Page 1

8

200

FALÝYET RAPORU

BUSKÝ


Denetim ve danýþmanlýk hizmetleri


8

Faaliyet Raporu

200

kuruluþ analizi

BUSKÝ

1- TEFTÝÞ KURULU BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI Memur Kadrolu Ýþçi Geçici Ýþçi Büro iþçisi Per.Hiz.Alm. 1

YILLAR 2002

TOPLAM

1 1

-

-

-

-

2004

1 2

-

2

-

-

-

2

2005

-

-

-

2

2003

2

2006

2

-

-

2007

2

-

-

-

-

2

2008

2

-

-

-

1

3

FÝZÝKÝ KAYNAKLAR Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Buski Genel Müdürlüðü Acemler kampüsündeki 10 katlý ana hizmet binasýnýn 3. katýnda hizmet vermektedir. Baþkanlýkta 2 adet bilgisayar ve 2 adet yazýcý bulunmaktadýr. ORGANÝZASYON ÞEMASI Teftiþ Kurulu Baþkaný

Taþýnýr Kayýt Kontrol Yetkilisi*

Kalite Temsilcisi*

Mutemet*

Teftiþ Kurulu Þefi

SUNULAN HÝZMETLER 2008 yýlýnda 5 adet Ýnceleme Raporu, 7 adet Soruþturma Raporu düzenlenmiþtir. 2008 Yýlý Yapýlan Faaliyetlerin Daðýlýmý Grafiði 5 Adet Ýnceleme Raporu

42%

58%

7 Adet þoruþturma

003 109


8

Faaliyet Raporu

200

kuruluþ analizi

BUSKÝ

2- HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝ ÝNSAN KAYNAKLARI YILLAR 2002

Memur Kadrolu Ýþçi Geçici Ýþçi Büro iþçisi Per.Hiz.Alm. 4

4 3

-

-

-

-

-

3

-

5

1 2

5 6

2004

3 3

-

2005

4

-

-

2006

4

-

-

1 1

2007 2008

4 4

-

-

-

2003

TOPLAM

5

FÝZÝKÝ KAYNAKLAR Hukuk Müþavirliði hizmetlerini Abone Ýþleri Daire Baþkanlýðý ile paylaþtýðý BUSKÝ Genel Müdürlüðü ana hizmet binasýnýn yanýnda yer alan C Blok 2. katta yürütmektedir. Hukuk Müþavirliðinde 6 adet bilgisayar, 2 adet yazýcý bulunmaktadýr. ORGANÝZASYON ÞEMASI AVUKAT

Taþýnýr Kayýt Kontrol Yetkilisi*

Kalite Temsilcisi*

Mutemet*

Avukat

Servis Elemaný

SUNULAN HÝZMETLER 1- Daire Baþkanlýklarý tarafýndan tevdi edilen hukuki konular hakkýnda mütalaa vermek, hukuki konulara iliþkin iþlemleri yapmak. 2- Ýdare tarafýndan veyahut idare aleyhine açýlan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli idari ve mali kaza mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasýný saðlamak, bunlarýn dosyalarýný düzenlemek, kayýtlarýný tutmak.

110 003


8

Faaliyet Raporu

kuruluþ analizi

200

BUSKÝ

3- Davayý kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, temyiz, tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Genel Müdürlüðe görüþ bildirmek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarýna göre gereðini yapmak. 4- Hukuk Müþavirliði’nin katýlmasý gereken komisyonlara iþtirak etmek, 5- Ýdarenin görevlerine ait ilgili Daire Baþkanlýklarýna hazýrlanan tüzük, yönetmelik sözleþme ve þartname tasarýlarýný incelemek, 6- Teftiþ ve tahkik konusu olmuþ olaylarla ilgili olarak Hukuk Müþavirliðine intikal ettirilen raporlar hakkýnda gerekli kanun yollarýna baþvurmak. 7- Genel Müdürlüðe gelen hukukla ilgili her türlü tebligatý almak, tebliðlerin cevaplarýný hazýrlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini saðlamak. 8- Dava ve Ýcra takipleri ve sair adli faaliyetlere iliþkin yýllýk çalýþma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüðe sunmak. 9- Genel Müdürlükçe verilecek diðer görevleri ifa etmek.

