig omgangstone mellem ham og hans ”gamle” elever. Personligt synes Ole, at processen omkring udvælgelsen af nye vejledere har været fin: ”Men jeg blev jo også valgt”, siger han og tilføjer, at det har været hårdt for nogle af de tidligere vejledere at blive valgt fra.

4

Ole er meget positiv over for den nye vejlederuddannelse og er generelt tilhænger af uddannelse. Han mener, det giver vejlederne er mere ensartet udgangspunkt og en fælles holdning til tingene. Samtidig er det også rart at få talt med de andre vejledere, som jo ellers for det meste er spredt for alle vinde.

Den ”grønne” vejleder

Ibrahim Nur Ali har været ansat i Busselskabet siden 2006 og er tilknyttet stationen på Stokagervej. Han er utrolig glad for at være blevet udvalgt til vejlederjobbet. Han ser det som et stort ansvar og har derfor forberedt sig meget til undervisningen. ”Vi skal tænke på firmaets fremtid, og derfor er det vigtigt med chauffører, som kan og er interesseret i at gøre et godt stykke arbejde, yde god service og i det hele taget kan repræsentere firmaets værdier og holdninger både indadog udadtil”, siger Ibrahim. Det vil han gerne være med til at sikre. Ibrahim har stor respekt for den vejleder, han i sin tid selv havde, og mener han kan lære meget af den måde denne satte ham ind i jobbet på. ”Jeg håber, jeg bliver ligeså god som ham”, siger han.

Vejledere Station Syd

Øverst fra venstre: Marianne R. Skou (3015), Jens V. Jensen (3305), Holger Przystuppa (3566), Ebbe Johnsen (3344). Jan Meier Jensen (2780), Jens Seekjær (2925), Houman Khakpour (2826), Ilse Rasmussen (3759), Leif H. Nødskov (3427), Ole E. Rasmussen (2669), Hans Kurt Salmansen (3761), Jan Bolhøj (3069), Bo M. Pedersen (3499) og Søren F. Trøjborg (2686).

Vejledere Station Nord og Stokagervej  Øverst fra venstre: Preben K. Hansen (3265), Stefan Ejlar Larsen (2437), Jan Mokvist (3163), Inga B. Arousell (3582), Ibrahim Nur Ali (3361), Niels Thuesen (2385), Vagner Thomsen (1729), Sami Simsek (3031), Mahmoud K. Asteneh (3382), Dorthe Nordmand (2410) og Kasper H. Mandal (3442).

Fakta om vejlederfunktionen

Af HR-chef Bjarne Larsen

Hvorfor er kravene til vejlederne ændret?

Vil nye chauffører opleve en forskel?

Konkurrencen i Århus om buskørslen og det positive fokus på kvalitet i forhold til passagererne bevirker, at kravene til chaufførernes uddannelse skærpes. Desuden er det ønsket, at uddannelse af nye chauffører sker i et dynamisk samspil med vejlederen over hele uddannelsesperioden.

Ja, nye chauffører vil opleve et forløb, der hurtigere sender dem ud i bussen med deres vejleder. De vil opleve en vejleder, der helt præcist ved, hvad der er gennemgået teoretisk, og vejlederen vil sikre, at denne teori omsættes til praksis. Desuden vil nye chauffører opleve en vejleder, der bedre kender de mål, der er i løbet af uddannelsesperioden.

Bliver uddannelsesperioden forkortet?

Skal vejlederne være mentorer?

Som udgangspunkt bliver uddannelsesperioden ikke forkortet. Der vil dog ske en tilpasning af antallet af vejlederdage i forhold til det antal linjer, en ny chauffør skal lære. På Stokagervej vil man opleve en kortere uddannelsesperiode end på Jegstrupvej, da antallet af linjer er meget færre.

Nej. Selv om den undervisning vejlederne får, gennemføres af MENTOR Company skal vejlederne ikke være mentorer. Men de værktøjer, en mentor bruger, kan på mange måder sammenlignes med de værktøjer, en vejleder ved Busselskabet skal bruge. Nye chauffører har vidt forskellige forudsætninger, og er vidt forskellige individer. Men vejlederen skal kunne gøre dem alle til solide buschauffører ved Busselskabet.

Hvordan er kravene ændret?

Hvordan oplever vejlederen en forskel?

Hele uddannelsesperioden ændres, således at der sker en veksling mellem teoriindlæring og kørsel sammen med vejleder. Desuden vil vejlederen fremover være aktiv medvirkende og involveret i den teoretiske uddannelse.

Vejlederen vil fremover blive en endnu mere væsentlig medspiller i uddannelsessammenhæng og vil sammen med Uddannelseslederen være nøgleperson for en ny chauffør i den første periode ved Busselskabet. Vejlederen gennemfører en slags kvalitetskontrol af, at det input, der er givet i den teoretiske undervisning, kan omsættes i praksis.

Hvem har ansvaret for chaufføruddannelsen? Ansvaret for chaufføruddannelsen ligger fortsat hos Uddannelseslederen i Trafikafdelingen. I forhold til tidligere, vil denne gennem uddannelsesforløbet trække en række ledere og specialister ind, således at de nye chauffører får så optimal en undervisning som muligt, så de efter endt uddannelse har et bredt kendskab til hele Busselskabet og de personer, de skal trække på i forskellige situationer.

5


Integration af nydanskere i Busselskabet

Bedre dialog mellem ledelse og

medarbejdere

Sammensætningen af diverse udvalg opdateres

samt planlægning af evt. afprøvning inden beslutning. I udvalgets overvejelser omkring tilbud skal den enkelte leverandørers service overfor modtagerne afklares.

Af direktør Torben Høyer Busselskabet har ønsket en opdateret sammensætning af udvalgene. Én af grundene er at der løbende sker ændringer i personalesammensætningen, og det skal selvfølgelig afspejle sig i udvalgssammensætningen. Herudover har vi set på, om udvalgene har behov for en opgradering eller det modsatte. Vi har styrket voldsudvalget ved at sige, at alle Trafikafdelingens medlemmer i Sikkerhedsudvalget indgår i Voldsudvalget.

