Page 1


2009 Yýlý Performans Programý Bursa Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Elektronik örneðini http://www.buski.gov.tr/pp/ adresinde bulabilirsiniz.


Ýçindekiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

ÖNSÖZ BAÞKANIN SUNUÞU ÜST YÖNETÝCÝNÝN (GENEL MÜDÜRÜN ) SUNUÞU 1- GENEL BÝLGÝLER A- MÝSYON VE VÝZYON B- ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1- Tarihçe 2- Mevzuat 3- Teþkilatýn Yapýsý 4- Yönetim ve Ýç kontrol Sistemi 5- Biliþim Sistemleri C- ÝNSAN KAYNAKLARI VE FÝZÝKÝ KAYNAKLAR 1- Ýnsan Kaynaklarý 2- Fiziki Kaynaklar D- TEMEL POLÝTÝKALAR VE ÖNCELÝKLER E- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER 2- PERFORMANS BÝLGÝLERÝ A- STRATEJÝK AMAÇ VE HEDEFLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 2- Önceki Yýllar Hedefleri ve Sapmalarý B- PERFORMANS TABLOSU C- PERFORMANS HEDEFLERÝNE ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR D- PERFORMANS VERÝLERÝNÝN KAYNAKLARI VE GÜVENÝRLÝÐÝ 3- BÜTÇE BÝLGÝLERÝ


Baþkanýn Sunuþu

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Bursa Büyükþehir Belediyesi Meclisi’nin Deðerli Üyeleri; Bursa bir dünya kenti olma yolunda hýzla ilerlemektedir. Son yýllarda kentimizde kaydedilen geliþmeler göstermektedir ki, kentimiz hem ülke genelinde hem de dünyada dikkatle izlenmektedir. Yatýrýmlarýmýzla Bursa’nýn vizyonunu deðiþtirdiðimiz gibi baþka þehirler tarafýndan örnek alýnan bir kent haline geldik. Bursa Türkiye’nin 4. büyük kentidir. 5216 sayýlý yasanýn verdiði yetkiler çerçevesinde görev alanýmýz geniþledi ve mevcut sýnýrlarýmýz 11 kat büyüdü. Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarýnda hizmet üreten BUSKÝ Genel Müdürlüðü 30 km yarýçap içinde kalan yerleþim yerlerine su ve kanalizasyon hizmetleri veriyor. Sorumluluk alaný geniþleyince 350 bin aboneden 655 bin aboneye, 55 milyon m3 su tüketiminden 74 milyon m3 su tüketimine ulaþýlmýþtýr. Göreve geldiðimizde Bursa’nýn en önemli yerleþim merkezlerinde bile altyapý sorunu vardý. Bugün kentimizin altyapýsý da adeta yeniden inþa edilmiþtir. Sadece kent merkezinde deðil, Büyükþehir sýnýrlarýna dahil olan ilçelerde de altyapýya gereken önceliði vererek, saðlýklý bir üstyapýnýn saðlam bir altyapýyla gerçekleþtirilebileceðini kanýtladýk… BUSKÝ Genel Müdürlüðü; Türkiye’de su ve kanalizasyon idareleri arasýnda Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk kurumdur. En önemlisi Bursa, musluðundan akan suyun güven ve lezzetle içilebildiði yegâne Büyükþehir’dir. Önceleri yatýrýmlar için kredi alan BUSKÝ, bugün bütün yatýrýmlarýný öz kaynaklarýyla gerçekleþtirmektedir. Ürettiðimiz hizmetlerin tek bir amacý vardýr: Gelecek nesillere, yaþanýlabilir bir Bursa býrakmak… Bu hedefi hep birlikte gerçekleþtirebileceðimize inanýyorum. Yapýlan bütün çalýþmalarda emeði geçen tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ediyor, baþarýlar dilliyorum… Saygýlarýmla…

002

Hikmet ÞAHÝN Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný


Genel Müdürün Sunuþu

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Deðerli Bursalýlar; Genel Müdürlüðümüz 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu ile kurumumuzun sorumluluk alanlarýna dahil olan ilçeler, ilk kademe belediyeler ve köylerde yoðun bir altyapý faaliyeti yürütülmüþ ve yürütülmektedir. Bursa’nýn hýzlý nüfus artýþýna paralel olarak uyguladýðýmýz altyapý çalýþmalarýný, içme suyu, kanalizasyon-yaðmur sularý ve çevre arýtma sistemleri baþlýklarý altýnda deðerlendiriyoruz. Dünya Saðlýk Örgütü’nün belirlediði standartlar çerçevesinde artýma tesislerimizde ön arýtmadan geçirilip atýk su deþarj yönetmeliðine uygun olarak ortama býrakýlan kanalizasyon sularý ile saðlýklý ve temiz bir Bursa ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Bütün altyapý ve üstyapý projelerinin tamamlanmasý halinde Bursa, sadece Türkiye’nin örnek bir kenti deðil, dünya kentleriyle yarýþabilecek düzeye ulaþacaktýr. BUSKÝ, Bursa’nýn saðlýklý su ihtiyacýnýn karþýlanmasý noktasýnda faaliyetlerini artýrarak sürdürecektir. Gelecek nesillere yaþanýlabilir bir kent býrakma bilinciyle tüm faaliyetlerimizi kalite standartlarýndan ödün vermeden sürdüreceðimizi ifade eder saygýlar sunarým. Bu çalýþmalarda emeði geçen bütün çalýþma arkadaþlarýma teþekkür eder, baþarýlar dilerim.

003

Ýsmail Hakký ÇETÝNAVCI BUSKÝ Genel Müdürü


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

A- MÝSYON VE VÝZYON

1- MÝSYONUMUZ Büyükþehir Belediyesinin sýnýrlarý içinde halkýmýzýn; * Ýçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarýnýn her türlü yeraltý ve yerüstü su kaynaklarýndan saðlanmasý, * Ýhtiyaç sahiplerine daðýtýlmasý, * Kullanýlmýþ su ile yaðmur sularýnýn uzaklaþtýrýlmasý, * Su havzalarýnýn korunmasý, kurumsal varlýðýmýzýn temelini teþkil etmektedir.

2 - VÝZYONUMUZ Ulusal ve sektörel alanda; * Ýçmesuyu ve kanalizasyon sorunlarýný çözmüþ, * Çevresi ve halký ile bütünleþmiþ, * Sunduðu hizmetlere güvenle bakýlan,alanýnda örnek ve öncü bir kurum olmaktýr.

004


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

B– ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1- TARÝHÇE Bursa Büyükþehir Belediyesinin 1987 yýlýnda Büyükþehir ünvaný almasý ile birlikte, belediyeye baðlý fen iþleri tarafýndan yürütülen kanalizasyon iþleri, Bursa Sular Ýþletmesi Müdürlüðüne devredilerek “Bursa Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (BUSKÝ) Genel Müdürlüðü ” 20.11.1981 tarih ve 2560 sayýlý ÝSKÝ Kanununa 3305 sayýlý kanunla deðiþik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulu 08.09.1989 tarih, 89/14524 sayýlý kararý ile Bursa Büyükþehir Belediyesine baðlý olarak kuruldu. BUSKÝ Genel Müdürlüðü müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiþiliðine haiz bir kuruluþ olarak faaliyetlerini icra etmeye devam etti. 2- MEVZUAT a- Yasalarca Verilmiþ Yetki ve Sorumluluklar BUSKÝ Genel Müdürlüðü 20/11/1981 tarih ve 2560 Sayýlý Kanuna 3305 Sayýlý Kanunla deðiþik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulunun 08/09/1989 tarih 89/14524 Sayýlý kararý ile; Bursa Büyükþehir Belediyesine baðlý, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiþiliðine haiz bir idare olarak kurulmuþtur. 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu : Bu kanunun 7/R Maddesine göre “su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için, gerekli baraj ve diðer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iþletmek, derelerin ýslahýný yapmak, kaynak suyunu veya arýtma sonunda üretilen sularý pazarlamak ” büyükþehir belediyelerinin görevleri arasýnda sayýlmýþtýr. 2560 Sayýlý ÝSKÝ Kanunu : Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanlarý devralmak ve bir elden iþletmek üzere Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü kurulmuþtur. Buski Genel Müdürlüðü de dahil olmak üzere diðer tüm sular idareleri bu kanuna atýfta bulunularak kurulmuþtur. 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu : Merkezi yönetim kaspamýndaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumlarý ve mahalli idarelerden oluþan genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. Kanunun amacý, kalkýnma planlarý ve programlarda yer alan politika ve hedefler doðrultusunda kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde elde edilmesi ve kullanýlmasýna, hesap verilebilirliði ve mali saydamlýðý saðlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapýsýný ve iþleyiþini, kamu bütçelerinin hazýrlanmasý, uygulanmasýný, tüm mali iþlemlerin muhasebeleþtirilmesini, raporlanmasýný ve mali kontrolü düzenlemektir.