111


8

Faaliyet Raporu

200

kuruluþ analizi

BUSKÝ

3- SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI YILLAR 2002

Memur Kadrolu Ýþçi Geçici Ýþçi Büro iþçisi Per.Hiz.Alm. 90

TOPLAM

90 84

-

-

-

-

1 1

-

84

-

92

2004

84 84

-

2005

85

2006

81

2 1

9 9

2007

77

2

9

1

-

89

2008

77

12

-

-

15

104

2003

97

FÝZÝKÝ KAYNAKLAR Sivil Savunma Uzmanlýðý BUSKÝ Genel Müdürlüðü Acemler Kampüsünde 10 katlý hizmet binasý 1. katta hizmet vermektedir.Ayrýca; Buski Acemler Kampüsü, Doburca Ýçmesuyu Arýtma Tesisi, Doðancý Barajý, Su Depolarý, Yýldýrým Bakým Onarým Hizmet Binasý ve Doburca Sosyal Tesislerinde mevcut güvenlik noktalarýnda, Su Depolarý ve Derin Kuyular ile Mobil Tahsilat Ýþlemlerinin güvenliði 24 saat görevli araçlarla, Sivil Savunma Uzmanlýðý personellerince yürütülmektedir. Sivil Savunma Uzmanlýðý bünyesinde; 24 saat esasýna uygun olarak görevli 4 adet binek araç, 4 adet bilgisayar, 1 adet yazýcý, Acemler Kampüsüne kurulu kamera sistemi, Doburca Ýçmesuyu Arýtma Tesislerine kurulu kamera sistemi, güvenlik görevlileri tarafýndan kullanýlmakta olan silah ve teçhizatlar ile akýllý kalem tur kontrol sistemi bulunmaktadýr. ORGANÝZASYON ÞEMASI Sivil Savuma Uzmaný

Taþýnýr Kayýt Kontrol Yetkilisi*

Kalite Temsilcisi*

Mutemet*

Koruma ve Güvenlik Þefi

Koruma ve Güvanlik Görevlisi

Servis Elemaný

003 112


8

Faaliyet Raporu

kuruluþ analizi

200

BUSKÝ

SUNULAN HÝZMETLER Genel Müdürlüðümüz Sivil Savunma Uzmanlýðý personellerince görev tanýmlarýnda belirtilen görevlerin yanýnda, ayrýca; 2008 yýlý içerisinde sunulan hizmetlerin baþlýcalarý þunlardýr. 1- Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Sivil Savunma Uzmaný Münir YILMAZ ile arama ve kurtarma ekibi tarafýndan, 25.02.2008 tarihinde Vahide Aktuð Ýlköðretim Okulunda, 26.02.2008 Atatürk Endüstri Meslek Lisesinde, 27.02.2008 tarihinde Dilek Özer Ýlköðretim Okulunda, 28.02.2008 tarihinde 23 Nisan Ýlköðretim Okulunda ve 29.02.2008 tarihinde Hasan Ali Yücel Lisesinde, toplam 4510 öðrenciye, afet anýnda bina tahliyesi, yüksek katlardan yaralý indirme, deprem anýnda hareket tarzý, yangýn söndürme cihazlarýnýn kullanýmý ve sivil savunmanýn görevleri hakkýnda teorik ve pratik eðitim verilmiþtir.

2-

28.02.2008 Sivil Savunma Günü sebebiyle düzenlenen törene, korteje ve konferansa, ayrýca; Orhan Parkýnda düzenlenen arama kurtarma ekipleri sergisine, ekip personeli ve ekip araç gereci ile birlikte katýlým saðlanmýþtýr. 3- Bursa Valiliði, Arama Kurtarma Birlik Müdürlüðünün tarafýndan, ilimiz sýnýrlarý içerisinde bulunan Deli Çay’a bir çocuðun düþtüðü ve kaybolduðu bildirilmiþ ve arama kurtarma ekibimizin arama çalýþmalarýna katýlmasý istenmiþtir. Arama kurtarma ekibimiz 3 gün süreyle arama çalýþmalarýna katýlmýþ ve Buttim – Dereçavuþ Köyü arasýnda kalan kýsýmda arama görevini yerine getirmiþtir. 4- 25.04.2008 tarihinde, Genel Müdürlüðümüz personeline yangýn ve deprem gibi afetler esnasýnda ve sonrasýnda nasýl davranýlacaðý ve hizmet binalarýnýn nasýl tahliye edileceði konusunda eðitim verilmiþ ve sonrasýnda bina tahliye tatbikatý gerçekleþtirilmiþtir. 5- Genel Müdürlüðümüz arama ve kurtarma ekibi personeline periyodik aralýklarla, toplam 3 adet olmak üzere tetanos aþýsý yaptýrýlmýþtýr. 113


