Page 1

# 1 เ พ� อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 10

ฉบับที่ 233

คําถามสังคม

www.BusAndTruckMedia.com ปกษแรก พฤศจิกายน 2556 40 บาท

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.00-22.00 น. ทาง @dESIGN Channel ชอง 138 PSI, 113 CTH

ยอดขายปนี้เกิน 50,000 คัน

เปาหมายมีไวพุงชน! ดับเคร�องชม

อันซิ่นทัวร ปลอดภัยไรกังวล 04 เปรียบเทียบรถเดน

เมื1อตนป 2556 ทีผ่ า นมา ผูบ ริหาร รถใหญแทบทุกคายตางคาดวา ยอด ขายรถทุกยี่หอในปนี้ตองเกิน 50,000 คันแน ดวยสาเหตุ 2 ปจจัยคือ มียอด คางสะสมมาตัง้ แตปลายป 2554 ทีเ่ กิด

สองสายพันธุ 380 แรงมา 24

LOGISTICS NEWS

DHL เปดสํานักงานในพมา

28

NGV DEVELOPMENT

44

AUTO GAS

อุทกภัยครั้งใหญ พรอมทั้งตนป 2555 ที่ ไดเกิดสินามีขนึ้ ทีป่ ระเทศญีป่ นุ สงผล ให โรงงานผลิตชิ้นสวนตองหยุดชะลอ การผลิตชิ้นสวนไประยะหนึ่ง จึงทําให โรงงานประกอบรถตองหยุดตามไปดวย

อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง คื อ ในป 2556 นี้ แผนการกอสรางทั้งทางรัฐบาลและการ กอสรางอสังหาริมทรัพยของเอกชนก็ ทยอยสรางกันเรื1อยมา รถใหญจึงไดรับ อานตอหนา 38

DF ปฎิวัติการทํางานใหม เบสทริน ฮับออฟอาเซียน ปรับทุกอยาง สูระบบสากล ทําหนาที่สงออกแทนจีน

เตรียมพบกับเรองเดน

ควันหลง BUS&TRUCK’13 ในฉบับที่ 235

รถใหญ DF ปรับระบบการทํางานเปนมาตรฐานสากล เริ่มจากอะไหลทุกชิ้นตองติดบารโคด มีไฟแนนซใหสินเชื1อ เอง ดีลเลอรปรับเปนสาขา ตั้งศูนยขายรถมือสอง มั่นใจป หนาขายไดกวา 400 คัน เพราะรถหัวลากทีน่ าํ มาโชวในงาน BUS & TRUCK ’13 ชวยหนุน คุณปุณณภา วรกิจธนากร ผูจัดการฝายขาย บริษัท อานตอหนา 39

เบสทรนิ กรุป ประกาศศักยภาพเปนศูนยกลางการผลิต ในอาเซียน สงออกแทนประเทศจีน มั่นใจปหนาเริ่มผลิตให กับ ขสมก. และ บขส. กอน ตอไปจึงจะขยายการจําหนายทั้ง ในประเทศและสงออก พรอมเปดรับประกอบรถใหเอกชนทุก รายดวย คุณหลิน เขอนั่ว ประธานกรรมการ บริษัท เบสทริน อานตอหนา 39

งานแสดงรถเพอการพาณิชยและกิจการพิเศษ ครั้งที่ 11 งานแรกในอาเซียน งานแสดงรถเพอการพาณิชยและกิจการพิเศษ ครั้งที่ 11

6-8 พฤศจิกายน 2557 ไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย :

B&T#233_p1_iMac2.indd 3

รวมสรางพลังโดย :

11/4/2556 BE 9:36 PM


• จากหนังสือ Tabloid ไปสูความเปน Magazine • จากรายปกษ ไปสู รายเดือน • จากขาวสารกอสรางทั้งมวล ไปสู เรื่องราวการออกแบบ กอสราง-ตกแตง-บำรุงรักษาอาคาร ตลอดจนนวัตกรรมทางการกอสรางตางๆ • จาก Builder News ไปสู Builder

นิตยสารรายเดือน เพื่อนำเสนอเรื่องราวของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ครบวงจรเลมแรกของไทย สำหรับนำเสนอเรื่องราวของกลุมนักพัฒนาโครงการ กลุมนักออกแบบ กลุมวิศวกร กลุมผูรับเหมากอสราง กลุมผูผลิตสินคาและคาวัสดุกอสราง และกลุมที่ปรึกษาบริหารอาคาร รวมทั้งผูที่สนใจ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยนี้ดวย

R1_B&T#233_p02-03_iMac2.indd 2

11/6/2556 BE 11:48 PM


B&T#233_p02-03_iMac2.indd 3

11/4/2556 BE 9:55 PM


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

ดับเครื่องชม

“อันซิ่นทัวร”

ธรรมชาติเมืองใตปลอดภัยไรกังวล

ดับเครื1องชมฉบับนี้ จะพาคุณผูช ม ไปดั บ เครื1อ งชมรถโดยสารจากทะเล ภูเก็ตกันเสียหนอย เพราะขึ้นชื1อวา เป น รถนํ า เที่ ย วของทางภาคใต เมืองแหงทะเลงามแลว ตอง บอกว า เรื1อ งคุ ณ ภาพของ บริ การเป นสิ่ ง สํ า คั ญลํ า ดั บ ตน ๆ เพราะมาตรฐานจะ ตองสูงกวาทีอ่ ื1น ดวยเหตุที่ ว า ต อ งรองรั บ ผู  โ ดยสาร

04-05 ������������.indd 4 R1_B&T#233_p04-05_iMac2.indd 4

ตางชาติเปนสวนใหญ การอํานวยความ สะดวกจึงเปนเรื1องที่ตองใสใจ ในครั้ ง นี้ เ ราได มี โ อกาสมานั่ ง ดั บ เครื1อ งกั น กั บ คุ ณ เป  ย น พลขั น ธ ผูจัดการจากบริษัท อันซิ่น ทัวร จํากัด ในเรื1องของรถโดยสาร 8.5 เมตร จาก บริษัทอันซิ่นทัวร ซึ่งที่จริงนั้นรถโดยสาร ในบริษัทก็มีขนาดตางกันไป เพื1อรองรับ ปริมาณผู โดยสารหรือนักทองเทีย่ วทีต่ า ง กัน ดังนัน้ จึงมีใหเลือกไดตามความเหมาะ

สม ไมวาจะเปนแบบ 8.5 เมตร 7เมตร หรือ 10 เมตร ซึ่งมีอยูทั้งหมดรวมแลว ประมาณ 85 คัน และยังมียอดตอรถ โดยสารเพิ่มในปนี้ใหอยูที่ 96 คันอีก ดวย มาทีก่ ารตกแตงภายนอกกันกอน ตองบอกวารถจากอันซิ่นทัวร เนนให บริการนักทองเที่ยวเปนหลัก ซึ่งใน จังหวัดภูเก็ตนั้นจะมีปริมาณชาวตาง ชาติ ค  อ นข า งมาก ภายนอกจึ ง ถู ก

11/6/2556 BE 10:44 AM 11/7/2556 BE 12:25 AM

04-05 �


6

BUS & TRUCK SHOW • BUS&TRUCK 05

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

Technical Specification ภายนอก

ลักษณะเดน : รถโดยสารปรับอากาศ แบบ VIP อุปกรณตกแตง : สติ๊กเกอรขางรถ ไมมากจนเกินไป การตกแตง : เนนโทนสีขาวสบายตา การตกแตงเนนความถูกตอง ตามกฎของ กรมการขนสงทางบก

ภายใน

เบาะ

: เบาะสีทูโทน เทา-เทาเขม พรอมเข็มขัดนิรภัย การตกแตง : ตกแตงดวยโทนสีออน เปนหลัก เนนความเรียบงาย สบายตา บรรจุ : 35 ที่นั่ง ไมรวมโซฟาดานลาง

ขุมพลัง

ออกแบบมาใหสบายตาดวยโทนสีขาว และเพิ่ ม ความเรีย บหรูใ หกับ ทุก การ เดินทาง เรื1องการตกแตงตาง ๆ พีเ่ ปย น บอกไววาทําถูกตองตามกําหนดจาก กรมการขนสงทางบกทุกประการ มาดูที่ภายในกันบาง ที่แมวาจะ ยั ง คงคอนเซปต แ บบหรู ห ราระดั บ ไฮคลาส แตกย็ งั เพิม่ สีสนั ใหภายในดวย เบาะโดยสารทีม่ สี แี บบทูโทน คือสีเทาเทาเขม และผามานสีฟาออน และ ขอบอกไววา อุปกรณทกุ อยางไดรบั การ การั น ตี คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดับ

10:44 AM

04-05 ������������.indd 5 R1_B&T#233_p04-05_iMac2.indd 5

สากลไมวา จะเปนทีห่ มุ สายไฟ ผายางรอง พื้น ฯลฯ ที่พิสูจนแลววาติดไฟยากกวา ทั่ว ๆ ไป อยางแนนอน มาถึ ง คิ วของเรื1อ งเครื1อ งยนต กั น บางที่รถโดยสาร 8.5 เมตรคันนี้ เปน เครื1องยนตของ ISUZU FRR 190 ขุมพลัง ความเร็วที่ 190 แรงมา ตอตัวถังที่อูมี แสงบั ส บอดี้ อั น เลื1อ งลื อ ทั้ ง คุ ณ ภาพ มาตรฐานระดับสากล มีอุปกรณอํานวย ความสะดวกตาง ๆ มากมายไมวา จะเปน GPS จากบริษัท DTC Enterprise จํากัด เข็มขัดนิรภัยประจําเบาะโดยสารทุกทีน่ งั่

ที่ทุบกระจก และถังดับเพลิง ตามกรม ขนสงทางบกเชนเคย สําหรับคุณผูอานที่สนใจอยากจะ ไปชมวิวทะเลใตอันสวยสดงดงาม ก็มา ถูกทางแลวกับอันซิ่นทัวร เพราะตอนนี้ รับเฉพาะทัวรทอ งเทีย่ วแบบ only โดย วิ่งรถที่ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎรธานี และ พั ง งา ถ า อยากเต็ ม อิ่ ม ไปกั บ ความ สวยงามของทะเลใต ใ นแดนขวาน ทองคํากับมีชวงเวลาดี ๆ ตลอดทริปป ใหมนี้ ก็ตองที่ “อันซิ่น ทัวร”

ความปลอดภัย: GPS จาก DTC Enterprise ถังดับเพลิง / ที่ทุบกระจก ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน เครื่องยนต : ISUZU FRR 190 ตอตัวถัง : อูมีแสงบัสบอดี้ ติดตอ : 0-7624-9589 (อันซิ่นทัวร)

11/6/2556 BE 10:44 AM 11/7/2556 BE 12:27 AM


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VEHICLE

ปักษ์แรก • พฤศจิกายน 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

“วิกรม” 7 เดือน 40,000 กม. บนรถ “Motor Home”

ปิดฉากการเดินทาง 7 เดือน 5 ประเทศ 40,000 กิโลเมตร คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ พร้อม คณะคาราวานกว่า 22 ชีวิตกลับถึง ประเทศไทย ด้วย “รถบ้าน” หรือ “Motor Home” น�้ำหนักตั้งแต่ 1118 ตัน จ�ำนวน 4 คัน ซึ่งได้รับการ ตกแต่งเป็นพิเศษเพื่อให้ตอบสนอง

R1_B&T#233_p06-07_iMac2.indd 6

ต่ อ การใช้ เ ป็ น พาหนะเดิ น ทางไกล พร้อมไปด้วยห้องท�ำงาน ห้องนอน ห้อง ครัว และพื้นที่จ�ำเป็นต่าง ๆ คาราวานรถทั้ง 4 คันพร้อมด้วย รถยนต์ 7 ที่นั่งอีก 2 คัน ได้ออกเดินทาง ไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ลาว จีน รัสเซีย คาซัคสถาน และเมียนมาร์ เพื่อ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน รวมไปถึง

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้อันล�้ำค่า จากทุกประเทศเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ มุมมองทีแ่ ปลกใหม่ทงั้ ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน สังคม การปกครอง ศิลป วัฒนธรรม และประสบการณ์แปลกใหม่ อี ก หลากหลายเพื่อ การพั ฒ นาในด้ า น ต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังได้สานต่อ ความสุขให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับเปลี่ยนรถคาราวาน 1 คัน เป็น ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ชายแดนใต้ ไ ด้ ท ่ อ งโลกกว้ า งผ่ า นตั ว หนังสือ และเปิดตัวโปสการ์ดภาพถ่าย บันทึกการเดินทาง รายได้ทั้งหมดเพื่อ ช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนใต้ผ่านทาง หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ส�ำหรับ “Motor Home” ที่จะพูด ถึงนี้เป็นรถที่ใช้เดินทางจริงตลอดทั้ง 7 เดือน กว่า 40,000 กิโลเมตร จ�ำนวน 4 คันด้วยกันที่เลือกใช้รถของ Scania และ Hino มาดัดแปลงเพิ่มสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกต่าง ๆ ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ห้ อ งน�้ ำ และเตี ย งนอนรวมไปถึ ง ห้ อ ง ประชุม แต่ส�ำหรับรถของ คุณวิกรม กรม ดิษฐ์” ประธานมูลนิธิอมตะ ที่ใช้เดินทาง นั้ น เลื อ กรถ Scania มาดั ด แปลงให้ สามารถท�ำงานได้ตลอดเวลาในการเดิน ทาง โดยเริ่ ม จากห้ อ งท� ำ งานที่ มี ก าร ตกแต่งให้มีกระจกรอบด้านซึ่งอยู่ด้าน หน้าตัวรถเหนือห้องคนขับที่มีกระจกใส บานใหญ่ ถ้ามองหันหน้าสู่ถนนนั้นจะ

สั ง เกตและเห็ น เหตุ ก ารณ์ บ นถนน หนทางได้ตลอดด้าน ซึ่งในมุมนี้มีการ เผยว่ า เป็ น การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ต่าง ๆ ในการท�ำงาน และสามารถเขียน หนังสือได้อกี ด้วย ทีเ่ พิม่ ชัน้ วางหนังสือ เป็นโต๊ะท�ำงานเล็ก ๆ พร้อมด้วยเก้าอี้ พิเศษเพิม่ ความสะดวกสบายมากขึน้ ทัง้ การท�ำงานและความสบาย ถัดจากห้องท�ำงานนัน้ จะเป็นส่วน ที่ใช้นั่งเล่นพักผ่อนด้วยโซฟายาวสอง ฝั่ง เลือกใช้ลายแบบคลาสิคเหลืองตัด น�ำ้ ตาลเข้มทีด่ สู บายตาและยังเป็นทีใ่ ช้ ประชุมวางแผนหรือพูดคุยปัญหาทีเ่ กิด ขึน้ จากการเดินทัง้ ตลอด 7 เดือนทีผ่ า่ น ต่อไปก็เป็นห้องน�ำ้ ส่วนตัวภายใน รถมีดีไซน์ให้มคี วามคล่องตัว เพดานสูง พอสมควรที่มองเห็นประโยชน์การใช้ งานและสะดวกมากขึ้นพร้อมฟักบัว ห้องอาบน�ำ้ และอ่างล้างหน้า สุดท้ายก็ จะเป็นห้องนอนที่ดูกะทัดรัดแต่สะดวก สบายเพราะได้ดดั แปลงเป็นห้องนอนที่ ใช้พักผ่อนโดยเฉพาะมีเตียงกว้างเต็ม พื้นที่ โดยเน้นการผ่อนคลายเป็นหลัก ส�ำหรับการเดินทางในครั้งนี้ทาง คุณ วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ใช้รถคันนี้เดินทางตลอดระยะเวลา 7 เดือน ทั้งการท�ำงานและเขียนหนังสือ จนจบ พร้อมน�ำมาแสดงให้เห็นและ แบ่งปันสาระต่าง ๆ ในการเดินทางใน งาน “คาราวานเอเชีย 2013 : กลับบ้าน เพื่อสานต่อ

11/6/2556 BE 11:51 PM


R1_B&T#233_p06-07_iMac2.indd 7

11/7/2556 BE 12:19 AM


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

คันเรงธุรกิจ

เอาใจชวยใหผาน ถือวาเปนขาวดีมากที่ โครงการ พัฒนาระบบขนสง 2 ลานลานบาท ทาง รัฐบาลไดเปนผูเสนอขึ้นมา แมวาจะ เปนการกูเงินมา แตก็ ไม ไดกูเงินมา ทั้งหมด เพราะคอย ๆ ทยอย ถึงแมวา จะมี เ สี ย งคั ด ค า นบ า งว า จะเกิ ด การ คอรั ป ชั่ น ตามธรรมเนี ย มของทาง ราชการ แตหากคิดในแงของผลดีแลว ก็จะ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึน้ ประชาชนก็จะมีงานทําและมีรายได เมื1อ ระบบขนสงไดกอ สรางเสร็จ การเดินทาง ก็จะสะดวกสบายมากขึน้ พรอมทัง้ ยังชวย หนุ น ให เ ป น ศู น ย ก ลางของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนอีกดวย ส  ว น เ รื1อ ง ก า ร โ ก ง กิ น ข อ ง ขาราชการนัน้ นักการเมืองทีค่ วบคุมดูแล โครงการนี้บอกวา จะพยายามทํางานทุก อยางให ใสสะอาดที่สุดเทาที่จะเปนไปได แมวาจะมีเงินไหลออกนอกระบบก็ตาม แตก็จะตองใหนอยที่สุด ถาคิดดูในแง ดีแลว ผลประโยชนที่ ไดมาจะมีมหาศาล สวนผลเสียกลับจะมีนอยนิดเทานั้น สํ า หรั บ ค า ยรถใหญ ทุ ก ยี่ ห  อ ต า ง เปนกําลังใจให โครงการ 2 ลานลานบาท นีผ้ า นฉลุย เพราะนัน่ หมายถึงวา รถใหญ ที่ เ ป น ป จ จั ย หลั ก ในการขั บ เคลื1อ น เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะรถใหญ เ พื1อ การ กอสรางก็จะขายดี ซึ่งนั่นก็จะหมายถึง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็ดีตามไป ดวยนั่นเอง ก็ขอเปนกําลังใจใหรฐั บาลสามารถ ผลักดันโครงการนี้ผานไปได แมจะยาก เย็นก็ตาม บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา, ชูชาติ สวางสําลี ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ กองบรรณาธิการ : พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา, ภาระวี ไชยศิลป เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สงางาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟกสกุล มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : อารีย ปตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด เลขาแผนกโฆษณา : สุธารัตน จันทรนคร พัฒนาธุรกิจ : วันวิสาข เข็มทอง, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แกวศิริ เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com วราภรณ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

R1_B&T#233_p08-09_iMac2.indd 8

FUSO มั่นใจคุณภาพรถ ขยายดีลเลอร 30 แหง พรอมรับ AEC ป จ จุ บั น รถยนต บ รรทุ ก Fuso กลายมาเป น หนึ่ ง ในแบรนด ห ลั ก ของ Daimler AG จากเยอรมัน ซึง่ ในป 2553 Daimler ไดตัดสินใจมอบหมายใหกลุม ตั น จงจากสิ ง คโปร เ ข า มาดํ า เนิ น การ บริหารธุรกิจ Fuso ในประเทศไทย ทําให ในวันนี้รถบรรทุก Fuso คือรถบรรทุกที่ มี เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย จากประเทศ เยอรมัน และมีคุณภาพการผลิตที่ยอด เยี่ ย มจากประเทศญี่ ปุ  น บริ ห ารงาน อยางมืออาชีพในนามกลุมตันจง และมี พั น ธมิ ต รทางการเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร ง คื อ Mercedes Benz Leasing Thailand รวมถึงสถาบันการเงินชั้นนําทุกแหง ปนี้ Fuso เนนการเพิ่มเครือขายผู จําหนาย 3S ที่ดูแลเรื1อง Sale, Service และ Spare Part แบบครบวงจรจากเดิม 15 แหงเปน 30 แหงทั่วประเทศ โดย เฉพาะในหัวเมืองใหญ นอกจากนี้ Fuso ยังมีเครือขายผูจ าํ หนายอะไหลทกี่ ระจาย อยูท วั่ ประเทศ ในสวนของอะไหลทดแทน ก็สามารถหาซื้อไดงายในราคายอมเยา นอกจากการเปดโชวรูมและศูนยบริการ ใหม ๆ แลว Fuso ยังไดมุงมั่นพัฒนา Product ใหม ๆ มากขึน้ ตัวอยางเชน การ พัฒนารถโมปูนผสมเสร็จ และรถดั๊มพ ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดี สําหรับทิศทางการทําการตลาดยัง คงเนนไปที่รถบรรทุกขนาดใหญ วันนี้ Fuso ถื อ ว า เป น เจ า ตลาดรถดั๊ ม พ ที่ มี กําลังตํ่ากวา 300 แรงมา ซึ่งปจจุบันมี สัดสวนการตลาดมากกวา 60% แตใน ตลาดรถบรรทุกที่มีกําลังมากกวา 300 แรงมา Fuso ยังไมมีรถบรรทุกประเภท นี้ แตในปลายปนี้จะเปดตัวรถบรรทุก 10 ลอขนาดใหญขึ้นมาอีก 4 รุน ที่สามารถ รองรับนํ้าหนักบรรทุกไดมากขึ้น และ สามารถลากรถพวง 3 เพลาได ซึ่งจะมี ใหเลือกทั้งที่เปน Hi-Torque ที่ตองการ กําลังฉุดลากสําหรับงานในบอดินหรือ งานเหมือง และรุน Hi-Speed ที่ตองการ ความประหยัดสําหรับงานบรรทุกหลัง ถนน เราคาดวารถรุนใหม ทั้ง 4 รุนนี้ จะ เปนรถธงที่จะมาชวยสรางยอดขายให Fuso ในปหนาสวนลูกคาที่ตองการใช พลั ง งานทางเลื อ ก Fuso ก็ มี ร ถยนต บรรทุกและรถหัวลากที่สามารถใชเพลิง CNG จากโรงงานเชนกัน สวนการเตรียมความพรอมในการ รองรับการเปดเสรีเศรษฐกิจประชาคม อาเซียน (AEC) ในปลายป 2558 Fuso เตรียมผลิตภัณฑที่เหมาะสมสําหรับการ ขนสงระหวางประเทศในระยะทางไกล ๆ ใหมากขึ้น ซึ่งจะตองเปนรถยนตบรรทุก ทีม่ สี มรรถนะสูงและประหยัดนํา้ มัน รถที่

เหมาะกับการใชงานประเภทนี้คือ รถหัว ลาก FV Super Great ที่มีพละกําลัง มากกวา 380 แรงมารุนใหมในเวอรชั่น Hi-speed วันนี้ Fuso มีเครือขายของผู จํ า หน า ยที่ ส ามารถให บ ริ ก ารตลอด ระหวางเสนทางการขนสงที่มากขึ้น โดย เฉพาะจังหวัดสําคัญ ๆ และในจุดที่เปน ประตูเขาออกระหวางไทยกับประเทศ เพื1อนบาน ไดแก เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก เพชรบูรณ นครสวรรค เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธุ ยโสธร รอยเอ็ด อุบลราชธานี สุรินทร นครราชสีมา นครนายก อยุธยา นครปฐม สุ พ รรณบุ รี สมุ ท รปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และ หาดใหญ

สงขลา เปนตน FUSO มียอดขายที่ดีขึ้นเรื1อย ๆ เนื1องจากความเชื1อมั่นของลูกคา การ สรรหา Product ใหม ๆ เพื1อมาตอบโจทย ลูกคาคนไทยมากขึ้น รวมถึงการบริการ หลังการขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทําใหลกู คา มั่นใจไดวา หากเลือก Fuso แลวจะได ผลิตภัณฑและบริการที่ดีจากเครือขาย ของ Fuso ทั้งหมด นี่คือเปาหมายที่วาง ไว และกําลังเดินตามนั้น แม Fuso จะ ไมใชเบอรหนึ่งของตลาด แตเราก็ไมเคย หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ ใหม ๆ เพื1อ ตอบสนองความตองการของลูกคา และ มุง มัน่ ใหการบริการทีด่ เี พื1อสรางความพึง พอใจสูงสุด เพื1อจะไดเปนทีห่ นึง่ ในใจของ ลูกคา

SSK ไซโนทรัค มั่นใจบริการ ตั้งเปาปหนา 800 คัน รถใหญ SSK ไซโนทรัค มั่นใจป 2557 ยอดขายเพิ่มเปน 800 คัน สาเหตุเพราะกลุม ลูกคาไว ใจในบริการ หลังการขาย พรอมนํารุนใหม 6 ลอ ทั้งเครื1องยนตดีเซล และเครื1องยนต NGV เปดตัวสูตลาดเพิ่ม คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท สุ ข ศิ ริ มอเตอร จํากัด ตัวแทนจําหนายรถ ใหญ SSK ไซโนทรัค ประเทศจีน เปด เผยวา ดวยฐานในปนี้วางยอดขายไว 500 คัน แตเพียง 9 เดือนก็สามารถทํา ยอดขายไดแลวกวา 400 คัน ทําให มั่นใจวายอดขายปนี้จะตองเกินเปาที่ วางไวแน และดวยพื้นฐานโครงสรางการ พัฒนาระบบขนสงงบประมาณ 2 ลาน ล า นบาท และการเป ด เสรี ก ารค า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ใช ในป 2558 ทําใหมีความเชื1อมั่นวา ยอดขายปหนาจะตองขายไดอยางนอย สุดประมาณ 800 คัน เพราะรถใหญที่ ตลาดตองการมากสุดคือ รถมิกเซอร

และรถดั๊มพ โดยทางบริษัทฯมีอยูแลว นอกจากนี้ยังมีรถรุนใหมคือรถ 6 ลอ เครื1องยนตดเี ซล และเครื1องยนต NGV มาเสริมในตลาดกอสรางอีกดวย “สิ่งสําคัญสุดที่ทําใหกลุมลูกคา ไว ใจในตัวบริษัทฯ เพราะการบริการ หลังการขายที่ดี มีอะไหลเตรียมพรอม ไว 24 ชัว่ โมง รวมทัง้ ลูกคาทีซ่ อื้ รถ SSK ไซโนทรัค จะไดรับสวนลดราคาอะไหล และคาซอมฟรี” พร อมทั้ ง มี ดี ลเลอร จากค ายรถ ใหญจนี ยีห่ อ อื1นมาเสนอตัวเปนดีลเลอร ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ยั ง มี ลู ก ค า ของ ตัวแทนจําหนายรถยีห่ อ เดียวกันมาซอม และทําการซือ้ รถ SSK ไซโนทรัค เพราะ ไดรับบริการหลังการขายที่ดีกวาบริษัท เดิมเปนอยางมาก ดวยความที่เปนบริษัทจําหนาย รถ SSK ไซโนทรัคไดมากสุด เมื1อเทียบ กับบริษทั อื1นทีจ่ าํ หนายรถยีห่ อ เดียวกัน เพราะแตละปจําหนายไดมากกวา 500 คันในตลอด 3 ปที่ผานมา และปตอไป จะเพิ่มยอดขายขึ้นเรื1อย ๆ

11/6/2556 BE 11:40 PM


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

คันเรงธุรกิจ

ดายุน วางแผนรับตลาดโต บ.ขายอะไหลรถจีนเกิดเพียบ เจรจาบริษัทแม ขอรถเพิ่ม สงใหลูกคาเร็วกวาผูขายรถ

รถใหญดายุน เตรียมแผนรองรับ ตลาดรถใหญโต ปจจัยหลักโครงการ 2 ล า นล า นบาท และการเป ด เสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เจรจากับบริษัทแมที่ประเทศจีน ขอ ออเดอรรถเพิ่ม เพื1อตอบสนองความ ตองการของลูกคา คุ ณ สุ กิ จ เพี ย รประดิ ษ ฐกุ ล ประธานกรรมการ บริษัท ดายุน ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ดวยทัศนะและความคิดเห็นตอตลาดรถ ใหญนั้น คาดวายอดขายรวมทุกยี่หอจะ ตองเติบโตขึ้นเปนอยางมาก เนื1องจาก ปจจัยหลักคือ โครงการ 2 ลานลานบาท ที่ รั ฐ บาลต อ งการกระตุ  น ให ร ะบบการ ขนสงทั่วประเทศพัฒนาเปนระดับสากล ไมวาจะเปน ทางถนน ทางนํ้า และทาง อากาศ ซึง่ หากโครงการนี้ ไดรบั การอนุมตั ิ จากสภาผูแ ทนราษฎรเมื1อไร ยอดขายรถ ใหญโดยเฉพาะรถเพื1อการกอสราง ไมวา รถหัวลาก รถดัม๊ พ และรถมิกเซอร ก็ตอ ง มีความตองการเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก สวนอีกปจจัยหนึ่งก็คือ ในป 2558 จะเปดใชเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC และประเทศไทยก็จะเปน ศูนยกลางเศรษฐกิจในอาเซียน พรอมทัง้ รถใหญก็จะเปนศูนยกลางการสงออกไป

ในประเทศเพื1อนบานอาเซียน ไมวาจะ เป น รถบรรทุ ก ขนส ง สิ น ค า และรถ โดยสารที่ขนสงผู โดยสาร “เพื1อรองรับตลาด AEC ทางบริษทั จึ ง ได เ พิ่ ม ดี ล เลอร ใ นภาคอี ส านเป น จํานวนมาก เนื1องจากปจจุบัน การขนสง ในอี ส านเริ่ ม โตขึ้ น เพราะนอกจากจะ ขนสงในภาคอีสานแลว ยังขนสงไปใน ประเทศเพื1อนบานอีกดวย” ด ว ยยอดขายในป นี้ ที่ ว างเป า ไว จํานวน 300 คัน โดยมีรถหัวลากที่ทํา ตลาดคือ เครื1องยนตดีเซลและ NGV ขนาด 300 แรงมาและ 380 แรงมา รวม ทั้ ง ยั ง มี แ ผนที่ จ ะนํ า รุ  น ที่ ต รงกั บ ความ ตองการของตลาดเขามาเสริมอีกดวย เพื1อเปนการสรางความมัน่ ใจใหกบั ลู ก ค า ในด า นบริ ก ารหลั ง การขาย นอกจากจะมีโชวรูม ศูนยบริการ และ โกดังสต็อกอะไหลอยูท สี่ าํ นักงานใหญคอื สุ ร าษฎร ธ านี และบางบั ว ทอง จะมี ดีลเลอรตาง ๆ ทั่วประเทศอีกกวา 10 แหงที่ไดตงั้ ใจไว รวมทัง้ ยังมีบริการจัดสง อะไหลใหกับลูกคาที่มีอูซอมของตัวเอง โดยใชเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง เพราะเปน ลูกคาของบริษทั ฯแลวจะไดรบั การบริการ จากบริษัทฯอยางเต็มที่นั่นเอง