005


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2008 PERFORMANS PROGRAMI

b- Yönetmeliklerle Düzenlenmiþ Yetki ve Sorumluluklar BUSKÝ Genel Müdürlüðü faaliyetleri, bazý yasalarla genel çerçevesi çizilmiþ olmakla beraber, faaliyet alaný ile ilgili çýkarýlmýþ yönetmeliklerle de iþleyiþini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler; -

BUSKÝ Kuruluþ ve Yönetimine Ýliþkin Teþkilat Yönetmeliði, Yönetim Kurulunun Çalýþma Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik , 1.nci Hukuk Müþavirliði Kuruluþ, Görev ve Yetki Yönetmeliði,  Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Yönetmeliði,  Ýhale Yönetmeliði, Emanet Ýþlere Ait Uygulama Yönetmeliði, Muayene ve Kabul Ýþlemlerine Ait Yönetmelik, Ýçmesuyu Havzalarý Koruma Yönetmeliði, Atýksularýn Kanalizasyona Deþarj Yönetmeliði, Tarife Yönetmeliði, Sabit Kýymet ve Demirbaþ Eþya Yönetmeliði (Taþýnýr Mal Yönetmeliði), Evrak Ýmha Yönetmeliði, Kütüphane Yönetmeliði, Hizmet Ýçi Eðitim Yönetmeliði, Aday Memurlarýn Yetiþtirilmelerine Ýliþkin Yönetmelik, Sicil Amirliði Yönetmeliði, Disiplin Yönetmeliði, Arþiv Yönetmeliði , Vidanjörlerin Çalýþma Esaslarý Yönetmeliði.

3- TEÞKÝLATIN YAPISI BUSKÝ Genel Müdürlüðünün Karar Alma Organlarý; Genel Kurul : Büyükþehir Belediye Meclisi, ayný zamanda BUSKÝ Genel Müdürlüðünün de Genel Kuruludur. Yönetim Kurulu : Büyükþehir Belediye Baþkaný, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardýmcýsý ve dýþarýdan atanan en az üç üyeden oluþmaktadýr. Denetçiler : Ýki denetçiden oluþmaktadýr. BUSKÝ Genel Müdürlüðü : Bir Genel Müdür ve üç Genel Müdür Yardýmcýsýndan oluþmaktadýr.

006


Yalçýn ÇÝÐDEM

Teftiþ Kur. Bþk.

Ýç Denetçiler

Genel Kurul

Baþkan Üye Üye Üye Üye Üye

Muharrem BÝLÝCÝ

Ýhale Ke.H.Þb.Md.

Ýsmail Hakký ÇETÝNAVCI

Genel Müdür

Yönetim Kurulu

Servet BÜYÜKPOYRAZ Kamil BAYRAMÝÇ

Denetçiler

Genel Bilgiler

Hukuk Müþavirliði

: ( B.Þ.B.Bþk.) : (Genel Müdür) : : (Gn.Müd.Yrd.) : :

R.Ragýp KIRMIZI

Uzman Tabiplik

Hikmet ÞAHÝN Ýsmail Hakký ÇETÝNAVCI Mesut BOYACIGÝL Turgut MEN

Münir YILMAZ

Siv.Sav.Uzm.

Kanaliz.D.Bþk. Güngör GÜLENÇ

Turgut MEN

Ýç.Suyu D.Bþk. Necat YARDIMCI

Genel Müdür Yrd.

Elk.Mak. ve Mlz.Ýkm.D.Bþk. Orhan ÇAÐLAYAN

Haluk KURT

Art.Tes.D.Bþk. Cevdet KAYA

Genel Müdür Yrd.

Bilgi Ýþl.D.Bþk. Güngör UÐUREL

Yýlmaz EKÝNCÝ

Genel Müdür Yrd.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 STRATEJÝK PLAN

Cemal SEVÝNÇ

Ýnsan Kay.ve Des. Hz. D.Bþk.

Abone Ýþl.D.Bþk. Mehmet AZAK

Ýþletme D.Bþk. Mesut BOZ

Strateji Geliþtirme D.Bþk. Halit KARASU

Emlak. Ýst.D.Bþk. M.Sait AYIK

Abone Ýþl.Þ.Md. Osman OKUMUÞ

P.Yat.Ýnþ.D.Bþk. Sabri DOKUZLU

Muh.Þ.Md. Dursun KILIÇ

Kanaliz.Þ.Md. Ferit ÇAM

Ýnsan Kayn. Þ.Md. H.Ýbrahim GÜNEÞ

Ý.Suyu S.Md. Aysun DAÐLAR

Tahakkuk. Þ.Md Ýsmail BAÞARIR

Elk.Elkl.Sis.Þ.MD. A.UVUT

Strateji Geliþtirme Þ.Md. Nigar E. UÐURBAÞ

Ý.Su.Art.Den. ve Hav.Kor. Þ.Md. Cengiz ÇELÝK

Sosyal Ýþl. Þ.Md. Ahmet ARSLAN

Bilgi Sistem Þ. Md.

S.Alma Þ.Md. Yaþar AKSÝT

Merkez B.O.Þ. Md. Muzaffer GÜÇLÜER

Yapým Þube Md. Mehmet KOZ

Hrt.Kam.Þ.Md. Murat KARAOÐLU Taþra Teþkilatlarý Þ.Md. Ýlyaz DAÐLAR

APK Þ.Md. Canan GÜRKAN Knlz.Proj.Þ.Md. Özlem B.ÞENTÜRK

Özlük Ýþl.Þ.Md. Mustafa CEYLAN

Kaçak Su Þ.Md. Hüseyin Helvacý

Tahsilat Þ.Md. Selim UZUN

Ýkmal St.Þ.Md. Erhan TOY Su ilt.Hat.D.P.Þ.Md. Recep SEVER

At.Su.Art.Ruh.Den.Þ.Md.

Atöl.ve Mak. Ýþl.Þ.Md.

Mudanya þb. Md. Hasan ERDEM Kayapa Þ.Md. Ahmet SARIKAYA

Ý.Suyu Proj.Þ.Md. Hafize DURAN

Gemlik Þ.Md. Hasan TÜRE Kirazlý Þ. Md. Hüsamettin AKMAN

Suat AYAN

Kestel Þ. Md.

007


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Denetçiler: BUSKÝ'nin iþlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalýþacak olan iki denetçi tarafýndan denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve iþletme konularýndan en ez birinde yüksek öðrenim görmüþ ve uzmanlaþmýþ bulunmak ve ayný konuda en az 10 yýl görev yapmýþ olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yýl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler BUSKÝ'nin çalýþmalarýna iliþkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklýklar ve yasadýþý iþlemler hakkýndaki raporlarýný Genel Kurula verirler. Raporun bir örneði de bilgi için Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný’na sunulur. Ayrýca Genel Kurulun Mayýs ayý toplantýsýnda Yönetim Kurulunun bir yýllýk faaliyeti hakkýnda rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Genel Müdürlük : BUSKÝ Genel Müdürü, Bursa Büyükþehir Belediye Baþkanýnýn teklifi üzerine Ýçiþleri Bakaný tarafýndan atanýr. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan þartlar Genel Müdürlüðe atanacaklarda da aranýr. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardýmcýlýk etmek ve sayýlarý 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardýmcýsý bulunur. Genel Müdür yardýmcýlarý Genel Müdürün teklifi üzerine Bursa Büyükþehir Belediye Baþkanýnýn onayý ile atanýrlar. Genel müdür yardýmcýlarýnýn hizmet alaný ile ilgili konularda yükseköðrenim görmüþ ve en az 10 yýl uzmanlýk dallarýnda görev yapmýþ olmalarý gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardýmcýlarýna devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardýmcýlarý yetkili bulunduklarý hizmet konularýndan doðrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluðunu kaldýrmaz. Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiði sayýda daire baþkanlýðý, müdürlük ve bunlara baðlý kademe birimlerinden teþekkül eder ve BUSKÝ'nin ihtisas isteyen kadrolarý, o ihtisasla ilgili meslek erbabýndan oluþturulur. Daire Baþkanlarý Teftiþ ve Kontrol Kurulu Baþkaný ve 1 inci Hukuk Müþaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararý ve Bursa Büyük Þehir Belediye Baþkanýnýn onayý ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettiþler, daire baþkan yardýmcýlarý ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararý ile, BUSKÝ'nin diðer personeli Genel Müdür tarafýndan atanýr. Genel Müdürün birinci derecede tezkiye amiri Bursa Büyük Þehir Belediye Baþkaný, ikinci derecede Ýçiþleri Bakaný’dýr.

