Page 1

õ¤†ï•„¡Óƒ‹˜i•‚iš‹‹~†š{œrŠÖ

iӚ’¡ÒƒÊ¬

q‚™‚¬

www.BusAndTruckMedia.com

ƒØi‘Ö“™oi™ŠšŠ‚š

สินเชื่อรถใหญโตฉุดไมอยู

m²››Š“špmŠ

กทม.อยูยาก... |™‚¤l‹ï•or‰

ตุยบางพระ ที่สุดของระดับ VIP

04

¤ƒ‹Š‚¤Š‚‹~¤|ҁ

หัวลาก พลังงาน ทางเลือก 380 แรงมา LOGISTICS NEWS

24

“ไทยเบฟ” เปดศูนยกระจายสินคาภาคใต 28

ปจจุบันสินเชื1อเชาซื้อรถยนต ใน ประเทศไทยมี ก ารแข ง ขั น กั น อย า งดุ เดือด ไมวาจะเปนรถเล็กไปจนถึงรถ ใหญ เนื1อ งจากตลาดรถยนต มี ก าร เติบโตขึน้ อยางตอเนื1อง เห็นไดจากยอด

จองในงานโชวตาง ๆ อยางไรก็ดี ถึง แมวาจะมีการแขงขันกันอยางดุเดือด แตก็ยังเปนที่ยอมรับจากธนาคารแหง ประเทศไทย (ธปท.) วา คุณภาพและ กระบวนการปลอยกูอยูในมาตรฐาน ที่

สําคัญยังไมมีสัญญาณหนี้เสีย

สินเชื่อรถยนตแขงดุ

คุณสาลินี วังตาล ผูชวยผูวาการ สายกํากับดูแลสถาบันการเงิน ธนาคาร อานตอหนา 38

ซันลอง เลือกงาน B&T’13 ดํารงศิลป มั่นใจคุณภาพ โชวรถบัสรุนใหม B&T ’13 รับสวนลดพิเศษ

AUTO GAS

ผูผลิตไทยเนนพัฒนาอีโคคาร เตรียมพบกับเร องเดน

44

แคมเปญ BUS&TRUCK ’13 ในฉบับที่ 232

รถโดยสารซันลองใชงาน BUS & TRUCK ’13 โชว สมรรถนะรถใหม 3 รุน ทั้งขนาด 12 เมตร, ขนาด 9 เมตร และแชสซีสเปลา เตรียมแคมเปญเด็ดสําหรับลูกคาที่ทํา สัญญาจอง พรอมการันตีเปนรถโดยสารจากจีนที่ขายดี อันดับ 1 ในไทย และวางแผนตั้งโรงงานประกอบบุกตลาด ทั้งในประเทศและกลุมอาเซียนภายในปหนา อานตอหนา 39

R1_B&T#230_p01_iMac5.indd 1

เบาะรถโดยสารดํารงศิลป มั่นใจคุณภาพสินคาเปนที่ ยอมรับอยางกวางขวาง ลูกคานครชัยแอรตดิ ตัง้ 100% พรอม รุกตลาดสงทัง้ เบาะสําเร็จรูปและชิน้ สวนใหกลุม อาเซียน สวน งาน BUS & TRUCK ’13 รับสวนลดพิเศษเฉพาะลูกคาใน งานเทานั้น คุณเกียรติศักดิ์ ภูอัครนันท ผูจัดการ บริษัท ดํารงศิลป อานตอหนา 39

9/19/13 9:24 PM


B&T#230_p02_iMac5.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

9/18/13

9:24 PM


<EVK9S _<L9E;V $EZ= +lT$S6³­¬®®®MC[ ®8;;<T*;Tª7ET6$C«®¯«²7lT<GET-T_9IROlT_BO<T*@GW+S*MIS6LCZ9E=ET$TE®­²±­ a9E«­¯´²­°¶­®`A$.«­¯´²­­¯¯²CYO8YO­µ¶µ­®´´´´ Âðäìï« Ôèåöì÷è«

ìñéò½åèö÷ïìñêõòøó«æòð

B&T#230_p03_iMac5.indd 3

úúú«åèö÷ïìñêõòøó«æòðÃäæèåòòî·ÐøñïòñêÑëäìïäñç 9/18/13 9:18 PM


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปกษหลัง • กันยายน 2556

ดับเครื่องชม

“ตุยบางพระ” ที่สุดของระดับ VIP

คงเปนชื1อที่หลายคนคุนหูกับ “ตุยบางพระ” รถโดยสารระดับ VIP การันตี คุณภาพมาตรฐาน มั่นใจไป กั บ ทุ ก การเดิ น ทาง สํ า ราญไปกั บ บริการที่นาประทับใจ เกริ่นมาขนาดนี้ เชื1อวาหลาย ทานคงอยากจะได ไปเห็นกับตาวารถ หรู ห ราระดั บ VIP ของเขานั้ น มี ดี อยางไร แตครั้นจะยกโขยงกันไปอูคง รองรับไมไหว หรือหลายคนอาจจะไม ได มี เ วลาว า งมากนั ก ดั บ เครื1อ งชม ฉบับนี้ ไดสืบเสาะรายละเอียดของรถ โดยสารจากตุย บางพระ วาจะพิเศษจุด ไหนบาง วาแลวก็เชิญพี่ตุย หรือ คุณ สุรศักดิ์ นาทะคํา เจาของรถโดยสาร จากตุย บางพระคันนี้ มารวมพูดคุยกับ ชาวดับเครื1องชมกันสักหนอย

และก็เริ่มจากการเดินดูรอบนอก ของรถโดยสาร ซึ่ ง พี่ ตุ  ย ก็ อ ธิ บ ายว า สําหรับรถโดยสารคันนี้ เปนรถโดยสาร 8 ลอ 2 ชัน้ ระดับ VIP เติมเต็มความหรูหรา และสะดวกสบายใหกบั ผูร ว มเดินทางทุก ที่นั่งเลยทีเดียว ซึ่งความโดดเดนที่สราง จุดเดน และเปนที่นาสนใจของผูพบเห็น นั้น ก็เห็นจะเปนที่รูปทรงใบไมดานขาง ตัวรถ ใหความรูสึกพลิ้วไหวออนโยน แต ก็รกั ษาสมดุลไมใหดอู อ นแอจนเกินไป กับ ทรง STAR KING ที่ดานหลัง จึงดูไมออน ไหวจนออนแอ แข็งแกรงแบบออนโยน ความสวยงามหรูหราที่วามานี้ เนน หนักดานของเครื1องเสียง จัดเต็มมาแบบ ชนิ ด ที่ ไ ม เ กรงใจใครกั บ ลํ า โพงจากยิ่ ง เจริญซาวด 15 คู 8 ดอกเฉพาะดานนอก

กันเลยทีเดียว เทานั้นก็คงยังไมพอใจกับ ความตองการของพี่ตุย ที่งานนี้โชวใจปา ไปกับแสงสีใหอลังการไดเปนอยางดี ไมวา จะเปนไฟซุมลอ สปอรตไลท และไฟหนา ลําโพง ก็เห็นพีต่ ยุ กระซิบเบา ๆ บอกมาวา สําหรับคันนี้เปนลักษณของความหรูหรา แบบลงตัว ไมไดดูโลงจนเกินไปจนไรสีสัน แตก็ไมไดรกหูรกตาจนเกินงาม มาตอกันทางดานในของรถโดยสาร กันบาง ทางดานของเครื1องเสียง จัดเต็ม ไม แ พ ภ ายนอก ผู  โ ดยสารจะสามารถ เพลิดเพลินไปกับระบบเสียงทีพ่ ตี่ ยุ บอกวา คั น นี้ เ หมื อ นเป น เธคขนาดย อ มแบบ เคลื1อนที่ จัดเต็มที่ 12 นิ้ว 6 ดอก พูดถึง ไฟก็ ไมยอมใหนอยหนา เพราะมีทั้งไฟ ดาวตก เลเซอร ไฟเธค รวมไปถึงไดร ไอซ

ทีจ่ ะมาชวงสรางสีสนั ใหกบั ผูโดยสารตลอด ทั้ ง ทริ ป เลย แค นี้ อ าจจะไม เ พี ย งพอ เพราะความสะดวกสบายที่แทจริง เบาะ มีความสําคัญเปนอยางมาก จัดไปกับ เบาะโดยสารระดับ VIP ที่รองรับเพื1อน รวมทางกวา 50 ที่นั่งเลยทีเดียว สุ ด ท า ยก็ เ ห็ น จะเป น เรื1อ งของ เครื1องยนตทตี่ อ งบอกวาไมธรรมดากับ SCANIA K114 ควบพลังไปกวา 360 แรงมา อีกอยางหนึ่งที่มีความพิเศษ เปนอยางยิ่ง ดวยเกียรแบบบ AUTO ตอตัวถังที่อูมีแสงยูร รวมตัวถังกวา 1.8 ลานบาท ถารวมตกแตงแลว ก็นา จะอยูท ี่ 2.3 ลานบาท ใครสนใจอยาลืม ติดตอที่พี่ตุย ไดที่เบอรติดตอดานลาง ไดเลยคะ

SPECIFICATION ภายนอก • ลักษณะเดน : รถบัสปรับอากาศ 8 ลอ 2 ชั้น VIP • รูปทรง : ทรงใบไมและ STAR KING • เครื่องเสียง : 15 นิ้ว 8 ดอก• ลอ : เคลือบกระทะลอ ภายใน • เครื่องเสียง : 12 นิ้ว 6 ดอก • เบาะ : เบาะแบบ VIP • อื่น ๆ : ไฟดาวตก, เลเซอร, ไฟเธค และไดร ไอซ • บรรจุ : 50 ที่นั่ง ขุมพลัง เครื่องยนต : SCANIA K114 • เกียร : แบบออโต • แอร : ชางเหนง • ติดตอ : คุณสุรศักดิ์ 08-1553-8773

R1_B&T#230_p04-05_iMac5.indd 4

9/19/13 9:59 PM


B&T#230_p04-05_iMac5.indd 5

9/18/13 9:36 PM


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VEHICLE

ปกษหลัง • กันยายน 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

อิตัลไทย โชวรถโมหินทันสมัยที่สุด รับกอสรางไทยขนาดใหญในอนาคต บริ ษั ท อิ ตั ล ไทยอุ ต สาหกรรม จํากัด หรือในนาม (ITI) บริษทั ยักษใหญ ผูนําเขาตลาดเครื1องจักรกลหนักและ เครื1อ งจั ก รกลอุ ต สาหกรรมภายใต “อิ ตั ล ไทย กรุ  ป ” เป ด ตั ว รถโม หิ น เคลื1อนที่ขนาดใหญ Mobile Crusher “Powerscreen XH500SR” ซึง่ มีขนาด ใหญที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ ดวย ความสามารถในการโมหินระดับเดียว กั บ โรงงานโม หิ น เจาะตลาดกลุ  ม ผู  ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองหิน ปจจุบัน “อิตัลไทย” เปนตัวแทน จํ า หน า ยและบริ ก ารหลั ง การขาย เครื1อ งจั ก รกลหนั ก และเครื1อ งจั ก ร อุตสาหกรรมจากบริษทั ชัน้ นําของโลก ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศเพื1อนบาน ซึ่งไดนําเขารถโมหินเคลื1อนที่ขนาดใหญ ยี่หอ Powerscreen หนึ่งในผูนําของโลก ในการผลิ ต เครื1อ งบดวั ส ดุ เ คลื1อ นที่ สามารถคัดแยกกรองประสิทธิภาพสูง Mobile Crusher Powerscreen รุน XH500SR คันนี้ ไดนาํ เขาจากประเทศ อังกฤษ เปนเครื1องบดวัสดุแบบเคลื1อนที่ ซึ่ ง มี ล  อ ตี น ตะขาบขนาดใหญ ไ ว ค อย รองรับ เครื1องยนตแบบพลังเชื้อเพลิง โดยถูกออกแบบใหมคี วามทนทานตอการ บดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการทําลาย หิน แร และถานหิน ทั้งยังสามารถคัด แยกกรองเศษหินไดตามตองการ โดยได รับการพัฒนาใหศกั ยภาพการบดถานหิน ไดมากกวา 10 ลานตันตอป และสามารถ ทํางานตอเนื1องไดถึง 24 ชม.โดยมีให เลือกตามลักษณะการใชงานตั้งแต 250 -270 ตัน ลักษณะการทํางานของเครื1องโม หินนั้นภายในจะเปนระบบหมุนเหวี่ยงตี

B&T#230_p06-07_iMac5.indd 6

กระทบโดยมี เ หล็ ก แผ น ที่ อ อกแบบ พิเศษใหมีความทนทานตอการกระทบ ต อ วั ต ถุ ที่ จ ะทํ า การบด พร อ มทั้ ง สามารถคัดกรองชิน้ วัตถุใหมขี นาดตาม ตองการไดอีกดวย สําหรับวัตถุที่ ไมได ขนาดนั้นจะถูกคัดแยกออกมานําสงไป สายพานลําเลียงนํากลับมาบดใหมอีก ครั้งจนไดขนาดที่ตองการ สวนงาน ก อ สร า งที่ มี เ หล็ ก ปนอยู  ใ นเนื้ อ หิ น ก็ สามารถแยกออกได โดยสายพานแม เหล็กขนาดใหญเพื1อคัดออก สวนฝุน ผง ละอองตาง ๆ นั้นจะถูกสเปรยนํ้าดักไว เพื1อ ไม ใ ห เ กิ ด การฟุ  ง ขึ้ น ขณะเครื1อ ง ทํางาน สําหรับการนําเขามาในประเทศ ไ ท ย นั้ น ท า ง บ ริ ษั ท อิ ตั ล ไ ท ย อุตสาหกรรม จํากัด ไดเล็งเห็นการ เติบโตทางดานอุตสาหกรรมหนักรวม ถึงการกอสรางในอนาคต เชน งาน กอสรางขนาดใหญที่ตองการบดหิน เพื1อลดการขนสงใหนอ ยลงพรอมทัง้ ยัง สามารถนําวัสดุหนิ ทีถ่ กู บดแลวนํากลับ มาใช ร องพื้ น ผิ ว ได อีก ด ว ย หรื อ การ สรางถนนรันเวยของสนามบินพื้นผิว ถนนที่ ไมใชแลว ก็สามารถนํามาบด และกลับมาใชรองพืน้ ผิวถนนกอนไดอกี ดวย สามารถลดตนทุนดานวัตถุดบิ การ กอสรางได และยังลดเวลาการทํางาน ไดอกี ดวยเพราะ Mobile Crusher ของ Powerscreen รุน XH500SR สามารถ พรอมใชงานไดเลยเพียงเวลาไมนาน เพราะจะทําการบดที่หนางานไดเลย สะดวกกวาการกอสรางโรงบดหินขึน้ มา โดยใชเวลาถึง 1 เดือน กวาจะทําการ ติดตั้งแลวเสร็จ

9/18/13 9:44 PM


3

B&T#230_p06-07_iMac5.indd 7

9/18/13 9:44 PM


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

ปกษหลัง • กันยายน 2556

คันเรงธุรกิจ

ครบรอบ 10 ป เมื1อ 10 ปทแี่ ลวเกิดงานแสดงรถ ใหญขนึ้ เปนครัง้ แรกในเมืองไทย โดยใช ชื1องานวา BUS & TRUCK ’04 ซึ่งจัด ขึน้ โดย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรชั่นแนล จํากัด ถือวาเปนผูจัดงานแสดงรถใหญ ในอาเซียนงานเดียว และตอมาไดมงี าน แสดงรถใหญตามรอย แรก ๆ นั้น ทุกธุรกิจที่อยูในเครือ ขายของโครงการรถใหญตา งคาดคะเนวา งาน BUS & TTRUCK จะอยูได ไมกี่ป เนื1องจากมีคายรถใหญไมกี่ยี่หอ ธุรกิจ เกี่ยวเนื1องกับรถใหญก็เล็ก แถมคนใน วงการขนสงมีเพียงไมกี่หมื1นรายเทานั้น แตดว ยจุดประสงคหลักของการจัด งาน ก็เพื1อที่จะทําใหคนซื้อไดพบคนขาย โดยตรง ไมตองเสียคานายหนา จึงมี โปรโมชัน่ ตาง ๆ ใหกบั ผูซ อื้ มากมาย ทําให มีเงินหมุนเวียนในงาน BUS & TRUCK มากถึงหลายพันลานบาททีเดียว และในปนง้ี าน BUS & TRUCK ’13 ถือเปนปที่ 10 ที่ ไดจัดงานมา แสดงให เห็นวาการเปนสื1อกลางใหผูซื้อพบผูขาย โดยตรงนั้นไดรับการยอมรับเปนอยาง มาก แบบนี้ ต  อ งมี ก ารฉลอง ส ว น กําหนดการฉลองนั้นจะมีขึ้นในวันที่ 2 ของการจัดงาน BUS & TRUCK ’13 ซึ่ง ตรงกับวันที่ 8 พ.ย. นั่นเอง จุดมุง หมายหลักของงานก็คอื ใหผู ซือ้ ไดสนิทสนมกับผูข ายมากขึน้ มีการพูด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื1อ ใน อนาคตจะไดใหความชวยเหลือซึง่ กันและ กัน เมื1อธุรกิจฝายใดฝายหนึง่ เกิดมีปญ  หา ในภายภาคหนาจะไดเห็นงาน BUS & TRUCK ’14 และครั้งตอ ๆ ไป บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา, ชูชาติ สวางสําลี ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป, ถาวร พรมพิทักษ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สงางาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟกสกุล มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : อารีย ปตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด เลขาแผนกโฆษณา : สุธารัตน จันทรนคร พัฒนาธุรกิจ : วันวิสาข เข็มทอง, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แกวศิริ เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com วราภรณ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

R1_B&T#230_p08-09_iMac5.indd 8

นครชัยแอร ใชเบนซ 15 เมตร 48 คัน เตรียมรุกขยายตลาดไปอาเซียน

นครชัยแอรขยายธุรกิจใหญตั้ง เปาใชรถเบนซ 15 เมตร จํานวน 48 คัน ภายใน 3 ป เพิ่มเวลาใหผู โดยสารจอง เดินทางลวงหนาไดถึง 1 ป สวนการ เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขยาย เสนทางวิ่งไปประเทศเพื1อนบาน คุ ณ สายั ณ ห วงศ เ บ็ ญ จรั ต น กรรมการผูอํานวยการ บริษัท นครชัย แอร จํากัด เปดเผยวา ทางบริษัทได ลงทุนเกือบ 500 ลานบาท เพื1อสราง ความมั่นใจใหกับผู โดยสารดวยการเพิ่ม รถโดยสารประจําทางขนาด 420 แรงมา ยี่หอเมอรเซเดส-เบนซ ขนาด 15 เมตร จํานวนทั้งหมด 48 คัน โดยในปนี้เริ่มที่ 12 คัน กอนในปหนาเพิ่มอีก 24 คัน และ ในปถัดไปอีก 12 คันที่เหลือ สวนมาตรฐานในการประกอบนั้น เปนไปตามกฎระเบียบขนสงทางบก โดย ไดซื้อเครื1องยนต แชสซีส จากบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด และให โรงงานธนบุรบี สั บอดี้ ทําการประกอบให ซึ่งไดผานมาตราฐานการวัดความลาด เอี ย งของกรมการขนส ง ทางบกเป น ที่ เรียบรอยแลว “ทั้งนี้สวนรถโดยสารรุน 12 เมตร ที่วิ่งอยูนั้น ทางบริษัทฯจะนํากลับมาทํา การบูรณาการใหมทั้งหมด เพื1อทําใหมี ศักยภาพในการใชงานไดเหมือนเพิง่ ออก มาจากโรงงาน สวนจะนําไปใชงานใน สวนอื1นตอไปนั้น ตองศึกษาวาเหมาะจะ นําไปใชงานดานไหนตอไป” นอกจากนี้ เพื1อ ทํ า ให ผู  โ ดยสาร สามารถวางแผนการเดินทางไดลว งหนา ทางบริ ษั ท ฯได เ พิ่ ม การทํ า งานให กั บ แผนกรับจองลวงหนา ดวยการขยาย เวลารับจองไปเปน 1 ป เพื1อทําใหผู โดยสารสามารถกําหนดเวลาการเดินทาง ไดกอนถึง 1 ปทีเดียว พรอมกันนี้ บริษัทฯมีแผนที่จะเปด เส น ทางระหว า งประเทศเพื1อ เป น การ ขยายฐานลูกคา ซึง่ เบือ้ งตนทางบริษทั ได มองเสนทางในสปป.ลาว กัมพูชา และ

พมา โดยแนวโนมการเปดเสนทางไปยัง ประเทศกัมพูชา มีความเปนไปไดมากกวา เนื1องจากเสนทางดังกลาวสภาพโดยรวม ของถนน มีความพรอมมากกวา ซึ่งจะ สามารถเดินทางไดสะดวกสบายกวา ทั้งนี้ในเสนทางกัมพูชา บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเปดเสนทางกรุงเทพฯเสียมราฐ ไดภายในป 2557 นี้ ใชรถ

จํานวน 10 คัน งบประมาณ 250 ลาน บาท เปนรถโดยสารเฟรสคลาส ขนาด 12 เมตร 21 ที่นั่ง ลักษณะชั้นเดียว โดย จะเนนกลุมนักทองเที่ยว และนักธุรกิจที่ ตองการเดินทางในราคาและการบริการ เทียบเทาสายการบินโลคอส สวนเสนทาง ทีจ่ ะเปดตอภายหลังจากเปดทีก่ มั พูชาคือ กรุงเทพฯ-ลาว

รถใหญ 8 เดือน 3.2 หมื่นคัน คายอีซูซุ ทิ้งหางคายฮีโน

ยอดขาย 8 เดือนแรก มียอดรวม 32,513 คัน คายอีซูซุเริ่มทิ้งหางอยาง เห็นไดชัด 16,575 คัน ตามดวยคาย ฮีโน 13,544 คัน และฟูโซ 1,223 คัน ดานคายยุโรปวอลโวขายได 798 คัน สแกนเนียขายได 288 คัน คาย MAN 51 คัน รายงานจาก บริษทั ฮีโนมอเตอร เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา สําหรับยอดขายรถใหญใน 8 เดือนทีผ่ า น มา ตัง้ แตเดือนมกราคม-สิงหาคม มียอด ขายรวมทุ ก ยี่ ห  อ 32,513 คั น ช ว ง เดียวกันของปที่แลวขายได 23,254 คัน และในเดือนสิงหาคม 2556 จําหนายได 3,800 คัน สําหรับคายอีซูซุทํายอดจําหนาย ไดมากที่สุดคือ 16,575 คัน ชวงเดียวกัน ของปที่แลวขายได 10,805 คัน และใน เดือนสิงหาคม 2556 จําหนายได 2,011 คัน อันดับสองคือ คายฮีโนจําหนายได 13,544 คัน ชวงเดียวกันของปทแี่ ลวขาย ได 10,625 คัน และในเดือนสิงหาคม 2556 จําหนายได 1,520 คัน อันดับสาม เปนคายฟูโซทจี่ าํ หนายได 1,223 คัน ชวง เดียวกันของปที่แลวขายได 1,074 คัน และในเดือนสิงหาคม 2556 จําหนายได

111 คัน ฝงคายยุโรป อันดับหนึ่งคือคาย วอลโว ที่ จํ า หน า ยได 798 คั น ช ว ง เดียวกันของปที่แลวขายได 515 คัน และในเดือนสิงหาคม 2556 จําหนายได 113 คั น อั น ดั บ สองคื อ สแกนเนี ย ที่ จําหนายได 288 คัน ชวงเดียวกันของป ที่แลวขายได 177 คัน และในเดือน สิงหาคม 2556 จําหนายได 40 คัน อันดับ สามเปนของคาย MAN ทีจ่ าํ หนายได 51 คัน ชวงเดียวกันของปทแี่ ลวขายได 8 คัน และในเดือนสิงหาคม 2556 จําหนายได 5 คัน สวนประเภทของรถบรรทุก 2-3 ตั น อั น ดั บ หนึ่ ง เป น ของค า ยอี ซู ซุ ที่ จําหนายได 4,373 คัน ชวงเดียวกันของ ปที่แลวขายได 2,924 คัน และในเดือน สิงหาคม 2556 จําหนายได 458 คัน อั น ดั บ สองคื อ ค า ยฮี โ น ที่ จํ า หน า ยได 1,512 คัน ชวงเดียวกันของปที่แลวขาย ได 1,015 คัน และในเดือนสิงหาคม 2556 จําหนายได 111 คัน อันดับสามเปนคาย ฟูโซที่จําหนายได 107 คัน ชวงเดียวกัน ของปที่แลวขายได 97 คัน และในเดือน สิงหาคม 2556 จําหนายได 4 คัน

9/19/13 8:42 PM


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษหลัง • กันยายน 2556

คันเรงธุรกิจ

ซีเอเอ็มซี วางเปา 500 คัน ไทยแสงเจริญ ประกาศจุดยืน การันตีราคาจีน คุณภาพยุโรป รวม BUS&TRUCK 4 ป ตอเนื่อง

คายซีเอเอ็มซี แมจะเปนนองใหม ในวงการรถใหญ แตตั้งเปาสูงถึง 500 คันในปแรก เพราะเชื1อมัน่ คุณภาพของ รถสูง ภายนอกเหมือนรถญี่ปุน สวน ระบบทั้งหมดเหมือนรถยุโรป มั่นใจป แรกขายได 500 คัน เพราะมีดีลเลอร ทั่วประเทศ 7 แหง โชวรูมอีก 10 แหง คุณศุภศักดิ์ รุงเจิดฟา ที่ปรึกษา บริษัท ซีเอเอ็มซี (ไทยแลนด) จํากัด ผูแทนจําหนายรถใหญจากประเทศจีน เปดเผยวา ถึงแมจะเริ่มทําตลาดรถใหญ ซีเอเอ็มซีมาได ไมถึงป ก็สามารถทํายอด ขายไดเกินความคาดหมาย จนมัน่ ใจวาจะ ตองไดเกิน 500 คันอยางแนนอน โดยรถหัวลากที่นําเขามาจําหนาย มีอยูดวยกัน 2 รุนคือ S 07 เครื1องยนต ดีเซล 336-375 แรงมา และเครื1องยนต NGV 350 แรงมา สวนอีกรุนหนึ่งคือ H 08 เครื1องยนตเดียวกันกับ S 07 ซึ่ง มาตรฐานของภายนอกจึงเหมือนกับคาย ญีป่ นุ สวนระบบตาง ๆ ทัง้ หมดจะเหมือน กั บ ค า ยเยอรมนี แต ร าคาจํ า หน า ยจะ

เทากับคายจีน “ดวยดีลเลอรที่มีอยูทั่วประเทศ 7 แหง และมีโชวรูมอยู 10 แหง จึงทําให กลุมลูกคามีความมั่นใจในบริษัทฯเปน อยางมาก โดยเฉพาะ บริษัท เจพีเอ็น ออโตเซลส จํากัด ซึ่งเปนดีลเลอรราย ใหญ สามารถทํายอดขายใน 8 เดือนแรก ไดมากกวา 200 คัน จึงมั่นใจไดวาในปนี้ จะตองขายไดมากถึง 500 คันแน” จากการที่อยูในวงการรถใหญมา ตลอด จําตองแก ไขปญหาของรถใหญ จากจีนที่มีการบริการหลังการขายไมทัน ตอความตองการของลูกคา จึงไดลงทุน สต็อกอะไหลไวจํานวนมาก ซึ่งก็ ไมเคย เกิดปญหาใด ๆ ทําใหลูกคาเสียงานเลย “การใหความสําคัญในการซอมเบา ใหกับลูกคาที่อยูบนถนนทั่วประเทศ ถือ เปนงานหลักที่ใหความสําคัญ ดังนั้น ทุก ดีลเลอรจงึ มีรถโมบายเซอรวสิ กวา 50 คัน เพื1อแกปญหารถเสียบนถนนใหกับลูกคา แตดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐาน รถโมบาย เซอรวิสจึงแทบไมไดใชงาน”

ไทยแสงเจริญ ไดนาโม ตัวแทน จําหนายไดชารท ไดสตารท และอะไหล ต า งๆ อย า งครบวงจร มั่ น ใจงาน BUS&TRCK ’13 เขารวมงานตอเนื1อง เปนปที่ 4 พรอมการันตีสินคาใชงานได มากกวา 1 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร เตรียมลดราคาสินคาพิเศษเฉพาะใน งานเทานั้น คุณณัฐ ดํารงทวีศักดิ์ ผูจัดการ ฝายขาย บริษทั ไทยแสงเจริญ ไดนาโม จํากัด กลาววา เราทําธุรกิจตรงนีม้ านาน กวา 40 ป โดยเปนตัวแทนจําหนายสินคา ประเภทไดชาร ท ไดสตาร ท อะไหล ไดชารท อะไหล ไดสตารท ของหลาย แบรนด เชน Delco Remy, Pretolite จาก อเมริกา Bosch, Valeo, Iskra จากยุโรป Denso, Hitachi, Nikko, Sawafuji, Mitsubishi จากญี่ปุน “สิ น ค า ที่ จํ า หน า ยนี้ นํ า ไปใช ใ น เครื1องยนตหลายชนิด เชน รถยนต รถตู รถ SUV รถกระบะ รถบัส รถบรรทุก รถ แทรกเตอร รถเครน รถโฟลคลิฟท เรือ

เครื1อ งยนต เ บนซิ น เครื1อ งยนต ดี เ ซล เครื1องจักรใหญในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสินคาทุกตัวมีการรับประกัน 1 ป หรือ 1 แสนกิ โ ลเมตร แต ค วามจริ ง แล ว สามารถใชงานไดนานกวานั้น และดวย การจําหนายบริการสิ นค าที่มีคุ ณภาพ มาตรฐาน ราคายอมเยา และบริการดวย ความจริงใจ ทําใหเรามีลูกคารายใหม ๆ เขามาอยางตอเนื1อง” สําหรับในงาน BUS & TRUCK ’13 ระหวางวันที่ 7-9 พ.ย.ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ไทยแสงเจริญ ไดนาโม มั่นใจ วาจะมีสว นชวยในการกระตุน ยอดขายให กับทางบริษัทเปนอยางดี พรอมกันนี้ บริษัทฯยังไดเตรียมลดราคาสินคาพิเศษ เฉพาะในงานดวย