MEDudvalget

Busselskabet sætter fokus på at forbedre kommunikation og integration i forhold til virksomhedens nydanskere Af direktør Torben Høyer Mere end 30% af Busselskabets chauffører har en anden etnisk baggrund end dansk. Busselskabet har i mange år været en multietnisk arbejdsplads. Vi har vundet integrationspriser, og vi har i 2001 vundet en netværkspris, bl.a. for et rekrutterings og udviklingsprojekt, hvor der indgik mange nydanskere. Men vi kan selvfølgelig ikke hvile på gårsdagens bedrifter. Derfor har vi i MEDudvalget besluttet at undersøge, hvordan kommunikation og integration i forhold til nydanskere i organisationen kan forbedres. I den anledning inviterer vi på den anden side af sommerferien en række nydanske medarbejdere til at deltage i en fokusgruppe, hvor formålet bliver at afklare, hvordan kommunikation og integration kan forbedres i Busselskabet. 6

Sikkerhedsrepræsentant Houman Khakpour fra Station Syd vil indgå i fokusgruppen.

• Fremkomme med forslag til uddannelse af nyantagede buschauffører, som gør dem fortrolige med teoretiske og praktiske færdigheder, således at de kan udføre deres daglige, rutinemæssige arbejdsopgaver på en betryggende måde. • Fremkomme med forslag til efteruddannelse af buschauffører, der dels vedligeholder allerede indhøstet indlæring og erfaring, dels giver buschaufførerne nye kundskaber, som vil være nyttige i deres daglige arbejde. • Sikre at igangværende tiltag ajourføres, så de til en hver tid er holdningsmæssigt og pædagogisk i takt med tiden. Udvalget mødes efter behov. Deltagere: Buschef Frits Vittrup (formand) Uddannelsesleder Hugo Bæk HR-chef Bjarne Larsen 2 TR repræsentanter

Forretningsordenens punkt 1b ændres således at medarbejdersiden fremover består af: • 2 repræsentanter for 3F – chauffører • 1 repræsentant for 3F – øvrige • 1 repræsentant for Dansk Metal • 2 repræsentanter for FOA • 1 repræsentant for HK/AC • 1 sikkerhedsrepræsentant 3F har på chaufførsiden således ligesom FOA fremover to medarbejderrepræsentanter. Ledelsessiden består af: Busselskabets direktør Produktionschefen Økonomichefen Buschefen Repræsentant for mellemlederne

Beklædningsudvalget

Udvalgets opgave er at sikre den bedste og mest egnede beklædning for chaufførerne. Dette sker gennem drøftelser i udvalget af de forskellige alternativer,

Mindre justeringer indenfor de aftalte rammer kan aftales i udvalget. Principielle ændringer i beklædningsregulativet og på bestillingslister behandles efter indstilling fra udvalget i MED. Udvalget mødes efter behov. Deltagere Trafikleder Klaus Peter Jensen (formand) Vicekontorchef Kim Homann Overassistent Ole Henriksen Buschauffør (Herre) Buschauffør (Dame) Kim Homann/Ole Henriksen skal desuden, efter behov, mødes med en repræsentant for de ledere, der har en beklædningsordning. Ligeledes afholdes der efter behov møder med TR- repræsentanter i Teknisk afdeling.

Stationsudvalget

Stationsudvalgenes opgave er at være problemløser over for dagligdagsproblemer i Busselskabet på den enkelte station. En mere konkret beskrivelse er under udarbejdelse. Deltagere: Lokal SL (formand) Lokal driftsleder (værkstedet) TR repræsentation for chaufførerne. Hvis både FOA og 3F har TR’er på stationen, deltager der en fra begge organisationer.

Uddannelsesudvalget – Trafikafdelingen

Uddannelsesudvalgets opgaver er at: • Udarbejde forslag til initiativer, der skal motivere buschaufførgruppen og give den større forståelse for eget arbejde og for de sammenhænge, kollek tiv trafik arbejder under.

Vognudvalget

Busselskabet indkøber standardbusser, der overholder de retningslinjer der fremgår af det til enhver tid gældende udbudsmateriale fra Midttrafik. Vognudvalget skal sikre indsamling af information om allerede indkøbte busser, specielt i forhold til chaufførarbejdspladsen. Informationen anvendes dels internt i Busselskabet og dels eksternt i forhold til Midttrafik og leverandørerne, i bestræbelsen på kontinuerligt at skabe forbedringer. Udvalget mødes efter behov. Deltagere: Buschef Frits Vittrup (formand) Driftsleder (værkstedet) 2 TR repræsentanter

Voldsudvalget

Voldudvalget ændres således at det fremover udgøres af Trafikafdelingens sikkerhedsrepræsentanter. Det er vurderet, at denne ændring vil styrke indsatsen. Voldsudvalgets opgave er at: • Fremkomme med forslag til, hvordan personalet får kendskab til konfliktløsende adfærd. • Tage initiativ til, at udsatte personalegrupper trænes i at takle konfliktfyldte situationer bedst muligt. • Sikre, at voldsramte bibringes en viden om forskellige reaktionsmønstre efter episoden samt informere om, hvor der i påkommende situationer kan søges hjælp. • Sikre, at voldsepisoder behandles i udvalget, hvor det vurderes, hvad der kan gøres for at undgå lignende tilfælde og sikre at voldsramte modtager feedback i de tilfælde, hvor det er muligt at give en positiv rådgivning. • Sørge for det forebyggende arbejde således, at poten tielle udsatte fysiske områder af arbejdspladsen sikres bedst muligt.