8

Faaliyet Raporu

200

kuruluþ analizi

BUSKÝ

6- Bursa Valiliði, Ýl Sivil Savunma Müdürlüðünün yazýlarýna istinaden, Ankara Sivil Savunma Kolejinde 26.05.2008 – 27.06.2008 tarihleri arasýnda düzenlen “Sivil Savunma Amirleri Hazýrlayýcý Eðitim Kursuna” Koruma ve Güvenlik Þef Görevlisi Ramazana ÖZÇAKIR tarafýndan katýlým saðlanmýþtýr. 7- 02.06.2008 tarihinde, Genel Müdürlüðümüzde görev yapmakta olan ve sefer görev emri bulunan personellerin, personel ertelemelerinin yapýlabilmesi için, gerekli çalýþmalar yapýlmýþ ve sefer görev emirlerinin asýllarý Ýl Sivil Savunma Müdürlüðüne gönderilmiþtir. 8- Genel Müdürlüðümüz ve bünyesindeki birimlerimizin yangýn söndürme cihazlarýnýn dolumlarý ve bakýmlarý ilgili firmaya yaptýrýlmýþtýr. 9- Genel Müdürlüðümüz ve bünyesindeki birimlerimizin “Yangýn Güvenlik Talimatlarý” güncellenmiþtir. 10- Genel Müdürlüðümüz bünyesinde bulunan, Kestel Þube Müdürlüðü Binasý ve Kestel Tahsilat Veznesinde, Gürsu Tahsilat Veznesinde, Gemlik Þube Müdürlüðü ve Pissu Deþarjýnda, Mudanya Tahsilat Veznesi ve Þube Müdürlüðü Binasý ile Kayapa Tahsilat Veznesinde görevlendirilmek üzere, toplam 15 kiþilik güvenlik görevlisi personelin hizmet alýmý iþi ihalesi gerçekleþtirilmiþ ve Kasým 2008 tarihi itibari ile güvenlik görevlileri göreve baþlatýlmýþtýr. 11- 04.12.2008 tarihinde Yalova Valiliði tarafýndan düzenlenen K.B.R.N. (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ve Yangýn Tatbikatýna, Genel Müdürlüðümüz arama ve kurtarma ekibi tarafýndan katýlým saðlanmýþtýr. 12- 27.12.2008 tarihinde Bursa Büyükþehir Belediyesi, Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Yangýn ve Arama Kurtarma Tatbikatýna, Genel Müdürlüðümüz arama ve kurtarma ekibi ile katýlým saðlanmýþtýr.

003 114


8

Faaliyet Raporu

kuruluþ analizi

200

BUSKÝ

4- ÝHALE VE KESÝN HESAP ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝNSAN KAYNAKLARI YILLAR 2002

Memur Kadrolu Ýþçi Geçici Ýþçi Büro iþçisi Per.Hiz.Alm. 3

TOPLAM

3 4

-

-

-

-

2004

4 4

-

-

-

4

2005

4

2006

4

-

-

-

-

-

6

4

-

2

2007

-

1

5

2008

3

-

-

-

2

6

2003

4

FÝZÝKÝ KAYNAKLAR Ýhale ve Kesin Hesap Þube Müdürlüðü; BUSKÝ Genel Müdürlüðü Acemler kampüsü ana hizmet binasýnýn 8. katýnda 5 adet bilgisayar ve 1 adet yazýcý ile hizmet vermektedir. ORGANÝZASYON ÞEMASI

Þube Müdürü

Taþýnýr Kayýt Kontrol Yetkilisi*

Gerçekleþtirme Görevlisi

Kalite Temsilcisi*

Mutemet*

Mühendis

SUNULAN HÝZMETLER Buski Genel Müdürlüðünde yapýmý devam eden ve tamamlanmýþ bütün yýl içi ve kesin hesaplarla bu iþlere ait yeni fiyatlar incelenerek onaylanmýþ ve bu evraklarýn birer nüshasý arþivlenerek muhafaza edilmiþtir. 2008 yýlý hizmetleri;

