Page 1

# 1 เ พ� อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 13

ฉบับที่ 306 www.BusAndTruckMedia.com

คําถามสังคม

มาตรฐานรถไฟไทย พั ฒนาแล้ว?

ปกษหลัง พฤศจิกายน 2559 40 บาท

ประกันภัยรถใหญ่แข่งเดือด

ดับเครื่องชม

โฟตอน เปิดตัวรถใหม่ เร่งทําตลาดในไทย

04

เปรียบเทียบรถเด่น

ตัง้ แตเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ผลบวกก็ตกมาถึง ตลาดรถใหญ ใ ห มี ก ลิ่ น หอมหวน ชวนหลงไหล จากในอดีตที่ไมคอย รถบรรทุกหนัก แกร่ง ทน อึด

24

กลุ่มไทคอน โชว์ 9 เดือน กําไร 270 ล้าน

28

LOGISTICS NEWS

POWER SAVING

นิสิตเก่าวิศวะจุฬาฯ ให้ความรู้ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 44

มี บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย รายใดกล า รั บ ประกันรถใหญ เพราะมีความเสี่ยง ตอการเกิดอุบัติเหตุที่รายแรง จึง โบกมือบายบายหนีความเสี่ยงการ

อานตอหนา 27

บลู & ไวท์ ป้องกันต่างชาติ กู๊ดเท็มพ์ ก้าวสู่ตลาดสากล กระจายขนส่งคลุมทั่วประเทศ ต่างชาติเห็นช่องร่วมทุน

บลู แอนด ไวทฯ ขนสงไทยรายใหญ วางกลยุทธ ปองกันขนสงตางชาติแยงตลาด กระจายขนสงสินคาทุก จังหวัดทั่วประเทศ ใชพาหนะขนสงตั้งแตมอเตอรไซค ปกอัพ จนถึงรถหัวลาก เรงเวลาจาก Express ใหเปน MORE Express เพื่อที่จะไดรับสินคาตามเวลา อานตอหนา 39

B&T#306_p1_Pro3.indd 3

ขาดทุน แตเมือ่ เวลาผานไป กลุม รถ ใหญ ไ ด ป ฏิ วั ติ ตั ว เองขึ้ น มาจนมี เกียรติและศักดิศ์ รีเปนทีย่ อมรับกับ ทุกสังคม เพราะอุบัติเหตุเกี่ยวกับ

กูด เท็มพ วางแผนขยายตัวสูต ลาดตางประเทศ ลาสุด ธุรกิจจากประเทศเยอรมนีขอเขารวมทุนดวย เพื่อพัฒนา สินคาใหจําหนายไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ป 60 พรอมออกสินคาใหม 2 ชนิดรวด เจาะกลุมโลจิสติกส คุณจีรศักดิ์ ปญจวงศโรจน รองประธานฝายขายและ อานตอหนา 39

11/14/16 8:34 PM


B&T#306_p3_Pro3.indd 3

11/14/16 8:37 PM


04

ดับเครื่องชม

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

โฟตอน เป็นอีกค่ายรถบรรทุกจีนที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนานพอสมควร ซึ่งผู้ประกอบ การไทยเลือกใช้งานเพื่ อขนส่งอยู่บ้าง ล่าสุดทางโฟตอน ได้เปิดบริษัทและเข้ามาทําตลาดในไทย อย่างเต็มตัว โดยส่งรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ 6 ล้อ และรถตู้ มาประเดิมชิมลางก่อนในขณะนี้ มร.เกิ่ง เชา ประธาน บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา โฟตอนเปนผูนําดาน การจําหนายรถบรรทุกขนาดเล็กของ โลกมากวา 4 ป และมียอดขายรุน ออมารกทั่วโลกตั้งแตป 2543 จนถึง ป จ จุ บั น รวมแล วกวา 4.2 ลานคัน สําหรับออมารกรุนลาสุด ถูกแนะนํา เปนครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อตนป 2559 และถูกสงออกไปจําหนายแลว กวา 173 ประเทศทัว่ โลก ดวยคุณภาพ ดานการผลิตรถของโฟตอน พรอม เทคโนโลยี ย นตรกรรมระดั บ โลก ประกอบกับเครือขายการบริการที่ได มาตรฐาน ทําใหรถออมารกกลายเปน รถบรรทุกระดับแถวหนาของโลก ซึ่ง ทําใหเรามั่นใจวา รถโฟตอน ออมารก ซี และโฟตอน วิว CS2 ทุกคันจะเปน รถที่ มี คุ ณ ภาพและสร า งความพึ ง พอใจสูงสุดใหกับลูกคาชาวไทยทุก ทาน ผมมั่นใจวาในป 2560 เราจะมี ยอดขายออมารก ซี และโฟตอน วิว CS2 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอ เนื่อง Foton Aumark C เปนรถเพื่อ การพาณิชยที่พัฒนารวมกับ บริษัท โฟตอน คัมมินส เอ็นจิน้ จํากัด (Foton

Cummins Engine Co. Ltd.) โดยมีการ ใชเครื่องยนตดีเซล Cummins รหัส ISF เปนรุนแรกในคลาสรถบรรทุกขนาดเล็ก ในชวงป 2009 ซึง่ เปนผลงานพัฒนารวม กั น ระหว า งคั ม มิ น ส ใ นสหรั ฐ ฯ และ ศูนยวจิ ยั และพัฒนาของโฟตอนในยุโรป ในตลาดโลกเครื่องยนต Cummins มี มาตรฐานการคายมลพิษยูโร 4 และ ยูโร 5 โดยใหเลือก 2 รุน คือ Aumark C 4W เครื่องยนตดีเซล Cummins ISF แบบ 4 สูบ จายเชื้อเพลิงแบบคอมมอน

เรล อัดอากาศดวยเทอรโบชารจ พรอม อินเตอรคลู เลอร กําลังสูงสุด 130 แรงมา ที่ 3,200 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 31.5 กิโลกรัมเมตร ที่ 1,600 - 2,700 รอบตอ นาที อีกรุนคือ Aumark C 6W กําลัง สูงสุด 148 แรงมา ที่ 3,200 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 36.6 กิโลกรัมเมตร ที่ 1,800-2,700 รอบตอนาที ทวาตามขาว เครื่องยนตบล็อคนี้มีมาตรฐานการคาย มลพิษในระดับยูโร 3 เทานัน้ สวนระบบ สงกําลังเปนแบบธรรมดา 5 จังหวะของ แบรนด ZF

หองโดยสาร Aumark C มีความ กวาง 1,995 มม. ทีน่ งั่ ดานหนารองรับ ผูโดยสารได 3 ที่นั่ง คอนโซลกลางได รับการออกแบบในลักษณะรถยนตนงั่ ปุมควบคุมออกแบบตามหลักสรีระ ศาสตร พวงมาลั ย มาพร อ มระบบ ควบคุมเครือ่ งเสียง เบาะสามารถขยับ เลือ่ นไปดานหนาและดานหลังได 216 มม. พนักพิงเอียงได 18.5 องศา Foton View CS2 เปนรถตู อเนกประสงค ที่ ขั บ เคลื่ อ นด ว ย เครื่องยนตดีเซล Cummins ISF 2.8 ลิตร เชนกัน กําลังสูงสุดผลิตได 130 แรงมา แรงบิดสูงสุด 28.5 กิโลกรัม เมตร ที่ 1,250-3,000 รอบ/นาที เทอรโบชารจ ระบบจายเชือ้ เพลิงแบบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล ของ BOSH อั ต ราการคายมลพิ ษ ตํ่ า ใน ระดับยูโร 6 ห อ งโดยสารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ อํานวยความสะดวกและระบบความ ปลอดภัย อาทิ แผงมาตรวัดสามารถ ปรับระดับความสวางได ถุงลมนิรภัย คูหนา เข็มขัดนิรภัยสําหรับ 16 ที่นั่ง (เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 10 ที่นั่ง) ระบบเบรก ABS พรอม EBD แกน พวงมาลั ย ยุ บ ตั ว ได เ พื่ อ ลดแรงกระ ปะทะ โครงสรางนิรภัยดานหนา -ดาน ขาง กลองมองภาพสําหรับชวยถอย พรอมเสนกะระยะ และมีสัญญาณ เตือนถอยหลัง 4 จุด

โฟตอน

เปิดตัวรถใหม่ เร่งทําตลาดในไทย Foton Aumark C เครื่องยนต Cummins ISF 130 และ 148 แรงมา

Foton View CS2 เครื่องยนต Cummins ISF 130 แรงมา

B&T#306_p4-5_Pro3.indd 4

11/14/16 8:40 PM


B&T#306_p4-5_Pro3.indd 5

11/14/16 8:40 PM


06

รถเพื่ อกิจการพิ เศษ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ไทยยานยนต์จับมือโฟตอน รวมตัวตั้ง TEV ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จํากัด หรือ TEV ผู้ออกแบบและนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับโฟตอน แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่สัญชาติ จีน ในงาน SITEX 2016 หวังสร้างงาน แก้วิกฤต และขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย สนอง นโยบายรัฐ ซึ่งนโยบายรัฐที่เดินหน้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มมอง เห็นโอกาสตลาดที่จะเพิ่ มขึ้นในอนาคต ล่าสุดผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ผนึกกับผู้ผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ประเดิมตลาดนี้ในไทย คุ ณ สมบู ร ณ ทิ พ ยรั ง สฤษฏ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนตไฟฟา จํากัด หรือ TEV ซึง่ เปนการรวมกลุม ของผูผ ลิตชิน้ สวน ยานยนต ก ว า 30 บริ ษั ท ในกลุ  ม คลัสเตอรอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช พื้นฐานดานวิศวกรรมเครื่องกลและ การผลิต เปดเผยวา ไดลงนามบันทึก ขอตกลงกับ บริษัท Beiqi Foton Motor จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนาย รถยนตไฟฟาแบรนดโฟตอน (Foton) ซึ่งเปนบริษัทผลิตรถยนตไฟฟาราย ใหญอันดับ 2 ของจีน เพื่อรวมกัน ออกแบบและผลิ ต รถยนต ไ ฟฟ า ประเภทรถบัสขนาดกลางและขนาด ใหญในไทยที่มองวาความตองการ รถยนตไฟฟาในไทยจะเพิม่ มากขึน้ ใน อนาคต และกล า วถึ ง แนวโน ม ตลาด รถยนตไฟฟาในไทยวา “บริษัท ไทย ยานยนต ไ ฟฟ า จํ า กั ด หรื อ TEV เป น การรวมตั ว ของผูป ระกอบการ ผ ลิ ต ชิ้ น ส  ว น ร ถ ย น ต  แ ล ะ ก ลุ  ม อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เล็งเห็นวา ในอนาคตรถยนตที่ใชพลังงานไฟฟา จะเปนทีต่ อ งการมากขึน้ ประกอบกับ รั ฐ บาลมี น โยบายสนั บ สนุ น การใช รถยนตพลังงานไฟฟา เพื่อลดปญหา มลภาวะ และสงเสริมผูประกอบการ ไทยใหมโี อกาสผลิตรถยนตไฟฟาของ ไทยเอง ทาง TEV มีแผนจะผลิตและ ประกอบยานยนตไฟฟา โดยเริ่มจาก รถบัสไฟฟาขนาดใหญ กลาง และเล็ก ตามลําดับ กลุมลูกคาเปาหมาย คือ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ระยะ เริ่ ม แรกเรามี ร ถต น แบบให เ ลื อ ก ทั้งหมด 3 ขนาด คือ รถบัสยาว 6.5

TEV Plug-in Hybrid Bus 6.5 m.

B&T#306_p6-7_Pro3.indd 6

TEV Plug-in Hybrid Bus 12 m.

เมตร 10.5 เมตร และ 12 เมตร มีให เลือก 2 ระบบ คือ รถยนตไฟฟาที่ใช แบตเตอรีอ่ ยางเดียว และรถปลัก๊ -อิน ไฮบริด” โดยการรวมมือในครั้งนี้ บริษัท โฟตอนจะเป น ผู  ซั พ พลายชิ้ น ส ว น ตาง ๆ ที่บริษัทยังไมสามารถผลิตได มาประกอบในไทย และในอนาคตจะ มี ก ารถ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะหว า ง โฟตอนและบริ ษั ท ซึ่ ง จะเป น การ ถายทอดองคความรูดานตาง ๆ โดย เฉพาะดานการผลิตชิ้นสวนใหกับผู ประกอบการไทยทีร่ วมตัวจัดตัง้ บริษทั นี้ขึ้นมา คุณสมบูรณ กลาวตอ ถึงการ เซ็นลงนามบันทึกขอตกลงกับผูผลิต และจัดจําหนายรถยนตไฟฟาโฟตอน ว า ตลาดผู  ผ ลิ ต และผู  ใช ร ถยนต พลั ง งานไฟฟ า ใหญ ที่ สุ ด ในโลกคื อ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง ทางจี น เองได มี ก ารพั ฒ นารถยนต ไฟฟ า มาอย า งต อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ โฟตอน (Foton) นับเปนผูผ ลิตรถยนต ไฟฟารายใหญของจีน การเซ็นบันทึก ขอตกลงครั้งนี้ เปนการเปดตัวบริษัท อย า งเป น ทางการ เบื้ อ งต น ทาง โฟตอนจะผลิตชิ้นสวนรถยนตไฟฟา ในสวนที่ TEV ยังผลิตเองไมได แตใน อนาคตจะมีการถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ระหวาง Foton และ TEV ซึ่งจะเปนการถายทอดองค ความรูด า นการผลิตชิน้ สวนใหกบั กลุม ผูประกอบการในไทยที่รวมตัวกันจัด ตั้ ง TEV คาดว า ต อ ไปไทยจะเป น ศูนยกลางการผลิตรถยนตไฟฟาใน อาเซียน พรอมกันนี้ยังมีเปาหมายที่ จะผลิตรถยนตรุนอื่น ๆ นอกเหนือ จากรถโดยสาร ไมวาจะเปนรถยนต สวนบุคคล รถสามลอ เพื่อจําหนาย ในประเทศ และส ง ออกไปยั ง กลุ  ม ประเทศอาเซียน ภายใตแผนงานใน อีก 5 ปขางหนา “การที่รัฐบาลสนับสนุนการใช รถยนตพลังงานไฟฟา และสงเสริม การผลิตภายในประเทศ เปนแนวทาง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกทาง จะเปนนิมิตรหมายอันดีของวงการ รถยนตไฟฟา และในอนาคตคนไทย นาจะไดใชรถยนตพลังงานไฟฟาสวน บุ ค คลในราคาที่ ถู ก ลงมาก” คุ ณ สมบูรณ กลาวทิ้งทาย

11/14/16 8:47 PM


B&T#306_p6-7_Pro3.indd 7

11/14/16 9:32 PM


08

คันเร่งธุรกิจ

ค่ายรถจีนมาแรง ในป 2554 เกิดวิกฤตการณนํ้าทวม ครัง้ ใหญ ทําใหโรงงานประกอบรถใหญทกุ ยี่หอทํางานไมได คายรถจีนไดพลิกวิกฤต เป น โอกาสนํ า เข า รถใหญ ม าส ง ให ก ลุ  ม ลูกคาไดทนั ความตองการ รถจีนหลายยีห่ อ จึงไดเขามารุกตลาดเมืองไทยมากมาย แต เ มื่ อ ทุ ก อย า งเป น ปกติ ค  า ยรถ ญีป่ นุ สามารถทําการประกอบสงมอบรถให ลูกคาไดในเวลาแค 1 เดือนเทานั้น ทําให คายรถจีนมียอดจําหนายลดลงเรื่อย ๆ นอกจากนีค้ า ยรถจีนยังคงเนนทีก่ าร ขายเปนหลัก ไมสนใจการใหบริการหลัง การขายมากนัก กลุมลูกคาก็เริ่มเสียผล ประโยชนมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ไมคมุ ตนทุนทีไ่ ด ซือ้ มา เพราะรถเสียแลวไมมใี ครมาซอมให หาอะไหลมาซอมเองก็ไมมีขายอีก สงผล ให ค วามต อ งการรถใหญ จ ากจี น ลดลง เรื่อย ๆ จนบางคนคิดวารถจีนอาจถึงขั้น สูญพันธุ แตก็มีผูหักปากกาเซียน เพราะมี บริษทั แมจากประเทศจีนไดสง รถใหญยหี่ อ ตงฟง และเฉินหลง เขามาบุกตลาดรถใหญ ในเมืองไทยอยางเต็มตัว พรอมทัง้ ไดศกึ ษา วิจัย และพัฒนาการตลาดรถใหญในเมือง ไทยมาเปนอยางดีวาความตองการของ กลุมขนสงในเมืองไทยนั้นมีอะไรบาง และ สิ่งที่ตองทําใหไดก็คือเจาะความตองการ ของลูกคาใหได ตองรอดูตอไปวาอนาคต คายรถจีนคายใหญนี้ จะเปนอยางไร บรรณาธิการอาวุโส นิตยสาร BUS & TRUCK คณะผูจัดทําฝายบริหาร บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ซอยรามคําแหง 4 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท (66) 2717-2477 โทรสาร (66) 2318-4689, (66) 2717-2469 คณะที่ปรึกษา ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา, ชยาวุธ จิรธันท, ยู เจียรยืนยง พงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา, ชูชาติ สวางสําลี, ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร, คุณวรวิทย เจริญวัฒนพันธ, คุณสมชาย ทองคําคูณ ทีมงานฝายบริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ Publishing Director ฝายขายโฆษณา แผนกโฆษณา เลขาแผนกโฆษณา ฝายกองบรรณาธิการ บรรณาธิการอาวุโส หัวหนากองบรรณาธิการ ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

คุณชาตรี มรรคา คุณศุภแมน มรรคา คุณศุภวาร มรรคา คุณปยะนุช มีเมือง นัฐพล วณิชกูร นลินี ปรีชานันท บุตรตรี สงางาม

เสกสรรค ไชยเผือก พฤกษ ดานจิตรตรง ธัญพร ขันธสิทธิ์ จักรพรรดิ์ โสภา วีรศักดิ์ ประสพบุญ วิภาวรรณ คําภูเวียง ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ อรุณ เหลาวัฒนกุล สมาชิก มณีรัตน สมนึก เว็บไซต BusAndTruckMedia.com การเงิน แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มหาชน จัดจําหนาย เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ติดตอฝายขายโฆษณา โทรศัพท (66) 2717-2477 ติดตอฝายสมาชิก โทรศัพท (66) 2717-2477 ติดตอฝายกองบรรณาธิการ โทรศัพท (66) 2717-2477

B&T#306_p8-9_Pro3.indd 8

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

เอเชีย ทรัค ดันเบนซ์รุ่ง ขายดีทั้งหัวลาก-โดยสาร

เอเชีย ทรัค ดันรถใหญ่เบนซ์ทงั้ รถบรรทุกและรถโดยสารให้เป็นทีต ่ อ ้ งการของตลาดรถใหญ่อก ี ครั้ง ล่าสุดรถหัวลากรุ่น Actros 440 แรงม้า ส่งให้ลูกค้ามากถึง 10 คัน ด้านรถโดยสาร 15 เมตร ก็ส่งมอบให้รถร่วม บขส. อีก 12 คัน มั่นใจทั้งคุณภาพและบริการ ทําให้ลูกค้ากล้าลงทุน แหลงขาวระดับสูง บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด ตัวแทนจําหนายรถใหญ ยี่หอเมอเซเดส-เบนซ ประเทศเยอรมนี เปดเผยวา นับตั้งแตเดือนสิงหาคมที่ ผ า นมา ได เ ป น ตั ว แทนจํ า หน า ยของ บริษัท เมอเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด อยางเปนทางการ เพราะมีความ มั่นใจวากลุมขนสงมีความเชื่อมั่นตอรถ ใหญเมอเซเดส-เบนซ และยิ่งใหการ บริการหลังการขายเต็มรอย ตองมีกลุม ขนสงมาเปนลูกคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ ง ในช ว งแรกนั้ น ประสบป ญ หา หลายอยาง ไมวา จะเปนภาวะเศรษฐกิจ ตกตํ่า กลุมขนสงมีงานลดนอยลง จึง ทําใหมีลูกคาเปนจํานวนนอยมาก ทาง บริษัทฯ จึงไดหาทางแกปญหาดวยการ เปดอบรมใหความรูแ กหวั หนายานยนต ของกลุม ลูกคาทุกราย ซึง่ ไดรบั ความเชือ่ มั่น กับคุณ ภาพของรถใหญ เ บนซ เ พิ่ ม มากขึ้น รวมถึงยังมีกิจกรรมอื่นอีก ไมวา จะเป น การนํ า ลู ก ค า ทดสอบนั่ ง ไปส ง สินคาโดยตรง จุดหมายคือที่ สปป.ลาว รวมถึงยังมีกลุมหนึ่งวิ่งตรงไปยังจังหวัด เลย เพือ่ ใหลกู คาไดเห็นถึงประสิทธิภาพ ของรถ การประหยั ด นํ้ า มั น เชื้ อเพลิ ง รวมถึงการขับขึ้นเนินสูงไดอีกดวย จึง ทําใหกลุม ลูกคามีความมัน่ ใจสัง่ ออเดอร รุน Actros เปนจํานวนถึง 10 คันทีเดียว ดวยเปาหมายการขายที่วางไววา ในปนี้จะขายใหไดถึง 50 คัน ความหวัง ก็ใกลเคียง เพราะในชวงไตรมาส 4 ของ ป 2559 นี้ เศรษฐกิจตองดีขนึ้ ทําใหการ ขนสงทางบกก็ดีตามไปดวย ในสวนของรถโดยสารที่ดูแลดวย นัน้ ถือวาเปนขาวดีเพราะมีลกู คาซึง่ เปน รถรวม บขส. ไดตดั สินใจเครือ่ งยนตและ แชสซีสจํานวน 12 คัน เพื่อไปตอตัวถัง รถโดยสาร ขนาด 15 เมตร ไวใหบริการ กับผูโ ดยสารทีเ่ ดินทางไกล แสดงใหเห็น วากลุม ขนสงทางบกยังใหความมัน่ ใจใน คุณภาพของรถโดยสารเบนซ เมื่อรวม กับศูนยบริการของบริษัทที่มีศักยภาพ ไมวาจะเปนชาง เครื่องจักร และอะไหล ที่เตรียมพรอมไว สามารถใหบริการได ตลอด 24 ชั่วโมง กลุมลูกคาจึงกลา ลงทุนเพื่อทําใหงานขนสงกาวหนาขึ้น ดั ง นั้ น ในป จ จุ บั น นี้ จึ ง มี ค  า ยรถ

ใหญ ที่ จํ า หน า ยทั้ ง รถบรรทุ ก และรถ โดยสารของคายยุโรปอยูด ว ยกัน 4 คาย คือ คายวอลโว คายสแกนเนีย คาย

MAN และลาสุดคือคายเมอรเซเดสเบนซ ที่จะเปนทางเลือกใหมใหกับกลุม ขนสงทางบกเพิ่มมากขึ้น

รถใหญ่ญี่ปุ่น 10 เดือนแรก ขายได้ 22,658 คัน

ยอดรถใหญ่ 10 เดือน ปี 59 ขายได้ 22,658 คัน สูงกว่า ช่วงเดียวกันของปีท่แี ล้วขายได้ 21,760คัน ค่ายอีซูซุเป็นผู้นํา 11,681 คัน ตามมาด้วยฮีโน่ขายได้ 9,899 คัน อันดับสาม ฟู โซ่ 726 คัน รายงานจาก บริษัท ฮีโน มอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด ผู  ร วบรวมยอดขายรถใหญ ทุ กยี่ห อ เปดเผยวา 10 เดือนแรกตั้งแตเดือน มกราคมถึงเดือนตุลาคม 2559 มียอด ขายรวม 22,658 คั น ซึ่ ง ในช ว ง เดียวกันของปที่แลวขายได 21,760 คัน เดือนตุลาคม ป 2559 มียอดขาย รถใหญประเทศญี่ปุนจํานวน 2,361 คัน โดยยีห่ อ อีซซู เุ ปนผูน าํ ขายไดมาก ที่สุด 11,681 คัน ในชวงเดียวกันของ ปที่แลวขายได 10,616 คัน และใน เดือนตุลาคม ป 2559 ขายได 1,319 คัน อันดับสองคือฮีโน ขายได 9,899 คัน ในชวงเดียวกันของปทแี่ ลวขายได 9,127 คัน และในเดือนตุลาคม ป 2559 ขายได 1,001 คัน อันดับที่สาม คื อ ฟู โซ ขายได 726 คั น ในช ว ง

เดียวกันของปที่แลวขายได 930 คัน และในเดือนตุลาคม ป 2558 ขายได 41 คัน และรถบรรทุ ก 2-3 ตั น 10 เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ยี่หอ ทีข่ ายไดมากสุดคืออีซซู ขุ ายได 3,371 คัน ในชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว ขายได 2,478 คัน และเดือนตุลาคม ป 2559 ขายได 433 คัน อันดับที่สอง ฮีโน 10 เดือนแรกขายได 1,210 คัน ในชวงเวลาเดียวกันของปท่ีแลวขาย ได 1,108 คัน และเดือนตุลาคม ป 2559 ขายได 110 คัน อันดับสาม ฟูโซ 10 เดือนขายได 117 คัน ในชวง เวลาเดียวกันของปที่แลวขายได 73 คัน และเดือนตุลาคม ป 2559 ขาย ได 25 คัน

11/14/16 8:50 PM


คันเร่งธุรกิจ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ชัยโชติกรุ๊ป ยอดขายเกินเป้า รับเป็นที่ปรึกษาขนส่งทุกราย

ชัยโชติกรุ๊ป ทํายอดขายยาง Bandag ปี 59 เกินเป้า เพราะ เป็นที่ปรึกษาลดต้นทุนให้กับลูกค้าทุกราย ทั้งนี้เพื่ อให้กลุ่มลูกค้า เก่าเป็นลูกค้าใหม่ด้วย คุณศักรินทร ทองสุกดี กรรมการ ผูจ ดั การ บริษทั ชัยโชติรวมยาง จํากัด ผูรับหลอดอกยางรถใหญยี่หอ Bandag เปดเผยวา สําหรับป 2559 ถือวาเปนป ที่ตลาดหลอดอกยางมีความเติบโตขึ้น เปนอยางมาก โดยเฉพาะยี่หอ Bandag มียอดขายโตขึ้นเกินคาดจากปที่แลวที่ หลอไดประมาณ 3,500 เสน เพิ่มเปน 8,000 กวาเสนในปนี้ และในป 2560 ก็ ตองทําใหโตขึ้นกวาอีกเทาตัวทีเดียว สิ่ ง ที่ ทํ า ให ย อดขายโตขึ้ น ก็ เ ป น เพราะทางบริษัทฯ ไดใหคําปรึกษาใน การลดทุนเรื่องการใชงานรถใหญ ไมวา จะเปนเริม่ ตัง้ แตการใสยางใหถกู วิธี การ ใชยางใหถูกวิธี ไมวาจะเปนการวิ่ง การ จอด การออกตัว การใชความเร็ว เพราะ ทัง้ หมดจะทําใหอายุของยางยาวนานขึน้ และชวยลดคานํา้ มันเชือ้ เพลิงใหนอ ยลง “แมวาจะเปนลูกคาที่มีรถใหญอยู

เพียงไมกี่คัน ทางบริษัทฯ ก็จะเปนที่ ปรึกษาใหเหมือนกับลูกคารายใหญทุก อยาง ทั้งนี้ลูกคารายเล็กก็จะโตขึ้นเปน รายใหญได เพราะอายุของการหลอดอก ยางยาวนานถึ ง 3 ครั้ ง ทํ า ให ช  ว ย ประหยัดตนทุนไดเปนอยางมาก เทาที่ ไดทําการตลาดมาพบวาการเจาะลูกคา รายใหมนนั้ เปนสิง่ ทีย่ ากมาก แตเมือ่ ใด ที่สามารถทําไดแลว กลุมลูกคาก็จะอยู กับบริษัทยาวนานตลอดไป” แมวา ตลาดรถจีนในปจจุบนั นีจ้ ะมี ราคาเพียงเสนละประมาณ 7,000 บาท สามารถวิง่ ไดอยางนอย 1 แสนกิโลเมตร และไมสามารถนํามาหลอดอกยางใหม ได แต เ มื่ อ มาให ท างบริ ษั ท ฯ เป น ที่ ปรึกษาจะสามารถหลอดอกยางใหมได ถึง 3 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 3,500 บาท และวิง่ ไดถงึ ครัง้ ละ 1 แสนกิโลเมตร ทีเดียว

ใต้ท้องรถ ตลาดรถใหญในปหนา ตองดุเดือดขึ้นแน เพราะคายตงฟง ที่ทาง บริษทั แมไดเขามาทําตลาดเอง ทัง้ นีย้ งั มีแผนทีจ่ ะตัง้ โรงงานประกอบในไทยดวย สวนการผลิตชิน้ สวนจะเปนการรวมทุนกับทางวอลโว ทําใหมนั่ ใจไดวา ชิน้ สวนที่ ผลิตตองมีคุณภาพสูง และยิ่งผลิตเปนจํานวนมากราคาจําหนายก็ตองถูกลง สง ผลตอเนื่องไปยังราคาของรถใหญตงฟงดวย เมื่อรถใหญมาตรฐานสูงแตมีราคา จําหนายตํ่า พรอมทั้งมุงเนนในดานบริการหลังการขายและอะไหล คายรถใหญ ยีห่ อ อืน่ แมวา จะมียอดจําหนายสูงแลวก็ตอ งปรับกลยุทธใหมเพือ่ พยายามรักษา ยอดขายไวเทาเดิมใหได แบบนี้ผูบริโภคตองไดเปรียบแน คอยดูกัน  หันมาดูกันในไตรมาส 4 ของป 2559 นี้บาง เซลสก็คือแกนหลักของ คายรถใหญ เพราะมีความสนิทสนมกับเถาแกขนสงสินคาทางบกแทบทุกรายอยู แลว เมื่อบริษัทมีปญหาหรือขายไดเยอะแตมีรายไดนอย ก็ตองหาที่ทํางานใหม ซึ่งตรงกับจุดประสงคของคายรถใหญทั้งที่ทําตลาดมานานแลว และที่เพิ่งเขามา บุกตลาดใหมดว ยกลไกการตลาดทัว่ ไป ผูท มี่ ปี ระสบการณจะมีเงินเดือนสูง เพราะ สามารถสรางรายไดใหบริษทั ไดมาก จึงเปนไปไดสงู ทีว่ า ในปหนายอดขายของรถ ใหญยี่หอใหมที่เขามาบุกตลาดจะตองแยงสวนแบงการตลาดไปไดสูงแน เพราะ มีรายไดเปนสิ่งลอใจ  เมื่อพูดถึงตลาดนํ้ามันหลอลื่น ทาง ปตท. ครองมารเก็ตแชรสูงสุดใน ตลาดมาไดกวา 5 ปแลว และเพื่อเปนการรักษาแชมปในป 2560 ใหได จึงไดให ความสําคัญกับตลาดรถใหญเปนอยางมาก มีทงั้ นํา้ มันเครือ่ งตัวใหมและกลยุทธ ตาง ๆ ที่เขาถึงลูกคามากที่สุด รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอม มีบริษัทรับซื้อ นํา้ มันหลอลืน่ ทีใ่ ชแลวโดยตรง พรอมทัง้ จะขยายกลุม ลูกคารถใหญทเี่ ขาไปไมถงึ ใหรถู งึ สมรรถนะของนํา้ มันเครือ่ ง ปตท. อยางเต็มที่ แบบนีค้ า ยนํา้ มันเครือ่ งยีห่ อ อื่นตองปรับกลยุทธสูกันอีกครั้ง รถใหญทุกยี่หอคงจะมีอายุการใชงานยาวนาน ขึ้นแน 

B&T#306_p8-9_Pro3.indd 9

09

ซูเล็ค รุกตลาด GPS รถบัสเต็มตัว เจาะกลุ่มรถเมล์-รถทัวร์

ซูเล็ค แสดงศักยภาพครัง้ ใหญ่ หวังเป็นเจ้าแห่งวงการสือ่ สาร GPS ตัวจริง ล่าสุดรับติดตั้ง GPS ให้รถเมล์ ขสมก. กว่า 3,000 คัน รวมถึงรถเมล์เอ็นจีวอ ี ก ี 489 คันด้วย พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ สามารถดูหนัง ฟังเพลง และติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อรุกตลาด รถเมล์ รถทัวร์ และรถวิ่งข้ามจังหวัด

