Page 1

õ¤†ï•„¡Óƒ‹˜i•‚iš‹‹~†š{œrŠÖ

iӚ’¡ÒƒÊ¬

q‚™‚¬

m²››Š“špmŠ

รถโดยสารกําหนดอายุ 30 ป

แลวรถสาธารณะ ประเภทอื่นละ ?

www.BusAndTruckMedia.com

ƒØi‘Ö¥‹ii™ŠšŠ‚š

เปดประตูขนสงอาเซียน

|™‚¤l‹ï•or‰

UD Quester เปดตัวในไทย 04 ¤ƒ‹Š‚¤Š‚‹~¤|ҁ

หัวลากดีเซล ระยะทางไกล LOGISTICS NEWS

DHL เปดศูนยซินซินเนติ AUTO GAS

24

ป 2558 ประตูอาเซียนจะเปด อยางเปนทางการ ซึ่งหมายถึงการที่ ประเทศไทยตองเปดเสรีการคา การ บริการ การลงทุน การเงิน และแรงงาน ฝมือกับอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตามพันธกรณีที่ ไดทําไวรวมกันในการ รวมกลุ  ม ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ โดยมีเปาหมายใหอาเซียนเปนตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน เสริมสราง ความแข็งแกรงของเศรษฐกิจในภูมภิ าค

อาเซียน และเพิ่มอํานาจการตอรองใน เวทีการคาโลก ดังนั้น ลองมาดูเรื1องที่ผูประกอบ การขนสงตองทราบรวมถึงนานาทัศนะ อานตอหนา 38

ภาวีกิจ ตัวแทน “เบนซ” วอลโว เตรียมสงออกยูดี พรอมขายอีก 3 ยี่หอ เปดตัวหัวลาก เควสเตอร

28

ปรับราคา LPG คุมหรือไมที่จะใช 44 เตรียมพบกับเร องเดน

ตลาดยางรถใหญ ในฉบับที่ 231

ภาวีกิจ กรุป ประกาศไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน จําหนายรถบรรทุกเมอรเซเดส-เบนซ เครื1องยนต 420 แรงมาขึ้น พรอมขายรถใหญอีก 3 ยี่หอ คือ ยูดีทรัค ฟูโซ และโฟตอน ใชกลยุทธลูกคาตองการใชงานรถประเภทใดก็ จะไดรับรถแบบนั้นทันที คุณธเนศ ยงรัตนา กรรมการบริหาร บริษัท ภาวีกิจ อานตอหนา 39

R1_BT#229_p01_Pro3.indd 1

วอลโว กรุป (ประเทศไทย) ใชประเทศไทยเปนฐานการ ผลิตรถหัวลากยูดี ทรัคส เพื1อจําหนายภายในประเทศไทยและ สงออกไปยังตลาดโลก โดยใชงบประมาณ 2,000 ลานบาท ขยายโรงงานประกอบรถบรรทุกยานบางนา-ตราด พรอมเปด ตัวหัวลากรุนใหม “เควสเตอร” สวนงาน BUS & TRUCK ’13 เตรียมโปรโมชั่นพิเศษ อานตอหนา 39

9/3/13 8:44 PM


<EVK9S _<L9E;V $EZ= +lT$S6³­¬®®®MC[ ®8;;<T*;Tª7ET6$C«®¯«²7lT<GET-T_9IROlT_BO<T*@GW+S*MIS6LCZ9E=ET$TE®­²±­ a9E«­¯´²­°¶­®`A$.«­¯´²­­¯¯²CYO8YO­µ¶µ­®´´´´ Âðäìï« Ôèåöì÷è«

ìñéò½åèö÷ïìñêõòøó«æòð

BT#229_p02-03_Pro3.indd 2

úúú«åèö÷ïìñêõòøó«æòðÃäæèåòòî·ÐøñïòñêÑëäìïäñç 9/2/13 9:48 PM


BT#229_p02-03_Pro3.indd 3

9/2/13 9:49 PM


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปกษแรก • กันยายน 2556

ดับเครื่องชม

Quester เปดตัวในไทย พรอมผงาดตลาดขนสงเอเชีย

บริษทั วอลโว กรุป (ประเทศ ไทย) ประสิทธิภาพที่เหนือชั้น สําหรับการ จํากัด เปดตัวรถบรรทุกรุน ใหมของ UD ทํ า งานที่ ห ลากหลาย มาพร อ ม TRUCKS รุน Quester อยางอลังการ เครื1องยนตขนาด 8 ลิตร GH8E เหมาะ ในประเทศไทย เพื1อตอบสนองวงการ สํ า หรั บ งานกระจายสิ น ค า และงาน ขนสงในเอเชีย ซึ่งไดถูกออกแบบมา กอสราง เครื1องยนตขนาด 11 ลิตร เพื1อใชงานหนัก ไมวาจะเปนงานขนสง GH11E ไดรบั การพัฒนาดวยเทคโนโลยี ระยะทางไกล งานกระจายสินคา งาน ระดับโลกของ วอลโว กรุป โดย ผสม กอสรางและงานเหมืองแร จะถูกพบ ผสานกับคุณภาพการผลิตของญี่ปุน คุณสมบัติสุดแกรงได ในรถทุกรุนของ สําหรับเครื1องยนต 11 ลิตร GH11E Quester ที่ถูกพัฒนาอยางตอเนื1องซึ่ง มาพรอมกับตัวเลือกเบรกเครื1องยนต ใชเวลาดานวิศวกรรมถึง 1,500,000 พิเศษที่เรียกวา UD EEB (UD Extra ชั่ ว โมง และเวลาในการทดสอบอี ก Engine Brake) ซึ่ ง ระบบนี้ จ ะใช 65,000 ชั่วโมง เครื1องยนตชวยในการเบรก จะชวยให โครงสรางไดรับการออกแบบใหมี มีความปลอดภัยเมื1อเบรกทีม่ คี วามเร็ว ความหลากหลายถึง 7 แบบ ซึ่งเปนขอดี สูงกวาความเร็วเฉลี่ยโดยเฉพาะอยาง ที่ โ ดดเด น ที่ สุ ด ของรถบรรทุ ก รุ  น นี้ ยิ่งในภูมิประเทศที่เปนเนินเขา และ Quester ไดพัฒนาตําแหนงเพลาใหมี เพื1อลดการสึกหรอของเบรก ความหลากหลายและเหมาะสมกับงาน นอกจากนี้ เ รื1อ งความประหยั ด ตาง ๆ ที่ครอบคลุมมีใหเลือกถึง 7 โครง เชื้อเพลิงในการขับ Quester ที่พัฒนา แบบดวยกัน 4x2R/T, 6x2R/T, 6x4R/T ระบบ Fuel Coaching แบบเรียลไทม และ 8x4R สํ า หรั บ งานกระจาย ซึง่ จะแนะนําและใหความชวยเหลือคน สิ น ค า และงานขนส ง ระยะไกล และ ขับไดอยางทันทวงที เพื1อชวยในการ 6x4R/T และ 8x4R สําหรับงานกอสราง ประหยัดไดถึงที่สุด โดยยังรักษาเวลา และเหมืองแรพรอมระบบรองรับตูส นิ คา ในการเดินทางโดยเฉลี่ยไดเปนอยางดี บนโครงแบบ 6x4R/T และ 8x4R ไดรับ จอแสดงผลจะแสดงใหทราบเมื1อถึง การออกแบบสําหรับสภาวะการทํางานที่ เวลาเปลี่ยนเกียร เรงความเร็วหรือลด สมบุกสมบัน เหมาะกับงานกอสรางที่ใช ความเร็ว ใหอยูในชวงของเครื1องยนต ความทนทานและความนาเชื1อถือเปนสิง่ ประหยัดนํ้ามันที่สุด ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ 6x2RT จะมีเพลาสําหรับยก อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ าํ คัญและตอกยํา้ วา ตูสินคาซึ่งใชสําหรับยกเพลาขณะถาย UD TRUCK พรอมผงาดในตลาดขนสง สินคาลง เอเชียและตลาดโลกนั่นคือ “ฐานการ Quester มาพรอมเครื1องยนตทรง ผลิตหลักอยูที่ประเทศไทย” ที่พรอม พลั ง 2 แบบ ที่ เ ฉลี่ ย ในแต ล ะรุ  น ที่ มี ผลิตและสงออกตลาดเอเชียตะวันออก แรงมาที่แตกตางกันโดยรวมอยูที่ 280- เฉียงใตภายในตนปหนา แตสําหรับ 420 แรงมา ที่ถูกพัฒนามาเพื1อประหยัด ประเทศฟลิปปนสนั้นพรอมสงมอบให เชื้อเพลิงที่ผานการพิสูจนแลว และมี ลูกคาภายในสิ้นปนี้ แลว สวนตลาด อื1น ๆ ในอนาคตคาดวาจะขยายฐานการ ผลิ ต ไปที่ จี น และอิ น เดี ย อย า งแน นอน

SPECIFICATION ภายนอก ลักษณะเดน : สําหรับบรรทุกงานหนักโดยเฉพาะ รูปทรง : ตามหลักอากาศพลศาสตร ขุมพลัง เครื่องยนต : ดีเซล 11 ลิตร ระบบฟว โคชชิ่ง แบบเรียบไทม ระบบความปลอดภัย : จอแสดงผลระหวางขับรถ สวีทสปอต ระบบเบรก : UD Extra Engine Brake (UD EEB) อื่น ๆ : แชสซีส, ฐานลอ, ทิศทางปลอยไอเสียแบบตาง ๆ ติดตอ

BT#229_p04-05_Pro3.indd 4

: 0-2707-1738 ฝายการตลาด บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

9/3/13 9:12 PM


BT#229_p04-05_Pro3.indd 5

9/2/13 10:01 PM


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VEHICLE

ปกษแรก • กันยายน 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

ซูโมตา 3 ลอบรรทุกไทย ชวยเหลือเกษตรกร บริษัท กุศมัยมอเตอร จํากัด เปนผูร เิ ริม่ ผลิตและประกอบรถปก อัพ 3 ลอ อเนกประสงคโดยใชเทคโนโลยี จากญี่ปุน เปนจาวแรกของประเทศ ไทย ภายใตแบรนด “ซูโมตา” ใน ปลายป พ.ศ. 2552 บริ ษั ท ฯ ได ทดลองนําเขา รถปก อัพตัวอยาง เพื1อ มาทําการประชาสัมพันธ และเปด โอกาสใหตัวแทนจําหนายไดทดลอง ขับ ที่สนามทดสอบของบริษัท ฯ ซึ่ง อยู  ร ะหว า งเขตบางขุ น เที ย น และ สมุทรสาคร แตในปลายป พ.ศ. 2552 ไดนํา เข า มาในรู ป ชิ้ น ส ว น และ อะไหล รถยนต เพื1อมาประกอบในประเทศไทย

BT#229_p06-07_Pro3.indd 6

ประโยชนของการตั้งโรงงานประกอบ รถยนต ในไทย มี อะไหลพรอมใชและ สามารถจําหนายชิ้นสวนตาง ๆ พรอม อะไหลไปดวย ที่โชวรูมของบริษัท และ ของตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ SUMOTA TF250 เปนอีกหนึ่งรุน ที่มีเครื1องยนตที่แรงขึ้นกวารุนกอน ๆ และสามารถบรรทุกไดเพิ่มขึ้นเปน 2 ตัน ซึง่ เหมาะมากในภาคการเกษตร มาพรอม เครื1องยนตระบบ CDI ลูกสูบเดี่ยว 4 จั ง หวะ ระบายความร อ นด ว ยนํ้ า เครื1องยนต Sumota Plus ขนาด 250 ซีซี. 16.32 แรงมา กําลังสูงสุด 12 กิโล วัตต ที่ 6,500 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 18 นิวตันเมตร ที่ 5,000 รอบตอนาที

ระบบสงกําลังเปนแบบเกียรมือ 5 เกียร และถอยหลัง 1 เกียร ความเร็วสูงสุดอยู ที่ 80 กิ โ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง และ 60 กิโลเมตรตอชั่วโมงเมื1อมีนํ้าหนักบรรทุก สามารถเติมนํา้ มันเบนซิน 91 แกสโซฮอล 91 อัตราการใชนํ้ามัน 25 กิโลเมตรตอ ลิตร ความจุถังนํ้ามัน 10 ลิตร + 1ลิตร สําหรับในภาคการเกษตรนั้นตอง บอกวาเหมาะมากทีจ่ ะเลือกใชรถประเภท นี้อยางเชน ฤดูที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของ เกษตรกรที่ปลูกผลไม ไว ในสวนที่มีพื้นที่ ไม เ อื้ อ อํ า นวยให ร ถขนาดใหญ เ ข า ไป บรรทุกเกษตรกรจึงตองใชรถเข็นแทน แต ก็ไมสามารถจะบรรทุกไดมากนักแต SUMOTA TF250 เปนรถ 3 ลอที่มีพื้นที่

บรรทุกกวางขวางและรองรับไดถึง 2 ตัน และมีกําลังเครื1องยนตที่สูงจึงหมด หวงเรื1องพละกําลังของเครื1องยนต ไป เลย ไมวา จะเปนเนินรองสวนหรือคันนา ก็สามารถไปไดทุกที่ และที่สําคัญที่สุด คือเรื1องของความประหยัดเชื้อเพลิง ที่ ตอบโจทย ไดอยางแนนอน เพราะจุด ประสงคของ บริษัท กุศมัยมอเตอร จํากัด นัน้ สรางรถ 3 ลอ ขึน้ เพื1อใหกลุม ภาคการเกษตรสามารถลดตนทุนคา ขนสงลงนั้นเอง และนอกจากนี้การใช งานก็หลากหลายเปนรถอเนกประสงค ไมวา จะเปนการขนเครื1องมือการเกษตร ขนปุย หรือเครื1องสูบนํ้าก็สบายมาก

9/2/13 10:08 PM


3

BT#229_p06-07_Pro3.indd 7

9/3/13 9:01 PM


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

ปกษแรก • กันยายน 2556

คันเรงธุรกิจ

รัฐบาลก็มีคนดี ถึงแมวาจะมีเรื1องทะเลาะกันใน การประชุมสภาผูแทนราษฎร ทําให ประชาชนเห็ น ได ว  า รั ฐ บาลชุ ด นี้ ไ ม สามารถทําใหผูแทนที่ประชาชนเลือก มาปรองดองกันได มีแตเรื1องทะเลาะ เบาะแวงกันตลอดเวลา แตกม็ คี ณ ุ ชัชชาติ สิทธิพนั ธุ รมว. คมนาคม ไดลงมาลวงลูกดูการทํางาน ของการขนสงเพื1อประชาชนทั้งหมด ไมวาจะเปนรถเมล รถไฟ เรือ (คลองแสนแสบ) และวางแผนวาจะเปน รถตูตอไป ซึง่ โดยสรุปแลวทุกการขนสงตาง มีปญหาทั้งหมด สาเหตุหลักเกิดจาก หนวยงานของราชการที่ดูแลการขนสง นั้นเปนหลัก จึงสงผลใหประชาชนที่ใช บริการตองเปนผูรับเคราะหกรรม และเมื1อ มี คํ า ถามว า ทํ า ไมผู  บริ ห ารสู ง สุ ด ของกระทรวงคมนาคม ตองลงมาใชบริการการบริการขนสง เหมือนกับประชาชนทั่วไป ก็ ไดรับคํา ตอบวา หากนั่งอยูบนหอคอยรอพวก ขาราชการรายงานผลใหทราบก็จะคิด วาขาราชการเหลานั้นบริหารงานดีอยู แลว ประชาชนทุกคนพอใจ ดวยความที่ ไมเชื1อวาทุกอยางจะ ดีเลิศจึงตองลงมาดูดวยตาตัวเองและ ได พ บว า ต อ งแก ไ ขป ญ หาทุ ก อย า ง ทั้งหมดเลยทีเดียว ขอฝากไววาเมื1อแก ไขปญหาทุก อยางไดแลวก็ตองแกที่ตัวขาราชการ ดวย เพราะเมื1อหมดเวลาทางการเมือง ทุกอยางก็จะกลับมาเลวรายเหมือนเดิม บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา, ชูชาติ สวางสําลี กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป, ถาวร พรมพิทักษ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สงางาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟกสกุล มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : อารีย ปตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด เลขาแผนกโฆษณา : สุธารัตน จันทรนคร พัฒนาธุรกิจ : วันวิสาข เข็มทอง, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แกวศิริ เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com วราภรณ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

BT#229_p08-09_Pro3.indd 8

ดายุน สรางภาพลักษณใหมรถจีน สงอะไหลถึงมือภายใน 24 ชม.

คายดายุน สรางภาพลักษณใหม ใหรถใหญจากจีนสําเร็จ จัดสงอะไหลถงึ มือลูกคาภายใน 24 ชม. มั่นใจคุณภาพ ของรถใช ไดนานคุมทุน พรอมเตรียม ขยายสาขาและดีลเลอรให ได 10 แหง ภายในสิ้นป สวนงาน BUS & TRUCK ’13 นํารถใหม 2 รุนโชวตัว ดันยอดขาย ตามเปา 300 คัน คุณอิฐบูรณ จิรวัฒนวงศ ผูจ ดั การ สาขาบางบัวทอง บริษัท ดายุน ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา แมรถใหญดายุน ประเทศจีน จะเริ่มเขา มาทําตลาดเมื1อปลายปที่ผานมา แตก็ ประสบความสําเร็จ โดยครึ่งปแรกของป นีส้ ามารถทํายอดขายได 100 คันแลว ซึง่ จุดเดนอยูที่คุณภาพและการบริการหลัง การขายที่ทําใหกลุมลูกคาตางพึงพอใจ สูงสุด โปรโมชั่นที่เหมาะสมให” คุณอิฐบูรณ “ปจจุบนั ทางบริษทั ฯมีการนํารถ ดา กลาวเพิ่มเติม ยุนเขามาทําตลาดทั้งหมด 6 รุน ซึ่งมีทั้ง ทางบริ ษั ท ดายุ น ออโตโมบิ ล ที่ วิ่ ง อยู  บ นถนน และแบบที่ ทํ า งานใน (ประเทศไทย) จํากัด ไดเซ็นสัญญากับ เหมืองแร โดยรถรุน ทีส่ ามารถจําหนายได บริษทั แมประเทศจีน รับสิทธิท์ าํ ตลาดใน มากสุดคือ รถหัวลากเครื1องยนต NGV เมืองไทยเปนระยะเวลา 10 ป ดวยเหตุนี้ 300 และ 380 แรงมา ตามแตประเภท ของการใชงาน สวนภาคทีจ่ าํ หนายไดมาก สุดคือ ภาคอีสาน โดยเฉพาะดีลเลอร บุ รี รั ม ย แ ละดี ล เลอร ข อนแก น ส ว น สํานักงานใหญที่บางบัวทองทํายอดขาย ไดรองลงมา” สวนแผนการตลาดปนี้จะทําการ ขยายสาขาและตั ว แทนจํ า หน า ยทั่ ว ก สิ ก ร ไ ท ย ยํ้ า จุ ด ยื น เ ป  น ประเทศให ได 10 แหง เนนที่ภาคตะวัน ศู น ย ก ลางการลงทุ น ของจี น สู  ก ลุ  ม ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพราะมี ประเทศเออี ซี ลาสุดปลอยกู 1,200 พื้ น ที่ ติ ด กั บ ประเทศเพื1อ นบ า นในกลุ  ม ลาน ใหซานตงหลิงหลงไทร ผูนําใน อาเซียน ซึ่งสามารถขยายตลาดไดเมื1อ กลุ  ม อุ ต สาหกรรมยางรถยนต ใ หญ เปดใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เปนอันดับ 3 ของจีน เพื1อกอสราง AEC โรงงานที ่นิคมฯ เหมราช ทั้งนี้เรื1องสําคัญในการสรางภาพ คุ ณ บั ณ ฑู ร ลํ่ า ซํ า ประธาน ลักษณใหกบั รถของดายุน ทางบริษทั ฯได กรรมการ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด เนนการสต็อกอะไหลไวบริการใหลูกคา (มหาชน) หรือ KBANK เปดเผยวา อยางเต็มที่ โดยจะมีโกดังสต็อกอะไหลอยู ธนาคารกสิกรไทยได ใหการสนับสนุน ทีก่ รุงเทพฯ และจะทําการจัดสงอะไหลให สิ น เชื1อ แก บ ริ ษั ท แอลแอลไอที ถึงมือลูกคาภายใน 24 ชั่วโมง พรอมกัน (ประเทศไทย) จํากัด (LLIT (Thailand) นีก้ จ็ ะมีรถรถโมบายเซอรวสิ ทีซ่ อ มเบาให Co.,Ltd.) ซึ่งเปนบริษัทลูกของบริษัท กั บ รถของลู ก ค า ที่ อ ยู  บ นถนนในทุ ก ซานตงหลิงหลงไทร จํากัด (Shandong จังหวัด Linglong Tire Co., Ltd) ผูผ ลิตยางราย “สวนงาน BUS & TRUCK ’13 ซึ่ง ใหญในประเทศจีนในโครงการกอสราง จะมีขึ้นระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน โรงงานผลิตยางรถยนตในประเทศไทย ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ทางบริษัทฯ โดยในเฟสแรกธนาคารได อนุมตั วิ งเงิน จะนํารถหัวลากเครื1องยนตดีเซล 375 สินเชื1อเพื1อการกอสราง (P/N) และ แรงมา และเครื1องยนต NGV 380 แรงมา วงเงินเพื1อการซือ้ เครื1องจักร (L/C,T/R) ซึง่ ถือเปนรุน ใหมทจี่ ะนํามาเปดตัวในงาน จํานวน 40 ลานดอลลารสหรัฐหรือ นี้ เ ป น แห ง แรก ส ว นโปรโมชั่ น นั้ น จะ ประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งบริษัทยัง ทําการสํารวจความตองการของตลาด มี โครงการที่ขยายการผลิตในเฟส 2 ขนสงอีกครั้งกอนวาตองการโปรโมชั่น แบบไหน และทางบริ ษั ท ฯก็ จ ะทํ า

ทางบริ ษั ท ฯจึ ง เริ่ ม ทํ า การตลาดด ว ย การนําเขารถกอน ตอจากนัน้ เมื1อสามารถ ทํ ายอดขายไดตามที่คาดหมายไว ก็มี แผนทีจ่ ะตัง้ โรงงานประกอบในเมืองไทย เพื1อ ขยายตลาดไปยั ง ประเทศในกลุ  ม อาเซียนตอไป

KBANK ปลอยกูผลิตยางรถ หนุนลูกคาจีนลงทุนไทย

เพิ่มเติมอีกในอนาคต “ความรวมมือทางธุรกิจระหวาง กั น ในครั้ ง นี้ จ ะเป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ จ ะ สนับสนุนการตอยอดธุรกิจของลูกคาใน ประเทศไทยในสายของอุตสาหกรรม ยางรถยนต และยังจะเปนสวนสําคัญที่ จะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมยางรถยนต ในประเทศไทย รวมทั้งสงเสริมความ ร ว มมื อ ด า นเศรษฐกิ จ ของทั้ ง สอง ประเทศอีกดวย” ด า นคุ ณ หวั ง เฟ ง ประธาน กรรมการ บริษทั ซานตงหลิงหลงไทร จํากัด กลาววา ซานตงหลิงหลงไทร มี ประสบการณ ในการผลิดยางรถยนต มากวา 37 ป ปจจุบันเปนบริษัทผลิต ยางรถยนตขนาดใหญที่สุด 1 ใน 3 ใน ประเทศจีน และติดอันดับ 1 ใน 20 ผู ผลิตยางรถยนตของโลก มีผลิตภัณฑ หลากหลายยี่หอ หลากหลายรูปแบบ กวา 3,000 ชนิด ทั้งรถเกง ยางรถบัส รถบรรทุก สงขายใน 160 ประเทศทั่ว โลก ด ว ยยอดขายในป 2555 ราว 10,061.18 ลานหยวน

9/2/13 10:13 PM


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษแรก • กันยายน 2556

คันเรงธุรกิจ

สแกนเนีย เปดตัวรถหัวลากใหม คายญี่ปุนหวั่น ยูดี ทรัคส คืนตลาด พรอมโรดโชว 6 สาขาทั่วประเทศ รอดูแคมเปญ เด็ดแคไหน?

คายสแกนเนีย เปดตัวรถหัวลาก P-Series ใหมแบบเพลาเดียว พรอมเดิน สายโรดโชว 6 สาขาทั่วประเทศ แสดง ใหเห็นถึงคุณภาพของศูนยบริการ มัน่ ใจ ใหลูกคานํารถไปทดสอบไดจริงกอนซื้อ คุ ณ ทั ศ นั น ท ป ย ะอั ก ษรศั ก ดิ์ ผู  จั ด การฝ า ยสื1อ สารและการตลาด บริษทั สแกนเนีย สยาม จํากัด เปดเผย วา เพื1อเปนการเปดตัวรถหัวลากรุน PSeries ขนาด 360 แรงมาแบบเพลาเดียว จึงไดจัดงานสแกนเนียโรดโชวถึงกลาง กันยายนศกนี้ โดยจะจัดทีส่ าขาทัง้ 6 แหง ทั่วประเทศ รวมทั้งยังนํารถหัวลาก 410 แรงมา ทั้งแบบเพลาเดียวและ 2 เพลา ไปรวมแสดงดวย สาเหตุสําคัญที่จัดโรดโชวที่สาขา ทั้ง 6 แหง สืบเนื1องมาจากตองการให กลุมลูกคาเปาหมายไดเห็นถึงมาตรฐาน ของศูนยบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สากล มี เ ครื1อ งมื อ อุ ป กรณ ก ารซ อ ม อะไหล และชางบริการที่มีประสบการณ ถือเปนสวนชวยสรางความมั่นใจใหแก ลูกคา “สวนสาขาใหมอีก 2 แหงคือ ที่ ขอนแกนและเชียงใหม ยังไมไดทําการ

โรดโชว เนื1องจากยังไมเปดบริการอยาง เปนทางการ แตเมื1อพรอมเปดบริการ แลวจะนํารถรุน ใหมไปโรดโชวยงั สาขาทัง้ 2 แห ง เพื1อ ให ก ลุ  ม ลู ก ค า ทราบถึ ง สมรรถนะของรุนรถรุนใหมวาเหมาะแก การลงทุนแคไหน” นอกจากนี้ ทางบริษัทยังวางแผน ใหกลุม ลูกคาทําการทดสอบการใชจริง ไม วาจะเปน ระยะทางการใชงาน พรอมการ บรรทุ ก สิ น ค า จริ ง เพื1อ ทํ า ให ลู ก ค า สามารถทําการเปรียบเทียบถึงคุณภาพ ของรถสแกนเนียและอัตราการสิน้ เปลือง ของนํ้ามันเชื้อเพลิงวามีความคุมทุนกับ รถรุนเกาที่มีการใชงานอยูมากนอยแค ไหน ส ว นความคื บ หน า ของรถใหญ สแกนเนีย ขณะนี้ ไดซื้อพื้นที่เพื1อทําการ ตั้งโรงงานประกอบเองในประเทศ หลัง จากที่ไดจา งใหอปู ระกอบรถแหงหนึง่ เปน ผูประกอบชิ้นสวนให ทั้งนี้ เพื1องายตอ การบริหารในการประกอบ เพราะหาก ตลาดมี ค วามต อ งการมากก็ จ ะทํ า การ ประกอบไดตามจํานวนที่ตองการ พรอม ทั้ ง ยั ง สามารถขยายตลาดไปยั ง กลุ  ม อาเซียนไดสะดวกอีกดวย

คายรถใหญญี่ปุนทั้ง 3 คาย คือ อีซุซุ ฮีโน ฟูโซ กังวลคาย ยูดี จะกลับ ฟนสูตลาดแยงสวนแบงทางการตลาด ตองคอยดูวาจะมีแคมเปญดึงลูกคาได มากนอยแค ไหน แหลงขาวในวงการรถใหญ เปด เผยวา หลังจากทาง วอลโว กรุป ไดกลับ มาทําตลาดรถใหญยี่หอยูดี อีกครั้ง โดย ไดเปดตัวรถหัวลากเควสเตอรที่ประกอบ ในโรงงานวอลโวเปนรุนแรก “จากที่ทราบมาทางวอลโว ได ให ยี่หอ ยูดี ที่ประกอบในเมืองไทย เปนรุน ส ง ออกไปจํ า หน า ยในกลุ  ม ประเทศ อาเซี ย นด ว ย จึ ง ถื อ ได ว  า เป น ฮั บ ของ อาเซียนที่มาตรฐานทุกอยางจะตองตรง กั บ ความต อ งการของกลุ  ม ลู ก ค า ใน ประเทศของกลุมอาเซียน” ด า นความต อ งการของตลาดรถ ใหญในปนี้จะมีมากถึง 50,000 คัน ซึ่ง หากวามีรถใหญยหี่ อ ใหมเขามาบุกตลาด ก็จะสามารถจะแยงสวนแบงของตลาด สวนนี้ ไปได ซึ่งจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยู

กับโปรโมชั่นวาจะตรงกับความตองการ ของลูกคามากนอยแคไหน ดวยพืน้ ฐานการทําตลาดของรถยูดี ในเมืองไทยนั้นมีมาหลาย 10 ป โดยมี บริษทั ผูแ ทนจําหนายหลายบริษทั ในเครือ ตันจง อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งตอมาทาง วอลโวไดดึงลิขสิทธิ์มาจําหนายเอง ทั้งนี้ เมื1อปที่แลวไดจางให โรงงานประกอบรถ ใหญของทางตันจงเปนผูป ระกอบให โดย ประกอบรถหัวลาก รถมิกเซอร และรถ 10 ลอ ซึ่งเปนเครื1องยนต 330 แรงมา ทั้งหมด แตปจจุบันทางวอลโวไดทําการ ประกอบเองเพื1อจําหนายในประเทศและ ส ง ออกไปในประเทศต า งอาเซี ย นอี ก ดวย