008


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

4- YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ BUSKÝ Genel Müdürlüðü yönetimi aþaðýdaki organlarca saðlanýr: · · · ·

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

Genel Kurul: Bursa Büyükþehir Belediye Meclisi, BUSKÝ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Büyükþehir Belediye Baþkaný Bursa Büyükþehir Belediye Meclisi’nin baþkanýdýr. Bursa Büyükþehir Belediye Meclisi, BUSKÝ Genel Kurulu olarak 2560 Sayýlý Kanunda yazýlý yetki ve görevleri görüþüp karara baðlamak üzere her yýl Mayýs ve Kasým aylarýnda özel gündemle toplanýr. Genel Kurulun toplanma ve çalýþma esaslarýna iliþkin olarak ilgili Kanunda düzenlenmemiþ hususlarda; 1580 sayýlý Belediye Kanununun hükümleri uygulanýr. Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu bir baþkanla beþ üyeden oluþur. Büyükþehir Belediye Baþkaný Yönetim Kurulu’nun baþkanýdýr. Belediye Baþkanýnýn bulunmamasý halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna baþkanlýk eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardýmcýlarýndan hizmette en eski olaný, hizmette eþitlik halinde yaþlý bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu’nun diðer üç üyesi Bursa Büyükþehir Belediye Baþkanýnýn teklifi ve Ýçiþleri Bakanýnýn onayý ile atanýr. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yýldýr. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliðin herhangi bir sebeple boþalmasý halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanlarýn BUSKݒnin konusuna giren teknik iþlerde, yöneticilikte veya iþletmecilikte uzmanlaþmýþ bulunmalarý ve uzmanlýklarýna uygun yüksek öðrenim görmüþ olmalarý gerekir. Üyeler, Devlet memurlarýna iliþkin mevzuatta yer alan istisnalar dýþýnda, özel ya da kamu sektöründe baþka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teþebbüslerinin kadrolarýndan yönetim kuruluna getirilenler asýl görevlerinden maaþsýz izinli sayýlýrlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklýdýr. Ýzinli olduklarý müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katýlacaðý gibi bunlardan izinli olduklarý sýrada terfi hakkýný kazananlar, baþkaca hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn terfi ettirilirler. Yönetim Kurulu, olaðan olarak her hafta, belirli günlerde toplanýr. Toplanma, salt çoðunluðun saðlanmasý ile olur. Kararlar oyçoðunluðu ile alýnýr. Çekimser oy kullanýlamaz. Oylar eþit olursa baþkanýn bulunduðu tarafýn oyu üstün sayýlýr. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karþý oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaþtýrýlan yatýrýmlarý kýsýtlayýcý kararlar alamaz.

009


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

5- BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ BUSKÝ Genel Müdürlüðü bünyesinde, halihazýrda kullanýlan bilgi sistemleri þunlardýr; - Abone Bilgi Sistemi, - Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi, - Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi, - Personel Bilgi Sistemi, Personel Devam Kontrolü Bilgi Sistemi, - Alo185 Arýza, Takip Bilgi Sistemi, - Bilgisayar Arýza Takip Bilgi Sistemi, - Yerel Ýnternet (buskinet) Bilgi Sistemi, - Kurumsal Ýnternet Sayfasý ve e-BUSKÝ Bilgi Sistemi - Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi, - Evrak Takip Sistemi, - Döküman Yönetim ve Arþiv Bilgi Sistemi. BUSKÝ sunucu bilgisayarlarýnda ve Oracle Veritabanýndan entegre çalýþýr durumdadýr. Tüm bilgi sistemleri, BUSKÝ Yönetim bilgi sistemlerini oluþturmaktadýr.

DONANIM VE EKÝPMANLARI Bilgisayar Yazýcý

TOPLAM

335 170

Çizici(plotter)

4

Tarayýcý(A0,A4 Scanner)

6

Sunucu Bilgisayar (Server)

23

Aktif Cihaz

84

Plan Kopya Makinasý

1 17

Fotokopi Makinasý Total Station Ölçüm Aleti

5

Arazi Kot Okuma Aleti

5

Telsiz

337

El Arazi Kot Okuma Aleti

9

Dijital Fotograf Makinasý

20

Fax Cihazý

20 16

Diz Üstü Bilgisayar El Bilgisayarý 1/1000 Ölçekli Halihazýr Harita

20 3601

P1 Paftasý

834

1/5000 Ýkonos Uydu Görüntüsü

256 102

1/25000 Uydu Görüntüsü

* 2008 Haziran Sonu

010


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

C- ÝNSAN KAYNAKLARI VE FÝZÝKÝ KAYNALAR 1- ÝNSAN KAYNAKLARI Buski Genel Müdürlüðünde istihdam edilen personelin istihdam türlerine göre daðýlýmý : a-

BUSKÝ Genel Müdürlüðü Yýllar Ýtibari Ýle Çalýþan Personel Sayýsý : YILLAR 2002

Memur

2003 2004

342 316

2005

307

2006

Kadrolu

Geçici Ýþçi

Büro Elemaný

144 132

219 213

77 84

786 771

106

196

83

701

100

457

95

959

343

87

437

101

968

2007

334

73

419

97

2008

326

471

3

92

346

Söz.Pers.

TOPLAM

923 1

893

* 2008 Haziran Sonu

Memur personelin hizmet sýnýflarýna göre görev daðýlýmý; YILLAR 2002

Genel Ýdare Hizmetleri

2003 2004

212 198

2005

191

Teknik Hizmetler

Saðlýk Hizmetleri

Avukatlýk Hizmetleri

Yardýmcý Hizmetler

TOPLAM

117 119

3 3

3 3

5 5

346 342

109

3

3

3

316

3 3

3 3

3

307

218

2006

218

107 110

9

343

2007

212

107

3

3

9

334

2008

209

103

3

3

8

326

* 2008 Haziran Sonu

Personelin eðitim durumu : Eðitim Durumu

Memur YÜZDESÝ

Yük.Lisans

YÜZDESÝ

SAYISI

7 112

4 Yýllýk

Ortaokul

1 9

YILLAR 2002 2003

2

1 72 69

9

2

326

326

92

471

Teknik Hizmetler

Endeks Okuma Temizlik Hizmetleri Hizmetleri

TOPLAM

-

161 182

71

117

85

140

300 326

89

151

412

170

97

136

403

213

105

159

447

98 114

63 68

2004

112

2005

101

2006

172

2007 2008

* 2008 Haziran Sonu

011

Sözleþmeli Pers.

SAYISI

1

4

Hizmet alýmý yoluyla çalýþtýrýlan personel :

YÜZDESÝ

3

75 1

* 2008 Haziran Sonu

b-

Geçici Ýþçi SAYISI

44

Ýlkokul

TOPLAM

YÜZDESÝ

141 13

2 Yýllýk Lise

Ýþçi

Daimi Büro Ýþçisi SAYISI

SAYISI

TOPLAM SAYI 8 125

1

52 288 83 337

3

1

893


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

2- FÝZÝKÝ KAYNAKLAR a – Hizmet Binalarý ve Tesisler Merkez Hizmet Binalarý (Acemler Kampusü) Ana Hizmet Binasý, Abone Hizmet Binasý, Ýþletmeler Hizmet Binasý, Sayaç Servisi Hizmet Binasý, Açýk Saha Ambarý (20.000 m2 ), Kapalý Saha Ambarý (4525 m2 ), Atölye Binalarý (2256 m2), Kapalý ve Açýk Araç Parký (kapalý 900 m2 , açýk 2000 m2) Ýlçe ve Ýlk Kademe Hizmet Binalarý Gemlik Þube Müdürlüðü Binasý, Gemlik Taþocaklarý Ýþletme Binasý, Mudanya Þube Müdürlüðü Binasý, Mudanya Harmanlar Ýþletme Binasý, Kayapa Þube Müdürlüðü Binasý, Kestel Þube Müdürlüðü Binasý, Kirazlý Þube Müdürlüðü Binasý. Arýtma Tesisleri Ýçmesuyu (Dobruca) Arýtma Tesisi , Doðu Atýksu Arýtma Tesisleri, Batý (Özlüce) Atýksu Arýtma Tesisleri, Gemlik – Nacaklý Ýçmesuyu Arýtma Tesisi, Mudanya Ön Arýtma ve Derin Deniz Deþarjý Tesisleri, Çalý Atýksu Arýtma Tesisleri, Hamitler Çöp Süzüntü Suyu Arýtma Tesisleri. Gemlik Atýksu Ön Arýtma Tesisi ve Derin Deniz Deþarjý. Tahsilat Þubeleri Acemler, Heykel, Ýhsaniye, Setbaþý, Gençosman, Eðitim, Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kestel Gürsu, 4 adet yerinde (mobil) tahsilat aracý. Sosyal Tesisler Düðün Salonu ve Yemekhane (Buski Kampüsü), Spor Tesisleri (Buski Kampüsü), Dobruca Sosyal Tesisi, Dobruca Lojmanlar.

