Page 1

ROMĂ‚nia

Nr. 124 i 10 martie 2009 i 3,5 RON

scenariul

pesimist

Cum ar ar~ta economia romĂĽneasc~ |n 2009 dac~ cele mai sumbre previziuni ar deveni realitate?

6 421847 000086

00124


BUSINESS WEEK

INTERVIU

Dup` o experien]` \ndelungat` pe pia] a autohton` de capital, Anca Dumitru a ajuns la [efia Bursei de Valori Bucure[ti \ntr-una dintre cele mai negre perioade din istoria acesteia. Chiar dac` are de f`cut fa]` provoc`rii sc`derii veniturilor bursei prin reducerea volumelor tranzac]ionate [i a comisioanelor percepute de BVB, Anca Dumitru spune c` are solu]ii pentru criza prin care trece pia]a de capital rom창neasc` [i \[i propune obiective ambi]ioase pentru cele [ase luni de mandat interimar \n func]ia de director general al BVB.

ANCA DUMITRU, DIRECTOR GENERAL BURSA DE VALORI BUCURE{TI

VALI MIREA / VISTA

de MIHNEA ANASTASIU

15

MIHNEA ANASTASIU

Am v`zut din declara]iile dumneavoastr` precedente c` ave]i un plan-anticriz`. Despre ce este vorba? ANCA DUMITRU

Bine\n]eles c` exist` un plan. Ne vom concentra pe emisiunile de obliga]iuni, introducerea conturilor globale, cre[terea num`rului de emiten]i [i cre[terea free-float-ului. De asemenea, pentru aceast` perioad` de mandat interimar la conducerea BVB \mi propun introducerea \mprumuturilor de ac]iuni [i short-sellingul, fluidizarea tranzac]ion`rii prin eliminarea obliga]iei de a suspenda pia]a la atingerea unei anumite valori a indicelui BET, calculul pre]ului de referin]` teoretic (\n cazul opera]iunilor de majorare sau de consolidare de capital - n.r.), reducerea perioadelor de suspendare de la tranzac] ionare, precum [i adoptarea pentru instrumentele interna]ionale, cum ar fi ac]iunile Erste Bank, a acelora[i reguli de tranzac]ionare ca pe pia]a principal`, adic` Bursa de la Viena (revizuirea sistemului

10 MARTI E 2009 l BUSINESSWEEK


16 de limitare a varia]iei zilnice a pre]ului - n.r.). În plus, mi-a[ dori s` reintroducem un sistem alternativ na]ional de tranzac]ionare prin reautorizarea Pie]ei Rasdaq, precum [i stabilirea unei strategii comune a Grupului Financiar BVB, \n mod special BVB [i Depozitarul Central.

NU E UN MOMENT FOARTE BUN PENTRU LISTAREA COMPANIILOR, DAR ESTE UNA DIN M~SURILE PE CARE STATUL TREBUIE S~ {I LE ASUME PENTRU A IE{I CU BINE DIN PERIOADA DE CRIZ~

S` o lu`m punctual. Dac` vorbim de emisiuni de obliga]iuni, va fi vorba \n principal de obliga]iuni municipale? Nu numai. Într-o perioad` \n care volatilitatea pre]urilor este a[a de accentuat` cum este cea pe care o parcurgem [i, \n general, \n perioadele de criz`, investitorii sunt mai precau]i cu privire la investi] iile \n ac]iuni [i caut` alternative. A[a cum s-a [i v`zut, pe pia]a de capital româneasc` a crescut ponderea tranzac]iilor cu instrumente cu venit fix, respectiv titluri de stat.

