Page 1

ROMĂ‚nia

Nr. 123 i 3 martie 2009 i 3,5 RON

sosesc executorii? B~ncile se feresc pentru moment de m~suri dure

dar dac~ nu pl~tim?

6 421847 000086

00123


04

BUSINESS WEEK PAGINI EDITATE DE GABRIEL BÂRLIG~

SETE DE CONCEDIERI LA COCA-COLA

Coca-Cola HBC România a anun] at, s`pt`mâna trecut`, c` va concedia \n acest an 110 angaja]i, dintre ace[tia 56 de marchandiseri [i operatori de date financiare având posibilitatea s` se angajeze la furnizorii companiei. Compania va oferi angaja]ilor disponibiliza]i pachete compensatorii \n valoare de [apte pân` la zece salarii, \n conformitate cu prevederile contractului colectiv de munc`. CocaCola HBC România are circa 2.300 de angaja]i [i de]ine patru fabrici, la Ia[i, Ploie[ti, Timi[oara [i Vatra Dornei, dup` ce a \nchis anul trecut fabrica de la Oradea. Anul trecut, compania a \nregistrat o cre[tere a vânz`rilor cu 11%.

UE D~, DAR NU BAG~-N SAC

BUSINESSWEEK l 3 MARTI E 2009

BUGETUL A TRECUT Dup` dezbaterea a 3.000 de amendamente aduse proiectului de buget pe 2009 de c`tre Partidul Na]ional Liberal [i UDMR, care au fost respinse pe band` rulant` de c`tre membrii coali]iei de guvernare, camerele reunite ale Parlamentului au votat cu 245 de voturi pentru, 63 \mpotriv` [i o ab]inere bugetul pe 2009 elaborat de Guvernul condus de Emil Boc. Proiectul de buget cuprinde o serie de m`suri pentru sus]inerea cre[terii economice [i este concentrat pe trei direc]ii: relansarea [i stimularea cre[terii economice; finan]area economiei [i cre[terea lichidit`]ilor; o serie de m`suri cu caracter social. Bugetul asigur`rilor sociale aferent sistemului public de pensii se ridic` la suma de 40,130 miliarde de lei, cheltuielile ajungând la 39,909 miliarde. Pentru asisten]a social` a celor afla]i \n [omaj se aloc` 1,454 de miliarde de lei, cheltuielile fiind estimate la 1,521 miliarde de lei. Pensia medie de asigur`ri sociale este estimat` la 678,2 lei, iar valoarea punctului de pensie urmeaz` s` creasc` la 718,4 lei la 1 aprilie 2009. O nou` cre[tere a acestuia este preconizat` pentru data de 1 octombrie când punctul de pensie va ajunge la 732,8 lei.

GUVERNUL ROMÅNIEI

Companiile române[ti pot solicita ajutor financiar din partea Uniunii Europene, cu condi]ia prezent`rii unor proiecte viabile de dezvoltare. Suma total` acordat` pentru sus]inerea companiilor \n 2009 [i 2010 este de 30 de miliarde de euro (câte 15 miliarde de euro \n fiecare an). “Banii da]i de Uniunea European`, \n special de Banca European` de Investi]ii, sunt destina]i sprijinirii investi]iilor \n domenii care ajut` la crearea de locuri de munc` [i la impulsionarea cererii pentru anumite servicii”, spune Ramona M`nescu, europarlamentar [i membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regional` din cadrul Parlamentului European. Potrivit europarlamentarului Daniel D`ianu, din România, pân` acum, doar Ford a cerut un astfel de ajutor financiar. Cum criza financiar` va afecta grav pia]a muncii din Europa, UE va aloca \n 2009 fonduri structurale de 60 de miliarde de euro, care finan]eaz` proiecte ce presupun integrarea pe pia]a muncii a [omerilor [i p`strarea locurilor de munc`.


{TIRILE PE CARE TREBUIE S~ LE {TII EUREKO FUZIONEAZ~ CU KD

Fondurile de pensii de pe Pilonul II ale Eureko (fosta Interamerican) [i KD Pensii vor fuziona, potrivit unui comunicat al Eureko Group. Fuziunea celor dou` fonduri de pensii va fi supus` aprob`rii de c`tre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Viitorul fond urmeaz` s` fie administrat de Eureko. În cazul \n care CSSPP va aproba fuziunea, KD va deveni al doilea fond care va fuziona cu Eureko, dup` Bancpost. În urm` cu 2 s`pt`mâni, CSSPP a dat aprobarea preliminar` pentru fuziunea dintre fondul Eureko [i cel al Bancpost. Fondul de pensii administrat de Eureko are \n momentul de fa]` 250.969 de participan]i activi, iar valoarea activelor nete este de 51 de milioane de lei, aflându-se pe locul 6 pe pia]a pensiilor private. Fuziunea cu Bancpost [i KD va aduce compania pe locul 5 din punctul de vedere al num`rului de participan]i activi [i \i va consolida pozi]ia din perspectiva activelor nete. Fondul de pensii al Bancpost are circa 23.500 de participan]i, \n timp ce fondul KD are mai pu]in de 7.000 de clien]i.

