Page 46

46

Spisesteder

Tyrstrupgaard 1920 Bente Schultz-Petersen, cand.mag. og bosiddende på Tyrstrupgård Lige før genforeningen 1920 - i 1919 købte min mands familie, Niels Erik Schultz- Petersen’s farfar Johannes Schultz-Petersen, Landbrugskandidat: »Tyrstrupgård«. Gården er nu i 3. generations eje, og i året

2019 er det hundredåret for familiens køb af Tyrstrupgård, (1919). Efter flere henvendelser vil jeg her videregive et udskrift, en »Historisk tavle« fra 1920, der hænger på gården. Underskri-

Torvegrillen Grillmad • pølser • sodavand • pizza • is mm Vi arbejder altid med fart på! Gode parkeringsforhold • Take Away Udendørsservering Åbent: Man.-fre. 11.00 - 20.00 • Lør.-søn. 12.00 - 20.00 Grillgerichte • Würstchen • Getränke • Pizza • Eis u.v.a.m. Wir arbeiten immer mit vollem Tempo drauf ! Gute Parkmöglichkeiten, Speisen zum Mitnehmen, Service auch vor der Tür. Öffnungszeiten: Mon.-Frei. 11.00 - 20.00 Uhr Sams.-Son. 12.00 - 20.00 Uhr

Torvegrillen

Museumsgade 6 • 6070 Christiansfeld • TLF. 7456 1842

Frederikshøj Frederikshøj -- 6070 6070 Christiansfeld Christiansfeld TELEFON TELEFON 75 75 57 57 32 32 18 18 -- FAX FAX 75 75 57 57 32 32 44 44

Tlf. 7557 3218

veren af denne tavle er: Farve og Lakfabrikant M.H. Burchart, (familiemedlem) fra Kolding og meget historieinteresseret. Det ses, at der har været mange spændende personligheder boende eller forpagtet gården, og gården har således også været en Kongsgård under Koldinghus, ejet af Christian den IV. Det var på gårdens jorde, at byen Christiansfeldt (dengang med t) blev grundlagt i 1773, - på Langageren. Mange mener, at Tyrstrupgård ikke har haft nok fokus, og speciel i 2015, hvor byen blev UNESCO by. Der blev afholdt et Symposium i september 2016 på Christiansfeld Centret, hvor der var mange spændende indlæg. Der var et spændende indlæg fra en Professor Jos Tomlow, (hollænder), boende nær Herrnhut, som havde interesseret sig meget for Tyrstrupgård. Han var på besøg på Tyrstrupgård en dag i september i forbindelse med Symposiet, og sendte en 37 siders tekst, både omkring Herrnhut og bidrog med 7 fantastiske akvareller fra Tyrstrupgård, - fra arkivet i Herrnhut. 2 er hermed gengivet, et fra 1770, inden byens grundlæggelse og et fra 1790 efter byens grundlæggelse. Fra den »Historiske Tavle«: »Tyrstrupgaard« Tyrstrupgård var førhen et adeligt Gods, som i det 15. og 16. Aarhundrede tilhørte Slægten Emmiksen. Som Ejere ere at nævne: Aar. 1491. Barbara von der Wisch, Enke efter Erik Em-

Kroen har en hyggelig restaurant og en dejlig krostue, hvor sult kan stilles og tørst slukkes på bedste vis.  Vi har også børnemenu. TV-stue med bløde møbler til hyggeligt samvær efter en lang arbejdsdag samt havestue med billard og bordtennis for de, som endnu har energi i behold.

Åben alle dage efter kl. 17.00 - / Geöffnet alle tage nach 17.00 uhr / Open every day after 5 p.m.

miksen, derefter Brødrene: Mogens, Hartvig og Claus Emmiksen, hvilken sidste døde i 1541, samt dennes sønner Erik og Markguard, af hvilken den første Aar 1554, da han på vejen ved Sÿder Lygum overfaldt en Borger fra Tønder, og blev dræbt af denne i Nødværge. Markguard Emmiksen, gift med Ethel Tagenhus af »Twedtgaard« havde ingen Børn. Derefter kom Godset ved Giftermaal i Grev Henrik von Ahlefeldt (død 1583) af »Kønigsførdes« Besiddelse. Denne var gift med Elsabe Emmiksen, Søster til forannævnte Erich, som blev dræbt. (Elsabe Emmiksen’s Søster Emerentze, (død 1567), var gift med Joachim Breide (død 1574) til Herregaarden »Vargaard« i Hejls Sogn. (Omkring det 18. Aarh. blev Vaargaard udstykket). Grevens Søn Gottschalk von Ahlefeldt solgte Aar 1599 Godset for 18,500 Daler til Statholder i hertugdømmerne Geert Rantzau af »Breitenburg« (Søn af den lærde Heinreich Rantzau, Amtmand i Haderslev). Denne overdrog Aar 1617 ved Byttehandel Godset, hvortil hørte 27 Bøndergaarde og 23 Husmandssteder spredt i den østlige Egn og 2 Møller i Tyrstrup Sogn til: Kong Christian den IV. »Tyrstrupgaard« blev nu Domaine kgl. Avlsgaard og formenes som sådan en Tid at have været forlenet eller bortforpagtet til dansk Rigsraad Peter Ebbesen Galt, gift med

Ingeborg Gjort Dolter Drefeld. (Peter Galt var Broder til Anders Galt til »Rudbjerggard« på Lolland, hvilken Gaard var i Familiens Eje Aar 1439-1548), og senere til Niels Henriksen Sandbjerg til Tyrstrup, gift med Kirsten (Niels Dotter) Askeleje, hvilke 2 Mænd vides i en ikke særlig fjærn Fortid at have haft Domicil på Gaarden. Det formenes at Gaarden senere lig »Straarupgaard« og »Fovsletgaard« (Ejer Aar 1447 Fru Emmiksen) har leveret Naturalier til Slottene i Haderslev og Kolding. Og det vides, at Kongen en Tid mod en aarlig Afgift af 4-5000 Rdl. Har haft Godset bortforpagtet. Aar 1772 blev »Tyrstrupgaard« solgt til Den Mæhriske evangeliske Brødremenighed (et af Grev von Zinzendorf Aar 1722 stiftet Trossamfund Herrnhutere med Hovedsæde i Herrnhut i Øvre Lausitz i Kongeriget Sachsen), som efter en Aaret forud indhentet kgl. Tilladelse på en Hovmark grundede: Brødremenighedsbyen »Christiansfeldt« (Grundstenen til det første Hus blev lagt 1st April Aar 1773). I Efteraaret 1919 kort før Genforeningen med Danmark blev »Tyrstrupgaard« af Brødremenigheden solgt til Landbrugskandidat Johannes Schultz-Petersen, gift med Betzy Autzen, begge fra Kolding. I ægteskabet haves 4 sønner Erik, Jørgen, Kaj og Knud. »Tyrstrupgaard«, som i Verdenskrigens, for Sønderjylland lange og ulykkelige Tid, havde lidt meget ved mangelfuld Vedligeholdelse, er i den ny tid, Ejers Tid fremstået næsten lig Fugl Fønix! Måtte en lykkelig Tid med Sol, Fred og Dannebrog fremtidig skærme Familien på »Tyrstrupgaard« ved Christiansfeldt! (Underskrevet): Genforeningsdagen for 1st Zone d. 10, juli 1920, M.H. Burchart, Kolding.

Profile for Business Kolding

Christiansfeld Turistavis 2017  

Christiansfeld er et unikt sted at besøge, hvor du kan opleve den stringente og retvinklede byplan. De tyske gule mursten og højtryggede rød...

Christiansfeld Turistavis 2017  

Christiansfeld er et unikt sted at besøge, hvor du kan opleve den stringente og retvinklede byplan. De tyske gule mursten og højtryggede rød...