Page 1

Traian Moceanu

HRANA CARE VINDEC VINDECĂ Ă

ReŃete culinare naturiste şi vegetariene PLANTE DE PRIMĂVARA


TRAIAN MOCEANU

HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete naturisto-vegetariene de primăvară


Traian MOCEANU

4


Traian MOCEANU

Traian Moceanu HRANA CARE VINDECĂ - ediŃia I (revizuită)

Editura EcoMedia Cluj-Napoca, 2002 5


Traian MOCEANU

6


Traian MOCEANU

Traian Moceanu

HRANA CAR E VINDECĂ ReŃete naturisto-vegetariene Volumul I

Plante de primăvară Editura EcoMedia Cluj-Napoca, 2002

7


Traian MOCEANU

8


Traian MOCEANU

DedicaŃie

Dedic această carte lui Eugen Fechete, cel ce a fost şi va rămâne, chiar după prematura trecere în nefiinŃă, minunatul meu prieten cu care am împărtăşit gândurile, ideile şi trăirile prezentate în această carte. Fie ca aura lui să însoŃească slovele acestei cărŃi, aducând cunoaştere şi alinare, atât pentru cei dragi cât şi pentru cei în suferinŃă, cu toŃii vremelnic rămaşi pe învolburatele valuri ale acestei vieŃi.

Traian Moceanu

9


HRANA CARE VINDECĂ

Copyright © 2002, Editura EcoMedia Toate drepturile asupra acestei ediŃii sunt rezervate editurii Adresa editurii: Editura EcoMedia Str.Negoiu nr. 4/37 Cluj-Napoca 3400 - ROMANIA Telefon/fax: +40 264 459095 E-mail: ecomedia21@clujnapoca.ro Editor-coordonator: Mircea Olaru-Zăinescu ___________________________________ Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale: MOCEANU, TRAIAN HRANA CARE VINDECĂ, ReŃete naturisto-vegetariene Volumul I, Plante de primăvară 124 p, 20 cm ISBN 973 - 0 - 02780 - 3

Coperta: Mircea Olaru-Zăinescu Culegere: Marius Tămaş Procesare DTP: Mircea Olaru-Zăinescu ____________________________________ Bun de tipar: septembrie 2002 ISBN 973 - 0 - 02780 - 3

10


Traian MOCEANU

Pagina cu prieteni Această carte n-ar fi văzut lumina tiparului fără ajutorul multora din prietenii mei, cărora le adresez din adâncul inimii cele mai sincere mulŃumiri. Lor, celor consemnaŃi în această pagină, li se datorează în bună parte această apariŃie editorială. Sprijinul moral, îndrumarea de specialitate şi sfaturile tehnice mi-au fost de un real folos. Fără ei, prietenii mei de nădejde, această carte ar fi rămas un vis frumos dar nerealizat. De aici şi prinosul meu de recunoştinŃă pentru: ♥ Eduardo şi Mariana SAMANIEGO ♥

Marius TĂMAŞ

Mircea GOGA

Dr. Victoria GORUN

Mircea OLARU-ZĂINESCU

Colegilor şi tuturor prietenilor de la ELTA UNIVERSITATE, GALACTEUS, CENTRO DEL’ UOMO, SOCIETATEA VEGETARIENILOR DIN ROMÂNIA ...

… celor pe care i-am omis fără intenŃie din această înşiruire le cer iertare şi le promit drept aducere aminte un exemplar cu autograf din această lucrare pe care le-o datorez.

11


HRANA CARE VINDECĂ

Cuvânt de luare aminte

Iată o carte care nu poate lipsi din nici un cămin: HRANA CARE VINDECĂ, a binecunoscutului fitoterapeut clujean Traian Moceanu. O carte de căpătâi pentru fiecare dintre noi ! ReŃetele naturisto-vegetariene de primăvară vin să se alăture atâtor alte valoroase lucrări de domeniu, ce îşi propun cu toate să îl determine să se autosalveze pe “trăitorul” veacului XXI, care atât de stresant “înaintează”, cum ar spune Grigore Alexandrescu … O întrebare de bun-simŃ se poate, desigur, ivi pe buzele cititorului, nedumerit de cuvântul înainte al unui poet la o lucrare de acest gen. “Aflarea mea în treabă”, cum maliŃios ar putea fi interpretată prestaŃia de faŃă, se justifică însă, în primul rând, prin rugămintea de nerefuzat a preabunului meu tovarăş de copilărie care m-a onorat dintotdeauna cu prietenia lui … Iar argumentele acceptării (ingratului rol al “bătrânei mătuşi”, roasă de molii, scoasă de la naftalină, prăfuită şi anchilozată, care o recomandă, la primul ei bal, pe minunata nepoată, plină de strălucire, de tinereŃe şi, mai 12


Traian MOCEANU

ales, de sănătate) nu au întârziat să apară : apropierea dintre Poezie şi cartea de faŃă (ambele tămăduitoare în esenŃa lor însăşi, cea dintâi pentru suflet, cea de-a doua pentru trup, iar viaŃa sufletului este, nu-i aşa ?, condiŃionată, înainte de toate, de un trup sănătos), miracolul tinereŃii veşnice, al sănătăŃii mentale, spirituale, efectul purificator, de speranŃă şi de lumină, acŃiunea vindecătoare, deopotrivă ale Poeziei şi ale Hranei vii, ambele operând asupra fragilităŃii, asupra vulnerabilităŃii umane, în dorinŃa omului de a se proteja şi, nu în cele din urmă, revelaŃia pe care i-o deschid : întoarcerea la simplitate, la înŃelepciune, la cumpătare, la înşuşi miracolul vieŃii … Mentalul, credinŃa şi alimentaŃia sunt, fără îndoială, capitale pentru viaŃa umană … Într-adevăr, ce poate fi mai preŃios pe lume decât viaŃa şi sănătatea ? Din păcate, astăzi, oamenii, terorizaŃi de ritmul îndrăcit al vieŃii cotidiene, se lasă copleşiŃi de toate nimicurile, lăsând să le scape esenŃialul : viaŃa şi sănătatea, pe care învaŃă să la preŃuiască, vai, abia când sunt pe cale să le piardă … Din fericire, sinteza naturală cucereşte – în favoarea inconştientului om al nostru – tot mai mult din terenul sintezei de laborator. Fitoterapia modernă face paşi uriaşi înainte, într-o ofensivă totală, cucerind terenul, aparent fără dificultate Vindecarea miraculoasă, prelungirea vieŃii, conservarea sănătăŃii sunt, iată, graŃie şi acestei minunate lucrări a lui Traian Moceanu, la îndemâna oricui. Cartea ne invită, în primul rând, la raŃiune, la urmarea exemplului unor Hypocrate, Isus şi al altor spirite dintre cele mai evoluate ale omenirii din toată vremea.

13


HRANA CARE VINDECĂ

AdepŃii întoarcerii la simplitate, la înŃelepciune, la miracolul vieŃii sunt chemaŃi să devină adepŃii hranei vii, adepŃii învăŃăturii lui Traian Moceanu. Hrană vie = medicament = viaŃă este ceea ce ne propune ca alternativă la hrana moartă (fiartă, friptă, coaptă, conservată chimic etc.) = otravă = moarte. Vă invit alături de Traian Moceanu, “cu viaŃa pre moarte călcând”, cu curajul învierii, cu credinŃă aşadar, precum biblicul Lazăr, să facem împreună primii paşi, căci ceilalŃi paşi vor veni de la sine, pentru ca să nu mai fim nevoiŃi mai târziu – prea târziu – să regretăm amarnic, aşa cum o facem mereu şi mereu noi, românii, plângându-ne tot veşnic nouă înşine de milă asupra conceptului numai şi numai de noi inventat : “mintea românului cea de pe urmă” …

Mircea Goga Universitatea din Paris – Sorbonna IV, Paris, mai 2001

14


Traian Moceanu

PLEDOARIE PENTRU O ALIMENTAłIE SĂNĂTOASĂ Tuturor ne place să fim fericiŃi, sănătoşi, frumoşi, deştepŃi şi potenŃi, dar din păcate de prea multe ori cruda oglindă a realităŃii ne arată contrariul. Prinşi în vîrtejul preocupărilor zilnice scăpăm din vedere esenŃialul – faptul că de noi depinde CÂT si CUM trăim ! Nepermis de mulŃi oameni sunt bolnavi. Ei caută cu disperare vindecarea în exteriorul lor, lungind la infinit cozile de la uşile cabinetelor medicale, dându-şi ultimii bani pe medicamente, dar continuând cu inconştienŃă, să ducă zilnic acelaşi fel de viată greşit şi nesănătos. În primul rînd, trebuie să conştientizăm cauzele bolilor ! O cauză bine cunoscută încă din antichitate, dar sistematic ignorată, este alimentaŃia greşită. În ciuda faptului că suntem « FIINłE VII », ne alimentăm cu multă « hrană moartă », uitînd că organismului viu îi este necesară hrana de aceeaşi calitate cu a sa, deci VIE - NATURALĂ - crudă ! Din nefericire, oamenii, în “orbirea” şi inconştienŃa lor, robi ai tradiŃiei şi ai ”mârşavei papile gustative”, ucid “hrana vie” (naturală - crudă) prin foc (fierbere, coacere, prăjire), îi reduc calităŃile prin frig (congelare) şi, în plus, de parcă n-ar fi suficient focul şi frigul, o supun conservării cu ajutorul chimicalelor; în acest fel de fapt se ucid pe ei înşişi, lent, dar sigur. Pe lângă faptul că, în general, hrana actuală este calitativ inferioară (denaturată prin foc, frig şi

15


HRANA CARE VINDECĂ

conservare, cu ajutorul chimicalelor), mulŃi oameni o consumă în exces. Să ne aducem aminte de celebra maximă a lui Socrate: "Datoria noastră este să mâncăm, ca să trăim, şi nu pentru plăcere". Un prim pas la îndemâna tuturora pentru a scăpa de boli, este începerea purificării structurii fizice printr-o alimentaŃie corectă, respectiv prin trecerea la « HRANA VIE » (naturală - crudă) ! Se poate realiza această trecere la Hrana Vie (naturală crudă) treptat (de către cei « slabi » şi cei ce cred că mai au timp de aşteptat), sau rapid (cei « puternici » şi cei aflaŃi în stare de suferinŃă, respectiv cei ce nu mai au timp de aşteptat !). Cei ce cred că mai au timp de aşteptat, vor parcurge câteva etape, la început vor creşte procentul de vegetale din alimentaŃie, diminuând consumul de carne treptat până la completa ei eliminare, deci vor trece în prima fază la alimentaŃia ovo-lacto-vegetariană, apoi la cea preponderent vegetariană, iniŃial gătită la foc, iar în final la Hrana Vie (negătită la foc). Cei « puternici » şi cei aflaŃi la nevoie vor trece direct la Hrana Vie. ÎnŃelepŃii pot ajunge, în final, chiar la hrana cosmică - PRANA (energie vitală). Din ce în ce mai mulŃi oameni s-au convins de virtuŃile « hranei vii ». MulŃi bolnavi grav s-au însănătoşit prin schimbarea alimentaŃiei, şi anume, printr-un regim strict alcătuit numai din alimente crude (hrana vie). Autori cunoscuŃi ca E. Günter, J. Valnet, D. Laza, M. Treben, E. Ibrian , E. Mindell au prezentat în scrierile lor numeroase cazuri de asemenea « vindecări miraculoase ». Hrana vie (naturală - crudă) apare în zilele noastre mai mult ca un regim alimentar, respectiv ca o metodă auxiliară de tratament în caz de boală, când, de fapt, ar trebui să fie principalul nostru “aliment-medicament”, după cum prea

16


Traian Moceanu

bine ne sfătuieşte încă din antichitate Hipocrate: "Alimentele voastre să fie medicamentele voastre şi medicamentele voastre să fie alimentele voastre." Foarte multe informaŃii despre hrana vie (naturală) le găsim în Biblie (Cartea CărŃilor) şi anume: Geneza 1, 29, 9, 4; ISAIA cap. 66 - 17; Daniel cap. 1 -12, 13, 15; Ioan cap. 6 - 51; Faptele Apostolilor cap. 11 - 5, 6, 7, 8; Romani cap. 14 - 17, 20, 21; Apocalipsa cap. 22-2. Ar trebui să ne amintim mai des că debutul nostru în viaŃă a fost însoŃit de cea mai complexă hrană vie imaginabilă laptele supt direct de la sânul matern. Este greu de crezut că ar putea exista vreo persoană care să recomande şi să argumenteze credibil necesitatea şi utilitatea fierberii laptelui de mamă, pentru a-i îmbunătăŃii calităŃile. Dacă laptele ar fi mai bun fiert, iar verdeŃurile (zarzavaturile, legumele), seminŃele şi fructele ar fi mai bune fierte sau prăjite, fiŃi convinşi că aşa le-ar fi creat Dumnezeu. Alimentându-ne cu « hrană moartă » (fiartă, coaptă, friptă, congelată, conservată cu ajutorul chimicalelor), atât fizicul, cât şi mentalul nostru vor prelua « calităŃile » acesteia , manifestându-se la un nivel de vibraŃie joasă – grosieră (diminuarea capacităŃilor fizice şi mentale), pe când, dacă ne vom alimenta cu « hrană vie », capacităŃile noastre se vor amplifica. Din păcate avem o mulŃime de “specialişti”, care, slujind diverse interese (în primul rând pe ale lor înşişi) ne recomandă cu “căldura” (şi la preŃuri pe măsură) tot felul de reŃete şi dispozitive pentru denaturarea hranei. *** Dacă vrem să nu ne prindă bolile, nici măcar banala gripă, dacă vrem să avem un corp sănătos, suplu, veşnic tânăr, trebuie să consumăm « hrană vie », care este "VIE", pentru 17


HRANA CARE VINDECĂ

că, prin modul de preparare al alimentelor, celulele rămân vii, respectiv compuşii organici (enzime, proteine, vitamine, uleiuri, acizi, oligoelemente) nu sunt distruşi prin procese de fierbere, coacere, prăjire, congelare sau conservare cu ajutorul chimicalelor. Există cinci nutrienŃi esenŃiali de care corpul are nevoie: glucoză 90%, aminoacizi 4 - 5%, minerale 3 - 4%, vitamine 1% şi acizi graşi 1%. Numai în fructe se găsesc aceşti nutrienŃi în proporŃia ideală, cu condiŃia ca ele să se consume numai în stare naturală (crudă), proaspătă, fără nici un tratament termic sau chimic. Foarte mulŃi oameni astăzi, fie din instinct, fie ca urmare a unei bune informări, mănâncă numai fructe, când le apare senzaŃia de foame. Se recomandă consumul de fructe pe stomacul gol (înaintea meselor), fapt ce ajută fără efort la păstrarea greutăŃii corporale optime . De multă vreme oamenii de ştiinŃă au constatat că prin expunerea la foc, hrana dobândeşte structura minerala (carbonică – fără suflul vieŃii), dar omul are o structură preponderent organică - vie, de aceea organismul nostru viu asimilează cel mai bine elementele organice din regnul vegetal nedenaturat, care au o puternică acŃiune energetizantă (bio-energie). Vegetalele crude se digeră în circa două ore, mâncărurile ovo-lacto-vegetariene în circa trei ore, orice mâncare denaturată (fiartă,coaptă, prăjită) se digeră într-un timp cel puŃin dublu, iar preparatele din carne se digeră în mai mult de opt ore, timp în care apare fenomenul de putrefacŃie, însoŃit de prezenŃa diverselor toxine care favorizează declanşarea bolilor. De asemenea, apariŃia colesterolului (depunerea de grăsimi pe vasele sanguine) se produce numai în cazul

18


Traian Moceanu

consumului de produse animale, niciodată în cazul celor vegetale. În alimentaŃia naturală (ovo-lacto-vegetariană) se regăsesc toate elementele naturii : atât substanŃele minerale (Ca, Fe, Mn, Mg, P, Ma, K, etc.), precum şi cele organice, acizii, aminoacizii, enzimele, vitaminele (A, complexul B, C, D, E, F, K, PP, U etc.), oligoelementele etc. care compun corpul uman. Din totalul de aminoacizi necesari corpului uman, există opt, pe care corpul nostru nu-i poate sintetiza, putând să-i ia numai din alimente crude ca: roşii, morcovi, banane, mazăre, conopidă, brocolli, cătină, scoruş, porumb, castraveŃi, cartofi, dovlecei, nuci, susan, floarea soarelui, urzică, alune, fasole etc.. În special nucile se consumă numai crude, pentru că ele conŃin o mare parte din acesti aminoacizi. Cele mai bogate leguminoase în proteine sunt : soia, lintea, fasolea. Ciupercile, meiul, urzica sunt, de asemenea, foarte bogate în proteine. ConŃinutul cel mai mare de enzime (care sunt însăşi viaŃa) îl găsim în fructe, legume, zarzavaturi, germeni de cereale (grâu, secară, orz), soia, lucernă, trifoi, laptele nefiert, gălbenuşul de ou nefiert etc.. Calciul poate fi asimilat de organism din toate vegetalele cu frunze verzi, ex. nuci, susan, urzică, curmale, prune etc.. łelina este unul din cele mai alcaline (bazice) alimente, extrem de utilă, când aveŃi arsuri la stomac (ulcer, gastrită, hiperaciditate); mâncaŃi puŃină Ńelină crudă şi durerile dispar ca prin minune. łelina se combină bine cu orice produs precum salata, castraveŃii, ardeii graşi, etc, ele ajutând şi la reducerea obezităŃii, amplificarea vitalităŃii şi imunităŃii corpului uman.

19


HRANA CARE VINDECĂ

*** Hrana Vie (naturală - vegetariană) susŃine şi întreŃine corpul omenesc, ajutându-l la: - menŃinerea unei sănătăŃi fizice şi mentale normale; - amplificarea energiei şi potenŃei (fizică, intelectuală, sexuală); - capacitatea de a fi mai lucid, mai uman, mai în armonie şi pace cu el însuşi şi cu cei din jur; - evitarea acumulărilor de toxine şi depunerilor de grăsimi în exces, fapt care favorizează menŃinerea unei siluete mai suple; - diminuarea stărilor negative (somnolenŃă, letargie, lene); - ameliorarea si vindecarea diferitelor boli; De asemenea, beneficiem şi de o serie de alte avantaje: - nu mai trebuie să folosim medicamente; - prepararea hranei durează mai puŃin - deci ne rămâne mai mult timp la dispoziŃie pentru nevoile spirituale, cultural – sportive şi chiar pentru distracŃii; - cantităŃile de alimente necesare sunt mai mici, căci ele nu "scad" prin tratamentul termic la care le expuneam de obicei. Calitatea şi cantitatea alimentaŃiei determină în cea mai mare măsură dezvoltarea, aspectul exterior, starea de sănătate, calităŃile şi manifestările fiinŃei umane. Este bine cunoscută strânsa interdependenŃă dintre starea fizicului şi psihicului uman, deci este uşor de înŃeles că alimentaŃia acŃionează direct şi asupra comportamentului uman. Cu cât va fi hrana mai « vie », cu atât mai « viu » se va manifesta mentalul şi fizicul uman. Deci este de dorit să consumăm pe cât ne stă în putinŃa Hrană Vie (alimente naturale – vegetale crude – legume, zarzavaturi, fructe şi seminŃe). Am să subliniez câteva 20


Traian Moceanu

aspecte importante pe care trebuie să le urmărim în legătură cu modul nostru de hrănire. Este recomandat: * să preferaŃi starea de agregare lichidă a alimentelor (respectiv chiar şi cele solide să le fluidificăm prin înglobare în diverse medii lichide, mixându-le cu lapte, zăr, borş de cereale, macerat de tărâŃe, sucuri naturale etc. - pentru a uşura procesul de digestie, absorbŃie şi asimilare); * să vă preocupaŃi ca alimentele noastre să aibă o paletă cât mai bogată de « gusturi », arome, culori şi să fie cât mai corect combinate ; de exemplu, se pot mânca împreună amidonoase precum orez, cartofi, mazăre cu dovlecei, morcovi, conopidă, Ńelină, varză, vinete, usturoi împreună cu salate de crudităŃi şi plante medicinale; * să faceŃi periodic cure cu salate de crudităŃi, extrem de utile pentru dezintoxicare, vitaminizare, mineralizare, tonifiere etc.; * să consumaŃi fructele înaintea meselor sau la cel puŃin trei ore după masă ; * să beŃi cât mai multe sucuri naturale şi borş de cereale (cei care consumă vegetale crude - fructe, legume şi zarzavaturi - nu simt nevoia să bea apă); * dacă consumaŃi pâine, să o preferaŃi pe cea integrală (neagră, graham etc.); * să preferaŃi untul şi brânzeturile cât mai brute (reŃetele naturale Ńărăneşti); * să utilizaŃi plantele aromatice (aşa zisele condimente) şi cele medicinale (vara crude şi iarna pulberi); * să mestecaŃi bine toate alimentele, evitând graba şi lăcomia;