ใตทองรถ ❖❖❖ ขาวที่วา บริษัท เอทีทรัค ไดเลิกจําหนายรถใหญไซโนทรัคจาก ประเทศจีนนัน้ เพื1อใหเรื1องทุกอยางไดเคลียรหมดและเกิดความเขาใจทีถ่ กู ตอง ทางผูบ ริหารเอทีทรัคจึงไดแจงถึงสาเหตุทตี่ อ งชะลอการจําหนายไปถึง 8 เดือน นั้น เนื1องมาจากไมสามารถเจรจาใหทุกอยางตรงตอเวลากับบริษัทแมได ทุก อยางตองเลื1อนหมด และก็ไดพยายามทุกวิถีทางที่จะใหทุกอยางลงตัวและ สําเร็จ ชวงปลายปนี้ตองเห็นรถรุนใหมที่เอทีทรัคจําหนายแน จึงแจงมาให ลูกคาไดทราบ ❖❖❖ จากการทีท ่ างบอรดของ ขสมก. จะเดินหนาเปลีย่ นรถเมลเปนแบบ เครื1องยนต NGV เริ่มกลางป 2557 จํานวน 250 คัน โดยไดยื1นเรื1องมาทาง ปตท. ใหปรับราคา NGV ลงเหลือลิตร 8.50 บาท เหมือนกับรถรวม รถแท็กซี่ และรถสามลอ แตทาง ปตท.บอกวาไมสามารถทําตามความตองการได เพราะ ขสมก. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังดูแลอยู สวนสาเหตุที่ ใหรถรวม รถแท็กซี่ และรถสามลอไดรับสวนลด ก็เพราะเปนของเอกชนที่ให บริการประชาชน ทราบแลวเปลี่ยน ❖❖❖ ถึงแมวาทาง ปตท. จะมี NGV ไมเพียงพอตอความตองการของ ตลาด เพราะความตองการมีมากกวาจํานวน NGV เฉลี่ยปละ 20% ซึ่งมอง ดูแลวจะทําใหรถใหญ NGV ขายไดนอยลง แตทวาความจริงไมไดเปนเชนนั้น เลย เพราะผูบ ริหารของปตท.มองวา ราคานํา้ มันดีเซลลิตรละ 30 บาท ในขณะ ที่ NGV มีราคาที่ลิตร 10.50 บาท ราคาแตกตางกันมากชวยลดตนทุนได จึง เปนไปไมไดเลยที่ผูประกอบการขนสงจะไมวางแผนใช NGV วิ่งบนเสนทางที่ มีปมตามทอ เพราะจะชวยเพิ่มรายไดใหบริษัท ดูจากยอดขายรถใหญ NGV ก็ทราบแลววาเปนจริง

R2_BT#229_p08-09_Pro3.indd 9

9/4/13 4:59 PM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

ก.พลังงาน ยํ้าขนสงเชื้อเพลิง ตองปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย

กระทรวงพลั ง งานเน น ยํ้ า ผู  ประกอบการกิ จ การขนส ง นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ให ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการขนส ง นํ้ามัน 4 มาตรการหลัก คุ ณพงษ ศักดิ์ รั กตพงศ ไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน แจง ยํ้าและทําความเขาใจในการปฏิบัติตาม มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยดาน การประกอบกิจการขนสงนํา้ มันเชือ้ เพลิง ประกอบดวย มาตรการปองกันอุบัติภัย มาตรการเตื อ นภั ย มาตรการระงั บ อุ บั ติ ภั ย และมาตรการจั ด การให เ กิ ด ความปลอดภัย มาตรการเตื อ นภั ย ในส ว นของ ระบบการขนส ง ทางท อ เมื1อ เกิ ด เหตุ ฉุกเฉินตองมีระบบเตือนภัยอัตโนมัตผิ า น ระบบสื1อ สารไปยั ง ห อ งควบคุ ม หรื อ Control Room สวนระบบการขนสงทาง รถตองมีการติดตามความเคลื1อนไหวโดย ใชระบบ GPS และใหผูประกอบกิจการ ขนสงแจงกรมธุรกิจพลังงานหรือหนวย งานที่เกี่ยวของเมื1อเกิดเหตุฉุกเฉินทุก ครั้งเชนเดียวกับการขนสงทางรถไฟ ด า นมาตรการระงั บ อุ บั ติ ภั ย ใน

ระบบการขนสงทางรถไฟและการขนสง ทางรถตองมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบ เคมีแหง และมีอุปกรณควบคุมการไหล ไดในระยะปลอดภัย ซึง่ สามารถปดตัวเอง ทันทีหากเกิดเพลิงไหม สําหรับการขนสงทางนํ้านั้นมีขั้น ตอนพิเศษที่กําหนดใหตองดําเนินการ นั่นคือตองมีการประเมินความปลอดภัย ของเรือกอนทําสัญญาวาจางขนสงนํา้ มัน ดิบ ประชุมทําความเขาใจในเรื1องของการ ปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบความปลอดภัยรวม กันระหวางเรือและทาเรือ อุปกรณทาง ดานความปลอดภัยและปองกันมลภาวะ ทัง้ นีต้ อ งมีการเตรียมพรอมใหสามารถใช งานไดทันที โดยเฉพาะทอยางจะตองถูก เปลี่ยนทันทีเมื1อพบสภาพความเสียหาย ทั้ ง นี้ ข อให ผู  ป ระกอบการขนส ง นํ้ามันเชื้อเพลิงทุกราย ปฏิบัติถูกตอง ตามมาตรการอย า งเคร ง ครั ด และ สมํา่ เสมอ และใหผปู ฏิบตั งิ านดานนํา้ มัน เชื้อเพลิงตองมีบัตรพนักงาน ผานการ อบรมตามกฎหมาย และตองเปนผูที่ ได รับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่อยางถูก ตอง

กทพ.เรงแกปญหา Easy Pass ใน 1 เดือน

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เรงแก ไขปญหาการเติมเงิน บัตร Easy Pass ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการ กระทรวงคมนาคม พรอมใหสิทธิผาน ทางสวนแถม จํานวน 15 บาท สําหรับ การเติมเงินสํารองคาผานทางพิเศษใน บัตร Easy Pass ทุก 500 บาท เพื1อ เปนการตอบแทนผู ใชบริการบัตร Easy Pass ตัง้ แตวนั นี้ ถึง 31 ธันวาคม 2556 กทพ. แจงวา ในชวงเวลา 1 เดือน จากนี้ ไปจําเปนตองงดการใหบริการเติม เงินบัตร ในบริเวณชองทาง และทีอ่ าคาร ดานเปนการชั่วคราว ในบางชวงเวลา ตั้งแต 22.00- 04.00 น. เริ่มตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 สวนการ เติมเงินผานเคานเตอรเซอรวิส ธนาคาร ตาง ๆ ยังคงสามารถเติมไดตามปกติ

BT#229_p10-11_Pro3.indd 10

สําหรับขอกังวลของผูใชบตั ร Easy Pass ที่เกรงวาจะทําใหเกิดการสูญหาย ของเงินในบัตรนั้น ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง วา เงินสํารองคาผานทางใบบัตรที่เติม ไมมีการสูญหาย และทานสามารถตรวจ สอบขอมูลกับเจาหนาที่ของ กทพ. ที่ อาคารดาน หรือสํานักงาน กทพ. หรือ ทางเว็บไซด thaieasypass.com หรือที่ EXAT call center 1543 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

ปกษแรก • กันยายน 2556

จอดปายหมอชิต

โดย กรมการขนสงทางบก

เปดเดินรถ พิษณุโลก-แพร ยื่นขอดวน กอน 2 ตุลาคมนี้

กรมการขนส ง ทางบก ชวนผู  ประกอบการขนส ง ยื1น คํ า ขออนุ ญ าต ประกอบการเสน ทางเดิน รถโดยสาร ประจําทาง หมวด 3 สายที่ 135 เสน ทางพิษณุโลก-แพร ตั้งแตวันนี้ ถึง 2 ตุลาคม 2556 การเป ด เส น ทางเดิ น รถโดยสาร ประจําทางดังกลาว กําหนดเงื1อนไขเกีย่ ว กับการเดินรถไวดังนี้ เสนทางสายที่ 135 เสนทางพิษณุโลก-แพร ให ใชรถโดยสาร ปรับอากาศชั้น 2 หรือ ชั้น 2 ไมเกิน 20 ที่นั่ง จํานวน 4-6 คัน เดินรถขั้นตํ่าวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) คา โดยสารตลอดสายคนละ 162 บาท สําหรับรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 สวน รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ที่มีลักษณะ เปนรถตู โดยสาร คาโดยสารตลอดสาย 147 บาท โดยเริ่มตนจากสถานีขนสงผู พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

โดยสารจังหวัดพิษณุโลก ไปตามถนน สิงหวัฒน ผานอําเภอกงไกรลาศ จนถึง จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย แล ว แยกขวาไปตาม ทางหลวงหมายเลข 101 ผานอําเภอ ศรี สํ า โรง อํ า เภอสวรรคโลก อํ า เภอ ศรีสชั นาลัย อําเภอเดนชัย อําเภอสูงเมน ไปสุดเสนทางที่สถานีขนสงจังหวัดแพร ระยะทาง 243 กิโลเมตร ผู  ป ระกอบการขนส ง ที่ ส นใจ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ งานการขนสงผู โดยสารประจําทาง 1 ส ว นการขนส ง ผู  โ ดยสารประจํ า ทาง สํานักการขนสงผู โดยสาร กรมการขนสง ทางบก โทร.0-2271-8517 หรือสํานักงาน ขนสงจังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5527-8739 หรือสํานักงานขนสงจังหวัดแพร โทร. 0-5465-2575 ในเวลาราชการ

BUS & TRUCK FAQ

หามตั้งดานกอน 5 ทุม สอบถามเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด า น สักนิดคะ โดยปกติแลวเวลาของ การตั้งดานนั้นมีกําหนดไวหรือ ไม เพราะเวลาตัง้ ดานเมื1อไร สงผลกระ ทบต อ การจราจรบริ เ วณนั้ น เป น วง กวางตลอด จากคุณ : นิสา ป ญ หาเรื1อ งนี้ บก.จร. ได ประกาศออกกฎใหม เ กี่ ย วกั บ การตั้งดานตรวจจับการจราจร ไวดังนี้ คือ 1. การตัง้ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล หามมิใหตงั้ จุดตรวจกอน 23.00 น. หาก ตรวจพบหรื อ มี ก ารร อ งเรี ย น จะ พิจารณาขอบกพรองหัวหนาชุดทุกราย 2. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ใหผู บังคับบัญชาระดับ ผกก. หรือหัวหนา ชุ ด ประสานกั บ ผกก. หรื อ สว.จร. สน.ทองที่ เพื1อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ไม ใ หมี ก ารตั้ ง จุ ด ตรวจซํ้ า ซ อ นกั น กับ สน.ทองที่ 3. ระหวางตั้งจุดตรวจ จุดสกัด หากมีปญ  หาการจราจรติดขัดและมีทา ย แถวยาว ใหหยุดการตั้งจุดตรวจทันที และใหอํานวยความสะดวกการจราจร จนกวาจะคลีค่ ลายแลว จึงใหดาํ เนินการ ตั้งจุดตรวจตอไป 4. ในชวงการเริ่มและเลิกตั้งจุด ตรวจ จุดสกัด ใหหัวหนาชุดแจงศูนย วิทยุตรีเพชร และศูนยวิทยุ บก. 02 ทราบทุกครั้ง 5. เนนยํ้าในการตั้งจุดตรวจ จุด สกัด ใหเพิ่มมาตรการปองกันปราบ ปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะคดีเกี่ยว กับอาวุธปน หมายจับคดีคางเกา และ ยาเสพติด 6. ใหรอง ผบก., ผกก., รอง ผกก., สว. ออกควบคุมการปฏิบตั อิ ยางใกลชดิ เพื1อไมใหเกิดขอบกพรอง

9/3/13 8:54 PM


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปกษแรก • กันยายน 2556

กดแตร

จับตาดูรถเมล

รถเมล ในกรุงเทพฯ มีมากกวา 7,000 คั น ซึ่ ง ครึ่ ง หนึ่ ง เป น รถของ ขสมก. หรือ ขนสงมวลชนกรุงเทพฯ สวนอีกครึ่งหนึ่งเปนของรถรวมฯ โดยรถเมลของทั้งสองฝายมีความ แตกตางกันอยางมาก คือ ขสมก. มีหนี้ สะสมเกือบแสนลานบาทและใชรถเกา เครื1องยนตดีเซลมาใหบริการประชาชน สวนรถรวม ขสมก. นั้น สามารถประคอง ตัวไมมหี นีส้ ะสม และใชเครื1องยนต NGV รักษาสภาพแวดลอม โดยเรื1องราวของ ขสมก. ในการทีจ่ ะเปลีย่ นเครื1องยนตใหม เปน NGV นัน้ ไดพดู กันมาอยางยาวนาน และในที่สุดก็สรุปออกมาไดวาจะเปลี่ยน เปนรถเมลรอนและรถแอร เครื1องยนต NGV จํานวน 3,183 คัน ดวยงบประมาณ 1.3 หมื1นลานบาท โดยมีมติวาจะทําการ ประมูลกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ และ ล็อตแรกที่จะมาวิ่งบนถนนจํานวน 250 คัน จะเริ่มได ในประมาณกลางป 2557 โดยแหล ง ข อ มู ล ในวงการรถ โดยสารเปดเผยวา ทางบอรดของ ขสมก. วางแผนการไวเรียบรอยแลวคือ เมื1อ ทําการประมูลใชรถเมลยี่หอใดยี่หอหนึ่ง แลว จะไมมีการรับประกันหลังการขาย เมื1อ รถเมล เ กิ ด เสี ย หรื อ วิ่ ง ไม ไ ด ด  ว ย สาเหตุใด ๆ ทาง ขสมก. ตองจายคาซอม และคาอะไหลที่เปลี่ยนใหมดวย ซึ่งใน ปจจุบนั คายรถยนตทกุ ยีห่ อ ตางมีการรับ ประกันหลังการขายใหทกุ ยีห่ อ อยูแ ลว แต ทําไมรถใหญที่มาเปนรถเมล ทางบอรด ของ ขสมก. จึงมีโปรโมชั่นไมครบ นอกจากนี้ ราคาการประมูลที่ ได แจงไวรถใหญจากจีนราคา 2 ลานบาท รถใหญคา ยญีป่ นุ 3 ลานบาท และรถคาย ยุโรป 4 ลานบาท โดยมีการวางแผนวา

BT#229_p10-11_Pro3.indd 11

จะดันใหรถใหญจากจีนสามารถปรับราคา ขึ้นเทารถยุโรปได ตองคอยติดตามดูกัน ว า ในการประมู ล ที่ ว างไว ในเดื อ น พฤศจิกายนนี้จะออกมาเปนอยางไร สวนกระแสทีค่ ณ ุ ชัชชาติ สิทธิพนั ธุ รมว.กระทรวงคมนาคม ไดแสดงความ เห็นใน Facebook สวนตัว บอกวารถเมล ที่บริการแยที่สุดคือสาย 8 และสาย 44 ซึ่งตางเปนรถรวมบริการทั้งหมด ซึ่งมี การบริการที่แย การขับรถหวาดเสียว จอดไมตรงปาย แยงผู โดยสาร หรืออื1น ๆ ทัง้ นี้ เนื1องมาจากทางคนขับและพนักงาน เก็บเงินไมมีเงินเดือน แตจะไดสวนแบง จากตั๋วโดยสารเทานั้น ดังนั้น จึงทําให เกิดความคิดในการแบงเสนทางของรถ ขสมก. ใหม เพื1อ ให มี จํ า นวนรถเมล เทากับจํานวนผู โดยสาร นอกจากนี้ ก็ จ ะยกเลิ ก การเก็ บ สัมปทานการวิง่ รถของรถรวม ขสมก. มา เปนการวาจางใหวิ่งแทน เพราะจะทําให ธุรกิจรถรวม ขสมก. ไมตอ งแยงผูโดยสาร กั น ซึ่ ง ความคิ ด ของการว า จ า งให ขั บ รถเมลนจี้ ะมีราคาถูกกวาที่กระทรวงการ คลังวาจางให ขสมก. วิ่งรถเมลฟรีวันละ 9,000 บาท/คัน เมื1อรวมจํานวนรถเมลที่ วิ่งฟรีแลวจํานวน 8,000 คัน เรียกวาไม คุมคากับการใหบริการคนกรุงเทพฯเลย เพราะรถเมล ฟ รี ส  ว นมากวิ่ ง นอกเลน จอดไมตรงปาย ขับไว ในการที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ จะ แก ไขเรื1องรถเมลรวม ขสมก. ควรที่จะ แกไขทีต่ น เหตุคอื ขสมก. กอน หากแกไข ไดก็จะถือวาจะชวยลดปญหาการบริการ ผู  โ ดยสารในกรุ ง เทพฯที่ มี ก ารจราจร คับคั่งไดมากทีเดียว

พักรถ

ตันจงฯ ใชไทยเปนฮัป ออฟ อาเซียน บริษัท ตันจง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถือเปนบริษัทฯที่ดําเนินธุรกิจ เกี่ยวดานยานยนตจนติดอันดับตน ๆ ของเอเชีย เปนตัวแทนจําหนายทั้งรถ เล็ก รถกระบะ และรถใหญแทบทุกยี่หอ ในป 2558 จะเปดใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มตัว ทําใหทางตัน จงฯ ที่จําหนายรถใหญในเมืองไทยถึง 3 ยี่หอ คือ ฟูโซ โฟตอน และ MAN และ ยังมีรถบรรทุกเล็กยี่หอฉางอานเสริมอีกยี่หอหนึ่ง ดวยการมองการณ ไกลวาจะ จําหนายรถเพื1อการขนสงทั้ง 4 ยี่หอในเมืองไทยแลว ก็ตองทําตลาดในประเทศ อาเซียนไดอีกดวย ดังนัน้ จึงกลาลงทุนซือ้ โรงงานประกอบของคายฟูโซ ทรัค ทีแ่ ตเดิมนัน้ ทาง มิตซูบิชิ ฟูโซ ประเทศญี่ปุน เปนผูดูแล เมื1อทุกอยางเรียบรอยก็เริ่มประกอบรถ ฟูโซกอน ตอมาก็เปนรถใหญโฟตอนที่จะเริ่มประกอบปลายปนี้ ตอมาก็จะเปน คาย MAN โดยจะเริ่มประกอบรถโดยสารกอน และสุดทายก็เปนรถบรรทุกเล็ก ยี่หอฉางอาน โดยตลาดหลักก็จะเปนในประเทศกอน เพราะสามารถลดหรือเพิ่มจํานวน การผลิตไดตามความตองการของตลาด หากสามารถทําตลาดในกลุมประเทศ อาเซียนได ก็จะใชสเปคและสมรรถนะเหมือนกับทีจ่ าํ หนายในประเทศ และทําการ สงออกใหดวย จึงเปนการงายเพราะไมตองมีการสลับไลนประกอบแตอยางใด ตองลองจับตาดูวา ตันจง อินเตอรเนชั่นแนล จะสามารถรุกตลาดอาเซียน ไดตามเปาหมายที่ ไดวางไวหรือไม

9/2/13 10:18 PM


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปกษแรก • กันยายน 2556

รักษรถ

กระจกเทมเปอร (2)

ดานในเนื้อกระจกสงผลใหขนาดของชิ้น กระจกที่แตกมีขนาดเล็กอีกดวย

มาต อ กั น กั บ เรื1อ งของกระจก นิ ร ภั ย หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า กระจก เทมเปอร ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ทางกรม ขนสงทางบกไดมีการออกประกาศให ร ถ โ ด ย ส า ร ป รั บ อ า ก า ศ ข อ ง ประเทศไทยใชกระจกเทมเปอรทกุ คัน เพื1อความปลอดภัยในการเดินทางของ ผู โดยสาร

คุณสมบัติของเทมเปอร

โดยทั่ ว ไปแล ว ภายนอกของ กระจกเทมเปอร ทั้งลักษณะและเนื้อ ของกระจกก็ดูคลายกับกระจกธรรมดา โดยทั่วไป แตกระจกเทมเปอรนั้นจะมี ความคงทนมากกวากระจกธรรมดาโดย ทั่ ว ไปกว า 5 เท า ตั ว เลยที เ ดี ย ว โดย

ผลิตเทมเปอร (Tempered Glass)

ในส ว นของกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต กระจกเทมเปอรเปนลักษณะของการ แปรรูปมาจากกระจกเรียบ หรือ กระจก โฟลท (Float Glass) เพื1อใหมีความ แข็งแกรง และทนทาน ไมแตกหักงาย ทนตออุณหภูมสิ งู -ตํา่ และแรงกระแทก เหมาะสําหรับใชงานในสภาพทีเ่ สีย่ งตอ การกระทบกระแทก หรือรอนจัด หนาว จัด ซึ่งมีกระบวนการผลิตดวยกัน 2 วิธี ไดแก การใชความรอน (Heat Treatment) และกรรมวิ ธี ก ารใช ส ารเคมี (Chemical Strengthening Process) อยางไรก็ตามทั้ง 2 วิธีมีหลักการผลิตที่ ใกลเคียงกัน คือการสรางสภาวะเคนอัด (Compression) บริเวณผิวกระจกและ สภาวะเคนดึง (Tension) ดานในเนื้อ กระจก เนื1องจากโดยทัว่ ไปแลวแกวหรือ กระจกนั้นจะเกิดการราวหรือแตกหักก็ ตอเมื1อมีแรงเคนดึงมากํากวาแรงเคน อัด นอกจากนีส้ ภาวะความเคนทีต่ า งกัน ระหวางบริเวณผิวกระจกและบริเวณ

BT#229_p12-13_Pro3.indd 12

สามารถรองรับการใชงานทั้งการตัด เจาะ เจียร บาก หรือ เปลี่ยนแปลง ขนาด และรูปแบบตามทีต่ อ งการ หลัง จากสํ า เร็ จ กระบวนการผลิ ต ข า งต น แลว โครงสรางของเนื้อกระจกไดถูก เปลี่ยนแปลงใหมีความแข็งแกรงขึ้น ถาจะนําไปตัด ไปเจาะ ไปบาก หรือ เปลีย่ นแปลงแบบ จะทําใหกระจกแตก การเจียรขอบเพียงเล็กนอย อาจจะ ทําได แตก็เสี่ยงตอการแตกไดเชนกัน แตหากในกรณีที่กระจกเทมเปอรแตก นั้ น จะต อ งเกิ ด จากการกระทบ กระเทื อ นอย า งรุ น แรง แต เ มื1อ เกิ ด เหตุการณดังกลาวเนื้อกระจกจะแตก ออกเปนเม็ด คลายเม็ดขาวโพด จะมี ความแหลมคม ไมมาก โอกาสเกิด อันตรายจะนอยกวา กระจกธรรมดาที่ จะแตกออกเปนเสีย่ ง ๆ ซึง่ อาจจะทําให เกิดอันตรายกับผู โดยสารหรือผูรวม เดินทางไดอีกดวย ดังนั้นกระจกเทมเปอรจึงคอน ข า งมี บ ทบาทต อ การโดยสารเป น อยางมาก ดวยสาเหตุอนั เนื1องมาจาก เปนการเตรียมความพรอมทางดาน ของความปลอดภัยเปนสําคัญ การใช กระจกเทมเปอรเปนวิธีการปองกัน ภั ย ที่ อ าจเกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ข องรถ โดยสาร อีกทั้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ยังเปนการรักษาความปลอดภัยใหผู โดยสาร และไมกอ ใหเกิดการบาดเจ็บ ที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่กระจกบาด หรื อ ทิ่ ม แทงผู  บ าดเจ็ บ ซึ่ ง อาจ อันตรายถึงชีวิตได

รูไวใชวา

ภายนอกของ กระจกเทมเปอรทั้ง ลักษณะและเนื้อของ กระจกก็ดูคลายกับ กระจกธรรมดาโดย ทั่ ว ไป แต ก ระจก แทมเปอร นั้ น จะมี ความคงทนมากกวา กระจกธรรมดาโดย ทั่วไปกวา 5 เทาตัว

การตอหัวสายพาน แบบ “ตอรอน” เปนการตอทีม่ ขี นั้ ตอนเฉพาะเจาะจง ทุกขั้นตอน ตองมีความละเอียดออนและประณีตในตัวเอง ซึ่งตองใชบุคลากรที่ ชํานาญหลายคนในการประสานงานเพื1อให ไดผลงานที่ออกมาตรงตามความ ตองการและยืดอายุการใชงานของสายพานใหมากที่สุด ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติ งานตองไดรับการอบรมเปนอยางดีเพื1อใหการประสานงานกันไมผิดพลาด นอกจากนี้บุคลากรยังจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับวัสดุประสานแตละชนิด รวม ทั้งตองมีความรู ในขั้นตอนการใชเครื1องตอสายพานที่ถูกตอง ถูกเวลา และถูกที่ จึงจะทําใหการตอหัวสายพานมีประสิทธิภาพสูงสุด

9/3/13 9:38 PM


BT#229_p12-13_Pro3.indd 13

9/2/13 10:25 PM


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปกษแรก • กันยายน 2556

จอดคุย รถหัวลากไซโนทรัค ประเทศจีน ถือเปนรถใหญยี่หอแรกที่เขามาทํา ตลาดในเมืองไทยเมื1อ 7 ปที่แลว โดย ผูนําเขาคือ บริษัท เอเชียนไมโคร เอ็นจีวี ออโตเซลส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจากประสบการณที่ผานมา ทําใหมองตลาดรถใหญ ไดกวางมาก ขึ้ น ส ง ผลให ป  จ จุ บั น ได ตั้ ง บริ ษั ท วิน เชสเตอร ลิน กรุป จํากัด ดูแล ธุรกิจรถใหญ ไซโนทรัคแทน คุณวิน เชสเตอร ลิน กรรมการ ผูจัดการ บริษัท วิน เชสเตอร ลิน กรุป จํากัด บริษัทที่รับหนาที่ดูแลรถใหญ อะไหลและขนสง เพื1อใหบริษทั เอเชียน ไมโคร เอ็นจีวี ออโตเซลส (ประเทศไทย) จํากัด อยูใ นตลาดหลักทรัพยเพียงอยาง เดียว เปดเผยถึงธุรกิจรถใหญที่เขามา ทําอยางเต็มตัวใหกบั สมาชิกทราบอยาง

ละเอียด

ไซโนทรัค คือยี่หอแรกที่เขาบุกเมืองไทย

ดวยมองการณ ไกลวา รถใหญจาก จีนจะตองเขามาทําตลาดเมืองไทยได เทียบเทากับคายญี่ปุน จึงไดนํารถใหญ ไซโนทรัคจากประเทศจีนเขามาเมืองไทย เมื1อ 7 ปที่แลว ซึ่งการทําตลาดตอนนั้น ยากมาก เพราะไมมีขอมูลการทําตลาด ของรถใหญจากจีนเลย ทัง้ เรื1องของราคา จําหนาย คุณภาพของรถ การบริการหลัง การขาย ความรวดเร็วของการสงอะไหล จากจีนเขามาใหลูกคาในเมืองไทย ตอง เริ่มตนนับหนึ่งใหมหมด ปแรกทีท่ ําตลาดมีลูกคาสัง่ รถไปใช รายแรกจํานวน 5 คัน คุณภาพการใชงาน สรางความคุมทุนเปนอยางมาก จึงไดสั่ง เพิม่ อีก 10 คัน ปตอ มาก็มลี กู คารายใหญ

สัง่ เพิม่ พรอมทัง้ สัง่ อะไหลมาสต็อกเอาไว ทําใหรถใหญจากจีนเปนทีน่ ยิ มของตลาด มากขึน้ จากนัน้ จึงมีหลายบริษทั นําเขารถ ใหญจีนมาจําหนาย จากยี่หอเดียวเพิ่ม เปนหลายยี่หอ แตดวยบริษัทฯเปนธุรกิจ เล็ก ๆ จึงทําใหจําหนายไดเพียงแค 200 คันในชวง 7 ปที่ผานมาเทานั้น

ไซโนทรัค ขายดี 2 รุน

ธุรกิจหลักที่ทําคือ ขายรถหัวลาก ไซโนทรัค โดยรุนที่ทําตลาดไดมากสุด ไดแก รถหัวลากเครื1องยนต NGV 345 แรงมา และเครื1องยนตดเี ซล 380 แรงมา เห็ น ได ว  า ยอดขายไซโนทรั ค ทั้ ง หมดที่ ทําไดมีมากถึง 4,000 คันทีเดียว และตอ ไปก็ตองเพิ่มขึ้นอีก เพราะตลอด 7 ปที่ ผานมาไดพิสูจนใหเห็นแลววามีอายุการ ใช ง านที่ ย าวนานซึ่ ง คุ ณ ภาพก็ ยั ง ดี อ ยู  ราคาการขายต อ ไม ต กมาก รวมทั้ ง มี

คุณวิน เชสเตอร ลิน

ขยายธุรกิจรถใหญครบวงจร ทางบริษัทฯ ไดเปด แผนกสต็ อ กอะไหล เพื่ อ ให เ จ า ของรถ ใหญจากจีนทุกยี่หอ รู  สึ ก คุ  ม ทุ น ที่ ใ ช ร ถ ใหญจากจีน โดย 3 ยี่ ห  อ หลั ก ที่ เ น น อยู  ขณะนี้คือ ไซโนทรัค แซคแมน และ ตงฟง

BT#229_p14-15_Pro3.indd 14

อะไหลพรอมใหบริการอยูตลอดเวลา

เปดแผนกขายอะไหล รถใหญจีนทุกยี่หอ

เมื1อเล็งเห็นวาตลาดรถใหญเริ่ม โตขึ้น มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื1อย ๆ แตสิ่งหนึ่งที่รถใหญจากจีนทุกยี่หอยัง มีปญหาอยูก็คือ การสต็อกอะไหล ดัง นั้นทางบริษัทฯจึงไดเปดแผนกสต็อก อะไหล เพื1อใหเจาของรถใหญจากจีน ทุกยี่หอรูสึกคุมทุนที่ใชรถใหญจากจีน โดย 3 ยี่หอหลักที่เนนอยูขณะนี้คือ ไซโนทรัค แซคแมน และ ตงฟง เพราะ ตลาดเริ่มใชมากขึ้นเรื1อย ๆ ในการทําธุรกิจอะไหลนี้จะแบง เปน 2 ชองทางคือ ชองทางการสง อะไหลใหลูกคาของบริษัทฯเอง เมื1อ ลูกคาตองการอะไหลประเภทใดก็จะ ติดตอไวลวงหนา พรอมทั้งกําหนด เวลาการเดินทางมาสงสินคาในเขต กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง ต อ งผ า น อ.วั ง น อ ย อยุธยา ทีเ่ ปนโกดังสต็อกอะไหลอยูแ ลว จึงสามารถสงอะไหลใหลูกคาทันตาม เวลาที่นัดหมาย อี ก ช อ งทางหนึ่ ง คื อ 3 บริ ษั ท ตัวแทนจําหนายรถใหญจากประเทศ จีน ไมวาจะนําอะไหล ไปซอมใหกับ ลูกคาของตัวเองหรือดีลเลอร เพียงแต สั่งอะไหลที่ตองการมาก็พรอมสงได ทันที ถือเปนการชวยสรางภาพพจนให กับรถจีนไมตอ งรออะไหลนานอีกตอไป

