Page 1

2 3 4 5

Suhdannekuva Alue- ja toimialarakenne Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio ja viestintä 13 Kuljetus ja varastointi 14 Palvelut kotitalouksille 15 Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 | 2016 1.12.2016


Suhdannekuva Oulun seudun suhdannekehitys oli vahvaa kuluvan vuoden alkupuolella niin jalostus- kuin palvelualoilla. Heikko kehitys taittui myös teollisuudessa, jossa liikevaihtoa nosti elektroniikkateollisuuden viennin kääntyminen kasvuun. Kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna erityisen vahvaa rakentamisessa, liike-elämän palveluissa sekä seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla. Myös Oulun seudun kaupan liiketoiminta kääntyi kasvuun.

110

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendi kääntyi selvään kasvuun viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Liikevaihto oli vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 4 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun myös koko maassa, mutta valtakunnallisesti trendin kasvu oli loivempaa kuin Oulun seudulla. Oulun seudun viennin trendi kääntyi vahvaan kasvuun kuluvan vuoden alussa ja viennin positiivinen kehitys jatkui huhti–kesäkuussa. Seudun vienti kääntyi kasvuun myös edellisvuoteen verrattuna vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden 2011 tasoon nähden vienti on seudulla 15 % alemmalla tasolla. Yritysten yhteenlasket-

Yritysten liikevaihto ja vienti Oulun seudulla ja liikevaihto koko maassa. Indeksi 2011=100

100

Liikevaihto Oulun seutu

110

Yritysten henkilöstömäärä Oulun seudulla sekä työlliset koko maassa. Indeksi 2011=100

105

Oulun seutu henkilöstö

100

Liikevaihto koko maa

90

Vienti Oulun seutu

Koko maa työlliset 95

90 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2

2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2

80

Muutos (%)

Muutos (%)

10

Yritysten liikevaihto ja vienti Oulun seudulla ja liikevaihto koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

5 0

Liikevaihto Oulun seutu

-5 -10

Liikevaihto koko maa

-15

Vienti Oulun seutu

-20 2

tu liikevaihto on Oulun seudulla suunnilleen viiden vuoden takaisella tasolla. Koko maassa liikevaihto on laskenut 3 % vertailuvuoden tasosta. Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viime vuosien kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vahvempaa. Seudun henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun viime vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alkupuolella trendin kasvu jatkui. Koko maassa työllisyyden trendi pysyi ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden alkupuolella noin prosentin. Vuodesta 2011 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 2 %. Koko maan työllisyys oli viimeksi kuluneen vuoden aikana valtakunnallisesti prosentin alle vertailuvuoden tason.

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

4

Yritysten henkilöstömäärä Oulun seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

2

Oulun seutu henkilöstö

0

Koko maa työlliset

-2

-4

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2


Alue- ja toimialarakenne Oulun seutu käsittää 7 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli viime vuoden lopussa 244 500 henkeä. Oulun kaupungin osuus seudun asukkaista oli 198 500 henkeä.

Oulun seutu Oulun seudun asukasmäärä kasvoi 2 700 hengellä eli 1,1 % vuoden 2015 aikana. Seudulla oli noin 96 200 työpaikkaa (ennakkoarvio) vuonna 2015. Alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 13,6 miljardia euroa ja vientiliikevaihto 2,9 miljardia euroa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärä oli noin 86 400 henkilötyövuotta. Seudun bruttokansantuote oli noin 8,5 miljardia euroa vuonna 2015 (ennakkoarvio).

Toimialarakenne

Erikoistumisalat

Oulun seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen: yli kolme neljännestä henkilöstömäärästä on palveluissa ja alle neljännes jalostuksessa. Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden sekä muiden markkinapalveluiden kuin kaupan ja kuljetuksen osuudet henkilöstömäärästä ovat Oulun seudulla suuremmat kuin koko maassa. Vastaavasti teollisuuden ja alkutuotannon osuudet ovat seudulla pienempiä kuin valtakunnallisesti. Myös kaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan osuus henkilöstöstä on seudulla pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Rakentamisen osuus on hieman suurempi ja kuljetuksen ja varastoinnin osuus hieman pienempi Oulun seudulla kuin valtakunnallisesti.

