__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2 3 4 5

Suhdannekuva Alue- ja toimialarakenne Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Korkean teknologian toimialat Pohjois-Pohjanmaalla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-el채m채lle 12 Informaatio ja viestint채 13 Kuljetus ja varastointi 14 Palvelut kotitalouksille 15 Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 | 2016 11.5.2016


Suhdannekuva Oulun seudun suhdannekehitys oli kaksijakoista viime vuoden loppupuolella. Kehitys jatkui heikkona erityisesti teollisuudessa, jossa liikevaihtoa alensi elektroniikkateollisuuden viennin jyrkkä lasku. Kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna vahvaa rakentamisessa sekä seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla. Oulun seudun kaupan liikevaihdon trendin lasku taittui vuoden loppupuolella.

110

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendi laski loivasti viime vuoden alkupuolella, mutta trendin lasku tasaantui vuoden jälkipuoliskolla. Vuoden loppupuolen aikana liikevaihto oli keskimäärin 2 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Valtakunnallisesti liikevaihdon trendi pysyi vuoden jälkipuoliskolla ennallaan. Oulun seudun viennin trendi kääntyi jyrkkään laskuun viime vuoden alussa ja viennin heikko kehitys jatkui vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna seudun vienti oli kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 12 % alemmalla tasolla. Vuoden 2011 tasoon verrattuna vienti on laskenut seudulla 16 %. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on laskenut Oulun seudulla 2 %

Yritysten liikevaihto ja vienti Oulun seudulla ja liikevaihto koko maassa. Indeksi 2011=100

100

Liikevaihto Oulun seutu

90

vertailuvuoden tasosta. Koko maassa liikevaihto on laskenut reilut 3 % vuodesta 2011. Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viime vuosien kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vaihtelevampaa. Seudun henkilöstömäärän trendin vahva kasvu tasaantui viime vuoden toisella neljänneksellä ja on sen jälkeen pysynyt lähes ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden loppupuolella 0,4 %. Vuodesta 2011 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 2 %. Koko maan työllisyyden trendi pysyi viime vuoden ajan samalla tasolla. Työllisyys oli viimeksi kuluneen vuoden aikana valtakunnallisesti prosentin alle vertailuvuoden tason.

110

Yritysten henkilöstömäärä Oulun seudulla sekä työlliset koko maassa. Indeksi 2011=100

105

Oulun seutu henkilöstö

100

Liikevaihto koko maa 80

Vienti Oulun seutu

95

90 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4

2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4

70

Muutos (%)

Muutos (%)

5

-5

Yritysten liikevaihto ja vienti Oulun seudulla ja liikevaihto koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

-10

Liikevaihto Oulun seutu

-15

Liikevaihto koko maa

0

Vienti Oulun seutu

-20 -25 2

Koko maa työlliset

2015/1

2015/2

2015/3

2015/4

4

Yritysten henkilöstömäärä Oulun seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

2

Oulun seutu henkilöstö

0

Koko maa työlliset

-2

-4

2015/1

2015/2

2015/3

2015/4


Alue- ja toimialarakenne Oulun seutu käsittää 7 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli viime vuoden lopussa 244 500 henkeä. Oulun kaupungin osuus seudun asukkaista oli 198 500 henkeä.

Oulun seutu Oulun seudun asukasmäärä kasvoi 2 700 hengellä eli 1,1 % vuoden 2015 aikana. Seudulla oli noin 96 400 työpaikkaa (ennakkoarvio) vuonna 2015. Alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 13,2 miljardia euroa ja vientiliikevaihto 2,8 miljardia euroa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärä oli noin 86 200 henkilötyövuotta. Seudun bruttokansantuote oli noin 8,4 miljardia euroa vuonna 2015 (ennakkoarvio).

