Page 1

õ¤†ï•„¡Óƒ‹˜i•‚iš‹‹~†š{œrŠÖ

iӚ’¡ÒƒÊ¬

q‚™‚¬

www.BusAndTruckMedia.com

ƒØi‘Ö“™oi‹ivšl‰‚š

m²››Š“špmŠ

1 ตุลาคม 2556 ประกาศดีเดยขอกําหนด มาตรฐานรถบัสไทย ทางแกหรือวัวหายลอมคอก

แบตเตอรี่โตตาม อุตฯยานยนต

|™‚¤l‹ï•or‰

ยูทง หรูระดับ Business Class 04 ¤ƒ‹Š‚¤Š‚‹~¤|ҁ

สองหัวลากคุณภาพรับ AEC 24 LOGISTICS NEWS

อานิสงสเปนมูลคาการตลาดกวา 6-8 พันลานบาทตอป และมีทิศทางเปนไป ในทางบวกดวย

3เค เติบโตทะลุเปา

คุณวีรวัฒน ขอไพบูลย กรรมการ

บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และรองประธานอาวุ โ ส บริษัท ผลิตภัณฑ 3เค จํากัด เปดเผย วา ผลการดําเนินงานในชวงไตรมาสที่ 1 อานตอหนา 38

สินเชื่อ กรุงศรี ทรัค สปข.ประชุมใหญ 15 ส.ค. รุกตลาด รวมงาน B&T’13 นัดถกมาตรฐานรถบัสไทย

เตือนภาครัฐ โลจิสติกสไทยยังออน

28

เอ็นเนอรจีฯ เปดรับตัวแทน

44

AUTO GAS

ป ที่ ผ  า นมาความสํ า เร็ จ ของ อุ ต สาหกรรมยานยนต ไม ไ ด เ ติ บ โต เฉพาะยอดขายรถยนตเทานั้น แตยัง พวงไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื1องดวย เชน เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ แบตเตอรี่ ที่ ได รั บ

เตรียมพบกับเร องเดน

Material Handling ในฉบับที่ 228

กรุงศรี ออโต พรอมเปดตัวทางเลือกลาสุด กรุงศรี ทรัค “สินเชื1อเพื1อรถบรรทุก” ประกาศเขารวมงาน BUS & TRUCK ’13 เพื1อรุกตลาดอยางเต็มที่ พรอมเตรียมโปรโม ชั่นและขอเสนอสุดพิเศษไวมากมายสําหรับผูมาใชบริการ กรุ ง ศรี ออโต ผู  นํ า สิ น เชื1อ ยานยนต ค รบวงจร ส ง ผลิตภัณฑนอ งใหมลา สุด กรุงศรี ทรัค “สินเชื1อเพื1อรถบรรทุก” อานตอหนา 39

สปข. เรียนเชิญทานสมาชิกสมาคมผูประกอบการรถ ขนสงทั่วไทย และผูที่สนใจ รวมประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 2/2556 พรอมนัดถกอนาคตมาตรฐานรถโดยสารไทย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ คุณวสุเชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคมผูประกอบการ อานตอหนา 39

13 The automotive aftermarket & services exposition.

R1_B&T#226_p1_Pro1.indd 1

7/17/13 11:21 PM


02 BUS&TRUCK • SPECIAL REPORT

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556 SPECIAL REPORT

สปข.บุกแดนมังกร สัมผัสมาตรฐานรถโดยสารจีนถึงแกน จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ พิจารณากันอยางยาวนาน ในทีส่ ดุ ก็ ไดมติในทีป่ ระชุม เพื1อ เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู งาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื1อ เยีย่ มชมและสัมผัสรถโดยสารแบรนด ดังในเมืองไทย รวมถึงโรงงานผูผลิต แอรและเครื1องยนต เวลา 10.35 น. ออกเดินทางจาก ประเทศไทยโดยสายการบินไทยเที่ยว บิ น TG 610 สู  เ มื อ งเซี ย ะเหมิ น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเวลา 15.00 น. โดยมีผรู ว มคณะทัง้ หมด 45 ทาน นํา โดย คุณวสุเชษฐ โสภณเสถียร นายก สมาคมผูป ระกอบการรถขนสงทัว่ ไทย (สปข.) เปาหมายของการเดินทางใน ครั้งนี้คือ การศึกษาดูงานยังโรงงาน ประกอบรถโดยสาร 3 แหง โรงงานผลิตแอรรถ โดยสารและเครื1องยนต เซี่ยงไฮ ดีเซล รวม 5 โรงงาน ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ดังนี้

B&T#226_p2-3_Pro1.indd 2

1.Shanghai Shenlong Bus Co.,Ltd (Sunlong) ตั้งอยูที่เมืองเซี่ยงไฮ 2.Xiamen King Long United Automotive Industry Co.,Ltd. ตั้งอยูที่ เมืองเซียะเหมิน 3.Xiamen Golden Dragon Bus Co.,Ltd ตั้งอยูที่เมืองเซียะเหมิน 4.Songz Automobile Air Conditioning Co.,Ltd ตั้งอยูที่เมืองเซี่ยงไฮ 5.Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd ตั้งอยูที่เมืองเซี่ยงไฮ ผูเขียนไดมี โอกาสเดินทางไปยัง ประเทศจีนบอยครั้ง และทุกครั้งที่ ไปก็ มักจะตื1นตาตื1นใจตลอดเวลา เนื1องจาก เป น ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาอย า งก า ว กระโดด โดยเฉพาะเรื1องของภาคการ ขนสงทางบก แมแตในเมืองใหญทมี่ กี าร เพิ่มปริมาณรถอยางคับคั่ง แตการวาง ระบบผังเมืองและการจราจรก็สามารถ จั ด การได อ ย า งดี ทางด ว นซึ่ ง สร า งที่ ระดับความสูงกวาตึก 4 ชั้น ซึ่งลดการ เกิดปญหามลพิษทีก่ อ ตัวในระดับภาคพืน้ ดินไดเปนอยางดี หรือแมแตเลนสําหรับ รถมอเตอร ไซค จักรยานตางหาก รถไฟ แมเหล็กที่มีความเร็วสูง 300 กิโลเมตร / ชั่วโมง ซึ่งสามารถมุงตรงสูสนามบิน ผูตงที่เมืองซี่ยงไฮ ไดทันที และดวยการเติบโตของบานเมือง เราจะสังเกตคายรถทุกยี่หอ ตั้งเรียงราย ลอมรอบสนามบินโดยเฉพาะทีเ่ มืองเซียะ เหมิน และสิง่ ทีต่ ามมาคือบรรดาคารแคร อูซอมรถตาง ๆ ซึ่งทุกอยางลวนทําให เศรษฐกิจของประเทศโตขึ้น แตสิ่งที่ยัง ตองทําใจ คือการขับรถของคนในประ เทศนี้ยังคงมีอารมณแบบขับตามใจฉัน อยู แตถึงอยางนั้นเขาก็ขับกันไดสบาย ๆ ตลอดระยะการเดินทางในทริป นี้ ไดรับการตอนรับและดูแลอยางดีจาก ทางเจ า ภาพ ทั้ ง จาก Shanghai Shenlong Bus Co.,Ltd (Sunlong) หรือ บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด และ King Long, Golden Dragon, Songz Air และ Shanghai Diesel Engine ก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย และโปรดติตาม ตอนตอ ๆ ไป วาเราจะนําอะไร มาฝากทานผูอาน เร็ว ๆ นี้ แนนอน

7/16/13 8:45 PM


<EVK9S _<L9E;V $EZ= +lT$S6³­¬®®®MC[ ®8;;<T*;Tª7ET6$C«®¯«²7lT<GET-T_9IROlT_BO<T*@GW+S*MIS6LCZ9E=ET$TE®­²±­ a9E«­¯´²­°¶­®`A$.«­¯´²­­¯¯²CYO8YO­µ¶µ­®´´´´

ìñéò½åèö÷ïìñêõòøó«æòðÔèåöì÷è«úúú«åèö÷ïìñêõòøó«æòðÃäæèåòòî·ÐøñïòñêÑëäìïäñç

Âðäìï« B&T#226_p2-3_Pro1.indd 3

7/16/13 8:46 PM


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

ดับเครื่องชม

ยูทง หรูระดับ Business Class

ช ว งนี้ เ ป น ช ว งขาขึ้ น ของรถ โดยสารสัญชาติจนี ไมรวู า กําลังฮอตฮิต ขนาดไหน แตรูวาเปนที่สนใจของกลุม ผู  ป ระกอบการรถโดยสารอย า งมาก ตามที่ดับเครื1องชมไดนําเสนอไปแลว หลายครั้ง แตวันนี้ที่ BUS & TRUCK จะพาไปดั บ เครื1อ งชมทั้ ง ภายในและ ภายนอกเปนรถโดยสาร 12 เมตรจาก แบรนดอยาง “ยูทง” วั น นี้ เ ราได รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ เกริกเกียรติ ชัยตระกูลทอง ผูจัดการ บริษัท ไทยคูชัยมอเตอรเซลล จํากัด ที่ จะพามาดับเครื1องชมรถโดยสารจากยูท ง รุน ใหม ทีเ่ พิง่ ออกแบบเสร็จเมื1อกลางปที่ แลว กับรุน ZK6122H ออกแบบในเรื1อง ของแอร โ รไดนามิ ค ตามหลั ก อากาศ

R1_B&T#226_p4-5_Pro1.indd 4

พลศาสตร ที่ ใ ห ค วามคล อ งตั ว กั บ ความเร็วลมและแรงกดอากาศนอกตัวถัง ที่จะทําใหการเคลื1อนตัวของรถโดยสาร นุมและราบเรียบ ภายนอกจึงมีลกั ษณะ โคงมนอยางที่เห็น การพัฒนาของยูท งใหกา วหนา กับ การขยายพื้นที่ในหองเก็บสัมภาระใหมี ขนาดใหญขึ้นจากเดิม 11 ลูกบาศกเมตร ใหเปน 12.5 ลูกบาศกเมตร โดยไมกระทบ กับพืน้ ทีข่ องหองโดยสารใหราํ คาญใจ อีก ทั้งยังมีการปรับขนาดของกระจกดาน หนาใหมีขนาดใหญขึ้น เพื1อวิสัยทัศนที่ดี ของการขับขี่ และหูชางระบบไฟฟา เพิ่ม ความสะดวกสบายของพนักงานขับรถ ดานในของยูทงคันนี้ ตองบอกวา สวยไฮโซสุด ๆ ดวยรูปลักษณประหนึง่ อยู

7/17/13 8:36 PM


BUS & TRUCK SHOW • BUS&TRUCK 05

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

บนเครื1องบิน แบบ BUSINESS CLASS สะดวกสบายสไตล VIP การันตีไดดวย เบาะโดยสารที่ออกแบบมาพิเศษเพื1อผู โดยสาร ทีน่ อกจากจะปรับเอนและขยาย ออกดานขางไดแลว ยังมีการทดสอบ กรณีหากเกิดอุบัติเหตุวาผู โดยสารจะอยู ในลั ก ษณะใดและพั ฒ นาเพื1อ ความ ปลอดภัยของผูโดยสาร พิเศษสุดกับพนัก พิงที่มีสวนเวาสวนโคงเพื1อรองรับศีรษะ ของผู โดยสาร ดานหลังเบาะยังเพิ่มโตะ วางอาหารขนาดเล็ก และหิ้งเก็บของที่มี เครื1องปรับอากาศดานใน เปนระเบียบ และเพื1ออรรถรสเสมือนอยูบนเครื1องบิน มาดูในสวนเครื1องปรับอากาศ ที่ เปนชนิดใชตดิ ตัง้ บนหลังคา คุณภาพดวย ยี่หอเควิน บริษัทรายใหญที่ผลิตเครื1อง

R1_B&T#226_p4-5_Pro1.indd 5

ปรับอากาศใหกับรถบัสจีน หนวยการ ผลิตหนึ่งแสนสองหมื1นเจ็ดพันบีทียู ที่ สามารถตั้ ง อุ ณ หภู มิ ค วามเย็ น ได 20 องศา ภายใน 10 นาที หมดปญหาเรื1อง การผลิตเหงื1อในอากาศบานเรา เมื1อเดิน ผานกลางคันรถ สะดุดตากับดีไซนของ หองปลดทุกขที่มีขนาดใหญ รองรับผู โดยสารรูปรางอวบอิม่ และประทับใจกับ ไฟ LED บอกสถานการณ ใ ช ห  อ งนํ้ า เหมือนในเครื1องบิน ดานเครื1องยนตยทู งก็ไมเปนไกรอง บ อ น มาพร อ มกั บ เครื1อ งยนต ยู  ฉ  า ย เครื1องยนตดีเซล 310 แรงมา โรงงาน ผลิ ต เครื1อ งยนต ที่ มี ชื1อ ยาวนานลํ า ดั บ ตน ๆ ของประเทศจีน รองรับความยาว สิบสองเมตร ระบบเกียรติดอันดับที่ 1