Oulun seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella Oulun seutu on erikoistunut vahvimmin elektroniikan valmistukseen, jossa seudun työpaikkaosuus on yli nelinkertainen koko maahan verrattuna. Seudun elektroniikkaja informaatioklusteriin kytkeytyvät läheisesti tekniset palvelut (insinööri- ja arkkitehtipalvelut) sekä ohjelmistotoiminta- ja tietopalvelut, joiden työpaikkaosuudet ovat selvästi korkeammat kuin koko maassa. Lähes yhtä vahvaksi erikoistumisalaksi on noussut seudulla koulutus. Oulun seutu on erikoistunut myös terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottamiseen. Lisäksi työllistämistoiminta (mm. työvoiman vuokraus), taiteet, viihde ja virkistys, rakentaminen sekä kemianteollisuus kuuluvat seudun erikoistumisaloihin.

Päätoimialojen osuus henkilöstömäärästä | Oulun seutu

Teollisuus 13,4 %

Päätoimialojen osuus henkilöstömäärästä | koko maa

Alkutuotanto 1,7 %

Alkutuotanto 3,4 % Teollisuus 16,0 %

Julkinen hallinto ja palvelut 29,9 %

Rakentaminen 8,7 %

Julkinen hallinto ja palvelut 26,0 %

Rakentaminen 7,7 %

Kauppa, majoitusja ravitsemisala 13,5 % Kuljetus ja varastointi 5,0 %

Muut markkinapalvelut 27,8 %

Kauppa, majoitusja ravitsemisala 15,6 % Kuljetus ja varastointi 6,1 %

Muut markkinapalvelut 25,2 %

Oulun seudun vahvimmat erikoistumisalat Sijaintiosamäärä, indeksi, koko maa = 100 indeksi

Elektroniikan valmistus Koulutus Yksit. terveys- ja sosiaalipalvelut Insinööri- ja arkkitehtipalvelut Ohjelmistot ja tietopalvelut Työllistämistoiminta Taiteet, viihde ja virkistys Rakentaminen Kemikaalien valmistus 100

200

300

400

500

3


Toimialojen vertailu Oulun seudun yritysten liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla päätoimialoilla kuluvan vuoden alkupuolella. Myös seudun kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vuoden takaisesta. Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa ei liikevaihtoa). Oulun seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 4 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaisesta huhti–kesäkuussa 0,3 % ja rakennuskustannukset 0,5 %. Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuotta aiemmasta 4 % ja tukkuhinnat 3 %. Liikevaihto kasvoi vuoden alkupuolella kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten rakentamisessa, jossa liikevaihdon kasvua kertyi 10 % edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu oli vuoden alkupuolella vahvaa myös liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla sekä kotitalouksien palveluissa. Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi edellisvuodesta reilun prosentin. Palkkasumma kasvoi eniten rakentamisessa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Palkkasumma supistui vuoden takaiseen verrattuna ainoastaan teollisuudessa. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin lähes samalla tasolla kuin vuonna 2011. Päätoimialoista ainoastaan teollisuuden liikevaihto oli alle vertailuvuoden tason. Palkkasumma oli viiden vuoden takaiseen nähden 7 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasosta eniten kotitalouksien palveluissa. Palkkasumman kasvua on kertynyt eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 1-2/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle

Liikevaihto

Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut -5

0

10

5

15

Muutos (%)

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 3/20152/2016 verrattuna vuoteen 2011.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle

Liikevaihto

Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut -20

-10

0

10

20

30

40

Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 1-2/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä

Henkilöstömäärä päätoimialoilla Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Oulun seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi keskimäärin noin prosentin edellisvuodesta kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2011 tasoon verrattuna Oulun seudun yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 2 % korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden alkupuolella eniten informaatio- ja viestintäalalla. Laskua oli majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa.