ใตทองรถ ❖❖❖ เมื1อเอยชื1อคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ รมว.กระทรวงคมนาคม ก็มี ทัง้ คนทีช่ อบเพราะทํางานหนัก และมีคนที่ไมชอบเพราะมองแลวเปนเพียง หุนเชิดของรัฐบาล ไมสามารถตัดสินใจแก ไขปญหาไดเด็ดขาด แถมยังมี คนในวงการรถตูเ ปดเผยความในใจวา รัฐมนตรีคนนีย้ งั มีความรูเ รื1องวงการ รถตูไมถอ งแท ทีพ่ ดู วาจะยกระดับรถตูเ ถื1อนใหมาเปนรถตูว นิ ทีถ่ กู กฎหมาย ทําใหรถตูว นิ มีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ จนเกินความตองการของตลาด รถตูว นิ ก็ จะมาเปนรถตูเถื1อนเสียเอง เพื1อหาเงินมาเปนคาผอนรถตอเดือนให ได จึง อยากจะใหผทู รี่ เู รื1องวงการรถตูว นิ อยางละเอียดไปใหคาํ ปรึกษาหนอยจะได แก ไขปญหาไดถูกจุด ❖❖❖ นาเห็นใจคนใตทป ี่ ลูกยางพารา ทีอ่ อกมาเรียกรองใหรฐั บาลชวย ปรับราคาเปนกิโลกรัมละ 120 บาท เพื1อใหไดตามคํารองจึงไดปด ถนนและ จะปดสนามบินดวย เพื1อไมใหมีการเดินทางเขาออกไดสะดวก แตถือวา เปนการเห็นแกตัว เพราะทําลายธุรกิจขนสงทั้งสินคาและประชาชน ผู ประกอบการขนสงไดประเมินคาเสียหายที่ไมสามารถทํางานใหกบั ผูว า จาง ไดเฉลี่ยวันละ 30 ลานบาท หากการประทวงยังไมยุติลง คาเสียหายคงจะ มากกวา 3,000 ลานบาทแน แลวอยางนี้จะใหใครรับผิดชอบ รัฐบาลหรือ ผูป ลูกยางพารา จึงมีคาํ ถามฝากไววา หากจะทําอะไรใหคดิ กอนทําเพราะผู ที่เดือดรอนก็คือประชาชนนั่นเอง ❖❖❖ หากผู ใชรถบนถนนตองการเห็นทั้งรถเมลของ ขสมก. และรถ รวม ขสมก. วิง่ ชิดซาย ก็ตอ งเดินทางไปดูยงั ทีส่ าํ โรง-ปากนํา้ สมุทรปราการ เพราะตลอด 4 ปที่ผานมา แมวาการจราจรจะติดขัดก็ไมมีรถเมลสายใดวิ่ง เลนขวาเลย แลวทําไมถนนสายอื1นในกรุงเทพฯจึงมีแตรถเมลทั้ง ขสมก. และรถรวมวิ่งเลนขวาสุด สาเหตุเนื1องมาจากมีผูหนุนหลังไมใหตํารวจ จราจรเขมงวดในเรื1องนีก้ ็ได หากรถใหญทกุ ประเภทวิง่ เลนซายสุดก็ไมตอ ง แกกฎจราจรมากนัก รถก็วิ่งไดคลองตัว

B&T#230_p08-09_iMac5.indd 9

9/18/13 9:49 PM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

NEDA ชวยสปป.ลาว สรางถนน เสนทางภูดู-ปากลาย เชื่อมอาเซียน

สํ า นั ก งานความร ว มมื อ พั ฒ นา เศรษฐกิจกับประเทศเพื1อนบาน หรือ NEDA ใหความชวยเหลือทางการเงิน แก สปป.ลาว สรางทางภูดู-ปากลาย เชื1อมโยงระหวางภาคเหนือของไทยกับ นครเวี ย งจั น ทน สปป.ลาวหรื อ แนว ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ชี ย ง ใ ห ม  เวียงจันทน คุณธีระศักดิ์ มงคลโภชน รอง ผูอ าํ นวยการ ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนผูอ าํ นวย การสํ า นั ก งานความร ว มมื อ พั ฒ นา เศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื1อ นบ า น (องคการมหาชน) หรือ NEDA เปดเผย ว า NEDA ได นําคณะสื1อมวลชนไทย สื1อมวลชนประเทศเพื1อนบาน และภาค เอกชน เดิ น ทางเยี่ ย มชมโครงการ กอสรางถนนจากบานภูดู (อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ)-เมืองปากลาย สปป.ลาว ซึ่ง เปนโครงการทีค่ ณะรัฐมนตรีไดมมี ติ เมื1อ วันที่ 1 พ.ค. 2555 อนุมัติให NEDA ดําเนินการใหความชวยเหลือทางการเงิน แก สปป.ลาว มีระยะทางประมาณ 32 กม.ในวงเงิน 718 ลานบาท โครงการดั ง กล า วมี ก ารแยกงาน ออก 3 สวน ไดแก 1. เสนทางหลักของ โครงการมีจุดเริ่มตนดานภูดู และมีจุดสิ้น สุดที่บานแกงสาว เมืองปากลาย ระยะ ทางรวม 27.6 กม. 2. เสนทางทองถิน่ ระยะ ทางรวม 4.3 กม. แบงเปน 2 ชวง คือ ชวง บริเวณบานผาแกว ระยะทาง 1.8 กม. และชวงบานบมเลา ระยะทาง 2.5 กม. และ 3. การกอสรางอาคารดานชายแดน ฝง สปป.ลาว โดยมี บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เปนผูรับเหมากอสราง “ในจํ า นวนเงิ น 718 ล า นบาท NEDA ใหความชวยเหลือในรูปแบบเงิน ใหเปลารอยละ 20 (ไมเกิน 143.60 ลาน

R1_B&T#230_p10-11_iMac5.indd 10

บาท) และเงิ น กู  ร  อ ยละ 80 (ไม เ กิ น 574.40 ลานบาท) ของมูลคาโครงการ และกําหนดให ใชสินคาและบริการจาก ประเทศไทยอยางนอยรอยละ 50 ของ ปริมาณทีใ่ ชทงั้ หมด สําหรับความคืบหนา ในโครงการดํ า เนิ น การไปแล ว ร อ ยละ 31.88 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จตามกําหนด 18 เดือน หรือประมาณเดือนมิ.ย. 2557” อย า งไรก็ ดี NEDA คาดหวั ง ว า โครงการดังกลาวจะสนับสนุนการพัฒนา ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ กับประเทศเพื1อนบานของกลุม GMS ซึ่ง ในภาพรวมการพัฒนาโครงขายคมนาคม ขนสงสวนนี้ เปนการเชื1อมโยงตามแนว East-West Economic Corridor (EWEC) เมื1อการพัฒนาเสนทางดังกลาวแลวเสร็จ จะทําใหระบบคมนาคมขนสงระหวาง ภาคเหนือตอนลาง (จังหวัดอุตรดิตถ) และนครหลวงเวี ย งจั น ทน มี ค วาม สมบูรณ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ ยังสนับสนุนและสงเสริมให มีการขยายตัวดานการคาชายแดน การ ลงทุ น และการท อ งเที่ ย ว ทั้ ง ในฝ  ง ประเทศไทย และสปป.ลาวมากขึ้น ทั้งนี้ ถนนสายภูด-ู ปากลาย จะเปนจุดเชื1อมโยง ระหว า งภาคเหนื อ ของไทยกั บ นคร เวียงจันทน สปป.ลาวหรือแนวระเบียง เศรษฐกิจเชียงใหม-เวียงจันทน (Chiang Mai-Vientiane Economic Corridor : CVEC) โดยถนนดังกลาวสามารถเชื1อม โยงกับถนนตางๆ เชน ถนนหมายเลข 4 เมืองปากลาย เมืองไซยะบูลี และเมือง หลวงพระบาง, ถนนหมายเลข 11 (R11) โดยขามสะพานปากลาย-คกขาวดอ-สา นะคาม-บานวัง-นํ้าสัง-สังทอง-ตาดทองเวียงจันทน ระยะทาง 283 กม. และถนน หมายเลข 4 (R4) อ.ทาลี่ จ.เลย

ปกษหลัง • กันยายน 2556 โดย กรมการขนสงทางบก

จอดปายหมอชิต

หยุดใชรถ ตองแจงนายทะเบียน เผลอลืม!! ตองจายภาษีพรอมคาปรับ กรมการขนส ง ทางบก เตื อ น เจาของรถที่ ไมใชรถตองแจงการขอหยุด ใชตอ นายทะเบียน ณ สํานักงานขนสงทุก แหงทัว่ ประเทศ หากไมแจงตองรับภาระ คาภาษีประจําป พรอมคาปรับอยางตอ เนื1อ ง และถ า ขาดต อ ภาษี เ กิ น 3 ป ทะเบียนจะถูกระงับทันที ปจจุบันมีรถที่คางชําระภาษีตาม กฎหมายวาดวยรถยนต รอยละ 28.46 ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากเจาของรถ หยุดใชรถแลว แตยงั ไมดาํ เนินการแจงไม ใชรถ ซึ่งสงผลใหเจาของรถยังคงมีภาระ คางชําระภาษี และเมื1อไมชําระภาษีรถ เกิน 3 ป ทะเบียนจะถูกระงับทันที ดังนัน้ หากเจาของรถรายใดมีความ จําเปนตองหยุดใชรถ เชน รถอยูระหวาง การซอม หรือเลิกใชแลว ขอใหตดิ ตอแจง การไมใชรถ ณ สํานักงานขนสงทุกแหง ทัว่ ประเทศ ซึง่ สะดวกและรวดเร็ว โดยใช หลักฐานคูมือจดทะเบียนรถ สําเนาบัตร ประจําตัวประชาชน แผนปายทะเบียนรถ และแบบคําขอแจงการไมใชรถ และเมื1อ เจาของรถมีความประสงคขอใชรถตอก็ สามารถดําเนินการแจงใชรถดังกลาวได พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

โดยใชหลักฐานคูม อื จดทะเบียนรถ สําเนา บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน แผ น ป า ย ทะเบียนรถ แบบคําขอแจงใชรถทีแ่ จงไม ใชรถไว และหลักฐาน พ.ร.บ.คุมครองผู ประสบภัยจากรถ สําหรับรถตามกฎหมายวาดวยการ ขนสงทางบก มีสัดสวนคางชําระภาษีคิด เป น ร อ ยละ 12.34 ส ว นใหญ เ ป น รถ บรรทุ ก ส ว นบุ ค คล รองลงมาเป น รถ บรรทุ ก ไม ป ระจํ า ทางและรถโดยสาร ประจําทาง ซึ่งหากผูประกอบการขนสง รายใด มีความประสงคหยุดใชรถ ขอให แจงตอนายทะเบียนพรอมสงคืนแผน ปายทะเบียน โดยยื1นหลักฐานคูมือจด ทะเบี ย นรถ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน แบบคําขอแจงการไมใชรถ และหลักฐานผูประกอบการและ ใบมอบ อํานาจ พรอมกันนี้ กรมการขนสงทางบก ไดขยายชองทางการรับชําระภาษีรถ เพื1อ อํานวยความสะดวกแกประชาชนดวยการ ชํ า ระภาษี ร ถทั่ ว ไทยโดยไม จํ า กั ด ภูมิลําเนาและชําระภาษีรถไดลวงหนา 3 เดือน กอนอายุภาษีสิ้นสุด BUS & TRUCK FAQ

ปรับหนักดัดแปลงรถบรรทุก

ไม ท ราบว า การดั ด แปลงรถ บรรทุก เพื1อใหสามารถบรรทุก ของไดครั้งละมาก ๆ มีความ ผิดหรือไมครับ จากคุณ : ณัฐดนัย

ป จ จุ บั น พบว า มี เ จ า ของรถ บ ร ร ทุ ก ส  ว น ห นึ่ ง ทํ า ก า ร ดัดแปลงแก ไขสภาพตัวรถดวย การต อ เติ ม ตั ว ถั ง ส ว นที่ บ รรทุ ก ให มี ความสูง ความกวาง และความยาวเกิน กวาตัวรถ เพื1อใหสามารถบรรทุกของ ได ในปริมาณมาก ๆ เชน รถบรรทุก แกลบ เปนตน ซึ่งการกระทําดังกลาว เสี่ยงตอการกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทอง ถนน และยังมีความผิดกฎหมายวาดวย

การขนสงทางบก มาตรา 78 โทษปรับ สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท พรอมกันนี้ไดกวดขันใหรถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะตองขับรถชิด ขอบทางด า นซ า ยด ว ย เนื1อ งจาก อุบัติเหตุรายแรงสวนใหญมักเกิดจาก การขับรถดวยความเร็วเกินกวาอัตราที่ กฎหมายกําหนด และการขับรถไมชิด ขอบทางดานซาย โดยการเกิดอุบัติเหตุ แตละครั้งไดสรางความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสนิ ของประชาชนเปนจํานวน มาก โดยหากตรวจพบรถโดยสาร สาธารณะและรถบรรทุกที่ขับรถไมชิด ขอบทางดานซายอยางจริงจังและตอ เนื1องจะมีความผิดโทษตามมาตรา 161 โทษปรับไมเกิน 5,000 บาท

9/20/13 8:37 PM


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปกษหลัง • กันยายน 2556

กดแตร

หวงลูกหลานอยานั่งรถตูเถื่อน ปจจุบันเห็นไดวา อุบัติเหตุทาง รถยนตที่เกิดขึ้นสวนใหญมักเกิดกับรถ ตูโดยสาร ทัง้ ทีป่ ระจําทางและไมประจํา ทางมากที่สุด ตามความเปนจริงแลวรถตูถ กู สราง มาเพื1อ บรรทุ ก ผู  โ ดยสารเพี ย งไม กี่ ค น เท า นั้ น เนื1อ งจากแชสซี ส  เ ป น แบบใช แหนบ ไมไดสรางมาเพื1อใหดัดแปลงใน การบรรทุกผู โดยสารมากกวา 11 คน และเมื1อใชความเร็วเกินกวา 100 กม./ ชั่วโมง อาจเปนอันตรายจนถึงขึ้นเกิด อุบัติเหตุได รถตู  บ รรทุ ก ผู  โ ดยสารทั้ ง รถร ว ม บขส. ทีว่ งิ่ จากกรุงเทพฯไปตางจังหวัด ใน รัศมี 300 ตารางกิโลเมตร และรถตูรวม ขสมก. ทีใ่ ชวงิ่ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้ ง รถตู  เ ถื1อ นมี จํ า นวนมากกว า 100,000 คันทีเดียว หากเปรียบเทียบ ระหว า งการใช ร ถตู  โดยสารและรถ โดยสารประจําทางจะมีความแตกตางกัน ที่ความปลอดภัยเปนอยางมาก รถตูจะ เกิดอุบัติเหตุแตไมเปนขาวเพราะความ เสียหายไมรุนแรง แตเมื1อรถโดยสารเกิด อุบัติเหตุถึงแมจะนอยมากแตก็ถือเปน ขาวที่ครึกโครม เพราะมีความเสียหายที่ รุนแรง สําหรับการปองกันอุบตั เิ หตุรวมทัง้ คารักษา ไมวา จะเปน การเขารักษาในโรง พยาบาลหรือเสียชีวิต รถโดยสารประจํา ทางจะมีประกันภัยภาคสมัครใจขั้นที่ 1 รองรับใหสงู สุดถึง 700,000 บาทเมื1อเสีย ชีวิต แตในทางกลับกันประเภทของรถตู เถื1อ นจะทํ า ประกั น ภั ย ภาคสมั ค รใจ ประเภท 3 ที่ใหการดูแลเฉพาะผูที่ไดรับ บาดเจ็บนอกตัวรถเทานัน้ ฉะนัน้ การเปน ผู  โ ดยสารในรถโดยสารจะได รั บ การ คุมครองที่สูงกวามาก แถมนาน ๆ ครั้ง ถึงจะเกิดอุบัติเหตุสักที ในส ว นของรถตู  เ ถื1อ นนั้ น จะมี อ ยู  มากในรถตูรวม บขส. เพราะวิ่งอยูตาม ตางจังหวัดเปนสวนใหญ ผูที่มีอิทธิพล

B&T#230_p10-11_iMac5.indd 11

ตามตางจังหวัดก็มักจะนํารถตูเถื1อนเขา แทรกในวิ น ของรถตู  ร  ว ม บขส. ด ว ย สาเหตุเพราะชวยลดตนทุนไดเปนอยาง มาก เพราะในการเปนรถรวมของ บขส. นัน้ ตองซือ้ รถตูเ ครื1องยนต NGV ทีม่ รี าคา สูงถึงคันละ 1.4 ลานบาท และตองเสียคา สัมปทานในการวิง่ เทีย่ วเปนคาโดยสาร 1 ที่นั่งตอ 1 เที่ยวใหกับทาง บขส. รวมทั้ง ยั ง สามารถทํ า ประกั น ภั ย ภาคสมั ค รใจ ประเภท 3 แค 5,000 บาทตอป ไมตอง ทําประเภท 1 ทีม่ รี าคาสูงถึง 15,000 บาท ตอป ดังนัน้ รถตูเ ถื1อนจึงชวยหารายไดให กับผูมีอิทธิพลไดเปนอยางมาก ทางดานรถตูรวม บขส. และรถตู รวม ขสมก. ก็มีการทําผิดกฎเกณฑของ กรมการขนสงทางบกเหมือนกัน คือ รับ ผู โดยสารเกินจํานวนทีก่ ําหนดไว แถมใน ชวงเวลาเรงดวนก็มีใหผู โดยสารยืนรวม กับคนทีน่ ั่งเพราะตองการหารายได ใหได มากสุด เพราะเงินทองนั้นหายาก แถม รายจายก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน สําหรับประชาชนคนไทยไมวาจะ อยูในจังหวัดใด สิ่งแรกที่จะปองกันการ เกิดอุบัติเหตุและรักษาชีวิตของตัวเองไว เพื1อคนทีต่ นรัก ก็ควรจะเดินทางโดยใชรถ โดยสารที่มีขนาดใหญ แมจะใชเวลาเดิน ทางมากกวารถตูก็ตาม หากจําเปนจริง ๆ ตองการทีจ่ ะเดิน ทางใหเร็ว ก็ควรจะเลือกรถตูปายเหลือง ทีถ่ กู ตองตามกฎหมายอยาเลือกรถตูป า ย ดําที่ไมใชรถโดยสารสาธารณะ วงการรถโดยสารบอกวา สาเหตุที่ มีรถตูสาธารณะเกิดขึ้น สืบเนื1องมาจาก ผู ใหญในวงการการเมืองสามารถเรียก เงินใต โตะจากคนในวงการรถตูได มีเสียง แววมาวาผู ใหญบางคนไดเงินใต โตะถึง 1,500 ลานบาททีเดียว โดยอางวาที่ทําก็ เพราะประชาชนทั่วประเทศจะไดรับการ บริการที่ดีขึ้น รับ-สง ถึงหนาบาน และใช เวลาเดินทางเร็วกวารถทัวรเปนอยางมาก นี่หรือคือสิ่งที่ประชาชนตองการ

พักรถ

FAW ยกใหตันจงฯ เปน idol ดวย บริษัท เอเชีย วีฮิเคล คอรเปอเรชั่น ตัวแทนจําหนายรถใหญยี่หอ FAW จากประเทศจีน สามารถทํายอดจําหนายในประเทศไดมากถึง 300 คัน เพียงระยะเวลาแค 1 ป และยังเปนอินเตอรกรุป รวมกับพันธมิตรในประเทศ อินโดเซีย ทําใหมียอดจําหนายถึงปละ 1,000 คัน ทั้งนี้ ยกใหบริษัท ตันจง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปน idol หรือเปนแบบ อยาง โดยสาเหตุหลักก็เพราะทางตันจงฯถือเปนบริษทั ยักษใหญทางเอเชียทีเ่ นน หนักทางดานการจําหนายรถยนตรถใหญแทบทุกยี่หอในโลก ทําตลาดแทบทุก ประเทศในเอเชีย สามารถทํารายไดขั้นตํ่าตอปไดมากถึง 1 หมื1นลานบาททีเดียว ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ ในเมืองไทยทําตลาดรถใหญทั้ง ยี่หอฟูโซ ยี่หอ โฟตอน ยี่หอ MAN รถบรรทุกเล็กยี่หอฉางอาน และรถยนตนั่งยี่หอซูบารุ ซึ่ง มีโรงงานประกอบในประเทศเอง โดยใช โรงงานเดียวกันที่ลาดกระบังทั้งยี่หอฟู โซ โฟตอน และ MAN เหตุหลักก็เพื1อจําหนายในประเทศพรอมทั้งประเทศตาง ๆ ในอาเซียน ซึ่งเปนที่ยอมรับเมื1อเปดใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 อีกดวย โดยทางรถใหญ FAW แมจะตองนําเขามาจากประเทศจีนก็สามารถทําให กลุม ลูกคาเชื1อมัน่ ทัง้ ในประสิทธิภาพและบริการหลังการขาย ทําใหรสู กึ คุม ทุนกับ การลงทุนที่ซื้อมาใชงาน ดวยทางตันจงที่ถือเปน idol สามารถทําตลาดไดหลายประเทศทาง FAW ก็วางแผนที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย สวนในเมืองไทย นัน้ ไดวางแผนจะเพิม่ ยอดขายมากขึน้ ดวย นอกจากนีย้ งั มีการวางแผนใหกบั ลูกคา ดวย เรียกวาตองการรถแบบไหนก็จะไดตามตองการ ซึ่งอาจจะนําหนาทาง ตันจงฯก็วาได ตองลองดูวาจะเติบโตไดอีกมากนอยแคไหน

9/18/13 9:55 PM


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปกษหลัง • กันยายน 2556

รักษรถ

บัส 2 ชั้น กับการปองกันอุบัติเหตุ

ตั้งแตเรื1องราวการเกิดอุบัติเหตุ ของรถโดยสาร 2 ชั้ น ซึ่ ง ถื อ เป น โศกนาฏกรรมของสังคม โดยการสูญ เสียครั้งนี้ นอกจากจะมีผูเสียชีวิตแลว ยังเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการสูญเสียความ มัน่ ใจของการใชบริการรถโดยสาร 2 ชัน้ อีกดวย ดวยสาเหตุหลากหลายประการที่ เปนผลกระทบของเหตุการณครัง้ นี้ ทําให รถโดยสาร 2 ชัน้ กําลังเปนทีจ่ บั ตามองวา มี ค วามปลอดภั ย ที่ พ อเพี ย งหรื อ ไม อยางไรก็ตามรักษรถฉบับนี้จะพาไปพูด คุยกับ ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร นายก สมาคมผูประกอบการรถขนสงทั่วไทย หรือ สปข. ถึงมาตรการตาง ๆ ที่จะชวย ป อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากรถ โดยสารตอไปในอนาคต

ความคิดเห็น กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ขึน้ ชื1อวาเปนอุบตั เิ หตุ ก็เปนสิง่ ที่ไม ไดคาดหมาย ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น อยางแนนอน ไมวาการสูญเสียที่เกิดขึ้น จะมากหรือนอยก็ตาม แตเมื1อมีอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นทางสมาคมเองก็ตองขอแสดง ความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ และจะตอง มีการเรงดําเนินการมาตรการตาง ๆ ที่ เชื1อวาจะชวยลดการสูญเสียในลักษณะนี้ อีกอยางก็คอื ทางสมาคมเองอยาก จะใหประชาชนทั่วไปมองเรื1องราวตาม ความเปนจริงในกรณีที่เกิดขึ้น อยางไร ก็ตามแมวาจะไมไดเกิดจากรถโดยสาร 2 ชัน้ แตทางรถโดยสารยังคงตกเปนจําเลย ของสังคม ซึง่ เราหามความคิดของใครไม ได แตเราสรางความปลอดภัยได

ความปลอดภัยของบัสไทย ในปจจุบัน อยางแรกเลยก็คือ เราตองไดรับ การอนุญาตการวิง่ รถจากกรมขนสง โดย การนํารถไปทดสอบเรื1องตาง ๆ ที่ทาง กรมการขนสงไดออกกฎมา ซึง่ ถือวาเปน เกณฑมาตรฐานกอนที่จะนํารถโดยสาร ออกวิ่ง อีกทั้งในปจจุบันนี้ รถโดยสารยัง มีอุปกรณที่จะชวยเพิ่มความปลอดภัย อยางประตูฉุกเฉิน ที่จะติดตั้งดวยกันถึง 2 จุด คือทางขึ้นลงทั้งหนา กลาง และ ประตูฉุกเฉินที่อยูทางดานขวา สวนดาน บนมีการติดตัง้ กระจกฉุกเฉินชวงหนาทัง้ ซายและขวา นอกจากนีบ้ างคันอาจมีการ ติดตั้งตัวดูดอากาศที่หลังคาก็สามารถ เปดออกเปนชองไดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารติ ด ตั้ ง เข็ ม ขั ด นิรภัยประจําทุกที่นั่ง ตามกฎระเบียบที่ ออก.โดยกรมขนสงทางบก แตเราไม สามารถบังคับใหผู โดยสารคาดเข็มขัดได ทุกคน ดังนั้นจึงตองชวยกันรณรงคเรื1อง

R1_B&T#230_p12-13_iMac5.indd 12

ดวยสาเหตุหลาก หลายประการที่ เป น ผลกระทบ ของเหตุ ก ารณ ครั้ ง นี้ ทํ า ให ร ถ โดยสาร 2 ชั้ น กําลังเปนที่จับตา มองว า มี ค วาม ปลอดภั ย ที่ พ อ เพียงหรือไม

งานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีสิ่ง ที่ สํ า คั ญ อี ก 1 สิ่ ง ก็ คื อ “คน” โดยผู  ประกอบการควรคั ดเลื อ กบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะทุกชีวิตบนรถ โดยสารนั้นขึ้นอยูกับพนักงานขับรถที่นั่ง อยูหลังพวงมาลัยนั่นเอง เพราะฉะนั้น พนักงานขับรถทีจ่ ะออกวิง่ รถควรมีความ พรอมเต็มรอยเปอเซนต ซึ่งจุดนี้ ทาง สมาคม สปข.ก็ไดมีการจัดโครงการรวม กั บ กรมการขนส ง ทางบกในการผลิ ต

บุคลากรที่เปยมคุณภาพออกมาบริการ ประชาชนตอไป เปนที่ทราบกันแลววา เรื1องของ การดูแลรักษารถโดยสารกอนการออก ใชงานเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญพอ ๆ กันกับเรื1อง ของการคั ด สรรบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ สําหรับตอนตอไป เราจะมานําเสนอ เรื1องราวของการดูแลรักษารถกอนใช งานวาจะตองตรวจเช็คที่จุดใดบาง ใน รักษรถฉบับหนา

รูไวใชวา

ของการเข็มขัดนิรภัยกันตอไป

แกปญหาที่ตนเหตุ โดยสวนตัวแลว เรื1องของการดูแล รักษารถเปนเรื1องที่สําคัญ เพราะฉะนั้น เจาของรถเมื1อนํารถเขารับการทดสอบ จนผานแลวก็อยางนิง่ เฉย ควรหมัน่ ตรวจ เช็คความพรอมของรถโดยสารทุกครั้ง กอนการใชงาน เพื1อคงสมรรถนะการใช

กรณีเกิดอุบัติเหตุขับรถตกนํ้า เบาะรถที่มีสวนบนที่ไวรองศรีษะ ในวงกลม ดานบน จะมีปุมไว ใหกด ถากดคางไว จะสามารถดึงหัวเบาะออกมาได เมื1อถอด ออกมาแลว ดามเหล็กของเบาะ ในวงกลมดานลาง จะเปนตัวชวยอยางดีทจี่ ะชวย เรางัดกระจกใหแตก เวลารถเราตกนํ้าแลวไมสามารถเปดประตูได

9/19/13 8:45 PM


B&T#230_p12-13_iMac5.indd 13

9/18/13 10:02 PM


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปกษหลัง • กันยายน 2556

จอดคุย ตั้งแตเริ่มตนธุรกิจ NGV บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ไดจดั ตัง้ สถานีบริการ NGV ในรูปแบบการขาย ปลีก โดย ปตท. เปนผูลงทุนสราง สถานีบริการ และจางผูมีสิทธิ์ในที่ดิน เปนผูบริหารการขาย ตอมาเมื1อความ ตองการใชกาซ NGV เพิ่มมากขึ้น ปตท. ไดสง เสริมใหเอกชนเปนผูล งทุน สถานีบริการ NGV เอง จนกระทั่ง ปจจุบัน (ณ 31 ส.ค. 56) ประเทศไทย มีสถานีบริการ NGV แลว 486 แหง ครอบคลุม 54 จังหวัด ทั่วประเทศ เปนสถานีบริการ NGV ที่ ปตท. ลงทุน 392 แหง และเอกชนลงทุน 92 แหง

ปริมาณการใช NGV โตตอเนื่อง

คุณนพดล ปน สุภา ผูช ว ยกรรมการผู  จั ด การใหญ ก  า ซธรรมชาติ สํ า หรั บ ยานยนต ห น ว ยธุ ร กิ จ ก า ซ ธรรมชาติ ปตท. ชีแ้ จงวาดวยราคาขาย ปลีกกาซ NGV ที่ตํ่ากวาเชื้อเพลิงชนิด อื1นมาก ทําใหผปู ระกอบการรถโดยสาร สาธารณะ รถขนสง และประชาชน ทั่วไปนิยมใชกาซ NGV เพิ่มขึ้นอยาง ต อ เนื1อ ง ส ง ผลให มี ร ถ NGV แล ว มากกวา 422,000 คัน ดวยปริมาณการ ใชกาซ NGV สูงถึงกวา 8,800 ตันตอ วัน ซึ่งปริมาณการใชกาซ NGV เกือบ

รอยละ 50 เปนการใชจากรถบรรทุก รถ หั ว ลากและรถสาธารณะ ซึ่ ง เมื1อ รถ ประเภทนี้เขาเติมกาซ ณ สถานีบริการ NGV จะเติมกาซจํานวนมากและใชเวลา นาน สงผลใหรถ NGV อื1น ๆ ประสบ ปญหารอเติมกาซนาน และในพื้นที่หาง ไกลแนวทอจะพบปญหากาซหมดดวย ปตท. ไมไดนิ่งนอนใจกับปญหาดัง กลาว ประกอบกับกระทรวงพลังงานมี นโยบายสงเสริมใหภาคขนสงเอกชนเขา มาลงทุนในกิจการ NGV แบบครบวงจร ปตท. จึงริเริ่มโครงการขายกาซ NGV จากแนวทอ (Ex-Pipeline) สําหรับภาค ขนสง เพื1อตอบสนองความตองการใช กาซ NGV ภายใน Fleet ของตนเอง

การขายกาซ NGV จากแนวทอ สงกาซธรรมชาติ คืออะไร

การรถขนสง/รถโดยสารสามารถบริหาร จัดการสถานีใหเหมาะสมและสะดวกใน การดําเนินกิจการของตนเอง สงผลให ปริมาณรถบรรทุก รถหัวลาก และรถ โดยสาร ที่มาใชบริการเติมกาซ NGV ณ สถานีบริการ NGV ในรูปแบบขาย ปลีกลดลง ผู ใชรถ NGV ทั่วไปสะดวกใน การเติมกาซมากขึ้น และลดปญหารอคิว เติมกาซได อีกทั้งผูประกอบการขนสง/ รถโดยสารสามารถใชกาซดวยคุณภาพ จากแนวทอในแตละพื้นที่ โดยไมตอง ปรับปรุงคุณภาพกาซ

แนวทางการดําเนินการ

ปตท. จะเปนผูจัดหาและจําหนาย กาซธรรมชาติจากแนวทอ ผูประกอบ การขนสง/รถโดยสารที่สนใจจะเปนผู

ขายกาซ Ç jӖ“ŒÔ›pŒ™ƒƒ€Ó–“Ópj՛tq›j M/R Station ถึงสถานีบริการ NGV (Conventional Station) ÇjӖ“ŒÔ›p“›‚žƒŒj›Œ-&5

หลักเกณฑในการลงทุน

คุณสมบัติของผูประกอบการรถ ขนสง/รถโดยสารที่สนใจลงทุนสถานี เพื1อ เติ ม ก า ซใช เ อง จะต อ งเป น นิ ติ บุ ค คล สั ญ ชาติ ไ ทย ที่ มี ทุ น จด ทะเบียนไมตาํ่ กวา 10 ลานบาท ซือ้ กาซ เพื1อเปนเชื้อเพลิงสําหรับภาคขนสง และใชเองภายในกิจการหรือในกลุมผู ประกอบการขนสง โดยพื้นที่ในการจัด ตั้งสถานีบริการ NGV จะตองตั้งอยูใน ตําแหนงที่สามารถเชื1อมตอกับระบบ

แบบจําลองการขายตรงกาซ NGV จากแนวทอ

การจําหนายกาซ NGV จากแนวทอ สงกาซเปนการขายตามคาความรอนของ คุณภาพกาซ NGV ที่แทจริงใหกับกลุมผู ประกอบการที่มีรถ NGV และมีปริมาณ การใชกาซ NGV คอนขางสูง อาทิ ผู ประกอบการรถบรรทุก รถหัวลาก หรือ รถโดยสาร เพื1อสงเสริมใหภาคเอกชนเขา มาลงทุนในกิจการ NGV แบบครบวงจร จะชวยใหการขยาย NGV เพียงพอตอ ความตองการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และผูป ระกอบ

อีกหนึ่งในการบริหารจัดการ NGV ของ ปตท. “การขายกาซ NGV จากแนวทอสําหรับภาคขนสง” ลงทุนในกิจการทั้งหมด ประกอบดวย ÇjӖ“ŒÔ›pŒ™ƒƒ€Ó–“Ópj՛tq›j¦‚ ทอสงกาซของ ปตท. ถึงสถานีควบคุม ความดั น และวั ด ปริ ม าตรก า ซ (M/R Station) ÇjӖ“ŒÔ›p,12S@SHNMq¡}š}t ®–

ทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ได มี ความสามารถของระบบท อ และ ปริมาณกาซเพียงพอ ผู  ป ระกอบการรถขนส ง /รถ โดยสารสนใจ สามารถติดตอสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สวนพัฒนา เครื อ ข า ยสถานี ฝ า ยกลยุ ท ธ แ ละ พัฒนาธุรกิจ ปตท. โทรศัพท 0-25371737 และ 05-537-2360 ในวันและ เวลาราชการ

คุณนพดล ปนสุภา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ ปตท.