ตลาดรถใหญ จี น โตส ง ผลให เ กิ ด บริษัทผูขายอะไหลในตลาดตามไปดวย พรอมใชจุดออนที่อะไหลขาดการนําเขา และเนนการสงใหลูกคาเร็วกวาผูขายรถ พรอมมีการรับประกันคุณภาพใหอกี ดวย แหล ง ข า วในวงการรถใหญ จ าก ประเทศจีน เปดเผยวา ดวยปจจุบันนี้ ตลาดรถใหญจากประเทศจีนมีการเติบโต เปนอยางมากในเมืองไทย เมื1อนําขอมูล ตาง ๆ ไมวาจะเปน การตั้งยอดขายของ แตละคาย และยอดจดทะเบียนของกรม การขนสงทางบก คาดวาจะมีทงั้ รถโดยสาร และรถบรรทุกมากกวา 10,000 คัน ทีเดียว และดวยจุดออนของแตละคายที่นํา เขามาจําหนายถึงแมวาจะลงทุนมหาศาล ทําการสต็อกอะไหล เพื1อไมใหลูกคาตอง ขาดรายไดเพราะไมมอี ะไหลเปลีย่ นให แต ก็ยังเกิดปญหาดานอะไหลอยูดี จึงไดเกิด บริษัทผูขายอะไหลรถใหญจากจีนขึ้นมา โดยใชวิธีเจาะบริษัทผู ใชรถใหญจากจีน เมื1อขาดอะไหลชิ้นใดก็สามารถสั่งได ใน ทันที โดยอะไหลทจี่ ะทําการสต็อกไวนนั้ จะ

เริ่มจากรถยี่หอไซโนทรัคเปนอันดับแรก เพราะมียอดจําหนายมากที่สุด รองลงมา ก็เปนแซคแมน, DF, FAW สวนยี่หออื1น นั้นเพิ่งจะเขามาทําตลาดได 1 ป คุณภาพ ของรถก็ยังใชงานไดดีอยู ดานรถโดยสาร นั้นทางคายผูแทนจําหนายมีการสต็อก อะไหลเพียงพออยูแลว พรอมทั้งยังมีผูใช ที่เปนกลุมเฉพาะ ทําใหไมสามารถเขามา แทรกตลาดได สําหรับบริษัทผูขายอะไหลรถใหญ จีนในขณะนี้มีมากกวา 3 บริษัท พรอมทั้ง ยังเปดเว็บไซตใหสามารถสัง่ สินคาไดอยาง รวดเร็วอีกดวย สวนทีเ่ ชียงกงก็สามารถหา ซื้ออะไหลรถจากจีนไดแลว เพราะตลาด เริ่มตองการของดีแตราคาถูกเพิ่มมากขึ้น สวนคายรถจีนที่แตกตางจากยี่หอ อื1นก็คือ ยี่หอโฟตอน เพราะเปนเพียงคาย เดียวทีป่ ระกอบในเมืองไทย ดังนัน้ ในเรื1อง อะไหลจงึ ไดทาํ การสต็อกไวใหเพียงพอกับ จํานวนรถทีว่ งิ่ อยูบ นทองถนน พรอมทัง้ ยัง เน น ให ลู ก ค า นํ า รถเข า มาซ อ มในศู น ย บริการเพื1อทําใหทงั้ คุณภาพและสมรรถนะ ไดมาตรฐานเปนอยางดี

ใตทองรถ ❖❖❖ เมื1อกลางเดือนตุลาคมที่ผานมาทางคายฮี โนเปดตัวแชสซีส รถ โดยสารรุน ใหม โดยไมมกี ารเชิญสื1อมวลชนทานใดไปรวมงาน ซึง่ มองไดวา ไม ตองการใหคายรถใหญที่เปนคูแขงทราบ เพราะตลาดรถโดยสารขายไดปละ กวา 100 คัน หรืออาจเปนอยางที่มีผูใหขอสังเกตมาวา คายฮีโน ไดรับการ จองมาใหเปนรถเมลรอนเครื1องยนต NGV ของ ขสมก. ซึ่งเรื1องนี้นาติดตาม วาความจริงจะเปนเชนไร ตองลองดูตอไปอีกระยะหนึ่ง

ชวงนี้เปนชวงการกอสรางตลาดรถดั๊มพจึงเริ่มมาแรง คนที่อยู วงการกอสรางไดกระซิบมาวาแถวรังสิตมีโรงงานตัง้ ใหมเพื1อผลิตกระบะดัม๊ พ เพื1อใหรูแนวาเปนจริงอยางที่บอกมาหรือเปลา จึงไดสอบถามไปยังอูตอ รถดัม๊ พทมี่ ชี ื1อเสียงหลายอู พบวายังไมทราบขาวนีเ้ ลยแตกใ็ หขอ คิดมาวาอาจ จะเปนไปไดเหมือนกัน เพราะเมื1อมีความตองการมากก็ตองมีผูที่เสนอตาม ความตองการของตลาดถึงแมวาจะมีคูแขงเพิ่มมากขึ้น แตดวยคุณภาพและ ราคาทําใหมั่นใจวาตองอยูคูตลาดรถกอสรางตอไปอยางแนนอน ❖❖❖

ในปนแี้ มวา จะเกิดอุทกภัยไมเทาป 2554 และกระแสไหลเวียนของ นํ้าก็เปลี่ยนจากเดิมที่เปนแมนํ้าเจาพระยามาเปนแมนํ้าบางปะกงแทน ซึ่ง ผลกระทบก็มีบางคือ อูพนัส แอสแซมบลีย ซึ่งเปนอูต อรถขนาดใหญติด 1 ใน 4 ในเมืองไทยถูกนํ้าทวมตองชะลอการประกอบตัวถังรถบรรทุกไปชั่วคราว สงผลใหลกู คาทีม่ าจองทนรอไมไหวตองหันไปหาอูอ ื1นแทน แบบนีท้ างอูพ นัสฯ ก็ตองใชกลยุทธตาง ๆ เพื1อที่จะดึงลูกคาที่ ไดทําการจองไว ใหทนรอไประยะ หนึ่ง สิ้นปนี้ก็จะตองดูตัวเลขการประกอบของอูตาง ๆ วาจะมากนอยเพียง ไหน และอูพนัสฯจะประกอบไดกี่คันตรงตามที่คาดหมายไวหรือไม ❖❖❖

R1_B&T#233_p08-09_iMac2.indd 9

11/6/2556 BE 11:40 PM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

ตร.ขยาย “ยกรถ” ทั่วกรุง พรอมจัดระเบียบแท็กซี่-รถตู

กองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 และกองบังคับการตํารวจจราจร หารือ การขยายเสนทางตามโครงการระดม แก ไขปญหาจราจรโดยใชรถยกในถนน 10 สายหลัก ออกไปอีก 56 สน. ใหครบ 88 สน.ทัว่ กรุงเทพฯ โดยจะสามารถสรุป รายชื1อเสนทางตาง ๆ และพรอมบังคับ ใชกฎหมายตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. พรอมกันนี้ พล.ต.ต.อดุลย ณรงคศักดิ์ รอง ผบช.น. สั่งการใหทุก สน.เรง สํ า รวจความสั ม พั น ธ ข องสั ญ ญาณไฟ จราจร และจุดที่มีปญหาโดยเฉพาะทาง โคง ทางเลี้ยว ทางรวม และทางแยก เพื1อ ประสานทางกรุ ง เทพมหานคร (กทม.) เขามาดําเนินการแก ไข รวมถึง การจัดระเบียบปายรถประจําทาง บริเวณ

หนาตลาด และหางสรรพสินคาที่พบวา ยังมีการจอดแช ซึ่งจะเชิญขนสงมวลชน กรุงเทพ (ขสมก.) กทม. และกรมการ ขนสงทางบกมารวมหารือแก ไขปญหา และให ว างแผนจั ด การจราจรโดย ประสานขอความรวมมือทางโรงเรียน เพื1อรองรับการจราจรในชวงเปดเทอม “หลังจากนี้จะนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกสทมี่ กี ารประมวลผลไดทนั ทีมาใชงาน กับทุก สน. โดยจะพัฒนาใหทันใช ในตน ป 2557 รวมถึงจะพัฒนาการติดตัง้ กลอง จับรถฝาสัญญาณไฟแดงใหครอบคลุมทัว่ กรุงเทพฯ ที่จากเดิมมีเพียงแค 30 จุด พรอมเรงพัฒนาระบบตรวจจับเวลารถ ขับเสนทึบ (เลนเชนจ) ใหครบ 200 จุด เพื1อแกไขปญหาจราจร

เดินหนาทางพิเศษ กะทู-ปาตอง คาดจะเปดใหบริการป 2564

การทางพิเศษแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ไดจัดการประชุมรับ ฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของ โครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และ ออกแบบรายละเอียด โครงการทาง พิเศษสายกะทู-ปาตอง จังหวัดภูเก็ต คุณเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท รอง ผูว า การฝายวิชาการ กลาววา “โครงการ ทางพิเศษสายกะทู-ปาตอง จังหวัดภูเก็ต เปนโครงการที่เกิดจากการประชุมคณะ รัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ครัง้ ที่ 3/2555 เมื1อวันที่ 20 มีนาคม 2555 โดยคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการ เพื1อเปนการแก ไขปญหาการจราจร โดย ใหกระทรวงคมนาคมศึกษาความเหมาะ สมเพิ่มเติม และใหเทศบาลเมืองปาตอง หารือกับทองถิน่ ใกลเคียงในการพิจารณา กําหนดสัดสวนเงินสมทบของทองถิ่นใน การลงทุนกอสรางอุโมงค รวมทั้งการ กําหนดแนวทางการรวมลงทุนภาครัฐ และเอกชน และการกําหนดอัตราการจัด

R1_B&T#233_p10-11_iMac2.indd 10

เก็บคาธรรมเนียมการผานทางที่เหมาะ สม ซึง่ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม ไดมอบหมายใหการทางพิเศษฯ พิจารณา ศึกษาโครงการดังกลาว โครงการทางพิ เ ศษสายกะทู  -ป า ตอง เปนทางยกระดับมีจุดเริ่มตนจาก ถนนตามผังเมืองรวมสาย ก. ต.ปาตอง มุงไปทางทิศตะวันออก ขามถนนพิศิษฐ กรณีแลวเขาสูอุโมงคลอดใตเทือกเขา นาคเกิดไปยัง ต.กะทูผ า นดานเก็บคาผาน ทางไปบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 4029 ระยะทางรวม 3.9 กม. โดยอุโมงคมีระยะทาง 1.9 กม. และทาง ยกระดับ 2.0 กม. มูลคาโครงการประมาณ 8,730 ลานบาท โครงการมีความเหมาะ สมทางด า นเศรษฐกิ จ โดยมี อั ต ราผล ตอบแทนทางดานเศรษฐกิจรอยละ 21.45 คาดวาจะเปดใหบริการไดในป พ.ศ. 2564 ติ ด ต อ สอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม www.katoo-patongexpressway. com ศูนยบริการขอมูลผู ใชทางพิเศษ (EXATCall Center 1543) สํานักงาน โครงการทางพิเศษสายกะทู–ปาตอง จังหวัดภูเก็ต โทร.0-7634-6734

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556 โดย กรมการขนสงทางบก

จอดปายหมอชิต

ขบ.จับมือ AIS ชําระภาษีรถผานมือถือ 24 ชม.

กรมการขนส ง ทางบก จั บ มื อ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ให บริการรับชําระภาษีรถประจําปผานมือ ถือ ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื1อตอบสนองรูป แบบการใชชวี ติ ของคนรุน ใหม และเพิม่ ชองทางเลือกการรับชําระภาษีทอี่ าํ นวย ความสะดวกให กั บ ประชาชนมากขึ้ น เริ่มใหบริการ 15 พ.ย. นี้ การรับชําระคาภาษีรถประจําปตาม กฎหมายว า ด ว ยรถยนต ผ  า นบริ ก ารรั บ ชําระเงินคาสินคา/บริการผานโทรศัพท เคลื1อนที่ (Mobile Payment) ดวยบริการ เอ็มเปย และที่เคานเตอรชําระเงินที่มี สัญลักษณ mPay Station เพื1อเพิ่มชอง ทางการรั บ ชํ า ระภาษี ร ถประจํ า ป ต าม กฎหมายวาดวยรถยนต โดยเจาของรถ สามารถชําระภาษีรถประจําปผาน Application “ชําระภาษีรถ” บนโทรศัพทมือถือ เครือขาย AIS 3G 2100 ดวยบริการเอ็ม เปย ไดทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ ง ยั ง สามารถชํ า ระภาษี ผ  า น เคานเตอรชําระเงินที่มีสัญลักษณ mPAY พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

STATION กวา 3,500 แหงทัว่ ประเทศ โดย เริ่มเปดใหบริการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป สําหรับมือถือระบบปฏิบตั ิ การ Android (สวนระบบ iOS จะเริ่มให บริการปลายเดือนธันวาคม 2556) ทั้งนี้ เพื1อเปนการเพิม่ ชองทางการรับชําระภาษี รถประจําปตามกฎหมายวาดวยรถยนตใน เขตกรุงเทพมหานครและอํานวยความ สะดวกใหกับประชาชนมากขึ้น สําหรับรถที่จะชําระภาษีประจําป บนมือถือ ไดแก รถเกง รถปคอัพ รถตู ที่ มีอายุการใชงานไมเกิน 7 ป และไมใชกา ซ CNG หรือ LPG เปนเชื้อเพลิง และรถ จักรยานยนตที่มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป โดยตองมีกรมธรรมประกันภัยจากรถ หรือสามารถสั่งซื้อกรมธรรมประกันภัย ผานระบบนั้นได ทั้งนี้ สามารถดําเนิน การไดลวงหนากอนวันครบกําหนดชําระ ภาษีรถประจําปครั้งถัดไปได ไมเกิน 3 เดือน โดยเสียคาใชจายเพียง 60 บาท เทานั้น สอบถามเพิ่มเติมได ที่สํานักงาน ขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือ สอบถาม Call Center 1584 BUS & TRUCK FAQ

ติดแร็คหลังคาเกง บรรทุกของไดหรือไม? หากผมติ ดแร็ คหลั ง คารถเกง แล ว ขนท อ ยาวประมาณ 3 เมตร เส น ผ า ศู น ย ก ลาง ประมาณ ½ นิ้ว ประมาณ 50 ทอ จะ มีความผิดทางกฏหมายจราจรหรือไม ตาม พ.ร.บ.รถยนตมาตรา 21 หามมิใหผู ใดใชรถไมตรงตาม ประเภททีจ่ ดทะเบียนไว เวนแต ในกรณี ดังตอไปนี้ (1) การใชรถยนตบริการธุรกิจ รถยนต บ ริ ก ารทั ศ นาจร หรื อ รถ จักรยานยนตสาธารณะในกิจการสวนตัว (2) การใชรถยนตสาธารณะใน กิจการสวนตัว โดยมีขอ ความแสดงไวที่ รถนั้นใหเห็นไดงายจากภายนอกวาใช ในกิจการสวนตัว (3) การใช ร ถยนต ส าธารณะ บรรทุกของที่ติดตัวไปกับผู โดยสาร

(3 ทวิ) การใชรถยนตบรรทุกสวน บุ ค คลที่ มี นํ้ า หนั ก รถไม เ กิ น 1,600 กิโลกรัม เปนรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน หรือใชรถยนตนั่งสวนบุคคลเปน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล (4) ได รั บ อนุ ญ าตจากนาย ทะเบียน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื1อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง กรณีรถเกงติดแร็คหลังคาบรรทุก ทอ ตองดูวาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จราจร ทางบกตามมาตรา 20 ผูขับขี่ซึ่งขับรถ บรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของตองจัดใหมี สิ่งปองกันมิให คน สัตว หรือสิ่งของที่ บรรทุกตกหลน รัว่ ไหล สงกลิน่ สองแสง สะทอน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจกอ เหตุเดือดรอน รําคาญ ทําใหทางสกปรก เปรอะเป  อ น ทํ า ให เ สื1อ มเสี ย สุ ข ภาพ อนามั ย แก ป ระชาชน หรื อ ก อ ให เ กิ ด อันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน

11/7/2556 BE 12:02 AM


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

กดแตร

ถนนเสียแหลงหากิน

ตามปกติ แ ล ว ถนนทุ ก สายทั่ ว ประเทศจะถูกกอสรางโดยกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม ซึง่ ตามมาตรฐานการกอสราง ถนนทุกเลนจะตองมีคณ ุ ภาพเทาเทียมกัน โดยรถใหญที่มีนํ้าหนักมากจะถูก ออกกฎใหวิ่งเลนซายสุด และรถที่มีนํ้า หนักเบาและวิ่งเร็วก็จะอยูในเลนกลาง และเลนขวา ซึ่งไมถูกตองตามธรรมชาติ การใชงานเลย เพราะรถที่มีนํ้าหนักมากและตอง วิง่ อยูเ ลนซายสภาพถนนจะชํารุดและพัง เร็ว สวนเลนกลางและเลนขวาก็จะเปน ปกติ ส ามารถใช ง านได อ ย า งยาวนาน เพราะไดถูกออกกฎใหรถที่มีนํ้าหนักเบา วิ่งไดเทานั้น เรื1องนีท้ างเจาหนาทีข่ องหนวยงาน ราชการที่ดูแลกฎหมายการจราจรตาง ทราบเปนอยางดี เพราะผูที่ละเมิดกฎที่ วางไวจะตองถูกปรับตามหลักกฎหมาย อยางเชนถนนทีว่ งิ่ จากศรีราชาเพื1อ ไประยอง สภาพถนนเลนซายสุดจะชํารุด และเปนหลุมใหญทําใหทั้งรถจักรยานยนต รถปคอัพ รถเกง และรถใหญ ตาง มีอบุ ตั เิ หตุและสินคาทีบ่ รรทุกมาเสียหาย เปนอยางมาก แมวาในเรื1องนี้จะถูกแจง ไปยังกรมทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง ใหมาซอมแซมโดยดวน ก็ยังไมมีเสียง ตอบรับกลับมา ดวยรายไดคงทีแ่ ตรายจายเพิม่ มาก ขึ้น ทําใหเจาหนาที่ของทางราชการซึ่ง ดู แ ลในพื้ น ที่ นี้ ต อ งหาช อ งทางทํ า มา หากิน และเมื1อถนนเสนนีม้ กี ารชํารุดชอง ทางการหารายไดอยางงามก็เกิดขึ้น รถบรรทุกใหญตั้งแต 4 ลอ ขึ้นไป ตามหลักกฎหมายบังคับใหวิ่งไดเลนซาย สุด เพราะตองใชความเร็วไมเกิน 90

R1_B&T#233_p10-11_iMac2.indd 11

กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งถือวาชามากและ เมื1อมาใชถนนเสนนี้เลนซายสุดเปนหลุม เปนบอหากวิง่ ตามกฎหมายกําหนดลอรถ ระบบชวงลาง และสินคาทีบ่ รรทุกมาตอง ชํารุดแน จึงตองเปลีย่ นมาวิง่ เลนขวาเพื1อ ใหทกุ อยางอยูใ นสภาพเดิมสงสินคาไดใน ราคาที่ไดรับวาจางมา แตเมื1อมาเจอเจาหนาที่ของทาง ราชการไมรบั ฟงเหตุผลของการขับรถผิด หลักกฎหมาย ตองเสียคาปรับหรือจาย สวยเพียงอยางเดียวเทานั้น จึงสามารถ ขั บ รถต อ ไปได แ ล ว อย า งนี้ ค นขั บ รถ บรรทุกก็ตอ งมีรายจายเพิม่ มากขึน้ แตราย ไดยังคงเทาเดิม ในขณะที่เจาหนาที่ของ ทางราชการที่เรียกปรับเงินหรือเก็บสวย ก็จะมีรายไดเพิ่มขึ้นแตรายจายเทาเดิม แล ว ในที่ สุ ด ทั้ ง ชาวบ า นที่ อ ยู  ใ น ละแวกนัน้ คนขับรถทัง้ รถเล็กและรถใหญ ตางทนเห็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปตองรับ เคราะหอีกไมไหว จึงตองทําการรวมตัว กันสละทัง้ ทรัพยและแรงกายออกมาชวย เหลื อ เพราะไม ส ามารถที่ จ ะทนเห็ น หนวยงานตาง ๆ ของทางราชการเอารัด เอาเปรียบตอไปไดอีกแลว จึงไดนําอิฐหินปูนทรายและรถบด เพื1อ ทํ า ให ถ นนแข็ ง แรง และรถยนต สามารถทําการจราจรไดเหมือนเดิม เมื1อ เปนแบบนี้แลวหนวยงานราชการตาง ๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในจั ง หวั ด ระยองและ ชลบุ รี ไม รู  สึ ก ละอายบ า งเลยหรื อ ที่ ประชาชนได เ รี ย กร อ งเข า มาให แ ก ไ ข ปญหา แลวเงินภาษีที่จายให ในแตละ เดือนก็คือเงินเดือนประจําของราชการ ตาง ๆ เคยคิดถึงกันหรือไม ก็อยากฝากไววา หนวยงานราชการ ตองทํางานคูก บั ประชาชนอยาเอารัดเอา เปรียบกันอีกเลย

พักรถ

คาย FAW ใชโมบิลแบงตัวแทนจําหนาย ดวยปจจุบนั นีต้ ลาดรถใหญจากจีนถือวามียอดขายเติบโตขึน้ เปนอยาง มาก สาเหตุแรกเกิดจากผูประกอบขนสงไมสามารถรอรถคายญี่ปุนได จึง ตองใชรถจากจีนแทน สาเหตุที่ 2 คือ ดวยราคาจําหนายที่ถูกทําใหระยะ เวลาเพียงแค 3 ป ก็คมุ ทุนและประการสุดทายคือ การพัฒนาหลังการขาย ใหทันกับความตองการ จึงไมเสียเวลาที่ซื้อรถจีน บริษัท เอเซีย วีฮิเคล คอรเปอเรชั่น จํากัด ตัวแทนจําหนายรถใหญ FAW ประเทศจีน ไดวางกลยุทธตาง ๆ ที่จะทําใหสามารถคุมตลาดในอาเซียน ไดทั้งหมด เริ่มจากทําตลาดในเมืองไทยเปนพันธมิตรในอินโดนีเซียขายปแรก ไดมากกวา 1,000 คันแลว ตอไปก็จะบุกไปยังประเทศลาวและมาเลเซียตอไป หากมองตลาดในเมืองไทยแลวมีตัวแทนจําหนายรถใหญ FAW อยู 2 บริษัท คือ บริษัทเอเซีย วีฮิเคล คอรเปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท สุพรีม ทรัค จํากัด ซึ่งรถของทั้งสองคายนี้เหมือนกันทุกประการเพราะนํามาจากโรงงาน ประกอบโรงงานเดียวกัน เพื1อทําใหทกุ อยางมีความแตกตางกันทางเอเซียฯ จึงไดเปนพันธมิตรกับ คายนํา้ มันโมบิลทีม่ ศี นู ยเปลีย่ นถายนํา้ มันเครื1องอยูใ นปม นํา้ มันเอสโซ ทําการ เปลี่ยนถายนํ้ามันและไสกรองนํ้ามันใหในชวงเวลารับประกันเริ่มแรกจาก 19 สาขากอน อนาคตตอไปก็จะขยายใหได 56 แหงทั่วประเทศ ดังนั้นความแตกตางอันดับแรกก็คือ การบริการหลังการขายที่จะไดรับ การดูแลเปนอยางดีแตกตางจากอีกคายหนึง่ ทีต่ อ งดูแลรถดวยตัวเอง นอกจาก นีแ้ ลวก็มแี ผนทีจ่ ะเพิม่ สาขาและขยายดีลเลอร ไปยังภูมภิ าคตาง ๆ ทัว่ ประเทศ และ ยังมีรถโมบายเซอรวิสเพื1อใหรถ FAW ที่ทางบริษัทฯไดจําหนายไปมีการ ดูแลและบริการอยางเต็มที่ หากเปนแบบนี้แลวคาย FAW ก็จะทําใหภาพพจนเดิมของรถใหญจาก จีนเลือนหายไป และตอไปไมแนอาจจะทําใหตลาดรถใหญจากจีนมีการเติบโต เทียบเทารถญี่ปุนก็เปนไปได

11/7/2556 BE 12:00 AM


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

รักษรถ

กําเนิดรถบรรทุก

ขอมูล http://th.wikipedia.org/wiki/ และ กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมขนสงทางบก

หลั ง จากที่ เราไดร อบรูเรื1อ งราว รักษรถกันมามากมาย วันนี้ รักษรถจึง จะขอนําเสนอเรื1องราวของจุดเริ่มตน ของรถบรรทุกกันบาง เพราะวาเปนสิ่ง ที่ ห ลายต อ หลายคนยั ง คงเกิ ด ความ สนใจ อีกทั้งยังเปนเกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ ทีจ่ ะทําใหคณ ุ ไดผอ นคลายความ ตึงเครียดลงกับเรื1องราวจุดเริ่มตนของ รถบรรทุกกัน สิ่งที่แรกที่เราจะนําเสนอก็คือการ เกิดขึ้นของรถบรรทุกคันแรกในโลก จาก ความคิ ด ของบุ ค คลที่ ชื1อ ว า Gottlieb Daimler ในป ค.ศ. 1896 โดยรถบรรทุก คันแรกของโลกนี้ทําโครงสรางจากเหล็ก แข็ง และลอก็ทํามาจากไม ในสวนของ เครื1องยนตนนั้ เปนแบบ 2 สูบขนาดความ จุอยูที่ 1.06 ลิตร ตอมาไดมีการคิดติดตั้ง เครื1องยนตขนาด 2.2 ลิตร ที่ขับเคลื1อน ดวยระบบสายพาน และระบายความรอน ดวยหมอนํ้า อยางไรก็ตาม หลังจากที่รถ บรรทุกไดถือกําเนิดขึ้นมา ก็ถูกปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งโครงสราง รูปแบบ และ สมรรถนะอยางตอเนื1อง จนกระทั่งในป ค.ศ.1898 รถบรรทุกไดถูกนําไปจัดแสดง ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสราง ปรากฏการณดงึ ดูดผูค นไดอยางมหาศาล จนเผยแพรและนําไปใชงานรอบโลก ดัง เชนในปจจุบัน ซึ่งรูปรางลักษณะของรถ

บรรทุกนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกตางกัน ออกไปตามการใชงาน อย า งไรก็ ต าม ลั ก ษณะของรถ บรรทุกในปจจุบันสามารถแบงตามราย ละเอียดหรือโครงสราง รวมไปถึงการ แบ ง ตามลั ก ษณะการใช ง านได อ ย า ง หลากหลาย แตสําหรับรักษรถฉบับนี้ จะ

ขอแบงรถบรรทุกตามลักษณะของตัวรถ ซึ่ ง สามารถจํ า แนกประเภทได ถึ ง 8 ประเภทดวยกันดังนี้ • รถกระบะบรรทุกพื้นเรียบ • รถกระบรรทุกทายลาด • รถกระบะบรรทุกมีขางเสริม • รถกระบะบรรทุกมีเครื1องทุน แรง • รถกระบะบรรทุกยกเทได • รถตูบรรทุก • รถบรรทุกของเหลว • รถบรรทุกวัสดุอันตราย ในปจจุบันนี้ คําจํากัดความของรถ บรรทุก สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ รถบรรทุกไมประจําทางหมายถึง รถ ที่ใช ในการขนสงสัตวหรือสิ่งของเพื1อสิน

จ า งโดยไม กํ า หนดเส น ทาง และ รถ บรรทุกสวนบุคคล หมายถึง รถที่ใช ใน การขนสงสัตวหรือสิง่ ของเพื1อการคาหรือ ธุรกิจของตนเอง ซึง่ มีนาํ้ หนักเกิน 1,600 กิโลกรัมขึ้นไป เมื1อเราทราบถึงเรื1องราวของจุด เริ่มตนของรถบรรทุกคันแรกของโลก กันไปแลว ในรักษรถฉบับหนา เราจะนํา ทุกทานไปรูจ กั กับรถบรรทุกคันแรกของ ประเทศไทย วาจะมีรูปรางหนาตาเปน อย า งไรก อ นที่ จ ะอยู  ใ นสั ง คมดั ง เช น ปจจุบนั อยาลืมติดตามชมรถบรรทุกคัน แรกของประเทศไทยได ใน รักษรถ ฉบับ หนา

รูไวใชวา คุณสมบัติของ ยางเรเดียลเสนลวด

ยางเรเดียลเสนลวด มี ค วามต า นทานต อ การ สึ ก หรอสู ง กว า ยางผ า ใบ ธรรมดา เนื1องจากหนายาง ที่แกรงกวา การบิดตัวของ หน า ยางน อ ยกว า ความ รอนจึงเกิดขึ้นไดนอยกวา และหน า ยางที่ สั ม ผั ส ผิ ว ถนนได ม ากกว า ช ว ยลด ป ญ หาการบวมล อ นของ ยาง มีผลทําใหอายุการใชงานของยางเรเดียลเสนลวดยาวนานกวายางผาใบ ธรรมดา 1.5 - 2 เทา ชวยใหประหยัดคาใชจายเกี่ยวกับตนทุนตอระยะทางที่ใช งาน และใหความปลอดภัยในการใชงานไดมากยิ่งขึ้น

B&T#233_p12-13_iMac2.indd 12

11/4/2556 BE 11:00 PM


B&T#233_p12-13_iMac2.indd 13

11/4/2556 BE 11:00 PM


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปักษ์แรก • พฤศจิกายน 2556

จอดคุย การจัดเก็บสินค้า ถือเป็นความ ส�ำคัญอย่างยิ่งของระบบโลจิสติกส์ หากจัดเก็บให้เป็นระเบียบก็ง่ายต่อ การค้ น หา แน่ น อนว่ า การจั ด เก็ บ สินค้าจ�ำเป็นต้องมีชั้นวางสินค้า หรือ ตู้เอกสาร ที่ประหยัดพื้นที่เพื่อความ สะดวกในการดูแล โอกาสนี้ ทีมข่าว BUS & TRUCK ได้เดินทางไป “จอดคุย” คุณนบกร ร่มฟ้าไทย กรรมการบริหาร บริษัท แอลพีไอ แร็คแร็นจ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตชั้นวางและระบบจัดเก็บ คลังสินค้า ถึงแผนการด�ำเนินงานให้ พี่น้องสมาชิกได้ทราบทั่วกัน