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut -2,5

0

5

2,5

7,5

10

Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 3/2015-2/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut

4

-10

0

10

20

30

Muutos (%)


Vaihtuva teema

Asuntotuotanto ja toimitilarakentaminen Oulun seudulla Asuntoja, kpl

3500

Hailuoto

3000

Lumijoki

2500

Tyrnävä

2000

Muhos Liminka

1500

Kempele

1000

Oulu

500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kk01-06/2016

0

Osuus asunnoista, %

Valmistuneiden asuntojen talotyyppijakauma Oulun seudulla. 100

Muut rakennukset Erilliset pientalot

80

Rivi- ja ketjutalot

60

Asuinkerrostalot

40 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kk01-06/2016

0

Asuinrakennusten tuotanto rakennusvaiheen mukaan Oulun seudulla. Vuosisumma kuukausittain. 1000 kerrosneliötä

450

Rakennusluvat

400

Aloitetut

350

Valmistuneet

300 250 200 150 100 50 2016 M12

2015 M12

2014 M12

2013 M12

2012 M12

2011 M12

2010 M12

2009 M12

2008 M12

2007 M12

2006 M12

2005 M12

2004 M12

2003 M12

2002 M12

2001 M12

0 2000 M12

Oulun seudulla valmistui 1 850 asuntoa vuonna 2015. Kuluvan vuoden ennakkotietojen perusteella on odotettavissa suunnilleen sama määrä uusia asuntoja vuonna 2016. Tämän ja viime vuoden taso on suunnilleen viidenneksen alempi kuin aikaisempien vuosien keskiarvo vuodesta 2000 alkaen. Oulun seudun asuntotuotanto on painottunut vahvasti Oulun kaupunkiin, ja tämä on korostunut kuluvalla vuosikymmenellä: 86 % seudun uusista asunnoista valmistui Ouluun vuosina 2010–2015, kun osuus oli 80 % vuosina 2002–2009. Seudun muiden kuntien asuntotuotanto oli viime vuonna reilusti alle puolet edellisen vuosikymmenen huippuvuosien tasosta. Samalla kun asuntotuotanto on painottunut entistä enemmän seudun keskuskaupunkiin, asuntojen talotyyppijakauma on kerrostalovaltaistunut. Kuluvalla vuosikymmenellä kerrostaloasuntojen osuus valmistuneista asunnoista on ollut keskimäärin 54 %, kun se oli viime vuosikymmenellä 46 %. Valmistuneiden asuinrakennusten volyymi seuraa rakennusten aloituksia suunnilleen vuoden viipeellä. Aloituksen seuraavat puolestaan rakennuslupia muutaman kuukauden viipeellä. Asuinrakennusten tuotannon volyymin trendi oli laskeva ja suhdanteiden mukaan vaihteleva viime vuosikymmenen puolivälistä viime vuosiin asti. Kuluvan vuoden alussa asuinrakennusten luvat ja aloitukset kääntyivät Oulun seudulla jyrkkään nousuun. Tämän perusteella voidaan ennakoida valmistuvien asuinrakennusten volyymin nousevan vuonna 2017 huomattavasti viime vuosien tasoon verrattuna. Toimitilarakennusten (muut kuin asuinrakennukset) tuotannon volyymi on ollut pitkällä ajalla varsin vakaa, vaikka lyhytaikaiset vaihtelut ovat olleet suuria. Sekä rakennuslupien ja aloitusten että valmistuneiden rakennusten kerrosala kasvoi kuluvan vuoden alkupuolella jyrkästi. Valmistuneiden rakennusten volyymi nousi kuluvan vuosituhannen ennätystasolle. Kuluvalla vuosikymmenellä noin 40 % Oulun seudun uudesta toimitilakerrosalasta on valmistunut teollisuus-, varasto- ja liikennerakennuksiin. Suunnilleen yhtä suuri osuus on tullut palveluiden rakennuksiin (hoito-, opetus- ja kokoontumisrakennukset). Liikerakennusten osuus on ollut noin 15 % ja toimistorakennusten alle 5 %.

Valmistuneet asunnot Oulun seudulla kunnittain.

Muiden kuin asuinrakennusten tuotanto rakennusvaiheen mukaan Oulun seudulla. Vuosisumma kuukausittain. 1000 kerrosneliötä

Asuntotuotannon aloitukset ovat kääntyneet vahvaan nousuun Oulun seudulla, vaikka volyymi on edelleen selvästi alle pitkän aikavälin tason. Toimitilarakentaminen on vilkkaampaa kuin vuosiin.