ผูประกอบการที่สนใจสามารถขอจัดตั้ง สถานีบริการ NGV ทั้งในแนวทอสงกาซปจจุบัน และแนวทอสงกาซในอนาคต แนวทอสงกาซในปจจุบัน

Ç€Ó–~™š‚––jŒ™‹–pÁ“Œ™ƒ¡Œž Ç€Ó–~™š‚~jj›vq‚ƒ¡ŒžÁ–‹¡‹›

แนวทอสงกาซในอนาคต

Ç€Ó–¥“Ô‚€ž­Œ™‹–pÁ“Œ™ƒ¡Œž Ç€Ó–‚mŒ“ŒŒm×–‹¡‹› ‚mŒ“ŒŒm× Ç€Ó–‚mŒŒ›s“žŠ›“Œ™ƒ¡ŒžÁ‚mŒŒ›s“žŠ›

R1_B&T#230_p14-15_iMac5.indd 14

9/20/13 8:12 PM


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปกษหลัง • กันยายน 2556

รูกฎกอนขับ

แพะธุรกิจ?

วันดีคืนดีบริษัทบอกวาตองการ กําไรเพิ่มอีก ผูจัดการทุกฝายเต็มพรึ่บ ในหองประชุมพรอมกะกาแฟกรุนหอม ที่ บ ริ ก ารด ว ยแม บ  า นเพราะเป น การ ประชุมใหญหัวขอสําคัญเกี่ยวกับกําไร ของบริษทั ดังนัน้ จึงหาทางออกรวมกัน ประชุมทุกฝายโดยกรรมการผูจัดการ โยนโจทยเปนการบานใหผจู ดั การไปคิด มาแลวเอามาตอบในทีป่ ระชุมวาจะเพิม่ กําไรไดอยางไร ระหวางการเพิ่มยอด ขายกับการลดคาใชจายภายในองคกร อยางไรจะทําไดงายกวากันและถาเพิ่ม ยอดขายตองทําอยางไร ถาลดคาใชจา ย ภายในองค ก รจะทํ า อย า งไร มี ผ ล กระทบกั บ อะไรบ า ง องค ก รที่ ผ ม ประกอบเรื1อ งสมมติ ว  า เป น องค ผ ลิ ต สินคาบริโภคยีห่ อ หนึง่ ซึง่ มีกระบวนการ ผลิ ต การจั ด เก็ บ การบริ ห ารสิ น ค า คงคลังและการขนสง มีโอกาสไดพดู คุยกับผูค นุ เคยกันซึง่ สนใจอยากจะลาออกจากงานแล ว ไป ประกอบอาชีพสวนตัวโดยซือ้ หัวลากและ หางแคร ก  า งปลาวิ่ ง งานขนส ง ตู  Container ที่แหลมฉบัง ปจจุบันเขามี รายไดจากงานประจําประมาณเดือนละ 5 หมื1นบาท ดังนั้นหากประกอบธุรกิจก็ ตองมั่นใจวาจะมีรายไดอยางนอยเทากับ รายไดประจําในขณะนี้ ผมบอกใหคิดดี ๆ เพราะ 5 หมื1นคือกําไร 10% จากยอดราย ไดถึงเดือนละ 5 แสนบาท คําถามงาย ๆ ก็คือรถคันเดียวจะวิ่งงานอยางไรให ได เดือนละ 5 แสนบาท อยางมากบางเดือน ก็ได 2 แสนกวา ๆ เพราะคาขนสงในบาน เราแขงขันกันไปขาดทุนเยอะมาก ๆ สถานการณ ต ลาดป จ จุ บั น ผู  ประกอบการเปนรองเพราะออกรถมา แลวดวยเงินผอน ผูวาจางกําหนดเทาไร ผูรับจางก็ยอมเพราะอยางนอยก็ ไดคา งวดคาคนขับสวนคาเงินเดือนตัวเองยัง ไมตองคิดเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ไปก อ น พอมี พ ลั ง งานทางเลื อ กหรื อ NGV ก็ ยิ่ ง เข า ทางผู  ว  า จ า งเข า ไปอี ก เพราะวาตนทุนตอกิโลตํา่ กวานํา้ มันดีเซล รถดีเซลชวดงาน รถ NGV ก็ไดงานไป NGV ก็ไปแขงกับ NGV อีกแขงกันแทบ จะไมมีอะไรจะเหลือกําไรเลย ผมได เ อาเรื1อ งนี้ ไ ปถามกะผู  รู  ว  า สถานการณแบบนีค้ วรจะทําอยางไร ทาน ก็แนะนําผมวา ผูที่คิดจะประกอบธุรกิจ ขนสงตองมองหานานนํ้าสีฟา ๆ ใหเจอ ในภาพรวมธุรกิจขนสงทุกวันนี้คือทะเล เลือดสีแดงแตถา มองลึก ๆ จะเห็นวาแดง แบบมีฟาแทรกเพียงแตเปนเสนเล็ก ๆ และออกจะคอนขางเหนียว!! ธุรกิจไหนที่ แขงขันสูงและปจจัยปญหามีมากก็ควร หลบเพราะเราใหญไมพอยอมไปเปนเหา ของฉลามนาจะดีกวา พวกตู Container

B&T#230_p14-15_iMac5.indd 15

ก็ ใ ห ผู  ชํ่ า ชองเขาเล น กั น ไป “เปลี่ ย น แนวคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลง” เชน หันไป เลนรถเล็กแทน สี่ลอเล็กหรือกระบะ หา คนขั บ ง า ยกว า รถหั ว ลาก เล น รถที่ มี ทางออกมากและทางออกสุดทายงาย ที่สุด เชน ขนสินคากลอง หมดงานขน กลองก็ขนอยางอื1นไดอีกหรือหากเซ็งกับ ชี วิ ต ก็ ข ายรถง า ยเพราะเป น รถระบบ ดีเซล กลับไปที่การเพิ่มกําไรของบริษัทฯ ที่จั่วหัวไว มีผูจัดการทานหนึ่งเสนอใหวา ถาลดคาขนสงลงไดอกี 10% เราจะมีกาํ ไร เพิม่ ขึน้ อีกประมาณเดือนละลานบาท วิธี การไมยากเรียกผูร บั เหมาขนสงมาเจรจา ขอลดโดยแลกกับการจายเงินคาขนสงให เร็วขึน้ จากเดิม 45 วันหลังวางบิลก็รน มา เหลือเพียง 30 วัน เพราะผูประกอบการ ก็มคี า ใชจา ยมากตองหมุนเงิน ทุกคนเห็น ดวยกับขอเสนอและก็สามารถทําได โดย ขอลดคาขนสงลงอีก 10% การเพิ่มกําไร ที่งายและรวดเร็วที่สุด เลนสวนอื1นเลนยากหรือจบยาก ยก ตัวอยางเชน เลนทีฝ่ า ยผลิตก็งานใหญไป เกีย่ วของกับคนหลายรอยคน เลนกับคลัง สินคาการจัดเก็บก็จะมีปญหาภายใน ดัง นั้ น เลื อ กเล น กั บ ผู  ข นส ง ซึ่ ง เป น บุ ค คล ภายนอกองคกรจะงายกวา ผูขนสงเปน แพะไปผูว า จางกาแฟไมหมดแกวเขาก็ได ขอสรุปแลว ผูวาจางไมทราบหรอกวา ความขมขื1นในใจของผูประกอบการคือ อะไรโดยเฉพาะผูป ระอบการขนสงทีม่ อง ขาม “จุดตาย” ในธุรกิจที่เราทําอยู พื้น ฐานที่ จ ะนํา เอามาป อ งกั น จุ ด ตายก็ คื อ “สั ญ ญาการขนส ง ” ไม มี สั ญ ญาอย า ลงทุนเด็ดขาด บริษัทรายใหญ ๆ เขารูวา จุดตายอยูต รงไหนเขาก็หาทางปองกัน มี กรณีตวั อยางสุดยอดผูป ระกอบการขนสง รายใหญ ร ายหนึ่ ง ของไทย ตกลงเซ็ น สัญญาขนสงสินคาเที่ยวละ 1,500 บาท (ขนส ง ใกล ๆ) เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง

ภายในองคกร ฝายจัดซื้อขอลดราคาคา ขนสงเหลือ 700 บาทและไมยอมจายคา ขนสง ผูขนสงก็หยุดวิ่งบอกวาไมมีเงิน จายคาคนขับเพราะไมไดคา ขนสง ฝายจัด ซือ้ ก็บอกวาผูป ระกอบการตองมีเงินหมุน ผูประกอบการตอบวาใช แตไวหมุนดาน อื1น ๆ ผูประกอบการบอกวาราคา 700

บาทขาดทุน และในสัญญาระบุไว 1,500 บาทและหากเลิกสัญญากอนกําหนด 3 ป ก็ตองจาย 20 ลานบาท ผูประกอบการ ยินยอมใหเลิกสัญญา แตอีกฝายไมกลา เพราะตองจาย 20 ลานบาท ผูประกอบ การดั่ ง ที่ ก ล า วมาไม มี โ อกาสเป น แพะ ครับ

9/18/13 10:08 PM


16 BUS&TRUCK • ติดเบรก เฉลิมศักดิ์ หุนนาครินทร

ปกษหลัง • กันยายน 2556

ติดเบรก อุปสรรคที่สงผลใหการขนสงทางบกไมเปนหนึ่งในอาเซียน

ปญหาแกได

ตอไปใกลจะเปด AEC แลวไมรวู า ชวงนีเ้ ปดหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนใหตาํ รวจทางหลวง กันหรือยัง เดี๋ยวพูดไถพวกขับรถตางชาติไมถูกจะทําใหยอดไมเขาเปานะครับ..เจานาย เมื1อวันกอนพอมีเวลาไดนั่งอาน รายงานสรุปผลการเก็บขอมูลและวิจัย ของกรมทางหลวงเกี่ ย วกั บ การเกิ ด อุบัติเหตุและความสูญเสียเมื1อป 2547 พอเห็นรายงานสรุปตัวเลขแลวตกใจ มาก เฉพาะการสูญโดยตรงที่เกิดจาก อุบัติเหตุปเดียว 18,000 กวาลานบาท พอเอาตัวเลขความสูญเสียที่เกี่ยวของ มารวมดวยกลายเปนมูลคาความเสีย หายจากอุบัติเหตุเพิ่มเปน 20,000 กวา ลาน ทานลองคิดดูเอาเองก็แลวกันวา ป ๆ หนึ่งประเทศชาติตองสูญเสียเงินงบ ประมาณไปกับเรื1องอุบัติเหตุไมใชนอย แตกลับไมมีการแกไขทั้ง ๆ ที่รูอยูเต็มอก และกรมทางหลวงไดเสียเงินจางทําวิจัย และแนวทางแก ไขไปเปนเงินไมใชนอย ทําเสร็จแลวก็เอามาเก็บเขาลิ้นชัก ผม เลยอดใจไมไดตองเขาไปดูที่สํานักงาน นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) พอเข า ไปเห็ น แล ว ก็ อ ดที่ จ ะปลง อนิจจังไมได เพราะที่ สนข. ก็มีการจาง บริ ษั ท ทํ า การวิ จั ย เหมื อ นกั น รู ป แบบ

เดียวกันเทากัน ประเทศตองเสียเงินงบ ประมาณสองตอในการทําวิจัยในเรื1อง เดียวกัน ผมไมอยากที่จะเขาไปคนหาตอ กลัววาบริษัทที่ ไดรับทําการวิจัยจะเปน บริษัทเดียวกัน ไงครับ! คิดงาย ๆ ในเดือนทีผ่ า นมา แคเดือนเดียว รถบรรทุกขามเกาะกลาง ถนนไปชนกับรถทัวรที่แกงคอย ตายไป 19 ศพ ตอมาที่ฉะเชิงเทราก็รถตู ไปชน ทายรถเทรลเลอรที่จอดอยูตายไปอีก 9 ศพ และรถตู  ช นท า ยรถบรรทุ ก ที่ คลองหลวงอีก 7 ศพ นี่เฉพาะที่เปนขาว นะภายในเดือนเดียว พอเกิดเหตุใหญครัง้ หนึ่ ง ก็ เ หมื อ นกั บ ไฟลามทุ  ง วิ่ ง กั น อลหมานไปหมดทัง้ กระทรวง ทบวง กรม หาทางแกตัวไปวัน ๆ เลยลืมไปวาตัวเอง อยูประเทศไทย อยางที่รู ๆ กันคนไทยลืมงายและ ไมคอยใสใจกับเรื1องพวกนี้เทาไรพอเกิด เหตุออกขาวสองวันก็เงียบแลว เพราะวา เหตุการณทาํ นองนีม้ นั เกิดบอย ๆ จนเปน ความเคยชินไปแลว ไมเหมือนขาวเจนนี่ ไดผัวคนอื1น พอขาวนี้ออกมาขาวอื1น ๆ เงี ย บหมดแถมมี ก ารตามข า วต อ ด ว ย

อยางขาวลูกหลานตระกูลดังที่ทําเครื1อง ดื1มขาย ขับรถชนตํารวจตายใหม ๆ ลงทีวี หนาหนังสือพิมพทกุ วันผานไปแปบเดียว ก็เงียบ ทํานองเดียวกันกับเด็กผูหญิงขับ รถเกงฮอนดาซีวิคชนรถตูบนทางดวน โทลเวยตายไปหลายศพก็เงียบเลยไมรู เลยวาผลออกมาเปนอยางไร พอเกิด เหตุการณใหญ ๆ วันสองวันก็เงียบ ไมมี การนําผลของการตัดสินมาเปดเผยคน เลยไมคอ ยกลัวทีจ่ ะทําผิดโดยเฉพาะพวก คนมีเงิน สมกับคําที่วาเงินคือพระเจา เหมือนกับที่ตํารวจทางหลวงเที่ยว ไดขบั รถตามจับรถบรรทุกทีเ่ ขาแซงรถคัน ข า งหน า ที่ วิ่ ง ช า กว า ซึ่ ง มั น ก็ ไ ม ไ ด ผิ ด กฎหมายแตกลับไปไลจับเขา “เหมือน หมาลาเนือ้ ” สวนไอรถทีผ่ ดิ กฎหมายกลับ ไมจับมันตลกดีไหมละครับ อยางรถพวง บรรทุ ก แกลบต อ เติ ม เพิ่ ม หน า ต อ ท า ย ปลายกระบะแบะออกเปนดอกเห็ดเลย แบบนี้ ไมจบั อยางรถนําเทีย่ วก็เหมือนกัน กระจกหนาติดทั้งไฟและสติ๊กเกอรมอง แทบไมเห็นอะไรเลยกลับวิง่ ไดหนาตาเฉย รถพวกนี้ทัศนวิสัยและมุมมองมันแคบ อุบัติเหตุก็เกิดบอย ๆ แบบนี้ ไมจับเพราะ

เงินดี เรียกรถใหหยุดพอเดินมายังไมทัน จะอาปากแจงขอหาเลย คนขับรถรูก นั อยู แลว สงเงินรอยหนึ่งเปลี่ยนเปนขับรถดี นะ ไปเที่ยวไหนกัน อะไรทํานองนี้แหละ สวนใหญตํารวจทางหลวงจะเปนแบบนี้ ตอไปใกลจะเปด AEC แลวไมรูวาชวงนี้ เปดหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนใหตํารวจ ทางหลวงกันหรือยัง เดี๋ยวพูดไถพวกขับ รถตางชาติไมถูกจะทําใหยอดไมเขาเปา นะครับ..เจานาย ยอนกลับมาที่รถตูที่เกิดอุบัติเหตุ บอย ๆ ปญหาแบบนีจ้ ะไมเกิดขึน้ เลยถา เจาหนาที่จริงจังและจริงใจที่จะทํางาน แก ไขปญหาอยางจริง ๆ จัง ๆ ถูกตอง ตรงไปตรงมา สิ่งที่ทํายากที่สุดก็คือ... เงิน..เงิน..เปนตัวกําหนดความถูกผิดถา เจาหนาทีข่ องรัฐตัง้ ใจทํางานตามหนาที่ โดยไมเห็นแกเงินที่เขาหยิบยื1นให ใน การกระทําผิด..ปญหาแก ไดแนนอน ครับ ..กอนที่จะไปแกปญหาเรื1องอื1น ๆ ..ขอใหแกป ญหาที่ตั ว เจ าหนาที่ก อน เปน..อันดับแรก.ถาแก ได..ปญหาอื1น ๆ ไม มี แ น น อนครั บ ท า น....ผู  เ จริ ญ ใน... (ทํา)..ธรรม...

ปดทองหลังพวงมาลัย

สปข.ติวเขมผูประกอบการ เตรียมพรอมสู AEC

สมาคมผูประกอบการรถขนสง ทั่วไทย (สปข.) จัดโครงการติวเขม สําหรับผูประกอบการ เพื1อเตรียม ความพรอมในการพัฒนาธุรกิจกอน กาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน อยางแข็งแกรงในอนาคต หลั ง จากที่ มี ก ารจั ด อบรมของ พนั ก งานขั บ รถโดยสารหลายครั้ ง หลายครา เพื1อตองการสรางจิตสํานึก และความเป น ระบบระเบี ย บของ พนั ก งานในการให บ ริ ก ารเดิ น รถ โดยสาร แตครัง้ นี้ สปข. ไดจดั โครงการ พิเศษติวเขมผูประกอบการอยาง การ ฝกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานความ ปลอดภั ย ขั้ น สู ง ของรถเพื1อ การท อ ง เที่ยว” โครงการพัฒนาและสงเสริมผู ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทอง เที่ยวเพื1อรองรับการเขาสูประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน โดยกระทรวงการ ท อ งเที่ ย วและกี ฬ าร ว มกั บ สถาบั น บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ ไดรับการ

B&T#230_p16_iMac5.indd 16

ตอบรับจากผูประกอบการอยางหลาก หลาย ซึง่ มีการแลกเปลีย่ นทัศนคติในการ ประกอบธุ ร กิ จ พร อ มร ว มแบ ง ป น ประสบการณ เพื1อนําไปประยุกต ใชกับ ธุ ร กิ จ แต ล ะประเภทที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รถ โดยสาร เพื1อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตั้ง รับการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไดอยางมั่นคง นอกจากนีย้ งั ไดมกี ารอบรมความรู ในสวนของลักษณะธุรกิจการทองเที่ยว ของประเทศยักษ ใหญแหงทวีปเอเชีย อยางประเทศจีน เพื1อเปนแนวทางใน การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศใน อนาคตอีกดวย สําหรับบรรยากาศใน

โครงการครั้งนี้ นอกจากจะไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรูดานตาง ๆ ที่มี ประโยชนเปนอยางยิ่งแลว ยังเปน โอกาสที่ดีในการเชื1อมประสานความ สัมพันธ ใหเปนปกแผน เพื1อความ แข็งแกรงของวงการรถขนสงไทยใน อนาคตอีกดวย

9/18/13 10:15 PM


B&T#230_p17_iMac5.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

9/18/13

10:17 PM


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปกษหลัง • กันยายน 2556

คบหาสมาคม สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกสไทย

คุณวรวิทย เจริญวั ฒ นพั น ธ นายก สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกส ไทย เปดเผยวา ในวันที่ 30 กันยายนศกนี้ ทางสมาคมฯจะมีการ จัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถใน การแขงขันของผู ใหบริการขนสงไทย ระยะที่ 2 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หองเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวชัน่ หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีผู ใหการสนับสนุนคือกระทรวง พาณิชย ในงานจะมีการเปดรับสมัครผูเ ขา รวมอบรมหลักสูตร Nano MBA in Logistic Management ฟรี จํานวน 50 ทาน และผูที่สนใจเขารวมสราง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Logistics Collaboration Hub : LC-Hub จํานวน 10 บริษัทฯ ซึง่ ในการจัดงานครัง้ นีถ้ อื เปนปที่ 2 แลวที่ทางสมาคมฯไดจัดขึ้น เพราะ ทางผู  ส นั บ สนุ น มองเห็ น ว า ทาง สมาคมฯมีศักยภาพในการใหความรู และการพัฒนาผูประกอบการขนสง รายยอยในประเทศได เพื1อจะไดยก ระดับการแขงขันกับขนสงตางชาติได

สมาคมผูประกอบการขนสง สินคาภาคอีสาน

คุณขวัญชัย ติยะวานิช น า ย ก ส ม า ค ม ผู  ประกอบขนส ง สิ น ค า ภาคอีสาน เปดเผยวา หลั ง จากที่ ส มาคมได ตกลงทําการขนสงสินคาใหกับผูวาจาง ปลูกกาแฟในแขวงจําปาสัก สปป.ลาว ซึง่ ปรากฏวามีผวู า จางกวา 30 ราย และ ทางสมาคมฯได ใชเทคนิคในการขนสง สินคาจากพื้นดินขึ้นไปบรรทุกในตัวรถ

เรื1อย ๆ เนื1องจากมีรถตูรวม บขส. เขา มาแย ง ลู ก ค า ไป จากเดิ ม ที่ วิ่ ง จาก กรุงเทพฯไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขณะนีใ้ นรัศมี 300 ตารางกิโลเมตรก็จะ เป น ของรถตู  แ ทบทั้ ง หมดและรถตู  เถื1อ นก็ ข ยายไป 400-500 ตาราง กิโลเมตรแลว ทีว่ า รถตูร ว ม บขส. ไมเหมาะทีจ่ ะ เปนรถตูผู โดยสารก็ถือวายังมีความถูก ตองอยู เพราะมีอุบัติเหตุรถตู ใหเห็น อยางตอเนื1องแมวาจะมีนักการเมือง บอกวารถตูจะไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น เหมาะกั บ การใช โดยสารซึ่ ง จาก โครงสรางของรถตูไมไดสรางมาใหเปน รถโดยสารจึงถือวาเปนการเสี่ยงตอ สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทยไดรับรางวัลสมาคมดีเดน ประชาชนทีจ่ ะใช โดยสารเปนอยางมาก คุณวรวิทย เจริญวัฒนพันธ นายกสมาคมฯไดรับรางวัลผูบริหารสมาคมการคาดีเดน นอกจากนีแ้ ลวรถตูร ว ม บขส.ทีถ่ กู และเปนตัวแทนสมาคมฯรับรางวัลสมาคมการคาดีเดนยอดเยี่ยม จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กฎหมายก็จะมีรถตูเถื1อนแยงผู โดยสาร รวมมือกับหอการคาแหงประเทศไทย เมื1อเร็ว ๆ นี้ และก็มีรถยนตนั่งไปแยงลูกคาของรถตู และทางเรื อ เพื อ 1 ทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ของชาติ เถื1อนอีกทอดหนึ่ง เห็นไดวามีการแยงผู ดวยความรวดเร็วและแมนยํา พรอมทีจ่ ะ ขนสงจาก สปป.ลาว มายังแหลมฉบัง เปนไปไดดวยดี ดังนั้นเพื1อที่จะใหการ โดยสารกันทุกวิถีทาง แลวผูที่รับกรรม มากที่ สุ ด ก็ คื อ ประเทศไทยได ขนสงของทางสมาคมเปนไปไดอยางราบ รื1นจึงจะนําปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไปยื1น ผู  โ ดยสารทั่ ว ในทันที แสดงให ท า  นเห็ น ว า เรื อ 1 งนี ้ ม ร ี ายละเอี ย ด ประเทศที่ จ ะ แต เ รื1อ งก็ ไม มี ร ถทั ว ร ม า ติ ด อ ยู  ที่ และมีปญหาอยางไรเพื1อที่จะไดรับการ ประจําทางให บริ ษั ท สยาม แกไขโดยดวนหากเรื1องไดรบั การแกไขให ใช บ ริ ก ารอี ก คอมเมอรเชียล กลับคืนมาดังที่วางแผนไว ทางสมาคมฯ ตอไป เพราะ ซีพอรท จํากัด ผู ก็จะติดตอผูประกอบการขนสงที่ว่ิงรับ ตองปดกิจการ ทํ า ก า ร ข น ส  ง งานอยูตามจังหวัดชายแดนใหมาทําการ ขนส ง ระหว า งไทย-ลาวได ใ นเวลาอั น ไปหาอาชีพอื1น สินคาทางเรือไม แทน สามารถทําการ รวดเร็ว และก็พรอมที่จะเริ่มขนสงใหกับ ประเทศเพื อ 1 นบ า นรายอื น 1 ต อ ไป สวนรถโดยสารประจําทางในตาง ประสานงานมายังการทาเรือแหลมฉบัง จังหวัด ทั้งจากจังหวัดสูจังหวัด หรือ ใหรถบรรทุกผานเขาไปสงสินคายังโกดัง สมาคมกิจการรถโดยสาร อําเภอสูอําเภอ ก็จะตองถูกรถตูแยง ได และเรื1องนี้ก็ผานมาแลวกวา 2 เดือน กิ จ การไปเนื1อ งมาจากการบริ ก ารที่ ซึ่งสรางความเดือดรอนใหเปนอยางมาก ประจําทางไทย เพราะผานขั้นตอนตาง ๆ ไดแลวมาติด คุ ณ พิ เ ชษฐ เจี ย มบุ ร - รวดเร็วรอผูโดยสารเต็มรถเพียง 11 คน อยูต รงที่ขนั้ ตอนสุดทายเพียงอยางเดียว เศรษฐ นายกสมาคม ก็สามารถออกเดินทางไดเลย โดยทั้งนี้ เทานั้น กิ จ ก า ร ร ถ โ ด ย ส า ร ก็ตองยกใหผูอนุมัติใหรถตูมาเปนรถ และดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง ประจําทางไทย เปดเผย รวม บขส. และ ขสมก. คือฆาตกรทีเ่ ปน คมนาคมคือ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ ได วา ในอนาคตอั นใกลนี้ เหตุใหประชาชนผู โดยสารบาดเจ็บลม ทําการตรวจสอบระบบการขนสงทางบก บรรดาสมาชิกของสมาคมก็จะลดนอยลง ตายไดในเวลาอันรวดเร็ว

สภาการขนสงทางบก

เรงเปนสภาการขนสงทางถนน

หลังจากที่ทางสหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทยได ใหสมาคม ขนสงตาง ๆ ที่เปนสมาชิกไดรวบรวมรายชื1อของผูประกอบขนสงทั่วประเทศ มากกวา 1,300 รายชื1อ เพื1อยื1นเสนอใหที่ประชุม ครม. อนุมัติใหเปน พรบ. สภาการขนสงการขนสงทางบกแหงประเทศไทยได แตเรื1องก็ไมสามารถเปนไปอยางทีว่ างแผนไว ถึงแมวาจะมีกรมการขนสง ทางบกกระทรวงคมนาคมชวยหนุนหลังอยูก ต็ าม แผนการใหมทตี่ อ งรีบทําอยาง เรงดวนเพื1อใหเกิดสภาการขนสงทางบกแหงประเทศไทยกอนป 2558 ที่จะให ทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพราะลาสุดทั้งทางประเทศลาวและ ประเทศเวียดนามก็จัดตั้งสภาการขนสงทางบกมาเพื1อรองรับ AEC เปนการ เฉพาะ ดังนั้น การรวบรวมรายชื1อ สส. จํานวน 40 คนเพื1อผลักดันใหการตั้งสภา นี้สามารถผานมติของ ครม. ให ไดจึงเปนวิธีการหลักและคาดวาคงจะประสบ

B&T#230_p18-21_iMac5.indd 18

ความสําเร็จได ไมยากนัก เพราะ ผลประโยชนของการตั้งสภานี้จะ ตกอยูกับประชาชนทั้งประเทศที่ ไมตอ งใชสนิ คาอุปโภคและบริโภค ที่แพงขึ้น เพราะผูประกอบการ ขนส ง ที่ เ ป น สมาชิ ก ของสภาจะ ชวยลดตนทุนตาง ๆ ของผูว า จางใหลดนอยลงและทําใหคณ ุ ภาพของสินคาเหมือน เพิ่งออกจากโรงงานเลยทีเดียว รวมทัง้ ยังทําใหอบุ ตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ บนถนนเปนศูนย เพราะคนขับจะมีจรรยา บรรณไมดื1มเหลา นอนพักผอนใหเพียงพอและมีมารยาทในการขับทีด่ ี ซึง่ ทัง้ หมด นีจ้ ะสงผลใหกบั ผูว า งจางไมมผี ลกระทบตอตนทุนคนงานทีต่ อ งเดินทางทางถนน เรียกไดวาทําใหเศรษฐกิจของชาติไดพัฒนาเติบโตขึ้นเปนอยางมาก

9/18/13 10:32 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปกษหลัง • กันยายน 2556