คุณเอกชัย จันทรวภิ าสวงศ ผูจ ดั การโครงการ บริษัท ซูเล็ค อินเตอร เนชัน่ แนล จํากัด เปดเผยวา ในไตรมาส 4 ของป 2559 ถือไดวาเปนปทองของ ระบบ GPS ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ถื อ ยี่ ห  อ “ไดสตาร” อยู และไดทําการเซ็นสัญญา กับทางองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เพื่อติดตั้งระบบ GPS ให กับ ขสมก. กวา 3,000 คัน ซึ่งไดรับการ ประสานงานให ทํ า การติ ด ตั้ ง ให เ สร็ จ ภายในเวลาอั นรวดเร็ ว เทา ที่ จะทําได ทัง้ นี้ เพราะประชาชนผูโ ดยสารจะไดรบั ประโยชนสูงสุด เร่งเครื่องให้ ขสมก. เป็นต้นแบบ สิ่งที่ทางบริษัทฯ ไดเตรียมติดตั้ง ระบบ GPS ใหกับทาง ขสมก. นั้น ถือ เป น แผนการใหญ ที่ จ ะนํ า ระบบการ จัดการการขนสงทางบก เริ่มจากการติด ตัง้ ระบบ GPS ใหภายในตัวรถ พรอมทัง้ บอกรายละเอียดของคนขับและคนเก็บ เงินใหผูโดยสารภายในรถทราบ สวน ตามปายรถเมลนั้นก็จะมีจอคอมพิวเตอรบอกวารถเมลที่วิ่งผานขณะนี้อยู ทีไ่ หน และจะมาถึงปายเวลาใด รวมถึงที่ อูปลอยรถของ ขสมก. ก็จะมีการปลอย รถเมลตามเวลา และในชวงเวลาเรงดวน เจาหนาทีข่ องแตละอูก จ็ ะมีการปลอยรถ กอนเวลา หากตามแตละปายรถเมลได รายงานมาวามีผูโดยสารเปนจํานวน เทาใด ตองการรถเมลเพิ่มอีกมากหรือ นอย ตรงนี้จะสามารถนําระบบ GPS ที่ ติดตั้งกับรถเมล ขสมก. เปนตนแบบได กล่องรับสัญญาณเจาะรถทัวร์ ดานความตองการของผูโดยสาร หรือผูเชารถทัวร สิ่งที่ตองการสูงสุดคือ การพักผอน ซึง่ จุดหมายสูงสุดก็คอื ทีพ่ กั ตางจังหวัด แตในระหวางการเดินทางที่

ตองใชเวลาบนรถโดยสารเปนเวลานาน ก็ตองการที่จะดูหนัง ฟงเพลง และเลน อินเตอรเน็ตกับเพื่อน ดั ง นั้ น ทางบริ ษั ท ฯ จึ ง ได เ สนอ กลองรับสัญญาณ ซึ่งสามารถดูหนัง ฟง เพลง และเลนอินเตอรเน็ตได พรอมทั้ง รั บ ประกั น ว า สั ญ ญาณจะไม ข าดหาย เพราะผูโ ดยสารในรถมีความตองการไม เหมือนกัน บางคนตองการดูหนัง บาง คนตองการฟงเพลง บางคนตองการเลน อินเตอรเน็ต รวมถึงมีที่ชารจแบตเตอรี่ มือถือบนรถใหอีกดวย ตรงนี้ ก ลุ  ม รถทั ว ร จึ ง มี ค วาม ต อ งการกล อ งรั บ สั ญ ญาณเป น อย า ง มาก เพราะเปนสิง่ ทีเ่ พิม่ ความสะดวกให กับกลุมผูโดยสารอีกทางหนึ่ง แตทาง กลุม รถทัวรกย็ งั ใหความสําคัญกับความ ปลอดภั ย และความตรงต อ เวลาอยู  เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง และลูกคา อีกกลุมหนึ่งที่ยังใหความสําคัญอยูก็คือ กลุมรถเมลวิ่งระหวางจังหวัด ซึ่งตองใช เวลาเดินทางอยางนอย 2 ชั่วโมง ดวย คนไทยมีความจําเปนตองใชมอื ถือเกือบ ทุกคน ทําใหเวลาการเดินทางอยางนอย 2 ชั่วโมง ก็ตองการการพักผอนหรือ ทําการติดตอธุรกิจอยู ทางบริษัทฯ จึง เห็นวารถเมลวงิ่ ระหวางจังหวัดก็มคี วาม สําคัญไมนอย พรอมทั้งยังถือเปนการ เพิ่มรายไดใหกับกลุมรถเมลวิ่งระหวาง จังหวัดดวย ตลาดรถโดยสารถือเปนสวนหนึ่ง ที่สรางรายไดใหแกประเทศเปนอยาง มาก สิ่งที่ผูโดยสารมีความตองการคือ การติดตอสื่อสารและการพักผอน รวม ถึงความปลอดภัยดวย ทาง “ซูเล็ค” จึง ต อ งส ง ไดสตาร เทค ให กั บ กลุ  ม รถ โดยสารเป น ทางเลื อ ก เพื่ อ เพิ่ ม สิ่ ง อํานวยความสะดวกใหแกกลุม ผูโ ดยสาร เพิ่มมากขึ้น

11/14/16 8:50 PM


10

คันเร่งธุรกิจ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

AEC เริ่มเปิดตลาดขนส่งเสรี

วอลโว่-อาร์ซีเค นําร่อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เริ่มเปิดตลาดขนส่งเสรีอย่างเป็นทางการแล้ว ค่าย วอลโว่ วางรถใหญ่ วอลโว่ และยูดี ทรัคส์ ส่งออกไปยังกลุ่ม CLMV และฟิลิปปินส์ เผย 9 เดือน แรกได้กว่า 400 คัน ตามมาด้วยค่ายอาร์ซีเค รุ่งเจริญ เข็นรถบรรทุกนํา้ มันและตัวพ่วงพื้นเรียบ ส่งไปประเทศเมียนมา เพราะสามารถทํางานได้คุ้มค่า พร้อมบินตรงไปศึกษารายละเอียดการเปิด โรงงานประกอบที่ประเทศเมียนมา คุ ณ กํ า ลาภ ศิ ริ กิ ต ติ วั ฒ น ประะธานบริ ษั ท วอลโว กรุ  ป (ประเทศไทย) จํ า กั ด ผู  ผ ลิ ต และ จําหนายรถใหญวอลโว และยูดี ทรัคส เป ด เผยว า หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท แม ประเทศสวีเดน ไดทาํ การแตงตัง้ ใหทงั้ โรงงานประกอบรถใหญวอลโวและยูดี ทรัคส เปนโรงงานหลักในทวีปเอเชีย ที่จะผลิตทั้งเพื่อจําหนายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศทั่วโลก ซึ่งในปจจุบันนี้ไดเริ่มทําการประกอบ และส ง ออกไปยั ง ต า งประเทศแล ว และในป 2559 ในชวง 9 เดือนแรกที่ ผานมา สามารถสงออกไปไดมากกวา 400 คัน ซึ่งเปนรถยูดี ทรัคส มากกวา

โดยประเทศที่สงออกอยูในอาเซียนคือ สปป.ลาว กั ม พู ช า เวี ย ดนาม และ เมียนมา รวมถึงประเทศฟลิปปนส ซึ่งมี ความตองการสูงมาก สาเหตุทตี่ ลาดตางประเทศมีความ ตองการรถใหญยดู ี ทรัคส เปนอยางมาก เนื่ อ งมาจากทุ ก ประเทศเริ่ ม มี ก าร กอสรางมากขึน้ ไมวา จะเปนถนน อาคาร สํานักงาน ทีพ่ กั อาศัย และสิง่ กอสรางอืน่ ๆ อีกมากมาย เพราะตองการทําให AEC มีความเติบโต นักลงทุนจากตางประเทศ จะนําเงินเขามาลงทุนเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ตรง กับการที่ทาง บริษัทฯ ไดเปดตัวรถใหญ ยูดี ทรัคส เมื่อปลายปที่แลว โดยจะมี การนํารถแตละรุนมาใสตัวถังของงานที่

ตรงกับคุณภาพของรถ อยางเชน รถ มิกเซอร รถดัมพ รถบรรทุกนํ้ามัน รถ ขนสงสินคา และอื่น ๆ โดยเนนไปที่รถ ใหญเพื่อการกอสรางเปนหลัก “อยางในการทดสอบรถใหญยูดี ทรัคส ที่เหมาะกับการใชงานในเหมือง แร ไดเปดทําการทดสอบจริงทีเ่ หมืองใน จังหวัดสระบุรี โดยไดเชิญทั้งตัวแทน จํ า หน า ยและผู  ป ระกอบการขนส ง ใน ประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปน CLMV ทีเ่ ปนกลุม ลูกคาหลัก ไดมาเห็นคุณภาพ ของรถวาเมื่อใชงานจริงที่หนักตลอด เวลา สามารถเดินหนาไดอยางสบาย ซึง่ ในสวนนี้เองก็ทําใหมียอดการสงออก เพิ่มมากขึ้นไปดวย”

ตันจงฯ ประกาศค่ายโฟตอนยังอยู่

บ.แม่ เข้ามาหวังทําตลาดปิกอัพ

ตันจงฯ มั่นใจยังทํารถใหญ่โฟตอนอยู่ ที่บริษัทแม่เข้ามาตั้ง สาขาในเมืองไทยมุง่ ทําแต่รถเล็ก มีเป้าหมายให้ปก ิ อัพเป็นแกนนํา ส่วนรถใหญ่ยูดี และฟู โซ่ เป็นบทเรียนที่ต้องจดจํา

แหล ง ข า วระดั บ สู ง บริ ษั ท โฟตอน ทรัค (ประเทศ) จํากัด ใน เครือ ตันจง อินเตอรเนชั่นแนล เปด เผยวา เพื่อเปนการตอบขอสงสัยให กับกลุม ลูกคาทีท่ าํ การสอบถามเขามา วาทางบริษัทฯ ยังจําหนายรถใหญ โฟตอนตอไปหรือไมนั้น สาเหตุเปน เพราะทางบริษัทแมประเทศจีนไดเขา มาตั้งบริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งหมายถึงจะ ทํ า การจํ า หน า ยรถใหญ โ ฟตอนทุ ก ประเภทดวยหรือไม สําหรับคําตอบนี้ ผูบริหารของ บริษัทแมไดเขามาทําการประชุมกับ ทาง ตันจง อินเตอรเนชั่นแนล เมื่อ

B&T#306_p10-11_Pro3.indd 10

ประมาณ 4 เดือนทีผ่ า นมา ซึง่ ไดแจงราย ละเอียดตาง ๆ ใหทางบริษัทฯ ทราบ เปนที่เรียบรอยแลว วาทางบริษัทสาขา จะเขามาทําตลาดในไทยในประเภทของ 6 ลอเล็ก รถตู และรถปกอัพ โดยจะให ความสํ า คั ญ กั บ รถป ก อั พ เพราะเป น ตลาดใหญ และมีชองวางที่จะสามารถ เขามาชิงสวนแบงการตลาดได ซึ่งจะ ทํ า การเป ด ตั ว เป น ครั้ ง แรกในงาน MOTOR EXPO 2016 ทีจ่ ะมีขนึ้ ในเดือน ธันวาคมศกนี้ สวนทางบริษัทฯ มีปจจัยสงเสริม อยู  ห ลายประการ ไม ว  า จะมี โรงงาน ประกอบรถใหญโฟตอนในเมืองไทย มี ดีลเลอรอยูท วั่ ประเทศมากกวา 10 แหง

พรอมทัง้ ยังมีศนู ยบริการเร็วมากกวา 80 แหงทั่วประเทศอีก จึงสรางความ มั่ น ใจว า ทางบริ ษั ท แม จ ะยั ง ให ทํ า ตลาดในเมืองไทยตอไป โดยมีความ ตองการบอกมาใหทราบเปนนัย ๆ วา ควรจะทํายอดขายในตลาดขนสงให ไดมากกวาเดือนละ 20 คัน ที่ทําได อยูในปจจุบันนี้ และบทเรียนของบริษัทฯ ที่ทั้ง รถใหญยหี่ อ ยูดี และรถใหญยหี่ อ ฟูโซ ซึง่ สามารถทํายอดขายไดเปนจํานวน มากเกินกวาที่คาดหวังไว และกอนที่ จะหม ดสั ญ ญ าก ารเป น ผู  แ ท น จําหนายอยางเปนทางการ ทางบริษทั แมก็ไมตอสัญญาให และดึงรถใหญ ยี่หอดังกลาวไปทําการจําหนายเอง ซึ่งบทเรียนนี้ตองนํามาใชกับรถใหญ โฟตอนที่ยังจําหนายอยู โดยในเวลา อันสั้นนี้ก็ตองทํายอดขายใหไดมาก ที่สุด สวนระยะกลาง และระยะยาวก็ ตองดูบทสรุปอีกทีวา จะออกมาในรูป แบบใด ซึ่งจะตองออกมาเปนผลดี ที่สุดตอทั้ง 2 ฝาย

ในสวนของรถใหญยูดี ทรัคส ที่สง ออกไดมากสุดเปนรุน 8 ลิตร เพราะใน กลุมประเทศ CLMV จะบรรทุกไดนอย กวาในเมืองไทย และสภาพถนนก็ยัง ขรุ ข ระเป น อย า งมาก จึ ง ไม ต  อ งใช ความเร็วมากนัก ทัง้ นีก้ อ นทีจ่ ะทําตลาด ในประเทศใดก็ตองศึกษาความตองการ ของตลาดในประเทศนัน้ เปนอยางดีกอ น เสมอ สําหรับโรงงานประกอบทั้งวอลโว และยู ดี ทรั ค ส นั้ น ก็ จ ะมี ไ ลน ก าร ประกอบทั้ ง พวงมาลั ย ซ า ยและพวง มาลัยขวาแยกจากกันอยางชัดเจน หาก ตลาดในประเทศที่ใชพวงมาลัยขวามี ความตองการสูงก็จะเรงการประกอบให มากขึน้ เหมือนกับรถพวงมาลัยซายทีใ่ ช ในกลุมประเทศอาเซียน เมื่อมีความ ตองการมากขึน้ ก็จะใหเครือ่ งจักรทํางาน เพิ่มมากขึ้น เปนไปตามความตองการ ของตลาด ส ว นยอดจํ า หน า ยในประเทศ ตั้งแตเดือนมกราคม-กันยายน 2559 ที่ ผานมา สามารถทํายอดจําหนายไดรวม ประมาณ 900 คัน แบงเปนรถใหญยูดี ทรัคส 530 คัน และที่เหลือเปนรถใหญ วอลโว เนือ่ งจากตลาดในไตรมาส 4 ของ ปนี้ จะมีการกอสรางเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ตรง กั บ ความถนั ด ของรถใหญ ยู ดี ทรั ค ส ตลาดกอสรางจึงมีความตองการสูงขึ้น สวนทางดาน บริษัท อารซีเค รุงเจริญ จํากัด ผูดําเนินธุรกิจตอตัวถัง รถบรรทุ ก รายใหญ ได เ ริ่ ม ทํ า การ ประกอบรถบรรทุกนํา้ มันจํานวน 15 คัน และรถพวงพื้นเรียบอีกจํานวน 45 คัน สงไปใหลูกคาที่ประเทศเมียนมา ตั้งแต เมื่ อ ต น ป ที่ ผ  า นมา หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด ติดตามผลมาตลอดวาสามารถทํางาน ขนสงไดดีตรงความตองการของลูกคา หรือไม ซึ่งคําตอบที่ไดสรางความพึง พอใจให อ ย า งมาก เพราะสามารถ ทํางานหนักไดโดยไมตอ งซอมแซมใด ๆ นอกจากนี้ ยังไดมีการพูดคุยถึง การรวมทุนกัน เพื่อการกอสรางโรงงาน ประกอบตั ว ถั ง รถบรรทุ ก ที่ ป ระเทศ เมียนมา เพราะจะชวยลดตนทุนคาใช จายไดเปนอยางมาก รวมถึงทําใหการ ส ง มอบให ลู ก ค า ก็ เ ป น ไปในเวลาอั น รวดเร็ว ซึง่ ขณะนีไ้ ดทาํ การศึกษาและเรง พิจารณาในเรื่องนี้อยางเรงดวน เพื่อให ทันกับความเติบโตของตลาดกอสรางใน ประเทศเมียนมา

11/14/16 8:53 PM


กดแตร

ตัวเลขเพื่ อขนส่งรุ่ง อาจารยนภัทร ปนเหนงเพชร Facebook : ปอ นางฟาเลขลิข�ต

กรมการขนส่งฯ จอมเอาเปรียบ? หากพู ดถึง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ถือว่า เป็นหน่วยงานของทางราชการที่ให้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากกับ ประชาชน แต่ก็ยังมีข้อเสียที่มองไม่เห็นถึงรายรับ-รายจ่าย ของ กลุ่มขนส่งที่เป็นผู้ดูแล เอาผลประโยชน์ก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกัน เริม่ กันทีเ่ รือ่ งทีค่ อยดูแลประชาชน ผูใชรถใชถนนกันกอน กอนที่รถยนต รุน ใหมและรถใหญจะวิง่ บนทองถนนได นั้น ตองมีการตรวจตรารายละเอียด ตาง ๆ ทั้งตัวรถวามีคุณสมบัติตรงตาม ขอกําหนดหรือไม ไมวาจะเปนขนาด เครื่ อ งยนต จํ า นวนที่ นั่ ง จํ า นวนล อ รถยนตท่ีตองมีลออะไหลประกอบดวย ปริ ม าณการปล อ ยก า ซคาร บ อนได ออกไซดจากเครื่องยนตสูอากาศ สวนรถยนตและรถใหญที่ใชงาน แลวก็ตองมีการตออายุปายทะเบียน ประจําปเพื่อวิ่งบนถนนตอได ซึ่งมูลคา ของการต อ อายุ ป  า ยทะเบี ย นนั้ น สู ง มหาศาลที เ ดี ย ว เฉลี่ ย ทั้ ง ประเทศจะ หาเงินเขารัฐบาลไดมากกวา 1 หมืน่ ลาน บาทที เ ดี ย ว ซึ่ ง ถื อ ว า เป น หน ว ยงาน ราชการที่ ห าเงิ น ให รั ฐ บาลได อ ย า ง มหาศาล สวนในขอเสียนั้น ก็มีใหเห็นอีก มากมายหลายเรื่ อ ง อย า งเช น การ ออกแบบรถโดยสารนั้น ก็ตองตอตัวรถ ใหเรียบรอยกอนถึงจะยื่นแบบใหไดรับ การอนุมัติ ถือเปนประเทศเดียวในโลก ที่ทําเชนนี้ เพราะในประเทศที่พัฒนา แลวจะตองนําโครงสรางของรถโดยสาร ที่จะใหอูตอทําการประกอบเสนอใหกับ หนวยงานกรมการขนสงทางบกกอน เพื่ อ จะได ไ ม ต  อ งมาแก ไขในภายหลั ง โดยผูป ระกอบการรถโดยสารจะตองเสีย คาพิจารณาแบบใหกับทางราชการดวย รวมถึงในอดีตตองเสียเวลารอการอนุมตั ิ แบบรถพวงทั้ง 2 เพลา และ 3 เพลา เปนเวลามากกวา 4 เดือน แตหากจาย คานํา้ รอนนํา้ ชาให ก็จะไดรบั การอนุมตั ิ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมื่อมาพูดถึงในป 2559 นี้ ตั้งแต ตนปเลย ทางกรมการขนสงทางบกไดมี ความตองการที่จะลดอุบัติเหตุบนทอง ถนนทีเ่ กิดจากรถใหญจาํ นวนมาก จึงได ออกกฎระเบียบใหรถบรรทุกที่มีขนาด ตั้งแต 6 ลอขึ้นไป และรถโดยสารทุก ประเภทจะตองมีระบบ GPS และเครือ่ ง รูดการดของคนขับ เมื่อประเมินถึงรถ ใหญที่ใชงานบนถนน พบวามีมากกวา 5 แสนคันทีเดียว เมื่อรวมราคา GPS ที่

B&T#306_p10-11_Pro3.indd 11

มีราคาเฉลี่ยเครื่องละประมาณ 1 หมื่น บาท และค า บริ ก ารรายเดื อ นอี ก ประมาณเครื่องละ 800 บาท รวมแลว เปนเงินมหาศาลทีบ่ ริษทั ผูแ ทนจําหนาย ระบบ GPS ที่ ท างกรมการขนส ง ได ทําการอนุญาตใหติดตั้งได แตก็มีบาง บริษัทที่มีราคาสูงถึงเครื่องละ 1.5 หมื่น บาท โดยบอกวามีเงือ่ นไขอยางอืน่ เสริม เขาไปอีก และทีส่ าํ คัญตองแบงใหกบั เจา หนาที่ทางราชการอีกดวย และเมื่อไมนานมานี้ทางกรมการ ขนสงทางบก ซึ่งดูแลสถานีขนสงสินคา ทั้งที่ปนเกลา จ.นครปฐม สถานีขนสง สินคารมเกลา กรุงเทพฯ และสถานี ขนสงสินคาคลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่ง ปจจุบนั นีผ้ ปู ระกอบการขนสงสินคาตาง ไดมาเชาพื้นที่ของทั้งสถานีขนสงสินคา เต็มหมดแลว เมือ่ รวมกับผูป ระกอบการ ขนสงสินคาที่ตั้งสํานักงานในเขตพุทธ มณฑลสาย 2 สาย 3 และสาย 4 ไดถูก สํานักงานเขตทวีวัฒนา ทําการไลพื้นที่ อยางหนัก เพราะเปนพืน้ ทีส่ าํ หรับทําพืช ผลการเกษตรและพักอาศัยเทานั้น ดัง นั้นการตะเวนหาพื้นที่ตั้งสํานักงานเขต ขนสงสินคา จึงเกิดขึ้นอยางเรงดวน ดวยเหตุนี้เองทางกรมการขนสง ทางบก จึงไดฉวยโอกาสปรับขึน้ ราคาคา เชาทีถ่ งึ 10% ทีเดียว จากเดิมทีข่ นึ้ ราคา เพียงปละ 1-2% เทานั้น โดยไมดูเลยวา ภาวะเศรษฐกิจเปนอยางไร ผูประกอบ การขนสงสินคามีรายไดและรายจาย สมดุลกันหรือไม หากรายใดมีเงินไมพอ จายคาเชาก็ตองยายออกไป มีเพียงแต ขนสงรายใหญที่มีฐานะดีอยูไดเทานั้น เมื่อรวบรวมขอมูล ไมวาจะเปน ขอดีหรือขอเสียมาเปรียบเทียบกันแลว ในสวนของรัฐบาลก็มองวาเปนหนวย งานที่ ส ามารถสร า งรายได เ พื่ อ นํ า มา พัฒนาประเทศไดเปนอยางมาก ในสวน ของผู  ป ระกอบการขนส ง แทบจะไม มี สวนดีเลย มีแตเอารัดเอาเปรียบไมสน ว า ใครจะมี ร ายได น  อ ยหรื อ ขาดทุ น ต อ งหาเงิ น มาจ า ยให กั บ หน ว ยงาน ราชการใหได หากหาไมไดก็ออกไปหา งานอืน่ ทํา แบบนีถ้ อื เปนเผด็จการตัวยง นั่นเอง

11

ทะเบียน 89, 98 ให้โชคดี หมายเลขทะเบียนรถซึ่งมีตัวเลขให้โชคลาภหรือวยพรให้ โชคดีนน ่ อ ้ งการของผูท ้ เ่ี ป็นเจ้าของรถหรือเถ้าแก่ ้ั ต่างเป็นทีต ขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กําลังใจ กับผู้ขับรถว่าเวลาที่เดินทางจะไม่เกิดอุบัติเหตุ พบแต่เรื่อง ดี ๆ ระหว่างการเดินทาง สําหรับความหมายของเลข 8 นั้น จะถือวาตัวเองเปนใหญ เปนเจาของ ธุรกิจ ยิ่งขับรถหรูดวยแลว ยิ่งถือวาตัวเองเปนฝายที่ถูกตองไมวาจะขับรถเลน ไหนบนถนนก็ตาม ซึ่งหมายเลข 8 นี้ ตางเปนที่ตองการของทุกคนที่ใชรถใช ถนนอยูแลว สวนหมายเลข 9 หมายถึงเปนผูมีบุญคุมครอง สามารถติดตอตางภาษา ได รวมถึงสามารถมองขามมิติได ผูที่ขับรถขนสงที่มีหมายเลขนี้จะขับรถได อยางปลอดภัยไมเกิดอุบัติเหตุ และเมื่อนํา 2 หมายนี้มารวมกันไมวาจะเปน 89, 98 ก็จะทําใหรถขนสง คันนี้สามารถขับรถไดอยางปลอดภัยไมเกิดอุบัติเหตุ สงสินคาไดตรงตอเวลา พรอมทัง้ ไมทาํ ใหเพือ่ นรวมทางเกิดอารมณเสีย เพราะไมสามารถขับรถไดอยาง คลองตัว เรียกไดวารถที่มีหมายเลขทะเบียนนี้จะมีแตขอดี ไมวาจะเปนของผู ประกอบการขนสงหรือเพื่อนรวมทาง ดังนั้นหากรถขนสงรายใดที่ไมมีหมายเลขทะเบียน 89 หรือ 98 ติดอยู หนาหรือหลังรถ ก็ใหนาํ หมายเลขนีม้ าติดคูก บั รถตลอดไปไมวา จะเปนจอดอยู เฉย ๆ หรือวิง่ เดินทางก็ตาม เพราะจะชวยนําโชคดีมาสงใหกบั ตัวคนขับ บริษทั ที่ทํางาน และเพื่อรวมถนน ไมวาจะเดินทางไปยังจังหวัดใดก็ตาม

11/14/16 8:53 PM


12

สัญญาณ

จอดป้ ายหมอชิต โดย กรมการขนสงทางบก

คมนาคม ดึงเอกชนลงทุน สร้างมอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอํา

คมนาคมจั ด สั ม มนาประเมิ น ความสนใจของภาคเอกชน โครงการทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 8 เส้นทางนครปฐม-ชะอํา คุณชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัด ตอไดไปถึงเมืองปาดังเบซาร ประเทศ กระทรวงคมนาคม กล า วว า การ มาเลเซีย ชวยกระตุน เศรษฐกิจของภาค สัมมนาครัง้ นีเ้ ปนการรับฟงความคิดเห็น ใต อํานวยความสะดวกดานการทอง ของภาคเอกชนกลุมอสังหาริมทรัพย เที่ยว และขนสงสินคา ทั้งนี้โครงการดังกลาวจะสามารถ และนักลงทุน เพื่อเสนอใหแนะความ เห็ น เกี่ ย วกั บ การก อ สร า ง เนื่ อ งจาก เปดใหภาคเอกชนยื่นขอเสนอประมูล เปนโครงการแรกที่ใหภาคเอกชนเขามา ในรูปแบบการใหเอกชนเขารวมลงทุน ลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐาน และ ในกิจการของรัฐในรูปแบบ PPP Net ไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการดานการ Cost คือ การใหภาคเอกชนเปนผูจัด ขนสงของกระทรวงคมนาคมในป 2560 เก็บรายได และแบงรายไดใหแกภาครัฐ (Action Plan) คาดวาจะลงนามการ ตามที่ไดตกลงกัน โดยปจจุบันดําเนิน กอสรางไดในป 2561 และจะเปดให การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดเสร็จทัง้ หมดและรายงานผล บริการไดในป 2565 โดยประเมิ น ว า จะมี ป ริ ม าณ กระทบสิ่งแวดลอม(EIA) ผานความเห็น รถยนตมาใชเสนทางวันละกวา 43,000 ชอบจากสํ า นั ก งานนโยบายและแผน คันในปแรก และจะเพิ่มขึ้น 3.5% ตอป ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยเสนทางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ (สผ.) แล ว ขณะนี้ ก รมทางหลวงอยู  ทางพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 8 เสน ระหวางดําเนินการออก พ.ร.ฎ.เวนคืน ทาง นครชัยศรี-นราธิวาส เมื่อเสนทาง ที่ดิน โดยโครงการมีมูลคาการกอสราง ดังกลาวกอสรางเสร็จจะสามารถเชื่อม ประมาณ 63,998 ลาน

ทล. สร้างทางเข้าโครงการหลวงห้วยนํ้าขุ่น กรมทางหลวงชนบท สนั บ สนุ น สายทางเข้ า สู่ โ ครงการ หลวง ดํ า เนิ น การโครงการก่ อ สร้ า งถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 118– ศู นย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้าขุ่น ตําบล ท่ า ก๊ อ อํ า เภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย ระยะทาง 39.753 กิ โ ลเมตร เพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หาในการเดิ น ทางของประชาชน คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดี กรมทางหลวงชนบท กลาววา โครงการ กอสรางถนนสาย ทล.118–ศูนยพัฒนา โครงการหลวงหวยนํ้าขุน ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายนัน้ เปน พืน้ ทีห่ า งไกลและมีความทุรกันดาร การ คมนาคมขนส ง เปน ไปดวยความยาก ลํ า บาก กรมทางหลวงชนบทจึ ง ได ดําเนินการสํารวจออกแบบและกอสราง เส น ทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 118-ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้า ขุ  น โดยแนวถนนเริ่ ม ต น จากถนน ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 118 กิโลเมตรที่ 110+800 (เชียงใหม-เชียงราย) แยกซายทางเขาไปบนถนนทางหลวง ทองถิน่ ทีก่ โิ ลเมตร 0+654 ซึง่ เปนจุดเริม่ ตนโครงการฯ โดยกอสรางไปตามแนว ถนนเดิมผานหมูบานตาง ๆ ไปสิ้นสุด โครงการฯ ที่ กิ โ ลเมตร 17+895 ที่ หมูบานดอยตาม ซึ่งจะเปนไปตามแนว โครงขายถนนทางหลวงชนบท ดังนี้

B&T#306_p12-13_Pro3.indd 12

ตอนที่ 1 จากบานบาหลา-ถึงบาน ปาเกี๊ยะ ระยะทาง 2 กิโลเมตร กอสราง แลวเสร็จเมื่อป 2552 ตอนที่ 2 จากบานบาหลา-ถึงบาน หวยนํ้าขุน ระยะทาง 15.035 กิโลเมตร กอสรางแลวเสร็จเมื่อป 2557 ตอนที่ 3 แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 ตอจากแยกทางหลวงหมายเลข 118 บานแมตาํ่ ไปถึงบานปงมะขามปอม นอก ระยะทาง 6.823 กิโลเมตร และ ชวงที่ 2 ตอจากตอนที่ 1 จากบานปา เกี๊ยะไปสิ้นสุดเชื่อมตอกับตอนที่ 2 ที่ บานดอยงาม ระยะทาง 15.895 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 22.718 กิโลเมตร ป จ จุ บั น การก อ สร า งในตอนที่ 3 อยู  ระหวางการกอสรางงานชั้นรองพื้นทาง และงานเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมงานกอสรางระบบระบายนํ้า คาด วาจะกอสรางแลวเสร็จประมาณเดือน เมษายน 2560 ใชงบประมาณในการ กอสรางทั้งสิ้น 189.900 ลานบาท

คมนาคม คุมเข้มรถบรรทุกนํ้าหนักเกิน จําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่น