450

Rakennusluvat

400

Aloitetut

350

Valmistuneet

300 250 200 150 100 50 2016 M12

2015 M12

2014 M12

2013 M12

2012 M12

2011 M12

2010 M12

2009 M12

2008 M12

2007 M12

2006 M12

2005 M12

2004 M12

2003 M12

2002 M12

2001 M12

0 2000 M12

Tietolähde: Tilastokeskus, rakennus- ja asuntotuotantotilasto.

5


Teollisuus

Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

Teollisuuden henkilöstömäärän trendin loiva kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa, mutta tasaantui vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli 2 % korkeammalla tasolla. Viiden vuoden takaisesta tasosta teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut 5 %. Alan palkkasumman trendin kasvu notkahti viime vuoden loppupuolella, mutta trendi kasvoi taas hieman kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma oli vajaat 3 % alemmalla tasolla. Vuoden 2011 tasoon nähden palkkasumma on lähes samalla tasolla. Toimialan yritysten liikevaihto oli 4 990 milj. € ja henkilöstömäärä 11 600 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

100

90

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto Teollisuuden tuottajahinnat

80

Vienti teollisuus Vienti elektro.teol. 2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

70 2013/1

Teollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella myös koko maassa, mutta ei kuitenkaan yhtä selvästi kuin Oulun seudulla. Teollisuusyritysten liikevaihto on molemmilla alueilla noin kymmenyksen alle vuoden 2011 tason. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on laskenut 4 %.

110

2012/4

Oulun seudun teollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi elektroniikkateollisuuden viennin vetämänä kasvuun viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto kasvoi alalla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana reilut 2 %. Oulun seudun teollisuuden kehitystä hallitsevan elektroniikkateollisuuden vienti kasvoi vuoden alkupuolella vajaat 2 % vuoden takaisesta. Elektroniikkateollisuuden vientiliikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin viidenneksen alle vuoden 2011 tason.

2012/3

Teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi kasvuun.

110

105

Henkilöstömäärä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

100

Teollisuus Kaikki toimialat

95

90

Muutos (%)

Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

Henkilöstö Palkkasumma

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

85

110

Teollisuuden liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

Liikevaihto

5 100 0

Oulun seutu Koko maa

-5

90

-10

6

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2016/2

2013/2

2016/1

2013/1

2015/4

2012/4

2015/3

2012/3

80 -15


Rakentaminen

Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta

130

Rakentamisen henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

120

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

110

Rakennuskustannukset

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

100

115

Henkilöstömäärä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

110

Rakentaminen

Oulun seudun rakennusalan liiketoiminnan kehitys oli vahvaa vuoden alkupuolella. Oulun seudun rakennusalan liikevaihdon kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Liikevaihdon trendi on kasvanut vuoden 2014 alkupuolelta lähtien. Edellisvuoteen verrattuna alan liikevaihto kasvoi vuoden alkupuolen aikana keskimäärin 10 %. Rakennusalan liikevaihto kasvoi vahvasti myös valtakunnallisesti. Rakentaminen on yksi Oulun seudulla viime vuosina vahvasti kasvaneista aloista. Alan liikevaihto on kasvanut seudulla vuoteen 2011 verrattuna yli viidenneksen. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 5 %. Rakentamisen henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun viime vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alkupuolella trendin kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä kasvoi 6 %. Viiden vuoden takaiseen nähden rakentamisen henkilöstömäärä on kasvanut kymmenyksen. Myös alan palkkasumman kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli noin 9 % korkeammalla tasolla. Vuodesta 2011 palkkasumma on kasvanut alalla viidenneksen. Toimialan yritysten liikevaihto oli 1 770 milj. € ja henkilöstömäärä 7 800 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Kaikki toimialat