ของระเทศจีน ยี่หอฉีเจียง 5 สปด ถอย หลั ง 1 สป ด และเดิ น หน า 1 สป ด นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัย กับ เบรก EBS จากแวกซโก และเบรกไฟฟา หรือรีทารดเดอรของเทลมามาตรฐาน อเมริ ก า สํ า หรั บ ขึ้น เขาลงเขา หน ว ง ความเร็วของเพลาลอ ทําใหเบรกไดอยาง นุม นวล ยังไมหมดเพียงเทานัน้ เพราะยัง มีประตูฉุกเฉินดานหลัง และบนหลังคา อีก 2 ตําแหนง เข็มขัดนิรภัยประจําทุกที่ นั่ ง ตามกฎกรมขนส ง ทางบกอย า ง เครงครัด อินเทรนดกบั ไฟทาย LED มอง เห็นไดชัดเจนมากกวาเวลาใหสัญญาณ ลํ้ า ที่ สุ ด เห็ น จะเป น ในเรื1อ งของ กระบวนการผลิต R&D คิวซี มาตรฐาน เทาเทียมกับยุโรป มีการชุบปองกันสนิม และยิงประจุไฟฟา ซึง่ จะเปนการชุบแบบ หยอนรถทัง้ คันลงไปในบอ ไมตอ งพนกัน สนิมแบบทัว่ ไป และดวยการชุบแบบนีจ้ งึ ทําใหนาํ้ ยาสามารถกระจายไดทกุ ซอกทุก มุม ไมมีขาดตกบกพรอง ยูทงรับรอง คุณภาพ ดวยการรับประกันสนิมไประยะ ยาวถึง 8 ป ตองบอกวายูทง 12 เมตรคันนี้ รวมความตื1นตาตื1นใจไดอยางทวมทน การเดินทางของผู โดยสารจะเหมือน การเดินทางบนรถบัสสไตลเครื1องบิน ทําใหความหรูหราตามผู โดยสารไปทุก สถานที่ ไดเปนอยางดี

Technical Specification ภายนอก

ลักษณะเดน : ความยาว 12 เมตร รูปทรง : รูปทรงโคงมนตามหลัก อากาศพลศาสตร ลอ : Michelin

ภายใน

เบาะ

อื่น ๆ บรรจุ

: ปรับเอนนอน ปรับขยายดานขาง พนักพิงแบบพิเศษ หิ้งเครื่องบินมีระบบปรับอากาศ โตะเล็กดานหลังเบาะ ไฟ LED บอกสถานะหองนํ้า : 30 ที่นั่ง

ขุมพลัง

เครื่องยนต : ยูฉาย ดีเซล 310 แรงมา เกียร : เดินหนา 5 สปด ถอยหลัง 1 สปด ระบบความ ปลอดภัย : ประตูฉุกเฉินดานหลังและ บนหลังคา 2 ตําแหนง เข็มขัดนิรภัยประจําทุกที่นั่ง ไฟทาย LED มองชัดเจน ระบบเบรก : เบรก EBS จากแวกซโก และเบรกไฟฟาหรือรีทารดเดอร ของเทลมา เครื่องปรับ อากาศ : เควิน หนวยการผลิต หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบีทียู ตั้งอุณหภูมิความเย็นได 20 องศา ภายใน 10 นาที การรับประกัน : รับประกันสนิม 8 ป ติดตอ : 08-3613-3382 (คุณเกริกเกียรติ)

7/17/13 11:42 PM


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VEHICLE

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

รถบานหรูและแพงมากที่สุดในโลก มาอีกแลวรถบานที่มีการตกแตง ไดอยางอลังการสําหรับรถคันนีเ้ ปนการ ดีไซนรถบานทีน่ า ทึง่ มากจาก MARCHI MOBILE ที่ใครหลาย ๆ คนตองตะลึง ในความหรู ห ราของ “(eleMMent PALAZZO) เอเล็มเมนท พาลาซโซ” ถามองดูแลวสําหรับนักธุรกิจที่เขา พักในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเรื1องของ ความหรูหราแลวไมตางจากรถบานคันนี้ เลย จริง ๆ ถือวาเปนรถบานที่สวยที่สุด หรูหราที่สุดที่เคยเห็นมาเลยก็วาได แต ใคร ๆ หลายคนก็อยากมีความฝนอยาก จะไดรถประเภทนี้ ไวครอบครองกันทัง้ นัน้ แตสําหรับ eleMMent PALAZZO คงจะ ไม ไดอยูในความฝนของทุกคนเปนแน เพราะต อ งเป น มหาเศรษฐี แ ละมี เ งิ น เหลือใชเปนจํานวนมหาศาลทีจ่ ะตัดสินใจ ซื้อรถคันนี้ เพราะดวยราคาที่แพงหูฉี่ ถา เปนมหาเศรษฐีจริงก็คงขนหนาแขงอาจ จะรวงบางกับการสนนราคาราว ๆ 2 ลาน ปอนด หรือประมาณ 100 ลานบาท เปนอยางไงกันบางกับราคาของรถ คันนี้ในเมื1อราคาสูงขนาดนี้แลว จะเปน ไปไดอยางไรทีจ่ ะเลือกใชสงิ่ อํานวยความ สะดวกแบบธรรมดาอยางที่เห็นภาพกัน เรื1องของการตกแตงดีไซนชดุ เฟอรนเิ จอร ตาง ๆ นั้น ไดถูกสรางขึ้นอยางลงตัวโดย ใช พื้ น ที่ ข องรถทุ ก ตารางนิ้ ว ได อ ย า งมี ประโยชนและสวยงาม รถคันนี้ถูกสราง ขึ้นดวยวัตถุประสงคโดยทั่ว ๆ ไปของคํา นิยามวา “รถบาน” คือ สามารถที่จะขับ ไปไหนก็ไดที่คุณอยากจะไปและสามารถ จอดพักที่ ไหนก็ที่คุณอยากจะพักผอน การดีไซนรูปลักษณภายนอกของ รถคันนีล้ กั ษณะตัวรถคลายรถบัสบานเรา แตในสวนหัวนัน้ คอนขางจะดูแปลกตาไป บางแตก็สวยและดูทนั สมัยมาก ปกติรถ

B&T#226_p6-7_Pro1.indd 6

บัสบานเราพนักงานขับรถจะอยูต าํ่ มาก แตสาํ หรับรถคันนีม้ กี ารออกแบบใหคน ขั บ อยู  สู ง กว า ถนนพอสมควรเลยคง สัมผัสถึงความรูส กึ ผยองเวลาขับขี่ ดาน ขางมีประตูเปดไดพรอมบันไดทอดยาว เกื อ บถึ ง พื้ น ส ว นด า นหลั ง คารถได ตกแตงสรางสรรคมมุ ผอนคลายหรือจะ นอนอาบแดดก็เปนได ถาลองนึกภาพ เรือยอรช การดีไซนจะเหมือนกันไมมี ผิด สวนการตกแตงภายในและสิ่ง อํานวยความสะดวกเริ่มจากหองขับรถ ดานหนาสุดที่มีกระจกรูปทรงแปลก ๆ แตคนขับสามารถมองและมีวิสัยทัศใน ขณะขับรถไดมีมาก พรอมเบาะนั่งที่ สามารถหมุนได แตแอบเห็นสิ่งที่นา สนใจอย า งอย า ง คื อ ที่ ป  ด นํ้ า ฝนมี ทั้งหมด สามอัน และติดตั้งในรูปแบบ กังหันลมดีไซนเกไมเบา ในมุมพักผอน ภายในตัวรถก็มที งั้ เคานเตอรบารขนาด เล็กพรอมกระจกรอบดานตกแตงดวย มานไฟฟา พรอมโซฟารเหยียดยาว ใช โทนสี ข าวดู ส บายตาแต เ ต็ ม ไปด ว ย ความหรู ห รามากในส ว นของมุ ม พั ก ผอน ตอไปก็เปนหองนอนแบบหองนํา้ ในตัวตกแตงดวยลายหินออนทั้งหอง พรอมหองนํา้ กวางขวางและเตียงนอน ขนาดใหญ ไมวาจะเปนกระจกหรือ เตียง อางลางหนา ไดออกแบบไวอยาง หรูหรามาก สําหรับชั้นลางก็ไดแบงไว 2 สวนดวยกัน จะมีเบาะนั่งจํานวนหก เบาะและดานหลังมีหองขนาดเล็กไว พักผอนดูทีวีอีกดวย สําหรับผูที่สนใจ อยากจะไดไวครอบครองซัก 1 คัน เห็น ทีคงจะเหนื1อยกวาจะหาเงินมาซื้อรถ eleMMent PALAZZO คันนี้ ได

7/16/13 8:53 PM


B&T#226_p6-7_Pro1.indd 7

7/17/13 3:15 AM


08 BUS203!)Æ BUSINESS CATALYST

ทําไมจึงไมมี ยอดขายรถจีน?

ในป 2556 นี้ ยอดขายรถใหญ ไดรบั การคาดหมายวาจะขายไดมากถึง 5.5 หมื1นคัน ทั้งนี้ เปนเพราะหลาย โครงการกอสรางของทางรัฐบาลและ เอกชนตางเรงทําใหเสร็จภายใน 2 ป ขางหนา การขนสงตาง ๆ จึงตองใชรถ ใหญตามไปดวย ซึง่ ยอดขายรถใหญนสี้ ามารถบอก ไดวา ภาวะเศรษฐกิจเปนเชนไร หาก เศรษฐกิจไมคืบหนา ยอดขายรถใหญก็ จะนอยลง แตเมื1อเศรษฐกิจขยายตัว ไม วาจะเปนทั้งในหรือตางประเทศ ยอด ขายรถใหญก็จะมาก ตรงจุดนี้เองที่ทั้งนักวิชาการและ ฝายการตลาดของทุกหนวยงานในทุก ธุรกิจตางดูยอดขายรถใหญ เปนสวน หนึ่งในการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจใน แตละป แตรถใหญจากประเทศจีนถือได วาสรางความคาดเคลื1อนการวิเคราะห สภาพเศรษฐกิจ เพราะทุกยี่หอจะไมมี การรายงานยอดขายประจําเดือนใหกับ ทางผูร วบรวมยอดขายรถใหญทราบเลย อาจจะเปนเพราะไมสามารถทํา ยอดขายไดตามที่บอกไว หรืออาจจะไม ตองการใหพันธมิตรดวยกันทราบความ เคลื1อนไหว เพราะอาจจะมีแคมเปญเด็ด มากระตุนลูกคาก็ได แตที่เลวรายมากที่สุดก็คือ ทําให การวางแผนทั้ ง ของทางรั ฐ บาลและ เอกชนอาจจะผิดพลาด ไมตรงกับความ จริง เราคนไทยด ว ยกั น ต อ งช ว ยกั น พัฒนาประเทศ อยาปดบังซึง่ กันและกัน เลย บรรณาธิการอาวุโส ”‚šp“ –‡Š‡×!42&314"* €ž­„ŒŸj’›j~Š‘šj}±}Œ „Œ›q‚¥–ž­‹ŠŽ²›¥‚› s‹›¡qŒ™š‚€× ‹¢¥qž‹Œ‹ ‚‹p‡p‘× ƒ¡Ó‚¥–ž®‹‚‘Œž¦“‚“¡s›~ Œ‡q‚צ“p€ž“‚ ¥Žp‡ŽŒŒ|›‰› s¢s›~“Ó›p“²›Žž jŒŒŠj›Œ…¢Ôqš}j›Œs›~ŒžŠŒŒm› ƒŒŒ|›j›ŒƒŒ”›Œs‚Š×qŒ›ŒŒŠ„Ê‹™Œšj’× ƒŒŒ|›j›Œ–›¡§“¥“j“ŒŒmשs‹¥… –j ”š”‚Ô›j–pƒŒŒ|›j›Œs‚Š×qŒ›ŒŒŠ„Ê‹™Œšj’× j–pƒŒŒ|›j›Œšv‡Œkš‚“€± ‡j’×}ӛ‚q~Œ×~Œp qšjŒ‡ŒŒ}±§“‰› ‰›Œ™ž©s‹‘Ž„Ò ›Œ‡ŒŠ‡€šj’× ¥Žk›j–pƒŒŒ|›j›Œƒ¡~Œ~Œž“pӛp›Š €ž­„ŒŸj’›j–pƒŒŒ|›j›Œ¥Œ|¢ˆÙj“j¡Ž Š‹¡Œž}¡Õj –Œ¡|¥”ŽÓ›š{‚j¡Ž …¢Ôqš}j›Œ§o’|›–›Œž‹×„Ù~~¡Œšp“ž ¦…‚j§o’|›Œ‰›§“Œ‚€Œ× ƒ¡„…›j–Šk¡‚€} ¥Žk›¦…‚j§o’|›“¡›Œš~‚×qš‚€Œ‚mŒ ‡š{‚›¡Œjqš‚“›k×¥k¬Š€–p ŒŠ›‘¦jԐ‘Œ “Š›sjŒŠ›‘¦jԐ‘Œ ¥¬ƒ©t~×!TR MC3QTBJ,DCH@ BNL Œ›‰Œ|×jš‚€™¥‚~Œ j›Œ¥p‚¦“p–Œ¡|ŠpmŽ ‘Ž„jŒŒŠžŒ™‡¡ÓŠk²›!(/&1.4/ ‡Š‡×jŒšp}ׄŒžt×–‚¥~–Œ×¥‚sš­‚¦‚Ž qš}q²›”‚Ó›‹¥Ž}ז–ˆ}“€Œƒsš­‚ §€Œ  …¢Ôqš}€²›ƒŒ’š€€ž€ž¥–ˆ–‚¥~–Œ×¥‚sš­‚¦‚Žq²›jš} sš®‚–›m›Œ¥––ž¥—Ô›“× t Œ›Šm²›¦”p¦kp¥k~“‚”Žp jŒ¡p¥€‡Š”›‚mŒ§€Œ  ¦ˆjt×    VVV !TR MC3QTBJ,DCH@ BNL –ž¥ŠŽ×HMEN!TR MC3QTBJ,DCH@ BNL R@KDR!TR MC3QTBJ,DCH@ BNL