ความเป็นมา “แอลพีไอ”

บริษัทก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 45 ปี เป็นบริษัทคนไทย 100% ด้วย ฝี มื อ ของ คุ ณ ประที ป ร่ ม ฟ้ า ไทย

ประธานบริหาร ซึง่ เป็นพีช่ ายคนโตทีเ่ ริม่ ท�ำงานมาตั้งแต่เยาว์วัย และเวลาต่อมา ได้ไปพบสินค้าบางตัว ซึง่ เป็นสินค้าเหล็ก กัน้ หนังสือของห้องสมุดทีม่ รี าคาเพียง 10 บาท จนกลายมาเป็นธุรกิจของบริษัท หลังจากนั้นได้ค้นคว้าสินค้าที่สามารถ อ�ำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร ในส�ำนักงานและโรงพยาบาล บริษทั จึงมี ธุรกิจเพิม่ ขึน้ มาอีก และในทีส่ ดุ ก็ได้ขยาย ผลิตภัณฑ์ ไปสู่ห้างสรรพสินค้า ในส่วน ของชั้นวางสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง ระบบการจัดเก็บสินค้าในภาคโรงงาน อุตสาหกรรม “สินค้าทีเ่ ป็นพระเอกจะประกอบไป ด้วย ตู้เลื่อนประหยัดพื้นที่ ตู้และชั้นเก็บ แบบ ครุ ภั ณ ฑ์ ห ้ อ งสมุ ด ครุ ภั ณ ฑ์ ส�ำนักงาน ชั้นโชว์หนังสือ/ซีดี/วีดีโอ ชั้น เก็บสินค้าในคลังสินค้า และศูนย์บริการ รถยนต์”

นโยบายการบริหาร

คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จทีส่ ดุ ไม่ใช่ เป็นคนที่เก่งงานที่สุด หากแต่เป็นคนที่ “เก่งคน” บริษัทมีนโยบายตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพและบริการ ที่สร้างความพึง พอใจให้แก่ลูกค้า เพราะเราไม่หยุดนิ่งที่ จะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พนั ก งานเป็ น ทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุดในการน�ำ พาให้บริษัทอยู่รอด ถ้าไม่มีการพัฒนา บุคลากรแล้ว อาจส่งผลให้การด�ำเนินงาน ล้าหลัง และไม่อาจจะเดินไปข้างหน้าได้ เราจึงเสริมสร้างความรู้ความสามารถ พนักงานให้พร้อมทุกสถานะการแข่งขัน

อุปสรรคการด�ำเนินธุรกิจ

ถึงแม้ ในปัจจุบันระบบไอทีจะเข้า มามีบทบาทในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล แต่ ระบบการจัดเก็บสินค้าก็ยังจ�ำเป็น ไม่ว่า

คุณนบกร ร่มฟ้าไทย

พร้อมสนองความต้องการลูกค้า การเปิ ด ประชาคม เศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรือ AEC ในปี 2558 จะช่ ว ยให้ ภ าคธุ ร กิ จ เติ บ โตตามแม้ ว ่ า จะมี การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง ก็ตาม แต่ปัจจัยยังเปิด ให้ เ ราสามารถเข้ า ไป เปิ ด ตลาดได้ อี ก 9 ประเทศ ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ แค่ในประเทศไทย

B&T#233_p14-15_iMac2.indd 14

จะเป็นโรงงานต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า คลังแวร์เฮาส์ โลจิสติกส์ และศูนย์ บริการรถยนต์ ยังคงความต้องการ และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก

ความเชื่อมั่นของสินค้า

สินค้าบริษทั เราถือเป็นสินค้าทีม่ ี คุณภาพรับรองมาตรฐาน ISO 90012014 และยังได้นำ� Green Technology มาใช้ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะ เหล็ก GI-Sheet สามารถทดแทนการ ใช้ ส ารเคมี แ ละสี จ ากปิ โ ตรเคมี ด ้ ว ย ธุรกิจเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกือบ ทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเมืองไทย และนี่ คื อ จุ ด แข็ ง ที่ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า มองเห็ น ว่ า บริษัทเรามีความพร้อมที่จะอยู่คู่กับ ลูกค้าตลอดไป

AEC กระตุ้นเศรษฐกิจ

การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 จะช่วย ให้ ภ าคธุ ร กิ จ เติ บ โต แม้ ว ่ า จะมี ก าร แข่งขันที่รุนแรงก็ตาม เรายังสามารถ เข้าไปบุกเบิกตลาดได้อกี 9 ประเทศ ไม่ ได้จ�ำกัดอยู่แค่ในประเทศ ทั้งนี้ ชาติ อาเซียนเชื่อมั่นในสินค้าของคนไทย มาก “เรามีสาขาที่ประเทศฟิลิปปินส์ และด�ำเนินธุรกิจมาแล้ว 10 ปี ซึ่งได้ รับการตอบรับอยู่ในระดับน่าพอใจ”

โรงงานผลิต

ความส�ำเร็จไม่ได้มาในครั้งเดียว อาจต้องท�ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ล้มบ้างก็ไม่ เป็นไร ใช้ความล้มเหลวมาเรียนรู้เป็น ประสบการณ์ เราภูมใิ จในสิง่ ใหม่ทเี่ กิด จากการใช้ ค วามรู ้ และการคิ ด ค้ น สร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม LPI มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Green technology) เข้ามาบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด มลภาวะน้อยที่สุด

ฝากลูกค้าช่วยธุรกิจคนไทย

สินค้าไทยเป็นสินค้าคุณภาพไม่ แพ้ชาติใดในโลก(เราขอสนับสนุน) ขอ ฝากให้กลุม่ ลูกค้าได้พจิ ารณาให้ โอกาส ธุรกิจคนไทย ช่วยสนับสนุน จุดนีจ้ ะส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท คนไทยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ สินค้าได้อย่างต่อเนื่องสามารถน�ำสิ่งดี ดี สู ่ ชี วิ ต ชาวโลกและชาวไทย LPI Group ยินดีให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับระบบ การจั ด เก็ บ ครบวงจร โทร.0-27200444 #234,08-1358-1919 www.lpi. co.th

11/4/2556 BE 11:06 PM


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

รูกฎกอนขับ

ผูรับจางชวง มืออาชีพ

ยอนอดีตไปเมื1อประมาณ 20 ปที่ ทาเรือแหลมฉบังเกิดขึ้นใหม ๆ ความ ตองการรถกึง่ พวงมีมาก ทัง้ หางกึง่ พวง ลากตู  แ ละหางกึ่ ง พ ว งพื้ น เรี ย บเอนก ประสงค การรั บ งานสมั ย นั้ น มั ก จะ เปนการรับงานโดยตรงจากโรงงานหรือ สายเรืออยางมากก็มีรถรวมเขาไปวิ่ง ด ว ยกั น เพราะตู  นํ า เข า และส ง ออกมี ปริมาณมาก จึงเกิดความตองการรถ รวม ประกอบกับความไมแนนอนของ สัญญาการขนสงจึงทําให ไมมีใครกลา ลงทุนซื้อรถเยอะ ๆ แม ไดงานเยอะแต ก็ตอ งการกระจายความเสีย่ งออกไปบาง พอหลังจากที่ฟองสบูแตกสิ่งที่เกิด ขึ้นก็คือมีผูประกอบชีพขนสงหาย หรือ หยุดกิจการไปจํานวนหนึง่ ในสมัยนัน้ การ รับจางชวงยังไมเกิดขึ้น พัฒนาการและ ความเปลี่ยนแปลงของวงการขนสงเริ่ม เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากฟองสบู  แ ตกหรื อ ช ว ง ประมาณป 2540 กลาง ๆ การรับจาง ชวงเกิดขึ้นเมื1อมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ดาน logistics เต็มรูปแบบของตางชาติ เริ่มเขามาและงานรับจางชวงเริ่มมีมาก ขึ้นตามลําดับจนถึงปจจุบัน และก็มีแนว โนมทีจ่ ะคงอยูอ กี ตอไปนานแสนนานหรือ ตลอดไปก็วาได ที่บอกวาการรับจางชวงยังคงมีอยู ตอไปอีกก็เพราะ Logistics ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ๆ คือ การนําเขา-สงออก การจัดเก็บการกระจาย และการขนสง การขนสงเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ หลักของ Logistics จึงอยูคูกันตลอดไป มีคาํ ถามตอไปวาถาเปนแบบนีบ้ ริษทั ของ คนไทยก็หมดโอกาสในการทําธุรกิจ คํา ตอบคือวามองในมุมไหน หากมองในมุม ของผูขนสงโอกาสยังไมหมด แตถามอง ในมุมของ Logistics ทั้งระบบก็อาจจะ หมดเพราะเราแพตางชาติที่ปลายทาง หรือตางประเทศ เรามีขีดความสามารถ ลงทุนหรือรวมตัวกันสราง Warehouse แตเราไมสามารถที่จะไปหาลูกคาเพราะ ความซั บ ซ อ นในหลากหลายขั้ น ตอน

B&T#233_p14-15_iMac2.indd 15

ตาง ๆ และที่สําคัญคือเราไมเคยมีฐาน ธุ ร กิ จ ด า นนี้ ม าก อ น เราเป น ประเทศ เกษตรกรรม เราคาขายนําเขาสงออก ธรรมดาไมเคยมีฐานในดาน Warehouse และดาน Logistics เลย แตธุรกิจบรรทุก ขนสงเราสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนา ต อ ยอดไปได เ รื1อ ย ๆ ตามความ เปลี่ ย นแปลงและเทคโนโลยี ใน กระบวนการของกิจกรรม logistics นั้น ยอมรับวาสวนขนสงคือสวนที่หินที่สุด ตนทุนไมมีลดหรือลดยากมาก สามารถ ลดตนทุนดานการนําเขาการสงออกและ การบริหารจัดการในคลังสินคาไดแตการ ขนสงลดยากมาก ๆ นอกจากจะลดยาก แลวการเพิ่มคาขนสงก็ทําไดยากอีก ยิ่ง เปนผูรับจางชวงยิ่งเพิ่มคาขนสงไดยาก สิ่ ง ที่ เ ราเริ่ ม พอพบเห็ น บ า งในวงการ ขนสงบานเราก็มบี ริษทั ชัน้ นําหลายรายที่ เริ่มกระจายความเสี่ยงไมยึดติดกับการ ขนสงสินคาประเภทเดียว การพัฒนามีความจําเปนทุกสาขา อาชีพ การพัฒนาการการขนสงเพื1อให เปนมืออาชีพคงจะยังมีอยูต ลอดไป ตราบ ใดที่ยังอยูในธุรกิจ พัฒนาในสิ่งที่มีความ จํ า เป น และพั ฒ นาระบบการขนส ง (Transport Management System) เชน ระบบการบริ ห ารองค ก ร ระบบการ บริหารคนขับรถ ระบบการซอมบํารุง ระบบความปลอดภัย ระบบการคํานวณ เสนทาง ระบบการเงิน การบริหารลูกคา และระบบการอบรมตาง ๆ เปนตน เรา ตองไมลืมวาทุกอาชีพนั้นมีจุดตายและ บางอาชีพอาจจะมีจุดตายหลายจุดก็เปน ได ตองพยายามหาจุดตายใหเจอแลว พยายามหลบออกไปหรืออยาใหมจี ดุ ตาย อยูในระบบของเรา การพัฒนาเพื1อใหเปนผูรับจางชวง มืออาชีพก็เพราะวาการขนสงสมัยนี้เปน สวนหนึ่งของ Logistics และ Logistics ก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการหวงโซ อุ ป าทานหรื อ คุ  น หู ภ าษาอั ง กฤษว า Supply Chain อยางโตโยตาผลิตรถได

นาที ล ะคั น ก็ ห มายความว า การจั ด ส ง อะไหล ห รื อ ชิ้ น ส ว นในกระบวนการ Supply Chain ตองแมน ผิดพลาดไมได ไปเร็วนิดหนอยไดแตชาก็เกิดปญหาใน กระบวนการผลิต การขนสงในยุคกอนป 2540 สวนมากเปนการขนสงธรรมดาที่ ไมไดเกี่ยวของกับระบบ Logistics และ หวงโซอุปาทาน แตวันนี้การขนสงไดมี การเปลีย่ นแปลงแลวตามยุคตามสมัย จึง

หนีไมพน ทีจ่ ะตองพัฒนาตามเพื1อใหเปน ผู  รั บ จ า งช ว งอย า งมื อ อาชี พ รั ก ษา ตําแหนงไวตานคูแขงที่จะเขามาแขงขัน หรื อ ทดแทน สิ่ ง ดี ๆ จะตามมาอี ก มากมายครับหากมีพัฒนาการตอเนื1อง เชน อุบัติเหตุเกิดนอยลง รถจอดนอยลง อัตราการใชรถไมลดลง รถลอหมุนทุกวัน ทุกคนมีความสุข ทุกฝายอยูรวมกันได ตลอดไปครับ

11/4/2556 BE 11:07 PM


16 BUS&TRUCK • TTC

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

TOUR THEQUE CLUB

เหนื1อ ยแต ก็ ส นุ ก ในทุ ก ป ค ะ สํ า หรั บ กิ จ กรรม Thailand Tour Theque สําหรับปนเี้ ปนการโชว แสง สี ในรถโดยสารเพียงเทานั้น แตดีกรี ของความเปนตนฉบับของรถทัวรเธค ยังคงมีครุกรุนอยูเหมือนเคย ด ว ยยั ง อยู  ใ นช ว งของการร ว ม ไวอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จสวรรคต ก็ตองยอมรับวาในปนี้ ค อ นข า งจะบางตาอู  บ  า งแต ก็ ยั ง พลพรรคที่ รั ก ในงานนี้ ม ารวมตั ว กั น เพื1ออวดสีสนั ในแบบฉบับของแตละคน และเชนทุกปกอ นทีจ่ ะมีการจัดกิจกรรม จะมีการนัดหมายผูเขารวมประชันมา ซักซอมทําความเขาใจถึงกฎระเบียบ และกติกามารยาท และเพื1อเปนการ กระตุกเสนเลือดนิดหนอย

ขอบคุณทุกทีมงาน งานนี้จะสําเร็จไปไม ไดเลย ถา ขาดความรวมมือ และนํ้าใจของพีน่ อง ในวงการนี้ โดยเฉพาะกลุมนอง ๆ ใน นาม OK-Bus, Crazy Bus, ศรีบุญลือ ที่มาชวยเรื1องของการจัดรถและดูแล

R1_B&T#233_p16-17_Pro2.indd 16

สถานที่ ใ ห เ ป น ไปอย า งเรี ย บร อ ยที่ สุ ด รวมถึ ง การร ว มกั น ประชาสั ม พั น ธ กิจกรรมตาง ๆ ภายในงานใหเปนทีท่ ราบ กันในวงกวาง ที่สําคัญยังตองขอคาราวะทุกทาน ทั้งรุนเล็กรุนใหญ ที่เปนศูนยรวมขอมูล ในการรวมกันเผยแพร ซึง่ ตัวขาพเจาเอง นัน้ หลายครัง้ ทีต่ อ งขอความรูจ ากนอง ๆ ตลอดจนทีมงานแอบจิตทีร่ ว มสรางความ บันเทิงเล็ก ๆ นอย ๆ ไดตลอดเวลา เรียก

วาเอาฮาไดทุกที่ ซึ่งจากที่ ไดสัมผัสก็ตองยอมรับวา ทัววรเธคเรานั้น มีแบบฉบับในแบบของ เรา เราบาบิ่นบาง แตก็ใชวาจะพูดจากัน ไมรูเรื1อง ทุกคนที่อยูในวงการรถโดยสาร ก็ อ ยากจะให ธุ ร กิ จ มั น ออกมาดี ไม มี อุบัติเหตุกันทั้งนั้น ไมมีใครอยากสูญเสีย ทานวาไง เราก็พยายามทําอยางนั้น อาจ จะเกเรบางบนทองถนน พอแมกต็ อ งคอย ตักเตือนกันไป หนักนิดเบาหนอยก็อภัย

กันนะคะ เตรียมพบกันใหมปหนา อั้นกัน ไวไมอยู เปดอูใ ครระเบิดความมันสกนั ไปกอนนะคะ

11/7/13 1:40 AM


R1_B&T#233_p16-17_Pro2.indd 17

11/7/13 1:44 AM


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

คบหาสมาคม สหพันธการขนสงทางบก แหงประเทศไทย คุ ณ ชุ ม พ ล ส า ย เ ชื้ อ เลขาธิ ก ารสหพั น ธ ก าร ขนสงทางบกแหง ประเทศไทย เปดเผยวา ในปนี้ทางสหพันธ ไดตั้งมาครบ 10 ป แลว นับตั้งแตที่ผูประกอบการขนสง ทางบกไดรวมตัวกันประทวงเรื1องราคา นํา้ มันดีเซลทีม่ รี าคาสูงเกินไป ดังนัน้ จึง ตองมีหนวยงานที่จะตองดูแลและรับ ผิดชอบในเรื1องตาง ๆ ที่สมาชิกไดรับ ความเดือดรอน โดยสมาคมที่ เ ป น สมาชิ ก ของ สหพันธฯนัน้ จะมีการเพิม่ และถอดถอน ออกไปเมื1อเกิดความเดือดรอนในเรื1อง การขนสง หากทุ ก อย า ง เรียบรอยตาม ทีค่ าดหวังก็จะ ถอนสมาคม ออกไปอย า ง เ ช  น เ รื1อ ง ร า ค า นํ้ า มั น และ ราคา NGV ทีส่ งู เกิน ตนทุน อยางในขณะนี้มีสมาคมเพิ่มเขา มาอี ก 5 สมาคม โดยทั้ ง หมดมี จุ ด ประสงคเดียวกับสหพันธฯคือ ใหตั้ง สภาการขนสงทางบกแหงประเทศไทย ให เ ร็ ว ที่ สุ ด เพื1อ จะทํ า ให บ รรดาผู  ประกอบขนส ง ทางบกที่ เ ป น คนไทย สามารถประคองตัวใหอยูรอดไดเมื1อมี เปดใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั่นเอง โดยอํานาจหนาที่ของสภาฯนั้น จะมี ทั้ ง ผลดี แ ละผลเสี ย ของบรรดา สมาชิก โดยในแงของผลดีนั้นจะชวย เพิ่มใหสมาชิกมีการพัฒนาธุรกิจและมี จรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ พรอมทัง้ ไดรบั การสนับสนุนจากหนวย งานของรัฐบาลอีก ทางดานผลเสียนั้นหากสมาชิก

รายใดไมสามารถทําตามมาตรฐานของ สภาฯที่วางไว ได ตองปดบริษัทหรือยุบ ธุรกิจของตัวเองไป สวนสหพันธฯนั้นก็สามารถทําได เพียงแคยื1นเอกสารเพื1อเรียกรองสิทธิ และความเปนธรรมของบรรดาสมาชิกให แกหนวยงานของรัฐบาลไมสามารถให คุณและให โทษแกผู ใดได

สมาคมผูประกอบการขนสง สินคาภาคอีสาน คุ ณ ขวั ญ ชั ย ติ ย ะวานิ ช นายกสมาคมผู  ป ระกอบ การขนสงสินคาภาคอีสาน กล า วว า แม ใ นขณะนี้ จ ะ เกิดนํ้าทวมหนักที่อําเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา แต ยังไมกระทบตอ เขตชุ ม ชนและ เขตเศรษฐกิ จ ของนครราชสีมา เพื1อความ มั่ น ใจทางสมาคมฯก็ยงั ตระเวน ดูอยู เพราะหาก เกิดนํ้าทวมเมื1อ ใดจะไดใหความชวยเหลือได ในทันที แตในการประชุมสามัญประจําป 2556 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี นครราชสีมา มั่นใจวาจะไมเกิดนํ้าทวม แนเพราะเปนสถานที่สูง ดังนั้นแผนงาน ทุกอยางจึงเปนไปตามแผนที่ ไดวางไว สวนในป 2557 สามารถคาดการณ ลวงหนาไดวา ตลาดขนสงในภาคอีสานจะ เติบโตขึ้นแตไมมากนัก เนื1องจากสินคา หลั ก ที่ ทํ า การขนส ง อยู  คื อ ข า ว มั น สําปะหลัง ทางรัฐบาลจะทําการรับจํานํา ไว ดังนั้นตองรอใหทางรัฐบาลไทยและ รั ฐ บาลจี น ตกลงทํ า การซื้ อ กั น อย า ง แนนอนอีกครั้ง งานขนสงจึงจะสามารถ เดินหนาตอไปได พรอมทั้งยังคาดตอไปไดวา เมื1อ เปดใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ

AEC แลว ธุรกิจขนสงของคนไทยจะมี แนวโนมที่จะถูกซื้อกิจการไป หรือไมแน ก็จะเปลี่ยนไปเพียงแคการขนสงเทานั้น เพราะบริษทั ขนสงตางชาติจะเขามาเปน ผูดูแลกิจการขนสงของไทยทั้งหมด เห็นไดวาธุรกิจของคนไทยนั้น ใน ขณะนีส้ ามารถดําเนินการไปไดอยางราบ รื1น โดยไมมีการวางแผนปองกันไวลวง หนาตองรอใหเกิดเหตุจวนตัวเสียกอนจึง จะรองขอความชวยเหลือ เพราะหาก สังเกตจะเห็นไดวาเริ่มมีนักธุรกิจชาวจีน หิ้วกระเปาเขามาเพื1อพูดคุยกับเจาของ โรงงานตาง ๆ และพรอมที่จะทําการ ขนสงสินคาให ซึ่งก็เปนจุดแรกของการ ถูกชิงตลาดขนสงแลว พรอมทั้งยังได ใหความเห็นอีกวา หนวยงานของรัฐยังไม ได ใหความชวย เหลืออยางจริงจังตอการแกปญหาและ อุปสรรคตาง ๆ ในการขนสงเลย เห็นมี แตเพียงการจัดสัมมนาถึงความคืบหนา เมื1อเปดใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งไมใชการวางแผนเพื1อรับมือลวงหนา เปนเพียงการใชงบประมาณเพื1อใหหมด ในปนี้เทานั้น

สมาคมผูประกอบการ รถขนสงทั่วไทย ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู  ป ระกอบ การรถขนสงทั่วไทย เปด เผยวา จากกรณีที่รถทัวร ทอดผาปาไดตกเหว และมีผเู สียชีวติ บาด เจ็บที่ลําปางตามที่เปนขาวนั้น ตองขอ เพิ่มเติมขอมูลที่ถูกตองวารถทัวรที่ ไป ทอดผาปานั้นมีจํานวน 3 คัน และรถที่ เกิดอุบัติเหตุนั้นเปนรถ 6 ลอ ชั้นเดียว สวนอีก 2 คัน เปนรถ 8 ลอ 2 ชั้น ซึ่ง สาเหตุหลักนาจะเกิดจากผูข บั ขีท่ มี่ สี ภาพ รางกายไมพรอม ทั้ง ๆ ที่เปนคนในพื้นที่ และรูเสนทางการจราจรเปนอยางดี รวมทัง้ ยังสามารถคาดการณ ไดอกี วา อาจจะเปนรถที่มีอายุการใชงานมา นานถึงแมวาคนขับจะมีการตรวจสภาพ กอนใชงานก็อาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุก็

เปนได ถึ ง แม ว  า รถโดยสารจะเกิ ด อุบัติเหตุในปนี้นอยครั้ง โดยในแตละ ครัง้ นัน้ จะมีผเู สียชีวิตและบาดเจ็บเปน จํานวนมากจึงเปนเหตุใหหนังสือพิมพ แตละเลม และรายการวิทยุ รายการ โทรทัศนตา งลงขาวกันใหญโต ซึง่ ความ เปนจริงแลวเมื1อเทียบกับอุบัติเหตุผู เสียชีวิตและผูบาดเจ็บในกรณีอื1น ๆ แลว รถโดยสารถือวามีจํานวนที่นอย มาก ในเรื1องของหนวยงานราชการที่ ตองการใหรถโดยสารมีอายุการใชงาน และมีมาตรฐานโครงสรางที่ปลอดภัย เพื1อดูแลผู โดยสาร มีความเห็นวาเปน สิ่งที่ถูกตองแตดวยตนทุนทั้งของรถ โดยสาร พนักง า น ขั บ ร ถ และธุรกิจของ บ ริ ษั ท นั้ น ถือวาแพงมาก หากให ใชงาน ไดเพียง 10 ป นั้ น ไม คุ  ม ทุ น เลย ดั ง นั้ น สิ่งที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ เพื1อ ให โครงการกําหนดโครงสรางของรถ โดยสารใช ไดก็คือ ตองมีการยกเวน ดอกเบีย้ สําหรับรถโดยสารใหม และยัง ตองลดคาอะไหลตาง ๆ ของรถลงอีก เพื1อที่จะทําใหธุรกิจรถทัวรประคองตัว ใหอยูรอดได สํ า หรั บ สมาชิ ก ของสมาคมนี้ มี จํานวนรถโดยสารมากกวา 8,000 คัน ซึ่งปจจุบันนี้ตองทําการแขงขันกันเอง อยางดุเดือดเปนอยางมาก เนื1องจากมี จํานวนผู โดยสารชาวตางชาติและใน ประเทศลดลงเปนจํานวนมาก เพราะ รั ฐ บาลของต า งประเทศห า มคนใน ประเทศมาเที่ ย วเมื อ งไทยรวมทั้ ง เศรษฐกิจในเมืองไทยเองก็อยูในชวง ตกตํ่าดวย

สภาการขนสงทางบก

เรงเปนสภาการขนสงทางถนน ดวยสถานการณการขนสงที่เริ่มบีบบังคับเขามา ไมวาจะเปน ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือโครงการ 2 ลานลานบาท จึงทําใหบรรดาผูป ระกอบการขนสงทางบกตองหาหลัก ยึดเหนี่ยวให ได แมวา โครงการแรกคือ การเปนสภาการขนสงทางบกแหงประเทศไทยจะใชเวลาดําเนิน การมาแลวกวา 10 ป ตามแผนการก็ตองดําเนินการตอไป การลารายชื1อผูประกอบขนสงทาง บกใหไดกวา 10,000 รายชื1อ พรอมทั้งตองหาสภาผูแทนให ได 40 คน เพื1อเสนอเรื1องเขาไปยัง ที่ประชุม ครม.เพื1อลงมติใหเปนสภาการขนสงทางบกแหงประเทศไทยให ได สวนอีกแนวทางหนึง่ คือ การใหคณะอนุกรรมการการคาเขตชายแดนสภาผูแ ทนราษฎร ชวยเรงตัง้ สภาโลจิสติกสแหงประเทศไทยขึน้ โดยจะนําขนสงทัง้ หมด ไมวา จะเปน ทางนํา้ ทาง บก ทางอากาศ มารวมกันซึ่งไดดําเนินการไปแลวกวา 25% โดยตองมีการรวบรวมขอมูลและ เอกสารทั้งหมดเพื1อที่จะไดเสนอใหกับคณะรัฐมนตรีในการราง พรบ.ใหเปนโลจิสติกสแหง ประเทศไทยใหเร็วที่สุด

R1_B&T#233_p18-21_Pro2.indd 18

ดังนั้น ไมวาจะกอตั้งเปนสภาใดสภา หนึ่งขึ้นมา บรรดาผูประกอบการขนสงทาง บกก็จะไดรับผลประโยชนทั้งหมดไมวาจะ เปน การพัฒนาธุรกิจใหเปนสากล การรักษา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ รวมทัง้ ผู ใช ร ถใช ถ นนร ว มกั บ รถใหญ ก็ จ ะไม เ กิ ด อุบตั เิ หตุเหมือนทีผ่ า นมา อีกทัง้ ยังเปนปจจัย สําคัญทีท่ าํ ใหราคาสินคาไมปรับราคาเพิม่ ขึน้ ดวย เพราะการขนสงนั้นชวยลดตนทุน คิดอีกแงหนึง่ หากไมสามารถทําใหเปนสภาขึน้ ได ผลเสียก็จะตกอยูก บั คนไทยทีข่ นสงจะ เปนของชาวตางชาติคนวางงานก็จะเพิ่มขึ้น ราคาสินคาก็จะเปนไปตามที่เจาของกําหนดเรียก ไดวาตางชาติเขามาดูแลเมืองไทยอยางเต็มตัวนั่นเอง