คมนาคม สัง่ คุมเข้มห้ามนํา้ หนักรถบรรทุกเกินทัว่ ประเทศ หลัง พบถนนชนบทชํารุดมากสุด ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ คุ ณ อาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ พื้นที่ทั่วประเทศ” รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงคมนาคม ดานคุณธานินทร สมบูรณ อธิบดี เปดเผยวา พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา กรมทางหลวง (ทล.) กลาววา ตามที่ นายกรัฐมนตรี ไดสั่งการใหกระทรวง กรมทางหลวงมีนโยบายปรับปรุงเครือ คมนาคมเขมงวดในมาตรการควบคุม ขายดานชั่งนํ้าหนักถาวรและดานชั่งนํ้า ดูแลนํ้าหนักรถบรรทุกในชวงนี้ใหมาก หนักเคลือ่ นทีท่ วั่ ประเทศ โดยการบังคับ ขึน้ เนือ่ งจากพบวามีการบรรทุกนํา้ หนัก ใชกฎหมายอยางเครงครัดไมมีการผอน เกิ น ทํ า ให ถ นนเกิ ด ความเสี ย หายใน ผันใหผปู ระกอบการบรรทุกนํา้ หนักเกิน หลายพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับชวง อั น จะส ง ผลให ล ดงบประมาณในการ ที่ ผ  า นมาเป น ฤดู ฝ น ถนนมี ก ารซ อ ม ซอมบํารุงรักษาทางและลดความเสี่ยง บํารุง และอยูระหวางรอการซอมบํารุง ตออันตรายที่เกิดแกโครงสรางสะพาน หลายสาย แ ล ะ ท า ง ล อ ด โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ดื อ น ทัง้ นี้ ไดสงั่ การไปยังกรมทางหลวง พฤศจิกายน ซึ่งไดกําชับใหสถานีตรวจ (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และ สอบนํ้าหนักทั่วประเทศจํานวนกวา 70 กรมการขนสงทางบก (ขบ.) โดยบูรณา แหง บูรณาการการทํางานรวมกัน รวม การรวมกับกระทรวงมหาดไทย ตํารวจ ถึ ง จั ด ส ง เจ า หน า ที่ ชุ ด ด า นชั่ ง นํ้ า หนั ก ทหาร เพื่อใชกฎหมายบังคับอยางเขม เคลื่อนที่ไปสุมจับรถที่บรรทุกนํ้าหนัก ข น และเข ม งวดเรื่ อ งการชั่ ง นํ้ า หนั ก เกินอันจะเปนการปองปรามอีกทางหนึง่ บรรทุก ทั้งที่ดานชั่งนํ้าหนักถาวรและ โดยได มี ก ารเข ม งวดกวดขั น ผู  ดานเคลื่อนที่ ประกอบการขนสงหามใชยานพาหนะที่ “ตอนนี้พบวาถนนหลายสายทั่ว มีนํ้าหนัก นํ้าหนักบรรทุก หรือนํ้าหนัก ประเทศมีปญหาชํารุดเสียหายจากการ ลงเพลาเกินกวาทีก่ ฎหมายกําหนด หาก บรรทุกนํา้ หนักเกิน เพราะมีการขนสงทัง้ ผูใดฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน สินคาตางๆ รวมถึงหินที่มีนํ้าหนักมาก ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง ดังนั้นจะมีมาตรการแกไขปญหาในทุก ปรับ BUS & TRUCK FACT

พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

บรรทุกยื่นนอกตัวรถ ผิดกฎหมาย ผมขับรถแถวเสนพระราม 2 เจอรถบรรทุกขนของยื่นออก มาจากตัวรถคอนขางมาก ไม แนใจวาการบรรทุกเกินแบบนี้มีความ ผิดหรือไม เพราะดูแลวก็อันตรายตอ ผูรวมใชเสนทางนะครับ จาก : ธีรศักดิ์ กรมการขนสงทางบกไดกําชับ ใหผูตรวจการเขมงวด กวดขัน จับกุม รถบรรทุกที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 ที่ ก ระทํ า ฝ า ฝ น บรรทุ ก สิ่งของโดยไมมีวัสดุปด คลุมปองกัน สิ่งของบรรทุกรวงหลนอยางตอเนื่อง หากพบผูกระทําฝาฝนกฎหมายอาจ พิจารณาลงโทษตามกฎหมายขัน้ สูงสุด นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในการ ใชรถบรรทุก ยังกําชับใหผูตรวจการ

กวดขั น จั บ กุ ม รถที่ ทํ า การบรรทุ ก สิ่งของยื่นลํ้าเกินความยาวตัวรถเกิน กวาทีก่ ฎหมายกําหนดอีกดวย ซึง่ พระ ราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อนุญาตให สามารถบรรทุกสิง่ ของยืน่ ลํา้ ตัวรถได โดยดานหนายืน่ ไดไมเกิน หนารถหรือกันชน ดานขางไมเกินตัว รถปกติ ดานหลังยื่นพนตัวรถไดไม เกิน 2.50 เมตร และตองติดธงสีแดง ไวทตี่ อนปลายสุด หรือติดตัง้ สัญญาณ ไฟสีแดงในการขนสงเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยในการใชเสนทาง หากฝาฝนมีความผิด ปรับสูงสุดไม เกิน 1,000 บาท และหากเกิดอุบตั เิ หตุ จากการบรรทุกสิ่งของยื่นลํ้าออกไป จากตัวรถ อาจตองรับผิดชอบชดใชคา เสียหายตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยอีกดวย

11/14/16 8:55 PM


B&T#306_p12-13_Pro3.indd 13

11/14/16 8:55 PM


14

จอดคุย

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ตงเชิง มอเตอร์ มองประเทศไทยเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ รุกตลาดเต็มรูปแบบส่งรถ บรรทุกหัวลาก รถบรรทุกเพื่องานก่อสร้าง และรถบัส คาดหากยอดจําหน่ายตามเป้าจะขยายตลาด สู่อาเซียน พร้อมเปิดรับพันธมิตรร่วมธุรกิจเพื่อขยายตลาด Xu Ye ผูจัดการธุรกิจ บริษัท ตงเชิง มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด กลาววา ตงเชิง มอเตอร เปนผูน าํ เขา รถตงฟงมาจําหนายในประเทศไทย ซึ่งรถตงฟงในประเทศจีนนั้นขายดี เปนอันดับ 2 ของประเทศและก็มี แผนที่จะเปดตลาดไปทั่วโลก เราเอง มองวาประเทศไทยเปนประเทศที่ สําคัญในการจะทําตลาดเนื่องจาก ไทยถื อ เป น เป น ศู น ย ก ลางของ อาเซี ย นและมี ค วามพร อ มในการ ประกอบอุตสาหกรรมจําพวกยาน ยนต

ดานอะไหลที่ลูกคาหลายรายอาจ รูสึกกังวลในการสงซอม วาตองรอรถ ซอมนานเกินไปเนือ่ งจากไมมอี ะไหลนนั้ จะไมเกิดขึ้นกับทาง ตงเชิง มอเตอร เนือ่ งจากเวลาทีล่ กู คาตองการซือ้ รถทาง ตงเชิง มอเตอร จะออเดอรไปทีป่ ระเทศ จีน พรอมกันนีก้ จ็ ะนําเขาอะไหลของรถ รุนนั้นมาดวยอีก 1 ชุด เพื่อสํารองไว สํ า หรั บ การซ อ ม หรื อ หากเกิ ด กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ ต  อ งการอะไหล เ พิ่ ม ด ว นก็ สามารถสั่งใหสงมาไดภายใน 24 ชั่วโมง สําหรับรถที่ทางตงเชิง มอเตอร นําเขามาจําหนายนั้นมีรุน Dongfeng

เครือ่ งยนต 6 สูบ กําลังเครือ่ งยนตสงู สุด อยูที่ 250 กิโลวัตต ที่ 1,900 รอบตอ นาที แรงบิดสูงสุดอยูที่ 1,550 นิวตัน เมตร ที่ 1,100-1,500 รอบตอนาที มาตรฐานยูโร 3 Donfeng King Land รถหั ว ลาก 420 แรงม า เครื่ อ งยนต Dongfeng Fengshen dCi420 30 420 แรงม า เครื่ อ งยนต 6 สู บ กํ า ลั ง เครื่องยนตสูงสุดอยูที่ 303 กิโลวัตต ที่ 1,900 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,870 นิ ว ตั น เมตร ที่ 1,200 รอบต อ นาที มาตรฐานยูโร 3 ระบบเกียร 16 เกียรเดิน หนา 2 เกียรถอยหลัง และ Dongfeng

Cheng Long รถหัวลาก 400 แรงมา เครื่องยนต YC6MK400-30 400 แรงม า เครื่ อ งยนต 6 สู บ กํ า ลั ง เครือ่ งยนตสงู สุด 294 กิโลวัตต ทีแ่ รง บิดสูงสุดอยูที่ 1,800 นิวตันเมตร มาตรฐานยูโร 3 ระบบเกียร 12 เกียร เดินหนา 2 เกียรถอยหลัง ตงเชิง มอเตอร บริหารธุรกิจ โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคา เปนสําคัญ เพราะเขาใจวาธุรกิจของ ลูกคาคือผลกําไรทีส่ าํ คัญ นัน่ จึงทําให ตงเชิง มอเตอร นําเขารถที่ตรงกับ ความตองการของลูกคามาจําหนาย ในราคาที่ยอมเยา ซึ่งมั่นใจวาจะให ผลตอบแทนที่ดีกับลูกคาในประเทศ ไทยอยางแนนอน

Xu Ye นําทัพ ตงเชิง มอเตอร์

เปิดตลาดรถใหญ่ในไทย รุกกลุ่มขนส่ง/ก่อสร้าง “การที่ เราตั้ ง บริ ษั ท ตงเชิ ง มอเตอรฯ ขึ้นมาก็เพื่อสรางยอดขาย ในประเทศไทยกอน โดยจะดูวาใน แตละภาคของประเทศ ภาคไหนมี ยอดจําหนายที่ดีเราก็จะไปเปดศูนย บริการที่นั่น ซึ่งการเปดศูนยบริการ ใหม นั้ น เรามองถึ ง การร ว มเป น พันธมิตรหุน สวนกันเปนหลัก โดยผูท ี่ สนใจอยากเป น ตั ว แทนของเราก็ สามารถเขามาพูดคุยกันได ซึง่ เราหวัง วาการรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจนี้ จะชวยผลักดัน ใหยอดจําหนายรถ ตงฟงเติบโตไดอยางมาก และถือเปน การขยายตลาดที่ดีในอนาคตดวย “สิ่งสําคัญที่เราอยากบอกกับ ลู ก ค า เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจในการ เลือกใชรถตงฟงนั้นก็คือ ทางกลุม ตงฟง มอเตอรส ประเทศจีน เคยลง นามเซ็ น สั ญ ญากั บ เอบี วอลโว สวีเดน ขอตกลงรวมพัฒนาทางดาน เทคโนโลยีการผลิต และการตลาด ภายใต แ บรนด ต งฟง ในกลุ  ม รถ บรรทุ ก ขนาดกลางจนถึ ง กลุ  ม รถ บรรทุกหนัก ทําใหรถเชิงพาณิชยของ ตงฟงมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากมี ออเดอรจากทางลูกคาก็สามารถสั่ง นําเขารถไดภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน พรอมบริการหลังการขายดวย การรับประกัน 2 ป ไมจํากัดระยะ ทาง”

B&T#306_p14-15_Pro3.indd 14

ผู้ ท่ี ส นใจอยากเป็ น ตั ว แทนของเราสามารถเข้ามา พู ดคุ ย กั น ได้ ซึ่ ง เราหวั ง ว่ า การร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต ร ทางธุรกิจนี้จะช่วยผลักดัน ให้ ย อดจํ า หน่ า ยรถตงฟง เติบโตได้อย่างมาก

King Run รถหั ว ลาก 210 แรงม า เครื่ อ งยนต Cummins 210 แรงม า เครือ่ งยนต 6 สูบ กําลังเครือ่ งยนตสงู สุด อยูที่ 155 กิโลวัตต ที่ 2,500 รอบตอ นาที แรงบิดสูงสุด 750 นิวตันเมตร ที่ 1,200-1,700 รอบตอนาที มาตรฐาน ยูโร3 ระบบเกียร 6 เกียรเดินหนา 1 เกียร ถอยหลัง Dongfeng Cheng Long รถ บรรทุกเพื่องานกอสราง 340 แรงมา เครือ่ งยนต YC6MK340-30 340 แรงมา Xu Ye ผูจัดการธุรกิจ บริษัท ตงเชิง มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด

11/14/16 8:57 PM


รูกฎกอนขับ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่กําลังจะมา วันเวลาก็คงไม่ได้หมุนเร็วหรอกครับเพียงแต่เรารู้สึกว่าผ่าน ไปเร็ว บทความปลาย ๆ ปีก็จะเป็นอะไรที่เบา ๆ หน่อย ผมเขียนต้นฉบับนี้วันที่ 11 เดือน 11 หลังจาก อเมริกาเลือกตั้งประธานาธิบดีผ่านไปได้เพียงแค่ 2 วันเท่านั้นเอง

พอพู ด ถึ ง อเมริ ก าก็ อ ยากจะ บอกวาบางคนก็ชอบบางคนก็มคี วาม รูสึกที่แตกตางกันเมื่อเอยถึงอเมริกา จะอย า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง หลาย ๆ สิง่ ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับชีวติ ความเปนอยูข องเราทุกวันนีก้ แ็ ทบจะ บอกเลยวาอเมริกาอยูในตัวเราโดย เราไมรูตัว เราไปไหนก็ไปดวย นอนก็นอน ดวยกัน เขาหองนํ้าก็เขาดวยกัน กิน ขาวก็กินดวยกัน ยกตัวอยางเชนก็ มีเฟซบุค อินเตอรเน็ต อีเมลและอีก

หน า ที่ ขั บ รถบรรทุ ก จั ด ว า เป น ประเทศที่ มี ค วามทุ  ม เทพั ฒ นา สรางสรรคนวัตกรรมดานตาง ๆ แก มวลมนุษยโลกเราอยางมาก ในดาน กลับกันก็มีการกลาวถึงในดานลบวา เปนอยางนั้น อยางโนน ก็วากันไป ตามความคิ ด ของแต ล ะบุ ค คล จะ อย า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ ผมแล ว ก็ ข อ เรียนวาจะไมมกี ารกลาวถึงอเมริกาใน สวนที่ผมไมรู ไมเห็น ไมไดสัมผัส ซึ่ง ไมใชเฉพาะเพียงแตอเมริกาเทานั้น ประเทศอื่น คนอื่น ๆ ก็จะไมมีการ

การจะรูวาความจริงหรือสาเหตุที่แท จริงก็ตองมีการไตถามคนขับ ไตถาม พยานหลาย ๆ ปากหลาย ๆ คน สมมติวารถเกิดอุบัติเหตุพลิกควํ่า มี คนบาดเจ็บ มีคนเสียชีวติ คนขับไมได รับบาดเจ็บและ “หลบหนี” ใครจะรูล ะ ครับ เพราะคนขับหนีไปแลว การ เสนอขาวในบานเมืองของเราบางทีก็ แปลก ๆ ยกตัวอยางเชน กรณีหญิง สาวคนหนึ่ ง ขั บ รถชนรถคั น อื่ น ๆ หลายคัน ก็มกี ารสงสัยวากินยากลอม ปราสาท ผูที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ

B&T#306_p14-15_Pro3.indd 15

ขาวนําเสนอ เชน ถนนลื่น เบรคแตก หลับใน แมลงหวีบ่ นิ ตัดหนาอะไรพวก นัน้ ผมจะรูส กึ เฉย ๆ รับรูข า วแตยงั ไม เชื่อ 100% สมมติวา อุบตั เิ หตุรถชนตนไมรถ เละแทบจะไมมีชิ้นดีไมเหลือสภาพ ความเปนรถซอมใชงานตอไปไมได ก็ รับรูเ พียงวามีรถชนตนไม รถเสียหาย สภาพเละ คนขับเสียชีวติ สถานทีเ่ กิด เหตุที่ไหน บางอยางบางเรื่องเราไม สามารถที่จะฟนธงหรือใหนํ้าหนักวา เกิดจากโนนนี่น่ัน แตก็มีบางอยางที่ เราพอจะรับรูไดและกลาพอที่จะให นํ้าหนักฟนธงบาง ยกตัวอยางเชน ความเสียหายที่

มูลเหตุอุบัติเหตุ ปี 2559

สมมติ ว่ า อุ บั ติ เ หตุ ร ถชน ต้นไม้ รถเละแทบจะไม่มีชน ้ิ ดี ไม่เหลือสภาพความเป็น รถซ่อมใช้งานต่อไปไม่ได้ ก็ รับรู้เพี ยงว่ามีรถชนต้นไม้ รถเสียหาย สภาพเละ

หลาย ๆ อยาง ก็ลว นเกิดจากอเมริกา หรื อ แม แ ต โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ยี่ ห  อ ดั ง ราคาแพงใชแลวโกมีรสนิยมบงบอก วาเปนคนไมธรรมดา อเมริกาไมเพียง แตมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทานั้นแต เขายังมีสถาบันการเพาะบมมนุษย มากมายหลายแหง ทั้งทางดานการ แพทย การตลาด การทหาร การอาวุธ การบริหาร การดนตรี การบันเทิงและ อีกหลาย ๆ ดานไมเวนแมแตเรื่อง ของการขนสง และความรูสําหรับการพัฒนา องคกรที่ทําธุรกิจดานการขนสงและ ความรูสําหรับพัฒนาบุคลากรที่ทํา

15

แสดงความคิ ด เห็ น เพราะว า ไม ไ ด สัมผัสไดเห็นดวยตานั่นเอง อ า นิ ส ง ส  ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี อินเตอรเน็ตนี่แหละที่ทําใหผมไดมี โอกาสเจอะเจอกับเรื่องที่ผมกําลังจะ นําเสนอวันนี้ ก็หมายถึง “มูลเหตุ อุบัติเหตุ” ฟงแลวก็มีความชอบ มี ความนาสนใจ เพราะเปนการบอกถึง ความนาจะเปน ผมหมายความวาผู ทําหนาที่บันทึกสถิติอุบัติเหตุ (หนวย งานกรมตํารวจ) เขาก็ทําหนาที่เพียง เฉพาะการบันทึก สวนคนรายงานก็ ทําหนาทีร่ ายงานถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไมได ฟนธงวาสาเหตุทแี่ ทจริงเกิดจากอะไร

ยาเกี่ยวกับโรคเครียดก็ไมใชหมอ.... เปนบุคลากรดานอื่น คนเราจะเกงรู ทุกเรื่องไดอยางไร การหั ด เขี ย นตั ว หนั ง สื อ หรื อ ตัวเลขหากเริม่ ตนถูกตองตามขัน้ ตอน ตามวิธมี าตรฐานทีค่ รูบาอาจารยสอน นั่ น ก็ ย  อ มจะเขี ย นได อ ย า งถู ก ต อ ง ตอยอดไปไดหลากหลายอยาง แตถา เริ่มตนผิดก็จะมีโอกาสเขียนสวยบาง ไมสวยบาง ชาบางเร็วบางคละเคลา กันไปไมมีความแนนอน เมื่อผมเห็น ข า วอุ บั ติ เ หตุ ก็ จ ะทํ า การรั บ รู  ว  า มี ความสูญเสียเกิดขึ้น รับ รูเพีย งแค เบื้องตนสวนรากเหงาที่แทจริงหรือที่

รุนแรงรถเละก็นา จะเกิดจากความเร็ว อุ บั ติ เ หตุ รุ น แรงกั บ ความเร็ ว เป น ที่ เขาใจและพอรับรูกันไดมาแตไหนแต ไร ในยุคแรก ๆ ทีม่ รี ถยนตวงิ่ ความเร็ว ไมเกิน 10 กิโลเมตรตอชั่วโมง รถชน อะไรคนขับและผูโ ดยสารก็ไมกระเด็น ออกจากรถ พอรถพัฒนาความเร็ว มากกวาเดิม คนขับหรือผูโดยสารก็ กระเด็นออกจากรถ ก็หาทางแกไขไม ใหกระเด็นโดยใหคาดเข็มขัดนิรภัย หากเราติดตามตัวเลขก็จะพบวาเมือง ไทยของเรานั้นมีผูเสียชีวิต ณ ตน เดือนพฤศจิกายน 2559 ทะลุ 8,000 คนเรียบรอยแลว สวนผูบาดเจ็บก็ 6 แสนกวาคน เทาที่ไดเห็นรูปเห็นภาพ อุ บั ติ เ หตุ ก็ เ กิ ด ความรู  สึ ก ว า ความ รุนแรงมากกวาในอดีต มีขามเกาะ กลาง มีตกเขา มีชนตอเนื่องหลาย ๆ คัน ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่กลาว มานี้ ก็ ร วมทั้ ง รถจั ก รยานยนต ด  ว ย หากจะวาไปแลวความรุนแรงความ หนั ก หน ว งก็ ค งคล า ยๆ กั บ อาวุ ธ มวยไทยเรานั่นแหละ การออกอาวุธ ไดรนุ แรงก็สง ผลใหคตู อ สูจ กุ หรืออาจ ถึ ง ขั้ น หลั บ กลางอากาศกลางเวที ระยะเบรคหยุดของรถยนตก็ผันแปร ตามความเร็ว ระยะการมองเห็นก็ ผั น แปรตามความเร็ ว หากเราใช ความเร็วไมมาก ความรุนแรงก็นาจะ ไมมากครับ 11/14/16 8:57 PM


16

ติดเบรค

เฉลิมศักดิ์ หุนนาครินทร อุปสรรคที่สงผลใหการขนสงทางบกไมเปนหนึ่งในอาเซียน

หน่วยงานของทางราชการ ต้องทํางานร่วมกัน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะยาวนานไปถึงในอนาคตอีกด้วย ก็จะเห็นหน่วย งานต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงจะทํางานคนละด้านกัน และไม่มีการประสานรวมตัว กันได้ มุ่งเห็นแต่ผลงานของหน่วยงานที่ทําอยู่ ดูได้ง่าย ๆ จากการทํางานของกรม การขนส่งทางบกกับกรมทางหลวง ถึงแม้จะอยู่กระทรวงคมนาคมเดียวกันก็ยัง ทํางานแยกกันอย่างชัดเจน โดยหนาที่หลักของกรมทางหลวง คื อ การก อ สร า งถนนหลั ก ที่ ว่ิ ง ในทุ ก จังหวัด รวมถึงกําหนดนํ้าหนักบรรทุก ของรถใหญ ทัง้ นีเ้ พราะการกอสรางถนน จะมีมาตรฐานการรองรับนํ้าหนักที่ตอง ใชวัสดุกอสรางตาง ๆ ใหเปนไปตาม กําหนด แตทางดานกรมการขนสงทาง บกดูแลสภาพของรถทีว่ งิ่ อยูบ นถนน ให สามารถวิ่งไดอยางปลอดภัย แตดวย ความเปนจริงแลวทั้งสองหนวยงานนี้ ควรจะทํ า งานร ว มกั น เพราะเมื่ อ กอสรางถนนแลวเสร็จ ไมควบคุมใหคน ขั บ รถยนต ใช ค วามเร็ ว และนํ้ า หนั ก บรรทุกทีถ่ กู ตอง ก็จะเปนสาเหตุใหถนน หนทางพังอยางรวดเร็ว ทางรัฐบาลตอง ทุมเงินมาซอมแซมถนนอีก เปนการใช

เงินภาษีของประชานอยางไมถูกตอง หากนํ า ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (ADB) ที่อยูในการดูแลของ WORLD BANK มาเปนตัวอยาง ไมวาจะตองใช งบประมาณเทาไร มากอสรางถนนแทบ ทุกประเทศในอาเซียน เพือ่ เปนการชวย พัฒนาการขนสงใหมีมาตรฐานมากขึ้น เมื่ อ ทุ ก อย า งเรี ย บร อ ยแล ว ก็ ใ ช ง บ ประมาณอีกกอนหนึ่งเปดอบรมใหกับผู ขับรถใหญรุนเกา เพื่อใหขับรถประหยัด นํ้ามันไดมากสุด รถใหญรนุ ใหมตา งมีเทคโนโลยีสูง ชวยประหยัดนํา้ มันไดเปนอยางมาก แต สําหรับรถเกานัน้ ผานการใชงานมานาน เครื่องยนตและชิ้นสวนตาง ๆ สึกหรอ ลงไปเป น อย า งมาก จึ ง เป น สาเหตุ ที่

ทําใหตอ งใชนาํ้ มันเชือ้ เพลิงมาก งานทีไ่ ดมาแทบจะไมคมุ คา จึงไดให ผูเชี่ยวชาญดานการขับรถใหญเปนผู ฝกสอนเทคนิคการขับรถอยางถูกวิธี ซึง่ ชวยประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงในรถใหญ รุนเกาไดเปนอยางมาก อันดับตอมาก็จะรวมฝกอบรมให คนขับรถใหญมีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่ อที่ จะได ทํ า ให ก ารจราจรคล องตัว มากขึน้ ไมตดิ ขัดจากรถใหญเหมือนเดิม อีก และที่สําคัญก็จะไมเกิดอุบัติเหตุที่ ทําใหเกิดความเสียหายมาก ๆ สงผลให คนขับรถใหญกลายเปนบุคคลสําคัญ ได รับการยกยองจากประชาชนทัว่ ไป มีเงิน เดือนสูง หลายบริษัทตางแยงตัวกันไป ทํางานดวย เพราะชวยทําใหบริษัทมี

กําไรมากขึ้น เนื่องจากใชเงินทุนนอยลง ใ น ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ตั ว ใ ห  มี มาตรฐานสูงขึ้น ไมจําเปนที่จะตองเกิด จากความคิดของตัวเอง เพราะตองใช เวลานาน ไมวาจะเปนการคิดคน การ พัฒนา แตละขั้นตอนอาจจะสําเร็จหรือ ลมเหลวปะปนกัน แตการนํารูปแบบ ตาง ๆ ของงานที่เกี่ยวของมาประยุกต ใชจะไดผลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พรอมยัง ใชเงินทุนที่ตํ่าแตไดผลประโยชนสูง ไม วาจะเปนทัง้ ของตนเองและประชาชนที่ ตองดูแลดวย

แวดวงรถบัส

สิ่งที่กลุ่มรถทัวร์ต้องการ

ธุ ร กิ จ หลั ก ของรถทั ว ร์ 30 หรื อ รถ โดยสารไม่ประจําทางก็คอื การนํารถโดยสาร ที่มีมาตรฐานมาให้เอเจนซี่ หรือผู้โดยสารที่ ต้ อ งการเช่ า รถเพื่ อ เดิ น ทางไปยั ง สถานที่ ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ดังนัน ่ ด ุ ของ ้ สิง่ สําคัญทีส ธุ ร กิ จ รถทั ว ร์ ก็ คื อ รถโดยสารของบริ ษั ท นั่นเอง

สิ่งที่ธุรกิจรถทัวรตองการจากผู แทนจําหนายรถโดยสารที่ตองนํามา หาเลี้ยงชีวิต สามารถรวบรวมมาได ดังนี้ 1. ซื้อเครื่องยนตและแชสซีส ของรถโดยสารโดยไมตองดาวน หรือ ดาวนใหตํ่าที่สุดเทาที่จะเปนไปได 2. เมื่อตอตัวถังรถโดยสารเสร็จ จากอู  เ รี ย บร อ ยแล ว ถึ ง จะจ า ย เงินผอนใหกับบริษัทไฟแนนซ เพราะ หากตองผอนเปนรายเดือนเมื่อนํา

B&T#306_p16-17_Pro3.indd 16

เครื่ อ งยนต แ ละแชสซี ส  อ อกมาจาก บริษทั รถใหญกจ็ ะเปนการขาดทุนติดตอ กันหลายเดือน เพราะไมสามารถวิง่ ออก บนถนนหาเงินไดเลย 3. เมื่อซื้อเครื่องยนตและแชสซีส มาในชวงเปดตลาดใหม ๆ และซื้อเปน จํานวนมากราคาก็จะถูก แตเมื่อเวลา ผานไปคายรถใหญยี่หอนั้นสามารถทํา ตลาดไดสําเร็จ เปนที่ตองการของตลาด มากยิง่ ขึน้ ก็จะมีการปรับราคาสูงขึน้ แม กับลูกคารายแรกของตลาดก็ตาม ซึ่งสิ่ง

นี้ไมนาจะเกิดขึ้นเลย 4. ตองการใหราคาของอะไหลเปน ราคาเดียวกันตลอด เพราะในชวงโปรโมชัน่ มีการรับประกันหลังการขาย ราคา คาซอมและอะไหลกเ็ ปนราคามาตรฐาน เทากันตลอดชวงเวลาที่รับประกัน แต เมื่อหมดการรับประกันแลวราคาของ อะไหลชิ้นเดียวกันจากราคาเดิม 5,000 บาท ปรับสูงขึ้นมาถึง 10,000 บาท เปนการทํารายลูกคากันอยางชัด ๆ 5. อูซอมรถโดยสารควรจะมีเพิ่ม

มากขึ้น เพราะจากปจจุบันนี้ราคาคา ซ อ มในศู น ย บ ริ ก ารของทุ ก ค า ยรถ ใหญ มี ร าคาที่ สู ง มาก และด ว ยมี จํ า นวนรถโดยสารมากขึ้ น บนท อ ง ถนน ศูนยซอ มรถโดยสารก็ควรทีจ่ ะมี เพิ่มมากขึ้น โดยใชอะไหลแท ทั้งที่ เปนมือสองหรือของเทียมทีม่ คี ณ ุ ภาพ มาซอมใหรถโดยสารที่หมดโปรโมชัน่ การซอมแลว เพราะของดี ราคาถูก ยังเปนที่ตองการอยู ตามหลักการตลาดทั่วไปแลว ผู จํ า หน า ยสิ น ค า ก็ ต  อ งรั บ ฟ ง ความ ตองการของกลุม ลูกคาเพือ่ ทีจ่ ะไดนาํ มาปรับปรุงใหดขี นึ้ เพือ่ สรางความพึง พอใจใหกับลูกคา และสิ่งที่กลุมรถ โดยสารตองฟงก็คือผูแทนจําหนาย สามารถทําตามความตองการไดหรือ ไม ทั้งนี้ก็เพื่อใหทั้งสองฝายมีความ ตองการที่ตรงกัน ทําใหธุรกิจที่ทําอยู มี ค วามเจริ ญ รุ ด หน า ขึ้ น อย า งไม มี อุปสรรคเลย

11/14/16 9:00 PM


B&T#306_p16-17_Pro3.indd 17

11/14/16 9:00 PM


18

คบหาสมาคม

สหพั นธ์การขนส่งทาง รถบรรทุกแห่งอาเซียน (ATF)

คุณยู เจียรยืนยงพงศ ประธานสหพั น ธ ก าร ขนส ง ทางรถบรรทุ ก แหงอาเซียน เปดเผย ว า สํ า หรั บ รายละเอี ย ดของการ ประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผานมา ณ ประเทศอินโดนีเซีย มี เรื่ อ งที่ ป ระชุ ม ที่ สํ า คั ญ มาก 3 ประเด็ น ด ว ยกั น คื อ 1.จะมี ก าร วางแผนให ร ถหั ว ลากที่ บ รรทุ ก ตู  คอนเทนเนอร เมื่อวิ่งมาถึงจังหวัด ชายแดนแล ว สามารถทํ า การสั บ เปลี่ ย นหั ว กั น ระหว า งขนส ง ของ แตละประเทศได หลังจากนั้นก็ให หั ว ร ถ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ นํ า ตู  คอนเทนเนอรเขาไปสามารถลาก เขาไปในประเทศได ทั้งนี้จะสราง ความรวดเร็วใหกับการขนสงที่วิ่ง ขามประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะใน ปจจุบันนี้ แมวาหัวลากจะลากตู ค อ น เ ท น เ น อ ร  ไ ป ยั ง จั ง ห วั ด ชายแดนไดก็ตองขนยายสินคาที่ อยูในตูคอนเทนเนอรไปยังอีกตู คอนเทนเนอรของอีกประเทศหนึง่ ทําใหการขนสงเสียเวลาขึ้นอีกเปน อยางมาก และไดมปี ระเด็นคําถามขึน้ ใน ที่ประชุมวา ถาหากใหรถหัวลาก พรอมตูคอนเทนเนอรสามารถวิ่ง ขามประเทศในอาเซียนทอดเดียว จะไดหรือไม คําตอบก็คือแตละ คุณยู เจียรยืนยงพงศ ประธานสหพันธการขนสง ทางรถบรรทุกแหงอาเซียน