ตั้งแผนกขนสง เปนทางชวยลูกคา

ด ว ยกลุ  ม ลู ก ค า ที่ ใ ช ร ถใหญ ไซโนทรัคและอะไหลรถใหญทุกยี่หอ ตางก็ประกอบอาชีพขนสงเปนหลักอยู แลว บริษัทฯจึงเปดแผนกขนสงขึ้นมา อีก 1 แผนก เพื1อจะไดเปนการสราง งานให กั บ ลู ก ค า โดยที่ ร าคาค า จ า ง สมเหตุ ส มผลกั บ ราคารถใหญ จ าก ประเทศจีน แตกตางจากการซื้อรถ ใหญทมี่ รี าคาสูง แตผวู า จางตองการให คาจางตํ่าจึงไมสามารถรับงานได ในการทํางานของแผนกขนสงนี้ มีทั้ งเปนซัพพลายเออรขนสงใหกับ ลูกคา และใหลูกคามาเปนซัพพลาย เออร ใหกับแผนก เพราะการทํางาน ขนสงตองพึ่งพาอาศัยกัน ไมสามารถ ทําธุรกิจไดเพียงแคฝายเดียวเทานั้น บริษัท เอเชียนไมโคร เอ็นจีวี ออโตเซลส (ประเทศไทย) จํากัด ถือ เปนบริษัทจากสิงคโปรที่ ไดทําธุรกิจ หลากหลายในเมืองไทย จนในที่สุดก็ เขาตลาดหลักทรัพย ได โดยให บริษทั วิน เชสเตอร ลิน กรุป จํากัด ซึ่งเปน ชื1อเดียวกันกับกรรมการผูจัดการมา รับผิดชอบหนาที่แทน ตองดูตอไปวา จังหวะและโอกาสจะทําใหบริษัทฯนี้ ยิ่งใหญเหมือนรถใหญที่ทาํ หรือไม

9/2/13 10:30 PM


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปกษแรก • กันยายน 2556

รูกฎกอนขับ

สําหรับทิศทางการขนสงในบาน เราก็คงจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมและ ยังคงมีบางสวนที่ยังไมเปลี่ยนแปลง แต จ ะอย า งไรก็ ต ามส ว นใหญ ก็ จ ะ เปลีย่ นแปลงตามพลวัตรดานธุรกิจโลก ที่ มี ค วามเกี่ ย วต อ เนื1อ งกั น หรื อ อี ก นั ย หนึ่งคือความแคบของโลกยิ่งแคบขึ้น คงตองเรียนกอนครับวาแนวคิด ขนสงใหมที่จั่วหัวก็ ไมไดหมายความวา ความใหมจะพาเอาราคาคาขนสงใหมที่ สูงกวาเดิมมาใหดวย ราคาคาขนสง ณ ตอนนี้แทบจะบอกวากระอักโดยเฉพาะ กับผูประกอบการขนสงที่ไมไดมีสกุลเงิน ญี่ปุนถือครองในมือเยอะ ๆ แตก็ไมแน ความใหมก็อาจจะพาเอาราคาใหมที่ดี กวาเดิมมาใหผูประกอบการขนสงก็ ได ธุรกิจบรรทุกขนสงทีอ่ ยูร อดไดทกุ วันนีค้ อื ที่ ส ามารถหายใจคล อ งก็ ค งเป น กลุ  ม “เหาฉลาม” เกาะฉลามและเติบโตขึ้น เรื1อย ๆ และมีความตอเนื1องจะโตตาม ฉลามและจะหมดวงจรเมื1อฉลามเกยตื้น (แตยาก เวนแตเกาะฉลามผิดตัว) เราอยากรูสถานะของปอดก็มีวิธี เดียวคือการ X-ray เพราะชวยใหเราเห็น ด า นในร า งกายของเรา ในยุ ค ที่ คํ า ว า Logistics & Supply chain กําลังมาแรง การมองเห็นตนเองมีความสําคัญมาก ๆ การมองในทุกวันนี้มีความตางจากอดีต คือมองหลายจุด ตองมีการเคลื1อนไหว สายตาบอย ๆ หลีกเลีย่ งการมองเพงมอง เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนพิเศษ มองใหทั่ว หรือมองจากมุมสูงแลวจะทําใหมองเห็น ในมุมยอย ๆ เชื1อไหมครับวาเกือบจะ 100 % ของกิจกรรมทางธุรกิจทุกวันนี้มี ความเกีย่ วของกับคําวา “Supply Chain” ลองนึ ก ถึ ง โซ ส ายหนึ่ ง ก็ ป ระกอบด ว ย หลาย ๆ หวงเกาะเกีย่ วรอยตอจึงเกิดสาย โซยาวจากตนสายไปยังปลายสาย ครับ แตละคนแตละบทบาทเปรียบเสมือน ขอของสายโซครับ ลองนึกภาพนะครับ สมมติธุรกิจ บรรทุกขนสงนํ้ามันประกอบดวยหวงโซ หลัก 5 หวง หวงที่ 1 ดานซายคือโรงกลัน่ นํ้ามัน หวงที่ 2 คือผูวาจางขนสง หวงที่ 3 คือบริษทั ขนสงนํา้ มัน เชน GTE, พงษ ระวีร, มนตทรานสปอรต, TCH, พร วัฒนา เปนตน หวงที่ 4 คือหวงปลาย ทางหรือสถานีบริการนํ้ามันและหวงที่ 5 คือหวงผูบริโภคที่ตองการนํ้ามันเปนเชื้อ เพลิง เราพอจะเห็นภาพคราว ๆ ครับวา หวงที่ 3 นั้นมีความสําคัญยิ่งเพราะทํา หน า ที่ ข นส ง นํ้ า มั น จากโรงกลั่ น ไปยั ง สถานีบริการนํ้ามันหรือหวงที่ 4 “หวงที่ 3 จึงควรมีทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ ต น ทุ น ที่ ตํ่ า และป ญ หาน อ ย” จุ ด เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคือกับจุดที่ 3 เกิดขึ้นบอยมากหรือมีการเปลี่ยนแปลง

BT#229_p14-15_Pro3.indd 15

แนวคิดขนสงใหม

ในฐานะที่เปนหวงโซหวงหนึ่ง ของสายธุรกิจ พยายามรักษาไวอยาใหขาด และเกิดการแกะออกจากกันโดยไมมีความจําเปน ผูรับเหมาขนสง การแกะหวงโซที่ ไดรอย เรียงเขาดวยกันเปนสายโซยาวแลวไมมี ใครอยากแกะหรอกครับ ถาไมจําเปน จริง ๆ การแกะเกิดจากฝายใดฝายหนึ่ง หรืออาจจะเกิดจากความพรอมใจกันทั้ง สองฝาย เพราะบางครั้งงานเลี้ยงก็ยอม มีการเลิกราเปนธรรมดา ที นี้ เ ราก็ ม าดู ว  า อะไรเป น ป จ จั ย ทํ า ให เ กิ ด “การแกะห ว งโซ ” ใน ประสบการณ ที่ เ คยพบมาหลั ก ก็ คื อ คุณภาพในการใหบริการ เชน มีอุบัติเหตุ เกิดบอย ๆ หรือบางครั้งผูประกอบการ ขนสงที่ ไหวตัวทันก็รีบถอนตัวเมื1อพบวา ตนไมถนัดกับธุรกิจ เชน บริษัทตางชาติ รายหนึง่ ที่ไมถนัดการบรรทุกขนสงนํา้ มัน ก็ ย อมถอนตั ว การขนส ง ในไทย สรุ ป วาการแกะหวงโซเกิดไดจากหลายปจจัย มากกวาที่ผมกลาวมาอีก ปญหามีทุกวัน ความคิดและความเปลี่ยนแปลงมนุษยมี ทุกวัน ดังนั้นไมมีกฎตายตัววาปจจัยจะมี เฉพาะที่กลาวมา เมื1อเรากําลังอยูใ นชวงของ Supply Chain หรือธุรกิจรูปแบบใหม ดังนั้น ก็ ควรปรับตัวใหเขากับสภาพของธุรกิจใน ฐานะทีเ่ ปนหวงโซหว งหนึง่ ของสายธุรกิจ พยายามรักษาไวอยาใหขาดและเกิดการ แกะออกจากกั น โดยไม มี ค วามจํ า เป น เพราะเมื1อใดทีม่ กี ารแกะออกเมื1อนัน้ ก็จะ มีหว งใหมหรือผูป ระกอบการรายใหมเขา มาแทนทีน่ นั่ เอง ผูว า จางสมัยใหมมคี วาม ตองการ “หวงโซคณ ุ ภาพคับแกว” เพราะ ยิ่งมีการแขงขันก็ยิ่งมีความตองการที่ มากกวาเดิม สวนการจะสรางคุณภาพขึ้นมานั้น ก็มีหลากหลายวิธี เชน การนําเอาระบบ มาใชอยางพอเพียง ไมตองมีระบบมาก แตขอใหระบบที่มีอยูไดถูกใชงานอยางมี ประสิทธิภาพและใชจริง ๆ มีการฝก อบรมพนักงานขับรถใหมีความรูความ เขาใจในการปฏิบัติงาน ยุคนี้เปนยุคที่

อุตสาหกรรมและธุรกิจตองการคนเกง ตองการคนคลอง ตองการคนกระฉับ กระเฉงเพื1อนําพาธุรกิจใหยิ่งยวด หรือ Leading with Agility อุตสาหกรรม ต อ งการคนทํ า งานเก ง และคนรู  ง าน พรอมทั้งวิธีปฏิบัติตาง ๆ มีคําพูดของ บริษัทยารายใหญรายหนึ่งของโลกกลาว

วา “ยืมระบบ (ที่ดี) จากคนอื1น” หมาย ความวาคนเราไมไดรูทุกเรื1อง ดังนั้นเมื1อ X-ray ตัวเองเห็นความบกพรองก็ตอ งหา หมอเฉพาะทาง และทัง้ หมดนีท้ กี่ ลาวมา คือบางสวนความสําคัญของทุกทานใน ธุรกิจปจจุบัน ทานคือหวงโซสําคัญอยาง มาก ๆ ในธุรกิจยุคนี้

9/2/13 10:30 PM


 BUS203!)Æ TTC

ƒØi‘Ö¥‹iÆi™ŠšŠ

TOUR THEQUE CLUB รู  สึ ก จะครึ ก ครื้ น เป น พิ เ ศษ สําหรับกิจกรรม Miss Bus Hostess ในปนซี้ งึ่ ทาง BUS & TRUCK ไดรเิ ริม่ ที่จะจัดขึ้นเพื1อเปนอีกหนึ่งกิจกรรม เพื1อสรางสีสนั ใหกบั วงการรถโดยสาร ผิ ด พลาดประการใด หรื อ อยากจะ แนะนํ า ติ ช มอะไรก็ แ จ ง ได เ พื1อ ใช พัฒนาในปตอไปคะ

สําหรับผูท พี่ ลาดโอกาสเหลานี้ ขอ ใหติดตามความคืบหนาจากเวปไซตของ กรมการขนส ง ทางบกในส ว นของ ประกาศตาง ๆ www.dlt.go.th รวมถึง สอบถามไปไดที่ สมาคมผูประกอบการ รถขนสงทั่วไทย (สปข.) เพื1อติดตาม ความคืบหนาคะ

เตรียมพบกับ Thailand Best Bus Body 2013 ครั้งที่ 1

รถโดยสารเมื อ งไทยอี ก ด ว ย สนใจ ดาวน โหลดใบสมัครและดูรายละเอียด ไดที่ www.BusAndTruckMedia.com แตสาํ หรับในปนเี้ ปดโอกาสใหกบั สาว ๆ ที่มากดวยความสามารถและ ประสบการณ ด  า นการให บ ริ ก ารผู  โดยสารของบริษัทรถทัวรของทานได เขาประกวด Miss Bus Hostess ซึ่ง ของรางวัลที่ ไดรับนอกจากจะมีเงินสด โลหแลว ถือวายังเปนการสรางภาพ ลักษณทดี่ แี กองคกร ตลอดจนถึงวงการ

กวนรถโดยสาร ยกพลขึ้นกรมฯ นับเปนนิมิตรหมายอันดีสําหรับผู ประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง ที่ กรมการขนส ง ทางบกได เ รี ย นเชิ ญ ผู  ประกอบการและกลุมอูประกอบตัวถังที่ เกีย่ วของเขารับทราบและหารือเรื1องหลัก เกณฑ ก ารขอความเห็ น ชอบตั ว ถั ง รถ

โดยสารของแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและจุด ยึดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการกําหนดอายุ การใชงานรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นนอกจากจะ อัดแนนไปดวยผูประกอบการที่ใหความ สนใจกับหัวขอหลักเกณฑ ในวันนั้นแลว ยังอึดอัดไปดวยคําถามที่อยูในใจอยาง มากมาย ซึ่งแนนอนวาดูจากทาทีแลวผู ประกอบการมีทางเลือกเพียงรางหลัก เกณฑที่ทางกรมการขนสงแจกในวันนั้น และคงตองเตรียมพรอมรับสถานการณ นี้อยางแนนอน

และจากความฮือฮาตลอดเวลา ของรถโดยสารทําใหมีหลาย ๆ หนวย งานเกิดความเปนหวงมากในประเด็น ของความถูกตองและมาตรฐานของรถ โดยสารเมืองไทย และเปนการสงเสริม ใหรถโดยสารไทยมีศกั ยภาพ ทัง้ ในดาน ความปลอดภัยและทันสมัย BUS & TRUCK ‘13 จึ ง จั ด ให มี กิ จ กรรม Thailand Best Bus Body 2013 ขึ้น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะ เปนการการันตีมาตรฐานรถโดยสาร ไทยอีกดวย พบกับ Thailand Best Bus Body 2013 ไดที่ BUS & TRUCK ’13 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ คะ

SPECIAL REPORT

สแกนเนีย สยาม เปดบานตอนรับผูประกอบการขนสงสิงคโปร เมื1อไมนานที่ผานมาหากทานใด ได มี โ อกาสเดิ น ทางไปย า นบางนา ตราด ที่บานของสแกนเนีย สยาม แลวละก็ จะให ไดวา ชวงนีท้ สี่ แกนเนีย สยามฯ ออกจะครึกครื้นเปนพิเศษ เพราะมีแขกบานแขกเมืองแวะเวียน มาเยี่ ย มชมตลอดเวลา ไหนจะ กิจกรรมตาง ๆ อีกมากมายที่ทาง สแกนเนีย สยามฯ เตรียมตัวจะจัด ลาสุด คุ ณ ภู ริ วั ท น รั ก อิ น ทร ผู  จั ด การทั่ ว ไป บริ ษั ท สแกนเนี ย สยาม จํ า กั ด ก็ เปน ตั ว แทนให ก าร

R1_BT#229_p16_Pro3.indd 16

ตอนรับคณะผูประกอบการขนสงและ โลจิสติกสจากประเทศสิงคโปร กวา 10 ท า น ซึ่ ง เดิ น ทางมาแข ง ขั น กอล ฟ ใน รายการ Scania Singapore Golf Tour 2013 ในประเทศไทย พรอมนําคณะผู ประกอบการจากประเทศสิ ง คโปร เ ข า เยีย่ มชมความพรอมในการใหบริการของ สํานักงานใหญและศูนยบริการ สแกนเนีย สยาม เพื1อสรางความรวมมือและ เชื1อมโยงการใหบริการในการเตรียมตัว เขาสู AEC เห็นทีงานนี้คงมีอะไรแลก เปลี่ยนกันเยอะเลยคะ

9/3/13 9:33 PM


.

BT#229_p16-17_Pro3.indd 17

9/2/13 10:50 PM


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปกษแรก • กันยายน 2556

คบหาสมาคม สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกสไทย

คุ ณ ป  ญ ญ า เศรษฐโภคิน ที่ ปรึ ก ษานายก สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกส ไทย เปดเผยวา ดวยบริษัท บลูแอนด ไวท โลจิสติกส ที่ดําเนินการอยู ถือเปน บริษัทขนสงที่ใหญและมีการดําเนิน งานเปนระบบสากล จึงขอถายทอดงาน ขนสงตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูวามีอะไร บาง เพื1อใหบริษัทพันธมิตรดวยกัน ได นําไปประยุกตเพื1อใหธุรกิจของตัวเอง เติบโตขึ้น ซึ่งงานแรกนั้นก็คือ การขนสง สิ น ค า อุ ป โภค และบริ โ ภคไป ยั ง ส า ข า ข อ ง บริษัทฯที่อยูทั่ว ทัง้ ประเทศ โดย จ ะ เ ริ่ ม ข น ส  ง สิ น ค า จากพุ ท ธ มณฑลสาย 4 ไป ยังสาขาตาง ๆ ต อ จากนั้ น จะมี รถบรรทุกเล็กขนสงสินคาไปยังราน ขายสิ น ค า ต อ ไป ซึ่ ง การดํ า เนิ น งาน สามารถเปนไปตามกําหนดที่วางไว งานตอไปก็คือ การขนสงสินคา ไปใหหา งสรรพสินคาตาง ๆ ทัว่ ประเทศ โดยจะมีหมายเลขของสินคาวาไปสงที่ หางใด จังหวัดใดอยางแมนยํา พอใน ชวงเชาที่ ไปถึงหางสรรพสินคา เจา หน า ที่ ก็ จ ะขนส ง สิ น ค า จากรถไปยั ง ภายในตัวหางสรรพสินคาตอไป สํ า หรั บ งานสุ ด ท า ยก็ คื อ การ ขนส ง สิ น ค า จากโรงงานไปยั ง โกดั ง สต็อกสินคาหรือทาเรือ ซึ่งถือเปนงาน

ใหมที่มีจํานวนนอย เพราะใชรถบรรทุก เพียงแค 10 คันเทานั้น แตดวยศักยภาพ การขนสงที่เปนระบบ จึงมั่นใจไดวางาน นี้จะตองขยายตอไปไดแน

สมาคมผูประกอบการ รถขนสงทั่วไทย

ดร.วสุ เ ชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู ประกอบการรถขนสงทัว่ ไทย (สปข.) กลาววาขอเชิญ บริษทั ทีส่ นใจรวมสงพนักงานเขาอบรมการ ขับรถยนต วันที่ 17 กันยายน 2556 พรอม ทัง้ เสริมวา สภาพการณปจ จุบนั ปญหา อุบัติเหตุทางถนนตลอด 20 ปที่ผานมา หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ การ สรางความ ปลอดภั ย ทาง ถ น น ใ น ประเทศไทย ได พยายามเน น หนักกับอุปกรณ ป อ งกั น ความ ปลอดภั ย เช น การคาดเข็มขัดนิรภัยและการสวมหมวก นิรภัย อีกทั้งยังไดมีการเพิ่มกฎหมาย บังคับวาดวยการขับขี่ยานพาหนะขณะ มึ น เมา ซึ่ ง ในช ว งวั น หยุ ด เทศกาล กฎหมายเหล า นี้ จ ะถู ก นํ า มาบั ง คั บ ใช อยางเขมงวดมากขึน้ แตพบวาผลลัพธที่ ไดนั้นยังไมเปนที่นาพอใจ และยังมีชีวิต ของอี ก หลายพั น คนถู ก คร า ไปจาก อุบัติเหตุทางถนน ยังไมนับรวมถึงผูบาด เจ็ บ อี ก นั บ ล า น ซึ่ ง ป จ จุ บั น พบว า การ วิเคราะหในแตละปนนั้ อุบตั เิ หตุทางถนน จัดเปนสาเหตุอันดับ 2 ของสาเหตุการ เสียชีวิตทั้งหมด บอยครั้งที่การวิเคราะห

สถิตกิ ารเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุนนั้ ถูกปรับ เ ป ลี่ ย น เ พื1อ ใ ห  มี ก า ร ย อ บ รั บ ใ น ประสิทธิภาพของมาตรการนั้น ๆ จากการศึกษาสาเหตุของการเกิด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนส ว นใหญ พบว า มี พนั ก งานขั บ รถยนต โ ดยสารเป น องค ประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ดัง นั้น ในการพัฒนาความรูและสงเสริม ความชํ า นาญให พ นั ก งานขั บ รถยนต โดยสารมี ค วามรู  ใ นการขั บ รถยนต ใ ห ปลอดภัย มีมารยาทในการใชรถใชถนน รวมกัน มีพฤติกรรมการขับรถที่ถูกตอง และสรางจิตสํานึก ดานความปลอดภัยให แกผู โดยสารและผูรวมใชทาง ซึ่งจะเปน แบบอย า งที่ ดี แ ก พ นั ก งานขั บ รถยนต ทั่ว ๆ ไป และจะเปนการปองกันสามารถ ที่จะชวยลดอุบัติเหตุไดเปนอยางมาก ในการอบรมพนักงานขับรถยนต โดยสารไมประจําทาง ก็เพื1อลดจํานวน ตัวเลขของอุบัติเหตุทางถนน โดยจะเนน ที่ความสําคัญดานสมรรถภาพรางกาย และทัศนคติของผูขับรถยนตโดยสารไม ประจําทาง ทั้งนี้สนใจขอเขาอบรมไดที่ สมาคมฯ 0-2985-8595

สมาคมพัฒนา รถรวมบริการเอกชน

คุณวิทยา เปรมจิตร นายกสมาคม พัฒนารถรวมบริการเอกชน เปดเผยวา จากขาวที่รมว.กระทรวงคมนาคมไดทํา สํารวจรถรวมเอกชนที่สรางความเดือด รอนใหกับผู โดยสารในกรุงเพทฯนั้น ถือ ไดวาไมเปนธรรม เพราะกระแสขาวรถ ขสมก. สาย 2 และ 25 ขับแซงกันจน สุดทายก็เกิดการยิงตอสูกัน แตไมเห็น เปนขาวเหมือนอยางรถรวม ขสมก. สาย 8 เลย ด ว ยความเดื อ ดร อ นของรถร ว ม

ขสมก. ที่ประสบอยู ไมวาจะเปน เรื1อง ขาดแคลนคนขั บ และคนเก็ บ เงิ น ค า โดยสารเนื1องจากรายไดนอย และจาก กรมการขนสงทางบกไมอนุมัติใหปรับ ราคาค า โดยสาร จึ ง ทํ า ให ร ายได ไ ม พอใจกั บ รายจ า ย จึ ง ทํ า ให ร ถร ว ม ขสมก. ตองเรงขับรถรับผู โดยสารใหได มากสุดเทาที่จะทําได ถึงแมวา ทุกเดือนจะมีการประชุม กันระหวางสมาคมฯ บอรดของ ขสมก. กรมการขนสงทางบก และผูบริหาร ของกระทรวงคมนาคม เพื1อจะไดทราบ ถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น แตสิ่งที่ ตองการมากที่สุดคือการหาทางแก ไข ปญหา ซึ่งไมมีการพูดถึงเรื1องนี้กันเลย ในระหวาง ประชุม ส  ว น เ รื1อ ง ที่ รมว.ว า การ กระทรวง คมนาคมจะหา ทางแกไข ปญหาของ ขสมก. รวมทั้ง รถเมล เ ครื1อ ง ยนต NGV เพื1อจะได ไมขาดทุนและ ทําใหประชาชนในกรุงเทพฯไดรับการ บริการที่ดีที่สุดนั้น เปนเรื1องที่ ไมเห็น ดวยเลย ควรจะเริม่ ทีร่ ถรวม ขสมก. กอน เพราะเปนผูท จี่ า ยคาสัมปทานให ขสมก. ซึ่งจะไดรับความเดือดรอนหรือไมก็มา จากกฎเกณฑของ ขสมก. เปนหลัก ซึ่ง ผูท ี่ไดรบั เคราะหหนักทีส่ ดุ คือ ประชาชน ผู ใชบริการในกรุงเทพฯ เพราะหากคน ขับมีฐานะดี การขับรถก็จะดีตาม แตหาก เงิ น ขาดมื อ ก็ จ ะเร ง ขั บ รถเพื1อ รั บ ผู  โดยสารใหไดมากทีส่ ดุ ผูเ ดือดรอนสุดคือ ผู โดยสารนั่นเอง

สภาการขนสงทางบก ดวยการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุกธุรกิจตางมองวาเปนผลดี ตองมีการขยายตลาดไดมากจากเดิมทีม่ เี พียงในประเทศเทานัน้ ตอไปเปนการ ขยายไปยังประเทศเพื1อนบาน จากกลุมลูกคาเดิมที่มี 65 ลานคน เพิ่มเปน 600 ลานคน รายไดที่เขามาตองมหาศาลแน ซึ่งในที่นี้ ไดรวมถึงกลุมขนสงทางบกดวย การขนสงสินคาทั้งอุปโภคและ บริโภค สิ่งกอสรางเริ่มที่จะมีรถขนสงเดินทางขามประเทศไปยังประเทศเปา หมายเพิ่มมากขึ้น แตมีขอ กําหนดวา ตองวิ่งในเสนทางเฉพาะที่ ไดขอไวเทานั้น ไมสามารถวิ่งนอกเสนทางได แตคงลืมไปแลววาบริษัทขนสงตางชาติจะมาเปนผูกําหนดเสนทางการ ขนสงในอาเซียนไดอยางสบาย เพราะสามารถถือหุนไดมากถึง 70% สามารถ ใชเงินทุนมหาศาลมาลงทุนเพื1อดึงผูวา จางใหมาอยูในกํามือ โดยมีจุดมุงหมาย หลักคือ ทําใหผปู ระกอบการขนสงทีเ่ ปนคนพืน้ บานไมมงี านทํา และไมมคี นงาน รวมถึงคนขับรถก็ไมมีดวย และในที่สุดก็ตองปดบริษัทไป ผูว า จางขนสงเองในชวงปแรกถึง 3 ปหลัง ก็จะมีคา จางทีถ่ กู มากจากบริษทั ขนสงตางชาติ มีการขนสงที่เปนระบบ เรียกวาทําโลจิสติกส ใหทุกอยางมี

BT#229_p18-21_Pro3.indd 18

คุ ณ ภาพ ที่ สํ า คั ญ คื อ คาจางถูกมาก แตเมื1อ 3 ปผานไป ไมมีบริษัท ขนส ง ที่ เ ป น คนพื้ น เมืองอีกตอไป บริษัท ขนส ง ก็ เ ป น ของต า ง ชาติทั้งหมด คาวาจาง ในการขนส ง ก็ จ ะสู ง ตามไปด ว ย เรี ย กว า เอาเงินทุนคืนมาใหเร็ว สุด และผูที่ ไดรับความเดือดรอนมากที่สุดก็คงจะเปนประชาชนในประเทศที่ ตองใชสนิ คาราคาแพง ดังนัน้ ทางรัฐบาลตองเปนหัวเรือหลักทีจ่ ะตองชวยชาติ ใหอยูรอด ปลูกฝงใหคนไทยรักคนไทย รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน วาจางผู ขนสงที่เปนคนไทย อยาหลงงมงายและเลือกใชสินคาตางชาติ รวมถึงคนตาง ชาติที่จะสงผลรายใหกับตัวเอง

9/3/13 8:33 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปกษแรก • กันยายน 2556

ชุมทางขนสง ไม จ บไม สิ้ น สั ก ที กั บ ข า วคราว อุบัติเหตุของรถโดยสาร เรียกวากลบ กระแสเณรคํา สู ไม ไดแคมาดามเจนนี่ เทานัน้ เอง หลาย ๆ ครัง้ เขาก็ทาํ ใหผรู บั ผิดชอบปวดเศียรเวียนเกลา แมกระทั่ง จนบัดนี้ทางกรมการขนสงทางบกยัง ต อ งเรี ย กผู  ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข อ ง เขาหารือไมเวนแตละอาทิตย

และที่เห็นไดชัดคือจากการที่ กรมการขนสงทางบกออกหนังสือเรียน เชิญผูป ระกอบรถโดยสารไมประจําทาง อู ตอตัวถัง เขารับทราบและหารือเรื1องหลัก เกณฑ ก ารขอความเห็ น ชอบตั ว ถั ง รถ โดยสารของแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและจุด ยึดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการกําหนดอายุ การใชงานรถโดยสารสาธารณะนัน้ มีผเู ขา ร ว มล น ห อ งประชุ ม ใหญ ข องกรมการ ขนสงทางบกเลยทีเดียว งานนี้มีผูเสนอ ความคิดเห็นมากมายและหนึง่ ในนัน้ ก็คอื คุ ณ ต อ ม คุ ณ ฉั ต รชั ย พิ ศ าลจํ า เริ ญ กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด เสริมยนต และ ประชาสัมพันธสมาคมผู ประกอบการรถขนสงทัว่ ไทย (สปข.) ได ขอยกมือขึ้นถามในประเด็นที่สงสัย เรื1อง คํ า ถามเราไม ข อพู ด ถึ ง แต เ รื1อ งมาดที่ องอาจ วาจาที่ ฉ ะฉาน ทํ า ให ค ณะ กรรมการสมาคมฯ บางทานแอบเปรยวา หรือนีจ่ ะเปนวาทีน่ ายกสมาคมฯ คนตอไป ❖❖❖