11/7/13 1:55 AM


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

ชุมทางขนสง ดวยเหตุการณหลาย ๆ อยางใน ช ว งนี้ ส  ง ผลให ก ารจั ด งานรวมถึ ง กิจกรรมตาง ๆ ภายในงาน BUS & TRUCK ’13 มีการเปลี่ยนแปลงไปบาง ทัง้ นีก้ เ็ พื1อใหเปนไปตามความเหมาะสม ซึง่ ทางผูจ ัดงานเองหวังเปนอยางยิง่ วา ผูรวมแสดงสินคาและผูเขาชมงานจะ รับทราบในเปาหมายและวัตถุประสงค ของการจัดงานงานในครั้งนี้ดวยคะ Logistics เพื1อ ลดต น ทุ น ในการขนส ง สินคา และแนะนํา NOSTRA Map Thailand แอพพลิเคชัน่ แผนทีบ่ นมือถือระบบ iOS และ android สําหรับการเดินทางใน ชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ การท อ งเที่ ย ว ประเทศไทย โดยไดรบั ความสนใจจากทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงนิสิต นักศึกษาเปนจํานวนมากคะ ต อ งขอแสดงวามยิ น ดี กั บ ผู  นํ า สิ น เชื1อ ยานยนต ค รบวงจร อยา ง บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) หรือ “กรุงศรี ออโต” นํา โดย คุณไพโรจน ชื1นครุฑ กรรมการผู จัดการใหญ เขารับรางวัล “โครงการ ภาพยนตรโฆษณาดีเดนทางโทรทัศนเพื1อ ผูบริโภค (สคบ.แอด อะวอรด) ประจําป 2556” จากภาพยนตรโฆษณาชุด สิง่ มีคา (The Precious) ซึ่งจัดขึ้นโดย สํานักงาน คณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค (สคบ.) รวมกับ สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย เพื1อสงเสริมและยกยองผูประกอบธุรกิจ ที่ใหความสําคัญตอสิทธิผูบริโภค โดย คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ ความเปนธรรมตอผูบ ริโภค ซึง่ ภาพยนตร โฆษณา ชุด สิ่งมีคา ของกรุงศรี ออโต ได รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท บริการ ซึ่งคุณไพโรจน แอบเปรยมาวา “ภาพยนตร โฆษณาดังกลาวสะทอนให เห็นวา กรุงศรี ออโต พรอมเปนที่พึ่งพิง และใหคาํ ปรึกษากับลูกคาทัง้ เรื1องรถและ เรื1องเงินอยางดีที่สุด โดยใหความสําคัญ กับความตองการและคุณคาทางจิตใจ ของลูกคา เพื1อสรางประสบการณทดี่ แี ละ สรางความประทับใจใหกับลูกคาตลอด ไป” คะ คิดวาไมนาจะมีขอสงสัยนะคะ เพราะการันตีไดจากที่ 1 ดานสินเชื1อคะ ❖❖❖ ขามมาที่ โกลบเทคฯ กันสัก หนอยคะ ชวงนี้เห็นวาออกอีเวนทบอย มาก ลาสุดนํา NOSTRA โกอินเตอร รวม ออกบูธงาน Software Expo Asia 2013 ซึ่งทาง บริษัท โกลบเทค จํากัด ผู ให บริ ก ารแผนที่ ป ระเทศไทยออนไลน NOSTRA ไดรวมออกบูธงาน Software Expo Asia 2013 ณ ศูนยประชุมแหง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ โดยได นํ า เสนอโซลู ชั่ น NOSTRA Map Service การใชแผนที่ เพื1อการวิเคราะหเชิงธุรกิจ ระบบ GPS Tracking ติ ด ตามรถยนต NOSTRA

กรุงศรี ออโต เดินหนาสานฝนเด็กไทย สงมอบ “หองสมุดกรุงศรี ออโต แหงที่ 8” คุณกฤติยา ศรีสนิท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารสินเชื1อและปฎิบัติ การ และประธานอาสาสมัครกรุงศรี ออโต ประจําป 2556 (ที่ 2 จากซาย) สงมอบหองสมุด กรุงศรี ออโต แหงที่ 8 พรอมสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียน บานหินประกาย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมี คุณจุติ ไกรฤกษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก (ที่ 3 จากขวา) รวมรับมอบ

❖❖❖

R1_B&T#233_p18-21_Pro2.indd 19

สปข.รวมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับมาตรการการกําหนดอายุและมาตรฐานรถโดยสาร เมื1อไมนานทีผ่ า นมา กรมการ ขนสงทางบก โดย คุณณันทพงศ เชิดชู ผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพ มหานครพื้นที่ 5 ใหการตอนรับ พรอม มอบของที่ ร ะลึ ก แก คุ ณ อํ า นวยสุ ข แตพานิช รักษาการผูเชี่ยวชาญดาน การบริ ห ารงานบุ ค คล พร อ มคณะ ขาราชการที่เขารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือขาราชการที่ดี” สังกัดกระทรวง คมนาคม เยีย่ มชมและดูงานการนําระบบ ไอทีมาใชบริการประชาชนรูปแบบใหม ของกรมการขนสงทางบก ❖❖❖

สมาคมผูป ระกอบการรถขนสงทัว่ ไทย (สปข.) นําโดย ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร นายก สมาคม รวมกับคณะกรรมการและผูท สี่ นใจ เขารวมหารือและระดมความคิดเห็น เกีย่ วกับกรณี ที่กรมการขนสงทางบกจะออกระเบียบวาดวยการกําหนดอายุรถโดยสาร และมาตรฐานในการ ประกอบรถโดยสาร ณ โรงแรมรามาการเดนส เมื1อเร็ว ๆ ที่ผานมา

มิชลิน เปดโรงงานแหงใหมที่ จ.สงขลา คุณวิฑรู ย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กลาง) เปนประธานในพิธเี ปดโรงงาน มิชลินแหงใหม ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จ.สงขลา และไดรับเกียรติจาก คุณตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย (ที่ 4 จากขวา) รวมในพิธี โดยมี คุณฌอง-คริส ตอฟ เกแร็ง ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดหาวัตถุดิบกลุมมิชลิน (ที่ 4 จากซาย) และ คุณมิเชล เลอแฟป ผูจัดการโรงงานมิชลิน หาดใหญ ใหการตอนรับ

จัดกันตอเนื1องทุกปคะสําหรับ การอบรมเพื1อ รั บ ใบขั บ ขี่ ซึ่ ง บริ ษั ท บริดจสโตน เซลส (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับ กรมการขนสงทางบก และเมื1อ ไมนานมานีก้ เ็ พิง่ จะมอบประกาศนียบัตร แก ผู  ที่ ผ  า นการอบรมไปคะ โดย คุ ณ เสาวลักษณ หิรัญพฤกษ หัวหนาฝาย อบรมและทดสอบฯ มอบใบอนุญาตขับ รถพรอมประกาศนียบัตรแกผูผานการ อบรมโครงการเสริมความรูใหแกผขู อรับ ใบอนุญาตขับรถยนต ซึ่งปจจุบันมีผูผาน การอบรมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ❖❖❖

กรมการขนสงทางบก เปดสัมมนาขนสงวัตถุอันตราย เมื1อเร็วๆ นี้ คุณวัฒนา พัทรชนม รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปดสัมมนาผูป ระกอบ การ “ขนสงวัตถุอนั ตรายอยางไรใหปลอดภัย” ในสวนภูมภิ าค เพื1อยกระดับมาตรฐานดานความ ปลอดภัยในการขนสงวัตถุอนั ตราย พรอมทัง้ สงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการภัยพิบตั จิ าก รถขนสงวัตถุอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

11/7/13 1:55 AM


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

ปกษหลัง • ตุลาคม 2556

“สถาปนิกอีสาน’56” พรอมยกระดับงานภูมิภาคเพื่อกาวเขาสู AEC เสร็จสิ้นลงไปแลวสําหรับ มหกรรม งานแสดงเทคโนโลยี ด  า นสถาป ต ยกรรม สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตแนว ความคิด “สองฝงโขง Wisdom” ที่เนนรูป แบบการจัดงานใหมกี ลิน่ ไอความเปนทองถิน่ อันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ โดยความรวมมือของสมาคม สถาปนิ ก สยาม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ , กรรมาธิ ก ารสถาปนิ ก อี ส าน และบริ ษั ท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ครั้ ง นี้ ไ ด รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ สมศั ก ดิ์ สุวรรณสุจริต ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานในการเปดงานสถาปนิกอีสาน’56 และการเดินทางมารวมงาน ของ คุณพรชัย สุทธิพงศ นายกสมาคมสถาปนิกและวิศวกรกอสรางลาว พรอมนําคณะเดินทางมารวมเปนสวนหนึง่ ในการชมงานถือวาเปนการสานสัมพันธไมตรี อันดีระหวางไทยและลาวแลว ยังเปนการสรางความสัมพันธดานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีระหวางสองมิตรประเทศที่มีมายาวนานอีกดวย นับเปนหนึ่งในงานสถาปนิกระดับภูมิภาค ซึ่งเปนเวทีแหงการเผยแพรความรูดานวิชาการ และจัดแสดงผลิตภัณฑดานสถาปตยกรรม บน เนื้อที่กวา 3,400 ตารางเมตร เพื1อเปนการสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางองคกรวิชาชีพสถาปตยกรรมระหวางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศลุมนํ้าโขง ไดแก พมา ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม ในการเตรียมความพรอมเขาสูการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และเตรียมพบกับ งานสถาปนิกอีสาน ’57 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปตยกรรม สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2557 คะ

จํานวนเกือบ 40,000 รายแลวคะ

❖❖❖ เร ง ฝ เ ท า อย า งต อ เนื1อ ง สําหรับ ทาทา มอเตอรส ลาสุดเพิ่งเซ็น สัญญาแตงตั้งผูจําหนายใหม งานนี้เอ็มดี หมาด ๆ อย า ง คุ ณ ซานเจย มิ ช รา กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด (ขวา) มอบชอดอกไมใหกบั คุณพรพรหม ลีนตุ พงษ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ยนตรกิจ เซอรวิส (รองเมือง) 2008 จํากัด และ คุณวีรยา ลีนุตพงษ ผูบริหาร บริษัท ยนตรกิจ เซอรวิส (รองเมือง) 2008 จํากัด หลังจากจรดปากกาเซ็นสัญญาแตง ตั้ง บริษัท ยนตรกิจ เซอรวิส (รองเมือง) 2008 จํากัด เปนผูจําหนายรถยนต ทาทา มอเตอรส แหงใหม ในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยนับเปนผูจําหนายรายที่ 52 ของทาทา มอเตอรส ประเทศไทย ซึง่ เปน ไปตามแผนการขยายตลาดเพื1อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพและศักยภาพในการขายและ การใหบริการหลังการขายคะ ❖❖❖ ขาวดีสา ํ หรับลุกคามิตซูบชิ คิ ะ งานนี้ มิ ต ซู บิ ชิ ม อบโชคทั ว ร ญี่ ปุ  น “Hi Japan กับมิตซูบิชิ” โดย คุณอะสึชิ เซอิโนะ กรรมการรองผูจัดการใหญ บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด พรอมดวยผูบริหารของบริษัทฯ รวมจับสลากรางวัลผู โชคดีที่ซื้อรถยนต มิตซูบิชิแลวสงคูปองมาชิงรางวัลภายใต แคมเปญ “Hi Japan กับมิตซูบิชิ” รับ แพ็กเกจทัวรญี่ปุน 5 วัน 3 คืน จํานวน

R1_B&T#233_p18-21_Pro2.indd 20

150 รางวัลรวมมูลคาทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ณ สํานักงานใหญ รังสิต เมื1อเร็ว ๆ นี้สําหรับ “Hi Japan” เปนกิจกรรมที่ บริ ษั ท ฯ ร ว มกั บ ผู  จํ า หน า ยรถยนต มิตซูบิชิทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื1อเปนการ ขอบคุณลูกคาที่ซื้อรถมิตซูบิชิทุกรุน ใน ระหว า งวั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน ถึ ง 30 กันยายนที่ผานมา ทั้งนี้ ลูกคารถยนต มิตซูบิชิที่รวมกิจกรรมดังกลาวสามารถ ตรวจสอบรายชื1อ ได ที่ เ ว็ บ ไซต www. mitsubishi-motors.co.th ❖❖❖ นอกจากนี้ คุ ณ โนบุ ยู กิ มูราฮาชิ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มิตซูบชิ ิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด มอบเงิน 1 ลานบาท ตอเนื1องเปนปที่ 4 เพื1อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื1ออาหาร กลางวั น สํ า หรั บ เด็ ก นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ ยากจน ตามโครงการ “มิตซูอิ่มใจ นอง ไดอิ่มทอง” โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู  ช  ว ยรั ฐ มนตรี ประจํ า กระทรวง ศึกษาธิการ เปนผูแทนรับมอบ ในปนี้ มิ ต ซู บิ ชิ มอเตอร ส ให ก ารสนั บ สนุ น โรงเรียนครบ 200 โรงเรียน จาก 56 จังหวัดทั่วประเทศ เพื1อใหนักเรียนเหลา นี้ไดมอี าหารกลางวันทีอ่ มิ่ ทองครบทุกคน พรอมสารอาหารครบหมู พิธีมอบไดจัด ขึ้ น ณ ห อ งจั น ทร เ กษม กระทรวง ศึกษาธิการ เมื1อเร็ว ๆ ที่ผานมา ❖❖❖ ด า น บริ ษั ท เชลล แ ห ง ประเทศไทย จํากัด ก็ไมนอยหนา เปด โปรโมชั่นสุดคุม มอบความคุมคาแกผู ใช รถยนต เพียงซื้อและเปลี่ยนถายนํ้ามัน เครื1อง เชลล เฮลิกส อัลตรา ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล เฮลิกส ดีเซล อัลตรา ขนาด 6 ลิตร รับฟรี! กลองอเนกประสงค มูลคา 1,150 บาท หรือ เมื1อซื้อและ เปลี่ยนถายนํ้ามันเครื1อง เชลล เฮลิกส HX7 ขนาด 4 ลิตร, เชลล เฮลิกส ดีเวล HX7 ขนาด 6 ลิตร หรือ เชลล เฮลิกส

HX7G ขนาด 4 ลิตร รับฟรี! เกาอีป้ คนิค มูลคา 450 บาท โปรโมชัน่ เริม่ แลวตัง้ แต วันนี้ –15 พฤศจิกายน 2556 หรือจนกวา ของจะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมไดที่สถานีบริการนํ้ามันเชลลที่รวม

รายการคะ ดาน บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซ เพรส เวิลด ไวด (ประเทศไทย) จํากัด ขอ เสนอบริ ก ารออนไลน รู ป แบบใหม บ น เว็บไซต myTNT.com พรอมจัดโปรโมชัน่ พิเศษสําหรับลูกคาใหม เพียงใชบริการ ทีเอ็นที เอ็กซเพรส ดวยใบนําสงสินคา อิเล็กทรอนิกส ผานระบบ myTNT ครบ 5 ครั้งแรก รับฟรี บัตรของขวัญจากหาง สรรพสินคาเซ็นทรัล มูลคา 300 บาท ตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม 2556 นี้คะ ซึ่ง การลงทะเบียนเพียงไมกขี่ นั้ ตอน ลูกคาจะ สามารถเลือกการบริการฟงกชั่นตาง ๆ ที่ ❖❖❖

ปกษแรก พฤศจิกายน 2556 สาว PTT

Photo : Mthai

11/7/13 1:55 AM


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • ตุลาคม 2556

ตองการบนหนาแรกของเว็บไซต สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สายดวนทีเอ็นที 1721 ตลอด 24 ชั่ ว โมง อี เ มล th.marketing@tnt.com หรื อ ติ ด ต อ โดยตรงกับตัวแทนฝายขายของทาน ❖❖❖ ดานนึงจัดโปรโมชัน ่ มาบานนี้ รับรางวัลกันหนอย คุณยรรยง พวงราช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย มอบรางวัล Outstanding APEA 2013 Awards (Asia Pacific Entrepreneurship) : Oil & Gas, Mining and EnergySector ใหแก ดร.ไพรินทร ชูโชติ ถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื1อเชิดชูเกียรติในฐานะ ผูบริหารที่แสดงถึงความมุงมั่นทุมเทใน การบริ ห ารธุ ร กิ จ ควบคู  กั บ ความรั บ ผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม จั ด ขึ้ น โ ด ย เ อ็ น เ ท อ ไ พ ร ส  เ อ เ ชี ย (Enterprise Asia) ซึง่ เปนองคกรอิสระทํา หนาที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาองคกร ภาคธุรกิจ ดวยการสรางโอกาสและเวที การแขงขันที่เทาเทียมกันสําหรับองคกร ในระดับภูมิภาค ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ก็ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ดวยนะคะ ❖❖❖ ป ด ท า ยกั น ที่ ข  า วฝากจาก บริษทั ที.เอชดี. ริชไทร จํากัด แจงบุคคล

21

อีซูซุ สนับสนุน 3 นักแขงเมืองไทยผงาดฝมือใน ASIA CROSS COUNTRY RALLY 2013 บริษัท ตรีเพชรอีซูซูเซลส จํากัด นําโดย คุณเคียวยะ คนโด รองกรรมการผูจัดการ อาวุโส และ คุณวิชัย สินอนันตพัฒน กรรมการ รวมแสดงความยินดีพรอมมอบเงินสนับสนุน พิเศษแกสุดยอดนักแขงทีมไทยที่นํารถปกอัพ “ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ วีครอส” ไปควาชัยในการ แขงขันแรลลี่หฤโหดรายการ “ASIA CROSS Country RALLY 2013” ณ อาคารสํานักงานใหญ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด ถนนวิภาวดีรังสิต

พ น สภาพจากการเป น พนั ก งานของ บริษัท ตามที่ บริษัท ที.เอช.ดี. ริชไทร จํากัด ไดรับ คุณกุลธวัช หฤแสง เขา ทํางานในตําแหนงพนักงานขายภูมิภาค นั้น บัดนี้บุคคลดังกลาวไดพนสภาพจาก การเปนพนักงานของ บริษัท ที.เอช.ดี. ริชไทร จํากัด ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ที่ผานมา ทางบริษัทฯ ไมขอรับผิด ชอบตอการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้นของ คุณ กุลธวัช หฤแสง นับจากวันทีพ่ น จากความ เปนพนักงานของบริษัท จึงเรียนมาเพื1อ ทราบคะ พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีคะ

กูดเยียร รับรางวัลสถานประกอบการณดีเดนดาน CSR จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษทั กูด เยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดย คุณฟนบาร โอคอนเนอร กรรมการ ผูจัดการ รับมอบรางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบ การอุตสาหกรรมตอสังคม ประจําป 2556 ภายใต โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหมคี วาม รับผิดชอบตอสังคมอยางมีสวนรวมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะองคกรที่มีสวนรวม ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมที่สามารถสรางผลกระทบในดานดีไดอยางชัดเจน เมื1อเร็ว ๆ นี้

นํ้ามันหลอลื่นปโตรนาส มอบทุนพัฒนารถสูตรหนึ่งระดับเยาวชนแกเทคโนลาดกระบัง คุณโมฮาเม็ด ชอบรี บิน เอ บาการ กรรมการผูจัดการ บริษัท ปโตรนาส อินเตอร เนชั่นแนล มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามความรวมมือกับ ศาสตราจารย ดร.ถวิล พึง่ มา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสทีน่ าํ้ มัน หลอลื1นปโตรนาสไดมอบทุนสนับสนุนดานการวิจัย คนควา และพัฒนารถสูตรหนึ่ง ระดับ นักศึกษา (Fomular Student Car) พรอมดําเนินการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี นํ้ามันหลอลื1น

ทาทา มอเตอรส ประกาศจุดยืนชัด ในงานประชุมผูจําหนายทั่วประเทศ บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด นําโดย คุณซานเจย มิชรา กรรมการ ผูจัดการ จัดงานประชุมผูจําหนายรถทาทา ทั่วประเทศ ประจําป 2556 ที่หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ พรอมประกาศเจตนารมณนําแนวคิด “ฮอไรซันเน็กซ” (Horizonext) พัฒนา ศักยภาพในทุก ๆ ดาน เพื1อตอบสนองความตองการและสรางความมั่นใจใหกับลูกคา พรอม พัฒนาแบรนด ทาทา มอเตอรส ใหมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น

R1_B&T#233_p18-21_Pro2.indd 21

11/7/13 1:55 AM


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

แวะเวียน

อีสานคึกคัก วอลโว กรุป กําหนดจุดยุทธศาสตรเปดศูนยรับ AEC บริษทั วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูแทนจําหนายรถบรรทุก หนักวอลโวและยูดีทรัคส แตผูเดียวใน ประเทศไทย เดินหนาขยายเครือขาย การจั ด จํ า หน า ยและศู น ย บ ริ ก ารทั่ ว ประเทศ โดยล า สุ ด เป ด สาขา นครราชสีมา เพื1อรองรับการจัดหนาย และใหบริการแกตลาดภาคอีสาน

ประตูสูขนสงภาคอีสาน สาขา จ.นครราชสีมา ถือเปนประตู สูจ ังหวัดภาคอีสานและมีความสําคัญตอ การจัดจําหนายและการใหบริการแกผู ประกอบการในภาคอีสานอยางมาก ซึ่ง เปนพื้นที่ที่มีการขนสงหนาแนน เหมาะ ที่ จ ะกํ า หนดให เ ป น จุ ด ยุ ท ธศาสตร ที่ สําคัญในการเปดประตูสูภาคอีสาน ศูนยบริการสาขานครราชสีมาแหง นี้ตั้งอยูบน ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ 8 ไร และมีพื้นที่ ใหบริการทั้งสิ้น 1,253 ตารางเมตร ซึ่ง เปนพืน้ ทีใ่ หบริการทัง้ แบรนดวอลโว และ แบรนดยูดี ทรัคส โดยมีชองใหบริการ ตามแบบมาตรฐานของวอลโว สามารถ รองรับการใหบริการได 10 คันตอวัน

ใหความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจ จ.นครราชสีมาหรือโคราชนี้ ถือเปน จังหวัดที่มีความสําคัญตอการขยายงาน ของวอลโว กรุ ป สู  จั ง หวัด ภาคอีส าน ทั้งหมด และที่สําคัญ ขณะนี้เศรษฐกิจ ของโคราช ถือเปนจังหวัดทีม่ คี วามสําคัญ ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพราะผูประกอบการตางเล็งเห็นความ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด นครราชสี ม าในการ รองรับการเขาสูประชาคมประชาชาติ เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558

ซึ่ ง นั ก ธุ ร กิ จ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ น นครราชสีมาตางตื1นตัวตอสิ่งที่กําลังจะ เกิดขึ้นในอนาคต

ศูนยบริการ 15 แหงสิ้นปนี้ ภายใต แ ผนการขยายงานของ บริษทั วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ไดตั้งงบประมาณไวสูงถึง 3,000 ลาน บาทในการสรางสาขาเพิม่ เติม 10 แหง และขยายปรับปรุงสาขาปจจุบนั จํานวน 5 แหง ทั่วประเทศ จะเรงเปดใหครบ ตามแผนงานทั้งสิ้น 15 แหงภายในสิ้น ปนี้ และสําหรับทีน่ สี่ ามารถใหบริการได ทั้งรถที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศ ไทย ทั้งนี้เพราะโคราช ถือเปนประตูสู ภาคอีสานที่ผูประกอบการรถบรรทุก และรถโดยสารจะตองผาน จึงเชื1อมัน่ วา สาขาแหงนี้จะไดรับการตอบรับอยางดี จากผูประกอบการ สาเหตุ ที่ ต ลาดเติ บ โตอย า งต อ เนื1องนั้น เปนผลจากความเชื1อมั่นของ ผูประกอบการและนักลงทุนที่เล็งเห็น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย เฉพาะโครงการในอนาคตของรัฐบาลที่ มี แ ผนจะสร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของ ประเทศ แนนอนโครงการเหลานีย้ อ มมี สวนสรางความเชื1อมั่นตอเศรษฐกิจใน อนาคตของประเทศไทย

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สถานที่ : 372 หมู 10 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 ประเภทบริการ : ศูนยบริการ “มัลติแบรนด” VOLVO และ UD TRUCKS ติดตอ : โทร.0-4437-0964-6

B&T#233_p22_Pro2.indd 22

11/4/13 11:21 PM


B&T#233_p23_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

11/4/13

11:27 PM


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

เปรียบเทียบรถเดน

สองสายพันธุหัวลาก 380 แรงมา

BEIBEN V3 ขุมพลังคุณ

FV 5138 Super Great ประหยัดนํ้ามันสูงสุด แรงฉุดเเต็มกําลัง บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูจัดจําหนายรถบรรทุกเพื1อ การพาณิชยภายใตแบรนด ฟูโซ ซึ่งมี จําหนายมากกวา 50 ประเทศทั่วโลก ปจจุบันฟูโซ อยูในกลุม เดมเลอร กรุป ซึง่ ประกอบดวย เมอรซเิ ดส-เบนซ และ เฟรทไลเนอร ซึ่งเปนกลุมที่มียอดผลิต รถบรรทุกเปนอันดับ 1 ของโลก สําหรับรถบรรทุกหัวลากฟูโซรุน ใหมนคี้ อื Super Great 380 High Speed ซึ่งไดรับการพัฒนาใหมีอัตราเฟองทาย ใหมอยูที่ 4.625 เปนรถหัวลาก 10 ลอ 2 เพลา รุน FV 5138 มาพรอมเครื1องยนต 6M70-1AT3 สัมผัสประสบการณ เหนือ พลั ง การขั บ ขี่ ด ว ยสุ ด ยอดสมรรถนะ เครื1องยนตอันทรงพลัง ประหยัดนํ้ามัน มลพิษตํ่า ดวยเทคโนโลยีนําสมัย ระบบ คอมมอนเรล ควบคุ ม ด ว ยระบบ คอมพิวเตอร มาตรฐานยูโร 3 ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น ระบาย ความรอนดวยนํ้า พรอมอินเตอรคูลเลอร ใหพลัง 380 แรงมา กําลังสูงสุด 279 กิโล วัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,618 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200 รอบตอนาที สามารถทํางานที่รอบเครื1องยนตตํ่ารวม กับสปลิทเตอรเกียร เพิ่มพลังฉุดไดมาก

B&T#233_p24-25_Pro2.indd 24

ขึน้ แมงานบรรทุกหนักเปนพิเศษ ความ จุกระบอกสูบ 12,882 ซีซ.ี ความเร็วสูงสุด 103 กิโลเมตรตอชั่วโมง

นุมนวลปลอดภัย ระบบเกียรสงกําลังแบบ 10 เกียร เดินหนา HI–LOW เกียร 2-5 ซินโครเมช รุน M130S2X5 ใหประสิทธิภาพการสง กําลังที่ดีกวาและประหยัดนํ้ามัน สราง ความมั่นใจใหแกผูขับขี่ดวยระบบเบรก แบบลมลวน (Full Air Dual Circuit Wedge Type) พรอมเบรกไอเสีย ที่ชวย เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกบนทาง ลาดชันเพื1อยืดอายุการใชงานระบบเบรก และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ขับขี่สบายอยางมีเอกลักษณ หองโดยสารที่ลงตัวหรูหรา กวาง ขวาง เบาะนั่งแบบปรับไดหลายระดับ ตามสรีระของผูขั บขี่ เพิ่ มพื้นที่ เหนือ ศีรษะ และชองเก็บของสวนตัวมากกวา FV 5138 มีหองโดยสารอเนกประสงค แบบสองตอน ทั้งหมดนี้เพื1อผอนคลาย ความเหน็ดเหนื1อยเมื1อยลาในการขับขี่ ตามแนวคิดของการสรางสรรคดลุ ยภาพ แหงความสมบูรณแบบ

บรรทุกหนักคุมสุดขีด FV 5138 Super Great 380 High

Speed คันนีน้ าํ้ หนักรวมบรรทุกอยูท ี่ 50.5 ตั นและได มี การทดสอบแลววามี ความ ประหยัดในการขนสงไดดีกวา โดยผลการ จากทดสอบปรากฏวา Super Great 380 High Speed มีอัตราการประหยัดนํ้ามัน จากเดิม 2.78 กิโลเมตรตอลิตรเปน 3.46 กิโลเมตรตอลิตร หรือ ประหยัดเพิ่มขึ้น จากเดิมกวา 20% และมีความโดดเดน และความทนทาน ทําใหงานที่ยากสําเร็จ ลุ ล  ว ง จากขุ ม พลั ง ของเครื1อ งยนต ที่ มี ประสิทธิภาพสูง

บริษัท ไบเบนไทย จํากัด อีกหนึ่ง คายนองใหมวงการขนสงทีเ่ ปนตัวแทน จําหนายรถหัวลากสัญชาติจนี BEIBEN รถหัวลากคุณภาพยุโรปที่พรอมทําการ การตลาด สําหรับรถหัวลากยี่หอนี้ตอง บอกว า ไม เ ป น รองใครทั้ ง สมรรถนะ ความแรงและความสวยงาม สําหรับ สิ น ค า ที่ เ ข า มาทํ า ตลาดตอนนี้ มี ทั้ ง เครื1องยนต CNG และ DIESEL ทั้ง 10 ลอและ 12 ลอ

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. ความจุถังนํ้ามัน มาตรฐานไอเสย มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

FUSO

BEIBEN

รถหัวลาก DIESEL FV 5138 Super Great V3 6M70-1AT3 WP10 380 380 1,618/1,200 279/2,200 279/2,200 1,400-1,200-1,600 103 100 400 400 ยูยโรโร 3 ยูยโรโร 3

บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2567-2897-99 บริษัท ไบเบนไทย จํากัด โทร.0-2172-8775

11/4/13 11:33 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

25

SHOWROOM

า Trakker Iveco Trakker รถบรรทุกแดนมักกะโรนีแบรนดนี้ฟงดูอาจจะไมคุนหูเทาไรนักเพราะไม คอยจะไดเห็นผู ใชในประเทศไทย แตในยุโรปถือวาไดรับความนิยมพอสมควร Trakker ก็เปน อีกรุนเชนกันที่จะมีรุนยอยที่แตกออกไปครอบคลุมกับผู ใชงานไมวาจะเปนรถโมปูน รถดัมพที่ ใชในงานหนักอยางในเหมือง และรถเพื1อใชในการขนสง มาพรอมเครื1องยนต Cursor 13 ขนาด 6 สูบ เทอรโบชารจ 450 แรงมา และเลือกใชเกียร คุณภาพอยาง ZF Eurotronic II 16 สปด มีหัวเกงใหเลือกทั้ง Day cabs และ Sleeper Cabs นํ้าหนักบรรทุกรวมอยูที่ 33-50 ตัน และ เครื1องยนตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยูโร 5 รายละเอียดเพิ่มเติม : www.iveco.com.au

Axor

คุณภาพ คุณภาพเบนซเยอรมัน รถบรรทุ ก BEIBEN ผลิ ต จาก เทคโนโลยีเบนซเยอรมัน เพื1อการใชงาน ในทุ ก สภาวะบนท อ งถนน อุ  น ใจด า น ความปลอดภัย ผานการรับรองความ ปลอดภัย ECE R29 ขับขี่คลองตัว เพลา ดีบรรทุกหนัก ประสิทธิภาพการขนสงสูง เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและประหยัดเชือ้ เพลิ ง การั น ตี ด  ว ยรางวั ล รถบรรทุ ก ประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง สู ง สุ ด ในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ปซอน

สมรรถนะสุดคุม BEIBEN TRUCK รุน 2638SD V3 รถหัวลาก 10 ลอ ระบบขับเคลื1อน 6x4 หองโดยสารสวยหรูโอ โถงอยางมีสไตล ดวยหัวเกงรุน V3 เครื1องยนตดีเซล รุน WP10 สมรรถนะ 380 แรงมา เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้ง แนวตรงระบายความรอนดวยนํ้า ระบบ จายเชื้อเพลิงควบคุมดวยคอมพิวเตอร ความจุกระบอกสูบ 9,726 ซีซี. ระยะชวง ชัก 126 x 133 มิลลิเมตร กําลังสูงสุด 276 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิด สูงสุด 1,400 นิวตันเมตร ที่ 1,200-1,600 รอบตอนาที ความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตร ต อ ชั่ ว โมง ได รั บ การรั บ รองมาตรฐาน