21


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

EvitaŃi: - nu vă hrăniŃi când sunteŃi surescitaŃi sau foarte obosiŃi; - evitaŃi hrănirea în exces, căci, după o masă copioasă, anevoie ne putem concentra, gândi şi acŃiona constructiv; - uitaŃi că există carnea, alcoolul, sarea, zahărul, făina albă, cafeaua, ceaiul chinezesc, sifonul, pâinea albă, pastele făinoase (deoarece măresc aciditatea corpului, ştiut fiind faptul că corpul uman este uşor alcalin), consumul acestor produse care formează acid, produc suferinŃe organismului şi în special stomacului şi ficatului; Bernard Shaw spunea: "Atâta timp cât oamenii vor chinui şi vor ucide animalele şi se vor hrăni cu carnea lor, va fi mereu război". Cred că orice fiinŃă raŃională ar trebui să fie de aceeaşi părere. - nu se recomandă deprinderea de a îndulci preparatele, dar dacă totuşi uneori se simte nevoia, se recomandă mierea de albine polifloră; - excludeŃi conservanŃii chimici, alimentele care conŃin emulgatori etc.; - nu beŃi apă în timpul mesei niciodată (eu recomand să nu se bea apă de la robinet – tratată chimic), deoarece, pe lângă faptul că diluează sucurile gastrice, este un element mineral - anorganic; « BeŃi apă de izvor » - Isus ! *** Dumnezeu a înzestrat fiinŃa umană cu capacitatea de a discerne binele de rău dar şi cu resposabilitatea de a alege (liberul arbitru). Modul în care ne îndeplinim această responsabilitate, atât faŃă de noi înşine, cât şi faŃă de cei din

22


Traian MOCEANU

jurul nostru, este cheia evoluŃiei noastre spirituale. Şansa de a evolua sau neşansa de a decădea depinde numai de noi. O veche şi profundă cugetare spune că o greşeală repetată de mai mult de trei ori se transformă în păcat. Prin gândurile, cuvintele şi faptele noastre repetăm zilnic aceleaşi greşeli transformându-le sistematic în păcate. Despre influenŃa fastă şi nefastă a gândurilor, cuvintelor şi faptelor, întelepŃii şi iniŃiaŃii au scris tomuri întregi în care au arătat că adevărata « vindecare », cea care ne fereşte de orice boli, este cea spirituală ! Dar omului obişnuit îi greu să atingă înălŃimile spiritului, atunci când structura sa fizică este afectată de boală (corpul fizic este « templul spiritului » şi într-un « templu » strâmb, spiritul nu poate sta drept). Într-un sens mai profund, în interiorul şi în exteriorul nostru, totul este o informaŃie complexă şi interdependentă, în funcŃie de care trebuie să luăm în fiecare moment decizii corecte. Nouă ne aparŃine decizia şi faŃă de alimentaŃia noastră, deoarece prin hrană, noi realizăm, de fapt, un intens schimb de informaŃii cu mediul exterior. Încununând creaŃia, fiinŃa umană este o extrem de complexă sinteză a tuturor elementelor aflate în componenŃa celorlalte regnuri din planul fizic (mineral, vegetal, animal) aflate pe treptele inferioare ale scării evoluŃiei. În « dimensiunea fizică », fiecare din aceste regnuri ajută, prin asimilare, regnurile superioare să evolueaze, respectând ordinea si armonia universală ; respectiv lumea minerală ajută la evoluŃia vegetalului prin asimilarea ei de către acesta; vegetalul, adică flora, ajută la evoluŃia evoluŃia regnului animal. După naştere, prin alimentaŃie, preluăm elementele acestor regnuri care aduc cu ele caracteristicile, respectiv calităŃile dar şi minusurile, specifice lor.

23


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

Astfel, la o observare mai atentă, elementele regnului mineral, aduc prin alimentaŃie fizicului şi psihicului uman robusteŃe (soliditate), stabilitate, coerenŃă, linişte dar şi reversul medaliei – duritate, inerŃie, încăpăŃânare şi conservatorism. Elementele regnului vegetal aduc în special bio-energie, dinamism, supleŃe, gingăşie, capacitate de a sintetiza. Regnul animal, ne transmite instincte, reflexe, şiretenie, agresivitate, instinctul de conservare şi acutizare a simŃurilor. Bine cunoscuta lege a karmei (cauză - efect), îşi spune cuvântul. Vom fi ceea ce mâncăm ! Denaturând vegetalele prin foc (distrugând enzimele, vitaminele, bioenergia adică viaŃa prin fierbere, coacere, frigere), acestea coboară pe scara evoluŃiei la nivelul regnului mineral . Deci omul mănâncă "involuŃia" şi astfel survine căderea pe o treaptă inferioară, ceea ce duce în final la moartea viului (printr-o lungă degenerare, boală, îmbătrânire prematură). Mileniul trei, o dată cu trecerea din era peşti în era vărsător, va tria omenirea după gradul de responsabilitate (revizuirea atitudinii faŃă de hrană, valorile morale şi spirituale). *** Întrucât la ora actuală, fie că recunoaştem, fie că nu, practic cea mai mare parte a vieŃii noastre o irosim cu hrana sau cu gândul la ea, sper că am reuşit să stârnesc interesul celor care n-au încercat încă « hrana vie », cărora le sugerez să experimenteze, să verifice şi să tragă propriile concluzii. Ce vă costă să încercaŃi şi d-voastră ? Un pic de de curaj ! Din păcate, de regulă mai uşor acceptăm un rău cunoscut decât un bine necunoscut.

24


Traian MOCEANU

Dar, « decât un sac de vorbe... », mai bine să trecem la fapte, drept care în paginile ce urmează vă voi prezenta o serie de reŃete accesibile (naturiste şi vegetariene), prin care doresc să ilustrez diversitatea posibilităŃilor legate de utilizarea în alimentaŃie a unor plante cu certe calităŃi medicinale. Cu greu s-ar putea găsi remedii de sinteză, care să se apropie prin virtuŃile lor vindecătoare de aceste excepŃionale plante medicinale din flora spontană (farmacia divină) a plaiurilor noastre strămoşesti. Din aceste reŃete sunt excluse: sarea, zahărul, făina albă, excitantele, grăsimile animale, carnea, etc., ingrediente care în timp duc la producerea unor boli grave. *** Poluarea şi degradarea solului, a apelor de suprafaŃă şi de adâncime, a determinat deja, apariŃia în multe zone, a unei concentraŃii periculoase a substanŃelor poluante, care afectează verigi şi chiar lanŃuri trofice, punând astfel în pericol biodiversitatea, deci viaŃa însăşi. Analizele efectuate pe produsele vegetale (cartofi, fructe, legume, cereale) şi animale (carne, lapte, ouă, miere, aqvacultură, vânat) arătau o îngrijorătoare creştere a concentraŃiei unor poluanŃi cu efecte profund dăunătoare asupa sănătăŃii (calităŃii vieŃii) negative tardive : diverse îngrăşăminte chimice şi pesticide, substanŃe organo clorurate, chimioterapice, antibiotice, hormoni de sinteză, pesticide diverse, îngrăşăminte chimice diverse, etc.. Degradarea evidentă a sănătăŃii populaŃiei, este corelată statistic cu consumul de alimente chimizate, aditivate, conservate chimic şi pline de emulgatori, etc.. Hrana vie – cel mai răspândit panaceu, aflat la îndemâna

25


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

tuturor – afectată şi ea de poluare, va pierde o parte din puterea vindecătoare, iar în unele cazuri, când prezenŃa substanŃelor poluante este în proporŃie prea mare, ne va oferii în loc de remediu, reversul, adică exact ceea ce în inconştienŃa noastră am “dăruit” naturii ! Motivele esenŃiale ale editării acestei cărŃi au: conotaŃii ecologice - poluarea şi degradarea solului, poluarea apelor naturale de suprafaŃă şi de adâncime, concentrarea poluanŃilor pe lanŃuri şi verigi trofice, punerea în pericol a biodiversităŃii şi dorinŃa de a atrage atenŃia cât mai multor persoane, asupra gradului de degradare continuă a naturii de către om, natură care plină de iubire, ne dăruieşte complexa sa bogăŃie de remedii. SperanŃa autorului este că şi această lucrare îşi va aduce,alături de multe alte lucrări consacrate,o modestă contribuŃie la sănătatea şi intrarea în normalitate,adică în acea perfectă armonizare cu mama NATURA care ne dă zilnic exemple de cum să TRAIM şi PENTRU CE ??? Cartea pe care o deschideŃi acum, prezintă ceea ce ne este cunoscut, chiar dacă nu în totalitate, în aparenŃă tuturor, lumea alimentaŃiei corecte, naturale, sănătoase, dar de mulŃi ani nu avem curajul, informaŃia completă, sau suportul material, sau mai bine zis motivaŃia de a trece la acest mod de hrană – HRANA VIE. Toate cuvintele spuse şi scrise, au greutate, doar dacă sunt acoperite cu fapte şi experienŃă personală. ÎntoarceŃivă la mama natură, la podbal, urzică …, la alte plante naturale, pentru a fi sănătoşi, în armonie cu noi şi cu Dumnezeu. Cea dintâi educaŃie pe care copii ar trebui s-o primească, de la mamele lor, încă din fragedă pruncie, este aceea cu privire la sănătatea corpului, care implică automat sănătatea

26


Traian MOCEANU

spirituală. Copiilor să li se ofere numai hrana simplă, naturală, singura cu adevărat capabilă să le păstreze sănătatea, cea mai preŃioasă avere a omului. În concluzie natura ne dă hrană, sănătate, viaŃă.

27


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

28


Traian MOCEANU

" Alimentele voastre să fie medicamentele voastre şi medicamentele voastre să fie alimentele voastre ! " Hipocrate

29


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

PODBALUL (Tussilago farfara)

Plantă erbacee, perenă, comună, specie meliferă şi alimentară, creşte pe soluri nisipoase, pietroase, argiloase, atât la câmpie, cât şi la munte. Chimic conŃine: mucilagii, tanini, acizi, insulină, fitosteroli, săruri de Zn, Mg, P, etc., uleiuri, etc.. Dioscoride şi Plinius elogiau acŃiunea plantei în tratamentul unor afecŃiuni pulmonare, iar Hippocrat, recomanda decoctul, ca emolient pentru furuncule şi în perioadele de convalescenŃă, după boli grave. Medical, se foloseşte pentru: tuse, astm bronşic, emfizem pulmonar, silicoză pulmonară, dispepsii, dischinezie biliară, laringite, traheite, plăgi, ulceraŃii, erupŃii tegumentare, tratarea tenurilor uscate, etc..

30


Traian Moceanu

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu podbal 1. Ciorbă cu podbal şi zarzavaturi Componente - pentru circa 10 porŃii: - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 1-2 morcovi, una felie de Ńelină, 1 buc ceapă, 1 buc pătrunjel, una linguriŃă vegeta tip Vitamo, una legătură de verdeaŃă (cu tarhon şi mărar), 1,5 litri macerat de tărâŃe (borş), 100-200 ml. zeamă de varză murată sau de pe murături (moare), 2-3 linguri pastă de roşii crude, 50 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Zarzavaturile se mărunŃesc fin cu robotul "oală" (vasul cu cuŃit de 1,5 litri), împreună cu uleiul, puŃină zeamă de varză , pasta de roşii şi binenŃeles podbalul. Se pune într-un castron împreună cu borşul, se mai adaugă zeamă de varză după gust, iar deasupra se taie fin verdeaŃa. Înainte de a fi consumată se va drege cu smântână amestecată cu un ou crud. Această reŃetă conŃine circa 1600 calorii, fiind recomandată în cura de primăvară cu efect vitaminizant, fiind de asemenea un excelent tonic general în diferite boli ca: anemie, avitaminoză, astm bronşic, T.B.C. tuse, silicoză pulmonară, laringite, etc.. Se recomandă utilizarea în cicluri de cel puŃin 21 de zile alternate cu pauze de 14 zile.

31


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu podbal 2. Ciorbă cu podbal şi hribi Componente - pentru circa 10 porŃii : - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 4-5 linguri de hribi mărunŃiŃi, 2 buc. morcovi, 1 buc. pătrunjel, 1 buc. păstârnac, 1 felie de Ńelină, 2 buc. cepe, una lingură de vegeta tip Vitamo, 2-3 linguri de pastă de roşii crude, 1,5 litri de macerat de tărâŃe (borş), 300 ml. zeamă de varză murată sau de pe murături (moare), 50 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: toate zarzavaturile, inclusiv ciupercile se mărunŃesc foarte fin cu robotul "oală", împreună cu puŃină zeamă de varză, ulei şi borş, după care compoziŃia se pune într-un vas împreună cu restul de borş, se adaugă vegeta şi eventual frunze de pătrunjel. Se lasă circa o oră după care se poate consuma, dreasă cu smântână, ou şi boia de ardei. Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este recomandată în : tratarea diferitelor afecŃiuni cauzate de carenŃele hranei din perioada de iarnă ca: avitaminoză, anemii, obezitate, etc..

3. Supă-cremă cu podbal şi varză albă murată Componente - pentru circa 12 porŃii : - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 300 gr. varză albă murată, 1 buc ceapă, 1

32


Traian Moceanu

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu podbal buc morcov, 1 buc pătrunjel, una felie Ńelină, 50 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, tărâŃe 4-5 linguri, 1 legătură de pătrunjel frunze cu leuştean, 1 linguriŃă pudră de seminŃe de gogoşari (ardei graşi), 3-4 linguri de pastă de roşii crude, 1,5 litri de macerat de tărâŃe (borş), 100-200 ml. lapte prins sau sana, zeamă de varză murată sau de pe murături (moare) după gust. Preparare: Toate zarzavaturile, inclusiv podbalul se mărunŃesc prin robotul "oală", împreună cu uleiul, laptele şi puŃin borş pentru omogenizarea compoziŃiei şi pe urmă se pune într-un castron cu borş, se adaugă zeamă de varză după gust, iar deasupra lor frunzele de pătrunjel şi leuştean tăiate fin. Acest preparat se poate consuma ori de câte ori avem impresia unei "ghiftuiri" cu preparatele clasice sau în zilele de post, convalescenŃă, obezitate, etc.. Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este recomandată în starea de avitaminoză specifică ieşirii din iarnă produsă mai ales datorită abundenŃei de grăsimi animale consumate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

4. Supă-cremă cu podbal şi Ńelină Componente - pentru circa 12 porŃii : - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 300 gr. Ńelină crudă mărunŃită foarte fin, 1 buc ceapă, 1 buc morcov, 1 buc pătrunjel, una felie Ńelină, 50 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, tărâŃe 4-5 linguri, 1 legătură de pătrunjel frunze cu leuştean, 1 linguriŃă pudră

33


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu podbal de seminŃe de gogoşari (ardei graşi), 3-4 linguri de pastă de roşii crude, 1,5 litri de macerat de tărâŃe (borş), 100-200 ml. lapte prins sau sana, zeamă de varză murată sau de pe murături (moare) după gust. Preparare: Toate zarzavaturile, inclusiv podbalul se mărunŃesc prin robotul "oală", împreună cu uleiul, laptele şi puŃin borş pentru omogenizarea compoziŃiei şi pe urmă se pune într-un castron cu borş, se adaugă zeamă de varză după gust, iar deasupra lor frunzele de pătrunjel şi leuştean tăiate fin. Această reŃetă conŃine circa 1700 de calorii şi este recomandată atât în carenŃa de vitamine specifică trecerii de la iarnă la primăvară cât şi pentru potenŃă sexuală, mineralizare, anorexie, afecŃiuni genitale, diskinezii biliare, reumatism, etc..

5. Supă-cremă cu podbal, mere, Ńelină şi conopidă Componente - pentru circa 10 porŃii : - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), mere-200 gr., Ńelină-150 gr. (o rădăcină mijlocie), 200 gr. conopidă, ceapă- 1 buc, pătrunjel-1 buc, morcov -1 buc, 2/3 frunze de varză murată, 1 legătură de frunze fragede de Ńelină cu leuştean, 1 linguriŃă de pudră de seminŃe de ardei graşi sau gogoşari, 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo, 2 linguri de pastă de roşii crude, 1,5 litri de macerat de tărâŃe (borş), 4-5 linguri de tărâŃe.

34


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu podbal Preparare: Podbalul se mărunŃeşte fin odată cu ceapa, morcovul, Ńelina, merele, conopida, varza, pătrunjelul mecanic, prin robotul "oală", împreună cu uleiul şi puŃin borş pentru antrenare. Se pune apoi compoziŃia rezultată în castronul cu borş, se adaugă tărâŃele, vegeta, pasta de roşii şi deasupra se taie mărunt verdeaŃa. Această reŃetă conŃine circa 2000 de calorii şi este recomandată în următoarele afecŃiuni: gută, litiaze, sedentarism, obezitate, cură de slăbire, diabet, TBC, scrofuloză, impotenŃă, reumatism, etc..

6. ChifteluŃe cu podbal şi germeni de linte Componente - pentru circa 12-14 porŃii a câte 2-3 chifteluŃe : 300 gr. inflorescenŃe de podbal (tije florale cu un mugure floral în vârf), 250 gr. germeni de linte (care se prepară astfel : se spală lintea de două ori la interval de 8 ore, pe urmă se umectează şi se păstrează la întuneric – după circa 9 zile apar colŃii - germenii), 1 buc ceapă roşie de apă (dulce), tărâŃe cât cuprinde, 200 gr. unt, 1 legătură de cimbru şi busuioc, 2 linguri de pastă de roşii crude, 1 lingură de pudră de ardei sau gogoşari, 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo, 1-2 linguri de ulei de floarea soarelui presat la rece, zeamă de varză după gust. Preparare: Podbalul se taie foarte mărunt odată cu ceapa şi germenii de linte, se amestecă cu pulberile, pasta de roşii, zeama de varză- după gust, tărâŃele cât cuprinde şi untul frecat spumă, până la consistenŃa unei paste bună de rulat (sau de fabricat chifteluŃe). Pe o folie de plastic se presară

35


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu podbal tărâŃe (sau cremogen - care este de fapt - pufuleŃi pudră) şi se împarte compoziŃia cu o lingură în părŃi egale (chiftelele), care se aşează pe un platou (tavă) ornat cu diferite petale sau frunze de salată. Se stropesc cu puŃin ulei şi se presară cu verdeaŃă de sezon tăiată mărunt. Această reŃetă conŃine circa 2200 calorii şi este recomandată în : avitaminoză, astenii de primăvară, TBC, tuse, bronşite, amnezii intelectuale, dispepsii, etc., fiind o reŃetă foarte nutritivă şi dintre cele mai digestibile, lintea prin compoziŃie se compară cu fasolea.

7. Salată cu podbal şi zarzavaturi Componente - pentru circa 10 porŃii : - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 100 gr. sfeclă roşie, 1 ceapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de Ńelină, o mână de urzici proaspete, una lingură de vegeta tip Vitamo, 2-3 linguri de pastă de roşii crude, 50 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 50 ml. oŃet de mere şi miere. Preparare: toate zarzavaturile, se mărunŃesc foarte fin cu robotul "oală", împreună cu puŃin oŃet şi ulei, după care compoziŃia se pune într-un vas împreună cu pasta de roşii, se adaugă vegeta şi eventual frunze de salată, pentru aspect. Se poate consuma cu smântână. Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este recomandată în tratarea diferitelor afecŃiuni cauzate de carenŃele hranei din perioada de iarnă ca: avitaminoză, anemii, obezitate, mineralizare, tonifiere, etc..

36


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu podbal 1. Ghiveci cu podbal şi legume Componente - pentru circa 12-14 porŃii : 500 gr. inflorescenŃe de podbal (tije florale cu un mugure floral înârf),4-5 cartofi, 1-2 morcovi, 1-2 bame, 1-2 ardei, 1 buc vânătă, 1 buc dovlecel, 200 gr. fasole verde (sau din borcan), 200 gr. mazăre, 2-3 cepe, 1 buc conopidă, 2-3 roşii, 1 buc varză mică, ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Se spală şi se taie legumele. Se aşează în straturi într-o cuctă şi se fierb. Când este gata se adaugă ulei, circa 1-2 linguri. Se serveşte cald, ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 2500 calorii şi este indicată în : cura de astenie de primăvară, anemii, malnutriŃie, etc..

2. Mâncare cu podbal şi măsline Componente - pentru circa 10 porŃii : - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 2-3 cepe de apă (dulci), 2-3 roşii mijlocii, 200 gr. de măsline negre sărate, 50 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Cepele tăiate şi podbalul mărunŃit se fierb în foarte puŃină apă (se înăbuşă). Când s-au înmuiat se adaugă roşiile, tăiate mărunt şi fierte separat. Se lasă la fiert până sunt gata, când se adaugă măslinele, uleiul şi eventual condimente după gust şi posibilităŃi. Se consumă ca atare sau garnitură la alte preparate.