14 Adet

2% 272 Adet

58% 40% 386 Adet

ÝNCELENEN KESÝN HESAP SAYISI

ÝNCELENEN HAKEDÝÞ SAYISI

115

ÝNCELENEN YENÝ FÝYAT ANALÝZÝ SAYISI


8

Faaliyet Raporu

200

kuruluþ analizi

BUSKÝ

5- UZMAN TABÝPLÝK ÝNSAN KAYNAKLARI YILLAR 2002

Memur Kadrolu Ýþçi Geçici Ýþçi Büro iþçisi 2

Binted

TOPLAM

-

2 2

-

2004

2 2

-

-

2

-

-

-

2

2005

-

2006

2

-

-

-

-

2

2007

2

-

-

-

-

2

2008

2

-

-

-

-

2

2003

-

-

2

FÝZÝKÝ KAYNAKLAR Uzman Tabiplik; Buski Genel Müdürlüðü Acemler kampüsü iþletmeler binasýnda bulunmaktadýr. Uzman Tabiplikte 2 adet bilgisayar, 1 adet yazýcý, 1 adet FN.400 sterlizatör, 2 adet tansiyon cihazý, 1 adet oksijen tüpü, 1 adet ambu cihazý, 1 adet buzdolabý, 2 adet hasta muayene masasý, 2 adet paravan, 1 adet terazi, 1 adet hasta sandalyesi, 1 adet camlý ecza kütüphanesi, 1 adet alet masasý bulunmaktadýr. ORGANÝZASYON ÞEMASI Uzman Tabip

Taþýnýr Kayýt Kontrol Yetkilisi*

Gerçekleþtirme Görevlisi

Kalite Temsilcisi*

Mutemet*

Hemþire

SUNULAN HÝZMETLER 1- Tabipliðimizce 2008 yýlý içinde 5274 hasta kaydý yapýlmýþ, bunlardan 3597’ nin muayenesi sonucu reçete verilmiþ, 866 hasta muayene sonucu hastanelere sevk edilmiþtir. Gereken hastalarýn enjeksiyon, pansuman, kulak lavacý, tansiyon takipleri yapýlmýþ, ayrýca Belediyespro’dan 811 hasta muyene edilmiþtir.

003 116


8

Faaliyet Raporu

faaliyetlere iliþkin bilgi

200

BUSKÝ

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 OCAK

ÞUBAT

MART

NÝSAN

MAYIS

HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL

EKÝM

KASIM

ARALIK 265

395

347

364

345

350

253

252

234

302

251

239

SEVK

98

70

79

98

71

71

86

52

49

52

83

57

BELEDÝYESPOR

78

64

56

65

66

43

56

23

31

228

86

15

MUAYENE

MUAYENE

SEVK

BELEDÝYESPOR

811 Kiþi 15% 866 Kiþi

16% 69%

3597 Kiþi

MUAYENE

SEVK

117

BELEDÝYESPOR


200

faaliyetlere iliþkin bilgi

BUSKÝ

A- MALÝ BÝLGÝLER 1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2008 Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosu (TL) BÜTÇE GELÝRLERÝ

BÜTÇE GÝDERLERÝ

Teþebbüs ve Mülkiyet 198.838.345,68 Gelirlerinden Alacaklar Mal ve Hizmet Satýþ Gelirleri 198.705.338,45

1

0

Personel Giderleri

218.984.618,01

3

0

1 1 1 1

1 2 3 4

Memurlar Sözleþmeli Personel Ýþçiler

6.720.456,69 22.326,93 19.092.155,58

1 6 Kira Gelirleri 0 Diðer Gelirler 1 Faiz Gelirleri

133.007,23 27.359.052,40

2

0

4.259.233,85

3 3 5 5 2 5

2

Kiþi ve Kurumlardan Alýnan Paylar

22.422.564,45

2 2 2

1 2 3

827.209,84

5

9

Diðer Çeþitli Gelirler

1.402.112,70

GELÝRLER TOPLAMI

226.197.398,08

3

0

Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleþmeli Personel Ýþçiler Mal ve Hizmet Alým Giderleri