Kantineudvalget

Katineudvalget nedlægges. Ovennævnte behandles på MEDmødet den 17. juni. Den endelige sammensætning af medarbejderrepræsentanterne afgøres efter denne dato af medarbejderne. 7


Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen

Hjemmeside med fokus på medarbejderne Torsdag den 30. april fik Busselskabet ny hjemmeside. Adressen er den samme, men både formål, udseende og opbygning er anderledes I en virksomhed med over 800 ansatte, hvoraf størsteparten meget af tiden arbejder alene og geografisk er spredt, er det afgørende at have et fælles og forholdsvist lettilgængeligt sted at søge arbejdsrelaterede informationer. Det var udgangspunktet, da Busselskabet i midten af 2007 oprettede en elektronisk personalehåndbog på hjemmesiden, og det er endnu højere grad udgangspunktet for den nye hjemmeside. Den nye hjemmeside har derfor en ren medarbejderorienteret del, som er adskilt fra de mere generelle informationer om Busselskabet, der primært er henvendt til folk uden for virksomheden.

8

Hjemmesidens layout har også fået en up date. De skiftende bannere skal give siden liv og understrege at Busselskabet handler om både busser, passagerer og medarbejdere.

Medarbejderinformationer samlet ét sted

Hjemmesidens medarbejderdel samler informationer, som er interessante og vigtige for Busselskabets ansatte. Det skulle gerne gøre dem lettere at finde og øge overskueligheden. Målet er at hjemmesiden bliver et vigtigt arbejdsredskab, hvor ansatte selv kan hente information i relation til deres specifikke arbejde, men også information som er væsentlig for alle ansatte i Busselskabet. Opsætningen af infostandere på alle de tre stationer og i Park Allé understreger dette mål, da informationerne på hjemmesiden således også er tilgængelige for ansatte uden egen internetadgang.

Læs opslag på hjemmesiden

En vigtig funktion på den nye hjemmeside er, at man her

kan læse diverse opslag, som hidtil kun har kunnet ses i opholdshuse og kantiner. På den måde undgår man, at opslag forsvinder, og samtidig kan ansatte med internetadgang derhjemme læse opslag, når de vil og printe dem ud. I medarbejderdelen er der desuden adgang til personalehåndbogen, tjenesteoversigter, interne telefonnumre, referater mv. Trafikafdelingen står selv for at lægge opslag om driften på hjemmesiden, således at de kan læses her på cirka samme tid som på diverse opslagstavler. Den nye hjemmeside kan efter behov udbygges med flere medarbejderinformationer af forskellig art, således at den enkelte medarbejder oplever, at hjemmesiden er brugbar og til at gå til for netop ham/hende, samtidig med at den skaber en fælles forståelsesramme for alle ansatte i Busselskabet.

9


Nyt drifts-setup i produktionsafdelingen Præsentation af den fremtidige model for den samlede arbejdstilrettelæggelse og –fordeling i produktionsafdelingens ”nærdriftsområde”

Af produktionschef Finn Mikkelsen Hele Busselskabets organisation har gennem de seneste år gennemgået en lang række ændringer. Opgaver er faldet fra, nye opgaver er kommet til, og eksisterende opgaver er blevet lagt helt eller delvist om. Nogle har allerede fået arbejdspladsen flyttet til en ny adresse, og flere vil følge efter. Der er således næppe nogen i organisationen, der med rette kan hævde, at de ikke er blevet berørt af de seneste års ændringer. Ændringer der alle har haft til formål at sikre, at Busselskabet også fremadrettet er at finde som en betydningsfuld operatør i Midttrafiks område. Og kun takket være en stor indsats fra medarbejderne, lykkedes det Busselskabet at fastholde sin position som eneste operatør på bybuskørslen i Århus efter den seneste udbudsrunde i 2008. Flere udbudsrunder vil følge, og opgaven er herefter at gøre det nødvendige for også at gå sejrrigt ud af kommende udbud. Det gør vi kun gennem en fortsat stram udgiftsstyring (lavt udgiftsniveau), en hensigtsmæssig ressourceanvendelse i driftstilrettelæggelsen og -opfølgningen, høj kvalitet og service i driftsafviklingen samt klare og præcise mål, ansvars- og kompetencefordelinger. Medarbejderne i hele organisationen skal tage ansvar, være serviceorienterede og være indstillet på at arbejde for det overordnede mål om – som minimum – at forsvare Busselskabets nuværende position i en (licitations-) verden, hvor beslutningerne i meget høj grad skal tages ud fra målet om at minimere udgifterne under skyldig hensyntagen til de ansatte og til kvaliteten og servicen i driften.

Hinandens kunder

10

Desuden er vi alle i Busselskabet i en eller anden udstrækning hinandens kunder. Dette er vigtigt at have fokus på i dagligdagen. Konkret betyder det, at vi skal have forståelse for hinandens arbejde, og at vi løbende bestræber os på at finde de løsninger, der samlet set er bedst for de opgaver, vi er sammen om at løse. Blot små ubetydelige ændringer ét sted i organisationen kan være med til at forbedre forholdene væsentligt andre steder i organisationen.

Fremadrettede overvejelser i produktionsafdelingen

Det kan bl.a. på produktionssiden konstateres, at nogle af de seneste års ændringer i opgaver og opgavefordeling er faldet heldigt ud, mens det er gået knap så heldigt for andre. Samtidig har en række forudsætninger ændret sig. Tiden er derfor inde til en revision af den samlede arbejdstilrettelæggelse og –fordeling i produktionsafdelingen idet hensynet til konkurrenceevnen i forbindelse med kommende licitationer betyder, at der ikke kan tilføres yderligere ressourcer.

Nyt setup for nærdriftsområdet

Vi må derfor i stedet se på: Hvilke ressourcer skal vi fremadrettet bruge, og hvordan bruger vi dem bedst muligt? Kan vi opnå noget ved at tænke lidt mere tværgående i opgavefordelingen? Kan vi eventuelt undgå noget dobbeltarbejde, og er der eventuelt nogle opgaver, der bør løses, som pt. ikke bliver løst – eller af den ene eller anden grund ikke løses tilfredsstillende?