ตองขอกลาวอวยพรใหกบั เฮีย หยอย คุณวันชัย กรานแหยม กรรมการ ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด บางบัว ลิตเติ้ลทัวร ที่เพิ่งจะมีวัยยางเขาสูวัย ฉกรรจหมาด ๆ (ลอเลนนะคะ) ซึ่งแอบ ติดตามเฟสบุกก็เดินสายทําบุญเพื1อเปน ศิรมิ งคลกับตัวเองและครอบครัว แถมยัง นําบุญมาฝากเพื1อนพองในสมาคมฯ อีก ดวย จะวาไปก็แอบอิจฉาลูกสาวของเฮีย หยอยเหลือเกิน วางเปนไมไดตอ งลางรถ ใหลูกสาวตลอด พอถามวาแลวรถซอที่ บานใครลาง เฮียตอบวาเขาคารแครโลด อืม...อันนี้หมายความวาไงคะเฮีย ขอให สุขกายสุขใจ คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนา มีกําลังใจตอสูกับธุรกิจรถโดยสารตอไป

นะคะ

❖❖❖ มี โ อกาสได เ ข า ร ว มประชุ ม ประจําเดือนของสหพันธการขนสงทาง บกแห ง ประเทศไทย ซึ่ ง ก็ ร วมทั้ ง 11 สมาคมและ 4 ชมรม ทีเ่ กีย่ วของดานการ ขนส ง ทางบกจากทั่ ว ประเทศ ดู จ าก สถานการณ ข าดแคลนของคนขั บ รถ บรรทุกแลวคอนขางจะสาหัสเอาการ ถา อยางรถโดยสารก็อาจจะขาดแคลนแยง กันไปดึงกันมาของแตละบริษัทซึ่งก็เปน เรื1อ งปกติ แต สํ า หรั บ รถบรรทุ ก ก็ ดึ ง เหมือนกัน แตวิธีการดึงคอนขางเรียกให นํ้าลายไหลพอสมควร นั่นคือ ขับรถ 10 ป ใหรถบรรทุก 1 คัน ก็เสมือนโครงการ เถาแกนอยของ คุณสมพงษ ฝกการคา ในอดีต และบริษัทยักษใหญที่จะทําแบบ นี้ ไดก็แนนอนตองเงินทุนหนามากเลยที เดี ย ว คนไทยทํ า ไม ไ ด เห็ น แบบนี้ ร ถ โดยสารก็ยงั รูส กึ วาโชคดีอยูห นอยนึงจริง ไหมคะ

นิปปอนเพนต จัดงานสัมมนาสีพนรถขนาดใหญ “นิปปอนอัลติมา”

บริษัท เอ็นพี ออโต รีฟนิช จํากัด ผูนําดานนวัตกรรมเทคโนโลยีสีสําหรับรถยนตภาย ใตแบรนด “นิปปอนเพนต” นําโดย คุณรุงโรจน เจริญอิทธิวงศ ผูจัดการฝายขาย จัดงาน สัมมนาสีพนรถขนาดใหญ “นิปปอนอัลติมา” รวมกับ บริษัท เอ็มแอนดบี โคตติ้ง จํากัด ให ความรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑสพี น รถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ รถเพื1อการพาณิชยและเทคนิค การพนสีรถในทุกขั้นตอน แกชางพนสีในเขต จ.ราชบุรีและใกลเคียง โดยไดรับการตอบรับจาก เจาของอูและชางเขารวมงานในครั้งนี้เปนอยางดี

บอช ประเทศไทย รุกตลาดขยายชองทางธุรกิจ ขุมกําลังสําคัญอาเซียน

คุณปเตอร แวนดลิค กรรมการผูจัดการ บริษัท โรเบิรต บอช จํากัด (ประเทศไทย) (กลาง) รวมถายภาพกับผูบริหาร ในงานแถลงขาวนโยบายธุรกิจ สรุปผลป 2555 บอช ประเทศไทยมียอดขายสุทธิ 9,300 ลานบาท (222 ลานยูโร) เติบโตขึ้นรอยละ 5 จากการลงทุน ในตลาดใหม ๆ โดยไทยเปนหนึง่ ในกลุม ประเทศทีท่ าํ รายไดหลักของบอชในภูมภิ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต โดยสัดสวนยอดขายมากกวารอยละ 30 ของยอดขายรวมภูมิภาค

เก็บตกบรรยากาศจากงาน ประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคม ผูประกอบการรถขนสงทั่วไทย (สปข.) ระหวางที่มีการประชุมอยูนั้นหองขาง ๆ ก็กําลังจัดเตรียมใชเปนสถานที่ของการ จัดงานวิวาหของหนุม สาวคูห นึง่ ซึง่ ก็ตอ ง ยอมรับวาตกแตงซุมทางเดินไดสวยงาม จริง ๆ คะ สวยถึงขั้นวา เฮียเซ็น คุณ สิทธิชัย ธัญญาพิทักษ ผูบริหารระดับ สูง บริษัท กระจกเพชรมงคล จํากัด ขอ แอ็คชั่นตรงซุมวิวาห งานนี้สงสัยคงแอบ คิดการใหญอยากจัดงานแตงงานของตัว เองใหมเปนแนแท ❖❖❖

ปตท. คุมเขมมาตรฐานความปลอดภัย ผูรับเหมาขนสงทั่วประเทศ

คุณสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจนํ้ามัน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนประธาน เปดการอบรม “แนวทางการบริหารจัดการรถขนสงอยางปลอดภัย”ให บริษัทผูประกอบการขนสงทั่วประเทศ เพื1อใหผูประกอบการขนสงใหความสําคัญและมีการ พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนสงเพื1อเปนเครื1องมือในการชวยลดอุบตั เิ หตุ ขั้นรายแรงใหเปนศูนย

❖❖❖

BT#229_p18-21_Pro3.indd 19

แวะพั ก สั ก นิ ด ข า มมาที่ ขาวสารของทางองคกรใหญ ๆ บางดีกวา เดี๋ยวจะนอยใจเอา เมื1อไมนานที่ผานมา พลตํารวจโท วิเชียรโชติ สุกโชกรัตน ผูช ว ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพลังงาน มอบโล ร างวั ล พิ เ ศษในพิ ธี ม อบรางวั ล โครงการ “ปมคุณภาพ ปลอดภัย นาใช บริการ” ของกรมธุรกิจพลังงานแก นาย ❖❖❖

BUS & TRUCK มอบของที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถโดยสาร Sunlong

นางสาวชนมจิรา ธรรมปยะรักษ Executive & Publishing BUS & TRUCK เปน ตัวแทนมอบของที่ระลึกใหกับ Mr. David Chan President Shanghai Sunlong Bus Co., Ltd ในโอกาสที่เปดโรงงาน Sunlong ใหคณะกรรมการสมาคมผูประกอบการรถขนสงทั่วไทย (สปข.) และผูสื1อขาวเขาเยี่ยมชมโรงงาน โดยโรงงานแหงนี้ตั้งอยูที่เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศ สาธารณารัฐประชาชนจีน

9/3/13 8:33 PM


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

ปกษแรก • กันยายน 2556

ฟูโซ จัดประชุมผูแทนจําหนายทั่วประเทศพรอมเปดตัว Super High Speed 380 แรงมา

นับวาปนี้เปนปแหงความสําเร็จของ ฟูโซจริง ๆ เลยทีเดียว เพราะนอกจาก จะมียอดขายอยางตอเนื1องแลวสิ่ ง ที่ทางบริษัทแมจะตองเรงดําเนินการ คือการจัดหาศูนยบริการหรือดีลเลอร เพื1อรองรับรถฟูโซในตลาด และด ว ยเหตุ นี้ เ องทางด า น บริ ษั ท ฟู โ ซ ทรั ค (ประเทศไทย) จัดกัด นําโดยหนุมไฟแรงอยาง คุณธนภัทร อิ น ทวิ พั น ธ รองประธานกรรมการ บริ ษั ท ฟู โ ซ ทรั ค (ประเทศไทย) จํากัด จึงไดจัดใหมีการประชุมผูจําหนายรถ บรรทุกฟูโซ ประจําครึ่งป 2556 และถือโอกาสนี้เปดตัวรถ บรรทุกหัวลากฟูโซเครื1องยนต 380 แรงมา รุน Super Great 380 high speed ซึ่งแนนอนวามีผูแทนจําหนายมิตซูบิชิฟูโซทั่วประเทศ เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด มิราจ บีช รีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี

ชวลิ ต พั น ธ ท อง ผู  ช  ว ยกรรมการ ผูจัดการใหญการตลาดขายปลีก หนวย ธุ ร กิ จ นํ้ า มั น บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) ในโอกาสที่สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 59 แหงสามารถรักษาระดับเหรียญ ทองไดตดิ ตอ 3 ปขนึ้ ไป โดยในปนมี้ สี ถานี บริการนํ้ามัน ปตท. จํานวนทั้งสิ้น 603 แหงสามารถควารางวัลจากโครงการนีซ้ งึ่ นับเปนจํานวนมากที่สุดในประเทศ ถือ เปนเครื1องพิสูจนถึงความมุงมั่นพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑให ไดมาตรฐานสูงสุด

และดู แ ลประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก าร อยางตอเนื1องเพื1อตอบสนองความพึง พอใจของผู  บ ริ โ ภคอย า งดี ที่ สุ ด มาโดย ตลอด ขอแสดงความยินดีดวยนะคะ ❖❖❖ ตามที่ ก ารท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยไดจดั ใหมกี ารประกวดรางวัล อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วไทย ครั้ ง ที่ 9 ประจําป 2556 นั้น ในปนี้ตองขอแสดง ความยินดีสุดกับ ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร กรรมการผูจัดการ บริษัท รัตนบราลี จํากัด ที่ ไดรับรางวัล “ดีเดน”

ประเภทรายการนําเที่ยวสําหรับนักทอง เที่ยวภายในประเทศ ติดตอกันเปนปที่ 2 ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนแบบอยางในการ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวในเชิง คุณภาพและสามารถแขงขันกับนานา ชาติในระดับสากลและสรางความนาเชื1อ ถือใหแกนกั ทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาว ตางชาติ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาส นี้ดวยคะ ❖❖❖ และดวยชวงนีจ ้ ะตองเดินทาง สอดรูสอดเห็นเรื1องรถโดยสารบอยก็มัก

จะไดเจอกับเจวิภา คุณวิภา ภูอัครนันท ผูจัดการ บริษัท ดํารงศิลป พารท ซีท เซ็นเตอร จํากัด เพราะวาในเรื1องของ การทดสอบจุดยึดเบาะของรถโดยสารนัน้ ทางกรมการขนสงทางบกก็ตอ งขอความ เห็นและความรวมมือกับ DRS ดังนั้นไป งานที่ไหนก็เจอเจวภิ าอยูบ อ ย ๆ แตถา พอ ใกลเสร็จงานหรือการประชุมเมื1อไหรชว ง นี้อยาหวังวาจะไดควงเจวิภาทานขาว เพราะแอบทราบวาชวงนี้ซุมเรียนลีลาศ อยูจ า ออกจังหวะชะ...ชะ...ชา...สเตปไมมี เพี้ยน กลัวก็แตวาเราจะไปออกสเตปที่ เดียวกันนะสิคะเจ ❖❖❖ ไดรับเกียรติให ไปรวมเขาฟง หารือเรื1องการออกแบบโครงสรางและ ตัวถังมาตรฐานของรถโดยสาร โดยคณะ อาจารยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา พระนครเหนือ ที่ ไดรับมอบหมายจาก กรมการขนสงทางบกใหเขามาดูแลใน ปกษแรก กันยายน 2556

BT#229_p18-21_Pro3.indd 20

9/2/13 11:01 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปกษแรก • กันยายน 2556 เรื1องนี้อยางฉับพลันและตอเนื1อง งานนี้ ก็ ไ ด เ ห็ น ความร ว มมื อ ของบรรดาท า น เจาของอูตอบานโปงและใกลเคียง รวม ถึงชางทีป่ ระกอบแชสซีสช ว งลาง ทีก่ เ็ ห็น ไปในทิศทางเดียวกันวาควรจะทําอยางไร ใหรถผานมาตรฐานโดยเฉพาะเรื1องของ การเทสเอียง แตดวยความสงสัยคะเลย อดถามทานอาจารยทมี่ าบรรยายไมไดวา ทางอาจารยรูหรือยังวากรมการขนสง ทางบกเขาจะกําหนดอายุรถโดยสาร ซึ่ง หากกําหนดอายุรถโดยสารรวมถึงรถทีจ่ ะ จดทะเบียนตองเปนรถใหม คําถามคือ มาตรฐานการออกแบบโครงสรางรถจด ประกอบจะไปยังไงตอไปละคะทาน งาน นี้ทางอาจารยก็คงตองใหรถจดประกอบ เปนแมแบบตอไปละคะ ❖❖❖ สุดทายของฉบับนี้ขอแสดง ความนับถือ ยกยอง และเชิดชูบคุ คลทาน นี้ เจเกียว คุณสุจินดา เชิดชัย เดินสาย ทุกเวทียิ่งกวานางงามเดินสายประกวด อีกคะ ที่ ไหนมีประชุมที่เกี่ยวของกับรถ โดยสารเจขอแจมตลอด ที่สําคัญแยงซีน ทุกคนไดอยางเด็ดขาด ซึ่งทุกครั้งที่เจ เกียวไป ทุกคนที่อยูในงานก็จะไดเห็น ฝปากกลาของคุณผูหญิงทานนี้ ที่กลา ตอกรกับผู ใหญในบานในเมือง กลาจะ เปนปากเปนเสียงใหกับผูประกอบ เจ ไม สนคําครหาคะ สนแควา “อยายกเลิกรถ 2 ชั้น ตองเห็นใจผูประกอบรถโดยสาร

21

กสิกรไทย สนับสนุนลูกคาอุตฯ จีน ปลอยกูผลิตยางชั้นนํา เฟสแรก 1,200 ลาน

เมืองไทยนะคะ คาโดยสารก็ถูกแสนถูก” ผูห ญิงคนไหนในเมืองไทยทีแ่ นมาเจอแม เกียวหนอยไมคะ แลวจะรูว า บารมีมนั ผิด กันคะ พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีคะ

คุณบัณฑูร ลํ่าซํา ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย และ คุณหวัง เฟง ประธาน กรรมการ บริษัท ซานตงหลิงหลงไทร จํากัด ลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงิน จํานวน 1,200 ลานบาท เพื1อลงทุนกอสรางโรงงานผลิตยางรถยนตที่นิคมฯ เหมราช ภายใต การดูแลทั้งดานการเงินและองคความรูทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยซานตงหลิงหลงไทรถือ เปนผูนําในกลุมอุตสาหกรรมยางรถยนตใหญเปนอันดับ 3 ของจีนที่เขามาลงทุนในไทย ณ โรงแรมคอนราด เมื1อเร็ว ๆ นี้

ฤกษยาม-ยานยนต

นํามาฝาก ฤกษสําหรับผูที่ตองการออกรถปนี้

ฤกษประจําวันที่ 16-31 ตุลาคม 2556 วันทีง่ ดออกรถใหมคือ วันพุธ 16 วันอาทิตย 27 วันทีอ ่ อกรถใหมคือ วันศุกร 25 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตรไทย ป 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสรฐ

ไทย ซันฯ เปดตัว SHACMAN “M3000” ลุยตลาดไทย

คุณอัครเดช วงษพิทักษโรจน กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด ในเครือวงษพิทักษ (ที่ 5 จากซาย) คุณอลงกรณ พลบุตร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงพาณิชย (ที่ 5 จากขวา) คุณหวัง หยาง รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด พรอมแขกผูเกียรติอีกมากมาย รวมงานแถลงขาวและงานเลี้ยงเปด ตัวรถหัวลาก Shacman M3000 “Maximizing of the Great Dragon” สุดยอดยานยนต ณ โชวรูม อําเภอปากทอ จ.ราชบุรี

ลินฟอกซ เลือกใชนํ้ามันบางจาก

บริษทั ลินฟอกซ ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในสัญญาระยะยาวเลือก ใชนํ้ามันคุณภาพสูงของบางจากฯ ขนสงสินคาใหกับซูเปอรสโตรรายใหญในเมืองไทยโดย Mr.James Allmand Country Manager ลินฟอกซฯ (ที่ 1 จากซาย) และ คุณอิทธิคุณ สีหโสภณ ผูอํานวยการสายตลาดอุตสาหกรรมและนํา้ มันหลอลื1น บริษทั บางจากฯ (มหาชน) (ที่ 3 จากซาย) และมี คุณยอดพจน วงศรกั มิตร รองกรรมการผูจ ดั การใหญ สายงานดานธุรกิจ การตลาด บางจากฯ (กลาง) เปนประธานในพิธี

กรมขนสงฯ ตอนรับ ผูบริหาร ก.พ.ร.

เมื1อไมนานที่ผานมา กรมการขนสงทางบก คุณวัฒนา พัทรชนม รองอธิบดีกรมการ ขนสงทางบก ใหการตอนรับ และมอบของทีร่ ะลึกแก คุณวิรยิ า เนตรนอย ผูอ าํ นวยกลุม พัฒนา นวัตกรรมองคกร สํานักงาน ก.พ.ร. ในโอกาสนําคณะผูบริหารระดับสูงในหนวยงานภาครัฐ ของประเทศสมาชิกอาเซียนเยี่ยมชมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการงานบริการ

BT#229_p18-21_Pro3.indd 21

9/2/13 11:04 PM


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปกษแรก • กันยนยน 2556

แวะเวียน

M3000 นองใหมคาย “ไทยซัน” พรอมศูนยบริการขนาดใหญครบวงจร บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด ในกลุมเครือวงศพิทักษ ผูนําเขา และทําตลาดยานยนตเพื1อการสงออก ภายใตแบรนด SHACMAN ไดมอง ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยในปนี้ยัง มีแนวโนมเติบโตที่ดี เนื1องจากประเทศ ไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมศิ าสตร ทีเ่ ปนศูนยกลางโลจิสติกสดา นคมนาคม ขนสงสินคาทางบกไปยังประเทศเพื1อน บานในแถบอินโดจีน สงผลใหผปู ระกอบ การขนสงสินคามีความตองการใชยาน ยนตพาณิชยประเภทรถหัวลาก รองรับ การเติบโตทางดานธุรกิจขนสงสินคา สงผลใหภาพความตองการรถหัวลากใน ปนี้ถึง 10,000 คัน

เปดตัว M3000 เบากวาบรรทุกไดมากกวา

ทั้งนี้จึงเปดตัวนองใหมรถหัวลาก ของคาย SHACMAN รุน M3000 ซึ่ง เปนรถหัวลากคุณภาพทีผ่ ลิตจากประเทศ จีน ทีม่ ปี ระสบการณและความเชีย่ วชาญ ผลิ ต ยานยนต พ าณิ ช ย โดยได มี ก าร ออกแบบโครงสรางของรถหัวลาก ใหมี นํ้าหนักเบา หองโดยสารมีความสะดวก สบาย และมีใหเลือกทัง้ เครื1องยนต NGV มีกําลังตั้งแต 300 แรงมา 350 แรงมา และ 380 แรงม า ส ว นอี ก ทางเลื อ ก สําหรับผูป ระกอบการก็มเี ครื1องยนตดเี ซล ขนาด 336 แรงมา และ 375 แรงมา ดวย

สมรรถนะจุดเดนของ M3000 ไดมีการ ออกแบบและพัฒนารถหัวลากใหมีนํ้า หนักเบาขึ้นเหลือเพียง 9 ตัน ทําให สามารถเพิ่มนํ้าหนักบรรทุกไดเพิ่มขึ้น สามารถช ว ยเรื1อ งความคุ  ม ค า ของผู  ประกอบการไดเปนอยางดี

400 คัน 25 ดีลเลอร ทั่วไทยสิ้นปนี้

สําหรับการวางแผนในอนาคตอัน ใกลนี้ คาดวาจะมีตั วแทนจําหนายใน ประเทศไทยถึง 25 แหง สําหรับการ วางแผนนี้คาดวาจะมียอดการจําหนาย รถ SHACMAN ภายในประเทศสูงถึง 400 คันในสิ้นปนี้

ศูนยบริการ SHACMAN ขนาดใหญครบวงจร

โชวรมู และศูนยบริการขนาดใหญ ครบวงจรของ บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด ที่ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี นัน้ มีมลู คาการลงทุนไปทัง้ สิน้ 400 ลาน บาท บนพื้นขนาด 16 ไร พรอมให บริการงานซอมเบาและหนักทัง้ หมด 16 ชองซอม งานซอมเบาและบํารุงรักษา 8 คันตอวัน งานซอมหนัก 4 คันตอวัน การรับประกันของ SHACMAN อยูที่ 30 เดือน หรือ 200,000 กิโลเมตร การ รับประกันงานซอม 15 วัน หรือ 3,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ในบริเวณศูนยบริการ ยังแยกเปนคลังอะไหลพรอมการันตีไม ตองรออะไหล บนพืน้ ที1่ 00 ตารางเมตร และคลั ง เก็ บ อะไหล ห มุ น เวี ย นช า อี ก 300 ตารางเมตร นอกจากนั้นยังเปน ตัวแทนจําหนายรถโมปนู แบรนด SANY และรถเพื1ออุตสาหกรรมการกอสราง ประเภทตาง ๆ อยางแบรนด XGMA ซึ่ง ไดนํ า เข า ไว ห ลากหลายรุ น เพื1อ ให ครอบคลุมความตองการ อีกทั้งลูกคา สามารถเขามาใชศูนยบริการนี้ ได

ตรวจสถานี

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด สถานที่ : อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ประเภทบริการ : โชวรูมและศูนยบริการขนาดใหญรถหัวลาก SHACMAN ผูแทนจําหนายรถโมปูน SANY และรถเพื่ออุตสาหกรรมการกอสรางประเภทตาง ๆ เชน XGMA ติดตอ : โทร.0-3273-4188

BT#229_p22-23_Pro3.indd 22

9/2/13 11:10 PM


SPECIAL REPORT

สปข.รวมตัวผูประกอบการรถโดยสารไมประจําทางจัดประชุมใหญ ถกปญหา “มาตรฐานรถเพื่อการทองเที่ยวมาถูกทางหรือยัง”

หากจะจํากันไดเมื1อไมนานทีผ่ า น มา ทางสมาคมผูป ระกอบการรถขนสง ทั่วไทย (สปข.) ไดจัดใหมีการประชุม ใหญสามัญประจําป 2556 ครั้งที่ 2 ขึ้น ที่ โรงแรมรามาการเดนส (ถ. วิภาวดี) กรุงเทพฯ ประเด็นหลักในวัน นั้นมาจากเหตุการณรถพวง 18 ลอ หลับในขามฝงมาชนรถโดยสาร 2 ชั้น ของ บขส. มีผูเสียชีวิต 19 ศพ ทําให หนวยงานตาง ๆ เรงออกมาตรการ เพื1อ ควบคุ ม รถโดยสารไทยอย า ง เฉียบพลัน

BT#229_p22-23_Pro3.indd 23

ประเด็นสําคัญคงหนีไมพนการจะ ยกเลิกรถโดยสาร 2 ชั้น เมืองไทย ทาง ดาน คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงคมนาคม ประธานใน การประชุม ไดแสดงเจตนารมณอยาง ชัดเจนวาไมมกี ารยกเลิกรถโดยสาร 2 ชัน้ อย า งแน น อน เพี ย งแต จ ะต อ งมา พิจารณากันอยางรอบคอบมากยิ่งขึ้นวา จะทําอยางไรใหรถโดยสารเกิดมาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งก็นับเปน ความโชคดีของผูประกอบการกวา 300 คนที่ เ ข า มาร ว มประชุ ม ในวั น นั้ น เนื1อ งจากได รั บ ทราบมาตรการที่ ท าง หน ว ยงานโดยเฉพาะกรมการขนส ง ทางบกจะเรงออกระเบียบ ไมวาจะเปน เรื1อ งของโครงสร า งรถโดยสาร, การ กําหนดอายุรถโดยสาร รวมถึงจุดยึดเบาะ อีกทัง้ แนวทางตาง ๆ จากความเห็น

ของภาคนักวิชาการอีกดวย แน น อนว า ยั ง ไม จ บเพี ย งเท า นี้ เพราะปญหานี้เปนปญหาใหญที่สั่งสม กันมานาน ก็หวังเพียงแตวาภาครัฐบาล จะมีทางออกอยางจริงใจและเปนกลาง ผูประกอบการตลอดจนผูผลิตชิ้นสวน และอูตอจะใหความรวมมือในการหา ทางออก ทีจ่ ะเกิดประโยชนสงู สุดตอภาพ รวมของธุรกิจการทองเที่ยวของไทย ทั้ ง นี้ ค งต อ งฝากไปยั ง ดร. วสุเชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคม ผูป ระกอบการรถขนสงทัว่ ไทย (สปข.) ที่ จ ะเป น ผู  ผ ลั ก ดั น มาตรฐานของรถ โดยสารไทยใหถูกทาง

9/2/13 11:10 PM


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปกษแรก • กันยายน 2556

เปรียบเทียบรถเดน

หัวลากดีเซล ระยะทางไกล

A7 เรื่องระยะทางไมใชปญ

AUMAN แกรงแรงคุม บริษทั โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหนายในประเทศไทยมา พรอมกับ FOTON หัวลาก 10 ลอ Auman BJ 4257เครื1องยนตดีเซล 375 แรงมา อีกหนึง่ ผลิตผลสุดยอดรถยนตหวั ลากจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน จีน ใหมลา สุด ทนทานแกรงทุกสมรรถนะ ประหยัดพลังงานเปนเลิศ พรอมรองรับ การซอมบํารุงอยางชัดเจน ดวยการเปด โชวรูม รองรับลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น

พละกําลังเครื่องยนต

Auman นี้เปนรุนใหมที่ ไดมีการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มพลังสมรรถนะเรื1องการ ขนสงใหมีประสิทธิภาพทรงพลังมากขึ้น มาพร อ มเครื1อ งยนต ดี เ ซล FOTON BJ4257SMFJB-R2ZA01 ขนาด 10 ลอ สมรรถนะ 375 แรงมา เครื1องยนตรุน WP10.375 เทอรโบอินเตอรคูลเลอร 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรงระบาย ความรอนดวยนํ้า ระบบจายเชื้อเพลิง ควบคุมดวยคอมพิวเตอร ความจุกระบอก สูบ 9,726 ซีซี. กําลังสูงสุดอยูที่ 276 กิโล วัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,460 ที่ 1,400-1,600 รอบตอนาที ระบบ ไอเสียเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยูโร 4 สามารถทําความเร็วได 106 กิโลเมตรตอ ชั่วโมง

BT#229_p24-25_Pro3.indd 24

มั่นใจทุกสถานการณ

มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ก า ร ขั บ ขี่ อ ย  า ง ปลอดภัยดวยระบบเบรกลมลวน Full air dual circuit สําหรับ FOTON Auman นั้นมีระบบเบรก ABS ชวยเสริมความ มั่นใจและปลอดภัยในการขนสงมากขึ้น เบรกมื อ เป น สปริ ง ที่ ห ม อ ลมเบรก กระทําที่เพลาหลังทั้งคูเบรกชวยเปน แบบไอเสีย (Exhaust Brake) Auman เลือกที่ใชคลัทชแบบแหง แผนเดียวที่ ควบคุมดวยไฮโดรลิคมีลมชวย สวนเรื1อง ของระบบเกียรนั้นเรื1องใชเกียรคุณภาพ รุน FAST 12JSD180TA 12 เกียรเดิน หนา แบบซินโครเมช

เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง

FOTON Auman เปนรถหัวลาก ขนาด 10 ลอที่มีประสิทธิภาพในการ ขนส ง เรื1อ งของช ว งล า งไม ต  อ งกั ง วล ระบบเพลาหนาแบบไอบีม, รีเวอรสเอล เลียต สมรรถนะสูงสุด 7,500 กิโลกรัม เพลาหลังแบบลอยตัว(Full Floating) อัตราทดคูแ บบไฮปอยด สมรรถนะ (หนา +หลัง) 26,000 กิโลกรัม ระบบบังคับ เลี้ยวแบบลูกปนหมุนวนระบบเพาเวอร ชวยผอนแรงอัตราทด 26.2 เพื1อการ ขนสงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ กันสะเทือนหนาแบบแหนบแผนซอน

พรอมโชคอัพ ระบบกันสะเทือนหลังแบบ แหนบแผนซอน พรอมทรูเนียสเบส (ฐาน แหนบ)

รถเพื่อการพาณิชย

FOTON Auman รุนใหมนี้มีการ ออกแบบหัวเกงแบบเรียบแตลงตัว ตอง บอกวาถาเทียบกับรถจากประเทศจีนดวย กันแลวเรื1องหนาตาถือวาไมเปนรองใคร ทํ า ให เ ป น ตั ว เลื อ กด า นการขนส ง ใน ประเทศไทยไดอยางแนนอนรองรับระยะ ทางการขนสงดวยถังนํ้ามันขนาด 300 ลิตรนํ้า 420 ลิตร

บริ ษั ท สุ ข ศิ ริ มอเตอร จํ า กั ด ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย มาพรอม กับ SINOTRUK รุน ใหมลา สุดกับ A7 พลัง เหนือกวาดวยหัวลาก 10 ลอ เครื1องยนต 380 แรงม า อี ก หนึ่ ง ผลิ ต ผลสุ ด ยอด รถยนตหัวลาก จากประเทศสาธรณรัฐ ประชาชนจีนใหมลา สุด ทนทานแกรงทุก สมรรถนะ สร า งสรรค คุ ณ ภาพยนตร

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. ความจุถังนํ้ามัน (ลิตร) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

FOTON

SINOTRUK รถหัวลาก DIESEL BJ4257SMFJB-R2ZA01 A7 WP10.375 WD615.96C 375 380 276/2,200 279/2,200 1,460/1,400-1,600 1,450/1,100-1,600 106 102 300+420 400 ยูโร 4 ยูโร 3

บริษัท โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2567-2882 บริษัท สุขศิริ มอเตอร จํากัด โทร.0-3633-9298

9/2/13 11:14 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปกษแรก • กันยายน 2556