A crescut, dar nu foarte mult... Nu foarte mult pentru c` tot volumul tranzac]ionat este foarte redus la ora actual`. Din punctul de vedere al investitorilor, acest instrument financiar pare s` fie mai atractiv decât ac]iunile, mai potrivit pentru perioada actual`. În plus, este potrivit [i pentru emiten]i sau \n primul rând pentru emiten]i. Pentru c`, la ora actual`, companiile au probleme s` acceseze creditele bancare s`-[i finan]eze produc]ia [i dezvoltarea. Ele caut` solu]ii alternative. Dac` anul trecut le propuneam ofertele publice ini]iale, ceea ce ar fi contribuit [i la cre[terea capitaliz`rii pie]ei, ar fi dat adâncime acesteia, la ora actual` le promov`m finan]area prin obliga]iuni. Cum comenta]i opinia aceasta larg r`spândit` \n rândul brokerilor c` pia]a obliga]iunilor este blocat`? {i aceasta din dou` motive: pe de o parte dobânzile mari fac neatractiv acest instrument de finan]are pentru companii, iar pe de alt` parte, multe societ`]i [i-au amânat investi]iile [i deci nu vor mai avea atâta nevoie de finan]are anul acesta. E [i acesta un punct de vedere. Dar, ]inând cont de interesul de care s-au bucurat conferin]ele noastre privind finan]area prin obliga]iuni [i multele \ntreb`ri pe care le-am primit de la societ`]ile comerciale privind modul de derulare a unei emisiuni de obliga]iuni, credem c` este un instrument interesant pentru companii. Exist` propuneri concrete din partea companiilor, dincolo de obliga]iunile municipale despre care se tot vorbe[te? Nu, deocamdat` sunt \nc` \n faz` de tatonare. Înc` nu am primit pentru listare a[a ceva. E nevoie de cunoa[tere. În general, am observat c` societ`]ile comerciale sunt concentrate pe obiectul lor principal de activitate [i nu pe serviciile oferite de pia]a de capital. Atunci au nevoie de cineva care s` le explice. Explica]iile acestea nu le pot primi de la o societate de brokeraj sau \n mod ideal de la o banc` de investi]ii? Ba da, le pot primi de la un participant sau de la societ`]ile de consultan]`. Am descoperit c` exist` societ`]i de consultan]` care sunt foarte bine preg`tite [i [tiu s` \[i vând` marfa. Chiar cred \n produsul acesta. Au calcule care arat` c` emisiunea de obliga] iuni \n perioada actual` este mai accesibil` din punct de vedere financiar.

BUSINESSWEEK l 10 MARTI E 2009

Dar pentru SSIF-uri sunt obliga]iunile o modalitate de dep`[i criza, ]inând cont c` veniturile din comisioane la tranzac]ionare de obliga]iuni sunt mai reduse [i nu prea sunt instrumente potrivite pentru societ`]ile de brokeraj axate pe retail? Comisioanele sunt \ntr-adev`r mai reduse, dar cred c` obliga]iunile sunt potrivite [i pentru SSIF-urile axate pe retail. Cred c` a[a cum companiile trebuie s` aib` \n vedere toate op]iunile de finan]are (emisiunea de ac]iuni, cea de obliga]iuni [i creditul bancar), tot a[a [i investitorii trebuie s` aib` \n vedere toate tipurile de instrumente financiare pe care le ofer` bursa. Dac` vre]i, pia]a obliga]iunilor este blocat` [i ca urmare a perioadei relativ mici de maturizare a obliga]iunilor. Cu cât o s` fie mai mare perioada de maturizare, dac` vor fi emisiuni de titluri de stat de 10, 15, 20 de ani, a[a cum se vehiculeaz` acum, va fi nevoie de pia]` secundar` categoric pentru aceste obliga]iuni guvernamentale. Cred c` [i pentru fondurile de pensii este foarte interesant s` aib` posibilitatea s` cumpere ac]iuni. Dac` vorbim despre alte m`suri precum cre[terea free-floatului sau atragerea de noi emiten]i, v` referi]i \n primul rând la companiile de]inute de c`tre stat? În principal la societ`]ile controlate de stat, care credem noi c` \n aceast` perioad` trebuie s`-[i asume aceast` decizie. Nu este un moment foarte bun pentru listarea companiilor, dar cred c` face parte dintre m`surile pe care statul trebuie s` [i le asume pentru a ie[i cu bine din perioada de criz`. A]i discutat cu noii guvernan]i pân` acum? O s` facem ni[te \ntâlniri bilaterale pentru discutarea acestor subiecte. Pân` acum am avut discu]ii cu Ministerul Finan]elor. Este o decizie a Ministerului Economiei [i Finan]elor, a[a cum era el organizat pân` acum, de a lista \ntre 10 [i 30% din capitalul social al Nuclearelectrica. Noi am solicitat 25%. Între 10 [i 20% se gândesc ei din capitalul social al Nuclearelectrica, Termoelectrica [i Hidroelectrica. Despre aceste societ`]i se vorbe[te de foarte mult` vreme c` vor veni pe bursa, dar mereu se amân`. Pute]i s` spune]i c` anul acesta se va \ntâmpla ceva \n acest sens? Dorin]` exist`. {i Fondul Proprietatea trebuia s` se listeze de atâta amar de vreme, dar uite c` tot timpul mai apare câte o piedic`. Inten]iona]i s` reduce]i comisioanele? Trebuie! Se pare c` Bursa de Valori Bucure[ti, de[i are comisioanele atât de reduse fa]` de anii preceden]i, continu` s` fie una dintre cele mai scumpe pie]e. Chiar pe 24 februarie se va desf`[ura o Adunare General` Electronic`. Conform reglement`rilor \n vigoare, Adunarea General` este cea care hot`r`[te tarifele [i comisioanele practicate de pia]`.