B&T#233_p24-25_Pro2.indd 25

ไอเสียเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ยูโร 3 เกียร รุน 12JS200T 12 เกียรเดินหนา 2 เกียร ถอยหลัง ระบบพวงมาลัยแบบ ZF8098 พรอมระบบไฮโดรลิค ความสามารถใน การวิ่งทางชันสูงถึง 29%

Mercedes Benz Axor ถือเปนอีกหนึง่ รุน ที่ไดรบั ความนิยมในตางประเทศ เปนรถบรรทุก ขนาดกลางจากคายตราดาวรุนนี้ถือวาเปนรุนที่ ไมใหญนักเหมาะสําหรับการขนสงสินคา มีหัว เกงใหเลือกทั้ง R cab และ C cabs สําหรับรุนนี้มีขาวกระซิบแตยังไมแนชัดวาจะนําเขามาสู ตลาดขนสงประเทศไทยหรือไม Axor มาพรอมเครื1องยนตใหเลือกถึง 2 รุน คือ 6.37 ลิตร และ 7.2 ลิตร เปนเครื1องยนต เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร 6 สูบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น เชื้อเพลิงดีเซล และ มีแรงมาตั้งแต 238 – 326 แรงมา ระบบเกียรมีใหเลือก 6 สปด และ 9 สปด ซินโครเมซ นํ้า หนักบรรทุกสูงสุดอยูที่ 36 ตัน ไมแนอาจจะมีขาวดีสําหรับรุนนี้ที่จะมีผูนําเขามาจําหนายใน เมืองไทยก็เปนได รายละเอียดเพิ่มเติม : www2.mercedes-benz.co.uk

ความปลอดภัยดีเยี่ยม ระบบเบรกลมลวน วงจรคูอิสระ นิรภัย พรอมดิสกเบรกคูหนา ดรัมเบรก คูหลัง พรอมเบรกไอเสีย เบรกมือชนิด ลมควบคุ ม การทํ า งานด ว ยมื อ บั ง คั บ เพลากลางและหลัง เพลาหนาแกนลอ แบบแข็ง คานเหล็กรูปตัว “U” คู เพลา กลางหลัง ขับเคลื1อน 2 เพลาคู เฟองทด คูแบบอัด เทคโนโลยีจากเบนซ BEIBEN ถือวาเปนรถสัญชาติจีน ทีเ่ ปนนองใหม โดยบริษทั ไบเบนไทย แต เ รื1อ ง ข อ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง ตั ว ร ถ ที่ ใ ช  เทคโนโลยี เ บนซ เ ยอรมั น เข า มาผสม ผสานได อ ย า งลงตั ว ทั้ ง รู ป ลั ก ษณ ที่ สวยงามและสมรรถนะเพื1อการบรรทุก หนัก สําหรับตลาดในประเทศไทยรถจีน ยี่หอนี้คงจะเขาตาหลาย ๆ ทานอยาง แนนอน แตสิ่งสําคัญของรถสัญชาติจีน จะดีเฉพาะตัวรถอยางเดียวไมไดตอ งดูแล หลังการขายดวยตามสโลแกน “บริการ ดวยใจ ทันใจและพอใจ”

Commuter 3.0 บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เปดตัวรถตู โตโยตา คอมมิวเตอร รุน ปรับปรุงเพิ่มสมรรถนะมากขึ้นดวยเครื1องยนตดีเซล 3.0 ลิตร รองรับมาตรฐานไอเสีย ยูโร 4 พรอมเสริมความมัน่ ใจในทุกการเดินทางดวยถุงลมเสริมความปลอดภัยคูห นา SRS และเข็มขัด นิรภัยระบบรั้งกลับ Pre-tensioner & Force limiter 1KD-FTV (I/C) อินเตอรคูลเลอร ความจุ 2,982 ซีซี. กําลัง 136 แรงมา ที่ 3,400 รอบตอนาทีแรงบิด 300 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200 - 2,400 รอบตอนาที มาตรฐานไอเสีย ยูโร 4 ถุงลมเสริมความปลอดภัย 2 จุด (ผูขับขี่และผู โดยสารดานหนา) เข็มขัดนิรภัยที่นั่งดานหนาแถวที่ 1 (Front seatbelt) ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง พรอมระบบดึงรั้งกลับ + NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม : www.toyota.co.th

11/4/13 11:33 PM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556 LOGISTICS FOCUS

ดร.ธนิต พุทธพงษศิริพร สานตอ Backhaul ดันไทยศูนยกลางโลจิสติกส สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ได ร ว มมื อ กั บ สถาบั น วิ จั ย และให คํ า ปรึกษาแหงมหาวิทยาธรรมศาสตร ผู เชี่ยวชาญดานระบบไอทีและโลจิสติกส ดําเนินโครงการสงเสริมการใช และเชื1อมโยงระบบ Backhauling เพื1อลดสัดสวนการวิ่งรถเที่ยวเปลา เปนปที่ 2 ติดตอกันเพื1อพัฒนาระบบ โลจิสติกสใหครอบคลุมทัว่ ประเทศ ซึง่ เปนการพัฒนาระบบเขื1อมโยงขอมูล กลาง (Middleware) ในโครงการนี้ จะชวยในการจับคูรถเที่ยวเปลากับ สิ น ค า รอส ง ให กั บ ผู  ป ระกอบการ ภายในกลุม (Cluster) และในปนี้มี การพัฒนาใหระบบมีความชาญฉลาด มากขึ้น ดร.ธนิต พุทธพงษศริ พิ ร ในนาม ของที ม ที่ ป รึ ก ษาของโครงการ ได อธิบายถึงบทบาทและความสําคัญของ โครงการนี โ ้วา การ จะบริ จ ห ารจั ด การ ระบบโลจิ ร สติกสให มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สสร า งเครื อ ข า ย ค ว า ม ร  ว ม มื อ ภ า ย ใ น ก ลุ  ม ผู  ประกอบการ ซึ่ ง ตองมีการวางแผนและบริหารจัดการ ในทุกสวนตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า ซึ่ง สํานักโลจิสติกสมีโครงการตาง ๆ มา สนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการ หนึง่ ในนัน้ คือโครงการ Backhauling ที่ กลาวไดวา เปนการขยายผลจากปทผี่ า น มา โดยเนื้อหาของโครงการจะแบง ระบบงานเปน 2 สวน คือ ระบบ Backhauling ระบบช ว ยผู  ป ระกอบการ บริหารจัดการการเดินรถเที่ยวเปลา

B&T#233_p26-27_iMac2.indd 26

ดวยการลงประกาศรถเที่ยวเปลาและ รับจางขนสงสินคา เปนการลดตนทุน ดานพลังงาน บุคลากรและสินทรัพย อี ก ส ว นหนึ่ ง คื อ ระบบบริ ห าร จั ด การการขนส ง Transportation Management System หรือ TMS ชวย จัดเก็บขอมูลดานการขนสงที่ ไดรับการ พัฒนายกระดับขึ้นจากปที่ผานมา เชน ระบบจัดการรถบรรทุก ติดตามการใช งานการดูแลรักษา แนะนํารถบรรทุกที่ เหมาะกับงาน ระบบติดตามคาใชจายใน การเดินทาง การจัดการทรัพยากรบุคคล เพื1อใช ในงานรถบรรทุก ระบบบริหาร จัดการลูกคา งานเอกสารตาง ๆ ระบบ ประเมินผลสําหรับการขนสงแตละครั้ง เพื1อ ทราบถึ ง คุ ณ ภาพและความคุ  ม ค า ทัง้ หมดทําใหผปู ระกอบการเห็นภาพรวม การดําเนินการ ตนทุนการใหบริการ เพื1อ นํ า มาประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ระบบ รวมถึงการเพิ่มหรือลดคาบริการ ใหคุมคาและสามารถแขงขันในตลาดได สาระสําคัญอีกประการคือ ระบบ TMS เป น การปรั บ ให ก ระบวนการ ทางเอกสารมีมาตรฐานสากลเปนระบบ เดียวกันในกลุม ผูป ระกอบการ ชวยลดขัน้ ตอนการทํ า งาน และลดภาระเรื1อ ง กระบวนการทางเอกสาร เปนการขยาย ความสามารถในการรับงานเพิ่มใหกับผู ประกอบการไดอีกดวย ดังนั้น หากมีการใชงานระบบทั้ง 2 สวน มีโอกาสทําใหคาใชจายโดยรวมลด ลง ลดตนทุนดานพลังงานตอการขนสง สินคาลงได 30% และเพิม่ รายไดจากการ ลดจํานวนการวิ่งรถเที่ยวเปลา รวมถึง ช ว ยบริ ห ารจั ด การการขนส ง เพื1อ ให ผู  ประกอบการรับรูต น ทุนคาใชจา ยอยางถูก ตองแมนยํา นอกจากนีก้ ารดําเนินโครงการในป

นี้ จะเนนไปทีผ่ ปู ระกอบการในภาคตะวัน ออกและภาคใต เปนการขยายผลจากปที่ ผานมาซึ่งไดเริ่มดําเนินการในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแลว มี การตอบรับจากผูประกอบการเปนอยาง ดี แนนอนวาปนจี้ ะยังคงความตอเนื1องใน ภาคเหนือและอีสานตอไปใหเขมขนมาก ขึ้น พรอมทั้งรับสมัครผูประกอบการราย ใหม ๆ เขามาในระบบ ดร.ธนิต กลาวตอไปวา การเตรียม ความพรอมของผูป ระกอบการโลจิสติกส ในการใชงานระบบ Backhauling และ ระบบ TMS เปนเรื1องจําเปนอยางยิง่ เมื1อ เปรี ย บเที ย บกั บ ในต า งประเทศ เช น สหรั ฐ อเมริ ก า มี ก ารใช ง านระบบนี้ เปนการทั่วไป หรือตัวอยางที่ใกลเขามา คือ สิงคโปรและมาเลเซีย ก็มีการใชงาน ระบบนี้เชนเดียวกัน กลาวไดวาเปนการ ปรับการทํางานใหทนั สมัยดวยเทคโนโลยี ซึ่งหากไทยจะเปนศูนยกลางดานระบบ โลจิสติกสของอาเซียน การเตรียมความ พร อ มในด า นนี้ เ ป น ส ว นที่ สํ า คั ญ และ จําเปนอยางยิ่งที่ตองเรงดําเนินการ อี ก ทั้ ง ต อ งไม ลื ม ว า นอกจากการ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานเพื1อ

เตรียมใหบริการลูกคาขนสงสินคาจาก ตางประเทศ เพื1อเปนชองทางในการ เชื1อมโยงหลายประเทศเขาดวยกันแลว การเป ด เออี ซี ยั ง เป น โอกาสให ผู  ประกอบการโลจิสติกสจากตางประเทศ สามารถเขามาตัง้ ฐานการขนสงและให บริการแขงขันกับผูประกอบการไทยได อยางเสรี ซึ่งบริษัทจากตางประเทศ เหลานี้ มีการใชงานระบบตาง ๆ อยูแ ลว ดั ง นั้ น นี่ จึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ให ผู  ประกอบการโลจิ ส ติ ก ส ไ ทยต อ งเร ง สรางมาตรฐานและความนาเชื1อถือดวย การนําระบบ Backhauling และระบบ TMS มาใชงานโดยเร็ว คือหนึ่งในภารกิจสําคัญของสํา นักโลจิสติกสและสถาบันวิจยั และใหคาํ ปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ตองสรางระบบบริหารจัดการทํางาน โดยใชเทคโนโลยี สรางเครือขายความ ร ว มมื อ ในการทํ า งานของกลุ  ม ผู  ประกอบการไทย ใหสามารถเตรียม ความพรอมรับมือการแขงขันทีท่ วีความ รุนแรง และเพิม่ ศักยภาพการใหบริการ เพื1อผลักดันใหไทยกาวไปสูก ารเปนศูนย กลางโลจิสติกสภูมิภาคอาเซียน

11/4/13 10:29 PM


MATERIAL HANDLING

Forklift HANGCHA

เครื่องรัดกลองอัตโนมัติ

รถโฟลคลิฟท HANGCHA นําเขาจาก บริษัท ตันจง อินดัสเตรียล เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด เปนหนึ่งบริษัทในกลุม Tanchong Group และเป น ตั ว แทนจํ า หน า ย Forklift Brand HANGCHA ในประเทศไทย โดยโฟลคลิฟท HANGCHA เปนรถยก คุณภาพไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 : 2004 ระดับสากล ที่มียอดจําหนายสูงสุดในประเทศจีน นอกจากนี้ยังจัด จําหนายยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ Forklift HANGCHA มีทั้ง เครื1องยนต ไดแก Nissan Diesel, Gasoline/LPG โดยจะไดรบั บริการ หลังการขายรวมไปถึงเรื1องของอะไหลตาง ๆ ดวย เพิม่ เติม : บริษทั ตันจง อินดัสเตรียล เซอรวสิ (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-3857-1878

เครื1องรัดกลองอัตโนมัติ รุน TS - 8560APR ที่มีการ ทํางานแบบระบบ PLC Control (Automatic Strapping Machine) ไดรบั การออกแบบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน แข็งแรงทนทานดวยโครงสรางของเหล็กหนา พิเศษ อีกทั้งยังสามารถตอไลนการผลิตอัตโนมัติได โดยใช เซ็นเซอรควบคุมการทํางานดวยลูกกลิง้ ลําเลียงสินคาทีม่ อี ยูใ น ตัวเครื1อง พรอมระบบขับเคลื1อนมอเตอร นอกจากนี้ยังสามา รถฟดเชือกแบบอัตโนมัติไดอีกดวย เพิ่มเติม : บริษัท ที.ยู แพ็ค จํากัด โทร. 0-2743-8899

R1_B&T#233_p26-27_Pro3.indd 27

11/7/13 2:11 AM


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556 LOGISTICS NEWS

DHL เปดตัวสํานักงาน รุกธุรกิจขนสงในพมา บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ใน เครือ ดอยช โพสต ดีเอชแอล เปด สํานักงานในประเทศพมาโดยถือหุน เต็ม 100% เพื1อเพิ่มความแข็งแกรง ของการดําเนินธุรกิจในภูมภิ าคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต โดยสํานักงานดัง กลาวเปนสวนหนึ่งของ ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอรเวิรดดิ้ง ภูมิภาคเอเชีย ใต การเปดสํานักงานในกรุงยางกุง อย า งเป น ทางการและการแต ง ตั้ ง นายคริสตอฟ ไบเออร เปนกรรมการ ผูจัดการ นับเปนการบรรลุเปาหมาย ทางธุ ร กิ จ หลั ง จากดํ า เนิ น การผ า น ตัวแทนในพมามาเปนเวลา 20 ป คุ ณ เคลวิ น เหลี ย ง ประธาน

กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท ดี เ อชแอล โกลเบิล ฟอรเวิรดดิ้ง ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟก กลาววา พมาถือเปนประเทศที่ มีการเติบโตอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังเปน ประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพการขยายตัว ทางเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ สภาพ แวดลอมและทรัพยากรที่เอื้ออํานวยตอ การผลิตสินคายังดึงดูดใหนักลงทุนตาง ชาติจากกหลากหลายอุตสาหกรรมสนใจ เขามาลงทุนทําธุรกิจในประเทศอีกดวย ผูเ ชีย่ วชาญดานการขนสงของ ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอรเวิรด ดิง้ ในพมาจะชวยเชื1อม โยงและสร า งเครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รทาง ธุรกิจจากตางชาติและพันธมิตรในพมา ใหครอบคลุมทั้งภายในภูมิภาคนี้ รวมถึง ภูมิภาคอื1น ๆ ดวย การเปดสํานักงานในประเทศพมา เปนสวนหนึ่งของแผนในการขยายธุรกิจ ของดีเอชแอล โกลเบิล ฟอรเวิรด ดิง้ เพื1อ สรางความแข็งแกรงดานการเปนผูน าํ ใน

ธุ ร กิ จ ขนส ง ที่ ใ ห บ ริ ก ารด ว ยมาตรฐาน สากลทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ การเติ บ โตทาง เศรษฐกิจของพมาในชวงป 2555-2556 สวนใหญมาจากอุตสาหกรรมผลิตกาซ การกอสราง และการบริการ สอดคลอง กั บ ทิ ศ ทางของ ดี เ อชแอล โกลเบิ ล ฟอรเวิรด ดิง้ ในพมา ซึง่ มีความพรอมเต็ม ทีใ่ นการสนับสนุนอุตสาหกรรมเหลานีใ้ ห เติ บ โตอย า งต อ เนื1อ ง รวมถึ ง การเร ง พั ฒ นาในภาคส ว นของผู  บ ริ โ ภคและ เทคโนโลยี ใ ห เ ติ บ โตตามกั น ไปด ว ย บริษัทฯ มีบริการตาง ๆ รองรับอยาง ครอบคลุ ม ทั้ ง บริ ก ารขนส ง ระหว า ง ประเทศ ขนสงทางอากาศและทางทะเล ตัวแทนใหบริการแกผปู ระกอบการขนสง (line/NVOCC) การออกของใหกับผูสง และผูรับสินคา บริการยานพาหนะเพื1อ การขนสง และบริการคลังสินคาใหเชา ทัง้ นี้ การดําเนินธุรกิจของสํานักงานแหง นี้จะเปนไปตามมาตราฐานระดับสากล ของดีเอชแอล โดยมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศรองรับโดยสมบูรณ ซึ่งการ วางระบบจะเสร็จสมบูรณภายในสิ้นปนี้

คุณคริสตอฟ ไบเออร กรรมการผู จัดการ ซึง่ เคยประจําการอยูท สี่ าํ นักงาน ในประเทศบังคลาเทศ จะรายงานตรง ตอคุณโทมัส ทีเบอร ประธานเจาหนาที่ บริหาร ประจําภูมิภาคเอเชียใต เพื1อรับ ผิดชอบงานบริหารและพัฒนาธุรกิจใน ประเทศพมา รวมถึงการผลักดันการ เติบโตในธุรกิจดานการใหบริการขนสง ระหวางประเทศ บริการยานพาหนะ คลังสินคา และบริการอื1น ๆ ที่มีใหเพิ่ม เติมในดานโลจิสติกสทวั่ ประเทศ เพื1อยก ระดั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ และการ ลงทุนจากตางชาติ “ประเทศพมามีความไดเปรียบ ทางดานภูมิศาสตร การพัฒนาระบบ พืน้ ฐานการขนสงประกอบกับกลุม ยาน พาหนะของดีเอชแอลทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั และยุทธศาสตรทางพันธมิตรที่มีกับผู ใหบริการทองถิ่นมาอยางยาวนาน จะ ชวยเพิม่ ศักยภาพดานการเติบโตอยาง สู ง สุ ด ให กั บ ดี เ อชแอล เพื1อ ส ง มอบ ประโยชนสูงสุดใหแกลูกคาที่ใชบริการ ได ในขณะที่เรายังสามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบดานการขนสงของประเทศ ไดตามทีก่ าํ หนด ทัง้ ในสวนของพิธกี าร และขั้ น ตอนการยื1น เอกสาร” คุ ณ คริสตอฟ ไบเออร กลาวทิ้งทาย

รัฐ-เอกชน เรงพัฒนาโลจิสติกสเพิ่มมูลคาสงออก พาณิ ช ย ร  ว มวางแนวทางส ง เสริม-พัฒนาระบบโลจิสติกส ไทย เพิม่ ประสิทธิภาพการคาลงทุน หวังผลัก ดันการสงออก หนุนเปนศูนยกลาง อาเซียน คุณนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดี กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เปดเผยวา กระทรวงพาณิชยรว ม กั บ ภาคเอกชน กําหนดวิสัยทัศน 2020 ของโลจิสติกส ไทย เพื1อให เกิ ด ความเชื1อ ม โยงและบู ร ณา การความรวมมือ ประสิทธิภาพสูงทั้งระบบที่เกี่ยวเนื1อง กับโลจิสติกส การขนสง จัดซื้อ บริหาร สินคาคงคลัง กระจายสินคา ขอมูลและ การเงิน เพื1อเพิ่มศักยภาพทางการคา และการลงทุนของประเทศ ซึ่งจะสงผล ทําใหการสงออกของไทยเพิม่ ขึน้ อยางมี เสถียรภาพ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบ โลจิสติกสของประเทศไทยนั้น มีเปา หมายสําคัญ เพื1อเพิ่มความรวดเร็วใน การส ง มอบสิ น ค า การไหลลื1น ของ สินคาการไหลลื1นของขอมูลขาวสาร การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ในกิ จ กรรมที่

B&T#233_p28-29_Pro3.indd 28

เกี่ยวของกับความตองการของตลาด การลดต น ทุ น ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การ ดําเนินการเกี่ยกับสนคาและการดูแล และขนสงสินคา และการเพิม่ ศักยภาพ และประสิทธิภาพของการแขงขัน “ประเทศไทยตั้งศูนยกลางการ ขนสงของภูมิภาคเอเซียน มีชายฝง ทะเลคอนขางยาว มีผูประกอบการ มากมาย มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทาง บกและทางอากาศทีค่ รอบคลุมทัว่ ถึง ผู ประกอบการไทยมีความชํานาญดาน การใหบริการภายในประเทศ และมีการ รวมตัวกันเปนสมาพันธโลจิสติกส จึง เปนโอกาสสําหรับการขนสงทัง้ เสนทาง ถนน รถไฟ เหนือ ใต ตะวันออกและ ตะวันตกการเปนประตูสูประเทศจีน ตอนใต รวมถึ ง การเป ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 2558 จะทําใหเกิดการไหลเวียนของสินคาเงิน ทุน แรงงานไดอิสระและมีการพัฒนา เครือขายคมนาคมขนสงระหวางกัน เพื1อ ประโยชน ด  า นการค า และการ ลงทุน” คุณนันทวัลย กลาว อยางไรก็ตาม ความสามารถดาน โลจิสติกสของประเทศไทยยังเปนรอง มาเลเซีย และสิงคโปร จึงจําเปนที่ไทย ตองเรงพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย ลดตนทุนโลจิสติกสที่สูงกวาประเทศ เพื1อนบาน

11/4/13 10:38 PM


›Ý®™“hªb›|ªw¢‘Ðz¤ØŽŸÜª‰¢‹ª‰hŸOEM

."%&*/*5"-:

™Ÿ€Þ³›®†i‡Ÿ‘iŸÙ›Ý®™“h‘ˆÙ‡Ð‰ž²•Œ‘ݪ‰– B&T#233_p28-29_Pro3.indd 29

11/4/13 10:38 PM


30 BUS&TRUCK • STATISTIC UPDATE

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

STATISTIC UPDATE ที่มา : กรมการขนสงทางบก

การดําเนินการใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําป 2552-2555 ปจจุบนั นับวาธุรกิจของการขนสงกําลังเปนทีน่ า จับตามองเปนอยางยิง่ ดวย เหตุทวี่ า ประเทศไทยจะกาวเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ขางหนา ซึ่งถือวาเปนระยะเวลาอันใกล ผูประกอบการหลายตอหลายทาน เริ่มหันมาจับ ธุรกิจของการขนสงเพิม่ มาขึน้ จึงทําใหตลาดของการขนสง กําลังเขาสูก ารแขงขัน ที่ดุเดือดเพิ่มขึ้นทุกป

วันนีเ้ ราจึงจะพาทุกทานมาชมสถิตขิ องการดําเนินการใบอนุญาตประกอบการ ขนสงประจําป 2552-2555 กัน เพื1อเตรียมตัวในการตั้งรับตลาดแหงสนามแขงขัน รวมไปถึงดูสถิติและอัตราการเพิ่มลดของคูแขงขันในตลาดของการขนสงนี้อีกดวย

การดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําป 2552-2555 2552

ประเภทการขนสง ลักษณะ

2553

ออกใหม ตออายุ ออกใหม ตออายุ ประจําทาง

ไมประจําทาง

สวนบุคคล

ระหวางประเทศ โดยสารขนาดเล็ก รวมทั้งหมด

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 รวม รถโดยสาร รถบรรทุก รวม รถโดยสาร รถบรรทุก รวม รถโดยสาร รถบรรทุก รวม

ออกใหม

2553

ออกใหม ตออายุ

ออกใหม ตออายุ

2554

ออกใหม

ตออายุ

(31.48) 100.00 100.00 (22.82) (18.89) 38.63 13.57 24.82 (4.72) 7.86 7.77 7.55 (26.94) (19.51) (90.91) 8.56

(66.67) (57.78) (13.25) (4.23) (34.27) 6.91 4.56 5.79 (5.61) (4.30) (4.31) 20.00 172.73 125.00 112.50 (3.62)

สถิติใบอนุญาตประกอบการขนสง โดยรถขนาดเล็ก

ตออายุ

2555

สถิติจํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสงออกใหมและตออายุ ปงบประมาณ 2555 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2554 จําแนกไดดังนี้ • จํานวนใบอนุญาตฯ ออกใหม ปงบประมาณ 2555 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก ปงบประมาณ 2554 รอยละ 3.56

R2_B&T#233_p30-31_Pro3.indd 30

2555

16 29 25 36 54 87 37 47 12 19 6 22 45 3 69 30 72 26 67 10 83 20 55 152 68 155 80 206 71 159 59 210 188 212 205 270 286 219 230 1,258 949 1,649 984 2,286 1,052 772 1,494 1,554 941 900 2,301 988 1,877 1,011 2,026 2,812 1,760 3,371 1,960 3,675 1,884 4,587 1,993 377 202 413 212 381 214 636 199 48,284 16,129 49,732 16,468 55,859 17,081 60,247 16,347 48,661 16,328 50,145 16,680 56,240 17,295 60,610 16,549 51 6 30 1 53 5 57 156 30 155 16 193 11 141 48 207 36 185 17 246 16 198 48 5 17 11 6 11 8 1 7 51,895 18,373 53,924 18,868 60,442 19,489 65,615 18,783

สถิติใบอนุญาตประกอบการขนสง ปงบประมาณ 2552-2555

2552

2554

หนวย : ฉบับ อัตราการเปลี่ยนแปลงรอยละ 2555/2554

ออกใหม

2552

2553

2554

ตออายุ

2555

ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กปงบประมาณ 2552-2555 • จํานวนใบอนุญาตฯ ออกใหม ปงบประมาณ 2555 มีอัตราการออกใบอนุญาตฯ ใหม ลดลงจากปงบประมาณ 2554 รอยละ 50.91 • จํานวนใบอนุญาตตออายุ ปงบประมาณ 2555 มีอัตราการตออายุใบอนุญาตฯ เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2554 รอยละ 112.50

11/7/13 9:00 PM


.

B&T#233_p30-31_Pro3.indd 31

11/4/13 11:16 PM


32 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK AEC

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

BUS & TRUCK AEC

วางอีสานฮับขนสง เชื่อมไทย-ลาว-จีน การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (เออีซ)ี ป 2558 สงผลใหการ คาการขายคึกคักมากขึ้น ในภูมิภาคที่ เปนจุดเชื1อมตอกับประเทศเพื1อนบาน โดยเฉพาะทางภาคอีสานใน จ.มุกดาหาร และจ.นครพนม ที่เปนจุดเชื1อม ใหญและเสนทางลําเลียงสินคาไลมา ตั้งแตจีน-ลาว-ไทย ไปมาเลเซีย และ สิงคโปร แน น อนว า จ.มุ ก ดาหารและ นครพนม สามารถเปนศูนยกลางการ ขนสงและกระจายสินคาเชื1อมกับสปป. ลาว เวียดนาม และจีนตอนใตไดอยาง สะดวก เพราะมีสะพานมิตรภาพไทยลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนมคํามวน) เปนตัวเชื1อมตอที่สําคัญ ทั้งนี้ จ.มุกดาหารสามารถเชื1อม กับเสนทาง R9 ที่เริ่มตนมาจากนคร หนานหนิง ทางจีนตอนใต ลงมากรุง ฮานอยของเวียดนาม วิ่งลงทิศใตถึง ดานลาวบาว เขาสูแขวงสะหวันนะเขต ของสปป.ลาว และข า มสะพาน มิตรภาพเขาสูมุกดาหาร ขณะทีน่ ครพนมเชื1อมกับเสนทาง R12 ที่เริ่มจากนครหนานหนิงเชนกัน แตเสนทางนี้วิ่งลงมาทางเมืองทาแขก แขวงคํามวนของลาวและขามสะพาน มิตรภาพเขาสูนครพนม ซึ่งทั้ง 2 เสน ทางเมื1อขามแมนํ้าโขงมาแลวสามารถ เชื1อมไดถงึ กรุงเทพฯ และทาเรือแหลม ฉบัง จ.ชลบุรี รับเปนยุทธศาสตรหลัก 2 ลานลานบาท คุณจันทร ตยางคนนท ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เปดเผยวา การคาชายแดนผานดาน มุกดาหารมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ และถาเขา สู เออีซี จะทําใหการคาขยายตัว รวม ทัง้ ขณะนีม้ ผี ปู ระกอบการไทยไปลงทุน ในสปป.ลาว ก็จะตองสงสินคากลับมา ไทยผานดานมุกดาหาร เชน บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด บริษัท นํ้าตาล ขอนแกน จํากัด (มหาชน) เปนตน อยางไรก็ดี ในป 2555 มีการคา ชายแดนผ า นด า นมุ ก ดาหารมู ล ค า 28,677 ลานบาท แบงเปนการสงออก 12,006 ลานบาท นําเขา 16.670 ลาน

R1_B&T#233_p32-33_Pro3.indd 32

บาท ขาดดุลการคา 4,663 ลานบาท และ มูลคาการคาในชวง 7 เดือน แรกของป 2556 อยูที่ 17,412 ลานบาท เปนการสง ออก 7,010 ลานบาท นําเขา 10,401 ลาน บาท ขาดดุลการคา 3,390 ลานบาท โดย สินคานําเขามีสินแรทองแดง เหล็กจาก ลาวและเวียดนาม รวมทั้งมีผลไมและ เครื1องใชไฟฟาจากจีนหนุนเขตเศรษฐกิจ พิเศษมุกดาหาร ทั้งนี้ ผูประกอบการในจ.มุกดาหาร และนครพนม สนั บ สนุ น ให ก ระทรวง คมนาคมเรงโครงการสรางรถไฟเสนทาง บานไผ-มหาสารคาม-รอยเอ็ดมุกดาหารนครพนม ซึ่งกระทรวงคมนาคมเริ่มรับ ฟงความเห็นชุมชนแลว และวางแผนที่ จะประมูลในตนป 2558 วงเงินลงทุน กอสราง 42,000 ลานบาท เรงเสนทาง รถไฟบานไผ-นครพนม ตรงนี้ผูประกอบ การใน 2 จังหวัด เชื1อวาเสนทางรถไฟสาย ใหม จะทําใหมกุ ดาหารและนครพนมเปน ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคา เชื1อมกับลาว เวียดนามและจีนตอนใต เพราะมี ส ะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คํามวน) เปนตัวเชื1อม “การผลักดันเสนทาง รถไฟสายดัง กล า วจะช ว ยสนั บ สนุ น การตั้ ง เขต เศรษฐกิ จ พิ เ ศษมุ ก ดาหาร ซึ่ ง สภา อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารไดเสนอ รัฐบาลไปแลว และชวงที่นางสาวยิ่ง ลักษณ นายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการ ที่จังหวัดมุกดาหารเมื1อเดือน ก.ค. 2556 ที่ผานมา ก็ไดเสนอเรื1องนี้เขาไปอีก” นอกจากนี้ รั ฐ บาลจะต อ งออก กฎหมายเพื1อประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหารจะเหมือนเขตเศรษฐกิจแมสอด จังหวัดตาก และจะทําใหเขตเศรษฐกิจ พิเศษมุกดาหารจัดโครงสรางพืน้ ฐานเพื1อ รองรับการทําธุรกิจได เชน การตั้งศูนย บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื1ออํานวยความ สะดวกในการทําธุรกิจ การกําหนดสิทธิ ประโยชนทางภาษี อยางไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร จะเนนการเปนศูนยกระจาย สิ น ค า มากกว า การเป น ฐานการผลิ ต

3=83; G3X 3

1 LX DJEAK33JW/ ;R.LEL=

3==L%DO;L

=G<WG^.