Der skal sikres en model, der er robust og fremtidssikret, og som løser nærdriftsområdets opgaver. De fornødne ”værktøjer” skal sikres således, at personalet på nærdriftsområdet gives mulighed for dels at løse opgaverne i overensstemmelse med de indgåede kontrakter billigst muligt og dels ud fra en samlet overvejelse, der bl.a. også omfatter hensynet til driftsafviklingen. (sikkerhedshensyn, undgå udfald mv.)

”Nærdriftsområdet”

Krav til setup’et

Produktionsafdelingen varetager alle opgaver i forbindelse med driften. Ud over selve rutekørslen er dette: Reparation og vedligehold, klargøring, morgenudkørsel, (langsigtet) planlægning, chaufførdisponeringen, driftscenter, uddannelse, daglig ledelse (SL-erne) samt yderligere en række støtte- og ledelsesfunktioner. ”Nærdriftsområdet” omfatter de personer i produktionsafdelingen, som i det daglige arbejde er tættest på selve kørselsafviklingen og på chaufførerne: Driftscentret stationslederne, morgenudkørslen, Henrik Feldstein, Josef S. og Maher samt en række tilknyttede afløsere for medarbejderne i disse funktioner. Der skal desuden findes endelige løsninger på opsætningen på det nye anlæg på Stokagervej. Ændringerne i produktionsafdelingen åbner måske også op for nogle nye muligheder i arbejdstilrettelæggelsen for personalet på værkstedet og i klargøringen.

Kravet er en model, der på tilfredsstillende vis løser de stillede opgaver inklusive de opgaver, der skal løses i samarbejde med teknikken, klargøringen, chaufførerne og organisationen i øvrigt. Der er behov for at vi på én og samme tid på nærdriftsområdet styrker ressourcerne i morgenudsættelsen, samler de indsatte ressourcer i aftentimerne, frigør ressourcer til stationslederne i dagtimerne – især på hverdage (driftstunge perioder), og at vi frigør ressourcer til interne koordineringsopgaver i og mellem de forskellige afdelinger. Herudover er der behov for at senerelægge morgenudkørslen og styrke indrapporteringen og opfølgningen på det leverede arbejde. Desuden er det nødvendigt at opkvalificere medarbejdere og de tekniske hjælpemidler.

• Stationslederne skal alene være på tilkald (nødopkald) i de trafiksvage perioder. Der etableres vagtordning. • Aftenopgaverne løses på anden vis (”aftenhold”?) • Morgenudkørslen starter hverdage med at lave vognudsættelsen og slutter, når opgaverne inklusive rapporteringerne er færdiggjort. Stationsvise løsninger i overensstemmelse med omfanget af driftsopgaven. • Personalet i driftscentret overtager efter morgenudkørslen. Bemandingen er 3 medarbejdere, som alle skal være skal være fortrolige med de opgaver og funktioner, der varetages af udsættelsen. • Der skal være et afløsningsberedskab klar for alle funktioner. • Sygemelding. En plan, som offentliggøres, følger snarest. • Der laves vagt-/mødeplaner efter nærmere drøftelse for alle eksklusiv stationslederne, som har fleksibel mødetid evt. med en tidsramme med henblik på et ”minimumstilstedevær” (møder, ”træffetid” mv.) • Buschefen skal tættere på chaufførdelen.

Hele planen ønskes i størst mulig udstrækning igangsat pr. 28. juni 2009, idet enkelte ting først vil være klar til den 9. august 2009 og andre ting evt. lidt senere.

Løsningen

Løsningen er: • Stationslederne skal i højere grad være ”på arbejds pladsen”, når der er mest drift (dagtimerne). Der skal således findes supplerende løsninger i an dre dele af driftsperioden, hvor stationslederne har været ”på”.

11


Mange SMS-roser til Busselskabets chauffører

Nye MAN busser 8 nye 13,7 meter MAN busser er indsat på udbudslinjerne Af projektchef Preben Bach Christensen I maj måned fik Busselskabet leveret 8 busser af typen MAN Lions City 13,7 m lavgulvsbusser, 360 HK euro EEV norm. Busserne byder på et førsteklasses ergonomisk udformet chaufførmiljø.

Chaufførkabine Lukket chaufførkabine med Siemens-VDO instrumentbord. Chaufførkabinedør RATP med kraftig luftstyret sikkerhedsrude for chaufførens sikkerhed.

Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen I perioden fra den 20. april til den 20. maj har passagerer i bybusserne i på linje 4 og 24 i Århus haft mulighed for at sende en SMS til Busselskabet Århus Sporveje for at rose buschaufførens service, kørsel mv. Og det er der rigtig mange, der har benyttet sig af! Buschaufførerne på linje 4 og 24 ser SMS-tjenesten som en succes. Siden forsøget gik i gang, er der hver dag ”tikket” SMS’er ind, hvor passagerer udtrykker spontan glæde over chaufførens væremåde, kørsel, ekstra indsatser mv. Inden SMS-tjenesten blev etableret, havde Busselskabet en vis frygt for, at den ville blive brugt til, at give udtryk for det modsatte af ros; men århusianerne har virkelig taget forsøget til sig og har behandlet det seriøst.

SMS-eksempler

SMS-beskederne indeholder en del generel ros til chaufførerne på de to linjer: ”Tak til alle chaufførerne på linjerne 4 og 24 for venlig service og sikker kørsel!” Men langt de fleste er hilsner til de enkelte chauffører: ”Busnummer 140:Tusind tak for at du gør min hverdag lettere kære buschauffør! Altid til tiden og en hilsen med på vej ud. Jeg er daglig bruger og det vil være en katastrofe uden dig”

Busserne er leveret med en særlig miljøvenlig motor (EEV) og adskiller sig væsentligt fra vores Solaris busser. Ændringerne fremgår af nedenstående.