R1_B&T#226_p8_Pro1.indd 8

ƒØi‘Ö“™oÆi‹ivšl‰

l™¤‹Òo€ ‹iœp

ฮีโน ฉลองยอดขาย NGV หมื่นคัน เปดตัว นิว ฮีโน เอฟซี เอ็นจีวี เพื่อการขนสง

ฮีโนฉลองยอดขาย รถเอ็นจีวี ครบ 10,000 คันพรอม เปดตัว ฮีโน เอฟซี เอ็นจีวี ที่สุดแหงความประหยัด คุมคา ปลอดภัย คุณทาเคโอะ ไซโต กรรมการผู จัดการใหญ บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลล (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา ปจจุบัน ฮี โ น มี ย อดจํ า หน า ยสะสมมากกว า 260,000 คัน หากคิดเปนสวนแบงการ ตลาดเกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ของรถบรรทุ ก ใน ประเทศไทย ทัง้ นี้ รถฮีโนเอ็นจีวกี เ็ หมือน กัน เปดตัวสูตลาดไมกี่ป มียอดขายทะลุ 10,000 คันแลว คุณเดย ยิ่งชล ผูชวยกรรมการผู จัดการใหญ บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลล (ประเทศไทย) จํากัด กลาวเสริมวา ฮีโน มีนโยบายชวยสนับสนุนกิจการของลูกคา แบบบูรณาการ หรือ Total Support Activity มีการทํางานรวมกับลูกคา ชวย แกปญ  หาตาง ๆ ซึง่ หลายเรื1อง ไมใชเรื1อง ของรถบรรทุก แตเปนเรื1องที่เขาไปชวย ลูกคาเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน ลด ต น ทุ น การดํ า เนิ น การ สร า งความ ปลอดภัย และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สําหรับ ผูขับรถ การเป ด ตั ว “นิ ว ฮี โ น เอฟซี เอ็นจีวี” รถบรรทุกขนาด 6 ลอ ขนาด กลาง ใชเครื1องยนต J05C-TV มาตรฐาน ยูโร ทรี เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ให กําลังสูงสุด 175 แรงมา ระบบจายเชื้อ เ พ ลิ ง แ บ บ หั ว ฉี ด ค ว บ คุ ม ด  ว ย คอมพิวเตอร ใหประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด ตลอดทุกความเร็วและเกียร มี Idle Up ชวยเรงรอบเครื1องอัตโนมัติ สวนของถัง กาซ ยี่หอ Faber มาตรฐานสูง ความจุ 180 ลิตร 2 ถัง สามารถขนสงระหวาง จังหวัดไดอยางสบายไรกังวล คุณอํานวย พงษวจิ ารณ กรรมการ รองกรรมการผู  จั ด การใหญ บริ ษั ท ฮี โ น ม อเตอร ส เซลล (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา ดานการประกันคุณภาพ

นิว ฮีโน เอฟซี เอ็นจีวี รับประกัน 2 ป หรือ 50,000 กิโลเมตร เหมือนรถฮีโน 6 ลอ ดีเซล และบริการหลังการขายมีศูนย บริ ก ารมาตรฐานที่ เ ชี่ ย วชาญด า นรถ บรรทุกเอ็นจีวี ทั่วประเทศกวา 76 แหง มีชางผูชํานาญงานดานเอ็นจีวีกวา 300 คน มีอะไหลรถเอ็นจีวี สต็อกไวรองรับ กวา 464 รายการ เฉพาะฉะนั้นลูกคาที่

ซื้อรถฮีโน เอ็นจีวี จะสามารถสรางผล กําไรสูงสุดใหกับลูกคาไดอยางแนนอน “หากดูจากความตองการของตลาด และคุณภาพของรถบรรทุกฮีโน เราเชื1อ วา นิว ฮีโน เอฟซี เอ็นจีวี จะเปนที่พึง พอใจของผู ใชอยางแนนอน ยิ่งนํ้ามัน ดีเซลราคาแพงอยางนี้ การใชรถเอ็นจีวี ยิ่งคุมคามากขึ้น”

MAN เริ่มประกอบในประเทศ เดินเครื่องรถบัสตามออเดอร

MAN เดิ น เครื1อ งปลายป ประกอบรถบัสในประเทศ บริษทั แม สงวิศวกรมาคุม มาตรฐานทุกอยาง เหมือนบริษัทแมที่ประเทศเยอรมนี ประกอบเต็มที่ปละ 400 คัน สวนรถ บรรทุ ก อยู  ใ นแผนการต อ ไปที่ จ ะ ประกอบ คุณพิชติ ราชวงษ รองประธาน บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น. คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด เปด เผยวา หลังจากที่ทางบริษัทฯไดทํา ตลาดมาไดประมาณปเศษ ๆ เทานั้น สามารถทํายอดขายไดเกินเปาหมาย ที่วางไว เพราะมีความมั่นใจในดาน คุณภาพหลังการขาย ทําใหบริษัทฯ วางแผนที่ จ ะประกอบในเมื อ งไทย โดยใช โรงงานของบริษทั แมคอื ตันจง อินเตอรเนชั่นแนล ที่ลาดกระบัง สําหรับประเภทของรถใหญที่ จะประกอบ จะเริม่ จากรถบัสกอนเปน อันดับแรก ซึ่งจะมีทั้งขนาด 12, 13 และ 15 เมตร ตามแตความตองการ

ของลูกคา โดยใชเครื1องยนตขนาด 460 แรงมา ที่นําเขามาจากประเทศ เยอรมนี โดยจะเริ่ ม เดิ น เครื1อ ง ประกอบปลายปนี้อยางแนนอน ดาน กําลังการประกอบเต็มที่จะอยูที่ปละ 400 คัน “สวนมาตรฐานการประกอบนัน้ ทางบริษัทแมจะจัดสงวิศวกรมาคุม เพื1อใหทุกอยางเหมือนกับที่ประเทศ เยอรมนี เพราะกฎระเบียบของ MAN ไมวา โรงงานประกอบจะอยูท ปี่ ระเทศ ใด ทุกอยางก็ตองมีมาตรฐานเหมือน กับโรงงานแม ดังนั้น จึงมั่นใจไดวา เครื1องยนตและแชสซีสที่ประกอบใน เมืองไทยจะเหมือนกับทีน่ าํ เขามาจาก บริษัทแมทุกประการ” สวนรถบรรทุกนั้น ทางบริษัทฯ อยู  ใ นระหว า งการพิ จ ารณาว า จะ ประกอบในประเทศเหมือนรถบัสหรือ ไม โดยในชวงแรกนี้ จะตองเดินแผน ประกอบรถบัสใหสําเร็จกอน จึงจะ สรุปผลที่แนนอนตอไปได

7/17/13 9:26 PM


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

คันเรงธุรกิจ

ดายุน ขยายกลุมลูกคา มั่นใจมีอะไหลพรอม ดายุน ประกาศศักดา ใชมาตรฐาน ความมีคณ ุ ภาพและบริการหลังการขาย เปนตัวหนุน เผยแมเพิ่งทําตลาดเพียง ครึ่งปแต ไดยอดขาย 100 คันแลว ดวย การใชวิธีเจาะลูกคาจากกลุมเล็กไปหา กลุ  ม กลางและกลุ  ม ใหญ โดยเน น มี อะไหลพรอมบริการ 24 ชั่วโมง คุณอิฐบูรณ จิรวัฒนวงศ ผูจ ดั การ สาขาบางบัวทอง บริษัท ดายุน ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา แมวารถใหญดายุน ประเทศจีน จะเริ่ม เขามาทําตลาดเมื1อปลายปที่ผานมา แต ก็ประสบความสําเร็จ โดยในครึ่งปแรก ของปนี้ สามารถทํายอดขายได 100 คัน แลว โดยจุดเดนอยูที่คุณภาพและการ บริการหลังการขาย ซึ่งทําใหกลุมลูกคา ตางพึงพอใจสูงสุด “เริ่มตนในการทําตลาดนั้น ทาง บริษัทฯไดเนนไปยังกลุมขนสงรายเล็ก กอน ตอมาจึงไดขยายไปยังกลุมขนสง ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยกลุ  ม ลูกคาไดกระจายขาวแบบปากตอปาก จึง มีกลุมลูกคาที่ ไดซื้อรถเริ่มแรกจํานวน นอยกอน ตอมาก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื1อย ๆ ซึ่ง ทางบริษัทฯพอใจความสําเร็จในการทํา ตลาดมาก” โดยรุน รถทีส่ ามารถจําหนายไดมาก สุดคือ รถหัวลากเครื1องยนต NGV 300

รถใหญครึ่งป ขาย 2.4 หมื่นคัน คายอีซูซุยังคงรักษาแชมป

และ 380 แรงมา ตามแตประเภทของ ยอดขายรถใหญ ร วมครึ่ง ป แ รก การใชงาน สวนภาคที่จําหนายไดมาก ของป 2556 ทําไดมากถึง 24,266 คัน ที่สุดก็คือภาคอีสาน โดยเฉพาะดีลเลอร อันดับหนึ่งเปนของอีซูซุที่จําหนายได บุ รี รั ม ย แ ละดี ล เลอร ข อนแก น ส ว น 12,340 คัน ตามดวยฮีโน 10,167 คัน สํานักงานใหญทบี่ างบัวทองก็ทาํ ยอดขาย และฟูโซ 951 คัน ฝงคายยุโรปวอลโว ไดรองลงมา จําหนายได 572 คัน ตามดวยสแกนเนีย คุณอิฐบูรณ เปดเผยตอวา ปจจัย 185 คัน และคายแมน 37 คัน เดนอีกเรื1องก็คือ ทางบริษัทฯไดสต็อก รายงานจาก บริษทั ฮีโนมอเตอรส อะไหลไวบริการใหลูกคาอยางเต็มที่ โดย เซลล (ประเทศไทย) จํากัด ผูรวบรวม จะมี โ กดั ง สต็ อ กอะไหล อ ยู  ที่ ก รุ ง เทพฯ ยอดขายรถใหญ เปดเผยวา สําหรับยอด และจะทําการจัดสงอะไหล ไปใหถึงมือ ขายใน 6 เดื อ นแรกตั้ ง แต ม กราคมของลูกคาภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะไมใช มิถุนายน 2556 รวมทั้งหมด 24,266 คัน รถโมบายเซอรวสิ ทีซ่ อ มเบาใหกบั รถของ ซึง่ ในชวงเดียวกันของปทแี่ ลวจําหนายได ลูกคาที่อยูบนถนนในทุกจังหวัดแตอยาง 16,941 คั น และในเดื อ นมิ ถุ น ายน ใด เพราะทําคนละหนาที่ ซึ่งผลที่ ไดรับ จําหนายได 4,400 คัน มาคือ กลุมลูกคาพึงพอใจเพราะไดรับ สํ า หรั บ ค า ยอี ซู ซุ ยั ง ครองแชมป การบริการที่ดี อั น ดั บ หนึ่ ง ที่ ค รึ่ ง ป แ รกจํ า หน า ยได ส ว นงาน BUS & TRUCK ’13 12,340 คัน ในชวงเดียวกันของปที่แลว ระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน ศกนี้ ทาง จําหนายได 7,985 คัน และเดือนมิถนุ ายน ดายุนก็ไดเซ็นสัญญาเขารวมเปนเปนปที่ จําหนายได 2,266 คัน อันดับสองเปน 2 ติดตอกัน สําหรับรถที่จะเขารวมแสดง ฮีโนทคี่ รึง่ ปแรกจําหนายได 7,616 คัน ใน ในปนี้ คันแรกจะเปนรถหัวลาก สวนอีก ช ว งเดี ย วกั น ของป ที่ แ ล ว จํ า หน า ยได คั น ขึ้น อยู  กั บ สถานการณ ข องตลาดว า 1,821 คัน และในเดือนมิถนุ ายนจําหนาย ตองการรถประเภทไหน ก็จะนํามาแสดง ใหตรงกับความตองการของตลาด ดาน โปรโมชั่นในการขายนั้น ทางบริษัทฯก็ ตองประชุมเพื1อหาแคมเปญเด็ดออกมา ดึงดูดลูกคาให ไดมากที่สุด