B&T#306_p18-21_Pro3.indd 18

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ประเทศที่ ข นส ง วิ่ ง ผ า นนั้ น จะมี ประโยชนเพียงแควิ่งผานอยางเดียว ไมไดมสี ว นไดสว นเสียระหวางวิง่ ผาน เลย ดังนั้นวิธีการแรกจะทําใหแตละ ประเทศในอาเซียนไดรับผลดี เพราะ แตละประเทศจะมีงานทํา มีรายไดเขา ประเทศมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จะตองเรง ดํ า เนิ น การให เ กิ ด ขึ้ น ได ใ นเวลาที่ รวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 2. ทุกประเทศในอาเซียนจะตอง มี โรงเรี ย นสอนขั บ รถใหญ เพราะ นอกจากคนขับรถใหญจะมีพื้นฐาน และการพัฒนาการขับรถใหสงู ขึน้ ทัง้ ยังจะชวยไมใหเกิดอุบัติเหตุบนทอง ถนนและยังทําใหเจาของธุรกิจขนสง มีตนทุนที่นอยลง เพราะคนขับชวย ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงไดเปนอยาง มาก โดยประเทศแรกที่เห็นวาจะมี การตั้งโรงเรียนสอนขับรถใหญขึ้นก็ คือ ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เนื่ อ งจากมี ร ถใหญ วิ่ ง บนท อ งถนน เปนจํานวนมาก สวนประเทศอืน่ ก็จะ ไลเรียงตามลําดับลงมา 3. การให ค วามสํ า คั ญ กั บ สิ่ ง แวดลอม ถึงแมวาจะยังเปนเรื่องที่ ไกลตั ว และใช เ วลานาน แต ท าง สหพันธฯ ก็มีแผนที่จะใหรถใหญที่วิ่ง บนถนนของประเทศต า ง ๆ ใน อาเซียน ชวยรักษาสภาพแวดลอมให ดีขึ้น ซึ่งจะรายงานรายละเอียดของ แผนการตาง ๆ ที่วางไวใหทราบอีก ครั้งหนึ่ง น อ ก จ า ก นี้ ท า ง สํ า นั ก ง า น เลขาธิการแหงอาเซียนก็ไดเขารวม ประชุมกับทางสหพันธฯ ถึง 2 ครั้ง แลว พรอมแสดงเจตนาวาจะใหการ ยอมรับสหพันธฯ เขารวมเปนสมาชิก ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริงทางสหพันธฯ ก็จะเปนทีย่ อมรับของกลุม ประเทศใน อาเซียนมากขึน้ ซึง่ ถือวาองคกรขนสง ทางบกของแตละประเทศในอาเซียน ไดใหความรวมมือกันเปนอยางดี แม จะตัง้ มาไดเพียงแคประมาณ 1 ปกวา เท า นั้ น เอง และในขณะนี้ ยั ง เหลื อ เพี ย งประเทศเดี ย วเท า นั้ น คื อ ประเทศฟลิปปนสที่ยังไมไดเขารวม เป น สมาชิ ก ของสหพั น ธ ฯ เพี ย ง ประเทศเดียวเทานัน้ คาดวาภายในป หนาทัง้ 10 ประเทศในอาเซียนจะตอง เขารวมเปนสมาชิกทั้งหมดเพื่อทําให สหพันธฯ เขมแข็งขึ้น

สมาคมพั ฒนาธุรกิจ รถร่วมบริการ

คุ ณ ฉั ต รชั ย ชั ย วิ เ ศษ ที่ ป รึ ก ษา สมาคมพัฒนาธุรกิจรถรวมบริการ เปดเผยวา หลังจากที่กรมการขนสง ทางบก กระทรวงคมนาคม ไดรับ หน า ที่ ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบรถร ว ม ขสมก. และไดมกี ารประชุมกับเจาของ รถรวมมาได 2 ครัง้ ผลสรุปออกมาวา เจ า ของธุ ร กิ จ รถร ว มบางรายได รั บ ความเดือดรอน เพราะไมมีเสนทาง ใหวิ่งเหมือนเดิม ซึ่งตนเองก็อยูใน กลุมนั้นดวย จึงไดรับความแปลกใจ วาดวยการลงทุนซื้อรถเมลติดแอร ใหม ม าหลายคั น เพื่ อ วิ่ ง รั บ -ส ง ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แตทําไมอยู ๆ จึงไมมีเสนทางใหวิ่ง เทากับเปนการลมเลิกสัมปทานวิ่งไป โดยไมแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงมีเพื่อนพันธมิตรหลาย รายไดรับเสนทางวิ่งใหม ซึ่งอยูหาง จากอูจ อดทีเ่ ปนเจาของระยะทางไกล ในการที่รถเมลรวมตองวิ่งออกจากอู เพือ่ ไปวิง่ ยังเสนทางใหม ใชเวลานาน และเสี ย ค า เชื้ อ เพลิ ง โดยไม จํ า เป น พรอมทัง้ ยังมัน่ ใจวาจะไมมกี ารยายอู จอดรถไปตั้ ง ที่ เ ส น ทางวิ่ ง ใหม แ น เพราะตองใชเงินทุนมหาศาล ประการสุดทายก็คือ มีเสนทาง วิ่งใหมใหกับรถรวมบางสายตองรับ ผิดชอบไป เมือ่ มองดูแลวเปนเสนทาง วิ่งที่ไมผานแหลงชุมชน หรือที่พัก อาศัยเลย มีแตเพียงแคถนนตัดผาน เท า นั้ น หากเป น แบบนี้ ก็ เ ท า กั บ เปนการใหรถรวมฯ บางสายตองปด ตัวไป นอกจากนี้ ท างกรมการขนส ง ทางบกบอกวาจะใหรถรวม ขสมก. วิง่ อยูในเสนทางที่จัดใหเปนเวลาเพียง แค 1 ปเทานั้น หลังจากนั้นก็จะตอง มีการประมูลเสนทางทีว่ งิ่ อยูใ หม เพือ่ เปนการเปดโอกาสใหรถรวม ขสมก. รายใหมไดวิ่งในเสนทางที่ประมูลมา ได แ ละผู  โ ดยสารจะต อ งได รั บ ประโยชนสูงสุด เห็ น ได ว  า ในการประชุ ม ทั้ ง 2 ครั้งที่ผานมา ทางกรมการขนสงทาง บก ไม ไ ด ป รึ ก ษาหารื อ กั บ บรรดา บริษัทรถรวม ขสมก. เลย ไดดําเนิน การเอง พรอมตัดสินใจแทนทั้งหมด เห็นไดจากที่ไดจางใหมหาวิทยาลัย

แหงหนึ่งทําการสํารวจเสนทางวิ่ง ของรถรวม ขสมก. กอน พรอมทั้ง จั ด วางเส น ทางการวิ่ ง ใหม ใ ห อี ก ดวย เห็นไดวาการกระทําเชนนี้ไม ไดทําอยางจริงจัง เพราะไมศึกษา ใหละเอียด ไมทราบดวยวามีบริษทั รถรวมฯ อยูกี่บริษัท และแตละ บริษัทมีจํานวนรถเมลกี่คัน เพียง แตทํางานเสร็จแลวก็ทิ้งหายไป ไม สนใจว า จะมี ผ ลเสี ย ต อ บริ ษั ท รถ รวมฯ ใดบาง ดั ง นั้ น จึ ง หวั ง ว า ก อ นที่ ก รม การขนสงทางบก จะมีมติของรถ รวมออกมาอยางไร ก็ตองเรียกผู ดําเนินการรถรวมฯ ทัง้ หมดเขารวม ประชุมดวย เพื่อที่จะไดทราบถึง ขอดีและขอเสียที่จะออกมาวามี ผลกระทบอยางไรบาง ทั้งตัวของ รถรวมและประชาชนผูโดยสาร และลาสุดไดมีกระแสขาววา ได มี ผู  ส นั บ สนุ น ให ก ระทรวง คมนาคมใชมาตรา 44 ลอยแพผู ดําเนินการรถรวม ขสมก. รายที่ หมดสัญญาไปแลวก็จะไมมกี ารตอ ให พรอมทั้งจายเงินทดแทนใหกับ รถรวมที่ยังมีสัญญาวิ่งอยู หากเปนจริงเชนนี้ตองถือวา อาจเกิดวิกฤติของรถรวม ขสมก. ขึ้นแน ไมวาจะมีหนี้สูญเกิดขึ้น มี รถเมลรว มหลายพันคันทีจ่ อดทิง้ ไว อยู  ข  า งถนน มี พ นั ก งานตกงาน มากกวา 2 หมื่นคน และผูโดยสาร ในกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลจะมี รถเมลใหใชบริการไมเพียงพอ คุณฉัตรชัย ชัยวิเศษ ที่ปรึกษาสมาคม พัฒนาธุรกิจรถรวมบริการ

11/14/16 9:03 PM


ชุมทางขนสง

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยา นึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก ขอใหถือวาการ ทําหนาที่ ไดสมบูรณ เปนทัง้ รางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวัสดีสมาชิกนิตยสาร BUS & TRUCK ทุกทานรวมถึงกลุมขนสง ทางบกทุกประเภทดวย ฉบับนี้เปน ฉ บั บ ที่ 3 0 6 ป  ก ษ  ห ลั ง เ ดื อ น พฤศจิกายน 2559 ถือวาชวงนีเ้ ปนชวง ที่ ต  า งโศกเศร า เสี ย ใจกั น เป น อย า ง มาก ที่พอหลวงของพวกเราไดเสด็จ สูสรวงสวรรคาลัย พวกเราลูก ๆ ทุก คนขอใหคําสัญญาวาจะตองทํางาน หนัก เพื่อชนะความยากลําบาก และ สามารถยิม้ ใหได เพือ่ ใหประสบความ สําเร็จตามคําที่พอหลวงไดสอนมา โดยตลอด

คุณกําลาภ ศิริกิตติวัฒน (ที่ 2 จากซาย) ประธานกรรมการ วอลโว ทรัคส ประเทศไทย ทําพิธีสงมอบรถใหแก คุณคีรินทร ชูธรรมสถิตย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ ผูจัดการ บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) หรือ KIAT ซึ่งเปนผูใหบริการขนสง เคมีภัณฑและเชื้อเพลิงพลังงานชั้นนําในประเทศไทย สั่งซื้อรถวอลโว ทรัคส รุน FM 440 เพิ่มอีก 26 คัน เพื่อรองรับงานใหมจาก ปตท. ในการขนสง CNG จากสถานีลาดหลุมแกว ไปยังจังหวัดใกลเคียงในรัศมี 60 กิโลเมตร เปนเวลานาน 3 ป

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน พรอมดวย คุณ เทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และคณะผูบริหาร เยี่ยมชมและพบปะกับเกษตรกรที่นําขาวมาจําหนายใน “โครงการรวมพลังซื้อขาวจากชาวนา” ที่สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. บจก.วีทีกรุป จํากัด จ.สระบุรี ทัง้ นี้ ชาวนาทีป่ ระสบปญหาราคาขาวตกตํา่ สามารถนําขาวสารมาจําหนายทีส่ ถานี บริการนํ้ามัน ปตท. ที่เขารวมโครงการทั่วประเทศโดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งสามารถตรวจสอบ ขอมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ PTT Contact Center และ www.pttplc.com

Ford ตอยอด Global Caring Month กับโครงการ Water Go Green



B&T#306_p18-21_Pro3.indd 19

วอลโว ทรัคส สงมอบรถ 26 คันใหเกียรติธนา

รมว.พลังงาน เยี่ยมเยียนชาวนาที่มาขายขาวที่ปม ปตท. จ.สระบุรี

หนักบรรทุก ทั้งที่ดานชั่งนํ้าหนักถาวร และดานเคลือ่ นที่ พรอมทัง้ ขอความรวม มือผูประกอบการ เชน ถนนที่จังหวัด ชลบุรี ซึ่งอยูหนาโรงโมหิน พบเกิดการ ชํารุดคอนขางมากแมมีการซอมบํารุง หลายครั้ง ซึ่งเกิดชํารุดซํ้าซากเนื่องจาก การบรรทุกนํ้าหนักเกินไปมาก

กอนอื่นขอเริ่มเรื่องการเขม งวดเรื่องนํ้าหนักรถบรรทุกกอน เมื่อ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายก รัฐมนตรี ไดสงั่ การใหกระทรวงคมนาคม เขมงวดในมาตรการควบคุมดูแลนํา้ หนัก รถบรรทุกในชวงนี้ใหมากขึ้น เนื่องจาก พบว า มี ก ารบรรทุ ก นํ้ า หนั ก เกิ น ทํ า ให ถนนเกิดความเสียหายในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ประกอบกับที่ผานมาเปนฤดู ฝน ถนนมีการซอมบํารุง และอยูร ะหวาง รอการซอมบํารุงหลายสาย  คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม รับ เรือ่ งทันทีพรอมวางมาตรการควบคุมนํา้ หนักบรรทุกเพื่อลดความเสียหายของ ถนนและลดการเกิดอุบัติเ หตุ โดยให กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวง ชนบท (ทช.) กรมการขนสงทางบก (ขบ.) บูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทย ตํารวจ ทหาร เพื่อใชกฎหมายบังคับ อยางเขมขน และเขมงวดเรื่องการชั่งนํ้า

19

ฟอรด ประเทศไทย จัดสรางระบบจัดการนํ้าพลังงานแสงอาทิตยในโครงการ Water Go Green เพื่อสงมอบใหกับโรงเรียนบานคลองนํ้าแดง ตําบลหนองไร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเปนชุมชนที่มีสภาพความเปนอยูยากลําบากและขาดแคลนนํ้าสะอาด ตั้ง อยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานฟอรด ไทยแลนด แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) ซึ่งเปนหนึ่ง ในโครงการสําคัญของกิจกรรม Ford Global Caring Month

ดาน คุณธานินทร สมบูรณ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กลาววา ตามที่กรมทางหลวงมีนโยบายปรับปรุง เครือขายดานชั่งนํ้าหนักถาวรและดาน ชั่งนํ้าหนักเคลื่อนที่ทั่วประเทศ โดยการ บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดไมมกี าร ผอนผันใหผูประกอบการในการบรรทุก นํ้ า หนั ก เกิ น อั น จะส ง ผลให ล ดงบ ประมาณในการซอมบํารุงรักษาทางและ ลดความเสี่ ย งต อ อั น ตรายที่ เ กิ ด แก โครงสร า งสะพานและทางลอด โดย เฉพาะเดือนพฤศจิกายนซึ่งไดกําชับให สถานี ต รวจสอบนํ้ า หนั ก ทั่ ว ประเทศ 

ไทยบริดจสโตน Green Hands Special : คิด ทํา ตามคําพอ

คุณยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผูจัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด พรอมดวย คณะผูบริหารบริษัทฯ นําคณะจิตอาสากวา 300 คน ไดแก ตัวแทนพนักงานบริดจสโตนและ ครอบครัว ตัวแทนองคกรภาครัฐทองถิ่น นักเรียนและชาวบานจากตาบลพุแค พรอมดวย สื่อมวลชนรวมปลูกปา (ไมใชอยู, ไมใชสอย และไมใชกิน) พรอมสรางคางสําหรับไมเลื้อย และสรางบอกักเก็บนํ้าในโครงการ Green Hands Special : คิด ทํา ตามคําพอ (ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สวน พฤกษศาสตรพุแค จังหวัดสระบุรี

11/14/16 9:03 PM


20

ชุมทางขนส่ง

จํานวนกวา 70 แหง บูรณาการการ ทํางานรวมกัน รวมถึงจัดสงเจาหนาทีช่ ดุ ดานชั่งนํ้าหนักเคลื่อนที่ไปสุมจับรถที่ บรรทุกนํ้าหนักเกินอันจะเปนการปอง ปรามอีกทางหนึ่ง โดยไดมีการเขมงวด กวดขันผูประกอบการขนสงหามใชยาน พาหนะทีม่ นี าํ้ หนัก นํา้ หนักบรรทุก หรือ นํ้ า หนั ก ลงเพลาเกิ น กว า ที่ ก ฎหมาย กําหนด ซึ่งยานพาหนะนั้นอาจทําให ทางหลวง ทางหลวงพิเศษ ทางหลวง แผนดิน และทางหลวงสัมปทานเสียหาย หากผู  ใ ดฝ า ฝ น มี โ ทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น 6 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้ง จําทั้งปรับ  ทัง ้ นี้ กรมทางหลวง โดยแขวง ทางหลวงสมุทรปราการ ไดทาํ การตรวจ สอบพบวาสะพานลอยกลับรถที่ กม. 17+220 บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข า ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ – บางวัว บริเวณคานสะพานกลับรถไดมี การเคลือ่ นตัว ทัง้ นี้ เพือ่ ความปลอดภัย ของผูใ ชทางในการขึน้ สะพานลอยกลับรถ กรมทางหลวงจึงมีความจําเปนตองหาม

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

รถบรรทุกหนัก (6 ลอ ขึน้ ไป) ขึน้ สะพาน ลอยกลับรถดังกลาว ตัง้ แตวนั ที่ 10 พ.ย. 2559 เป น ต น ไปจนกว า จะทํ า การ ซอมแซมแลวเสร็จ โดยขณะนี้ไดแจงให ผูเชี่ยวชาญมาตรวจสอบและจะดําเนิน การแก ไขต อ ไป ประชาชนสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจง เหตุตางๆ ระหวางการดําเนินการไดที่ แขวงทางหลวงสมุ ท รปราการ โทร. 0 2397 4092 ตอ 23 และ สายดวนกรม ทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือขาย ตลอด 24 ชั่วโมง)  ทางรั ฐ บาลได ทํ า การต อ สั ญ ญาอนุ มั ติ ใ ห ร ถเมล วิ่ ง บริ ก ารฟรี จํานวน 800 คัน ตอไปอีก 1 ป และจะ สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ตอ จากนั้นผูที่จะใชบริการฟรีก็ตองไดรับ อนุญาตจากทางรัฐบาลกอน เพราะได แจงฐานะทางการทํางานและทางการ เงินใหกบั ธนาคารของรัฐบาลไดรบั ทราบ เปนที่เรียบรอยแลว ตองรอดูวาจะมีคน ตัวจริงใชบริการฟรีของรถเมลจํานวนกี่ คนแน

มี ก า ร บ อ ก ก ล  า ว จ า ก กระทรวงการคลังออกมาแลววา บัตร E-Ticket ทีใ่ ชไดทงั้ รถเมล เรือดวน รถไฟ รถไฟใตดิน และรถไฟลอยฟา รวมทั้ง ระบบขนสงอื่น ๆ อีกดวย จากเดิมที่ กําหนดวาจะเปดใชไดตนป 2560 แต ด ว ยความที่ ยั ง ติ ด ขั ด อยู  ห ลายป จ จั ย ทําใหเรื่องนี้ตองเลื่อนกําหนดเวลาออก ไป คาดวาจะเริ่มใชจริงไดกลางป 2560 ซึ่งตองรอดูความแนชัดอีกครั้งแลวจะ ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  ตองขอแสดงความยินดีกับ ประชาชนอเมริกัน ที่ได คุณโดนัลด ทรัมป เปนประธานาธิบดีคนที่ 45 และ ไดตั้งความหวังใหกับคนทั่วโลกรวมถึง คนไทยที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงเปนหลัก เพราะจะใชพลังงานนํ้ามันที่ผลิตจาก เชลลออย ทําใหคนอเมริกันใชนํ้ามันที่ ผลิตไดจากภายในประเทศ และจะสงผล ใหกลุมโอเปค และนอกกลุมโอเปคที่ยัง ผลิ ต นํ้ า มั น อยู  เ ท า เดิ ม มี นํ้ า มั น เหลื อ เพราะคนที่ตองการใชรถนอยลง ดังนั้น ราคานํ้ามันสําเร็จรูปก็มีแนวโนมที่จะมี 

Pretty

ราคาลดตํ่าลงดวย ตองรอดูวาจะเปน จริงอยางที่หลายฝายคาดไวหรือไมใน ตนป 2560  ตองขอเอยถึง คุณบอย หรือ คุณจีรศักดิ์ ปญจวงศโรจน ผูบริหาร ของกูดเท็มพ ดวยบริษัทที่เปนของคน ไทย 100% ไดกอตั้งมาแลวกวา 40 ป สามารถทําใหธุรกิจเติบโตไดอยางตอ เนื่อง ไมตองพึ่งชาวตางชาติเขามารวม บริหารเลย ซึ่งก็ไดพิสูจนใหท่ัวโลกเห็น

ปักษ์หลัง

พฤศจิกายน 2559

มิชลินส่งมอบสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง จ.อํานาจเจริญ

คุณชาลิน นานา ผูอ าํ นวยการฝายสือ่ สารองคกร บริษทั สยามมิชลิน จํากัด สงมอบสนามเด็กเลน ประกอบดวย อุปกรณเครื่องเลนตาง ๆ จากยาง ในโครงการ “เสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ดอยโอกาส” ณ โรงเรียนบานโพนทอง อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานรับมอบใน พิธี

B&T#306_p18-21_Pro3.indd 20

Photo : Mthai

11/14/16 9:03 PM


ชุมทางขนส่ง

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

สินคาออนไลนทุกประเภท มีทั้งระดับ เอ็กซเพลสและมอรเอ็กซเพลสใหเลือก ประชาชนทัง้ ประเทศสามารถเลือกไดวา จะใชของ บลู แอนด ไวท หรือ บีเอส รับรองบริการถึงใจแน

สามารถทําการจําหนายไดทง้ั ในประเทศ พรอมทั้งสงออกไปยังตางประเทศอีก ดวย และลาสุดไดมีชาวตางชาติมาขอ รวมทุนดวย นี่แหละคนไทยยุค 4.0 ที่ เปนตนแบบใหคนอืน่ นําไปเลียนแบบได รั บ รองพั ฒ นาชาติ ใ ห เ ป น ประเทศที่ เจริญแลวไดแน

คนต อ มาก็ คื อ คุ ณ เอกชั ย จันทรวิภาสวงศ ผูจัดการโครงการ บริ ษั ท ซู เ ล็ ค อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํากัด ไดทําให GPS ยี่หอไดสตาร เทค เติบโตขึ้นเปนอยางมาก เมื่อบอกวาได รับงานของ ขสมก. ใหตดิ GPS ในรถเมล ทั้งหมดประมาณ 3,000 คัน หากคน ทั่วไปมองวาตองไดรับเงินมหาศาลแน แตตามความเปนจริงแลวผูท เี่ คยทํางาน ให ขสมก. จะทราบวามีรายไดมาไมมาก นัก แตสามารถตอยอดออกไปไดอกี มาก ดวยสาเหตุที่วาทํางานหนักไมมีเวลา หยุด แตคุณภาพของสินคาไมสึกหรอ สามารถทํางานหนักได ทําใหประชาชน ทั่ ว ไปซื้ อ เพื่ อ นํ า ไปใช ง านกั น อย า ง มากมายนั่นเอง  เมื่อสองเสือมาเจอกัน คุณ ปญญา เศรษฐโภคิน บอรดใหญของ บลู แอนด ไวท กับ คุณชุมพล สาย เชื้อ เจาของบีเอสขนสง ที่วางแผน เหมือนกันคือ ไดเปดแผนกขนสงสินคา ยุคใหม เหมือนกับไปรษณียไทยหรือ 

B&T#306_p18-21_Pro3.indd 21

21

ผูบริหารดับบลิวเอชเอ รับรางวัลบุคคลตัวอยางในภาคธุรกิจแหงป 2016

คุณสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รับมอบรางวัลบุคคลตัวอยางในภาคธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย ซึง่ จัดโดยมูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ตอกยํา้ ถึง การมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยมีทีมผูบริหารของดับบลิวเอชเอเขารวมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลดังกลาวดวย

กูดเยียร สานตอโครงการพัฒนาชางเทคนิคใหแกผูประกอบการ

 กอนที่จะจบก็มีขาวฝากมา จากนองกวาง หรือคุณวาสนา เสือกลิน่ ศักดิ์ รองประธานคายไอวีโก บอก วายอดขาย 10 เดือนที่ผานมา สามารถ ขายไดมากถึง 140 คัน โดยรุนที่ขายได มากสุดคือ รถหัวลาก 380 แรงมา สวน รุ  น ที่ จ ะแซงขึ้ น มาก็ คื อ รถมิ ก เซอร เครื่องยนตดีเซล 290 แรงมา สวนอีก 2 เดือนที่เหลือนี้หากโครงการเมกะโปร เจกตตาง ๆ ไดเริ่มดําเนินการขึ้นมาก เทาไร รวมถึงภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นดวย ยอดขายทั้งปก็ตองมากกวาเปาที่วางไว คือ 200 คันแน ตองคอยจับตาดูกัน  สุดทายมาอานเรื่องสั้นที่ได มาจากรายการทอลคโชวโซไซตี้ ที่ออก อากาศทางคลื่น 100.5 MHz ทุกวัน จันทร-ศุกร เวลา 21.00-23.00 น. เริ่ม เรื่องดวยการเปดสูตรทําเตาเจี้ยวหลน ในยุคที่เศรษฐกิจยังตกตํ่าอยูน้ี การทํา อาหารกินเองถือวาประหยัดสุด การทํา เต า เจี้ ย วหลนให อ ร อ ยก็ คื อ การนํ า เตาเจี้ยวมาเทนํ้าออกใหหมดกอนแลว นําไปลางนํ้า ใสเครื่องปนหรือใสครกตํา ใหละเอียด หลังจากนั้นก็นําไปใสหมอ ตั้งไฟ พรอมทั้งใสกะทิตามในปริมาณที่ พอ ๆ กัน ตอดวยการใสหมูสับ ใบ ตะไครที่ยาวเพียง 1 เซนติเมตร จํานวน พอประมาณ รวมถึงใบมะกรูด เมือ่ เดือด พอประมาณแลวก็ใสพริกสดสีเหลืองแต ต อ งหั่ น ตามลายยาวเอาเม็ ด ออกให หมดกอนแลวคอยใสลงไป แลวรอให เดือดอีกครั้งจึงนําออกมาตั้งในวงขาว เครือ่ งเคียงก็มขี มิน้ ขาว แตงกวา และผัก กะหลํ่าปลีนิดหนอย เพียงแคนี้ก็กินได ถึง 3 มื้อแลว รับรองไดวาอรอยลองไป ทํากินดูนะ พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ

กูด เยียร (ประเทศไทย) และสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) สาน ตอโครงการฝกอบรมดานเทคนิคขึ้นเปนครั้งที่ 4 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 26 - 30 กันยายน ที่ผานมา ซึ่งในปนี้ไดจัดการฝกอบรมการซอมรถยนตขั้นสูงในระดับที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค เพือ่ พัฒนาศักยภาพแรงงาน ชางซอมรถยนตในสถานประกอบกิจการ รวมถึงชางในศูนยบริการ ซอมรถยนตครบวงจร ใหมีความรู ความสามารถและทักษะฝมือแรงงานที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให ไดมาตรฐานฝมือแรงงาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคลองกับความ ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับตอการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

เฟดเอ็กซ เตรียมความพรอมนักเรียนไทย กาวสูอาชีพในอนาคต

เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส (FedEx Express) บริษทั ในเครือเฟดเอ็กซ คอรป จัดกิจกรรม “FedEx Career Camp” ซึง่ เปนกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาอาชีพ ณ ศูนย ฝกอบรมเอไอเอ กรุงเทพฯ ในปนี้ มีนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทั้งหมดจํานวน 54 คน จาก มหาวิทยาลัย 20 แหงทั่วประเทศ เพื่อเรียนรูทักษะในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง นักเรียนจะไดเรียนรูก ารเขียนจดหมายสมัครงานอยางถูกวิธี และการจําลองการสัมภาษณกบั แผนกทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายองคกร ทั้งนี้ โครงการ FedEx Career Camp เปนการ รวมมือระหวางเฟดเอ็กซ และหอการคาไทย-อเมริกัน

นิปปอนเพนต รวมมือทางวิชาการพัฒนาชางสีรถยนต

คุณทวีชยั ตังธนาวิรตุ ม ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด (คนขวา) กลุม ธุรกิจสีพน ซอมรถยนต รับมอบเกียรติบตั ร จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท รองกรรมการผูจัดการ ใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ในโอกาสที่รวมสนับสนุนอุปกรณพน ซอมสี เพื่อใชในโครงการความรวมมือทางวิชาการดานเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต แก วิทยาลัยสารพัดชาง จํานวน 10 แหงที่เขารวมโครงการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้

11/14/16 9:03 PM


22

แวะเวียน

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

สแกนเนีย แอสซิสแทนซ์ เซ็นเตอร์

ศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชม.

ค่ายรถใหญ่ สแกนเนีย เตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้าแบบครบวงจร “สแกนเนีย แอสซิสแทนซ์ เซ็นเตอร์” (Scania Assistance Center) เพิ่ มประสิทธิภาพด้านงานซ่อมบํารุง ลูกค้าเบาใจ การันตีส่งมอบรถตรงเวลา พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

คุ ณ กุ ญ ญาวั ฒ น รวยอารี ย  ผูอํานวยการฝายบริการหลังการ ขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จํากัด กลาวถึง แผนและกลยุทธการพัฒนา งานบริ ก ารหลั ง การขายว า การให บริการหลังการขาย นับเปนหนึ่งใน หั ว ใจสํ า คั ญ ที่ ส แกนเนี ย มุ  ง มั่ น ที่ จ ะ พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา พยายามใหรถของลูกคาสามารถกลับ ไปใช ง านได เ ป น ปกติ ต ามเวลาที่ กํ า หนด (Uptime) เพื่ อ ให ลู ก ค า สามารถนํารถไปใชในการประกอบ ธุรกิจไดอยางตอเนื่อง

B&T#306_p22-23_Pro3.indd 22

คุณกุญญาวัฒน รวยอารีย ผูอํานวยการฝาย บริการหลังการขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จํากัด

สํ า หรั บ บริ ก ารหลั ง การขายของ สแกนเนียนั้น เปนการใหบริการที่ครบ วงจรทั้งรถบรรทุกและรถโดยสาร ทั้งใน ดานของการใหคาํ ปรึกษาแนะนําในการ ใชงานและการบํารุงรักษารถ การตรวจ

สอบความพรอมการใชงานของรถ การ จําหนายอะไหล บริการสัญญางานซอม และบริการ โดยศูนยบริการมาตรฐาน ของสแกนเนีย มีความพรอมทั้งเครื่อง มือพิเศษที่เหมาะสมกับการซอมบํารุง และทีมชางเทคนิคผูเ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถ ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ตรวจเช็คและซอม บํารุงไดอยางถูกตองแมนยํา โดยจาก การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาทีเ่ ขา มาใชบริการทําใหทราบวา สิ่งที่สราง ความพึ่งพอใจใหกับลูกคามากที่สุด คือ การรับประกันคุณภาพงานซอม สงมอบ รถตรงเวลา และราคาที่สมเหตุผล ปจจุบัน สแกนเนีย มีศูนยบริการ

ทั่วประเทศทั้งหมด 10 ศูนยบริการ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของ ประเทศ โดยตั้งแตตนปที่ผานมามี กลุ  ม ลู ก ค า ทั้ ง รถโดยสารและรถ บรรทุกเขามาใชบริการศูนยสแกนเนีย กวา 7,000 คัน หรือ มากกวา 50 คัน ตอวัน โดยแผนกลยุทธการพัฒนา งานบริการหลังการขายที่จะเกิดขึ้น ตอไปในไตรมาส 4 ของปนี้ สแกนเนีย จะมีการจัดตั้ง สแกนเนีย แอสซิสแทนซ เซ็ น เตอร ศู น ย ช  ว ยเหลื อ ฉุกเฉินสแกนเนีย 24 ชั่วโมง โดย สแกนเนีย แอสซิสแทนซ เซ็ น เตอร ศู น ย ช  ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น สแกนเนีย 24 ชั่วโมง จะเปนผูให บริการประสานงานระหวางลูกคากับ ทีมงานชางเทคนิคชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ชัว่ โมง (Scania Assistance) ซึง่ จะ มี ร ะบบติ ด ตามงานซ อ มแบบเป น ปจจุบัน (Real Time) ทําใหลูกคา ทราบถึ ง สถานะงานซ อ มได ต ลอด เวลาผานทาง SMS โดยเจาหนาทีข่ อง ศูนยฯ จะทําหนาที่ติดตอและดูแล งานซอมตั้งแตลูกคาแจงความเสีย หายจนรถไดรับการแกไข ทําใหมั่นใจ ได ว  า รถของลู ก ค า จะไม ถู ก จอดทิ้ ง หรือไมไดรบั การดูแล มัน่ ใจวาการเปด ใหบริการ สแกนเนีย แอสซิสแทนซ เซ็ น เตอร ศู น ย ช  ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น สแกนเนีย 24 ชั่วโมง จะชวยสราง ความพึ ง พอใจให กั บ กลุ  ม ลู ก ค า ปจจุบันของสแกนเนีย และเปนอีก หนึ่งปจจัยที่จะชวยสนับสนุนใหกลุม ลู ก ค า ใหม ทั้ ง รถบรรทุ ก และรถ โดยสารหันสนใจในสแกนเนีย มากขึน้ อีกดวย

11/14/16 9:06 PM


B&T#306_p22-23_Pro3.indd 23

11/14/16 9:06 PM


24

เปรียบเทียบ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ISUZU FXZ ยอดเทคโนโล

UD QUESTER งานหนัก ไว้ใจได้ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําเข้าและจัดจําหน่าย UD Trucks รุ่น Quester เปิดตัวมาได้สักระยะแล้วกับตลาดขนส่งในบ้านเรา แต่สําหรับสินค้าของทาง ยูดี นัน ้ ไม่ใช่มีเพียงแค่ รถหัวลากเท่านั้น แต่ครอบคลุมทั้งงานขนส่ง งานกระจายสินค้า และงานก่อสร้าง สําหรับครั้งนี้จึง อยากนําเสนอรถอีกรุ่นคือ Quester Dump รถบรรทุกแบบยกเทซึ่งลักษณะของงานก็จะอยู่ท่ีใน เหมืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหมืองหินหรือเหมืองแร่

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด กับ บรรทุกความคุ้มค่าที่เหนือกว่า เพิ่มแรงม้า เ แซงทันใจ เพื่องานบรรทุกที่เหนือกว่า ทนท ผ่านมาตรฐานไอเสีย ยูโร3

ขุมกําลังมหาศาล Quester Dump มาพร อ ม เครื่องยนต UD โดยเฉพาะ GH11 370 EC01 เชื้อเพลิงดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ แถวเรียงไดเร็คอินเจ็คชั่น โอเวอรเฮด แคมชาฟท เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ระบายความร อ นด ว ยนํ้ า ระดั บ มาตรฐานไอเสียแบบ ยูโร 3 ระบบหัว ฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง Unit Injector ควบคุมดวยอิเล็คทรอนิกส ความจุ กระบอกสูบ 10,837 ซีซ.ี กําลังสูงสุดของ เครื่องยนต 370 แรงมา 273 กิโลวัตต ที่ 1,600-1,900 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,734 นิวตัน เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบ ตอนาที โครงสร้างตัวรถแข็งแกร่ง ระบบบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัย เพาเวอร ชนิ ด ปรั บ สู ง ตํ่ า และเอนได อัตราทด 24.2 ซึ่งจะสะดวกสบายมาก ขึ้ น ในถนนที่ ค  อ นข า งมี ว งเลี้ ย วจํ า กั ด สําหรับรุนนี้จะมีความแตกตางจากรุน อื่น ๆ คือมีโครงสรางที่แข็งแกรงกวา

เครื่องยนต์คุณภาพ เครื่องยนตซูเปอรคอมมอนเรล 9,839 ซีซี. รุน 6UZ1-TCC VGS Turbo ใหกําลังสูงสุดถึง 360 แรงมา 265 กิโล วัตต ที่ 2,000 รอบตอนาที ใหแรงบิดสูง ถึง 1,422 นิว-ตันเมตร ที่รอบตํ่าเพียง 1,400 รอบตอนาทีเทานั้น ลํ้าหนาดวย เทคโนโลยีใหมสุด พัฒนาเครื่องยนตให มีขนาดความจุที่เหมาะสม ใหกําลังที่ หลากหลาย เพิ่ ม แรงม า และแรงบิ ด

B&T#306_p24-25_Pro3.indd 24

ปกติเพราะโดยสภาพงานที่ตองบรรทุก แบบเต็มพิกดั สูงสุดของสมรรถนะรถอยู ที่ 25,000 กิโลกรัม เรื่องโครงสรางจึงมี ความพิเศษเสริมเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร สวนเพลาหนาแบบ รีเวอรสเอลเลียต ไอบี ม นั้ น จะต อ งรั บ นํ้ า หนั ก 8,000 กิโลกรัม เพลาหลังแบบแทนแดม ขับ เคลื่อน 2 เพลา แบบแบนโจ เพลาลอย เฟองไฮปอยด เฟองทดเดี่ยวพรอมดิฟ ล็อก รับนํ้าหนักอยูที่ 26,000 กิโลกรัม ในขณะที่ บ รรทุ ก นํ้ า หนั ก อยู  นั้ น ก็ สามารถไตทางชันไดสงู ถึง 32 องศา และ สามารถใชความเร็วในทางระนาบอยูที่ 113 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระบบกันสะเทือนเป็นเลิศ ระบบกันสะเทือนหนาแหนบแบบ พาราโบลิค พรอมโชคอัพ 2 จังหวะ และ เหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบหลายแผนอัดซอนกันจํานวน 11 แผน และเหล็กกันโคลงหลัง โดยมี ระเบรคเพือ่ ความปลอดภัยมากขึน้ แบบ ฟูลแอรเบรค วงจรแยกคูห นา-หลัง พรอม

วาลวปรับแรงดันลมเบรคตามนํา้ หนักรถ บรรทุก รวมทั้งระบบตั้งเบรคอัตโนมัติ สําหรับเบรคชวยนั้นมีเบรคไอเสียและ เบรคเครื่องยนต UD EEB เทคโนโลยีของทาง UD TRUCKS เปนที่คุนเคยกับคนไทยอยูแลววายอด เยี่ยมขนาดไหนไมวาจะเปนเครื่องยนต ความปลอดภัย และสมรรถนะ จึงปฏิเสธ ไมไดวา UD TRUCKS เปนอีกหนึ่งคาย ที่ขนสงอาแขนรับ

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพ�่มเติม

UD TRUCKS ISUZU รถบรรทุก 10 ลอ QUESTER DECA GH11 370 EC01 6UZ1-TCC 370 360 1,734/1,000-1,400 265/2,000 273/1,600-1,900 1,422-1,400 Euro 3 Euro 3

บร�ษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2021-9500 บร�ษัท บร�ษัท ตร�เพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร.0-2966-2111

11/14/16 9:08 PM


Showroom

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

รถบรรทุกหนัก

อึด ทน แกร่ง

25

DAEWOO Novus SE

บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัวรถบรรทุกใหญ 2 รุน แดวู โนวัส เอสอี (Daewoo Novus SE) และ รถผสมปูน แดวู โนวัส มิกเซอร (Daewoo Novus Mixer) ซึ่งเปนรถที่นําเขามาจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ภายใตแบรนด ทาทา แดวู คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล สําหรับ แดวู โนวัส เอสอี ใชเครื่องยนต DV-11 เปนเครื่องยนต ดีเซล แบบ 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยนํ้า พรอมระบบอัดอากาศเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ปริมาตรกระบอกสูบ 10,964 ซีซี. สงกําลังดวยเกียรธรรมดา 16 สปดเดิน หนา และ 2 เกียรถอยหลัง ใหกําลังสูงสุด 420 แรงมา ที่ 1,800 รอบตอนาที และใหแรงบิด สูงสุด 1,834 นิวตันเมตร 1,100 รอบตอนาที รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด โทร.1401 999 900

เทคโนโลยี

ส์ จํากัด กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมรถบรรทุก อีซูซุ DECA FXZ เพิ่มแรงม้า เพิ่มพลัง ให้แรงบิดมหาศาล ให้กําลังฉุดกระชากลากดีเยี่ยม เร่ง นือกว่า ทนทานเป็นเยี่ยม แต่ประหยัดนํา้ มันกว่าเดิมตามแบบฉบับอีซูซุ พร้อม

มหาศาล กําลังฉุดลากดีเยี่ยม เรงแซง ทั น ใจ เพื่ อ งานบรรทุ ก ที่ เ หนื อ กว า ทนทานเหนือชัน้ แตประหยัดนํา้ มันกวา เดิมตามแบบฉบับอีซูซุ ยอดเทคโนโลยี VGS Turbo ยอดเทคโนโลยี เทอรโบประสิทธิภาพสูง แบบ Centermounted Actuator ออกแบบใหมีชิ้น สวยนอยกวาไมซับซอน พรอมระบบ อิเล็กทรอนิกสใหมลาสุด ควบคุมการ ปรับเปลี่ยนทิศทางไอเสียที่ปะทะใบพัด เทอรไบนไดอยางละเอียดแมนยํากวา จึงรับแรงดันไอเสียไดเหมาะสมที่สุดกับ ทุ ก รอบความเร็ ว เครื่ อ งยนต ทํ า ให เทอรโบสามารถสรางแรงอัดอากาศได สูงสุดทุกรอบการทํางานของเครือ่ งยนต แมที่รอบตํ่า จึงใหแรงบิดสูงกวาทุกรอบ ความเร็ ว เครื่ อ งยนต และให พ ลั ง ต อ เนือ่ งตัง้ แตรอบเครือ่ งยนตตาํ่ จนถึงรอบ เครือ่ งยนตสงู ชวยรักษาแรงขับเคลือ่ นได ตลอดเวลา เครือ่ งยนตมปี ระสิทธิภาพดี ความทั้งแรงมาและแรงบิด

B&T#306_p24-25_Pro3.indd 25

ระบบเบรคมั่นใจ ระบบเบรคลมลวน Full Air Brake พรอมอุปกรณดักจับความชื้น Air Dryer การตอบสนองดีกวา เพิ่มความมั่นใจ ใหมทั้งเบรคมือ Parking Brake เพิ่ม ประสิทธิภาพในการเบรค ดวยการล็อค ที่ลอคูหนามั่นใจปลอดภัยกวา ป้องกันขณะเกิดอุบัติเหตุ โครงสรางหัวเกงแบบประกบปด และประตูเสริมคานเหล็กคูโ ครงสรางหัว เก ง ขนาดใหญ แ บบขึ้ น รู ป ชิ้ น เดี ย ว แข็งแกรงชวยลดความเสียหายจากการ ชนทางดานหนาและดานขาง พรอม เข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง แข็งแกร่งทนทานเหนือชั้น แชสซีสขนาดใหญ ทนทาน รับนํ้า หนักไดดเี ยีย่ ม เหมาะกับงานบรรทุกโดย แทจริง เพลาหนา-หลัง ขนาดใหญกวา รั บ นํ้ า หนั ก ได ม ากกว า พร อ มคลั ต ช ขนาดใหญ ถายทอดกําลังทีด่ ี เพลาหาม แหนบ ซูเปอร ทรันเนีย่ น ชาฟท ทนทาน แมเจองานที่หนักหนา

TATA SIGNA 2518.K

เปดตัวไปไมนานสําหรับในซีรี่ส TATA SIGNA 2518.K เปนรถบรรทุกหนักสําหรับใช งานเหมืองโดยเฉพาะ รูปรางหนาตาที่ดูดุดันมาพรอมสมรรถนะการบรรทุกสูงสุด 25 ตัน โดยขุมพลังที่เลือกใช เปนเครื่องยนตมาตรฐานระดับโลกและเปนที่รูจักกันดีในวงการ Cummins B5.9L ขนาด 6 สูบ 180 แรงมา ดูกําลังนอยไปหนอยแตก็ไมใชอุปสรรคสําหรับ การทํางานแตอยางใด มีแรงบิดตอเนื่องอยูที่ 675 นิวตันเมตร สําหรับรุนนี้จริง ๆ แลวก็นา สนใจนานํามาเปดตลาดในประเทศไทยดูบา ง แตทสี่ าํ คัญในขณะนีร้ ถจากประเทศอินเดียยัง ไม ส ามารถขยายตั ว ในขนส ง ในประเทศไทยได อ าจจะเนื่ อ งมาจากตลาดรถญี่ ปุ  น ใน ประเทศไทยโตเกินไป รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tatamotors.com

EICHER Pro 6000

หลังจากที่ Eicher ไดนําเสนอแบรนดรุนใหญอยาง Pro 8000 ไปแลวและมีมากถึง 11 ผลิตภัณฑ Eicher เปนอีกหนึ่งแบรนดรถใหญอินเดียที่กําลังทําตลาดอยูในขณะนี้ที่มีทั้ง รถบัสและรถบรรทุกที่เปดตัวรุนตาง ๆ ในงานที่นิวเดลี Eicher Pro 6000 ถือวาเปนรถรุน รองลงมา ทีไ่ ดซมึ ซับจากเทคโนโลยีวอลโวดว ยเชนกัน รองรับการบรรทุกระหวาง 16-40 ตัน มาพรอมเครื่องยนตขนาด 6 สูบ และมีความจุเครื่องยนตสองขนาด คือ 5 ลิตร และ 7.7 ลิตร มีแรงมาระหวาง 18-280 แรงมา เกียรขนาด 9 สปด สําหรับแบรนดนี้ถือวามีตัวเลือก ใหลกู คามากมายทัง้ รถบัสและรถบรรทุกจึงเปนอีกตัวเลือกทีน่ า สนใจไมนอ ยทีจ่ ะนํามาทําการ ตลาดในบานเราที่ระบบโลจิสติกสและการกอสรางกําลังเริ่มขยายตัวมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม : www.eicher.in

11/14/16 9:08 PM


26

Logistics Focus

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

กกท. สํารวจความเหมาะสม พั ฒนาธุรกิจท่าเรือบก จ.ขอนแก่น

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ลงพื้ นที่สํารวจความเหมาะสม เพื่ อพั ฒนาธุรกิจท่าเรือบก ณ จ.ขอนแก่น เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ถายสินคาทางบกสูร าง เพือ่ ขนสงไป รองผู  อํ า นวยการการท า เรื อ แห ง ยัง ทลฉ. อยางไรก็ตาม การจะเลือก ประเทศไทย (กทท.) สายบริหาร พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในการจัดตั้งทาเรือ สินทรัพยและพัฒนาธุรกิจ เปดเผย บก (Dry Port) ควรจะมี ค วาม วา กทท. ไดนําคณะผูบริหารและเจา สอดคลองกับนโยบายภาครัฐในเรื่อง หนาที่ กทท. พรอมดวยที่ปรึกษาจาก ระบบรถไฟรางคูดวย สถาบั น วิ จั ย และให คํ า ปรึ ก ษาแห ง จากการศึ ก ษาดู ง านครั้ ง นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดินทางไป จังหวัดขอนแกนเปนตัวเลือกทีม่ คี วาม รวมประชุมกับคณะกรรมการรวมภาค เหมาะสมที่สุดทั้งในดานภูมิศาสตร รัฐและเอกชน (กรอ.) คณะอนุกรรม และปจจัยสนับสนุนอืน่ ๆ อาทิ ความ การธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกส พรอมดานเศรษฐกิจ กายภาพ และ และการขนสง และผูป ระกอบการภาค อุตสาหกรรมรายใหญจงั หวัดขอนแกน รวมทั้งการสํารวจพื้นที่เปาหมายใน การดําเนินโครงการจัดตั้งทาเรือบก (Dry Port) เพือ่ สนับสนุนการใหบริการ ของทาเรือกรุงเทพ (ทกท.) และทาเรือ แหลมฉบัง (ทลฉ.) ใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน สํ า ห รั บ ก า ร จ  า ง ที่ ป รึ ก ษ า โครงการศึกษาความเหมาะสมและ ความเป น ไปได ใ นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ทาเรือบก (Dry Port) นี้ มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาวิจยั ความตองการใชบริการ ทาเรือบกเปนที่พักสําหรับสนับสนุน การใหบริการของ ทกท. และ ทลฉ. ใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สํารวจ เปนสําคัญ ตําแหนงทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสมควร ทาพระ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 20 กวาไร และ แผนพัฒนาผังเมืองในการรองรับไปสู และคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะ อยูใกลกับเขตอุตสาหกรรม มีระยะทาง มีพนื้ ทีต่ ดิ กับพืน้ ทีข่ องทหารอีกกวา 300 ภูมภิ าคอาเซียน รวมทัง้ มีสนิ คาทีเ่ ปน สมในการจัดตั้งทาเรือบก ซึ่งโครงการ ห า งจาก ทลฉ. ประมาณ 300-500 ไร มีลาน Container Yard (CY) แตขาด อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น หลั ก ได แ ก ดังกลาวไดบรรจุอยูใ นแผนยุทธศาสตร กิ โ ลเมตร และต อ งเป น ทํ า เลที่ ตั้ ง ที่ ผูใ ชบริการเนือ่ งจากไมมอี ปุ กรณและสิง่ นํ้าตาล ที่มีโรงงานผลิตที่ขอนแกนถึง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 สามารถเชือ่ มโยงกับการขนสงระบบราง อํานวยความสะดวก 2) สถานีรถไฟ 4 โรง มีกําลังการผลิต 4.0 ลานตัน/ป ขณะนีอ้ ยูใ นขัน้ ตอนการคัดเลือกพืน้ ที่ เปนอยางดี ซึง่ ผูใ ชบริการเห็นวา พืน้ ทีท่ ี่ บานไผ มีพื้นที่ติดกับชุมชน การพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีกลุม อุตสาหกรรมเบา ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งทาเรือบก มีศกั ยภาพและมีความเหมาะสมทีจ่ ะจัด โครงสรางพื้นฐานอาจทําไดลําบาก 3) คือ บริษัท พานาโซนิค จํากัด ซึ่งเปน รวมทั้งรูปแบบในการบริหารจัดการ ตัง้ ทาเรือบก 5 อันดับแรก ไดแก จังหวัด สถานีรถไฟโนนพยอม ตั้งอยูหางจาก ผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จากรายงานผลการศึกษาวิจัย ขอนแก น นครราชสี ม า พระนครศรี ถนนมิตรภาพ ประมาณ 2 กิโลเมตร เป น ต น ทั้ ง นี้ ที่ ป รึ ก ษาจะสรุ ป ผล ความต อ งการใช ท  า เรื อ บก พบวา อยุธยา (อําเภอวังนอย) นครสวรรค และ พืน้ ทีโ่ ดยรอบมีขนาดใหญเหมาะกับการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและ ทาเรือบก/ไอซีดแี หงใหมควรมีเพียงแหง พิษณุโลก พัฒนาโครงการ ปจจุบันบริษัท เอ็น ดี ความเป น ไปได ใ นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ เดียวที่สามารถเปนศูนยกลางการขน ในการนี้คณะผูบริหาร เจาหนาที่ ซี โลจิสติกส จํากัด ซึง่ เปนผูป ระกอบการ ทาเรือบก (Dry Port) ฉบับสมบูรณ ถายตูสินคาในภาคตะวันออกเฉียง กทท. และทีป่ รึกษาฯ ไดสาํ รวจพืน้ ทีเ่ ปา ขนส ง ตู  สิ น ค า ทางรถไฟในภาคตะวั น เสนอ กทท. ตอไป เหนือที่มุงเนนการใหบริการ ทลฉ. หมาย 3 แหง ไดแก 1) สถานีรถไฟ ออกเฉียงเหนือทีใ่ ช CY แหงนีเ้ ปนจุดขน

B&T#306_p26-27_Pro3.indd 26

11/14/16 9:10 PM


จากปก

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

27

ประกันภัยรถใหญ่แข่งเดือด รถใหญ ล ดไปเป น อย า งมาก กลุ  ม ประกันภัยทัง้ รายเล็กรายใหญตา งรุม ทึ้งออกแคมเปญตาง ๆ เพื่อดึงกลุม ขนสงมาซื้อประกันภัยของบริษัทตน เออีซีหนุนตลาดรถใหญ่โต คุณอานนท วังวสุ นายกสมาคม ประกันวินาศภัยไทย เปดเผยวา ตลาด ประกันรถบรรทุกแขงขันกันมานานแลว แตก็มีแค 2-3 บริษัท ที่ลุยตลาดรถใหญ มานาน แตปจจุบันมีผูเลนรายใหม ๆ เขามาเพิม่ ขึน้ สงผลใหเกิดการแขงขันกัน สูงขึ้น ถาลูกคามีจํานวนไมเพิ่มขึ้นเทาไร แตคนขายมีเพิม่ ขึน้ การจะเขาในตลาดก็ หนีไมพน ตองแขงลดเบีย้ เพิม่ คอมมิชชัน่ นําสินฯ วางเป้าปี 60 โต 10% คุณเลิศชาย ประภาศิริรัตน รอง กรรมการผูอํานวยการ บริษัท นําสิน ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ในป 2560 ไดตั้งเปาหมายวาจะเติบโต ใหไดถึง 10% เพราะจะมีกลยุทธใหม ทางการตลาดออกมาใหกลุมรถบรรทุก ไดหันมาใชประกันภัยชั้น 1 ของนําสิน ประกันภัยมากขึน้ ดวยการนําขอมูลของ ผูป ระกอบการรถบรรทุกมารวมกันวา มี ความตองการอะไรบางที่จะใหบริษัท ประกันภัยชวยดูแล และมีสงิ่ ใดบางทีไ่ ม ตองการ “เกี่ยวกับคําถามที่วา ใครควรซื้อ ประกั น ภั ย ขอแนะนํ า ว า หากจะซื้ อ ประกันภัยความรับผิดของผูขนสงควร จะเป น บริ ษั ท ประกั น ภั ย เดี ย วกั น กั บ กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคบังคับ และ พ.ร.บ. เมื่อเวลาแจงเคลมเมื่อมี อุบตั เิ หตุหรือมีความเสียหายเกิดขึน้ ก็จะ ไดแจงเพียงครั้งเดียวไมตองแจงหลาย ครั้งหลายบริษัทฯ จากประสบการณมีผู เอาประกันจํานวนมากเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ กับรถบรรทุกก็มกั จะแจงอุบตั เิ หตุเฉพาะ ประกันภัยรถยนตเทานั้น โดยลืมแจง เคลมประกันภัยความรับผิดชอบของผู ขนสงในที่เกิดเหตุทันที ซึ่งการแจงหลัง เกิดเหตุจึงมักมีปญหายุงยากตามมาใน การเรียกรองคาสินไหมทดแทนและอาจ ทําใหสินคาไดรับความเสียหายมากยิ่ง ขึ้น” วิริยะฯ ชูบริการสินไหมต่อยอด คุณสยม โรหิตเสถียร รองกรรม การผูจัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) กลาววา ตลาดประกัน ภัยรถบรรทุกนาจะแขงขันรุนแรงมากขึน้ เปนผลมาจากการเปดเออีซี ซึ่งไมใชแค รถบรรทุกแตยงั รวมไปถึงการประกันภัย ความรับผิดของผูขนสงทั้งในประเทศ และตางประเทศทีค่ ไู ปกับโลจิสติกสดว ย

B&T#306_p26-27_Pro3.indd 27

ซึ่งบริษัทตางๆ ก็มองโอกาสนี้ อีกทั้ง ระยะหลังธุรกิจรถบรรทุกมีความเสี่ยง ลดลงเนื่องจากผูประกอบการระวังมาก ขึ้น อีกทั้งหนวยงานรัฐมีการรณรงคลด อุบตั เิ หตุมากขึน้ ทําใหอบุ ตั เิ หตุเกิดนอย ลง โดยการแขงขันมี 2 เรือ่ งคือราคาและ บริการดานสินไหม สํ า หรั บ วิ ริ ย ะฯ มี น โยบายที่ จ ะ ขยายตลาดกลุม นีม้ ากขึน้ โดยบริษทั เปน เจาตลาดอยูม ฐี านลูกคาจํานวนมาก จะ ไมลงไปเลนราคาแตจะเนนดานบริการ ด า นสิ น ไหม ทดแทนโดยเฉพาะ มาตรฐานการซอมมีอูซอมรองรับทุก จังหวัด เชนเดียวกับแบบประกันหาก เปนรถบรรทุกเกาจะซือ้ ประกันชัน้ 3 แต หากเปนรถใหมจะซือ้ ชัน้ 1 เนือ่ งจากจะ มีอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส สมองกลตางๆ ซึ่งหากเสียหายมีคาซอมสูง โดยบริษัท เพิ่ ง ขยายความคุ  ม ครองกรมธรรม ประกันภัยความรับผิดของผูข นสงเขา ไป ในประเทศเพื่อนบาน อาทิ สปป.ลาว จากเดิมสิ้นสุดแคชายแดนไทย เดินหน้ารุกแผนบุกอาเซียน คุณกฤษณ หิญชีระนันทน ผูจัด การฝ า ยการตลาด บริ ษั ท วิ ริ ย ะ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ไดขยายการใหบริการ ดานประกันภัยไปยัง สปป.ลาว ดวย ความรวมมือกับบริษัท Allianz General Laos (AGL) ทั้งการรับประกันภัย และ เรื่องสินไหมทดแทน มากวา 10 ปแลว นั้ น เนื่ อ งจากการรั บ ประกั น ภั ย รถ บรรทุกในตลาดมีการขยายตัว เพราะ การเปดเสรีอาเซียน ระบบคมนาคมมี การเชื่อมตอกัน ทําใหเกิดการคาขาย ระหว า งกั น การขนส ง สิ น ค า โดยรถ บรรทุกจึงมีเพิ่มมากขึ้นตามมาดวย ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การขยายการ บริ ก ารให กั บ ผู  ป ระกอบการที่ ข นส ง สิ น ค า ไปประเทศชายแดนที่ ติ ด กั บ ประเทศไทย ลาสุด บริษัทฯ ไดลงนาม ความรวมมือกับ บริษัท Asia Insurance (Cambodia) บริษัทประกันภัยชั้นนําใน ประเทศกั ม พู ช า เพื่ อ ขยายความ คุมครองและอํานวยความสะดวกดาน การประกันภัยใหแกผูประกอบการรถ บรรทุกขนสงสินคาที่จะเขาไปสงสินคา ในประเทศกัมพูชาดวยการรับประกันภัย รถยนต แ ละสิ น ค า ภายใต ก รมธรรม ประกันภัยรถยนต และกรมธรรมประกัน ภัยความรับผิดของผูขนสงของบริษัทฯ โดยใชหลักการความรวมมือเดียวกันกับ การทําประกันภัยที่วิริยะประกันภัยเปน พันธมิตรกับ สปป.ลาว “การทําประกันภัย ปกติผปู ระกอบ การจะรูอยูแลววาจะตองประสานขอ

ขยายอาณาเขตในกรณีที่ตองเดินทาง ขามแดน ในเรื่องการดูแล กรณีรถเกิด เหตุ มีหลักการงายๆ คือ ถารถเขาเขา มาที่ เรา เราดู แ ล ถ า รถเราเข า ไปใน ประเทศเขา เขาจะเปนผูด แู ล หมดกังวล เรื่ อ งตรงนี้ ไ ปเพราะว า เราจะส ง ลิ ง ค ขอมูลไปให ลูกคาก็จะมีความรูส กึ วา ทํา ประกันกับวิรยิ ะประกันภัยแลว สามารถ ที่จะขับไปเมียนมาก็ได ไป สปป.ลาว ก็ได ไปกัมพูชาก็ได” สินมั่นคงฯ ชี้ทํากําไรยาก คุ ณ เรื อ งเดช ดุ ษ ฎี สุ ร พจน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ผูจัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํ า กั ด (มหาชน) กล า วว า การเป ด เออีซีทําใหตลาดประกันภัยรถบรรทุกมี ความนาสนใจและดึงดูดบริษัทประกัน ภัยตางๆ ไดมากขึน้ แตปญ  หาในการทํา ตลาดนี้คือ Loss Ratio รถบางกลุม บาง รหั ส อาทิ รถหั ว ลาก ยั ง มี สิ น ไหม ทดแทนสูงอยู ซึ่งทุกคนมองทุกตลาด หลายคนอยากเขามาเพื่อใหเติบโต ให ไดเบี้ยเขามาเพราะเศรษฐกิจแย แตไม ไดมองวาเบี้ยที่รับเขามาวันนี้กับ Loss ที่จะเกิดขึ้นขางหนาจะเปนอยางไรจะ กระทบกับเงินกองทุนอยางไร เราเองก็ ทํามาหลายปเปนตลาดที่ทํากําไรยาก กรุงเทพฯ รุกรถปี 1-3 สินไหมตํ่า 60% ดร.อภิ สิ ท ธิ์ อนั น ตนาถรั ต น ผูอํานวยการใหญ บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) กลาววา สาเหตุ ที่ บ ริ ษั ท ประกั น ให ค วามสนใจ ตลาดรถบรรทุกมากขึ้นนอกจากเออีซี แลว จํานวนรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย ที่ จ ดทะเบี ย นมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่องจากปที่ผานมา สอดคลองกับการ ขอสินเชื่อผานไฟแนนซตาง ๆ ที่ขยาย ตัวขึ้นมากตามการขยายตัวของธุรกิจ โลจิ ส ติ ก ส แ ละการขนส ง สิ น ค า ไปยั ง ประเทศเพือ่ นบานมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ดวย “แนวโน ม การแข งขั น ก็ มี เ พิ่ม ขึ้น จากบริษัทใหม ๆ ที่เขามาโดยเฉพาะ คายประกันรถยนตใหญ ๆ เนื่องจาก ตลาดรถเกงไมโต การแขงขันตัดราคาคง มีบา งแตไมนา จะมากเพราะ สถิตสิ นิ ไหม รถบรรทุกคอนขางผันผวน กลุม ทีจ่ ะแขง เยอะคงเปนรถใหมตั้งแต ป 1-3 เพราะ Loss Ratio คอนขางดี สถิติที่เรามีก็ตํ่า กวา 60% ถาเปนรถเกาสินไหมจะสูง กวา” แอลเอ็มจีฯ มั่นใจมีอู่ซ่อมครบ คุณไพบูลย จิรายุวฒ ั น ผูอ าํ นวย การอาวุโส ฝายสินไหมทดแทน บริษทั แอลเอ็มจีประกันภัย จํากัด (มหาชน)

กล า วว า บริ ษั ท เริ่ ม ขยายตลาดนี้ ประมาณ 1-2 ปแลวเพราะมองเห็นแนว โนมมาตั้งแตกอนเปดเออีซีนาจะเปน ตลาดที่มีโอกาสขยายได อีกทั้งตลาด กลุม นีม้ คี วามเสีย่ งลดลงเมือ่ เทียบกับใน อดี ต เนื่ อ งจากการประกอบธุ ร กิ จ รถ บรรทุกเปลีย่ นมาเปนบริษทั การบริหาร จั ด การดี ขึ้ น นํ า เทคโนโลยี เข า มาใช ติดตามรถและควบคุมพฤติกรรมคนขับ “แนวโน ม การแข ง ขั น จะสู ง ขึ้ น แนนอน แตอยาใหมากเกินไปจนขาดทุน ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันในสมาคมฯ สําหรับแอลเอ็มจีเองเราก็มีนโยบายรุก ตลาดกลุ  ม นี้ ม ากขึ้ น มุ  ง ไปที่ ก ารให บริ ก ารโดยเฉพาะความรวดเร็ ว ด า น สินไหม การซอม ปจจุบันมีอูซอมทั่ว ประเทศราว 80 แหง เชื่อวาเพียงพอที่ จะรองรับได ราคาเบี้ยก็สูไดระดับหนึ่ง” ขนส่งเลือกประกัน ที่สมเหตุสมผล คุณศุภศักดิ์ รุง เจิดฟา กรรมการ ผู  จั ด การ บริ ษั ท นครสวรรค ตั้ ง ประเสริฐ จํากัด ผูประกอบการขนสง รายใหญ เปดเผยวา การเลือกบริษัท ประกั น ภั ย ถื อ ว า เป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ มาก เพราะสามารถชวยลดตนทุนลงไดหาก เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ หญ ป จ จุ บั น นี้ มี บ ริ ษั ท ประกันภัยใหเลือกหลายบริษัทมาก ซึ่ง ตองใชเทคนิคในการเลือก เพราะมิเชน นั้นแลวอาจจะเสียผลประโยชนไดมาก อยางเริ่มแรกที่ไดตั้งบริษัทฯ มา ก็ไดเลือกประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพราะ มัน่ ใจวาจะตองใหการดูแลทีด่ แี น แตเมือ่ ผานไป 1 ป ไมมีอุบัติเหตุขึ้นเลย จึง เปนการเสียเงินคาประกันปละ 1 แสน บาทฟรี ๆ แลวสิ่งที่จําไดขึ้นใจก็คือ เมื่อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น ไม ส ามารถตกลงค า ชดเชยการซอมบํารุงกันได แมวาจะมีอู คูสัญญากับบริษัทประกันภัยตั้งอยูใกล บริษทั ฯ ก็ตาม ทําใหเสียอารมณกบั เรือ่ ง นี้เปนอยางมาก งานขนสงที่ทําก็ไดรับ ความเสียหายดวย เพราะไมมเี วลาไปให ความสําคัญกับผูวาจางมากนัก ดั ง นั้ น เพื่ อ ปรั บ กลยุ ท ธ ล ดค า ใช จายและไดรบั ผลตอบแทนทีค่ มุ คา จึงได เลือกบริษัทประกันภัยที่ไมใหญมากนัก แตใหความสําคัญกับการดูแลรถใหญ อยางเต็มที่ และบริษทั ทีเ่ ลือกทําประกัน ภัยไวกม็ อี ยู 2 แหง ใหการดูแลอยางเต็ม ที่ เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุก็จะหาอะไหลมา เปลี่ยนให รวมถึงทางบริษัทมีอูซอมรถ ของตัวเองอยูแลว เมื่อมีอุปกรณภาย นอกของตัวรถไดรับความเสียหาย ก็จะ ทําการเคลมไปยังบริษทั ประกันภัย และ ไดรับอะไหลมาเปลี่ยนใหในทันที