25

SHOWROOM

DAYUN CGC4253

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด มาพรอมรถหัวลากทรงพลังนองใหมของ คาย DAYUN รุน CGC4253 เครื1องยนต WP12NG380E40 ซึ่งเปนเครื1องยนต NGV 380 แรงมา ที่มีสมรรถนะแรงขึ้น เหมาะสําหรับงานหนัก 4 จังหวะ 6 สูบแถวเรียงระบายความรอน ดวยนํา้ พรอมเทอรโบอินเตอรคลู เลอร ควบคุมการจายเชือ้ เพลิงดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ เกียร FAST FULLER 12 เกียร เดินหนาแบบซิงโครเมทนํา้ หนักเบาดวยเสือ้ เกียรแบบอลูมเิ นียม แตมีความแข็งแกรง ทนทาน มาตรฐานไอเสีย EURO4 ขับเคลื1อน 2 เพลาพรอมอินเตอรดิฟล็อค ระบบเบรคลมลวน 2 วงจรอิสระ พรอมระบบ ABS (WABCO) และติดตั้งเกียร PTO รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668

Shacman M30 M3000 000

ชปญหา กรรมที่ดีเยี่ยม พรอมรองรับการซอม บํ า รุ ง อย า งชั ด เจน ด ว ยศู น ย บ ริ ก าร ครอบคลุมทั่วประเทศ

พละกําลังเครื่องยนต

A7 ใหมจากทาง SINOTRUK เปน เครื1องยนตดีเซล WD615.96C ขนาด 6 สูบ หลอเย็นดวยนํ้า ติดตั้งเทอรโบชารจเจอร และอิ น เตอร คู ล เลอร ไดเร็ ค อินเจ็คชัน่ รีดพลังสูงสุด 380 แรงมา 279 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิด สูงสุด 1,450 นิว-ตันเมตร ที่ 1,400-1,600 รอบตอนาที ความเร็วสูงสุด 102 กิโลเมตร ตอชัว่ โมง พรอมดวยระบบไอเสียเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม ยูโร 3 ระบบเกียรซินโครเมส แบบ รุน ZF16S1950 เดินหนา 16 เกียรเดินหนา 2 เกียรถอยหลัง ระบบเผา ไหมหมดจด ไดเร็กอินเจ็คชั่น จายเชื้อ เพลิงประหยัดดวยระบบควบคุมอิเล็ค ทรอนิคคอนโทรลล

มั่นใจทุกสถานการณ

มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ก า ร ขั บ ขี่ อ ย  า ง ปลอดภัยดวยระบบเบรกหนาดิสกเบรก แบบลมวงจรอิสระ หนา-หลัง ใชแรงดัน ลมปลดโดยบั ง คั บ ที่ ล  อ หลั ง เสริ ม ด ว ย ระบบเบรกไอเสีย มั่นใจดวยระบบเบรก กันลอล็อคตาย เมื1อขับขี่ในสภาพที่ถนน ไม เ อื้ อ อํ า นวยและสามารถป อ งกั น ล อ

BT#229_p24-25_Pro3.indd 25

หมุ น ฟรี ในสภาพทุ ก ผิ ว ถนนในขณะ ออกตัว พรอมคลัตชแบบจานแหงแผน เดียวกับคอยลสปริง ทํางานดวยระบบ ไฮโดรลิคและมีลมดันชวย ระบบพวง มาลัยทํางานดวยลูกปนหมุนวนรอบตัว

รถเพื่อการพาณิชย

A7 เปนสินคาใหมจากทาง บริษัท สุขศิริ มอเตอร จํากัด ตัวแทนจําหนายใน ประเทศไทย ที่พรอมลงสูตลาดรถใหญ อยางเต็มตัว ดวยรูปลักษณทที่ นั สมัยกวา ใคร มาพรอมตกแตงดีไซนที่เปลี่ยนใหม จากรุน เกาโดยสิน้ เชิง การตกแตงภายใน หองคนขับเลือกใชสแี บบทูโทนทีด่ หู รูหรา มากขึน้ เนนความสะดวกสบายและความ กวางขวางในหองโดยสาร ก า ร เ ข  า ม า ข อ ง สิ น ค  า ข อ ง SINOTRUK ที่เปนตัวตนของรถเพื1อการ พาณิชยนนั้ จากการเริม่ ทําตลาดมาอยาง ยากลําบากจนสามารถมัดใจลูกคาได ใน ที่สุด และเปนรถหัวลากจีนลําดับตน ๆ ในประเทศไทยที่ลูกคาเลือกใชเพื1อการ ขนสงแลวขณะนี้ ดวยความพรอมในเรื1อง การดูแลลูกคาไดอยางดี จึงเปนเรื1องที่ไม ยากอีกแลวสําหรับ บริษทั สุขศิริ มอเตอร จํ า กั ด สํ า หรั บ การวางอนาคตของ SINOTRUK ในประเทศไทยใหอยูคูเมือง ไทยตลอดไป

บริษัท ไทยซัซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด ใในกลุ นกลุุมเครือวงศพิทักษ เปดตัวแลวรถหัวลาก สมรรถนะสูง M3000 00 มาพรอมเครืื1องยนต NGV G ทัั้งสามขนาดตัั้งแต 300 แรงมา 350 แรงมา และ 380 แรงมา และอีกทางเลือกสําหรับลูกคาที่ใชเชื้อเพลิงดีเซลมีสองขนาดเชนกัน 336 แรงมา และ 375 แรงมา สําหรับ Shacman M3000 ไดมีการออกแบบโครงสรางของรถหัว ลากใหมีนํ้าหนักเบาขึ้นเพียง 9 ตัน เพื1อที่ผูประกอบการสามารถบรรทุกไดเพิ่มมากขึ้น พรอม หองโดยสารมีความสะดวกสบาย รองรับการพัฒนาดานการขนสงในประเทศ พรอมขยาย ดีลเลอร 25 แหง ทั่วประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ไทยซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด โทร.0-3273-4186

The New ew ANTOS

The New ANTOS รถบรรทุกสมรรถนะสูงในแบบ ใ Cargo เพื1อการกระจายสินคาซึ่ง เปนอีกหนึ่งรุนในตระกูล Mercedes Benz Trucks ที่มีเปลี่ยนแปลงโฉมครั้งใหญดวยการดีไซน ในแตละรุนไดตื1นตาอยางมาก สําหรับรุนนี้จะอยูในกลุมที่ใชในงานกระจายสินคาสวนใหญ มา พรอมเครื1องยนตใหม 6 สูบ ที่มีการออกแบบใหมีความแข็งแกรงและยืดอายุการใชงานไดมาก ยิ่งขึ้น และมีกําลังตั้งแต 238 – 510 แรงมา เปนเกียร 12 สปด มีใหเลือกแบบ 16 สปด สําหรับ ความตองการของผูซื้อ สามารถบรรทุกไดตั้งแต 18 – 44 ตัน สมรรถนะที่ถูกพัฒนามาเพื1องาน หนักจึงหมดหวงเรื1องของประสิทธิภาพของชวงลาง ระบบเกียรเปนเพาเวอรชปิ ไดรบั ออกแบบ มาเพื1อให ใชงานงายขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม : www2.mercedes-benz.co.uk

9/2/13 11:14 PM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปกษแรก • กันยายน 2556 LOGISTICS FOCUS

การกาวสูความเปนประชาคม อาเซียนในอีก 2 ปขางหนา ถือเปน วาระสําคัญทีผ่ ปู ระกอบการขนสงไทย ควรตองศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ เพราะหากขาดซึ่ ง ความรู  ใ นเรื1อ งนี้ อยางดีแลว อาจทําใหธรุ กิจขนสงของ ไทยเกิดผลกระทบอยางไมคาดคิดได ป จ จุ บั น กรอบความร ว มมื อ อาเซียนไดเปดใหมีการเดินรถไป-กลับ ระหวางประเทศในกลุมอาเซียน 500 คัน ทีผ่ ปู ระกอบการไทยวิง่ ใหบริการใน เสนทางอีสท เวธส คอริดอร หรือ โครงการเสนทางแนวตะวันออก-ตะวัน ตก R9 จากจั ง หวั ด ตาก-พิ ษ ณุ โ ลก, มุกดาหาร-สหวันเขต, ลาว บาว-ทาเรือ ดานั ง แต เ ส น ทางดั ง กล า วไม ไ ด รั บ ความนิยม จึงมีแนวคิดทีจ่ ะปรับเปลีย่ น เส น ทางเดิ น รถใหม ม าเป น เส น ทาง ฮานอย-แหลมฉบัง แทน อยางไรก็ตาม ในอนาคตจะมีผู ประกอบการขนสงจากตางชาติเขามา ใหบริการเปนจํานวนมาก จึงตองมีการ แก ไข พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเดินรถ ไมวา จะเปน ราง พ.ร.บ.การอํานวยความ สะดวกในการขนสงขามแดน พ.ศ. ….. /พ.ร.บ.การรับขนของทางถนนระหวาง ประเทศ พ.ศ. …..ซึ่ง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาจาก คณะกรรมาธิการ คาดวาในอีก 6 เดือน จะประกาศใช และราง พ.ร.บ.การรับ ขนคนโดยสารและสั ม ภาระระหว า ง ประเทศ พ.ศ.…… อยูในขั้นตอนการ พิจารณาจากกฤษฎีกา คาดวาในอีก 1

BT#229_p26-27_Pro3.indd 26

ขนสงไทยควรระวัง

ปขา งหนาจะประกาศใช พรอมเพิม่ ความ รับผิดชอบตอความเสียหาย และมีการติด ตั้ง GPS เพื1อใหเกิดความเชื1อมั่นแกผู ใช บริการ ซึง่ ยอมรับวาหากเปดเสรีภาคการ ขนสงผูป ระกอบการขนสงขามแดนจะได รับผลกระทบมากที่สุด แตถือเปนเรื1องดี ตอธุรกิจขนสงสินคาเพราะจะไมเปนการ ผูกตลาดแตเพียงรายเดียว ทั้ ง นี้ ผู  ป ระกอบการไทยจํ า เป น ตองเตรียมความพรอมในการเปดเสรี ขนสงใน 2556 นอกจากนี้ จะตองมีการ แกกฎหมายตามขอกําหนดของ AEC ที่ ระบุการเปดเสรีเพื1อใหตางชาติเขามา ดําเนินการในสวน 70% จากเดิม 49% ทั้งนี้ หากผูประกอบการไทยไมมีความ พร อ มอาจจะถู ก เจาะตลาดได ซึ่ ง ใน อนาคตการขนส ง ข า มแดนนั้ น จะมี ปริมาณมากขึ้น ฉะนั้นผู ประกอบการ ขนสงไทยตองเตรียมพรอม มีผวู เิ คราะหบริษทั ขนสงตางชาติที่ สามารถเขามาครอบครองตลาดขนสง และตลาดอาเซียนไดอยางงายดาย โดย ขนสงไทยไมสามารถปองกันได ซึ่งจะมี หลักการเขามาทําธุรกิจ 3 วิธีการ... ประการแรก การทําธุรกิจขนสง ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง การขนสง สินคาจากตางประเทศเขามาในเมืองไทย โดยขนสงทัง้ ทางเรือ และทางอากาศ ตอ มาเปนการเขาดานศุลกากร การขนสง สินคาเขาโกดังสต็อกสินคา การสงตอให กับโรงงานดวยการขนสงทางบก โดย ขนสงใหถงึ มือของกลุม ลูกคาเปนขัน้ ตอน สุดทาย ผูว า จางตางชาติทตี่ งั้ บริษทั อยูใ น เมืองไทยจะประเมินคาจางจากตนทางถึง

ปลายทาง โดยจะไดรับราคาโปรโมชั่น พิเศษ ดวยเหตุนเี้ องจึงไมสามารถจะแบง ขัน้ ตอนการขนสงทางบกใหกบั ผูป ระกอบ การขนสงไทยไดเพราะผิดจรรยาบรรณ ดังนั้นงานขนสงของคนไทยก็จะลดนอย ลง ประการทีส่ อง การเขาถึงบริษทั แม ตัวอยางที่เห็นชัด ๆ คือ หางสรรพสินคา ชื1อ ดั ง แห ง หนึ่ ง ที่ มี บ ริ ษั ท แม อ ยู  ใ น ประเทศอังกฤษ ไดวาจางใหขนสงไทย เป น ผู ข นส ง สิ น ค า ตั้ ง แต ต น ทางจนถึ ง ปลายทาง โดยการทํางานทุกอยางถือ เปนระดับสากล สามารถกําหนดระยะ เวลาที่แนนอน รวมถึงคุณภาพสินคาที่ เหมือนวาผลิตมาจากโรงงาน จึงไมมี บริ ษั ท ขนส ง จากชาติ ใ ดสามารถแย ง ลูกคาไปได แตดวยเปนบริษัทตางชาติ จึงมี บริษัทขนสงที่อยูในประเทศเดียวกันได บุกเขาไปหาผูบริหารของหางดังกลาว ถึงที่ทํางาน สามารถพูดคุยและเจรจาได อยางถูกคอ และไดรับการทําสัญญาวา จางขนสงสินคาใหกบั หางสรรพสินคาดัง กลาวนี้ในทุกประเทศ ดวยเหตุนี้เอง ผู

ประกอบการขนส ง ที่ เ ป น คนไทย ที่ แมวาจะมีศักยภาพดีแคไหนก็ไมไดรับ การตอสัญญาจากหางสรรพสินคาแหง นี้อีกตอไป ประการสุดทาย ลงทุนเพื1อลด ภาษี บริษัทขนสงตางชาติถือไดวามี ศักยภาพอยางมาก สามารถขยายสาขา ไปไดทกุ ประเทศ มีกาํ ไรมหาศาลแตการ เก็บภาษีของตางชาตินั้น หากยิ่งมีราย ไดสูงเทาไรก็จะมีภาษีกาวกระโดดมาก เทานั้น ดังนั้น วิธีการแก ไขปญหาคือ ตองมีการกระจายรายไดออกมา ไมวา จะเป น การบริ จ าค การลงทุ น เพิ่ ม ทั้ง ๆ ที่รูวาไมไดกําไรเลยก็ตาม เพราะ จะทําใหภาษีลดลงมาไดเปนอยางมาก นั่นเอง ดวยเหตุนเี้ อง ในภาคอีสานหลาย จั ง หวั ด ได มี บ ริ ษั ท ขนส ง ต า งชาติ ประกาศรั บ พนั ก งานทั้ ง ที่ ทํ า งานใน บริษัท ดูแลสินคา และพนักงานขับรถ ในอัตราที่สูงมาก สงผลใหพนักงาน ขนสงของคนไทยลาออกไปเปนจํานวน มาก และไมสามารถหาวิธีปองกันหรือ รั้งตัวไว ไดเลย เนื1องจากคาจางของ บริษัทใหมสูงกวารายไดของบริษัทเดิม มาก และนี่คือการลงทุนกอนใหญของ บริษัทตางชาติ เพื1อปดขนสงของคน ไทยที่มีรายไดเพียงแคพอประคองตัว เทานั้น

9/2/13 11:23 PM


MATERIAL HANDLING

สายพานลําเลียง

สายพานลําเลียงจากเอ็กซ โอ ไดผานการออกแบบที่ ทําใหเหมาะสมกับเครื1องอัดกอนกระดาษ เพื1อปรับการทํางาน ของเครื1องกับกระดาษใหเขากันไดเปนอยางดี ทัง้ นีร้ องรับดวย ระบบสแลทและโซ ซึง่ สามารถยืดอายุการใชงานรวมถึงความ นาเชื1อถือที่มากกวาสายพานแบบเดิม ๆ นอกจากนั้นยัง เปนการชวยหลีกเลี่ยงปญหาการติดตั้งและทดสอบ ดวยการ ออกแบบที่รองรับการรีไซเคิลกระดาษ และมีใหเลือกหลาก หลายขนาดตามความเหมาะสมกับการใชงานอีกดวย เพิ่มเติม : บจก.เอ็กซ โอ เชรดเดอร โทร. 038-348-250

BT#229_p26-27_Pro3.indd 27

เครื่องสแกนบารโคดไรสาย

เครื1องอานบารโคดสแกนเนอร ไรสาย WINMAX-W2 ที่มาพรอมกับ Wireless USB เพื1ออานบารโคดระยะไกล สูงสุดกวา 400 เมตร ยังคงประสิทธิภาพการอานไดชัดเจน โดยมีทั้งแบบมือถือและแบบตั้งโตะ ซึ่งจะเปนการทํางาน แบบการอานเลเซอร ใชมุมการสแกนเปน angle 60 องศา ใชงานไดดีในที่โลง เพราะสามารถรองรับการทํางานรวม กันกับโปรแกรมขายหนารานอยาง Point of Sales ไดทุก โปรแกรม จึงเหมาะสมกับงานมินิมารท รานอาหาร ราน ขายยา โรงงาน หองสมุด ฯลฯ เพิ่มเติม : บจก.อินเตอร ไซต (ประเทศไทย) โทร. 0-2192-1820

9/3/13 8:20 PM


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปกษแรก • กันยายน 2556 LOGISTICS NEWS

DHL เปดศูนยกระจายสินคาระดับโลก สนามบินซินซินเนติ นอรธเทิรนเคนทักกี

ดี เ อชแอล เป ด ศู น ย ก ระจาย สินคาประจําภูมภิ าคอเมริกาที่ ไดปรับ ขยายใหม ณ สนามบินซินซินเนติ นอรธเทิรนเคนทักกี (ซีวีจี) ดวยงบ ลงทุนสูงถึง 105 ลานเหรียญสหรัฐ เพื1อตอบโจทยความตองการขนสง สินคาและพัสดุระหวางประเทศของ

บริ ษั ท ข า มชาติ ข นาดใหญ แ ละธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก ศู น ยกระจายสนคาแหงนตดตง ย ก ระจายสิ น ค า แห ง นี้ ติ ด ตั้ ง ระบบคัดแยกสินคาและพัสดุุใหม ขนาด 1180,000 80,000 ตตารางฟุ ารางฟุตททีี่ไดดรับกการออกแบบ ารออกแบบ

ใหมีสมรรถนะรองรับการจัดสงสินคา ดวนขนาดใหญขนึ้ ขยายลานจอดดานทิศ ใตเพื1อรองรับเครื1องบินขนาดลําตัวกวาง เพิ่มขึ้น สรางอาคารพนักงาน-นักบิน และยกระดับระบบสารสนเทศใหมทวั่ ทัง้ ศูนยฯ คุณแฟรงค แอพเพล ประธาน คณะกรรมการฝ า ยบริ ห ารและ ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ดอยช โพสต ดีเอชแอล กลาววา “การเปดศูนยกระจายสินคาที่ สนามบินซีวีจีดังกลาว นับ เป น อี ก หนึ่ ง ความสํ า เร็ จ ของดีเอชแอลที่มุงขยาย เครือขายการขนสงดวน ระหวางประเทศมาอยาง ตอเนื1อง ดีเอชแอลเติบโต อยางไมหยุดยั้ง เดินหนา สรางอนาคตที่แข็งแกรง และให บ ริ ก ารสนั บ สนุ น ด า นโลจิ ส ติ ก ส เ พื1อ ขั บ เคลื1อนบริษัทตาง ๆ ใน สหรัฐอเมริกาใหประสบ

ความสําเร็จทั่วโลก” สําหรับศูนยกระจายสินคาซีวีจี ใหมระดับโลกดังกลาว ถือเปนหัวใจ สําคัญของเครือขายการขนสงสินคา ของดีเอชแอลในสหรัฐอเมริกา โดยมี เที่ ย วบิ น รั บ ส ง สิ น ค า และพั ส ดุ จ าก ลู ก ค า ในกว า 220 ประเทศ และ อาณาเขตทั่ ว โลกไปยั ง ทุ ก พื้ น ที่ ใ น สหรั ฐ อเมริ ก า นอกเหนื อ จากศู น ย กระจายสินคาระดับโลกในฮองกงและ เยอรมนี ศูนยกระจายสินคาซีวีจีเปน อีกหนึ่งแรงขับเคลื1อนใหระบบเครือ ขายการขนสงขามทวีปของดีเอชแอล ใหมคี วามสมบูรณและแข็งแกรงยิง่ ขึน้ คุณสตีเฟน เฟนวิค ประธานเจา หนาที่บริหาร ดีเอชแอล เอกซเพรส ภูมิภาคอเมริกา กลาววา การลงทุน ขยายศูนยกระจายสินคาซีวีจีดังกลาว ชวยใหดเี อชแอลสามารถสนับสนุนการ ค า ระหว า งประเทศของธุ ร กิ จ ขนาด กลางและเล็ ก ทั่ ว โลกที่ มี ก ารขยาย ตัวอยางตอเนื1องไดอยางรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ตอกยํา้ ปณิธาน ข อ ง ดี เ อ ช แ อ ล ที่ มุ  ง เ ป  น แ ห ล  ง ทรัพยากรอันทรงคุณคาเพื1อสนับสนุน ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีใหเติบโตและขยาย สูตลาดโลกไดมากขึ้น

ไทคอน ปลื้มผลประกอบการครึ่งปแรก กําไร 421 ล.บาท

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด หรือ TPARK ประกาศผลประกอบการครึ่งป แรก 2556 เปนไปตามเปา มีกําไรสุทธิรวม 421 ลานบาท เผยป 2556 นี้ ไทคอนไดจัดสรรงบ ประมาณ 12,000 ลานบาท ซื้อที่ดินพรอมกับสรางโรงงานและคลังสินคาเพิ่ม มั่นใจวาจะ สามารถขยายพื้นที่โรงงานและคลังสินคาใหเชาใหมเพิ่มขึ้นรวมเปน 400,000 ตารางเมตร ภายในสิ้นป 2556 หรือเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 30 จากพื้นที่ใหเชารวม ณ สิ้นป 2555 ตามเปา หมายที่ตั้งไว

CEVA Holding LLC ประกาศผลประกอบการ Q2

CEVA Holdings LLC หรือ CEVA ประกาศผลประกอบการในชวงไตรมาส 2 ซึ่งสิ้น สุดเมื1อ 30 มิถุนายน 2556 กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื1อม และคาจัดจําหนาย (EBITDA) เพิม่ ขึน้ เปน 80 ลานดอลลารสหรัฐเมื1อเทียบกับไตรมาสทีแ่ ลว การเพิม่ ทุนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทําใหบัญชีงบดุลแข็งแกรงขึ้น สามารถลดหนี้สินไปได 1.6 พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งสะทอน ใหเห็นถึงพัฒนาการที่ดีในดานการปฏิบัติงาน รวมถึงความสําเร็จจากแผนการลดคาใชจายที่ ไดมีการประกาศใช ไปกอนหนานี้

BT#229_p28_Pro1.indd 28

9/2/13 10:22 PM


BT#229_p29_Pro1.ai

1

9/2/13

10:22 PM


30 BUS&TRUCK • STATISTIC UPDATE

ปกษแรก • กันยายน 2556

STATISTIC UPDATE

จํานวนรถบรรทุกและรถโดยสาร จดทําทะเบียนใหม (ปายแดง) ป 2555 ฉบับนี้ อัพเดทอันสักหนอยกับตัวเลขของจํานวนรถจดทะเบียนใหม (ปาย แดง) ในป 2555 วาในปที่ผานมา ตลาดรถบรรทุกและรถโดยสารของบานเราใน แตละยีห่ อ เปนอยางไรกันบาง เผื1อจะมีแบรนดที่ใครหลายคนกําลังอยากจะจับจอง เปนเจาของกันบาง เริ่มจากทางดานของรถโดยสารกันกอน ใน ป 2555 ผูที่ครองอันดับสูงสุดของ ชารตนั้นคือ TOYOTA ซึ่งมียอดจดทะเบียนใหมมากถึง 3,414 คัน แตยังมียอดลดลง จากป 2554 ที่ทําไวสูงถึง 4,895 คัน โดยถือวาลดลงรอยละ 30.26 อันดับตอมาเปน ของรถสัญชาติจีนที่ดูเหมือนกําลังมาแรงในตลาดรถโดยสารอยาง SUNLONG ที่ใน ป 2555 ทํายอดไวได 542 คันจากเดิมเมื1อปที่แลวทําได 376 คัน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น รอยละ 44.15 มาถึงอันดับ 3 อยาง ISUZU ที่ทํายอดป 2555 ไวที่ 479 คัน จากเมื1อ ปกอนทําไว 441 คัน ก็ยังเปนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.62 ลําดับที่ 4 ตกเปนของ

HINO กับตัวเลขป 2555 ที่ 147 คัน ลดลงจากเดิมรอยละ 6.37 เพราะปกอนหนา ทําตัวเลขไวที่ 157 คัน สุดทายกับ SCANIA ที่ยอดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 27.68 โดยในป 2555 มีจํานวน 148 คัน เพิ่มจากปกอ นหนาที่มียอด 112 คัน มาดูทรี่ ถบรรทุกกันบาง สําหรับคายทีท่ าํ ตัวเลขจดทะเบียนรถใหมมากทีส่ ดุ ก็คอื HINO กับยอดป 2555 จํานวน 11,645 คัน จากปกอนหนา 9,996 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 16.50 ตอมาคือ ISUZU ที่ป 2555 ทิ้งทวนกับยอด 10,905 คัน ลดลงจากปกอนหนา ไมมากที่ 10,996 คัน คิดเปนรอยละ 0.83 ตามมาดวย MITSUBISHI FUSO กับยอด ป 2555 ที่ 953 คัน จากเดิมที่ 389 คัน เพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 144.99 กันทีเดียว รัง้ สุดทาย กับ SINOTRUK ที่ทํายอดประจําป 2555 ที่ 878 คัน เพิ่มจากปกอนหนาที่มี 639 คัน คิดเปนรอยละ 37.40

รถโดยสาร ลําดับ

ยี่หอรถ

1

TOYOTA

2

จํานวนรถ (คัน)

เพิ่ม, ลด

ป 2555

ป 2554

(รอยละ)

3,414

4,895

(30.26)

SUNLONG

542

376

44.15

3

ISUZU

479

441

8.62

4

HINO

147

157

(6.37)

5

SCANIA

143

112

27.68

อื่น ๆ

642

712

(9.83)

รวม

5,367

6,693

(19.81)

รถบรรทุก ลําดับ

ยี่หอรถ

จํานวนรถ (คัน)

เพิ่ม, ลด

ป 2555

ป 2554

(รอยละ)

1

พวง/กึ่งพวง

12,824

10,753

19.26

2

HINO

11,645

9,996

16.50

3

ISUZU

10,905

10,996

(0.83)

4

FUSO

953

389

144.99

5

SINOTRUK

878

639

37.40

อื่น ๆ

3,699

1,580

134.11

รวม

40,904

34,353

19.07

* ขอมูลจากกรมการขนสงทางบก R1_BT#229_p30-31_Pro1.indd 30

9/3/13 8:56 PM


BT#229_p30-31_Pro1.indd 31

9/2/13 10:29 PM


32 BUS&TRUCK • TRUCK AEC

ปกษแรก • กันยายน 2556

TRUCK AEC

เสนทาง R3A เชื่อมอาเซียนเขาดวยกัน ห า ก มี ก า ร เ ป  น ป ร ะ ช า ค ม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 การขนสงสินคา หรือผู โดยสาร จะเปนแบบระบบเปดอยางเสรี แตก็ มี ข  อ แม ที่ เ ป น ไปตามกฎการเจรจา ระหวางประเทศ อยางไรก็ดี การขาม ไปยังกลุม ชาติอาเซียนจําเปนตองรวม มีมาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะเปนคา ธรรมเนี ย มจุ ด ผ า นแดน กฎจราจร รวมทัง้ กฎระเบียบตาง ๆ ในการขนสง ทางถนน แนนอนวา การรวมตัวเปน AEC คงไมสัมฤทธิ์ผล ถาระบบการขนสง หรือโลจิสติกส ไมเชื1อมโยงกัน คือ ถา ผลิ ต สิ น ค า ชิ้ น หนึ่ ง จะเอาไปขายใน เวียดนาม ตองโดยสารเครื1องบินอยาง เดียวก็คง “ทุนหายกําไรหด” เปรียบ เสมือนวาเอาเงินไปจายคาเครื1องบินจน เกลี้ยง ปฏิเ สธไม ไ ดวา ผูส งออกส วน ใหญนยิ มใชการขนสงทางเรือเปนหลัก เพราะเสียคาขนสงนอย แตขอเสียคือ การขนสงทางเรือใชเวลาเดินทางนาน

BT#229_p32-33_Pro1.indd 32

หลายวัน ไมเหมาะกับสินคาบางชนิด เชน อาหาร ผัก ผลไม ฯลฯ “การขนสงทาง บก” จึงเปนวิธีที่นาสนใจมากที่สุด ตองยอมรับวา คาใชจายในการ ขนสงทางถนนอยูในระดับ “ปานกลาง” ระยะเวลาการสงไปยังลูกคา “พอดิบ พอดี” ไมมากไป ไมนอยไป ปจจุบันมีเสนทางสายหนึ่งซึ่งนา สนใจมาก ชื1อวา เสนทาง “R3A” ซึง่ เสน ทางนี้ เ ชื1อ มจากประเทศไทย (อํ า เภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย) เขาบานหวย ทราย แขวงบอแกว (สปป. ลาว) ทะลุสิบ สองปนนา เชียงรุง คุนหมิง (ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน) สภาพถนน หนทางตองบอกวาคอนขางดี เพราะรถ ยังวิ่งกันไมมาก มีเพียงบางชวงที่เปน หลุมเปนบอ เนื1องจากผูร บั เหมา สะเพรา ใชวัสดุกอสรางคุณภาพตํ่า

เหตุเพราะถนนเสนนี้คอนขางยาว จึงมีผรู ับเหมาหลายบริษัทแบงสัมปทาน กันไป สภาพของถนนจึงขึ้นอยูกับจรรยา บรรณของผูรับเหมา แต โดยรวมตอง บอกว า ดี สาเหตุ ที่ ถ นนเส น นี้ ถู ก คาด หมายใหเปนถนนเศรษฐกิจสายสําคัญ เพราะรถบรรทุกสามารถขนสินคาวิง่ ผาน จากประเทศไทยไปถึงประเทศจีน ความโดดเดนของ R3A นอกจาก จะเปนเสนทางการขนสงสินคาแลว ยัง เปนเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่นา สนใจ เพราะตลอดสองขางทางเต็มไป ดวยวิถีชีวิตของคนทองถิ่น จึงไมแปลกที่ จะมีนักลงทุนจากสิงคโปร เกาหลี ไป กวานซือ้ ทีด่ นิ ใน สปป.ลาว สรางโรงแรม รีสอรต สนาม กอลฟ สําหรับพักแรม รวม ถึ ง จุ ด พั ก ของสิ ง ห ร ถบรรทุ ก ที่ เ หน็ ด เหนื1อยเมื1อยลา ในทางกลับกัน หากเดินทางมาจาก จีนโดยเสนทาง R3A ผาน สปป. ลาว เขา อํ า เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย ก็ สามารถผานประเทศไทย ลองใตออก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฯลฯ จากความเปนจริงรัฐบาลไทย-จีน ดํ า เนิ น การเรื1อ งนี้ ร  ว มกั น มานานแล ว ออกเงินคนละครึ่งหรือประเทศละ 812 ลานบาท กอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง บริเวณอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับบานหวยทราย แขวงบอแกว สปป. ลาว โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 1.6 พัน

