Page 1

NOTE EDITORIALE

01 DIRECTOR EDITORIAL Rachad El Jisr EDITOR Gabriel Bårlig` SENIOR REDACTORI Magda Munteanu, Alice Taudor, Raluca Com`nescu, Mihnea Anastasiu REDACTORI Corina Coman, Ovidiu Neagoe, Silvia Pan]uru, Ionu] Vi[an COLABORATORI Dan {erb`nescu DIRECTOR PUBLICITATE Giuseppina Burlui PUBLICITATE Iulian B`beanu, Ana Maria Mardan DIRECTOR EVENIMENTE Oana Molodoi MARKETING CONSULTANT Gabriela Enescu/StrategyStudio MARKETING Bianca M`nescu PAGINA}IE Ioana-Silvia Ceriu, Florin P`tra[cu PRODUC}IE Dan Mitroi, Marian Neagoe DISTRIBU}IE George Moise ABONAMENTE Andreea Nunu (subscribe@bmg.ro) BusinessWeek (www.businessweek.com) este publicat` s`pt`månal de The McGraw-Hill din 1929. Tirajul revistei este de 1,2 milioane de exemplare la nivel mondial [i are 4,7 milioane de cititori pe s`pt`mån`.

BUSINESSWEEK/ROMÅNIA este publicat` de Business Media Group S.R.L [i McGraw-Hill Companies, Inc. Articolele traduse [i republicate \n acest num`r din BUSINESSWEEK sunt sub copyright 2008 al The McGraw-Hill Companies, Inc. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea \n orice fel, \n \ntregime sau par]ial, f`r` acordul scris prealabil al The McGraw-Hill Companies, Inc. [i al Business Media Group, S.R.L. este interzis`.

BUSINESSWEEK/ROMANIA is published by Business Media Group, S.R.L. and The McGraw-Hill Companies, Inc. Articles translated and reprinted in this issue from BUSINESSWEEK are copyrighted 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Reproduction in any manner, in whole or in part, without prior written permission of The McGraw-Hill Companies, Inc. and Business Media Group, S.R.L. is expressly prohibited.

BUSINESS MEDIA GROUP editor al publica]iilor Business Review, WorkBook, Biz Publishers Bill Avery & Rachad El Jisr Bd. Regina Maria 1, bl. P5B, sc. 1, ap. 10-11, Bucure[ti – România

DE LA SUBLIM LA SUBPRIME Când a fost bine, era foarte bine. Când e r`u, e foarte r`u. Cam aceasta este filosofia ce pare s` stea \n spatele recentelor declara]ii ale anali[tilor, b`ncilor [i altor companii occidentale \n leg`tur` cu ]`rile din est. L`udate pân` mai an pentru “cre[terea s`n`toas` [i sustenabil`”, pentru oportunit`]ile excelente de investi]ii [i pentru perspectivele luminoase, fostele state comuniste s-au transformat subit \n g`uri negre, \n ghiulele atârnate de piciorul Occidentului, de care acesta ar trebui s` se debaraseze cumva. Se vorbe[te chiar despre ele ca despre “]`ri subprime”, c`rora le-au fost acordate credite \n ne[tire iar acum, când nu mai sunt bani, trebuie salvate de la faliment. Ru[inic`, dragi occidentali! }`ri ca România au fost minunate când c`uta]i zone apropiate [i ieftine pentru produc]ie [i pie]e de desfacere f`r` preten]ii. A fost bine când achizi]iile din zon` au compensat stagnarea de pe pie]ele de ba[tin` saturate. Dar acum, când criza financiar` a mu[cat adânc peste tot, vinova]ii sunt c`uta]i prin pia]a imobiliar` din Letonia sau prin deficitul de cont curent din România. Nu ni se spune, \ns`, de dincolo de defunctul Zid al Berlinului, cine s-a aflat \n spatele acestor baloane de s`pun estice, de unde au venit miliardele de euro pentru specula]ii de tot felul [i cine a \ncasat mare parte din profiturile realizate \n regiune. Din p`cate, \ns`, pentru Occident, o nou` separare est-vest este cvasi-imposibil` \n lumea actual`. Fie [i numai pentru faptul c` nimeni nu-[i mai permite s` ignore pie]e importante cum sunt cele ale “s`racilor” Europei. Fie [i numai pentru faptul c` labirintul economic creat este atât de adânc [i \ncâlcit, \ncât desp`r]irea pur geografic` nu se poate produce decât cu dureri [i sacrificii ce dep`[esc cu mult poten]ialele beneficii. A[a cum am prosperat \mpreun`, va trebui s` suferim \mpreun`, f`r` a \ncerca s` arunc`m povara cea mai grea tocmai \n cârca celor mai slab dota]i \n lupt` cu criza. Prin urmare, subprime sau nu, ]`rile din Est nu ar mai trebui tratate diferit fa]` de cele din Occident, mai ales c`, din lec]iile trecutului, diviz`rile de pe B`trânul Continent nu aduc deloc lucruri bune.

Telefon: +4021-206.06.83, 206.06.84, 206.06.85, 206.06.86, 206.06.87 Fax: +4021-335.34.74 E-mail: businessweek@bmg.ro; sales@bmg.ro www.bmg.ro Tipar: MASTER PRINT ISSN: 1842 - 1938

Gabriel Bårlig`, E DITOR

17 MARTI E 2009 l BUSINESSWEEK

De la sublim la subprime  
De la sublim la subprime  

Cand a fost bine, era foarte bine. Cand e rau, e foarte rau. Cam aceasta este filosofia ce pare sa stea in spatele recentelor declaratii ale...

Advertisement