11/14/16 9:10 PM


28

Logistics News

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

กลุ่มไทคอนโชว์ 9 เดือนกําไร 270 ล้าน เร่งเพิ่ มทุน 1.32 หมื่นล้าน โค้งสุดท้ายของปี

กลุ่มไทคอน ประกาศผลการดําเนินงาน 9 เดือน ปี 2559 กําไรสุทธิ 270 ล้านบาท เติบโต 1,344% พร้อมเดินหน้าเพิ่มทุน 1.32 หมืน ่ ล้านบาทให้แล้วเสร็จในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2559 ตอกยํา้ ความมั่นใจหลังจับมือพันธมิตรใหม่-เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จํากัด ตั้ง เป้าปั้นกลุ่มไทคอนเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน คุณวีรพันธ พูลเกษ กรรมการ ผูจัดการ บริษัท ไทคอน อินดัส เทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด (มหาชน) กลาววา การดําเนินงานของกลุมไท คอนรอบ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษทั ฯ มีรายไดรวม 1,263 ลานบาท กําไรสุทธิ 270 ลาน บาท เติบโตรอยละ 1,344 เมื่อเทียบ กับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยรายไดหลักมาจากรายไดจากคา เชาและคาบริการ จํานวน 838 ลาน บาท และกําไรจากการขายเงินลงทุน ในบริษัทรวมจํานวน 104 ลานบาท ในโคงสุดทายของป 2559 กลุม ไทคอนยั ง คงเดิ น หน า สร า งความ เติบโตทางธุรกิจและความแข็งแกรง ทางการเงินอยางตอเนื่อง และยังคง มองหาโอกาสการลงทุ น ในต า ง

ประเทศอยางตอเนื่อง โดยประเทศเปา หมาย ไดแก อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร ซึ่งไทคอนมีการ ลงทุ น ในประเทศอิ น โดนี เซี ย ตั้ ง แต ป  2558 โดยมีคลังสินคาใหเชาพื้นที่รวม กวา 85,560 ตารางเมตร จากเปาหมาย พื้นที่รวมกวา 146,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังอยูระหวางการเจรจากับ พันธมิตรในประเทศเวียดนามเพิ่มเติม สําหรับการลงทุนในป 2560 “เพื่ อ ให ก ลุ  ม ไทคอนมี ค วามต อ เนื่ อ งในการขยายธุ ร กิ จ และมี ค วาม คลองตัวทางการเงินมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึ ง ได ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น บริษัทฯ จาก 1.10 พันลานบาท เปน 1.83 พันลานบาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 735 ลานหุน เสนอขายตอบุคคล ในวงจํ า กั ด ให แ ก บริ ษั ท เฟรเซอร ส

ดันแผนลงทุน พั ฒนา ทลฉ. ขั้นที่ 3 เปิดครบทุกท่ารองรับตู้สินค้า 18 ล้าน/ปี

ทาเรือแหลมฉบัง เสนอแผน ลงทุนพัฒนา ทลฉ. ขั้นที่ 3 คาดวา จะสามารถเปดทาเทียบเรือชุดแรก (F1 และ F2) ในปงบประมาณ 2566 หากเป ด ให บ ริ ก ารครบทุ ก ท า สามารถรองรับตูสินคาไดถึง 18 ลานทีอียู./ป รอยตํารวจตรี มนตรี ฤกษ จําเนียร ผูอ าํ นวยการทาเรือแหลม ฉบั ง เป ด เผยถึ ง ความคื บ หน า โครงการพั ฒ นาท า เรื อ แหลมฉบั ง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 วา ทลฉ. ไดมกี ารนํา เสนอผลการดํ า เนิ น งานโครงการ พัฒนา ทลฉ. ขัน้ ที่ 1 และ 2 ภาพรวม ของรูปแบบโครงการพัฒนา ทลฉ. ขัน้ ที่ 3 ทั้งทางวิศวกรรมศาสตร เศรษฐ ศาสตร และผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาง ๆ รวมถึงมาตรการและการเยียว ยาใหกับผูไดรับผลกระทบในหัวขอ “การประชุมรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชนและผูม สี ว นไดสว นเสีย” ใน การปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความ เ ห ม า ะ ส ม ท า ง ด  า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ วิศวกรรม และสิ่งแวดลอม และการ

B&T#306_p28-29_Pro3.indd 28

ออกแบบรายละเอี ย ดสํ า หรั บ การ กอสรางทาเรือแกผูมีสวนไดสวนเสีย ในสวนการดําเนินงานโครงการ ดั ง กล า วนั้ น หลั ง จากศึ ก ษาความ เหมาะสมดานวิศวกรรมและดานการ เงินแลว จะตองดําเนินงานดานสิ่ง แวดลอม EHIA ใหแลวเสร็จในเดือน มีนาคม 2560 ตอเมื่อไมมีผูคัดคาน จากประชาชน จากนั้ น จึ ง จะเสนอ โครงการตอคณะกรรมการการทาเรือ แหงประเทศไทย (กทท.) กระทรวง คมนาคม สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตาง ๆ เห็น ชอบเพือ่ เสนอคณะกรรมการนโยบาย ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติ โครงการฯ ตอไป คาดวาจะสามารถเปดทาเทียบ เรือชุดแรก (F1 และ F2) ในปงบประมาณ 2566 หากเปดใหบริการครบทุกทา ทลฉ. จะมี ความสามารถในการรองรับ ตูสินคาไดถึง 18 ลานทีอียู./ป

พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด (Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd) ในราคาหุนละ 18 บาท มูลคารวม 13,230 ลานบาท ซึ่ง ราคาดังกลาวถือวาเหมาะสมเนื่องจาก มีสวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา ตามบัญชีของบริษัทปรับปรุงดวยมูลคา ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ ลงทุน” ไทคอนเชื่ อ ว า การร ว มมื อ กั บ FPHT ในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะชวยเอื้อ ประโยชนและสนับสนุนการเติบโตของ บริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมคี วามมัน่ คงไดเปนอยางดีในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อไทคอนเริ่มมีการขยาย การลงทุนไปในประเทศแถบอาเซียนใน ป 2560 ซึง่ การมี FPHT มาเปนพันธมิตร ครั้งนี้ จะทําใหบริษัทฯไดประโยชนจาก

เครือขายธุรกิจในตางประเทศของ FCL และสงเสริมใหธุรกิจเติบโตได ตามเปาหมาย สามารถยกระดับความ สามารถขึ้นสูการเปนผูนําในดานการ พัฒนาโรงงานและคลังสินคาในระดับ อาเซียนไดอยางแนนอน

คุณวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)

ไลน์ ทรานสปอร์ต โชว์ศักยภาพ

ผ่านประเมิน Q-Mark 2 ครั้งต่อเนื่อง ไลน ทรานสปอรต ผูใหบริการ ขนสงสินคาดวยรถบรรทุกขนาดใหญ ในกลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส โชว ศั ก ยภาพ ผ า นการประเมิ น ระบบ Q-Mark 2 ครั้งตอเนื่อง คุณอุดม สดใส กรรมการผูจัด การ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ตอนรับผูเชี่ยวชาญจากบริษัท สยาม ธรรมา เอ็นเตอรไพรส จํากัด ผูแ ทนของ กรมการขนสงทางบก เขาตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนสง ดวยรถบรรทุก (Q Mark) โดยบริษัท ฯ สามารถผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น มาตรฐาน 2 ครั้งตอเนื่อง เตรียมรับตรา สัญลักษณแสดงมาตรฐาน จากกรมการ ขนสงทางบกตอไป โดยทีมงานฯ เขา ตรวจสอบ ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบฯ เมื่อวันกอน มาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก ารขนส ง ดวยรถบรรทุก (Q Mark) เปนหนึ่งใน เครื่ อ งมื อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการ แขงขันของผูประกอบการขนสงสินคา ทางถนนดวยรถบรรทุก เปนเครือ่ งหมาย แสดงถึงความมีจริยธรรมและความรับ

ผิดชอบของผูผลิต ผูคา และผูให บริการในการเอาใจใสตอคุณภาพ สินคาและบริการ โดยมีกําหนดของ ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ คือตอง ต อ อายุ ทุ ก ๆ 5 ป และต อ งผ า น มาตรฐานคุณภาพการบริการขนสง ดวยรถบรรทุก 5 ดานประกอบดวย ดานองคกร ดานปฏิบัติการขนสง ดานพนักงาน ดานยานพาหนะ ดาน ลูกคาและภายนอก ซึ่งในครั้งนี้ถือ เป น ครั้ ง ที่ 2 สํ า หรั บ บริ ษั ท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ที่เขารับการ ตรวจประเมิ น และผ า นข อ กํ า หนด ห ลั ก ต า ม เ ก ณ ฑ  ก า ร ป ร ะ เ มิ น มาตรฐานของกรมการขนสงทางบก พร อ มรั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ แ สดง มาตรฐาน จากกรมการขนส ง ทางบก

11/14/16 9:13 PM


125 ป‚ กับเทคโนโลยีที่ไม‹เคยหยุดพัฒนาของสแกนเนีย และนี่ถือเปšนเพ�ยงแค‹จ�ดเร��มตŒนของการเดินทางเท‹านั้น สแกนเนียยังคงมุ‹งมั่นในการเดินเคียงคู‹ไปกับลูกคŒา เพ�่อขับเคลื่อนผลกำไรธุรกิจที่ดียิ�งข�้นของท‹าน

KRM- 225

ดั๊ม

15

ตัน

Cylinder ⌀ 220 Rod ⌀ 100

Telescopic Cylinders

⌀ 126 - 190

KRM- 167

ดั๊ม

6

ตัน

Cylinder ⌀ 1 60 16 Rod ⌀ 70

KR K RM- 207

ดดัมั๊

12

ตัน

C y nd er ⌀ 200 Cy yllliiin de

Rod ⌀ 100

บริ ษัท ไทยชินเมวา จากัด

Thai ShinMaywa Co., Ltd.

http://www.shinmaywa.co.jp/thai/

B&T#306_p28-29_Pro3.indd 29

Tel. 0-2420-9860

11/14/16 9:14 PM


30

สถิติขนส่ง

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

สถิติจํานวนใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 รายงานจํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสงและจํานวนผูประกอบ การขนสง ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกประจําเดือนตุลาคม 2559 โดยกลุม สถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก ไดรายงานสถิติจํานวน ใบอนุญาตประกอบการขนสงไว เริ่ ม กั น ที่ ป ระเภทการขนส ง รถโดยสาร มี จํ า นวนใบอนุ ญ าตประกอบ การขนสง รวมทั้งสิ้น จํานวน 45,259 ฉบับ จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 44,797 ฉบับ เพิ่มขึ้น จํานวน 462 ฉบับ และมีจํานวนผูประกอบการขนสง รวม ทั้งสิ้น จํานวน 42,456 ราย จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 41,968ราย เพิ่ม ขึ้น จํานวน 488 ราย โดยแบงเปนรถโดยสารประจําทาง จํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสง รวมทั้งสิ้น จํานวน 5,684 ฉบับ จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 5,708 ฉบับ ลดลง จํานวน 24 ฉบับ ดานจํานวนผูประกอบการขนสง มีจํานวน 2,894 ราย จากเดือนกันยายน อยูที่จํานวน 2,896ราย ราย ลดลง จํานวน 2 ราย ในสวนของรถโดยสารไมประจําทาง จํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสง รวมทั้งสิ้น จํานวน 32,813 ฉบับ จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 32,339 ฉบับ เพิ่มขึ้น จํานวน 474 ฉบับ ดานจํานวนผูประกอบการขนสง มีจํานวน 32,813 ราย จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 32,339 ราย เพิ่มขึ้น จํานวน 474 ราย รถโดยสารสวนบุคคล จํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสง รวมทั้งสิ้น จํานวน 6,734 ฉบับ จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 6,715 ฉบับ เพิ่มขึ้น

จํานวน 19 ฉบับ ดานจํานวนผูประกอบการขนสง มีจํานวน 6,734 ราย จาก เดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 6,715 ราย เพิ่มขึ้น จํานวน 19 ราย ทั้งนี้ ยังมีรถโดยสารขนาดเล็ก จํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสง รวม ทัง้ สิน้ จํานวน 34 ฉบับ จากเดือนกันยายน อยูท ี่ จํานวน 35 ฉบับ ลดลง จํานวน 1 ฉบับ และมีจํานวนผูประกอบการขนสง จํานวน 17 ราย จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 18 ราย ลดลง จํานวน 1 ราย สวนประเภทขนสงรถบรรทุกนั้น มีจํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสง รวมทั้งสิ้น จํานวน 382,794 ฉบับ จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 382,338 ฉบับ เพิ่มขึ้น จํานวน 456 ฉบับ ดานจํานวนผูประกอบการขนสง มีจํานวน 382,794 ราย จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 382,338 ราย เพิ่มขึ้น จํานวน 456 ราย แบงเปนรถบรรทุกไมประจําทาง จํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสง รวม ทั้งสิ้น จํานวน 21,345 ฉบับ จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 21,177 ฉบับ เพิ่มขึ้น จํานวน 168 ฉบับ ดานจํานวนผูประกอบการขนสง มีจํานวน 21,345 ราย จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 21,177 ราย เพิ่มขึ้น จํานวน 168 ราย สวนรถบรรทุกสวนบุคคล จํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสง รวมทัง้ สิน้ จํานวน 361,449 ฉบับ จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 361,161 ฉบับ เพิ่ม ขึ้น จํานวน 288 ฉบับ ดานจํานวนผูประกอบการขนสง มีจํานวน 361,449 ราย จากเดือนกันยายน อยูที่ จํานวน 361,161 ราย เพิ่มขึ้น จํานวน 288 ราย

สถิติจํานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (สะสม) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ลักษณะรถ รถโดยสาร ประจําทาง • หมวด 1 • หมวด 2 • หมวด 3 • หมวด 4 • ประจําทางระหวางประเทศ รวม ไมประจําทาง • รถโดยสารไมประจําทาง • ไมประจําทางระหวางประเทศ รวม สวนบุคคล • รถโดยสารสวนบุคคล • สวนบุคคลระหวางประเทศ รวม รถโดยสารขนาดเล็ก รวมรถโดยสารทั้งสิ้น รถบรรทุก ไมประจําทาง • ไมประจําทาง • ไมประจําทางระหวางประเทศ รวม สวนบุคคล • สวนบุคคล • สวนบุคคลระหวางประเทศ รวม รวมรถบรรทุกทั้งสิ้น

B&T#306_p30-31_Pro3.indd 30

จํานวนใบอนุญาต จํานวนใบอนุญาต ผูประกอบการ ผูประกอบการ ขนสง (ราย) ขนสง (ฉบับ) 2,842 568 186 501 1,572 15 5,684

1,447 184 1 312 949 1 2,894

32,367 446 32,813

32,367 446 32,813

6,728 6 6,734 34 45,259

6,728 6 6,734 17 42,456

20,069 1,276 21,345

20,069 1,276 21,345

361,275 174 361,449 382,794

361,275 174 361,449 382,794

จํานวนใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร

จํานวนใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก

11/14/16 9:34 PM


B&T#306_p30-31_Pro3.indd 31

11/14/16 9:34 PM


32

BUS & TRUCK AEC

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ไทยฮับขนส่งอาเซียน

ต้นทุนโลจิสติกส์ถูกกว่าเพื่ อนบ้าน

จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่เป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) และไทยก็มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งภูมิภาค เป็นเกตเวย์สู่ภูมิภาค รวมทั้งเป็นประตูออกสู่การขนส่งสินค้าจากภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพู ชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) สู่ตลาดโลก อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมา การสงออกของไทยในเวทีโลกหดตัว ลงตามสภาพเศรษฐกิจ แตมลู คาการ คาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน กลับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอ เนื่อง ซึ่งรัฐบาลก็มองเห็นถึงความ สําคัญของการคาชายแดนและการ คาขามแดนทีจ่ ะมีเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ จึงไดลงทุนโครงสรางพื้นฐานดาน ถนนหนทาง โดยมีเปาหมายหลักเพือ่ เชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทางบก ในภูมิภาคเขาดวยกัน คุณชุมพล สายเชือ้ รองนายก สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกส ไทย และเลขาธิการสหพันธการ ขนส ง ทางบกแห ง ประเทศไทย กลาววา การลงทุนดานโครงสรางพืน้ ฐานเพื่อเชื่อมโยงการขนสงทางบก เขาดวยกันหากทําไดจริง จะสงผลให ประเทศไทยกลายเปน “ฮับ” ไดอยาง แทจริง และเมือ่ การลงทุนเห็นผลก็จะ ยิ่งเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เพราะมอง แลวจะทําใหไทยมีเสนห และเปน เบอรหนึ่งในอาเซียน แตถาไมมีการ ลงทุ น เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ เพื่ อ นบ า น เสน ห นั้ น อาจยายไปอยูที่ประเทศ

B&T#306_p32-33_Pro3.indd 32

คุณชุมพล สายเชื้อ รองนายกสมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกส ไทย และเลขาธิการสหพันธ การขนสงทางบกแหงประเทศไทย

เมียนมาแทนได “การที่ ไ ทยเป น ฝ า ยลงทุ น สร า ง ถนนเชื่ อ มเส น ทางคมนาคมขนส ง ระหว า งไทยกั บ เพื่ อ นบ า นให นั้ น ยั ง ประโยชน ต  อ ประเทศไทยเองด ว ย เนื่ อ งจากประเทศเพื่ อ นบ า นเหล า นี้ เศรษฐกิจกําลังเริ่มโตเมื่อเพื่อนบานที่ เปนทั้งตลาดและลูกคาเราโต ก็ยอม ทํ า ให ก ารขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ไ ทยโต ตามไปดวยแนนอน” สํ า หรั บ การแข ง ขั น หลั ง เป ด เสรี อาเซียนนัน้ ไมมอี ะไรนากลัวสําหรับไทย เพราะเชื่อมั่นวาผูประกอบการขนสง และโลจิ ส ติ ก ส ไ ทยมี ศั ก ยภาพและ ประสิทธิภาพพอทีจ่ ะแขงขันได ขอเพียง แคใหมกี ารคานําไปกอน เพราะเมือ่ ไรที่ มีการคาขายระหวางกัน รถขนสงสินคา และโลจิสติกสก็จะตามเขาไป อยางไรก็ตาม แนวทางดังกลาวจะ ตองรอใหมีการคา (เทรดดิ้ง) นําเขาไป กอน เพราะใชวามีรถบรรทุกแลวจะวิ่ง เขาไปรับงานในประเทศเพื่อนบานได ทันทีทันใด ดวยตองยอมรับวาเพื่อน บานของไทยอยางกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนามก็ยงั กลัววา หาก เปดใหรถบรรทุกขนสงสินคาและโลจิส-

ติกสจากไทยเขาไปไดเสรี อาจจะไป แยงรับงานหมด เนือ่ งจากตนทุนของ รถบรรทุ ก ขนส ง ไทยเฉลี่ ย อยู  ที่ 2 บาท/ตัน/กม. ขณะทีต่ น ทุนของเพือ่ น บานเฉลี่ยอยูที่ 4 บาท/ตัน/กม. ทัง้ นี้ ในเบือ้ งตนผูป ระกอบการ รถบรรทุกขนสงและโลจิสติกสไทยได เจรจากับเพื่อนบานวา หากมีงานให ใชรถบรรทุกของประเทศนั้น ๆ วิ่ง กอน ถาไมพอจึงจะขอใชรถบรรทุก ของไทยวิ่ง หรืออาจจะเปนการวิ่ง เขาไปรับงานตามลูกคาเดิมที่ขยาย การลงทุนออกไปประเทศเพื่อนบาน ซึง่ ขณะนีส้ ามารถเจรจากับ สปป.ลาว ไดแลว โดยเหลือกัมพูชา เมียนมา และเวียดนามที่ยังเจรจากันอยู ขณะทีผ่ ปู ระกอบการรถบรรทุก ขนสงสินคาและโลจิสติกสของไทย เอง ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเขา มาของผู  ป ระกอบการขนส ง และ โลจิสติกสจากจีนและมาเลเซีย โดย เฉพาะจีนทีต่ อนนีจ้ ะยังจางผูป ระกอบ การไทยในการขนสงสินคาใหอยู แต เวลาที่จีนเขามาลงทุนอยางใดอยาง หนึ่งแลว จะเขามาตั้งแตตนสายยัน ปลายนํ้า ทําใหเกิดภาพของการกิน รวบทางธุรกิจของจีนในประเทศและ กลุมธุรกิจที่จีนเขาไปลงทุน สําหรับมาเลเซียเองก็มีความ น า เป น ห ว ง โดยเฉพาะเรื่ อ งกฎ ระเบียบทางศุลกากรที่มาเลเซียถือ แตมเหนือกวา ทําใหรถบรรทุกขนสง สิ น ค า และโลจิ ส ติ ก ส ข องมาเลเซี ย สามารถวิ่งเขามายังประเทศไทยได และกําลังขอที่จะใหรถขนสงสินคา จากมาเลเซียสามารถวิ่งเขามาไดถึง แหลมฉบั ง ขณะที่ ร ถไทยยั ง ไม สามารถวิ่ ง ข า มแดนเข า ไปยั ง ฝ  ง มาเลเซียไดเลย “จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไมดี ทําใหภาพรวมธุรกิจรถบรรทุกขนสง สินคาชะลอตัวลง ประกอบกับการที่ มีผูประกอบการดานธุรกิจขนสงและ โลจิสติกสรายใหญจากเพือ่ นบานเขา มาแขงขันในตลาดดวย สงผลใหผู ประกอบการขนสงและโลจิสติกสราย เล็ก ๆ ของไทยอาจทนแบกรับภาระ ไมไหว แตขณะเดียวกันก็เกิดการปรับ ตัวรองรับการขนสงสินคาในกลุมอีคอมเมิรซ ทีก่ าํ ลังโตจึงทําใหเชือ่ มัน่ วา ธุ ร กิ จ รถบรรทุ ก ขนส ง สิ น ค า และ โลจิสติกสจะไมมีวันตาย”

11/14/16 9:36 PM


ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2559

ติดตั้งลําเลียง

33

รถเมล์ ขสมก. โฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม “ซูเล็ค” หนุนความปลอดภัยบนท้องถนน

เมื่อเอยถึง “รถเมล” ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ผูใชบริการคงจะทราบดีวา ดวย” สภาพรถมีการใชงานมาอยางยาวนาน สมควรแกเวลาในการปลดระวางแลว แตทย ี่ งั สามารถวิง่ ใหบริการ และตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได ช นะการ ไดในปจจุบัน ก็ตองขอยกยองทีมชางของ ขสมก. ที่ซอมบำรุงรถเมลรุนคุณปูสามารถวิ่งใหบริการ ประมู ล โครงการฯ ด ว ยรู ป แบบ ประชาชนได ซึ่งถือเปนผูที่ “ปดทองหลังพระ” ตัวจริง E-Auction ในโครงการดังกลาว ทาง บริษัทฯ มีความมั่นใจวา ทางดานระบบ จั ด การรถโดยสารประจํ า ทางอย า ง สามารถรองรั บ การบริ ห ารงานของ สมบูรณแบบ และยังมีระบบบริหารรถ ขสมก. ได และพรอมใหบริการตาม โดยสารทางไกลระหวางจังหวัดภายใน ความตองการของ ขสมก. ดวยทีมงาน ที่มีคุณภาพ ผานประสบการณดานการ ประเทศและตางประเทศอีกดวย “ระบบ GPS ของบริษทั ฯ มีการให ให บ ริ ก ารระบบติ ด ตาม GPS ระบบ บริการไปแลวเฉพาะรถโดยสารประจํา Fleet Management งานติดตั้ง และงาน ทางในหัวเมืองใหญ ๆ มากกวา 60 ดานการบริการลูกคาทั้งกอนและหลัง โครงการ ซึ่งแตละโครงการไดรับความ การขายเปนอยางดีได “โครงการนี้ จะสงผลดีตอประชา พึงพอใจในระบบและบริการเปนอยาง มาก อีกทั้งยังมีการสั่งซื้ออยางตอเนื่อง ชนผูใชบริการรถเมล ขสมก. เพราะมี และในครั้งนี้ไดรับการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ สง สิ น ค า และระบบจากคณะกรรมการ เสริมใหภาพลักษณของ ขสมก. รวมถึง “โครงการเช า ระบบตรวจสอบ และ ภาพลักษณของประเทศดียง่ิ ขึน้ ทีส่ าํ คัญ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ก ารเดิ น รถ (GPS) จะเปนการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ พรอมติดตั้งดวยวิธีการอิเล็คทรอนิกส” ใหมีความยั่งยืนในอนาคต” แนนอนวา ขสมก. ไมเคยหยุดนิ่ง กรรมการบริหาร บริษัท ซูเล็ค อินที่ จั ด หารถเมล ใ หม แต ติ ด ป ญ หาใน เตอรเนชัน่ แนลฯ เปดเผยวา ดวยความ หลาย ๆ ดาน การจัดซือ้ จัดหาจึงไมคอ ย พรอมของทางบริษัทฯ แบรนด ไดสตาร จะประสบความสํ า เร็ จ จนป จ จุ บั น (DiStar) ที่มีทีมงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะ “ความเพียรพยายาม” ของทีมผูบริหาร ดานทีม่ ปี ระสบการณมากกวา 12 ป ทีม ของ ขสมก. ก็ประสบความเร็จ เมื่อ พั ฒ นาระบบในต า งประเทศมากกว า สามารถจัดซือ้ รถเมล NGV จํานวน 489 200 คน และฝายผลิตมากกวา 3,000 คันได ทัง้ นี้ ยังมีแผนปรับปรุงรถเกากลับ คน มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมานาน มาใหบริการ 672 คัน และเตรียมการ กวา 15 ป จึงทําใหบริษัทฯ มีความ จัดหารถเมลไฟฟาอีกจํานวน 200 คัน พรอมและเชี่ยวชาญดานระบบบริหาร ติดตาม และควบคุมรถโดยสารประจํา อีกดวย ปฏิเสธไมไดวา ในอนาคตอันใกล ทางอัจฉริยะโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ ยังมีความพรอม นี้ รถเมลของ ขสมก. จะเปลี่ยนโฉมใหม ซึง่ จะไฉไลกวาเดิม เพราะลาสุดไดจบั มือ ทัง้ ดานฮารดแวรและซอฟตแวรทตี่ รงตอ กับทาง “ซูเล็ค” หรือ บริษัท ซูเล็ค ความตองการในงานดานการบริหาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ติดตั้งระบบ GPS ดวยวิธกี ารอิเล็คทรอนิกสในรถเมล จํานวน 2,600 คัน ซึง่ จะแลวเสร็จพรอม ใหบริการ จํานวน 500 คันแรกกอนสิ้น ป 2559 และอีกจํานวน 2,100 คัน แลว เสร็จพรอมใหบริการในป 2560 คุณลิลลี่ ศรีภิรมยรักษ ประธาน

B&T#306_p32-33_Pro3.indd 33

11/14/16 9:36 PM


34

Logistics

ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ลดต้นทุน

โดยทุกคนมีส่วนร่วม ยุควิกฤตเศรษฐกิจ

การเปิดเสรีทางการค้า ทําให้ธรุ กิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพิ่มมากขึน ้ ลูกค้ามีทางเลือก มากมายหลากหลายขึ้นกว่าเดิม ผู้ประกอบการต่างสรรหากลยุทธ์เพื่ อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าอย่างดีท่ส ี ุด ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านคุณภาพที่ดี ราคาถูกกว่า การส่งมอบตรงต่อเวลา เป็นต้น ปจจัยในการดําเนินธุรกิจจะให ใชงานอยูเ สมอ ศึกษาคูม อื การทํางาน มี ที ม การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการทํ า งาน ความสําคัญกับเรื่องตนทุน โดยจะ ขั้นตอนการใชเครื่องจักร การเตรียม เป น ต น ดั ง นั้ น ในเรื่ อ งการจั ด การ เป น ตั ว ชี้ ชั ด ว า การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ความพรอมกอน Set up เครื่องจักร มี ทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละการพั ฒ นา สามารถทํากําไรไดมาก-นอย หรือ การบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารใช ง านของ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะต อ งดํ า เนิ น การ เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม เครื่องจักร การมี Visual Control ตองมี ควบคูกันไป หากไมมกี ารควบคุมตนทุน หรือขาด ระบบปองกันความผิดพลาด (Pokaประเด็นที่ 3. เรื่องวัสดุ อุปกรณ การลดตนทุนที่มีประสิทธิภาพและ Yoke) ซึ่งระบบดังกลาวที่มีรากฐานมา วัตถุดิบ จะตองปรับปรุงระบบการจัด ประสิทธิผลโดยความรวมมือและ จากภาษาญี่ปุน POKA คือ ความผิด เก็บ การกําหนดระดับตํ่าสุด-สูงสุด การ การมีสวนรวมจากทุกคนในองคกร พลาดจากการไมเอาใจใส YOKA คือ กําหนดปริมาณการเก็บ-ปริมาณที่ไม อาจจะทําใหกําไรลดนอยลง หรือ ปองกัน/ไมใหเกิด/หลีกเลี่ยง ซึ่งระบบ เกิ น กํ า หนด การรู  ส ถานะของวั ส ดุ / อาจจะถึงขั้นขาดทุนได ดังนั้น การ POKA-YOKA นี้ ควบคุ ม ให ง านใน อุ ป กรณ / วั ต ถุ ดิ บ การป อ งกั น การ จะใหบุคลากรทุกคนทุกระดับชั้นมี กระบวนการมี ความถู ก ต องมากที่ สุ ด สู ญ หาย การจั ด ทํ า ระบบการบริ ห าร ความรู ความเขาใจ เรื่องการลด กอนที่จะสามารถผานไปสูกระบวนการ โรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual ต น ทุ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ ให ตอไป Factory Management) เช น ความ สามารถประยุกตใชในการลดตนทุน ประเด็ น ที่ 2. เรื่ อ งทรั พ ยากร ปลอดภัย คุณภาพ การสงมอบตรงเวลา ขององคกรเกิดประสบผลสําเร็จได มนุษย จะตองพัฒนาใหความรูในดาน รายละเอียดของงาน สภาพพืน้ ทีท่ าํ งาน ซึ่งผูเขียนขอเสนอเทคนิคในการลด ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน ระบบ เปนตน โดยอาจจะแสดงดวยสัญญาณ ต น ทุ น เพื่ อ ความอยู  ร อดภายใต การทํางาน มาตรฐานในการทํางาน การ สี หรือสัญลักษณตาง ๆ ในสถานที่ที่ สภาวะการแขงขันดังกลาวอยางงาย จัดการคุณภาพโดยรวม การกําจัด-ลด ทํางาน เพื่อใหทุกคนที่เกี่ยวของในการ 4 ประเด็น ดังนี้ งานที่ไมจําเปนออก การปรับปรุงการ ทํางานไดรับทราบและดําเนินงานดวย ประเด็นที่ 1. เรื่องเครื่องจักร ทํางานอยางตอเนือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิ- ความปลอดภัย จะตองดูแลบํารุงรักษา-ตรวจสอบ ภาพการทํางาน การวางแผนและเตรียม ประเด็ น ที่ 4. การนํ า เทคนิ ค อุปกรณ/เครือ่ งจักรใหสะอาดพรอม ความพรอมการทํางาน การทํางานเปน ทางการจัดการมาใช ไมวาจะเปนเรื่อง

B&T#306_p34-35_Pro3.indd 34

กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมการบํารุง รักษาทวีผลทีท่ กุ คนมีสว นรวม (Total Productive Maintenance : TPM) การลดของเสี ย การปรั บ ปรุ ง คุณภาพงาน การนําเทคนิค ECRS มาใช ซึง่ ประกอบดวย E = Eliminate การกําจัดออก C = Combine การ รวมเขาดวยกัน R = Rearrange การ จัดลําดับใหม และ S = Simplify ทํ า ให ง  า ยขึ้ น ซึ่ ง เทคนิ ค ในการ จัดการมีมากมายหลายอยาง ดังนัน้ ขึ้นอยูกับสถานประกอบการแตละ แหงจะเลือกนํามาใชใหเหมาะสม สําหรับเรือ่ งการลดตนทุนโดย ใหทุกคนมีสวนรวมจะเกิดประสบ ผลสําเร็จไดน้ัน นับวาเปนปจจัย ภายในองคกรที่สามารถควบคุมได โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกที่ดีใน การทํางานใหแกบุคลากรและเพิ่ม ความรูในการบริหารจัดการ การ แกไขปญหาในงาน และการปรับปรุง การทํางานอยางตอเนือ่ งตลอดเวลา จึงเปนหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการ แขงขันและสรางความพึงพอใจให แกลูกคา

11/14/16 9:39 PM


B&T#306_p34-35_Pro3.indd 35

11/14/16 9:39 PM


36

Test & Report

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

การขับรถบรรทุกขึ้นเขา

เทคนิคสําคัญสิงห์รถบรรทุก

การขับรถบรรทุกขึน ้ เขาถือว่าเป็นทักษะทีย ่ ากของนักขับรถบรรทุก ไม่วา่ จะเป็นการใช้ความเร็ว ขึน ้ เขา การใช้เกียร์ทเ่ี หมาะสม นักขับต้องเข้าใจและมีประสบการณ์พอสมควร สําหรับผูท ้ เ่ี ชีย ่ วชาญ และมีความชํานาญในการขับรถบรรทุกขึน ้ เขาสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งและลดอันตรายจะเกิดขึน ้ จากเส้นทางเหล่านี้ได้ บทความของ นิค ทาวเซ่นด์ ซึ่งพู ดถึงความท้าทายในการขับขึ้นเขาโดยถูก เผยแพร่ในเว็บไซต์วอลโว่ ทรัคส์ จึงอยากจะนําเอาความรูเ้ หล่านีม ้ าเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ของ นักขับทั้งหลาย “บอยครั้งที่คนขับจะพยายาม เพิม่ ความเร็วขณะขับรถขึน้ เขา ซึง่ เปน วิ ธี ที่ ไ ร ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า งยิ่ ง ” แอนดรูว โลว ผูจัดการฝายพัฒนา คนขับของ วอลโว ทรัคส กลาว “เพราะจะทําใหรถกินนํ้ามันมากขึ้น และส ว นใหญ แ ลวจะชวยประหยัด เวลาไดแค 1 หรือ 2 วินาทีเทานัน้ คุณ ควรรักษาระดับความเร็วคงที่โดยใช เกียรสงู ทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปได แลวใชนาํ้ หนักและโมเมนตัมของรถดันคุณขึ้น และลงในทิศทางตรงขาม” กุญแจสําคัญคือการเรงความ เร็วและโมเมนตัมกอนทีค่ ณ ุ จะถึงเนิน เขา แลวปลอยใหนํ้าหนักของรถขับ เคลื่อนไปขางหนาขณะลงจากเขา “เปาหมายคือเปลีย่ นเนินเขาให เปรี ย บเสมื อ นพื้ น ราบ” โลว เ สริ ม “แนนอนวาเราจําเปนตองใชเชือ้ เพลิง มากขึ้นในการขับรถขึ้นเขาเมื่อเทียบ กับการขับรถบรรทุกบนทางราบ แต ในการขับลงเขา เราไมจาํ เปนตองเผา ผลาญเชื้ อ เพลิ ง โดยไม จํ า เป น เรา ตองการใหไดระยะทางเทาเดิมโดยใช ปริมาณเชือ้ เพลิงตํา่ ทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไป ได ค วบคู  ไ ปกั บ การทํ า ความเร็ ว ใน ระดับที่มีประสิทธิภาพ”

วอลโว ทรั ค ส จึ ง ได พั ฒ นา I-See ซึ่งเปนระบบใหมที่ควบคุมการ เลือกเกียร การเรงเครื่อง และการเบรค ดวยเครื่องยนตขณะอยูบนเนินเขา เพื่อ ชวยใหคนขับใชเชือ้ เพลิงอยางเหมาะสม ที่สุดในการขับรถขึ้นเขา หากตองการ ทราบข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ I-See โปรดไปที่ www.volvotrucks.com

1. การคาดการณ์ ปกติแลวการขับรถขึ้นเขาตองใช ความเร็วและพลังมากขึ้นอยางเห็นได ชัด อยางไรก็ตาม เวลาที่ดีที่สุดในการ เรงความเร็วไมใชตอนที่คุณขึ้นถึงเนิน เขา แตเปนตอนที่คุณอยูบนทางราบ กอนที่จะวิ่งขึ้นเนินเขา เมื่อคุณเห็นวา ใกลถึงเนินเขาแลว ใหเริ่มเรงความเร็ว เพื่อที่คุณจะถึงเนินเขาดวยโมเมนตัม มากที่สุดเทาที่เปนไปได

2. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเกียร์ลง เมื่อคุณเริ่มขับรถขึ้นเขา คุณจะ ตองการใชเกียรสูงที่สุดเทาที่ทําได เพื่อใชเครื่องยนตเต็มประสิทธิภาพ ลองใชความเร็วในระดับที่เหมาะสม แตหลีกเลี่ยงการเรงเครื่องสิ หากรถ บรรทุกของคุณติดตั้ง I-Shift คุณจะ สามารถใชฟงกชั่นนี้ล็อคเกียรหาก คุณเชื่อวาคุณสามารถขึ้นถึงยอดเขา โดยไมตองเปลี่ยนเกียรลงได 3. เคลื่อนผ่านยอดเขา เมื่อคุณขึ้นถึงยอดเขา ปลอย คั น เร ง และปล อ ยให นํ้ า หนั ก และ โมเมนตัมของรถดันคุณไปขางหนา คุณอาจรูสึกวาอยากเรงความเร็ว แต จะมีประสิทธิภาพมากกวาหากปลอย รถแลนตอไปเอง 4. การเคลื่อนไปตามแรงเฉื่อย ขณะลงเขา ขณะลงเขา โมเมนตัมดานหลัง รถบรรทุกควรขับเคลื่อนคุณไปขาง หนา ใชวิธีนี้เพิ่มความเร็วโดยที่แทบ ไมกินนํ้ามันเลย อยางไรก็ตาม ควรดู ถนนข า งหน า และคาดการณ ถึ ง สิ่ ง กีดขวางดวย หากคุณเห็นทางโคง วิธี ที่ดีกวาการรอและเหยียบเบรคเต็ม แรงเมื่อลงถึงตีนเขาคือลดความเร็ว กอนหนานี้ 5. การเคลื่อนไปตามแรงเฉื่อย ขณะลงเขา รถบรรทุกยิ่งหนัก คุณยิ่งมีนํ้า หนักมากขึน้ ทีด่ า นหลังรถ และอาจใช นํ้าหนักนี้เพื่อใหรถไปไกลที่สุดเทาที่ เปนไปได และเรงเครือ่ งเมือ่ ความเร็ว เริ่มตก ครั้งตอไปที่คุณขับรถลงเขา ลองใชวธิ นี ดี้ สู ิ หลังจากทีค่ ณ ุ เรงความ เร็ว คุณจะประหลาดใจกับระยะทาง ทีค่ ณ ุ สามารถเคลือ่ นไปตามแรงเฉือ่ ย โดยไมแมแตจะใชเครื่องยนต

รถบรรทุกยิ่งหนัก คุณยิ่งมีน้าํ หนักมากขึ้นที่ด้านหลังรถ และอาจใช้น้าํ หนักนี้เพื่ อให้รถไปไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

B&T#306_p36-37_Pro3.indd 36

11/14/16 9:42 PM


B&T#306_p36-37_Pro3.indd 37

11/14/16 9:42 PM


38

Material Handling

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

ถังอัดจารบี รุ่น CM0003

ถังอัดจารบี ความจุ 20 ลิตร แบบใชลม ถังอัด จารบี ใช ล มในการดู ด จารบี ไ ปยั ง จุ ด ที่ ต  อ งการ สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก ร รถยนต แ ละยานพาหนะ มี ประโยชนสําหรับการหลอลื่นและการบํารุงรักษา เหมาะสํ า หรั บ จารบี เ บอร 0-2 สามารถใช ใ น อุณหภูมิตํ่า หรือใชกับจารบีที่มีความหนืดมาก แนะนําใหใชกับแผนกดจารบี บริษัท วุฒิ ฮารดแวร จํากัด โทร. 0-2888-4442

เลื่อยวงเดือน STANLEY

เลือ่ ยวงเดือนมือถือสําหรับงานทุกประเภททัง้ ใน อุตสาหกรรมและธุรกิจ ขนาดกะทัดรัดและนํา้ หนักเบา สําหรับการเลื่อยซอย เลื่อยขวางลายไม การเลื่อยทํา มุมในงานไมและวัสดุที่คลายกัน เหมาะสําหรับการใช งานมือเปลา ระยะล็อคแกน ชวยใหเปลี่ยนใบเลื่อยได อยางงายดาย สามารถปรับความลึกของการตัดได อยางอิสระ ใชงานงาย สะดวกทั้งมือซายและมือขวา กวาง : 34.3 cm บริษัท รวมดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทรานสปอรต จํากัด โทร. 0-3891-8001

รถตักหน้าขุดหลัง เวิลด์ WZ30-25C

สมรรถนะที่วางใจไดกับเครื่องยนต Cummins 4BTA3.9, 74 kw 100 แรงมา เพลาขับแบบ Two-Stage Declaration Drive Axle เพิม่ ประสิทธิภาพในการตักและ ขุด และรับภาระโหลดไดมากขึ้น ระบบขับเคลื่อนแบบ Double Stick & Hydraulic Shift Transmission เพิ่ม แรงตะกุยมากขึ้น หองคนขับสะดวกสบาย ดวยเบาะที่ นั่งปรับเลื่อนและหมุนไดรอบทิศทางแบบ 360 องศา พรอมเครื่องปรับอากาศและวิทยุ บริษัท กรุงไทยอิมปอรต เอกซปอรต จํากัด โทร. 0-2261-9999

รอกสลิงไฟฟ้า DEMAG

รอกสลิงไฟฟา ที่มีโครงสราง ขนาดพอเหมาะ ยืดหยุน กับการ ใช งานทั้งภายในและภายนอก ขอดี ของรอกสลิงไฟฟานัน้ คือการทีผ่ ใู ช สามารถเพิ่มระยะยก (ความสูงที่ ตองการจะยก) ได ถามีการเปลีย่ น สถานที่ ใช ง าน สํ า หรั บ ระยะยก สู ง สุ ด นั้ น อยู  ภ ายใต ก ารกํ า หนด จากทางผูผลิต บริษัท นะชาลีติ วิศวกรรม (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2707-8055-7

B&T#306_p38-39_Pro3.indd 38

11/14/16 9:44 PM


วงการต่างแดน

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559 ตอจากหนา 1

บลู แอนด์ ไวท์ฯ ป้องกันต่างชาติ กระจายขนส่งคลุมทั่วประเทศ คุ ณ ป  ญ ญ า เ ศ ร ษ ฐ โ ภ คิ น ประธานกรรมการบริษัท บลู แอนด ไวท โลจิสติกส จํากัด ผูดําเนินการ ขนสงสินคารายใหญในเมืองไทย เปด เผยวา ทางบริษัทฯ ไดเริ่มวางกลยุทธ ใหมทั้งเพื่อปองกันขนสงตางชาติที่เริ่ม เข า มาในเมื อ งไทยมากขึ้ น และช ว ย กระจายสินคาไปใหถึงมือลูกคา แมจะ อยูในที่ทุรกันดารตามตางจังหวัดก็ตาม โดยวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานก็ คื อ จะรั บ -ส ง สินคาทุกประเภท ทัง้ ทีต่ ดิ ตอซือ้ -ขายกัน ทางออนไลน การสั่งซื้อสินคาตามจุด ขายในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ซึง่ ปจจุบนั นี้ ก ารซื้ อ สิ น ค า ในรูปแบบนี้เริ่มมีแ พร หลายเปนอยางมาก เรียกวาตองการซือ้ สินคาประเภทใดเพียงแตตดิ ตอกับผูข าย เทานั้น สินคาก็จะมาถึงตัวเลย “ด ว ยระยะเวลาที่ เริ่ ม Blue & White Express มาไดเพียง 3 เดือน พบ วาตลาดเริม่ โต ลูกคามาใชบริการเพิม่ ขึน้ เปนจํานวนมาก ยิ่งไปกวานั้น ผูที่สั่ง สินคาตองการไดรับในเวลาที่รวดเร็ว กระบวนการจัดสงสินคาก็ตองรวดเร็ว ขึ้ น ตามไปด ว ย จากการจั ด ส ง แบบ ธรรมดาก็จะเปนแบบเรงดวน และทีแ่ บบ

เรงดวนก็จะเปนเรงดวนมากยิ่งขึ้น” นอกจากนี้ ทางบลู แอนด ไวทฯ ก็ จะตองขยายกลุม ลูกคาออกไปใหไดมาก สุดทุกจังหวัดทัว่ ประเทศทีเดียว ซึง่ ถือวา เป น เรื่ อ งที่ ส ามารถทํ า ได ใ นเวลาอั น รวดเร็ว เพราะมีเพือ่ นพันธมิตรขนสงอยู ในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศอยูแ ลว หากทุก อยางเปนไปตามแผนที่วางไวก็จะเปน การชวยปองกันบริษัทขนสงตางชาติที่ เริม่ ทยอยเขามาในเมืองไทย ใหทาํ ตลาด ยากขึ้น เพราะเปนขนสงไทย ก็ตองชวย ทําใหตลาดขนสงยังเปนของคนไทย ไม ให ข นส ง ต า งชาติ ที่ มี เ งิ น ทุ น มาก เทคโนโลยีสูง พรอมทั้งแผนการตลาดที่ กาวหนา เขามาปดบริษัทขนสงของคน ไทยได จึ ง ต อ งมี ก ลยุ ท ธ ใ หม อ อกมา เสมอ สิ่งที่สําคัญก็คือ หากบริษัทขนสง ของคนไทยที่เปนรายยอย หรือขนาด กลางทนตอการขาดทุนไมไหว หาทาง ประคองตัวไมได ก็สามารถมาติดตอ บลู แอนด ไวทฯ ไดทกุ เวลา เพราะมีหนทาง ชวยใหขนสงของคนไทยอยูคูคนไทยไป อีกนาน

ตอจากหนา 1

กู๊ดเท็มพ์ ก้าวสู่ตลาดสากล ต่างชาติเห็นช่องร่วมทุน การตลาด บริษทั กูด เท็มพ จํากัด เปด เผยวา ดวยบริษัทฯ ไดตั้งมาไดกวา 40 ป ทําใหมีศักยภาพในการทําตลาด การ ขาย และบริการหลังการขาย เปนที่พึง พอใจสูงสุดตอกลุมลูกคา จึงไดมียอด จําหนายเพิม่ ขึน้ เปนประจําทุกป รวมถึง ตลาดตางประเทศก็ใหการยอมรับในชือ่ เสียงของสินคาดวย ลาสุดลูกคาจาก ประเทศในตะวันออกกลางก็ไดสงั่ สินคา เขามาเปนจํานวนมาก ทําใหยอดรายได ของตลาดตางประเทศในปนเี้ พิม่ ขึน้ กวา 15% ทีเดียว พร อ มทั้ ง มี ข  า วดี ม ายั ง บริ ษั ท ฯ และกลุมลูกคาใหทราบวา ไดมีธุรกิจใน วงการเดียวกันไดติดตอขอเขารวมทุน กับบริษัทฯ เพื่อทําการพัฒนาคุณภาพ ของสินคาเพิม่ มากขึน้ จนอยูใ นกลุม แนว หนาของโลกทีเดียว ทําใหทั้งกลุมลูกคา จะไดใชของดีมีทั้งคุณภาพและอายุที่ ยาวนาน สมเหตุสมผลกับราคา “สินคาในกลุม ของบริษทั ฯ นัน้ ถือ ไดวาเจาะกลุมลูกคาเปาหมายไดยาก มาก เนื่องจากสินคามีราคาสูง แตหาก เมือ่ ทดลองใชในสินคาชิน้ แรกไปแลว จะ พบวาคุมทุนเปนอยางมาก เพราะมีทั้ง ความทนทานและคุณภาพสูง ในปนี้ได รุ ก ตลาดแอร ร ถโดยสาร โดยมี ศู น ย บริการในจังหวัดที่มีการทองเที่ยว และ

B&T#306_p38-39_Pro3.indd 39

มีอปู ระกอบตัวถังรถโดยสารเปนจํานวน มาก หากสําเร็จก็จะตองมีลูกคาเพิ่มขึ้น เปนอยางมาก” สําหรับรายไดรวมในปนี้เปนที่นา พึงพอใจ เพราะมียอดเพิ่มขึ้นมากกวา 20% ทําใหพนักงานทั้งบริษัทฯ ทุกคน ตองทํางานอยางเต็มที่ รับรองไดวา กลุม ลูกคาทุกคนจะตองพึงพอใจในระดับสูง เพราะสินคาที่ใชมีคุณภาพสูงและชวย ประหยัดตนทุนไดเปนอยางมาก ในป 2560 ทางบริษัทฯ ก็มีแผนที่ จะเปดตัวสินคาใหม 2 ชนิด ชนิดแรกก็ คือ หองทําความเย็น ซึง่ เปนแบบตัง้ พืน้ อยูกับที่ ที่กลุมลูกคาหองเย็นตางเรียก ร อ งมา เพราะสิ น ค า ที่ ยั ง ไม ไ ด ส  ง ให ลูกคาอยางเชน ผัก ผลไม และอาหาร ตองทําการแชตูเย็น 7-8 ตู จึงตองการ ใหทางบริษัทฯ ออกแบบหองเย็นตั้งอยู กับที่ เพราะจะเปนการประหยัดแตมี คุณภาพ ซึ่งสะดวกกวาการใชตูเย็น สวนสินคาอีกแบบหนึ่งคือ แอร ไฟฟา จากการที่หนวยงานตาง ๆ ไมมี ความเชื่อมั่นวาทางบริษัทฯ จะทําการ ผลิตแอรไฟฟาติดรถโดยสารได แตดวย ฝมอื ของวิศวกรทีม่ คี วามคิดลํา้ หนา ตอง ทําออกมาไดอยางแนนอน ซึง่ แอรไฟฟา นี้จะชวยประหยัดตนทุนไดมากอยางที่ คาดไมถึงทีเดียว

39

ยานยนต์

อินเดีย : MAHINDRA E2O PLUS รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากอินเดีย Mahindra e2o Plus รถพลังงานไฟฟาจากอินเดีย ที่มีพื้นฐานจาก Mahindra e2o รุน 3 สวนรุน Plus นั้นจะถูกเพิ่มมาเปน 5 ประตู แตดีไซนยัง คงไมแตกตางจาก Mahindra e2o รุน 3 ประตู มากนัก โดยในรุน 3 ประตูนี้ มาพรอมกับแบตเตอรีข่ นาด 13.9 กิโลวัตต ทํางานรวมกับมอเตอรเดีย่ ว อัตรา เรงจาก 0-40 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ในเวลา 5 วินาที ความเร็วสูงสุดที่ 101 กิโลเมตร/ ชั่วโมง ชารจ 1 ครั้ง วิ่งไดไกล 127 กิโลเมตร สวน Mahindra e2o Plus นั้น คาดกันวาจะมาพรอมกับแบตเตอรี่ที่ใหญกวา และตัวเลขการวิ่งระยะทาง ตาง ๆ นาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากรุนเดิม อีกไมนานนาจะไดเห็นภาพเต็ม ๆ ของ Mahindra e2o Plus รถพลังงาน ไฟฟารุน 5 ประตูจากอินเดียคันนี้ สวนราคานั้น Mahindra e2o รุน 3 ประตู มีราคาอยูที่ 12,995 -15,995 ปอนด หรือประมาณ 563,000 - 693,000 บาท สวนในรุน Mahindra e2o Plus 5 ประตูนั้นคาดวาจะมีใหเลือก 2 รุนยอยเชน เดียวกัน ราคาตองรอดูอีกที ญี่ปุ่น : Toyota Prius Prime เวอร์ชันเสียบปลั๊กชาร์จไฟ ห ลั ง จ า ก เ ป  ด ตั ว รุ  น ไฮบริ ด แบบธรรมดาออกมา กอนหนานี้ไมนาน ทางดาน Toyota ไดขยับแนวรุกใหกับ Prius รถยนตไฮบริดรุน ดังของ บริษัทดวยเวอรชัน Prime ที่ เพิ่มขีดความสามารถในการ ขั บ เคลื่ อ นภายใต รู ป แบบ PHEV หรือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle สามารถเสียบปลั๊กชารจไฟฟา เหมือนกับรถยนต EV ได แนนอนวาตัวรถไดรับการตอยอดในการพัฒนาจาก Prius รุนปกติ ซึ่งก็ รวมถึงการใชเครื่องยนตไฮบริด ที่มีเครื่องยนต 4 สูบ 1,800 ซีซี. ที่ใชระบบ เผาไหมแบบ Atkinson Cycle เปนขุมพลังหลักในการขับเคลื่อน โดยจะผสม ผสานการสงกําลังรวมกับมอเตอรไฟฟา แตประเด็นคือ การขยับขนาดของ แบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออนใหมีขนาดใหญขึ้นกวาเดิม เพราะแบตเตอรี่ชุด นีจ้ ะตองรองรับกับการขับเคลือ่ นในโหมด EV ทีจ่ ะตองมีมากกวาโหมด EV ใน รถยนตไฮบริดแบบไมไดเสียบปลั๊ก แบตเตอรี่ชุดใหมมีขนาดอยูที่ 8.8 kWh และมาพรอมกับสมรรถนะใน การชารจไฟที่คอนขางรวดเร็ว โดยใชเวลาเพียง 5.5 ชั่วโมงเทานั้นสําหรับการ ชารจแบบ Full สวนสมรรถนะของตัวรถในโหมด EV สามารถแลนได 22 ไมล หรือ 35 กิโลเมตร ซึง่ จะวาไปแลวถือวายังไมนา ประทับใจเทาทีค่ วรเมือ่ เปรียบ เทียบกับโหมด EV ในรถยนตประเภท PHEV รุนอื่น ๆ ที่มีอยูในทองตลาด แมวาทาง Toyota จะบอกวามากกวาเทาตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ Prius PHEV รุนกอนหนานี้ก็ตาม อยางไรก็ตาม เมือ่ มองภาพรวมแลว ตองบอกวาตัวรถประหยัดอยางไม นาเชื่อ เพราะจากการทดสอบของ Toyota เองระบุวา เมื่อขับจนนํ้ามันเกลี้ยง ถังบวกกับอีก 35 กวากิโลเมตรของโหมด EV แลว ตัวรถสามารถแลนได มากกวา 600 ไมล หรือ 965 กิโลเมตรเลยทีเดียว

ปฎิทินข่าว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

28 ต.ค.-3 ธ.ค. 2559 Food Truck Caravan ณ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร

CentralPlaza Rattanathibet โทร. 0-2103-5777 ตอ 1234

1-12 ธันวาคม 2559 THE 33rd THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2016 ณ Impact Challenger 1-3

INTER-MEDIA CONSULTANT CO., LTD. โทร. 0-2641-8444

13 ธันวาคม 2559

อบรมกระบวนการขนสงออก ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (มีคาใชจาย)

OCCC Asia โทร. 09-9341-9142

20 ธันวาคม 2559

อบรมการจัดสงและการกระจายสินคา (มีคาใชจาย)

OCCC Asia โทร. 09-9341-9142

11/14/16 9:44 PM


40 ยี่หอ/รุน Class 2-3 TONS (EURO 3)

6-WHEEL MEDIUM (EURO 3)

6-WHEEL LARGE (EURO 3)

10-WHEEL 6x2 (EURO 3)

10-WHEEL 6X4 (EURO 3)

12-WHEEL (EURO 3) T.TRACTOR (EURO 3)

NGV (EURO 3) BUS (EURO 3))

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

Directory ประเภท เครื่องยนต แรงมา ราคา HINO บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260 Model XZU600R (4W) XZU600R (T) XZU600R (S) XZU650R (T) XZU650R (S) XZU710R (T) XZU710R (S) XZU720R FC9JEKA(T) FC9JEKA(S) FC9JJKA FC9JELA(T) FC9JELA(S) FC9JJLA FC9JLLA FG8JF1D-JGT FG8JJ1A-JGT FG8JJ1A-JGT-P FG8JM1A-JGT FG8JM1A-JGT-P FG8JP1A-JGT FG8JP1A-JGT-P FG8JP1A-JGT-A FG8JP1A-JGT-PA FG8JR1A-JGT FG8JR1A-JGT-P FG8JR1A-JGT-A FG8JR1A-JGT-PA FG8JT1A-JGT FG8JT1A-JGT-P FG8JP1G-JGT FG8JP1G-JGT-P FG8JF1D-JJT FG8JF1D-JJT-P FG8JJ1A-JJT FG8JJ1A-JJT-P FG8JH1B-PGT FG8JH1B-PGT-P FG8JH1B-PGT-A FG8JH1B-PGT-PA FL8JN1A-SGT FL8JN1A-SGT-P FL8JN1A-SGT-A FL8JN1A-SGT-PA FL8JT1A-SGT FL8JT1A-SGT-P FL8JT1A-SGT-A FL8JT1A-SGT-PA FL1AN1A-SHT (T&S) FL1AN1A-SHT (TP&SP) FL1AN1A-SHT (TA&SA) FL1AN1A-SHT(TPA&SPA) FL1AS1A-SHT (T&S) FL1AS1A-SHT (TP&SP) FL1AS1A-SHT (TA&SA) FL1AS1A-SHT (TPA&SPA) FM8JN1D-SGT FM8JN1D-SGT-A FM1AN1D-SHT (T&S) FM1AN1D-SHT (TA&SA) FM2PN1D-XHT (T&S) FM2PN1D-XHT (TA&SA) FM1AK1M-SHT GY2PS1A-XHT (T&S) GY2PS1A-XHT (TP&SP) GY2PS1A-XHT (TPA&SPA) GY2PS1A-XHT (TA&SA) FM1AK1B-SHT (T&S) FM1AK1B-SHT (TP&SP) FM1AK1B-SHT (TPA&SPA) FM1AK1B-SHT (TA&SA) FM2PK1B-XHT (T&S) FM2PK1B-XHT (TP&SP) FM2PK1B-XHT (TPA&SPA) FM2PK1B-XHT (TA&SA) FC4JLNA FG1JPKA FL1JTKA-BGT RK8JSLA RM1ESKU

Engine N04C-VA N04C-VB N04C-VB N04C-VB N04C-VB N04C-VB N04C-VB N04C-VB J05E-TD J05E-TD J05E-TD J05E-TC J05E-TC J05E-TC J05E-TC J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WJ J08E-WH J08E-WH J08E-WH J08E-WH J08E-WH J08E-WH J08E-WH J08E-WH A09C-TH A09C-TH A09C-TH A09C-TH A09C-TH A09C-TH A09C-TH A09C-TH J08E-WH J08E-WH A09C-TH A09C-TH P11C-VU P11C-VU A09C-TH P11C-VU P11C-VU P11C-VU P11C-VU A09C-TH A09C-TH A09C-TH A09C-TH P11C-VU P11C-VU P11C-VU P11C-VU J05C-TV J08C-VE J08C-VD J08E-UD E13C-UT

Ps (EEC Net) 136 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 145 PS 145 PS 145 PS 175 PS 175 PS 175 PS 175 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 240 PS 260 PS 260 PS 260 PS 260 PS 260 PS 260 PS 260 PS 260 PS 344 PS 344 PS 344 PS 344 PS 344 PS 344 PS 344 PS 344 PS 260 PS 260 PS 344 PS 344 PS 380 PS 380 PS 344 PS 380 PS 380 PS 380 PS 380 PS 344 PS 344 PS 344 PS 344 PS 380 PS 380 PS 380 PS 380 PS 175 PS 220 PS 260 PS 251 PS 380 PS

Price 948,000 978,000 978,000 1,035,000 1,035,000 1,190,000 1,190,000 1,206,000 1,350,000 1,350,000 1,360,000 1,410,000 1,410,000 1,430,000 1,440,000 1,867,000 1,857,000 1,887,000 1,867,000 1,897,000 1,877,000 1,907,000 1,927,000 1,957,000 1,897,000 1,927,000 1,947,000 1,977,000 1,917,000 1,947,000 1,977,000 2,007,000 1,640,000 1,670,000 1,650,000 1,680,000 1,987,000 2,017,000 2,037,000 2,067,000 2,483,000 2,523,000 2,553,000 2,593,000 2,523,000 2,563,000 2,593,000 2,633,000 2,683,000 2,723,000 2,753,000 2,793,000 2,723,000 2,763,000 2,793,000 2,833,000 2,645,000 2,715,000 3,045,000 3,115,000 3,105,000 3,175,000 2,725,000 3,270,000 3,310,000 3,380,000 3,340,000 3,120,000 3,160,000 3,230,000 3,190,000 3,200,000 3,240,000 3,310,000 3,270,000 1,890,000 2,555,000 3,265,000 2,145,000 3,605,000

BEIBEN บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ทรัค แอนด บัส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โทร.08-1698-1934, 0-7423-0258

2538 SY 6x4 NG80 2538 SY 6x4 V3 2538 SY 6x4 NG80 2538 SY 6x4 V3 1827 SY 4x2 V3 2534 BY 6x4 V3 2534 KV 6x4 V3 (chassis )

B&T#306_p40-41_Pro3.indd 40

Tractor (CNG) Tractor (CNG) Tractor (Diesel) Tractor (Diesel) Tractor (Diesel) Mixcer (Diesel) Dumper(Diesel)

11,596 CC 11,596 CC 9,726 CC 9,726 CC 9,726 CC 9,726 CC 9,726 CC

380 380 375 375 270 336 336

2,950,000 3,250,000 2,650,000 2,750,000 2,150,000 2,800,000 2,850,000

ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร. 0-2966-2111 GXZ77NXJFQ (Aero-Max) GXZ77NXFQ (Aero-Max) GXZ77NXXTQ (Aero-Max) GXZ77NXJFQ GXZ77NXXFQ GXZ77NXXTQ GVR34JXXXQ (Aero-Max) GVR34JXXXQ FYH77SXDFQ FYH77SXTDQ FXZ77QXDFQ FXZ77QXDTQ FXZ77PXDXQ FXZ77NXFXQ FXZ34PSDFQ FXZ34PSDTQ FXZ34PNDXQ FVM34TSXXQ FVM34QSXXQ FVM34TNAXQ FVM34RNAXQ FVM34QNAXQ FVM34WNXXQ FVM34TNXXQ FVM34RNXXQ FVM34QNXXQ FTR34QXXXQ FTR34PXXXQ FTR34LXXXQ FTR34JXXXQ FRR90NSXXQ FRR90LSXXQ FRR90HSXXQ FRR90NNXXQ FRR90LNXXQ NQR75LXXXQ NQR75HXXXQ NPR75KXXXQ NPR75HXXXQ NMR85HXXFQ NMR85HXXTQ NMR85EXXXQ NLR85EXXXQ GXZ78NXCFQ (AMAX-A) GVR86KXCXQ (10W 6x2) GVR86KXCXQ (6W 4x2) FXZ78QXBFQ FVM86WXCXQ FVM86TXCXQ FTR86QXCFQ NPR82KXCXQ NPR82HXCXQ NMR82HXCXQ

10 ลอ หัวลากสองเพลา (6x4) 10 ลอ หัวลากสองเพลา (6x4) 10 ลอ หัวลากสองเพลา (6x4) 10 ลอ หัวลากสองเพลา (6x4) 10 ลอ หัวลากสองเพลา (6x4) 10 ลอ หัวลากสองเพลา (6x4) รถบรรทุก 6 ลอหัวลาก (4x2) รถบรรทุก 6 ลอหัวลาก (4x2) รถบรรทุก 12 ลอ สองเพลา (8x4) รถบรรทุก 12 ลอ สองเพลา (8x4) รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ ขนาด 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ ขนาด 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ ขนาด 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ ขนาด 6 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน รถบรรทุกขนาด 2 ตัน รถบรรทุกขนาด 2 ตัน รถบรรทุกขนาด 2 ตัน รถบรรทุกขนาด 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG

9,839 9,839 9,839 9,839 9,839 9,839 7,790 7,790 9,839 9,839 9,839 9,839 9,839 9,839 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 2,999 2,999 2,999 2,999 9,839 7,790 7,790 9,839 7,790 7,790 7,790 4,570 4,570 4,570

FUSO บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897

FE84DE6RDH1 FE85DE7RDH1 FE85DG7RDH1 FIV1PHX2RDHA FIV2PFX2RDHA FM65FF1RDH1 FM65FH1RDH1 FM65FM1RDH1 FJY1WT2RDHA FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN62FM2RDH1 FJX5WFM1RDHA FJX3WKM2RDHA FN62FJR2RDHA FV51JKD3RDH2 FZY3WJR2RDHA FV51JH3RDH1