ชุมทางขนสง ใกลเขามาเต็มทีแลวคะ สําหรับ งานแสดงรถเพื1อกิจการพิเศษงานแรก ในอาเซียน BUS & TRUCK ’13 ซึ่งจะ จัดขึน้ ในระหวางวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2556 นี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ สําหรับ ปนี้นนั้ ก็ยังคงคับคั่งไปดวยกลุมผูแ สดง สิ น ค า ที่ ต  อ งการส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื1อประชาสัมพันธ และอวดโฉมสินคาอยางคับคั่งในสไตล BUS & TRUCK คะ ❖❖❖ เรามักจะไดยินคําวาอายุเปน เพียงตัวเลข ซึง่ ดู ๆ แลวก็จริงอยางทีเ่ ขา วากัน เพราะถาใครที่ไดสมั ผัสและรูจ กั กับ บรรดาทานคณะกรรมการของสมาคมผู ประกอบการรถขนสงทั่วไทย (สปข.) แลวละก็ จะรูว า ชวงนีพ้ วกทานเครียดกัน จริง ๆ เลยคะ เพราะจากหลากหลาย เหตุการณที่จะตองฝาฟนเพื1อประโยชน โดยรวมของบรรดาเพื1อนสมาชิก โดยยืน อยูบนความถูกตองของสวนรวม (เกริ่น ซะยาว) และสิ่งที่ทําใหบรรดาปา ๆ ของ เราผอนคลายไดคือการแชทไลนกลุมคะ ซึง่ ก็จะชวยใหผอ นคลายความเครียดของ แตละวันลงไดบาง สวนเรื1องที่คุยก็ ไร สาระสัพเพทัว่ ไป จะใหใหมเี รื1องงานเรื1อง การอีกทําไมทํางานมาทัง้ วันยังเครียดไม พอใชไหมคะ

ขอบอกเลยวาเรื1องแชทไลนนี่ เกงทุกคนคะ พิมพกันมือระวิง จะมีก็ เพียงทานเดียวเทานั้นที่คอนขางจะตอบ ชาและพิมพยากกวาใครเพื1อน ก็คือ เสี่ย วิทย คุณสุวิทย เกตุประยูร ซึ่งจะโดน ❖❖❖

แซวบอย ๆ คะวานิ้วใหญเกินไป กดยาก ส ว นท า นที่ ช นะเลิ ศ เห็ น จะเป น เฮี ย ตื อ คุณทนงพันธ สุทธิพงษ กรรมการผู จัดการ หางหุน สวนจํากัด สุทธิพงษทวั ร และ อุปนายกสมาคมฯ เรื1องอาวุโสนะ สุด ๆ สวนเรื1องแชทก็เร็วสุดคะ อายุเปน เพียงตัวเลข สายตาและนิ้วยังคงวองไว (ปล.แอบเฉลยคะเฮียตือใช I Pad คะ ตัว หนังสือใหญกดไดเร็วคะ)

❖❖❖ จากขาวเมาสดานบนจะเห็น รูปคูช ชู ื1นของเฮียตือกับซอแสนใจดีมา มา ดูทานนี้ คุณดํารงค สอนดี กรรมการผู จัดการหางหุน สวนจํากัด เจ.เอ็น แอรบสั เซอรวิส เวลาไปไหนมาไหนของงานสมา คมฯ ถาไมไปกะเพื1อนฝูงก็ตอ งเดินทางคน เดียวตลอด เสนทางก็ไมคอ ยจะทราบตอง คอยถามเพื1อนพองในสมาคมฯ ลาสุดไป ประชุมที่โรงแรมแมนํ้า ไมมีซอใหควงมา ดวยเลยตองถายรูปกับชิงชาเอเชียทีค คนเดียว ดูแลวก็เศราแทน วันไหนไมมใี คร ไปเปนเพื1อโทรบอกเราไดนะคะ ❖❖❖ ข า มเรื1อ งไร ส าระมาดู เ รื1อ ง ดี ๆ มีสาระกันบาง งานนี้ตองทานนี้เลย ดูแลวเปนการเปนงานที่สุด พี่กอง ดร. วสุเชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคม ผูประกอบการรถขนสงทั่วไทย (สปข.) ไดรบั เชิญรวมงานเปดตัว สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องคการมหาชน) TPQI เปน หนวยงานของรัฐทีก่ อ ตัง้ ขึน้ โดย พระราช กฤษฎี ก า ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี

ประกาศ...ประกาศ...คะ ตามทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ รถบรรทุกชนรถโดยสารประจําทางที่ ถ.มิตรภาพ อ.แกงคอย จ.สระบุรี เมื1อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ ผานมานั้นทางกรมการขนสงทางบกไดรวมกับ ศู น ย วิ จั ย เพื1อ ความปลอดถภั ย จากอั ค คี ภั ย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการทดสอบใน เบื้องตน เกี่ยวกับการติดไฟและลามไฟของวัสดุ ตาง ๆ ที่ใชเปนวัสดุประกอบหรือติดตั้งภายในรถ โดยสาร ปรากฏวามีวัสดุที่ติดไฟงายดังตอไปนี้ 1. กาวยางที่ใชทาผาบุฝาเพดานและหนังหุม คอนโซลดานหนารถ 2. ผามาน 3. ผาบุฝาเพดาน รถ 4. โฟมเบาะนั่ง 5. ผาหุมเบาะนั่ง 6. หนังหุม คอนโซลและเบาะนั่ง 7. ไมอัดบุผนังดานขางภายในตัวรถ กรมการขนสงทางบกจึงขอความรวมมือผูประกอบการขนสง ผูผลิตรถยนต ผูประกอบ ตัวถังรถ และผูผลิตเบาะนั่ง ใหหลีกเลี่ยงการใชวัสดุที่ติดไฟไดงายและให ใชวัสดุที่ทนไฟตาม มาตรฐานสากลนํามาประกอบหรือติดตัง้ ภายในรถโดยสาร ทัง้ นีเ้ พื1อเปนการเพิม่ ความปลอดภัย ใหกับผู โดยสาร รวมทั้งเปนการปองกันอุบัติเหตุเพลิงไหมภายในรถโดยสารดังกลาว

B&T#230_p18-21_iMac5.indd 19

กรุงศรี ออโต สงมอบ “หองสมุดกรุงศรี ออโต แหงที่ 7” ให ร.ร.บานทาอาง จ.นครราชสีมา

คุณไพโรจน ชื1นครุฑ กรรมการผูจัดการใหญ กรุงศรี ออโต (ที่ 3 จากขวา) และ คุณ กฤติยา ศรีสนิท ผูช วยกรรมการผูจ ดั การใหญ สายงานบริหารสินเชื1อและปฎิบตั ิการ (กลาง) และประธานอาสาสมัครกรุงศรี ออโต ป 2556 สงมอบหองสมุดกรุงศรี ออโต แหงที่ 7 พรอม อุปกรณการเรียนการสอน และอุปกรณกีฬา ใหกับ ร.ร.บานทาอาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยมี คุณวัชระ ขันธสมบัติ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 (ที่ 3 จากซาย) และ คุณสมาน ปลอดกระโทก ผูอํานวยการโรงเรียน บานทาอางเปนผูรับมอบ

กรมการขนสงฯ เปดสัมมนาขนสงวัตถุอันตราย

เมื1อเร็วๆ นี้ คุณวัฒนา พัทรชนม รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปดสัมมนา “ขนสง วัตถุอันตรายอยางไรใหปลอดภัย” เพื1อยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัยในการขนสงวัตถุ อันตรายและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยในการขนสง พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนาการ บริหารจัดการภัยพิบตั จิ ากรถขนสงวัตถุอนั ตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ จังหวัดระยอง

มิชลิน สนับสนุนเยาวชนรณรงคลดโลกรอน จัดประกวดสิ่งประดิษฐจากยางรถยนต ใชแลว

มิชลิน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ จากยางรถยนตใชแลวกับมิชลิน ปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื1อสงเสริมนโยบายของบริษัทฯ ใน การชวยรณรงคลดโลกรอนดวยแนวคิด “Recovery Reuse Recycle” คุณสุชาลา เทพบุตร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามมิชลิน จํากัด รวมถายภาพกับนักเรียนจาก วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาทีผ่ ลงานผานเขารอบ จากทีมนักเรียนทัว่ ประเทศรวมสงผลงาน กวา 70 ทีม

ททท. รวมกับ นิดา อบรมมาตรฐานความปลอดภัยรถเพื่อการทองเที่ยว

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนา บริหารศาสตร จัดฝกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานความปลอดภัยขัน้ สูงของรถเพื1อการทองเทีย่ ว” เพื1อรองรับเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรบั เกียรติจาก คุณภรรทนพ สุมณฑา วิศวกร เครื1องกล ชํานาญการ สํานักวิศวกรรมยานยนต กรมการขนสงทางบก และ คุณสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเทีย่ ว (ATTA) รวมเปนวิทยากรใหความรู โดย มีสมาชิกจากสมาคมผูประกอบการรถขนสงทั่วไทย (สปข.) รวมฟง

9/18/13 10:32 PM


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

ปกษหลัง • กันยายน 2556

ยลขุมพลัง Shanghai Diesel Engine นับวาเปนความโชคดี ในการทํางานอยางยิ่งที่ ไดมี โอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิต อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับยานยนตรถเพื1อการพาณิชย และโรงงานแหงหนึ่งที่รูสึก ชื1นชอบเปนอยางยิ่งคือ Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd ตั้งอยูที่เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการเดินทางไปประเทศจีนเพื1อเยี่ยมชม 5 โรงงานผูผลิตรถโดยสาร แอร และ เครื1องยนตนั้น Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd ถือเปนโรงงานสุดทายที่เขาเยี่ยมชม แตมี ความชื1นชมในหลาย ๆ ดานโดยเฉพาะเรื1องของศักยภาพของโรงงาน กําลังการผลิต และศักยภาพ ของคน ขอบอกวาวันที่เดินทางไปถึงนั้นถือเปนวันหยุดของที่นี่ แตดวยความที่เจาของสถานที่มี ความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะใหคณะผูเยี่ยมชมไดมาเห็นสมรรถนะของขุมกําลังเครื1องยนต เซี่ยงไฮ ดีเซล งานนี้เลยตองสั่งใหคนงานอยูปฏิบัติงานลวงเวลาตลอดจนถึงชวงคํ่าที่คณะเดิน ทางกลับ ภายในพื้นที่ของโรงงานถูกแบงเปนสัดสวนสําหรับหนวยอุตสาหกรรมที่ผลิตอยางชัดเจน อายุของโรงงานกวา 50 ป แตเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยอยาบอกใคร เนนหลักทีก่ ารใชเครื1องจักร เพื1อชวยในการผลิต ทําใหคณะผูรวมเดินทางตื1นตาตื1นใจไปตาม ๆ กัน ทั้งนี้รายละเอียดจะเปนอยางไร ติดตามไดจากหนังสือพิมพ BUS & TRUCK คะ

คุณสันติ พรอมพัฒน ซึง่ งานนีท้ างนายก

สมาคมฯ ไดขึ้นรวมเสวนาเรื1อง ความ สําคัญของการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ พนักงานขับรถสาธารณะเพื1อการบริการ เพื1อ ยกระดั บ วิ ช าชี พ และสร า งความ มั่นใจแกผู ใชบริการ ทั้งนี้การใหความ สํ า คั ญ แก วิ ช าชี พ นี้ ก็ จ ะสามารถทํ า ให พนักงานขับรถ มีความภูมิใจในวิชาชีพ และปฏิบัติหนาที่ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทานนายกฯ ไดกลาวถึงเรื1องนี้ใน ฐานะที่เปนตัวแทนของธุรกิจรถขนสง โดยสารด า นบริ ก าร ทุ ก ประเภท ขอ

ขอบคุณแทนเพื1อนๆ วงการรถโดยสาร รวมถึงพนักงานขับรถทุกประเภทดวยคะ ❖❖❖ ตอดวย ซีอีโอ ปตท.คุยสบาย คลายปมพลังงานกันดีกวาคะ เมื1อเร็ว ๆ นี้ ทาง ปตท.เนรมิตรสถานที่ใหเปนเวที ยอม ๆ โดย ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการ ผู  จั ด การใหญ บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) ไดนั่งคุยไขความขอเท็จจริง และขอสงสัยทุกประเด็นดานพลังงานให พนักงานไดรับทราบ โดยมี คุณสัญญา

คุณากร เปนพิธีกรและซักถามประเด็น ปกษหลัง กันยายน 2556

สาว DKFS

B&T#230_p18-21_iMac5.indd 20

9/18/13 10:32 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • กันยายน 2556 ขอสงสัยตาง ๆ ภายในงาน “คุยสบายๆ สไตล ไพรินทร” ซึง่ จัดขึน้ เพื1อเสริมสราง ความรูค วามเขาใจดานพลังงานทีถ่ กู ตอง เนื1องจากในระยะเวลาที่ผานมา มีขอมูล ดานพลังงานมากมายที่ถูกบิดเบือนและ นําไปเผยแพรผานชองทางตางๆ โดย เฉพาะโซเชี ย ลมี เ ดี ย อั น ส ง ผลให เ กิ ด ความสับสนในสังคมเปนวงกวาง งานนี้ แมแตเจาหนาทีภ่ ายในยังเกิดความคลาด เคลื1อน รบกวนเรงประชาสัมพันธใหกับ ประชาชนรับทราบความจริงดวยนะคะ ยินดีเปนสื1อกลางใหคะ ❖❖❖ ผู  บ ริ ห ารดี เ ด น ประจํ า ป นี้ สงสัยคงตองยกใหกับ คุณหลิน เขอนั่ว ประธานกรรมการ บริษทั เบสทรนิ กรุป จํากัด ซึ่งทราบมาวาลมหมอนนอนโรง พยาบาลอยูหลายวัน เนื1องจากเปนไข เลือดออก แตก็ดูแลวก็คงไมเหงาเทาไหร เพราะมีหลาย ๆ ทานไปเยี่ยมไปเยียนอยู เนืองนิตย เรียกวาไมขาดสายเลยดีกวา และจะบอกวาสวนใหญที่ไปก็ลว นแตเปน คุณลูกคาและวาที่ลูกคาทั้งนั้น หรือบาง ทานที่โทรหาพอรูวาอยูโรงพยาบาลก็จะ ขอละเรื1องงานอยากใหคุณหลินหายปวย กอน แตคุณหลินนะสิก็ไมยอมบอกวาให มาคุยที่โรงพยาบาลไดเลย เพราะเตรียม ห อ งประชุ ม ทํ า งานในห อ งพั ก ฟ  น เรียบรอยแลว สงสัยจะเปลี่ยนฮวงจุยที่ ทํางาน ขอใหรีบกลับมาใชฮวงจุยเดิม

21

ปตท.รับ 4 รางวัลสุดยอดบริหารการเงินจากนิตยสารชั้นนําเอเชีย

ทํางานเร็ว ๆ นะคะ ดวยความเปนหวงคะ พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีคะ

เมื1อเร็วๆนี้ คุณสุรงค บูลกุล ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “Best CFO in Thailand” หรือ “สุดยอดประธานเจาหนาที่บริหาร การเงินในไทย” จาก คุณซิดดิค บาซาวาลา ซีอีโอ อัลฟาเซาทอีสเอเชีย โดย ปตท.ไดรับผล คะแนนโหวตสูงสุดประจําป 2013 จากนักลงทุน กองทุนบํานาญ กองทุนปองกันความเสี่ยง โบรกเกอรซอื้ ขายหุน /ตราสารหนี้ และนักวิเคราะหหลักทรัพยโดยการสํารวจของนิตยสารอัลฟา เซาทอีสเอเชีย

ฤกษยาม-ยานยนต

นํามาฝาก ฤกษสําหรับผูที่ตองการออกรถปนี้

ฤกษประจําวันที่ 1-15 พฤศจกายน 2556 วันทีง่ ดออกรถใหมคือ วันพฤหัสบดี 7 วันอาทิตย 10 วันจันทร 11 วันทีอ ่ อกรถใหมคือ วันศุกร 8, 15 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตรไทย ป 2556 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสรฐ

ทีเอ็นที เอ็กซเพรส รวมใหขอมูลการขนสงดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมตอนรับเออีซี

คุณกุณฑล ศิรไิ พบูลย ผูอ าํ นวยการฝายเทคโนโลยีและการสื1อสารประจําประเทศไทย บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด ไวด (ประเทศไทย) จํากัด (ซาย) รวมเปนวิทยากร บรรยาย ความรูในการลดตนทุนการขนสงดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื1อเตรียมความพรอมสูก าร เปดประชาคมอาเซียน ในงานสัมมนา “การใชซอฟตแวร พัฒนากระบวนการโลจิสติกส (ภาค การขนสง) เพื1อรองรับการแขงขันยุคเออีซี” จัดโดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร แหงชาติ (องคการมหาชน) (Sipa) รวมกับ ICTI และ FTI

อีซูซุมอบรถ แกผูพิชิตรางวัล Hole-in-One ในรายการ “อีซูซุไทยแลนดมาสเตอร 2013”

คุณฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด มอบรางวัล รถยนตนั่งอเนกประสงค อีซูซุ มิว-เซเวน ชอยส มูลคา 1.3 ลานบาท ใหแก คุณปกิต ประพฤติงาม ผูพิชิตรางวัลพิเศษ Hole-in-One หลุม 17 Signature จากการแขงขัน “อีซูซุไทยแลนด มาสเตอร 2013” สนามที่ 4 เรดเมาเทนทกอลฟคลับ จงภูเก็ต ณ อาคารสํานักงานใหญ บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด

มิตซูบิชิ สแกน อินเตอร โชวรูมใหม ยานนนทบุรี

คุณโนบุยกู ิ มูราฮาชิ กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด (ที่ 3 จากซาย) รวมในพิธีเปดอยางเปนทางการของ บริษัท สแกน อินเตอร จํากัด โดย มี คุณทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (ที่ 4 จากซาย) และ คุณธัญชาติ กิจพิพิธ ประธานกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร จํากัด (ที่ 2 จากซาย) รวมในพิธี โดยสแกน อินเตอร เปนผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิรายใหม ใหบริการลูกคาในยานปากเกร็ด นนทบุรี

R1_B&T#230_p18-21_iMac5.indd 21

9/19/13 8:49 PM


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปกษหลัง • กันยนยน 2556

แวะเวียน

TC AUTOHUB ศูนยบริการเครือ “ตันจง” บริษทั ทีซี ออโตฮบั (ประเทศไทย) จํากัด เปนศูนยบริการครบวงจร TC AUTOHUB ที่กอตั้งมาเพื1อสนับสนุน การขายและงานบริการรถในเครือภาย ใต บริษัท ตันจงอินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด พรอมขยายแผนการ ตลาดในประเทศไทย เพื1อรองรับ AEC ให เ ป น ศู น ย ก ลางการด า นบริ ก ารที่ จ.นครราชสีมา

6 แหง ทั่วประเทศไทยในสิ้นป

โดยในป 2014 ไดมีการวางแผน และลงทุนเพิ่มเติมเปนมูลคากวา 250 ลานบาท เพื1อขยายศูนย TC AUTOHUB 6 ศูนยบริการ ไดแก เชียงใหม นครสวรรค นครราชสี ม า ปทุ ม ธานี ชลบุ รี และ สุราษฎรธานี เพื1อสรางความเชื1อมั่นตอ ลูกคาวาทุกที่ทั่วประเทศไทยลูกคาจะได รับการใหบริการอยางทั่วถึงและเปนการ กระตุนยอดขายทุกแบรนดเพิ่มขึ้น

การทํางานแบบ 3S

สําหรับศูนยบริการ TC AUTOHUB ที่ใชแผนแบบ 3S คือ 1) Show room บริษทั ทีซี ออโตฮบั (ประเทศไทย) จํากัด กอตั้งขึ้นเพื1อเปนตัวแทนจําหนาย รถเพื1อการพาณิชย ศูนยบริการ รวมถึง อะไหลตาง ๆ ซึ่งพรอมใหบริการลูกคา อย า งครบวงจร สะดวก สบาย ได มาตรฐาน จะมีสินคาใหลูกคาในเครือ ตันจง ที่จะทําตลาดในประเทศไทย อาทิ เชน FUSO, MAN, FOTON, CHANGAN, HANGCHA, SUMI และ SUBARU ภายใต บริษัท ตันจงอินเตอร เนชั่ น แนล (ประเทศไทย) จํ า กั ด 2) Service การใหบริการนั้นจะเปนเรื1องที่

สําคัญมากเพราะทาง TC AUTOHUB จะเป น ศู น ย บ ริ ก ารที่ ค รบวงจรไม ว  า แบรนด ใดในเครือก็สามารถเขามาใช บริ ก ารได ม าตรฐานพร อ มเครื1อ งมื อ และอุปกรณครบครันรองรับการซอมได ครบทุกระบบ โดยทีมชางทีช่ าํ นาญงาน และมีประสบการณมาอยางยาวนาน ไว คอยบริการ 3) Spare parts เรื1อง อะไหลที่ศูนยบริการมีการเตรียมความ พรอมแบบ 100% ที่จะรองรับลูกคาใน จุ ด ยุ ท ธศาสตร ป ระตู สู  ภ าคอี ส าน จ.นครราชสีมา

การใหบริการไดมาตรฐาน

ในศู น ย บ ริ ก ารและโชว รู ม TC AUTOHUB มาตรฐานการใหบริการนัน้ จะยึ ด ตามมาตรฐานจากประเทศ สิ ง คโปร นํ า มาประยุ ก ต ใ ช กั บ ศู น ย บริการที่ประเทศไทยทุกแหง ที่สังเกต ไดคือทุกแบรนดจะมีความแตกตางกัน อยางชัดเจน และแตละแบรนดจะมี เอกลักษณแตกตางกัน ซึ่งมีการพัฒนา ดานการใหบริการไดทุกแบรนด ซึ่งไม จํ า เป น ต อ งแยกแต ล ะแผนกแต ล ะ แบรนด เพราะพนักงานไดรับการฝก อบรมโดยสถาบั น การฝ ก อบรมของ เครือตันจง เปนอยางดีและเชี่ยวชาญ เรื1องการซอมบํารุงโดยเฉพาะ สําหรับการสั่งซื้อจากคลังสินคา สวนกลางถือเปนกุญแจสําคัญในการ บริหารอะไหล ดวยระบบการสั่งซื้อที่มี ประสิ ท ธิ ภ าพทุ ก การสั่ ง ซื้ อ สามารถ กระจายอะไหลสงใหลูกคาอยางรวดเร็ว เพื1อเพิม่ ความมัน่ ใจแกลกู คาและใชเวลา นอยที่สุดในการเขารับบริการ

ตรวจสถานี

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีซี ออโตฮับ (ประเทศไทย) จํากัด สถานที่ : 237 หมู 13 ต.เมือง อ.ปกธงไชย จ.นครราชสีมา ประเภทบริการ : โชวรูมและศูนยบริการขนาดใหญแบรนดตาง ๆ ในเครือตันจง เชน FUSO, MAN, FOTON, CHANGAN, HANGCHA, SUMI และ SUBARU ติดตอ : โทร.0-4496-9152-4

R1_B&T#230_p22_iMac5.indd 22

9/19/13 8:38 PM


B&T#230_p23_iMac5.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

9/18/13

10:44 PM


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปกษหลัง • กันยายน 2556

เปรียบเทียบรถเดน

หัวลากพลังงานทางเล

NEW DAYUN TRUCK

SINOTRUK HOWO ที่สุดของขุมพลัง บริ ษั ท สุ ข ศิ ริ มอเตอร จํ า กั ด ตั ว แทนจํ า หน า ยในประเทศไทย มา พรอมกับ SINOTRUK รุนใหมแรงกวา พลั ง เหนื อ กว า ด ว ยหั ว ลาก 10 ล อ เครื1องยนต 380 แรงมา อีกหนึง่ ผลิตผล สุดยอดรถยนตหั วลาก จากประเทศ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ใหม ล  า สุ ด ทนทานแกรงทุกสมรรถนะ ประหยัด พลังงานเปนเลิศ สรางสรรคคุณภาพ ยนตรกรรมที่ดีเยี่ยม พรอมรองรับการ ซ อ มบํ า รุ ง อย า งชั ด เจน ด ว ยโชว รู ม รองรับลูกคาทั่วประเทศ

พละกําลังเครื่องยนต

สํ า หรั บ รุ  น ใหม นี้ ได เ ปลี่ ย น สมรรถนะเปน รุน T12.38-30 ซึ่งเปน เครื1องยนต CNG 100% 6 สูบ ระบบ ระบายความรอนดวยนํา้ ไดเร็คอินเจ็กชัน่ ติดตั้งเทอรโบชารจเจอรและอินเตอรคูล เลอร กําลังสูงสุด 380 แรงมา 279 กิโล วัตต ที่ 2,000 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,650 นิว-ตันเมตร ที่ 1,200-1,500 รอบ ตอนาที ความเร็วสูงสุด110 กิโลเมตรตอ ชั่วโมง พรอมดวยระบบไอเสียเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม ยูโร 4 ระบบเกียรซินโครเมส แบบ รุน ZF16S1950 เดินหนา 16 เกียร 2 เกียรถอยหลัง

R1_B&T#230_p24-25_Pro1.indd 24

ยอดพลัง หัวลากประหยัดพลังงาน

ระบบเผาไหมหมดจดไดเร็กอินเจ็คชัน่ จายเชือ้ เพลิงประหยัดดวยระบบ ควบคุมอิเล็คทรอนิค คอลโทรล ขนาด ความจุกระบอกสูบที่มากขึ้น 11,596 ซีซ.ี ไมตอ งกังวลถึงพลังในระยะทางไกล รองรับความจุถังกาซ 8 ถัง 140 ลิตร

มั่นใจทุกสถานการณ

มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ก า ร ขั บ ขี่ อ ย  า ง ปลอดภัยดวยระบบเบรกหนาดิสเบรก แบบลมวงจรอิสระ หนา-หลัง ใชแรงดัน ลมปลดโดยบังคับที่ลอหลังเสริมดวย ระบบเบรกไอเสีย มั่นใจดวยระบบเบรก กันลอล็อคตาย เมื1อขับขีใ่ นสภาพทีถ่ นน ไมเอื้ออํานวยและสามารถปองกันลอ หมุ น ฟรี ในสภาพทุ ก ผิ ว ถนนในขณะ ออกตัว พรอมคลัตชแบบจานแหงแผน เดียวกับคอยลสปริง ทํางานดวยระบบ ไฮโดรลิคและมีลมดันชวย ระบบพวง มาลัยทํางานดวยลูกปนหมุนวนรอบตัว

เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง

ไม ห วั่ น งานหนั ก ด ว ยเพลาหน า แกนลอแบบแข็ง และเฟรมหนาตัวทีคู เพลาหลั ง แบบอั ด เพิ่ ม สมรรถนะที่ แข็งแกรงตอการขนสง ประหยัดคุมคา ลดตนทุนไดสูงถึง 36 กิโลกรัม (ลิตร)ตอ

100 กิโลเมตร

รถเพื่อการพาณิชย

รถจากประเทศจีนถาพูดถึงการเขา มาตีตลาดบานเรานัน้ มีสนิ คาทัง้ รถหัวลาก และรถโดยสาร SINOTRUK เปนแบรนด หนึ่ ง ที่ เ ข า มามี ส  ว นแบ ง ทางตลาดใน อันดับตน ๆ ในบานเรา การเขามาของ สินคาของ SINOTRUK จะเปนอีกหนึง่ คาย ที่เขามาเปนทางเลือกในบานเรา ดวย ราคาทีค่ อ นขางสมราคา ประสิทธิภาพสม เหตุ ส มผล สิ่ ง เหล า นี้ ค งเป น ตั ว วั ด ชี้ วั ต ถุ ป ระสงค ได สํ า หรั บ อนาคตของ SINOTRUK เลยทีเดียว

บ ริ ษั ท ด า ยุ น อ อ โ ต โ ม บิ ล (ประเทศไทย) จํากัด ไดเริม่ ดําเนินธุรกิจ ในประเทศไทยเมื1อป 2555 โดยทีม บริหารซึ่งมีประสบการณในการดําเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับอะไหลรถยนตมากวา 20 ป ซึ่งไดรับความไววางใจแตงตั้งจาก SHANXI DAYUN AUTOMOBILE MANUFACTURE CO.,LTD. ใหเปน ผูนําเขาและจําหนาย รถบรรทุกยี่หอ DAYUN แตเพียงผูเ ดียวในประเทศไทย

รุนใหมเครื่องยนตแรงประทับใจ DAYUN มีผลิตภัณฑที่ครอบคลุม

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

SINOTRUK

DAYUN รถหัวลาก CNG

HOWO SERIES T12.38-30 380 279/2,000 1,650/1,200-1,500 110 ยูโร 4

CGC4253 WP12NG380E40 380 290/2,200 1,500/1,400-1,600 120 ยูโร 4

บริษัท สุขศิริ มอเตอร จํากัด โทร.0-3633-9298 บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668

9/19/13 8:21 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • กันยายน 2556

25

SHOWROOM

งเลือก 380 แรงมา UD TRUCKS Quester

บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัวรถบรรทุกรุนใหมของ UD TRUCKS รุน Quester มาพรอมเครื1องยนตทรงพลัง 2 แบบ ที่เฉลี่ยในแตละรุนที่มีแรงมาที่แตกตางกันโดย รวมอยูที่ 280-420 แรงมา มาพรอมเครื1องยนตขนาด 8 ลิตร GH8E เหมาะสําหรับงานกระจาย สินคาและงานกอสราง เครื1องยนตขนาด 11 ลิตร GH11E ไดรบั การพัฒนาดวยเทคโนโลยีระดับ โลกของ วอลโว กรุป โดย ผสมผสานกับคุณภาพการผลิตของญี่ปุน สําหรับเครื1องยนต 11 ลิตร GH11E มาพรอมกับตัวเลือกเบรกเครื1องยนตพิเศษที่เรียกวา UD EEB (UD Extra Engine Brake) ซึ่งระบบนี้จะใชเครื1องยนตชวยในการเบรก และ Fuel Coaching แบบเรียลไทมเพื1อ ชวยในการประหยัดไดถึงที่สุด รายละเอี ายละเอยดเพมเตม ยดเพิ่มเติม : บริ บรษท ษัท วอลโว วอลโว กรุป (ประเทศไทย)จํ (ประเทศไทย)จากด ากัด โทร.0-2707-1747 โทร.0 270

CK

RENAULT NAULT T

ทุกการใชงานดานขนสงไมวาจะเปนรถ หัวลากเครื1องยนตดีเซลหรือเครื1องยนต CNG รถหัวลากรุน ใหมของทาง DAYUN CGC4253 มาพรอมเครื1องยนตพลังงาน ทางเลือกขนาด 380 แรงมา 4 จังหวะ 6 สูบแถวเรียง ระบายความรอนดวยนํ้า พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร ควบคุม การจ า ยเชื้ อ เพลิ ง ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื1องยนตรุน WP12NG380E40 กําลัง สูงสุดอยูที่ 290 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบ ตอนาที แรงบิดสูงสุดอยูที่ 1,500 นิวตัน เมตร ที่ 1,400-1,600 รอบตอนาที ยูโร 4 เครื1องยนต DAYUN นั้นไดการ ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมวามีความ ทันสมัย ทนทาน เหมาะสมตอการใชงาน ทั้งทางเรียบและทางขรุขระ ดวยแรงมา สูงทีร่ อบเครื1องตํา่ รวมกับนวัตกรรมจาก ประเทศจีน การทําตลาดในปนี้ของทาง ดายุน นั้นจะเจอคูแขงมากมายในการ ขนสงและเชื1อวาสามารถพัฒนาไดสูสี และพรอมเขาสูตลาดขนสงในประเทศ ไทยไดอยางแข็งแกรง

