Page 1

www.businessvoice.in

Vol 1 Issue 8

Free Circulations

Every Month First & Third Sunday,

May 6-19, 2012

Pages 4

Circulation Areas: Nanmangalam, Kovilambakkam, S.Kolathur, Kakithapuram, Keelkattalai, Medavakkam, Perumbakkam, Narayanapuram

Praise the Lord

We offer the below outsourcing services to all kind of organization. 1. Payroll Outsourcing Services from 10 employees to 500 employees 2. Accounts Management (from Book keeping to finalization of accounts with auditors certificate) 3. Statutory compliance (PF, ESI, TDS, ST, VAT & STPI Customs) 4. Tax filing for individual and companies 5. Selling the software (TDS,ST, VAT & FAR) 6. Formation of companies and all statutory registration under State and Central Govt.

For enquiries, please contact. Telephone : 044 – 2268 1651, 9840687902, 9789091635 Email : enquiry@theserviceterminal.com, web : www.theserviceterminal.com


May 06, 2012

2

Business Voice Classifield Want to advertise your business, buy, sell or rent out property, seek jobs and services? Avail of Business Voice Classifields and reach 20,000 households every month First & Third Sunday. We make advertising easy, economical and effective for you.

Call : 98844 91071, 98849 91071 E-mail: mail@businessvoice.in www.businessvoice.

Wanted

House for Lease/Rent

Marketing Executive

Fresh /Exp.

call for interview

9500091071

,aw;if \hk;G 7 my;yJ 8 nrk;gUj;jp ,iyfisg; gwpj;J rpwpJ jz;zPh; njspj;J miuj;jhy; tpOjhf Eiuj;J tUk;. ,ij jiyapy; Nja;j;J myrpf; nfhz;lhy; \hk;G Nghl;Lf; Fspj;jJ Nghy; ,Uf;Fk;. jiyKbAk; fUg;ghf khWk;. clYf;Ff; Fsph;r;rpAk; $l. nrk;gUj;jpg;G+it ey;y ntapypy; cyh;j;Jq;fs;. vz;nza; FspaYf;F kWehs; my;yJ Njitahd NghJ nfhQ;rk; nte;jaj;ij miuj;J (Cwitj;Njh my;yJ kpf;rpapy; nghbahfNth) nfhQ;rk; ePhpy; 5 epkplq;fs; NghLq;fs;. mjpy; cyh;e;j nrk;gUj;jpg;G+it nfhQ;rk; Cwitj;Jf; frf;Fq;fs;. NrhgG khjphp tUk; Eiuiaj; jiyapy; Nja;j;J myRq;fs;. gpRgpRf;F tpl;LtpLk;. jiyKbf;Fk; NfL ,y;iy.

Single Bed Room First Floor at Nanmangalam Contact: C. Sekar

9176772469

Front

Full Page 8000

Half Page 4500

Quater Page 2000

Back

6000

3500

1500

Inner (Black)

2500

1500

800

cyfg;Gfo; ngw;w fl;blq;fs;

nrQ;rpf; Nfhl;il; mQ;rhikf;F ngah; Nghd Njrpq;F uh[d; jhd; nrQ;rpf; nfhl;ilia Mz;l kd;dtuhthh;. fpU\;zfphp> ,uh[fphp>re;jpufphp> vd;w %d;W Fd;Wfis cs;slf;fpa nrQ;rpf; Nfhl;il Nfhz tbtpy; fl;lg;gl;lJ. ehaf;fh; Ml;rp fhyj;jpw;Fg; gpd; Kfyhah; gilvLg;G epfo;ej fhyj;jpy; Kfyha rhk;uh[;[paj;ij Kd;D}W Fjpiug; gil tPuuhd Njrpq;Fuh[h vjph;j;J ntw;wp ngw;whd;. mtdJ Nfhl;il jhd; nrQ;rpf;Nfhl;il. nrQ;rpf;Nfhl;ilahdJ njd;dhw;f;fhL khtl;lj;jpYs;s nrQ;rpapy; mike;Js;sJ. nrQ;rpf;Nfhl;ilapd; tuyhWk; Njrpq;F uh[d; fijAk; ,d;Wk; ehl;Lg; ghlyhf ghlg;gl;L tUfpwJ.

kPz;Lk; re;jpg;Nghk; mLj;j ,jopy; nrapz;l; [hh;[;Nfhl;il

cq;fs; tpkh;rdq;fs; mDg;gNtz;ba Kfthp 2/538, First Floor, Medavakkam Main Road, Kovilambakkam, Chennai-600 100

Call : 98844 91071, 98849 91071 E-mail: mail@businessvoice.in www.businessvoice.in