Toimialarakenne

Erikoistumisalat

Oulun seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen: yli kolme neljännestä henkilöstömäärästä on palveluissa ja alle neljännes jalostuksessa. Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden sekä muiden markkinapalveluiden kuin kaupan ja kuljetuksen osuudet henkilöstömäärästä ovat Oulun seudulla suuremmat kuin koko maassa. Vastaavasti teollisuuden ja alkutuotannon osuudet ovat seudulla pienempiä kuin valtakunnallisesti. Myös kaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan osuus henkilöstöstä on seudulla pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Rakentamisen osuus on hieman suurempi ja kuljetuksen ja varastoinnin osuus hieman pienempi Oulun seudulla kuin valtakunnallisesti.

Oulun seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella Oulun seutu on erikoistunut vahvimmin elektroniikan valmistukseen, jossa seudun työpaikkaosuus on yli nelinkertainen koko maahan verrattuna. Seudun elektroniikkaja informaatioklusteriin kytkeytyvät läheisesti tekniset palvelut (insinööri- ja arkkitehtipalvelut) sekä ohjelmistotoiminta- ja tietopalvelut, joiden työpaikkaosuudet ovat selvästi korkeammat kuin koko maassa. Lähes yhtä vahvaksi erikoistumisalaksi on noussut seudulla koulutus. Oulun seutu on erikoistunut myös terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottamiseen. Lisäksi työllistämistoiminta (mm. työvoiman vuokraus), taiteet, viihde ja virkistys, rakentaminen sekä kemianteollisuus kuuluvat seudun erikoistumisaloihin.

Päätoimialojen osuus henkilöstömäärästä | Oulun seutu

Teollisuus 13,4 %

Päätoimialojen osuus henkilöstömäärästä | koko maa

Alkutuotanto 1,7 %

Alkutuotanto 3,4 % Teollisuus 16,0 %

Julkinen hallinto ja palvelut 29,9 %

Rakentaminen 8,7 %

Julkinen hallinto ja palvelut 26,0 %

Rakentaminen 7,7 %

Kauppa, majoitusja ravitsemisala 13,5 % Kuljetus ja varastointi 5,0 %

Muut markkinapalvelut 27,8 %

Kauppa, majoitusja ravitsemisala 15,6 % Kuljetus ja varastointi 6,1 %

Muut markkinapalvelut 25,2 %

Oulun seudun vahvimmat erikoistumisalat Sijaintiosamäärä, indeksi, koko maa = 100 indeksi

Elektroniikan valmistus Koulutus Yksit. terveys- ja sosiaalipalvelut Insinööri- ja arkkitehtipalvelut Ohjelmistot ja tietopalvelut Työllistämistoiminta Taiteet, viihde ja virkistys Rakentaminen Kemikaalien valmistus 100

200

300

400

500

3


Toimialojen vertailu Oulun seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta kääntyi kasvuun vuoden lopussa. Seudun kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi hieman vuoden takaisesta. Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa ei liikevaihtoa). Oulun seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski viime vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 4 %, mutta kasvoi vuoden lopussa prosentin. Kuluttajahinnat laskivat loka–joulukuussa edellisvuodesta 0,2 % ja teollisuuden tuottajahinnat sekä tukkuhinnat 3 %. Rakennuskustannukset nousivat 0,3 % vuoden takaisesta. Tuottajahintoja ja tukkuhintoja on laskenut edelleen muun muassa öljyn hinnan halpeneminen. Liikevaihto kasvoi vuoden loppupuolella rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla. Molemmilla aloilla liikevaihdon kasvua kertyi 10 % edellisvuodesta. Liike vaihto laski vuoden loppupuolella selvästi teollisuudessa, jossa laskua oli keskimäärin 8 % vuoden takaisesta. Liikevaihto aleni hieman myös kaupassa, kotitalouksien palveluissa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi edellisvuodesta vajaan prosentin. Palkkasumma kasvoi vahvasti informaatio- ja viestintäalalla, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä rakentamisessa. Palkkasumma supistui vuoden takaiseen verrattuna eniten liike-elämän palveluissa. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 2 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2011, vaikka päätoimialoista ainoastaan teollisuuden liikevaihto oli alle vertailuvuoden tason. Palkkasumma oli vertailuvuoteen nähden 6 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Liikevaihto on kasvanut eniten vertailuvuoden tasosta kotitalouksien palveluissa sekä rakentamisessa. Palkkasumman kasvua on kertynyt eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 3-4/2015 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle

Liikevaihto

Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut -10

-5

0

10

5

15

Muutos (%)

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, vuosi 2015 verrattuna vuoteen 2011.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle

Liikevaihto

Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut -20

-10

0

10

20

30

40

Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 3-4/2015 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut -5

-2,5

0

5

2,5

7,5

Muutos (%)

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

4

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Oulun seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi 0,4 % edellisvuodesta kuluvan vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2011 tasoon verrattuna Oulun seudun yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 2 % korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden loppupuolella eniten informaatio- ja viestintäalalla. Laskua oli eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.  

Henkilöstömäärän muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, vuosi 2015 verrattuna vuoteen 2011.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut -10

0

10

20

30

Muutos (%)


Vaihtuva teema

Korkean teknologian toimialat Pohjois-Pohjanmaalla

Korkean teknologian toimialoilla on suuri vaikutus Pohjois-Pohjanmaan aluetalouteen. Toimialojen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 3 600 milj. € ja henkilöstömäärä 12 000 vuonna 2014. Osuus maakunnan yrityssektorin liikevaihdosta oli 18 % ja henkilöstömäärästä 13 % (v. 2014). Korkean teknologian toimialat voidaan jakaa teollisuuteen (suurimpana elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) ja palveluihin (merkittävimpinä ohjelmistopalvelut sekä arkkitehti- ja insinööripalvelut). Johannes Herala (2015) on tutkinut korkean teknologian tuotannon vaikutuksia monipuolisesti panos-tuotos-menetelmällä. Valtakunnallista trendiä noudattaen alan toimipaikkojen liiketoiminta kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaasti vuosituhannen alkuun asti. Liikevaihdon huippu saavutettiin vuonna 2000 ja henkilöstömäärän huippu vuonna 2001. Vuosien 2002–2003 taantuman jälkeen liikevaihdon uusi nousu jatkui vuoteen 2008, jonka jälkeen korkean teknologian alojen yhteenlaskettu liikevaihto ja henkilöstö kääntyivät laskuun. Lasku oli jyrkintä alan teollisuudessa, jossa liikevaihto supistui 44 % ja henkilöstömäärä 34 % vuodesta 2008 vuoteen 2013. Vuonna 2014 teollisuuden liikevaihto kääntyi uudelleen nousuun ja kasvoi 11 % edellisvuodesta. Korkean teknologian palvelut ovat tasapainottaneet teollisuuden suuria vaihteluita. Alan palveluiden liikevaihto nousi 70 % vuodesta 2007 vuoteen 2013, jonka jälkeen volyymi kuitenkin supistui vuonna 2014. Palveluiden henkilöstömäärän kasvu vuoden 2010 jälkeen on pitänyt korkean teknologian henkilöstön kokonaismäärän melko vakaana tällä vuosikymmenellä. Palveluiden henkilöstö lisääntyi viidenneksellä vuodesta 2010 vuoteen 2012, mihin vaikutti osaltaan yritysjärjestelyn aikaansaama toimialan vaihdos teollisuudesta palveluihin. Palveluiden osuus korkean teknologian alojen henkilöstöstä oli 59 % ja liikevaihdosta 25 % vuonna 2014. Painopisteen siirtymä teollisuudesta palveluihin on ollut merkittävä, sillä vastaavat osuudet olivat 45 % ja 18 % vuonna 2007. Heralan mukaan korkean teknologian tuotannon suora työllistävä vaikutus Pohjois-Pohjanmaalla oli 15 600 henkilötyövuotta vuonna 2010. Tästä elektroniikan valmistuksen ja liike-elämän palveluiden osuus oli lähes 80 % loppuosan ollessa korkean teknologian tuotteiden valmistusta muilla toimialoilla. Korkean teknologian tuotannon aikaansaama kokonaistyöllisyys oli huomattavasti suurempi, 25 000 henkilötyövuotta eli 1,6-kertainen, kun otetaan huomioon yritysten välisten tuotantoketjujen välittömät ja välilliset vaikutukset. Osuus on yli neljännes maakunnan yrityssektorin henkilötyövuosimäärästä.