ระบบขับเคลื่อนมั่นใจ

เพลาหน า คานรู ป คั ว I รี เ วิ ร  ส เอลเลียตไอบีม เพลาหลังขับเคลื1อน 2 เพลา พรอมอินเตอรดิฟล็อก BANJO Full Floating ระบบเบรกลมลวน 2 วงจร

B&T#230_p24-25_Pro1.indd 25

อิ ส ระเบรกมื อ แบบบั ง คั บ ที่ เ พลาหลั ง พรอมเบรกชวยไอเสีย ระบบกันสะเทือน แหนบโค ง แบบพาราโบลิ ค พร อ ม โชคอัพไฮโดรลิกหนา สวนขางหลังแหนบ โคงแบบพาราโบลิค STEYR ระบบสง กําลังแบบแหง แผนเดียว ควบคุมดวย ไฮโดรลิคมีลมดันชวย ระบบเกียร PTO ใชของ FAST รุน 12 JDS 160 TA (เสือ้ อลูมเิ นียม) 12 เกียร เดินหนาแบบซิงโครเมทเทคโนโลยีทัน สมั ย จากอี ตั น ของอเมริ ก า รวมกั บ นวัตกรรมจากประเทศจีน ดีไซนทันสมัย นํา้ หนักเบาดวยเสือ้ แบบอลูมเิ นียม ทําให นํ้าหนักเบากวา และงายตอการใชงาน

Renault คายยักษดานรถหัวลากกลับมาอีกครั้งกับการเปดตัวรถหัวลากรุนใหมที่ใช ใน อุตสาหกรรมหนัก สําหรับรถจากคายนี้ตองบอกวาเปนที่นิยมกันอยางมากในแถบยุโรปและ แอฟริกา RENAULT T สวนใหญนนั้ จะใชงานเดินทางระยะทางไกลแบบ Long Haul ซึง่ ถือวา เปนลูกพี่ใหญของตระกูล มาพรอมเครื1องยนตสองรุน DTI 11 จะมีแรงมาเริ่มตั้งแต 380, 430 และ 460 แรงมา สวนอีกรุนคือ DTI 13 จะเริ่มตั้งแต 440, 480 และ 520 แรงมา ระบบไอเสีย เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ยูโร 6 สําหรับรูปลักษณภายนอกนัน้ ดูดดุ นั มากและทรงพลังจริงสามารถ รองรับนํ้าหนักรวมบรรทุกตั้งแต 40-60 ตัน ขึ้นไปสําหรับงานประเภทเดินทางไกลเห็นทีคงจะ ตองเลือกใช Renault T รายละเอียดเพิ่มเติม : www.renault-trucks.uk

หองโดยสารสะดวกสบาย

หองโดยสารแบบอิสระ ติดตั้งแยก ออกจากแชสซีสทําใหนุมนวลยิ่งขึ้น ยก หัวเกงดวยระบบไฟฟา มุมยกมากกวา 55 องศา สะดวกในการตรวจเช็คเครื1องยนต โครงสรางตัวถังแข็งแกรงกวา ปกปองดี ยิ่งขึ้นขณะเกิดอุบัติเหตุ สะดวกสบาย ดวยชองเก็บของเอนกประสงคหลายจุด พรอมชองรับลมบนหลังคา เพื1อเปดรับ อากาศและแสงแดดได เบาะนัง่ คนขับอยู ในระดับเหมาะสมสามารถปรับได หนา จอแสดงผลการขับขี่ พรอมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด

Thee New ATEGO

The New ATEGO รถบรรทุกสมรรถนะสูงใในแบบ Cargo ซึึ่งถืือวาเปนนองเล็กที่สุด ของตระกูลเพื1อการกระจายสินคาซึ่งเปนอีกหนึ่งรุนในตระกูล Mercedes Benz Trucks ที่มีการ เปลี่ยนแปลงโฉมครั้งใหญ มีการดีไซนในแตละรุนไดตื1นตาอยางมาก สําหรับรุนนี้จะอยูในกลุม ที่ใช ในงานกระจายสินคาสวนใหญ มาพรอมเครื1องยนตใหม 6 สูบ ที่มีการออกแบบใหมีความ แข็งแกรงและยืดอายุการใชงานไดมากยิ่งขึ้น และมีกําลังตั้งแต 156 - 299 แรงมา เปนเกียร 6, 8, 9 สปด สําหรับความตองการของผูซื้อ สามารถบรรทุกไดตั้งแต 6.5 - 16 ตัน สมรรถนะ ที่ถูกพัฒนามาเพื1องานหนักจึงหมดหวงเรื1องของประสิทธิภาพของชวงลาง รายละเอียดเพิ่มเติม : www2.mercedes-benz.co.uk

9/18/13 8:58 PM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปกษหลัง • กันยายน 2556 LOGISTICS FOCUS

CEVA เปดศูนยกลางโลจิสติกสที่สิงคโปร สรางความเขมแข็งเครือขายระหวางประเทศ CEVA Holdings LLC หรือ CEVA บริ ษัทจัดการซั พพลายเชน แบบ non-asset เปดฐานปฏิบัติการ แหงใหมในสิงคโปร โดยตัง้ อยูท างฝง ตะวันออกของเกาะ ซึ่งเปนเขตที่เขา ถึงทางดวน สนามบิน และทาเรือได อยางสะดวก ศูนยกลางโลจิสติกสแหงใหมของ CEVA นี้ตั้งอยูที่ Tampines LogisPark บนอาณาเขตโกดังเอนกประสงคซึ่งมี ขนาด 42,000 ตารางเมตร แสดงถึง การที่ CEVA มีความจริงจังในเรื1องของ การเปนผูนําในการพัฒนาที่ยั่งยืนดาน พลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ มในการ ออกแบบ โดยได รั บ การรั บ รองจาก LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) วามีความ กาวหนาในการออกแบบดวยลักษณะ พิเศษคือ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ ใ ช  ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ อ ย  า ง มี ประสิทธิภาพ ซึ่ง CEVA เปนหนึ่งใน สามบริษัทในประเทศสิงคโปรที่ ไดรับ รางวัลในระดับสูงสุดคือระดับแพลทตินัมจาก LEED Loo Seng Tak กรรมการ ผูจ ดั การใหญของ CEVA แหงภูมภิ าค เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต กล า วว า สิงคโปรคือศูนยกลางของภูมิภาคใน เรื1องยุทธศาสตรของ CEVA เนื1องจาก เปนประเทศที่มีความเปนเลิศในเรื1อง ของเครือขายตาง ๆ และการเชื1อมโยง กับนานาประเทศ ศูนยกลางโลจิสติกส แหงใหม ซึง่ มีความโดดเดนในดานการ ออกแบบทีม่ ลี กั ษณะพิเศษคือ เปนมิตร กั บ สิ่ ง แวดล อ ม และใช ท รั พ ยากร ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพนี้ จะ

B&T#230_p26-27_Pro1.indd 26

ช ว ยเสริ ม ขี ด ความสามารถของการ บริการเพื1อพรอมนําเสนอบริการที่ดียิ่ง ขึ้ น และตรงกั บ ความต อ งการด า น ซัพพลายเชนใหกับลูกคาของ CEVA ซึ่ง ส ว นใหญ มี ฐ านปฏิ บั ติ ก ารในประเทศ สิงคโปร Liao Chung Lik รองผูอํานวย การจัดการกลุม C&P Group กลาวถึง การรวมเปนคูคากับ CEVA วา C&P Group มี ค วามยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง ที่ มี โอกาสรวมเปนคูคา กับทาง CEVA และ ไดรวมลงทุนพัฒนาศูนยกลางโลจิสติกส ของ CEVA ที่ Tampines ในชวงระยะ เวลาของการพัฒนานี้ ทั้ง CEVA และ C&P Group ไดทํางานกันอยางใกลชิด เพื1อใหมนั่ ใจวาสิง่ อํานวยความสะดวกใน ศู น ย ก ลางโลจิ ส ติ ก ส นั้ น จะช ว ยเสริ ม สรางขีดความสามารถเพื1อใหครอบคลุม ทุกความตองการของลูกคา รวมไปถึง เรื1องของการออกแบบเครื1องยนตเพื1อ การบิ น โลจิ ส ติ ก ส ระบบเครื1อ งปรั บ อากาศที่ลํ้าสมัย และการออกแบบดาน อื1น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในเรื1องของการ ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานที่ผาน การรับรองและไดรบั รางวัลระดับแพลทตินัมดานสิ่งแวดลอมจาก LEED ศู น ย ก ลางโลจิ ส ติ ก ส แ ห ง นี้ เ ป น ศู น ย ก ลางที่ อ อกแบบมาสํ า หรั บ เป น ศู น ย ก ลางเอนกประสงค เ พื1อ นํ า คุ ณ ประโยชนตาง ๆ ไมวาจะเปน คาดําเนิน การ คาทรัพยากร คาวัสดุอุปกรณ และ กระบวนการในการฝกหัด สงมอบใหกับ ลูกคาในทุก ๆ ภาคสวน เพื1อใหเกิดความ คุม คาสูงสุดในทุกกระบวนการ ลูกคาของ CEVA ในขณะนีล้ ว นเปนหนึง่ ในบริษทั ชัน้

นําในธุรกิจของตน เชน Rolls-Royce plc, Pearson หรือ Pigeon ความก า วหน า ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ เฉพาะในเรื1องของนวัตกรรมความเปน มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มของศู น ย ก ลาง โลจิสติกสแหงใหมในสิงคโปร ตั้งแตการ ออกแบบ การจัดวาง และวัสดุอุปกรณ ตาง ๆ ที่ใช แสดงออกไดชัดเจนวาศูนย กลางโลจิสติกสแหงนีถ้ กู สรางมาเพื1อการ พัฒนาที่ยั่งยืนในดานสิ่งแวดลอมเพื1อ เปนการลดคาใชจา ยในการปฏิบตั กิ าร ลด ของเสียจากขัน้ ตอนการผลิต และยังชวย ประหยัดพลังงานและนํ้าอีกดวย ความเชีย่ วชาญของ CEVA ในเรื1อง การบินและโลจิสติกสสะทอนออกมาใน การออกแบบอุปกรณจัดเก็บเครื1องยนต ที่มีความโดดเดนเปนพิเศษดวยอุปกรณ ที่ใชเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนํา เพื1อ

ตอบสนองความตองการเฉพาะดาน ของอุ ต สาหกรรมการบิ น และเพิ่ ม ประสิทธิภาพของหวงโซอปุ าทานใหกบั บริษัทของลูกคา ศูนยกลางโลจิสติกสแหงใหมของ CEVA เต็มเปย มไปดวยอุปกรณอาํ นวย ความสะดวก และยังมีการออกแบบที่ สวยงาม ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื1อ เสริมสรางการจดจําใหกับ CEVA ใน สิ ง คโปร แ ละยั ง เป น การช ว ยเน น ยํ้ า ความสําคัญของยุทธศาสตรในดานทีต่ งั้ ของสิ ง คโปร ใ นการเชื1อ มต อ ภู มิ ภ าค เอเชียกับทั่วโลกดวยเครือขายทางการ ขนสงระดับโลก และนี่ยังเปนการเพิ่ม ขีดความสามารถของ CEVA กับเครือ ขายโลจิสติกสและ Freight Management ทั่วทั้งสิงคโปรอีกดวย

9/18/13 9:07 PM


MATERIAL HANDLING

เครื่องโพลียูริเทน

KraussMaffei เป น ผู  นํ า การให บ ริ ก ารระบบได มี ก าร ประยุกตใชเครื1องโพลียูริเทน หรือผลิตภัณฑเครื1องจักร ซึ่งเปน ระบบที่ ส ามารถใช ใ นการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ประเภทยู ริ เ ทนและ วัตถุดิบเชิงปฏิกิริยาอื1น ๆ รวมไปถึงวัตถุดิบของสารกอฟอง (Foaming Agent) ไดอีกดวย โดยเครื1องโพลียูริเทนจะทํางาน แบบเปนกระบวนการขั้นตอนเดียว ไมวาจะเปนการขึ้นรูป พลาสติก หรือกรรมวิธีที่ตองผานปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ กอนที่จะ นําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมภาคยานยนต เชน เบาะรถ หรือ ระบบฉนวนกันความรอน เพิ่มเติม : Krauss-Maffei (Thailand) Co., Ltd. โทร. 0-2576-1482

R1_B&T#230_p27_Pro1.indd 27

ตัวกรองละอองนํ้ามัน

ตัวกรองละอองนํ้ามันชุด NOM เปนเครื1องเก็บละอองนํ้ามัน ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการไหลเวียนของอากาศในระดับสูง โดยตัว กรองละอองนํ้ามันไดรับการออกแบบใหเหมาะสําหรับการใชงาน หนักไดดี ซึ่งเครื1องกรองละอองนํ้ามันเหลานี้จะติดอยูกับระบบ ศูนยกลาง ที่เชื1อมตอกับเครื1องจักร อีกทั้งยังมีในสวนของมาตรวัด ความดันสําหรับการควบคุมตัวกรอง เชนเดียวกันกับตัวชี้วัดความ ตองการของการทําความสะอาด และระบบการระบายของเสียใน ตัวเอง รวมถึงคาบํารุงรักษาตํ่าอีกดวย เพิ่มเติม : Nederman S.E.A Co., Ltd. โทร. 0-3367-4600

9/19/13 9:21 PM


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปกษหลัง • กันยายน 2556 LOGISTICS NEWS

“ไทยเบฟ” เปดศูนยกระจายสินคาภาคใต โชวขนสงทางรถไฟ เชื่อมตอโลจิสติกสครบวงจร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปดศูนยกระจายสินคาภาค ใต ของ บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด หรือ TBL ที่ใหญที่สุด ในภาคใต เพื1อเปนฐานกระจายสินคาสู ภาคใตและประเทศเพื1อนบาน รองรับ การเจริญเติบโตและตอยอดทางธุรกิจ เตรี ย มพร อ มการเป ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ศูนยกระจายสินคาสุราษฎรธานี

เปนศูนยกระจายสินคาแหงที่ 2 ที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จํากัด หรือ TBL สร า งขึ้ น เพื1อ เป น การขยายฐานการ ก ร ะ จ า ย สิ น ค  า สู  ภู มิ ภ า ค อ ย  า ง มี ประสิทธิภาพและลดตนทุนคาขนสงใน การกระจายสินคา สงสินคาไดทันตาม ความตองการของลูกคา คุณฐาปน สิรวิ ฒ ั นภักดี กรรมการ ผู  อํ า นวยการใหญ บริ ษั ท ไทย เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กลาววา

เฟดเอ็กซ เพิ่มบริการคุมอุณหภูมิ ตอบสนองลูกคาสาธารณสุขในเอเชีย เฟดเอ็กซ คอรป ขยายบริการ แพ็ ก เกจควบคุ ม อุ ณ หภู มิ (temperature controlled packaging หรือ TCP) โดยนําแพ็กเกจสําหรับ “การขนสงเย็น” มาใช เพื1อเปนทาง เลื อ กใหม แ ก ลู ก ค า ที่ ต  อ งการให สินคาทีท่ าํ การจัดสงอยูในสภาพเย็น ภายใตอณ ุ หภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ซึ่งขณะนี้ ได ใหบริการแลวใน 13 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟก ไดแก ออสเตรเลีย จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และเวียดนาม ระบบที่ไดรบั การจดสิทธิบตั รนี้ คิดคนขึ้นโดย นาโนคูล (NanoCool) สามารถลดระดั บอุณหภูมิ ไดถึง 4 องศาเซลเซียส ภายในเวลาไมถึงหา นาที โดยไมตองอาศัยเจลแพ็กหรือ นํ้ า แข็ ง แห ง ใด ๆ อุ ป กรณ ใ นตั ว แพ็กเกจสามารถรักษาอุณหภูมิตาม ที่ตองการในการ “สงเย็น” ไดตามที่ กําหนด ดวยระบบพิเศษในการให ความเย็นที่ทําใหนํ้าระเหยออกอยู ตลอดเพื1อการควบคุมอุณหภูมิ โดย เพี ย งแค ก ดปุ  ม ด า นในของกล อ งก็

R1_B&T#230_p28-29_Pro1.indd 28

สามารถใชงานขั้นตอนดังกลาวได แพ็กเกจดังกลาว ซึ่งสามารถใช งานรวมกับเทคโนโลยี SenseAwareSM and และบริการตางๆ ของ FedEx Priority Alert™ เปนสวนหนึ่งของ บริการดานสาธารณสุขของเฟดเอ็กซ ทีอ่ อกแบบมาเพื1อสนองความตองการ ของลูกคา แมแตการขนสงที่ตองใช ความระมัดระวังมากที่สุด สําหรับการขนสงแบบควบคุม อุ ณ หภู มิ เฟดเอ็ ก ซ ได เ ป ด ตั ว ผลิตภัณฑใหมสําหรับบริการ FedEx Deep Frozen Shipping Solution ซึ่ง เปนบริการขนสงที่สามารถเก็บสินคา ภายใตอุณหภูมิตํ่ากวา -150 องศา ได นานถึ ง สิ บ วั น และบริ ก าร FedEx Thermal Blanket Solution ที่ถูก ออกแบบมาเพื1อ ให ส ามารถรั ก ษา อุณหภูมติ ามความตองการในระหวาง ทํ า การจั ด ส ง ซึ่ ง ลู ก ค า สามารถใช บริการไดผานทางแผนก Healthcare Solutions ถาตองการขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการขนสงสินคาที่ตองการ ความเย็ น สามารถเยี่ ย มชมได ที่ http://www.fedex.com/us/ healthcare/

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด ได ม าลงทุ น เป ด ศู น ย ก ระจายสิ น ค า ที่ จ.สุราษฎรธานี ซึง่ เปนศูนยกระจายสินคา ขนาดใหญ นับเปนแหงที่ 2 ของบริษัทฯ เนื1องจากมีความเชื1อมัน่ วา จ.สุราษฎรธานี มีความพรอม และมีศักยภาพที่จะเปน ศูนยกลางของการเปดประตูสูภูมิภาค อาเซียน ทัง้ นี้ ระบบการขนสงสินคาทาง รถไฟถือเปนอีก 1 ชองทางที่ ไทยเบฟได เล็งเห็นถึงประโยชนและขอดีในเรื1องของ การลดคาใชจายในการขนสง เนื1องจาก ระบบการขนสงทางรถไฟเปนระบบที่ สามารถขนสงสินคาไดครัง้ ละจํานวนมาก สามารถลดคาใชจายไดกวา 30% เมื1อ เทียบกับการขนสงทางบก ซึง่ ขณะนี้ TBL เริ่มใชระบบการขนสงสินคาทางรถไฟ เพื1อกระจายสินคาไปตามศูนยการะจาย สินคาตาง ๆ ในพื้นที่ภาคใต ภาคอีสาน และภาคเหนื อ ป จ จุ บั น TBL มี ตู  คอนเทนเนอรสาํ หรับขนสงสินคาแลว 18 ตู และจะเพิ่มเปน 41 ตู ภายในสิ้นป 2556 นี้ พรอมทั้งตั้งเปาเพิ่มจํานวนตู คอนเทนเนอรเปน 120 ตู ภายในระยะ

เวลา 2 ป เพื1อใหสามารถรองรับความ ต อ งการในการให บ ริ ก ารขนส ง การ กระจายสินคาของกลุมไทยเบฟฯ ทั่ว ประเทศตอไป ด า นคุ ณ วั น ชั ย ศารทู ล ฑั ต ประธานกรรมการ บริ ษั ท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด หรือ TBL ให ข  อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า TBL ได มี ก าร พั ฒ นาระบบบริ ก ารขนส ง อย า งต อ เนื1อง เพื1อเตรียมความพรอมสําหรับให บริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจร รองรับการเติบโตทางดานธุรกิจของ กลุมไทยเบฟ ปจจุบัน TBL มีศูนย กระจายสิ น ค า ขนาดใหญ ที่ ส ามารถ บริการขนสงสินคาไดปละไมตํ่ากวา 1,700 ลานลิตร รายไดประมาณ 2,5003,000 ลานบาทตอป และรองรับการ กระจายสินคาไปยังทัว่ ประเทศ จํานวน 2 ศูนย โดยศูนยกระจายสินคาแหงแรก อยูที่จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 64 ไร และศู น ย ก ระจายสิ น ค า จั ง หวั ด สุราษฎรธานี บนพื้นที่ 70 ไร

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประกาศผลผูรับรางวัล ELMA 2013

สํานั กธุ รกิ จบริ การและโลจิสติ กสการคา กรมสงเสริ มการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จัดพิธีมอบรางวัล ELMA 2013 หรือรางวัลผูประกอบการดีเดนดาน โลจิสติกสการคา ประจําป 2556 (Export Logistics Model Award) ขึน้ ภายในงานแสดงสินคา Thailand International Logistics Fair (TILOG) โดยมีบริษัทผูประกอบการที่ ไดรับรางวัลใน ปนี้รวมทั้งสิ้น 6 บริษัท ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

ทีเอ็นที จัดโปรโมชั่นพิเศษ เอาใจลูกคา Asia Road Network

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด ไวด (ประเทศไทย) จํากัด เสนอโปรโมชั่น Asia Road Network รับฟรีบัตรของขวัญจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล 3 ตอ ตั้งแตวันนี้ – 28 ธ.ค. 56 ตอที่ 1 เมื1อใชบริการครั้งแรก รับบัตรของขวัญ มูลคา 200 บาท ตอที่ 2 เมื1อใชบริการ ครั้งที่ 2 รับบัตรของขวัญ มูลคา 300 บาท ตอที่ 3 เมื1อสะสมยอดคาบริการครั้งที่ 3 รวมกับ สองรอบที่ผานมา ครบ 150,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน รับบัตรของขวัญ มูลคา 2,000 บาท สอบถามรายละเอียดสายดวนทีเอ็นที 1721 ตลอด 24 ชั่วโมง

9/19/13 8:23 PM


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK 29

ปกษหลัง • กันยายน 2556

SPECIAL REPORT

การลงทุนที่คุมคากับ มิชลิน มัลติไลฟ ตอนที่ 6 (ภาพประกอบ 1) ยางหลอมิชลิน รีเทรด

มิชลิน มัลติไลฟ ตอนที่ 5 ทีผ่ า น มา เราไดรถู งึ วิธขี องการแกะรองดอก ยางซึง่ ถือเปนชีวติ ที่ 2 ของยางมิชลิน มัลติไลฟ ในตอนที่ 6 นี้ เราจะมา อธิบายถึงยางหลอมิชลิน รีเทรด ที่ เปรียบเสมือนเปนชีิวิตที่ 3 และ 4 ของมิชลิน มัลติไลฟ วาจะสามารถ ชวยผูป ระกอบการลดคาใชจา ยในสวน ของตนทุนไดอยางไร อยางที่ไดทราบกันแลววา การใช ยางหลอนั้นสามารถประหยัดตนทุนได เพราะผู  ป ระกอบการไม ต  อ งควั ก กระเป า เพื1อ จ า ยค า ยางเส น ใหม ที่ มี ราคาแพงจนเหงื1อ ตก แต เ รื1อ งของ คุณภาพและประสิทธิภาพก็ยังคงเปน สิง่ ทีส่ าํ คัญ ดังนัน้ จึงควรเลือกยางหลอ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เพื1อ ยืดอายุการใชงานและคงสมรรถนะใน การขนสง ซึ่งยางหลอมิชลิน รีเทรด ก็ มีคุณสมบัติที่สามารถตอบโจทยของผู ประกอบการไดเปนอยางดี หลั ง จากที่ ใ ช ย างแกะร อ งซึ่ ง มี ความลึก 3-4 มม. จนหมดดอกแลว ก็ นําโครงยางสงไปหลอที่โรงงานมิชลิน ไดเปนยางหลอมิชลิน รีเทรด (ภาพ ประกอบ 1) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใกลเคียง กับยางใหมของมิชลิน ดวยกระบวนการ ผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ได รั บ การรั บ รอง มาตรฐานถึง 3 ประเภทดวยกันคือ ISO 9001 มาตรฐานด า นคุ ณ ภาพ ISO 14001 มาตรฐานดานสิง่ แวดลอม และ อันสุดทาย R109 ซึ่งโรงงานมิชลินเปน ที่เดียวในประเทศที่ ไดรับการรับรอง มาตรฐานการผลิตยางหลอของยุโรป R109 นี้ จึงมัน่ ใจไดในเรื1องของคุณภาพ และอายุการใชงานที่ใกลเคียงยางใหม แตเสียคาใชจายเพียง 40% (*) หาก เทียบกับราคาของยางใหม จึงเปนสวน หนึ่งที่จะชวยลดตนทุนในการขนสงให กั บ ผู  ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ข ณ ะ ที่ ค ง สมรรถนะและประสิทธิภาพการขนสง เทาเดิม สําหรับจุดเดนของมิชลิน รีเทรด ก็คือกระบวนการผลิตไดรับมาตรฐาน ตั้งแตการตรวจสอบโครงยาง การปะ ซอมโครงยางดวยชางชํานาญการและ วัสดุปะซอมคุณภาพสูง (ภาพประกอบ 2) รวมทัง้ แผนหนายางสําหรับการหลอ (*) 40% คํานวณจากคาใชจา ยในการ หลอดอกยางมิชลิน รีเทรด เอ็กซ มัลติ ที ที่ราคา 5,500 บาท เทียบกับราคาตลาด เฉลีย่ ของยางขนาด 11R 22.5 และ 295/80 22.5 ที่ราคา 14,000 บาท

B&T#230_p28-29_Pro1.indd 29

ดอกนัน้ ทางมิชลินเปนผูผ ลิตเอง จึงใช สูตรเนือ้ ยางและลายดอกยางทีเ่ หมือน ยางใหมทุกประการ (ภาพประกอบ 3) จุดเดนที่กลาวมานี้ ทําใหยางมิชลิน รีเทรดมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีการตรวจ สอบกอนสงมอบยางใหกับลูกคาทุก ครั้ง มิชลิน รีเทรด จึงไดรับความไว วางใจจากกลุ  ม ผู  ป ระกอบการ และ เลือกใชกันอยางแพรหลาย (ภาพประกอบ 2) แผนปะซอมยาง ยี่หอ REMA TIP TOP

(ภาพประกอบ 3) แผนหนายาง สําหรับหลอดอก มิชลิน รีเทรด แผนหนายางสําหรับหลอดอกผลิตที่ โรงงานมิชลินเอง ดวยสูตรเนื้อยางและ ลายดอกยางเหมือนยางใหมของมิชลิน 100% ในรูปคือหนายาง XZE2+ และ XZY3

(ภาพประกอบ 4) เครื่องอัดลมแรงดันสูง

(ภาพประกอบ 5) เครื่องมืออิเลคทรอนิกสสามารถตรวจหา บาดแผลตําทะลุที่มีขนาดเล็กที่สุด 0.8 มม.