37


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu podbal Această reŃetă conŃine circa 1500 calorii şi este indicată în : astenii de primăvară, tuse, încetinirea îmbătrânirii corpului, avitaminoză, cură de slăbire, etc..

3. Budincă cu podbal şi cartofi Componente - pentru circa 10 porŃii : - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), circa un kg de cartofi, 3-4 ouă, 1 legătură mărar verde, 200 gr. brânză telemea. Preparare: Cartofii se fierb în coajă. După fierbere şi răcire se curăŃă şi se dau prin răzătoarea mare. Podbalul se taie în bucăŃi de 2-3 cm. Se aşează într-un vas de Jena. Se amestecă ouăle cu mărarul, brânza telemea mărunŃită şi puŃin ulei. Cartofii, podbalul şi acest amestec se pot aşeza în straturi sau pur şi simplu amestecate. Se dau la cuptor până se rumenesc. Se ornează după gust şi inventivitate. Această reŃetă conŃine circa 1400 calorii şi este indicată în gastrite, hepatii, litiaze, constipaŃii, scorbut, tuse, anemii, etc..

4. Gulii umplute cu podbal Componente - pentru circa 10 porŃii : - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 7 buc gulii mijlocii (sau câte porŃii vrem să obŃinem), 2-3 cepe, 200 gr. ciuperci fin mărunŃite, ulei de floarea soarelui presat la rece, pătrunjel verde, etc.. Preparare: Guliile se curăŃă de coajă, se taie un capac şi

38


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu podbal se scobesc. Se introduc într-un vas cu apă clocotită, se lasă circa 5-10 minute şi se scot. Separat se fierbe podbalul tăiat mărunt, cepele şi ciupercile, care se amestecă cu uleiul, pătrunjelul şi eventual cu condimente după gustul fiecăruia. Cu această compoziŃie se umple guliile şi se introduc la cuptor, până la rumenire. Se servesc ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine 1000 calorii şi este indicată în boli de stomac, obezitate, carenŃe de minerale, etc..

5. łelină umplută cu podbal Componente - pentru circa 7 porŃii : 400 - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 7 buc. Ńeline mijlocii, 1 legătură pătrunjel verde, 2-3 ouă, ulei de floarea soarelui presat la rece, condimente după gust. Preparare: łelinele se curăŃă, se spală şi se fierb în apă 15 minute. Se scot din apă, se taie un căpăcel şi se scobesc. Miezul de Ńelină se amestecă cu podbalul mărunŃit fin, pătrunjelul şi ouăle crude. Cu această compoziŃie se umplu Ńelinele şi se pun la cuptor, într-un vas de Jena. Când sunt gata se stropesc cu ulei şi se consumă ca atare sau garnitură la cartofi piure şi salată de roşii, etc.. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în : inapetenŃă, digestii lente, astenie, surmenaj, convalescenŃă, insuficienŃe renale, nervozitate, demineralizare, impotenŃă.

39


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu podbal 6. Podbal cu ouă Componente - pentru circa 10 porŃii : 400 - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 1-2 cepe, 1-2 morcovi, 2-3 roşii, 3-4 ouă, ulei de floarea soarelui presat la rece, condimente după gust. Preparare: Podbalul se opăreşte cu puŃină apă. Se scurge apa. Separat se fierb în puŃină apă cepele, morcovi şi roşiile. Se adaugă podbalul şi se fierbe până scade şi se înmoaie suficient, când se vor adauga ouăle bine bătute, împreună cu uleiul, zeama de lămâie şi condimentele pe care le dorim şi cu care rezonăm. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în : convalescenŃă, obezitate, anemie, atonii, demineralizare, inapetenŃă, etc..

7. Supă cu podbal şi crutoane Componente - pentru circa 7-8 porŃii : 400 - 500 gr. inflorescenŃe de podbal (adică 30-40 tije florale cu un mic mugure în vârf), 2-3 linguri de bulion, pătrunjel, ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Podbalul tocat mărunt se prăjeşte cu ulei. Când s-a prăjit bine punem bulionul, un litru de apă, pătrunjel (cât dorim) şi se fierbe. Se serveşte cu crutoane, pregătite clasic.

40


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu podbal Această reŃetă conŃine circa 800 calorii şi este indicată în: inapetenŃă, obezitate, cură de slăbire, anemii, tuse, bronşite, emfizem pulmonar, diabet, etc..

41


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

“Nimeni nu e liber dacă-i sclavul corpului” Seneca

42


Traian MOCEANU

URZICA VIE (Urtica dioica) Plantă perenă, ierboasă, de o excepŃională valoare, creşte în soluri bogate în azot, atât la câmpie cât şi la munte. PărŃile utilizate: frunzele, recoltate în lunile de primăvara până toamna târziu; rădăcinile, recoltate în lunile de toamnă. Principii active: provitamina A, vitaminele B2, C, K, clorofilă, flavonide şi mucilagii, acizi esenŃiali, uleiuri volatile, ulei gras, substanŃe vezicante, etc.. AcŃiune farmacologică: hemostatic, emolient, expectorant, trofic, activează circulaŃia sângelui cu eliberare de histamină, elimină acidul uric şi clorurile, astringent, antiseptic, diuretic, antidiareic, hipoglicemiant, stimulează refacerea Ńesuturilor, fiind cicatrizant, antireumatic, depurativ, etc.. IndicaŃii terapeutice : anemie, cefalee, diabet zaharat, obezitate, litiază renală, reumatism, gută, hemoragii, postpartum, dizenterie, plăgi atone (ulcer varicos, eczeme cronice, hemoroizi, avitaminoză, stimulează peristaltismul intestinal, recomandat în cura de primăvară, afecŃiuni ale ficatului, vezicii biliare, splinei, în tumori, ulcere, colite, congestii pulmonare, afecŃiuni 43


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

virale şi bacteriene, cloroza fetelor, leucemie, sciatică, alopecie (căderea părului) sub formă de tinctură, arteriopatii periferice, fistulă perianală, epidermofiŃie interdigitală (ciupercă la picioare), cancer la stomac, stări de oboseală-epuizare, hidropizii, guturaiul de fân, stenoză mitrală, lumbago (flagelarea locurilor dureroase), galactolog, stimularea secreŃiei pancreatice, tonic general. În concluzie, urzica este un fitocomplex natural de excepŃie. Şi un lucru important de reŃinut: ceaiul de urzică nu se fierbe !!!

44


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu urzici 1. Pastă cu urzici şi usturoi Componente - pentru circa 7 porŃii : 500 gr. frunze de urzică, 4-5 bulbi de usturoi, 50 gr. de unt, una ceapă mare de apă (dulce), 1 buc leuştean, 2-3 ridichi de lună, una lingură tărâŃe, o linguriŃă vegeta tip Vitamo, sare de mare. Preparare: Urzicile, usturoiul şi ceapa se mărunŃesc fin (manual sau mecanic), se amestecă cu leuşteanul pastă, vegeta, untul frecat spumă, tărâŃe cât cuprinde şi sare de mare după gust. Se aşează pe farfurie, se tasează cu lama cuŃitului şi se decorează după dorinŃă şi imaginaŃie - ridichi de lună, salată verde, rondele de morcovi, etc.. Această reŃetă conŃine circa 800 calorii şi este recomandată în : anemii, diabet, obezitate, litiaze, gută, etc., ca - tonic general.

2. Pireu cu urzici, usturoi şi morcovi Componente - pentru circa 7 porŃii : 500 gr. urzici, 4-5 bulbi de usturoi, 1 ceapă mare de apă (dulce), 1/2 ceaşcă suc de morcovi, 2-3 linguri de pastăde roşii crude, 1 legătură de pătrunjel cu cimbru, 1 lingură vegeta tip Vitamo, 150 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 100 gr. zeamă de varză, tărâŃe cât cuprinde. Preparare: Urzicile, usturoiul şi ceapa se mărunŃesc fin (manual sau mecanic), se amestecă cu vegeta, tărâŃele, sucul de morcov, zeama de varză, uleiul (puŃin câte puŃin, ca la maioneză până se obŃine o compoziŃie potrivit de îngroşată,

45


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu urzici care se toarnă în platou. Pe suprafaŃa acestui pireu se pot presăra inimi de gogoşari sau adei graşi, împreună cu verdeŃurile tăiate mărunt. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este recomandată în : ulcere, colici, leucemii, cancer stomacal, hidropizii, etc..

3. Pireu cu urzici şi varză murată Componente - pentru circa 7 porŃii : 500 gr. urzici, 2-3 bulbi de usturoi, 1 ceapă mare de apă (dulce), 1-2 ceaşcă de suc de morcovi, 2-3 linguri de pastă de roşii crude, 300 gr. varză murată tăiată fideluŃe, 1-2 morcovi, 1 legătură pătrunjel şi cimbru, 1 lingură vegeta tip Vitamo, 150 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, tărâŃe cât cuprinde. Preparare: Urzicile, usturoiul şi ceapa se mărunŃesc fin (manual sau mecanic), se amestecă cu vegeta, tărâŃele, sucul de morcov, cu morcov ras, o parte din varză şi uleiul - puŃin câte puŃin, ca la maioneză până se obŃine o compoziŃie potrivit de îngroşată, care se toarnă pe un platou cu frunze de salată. Pe suprafaŃa acestui pireu se pun mici moviliŃe cu varză murată. Această reŃetă conŃine circa 1500 calorii şi este recomandată în : ulcere, TBC, gastrite, ciroze, ascite, scorbut, etc..

4. Crochete cu urzici şi caşcaval Componente - pentru circa 7 porŃii : 500 gr. urzici, 300

46


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu urzici gr. caş ras, 100 gr. unt, 1-2 cepe de apă( dulci), 1 lingură de vegeta tip Vitamo, frunze de salată verde, tărâŃe cât cuprinde. Preparare: Caşul ras fin se amestecă cu urzicile şi ceapa mărunŃite cât mai fin, vegeta, untul frecat spumă şi tărâŃe cât cuprinde, eventual 50 ml. zeamă de varză. Se prepară crochetele - în palmă - şi se aşează pe un platou garnisit cu frunze de salată şi cu alte zarzavaturi de sezon funcŃie de imaginaŃie şi posibilităŃi... Această reŃetă conŃine circa 1700 calorii şi este recomandată în: ulcere, diaree, obezitate, leucemii, diabet, reumatism, etc..

5. Ruladă cu urzici şi brânză de vacă Componente - pentru circa 12-14 porŃii : 500 gr. urzici, 250 gr. varză roşie (sau albă), 500 gr. brânză de vacă, 400 gr. unt, 2 cepe mari de apă (dulci), 1 fir de praz, 3 linguri de pastă de roşii crude, 200 gr. zeamă de varză, 1 lingură de vegeta tip Vitamo, tărâŃe cât cuprinde. Preparare: Urzicile tăiate mărunt, se amestecă cu varza şi prazul tăiate fideluŃă, vegeta, pasta de roşii, 200 gr. de unt frecat spumă, 100 ml. zeamă de varză, şi tărâŃe cât cuprinde. Pe o folie de plastic se presară o mână de tărâŃe, se întinde compoziŃia cu podul palmei, în formă dreptunghiulară, groasă de circa 1 cm. Peste ea se pune cea de-a doua compoziŃie care se prepară din brânza de vacă dată prin sită, amestecată cu ceapă tăiată mărunt, 200 gr. unt frecat spumă, 100 ml. zeamă de varză şi tărâŃe cât cuprinde. Se rulează strâns, cu ambele mâini, ajutându-ne de folie de plastic, care

47


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu urzici după fiecare răsucire va fi întoarsă în afară, către noi, ca să nu se prindă în compoziŃie. Tot cu ajutorul foliei se pune rulada pe o farfurie dreptungiulară şi se lasă la rece 2-3 ore, după care se serveşte tăiată felioare mai groase pe salată de sezon, etc.. Această reŃetă conŃine circa 2500 calorii şi este recomandată în: litiaze, hemoroizi, dizenterie, cura de primăvara, avitaminoză, afecŃiuni hepato-biliare, etc..

6. Ruladă cu urzici şi telemea de oaie Componente - pentru circa 12-14 porŃii : 500 gr. urzici, 500 gr. telemea de oaie, 400 gr. unt, 2-3 morcovi, 1 ceapă mare de apă (dulce), 1 fir de praz, 3 linguri de pastă de roşii crude, 1 lingură de vegeta tip Vitamo, tărâŃe cât cuprinde. Preparare: Urzicile tăiate mărunt se amestecă cu morcovii răzuiŃi, prazul tăiat fideluŃă, vegeta, pasta de roşii, 200 gr. unt frecat spumă, şi tărâŃe cât cuprinde. Pe o folie de plastic se presară o mână de tărâŃe, se întinde compoziŃia cu podul palmei în formă dreptunghiulară, groasă de circa 1 cm. Peste ea se pune cea de-a doua compoziŃie care se prepară din telemea dată prin sită, amestecată cu ceapă tăiată mărunt, 200 gr. unt frecat spumă şi tărâŃe cât cuprinde. Se rulează strâns, cu ambele mâini, ajutându-ne de folia de plastic, care după fiecare răsucire va fi întoarsă în afară, către noi, ca să nu se prindă în compoziŃie. Tot cu ajutorul foliei se pune rulada pe o farfurie (platou) dreptunghiulară şi se lasă la rece 2-3 ore, după care se serveşte tăiată felioare mai groase pe salată de sezon sau cu zarzavaturi, etc..

48


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu urzici Această reŃetă conŃine circa 2500 calorii şi este recomandată în : arteriopatii, acuitate vizuală, fistule perianale, epidermofiŃie interdigitală (ciupercă la picioare), stări de oboseală şi epuizare, etc..

7. Ruladă cu urzici şi Ńelină Componente - pentru circa 10-12 porŃii : 500 gr. urzici, 2-3 morcovi, 500 gr. Ńelină, 400 gr. unt, 1 ceapă mare de apă (dulce), 1 fir de praz, 3 linguri de pastă de roşii crude, 1 lingură de vegeta tip Vitamo, 100 ml. zeamă de varză murată sau de murături, tarâŃe cât cuprinde. Preparare: Urzicile tăiate mărunt se amestecă cu morcovii răzuiŃi, prazul tăiat fideluŃă, vegeta, pasta de roşii, 200 gr. unt frecat spumă şi tărâŃe cât cuprinde. Pe o folie de plastic se presară o mână de tărâŃe, se întinde compoziŃia cu podul palmei în formă triunghiulară, groasă de circa 1 cm. Peste ea se pune cea de-a doua compoziŃie care se prepară din Ńelina răzuită, amestecată cu ceapa mărunŃită fin, 200 gr. unt frecat spumă, zeama de varză şi tărâŃe cât cuprinde. Se rulează strâns cu ambele mâini, ajutându-ne de folia de plastic, care după fiecare răsucire va fi întoarsă în afară, către noi, ca să nu se prindă în compoziŃie. Tot cu ajutorul foliei se pune rulada pe o farfurie dreptunghiulară (platou) şi se lasă la rece circa 2-3 ore, după care se serveşte tăiată felioare mai groase pe salată de sezon, sau cu zarzavaturi. Această reŃetă conŃine circa 2100 calorii şi este recomandată în : cefalee, anemie, diabet, obezitate, litiaze, ulcer varicos, impotenŃă sexuală, amnezii intelectuale, etc..

49


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu urzici 1. Supă cu urzici şi zarzavaturi Componente - pentru circa 10 porŃii : - circa 500 gr. urzici, zarzavaturi diverse ca: morcovi, pătrunjel, conopidă, Ńelină, ceapă, varză etc., în cantităŃi adecvate numărului de persoane, 100 gr. de unt, două gălbenuşuri de ou, 2 linguri de smântână, vegeta tip Vitamo şi puŃin ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Zarzavaturile le curăŃăm, spălăm şi le punem la fiert în apă cu puŃină sare. Când sunt fierte bine, le strecurăm şi zeama o punem la fiert din nou. Până se fierbe, luăm urzicile, pe care le spălăm bine de tot. Când zeama este în clocot, introducem urzicile şi adăugăm untul. Lăsăm să dea câteva clocote, dăm la o parte şi adăugăm două gălbenuşuri de ou bine bătute cu smântână şi pătrunjel tocat mărunt, vegeta tip Vitamo şi puŃin ulei de floarea soarelui presat la rece. Zarzavatul fiert rămas, strecurat, se poate folosi garnitură la orice fel de mâncare sau la salate diferite. Această reŃetă conŃine circa 1700 calorii şi este indicată în : anemie, obezitate, avitaminoză, cure de slăbire, litiaze, diabet, reumatism, afecŃiuni hepato-biliare, etc..

2. łeline umplute cu urzici Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. urzici, 7 buc Ńeline mijlocii, 1 buc pătrunjel , 1 ceapă, 1-2 ouă, vegeta tip Vitamo, ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: urzicile se spală şi se dau un clocot, după

50


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu urzici care se taie cât mai mărunt, ca pentru umplutură. łelinele se curăŃă şi se spală, se fierb în apă clocotită circa 15 minute. Se scot din apă, se taie un căpăcel şi se scobesc. Miezul de Ńelină se amestecă cu urzicile, ouăle, pătrunjelul şi ceapa tocate fin. Cu această compoziŃie se umplu Ńelinele şi se introduc la cuptor, într-un vas Jena. Când sunt gata se stropesc cu ulei şi se servesc cu piure de cartofi şi salată de roşii, sau salată. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în: inapetenŃă, digestii lente, astenie, insuficienŃe suprarenale, impotenŃă, gută, obezitate, litiază urinară, etc..

3. Ciorbă cu urzici şi soia Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. urzici, 200 gr. soia boabe, 3-4 cepe de apă, 2-3 linguri făină albă, 4 linguri ulei de floarea soarelui presat la rece, 2-3 linguri bulion, 7 căŃei usturoi, vegeta tip Vitamo, condimente după gust şi posibilităŃi. Preparare: Soia se fierbe cu puŃină sare circa 1/2 oră. Se căleşte ceapa tocată şi usturoiul presat în apă şi puŃină sare, se amestecă cu fiertura de soia şi se mai fierbe încă circa 15 minute. Urzicile bine spălate şi tocate se adaugă la compoziŃie. Într-un vas separat se amestecă bulionul cu făina şi se adaugă treptat un pahar de apă caldă, după care se adaugă la urzici şi se mai fierbe 10 minute. Când este gata se adaugă uleiul, vegeta şi condimente după gust şi posibilităŃi. în:

Această reŃetă conŃine circa 1600 colorii şi este indicată surmenaj, demineralizare, nervozitate, obezitate,

51


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu urzici colesterol, litiaze etc..

4. Pateu cu urzici şi zarzavat Componente - pentru circa 12 porŃii : 500 gr. urzici, 200 gr. soia boabe, 3-4 morcovi, 2-3 pătrunjei, o Ńelină, maioneză dintr-un ou, , vegeta tip Vitamo, condimente. Preparare: Zarzavaturile, inclusiv soia se fierb bine, după care se mixează. La această compoziŃie se adaugă maioneza, vegeta, puŃină sare şi condimente după gust. Această reŃetă conŃine circa 1900 calorii şi este indicată în: anemie, astenie de primăvară, nervozitate, colesterolemie, litiaze, reumatism, febre intermitente, gută, colici nefritice, afecŃiuni pulmonare, icter, etc..

5. Chiftele cu urzici şi cartofi Componente - pentru circa 12 porŃii : - 500 gr. urzici, 1 kg cartofi, 2-3 morcovi, 3-4 căŃei usturoi, pesmet, circa 200 gr. pâine, condimente, vegeta tip Vitamo, ulei de floarea soarelui presat la rece, . Preparare: Cartofii răzuiŃi, morcovii răzuiŃi, urzicile spălate şi tocate foarte fin, condimentele, pâinea înmuiată, pesmetul, vegeta şi condimentele se amestecă împreună şi se pun într-o tavă unsă de ulei sub formă de blat sau chiftele şi se pun la cuptor. Când sunt gata se dau prin ulei. Se servesc ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 2200 calorii şi este indicată în: ulcere, diabet, gastrite, scorbut, constipaŃie, anemii,

52


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu urzici dispepsii, etc..

6. Ghiveci de primăvară cu urzici Componente - pentru circa 10 porŃii : - 300 gr. urzici, 200 gr. cartofi, 300 gr. gulii, 200 gr. varză: 200 gr. morcovi, 100 gr. praz (sau ceapă), 100 gr. bulion: 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, vegeta tip Vitamo, condimente după gust, . Preparare: Urzicile, guliile, varza, morcovii şi prazul se taie şi se toacă cât mai mărunt şi se fierb în tava de teflon cu puŃin ulei dar fără cartofi. Se călesc cu un pahar de apă, apoi se adaugă cartofii şi se lasă la foc mic până toate aproape sunt fierte (circa 20 minute). La urmă se pune bulionul, vegeta, condimentele, puŃină sare şi ulei. Această compoziŃie se pune într-un vas de Jena, se presară deasupra puŃin pătrunjel verde şi se dă circa 10 minute la cuptor. Se serveşte călduŃă, ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 2000 calorii şi este indicată în : gastrite, ulcere gastrice şi duodenale, dispepsii, afecŃiuni hepatice, constipaŃie, obezitate, glicozimie, scorbut, inapetenŃă, etc..