Henkilöstö

Korkean teknologian toimialojen henkilöstö Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2007–2014.

15000

12 500

10 000

7 500

5 000

2 500

0 07

08

09

10

11

12

13

14

13

14

Palvelut

Tuotanto

Korkean teknologian toimialojen liikevaihto Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2007–2014.

Miljoonaa euroa

Korkean teknologian yritystoiminnalla on kerrannaisvaikutuksineen suuri merkitys Pohjois-Pohjanmaan ja erityisesti Oulun seudun aluetaloudelle. Korkean teknologian palveluiden kasvu on kompensoinut teollisuuden laskua tällä vuosikymmenellä.

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0 07

08 Tuotanto

09

10

11

12

Palvelut

Lähteet: Johannes Herala. 2015. Korkean teknologian aluetaloudelliset vaikutukset PohjoisPohjanmaalla. Pro gradu. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustiede. Tilastokeskus. Alueellinen yritystoimintatilasto. Korkean teknologian toimialoihin on sisällytetty seuraavat toimialat (TOL 2008): 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus; 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus; 61 Televiestintä; 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta; 63 Tietopalvelutoiminta; 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi; 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen. 5


Teollisuus

Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

Muutos (%)

Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

Henkilöstö Palkkasumma

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto Teoll. tuottajahinnat

80

Vienti teollisuus Vienti elektro.teol. 2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

70

110

105

Henkilöstömäärä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

100

Teollisuus Kaikki toimialat

95

90

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

85 2012/4

Toimialan yritysten liikevaihto oli 4 860 milj. € ja henkilöstömäärä 11 600 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

90

2012/3

Teollisuuden henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun viime vuoden alussa ja kasvu jatkui vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli 3 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2011 tasosta teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut 6 %. Alan palkkasumman trendin kasvu kuitenkin taittui vuoden loppupuolella. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma oli 2 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2011 tasoon nähden palkkasumma oli viime vuonna keskimäärin samalla tasolla.

100

2012/1

Teollisuuden liikevaihdon trendin lasku jatkui viime vuoden loppupuolella myös koko maassa, mutta ei kuitenkaan yhtä jyrkkänä kuin Oulun seudulla. Teollisuusyritysten liikevaihto on seudulla 13 % alle vuoden 2011 tason, kun koko maassa liikevaihto on laskenut 11 % vertailuvuoden tasosta. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on laskenut 2 %.

Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

2012/2

Oulun seudun teollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi uudelleen laskuun viime vuoden alkupuolella ja trendin lasku jatkui vuoden jälkipuoliskolla. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli alalla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana keskimäärin 8 % alemmalla tasolla. Oulun seudun teollisuuden kehitystä hallitsevan elektroniikkateollisuuden viennin trendi kääntyi jyrkkään laskuun viime vuoden alkupuolella ja viennin lasku jatkui jyrkkänä vuoden loppupuolella. Elektroniikkateollisuuden vientiliikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana viidenneksen alle vuoden 2011 tason.

110

2012/1

Teollisuusyritysten liikevaihto laski selvästi viime vuoden loppupuolella.