(ภาพประกอบ 6) ตัวอยาง บจก.กูดทีม เอ็นเตอรไพรส ที่ประสบผลสําเร็จจากการลดตนทุน โดยการใชยางหลอ มิชลิน รีเทรด ไดถึง 2 ครั้ง ยางใหมมิชลิน 275/70 XZE2+ 3 เสน ตนทุนรวม =43,500 บาท (14,500 x 3) โดยราคาตลาดยางใหม อยูที่ 14,500 ตอเสน ไมไดใชยางหลอ มิชลิน รีเทรด

วิ่งได = 546,813 กม. (182,271 กม. ตอเสน x 3) โดยคํานวณจาก ระยะทางที่บริษัทฯ บันทึกไว คิดเปนตนทุนคายาง = 43,500 = 0.0796 บาท ตอ กม. 546,813 ยางใหม 1 เสน 275/70 XZE2+ และยางหลอมิชลิน รีเทรด 2 ครั้ง ตนทุนรวม = 25,500 บาท (14,500 + 5,500 + 5,500) โดยราคา ตลาดยางใหมอยูที่ 14,500 ตอเสน และคาหลอดอกมิชลิน รีเทรด อยูที่ 5,500 บาทตอครั้ง

ใชยางหลอ มิชลิน รีเทรด 2 ครั้ง

วิ่งได = 483,729 กม. โดยใชขอมูลที่บริษัทฯ บันทึกไวคือ ยางใหมวิ่งได 182,271 กม. รวมกับระยะทางที่วิ่งไดจากยางหลอมิชลิน รีเทรด ครั้งที่ 1 คือ 155,378 กม. และรวมกับระยะทางที่วิ่งไดจากยางหลอ มิชลิน รีเทรด ครั้งที่ 2 อีก 146,080 กม. คิดเปนตนทุนคายาง = 25,500 = 0.0527 บาท ตอ กม. 483,729 การใชมิชลิน รีเทรด ประหยัดตนทุนได = (0.0796-0.0527) = 34% 0.0796

ในสวนของขัน้ ตอนการตรวจสอบ คุ ณ ภาพที่ ก ล า วมานั้ น ทางโรงงาน มิชลินจะใชอุปกรณที่ทันสมัยสําหรับ การตรวจสอบความแข็งแรงของโครง ยาง โดยยางมิชลิน รีเทรดทุกเสน จะ ตองผานการทดสอบดวยเครื1องอัดลม แรงดันสูง (ภาพประกอบ 4) ซึ่งจะ อัดลมเขาไปจนมีความดันลมยางถึง 140 ปอนดตอตารางนิ้วอยางรวดเร็ว ภายในระยะเวลาแค 10 วินาที นอกจาก นี้ยังมีการตรวจแผลที่หนายางอีกครั้ง ดวยเครื1อง Nail Hole Detector ความ ละเอียดสูง ที่มีความสามารถในการ ตรวจหาบาดแผลแม จ ะมี ข นาดเล็ ก เพียง 0.8 มม. ก็ตาม (ภาพประกอบ 5) และที่สําคัญก็คือผูประกอบการขนสง หลายราย สามารถนําโครงยางกลับมา หลอใชไดถึง 2 ครั้ง (ภาพประกอบ 6) นอกจากนีย้ างมิชลิน รีเทรด ยัง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการลด ปริมาณโครงยางใหนํากลับมาใช ใหม ได จึงทําใหลดการใชทรัพยากรในการ ผลิ ต ยางได ก ว า 180 กก. ต อ รถ บรรทุก 1 คัน ดังนั้น เพื1อการขนสงที่ มีคุณภาพภายใตงบประมาณที่คุมคา และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด มิ ช ลิ น รีเทรด จึงเปนทางเลือกที่คุมคาคุม ราคาอยางนาประทับใจ หากผูอาน ทานใดสนใจ สามารถสอบถามราย ละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไดที่ MICHELIN Hotline 0-2793-6900 หรือ www. transport.michelin.co.th

9/18/13 9:20 PM


30 BUS&TRUCK • LAST MONTH CIRCULATION

ปกษหลัง • กันยายน 2556

วัดรอบ

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมทั่วประเทศ กรกฎาคม 2556 รถบรรทุก รถโดยสาร

วัดรอบประจําเดือนกรกฎาคมที่ผานมา สําหรับตัวเลขของจํานวนรถใหม (ปายแดง) ที่จดทะเบียน ถือเปนอีกเรื1องที่นาจับตามอง เพราะแสดงใหเห็นถึง อัตราความกาวหนาของเศรษฐกิจในประเทศ วามีความกาวหนาในภาคธุรกิจวงการ ขนสงมากนอยเพียงไร ดังนัน้ ทาง BUS & TRUCK ก็จะติดตามความคืบหนาประจํา เดือนมาฝากคุณผูอานทุกทานตอไป มาทางดานของรถโดยสารกันกอน แหม ถือวาเปนแบรนดระดับคุณภาพอยู แลวกับ VOLVO ที่มาแรงอยูในอันดับที่ 1 ดวยยอดจดทะเบียนประจําเดือนที่ 28 คัน ตอมากับ SCANIA ที่ผูประกอบการหลายทานใหความไววางใจ เดือนนี้มา พรอมยอดจดทะเบียนเทียบเทากับ MERCEDES BENZ ที่ 22 คัน สวนแบรนด ติดตลาดอยาง HINO ก็รั้งอยูในอันดับที่ 3 ที่จํานวนจดทะเบียน 10 คัน ซึ่งเปน

หมายเหตุ แหลงที่มา : ยอดรถจดทะเบียน ฝายสถิติ กลุมวิชาการและวางแผน สํานักจัดระบบการขนสง ทางบก ขออธิบายเพิ่มเติม : ประเภทนํา้ หนักรถบรรทุกและรถโดยสารตามขอมูลของกรมการขนสงทางบก เทียบเทาลักษณะ รถบรรทุกและรถโดยสาร ดังนี้

B&T#230_p30-31_Pro1.indd 30

ยอดที่เทากันกับ KINGLONG เลยทีเดียว และทายที่สุดกับรถโดยสารอยาง DAEWOO, SUNLONG ที่มาพรอมยอดจดทะเบียน 7 และ 3 คันตามลําดับ ทีนี้ในสวนของรถบรรทุกกันบาง นํามาพรอมกับความไมธรรมดากับ ISUZU ที่ทํายอดจดทะเบียนไว ไดสูงถึง 2,475 คันในเดือนกรกฎาคม สวน HINO รั้งอันดับ 2 กับยอดจดทะเบียน 1,952 คัน สวน MITSUBISHI FUSO แมวาจะ ทําตัวเลขไดหางไกลเสียหนอย แตก็ยังควาอันดับที่ 3 กับยอดจดทะเบียน 196 คัน สวน SINOTRUCK, FAW, DONGFENG และ CAMC มียอดจดทะเบียนประจํา เดือนกรกฎาคม 73, 36, 5 และ 1 ตามลําดับ

ประเภทนํ้าหนัก 1. 2,001-4,000 กก. 2. 4,001-5,000 กก. 3. 5,001-6,000 กก. 4. 6,001-7,000 กก. 5. 7,001 กก. ขึ้นไป

ลักษณะรถ รถบรรทุก รถโดยสาร รถตู ,  รถสองแถว ไมเกิน 12 ที่นั่ง 4 ลอ (ชวงยาว), 6 ลอ (4x2) มินิบัส 6 เมตร,รถสองแถว 13-24 ที่นั่ง 6 ลอ ตัวถังยาว 6-7 เมตร 6 ลอ (หัวลาก) ตัวถังยาว 8 เมตร/ที่นั่งเกิน 30 ที่ 10 ลอ (6x2) ตัวถังยาว 10 เมตรและ 12 เมตร บรรทุก 12 ลอ (8x4) ที่นั่งเกิน 30 ที่นั่ง หัวลาก 10 ลอ (6x4)

9/18/13 9:36 PM


B&T#230_p30-31_Pro1.indd 31

9/18/13 9:36 PM


32 BUS&TRUCK • TRANSPORTATION SERVISES

ปกษหลัง • กันยายน 2556

เทียบทา

ภัสสรชัยทัวร แอนดทรานสปอรต อบอุน ปลอดภัย มั่นใจ พรอมใหบริการ คัน มีทงั้ รถเมอรเซเดส-เบนซ, สแกนเนีย และเอ็ม.เอ.เอ็น

ประสบการณสูง

เรามีความพรอมดานชางทีช่ าํ นาญ การ พรอมดวยพนักงานขับรถที่มีความ สุ ภ าพและชํ า นาญในการขั บ ขี่ มี ประสบการณ ในการทํางานอยางนอย 5 ป พรอมใหความอบอุน การใหบริการ ดวยความใส ใ จ ดูแ ล สุ ภ าพและเปน กันเอง ปลอดภัย มีการตรวจสอบสภาพ รถกอนนําไปใหบริการทุกครั้งดวย

คุมคาครบวงจร

ธุรกิจรถทัวร ถือเปนธุรกิจหนึ่ง ที่ มี ก ารเติ บ โตอย า งต อ เนื1อ ง ซึ่ ง สามารถรั บ งานได ทั้ ง การประชุ ม สัมมนา ทัศนาจรตางจังหวัด ทีส่ าํ คัญ ยังเปนหนาเสื1อรับนักทองเที่ยวชาว ต า งชาติ ท  อ งเที่ ย วไปได ทั่ ว ไทย อยางไรก็ดี การรับ-สงผูคนในจํานวน มาก ๆ จําเปนตองมีความปลอดภัย มี ทีมงานที่ชํานาญการ และมีประสบการณอยางยาวนาน เพื1อสรางความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทีมขาว “เทียบทา” จึงอยากนํา เสนอ บริษัท ภัสสรชัยทัวร แอนด ทรานสปอรต จํากัด ใหทานผูอานได รูจัก เพราะถือเปนบริษัทรถทัวรอีก บริ ษั ท หนึ่ ง ที่ มี ที ม งานที่ ชํ า นาญการ และมี ป ระสบการณ ม ายาวนาน ที่

เทียบทา

R1_B&T#230_p32-33_Pro1.indd 32

สําคัญยังไดรับความไววางในการรับ-สง ทีมฟุตบอลระดับโลก อยาง “หงสแดง” ลิเวอรพูล

แจงเกิดป 2538

คุณสุภสร สุขศรีวัน กรรมการผู จัดการ บริษัท ภัสสรชัยทัวร แอนด ทรานสปอรต จํากัด เปดเผยวา บริษทั ฯ เริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแตป 2538 และเริ่ม กอตั้งบริษัทฯ เมื1อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

รถใหบริการ 50 คัน

บริษัทฯ บริการใหเชารถโคชปรับ อากาศ สําหรับการทองเที่ยวทัศนาจร ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ สั ม มนาของหน ว ยงานต า งๆ รั บ -ส ง พนักงาน โดยเรามีรถทีม่ มี าตรฐานสูงสุด ในประเทศไทย (Top Class) จํานวน 50

บริษัทฯ มีพรอมสิ่งอํานวยความ สะดวก อาทิ เ ช น TV, DVD, VCD, KARAOKE และประกันภัยประเภท 1 ทุก ที่ นั่ ง มั่ น ใจการดํ า เนิ น งานอย า งเป น ระบบและเปนขั้นตอน บริษัทฯ มีความ มั่นคง เจริญกาวหนา มีความรับผิดชอบ สู ง พร อ มให บ ริ ก าร มี ที ม งานที่ มี ประสบการณ สามารถประสานงานและ แก ไ ขข อ ขั ด ข อ งได ต ลอด 24 ชั่ ว โมง ติดตอสอบถามขอมูลการใหบริการลูกคา อยางตอเนื1อง ตามสโลแกน : อบอุน ปลอดภัย มั่นใจ พรอมใหบริการ

“ลิเวอรพูล” มั่นใจใหรับ-สง

สิ่ ง ที่ เ ราได รั บ ความไว ว างใจใน ระดับโลกก็คือการไดรับ-สง ทีมฟุตบอล ระดับโลกอยางทีมหงสแดง “ลิเวอรพลู ” ทีม่ าเยือนไทย และเตะกระชับมิตรกับทีม ชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส เมื1อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ที่ ผ  า นมา ที่ ส นาม ราชมังคลากีฬาสถาน ดวยการตรวจสอบ มาตรฐานจาก “ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด” “สิ่ ง แรกที่ ท างที ม ผู  จั ด เลื อ ก คื อ เรื1อ งคุ ณ ภาพของรถ เขาบอกเลยว า ตองการใชรถยุโรปและเปนพลังงานดีเซล ซึ่งก็ตรงสเปกกับทางบริษัทเรา ที่มีรถ เมอรเซเดส-เบนซ ที่ผานคุณภาพ ทั้ง

ภายนอกและภายในสวยหรู มีระบบถุง ลม มีระบบรักษาความปลอดภัยครบ ครัน”

ผูนํารถเชา-รถ 30

ภัสสรชัยทัวร เปนรายแรก ๆ ใน การทําตลาดดาน ‘รถเชา’ หรือ ‘รถ 30’ และมีประสบการณดานนี้มานานมาก อีกทั้งยังเปนผูริเริ่มการสรางรถ 2 ชั้น 8 ลอ (DOUBLE DECKER) รายแรก ของประเทศไทยดวย

รับผิดชอบตอสังคม

บริษัทฯมีมาตรฐานความรับผิด ชอบตอสังคม โดยจัดบริการที่มีความ เหมาะสมกับคาโดยสารที่จายไป และ หากผูใชบริการรองขอในบางเรื1องเปน กรณีพเิ ศษ บริษทั ฯ จะพิจารณาดําเนิน การใหตามความตองการ ทั้งนี้ ยังรับ ผิดชอบตอสิ่งของที่ผู โดยสารลืมไวบน รถ รับผิดชอบตอสิ่งที่ผิดพลาดในการ บริการ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดในบางครั้ง โดยไมละเลย และหากมีเหตุสุดวิสัย บริษัทฯ จะจัดบริการเพิ่มเติมใหเปน พิเศษโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม เพื1อ ให ผู  ใ ช บ ริ ก ารได รั บ การดู แ ลเอาใจ ใส นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดอาหารวาง หรืออาหารกลองบริการเพิ่มเติมแกผู โดยสาร เปนตน รวมทั้งไดทําประกัน ภัยใหแกผู โดยสารทุกทาน กรณีที่มี อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ และบริษทั ฯ จะสงเจา หนาทีอ่ อกชวยเหลือผู โดยสาร และรับ ผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ในเรื1องของความปลอดภัย หาก เกิดเหตุการณผิดปกติกับ พนักงานขับ รถ ทางบริษทั ฯ มีพนักงานขับรถสํารอง ไวตลอด ความมุง มัน่ พยายามทัง้ หมดนี้ ก็เพื1อจุดมุง หมายหลักทีจ่ ะจัดหาบริการ ที่ดีที่สดุ เพื1อใหทานเกิดความพึงพอใจ สูงสุด และกลับมาใชบริการของเรา ใน การเดินทางครั้งตอไป

ชื่อผูประกอบการ : บริษัท ภัสสรชัยทัวร แอนดทรานสปอรต จํากัด ประเภทธุรกิจ : รถทัวรโดยสาร เสนทางที่ใหบริการ : ทั่วประเทศ ติดตอ : โทร.08-6381-4555

9/19/13 8:49 PM


SET UP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • กันยายน 2556

33

ติดตั้งลําเลียง

บทบาทของ TMS ตอธุรกิจขนสง (จบ)

ตามที่สัญญากันไววาในฉบับนี้ เราจะขอพาเจาะลวงลงลึกเกี่ยวกับเรื1องของ ระบบ End-to-End Transportation Management System (Dynamic TMS) หรือ TMS ทั้งทางดานของประโยชนที่จะเกิดขึ้นในภาคสวนของการขนสง รวมไปถึงฟงกชันของการทํางานของ TMS กันวาจะมีรายละเอียดเปนอยางไร เริ่มจากประโยชนทางดานของธุรกิจกันกอน เพราะเรื1องทุน-กําไร ถือเปนเรื1อง สําคัญของผูป ระกอบการ ขืนสักแตวา ทําแลวทุนหายกําไรหดมีหวังคําวา “เจง” คงจะ มาเยือนแน ๆ

ประโยชนตอธุรกิจ ความชัดเจน

• ขอมูลจริง ตรงตามการทํางานจริง พรอมเผยตนทุนที่แทจริง แบบ Real time • โซลูชั่นเดียว จัดการไดตั้งแตการจองรถจนถึงงบดุล

เพิ่มขนาดธุรกิจ

• จัดการกับงานปริมาณที่มากขึ้น ดวยจํานวนพนักงานเทาเดิม • เพิ่มคุณคาใหธุรกิจดวยระบบลูกคาสัมพันธ (Customer Service) • กลุมเปาหมายลูกคาชัดเจน ชวยใหการขายงายขึ้น

เงินทุนหมุนเวียน

• จัดการรอบบิลไดอยางแมนยําและรวดเร็ว • เก็บเงินไดเร็วขึ้น • ควบคุมระบบการเงินไดแบบวันตอวันทั้งเงินสดและเงินฝาก

ผลตอบแทนที่คุมคา

• งายและใชเวลานอยในการปอนขอมูล • วัดผลกําไรไดในธุรกรรม • ควบคุมคาใชจายของยานพาหนะทั้งหมดไดอยางยอดเยี่ยม

3PL Model ฝายปฏิบัติการและการเงิน • การกรอกใบปะหนาโดยตัวแทน (Third Party Logistics: 3PL) • ปรับสถานะเสนทาง • ปรับสถานะการจัดสง • การเคลื1อนยายจุดสงของ (POD) • เชื1อมตอ (Interface) กับสัญญาของลูกคา • เชื1อมตอ (Interface) กับสัญญาของผูขาย • เชื1อมตอ (Interface) กับขอมูลระบบ GPS • สรุปการมาถึงของสินคา • สรุปเรื1องการเงิน • สรุปเรื1องการจองรถและวางบิล • ปรับสถานะการชําระเงิน • การเรียกเก็บเงิน • กอเกิดรายรับเพิ่ม (Marginal Revenue: MR) • ปรับปรุง CBS & A/R คงจะพอไดเห็นแลววาในยุคของการพัฒนา เรื1องของระบบทางสื1อ IT ลวนมี บทบาทตอการดําเนินธุรกิจทัง้ สิน้ ไมวา จะเปนเรื1องของการบริหารจัดการ และพัฒนา ศักยภาพหรือคุณภาพ TMS ก็สามารถเขามา SUPPORT ธุรกิจไดอยางไรขอ จํากัด ดวยประสิทธิภาพและความรวดเร็วที่เปนสิ่งสําคัญอยางมากในยุคของเทคโนโลยี เหมือนทุกวันนี้ ซึ่งหากคุณผูอานสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดจาก บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส จํากัด โทร. 0-2710-4040

และสิ่งเลานี้ก็คือประโยชนของระบบที่เรียกวา TMS ที่จะเขามาชวยในการ บริหารจัดการเรื1องของการขนสงใหมปี ระสิทธิภาพและคุณภาพทีเ่ พิม่ มากขึน้ อยางไร ก็ตามแมวาเราจะทราบเรื1องของประโยชน ไปแลว สิ่งที่ขาดไมไดเลยก็คือ เรื1องของ ฟงกชันตาง ๆ ที่ TMS รองรับ เพื1อที่จะไดทราบวา TMS จะสามารถพัฒนาธุรกิจการ ขนสงของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด

ฟงกชั่นตางๆ Hub & Spoke Model ฝายปฏิบัติการและการเงิน • จองรถเพื1อพัสดุขนาดเล็กและการขนถายสินคาแบบไมเต็มคันรถ LTL consignment ไปยังสาขา • การรวมศูนย (HUB) • การขนสงจากศูนย (HUB) ไปสูอีกศูนยหนึ่งตามเสนทางการเดินรถ • การถายสินคาจากศูนย (HUB) ไปยังศูนยกระจายสินคาปลายทาง แลว ขนสงไปยังสาขา • การจัดสงสินคาจากสาขาดวยระบบ DRS (Distributed Resource Scheduler) • เรียกเก็บเงินลูกคาปลายทางกรณีที่มีการจัดสงแบบ Door to Door • ปรับใชหรือเชารถตามความจําเปนและคํานวณคาใชจายตามจริงเปน กิโลเมตร • สรุปคาใชจายทั้งหมด แตเรียกเก็บเงินแยกตามลูกคา

Full Truck Load Model ฝายปฏิบัติการและการเงิน

• จองรถแบบโหลดเต็มคัน • ขนสงแบบจุดตอจุด (Point to Point) จากที่ตั้งของผูสงถึงที่ตั้งของผูรับ • ไมมีการดําเนินการของศูนย (HUB) หรือสาขา • ออกเอกสาร ณ สถานที่ของลูกคา • เรียกเก็บเงินตามความจุและระยะทาง • ปรับใชหรือเชารถตามความจําเปน • เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมกรณีที่มีการขนถายหลายจุด • รวบรวมการจองของลูกคาเดียวกันใหอยูในรถคันเดียว

R1_B&T#230_p32-33_Pro1.indd 33

9/19/13 8:30 PM


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปกษหลัง • กันยายน 2556 LOGISTICS

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส (1)

(เรียบเรียงจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส : คูมือแนะนําแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของบริการดานโลจิสติกสสําหรับ SMEs) ผู  เ ขี ย นได มี โ อกาสอ า นคู  มื อ แนะนําแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ ของบริการดานโลจิสติกสสาํ หรับ SMEs เรื1อ งการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี โลจิสติกส ซึง่ เห็นวานาจะเปนประโยชน สําหรับผูบริหารและผูประกอบการ จึง ไดเรียบเรียงเผยแพรเพื1อเพิ่มพูนความ รูกันผสมผสานกับความคิดเห็นของผู เขียน ดังนี้ จากปจจุบันจนถึงอนาคต “ระบบ โลจิสติกส” จําเปนจะตองพิจารณาถึง การนําเทคโนโลยีมาใชในระบบและทุก ๆ กิจกรรมของโลจิสติกส เนื1องจากการ ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ โลก สภาวะ แวดลอมโลก พฤติกรรมการบริโภคสินคา หรือบริการของลูกคาที่มีรูปแบบเปลี่ยน ยอมรับสิ่งใหม ๆ เขามาใชในชีวิตประจํา ในการอํานวยความสะดวกมากขึ้น รวม ถึงการเปดเสรีทางการคาทําใหคูแขงขัน มีจํานวนเพิ่มขึ้นแลวยังมีวิทยาการทาง เทคโนโลยีทกี่ า วหนา ดวยเหตุนี้ จึงทําให ธุรกิจจึงตองคํานึงถึงการลงทุนในเรื1อง “เทคโนโลยีกับระบบโลจิสติกส” เพื1อให ระบบการทํางานในทุก ๆ กิจกรรมในงาน โ ล จิ ส ติ ก ส  เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ประสิทธิผลตอบโจทยความตองการของ ผู  บ ริ โ ภคได ด  ว ยความรวดเร็ ว ก อ นคู  แขงขัน อยางไรก็ดี การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีโลจิสติกสนอกจากจะชวยให เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลต อ ธุรกิจแลว ยังชวยลดความผิดพลาด ลด การสูญเสีย ลดตนทุน และสรางความ สามารถทางการแขงขันไดอกี ดวย ซึง่ ใน สวนของเครื1องมืออุปกรณประกอบดวย ดังนี้ 1. อุปกรณยกสินคาที่เปนพาเลท (Pallet Handling Equipments) อาจจะ เปนวิธีที่งายที่สุดและยุงยาก แตที่นิยม มากในปจจุบนั คือการยกเปนพาเลท โดย ใชรถฟอรคลิฟทซึ่งมีหลายประเภท ใน การยกและมี ป ระเภทที่ ใ ช แ รงงานคน (Pallet Hand Jack) หรือบานเราเรียกวา ตะเขลากสินคาใชลากสินคาบริเวณทาขึน้ ลงสินคา ซึ่งลูกคาทุกรายอาจจะไมใชรถ ฟอรคลิฟทในการยกสินคาทีอ่ ยูใ นพาเลท 2. สะพานพาด (Dock Plate/ Ramp/Board) ในปจจุบันระบบสะพาน พาดจะผลิตโดยใชอลูมิเนียม เหล็ก หรือ ไฟเบอรกลาส ซึ่งอลูมิเนียมจะมีนํ้าหนัก เบา โดยสามารถควบคุมรวมกับระบบ ไฮดรอลิคหรือยกดวยคนก็ได ซึ่งลักษณะ มาตรฐานสวนมากมีความยาวตั้งแต 2 –12 เมตร กวางตั้งแต 1.50-2.50 เมตร ความสูงตั้งแต 0.90 -1.50 เมตร กรณีลอ ยางตองเพิ่มความสูงอีกประมาณ 0.10 เมตร สามารถออกแบบตามความ

B&T#230_p34-35_Pro1.indd 34

การพั ฒ นาระบบ เทคโนโลยีโลจิสติกส นอกจากจะช ว ยให เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตอธุรกิจ แลว ยังชวยลดความ ผิ ด พลาด ลดการ สู ญ เสี ย ลดต น ทุ น และสรางความ สามารถทางการ แขงขันไดอีกดวย ตองการเพื1อรองรับนํ้าหนักไดสูงสุดถึง 30,000 กิโลกรัม โดยพื้นอาจเปนแผน เหล็ก แผนอลูมเิ นียม แผนเหล็กตะแกรง (Grating) ในระบบนี้ ยังมีอุปกรณเพื1อ เพิ่มความปลอดภัย ไดแก โครงสราง รองรั บ ล อ ยางโซ ส มอยึ ด ระหว า ง โครงสรางอาคารกับโครงสรางสะพาน พาด มีระบบปม ไฮดรอลิกโยกดวยมือเพื1อ ปรับระดับ มียางกันกระแทก มีวาลว ควบคุมการไหล มีเหล็กขาตั้ง 3. อุปกรณทาขึ้นลงสินคา และ ลิฟท (Lift and Dock Leveler Devices) การยกพาเลท กลอง ที่รวดเร็วจําเปน ตองมีอุปกรณชวย โดยชวยยกในระดับที่ สอดคล อ งกั บ ความต อ งการ โดยมี อุปกรณดังนี้ 3.1 อุปกรณลิฟทกรรไกร (Lift Devices) การยกสินคาสามารถยกโดย โตะลิฟท ในปจจุบันมีหลายรูปแบบ คือ แบบแรงสงจากสปริง ถุงลมนิวมาติก แบบไฮดรอลิกไฟฟา และแบบนิวมาติก ไฟฟา 3.2 อุปกรณทา ขึน้ ลงสินคา (Dock

Leveler Devices) เปนระบบที่สามารถ ใหผลงานดีกวาการยกดวยมือ สามารถ ยกระดับมาอยูใ นระดับเดียวกับระดับพืน้ รถยนต ได โดยควบคุมได ในตําแหนงที่ แมนยํา สามารถใชงานไดทุกดาน ซึ่งมี หลายลักษณะ แตมีราคาตั้งแต 0.20 0.50 ลานบาท และตองใชพลังงานไฟฟา อุปกรณทา ขึน้ ลงสินคา สามารถออกแบบ ใหสามารถรับนํ้าหนักตามความตองการ ตั้ ง แต 1 - 4 ตั น สามารถยกขึ้ น ได อัตโนมัติเมื1อรถยนตจอดเทียบทาโดยใช ระบบเซนเซอร ยกได โดยอัตโนมัติเมื1อ พาเลทไดยกลงวางบนทาขึน้ ลงเรียบรอย สามารถปองกันความเสียหายของสินคา ได 3.3 อุ ป กรณ ย กสิ น ค า ที่ เ ป น พาเลทอัตโนมัติ (Pallet Loading Automated Equipment) เปนระบบที่ตองใช เทคโนโลยีอัตโนมัติเขามาเกี่ยวของ เพื1อ จัดระเบียบพาเลท หมุนทิศพาเลท และ สงพาเลทเพื1อจัดสงใหลกู คา นอกจากนัน้ ยังมระบบโตะหมุนพาเลท (Pallet Disc Turntable) เพื1อหมุนพาเลทในขณะที่ยก สิ น ค า ขึ้ น และลงทํ า ให ส ามารถปรั บ ทิศทางไดสอดคลองกับทิศทางการจัดสง 4.ประตูและมานชองขึ้นลงสินคา (Dock Seals and Shelters) พัฒนาเพื1อ ความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน สูงสุด ปองกันการแตกหักเสียหายของ สินคาในทางการคา เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินคา มีความปลอดภัย ในการทํางาน และคนภายนอกเขาไมได ทําใหมีความปลอดภัย ขนาดเปนไปตาม ขนาดชองประตูที่ตองการ มานชองขึ้น ลงสินคา (Dock Seals) จะทําดวยไวนิล เสริมดวยไนลอน ทนตอการฉีกขาด สวน ประตูชองขึ้นลงสินคาแบบผสม (Dock Combination Shelters) จะสรางเพื1อ วัตถุประสงคในการเพิม่ ความสามารถใน การกันอุณหภูมิออกจากหอง ซึ่งทําดวย ผนังหนาบุภายในดวยโฟมความหนาแนน สูง (Wolmanized lumber) ผสมกับ

ไวนิลเสริมดวยไนลอนในบางสวน สวน ประตูชองขึ้นลงสินคาแบบผสม (Dock Shelters) จะเปนผนังไฟเบอรกลาสหนา บุ ภ ายในด ว ยโฟมความหนาแน น สู ง 100 % ในการติดตั้งรวมถึงเหล็กปองกัน ซึ่งทาสีเหลือง 2 ดาน ซึ่งในกลองที่ติด เหล็ ก สี เ หลื อ งจะเติ ม ด ว ยโฟมกั น รถ กระแทก และแบบสุดทายคือแบบที่มี ปฏิกริ ยิ าตอบโต หลังจากรถยนตเทียบทา ผนังประตูเปนแบบใชกลไกแบบกรรไกร เมื1อไดรับสัญญาณจะสั่งใหเลื1อนปดเปด โดยนํ้ า หนั ก ของแผ น ม า นไวนิ ล เบามี กรอบอลูมเิ นียม 5. สายพานลําเลียงแบบยื1นเขาไป ในตู (Powered Extendible Conveyor) ระบบนีเ้ ปนระบบทีใ่ ชสาํ หรับยื1นเขาไปใน ตูค อนเทนเนอรโดยคนหรือรถฟอรคลิฟท ไมจําเปนตองเดินทางหลายเที่ยว การ ออกแบบขึน้ กับรถยนตทใี่ ช การออกแบบ เริ่มจากการพิจารณาระยะหางจากผนัง อาคารถึงทายรถ ถึงทายทาขึ้นสินคา พิ จ ารณาว า จะสอดสายพานลํ า เลี ย ง เขาไปในรถ 6. อุปกรณยกพาเลทที่ใชพลังงาน ไฟฟา (Powered Handling Device) ใช หลักการเดียวกับอุปกรณ ในการตองา ทายสุดของคานยื1น เพื1อใชแทนรถฟอรค ลิฟท 7. เครนที่ยึดติดตั้งในที่ (Built in Crane) ในกรณีที่บริเวณทาขึ้นสินคาทีมี นํา้ หนักมากอาจจะใชการติดตัง้ เครนในที่ เพื1อ ให ส ามารถขึ้ น ลงสิ น ค า ได อ ย า ง รวดเร็ว โดยมีหลายรูปแบบที่สามารถ ประยุกตตามความเหมาะสม 8. เครนที่ วิ่ ง บนราง (Gantry Crane) เปนเครนวิ่งบนรางสําหรับยกตู คอนเทนเนอรสินคานํ้าหนักมาก ใช ใน ลานขนถ า ยสิ น ค า ท า เรื อ ลานตู  คอนเทนเนอร ยังมีเครื1องมือและอุปกรณอกี หลาย แบบและเทคโนโลยี ที่ นํ า มาใช ใ นงาน โลจิสติกส อานตอฉบับหนาครับ

9/18/13 9:46 PM


B&T#230_p34-35_Pro1.indd 35

9/18/13 9:45 PM


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปกษหลัง • กันยายน 2556 TEST & REPORT

เปดตัวรถโดยสาร 15 เมตร “นครชัยแอร” พัฒนาสูผูนําดานการใหบริการ บริษัท นครชัยแอร จํากัด เปดตัว รถโดยสาร Mercedes Benz 15 เมตร มาตรฐานสูงคันแรกในประเทศไทย ณ ศาลหลักเมือง จ.หนองคาย โดยเชิญ สื1อ ม ว ล ช น ร  ว ม เ ดิ น ท า ง ท ด ส อ บ สมรรถนะและความปลอดภัยเพิม่ ความ สะดวกสบายอย า งครบวงจรสั ม ผั ส ความหรูหราในแบบ First Class เพื1อ เสริ ม ด า นบริ ก ารภายในประเทศไทย รองรั บ เส น ทางใหม กรุ ง เทพฯ – หนองคาย เน น ยํ้ า ด า นการพั ฒ นา บริการและสงเสริมความปลอดภัยการ ใชบริการเพื1อผู โดยสารรองรับ AEC รถโดยสารสมรรถนะสูง Mercedes Benz ความยาว 15 เมตร ซึ่งเปนรถ โดยสารคันแรกในประเทศไทยที่ทําการ เปดตัวอยางเปนทางการแลวของ บริษทั นครชัยแอร จํากัด ที่มีการสั่งซื้อแชสซีส รุ  น OC500RF 2542 มาจากบริ ษั ท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด ซึ่งเปนผู แทนจําหนายเพียงรายเดียวในประเทศ ไทย มาทําการออกแบบและตอตัวถังให มีสมรรถนะสูงขึน้ ในรุน NCA First Class ขนาด 30 ที่นั่ง พรอมผานการทดสอบ การทรงตั ว บนพื้ น เอี ย งตามมาตรฐาน กรมขนส ง ทางบกที่ กํ า หนดเป น ที่ เรียบรอยแลว มาพรอมเครื1องยนตสมรรถนะสูง OM457 ขนาด 6 สูบ แถวเรียง ระบาย ความรอนดวยนํ้า เทอร โบชารจเจอร พรอมอินเตอรคูลเลอร กําลังสูงสุดอยู 310 กิโลวัตต 422 แรงมา ที่ 2,000 รอบ ตอนาที แรงบิดอยูที่ 1,900 นิวตันเมตร ที่ 1,100 รอบตอนาที ความจุกระบอกสูบ อยูที่ 11,967 ซีซี. กํ า ลั ง ขั บ เคลื1อ นเลื อ กใช เ กี ย ร กึ่ ง อัตโนมัติ ZF AS TRONIC เดินหนา 12 เกียร ถอยหลัง 1 เกียร ระบบเบรกลม