May 06, 2012

3

c

yf¤Âš Áy mÂra¢ brašfŸ m›t¥nghJ elªJ¡ bfh©L jh‹ ÏU¡»‹wd. Ïitbašyh« c©ikjhdh v‹W M¢rça¥gl¤j¡f brašfŸ m›t¥bghGJ g¤Âç¡iffëš tªJ bfh©LjhåU¡»‹wd. Mdhš _‹W taÂnyna xUt® Ïir¡fUéia Û£odh®. mJΫ k‰wt®fŸ éa¡F« t©z« Û£odh® v‹whš e«òtJ Áuk« jh‹. Mdhš elªjJ. el¤Â¡fh£oat®jh‹ bkhrh®£. ÏtUila Ïa‰bga® õš ¥fh§ mkhoa° bkhrh®£. ènahghšL - m‹dhkça bkhrh®£ j«g¡F VHhtJ FHªijahf 1756 #dtç 27-š Ãwªjh®. _‹W taš Ïir¡fUéia Û£Ljš, eh‹F taš Ïir Ehšfis f‰wš, IªJ taš jhnk ghlšfis Ïa‰¿ Ïir Û£Ljš, VG taš brhdh£l¡fis vGJjš, v£L taš Á«gå¡fis vGJjš vd Ït‰iw všyh« v£L ta‰FŸ bkhrh®£ brŒJ fh£oa Ïir m‰òj§fŸ. bkhrh®£L¡F K‹ò«, Ëò« vªj Ïir nkijÍ« Ϫj Áfu§fis ϤJid Á¿a taš brŒJ fh£oajhf tuyh¿šiy. bkhrh®£o‹ jªij äf¢Áwªj taè‹ nkij. Mdhš bkhrh®£ jkJ g¤jh« taJ¡FŸnsna mid¤J Ïir¡fUéfisÍ« Ïir¡»‹w msΡF nj®¢Á bg‰wh®. bkhrh®£o‹ Ïir¤Âw‹ cyf ehLfŸ gyt‰iw bjh£lJ. ÏuÎ gfš v‹W ÏtuJ Ïir ãfœ¢ÁfŸ elªjd. cw§F« neuK«, c©Q« neuKnk ÏtuJ XŒÎ neu§fshæd. Ïir ÏtU¡F czthdJ. Ïir ÏtU¡F cæuhdJ v‹W brhšY« msΡF ÏirnahL bkhrh®£ Ïizªjh®. bkhrh®£o‹ Ïir¤ Âwikia nf£l¿ªj éa‹dh kfhuhâ, mtiu jdJ mu©kid¡F miH¤J Ïir Û£l¢ brh‹dh®. Ïiria bkhrh®£ Û£l Û£l kfhuhâ j‹idna kwªjh®. Ïiræš x‹¿dh®. ÏWÂæš bkhrh®£il ghuh£l th®¤ij »il¡fhj uhâ, mtiu mŸë vL¤J jkJ koæš it¤J K¤jä£L k»œªjh®. m¥nghJ bkhrh®£L¡F taJ g¤J. b#®kå, iu‹yh©L, Ãuh‹°, ϧ»yhªJ, Ϥjhè ngh‹w ehLfëš všyh« bkhrh®£ Ïir ãfœ¢Á el¤Âdh®. cy»‹ gy ghf§fëš bkhrh®£o‹ Ïir M‰wš ngr¥g£lJ. cyf¤Â‹ gy Âirfëš thG»‹w Ïir thz®fŸ všyh« bkhrh®£o‹ bgaiuc¢rç¤jd®. m¥nghJ bkhrh®£o‹ taJ gÂdh‹F. ngh¥gh©lt® K‹ Ïir ãfœ¢Á el¤Â mtçläUªJ brthèa® éUij bkhrh®£ bg‰wh®.