110

Teollisuuden liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

Liikevaihto

10 100

5

Oulun seutu Koko maa

0 90 -5

-10

6

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2015/4

2012/4

2015/3

2012/3

2015/2

2012/2

2015/1

2012/1

80 -15


Rakentaminen

Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta

130

Rakentamisen henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

120

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto Rakennuskustannukset

100

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

110

Henkilöstömäärä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

105

Rakentaminen

Oulun seudun rakennusalan liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat vahvasti vuoden loppupuolella. Oulun seudun rakennusalan liikevaihdon vahva kasvu jatkui viime vuoden jälkipuoliskolla. Liikevaihdon trendi on kasvanut vuoden 2014 alkupuolelta lähtien. Edellisvuoteen verrattuna alan liikevaihto kasvoi vuoden loppupuolen aikana keskimäärin 10 %. Rakennusalan liikevaihdon kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Rakentaminen on yksi Oulun seudulla viime vuosina vahvasti kasvaneista aloista. Alan liikevaihto on kasvanut seudulla vuoteen 2011 verrattuna 16 %. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana noin 5 %. Rakentamisen henkilöstömäärän taso on pysynyt viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana lähes ennallaan. Vuoden 2011 tasoon nähden rakentamisen henkilöstömäärä on kasvanut 6 %. Alan palkkasumman kasvu kuitenkin kiihtyi vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen nähden palkkasumma oli 5 % korkeammalla tasolla. Vuodesta 2011 palkkasumma on kasvanut alalla 15 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 1 690 milj. € ja henkilöstömäärä 7 500 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Kaikki toimialat

100

2015/4

130

Rakentamisen liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

120

Oulun seutu 110

Rakentamisen henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

95

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

15

10

Koko maa 5

100

0

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

-5

2015/1

2015/2

2015/3

2015/4

7


Kauppa

Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Tukkuhinnat Kuluttajahinnat

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

90

2012/3

Kaupan alan henkilöstömäärän trendi laski viime vuoden alkupuolella, mutta pysyi ennallaan vuoden jälkipuoliskolla. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä laski vajaat 2 %. Vuoteen 2011 verrattuna henkilöstömäärä on samalla tasolla. Kaupan alan palkkasumman taso pysyi viime vuoden aikana ennallaan. Vuodesta 2011 alan palkkasumma on kasvanut 9 %.

Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

2012/2

Kaupan liikevaihdon trendi kääntyi Oulun seudulla lähes vuoden kestäneen laskun jälkeen kasvuun viime vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin prosentin alemmalla tasolla. Koko maassa kaupan alan heikko kehitys jatkui. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Oulun seudulla keskimäärin 2 % vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Tukkuhinnat ovat suunnilleen vuoden 2011 tasolla ja kuluttajahinnat ovat nousseet 5 %.

120

2012/1

Oulun seudun kaupan alan liikevaihdon trendin lasku taittui.

110

Henkilöstömäärä kaupassa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

Toimialan yritysten liikevaihto oli 3 350 milj. € ja henkilöstömäärä 8 700 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 105

Kauppa Kaikki toimialat 100

Muutos (%)

Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 5

Henkilöstö

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

95

120

Kaupan liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

Palkkasumma Liikevaihto

110

2,5

Oulun seutu Koko maa

0

100

-2,5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

2015/2

2012/3

2015/1

2012/2

8

2012/1

90

-5


Majoitus- ja ravitsemistoiminta Majoitus, ravitsemistoiminta

130

Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kääntyi hienoiseen kasvuun, mutta henkilöstömäärän lasku jatkui.

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

120

Oulun seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendi kääntyi loivaan kasvuun viime vuoden loppupuolella. Vuoden lopussa alan liikevaihto kasvoi hieman myös vuoden takaiseen verrattuna. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendi kasvoi vahvasti viime vuoden jälkipuoliskolla. Vuodesta 2011 majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 6 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %.

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärän trendin viime vuoden alkupuolella alkanut lasku kuitenkin jatkui vuoden jälkipuoliskolla. Alan henkilöstömäärä oli vuoden loppupuolella reilut 3 % alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoteen 2011 verrattuna alan henkilöstömäärä on kasvanut 7 %. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumman trendi laski viime vuoden alkupuolella, mutta lasku tasaantui vuoden jälkipuoliskolla. Vuoden takaiseen nähden palkkasumma oli puolitoista prosenttia alemmalla tasolla. Vuodesta 2011 majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 13 %.