R1_B&T#230_p36_Pro1.indd 36

ลวน 2 วงจรอิสระ พรอมระบบดิสก เบรกทุกลอระบบ EBS, ABS, ASR, BA & ESP ปรับระบบผาเบรกอัตโนมัตเิ พิม่ สมรรถนะความปลอดภัยแบบสูงสุด ระบบรองรับนํ้าหนักแบบถุงลมลวน พรอมเบาะโดยสารแบบพิเศษที่ ออกแบบมาเพื1อการเดินทางทีส่ ามารถ สรางความบันเทิงไมวาจะเปนจอแบบ ทัชสกรีนที่มีฟงกชั่นเพื1อชมภาพยนตร และฟงเพลง ตัวเบาะไดถูกออกแบบ มาเพื1อ ความผ อ นคลายโดยมี ก าร ออกแบบใหสามารถนวดเพื1อลดอาการ ปวดลาจากการเดินทาง พรอมปรับ ระดั บ พนั ก พิ ง ได ต ามความต อ งการ ถือวาเปนจุดเดนอีกอยางสําหรับรถ โดยสารคันนี้เลยก็วาได ทั้งนี้รถโดยสารรุน NCA First Class ขนาด 30 ที่นั่ง ความยาว 15 เมตร คันนี้จะพรอมเปดใหบริการผู โดยสาร กรุงเทพฯ – หนองคาย ในวัน ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556 เปนตนไป แตสําหรับเสนทางอื1น ๆ นั้น ไดมีแผน สัง่ ประกอบตัวถังแลวภายในปนี้ 24 คัน โดยป 57 จะดําเนินการเพิ่มเติมอีก 24 คัน เพื1อมาทําการทดแทนในเสนทาง อื1น ๆ เพื1อใหประชาชนไดใชบริการทั่ว ประเทศ สํ า หรั บ อนาคตอั น ใกล นี้ ท าง บริษทั นครชัยแอร จํากัด มุง เนนพัฒนา มาตรฐานดานความปลอดภัยและความ สะดวกสบายแบบสูงสุดไมวาจะเปนรถ โดยสารและพนั ก งานขั บ รถให มี มาตรฐานสากลอย า งต อ เนื1อ ง เพื1อ ใหการเดินทางดวยรถโดยสารสามารถ สรางความพึงพอใจแกประชาชน เชื1อวา เมื1อ AEC มาถึงประเทศไทย จะมีบริการ ดานรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของทั่วโลก

9/19/13 8:37 PM


GPI#Feb_p10-Pro3.indd 1

B&T#230_p37_Pro1.indd 37

1/21/09 10:15:23 PM

9/18/13 9:54 PM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

แหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ป จ จุ บั น สิ น เชื1อ เช า ซื้ อ รถยนต มี ก าร แขงขันดุเดือดขึ้น และมีโปรโมชั่นใหมๆ ออกมาเรื1อยๆ ซึ่งตรงนี้จะเปนประโยชน ตอประชาชน อยางไรก็ดี มาตรฐานการ ปลอยกูสินเชื1อเชาซื้อรถยนตหรือลิสซิ่ง ณ วันนีย้ งั ไมมปี ญ  หาอะไรใหหนักใจ จาก การที่ธปท.ไดตรวจสอบอยางตอเนื1องก็ พบวาคุณภาพและกระบวนการปลอยสิน เชื1อ ยั ง มี ม าตรฐานตามที่ ธ ปท.กํ า หนด เชนเดียวกันหนี้ ไมกอใหเกิดรายไดหรือ เอ็นพีแอลของสินเชื1อประเภทนี้ก็ไมไดมี สัญญาณเพิ่มเร็วจนนาหวง ทั้งนี้ การให กูซื้อรถยนตดอกเบี้ย 0% ถาเปนของ บริษทั เจาของรถยนตปลอยกูเ องก็ไมไดมี อะไรน า ห ว ง เนื1อ งจากภาคธุร กิ จ รูจัก ลูกคาของตัวเองดีอยูแลว และบริษัท เหลานี้ก็ ไมไดเปนธนาคารพาณิชยที่นํา เงินฝากของประชาชนมาปลอยกูจึงไมมี อะไรน า ห ว งมากนั ก เพราะดู ร วม ๆ เอ็ น พี แ อลสิ น เชื1อ ประเภทนี้ ยั ง ไม มี สัญญาณเพิ่มขึ้น หรือสรางปญหาให ระบบ

“กรุงศรี ออโต” รุกสินเชื่อรถบรรทุก

แหล ง ข า วจากบริ ษั ท อยุ ธ ยา แคปปตอล ออโต ลิส จํากัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต กลาววา ธุรกิจขนสง ในปจจุบนั มีแนวโนมทีจ่ ะเติบโตขึน้ เรื1อยๆ เพื1อตอบสนองนโยบายการเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC บริษัทฯจึง เปดตัวผลิตภัณฑนอ งใหมลา สุด “กรุงศรี ทรั ค ” สิ น เชื1อ เพื1อ รถบรรทุ ก เพื1อ ให บริการสินเชื1อรถบรรทุกตัง้ แตประเภท 4 ลอใหญ ไปจนถึง 12 ลอ, รถลากจูง, รถ พวง, รถกึ่งพวง รวมถึงใหบริการสินเชื1อ ในสวนของอุปกรณและสวนประกอบของ ตัวรถที่ใช ในการบรรทุกสินคา ซึ่งการให บริการนี้ครอบคลุมรถบรรทุกเกือบทุก ยี่หอ อาทิ Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Volvo, Scania, MercedesBenz, MAN เปนตน

เปดตัว “กรุงศรี ทรัค” งาน B&T ’13

กรุงศรี ออโต ผูนําสินเชื1อยานยนต ครบวงจร ตัดสินใจเขารวมงาน BUS & TRUCK ’13 ซึ่งเปนงานใหญประจําปที่ คนในวงการธุรกิจที่เกี่ยวของใหความ สนใจ เนื1องจากพรอมแลวที่จะเปดตัว ทางเลือกลาสุด “กรุงศรี ทรัค” สินเชื1อ เพื1อรถบรรทุก ใหกบั ผูท กี่ าํ ลังตองการรถ บรรทุกเพื1อไว ใช ในกิจการ ไดทราบถึง ผลิตภัณฑสินเชื1อใหมที่จะสนับสนุนการ ดําเนินธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต เตรียมโปรโมชั่นและขอเสนอสุด พิเศษไวมากมายสําหรับผูมาใชบริการ แตถา อยากรูว า พิเศษขนาดไหน ไปพบกัน ไดที่บูธกรุงศรี ออโต ในงาน BUS & TRUCK ’13 ระหวางวันที่ 7-9 พ.ย.ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ “ปจจุบัน กรุงศรี ออโต มุงเนนการ

B&T#230_p38-39_Pro1.indd 38

ปกษหลัง • กันยายน 2556

จากปก

สินเชื่อรถใหญโตฉุดไมอยู

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑนองใหม “กรุง ศรี ทรัค” สินเชื1อเพื1อรถบรรทุก ผาน หลายชอ งทาง อาทิ ฐานลู ก ค า ธุ ร กิ จ ปจจุบันของกรุงศรี ออโต, ฐานลูกคา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ พันธมิตรผู แทนจําหนายรถบรรทุกรายใหญเปนหลัก เนื1องจากธุรกิจขนสงในปจจุบันมีแนว โนมที่จะเติบโตขึ้นเรื1อยๆ และเพื1อตอบ สนองนโยบายการเปด AEC โดยเฉพาะ ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงสินคา สินคาประเภทนํ้ามัน แกส วัสดุกอสราง และปูนซีเมนต ซึ่งเปนผลมาจากการ ขยายตั ว ของโครงสร า งพื้ น ฐานของ ประเทศ โดยกรุงศรี ออโต เชื1อมั่นวา ผลิตภัณฑ “กรุงศรี ทรัค” สินเชื1อเพื1อรถ บรรทุก จะเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการ ขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานดานการขนสง ของทุกธุรกิจ กาวไกล สะดวก รวดเร็ว ดวยขั้นตอนการอนุมัติที่รูผลไว”

THANI เชื่อมั่นตลาดรถบรรทุก

คุณโกวิท รุง วัฒนโสภณ กรรมการ ผูจัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) กลาววา ธุรกิจการปลอยสิน เชื1อยังมีการเติบโตตามการเติบโตของ เศรษฐกิจโดยเฉพาะการปลอยสินเชื1อรถ บรรทุกที่ยังโตแมวาอัตราการเศรษฐกิจ ของไทยจะปรับลดลงเหลือกวา 4% จาก เดิม 5% แตก็ถือเปนการเติบโตในระดับ ปกติของไทยเพราะยังเห็นวาเศรษฐกิจ ของไทยเติบโตตอเนื1องอยูแลว ขณะที่ ความตองการรถบรรทุกเติบโตตอเนื1อง โดยเฉพาะการคาชายแดนและคาดวาจะ เติบโตตอเนื1องตอไปอี กโดยเฉพาะฝ  ง เมียนมารหากสามารถแกปญหาเรื1อง ระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะเรื1องถนน และการเชื1อ มต อ ชายแดนได ดี ก ว า ปจจุบัน

ASK หวังรายไดสินเชื่อรถบรรทุก

แหลงขาวระดับสูงจากบริษทั เอเซีย เสริมกิจลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) หรือ ASK เปดเผยวา สินเชื1อเชาซื้อรถบรรทุกยังมี การเติบโตอยางตอเนื1อง ซึง่ ความตองการ ใช ร ถบรรทุ ก ในภาคการเกษตรและ อุตสาหกรรมโลจิสติกสยงั คงอยูใ นระดับสูง โดยปจจัยสําคัญมาจากการขยายตัวของ การคาระหวางประเทศเพื1อนบาน “สิ น เชื1อ เช า ซื้ อ รถบรรทุ ก ที่ ยั ง มี สัญญาณการขยายตัวที่สูงมาก ซึ่งเรา มองวาดีมานดตรงนี้จะขยายตัวตอเนื1อง ไปอีกหลายปขางหนา เพราะตอนนี้การ คาขายระหวางประเทศเพื1อนบานเติบโต เร็วมาก ทําใหภาคอุตสาหกรรมตางๆ ต อ งการรถบรรทุ ก เพื1อ ใช ข นส ง สิ น ค า ขณะทีภ่ าคการเกษตรก็ยงั มีการขยายตัว ที่ดีเชนกัน” ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ยั ง คงมั่ น ใจว า ผล ประกอบการในป 2556 จะสามารถเติบโต ในระดับ 20% ตามเปาหมาย และเชื1อวา ผลประกอบการในชวง 3 ปขา งหนาจะยัง

เติบโตเฉลี่ยสูง 15-20% ตอป เนื1องจาก มองว า ตลาดรถบรรทุ ก จะยั ง มี ค วาม แข็งแกรงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศและการคาชายแดน รวมทั้ง ยังไดรับอานิสงสจากการเปด AEC ในป 2558 ขณะทีป่ จ จุบนั รัฐบาลมีนโยบายสง เสริมธุรกิจดานโลจิสติกส ซึ่งจะชวยให ดีมานดรถบรรทุกขยายตัวตอเนื1อง

คือจะทําใหลูกคาที่ใชบริการสินเชื1อกับ สแกนเนีย ไดรบั อัตราดอกเบีย้ พิเศษเพื1อ ลดตนทุนคาใชจาย นอกจากนี้ ลู ก ค า จะได รั บ ความ สะดวกสบายกวาในเรื1องของการดําเนิน การด า นเอกสารและการขอสิ น เชื1อ เพราะการใหบริการนีเ้ กิดขึน้ เพื1อตองการ ใหการบริการของสแกนเนียเปนไปใน “สแกนเนีย” เรงขยายบริการสินเชื่อ ลักษณะที่ครบวงจร สําหรับเปาหมายใน คุณสถาพร กรรณพิบลู ย ผูจ ดั การ การใหบริการในประเทศไทยนั้น ในป ประจําประเทศไทย บริษทั สแกนเนีย 2556 วางเป า หมายไว ประมาณ สยาม ลิสซิ่ง จํากัด กลาววา บริการสิน 55% ของยอดขายทั้งรถขนสงและรถ เชื1อเชาซือ้ รถขนสงเพื1อการพาณิชยขนาด บรรทุก หรือ ประมาณ 1,000 ลานบาท ใหญ ซึ่งเปนการขยายการบริการในดาน แต ห ากได รั บ การตอบรั บ ดี มี ค วาม สินเชื1อของ สแกนเนีย เพื1อใหบริการแก ตองการสูงและเติบโตกวาที่ตั้งเปาไวก็ ลูกคาในประเทศและเปนบริษัทแรกของ สามารถขยายเปาหมายและวงเงินในการ ไทยที่มีการเปดบริการสินเชื1อเชาซื้อรถ ปลอยสินเชื1อสําหรับการใหบริการในสวน ขนส ง เพื1อ การพาณิ ช ย ข นาดใหญ ใ น นี้ ได ซึ่ง สแกนเนีย คาดวาการใหบริการ ลักษณะนี้ โดยภายหลังจากที่ สแกนเนีย ในส ว นนี้ จ ะสามารถเติ บ โตได ป  ล ะ สวีเดน ไดประกาศถึงความชัดเจนในการ ประมาณ 10% มุ  ง ที่ จ ะขยายตลาดรถยนต ข นส ง ใน สวนกลุมเปาหมายของบริการสิน ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอยาง เชื1อ จะเปนกลุม ลูกคาและผูป ระกอบการ จริ ง จั ง ทํ า ให แ ผนงานต า งๆ ที่ มี ก าร ทีต่ อ งการใชรถขนสงทีต่ อ งการซือ้ รถยนต เตรียมความพรอมไวสามารถดําเนินการ ของ สแกนเนีย ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา ไดอยางเต็มที่และรวดเร็ว โดยแผนงาน และในรูปแบบบริษัท โดยบริการดานสิน ที่ ไดเตรียมการไวนั้นมีทั้งเรื1องของการ เชื1อนั้นจะมีการใหการสนับสนุนทางดาน ขยายศูนยบริการ การพัฒนาบุคลากร การเงินทั้งประเภท บริการเชาซื้อ (Hire และบริการตางๆ ทั้งในดานการตลาด Purchase) บริ ก ารเช า แบบลิ ส ซิ่ ง และดานการขาย (Finance Leasing) และกําลังศึกษาเพื1อ โดยเฉพาะอยางยิง่ การขยายการให เป ด ให บ ริ ก ารเช า แบบดํ า เนิ น การ บริการดานการเงินและสินเชื1อเพื1อการ (Operation Lease) เพิ่ มเติมอีกดวย เชาซื้อรถยนต (Finance & Leasing) ซึ่ง สําหรับจุดเดนของบริการดานสินเชื1อของ เปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา สแกนเนียนอกจากจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ ของ สแกนเนีย สําหรับการการเปดให ใกลเคียงกับสถาบันการเงินในประเทศ บริ ก ารสิ น เชื1อ เพื1อ การเช า ซื้ อ รถยนต แลว ยังมีระยะเวลาการผอนยาว ทําให ขนาดใหญในครั้งนี้ สแกนเนีย มองวา ยอดชํ า ระต อ งวดไม สู ง ไม ต  อ งมี ห ลั ก การเติบโตของตลาดรถขนสงของไทยมี ทรัพยอื1นมาคํ้าประกันเพราะสามารถใช โอกาสที่จะเติบโตไดอีกมากจากปจจัย รถสแกนเนียที่เชาซื้อเปนหลักประกันได สนับสนุนหลายอยาง ทั้งโครงการของ ทัง้ ยังสามารถนําคาเชาซือ้ ทีผ่ อ นชําระมา ภาครัฐ อาทิ โครงการบริหารจัดการนํ้า เปนคาใชจายในดานภาษีไดอีกดวย ซึ่ง 3.5 แสนลานบาท และโครงการลงทุน เชื1อวาการใหบริการนีจ้ ะมีสว นชวยในการ โครงสรางพืน้ ฐานและเสนทางการขนสง สวนสนับสนุนทางดานการตลาดและยอด ที่จะตอเชื1อมไปยังประเทศเพื1อนบาน 2 ขายของ สแกนเนีย เติบโตขึ้นอยางมาก ลานลานบาท การเปนศูนยกลางดานการ แนนอน ขนสงของ AEC รวมถึงการเติมโตและ ไทยตนแบบสินเชื่อเพื่อนบาน การลงทุนจากภาคธุรกิจทั้งในและตาง ดานการขยายการใหบริการสิน ประเทศ ป จ จั ย ดั ง กล า วจะทํ า ให มี เชื1อเชาซือ้ รถขนสงเพื1อการพาณิชยขนาด ประเทศไทยยังมีความตองการรถขนสง ใหญไปยังประเทศอื1นในอาเซียนนัน้ คุณ เพื1อ การพาณิ ช ย ข นาดใหญ อี ก เป น สถาพร กลาววา สแกนเนีย ไดวางใหไทย จํานวนมาก เปนตนแบบในการใหบริการ ทั้งในสวน ดอกเบี้ยพิเศษลดตนทุนคาใชจาย ของระบบการพิจารณาการปลอยสินเชื1อ สําหรับแหลงเงินทุนที่ สแกนเนีย และการดําเนินงาน เนื1องจากไทยมีระบบ นํ า มาเพื1อ ให บ ริ ก ารสิ น เชื1อ เช า ซื้ อ รถ สินเชื1อที่แข็งแกรง เติบโตอยางรวดเร็ว ขนสงเพื1อการพาณิชยขนาดใหญนนั้ เปน และตองการใชสนิ เชื1อสูง โดยประเทศใน เงินจากที่ไดรบั การสนับสนุนจาก สแกน- กลุมอาเซียนที่จะเปดบริการสินเชื1อเชา เนีย เทรเชอรี่ (Scania Treasury) ซึง่ เปน ซือ้ รถขนสงเพื1อการพาณิชยเพิม่ ขึน้ ตอไป หนวยงานทีใ่ หการสนับสนุนดานการเงิน คือ มาเลเซีย สิงคโปร รวมไปถึงประเทศ ใหแกการดําเนินงานของบริษัทในเครือ นอกกลุมอาเซียน อยาง ไตหวัน และ ของ สแกนเนีย ทั่วโลกอยูแลว โดยขอดี ฮองกง อีกดวย

9/18/13 9:57 PM


WORLD NEWS • BUS&TRUCK 39

ปกษหลัง • กันยายน 2556

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

ซันลอง เลือกงาน BUS & TRUCK ’13 โชวรถบัสรุนใหม

คุ ณ หลิ น เข อ นั่ ว ประธาน กรรมการ บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ผูแทนจําหนายรถโดยสารยี่หอซันลอง จากประเทศจีน เปดเผยวา ในงาน BUS & TRUCK ’13 ซึง่ จัดขึน้ ระหวางวันที่ 7-9 พ.ย.ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ทาง บริษทั ฯนํารถโดยสารใหม 2 รุน คือ ขนาด 12 เมตรเครื1องยนตดีเซล และขนาด 9 เมตร เครื1องยนต NGV รวมทั้งแชสซีส เปลาเขารวมแสดง โดยรถรุนใหมจะมี เทคโนโลยี ที่ ลํ้ า สมั ย และตรงกั บ ความ ตองการของลูกคาในเมืองไทย พรอม การันตีเปนรถโดยสารจากจีนที่สามารถ ทํายอดขายไดมากสุดในเมืองไทย “ในสวนของโปรโมชั่นพิเศษที่ทาง บริษัทฯเตรียมไว จะทราบก็ตอเมื1อลูกคา ไดทําสัญญาจองและผานการตรวจสอบ จากไฟแนนซเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่ง รับรองวาโดนใจอยางแนนอน” สําหรับงาน BUS & TRUCK ถือ เปนพันธมิตรที่ดีตอกันตลอดมา เนื1อง จากการรวมงานแตละครัง้ สามารถทําให กลุมลูกคาเปาหมายไดเห็นถึงเทคโนโลยี และคุณภาพของรถโดยสารซันลองเปน อยางดี แตงาน BUS & TRUCK ’12 ที่ ไม ไดเขารวมดวย เพราะทางโรงงาน ประเทศจีนไมมกี ารผลิตรถรุน ใหมออกมา

ทางบริษทั ฯจึงไมตอ งการใหลกู คาผิดหวัง ที่ตองพบรถรุนเกามาจัดแสดง ทั้งนี้ ขอ สัญญาวาตั้งแตงาน BUS & TRUCK ’13 เปนตนไปทางบริษทั ฯจะเขารวมแสดงทุก ป พรอมนํารถโดยสารรุนใหม ๆ มาอวด ศักยภาพ “ดวยตลาดรถโดยสารในเมืองไทย มีการเติบโตอยางตอเนื1อง ทางบริษทั ฯจึง ไดลงทุนดวยจํานวนเงินมหาศาลเพื1อตั้ง โรงงานประกอบรถโดยสารขึ้นที่อําเภอ กิ่ ง แก ว จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดย มาตรฐานการประกอบนั้นจะเหมือนที่ โรงงานของบริ ษั ท แม ป ระเทศจี น ทุ ก ประการ โดยมีกาํ ลังการประกอบสูงสุดป ละ 1,500 คัน” คุณหลิน เขอนั่ว กลาว เพิ่มเติม ทั้ ง นี้ จุ ด ประสงค ข องการตั้ ง โรงงานประกอบเองก็เพื1อที่จะควบคุม จํานวนการประกอบ รวมถึงระยะเวลาใน การผลิตรถตามความตองการของลูกคา ซึง่ การประกอบในโรงงานแหงนีส้ ามารถ ผลิตรถไดทงั้ แบบพวงมาลัยซายและพวง มาลัยขวา เพื1อเจาะกลุม ตลาดในประเทศ และกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งเมื1อเปดใช ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 รถโดยสารของซันลองก็พรอม บุกตลาดอยางเต็มที่

ตอจากหนา 1

ดํารงศิลป มั่นใจคุณภาพ BUS & TRUCK ’13 รับสวนลดพิเศษ

พารท ซีท เซ็นเตอร จํากัด เปดเผยวา ดวยมาตรฐานของเบาะรถโดยสารดํารง ศิลปที่มีการวิจัยและพัฒนามาอยางตอ เนื1อง เพื1อใหตรงกับความตองการของ ตลาด จึงไดรบั การตอบรับจากกลุม ลูกคา เปนอยางดี อยางนครชัยแอรที่ทําธุรกิจ เดินรถโดยสารยังมั่นใจเลือกใชเบาะของ ดํารงศิลป 100% “ทั้งนี้ เบาะโดยสารรุนใหมลาสุดที่ มีจอทีวี.อยูดานหลัง ทางนครชัยแอร เลือกเพื1อไปติดในรถโดยสารขนาด 15 เมตร รวม 50 คัน ซึ่งเบาะนั่งรุนนี้ทาง บริษทั ฯและนครชัยแอร ไดรว มกันวิจยั ถึง ความตองการของผู โดยสารจึงผลิตเบาะ รุนนี้ออกมา” ด า นโรงงานการผลิ ต เบาะรถ โดยสารของบริษัทฯมี 2 โรงงาน เพื1อตอบ รับกลุมลูกคาที่ทั้งเจาของรถโดยสาร และ กลุ  ม อู  ป ระกอบตั ว ถั ง รถโดยสาร โดย โรงงานแรกตั้ ง อยู  ที่ อํ า เภอสองพี่ น  อ ง จ.สุพรรณบุรี และโรงงานที่ 2 ตั้งอยูที่ บานโปง จ.ราชบุรี ซึ่งโรงงานทั้งสองแหง มีกําลังการผลิตสูงสุดเฉลี่ยวันละ 10 คัน และมีแผนจะผลิตเพิม่ ขึน้ เพื1อรองรับตลาด

R2_B&T#230_p38-39_Pro1.indd 39

ที่มีการขยายตัวรวมถึงตลาดกลุม AEC ในการเป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC ในป 2558 นั้น ทาง บริ ษั ท ฯเริ่ ม ส ง ออกเบาะรถโดยสาร สําเร็จรูป รวมทัง้ ชิน้ สวนเบาะรถโดยสาร ไปยังกลุมประเทศเพื1อนบานบางแลว อาทิ ประเทศเวียดนาม สิงคโปร และ พม า โดยคาดว า เมื1อ เป ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อยางเต็ม รูปแบบแลว กลุมประเทศในอาเซียน ทั้งหมดจะตองเลือกใชเบาะรถโดยสาร ของดํารงศิลปอยางแนนอน “สําหรับงาน BUS & TRUCK ทีท่ าง บริ ษั ท ฯเข า ร ว มทุ ก ป นั้ น เพื1อ ประชาสัมพันธเบาะรถโดยสารดํารงศิลปใหเปน ที่รูจักอยางกวางขวาง และงาน BUS & TRUCK ’13 ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-9 พ.ย. ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ บริษัทฯ จะนําเบาะรถโดยสารรุนใหม ๆ หลาย แบบมารวมแสดง เพื1อกลุม ลูกคาสามารถ เลื อ กเบาะรถโดยสารได ต รงกั บ ความ ตองการ พรอมกันนี้ยังเตรียมโปรโมชั่น พิเศษสําหรับลูกคาที่จองในงาน” คุณ เกียรติศักดิ์ กลาวเพิ่มเติม

ยานยนต

มาเลเซีย : ทาทา มอเตอรส ขยายตลาดสงออกกระบะสูมาเลเซีย บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศการสงออกรถ กระบะทาทาสูป ระเทศมาเลเซีย ซึง่ เปนหนึง่ ในขอตกลงใหมในการจัดจําหนาย ที่จะขยายตลาดของ ทาทา มอเตอรส ในประเทศมาเลเซีย ตามแนวคิด ฮอไร ซอนเน็กซ (Horizonnext) เปนแนวคิดในการทํางาน ที่มุงความสนใจไปที่กลุม ลูกคา จากการมอบประสบการณที่ดีที่สุดใหกับลูกคา ที่ไดจากคุณภาพของตัวรถ คุณภาพและบริการดานการจัดจําหนาย รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี เสริมการใหบริการหลังการขาย ซึ่ง 4 พื้นฐานสําคัญสําหรับการทํางานตามแนว คิดฮอไรซอนเน็กซ คือ การมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑ สรางคุณภาพการผลิตระดับ โลก มอบประสบการณการซื้อรถที่ยอดเยี่ยมใหกับลูกคา และการใหคุณภาพการ บริการที่ดีอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสํารวจตลาดอื1น ๆ ในภูมิภาค อาเซียน เพื1อที่จะขยายตลาดในการสงออกตอไปอีกดวย ญี่ปุน : ซูซูกิประกาศเรียกคืนรถเกือบ 200,000 คัน ซูซูกิ มอเตอร ผูผ ลิตยานยนตชื1อดังจากญี่ปุน ประกาศเรียกคืนรถยนต รวมถึงรถเอนกประสงคในสังกัดเกือบ 200,000 คันทั่วโลก หลังตรวจพบวา เซ็นเซอรของถุงลมนิรภัยบริเวณที่นั่งผู โดยสารตอนหนามีปญหา และอาจ ทํางานผิดพลาดจนเกิดการบาดเจ็บ จึงมีความจําเปนตองเรียกคืนเพื1อตรวจ สอบปญหาในรถยนตและรถเอสยูวี ซึ่งการตรวจพบปญหาความบกพรองของ เซ็นเซอรถุงลมนิรภัย บริเวณที่นั่งของผู โดยสารตอนหนา โดยทีมวิศวกรดาน ความปลอดภัยของซูซูกิระบุเซ็นเซอรดังกลาวอาจหยุดทํางานหรืออาจคํานวณ ขนาดและนํ้าหนักของผู โดยสารที่นั่งตอนหนาผิดพลาด จนทําใหตัวถุงลมนิรภัย ถูกปลอยออกมา และกอใหเกิดการบาดเจ็บ คําแถลงของซูซูกิยืนยันวา รถยนต และรถเอสยูวีของซูซูกิรุนที่ ไดรับผลกระทบ และจําเปนตองเรียกคืนเพื1อตรวจ สอบปญหาครัง้ นี้ ครอบคลุมถึง รถเอสยูวี แกรนด วิทารา รุน ทีผ่ ลิตตัง้ แตป 2006 ถึงป 2011 รวมถึงรถยนตนั่งขนาดเล็กรุน SX4 เวอรชั่นที่ผลิตตั้งแตป 2007 จนถึงป 2011 ดวยเชนกัน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะเรงแจงใหบรรดาเจาของรถรุนที่ ไดรับผลกระทบ นํารถของตนเขามาเปลี่ยนชิ้นสวนที่บกพรองไดฟรี โดยไมมีคา ใชจายใด ๆ ทั้งสิ้นที่ตัวแทนจําหนายของบริษัท พรอมยํ้าวาการเรียกคืนรถที่เกิด ขึ้นเปนเพียงการเรียกคืนเพื1อตรวจสอบปญหาเทานั้น มิใชการเรียกคืนรถที่พบ ขอบกพรองอยางถาวรแตอยางใด

คมนาคม

สหรัฐอเมริกา : พัฒนารถไฟความเร็วสูง ทางการรัฐเท็กซัสและรัฐโอกลาโฮมารวมกันศึกษาความเปนไปไดของ โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะวิ่งระหวางเมืองโอกลาโฮมาถึงตอนใตของรัฐ เท็กซัส ระยะทางประมาณ 1,400 กม. โดยจะสอบถามผู โดยสารที่ใชรถไฟ ธรรมดาเสนทางเดิมนี้ เพราะความคับคั่งติดขัดของการจราจร จึงตองมองหา ระบบขนสงอื1นมาทดแทนแกปญ  หาจราจร และระบบขนสงดวยรางเปนทางออก หนึง่ ทีม่ คี วามเปนไปได มีการประชุมทําประชาพิจารณ ผูเ ขารวมประชุมเห็นดวย ทีจ่ ะมีระบบรถไฟความเร็วสูงเพื1อเดินทางจาก San Antonio – Austin – Dallas – Fort Worth Area เปาหมายคือตองการมีระบบขนสงดวยรางหลาย ๆ เสน ทางตลอดทัง้ รัฐเท็กซัส โดยมีตารางการเดินรถทีส่ อดรับกัน และเชื1อมโยงกับเสน ทางของระบบถนนดวย เพื1อดึงคนจากการใชถนนมาใชระบบราง โครงการนีต้ อ ง มีการศึกษาผลกระทบตอสิง่ แวดลอม EIA และ NEPA ภายใตเงื1อนไขตาง ๆ อาทิ เมื1อไมมรี ถไฟความเร็วสูง และหรือ เมื1อกอสรางรถไฟความเร็วสูงแลว คาใชจา ย เดินทาง ความเปนอยูของประชาชน และการจราจร ฯลฯ

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

9-11 ต.ค. 2556

www.fastenerfair-thailand.com/ Fastener Fair Thailand 2013 นิทรรศการการแสดงสินคาและบริการในสวนของ อุตสาหกรรมเครือ่ งยึดและสวนประกอบระดับภูมภิ าค ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

25-27 ต.ค. 2556

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สถาปนิกอีสาน ’56 โทร.0-2717-2477 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปตยกรรม สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ขอนแกน ฮอลล เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน

7-9 พ.ย. 2556

BUS & TRUCK ’13 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โทร.0-2717-2477

9/20/13 8:21 PM


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปกษหลัง • กันยายน 2556 DIRECTORY ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร. 0-2966-2111

SUNLONG บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด โทร.0-2750-0227, 08-9801-7777 SLK6750CNG SLK6852D SLK6852CNG SLK6102D SLK6102CNG SLK6111CNG SLK6120D SLK6126CNGB SLK6145D ราคาดังกลาวเปนราคานําเขารถสําเร็จรูปทั้งคัน

Bus 7.5 m. Bus 8.5 m. Bus 8.5 m. Bus 10 m. Bus 10 m. City Bus 12 m. Coach 12 m. Coach 12 m. Coach 14.5 m.