7. Pilaf vegetarian cu urzici Componente - pentru circa 12 porŃii : 500 gr. urzici, 2 morcovi mari, 3-4 rădăcini de pătrunjel, 4 cepe mijlocii, 4 cartofi roz mijlocii, 1 Ńelină mijlocie, ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 cană orez, vegeta tip Vitamo,

53


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu urzici pătrunjel verde tocat. Preparare: Se face o supă din : morcovi răzuiŃi, pătrunjel, Ńelină, 2 cepe tăiate mărunt şi puŃină sare, în circa 2 litri de apă. Separat se călesc celelalte 2 cepe cu apă şi sare. În ceapa călită se pune orezul şi se amestecă pe foc câteva minute, apoi se adaugă supa (circa 75 %) fără zarzavaturi. Se fierbe în întregime absorbită, se adaugă zarzavatul şi urzicile, vegeta, cartofii, pătrunjelul verde şi condimente după gust. Se amestecă şi se lasă în oala bine acoperită circa 1/2 oră. Se poate servi ca atare sau garnitură la diferite droburi, etc.. Această reŃetă conŃine circa 2500 calorii şi este indicată în : anemii, astenii, obezitate, cure de vitaminizare şi mineralizare, reumatism, etc..

54


Traian MOCEANU

“Arta medicinei e vastă

în timp ce viaŃa e scurtă“ Hipocrate

55


HRANA CARE VINDECĂ

PĂPĂDIA (Taraxacum officinale) Este o plantă mică, ierboasă, vivace. Rădăcină pivotantă, albă iar frunzele sunt lanceolate, dinŃate, dispuse în rozetă din mijlocul căreia se ridică o tulpină tubulară, care în vârf are o floare galben aurie. Înfloreşte din aprilie până în septembrie. Se foloseşte toată planta dar fără flori şi fără fructificaŃii (rădăcina plus frunzele). Primăvara înainte de înflorire, planta are cea mai mare putere terapeutică şi este cea mai indicată în alimentaŃie, medicină şi cosmetică. Chimic conŃine: acizi, ulei volatil, celină, glucoză, substanŃe proteice, substanŃe antibiotice, alcooli, carotinenoide, vitaminele A,B,C,D, săruri de N, Ca, fosfaŃi, glucide, etc.. Medicină: afecŃiuni vasculare, lipsa poftei de mâncare, dischinezie biliară, afecŃiuni cronice ale aparatului urinar, gută, eliminarea toxinelor din organism, insuficienŃă hepatică, tulburări digestive funcŃionale (digestie grea, indigestie, etc.), varice, ulcer varicos, colecistită, eczeme şi alte boli de piele, obezitate, etc.. Cosmetică: pentru tratarea tenului iritat, înroşit. Apicultură: producŃia de miere 200 kg/ha. Vopsitorie: planta întreagă posedă proprietăŃi 56


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu păpădie 1. Cura de primavară cu tije de păpădie Primăvara este indicată cura de tije proaspete de păpădie. Se face o cură de 14 zile cu 6-20 tije pe zi, pauză o săptămână şi se poate relua cura. Capiteliul floral se îndepărtează numai după spălarea tijei. La început au un gust amar, apoi devin fragede şi suculente. Cura ajută la eliminarea calculilor biliari (stimulând funcŃia vezicii biliare), azotemie, oligarie, anemie, astenie, obezitate etc..

2. Suc de păpădie Se extrage din frunze şi rădăcini. Este unul din cele mai preŃioase tonice. Folosit în combaterea hiperacidităŃii, ajută lă reglarea alcalinităŃii organismului. Este foarte bogat în magneziu, fier, potasiu, calciu şi sodiu. Magneziul este un element esenŃial în: prevenirea îmbătrânirii Ńesuturilor, tremurături, astenii, tulburări digestive, afecŃiuni respiratorii, neuroarteritism, alergii, afecŃiuni hepato-biliare, convulsii, gută, cancer etc. şi se mai găseşte în grâu, orez, orz, porumb, curmale, spanac, cartofi, sfeclă roşie, salcie, anghinare, porumbele, etc.. O cantitate corespunzătaore de magneziu şi calciu organic (crud) inclus în hrană, în timpul sarcinii, previne, pierderea sau deteriorarea dinŃilor mamei şi dă tărie oaselor copilului. Magneziul în combinaŃie corectă cu calciul, fierul şi sulful este esenŃial pentru sânge, constituent al Ńesuturilor plămânilor şi sistemului osos.

57


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu păpădie Sucul crud de păpădie, combinat cu suc de gulie, ajută la vindecarea bolilor de oase şi coloanei vertebrale, dă tărie dinŃilor şi previne cariile dentare etc..

3. Pastă cu rădăcini de păpădie, ceapă, praz, ridichi şi Ńelină Componente - pentru circa 12 porŃii : 500 gr. rădăcini de păpădie cu frunze cu tot, 1 Ńelină mică, 1 ceapă, 1 fir praz, 1 ridiche neagră, 200 gr. unt, 1 legătură de leuştean cu pătrunjel, 1 lingură vegeta tip Vitamo, 3 linguri pastă de roşii crude, 20 măsline sărate, tărâŃe. Preparare: Rădăcinile scoase din pământ se folosesc imediat în alimentaŃie. Se spală bine (separat rădăcinile de frunze), se curăŃă uşor de partea închisă la culoare, la fel şi frunzele, se spală bine (în mai multe ape), se mărunŃesc fin (manual sau mecanic) odată cu ceapa, prazul, Ńelina şi ridichea, se amestecă bine cu pasta de roşii, vegeta, verdeaŃă tăiată mărunt, untul frecat spumă şi tărâŃe cât cuprinde. Pasta obŃinută se pune pe platou, se modelează cu lama cuŃitului (puŃin umezită în apă), se decorează cu măsline şi verdeŃuri de sezon sau murături după preferinŃe şi gust. Această reŃetă conŃine circa 1500 calorii şi este recomandată în : angiocolită, insuficienŃă hepatică, icter, litiază biliară şi renală, hipercolesterolemie, dermatoze, etc..

4. Salată cu păpădie, urzici, macriş şi ceapă Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. rădăcini

58


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu păpădie cu frunze de păpădie, 300 gr. urzici frunze, 300 gr. frunze macriş, 1-2 cepe mari de apă (dulci), 3-4 linguri de smântână, suc de lămâie, o legătură de pătrunjel, 2-3 căŃei de usturoi, etc.. Preparare: Rădăcinile de păpadie se spală bine şi se mărunŃesc împreună cu urzicile, măcrişul şi ceapa. Se amestecă cu vegeta, sucul de lămâie, usturoiul pisat, iar deasupra se pune smântâna şi frunzele de pătrunjel tocat fin. Această reŃetă conŃine circa 1000 de calorii, dar foarte multe principii active şi vitamine drept care este recomandată în : obezitate, anemii, astenii de primăvară, celulită, tulburări circulatorii, furunculoză, fermentaŃii, etc..

5. Ciorbă cu păpădie Componente - pentru circa 12-14 porŃii : 300 gr. rădăcini şi frunze de păpădie, 1 ceapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 păstârnac, 1 felie de Ńelină, 1 felie de sfeclă roşie, 1 linguriŃă de pulbere de seminŃe de gogoşari, 1 legătură de leuştean cu pătrunjel cu frunze, 1 l macerat (la rece) de urzici, 1,5 l macerat de varză murată (moare), 1 ceaşcă smântână, 1 lingură vegeta tip Vitamo. Preparare: Se pune maceratul de varză şi de urzici în castron la care se adaugă radăcinoasele date pe răzătoare iar ceapa tăiată mărunt împreună cu verdeaŃa şi la urmă pulberile şi smântâna. Această reŃetă conŃine circa 1000 de calorii dar foarte multe principii active (vitamine, enzime, etc.) şi este recomandată în: astenia de primăvară, avitaminoză,

59


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu păpădie demineralizare, reumatism, gută, eczeme, acnee, cancer, etc..

6. Chiftele cu păpădie Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. rădăcini de păpădie, 1 ceapă, 1 felie de Ńelină, 1 morcov, 300 gr., 200 gr. grâu germinat (încolŃit), 200 gr. unt, tărâŃe, 1 lingură vegeta tip Vitamo, 1 linguriŃă pulbere de seminŃe de gogoşari, 3 linguri de pastă de roşii crude, 1 căpăŃână de salată verde, 2 linguri de ulei de floarea soarelui presat la rece, 100 ml. zeamă de varză murată (moare), 1 legătură de pătrunjel verde sau haŃmaŃuchi. Preparare: Rădăcinile de păpădie, ceapa, rădăcinoasele, germenii, se mărunŃesc fin - manual sau mecanic. Se amestecă cu vegeta, pulberile, zeama de varză, pasta de roşii, untul frecat spumă, şi tărâŃe cât cuprinde, până se obŃine o pastă îngroşată. Se împarte cu lingura în părŃi egale (chiftelele), pe o folie de plastic, peste care s-a presărat în prealabil o mână de tărâŃe. Se aşează pe un postament din salată verde ce a fost pus în prealabil pe un platou. Se stropesc cu puŃin ulei, peste care se presară puŃină verdeaŃă de sezon tăiată mărunt (pătrunjel, haŃmaŃuchi, leuştean, mărar, etc.). Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este recomandată în: tulburări endocrine, afecŃiuni cardiace, afecŃiuni hepatice, tonifiant, demineralizare, etc..

7. Flori şi rădăcini de păpădie conservate în

60


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu păpădie miere de albine Componente - pentru circa 10 porŃii : - 1 kg flori sau rădăcini de păpădie, 4 kg de miere de albine polifloră, 1-2 rămurele de busuioc sau mentă. Preparare: florile proaspete, culese din zonă nepoluată (rădăcinile, bine spălate, curăŃate uşor de coaja închisă la culoare şi spălate din nou, se dau pe răzătoarea mică ), se spală la un curent de apă. Se pun în borcan de sticlă cu rămurelele de busuioc sau mentă, se toarnă mierea, se leagă borcanul, se înfăşoară în hârtie de culoare închisă (sau se pune la întuneric), lăsându-se 6 săptămâni la macerat. Zilnic borcanul trebuie amestecat, ca florile sau rădăcinile să fie acoperite de miere. După acest termen, florile sau rădăcinile (sau amândouă) se scot uşor şi se pun într-un alt borcan şi se pot servi la dulceaŃă sau la diferite preparate dulci ca : torturi, prăjituri, etc.. Mierea rezultată s-a transformat în sirop concentrat de păpădie, care se va turna în sticle de culoare închisă, deasupra turnându-se un strat de alcool de circa un cm., se închid ermetic, se etichetează şi se păstrează în cămară. Trebuie consumat într-un an, după care-şi pierde din valoarea lui terapeutică. Se poate folosi ca medicament dar şi ca aliment. Această reŃetă conŃine circa 2700 calorii şi este recomandată în: tulburări endocrine, afecŃiuni cardiace, afecŃiuni hepatice, tonifiant, demineralizare, enrgizant, etc..

61


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu păpădie

1. Budincă cu păpădie şi legume Componente - pentru circa 12 porŃii : 500 gr. rădăcini de păpădie, 3-4 cepe, 2 morcovi, o varză mică dulce, 1 gulie mică, o cană orez, 3-4 linguri pastă de roşii, 1 borcan de iaurt, 100 ml. smântână, 2 ouă, făină, ulei de floarea soarelui presat la rece, vegeta tip Vitamo, mărar, foi de dafin, frunze de pătrunjel. Preparare: Rădăcinile se spală, se mărunŃesc împreună cu ceapa, varza, morcovii şi guliile şi se pun la fiert în puŃină apă şi sare. Când este aproape gata, se adaugă pasta de roşii, vegeta, mărarul, foi de dafin, pătrunjelul şi orezul. Se unge o cratiŃă cu puŃin ulei, se pune compoziŃia în ea şi se adaugă (când este bine rumenită) ouăle bătute cu smântâna, iaurtul şi făina şi se pune din nou la cuptor. Se serveşte caldă, ca atare. Această reŃetă conŃine circa 1900 calorii şi este indicată în : afecŃiuni hepato-biliare, inapetenŃă, reumatism, obezitate, reglarea traiectului intestinal, etc..

2. Ghiveci cu păpădie şi zarzavaturi Componente - pentru circa 4 porŃii : 250 gr. rădăcini de păpădie cu frunze, zarzavaturi, ceapă, morcovi, pătrunjel, cartofi, fasole, mazăre, conopidă, roşii, varză crudă, etc., (cantităŃi după nevoie) vegeta tip Vitamo, ulei de floarea

62


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu păpădie soarelui presat la rece. Preparare: Se spală toate zarzavaturile inclusiv rădăcinile de păpădie, se taie mărunt şi se aşează într-o "cuctă" (vas sub presiune) in straturi cu puŃină apă şi vegeta. Când sunt fierte se adaugă ulei, sare şi verdeaŃă de sezon. Această reŃetă conŃine peste 2000 de calorii şi este indicată în cura de vitaminizare de primăvară, astenii, anemii, boli de piele, afecŃiuni hepatice, etc..

3. Pilaf cu păpădie şi ciuperci Componente - pentru circa 7 porŃii : 300 gr. rădăcini şi frunze de păpădie, 500 gr. ciuperci, 1 pahar de orez, 2 cepe mari, vegeta tip Vitamo, 1 legătură pătrunjel şi mărar verde, ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Se spală rădăcinile, ciupercile, ceapa şi se taie mărunt. Se fierb împreună cu puŃină apă circa 15 minute. Se adaugă orezul, vegeta, puŃină sare şi se fierb la foc mic. Când este gata se adaugă uleiul şi verdeaŃa tăiată mărunt, sau alte condimente, după gust. Această reŃetă conŃine circa 1000 de calorii şi este indicată în: anemie, oboseală, demineralizare, regimuri fără carne, hipertensiune, creştere, energizare, etc..

4. "Aluat" cu frunze de păpădie şi ciuperci Componente - pentru circa 10 porŃii : - 500 gr. frunze de păpădie, 500 gr. ciuperci, 200 gr. unt, 100 gr. pesmet,

63


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu păpădie vegeta tip Vitamo, pătrunjel verde. Preparare: Frunzele de păpădie şi salată, se spală bine, se toacă mărunt şi se amestecă cu ciupercile tocate. Această compoziŃie se amestecă cu usturoiul, piper, vegeta eventual şi alte zarzavaturi disponibile. Pe fundul unei cratiŃe se pisează pesmet şi se pune în straturi compoziŃia. La suprafaŃa se pune un strat de unt. Se dă la cuptor, la foc mic. Când este gata se ornează cu pătrunjel, mărar sau alte verdeŃuri de sezon. Această reŃetă conŃine circa 1500 calorii şi este indicată în : demineralizare, afecŃiuni hepatice, afecŃiuni ale pancreasului, obezitate, anemii, regimuri fără carne, etc..

5. Budincă cu flori de păpădie şi orez Componente - pentru circa 10 porŃii : 300 gr. flori (sau muguri) de păpădie, 500 gr. mere, 2 căni orez, 2 gr. de scorŃişoară, 200 gr. miere de albine, pesmet, ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Se tapetează cratiŃa cu pesmet în puŃin ulei. Florile de păpădie bine spălate şi tăiate în bucăŃi mici ca şi merele se pun în rânduri succesive cu orezul care a fost în prealabil fiert. Deasupra se toarnă mierea de albine, scorŃişoară şi se dă la cuptor. Această reŃetă conŃine circa 1000 de calorii şi este indicată în : diabet, enterocolite, colite, ulcere gastrice, dizenterii, astenie fizică, diaree, afecŃiuni respiratorii.

6. Salată cu flori de păpădie, mere şi cartofi

64


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu păpădie Componente - pentru circa 4 porŃii : 300 gr. flori de păpădie, 250 gr. cartofi, 250 gr. mere, una Ńelină mică, 2 buc. salate, ulei de floarea soarelui presat la rece, zeamă de lămâie, vegeta tip Vitamo, sare. Preparare: Cartofii fierŃi se taie ca şi florile de păpădie şi merele în bucăŃi mici se amestecă cu salata, zeamă de lămâie, uleiul, vegeta, Ńelină mărunŃită şi sare după gust. Se consumă ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 1000 de calorii şi este indicată în : gută, reumatism, sarcină, anemie, afecŃiuni hepatice, colibaciloză, stări febrile, etc..

7. Supă cu păpădie Componente - pentru circa 4 porŃii : 500 gr. frunze de păpădie, 3-4 cartofi, 4-5 căŃei de usturoi, 1 lingură vegeta tip Vitamo, 1 ceapă, pătrunjel verde, ulei de floarea soarelui presat la rece şi bulion. Preparare: Cartofii cubuleŃe, ceapă şi frunzele de păpădie tăiate mărunt, usturoiul pisat, se fierb în circa un litru de apă. Când este aproape gata se adaugă pasta de roşii (bulionul), vegeta, uleiul şi sare după gust, se mai dă un clocot, după care se adaugă pătrunjelul tăiat mărunt. Această reŃetă conŃine circa 1200 de calorii şi este indicată în : cura de slăbire, colite, obezitate, afecŃiuni hepatice, anemii, astenie fizică etc..

65


HRANA CARE VINDECĂ

66


Traian MOCEANU

“Cu cât ştiinŃa se extinde mai departe, cu atât se ivesc mai multe probleme” Goethe - “Faust”

67


HRANA CARE VINDECĂ

SPANACUL (Spinacea oleracea) Plantă erbacee cu valoare terapeutică, originară din Asia Centrală, cultivată în toate zonele cu soluri bogate în humus. Chimic: frunzele conŃin protide, hidraŃi de carbon, lipide, săruri minerale : Na, K, Ca, P, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, I ; vitamine : A, B1, B2, PP, C. etc.. AlimentaŃie: legumă (în stare crudă) remineralizantă, antianemică, antiscorbutică, valoare energetică 18 Kcal/100 gr.. Industrie: în industria conservelor alimentare. Medicină: a) indicaŃii: anemie, scorbut, rahitism, astenie fizică, astenie nervoasă, cancer, depresii fizice şi nervoase, convalescenŃă, senescenŃă, vin tonic, constipaŃii, mărirea diurezei în boli de rinichi şi de vezică, arsuri, pecingine, psoriazis, plăgi atone, etc.. b) contraindicaŃii: boli hepatice, reumatism, artritism, inflamaŃii gastrice, inflamaŃii intestinale, litiază urică. Notă: Nu se recomandă spanacul fiert ! (deoarece creşte oxaluria şi oxalemia). Spanacul crud nu are acest efect nedorit.

68


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu spanac 1. Suc cu spanac, pătrunjel şi vin Componente - pentru circa 2 porŃii ! : - 200 gr. spanac, 100 gr. frunze pătrunjel, 100 gr. vin roşu. Preparare: Se extrage cu storcătorul sucul din spanac, pătrunjel şi se amestecă cu vinul roşu. Se consumă proaspăt, dimineaŃa, timp de cel puŃin 14 zile pe lună. Rezultă două pahare de suc combinat. Este recomandat în depresii fizice şi nervoase, convalescenŃe în senescenŃă (îmbătrânire).

2. Pastă cu spanac, brânză telemea şi roşii Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. spanac, 200 gr. telemea, 200 gr. unt, 100 gr. pastă de roşii crude, 1 ceapă mare de apă (dulce), 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo, rosmarin, salvie, tărâŃe. Preparare: Spanacul spălat şi ceapa foarte fin mărunŃite se amestecă cu brânza telemea, pasta de roşii, vegeta, verdeŃurile, untul frecat spumă şi tărâŃe cât cuprinde. CompoziŃia obŃinută se pune pe azime din cereale sau pe farfurie, se tasează uşor şi se decorează după gust. Această reŃetă conŃine circa 2000 de calorii şi este recomandată în : astenie, anemie, rahitism, cancer, depresii nervoase, etc..