”Chaufføren kører pænt og roligt, Overholder sine tider og hjælper folk med at finde frem til deres rette destination. Flot arbejde :-)”

Varme- og ventilationsanlæg: Automatisk styret og integreret varme- og ventilationsanlæg med tagkanalvarme med pollenfilter Effektivt defrosteranlæg med udblæsningsspalter/dyser til frontrude med pollenfilter

Stolthed blandt chaufførerne

De mange rosende ord har gjort lykke blandt de 38 chauffører på linje 4 og 24. ”Der bliver talt meget om SMS’erne blandt chaufførerne på linjerne”, siger tillidsrepræsentant Peter Frentz, ”og der er ingen tvivl om, at det har øget arbejdsglæden, at så mange passagerer har taget sig tid til at give dem et skulderklap.”

Gearkasse 4 trins Voith D 864.5 fuldautomatisk gearkasse med integreret retarder. Retarderer hånd- og fodbetjent. El-anlæg Udendørstermometer for advarsel mod isdannelse. UDS-boks (som sort boks i fly) med hukommelse i forhold til, hvad der skete op til og under en ulykke. Registrerer desuden påvirkninger udefra ved hjælp af gyro.

Buschauffør Henrik Lindberg Grann, der kører på linje 4 og 24, fortæller at en del ældre og knap så sms-kyndige passagerer, kommer op til chaufføren og siger, at de nu gerne vil give ros alligevel: ”Så den positive stemning er noget, der smitter i bussen”.

Karosseri/ruder: El-opvarmet, gennemgående forrude, tonet grøn. Cyklistspejl monteret ved højre fordør.

Tjenesten udvides

Det er planen at udvide SMS-tjenesten til formodentlig at omfatte linje 14, samtidig med at den sættes i gang igen på linje 4 og 24. Linje 14 er foreslået som en mulighed af tillidsmænd far Station Nord. Den køres af en blandet flok af tjenestemænd og overenskomstansatte, men mon ikke det kan være med til at forøge både passagertilfredshed og arbejdsglæde også her.

”Venlig, hurtig og hjælpsom chauffør til at få min barnevogn på linje 4 kl. 10.33 fra Frydenlund. Bus 392” ”Busnr. 146 kl. 7.15 mod Skåde. Jeg vil gerne rose chaufføren for utrolig dejlig og blød kørsel. Utrolig glad og smilende fyr.” ”Til chaufføren på bus 602. Tak for venlig hjælp og smil på læben med hensyn til rettelser af klippekort :-) forsat god dag :-)”

12

”Info løb løbsk ved Pouls kirken, friheden og Balagervej, men blev rettet hver gang af chaufføren. Fin service. Vogn 142.”

Døre Manuel dørstyring, Ekstra nødhane til nødåbning af alle døre monteret over chaufførpladsen.

Styretøj EHLA – elektronisk/hydraulisk styring af 3 aksel, indstillet så den ikke drejer ved frakørsel fra stoppesteder Ratstamme og instrumentbord pneumatisk stilbar i højde og hældning med aktiveret håndbremse eller stoppestedsbremse.

Motor MAN D D2066 LUH 43, vandkølet 6cylindret liggende rækkemotor med dobbelt turbolader og ladeluftkøling samt eCRT filter. Euro EEV uden AdBlue tilsætning.

13


Busselskabets regnskab 2008

Indplacering af tjenestemænd på Station Nord Alle ønsker til stationsplacering er opfyldt, og 92,1 % har fået tildelt den turnus, der havde 1. eller 2. prioritet Af produktionschef Finn Mikkelsen I den nye indplacering af tjenestemandsansatte chauffører på Station Nord har alle, der havde prioriteret at komme på Stokagervej, fået plads på Stokagervej, og alle, der havde prioriteret at komme på ”Bryggervej”, har fået plads på ”Bryggervej”. Samtidig er det lykkedes at tildele 92,1% af chaufførerne en turnus, de har angivet som 1. eller 2. prioritet. Selvom de tjenestemandsansatte chauffører på Station Nord indtil videre skal forblive på Bryggervej ind-til juni 2010, har man ønsket, at der allerede pr. 28. juni 2009 blev gennemført en ny indplacering. Denne nye indplacering betyder, at tjenestemændene på Nord fortsætter på Bryggervej også efter den 28. juni 2009 opdelt på ca. 50 chauffører, der efterfølgende skal på Stokagervej og ca. 95 chauffører, der efterfølgende skal til et nyt anlæg i True/Tilst.

Resultat af spørgeskemaer

Til brug for den nye indplacering har Busselskabet udarbejdet og udsendt spørgeskemaer til de aktuelle chauffører, og resultatet af de returnerede spørgeskemaer er følgende: 143 ansøgninger er udsendt 139 ansøgninger er returneret (97,2 %) • 82 med ”Bryggervej” som 1. prioritet • 50 med Stokagervej som 1. prioritet • 07 tilkendegav at turnus var vigtigere end

stationen

4 meldte ikke tilbage (primært sygdom/afsked) 47 er indplaceret på Stokagervej (95,7% fik 1. og 2. prioritet opfyldt) • 38 fik 1. prioritet opfyldt • 07 fik 2. prioritet opfyldt • 02 fik en lavere prioritet opfyldt 92 er indplaceret på ”Bryggervej” (90,2% fik 1. og 2. prioritet opfyldt) • 74 fik 1. prioritet opfyldt • 09 fik 2. prioritet opfyldt • 09 fik en lavere prioritet/ingen prioritet opfyldt

14

Resultat ligger samlet set over det, man på forhånd berettiget kunne have forventet. Der arbejdes dog fortsat på at forbedre tingene – herunder bl.a. på, hvad der fremadrettet kan gøres især for de chauffører, der ikke har fået deres 1. eller 2. prioriteringer opfyldt.

Flot resul tat for året 2008

Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard

øre kr kr øre

Stor driftssikkerhed og ekstraordinære forhold gav et flot resultat for året 2008

Mål for Busselskabet

Målet for Busselskabet Århus Sporveje er at kunne sammenlignes med private entreprenører. Det første udbud af buskørslen i Århus – Midttrafiks 3. udbud, blev afgjort af Midttrafiks Bestyrelse den 4. april 2008 til Busselskabets fordel, og hermed er 20% af kørslen udbudt. Det overordnede mål er nu dels at sikre kontrakternes overholdelse, og dels at sikre en høj stabilitet og kvalitet i Busselskabets busdrift i Århus. For året 2008 er det overordnede mål nået.