BUSINESS WEEK

17 listarea companiilor, obliga]ii de transparen]`, obliga]ii de supraveghere. Aceste platforme alternative, operate \n general de c`tre intermediari, s-a constatat c` au avut o cre[tere destul de important` \n ultimii doi ani. Dar nu [tiu care o s` fie evolu]ia viitoare pentru c`, dac` bursele tradi]ionale ca urmare a \nfiin]`rii unor astfel de sisteme \[i vor pierde din venituri, nu vor mai fi interesate nici s` se ocupe de listarea emiten]ilor respectivi, iar delistându-i nu vor mai putea fi lista]i pe MTF-uri. Acolo se tranzac]ioneaz` emiten]i care sunt deja admi[i la tranzac]ionare pe o pia]` reglementat`.

Brokerii nu au avut deloc motive de bucurie la Burs` \n acest an

Exist` o propunere de reducere a comisioanelor \naintate Adun`rii Generale? Exist` o propunere de reducere cu 10% a comisioanelor practicate \n prezent. (În momentul de fa]` BVB percepe un comision de 0,13% din valoarea vânz`rilor [i 0,05% din valoare cump`r`rilor pentru tranzac]iile derulate pe pia]a Regular [i pe pia]a Deal - n.r.). Este un moment bun pentru c` [i Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare a hot`rât s` adopte câteva m`suri de \ncurajare a pie]ei de capital prin reducerea cu 50% a comisionului de 0,08% pl`tit de cump`r`tor, precum [i alte reduceri. S` sper`m c` [i Depozitarul Central va adopta aceea[i politic` [i cât mai repede. Acest lucru se va resim]i \ntr-o diminuare a comisioanelor percepute investitorilor sau mai degrab` \ntr-o majorare a marjei de câ[tig a societ`]ilor de brokeraj? Ar trebui s` se simt` [i pentru participant [i pentru investitori.

VISTA

Dar cu comisioane mai mici [i volume de tranzac]ionare reduse, va mai reu[i BVB s` \ncheie anul pe plus? Este o problem`. Anul trecut am \ncheiat cu profit [i luna ianuarie 2009 am reu[it s` o \ncheiem cu profit, foarte mic este adev`rat. Acum suntem foarte aten]i la costuri, intr`m \n perioada de reevaluare a tuturor cheltuielilor pe care le face bursa. Analiz`m toate cheltuielile [i renegociem ceea ce se poate negocia. S`pt`mâna trecut` a fost prezentat` o platform` alternativ` de tranzac]ionare, ini]iativa fostului pre[edinte al BVB, Septimiu Stoica. Ce p`rere ave]i despre aceasta? S` fiu sincer` n-am aprofundat aceast` tem`. Nu cred c` exist` o pozi]ie oficial` a BVB cu privire la proiectele care se desf`[oar` \n jurul bursei. Legisla]ia european` prevede mai multe tipuri de pie]e [i de sisteme de tranzac]ionare. Este natural s` existe ini]iative de acest gen [i \n România, nu numai \n alte p`r]i. În lume, pe lâng` pie]ele tradi]ionale, s-au \nfiin]at ni[te pie]e alternative, a[a numitele MTFuri, care sunt ni[te pie]e extrem de eficiente pentru c` nu fac altceva decât s` tranzac]ioneze ac]iuni, nu au alte responsabilit`]i cum ar fi