012


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Genel Müdürlük Araç ve Ýþmakinasý Parký

b – Araç ve Ýþ Makinesi Parký

6 5 18 7 2 1 4 7 3 2 2 1 2 3 9 6 3 6 3 2 7 1 2 3 105

Binek Jeep Pick Up Komprosör Kaynak Aracý Minibüs Tahsilat Araçý Damperli Kamyon Vinçler Ýnþaat Aracý Kasalý Kamyon Çekici Asfalt Aracý Arazöz Jetting(Kuka) Vidanjör Vakumlu Vakumlu Jetting Traktör Paletli ve Lastikli Hidromek Mini Yükleme Ýþ Makinalarý Forklift GENEL TOPLAM

76 2 44 3 7 132

Binek Minibüs Kamyonet Kamyon Hidromek GENEL TOPLAM

11 adet ana pompa istasyonu 34 ünite, 2 adet lokal amaçlý pompa istasyonu 11 ünite, 6 adet acil terfi pompa istasyonu 7 ünite, 8 adet atýksu pompa istasyonu 18 ünite, 261.890 m3 kapasiteli 78 adet depo, 124 adet derin kuyu.

Kiralanan Araçlar

c– Pompa Ýstasyonlarý, Su depolarý, Kuyular

* 2008 Haziran Sonu

013


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

D- TEMEL POLÝTÝKALAR VE ÖNCELÝKLER * Kurumsal geliþim ve iyi yönetiþim anlayýþýnýn pekiþtirilmesi, * Su kültürü ve bilincinin oluþturulmasý, * Kentsel geliþim stratejisi doðrultusunda alt yapý(içmesuyu, kanalizasyon, yaðmursuyu) yatýrýmlarýnýn planlanmasý ve oluþturulmasý, * Çevre ve su kaynaklarýnýn korunmasýna yönelik politikalarýn geliþtirilmesi, * Bilgi Teknolojileri takip edilmesi ve kullanýmýnýn saðlanmasý. Buski Genel Müdürlüðünün sunduðu hizmetler: -Ýçme, kullanma ve endüstri suyunun temini ve ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmasý, - Kullanýlmýþ sularýn toplanmasý, yerleþim yerlerinden uzaklaþtýrýlmasý, arýtýlmasý ve uygun bir deþarja verilmesi. - Yaðýþ sularýnýn yerleþim bölgelerinden uzaklaþtýrýlmasý ve en yakýn tahliyeye baðlanmasý, - Bölge içindeki (Belediye sýnýrlarý dýþýnda olsa dahi) su kaynaklarýunýn kirletilmesinin önlenmesi, Yukarýda sayýlan görevleri yaparken gerek duyulan her türlü malzemelerin satýn alýnmasý ve kamulaþtýrmalarýn yapýlmasý.

014


Genel Bilgiler

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

E- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER Cari Oran : Cari Oran, dönen varlýklarýn kýsa vadeli borçlara oranýný gösterir. YILLAR

2004

2005

2006

2007

2008

2001

%1.79

%0.20

%2.47

%1,95

%2,06

Bu oranýn 2006 yýlý itibariyle artýþ göstermesi varlýklardaki artýþa karþýlýk borçlardaki azalýþý ifade etmektedir. Borçlanma Oraný : Finansal yapý içinde kurum borçlarýnýn özkaynaða oranla aðýrlýðýný yansýtmaktadýr. Bu deðerin 2’nin altýnda olmasý riskin azaldýðýný gösterir. YILLAR

2004

2005

2006

2007

2008

2001

%0.66

%0.55

%0.63

%0,39

%0,28

Deðerlerin düþük olmasý kurum açýsýndan finansal bir riskin olmadýðýný göstermektedir. Su iþletmeleri için en önemli performans kriteri su kayýp / kaçak oranýdýr. Bu deðerin yüksek olmasý halinde kurumun genel performansýnýn iyi olduðu söylenemez. Daha önceki yýllarda %65 olan su kayýp / kaçak oraný merkezde 2007 yýlý sonunda %26 seviyelerine indirilmiþtir. Su iþletmelerinin ikinci performans kriteri 1000 abone baþýna düþen tüm personel sayýsýdýr. Ýyi bir iþletmede 1000 abone baþýna düþen tüm personel sayýsý 1-1,5 arasýnda olmalýdýr. Geçmiþ yýllarda 1000 abone baþýna düþen tüm personel sayýsý 4.04 iken 2005 yýlýnda 1.62, 2006 yýlýnda 1.66, 2007 yýlýnda 1.60 olmuþtur. Ýþletme giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oraný %25-30 arasý ise performans kriteri olarak iyi kabul edilmektedir. 2006 yýlýnda %30 olan oran, 2007 yýlýnda %25’e indirilmiþtir. Tüm personel giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oraný %10-15 arasýnda olmasý halinde performansýn iyi olduðu söylenebilir. 2005-2007 yýllarý arasýnda personel giderlerinin öz kaynak bütçesine oraný %15 olarak gerçekleþmiþtir. Yatýrým giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oraný %40 ve üzerinde olmasý halinde performansýn tatmin edici olduðu söylenebilir. Yatýrým gideri oranlarýna baktýðýmýzda ; 2005 yýlýda %50, 2006 yýlýnda %65, 2007 yýlýnda da %56’lara ulaþmýþtýr. Buski’nin 2005 yýlý tahsilat / tahakkuk oraný %94, 2006 yýlýnda tahsilat / tahakkuk oraný %92, 2007 yýlýnda ise %97’dir. Bu oranýn %90’nýn üzerinde olmasý halinde performans yönünde kabul edilebilir. %95 civarýnda olmasý halinde baþarýlý, %98 civarýnda ise çok baþarýlý olarak deðerlendirilmektedir.

015


Performans Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

A- STRATEJÝK AMAÇLAR VE HEDEFLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1- ÖNCELÝKLÝ STRATEJÝK AMAÇ VE HEDEFLER

1.

2.

STRATEJÝK AMAÇ . :Hizmet alanýmýz içerisindeki yerleþim yerlerine içilebilir saðlýklý su ulaþtýracak yeni içmesuyu þebekeleri döþemek, þebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazýrlamak, isale hatlarýný döþemek, evsel baðlantý yapmak, yeni su depolarý ve derin kuyu açmak. A1 H1

2008-2012 yýllarý arasýnda 1250 km yeni þebeke hattý döþemek ve þebeke rehabilitasyonu yapmak.

A1 H2

2008-2012 yýllarý arasýnda 76 km isale hattý döþemek.

A1 H3

2008-2012 yýllarý arasýnda 55 adet su deposu yapmak.

A1 H4

2010 yýlý sonuna kadar 250 km. avan veya uygulama içmesuyu projesi hazýrlamak.

A1 H5

Mevcut yer altý suyu kapasitesini % 100 artýrmak için derin kuyu açmak

STRATEJÝK AMAÇ . :Küresel ýsýnmanýn Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarýnýn verimli kullanýmýný saðlamak amacý ile pýnar kaynaklarýný ýslah etmek. A2 H1

3.

2012 yýlýna kadar 25 km. pýnar kaynaklarý ýslahý yapmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Hizmet alanýmýz içerisindeki yerleþim yerlerine içilebilir saðlýklý su ulaþtýrarak kaçak su oranýný düþürmek. A3 H1

2008 yýlý sonuna kadar merkezde kaçak su oranýný % 24'ün altýna düþürmek ve 2012 yýlýna kadar bu oraný korumak.

