Page 1

FØDEVAREKLYNGEN NYHEDSBREV 12/2018


FØDEVAREKLYNGEN - indtil nu

Måske er du helt nyt medlem, måske er du "gammel i gårde", måske ved du slet ikke hvad en fødevareklynge er, eller hvad den kan tilbyde og gøre for din virksomhed, produkt eller idé? Uanset hvad, er du velkommen i Fødevareklyngen, fordi du beskæftiger dig med fødevarer, madoplevelser eller madiværksætteri. Til "nye" som "gamle", er her et kort resumé af Fødevare-klyngens baggrund og historik. Fødevareklyngen er drevet og finansieret af Sermersooq Business Council. Det første spadestik til klyngens tilblivelse skete i efteråret 2016, hvor der blev afholdt et seminar for klyngemedlemmerne. Seminaret havde til formål at oprette forskellige arbejdsgrupper, og organisere Fødevareklyngen. Siden har Fødevareklyngen mødtes 2-4 gange om året, hvor forskellige emner er blevet diskuteret, der er skabt netværk på tværs, og etableret et fundament for at samarbejde. I Sermersooq Business Council anvender vi klyngeudvikling som et erhvervspolitisk redskab, hvilket først og fremmest indebærer, et fokus på at få virksomheder til at samarbejde med hinanden, og realisere mål, som virksomhederne ikke er i stand til at realisere for sig selv.  Fødevarebranchen befinder sig i et spændende krydsfelt mellem produktion, innovation, forskning, iværksætteri, kultur og turisme. Fødevarer og madoplevelser kan således fungere som vækstdriver inden for mange områder, på tværs af brancher. 

I Fødevareklyngen igangsættes forskellige typer af aktiviteter afhængig af, hvem der vælger at engagere sig, hvilke udfordringer og muligheder de er motiverede for at arbejde med, og hvilke ressourcer det lykkes at mobilisere. Succeskriteriet er ikke at alle medlemmer samarbejder om én bestemt ting, men at ”nogen” samarbejder om ”noget”. Til glæde for det enkelte medlem, og hele branchen.  At deltage i Fødevareklyngen giver således værdi, fordi vi løfter i flok, og fordi vi opnår en tillid til hinanden på tværs af konkurrerende virksomheder, private virksomheder, offentlige institutioner, uddannelsessteder, forskningen mv.. Tillid er udgangspunktet for et godt samarbejde, og for at skabe resultater og innovation. Derfor prioriterer vi at arbejde med en Fødevareklynge. Velkommen til Fødevareklyngen anno 2019.


NY KLYNGELEDER Sermersooq Business Council (SBC) ansatte i september 2018, Anne Nivíka Grødem som projektleder, med ansvar for Fødevareklyngen. Anne Nivíka har således til opgave at drive og udvikle klyngen, samt tage initiativer til at skabe platforme, for yderligere samarbejde blandt medlemmerne Anne Nivíka har de seneste 10 år været selvstændig erhvervsdrivende, og er idé-kvinden bag Mamartut Festival, fiskekogebogen "Aalisa-IgasaNerisa", Greenlandic Foodlover, en række madudgivelser, workshops og events, der alle har mad og madkultur som hovedingrediens.

CV PORTFOLIO & GL WWW.NIVIKA.

Anne Nivíka varetager Fødevareklyngens sekretariatsfunktion i samarbejde med koordineringsgruppen, og kan kontaktes på tlf. 56 02 82 eller mail nivika@business.gl.