=R"W18I

เพราะพืน้ ฐานเศรษฐกิจของมุกดาหารมา จากการค า ชายแดน โดยเมื1อ เขต เศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นมาจะมีสนใจมา ลงทุ น ตั้ ง ศู น ย คั ด แยกและบรรจุ สิ น ค า สวนการตั้งโรงงานอาจจะเปนโรงงาน ประกอบทีใ่ ชวตั ถุดบิ นําเขาจากเพื1อนบาน ซึ่งคาดวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะใชเวลาประมาณ 5 ป นับจากปนี้ ด า นคุ ณ ชั ช ช า ติ สิ ท ธิ พั น ธุ  รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม กลาว วา รถไฟเสนทางบานไผ-นครพนม เปน ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ของโครงการลงทุ น โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมวงเงิน 2 ลานลานบาท ที่จะเรงดําเนินการเพราะ จะทําใหชวยลดตนทุนการขนสงสินคา และผ า นการรั บ ฟ ง ความเห็ น ของ ประชาชนในพื้นที่แลวหลายครั้งตั้งแตป 2555 ทั้งนี้ รถไฟเสนทางดังกลาวเปน ทางเดีย่ วแตผปู ระกอบการในพืน้ ทีเ่ ห็นวา ในชวงแรกมีความเหมาะสม ไมตองเปน ทางคูเหมือนเสนทางอื1นก็ได เพราะการ

ขนสงสินคาไมตอ งใชความเร็วมาก ซึง่ การขนส ง สิ น ค า จากมุ ก ดาหาร ใน ปจจุบนั ขนสงดวยรถบรรทุกทีจ่ าํ กัดนํา้ หนักไมเกินคันละ 20 ตัน แตถาขนสง ทางรถไฟไดจะขนสงไดเพิ่มขึ้นมากใน แตละเที่ยว และสามารถเพิ่มตูรถไฟ เพื1อรองรับสินคาไดชูสถานีมุกดาหาร เทียบแหลมฉบัง สําหรับสถานีรถไฟมุกดาหาร จะ หางจากตัวเมืองประมาณ 3-4 กิโลเมตร โดยภาคเอกชนตองการใหสถานีรถไฟ มุกดาหาร เปนจุดตรวจปลอยสินคา เหมือนสถานีรถไฟแหลมฉบังทีม่ ขี บวน สินคาผานเขาออกไปยังทาเรือแหลม ฉบัง ซึ่งสถานีรถไฟมุกดาหารจะเชื1อม การขนสงสินคากับสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 และเห็นวาควรมีปจจัย อํานวยความสะดวกรองรับ เชน ขั้น ตอนพิ ธี ก ารศุ ล กากรที่ ร วดเร็ ว ค า ชายแดนโตกาวกระโดด

11/7/13 2:02 AM


SET UP • BUS&TRUCK

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

33

ติดตั้งลําเลียง

5 กลยุทธในการลดตนทุนการขนสง ปจจุบันการขนสงมีความสําคัญ ตอธุรกิจเกือบทุกประเภททัง้ ในสวนการ จัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และ การจัดจําหนาย ในหลาย ๆ ธุรกิจ ตนทุน การขนสงนับเปนตนทุนที่สําคัญ และ กระทบตอผลประกอบการ เมื1อราคานํ้ามันเพิ่มสูงขึ้นทําใหผู ประกอบการดานโลจิสติกส ตองแบกรับ ภาระดานตนทุน ในดานการขนสงสินคา ที่สูงขึ้น ดังนั้นผูประกอบการดานโลจิสติกสจะตองมีการวางแผนกําหนดกลยุทธ ตาง ๆ เพื1อเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนสง และลดตนทุนในการขนสง 1. กลยุทธการใชพลังงานทางเลือก โดยปรับเปลีย่ นพลังงานทีใ่ ชในการขนสง จากนํ้ามันดีเซลหรือเบนซิน เปนไบโอ ดีเซลหรือกาซ NGV ซึ่งการใชกาซ NGV จะประหยัดกวาการใชนํ้ามันประมาณ 60-70% แตในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผูป ระกอบการควรมีการตัดสินใจที่ ละเอียดถี่ถวน เนื1องจากการติดตั้งระบบ NGV ใชงบประมาณทีค่ อ นขางสูง ในการ ติดตั้งผูประกอบการควรพิจารณาตาม หลั ก เกณฑ ดั ง ต อ ไปนี้ คื อ พิ จ ารณา ประเภทของเครื1องยนต พิจารณาสถานี บริการ NGV และเสนทางในการขนสง สุดทายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการ ลงทุน ซึ่งการพิจารณาถึงองคประกอบ เหลานี้ จะทําใหผูประกอบการเห็นถึง ความเปนไปไดของการติดตั้งในดานผล ตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิม่ ความ สามารถในการแขงขัน 2. กลยุทธการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การขนสงแบบใหม หรือการใชวิธีการ ขนส ง ต อ เนื1อ งหลายรู ป แบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเปนวิธีการ ขนส ง ที่ ผ สมผสานระหว า งการขนส ง ตัง้ แต 2 รูปแบบขึน้ ไป ภายใตสญ ั ญาหรือ ผู  รั บ ผิ ด ชอบการขนส ง รายเดี ย ว ซึ่ ง โครงสรางของระบบขนสง สามารถแบง ตามลักษณะทางกายภาพได 5 แบบ คือ 1. การขนสงทางถนน เปนรูปแบบ การขนสงที่นิยมใชมากที่สุด สําหรับการ ขนสงภายในประเทศ 2. การขนสงทางราง มีขอจํากัดใน ดานสถานที่ตั้ง และสถานีบริการ ตนทุน การขนสงตํ่า และสามารถบรรทุกสินคา ไดครั้งละมาก ๆ 3. การขนสงทางนํา้ สามารถขนสง ไดครั้งละมาก ๆ มีตนทุนในการขนสงตํ่า ที่สุด และเปนการขนสงหลักของการ ขนสงระหวางประเทศ 4. การขนสงทางอากาศ ใชสําหรับ การขนสงระยะทางไกล ๆ และตองการ ความเร็วสูง มีตนทุนการขนสงสูงที่สุด และใชกับสินคาที่มีราคาแพง มีนํ้าหนัก และปริมาตรนอย 5. การขนสงทางทอ ตองมีการ

R1_B&T#233_p32-33_Pro3.indd 33

กําหนดตําแหนงที่ตั้งสถานที่รับและสง สินคาที่แนนอน 3. กลยุทธศูนยกระจายสินคา การ หาที่ตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคา ตามจุดยุทธศาสตรต าง ๆ ที่สามารถ กระจายและสงตอไปยังจังหวัดใกลเคียง หรือประเทศเพื1อนบาน มีการจัดระบบ การขนถายสินคา การจัดพื้นที่การเก็บ สินคา ระบบการจัดสงสินคา (บารโคด / สายพานลํ า เลี ย ง) ระบบบริ ห ารคลั ง สินคา มีการจัดประเภทสินคา ที่จัดเก็บ การบรรจุดวยหนวยมาตรฐาน (Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณจัดวาง สินคา 4. กลยุทธการขนสงสินคา ทัง้ เทีย่ ว ไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ขนสงดวยการลดการวิ่งเที่ยวเปลาหรือ Backhauling management เปนการ จัดการการขนสงทีม่ เี ปาหมายให เกิดการ ใชประโยชนจากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนสงโดยทั่วไปเมื1อสง สินคาเสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปลากลับมา ซึ่งทําใหเกิดตนทุนของการประกอบการ เพิ่มสูงขึ้นโดยเปลาประโยชน ซึ่งตนทุน ทีเ่ กิดขึน้ มานีน้ บั เปนตนทุนที่ไมกอ ใหเกิด มูลคา (Non-value added cost) และผู ประกอบการต อ งแบกรั บ ภาระต น ทุ น เหลานี้ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการทําให ตนทุนการประกอบการสูงขึ้นแตอยางไร ก็ตาม การบริหารการขนสงเทีย่ วกลับ ใน ปจจุบนั ยังไมสามารถดําเนินการไดอยาง มีประสิทธิภาพมากนักเนื1องจากไมทราบ ปริมาณความตองการในการขนสงสินคา รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินคา ที่ สําคัญปริมาณความตองการการขนสง สินคาระหวางตนทางและปลายทางมัก จะมีปริมาณไมเทากัน 5. กลยุทธการใชระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาชวยในการลดตนทุนโลจิสติ ก ส และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน การขนสง คือ ระบบบริหารจัดการการ ขนสงสินคา (Transportation management system; TMS) ซึ่งเปนเครื1องมือ ในการวางแผนการขนสง เพื1อใหบรรลุ เปาหมายของธุรกิจการขนสง ซึ่งก็คือ ความรวดเร็วและตนทุนที่ประหยัดที่สุด องคประกอบของระบบ TMS คือ การ บริหารการจัดการดานขนสง (Transportation manager) ซึ่งมีหนาที่ในการ วางแผนการดําเนินงานขนสงและอีกองค ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนสง (Transportation optimizer) มี ห น า ที่ ช  ว ยการตั ด สิ น ใจในเรื1อ งการ บรรทุกสินคา และการจัดวางเสนทางให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ภายใต ข  อ จํ า กั ด ตางๆ การทํ า งานของระบบ TMS จะ ครอบคลุมตั้งแตการจัดการใบสงสินคา

การเลื อ กเส น ทางที่ ป ระหยั ด ที่ สุ ด (Routing) การใชรถอยางมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจั ด ตารางเดิ น รถ (Scheduling) การจัดสินคา ขึ้นรถแตละ คัน (Loading) ลวนแลวแตเปนงานทีต่ อ ง ใชเวลาในการวางแผนคอนขางมาก หาก ตองการใหตนทุนคาขนสงตํ่าสุด ดังนั้น ระบบวางแผนการจัดสงสินคาจึงเขามา

ชวยทําใหผวู างแผนสามารถวางแผนการ จัดสงสินคา ไดอยางรวดเร็วโดยอาศัย ข อ มู ล จากระบบติ ด ตามยานพาหนะ อั ต โนมั ติ ด  ว ยระบบดาวเที ย มบอก ตําแหนง (Automatic vehicle location system; AVLS) และข อ มู ล อื1น ๆ ที่ เกี่ยวของ

11/7/13 2:02 AM


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556 LOGISTICS

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส (4) (เรียบเรียงจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส : คูมือแนะนําแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของบริการดานโลจิสติกสสําหรับ SMEs) จากฉบับที่แลวที่กลาวถึงเรื1อง ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศในงาน โลจิสติกสทดี่ ี ประกอบดวย ฮารดแวร ชองทางสื1อสาร และซอฟแวร ซึ่งได กลาวเรื1องของฮารดแวร ไปแลว ฉบับ นี้จะพูดถึงเรื1องของ ชองทางสื1อสาร และซอฟแวร เพื1อทําใหการจัดการ โ ล จิ ส ติ ก ส  ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย  า ง มี ประสิทธิผล 2. ชองสื1อสาร (Communication channels) หมายถึงรูปแบบใด ๆ ที่สามารถนํามาใชถายทอดสัญญาณ ขอมูลจากอุปกรณตวั หนึง่ ในระบบเครือ ข า ยไปยั ง อุ ป กรณ อี ก ตั ว หนึ่ ง ช อ ง สื1อสารแตละชองอาจใชสื1อนําสัญญาณ ชนิดใดก็ได เชน สายคูบิดเกลียว สาย โคแอ็ ก เขี ย ว สายใยแก ว นํ า แสง สั ญ ญาณไมโครเวฟ สั ญ ญาณผ า น ดาวเทียม และสัญญาณไรสายแบบ ตาง ๆ สื1อแตละชนิดมีทั้งขอดีและขอ เสีย โดยทั่วไปแมวาสื1อที่มีความเร็วใน การถายทอดขอมูลสูงจะมีราคาสูงกวา สื1อทีม่ คี วามเร็วตํา่ แตกม็ คี วามสามารถ ในการถายทอดขอมูลในปริมาณที่มาก กวาทําใหราคาตอหนวยขอมูลตํ่ากวา ตัวอยางเชน การถายทอดสัญญาณ ผานดาวเทียมนั้นมีราคาสูงกวาการใช สายโทรศัพทวงจรเชามาก แตถา มีการ ส ง สั ญ ญาณอยู  อ ย า งต อ เนื1อ งตลอด เวลาแลวราคาตอหนวยขอมูลทีส่ ง ออก ไปจะตํ่ากวาการใชสายฯ สื1อแตละชนิด มีความเร็วในการสงขอมูลหลายระดับ ซึ่ ง ต อ งเลื อ กใช ให เ หมาะสมกั บ ฮารดแวรและซอฟตแวรทใี่ ช โดยระบบ ถ า ยทอดสั ญ ญาณในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมี โทรศัพทเซลลูลาร หรื อ โทรศั พ ท มื อ ถื อ ระบบพี ดี เ อ (Personal Data Assistant : PDA) GSM (Global System for Mobile communications) ระบบ GPRS (General Packet Radio Service) เปน ระบบสําหรับใหบริการสงขอมูลแบบไร

B&T#233_p34-35_Pro3.indd 34

สาย ที่มีอยูทุกแหงทั่วโลก โดยเชื1อมผาน ระบบเครือขาย GSM ซึง่ เชื1อมผานระบบ อินเตอรเน็ต เพื1อสนับสนุนการใชงานใน องคกร และผูบริโภคดวยความเร็วถึง 40 kbit/วินาที EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) เปนเทคโนโลยี ทีส่ ามารถสงขาวสารขอมูลมากกวาระบบ GPRS ไดสูงถึง 3 เทา และ 3G/UMTS เปนระบบใหมในอนาคตอันใกลนี้ ซึ่ง ถื อ ว า เป น แนวโน ม ทางสั ง คม ทาง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีปจจุบัน ซึ่ง ถือวาเปนการเริ่มตนที่ดี 3.ซอฟแวร (Software) ในปจจุบนั การจัดการโลจิสติกสนยิ มใชซอฟแวรโดย ใช เวบเบสเทคโนโลยี (Web Based Technologies) ผ า นอิ น เตอร เ น็ ต อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ต โดยนิยม พัฒนาดวย Dot Net Frame Work ของ Microsoft หรือ JAVA2E รวมถึงระบบ ซอฟแวรการวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) การจัดการขนสง (TMS) การ จั ด การยานยนต ในบริ ษั ท (Fleet management) ระบบการจัดการบรรทุก สิ น ค า ระบบจองระวาง และระบบ ศุลกากรแบบไรกระดาษ ซึ่งกอนจัดซื้อ ควรไดศึกษาอยางละเอียด โดยซอฟแวร ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในองค ก รคื อ ซอฟแวร ก าร วางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) มีดังนี้ • ซอฟทแวรการวางแผนทรัพยากร องคกร (Enterprise Resource Planning : ERP ) เปนซอฟแวรที่ใชเปนเครื1องมือ ในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจโดย ใชขอมูลรวมกันผานทุกฝายในองคการ และยังสามารถเชื1อมขอมูลทั้งซัพพลาย เชน ซึ่ ง จะเป น ข อ มู ล ในทางธุ ร กิ จ ที่ มี ประโยชนมาชวยตัดสินใจในการดําเนิน งานในทุกฝายของบริษทั เชน ฝายจัดการ สินคาคงคลัง ฝายจัดซื้อ และฝายบัญชี การเงิน เปนตน นอกจากนี้ยังเกี่ยวของ กับความตองการ และการดูแลติดตาม ลูกคา ซึ่งใช ไดทั้งภายในและภายนอก บริ ษั ท ดั ง นั้ น ERP จึ ง เป น ระบบ

สารสนเทศทีจ่ าํ เปนสําหรับบริษทั ทีด่ กี วา 2. การขายและการตลาด (Sales ระบบพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ธ รรมดา and Marketing) จะสนั บ สนุ น ใน ช ว ยให บ ริ ษั ท จั ด การทรั พ ยากรให มี กิจกรรมที่เกี่ยวของกับลูกคา คําสั่ง ประสิทธิภาพ สามารถใหบริการลูกคาดี กระบวนการผลิต รูปรางภายนอกของ ขึ้นแก ไขปญหาที่เกิดกับลูกคาใหงายขึ้น ผลิตภัณฑ และการสงมอบ สวนราคา ทํ า ให ก ารผลิ ต รวดเร็ ว ตามที่ ลู ก ค า และโปรโมชั่นก็เปนทางเลือกในการ ตองการ เชน ลูกคาสั่งสินคาจากระบบ ตัดสินใจในการสัง่ ซือ้ สินคาอีกทางหนึง่ ออนไลน ก็สามารถเลือกสินคาไดอยาง ฝายขายจะปลอยใหนักวิเคราะหกําไร รวดเร็วจากแคตตาล็อค สวนใบสั่งซื้อจะ ในขอบเขตราคาที่ตางกัน ในเรื1องของ จั ด ทํ า ขึ้ น และส ง ไปยั ง ฝ า ยผลิ ต โดย การลดราคา จายเงินคืน และการสง อัตโนมัติ ขอมูลที่ปอนเขาในระบบเพียง มอบสินคาในเวลาที่แนนอน สามารถ ครั้งเดียว แลวจะสงขอมูลไปยังทุกฝาย มองเห็นถึงความสําเร็จของกิจการและ โดยฝายบัญชีไมตองบันทึกรายการวัสดุ ทํางานในกระบวนการผลิตสินคาทีม่ อี ยู ใหม เพราะการบันทึกขอมูลจะทําครั้ง เหมือนเปนกระบวนการ งาย ๆ ทีต่ อ ง เดี ย วเหมื อ นกั น ทั้ ง ระบบ เป น ระบบ ตัดสินใจอยางรวดเร็วและสามารถสั่ง สนับสนุนแผนทางธุรกิจ ทีร่ วบรวมขอมูล งานไดเต็มที่ หัวหนาสามารถกันสินคา เพื1อชวยในการตัดสินใจ ในเวลาเดียวกัน ไวสําหรับลูกคาเฉพาะ หรือลูกคาที่ ยังรวมและควบคุมขอมูลเพียงชุดเดียว ตองการแนนอนได เทานัน้ มีมาตรฐานกระบวนการผลิตและ 3. การผลิ ต และการจั ด การ ธุ ร กิ จ ทํ า ใ ห  ธุ ร กิ จ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ วัตถุดิบ (Production and Materials สารสนเทศในแตละสวนทําใหเกิดความ management) สร า งขึ้ น เพื1อ เป น คิดสรางสรรคมากขึน้ ERP ประกอบดวย เครื1องมือในกระบวนการผลิต รับคําสัง่ ชุดทํางานที่สามารถใช ไดกับบุคคลหรือ การทํางาน รวบรวมคําสั่งการทํางาน กลุม คน ซึง่ จะใชฐานขอมูลทัว่ ไป เพื1อชวย จะใช โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD ให ก ระบวนการผลิ ต มี ก ารกระจาย ปฏิบตั งิ านตามแผนงานการผลิต ใบสัง่ ขอบเขตหนาที่การดําเนินงานออกไป ซึ่ง งาน และตนทุนผลิตภัณฑ คําสัง่ เปลีย่ น ระบบนี้จะเปนระบบที่งายที่สุด ประกอบ กระบวนการวิศวกรรม ขอกําหนดแผน ดวยชุดทํางานเปน 4 สวนดังนี้ งาน ตารางการทํางาน และการผลิต 1. ด า นการเงิ น และการบั ญ ชี แบบขยายวงกวาง 4. จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย (Finance and accounting) ซึ่งไดรวม เอาบัญชีการเงิน การจัดการการลงทุน (Human Resource System) ครอบคลุม ควบคุ ม ต น ทุ น ผลิ ต การจั ด การสิ น ค า เครื1องมือในการจัดการบุคคลทั้งหมด คงคลั ง การจั ด การเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย ประกอบดวย การวางแผนการทํางาน และการควบคุมกิจการ การรวมดังกลาว ตารางพนั ก งาน การฝ ก งาน และ ก็คอื ศูนยกลางของตนทุน ศูนยกลางของ พัฒนาการ บัญชีเงินเดือนและโบนัส กําไร เปนตนทุนของกิจกรรมหลักงบ ลักษณะงาน โครงสรางเงินเดือนและ ประมาณกลาง และการวิเคราะหที่เปน โบนัส และระบบบัญชีเงินเดือนที่ดี ซึ่ง ประโยชน ฝายการเงินจะตองเตรียม ทุ ก ชุ ด ทํ า งานจะเชื1อ มต อ มายั ง คลั ง ขอมูลการเงินที่ตรงกัน และเปนขอมูลที่ ข อ มู ล สํ า หรั บ ERP เพื1อ ใช ใ นการ ทันสมัยในเวลาที่แทจริง และเชื1อมผล วางแผน และสรางรายงานอัจฉริยะ การทํางานเขาดวยกันกับผลกระทบการ (Intelligent Report System) ประกอบ การตัดสินใจในการบริหารตอไป เงิน

11/4/13 11:22 PM


สอเดียวที่รวบรวมขอมูลสินคาและ บริการสำหรับรถเพอการพาณิชย ไดครอบคลุมมากที่สุดจากงาน COMMERCIAL VEHICLES AUTO PARTS COMPONENTS AUTO GAS EQUIPMENTS GARAGE & REPAIR LOGISTICS & MATERIAL HANDLING SERVICES ORGANIZATION CHEMICAL FINANCIAL OTHERS TRANSPORTATION

B&T#233_p34-35_Pro3.indd 35

11/4/13 11:22 PM


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556 TEST & REPORT

ZF-EcoLife เงียบ ประหยัด

ZF เกียรคุณภาพที่ใชกันอยาง แพรหลายทั่วโลก เขามาทําตลาดใน ประเทศไทยนานถึง 15 ป โดยใชชื1อ วา บริษัท แซดเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด และเมื1อไมนานมานี้ ไดมีการ เปดตัวเกียร 2 รุน ดวยกันที่จะเขามา ตลาดในสวนของรถโดยสาร คือ ZF – EcoLife และ ZF – AS tronic lite แตสาํ หรับครัง้ นีจ้ ะแนะนําการทํางาน ตาง ๆ ของ ZF – EcoLife กันกอน ว า มี ก ารทํ า งานและความแตกต า ง จากรุ  น ก อ นอย า งไรบ า งและมี ประสิทธิภาพมากขึ้นอยางไร

B&T#233_p36-37_Pro3.indd 36

ZF – EcoLife เกียรอัตโนมัติไม เพียงแตจะชวยประหยัดเชื้อเพลิงแตยัง มี ก ารทํ า งานที่ เ งี ย บกว า และทํ า ให เครื1องยนตวงิ่ ไดเงียบกวาเดิมอีกดวย ซึง่ มีการดีไซนทอี่ อกแบบมาอยางชาญฉลาด ชวยใหเครื1องยนตควบคุมรอบความเร็ว ไดในระดับตํ่าพรอมดวยเกียรที่ปรับได 6 ระดับโดยโปรแกรมเปลี่ยนเกียร TopoDyn Life ในขณะที่รถกําลังเริ่มออกตัว ความเร็วอัตราหมุนรอบเครื1องสามารถ ลดลงมาไดถงึ 700 ครัง้ ตอนาที เมื1อเทียบ กับรถเกียรอตั โนมัตทิ วั่ ไป ดังนัน้ ไมเพียง แตผูคนบนทองถนนและผูที่มีบานเรือน

อยูใ กลกบั ปายรถเมลทจี่ ะไดรบั ประโยชน นี้เทานั้น แตผู โดยสารเองก็จะสามารถ โดยสารบนรถได โดยไมมเี สียงรบกวนจาก การทํางานดวยเชนกัน เพราะปกติแลว เสียงเครื1องยนตจะดังมากจากการทํางาน ของเครื1องยนต โดยเฉพาะที่นั่งดานหลัง จะมีเสียงทีด่ งั ขึน้ ตามระดับความแรงของ เครื1องยนต โปรแกรมเปลี่ยนเกียร TopoDyn Life ชวยใหเครื1องยนตสามารถเปลี่ยน เปนเกียรตํ่าไดอยางใจนึก โดยขึ้นอยูกับ สภาพภูมปิ ระเทศและนํา้ หนักการบรรทุก ซึ่งโดยรวมแลวการทํางานของเกียรเชน นี้สามารถลดเสียงในเครื1องยนต ได โดย เฉพาะอย า ยิ่ ง เสี ย งการทํ า งานของ เครื1องยนตขณะรถออกตัวที่ปายรถเมล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น เ รื1อ ง นี้ ร  ว ม กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค โพเซ น (Posen Technical University)ในป 2553 ไดเปด เผยวา ความดังของเสียงลดลงไดถึง 5 เดซิ เ บล นอกจากนี้ ผู  เ ชี่ ย วชาญจาก DEKRA ไดรวมยืนยันจากผลการวิจยั ใน ป 2554 พรอมทั้งเสริมวาความดังของ เสี ย งสามารถลดลงสู ง สุ ด ได ถึ ง 6.4 เดซิเบล ขึ้นอยูกับประเภทของรถ ดานเทคนิค โดยทั่วไปแลว การขับ รถโดยมีแรงตานของตัวทอรคคอนเวอร เตอร จะทําใหเครื1องยนตมีเสียงดังและ สิ้นเปลืองพลังงาน แต ZF EcoLife มี

เกียรที่ปรับได 6 ระดับ โดยมีอัตราทด เกียรที่ใกลเคียงกันมาก แตอัตราการ สิ้นเปลืองนํ้ามันจะลดลงเปนอยางยิ่ง ซึ่ ง กรณี นี้ ได รั บ การรั บ รองโดยผู  เชี่ยวชาญจาก DEKRA อีกเชนกัน วา ในขณะที่การออกตัวของรถดวยอัตรา เรงสูงสุด ทอรคคอนเวอรเตอรจะหมุน ไดรอบเมื1อรถแลนไปไดระยะเพียง 1.5 เมตรเทานั้น เพราะฉะนั้น การทํางาน ของเครื1องยนตนอกจากจะประหยัด กวาแลว ยังชวยลดอัตราเร็วในการ หมุนรอบเครื1องยนต ซึ่งสงผลถึงเสียง ของเครื1องยนตที่นอยกวาอีกดวย สําหรับการเปดตัวเขาสูตลาด ZF EcoLife ได ส ร า งมาตรฐานของการ ประหยัดพลังงานอันเนื1องมาอันเนื1อง มาจาก โปรแกรม Topodyn โดย โปรแกรมนี้ทําใหเกียรประหยัดการใช นํา้ มันถึง 10% เมื1อเปรียบเทียบกับเกียร รุนกอน อยาง Ecomat ขอมูลทางดาน เทคนิคแสดงใหเห็นถึงจุดที่ทําใหมีการ ใชพลังงานที่นอยกวา โดยสามารถควบ คุมปมไฮดรอลิคไดตามตองการ ซึ่งปม ไฮโดรลิคจะทํางานอยางสมบูรณก็ตอ เมื1อเครื1องยนตทําการขับเคลื1อนอยาง เต็ ม ที่ เ ท า นั้ น ตั ว ซอฟแวร ที่ ค วบคุ ม ระบบไมเพียงแตชว ยปรับเกียรเปนเกียร วางขณะอยูท ปี่ า ยรถเมลเทานัน้ แตชว ย ในขณะล อ หมุ น และรถเคลื1อ นที่ ด  ว ย อัตราเร็วตํ่ากวา 12 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยเครื1องยนตทํางานไดเต็มกําลัง จาก เหตุผลทั้งหมดนี้ เครื1องยนตและระบบ เบรกจะทํางานอยางสัมพันธกัน ซึ่งสง ผลให เ กิ ด ประโยชน ใ นเรื1อ งของการ ประหยัดนํ้ามันมันอีกดวย สําหรับฉบับ หนาจะมาแนะการทํางานของ ZF – AS tronic lite