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

115

Henkilöstömäärä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

110

Toimialan yritysten liikevaihto oli 260 milj. € ja henkilöstömäärä 2 900 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Majoitus- ja ravitsemisala

105

Kaikki toimialat 100

2015/4

120

Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

110

Oulun seutu

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

95

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

5

2,5

Koko maa 0

100

-2,5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

-5

2015/1

2015/2

2015/3

2015/4

9


Rahoitustoiminta

Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

Toimialan yritysten henkilöstömäärä oli 1 300 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

120

110

Henkilöstö Palkkasumma Kuluttajahinnat

100

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

90

2012/3

Myös rahoitustoiminnan henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun viime vuoden loppupuolella. Vuoden alkupuolen laskun vaikutuksesta henkilöstömäärä oli kuitenkin vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin edellisvuotta hieman alemmalla tasolla. Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä on vaihdellut viime vuosina enemmän kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Vuoteen 2011 verrattuna alan henkilöstömäärä on 3 % korkeammalla tasolla.

Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

2012/2

Rahoitustoiminnan palkkasumman trendi kääntyi loivan laskun jälkeen hienoiseen kasvuun viime vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma laski vielä heinä–syyskuussa, mutta kääntyi kasvuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko maassa palkkasumman trendi kääntyi kasvuun viime vuoden alkupuolella, mutta kasvu hiipui vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Rahoitusalan palkkasumma oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Oulun seudulla 9 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 5 %.

130

2012/1

Oulun seudun rahoitustoiminnan lasku taittui.

115

Henkilöstömäärä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

110

Rahoitustoiminta

105

Kaikki toimialat

100

Muutos (%)

Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

Henkilöstö

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

95

130

Rahoitustoiminnan palkkasumma Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

Palkkasumma

5,0 120

2,5

Oulun seutu

110

Koko maa

0 100 -2,5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

2015/2

2012/3

2015/1

2012/2

10

2012/1

90 -5


Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

120

Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

110

Henkilöstö

100

Palkkasumma Liikevaihto Kuluttajahinnat

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

110

Henkilöstömäärä liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

105

Liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kehitys jatkui heikkona. Oulun seudun liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendi kääntyi viime vuoden alun kasvun jälkeen uudelleen laskuun vuoden toisella neljänneksellä ja trendin lasku jatkui heinä–syyskuussa. Vuoden lopussa trendi pysyi ennallaan. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendi kasvoi vahvasti. Liike-elämän palveluiden liikevaihto oli Oulun seudulla vuoden jälkipuoliskolla suunnilleen edellisvuoden tasolla. Vuoteen 2011 verrattuna alan liikevaihdon taso on noussut Oulun seudulla 6 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän trendi pysyi viimeksi kuluneen vuoden aikana lähes ennallaan. Vuoteen 2011 nähden henkilöstömäärä on alalla 3 % korkeammalla tasolla. Alan palkkasumman trendin vuoden 2014 alussa alkanut lasku jatkui viime vuoden loppupuolella. Edellisvuoteen nähden palkkasumma laski vajaat 4 %. Vuoteen 2011 verrattuna alan palkkasumma on 3 % korkeammalla tasolla. Toimialan yritysten liikevaihto oli 1 240 milj. € ja henkilöstömäärä 13 200 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Liike-elämän palvelut Kaikki toimialat 100

2015/4

130

Liike-elämän palveluiden liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

120

Oulun seutu

110

Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

95

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

2,5

0

Koko maa -2,5

100

-5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

-7,5 2015/1

2015/2

2015/3

2015/4

11


Informaatio ja viestintä

Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta

Toimialan yritysten liikevaihto oli 540 milj. € ja henkilöstömäärä 3 600 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Kuluttajahinnat

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

80

2012/3

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärän trendin kasvu tasaantui viime vuoden loppupuolella. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin vajaat 5 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 2011 verrattuna henkilöstömäärä on supistunut alalla 6 %. Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendin kasvu jatkui heinä–syyskuussa, mutta tasaantui vuoden lopussa. Vuoden takaisesta palkkasumman kasvua kertyi yli 9 %. Vuoteen 2011 nähden alan palkkasumma on kasvanut 5 %.