105

100

2016/2

130

Rakentamisen liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

120

Rakentamisen henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

95

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

15

Oulun seutu Koko maa

10

110

5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

100

0 2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

7


Kauppa

Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti

Toimialan yritysten liikevaihto oli 3 390 milj. € ja henkilöstömäärä 8 900 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Tukkuhinnat Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

90

2013/1

Kaupan alan henkilöstömäärän trendi kasvoi loivasti kuluvan vuoden alkupuolella. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstömäärä kasvoi prosentin. Vuoteen 2011 verrattuna alan henkilöstömäärä on hieman korkeammalla tasolla. Kaupan alan palkkasumman trendin kasvu kiihtyi vuoden alkupuoliskolla. Vuoden takaisesta palkkasumman kasvua oli reilut 2 %. Vuodesta 2011 alan palkkasumma on kasvanut 11 %.

Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

2012/4

Kaupan liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui Oulun seudulla kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna alan liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla keskimäärin vajaat 3 %. Kaupan ala kasvoi vuoden alkupuolella hieman myös koko maassa. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Oulun seudulla keskimäärin 3 % vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Tukkuhinnat ovat reilun prosentin alle vuoden 2011 tason ja kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vertailuvuoteen nähden.

120

2012/3

Oulun seudun kaupan alan liiketoiminta kääntyi kasvuun.

110

Henkilöstömäärä kaupassa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

105

Kauppa Kaikki toimialat 100

Muutos (%)

Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7,5

Henkilöstö

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

95

120

Kaupan liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

Palkkasumma Liikevaihto

110

5

Oulun seutu Koko maa

2,5

100

0

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

8

2012/3

90

-2,5


Majoitus- ja ravitsemistoiminta Majoitus, ravitsemistoiminta

130

Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kääntyi vuoden toisella neljänneksellä kasvuun.

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

120

Oulun seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendi pysyi ennallaan kuluvan vuoden alussa, mutta kasvoi hieman huhti–kesäkuussa. Vuoden toisella neljänneksellä alan liikevaihto kasvoi myös vuoden takaiseen verrattuna. Keskimäärin liikevaihto kasvoi alalla vuoden alkupuolella noin prosentin. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon vahva kasvu jatkui. Vuodesta 2011 majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 7 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %.

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärän trendin lasku tasaantui, mutta trendi laski edelleen hieman vuoden alkupuolella. Alan henkilöstömäärä oli vuoden alkupuoliskolla 2 % alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoteen 2011 verrattuna alan henkilöstömäärä on kasvanut 3 %. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma pysyi ennallaan kuluvan vuoden alkupuolella. Vuodesta 2011 majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 13 %.

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

115

Henkilöstömäärä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

110

Toimialan yritysten liikevaihto oli 260 milj. € ja henkilöstömäärä 2 800 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Majoitus- ja ravitsemisala

105

Kaikki toimialat 100

2016/2

120

Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

110

Oulun seutu Koko maa 100

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

95

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

5

2,5

0

-2,5

-5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

7,5

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

9


Rahoitustoiminta

Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

120

110

Henkilöstö Palkkasumma Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

115

2013/4

Toimialan yritysten henkilöstömäärä oli 1 400 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

2013/3

90

2012/3

Myös rahoitustoiminnan henkilöstömäärän trendi kasvoi kuluvan vuoden alkupuolella. Henkilöstömäärä kääntyi kasvuun myös vuotta aiempaan nähden. Edellisvuodesta henkilöstömäärän kasvua oli alalla vajaat 3 %. Viiden vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä on 4 % korkeammalla tasolla.

2013/2

100

2013/1

Rahoitustoiminnan palkkasumman trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa, mutta tasaantui vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli vuoden alkupuoliskolla vajaat 3 % korkeammalla tasolla. Koko maassa palkkasumman trendi kasvoi edelleen vakaasti. Rahoitusalan palkkasumma oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Oulun seudulla reilun kymmenyksen korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 5 %.

130

2012/4

Oulun seudun rahoitustoiminta kääntyi kasvuun vuoden takaiseen verrattuna.