11/4/13 11:28 PM


B&T#233_p36-37_Pro3.indd 37

11/5/13 12:22 AM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

จากปก

ยอดขายปนี้เกิน 50,000 คัน อานิสงสขายดีตามเปนเทนํ้าเททา จากสถิติรวบรวมยอดขายรถใหญ ใน 9 เดือน ตัง้ แตเดือนมกราคม-กันยายน ของป 2556 มียอดจําหนายรวมทุกยี่หอ มากถึง 36,015 คัน โดยในชวงเดียวกัน ของปที่แลวมียอดจําหนาย 26,346 คัน และดวยเวลาทีเ่ หลืออีก 3 เดือน ยอดขาย รวมจะตองถึง 50,000 คันอยางแนนอน ซึ่งยี่หอที่จําหนายไดมากที่สุดคือ อีซูซุ จําหนายได 18,191 คัน ในชวง เดียวกันของปที่แลวจําหนายได 12,109 คัน อันดับสองคือ ฮีโน มียอดจําหนาย รวม 15,146 คัน ในชวงเดียวกันของปที่ แลวจําหนายได 12,083 คัน อันดับสาม ฟู โ ซ จํ า หน า ยได 1,336 คั น ในช ว ง เดียวกันของปที่แลวจําหนายได 1,263 คัน คายยุโรป วอลโว จําหนายไดมาก สุด 935 คัน ในชวงเดียวกันของปที่แลว จําหนายได 621 คัน อันดับสอง สแกน เนีย จําหนายได 319 คัน ในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 200 คัน อันดับ สาม คาย MAN จําหนายได 54 คัน ใน ชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนายได 10 คัน ประเภทรถขนาด 2-3 ตันนัน้ อันดับ หนึ่งเปน อีซูซุ จําหนายไดมากถึง 4,869 คัน ในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนาย ได 3,232 คั น อั น ดั บ สอง ค า ยฮี โ น จําหนายไดมากถึง 1,952 คัน ในชวง เดียวกันของปที่แลวจําหนายได 1,205 คัน และอันดับสามคือ ฟูโซ จําหนายได 116 คั น ในช ว งเดี ย วกั น ของป ที่ แ ล ว จําหนายได 116 คัน สวนรถประเภท 3 ตันขึ้นนั้นเริ่ม จากรถ 6 ลอ ซึ่งมีคายฮีโนนําอันดับหนึ่ง ซึ่งใน 9 เดือนแรกจําหนายได 5,866 คัน และในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนาย ได 4,778 คัน อันดับสองเปนคายอีซูซุ ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 5,722 คัน และในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนาย ได 4,051 คัน และอันดับสามคือ คาย ฟูโซ ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 177 คัน และในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนาย ได 238 คัน ประเภทถัดมาเปนประเภท 10 ลอ โดยมีคา ยอีซซู นุ าํ ใน 9 เดือนแรกจําหนาย ได 5,133 คัน และในชวงเดียวกันของป ที่แลวจําหนายได 3,197 คัน อันดับสอง เปนฮี โน ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 4,985 คัน และในชวงเดียวกันของปที่ แลวจําหนายได 3,432 คัน ถัดมาเปน คายฟูโซ ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 923 คัน และในชวงเดียวกันของปที่แลว จําหนายได 835 คัน และสุดทายคือ คาย ฝงยุโรปอยาง MAN ใน 9 เดือนแรก จําหนายได 21 คัน และในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 8 คัน

B&T#233_p38-39_Pro3.indd 38

ประเภท 12 ลอยังคงเปนผูนํา 2 อันดับ ไดแก คายอีซูซุ ใน 9 เดือนแรก จําหนายได 486 คัน และในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 239 คัน และ คายฮีโน ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 154 คั น และในช ว งเดี ย วกั น ของป ที่ แ ล ว จําหนายได 110 คัน สํ า หรั บ ประเภทรถหั ว ลากโดยมี คายฮีโนเปนผูน าํ ใน 9 เดือนแรกจําหนาย ได 2,116 คัน และในชวงเดียวกันของป ทีแ่ ลวจําหนายได 2,497 คัน ตามติดดวย คายอีซูซุ ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 1,931 คัน และในชวงเดียวกันของปที่ แลวจําหนายได 1,390 คัน คายวอลโวใน

9 เดือนแรกจําหนายได 935 คัน และใน ชวงเดียวกันของปทแี่ ลวจําหนายได 550 คั น ค า ยสแกนเนี ย ใน 9 เดื อ นแรก จําหนายได 200 คัน และในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 85 คัน คายฟูโซ ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 120 คัน และ ในชวงเดียวกันของปที่แลวจําหนายได 74 คัน คาย MAN ใน 9 เดือนแรก จําหนายได 3 คัน และในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 2 คัน และคาย สุดทายคายทาทาใน 9 เดือนแรกจําหนาย ได 1 คัน และในชวงเดียวกันของปทแี่ ลว จําหนายได 18 คัน ฝง ประเภทรถโดยสารมีคา ยสแกน

ยอดขายรถญี่ปุน

เนี ย นํ า อั น ดั บ หนึ่ ง ใน 9 เดื อ นแรก จําหนายได 119 คัน และในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 110 คัน รอง มาคายฮีโน ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 73 คัน และในชวงเดียวกันของปที่แลว จําหนายได 61 คัน ตามดวยคาย MAN ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 30 คัน ตาม คิดมาดวยคายเบนซ ใน 9 เดือนแรก จําหนายได 25 คัน และในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 33 คัน สุดทาย คายแดวู ใน 9 เดือนแรกจําหนายได 8 คัน และในชวงเดียวกันของปที่แลว จําหนายได 2 คัน

ยอดขายรถยุโรป

HINO 15,146 ISUZU 18,191

VOLVO 935

SCANIA 319

MAN 54

FUSO 1,336

คายรถจีนมาแรง แตไมแจง ค า ยรถใหญ จ ากจี น มี ทั้ ง รถ บรรทุกและรถโดยสาร คาดวาใน แตละปจะสามารถทํายอดขายไดสูง ถึงปละกวา 5,000 คัน เริ่ ม ตั้ ง แต ร ถโดยสารยี่ ห  อ ซันลองทีเ่ ฉลีย่ จะมียอดขายอยางนอย 500 คัน ยีห่ อ คิงลองทีม่ กี ลุม ลูกคาเปา หมายปละกวา 400 คัน ยีห่ อ แยงซี ถือ เปนนองใหมทเี่ ขามาทําตลาดไดเพียง 2 ป และตั้งยอดขายไวปละอยางนอย 100 คัน และยี่หอยูทง ที่อยางนอย ก็ไดกวาปละ 100 คันเหมือนกัน สวนทางดานรถบรรทุกนัน้ คาย ที่ทํายอดขายไดมากสุดคือ ไซโนทรัค เนื1องจากมีตวั แทนจําหนายมากกวา 5 บริษทั ซึง่ แตละบริษทั ไดวางเปาหมาย การขายไวเฉลี่ยรวมกันแลวมากกวา 700 คัน ยีห่ อ โฟตอน ในปนี้ ไดวางยอด ขายไวที่ 600 คัน ยีห่ อ แซคแมน FAW

ดายุน ตงฟง DF ที่แตละคายไดวางเปา ขายพอ ๆ กันคือคายละประมาณ 300 คัน นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง มี ร ถจี น ยี่ ห  อ ใหม ๆ เขามาเสริมตลาดเรื1อย ๆ อีก โดย มุงเจาะกลุมลูกคาเฉพาะหรืออาจจะนํา มาทําการขนสงเอง แตคายรถจีนทุกคายมีความคิดที่ เหมือนกัน คือจะไมทําการแลกเปลี่ยน ยอดขายในแตละเดือน เพราะเกรงวา หากขายไดนอ ย คูแ ขงก็จะนํามาทับถมให กลุมลูกคาทราบ ดังนั้นคนที่อยูในวงการ รถใหญหากตองการทราบยอดขายรถจีน แตละคาย ก็ตอ งรอดูยอดจดทะเบียนของ กรมการขนสงทางบกเทานั้น ซึ่งการกระทําของคายรถใหญจาก จีนนี้ ถือวาเปนการทําใหการรายงานผล ภาวะเศรษฐกิจคลาดเคลื1อนจากความ เปนจริง เพราะจํานวนของรถใหญนั้น

เมื1อ วิ่ ง งานจริ ง จะทราบถึ ง ปริ ม าณ การใชนาํ้ มันดีเซลตอวัน จํานวนสินคา ที่ไดทาํ การขนสง เพราะตองเสียภาษี เมื1อทําการนําสินคาลง สิ่งที่ทําใหธุรกิจตาง ๆ ประเมิน คาความเคลื1อนไหวของเศรษฐกิจผิด พลาดนัน้ ก็อาจสงผลถึงการวางแผน ทางการตลาด การขาย และการ บริการลูกคาสัมพันธผดิ พลาด อาจจะ สงผลถึงความมั่นคงของบริษัทก็เปน ไปได ดังนั้น จึงมีนักวิชาการหลาย แขนงตองการที่จะใหแตละคายรถ ใหญ จ ากจี น แลกเปลี่ ย นข อ มู ล การ ขายกับ คา ยญี่ปุ น ค า ยยุโ รป ค า ย เกาหลี เพราะจะทํ า ให ก ารพั ฒ นา ประเทศเปนไปไดอยางถูกตอง และ จะประสบกับความเจริญกาวหนาตอ ไป

11/4/13 11:42 PM


WORLD NEWS • BUS&TRUCK 39

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

คมนาคม

DF ปฏิวัติการทํางานใหม ปรับทุกอยาง สูระบบสากล ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด เปด เผยวา ในป 2557 ทางบริษัทฯ ปรับเพิ่ม ยอดขายเป น 400 คั น จากในป นี้ ที่ จําหนายได 150 คัน ดวยสาเหตุหลักคือ รถหัวลากเครื1องยนตดีเซล 360 แรงมา ซึ่งถือเปนรุนท็อปสุดในประเทศจีน โดย บริษัทฯไดนํามาแสดงในงาน BUS & TRUCK ’13 ที่ผานมา และไดใชกลยุทธ ใหมคอื ใหกลุม ลุกคาเปาหมายไดนาํ ไปใช งานจริงกอน หลังจากนั้นจะมาสอบถาม ความพึงพอใจ หากทุกอยางตรงกับความ ตองการก็จะทําใหยอดขายพุงทะลุเปา หมาย แต ห ากมี อุ ป กรณ ชิ้ น ใดไม ต รง ความตองการจะใหทางโรงงานแมทาํ การ ปรับปรุงเพื1อจะไดนาํ กลับมาทําการตลาด ตอไป ในสวนของการบริหารงานนั้น ได จั ดทํ าใหเปนระบบสากลทั้งหมด เริ่ม ตั้งแตอะไหลทุกชิ้นจะตองมีบารโคดเพื1อ ยืนยันวาเปนของแท คุณภาพการใชงาน ของรถก็สามารถใชงานไดนานขึ้น และ เพื1อเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคา จึงมี แผนการตัง้ บริษทั ไฟแนนซเพื1อปลอยสิน เชื1อเอง และเพื1อเปนการรองรับรถเกา DF ที่ลูกคาตองการขายตอจะตั้งศูนยรถ

มือสอง เพื1อทําใหทั้งตลาดรถใหมและ ตลาดมือสองมีราคาจําหนายที่สูง คุณปุณณภา กลาวตอวา ในสวน ของสํานักงานใหญที่ถนนบางนา-ตราด กม. 28 ในเดือนธันวาคมนีจ้ ะสามารถเปด ศูนยอบรมคนขับของลูกคาได และจะเปด ศูนยบริการไดประมาณกลางป 2557 ซึ่ง มัน่ ใจวาเปนศูนยทมี่ เี ทคโนโลยีใหบริการ ไดครบครันสําหรับรถใหญ DF ที่วิ่งอยู บนทองถนนทุกคัน ดานสาขานัน้ ในปหนาจะมีทงั้ หมด 4 แหงดวยกัน ไดแก สํานักงานใหญ สระบุรี อุบลราชธานี และนครปฐม ซึ่ง จะสร า งความมั่ น ใจให กั บ ลู ก ค า ที่ ใ ช บริการในแตละภูมภิ าคได รวมทัง้ ยังมีรถ โมบายเซอรวิสอีกประมาณ 4 คัน ที่ สามารถใหบริการและดูแลรถ DF ได ทั้งหมด ในปจจุบันนี้ รถใหญ DF จะไมเห็น จอดเสียอยูขางถนนเลย ซึ่งสามารถบง ชัดไดวาเปนรถที่มีคุณภาพสูง รวมทั้ง ทางบริษัทฯยังใหบริการหลังการขายที่ดี มีการอบรมใหความรูแกคนขับ เพื1อที่จะ ได ดู แ ลรถได ด  ว ยตั ว เองยามเกิ ด เหตุ ขัดของบนทองถนน

ยานยนต ทั่วโลก : ‘โตโยตา’ เรียกคืนรถ 5 รุน กวา 8.8 แสนคัน สํานักขาวตางประเทศ รายงานวา โฆษกหญิงของ บริษัท โตโยตา มอเตอรส ออกมาเปดเผยวา บริษัทไดประกาศเรียกคืนรถ 885,000 คัน จาก ทั่วโลก เนื1องจากมีปญหานํ้ารั่วจากเครื1องปรับอากาศ ไหลเขาไปในระบบ ควบคุมถุงลมนิรภัยและอาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ ชีวิตผูขับขี่ หากรถประสบอุบัติเหตุ แตระบบแอรแบ็ค ไมทํางาน หลังไดรับ รายงาน มีผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 2 ราย จากสาเหตุดังกลาว รายงาน ระบุวา รถที่จะถูกเรียกคืนในครั้งนี้ ประกอบดวย รุนคัมรี, คัมรี ไฮบริด, อวาลอน, อวาลอน ไฮบริด และ รุนอแวนซา ที่ผลิตในป 2012-13 ซึ่ง 847,000 คัน อยูใน ทวีปอเมริกาเหนือ สวนทีเ่ หลืออยูใ น ทวีปยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ทัง้ นี้ โตโยตา ไดเรียกคืนรถลอตใหญมาอยางตอเนื1อง โดยครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 ในปนี้ ตอจากการเรียกคืน ราฟโฟร, เล็กซัส รุน HS 250H ในสหรัฐ จํานวน 780,000 รถรุน มินิแวน เซียนนา 615,000 คัน ในสหรัฐ เมื1อเดือนกันยายนที่ผานมา

นวัตกรรม

ตอจากหนา 1

เบสทรินฯ ฮับออฟอาเซียน ทําหนาที่สงออกแทนจีน กรุ  ป จํ า กั ด เป ด เผยว า ขณะนี้ ท าง บริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากบริษัทแม ประเทศจีนใหเปนศูนยกลางการผลิตเพื1อ อาเซียน โดยมีโรงงานประกอบตั้งอยูที่ กิ่งแกว สมุทรปราการ มีกําลังการผลิต สูงสุดปละ 1,500 คัน โดยเปนรถโดยสาร เครื1องยนตดีเซล และเครื1องยนต NGV ตั้งแต 260, 320 และ 360 แรงมา โดย จะเริ่มผลิตไดตั้งแตป 2557 เปนตนไป สําหรับแผนการตลาดในปแรกตั้ง ไว สํ า หรั บ การประกอบรถเมล ใ หม เครื1องยนต NGV ใหกับ ขสมก. รวมทั้ง รถโดยสารสําหรับ บขส. ดวย ซึ่งขนาด รถที่ประกอบมีตั้งแต 12-15 เมตร แลว แตความตองการของลูกคา สวนในปถัดไปจะผลิตใหกับตลาด รถโดยสาร ไม ว  า จะเป น รถโดยสาร ประจํ า ทาง รถรั บ -ส ง พนั ก งานตาม โรงงาน และรถโดยสารไมประจําทาง รวมถึงตลาดรถโดยสารในกลุมอาเซียน อีกดวย ซึง่ ศักยภาพของโรงงานประกอบ นั้นจะเปนไลนประกอบดวยเครื1องจักร ผลิ ต ได ทั้ ง รถพวงมาลั ย ซ า ยและพวง มาลัยขวา รวมทั้งยังรับจางประกอบรถ โดยสารใหกับเอกชนทั่วไปอีกดวย

R1_B&T#233_p38-39_Pro3.indd 39

รัฐมิชิแกน : ปรับปรุงบริการรถไฟดึงผูโดยสาร ทางการรัฐมิชิแกน และการรถไฟ Amtrak ซึ่งเปนผู ใหบริการโดยสาร รถไฟเพียงรายเดียวในสหรัฐฯ รวมกันวางแผนลงทุนในอีกหลายปขางหนา เปนเงินนับลานดอลลารเพื1อปรับปรุงบริการของรถไฟโดยสาร ปจจุบันผู โดยสารสามารถเอารถจักรยานขึ้นไปบนรถไฟไดดวย จะมีอินเตอรเน็ตในเดือน มกราคมนี้ จะปรับปรุงระบบรางชวง Kalamazoo ถึง Dearborn เพื1อใหรถ ทําความเร็วเพิ่มขึ้น ลดเวลาเดินทางใหนอยลง ผู โดยสารจะพบกับสิ่งอํานวย ความสะดวกที่นาสนใจ การปรับปรุงนี้เพื1อใหมีรายไดจากผู โดยสารเพิ่มขึ้น และ เพื1อลดเงินสนับสนุนจากรัฐใหนอ ยลงในปนี้ มียทุ ธศาสตรทสี่ าํ คัญกวา เนื1องจาก ทางการไดมีกฎหมายมา 5 ป แลวใหทางรัฐมิชิแกนปรับปรุงเสนทางสาย Wolverine ทีเ่ ชื1อมโยง Pontiac และ Chicago โดยมีสถานีรายทางผาน Detroit, Ann Arbor, Jackson, Battle Creek และ Kalamazoo. โครงการนี้เกิดขึ้นมาได เพราะทางรัฐไดปรับแผนใชงบประมาณ โดยโยกงบจากสายทางอื1นมาใชเพื1อ ปรับปรุงเสนทางนี้กอน เพื1อใหสอดคลองกับอุปสงคของผู โดยสาร

ดานการเปดใชประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนนัน้ ดวยรถโดยสารทีป่ ระกอบใน เมืองไทยประกอบขึ้นจากชิ้นสวนที่ผลิต ในอาเซียน ตรงตามจํานวนที่รัฐบาลได กําหนดไว ก็ไมตอ งเสียภาษีการสงออกไป ยังอาเซียน จึงทําใหรถโดยสารซันลอง เปนผูผ ลิตมีคณ ุ ภาพสูง แตราคาจําหนาย สมเหตุสมผล เหมาะกับลูกคาในกลุม อาเซียนเปนอยางมาก รถโดยสารซันลองถือเปนคายรถ โดยสารจากจีนยี่หอแรกที่ ไดเขามาทํา ตลาดในเมืองไทย โดยกลุมลูกคาที่ตรง เปามากสุดคือ รถเมล ขสมก. รถรวม ขสมก. รถ บขส. และรถรวม บขส. รวม ทั้งรถโดยสารไมประจําทางอีกดวย เมื1อ คายรถโดยสารจากจีนยี่หออื1นมองเห็น การเติบโตของตลาด จึงเริ่มเขามาทํา ตลาดในเมืองไทยเหมือนกัน โดยมีที่ทํา ตลาดอยูอยางยี่หอแยงซี โฟตอน และ ยูท ง นอกจากนี้ยังมีบางยี่หอ ที่ ไดเขามา ทําตลาดเพียงระยะสั้น ๆ แสดงใหเห็นวาคายรถโดยสารทีท่ าํ ตลาดไดตอไปนั้น ตองบริหารโดยบริษัท ที่มีคุณภาพ เพราะไดรับความไววางใจ จากกลุมลูกคาเปนอยางดี

รัฐมิชิแกน : GM & U.S. Army รวมมือพัฒนา Fuel Cell เจนเนอรัล มอเตอรส และ U.S. Army Tank Automotive Research, Development & Engineering Center หรือ TARDEC ประกาศลงนามใน สัญญา Cooperative Research and Development Agreement รวมกัน พัฒนาเทคโนโลยีรงั เชือ้ เพลิงไฮโดรเจนหรือ Fuel Cell การประกาศความรวม มือในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจาก จีเอ็ม และ ฮอนดา เซ็นสัญญาความรวมมือระยะยาว เมื1อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา เพื1อรวมกันพัฒนาระบบรังเชื้อเพลิงเจนเนอเรชั่น ตอไป รวมทัง้ เทคโนโลยีในการจัดเก็บไฮโดรเจน ปจจุบนั จีเอ็ม มีหอ งแล็บสําหรับ พัฒนาระบบรังเชื้อเพลิงในเมืองปอนเตี๊ยก รัฐมิชิแกน ซึ่งจะใชในการวิจยั และ พัฒนาระบบรังเชื้อเพลิงเกือบทั้งหมดของ จีเอ็ม สวนหองแล็บของ TARDEC ซึ่งอยูหางออกไปประมาณ 32 กิโลเมตร จะใหความรวมมือเทาที่จะทําได รวม ทั้งแบงปนขอมูลดานวัสดุศาสตรและขอมูลในดานตาง ๆ รวมทั้งใชเปนหอง ทดลอง สําหรับการรวมมือกับ จีเอ็ม ในครั้งนี้ กองทัพสหรัฐจะนําเทคโนโลยีรัง เชื้อเพลิงไปใชกับยานยนตภาคพื้นดินของกองทัพ และมีการแซวกันเลน ๆ วา อีกไมนานอาจไดเห็นรถถังที่ใชพลังงานไฮโดรเจนก็เปนได

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

29 พ.ย.-10 ธ.ค.56 Thailand International Motor Expo 2013 อาคารชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

บริษัท สื่อสากล จํากัด โทร.0-2641-8444

14-23 ธ.ค. 2556

Thailand Motor Festival 2013 @ หาดใหญ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา หาดใหญ

INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. โทร.0-2508-8100

7-9 ก.พ.2557

สถาปนิกทักษิณ 57 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟรสติวัล หาดใหญ

TTF International Co., Ltd. Tel: 0-2717-2477 E-mail : info@ttfintl.com www.architectexpo.com

11/7/13 2:04 AM


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556 DIRECTORY ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร. 0-2966-2111

SUNLONG บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด โทร.0-2750-0227, 08-9801-7777 SLK6750CNG SLK6852D SLK6852CNG SLK6102D SLK6102CNG SLK6111CNG SLK6120D SLK6126CNGB SLK6145D ราคาดังกลาวเปนราคานําเขารถสําเร็จรูปทั้งคัน

Bus 7.5 m. Bus 8.5 m. Bus 8.5 m. Bus 10 m. Bus 10 m. City Bus 12 m. Coach 12 m. Coach 12 m. Coach 14.5 m.

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จํากัด โทร. 0-2393-9831-2

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

CNG ดีเซล CNG ดีเซล CNG CNG ดีเซล CNG ดีเซล

-

2,650,000 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000

-

-

1,500,000 2,500,000 4,850,000

HINO บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260

Series 3 XZU600R-4W Series 3 XZU600R-6W Series 3 XZU650R (T&S) Series 3 XZU710R (T&S) Series 3 XZU720R Series 3 XZU600R-4W Cooler less Series 3 XZU600R-6W Cooler less Series 3 XZU650R (T&S) Cooler less

ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน ขนาด 2-3 ตัน

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ

136 150 150 150 150 136 150 150

948,000 978,000 1,035,000 1,190,000 1,206,000 938,000 968,000 1,025,000

Series 5 FC9JEKA (T&S) Series 5 FC9JJKA Series 5 FC9JELA (T&S) Series 5 FC9JJLA (Radial Tube) Series 5 FC9JLLA (Radial Tube) Series 5 FG8JGLD Series 5 FG8JJLA Series 5 FG8JMLA Series 5 FG8JPLA Series 5 FG8JRLA Series 5 FG8JPLG (Air-Sus Series 5 FG8JGLE Series 5 FG8JJLB

6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

145 145 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212

1,350,000 1,360,000 1,410,000 1,430,000 1,440,000 1,750,000 1,770,000 1,780,000 1,790,000 1,810,000 1,915,000 1,650,000 1,660,000

10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

212 212 251 212 251 330 330 344 380 380 330 380 380

2,345,000 2,385,000 2,415,000 2,485,000 2,535,000 2,820,000 2,850,000 2,905,000 2,965,000 3,035,000 2,575,000 3,130,000 3,170,000

หัวลาก 6 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

212 251 330 330 344 344 344 380 380 380

1,865,000 2,650,000 2,945,000 2,985,000 2,975,000 3,015,000 3,085,000 3,055,000 3,095,000 3,165,000

รถบัส รถบัส

6 สูบ 6 สูบ

251 380

2,145,000 3,605,000

Series 5 FC4JLNA NGV Series 5 FG1JPKA NGV Series 5 FG1JPKA NGV - Car Carrier Series 5 FL1JTKA-BGT NGV Series 5 FM1JNKD-BGT NGV Series 5 FM1JKKA NGV Series 5 FM2PNMD NGV Series 5 FM2PNMD- A NGV

6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ NGV 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

175 220 220 260 260 260 360 360

1,890,000 2,555,000 2,945,000 3,265,000 3,315,000 3,440,000 3,755,000 3,825,000

Series 5 FM2PKMA NGV Series 5 FM2PKMA-PA NGV Series 5 FM2PKMA-P NGV Series 5 FM2PKMA-A NGV

หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

360 360 360 360

3,850,000 3,960,000 3,890,000 3,920,000

Series 5 FL8JNKA Series 5 FL8JTKA Series 5 FL8JNLA Series 5 FM8JNKD Series 5 FM8JNLD Series 5 FM1ANKD (T Bias) E/G Retarder Series 5 FM1ANKD (T&S Radial) E/G Retarder Series 5 FM1ANLD (T&S Radial) E/G Retarder Series 5 FM2PNLD (T&S) Series 5 FM2PNLD (SPA) ABS Series 5 FM1AKKM E/G Retarder (Mixer) Series 5 GY2PSLA (S) Series 5 GY2PSLA (T&S 380 Ps) PTO Series 5 FG8JGLT Series 5 FM8JKKA Series 5 FM1AKKA (S) E/G Retarder Series 5 FM1AKKA (S) PTO E/G Retarder Series 5 FM1AKLA (S) E/G Retarder Series 5 FM1AKLA (S) PTO E/G Retarder Series 5 FM1AKLA (SPA) ABS Series 5 FM2PKLA (T&S) Series 5 FM2PKLA (S) PTO Series 5 FM2PKLA (SPA) ABS Series 5 RK8JSLA Series 5 RM1ESKU

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-0070-5 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ลอ รถผสมปูน 10 ลอ

-

280 280

2,780,000 2,700,000

รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก รถหัวลาก แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร แซสซีสรถโดยสาร

6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

360 แรงมา 410 แรงมา 410 แรงมา 410 แรงมา 410 แรงมา 410 แรงมา 460 แรงมา

3,600,000 3,900,000 4,100,000 4,350,000 4,500,000 4,700,000 5,200,000

SCANIA P 360 LA6x2MSZ P 410 LA6x2MSZ P 410 LA6x2MNA P 410 LA6x2MSZ K 410 IB6x2NB K 410 EB6x2NI K 460 EB6x2NI

B&T#233_p40-41_Pro3.indd 40

GXZ77NAF1K(AERO MAX) GXZ77NF1H (AERO MAX) GXZ77N1H (AERO MAX) GXZ77NAF1K GXZ77NF1H GXZ77NT1H GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FYH77SDM FXZ77QDF1H FXZ77PM FVZ77NL FVZ34PSDFH FVZ34PSDH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNAM FVM34RNAM FVM34QNAM FTR34WNXXN FVM34TNM FVM34RNM FVM90QNM FTR34QXXXN FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LSXXN FRR90HZL FRR90NM FRR90LM FRR90HM NQR75L5AH NQR75H5AH NPR75K5NAH NPR75H5NAH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NMR85E5AH NLR85E1AH GXZ78NXCFN (AMAX-A) GVR86KCL (10W 6x2 Aero Max) GVR86KCL (6W 4x2 Aero Max) FXZ78QXBFN FVM86WSCXN FVM86TCM FTR86QCFL NPR82K5CAK NPR82H5CAK NMR82H5CAK

10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 6 ลอหัวลาก (4x2) 6 ลอหัวลาก (4x2) 12 ลอหัวลาก สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 300 300 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 190 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,044,000 2,964,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,434,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชางยาว รถบรรทุก 6 ลอ ชวงสั้น รถบรรทุก 6 ลอ ชวงกลาง รถบรรทุก 6 ลอ ชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ ชวงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถหัวลาก 10 ลอ

2,977 CC 2,977 CC 2,899 CC 2,899 CC 2,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC 12,882 CC

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,069,000 1,207,000 1,217,000 1,770,000 1,785,000 1,830,000 2,525,000 2,475,000 2,635,000 3,150,000 3,220,000

รถหัวลาก NGV 100% TRACTOR Engine Yuchai

YC 340HP YC 340HP

FUSO บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897

DONGFENG บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด โทร.0-2637-5041-3

DONGFENG CNG DONGFENG 8x4 CNG

SINOTRUK หจก. SSK ทรานสปอรต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899

HOWO Series

รถหัวลาก 10 ลอ รถคารโก รถหัวลาก 12 ลอ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668-70

CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

3,150,000 3,250,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ Mining+ กระบะดัมพ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 8x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4

NGV NGV NGV ดีเซล ดีเซล NGV ดีเซล NGV

350 380 350 336 375 336 336 320

2,725,000 2,825,000 3,075,000 2,425,000 2,525,000 2,775,000 2,475,000 3,150,000

SHACMAN บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด โทร. 0-3273-4188

WP12NG350E40 WP12NG380E40 WP12NG380E40 WP10.336 WP12.375N WP10NG366E40 WP10.336 WP12NG330E40 (GAS)