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

2012/2

Oulun seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendi kääntyi vahvaan kasvuun viime vuoden alussa. Trendin kasvu jatkui vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä, mutta hiipui vuoden lopussa. Vuoden loppupuolella alan liikevaihto oli keskimäärin 10 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Valtakunnallisesti alan kasvu tasaantui viime vuoden aikana. Alan liikevaihto oli Oulun seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2011. Kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vertailuvuoden tasosta.

120

2012/1

Informaatio- ja viestintäalan liiketoiminta kasvoi vahvasti vuoden takaisesta.

105

Henkilöstömäärä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

100

Informaatio ja viestintä

95

Kaikki toimialat 90

Muutos (%)

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

85

130

Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

120

12,5

10

110

Oulun seutu Koko maa

7,5 100 5 90 2,5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

2015/2

2012/3

2015/1

2012/2

12

2012/1

80 0


Kuljetus ja varastointi Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta

120

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Kuluttajahinnat

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

80

110

Henkilöstömäärä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

105

Kuljetus ja varastointi

100

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä kääntyi laskuun. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi laski Oulun seudulla viime vuoden alussa, mutta on sen jälkeen pysynyt lähes ennallaan. Alan liikevaihto oli vuoden loppupuolella keskimäärin vajaan prosentin edellisvuotta alemmalla tasolla. Myös koko maassa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi pysyi vuoden jälkipuoliskolla ennallaan. Alan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 5 % vuodesta 2011. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasoon nähden saman verran. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän trendi pysyi pitkään lähes ennallaan, mutta kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä laski 2 %. Vuoteen 2011 nähden henkilöstömäärä on hieman alemmalla tasolla. Alan palkkasumman trendi laski lievästi viime vuoden alkupuolella, mutta pysyi ennallaan vuoden loppupuoliskolla. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna palkkasumma laski keskimäärin prosentin. Vuoden 2011 tasoon verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 5 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 590 milj. € ja henkilöstömäärä 4 300 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Kaikki toimialat 95

2015/4

120

Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

110

Oulun seutu

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

5

2,5

Koko maa 0

100

-2,5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90 -5

2015/1

2015/2

2015/3

2015/4

13


Palvelut kotitalouksille

Taiteet, viihde ja virkistys, yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut, muut palvelut

Toimialan yritysten liikevaihto oli 500 milj. € ja henkilöstömäärä 5 800 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.  

120

Henkilöstö

110

Palkkasumma Liikevaihto Kuluttajahinnat

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

100 2012/3

Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendin vahva kasvu hiipui viime vuoden alussa ja henkilöstömäärä on sen jälkeen pysynyt lähes samalla tasolla. Vuodesta 2011 henkilöstömäärä on kasvanut alalla 16 %. Kotitalouspalveluiden palkkasumman trendi kääntyi kuitenkin taas kasvuun viime vuoden loppupuolella. Alan palkkasumma oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin vajaat 2 % vuotta aiempaa korkeammalla tasolla. Vuodesta 2011 palkkasumma on kasvanut alalla yli viidenneksen.

Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

2012/2

Seudun kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendi kääntyi vahvan kasvun jälkeen laskuun vuoden 2014 lopussa ja trendin lasku jatkui viime vuoden alussa, mutta on sen jälkeen pysynyt lähes ennallaan. Vuotta aikaisempaan nähden alan liikevaihto oli vuoden loppupuolella keskimäärin prosentin alemmalla tasolla. Koko maassa kotitalouksien palveluiden liikevaihdon vakaa kasvu jatkui. Vuodesta 2011 alan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 22 %, mikä on seudun toimialoista selvästi eniten. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %.