A3 H2

2012 yýlýna kadar B.B.B. hizmet alaný içerisindeki su patlak ihbarlarýna müdahale zamanýný 16 saate indirmek.

A3 H3

2012 yýlý sonuna kadar 10 yýllýk kullaným ömrünü doldurmuþ 446.726 adet sayacýn yenilenmesini saðlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçlarý alýp abonelik iþlemlerini tamamlamak.

A3 H4

Merkezdeki kayýt dýþý su oranýný (% 24) korumak için sayaçlarý yenilemek, ihbarlarý deðerlendirmek, denetim ekibini kurmak.

A3 H5

Yeni katýlan belediyelerde 2008 yýlýnda kaçak su oranlarýný tespit etmek.

016


Performans Bilgileri

4.

5.

6.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJÝK AMAÇ . :Genel Müdürlüðümüz hizmet alanlarýndaki yerleþim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içmesuyu saðlamak. A4 H1

Su kaynaklarý havzalarýnda bulunan iþ yerlerini ve yerleþim yerlerini tesbit etmek.

A4 H2

2012 yýlýna kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve Saðlýk Bakanlýðý Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda yönetmelik þartlarýna %100 uygun suyu þehre vermek.

A4 H3

Sorumluluk alanýmýzda bulunan yerleþim yerlerindeki su kaynaklarýnda ve þebekeleride en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayýlarýnda, 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alýnýp kontrol etmek.

A4 H4

Görev ve sorumluluk alanýmýzda kalan yerleþim yerlerindeki içme suyu kaynaklarýnýn ve þebekelerinin dezenfeksiyon iþlemlerini %100 olarak tamamlanmak.

A4 H5

2012 yýlýna kadar 1 adet laboratuvar kurmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Görev ve sorumluluk alanýmýz içinde kalan yerleþim bölgelerinde mevcut atýksu hatlarýnýn rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yaðmursuyu hatlarý döþeyerek birleþik sistem çalýþan atýksu hatlarýný ayýrmak, atýksu depolarý yapmak, atýksu ve yaðmursularýný çevreye zarar vermeden uzaklaþtýrmak, atýksularýn arýtma tesislerine, yaðmursularýnýn derelere akýtýlmasýný saðlayarak Bursamýzý temiz tutmak. A5 H1

2008-2009 yýllarý arasýnda Nilüfer ve Doðancý Barajý Su Alma Havzasýndaki Köylere 25 Adet Atýk Su Deposu (Foseptik) yapmak.

A5 H2

2008-2012 yýllarý arasýnda BBB sýnýrlarý içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattý ve 250 km'lik yaðmur suyu hattý döþemek.

A5 H3

2008-2010 yýllarý arasýnda Nilüfer deresine baðlý deþarj kanallarý ve yan derelerin tamamýný ýslah etmek.

A5 H4

2010 yýlý sonuna kadar yaðmursuyu ve kanalizasyon hatlarýna ait 300 km avan veya uygulama projesi hazýrlamak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Genel Müdürlüðümüz hizmet alanlarýndaki yerleþim yerlerine atýk sularýn yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deþarj edilmesini saðlamak. A6 H1

Doðu ve Batý AAT’leri ile Hamitler Kent Katý Atýk Süzüntü Suyu Arýtma Tesisinin iþletimini saðlamak.

A6 H2

Gemlik Atýksu Ön Arýtma Tesisi ve Derin Deniz Deþarjý yapmak.

A6 H3

Kurþunlu Atýksu Ön Arýtma Tesisi ve Derin Deniz Deþarjý yapmak.

A6 H4

Küçükkumla Mevcut Deniz Deþarjý Rehabilitasyonunu yapmak.

A6 H5

Gemlik Biyolojik Atýksu Arýtma Tesisi'ni yapmak.

017


Performans Bilgileri

7.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

A6 H6

Mudanya Biyolojik Atýksu Arýtma Tesisi'ni yapmak.

A6 H7

Zeytinbaðý Atýksu Ön Arýtma Tesisi ve Derin Deniz Deþarjý Tesislerini yapmak.

A6 H8

Akçalar-Gölyazý Biyolojik Atýksu Arýtma Tesisi'ni yapmak.

A6 H9

Mikrobiyoloji Laboratuarýný tamamlamak ve devreye almak.

A6 H10

Atýksu Labratuarýna ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak

A6 H11

Ýlçe Belediyelerin mevcut Atýksu Artýtma Tesisleri’ne iliþkin atýksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansýný izlemek.

A6 H12

BUSKÝ Atýksu Havzalarý Kalite Ýzleme Danýþmanlýk Hizmeti almak.

A6 H13

BUSKÝ AAT çýkýþ suyundan sulama suyu elde etmek.

A6 H14

BUSKÝ Atýksularýn Kanalizasyona Deþarj Yönetmeliði hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alaný içinde kalan iþletmelerin Atýksu Deþarj Ýzni iþlemlerini gerçekleþtirmek.

A6 H15

Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn 2005/5 sayýlý genelgesi doðrultusunda, Atýksu Arýtma Tesisi Proje Onaylarýný süresi içerisinde yapmak.

A6 H16

Doðu ve Batý AAT' de Çamur Kurutma Tesisini yapmak.

A6 H17

BUSKÝ hizmet alanýmýzdaki dereleri temizlemek ve atýksu deþarjlarýnýn önlenmesini saðlamak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Bursa Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içerisinde bulunan yerleþim alanlarýndaki mevcut içmesuyu, yaðmursuyu ve kanalizasyon þebekeleri ile atýksu ve içmesuyu arýtma tesislerinin bakým ve onarýmlarýný yapmak. A7 H1

Atýksu Arýtma Tesisleri'nde bakým-arýza-onarým-iþletme faaliyetlerinin her yýl yapýlmasýný saðlamak.

A7 H2

Doburca Ýçmesuyu Arýtma Tesisleri'nin bakým ve onarýmlarýný her yýl yapmak.

A7 H3

Gemlik Ýçmesuyu Arýtma Tesisleri'nin bakým ve onarýmlarýný yapmak.

A7 H4

2008-2012 yýllarý arasýnda kanalizasyon - yaðmursuyu hatlarýnýn temizliðini ve bakýmlarýný periyodik olarak yapmak.

A7 H5

2008-2012 yýllarý arasýnda bakým onarým faaliyetleri kapsamýnda merkezde toplam 125.000 m. kanalizasyon ve yaðmursuyu þebekesi ile 25.000 m içmesuyu þebekesi rehabilitasyonu yapmak.

018


Performans Bilgileri

8.

A7 H6

2008-2012 yýllarý arasýnda bakým ve onarým faaliyetleri kapsamýnda Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlý ve Kestel Þube Müdürlükleri sorumluluk alanlarýnda 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yaðmursuyu ve kanalizasyon þebeke rehabilitasyonu yapmak.

A7 H7

5216 sayýlý yasa ile hizmet alanýmýza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yýlýna kadar her yýl periyodik bakým ve onarýmlarýný yapmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Bursa Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan yerleþim alanlarýnda yapýlan altyapý çalýþmalarý sonrasýnda bozulan asfalt yollarýn yama ve onarýmýný yaparak trafik akýþýna verilen zararý min. indirmek. A8 H1

9.

11.

2011 yýlý sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arýzalarýna en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yýlýnda bu oraný korumak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Abonelik iþlemlerinin kolaylaþtýrýlmasýný saðlamak ve abone itiraz sayýsýný azaltmak. A10 H1

2012 yýlý sonuna kadar abonelik sözleþmelerinin 1 günde yapýlmasýný temin etmek.

A10 H2

2012 yýlý sonuna kadar abone itiraz sayýsýný % 50 oranýnda azaltmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Kuyu suyu (yeraltý suyu) kullanýcýlarýnýn tespitlerinin ve abonelik iþlemlerinin yapýlmasýný saðlamak ve buna baðlý olarak gelirimizi arttýrmak. A11 H1

12.

2012 yýlýna kadar altyapý çalýþmalarý sýrasýnda asfalt yollara verilen hasarlarýn onarým süresini 7 güne indirmek.

STRATEJÝK AMAÇ . : Ýçmesuyu ve kanalizasyon arýzalarýna müdahale süresini minimuma indirerek vatandaþ memnuniyetini arttýrmak. A9 H1

10.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

2012 yýlý sonuna kadar kuyusuyu (yeraltý suyu) gelirlerini % 40 arttýrmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Tahsilat oranýný arttýrmak.