ลานบาท ตามกําหนดนาจะเสร็จในป 2552 แตสถานการณการเมืองไทยไม นิง่ กรอบเวลาเลยขยายมาเรื1อย ๆ คาด วานาจะเสร็จในป 2556 ยังไรก็ตาม มีการคาดการณ ไววา โครงการจะแลวเสร็จทันเปด AEC ใน ป 2558 แนนอน ขณะนีต้ อมอวางเสร็จ เรียบรอยแลว เหลือเพียงวางโครง กระดูก ปูพื้นถนน ดึงโครงสลิง ก็เปด ใชไดเลย ซึง่ จะทําใหถนน R3A สมบูรณ แบบ 100% แต ต อนนี้ ข ณะที่ ส ะพานยั ง ไม แลวเสร็จ วิธีการนํารถขามแมนํ้าโขง คือการขับลงเรือ แลวไปขึ้นที่ฝงลาว ขับตอไปไดเลย หากสะพานขามแมนาํ้ โขงเชียงของหวยทรายแลวเสร็จ จะถือ เปนสะพานขามแมนาํ้ โขงแหงที่ 4 จาก กอนหนานี้ที่มีสะพานขามโขงแลว 3 แหง ไดแก หนองคาย-เวียงจันทน, มุ ก ดาหาร-สุ ว รรณเขต, นครพนมคํามวน อานิสงสของสะพานขามโขง แหงนีท้ าํ ใหทดี่ นิ ในอาเภอเชียงของดีด ขึ้นสูงหลายเทาตัว จากเดิมไรละไมกี่ หมื1นปรับขึ้นเปนแสน บางแหงแตะ หลักลาน ทัง้ ทีใ่ นอดีตแจกฟรียงั ไมคอ ย มีใครอยากได สรุปก็คือเสนทาง R3A คือเสน ทางขนสงสินคา และเสนทางทองเทีย่ ว ระหวางประเทศที่สมบูรณแบบที่สุด เสนหนึ่ง ในการเชื1อมตอชาติอาเซียน เข า ด ว ยกั น และถื อ เป น เส น ทาง เศรษฐกิจสายสําคัญอยางแทจริง

9/2/13 10:38 PM


SET UP • BUS&TRUCK

ปกษแรก • กันยายน 2556

33

ติดตั้งลําเลียง

บทบาทของ TMS ตอธุรกิจขนสง ปญหาเรื1องของราคานํ้ามัน ยังถือเปนเรื1อง หนักใจของเหลาผูประกอบการ เนื1องจากกราฟของ ราคาดูเหมือนจะมีแตพุงสูงขึ้น แตคาขนสงยังหยุด อยูกับที่ และดวยธุรกิจทั้งหลายยังมี ในสวนของ ตนทุนและการแขงขัน เรียกวาใครทุนหนาก็รอดใคร ทุนออนก็ตองหลีกทาง! ดังนั้นดูเหมือนวาผูประกอบการหลายรายจะผัน กลยุทธทางการตลาดจากการตอสูกันที่ราคา ซึ่งดู เหมือนวายิง่ กดราคาใหตาํ่ ลงเพื1อเรียกลูกคา คําวากําไร ก็ยิ่งถอยหางออกไปทุกที “คุณภาพการขนสง” จึงเริ่ม เขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น การควบคุมเวลาในการ ขนสงเพื1อควบคุมตนทุน การใชประโยชนจากการ บรรทุกสินคาอยางเต็มที่ ความสามารถในการเขาถึง สินคาและมอบความโปรงใสในการติดตามสถานะของ สินคาใหกบั ลูกคาลวนเปนสิง่ จําเปนสําหรับธุรกิจขนสง ซึ่งจะตองอาศัยระบบ IT ที่ทันสมัย ซึ่งเพียบพรอมไป ดวยเทคโนโลยีการจัดการ เพื1อตอบสนองการทํางาน ทั้งหมดขององคกร ติ ด ตั้ ง ลํ า เลี ย งฉบั บ นี้ จึ ง จะขอแนะนํ า ระบบ End-to-End Transportation Management System (Dynamic TMS) หรือ ระบบการจัดการการขนสง ตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า จากบริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส จํากัด ซึ่งจะชวยในการบริหารจัดการในภาค สวนของธุรกิจทั้งหมด ตั้งแตการจองรถจนถึงงบดุล รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นธุรกิจขนสง เชน การ ระบุตําแหนงยานพาหนะ, การจองสินคาฝากขาย, แผนการเดินทาง, การติดตาม ตําแหนงหรือสถานะของสินคา (Tracking), สัญญาระหวางลูกคาและผูขาย, การ จัดการคําสัง่ และใบขน, ระบบบัญชีออนไลน, ระบบใบแจงหนีแ้ ละการชําระเงิน เพื1อ การรักษาความปลอดภัย และถือวาเปนระบบที่สมบูรณแบบในขณะนี้ เพราะยัง สามารถใชงานรวมกับระบบการติดตามและโซลูชั่นอื1นๆ เชน GPS, RFID หรือบาร โคดไดอีกดวย

จุดเดนของ TMS

• ระบบการขอใชรถและระบุตําแหนง • ระบบการจอง • ระบบการถายสินคา • ระบบการสงมอบ • ระบบการจัดการใบขน • สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม ERP อื่น ๆ ที่ทานใชงานอยู • ระบบการเรียกเก็บเงิน (Billing) • สัญญาจัดจาง • ระบบติดตามจาก GPS (Track & Trace)

เมื1อทราบถึงลักษณะคราว ๆ และจุดเดนของระบบ TMS กันแลว ก็พอ จะเห็นความเปนระบบระเบียบในการดําเนินธุรกิจกันเพิม่ มากขึน้ แตในครัง้ หนาของติดตัง้ ลําเลียง เราจะพาไปพูดคุยถึงประโยชนของระบบ TMS ที่จะเกิดขึ้นตอธุรกิจ รวม ไปถึงการทํางานรวมกับฟงกชันการขนสงดานอื1น ๆ เพื1อความชัดเจนที่วา TMS จะ ชวยสรางกําไรใหกับธุรกิจภาคการขนสงไดอยางไร

R1_BT#229_p32-33_Pro1.indd 33

9/3/13 9:00 PM


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปกษแรก • กันยายน 2556 LOGISTICS

การพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ของบริการดานโลจิสติกส (2) เปนการสรางทีมใหพนักงานกลุม ขนาดเล็กทํางานรวมกันในการ สรางสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑหรือตัวผลิตภัณฑ ทั้งหมด โดยสมาชิกในกลุมจะเรียนรูขั้นตอนในการผลิตทั้งหมด และสามารถหมุนเวียนสลับกันทํางานหนาที่ตาง ๆ บับนีก้ จ็ ะยังคงเปนเรื1อง การพัฒนาบุคลากรเพื1อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ บริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส ซึ่งความเดิมจากฉบับที่ แล ว ได ก ล า วว า สํ า หรั บ การพั ฒ นา บุ ค ลากรโดยเฉพาะเรื1อ งการจั ด การ คุณภาพและคุณภาพการบริการโลจิสติกสนั้น จะตองคํานึงถึงเรื1องหลัก 4 เรื1อง ซึง่ ไดกลาวไปแลว 3 เรื1องแลว คือ 1. การทุมงบประมาณลงทุนกับการ พัฒนาบุคลากร 2. การเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากร 3.การปรับทัศนคติของผู ขายปจจัยการผลิตภายนอก สําหรับฉบับนีจ้ ะตอกลาวถึงเรื1องที่ 4. การปรับวัฒนธรรมองคกรเพื1อสราง ที ม คุ ณ ภาพ โดยภายหลั ง จากการฝ ก อบรมเรียนรูด า นการจัดการคุณภาพการ จัดการโลจิสติกสจนเปนที่รับทราบและ เขาใจในการปฏิบัติตามขอกําหนดตาม มาตรฐาน การจัดทําเอกสารตาง ๆ การ จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่ จําเปนตอการดําเนินระบบแลว ตอไปจะ เปนการปรับวัฒนธรรมองคกรเพื1อสราง ทีมคุณภาพ ซึ่งจะพิจารณา 3 ประเด็น หลักคือ 1. วัฒนธรรมการดําเนินงานของ องคกร 2. รูปแบบการบริหารงานของ องคกร และ 3. วีธีคิดของบุคลากรใน องคกร โดยที่ทั้ง 3 ประเด็นจะตองถูก ถายทอดลงในระเบียบปฏิบตั ใิ นแตละกิจ กรรมโลจิสติกสขององคกร โดยเฉพาะที่ สําคัญก็คือระเบียบปฏิบัติตาง ๆ จะตอง จัดทําโดยผูที่รับผิดชอบในแตละแผนก หรื อ แต ล ะฝ า ยขององค ก ร ซึ่ ง การ ปรับปรุงคุณภาพขององคกรควรสราง วัฒนธรรมคุณภาพ และปรับบทบาทของ พนักงานเขาสูว งกลมคุณภาพ (Plan Do Check Action) รวมถึ ง ที ม ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ซึ่งเปนระบบที่ทุกภาคสวน ตองเขามาเกี่ยวของตอการปรับปรุงการ ใหบริการ โดยการดําเนินงานสามารถ ทําไดดังนี้ 4.1 การปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื1อ ง (Continuous Improvement) หรือเรียก

BT#229_p34-35_Pro3.indd 34

วา ไคเซ็น(Kaizen) ในภาษาญี่ปุน เปน แนวความคิดทีจ่ ะปรับปรุงพัฒนางานอยู ตลอดเวลา ซึง่ เปนหนาทีข่ องทุกคนตัง้ แต ผูบริหารระดับสูงจนไปจนถึงพนักงาน ฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร โดยทํ า การบริ ห าร พิจารณาทีก่ ระบวนการเนนทีก่ ารกระทํา อยางเปนระบบสมํ่าเสมอมากกวาการ มองผลลั พ ธ ที่ ป ลายทางอย า งเดี ย ว เ นื1อ ง จ า ก ก า ร บ ริ ห า ร พิ จ า ร ณ า ที่ กระบวนการจะมีความเขมงวดกวดขัน ความเปนระเบียบวินัย การจัดการเวลา ทํ า งานที่ มี อ ยู  การพั ฒ นาทั ก ษะของ พนักงาน การมีสวนรวมกันทํางานเปน หมู  ค ณะ การบํ า รุ ง ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ ตลอดจนการติดตอสื1อสารทีใ่ ชขอ มูลรวม กันและเปดเผยขอมูลรวมกันทั้งองคกร 4.2 การมีสวนรวมของพนักงาน (Employee Involvement) เปนสวนที่ สําคัญทีส่ ดุ ในการจัดการคุณภาพ เพราะ การทํางานในยุคนี้ หมดสมัยแลวที่จะใช คําวา “Me” แตจะตองเปน “We” คือ งานทุกอยางที่ประสบผลสําเร็จตองใช การรวมมือทํางานกันเปนทีม (Team) ซึง่ ไมเพียงแตเปนการรวมตัวกันเปนกลุม ขึน้ มาเทานั้น แตตองมีแนวทางปฏิบัติคือ ทุกคนในทีมตองมีจดุ มุง หมายเดียวกัน มี ส ว นร ว มกั น ยึ ด มั่ น ในสิ่ ง เดี ย วกั น คื อ คุณภาพ สมาชิกทุกคนมีภาวะผูนําอยูใน ตัว โดยไมตองใชผูนําอยางเปนทางการ มาคอยควบคุม และไมใชการรอรับคําสัง่ มอบหมายใหทําตอ ซึ่งการรวมมือกัน ทํางานเปนทีม มี 3 ระดับ ตามขอบเขต ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. ทีมงานแก ไขปญหา หรือ ทีม งานกลุ ม คุ ณ ภาพ (Problem-solving Team หรือ Quality Control Circles หรือ QCC) ลั ก ษณะของที ม งานแบบนี้ จ ะ เปนการรวบกลุม ตัง้ แต 2 คนขึน้ ไปในสาย งานเดียวกันอยางอิสระ เพื1อมารวมกัน ทํากิจกรรมในดานการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของงาน ซึ่งกิจกรรม นั้นสอดคลองกับนโยบายของธุรกิจหรือ หนวยงานและไดรับการสงเสริมจากผู บังคับบัญชาอยางตอเนื1องและจริงจัง

2. ที ม งานเฉพาะเป า หมาย (Special-Purpose Team) เปนการพัฒนา ของทีมตอจากทีมงานแก ไขปญหา ซึ่ง เนนกิจกรรมในดานการปฏิบัติการหรือ การจัดการ หรือทั้งสองดานพรอมกัน โดยทีฝ่ า ยบริหารนําพนักงานระดับปฏิบตั ิ การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใน ระดั บ สู ง เช น การสร า งที ม งานของ พนักงานเพื1อชวยกับฝายบริหารในการ ออกแบบและกําหนดแนวนโยบายการ ปฏิ บั ติ ง านใหม หรื อ ร ว มกั น นํ า เอา เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ในองคการหรือ ช ว ยกั น หาทางปรั บ ปรุ ง กิ จ การบริ ก าร ลูกคา ซึ่งฝายพนักงานระดับปฏิบัติการ จะเสนอแนะวิธีการในการปรับปรุงงาน ซึง่ จะชวยเพิม่ คุณภาพและลดความลาชา หรือความผิดพลาดในการทํางานใหลด นอยลง 3. ทีมงานบริหารดวยตนเอง (Self -Managing Team) เป น การนํ า เอา พนักงานระดับปฏิบัติการเขามามีสวน รวมในการบริหารงานระดับสูง เปนการ สร า งที ม ให พ นั ก งานกลุ  ม ขนาดเล็ ก ทํางานรวมกันในการสรางสวนประกอบ ทีส่ ําคัญของผลิตภัณฑหรือตัวผลิตภัณฑ ทั้งหมด โดยสมาชิกในกลุมจะเรียนรูขั้น ตอนในการผลิตทั้งหมด และสามารถ หมุนเวียนสลับกันทํางานหนาที่ตาง ๆ ตลอดจนทํางานดานการบริหารตาง ๆ เชน กําหนดตารางเวลาทํางาน เวลาพัก สั่งซื้อสินคา การวาจางพนักงาน หรือ สมาชิ ก ของกลุ  ม จะช ว ยกั น ออกแบบ กระบวนการผลิตอยางอิสระ ซึ่งทีมงาน บริหารดวยตนเองจะมีบทบาทอยางมาก ในการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทํางานภายใน องคกร เพราะพนักงานแตละคนจะตอง ควบคุมการทํางานของตนเองจากการ รวมมือกัน อยางไรก็ตาม ทํางานเปนทีมทั้ง สามวิ ธี นี้ จ ะนํ า ไปสู  ก ารวางโครงสร า ง องคการใหม(Organizational Restructuring) ซึ่งจะทําให โครงสรางชั้นของ องคการลดลง เนื1องจากจะลดผูบริหาร ระดับตน และระดับกลางออกไป โดยให

อํานาจแกพนักงาน (Employee Empowerment) สามารถทํ า หน า ที่ ข องการ บริหารบางอยางได จึงไมจําเปนตองมีผู บริ ห ารระดั บ ต น และระดั บ กลางมา ควบคุม อนึ่ง การรวมมือกันทํางานทีมงาน บริหารดวยตนเองนี้ อาจจะเปนเพียง ภาพฝ น หรื อ ในจิ ต นาการ แต ใ นทาง ปฏิบัตินั้นอาจจะกลาวไดวาสามารถเปน จริงไดในระดับหนึง่ เทานัน้ เนื1องจากมีขอ เสียอยูหลายประการ เชน พนักงานรูสึก วาตนเองตองรับผิดชอบมากขึน้ แตไดรบั คาจางเทาเดิม ผูบริหารระดับตนและ ระดับกลาง รูสึกวาสูญเสียอํานาจและ รูสึกไมมั่นคงในอาชีพการทํางาน ฝาย บริหารอาจจะไมพอใจกับการตัดสินใจ ของพนักงาน พนักงานอาจรูสึกวาสาย ของการบังคับบัญชาที่นอยลง ทําใหการ พิจารณาความดีความชอบหรือกาวหนา ในงานนั้นเปนไปไดยากขึ้น เปนตน นอกจากนี้ การปรั บ ปรุ ง คุณภาพของการบริการดานโลจิสติกสจะ ตองมีงบประมาณ แบงเปน 3 สวน คือ 1.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง จะตองมองตัวแปร คือ ขนาดของบริษทั จํานวนพนักงาน หลักสูตรที่ตองการใน การพัฒนาบุคลากร สถานทีท่ อี่ บรม รวม ถึ ง การพั ฒ นาเงิ น เดื อ นสวั ส ดิ ก ารของ พนักงาน สวน 2. การพัฒนากระบวนงาน ตองจัดทําการสํารวจความตองการของ ลูกคา การวิจัย และปรับกระบวนการ ทํางาน จัดทําเอกสารคูมือคุณภาพ ขั้น ตอนการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน และ แบบฟอรมตาง ๆ หากองคกรที่ไมมที กั ษะ และความชํานาญดานโลจิสติกส ตองจาง ที่ปรึกษาเพิ่มเติม และ 3.การพัฒนา เทคโนโลยี ตองพัฒนาเทคโนโลยีที่เปน ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น เทคโนโลยี ใ นการยกขนสิ น ค า ค า ฮารดแวรคอมพิวเตอร ระบบแมขาย คา ซอฟแวร ERP/MRP คาซอฟแวรการ บริหารคุณภาพ (QMS) คาระบบยกขน และจัดเก็บสินคา คาใชจา ยอื1น ๆ ระหวาง การพัฒนาเทคโนโลยี เปนตน อนึ่ง งบ ประมาณที่ใช ในสวนนี้อาจแปรไปตาม ความตองการของธุรกิจ ซึง่ ตองพิจารณา รายละเอียดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ แต ธุ ร กิ จ ส ว นใหญ มั ก ทุ  ม เงิ น ในการ กระบวนงานและเทคโนโลยี ม ากกว า อยางไรก็ตาม หากธุรกิจตองการไดผล เลิศอยางยั่งยืนควรทําให 3 สวนเกิด ความสมดุลกัน

9/2/13 11:53 PM


BT#229_p34-35_Pro3.indd 35

9/2/13 11:53 PM


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปกษแรก • กันยายน 2556 TEST & REPORT

ประเภทของการทดสอบ

1. ความแข็งแรงของยาง (Plunger Energy) วัดโดยใช Plunger Tester เปนเครื1องทดสอบการรับแรงกดและการ หลุดของขอบยาง เครื1อง Plunger Test ที่ใชเปนของบริษัท EKTRON รุน PL2003 2. ความคงทนของยาง (Endurance) วัดโดยใช Drum Tester เปน เครื1องวัดอายุการใชงานยางลอแบบวิ่ง เครื1อ งทดสอบที่ ใ ช เ ป น ของบริ ษั ท KAYTON มีเครื1องทดสอบทั้งหมด 3 รุน ดังนี้ 1. เครื1องสําหรับทดสอบยางรถ จั ก รยานยนต แ ละรถยนต รุ  น DTM-

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง ม.มหิดล

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง จัดตั้ง ขึ้นเมื1อป พ.ศ. 2550 ดําเนินการโดย ศูนยวจิ ยั และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ไทย โดยเปนโครงการความรวมมือ ระหวางกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ ยางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ ไทยรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยสํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย อ ม (สสว.)และ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยมี วั ต ถุ วั ต ถุ ป ระสงค เ พื1อ ให บริการทดสอบยางลอเพื1อการรับรอง มาตรฐานและเพื1อการวิจัยและพัฒนา ของอุ ต สาหกรรมยางล อ ไทย และ ใหการสนับสนุนทางดานการวิจัยและ พัฒนาเพื1อยกระดับคุณภาพยางลอไทย สู  ร ะดั บ สากล โดยมี ข อบเขตการให บริการการทดสอบยางลอ ประเภท ตาง ๆ ของยางลอ เชน ยางลอรถ จักรยานยนต รถยนตนั่ง รถบรรทุก ขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ และรถ โดยสาร

BT#229_p36-37_Pro1.indd 36

350MS 2. เครื1องสําหรับทดสอบยาง รถยนตรถบรรทุกขนาดเล็กรุน DTM350PC 3. เครื1องสําหรับทดสอบยางรถ บรรทุกขนาดเล็กถึงขนาดใหญ รุน DTM200TB เครื1องทดสอบเปนแบบชนิดการ ทํางานในแนวตั้งสามารถทดสอบไดครั้ง ละ 2 ตํ า แหน ง โดยเครื1อ งทดสอบมี ความเร็วในการใชงานที่ 20 ถึง 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง และสรางแรงที่ใช ใน การกดยางลอ 10 ถึง 100 กิโลนิวตัน สํ า หรั บ ขอบเขตของขนาดยางล อ ที่ สามารถใชกบั เครื1องทดสอบคือขนาด 16 นิ้ ว ถึ ง 24 นิ้ ว (เส น ผ า นศู น ย ก ลาง ภายนอก 750 ถึง 1,350 มิลลิเมตร และ ความกวาง 190 ถึง 360 มิลลิเมตร) โดยมีความแมนยําของความเร็ว เทากับ + 0 ถึง 2 กิโลเมตรตอชั่วโมง (แสดงผลคาตํ่าสุดได 1 กิโลเมตรตอ ชัว่ โมง) และความแมนยําของแรงทีใ่ ชกด ยางลอเทากับ + 0.5% (แสดงผลคาตํ่า สุดได 0.1 กิโลนิวตัน) พรอมระบบควบคุม อุณหภูมภิ ายในหองทดสอบยางลอโดยมี การติดตั้งพัดลมและฮีตเตอร สําหรับ ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณรอบๆ ยางลอที่ทดสอบ

ประโยชนที่ ไดรับจากการทดสอบ

ทดสอบเพื1อเปรียบเทียบอายุการ ใชงานของยางลอรุนตางๆ ที่มีจําหนาย ในประเทศไทย ผูประกอบการผลิตภัณฑ ยางลอสามารถทดสอบหาอายุการใชงาน ของยางลอที่ผลิตขึ้นได และสามารถ ทดสอบเพื1อใหการรับรองมาตรฐานยาง ลอของผูป ระกอบการผลิตภัณฑยางลอได ผูประกอบการสามารถทดสอบเพื1อนําไป ปรับปรุงคุณภาพยางลอใหดียิ่งขึ้น และ สุดทายเพื1อวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ยางลอของผูผลิตที่เปนคนไทย

9/2/13 10:51 PM


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK

ปกษแรก • กันยายน 2556

37

SPECIAL REPORT

“อีซูซุใหนํ้า…เพื่อชีวิต”

สงมอบระบบผลิตนํ้าดื่มสะอาดแหงที่ 3 แก ร.ร.บานแกวเมธี จ.เลย

ทั้ ง จั ด สร า งศู น ย ส าธิ ต การผลิ ต นํ้ า ดื1ม นักเรียน โดยการสนับสนุนการสรางโรง เรือน ติดตั้งชุดอุปกรณปมนํ้า พรอมทั้ง จั ด สร า งศู น ย ส าธิ ต การผลิ ต นํ้ า ดื1ม นั ก เรี ย น โดยติ ด ตั้ ง ระบบกรองนํ้ า ดื1ม สะอาดตามมาตรฐานอย า งครบวงจร พรอมจัดการอบรมเพื1อใหความรู ในการ บํ า รุ ง รั ก ษาดู แ ลระบบการผลิ ต นํ้ า ดื1ม พรอมทัง้ แนะนําวิธกี ารสรางรายไดใหกบั โรงเรียนในการนํานํ้าดื1มสะอาดที่ ไดจาก

กลุมอีซูซุในประเทศไทย โดย คุ ณ ฮิ โรชิ นาคางาวะ กรรมการผู  จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด และ คุณมาโคโตะ คาวาฮาระ กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท อี ซู ซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด รวม กั บ ก ร ม ท รั พ ย า ก ร นํ้ า บ า ด า ล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ดําเนินโครงการ “อีซูซุให นํ้า...เพื1อชีวิต” ในการจัดสรางระบบ ผลิตนํ้าดื1มสะอาดแหงที่ 3 สําหรับ โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ห  า งไกลให แ ก

ระบบบรรจุขวดจําหนายใหชุมชนใกล เคียงอีกดวย ทั้ ง นี้ โรงเรี ย นบ า นแก ว เมธี ปจจุบันเปดการเรียน–การสอน ตั้งแต ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1–ประถมศึกษาป ที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 123 คน แหล ง นํ้ า ที่ ใ ช ม าจากนํ้ า ประปาจาก แหลงขุดเจาะใหมที่สรางขึ้นเมื1อเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ที่ผานมา โดย กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตทั้งนี้ยังคงมีปญหาเรื1องการสูบนํ้า มาใช ยั ง คงไม เ พี ย งพอต อ ความ ตองการ และยังไมมีการติดตั้งระบบ กรองนํ้า

โรงเรียนบานแกวเมธี อําเภอนาดวง จังหวัดเลย อีกทั้งยังไดพระเอกหนุม อยาง บอย ปกรณ มารวมสรางกิจกรรม ในครั้งนี้ดวยคะ สําหรับโครงการ “อีซซู ใุ หนาํ้ ...เพื1อ ชี วิ ต ” นั บ ว า เป น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมเพื1อ สังคมของกลุมอีซูซุ เพื1อตอกยํ้าปรัชญา การดําเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผูใชสุขใจ เพิ่มพูนรายได ชวยใหสังคม พัฒนา” อยางแทจริง ซึ่งอีซูซุไดสรุป ปญหาและหาแนวทางรวมกันปฏิบตั เิ พื1อ วางแผนติดตั้งชุดอุปกรณปมนํ้า พรอม

~Ž›}t ®–k›‹Œƒš“ŒƒŒŒ€¡j¥mŒð–pqšjŒjŽ –™©”ŽÓŠ –“–pm¡|‰›‡}žŒ›m›‡¥‘’

R1_BT#229_p36-37_Pro1.indd 37

9/3/13 9:16 PM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ของผูที่เคยขนสงขามแดน เพื1อเตรียม พัฒนาองคกรของทานรับมือกับการเปด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อยางมืออาชีพ

ยุทธศาสตร บริหารการขนสงสินคาขามแดน

คุ ณ บุ ณ ยสิ ท ธิ์ กาญจนวงศ ชั ย ประธานคณะทํ า งานเกี่ ย วเนื1อ งการ บริการการขนสงสินคาขามแดนระหวาง ประเทศ กลาววา จากการศึกษาขอดีขอ เสี ย เพื1อ เตรี ย มการรั บ มื อ การค า เสรี อาเซียน ป 2558 เพื1อหาแนวทางแกไข และปรั บ ปรุ ง พบว า รั ฐ ต อ งให ค วาม สํ า คั ญ โดยมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการ พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนที่เปนประตู เศรษฐกิจการคาและงานบริการของไทย กับประเทศเพื1อนบานทัง้ 4 ประเทศ และ สามารถเชื1อมโยงสูประเทศในประชาคม อาเซียน +6 ตามความตกลงภายใตกรอบ ของ ASEAN รวมถึงขอตกลงระหวาง ประเทศ กฎหมาย กฎระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับ การค า การขนส ง ข า มพรมแดน มี แนวทางวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร  ว มกั น กั บ ประเทศ เพื1อนบาน เพื1อใหสินคาไหลเคลื1อนผาน แดนไดอยางรวดเร็วประหยัดเวลาและคา ใชจาย ซึ่งมีประเด็น ดังนี้ 1.ดํ า เนิ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ความรวมมือกับประเทศเพื1อนบานแบบ องครวม ระมัดระวัง และคํานึงถึงผล ประโยชนรว มของไทยและประเทศเพื1อน บาน 2.จัดตั้งหนวยงานพิเศษขึ้นตรงกับ สํานักนายกรัฐมนตรี เพื1อทําหนาทีใ่ นการ วางแผนและบริหารจัดการพื้นที่จังหวัด ชายแดนทีเ่ ปนประตูเศรษฐกิจการคาและ งานบริการ 3.เรงรัดแก ไขจัดทํา และ เจรจาข อ ตกลง เงื1อ นไข กฎหมายที่ เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งตามกรอบ ความตกลงวาดวยการขนสงสินคาขาม พรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ  ม แม นํ้ า โขง เอกสารแนบทาย พิธีสาร 2 4.เรงดําเนินการปรับปรุงพิธีการที่ เกี่ยวของกับการนําเขา-สงออกสินคา ชายแดน 5.ควรพิจารณากําหนดนโยบาย จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในเขต พื้นที่จังหวัดชายแดน พรอมกับผลักดัน รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีผลบังคับใช โดยเร็ว 6.เรงดําเนินการ พั ฒนาองคความรู และทักษะในดาน ตาง ๆ แกบุคลากรใหมีศักยภาพ 7.จัดตั้ง ศูนยขอ มูลทีเ่ กีย่ วกับแผนการพัฒนาเขต พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน 8.ส ง เสริ ม สนับสนุนใหนักลงทุนไทยมีการยายฐาน การผลิตไปยังประเทศเพื1อนบานเพื1อใช ประโยชนจากสิทธิพิเศษทางการคาใน การสงสินคาไปยังประเทศที่พัฒนาแลว 9.สงเสริมสนับสนุนการจัดตัง้ เมืองคูแ ฝด ทางการคาระหวางจังหวัดชายแดนกับ จังหวัดในประเทศเพื1อนบาน และ10.สงเสริมการลงทุนระหวาง