ได 4,400 คัน อันดับสามเปนฟูโซที่ครึ่งป แรกจําหนายได 951 คัน ในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 817 คัน และใน เดือนมิถุนายนจําหนายได 157 คัน ดานคายยุโรปอันดับหนึง่ คือวอลโว ที่ครึ่งปแรกจําหนายได 572 คัน ในชวง เดียวกันของปที่แลวจําหนายได 347 คัน อันดับสองเปนคายสแกนเนียนที่ครึ่งป แรกจําหนายได 185 คัน ในชวงเดียวกัน ของปที่แลวจําหนายได 135 คัน อันดับ สามเปนคายแมนทีค่ รึง่ ปแรกจําหนายได 37 คั น ในช ว งเดี ย วกั น ของป ที่ แ ล ว จําหนายได 7 คัน สวนรถบรรทุกเล็กขนาด 2-3 ตัน นั้น อันดับหนึ่งเปนคายอีซูซุ โดยในครึ่ง ปแรกจําหนายได 3,359 คัน ในชวง เดียวกันของปที่แลวจําหนายได 2,310 คัน อันดับสองเปนคายฮีโนที่ครึ่งปแรก จําหนายได 1,266 คัน ในชวงเดียวกันของ ปที่แลวจําหนายได 681 คัน อันดับสาม เปนฟูโซทใี่ นครึง่ ปแรกจําหนายได 71 คัน ในชวงเดียวกันของปทแี่ ลวจําหนายได 82 คัน

ใตทองรถ ❖❖❖ เมื1อพูดถึงกาซ NGV ก็ตองนึกถึง ปตท. แผนกกาซธรรมชาติ ถึง แมวาทางรัฐบาลจะอนุมัติปรับราคาเปน 10.50 บาท แตยังไมเทากับตนทุนที่ ลงทุนไปเฉลี่ยลิตรละ 14 บาท ซึ่งเปนเพียงแผนกเดียวของ ปตท. ที่ขาดทุน แมวาทาง ปตท. จะเพิ่มจํานวนการผลิตใหไดวันละ 8,500 ตัน แตก็ยังไมเพียง พอตอความตองการของตลาด ทาง ปตท. บอกวายิ่งผลิต NGV มากเทาไรก็ยิ่ง ขาดทุนมากเทานั้น ความตองการสูงสุดก็คือ ใหทางรัฐบาลอนุมัติใหปรับราคา ขึ้นอีกสูงสุดคือครึ่งหนึ่งของราคานํ้ามันดีเซล ผลที่ตามมาก็คือ จํานวน NGV จะเพียงพอกับความตองการของตลาดแน แตรัฐบาลจะยอมหรือ เพราะราคา NGV คือคะแนนเสียงนั่นเอง ❖❖❖ ในเรื1องการอนุมัติออกแบบรถพวง 3 เพลาของกรมการขนสงทาง บก ก็ยังถือวาลาชาอยู จากเดิม 4 เดือน ลดลงเหลือเพียง 3 เดือน แตแผนการ ของผูประกอบการขนสงทางบกที่มีไวเพื1อรองรับผูวาจางก็ยังคงเสียหายอยาง หนัก ทราบมาวาตอนนี้ยังไมไดรับการอนุมัติอีกกวา 2,000 คัน แตละคันมีราคา มากกวา 7 แสนบาท ความเสียหายขั้นแรกจะตกอยูกับผูประกอบการ เพราะผู วาจางตองหารายใหมแทน ลูกจางของอูก ็ไมไดรบั คาจางตอรถพวง 3 เพลาแบบ เต็มราคา อยากใหผูมีอาํ นาจของกรมการขนสงทางบกออกมาใหขาวหนอยวา เปนเพราะสาเหตุใด ❖❖❖ กระแสขาวยิ่งดังหนาหูวาทาง ขสมก. พยายามเรงเรื1องใหรถเมล เครื1องยนต NGV ใหมจํานวน 3,183 คัน ออกมาวิ่งแทนรถเมลเกาใหเร็วที่สุด แตลืมไปวาเพื1อนพันธมิตรคือรถเมลรวม ขสมก. อีกกวา 3,000 พันคันใกลถึง วันปดฉากแลว เหตุหลักก็เนื1องมาจากจํานวนรถยนตที่ใชบนทองถนนเพิ่มมาก ขึ้น การจราจรที่ติดขัด รวมทั้งราคาคาโดยสารยังไมมีการอนุญาตใหปรับเพิ่ม แมวาคาใชจายทุกอยางจะเพิ่มขึ้น ตองปรับเวลาวิ่งใหมเอง

B&T#226_p8-9_Pro1.indd 9

7/16/13 8:56 PM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

สะพานประแสร ระยอง รุดหนา คาดเชื่อมโครงขายสมบูรณ ตนปหนา กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ก อ สร า งสะพานข า มแม นํ้ า ประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง บริเวณปาก แมนํ้าประแสร เพื1อความสะดวกในการ เดินทางจากจังหวัดระยองสูจ นั ทบุรแี ละ ตราดไดอยางตอเนื1อง คุณชาติชาย ทิพยสนุ าวี อธิบดีกรม ทางหลวงชนบท กลาววา ทช.ไดดําเนิน การกอสรางสะพานขามแมนํ้าประแสร เชื1อมระหวางบานสามแยก ตําบลปากนํ้า ประแสร อําเภอแกลง และบานแหลมสน ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื1อ พั ฒ นาโครงข า ยถนนชายฝ  ง ทะเล ตะวั น ออกทํ า ให ป ระชาชนและนั ก ท อ ง เทีย่ วสามารถเดินทางจากจังหวัดระยองสู พื้นที่จันทบุรีและตราดไดอยางตอเนื1อง รนระยะการเดินทางเชื1อมตอพืน้ ทีส่ องฝง แมนาํ้ ไดกวา 30 กิโลเมตร รวมถึงชวยแบง เบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ซึ่งในปจจุบันเปนเสนทาง

หลักเพียงเสนทางเดียว โครงการดังกลาว ทช.ไดแบงการ กอสรางออกเปน 2 สวน ซึ่งที่ผานมา ทช.ไดดําเนินการในสวนแรกแลวเสร็จคือ กอสรางเปนทางยกระดับเชิงลาดสะพาน ทั้งสองฝง เพื1อลดผลกระทบตอระบบ นิเวศ ขนาดกวาง 11 เมตร ยาว 1,200 เมตรโดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร ใชงบประมาณในการกอสราง 146.9 ลานบาท สําหรับสวนที่ 2 ซึ่งเปนสะพาน ขามแมนํ้า ขนาดผิวจราจรกวาง 11 เมตร ความยาว 889.60 เมตร มีทางเทาดาน ซายทาง (ดานริมทะเล) กวาง 2 เมตร ขณะนี้มีผลงานความกาวหนากวา 70 % เปนไปตามแผนที่วางไว โดยอยูระหวาง ดําเนินการกอสรางตอมอและพื้นสะพาน ใชงบประมาณในการกอสราง 171.895 ลานบาท คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จ ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2557

กทพ.เล็งผุดดวน ดาวคะนอง-วงแหวนตต. การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เปดแผนเตรียมผุดทางดวนสาย ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด า น ตะวันตก มูลคา 2 หมื1นลานบาท คุณอัยยณัฐ ถินอภัย ผูว า การการ ทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เปด เผยวาหลังจากกระทรวงคมนาคมอนุมัติ ยกเลิกการดําเนินโครงการทางดวนขัน้ ที่ 3 สายเหนือชวง N1-N3 กทพ. จะได ทบทวนแผนการกอสรางทางดวนใหม เพื1อแกปญหาการจราจรและตอบสนอง ความตองการผูใชทาง โดยจะเรงผลักดัน โครงการกอสรางทางดวนสาย ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ มหานครดานตะวันตก ระยะทาง 8.8 กม. วงเงินประมาณ 2 หมื1นลานบาท โครงการนีจ้ ะชวยเพิม่ ความสะดวก ของการเดินทางระหวางพื้นที่ชั้นนอก และพืน้ ทีช่ นั้ ในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ ลดปญหาจราจรบนถนนพระรามที่ 2 โดย แนวสายทางเริ่ ม ต น ที่ จุ ด เชื1อ มต อ ท า ง ด  ว น เ ฉ ลิ ม ม ห า น ค ร บ ริ เ ว ณ

B&T#226_p10-11_Pro1.indd 10

ดาวคะนองไปตามถนนพระรามที่ 2 จนถึ ง ถนนวงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพ มหานครดานตะวันตก “ทางดวนสายดาวคะนอง-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก เป น โครงการที่ มี ค วามพร อ มในการ ดําเนินงานมากที่สุด เพราะผลศึกษาจะ แล ว เสร็ จ ภายในสิ้ น ป นี้ หากพบว า โครงการมีความเปนไปได คุมคาการ ลงทุนก็พรอมดําเนินงานกอสรางตอไป” ขณะเดี ย วกั น กทพ.ยั ง มี แ ผน กอสรางทางดวนอื1นดังนี้ 1. โครงการ กอสรางทางดวนสายบูรพาวิถี-แหลม ฉบัง-พัทยา ระยะทางประมาณ 57 กม. วงเงินประมาณ 6-7 หมื1นลานบาท 2. โครงการกอสรางทางดวนสายฉลองรัชบานนา-สระบุรี ระยะทางประมาณ 67 กม. วงเงินประมาณ 6-7 หมื1นลานบาท และ 3. โครงการกอสรางทางดวนสาย อุดรรัถยา-บางปะอินระยะทางประมาณ 30 กม. วงเงินประมาณ 4 หมื1นลาน บาท

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556 โดย กรมการขนสงทางบก

จอดปายหมอชิต

ขบ.เปดเดินรถโดยสารประจําทาง 2 เสนทาง ยื่นขอดวนถึง 7 ส.ค. นี้ กรมการขนสงทางบก เปดยื1นคํา เดินรถโดยสารประจําทาง หมวด 3 สาย ที่ 840 เสนทางบึงกาฬ-ดานนอก และ สายที่ 877 เสนทางแมสาย-ดานนอก เพื1ออํานวยความสะดวกแกประชาชน และนักทองเที่ยว ดวนถึง 7 สิงหาคม ศกนี้ ด ว ยคณะกรรมการควบคุ ม การ ขนสงทางบกกลางมีมติกําหนดเสนทาง รถโดยสารประจําทาง หมวด 3 สายที่ 840 เสนทาง บึงกาฬ-ดานนอก และ สาย ที่ 877 แมสาย-ดานนอก กรมการขนสง ทางบกจึงไดประกาศชวนผูประกอบการ ขนสงที่สนใจยื1นคําขออนุญาตประกอบ การขนสงในเสนทางดังกลาวได ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ทัง้ นี้ ไดกาํ หนดเงื1อนไขเกีย่ วกับการ เดินรถไวดังนี้ เสนทางสายที่ 840 เสน ทาง บึงกาฬ-ดานนอก ให ใชรถโดยสาร ปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษหรือ รถ โดยสารสองชั้ น ปรั บ อากาศ และรถ โดยสารสองชั้ น ปรั บ อากาศชนิ ด ที่ นั่ ง พิเศษ จํานวน 2-6 คัน เดินรถขั้นตํ่าวัน ละ 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) คาโดยสารตลอดสายคนละ 1,598 บาท พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

(กรณีรถโดยสารปรับอากาศสองชั้นชนิด ที่นั่งพิเศษ) และ 2,131 บาท (กรณีรถ โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษ) สําหรับเสนทางสายที่ 877 แมสายดานนอก ใหใชรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษและรถโดยสารปรับอากาศ ชัน้ 1 ชนิดทีน่ งั่ พิเศษ รถโดยสารสองชัน้ ปรับอากาศชนิดพิเศษ และรถโดยสาร สองชั้ น ปรั บ อากาศชนิ ด ที่ นั่ ง พิ เ ศษ จํานวน 2-6 คัน ขั้นตํ่าวันละ 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) คาโดยสารตลอด สายคนละ 2,260 บาท (กรณีรถโดยสาร สองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ) และคา โดยสารคนละ 1,695 บาท (กรณี ร ถ โดยสารสองชั้ น ปรั บ อากาศชนิ ด ที่ นั่ ง พิเศษ) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ ส ว นการขนส ง ผู  โ ดยสารประจํ า ทาง สํ า นั ก การขนส ง ผู  โ ดยสาร กรมการ ขนส ง ทางบก โทร.0-2271-8517 สํ า นั ก ง า น ข น ส  ง จั ง ห วั ด บึ ง ก า ฬ 0-4249-1245 สํานักงานขนสงจังหวัด เชียงราย 0-5315-2075 สํานักงาน ขนสงจังหวัดสงขลา 0-7433-0251 ใน วันและเวลาราชการ BUS & TRUCK FAQ