A12 H1

2012 yýlý sonuna kadar tahsilat oranýnýn %98 'e çýkartýlmasýný saðlamak.

019


Performans Bilgileri

13.

STRATEJÝK AMAÇ . :Borçlarý en aza indirmek amacý ile ön ödemeli sayaç uygulamasýna geçmek. A13 H1

14.

16.

2009 yýlýnda 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini saðlamak.

STRATEJÝK AMAÇ . : Müþteri ve çalýþan memnuniyetinin arttýrýlmasý ve iyi yönetiþim gereði olarak, çaðýn gereklerine uygun hizmet binalarý ve sosyal alanlarý BUSKÝ'ye kazandýrmak A15 H1

2010 yýlý sonuna kadar "Yeni Abone Binasý"ný tamamlayarak hizmete açmak

A15 H2

2011 yýlý sonuna kadar BUSKÝ bünyesinde çalýþan personelin çocuklarýna hizmet sunacak kreþ açmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Günümüze kadar gelmiþ yada tahrip olarak kullanýlamaz halde bulunan tesçilli tarihi su yapýlarýný restore etmek ve günümüzden geleceðe taþýmak. A16 H1

17.

2011 yýlýnda en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :AB kriterlerine göre abone sayaçlarýnýn doðru ve saðlýklý testlerinin yapýlmasý amacý ile sayaç test istasyonunu yenilemek. A14 H1

15.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

2012 yýlý sonuna kadar tesçilli tarihi su yapýlarýnýn tümünü restore ederek Bursaya kazandýrmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Genel Müdürlüðümüz personeline çeþitli konularda, zaman ve sürelerde eðitim vermek. A17 H1

BUSKÝ Genel Müdürlüðü personelinin Atýksu Arýtma Tesisleri hakkýnda 2008 sonuna kadar eðitim vermek.

A17 H2

Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleþen kiþi baþýna düþen mesleki ve teknik eðitim süresini 2012 yýlýna kadar 21 saate çýkarmak.

A17 H3

2012 yýlýna kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olmasý halinde temel davranýþ biçimlerini öðrenmesini saðlamak amacýyla eðitim vermek.

020


Performans Bilgileri

18.

19.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

A17 H4

Genel Müdürlüðümüz personeline 2010 yýlýna kadar bina tahliyesi, yangýn söndürme cihazlarý kullanýmý konusunda ayrýca arama kurtarma ekip personeline de, arama kurtarma konularýnda eðitim vermek.

A17 H5

Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yýl tabanca atýþ eðitimi vermek.

A17 H6

Web tabanlý "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleþtirmek ve personelin teknolojik geliþmeleri takip edebilmesi için her yýl gerekli eðitimlerin alýnmasýný saðlamak

A17 H7

Ýki ayda bir kere kurum personeline ilk yardým eðitimi verilmesini saðlayarak 2010 yýlý sonuna kadar tüm personeli ilk yardým konusunda eðitmek.

STRATEJÝK AMAÇ . :Coðrafi Bilgi Sistemlerini geliþtirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek. A18 H1

BUSKÝ hizmet sýnýrlarý içinde kalan yerleþim alanlarýnda imalatý yapýlan kanalizasyon ve yaðmursuyu hatlarýný güncelleyerek, mevcut Coðrafi Bilgi Sistemine aylýk olarak aktarmak ve tamamlanan iþlerin %100 iþ sonu projelerini hazýrlamak.

A18 H2

Kanalizasyon Daire Baþkanlýðý bünyesinde imalatý yapýlan kanalizasyon ve yaðmursuyu yatýrýmlarýna ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yýlýna kadar 10 güne düþürmek.

A18 H3

2008 - 2010 yýllarý arasýnda BUSKÝ hizmet sýnýrlarýný ve yakýn çevresini kapsayan (yaklaþýk 3500 km²) alanda 1500 km² alanýn 1/1000 ölçekli sayýsal fotogrametrik harita yapým projesini gerçekleþtirmek.

A18 H4

Ýlgili Daire Baþkanlýklarýnýn yýl itibarýyla belirlediði Ýçmesuyu, Atýksu ve Yaðmursuyu yatýrýmlarýna ait konum kontrol ölçmelerini aylýk olarak yapmak ve süreyi 2010 yýlýna kadar 10 güne düþürmek.

A18 H5

Ýlgili Daire Baþkanlýklarýnýn yýl itibarýyla belirlediði, altyapý uygulama ve kamulaþtýrma projelerinin, ayrýca bu projelere altlýk olan imar planlarýnýn araziye aplikasyonunun tamamýný yapmak ve 2012 yýlýna kadar süreyi 5 güne düþürmek.

A18 H6

2012 yýlý sonuna kadar BUSKÝ' ye abone olan vatandaþlarýn harita üzerinde takibinin yapýlabilmesi için abonelik bilgilerinin iliþkilendirilmesini tamamlamak.

A18 H7

2012 yýlý sonuna kadar BUSKÝ' ye abone olan vatandaþlarýn harita üzerinde takibinin yapýlabilmesi için abonelik bilgilerinin iliþkilendirilmesini güncel tutmak.

A18 H8

Mülkiyeti BUSKÝ Genel Müdürlüðüne ait olan ve mülkiyeti baþka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacýna yönelik BUSKÝ Genel Müdürlüðünün kullanýmýnda bulunan tüm taþýnmazlarýn envanterini çýkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.

A18 H9

BUSKÝ Genel Müdürlüðü lehine irtifak hakký kurulan tüm taþýnmazlarýn envanterinin çýkarýlarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Genel Müdürlüðümüz yatýrým programýnda yeralan altyapý ve üstyapý imalatlarý için gerekli kamulaþtýrma iþlemlerini yürütmek ve sonuçlandýrmak. A19 H1

2012 yýlýna kadar yýllýk talep edilen kamulaþtýrma projelerinin %90'ýný karþýlar hale gelmek.

021


Performans Bilgileri

20.

STRATEJÝK AMAÇ . : Genel Müdürlüðümüz iþgücü politikalarýný çaðýn gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek. A20 H1

21.

24.

Nitelikli personel çalýþtýrýlmasý gereken hizmetlere iliþkin hizmet alýmý yapmak.

STRATEJÝK AMAÇ . : Lise ve üniversite öðrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin geliþimlerine ve geleceðin nitelikli iþgücü oluþumuna katký saðlamak. A22 H1

23.

Yasal mevzuatlar dorrultusunda emekliliði dola iþçi personelin emeklilik iþlerini yaparak 596 olan iþçi sayýsýný 2012 yýlý sonuna kadar 417’ye çekmek.

STRATEJÝK AMAÇ . : Norm kadro yönetmeliði doðrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alýmý ile yürütülmesi doðrultusunda politikalar geliþtirmek. A21 H1

22.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Meslek lisesi ve üniversite öðrencilerine her yýl kurumumuzda staj yapma imkaný saðlamak.

STRATEJÝK AMAÇ . : Genel Müdürlüðümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalýþmalarýný yapmak ve afetlerin en az zararla atlatýlmasýný saðlamak. A23 H1

Genel Müdürlüðümüz yangýn güvenlik tedbirlerinin sürekli iþler halde tutulmasýný saðlamak.

A23 H2

Genel Müdürlüðümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazýr bulundurmak.

STRATEJÝK AMAÇ . : Genel Müdürlüðümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak. A24 H1

Tüm hizmet alanýmýz dahilinde su depolarý, pompa istasyonlarý ve derin kuyularýn araçlý kontrol iþlemlerini düzenlemek.

A24 H2

Tüm hizmet alanýmýz dahilinde su depolarý, pompa istasyonlarý ve derin kuyularýn araçlý kontrol ekiplerince, 24 saat içersinde kontrollerini yapmak.

022


Performans Bilgileri

25.

STRATEJÝK AMAÇ . : Genel Müdürlüðümüz personelinin saðlýk kontrollerini yapmak, gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek. A25 H1

26.

27.

29.

Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacý ile týbbi cihazlar almak.

STRATEJÝK AMAÇ . : SCADA sistemini yapmak.

A26 H1

2009 yýlý sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.

A26 H2

SCADA Sisteminin uygulanmasý için gerekli alt yapýnýn 2008 yýlýnda %100'ünü yapmak ve sonraki her yýl %5 oranýnda iyileþtirmek.

STRATEJÝK AMAÇ . : Çelik borudan yapýlmýþ içmesuyu hatlarýný korozyondan korumak.