BT#229_p38-39_Pro1.indd 38

ปกษแรก • กันยายน 2556

จากปก

เปดประตูขนสงอาเซียน

รัฐกับเอกชนที่เกี่ยวกับพื้นที่การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสินคา ประกอบ ดวย อาคารโกดังสินคา พื้นที่การคาเพื1อ เปนการประหยัดงบประมาณการลงทุน การดําเนินการดานเชิงการบริหารจัดการ เรงดําเนินการกอสรางอาคารและสถาน ที่ตาง ๆ เชน อาคารบริการดานสินคา และบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการ ขนส ง สิ น ค า สถานี ต รวจปล อ ยสิ น ค า พื้ น ที่ ข บวนการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุณภาพสินคา ถนนระบบรางและสะพาน ในจังหวัดที่ขาดความพรอม

เตรียมพรอมขนสงสินคา ไทย-มาเลเซีย

ตกลงระหวางไทยกับมาเลเซียวาดวย เรื1องการขนสงสินคาเนาเสียงาย ผาน แดนโดยทางถนนจากประเทศไทยผาน มาเลเซียไปยังสิงคโปร ซึ่งภายใตความ ตกลงดังกลาวนัน้ ไดกาํ หนดปริมาณยอด รวมของสินคาภายใตความตกลงสินคา เนาเสียงายผานแดนมาเลเซียไปสิงคโปร ปละไมเกิน 30,000 เมตริกตัน โดยไมตอ ง เสียภาษีนําเขา หากเกินกวาเพดานที่ กํ า หนดจะต อ งเสี ย ภาษี นํ า เข า ให แ ก มาเลเซีย โดยกําหนดใหนําสินคาผาน แดนเขาไปทางดานบูกติ กายูฮตี มั เทานัน้ ซึง่ จากขอจํากัดดังกลาว สงผลกระทบตอ ผูประกอบการไทยเปนอยางมากเพราะ จํานวนรถขนสงสินคาทีต่ อ งการผานแดน นัน้ มีมากเกินกวา 30,000 เมตริกตันตอป ทําใหเกิดการลาชาและทําใหสินคาเกิด เสียหายมากขึ้น

กรอบความร ว มมื อ สามเหลี่ ย ม เศรษฐกิ จ อิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย –ไทย (IMT-GT) มุงเนนใหมีการพัฒนาการ เชื1อ มโยงด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน โดย เสนทางสูทาเรือทวายที่ควรรู เฉพาะโครงขายคมนาคมขนสงและระบบ ปฏิเสธไมไดวา ประตูเมืองใหญที่ สาธารณู ป โภคระหว า งประเทศ โดย เชื1อ มทวายกั บ อาเซี ย นคื อ จั ง หวั ด โครงการที่เกี่ยวของกับการขนสงทาง กาญจนบุรี ทีม่ จี ดุ ผานแดนบริเวณบานพุ ถนนสําหรับประเทศไทย ไดแก เสนทาง นํ้ารอน ซึ่งเปนจุดเชื1อมตอใหมลาสุด เชื1อมโยงจังหวัด สตูล –รัฐเปอรลิส ของ ระหวางชายแดนไทยกับเมียนมาร และ มาเลเซีย คิดเปนระยะทางประมาณ 35 เป น จุด กึ่ ง กลางจากถนนที่ ตัด ตรงจาก กิโลเมตร นอกจากนี้ กรมทางหลวงได หาดมอมะกั น ของทวาย เข า มายั ง เสนอโครงขายเชื1อมโยงกับมาเลเซียอีก 2 ประเทศไทย เส น ทาง คื อ เส น ทาง นาทวี - บ า น ถึงแมตอนนี้ดานพุนํ้ารอนจะเปน ประกอบ-อลอสตาร และเสนทาง ยะลา- เพี ย งด า นชั่ ว คราวสํ า หรั บ ให บ ริ ษั ท เบตง-ปนัง ซึ่งนอกจากจะเปนความรวม อิตาเลียนไทย เดเวลอปเมนต ซึง่ เปนผูร บั มือดานการขนสงทางถนนแลว การขนสง เหมาเพียงรายเดียวของโครงการทาเรือ ทางรถไฟ ทางนํา้ และทางอากาศก็นบั วา นํา้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในขณะ เปนรูปแบบการเดินทางที่สําคัญภายใต นี้ ขนสงวัสดุและคนงานจากไทยเขาไปยัง กรอบความรวมมือนี้ดวยเชนกัน พืน้ ทีก่ อ สรางในเมียนมาร แตในตนปหนา สภาพและปริ ม าณการขนส ง เมื1อนิคมอุตสาหกรรมทวายเปดทําการ 4 ปจจุบัน ณ ดานชายแดนไทย-มาเลเซีย เฟสแรก จุดผานแดนพุนํ้ารอนแหงนี้ จะ นั้ น ประเทศไทยมี แ นวพรมแดนกั บ ถู ก พั ฒ นาให เ ป น จุ ด เชื1อ มต อ ระหว า ง มาเลเซียเปนระยะประมาณกวา 500 ทาเรือนํ้าลึกทวายกับประเทศไทย กิโลเมตร ครอบคลุม 4 จังหวัด ไดแก สําหรับการขนสงจากชายแดนดาน สตูล สงขลา ยะลาและนราธิวาสโดยมีจดุ บานพุนาํ้ รอน รถจะสามารถวิง่ ผานไปยัง ผานแดนถาวร 9 แหง บานหนองขาว อําเภอทามวง ตรงไปยัง สําหรับกรณีรถขนสงสินคาทีจ่ ะเขา กรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ รถขนสง มายั ง ประเทศไทยจะต อ งเป น รถที่ จ ด สินคาก็จะสามารถวิง่ เขาสูว งแหวนตะวัน ทะเบียนในประเทศไทย สวนการขนสง ตกที่บางใหญ หมุนไปออกทางกัมพูชา ผานแดน ทางมาเลเซียยินยอมใหมีการ หรือเวียดนาม หรือทาเรือแหลมฉบังก็ได ขนสงสินคาเนาเสียงายทางถนนจากไทย เชนเดียวกัน ผานมาเลเซียไปยังสิงคโปร ได และยัง โดยในขณะนี้ ถนนเฟสแรก คือ สามารถขนสินคาทั่วไปจากสิงคโปรผาน จากหาดมอมะกั น ของทวาย มาจรด มายังประเทศไทยไดสําหรับเที่ยวกลับ ชายแดนไทยที่พุนํ้ารอน รวมถึงเฟสที่ โดยเปนไปตามความตกลงในการขนสง สอง จากดานพุนํ้ารอนเขาสูวงแหวน สินคาผานแดน โดยมาเลเซียกําหนดจุด ตะวันตก กําลังอยูใ นระหวางการกอสราง เขาที่ บูกิตกายูฮีตัม ขยายทางใหเปนถนนใหญ 4 เลน เพื1อ ทัง้ นี้ การขนสงสินคาทางถนนขาม รองรับการขนถายไหลเวียนสินคาจํานวน แดนระหวางประเทศนั้น โดยปกติแลว ม ห า ศ า ล จ า ก ท  า เ รื อ แ ล ะ นิ ค ม การขนสงขามประเทศทางถนนระหวาง อุตสาหกรรมทวายไปยังประเทศตาง ๆ ประเทศไทยกับประเทศเพื1อนบาน เชน ในอาเซียน โดยเฉพาะไทย กัมพูชา และ เสนทาง ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร หรือ เวียดนาม ซึง่ อยูใ นแนว East-West Corไทย-ลาว-จีน โดยรถบรรทุกคันเดียวจะไม ridor สามารถกระทําไดดวยเหตุผลของความ สําหรับเสนทางจากบานพุนํ้ารอน

เขาสูทาเรือทวายมีระยะทางประมาณ 132 กม. มีถนนเขาสูทาเรือทวายแลว โดยจะเปนถนนลาดยางจํานวน 2 ชอง จราจร

สมาคมฯ อีสาน ขนสงสูเพื่อนบานเต็มรูปแบบ

คุ ณ ขวั ญ ชั ย ติ ย ะวานิ ช นายก สมาคมผูประกอบการขนสงสินคาภาค อีสาน เปดเผยวา การขนสงสินคาจาก แขวงจําปาศักดิ์ ประเทศลาว เริม่ ตนเมื1อ เดื อ นกรกฎาคมที่ ผ  า นมา หลั ง จากที่ บริษัท สยามคอมเมอรเชียล ผูขนสง สินคาทางเรือ ไดขอใบอนุญาตจากการ ท า เรื อ แหลมฉบั ง เพื1อ ให ร ถบรรทุ ก ทําการขนสงสินคามาสงยังบริษัทได สวนการขนสงสินคาจากประเทศ ลาว จะเริ่มตนที่แขวงจําปาศักดิ์กอน ซึ่ง สินคาจะเปนกาแฟและทางสภาการคา แหงประเทศลาวไดแจงวา ขณะนี้ ไดมผี วู า จางใหขนสงกาแฟมากถึง 30 ราย และจะ สามารถขยายตอไปยังลูกคารายอื1นไดอีก ดานรูปแบบของการขนสงนั้นจะ เปนระบบโลจิสติกสอยางเต็มตัว เริม่ จาก มี Call Center ติดตอลูกคา ซึ่งตั้งอยูใน ประเทศลาว สวนการขนสงนั้นก็จะใชตัว รอกเพื1อดึงสินคาขึ้นรถใหญ จากนั้นก็จะ เดินทางมายังทาเรือแหลมฉบัง ทําการ ขนสงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร เมื1อเต็ม และถึ ง เวลาที่ จ ะต อ งส ง ออกไปยั ง ประเทศที่ 3 ก็จะบรรทุกลงเรือไปสงตาม กําหนดเวลาที่ไดวางไว นอกจากนีแ้ ลว ประเทศพมาถือเปน เปาหมายตอไปในการขนสง โดยลาสุดได เดินทางไปดูเสนทางการขนสงแลว พบ วายังมีอีกหลายจุดที่ยังตองพัฒนา ไมวา จะเปน ถนนหนทาง การติดตอกับทาง หนวยงานราชการ การประสานงานกับผู วาจาง ซึ่งคาดวาคงใชเวลาอีกไมนานนัก ทางสมาคมฯจะสามารถขยายเปาหมาย การขนสงเขาไปได

บลู แอนด ไวท ขยายไปพมา

คุณปญญา เศรษฐโภคิน ประธาน กรรมการ บริษัท บลูแอนด ไวท โลจิสติกส จํากัด เปดเปดเผยวา ขณะนี้ทาง บริษัทฯไดเขาไปตั้งบริษัท บลูแอนด ไวท โลจิสติกส ออฟ พมา จํากัด ในประเทศ พมา เพื1อดําเนินการขนสงสินคาอุปโภค บริโภค โดยเริ่มแรกที่เมืองยางกุงกอน และตอไปก็จะขยายไปอีก 12 เมืองทั่ว ประเทศพมา โดยหลักในการดําเนินงาน ทาง บริษัทฯไดเขาไปตั้งบริษัทฯ เพราะมีผูวา จางขนสงสินคาไดเขาไปตั้งดําเนินการ กอน เมื1อเห็นชองทางวาดําเนินธุรกิจดวย กันมานาน จึงเขาไปกระจายสินคาใหกับ ผูบ ริโภคตอไป ซึง่ ถือวาการเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนสามารถขยายธุรกิจ ขนสงไดอีกมาก

9/2/13 10:55 PM


WORLD NEWS • BUS&TRUCK 39

ปกษแรก • กันยายน 2556

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

ภาวีกิจ ตัวแทนเบนซ พรอมขายอีก 3 ยี่หอ

กรุป จํากัด เปดเผยวา ลาสุดบริษัทใน เครือ ไดแก บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด ได รับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายรถ บรรทุกยีห่ อเมอรเซเดส-เบนซ อยางเปน ทางการจากบริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเนนจําหนายรุน ที่เครื1องยนตมีขนาดตั้งแต 420 แรงมา ขึ้นไป ซึ่งถือวาเปนกลุมตลาดเล็ก สวนคูแขงที่สําคัญคือ วอลโวกับ สแกนเนียที่มาจากคายยุโรปดวยกัน มี ยอดจําหนายสูงกวามาก จึงทําใหรถใหญ เบนซมีราคาสูงกวาประมาณ 20% ซึ่ง ตองรุกตลาดอยางหนักจึงจะสรางความ มั่นใจใหกับกลุมลูกคาได “กอนที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปน ดีลเลอรจาก บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด ทางบริษทั ฯตองเปด ศูนยบริการซอมดูแลรถใหญเบนซ ไมวา จะเปน รถขนสงอาหารในสนามบิน รถ ของทหาร และรถเบนซเกาของหลาย บริษทั ซึง่ ก็ถอื วาประสบความสําเร็จและ ลูกคาตางพึงพอใจ จึงทําใหไดรบั การแตง ตั้งอยางเปนทางการ”

นอกจากนี้ ทางเอเชีย ทรัค ยัง จําหนายรถใหญอีก 2 ยี่หอคือ ฟูโซและ โฟตอน โดยพนักงานของบริษทั ฯจะรูร าย ละเอียดรถใหญของทั้งสามยี่หอ และ สามารถบอกกั บ ลู ก ค า ได ถึ ง คุ ณ ภาพ ตาง ๆ ที่คุมคากวาเงินทุนตองจายไป ในสวนของศูนยบริการนั้น มีการ แยกส ว นซ อ มและอะไหล อ อกจากกั น อยางชัดเจน เพื1อใหการทํางานเปนไป ตามระบบที่วางไว คุณธเนศ เปดเผยตอวา สวนบริษทั ในเครืออีกแหงหนึ่งคือ บริษัท ภาวีกิจ มอเตอรเซลส จํากัด ก็ ไดเปนตัวแทน จําหนายรถยูดีทรัค (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเมื1อยูดีทรัคไดเปดตัวรถรุนใหม ลูกคา ก็จะสั่งจองเขามาตามที่คาดไว เมื1อ รวมแล ว ภาวี กิ จ กรุ  ป จะ จําหนายรถใหญถึง 4 ยี่หอ ไดแก เบนซ ฟูโซ โฟตอน และยูดีทรัค ซึ่งสามารถ ทําการจําหนายตามความตองการของ ลูกคาทุกรูปแบบ ไมวา ตองการรถรุน ไหน ประเภทใด ขนาดหรือเครื1องยนตเทาไร ก็สามารถเสนอลูกคาได

ตอจากหนา 1

วอลโว เตรียมสงออกยูดี เปดตัวหัวลาก เควสเตอร คุ ณ ฌาร ค มิ เ ชล ประธาน กรรมการ บริ ษั ท วอลโว กรุ  ป (ประเทศไทย) จํ า กั ด เป ด เผยว า ประเทศไทยมีความพรอมดานการผลิต ยานยนตสูงเมื1อเปรียบเทียบกับประเทศ อื1นในภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ มีความพรอม ในดานโรงงานประกอบ โดยใชงบลงทุน เพิม่ อีก 2,000 ลานบาทในการขยายกําลัง การผลิตเพื1อรองรับแผนการสงออกไปยัง อเมริ ก า ลาติ น อเมริ ก า และเอเชี ย อาคเนย รถหัวลากยูดี ทรัคส รุนเควสเตอร เปนรุนที่ประกอบในประเทศไทย เพื1อ จําหนายตลาดในประเทศและสงออก ซึง่ ยังคงคุณลักษณพิเศษเฉพาะตัวของยูดี ทรัคส คือประหยัด ทนทานและไววางใจ ได ในผลิตภัณฑ โดยไดเริ่มทําการตลาด ในประเทศไทยแลว คาดวาจะสามารถสง มอบรถเควสเตอรในไตรมาสที่ 4 ของป นี้ สวนการสงออกจะเริ่มในไตรมาสแรก ของปหนา โดยจะสงออกไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เขมร พมา เวียดนาม “ส ว นตลาดประเทศไทยนั้ น รถ บรรทุกยูดี ทรัคส จะเนนกลุมลูกคาที่ เหมาะสมกับความตองการใชงานที่ตาง จากวอลโว ทรัคส ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ตัวกับกลุมลูกคาเฉพาะกลุม ในขณะที่

BT#229_p38-39_Pro1.indd 39

การบริการหลังการขายจะเนนคุณภาพดี เยีย่ มภายใตมาตรฐานวอลโวกรุป ทัง้ สอง แบรนด โดยวอลโว กรุป (ประเทศไทย) ได ใชงบการลงทุน 3,000 ลานบาท ใน การขยายเครื อ ข า ยด า นการขายและ บริการหลังการขายจํานวน 17 สาขาทั่ว ประเทศ ซึง่ จะเปดครบสมบูรณภายในสิน้ ป 2556 “ตลาดรถบรรทุกประเทศไทยใน อนาคตมีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก เพราะความตองการจะเติบโตตามการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน ช ว งที่ ป ระเทศไทยจะเข า สู  ป ระชาคม ประชาชาติเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งประเทศไทยนาจะเปนฐานที่ดีสําหรับ ประเทศรอบ ๆ ประเทศไทย เมื1อถึงเวลา นั้น การขนสงสินคาผานประเทศไทยจะ ตองเพิ่มขึ้น ซึ่งศูนยบริการของเราจะ สามารถรองรับกับความตองการที่เพิ่ม ขึ้นไดเปนอยางดี” คุณมิเชล กลาวเพิ่ม เติม ทั้งนี้ ในงาน BUS & TRUCK ’13 ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-9 พ.ย. ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ เตรียมพบกับรถหัว ลากยูดี ทรัคส รุนเควสเตอร พรอม โปรโมชั่นรับประกัน 1 ป หรือ 120,000 กิโลเมตร

ยานยนต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต : เชฟโรเลต สปน ยอดขายพุง เจนเนอรัล มอเตอรส ประกาศตัวเลขยอดขายรวมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมาอยูที่ 6,987 คัน โดยไดแรงขับ เคลื1อนอันแข็งแกรงจากเชฟโรเลต สปน ที่ออกทําตลาดในอินโดนีเซียและ ประเทศไทย การเปดตัวสปน อยางคึกคักในอินโดนีเซีย สงใหยอดขายพุง ทะยาน ทุบสถิติใหมดวยตัวเลข 1,494 คันในเดือนกรกฎาคม ทําใหยอดขายรถรวมทุก รุนในเดือนดังกลาวอยูที่ 1,858 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 5.5 เปอรเซ็นต และเพิม่ ขึน้ จากเดือนกรกฎาคมปทแี่ ลว 361 เปอรเซ็นต นอกจากนีย้ งั ทําใหเดือน กรกฎาคมที่ผานมาสรางสถิติยอดขายสูงสุดเปนประวัติการณของเชฟโรเลต ใน อินโดนีเซีย ขณะทีใ่ นประเทศฟลปิ ปนส เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร ยังคงสรางยอดขาย สูงสุดอยางตอเนื1อง โดยมีตัวเลข 201 คันในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ขณะที่ ยอดขายรวมทุกรุนอยูที่ 452 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมปที่แลว 41 เปอรเซ็นต สําหรับในตลาดประเทศมาเลเซียมียอดขาย 177 คัน สิงคโปร 36 คันและตลาดอื1น ๆ ในอาเซียนรวมกันจํานวนทั้งสิ้น 136 คัน สหรัฐอเมริกา : Google เตรียมผลิตรถยนต เนนระบบขับขี่อัตโนมัติ Google ยังตกเปนขาววากําลังซุม ผลิตรถยนตดว ยเทคโนโลยีของตนเอง โดยขับเคลื1อนดวยระบบซอฟตแวรขับขี่อัตโนมัติ เว็บไซต Wall Street Journal รายงานโดยอางแหลงขาววงในวา Google กําลังเจรจากับบริษัทผู ผลิตรถยนตเพื1อทําการผลิตรถทีท่ าง Google ออกแบบขึน้ เองทัง้ คัน รายงาน ขาวระบุดวยวา Google ยังไดหารือกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยาง Continental และ Magna International ในการผลิตระบบภายในรถยนตดวยเทคโนโลยีที่ บริษัทคิดคน ซึ่งรถที่ผลิตโดย Google อาจออกจําหนายในจํานวนจํากัดดวย พรอมกับมีแผนใหบริการ “แท็กซีห่ นุ ยนต” ทีจ่ ะรับผูโดยสารตามนัดโดยปราศจาก ผูขับขี่ แตไมมีความชัดเจนวา Google จะดําเนินงานเองหรือเปดใหบริษัทอื1น บริหารจัดการแทน

คมนาคม

สหรัฐอเมริกา : จํากัดนํ้าหนักบรรทุกขามสะพานกวา 600 แหง รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐฯ ขาดแคลนงบประมาณในการดูแลซอมแซม สะพาน ทําใหทางการตองใชมาตรการจํากัดน้ําหนักบรรทุกผานสะพานเพิ่ม มากขึ้น กรมทางรัฐไดรองของบประมาณไปเพื1อการซอมสะพานใน 5 ปขาง หนา จํานวน 5.3 พันลานดอลลาร แตยังไมผานการพิจารณาของสภา ดังนั้น ทางรัฐตองจํากัดน้าํ หนักบรรทุกผานสะพานจํานวนกวา 600 แหง ถางบนี้ ไมผา น คงตองเพิ่มสะพานที่จํากัดน้ําหนักถึง 1,400 แหง ยอมกระทบตอผูประกอบการ ทีอ่ าจตองเดินทางออมไกลมากขึน้ หรือเสียคาใชจา ยสูงขึน้ เมื1อบรรทุกไดนอ ยลง สะพานของรัฐกวา 25,000 แหง มีอายุใชงานกวา 50 ป บางแหงอายุกวา 75 ป ดังนัน้ จากกรณีสะพานทีซ่ แี อตเทิลพังลง ทางรัฐตองตระหนักถึงความปลอดภัย ของสะพานเกามาก ๆ แมจะผานการตรวจสอบมาอยางดี รัฐเพนซิลวาเนียเปน รัฐที่มีสะพานมากเปนอันดับสามของประเทศ มีถึง 25,000 แหง และสะพาน ของทางทองถิ่นอีกกวา 6 พันแหง ราว 4,500 สะพานของรัฐมีสภาพโครงสราง ไมมั่นคงแข็งแรง แมตัวสะพานจะดูปกติ แตบางชิ้นสวนโครงสรางอยูในสภาพ ที่ ไ ม ป ลอดภั ย ทางรั ฐ มี แ ผนที่ จ ะรื้ อ แล ว ก อ สร า งสะพานใหม ม ากถึ ง 600 สะพาน

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

9-11 ต.ค. 2556

www.fastenerfair-thailand.com/ Fastener Fair Thailand 2013 นิทรรศการการแสดงสินคาและบริการในสวนของ อุตสาหกรรมเครือ่ งยึดและสวนประกอบระดับภูมภิ าค ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

25-27 ต.ค. 2556

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สถาปนิกอีสาน ’56 โทร.0-2717-2477 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปตยกรรม สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ขอนแกน ฮอลล เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน

7-9 พ.ย. 2556

BUS & TRUCK ’13 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โทร.0-2717-2477

9/2/13 10:55 PM


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปกษแรก • กันยายน 2556 DIRECTORY ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร. 0-2966-2111

SUNLONG บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด โทร.0-2750-0227, 08-9801-7777 SLK6750CNG SLK6852D SLK6852CNG SLK6102D SLK6102CNG SLK6111CNG SLK6120D SLK6126CNGB SLK6145D ราคาดังกลาวเปนราคานําเขารถสําเร็จรูปทั้งคัน

Bus 7.5 m. Bus 8.5 m. Bus 8.5 m. Bus 10 m. Bus 10 m. City Bus 12 m. Coach 12 m. Coach 12 m. Coach 14.5 m.

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จํากัด โทร. 0-2393-9831-2

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

CNG ดีเซล CNG ดีเซล CNG CNG ดีเซล CNG ดีเซล

-

2,650,000 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000

-

-

1,500,000 2,500,000 4,850,000

HINO บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260

XZU303R-4W XZU303R-6W XZU343R XZU413R (Hi-Torque) XZU413R (Hi-Speed) XZU423R XZU303R-4W Cooler less XZU303R-6W Cooler less XZU343R Cooler less FC9JEKA (T) FC9JEKA (S) FC9JJKA FC9JELA (T) FC9JELA (S) FC9JJLA (Radial) FC9JLLA (Radial) FG8JGLD FG8JGLT FG8JJLA FG8JMLA FG8JPLA FG8JRLA FG8JPLG (Air Sus) FG8JGLE FG8JJLB FL8JNKA FG8JTKA FL8JNLA FM8JNKD FM8JNLD FM1ANKD T (Bias) FM1ANKD T (Radial) FM1ANKD S (Radial) FM1ANLD T FM1ANLD S FM2PNLD T FM2PNLD S FM2PNLD SPA (ABS) FM1AKKM (Mixer) GY2PSLA (S) GY2PSLA (T) PTO GY2PSLA (S) PTO FG8JGLT FM8JKKA FM1JKKA S FM1AKKA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) FM2PKLA T FM2PKLA S FM1AKLA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) RK8JSLA RM1ESKU FG1JPKA NGV FG1JPKA NGV-Carrier FL1JTKA-BGT NGV FM1JNKD-BGT NGV FM1JKKA NGV FM2PNMD FM2PNMD ABS FM2PPKMA FM2PKMA PA FM2PKMA PTO FM2PKMA ABS

4 ลอขนาด 2 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 4 ลอ ขนาด 2 ตัน 4 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 หัวลาก 6 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ รถบัส EURO 3 รถบัส EURO 3 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 หัวลาก 10 ลอ NGV 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,000 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-0070-5 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ลอ รถผสมปูน 10 ลอ

-

280 280

2,780,000 2,700,000

SCANIA P380LA6x2MHZ P380LA6x2MNA K94IB4x2NB310 K124IB6x2NB380 K124EB6x2LI420

BT#229_p40-41_Pro1.indd 40

รถหัวลาก รถหัวลาก 6 ลอ 8 ลอ 8 ลอ

6 สูบ 6 สูบ 5 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

380 380 310 380 420

3,550,000 3,800,000 3,300,000 4,300,000 4,600,000

GXZ77NAF1K(AERO MAX) GXZ77NF1H (AERO MAX) GXZ77N1H (AERO MAX) GXZ77NAF1K GXZ77NF1H GXZ77NT1H GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FYH77SDM FXZ77QDF1H FXZ77PM FVZ77NL FVZ34PSDFH FVZ34PSDH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNAM FVM34RNAM FVM34QNAM FTR34WNXXN FVM34TNM FVM34RNM FVM90QNM FTR34QXXXN FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LSXXN FRR90HZL FRR90NM FRR90LM FRR90HM NQR75L5AH NQR75H5AH NPR75K5NAH NPR75H5NAH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NMR85E5AH NLR85E1AH GXZ78NXCFN (AMAX-A) GVR86KCL (10W 6x2 Aero Max) GVR86KCL (6W 4x2 Aero Max) FXZ78QXBFN FVM86WSCXN FVM86TCM FTR86QCFL NPR82K5CAK NPR82H5CAK NMR82H5CAK

10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 6 ลอหัวลาก (4x2) 6 ลอหัวลาก (4x2) 12 ลอหัวลาก สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 300 300 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 190 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,044,000 2,964,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,434,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชางยาว รถบรรทุก 6 ลอ ชวงสั้น รถบรรทุก 6 ลอ ชวงกลาง รถบรรทุก 6 ลอ ชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ ชวงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถหัวลาก 10 ลอ

2,977 CC 2,977 CC 2,899 CC 2,899 CC 2,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC 12,882 CC

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,069,000 1,207,000 1,217,000 1,770,000 1,785,000 1,830,000 2,525,000 2,475,000 2,635,000 3,150,000 3,220,000

รถหัวลาก NGV 100% TRACTOR Engine Yuchai

YC 340HP YC 340HP

FUSO บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897

DONGFENG บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด โทร.0-2637-5041-3

DONGFENG CNG DONGFENG 8x4 CNG

SINOTRUK หจก. SSK ทรานสปอรต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899

HOWO Series

รถหัวลาก 10 ลอ รถคารโก รถหัวลาก 12 ลอ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668-70

CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

3,150,000 3,250,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ Mining+ กระบะดัมพ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 8x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4 รถหัวลาก 6x4

NGV NGV NGV ดีเซล ดีเซล NGV ดีเซล NGV

350 380 350 336 375 336 336 320

2,725,000 2,825,000 3,075,000 2,425,000 2,525,000 2,775,000 2,475,000 3,150,000

SHACMAN บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด โทร. 0-3273-4188

WP12NG350E40 WP12NG380E40 WP12NG380E40 WP10.336 WP12.375N WP10NG366E40 WP10.336 WP12NG330E40 (GAS)

340 340

9/2/13 11:01 PM


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 41

ปกษแรก • กันยายน 2556 BUS & TRUCK MART

BT#229_p40-41_Pro1.indd 41

9/2/13 11:01 PM


42 BUS&TRUCK • Q & A

ถามทาง เบาะนั่งรถโดยสาร

มีเบาะรถโดยสารยี่หอไหนบางที่ จะแนะนํ า เพราะผมจะซื้ อ รถ โดยสารใหม จึงตองการเบาะนัง่ ที่ มีคุณภาพ ดวยปจจุบันนี้ ตลาดรถโดยสาร ถือวาเติบโตเปนอยางมาก เริ่ม ตั้ ง แ ต  ร ถ พั ด ล ม ที่ ใ ช  รั บ ส  ง พนั ก งานตามโรงงานต า ง ๆ และใช ทั ศ นาจรสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา รถโดยสาร ประจําทางและรถทัวร ไมประจําทางที่ใช ทองเที่ยวและเดินทางไปที่ตาง ๆ ธุรกิจเบาะรถโดยสารก็ถือวามีการ แขงขันที่สูงมาก มีเบาะหลากหลายชนิด ใหเลือก เบาะกํามะหยี่ เบาะหนังเทียม และเบาะหนังแท และรถโดยสารบาง ชนิดก็ตองมีเข็มขัดนิรภัยติดตามเบาะที่ นั่งดวย เบาะรถโดยสารที่ ไดคุณภาพมีอยู ดวยกัน 2 ยี่หอ ที่ขอแนะนําเลยคือ เบาะ ของดํารงศิลปและเบาะของศรีไทย ซึง่ ทัง้ สองยีห่ อ นีม้ กี ารพัฒนาเรื1องเบาะคลาย ๆ กัน มีหลายประเภทใหลูกคาเลือกใชตาม ความตองการ โดยสินคาจะมีใหเลือก หากตรงความตองการก็สามารถผลิตตาม จํานวนที่ตองการได และล า สุ ด ก็ ไ ด มี ก ารติ ด ตั้ ง จอ