รถกระบะปายแดงบรรทุกของไดหรือไม? รถกระบะปายแดง ตอหลังคา และยื1นจดทะเบียนเพิม่ เรื1องตอ เติ ม แล ว แต ยั ง ไม ไ ด ป  า ยขาว เมื1อไดรับรถสามารถนํามาบรรทุกสง ของไดเลยหรือไมครับ จากคุณ : APEX ตาม พ.ร.บ.รถยนตมาตรา 6 หามมิใหผู ใดใชรถที่ยังมิไดจด ทะเบียน หามมิใหผูใดใชรถทีจ่ ดทะเบียนแลว แต ยังมิไดเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้น ให ค รบถ ว นถู ก ต อ งภายในเวลาที่ กําหนด ความในวรรคหนึ่งมิให ใชบังคับ

แก ร ถที่ นํ า เข า มาเพื1อ ใช ในราช อาณาจักรชั่วคราว โดยที่ผูนําเขาไมมี ภูมลิ าํ เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูใ นราชอาณาจักร แตตองปฏิบัติตามขอตกลงที่รัฐบาล ไทยทําไวกับรัฐบาลของประเทศที่ผูนํา เขามีสัญชาติ มาตรา 59 ผู ใดฝาฝนมาตรา 6 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท มาตรา 60 ผู  ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ปฏิบัติ ตามมาตรา 6 วรรคสองและ วรรคสามตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท

7/16/13 9:10 PM


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

กดแตร

ตองเพิ่มถนน

ในป 2558 จะประกาศใช ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งใชเมืองไทยเปนศูนยกลาง ดังนั้น การขนสงทั้งทางบก ทางเรือ และทาง อากาศ ตองมีศกั ยภาพเต็มที่ เพราะเปน แหลงสรางเงินสรางทองใหทั้งเมือง ไทยและอาเซียน ดังนั้น งบประมาณที่รัฐบาลจะทุม ลงไปในการขนสงทั้งหมด 2 ลานลาน บาท ทางกระทรวงคมนาคมถือเปนแกน หลักทีจ่ ะดูแลในการใชงบประมาณครัง้ นี้ แตกม็ เี รื1องนาหวงอยูท หี่ นวยงานทีร่ บั ผิด ชอบไม ส ามารถดู แ ลการขนส ง ได ทั้ ง ประเทศวาตองมีการพัฒนาสวนใดบาง การขนสงทางเรือถือเปนหลักใหญ โดยใชทาเรือแหลมฉบังชลบุรีเปนหลัก แตเดิมนัน้ การนําเขาและสงออกยังไมถงึ ยุครุงเรือง ทําใหรายไดจากการนําเขา และสงออกมีไมมากนัก นับตัง้ แตปท แี่ ลว การนําเขาและสงออกไดพัฒนาเพิ่มมาก ขึ้น ทําใหการทํางานที่ทาเรือแหลมฉบัง และถนนหนทางมีการติดขัดมากยิ่งขึ้น ดวยแหลงอุตสาหกรรม ไมวาจะ เปน เหล็ก หรือวัตถุดิบพลาสติก จะมี แหล ง ผลิ ต ที่ ร ะยองเป น หลั ก รถ คอนเทนเนอรที่ขนสงสินคาเหลานี้เพื1อ สงออก ตองเดินทางจากระยองมายัง ทาเรือแหลมฉบัง โดยมีถนนสวนกันแค

B&T#226_p10-11_Pro1.indd 11

2 เลนเทานั้น อดีตมีจํานวนรถไมมาก สามารถวิ่งขนสงไดมากถึง 5 เที่ยว เมื1อ ทุกอยางไดพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ทําให ใน ปจจุบันนี้สามารถวิ่งไดเพียงแค 2 เที่ยว เทานัน้ การจราจรติดขัดมาก ตองจอดรอ หางจากทาเรือแหลมฉบังถึง 5 กิโลเมตร ผลที่ตามมาคือ สินคาที่บรรทุกอยู ในรถไมสามารถสงลงเรือไดตามเวลา เรือบรรทุกสินคาก็ไมสามารถรอได ทุก อยางตองเปนไปตามกําหนดเวลา ความ เสียหายก็ตกอยูก บั ผูว า จาง ทีส่ ง สินคาให กับลูกคาไดไมครบจํานวน แลวสินคาทีส่ ง ไมไดก็จะลนสต็อกจนไมสามารถระบาย ออกได สวนผูประกอบการขนสงก็จะมี งานลดนอยลงเพียงแคถนนไมเพียงพอ ตอการวิ่งเทานั้น สิ่งที่ผูประกอบการขนสงตองการ มากที่ สุ ด คื อ ต อ งการให ก ระทรวง คมนาคมได ใชสวนหนึ่งของงบประมาณ 2 ลานลานบาท หรือจากสวนไหนก็ไดที่ ไดมาอยางเรงดวน เพื1อขยายถนนทัง้ จาก ระยองมาท า เรื อ แหลมฉบั ง และจาก ทาเรือคลองเตยไปยังทาเรือแหลมฉบัง ใหเปนถนน 6 เลน เพื1อทําใหการขนสง สินคา ทั้งการนําเขาและสงออกสามารถ ทําไดตามกําหนดเวลาที่วางไว หากทางรัฐบาลไมเรงขยายถนน ทางเอกชนก็ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การได แมวาจะมีเงินมากพอก็ตาม เนื1องจาก ตองมีทั้งการเวนคืนพื้นที่ การกอสราง ถนนที่ตองใหกรมทางหลวงเปนผูดูแล และเรื1องตาง ๆ อีกมากมายที่เอกชนไม สามารถดูแลได นอกจากนี้แลว ทางประเทศลาวก็ ยังวาจางใหขนสงสินคาตาง ๆ ไมวาจะ เปน กาแฟ ไม และสิ่งอื1น ๆ อีกมากมาย ที่จะตองใชทาเรือแหลมฉบังเพื1อทําการ ขนสงไปยังประเทศที่ 3 เมื1อมีรถขนสง มากขึ้น แตมีถนนเทาเดิมการจราจรก็จะ ยิง่ แออัดมากยิง่ ขึน้ และปญหานานัปการ ก็จะตามเขามา และนีก่ ค็ อื สวนหนึง่ ทีจ่ ะทําใหเมือง ไทยเป น ศู น ย ก ลางของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนที่รัฐบาลตองรีบแก ไข โดยดวน

พักรถ

รถบรรทุกเล็ก ฉางอาน ใชเชื้อเพลิงถูกทาง

ดวยภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั ถือวามี การเติ บ โตอยู  ประชาชนต า งมอง วาการเปนเจาของธุรกิจยังสดใส ไม ตองทํางานตามคําสัง่ ของนายจาง ดัง นัน้ จึงมองการเปนเจาของธุรกิจหรือ SMEs ที่สามารถสรางรายได ใหพอมี พอกิน ทาง บริ ษั ท ที ซี ฉางอาน (ประเทศไทย) จํากัด จึงไดมงุ ทําตลาด เพื1อรุกกลุม SMEs เปนหลัก โดยไดนํา รถบรรทุกเล็กทัง้ เครื1องยนต LPG และ NGV ขนาด 1,100 ซีซี. และ 1,300 ซีซี. ซึ่งคาดวาในปแรกนี้จะสามารถ จําหนายไดถึง 600 คันเปนอยางนอย โดยแผนการตลาดแรก จะมีการ ออกแบบตู  บ รรทุ ก สิ น ค า ทั้ ง หมด 4 แบบใหลกู คาไดเลือก ไมวา จะเปน เพื1อ จําหนายอาหาร เครื1องดื1ม กาแฟสด หรืออื1น ๆ โดยลูกคาไมตองไปจางอู ที่ ไหนประกอบให ทางบริษัทฯจะหาอู ประกอบให ซึง่ มีราคาถูกแตไดคณ ุ ภาพ รวมทั้งสินคาที่จําหนายก็จะมีผูผลิต เปนผูรับประกันดวย และที่สะดวกอีกอยางหนึ่งก็คือ

ทุกอยางจะอยูใ นไฟแนนซเดียวกัน ไมมี การแยกจาย ทําใหลกู คาสามารถเลือก ระยะเวลาที่จะจายได ตามความพึง พอใจ สวนสถานที่จําหนายนั้น เริ่มที่ 6 แหงทั่วประเทศที่เปนทีซี ออโต ฮับ รวมทั้งยังมีดีลเลอรทั่วประเทศอีก 20 แหง เพื1อจําหนาย บริการหลังการขาย และมี อ ะไหล ไ ว บ ริ ก าร โดยจะเน น จังหวัดที่มีการคาขายเปนอยางมาก พรอมทั้งจะไมมีการแนะใหลูกคาไป จําหนายยังจังหวัดที่ ไมนิยมทําการคา กันมากนัก เมื1อเอยชื1อถึงยี่หอฉางอาน ใน ประเทศจี น ถื อ ได ว  า จํ า หน า ยได เ ป น อันดับที่ 1 เพราะมีรถหลายรูปแบบให เลือกอยางมากมาย เริม่ ตัง้ แตรถขนาด เล็กไปจนถึงรถขนาดใหญ จึงเปนการ รับประกันได ไปในตัววา คุณภาพของ ฉางอานตองมีมาตรฐานระดับสากล จึงเปนที่ยอมรับของชาวจีน และเมื1อ ฉางอานมาทําตลาดในเมืองไทยก็ยอ ม ที่ จ ะใช ม าตรฐานในเมื อ งจี น เหมื อ น กัน