A27 H1

28.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Ýçmesuyu Daire Baþkanlýðýnýn teslim edeceði ana isale hatlarý ile depolarýn beslenme zonlarýnýn her yýl katodik korumalarýný yapmak.

STRATEJÝK AMAÇ . : Genel Müdürlüðümüz bünyesindeki araçlarýn tamamýný takip etmek, araçlarý verimli kullanmak. A28 H1

2008 yýlýndan 2012 yýlý sonuna kadar önem sýrasýna göre her yýl takip edilen araç sayýsýný arttýrmak.

A28 H2

Genel Müdürlük bünyesindeki personelin iþe gidiþ geliþlerini zamanýnda yapabilmeleri amacý ile personel taþýma hizmeti almak.

STRATEJÝK AMAÇ . : Yatýrým talepleri doðrultusunda ihale iþlemlerini ve sözleþme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak. A29 H1

Her yýl yatýrýmcý dairelerden gelen yatýrým taleplerine ait ihale iþlemleri ile sözleþme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.

A29 H2

BUSKÝ Genel Müdürlüðündeki yatýrýmcý daire baþkanlýklarýna ait teknik þartnameleri hazýrlayarak sonuçlandýrmak.

A29 H3

Yatýrýmcý daire baþkanlýklarýndan gelen hakediþleri Genel Müdürlük Makamýnýn onayýndan önce en doðru þekilde incelemek.

023


Performans Bilgileri

30.

31.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

A29 H4

Ýlgili daire baþkanlýklarýndan gelen yýl içi hakediþlerin 2012 yýlý sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .

A29 H5

Yatýrýmcý daire baþkanlýklarýndan 2012 yýlý sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakediþini Genel Müdürlük Makamýnýn onayýndan önce en doðru þekilde incelemek.

STRATEJÝK AMAÇ . :Bilgi toplumuna geçiþ için teknolojik biliþim altyapýsýný kurup, yeni projeler uygulamak. A30 H1

Kurum içi yazýþmalarda, yasal düzenlemeler ýþýðý altýnda 2009 yýlý sonuna kadar kâðýtsýz ofis uygulamasýný %100 iyileþtirmek ve sonraki yýllarda da her yýl %10 geliþtirmek.

A30 H2

Kurumun web sitesini "www.buski.gov.tr" öneri ve talepler doðrultusunda her yýl %20 iyileþtirmek ve 3 yýlda bir ana sayfa tasarýmýný %100 yenilemek.

A30 H3

2008-2012 yýllarý arasýnda kurumumuza ait sistem odasýndaki sunucularýn 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.

A30 H4

Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanmasý için gerekli alt yapýyý 2011 yýlýnda Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.

A30 H5

Lisanslarý 2012 yýlýna kadar %100 yenilemek.

A30 H6

Her yýl Genel Müdürlüðümüzün biliþim güvenlik sistemlerinin iyileþtirilmesini saðlamak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Web tabanlý "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleþtirmek.

A31 H1

Arþiv Yönetim Sisteminin yazýlým altyapýsýný 2010 yýlýnda %100 saðlamak, her yýl donaným altyapýsýný %20, yazýlým altyapýsýný da %10 iyileþtirmek.

A31 H2

Ambar Yönetim Sistemini 2008 yýlýnda %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yýl %20 iyileþtirmek.

A31 H3

Kurumda kullanýlan mevcut yazýlýmlarýn 2008-2012 yýllarý arasýnda %100 entegrasyonunu saðlamak ve yeni yazýlýmlarý mevcut yazýlýmlara entegre etmek.

A31 H4

Kurum içi haberleþme aðýný 2008-2012 yýllarý arasýnda %100 iyileþtirmek.

A31 H5

Kurumda kullanýlan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yýllarý arasýnda her yýl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteði ve yýllýk periyodik bakýmýný yapmak.

024


Performans Bilgileri

32.

33.

STRATEJÝK AMAÇ . :Kurumun biliþim teknolojisi yönünden fiziksel yapýsýný iyileþtirmek.

A32 H1

Sistem odasýný teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayýp 2009-2010 yýllarý arasýnda yapýmýný saðlamak.

A32 H2

2010 yýlýnda yeni Abone Ýþleri Daire Baþkanlýðý binasý içerisinde, yeni Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý binasýný yapmak.

A32 H3

Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yýlýnda %20 yenilemek ve diðer yýllarda %20 iyileþtirmek.

STRATEJÝK AMAÇ . :Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileþtirmek kamunun bilgi ve iletiþim teknolojilerinden istifade ederek iþ dünyasý ve vatandaþlara kaliteli, hýzlý, þeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler saðlanmasýný temin etmek. A33 H1

34.

35.

e-buski uygulamasýný 2008-2012 yýllarý arasýnda %100 geliþtirmek ve üye sayýsýný arttýrmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olaðan teftiþleri gerçekleþtirmek, baþvurulan konulara iliþkin ön incelemeleri yapmak. A34 H1

2009 yýlý sonuna kadar tüm dairelerin olaðan teftiþlerini gerçekleþtirmek

A34 H2

2010 yýlý sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandýrmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Kurum çalýþanlarýnýn motivasyonunun artýrýlmasý ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini saðlamak. A35 H1

36.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

2012 yýlýna kadar kurum personeline yönelik her yýl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.

STRATEJÝK AMAÇ . :Personelimiz performansýný yükseltmek amacý ile temiz ve rahat çalýþma ortamlarý hazýrlamak. A36 H1

Ýç ve dýþ mekan temizliði, evrak taþýma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttýrmak.

025


Performans Bilgileri

37.

STRATEJÝK AMAÇ . :Genel Müdürlüðümüz bünyesinde 2000 yýlýndan beri devam eden Hizmet Masasý çalýþmalarý kapsamýnda, vatandaþtan gelen her türlü (þahsen, telefon, fax, internet, v.b.) þikayet öneri ve katkýlarýn (ÞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafýndan incelenip deðerlendirerek çözüm üretmek. A37 H1

38.

39.

A38 H1

Genel Müdürlüðümüz bütçesini yasal süresi içinde hazýrlamak ve Kasým ayýndaki Genel Kurula sunmak.

A38 H2

Genel Müdürlüðümüz Stratejik Plan Raporunu beþ yýlda bir hazýrlamak ve talepler doðrultusunda 2 yýlda bir revize etmek.

A38 H3

Her yýl Genel Müdürlüðümüz Performans Programýný hazýrlamak.

A38 H4

Her yýl Genel Müdürlüðümüz bir önceki mali yýlýna ait “Kesin Hesabý” hazýrlayarak Mayýs ayýnda Genel Kurul onayýna sunmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yýllarý Stratejik Plan Raporu ve her yýl hazýrlanacak Performans Programý ile uyumlu hale getirmek. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliþtirmek ve dýþ denetime hazýrlanmak.

STRATEJÝK AMAÇ . : Genel Müdürlüðümüze ait her yýl hazýrlanan Bütçe ve Performans Programýndaki hedeflerin gerçekleþme durumunu tespit etmek, gerekli raporlarý hazýrlamak.

A40 H1

41.

2012 yýlýna kadar þikayetleri doðrultusunda vatandaþa teyit bildirim süresi olan 48 saatti korumak ve þikayet sayýsýný her yýl %10 oranýnda azaltmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Harcama birimlerinden alýnan talepleri konsolide ederek, kurumun iþletme, yatýrým ve finansman harcamalarýna ait etkin mevzuata uygun, mali kaynaklarýn ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýlmasýna yönelik Genel Müdürlüðümüz Stratejik Planý ve Performans Programý ile uyumlu kurum Bütçesini ve yýlý içinde yapýlan harcamalara iliþkin “Kesin Hesabý”ný hazýrlamak.

A39 H1

40.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Her yýl yasal süresi içinde Genel Müdürlüðümüz Faaliyet Raporunu hazýrlamak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Su þehri Bursa’mýzý güzelleþtirmek amacý ile çevre düzenlemeleri, bakým onarým faaliyetleri ve su havuzlarý yapmak ve iþletmek. A41 H1

Hizmet alanýmýzdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarýnýn kesintisiz iþletimini saðlamak.

026


Performans Bilgileri

42.

43.

44.

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJÝK AMAÇ . :BUSKÝ Genel Müdürlüðü'nü ilgilendiren hukuki konularý en kýsa sürede sonuçlandýrmak. A42 H1

Devam etmekte olan davalarýn % 90'ýný 2009 yýlý sonuna kadar sonuçlandýrmak.