3. Pastă de post cu spanac, soia şi castraveŃi muraŃi Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. spanac,

69


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu spanac 100 gr. făină soia, 4-5 castraveŃi muraŃi, 1 ceapă mare de apă (dulce), 200 ml. suc de morcovi sau 3-4 morcovi foarte fin răzuiŃi, 200 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 lingură de muştar, 1 lingură de pulbere din seminŃe de gogoşari, ardei sau roşii, tărâŃe, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, măsline negre, 1 legătură de mărar verde cu Ńelină. Preparare: Spanacul, castraveŃii, ceapa şi morcovii se mărunŃesc fin (manual sau mecanic) şi se amestecă cu pulberile şi verdeŃurile. Separat, tărâŃele (măcinate fin în râşniŃă) se înmoaie în sucul de morcovi, se adaugă uleiul (puŃin câte puŃin, ca la maioneză) şi muştarul, după care se amestecă cu compoziŃia de spanac. Se decorează cu jumătăŃi de măsline negre, gogoşari, roşii, etc.. Această reŃetă conŃine circa 1600 calorii şi este recomandată în : amnezii intelectuale, depresii nervoase, surmenaj, demineralizare, etc..

4. Salată cu spanac şi legume Componente - pentru circa 7 porŃii : 500 gr. spanac, 1 ceapă, 250 gr. varză murată, 3 roşii, 2 ardei graşi, 2 linguri suc de cătină sau zeamă de castraveŃi muraŃi, 1 linguriŃa de vegeta tip Vitamo, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 legătură de mărar verde cu Ńelină. Preparare: Spanacul se taie fideluŃă ca şi ceapa, varza, roşiile şi ardeii. Peste aceste produse se adaugă pulberile, sucul şi uleiul, iar deasupra se presară verdeŃurile tăiate mărunt şi se ornează după gust.

70


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu spanac Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este recomandată în afecŃiuni digestive, infecŃii intestinale, încetinirea îmbătrânirii organismului, reumatism, inapetenŃă, etc..

5. Ciorbă cu spanac, ouă de prepeliŃă şi smântână Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. spanac, 1 ceaşcă de smântână, 4 gălbenuşuri de ouă de prepeliŃă, 1 felie de Ńelină, 1 fir de praz, 2 linguri pastă de roşii crude, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 1,5 litri zeamă de varză (moare) sau de murături, 1 legătură de leuştean cu pătrunjel verde. Preparare: Maceratul (zeamă de varză) se pune în castron, la care se adaugă spanacul tăiat fideluŃă, rădăcinoasele date pe răzătoare sau fin mărunŃite, pulberile, smântâna amestecată în prealabil cu gălbenuşurile şi pasta de roşii şi la urmă verdeaŃa tăiată mărunt. Se lasă la omogenizat circa 3-4 ore, după care se poate consuma. Această reŃetă conŃine circa 1500 calorii şi este recomandată în : anemie, convalenscenŃă, scorbut, rahitism, astenie fizică şi nervoasă, creştere, etc..

6. Chiftele cu spanac, usturoi, hrean şi soia Componente - pentru circa 4 porŃii : 250 gr. spanac, 5-6 căŃei de usturoi, 1-2 linguri hrean ras, 100 gr. făină din germeni de soia, 1 ceapă mare de apă (dulce), 200 gr. unt, 1 legătură mărar verde, tărâŃe, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 2

71


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu spanac linguri pastă de roşii crude, 100-200 ml. zeamă de varză sau murături. Preparare: Spanacul, usturoiul şi ceapa se mărunŃesc fin, (mecanic sau manual), o dată cu verdeaŃa, se amestecă cu hreanul, făina de soia, untul frecat spumă, pasta de roşii, pulberile, tărâŃe cât cuprinde şi zeama de varză. Pe o folie de plastic se presară tărâŃe, se împarte compoziŃia cu lingura în părŃi egale, se formează chiftelele care se aşează pe un platou de salată verde şi se vor orna după gust. Se servesc ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este recomandată în : hipertensiune, diabet, afecŃiuni pulmonare, astm, oboseală cardiacă, tulburări circulatorii, gută, digestie slabă, etc..

7. Ruladă cu spanac, Ńelină, ridichi, morcovi, varză murată şi brânză de vacă. Componente - pentru circa 12 porŃii : 500 gr. spanac, 300 gr. brânză vacă, 1 Ńelină, 2 ridichi negre, 2 morcovi, circa 200 gr. varză murată, 1 ceapă mare de apă (dulce) 400 gr. unt, tărâŃe, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 1 legătură de Ńelină verde, pătrunjel şi salvie. Preparare: Spanacul se taie fideluŃă, se amestecă cu verdeŃurile (Ńelina, ridichile, morcovii, varză murată) măcinate cât mai mărunt, pulberile (vegeta), 200 gr. de unt frecat spumă şi tărâŃe cât cuprinde pentru a putea fi rulată. Pe o folie de plastic se presară o mână de tărâŃe, se întinde compoziŃia de spanac, cu dosul palmei - în formă

72


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu spanac dreptunghiulară groasă de circa 1 cm peste care se aşează a doua compoziŃie, preparată din brânză dată prin sită şi amestecată cu ceapa tăiată mărunt, 200 gr. de unt frecat spumă, verdeŃurile şi tărâŃe cât cuprinde. Se rulează cu ambele mâini, ajutându-ne cu o folie de plastic, care după fiecare răsucire se întoarce în afară către noi, ca să nu se prindă în compoziŃie. Tot cu ajutorul foliei se aşează pe un platou dreptunghiular (fund de lemn) şi se pune la rece circa 3-4 ore. Se serveşte tăiată felioare mai groase, alături de salată de sezon sau la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 2500 calorii şi este recomandată în : litiaze, anemii, avitaminoze, demineralizare, astenii, insuficienŃe hepatice, gută, reumatism, etc..

73


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu spanac

1. Supă cu spanac şi zarzavaturi Componente - pentru circa 8 porŃii : 500 gr. spanac, 2 morcovi, 2 cepe, 3-4 căŃei usturoi, 1 felie Ńelină, 1 felie gulie, 1 păstârnac, 1 pătrunjel, 1/4 varză murată, 2 ouă, 1 cană smântână, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 1 legătură pătrunjel şi mărar verde, 200 gr. unt. Preparare: Toate zarzavaturile spălate şi tăiate pentru supă se fierb în apă cu sare. Când sunt fierte se adaugă spanacul tăiat mărunt, untul, vegeta, ouăle bine bătute cu smântână şi verdeaŃă tocată mărunt. Se mai dau două clocote după care se serveşte caldă. Această reŃetă conŃine circa 2000 de calorii şi este indicată în: astenie fizică şi nervoasă, depresii, convalescenŃe, senescenŃă, constipaŃii, etc..

2. Budincă cu spanac Componente - pentru circa 4 porŃii : 500 gr. spanac, circa 300 gr. cartofi, pesmet, 2 ouă, ulei de floarea soarelui presat la rece, 200 gr. unt, verdeaŃă de sezon. Preparare: Spanacul după spălare se fierbe în apă cu puŃină sare, până devine moale (fărâmicios). Când este gata îl spălăm bine în apă rece şi-l strecurăm. Cartofii spălaŃi se

74


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu spanac fierb întregi, se taie rondele şi se amestecă cu untul şi ouăle. Se tapetează o tavă cu ulei şi pesmet şi se pun straturi succesive de spanac cu cartofi, iar deasupra verdeaŃa de sezon. Se dă la cuptor circa 15-20 minute. Se serveşte ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este indicată în : boli de rinichi şi de vezică, constipaŃii rebele, inapentenŃă, etc..

3. Pateu cu spanac şi zarzavat Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. spanac, 500 gr. cartofi, 3 morcovi, 3 pătrunjei, o Ńelină, 100 gr. maioneză, condimente. Preparare: Cartofii fierŃi în coajă şi zarzavatul bine fiert se macină prin maşina de tocat sau mixer. Se adaugă puŃină sare, maioneză şi condimente după gust. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în : lipsa poftei de mâncare, celulită, infecŃii, gută, reumatism, nervozitate, etc..

4. Spanac la cuptor cu caşcaval şi morcovi Componente - pentru circa 4 porŃii : 1 kg spanac, 100 gr. unt, 2-3 morcovi, 200 gr. caşcaval, 200 gr. smântână.

75


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu spanac Preparare: Se opăreşte spanacul în apă cu puŃină sare, se strecoară, se amestecă cu caşcavalul şi morcovii raşi iar deasupra se pun bucăŃele de unt şi se dă la cuptor. Se serveşte cu smântână, ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 1500 calorii şi este indicată în : demineralizare, avitaminoză, reumatism, etc..

5. Pilaf cu spanac şi morcovi Componente - pentru circa 4 porŃii : 1 kg spanac, 100 gr. orez, 2 cepe, 3-4 morcovi, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, condimente. Preparare: Spanacul se curăŃă, se spală bine, se opăreşte cu apă puŃin sărată circa 5 minute. Se scurge şi se strecoară bine. Cepele şi morcovii se mărunŃesc fin, se înăbuşă în ulei până ce se îngălbeneşte ceapa. Se presară orezul ales şi spălat, vegeta, apa, puŃină sare, piperul (condimente) şi spanacul. Se fierbe la foc mic până dă un clocot, amestecându-se tot timpul, să nu se prindă pe fundul cratiŃei, apoi se pune la cuptor la foc potrivit până scade şi se înmoaie orezul. Se serveşte rece, ca atare sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în constipaŃii, afecŃiuni digestive, astenii, anemii, litiaze, etc..

76


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu spanac 6. Spanac cu ciuperci Componente - pentru circa 7 porŃii : 1 kg spanac, 500 gr. ciuperci, 100 gr. unt, 50 gr. făină, 200 gr. caşcaval, 50 gr. pesmet, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo. Preparare: Spanacul se curăŃă, se spală, se fierbe în apă cu puŃină sare şi se scurge bine. Ciupercile mărunŃite se înăbuşe în 50 gr. unt şi se amestecă cu spanacul tăiat. Se adaugă făină şi 100 gr. caşcaval ras, vegeta şi puŃină sare. Se toarnă compoziŃia într-un vas uns cu unt şi presărat cu pesmet, se presară deasupra restul de caşcaval şi se bagă la cuptor pentru gratinare. Când este gata se stropeşte cu unt topit şi se serveşte cald. Această reŃetă conŃine circa 2000 calorii şi este indicată în : anemie, oboseală, demineralizare, regimuri fără carne (deoarece are un conŃint bogat de protide, comparabil cu carnea), etc..

7. Spanac cu ochiuri Componente - pentru circa 10 porŃii : 1 kg spanac, 200 gr. unt, 50 gr. făină, 500 ml. lapte, 10 ouă (sau câte porŃii vrem să obŃinem), 200 gr. caşcaval sau orice brânză, l linguriŃă vegeta tip Vitamo, condimente, după gust. Preparare: Spanacul se spală, se fierbe în apă cu puŃină sare, se scurge şi se face pastă (mecanic sau manual). Se topeşte 100 g unt, se încorporează făină, vegeta, se căleşte, se

77


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu spanac stinge cu lapte, se adaugă spanacul şi se amestecă bine. Se unge o tavă cu unt, se aşează spanacul în tavă, se face cu un polonic 10 locaşuri în spanac, se sparge în fiecare locaş un ou întreg, se pune deasupra câte o bucăŃică de unt şi se presară caşcaval şi puŃină sare. Se dă tava la cuptor circa 15 minute pentru gratinare. Această reŃetă conŃine 2500 calorii şi este indicată în : convalescenŃă, senescenŃă, rahitism, creştere, astenie fizică şi nervoasă, cancere etc..

78


Traian MOCEANU

“De zece ori pe zi trebuie să te învingi pe tine însuŃi” Nietzsche - “Zarathustra”

79


HRANA CARE VINDECĂ

SOIA (Glycine hispida)

Plantă erbacee, anuală, legumicolă, originară din China, cu o mare valoare terapeutică şi alimentară. China fiind cea mai mare producătoare de ulei vegetal pe glob - circa 12 milioane tone anual. Chimic: conŃine: proteine (38-44 % - faŃă de 15-20% în carne), toŃi aminoacizii esenŃiali, lipide (12-25 % comparativ cu 14 % în carne), glucide (10-15 %), hidraŃi de carbon (26 %) , ulei gras (circa 20%), săruri minerale : Ca, Fe, Mg, P, K, Na, S, etc. ; vitamine : A,B1,B2,C,D,E,F,K,P ; diastaze, lecitină, ceruri, rezine, enzime, celuloză. Valoarea energetică, 460 Kcal la 100 gr.. Uleiul de soia conŃine 85 % acizi graşi nesaturaŃi şi 10-15% acizi graşi saturaŃi (ceea ce îi conferă puternice proprietăŃi hipocolesterolemiante). AlimentaŃie: aliment complet, foarte digestibil având rol plastic şi stimulator pentru muşchi, oase, nervi. Energizant, remineralizant şi echilibrant celular. Se recomandă în completarea alimentaŃiei la copii, la

80


Traian MOCEANU

adulŃii surmenaŃi, demineralizaŃi, nervoşi, astenici, diabetici. Făina de soia este de 20 de ori mai bogată în materii grase şi de 4 ori mai bogată în azot decât făină de grâu. Poate fi utilizată la prepararea pâinii de casă, tărâŃelor, maionezei, perişoarelor, soteurilor, prăjiturilor etc.. Industrie: din boabele de soia se produc diferite preparate alimentare ca ulei, conserve, pâine, lianŃi, adezivi, săpun, mase plastice, lecitină, etc.. Medicină: uleiul are acŃiune hipocolesterolemiantă ; făina este aliment ideal pentru diabetici, reumatici, convalescenŃi, oreion, astenii, surmenaj fizic şi intelectual, echilibrant celular. Notă: Soia este o plantă de excepŃie. Proteinele şi grăsimile conŃinute într-un kg de soia sunt echivalente cu cele din 56 ouă de găină, sau 7,5 l lapte de vacă, sau aproape 4 kg carne, moale fără oase. Este un aliment complet şi foarte digestibil. Este un constructor de prim ordin pentru muşchi, oase, nervi ; energizant, revigorant, remineralizant, etc..

81


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia

1. Pastă cu făină de soia, ceapă, varză murată şi morcovi Componente - pentru circa 7 porŃii : 5 linguri de făină de soia, 2 morcovi, 3 cepe mijlocii de apă (dulci), 300 gr. varză murată, 150 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, tărâŃe, 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo, 1 legătură de mărar şi pătrunjel verde, 1 lingură seminŃe de gogoşari sau ardei gras. Preparare: varza murată se stoarce în mâini - ca să se scurgă de moare (nu se spală şi nu se Ńine în apă), se mărunŃeşte fin odată cu morcovii, ceapa şi verdeŃurile, se amestecă cu pulberile, făina de soia şi uleiul (puŃin câte puŃin ca la maioneză) până se încorporează toată cantitatea. Se adaugă tărâŃe (cât cuprinde) până se îngroaşă suficient. Se aşează pe un platou (farfurie), se tasează şi se decorează după fantezia creatorului, exemplu: măsline, roşii, verdeŃuri, etc.. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este recomandată în : cura de dezintoxicare, de primăvară, astenii, anemii, reumatism, surmenaj fizic şi intelectual, etc..

2. Ciorbă cu germeni de soia, spanac şi varză murată Componente - pentru circa 10 porŃii : 200 gr. germeni de soia (care se obŃin după circa 3-4 zile), 250 gr. spanac, 250 gr. varză murată, 1 morcov, 1 felie de Ńelină, 1 pătrunjel,

82


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia 1 ceapă, 1 legătură de leuştean cu mărar verde, 1 lingură de pastă de roşii crude, 1 linguriŃa de vegeta tip Vitamo, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 l macerat de tărâŃe (borş), 500 ml. zeamă de varză sau zer. Preparare: Se pune maceratul (borş) şi zeama de varză într-un castron, se adaugă germeni de soia bine mărunŃiŃi, spanacul tăiat fideluŃă, varza murată (nespălată) mărunŃită, rădăcinoasele date pe răzătoare, ceapa şi verdeŃurile tăiate mărunt, pulberile şi uleiul. După circa 3-4 ore de afinizarearomizare - este foarte bună de consumat. Această reŃetă conŃine circa 1300 calorii şi este recomandată în : astenii, reumatism, gută, demineralizare, etc..

3. Chiftele cu germeni de soia Componente - pentru circa 7 porŃii : 5 linguri de germeni de soia, 4 linguri de nuci sau castane comestibile râşnite, 200 gr. unt, 1 ceapă, tărâŃe, 3-4 castraveŃi muraŃi, 1 legătură de pătrunjel cu mărar verde, 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo, 1 căpăŃână de salată verde. Preparare: Germenii de soia se amestecă cu nucile (castanele), ceapa şi castraveŃii tăiaŃi mărunt, pulberile, tărâŃe cât cuprinde, untul frecat spumă şi verdeaŃă tăiată mărunt. Din această compoziŃie se formează chiftele care se aşează pe un platou tapetat cu salată sau alte frunze ca: tătăneasa, nalbă, etc..

83


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este recomandată în reumatism, energizare, etc..

4. Cremă cu făină de soia, măceşe şi ouă de prepeliŃă Componente - pentru circa 7 porŃii : 4 linguri de făină de soia, 7 linguri de cremogen (care este făină rezultată din măcinarea pufuleŃilor - este un liant al elementelor componente), 3 linguri de pastă de măceşe (sau pudră), miere după gust, 10 ouă de prepeliŃe, coajă rasă de la 1 lămâie, 50 ml. bitter suedez, 300 ml. suc de morcovi (sau sfeclă roşie), câteva frunze de levănŃică, măgheran sau salvie. Preparare: Făina de soia se amestecă cu cremogenul, se înmoaie cu sucul de morcovi, pasta de măceşe, cele 10 gălbenuşuri de ouă, mierea, coaja de lămâie, bitterul şi se pune în pahare (cupe). Deasupra se pune câte puŃin albuş bătut tare (fără zahăr), peste care se presară frunze de levănŃică, măgheran sau salvie. Această reŃetă conŃine circa 2500 de calorii şi este recomandată în : impotenŃă fizică şi sexuală, astenii, etc., în concluzie datorită compoziŃiei este o reŃetă miraculoasă şi bună în foarte multe boli.

5. Supă-cremă cu făină de soia, conopidă şi varză albă

84


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia Componente - pentru circa 12 porŃii : 3 linguri făină de soia, 1 conopidă, 1/4 varză albă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de Ńelină, 1 fir de praz, 1 legătură mărar şi pătrunjel verde, 3 linguri pastă de roşii crude, 1 linguriŃă pudră de seminŃe de gogoşari sau ardei graşi, 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo, tărâŃe, 1 l borş, 0,5 l zeamă de varză acră (moare), 0,5 l zer, 1 cană smântână, 2 gălbenuşuri de ouă de găină (sau 6 ouă prepeliŃă). Preparare: Se pun maceratele în castron, bine omogenizate (borşul, moarea şi zerul) în care se încorporează foarte bine mărunŃite rădăcinoasele, pasta de roşii, pulberile, tărâŃe (cât cuprinde) iar deasupra smântâna bine bătută cu gălbenuşurile şi verdeaŃa tăiată mărunt. Această reŃetă conŃine circa 1300 calorii şi este recomandată în : inapetenŃă, obezitate, astenii, cura de vitaminizare şi remineralizare de primăvară, etc..

6. SărmăluŃe cu germeni de soia Componente - pentru circa 12 porŃii : 3-4 linguri de germeni de soia, bine mărunŃite, 1 ceapă, 3 linguri de nuci mărunŃite mai mare, 100 gr. unt, 250 gr. ciuperci, 1 legătură de mărar cu pătrunjel verde, 2 linguri tărâŃe, 1 căpăŃână salată verde, 2 linguri de ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 20-30 frunze de varză murată.

85


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia Preparare: Germenii de soia se amestecă cu nucile, ciupercile, ceapa, verdeŃurile tăiate mărunt, tărâŃe, pulberile şi untul frecat spumă. Varza se stoarce bine de zeamă în mâini (nu se spală şi nu se Ńine în apă) şi se taie în bucăŃi potrivite, se nivelează sarmalele şi se pun pe un postament de salată verde, ce a fost aşezată în prealabil pe platou. Se stropesc cu puŃin ulei, peste care se presară puŃină verdeaŃă tăiată mărunt sau smântână amestecată cu pasta de roşii. Această reŃeta conŃine circa 1800 calorii şi este recomandată în : carenŃe de vitamine, convalescenŃe, demineralizări, etc..

7. Rulou cu făină de soia, cremogen, nuci şi smochine Componente - pentru circa 12 porŃii : 4 linguri de făină de soia, 7 linguri de cremogen, 400 ml. zer, coajă rasă de la 1 lămâie, 7 linguri nuci râşnite, 7 linguri de smochine fin mărunŃite, 1 lingură bitter suedez (sau tinctură de propolis), 200 gr. iaurt, scorŃişoară, miere şi tărâŃe după gust şi nevoi. Preparare: Făina de soia se amestecă cu cremogenul, se înmoaie cu 300 ml. de zer, puŃină miere, se frământă amestecând untul frecat spumă (câte puŃin până se încorporează întreaga cantitate). Pe o folie de plastic se presară o mână de cremogen, peste care se întinde compoziŃia cu unt (cu podul palmei), într-un strat de formă dreptunghiulară, groasă de 1 cm.. Peste el se aşează o altă

86


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia compoziŃie preparată cu nucile şi smochinele înmuiate în restul de zer, puŃină miere, coajă de lămâie, bitterul (tinctura) şi puŃine tărâŃe, după care se rulează cu ambele mâini, ajutându-ne de o folie de plastic, care după fiecare răsucire se întoarce în afară, ca să nu se prindă în compoziŃie. Tot cu ajutorul ei se pune pe un platou dreptunghiular şi se pune la rece 2-3 ore. Se serveşte tăiat felii mai groase. Această reŃetă conŃine circa 2500 calorii şi este recomandată în : diferite carenŃe de oligoelemente şi vitamine, obezitate, reumatism, etc..