7/16/13 9:10 PM


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

รักษรถ

เรื่องเลาของ “นํ้ามันเครื่อง” หากจะว า กั น ด ว ยเรื1อ งของ หากไมมีจะเปนเกรดฤดูรอน (วัดที่ 100 นํ้ามันหลอลื1นกับรถ ไมวาจะเปนรถ องศาเซลเซียส) เกง รถกระบะ รถโดยสาร หรือรถ แต ห ากนํ า นํ้ า มั น หล อ ลื1น ใช ใ น บรรทุก รถทุกประเภทมีความสัมพันธ ประเภทรถที่ ไ ม เ หมาะสม ก็ จ ะส ง ผล โดยตรงกับนํ้ามันหลอลื1นทั้งสิ้น ดวย ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น กั บ ตั ว ของ เรื1องของการขับเคลื1อนที่มีประสิทธิ- รถยนตเอง โดยเราสามารถแบงลักษณะ ภาพ ความคลองตัว ฯลฯ อีกทั้งยังมี ของความเสียหายออกเปน 3 ลักษณะ สวนชวยในเรื1องของการรักษาความ ใหญ ๆ ก็คือ สมดุลของเครื1องยนต ยืดอายุการใช งาน และทําใหการใชงานแตละครั้ง การเสื่อมสภาพของตัวเนื้อนํ้ามัน ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาอ็อคซิเดชั่น เปนไปอยางสมบูรณ เมื1อ เครื1อ งยนต ทํ า การสตาร ท เป น ปฏิ กิ ริ ย าจะเกิ ด ขึ้ น ได อ ย า ง และเริ่มออกตัวอยางชา ๆ จะทําใหผิว รวดเร็วถาอุณหภูมิใชงานสูงขึ้น ผลก็คือ หนาวัสดุเสียดสีกัน ดังนั้นจึงยอมเกิด นํ้ า มั น จะเปลี่ ย นสภาพและเกิ ด ความ แรงเสียดทาน และเกิดความรอนขึ้น เปนกรด ความหนืดของนํ้ามันก็มักจะสูง ทั้งนี้มากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณสมบัติ ขึ้นดวย ถาปลอยใหความเปนกรดสูง ของวัสดุ ลักษณะความเร็วของการ มาก ๆ จะทําใหเนือ้ นํา้ มันเสื1อมสภาพเร็ว เสี ย ดสี และภาระที่ ก ระทํ า ซึ่ ง จะ มากขึ้น และเกิดมีพวกยางเหนียวและ สามารถทําใหเกิดความเสียหายตอผิว วานิชเกาะอยูต ามชองทางผานของนํา้ มัน วั ส ดุ ไ ด นํ้ า มั น หล อ ลื1น จึ ง เข า มามี หล อ ลื1น และในที่ สุ ด อาจจะเกิ ด การ บทบาทโดยการเข า ไปแทรกตั ว อยู  กัดกรอนเนื้อโลหะในเครื1องจักรกลได ใน ระหวางผิววัสดุ ซึ่งจะทําหนาที่ลดแรง นํ้ามันหลอลื1นเครื1องยนต นํ้ามันไฮดรอเสี ย ดทาน และระบายความร อ น ลิค นํ้ามันเทอร ไบนและนํ้ามันเครื1องอัด ปองกันไมใหเกิดความสึกหรอ ทําให อากาศกํ า ลั ง สู ง ได มี ก ารใส ตั ว เพิ่ ม วัสดุสามารถจะเคลื1อนที่ไดงายขึ้น ซึ่ง คุณภาพเพื1อปองกันปฏิกิริยานี้อยูแลว สารหลอลื1นมีอยูห ลายชนิดทัง้ ของแข็ง หากตั ว เดิ ม นี้ ถู ก ใช ห มดไปหรื อ เสื1อ ม และของเหลว เช น นํ้ า มั น หล อ ลื1น สภาพไป อาจทํ า ให เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าในที่ จาระบี เปนตน แตนํ้ามันหลอลื1นจะ อุณหภูมิสูง ๆ ได เปนสารหลอลื1นทีน่ ยิ มใช โดยทัว่ ไปเปน สารเพิ่มคุณภาพในนํ้ามัน สวนใหญ ถูกใชหมดไป หรือเสื่อมสภาพไป ทั้ ง นี้ อ า งตามมาตรฐานของ จริง ๆ แลวสารเพิ่มคุณภาพใน สมาคมวิศวกรรมยานยนต (Society of Automotive Engineer : SAE) ใชระบุ นํ้ า มั น หล อ ลื1น มี ม ากมายหลายชนิ ด ความหนืด (ความขนใส) ของนํ้ามัน โดยสารเหลานี้จะชวยใหนํ้ามันหลอลื1นมี เครื1อง คายิ่งมากก็ยิ่งมีความหนืดมาก คุณสมบัตดิ ยี งิ่ ขึน้ และเหมาะสมในสภาพ เราจะสามารถแบงนํา้ มันเครื1องออกได การใชงาน แตสารเหลานีก้ อ็ าจถูกใชหมด เปน 2 ประเภท โดยไดแก นํา้ มันเครื1อง ไปได โดยทีจ่ ะเปลีย่ นสภาพไปเปนสารอื1น เกรดเดียว (monograde) หมายถึง ที่ ไมช วยเพิ่มคุณสมบัติอีกตอไปทําให นํ้ามันเครื1องที่มีคาความหนืดคาเดียว นํา้ มันมีสภาพที่ไมเพียงพอทีจ่ ะทํางานได เชน SAE 40 หมายความวา ณ อุณหภูมิ ดีตอไปได 100 องศาเซลเซียส นํา้ มันจะมีคา ความ หนืดอยูที่ เบอร 40 อีกประเภทหนึ่งก็ มีสิ่งสกปรกหรือสารอื่น จากภายนอกเขาไปปะปน คือนํา้ มันเครื1องเกรดรวม (multigrade) หมายถึง นํา้ มันเครื1องทีม่ คี า ความหนืด เชน นํ้า ฝุนผง เขมา ซึ่งเมื1อเขาไป 2 คา เชน SAE 20W-50 หมายความ ปะปนกับนํ้ามันหลอลื1นแลว อาจทําให วา ในอุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส นํ้ามันหลอลืน1 เสื1อมคุณภาพได เชน นํ้า นํ้ามันจะมีคาความหนืดอยูที่ เบอร 20 เมื1อปะปนกับนํ้ามัน จะตีปนกับนํ้ามัน แต เ มื1อ อุ ณ หภู มิ สู ง ถึ ง 100 องศา ทําใหนํ้ามันเกิดขุนขาว เพราะมีอนุภาค เซลเซียส จะเปลี่ยนคาความหนืดเปน ของนํ้าแทรกอยู ทําใหความหนืดเปลี่ยน เบอร 50 สวนอักษร “W” นั้นใชเปน ไปและไมเหมาะที่จะใชงาน ในนํ้ามัน ตัวบงบอกวาคาความหนืดนี้เปนเกรด เทอร ไบนจงึ ไดมกี ารเติมสารเพิม่ คุณภาพ ฤดูหนาว (วัดที่ -25 องศาเซลเซียส) เพื1อทําใหนํ้าแยกตัวออกมาตกอยูในกน

B&T#226_p12-13_Pro1.indd 12

กรณีของฝุนผงและ เขมาเขามาปะปนอยู กับนํ้ามันหลอลื่น ก็ จะทํ า ให เ กิ ด รอยขี ด ข  ว น แ ล ะ สึ ก ห ร อ นอกจากนั้นยังทําให ความหนืดของนํา้ มัน สูงขึน้ ดวย หากนํา้ มัน เชื้อเพลิงเล็ดลอดไป ปะปนกับนํ้ามันหลอ ลื่นก็จะทําใหมีความ หนืดลดลงไปมาก ไม เหมาะกับการใชงาน

อางนํ้ามันเพื1อที่จะไดถายทิ้งได หรือ กรณีของฝุนผงและเขมาเขามาปะปน อยูก บั นํา้ มันหลอลื1น ก็จะทําใหเกิดรอย ขีดขวนและสึกหรอ นอกจากนั้นยัง ทําใหความหนืดของนํ้ามันสูงขึ้นดวย หากนํ้ามันเชื้อเพลิงเล็ดลอดไปปะปน กับนํา้ มันหลอลื1นก็จะทําใหมคี วามหนืด ลดลงไปมาก ไมเหมาะกับการใชงาน ดั ง นั้ น การระวั ง มิ ใ ห สิ่ ง อื1น ภายนอก เขาไปปะปนกับนํ้ามันหลอลื1นจึงเปน สิ่งสําคัญ เมื1อทราบถึงเรื1องของประเภท และความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดกบั นํ้ามันหลอลื1นหรือนํ้ามันเครื1องกันไป แลว รักษรถฉบับหนาเราจะพาไปดูวา คา SAE หรือคา W ทีแ่ ตกตางกันนัน้ จะสงผลอยางไรกับเครื1องยนต หรือ การเลือกใช ใหเหมาะกับประเภทรถ ติดตามเรื1องราวเหลานี้ได ในรักษรถ ฉบับหนา

7/16/13 9:30 PM


B&T#226_p12-13_Pro1.indd 13

7/16/13 9:31 PM


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

จอดคุย รถโดยสารแยงซี ยังถือเปนนอง ใหมในตลาดรถโดยสารจากประเทศ จีน โดยในเบื้องตนเพื1อรุกตลาดรถ รวม ขสมก. เปนหลัก ตอมาไดขยาย กลุมเปาหมายไปยังรถทัวรและรถรับ ส ง พนั ก งานตามนิ ค มอุ ต สาหกรรม ตาง ๆ โดยใชวธิ เี จาะตลาด คือใหกลุม ลูกคาระบุความตองการทั้งชวงลาง และภายในรถ วาตองการแบบไหน ตอจากนั้นทางโรงงานที่ประเทศจีนก็ จะประกอบใหตามตองการ คุณชัยพฤกษ ชัยวิเศษ กรรมการ ผู  จั ด การ บริ ษั ท ดองแฟง แยงซี มอเตอร วูฮั่น (ไทยแลนด) จํากัด ได เปดเผยถึงการทําตลาด กลุม เปาหมาย ใหม พรอมทัง้ ทางบริษทั แม ยืนยันทีจ่ ะ มาตัง้ โรงงานประกอบในไทย หากทําได ตามเปาหมายที่วางไว

2 ป ขายไดเกินคาด

จากธุรกิจเดิมที่ทําอยูคือ รถรวม ขสมก. เมื1อมองเห็นเสนทางใหม จึงได เปดบริษทั นํารถโดยสารยีห่ อ แยงซีจาก ประเทศจี น เข า มาเจาะกลุ  ม รถร ว ม ขสมก. โดยสามารถทํายอดขายในป แรกไดถึง 100 คัน ในปนี้ถือเปนปที่ 2 แคครึ่งปแรกก็ทํายอดขายไดเกือบ 50 คัน คาดวาถึงสิ้นปนี้ตองทํายอดขายได รวมทัง้ หมดตัง้ แตเปดบริษทั มาถึง 200 คันแน โดยในปแรกไดนําเขาสําเร็จรูป ราคาขายจึงสูงถึงคันละ 4.5 ลานบาท แตในปนี้ ไดนําเขาเพียงแคเครื1องยนต และแชสซีส เพื1อใหลูกคาไดทําการตอ ตัวถังเองในประเทศ หากมีเครดิตดี ทางไฟแนนซจะคิดราคารวมแคคันละ 3.9 ลานบาท ถูกกวาซื้อแบบสําเร็จรูป ถึง 25% เลยทีเดียว

ประกอบในประเทศดีกวานําเขา

ถึงแมการนําเขาสําเร็จรูปจะได รับรถเร็ว แตพบปญหาจิปาถะอีกหลาย เรื1อง ไมวาจะเปน ระบบไฟฟา หรือ ระบบชวงลางที่มาตรฐานของจีนแตก ต า งจากไทย ดั ง นั้ น การนํ า เข า เครื1องยนตและแชสซีสม าประกอบเอง ในประเทศ เจาของรถสามารถวางรูป ทรงไดเอง รวมทั้งมาตรฐานของชิ้น สวน ระบบไฟฟา และชวงลาง ทุกอยาง ไดตรงตามตองการ นอกจากนี้แลว การประกอบใน ประเทศยังชวยทําใหอตุ สาหกรรมเหล็ก ไฟฟา และแรงงาน มีเงินหมุนเวียน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก็ดีขึ้น ไมตอง นําเงินตราออกตางประเทศทั้งหมด

แบงเปนนําเขาสําเร็จรูปครึง่ หนึง่ และนํา เขาเครื1องยนตกับแชสซีสมาประกอบใน เมืองไทยอีกครึง่ หนึง่ ทางแยงซีไดนาํ เขา เครื1องยนตและแชสซีสมารองรับอยูแลว หากประมูลไดรถเมล ขสมก. ไมวา จะเปน ทัง้ หมดหรือบางสวน ก็มคี วามพรอมทีจ่ ะ สงมอบรถไปประกอบตัวถังรถโดยสารใน เมืองไทย และทีพ่ เิ ศษไปกวานี้ ทางบริษทั แม ประเทศจีนได ใหคํามั่นสัญญาวา หาก ประมูลรถเมล ขสมก. ได ก็พรอมทีจ่ ะเขา มาตั้งโรงงานประกอบในเมืองไทยทันที โดยจะมีกําลังการประกอบไดถึงวันละ 5 คันทีเดียว เรียกวา มีความพรอมทุกอยาง

ชางบริการ ทางจีนเตรียมพรอม

หากทําการประมูลรถเมล ขสมก.

เศรษฐกิจอาเซียนแลว รถโดยสารก็จะ เพิ่ ม มากขึ้ น การขายรถที่ ป ระกอบใน ประเทศอาเซียนดวยกัน ก็จะไมตองเสีย ภาษี แตหากนําเขาจากประเทศจีน จะ ตองเสียภาษีแพงมาก ถือเปนการชวย ประหยัดตนทุนได

เขารวม BUS & TRUCK ’13 เปนปที่ 2

เมื1อปลายปที่แลวไดนําเครื1องยนต และแชสซี ส  เ ข า ร ว มในงาน BUS & TRUCK ’12 โดยมีแคมเปญซือ้ 9 คันแถม 1 คัน ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยาง มาก ทํายอดขายไดเกือบ 100 คัน ทําให งาน BUS & TRUCK ’13 ที่จะมีขึ้นวันที่ 7-9 พฤศจิกายนนี้ ทางบริษัทฯไดตัดสิน ใจจะเขารวม โดยมีแผนที่จะนํารถขนาด

9 และ 12 เมตร เครื1องยนตดีเซลและ NGV เขารวมแสดง สวนแคมเปญนั้น กําลังวางแผนอยูวาจะรวมกับบริษัท แม ประเทศจีนออกมาในรูปแบบไหน รถโดยสารแยงซีไดเปลีย่ นกลุม เปาหมายใหม จากเดิมที่เจาะกลุมรถ รวม ขสมก. แตดวยปจจุบันนี้คาใช จ า ยมากกว า รายได ทํ า ให ร ถร ว ม ขสมก. ไมสามารถซื้อรถเมลคันใหม ได ทางแยงซี จึงตองหันมาบุกรถทัวร ทั้งขนาด 9 และ 12 เมตร ชั้นเดียว และสองชั้น รวมทั้งขนาดอื1นที่ลูกคา ตองการอีก ซึ่งอนาคตอันใกลนี้ตอง จับตาดูวา รถโดยสารแยงซีจะเติบโต ไปไดทั่วประเทศ และกลุมประเทศ อาเซียนไดตามที่คาดไวหรือไม