130

2012/1

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten palkkasumman trendi kääntyi taas kasvuun.

120

Henkilöstömäärä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

115

110 Kotitalouksien palvelut

105

Kaikki toimialat

100

Muutos (%)

Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

95

130

Kotitalouksien palveluiden liikevaihto Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

7,5

120 5

Oulun seutu

110

2,5

0

Koko maa

100

-2,5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

2015/

2012/3

2015/1

2012/2

14

2012/1

90 -5


Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut Yksityiset terveyspalvelut, yksityiset sosiaalialan avo- ja laitospalvelut

140

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui.

Yksityisten terveysja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011=100

130

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan palkkasumma kasvoi keskimäärin 6 %. Vuodesta 2011 kasvua on kertynyt 31 %. Kuluttajahinnat owvat nousseet samana aikana 5 %. Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman trendin kasvu jatkui myös koko maassa. Valtakunnallisesti alan kasvu ei kuitenkaan ole ollut viime vuosina yhtä vahvaa kuin Oulun seudulla.

120 Henkilöstö Palkkasumma Kuluttajahinnat

110

Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärän trendin kasvu tasaantui viime vuoden alkupuolella, mutta jatkui taas vahvana vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuotta aikaisempaan nähden henkilöstömäärä kasvoi 4 %. Alan henkilöstömäärä on kasvanut vuoteen 2011 verrattuna neljänneksen, mikä on seudun toimialoista selvästi eniten.

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

100

130

Henkilöstömäärä yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Indeksi 2011=100

120

110

Toimialan henkilöstömäärä oli 4 100 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana.  

Terveys- ja sosiaalipalvelut Kaikki toimialat

100

2015/4 Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma Oulun seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011=100

140

130

Oulun seutu

120

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Muutos (%)

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

Henkilöstö Palkkasumma

10

7,5

Koko maa 5

110 2,5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

100 0 2015/1

2015/2

2015/3

2015/4

15


Oulu Hailuoto Kempele Muhos Lumijoki Tyrnävä

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 | 2016 11.5.2016

Liminka

JULKAISIJA

BusinessOulu Päätoimipisteen käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 90230 Oulu Postiosoite: PL 22, 90015 Oulun kaupunki www.businessoulu.com TOIMITUS

Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki, www.kaupunkitutkimusta.fi

Tietolähteet ja käsitteet Liikevaihto on Oulun seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Vienti on vientiin suuntautuneen myynnin arvo (laskentamenetelmistä johtuen liikevaihtoja vientitiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisen katsauksen lukujen kanssa). Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alvsuoritustiedot).

LISÄTIETOJA

Asiantuntija Urpo Tuomela BusinessOulu puh. 044 703 1390 urpo.tuomela@businessoulu.com Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus puh. 0500 970 082 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Tamás Lahdelma Kaupunkitutkimus puh. 050 441 9534 tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi ULKOASU

Mainostoimisto Cake Oy kari@getcake.fi KANSIKUVA

PrintoCent TAKAKANNEN KUVAT

Oulun Energia, Ilmestys Oy, Studio P.S.V.

Palkkasumma on Oulun seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään valtakunnallinen hintakehitys vertailuksi. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu.

Tietojen korjautuminen: Liikevaihto-, palkkasumma- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Oulun seudulla. Ennakkoarvio vuodelle 2015 perustuu vuoden 2013 tilastoon ja henkilöstömäärän perusteella arvioituun muutokseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuosi on 2011. Tietolähde: Tilastokeskus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2011. Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 2011) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia.

Profile for BusinessOulu

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2016  

Elinkeinokatsaus 1/2016, BusinessOulu

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2016  

Elinkeinokatsaus 1/2016, BusinessOulu

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded