Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 10

ฉบับที่ 234

www.BusAndTruckMedia.com ปกษหลัง พฤศจิกายน 2556 40 บาท

คําถามสังคม

สงออกรถใหญบูมรับ AEC 3D Street Art เมืองไทย

ดับเครื่องชม

Thailand Best Bus Body 04 เปรียบเทียบรถเดน

380 แรงมา สมรรถนะ ทีควรเลือกใช ใช ป จ จุ บั น ตลาดรถใหญ เ พื1อ การ ขนสงทั้งสินคาและผู โดยสารเติบโตขึ้น เปนอยางมาก นอกจากจะมีเจาตลาด ทั้งคายญี่ปุนและยุโรปทําตลาดอยูแลว

ก็ยงั มีคา ยรถใหญจากประเทศจีนเขามา บุกเพิ่มขึ้นอีกหลายยี่หอ โดยเปาหมาย แรกคือ ตลาดในเมืองไทยและเมื1อเปด ใช ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นหรื อ

AEC ก็ จ ะขยายตลาดไปยั ง ประเทศ ตาง ๆ ในอาเซียนอีกดวย ซึ่ ง พื้ น ฐานในการทํ า การตลาดก็ แตกตางกันบางยีห่ อ มีโรงงานประกอบใน อานตอหนา 38

24 LOGISTICS NEWS

เฟดเอ็กซ ควิกฟอรม AUTO GAS

เบนซ มั่นใจตลาดโต สแกนเนียยอดโตตามเปา มีโรงงาน-ลิสซิ่ง พรอม เตรียมประกอบรุนใหมเอง 28

PTT ขยายสถานี 700 แหง 44 เตรียมพบกับเร องเดน

ควันหลง BUS&TRUCK’13 ในฉบับที่ 235

ธนบุรีประกอบยนต มั่นใจ ป 57 ตลาดรถโดยสารโต โดยตัง้ เปาหมายยอดขายไวที่ 150 คัน เพราะมีบริการพรอม ไมวาจะเปน โรงงานประกอบ และลิสซิ่ง สวนตลาดสงออก ก็พรอมรับลูกคาทุกประเทศ คุณปรัชญา อินทรานุปกรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบยนต จํากัด ผูแทนจําหนายรถโดยสาร อานตอหนา 39

คายสแกนเนียมั่นใจยอดปนี้เปนไปตามเปา รถบรรทุก 300 คัน รถบัส 200 คัน เพราะออกรถรุนใหมและมีโรงงาน ประกอบเอง สวนปหนาเพิม่ สาขาอีก 5 แหง สรางความมัน่ ใจ ใหลูกคาสวนตลาด AEC มีสาขาแลว 3 ประเทศ ลูกคา สามารถใชงานเดินทางไกลได คุณภูริวัทน รักอินทร ผูจัดการประจําประเทศไทย บริษัท สแกนเนีย อานตอหนา 39

งานแสดงรถเพอการพาณิชยและกิจการพิเศษ ครั้งที่ 11 งานแรกในอาเซียน

6-8 พฤศจิกายน 2557 ไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย :

R1_B&T#234_p01_Pro3.indd 1

รวมสรางพลังโดย :

11/20/13 9:05 PM


B&T#234_p02-03_Pro3.indd 2

11/18/13 10:34 PM


B&T#234_p02-03_Pro3.indd 3

11/18/13 10:34 PM


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

ดับเครื่องชม

แบบมาตรฐาน 4 หจก.ทรัพยเจริญแทรเวล 2007

Thailand Best Bus Body หลังจากงาน BUS & TRUCK ’13 ที่ผานมา นอกจากจะไดรับความ สนุกสนานและความรูมากมาย ยังมี กิจกรรมใหมทยี่ งั หาที่ ไหนไมได อยาง การประกวดตั ว ถั ง รถโดยสารที่ ถู ก ตองตามกฎจากกรมขนสงทางบก ซึง่ นับวาเปนปแรกที่ ไดจัดกิจกรรมนี้ กิจกรรมการประกวดรถโดยสาร ทีถ่ กู ตองตามกฎของกรมขนสงทางบก หรือที่เรียกกันวา THAILAND BEST BUS BODY 2013 เกิดขึ้นมาเพื1อคัด สรรรถโดยสารทัศนาจรที่ ไดมาตรฐาน ตามที่กรมการขนสงทางบกไดกําหนด ไว นับวาเปนกิจกรรมแรกและกิจกรรม เดียวในประเทศไทย รถโดยสารซึง่ จะมี

หจก.ทรัพยเจริญแทรเวล 2007

Technical Specification ภายนอก

ลักษณะเดน : รถโดยสารปรับอากาศ อุปกรณตกแตง : เปนไปตามเกณฑจาก กรมการขนสงทางบก ทุกประการ การตกแตง : ลายดอกทานตะวัน และสายรุง ซึ่งเปนเอกลักษณ เฉพาะของทรัพยเจริญ แทรเวล 2007

ภายใน

อุปกรณรักษา ความปลอดภัย : GPS/ถังดับเพลิง/ คอนทุบกระจก และวาลว ปดประตูฉุกเฉิน การตกแตง : ใชโทนสีฟาและนํ้าเงิน เพื่อทําใหลูกคาสบายตา และเปนตัวกักเก็บความเย็น รวมถึงการงายตอการ บํารุงรักษา บรรจุ : ประมาณ 50 ที่นั่ง

ขุมพลัง

เครื่องยนต : SCANIA หาง EURO 7 410 EB ปกนก ขุมพลัง : 460 แรงมา ตอตัวถัง : ประมาณ 8.4 ลานบาท ติดตอ : 08-1372-1441 (คุณเจน)

04-05 ������������.indd 4

11/20/2556 BE 11:05 PM


BUS & TRUCK SHOW • BUS&TRUCK 05

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

แบบมาตรฐาน 1 บริษัท ครีเอทีฟบัส จํากัด

ที่นี่ที่เดียว เกณฑการพิจารณา คือ พิจารณาจาก เกณฑใบผานการตรวจสภาพรถจากกรม การขนสงทางบก พิจารณาจากการให คะแนนของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และสําหรับรถที่ ไดรับคะแนนโหวตสูง ที่สุดจะไดรับถวยรางวัล THAILAND BEST BUS BODY 2013 ไปครอบครอง สําหรับผูประเดิมรางวัลในปแรก ในกิจกรรม THAILAND BEST BUS BODY 2013 แบบมาตรฐาน 1 ไดแก รถ โดยสารจากบริษัท ครีเอทีฟบัส จํากัด และแบบมาตรฐาน 4 ไดแกรถโดยสาร จาก หจก.ทรัพยเจริญแทรเวล 2007

บริษัท ครีเอทีฟบัส จํากัด

Technical Specification ภายนอก

ลักษณะเดน : รถโดยสารปรับอากาศ อุปกรณตกแตง : เปนไปตามเกณฑจาก กรมการขนสงทางบก ทุกประการ การตกแตง : เนนโทนสีสบายตา อุปกรณตกแตงภายนอก ตามกฎของกรมการขนสง ทางบก

ภายใน

เบาะ : เบาะจากอูเชิดชัย การตกแตง : ใชโทนสีฟาเปนหลัก เพื่อใหผูโดยสารสบายตา และผอนคลาย บรรจุ : ประมาณ 45 ที่นั่ง

ขุมพลัง

ความปลอดภัย: GPS/อุปกรณรักษา ความปลอดภัยทั้ง คอนทุบกระจก, ถังดับเพลิง ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ เครื่องยนต : เครื่องยนตและแชสซีส นําเขาจากสแกนเนีย VOLVO B75 MARK III ขุมพลัง : 295 แรงมา ตอตัวถัง : อูเชิดชัย ราคา : ประมาณ 4.8 ลานบาท ติดตอ : 08-5824-5555 (คุณตอม)

04-05 ������������.indd 5

11/20/2556 BE 11:05 PM


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VEHICLE

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

JPN Taxi Concept รถแท็กซี่ LPG ตนแบบ

ในประเทศญี่ ปุ  น เรื1อ งของงาน บริการนีถ่ อื วาใหเปนเรื1องสําคัญอยางยิง่ ในทุก ๆ อาชีพดานงานบริการ ไมวาจะ เปน Taxi ก็ ไดมีการพัฒนารถตนแบบ เพื1องานดานบริการและเพื1อความสบาย ของผู โดยสารมากขึน้ และปจจุบนั นี้ไดมี การพัฒนารถ Taxi ตนแบบขึ้นเพื1อผู โดยสารและรวมไปถึงมาตรฐานของรถ Taxi ในประเทศญี่ปุน โตโยตาอีกหนึ่งคายที่หันมาพัฒนา รถ Taxi และสรางรถตนแบบขึ้นนํามา แสดงที่ใชชื1อวา JPN Taxi Concept นํา ออกมาเพื1อวัตถุประสงคทอี่ ยากใหเห็นรถ Taxi ยุคใหมมีการพัฒนารถตนแบบคันนี้ เกิดขึ้นภายใตแนวคิด “to ensure easeof-use at all times” ถานักทองเทีย่ วชาว ไทยที่เคยไปสัมผัสการบริการรถ Taxi ใน ประเทศญี่ปุนจะรูวายอดเยี่ยมเพียงใด มุ  ง ให ค วามสะดวกสบายสู ง สุ ด แก ผู  โดยสารในตัวถังที่มีขนาดใหญมากนัก เพื1อความคลองตัว สําหรับการออกแบบนั้นภายในดู กวางขวางสะดวกสบายดวย มิติตัวถัง ของ JPN Taxi Concept มีความยาว 4,350 มม. กวาง 1,695 มม.และสูง 1,700 มม. ระยะฐานลออยูท ี่ 2,750 มม. สามารถ รองรับผู โดยสารได 5 คน

B&T#234_p06-07_Pro3.indd 6

รถตนแบบคันนี้ยังมีบานประตู ขนาดใหญเปด-ปดดวยไฟฟา มีพนื้ หอง โดยสารที่คอนขางเตี้ยเพื1อใหสามารถ เขา-ออกไดอยางสะดวกสบาย โดย เฉพาะเด็กและคนแก รวมถึงผูใหญทมี่ ี รูปรางเล็กก็สามารถใชงานไดอยางไม ติดขัด ภายในหองโดยสารยังมีหนาจอ ขนาดใหญบนเพดานที่จะแสดงขอมูล สําคัญใหผู โดยสารไดรบั ทราบ ไมวา จะ เปนเสนทางไปถึงจุดหมายและราคาคา โดยสารเพื1อความชัดเจนใหผูโดยสารได รับทราบสําหรับตรงจุดนีถ้ อื วาเปนจุดดี มากและนานํามาปรับใชในประเทศไทย อยางยิ่งเพราะวาในประเทศไทยนั้นมี นั ก ท อ งเที่ ย วเข า มาในประเทศเป น จํานวนมากในแตละปตางก็ใชบริการ เพื1อสรางมาตรฐานใหงานบริการใน ดานนี้ใหดีขึ้น สําหรับ JPN Taxi Concept ขับ เคลื1อนดวยแกสธรรมชาติ LPG เพื1อ ความประหยั ด สามารถปรั บ เปลี่ ย น สเปกให เ ข า กั บ แต ล ะภู มิ ภ าคของ ประเทศญี่ปุน ภายใตการกํากับดูแลของ รัฐบาล รถตนแบบนี้ตองบอกวาเหมาะ สมมากที่จะนํามาใชในประเทศไทย

11/18/13 10:57 PM


wŠ³ƒ¬š²‰«¸®7DEORLGœ«ºm†¨³¢¾œ|š0DJD]LQH wŠ³ƒ¤³£œzƒªqœ«ºm¤³£¾•¸®š wŠ³ƒ„m³¨«³¤ƒm®«¤n³‰˜²Ç‰¢¨¦œ«ºm¾¤¸Æ®‰¤³¨ƒ³¤®®ƒ¿›› ƒm®«¤n³‰–ƒ¿–m‰›´¤¹‰¤²ƒª³®³†³¤–¦®•Ššš¨²–ƒ¤¤¢˜³‰ƒ³¤ƒm®«¤n³‰–m³‰Ä wŠ³ƒ%XLOGHU1HZVœ«ºm%XLOGHU

šµ–£«³¤¤³£¾•¸®š¾Ÿ¸Æ®š´¾«š®¾¤¸Æ‰®¤³¨„®‰ ™¹¤ƒµŠ®«²‰¬³¤µ¢˜¤²Ÿ£q˜¶Æ†¤›¨‰Š¤¾¦m¢¿¤ƒ„®‰Â˜£ «´¬¤²›š´¾«š®¾¤¸Æ®‰¤³¨„®‰ƒ¦¹m¢š²ƒŸ²“š³À†¤‰ƒ³¤ ƒ¦¹m¢š²ƒ®®ƒ¿››ƒ¦¹m¢¨µ©¨ƒ¤ƒ¦¹m¢ºn¤²›¾¬¢³ƒm®«¤n³‰ ƒ¦¹m¢ºn¦µ–«µš†n³¿¦±†n³¨²«•¹ƒm®«¤n³‰ ¿¦±ƒ¦¹m¢˜¶Æœ¤·ƒª³›¤µ¬³¤®³†³¤¤¨¢˜²Ç‰ºn˜¶Æ«šÁŠ Áš™¹¤ƒµŠ®«²‰¬³¤µ¢˜¤²Ÿ£qš¶Ç•n¨£

B&T#234_p06-07_Pro3.indd 7

11/18/13 11:03 PM


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

มองลึก ถึงการเมือง เห็นไดวาเมื1อเกิดเรื1องทะเลาะ เบาะแวงกันก็จะระดมพล เรียกคน จากทุกจังหวัดมารวมกันเพื1อทําการ ประทวง อยางที่ใหญสุดก็คือคนเสื้อ แดงที่มาจากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยใช ถ นนราชประสงค เ ป น ที่ ประทวงเพื1อให ไดตามขอเรียกรองที่ ตองการ พอมาปลายป 2556 นี้ มีการรวม พลประชาชนที่ มี ค วามรู  ม าต อ ต า น พรบ.นิรโทษกรรม ดวยสาเหตุหลักก็ คือทางสภาผูแ ทนราษฎรไดประชุมกัน เพื1อให พรบ.นิรโทษกรรมนี้ผานให ได โดยไมรับฟงคําคัดคานใด ๆ ทั้งสิ้น โดยในการประทวงแตละครัง้ มัก จะมี นั ก การเมื อ งอยู  เ บื้ อ งหลั ง แล ว ทําไมตองเปนนักการเมืองดวย หลายคนมองวา นักการเมืองทุก คนตางมีจุดประสงคทําใหเปนที่รูจัก ของประชาชนทั้งประเทศเพื1อในการ เลือกตั้งครั้งใหมจะไดมาเปน สส. ตอ ไป ส ว นความต อ งการของการ ประทวงในแตละครัง้ จะไดผลหรือไม ก็ ไมอยูใ นความตองการของนักการเมือง เลย ดังนั้นในการประทวงแตละครั้ง คนที่รวมชุมนุมตองคิดใหรอบคอบวา จุดมุงหมายคืออะไรมีความเปนไปได มากนอยแค ไหนที่จะไดมา ไมใชวา เพื1อนชวนก็ ไปเพราะเราอาจจะเปน แพะรับบาปได บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา, ชูชาติ สวางสําลี ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ กองบรรณาธิการ : พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา, ภาระวี ไชยศิลป เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สงางาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟกสกุล มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : อารีย ปตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด เลขาแผนกโฆษณา : สุธารัตน จันทรนคร พัฒนาธุรกิจ : วันวิสาข เข็มทอง, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แกวศิริ เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com วราภรณ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

R1_B&T#234_p08-09_Pro3.indd 8

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

คันเรงธุรกิจ

เบาะนั่งดํารงคศิลป ขยายตลาด สงออกไปอาเซียนรับ AEC เบาะนั่งรถโดยสารดํารงศิลปรับ ส ว นแบ ง เป น เจ า ตลาดมุ  ง วิ จั ย และ พัฒนา พรอมออกรุนใหมประจําทุกป มั่ น ใจคุ ณ ภาพส ง ออกไปยั ง ประเทศ เพื1อ นบ า นรั บ การเป ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คุณวิภา ภูอัครนันท กรรมการ ผูจัดการ บริษัท ดํารงศิลป พารท ซีท เซ็ น เตอร จํ า กั ด เป ด เผยว า ด ว ย มาตรฐานของเบาะรถโดยสารดํารงศิลป ที่มีการวิจัยและพัฒนามาอยางตอเนื1อง เพื1อใหตรงกับความตองการของตลาด จึง ไดรบั การตอบรับจากกลุม ลูกคาเปนอยาง ดี อย า งนครชั ย แอร ที่ ทํ า ธุ ร กิ จ เดิ น รถ โดยสารยังมั่นใจเลือกใชเบาะของดํารง ศิลป 100% “ทั้งนี้ เบาะโดยสารรุนใหมลาสุดที่ มีจอทีวี.อยูดานหลัง ทางนครชัยแอร เลือกเพื1อไปติดในรถโดยสารขนาด 15 เมตร รวม 50 คัน ซึ่งเบาะนั่งรุนนี้ทาง บริษทั ฯและนครชัยแอร ไดรว มกันวิจยั ถึง ความตองการของผู โดยสารจึงผลิตเบาะ รุนนี้ออกมา” ด า นโรงงานการผลิ ต เบาะรถ โดยสารของบริษัทฯ มี 2 โรงงาน เพื1อ ตอบรับกลุมลูกคาทั้งเจาของรถโดยสาร และกลุมอูประกอบตัวถังรถโดยสาร โดย โรงงานแรกตั้งอยูที่ อําเภอสองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี และโรงงานที่ 2 ตั้งอยูที่ บานโปง จ.ราชบุรี ซึง่ โรงงานทัง้ สองแหง มีกําลังการผลิตสูงสุดเฉลี่ยวันละ 10 คัน และมี แ ผนจะผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เพื1อ รองรั บ ตลาดที่มีการขยายตัว รวมถึงตลาดกลุม AEC โดยมีคนงานทั้งหมดประมาณ 700 คน และมี เ ครื1อ งมื อ ไฟฟ า ที่ ทํ า งานได ตลาดเวลาเสริมอีกดวย ในการเป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC ในป 2558 นั้น ทาง บริ ษั ท ฯ เริ่ ม ส ง ออกเบาะรถโดยสาร สําเร็จรูป รวมทัง้ ชิน้ สวนเบาะรถโดยสาร ไปยังกลุมประเทศเพื1อนบานบางแลว อาทิ ประเทศเวียดนาม สิงคโปร และ พมา โดยคาดวาเมื1อเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อยางเต็ม รูปแบบแลว กลุมประเทศในอาเซียน ทั้งหมดจะตองเลือกใชเบาะรถโดยสาร ของดํารงศิลปอยางแนนอน ทางดานระเบียบการที่กระทรวง คมนาคมได ข อร อ งให ร ถโดยสารทั้ ง ประจําทางและไมประจําทางมีเข็มขัด นิรภัยทุกเบาะนั่ง ทางดํารงศิลปก็ใหการ ตอบรับในเรื1องนี้เปนอยางดี โดยมีการ เพิ่มเข็มขัดนิรภัยทุกเบาะนั่งที่ผลิตดวย ซึ่งลูกคาสวนมากก็ใหความรวมมือมา เป น อย า งดี แ ต ก็ มี บ างรายที่ เ ป น รถ

โดยสารวิง่ มาตางจังหวัด จะไมนยิ มติดตัง้ เข็มขัดนิรภัยตามเบาะนั่งที่เปลี่ยนใหม เพราะเห็นวาไมมีความจําเปน และเห็น

วาผูโดยสารไมนยิ มคาดเข็มขัดนิรภัยมาก นัก ซึง่ ทางดํารงศิลปกต็ ามใจลูกคาเพราะ ไมสามารถบังคับได

ไบเบน อยูคูตลาดปที่ 2 บริษัทแมชวยหนุนเต็มที่ คายไบเบนยังมาแรง ทําตลาด เป น ป ที่ 2 แล ว ด า นบริ ษั ท แม ที่ ประเทศจี น ช ว ยหนุ น เต็ ม ที่ พร อ ม วางแผนปหนาตองมีสาขามากกวา 10 แหงทั่วประเทศ คุณเครือฟา ฉิมกูล ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท ไบเบนไทย จํากัด ผูแทนจําหนายไบเบน ประเทศ จีน เปดเผยวา ปนี้ถือเปนปที่ 2 แลวที่ บริษทั ไดทาํ การตลาดมาซึง่ ก็เริม่ ทําการ ตลาดไดดี เพราะมีกลุมลูกคาขนสงได รูจ กั ยีห่ อ ไบเบนมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ยังได รับการสนับสนุนเปนอยางดีจากบริษัท ที่ประเทศจีนอีกดวย “อยางงาน BUS & TRUCK ’13 ที่ผานมาทางบริษัทไดเขารวมเปนปที่ 2 แลว ก็มีลูกคาเขามาจองในงานกวา 20 คัน เกินเปาหมายไดวางไวมาก สวน งาน BUS & TRUCK ’12 เมื1อปกอน ทางบริษัทไดเขารวม เพื1อเปนการเปด ตัวใหกับลูกคาวารถใหญยี่หอไบเบนได เริ่มเขามาทําตลาดในเมืองไทยแลว” รถใหญยหี่ อ ไบเบนเปนการลงทุน

ของรัฐบาลประเทศจีนทั้งหมด โดยได นํ า เทคโนโลยี จ ากค า ยเมอร ซิ เ ดส – เบนซ ประเทศเยอรมนีเขามาพัฒนา เทคโนโลยีใหสงู ขึน้ เพื1อใหกลุม ลูกคาได ใชรถใหญที่มีคุณภาพสูงสมกับราคา จําหนาย และเพื1อสรางความมั่นใจใหกับ กลุม ลูกคาทางบริษมั จึงวางแผนทีจ่ ะตัง้ สาขาในป 2557 ให ไดอยางนอย 10 แหง ทั่วประเทศ โดยสํานักงานใหญที่ มีอยูใ นขณะนี้ คือที่ หาดใหญ จ.สงขลา และทีล่ าดกระบัง กรุงเทพฯ โดยสถาน ทีต่ งั้ สาขาจะเปนตามหัวเมืองใหญ ๆ ที่ มีการขนสงเปนอยางมากนั่นเอง

11/20/13 10:08 PM


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

คันเรงธุรกิจ

รถใหญ 10 เดือน 4 หมื่นคัน ซิ่นหงไท ทําตลาดไดตามเปา คาด อีซูซุ เปนแชมปอีกป เหตุรถดัมพโตตามกอสราง ยอดรถใหญปนี้ถึง 5 หมื1นคันแน 10 เดือนขายไดถึง 39,144 คัน คาย อีซูซุยังครองแชมปสูงถึง 19,736 คัน อันดับสองคือฮี โน 16,607 คัน และ อั น ดั บ สามฟู โ ซ 1,452 คั น ส ว นรถ โดยสารคายสแกนเนียเปนจาฝูงนําอยู ที่ 133 คัน อันดับสองจําหนายได 74 คัน และอันดับสามคาย MAN จําหนาย ไดที่ 31 คัน รายงานตัวเลขยอดขายรถใหญจาก บ ริ ษั ท ฮี โ น  ม อ เ ต อ ร  ส เ ซ ล ส  (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ถือได ว า ยอดขายรถใหญ ใ นป นี้ จ ะต อ งถึ ง 50,000 คันแน เนื1องจากตัวเลขยอดขาย ทุกยี่หอตั้งแตเดือนมกราคมถึงตุลาคมที่ ผานมามีมากถึง 39.144 คัน โดยมีคาย อีซูซุ จําหนายไดมากสุด 19,736 คัน เมื1อ เทียบชวงเดียวกันกับปที่แลวจําหนายได 13,898 คัน เดือนตุลาคมจําหนายได 1,545 คัน รองลงมาคือคายฮีโน จําหนาย ได 16,607 คัน เมื1อเทียบชวงเดียวกันกับ ปที่แลวจําหนายได 13,534 คัน เดือน ตุลาคมจําหนายได 1,461 คัน อันดับสาม เปนฟูโซ จําหนายได 1,452 คัน เมื1อเทียบ

ชวงเดียวกันกับปทแี่ ลวจําหนายได 1,410 คัน เดือนตุลาคมจําหนายได 116 คัน ฝ  ง ยุ โ รปมี ค  า ยวอลโว เ ป น ผู  นํ า จําหนายไดมากสุด 923 คัน เมื1อเทียบชวง เดียวกันกับปที่แลวจําหนายได 715 คัน เดือนตุลาคมจําหนายได 52 คัน อันดับ สองเปนคายสแกนเนีย จําหนายได 337 คัน เมื1อเทียบชวงเดียวกันกับปที่แลว จํ า หน า ยได 231 คั น เดื อ นตุ ล าคม จําหนายได 25 คัน และอันดับสามเปน ของคาย MAN จําหนายได 55 คัน เมื1อ เทียบชวงเดียวกันกับปที่แลวจําหนายได 21 คัน เดือนตุลาคมจําหนายได 1 คัน ประเภทรถโดยสารอันดับหนึง่ ผูน าํ คือสแกนเนีย จําหนายได 133 คัน เมื1อ เทียบชวงเดียวกันกับปที่แลวจําหนายได 115 คัน เดือนตุลาคมจําหนายได 12 คัน อั น ดั บ สองเป น ของค า ยญี่ ปุ  น คื อ ฮี โ น จําหนายได 74 คัน เมื1อเทียบชวงเดียวกัน กับปที่แลวจําหนายได 68 คัน เดือน ตุลาคมจําหนายได 1 คัน อันดับสามเปน ของคาย MAN จําหนายได 31 คัน และ เดือนตุลาคมจําหนายได 1คัน

ซิ่ น หงไท ทํ า ตลาดไดนามิ ค ได เพียง 2 ป ซือ้ ที่ 5 ไรทาํ โกดัง เหตุเพราะ ไดนามิคมาถูกจังหวะ รถดัม๊ พโตรองรับ การกอสรางที่ขยายตัว สวนงาน BUS & TRUCK ’13 ลูกคามากเกินคาด คุณพรพิพัฒน ลัพธวรรณ เจา หนาที่ฝายขายอาวุโส บริษัท ซิ่นหงไท กรุป จํากัด เปดเผยวา ดวยการทําตลาด มาไดเพียงแค 2 ปเทานั้น สินคาหลักคือ ไฮดรอลิคที่จําหนายมีการเติบโตสูงมาก เหตุหลักเพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี การขยายตัวเพิ่ม รถดั๊มพตั้งแต 4-10 ลอ จึงมีการเติบโตตามไปดวย สินคาไฮดรอลิคที่จําหนายนําเขา มาจากตางประเทศโดยจะมีใหลูกคาเปน ชุด ซึ่งมีกลุมลูกคา 3 กลุมคือ เจาของ ธุรกิจขนสง รานจําหนายอุปกรณอะไหล และ อูประกอบรถบรรทุก ซึ่งเทาที่ผาน มาลูกคาจะเริม่ จากชิน้ เดียวกอนตอมาจึง ขยายเพิ่มขึ้นเรื1อย ๆ ทั้งนี้เปนเพราะ คุณภาพ และราคาจําหนายทีอ่ ยูใ นระดับ กลางของตลาดนั่นเอง

“เริม่ แรกนัน้ ทางบริษทั ไดเจาะกลุม ตลาดตางประเทศกอนโดยกลุมลูกคาจะ แตกตางกับในเมืองไทยเปนอยางมากคือ ในตางประเทศเมื1อใชงานแลวก็สามารถ ถอดทิ้งไดเลยเมื1อมีปญหา แตในเมือง ไทยก็ตองใช ใหยาวนานเมื1อมีปญหาก็สง ซอม ถือเปนการประหยัดทุน แตเปนการ เสียเวลาในการทํางาน” ในปหนาถือเปนการทําตลาดปที่ 3 ทําใหตองซื้อที่ทําโกดังใหมจํานวน 5 ไร ที่ถนนพระราม 2 เพราะจะตองทําการ สต็อกสินคาเพิ่มมากขึ้นเปนการมัดใจ ลูกคาให ไมตองรอรับสินคานาน ทั้งนี้ ได วางเปาหมายหลักไววาจะตองมีมารเก็ต แชรเปนอันดับตน ๆ ของตลาดไฮโดรลิค ใหได

ใตทองรถ เมื1อประมาณ 2-3 ปทผี่ า นมาอูป ระกอบตัวถังรถโดยสารไดกอ ปญหา ใหกับผูวาจางเพราะทําการประกอบลาชากวากําหนด และเมื1อเร็ว ๆ นี้ความ เสียหายที่แทจริงก็ปรากฎแกสายตา เมื1อมีนายหนาไดรับจางจากชาวญี่ปุน ให ทําการสงมอบรถทัวรที่ประกอบสําเร็จรูปจํานวน 6 คัน เมื1อดูแนวโนมแลวอู ประกอบไมเสร็จแน เพราะชางของอูทํางานไมเต็มที่จึงได ใหคาจางพิเศษอีก 2 แสนบาท เพื1อเรงเวลาประกอบใหแลวเสร็จตามกําหนด แตก็ไมเสร็จอีกตอง จายคาผิดสัญญาใหกับชาวญี่ปุนอีก 5 แสนบาท โดยที่ทางอูไมรับผิดชอบใด ๆ เลย และแบบนี้เปนความผิดของใคร ใหอูประกอบที่บานโปงชวยบอกดวย ❖❖❖

❖❖❖ เรื1องนีเ้ กิดขึน ้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมทีม่ ีโรงงานแหงหนึง่ ทําหนาทีผ่ ลิต ชิ้นสวนใหกับรถใหญ ซึ่งรอบ ๆ นิคมก็จะมีอพารตเมนทเพื1อใหคนงานไดพัก แลวก็เกิดมีธุรกิจใหมเกิดขึ้นคือ มีการดึงตัวคนงานจากโรงงานคูแขงให ไป ทํางานดวย โดยคาจางแพงขึ้นถึง 1 เทาตัวแลวใครที่ไหนจะไมเอา จึงเห็นตาม รานอาหารที่ขายอยูในบริเวณนั้นวามีคนงานขับปายแดงไปสั่งอาหารแพง ๆ กิน สวนโรงงานที่คนงานไดขอลาออกนั้นก็ผิดสัญญากับผูรับซื้อสงให ไมครบ จํานวนที่กําหนด ซึ่งปญหาที่เกิดนี้คาดวาจะลามไปทุกนิคมอุตสาหกรรม เกิด การแยงชิงคนงานจึงมองไดวา ตอไปธุรกิจที่ลงทุนเปนจํานวนมากจะเปนผู กําหนดราคาของตลาดได ❖❖❖ หลังจากที่งาน BUS & TRUCK ’13 จบแลวนั้น ทําใหแห็นถึงธุรกิจ ชิน้ สวนจากประเทศจีนทีเ่ ขามารวมงานดวย ตางใชกลยุทธการขายรูปแบบใหม คือ ใหลูกคากลุมเปาหมายไดลองใชชิ้นสวนนั้นฟรีกอน หากมีคุณภาพตรงกับ ความตองการของลูกคาก็จะมีราคาพิเศษใหเมื1อสั่งซื้อล็อตใหญ หากเปนแบบ นี้ธุรกิจของชาวไทยก็มีแนวโนมที่จะถูกแยงชิงตลาดไดงา ยดังนั้นธุรกิจชิ้นสวน ในประเทศก็ตองพยายามหาทางประคองตัวใหได

R1_B&T#234_p08-09_Pro3.indd 9

11/20/13 10:08 PM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

จอดปายหมอชิต

โดย กรมการขนสงทางบก

โกลบเทค-จส.100 พัฒนาระบบ ดวน! เปดยื่นคําขอตั้งสถานีขนสงฯ รายงานจราจรบน NOSTRA Map อยุธยา/สมุทรสงคราม ถึง 10 ธ.ค. บริษัท โกลบเทค จํากัด ผูนําดาน บริการแผนที่ดิจิตัล NOSTRA Map ภายใต ก ลุ  ม บริ ษั ท ซี ดี จี ภายใต ก ลุ  ม บริษัทซีดีจี รวมกับกลุมบริษัทแปซิฟค คอรปอเรชั่น และสถานีวิทยุ จส.100 ร ว มเซ็ น สั ญ ญาลงนามในบั น ทึ ก ข อ ตกลงวาดวยความรวมมือระหวาง จส. 100 และแผนที่ดิจิตัล NOSTRA Map ภายใตวตั ถุประสงคในการพัฒนาระบบ ขอมูลจราจรเพื1อใหบริการประชาชน โดยคาดวาจะสามารถเปดชองทาง ใหบริการใหมภายในไตรมาสแรกของป หนา โดยประชาชนจะสามารถดูรายงาน ขาวสารจราจรและเหตุการณตาง ๆ บน ทองถนนในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลจาก จส.100 ผานระบบแผนที่ ออนไลน NOSTRA MAP ทีป่ จ จุบนั โกลบ เทคใหบริการฟรี และมีจํานวนผู ใชงาน มากกวา 600,000 คน ทั้งในรูปแบบแอพ พลิเคชั่นแผนที่เดินทางมือถือ NOSTRA Map Thailand ในระบบ iOS และ android รวมถึงทางเว็บไซตแผนที่ map. nostramap.com คุณวิชยั แสงหิรญ ั วัฒนา ผูจ ดั การ ทั่วไป บริษัท โกลบเทค จํากัด กลาววา เนื1อ งจาก จส.100 จั ด ว า เป น สื1อ ที่ มี

บทบาทสํ า คัญ ในการรายงานข า วสาร จราจรของสังคมและประชาชนคนไทย จึงนับเปนโอกาสดีที่ โกลบเทค ไดรว มมือ กับ จส.100 ตามบันทึกขอตกลงในครั้งนี้ โดยมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาและ ใชชองทางการสื1อสารรูปแบบใหมที่จะ เขาถึงประชาชนไดมากขึ้น เชน การใช ชองทางผานแอพพลิเคชั่นแผนที่บนมือ ถือ และเว็บไซตของ NOSTRA Map สําหรับความรวมมือในเบื้องตนนี้ ทางโกลบเทคจะเป น ทํ า หน า ที่ พั ฒ นา ระบบแผนที่อ อนไลนเ พื1อ การรายงาน ขาวสารจราจรทีจ่ ะมีการสงขอมูลมาจาก ทาง จส. 100 เพื1อใหเกิดการแสดงผลบน แผนทีด่ จิ ติ ัลของ NOSTRA Map ซึง่ เปด ใหบริการแกประชาชนฟรี ผานทางเว็บ แอพพลิชนั่ และโมบายแอพพลิเคชัน่ ของ NOSTRA ซึ่งประชาชนจะสามารถตรวจ สอบรายงานการจราจรในรูปแบบแผนที่ เสนถนนสีเขียว เหลือง และแดง ตาม ความหนาแน น ของรถ พร อ มทั้ ง มี รายงานเหตุการณตาง ๆ เชน ปดถนน รถเสีย นํ้าทวม มีงานแฟร เปนตน โดย คาดวาจะสามารถพัฒนาเสร็จสมบูรณ และเปดใหใชบริการอยางเปนทางการใน ชวงไตรมาสที่ 1 ของ ป 2557

กรมการขนสงทางบก เชิญชวนผู สนใจ ยื1น คํ า ขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานี ขนสงผู โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด สมุทรสงคราม เปดรับคําขอถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ สํานักงานขนสง จังหวัดดังกลาว ปจจุบันกรมการขนสงทางบก ได จัดตั้งสถานีขนสงผู โดยสารทั่วประเทศ จํ า นวน 121 แห ง และเพื1อ เป น การ อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ เดิ น ทางด ว ยรถโดยสารโดยการสร า ง สถานีขนสงผู โดยสารเพิม่ เติมอีก จํานวน 2 แหง ไดแก สถานีขนสงผู โดยสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานี ขนสงผู โดยสารจังหวัดสมุทรสงคราม เพื1อใชเปนศูนยรวมกระจายการขนสง ดวยรถโดยสารประจําทาง และรองรับ ความต อ งการในการเดิ น ทางของ ประชาชนตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ใหไดรบั ความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดิ น ทาง โดยผู  ป ระสงค ล งทุ น กอสรางเพื1อจัดตั้ง และดําเนินการสถานี ขนสงผู โดยสาร ติดตอยื1นคําขออนุญาต พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

ปดซอมถึงสิ้นป สะพานไทย-ญี่ปุนขาออก กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปดซอม สะพานขามแยก ไทย-ญี่ปุนขาออกทั้ง 2 ชองทาง ตั้งแตวันนี้ - 30 ธ.ค. 56 คุ ณ สุ ร พล อนวั ช พงศ พั น ธ ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานก อ สร า งและ บูรณะ สํานักการโยธา (สนย.) เปดเผย วา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปดซอม สะพานขามแยก ไทย-ญี่ปุนขาออก ทั้งนี้ สะพานดั ง กล า วมี ก ารป ด เพื1อ ทํ า การ ซอมแซมไปแลวครัง้ หนึง่ เมื1อป 2553 แต เนื1องจากการชุมนุมทางการเมืองที่แยก ราชประสงคในปเดียวกันมีรถสัญจรบน สะพานคอนขางมากและเปนรถทีม่ ขี นาด ใหญ ทํ า ให พื้ น ผิ ว สะพานชํ า รุ ด โดย เฉพาะในฝงขาออกจึงมีการตรวจสอบ เพื1อซอมแซมในฝงขาออกทั้ง 2 ชองทาง

R1_B&T#234_p10-11_Pro3.indd 10

เปนเวลา 45 วัน คือ ตัง้ แตวนั นี้ - 30 ธ.ค. โดยจะมีการปดซอมทีละชองทาง ทั้งนี้จากเดิมจะมีการปดซอมเฉพาะใน เวลากลางคื น เท า นั้ น แต เ นื้ อ งานไม สามารถทําใหเสร็จเฉพาะในเวลากลาง คืนไดจึงอาจจะตองมีการปดตลอด 24 ชั่วโมง และจะเปดใหสัญจรขาออกได เพียงชองทางเดียว ทัง้ นีเ้ ตรียมเลีย่ งเสน ทาง โดยในเบื้องตนไดกําหนดทางเลี่ยง โดยขาเขาใหเลี่ยงไปที่ถนนสุรวงศและ ถนนสีลม สวนขาออกใหเลีย่ งไปทางถนน นราธิวาสราชนครินทร เมื1อกําหนดเวลา ทีช่ ดั เจนแลวจะแจงใหประชาชนทราบอีก ครั้งหนึ่ง เพื1อใหเลี่ยงเสนทางในจุดดัง กลาว

ถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ณ สํานักงานขนสง จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า แ ล ะ สมุทรสงคราม ทั้งนี้ผูสนใจลงทุนกอสรางเพื1อจัด ตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผู โดยสาร ระดับจั งหวัด ตองมี เนื้ อที่สําหรั บการ กอสรางสถานีไมนอยกวา 5 ไร สวน สถานี ข นส ง ผู  โ ดยสารในระดั บ อํ า เภอ หรือสถานีขนสงผู โดยสารยอย ตองมี เนื้ อ ที่ ไ ม น  อ ยกว า 3 ไร อยู  ห  า งจาก ทางหลวงหรือทางสาธารณะไมเกิน 300 เมตร และตองจัดใหมีทางเชื1อมเพื1อใช เปนทางเขาและทางออกสถานีในบริเวณ เดียวกัน ซึ่งมีความกวางดานหนาติดกับ ทางหลวง หรือทางสาธารณะ หรือทาง เชื1อมไมนอยกวา 80 เมตร โดยสอบถาม เพิ่มเติมไดที่สวนสถานีขนสงผู โดยสาร สํานักการขนสงผู โดยสาร กรมการขนสง ทางบก โทร.0-2271-8506-7 หรื อ สํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด พระนคร ศรีอยุธยา โทร.0-3533-5432 สํานักงาน ขนสงจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-34713999

BUS & TRUCK FAQ

เสนทางบรรทุกติดเวลา สอบถามเวลาเดินรถ 6 ลอ 10 ลอ บริเวณ ถ.บรมราชชนนีวงแหวนที่จะไปบางแค และ ถ.จรัญสนิทวงศ 13 - ซ.เพชรเกษม 48 จะเดินรถไดเวลาไหนไดบางครับ จากคุณ : รักษ 1. เวลาหามเดินรถ 6 ลอ ในเขต กรุงเทพมหานคร หามเดินรถ ระหวางเวลา 06.00 - 09.00 น. และเวลา 16.00 - 20.00 น. เวนวันหยุด ราชการ 2. เวลาหามเดินรถ 10 ลอ ในเขต กรุงเทพมหานคร หามเดินรถระหวาง

เวลา 06.00-10.00 น. และเวลา 15.00 - 21.00 น. เวนวันหยุดราชการ (ยกเวน บางถนน) ตามคําถามที่สอบถามมา ถนนบรมราชชนนี - วงแหวนที่จะไป บางแค และถนนจรัลสนิทวงศ 13 ซอยเพชรเกษม 48 หามเดินรถฯ ใน เวลาหาม ตามที่กําหนดไวในขอ 1 และ 2 ดังกลาวมาแลว ขอแนะนําขอมูลเกีย่ วกับเสนทาง เดินรถบรรทุก 6 ลอ และ 10 ลอ ใน เวลาหามในเขตกรุงเทพมหานคร ให ทานเขาไปดูเพิม่ เติมในเว็บไซต www. trafficpolice.go.th

11/20/13 9:17 PM


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

กดแตร

พักรถ

ทําไมตองประทวง ดีเอฟ เปดใหลองขับกอนขายจริง

ชวงปลายป 2556 ถือเปนเทศกาล เรียกรองความเปนธรรมมีการประทวง กันแทบทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศที่เปน ขาวใหญก็คือ ชาวสวนยางที่ภาคใต ได รวมตัวกันเรียกรองรัฐบาลใหรับราคา ยางขึน้ ถึงกิโลกรัม 120 บาท และปาลม นํ้ามันกิโลกรัม 6 บาท โดยไดปดถนนไมใหมีการเดินทาง บนเสนทางหลักที่จะมุงไปภาคใต กอ ความเดื อ ดร อ นให ธุ ร กิ จ ขนส ง และ ประชาชนที่จะตองเดินทางไปทํางานที่ ภาคใต หากใหประเมินดูคาเสียหายแลว นาจะเกิน 3,000 ลานบาททีเดียว ในขณะทีช่ าวสวนยางทีป่ ระทวงไม สนใจในเรื1องนี้ ตองทําใหรัฐบาลทําตาม ความตองการที่เสนอไปเทานั้น โดยไมดู ขอมูลทางการตลาดเลยวานักธุรกิจจาก ประเทศจีนไดนํายางพาราจากประเทศ ตาง ๆ ในอาเซียนเขามาเสนอใหกบั ธุรกิจ ตาง ๆ ที่ตองใชยางพาราเปนวัตถุดิบใน การผลิต เมื1อ กลุ  ม ลู ก ค า มี ผู  เ สนอสิ น ค า ที่ ตองการใหเปนจํานวนมากก็สามารถกด ราคาใหตาํ่ ตรงกับความตองการไดซงึ่ เปน หลักของอุปสงคและอุปทานที่ทุกตลาด ตองมีอยูแลว สวนการประทวงของรถตูจากภาค อี ส านโดยใช ส ถานที่ อํ า เภอวั ง น อ ย จ.อยุธยา เปนที่ชุมนุมเพราะประสบกับ ความเดือนรอนจากตํารวจในทองทีเ่ ปนผู กอเหตุ โดยรถตูที่ชุมนุมเปนรถตูปายดํา ตัวเจาของเปนผูข บั เองธุรกิจทีท่ าํ ก็คอื รับ นักทองเที่ยวและวิ่งรับสงผู โดยสารจาก ภาคอีสานมากรุงเทพฯ เปนสวนใหญ ซึง่ ถือวาเปนการผิดกฎของกรมการขนสง ทางบกกระทรวงคมนาคมที่วางเอาไว โดยรถตูท วี่ งิ่ รับสงผู โดยสารจะตองมาลง

R1_B&T#234_p10-11_Pro3.indd 11

ทะเบียนเพื1อเปนรถตูรวมบขส. แตดวยทาง บขส. มีงานประจําทํา มากรวมทั้งมีรถตูรวมที่มากพออยูแลว ทําใหการจดทะเบียนเปนรถตูรวมใหม ตองลาชาโดยไมมีกําหนดเวลา สงผลให เจาของรถตูท เี่ พิง่ ซือ้ มาใหมตอ งทําผิดกฎ ที่วางเอาไวเพื1อหาเงินมาผอนไฟแนนซ ทุกเดือน โดยตํารวจในทองที่จะรูเห็นเรื1องนี้ เปนอยางดีจึงไดเก็บคาสวยคันละ 4,000 บาทตอเดือน เมื1อคิดเปนจํานวนเลขโดย คูณกับจํานวนรถตูที่ผิดกฎหมายในภาค อีสานมากกวา 300 คัน จํานวนเงินที่ ได ก็เกิน 1 ลานบาทตอเดือนทีเดียว ซึง่ การประทวงนีก้ ส็ าํ เร็จเพราะรอง อธิบดีการขนสงทางบกไดเดินทางไปที่ ชุ ม นุ ม ด ว ยตั ว เอง และก็ ส ามารถหา แนวทางผอนผันยืดอายุใหวิ่งตอไปได พรอมทั้งเรงใหสามารถจดทะเบียนเปน รถตูรวมบขส. ใหเร็วขึ้นอีก ในที่สุดการ ประชุมนีก้ แ็ ยกยายกันกลับบานไปหาเงิน ทองเพื1อมาผอนรถตอ ในขณะนี้ มี ก ารประชุ ม ทางการ เมื อ งครั้ ง ใหญ เ กิ ด ขึ้ น อี ก นั่ น คื อ การ คัดคานนิรโทษกรรมซึง่ ก็ไมรวู า จะออกมา ดีหรือไมดีเปนหัวหรือเปนกอย แตที่สําคัญก็เปนลางบอกเหตุวา เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะตอง หยุดชะงักไปแน ไมมใี ครกลาเดินหนาเริม่ ทําโครงการใหม เพราะไมรูวาอนาคตจะ ออกมาในรูปแบบใด อาจจะเหมือนใน อดี ต ก็ เ ป น ได ที่ เ คยมี ก ารประท ว งการ ชุมนุมครัง้ ใหญ เพื1อทีจ่ ะไดตอ งการในจุด ประสงคหลักที่ ไดวางไวเทานั้น ตอไปเมื1อใครไมไดสงิ่ ทีต่ อ งการก็จะ ทําการประทวงปดถนน ซึ่งมีแนวโนมวา จะตองมีการประทวงเกิดขึ้นตอเนื1องใน อนาคตตอไปแน

ตลาดรถใหญสอแววจะเติบโตขึ้นเปนอยางมาก เพราะ 2 โครงการ ที่ชวยหนุน ไมวาจะปน โครงการ 2 ลานลานบาท หรือการเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนที่จะใช ในป 2558 และดวยรถใหญเจาตลาดคายญี่ปุนมียอดคางสงอยูเปนจํานวนมาก ลูกคาตองรอนานกวาจะไดรถที่จองไวทั้งหมด จึงเปนโอกาสทองของคายรถ ใหญจากประเทศจีนที่จะฉวยชองวางนี้ นํารถมาสงไดตรงตามเวลาที่ลูกคา ตองการในทันที แต บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ผูแทนจําหนายรถใหญ ดีเอฟจากประเทศจีน ไม ไดนําชองวางตรงจุดนี้มาชวยขายเลย เพราะมี นโยบายวา หากมีจาํ นวนรถ ดีเอฟ วิง่ บนทองถนนมากเทาไรก็ตอ งมีการบริการ หลังการขายทีเ่ พียงพอรองรับไว ทัง้ นีเ้ พื1อทําใหลกู คารูส กึ วาไดรบั การดูแลทีด่ ี จากดีเอฟ ดวยยอดขายที่วางไว ในปนี้จํานวน 150 คัน สวนในป 2557 ไดวางไวจะ ตองขายให ไดจํานวน 400 คัน โดยจะตองมี 4 สาขาหลักที่ดูแลลูกคาใหไดทั่ว ประเทศ และที่สําคัญมีรถโมบายเซอรวิสคอยดูแลนอกสถานที่อีกดวย จุดสําคัญที่จะชวยใหขายไดตามเปาที่วางเอาไวก็คือ รถหัวลากรุนใหม ที่ทางบริษัทแมพัฒนาสูงสุด โดยเปนเครื1องยนตดีเซล 360 แรงมา ที่ไดนํามา แสดงในงาน BUS & TRUCK ’13 ที่ผานมา พรอมไดใชกลยุทธใหมไมมีการ ขายแตใหกลุม ลูกคาไดทาํ การทดลองใชงานจริงกอน แตกตางจากคายรถใหญ ยีห่ อ อื1นทีจ่ ะใหกลุม ลูกคาเปาหมายทดลองขับเมื1อไดเปดตัวรุน ใหมสตู ลาดแลว สาเหตุที่เปดใหทดลองขับจริงกอนเนื1องมาจากโรงงานที่ประกอบรถรุน ใหมนี้อยูที่ประเทศจีน ดังนั้นคุณภาพและสมรรถนะจึงเหมาะกับสภาพถนน และสภาพอากาศในประเทศจีนเปนหลัก ดังนัน้ เมื1อนํามาทําการตลาดในเมือง ไทยตองใหลูกคาได ใชงานจริงกอน เพื1อจะดูวาประสิทธิภาพของรถเหมาะกับ สภาพถนนและสภาพอากาศในเมืองไทยมากนอยแคไหน และมีสิ่งใดบางที่ ลูกคาตองการใหเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเปนการปฏิวัติการตลาดของรถ ใหญครั้งใหมที่ไมมีคายไหนทํากัน แตคายดีเอฟถือเปนคายแรกตอไปก็ตองมี คายอื1นเอาเปนแบบอยางแน

11/20/13 9:17 PM


ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

รักษรถ

ขอมูล : บริษัท เอวิป จํากัด

“กะทะลอ” นวัตกรรมยานยนตแบบฟอรจ

ถาหากกลาววา “รถกับยางเปน ของคูกัน” ก็คงจะกลาวไดเชนกันวา “ยางกับกะทะลอ” เปนสิ่งที่ขาดกัน ไม ไ ด ทํ า อย า งไรได ล  ะ ในเมื1อ รถ บรรทุกและรถโดยสารไมใชรถไฟ เมื1อ มียางก็ตองมีกระทะลอของยางเปน ธรรมดา! กะทะลอ เปนสวนที่ยึดยาง รถยนตกับดุมลอ กะทะลอประกอบ ดวย 2 สวนดวยกัน คือ ขอบกะทะลอ และจานกะทะลอ โดยขอบกะทะลอ เปนสวนที่ยึดยางรถยนตกับจานกะทะ ลอ และยังทําหนาที่ในการรักษารูป ทรงของยางรถยนต ใหเปนไปตามรูป ทรงของยางรถยนต สวนจานกะทะลอ ทําหนาที่ในการยึดของกะทะลอ ใหตดิ กับดุมลอ จานกะทะลอจะมีรสู าํ หรับยึด น็อตกับดุมลอ เพื1อความสะดวกในการ ถอด-ใส ลอรถยนตกับดุมลอของรถ นั่นเอง รักษรถในฉบับนี้ก็เลยจะมาพูด

B&T#234_p12-13_Pro3.indd 12

ถึงเรื1องราวของกะทะลอ ซึ่งจะเรียกวา เปนนวัตกรรมยานยนต และขอเสนอ กะทะล อ อลู มิ เ นี ย มแบบฟอร จ จาก บริษัท เอวิป จํากัด บริษทั เอวิป เปนผูน าํ เขา กะทะลอ อลูมเิ นียม แบบฟอรจ ยีห่ อ Alux (อะลุค) โดยคุณสมบัติเดนของอลูมิเนียมแบบ ฟอรจ Alux คือ การชวยกระจายความ รอนขณะขับเคลื1อน นุมนวลเกาะถนน ชวยยืดอายุการใชงานของเบรกและยืด อายุการใชงานของยางใหใชงานยาวนาน ขึน้ อีกทัง้ กระทะลออลูมเิ นียมแบบฟอรจ Alux ไดพัฒนาแก ไขใหขอบลอโคงมน ทําใหเมื1อเจอแรงกดจึงไมกัดหรือเบียด ยางเหมือนกะทะลอในแบบเดิม อีกทัง้ ยัง ไมเปนสนิม ทนตอการกัดกรอนในสภาวะ ที่ ต  อ งเจอความร อ น ความชื้ น หรื อ อุณหภูมิที่แตกตาง ซึ่งกะทะลอ Alux นี้ มีนํ้าหนักเบาเพียง 23 กิโลกรัมเทานั้น โดยทั่วไปแลว กะทะลอ แบงตาม รูปแบบการสราง สามารถแบงได 3 แบบ คื อ แบบกะทะล อ เหล็ ก กล า อั ด ขึ้ น รู ป แบบกะทะลอซี่ลวด และกะทะลอโลหะ ผสม หรือลอแมก สําหรับกะทะลอแบบเหล็กกลาอัด ขึ้นรูป เปนกะทะลอที่นิยมกันอยางแพร หลาย เนื1อ งจากมี ค วามแข็ ง แรงและ สามารถตานตอการเกิดอุบัติเหตุที่มีแรง กระทําตอลอไดเปนอยางดี อีกทั้งกะทะ ลอแบบนี้สามารถผลิตไดงา ย และคราว ละมาก ๆ กะทะลอแบบนีม้ ีโครงสรางของ กะทะลอประกอบดวย 2 สวน คือ ขอบ กะทะลอ และจานกะทะลอ โดยขอบ กะทะลอ จะมีลักษณะตํ่าตรงกลาง หรือ เวาตรงกลาง ตอมาคือ กะทะลอซี่ลวด (Wire Spokes Wheel) กะทะลอแบบนี้นิยมใช กับรถแขง รถสปอรต หรือรถจักรยานยนต

ซึ่ ง เป น กะทะล อ ที่ มี นํ้ า หนั ก เบา แต มี ความแข็ ง แรงสู ง มาก สามารถถอด เปลี่ยนลอไดอยางรวดเร็ว มีเกลียวล็อค ลออยูตรงกลางอันเดียว กะทะล อ แบบซี่ ป ระกอบด ว ย 2 สวน คือ สวนของขอบลอ ซึ่งมีลักษณะ คลายกับขอบกะทะลอของกะทะลอแบบ เหล็กกลาอัดขึ้นรูป สวนที่สอง คือ ซี่ลวด ซึ่ ง ใช แ ทนจานกะทะล อ ในล อ แบบ เหล็กกลา ซี่ลวดทําดวยเหล็กกลาที่มี ความแข็งแรงสูงใชวธิ กี ารยึดแบบไขวไป มา โดยทั่ ว ไปซี่ ล วดจะรั บ แรงดึ ง ได มากกวาแรงกด สุดทายก็คอื กะทะลอโลหะเบาผสม (Cast Light alloy Wheel) หรือลอแมก

(Mag) กะทะลอแบบนี้ผลิตโดยการ หล อ โดยใช โ ลหะเบาผสมกั น คื อ อลู มิ เ นี ย มกั บ แม็ ก นี เ ซี ย ม ซึ่ ง ทํ า ให กะทะลอแบบนี้ มีนาํ้ หนักเบา และแข็ง แรงกว า กะทะล อ แบบเหล็ ก กล า ป จ จุ บั น มี ค วามนิ ย มใช ล  อ แมกกั บ รถยนตนั่งสวนบุคคลมากขึ้น เพราะวา กะทะลอแบบนีม้ ขี อ ดีกวากะทะลอแบบ อื1น ๆ และนีก่ เ็ ปนอีก 1 นวัตกรรมยาน ยนตทมี่ คี วามนาสนใจเปนอยางยิง่ ซึง่ หากคุ ณ ผู  อ  า นท า นใดสนใจ อยาก สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมสามารถ ติดตอไดที่ 0-2315-5515

รูไวใชวา

รถบรรทุุกหามวิ่งตอนไหน? 1. หามรถบรรทุกุ ถังขนกาซ วัตถุไุ วไฟ ตัง้ แต 6 ลอขึน้ ไป และรถพวงเดินรถ ในเขต กรุุงเทพฯ ตั้งแต เวลา 06.00-22.00 น. ทุุกวัน เวนวันอาทิตย 2. รถบรรทุก 6 ลอขึ้นไป หามวิ่งเวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.0020.00 น. เวนวันหยุุดราชการ 3. รถบรรทุก 10 ลอ ขึ้นไป หามเวลา 06.00-10.00 น. และ 15.00-21.00 น. เวนวันหยุุดราชการ 4. หามรถบรรทุกอื1น เชน บรรทุกซุง เสาเข็ม เดินรถ เวลา 06.00-21.00 น.

11/18/13 11:26 PM


B&T#234_p12-13_Pro3.indd 13

11/18/13 11:26 PM


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

จอดคุย จากนโยบายของทานรัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคม “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” เสนอใหรถโดยสารเนน ความปลอดภัยใหแกผู โดยสารรอบ ดาน โดยเฉพาะการติดตั้งวิดีโอรอบ รถเพื1อใหเห็นความเคลื1อนไหวหาก เกิดกรณีฉุกเฉินบนรถโดยสาร ด ว ยเหตุ นี้ ที ม ข า ว BUS & TRUCK จึงไมรอชาทีจ่ ะแนะนําใหรจู กั บริษัท ไดสตาร เทค (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําเทคโนโลยี DiStar MDVR-T ในไทย เพื1อใหความปลอดภัยและความ บินเทิงบนรถโดยสารแหงอนาคต ซึง่ ได รับเกรียติจาก “คุ ณ ลิ ล ลี่ ศรี ภิ ร มย รั ก ษ ” ประธานกรรมการบริ ห าร (CEO) ใหสัมภาษณถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้

หลักการบริหารงาน บริษัท ไดสตาร เทคฯ มีนโยบาย

หลักที่จะมุงเนนการสรางคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นของผู โดยสาร เนื1องจากในปจจุบัน การเดินทางเปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมได ไม วาจะเปนการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสู หัวเมืองตาง ๆ หรือจากหัวเมืองไปยัง เมืองตาง ๆ ซึ่งวิถีการเดินทางดวยรถบัส ถือเปนการเดินทางทีค่ นไทยคุน เคยมาแต ไหนแตไร โดยเฉพาะเมื1อประเทศไทยเปน หนึ่งในประเทศหลักที่จะกาวเขาสูเวที AEC เราตองพัฒนารูปแบบการเดินทาง ที่เดิมจะตองทนนั่งรถอยูนานหลาย ๆ ชั่วโมง ซึ่งไมรูจะทําอะไร บริษัทฯ จึงนํา เทคโนโลยี ระบบเน็ตเวิรคความบันเทิง อิ ส ระบนรถโดยสาร ภายใต แ บรนด DiStar เขามาใหผู โดยสารสามารถสัมผัส มิติใหม ๆ ของการเดินทาง ดวย DiStar Coach Technology เพื1อเปลี่ยนจาก ความนาเบื1อหนายบนรถโดยสารมาเปน ความบันเทิง

มอบความปลอดภัย บริษทั เราเนนความปลอดภัยบนรถ โดยสารดวยเทคโนโลยี DiStar MDVR-T ที่จะใหผูประกอบการสามารถเฝามอง กลุมรถจากกลองวิดีโอแบบปจจุบัน หรือ ไดรบั คําแจงเตือนตาง ๆ จากระบบรถบัส ทีอ่ ยูภ ายใตการดูแลไดอยางงายดาย เพื1อ การขับขีร่ ถโดยสารทีป่ ลอดภัยมากขึน้ ซึง่ DiStar นําเทคโนโลยีชนั้ นําทัง้ จากเกาหลี และยุโรปมาพัฒนาผสมผสานกันเพื1อให ผูประกอบการได ใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผู โดยสารมีคุณภาพชีวิตในการเดิน ทางที่ดีขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น

‘DiStar’ ไรคูแขง ปจจุบันทุกตลาดมีการแขงขันกัน อย างดุ เดื อด ถ ามองมาที่ ระบบความ บันเทิงบนรถบัสการแขงขันมีเพียงราย หลักไมกรี่ ายแตเรียกไดวา DiStar มีความ สมบู ร ณ แ บบสู ง สุ ด ในเวลานี้ ทั้ ง ด า น

คุณลิลลี่ ศรีภิรมยรักษ พรอมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหผูโดยสาร

เทคโนโลยี ฮารดแวร ซอฟแวร เนือ้ หา รายการตาง ๆ ที่ทาง DiStar จัดสรร มาให ภ ายใต ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ถู ก ต อ งถู ก กฎหมายทําใหแมวา จะมีการแขงขันสูง แต DiStar ก็ยังคงเปนที่ยอมรับจากผู ประกอบการรถบัสทั่วประเทศและทั่ว โลกที่เลือกใชผลิตภัณฑของเราเปน ลําดับแรก ดูไดจากผลตอบรับในขณะ นี้ ทั้ ง ในส ว นของเทคโนโลยี ค วาม บั น เทิ ง MOD และระบบความ ปลอดภัย MDVR-T

กลยุทธกระตุนยอดขาย ในการวางกลยุทธทาง DiStar ถือเรื1องความจริงใจและบริการหลัง การขายเปนหลักสําคัญ โดยเนนรูป แบบ “การจับมือและเดินไปดวยกัน ประสบความสําเร็จไปดวยกันกับผู ประกอบการบั ส ” เพราะนอกจาก การนําเสนอเทคโนโลยี และบริการ หลักการขายที่ดีกวาแลวทาง DiStar ชวยนําเสนอ และดูแลเรื1องลิขสิทธิ์ที่ ถูกตองของเนื้อหาที่อยูในระบบของ DiStar รวมถึงยังชวยผลักดันใหกับ ลูกคาที่เปนผูประกอบการทั้งดานการ ตลาด การประชาสัมพันธ มาตรฐาน ของบัสในรูปแบบตาง ๆ เพื1อกระตุน ยอดผู โดยสารใหกับผูประกอบการทั้ง ทางตรง และทางออม

เปาหมายอนาคต

DiStar มีความสมบูรณ แบบสู ง สุ ด ในเวลานี้ ทั้ ง ดานเทคโนโลยี ฮารดแวร ซอฟแวร เนื้อหารายการ ต า ง ๆ ที่ ท าง DiStar จั ด สรรมาให ภ ายใต ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ถู ก ต อ งถู ก กฎหมายทํ า ให แ ม ว  า จะมี การแขงขันสูง แต DiStar ก็ยังคงเปนที่ยอมรับจาก ผูประกอบการรถบัสทั่ว ประเทศและทั่วโลก

B&T#234_p14-15_Pro3.indd 14

DiStar มุ  ง หวั ง ให เ ทคโนโลยี DiStar Coach Technology เปน มาตรฐานของการใหบริการบนรถบัส โดยสารทั่วประเทศใหเหมือนในตาง ประเทศ รวมถึงการขยายกลุมรถใน ภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใตใหมาก ขึ้นเหมือนที่ ไดประสบความสําเร็จใน อเมริกาใต ยุโรป และเอเชียตะวันออก

AEC ถือเปนโอกาส การก า วสู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน (AEC) ถือเปนโอกาสอันดีของ ผูประกอบการรถบัส และทาง DiStar ที่จะทําใหมีการเดินทางที่กวางขวาง และแพรหลายมากขึ้น ทั้งในสวนของ การเดินทางทองเที่ยว การเดินทาง ของกลุมแรงงานที่ที่มีการเคลื1อนยาย ระหวางประเทศ ซึ่ง DiStarไดพัฒนา ระบบรองรับไวแลวทั้งในสวนของการ รองรับภาษาทีห่ ลากหลาย และเนือ้ หา ความบันเทิงตาง ๆ ที่ครอบคลุมกลุม ประเทศ AEC “สุ ด ท า ยนี้ ท างดิ ฉั น ก็ ห วั ง เป น อยางยิ่งวาดวย DiStar Coach Technology จะทํ า ให ผู  ป ระกอบการบั ส สามารถประสบความสําเร็จมากขึ้นใน การให บ ริ ก ารผ า นมาตรฐานความ บันเทิงและความปลอดภัยจากเราเพื1อ ใหเราทั้งหมดสามารถเห็นรอยยิ้มของ ความสุ ข และความอุ  น ใจในความ ปลอดภั ย ตลอดการเดิ น ทางของผู  โดยสารทุกคน”

11/20/13 8:39 PM


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

รูกฎกอนขับ

ซอมบํารุงเพื่อการบริการ โครงสรางตาง ๆ คงเหมือนเดิม แต สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก วั น นี้ คื อ ความ เปลี่ ย นแปลงครั บ การซ อ มรถเพื1อ ประกอบธุรกิจบรรทุกขนสงไมใชเรื1อง ใหม รถทุกคันไดรับการซอมแตความ แตกต า งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง ของธุรกิจขนสง ทําใหแนวคิดการซอม บํารุงรถตองเปลี่ยนแปลง หรือมีความ ตางจากเดิม เพื1อจะไดสนองตอกันได อยางไมสะดุด สอดประสานกับธุรกิจได อยางยิ่งยวด (Synchronize) ความตองการของธุรกิจไมเคยหยุด นิ่งมีแตจะตองการตลอดไป หลายธุรกิจ พยายามที่จะไดมูลคาเพิ่มจากรถบรรทุก ในอดีตรถบรรทุกทําหนาที่บรรทุกสินคา อยางเดียว แตวันนี้รถบรรทุกมีบทบาท หนาที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหนาที่นั่นก็คือ การเปนคลังสินคาลอยเคลื1อนที่นั่นเอง เชน การบรรทุกชิ้นสวนผลิตรถยนตจาก แหลงผู ผลิตชิ้นสวนรถบรรทุกขึ้นของ เสร็จก็วิ่งไปสงที่กระบวนการผลิต ลอง นึกดูครับเราจะไมเห็นภาพของคลังสินคา เลย ก็จะวิ่งวน (Milk run) เอาของไปสง วิ่งรถเปลามาถึงก็มีของรอพรอมขนสง การขนส ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของ กระบวนการ Logistics ที่สนองตอระบบ โซอุปาทาน เปาหมายของโซอุปาทานก็ คือ สามารถสรางความพึงพอใจกับลูกคา โดยสงของตรงเวลาตรงตามปริมาณและ คุ ณ ภาพที่ ต  อ งการ ด ว ยเป า หมายที่ ชัดเจนขนาดนี้ ทําใหเรามองเห็นถึงความ จําเปนทีจ่ ะตองทําอะไรบางกับรถของเรา ทีใ่ หบริหารขนสงขอใหมองทบทวนตัง้ แต ตนยันปลาย “รถพรอม คนขับพรอมและ อนาคตพรอม” การซอมบํารุงมีสวนชวยใหความ พรอมของอนาคตนัน้ เปนจริงไดมากทีส่ ดุ สมมติฐานเบื้องตนที่ทําใหมีความเชื1อ วาการซอมบํารุงมีสวนใหอนาคตพรอม เราก็คิดยอนหลังไปสัก 10 เดือน มองไป ทีร่ ถทุกคัน หากเราซอมบํารุงตามกําหนด ทุกครัง้ ทุกคันตรงตามเวลาแลวปรากฏวา ในชวงระยะเวลา 10 เดือนไมมีรถเสีย แมแตคันเดียว ก็จะเปนขอมูลใหเราเชื1อ วา การซอมบํารุงนั้นมีความสําคัญและ เปนสิ่งที่ดีสําหรับธุรกิจขนสงของอยาง มาก หากลองย อ นไปดู เ ป า หมายของ Supply Chain ทีก่ ลาวไวขา งตน ก็จะเห็น ภาพว า รถที่ ไ ด รั บ การซ อ มบํ า รุ ง ตาม กําหนดสามารถสนองตอเปาหมายหวงโซ อุปาทานไดอยางมั่นใจ หากถามวาแลว ทําอยางไรจึงจะซอมไดตามกําหนดและ ซอมบํารุงไดดี อยางแรกก็หนีไมพนวิสัย ทัศนของเจาของกิจการและความรับผิด ชอบตอสัญญางานที่ไดรบั การวาจาง ผม หมายถึงวาใสใจกับสัญญา เห็นคุณคา

B&T#234_p14-15_Pro3.indd 15

ของสัญญา พอเห็นคุณคาก็จะนึกออกวา ควรจะทําอะไร ทําอยางไร การซอมรถจะ ไมไดเรื1องเลย หากเรามองไมเห็นคุณคา หรือมองขามคุณคาของสัญญา แรงบันดาลใจบางครัง้ เกิดจากการ เห็ น คุ ณ ค า อี ก หนึ่ ง ป จ จั ย ซึ่ ง มี ค วาม สําคัญอยางมาก ๆ วิสัยทัศนจะดีเลิศ ขนาดไหนหากนํ้าเลี้ยงไมพอหรือสะดุด การซอมก็ตองสะดุดตามไปดวย เงินสด หมุนเวียนมีความสําคัญอยางมาก ๆ ที่ จะทําใหการซอมบํารุงเปนไปตามกําหนด และสรางความเชื1อถือใหกับผู ใหบริการ ซอมบํารุง คาซอมบํารุงตอกิโลเมตรถูก คิด ตัง้ แตกาํ หนดราคาประมูลงานรถยนต แตละยีห่ อ คาซอมบํารุงก็ตา งกัน สูตรการ คิ ด คํ า นวณมี แ ตกต า งกั น ไปตามความ ถนัด การซอมบํารุงดีอยางตอเนื1องนั้นก็ จะช ว ยยื ด อายุ ก ารใช ง านของรถได ยาวนาน พอรถหมดงวดก็ยังสามารถใช งานวิ่งบรรทุกขนสงของไดอีกหลายป และเปนชวงที่เก็บเกี่ยวกําไรไดเพิ่มขึ้น หลาย ๆ บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจขนสงเปน อาชีพหลักก็จะใหความสําคัญกับการซอม บํารุง พยายามทําใหเกิดแผนการซอม บํารุง มีบันทึกการซอมบํารุงไวหนอยก็ดี มีประวัตแิ ยกเปนรายคันเหมือนประวัตผิ ู ปวยของโรงพยาบาล ผมเคยใชเวลาประมาณ 3 เดือนถก เถี ย งหารื อ กั น เพื1อ การเปลี่ ย นแปลง ประวัติรถ ผมยืนอยูฝงผูวาจาง เจานาย ผมเขาก็อยูฝงเขา คือของเกาก็เก็บรวม กันในหนึ่งแฟมมีประมาณ 3 คัน แฟม หนา ๆ โดยการแยกเรียงจัดเปนคัน ๆ เอกสารตรวจสอบได เหตุผลที่ควรแยก เปนรายคันเหมือนประวัติของคนไข โรง พยาบาลก็คือเมื1อหมอหนึ่งคนตองการดู ก็สามารถเอาไปดูเปนราย ๆ ประวัติรถก็

เชนกัน หนาที่หนึ่งของผูบริหารรถขนสง ก็คอื การตรวจสอบการประวัตกิ ารซอม ผู บริหารระดับสูงควรอยางนอยไปหยิบ เดือนละคันก็พอ ผูบริหารระดับผูจัดการ

ก็อาจจะหยิบสัปดาหละสองสามคัน และ การทําประวัตกิ ารซอมทีด่ จี ะมีโอกาสชนะ การประมูลงานและผานการตรวจสอบ ระบบคุณภาพดวยนะครับ

11/18/13 11:32 PM


16 BUS&TRUCK • ติดเบรก เฉลิมศักดิ์ หุนนาครินทร

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

ติดเบรก อุปสรรคที่สงผลใหการขนสงทางบกไมเปนหนึ่งในอาเซียน

จริงหรือที่คาขนสงแพงกวาคนอื่น จะไมมีคนจาง เหลื อ อี ก เดื อ นเศษก็ จ ะหมด ไตรมาส 4 ของปแลว ชวงนี้ฝายขาย ทํางานกันหนัก เพื1อปดยอดขายใหทันป นี้ รถแตละคายก็เรงตัวเลขกันโดยงัด แคมเปญออกมาโดนบางไมโดนบางแลว แตลูกคา ความคิดที่ ไมเหมือนกันแตที่ แน ๆ ดอกเบี้ยถูกผอนนาน ๆ นาจะโดน ที่สุด เหมือนกับทุกป บริษัทขายรถจะมา เรงทํายอดขายกันชวงปลายป เพราะ แตละบริษัทขนสงก็เริ่มที่จะชัดเจนเรื1อง ผลประกอบการมากขึน้ ถามีกาํ ไรมากก็ชอื้ รถหลายคันหนอยเพื1อที่จะลดผลกําไรลง มา ทํานองวาไมอยากเสียภาษีเยอะเอา กํ า ไรมาเป น ทุ น ดี ก ว า ขนาดช ว งนี้ เศรษฐกิจเปนขาลง ตูเ ขาออกทาเรือเงียบ มาก ๆ แตยอดขายรถก็ยงั ไปไดเรื1อย ๆ ยิง่ ป ห น า คาดว า ตลาดรถบรรทุ ก จะมี ก าร แขงขันกันสูงมาก ๆ โดยเฉพาะรถจากคาย แดนมังกรที่พาเหรดกันเขามาไมรูกี่ยี่หอ เต็มไปหมด ทีนี้ก็ตองขึ้นอยูกับลูกคาแลว ละวาจะใชรถอะไรแบบไหนทีเ่ หมาะสมกับ การทํางานของตัวเองรวมถึงตนทุนดวย บางบริษัทที่คิดเร็วทําเร็วก็จะไดเปรียบ ทุกวันนีค้ า ขนสงไมใชปญ  หาสําหรับ

เจาของสินคาที่ใชบริการขนสง สวนใหญ แลวเราจะเห็นไดวา ทําไมสินคาหลายชนิด จึงเลือกใชแตรถใหม ๆ ยิง่ ไปกวานัน้ สินคา บางอยางใชแตรถคายยุโรปขนสง ทุกวัน นี้ผูประกอบการขนสงบางรายยังไมรูเลย วาทําไมบริษทั นัน้ ใชแตรถใหม ๆ รถยุโรป ที่ จ ริ ง แล ว มั น เป น ข อ ตกลงในการทํ า สัญญาประมูลงานวิ่งขนสง คาขนสงก็สูง กวา แตทําไมประมูลงานได บริษัทอื1น ๆ ยื1นประมูลงานถูกกวาแตกลับไมไดงาน ใน ความเป น จริ ง แล ว สิ น ค า บางอย า งเขา คํานึงถึงภาพลักษณ ความรวดเร็วตรงตอ เวลาในการจัดสง อุบัติเหตุก็นอย ไมใชวิ่ง ไปซอมไป จริงอยูวาเวลาเกิดอุบัติเหตุมี ประกันเคลียรคาใชจายให แตผลกระทบ ต อ ลู ก ค า ที่ ต  อ งการใช สิ น ค า หรื อ ส ง ต อ สิ น คา ในเที่ ย วที่ เ กิ ด อุ บั ติเ หตุ มัน เสี ย ไป หมดเลย ตารางเวลาที่กําหนดไวก็ตองถูก เลื1อนออกไปอีก นีค้ อื เหตุผลหนึง่ ทีเ่ จาของ สินคาไมไดมองเรื1องคาขนสงเปนหลักแต มองเรื1องคุณภาพในการจัดสงเปนหลัก ผมขอยกตัวอยางใหฟง นะครับมีอยู 3 บริษัท เปนบริษทั เล็ก ๆ แตกลับประมูล งานใหญ ๆ ไดและก็เปนงานขนสงสินคา แบรนตางประเทศฝงยุโรปดวย (ผมขอ

สงวนชื1อบริษัทขนสงสามรายนี้นะครับ) ผมไดคยุ กับผูจ ดั การฝายจัดสงสินคาทีเ่ ปน ผูวาจาง ซึ่งเปนคนที่รูจักกับเจานายผม แกคุยใหฟงวาเมื1อกอนเคยใชรถขนสง ทัว่ ไปเนนราคาถูกไวกอ น แตมปี ญ  หาเยอะ มากวิ่งไมตรงเวลาสินคาไปถึงลูกคาชา กว า กํ า หนด อุ บั ติ เ หตุ ก็ เ กิ ด ขึ้ น บ อ ย พนั ก งานขั บ รถก็ แ ต ง ตั ว ไม สุ ภ าพยั ง ใส รองเทาแตะเดินในโรงงานทั้ง ๆ ที่มีกฎ ระเบียบอยูแลว มีปญหาเรื1องปวดหัวเขา มาใหแกไดทกุ วัน ตอนหลังบริษทั เกาหมด สัญญาลงก็เปดประมูลใหม ผมเลยถามวา ทําไมพีถ่ งึ เลือกใชบริษทั นีล้ ะครับ คําตอบ ที่ ไดมาผมไมอยากจะเชื1อเลยถาไมไดยิน กับหูตัวเอง คําตอบแรกที่ ไดยินเลยคือ “คนขั บ รถเขาผ า นการฝ ก อบรมมามี หนังสือรับรองการฝกอบรมทุกคน” มัน แสดงถึงความเปนมาตรฐาน ตอมาสภาพ รถคอนขางใหม และ มีการจัดระบบการ วางแผนซอมบํารุงรักษารถเปนอยางดี มี อะไหลพรอมซอม และมีชางพรอมรถ โมบายหากเกิดเหตุการฉุกเฉิน ทําใหเกิด ความเชื1อมั่น ตั้งแตไดบริษัทใหมเขามา ขนสงประมาณปกวายังไมเกิดปญหาเลย ทําใหเราสบายใจและก็งา ยตอ การบริหาร

การจัดสงดวย ลูกคาก็ไมโทรมาตอวา ผมก็ เ ลยถามไปว า แล ว มั น คุ  ม กั บ ราคาคาขนสงทีจ่ า ยเพิม่ หรือเปลา แกตอบ แบบไมตอ งคิดเลยวาเกินคุม จายคาขนสง เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5% แตมีเวลาไปคิด ทําอยางอื1นอีกตั้งมากมาย และที่สําคัญมี เวลาไปออกรอบอันนี้สําคัญสุด (ผมเติม เอง) การทําธุรกิจขนสงที่จะใหอยูรอดได ตองมองตางมุมและสวนกระแส กลาทีจ่ ะ คิดกลาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง สมัยเกากอนกับ สมัยใหมมันคนละยุคกัน บางบริษัทการ บริหารแบบครอบครัวก็เขาใจอยูลูกคน สมัยใหมอยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงใจจะขาด แตมาติดที่รุนพอไมยอมก็เลยทําอะไรไม ได แตที่แน ๆ บริษัทขนสงอยูไดเพราะ คนขับรถถาไมมคี นขับรถก็ทาํ การขนสงไม ได ก็ขอฝากเปนแนวคิดไววาอยากดขี่คน ขับรถมากเกินไป เดียวจะหาคนขับรถให ไมได และทีส่ าํ คัญใหมองเห็นความสําคัญ ของคนขับรถและการฝกอบรมคนขับรถ เปนเรื1องจําเปน สําหรับการดําเนินกิจการ ขนส ง อย า ลื ม ว า โลกเราทุ ก วั น นี้ มั น เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

ผูปดทองหลังพวงมาลัย

BUS & TRUCK ’13 มอบรางวัลผูปดทองหลังพวงมาลัย ผูปดทองหลังพวงมาลัยฉบับนี้ ตองขอเก็บตกควันหลงจากงาน BUS & TRUCK ที่ผานมา กับรางวัล “ผู ปดทองหลังพวงมาลัย” ที่ทางบริษัท TTF International ในนามของผูจัด งาน BUS & TRUCK ’13 เปนผูม อบ ให สําหรับรางวัลผูป ด ทองหลังพวง มาลัยประจําป 2013 นั้น ไดแก คุณ จําลอง สมารมิตร รางวัลชนะเลิศ รายการ “อีซซู ยุ อดนักขับมือทอง” จาก บริ ษั ท ตรี เ พชรอี ซู ซุ เ ซลส จํ า กั ด ประเภทรถบรรทุก 10 ลอลากพวง คุณ คํ า มู ล นภาพิ ทั ก ษ รางวังชนะเลิศ รายการ “อีซซู ยุ อดนักขับมือทอง” จาก บริ ษั ท ตรี เ พชรอี ซู ซุ เ ซลส จํ า กั ด ประเภทรถบรรทุกหัวลาก คุณสมปอง พลเขต รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ โครงการรณรงค ขั บ รถให ป ลอด อุบัติเหตุ ของนครชัยแอร คุณสมควร พั น ธ ต รี รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ โครงการรณรงค ขั บ รถให ป ลอด อุบัติเหตุ ของนครชัยแอร คุณพิพัฒน มะลิ พั น ธ รางวั ล ชนะเลิ ศ รายการ “ฟววอทช คอมเพทิชั่น 2013” บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ชนะ

B&T#234_p16-17_Pro3.indd 16

เลิศลําดับที่ 1 คุณเอกรักษ มรินทร รางวัลชนะเลิศรายการ “ฟววอทช คอม เพทิ ชั่ น 2013” บริ ษั ท วอลโว กรุ  ป (ประเทศไทย) จํากัด ชนะเลิศลําดับที่ 3 สวนเรื1องการลวงเคาะเจาะลึกนัน้ ตองติดตามกันตอไป เพราะเราจะพาผู อานทุกทานไปนั่งพูดคุยกับบรรดาผูปด ทองหลังพวงมาลัยกันวา แตละคนจะมี เคล็ ด ลั บ ในการทํ า งาน สร า งความ ประทับใจ และรักษามาตรฐานในการ ทํางานไดอยางไร แลวกลับมาพบกัน

11/18/13 11:43 PM


R1_B&T#234_p17_Pro3.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

11/20/13

9:27 PM


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

คบหาสมาคม สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกสไทย

สมาคมขนสงทางบก แหงประเทศไทย

คุ ณ วรวิท ย เจริ ญ วั ฒ นพั น ธ นายก สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกส ไทย เปดเผยวา ทาง สมาคมฯ ได กํ า หนดให ก ารประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป 2556 ในวั น ที่ 26 มกราคม 2557 ที่ปกเตียน จ.เพชรบุรี โดยคาดวาจะมีสมาชิกเขารวมประชุม เป น จํ า นวนมาก เนื1อ งจากเป น งาน ประชุ ม ที่ เ ฮฮาปาร ตี้ เ ป น วั น พั ก ผ อ น เรียกวาพักรอนประจําปก็วาได โดยจะมี ทั้ ง ค า ยรถใหญ และ อุปกรณเกีย่ วเนื1องทั้งหมดเขารวมเปน ผูส นับสนุน เพราะการขนสงเริม่ เติบโต ขึ้นเปนอยางมาก จึงมีความจําเปนที่ ตองใชทั้งรถใหญและอุปกรณตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น จากผลงานของสมาคมที่ผานมา สามารถทําใหกระทรวงพาณิชยใหการ ตอบรับมาเปนอยางดี ไมวาเปน การ ชวยในเรื1องการพัฒนาใหรองรับ FTA การใหเปนสมาคมดีเดนประจําป และ ยงมแผนงานทใหทางส ยังมีแผนงานที่ใหทางสมาคมชวยยก ร ะ ดั บ ผู  ประกอบการ ขนส ง ขนาด เล็กและขนาด กลางให แ ข ง ขั น กั บ ขนส ง ตางชาติได สวน จํานวนสมาชิก ของสมาคมฯ นั้น เมื1อเกิดปญหาใด ๆ ก็ จ ะมี ส มาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น เป น อย า งมาก หากป ญ หาสามารถคลี่ ค ลายลงได จํานวนสมาชิกก็จะลดนอยลง ซึ่งไมใช แนวทางความตองการของกรรมการ สมาคมฯ เลย จุดประสงคหลักนั้นคือ ต อ งการยกระดั บ การขนส ง ให มี มาตรฐานการขนสง หากผูป ระกอบการ ขนสงทุกรายตางใหการสนับสนุนก็จะ ทําใหการขนสงเปนสากลไดเร็วมากขึน้ สามารถตอสูกับขนสงตางชาติได ดังนั้นจึงตองการใหผูประกอบ การขนสงทุกแหงทั่วประเทศใหความ ร ว มมื อ เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น เพื1อ ธุ ร กิ จ ขนส ง ในเมื อ งไทยสามารถ ประคองตัวใหอยูร อดเมื1อเปดขนสงเสรี ขึ้น

คุ ณ อภิ ช าติ ไพรรุ  ง เรื อ ง นายกสมาคมขนสงทางบก แหงประเทศไทย เปดเผยวา ด ว ยสมาคมขนส ง ทางบก แห ง ประเทศไทย ซึ่ ง มี ส มาชิ ก เป น ผู  ประกอบการขนส ง สิ น ค า ด ว ยรถยนต บรรทุกจากทัว่ ประเทศ พรอมทัง้ เปนกลุม ผูสั่งซื้อ อะไหล อุปกรณ และสินคาที่ เกี่ยวของ ในแตละปเปนจํานวนมาก มี การดํ า เนิ น กิ จ กรรมร ว มกั บ สมาคม องคกร หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน ตาง ๆ เพื1อการพัฒนาการขนสงในทุก ด า นอย า งสมํ่ า เสมอ เพื1อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “AEC” โดย ป นี้ สมาคมฯได กํ า หนดการจั ด งาน “นอรธเทิรน มอเตอรโชว และงานประชุม ใหญสามัญประจําป 2556 และงานครบ รอบ 16 ป สมาคมขนสงทางบกแหง ประเทศไทย” ระหว า งวั น ที่ 11–12 ธันวาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค สมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดงานไดจัดงานใหยิ่ง ใหญกวาทุ ใหญกวาทุกครง ครั้ง โดยได โดยไดรับความรวมมือ จ า ก ผู  ผ ลิ ต รถยนต บ รรทุ ก และรถยนต ทุ ก ชนิ ด รวมทั้ ง อุปกรณ อะไหล เครื1องจักร และ สิ น ค  า ที่ เ กี่ ย ว ของอีกมากมาย ภายในงานจัดให มีกิจกรรมบนเวที การแสดงจากศิลปน มากมาย ไดแก คาราบาว (เต็มรูปแบบ), ไท ธนาวุฒิ, บิลลี่โอแกน, สินเจริญ บรา เธอรส, ปน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว มอบของทีร่ ะลึกแกผรู ว มงาน การจัดงาน ครัง้ นีค้ าดวาจะมีผมู ารวมงานและผูส งั่ ซือ้ สินคามารวมงานจํานวนมาก วัตถุประสงคการจัดงาน 1. เป น การจั ด การประชุ ม ใหญ สามัญประจําป 2556 ของ สมาคมขนสง ทางบกแหงประเทศไทย แถลงผลการ ดําเนินงาน สถานะการเงิน และกิจกรรม ตาง ๆ 2. เพื1อใหสมาชิกของสมาคมฯ ไดมี โอกาสพบปะสังสรรค และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน 3. เพื1อใหสมาชิก และประชาชนผู

สนใจในธุรกิจขนสง ไดมีโอกาสเพิ่มพูน ความรู ทางดานโลจิสติกส และการขนสง เปนการเตรียมความพรอม การเขาสู ประชาคมอาเซียน (AEC) ในป 2558 4. เพื1อเปดโอกาสใหบริษัทผูผลิต และผูแ ทนจําหนายรถบรรทุก คายตาง ๆ ไดนาํ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมลา สุด นํามาแสดงใหกับสมาชิก และประชาชน ทั่วไป ไดเรียนรูและรับชม 5. เพื1อเปนการเปดโอกาสให ผูผ ลิต ผูจําหนายรถบรรทุก และ รานคาอะไหล รถยนต ไดนําสินคามาจําหนายในราคา พิเศษ ใหแกสมาชิก และประชาชนทั่วไป

สมาคมขนสงภาคตะวันออก คุณวิโรจน รมเยศ นายก สมาคมขนส ง ภาคตะวั น ออก กลาววา ขณะนี้ ไดเกิด เ รื1อ ง ใ ห ญ  ขึ้ น คื อ ก ร ม ทางหลวงจะเก็บคาผานทางระหวางจุด ผานชลบุรีและระยอง ซึ่งถือวาเปนแหง แรกของเมืองไทยเลยก็วา ได ซึง่ ทําใหการ ขนส ง ต อ งมี ก ารปรั บ ราคาขึ้ น อาจจะ ทําใหการขนสงเกิดความวิกฤติทั้งผูวา จจางและผู างและผูร บบจางตองปรบ ั จางตองปรับราคาขนสงใหม หมด ส ว นทาง ด า นถนนทั้ ง ใน ระยองที่ จ ะมา ถึงทาเรือแหลม ฉบั ง นั้ น ยั ง ไม มี การขยายเส น ทางให ใ หญ ขึ้ น วิ่งไดเพียงแค 2 เลน พรอมยังมีอีกหลายเสนทางถนนที่ ชํารุด รวมกับโครงการรถเล็กอี โคคาร ราคาถูก ทําใหสภาพการจราจรติดขัด นอกจากนี้แลวเมื1อรวมกับรถใหญเขา ท า เรื อ แหลมฉบั ง ล า ช า มากทํ า ให ก าร ขนสงตองบวกเวลาเพิ่มเขาไปอีกอยาง นอย 2 ชม.เลยทีเดียว รายไดจากการ ขนสงจึงลดนอยตามไปดวย ยิ่งในขณะนี้การนําเขาและสงออก ไดตกลงไปเปนอยางมากเพราะเศรษฐกิจ ของทั่วโลกอยูในชวงถดถอย เห็นไดวา ตามโรงงานผูผ ลิตเหล็กและเม็ดพลาสติก ตองปรับลดการผลิตลง ทําใหผูรับจาง ขนสงตองจอดใหญไวริมถนน เพราะมี จํานวนรถมากกวางานที่ ไดรับ สวนความตองการตลาดรถใหญนนั้ ก็ยังมีอยูอยางตอเนื1องทางสมาคมจึงมี

ความคิ ด ว า ให นํ า รถใหญ ทุ ก ยี่ ห  อ มา แขงขันควอเตอร ไมลกันเพื1อเปนการ พิสูจนใหเห็นวายีห่ อไหนเหมาะกับการ ใชงานมากที่สุด คาดวาคงจะเกิดขึ้นได ไมยากนัก

สมาคมพัฒนาธุรกิจ รถรวมเอกชน คุ ณ วิ ท ยา เปรมจิ ต ร นายก สมาคมพั ฒ นาธุ ร กิ จ รถร ว มเอกชน เปดเผยวา จากการที่ไดมคี นพิการไดไป ยื1นเรื1องรองเรียน ที่ ขสมก.ไดทํา TOR โดยกําหนดใหรถปรับอากาศตองเปน พื้ น ตํ่ า เพื1อ ให ค นพิ ก ารสามารถใช บริการได โดยงาย สวนรถเมลรอนนั้น ไม ใ ห ก ารรองรั บ คนพิ ก ารเป น บั น ได แบบสูงเพื1อรองรับคนรางกายดีเทานัน้ ซึ่งการมองของบอรด ขสมก. ใน เรื1องนี้นั้นถือวาไมถูกตองเลยเมื1อคน พิการตองใชบริการรถเมลก็เทากับวา เป น ผู  มี ฐ านะไม ดี นั ก และอาจจะมี ยากจนที่ใชรถเมลรอนก็เปนไปได ดัง นั้นจึงตองมีอุปกรณตาง ๆ รองรับคน พิการทัง้ รถเมลรอ นและรถปรับอากาศ ที่ พู ด มาทั้ ง หมดก็ ด  ว ยในฐานะ คณะกรรมการผูตรวจสอบการทํ รวจส างาน ของ ขสมก. ส ภ า ผู  แ ท น ราษฎรด ว ย ราคาของ รถเมลรอนอยู ที่ ร าคา 3.8 ลานบาท และ ราคารถปรั บ อากาศ 4.5 ลานบาท มองไดวา ราคาไมแตกตางกัน บางนัก การมีอุปกรณสําหรับคนพิการ จึงนาจะทําไดทั้ง 2 แบบ ดวยสมาชิกของสมาคมตาง ๆ เปนรถรวม ขสมก.ทั้งหมดจึงอยากให ทาง ขสมก.ไดทราบวาขณะนี้ธุรกิจรถ รวมตางประสบปญหาเปนอยางมาก เพราะมีรายได ไมเทากับรายจายตอง บริหารตัวเองดวยการใหรถวิ่งมากใน ชวงเวลาเรงดวน สวนชวงปกติก็ใหรถ วิง่ เปนจํานวนทีน่ อ ยลงเปนการปองกัน รายจายรวมทั้งตองการใหทาง ขสมก. ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม แทนที่ จ ะมี ร ถเมล อ อกมาวิ่ ง แข ง กั บ รถเมลรว ม หากจางใหรถเมลรว มวิง่ รับ สงแทนจะเปนการดีกวา

สภาการขนสงทางบก ปจจุบนั นีท้ างสหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทยไดมคี วามคิดทีจ่ ะตัง้ สภาใน 2 รูปแบบ คือ แบบแรกเปนสภาการขนสงทางบกแหงประเทศไทย และแบบที่ 2 คือ สภา โลจิสติกสแหงประเทศไทย ซึ่งแบบแรกจะดูแลเฉพาะการขนสงทางบกอยางเดียวเทานั้น สวนแบบที่ 2 จะตอง ดูแลทั้งการขนสงทางนํ้า ทางบก และทางอากาศในเวลาเดียวกัน โดยทีผ่ อู นุมตั กิ ค็ อื มติคณะรัฐมนตรี แตในเวลานีเ้ ห็นวาคงตองใชเวลาอีกนานกวาทีจ่ ะ

B&T#234_p18-21_Pro3.indd 18

สงเรื1องนี้ ไปยังที่ประชุม ครม. เพราะเรื1องที่ทางรัฐบาลและรัฐมนตรีตองใหความสําคัญเปน พิเศษก็คือ พรบ.นิรโทษกรรมที่มีประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศออกมาประทวงไมเห็นดวย เรื1องใหญสุดของประเทศคือ พรบ.นิรโทษกรรม มีการประทวงกันทุกถนนหนทาง โดย รัฐบาลไมใหความสนใจเลยนําเรื1องเขาพระวิหารมาดึงความสนใจไปแทน จึงสามารถมองได วาการตั้ง พรบ.การขนสงทางบกแหงประเทศไทย และ พรบ.สภาโลจิสติกสแหงประเทศไทย จึงเปนเรื1องที่หางตัวอยู แมวาประเทศตาง ๆ ในอาเซียนจะปดขนสงเสรีแลวก็ตาม

11/19/13 12:03 AM


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

ชุมทางขนสง ผานพนไปอีกปสําหรับงาน BUS & TRUCK ’13 ทางผูจัดงานก็ขอแสดง ความขอบคุ ณ มายั ง ทุ ก ท า นที่ มี ส  ว น เกี่ยวของ ทุกคําแนะนํา ติชม จะนําไป ปรับปรุงและพัฒนางานตอ ๆ ไปคะ

ขาวแรกฉบับนีค้ งตองขอรวม แสดงความยินดีกบั บาน ไทยซันฯ ซึง่ เมื1อ ไมนานทีผ่ า นมา ทาง คุณอรรถพล วงษพิ ทั ก ษ โรจน รองกรรมการผู  จั ด การ บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด ไดสละโสดและเขาพิธวี วิ าหกบั เจาสาวสุด แสนจะนารัก ที่คบหาดูใจกันมานมนาน ในนามของกองบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิมพ BUS & TRUCK ก็ขอแสดงความ ยินดีมา ณ โอกาสนี้ดวยคะ ❖❖❖

❖❖❖ และขอแสดงความยิ น ดี กั บ ทาง ปตท. ดวย เมื1อเร็ว ๆ นี้ ดร.วรพลโส คติยานุรักษ เลขาธิการสํานักงานคณะ กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย มอบรางวัลรายงานความ ยัง่ ยืน ประจําป 2556 : รางวัลดีเดน หรือ Sustainability Report Award 2013 แก คุณรุจนี ชุ วรรณโก ผูจ ดั การฝายบริหาร โครงการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในงาน CSR Thailand 2013 : CSR Roadmap for ASEAN ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สํ า นั ก งา นคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ สถาบัน ไทยพัฒน ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ สิริกิติ์ ❖❖❖ เมื1อ เร็ ว ๆ นี้ คุ ณ วี ร พั น ธ พู ล เกษ กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชัน่ จํากัด (มหาชน) (ซายสุด) รวมเปนวิทยากร เสวนาในหัวขอ “ทางเลือกใหม เพื1อตอ ยอดความมั่งคั่ง” Infrastructure Fund / Property Fund ซึ่งจัดขึ้นโดย ธนาคาร ไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) เพื1อ เป น การเสนอแนะแนวทาง และทาง

B&T#234_p18-21_Pro3.indd 19

เลือกในการลงทุนโดยมี คุณชลพรรษา นารูลา พิธีกรรายการโทรทัศน ไทยทีวีสี ชอง 3 เปนผูดําเนินรายการ ซึ่งไดรับ ความสนใจจากนักลงทุนและผูสนใจเขา รวมเสวนาจํานวนมาก ❖❖❖ บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต ผูนําบริการสินเชื1อยานยนตครบ วงจร พัฒนาชองทางขอรับบริการสมัคร สินเชื1อรูปแบบใหมผานโทรศัพทมือถือ ทุกรุนของเครือขาย AIS และ DTAC เพียงลูกคากด *740# แลวกดปุม โทรออก ลูกคาจะไดรบั SMS ตอบกลับจากกรุงศรี ออโต เพื1อยืนยันการขอรับบริการสมัคร สินเชื1อ จากนัน้ เจาหนาทีก่ รุงศรี ออโต จะ ติดตอกลับลูกคาภายใน 24 ชั่วโมง เพื1อ ใหลูกคาสามารถสมัครขอสินเชื1อไดทุกที่ ทุกเวลาทีต่ อ งการ โดยพรอมใหบริการแก ลูกคาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน เปนตนไป นํารองดวยผลิตภัณฑ “คาร ฟอร แคช” สินเชื1อเพื1อคนมีรถ และ “แคช ทู คาร” สินเชื1อเพื1อรถบาน รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามไดทชี่ อ งทางการจัดจําหนายของ กรุงศรี ออโต ประกอบดวย สาขาของ กรุงศรี ออโต จํานวน 43 สาขา ครอบคลุม ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค, กรุ ง ศรี ออโต คอล เซ็นเตอร โทร.0-2740-7400 กด 1 คะ

กรมการขนสงทางบก ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2556 เมื1อไมนานที่ผานมา คุณอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนสงทาง บก พรอมขาราชการและลูกจาง รวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2556 ณ วัดจันทน กระพอ พระอารามหลวง อําเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี

กรุงศรี ออโต เพิ่มชองทางสมัครสินเชื่อใหมผานมือถือ คุณภิญโญ จันทสุวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานขายและบริหารชอง ทางจัดจําหนายบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต ตอกยํ้าความเปนผูกําหนดทิศทางการตลาด (Market Shaper) ดวยการพัฒนาชองทางขอรับ บริการสมัครสินเชื1อรูปแบบใหมผานโทรศัพทมือถือทุกรุนของเครือขาย AIS และ DTAC

ทีมตรวจสภาพกรมการขนสงทางบก เยี่ยมชมงาน BUS & TRUCK ’13 คุณดุสิต โบสุวรรณ หัวหนาหมวดตรวจสภาพรถบรรทุก งานตรวจสภาพรถขนสง กรมการขนสงทางบก (ที่ 6 จากขวา) พรอมคณะ รวมถายภาพเปนที่ระลึกกับทีมผูบริหารและ พนักงาน บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ผูจําหนายรถโดยสารยี่หอ Sunlong จากประเทศจีน ภายหลังเยี่ยมชมบูธภายในงาน BUS & TRUCK ’13 ที่ผานมา

ตอจากนี้ ไปกําลังกาวเขาสูย คุ ใหมของ สมาคมผูป ระกอบการรถขนสง ทัว่ ไทย (สปข.) โดยเฉพาะในปหนา ทีจ่ ะ เขาสูช ว งวาระการเลือกตัง้ นายกสมาคมฯ งานนี้ มี ห ลายท า นการั น ตี ม าว า ชั ว ร เพราะชวงนี้เริ่มเห็นซอมาแพ็คคูกับทาน กรรมการฝายชายบอย ๆ กรรมการมีไลน กลุม ของสมาคมฯ ทีมซอก็จดั ไลนกลุม แม บ า นสมาคมฯ นั ด รวมพลตลอดเวลา ลาสุดแอบเมาสกันวา เลือกตั้งครั้งหนา จะส ง ซ อ เข า ชิ ง ชั ย ตํ า แหน ง กรรมการ สมาคม แตอันที่จริงแลวซอก็รวมตัวเพื1อ จะมาพบปะแลกเปลี่ ย นช ว ยงานสามี แหละคะ เพราะกรรมการแตละทานก็ ชางนารักกันทุกคนเลย ไมเคยจะนอกลู นอกทางเลยคะ ❖❖❖

ครีเอทีพฯ ควารางวัล Best Bus Body 2013 ครั้งที่ 1 ในงาน BUS & TRUCK’13 คณะกรรมการสมาคมผูป ระกอบการรถขนสงทัว่ ไทย (สปข.) รวมแสดงความยินดีกบั ทีม ผูบริหารของ บริษัท ครีเอทีฟ บัส จํากัด พรอมรวมถายภาพเปนที่ระลึก ภายหลังไดรับรางวัล Thailand Best Bus Body 2013 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน BUS & TRUCK ’13 เมื1อวัน 7-9 พฤศจิกายน ที่ผานมา ทั้งนี้รถโดยสารของบริษัท ครีเอทีฟฯ ไดรางวัลชนะเลิศประเภทรถ มาตรฐาน 1

11/20/13 9:58 PM


 BUS&TRUCKÆ%-11'.

เมื1อ ไม น านที่ ผ  า นมา บริ ษั ท ฮี โ น ม อเตอร ส เซลส (ประเทศไทย) จํากัด ผูจ ดั จําหนายรถบรรทุกและรถโดยสาร ยี่หอ Hino ก็ ไดจัดกิจกรรมสัมมนาใหกับผูประกอบการรถ โดยสารขึ้น ทัง้ นีก้ เ็ พื1อใหความรูเ กีย่ วกับรถโดยสารฮีโนเอง เพื1อเปน ทางเลือกใหกับผูประกอบการ และในงานดังกลาวยังไดรับ เกียรติจาก คุณชีพ นอมเศียร สวนตรวจสอบสมรรถนะรถ สํานักวิศวกรรมยานยนต กรมการขนสงทางบก ในฐานะ วิ ท ยากรให ค วามรู  ใ นเรื1อ งของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู 

ƒØi‘Ö“™oƆŒpœišŠ

โดยสาร และถือโอกาสนีพ้ บปะกับลูกคา แลกเปลีย่ นทัศนคติ เรื1องของการเลือกใชรถโดยสาร ซึ่งนอกจากนี้ทางฮีโน ยังจัดใหมีการโชวแชสซีสรถ โดยสารของฮี โน ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นจากแชสซีสรถ โดยสารรุนเดิม จากการสอบถามจากผูรวมงานก็ชื1นชอบที่ มีการปรับเปลี่ยนชวงลางที่เรียกวาชุด “เขาควาย” แตสิ่งที่ ออกจะขัดใจนิด ๆ ก็ตรงราคานี่แหละคะ เอาเปนวาทานใด สนใจสอบถามไปไดทผี่ แู ทนจําหนายฮีโนทวั่ ประเทศไทยนะ คะ

ƒØi‘Ö“™o†ŒpœišŠ DLAž

BUS & TRUCK ’13

R1_B&T#234_p20_Pro3.indd 20

11/20/13 9:36 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

21

BUS & TRUCK ’13 อวดศักยภาพงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย

ปดฉากอยางสวยงามคะ สําหรับ งาน BUS & TRUCK ’13 ประกาศ ศักยภาพงานแสดงรถเพื1อการพาณิชย งานแรกในอาเซียน ซึง่ จัดขึน้ เปนปที่ 10 ภายใตแนวคิด “More Power, No Border… แรง...ขามแดน” งานแรกที่ มุ  ง เน น นํ า เสนอนวั ต กรรมรถเชิ ง พาณิชยที่คุมคาแกการลงทุน รวมทั้ง สินคาและบริการทีเ่ กีย่ วเนื1องกับรถเพื1อ การพาณิชย สํ า หรั บ พิ ธี เ ป ด ในวั น นั้ น ได รั บ เกียรติจาก คุณอโณทัย เอี่ยมลําเนา รองกรรมการบริหาร บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด, คุณยู เจียรยืนยงพงศ ประธานสหพันธการ ขนส ง ทางบกแห ง ประเทศไทย, ดร. วสุเชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู

B&T#234_p18-21_Pro3.indd 21

ประกอบการรถขนสงทั่วไทย (สปข.), คุ ณ วรวิ ท ย เจริ ญ วั ฒ นพั น ธ นายก สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกส ไทย, คุณขวัญชัย ติยะวานิชย นายกสมาคม ผูประกอบการขนสงสินคาภาคอีสาน, คุณอภิชาติ ไพรรุงเรือง นายกสมาคม ขนสงทางบกแหงประเทศไทย, คุณ วิโรจน รมเยศ นายกสมาคมขนสงภาค ตะวันออก, คุณสงบ กิ่งทอง นายก สมาคมผูประกอบการขนสงแหลมฉบัง ชลบุรี, คุณสุพิณ ฟูกลิ่น นายกสมาคม ขนสงสินคาเพื1อการนําเขาและสงออก, คุณสุนทร ปติทานันท นายกสมาคม สหมิตรการซอมรถยนตแหงประเทศ ไทย, คุ ณ พิ ชั ย รวมธารทอง นายก สมาคมผูประกอบการชิ้นสวนยานยนต และอะไหลทดแทนไทย พรอมประธาน รวมในการเปดพิธี คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท ที ที เ อฟ อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด เขา เกี ย ร จําลองเปดงานอยางยิ่งใหญ แน น อนว า ทางผู  จั ด ยั ง คงจั ด กิ จ กรรมดี ๆ เพื1อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง เจตนารมณ ที่ จ ะพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานของวงการรถเพื1อการพาณิชย ไมวาจะเปนการมอบรางวัล “ผูปดทอง หลังพวงมาลัย” ใหกับนักขับรถใหญมือ อาชีพ พิธีมอบรางวัล BUS & TRUCK

Best Seller Award รางวัลสําหรับรถเพื1อ การพาณิชยที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดใน แตละประเภท รวมถึงกิจกรรมอื1น ๆ อีก มากมาย และในปนี้อาจจะมีหลาย ๆ ปจจัยที่สงผลใหรูปแบบของการจัดงาน

ห รื อ กิ จ ก ร ร ม อ า จ จ ะ ต  อ ง มี ก า ร เปลีย่ นแปลงไปบาง ในฐานะผูจ ดั งานขอ นอมรับเพื1อจะนําไปพัฒนาแก ไข และ ปรับปรุงงานตอไป ขอขอบคุณทุกทาน คะ

11/19/13 12:04 AM


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

แวะเวียน

สถาบัน ID DRIVER ผลิตนักขับรถใหญคุณภาพ ปจจุบนั พนักงานขับรถใหญเปน ที่ตองการของตลาดเปนอยางมาก เนื1องจากอาชีพนี้มีคนสนใจทํานอย มาก แตตลาดมีความตองการสูง อีก ทั้ ง เมื1อ เป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC ในป 2558 ความ ตองการพนักงานขับรถจะยิง่ เพิม่ มาก ขึ้น เพราะผูประกอบการไทยก็ตอง เตรียมความพรอมของธุรกิจเพื1อไป

แขงขันในเวที AEC ซึ่งพนักงานขับรถ ก็ถือเปนฟนเฟองชิ้นสําคัญในการขับ เคลื1อนธุรกิจ ทว า การขั บ รถใหญ นั้ น ก็ ไ ม ใ ช อาชีพทีใ่ คร ๆ จะสามารถทําได ผูท มี่ หี นา ที่ขับถใหญตองไดรับการฝกอบรมดาน การขับขี่มาอยางดี ปจจุบันจึงมีสถาบัน สอนการขับรถใหญเกิดขึ้นมากมาย แต สถาบันทีเ่ ปนทีร่ จู กั และไดรบั การยอมรับ

อยางดี ทัง้ จากกรมการขนสงทางบกและ บรรดาผู  ป ระกอบการไทยก็ คื อ ID DRIVER ID DRIVER สถาบันสอนขับรถที่ได รั บ อนุ ญ าตจากกรมขนส ง ทางบกและ กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มกอสรางครั้ง แรกเมื1อป พ.ศ. 2549 จัดการสอนขับรถ ตามมาตรฐานสากล มีสนามฝก-หองฝก ขับ (กอนลงสนามจริง)-หองอบรม-หอง สอบ E-exam มาตรฐาน สอนทั้งรถ จักรยานยนต รถยนต และรถบรรทุก และ ไดรับสิทธิ์สอบใบอนุญาตขับขี่ ไดเองที่ สถาบัน พรอมใบรับรองประกันคุณภาพ ดีเดน และใบอนุญาต กระทรวงศึกษา พรอมสอบใบอนุญาตขับขี่ ท.2, ท.3, ท.4 สําหรับหลักสูตรการขับรถใหญก็มี ใหเลือกเรียนครอบคลุมแทบทุกประเภท อาทิ รถบรรทุก - บัส - เทรลเลอร – รถ วั ต ถุ อั น ตราย มี ทั้ ง หลั ก สู ต รฝ ก ขั บ รถ ขนสงระยะสั้น หลักสูตรฝกขับรถขนสง 5 วัน พรอมสอบใบขับขี่ที่ ID DRIVER หลักสูตร Defensive Driving หลักสูตร Instructor ทั้งนี้สําหรับสนามที่ทําการฝกขับ รถใหญมีพื้นที่มากถึง 22 ไร อยูบริเวณ ถนนบายพาส อุดรธานี-ชุมแพ อ.เมือง จ.ขอนแกน เปดสอนการขับรถบรรทุก รถ บัส รถหัวลาก รถเทรลเลอร รถลากจูง รถขนวั ต ถุ อั น ตราย ตั้ ง แต ขั้ น พื้ น ฐาน

จนถึงมืออาชีพ ซึ่งเปนหลักสูตรเรียน ขับรถขั้นสูง สําหรับ Trainer และ Instruction เนนเรื1องความปลอดภัยเปน หลัก ซึ่งนักเรียนที่เขามารวมฝกจะมี ที่พักใหเสมือนการเขาคายและหองซัก ลางเปนระเบียบเรียบรอย ไดรับการ รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ, สถาน สอนเอกชน และกรมขนสงทางบก สนามฝกแหงนี้ ใชแนวคิดผสม ผสาน เพื1อนนักขับมือใหมและนักขับมือ อาชีพ ถูกตองครบถวนตามมาตรฐาน สากล เชน ฝกอบรม Defensive Driving ของรถบรรทุก, ฝกบรมดานเทคนิคการ ใชงาน การซอมบํารุงรถบรรทุก, การฝก อบรม ทั้งในและนอกสถานที่ ดานใน เปนลานทดสอบพรอมเนือ้ ทีจ่ าํ ลองเปน ดานทดสอบ การจอดรถ การขึ้นเนิน ขนาดของถนนที่ บี บ บั ง คั บ ให ผู  เ รี ย น สามารถเลี้ ย วกะระยะมุ ม เลี้ ย วอย า ง แมนยําไมออกนอกลูนอกลาน ถาผาน การทดสอบของทีน่ รี่ บั รองวาสามารถใช ทองถนนจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความระมัดระวังสูงอีกดวย ID DRIVER พรอมผลิตบุคลาการ ที่ มี คุ ณ ภาพ ออกมารองรั บ การเป ด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการ ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของระบบ โลจิสติกสในภูมิภาค เพื1อรองรับความ ตองการของตลาดอยางตอเนื1อง

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะโปรเฟชชั่นแนล ไอดี ไดรฟเวอร จํากัด เปดใหบริการ : พ.ศ. 2553 ประเภทบริการ : สอนขับรถบรรทุก รถเทรลเลอร รถขนสงวัตถุอันตราย

B&T#234_p22-23_Pro3.indd 22

11/19/13 12:18 AM


B&T#232_p22-23_Pro3.indd 23

10/19/13 4:28 PM


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

เปรียบเทียบรถเดน

380 แรงมา สมรรถนะที่ควรเลือกใช

NEW DAYUN

NEW FAW J5P FAW สําหรับยีห่ อ นีเ้ พิง่ เขามาทํา ตลาดเพี ย งไม น านเท า ไรนั ก แต สามารถเจาะกลุม ตลาดคอนกรีตสําหรับ MIXER และหัวลาก 380 แรงมาก็เชน กันเพราะเขามาพรอม ๆ กันซึ่งทาง บริษทั เอเซีย วีฮเิ คล คอรเปอเรชัน่ จํากัด เป น ผู  แ ทนจํ า หน า ยรถหั ว ลากยี่ ห  อ FAW จากประเทศจีน

กําลังแรงถึงใจ FAW เปนรถหัวลากที่นิยมและถูก เลือกใชที่ประเทศจีนสําหรับรุนนี้เรื1อง ของกําลังเครื1องยนต ไมเปนรองใครเลย ทีเดียวมาพรอมเครื1องยนตสมรรถนะแรง สูง CNG แท 100% เครื1องยนต WP 12 NG 380 E40 ใหกําลังสูงถึง 380 แรงมา 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความรอน ดวยนํา้ แบบปลอกสูบแหง พรอมเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ระบบหัวฉีด ควบคุม ดวยคอมพิวเตอร ขนาดความจุกระบอก สูบขนาด 11,596 ซีซี. กําลังสูงสุด 280 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิด สูงสุด 1,500 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบ ตอนาที ความเร็วสูงสุด 85 กิโลเมตรตอ ชั่ ว โมง เครื1อ งยนต เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดลอม ยูโร 4 ระบบส ง กํ า ลั ง มั่ น ใจได เ ลื อ กใช คลัตชแบบแหงแผนเดียวควบคุมดวย

R1_B&T#234_p24-25_Pro3.indd 24

ระบบไฮโดรลิค มีลมดันชวย ซึ่งมีขนาด เสนผานศูนยกลาง 430 มม.ระบบเกียร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากประเทศอเมริ ก า EATON ET-20109 A เกียรเดินหนา 9 สปด 2 เกียรถอยหลัง

ขนสงมีประสิทธิภาพ การขนสงที่ตองเจอกับงานหนัก จานลากทีม่ มี าตรฐานอยาง JOST ขนาด คิงพิน 3.5 นิ้ว จึงสามารถทําใหงาน ลุ ล  ว งได เ นื1อ งจากมี ค วามทนทานสู ง ระบบขับเคลื1อนเพลาหลัง FAW 457 เฟองทดเดี่ยวพรอม Differential Lock ระบบบังคับเลี้ยวลูกปนหมุนวน ระบบ เพาเวอรชวยผอนแรง สามารถรองรับ การเดินทางระยะไกลไดสงู ดวยถัง CNG ขนาด 140 ลิตรนํ้าจํานวน 8 ถัง

ความปลอดภัยคุณภาพสูง ระบบเบรกเปนระบบลม DUAL Circuit Break พรอมเบรกมือแบบสปริง ทีห่ มอลมเบรกทีเ่ พลาหลังทัง้ คู วาลวลม บังคับดวยมือและเบรกไอเสีย ระบบขับเคลื1อนเพลาหลัง FAW 457 เฟองทดเดี่ยวพรอม DifferentialLock สามารถรองรับการเดินทางระยะ ไกลไดสูงดวยถัง CNG ขนาด 140 ลิตร นํ้าจํานวน 8 ถัง ระบบเบรกเปนระบบ ลม DUAL Circuit Break สองวงจร

อิสระระบบลมดันแบบไฮโดรลิก พรอม เบรกมือแบบสปริงระดับความชัน 20% พรอมเบรกไอเสีย หัวเกงรุนใหม NEW J5P สําหรับรถของ FAW คันนี้ตองบอก วาคุณภาพเรื1องของเทคโนโลยีถึงจะเปน รถสัญชาติจนี แตเทคโนโลยียโุ รป และเปน รถหัวลากที่ไดรบั ความนิยมเปนอันดับหัว แถวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนอีกดวย

บ ริ ษั ท ด า ยุ น อ อ โ ต โ ม บิ ล (ประเทศไทย) จํากัด เริม่ ดําเนินธุรกิจใน ประเทศไทยเมื1อป 2555 โดยทีมบริหาร ซึ่ ง มี ป ระสบการณ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ยวกับอะไหลรถยนตมากวา 20 ป ซึ่ง ไดรับความไววางใจแตงตั้งจาก ShanxiDayun Automobile Manufacture Co.,Ltd. ใหเปนผูนําเขาและจําหนาย รถ บรรทุกยี่หอ DAYUN แตเพียงผูเดียวใน ประเทศไทย

รุนใหมเครื่องยนตแรงประทับใจ DAYUN มีผลิตภัณฑที่ครอบคลุม

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

FAW

DAYUN รถหัวลาก CNG

NEW J5P WP 12 NG 380 E40 380 280/2,200 1,500/1,400 85 ยูโร 4

CGC4253 WP 12 NG 380 E40 380 290/2,200 1,500/1,400-1.600 120 ยูโร 4

บริษัท เอเชีย วีฮิเคล คอรเปอเรชั่น จํากัด โทร.08-1878-2555 บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668

11/20/13 9:52 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

25

SHOWROOM

ใช ASTRA HHD8 ASTRA แบรนดนี้ ไมคอ ยไดเห็นกันเทาไหรนกั แตจะผลิตรถเพื1องานบรรทุกหนัก ทัง้ ขนาด เล็กและขนาดใหญ สําหรับรุนนี้คือ HHD8 จะเปนรุนที่ใชงานอยางสมบุกสมบันมากเชนงาน บรรทุกในเหมือง และ ASTRA ก็อยูภายใตการบริหารจากทาง IVECO อีกดวย HHD8 มา พรอมเครื1องยนตขนาด 310 แรงมา จนถึง 560 แรงมา เปนรถบรรทุกดัมพทรงพลังที่มีกระบะ ที่ใหญและแข็งแกรงมากพรอมยกเทดวยระบบยกแบบไฮโดรลิค พรอมกันชนหนาขนาดใหญ เผื1อเกิดอุบตั ิเหตุขึ้น HHD8 มีลอขนาดใหญที่พรอมดวยยางเพื1อถนนแบบขรุขระ และสามารถ ไตทางชันไดดเี มื1อทํางานในเหมือง จึงหมดหวงเรื1องการเดินทางและการทํางานแบบตะลุยของ ASTRA HHD8 ไปไดเลย รายละเอียดเพิ่มเติม : www.astraspa.com

BharatBenz 2523 ทุกการใชงานดานขนสงไมวาจะเปนรถ หัวลากเครื1องยนตดีเซลหรือเครื1องยนต CNG รถหัวลากรุน ใหมของทาง DAYUN CGC4253 มาพรอมเครื1องยนตพลังงาน ทางเลือกขนาด 380 แรงมา 4 จังหวะ 6 สู บ แถวเรี ย งระบายความร อ นด ว ยนํ้ า พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร ควบคุม การจ า ยเชื้ อ เพลิ ง ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื1องยนตรุน WP12NG380E40 กําลัง สูงสุดอยูที่ 290 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบ ตอนาที แรงบิดสูงสุดอยูที่ 1,500 นิวตัน เมตร ที่ 1,400-1,600 รอบตอนาที ยูโร 4 เครื1องยนต DAYUN นั้นไดการ ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมวามีความ ทันสมัย ทนทาน เหมาะสมตอการใชงาน ทั้งทางเรียบและทางขรุขระ ดวยแรงมา สูงทีร่ อบเครื1องตํา่ รวมกับนวัตกรรมจาก ประเทศจีน การทําตลาดในปนี้ของทาง ดายุน นั้นจะเจอคูแขงมากมายในการ ขนสงและเชื1อวาสามารถพัฒนาไดสูสี และพรอมสูต ลาดขนสงในประเทศไทยได อยางแข็งแกรง

ระบบขับเคลื่อนมั่นใจ เพลาหน า คานรู ป คั ว I รี เ วิ ร  ส เอลเลียตไอบีม เพลาหลังขับเคลื1อน 2 เพลา พรอมอินเตอรดิฟล็อค BANJO Full Floating ระบบเบรกลมลวน 2 วงจร

R1_B&T#234_p24-25_Pro3.indd 25

อิ ส ระเบรกมื อ แบบบั ง คั บ ที่ เ พลาหลั ง พรอมเบรกชวยไอเสีย ระบบกันสะเทือน แหนบโค ง แบบพาราโบลิ ค พร อ ม โชคอัพไฮโดรลิกหนา สวนขางหลังแหนบ โคงแบบพาราโบลิค STEYR ระบบสง กํ า ลั ง แบบแห ง แผ น เดี ย วควบคุ ม ด ว ย ไฮโดรลิค มีลมดันชวย ระบบเกียร PTO ใชของ FAST รุน 12 JDS 160 TA (เสือ้ อลูมเิ นียม) 12 เกียร เดินหนาแบบซิงโครเมทเทคโนโลยีทัน สมั ย จากอี ตั น ของอเมริ ก า รวมกั บ นวัตกรรมจากประเทศจีน ดีไซนทันสมัย นํา้ หนักเบาดวยเสือ้ แบบอลูมเิ นียม ทําให นํ้าหนักเบากวา และงายตอการใชงาน

รถบรรทุกจากประเทศเพื1อบานแดนภารตะ เดิมทีเรื1องการขนสงในประเทศอินเดียมีการ ขนสงการอยางคับคั่งอยูอยูแลวและรถบรรทุกที่ใชงานนั้นคอนขางหนัก BharatBenz จึงเปน คายรถอีกหนึง่ คายทีท่ างประเทศอินเดียเลือกใชกนั และมีสนิ คาทีค่ รอบคลุมความตองการของ ผู ใชดวย สําหรับรุนนี้เปนรุน BharatBenz 2523 ซึ่งเปนรุนที่ถูกใช ในงานหนักอยางเชนเหมือง หรือตามการกอสรางขนาดใหญ เพราะไดถูกพัฒนามาให ใชงานหนัก และเปนรถบรรทุกดัมพ อีกดวย เปนรถบรรทุกดัมพขนาด 10 ลอ ที่มาพรอมเครื1องยนต 710 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบ ตอนาที และมีแรงบิดสูงสุดถึง 810 นิวตันเมตร ที่ 1,200-1,600 รอบตอนาที สามารถบรรทุก ได 25 ตัน ระบบเกียร เดินหนา 9 ถอยหลัง 1 แบบซินโครเมซ รายละเอียดเพิ่มเติม : www.bharatbenz.com

หองโดยสารสะดวกสบาย หองโดยสารแบบอิสระ ติดตั้งแยก ออกจากแชสซีสทําใหนุมนวลยิ่งขึ้น ยก หัวเกงดวยระบบไฟฟา มุมยกมากกวา 55 องศา สะดวกในการตรวจเช็คเครื1องยนต โครงสรางตัวถังแข็งแกรงกวา ปกปองดี ยิ่งขึ้นขณะเกิดอุบัติเหตุ สะดวกสบาย ดวยชองเก็บของเอนกประสงคหลายจุด พรอมชองรับลมบนหลังคา เพื1อเปดรับ อากาศและแสงแดดได เบาะนัง่ คนขับอยู ในระดับเหมาะสมสามารถปรับได หนา จบแสดงผลการขับขี่ พรอมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด

DAF LF อีกหนึ่งรุนสําหรับคาย DAF ที่มีรถเพื1อการบรรทุกและขนสงอยางครบถวนทุกความ ตองการลูกคา สําหรับรุนนี้จะอยูในตระกูล LF ซึง่ ถือวาเปนรุน ที่เล็กสุด DAF LF CONSTRUCTION จะเปนรถบรรทุกขนาดเล็กที่จะใช ในงานกอสรางตาง ๆ ไดดวยรูปลักษณที่ดูกะทัดรัดจึง ทําใหสามารถเคลื1อนไปบนพื้นที่จํากัดได DAF LF มาพรอมเครื1องยนตขนาดเล็ก 6.7 ลิตร เปน เครื1องยนต PACCAR PX-7 ซึ่งมีกําลังอยูที่ 164 กิโลวัตต 220 แรงมา และมีอีกหนึ่งรุนซึ่งมี กําลังสูงกวาคือ 231 กิโลวัตต 310 แรงมา ซึง่ เปนเครื1องยนต ยูโร 6 ทัง้ สิน้ เรื1องของการบรรทุก สามารถบรรทุกไดสูงสุด 24 ตัน ถึง 28 ตัน สําหรับระบบขับเคลื1อนนั้นเลือกใชเกียรอัตโนมัติ As tronic รายละเอียดเพิ่มเติม : www.daf.com

11/20/13 9:55 PM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556 LOGISTICS FOCUS

ก.อุตสาหกรรม หนุนธุรกิจไทยบุกตลาด AEC

รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง อุตสาหกรรม ชูเออีซีหนุนไทยแสดง ศักยภาพของการเปนศูนยกลางดาน การเชื1อมโยงและการลงทุนที่สําคัญ ในอาเซียน พรอมแนะผูประกอบการ ไทย เตรี ย มขยายเข า สู  ต ลาด อินโดนีเซีย หลังทิศทางประชากรเพิม่ เปน 300 ลานคนภายในป 2030 ดาน เลขาธิการบีโอไอ เล็งเดินหนาสราง ความรูผูประกอบการภูธร หวังเอสเอ็ มอีไดประโยชนสูงสุด คุ ณ ป ร ะ เ ส ริ ฐ บุ ญ ชั ย สุ ข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปดเผยในงานสัมมนาและจัดอบรม “การเตรียมความพรอมผูประกอบการ ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาสู

เออีซี รุกหรือรับ” พรอมกับรวมปาฐกถา พิเศษหัวขอ “นักลงทุนไทยพรอมรุกสู AEC” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการสง เสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ วา การรวม กลุ  ม ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น 10 ประเทศ เพื1อเขาสู “ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC” อยางเต็มรูปแบบ ในป 2558 จะเป น โอกาสสํ า หรั บ ผู  ประกอบการของไทยในการขยายตลาด การคาและการลงทุนไปยังประเทศเพื1อน บาน เพื1อแสวงหาโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยบีโอไอจึงได จัดการอบรมในครั้งนี้ เพื1อชี้ใหเห็นถึง โอกาสและสิ่งที่นักธุรกิจไทยตองปรับตัว เพื1อใหมีความพรอมในการแขงขัน ทัง้ นี้ ผูป ระกอบการไทยสามารถใช

ศักยภาพของตลาดที่มีขนาดใหญของ อาเซียนจากจํานวนประชากรรวมกันกวา 600 ลานคน เพิม่ โอกาสและใชประโยชน จากขอตกลงตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด อาทิ การเชื1อมโยงของหวงโซการ ผลิตใหมีความเขมแข็ง โดยใชประโยชน จากภาษีนําเขาสินคาและวัตถุดิบเปน ศูนย ทีจ่ ะชวยลดตนทุนการนําเขาวัตถุดบิ ในอุ ต สาหกรรมต า งๆ ของไทย อาทิ อุ ต สาหกรรมยานยนต แ ละชิ้ น ส ว น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื1องนุงหม ที่ ปจจุบนั ตองพึง่ พาการนําเขาวัตถุดบิ จาก ตางประเทศ เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประมาณรอยละ 4-6 นอกจากนี้ ยั ง มี โ อกาสของภาค อุ ต สาหกรรมไทยในการเข า ถึ ง แหล ง

วัตถุดิบใหม ๆ ดวยการเขาไปลงทุนใน ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ โดยเฉพาะในกลุม ประเทศเพื1อนบาน ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม (CLMV) ที่มี ความพร อ มทั้ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูก อาทิ นํ้ามัน กาซ ธรรมชาติ แรธาตุ อัญมณี ปาไม สัตว นํ้า และพื้นที่ทําการเกษตร เปนตน นอกจากนี้ ผู  ป ระกอบการไทยยั ง สามารถขยายตลาดสินคาไดเพิม่ ขึน้ ซึง่ ประเทศที่นาจับตามองไดแก ประเทศ อิ น โดนี เ ซี ย ที่ มี จํ า นวนประชากรกว า 250 ลานคน และคาดวาจะขยายเปน 300 ลานคน ภายในป 2030 โดยใน จํานวนมากกวาครึ่งของประชากรเปน คนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป ซึ่งเปนกลุมที่ มีกําลังซื้อสูง อย า งไรก็ ต ามในภาวการณ แขงขันของขนาดตลาดที่มีขนาดใหญ ขึน้ ทําใหผปู ระกอบการไทยจําเปนตอง มี ก ารปรั บ ตั ว ควบคู  ไ ปด ว ย โดยสิ่ ง จําเปนตองใหความสําคัญกับการสราง ความเขาใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจใหไดอยางชัดเจน ศึกษาศักยภาพ ในแตละประเทศ การใหความสําคัญกับ การพัฒนาบุคลากรในดานภาษา ขณะ ทีก่ ลุม เอสเอ็มอีอาจจําเปนตองใหความ สําคัญกับการสรางเครือขาย พันธมิตร หรือหุนสวนทางธุรกิจ เพื1อลดความ เสี่ยงใหการเขาไปเปดตลาดในประเทศ ที่นาสนใจ

DHL พัฒนากระบวนการโลจิสติกส เพื่อความสะดวก รองรับธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ดี เ อชแอล เอ ก ซ เ พรส ผู  นํ า ระดับโลกในธุรกิจขนสงดวนระหวาง ประเทศ เพิ่มความสะดวกและคลอง ตัวใหแกผู ใชพอรทลั MyDHL เปดรับ ชําระคาบริการผานบัตรเครดิต และ มอบสวนลดคาบริการ 30% สําหรับ ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ไ ทย MyDHL คื อ พอรทัลหรือเว็บไซตที่รวมโซลูชั่นการ ขนสงทัง้ หมดของดีเอชแอลเขาไวดว ย กัน โดยมีจุดมุงหมายเพื1อชวยลูกคา และธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือเอส เอ็ ม อี ใ ห ส ามารถเชื1อ มโยงกั บ ตลาด ตาง ๆ ทัว่ โลกไดอยางราบรื1น ไมสะดุด เมื1อปที่ผานมา ดีเอชแอลเปด พอรทลั MyDHL ขึน้ ในประเทศไทย ซึง่ ประสบความสําเร็จโดยมีลกู คามากกวา 2,000 รายลงทะเบียนเขาใชงานบน เว็ บ ไซต ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ การเข า ใช เว็บไซต MyDHL สามารถทําไดอยาง

B&T#234_p26-27_Pro3.indd 26

สะดวกและงายดายดวยการล็อกอินเพียง ครัง้ เดียว โดยสามารถเขาดูและใชบริการ ขนสง ติดตามสถานะการจัดสงสินคา และบริ ก ารต า ง ๆ ของดี เ อชแอล เอกซเพรสไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู ใชงานยังสามารถเขาใช โซลูชนั่ การขนสง ออนไลน WebShipping โซลูชนั่ ProView ซึง่ เปนเครื1องมือติดตามสถานะสินคาทาง ออนไลน และโซลูชั่น Import Express Online ระบบการนํ า เข า สิ น ค า แบบ ออนไลน เพื1อ จั ด เตรี ย มและจั ด การ

กระบวนการขนส ง ทั้ ง หมดของตนได อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการสํารวจความคิดเห็นของ ลูกคาในไทยที่ลงทะเบียนเขาใชพอรทัล MyDHL พบวา มีลูกคาหลายรายที่รูสึก พึ ง พอใจกั บ การมี ลู  ท างการชํ า ระค า บริการที่มีความยืดหยุนมากขึ้น ซึ่งจะสง ผลใหกระบวนการใหบริการโลจิสติกสมี ความสะดวกและง า ยดายมากขึ้ น ซึ่ ง ระบบการชําระเงินผานบัตรเครดิตบน พอรทัล MyDHL ใหมที่ดีเอชแอลจัดทํา

ขึ้นนี้ ไดเปดใหบริการสําหรับลูกคาทั้งที่ มีและไมมีบัญชีสมาชิกกั บดีเอชแอล เอ ก ซ เ พรส และรั บ บั ต รเครดิ ต ทุ ก ประเภทนอกจากนี้ ดี เ อชแอลยั ง จั ด โปรโมชั่นพิเศษควบคูไปดวย โดยมอบ สวนลด 30% จากอัตราคาบริการปกติ (published tariff rate) สําหรับลูกคาที่ จั ด ส ง สิ น ค า และชํ า ระค า บริ ก ารผ า น บัตรเครดิตบนพอรทัล MyDHL เริ่ม ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ศกนี้

11/19/13 12:30 AM


MATERIAL HANDLING

B&T#234_p26-27_Pro3.indd 27

Adtrax FTS 5 GPS Tracking Solution

Mini scanner Portable Skypix TSN410

A-GPS เทคโนโลยีที่ลํ้าสมัย สามารถรองรับและสง สัญญาณไดรวดเร็วมากกวา GPS ธรรมดามากถึง 5-10 เทา มีการประมวลผลในการหาตําแหนงอยางรวดเร็ว ละเอียด และ ถูกตองแมนยําสูง อีกทั้งยังสามารถรับสัญญาณ GPS ไดเปน อยางดี แมจะอยูในที่มีสัญญาณออน เชน อาคารจอดรถ หรือ โรงรถที่มีหลังคา ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่อีก ทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ยังมีการทํางานแบบ Real Time สามารถวัดปริมาณนํ้ามัน และตรวจสอบสถานการณใชรถใน ขณะการใชงานไดอกี ดวย เพิ่มเติม : บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด โทร. 0-2615-0808

เครื1อ งสแกนเนอร แ บบพกพา Mini scanner Portable Skypix TSN410 มีความสามารถในการเซ็นเซอร รูปภาพขนาด A4 ไดเปนอยางดี ความละเอียดสูงสุดไดที่ 600x600 มีความรวดเร็วในการทํางานโดยเฉลี่ยแลว ทําการเซ็นเซอรสีที่มคี วามละเอียดตํ่าไดภายใน 3 วินาที สีความละเอียดสูงไดภายใน 6 วินาทีและโมโนความ ละเอียดตํา่ ไดภายใน 2 วินาทีเทานัน้ มีหนวยความจําการด ภายนอก โดยรองรับการด Micro SD ไดถึง 16GB รวม ถึงมีระบบปดเครื1องอัตโนมัติภายใน 3 วินาทีอีกดวย เพิ่มเติม : ศูนยจําหนายสแกนเนอรพกพา Thai Mini Scanner โทร. 08-6659-3823

11/19/13 12:30 AM


 BUS&TRUCKÆ*-%'12'!1,#51

ƒØi‘Ö“™oƆŒpœišŠ LOGISTICS NEWS

“เฟดเอ็กซ ควิก ฟอรม” เครื่องมือออนไลนใหม เพิ่มความสะดวกการสงสินคาในเอเชียแปซิฟก เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส บริษัทใน เครือเฟดเอ็กซ คอรป แนะนําบริการ ใหม “เฟดเอ็ ก ซ ควิ ก ฟอร ม ” (FedEx® Quick Form) ใช 10

ประเทศในเอเชี ย แปซิ ฟ  ก ได แ ก ออสเตรเลีย จีน ฮองกง ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน ไทย และ เวียดนาม เพื1อเพิ่มความสะดวกสบาย

ทีเอ็นที เปดตัวบริการออนไลน myTNT.com

บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด ไวด (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําดาน บริการขนสงพัสดุภณ ั ฑดว นครบวงจร ทั้งในและตางประเทศ เสนอบริการ ออนไลน รู ป แบบใหม บ นเว็ บ ไซต myTNT.com พร อ มจั ด โปรโมชั่ น พิ เ ศษสํ า หรั บ ลู ก ค า ใหม เพี ย งใช บริการ ทีเอ็นที เอ็กซเพรส ดวยใบนํา สงสินคาอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ myTNT ครบ 5 ครั้งแรก รับฟรี บัตร ของขวัญจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล มูลคา 300 บาท ตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม 2556 การใช บ ริ ก ารออนไลน ผ  า น เว็บไซต myTNT.com มอบการใชงาน ที่ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ให กั บ ลู ก ค า ของ

R1_B&T#234_p28_Pro6.indd 28

ทีเอ็นที เอ็กซเพรส โดยการลงทะเบียน เพียงไมกี่ขั้นตอน ลูกคาจะสามารถ เลือกการบริการทีต่ อ งการบนหนาแรก ของเว็บไซต อาทิ การแจงคาบริการ ขนสงสินคาแบบอัตโนมัติ การติดตาม สถานะของสินคาระหวางการขนสง การจัดเก็บขอมูลการใชงานของลูกคา เพื1อการสงสินคาในครั้งตอไป ระบบ การแจงคาบริการสําหรับการดําเนิน ธุรกิจพาณิชยระหวางประเทศ ฯลฯ รวมถึงฟงกชั่นอื1น ๆ ที่ชวยใหลูกคา สามารถบริหารการขนสงไดอยางมี ประสิทธิภาพ myTNT.com คืออีกหนึ่งความ มุงมั่นของทีเอ็นที เอ็กซเพรส ในการ กาวสูการเปนผูนําดานบริการขนสง พัสดุภณ ั ฑดว นครบวงจรทัง้ ในและตาง ประเทศ ดวยการลงทุนอยางตอเนื1อง ในการพั ฒ นาการบริ ก ารเพื1อ ตอบ สนองความพึงพอใจของลูกคา ทั้งยัง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการเตรี ย มความ พรอม เพื1อตอนรับการเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไดที่ สายดวนทีเอ็นที 1721 ตลอด 24 ชั่ ว โมง อี เ มล th.marketing@tnt. com หรือติดตอโดยตรงกับตัวแทน ฝายขายของทาน

ใหแกลูกคาเมื1อทําการสงสินคา โดย พรอมใหบริการแลววันนี้ เฟดเอ็กซ ควิก ฟอรม เปนตัวชวย ทางออนไลน ใหมที่ใชงานงาย ชวยให ลูกคาพิมพฉลากสงสินคาเพียงไมกี่คลิก เทานั้น และสามารถบันทึกขอมูลการสง พัสดุครั้งกอนไวเปนประวัติการใชงาน สวนตัว ที่สามารถเรียกมาใช ในการสง ครั้ ง ต อ ๆ ไป ช ว ยให ก ารจั ด เตรี ย ม ใบตราสงสินคาทางอากาศ (Air Waybill) ทําไดรวดเร็วขึ้น กวาการเขียนใบตราสง สินคาดวยมือ เฟดเอ็กซ ควิก ฟอรม ยัง เพิ่ ม อั ต ราความถู ก ต อ งของข อ มู ล ที่ แมนยําและประสิทธิภาพของการกรอก ขอมูลไดดียิ่งขึ้นอีกดวย คุณเดวิด แอล คันนิงแฮม จูเนียร ประธานบริษัท เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส เอเชียแปซิฟก กลาววา เฟดเอ็กซ ควิก ฟอรม ทําใหการสงสินคางายและฉับไว มากขึ้น และชวยเพิ่มความสามารถใน การผลิตใหแกธุรกิจเอสเอ็มอี เรามีหนา ที่มอบบริการตาง ๆ ที่ดี รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหขั้น

ตอนการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ของธุรกิจ เอสเอ็มอีงา ยขึน้ เพื1อใหบรรดาเจาของ ธุรกิจไมตอ งเสียเวลากับการกรอกราย ละเอียดตาง ๆ อีกตอไป และทําใหพวก เขาสามารถมุง ใหไปทีก่ ารตอยอดธุรกิจ ไดดีขึ้น” ลู ก ค า สามารถดาวน โหลด เฟดเอ็กซ ควิก ฟอรม ไดที่ www. fedex.com และสามารถลงทะเบียนผู ใช โดยใชเลขบัญชีเฟดเอ็กซของผู ใช และกรอกข อ มู ล พื้ น ฐานของตนเอง เมื1อทําการบันทึกขอมูลการสงสินคา แลว ขอมูลดังกลาวจะสามารถนํามา อางอิงในการสงครัง้ ตอ ๆ ไปในอนาคต ไดอีกดวย การใชระบบดังกลาวนี้ ลูกคา สามารถพิมพฉลากสงสินคา (Shipping Label) สําหรับแปะไวบนพัสดุภัณฑใน การขนสงแตละครั้งจากคอมพิวเตอร ไดเอง เฟดเอ็กซ ควิก ฟอรม ชวยยก ระดับพันธกิจของเฟดเอ็กซ ไปอีกขั้น ด ว ยการมอบบริ ก ารต า ง ๆ ที่ ดี ขึ้ น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแก ลูกคา ซึง่ ชวยพัฒนาประสิทธิภาพของ ธุรกิจเอสเอ็มอี และทําใหธุรกิจเหลานี้ สามารถดําเนินกิจการไดรวดเร็วยิง่ กวา ที่เคย

กลุม ปตท.รวมพลังบริหารจัดการระบบโลจิสติกส ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและอุบัติเหตุบนทองถนน

“PTT Group Sustainable Logistics Symposium” เปนการแสดงนิทรรศการผล งานและการเสวนาวิชาการ ดานการบริหารจัดการโลจิสติกส อยางยั่งยืนของ กลุม ปตท. โดย ตัง้ เปาหมายในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการดําเนินกิจกรรมดานโลจิสติกส รอยละ 30 ภายในระยะเวลา 5 ป ภายใต โครงการ Green Logistics เพื1อลดผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมและลดอุบัติเหตุบนทองถนน

UPS บริการสงสินคาดวนทางทะเล แบบไมเต็มตู

ยูพเี อสขยายบริการขนสงดวนทางทะเลแบบไมเต็มตูค อนเทนเนอร (LCL) เชื1อมโยง เอเชียสูปลายทางใหม 3 แหงในเม็กซิโก คือมอนเทอเรย เม็กซิโกซิตี้ และกัวดาลาจารา โดย ตนทางทัง้ 12 แหงในเอเชียประกอบดวย จีน ฮองกง ญีป่ นุ เกาหลีใต ไตหวัน มาเลเซีย สิงคโปร ศรีลังกา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย และเพิ่มความสะดวกสบายดวย เทคโนโลยีการติดตามสถานะการขนสงที่สามารถควบคุมการบริหารซัพพลายเชนไดอยางถูก ตองแมนยํายิ่งขึ้น

11/20/13 9:18 PM


B&T#234_p28-29_iMac2.indd 29

11/18/13 11:15 PM


30 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CIRCULATION

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

วัดรอบ

ยอดจดทะเบียนรถโดยสารและรถบรรทุก เดือน ก.ย.-ต.ค. 2556 เวนวางไปหนึ่งฉบับสําหรับคอลัมนยอดฮิต “วัดรอบ” ที่รายงานความ เคลื1อนไหวยอดจดทะเบียนรถบัสและรถบรรทุก เพื1อรองรับการเปดงาน BUS & TRUCK ’13 สุดยิ่งใหญเมื1อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา ฉบับนี้ขอรวมยอดจดทะเบียนตั้งแตเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 โดยสถิติ จํานวนรถใหม (ปายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่หอรถ ประเภทรถบัสรวมทั่ว ประเทศ ซึ่งคายรถที่ตีคูกันมา คือ SUNLONG และ ISUZU ที่สามารถสรางสถิติได มากถึง 94 คัน ตามมาดวย VOLVO จํานวน 67 คัน และ DAEWOO จํานวน 38 คัน

ในสวนของสถิติจํานวนรถใหม (ปายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่หอรถ ประเภทรถบรรทุก รวมทั่วประเทศ ประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 คายญี่ปุน ISUZU สามารถสรางยอดไดถึง 4,335 คัน ตามมาดวย HINO จํานวน 3,272 คัน และคาย FUSO จํานวน 269 คัน ดานคายยุโรป VOLVO นําเดี่ยวมียอดจดกวา 163 คัน ฟากคายจีน SINOTRUK สรางยอดขายได จํานวน 196 คัน ตามมาดวย คาย FAW จํานวน 77 คัน

รถโดยสาร

รถบรรทุก

B&T#234_p30-31_iMac2.indd 30

11/18/13 11:28 PM


R1_B&T#234_p30-31_Pro6.indd 31

11/20/13 9:29 PM


32 BUS&TRUCK • TRANSPORTATION SERVICES

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

เทียบทา

ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม ใสใจทุกการเดินทาง

จบลงอยางสวยงามสําหรับงาน BUS & TRUCK ’13 โดยคายรถบัส รถบรรทุกสามารถสรางยอดขายได อยางสวยงาม ไมเวนแมแตสินคา อะไหลตาง ๆ ที่รวมออกบูธตางไดรับ อานิสงส ไปตามๆกัน ทั้งนี้ ภายในงานผูรวมออกบูธ อยาง บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ตั ว แทนจํ า หน า ยรถบั ส โดยสารปรั บ อากาศ ยีห่ อ SUNLONG ไดจดั พิธมี อบ รางวั ล ให กั บ บริ ษั ท ที่ ใ ช ร ถโดยสาร SUNLONG ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ ไดรับ รางวัล 1,000,000 kms. รางวัลสําหรับ ลูกคาที่ใชงานรถโดยสาร SUNLONG มีระยะทางครบ 1,000,000 กิโลเมตร คือ บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด อยางไรก็ดี บริษัท ชัยพัฒนา ขนสงเชียงใหมฯ ถือเปนบริษทั คนไทย ที่อยูวงการรถบัสมาอยางยาว ทีมขาว “เทียบทา” จึงอยากนําเสนอขอมูล ของบริษทั ฯ เพื1อใหพนี่ อ งสมาชิก ลูกคา และประชาชนไดทราบทั่วกัน

แจงเกิดป 2507 บริ ษั ท ชั ย พั ฒ นาขนส ง เชี ย ง ใหม ฯ ผู  ใ ห บ ริ ก ารด า นการขนส ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาค ใต กอตั้งเมื1อป 2507 โดยมี คุณคํารณ ทองคําคูณ ประธานกรรมการผูกอตั้ง

เทียบทา

R1_B&T#234_p32_Pro6.indd 32

โทรทัศน และหองสุขภัณฑ ไวบริการผู โดยสาร นอกจากนี้ บริษทั ไดเริม่ นําระบบ สารสนเทศเข า มาใช เ ก็ บ ข อ มู ล และ วิเคราะหขอมูล ป 2546 รถโดยสารมีความทันสมัย มากยิ่งขึ้น มีรถมาตรฐาน VIP 24 ที่นั่ง มีเบาะโดยสารที่กวางขวางและสะดวก สบาย บริษทั ฯ ไดศกึ ษาระบบสารสนเทศ และวางแผนการนําระบบ IT เขามาใช งานในการบริหารจัดการงานขายและ การเดินรถในสวนภูมิภาคอยางจริงจัง เพื1อ สนองตอบต อ ความต อ งการของ ลูกคาอยางแทจริง

ทุม 100 ลานเพิ่มรถใหม

กิจการ ไดรับสัมปทานเสนทางเดินรถ จากกระทรวงคมนาคมในเสนทางลําปาง – เชียงราย เปนเสนทางแรก รถโดยสาร รุ  น แรกในสมั ย นั้ น มี ลั ก ษณะคล า ยรถ บรรทุก มีตัวถังที่ทํามาจากไม ใหบริการ อยางเปนกันเอง มีความโดดเดนตรงดาน ขางรถเปนสีเขียว จึงไดรับสมญานามวา “เมลเขียว”

ธุรกิจเติบโตเรื่อยมา ป 2516 รัฐบาลไดมีการพัฒนา ประเทศโดยตัดถนนออกไปอีกหลายเสน ทาง เชน ลําปาง-แพร-นาน, เชียงใหมเชียงราย จึงทําใหการเดินทางมีความ สะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ และรถโดยสารได มีการพัฒนาเปนรถมาตรฐานปรับอากาศ ชั้น 2 และป 2534 บริษัทฯ ไดนํารถ มาตรฐานปรับอากาศชั้น 1 มาใหบริการ มี บ ริ ก ารอาหารว า งและเครื1อ งดื1ม

ป 2547 บริษัทฯ ไดตัดสินใจการ ลงทุนซื้อรถโดยสารใหมจํานวน 20 คัน โดยใชเงินลงทุน 100 ลานบาท และการ ลงทุ น ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื1อใช ในการบริหาร จัดการภายใน และระบบ Transportation Operation System (TOS) เพื1อชวยดาน การขายตัว๋ โดยสาร การจัดคิวรถ และการ บริหารสมาชิกสัมพันธ โดยใชเงินลงทุน 10 ลานบาท และในป 2551 บริษัทฯ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานรถโดยสารเป น มาตรฐาน VX-CLASS ที่เริ่มใหบริการ ในเสนทางเชียงใหม – แมสายและเสน ทางเชียงใหม – พะเยา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 เปนตนมา

ทีมผูบริหารรุน 2 ลุย ป 2552 บริษัทตระหนักถึงความ สําคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน จังหวัดเชียงใหมที่มีแนวโนมสูงขึ้นและ ดวยวิสัยทัศนอันกวางไกลของทีมงานผู บริ ห ารรุ  น ที่ 2 นํ า โดย คุ ณ สมชาย ทองคําคูณ กรรมการผูจัดการ ไดปรับ โครงสร า งกํ า กั บ กิ จ การโดยการขยาย ประเภทธุรกิจ (Bussiness united) และ การบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแล ของ กรีนคอรป (Green Corp) ไดแก

Greenbus ธุรกิจรถโดยสารประจํา ทาง, Green Logistics ธุรกิจรับส ง พั ส ดุ แ ละโลจิ ส ติ ก ส , Green Travel ธุรกิจรถโดยสารไมประจําทาง, Green Auto ธุ ร กิ จ ซ อ มบํ า รุ ง รถโดยสาร และ Green Support ธุรกิจดานการสนับสนุนดานตาง ๆ ให กับธุรกิจในเครือ

เนนความปลอดภัย กรีนบัสใหความสําคัญดานความ ปลอดภั ย โดยเลื อ กใช ร ถโดยสารที่ มี มาตรฐานและมีการติดตั้งเทคโนโลยี ติ ด ต า ม ร ถ โ ด ย ส า ร G L O B A L POSITIONING SYSTEM หรือ GPS กับรถทุกคันทุกเสนทาง ควบคูกับการ ใชระบบมาตรฐานความปลอดภัยบน ถนน ROAD TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT หรือ RTS และระบบ การบริ ห ารจั ด การงานขายและงาน บริ ก าร GREEN BUS SERVICE SYSTEM หรื อ GSS เพื1อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพดานการขนสงทางถนน และสรางความเป นเลิ ศด านการสง เพื1อมอบการบริการที่ประทับใจใหกับ ลูกคา ดังสโลแกนที่วา “กรีนบัส ใสใจ ทุกการเดินทาง”

รางวัลการันตีเพียบ ดวยรากฐานที่มั่นคง วิสัยทัศนที่ กาวไกล รวมถึงการพัฒนาและดูแล บุคลากรอยางตอเนื1อง บริษทั ฯจึงไดรบั รางวัลตาง ๆ มากมาย อาทิ สถาน ประกอบการดี เ ด น ด า นแรงงาน สัมพันธและสวัสดิการระดับประเทศ ประจําป 2552, สถานประกอบการ ดีเดนดานการฝกอบรมประจําป 2552 ฯลฯ รวมถึงการผานการรับรองระบบ ISO 9001:2008, มาตรฐานแรงงาน ไทย รวมถึงระบบจัดการคุณภาพชีวิต พนักงาน (Quality Work Life)

ชื่อผูประกอบการ : บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด ประเภทธุรกิจ : บริการขนสงรถโดยสาร ติดตอ : โทร.0-5324-1933

11/20/13 9:14 PM


SET UP • BUS&TRUCK

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

33

ติดตั้งลําเลียง

ระบบตรวจเช็คสินคาในคอนเทนเนอร ที่มา : ดานศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร

หากจะพูดถึงเรื1องของการเตรียม ความพรอมกับ AEC ระดับจุลภาคไป จนถึงมหภาคแลวละก็ เรื1องของการ ขนสงสินคา ไมวาจะเปนทางนํ้า ทาง อากาศ หรือแมกระทั่งทางบก ก็ลวน แลวแตมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตอ ภาพลักษณของประเทศ กอนทีเ่ ราจะได เขาสูต ลาดการคาเสรี หรือทีเ่ รารูจ กั โดย ทั่วไปวา AEC นั่นเอง แตเรื1องของการขนสงสินคาทาง บกนั้น สวนใหญจะใชรถใหญเพื1อการ ติดตอหรือการสงของ ดังนัน้ เรื1องอุปกรณ การขนสงก็ลวนแลวแตเปนอีกหนึ่งองค ประกอบสําคัญทีจ่ ะสรางผลกําไรใหกบั ผู ประกอบการอยางเปนกอบเปนกํา แต หลังจากไดเขามาเปนสวนหนึ่งของภาค ธุรกิจการขนสง หลายทานอาจสังเกตได วามีการขนหรือแบกสําภาระโดยไมมกี าร จํากัดนํา้ หนัก ซึง่ ก็เสีย่ งตอความปลอดภัย เปนอันมาก ดังนั้นการใชสิ่งที่เรียกวาตู คอนเทนเนอรก็ดูเหมือนจะเปนสิ่งที่ผู ประกอบการต า งให ค วามสนใจเป น จํานวนมาก แตเมื1อเราใชตคู อนเทนเนอรมาสัก ระยะ อาจทําใหเกิดบัญหาตาง ๆ มากมาย ไดอยางทีค่ ณ ุ คาดไมถงึ แตสาํ หรับตอนนี้ BUS & TRUCK จะพาไปรูจักกับระบบ ตรวจสอบตูค อนเทนเนอรสนิ คา โครงการ จั ด หาระบบเข า มาช ว ย ซึ่ ง ถื อ ว า เป น นโยบายใหมของกรมศุลกากร เพื1อความ รวดเร็วและโปรงใส เพิม่ ประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีอากร ทําใหเกิดความ โปรงใส เนื้อหางานจะเปลี่ยนแปลงเปน แบบโปรงใส เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษีอากร สําหรับโครงการระบบ ตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสามารถแบง ออกไดเปน 3 ระยะดังนี้ • ติดตั้งระบบตรวจแบบเคลื1อนที่ จํานวนประมาณ 5 เครื1อง

R1_B&T#234_p33_Pro6.indd 33

• ติดตัง้ ระบบตรวจสอบแบบติดตัง้ ถาวร 2 ระบบและระบบ mobile อีก 3 เครื1อง • ติ ด ตั้ ง ระบบตรวจสอบแบบ เคลื1อนยายไดจาํ นวนถึง 3 ระบบดวยกัน เลยทีเดียว สําหรับเรื1องของคุณประโยชนจาก ระบบการจั ด การดั ง กล า ว มี ค  อ นข า ง หลากหลายและครอบคลุ ม กั บ วงการ ขนสงเปนอยางมาก ทั้งสามารถตรวจ สอบสินคาทีอ่ ยูภ ายในตูค อนเทนเนอรวา ตรงกับขอมูลที่แจงไวหรือไม โดยไมตอง ทําการเปดตูคอนเทนเนอรเพื1อตรวจเช็ค สิ่งของ ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลา และไม ทําใหสิ่งที่บรรุจุในตูคอนเทนเนอร ไดรับ ความเสี ย หาย อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การเพิ่ ม ศักยภาพของการขนสงสินคาใหมีความ รวดเร็ว ทําใหการแขงขันทัดเทียมกับ ประเทศเพื1อนบาน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญ สําหรับการกาวเขาสูการเปนประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนอยางมากในอนาคต

นอกจากนีร้ ะบบจากโครงการดังกลาวยัง สามารถทีจ่ ะตรวจเช็คอาวุธ วัตถุอนั ตราย หรือสารกัมมันตรังสีตา ง ๆ ทีอ่ าจซุกซอน หรื อ เจื อ ปนมากั บ สิ น ค า ภายในตู  คอนเทนเนอร ที่สําคัญก็คือทําใหการสง สิ น ค า ไปประเทศเพื1อ นบ า นทั้ ง ลาว

เวียดนาม และจีนเปนไปไดดวยความ รวดเร็วจากการนํารูปภาพเอ็กซเรย ไป ยืนยันที่ศุลกากรตางประเทศ ซึ่งทําให ศุลกากรตาง ๆ ลดอัตราความถี่ในการ ตรวจเช็คสินคาภายในอีกดวย

สอเดียวที่รวบรวมขอมูลสินคาและ บริการสำหรับรถเพอการพาณิชย ไดครอบคลุมมากที่สุดจากงาน

11/20/13 9:02 PM


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556 LOGISTICS

การสํารวจความตองการของลูกคา การดําเนินงานโลจิสติกส ไมวา จะเปน คลังสินคาบรรจุภณ ั ฑ อุปกรณ ยกขนสินคาเสนทางการขนสง การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ การพยากรณ ความตองการของลูกคา การจัดการ สินคาคงคลัง จัดซือ้ และเจรจาตอรอง การจัดการวัสดุ/การผลิต การจัดการ คลังสินคา การจัดการคลังสินคา การ เคลื1อ นย า ยสิ น ค า บรรจุ ภั ณ ฑ การขนสง การวางแผนเครือขาย การ คืนสินคา การจัดการคําสั่งซื้อ การ กําจัดของเสีย การสนับสนุนอะไหล และบริ ก าร รวมถึ ง การให บ ริ ก าร ลูกคานั้น ทุกกิจกรรมลวนแลวแตจะ ต อ งทํ า ให ลู ก ค า เกิ ด ความพึ ง พอใจ และสรางคุณคาแกลูกคามากที่สุด โดยต น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ต อ งอยู  ใ น ระดับที่กิจการยอมรับไดดวย อย า งไรก็ ดี การสํ า รวจความ ตองการของลูกคาจะเปนการหาขอมูล ประกอบการตัดสินใจตอการปรับปรุง คุณภาพของบริการดานโลจิสติกส หาก ผู  ป ระกอบการระดั บ วิ ส าหกิ จ ขนาด กลาง และขนาดยอมตองการจะทําให ลู ก ค า เกิ ด ความประทั บ ใจในการให บริการ สามารถรักษาตลาดและเพิ่ม สวนแบงทางการตลาด สรางความ ยั่ ง ยื น การรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพการ บริการใหอยูในระดับที่ลูกคายอมรับได รวมทั้งจะเปนการดําเนินงานลดชอง วางบริษัทกับลูกคา ก อ นการสํ า รวจความต อ งการ ของลูกคาหลายคนมักมีความกังวลวา จะทําการสํารวจดวยวิธีการใด ใชสถิติ แบบไหน คารอยละอยางเดียวบงบอก ถึงความสามารถในการใหบริการของ ธุรกิจหรือไม ฯลฯ คําตอบสั้น ๆ ก็คือ ทุกวิธกี ารและทุกสถิตทิ ใี่ ชในการสํารวจ เกี่ยวกับความตองการของลูกคานั้น สามารถบงบอกถึงทุกสถานะที่ธุรกิจ กําลังใหบริการแลวตอบโจทยลูกคาได ดีกวาคูแขงขันหรือไม สําหรับการสํารวจความตองการ ของลูกคามี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ทํ า การสํ า รวจในลั ก ษณะวิ จั ย เชิ ง ปริมาณ ซึ่งเปนการสํารวจเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามสวนใหญแบงออก เปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูล สวนบุคคลและขอมูลสวนองคการ ตอน ที่ 2 เปนเรื1องที่ตองการหรือประเด็นที่ จะสํ า รวจ เช น การสํ า รวจทั ศ นคติ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความ สําคัญในการใหบริการลูกคา เปนตน ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะทั่วไป ซึ่งสวนนี้ มักจะไมคอยมีใครตอบ การใชสถิติเชิง พรรณนา/สถิติพื้นฐานก็เพียงพอตอ

B&T#234_p34-35_Pro6.indd 34

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว หรือ การสัมภาษณเชิงลึกทัง้ 3 ฝาย คือ ลูกคา บุคลากร/ฝายที่เกี่ยวของ และผูบริหาร โดยคําถามตาง ๆ จะถูกสรางขึน้ จากหลัก การปฏิ บั ติ ง าน แนวคิ ด /ทฤษฎี ผู  เชีย่ วชาญ หรือจากการวิเคราะหเอกสาร ในเบื้องตน อยางไรก็ดี ไมวาผลลัพธของการ สํารวจความตองการของลูกคาจะออกมา เป น เช น ไร การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ บริการโลจิสติกสภายในองคกรจะตอง ดําเนินการจัดทําคูมือขั้นตอนปฏิบัติงาน พิ จ ารณากิ จ กรรมซํ้ า ซ อ น การปรั บ กระบวนการ การปรับเทคโนโลยีตามที่ กํ า หนดในคู  มือ โดยจั ด ทํ า ทางเลื อ กที่ ทําใหตนทุนตํ่าสุดและผลตอบแทนจาก การลงทุนสูงสุด และลูกคามีความพึง พอใจสู ง สุ ด แล ว ขยายคุ ณ ภาพการ บริการไปยังเครือขายโลจิสติกส นอกจาก นี้แลว ยังตองมีการพัฒนาและเตรียม การตอไปนี้ 1. จัดทําเอกสารของกิจการใหเปน การอ า นค า และแปลผลเพื1อ นํ า มา ระบบ มี ค วามน า เชื1อ ถื อ และมี ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการโลจิสติกส วัตถุประสงคที่ชัดเจน แลว เชน คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน 2. ทบทวนกลยุทธการใหบริการ เบีย่ งเบนมาตรฐาน เปนตน โดยจัดลําดับ ลูกคาที่มีความชัดเจนเปนรูปธรรมและ ในรายการที่ตองปรับปรุงกอนหรือหลัง ทั น เหตุ ก ารณ โดยจะต อ งได รั บ การ และแบบที่ 2 ทําการสํารวจในลักษณะ สนับสนุนจากฝายตาง ๆ เพื1อใหบรรลุ วิจยั เชิงคุณภาพ สวนมากมักจะใชวธิ ี คือ วัตถุประสงคที่ตั้งไว การวิ เ คราะห เ อกสาร โดยเก็ บ ข อ มู ล 3. ระบุกระบวนการที่เปนวิกฤต ระดั บ การให บ ริ ก ารที่ บ ริ ษั ท จั ด ให แ ก เพื1อจะไดหาแนวทางแกไขปญหาระหวาง ลูกคาและรวบรวมขอมูลภายในจากฝาย การดําเนินงานการบริการลูกคา หรือ ขาย ฝายโลจิสติกส และฝายที่เกี่ยวของ ปรับปรุงความตองการของลูกคาอยางตอ สัมผัสโดยตรงกับลูกคา ซึ่งจะเปนเรื1อง เนื1อง โดยเฉพาะการวิเคราะหแนวทาง อัตราการจัดสงสินคาตรงเวลา อัตราการ วงจรชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Life หยิบสินคาที่บกพรอง อัตราการ มีสต็อก Cycle) ทั้งตัวสินคาและบริการ เปนตน โดยหาสาเหตุของการปญหาที่ไม 4. ทบทวนโครงสรางการจัดการ

การสํ า รวจความ ตองการของลูกคาจะ เป น การหาข อ มู ล ประกอบการตัดสินใจ ต อ การปรั บ ปรุ ง คุณภาพของบริการ ดานโลจิสติกส สราง ความยัง่ ยืนการรักษา ระดั บ คุ ณ ภาพการ บริการใหอยูในระดับ ที่ลูกคายอมรับได

องคกรวายังสามารถประสานงานกัน และอํานวยความสะดวกตรงตามความ ตองการของลูกคาได 5. สรางจิตสํานึกและปลุกเราให พนั ก งานเข า มามี ส  ว นร ว มให ก าร ทํางานเกิดประสิทธิผล โดยจัดใหมกี าร ฝกอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพิ่มพูน ความสามารถในการทํ า งาน และ กระตุ  น ให เ กิ ด การมี ส  ว นร ว มในการ ปฏิบัติงาน 6. กําหนดมาตรฐานผลงานทีค่ าด หวัง การมีเปาหมายตั้งแตเริ่มตน ซึ่ง จะทํ า ให ง  า ยต อ การบรรลุ เ ป า หมาย ลงมือดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ การบริการอยางมีคุณภาพ วัดผลการ ดําเนินงานดานคุณภาพบริการ รวมทัง้ วัดตนทุนคุณภาพบริการทีเ่ กิดจากการ ไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดดวย บทสรุป การสํ า รวจความต อ งการของ ลูกคาเปรียบเสมือนเปนกระจกสะทอน ภาพใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของ ธุรกิจตอลูกคา ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะออก มาเปนเชนไร ไมวาลูกคาเกิดความพึง พอใจมากหรื อ น อ ย การปรั บ ปรุ ง คุณภาพบริการดานโลจิสติกสของธุรกิจ จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาทุ  ม เทดํ า เนิ น การ อยางตอเนื1องใหเปนไปตามขอกําหนด มาตรฐานของคุณภาพการใหบริการ ซึ่งในโลกของธุรกิจจะเปนการแขงขัน 4 เรื1อ งคือ ต น ทุ น คุ ณ ภาพ ความ ยืดหยุน และความรวดเร็ว หากธุรกิจ ไม ส ามารถจั ด ทํ า ระบบคุ ณ ภาพการ บริการโลจิสติกส ใหดีกวาคูแขงขันได เมื1อนั้นธุรกิจก็ไมสามารถแขงขันได ใน ยุคเปดเสรีทางการคาทีล่ กู คามีตวั เลือก เพิ่มมากขึ้น

11/18/13 11:44 PM


B&T#234_p34-35_Pro6.indd 35

11/18/13 11:45 PM


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556 TEST & REPORT

กลับมาอีกครัง้ สําหรับเรื1องราวตอ เนื1อ งกั บ เกี ย ร คุ ณ ภาพ ZF บริ ษั ท แซดเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนที่ รูจักและใชกันอยางแพรหลาย สําหรับ เลมนี้จะแนะนําเกียร ZF อีกหนึ่งรุน ทีท่ าํ การเปดตัวไปเมื1อไมนานมานี้ ทีเ่ ปน เทคโนโลยีที่ใช ในรถบัสขนาดกลางทีว่ งิ่ ในเมืองและระหวางเมือง คือ ZF AS Tronic lite ZF AS Tronic lite ชวยใหประหยัด และชวยลดคาใชจาย ซึ่งเริ่มเขามาสู ตลาดในกลุมของรถที่วิ่งใชงานในเมือง

แตเดิมนั้นใชเกียรรธรรมดา 12 ระดับ แต AS Tronic lite ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมีรูป แบบการทํางานแบบเดี งานแ ยวกับไฮบริด ให สามารถใช กั บ รถโดยสารประจํ ร า ทาง ขนาดกลางและรถโค ขนาดกลางและร ช นอกจากนี้ บริษทั ไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี นาร ไฮบริด สําหรับเกียรอัตโนมั โน ติรุนดังกลาวอีกดวย AS Tronic lite สามารถปรับระดับ เกียร ไดทั้งหมด 6 ระดับ ถูกออกแบบมา โดยเฉพาะสําหรับรูปแบบของการใชงาน เครื1องยนตที่ ไมหนักในเขตเมือง และ สํ า หรั บ รถบั ส ที่ วิ่ ง ระหว า งเมื อ งเช น เดียวกัน จะพูดู ได ไดวา AS Tronic lite นั้น ในตระกูล AS Tronic นั้น เปนรุนนองสุดใน เอง AS Tronic lite l เหมาะสมสําหรับรถ บรรทุกอยูที่ 18 ตัน หรือ บัสที่มีน้าํ หนักบร รถความยาวอยูที่ 12 เมตร และมี หรือรถความยาว แรงบิดสูงสุดอยูที่ 1,000 นิวตันเมตร ใน ทางปฏิบัติกลาวได วไ วาสามารถนําไปใช ได ตั้งแตรถบัสขนาดเล็ ขนาด ก กลางและไมโคร บัส ขอดีของ AS Tronic lite คือสามารถ สร า งความมั่ น ใจได ใ นเรื1อ งของความ ปลอดภั ย และความประหยั ด ซึ่ ง ประโยชนที่ ไดรับกลับมาคือ มีผลดีตอสิ่ง แวดล อ มเมื1อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกี ย ร

ธรรมดา สามารถประหยัดนํ้ามันไดสูง ถึง 5% อีกทั้งยังสามารถชวยลดผล กระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขั บ ขี่ ที่ ไ ม เหมาะสมเพราะการเขาเกียรที่ ไมถูก ตอง ยิง่ ไปกวานัน้ ขัน้ ตอนการเขาเกียร อัตโนมัติ ปญหาการลากเกียรทเี่ กิดขึน้ จะหมดไปและจะชวยปองกันระบบสง กําลังทั้งระบบไมใหเกิดความเสียหาย และยืดอายุการใชงานของคลัตซเปน สองเทา ระบบการวิเคราะหการทํางาน ดวยอิเล็คทรอนิกสยงั ชวยลดคาใชจา ย ในการบํารุงรักษา ดวยเหตุนี้รถบัสจะ อยูในสภาพที่ดีที่สุดตอการใชงาน นอกจากนี้ ZF กํ า ลั ง ทํ า การ ทดสอบเกียร ZF AS Tronic lite รุน ไฮบริดเพื1อรองรับตลาดในสวนนี้ โดย เกียรทอี่ อกแบบมานี้ สามารถใชงานกับ ระบบสงกําลังที่มีอยูในปจจุบันได โดย ระบบทั้ ง หมดประกอบด ว ย เกี ย ร มอเตอร ไฟฟา 60 กิโลวัตต ชุดควบคุม มอเตอร ระบบจายกําลังไฟและระบบ การควบคุมการจัดการพลังงานทัง้ หมด ของไฮบริดได ทั้งในชวงออกตัวและ หยุดรถ การชารจไฟกลับเขามา ระหวาง ระบบเบรกและการเร ง เครื1อ ง ซึ่ ง ที่ กลาวมาทัง้ หมดเปนการทํางานรวมกัน ระหวางไฟฟาและเครื1องยนต

AS Tronic lite ใชพลังงานนอย ประหยัดกวา

B&T#234_p36_Pro6.indd 36

11/18/13 11:52 PM


R1_B&T#234_p37_Pro6.indd 37

11/20/13 9:08 PM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

จากปก

สงออกรถใหญบูมรับ AEC เมืองไทย บางยีห่ อ ก็จดั เปนศูนยสง ตอคือ รับรถใหญมาจากบริษัทแมตางประเทศ แลวก็สงตอมายังผูแทนจําหนายในไทย เพื1อที่จะสงมอบใหกับลูกคาในประเทศ อาเซียนตอไป

ฮีโนสงรถบัสใหอินเดีย เมื1อประมาณ 3 ปที่ผานมา ทาง บริ ษั ท แม คื อ บริ ษั ท ฮี โ น มอเตอร ส ประเทศญีป่ นุ ไดทาํ การแตงตัง้ ใหโรงงาน ประกอบรถใหญฮีโน คือ ฮีโน มอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง ผูประกอบรถใหญฮีโน เปนศูนยกลางการผลิตอันดับ 2 รองมา จากประเทศญี่ ปุ  น เพราะมองว า ใน อนาคตอั น ใกล ความต อ งการของ ประเทศตาง ๆ ในเอเชียจะมีเพิ่มมากขึ้น และเมืองไทยก็สามารถสงออกไดงา ยกวา ประเทศญีป่ นุ ชวยลดตนทุนในการขนสง ไดเปนอยางมาก ประเทศแรกทีท่ าํ การสัง่ รถโดยสาร ฮี โ น ที่ ผ ลิ ต จากเมื อ งไทยคื อ ประเทศ อินเดีย โดยมีความตองการถึงปละ 1,000 คัน พรอมทั้งในอนาคตจะสั่งนําเขารถ บรรทุกดวย แตดวยภาวะเศรษฐกิจที่ยัง ไมเติบโต อยูค งทีม่ าระยะหนึง่ ทําใหตอ ง ลดจํานวนการสั่งลงบาง เพราะความ ตองการของตลาดในประเทศลดนอยลง โดยทางโรงงานประกอบฮี โ น ใ น เมืองไทยไดพัฒนาคุณภาพดวยการลด ต น ทุ น เครื1อ งยนต ดี เ ซลลง ด ว ยการ ประกอบเครื1อ งยนต ดี เ ซลได ทั้ ง หมด 100% ไมตองนําเขาชิ้นสวนจากประเทศ ญีป่ นุ เหมือนเดิม พรอมทัง้ มาตรฐานของ

ขยายเครือขายใหมีความครอบคลุมทุก พื้นที่ดานศูนยบริการและจําหนายแบบ มัลติแบรนด ซึ่งจะรวมทั้ง 2 ยี่หอคือ วอลโว และ ยูดี ทรัคส ไวดว ยกัน ทัง้ หมด จะมี 15 สาขา ทั่วประเทศที่จะพรอมให บริการแบบเต็มรูปแบบ ในสวนของงบลงทุนที่เหลือซึ่งจะ เปนตัวแปรสําคัญทีจ่ ะสรางความเชื1อมัน่ สูว งการขนสงในประเทศและในเอเชียได นั้นคือ 2,000 ลานบาท ซึ่งจะเปนงบ ลงทุนเพื1อขยายกําลังการผลิตที่โรงงาน ประกอบรถบรรทุ ก ของ บริ ษั ท ไทย สวีดสิ แอสเซ็มบลีย จํากัด โดยการลงทุน ในครั้งนี้ จะทําใหยอดการผลิตของรถ วอลโวเพิม่ ขึน้ สูงเปน 4,500 คันตอป และ ในการลงทุนครั้งนี้สามารถเพิ่มการผลิต รถหั ว ลากยู ดี ทรั ค ส จะมี ย อดสู ง ถึ ง 20,000 คันตอป ซึ่งเปนจํานวนที่พรอม กับการสงออกสูตลาดรถบรรทุกเอเชีย และตลาดโลก “เควสเตอร” ก็เชนกันที่ จะถู กผลิตขึ้นที่นี่ และแยงชิงสวนแบง ยูดีทรัคส ศูนยกลางออฟเอเชีย บริษทั วอลโว กรุป (ประเทศไทย) การตลาดของรถบรรทุก เฮฟวี่ ดิวตี้ เชื1อ จํากัด หลังจากเขามาบริหารและเปน วาเปนทีน่ า จับตามองและยังอยูใ นใจของ สวนหนึ่งของรถหัวลาก “ยูดี ทรัคส” ผูป ระกอบการหลาย ๆ คนที่ไดเคยสัมผัส ตัง้ แตป 2007 จนทําใหแบรนดเปนทีร่ จู กั มาแลว ซึ่งเดิมทีมีชื1อวา นิสสัน ดีเซล ที่ อยางดี ในปนยี้ งั มีขา วดีเกีย่ วกับการเปด ใหบริการธุรกิจขนสงกวา 8,000 คันใน ตัวรถรุนใหม Quester “เควสเตอร” หัว ประเทศไทย และในอดีตเคยมีสวนแบง ลาก 375 แรงมา ที่จะมาทําตลาดในสวน การตลาดสูงถึง 10.6% ในป 2008 อีก ของ เฮฟวี่ ดิวตี้ ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งรถ ดวย จึงเชื1อไดวา ในการบริหารของวอลโว หัวลากญีป่ นุ ทีม่ ปี ระวัตคิ วามเปนมาและ กรุปที่เปลี่ยนมาเปนแบรนด ยูดี ทรัคส เป น ที่ คุ  น เคยกั บ ผู  ป ระกอบการใน ในครั้งนี้จะทําใหกลับมาผงาดไดอีกครั้ง ประเทศไทยเปนอยางดี FAW ครองอาเซียน “เควสเตอร” รถบรรทุกหัวลากใหม เอเซี ย วี ฮิ เ คล คอร เ ปอเรชั่ น นี้จะเปดตัวและเขามาทําตลาดในสวน ของเอเชีย สําหรับประเทศไทย อินเดีย จํากัด ผูแทนจําหนายรถใหญ FAW จาก จี น และในอนาคตอั น ใกล นี้ เ ชื1อ ว า ประเทศจีน ไดวางแผนวาจะทําการตลาด ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการผลิต ในกลุม ประเทศอาเซียน โดยประเทศแรก และสงออกสูตลาดรถบรรทุกโลก ทั้งนี้ ทีเ่ ริม่ ตลาดคืออินโดนีเซีย ซึง่ เมื1อปทแี่ ลว ปจจุบันถือวาอยูในชวงการพัฒนาระบบ สามารถทํายอดขายไดมากถึง 1,000 คัน/ การผลิ ต รถบรรทุ ก ยู ดี ทั้ ง คั น ขึ้ น มาใน ป ถือวาประสบความสําเร็จเกินคาด สวน ประเทศตอไปในกลุมอาเซียนที่วางเปา แตละประเทศ จากการประกาศแผนการลงทุนที่ หมายทํ า ตลาดคื อ สปป.ลาว และ ผ า นมาของ บริ ษั ท วอลโว กรุ  ป มาเลเซีย ด า นบริ ษั ท แม ที่ ป ระเทศจี น ก็ ใ ห (ประเทศไทย) จํากัด ที่เผยตัวเลขลงทุน มหาศาลรวมทั้งสิ้น 5,000 ลานบาท โดย ความสําคัญกับกลุมประเทศในอาเซียน แบง 3,000 ลานบาท เปนงบลงทุนในการ เปนอยางมาก โดยไดสงฝาย R&D มา ศึกษาความตองการของตลาดในแตละ ประเทศ เพื1อกลับไปพัฒนารถใหญให ตรงกับความตองการของตลาดประเทศ นั้น ๆ อยางประเทศไทย ปที่แลวสงฝาย R&D มาถึง 3 ครัง้ ทําใหรถทุกรุน ทีน่ าํ มา จําหนายตรงกับการใชงานในตลาดขนสง เปนอยางมาก เครื1อ งยนต ที่ ส  ง ไปอิ น เดี ย นั้ น เป น มาตรฐานยูโร 1 ไมใชมาตรฐานยูโร 3 เหมือนในเมืองไทย เพราะฉะนั้นตนทุน จึงถูกกวา สวนแผนการตอไปไดมีการสงออก รถบรรทุกไปยังประเทศออสเตรเลียและ ประเทศตาง ๆ ในอาเซียน เพราะเมื1อใช AEC แลว ความตองการของประเทศ ตาง ๆ ในอาเซียนก็จะเพิ่มมากขึ้น การ สัง่ รถใหญจากเมืองไทยจะถูกกวาการนํา เข า จากประเทศญี่ ปุ  น เป น อย า งมาก นั่นเอง ด ว ยบริ ษั ท ฮี โ น มอเตอร เ ซลส (ประเทศไทย) จํากัด มีหนาที่เพียงอยาง เดียวคือ ดูแลการจําหนายรถใหญฮีโนใน ประเทศเทานั้น ดังนั้น จึงไมสามารถ ทําการสงออกไปยังตางประเทศได ตอง ใหผูแทนจําหนายในประเทศเปนฝายสั่ง ตรงมายังโรงงานประกอบเอง