19.957,15

4.180,26 3.427.843,75 59.425.815,47

3.534.375,25

BÜTÇE GELÝRLERÝNDEN RET VE ÝADENÝN TÜRÜ

3

0 Teþebbüs ve Mülkiyet

121.119,89

3

1 Mal ve Hizmet Satýþ Giderleri

121.030,20

10.176.743,74

3

6

Kira Gelirleri

76.560,06

5

0

Diðer Gelirler

12.695,67 3.397,73

Gelirlerinden Alacaklar

3

1

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alýmlarý

3

2

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alýmlarý

3

3

Yolluklar

3

4

Görev Giderleri

1.527.696,53

5

1

Faiz Gelirleri

3

5

Hizmet Alýmlarý

43.441.344,12

5

2

Para Cezalarý

1.913,66

3

6

Temsil ve Tanýtma Giderleri

111.794,18

5

9

Diðer Çeþitli Gelirler

7.384,28

3

7

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alým, Bakým ve Onarým Giderleri

2.859.038,30

593.026,39

3

8

Gayrimenkul Mal Bakým ve Onarým Giderleri

185.262,87

3

9

Tedavi ve Cenaze Giderleri

454.349,28

0

Faiz Giderleri

4

2

Diðer Ýç Borç Faiz Giderleri

4

3

Dýþ Borç Faiz Giderleri

3.293.964,29

5

0

Cari Transferler

2.184.856,65

1

Görev Zararlarý

5

3

Kar Amaçý Gütmeyen Kuruluþlara Yapýlan Transferler

5

8

Gelirlerden Ayrýlan Paylar

6

0

Sermaye Giderleri

6 6

1 3

Mamül Mal Alýmlarý

600.919,69 193.265,88

6

3

4

5

6

4

6

5

6

6

Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alýmlarý Gayrimenkul Alýmlarý ve Kamulaþtýrma Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Mallarýn Büyük Onarým Giderleri

7

Gayrimenkul Mallarýn Büyük Onarým Giderleri

6

GÝDERLER TOPLAMI

RED VE ÝADELER TOPLAMI NET BÜTÇE GELÝRÝ

3.592.171,85 298.207,56

594.548,92 1.240.166,74

350.140,99 123.668.243,84

548.611,50 11.106.394,83 101.099.142,11 731.990,82 9.387.919,01 218.984.618,01

003 120

BÜTÇE GELÝR GÝDER FARKI

8

Faaliyet Raporu

89,69

133.815,56 226.063.582,52 7.078.964,51


8

Faaliyet Raporu

faaliyetlere iliþkin bilgi

200

BUSKÝ

2008 Yýlý Bütçe Tablosu (TL) Gelir Bütçesi 3 Teþebbüs ve Mülki Gel. 5 Diðer Gelirler 6 Sermaye Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat

Gelir Bütçesi Toplamý

Gelir Bütçesi Toplamý

Bütçe

27.601.909,72

450.000,00 500.000,00

0,00

27.505.139,68

25.854.296,35

94,00

2

Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Pirimi Giderleri

4.725.073,78

4.259.233,85

90,14

0,00

3

Mal ve Hizmet Alým giderleri

54.480.570,50

59.425.815,47

109,08

0,00

4

Faiz Giderleri

3.393.000,00

3.592.171,85

105,87

5

Cari Transferler

3.464.916,04

2.184.856,65

63,06

6

Sermaye Giderleri

98.215.300,00

123.668.243,84

125,92

7

Sermaye Transferleri

5.000,00

0,00

0,00

8

Borç Verme

1.000,00

0,00

0,00

9

Yedek Ödenek

11.250.000,00

0,00

0,00

203.040.000,00

218.984.618,01

107,85

225.000.000,00 226.063.582,52

100,47

Açýk/Fazla

-21.960.000,00

-25.671.311,12

116,90

TOPLAM

203.040.000,00 200.392.271,40

98,70

Gider Bütçesi Toplamý

FRANSIZ KALKINMA BANKASI KREDÝSÝ GERÝ ÖDEMESÝ (2008 Aralýk Sonu) 11.678.906,70 €

9%

91%

111.979.832,91 € Ödenen

2008 Yýlý sonrasý ödenecek

(€) 31.12.2008’e KADAR

ÖDENECEK ÖDENEN

Gider Bütçesi Gerçekleþme Toplamý Oraný

Personel Giderleri

102,70

0,00

Bütçe

1

100,65

197.173.780,61 198.461.672,80 26.876.219,39

Gider Bütçesi

Gerçekleþme Oraný

01.01.2009 SONRASI

GENEL TOPLAM

21.053.541,68

21.053.541,68

22.000,00

22.000,00

TOPLAM

21.075.541,68

119


200

faaliyetlere iliþkin bilgi

BUSKÝ

AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDÝSÝ GERÝ ÖDEMESÝ (2008 Aralýk Sonu) 18.352.576,92 €