6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 10 ลอเพลาเดียว 6x2 10 ลอเพลาเดียว 6x2 10 ลอสองเพลา 6x4 10 ลอสองเพลา 6x4 6 ลอขนาดใหญ 10 ลอสองเพลา 6x4 หัวลาก 10 ลอสองเพลา 6x4 10 ลอสองเพลา 6x4 หัวลาก 10 ลอสองเพลา 6x4 หัวลาก 10 ลอสองเพลา 6x4

4,899 CC 4,899 CC 4,899 CC 3,907 CC 3,907 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 6,373 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 6,373 CC 6,373 CC 7,545 CC 12,882 CC 6,373 CC 12,882 CC

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 300 300 300 300 300 300 300 300 300 240 240 240 240 210 210 210 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,294,000 3,044,000 3,044,000 2,694,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

-

1,100,000 1,150,000 1,210,000 1,330,000 1,360,000 1,720,000 1,740,000 1,770,000 2,550,000 2,540,000 2,490,000 2,640,000 2,090,000 2,890,000 2,860,000 3,030,000 2,500,000 3,220,000

360 360 410 410 410 410 310 360 250 310 410 410 460 410

3,350,000 3,650,000 3,950,000 4,000,000 4,100,000 4,150,000 3,200,000 3,300,000 3,000,000 3,500,000 4,500,000 4,700,000 5,200,000 5,000,000

SCANIA P 360 LA6x2MSZ (Basic) P 360 LA6x2MSZ P 410 LA6x2MSZ P 410 LA6x2MNA P 410 LA6x2MSA (ADR) P 410 LA6x2MNZ P 310 CB6x4MSZ P 360 CB6x4MSZ K 250 IB4x2NB K 310 IB4x2NB K 410 IB6x2NB K 410 EB6x2NI K 460 EB6x2NI K 410 EB6x*4NI

รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

11/14/16 9:47 PM


ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

B&T#306_p40-41_Pro3.indd 41

BUS & TRUCK Mart

41

11/14/16 9:47 PM


42

เสียงจากผู้อ่าน

ถามทาง

TATA ULTRA แข็งแกร่ง ทนงาน ชวงนีเ้ ห็นมีคา ยรถหลายคายตาง พากันนํารถรุนใหมออกมาวาง ตลาดกัน โดยเฉพาะของ TATA ทีม่ รี นุ ใหมออกมามากมาย เห็นคนรอบ ข า งเลื อ กใช กั น เยอะพอสมควร และ ราคาก็ไมไดสูงเกินกําลัง พอดีอยากมี ธุรกิจเล็ก ๆ เปนของตนเองบาง คิดวา คงจะใช ร ถวิ่ ง รั บ -ส ง สิ น ค า ปกติ เลย อยากทราบวา พอจะแนะนํารถบรรทุก ขนาดกลางของ TATA ใหไดทราบบาง ไหม การเลื อ กใช ร ถในการทํ า ธุ ร กิ จ เจ า ของธุ ร กิ จ ต อ งเลื อ กรถที่ ตองการไวในใจอยูแลว แตหาก ยังไมเคยลองขับหรือเห็นตัวรถจริง ๆ ก็ ไมสามารถตัดสินใจไดเลยวารถคันนั้น จะเหมาะกับธุรกิจของเราหรือไม แต ป จ จุ บั น นี้ มี ร ถบรรทุ ก ให เ ลื อ กหลาย ขนาดที่เหมาะสมกับทุกธุรกิจ ไมวาจะ เปนธุรกิจ SMEs ก็สามารถมีรถบรรทุก ขนาดกลางและขนาดเล็กไวใชงานได

คุณเมืองมนต์ สนใจ จังหวัดชลบุรี ผมทํ า ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การขาย อะไหลรถใหญ และเพิง่ เปนมาสมัครเปน สมาชิกของนิตยสาร BUS & TRUCK ไดไมนานนี้เอง เนื่องจากตองดูรายชื่อ ของลูกคาทีท่ าํ ธุรกิจเกีย่ วกับรถใหญและ โลจิสติกส หาขอมูลวาลูกคาคนอื่น ๆ มี ความตองการอะไหลรถใหญประเภทใด บาง และมีอะไหลรุนไหนเขามาใหม จึง อยากทราบขอมูลในสวนนี้ สวนเรื่องที่อยากทราบ คือ เรื่อง ของเศรษฐกิจภายในประเทศวา ภาย ใน 6 เดือนนีจ้ ะมีการเติบโตไดมากขนาด ไหนครับ

ฉบับนีจ้ งึ ขอแนะนํา TATA ULTRA 1518 อีกหนึ่งรุนที่เปนรุนใหมเชนกัน โดยเปนรถบรรทุกขนาดกลางทีส่ ามารถ ทํ า งานได อ เนกประสงค มี นํ้ า หนั ก บรรทุ ก รวมทั้ ง สิ้ น 15.7 ตั น ซึ่ ง เป น นํา้ หนักบรรทุกสินคา 9.7 ตัน ขับเคลือ่ น ดวยเครื่องยนตขนาด 5 ลิตร จํานวน 4 กระบอกสูบ สามารถผลิตพลังได 180210 แรงมา และใหแรงบิดที่ 590-805 นิวตันเมตร และที่สําคัญคือมีอัตราเผา ผลาญนํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตํ่ า ส ว นการ ออกแบบภายในหองโดยสารก็เนนความ สะดวกสบายต อ ผู  ใ ช ง านเป น หลั ก นอกจากนี้ยังมีระบบเบรค ABS รวมถึง ระบบกันสะเทือนเพื่อความนุมนวล อีก ทั้ ง ยั ง ได ติ ด ตั้ ง ระบบเทเลเมติ ก ส เ พื่ อ แสดงขอมูลสถานะขนสงแบบเรียลไทม ชวยใหการวิง่ ขนสงราบรืน่ ยิง่ ขึน้ ซึง่ เรียก ไดวา ULTRA 1518 เปนรถบรรทุกขนาด กลางที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวก สบายในการทํางานอยางแทจริง สําหรับผูส นใจสามารถติดตามราย ละเอียดเพิม่ เติมไดที่ www.tatamotors. com

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุ ณ ที่ ม าเป น สมั ค รเป น สมาชิกของนิตยสาร BUS & TRUCK ชวยเพิ่มกําลังใจใหกับกองบรรณาธิการ ที่จะหาสาระความรู และขอมูลตาง ๆ มานํ า เสนอให กั บ ทุ ก ท า นได อ  า นกั น พร อ มทั้ ง ยั ง มี ก ารนํ า เสนอข อ มู ล ของ บริ ษั ท ที่ อ ยู  ใ นวงการรถใหญ ใ ห ท ราบ

สมัครสมาชิก นิตยสาร BUS&TRUCK สมัครสมาชิก

ฉบับที่

ดวย เพราะเมือ่ มีความตองการสิง่ ไหนก็ สามารถคนหาขอมูลเพื่อไดตรงตามจุด หมายไดเลย เรื่ อ งของเศรษฐกิ จ ในประเทศ ภายในครึ่งปแรกนั้น สําหรับในป 2559 เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics มองวาเครื่องยนตดานตาง ๆ จะมีแรง สงมากขึ้น โดยไดรับแรงหนุนจากความ ตอเนื่องของการลงทุนภาครัฐเปนหลัก โดยเฉพาะแผนการลงทุนโครงสรางพื้น ฐาน ที่มีการอนุมัติในชวงปลายป 2558 ประมาณ 3 หมื่นลานบาท และจะเริ่ม กอสรางในไตรมาสสุดทายของป 2559 ซึ่งคาดวาจะผลักดันใหการลงทุนภาค เอกชนขยายตั ว ตามได ประกอบกั บ มาตรการเรงรัดการลงทุนภาคเอกชน ทัง้ เรื่ อ งมาตรการช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น SMEs และมาตรการเรงรัดการลงทุนใน เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหสทิ ธิประโยชน ในการลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จะช ว ยให บรรยากาศการลงทุนโดยรวมปรับตัวดี ขึ้นนั่นเอง ถึงฉบับที่

ตออายุสมาชิก

สมาชิกแบบราย 1 ป (24 ฉบับ) ราคาพิเศษ 900 บาท (ราคาเต็ม 1,150 บาท) พรอมรับฟรี BUS & TRUCK Buyers’ Guide 2016/2017 จํานวน 1 เลม มูลคา 350 บาท + เสื้อยืด Thailand Tour Theque จํานวน 1 ตัว มูลคา 199 บาท ขนาดเสื้อ S M L XL XXL สมาชิกแบบราย 2 ป (48 ฉบับ) ราคาพิเศษ 1,700 บาท (ราคาเต็ม 2,300 บาท) พรอมรับฟรี BUS & TRUCK Buyers’ Guide 2016/2017 จํานวน 1 เลม มูลคา 350 บาท + เสื้อ โปโล BUS & TRUCK Expo จํานวน 1 ตัว มูลคา 350 บาท ขนาดเสื้อ S M L XL XXL ** ของสมนาคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนา

ชื่อ อาชีพ บริษัท/หนวยงาน ที่อยูในการจัดสงเอกสาร เลขที่ หมู ถนน อําเภอ/เขต อีเมล โทรศัพทมือถือ

นามสกุล

อายุ ป เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี

อาคาร/หมูบาน ตําบล/แขวง จังหวัด โทรศัพท

ที่อยูสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ที่อยูเดียวกับการจัดสงเอกสาร กรุณาใชขอมูลตอไปนี้ เลขที่ หมู อาคาร/หมูบาน ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด อีเมล โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

** สามารถใชใบสมัครนี้ถายเอกสารได

B&T#306_p42-43_Pro3.indd 42

ซอย รหัสไปรษณีย โทรสาร

วิธีการชําระเงิน เงินสด โอนเขาบัญชีสะสมทรัพย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-7-22396-9 ชองทางในการจัดสงเอกสาร • สงแฟกซมาที่ 0-2319-2926 • สงอีเมลมาที่ membership@TTFintl.com • จัดสงทางไปรษณียมาที่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เลขที่ 200/7-14 ซอยรามคําแหง 4 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ซอย รหัสไปรษณีย โทรสาร

แผนกสมาชิกนิตยสาร BUS&TRUCK

โทร. 0-2717-2477 ตอ 312 แฟกซ 0-2319-2926 อีเมล membership@TTFintl.com

11/14/16 9:50 PM


B&T#306_p42-43_Pro3.indd 43

11/14/16 9:50 PM


44

Power Saving

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

นิสิตเก่าวิศวะจุฬาฯ นําทัพให้ความรู้

ประเทศไทยกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาและนิทรรศการ “ประเทศไทยกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)” ดึงตัวแทนจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในประเด็นน่าสนใจต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและทําความรู้จักรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ยานยนต์แห่งอนาคต พร้อมเผยนโยบายสนับสนุนจากทุกภาคส่วน นําเสนอนวัตกรรมระบบขับ เคลื่อนไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ผลิตและออกแบบในระดับประเทศและระดับโลก ศาสตราภิ ช าน พู ล พร แสง บางปลา แหงคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและนัก พัฒนาวงการยานยนตไทย กลาววา “รถยนตไฟฟาไดรับการพัฒนาจาก ประเทศต า ง ๆ ทั่ ว โลก ซึ่ ง รวมถึ ง ประเทศไทยที่ไดชูเปนนโยบายสําคัญ และมีแผนทีจ่ ะสงเสริมใหผลิตในเร็ว ๆ นี้ ทําใหประชาชนสนใจเปนจํานวน มาก แตถึงอยางไรก็ยังมีประชาชน จํานวนมากที่ยังไมรูจักรถยนตไฟฟา มากพอ หรือยังมีขอสงสัยในหลาย ๆ ประเด็น ไมวา จะในประเด็นการใชงาน การบํ า รุ ง รั ก ษา เทคโนโลยี ความ ปลอดภัย ตลอดไปจนถึงนโยบายของ ภาครัฐทีจ่ ะออกมาสงเสริมและรองรับ นวัตกรรมยานยนตดังกลาว ควบคูไป กั บ การใช ง านของประชาชน และ สอดคลองกับภาคเอกชนจากผูผลิต รถยนตไฟฟาตาง ๆ ดังนั้นสมาคม นิ สิ ต เก า วิ ศ วกรรมศาสตร แห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะ กรรมการวิชาการยานยนต และคณะ

กรรมการวิศวกรอาวุโส จึงเห็นโอกาสที่ จะจั ด งานสั ม มนานี้ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร ความรูดานยานยนตไฟฟาใหแกนิสิต เกาฯและผูสนใจทั่วไป” คุณวัฒนพงษ คุโรวาท ผูอํานวย การสํานักนโยบายไฟฟา สํานักงาน นโยบายและแผนพลังงาน กลาววา “ที่ ผานมา ทางรัฐบาลไดใหความสําคัญ และมีแนวทางสนับสนุนทีช่ ดั เจนมากขึน้

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูประกอบ การและผู  ใช ร ถยนต ไ ฟฟ า ตามแผน บูรณาการพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา การสงเสริมใหใช รถยนตไฟฟาในประเทศ จะไมกระทบ ตออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต แตจะ ช ว ยเสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ทาง เศรษฐกิจ ชวยลดคาใชจา ยในการนําเขา พลังงานไดถึงปละ 1.7 หมื่นลานบาท

เพราะรถยนตไฟฟาจะมีคา ใชจา ยดาน พลังงานทีถ่ กู กวานํา้ มันหลายเทา โดย ไดตั้งเปาผูใชรถยนตไฟฟาไวที่ 1.2 ลานคัน ภายในป 2579” ภายในงานยั ง ได เ สวนาถึ ง ประเด็ น น า สนใจต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ รถยนตพลังงานไฟฟาอยางรอบดาน จากผูแทนองคกรทั้งภาครัฐและภาค เอกชนผู  ผ ลิ ต รถยนต ไ ฟฟ า อาทิ ประเด็ น ของระบบขั บ เคลื่ อ นใน รถยนตพลังงานไฟฟา มอเตอรไฟฟา และชุดแบตเตอรี่ ประเด็นสถานีชารจ พลังงานไฟฟา และชนิดของปลัก๊ ชารจ ประเด็นรถยนตไฟฟาระบบตาง ๆ จากผูผลิตชั้นนําระดับโลก ประเด็น รถยนตไฟฟาคิดคนประกอบใหมทั้ง คันจากคนไทย และประเด็นรถยนต ดัดแปลง หรือ Retrofit จากเครือ่ งยนต สันดาปมาเปนขับเคลือ่ นดวยมอเตอร ไฟฟา น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ไ ด  จั ด แ ส ด ง นิทรรศการรถยนตไฟฟาระบบตาง ๆ จากผูผลิตในตลาดโลก ผูผลิตไทย ผู ดัด แปลงรถจากเครื่อ งยนตสันดาป เดิ ม และต น แบบสถานี ช าร จ ไฟ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ เ พื่ อ ใ ห  ผู  ร  ว ม ง า น ไ ด  สั ม ผั ส กั บ นวั ต กรรมยานยนต ไ ฟฟ า ต น แบบ อยางใกลชิด

กระบวนการผลิตนาน 5 ป รับประกัน ความพึงพอใจ 14 วัน ไมพอใจ รับ ประกันความพึงพอใจ หากไมพอใจใน คุณภาพของยาง สามารถเปลี่ยนยาง เปนรุน อืน่ ทดแทนไดทนั ที สอบถามราย ละเอียดเพิม่ เติมและลงทะเบียนเพือ่ รับ สิทธิไ์ ดที่ โทร. 0-2305-8585 หรือเขาไป ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ www.goodyear. co.th/wfa  ต.สยาม จับมือ พิพฒ ั น การ ยาง สรางมาตรฐานใหมมดั ใจชาวชลบุรี เปดศูนยบริการยางรถยนต GRIP by

พิพัฒน การยาง เปนศูนยบริการและ จํ า หน า ยยางรถยนต และสิ น ค า ตกแตงรถยนต ใหบริการครบทุกดาน เช น จํ า หน า ยยางรถยนต ภายใต แบรนดระดับโลก อาทิ TOYO TIRES, NITTO TIRE และ KUMHO TIRE และ จํ า หน า ยล อ แม็ ก ซ ม ากมายหลาย ขนาดใหเลือกสรร นอกจากนั้นยังมี บริการ เปลี่ยนผาเบรค เปลี่ยนครัช ถายนํา้ มันเครือ่ ง ซอมชวงลาง ตัง้ ศูนย ถวงลอ โดยเปดใหบริการลูกคาทั้งใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ซึ่งครบครัน ดวยเครื่อ งมือ และอุปกรณใ นการ ตรวจสอบที่ทันสมัย พรอมทีมชางผู เชี่ยวชาญที่มากดวยประสบการณใน ดานการดูแลรักษารถยนต สามารถ เข า ไปใช บ ริ ก ารได แ ล ว วั น นี้ ที่ ร  า น GRIP by พิพัฒน การยาง สอบถาม ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 038-173-008

พั กเครื่อง

 กูด  เยียร ประเทศไทย จัด โปรโมชัน่ พิเศษ สําหรับลูกคาทีซ่ อื้ ยาง “แอชชั ว แรนซ ทริ ป เป  ล แมกซ ” “อีเกิล้ เอฟวัน ไดเรคชันนอล ไฟฟ” “เอฟฟเชี่ยนกริป” และ “เอ็กเซล เลนซ” ครบ 4 เสน ตั้งแตวันนี้ - 31 ธันวาคม หรือจนกวาสินคาจะหมด จากศูนยบริการกูด เยียรทรี่ ว มรายการ รับฟรี! เกาอี้แคมป มูลคา 790 บาท และไดรับสิทธิโปรแกรม “Worry Free ขั บ ขี่ ป ล อ ด ภั ย ” ( Wo r r y F r e e Assurance)* ซึ่งประกอบดวยบริการ

B&T#306_p44-45_Pro3.indd 44

ตาง ๆ ดังนี้ การดูแลความเสียหายจาก สภาพถนน มอบสิทธิเปลีย่ นยางฟรี เมือ่ ยางเกิ ด ความเสี ย หายจากสภาพของ ถนน อาทิ หลุมบอตามถนน หรือรอย รัว่ จากตะปู การบริการชวยเหลือฉุกเฉิน ข า งทาง บริ ก ารซ อ มยางตลอด 24 ชั่วโมง และบริการลากรถในกรณีที่ยาง เกิดความเสียหายไมสามารถขับเคลื่อน รถได มอบแผนการผอนชําระพรอม ดอกเบี้ย 0% สําหรับการซื้อยางที่รวม ในรายการโปรแกรมขับขี่ปลอดภัย อุน ใจ 3 ตอ รับประกันคุณภาพของยางจาก

11/14/16 9:53 PM


ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

เกาะติดพาณิชย์น้อย

45

IBM โชว์ Food Truck ปรุงอาหารจากคอมพิ วเตอร์

Food Truck หรือครัวเคลื่อนที่ คือยานพาหนะซึ่งเคลื่อนที่ไปตามจุดชุมชนต่างๆ เพื่อขาย อาหารหลากหลายชนิด หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยบ้านเรา ก็คงใกล้เคียงกับรถเข็นขายอาหาร หรือขนมข้างถนนที่สามารถย้ายที่ไปเรื่อย ๆ ได้ตลอดวัน เเมวา Food Truck จะมีในตาง ประเทศมานานแลว แตในเมืองไทย ยังเปนสิ่งใหมอยู ขณะเดียวกันธุรกิจ นี้ ก็ มี แ นวโน ม ว า ขยายตั ว มากขึ้ น สั ง เกตจากร า น Food Truck ที่ มี จํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในกรุงเทพฯ ราคาอาหารของ Food Truck แมจะ สูง แตก็เปนที่ถูกอกถูกใจคนเมือง เพราะ Food Truck มีภาพลักษณของ การเปนรานอาหารที่ทันสมัย เปน ไลฟสไตลแบบตะวันตก มองดูโกเก เเบบฉบับที่คนเมืองโหยหา ที่สําคัญ คื อ การตอบโจทย ชี วิ ต อั น เร ง รี บ ได เปนอยางดี กลไกเล็ก ๆ ที่ยักษใหญสีฟา “IBM” พยายามสงสารใหโลกรูว า งาน วิ จั ย เทคโนโลยี เ หนื อ ชั้ น ที่ IBM มี สามารถยกระดับชีวิตของทุกคนได ลาสุด IBM โชวรถบรรทุกปรุงอาหาร ที่สามารถเสกเมนูใหมจากสูตรพิเศษ ที่ “คอมพิวเตอร” เปนคนสรางสรรค หรือ generate ขึ้นมา IBM และสถาบัน ICE ระบุวาพอ ไรแนวทาง แตทีมวิจัยของ IBM ใชการ IBM จับมือกับสถาบัน Institute of Culinary Education เพื่อสาธิตให ครัวจะตองกรอกวัตถุดิบหลักที่ตองการ วิเคราะหดวยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร โลกเห็นวา พลังการสรางสรรคของ ปรุงลงในระบบ จากนั้นระบบจะศึกษา อาหาร ซึ่ ง ทํ า ให ก ารจั บ คู  วั ต ถุ ดิ บ มี มนุษยจะถูกยกระดับเมื่อไดทํางาน และเสนอวั ต ถุ ดิ บ รอง ที่ จ ะช ว ยจั บ คู  เปอรเซ็นตความเขากันไดสูง ทายที่สุดแลว ผูที่ตัดสินใจวาจะใช รวมกับคอมพิวเตอรระดับเทพ โดย วัตถุดิบนั้นใหเกิดเปนเมนูใหมที่ทําให IBM สรางสรรคโปรแกรมสรางสูตร ผูรับประทานไดลิ้มลองรสชาติใหมท่ีไม วัตถุดบิ ทีร่ ะบบจับคูม าใหหรือไมนนั้ คือ พอครัวผูปรุง ซึ่งอาจจะตัดสินใจเพิ่ม อาหาร ซึง่ ถือเปนหนึง่ ในสวนงานวิจยั เคยพบมากอน การศึ ก ษาเพื ่ อ เสนอวั ต ถุ ด ิ บ รอง วัตถุดิบอื่นตามที่ระบบแนะนําเพิ่มหรือ ที่ IBM ใหชื่อโครงการในภาพรวมวา ของระบบจาก IBM นัน้ ไมไดเกิดขึน้ แบบ “computational creativity”

B&T#306_p44-45_Pro3.indd 45

อาจเลือกตัดวัตถุดิบบางสวนออกไป ตามประสบการณ ระบบสรางสูตรอาหารดิจิทัลนี้ ถูกติดตั้งครั้งแรกในรถบรรทุก IBM Food Truck ซึ่ง IBM นําไปโชวตัวที่ งานประชุม IBM Pulse ที่ลาสเวกัส โดยในครัง้ นัน้ ระบบไดทาํ ใหเชฟเสริม จานพิ เ ศษแก ผู  ร  ว มงานทั้ ง พาย แอปเปลบอลติก Baltic Apple Pie, เกีย๊ วกุง ผสมเนือ้ แกะ Creole ShrimpLamb Dumplings, และเบอรรโิ ตช็อค โกแลต Austrian Chocolate Burrito รายงานระบุ ว  า IBM Food Truck จะโชวตัวอีกครั้งที่งาน South by Southwest ซึ่ ง จะจั ด ที่ เ มื อ ง ออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ทายที่สุดแลว ผูที่ตัดสินใจวาจะใช วัตถุดิบที่ระบบจับคูมาใหหรือไมนั้น คือพอครัวผูปรุง ซึ่งอาจจะตัดสินใจ เพิ่มวัตถุดิบอื่นตามที่ระบบแนะนํา เพิ่มหรืออาจเลือกตัด วัตถุดิบบาง สวนออกไปตามประสบการณ ระบบสรางสูตรอาหารดิจิทัลนี้ ถู ก ติ ด ตั้ ง ครั้ ง แรกในรถบรรทุ ก IBM Food Truck ซึง่ IBM นําไปโชวตวั ทีง่ าน ประชุม IBM Pulse ที่ลาสเวกัส โดยใน ครั้ ง นั้ น ระบบได ทํ า ให เชฟเสริ ม จาน พิเศษแกผูรวมงานทั้งพาย แอปเปล บอลติก Baltic Apple Pie, เกีย๊ วกุง ผสม เนื้ อ แกะ Creole Shrimp-Lamb Dumplings, และเบอรริโตช็อคโกแล็ต Austrian Chocolate Burrito

11/14/16 9:54 PM


46

BUS & TRUCK Products

TATA SUPER ACE MINT

เครื่องยนตดีเซล คอมมอนเรล 1.4 ลิตร ยูโร 4 หัวฉีดแบบ ไดเรคอินเจคชั่น พรอมระบบอัดอากาศ เทอรโบ อินเตอร คูลเลอร 70 แรงมา ไดรับความนิยมไปบรรทุกสินคา และ ประยุกตใชในธุรกิจตางๆ เชน รถจําหนายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) รถธุรกิจบริการตางๆ (Service Car)

บจก.ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) โทร.0-2261-5500

ADTRAX รุ่น DLT-SURE

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2559

นํ้ามันเครื่องคุณภาพสูงจาก ปตท.

เหมาะสําหรับรถบรรทุก ที่วิ่งระยะปาน กลางถึงไกล ซึ่งจากการจับระยะเลขไมล ไดใกลเคียงกับยางใหม Bridgestone ทําให สามารถลดตนทุนไดอยางแทจริง

บมจ.ปตท. โทร.0-2239-7176

บจก.ชัยโชติ รวมยาง โทร.08-3435-4000

อุปกรณ์ FM1010

อุปกรณจพี เี อสทีเ่ ปนไดมากกวาการติดตาม ผานการรับรอง มาตราฐานและยังเชื่อมโยงขอมูลเขากับศูนยบริหารจัดการ เดิ น รถของกรมการขนส ง ทางบก ระบบติ ด ตามรถผ า น ดาวเทียม แบบ Real Time รองรับ 3G เพื่อยกระดับ มาตราฐานความปลอดภัย ของระบบขนสงสาธารณะ โดยผูประกอบการสามารถ ดู โ ปรแกรมได ใ นคอมพิ ว เตอรและโทรศัพทมือถือ

เปนแบบปลั๊กแอนดเพลยงายสะดวกตอ การติดตามแบบเรียลไทมดว ยการเชือ่ มตอ GPS/GLONASS และ GSM สามารถรวบ รวมตําแหนงของอุปกรณและขอมูลอื่น ๆ ที่เปนประโยชนสงผานเครือขาย GSM ไป ยังเซิรฟ เวอร ออกแบบมาสําหรับการ ค น หาตํ า แหน ง เช น ระบบขนส ง บริษัทรถเชา บริษัทแท็กซี่ รถสวน บุคคลและอื่น ๆ

บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม โทร.0-2615-0808

บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที โทร.0-2156-9822

Guardian System

R4200 ยางหล่อ Bandag

DYNAMIC ULTRA PLUS นํ้ า มั น เครื่ อ งคุ ณ ภาพสู ง ที่ ถู ก ออกแบบและพัฒนาเปนพิเศษสําหรับรถบรรทุกและรถเพื่อ การพาณิชย ฟลมนํ้ามันแข็งแรง ทน ความรอน และเพิ่มประสิทธิภาพให เครื่องยนตมีความสะอาดสูง รองรับ การทํางานของเครื่องยนตไดดีในทุก สภาพ ยืดอายุการเปลีย่ นถายสูงสุดถึง 30,000 กม.

อินเตอร์คูเลอร์ ฮีโน่ ซีรีส์ 5

ยาง Windpower

เปนยางมาตรฐานยุโรป มีจําหนายทั่ว โลก โดยเฉพาะทางยุโรปและอเมริกา เปนที่นิยมมากในเยอรมนี มีการยืนยัน ถึงคุณภาพของยาง Windpower

บจก.เคซีซี แมชชีนเนอรี่ โทร.0-2988-2224

Genset : เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าตูค้ อนเทนเนอร์

ระบบรักษาความปลอดภัยอันชาญฉลาด ที่สามารถชวย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน โดยระบบจะสามารถ ตรวจสอบการหลับในซึ่งเกิดจากความเหนื่อยลาและการละ สายตาจากการขับรถ เมื่อผูขับขี่มีความ เสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ ระบบจะมี การแจงเตือนผูขับขี่กอนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ไดทันเวลา จึงทําใหทุกการขับขี่มีความ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

380 แรงมา PE64 (3 ทอ) ติดตั้งงาย สินคา เกรดพรีเมี่ยม รับประกันความพึงพอใจ

สําหรับติดตั้งบนรถบรรทุก จายไฟใหกับตูคอนเทนเนอรที่มี ระบบเครื่องทําความเย็น เครื่องยนต Kubota 2L ได (Meccalte) จากอิตาลี ขนาด 20-25kva/3phase 380/440v ความถี่ 50/60hz ที่ 1,500-1,800 RPM ระบบควบคุมการทํางาน ComAp Controller แสดงการทํางานบนหนาจอ สามารถติด ตัง้ แผงควบคุมภายในรถได มีบริการดานอะไหลและทีมชาง บริการนอกสถานที่

บจก.เคจีพี โทร.0-2501-7330

บจก.ซีเอ็มเค อินเตอรเทรด โทร.0-2312-9307

บจก.ไทยรีเฟอร โทร.0-3446-6044

SIKAFLEX®-11 FC

ซิกาเฟล็กซ -255 เอ็กซตราพลัส กาวโพลี ยูรีเทน รุนเอ็กซตราพลัส สําหรับงานติด กระจกรถโดยสารคุณภาพสูง ไมยืดตัวเปน เส น ภายหลั ง หยุ ด ยิ ง กาว ทํ า ให ไ ม เลอะเทอะหรือเปรอะเปอนขณะทํางาน ทดสอบการชนอางอิงตามมาตรฐาน FMVSS212/208

บจก.ซิกา (ประเทศไทย) โทร.0-3810-9500

FOTON Mixer

อุปกรณ์ GPS tracking

ติดตามตําแหนงรถยนตแบบ Real-time สามารถระบุตาํ แหนง บนแผนทีไ่ ดอยางแมนยํา ตรวจสอบความเร็วในขณะขับขี่ แจง เตือนการขับรถทีผ่ ดิ ปกติมายังศูนยควบคุม มีระบบแบตเตอรี่ สํารอง สามารถติดตั้งกับรถไดทุกประเภท รุน Advance เหมาะสํ า หรั บ ติ ด ตามรถยนต พร อ ม เชื่ อ มต อ เซ็ น เซอร เ พิ่ ม เติ ม ได แ ก เซ็นเซอรสถานะเครือ่ งยนต ระดับนํา้ มัน เซ็นเซอรอุณหภูมิ อุปกรณระบุผูขับขี่ (Driver Identification) และรองรับการ เชื่อมอุปกรณเนวิเกเตอร (FMI) เปนตน บจก.โกลบเทค โทร.0-2266-9940

โตชิบา Engel ตู้เย็นเคลื่อนที่

ฝาปิดท้ายรถไฮดรอลิค

สําหรับขึน้ ลงสินคากับรถบรรทุก มาตรฐาน ISO รับนํา้ หนัก ไดหลายขนาด แบบ Platform เปนเหล็กและอลูมิเนียม รับ ประกัน 1 ป การดูแลรักษางายสามารถติดตั้งไดกับรถ บรรทุกทุกประเภท ขึน้ ลงสินคาปลอดภัย ชวยเบาแรงคนใช งาน

บจก.เซฟเวย เทลเกท โทร.0-3848-5267

ไดชาร์ท BOSCH

รถบรรทุก 10 ลอ Foton รุน Hercules 340 แรงม า มาพร อ มโม คุ ณ ภาพสู ง มาตรฐานเยอรมนี Schwing Stetter ขนาด 6Q

ตอบสนองไลฟสไตลที่ไมหยุุดนิ่ง เหมาะ สําหรับติดตั้งกับรถ แคมปคาร 4-wheels รถบรรทุก เรือ หรือแมแตการพกพาสําหรับ การแคมปง มีหลากหลายขนาด ตั้งแต 14-80 ลิตร

BUS T1 28V 140A ของใหม แท OEM สําหรับ รถบัสยุโรปและรถบัสทั่วๆ ไป

บจก.ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) โทร.0-2567-2897

บจก.โตชิบา ไทยแลนด โทร.0-2511-7999

บจก.ไทยแสงเจริญไดนาโม โทร.0-2234-9373

B&T#306_p46-47_Pro3.indd 46

11/14/16 9:58 PM


Spec of Sunlong SLK6930D / SLK6930CNG

Email.

B&T#306_p46-47_Pro3.indd 47

info@bestlingroup.com Website. www.bestlingroup.com Facebook : Sunlong Thailand

11/14/16 9:58 PM


B&T#306_p48_Pro3.indd 48

11/14/16 10:02 PM

BUS & TRUCK - V.306