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จํากัด โทร. 0-2393-9831-2

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

CNG ดีเซล CNG ดีเซล CNG CNG ดีเซล CNG ดีเซล

-

2,650,000 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000

-

-

1,500,000 2,500,000 4,850,000

HINO บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260

XZU303R-4W XZU303R-6W XZU343R XZU413R (Hi-Torque) XZU413R (Hi-Speed) XZU423R XZU303R-4W Cooler less XZU303R-6W Cooler less XZU343R Cooler less FC9JEKA (T) FC9JEKA (S) FC9JJKA FC9JELA (T) FC9JELA (S) FC9JJLA (Radial) FC9JLLA (Radial) FG8JGLD FG8JGLT FG8JJLA FG8JMLA FG8JPLA FG8JRLA FG8JPLG (Air Sus) FG8JGLE FG8JJLB FL8JNKA FG8JTKA FL8JNLA FM8JNKD FM8JNLD FM1ANKD T (Bias) FM1ANKD T (Radial) FM1ANKD S (Radial) FM1ANLD T FM1ANLD S FM2PNLD T FM2PNLD S FM2PNLD SPA (ABS) FM1AKKM (Mixer) GY2PSLA (S) GY2PSLA (T) PTO GY2PSLA (S) PTO FG8JGLT FM8JKKA FM1JKKA S FM1AKKA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) FM2PKLA T FM2PKLA S FM1AKLA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) RK8JSLA RM1ESKU FG1JPKA NGV FG1JPKA NGV-Carrier FL1JTKA-BGT NGV FM1JNKD-BGT NGV FM1JKKA NGV FM2PNMD FM2PNMD ABS FM2PPKMA FM2PKMA PA FM2PKMA PTO FM2PKMA ABS

4 ลอขนาด 2 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 4 ลอ ขนาด 2 ตัน 4 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 หัวลาก 6 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ รถบัส EURO 3 รถบัส EURO 3 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 หัวลาก 10 ลอ NGV 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,000 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-0070-5 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ลอ รถผสมปูน 10 ลอ

-

280 280

2,780,000 2,700,000

SCANIA P380LA6x2MHZ P380LA6x2MNA K94IB4x2NB310 K124IB6x2NB380 K124EB6x2LI420

B&T#230_p40-41_Pro1.indd 40

รถหัวลาก รถหัวลาก 6 ลอ 8 ลอ 8 ลอ

6 สูบ 6 สูบ 5 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

380 380 310 380 420

3,550,000 3,800,000 3,300,000 4,300,000 4,600,000

GXZ77NAF1K(AERO MAX) GXZ77NF1H (AERO MAX) GXZ77N1H (AERO MAX) GXZ77NAF1K GXZ77NF1H GXZ77NT1H GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FYH77SDM FXZ77QDF1H FXZ77PM FVZ77NL FVZ34PSDFH FVZ34PSDH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNAM FVM34RNAM FVM34QNAM FTR34WNXXN FVM34TNM FVM34RNM FVM90QNM FTR34QXXXN FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LSXXN FRR90HZL FRR90NM FRR90LM FRR90HM NQR75L5AH NQR75H5AH NPR75K5NAH NPR75H5NAH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NMR85E5AH NLR85E1AH GXZ78NXCFN (AMAX-A) GVR86KCL (10W 6x2 Aero Max) GVR86KCL (6W 4x2 Aero Max) FXZ78QXBFN FVM86WSCXN FVM86TCM FTR86QCFL NPR82K5CAK NPR82H5CAK NMR82H5CAK

10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 6 ลอหัวลาก (4x2) 6 ลอหัวลาก (4x2) 12 ลอหัวลาก สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 300 300 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 190 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,044,000 2,964,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,434,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชางยาว รถบรรทุก 6 ลอ ชวงสั้น รถบรรทุก 6 ลอ ชวงกลาง รถบรรทุก 6 ลอ ชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ ชวงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถหัวลาก 10 ลอ

2,977 CC 2,977 CC 2,899 CC 2,899 CC 2,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC 12,882 CC

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,069,000 1,207,000 1,217,000 1,770,000 1,785,000 1,830,000 2,525,000 2,475,000 2,635,000 3,150,000 3,220,000

รถหัวลาก NGV 100% TRACTOR Engine Yuchai

YC 340HP YC 340HP

FUSO บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897

DONGFENG บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด โทร.0-2637-5041-3

DONGFENG CNG DONGFENG 8x4 CNG

SINOTRUK หจก. SSK ทรานสปอรต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899

HOWO Series

รถหัวลาก 10 ลอ รถคารโก รถหัวลาก 12 ลอ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668-70

CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

3,150,000 3,250,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ Mining+ กระบะดัมพ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 8x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4

NGV NGV NGV ดีเซล ดีเซล NGV ดีเซล NGV

350 380 350 336 375 336 336 320

2,725,000 2,825,000 3,075,000 2,425,000 2,525,000 2,775,000 2,475,000 3,150,000

SHACMAN บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด โทร. 0-3273-4188

WP12NG350E40 WP12NG380E40 WP12NG380E40 WP10.336 WP12.375N WP10NG366E40 WP10.336 WP12NG330E40 (GAS)

340 340

9/18/13 10:01 PM


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 41

ปกษหลัง • กันยายน 2556 BUS & TRUCK MART

k›‹'(-.,DF@„Ë }š¯Š‡Óp¦ŠÓ Ž¢j¦ŒpŠÔ› ŽÔ›‚ ~}~Ӗ  

”šŽ›j,(324 Œ¡Ó‚%- „Ë ”›p}šŠ‡×¥Š~Œ §€Œ   

B&T#230_p40-41_Pro1.indd 41

9/18/13 10:01 PM


42 BUS&TRUCK • Q & A

ปกษหลัง • กันยายน 2556

ถามทาง

เสียงจากผูอาน

ยางรถใหญ ในงาน BUS & TRUCK ’13 จะมี ยางรถใหญยี่หอใดบาง และจะ เลือกซื้อยี่หอไหนดี? ยางรถใหญถือวาเปนสวนหนึ่ง ของอุปกรณสําคัญของรถใหญ ดังนั้นเถาแกเจาของบริษัทขนสง จึงตองเลือกใชยางรถใหญที่มีคุณภาพดี เพื1อจะไดชว ยรักษาสินคาทีข่ นสงใหอยูใ น สภาพที่ดี ในงาน BUS & TRUCK ’13 ที่จะ จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 7-9 พฤศจิ ก ายน ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ จะมียางรถ ใหญทั้งยี่หอ บริดจสโตน SUPERHAWK Hankook Apollo แดวู ฯลฯ ซึ่งสวนที่ แตกตางกันอยางเห็นไดชดั คือ ราคา ยีห่ อ ไหนที่ทําการตลาดและประชาสัมพันธ อยางหนักก็จะมีราคาแพง แตถา หากเนน เจาะตลาดโดยตรง เคาะประตูหาลูกคาก็ จะมีราคาถูกลง ทวามาตราฐานคุณภาพ ของยางทุกยีห่ อ ถือไดวา พอฟดพอเหวีย่ ง กัน ขณะนี้เห็นไดวา ตลาดยางรถใหญ มีการแขงขันดุเดือดมาก เมื1อทุกบริษัท ยางเรงใหดีลเลอรทํายอดขายไดมาก ๆ เพื1อใหทางโรงงานสามารถผลิตไดเต็ม

B&T#230_p42-43_Pro1.indd 42

กําลัง ดังนั้น เรื1องราคาจึงไมใชตัวชี้วัด กลุ  ม ลู ก ค า จะเลื อ กซื้ อ เมื1อ ยี่ ห  อ ไหนให โปรโมชั่นที่ถูกใจ มีของแถม หรือมีการ บริการฟรีใหคาํ ปรึกษาเพื1อลดตนทุนของ การขนสงจากการใชยางรถใหญอยางถูก วิธี รวมทั้งยังมียางรถใหญบางยี่หอ จากประเทศจีนจัดแคมเปญพิเศษ เมื1อ ซื้อยางครบจํานวนที่ตั้งไวก็อาจจะไดบิน ไปทองเที่ยวตางประเทศ หรืออาจจะได แถมยางเพิ่มอีกก็ได ดังนั้น ในการเลือกซื้อยางรถใหญ ยี่หอใดยี่หอหนึ่ง สวนมากจะดูที่โปรโมชั่นวายี่หอไหนเสนอเงื1อนไขมาใหดีสุด หรืออีกสวนหนึ่งก็จะดูที่บริการหลังการ ขายดวยวายี่หอไหนชวยใหประหยัดกวา ซึ่งจะสงผลใหทํากําไรไดมากกวา อยาพลาดในงาน BUS & TRUCK ’13 ยางรถใหญทุกยี่หอที่เขารวมแสดง จะเตรียมโปรโมชั่นพิเศษไวรองรับความ ตองการของลูกคา หากพลาดแลวจะตอง เสียใจ เพราะอาจจะตองรออีก 1 ป จึง จะไดพบขอเสนอสุดพิเศษแบบนี้

คุณพรชัย สิทธิวงษ หจก.เพททายสหกิจ ธุ ร กิ จ ที่ ผ มทํ า อยู  คื อ งานขนส ง สินคาจากแมสอดมากรุงเทพฯ พรอมทั้ง ขนสงสินคากลับจากกรุงเทพฯ ไปแมสอด ดวย หลังจากที่ทํามาประมาณ 10 กวาป ก็ มี ร ถใหญ อ ยู  ป ระมาณ 15 คั น ถื อ เปนการเติบโตขึน้ มาอยางชา ๆ แตมนั่ คง สําหรับยี่หอรถที่ใชคือ ฮีโน เพราะชาง ประจําอูม คี วามถนัดในการซอมรถยีห่ อ นี้ มากที่สุด รวมทั้งยังมีดีลเลอร ฮีโน คือ นิวแมนเขาไปตั้งศูนยบริการในแมสอด ดวย อีกทัง้ มีคา ยรถใหญหลายยีห่ อ เขาไป ตั้งในแมสอดซึ่งถือเปนทางเลือกใหม ในป 2558 ที่จะเปดใชประชาคม เศรษฐกิจอาซียนอยางเปนทางการ มอง วาการขนสงในอาเซียนจะตองเติบโตขึ้น อย า งมาก แม จ ะมี ข  า วสารความ เคลื1อนไหวของ AEC แตก็ยังถือวาไม เพี ย งพอกั บ ความต อ งการเรี ย นรู  เ พื1อ เขาไปขยายธุรกิจ จึงอยากใหหาขาวและ ความเคลื1อนไหวของ AEC ใหมากที่สุด เทาทีจ่ ะทําไดดว ยครับ เพราะมีประโยชน เปนอยางมาก

กองบรรณาธิการ ตองขอบพระคุณเปนอยางมากที่ ให ข  อ มู ล ข า วสาร จากการที่ เ ป น เลขาธิการของชมรมขนสงแมสอด ซึ่ง เปนสมาชิกของสมาคมขนสงทางบกแหง ประเทศไทยเปนการชวยใหผูประกอบ การขนสงในแมสอดลดการแขงขันลง ไม ตองทําการแยงชิงลูกคาดวยการลดคา จางขนสงลงมา สงผลใหการขนสงใน แมสอดมีความเขมแข็งมากขึ้น ผูวาจาง ก็ตองเคารพในสิทธิ์ของผูขนสง กดคา จางลงมาไมไดอีกแลว ดวยเห็นถึงความสําคัญของ AEC ทางกองบรรณาธิการจึงไดเพิ่มเนื้อหา เปดคอลัมน AEC เพื1อรองรับการขนสง เสรีในอาเซี ยนเปนพิเศษ ซึ่งจะมีขาว ความเคลื1อนไหวของทางราชการสมาคม ขนสงตาง ๆ บริษทั ขนสง และการใหสทิ ธิ์ ในการขนสงของประเทศในกลุม อาเซียน ด ว ย เรี ย กว า ขนส ง รายใดต อ งการจะ ขยายธุรกิจไปยังอาเซียนก็สามารถหา ขอมูลไดจากหนังสือพิมพ BUS & TRUCK ได

9/18/13 10:05 PM


B&T#230_p42-43_Pro1.indd 43

9/18/13 10:05 PM


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปกษหลัง • กันยายน 2556 AUTO GAS

ส.ยานยนตชี้ ผูผลิตไทยเนนพัฒนาอีโคคาร คาดป 58 ครองแชมปผูผลิตอันดับ 1 อาเซียน

สถาบันยานยนตชี้ผูผลิตและผู ประกอบการไทยกําลังพัฒนาสินคา ยานยนต ป ระหยั ด พลั ง งาน มี มาตรฐานความปลอดภัย เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม เพื1อตอบสนองแนวโนม เทคโนโลยียานยนตโลก พรอมแสดง ความเชื1อมั่นไทยสามารถผลิตถึงเปา 3 ลานคัน และครองแชมปผผู ลิตยาน ยนต อั น ดั บ หนึ่ ง อาเซี ย นหลั ง เป ด เออีซี ป 2558 ดร.อรรถวิท เตชะวิบลู ยวงศ ผู อํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ สถาบัน ยานยนต เป ด เผยว า ป จ จุ บั น ประเทศไทยถือเปนฐานการผลิตยาน ยนตราย ใ ห ญ  ที่ สุ ด ของอาเซียน เพราะตลอด หวงโซ อุ ป ทานของ ก า ร ผ ลิ ต รถยนตอยูใน เ มื อ ง ไ ท ย ทั้ ง หมด จากข อ มู ล ป 2554 พบว า บริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่อยูใน กลุม 100 อันดับแรกของโลกเกินครึ่ง ใหความไววางใจและเลือกประเทศไทย

เปนฐานการผลิต” “ภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรม ยานยนตป 2555-2559 ซึ่งจัดทําขึ้นโดย สถาบันยานยนตนั้น มีเนื้อหาครอบคลุม การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื1อความเปน เลิศทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก โดยมีการคาดการณวาในป 2558 ที่การ เปดเสรีอาเซียนเสร็จสมบูรณนั้น ไทยจะ สามารถผลิตรถยนตปอนตลาดไดถึง 3 ลานคัน ทีส่ าํ คัญการลงนามความรวมมือ ภายใตกรอบเออีซี จะนํามาซึ่งการลด อุ ป สรรคทางการค า และกํ า แพงภาษี ศุลกากรระหวางประเทศสมาชิก สงผล ใหมลู คาการสงออกและนําเขาสินคายาน ยนตในอาเซียนโดยรวมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คู แข ง สํ า คั ญ ของไทยในอาเซี ย น ได แ ก อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึง่ อินโดนีเซียมี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอ เนื1อง รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม การลงทุนรถยนตนงั่ ขนาดเล็กและรถอีโค คารเพื1อตอบสนองแนวโนมยานยนตของ โลก ขณะที่มาเลเซียก็มีนโยบายผลิตรถ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน รถไฮบริด รถใชพลังงานไฟฟา เชนกัน” การรวมตัวเออีซนี นั้ ถือเปนแรงขับ เคลื1อนที่ดีแกผูผลิตและผูประกอบการ ไทย เนื1องจากตองพัฒนาศักยภาพในการ

แขงขันดวยการเพิ่มประสิทธิภาพในการ “ความร ว มมื อ ในการจั ด งาน ผลิต โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีการ แสดงสินคายานยนต ชิ้นสวน อะไหล ผลิตทีส่ ะอาดและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ยานยนต และอุปกรณตกแตง 2557 เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อ หรือ TAPA 2014 ระหวางกรมสงเสริม เพลิ ง การใช พ ลั ง งานทดแทนและ การคาระหวางประเทศ สมาคมและ พลั ง งานหมุ น เวี ย น รวมทั้ ง แสวงหา หนวยงานที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม แนวทางใหม ๆ ในการใชพลังงานทดแทน ยานยนตของไทยนั้น ถือเปนอีกหนึ่ง เชน เอทานอล และไบโอดีเซล รวมถึง ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื1อ น ยานยนตที่ใชมอเตอร ในการขับเคลื1อน อุตสาหกรรมยานยนต ไทยสูเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาลดนํา้ หนักรถยนตและ การผลิต 3 ลานคัน รวมถึงเปนฮับ ชชิน้ สสวนนยานยนต ยานยนต ยานยนตสเี ขียวระดับโลก” ดร.อรรถวิท กลาวทิ้งทาย

พักเครื่อง ปริมาณสวนผสมและเงื1อนไขที่สําคัญใน กระบวนการผลิต การขยายธุรกิจครัง้ นีจ้ ะ ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา ผลิตภัณฑ เรงการผลิตและการแนะนํา โพลิ เ มอร ยุ ค ใหม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น เพื1อตอบสนอง ความคาดหวังของลูกคา ❖❖❖ กูดเยียร จัดโปรโมชั่นพิเศษ ต อ นรั บ หน า ฝนเมื1อ ซื้ อ ยาง กู  ด เยี ย ร แอชชัวแรนซ ทริปเปลแมกซ ใหม ครบ 4 เสน ตั้งแตวันนี้ – 31 ตุลาคม ศกนี้ รับฟรี รมกันฝนมูลคา 600 บาท พรอมการดูแล ตลอดการเดิ น ทางที่ เ หนื อ กว า จาก โปรแกรมขับขี่ปลอดภัยอุนใจ 3 ตอ “วอรี่ ฟรี” (Worry Free) ทันที ตอที่ 1 รับประกัน ความพึ ง พอใจนาน 14 วั น ไม พ อใจ เปลี่ ย นใหม ทั น ที ต อ ที่ 2 รั บ ประกั น คุณภาพสินคานาน 5 ป ตอที่ 3 ดูแลความ เสียหายจากสภาพถนนนาน 1 ป มั่นใจได มากขึ้นในทุกสภาวะกับความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นกับยางรถยนต ❖❖❖ ฟอรด ประเทศไทย ตระหนัก ถึงความสําคัญของผูขับขี่รถสาธารณะซึ่ง ผู  ขั บ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบชี วิ ต ผู  โ ดยสารเป น จํานวนมาก โดยเฉพาะเจาหนาทีข่ บั รถรับ สงนักเรียนที่ตองดูแลชีวิตเยาวชน จึงจัด โครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาด

B&T#230_p44-45_Pro1.indd 44

ขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียน ปลอดภัย” โดยไดรับความรวมมือจากจาก สถานี วิ ท ยุ จส.100 และสํ า นั ก งานคณะ กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ขยาย การอบรมไปสู  เ จ า หน า ขั บ รถโรงเรี ย นใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการ เชิญชวนให โรงเรียนตาง ๆ ในสังกัด สพฐ. ไดสงเจาหนาที่ขับรถของโรงเรียนเขารวม การฝกอบรม เพื1อความปลอดภัยของเด็ก นักเรียนและเพิม่ ความอุน ใจใหกบั ผูป กครอง ❖❖❖ แอ็กซอลตา บริษัทผูนําระบบ สีพนรถยนต ทุมงบ 5 ลานเหรียญสหรัฐติด ตัง้ Pilot reactor ใหม เพื1อสนับสนุนการวิจยั งานเคลือบโพลิเมอรและกิจกรรมขนาดใหญ ที่ศูนยเทคโนโลยีการเคลือบสี Coatings Technology Center (CTC) เมืองวิลมิงตัน เครื1องดังกลาวไดเริ่มใชงานแลว โดยการ ผสานกันระหวางระบบปฏิกรณชนั้ ยอดนีเ้ ขา กับกระบวนการอัตโนมัตทิ สี่ มบูรณแบบและ ระบบการควบคุ ม จะทํ า ให ก ารควบคุ ม

WHAT’S NEXT

Mercedes-Benz S500 Plug-In Hybrid รถยนตซีดานสุดหรูขุมพลังลูกผสม พลังขับเคลื1อน V6 ความจุ 3.0 ลิตร ผลิตพละ กําลัง 328 แรงมา แรงบิด 480 นิวตันเมตร พรอมทํางานรวมกับมอเตอร ไฟฟาใหพลังถึง 107 แรงมา มีอัตราการบริโภคนํ้ามันเฉลี่ย 33.3 กม./ลิตร นอกจากนี้ยังสามารถขับเคลื1อน รถยนต ไดดวยพลังงานไฟฟา

9/18/13 10:11 PM


เกาะติดพาณิชยนอย

การทองเที่ยวแบบครอบครัว หรือเพื1อนฝูง เปนสิ่งที่ “ฟน” และมี ความสุขเปนที่สุด และถาหากมียาน พาหนะทีส่ ะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งจะเปนสิ่งที่ดีในการเดินทาง รถอเนกประสงคครบครันขนาด นี้ ทีมขาว “เกาะติดพาณิชยนอ ย” ขอ พู ด ถึ ง รถยนต จ ากค า ยยุ โ รปอย า ง Mercedes Benz กันบาง เนื1องจาก บริษทั เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปดตัวรถยนต The new Vito ยนตรกรรมอเนกประสงคระดับหรูโฉม

B&T#230_p44-45_Pro1.indd 45

Benz Vito รถเอนกประสงคสุดหรู ใหมลา สุด แบบฉบับของยานยนตภมู ฐิ าน ที่ผสานความปลอดภัย และประโยชน ใชสอยตามความตองการ ที่มาพรอมกับ เครื1องยนตดเี ซล เทอรโบ ขนาด 2.2 ลิตร 150 แรงมา อัตราสิ้นเปลืองนํ้ามันโดย เฉลี่ยเพียง 8.1 ลิตรตอระยะทาง 100 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง เป น ยานยนต ที่ ผ ลิ ต เพื1อ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ นํ้ า มั น ที่ ใ ช  ใ น ประเทศไทย เมอรเซเดส-เบนซ ไดปรับโฉม The new Vito ใหมทั้งภายใน และภายนอก

ซึง่ โดดเดนไปดวยฟงกชนั่ การใชงาน และ พื้ น ที่ ใ ช ส อยที่ ส อดคล อ งกั บ ทุ ก ความ ต อ งการไม ว  า จะเป น การเดิ น ทางเพื1อ ติดตอธุรกิจ การพักผอนกับครอบครัวใน วันหยุดสุดสัปดาห หรือการรับรองบุคคล สําคัญ โดยไดคัดสรรยนตรกรรมที่เพียบ พรอมไปดวยระบบความปลอดภัยรวมถึง อุปกรณอํานวยความสะดวกแบบครบ ครันภายใตมาตรฐานของเมอรเซเดสเบนซ ซึ่งเพิ่มความมั่นใจ ความสะดวก

สบาย และความปลอดภัยใหแกผูขับขี่ และผู โดยสาร ที่ สํ า คั ญ รถวี โ ต รุ  น นี้ ยั ง เป น ยนตรกรรมทีผ่ ลิตเพื1อใหมคี วามเหมาะ สมกับโครงสรางของประเทศไทย โดย เฉพาะการที่สามารถใชกับนํ้ามันดีเซล ได โดยไมมีปญหาอยางใด สําหรับ The new Vito นี้จะมีให เลือกถึง 5 สี ตอบรับกับทุกสไตล ไดแก Arctic White, Sanidine Beige, Obsidian Black, Flint Grey และ Brilliant Silver ทั้งนี้ เมอรเซเดส-เบนซ ตั้งราคา เดอะ นิว วีโต ไวที่ 2,820,000 บาท ผู ที่สนใจสามารถติดตอไดที่ผูจําหนาย รถยนตเมอรเซเดส-เบนซอยางเปน ทางการทั่วประเทศ

9/18/13 10:11 PM


 BUS&TRUCKÆ 2.0-"3!21

ƒØi‘Ö“™oÆi™ŠšŠ

¥˜±š„œ}ˆ™{yÖ GPS ที่ไดรับรอง

J202

InteliTrac รุน A1 อุปกรณติดตามรถ สําหรับรถบรรทุกวัตถุ อันตราย ประกอบดวย เครื1อง GPS เครื1อง อ า นบั ต รแม เ หล็ ก “ข อ มู ล ใบขั บ ขี่ ” สัญญาณเตือนเมื1อไมรูดบัตร พรอมดวย ระบบรายงานแจงการ กระทําผิด ไปยัง กรมการขนสงทางบก Great Corner ไดรับการรับรองจากกรมการ ขนสงทางบก 4#±W=1G=W3G= GN3WA31W1 Y1=±ù°³º´¹°úµ¶ú

CCTV Tracking Online 3G

P112

E201/1

มีคุณสมบัติเดนใหเฉดสี ที่มีความสวยงาม สีสันสดใส เมื1อพนแลวจะสรางความโดด เดนใหกบั ตัวรถทันที รวมถึงความทนทาน ของฟลมสีที่พนใชงานแลวชวยใหสีไมซีด จางหรือเกิดเงาตก อีกทัง้ ยังทนตอการขูด ขีด ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ใหงานเลนสีลวดลายมีความ โดดเดนเฉพาะตัว 4#±3N55G3W83/ «5=JW1B[1<¬ E3 A<2R=N#DO8 3& G;=0<3/ Y1=±ù°³µ·´°ùù´³/ G³¹´

B301

อุปกรณรับสัญญาณ

อุปกรณตดิ ตามตําแหนงรถยนตแบบ Realtime พรอมสายอากาศ GSM สามารถระบุ ตําแหนงบนแผนที่ ไดอยางแมนยํา ตรวจ สอบความเร็วในขณะขับขี่ แจงเตือนระดับ นํ้ า มั น หรื อ อุ ณ หภู มิ ที่ ผิ ด ปกติ ม ายั ง ศู น ย ควบคุม มีระบบแบตเตอรี่ สํารอง และรองรับการ เชื1อมตอระบบเนวิเกเตอร

A-GPS มีชองรับสัญญาณ 32 ชอง ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกวาหรือเทากับ +/-1.023 MHz ขอมูล ตําแหนงเอาทพทุ อางอิงกับ WGS-84 ขอมูล ที่ไดจาก GPS เปนไปตามมาตรฐาน NMEA0183 สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส ความไวในการ รับสัญญาณ (High Sensitivity) -161 dBm

4#±Y?4W1 Y1=±ù°³³··°ººµù

4#±9G=1X1=^N`"&ODW/^; Y1=±ù°³·ú¶°ù¹ù¹

E-7mini

E205

นํ้ายาอุดรอยรั่ว

G301

อะไหล Z.F. EURO PARTS

4#±X&.WG9 <SY=8L=1 Y1=±ù¹°ººù¹°³úú¹

4#±WG^;±&O±[1=W1=..N`" Y1=±ù°³º³ú°º¶´·

A106

เบาะรถทัวร V.I.P

24V-28V 140A ของใหม เเท จากประแทศ GERMAN ใชสําหรับ รถ บัสยุโรป BENZ, VOLVO, MAN, SCANIA เปนรุนยอดนิยมสําหรับรถบัส สินคารับ ประกันขั้นตํ่า 1 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร

เบาะรถทัวร VIP ชุ ด นวดหลั ง ไฟฟ า สํ า หรั บ คน พิ เ ศษและคนสํ า คั ญ ที่ ต  อ งการ มากกวาความสะดวกสบายในแบบ ทั่ ว ๆ ไปที่ แ ตกต า งไปจากเดิ ม อุปกรณเบาะทุกชนิด ผากํามะหยี่ ออกแบบ ติดตั้ง และ ตกแตงโดย ชางผูช าํ นาญงานทีม่ ปี ระสบการณ สูง

4#±&N_3E"[1 =R5 Y1=±ù°´µµ·°º··º

4#±[1<XD"W#=N}[.3LY; Y1=±ù°³³´µ°º´¸´

4#±.dL="BN?5 8L=1&O1W&^3W/G= Y1=±ù°´³³º°´úù·

E202

ยาง SUPERHAWK

G101

ยางเรเดียล

เบาะรถโดยสาร VIP. ที่เพิ่มความสะดวก สบายให ผู  โดยสาร มี ห มอนรองคอ สามารถรับนํ้าหนักผูนั่งไดดี ทําใหรูสึก สบายตลอดการเดินทาง

รุน 12R22.5-16PR HK862 ยางเรเดียลชนิดไมใชยางใน ยี่ ห  อ S U P E R H AW K สามารถวิ่งทางตรง ระยะ ไกล ทนทาน เหมาะกับทุก สภาพถนน

รุน DW310 ขนาด 11R22.5 ดอกยางซิกแซก เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการยึ ด เกาะ ถนน ใชงานไดสําหรับทุกตําแหนง ลอ ใช ไดทั้งระยะทางใกลและไกล บนเสนทางถนนทุกรูปแบบ

4#±B=O [1<GGY/&O1D GN3.KD/=O Y1=±ù°³´³´°ùº³¸

4#±1OWG%.O=N%[1= Y1=±ù°³ú¶´°´ú¶´

4#±W&OGN;5G=/ Y1=±ù°³¹ú°··ù·

R1_B&T#230_p46_Pro1.indd 27

E302

ชุ ด ซ  อ ม เ กี ย ร  แ ล ะ อ ะ ไ ห ล  เ กี ย ร  Z.F.สิ น ค า มาตฐาน พร อ มรั บ ประกั น คุณภาพ มีรุนเกียร ZF รุน 9S109, 1110, 1115, 1315

ไฮดรอลิกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สู ง อ า ยุ ก า ร ใ ช  ง า น ยาวนาน นํ้ า หนั ก เบา สามารถประกอบและติด ตั้งกับตัวถังรถงาย

Bus Seat Model Super Premier

E304

4#±AL<[G&OWGW%O< X5&N9G=5GW=%K_3 Y1=±ù°³·¶´°³¶¶ù

EASY SEAL เปนนํ้ายา พรอมอัดลมเขาไปในยางรถยนต เพื1ออุดรอยรัว่ และใหมลี มเพื1อให รถยนตสามารถวิง่ ตอไปไดเหมาะ สําหรับติดรถกรณียางแบน เพื1อ ช ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น นํ า เข า จาก สวิสเซอรแลนด

ไดชารท BOSCH

DTG 3T

D301/2

สามารถแกปญหาตาง ๆ ในรถบรรทุ ก จากสาเหตุ ต  า ง ๆ ดั ง นี้ อุบัติเหตุที่ ไมลดลง คานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ ไม ลดลง ประสิทธิภาพของธุรกิจที่ ไมเพิ่มขึ้น มาตรการรักษาสิ่งแวดลอมที่ ไมไดรับการ ยอมรับ ปญหาตาง ๆ สามารถหมดไปโดย สิ้นเชิงดวย Digital Techograph

4#±AK3?N`"W1Y3Y?<O_ Y1=±ù°³¶´ù°º³¸¶°¸

4#±XA?S [HW1Y3Y?<O_ Y1=±ù°³ºù·°³¸´ù

ไฮดรอลิกรถดั๊ม

A108

เปนอุปกรณที่มีมาตรฐานสูง พรอมสําหรับการใชงานที่เนนเรื1องความ ปลอดภัยของรถเปนหลัก สามารถสั่งตัด สตารทไดผานทางเว็ปไซต ดูรถที่คุณรัก ผานทางเว็ปไซต เหมาะมากสําหรับคนที่ไม ตองการสั่งงานรถ

กลอง DVR บันทึกวีดีโอ และเปน GPS ในตัวสําหรับติดรถ สามารถดู Online ผาน Notebook, PC ได สามารถสื1อสารกับ พนักงานขับรถได โดยไมตองใช โทรศัพท มือถือ เปนนวัตกรรมใหม รายแรกและ รายเดียวเทานั้น

สีพนรถยนต

NOSTRA : GPS Tracking

J201

G202

9/19/13 9:24 PM


B&T#230_p46-47_Pro1.indd 47

9/18/13 10:23 PM


R1_B&T#230_p48_Pro1.ai

1

9/19/13

8:47 PM

BUS & TRUCK - V.230  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

BUS & TRUCK - V.230  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Advertisement