ดายุนเริ่มเปดตลาดลาว บริษทั ดายุน ออโต โมบิล (ประเทศ ไทย) จํากัด ผูแทนจําหนายไดเริ่มบุก ตลาดอาเซี ย นโดยประเทศแรกก็ คื อ

B&T#234_p38-39_Pro6.indd 38

ประเทศลาว โดยมี ลู ก ค า ที่ ดู แ ลแขวง สะหวั น นะเขต แขวงบอลิ คํ า ไซ และ แขวงคํามวน โดยจะสั่งซื้อรถพวงมาลัย ซายเพื1อจะไดนาํ สินคาไมวา จะเปนกาแฟ ผลไม และอื1น ๆ นําไปสงยังลูกคาใน ประเทศจีน โดยทัง้ นีท้ างบริษทั ก็ตอ งสัง่ รถเพิม่ จากเดิมที่เปนพวงมาลัยขวา เพื1อมาสง ใหกบั กลุมลูกคาขนสงในเมืองไทยพรอม ทั้ ง รถพวงมาลั ย ซ า ยเพื1อ มาส ง ให กั บ ลูกคาในประเทศลาวตอไป นอกจากนี้แลวทางบริษัทก็ยังเนน ในเรื1องการบริการหลังการขายเปนหลัก โดยไดวางแผนไววาจะตั้งศูนยบริการไว ทั้ง 3 แขวง คือที่สะหวันนะเขต บอลิคํา ไซและคํามวน เพื1อใหลกู คาสามารถใชรถ ทํางานไดตลอดเวลา

ซันลองตั้งโรงงานรับ AEC บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ผู ประกอบและจําหนายรถโดยสารซันลอง ประเทศจีน ไดลงทุนตั้งโรงงานประกอบ ขึ้นที่กิ่งแกว สมุทรปราการ โดยมีกําลัง การผลิตเต็มที่ปละ 1,500 คัน และก็มี บางรุนที่ลูกคาไดสั่งเปนพิเศษจํานวนไม มากนักจะนําเขาจากบริษัทแมประเทศ จีนให โดยตรง โดยกลุม เปาหมายของรถโดยสารที่ ประกอบเองนี้จะมีทั้งรถเมลของขสมก. รถ บขส. รถทัวรของเอกชน ซึ่งทั้งหมด จะเป น พวงมาลั ย ขวา พร อ มทั้ ง ยั ง มี แผนการสงออกใหประเทศตาง ๆ ใน อาเซี ย นรองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC อีกดวย ซึ่งจะเปน ไลนประกอบพวงมาลัยซายเปนหลัก นอกจากนีแ้ ลวก็ยงั รับจางประกอบ ใหกบั รถโดยสารยีห่ อ อื1นอีกดวย โดยจะใช เวลาการประกอบไมเกิน 90 วันเทานั้น เพราะจะประกอบโดยใชเครื1องจักรเปน หลั ก ซึ่ ง สามารถควบคุ ม การทํ า งานได และรับประกันวาคุณภาพในการประกอบ นั้นจะเทากับโรงงานแมในประเทศจีน 100% สวนอูประกอบตัวถังรถบรรทุกซึ่ง ไดรบั อานิสงสจากการสงออกรถใหญนนั้ ก็มีทั้ง สามมิตร มอเตอร เมนูแฟคเทอริ่ง ก็นําชิ้นสวนมาจากโรงงานที่ประเทศจีน เพื1อมาประกอบเปนกระบะดั๊มพและสง ตอไปยังลูกคาในอาเซียน ทางอารซีเคก็ ตั้ ง โรงงานผลิ ต ตั ว ถั ง รถบรรทุ ก ที่ ประเทศเวี ย ดนาม ทางพนั ส ฯก็ ตั้ ง พันธมิตรในประเทศลาวและตอไปเปน พมา ช.ทวีดอลลาเซียล ก็ประกอบรถ เพื1อกิจการพิเศษสงออกไปยังประเทศใน อาเซียนอีกดวย นอกจากนี้แลวก็ยังมี อุปกรณตอเนื1องอีกมากที่ขยายตลาด ตามรถใหญ เพราะเห็นวาสามารถทํา ตลาดไดอีกมากใน AEC

11/18/13 11:55 PM


WORLD NEWS • BUS&TRUCK 39

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

เบนซ มั่นใจตลาดโต มีโรงงาน-ลิสซิ่ง พรอม เมอรเซเดส-เบนซ เปดเผยวา หลังจากที่ บริษทั ไดสง มอบรถโดยสารขนาด 15 เมตร เครื1องยนต 420 แรงมา ใหกับลูกคาที่วิ่ง รถรวม บขส. ปรากฏวาผู โดยสารเชื1อมั่น ถึ ง ความปลอดภั ย เพราะมี ม าตรฐาน แข็งแกรงที่ ไดจากตัวรถ จึงสงผลใหเปน ที่ตอ งการของตลาดมากขึ้น ดวยปจจุบนั นี้ ไดมี 4 คายรถรวมทัง้ เบนซที่ ไดเปดตลาดรถโดยสาร 15 เมตร ซึ่งไดผานการรับรองมาตรฐานจากกรม การขนสงทางบก โดยทางบริษทั ไดตงั้ เปา ยอดขายในปหนาไวที่ 150 คัน ซึง่ รวมทุก รุนที่บริษัทจําหนายโดยเนนขนาด 12 เมตรเปนหลัก เพราะผู โดยสารตางเชื1อ มัน่ ในความปลอดภัยทีจ่ ะไดรบั รวมทัง้ รถ ยังไมเสียในระหวางทางที่ใชงานดวย “ดวยทางบริษทั ไดทาํ ตลาดมานาน กวา 70 ปแลวมีทั้งโรงงานประกอบคือ ธนบุรีบัสบอดี้ และ บริษัทลิสซิ่ง คือ เมอรเซเดส-เบนซลสิ ซิง่ ลูกคาจึงสามารถ มาติดตอซื้อรถในที่เดียวก็จะไดรับการ บริการทัง้ หมด และในเวลาไมเกิน 90 วัน ก็สามารถนํารถออกไปวิ่งทํางานไดเลย” น อ ก จ า ก นี้ แ ล  ว ท า ง โ ร ง ง า น ประกอบก็ยงั รับประกอบตัวถังรถโดยสาร ใหกับรถบัสยี่หออื1นดวยไมวาจะเปนล็อต ใหญ ล็อตเล็ก หรือเพียงแคคนั เดียว โดย

รั บ ประกั น ได ว  า ทุ ก คั น จะต อ งผ า น มาตรฐานวัดความลาดเอียง 30 องศา ของกรมการขนสงทางบกอยางแนนอน โดยมาตรฐานของโรงงานประกอบ นั้นเปนที่ยอมรับของทุกประเทศทั่วโลก อยางประเทศสิงคโปรที่มีมาตรฐานสูง ของรถที่ วิ่ ง ในเมื อ งก็ ไ ด ม าว า จ า งให ทําการประกอบรถซิตี้บัสให และยังมี ประเทศในกลุมตะวันออกกลางอีกดวย เพียงเทานีก้ เ็ ปนการยืนยันถึงการทํางาน ที่เหมือนกับบริษัทแมทุกประการ และหลังจากที่ไดเขารวมงาน BUS & TRUCK ’13 เปนครั้งแรกก็ไดรับการ ตอบรั บ จากกลุ  ม ลู ก ค า เป น อย า งมาก พรอมทั้งยืนยันวา ในปหนาจะนํารถทุก รุนมารวมแสดงพรอมทั้งขยายพื้นที่เพิ่ม เพื1อรองรับกลุม ลูกคาทีจ่ ะเขามาชมรถรุน ตาง ๆ มากขึ้น

ตอจากหนา 1

สแกนเนีย ยอดโตตามเปา เตรียมประกอบรุนใหมเอง สยาม จํากัด เปดเผยวา ดวยในปนี้ภาวะ จึงประสานไปในแนวทางเดียวกันเพื1อให เศรษฐกิ จ เติ บ โตขึ้ น ทํ า ให ต ลาดขนส ง ลู ก ค า ได รั บ รถตามกํ า หนดเวลาที่ เติบโตตามไปดวยจากการที่บริษัทไดตั้ง ตองการ” เปาไววา รถบรรทุกจะตองจําหนายได ส ว นแผนการขยายสาขานั้ น จาก 300 คัน และรถโดยสารตองขายได 200 เดิมที่มีอยู 6 แหงในปหนาจะขยายเพิ่ม คัน จากยอดขาย 10 เดือนแรกที่ผานมา ให ไดอีก 5 แหง ในจังหวัดใหญที่เปน ทําใหมั่นใจไดวาจะตองจําหนายไดตาม ศูนยกลางของภูมิภาค และเปนจังหวัดที่ วางไวแน มีธุรกิจขนสงมากเปนหลักดวยและในป สาเหตุหลักก็คือ ทางบริษัทไดเปด 2558 ก็จะเพิม่ อีก 6 แหง เพื1อทําใหลกู คา ตัวรถบรรทุกรุนใหม คือรุน P360 และ มั่นใจในบริการหลังการขายที่จะไดรับใน P410 ซึ่ ง ได รั บ การตอบรั บ จากตลาด เวลาที่ตองการ ขนส ง เป น อย า งดี ส ว นรถบั ส นั้ น ทาง คุณภูรวิ ทั ร รักอินทร เปดเผยตอวา บริษัทคือผูเริ่มตนจําหนายรถขนาด 15 สําหรับในป 2558 ที่จะเปดใชประชาคม เมตร ที่ใชเครื1องยนต 410 แรงมา และ เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC รถใหญ 460 แรงมา ซึ่งไดรับการตอบรับจาก สแกนเนียก็เหมาะที่จะใชเดินทางไกล ตลาดเปนอยางดีเหมือนกัน โดยไม มี ก ารหยุ ด พั ก ซึ่ ง ตรงกั บ ความ “สวนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริม ต อ งการของลู ก ค า ที่ รั บ งานให วิ่ ง ใน การตลาดก็คือ ทางบริษัทไดซื้อโรงงาน อาเซียนเปนหลักดวย นอกจากนี้แลว ประกอบรถใหญเพื1อทําการประกอบเอง ท า ง ส แ ก น เ นี ย ก็ มี ส า ข า อ ยู  ทั้ ง ใ น หลั ง จากที่ ไ ด ว  า จ า งให ท างอู  พ านทอง ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร และมี ชลบุรี เปนผูรับจางประกอบรถให สงผล ตัวแทนจําหนายในประเทศลาวดวย จึง ดีทาํ ใหเรงเวลาประกอบสงไดเร็วขึน้ รวม เปนการรับประกันไดวา รถสแกนเนียทีว่ งิ่ ทั้งขยายเวลาทํางานเมื1อลูกคามีความ ผานประเทศเหลานี้ ก็สามารถเขารับ ตองการสูงขึ้น การขายและการประกอบ บริการดูแลไดทุกที่

R1_B&T#234_p38-39_Pro6.indd 39

นวัตกรรม โตเกียว : โตโยตาเปดตัวรถยนตขับเคลื่อนเอง โตโยตาเผยโฉมรถยนต รุ  น ใหม ติ ด ตั้ ง ด ว ยระบบขั บ เคลื1อ นอั ต โนมั ติ ซึ่ ง จะหั ก เลี้ ย วเพื1อ ไม ใ ห เ กิ ด การชน และยังรักษาตําแหนงใหรถ อยูตรงกลางของถนน โดยที่ ผูขับไมตองบังคับพวงมาลัย แมแตนอย อาจสามารถออก สูตลาดในอีกเพียงไมกี่ปขาง หนา ซึ่งเทคโนโลยีชวยขับขี่ที่ ลํ้าสมัยเหลานี้จะชวยปองกันความผิดพลาดของมนุษย ลดความตึงเครียดจาก การขับรถ และยังชวยผูขับปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ มีความเปนไปไดสูงในการ ช ว ยลดจํ า นวนการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ทั้ ง นี้ รถยนต ที่ ติ ด ตั้ ง ด ว ยระบบ เอเอชดีเอจะสามารถรับรูการเพิ่มหรือลดความเร็วของรถยนตที่อยูขางหนาได ซึ่งจะชวยไมใหการจราจรติดขัดดวย โดยรถยนตเหลานี้สามารถแลกเปลี่ยน ขอมูลทุก ๆ 0.1 วินาที โตโยตามีแผนติดตั้งระบบเอเอชดีเอในรถยนตที่จะออก วางขายในตลาดในอีกไมกี่ปขางหนา ทั้งนี้ โตโยตาไดนําระบบชวยเบรกกอนชน มาใช ในรถยนตนั่งสวนบุคคลยี่หอเล็กซัสแลว และมีแผนติดตั้งระบบดังกลาวใน รถรุนอื1น ๆ ภายในป 2558 โดยจะมีเทคโนโลยีอื1น ๆ ตามมาดวย

ยานยนต เอเชียตะวันออกเฉียงใต : ยอดขาย เชฟโรเลต พุงสูงสุดเปนประวัติการณ เชฟโรเลต ประกาศตัวเลขยอดขาย 7,502 คันในเอเชียตะวันออกเฉียง ใตเมื1อเดือนตุลาคมที่ผานมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนเล็กนอย สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การเติ บ โตของส ว นแบ ง การตลาดในอิ น โดนี เ ซี ย และ ฟลิปปนส ทั้งนี้ยอดขายของเชฟโรเลต ฟลิปปนส ในเดือนตุลาคม เติบโต 38 เปอรเซ็นตหรือเพิ่มขึ้น 66 เปอรเซ็นต เมื1อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว โดยมีตวั เลขอยูท ี่ 499 คันซึง่ ถือเปนยอดขายรายเดือนทีส่ งู ทีส่ ดุ เปนประวัตกิ ารณ ของเชฟโรเลต ในฟลิปปนส นําโดยเทรลเบลเซอรดวยยอดขาย 274 คันและถือ เปนหนึ่งในรถเอสยูวีที่ ไดรับความนิยมมากที่สุด สวนเชฟโรเลต อินโดนีเซียมี ยอดขาย 2,351 คันในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 30 เปอรเซ็นตจากเดือนกันยายน หรือ 490 เปอรเซ็นตเมื1อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว สปน ยังคงมียอด ขายสูงสุดดวยตัวเลข 1,680 คันในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 20 เปอรเซ็นต

คมนาคม จีน : ลงทุนสรางทางเพิ่ม รายงานจากสหรัฐฯ บอกวาจีนจะลงทุนในงานกอสรางเพิ่มขึ้นราว 8.5 % ตอปจนถึง 2560 ทั้งนี้เปนผลมาจากโครงการขยายเขตชุมชนและยาน อุตสาหกรรมรวมไปถึงรายไดประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ การลงทุนพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของรัฐบาลจีนเปนอีกปจจัยทีท่ าํ ใหการใชจา ยในการกอสรางเพิม่ มากขึน้ แต นับวาลดลงไปมาก เมื1อเทียบกับป 2550 – 2555 ที่เพิ่มขึ้นปละ 16% ชวงนั้นจีน ตองอัดฉีดงบเขาไปเพื1อฟน ฟูเศรษฐกิจขณะทีท่ วั่ โลกประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ในป 2552 และในปลายป 2554 การลงทุนคอย ๆ ลดลงเมื1อเศรษฐกิจโลกเริ่ม ทรงตัว

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

29 พ.ย.-10 ธ.ค.56 Thailand International Motor Expo 2013 อาคารชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

บริษัท สื่อสากล จํากัด โทร.0-2641-8444

14-23 ธ.ค. 2556

Thailand Motor Festival 2013 @ หาดใหญ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา หาดใหญ

INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. โทร.0-2508-8100

7-9 ก.พ.2557

สถาปนิกทักษิณ 57 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟรสติวัล หาดใหญ

TTF International Co., Ltd. Tel: 0-2717-2477 E-mail : info@ttfintl.com www.architectexpo.com

11/20/13 8:50 PM


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556 DIRECTORY ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร. 0-2966-2111

SUNLONG บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด โทร.0-2750-0227, 08-9801-7777 SLK6750CNG SLK6852D SLK6852CNG SLK6102D SLK6102CNG SLK6111CNG SLK6120D SLK6126CNGB SLK6145D ราคาดังกลาวเปนราคานําเขารถสําเร็จรูปทั้งคัน

Bus 7.5 m. Bus 8.5 m. Bus 8.5 m. Bus 10 m. Bus 10 m. City Bus 12 m. Coach 12 m. Coach 12 m. Coach 14.5 m.

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จํากัด โทร. 0-2393-9831-2

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

CNG ดีเซล CNG ดีเซล CNG CNG ดีเซล CNG ดีเซล

-

2,650,000 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000

-

-

1,500,000 2,500,000 4,850,000

HINO บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260

Series 3 XZU600R-4W Series 3 XZU600R-6W Series 3 XZU650R (T&S) Series 3 XZU710R (T&S) Series 3 XZU720R Series 3 XZU600R-4W Cooler less Series 3 XZU600R-6W Cooler less Series 3 XZU650R (T&S) Cooler less

ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ

136 150 150 150 150 136 150 150

948,000 978,000 1,035,000 1,190,000 1,206,000 938,000 968,000 1,025,000

Series 5 FC9JEKA (T&S) Series 5 FC9JJKA Series 5 FC9JELA (T&S) Series 5 FC9JJLA (Radial Tube) Series 5 FC9JLLA (Radial Tube) Series 5 FG8JGLD Series 5 FG8JJLA Series 5 FG8JMLA Series 5 FG8JPLA Series 5 FG8JRLA Series 5 FG8JPLG (Air-Sus Series 5 FG8JGLE Series 5 FG8JJLB

6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

145 145 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212

1,350,000 1,360,000 1,410,000 1,430,000 1,440,000 1,750,000 1,770,000 1,780,000 1,790,000 1,810,000 1,915,000 1,650,000 1,660,000

10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

212 212 251 212 251 330 330 344 380 380 330 380 380

2,345,000 2,385,000 2,415,000 2,485,000 2,535,000 2,820,000 2,850,000 2,905,000 2,965,000 3,035,000 2,575,000 3,130,000 3,170,000

หัวลาก 6 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

212 251 330 330 344 344 344 380 380 380

1,865,000 2,650,000 2,945,000 2,985,000 2,975,000 3,015,000 3,085,000 3,055,000 3,095,000 3,165,000

รถบัส รถบัส

6 สูบ 6 สูบ

251 380

2,145,000 3,605,000

Series 5 FC4JLNA NGV Series 5 FG1JPKA NGV Series 5 FG1JPKA NGV - Car Carrier Series 5 FL1JTKA-BGT NGV Series 5 FM1JNKD-BGT NGV Series 5 FM1JKKA NGV Series 5 FM2PNMD NGV Series 5 FM2PNMD- A NGV

6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ NGV 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

175 220 220 260 260 260 360 360

1,890,000 2,555,000 2,945,000 3,265,000 3,315,000 3,440,000 3,755,000 3,825,000

Series 5 FM2PKMA NGV Series 5 FM2PKMA-PA NGV Series 5 FM2PKMA-P NGV Series 5 FM2PKMA-A NGV

หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

360 360 360 360

3,850,000 3,960,000 3,890,000 3,920,000

Series 5 FL8JNKA Series 5 FL8JTKA Series 5 FL8JNLA Series 5 FM8JNKD Series 5 FM8JNLD Series 5 FM1ANKD (T Bias) E/G Retarder Series 5 FM1ANKD (T&S Radial) E/G Retarder Series 5 FM1ANLD (T&S Radial) E/G Retarder Series 5 FM2PNLD (T&S) Series 5 FM2PNLD (SPA) ABS Series 5 FM1AKKM E/G Retarder (Mixer) Series 5 GY2PSLA (S) Series 5 GY2PSLA (T&S 380 Ps) PTO Series 5 FG8JGLT Series 5 FM8JKKA Series 5 FM1AKKA (S) E/G Retarder Series 5 FM1AKKA (S) PTO E/G Retarder Series 5 FM1AKLA (S) E/G Retarder Series 5 FM1AKLA (S) PTO E/G Retarder Series 5 FM1AKLA (SPA) ABS Series 5 FM2PKLA (T&S) Series 5 FM2PKLA (S) PTO Series 5 FM2PKLA (SPA) ABS Series 5 RK8JSLA Series 5 RM1ESKU

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-0070-5 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ลอ รถผสมปูน 10 ลอ

-

280 280

2,780,000 2,700,000

รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

360 แรงมา 410 แรงมา 410 แรงมา 410 แรงมา 410 แรงมา 410 แรงมา 460 แรงมา

3,600,000 3,900,000 4,100,000 4,350,000 4,500,000 4,700,000 5,200,000

SCANIA P 360 LA6x2MSZ P 410 LA6x2MSZ P 410 LA6x2MNA P 410 LA6x2MSZ K 410 IB6x2NB K 410 EB6x2NI K 460 EB6x2NI

B&T#234_p40-41_Pro6.indd 40

GXZ77NAF1K(AERO MAX) GXZ77NF1H (AERO MAX) GXZ77N1H (AERO MAX) GXZ77NAF1K GXZ77NF1H GXZ77NT1H GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FYH77SDM FXZ77QDF1H FXZ77PM FVZ77NL FVZ34PSDFH FVZ34PSDH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNAM FVM34RNAM FVM34QNAM FTR34WNXXN FVM34TNM FVM34RNM FVM90QNM FTR34QXXXN FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LSXXN FRR90HZL FRR90NM FRR90LM FRR90HM NQR75L5AH NQR75H5AH NPR75K5NAH NPR75H5NAH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NMR85E5AH NLR85E1AH GXZ78NXCFN (AMAX-A) GVR86KCL (10W 6x2 Aero Max) GVR86KCL (6W 4x2 Aero Max) FXZ78QXBFN FVM86WSCXN FVM86TCM FTR86QCFL NPR82K5CAK NPR82H5CAK NMR82H5CAK

10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 6 ลอหัวลาก (4x2) 6 ลอหัวลาก (4x2) 12 ลอหัวลาก สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 300 300 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 190 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,044,000 2,964,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,434,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชางยาว รถบรรทุก 6 ลอ ชวงสั้น รถบรรทุก 6 ลอ ชวงกลาง รถบรรทุก 6 ลอ ชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ ชวงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถหัวลาก 10 ลอ

2,977 CC 2,977 CC 2,899 CC 2,899 CC 2,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC 12,882 CC

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,069,000 1,207,000 1,217,000 1,770,000 1,785,000 1,830,000 2,525,000 2,475,000 2,635,000 3,150,000 3,220,000

รถหัวลาก NGV 100% TRACTOR Engine Yuchai

YC 340HP YC 340HP

FUSO บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897

DONGFENG บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด โทร.0-2637-5041-3

DONGFENG CNG DONGFENG 8x4 CNG

SINOTRUK หจก. SSK ทรานสปอรต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899

HOWO Series

รถหัวลาก 10 ลอ รถคารโก รถหัวลาก 12 ลอ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668-70

CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

3,150,000 3,250,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ Mining+ กระบะดัมพ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 8x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4

NGV NGV NGV ดีเซล ดีเซล NGV ดีเซล NGV

350 380 350 336 375 336 336 320

2,725,000 2,825,000 3,075,000 2,425,000 2,525,000 2,775,000 2,475,000 3,150,000

SHACMAN บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด โทร. 0-3273-4188

WP12NG350E40 WP12NG380E40 WP12NG380E40 WP10.336 WP12.375N WP10NG366E40 WP10.336 WP12NG330E40 (GAS)

340 340

11/18/13 11:57 PM


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 41

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556 BUS & TRUCK MART

k›‹'(-.,DF@„Ë }š¯Š‡Óp¦ŠÓ Ž¢j¦ŒpŠÔ› ŽÔ›‚ ~}~Ӗ  

”šŽ›j,(324 Œ¡Ó‚%- „Ë ”›p}šŠ‡×¥Š~Œ §€Œ   

B&T#234_p40-41_Pro6.indd 41

11/18/13 11:57 PM


42 BUS&TRUCK • Q & A

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

ถามทาง

เสียงจากผูอาน คุณชัชวาล พิทักษกมล จังหวัดชลบุรี

กะทะลอหลังแตก สวัสดีครับพี่ ๆ BUS & TRUCK ผมชื1อเตนะครับ ปกติผมมีอาชีพ ขับรถบรรทุกสงอุปกรณกอสราง ตาง ๆ ซึ่งผมจะขับรถบรรทุก 6 ลอเปน หลัก วันนีท้ ผี่ มเขียนมาเพราะผมมีปญ  หา อยากจะปรึกษาพี่ ๆ สักหนอยครับ คือผม อยากจะถามพี่ ๆ สักหนอยวา ผมขับรถ 6 ลอ และใช mega150 แรงดัมพ แต เหตุการณเพิง่ เกิดเมื1อคืน เพราะผมก็ขบั มาดี ๆ วิ่งไมไดเร็วนะครับ ประมาณ 5560 กิ โ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง บรรทุ ก มา ประมาณ 13.5 ตัน อยูดี ๆ กะทะลอหลัง ในเกิดแตก ผมเลยงง ๆ บวกกับตกใจ เล็ก ๆ วาเกิดจากอะไรครับ (ลืมบอกไป วา ผมบรรทุกมวนคอยลอลูซิงค ของ เบ็ดเตล็ด กอสรางครับ) สวัสดีคะนองเต สําหรับคําถาม ของนองเตทางทีมงาน BUS & TRUCK ไดหาคําตอบมาใหแลว โดยเรื1องของลมยางนาจะมีสวนนะคะ เพราะถาหากสูบลมมากเกินไป (ประมาณ 120-150) ก็สามารถเปนเหตุใหกะทะลอ แตกไดเหมือนกัน เพราะถาหากเปนยาง มือสอง แปลนนาจะบาง บางครั้งอาจ บางถึง 6-8 มิลลิเมตรเทานั้นเอง ซึ่ง สามารถเอาไปทําแปลนใหมได แนะนําวา

R1_B&T#234_p42-43_Pro6.indd 42

ควรทํ า อย า งหนาประมาณ 8-10 มิลลิเมตรเลย และถานองเต ใชเปนยาง เรเดียลดวย ก็จะยิง่ ทําใหเปลืองกะทะลอ เขาไปกันใหญ ทางที่ ดี ควรเลื อ กใช ย างที่ ไ ด รั บ คุณภาพมาตรฐาน ไดรับการทดสอบการ ใชงานเปนอยางดีจากผูเ ชีย่ วชาญ อาจจะ มีราคาสูงกวาปกติเล็กนอย แตถาเปรียบ เทียบเรื1องของคุณภาพและความปลอด ภัยดวยแลว รับรองวากินขาดสมราคา อยางแนนอน ดังนั้นถาหันมาใชของดีมี คุณภาพ ก็จะประหยัดไดทั้งเรื1องของคา ซอมบํารุง คาซือ้ ยางใหม (ในกรณีทพี่ งั จน ใชงานไมได) และที่สําคัญก็คือ ประหยัด ชีวิตใหปลอดภัยอยูตลอดเวลา ซึ่งถือวา เปนสิ่งสําคัญที่สุดอีกดวยคะ

