Page 1

Комплексни Решения и добри практики – във водния сектор

29.03.2012


Глобален Воден сектор – “воден стрес” ■ Възможности за развите и рискове ■ Над 1 милиард души нямат достъп до чиста питейна вода ■ Над 2,6 милиарда души нямат достъп до канализация

”■ Около 1,4 милиона деца умират годишно в резултат на липсата на чиста вода (UN) Пазара сега US$ 500bn VS US$ 900bn – 2020г. ■ Водата се превръща в петрола на 21 век ■ До 10 години общата нужда от вода ще надвиши с 40% моментните ресурси ■ До 20 години половината от населението на земят ще е в състояние на “water stress” Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

2


България - тенденция: фактори за развитие Политически & екологични Международни ораганизации

Изпълнителна агенция по Околна среда

Бизнес организации

Социални урбанизация

Здравето на населението

Икономически

Цена на водата Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

Използване на вода за енергия 3


България и Водния сектор Фактори: ■ стара инфраструктура ■ съответствие с регламентите на ЕС, 120 агломрации до 2014 изграждане на 54 ПСОВ > над 10 000 е.ж. ■ ПСОВ в 928 агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.

чисти води

Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

отпадни води

4


Шнайдер Електрик – Доставчик на решения Шнайдер Електрик притежава всички необходими решения за да отговори на нуждите на Водния сектор

● Глобален опит в над 100 държави ● съвместимост с международни стандарти ● Мрежа от международни и локални партньори ● Голяма инсталирана база

Един доставчик на решение Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

5


Решения на Шнайдер Електрик за Пречиствателни станции Предизвикателства: ■ Как да подобрим процеса на проектиране за да намалим инвестиционните разходи ■ Как да намалим експлоатационните разходи и да осигурим непрекъснатост на захранването ■ Как да изградим надеждна система на управление за всички обекти

Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

6


Решения за намаляване на ивестиционни и експлоатационни разходи  Ефективнст при проектиране  софтуери за проектиране, изчисляване и проверка  отдел за работа с проектанти

 Енергоефективни решения  трансформатори с ниски загуби  честотни регулатори с вградени контролери  решения за компенсация на cosF и хармоници

 Процесна Автоматизация  ранно откриване на проблеми  непрекъснатост на процеса

 Електрo разпределение  IMCC  намаляване дължина на кабели  намаляване на разходи за труд

 Измерване и контрол  мониторинг анализ и корекции Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

7


Решения за осигуряване на надежност и сигурност на процеса  Решения за захранване  резервираност на захранването  дизел генератори UPS

 Автоматизация  SCADA redundancy  Дублиране на PLC и I/O Ethernet комуникация Ring архитектура  отвореност към бизнес софтуер  отвореност към други системи

 Видео наблюдение и контрол на достъпа

 Пожароизвестяване

Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

8


Сервиз

 Резервни части и поддръжка  Сервизни договори  Обучения  Консултации

Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

9


Изисквания

Модернизация на ПСОВ Кубратово - 2011 ● ●

480 000 m³ / отпадни води на ден Спестяване на енергия

SE Решение Процесна автоматизация Надежно захранване Система за енергийна ефективност

Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

Ползи за клиента

iMCC

Оптимизиране на експлоатационните разходи До 30% спестяване на енергия Висока надежност на системата за пречистване

10


Изисквания

Модернизация на ПСОВ Варна - 2011 ● ●

250 000 m³ / отпадни води на ден Спестяване на енергия

SE Решение Процесна автоматизация Надежно захранване

Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

Ползи за клиента

iMCC

Подобряване на работата на системите за пречистване Оптимизиране на оперативните разходи До 30% спестяване на енергия

11


Изисквания

Модернизация ПСОВ Будапеща

Решение на Шнайдер Процес контрол

Биологично пречистване на 350,000 m³/ден

Спестяване на енергия

Комплексно електрозахранване Енергоефективни решения

iMCC

■ ПСОВ Варна

■ ПСОВ Кубратово

■ ПСОВ Хасково

■ ПСОВ Смолян

■ ПСОВ Стара Загора

■ ПСОВ Пазарджик

■ ПСОВ Димитровград

■ ПСОВ Сливен

Schneider Electric - Water – Pascal Bonnefoi– June 2009

12

Presentation water panel, no 5  

presentation