BCR, Raiffeisen, Bancpost, UniCredit [i Romexterra, nu au anun]at \nc` inten]ia de a face reduceri de personal.

DECOLARE MAI BUN~ CU 50%

Eurocopter România, subsidiara local` a Eurocopter Group, a realizat \n 2008 o cifr` de afaceri de 32 milioane euro, \n cre[tere cu 50% fa]` de anul precedent. Principalii factori care au contribuit la acest rezultat au fost cre[terea num`rului de elicoptere vândute [i a volumului serviciilor de \ntre]inere, reparare [i revizie general`. Ponderea serviciilor de mentenan]` reprezint` 30% din cifra total` de afaceri. În ciuda situa]iei economice instabile, Eurocopter România afirm` c` are comenzi primite \n 2008 \n valoare de 54 milioane euro, comenzi ce urmeaz` a fi livrate \n cursul acestui an. Anul trecut, Eurocopter România a livrat 8 aeronave noi [i a furnizat servicii de mentenan]` pentru 12 elicoptere.

PENSIILE AU FOND DE GARANTARE

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a aprobat proiectul de Lege privind DISPONIBILIZ~RI BANCARE Fondul de garantare a pensiilor priFedera]ia Sindicatelor din Asigur`ri vate. Proiectul se afl` \n dezbatere [i B`nci (FSAB) estimeaz` c` public`, pân` pe 19 martie. Fondul aproximativ 30% dintre ofi]erii de va compensa pierderile participancredit din b`nci ar putea r`mâne ]ilor sau beneficiarilor la fondurile de f`r` loc de munc` \n primul sepensii, \n perioada de acumulare a mestru din 2009, din cauza crizei contribu]iilor [i dup` deschiderea economice. Dintre cele 20.000 de dreptului la pensie, numai dac` persoane angajate \n prezent \n administratorii de fonduri [i furnizorii b`nci direct \n vânzarea de credite, aproape 6.000 risc` s` r`mân` f`r` de pensii nu vor avea capacitatea de a-[i onora obliga]iile. Resurseloc de munc` pân` la sfâr[itul lunii le Fondului se vor iunie 2009, potrivit constitui din contribului Constantin Pa]iile ini]iale (echivalenraschiv, pre[edintele tul a 1% din capitalul FSAB, afiliat` la Carsocial, dar nu mai pu]in tel Alfa. Printre b`nde 50.000 euro), cile care au anun]at contribu]ii anuale, plus disponibiliz`ri, alte resurse. Banii vor dar [i reduceri ale fi investi]i \n titluri de num`rului agen]iilor era valoarea total` a stat, titluri emise de se num`r` Volksbank, datoriei externe brute a României la 31 decembrie institu]ii de credit cenCiti Bank [i OTP, 2008 trale, depozite, certipotrivit lui Paraschiv. Sursa: BNR ficate de depozit, sau În schimb, b`nci ca

“România ar fi avut \n prezent mai mul]i bani pentru educa]ie, cercetare, asisten]` social` [i drumuri, dac` fostul guvern ar fi impozitat corect economia” ministrul Finan]elor Publice, Gheorghe Pogea

instrumente financiare ale institu]iilor de credit din România. Proiectul va fi transmis Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Muncii, Ministerului Finan]elor [i Ministerului de Justi]ie, urmând a fi transmis apoi Parlamentului spre aprobare.

LEG~TURA DE GAZ

România [i Bulgaria au c`zut de acord s` \nceap` demersurile pentru o conexiune a re]elelor de gaze naturale \ntre ora[ele Giurgiu [i Ruse. Proiectul a fost discutat \n cadrul unei \ntâlniri la Sofia \ntre compania bulgar` Bulgartransgaz [i cea româneasc` Transgaz. Proiectul ar putea fi finan]at par]ial din fonduri europene. Studiul de fezabilitate urmeaz` s` fie finan]at de cele dou` companii, de[i costul acestuia nu este, deocamdat`, cunoscut. “Este o decizie strategic`, nu una de criz`”, a declarat directorul executiv al Bulgartransgaz, Angel Semerdzhiev, dup` ce a fost \ntrebat dac` acordul este o \ncercare de a preveni o nou` criz` a gazelor naturale, de tipul celei produse de conflictul dintre Rusia [i Ucraina \n luna ianuarie a acestui an. ê

Bulgarii [i romånii vor s`-[i dea måna ca s` scape de ru[i

72,49 miliarde euro

WINTERSHALL

05

3 MARTI E 2009 l BUSINESSWEEK

BusinessWeek  
BusinessWeek  

Stirile pe care trebuie sa le stii.