สวั ส ดี ค รั บ ผมชื1อ นายชั ช วาล พิทักษกมล อยูจังหวัดชลบุรีครับ ตอนนี้ ผมทําอาชีพเปนผูแทนจําหนายยางรถ บรรทุก ยางรถโฟลคลิฟท และยางชนิด ตาง ๆ อีกมากมายเลย ซึ่งนับวาเปนโชค ดีของผมอยางมากที่ไดมีโอกาสไปเดินชม งาน BUS & TRUCK ’13 ทีผ่ า นมา ซึง่ นับ วาเปนปแรกของผมดวย เลยถือเปนการ เปดหูเปดตา และยังเปนโอกาสที่ดีที่จะ ไดศึกษาเรื1องของยางชนิดอื1น ๆ ในบาน เรา ซึง่ อาจจะนํามาทําธุรกิจของผมไดอกี ในอนาคต ผมเลยตั ด สิ น ใจที่ จ ะสมั ค ร สมาชิกกับหนังสือพิมพ BUS & TRUCK เปนเวลา 2 ป (ไดสวนลดเยอะดี) เพื1อที่ จะไดเปดโลกทัศนของผมเดือนละ 2 ครัง้ เปนอยางนอย ซึ่งนับวาเปนประโยชน อยางมากสําหรับผูท ที่ าํ ธุรกิจในวงการรถ ใหญอยางผมแลวละครับ สุดทายนี้ ผม อยากจะขอฝากไปถึงทีมงานหนังสือพิมพ BUS & TRUCK ทุกทานวาผมเปนกําลัง ใจและขอขอบคุณทีมงานทุกทานเปน อยางมาก ที่ ไดสรางสรรค และสืบเสาะ หาขาวทีเ่ ปนประโยชนและนาสนใจมาให ผม ซึง่ อยูใ นฐานะผูเ สพขาว และหวังเปน อยางยิ่งวาจะไดรับขอมูลที่ดีมีคุณภาพ เชนนี้ตอไปครับ

กองบรรณาธิการ ก  อ น อื1น ค ง ต  อ ง ก ล  า ว คํ า ว  า ขอบพระคุณเปนอยางสูงกับคุณชัชวาล พิทักษกมล ทั้งในเรื1องของกําลังใจดี ๆ และเรื1องของการติดตามขาวสารจากทาง หนังสือพิมพ BUS & TRUCK เปนเวลา 2 ปเต็มตอจากนี้ ทางทีมงานและกอง บรรณาธิการทุกทานขอขอบพระคุณเปน อย า งมาก และขอสั ญ ญาด ว ยว า จะ พยายามหาสิ่งที่เปนประโยชนมาสงถึง มือคุณผูอ า นทุกทานเดือนละ 2 ครัง้ อยาง แนนอน ขอบคุณอีกสักนิดกับการเดินเยี่ยม ชมงาน BUS & TRUCK ’13 ทีผ่ า นมา หวัง เปนอยางยิง่ วาคุณชัชวาลและผูเยีย่ มชม งานทานอื1น ๆ คงจะพึงพอใจและไดรับ ทั้งสาระและประโยชน ไปไมมากก็นอย อยางไรก็ตามคงจะไดพบกันใหมในปหนา กับงาน BUS & TRUCK ’14 ทัง้ นีน้ อกจากการติดตามขาวสารได ทางหนังสือพิมพ BUS & TRUCK แลว ยังสามารถติดตามขาวสารจากทาง BUS & TRUCK ไดในอีกหลากหลายชองทาง ทั้งทางเว็บไซต www.BusAndTruck Media.com และทางรายการ BUS & TRUCK TV ทุกวันพฤหัสบดี 21.00-22.00 น. @dESIGN CHANNEL นะคะ

11/20/13 8:55 PM


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK 43

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

SPECIAL REPORT

สแกนเนีย ควารางวัล The Best BUS & TRUCK

ผานไปอยางสวยงามสําหรับงาน BUS & TRUCK ’13 ที่จัดขึ้นเมื1อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา โดย ตลอด 3 วัน มีผูคนสนใจชมงานเปน

R1_B&T#234_p42-43_Pro6.indd 43

จํ า นวนมาก จนทาง บริ ษั ท ที ที เ อฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูจัดงาน BUS & TRUCK ตองผุดรางวัล The Best BUS & TRUCK Award ขึ้นมา เพื1อใหผูเขาชม งานสามารถโหวตคายรถใหญทชี่ ื1นชอบได โดยในปนี้ มีคายรถเขารวมงานมาก ถึง 11 ยี่หอ ซึ่งแตละคายตางขนรถมารวม แสดงโชวมากกวา 40 คัน ประกอบดวย FAW, UD Trucks, VOLVO, BEIBEN, DAYUN, FUSO, MAN, DF, SCANIA, Mercedes-benz และ SUNLONG สําหรับรางวัล The Best BUS & TRUCK Award ประจําปที่ 10 ของงาน

BUS & TRUCK’ 13 ไดแก คายรถจาก SCANIA โดยรถหัวลากและรถบรรทุกที่ได รับการโหวตสูงสุดนี้ เปนรุน P 410 ซึ่งจัด อยูในตระกูล P-SERIES ที่มีสมรรถนะสูง ด ว ยกํ า ลั ง เครื1อ งยนต ที่ ส ามารถใช ง าน ประเภทระยะทางไกล ซึ่งเหมาะแกการนํา มาใชขนสงนํา้ มัน ปโตรเลียม เคมีคอล และ วัตถุอันตราย หรืองานขนสงทั่วไป มีจุดเดน คือ สามารถวิ่งไดระหวาง ประเทศ โดยมาพร อ มกั บ เครื1อ งยนต SCANIA DC13 107 ยูโร 3 ขนาด 6 สูบ แถวเรียง เทอรโบชารจ ระบบการจายนํา้ มัน PDE สามารถควบคุ ม การทํ า งานของ

เครื1อ งยนต ด  ว ยระบบ EMS อิ น เตอร คูลเลอรระบายความรอนดวยอากาศ โดย มีกําลังเครื1องยนตถึง 410 แรงมา คุณสมบัติของเครื1องยนตรุนใหม ของ P 410 นั้น มีแรงบิดสูงที่รอบตํ่ากวา จึงประหยัดมากกวาจึงเปนขอดีหลัก ๆ เพื1อใชในการขนสงระยะทางที่ไกล โดยมี แรงบิดอยูที่ 2,000 นิวตันเมตร ที่ 1,0001,350 รอบตอนาที สวนระบบขับเคลื1อนนั้นเปนเกียร อัตโนมัติแบบ Opticruise GRS905 เพิ่ม ความสะดวกสบายในการขับขี่ 12 เกียร เดินหนา พรอม 2 เกียรคลาน และ 2 เกียร ถอยหลัง ระบบความปลอดภัยแบบเบรก ลมลวน 3 วงจรอิสระ สําหรับลอหนา ลอ หลัง และเบรกจอด มีระบบดิสเบรกที่ ควบคุมดวยระบบไฟฟา EBS ชวยลดระยะ เบรกพรอมดวย abs Traction Control และเบรกไอเสีย ระบบเบรกเสริม ยิง่ ไปกวานัน้ เมื1อถึงทางลาดชันหรือ ทางลงเขายังมีระบบ Hold Hill ไวคอย ชวยในการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยไดอีก ดวย และสามารถออกตัวรถกลางที่ลาด ชันหรือปองกันการไหลลื1นขณะจอดบน ทางลาดชัน

11/20/13 9:49 PM


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556 AUTO GAS

พีที ขยายสถานีนํ้ามันกวา 700 แหง เดินหนาหวังครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) หรือ PTG ผูประกอบธุรกิจ คานํ้ามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูปคุณภาพ สูง และผูใหบริการสถานีบริการนํา้ มัน “พีท”ี ขยายสถานีบริการนํา้ มันพีทีไป แลวกวา 700 แหงทั่วประเทศ เพื1อ บรรลุตามคํามั่นสัญญาที่พีทีให ไววา “ที่ ไหนมีคนไทย พีทจี ะไปถึง เพื1อเปน ที่ 1 ในใจคนไทยทั่วประเทศ” นอกจากนี้ พี ที ยั ง ได เ พิ่ ม คลั ง นํ้ามันแหงใหมเปนแหงที่ 8 ขึ้นอีกที่ จังหวัดพิษณุโลก เพื1อรองรับการขยาย ตัวของสถานีบริการนํ้ามันไปยังแถบ ภาคเหนื อ ฝ  ง ตะวั น ออก การเสริ ม ประสิทธิภาพเครือขายคลังนํ้ามันให ครอบคลุมทั่วประเทศนี้ มีจุดประสงค เพื1อรองรับการเติบโตของสถานีบริการ และยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว และตอเนื1องของบริษัท ทั้งยังเปนการ เสริมระบบโลจิสติกสใหเขมแข็ง ซึง่ ถือ เป น จุ ด ได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ที่ สําคัญที่สุดของพีทีในวันนี้ คุ ณ พิ ทั ก ษ รั ช กิ จ ประการ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและ

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) เผยวา การ ขยายสถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น ของพี ที ค ง กลยุทธเนนการเติบโตในถนนสายรอง รวมถึงมีการพัฒนารูปลักษณของสถานี บริการใหทันสมัยและตอบสนองความ ตองการของลูกคาผู ใชรถทุกประเภทใน ปจจุบัน พีทีไดวางเปาหหมายให มายใหภายในป 2560 พีทีจะขยายสถานีนีบรริิกาารนํ รนํ้ามมัันใใหห ไดถึง 1,200 แหง เพือให 1อใหหมีสถานีบริการ นํ้ามันพีทีกระจายอยูททัั่วทุทุกอํอําเภอของ เภอของ ประเทศไทย ทั้งนี้พีทีไดดเพิพ่ิมคลั คลังนํน้ํามัมัน แหงใหมขนึ้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุ ณโุ ลก ลก ซึซง่ึ มีมขี นาด นาด ปริมาณความจุนาํ้ มัน ทั้ ง สิ้ น 7 ล า นลิ ต ร โดยสามารถรองรั บ ป ริ ม า ณ นํ้ า มั น หมุ น เวี ย นเพื1อ การ จํ า หน า ยผ า นคลั ง นํ้ามันแหงนี้สูงสุดได ถึง 50 ลานลิตรตอ เดือน หลั ง จากการ ขยายสถานี บ ริ ก าร

นํ้ า มั น อย า งรวดเร็ ว พร อ มกั บ การรุ ก ทําการสื1อสารการตลาดอยางจริงจังมาก ขึ้ น ส ง ผลให ก ารเติ บ โตของยอดขาย นํ้ามันของพีทีในป 2556 เพิ่มขึ้น 2 หมื1น ลิตรตอสถานีตอเดือน และคาดวาปหนา ยอดขายนํ้ามันเฉลี่ยตอสถานีจะเพิ่มขึ้น เปน 1.9 แสนลิตรตอเดือน จากเดิมอยูที่ 1.7 แสนลิตรตอเดือน

ดานธุรกิจนอนออยลพที วี างแผน ขยายรานสะดวกซื้อ ‘Max Mart’ และ ‘รานกาแฟพันธุไทย’ ใหเติบโตควบคูไป พรอมกับการขยายจํานวนสถานีบริการ นํ้ามันอยางตอเนื1อง โดยเร็ว ๆ นี้ พีที กําลังจะเปดแฟลกชิปสโตรรานกาแฟ พันธุไทยในกรุงเทพฯ แหงแรกทีอ่ าคาร ไซเบอรเวิลด ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งถือ เปนรานกาแฟพันธุ ไทยรานแรกที่ไมได อยูในสถานีบริการนํ้ามันพีที

พักเครื่อง

นํา้ มันปโตรเลียมไทย เปดตัว “VARTA START-STOP PLUS WITH AGM TECHNOLOGY” แบตเตอรี่ที่ ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับเครื1องยนตระบบ START-STOP โดยเฉพาะ พรอมยืนยัน คุ ณ ภาพ ด ว ยมาตรฐานจากผู  ผ ลิ ต แบตเตอรี่ชั้นนําระดับโลก “จอหนสัน คอนโทรล” และป จ จุ บั น แบตเตอรี่ “VARTA START-STOP PLUS WITH AGM TECHNOLOGY” ไดรบั ความไว วางใจจากผูผลิตรถยนตชั้นนําในยุโรป ดานการตลาดจะเนนชองทางการขาย ที่เปนศูนยบริการระดับพรีเมี่ยมพรอม ทั้งสรางการรับรูถึงกลุมผูใชรถหรู โดย ใชสื1อประชาสัมพันธ ณ จุดขาย ให ความรูกับผูบริโภคโดยตรง และเสริม ดวยการประชาสัมพันธผานสื1อตาง ๆ เพื1อใหสินคาเปนที่รูจักมากขึ้น คาด สรางยอดขายรวมมากกวา 7 ลานบาท ภายในสิ้นป 2556 ❖❖❖

R1_B&T#234_p44-45_Pro6.indd 44

เชฟโรเลต เปดแคมเปญฟรี คาบํารุงรักษา 5 สําหรับ “ครูซ” รุนใหม แคมเปญ “Five-Years Worry-Free” ทําใหลูกคาที่ซื้อครูซ สามารถมีความสุข กับการใชรถโดยหมดกังวลเรื1องคาบํารุง รั ก ษาตลอดระยะเวลา 5 ป แ รกหรื อ 100,000 กม.แรก โดยในชวงฟรีการบํารุง รั ก ษา ลู ก ค า สามารถเปลี่ ย นผ า เบรก สายพาน นํ้ามันเครื1องและอื1น ๆ ไดตาม รายการอะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง อีกทั้ง แคมเปญฟรีคาบํารุงรักษา 5 ปนี้ ยัง เปนการเสริมสรางความมั่นใจเพิ่มเติม จากการรับประกัน 3 ปหรือ 100,000 กม.ตามปกติ ลูกคาจะไดรับคูปองเพื1อใช ในการเขารับการบํารุงรักษาและบริการ ตามกําหนดระยะทาง ❖❖❖ ทาทา มอเตอรส เสริมทัพ 4 ผูบริหาร เพิ่มศักยภาพขยายตลาด ประเทศไทย ทั้งในสวนของ ฝายการ ตลาด ฝายขาย ฝายลูกคาฟลีท และฝาย ❖❖❖

พัฒนาผูจ าํ หนาย โดยผูบ ริหารคนไทยทัง้ 4 คน ที่เขามาบริหารงานใน บริษัท ทา

ทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ใน ฝายตาง ๆ คือ คุณสมิทธ แสงไฟ เขา มาดํ า รงตํ า แหน ง ผู  บ ริ ห ารฝ า ยการ ตลาด คุณบริภัณฑ อุบลประเสริฐ ดํารงตําแหนงผูบ ริหารฝายขาย คุณปติ มังคละ ผูบ ริหารฝายดูแลลูกคาองคกร และลูกคาฟลีท และคุณสุวิทย ตรึงจิต วิลาส ผูบริหารฝายพัฒนาผูจําหนาย

WHAT’S NEXT

Hyundai HND-6 ตนแบบ Fuel Cell Electric Vehicle รถยนต ไฟฟาที่ใชพลังงานจาก “ไฮโดรเจน” ขับเคลื1อนดวยพลังไฟฟา “ฟวเอลเซล” ให แรงมาสูงสุดถึง 90kw แตเปรียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทียบเทากับระดับ 34.9 กม/ลิตร ภายนอกออกแบบใหมีความเปนสปอรตผสมผสานความเปนอนาคต ใตแนวคิด Fluidic Sculpture Design

11/20/13 9:41 PM


SMEs TRUCKS • BUS&TRUCK 45

ปกษหลัง • พฤศจิกายน 2556

เกาะติดพาณิชยนอย

Benz-The new Sprinter เปดตัวหรู BUS & TRUCK 2013 เมอร เ ซเดส-เบนซ ประเทศ ไทย เผยโฉม The new Sprinter รถตู โฉมใหมลาสุด เครื1องยนต ดีเซล OM 642 CDI ประหยัด เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอดภัย ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย ครั้งแรก ในงาน BUS & TRUCK ’13 เมื1อวัน ที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา สรางความสนใจใหแกผูชมงานอยาง คึกคัก The new Sprinter เปนยาน ยนตเพื1อการพาณิชยแบบผนังทึบ มา พรอมกับเครื1องยนตดีเซล OM 642 CDI แบบวี 6 สูบ 24 วาลว เทอรโบ พร อ มอิ น เตอร คู ล เลอร ความจุ กระบอกสูบ 2,987 ซีซี กําลังสูงสุด 140 กิโลวัตต (190 แรงมา) ที่ 3,800 รอบ/ นาที แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตรที่ 1,600 - 2,600 รอบ/นาที อัตราสิ้น เปลืองเฉลี่ย 9.7 - 10.1 กม./ลิตร ผาน มาตรฐานการควบคุ ม มลพิ ษ ของ สหภาพยุโรป Euro 5 สงกําลังดวย เกียรอัตโนมัติ 7 จังหวะ 7G-TRONIC เทคโนโลยีระบบความปลอดภัย ถูกเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน ระบบชวยควบคุมการทรงตัวเมื1อถูก แรงลมปะทะดานขาง (Crosswind Assist) ระบบปรั บ ไฟสู ง อั ต โนมั ติ (Highbeam Assist) ระบบชวยเตือน เมื1อมีรถในจุดบอด (Blind Spot Assist) ระบบช ว ยเตื อ นให ร ถขั บ อยู  ใ นเลน (Lane Keeping Assist) นอกจากนี้ยัง มีโปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ Adaptive ESP (Electronic Stability Program) ใหม เวอร ชั่ น 9i เพิ่ ม ประสิทธิภาพการเบรกในสถานการณ ฉุกเฉิน พรอมทัง้ เพิม่ หนาทีก่ ารทํางาน ของระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวย 2 ฟงกชนั่ พิเศษ ไดแก Brake Disc

R1_B&T#234_p44-45_Pro6.indd 45

Wipe ซึ่งชวยขจัดความชื้นและคราบนํ้า ที่เกาะบนจานเบรก และ Electronic Brake Prefill ซึ่งชวยควบคุมการทํางาน ของผาเบรก ทั้งนี้ The new Sprinter ไดรับ การออกแบบใหมีความหลากหลายของ รูปลักษณใหเลือกตามความตองการ ซึ่ง เหมาะกับการใชงานในภาคธุรกิจ ไมวา จะเปนธุรกิจดานโลจิสติกส รองรับกับ การบรรทุ ก สิ น ค า จํ า นวนมาก พื้ น ที่ ภายในตัวรถสูง โปรง และกวางขวาง ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมในการทํ า เป น รถ ถายทอดสัญญาณโทรทัศนผา นดาวเทียม หรือรถถายทอดสัญญาณภาพและเสียง นอกสถานที่ รวมทัง้ ยังสามารถทําเปนรถ พยาบาล นอกจากนั้นในสวนหองผูขับขี่และ หองโดยสารดานหลัง ยังติดตั้งผนังกั้น เพื1อ แยกฟ ง ก ชั่ น การใช ง านอย า งเป น สัดสวน ตอบสนองทุกความตองการของ ผูประกอบการธุรกิจไดอยางแทจริง สําหรับการออกแบบหองโดยสาร นั้น จะคํานึงถึงความสะดวกสบายของผู ขับขีแ่ ละผู โดยสารเปนสําคัญ ไมตา งจาก รถยนตนั่งสวนบุคคล เบาะนั่งของผูขับ และผู โดยสาร ถูกกําหนดใหอยูใ นระดับที่ เหมาะสม รองรับกับการเคลื1อนไหวในทุก

อิริยาบถ สวนอุปกรณและสวิตชควบคุม การทํางานตาง ๆ ถูกจัดวางใหสะดวกตอ การใชงาน พรอมดวยอุปกรณอํานวย ความสะดวก อาทิ พวงมาลัยมัลติฟง กชนั่ โดยไมตองละมือจากพวงมาลัย เครื1อง เลนวิทยุ - ซีดี MB Audio 10 รองรับการ เชื1อมตอ Bluetooth แชสซีสรถโดยสารรุนใหม นําเขา จากประเทศสเปน OC 500 RF 2542 ความยาวสูงสุด 15 เมตร ไดรับ การออกแบบสําหรับตัวถังรถโดยสารให มีขนาดความกวางสูงสุดถึง 2.55 เมตร และสามารถตอตัวถังทีม่ คี วามยาวสูงสุด สําหรับรถโดยสารสองเพลา (6 ลอ) ที่ 13.5 เมตร และ ยาวถึง 14.6 เมตร สําหรับรถโดยสารสามเพลา (8 ลอ) OC 500 RF 2542 มาพรอมกับ เครื1องยนต OM457LA เทอรโบ อินเตอร คูลเลอร ความจุกระบอกสูบ 11,967 ซีซี กําลังสูงสุด 310 กิโลวัตต (422 แรงมา) ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 1,900 นิวตันเมตรที่ 1,100 รอบ/นาที ขนาด กวาง x ยาว x สูง ที่ 2,510 x 14,355 x 1,720 มม. มีระบบการจัดการเครื1องยนต

ควบคุ ม โดยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รวมถึ ง ระบบยูนติ ปม ชวยใหการจายนํา้ มันเชือ้ เพลิงเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ให แรงบิดที่สูงขึ้นในรอบตํ่า ประหยัดเชื้อ เพลิง และชวยยืดอายุการใชงาน ด า นระบบความปลอดภั ย มี โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP ระบบปองกันการลื1นไถล ASR ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส EBS ระบบ ปองกันลอล็อค ABS ระบบเพิ่มแรง เบรกอัตโนมัติ รีทารดเดอร และระบบ เบรกไอเสีย และระบบเบรกจากหัว ลูกสูบ โดยจะเปนดิสคเบรกทุกลอ และ เพลาหนาแบบคานอิสระ ซึ่งใหความ นุ  ม นวลแก ผู  โ ดยสาร ความสะดวก สบายในการขับขี่ และความปลอดภัย เพิ่มขึ้น สวนเพลาทายซึ่งถือวาเปนสวน สําคัญของแชสซีสร นุ นี้ ไดถกู ออกแบบ ใหมสี ภาพแข็งแรง ทนทาน เพื1อใหอายุ การใชงานยาวยิ่งขึ้น มีกําลังในการ เบรกสูงสุด อีกทั้งยังมีระบบอิเล็คโทร ไฮดรอลิ ก ในการควบคุ ม บั ง คั บ เลี้ ย ว เพลาที่ 3 โดยสามารถบังคับไดทั้งขับ เคลื1อนเดินหนา หรือถอยหลังดวย สําหรับบริการหลังการขาย เมอร เซเดส-เบนซ ประเทศไทย รับประกัน 3 ป หรือ 200,000 กิโลเมตร และสิทธิ พิเศษ Star Assist บริการตลอด 24 ชั่ ว โมง สํ า หรั บ รถ The Sprinter Panel Van และรับประกันคุณภาพ 2 ป โดยไมจํากัดระยะทางในปแรก และ สูงสุดถึง 800,000 กิโลเมตรในปที่สอง สําหรับแชสซีสร ถโดยสาร OC 500 RF 2542

11/20/13 9:41 PM


 BUS&TRUCKÆ 2.0-"3!21

ƒØi‘Ö“™oƆŒpœišŠ

¥˜±š„œ}ˆ™{yÖ ยางเรเดียล DW311 ขนาด 11R22.5

ยางเรเดียล SUPERHAWK

CCTV Tracking Online 3G

ออกแบบมาสํ า หรั บ เพลาด า น หน า ของรถ ปลอดภั ย ทุ ก การ ขับขี่ สําหรับทุกสภาพถนน เสียง รบกวนนอย รวมถึงการขับขี่ที่ เร็วบนถนนเรียบภายในเมือง

ยางเรเดียลชนิดไมใชยางใน สําหรับรถบัส รถบรรทุก รุน 315/80R22.5-18PR HK862 วิ่ ง ได ดี ใ นระยะไกล ความ ปลอดภัยเปนเลิศ เลือกยาง คุ ณ ภาพเลื อ ก ที เอช ดี ยางดี โดนใจ ใชแลวรวย

กลอง DVR บันทึกวิดีโอ และเปน GPS ใน ตัวสําหรับติดรถ สามารถดู Online ผาน Notebook, PC ได สามารถสื1อ สารกั บ พนักงานขับรถได โดยไมตองใช โทรศัพท มือถือ เปนนวตกรรมใหม รายแรก และราย เดียวเทานั้น

4#±L}#3N#W1=..N`" Y1=±ù°³´¹ú°··ù·

4#±1O±WG%±.O±=N%°[1= Y1=±ù°³ú¶´°´ú¶´

4#±XA?S [HW1Y3Y?<O_ Y1=±ù°³ºù·°³¸´ù

E-7mini

โปรเทคตาโคท

ไดชารท Bosch

เป น อุ ป กรณ ที่ มี ม าตรฐานสู ง พร อ ม สํ า หรั บ การใช ง านที่ เ น น เรื1อ งความ ปลอดภัยของรถเปนหลัก สามารถสั่งตัด สตารทไดผานทางเว็ปไซด ดูรถที่คุณรัก ผานทางเว็ปไซต เหมาะมากสําหรับคนที่ ไมตองการสั่งงานรถ

โปรเทคตาโคท คือสีกันลื1นที่มี คุณสมบัติโดดเดนกันลื1นไดดีทั้ง สภาวะเปยกหรือแหง ทนทาน เปนเลิศในทุกสภาวะ ผิวสัมผัสมี ความยืดหยุน ในตัว ไมแข็ง ทําให ทนทานตอแรงกระแทก

รุน Benz 12V 90-200A ของใหม สินคารับประกัน 1 ป

4#±AK3?N`"W1Y3Y?<O_ Y1=±ù°³¶´ù°º³¸¶

4#±<SW3O_<3Y1/N`" Y1=±ù°³´ú¶°µ¹ùú

4#±[1<XD"W#=N}[.3LY; Y1=±ù°³³´µ°º´¸´

Magnetic gas saver

หัวฉีด TECH

Gas จะถูกสงโดยตรงผานแมเหล็กที่วาง ไว ภ ายในเครื1อ ง ซึ่ ง จะเพิ่ ม ระดั บ การ กระตุนโมเลกุลของ gas ที่กอใหเกิดการ จัดกลุม De-dustering เมื1อ Gas ออกมา จาก Powermag แมเหล็กเผาไหม Gas ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเชิงความรอนทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้ ชวยประหยัดนํ้ามันไดถึง 30%

หัวฉีดทีม่ กี ารออกแบบลูกสูบนวัตกรรม เพื1อ ใหบรรลุครั้งสั้น ๆ ของการเปดและปดของ หั ว ฉี ด ทํ า จากวั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และ ทดสอบซํ้าแลวซํ้าอีกสงผลใหมี ประสิทธิภาพที่ดีและอายุ การใชงานยาวนาน

4#±?K}#=8L3N% Y1=±ù°³¶ú¸°¹¹¶º

4#±W1Y3Y?<O_XD Y1=±ù¹°¶³¶¶°¶º¸¹

นํ้ายาขัดพื้นชนิดพิเศษ

นํ้ามันเบรกสังเคราะหเบ็นดิกซ

โชคอัพนํ้ามัน รถบรรทุก/รถหัวลาก โชคอัพพีเอ็นเค มีคุณสมบัติพิเศษรองรับการสั่นสะเทือนตอ รถที่บรรทุกนํ้าหนักมาก รวมทั้งระบบภายในที่ทนทานเปน พิเศษ อีกทัง้ ยังถูกออกแบบมาเพื1อใขงานกับหัวเกง รวมไปถึง พวงมาลัยของรถยนต เพื1อการขับขีอ่ ยางสะดวกสบายบนทอง ถนนที่ยาวไกล

4;#±DO_;-+? GR/DLE==; Y1=±ù°³µ³º°³ù¸ù

R-2000 ล็อค เบรก คลัตซ

สําหรับบํารุงรักษา พื้นผิวที่มีความเงา เชน แกรนิต ควอทช หินขัด พอรชเลน หินออน พืน้ ทีท่ มี่ กี ารสัญจรมาก ใชขดั เงา พื้นที่ที่มีสภาพเกาและชวยในการบํารุง รักษาพื้น ชวยเพิ่มความเงางาม ทนทาน ตอการใชงานในบริเวณ ที่มีการสัญจรมาก

คุณภาพสูง ผานการรับรองตาม มาตรฐานของอเมริ ก า และ มาตรฐาน FMVSS 116 ซึ่งเปน มาตรฐานสากลในการรับประกัน คุณภาพนํ้ามันเบรก คุณภาพสูง

ปองกันโจรกรรมรถยนต ไดอยาง มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัว ล็อคให ใชงานไดกับรถยนตทุกรุน ที่เปนเกียรออโต ทําจากเหล็กที่มี คุณภาพ ผานการชุบแข็ง ดวย ระบบไฟฟาเพื1อปองกันการเจาะ และการเลื1อย

4#±XA5&NDW/^; Y1=±ù°³·¹ú°¹´¸ù

4#±WG9WG^;8O.ND1=N4NA%K_3 Y1=±ù°³¸ú¸°ùºúº

4#±[=/K3?^G;L=W^//N`" Y1=±ù°³¹º¸°ù³¸ú°µ

ตัวล็อคคานเรือ

ไดสตารท Delco 42MT

ระบบ Eye Map

รถพวง ตะขอลาก และขอตอแบบหัวบอล ของอัพบีท ผูผ ลิตระดับโลกทีม่ คี ณ ุ ภาพใน การส ง ออกเพลารถพ ว งที่ ผ ลิ ต ใน กระบวนการและเก็บไว ในสต็อก รับประกันการจัดสงรถพวง ที่รวดเร็วดวยคุณภาพ ที่เชื1อถือได

ทางรานมีไดชารท ไดสตารท ของแท 100% นําเขาจากตางประเทศ มีใหเลือกมากมาย รับประกันสินคาทุกชิ้นเปนเวลา 1 ปเต็ม

Feet Menagement สามารถดูขอมูลแบบ Real time ตลอด 24 ชั่วโมง ใชงานไดทั้ง IOS และ Android และทําการปรับปรุง ระบบแผนที่ ไดตลอดเวลา

4#±GK84O1 Y1=±ù°³´ú³°·¶¸³

4#±[1<XD"W#=N}[.3LY; Y1=±ù°³³´¶°·³µú

4#±GND1GN3Y3WA%K_3 Y1=±ù°³´³³°´º³¸

B&T#234_p46_Pro6.indd 46

11/20/13 10:58 PM


B&T#234_p47_ARC14_Pro6.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

11/21/13

11:19 PM


B&T#234_p48_Pro6.ai

1

11/19/13

12:18 AM

BUS & TRUCK - V.234  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you