Driften

Budgetmålet for 2008 var 99,5% gennemført kørsel. Dette mål er nået, takket være en målrettet indsat fra alle afdelinger i Busselskabet og investeringer i nye busser. For året er der blevet gennemført 99,85% af kørslen.

Årets resultat

Tabellen på næste side viser Busselskabets resultatopgørelse for 2008. Resultatet blev et overskud på 15,2 mio. kr. Af tabellen fremgår resultatet for den ikke-udbudte de (restproduktionen) for hele regnskabsåret 2008, resultatet for den udbudte del - det 3. udbud, i perioden 2. november 2008 til 31. december 2008 samt det samlede resultat og det samlede budget.

Indtægter

Indtægterne er 35 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket svarer til en stigning på 8,8 %. Satsreguleringerne af Busselskabets kontrakter var ud fra en gennemsnitsbetragtning 8,6 %, dvs. den forventede stigning i omkostningerne fra Regionerne. Årsagen til, at de faktiske indtægter er lidt højere end satsreguleringerne er den således stabile drift, der har betydet færre udgifter til bod og tilbagebetaling for ikke-udførte ture. Endvidere har der været flere indtægter vedr. dubleringskørsel end budgetteret.

Chaufføromkostninger

Afvigelsen på ca. 19 mio. kr. ved chaufføromkostninger skyldes ikke-budgetteret overarbejde på 11 mio. kr. og stigning i hensættelsen til timebanker på 3,1 mio. kr. Dette er primært et resultat af rekrutteringssituationen i 2008 og i mindre grad det fortsat høje sygefravær. Den resterende afvigelse var forventet lønudvikling.

Vognomkostninger

Der er en afvigelse på 16,6 mio. kr. vedr. vognomkostningerne. Denne afvigelse skyldes, at dieselprisen i 2008 var højere end budgetteret. Det skyldes olieprisen på verdensmarkedet, samt at fritagelsen for afgifter på dieselolie bortfaldt pr. 1. september 2008. Denne afvigelse er der kompenseret for i satsreguleringerne, og den er medvirkende til at reguleringer har været forholdsvis høje.

Kontante kapacitetsomkostninger

De kontante kapacitetsomkostninger har en afvigelse på 3 mio. kr. i merforbrug i forhold til budget. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. højere udgifter til skader end forventet og mindre forskydninger på flere områder på knap 1 mio. kr. Den resterende afvigelse var forventet lønudvikling.

Renter, afskrivninger og ekstraordinære indtægter

I forhold til renter, afskrivninger og ekstraordinære indtægter var der en afvigelse i forhold til det budgetterede på 12,7 mio. kr. Det skyldes, at der har været 11,2 mio. kr. færre renteudgifter end budgetteret. De 9 mio. kr. i mindre renteudgifter var dog forventet, og skyldes, at kun ca. halvdelen af vognparken var leaset. De resterende 2,2 mio. kr. skyldes, at der i 2008 har været en renteindtægt på kassekreditten frem for en renteudgift. Den primære årsag til dette er en lang kredit til Lønhuset. Dette forventes ikke fremadrettet. Der var ekstraordinære indtægter på netto 1,5 mio. kr., hvilket skyldes præmiereguleringer på forsikringerne, der vedrørte 2007.

Rekruttering og sygefravær

Som nævnt har rekrutteringssituationen haft indflydelse på resultatet. Rekrutteringen skete fortsat i samarbejde mellem Busselskabet, 3F samt Uddannelsescenteret for Kollektiv Trafik, bl.a. ved etablering af EUD-kurser. Endvidere blev der i løbet af 2008 ansat tyske og østeuropæiske chauffører for at have tilstrækkeligt personale. Ved udgangen af året var der i alt ansat ca. 50 tyske og østeuropæiske chauffører.

Finanskrisen har betydet, at rekrutteringssituationen for Busselskabet er forbedret væsentligt. Således var der ved indgangen til 2009 venteliste med chauffører, der har erhvervskørekort. Til trods for dette har der været meget overarbejde for chaufførerne, og det har generelt belastet Busselskabet både organisatorisk og økonomisk. Årsagen er primært, at de fleste nyansatte buschauffører skal gennem et uddannelsesforløb på et til to måneder, før de indgår i driften. Dertil kommer, at der fortsat var et stort sygefravær i 2008. Der er budgetteret med at sygefravær på 17 dage pr. buschauffør. Det gennemsnitlige fravær for 2008 var på 1,5 sygedage pr. chauffør pr. måned, hvilket svarer til 18,4 sygedage pr. år pr. chauffør. Det er dog en forbedring i forhold til 2007 på godt 20 %. Nedenstående tabel angiver udviklingen i sygefraværet for 2007 og 2008 som gennemsnit for året fordelt på hhv. de overenskomstansatte og tjenestemandsansatte buschauffører, og for buschaufførerne i alt. Udviklingen fra ’07 til ’08 er positiv for begge grupper. Nedbringelse af sygefravær er fortsat et indsatsområde for Busselskabet, ikke mindst i bestræbelserne på at kunne fastholde de nuværende kørselsopgaver.