1781 -š fh‹°l‹° v‹w bg©iz bkhrh®£ kzªjh®. Ϫj ÂUkz« jhŸ bkhrh®£o‹ thœ¡ifia Âir ÂU¥ÃaJ. bkhrh®£il¥ g‰¿Í«, mtuJ M‰wš g‰¿Í«, Ïirahš cyif ÂU«Ã¥ gh®¡f¢ brŒj mtUila nguh‰wš g‰¿Í« fh‹°l‹° m¿thjtŸ mšy. Vbdåš éa‹dhéš ÏUªj bt¥g® v‹w Ïir nkijæ‹ kfŸjh‹ fh‹°l‹° . ÏU¥ÃD« nkij bkhrh®£o‹ nk‹ikia mtŸ cjhÁd¥gL¤ÂdhŸ. Ku£L¡ FzK«, Ãothj¥ ngh¡F«, j‹Dila RfJ¡f§fis k£Lnk neÁ¡F« kndhghtK« mtŸ bfh©oUªjhŸ. mtis ÂU¤Â élyh« v‹W bkhrh®£ ãid¤jh®. mj‰fhf gy têfëš Ka‹wh®. Koéš njhšéiana rªÂ¤jh®. filÁæš ftiyæš cU»dh®. Xahj MuhŒ¢Á, XŒéšyhj Ïir ãfœ¢Á, òÂa òÂa Ïir tot§fis f©LÃo¤jš vd Ïir¡fhfnt bkhrh®£ thœªjh®. vªneuK« Ïir, Ïir v‹W bkhrh®£ ciH¤jjhš clš ãiy gh¡f¥g£L gL¡ifæš »lªjh®. m¥nghJ« mt® mU»š VjhtJ xU Ïir¡fUé ÏU¡F«. Ï¥go¤jh‹ clš ãiy gh¡f¥g£l eh£fëY« bkhrh®£ brašg£L¡ bfh©oUªjh®. òÂa òÂa ghlšfis vG¡ Fé¤jh®. j‹id clš ey« érhç¡f tU« e©g®fëlbkšyh« mªj ghlšfis bfhL¤J ghl¢ brh‹dh®. mij¡ nf£L uÁ¤jh®. 1791 or«g® 5 ª nj eŸëuÎ xU kâ¡F Ïir cyf nkij v‹W cyfbkšyh« ngr¥g£l bkhrh®£ ÏWÂæš kidéia¥ g‰¿a ftiyæš jkJ 35 tJ taš f© _odh®. jkJ Ïir Phd¤jhš cyf¤ijna ÂU«Ã gh®¡f¢ brŒj bkhrh®£o‹ Ãnuj«, mdhij¥ Ãz§fis ml¡f« brŒÍ« fšyiwæš jh‹ ml¡f« brŒa¥g£lJ. mtuJ rt C®ty¤J¡F tªjt®fŸ xUÁy®jh‹. Ïu©nl Ïu©L Ïir¡ fiyP®fŸ jh‹ bkhrh®£o‹ nkš filÁ k© Jht¥g£l nghJ mU»š ÏUªjh®fŸ. bkhrh®£o‹ Ïir¥gil¥òfis eh« nf£F« nghJ njh‹WtJ x‹Wjh‹. bkhrh®£ Ïw¡féšiy. mt® fh‰¿š cæ® thœ»wh® v‹whY«. MtJ« bg©zhny xUt‹ mêtJ« bg©zhny v‹w thrf« bkhrh®£o‹ thœ¡if _y« F‹¿‹ és¡bfd ek¡F btë¢rä£L fh£L»‹wd.

- Û©L« irk‹ bghètUl‹ rªÂ¥ngh« m‹òl‹ bgšef® bg.mu§frhä if¥ngÁ 94445 18982

SHILOH TUITION CENTER Hello Parents! Greetings from Shiloh Tuition Center. We are Undertaking the Tuition for all Board of Education. Summer Classes especially for 10th and 12th Std to Score more marks in all Subjects. The following Classes will be star ted From June onwards. 1st Std to 9th Std-State Board (Matric & CBSE). 10th Std to 12th Std-State Board & Matriculation. Basic Computer Classes Undertaken by weekly once.


May 06, 2012

4

Digital Banner’s, vinyl, Backlight Board, One Way Vision, Invitation, Brochures, Poster, visting Cards & Fabrication. No.5/522, Velachery Main Road, Medavakkam Koot Road, Medavakkam,Chennai-600100., E.mail-vetridigital1008@gmail.com

LOCAL TRIP Min Rate 5 Hrs 30Kms Extra Charges

CAR, INDICA 4+1 NON A/C A/C 500 625

SUMO, QUALIS, INNOVA TRVERA 9+1 7+1 NON A/C

A/C

A/C

800

900

TOURISTER CITY RIDE

TEMPO TRAVELLER 12+1

12+1

NON A/C

A/C

1000

1100

1100

1200

For Km

6

7

8

9

10

10

10

11

For Hrs

70

90

110

125

130

150

150

175

6.50

7.50

9.00

10.00

11.00

11.00

12.00

13.00

(Allowed 2 Hrs)

OUT OF STATION

20 Seat,55 Seat Bus,Mini Bus,Tempo Traveller,Innova,Tavera,Qualies,Sumo,Logan,Xylo are Available Here

Business Voice: May-06-2012  

Business Voice: May-06-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you