Dar o astfel de platform` va trebui s` beneficieze de serviciile post-tranzac]ionare ale Depozitarului Central. Care este pozi]ia dumneavoastr` din postura de ac]ionari principal al Depozitarului Central? Dac` vor fi solicitate serviciile Depozitarului Central pentru activit`]i de compensare, decontare, \nregistrare, atâta vreme cât este un business, nu v`d de ce Depozitarul Central s-ar opune. S` sper`m c` pia]a noastr` a BVB va fi mai bun` decât orice alte ini]iative care se vor \nfiin]a pe lâng` noi. La rândul nostru vrem s` lans`m un sistem alternativ de tranzac]ionare. Este un proiect demarat cu ceva timp \n urm`, dar abia pe 20 februarie a fost prezentat membrilor Consiliului Bursei. Proiectul prevede un sistem de tranzac]ionare pentru cele mai atractive [i lichide societ`]i din regiune, avem deocamdat` ca obiectiv un num`r de cinci ]`ri. Un asemenea sistem ar trebui s` fie atractiv pentru intermediarii cei mai activi din ]`rile din regiune. Ar trebui s` fie interesa]i de acest sistem, pentru c` tarifele de tranzac]ionare sunt foarte mici. Acesta va fi un sistem operat ini]ial sub cupola BVB, dar \n paralel exist` un proiect care vizeaz` deschiderea ac]ionariatului bursei, listarea bursei \ntr-o form` sau alta. La prima Adunare General` a BVB vor fi prezentate op]iunile privind listarea bursei. Având \n vedere [i acest proiect al MTF-ului regional, s-ar putea s` fie una dintre op]iunile BVB deschiderea c`tre intermediarii din regiune care sunt furnizori de lichiditate [i poate [i pentru al]i juc`tori mai mari din vestul Europei care s` fie interesa]i s` tranzac]ioneze \ntr-un astfel de centru de lichiditate. Exist` \ns` mai multe variante de listare: ar putea s` fie un IPO, ar putea s` fie o ofert` secundar`, sau un mecanism prin care actualii ac]ionari care doresc s`-[i vând` ac]iunile \ntr-o form` sindicalizat` s`-[i poat` oferi ac]iunile unor parteneri strategici, cu care bursa mai departe s` ia o decizie privind listarea. Exist` multe societ`]i de brokeraj care tr`iesc \n prezent din vânzarea ac]iunilor pe care le de]in la BVB? Nu [tiu. B`nuiesc c` sunt multe SSIF-uri care sufer` \n aceast` perioad` pentru c` valoarea tranzac]ionat` \n 2008 a fost mai mic` decât \n anul 2007, repartizat` la aproximativ acela[i num`r de participan]i. Este o problem`. Pentru juc`torii din a doua parte a clasamentului intermediarilor situa]ia este mult mai grea. Nu este repartizat` egal. Num`rul intermediarilor activi s-a redus. Pe de o parte, prin fenomenul natural care se produce, acela ca b`ncile s`-[i internalizeze activitatea de intermediere. Iar, pe de alt` parte, \ncep s` existe societ`]i de intermediere care decid s` se \nchid`. Probabil c` vom asista [i la un num`r de fuziuni. Este [i o metod` de a reduce cheltuielile, de a face din dou` departamente economice unul singur, din dou` consilii de administra]ie unul singur [i a[a mai departe. ê

10 MARTI E 2008 l BUSINESSWEEK

Mihnea Anastasiu a stat de vorba cu Anca Dumitru,director general al Bursei de Valori Bucuresti  

Dupa o experienta indelungata pe piata autohtona de capital, Anca Dumitru a ajuns la sefia Bursei de Valori Bucuresti intr-una dintre cele m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you