Resultatopgørelse 01.01.08-31.12.08 3. udbud

Samlet

Restproduktion

02.11.08-31.12.09

Samlet

kontraktbudget

424.590

13.650

438.240

402.809

9.702

411

10.113

9.034

434.293

14.061

448.354

411.844

222.437

6.879

229.316

209.768

63.719

1.922

65.641

49.050

Variable produktionsomkostninger i alt

286.154

8.802

294.956

258.818

Dækningsbidrag

148.138

5.259

153.397

153.026

Kontante kapacitetsomkostninger

57.953

1.689

59.642

56.668

Øvrige faste omkostninger

42.366

1.751

44.117

44.478

14.659

511

15.170

4.758

- i 1.000 kr. Indtægter

Indtægter, busdrift Indtægter, øvrige

Indtægter i alt

Variable produktionsomkostninger Chaufføromkostninger

Vognomkostninger

Faste omkostninger

Udviklingen fra ’07 grupper. Nedbringelse af sygefravær er fortsat 103.758 Faste omkostninger i alt til ’08 er positiv for begge100.318 3.440 101.146 etResultat indsatsområde for Busselskabet, ikke mindst47.819 i bestræbelserne fastholde de 49.639 før renter og afskrivninger 1.820 på at kunne 51.880 nuværende kørselsopgaver. 34.495 Renter, afskrivninger og ekstraordinære indtægter 33.186 1.309 47.122 Årets resultat

Det samlede kontraktbudget er i faste priser. Det betyder, at afvigelser dækker over forventet prisudvikling samt ikke-budgetterede afvigelser.

15


Århus Rundt på en sporvejs-bycykel

15 og 25 års Jubilæum

Vi sir’ Tillykke!

Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen

Buschauffør Gerda Poulsen Skovfoged havde den 11. april 2009 25 års jubilæum hos Busselskabet Århus Sporveje Gerda er kendt som en stabil og dygtig medarbejder, som er højt respekteret af både ledelse og kolleger i Busselskabet. Gerda er en af hovedkræfterne bag ÅS motion, hvor hun stadig sidder i bestyrelsen. I sin fritid er Gerda massør, hvilket mange af hendes kolleger har nydt godt af. Hun er familiemenneske med stort F og tilbringer meget tid sammen med sine to voksne døtre.

Marcelis weekend 2009 Igen i år deltager Busselskabet Århus Sporveje i det årlige Marselisløb, hvor alle kan være med – uanset alder Af uddannelseskonsulent Hugo Bæk Så er tiden inde til at mødes til noget hyggeligt samvær! Lørdag den 29. august afholdes Marseliscykelløbet, hvor man kan vælge at cykle 28 km, 50 km eller 100 km. Søndag den 30. august er der Marselisløb (6,4 eller 12 km) og Marseliswalk (5,5 km). Stedet er som altid Tangkrogen ved linje 8’s endestation. På Marselisløbs-og-walkdagen den 30 august har Busselskabet en bus holdende på festpladsen, hvor der er mulighed for at opbevare værdigenstande, overtrækstøj m.m.Når vi kommer i mål, står to af vores kollegaer klar med frisk-grillede pølser & en forfriskning. Det er en hyggelig tradition. Til Marseliswalk har vi vores lille sporvogn med som en fin reklame for Busselskabet.

Buschauffør Jørgen Hentze havde den 8. maj 2009 25 års jubilæum hos Busselskabet Århus Sporveje

16

Da Jørgen Hentze blev ansat hos Busselskabet Århus Sporveje, havde han egentlig tænkt sig kun at blive, til noget bedre dukkede op…Jørgen er uddannet blikkenslager og har desuden været 5 år ved militæret. Heraf var han i et halvt år udsendt til Cypern. En del af Jørgens fritid går med at renovere sit og hustruens omkring 50 år gamle hus og med at passe haven. For ca. et års tid siden lagde Jørgen mange kræfter i renovering af sin hustrus forretning. For som han siger: ”der skal jo en fagmand til at holde øje med håndværkerne.” Jørgen er kendt som en flink, stabil og dygtig medarbejder, som er vellidt af alle i Busselskabet.

Tilmeldingsgebyr og T-shirt

Busselskabet betaler tilmeldingsgebyret (én kategori) for alle ansatte, men der er også plads til gæster (familie og venner). Tilmeldingsgebyret for ikke-ansatte bliver trukket over lønnen. Alle deltagere – også gæster - kan hente en T-shirt på tøjdepotet på Bryggervej onsdage mellem kl. 12.30-13.30.

Tilmeldingsfrist

Tilmeld dig hos Ole Henriksen i Administrationen tlf. 4191 6053 / ohe@busselskabet.dk Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 11. august 2009.

Søndag den 7. juni 2009 kørte 6 ansatte fra Busselskabet 17 kilometer på en Århus bycykel påsat reklame for Busselskabet Ti af de opgraderede Århus bycykler kører nu rundt med Busselskabets logo sammen med sloganet: ”Busselskabet ...i al slags vejr..”, en lidt spidsfindig reklame for bustrafikken. Søndag den 7. juni blev den 30. udgave af cykelløbet Århus Rundt afviklet, og som noget nyt var bycyklerne med på en 17 km rute.

”Team-Busselskabet” fik kamp til stregen fra de to andre hold, Team Sportzlife.com og CoastZone, der begge bestod af erfarne cykelryttere. Busselskabet havde dog løbets hurtigste kvinde på holdet. Økonomichef Ingerlise Kirkegaard vandt i kvindeklassen med en tid på 1:22:01. Vinder af løbet blev Martin Bo Andersen, som gennemførte løbet på 45 minutter med en imponerende gennemsnitsfart på 23 km/t - 7 sekunder hurtigere end den danske mester i Cyklecross Joachim Parbo.

Busselskabet deltog på ”egne” bycykler, og kl. 10.40 drog 6 ansatte i Busselskabet i klædt firma-T-shirts af sted fra Århus Cykelbane og ud på den 17 km lange rute over Stavtrup og rundt om Brabrandsøen. Ruten var hårdere og cyklerne lidt sejere at køre på en ventet, ”men det var superhyggeligt og vejret var jo kanongodt”, siger Pernille Stage Rusbjerg fra Busselskabets IT-afdeling. På hjemturen blev der sendt en stille tanke til Jacob Haugaard: ”Hans valgløfte om medvind på cykelstierne slog ikke helt igennem, da turen gik tilbage langs Brabrandsøen”, siger Lars Petersen, der ellers havde ”gode ben” det meste af vejen.

17


Stokagervej maj 2009

Stationen på Stokagervej er ved at være færdig. Tidsplanen holder og nøglen blev overdraget den 29. maj.