340 340

11/4/13 11:48 PM


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 41

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556 BUS & TRUCK MART

k›‹'(-.,DF@„Ë }š¯Š‡Óp¦ŠÓ Ž¢j¦ŒpŠÔ› ŽÔ›‚ ~}~Ӗ  

”šŽ›j,(324 Œ¡Ó‚%- „Ë ”›p}šŠ‡×¥Š~Œ §€Œ   

B&T#233_p40-41_Pro3.indd 41

11/4/13 11:48 PM


42 BUS&TRUCK • Q & A

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

ถามทาง

เสียงจากผูอาน

233 ถามทาง สวั ส ดี ค รั บ ที ม งาน BUS & TRUCK ทุกทาน วันนี้ผมจะมา บอกเลาเกาสิบกันถึงเรื1องราวของ งาน BUS & TRUCK ’13 ที่ผานมาเมื1อ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน จริง ๆ แลวผมก็ ไปเดินงานอยูเปนประจําทุกป แตปนี้ ตั้ ง ใจเป น พิ เ ศษ เพราะหวั ง จะไปเก็ บ ขอมูลภายในงานทีเ่ ปนประโยชนตอ ธุรกิจ ของผมดวย ตองบอกวางานปนอี้ าจจะไม คอยครึกครื้น ดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่ตอง ลดลงไปดวยเหตุการณตาง ๆ มากมาย แตตอ งบอกวาเรื1องของเนือ้ หาสาระและ ความรู รวมไปถึงขอมูลที่เปนประโยชน ในวงการขนสงยังคงแนนเหมือนทุก ๆ ป แตพองานรื1นเริงตาง ๆ เงียบหายไป ก็ อดใจหายไมได เลยตัง้ ใจเขียนเขามาถาม ทีมงาน BUS & TRUCK เพื1อเรียกขวัญ และกําลังใจเสียหนอยวา ในงาน BUS & TRUCK ’14 หรืองานปหนานั้น จะมี กิจกรรมตาง ๆ อยูเ ชนเดิมหรือไม ผมตอง บอกวาคําถามนี้ยังเปนคําถามที่ผมตั้งใจ ถามเผื1อใครอีกหลายคนที่ ไดมีโอกาสได เขารวมงานในปนี้ เพราะเชื1อวาแตละคน ตองรูส กึ เหมือนผมอยางแนนอน ขอบคุณ ครับ

B&T#233_p42-43_Pro3.indd 42

ก อ นอื1น ทางที ม งาน BUS & TRUCK ก็ ต  อ งขอเอ ย คํ า ว า ขอบพระคุ ณ เป น อย า งมาก สําหรับผูที่มีโอกาสในการเขารวมงานใน ปนี้ แมวาในปนี้จะไมไดจัดงานสังสรรค รื1นเริงดังเชนที่ผานมา แตตองบอกวา แฟนพันธุแทชาว BUS & TRUCK ก็ยัง ไมหา งหายกันไปไหน ยังคงเขามาเดินชม งานกันอยูในทุก ๆ วัน และสําหรับงาน BUS & TRUCK ’14 ในปหนาตองบอกวาทางทีมงานจะ พยายามสร า งสรรค ง านให มี ค วาม สนุกสนานใหมากกวาเดิมทีเ่ ปนมา ถือวา เปนการคืนความสนุกสนานเผื1อปนี้ ไปใน ตั ว เลยก็ แ ล ว กั น รั บ รองได ว  า ความ สนุ ก สนานเราจะทํ า ให สู ง สุ ด จุ ด ปรอท แตกกันเลยทีเดียว สําหรับเรื1องของกิจกรรมทีเ่ ปนเชิง วิ ช าการ เราก็ จ ะไม ทิ้ ง เป น เด็ ด ขาด รับรองเลยวาปหนางาน BUS & TRUCK จะตองครบครันทุกรสชาติ ไมวาจะเปน ความสนุกสนาน ความรูต าง ๆ รวมไปถึง กิจกรรมที่สรางสรรคให ไดรวมสนุกกัน ทางทีมงานตองขอขอบพระคุณอีก ครั้ง สําหรับผูที่ใหความสนใจและผูเขา รวมงานในปนี้ แลวอยาลืมกลับมาพบกัน อีกครั้งในปหนา

คุณสุวิทย เอื้ออารี จังหวัดราชบุรี สวัสดีครับทีมงาน BUS & TRUCK ทุกทาน ผมชื1อสุวิทย เอื้ออารี ในปจจุบัน ผมทํา ธุ ร กิ จ เกี่ย วกั บการนํา เขา ยางรถ โดยสารและรถบรรทุก ผมไดตัดสินใจ สมัครสมาชิกกับหนังสือพิมพ BUS & TRUCK เมื1อประมาณ 1 ปทแี่ ลวตองบอก วาไมมีเลมไหนเลยสําหรับหนังสือพิมพ BUS & TRUCK ทีท่ าํ ใหผมผิดหวัง เพราะ ผมได ใชเนื้อหาสาระและขาวสารตาง ๆ ในหนั ง สื อ พิ ม พ กั บ ทั้ ง ธุ ร กิ จ และชี วิ ต ประจําวันของผม โดยบางครั้งอาจจะไม ไดเกี่ยวของกับยางโดยตรง แตก็ยังคง เปนเรื1องราวที่เกี่ยวของกับแวดวงการ ขนส ง และรถใหญ อ ยู  ดี ถื อ เป น การ เพิ่มพูนความรูของผม เพื1อนําไปตอยอด ธุรกิจในอนาคตไดอีกดวย อีกทัง้ ผมยังได อั พ เดทข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ อุตสาหกรรมยานยนต ไดอยูต ลอดอีกดวย อย า งไรก็ ต ามถ า ถามผมว า อยากให หนังสือพิมพ BUS & TRUCK ปรับปรุง ในแงไหนบาง จริง ๆ ผมอยากจะบอกวา ผมชอบทุกอยางที่ทีมงานไดทํากันมาอยู แลว แตถาอยากจะใหเพิ่มเติมรูปภาพสี ตาง ๆ ใหมากขึน้ เสียหนอย ถือวาเปนการ เพิ่มอรรถรสในการอานของผูอานก็แลว กันครับ

กองบรรณาธิการ สวัสดีคะ คุณสุวิทย เอื้ออารี ทาง ที ม งาน BUS & TRUCK ต อ งขอ ขอบพระคุณเปนอยางมาก ที่ ไดติดตาม ขาวสารกับหนังสือพิมพของเรามาโดย ตลอด และติดตามขาวสารกับทาง BUS & TRUCK ดวย ทางทีมงานของเราจะ พยายามสรรหาขาวสารและเนือ้ หาสาระ ตาง ๆ ที่เปนประโยชนสําหรับคุณผูอาน มานําเสนออยางสมํ่าเสมออยางแนนอน ในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ทางคุณสุวิทยบอกวา อยากจะใหเพิ่ม รูปภาพตาง ๆ เพื1อเพิ่มอรรถรสในการ อ า น ทางที ม งานได รั บ ทราบและจะ พยายามสอดแทรกรูปภาพเพิม่ เติมใหนะ คะ ทุกอยางที่คุณผูอานไดเสนอแนะมา นั้ น ทางที ม งานจะพยายามทํ า การ ปรับปรุงแก ไขใหถูกอกถูกใจกันแบบถึง พริกถึงขิงคะ และหากท า นผู  อ  า นอยากได รั บ ความรูแ ละขอมูลขาวสารตาง ๆ เพิม่ เติม ทางทีมงาน BUS & TRUCK ขอนําเสนอ อีกหนึง่ ชองทางในการติดตามขาวสารกับ ทางรายการ BUS & TRUCK TV ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 21.00-22.00 น. ทาง @dESIGN CHANNEL PSI ชอง 138 และทาง CTH ชอง 113 คะ

11/4/13 11:52 PM


B&T#233_p42-43_Pro3.indd 43

11/4/13 11:52 PM


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556 AUTO GAS

“NGV DEVELOPMENT” ทางเลือกความคุมคา ดวยเทคโนโลยี TFC ปจจุบนั การติดตั้งกาซ NGV ใน รถยนต ได พั ฒ นาการติ ด ตั้ ง กั น ใน ระบบต า ง ๆ ที่ มี ทั้ ง แบบสลั บ ใช ระหวางนํ้ามันเบนซินกับกาซ NGVLPG หรือใชแบบกาซ 100% ซึ่งผู

ประกอบการตางก็พยายามเลือกการ ติดตั้งที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง NGV DEVELOPMENT เสนอทาง เลือกการติดตัง้ กาซ NGV ดวยระบบ TFC (TWIN FUEL COMMONRAIL) ซึ่งเปน ระบบการติดตั้งกาซ NGV แบบใชรวม กั บ นํ้ า มั น ดี เ ซลที่ ใ ห ค วามประหยั ด ทั้ ง รถยนตที่เปน COMMONRAIL หรือไม เปน COMMONRAIL เพราะสามารถติด ตั้งไดกับเครื1องยนตดีเซลทุกชนิด

กลาง ๆ วิ่ ง ความเร็ ว ไม เ กิ น 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือประมาณ 13 กิ โ ลเมตร/ลิ ต ร และถ า วิ่ ง 120 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง จะอยู  ที่ 8-9 กิโลเมตร/ลิตร แตถาเมื1อนํามาใชเชื้อ เพลิ ง ร ว มกั น ระหว า งดี เ ซลร ว มกั บ NGV มันจะสามารถเพิ่มระยะทางได มากกวา ปจจุบันสูงสุดที่ทําไดกวา 90 กิโลเมตร/ลิตรขึ้นไป และสิ้นเปลือง NGV ไมมาก ซึ่งตัวเลขดังกลาวหลาย คนไมเชื1อ เมื1อไมเชื1อแลวก็มีการตําหนิ ตาง ๆ วาจะสามารถทําไดจริงหรือไม หลายคนตองการทดสอบ แตไมกลาทํา คุ ณ วสั น ต ก อ เกี ย รติ ต ระกู ล กับรถตัวเอง ที่ศูนยติดตั้งจึงมีรถนานา กรรมการผูจัดการ NGV DEVELOP- ชนิดใหผสู นใจไดมาทดสอบ และทีต่ อ ง MENT กลาววา NGV DEVELOPMENT มีหลายรุน เพราะเราออกแบบ ECU พัฒนาและวิจัยการติดตั้งเชื้อเพลิงรวม เพื1อรองรับรถยนตรนุ นัน้ ๆ โดยตรง ไม ดีเซล + NGV สําหรับรถเครื1องยนตดเี ซล ไดมกี ารนํากลอง ECU ของรุน อื1นมาใช มากวา 8 ป จนนํามาสูการติดตั้งระบบ ทดแทนกัน” ระบบดีเซลรวม NGV ของ NGV ดีเซลรวม NGV หรือ TFC หรือ Twin Fuile Commonrail ระบบที่ เ หมาะ DEVELOPMENT ติดตั้งมาแลวกวา สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง กั บ รถกระบะหรื อ รถ 1,000 คัน ทุกคันสามารถพูดไดเต็มปาก เครื1องยนตดเี ซลคอมมอนเรล ซึง่ สามารถ วาสามารถประหยัดนํ้ามันไดดีทุกคัน ให ก ารประหยั ด นํ้ า มั น ถึ ง 80-120 ปจจุบันเทคโนโลยีของ NGV DEVELOPMENT ถู ก ทาบทามจากหลาย กิโลเมตร/ ลิตร เมื1อใชรวมกับ NGV “รถเชิ ง พาณิ ช ย ส  ว นใหญ ใ น ประเทศ สนใจการติดตั้งกาซ NGV ปจจุบันใชเครื1องยนตดีเซลคอมมอนเรล ระบบ TFC สามารถเขาไปดูรายละเอียด ขนาด 2.5 ลิตร จะสิ้นเปลืองนํ้ามัน เพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2990-8484

พักเครื่อง ไว สําหรับลูกคาทีส่ นใจสามารถสอบถาม รายละเอียดที่ มิตซูบชิ ิ Call Center 1800 900 009 หรือโทร. 0-2259-9500 ทุกวัน จันทร-เสาร ระหวางเวลา 8.30-17.00 น. หรือทีเ่ ว็บไซต www.mitsubishi-motors. co.th

มิ ต ซู บิ ชิ มอเตอร ส ประเทศไทย รายงานยอดขายรถยนต อีโคคาร เดือนมกราคม-กันยายน 2556 ไดรบั ความนิยมสูงจากลูกคา โดยมียอด ขายแลวกวา 36,076 คันหรือกวา 44.80 % ของยอดขายรถยนตรวมของ มิตซูบิชิ ยอดขายรถยนตทั้งหมดของ บริษทั ฯ แบงเปน มิตซูบชิ ิ มิราจ 27,007 คัน และ มิตซูบิชิ แอททราจ 8,204 คัน ซึ่ ง เป น ผลมาจากการยอมรั บ ใน คุณสมบัตเิ ดนตาง ๆ ของตัวรถ ไมวา จะเปน การประหยัดพลังงานและเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม งายตอการขับขี่ พรอมดวยสมรรถนะ การออกแบบที่ รองรับการใชงานของลูกคา รวมไปถึง ความคุม คาคุม ราคา โดยบริษทั ฯไดวาง เปาหมายของการจําหนายรถอีโคคาร ทั้ง 2 รุนไวที่เดือนละ 4,000-4,500 คัน ซึ่งถือวาเปนไปตามเปาหมายที่ ไดวาง

ทัง้ ยังไดมาตรฐานยูโร 5 รายแรกและราย เดียวในประเทศไทย ชวยลดการปลอย มลพิษและไอเสีย ดวยมาตรฐานระดับ โลก สามารถใช ไดกับรถยนตดีเซลที่มี ระบบ DPF (Diesel Particulate Filter) ซึง่ เปนระบบดักจับฝุน ละอองไอเสียในรถ ยุโรป ถื อเปนอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื1อผู บริโภคชาวไทยที่ ปตท. ภาคภูมิใจ และ

ยังสอดคลองกับนโยบายทีเ่ นนใหความ สําคัญกับเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ของ ปตท. พิสูจนความแรงของ PTT HyForce ไดแลววันนี้ ณ สถานีบริการ ที่มีสัญลักษณ PTT HyForce หรือ ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและคนหาสถานี บริการนํา้ มัน ไดที่ www.pttmap.com และ PTT Life Station Application

❖❖❖

B&T#233_p44-45_Pro2.indd 44

WHAT’S NEXT

ปตท. เปดตัว PTT HyForce นํา้ มันดีเซลสูตรสังเคราะหเกรดพรีเมียม สูตรใหมของ ปตท. ซึ่งคิดคนและพัฒนา ขึ้ น จากการวิ จั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และ เทคโนโลยี ปตท. ใชเทคโนโลยีเดียวกับ การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหอากาศยาน Generation ล า สุ ด สู  นํ้ า มั น ดี เ ซล สังเคราะหโมเลกุลเดี่ยว พรอมสารเติม แตงคุณภาพสูงพิเศษ Hy-Booster ที่จะ ชวยใหสมรรถนะรถแรงขึ้นตั้งแตออกตัว เพื1อรถดีเซลสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ อีก ❖❖❖

McLaren P1 ซูเปอรคารพลังมหาศาล 903 แรงมา แรงบิด 663 ฟุตปอนด ระบบไฟฟาชวยใหตัวรถ สามารถขับเคลื1อนโดยปราศจากมลพิษเปนระยะทางราว 11 กม. อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ทําได ในเวลาเพียง 2.8 วินาทีเทานั้น อัตราเรงควอเตอร ไมลระยะ 402 เมตร 9.8 วินาที ที่ ความเร็วปลายเสน 244 กม./ชม.

11/4/13 11:42 PM


SMEs TRUCKS • BUS&TRUCK 45

ปักษ์แรก • พฤศจิกายน 2556

เกาะติดพาณิชย์น้อย

“อีซูซุ มิว-เอ็กซ์” ไลฟ์สไตล์ชาวไทย-ชาวโลก

เป็นกระแสมาตลอดตั้งแต่ยังไม่ เปิ ด ตั ว ส� า หรั บ “อี ซู ซุ มิ ว -เอ็ ก ซ์ ” เนื่องจากเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั่วโลก ล่าสุด ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แล้ว พร้อมด้วยราคาแนะน�าเริ่มต้นที่ 1,014,000-1,401,000 บาท เพราะทาง บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ากัด เล็งเห็น ตลาดรถยนต์นั่งอเนกประสงค์มีบทบาท เพิ่ ม มากขึ้ น ในตลาดรถยนต์ เ มื อ งไทย และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส� าคัญของผู้ บริโภคยุคใหม่ โดยทาง อีซูซุ ได้คิดค้น และพัฒนายนตรกรรมอเนกประสงค์ที่ สอดคล้องกับความต้องการ และไลฟ์ สไตล์ของผู้ ใช้รถทั้งชาวไทยและทั่วโลก “อีซซู ุ มิว-เอ็กซ์” (ISUZU MU-X) ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ร ถ ย น ต ์ นั่ ง อเนกประสงค์เมืองไทยกับไฟส่องสว่าง เวลากลางวั น (Super Daylight) มาตรฐานเดียวกับยนตรกรรมยุโรปเป็น เจ้าแรก นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบช่วง ล่างแบบใหม่ แบบคอยล์สปริงทั้ง 4 ล้อ ช่วงล่างด้านหลังแบบ 5-Link Suspension ให้เสถียรภาพในการขับขี่และเกาะ 44-45 AutoGas.indd 45 R1_B&T#233_p44-45_Pro2.indd 45

ถนนดี เ ยี่ ย ม พร้ อ มความนุ ่ ม นวลดุ จ รถยนต์นั่งระดับหรู มั่นใจกับระบบเบรก แบบดิกส์มคี รีบระบายความร้อนทัง้ 4 ล้อ ส่ ว นการออกแบบภายนอกมา พร้อมความโฉบเฉี่ยว ปราดเปรียวเร้าใจ โดดเด่ น ด้ ว ยรู ป ทรงลู ่ ล ม ด้ ว ยค่ า สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศ (Cd) เพี ย ง 0.4 ดี ที่ สุ ด ในรถระดั บ เดี ย วกั น พร้อมให้ความคล่องตัวสูงส�าหรับการใช้ งานในเมืองใหญ่ ด้วยความยาวตัวรถ 4.825 เมตร และวงเลี้ยวแคบสุดเพียง 5.7 เมตร หรือเทียบเท่ารถยนต์นั่งขนาด กลาง ด้านหน้าดีไซน์ทูโทน โดดเด่นด้วย ไฟหน้าแบบ PROJECTOR ที่ออกแบบ แนวเส้นรับกับกระจังหน้าแบบ 3-DIMENSION คมเข้ม เน้นมิติเด่นชัดในทุก ระยะสายตาด้วย SUPER DAYLIGHT ไฟ ส่องสว่างเวลากลางวัน หรูหราปลอดภัยสไตล์ยุโรป สว่าง ชัดแม้กลางแสงจ้าด้วยหลอด LED ที่ ประหยัดพลังงานและใช้งานได้นานกว่า ส่วนด้านข้างให้ความภูมิฐานมั่นคง หนัก แน่นด้วย MUSCULAR FENDER ผสาน เส้นสายอันเฉียบคม SPEEDY BLISTER และแนวหลังคาแบบ DYNAMIC FLOW

สร้างความรูส้ กึ พุง่ ทะยานแม้ขณะหยุดนิง่ ด้านท้ายโค้งมน โดดเด่นด้วยแนว เส้นสายต่อเนื่อง สอดประสานรับกับแนว โครเมี่ยม ไฟท้ายแบบ ARC-DIMENSION ให้มิติโดดเด่น ขับเน้นความรู้สึก เปีย่ มพลัง กล้องมองหลังแบบ BUILT-IN เรียบหรู พร้อมสปอยเลอร์หลัง ออกแบบ แนวสปอร์ตเสริมหลักอากาศพลศาสตร์ สะท้อนภาพลักษณ์ยนตรกรรมยุคใหม่ เสาอากาศ DUAL FUNCTION แบบ SHARK FIN ทันสมัย บ่งบอกตัวตนเหนือ ระดับ พร้อมรับได้ทั้งสัญญาณวิทยุและ ระบบน�าทางอย่างชัดเจน ส�าหรับการออกแบบภายในหรูหรา สไตล์ยโุ รป ด้วยแนวคิด “PREMIUM & EXCLUSIVE” โดดเด่นด้วยการใช้คู่สี แบบทู โ ทนสวยงามลงตั ว พร้ อ ม

อรรถประโยชน์ทมี่ อบอิสระในการใช้ชวี ติ ได้อย่างลงตัวตามศาสตร์การออกแบบ ISUZU UNIVERSAL DESIGN โดยให้ผู้ ใช้ ร ถเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ด้ ว ยการจั ด วาง ต�าแหน่งที่นั่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน รถให้เข้ากับทุกสรีระ เพื่อการใช้งานง่าย สะดวกสบาย และใช้งานได้หลากหลาย ลงตัวตั้งแต่ที่นั่งตอนหน้าถึงตอนที่สาม พร้อมบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย ด้วย พืน้ ทีเ่ หนือศีรษะและพืน้ ทีว่ างเท้าทีเ่ หนือ กว่ารถระดับเดียวกัน เบาะนั่งกึ่งหนังแท้ สีไอวอรี่ เกรดพิเศษให้ผิวสัมผัสนุ่มนวล ทีน่ งั่ ด้านคนขับแบบปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง สามารถสัมผัสเอกสิทธิ์แห่งผู้น�า พร้อมทดลองขับรถยนต์นงั่ อเนกประสงค์ “อีซูซุ มิว-เอ็กซ์” ได้ที่ โชว์รูมอีซูซุทั่ว ประเทศ

ชี้ช่องสินค้า สีนาโนชนิดพิเศษ

สามารถทนความ ร ้ อ น สู ง 2 5 0 อ ง ศ า ต ้ า น ท า น รั ง สี ยู วี 1 5 0 0 ชั่ ว โมง ความเข้ ม ของสี ไ ม่ เปลี่ ย น, ไม่ ร วมตั ว และตก ต ะ ก อ น ป ริ ม า ณ ค ว า ม แ ข็ ง 1 8 % , ไ ม ่ ร ว ม เ ร ซิ่ น เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางอนุ ภ าค เป็ น 10 ส่ ว นต่ อ พั น ล้ า น ถึ ง 1.5 (1.5pl) ส่ ว นของเม็ ด สี ไ ม่ ใ ช่ สี ย ้ อ มทั่ ว ไปอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา 2 ปี , สี ที่ ส ามารถใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ เ ช่ น PU, สี พ ่ น , สี อ บ และอื่ น ๆ บริษัท ไทยจรัส เพ้นท์ จ�ากัด (ประเทศไทย) โทร.0-3826-3048-51

11/6/2556 BE 10:46 AM 11/7/13 12:52 AM


46 BUS&TRUCK • B&T PRODUCTS

ปกษแรก • พฤศจิกายน 2556

แนะนําผลิตภัณฑ Delo® 400 Multigrade

Castrol CRB Turbo

PTT Dynamic NGV-LA

เดโล 400 มัลติเกรด SAE 15W-40 นํ้ามันเครื1องระดับพรีเมี่ยม สําหรับ เครื1องยนตดีเซลที่ตองใชงานอยาง หนั ก ผลิ ต ขึ้ น มาเป น พิ เ ศษสํ า หรั บ เครื1องยนตดีเซลที่ติดตั้งระบบ EGR และ SCR ซึ่งเปนระบบขจัดมลพิษที่ ทําใหเกิดเขมาในนํ้ามันเครื1องมากขึ้น ด ว ยเทคโนโลยี ISOSYN ® ให ก าร กระจายเขมาที่ดีเยี่ยม

สูตรใหม ออกแบบมาดวยสูตรพิเศษ โดยเฉพาะ ซึ่ ง มี ส าร Durashieid Boosters สูตรเฉพาะของคาสตรอล ช ว ยให ส ามารถยื ด หยุ  น การใช ง าน เครื1องยนต ไดมากกวา 2 เทา เมื1อ เทียบกับนํ้ามันเครื1องทั่วไป

นํ้ามันหลอลื1นที่มีความหนืดเกรดรวม SAE 15W-40 พัฒนาเปนพิเศษสําหรับ รถบรรทุกที่ใชงานหนัก ใชการผลิตที่ ได มาตรฐานจากอเมริกา เหมาะสําหรับรถ บรรทุกเชิงพาณิชยที่ใชกาซธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียว ใหการ หลอลื1นดีเยี่ยม พรอมปกปองชิ้นสวน เครื1องยนต และชุดขับเคลื1อนวาลวจาก การสึกหรอ ในทุกสภาวะการใชงาน

บจก.เชฟรอน (ไทย) โทร.0-2696-4000

บจก.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3777

บมจ.ปตท. โทร.0-2537-3965

Refinishing Series

Refinishing Series สี พ  น รถยนต ที่ มี คุณภาพ และประสิทธิภาพสูง เพื1อพืน้ ผิว รถที่ ดี ข องท า น เนื้ อ สี ชั ด เจน มี ทั้ ง สี CarPaint 1K และ สีโปวโพลีเอสเตอร

บจก.ไทยจรัส เพนท โทร.0-2170-7553

NOSTRA : Traffic Information Cable

สีพนรถยนต Ultima

แครรีเท็กซ หัวเชื้อสารเคลือบรถยนต

ใหเฉดสีที่มีความสวยงาม สีสันสดใส เมื1อพนแลวจะสรางความโดดเดนใหกับ ตั ว รถทั นที รวมถึ ง ความทนทานของ ฟลม สีทพี่ น ใชงานแลวชวยใหสีไมซดี จาง หรือเกิดเงาตก อีกทัง้ ยังทนตอการขูดขีด ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพใหลวดลายมีความ โดดเดนเฉพาะตัว

Carretex engine Treatment สกัด จากนํา้ มันดิบบริสทุ ธิ์ ใหการคุม ครอง ที่คุมคากวา ปลอดภัยกับผู ใชและ เครื1องยนตทุกประเภท สามารถรวม ตัวกับนํ้ามันเครื1องไดดีซึ่งแตกตาง จากสารเคลือบเครื1องยนตชนิดอื1น ๆ ที่เปนสารสังเคราะห

บจก.นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) หนวยธุรกิจสีพนซอมรถยนต โทร.0-2463-0032 ตอ 283

บจก.โปรเฟสชั่นนัล คลีนนิ่ง โทร.0-2954-6655

SWG Non Real Time Tracking

CCTV Tracking Online 3G

สายเคเบิลตอเชื1อมเครื1องจีพีเอสนํา ทาง KAMAZ รุน NAAV590 TV ใช รั บ สั ญ ญาณข อ มู ล สภาพจราจร NOSTRA Traffic แบบ Real-time รวม ถึงขอมูลแจงเตือนเหตุการณตาง ๆ เชน ปดถนน ซอมบํารุง อุบัติเหตุ นํ้า ทวม เปนตน ทําใหคุณสามารถเลือก เสนทางการเดินทางไดอยางเหมาะ สม และปลอดภัย

อุ ป กรณ สํ า หรั บ บั น ทึ ก การใช ง านยาน พาหนะโดยใช ร ะบบดาวเที ย มบอกพิ กั ด GPS ซึ่งจะสามารถรายงานเสนทางการ เดินรถ, เวลาที่มีการใชงาน, หยุดหรือจอด รถ, ความเร็วขณะใชงานรถ, ตําแหนงของ รถในชวงเวลาตาง ๆ ฯลฯ โดยขอมูล การใชงานจะถูกเก็บไว ในหนวย ความจํา SD Card

กลอง DVR บันทึกวีดีโอ และเปน GPS ใน ตัวสําหรับติดรถ สามารถดู Online ผาน Notebook, PC ได สามารถสื1อ สารกั บ พนักงานขับรถได โดยไมตองใช โทรศัพทมือ ถือ เปนนวัตกรรมใหมรายแรกและรายเดียว เทานั้น

บจก.โซนิควิชั่น โทร.0-2300-6700

บจก.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร ไพรส โทร.0-2759-4999

บจก.แวลู ไฮ เทคโนโลยี่ โทร.0-2906-2730

ชุดเคลือบปกปองภายในรถ

Age Stop ชวยปองกันคราบสกปรกและคราบไขมัน จาก รางกายคนเราและครีมหลอลื1นผิว ซึ่งทําใหเกิดรอยดาง เปลี่ยนสี และเปลี่ยนสภาพของเฟอรนิเจอรหนัง โซฟา และ ผลิตภัณฑหนังอื1น ๆ ชวยใหเครื1องหนัง มีความยืดหยุน สูงขึน้ และดูใหมอยูเสมอ

บจก.คัลเลอร โกล อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) โทร.08-5544-5455

เครื่องขัดเงา

ยางปูพื้นทายกระบะ

เครื่องมือวัดกาซรั่ว

หนา ทนทานตอการใชงานหนัก ทําจาก วัสดุใหม และ Recycle ยางธรรมชาติ ลาย ลูกฟูก ชวยปองกันการลื1นไถลของสินคา ตาง ๆ ลวดลายสวยงาม ไมแตกฉีกขาดแม ภายในสภาวะ อากาศรุนแรง

เครื1องมือวัดกาซรัว่ ติดตัง้ เซนเซอร ได พรอมกันสูงสุด 5 เซ็นเซอร และวัด กาซไดสูงสุด 6 ชนิดกาซ สามารถติด ตั้งเซ็นเซอรวัดกาซ VOC ได ชวงการ วัดกาซไวไฟ ตั้งแต 0 ถึง 100% LEL

บจก.สยามยูไนเต็ดรับเบอร โทร.0-3422-0777

บจก.เอ็นเทคแอสโซซิเอท โทร.0-2831-6666

ลูกหมากปกนก

ไฮดรอลิครถดั๊มพ รุน 92

เครื1องขัดอิเล็กทรอนิกส ที่มีขนาดเล็กมากไดรับการออกแบบตาม หลักสรีรศาสตร ไมตอ งออกแรงเหนื1อยใน ระหวางการขัด มอเตอร แรงบิดสูงและนํ้าหนักเบา เปนมืออาชีพ ใชการเลือก ความเร็วในการหมุน มีคุณภาพสูงสุด ในระหวางการขัด

สวนประกอบจากโลหะแบบหลอและอัดรีด เย็น ใชเทคนิคเบาพลาสติกรองรับหัวลูก หมากของ TRW ซึง่ ชวยดูดซับแรงกระแทก และสัน่ สะเทือน การเสียดทานนอย ทนทาน และปลอดภัยสูง ขัดมันผิวสัมผัสของหัวลูก หมากเพื1อการเคลื1อนไหวที่นุมนวลกวา

ไฮดรอลิครถดั๊มพ ประสิทธิภาพสูง อายุการ ใชงานยาวนาน นํา้ หนักเบา สามารถประกอบ และติดตั้งกับตัวถังรถงาย

บจก.ฟลูสตาร อินดัสทรี้ ซัพพลาย โทร.0-3827-8877

รานไพศาลอะไหลยนต ลาดพราว โทร.0-2378-0519

บจก.ซินหงไท กรุป โทร.0-3446-9669

R1_B&T#233_p46-47_Pro2.indd 46

11/7/13 12:31 AM


B&T#233_p46-47_Pro2.indd 47

11/4/13 11:50 PM


B&T#233_p48_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

11/4/13

11:57 PM

BUS & TRUCK - V.233  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you