20%

80%

73.318.238,08 € Ödenen

2009 Yýlý sonrasý ödenecek

31.12.2008 KADAR

ÖDENECEK ÖDENEN

(€)

01.01.2009 SONRASI

GENEL TOPLAM

73.318.238,08

73.318.238,08

18.352.576,92

18.352.576,92

TOPLAM

91.670.815,00

DÜNYA BANKASI KREDÝSÝ GERÝ ÖDEMESÝ (2008 Aralýk Sonu) 11.678.906,70 $

9%

91%

111.979.832,91 $ Ödenen

2008 Yýlý sonrasý ödenecek

($) 31.12.2008’e KADAR

ÖDENECEK ÖDENEN

01.01.2009 SONRASI

GENEL TOPLAM

11.678.906,70

11.678.906,70

111.979.832,91

TOPLAM

111.979.832,91 123.658.739,61

003 120

8

Faaliyet Raporu


faaliyetlere iliþkin bilgi 200

8 Faaliyet Raporu

BUSKÝ

2- TEMEL MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR BUSKÝ Genel Müdürlüðü 31/12/2008 Tarihli Blançosu (TL)

121


8

Faaliyet Raporu

200

faaliyetlere iliþkin bilgi

BUSKÝ

B BUSKÝ Genel Müdürlüðü 1.1.2008-31.12.2008 Dönemi Faaliyet Sonuçlarý Tablosu (TL) D Giderler 630

Gelirler

1 Personel Giderleri

630

2

Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Pirimi Giderleri

630

3

Mal ve Hizmet Alým giderleri

25.521.109,32 600 4.259.233,85 600

3

54.697.701,48 600

5

Diðer Gelirler

27.170.471,22

Deðer ve Miktar Deðiþimleri Gelirleri

24.726.433,47

4 Faiz Giderleri

1.068.168,13 600

630

5 Cari Transferler

2.085.822,41

630

11 Deðer ve Miktar Deð. Gid.

52.608.349,08

630

13 Amortisman Giderleri

27.599.053,51

630

20 Silinen Al. Kaynak. Giderler

11

185.970.819,75

0,00

Gelirler Toplamý

177.838.937,16

Faaliyet Sonucu(+)

0,00

Teþebbüs ve Mülkiye Gelirlerinde Alacaklar

630

Giderler Toplamý

1 Vergi Gelirlerinden Alacaklar

237.867.724,44

60.028.787,28

Cari Oran : Cari Oran, dönen varlýklarýn kýsa vadeli borçlara oranýný gösterir. YILLAR

2004

2005

2006

2007

2008

2001

%1.79

%0.20

%2.47

%1,95

%1,06

Bu oranýn 2006 yýlý itibariyle artýþ göstermesi varlýklardaki artýþa karþýlýk borçlardaki azalýþý ifade etmektedir. Borçlanma Oraný : Finansal yapý içinde kurum borçlarýnýn özkaynaða oranla aðýrlýðýný yansýtmaktadýr. Bu deðerin 2’nin altýnda olmasý riskin azaldýðýný gösterir. YILLAR

2004

2005

2006

2007

2008

2001

%0.66

%0.55

%0.63

%0,39

%0,39

Deðerlerin düþük olmasý kurum açýsýndan finansal bir riskin olmadýðýný göstermektedir.

003 122


8

200

Faaliyet Raporu

BUSKÝ

faaliyetlere iliþkin bilgi

3- MALÝ DENETÝM SONUÇLARI Dýþ Denetim 1- 1997-2003 dönemini denetimi Ýçiþleri Bakanlýðýnca , 2004-2006 yýllarý denetimi Mülkiye Müfettiþlerince yapýlmýþtýr. 2- 2001 yýlýnda Avrupa Yatýrým Bankasý’ndan alýnan kredi Sözleþmesi gereði her yýl Mayýs-Haziran aylarýnda Uluslar arasý Denetim Firmasý tarafýndan bir önceki yýla ait mali kayýtlar denetlenmektedir. Son denetim 2007 yýlýnda yapýlmýþ olup 2006 mali yýlý kayýtlarý denetlenmiþtir. 3- Sayýþtay tarafýndan arasýnda 2006-2007 yýlý denetimi yapýlmýþtýr. Ýç Denetim 1- BUSKÝ Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnca 2003-2006 yýllarýna ait mali kayýtlar denetlenmiþtir.