FOODLAB ÅBNER I Fødevareklyngen er der identificeret et behov for, at small-scale fødevareproducenter, madiværksættere mv. får adgang til fødevaregodkendte køkkenfaciliteter. Derfor blev der i starten af året, nedsat en arbejdsgruppe i Fødevareklyngen, som havde til opgave at undersøge interessen herfor.  Kommuneqarfik Sermersooqs afdeling for Vækst & Bæredygtighed var projektets tovholder, og så muligheder i at anvende eksisterende faciliteter i SBC's Iværksætterhus på Nuukullak 35. I sommers blev der udarbejdet en FoodLab rapport, som bekræftede facilitetsbehovene. På et dialogmøde i november, mødtes potentielle brugere, til en snak om lokalernes anvendelsesmuligheder. FoodLab er tænkt som et brugerdrevet køkkenfælleskab hvor iværksættere og virksomheder har mulighed for, at eksperimentere med grønlandske fødevarer. FoodLab er samtidig en platform for facilitering af samarbejde, for de helt små eksperimenterende nybegyndere og for etablerede virksomheder, der ønsker at producere produkter til hjemmemarkedet og turistindustrien. FoodLab forventes åbnet februar 2019, godt hjulpet på vej af Fødevareklyngens erfaringer og input.  Ved spørgsmål om FoodLab kan projektleder; Brandur Karlsson kontaktes på brfk@sermersooq.gl

DIALOGM ØDE NOVEMB I FOODLAB ER 2018


Vores vision med Foodlab er at inspirere til, at flere eksperimenterer med grønlandske råvarer og med tiden skaber innovation og iværksætteri. Emil Skjervedal Leder, Vækst & Bæredygtighed


RAMMEVILKÅR I FØDEVAREBRANCHEN I Fødevareklyngen er vi meget optaget af de barrierer som madiværksættere oplever, når de ønsker at omsætte ide til forretning. Udover at have identificeret behovet for køkkenfaciliteter, som FoodLab nu løser, så har vi også haft fokus på fødevarelovgivningen. Netop lovgivningen på området vurderes at være en reel barriere, som gør det vanskeligt at starte small-scale fødevareproduktioner, eller tilbyde hjemmerestaurants-koncepter og madoplevelser til turister. Fødevarer og turisme På TMT (Toward more Tourism) konferencen blev der af klyngelederen gjort opmærksom på, at rammevilkårene i branchen regelmæssigt bør revurderes og gennemgås, så vi sikrer, at de er erhvervsfremmende og ikke erhvervshæmmende. TMT-konferencen mundede ud i 11 anbefalinger, som alle har til formål at øge Grønlands konkurrenceevne som turismedestination. Anbefaling nr. 3 lyder således: "Regelmæssig gennemgang af rammevilkår sammen med aktørerne og på tværs af ressortområder med henblik på positiv tilpasning."  Møde med erhvervsministeren På baggrund af ovenstående, blev der af klyngelederen i oktober igangsat en proces for netop at påvirke rammevilkårene i fødevarebranchen. Processen blev indledt ved at mødes med Naalakkersuisoq for erhverv, Aqqalu Jerimiassen. Fødevarekyngen var repræsenteret ved Emil Skjervedal (Vækst & Bæredygtighed) Egill Steingrimmson (chef for veterinærmyndighederne) og Anne Nivíka Grødem (klyngeleder). Mødet havde til formål at få opbakning fra erhvervsministeren, for at tilpasse fødevarelovgivningen til branchens behov. Dialogen var positiv, og ministeren kunne se, at ændringer vil kunne have erhvervsfremmende effekt.  

Fælles møde Der blev d. 7. december afholdt et fælles møde med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikkulaat Jeremiassen, hvor Fødevareklyngen var repræsenteret af MadsDaniel Skifte (Visit Greenland) og Anne Nivíka Grødem. Klyngemedlem, Egill Steingrimsson deltog også, dog som repræsentant for det beslutningstagende departement. På mødet havde vi en god dialog om begrænsningerne, og mulighederne i fødevarelovgivningen. Vi gjorde opmærksom på Fødevareklyngens erfaringer og behov, hvilket blev mødt med interesse og forståelse. Vi blev orienteret om, at lovgivningen på området er under revidering, og vi modtog samtidig en invitation til at komme med konkrete input til ændringer. Fødevareklyngen som katalysator Denne proces er et godt eksempel på hvordan vi som Fødevareklynge kan fungere som katalysator, og skabe nødvendige forandringer med erhvervsfremmende effekt. Vi kan derfor være yderst stolte over, at vi i fællesskab har synliggjort en problemstilling, og ligeledes får muligheden for at få indflydelse. Derfor vil der på første klyngemøde i februar 2019, blive afsat tid til at samle input fra jer. Så gør jer gerne nogle tanker om, hvordan I mener fødevarelovgivningen kan tilpasses/lempes/ ændres til fordel for jeres områder.