A42 H2

BUSKÝ Genel Müdürlüðü'ne gelen her türlü tebligatý almak, süresi içerisinde cevaplandýrmak, ilgili mercilere tevdi etmek.

STRATEJÝK AMAÇ . :BUSKÝ Genel Müdürlüðü'nü ilgilendiren dava dosyalarýna ait arþiv sistemini oluþturmak. A43 H1

2009 yýlý sonuna kadar dosya arþiv sistemini oluþturmak.

A43 H2

2010 yýlýnda arþiv sistemine elektronik ortama aktarmak.

STRATEJÝK AMAÇ . :Geçmiþ yýllarda tamamlanmýþ olan iþlerle ilgili Kesin Hesap hakediþi yapmak. A44 H1

Tamamlanmýþ iþlerle ilgili Kesin Hesap Hakediþi yapmak.

027


Performans Bilgileri 2- ÖNCEKÝ YILLAR HEDEFLERÝ VE SAPMALARI

028

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

029

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

030

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

031

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

032

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

033

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

034

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

035

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

036

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

037

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

038

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

039

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

040

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

041

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

042

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

043

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

044

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

045

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

046

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

047

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

048

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

049

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

050

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

051

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

052

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

053

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

054

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

055

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

056

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

057

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

058

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

059

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

060

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

061

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

062

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

063

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

064

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

065

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

066

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

067

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

068

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

069

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

070

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

071

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

072

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

073

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

074

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

075

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

076

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

077

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

078

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

079

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

080

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

081

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

082

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

083

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

084

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

085

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

086

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

087

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

088

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

089

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

090

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

091

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri A- PERFORMANS HEDEFLERÝ 1- Genel Yönetim Hizmetleri a- Genel Müdür b- Genel Müdür Yardýmcýlarý c- Yönetim Kurulu Üyeleri d- Ýç Denetçiler 2- Ana Hizmetler a- Abone Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý b- Arýtma Tesisleri Dairesi Baþkanlýðý c- Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý d- Kanalizasyon Dairesi Baþkanlýðý 3- Yardýmcý Hizmetler a- Bilgi Ýþlem Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý b- Emlak Ýstimlak Dairesi Baþkanlýðý c- Elektrik Mak. ve Malz. Ýkmal Dairesi Baþkanlýðý d- Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hiz. Dairesi Baþkanlýðý e- Ýþletmeler Dairesi Baþkanlýðý f- Plan Yatýrým ve Ýnþaat Dairesi Baþkanlýðý g-Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý 4- Danýþmanlýk ve Denetim Hizmetleri a- Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý b- Hukuk Müþavirliði c- Sivil Savunma Uzmanlýðý d- Ýhale ve Kesin Hesap Þube Müdürlüðü e- Uzman Tabiplik

092

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


G

enel Yönetim Hizmetleri

Genel Müdür Genel Müdür Yardýmcýlarý Yönetim Kurulu Üyeleri Ýç Denetçiler


Performans Bilgileri

093

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


A

na Hizmetler

Abone Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý

Arýtma Tesisleri Dairesi Baþkanlýðý

Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý

Kanalizasyon Dairesi Baþkanlýðý


Performans Bilgileri Abone Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý

094

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

Abone Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

095

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

096

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

097

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

098

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

099

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

100

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

101

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Arýtma Tesisleri Dairesi Baþkanlýðý

102

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

103

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Arýtma Tesisleri Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

104


Performans Bilgileri

105

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

106

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

107

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

108

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

109

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

110

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

111

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

112

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

113

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

114

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

115

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

116

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

117

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

118

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

119

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý

Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

120

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

121

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

122

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

123

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

124

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Kanalizasyon Dairesi Baþkanlýðý

Kanalizasyon Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

125

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

126

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

127

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

128

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

129

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Y

ardýmcý Hizmetler

Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý

Emlak Ýstimlak Dairesi Baþkanlýðý

Elk. Mak. ve Malz. Ýkmal Dairesi Baþkanlýðý Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý Ýþletmeler Dairesi Baþkanlýðý Plan Yatýrým ve Ýnþaat Dairesi Baþkanlýðý Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý


Performans Bilgileri Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý

130

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

131

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

132

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

133

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

134

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

135

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

136

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

137

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

138

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

139

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

140

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

141

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

142

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Emlak Ýstimlak Dairesi Baþkanlýðý

143

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

Emlak Ýstimlak Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

144

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

145

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

146

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

147

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

148

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

149

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Elk. Mak. ve Malz. Ýkmal Dairesi Baþkanlýðý

Elk. Mak. ve Malz. Ýkmal Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

150


Performans Bilgileri

151

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

152

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

153

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

154

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

155

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

156

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý

Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

157


Performans Bilgileri

158

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

159

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

160

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

161

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Ýþletmeler Dairesi Baþkanlýðý

162

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

Ýþletmeler Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

163

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

164

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

165

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

166

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

167

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

168

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

169

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

170

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Plan Yatýrým ve Ýnþaat Dairesi Baþkanlýðý

Plan Yatýrým ve Ýnþaat Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

171

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

172

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

173

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

174

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

175

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

176

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

177

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

178

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý

Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý’nýn rapor yýlllarý bütçesi

179

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

180

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

181

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


D

anýþmanlýk Hizmetler

Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Hukuk Müþavirliði Sivil Savunma Uzmanlýðý Ýhale ve Kesin Hesap Þube Müdürlüðü Uzman Tabiplik


Performans Bilgileri Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý

Teftiþ Kurulu rapor yýlllarý bütçesi

182

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

183

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Hukuk Müþavirliði

Hukuk Müþavirliði rapor yýlllarý bütçesi

184

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

185

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

186

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

187

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Sivil Savunma Uzmanlýðý

Sivil Savunma Uzmanlýðý rapor yýlllarý bütçesi

188

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

189

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

190

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

191

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

192

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Ýhale ve Kesin Hesap Þube Müdürlüðü

Ýhale Kesin Þube Müdürlüðü rapor yýlllarý bütçesi

193

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

194

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

195

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

196

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri Uzman Tabipliði

Uzman Tabiplik rapor yýlllarý bütçesi

197

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

199

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

B- PERFORMANS HEDEFLERÝNE ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR

200


Performans Bilgileri

201

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

202

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

203

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

204

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

205

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

206

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

207

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

208

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

209

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

210

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

211

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

212

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

213

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

214

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

215

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

216

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

217

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

218

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

219

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

220

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

221

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

222

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

223

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

224

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

225

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

226

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

227

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

228

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

229

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

230

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

231

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

232

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Performans Bilgileri

233

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

GELÝR CETVELÝ

234


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

GELÝR AÇIK FAZLA

235


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

236


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

237


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

238


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

239


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

240


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

241


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

242


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

243


Bütçe Bilgileri

BURSA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ 2009 PERFORMANS PROGRAMI

BUSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2009 YILI MALÝ YILI BÜTÇESÝ Gelir Bütçe

Bütçe

1 Vergi Gelirleri 2 Sosyal Güvenlik Gel.

Gider Bütçe

Bütçe

1

Personel Giderleri

27.505.139,68

2

Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Pirimi Giderleri

4.725.073,78

3

Mal ve Hizmet Alým giderleri

4

Faiz Giderleri

3.393.000,00

33.279.854,56

5

Cari Transferler

3.464.916,04

6 Sermaye Gelirleri

450.000,00

6

Sermaye Giderleri

8 Alacaklardan Tahsil

500.000,00

7

Sermaye Transferleri

5.000,00

8

Borç Verme

1.000,00

9

Yedek Ödenek

3 Teþebbüs ve Mülki Gel.

233.270.145,44

4 Alýnan Baðýþ ve yrdm. 5 Diðer Gelirler

9 Red ve Ýadeler Gelir Bütçe Toplamý

Açýk Fazlasý TOPLAM

Gider Bütçe Toplamý

267.000.000,00 18.000.000,00 285.000.000,00

244

53.980.570,50

98.715.300,00

11.250.000,00 285.000.000,00


Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Halit KARASU Strateji Geliþtirme Þube Müdürü Nigar ETÝK UÐURBAÞ Çalýþma Grubu Dilek BAÞOL Arzu ERTEN Ý.Akýn YÜCEL Oktay YILDIZ Yüksel YILMAZ Mahmut AYÇÝÇEK Kübra KARABACAK Murat BÝLÝR


Buski 2009 Performans Programı  
Buski 2009 Performans Programı  

Buski 2009 Performans Programı

Advertisement