คุณชัยพฤกษ ชัยวิเศษ แยงซีพรอมตั้งโรงงานในไทย ได ทางบริษัทแม ประเทศจีนก็พรอมที่ จะใหการสนับสนุน โดยไดเตรียมชางวิศว ไวจํานวน 20 คน ใหมาประจําอยูที่เมือง ไทย ซึง่ สวนหนึง่ จะทํางานอยูท รี่ ถโมบาย เซอรวิส อีกสวนหนึ่งจะทํางานเทรนนิ่ง ชางซอมของ ขสมก. เพื1อใหสามารถดูแล รถเมลยี่หอแยงซีได สวนทางบริษทั ฯก็จะสงชางซอมคน ไทยเขาไปเปนผูชวย เพื1อที่จะไดเรียนรู งานต า ง ๆ ได ทั้ ง หมด ไม ว  า จะเป น เครื1องยนต ชวงลาง อุปกรณภายในรถ ทุกอยางตองทํางานไดเหมือนวิศวคนจีน

หวังเปนฐานรองรับ AEC

หากประมูลรถเมล ขสมก. ได โดย รูปแบบของรถเมลที่จะเสนอไปจะมีรถ ของคนพิการดวย ซึ่งทาง ขสมก. ให ความสําคัญ เมื1อตั้งโรงงานประกอบ เบื้องตนเพื1อจําหนายในประเทศ ต อ ไปจะขยายส ง ออกไปยั ง ประเทศเพื1อ นบ า น เพราะ เ มื1อ เ ป  ด ใ ช  ป ร ะ ช า ค ม

บริษัทแมพรอม ตั้งโรงงานประกอบในไทย

ดวยทาง ขสมก. มีแผนการที่จะ ประมูลรถเมลเครื1องยนต NGV ใหม จํานวน 3,183 คัน โดยไดขาวมาวาจะ

B&T#226_p14-15_Pro1.indd 14

7/16/13 9:35 PM


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

รูกฎกอนขับ

อนาคตคุณภาพคนขับรถของไทย

การขนสงทางบกหรือทางถนนใน บ า นเรามี ห ลายอุ ต สาหกรรม ยก ตัวอยางเชน การขนสงวัตถุไวไฟ วัตถุ อันตราย การขนสงสินคาจากกรุงเทพฯ ไปตางจังหวัด การขนสงผู โดยสาร การ ขนสงผลิตภัณฑเกี่ยวกับการกอสราง หิน ดิน ทราย สําหรับการขนสงใหมที่เกิดขึ้นกับ ประเทศไทยของเราก็คอื การขนสงสินคา ใหกับรานสะดวกซื้อหรือหางตาง ๆ ซึ่ง เราเรียกการขนสงกลุม นีว้ า Hyper Mart หรือตลาดที่มีการแขงขันสูง แปลแบบบาน ๆ รูปแบบการขนสง โดยภาพรวมแบงออกไดเปน 3 แบบคือ แบบแรกทําเปนกะหมายความวาภายใน หนึ่งวันแบงออกเปน 2 กะ กะกลางวัน และกะกลางคืน พนักงานขับรถหนึ่งคน ทํางาน 6 กะตอสัปดาหและพบครบกะก็ เปลี่ยนเชน ครบกะกลางวันและก็รอไป เริ่ ม งานที่ ก ะกลางคื น การทํ า งานสลั บ หมุนเวียนกันไป แบบทีส่ องคือทํางานกะ เดี ย วคื อ ทํ า เฉพาะกลางวั น อาจจะเริ่ ม ประมาณ 7 โมงเชาเลิกก็ทมุ สองทุม โดย สวนมากแลวกลุมนี้คือกลุมรถบานหรือ รถที่ขนสงสินคาใหกับตนเองหรือขนสง สิ น ค า เกษตรกรรม ไม มี ค วามเร ง รี บ แขงขันทําเวลาเหมือนกับการขนสงบาง ประเภท แบบที่ ส ามคื อ กลุ  ม ที่ ไ ม เ ป น ระบบกะ เชน รับงานประมาณตี 2-3 พอ รับเสร็จก็ออกไปสง สงเสร็จก็ประมาณ 3-4 ทุม นอกพักสัก 4 ชัว่ โมงก็ตอ งรับงาน ตออีกแลว และการนอนของกลุม นีม้ กั จะ นอนบนรถ คุณภาพการนอนหลับคอน ขางจะดอยคุณภาพกวาแบบแรกและ แบบทีส่ องเพราะแบบแรกทํางานเปนกะ แบบแรกทํางานกะเดียว คุณภาพการ นอนหลับแตกตางกัน ผมกํ า ลั ง มองไปข า งหน า ว า ใน อนาคตในระยะยาวแลวรางกายของคน

B&T#226_p14-15_Pro1.indd 15

ข  อ ดี ข อ ง ก า ร ทํ า งานเป น กะคื อ มี เวลาสํ า หรั บ การ นอนหลับพักผอน ที่เพียงพอ แตขอ เสียคือผูป ฏิบตั งิ าน ไม ยอมปฏิบัติ ตาม ยกตั ว อย า งเช น พอเลิกงานออกกะ ก็ตั้งวงดื่มเหลา

พอ แต ข อ เสี ย คื อ ผู ปฏิ บั ติง านไม ยอม ปฏิบัติตาม ยกตัวอยางเชน พอเลิกงาน ออกกะก็ตั้งวงดื1มเหลา ตั้งวงทําอาหาร พิเศษ เชน ลาบกอยลูพรา อะไรตาง ๆ กวาจะไดพักผอนก็เกือบจะเที่ยง พอไป นอนสถานทีน่ อนก็ไมคอ ยจะไดมาตรฐาน นักนั่นก็จะนําไปสูการนอนที่ ไมเพียงพอ เมื1อไปทํางานก็สงผลใหคุณภาพงานลด ลง เชน อุบัติเหตุหนัก ๆ ที่เกิดจากการ หลับใน มีบางคนทํางานเปนกะ ระบบ ขององคกรดีมาก แตความเอื้ออํานวยใน การพักผอนไมดเี พียงพอสงผลใหเขาตอง กลายเป น คนไม ส มประกอบคื อ ไม สามารถเดินไดอยางคนปกติ ขาขางหนึ่ง สัน้ เพราะเกิดจากอุบตั เิ หตุหลับในชนทาย รถบรรทุกเหล็ก สําหรับทานทีป่ ฏิบตั งิ านเปนกะผม แนะนําวาพยายามเก็บเงินและปรับฐานะ เกีย่ วกับสถานทีพ่ กั ผอนใหดขี นึ้ เชน หาก เชาหองพักก็ควรจะเลือกหองพักชั้น 2-3 เลือกหองพักที่ยาวจากทิศตะวันออกไป ทิศตะวันตกหรือตามตะวัน จะชวยลด ความร อ นได ใ นระดั บ หนึ่ ง สํ า หรั บ

พนักงานขับรถแบบอื1น ๆ ที่มิใชเปนกะ หากมี โ อกาสเลื อ กก็ ค วรจะหางานที่ เหมาะสมกับวัยของตนเอง งานที่เงิน เยอะทํางานแทบจะไมไดพกั ผอนก็อาจจะ เหมาะกับคนหนุมรุนใหมไฟแรงก็ยกให พวกเขาไป แลวพยายามหางานทีท่ าํ งาน เปนกะเพื1อชวยใหเรามีเวลาพักผอน อายุ ประมาณ 25 – 40 พอสูงานหนัก ๆ ได แตพอ 40 ขึ้นไปแลวควรเปลี่ยนงานที่ เปนกะทั้งนี้ก็เพื1อการนอนหลับพักผอน เกีย่ วกับอนาคตของตัวคนขับเอง อนาคต เรามองไมเห็นแตหากเราคิดตามหลัก ทางธรรมชาติคนหนุม เหมาะสําหรับงาน หนัก ๆ คนสูงวัยก็งานเบาหนอย ก็ฝาก ไวครับสําหรับอนาคตของเรา มีความ สํ า คั ญ มาก ๆ หางานที่ เ หมาะสมคื อ กุญแจสําคัญนําไปสูอ นาคตที่ไมตอ งปวย จากโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานขับรถ ครับและสําหรับชวงนีฤ้ ดูฝนขอใหทกุ ทาน พยายามใชความเร็วตํ่า ตรวจรถบอย ๆ หนอยอะไรเสียก็รบี แจงตนสังกัดเพื1อการ ซอมใหพรอมใชงานครับ

ขับกลุมไหนจะเปนอยางไรบาง จากการ เก็บขอมูลกลุมคนขับที่เคยทํางานระบบ กะสัปดาหละ 6 ชั่วโมงของบริษัทนํ้ามัน รายใหญรายหนึง่ พบวา ปจจุบนั นีค้ นกลุม ที่เกษียณอายุงานแลวและปจจุบันอายุ 60, 62 ยังสามารถทํางานอื1นได ยังขับรถ สวนตัวไปทําธุระโดยที่รางกายไมไดปวย หรือบอบชํ้าขนาดตองนอนหยอดนํ้าขาว ก็พอสรุปไดวา การทํางานเปนกะรางกาย น า จะชํ้ า น อ ยหรื อ ถู ก ใช ง านอย า งเป น ระบบหมุนเวียน การปฏิบตั งิ านเปนกะใน โลกนี้ มี ม านานแล ว แม ก ระทั่ ง วงการ พยาบาลก็ใชการปฏิบัติงานเปนกะเพียง แตเปนกะ 8 ชั่วโมงตอวัน การทํางานใน แบบแรกสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน ที่มีมาเพื1อใหนําไปปฏิบัติใชเปนแนวทาง ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับชั่วโมงการ ทํางาน ข อ ดี ข องการทํ า งานเป น กะคื อ มี เวลาสําหรับการนอนหลับพักผอนทีเ่ พียง

7/16/13 9:35 PM


16 BUS&TRUCK • ติดเบรก เฉลิมศักดิ์ หุนนาครินทร

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

ติดเบรก อุปสรรคที่สงผลใหการขนสงทางบกไมเปนหนึ่งในอาเซียน

ชักไมแนใจ เมื1อ เดื อ นที่ ผ  า นมามี พ ายุ ฝ น บอย ๆ เปนสัญญาณบอกวาเริม่ ยางเขา หนาฝน ฝงประเทศลาวก็เหมือนกัน ความอันตรายบนทองถนนเริม่ มากขึน้ โดนเฉพาะเสนทางที่เปนทางชัน เมื1อ สองวันกอนลูกศิษยโทรมาบอก เสน ทางบอเต็นฝงลาวมีรถตกเขาสามถึง สี่คัน เสนทางนีผ้ มเคยไปทดสอบรถมา เปนเสนทางทีม่ เี ขาสูงและเปนทางโคง เยอะมาก ๆ อุบัติเหตุเกิดขึ้นบอย ๆ สวนใหญเกิดขึ้นแลวรถแทบใช ไม ได เลย สวนคนขับไมตองพูดถึง มีสอง อยาง ไมตายก็พิการ โดยเฉพาะคนขับ เกาประสบการณสงู สวนใหญจะไมคอ ย รอดเพราะความประมาทและมั่นใจตัว เองมากเกินไป ขับรถเร็วและคนขับ พวกนี้จะไมคอยไดรับการอบรมหรือไม ไดรับการอบรมเลย จึงไมรูเรื1องการ ทํางานของระบบเบรกรถ เมื1อไมรูก็ใช งานไมถูกวิธีและขั้นตอน ขาดความ ระมั ด ระวั ง และประมาท พอเกิ ด อุบตั เิ หตุขนึ้ มามีแตเสียกับเสีย เจาของ กิจการเองก็เสียรถ เสียเวลาซอมรถ

พอเดิ น ทางข า ม ฝ  ง ไปปรากฎว า เ บ ร ก มี ป  ญ ห า ควบคุ ม รถไม ไ ด จํ า เป น ต อ งเป ด ประตูกระโดดออก มา สุดทายกระโดด ไม พ  น เนื่ อ งจาก ความเร็วของรถ ที่ กํ า ลั ง ล ง เ ข า ทําใหลอของหาง พวงทับเสียชีวิต

ที่ผานมามีคนขับรถที่เปนลูกศิษย โทรมาเลาใหฟง วา คนขับรถทีเ่ ปนเพื1อน เขารถมีปญหาเรื1องเบรก จะเอารถเขา ซอมแตเถาแกบอกใหวงิ่ ไปกอนเทีย่ วหนา คอยกลับมาซอม เพราะรับงานขนนํ้ามัน ไปบอเต็นแลว ใหเขาไปโหลดนํา้ มันทีค่ ลัง ลําลูกกากอนบาย คนขับรถก็ขดั เถาแกไม ไดทั้ง ๆ ที่รูวารถตัวเองมีปญหาที่เบรก พอโหลดนํ้ามันเสร็จคนขับรถบอกวาจะ ขับเปนเที่ยวสุดทายกลับมาจะคืนกุญแจ รถ พอเดินทางขามฝงไปปรากฎวาเบรก มีปญหาควบคุมรถไมไดจําเปนตองเปด ประตูกระโดดออกมา สุดทายกระโดดไม พนเนื1องจากความเร็วของรถที่กําลังลง เขาทําใหลอ ของหางพวงทับเสียชีวติ เปน เที่ยวสุดทายจริง ๆ จากเหตุ ก ารณ นี้ ผมไม รู  ว  า ผู  ประกอบการที่ เ ป น เจ า ของกิ จ การคิ ด อยางไร รายไดจากการวิ่งหนึ่งเที่ยวเอา ไปเสี่ยงกับความสูญเสียที่มันเกิดขึ้น มัน คุมกันหรือเปลาทั้ง ๆ ที่คนขับรถเขาแจง แลววารถมีปญ  หาทีร่ ะบบเบรก ผมไมรวู า เจาของกิจการสั่งให ไปหรือลูกนองคน จายงานสั่งให ไป ถาเปนเจาของสั่งแบบ