87


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu soia 1. Maioneză cu soia Componente - pentru circa 4 porŃii : 1/2 cană de făină de soia, 1 cană apă, 1/2 cană ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 lingură suc de lămâie, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 3-4 căŃei de usturoi, salvie, sare. Preparare: Se amesteca făina de soia cu apa rece şi se fierbe timp de circa 5 minute, amestecându-se continuu. Se pune în mixer (oala cu cuŃit) şi se mixează adăugându-se încet şi continuu uleiul. La sfârşit se adaugă restul de componente. Se poate folosi ca atare cu pâine neagră puŃin prăjită, cu diferite paste de sezon sau garnitură la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în : hipercolesterolemie, obezitate, astenii, convalescenŃă, etc..

2. Pateu cu soia şi zarzavaturi Componente - pentru circa 7 porŃii : 300 gr. soia boabe, zarzavaturi ca: morcovi, pătrunjel, Ńelină etc., după gust şi posibilităŃi, condimente ca : măghiran, oregano, cimbru, frunze de Ńelină, pătrunjel, mărar etc.; vegeta Vitamo, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Boabele de soia se spală şi se pun la înmuiat circa 10-12 ore după care se fierb, (pe jumătate), când se adaugă zarzavaturile, o parte din condimente. Se macină soia

88


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia (întreaga compoziŃie) când este încă caldă în mixerul oală şi punem ulei ca la maioneză. Când este gata îi dăm gust cu restul de condimente şi cu puŃină sare, după gust. Este deosebit de gustoasă şi hrănitoare. Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este indicată în : scăderea rezistenŃei organismului, obezitate, dereglări nervoase, pelagră, etc..

3. Drob cu soia, ceapă şi morcovi Componente - pentru circa 4 porŃii : 300 gr. soia boabe, 5-6 cepe, 3-4 căŃei de usturoi, 100 gr. pâine, condimente după gust, puŃin ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Soia se spală şi se pune la înmuiat circa 10-12 ore, după care se fierbe în apă puŃină. Separat se fierb ceapa şi morcovii daŃi pe răzătoare. Când soia este fiartă se adaugă ceapa, morcovii, pâinea, condimentele şi puŃină sare după gust. Se aşează această compoziŃie (drobul) în tava tapetată cu ulei şi o dăm circa 40 minute la cuptor cu foc mic. Drobul este bun rece, ca atare sau în loc de "pâine" la alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în : demineralizări, avitaminoze, obezitate, etc..

4. Branză de soia (tofu) Componente - pentru circa 20 porŃii : 2 kg boabe soia, 5 lămâi

89


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia Preparare: Soia se pune la înmuiat circa 10-12 ore (o noapte), se macină şi se fierbe 15 minute, apoi se strecoară. Laptele rezultat se pune la fiert. După 5-10 minute de fierbere se adaugă zeama a 5 lămâi, când se adună brânzatofu. Acest tofu rezultat se pune sub greutăŃi pentru presare, obŃinându-se "caşul" de tofu. Toful are un gust neutru - deci este bun pentru foarte multe preparate atât sărate cât şi dulci. Acest produs uşor digestibil este un complex alimentar similar cu glutenul din făină. Acest produs conŃine circa 3000 calorii şi este un bun constructor pentru muşchi, oase, nervi, energizant, tonic general, etc..

5. Lapte energizant cu soia Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. boabe de soia, 50 gr. nucă de cocos, 100 ml. miere, 1 banană, 10 gr. cacao. Preparare: Soia se spală şi se pune la înmuiat circa 1012 ore. La fiecare măsură de soia germinată se pune 5 măsuri de apă. Se macină şi se filtrează. Lichidul obŃinut (laptele de soia) se fierbe, amestecându-se continuu. În ultimele minute de fierbere se adaugă restul de componente. Rezultă circa. 2 l de lapte energizant. După gust, idei şi posibilitate acest "lapte" se poate diversifica cu: nuci, alune, mure, compoturi diferite, etc.. Acest produs conŃine circa 2200 calorii şi este indicat în : convalescenŃe, anemii, astenii, slăbire, etc..

90


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia

6. Chiftele cu soia şi cartofi Componente - pentru circa 10 porŃii : 1 kg boabe de soia, 500 gr. cartofi, 3-4 căŃei usturoi, 100 gr. pesmet, condimente după gust, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, ulei de floarea soarelui presat la rece, verdeaŃă. Preparare: Soia se spală se fierbe şi se macină, la fel ca şi cartofii, se amestecă cu usturoiul pisat, vegeta şi condimentele. Se formează chiftelele şi se coc în cuptor sau teflon cu sau fără ulei. Această reŃetă conŃine circa 1500 calorii şi este indicată în : anemii, astenii, cure de primăvară, etc..

7. Ghiveci cu soia şi legume Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. boabe de soia, 3 cepe, 3 roşii, 1 pătrunjel, 1 felie Ńelină, 4-5 cartofi, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, condimente, vegeta, verdeaŃă, orez. Preparare: Soia se fierbe împreună cu orezul, iar zarzavaturile separat. După fierbere se amestecă şi se adaugă condimentele, vegeta, puŃină sare, uleiul, verdeaŃa şi se dă la cuptor circa 15 minute. Această reŃetă conŃine circa 2000 calorii şi este indicată în : anemii, astenii, revigorare, avitaminizare,etc..

91


HRANA CARE VINDECĂ

Traian MOCEANU

“Sănătatea este pauza dintre două boli”

92


Traian MOCEANU

FASOLEA (Phaseolus vulgaris) Plantă erbacee, anuală, autogamă, originară din America Centrală, cultivată aproape în orice soluri. Se folosesc boabele şi păstăile. Fasolea verde posedă de circa 10 ori mai puŃin substanŃe proteice şi hidraŃi de carbon decât cea uscată. Valoarea energetică este de 350 calorii la 100 gr. produs uscat. AlimentaŃie: folosită în arta culinară sub formă de boabe sau păstăi verzi, în stare proaspătă sau conservate. Medicină: pentru tratarea de edeme renale, pielocistite, acnee, diabet zaharat, reumatism, intoxicaŃii, tuberculoză pulmonară, afecŃiuni ale aparatului urinar, gută, hidropizie, remineralizare, arsuri, erizipel, pecingine, etc.. ConŃinut chimic: proteine, hidraŃi de carbon, săruri de K, Ca, P, Fe, Ni, Cu, Co, vitaminele: A, B1, B2, C, aminoacizi, acizi, celuloză, etc.. ProprietăŃi: reconstituient, stimulent nervos, diuretic, depurativ, antiinfecŃios, tonic hepatic şi al pancreasului. IndicaŃii: convalescenŃe, creştere, surmenaj, litiază renală, oligurii, albuminurie, reumatism, gută, diabet, carenŃe vitaminice, etc..

93


HRANA CARE VINDECĂ

Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu fasole

1. Germeni de fasole cu urzici şi podbal Componente - pentru circa 7 porŃii : 300 gr. germeni de fasole (care se obŃin ca şi germenii de năut, grâu, soia, etc.), 200 gr. urzici proaspete, 200 gr. de tije florale de podbal, 2 cepe, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, tărâŃe, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 100 ml. zeamă de castraveŃi muraŃi (moare), 1 legătură pătrunjel cu mărar, busuioc, cimbru, salvie etc.. Preparare: Germenii de fasole se limpezesc şi se storc, se amestecă cu 2-3 linguri de tărâŃe, se se mărunŃesc (mecanic sau manual). Se amestecă cu urzicile, podbalul, cepele (tăiate mărunt), pulberile, zeama (moarea), uleiul, iar deasupra se presară verdeaŃă tăiată fin şi diferite plante aromatice. Această reŃetă conŃine circa 1600 calorii şi este recomandată ca : energizantă, nutritivă, reconstituentă etc..

2. Pastă cu germeni de fasole şi ciuperci Componente - pentru circa 7 porŃii : 400 gr. germeni de fasole, ciuperci murate sau marinate - 200 gr., 200 gr. unt, 3 linguri pastă de roşii crude, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 1 fir de praz, măsline, tărâŃe. Preparare: Germenii de fasole se limpezesc, se storc şi se amestecă cu tărâŃe şi se mărunŃesc fin (mecanic sau

94


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu fasole manual). Se amestecă cu ciupercile şi prazul tăiate fin, untul frecat spumă, pasta de roşii, vegeta şi tărâŃe cât cuprinde. Pasta obŃinută se aşează pe farfurie (platou), se tasează frumos şi se decorează cu jumătăŃi de măsline sau ridichi roşii. Această reŃetă conŃine circa 3000 calorii şi este recomandată în : diabet, intoxicaŃii alimentare, afecŃiuni ale aparatului urinar, etc..

3. Ciorbă cu germeni de fasole, zarzavaturi şi zeamă de varză Componente - pentru circa 10 porŃii : 250 gr. germeni de fasole, 2 morcovi, 1 pătrunjel, 1 Ńelină, 2 cepe, 1 ardei iute, 500 ml. zeamă de varză (moare), 1 legătură mărar cu pătrunjel verde, salvie, 1 l de borş, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo. Preparare: Germenii de fasole se spală, se limpezesc, se amestecă cu tărâŃe, apoi se macină cât mai fin mecanic sau manual. Se pun în sosul amestecat cu zeama de varză, se mai adaugă zarzavaturile foarte fin tăiate, pulberile, condimentele şi la urmă uleiul. Această reŃetă conŃine circa 1500 de calorii şi este recomandată în : insuficienŃă hepatică, litiaze renale, diabet etc..

95


HRANA CARE VINDECĂ

Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu fasole

4. Supă-cremă cu germeni de fasole şi zarzavaturi Componente - pentru circa 10 porŃii : 300 gr. germeni de fasole, 1,5 l suc de roşii crude, 250 ml. zeamă de varză (moare), 1 ceapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 păstârnac, 1 felie de Ńelină, 1 legătură pătrunjel şi tarhon, tărâŃe, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo. Preparare: Germenii de fasole se spală, se limpezesc, se usucă, se amestecă cu tarâŃele şi se mărunŃesc. Se pun în castronul cu sucul de roşii amestecat cu zeama de varză împreună cu zarzavaturile tăiate mărunt, verdeaŃa, vegeta şi uleiul. Se lasă circa 2 ore pentru afinizare. Această reŃetă conŃine circa 2100 de calorii şi este recomandată în : oligurii, albuminemie, diabet, etc..

5. Pastă cu germeni de fasole, praz şi alune Componente - pentru circa 4 porŃii : 300 gr. germeni de fasole, 2 fire de praz, 200 gr. alune, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 2 linguri de zeamă de varză (moare), 1 legătură de mentă cu tarhon verde, 1 linguriŃă de sâmburi de gogoşari (pudră sau întregi).

96


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu fasole Preparare: Germenii de fasole preparaŃi corespunzător şi bine uscaŃi se amestecă cu alune şi se macină fin în râşniŃă. Se omogenizează cu prazul tăiat fin, zeama de varză, pulberile şi verdeaŃa. Se aşează pe un platou şi se ornează după gust şi posibilităŃi. Această reŃetă conŃine circa 2200 calorii şi este recomandată în : diabet, tuberculoză, tenie, litiaze urinare, etc..

6. Cremă cu germeni de fasole, nuci şi ouă de prepeliŃă Componente - pentru circa 7 porŃii : 300 gr. germeni de fasole, 200 gr. nuci, 10 ouă prepeliŃă, tărâŃe, 100 gr. cremogen, 250 ml. suc de morcovi, 1 linguriŃă vegeta de tip Vitamo, 1 lingură bitter suedez şi usturoi după gust. Preparare: Germenii de fasole bine uscaŃi se amestecă cu nucile şi se mixează (macină) foarte fin, după care se omogenizează cu : sucul, ouăle de prepeliŃă, cremogenul şi tărâŃe (cât cuprinde pentru a fi ca o pastă groasă), bitterul, usturoiul şi puŃină sare după gust. Se pune în cupe şi se ornează după gust. Această reŃetă conŃine circa 1600 calorii şi este recomandată în : diaree, sifilis, paraziŃi intestinali, enurezis, etc..

7. Supă-cremă cu germeni de fasole,

97


HRANA CARE VINDECĂ

Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu fasole andive şi mazăre Componente - pentru circa 7 porŃii : 300 gr. germeni de fasole, 300 gr. de andive, 200 gr. mazăre, 1 morcov, 1 cană zeamă de varză murată (moare), 1 legătură verdeaŃă de sezon, tărâŃe, 1 lingură vegeta tip Vitamo, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1,5 l borş de tărâŃe sau zer. Preparare: În borş se încorporează cât mai omogen germenii de fasole şi mazărea bine mărunŃiŃi, andiva şi morcovul tăiate foarte fin, împreună cu zeama de varză, vegeta, tărâŃe cât cuprinde, verdeaŃa tăiată foarte fin iar deasupra se adaugă uleiul. Se serveşte după afinizarea componentelor. Această reŃetă conŃine circa 1700 calorii şi este recomandată în :obezitate, arterioscleroză, dislipidemii, avitaminoză, etc..

98


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu fasole 1. Ciorbă cu fasole boabe şi orez Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. boabe fasole, 100 gr. orez, 2 cepe, 3-4 morcovi, 1 pătrunjel, 1 păstârnac, 3-4 căŃei usturoi, 200 ml. suc de roşii, 50 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 legătură verdeaŃă de sezon, condimente după gust. Preparare: Se călesc cu puŃină apă: ceapa, morcovii, pătrunjel, păstârnac şi orezul; fasolea se fierbe separat de cel puŃin trei ori (aruncându-se apa de fiecare dată). La ultima fierbere se adaugă acest zarzavat şi pasta de roşii. Când este aproape fiert se adaugă condimentele, uleiul, puŃină sare şi verdeaŃa de sezon. Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este indicată în : diabet, diaree, gută, afecŃiuni hepatice, litiaze, etc..

2. TocăniŃă cu fasole boabe şi ciuperci Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. fasole boabe, 250 gr. ciuperci, 3 morcovi, 3 cepe, 3 pătrunjei, 3-4 căŃei de usturoi, 250 ml. suc de roşii, verdeaŃă de sezon, dafin, cimbru, 200 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, condimente după gust. Preparare: Fasolea boabe după ce s-a înmuiat circa 1012 ore, se fierbe în cel puŃin trei ape (pentru dispariŃia gazelor de fermentaŃie pe care le crează după preparare). Separat se căleşte ceapa, morcovii, pătrunjei şi ciupercile, tăiate mărunt cu puŃină apă şi puŃină sare. Se adaugă apoi

99


HRANA CARE VINDECĂ

Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu fasole fasolea şi circa 7-8 căni de apă (cât să fie acoperită bine). Se fierb la foc încet. Când este fasolea fiartă se adaugă bulionul, usturoiul, condimentele, vegeta, verdeaŃa, dafin, uleiul şi puŃină sare după gust. Această reŃetă conŃine circa 2000 calorii şi este indicată în : anemie, demineralizare, regimuri fără carne, oboseală, reumatism, etc..

3. Drob cu fasole boabe Componente - pentru circa 4 porŃii : 4 căni de fasole boabe fiartă, 4 cepe, 3-4 căŃei usturoi, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 cană bulion, 1 Ńelină mare, 1 cană nuci măcinate, 1/2 cană făină albă, vegeta tip Vitamo, condimente. Preparare: Se căleşte ceapa, Ńelina şi usturoiul în puŃină apă cu sare şi ulei. Se amestecă cu fasolea, făină, vegeta, condimentele, bulionul şi se pune într-o tavă unsă şi se lasă la cuptor circa 1 oră. Când este gata se adaugă restul de ulei crud. Această reŃetă conŃine circa 2400 calorii şi este indicată în : obezitate, reumatism, litiaze, etc..

4. Iahnie cu fasole şi zarzavaturi Componente - pentru circa 4 porŃii : 500 gr. fasole boabe, 2-3 cepe, 2-3 morcovi, 1-2 păstârnaci, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, dafin, condimente, boia.

100


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu fasole Preparare: Fasolea se pune la înmuiat circa 10-12 ore şi se fierbe în cel puŃin trei ape. Separat se căleşte ceapa, morcovii şi păstârnacul în puŃină apă cu puŃină sare, bine mărunŃite. Se amestecă şi se fierb la foc mic, amestecând continuu să nu se prindă, se adaugă dafin, verdeaŃă, boia etc.. Se fierbe până lasă un sos deasupra. Uleiul se adaugă când este gata. Această reŃetă conŃine circa 1600 calorii şi este indicată în : anemii, demineralizare, oboseală, etc..

5. Fasole boabe bătută Componente - pentru circa 7 porŃii : 1 kg fasole boabe, 500 ml. lapte sau iaurt, 100 ml. zeamă de varză (moare), condimente, 1 legătură de pătrunjel şi mărar tocat, ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Fasolea se pune la înmuiat circa 24 ore, se spală, şi se fierbe în apă cu putină sare. Când este gata se trece prin sită, formându-se un fel de pastă care se amestecă cu laptele (sau iaurt sau zeamă de legume) şi se refierbe încă circa 15 minute. Când este aproape gata se pune puŃin ulei, sare şi verdeaŃa tocată mărunt. Această reŃetă conŃine circa 3000 de calorii şi este indicată în : cistite, diabet, reumatism, gută, afecŃiuni ale aparatului urinar, etc..

6. Fasole păstăi cu ou şi smântână

101


HRANA CARE VINDECĂ

Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu fasole Componente - pentru circa 4 porŃii : 500 gr. fasole păstăi, 100 gr. unt, 2 ouă, o cană smântână, condimente. Preparare: Fasolea se spală şi se fierbe în apă cu puŃină sare. După ce s-a fiert o punem într-o tigaie şi o prăjim cu circa 50 gr. unt. Restul de unt îl frecăm cu ouăle şi smântâna. Amestecăm cele două compoziŃii - punem eventual deasupra puŃin pesmet şi o dăm la cuptor unde o lăsăm circa 10 minute. Deasupra punem verdeaŃă de sezon. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în : diabet, anemii, astenii, preparate fără carne, etc..

7. Fasole verde cu ceapă şi morcovi Componente - pentru circa 4 porŃii : 500 gr. fasole verde, 100 gr. unt, 2 cepe, 2 morcovi, condimente. Preparare: Fasolea verde se spală şi se fierbe în apă cu puŃină sare, dar fără capac pentru a-şi păstra culoarea verde. După ce s-a fiert, se scurge şi se prăjeşte într-o tigaie cu unt, ceapă, morcovi şi condimente. Se serveşte caldă. Această reŃetă conŃine circa 1300 calorii şi este indicată în : diabet, asmatism, curăŃirea sângelui, colici, etc.

102


Traian MOCEANU

“Nu-i niciodată prea târziu ca să te îndrepŃi” Hieronymus

103


HRANA CARE VINDECĂ

LINTEA (Culinaris ervum lens) Plantă erbacee, anuală, legumicolă, originară din Asia. Este citată şi în Biblie. Are o valoare nutritivă mai mare ca fasolea sau mazărea şi mai multe protide decât carnea. Valoarea calorică la 100 gr. produs uscat este de 337 calorii. Lintea este un aliment mixt, alimentul de bază al vegetarienilor, fiind foarte uşor de digerat. AlimentaŃie: folosită în arta culinară sub formă de boabe în stare proaspătă, uscată sau conservată. ConŃinut chimic: amidon, hidraŃi de carbon, săruri minerale din: Fe, Ca, P, Na şi K (care favorizează asimilarea grăsimilor), vitaminele: A,B1,B2, C, protide, lipide, celuloză, etc.. Medicină: mărirea secreŃiei de lapte la lăuze şi nutriŃia de fortificare a organismului bolnav de tuberculoză, cancer, arsuri, amnezii intelectuale, abcese, panariŃiu, convalescenŃă, caşexie, etc.. ProprietăŃi: foarte nutritiv, digestibil şi galactogen. IndicaŃii: Astenii fizice, intelectuale, mărirea rezistenŃei în munci care cer forŃă, dispeptici, etc.. Notă: De remarcat că lintea conŃine foarte mari cantităŃi de hidraŃi de carbon şi albuminoide, deci se recomandă să se evite pâinea şi carnea în combinaŃiile alimentare cu ea. Socotind valoarea ei nutritivă şi puterile pe care le aduce corpului, făcându-l puternic în faŃa bolilor, reiese că şi din acest punct de vedere importanŃa ei este foarte mare.