KOORDINERINGSGRUPPEN anno 2019 Fødevareklyngens fokus i 2019 bliver at udfærdige en fælles vision, som afspejler vores fokusområder, initiativer, samt måden hvorpå vi ønsker at brande os som maddestination. Alle klyngemedlemmer inddrages naturligvis i denne proces på klyngemøderne. Derimellen tager Koordineringsgruppen over, og fortsætter visionsarbejdet. Det er et mål at vi ultimo 2019 har et fælles udgangspunkt for Fødevareklyngen, og således kan præsentere visionen for offentligheden. Derfor vil jeg gerne byde jer velkommen til fødevareklyngens koordineringsgruppemedlemmer*:

MALIK HEGELUND SALGSCHEF ROYAL GREENLAND A/S

ALLAN PETER OLSEN

PROJEKT KOORDINATOR GREENLAND PERSPECTIVE

ALLAN CHEMNITZ ERHVERVSKONSULENT GREENLAND BUSINESS

MADS-DANIEL SKIFTE

ANNE NIVÍKA GRØDEM

SOUSCHEF VISIT GREENLAND

PROJEKTLEDER/KLYNGELEDER SERMERSOOQ BUSINESS COUNCIL

*Vi forventer et par få tilføjelser i starten af 2019. Brænder DU for at være en del af Fødevareklyngens Koordineringsgruppe, så er du velkommen til at skrive en mail til nivika@business.gl


YAMMER

- Fødevareklyngens kommunikationsplatform For fuldt udbytte af vores Fødevareklynge, skal det være let at komme i kontakt med hinanden, og få nytte af de kompetencer som klyngen rummer.

Hvis du ikke allerede har modtaget en indbydelse til Fødevareklynge-gruppen på din mail, så får du det meget snart!

For at sikre mest mulig gavn af dit medlemsskab i Fødevareklyngen, er der derfor oprettet en FØDEVAREKLYNGE-gruppe på Yammer.com.

Jeg vil opfordre dig til at logge ind med det samme, og hente app'en. På den måde undgår vi en masse mails der sendes rundt i systemet, og du modtager i stedet en notifikation på din Yammer-app når der er nyt på siden.

Gruppen fungerer på samme måde som en gruppe på Facebook. Forskellen er, at på Yammer bliver du koblet op på din arbejdsmail, og skal således ikke blande din private konto ind.

Det kan lyde besværligt og meget moderne - men det er let og hurtigt gjort!


INVITATION TIL FØDEVAREKLYNGENS NYTÅRSTAFFEL Alle medlemmer inviteres til en uformel eftermiddag, hvor vi takker for året der er gået - og kickstarter samarbejdet for 2019 ! Der vil være lidt mad og drikke, samt en kort introduktion til årets spændende projekter.  DATO: D. 17 januar 2019 TID:    Kl. 15:00-16:30 STED: Meddeles senere Tilmelding til arrangementet skal ske via Fødevareklyngens gruppe på Yammer, eller på mail nivika@business.gl SU. senest d. 10. januar.


SAVE THE DATES

2019

I Fødevareklyngen skaber vi morgendagens fødevarebranche. Sæt X i kalenderen, så du er sikker på at være med !

NYTÅRSTAFFEL 17. januar 1. KLYNGEMØDE 7. februar 2. KLYNGEMØDE 15. maj

3. KLYNGEMØDE 4. september

4. KLYNGEMØDE 6. november


FØDEVAREKLKYNGEN l Nyhedsbrev 12/2018 TEKST & LAYOUT l Anne Nivíka Grødem

Profile for Sermersooq Business Council

Fødevareklyngen 12/2018  

Nyhedsbrev 12/2018 Fødevareklyngen

Fødevareklyngen 12/2018  

Nyhedsbrev 12/2018 Fødevareklyngen

Advertisement