BT#229_p42-43_Pro1.indd 42

ปกษแรก • กันยายน 2556

เสียงจากผูอาน คุณสารศักดิ์ บัณฑิตยกุล สมุทรปราการ

สวัสดีครับชาว BUS & TRUCK ทุก ทาน ผมเปนสมาชิกของหนังสือพิมพ BUS & TRUCK มาเปนเวลาปกวาแลว ครั บ สํ า หรั บ สิ่ ง ที่ ผ มประทั บ ใจกั บ หนังสือพิมพ BUS & TRUCK ตองบอก วาอยูที่เนื้อหา เพราะแตละเลมขาวสาร เนื้อหาในการนําเสนอเปนที่ถูกอกถูกใจ มากครับ ไมวาจะเปนคอลัมนดับเครื1อง ชม เปรียบเทียบรถเดน รถเพื1อกิจการ พิเศษ หรือเกาะติดพาณิชยนอย ก็ผลัด โทรทัศน ไวดา นหลังเบาะเหมือนกับนัง่ อยู เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น มาสร า งความ บนเครื1องบิน และสามารถเลือกดูไดตาม ประทั บ ใจให กั บ ผมได อ ย า งสมํ่ า เสมอ ต อ งการ ทํ า ให ผู  โ ดยสารมี ค วามรู  สึ ก ส ว นคอลัม น อื1น ๆ ผมก็ ติด ตามอยา ง เหมือนไดผอ นคลายอยูท บี่ า น แมวา เวลา สมํ่าเสมอเชนกัน หนังสือพิมพ BUS & ของการเดิ น ทางจะยาวนาน แต ตั ว ผู  TRUCK เปรียบเหมือนสื1อสิ่งพิมพที่ผสม โดยสารเองมีความรูส กึ วาใชเวลาเดินทาง ผสานกั น ระหว า งหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละ ที่รวดเร็วขึ้น นิตยสารไดเปนอยางดี ผมคิดวาผมพอใจ ดังนั้น ในการประกอบรถทัวรคัน เปนอยางมาก เพราะ BUS & TRUCK ใหม การเลือกเบาะนั่งของผู โดยสารถือ อั ด แน น ไปด ว ยเนื้ อ หาสาระที่ เ ป น ไดวามีความสําคัญมาก ตองเลือกใหตรง ประโยชน และสามารถนําไปปรับใช ใน กับความตองการของผู โดยสารมากที่สุด ธุรกิจได ในสวนของขอเสนอแนะนัน้ หาก เพราะจะทําใหเกิดความประทับใจและ ตองการหนังสือเพิม่ ผมไมสามารถหาซือ้ กลับมาใชบริการใหมในครั้งตอไป ตามทองตลาดไดเลย เทาที่ทราบมาก็จะ เบาะนั่งทั้งดํารงศิลปและศรีไทยก็ วางขายเฉพาะที่ซีเอ็ดบางสาขาเทานั้น ถื อ เป น ตั ว เลื อ กหลั ก ที่ เ หมาะกั บ รถ ผมคิดวาถา BUS & TRUCK หาซือ้ ไดงา ย โดยสารระดับสูงของทาน กวานี้คงจะดีมากเลยครับ

กองบรรณาธิการ

สวัสดีคะคุณสารศักดิ์ สําหรับคํา ติ - ชมและข อ เสนอแนะ ซึ่ ง ทางกอง บรรณาธิการของ BUS & TRUCK จะนํา ไปพิจารณาเพื1อแก ไขปญหาและพัฒนา ใหดียิ่งขึ้นนะคะ ทางทีมงาน BUS & TRUCK ตองขอกราบขอบพระคุณสําหรับ ทุ ก กํ า ลั ง ใจและคํ า ติ - ชมจริ ง ๆ และ สํ า หรั บ ผู  ที่ ติ ด ตามคอลั ม น ป ระทั บ ใจ ตาง ๆ นั้น ทางทีมงานขอสัญญาเลยคะ วาเราจะทําหนาทีข่ องเราอยางดีทสี่ ดุ เพื1อ สรางความประทับใจอยางตอเนื1อง และ คงคุ ณ ภาพมาตรฐานของเราให ก  า ว กระโดดขึ้นไปอยางแนนอน เพราะผูอ าน ทุกทานเปรียบเสมือนเพื1อนรวมเสนทาง ที่เราจะเดินเคียงคูไปกับธุรกิจของทาน เพื1อสรางสรรคคุณประโยชนสูงสุดใหกับ ทุกทานนะคะ ในสวนของขอเสนอแนะ เรื1องของการวางขายตามทองตลาด ตอง บอกว า ตอนนี้ กํ า ลั ง อยู  ใ นช ว งของการ พิจารณาคะวาเราจะสามารถเพิ่มสนาม ลงขายไดอยางไรบาง เพื1อขาวสารตาง ๆ จะไดถึงมือคุณผูอานไดอยางเต็มที่สุด ทายนี้ทางทีมงานทุกคน ขอใหคุณผูอาน ทุกทานประสบความสุขความสําเร็จใน ชีวิต และติดตามขาวสารจากทางเราได ใหมใน BUS & TRUCK ฉบับหนาคะ

9/2/13 11:04 PM


BT#229_p42-43_Pro1.indd 43

9/2/13 11:04 PM


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปกษแรก • กันยายน 2556 AUTO GAS

ปรับราคา LPG คุมหรือไมที่จะใช ข า วการปรั บ ราคาก า ซ LPG ภาคขนสง ที่จะทยอยปรับขึ้นกลางป หนา ตอนนี้เริ่มสงผลกระทบตอกลุม สหกรณแท็กซี่ ไปแลว จนกระทรวง พลังงานตองออกมาประกาศจะอุม ราคากาซ LPG ใหกบั แท็กซีห่ ากยังไม ไดรับการปรับราคาคาโดยสารเมื1อมี การปรับราคากาซ LPG ปจจุบันราคากาซ LPG ที่ใช ใน ภาคขนสง ราคาที่กระทรวงพลังงาน กําหนดอยูที่ลิตรละ 11.56 บาท แต กลางปหนาหลังจากราคากาซหุงตม

ปรับขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 21.38 บาท ทั้ง กาซหุงตมและกาซที่ใช ในรถจะทยอย ปรับขึน้ พรอม ๆ กัน จนราคาขึน้ ไปสูงสุด ที่กิโลกรัมละ 24.82 บาท หรือขึ้นจาก ปจจุบันลิตรละ 11.56 บาท ไปที่ลิตรละ 13.42 บาท ปรับขึ้นลิตรละ 1.86 บาท นีเ่ ปนราคาตามแผนทีก่ ระทรวงพลังงาน จะปรับขึ้นตอนนี้ แตหากจังหวัดไกล ๆ อยางภาคเหนือสุดหรือใตสดุ ราคา LPG จะแพงขึ้นตามคาขนสงที่ตองบวกเพิ่ม เขาไป ดานความประหยัดสําหรับรถที่ใช

LPG ขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน บอก วารถที่ใช LPG เมื1อเทียบกับคาพลังงาน ความร อ นที่ ไ ด จ ากฐานที่ เ ท า กั น มี ค  า ความสิน้ เปลืองตอระยะทางเทากับ 1.33 บาทตอกิโลเมตร ถูกกวาการใชนํ้ามัน เบนซิน 95 ในระยะทางเทากัน แตสิ้น เปลืองมากถึง 4.64 บาทตอกิโลเมตร ใช แกสโซฮอล 95 สิ้นเปลือง 3.67 บาท แกสโซฮอล 91 สิ้นเปลือง 3.93 บาท ตอลิตร ความนิยมเติม LPG ที่เพิ่มขึ้นจึง เปนเหตุผลสวนหนึ่งที่รัฐบาลตองปรับ ราคา LPG ภาคขนสงขึ้น เพื1อลดการนํา เขา LPG จากตางประเทศ และตองการ แกปญ  หาลักลอบนํากาซไปใชผดิ ประเภท โดยลักลอบเอากาซหุงตมมาใชในรถหรือ เรือกันมากขึ้น เพราะมีราคาถูกกวาจึง ตองขึ้นราคาใหเทากัน และแกปญหา

ลักลอบนํากาซไปขายประเทศเพื1อน บานดวย ทั้งนี้ ถามาตรการดังกลาวไมมี อะไรเปลีย่ นแปลงประมาณกลางเดือน เมษายน 2557 ราคา LPG ก็นาจะอยู ทีป่ ระมาณ 24-25 บาทตอกิโลกรัม (ถา ตนทุนไมเปลี่ยนแปลง) ซึ่งก็แพงกวา ราคานํ้ามัน E85 ประมาณ 3 บาทตอ หนวย (21-22 บาทตอลิตร) และแพง กวากาซ NGV ประมาณ 14 บาทตอ หนวย (10-11 บาทตอกิโลกรัม) หากเปนเชนนั้นจริง ๆ กาซ LPG ยังคงเปนพลังงานทางเลือกที่นาใชอยู อีกหรือไม ก็ตองลองพิจารณาดู ดวย เหตุผลเรื1องของราคากาซเอง เรื1องการ ดัดแปลงรถ และเรื1องความปลอดภัยใน การใชงาน เมื1อเปรียบเทียบกับพลังงาน เชื้อเพลิงอีกหลาย ๆ ชนิด

พักเครื่อง

❖❖❖ เชลล แ ห ง ประเทศไทย ตอกยํ้ า ความเป น ผู  นํ า นวั ต กรรมด า น พลังงาน เปดตัวผลิตภัณฑ ใหม เชลล เฮลิกส HX8 0W-20 เสริมทัพรับการ ขยายตัวของตลาดอีโคคาร ทั้งนี้ เชลล เฮลิ ก ส HX8 0W-20 นํ้ า มั น เครื1อ ง สังเคราะหแท เปดตัวประเทศไทยเปน ประเทศแรกในโลก พรอมนําเสนอความ คุมคาถึง 3 ขอใหกับผูบริโภค 1. ขนาด บรรจุที่ปริมาณ 3 ลิตรตอแกลลอน พอดี ตอการใชนํ้ามันในแตละครั้ง 2. ราคาที่ คุ  ม ค า กั บ คุ ณ ภาพนํ้ า มั น เครื1อ ง เกรด สังเคราะห 790 บาทตอแกลลอน 3. ชอง ทางการบริการและจัดจําหนายที่สะดวก และรวดเร็ว พรอมบริการเปลี่ยนถาย นํ้ามันเครื1องแกลูกคาทั่วประเทศ ผาน ศูนย Proserv ในสถานีบริการนํา้ มันเชลล ที่มีอยูกวา 380 แหง ศูนยบริการครบ วงจร A.C.T และรานจําหนายนํ้ามัน

BT#229_p44-45_Pro1.indd 44

เครื1องที่มีมากกวา 16,000 ทั่วประเทศ โดยเชลลยังเสริมไลนนํ้ามันเครื1อง เกรด สังเคราะหแทดวยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ คือ เชลล เฮลิกส HX8 5W-40 ใหเปนอีกทาง เลือกหนึง่ กับลูกคาทีม่ องหานํา้ มันเครื1อง คุณภาพสูงอีกดวย ❖❖❖ ปตท. คว า รางวั ล “ป  ม คุณภาพ ปลอดภัย นาใชบริการ” มาก ที่สุดในประเทศ ตอเนื1องปที่ 4 ป 2556 นี้ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. จํานวน 603 แหง สามารถควารางวัลจากการประกวด โครงการ “ปมคุณภาพ ปลอดภัย นาใช บริ ก าร” ของกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน กระทรวงพลังงาน ซึง่ นับเปนจํานวนมาก ทีส่ ดุ ของประเทศ จากสถานีบริการนํา้ มัน ที่ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 1,021 แหง โดยใน จํานวนนี้สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 59 แหงยังไดรับมอบโลรางวัลพิเศษสําหรับ สถานีบริการนํา้ มันทีส่ ามารถรักษาระดับ

เหรียญทองติดตอกัน 3 ปซอนขึ้นไปอีก ดวย ถือเปนเครื1องพิสูจนถึงความมุงมั่น พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน สู ง สุ ด และดู แ ลประสิ ท ธิ ภ าพการให บริการอยางตอเนื1องมาตลอด เพื1อตอบ สนองความพึงพอใจของผูบริโภคอยาง ดี WHAT’S NEXT

Toyota Yaris Hybrid-R

Toyota Yaris Hybrid-R ขุมพลัง 4 สูบ 1.6 ลิตร เทอรโบชารจ ผลิตพละกําลัง 300 แรงมา เครื1องยนตทําหนาที่ขับเคลื1อนลอหนา สวนมอเตอร ไฟฟาสองตัวขนาด 60 แรงมา จะถายกําลังสูลอหลัง ดวยระบบขับเคลื1อนแบบลูกผสมดังกลาวทําใหมีพละกําลังสูงสุดรวม กันมากถึง 420 แรงมา

9/2/13 11:07 PM


เกาะติดพาณิชยนอย

Nissan Big Urvan ปลอดภัยกับผูโดยสาร

รถตู โดยสาร ถือเปนตัวเลือก สําคัญอันดับตน ๆ ในการเดินทาง ไม วาจะเปนการทองเที่ยว หรือโดยสาร สาธารณะ เพราะผู โดยสารตองการ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว และไปไดตามใจสั่ง ธุ ร กิ จ รถตู  โดยสาร จึ ง เป น “ธุรกิจพาณิชยนอย” ที่กําลังเติบโต อยางตอเนื1อง ที่สําคัญมี “มนุษยเงิน เดือน” หลายคนที่สามารถเก็บ “เงิน ออม” ออกรถตูม าเปนธุรกิจของตัวเอง ทีมขาว “เกาะติดพาณิชยนอย” ฉบั บ นี้ ขอแนะนํ า รถตู  จ ากค า ย “Nissan” ที่เปดตัวรถตู ใหมในนาม “Big Urvan” ดวยราคา 1,158,000 บาท ซึ่งมีดีไซนขนาดใหญ ใหความ รูสึกถึงความทะมัดทะแมง และโฉบ

BT#229_p44-45_Pro1.indd 45

16 ที่นั่ง พรอมชองแอร 18 จุด มาตรวัด เรื อ งแสงแบบ Multi-information คํานวณอัตราสิน้ เปลืองนํา้ มัน และแสดง การวัดระยะทางขับขีจ่ ากปริมาณนํา้ มันที่ มีอยู ด านเครื1องยนตนั้ น มาพรอมกับ เครื1องยนตดเี ซล 2.5 ลิตร YD25DDTi ขุม พลัง 129 แรงมา 4 สูบ แถวเรียง คอมมอนเรล DOHC 16 วาลว 2,500 ซีซี. เทอร โบแปรผัน VGS Turbo อินเตอร คูลเลอร แรงบิดสูงสุด 356 นิวตันเมตรที่ 1,400-2,000 รอบตอนาที ตอบสนองผาน

ระบบเกียรธรรมดา 5 สปด ข ณ ะ ที่ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ช  โครงสร า ง Zone Body ให ค วาม ปลอดภัยกับผูโดยสารทีม่ ากขึน้ จากการ ชนจากด า นหน า และกระจายแรง กระแทกจากการชนดานขาง เข็มขัด นิรภัยทุกทีน่ งั่ ถุงลมนิรภัยดานหนาคน ขับ ใหองศาการมองเห็นที่มากขึ้นดวย กระจกมองขางแบบนูน ระบบเบรก ABS ปองกันลอล็อค ดิสกเบรกขนาด ใหญ และ ระบบ BA เสริมแรงเบรก ลดระยะการเบรกใหสั้นลง

เฉี่ยว โดยเฉพาะกระจังหนาโครเมียม แบบ V Shape มือจับประตูทา ยโครเมียม ไฟหนาฮาโลเจน แบบมัลติรเี ฟล็กเตอรที่ ใหความสวางเปนเลิศ ไฟทายประกาย แบบคริสตัล กระจกมองขางระบบไฟฟา ปราดเปรียวดวยการออบแบบที่ลูลมกับ หลักอากาศพลศาสตร (Aerodynamic) ในสวนของหองโดยสารมาพรอม กับพื้นที่ที่กวางขวางรองรับการโดยสาร

9/2/13 11:08 PM


46 BUS&TRUCK • B&T PRODUCTS

ปกษแรก • กันยายน 2556

แนะนําผลิตภัณฑ NOSTRA : GPS Tracking

อุปกรณรับสัญญาณ (A-GPS)

อุ ป กรณ ติ ด ตามตํ า แหน ง รถยนต แ บบ Real-time พร อ มสายอากาศ GSM สามารถระบุตําแหนงบนแผนที่ ไดอยาง แมนยํา ตรวจสอบความเร็วในขณะขับขี่ แจงเตือนระดับนํ้ามันหรืออุณหภูมิที่ผิด ปกติมายังศูนยควบคุม มีระบบแบตเตอรี่ สํารอง และรองรับการ เชื1อมตอระบบเนวิเกเตอร อร

มีชองรับสัญญาณ 32 ชอง ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกวาหรือเทากับ+/1.023 MHz ขอมูลตําแหนงเอาทพทุ อางอิง กับ WGS-84 ขอมูลที่ ไดจาก GPS เปนไป ตามมาตรฐาน NMEA-0183 สามารถ ทํางานไดที่อุณหภูมิ -40 ถึง +85 องศา เซลเซียส ความไวในการ รับสัญญาณ (High Sensitivity) -161 dBm

บจก.โกลบเทค โทร.0-2266-9940

บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม โทร.0-2615-0808

Delo® 400NG SAE 15W-40

Castrol CRB Turbo

DVR Offline 3G

DVR Offline เปนอุปกรณบันทึกขอมูลภาพ เสียงและพิกัดตําแหนงของ DVR สามารถ ตอบสนองความตองการใหกับระบบขนสง และระบบรักษาความปลอดภัย สามารถเก็บ บั น ทึ ก ข อ มู ล แบบต อ เนื1อ งนาน 7 วั น สามารถเรียกดูภาพและตําแหนงของ DVR ได โดยสามารถโหลดขอมูลยอนหลัง จาก Hard disk ได บจก.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร ไพรส โทร.0-2759-4999 กด 6

ฟลมกรองแสงรถยนต LLumar

เดโล 400 เอ็นจี สูตรเทคโนโลยี ไอโซซิน เป น นํ้ า มั น เครื1อ งพรี เ มี่ ย มสํ า หรั บ เครื1องยนตที่ใชกาซ ชวยในการปกปอง เครื1องยนต สามารถยืดอายุการ เปลี่ยนถายไดยาวนานกวา เหมาะ สํ า หรั บ เครื1อ งยนต ก  า ซที่ ใ ช ง าน หนัก ใชไดกับเครื1องยนตเชื้อเพลิง 2 ระบบ

สูตรใหม ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีสาร Durashieid Boosters ชวยใหสามารถยืดหยุนการใชงาน เครื1องยนต ไดมากกวา 2 เทา เมื1อ เทียบกับนํ้ามันเครื1องทั่วไป

ลดความรอนและแสงสะทอนเพื1อ ให ก ารตกแต ง ภายในที่ ส ะดวก สบายมากขึ้ น และมี ก ารป อ งกั น แสงอย า งมี คุ ณ ภาพ รู  สึ ก ได ถึ ง ความเย็น สามารถกําหนดสีไดเอง เนื้อฟลมมีคุณภาพยอดเยี่ยม

บจก.เชฟรอน (ไทย) จํากัด โทร.0-2696-4123

บจก.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3777

บจก.เทคโนเซล (เฟรย) โทร.0-2885-2500

สเปรยกัดสนิม

เวอเนียรดิจิตอลคาลิปเปอร

กลอง WDR SNC-570P1/3

ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการ แทรกซึ ม กั ด สนิ ม เกลี ย ว น็อต เทคโนโลยีใหม เพิ่ม สาร OMC2 สเปรยกัด สนิมคลายเกลียวน็อต ไม กัดยาง โอริงซีล ไมมีสาร resin, กรด acid, ซิลิโคน

เครื1องมือที่มีนํามาใช ในการวัดระยะทาง ภายในและภายนอก มีความแมนยําและ ไฮเทค ทําจากสเตนเลสคุณภาพดี สามารถ วัดเสนผานศูนยกลางไดงา ย ชัดเจน เปลีย่ น ระหวางตัวชี้วัดไดงายและแมนยํา

รุ  น ใหม ล  า สุ ด ของซั ม ซุ ง Techwin เครื อ ข า ยของกล อ งมี คุณลักษณะหลากหลายพรอมใช ลาสุด SV-IV DSP ชิปเซ็ต และตั ว แปลงสั ญ ญาณที่ ช  ว ยให ภ าพที่ มี คุณภาพสูงและความสามารถดานเครือขาย หลายตัวในเวลาเดียวกัน รองรับ JPEG และ ชองเสียบการด SD

บจก.เวือรท (ประเทศไทย) โทร.0-2907-8880

บจก.อินเตอรทูลไทย โทร.0-2313-1199

บจก.กรุงเทพ โอเอ คอมส โทร.0-2576-1466-77

สะพานเชื่อมตูคอนเทนเนอร

GS bettery

ยางเรเดียล SUPERHAWK AWK

อุปกรณชวยยกและเคลื1อนยาย (Mobile loading ramp) ประกอบขึ้นดวย 3 สวน หลักคือ ระบบกลไก, ระบบไฮดรอลิก และ ชิ้ น ส ว นต า ง ๆ ในอุ ป กรณ นี้ จ ะใช ป   ม ไฮดรอลิกแบบใชมอื โยก ถูกออกแบบทาง วิศวกรรมเพื1อชวยเคลื1อนยายสินคาหนัก ไดงายขึ้น

GS HYBRID พลังเหนือจินตนาการทางเลือกใหมสําหรับผู ใช รถกระบะพัฒนาเพื1อการใชงานทีส่ มบุกสมบัน และรถยนตทใี่ ช งานหนักทุกรูปแบบพรอมใชทันทีเติมนํ้ากรดและชารจไฟจาก โรงงานเต็มเปยมดวย พลังไฟ อัดแนนดายคุณภาพ พลังแรง ดวยเทคโนโลยีที่เหนือชั้น ถือมั่นใน มาตรฐานระดับสากล

ย า ง เ ร เ ดี ย ล สํ า ห รั บ ร ถ บรรทุ ก และรถบั ส รุ  น 11R22.5 – 16PR HK863 โดยมี คุ ณ สมบั ติ เ ด น คื อ สามารถวิ่งไดดีสําหรับรถที่ ใชงานในระยะไกล เลือกยาง คุณภาพ เลือก ยางดี โดนใจ ใชแลวรวย

บจก.ซิ่นหงไท กรุป โทร.0-3446-9669

บจก.สยามยีเอสเซลส โทร.0-2215-0830 ตอ 1471

บจก.ที เอช ดี ริชไทน โทร.0-2153-3153

มัลติมีเดีย Clarion

Clarion กาวไกลไปนอกโลก - ชุดเครื1อง เสียง A/V ติดรถยนตเครื1องแรกของโลก ทีข่ นึ้ สูอ วกาศ เครื1องเลน DVD มัลติมเี ดีย ของ Clarion จะไดรับการติดตั้งในสถานี อวกาศนานาชาติ

บจก.Clarion สํานักงานใหญ โทร 0-24614-8400

BT#229_p46-47_Pro1.indd 46

ล็อคยางอะไหลออโต

AC STAG 200 รองรับเครื่องยนต 4 สูบ

ติดตั้งงาย ใชงานสะดวก ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง สลักล็อค ทําจากเหล็กชนิดพิเศษ ทนตอการกระแทกและการเจาะทําลาย มีฝาเปด-ปดรูกญ ุ แจ ปองกันนํา้ และโคลนเขาในรูกญ ุ แจ ทําให มีอายุการใชงานนานกวา สามารถปรั บ ระดั บ แม กุญแจใหแนบกระทะลอ จึงยากตอการโจรกรรม

กลองประมวลผล (ECU) จายแกสไดทงั้ ระบบ Full group และ Sequental สามารถเลือกรุนที่เหมาะสมกับเครื1องยนต 4 สูบ ใชระบบอิเล็กทรอนิกส พรอมซอฟทแวร สําหรับการตัง้ คาการ ทํางานของแกสอยางละเอียดให ใกลเคียง กับการทํางานของ ระบบนํ้ า มั น มากที่ สุ ด มี สัญญาณเตือนเมื1อแกสหมด และตั ด เป น ระบบนํ้ า มั น อัตโนมัติแบบไมสะดุด

บจก.แมสแอคเซ็สซอรี่ โทร.0-2361-2223

บจก.ทีโอ โทร.0-2941-9508

9/2/13 11:12 PM


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK 47

ปกษแรก • กันยายน 2556

SPECIAL REPORT

กรมขนสงฯ กาวสูปที่ 73 พัฒนาบริการ สะดวก และปลอดภัย

กรมการขนสงทางบกครบรอบ 72 ป อยางเปนทางการแลวเมื1อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 ทีผ่ า นมา และกําลังกาว ขึ้นสูปที่ 73 ดวยการยกระดับการให บริการ และเนนความสะดวกปลอดภัย ภายใตการนําของ “คุณสมชัย ศิรวิ ฒ ั นโชค” อธิบดีกรมการขนสงทางบก งานฉลองครบ 6 รอบครั้งนี้ จัดขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคมที่ผานมา ซึ่งมีการ แสดงนิทรรศการผลงานความกาวหนาใน งานด า นบริ ก ารที่ ทํ า ให ส ามารถได รั บ รางวั ล ด า นคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร ประชาชน จากสํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 10 ปซอน (ระหวางป พ.ศ.2546-2556) ซึง่ ไดแกงาน บริการที่ใชนวัตกรรมใหม ๆ ที่เปนที่รูจัก กั น อย า งแพร ห ลายในป จ จุ บั น เช น โครงการพั ฒ นาการให บ ริ ก ารด า น ทะเบี ย นรถรู ป แบบใหม ก ารให บ ริ ก าร “เลื1อนลอตอภาษี” Drive Thru for Tax ชําระภาษีรถ ณ ชองทางพิเศษโดยไมตอ ง ลงจากรถ โครงการออกหน ว ยเคลื1อ นที่ รั บ ชํชาระภาษีรถประจําปที่หางสรรพสินคา ห อแหลงชุมชน “ชอปใหพอ แลวตอ หรื ภ ” Shop Thru for Tax รับชําระภาษี ภาษี รรถผ า นห า งสรรพสิ น ค า บิ๊ ก ซี ใ นเขต กกรุงเทพฯ และปริมณฑล 13 สาขาที่เปด ใใหบริการในวันหยุดเสาร-อาทิตย ทีข่ ณะ นี้ ไดขยายชองทางไปยังหางสรรพสินคา เ นทรัลรามอินทรา และ ศูนยการคา เซ็ พพาราไดซพารค ศรีนครินทรดวย เพื1อ สสามารถอํานวยความสะดวกประชาชน ชํช า ระภาษี ไ ด ใ นวั น หยุ ด อี ก ทั้ ง ยั ง ได ย ก ร บการทดสอบภาคทฤษฎีดวยระบบ ระดั อิอิเล็คทรอนิกส (E-exam) ที่นําระบบ ค วเตอรมาใชเทียบเทาระบบสากล คอมพิ

BT#229_p46-47_Pro1.indd 47

ซึง่ มีใหเลือก 5 ภาษาไดแก ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน ยาวี อธิ บ ดี ก รมการขนส ง ทางบก กลาววา โครงการที่จะริเริ่มดําเนินการ ตอไป เพื1อมุง อํานวยความสะดวกในการ ให บ ริ ก ารและความปลอดภั ย แก ประชาชน โดยเตรียมเปดใหบริการรับ ชํ า ระภาษี ร ถยนต ป ระจํ า ป บ นมื อ ถือ รองรับกระแสความนิยมในความ สะดวกของการใชเทคโนโลยีมือถือใน ปจจุบัน ซึ่งนับเปนอีกทางเลือกสําหรับ คนรุน ใหม พรอมเปดใหบริการปลายปนี้ นอกจากนี้ ยังเตรียมใชชองทาง เทคโนโลยีสื1ออินเตอรเน็ต เผยแพร แนวความรูเกี่ยวกับการทดสอบภาค ทฤษฎี ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื1อใหประชาชนศึกษากอนเขารับการ ทดสอบจริง เพื1อเปนการเตรียมนักขับขี่ ที่มีความรูออกสูทองถนน เตรียมทํา สมารทการดแทนเลมทะเบียนรถยนต เพื1อความสะดวกการใชงาน และทําโครงการ “เลดี้แท็กซี่” ทางเลือกใหมเพิ่มความปลอดภัยให สตรี และเพื1อ เน น ยํ้ า เรื1อ งความ ปลอดภัย ไดมีการนําเทคโนโลยีเครื1อง ตรวจจั บ รถโดยสารสาธารณะด ว ย เลเซอร และ GPS ความเร็วรถโดยสาร สาธารณะ ซึ่งอนาคตเตรียมจัดตั้งศูนย ขอมูลประวัติผูขับรถสาธารณะเพื1อคัด กรองผูที่มีคุณภาพสูทองถนน ซึ่งในป ที่ 73 กรมการขนสงฯพรอมนําแนวคิด เดินหนาพัฒนาสงเสริมความปลอดภัย อยางไมหยุดยั้ง “จะมุง มัน่ พัฒนางานดานบริการ อยางตอเนื1อง เพื1อลดขั้นตอนในการ ติดตอราชการ และสรางความพึงพอใจ แกผู ใชบริการ โดยขอความรวมมือ ประชาชนติดตอราชการกับกรมฯดวย ตนเอง โดยใหติดตอกับเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานโดยตรง อยาหลงเชื1อผูแอบ อาง หากไม ไดรับความสะดวกใด ๆ กรุณาแจงเจาหนาที่กรมฯ หรือแจงที่ Call Center 1584”

9/2/13 11:13 PM


R1_BT#229_p48_Pro1.ai

1

9/3/13

9:22 PM

BUS & TRUCK - V.229  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you