104


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu linte 1. Pastă cu linte, usturoi, hrean şi leuştean Componente - pentru circa 4 porŃii : 500 gr. germeni de linte (care se prepară ca şi germenii de grâu, soia, fasole, năut, etc.), 4-5 căŃei de usturoi, 100 gr. hrean ras, 150 gr. frunze de pătrunjel, 1 ceapă mare, 200 gr. unt, tărâŃe, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, măsline, verdeaŃă, 50 gr. rădăcini de leuştean. Preparare: Germenii de linte, usturoiul, ceapa, leuşteanul şi hreanul se mărunŃesc şi se amestecă împreună cu tărâŃe (cât cuprinde), vegeta, pătrunjelul, verdeaŃa şi untul frecat spumă. Se aşează pe farfurie, se tasează şi se ornează cu măsline sau alte zarzavaturi de sezon. Această reŃetă conŃine circa 2200 calorii şi este recomandată în : convalescenŃă, caşexie, cancer, diaree, digestie, flatulenŃă, etc..

2. Sos cu germeni de linte, smântână şi pulbere de măceşe Componente - pentru circa 4 porŃii : 500 gr. germeni de linte, 500 gr. smântână, 100 gr. făină de orez, 50 gr. făină de ovăz, 100 gr. pulbere de măceşe uscate, 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo, 1 legătură verdeŃuri, măsline. Preparare: Germenii de linte se aşează în strat uniform pe un platou, peste ei se toarnă smântâna amestecată cu pudra de măceşe şi cele două făini, vegeta şi verdeaŃa. Se ornează cu măsline sau verdeaŃă de sezon, după gust.

105


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu linte Această reŃetă conŃine circa 1800 calorii şi este recomandată în : afecŃiuni tiroidiene, impotenŃă, astenie fizică şi intelectuală, surmenaj, hipertensiune, etc..

3. Ciorbă cu germeni de linte şi zarzavaturi Componente - pentru circa 10 porŃii : 300 gr. germeni de linte, 1 ceapă roşie, 1 pătrunjel, 1 morcov, 1 felie Ńelină, 1 felie gulie, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 3-4 linguri pastă de roşii crude, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1,5 l macerat de urzici, 200 ml. zeamă de varză (moare), 1 legătură de verdeaŃă de sezon. Preparare: Maceratul se pune în castron, se adaugă moarea, germenii de linte, rădăcinoasele date pe răzătoare, ceapa şi verdeaŃa tăiate mărunt, pasta de roşii, uleiul şi pulberile. Se lasă la omogenizat (afinizat) circa 2-3 ore. Se consumă ca atare. Această reŃetă conŃine circa 2000 de calorii şi este panaceu universal (recomanat în orice afecŃiuni).

4. Ciorbă cu germeni de linte, ciuperci şi smântână Componente - pentru circa 10 porŃii : 200 gr. germeni de linte, 200 gr. de ciuperci mărunŃite, 1 fir praz, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de Ńelină, 1 legătură mărar şi tarhon, una linguriŃă vegeta tip Vitamo, 1 litru de borş, 500 ml. zeamă de varză (moare), 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 200 ml. smântână.

106


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu linte Preparare: Borşul şi moarea se pun în castron, se adaugă germenii de linte, ciupercile, prazul şi verdeaŃa, tăiate mărunt, rădăcinoasele date pe răzătoare, vegeta şi uleiul iar la urmă smântână. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este recomandată în : anemie, oboseală, demineralizare, regimuri fără carne, astenii, etc..

5. Supă-cremă cu germeni de linte şi urzici Componente - pentru circa 10 porŃii : 500 gr. germeni de linte bine mărunŃite, 200 gr. urzici proaspete, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 fir praz, 2 morcovi, 1 pătrunjel, 1 felie Ńelină, 1 felie gulie, 4 linguri pastă de roşii, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, tărâŃe, 500 ml. zeamă de murături, 1 l borş, 1 legătură verdeaŃă de sezon la alegere. Preparare: Se pune borşul şi moarea în castron, se adaugă germenii de linte, urzicile mărunŃite, prazul şi rădăcinoasele bine mărunŃite (manual sau mecanic), pasta de roşii, tărâŃe (cât cuprinde), vegeta, uleiul, iar deasupra verdeŃurile tăiate mărunte. Această reŃetă conŃine circa 2200 calorii şi este recomandată în : oboseală, tonifiere, vitaminizare, mineralizare, energizare, etc..

107


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu linte 6. Supă-cremă cu germeni de linte, tije de podbal şi usturoi Componente - pentru circa 10 porŃii : 300 gr. germeni de linte, 200 gr. tije de podbal, 4-5 căŃei de usturoi, 1 legătură leuştean cu mărar şi pătrunjel verde, 50 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 ceapă, tărâŃe, 1 linguriŃă de vegeta tip Vitamo, 1 l. zer, 500 ml. moare, smântână. Preparare: În zerul combinat cu moarea se adaugă bine mărunŃite germenii de linte, podbalul, usturoiul, verdeaŃa, ceapa, vegeta, şi uleiul, iar deasupra se pune smântâna şi verdeaŃa tăiată mărunt. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este recomandată în bolile stomacului, tuberculozei, obezitate, constipaŃie, anemii, surmenaje, gută, etc..

7. Ruladă cu germeni de linte, varză albă şi sfeclă roşie Componente - pentru circa 10-12 porŃii : 500 gr. germeni de linte, 250 gr. sfeclă roşie, 1 kg varză albă dulce, 450 gr. Ńelină, cremogen sau tărâŃe, 50 gr. leuştean, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, 2 legături de verdeŃuri (pătrunjel, mărar, cimbru, busuoic, etc.), 400 gr. unt, 2 cepe mari de apă. Preparare: Germenii de linte (bine limpeziŃi şi zvântaŃi într-un şervet) se macină (manual sau mecanic) foarte fin

108


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare naturiste (crude) cu linte (făină) şi se amestecă cu sfecla roşie dată pe răzătoare, leuşteanul mărunŃit, vegeta, 1 ceapă, 1 legătură de verdeaŃă tăiată mărunt şi 200 gr. unt frecat spumă. Pe planşetă punem o folie de plastic, peste care se presară o mână de tărâŃe sau cremogen. Punem compoziŃia (care se întinde cu podul palmei) ca o « pătură » de formă dreptunghiulară de circa 1 cm. grosime. Peste ea se aşează compoziŃia cu varză care se prepară după cum urmează: varza se taie fideluŃă şi frecată în mâini (fără a fi stoarsă de zeamă) se ametecă cu 1 ceapă şi 1 legătură de verdeaŃă tăiate mărunt, vegeta, 200 gr. unt frecat spumă şi cremogen pentru îngroşare (cât cuprinde). Se rulează strâns, folosindu-ne de ambele mâini şi de folia de plastic, având grijă ca de fiecare dată s-o întoarcem în afară pentru a nu se prinde în ea. Tot cu ajutorul foliei de polietilenă, punem rulada pe un fund de lemn sau pe un platou dreptunghiular şi o punem la frigider 2-3 ore. Se serveşte tăiată în felii mai groase ca atare sau cu alte preparate. Această reŃetă conŃine circa 2500 calorii şi este recomandată în : anemii, demineralizare, nervi, cancer, rahitism, creşterea vitalităŃii, alcoolism, gastrită, ciroză, ascită, gută, astm, laringite, etc..

109


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu linte

1. TocaniŃă cu linte şi zarzavaturi Componente - pentru circa 7 porŃii : 500 gr. linte, 3 cartofi tăiaŃi cubuleŃe, 3 morcovi, 2 cepe tăiate mărunt, 2 căni suc de roşii, 2-3 căŃei de usturoi, pătrunjel verde, boia, ulei de floarea soarelui presat la rece, cimbru. Preparare: Se fierbe lintea cu puŃină sare. Se adaugă când este aproape fiartă şi celelalte componente, iar când este gata se pune dafinul, pătrunjelul şi uleiul. Această reŃetă conŃine circa 200 calorii şi este indicată în : anemii, gastrite, demineralizări, oboseală etc..

2. Drob cu linte şi ceapă Componente - pentru circa 7 porŃii : 1 kg linte fiartă, 3 cepe tăiate, 1 cană lapte de soia, 1 cană pesmet, ulei de floarea soarelui presat la rece, 1 linguriŃă vegeta tip Vitamo, busuioc, boia, condimente. Preparare: Se căleşte ceapa în puŃină apă. Se amestecă apoi toate componentele şi se pune compoziŃia într-o tavă unsă cu puŃin ulei şi pesmet şi se dă la cuptor circa 45 minute. Se serveşte ca atare, caldă. Această reŃetă conŃine circa 3500 calorii şi este indicată în : anemii, astenii de primăvară, gastrite, ciroză, astm, etc..

110


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu linte 3. Pateu cu linte Componente - pentru circa 12 porŃii : 2 căni linte uscată, 3 cepe mari, 2 morcovi, 2 pătrunjel, boia, busuoic, măgheran, oregano, 3-4 căŃei de usturoi, vegeta, 100 ml. ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Lintea se înmoaie circa 24 ore şi se fierbe până ce bobul devine foarte moale. Se îndepărtează surplusul de apă. Se căleşte ceapa şi morcovii în puŃină apă şi se amestecă cu restul componentelor. Se mixează întreaga compoziŃie până devine o pastă consistentă. Este uşor de preparat şi foarte nutritivă. Această reŃetă conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în: anemii, astenii, demineralizare, oboseală, obezitate, reumatism, etc..

4. Salată asortată cu linte şi fasole Componente - pentru circa 4 porŃii : 300 gr. linte, 300 gr. fasole boabe, 300 gr. varză albă, 200 gr. varză roşie, suc de lămâie, ulei de floarea soarelui presat la rece, puŃină miere de albine. Preparare: Lintea şi fasolea înmuiate în prealabil se fierb în apă cu puŃină sare, apoi le scurgem şi turnăm ulei şi puŃin suc de lămâie. Separat tăiem foarte fin cele două calităŃi de varză, le stoarcem şi le amestecăm cu fasolea şi lintea. Le putem condimenta după gust şi inventivitate.

111


HRANA CARE VINDECĂ

ReŃete alimentare vegetariene cu linte Această reŃetă conŃine circa 2000 calorii şi este indicată în : tuberculoză, anemii, astenii fizice şi intelectuale, dispepsie, convalescenŃe, etc..

5. Supă cu linte şi ceapă Componente - pentru circa 4 porŃii : 300 gr. linte, 3-4 căŃei de usturoi, 2 cepe mari, cimbru, 50 gr. unt. Preparare: Se alege şi se spală bine lintea. Se fierbe în două ape (deoarece în prima apă - zeama este neagră - de unde spartanii o numeau "supă neagră"). După ce s-a fiert se adaugă cimbrul, sarea şi ceapa tocată mărunt, iar la urmă de tot untul. Această reŃetă conŃine circa 1500 calorii şi este indicată în : constipaŃii, astenii, convalescenŃe etc..

6. Linte cu orez Componente - pentru circa 4 porŃii : 250 gr. linte, 250 gr. orez, 3 cepe, 3 morcovi, cimbru, 3-4 căŃei de usturoi, ulei de floarea soarelui presat la rece, condimente, cimbru. Preparare: Orezul se fierbe separat de linte, deoarece timpul de fierbere diferă de cel al lintei. Se pune într-un vas apă, ceapă, morcovii tăiaŃi mărunŃi, cimbru, puŃină sare şi se fierb superficial (se dunstulesc), adăugăm orezul, usturoiul, verdeaŃa, condimentele, iar când este gata se pune uleiul.

112


Traian MOCEANU

ReŃete alimentare vegetariene cu linte Această reŃetă se mai numeşte "proteina vegetală" şi conŃine circa 1200 calorii şi este indicată în: anemii, obezitate, convaelscenŃe, reumatism, constipaŃii, etc..

7. Ghiveci cu linte şi legume Componente - pentru circa 7 porŃii : 500 gr. linte, 3 cepe, 2 morcovi, 3 roşii, 3 cartofi, 1 pătrunjel, 1 gulie, 1 Ńelină, pătrunjel, mărar verde, condimente, ulei de floarea soarelui presat la rece. Preparare: Lintea spălată se pune la fiert cu puŃină sare, când este aproape gata se adaugă ceapa tăiată mărunt, morcovii daŃi pe răzătoare, rădăcinoasele date pe răzătoare, roşiile tăiate şi condimente. La urmă se adaugă uleiul şi verdeaŃa tăiată mărunt. Această reŃetă conŃine circa 2500 calorii şi este indicată în anemii, astenii, convalescenŃe, tuberculoză, caşexie, constipaŃii, etc..

113


HRANA CARE VINDECĂ

Epilog CantităŃile prevăzute în toate reŃetele sunt orientative, depinzând de posibilităŃile şi inventivitate D-voastră ! Toate reŃetele sunt indicate în regimurile alimentare fără carne ! In retetele prezentate in carte, apar cateva ingrediente mai putin cunoscute, care sporesc calitatatea nutritiva si terapeutica a acestui regim alimentar, cum ar fi : * VITAMO, un produs propriu, este o vegeta din plante medicinale, legume, ciuperci, minerale, etc, care nu contine sare, aditivi si coloranti chimici. El poate fi obtinut si folosit ca atare, sau realizat in casa dupa diverse retete si in functie de inventivitatea fiecaruia. * sare de mare (are deosebite proprietati nutritive si terapeutice), se gaseste in comert, dar poate fi obtinuta de fiecare dintre noi, prin evaporarea apei de mare. * ulei presat la rece din floarea soarelui, care este mult mai hranitor decat cel rafinat si contine mult mai multa vitamina E, necesara incetinirii imbatranirii corpului. * taratele de grau sunt foarte bogate in vitamine, enzime si minerale. * pulberile – sunt formate din plante, legume, ciuperci, etc, uscate si macinate.

114


Traian MOCEANU

Epilog * borsurile si maceratele sunt formate din tarate, plante, zarzavaturi, etc, macerate in apa sau alte lichide intr-un inerval de la 3 la 14 zile, dupa care se folosesc ca atare sau in combinatii. * germenii de fasole, linte, grau, etc. se obtin dupa cca 3-5 zile si au o valoare nutritiva si terapeutica deosebita, de cel putin 2-3 ori mai marte decat samanta negerminata, ex :la 100 gr bob de grau avem un continut de 423 mg P, 123 mg Mg si 44 mg Ca, iar dupa incoltire (germinare), avem urmatoarele valori : P=1050 mg, Mg=342 mg si Ca=71 mg, etc si asa exemplele pot continua. * bitterul suedez – se gaseste in comert, dar se poate obtine acasa prin macerare in alcool de 42% a cat mai multor plante medicinale, fructe, etc : * sarea din retetele mele este o sare combinata cu pulberi de plante medicinale, legume, diverse minerale. *** Daca va surade acest mod de alimentatie sau santeti curios sa-l aplicati, este util s-a aveti in dotare un robot de bucatarie, o rasnita, sau alte dispozitive de maruntit, vase adecvate, cat mai multe din ingredientele enumerate mai sus si in special un un mental pozitiv !

115


HRANA CARE VINDECĂ

Traian MOCEANU

Epilog Ideea de bază trebuie să fie clară : consumaŃi la început de primăvară cât mai multe crudităŃi, in general şi in special cat mai multe preparate din podbal, urzică, etc.. Rezultatele nu se vor lasa asteptate. In final un corp sanatos si un mental armonios. POFTA BUNA …la asa mancare buna ! *** Toate reŃetele din această carte, atât cele vegetariene cât mai cu seamă cele naturiste, ilustrează doar o mică parte din enorma paletă de posibilitaŃi (atât din perspectiva diversitaŃii cât şi din cea a calitaŃii produselor şi deci a remediilor naturale) pe care încă o mai are bucătăria vegetariano-naturistă, respectiv natura însăşi, şi au menirea de a vă încuraja să experimentaŃi, dând curs liber fanteziei în funcŃie de propriile gusturi şi preferinŃe, redescoperind astfel « Mama natură » şi conştientizând de fapt benefica influenŃă din partea ei şi profund sănătoasa dependenŃă pe care o avem faŃă de ea. Am spus « pe care încă o mai are» deoarece ajunge să aruncăm doar o privire în jurul nostru pentru a ne da seama că singura fiinŃă de pe pământ - omul - adică noi - (supra auto-intitulată « specie superioară ») distruge cu o criminală inconştienŃă şi în mod sistematic propriul său habitat (dacă ritmul se păstrează - procesul va în scurtă vreme ireversibil !). ***

116


Traian MOCEANU

Epilog Sper ca acest mic îndreptar de reŃete naturisto vegetariene să trezească în sânul d-voastră, pe lângă interesul direct la adresa lor, datorat efectelor benefice asupra sănătăŃii, pe care sunt convins că le veŃi resimŃi după o destul de scurtă perioadă de utilizare sistematică, o mai mare aplecare asupra « durerilor şi bolilor » pricinuite de noi mamei natură, căci o natură chimizată şi poluată cu toate deşeurile « civilizaŃiei noastre » ne va oferi în mod firesc, pe post de remedii naturale, proprile noastre deşeuri ! De peste 30 de ani culeg plante medicinale şi din ce în ce mai greu găsesc zone cu un grad mic de poluare (despre cele nepoluate, nu ştiu dacă mai poate fi vorba !). *** Din dorinŃa de a încheia într-o notă optimistă, în ce mă priveşte mă declar un optimist incurabil şi sunt adeptul terapiei prin bună dispoziŃie ! (după cum prea bine mă cunosc toŃi prietenii mei), am speranŃa şi chiar convingerea că materialul prezentat, va fi de un real ajutor, celor care pînă acum au fost mai puŃin acomodaŃi cu bucătăria vegetariano-naturistă, iar celor care deja au apelat la aceasta, le va lărgi gama de opŃiuni.

117


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

InvitaŃie la ... meditaŃie!

Bine documentata carte a D-lui Traian Moceanu completează o lipsă a bibliografiei actuale din domeniul dietei vegetariene cu alimente crude ‘Hrana Vie’. Punerea în prim-plan a minunatelor resurse locale, pline de energie solară, ne arată anii de studiu şi cercetare a autorului. Câteva exemple din literatura mondială din acest domeniu, vor întări valoarea cărŃii domnului Traian Moceanu. Albert Caillet, psihiatru şi naturist, a ajuns după numeroase experienŃe la concluzia că regimul de fructe, legume şi plante crude, determină o reîntinerire generală a organismului ce se manifestă şi printr-o ameliorare a funcŃiilor circulatorii şi o mai mare activitate a gândirii. În excelenta sa lucrare, “Tratamentul mental”, Caillet recomandă această cură ca fiind “mijlocul cel mai activ şi mai inofensiv pentru purificarea radicală a organismului”. Profesorul Ehret (ElveŃia) din experienŃele lui ajunge la concluzia că “produsele naturii constituie cele mai bune alimente – medicamente pe care ni le oferă – bucătăria solară – a naturii”. În lucrarea sa, “ Dieta naturală ca dietă curativă”, dr. R.Zikel, recomandă legumele şi fructele de sezon. Ele sunt capabile să repare rapid pierderile noastre de energie vitală, fiind rezervoare de energie solară şi

118


Traian MOCEANU

cosmică. Profesorul Hartmann, la o conferinŃă din Winterhour, insistă asupra pericolului consumului zahărului industrial. Zahărul din fructe, struguri, legume este strâns legat de sărurile minerale şi enzimele absolut necesare asimilării acestuia. Prin industrializarea şi rafinarea sfeclei de zahăr, desigur, acestea se elimină complet. Aceeaşi idee o dezvoltă şi dr. Carton în broşura “Cele trei alimente care ucid” – carne, zahăr, alcool şi insistă, în special, asupra acidifierii organismului de către acestea, ducând la carii dentare şi slăbirea integrităŃii vaselor capilare. Aceşti cercetători şi mulŃi alŃii, recomandă regimul vegetarian cu alimente crude, “Hrana Vie”, ca fiind neproducător de toxine şi acizi liberi. În concluzie, mulŃumim domnului Traian Moceanu pentru ineditele şi delicioasele reŃete, ieftine şi la îndemâna tuturora.

Dr. Victoria Gorun Preşedinte AsociaŃia GALACTEUS

119


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

1.