Henkilöstömäärä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

110

Rahoitustoiminta

105

Kaikki toimialat

100

Muutos (%)

Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

Henkilöstö

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

95

130

Rahoitustoiminnan palkkasumma Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

Palkkasumma

5,0 120

2,5

110

0

100

Oulun seutu Koko maa

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

10

2012/3

90 -2,5


Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

120

Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

110

Henkilöstö

100

Palkkasumma Liikevaihto Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

110

Henkilöstömäärä liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

105

Liike-elämän palveluiden liiketoiminta kääntyi vahvaan kasvuun. Oulun seudun liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendi kääntyi viime vuoden lopussa vahvaan kasvuun ja trendin kehitys jatkui positiivisena myös kuluvan vuoden alkupuolella. Alan liikevaihto kasvoi vahvasti myös valtakunnallisesti. Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi Oulun seudulla vuoden alkupuoliskolla 8 % vuoden takaisesta. Vuoteen 2011 verrattuna alan liikevaihto on kasvanut seudulla 12 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän trendin lasku taittui viime vuoden loppupuolella ja trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärän kasvua kertyi 5 %. Vuoteen 2011 nähden henkilöstömäärä on alalla 5 % korkeammalla tasolla. Myös alan palkkasumman trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui vuoden alkupuolella. Edellisvuoteen nähden palkkasumma kasvoi reilut 5 %. Vuoteen 2011 verrattuna alan palkkasumma on 6 % korkeammalla tasolla. Toimialan yritysten liikevaihto oli 1 310 milj. € ja henkilöstömäärä 13 400 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Liike-elämän palvelut Kaikki toimialat 100

2016/2

130

Liike-elämän palveluiden liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

120

Oulun seutu

110

Koko maa

Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

95

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

10 7,5 5 2,5

100

0 -2,5 2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

-5 2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

11


Informaatio ja viestintä

Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta

Toimialan yritysten liikevaihto oli 550 milj. € ja henkilöstömäärä 3 900 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

80

2013/1

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui vuoden alkupuolella. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli vuoden alkupuoliskolla keskimäärin noin 8 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 2011 nähden henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin lähes samalla tasolla. Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendin kasvu tasaantui vuoden alkupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli 6 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 2011 nähden alan palkkasumma on kasvanut 8 %.

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

2012/4

Oulun seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendi kasvoi vahvasti vuonna 2015, mutta trendin kasvu hiipui kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden alkupuoliskolla alan liikevaihto oli keskimäärin noin 7 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Valtakunnallisesti alan trendi pysyi lähes ennallaan viime vuonna, mutta kasvoi taas hieman kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Alan liikevaihto oli Oulun seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 3 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vertailuvuoden tasosta.

120

2012/3

Informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon ja palkkasumman kasvu tasaantui, mutta alan henkilöstömäärä kasvoi edelleen vahvasti.

105

Henkilöstömäärä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

100

Informaatio ja viestintä

95

Kaikki toimialat 90

Muutos (%)

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

12,5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

85

130

Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

120

10

110

Oulun seutu Koko maa

7,5

100

5 90 2,5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

12

2012/3

80 0


Kuljetus ja varastointi Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta

120

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto kääntyi kasvuun. Oulun seudun kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Alan liikevaihto oli vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin vajaat 4 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Koko maassa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi pysyi edelleen ennallaan. Alan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 7 % vuodesta 2011. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasoon nähden 5 %.

Kuluttajahinnat

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

80

110

Henkilöstömäärä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

105

Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän trendi laski viime vuonna, mutta kuluvan vuoden alkupuolella trendi on pysynyt ennallaan. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli vajaat 2 % alemmalla tasolla. Vuoteen 2011 nähden henkilöstömäärä on supistunut 3 %. Alan palkkasumman trendi on pysynyt yli vuoden ajan samalla tasolla. Vuoden 2011 tasoon verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 5 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 610 milj. € ja henkilöstömäärä 4 300 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Kuljetus ja varastointi

100

Kaikki toimialat 95

2016/2

120

Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

110

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

7,5

5

Oulun seutu Koko maa 100

2,5

0

-2,5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90 -5

2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

13


Palvelut kotitalouksille

Taiteet, viihde ja virkistys, yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut, muut palvelut

Toimialan yritysten liikevaihto oli 530 milj. € ja henkilöstömäärä 5 800 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

130

120 Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

110

Kuluttajahinnat

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

100 2013/1

Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendin kehitys oli aikaisempaa heikompaa vuonna 2015, mutta kuluvan vuoden alkupuolella trendi oli taas kasvussa. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä kasvoi 2 %. Vuodesta 2011 henkilöstömäärä on kasvanut alalla 15 %. Kotitalouspalveluiden palkkasumman trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Alan palkkasumma kasvoi vuotta aiemmasta noin 3 %. Vuodesta 2011 palkkasumma on kasvanut alalla yli viidenneksen.

Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

2012/4

Seudun kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta trendin kasvu tasaantui huhti–kesäkuussa. Vuotta aikaisempaan nähden alan liikevaihto oli vuoden alkupuolella keskimäärin 6 % korkeammalla tasolla. Koko maassa kotitalouksien palveluiden liikevaihdon vakaa kasvu jatkui. Vuodesta 2011 alan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 28 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %.

140

2012/3

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminta kasvoi edellisestä vuodesta.

120

Henkilöstömäärä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

115

110 Kotitalouksien palvelut

105

Kaikki toimialat

100

Muutos (%)

Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

95

140

Kotitalouksien palveluiden liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

10

130 7,5

Oulun seutu

120

5

2,5

Koko maa

110

0

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

14

2012/3

100 -2,5


Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut Yksityiset terveyspalvelut, yksityiset sosiaalialan avo- ja laitospalvelut

140

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden liiketoiminnan kasvu vuoden takaisesta kiihtyi.

Yksityisten terveysja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

130

Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan palkkasumma kasvoi 8 %. Vuodesta 2011 palkkasumma on kasvanut alalla kolmanneksen. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman trendin kasvu jatkui myös koko maassa.

120 Henkilöstö Palkkasumma

Myös henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla kuluvan vuoden alkupuolella. Vuotta aikaisempaan nähden alan henkilöstömäärä kasvoi 7 %. Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä on kasvanut viiden vuoden takaiseen verrattuna 26 %.

Kuluttajahinnat

110

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

100

140

Toimialan henkilöstömäärä oli 4 200 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.  

Henkilöstömäärä yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

130

120 Terveys- ja sosiaalipalvelut

110

Kaikki toimialat

100

2016/2 Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

140

130

Oulun seutu

120

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

90

Henkilöstö Palkkasumma

10

7,5

Koko maa 5

110 2,5

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

100 0 2015/3

2015/4

2016/1

2016/2

15


Oulu Hailuoto Kempele Muhos Lumijoki Tyrnävä

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 | 2016 1.12.2016

Liminka

JULKAISIJA

BusinessOulu Päätoimipisteen käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 90230 Oulu Postiosoite: PL 22, 90015 Oulun kaupunki www.businessoulu.com TOIMITUS

Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki, www.kaupunkitutkimusta.fi

Tietolähteet ja käsitteet Liikevaihto on Oulun seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Vienti on vientiin suuntautuneen myynnin arvo (laskentamenetelmistä johtuen liikevaihtoja vientitiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisen katsauksen lukujen kanssa). Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alvsuoritustiedot).

LISÄTIETOJA

Asiantuntija Urpo Tuomela BusinessOulu puh. 044 703 1390 urpo.tuomela@businessoulu.com Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus puh. 0500 970 082 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Tamás Lahdelma Kaupunkitutkimus puh. 050 441 9534 tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi ULKOASU

Bread Visual Design Oy kari@bread.fi KANSIKUVA

PrintoCent TAKAKANNEN KUVAT

Oulun Energia, Ilmestys Oy, Studio P.S.V.

Palkkasumma on Oulun seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään valtakunnallinen hintakehitys vertailuksi. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu.

Tietojen korjautuminen: Liikevaihto-, palkkasumma- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Oulun seudulla. Ennakkoarvio vuodelle 2015 perustuu vuoden 2013 tilastoon ja henkilöstömäärän perusteella arvioituun muutokseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuosi on 2011. Tietolähde: Tilastokeskus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2011. Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 2011) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia.

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2016  
Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2016  

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Advertisement