Af driftsleder Anders Rasmussen

Indkørsel til klargøringsbanen Den kommend

e kantine

d

ste k r æ a v ng r f l rse rgøri ø k d U og kla

Nyt personale marts 2009

Goddag

18

Af overassistent Ole Henriksen

April 2009

April 2009

April 2009

April 2009

April 2009

Maj 2009

Marts 2009

2438 Helle Jessen buschauffør

2935 Ali M. Al-Haj Khalil buschauffør

3148 Henry Lund buschauffør

3273 Morten Andersen buschauffør

3637 Abdul Samie Sharifi buschauffør

2240 Knud Orla Møller buschauffør

2458 Vivi Dimke buschauffør

Maj 2009

Juni 2009

Fratrådt marts-juni 2009

og farvel

Marts 2009

Marts 2009

Marts 2009

Marts 2009

Marts 2009

Marts 2009

Maj 2009

Maj 2009

Maj 2009

Maj 2009

Maj 2009

3762 Shoandagnew Mikru buschauffør

3763 Tommy Sand Schultz buschauffør

3764 Niels-Kristian Givskov Dyhr buschauffør

3525 Michael Vand buschauffør

3631 Dorthe Ølgaard Stoltenberg buschauffør

3634 Vagn Magayon buschauffør

2632 Finn Jensen buschauffør

3066 Waleed Moeslund buschauffør

3332 Lars Skov buschauffør

3409 Abdisalam Ali Farah buschauffør

5181 Andre Braathen håndværker

Marts 2009

Marts 2009

Marts 2009

Marts 2009

April 2009

April 2009

Juni 2009

Juni 2009

Juni 2009

Juni 2009

Juni 2009

3765 Carlo Drewsen Konge buschauffør

3766 Sonny Kristian Olsen buschauffør

3767 Adam Aziz buschauffør

3681 Volker Klindwort buschauffør

1829 Ninna Skov Nielsen buschauffør

2173 Carsten Poulsen buschauffør

2526 Erik Stenumgaard buschauffør

2838 Svend Erik Nielsen buschauffør

3377 Harsukdeep Singh buschauffør

3673 Bernd Jennerjahn buschauffør

3721 Davor Zuji buschauffør

8054 Lars Mønster trafikleder

1253 Niels Lund Langdal Nielsen buschauffør

19


B RETURADRESSE: Busselskabet Århus Sporveje | Jestrupvej 5 | 8361 Hasselager

SYNSPUNKT

”Synspunkt” afspejler ikke nødvendigvis Busselskabet Århus Sporvejes holdninger. Busselskabet kan derfor ikke tages til indtægt for indlæggenes indhold.

Nye busser, ny station og nyt SMS-projekt

Forandringerne fortsætter Af direktør Torben Høyer Busselskabets opgave er at fastholde den gode økonomi, både på det udbudte og på den ikke udbudte kørsel. Men derudover skal vi markedsføre os på ekstraordinær god kvalitet og service overfor passagererne. Hverken mere eller mindre, og der er ingen tvivl om, at vores medarbejdere er klar på denne opgave.

Ny station

Når dette blad kommer ”på gaden”, er de nye lokaler på Stokagervej overdraget til Busselskabet. Det der mangler er så at gøre den nye arbejdsplads endelig klar. Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter har sammen med CRECEA gennemgået Stokagervej, og optimismen med hensyn til at få den nye station op at stå er meget stor.

Vi skal samtidig udvikle os på alle andre områder. Tre områder er pt. højaktuelle. Nemlig nye busser, flytningen til Stokagervej og SMS-projektet, der klart kan udvikle forholdet mellem chauffører og passagerer.

Nyt SMS-projekt

SMS-projektet udvides til andre linjer også, og måske skal det på et tidspunkt udvides til at gælde hele “butikken”. Projektet har trukket mange positive kommentarer frem fra vores passagerer. Og enkelte har efterlyst et projekt på andre linjer: ”For de er også dygtige”. Derfor udvider vi projektet yderligere, formodentlig til linje 14.

Nye busser

I løbet af 2009 får Busselskabet 37 nye busser med EEV motor. Der er tale om busser med den mest miljøvenlige dieselmotor, der pt. er på markedet. Det drejer sig om 8 stk. 13,7 meter MAN busser, der allerede er leveret og indsat på udbudslinjerne, og 29 Solaris busser, der leveres i november.

Ledelsen skal udvikle virksomheden økonomisk og organisatorisk og skal samtidig i dagligdagen styrke og udvikle den anerkendende dialog med medarbejderne. SMS-projektet er en lillebitte del af dette, og det er en god start.

Dermed er Busselskabet absolut på forkant med miljøvenlige busser, og vi får samtidig fornyet vognparken væsentligt, til gavn for passager, miljøet, vedligeholdelsesudgifterne samt for medarbejderne. Pr. 1. november ser sammensætningen af busser således ud.

I ønskes alle en god sommer!

Vognpark 1. nov. 2009 EU-norm EEV særlig miljøvenlig SCR Ad-Blue tilsætning CRT-filter CRT-filter - påbygget Alm. udstødning i alt

EEV 5 3 2 0

Solaris 12 mtr. 22 25

Solaris 18 mtr. 7 37

MAN 13,7 mtr. 8

Scania 12 mtr.

Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager Tlf.: +45 7240 9900 | Fax: +45 7240 9901 bus@busselskabet.dk | www.busselskabet.dk

20

VolvoB12M

VolvoB12M

VolvoB10M

VolvoB10M

13,7/85mtr.

12.7 mtr.

18 mtr.

12 mtr.

47

DAF 12 mtr.

19 2

23 1

Antal 37 62 86 25 1 211

Profile for BusOgTog2019DK22

inform | Nr. 256 - Juli 2009 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 256 - Juli 2009 | AARHUS SPORVEJE

inform | Nr. 256 - Juli 2009 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 256 - Juli 2009 | AARHUS SPORVEJE

Advertisement