Vitaminele - rolul şi prezenŃa lor în legume şi fructe

Vitaminele sunt substanŃe necesare unei bune funcŃionări a organismului. Spre deosebire de celelalte principii nutritive, vitaminele sunt necesare în doze mici şi nu constituie surse de energie, însă au rolul de a înlesni procesele de nutriŃie şi metabolice din organism. Ele intervin în procesele de asimilare, măresc capacitatea de lucru şi rezistenŃa organismului la îmbolnăviri, înlesnesc creşterea şi înmulŃirea celulelor, într-un cuvânt, ridică tonusul vital. Lipsa sau chiar insuficienŃa vitaminelor din hrana omului se reflectă defavorabil asupra sănătăŃii. O parte din vitamine se formează în organism din provitamine, altele iau naştere prin procesul de asimilaŃie, dar cea mai mare cantitate este primită din alimentele de natură vegetală, legume şi fructe. Vitamina A şi provitamina A (carotenul). Această vitamină se găseşte în legume. Unele dintre acestea ca de pildă: morcovii, tomatele, ceapa verde, ardeiul roşu, spanacul, etc., conŃin provitamina A, din care în organism se sintetizează vitamina A. Vitamina A se poate acumula în organism pentru un timp mai îndelungat, motiv pentru care se recomandă un consum mai mare de legume vara şi toamna. Carotenul nu se distruge în timpul fierberii legumelor, dar cuprul, fierul şi un mediu acid îl scad simŃitor conŃinutul. De aceea se recomandă ca legumele să fie preparate numai în vase de porŃelan, ceramică, sticlă, sau cu emailul intact, iar oŃetul şi lămâia să se adauge în momentul consumării acestora. InsuficienŃa vitaminei A în organism provoacă: slăbirea

120


Traian MOCEANU

rezistenŃei la infecŃii, micşorarea acuităŃii vizuale, îngroşării pielii, afecŃiuni ale mucoasei faringiene şi stomacale. Vitamina B1 se găseşte în legume (bob, fasole), mei, tărâŃe de grîu, drojdie de bere etc. AlimentaŃia zilnică trebuie să fie suficient de bogată în vitamina B1, aceasta neputându-se acumula în organism. Această vitamină nu rezistă la fierbere îndelungată, de asemenea se distruge sub influenŃa razelor ultraviolete şi a oxigenului din aer. Ea participă la numeroasele procese din celula vie. Lipsa ei din organism duce la tulburări în metabolismul proteinelor, grăsimilor şi hidraŃilor de carbon. Vitamina B2 se găseşte în : varză albă, conopidă, ceapă, morcov, tomate, fasole, spanac etc. Această vitamină se distruge la tratare termică îndelungată. Participă la toate procesele enzimatice din organism. Deficitul ei din organism determină tulburări în schimbul de substanŃe. Vitamina B3 este destul de răspândită în natură. Spanacul, tomatele, cartofii, mazărea boabe (verde şi uscată) conŃin această vitamină. Lipsa ei provoacă întârzieri de creştere, depigmentări ale părului, paralizii parŃiale etc. Vitamina B6 este conŃinută în: boabe de mazăre şi fasole, salată verde, morcovi etc. Este indispensabilă funcŃionării normale a sistemului nervos. Vitamina B9 se găseşte în: spanac, urzici, salată verde, foile verzi de varză, ceapă verde etc. se mai află în pâinea de secară, graham şi neagră. Este o vitamină antianemică. Vitamina C se găseşte în cantităŃi mari în regnul vegetal cu deosebire în legume şi fructe, dar nu poate fi sintetizată în organism. CantităŃi mai mari se găsesc în următoarele legume: ardei, tomate, varză de Bruxelles, varză murată, pătrunjel, pepeni, păstârnac etc. Această vitamină este necesară pentru întărirea generală a organismului, participă

121


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

la procesele de regenerare, mărind capacitatea de lucru şi rezistenŃă la diferite îmbolnăviri. Iarna şi primăvara, când raŃia alimentară conŃine puŃine fructe şi legume proaspete, poate apărea fenomenul de hipovitaminoză C, manifestat prin slăbiciune, dureri de cap, astenie etc. Tratarea termică, acŃiunea oxigenului din aer, prepararea legumelor în vase cu emailul deteriorat duc la distrugerea vitaminei C. De aceea se recomandă să nu se fiarbă îndelung legumele, să nu se repete încălzirea mâncărurilor şi la fierbere să nu se folosească bicarbonatul de sodiu. Vitamina E se găseşte în ulei vegetal şi în legume ca: fasole, mazăre, soia, salată verde, varză, Ńelină, sfeclă, spanac etc. InsuficienŃa acesteia produce tulburări ale funcŃiilor genitale, atrofieri musculare, dereglări nervoase etc. Vitamina K este conŃinută în: morcovi, dovleac, spanac, varză, tomate, pătrunjel, Ńelină etc. Ea măreşte capacitatea de coagulare a sângelui, înlesnind vindecarea rănilor şi micşorând pierderile de sânge în cazul operaŃiilor. Vitamina P se găseşte în aceleaşi legume ca şi vitamina C. Lipsa ei provoacă fragilitatea vaselor sangvine capilare, având drept rezultat hemoragii interne. Vitamina PP este conŃinută în: fasole uscată, varză, conopidă, morcovi, tomate, spanac, castraveŃi etc. Are efect vasodilatator. Lipsa ei din organism provoacă pelagra. ***

2. Legumele - rolul lor în alimentaŃia raŃională vegetariană şi naturistă

122


Traian MOCEANU

Alimentatia rationala reprezinta una din cele mai importante verigi din complexul de factori, ce au o influenta nemijlocita asupra existentei omului si a puterii sale de munca, sporind totodata rezistenta organismului la imbolnaviri. În alimentaŃia raŃională a omului, alături de produsele de origine animală, şi de fructe, legumele ocupă un loc important şi de neînlocuit. Acest fapt se datoreşte bogăŃiei lor în hidraŃi de carbon (zaharuri), proteine, vitamine, săruri minerale etc.. InfluenŃa acestor substanŃe din hrană, în timpul iernii, care se resimte mai ales primăvara, reprezintă una din cauzele scăderii rezistenŃei organismului uman. Oricât de bune ar fi preparatele sintetice oferite de industria de medicamente din zilele noastre, ele pot să înlocuiască numai parŃial substanŃele absolut necesare vieŃii şi bunei funcŃionări a organismului, deoarece acestea nu reprezintă întregul complex de substanŃe ce se găsesc în produsele naturale, îndeosebi în cele în stare proaspătă. Organismul omenesc reŃine numai o parte din alimentele consumate, restul fiind eliminate. Cantitatea reŃinută de organism se numeşte 'FACTORI NUTRITIVI" sau 'TROFINĂ". Principalii componenŃi ai 'TROFINEI" sunt prezentaŃi în continuare. Proteinele sunt substanŃe din care se formează celulele Ńesuturilor organismului viu, servind totodată ca material energetic care prin descompunere produce energie termică. Aceste substanŃe, sub acŃiunea enzimelor din intestine, se dezintegrează în substanŃe simple numite aminoacizi şi care sub această formă trec direct în sânge, fiind conduse în toate celulele. Lipsa acestora din alimentaŃie duce la dereglări ale activităŃii organismului. În legume, proteinele

123


HRANA CARE VINDECĂ Traian MOCEANU

se găsesc în boabele de fasole, soia, mazăre, etc.. Deşi în cantităŃi reduse, ele ocupă un rol însemnat în raŃia alimentară zilnică,. Rolul important al proteinelor din legume este şi de a facilita asimilarea proteinelor de origine animală. Grăsimile sunt substanŃe care au rol energetic, dar participă şi la procesele metabolice din organism. Legumele conŃin cantităŃi foarte mici de grăsimi, aşa că, sub acest aspect, ele nu participă decât în mod redus în alimentaŃia omului. HidraŃii de carbon (zaharurile) au o mare importanŃă în alimentaŃie, ca sursă de energie a organismului viu. Ele se împart în trei grupe: 1) monozaharide din care fac parte: glucoza, fructoza şi galactoza: 2) dizaharidele din care fac parte: zaharoza, cunoscută sub denumirea de zahăr, lactoza şi maltoza: 3) polizaharidele din care fac parte: amidonul, celuloza şi pectina. În legume se găsesc în cantităŃi variabile toate aceste zaharuri, cu exdepŃia galactozei şi lactozei. Dintre zaharuri, numai monozaharidele trec direct în sânge. Dizaharidele şi mai cu seamă polizaharidele, trebuie mai întâi să se descompună până la monozaharide, proces care se petrece sub acŃiunea enzimelor specifice. Dintre polizaharide, celuloza şi pectina, care reprezintă scheletul celulelor de legume, nu se asimilează în organismul uman, însă au rolul de a facilita peristaltismul intestinal, servind ca regulator al mişcării intestinale, combătând astfel constipaŃia. SubstanŃe minerale se găsesc în alimente sub formă de săruri ale următoarelor metale şi metaloizi: potasiu, calciu, magneziu, sodiu, fier, iod, etc.. Acest substanŃe sunt indispensabile organismului uman. Astfel, sodiul menŃine echilibrele osmotice, calciul participă la fenomene de

124


Traian MOCEANU

coagulare a sângelui, la buna funcŃionare a muşchilor şi nervilor, de asemenea intră în compoziŃia scheletului şi a dinŃilor, fosforul intră în alcătuirea scheletului şi participă la metabolismul sistemului nervos, potasiul ia parte la metabolismul cardiac etc.. Unele substanŃe denumite micro elemente se găsesc în proporŃii infime în produsele alimentare, dar au rol fiziologic important în organismele vii. Aşa sunt: borul, manganul, fierul, zincul, mobdenul, clorul, cobaltul, titanul, etc.. Fieirul şi cuprul intervin în sinteza hemoglobinei, fluorul împiedică formarea cariilor dentare, iodul este indispensabil formării hormonilor tiroidieni, etc.. Calciul se găseşte mai mult în morcov, spanac, ceapă şi varză. Legumele mai bogate în fosfor sunt: mazărea verde, ceapa, morcovii. Mult fier intră în constituŃia morcovilor, verzei, spanacului, pepenelui galben. Cel mai mare conŃinut de sodiu îl au: ceapa, salata verde, morcovii, sfecla roşie, etc.. Bogate în potasiu sunt: pătlăgelele vinete, ridichile, varza, etc.. Apa stă la baza tuturor proceselor vitale ale organismului. Ea constituie o parte importantă din compoziŃia legumelor. SubstanŃe aromate conferă diferitelor tipuri de legume mirosuri specifice, caracteristice. Mirosul împreună cu gustul şi aspectul legumelor măresc apetitul. Adaosul în mâncăruri sau băuturi a frunzelor de pătrunjel, mărar, Ńelină, tarhon, cimbru etc., în afară de aportul lor mare vitaminic, le face mai gustoase, mai apetisante. Acizii organici. Legumele conŃin cantităŃi variabile de acizii: malic, citric, tartic şi oxalic. Principalul lor rol este de afacilita digestia. Fitoncidele sunt substanŃe caracteristice unor legume ca hrean, ceapă, usturoiu etc., şi au o acŃiune bacterială

125


HRANA CARE VINDECĂ Traian Moceanu HRANA CARE VINDECĂ

Bibliografie selectivă 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

126

Revista de metafizică “ELTA” 1992-1998 Revista “BIOTERRA” – 2001 Index fitoterapeutic – E. Grigorescu, I. Ciulei, U.Stănescu Botanică farmaceutică vol. III – M. Tămaş Biblia vitaminelor – E. Mindell Pledoarie pentru viaŃă lungă – dr. farm. O. Bojor Bioterapie – V. T. Geiculescu Tratamentul bolilor prin legume, fructe şi cereale – J. Valnet Plante medicinale şi aromatice – E. Coiciu, G. Racz Universul planetelor - *** Fitoterapie tradiŃională şi modernă – O. Bojor, O. Popescu Cartea verde – Cum să trăim ieftin şi sănătos – W. G. White Vanga – Tratamente naturiste – K. Stoianova Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă – dr. Doru Laza Plantele noastre medicinale – dr. A. Buia Plantele cunoscute de poporul român – Z. C. PanŃu Secretele plantelor – M. Messegue, M. Bontemps Vademecum fitoterapeutic – A. Radu, E. Andronescu Sănătate din farmacia Domnului – M. Treben Leacuri şi remedii magice din CarpaŃi – C. D. Niculae Să ne tratăm şi fără medicamente – dr. Sabin Ivan


Traian Moceanu

Cuprins Cuvânt de luare aminte - Mircea Goga Pledoarie pentru o alimentaŃie sănătoasă I. PODBALUL ReŃete alimentare naturiste (crude) cu podbal 1. Ciorbă cu podbal şi zarzavaturi 2. Ciorbă cu podbal şi hribi 3. Supă-cremă cu podbal şi varză albă murată 4. Supă-cremă cu podbal şi Ńelină 5. Supă-cremă cu podbal, mere, Ńelină şi conopidă 6. ChifteluŃe cu podbal şi germeni de linte 7. Salată cu podbal şi zarzavaturi

8 11 26 27 27 28 28 29 30 31 32

ReŃete alimentare vegetariene cu podbal

33

Ghiveci cu podbal şi legume Mâncare cu podbal şi măsline Budincă cu podbal şi cartofi Gulii umplute cu podbal łelină umplută cu podbal Podbal cu ouă Supă cu podbal şi crutoane

33 33 34 34 35 36 36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

II. URZICA VIE ReŃete alimentare naturiste (crude) cu urzici 1. Pastă cu urzici şi usturoi 2. Pireu cu urzici, usturoi şi morcovi 3. Pireu cu urzici şi varză murată 4. Crochete cu urzici şi caşcaval 5. Ruladă cu urzici şi brânză de vacă 6. Ruladă cu urzici şi telemea de oaie 7. Ruladă cu urzici şi Ńelină

39 41 41 41 42 42 43 44 45

127


HRANA CARE VINDECĂ

Traian Moceanu HRANA CARE VINDECĂ

Cuprins ReŃete alimentare vegetariene cu urzici 1. Supă cu urzici şi zarzavaturi 2. łeline umplute cu urzici 3. Ciorbă cu urzici şi soia 4. Pateu cu rzici şi zarzavat 5. Chiftele cu urzici şi cartofi 6. Ghiveci de primăvară cu urzici 7. Pilaf vegetarian cu urzici

46 46 46 47 48 48 49 49

III. PĂPĂDIA ReŃete alimentare naturiste (crude) cu păpădie 1. Cura de primăvară cu tije de păpădie 2. Suc de păpădie 3. Pastă cu rădăcini de păpădie, ceapă, praz, ridichi şi Ńelină 4. Salată de păpădie cu urzici, macriş şi ceapă 5. Ciorbă cu păpădie 6. Chiftele cu păpădie 7. Flori şi rădăcini de păpădie conservate în miere de albine

52 53 53 53

ReŃete alimentare vegetariene cu păpădie 1. Budincă cu păpădie şi legume 2. Ghiveci cu păpădie şi zarzavaturi 3. Pilaf cu păpădie şi ciuperci 4. “Aluat” cu frunze de păpădie şi ciuperci 5. Budincă cu flori de păpădie şi orez 6. Salată cu flori de păpădie, mere şi cartofi 7. Supă cu păpădie

128

54 54 55 56 57 58 58 58 59 59 60 61 61


Traian Moceanu

Cuprins IV. SPANACUL ReŃete alimentare naturiste (crude) cu spanac 1. Suc cu spanac, pătrunjel şi vin 2. Pastă cu spanac, brânză telemea şi roşii 3. Pastă de post cu spanac, soia şi castraveŃi muraŃi 4. Salată cu spanac şi legume 5. Ciorbă cu spanac, ouă de prepeliŃă şi smântână 6. Chiftele cu spanac, usturoi, hrean şi soia 7. Ruladă cu spanac, Ńelină, ridichi, morcovi, varză murată şi brânză de vaci ReŃete alimentare vegetariene cu spanac 1. Supă cu spanac şi zarzavaturi 2. Budincă cu spanac 3. Pateu cu spanac şi zarzavat 4. Spanac la cuptor cu caşcaval şi morcovi 5. Pilaf cu spanac şi morcovi 6. Spanac cu ciuperci 7. Spanac cu ochiuri

64 65 65 65 65 66 67 67 68 70 70 70 71 71 72 73 73

V. SOIA 76 ReŃete alimentare naturiste (crude) cu soia 78 1. Pastă cu făină de soia, ceapă, varză murată şi morcovi 78 2. Ciorbă cu germeni de soia, spanac şi varză murată 78 3. Chiftele cu germeni de soia 79 4. Cremă cu făină de soia, măceşe şi ouă de prepeliŃă 80 5. Supă-cremă cu făină de soia, conopidă şi varză albă 80 6. SărmăluŃe cu germeni de soia 81 7. Rulou cu făină de soia, cremogen, nuci şi smochine 82

129


HRANA CARE VINDECĂ

Traian Moceanu HRANA CARE VINDECĂ

Cuprins ReŃete alimentare vegetariene cu soia 1. Maioneză cu soia 2. Pateu cu soia şi zarzavaturi 3. Drob cu soia, ceapă şi morcovi 4. Brânză de soia (tofu) 5. Lapte energizant cu soia 6. Chiftele cu soia şi cartofi 7. Ghiveci cu soia şi legume

84 84 84 85 85 86 87 87

VI. FASOLEA ReŃete alimentare naturiste (crude) cu fasole 1. Germeni de fasole cu urzici şi potbal 2. Pastă cu germeni de fasole şi ciuperci 3. Ciorbă cu germeni de fasole, zarzavaturi şi zeamă de varză 4. Supă-cremă cu germeni de fasole şi zarzavaturi 5. Pastă cu germeni de fasole, praz şi alune 6. Cremă cu germeni de fasole, nuci şi ouă de prepeliŃă 5. Supă-cremă cu germeni de fasole, andive şi mazăre

89 90 90 90

ReŃete alimentare vegetariene cu fasole 1. Ciorbă cu fasole boabe şi orez 2. TocaniŃă cu fasole boabe şi ciuperci 3. Drob cu fasole boabe 4. Iahnie cu fasole şi zarzavaturi 5. Fasole boabe bătută 6. Fasole păstăi cu ouă şi smântană 7. Fasole verde cu ceapă şi morcovi

95 95 95 96 96 97 98 98

130

91 92 92 93 94


Traian Moceanu

Cuprins VII. LINTEA ReŃete alimentare naturiste (crude) cu linte 1. Pastă cu linte, usturoi, hrean şi leustean 2. Sos cu germeni de linte, smântană şi pulbere de măcieşe 3. Ciorbă cu germeni de linte şi zarzavaturi 4. Ciorbă cu germeni de linte, ciuperci şi smântană 5. Supă-cremă cu germeni de linte şi urzici 6. Supă-cremă cu germeni de linte, tije de potbal şi usturoi 7. Ruladă cu germeni de linte, varză alba şi sfeclă roşie ReŃete alimentare vegetariene cu linte

100 101 101 101 102 102 103 104 104

106

1. TocăniŃă cu linte şi zarzavaturi 2. Drob cu linte şi ceapă 3. Pateu cu linte 4. Salată asortată cu linte şi fasole 5. Supă cu linte şi ceapă 6. Linte cu orez 7. Ghiveci cu linte şi măsline Epilog InvitaŃie la … meditaŃie! - dr. Victoria Gorun ADENDA: 1. VITAMINELE - rolul şi prezenŃa lor în legume şi fructe 2. LEGUMELE in alimentatia rationala vegetariana şi naturistă

106 106 107 107 108 108 109 110 114

Bibliografie selectivă

122

116 118

131


Traian Moceanu HRANA CARE VINDECĂ

I

ată o carte care nu poate lipsi din nici un cămin:”HRANA CARE VINDECĂ”, a binecunoscutului fitoterapeut clujean Traian Moceanu ! O carte de căpătâi pentru fiecare dintre noi! Vindecarea miraculoasă, prelungirea vieŃii, conservarea sănătăŃii sunt, iată, graŃie şi acestei minunate lucrări, la îndemâna oricui. Cartea ne invită, în primul rând, la raŃiune, la urmarea exemplului unor Hypocrate, Isus şi al altor spirite dintre cele mai evoluate ale omenirii din toate timpurile. depŃii întoarcerii la simplitate, la înŃelepciune, la miracolul vieŃii sunt chemaŃi să devină adepŃii hranei vii, adepŃii învăŃăturii lui Traian Moceanu. Hrană vie = medicament = viaŃă este ceea ce ne propune ca alternativă la hrana moartă (fiartă, friptă, coaptă, conservată chimic etc.) = otravă = moarte. ă invit alături de Traian Moceanu, “cu viaŃa pre moarte călcând”, cu curajul învierii, cu credinŃă aşadar, precum biblicul Lazăr, să facem împreună primii paşi, căci ceilalŃi paşi vor veni de la sine, pentru a nu fi nevoiŃi mai târziu – prea târziu – să regretăm amarnic (...)“mintea românului cea de pe urmă” … Mircea GOGA

A

V

ISBN 973 - 0 - 02780 - 3

HRANA CARE VINDECĂ  
HRANA CARE VINDECĂ  

îndrumar culinar de reţete naturiste şi vegetariene din plante de primăvară

Advertisement