B- PERFORMANS BÝLGÝLERÝ Su iþletmeleri için en önemli performans kriteri su kayýp / kaçak oranýdýr. Bu deðerin yüksek olmasý halinde kurumun genel performansýnýn iyi olduðu söylenemez. Daha önceki yýllarda %65 olan su kayýp / kaçak oraný merkezde 2008 yýlý sonunda %24 seviyelerine indirilmiþtir. Su iþletmelerinin ikinci performans kriteri 1000 abone baþýna düþen tüm personel sayýsýdýr. Ýyi bir iþletmede 1000 abone baþýna düþen tüm personel sayýsý 1-1,5 arasýnda olmalýdýr. Geçmiþ yýllarda 1000 abone baþýna düþen tüm personel sayýsý 4.04 iken 2005 yýlýnda 1.62, 2006 yýlýnda 1.66, 2007 yýlýnda 1.60, 2008 ylýnda 1.27 olmuþtur. Ýþletme giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oraný %25-30 arasý ise performans kriteri olarak iyi kabul edilmektedir. 2006 yýlýnda %30 olan oran, 2007 yýlýnda %25’e,2008 yýlýnda %26 olarak gerçekleþtirilmiþtir. Tüm personel giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oraný %10-15 arasýnda olmasý halinde performansýn iyi olduðu söylenebilir. 2005-2008 yýllarý arasýnda personel giderlerinin öz kaynak bütçesine oraný %15 olarak gerçekleþmiþtir. Yatýrým giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oraný %40 ve üzerinde olmasý halinde performansýn tatmin edici olduðu söylenebilir. Yatýrým gideri oranlarýna baktýðýmýzda ; 2005 yýlýda %50, 2006 yýlýnda %65, 2007 yýlýnda da %56,2008 yýlýnda %56 oranýnda gerçekleþmiþtir. Buski’nin 2005 yýlý tahsilat / tahakkuk oraný %94, 2006 yýlýnda tahsilat / tahakkuk oraný %92, 2007 yýlýnda ise %97,2008 yýlýnda %95 dir. Bu oranýn %90’nýn üzerinde olmasý halinde performans yönünde kabul edilebilir. %95 civarýnda olmasý halinde baþarýlý, %98 civarýnda ise çok baþarýlý olarak deðerlendirilmektedir. 123


8

200

kurumsal kapasitenin analizi

Faaliyet Raporu

BUSKÝ

A- ÜSTÜNLÜKLER 1- Dünyada canlýlar var olduðu sürece suya olan talep esnekliðinin olmamasýnýn saðladýðý avantaj, 2- Ýçme ve kullanma suyu bakýmýndan rakipsiz oluþu, 3- Diðer su ve kanalizasyon idarelerine göre bütçe kaynaklarýnýn iyi olmasý, 4- Master plan çalýþmalarýnýn tamamlanmýþ olmasý ve faaliyetleri doðrultusunda revize edilmesi, 5- Su kaynaklarýnýn (havzalarýn) yerleþim alanlarýnýn dýþýnda olmasý, 6- Su analiz laboratuarýnýn olmasý, 7- Su kayýplarýmýzýn merkezde % 25’e çekilmiþ olmasý, 8- Evsel atýksularýn merkezde % 95’inin kanalizasyon sistemine dahil edilmiþ olmasý ve yaðmursularýnýn büyük bir kýsmýnýn derelere baðlanmýþ olmasý, 9- Merkezde mevcut yerleþim yerlerinde içmesuyu þebekesinin %99 oranýnda gerçekleþmiþ olmasý, 10- Tahsilat yüzdemizin %95’lerde olmasý, 11- 1000 abone baþýna düþen personel sayýsýnýn 1,9 olmasý, 12- Bilgisayar teknolojisinden yararlanma oranýnýn yüksek oluþu ve birimlerin að baðlantýlarýnýn mevcut olmasý, 13- TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip oluþu, 14- Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS) oluþturulmuþ olup, BUSKݑye ait bütün altyapý ve üstyapý tesislerinin CBS’ne aktarýlmýþ olmasý, 15- Mevcut verilerin paylaþýlabiliyor ve harita altlýklarýnýn modern bir arþivde tutuluyor olmasý, 16- Bursa Büyükþehir Belediyesi’nin eski il sýnýrlarý içerisinde tecrübeler edinilmiþ olmasý, 17- Bilgisayar donanýmý ve iþlere uygun programlarýn mevcut olmasý, 18- Tahsilat noktalarýnýn çokluðu ve bölgesel daðýlýmýnýn dengeli olmasý, 19- Kurumlar ve birimler arasý iletiþim için gerekli ekipmanlarýn (telefon, internet, fax, telsiz vb.) yeterli olmasý, 20- Güçlü araç-makine parkýna sahip olmasý, 21- Altyapýnýn büyük oranda yenilenmiþ olmasý sebebiyle, su kayýplarý ile arýza miktarýnýn giderek azalýyor olmasý, 22- Toplantýlar ve seminerler için uygun salonlarýnýn olmasý, 23- Hizmet Masasý Birimi’nin olmasý, 24- Yatýrým ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda kredibilitenin yüksek olmasý, 25- Karar mekanizmasýnýn (Yönetim Kurulu) kurumun kendi içinde olmasý, 26- Kurumda mesleki ve teknik eðitimine önem verilmesi personelin istek ve ihtiyaçlarý doðrultusunda kurum içi eðitim imkanýnýn tanýnýyor olmasý, 27- Çalýþma ortamý, büro donanýmý ve ekipman bakýmýndan diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna göre oldukça modern bir yapýya sahip olmasý. 28- Teknolojik Anlamda AB normlarýnda ve ileri düzeyde iki adet kentsel atýksu arýtma tesislerine sahip olunmasý, 29- Bir adet büyük kapasitede içmesuyu arýtma tesisinin mevcut olmasý, Bursa’ya 24 saat ilgili standartlara uygun kesintisiz su verilebilmesi. 003 124


8

200

Faaliyet Raporu

BUSKÝ

kurumsal kapasitenin analizi

B- ZAYIFLIKLAR 1- Genel Müdürlüðümüze norm kadro ile verilen personel sayýsýnýn azlýðý, 2- Arþivleme sistemimizin klasik ve hantal bir yapýya dayalý oluþu, elektronik (dijital) olarak arþivlemenin olmamasý, 3- Bazý birimlerde çalýþma mekanlarýnýn çalýþan sayýsýna göre yetersiz kalmasý, 4- Bütçenin ön görülen projeler karþýsýnda yetersiz kalmasý, 5- Denetim mekanizmasýnýn yetersiz olmasý, 6- Avrupa Birliði sürecinde kurumda yabancý dil bilen personelin azlýðý 7- Kamu personel yasasýnýn henüz tamamlanmamýþ olmasý nedeniyle, personelin baþarýsýnýn ölçülmesine dayalý bir insan kaynaklarý politikasýnýn olmamasý, insan kaynaklarý konusunda duyulan ihtiyacýn karþýlanmasýnda gecikmeye sebebiyet verilmesi , 8- Personel arasýndaki ücret farklýlýðýnýn ücret dengesizliðine sebep olmasý, 9- 5216 sayýlý yasa ile hizmet alanlarýmýza dahil olan bölgelere iliþkin bilgi, harita ve verilerin eksik olmasý, 10- Personele yönelik sosyal imkanlarýn (lokal,kreþ vb.) yetersiz olmasý, 11- 1/25.000 ölçekli imar planýnýn kesinleþmemiþ olmasý, 12- Faaliyet alanýna giren ilçe ve ilk kademe belediyelerinden devir alýnan personelin genel ve mesleki eðitim bakýmýndan yetersiz olmasý, 13- Atýksu deþarj yönetmeliði çerceveside iþletmelere yaptýrým uygulamasýna geçilememesi,

125


8

Faaliyet Raporu

200

ekler

BUSKĂ?

003 126


8

Faaliyet Raporu

ekler

200

BUSKĂ?

8

128


Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Halit KARASU Strateji Geliþtirme Þube Müdürü Nigar ETÝK UÐURBAÞ Çalýþma Grubu Dilek BAÞOL Arzu ERTEN Ý.Akýn YÜCEL Oktay YILDIZ Yüksel YILMAZ M.Faruk ÇIBUK Kübra KARABACAK K AK Murat BÝLÝR


Buski 2008 Faaliyet Raporu  

2008 Faaliyet Raporu