นีอ้ นั ตรายมาก ๆ อาจถึงปดกิจการไดเลย นะครับ ชวงนี้เริ่มเขาหนาฝนอยางที่กลาว ไวขางตน การเตรียมความพรอมของรถ เปนสิ่งจําเปน ไมวาจะเปนระบบเบรก ชวงลาง ยางที่เปนหัวใจหลักในการใชรถ หนาฝน การเลือกใชดอกยางใหเหมาะสม กับงานและเสนทางที่วิ่งก็เปนอีกวิธีหนึ่ง ที่จะชวยใหเกิดความปลอดภัยมากขึ้นใน เรื1องของเบรก และการตะกุยของลอ วก เขามาเรื1องการเมืองสักนิดหนึง่ พอดีเห็น มีการปรับ ครม. กันอีกแลว ผมก็ไมเขาใจ วาไอคนที่จะมาเปนรัฐมนตรีเขามีหลัก เกณฑอะไรในการเลือก เดี๋ยวเปลี่ยน ๆ หก-เจ็ ด เดื อ นเปลี่ ย นอี ก แล ว อย า งนี้ ประเทศชาติมันจะเดินหนาไปไดอยางไร แสดงว า คนที่ ม าเป น รั ฐ มนตรี ที่ โ ดน เปลี่ ย นไม มี ค วามรู  ค วามสามารถแล ว ตอนแรกแตงตั้งมันเขามาทําไม งง!!! “ชักไมแนใจ” ชะแลววารัฐบาลนี้มันจะ อยูครบวาระหรือเปลา เลน Rotation รัฐมนตรีกนั เปนทีมเลย เกาอีร้ ฐั มนตรีนะ ครับ ไมไชเกาอีด้ นตรี..นะพอแมพนี่ อ งงง งง....

ปดทองหลังพวงมาลัย

บขส.ฉลอง 83 ป มอบใบกํากับเครื่องราชฯ และรางวัลใหกับพนักงาน บริษัท ขนสง จํากัด จัดงานฉลอง ครบรอบ 83 ป จัดกิจกรรมรวมบริจาค โลหิตและรวมสนับสนุนเงินสมทบทุน มู ล นิ ธิ ข าเที ย ม พร อ มจั ด พิ ธี ม อบใบ กํ า กั บ เครื1อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ใ ห กั บ พนักงาน น า ย วุ ฒิ ช า ติ กั ล ย า ณ มิ ต ร กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ขนสง จํากัด กลาววา วันคลายวันสถาปนาครบ รอบ 83 ป จัดขึ้นเพื1อเฉลิมฉลองความ

R1_B&T#226_p16-17_Pro1.indd 16

สําเร็จ ซึ่งไดรับเกียรติจากหนวยงานทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมสมทบทุนให กับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจัดทําขาเทียมให แกผูยากไร โดยนําเงินมาจากโครงการ 1 สตางค 1 ความดี รวมกันกับการหักราย ไดจากการจําหนายตั๋วโดยสารที่นั่งละ 1 สตางค รวมเงินบริจาคทัง้ สิน้ กวา 10 ลาน บาท นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเป ด ตั ว รถ

โดยสารในโครงการติดตั้งจอทีวีสวนตัว ในระบบ VIDEO ON DEMAND บน รถปรั บ อากาศชั้ น 1 ซึ่ ง เน น ในการ บริการดานความบันเทิงแกผู โดยสาร เปนหลัก ทัง้ สามารถเลือกชมภาพยนตร ดนตรี และอื1น ๆ อีกมากมาย พร อ มกั น นั้ น ยั ง มี พิ ธี ม อบใบ กํ า กั บ เครื1อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ แ ก พนักงาน บขส. และพิธีมอบรางวัล ตาง ๆ ใหกับพนักงาน สถานีเดินรถ และรถโดยสารดีเดน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน เพื1อเปนการใหกําลังใจ และเชิดชูพนักงานที่เปนแบบอยางที่ ดีตอไป

7/17/13 9:46 PM


B&T#226_p16-17_Pro1.indd 17

7/16/13 9:41 PM


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

คบหาสมาคม สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกสไทย

คุณวรวิทย เจริญวัฒนพันธ นายก สมาคมขนสง สินคาและโลจิสติกส ไทย เปดเผยวา เมื1อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผานมา ทาง สมาคมฯได เ ป น เจ า ภาพจั ด ประชุ ม ไตรภาคี ซึ่งมีสมาคมผูประกอบการ ขนสงสินคาภาคอีสาน สมาคมขนสง ทางบกแหงประเทศไทย และสมาคมฯ เปนแกนหลัก จัดขึ้นที่สนามฟุตซอล เดอะ แพค ที่ถนนพระราม 2 โดยได เปลี่ยนรูปแบบการประชุมใหมคือ จัด ไฮปาร ค ขึ้ น ที่ ส นามฟุ ต ซอล โดยให บรรดาสมาชิกผูเ ขารวมนัง่ บนอัฒจรรย โ ด ย จ ะ เป น การประชุ ม ใ น ที่ โ ล  ง แตจะมีหลังคา คลุ ม กั น แดด และฝนให ต อ มาก็ จะเปนการ แข ง ขั น ฟุ ต บอล แบงเปน 4 ทีม โดยมีผสู นับสนุนหลักคือ รถใหญ ฮีโนเขารวมแขงขันดวย ซึ่งถือเปนการ สรางสีสันใหกับการประชุมเปนอยาง มาก เพราะจะมีเถาแกเจาของบริษัท ขนสงลงแขงขันดวย อยางเชน คุณ ปญญา เศรษฐโภคิน คุณอภิชาติ ไพรรุงเรือง จากชุดแตงกายประจําวันที่ใส กางเกงขาวยาวและเสื้อแขนยาวมา เปนชุดกีฬากางเกงขาสั้น เรียกความ สนุกสนานเปนอยางมาก หลังจากนั้น เปนงานเลี้ยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กั น แล ว จบลงด ว ยการร อ งเพลง

คาราโอเกะเปนการสั่งลากัน ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ไ ต ร ภ า คี ข อ ง สมาคมฯ ถือไดวาเปนการสรางสีสันใหม อยูเสมอ จากการเปนเจาภาพประชุม ไตรภาคีเมื1อปที่แลว ไดจัดประชุมที่โรง ภาพยนตรสยามพารากอน มาในปนี้ ได จัดขึน้ สนามฟุตซอล เดอะ แพค พระราม 2 สามารถสรางความตื1นตาตื1นใจใหกับ สมาชิกไดเกินความคาดหมาย

สมาคมขนสงภาคตะวันออก

คุณวิโรจน รมเยศ นายก สมาคมขนสงภาคตะวัน ออก กล า วว า ในการ ประชุมงาน E.T.A. สราง พลังโลจิสติกส เพื1อเสน ท า ง สู  ค ว า ม สําเร็จ ครั้งที่ 1 ถือวาเปนการจัด งานที่ ป ระสบ ความสําเร็จเปน อย า งมาก มี ผู  จําหนายรถใหญ และสินคาเกี่ยว เนื1อ งเข า ร ว ม งานเป น อย า ง มาก พรอมทั้งงานสัมมนาที่ ไดจัดขึ้น ก็มี บรรดาสมาชิกเขารวมฟงเกินความคาด หมาย โดยในงานนี้ จ ะไม มี ก ารประชุ ม สมาคมแตอยางใด เนื1องจากจะทําให สมาชิกไมมเี วลาเลือกซือ้ สินคาทีต่ อ งการ มากนัก และทําใหผู ใหการสนับสนุนได พบกลุมเปาหมายเปนจํานวนนอย แตแนนอนวางาน E.T.A. สราง พลั ง โลจิ ส ติ ก ส เพื1อ เส น ทางสู  ค วาม สําเร็จ ครั้งที่ 1 จะตองมีครั้งที่ 2 และ ตอเนื1องเปนประจําทุกป โดยรูปแบบอาจ

จะจัดในชวงเย็น เนื1องจากบรรดาสมาชิก ใหความเห็นวาในชวงกลางวันเปนระยะ เวลาของการทํ า งาน หากได ม าเดิ น ดู สินคาหลังเลิกงาน ก็จะทําใหสามารถ วางแผนการซื้อสินคาตาง ๆ ไดดีขึ้น ส ว นในป นี้ มี แ ผนที่ จ ะจั ด งาน สมาชิกสัมพันธขึ้น 2 ครั้ง โดยจะจัดให สมาชิกกลุม เล็กไดมีโอกาสเลือกซือ้ สินคา ที่ใหการสนับสนุนสมาคมแตละประเภท โดยจะชวยใหสมาชิกไดพบกับโปรโมชั่น ในชวงนั้น หลังจากนั้นก็อาจจะจัดแรลลี่ ใหผแู ทนจําหนายสินคาตาง ๆ ไดรว มเดิน ทางทองเที่ยวไปกับสมาชิกของสมาคมฯ เพื1อทําใหเกิดความสัมพั นธแนนแฟน มากขึ้น สามารถติดตอซื้อสินคากันได โดยตรง เปนการทําใหผูขายพบผูซื้อไม ตองผานสื1อกลางที่เก็บคานายหนาซึ่ง ทําใหราคาตนทุนแพงขึ้น

สมาคมขนสงสินคา เพื่อการนําเขาและสงออก

คุ ณ ทองอยู  คงขั น ธ ที่ ป รึ ก ษา สมาคมขนสง สิ น ค า เพื1อ การนํ า เข า และส ง ออก เปดเผยวา สํ าหรับ โครงการพัฒนาการขนสงทีร่ ฐั บาลไดวาง งบประมาณไว 2 ลานลานบาทนั้น มี ความเห็นดวยเปนอยางมาก เพราะจะ ทําใหการขนสงทั้งทางบกและทางเรือ มี การพัฒนาเปนศูนยกลางของอาเซียน สง ผลใหเศรษฐกิจโดยรวมดีตามไปดวย สวนในการพัฒนาโครงสรางขนสง ทางบกนั้น จะตองมีการศึกษาทั้งขอมูล โดยรวม ขอมูลจากผูประกอบการขนสง ทางบก และขอมูลของประชาชนที่อาศัย อยูใ นพืน้ ที่ ผลทีต่ ามมาก็คอื การคอรัปชัน่ จะลดน อ ยลง เพราะประชาชนทั้ ง

ประเทศจะรองเรียนไปยังรัฐบาล หาก มีการสรางถนนและรถไฟรางคูไปยัง พื้นที่ที่วางเปลา ไมมีคนอาศัยอยู นอกจากนี้แลว ทางรัฐบาลยัง ตองศึกษาอีก 3 เรื1องทีต่ องทําควบคูไป กับโครงสรางการพัฒนาการขนสง เริม่ จากพลังงานที่จะตองมีปมนํ้ามัน ปม NGV รวมทั้งเชื้อเพลิงของรถไฟให เพี ย งพอกั บ รถยนต ที่ ต  อ งเดิ น ทาง เพราะหากมีไมเพียงพอแลว เมื1อรถ ขนสงไมมเี ชือ้ เพลิง ก็ไมสามารถวิง่ งาน ได การติดตอคาขายก็จะขาดวามคลอง ตัว เรื1องตอมาคือการศึกษาทีจ่ ะตอง ทําใหเด็กและเยาวชนของประเทศได รับการศึกษาทั้งหมด เพื1อที่จะไดมีงาน ทําเมื1อเติบโต ขึ้ น รวมทั้ ง ต  อ ง มี ห ลั ก สู ต รการสอน ภาษาของ ประเทศเพื1อน บ า น อย า ง นอยตองให ได สั ก 3 ภาษา เพราะต อ ไป อาจจะตองติดตอสื1อสารกับประเทศ เพื1อนบานดวย เรื1อ งสุ ด ท า ยคื อ เรื1อ งไอที การ ติดตอสื1อสารถือวาเปนสิ่งสําคัญเปน อย า งมาก ไม ว  า จะเป น ทั้ ง ภายใน ประเทศ ประเทศเพื1อ นบ า น และ ประเทศอื1น ๆ ที่ตองติดตอทําการคา ดังนั้น รัฐบาลก็ตองใหความสําคัญกับ ระบบสารสนเทศเปนหลักดวย เพราะ ถือวาเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศเจริ ญ ตามไป ดวย

สภาการขนสงทางบก ตองไมลืมวา เมื1อสามารถตั้งสภาการขนสงทางถนนไดแลว เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศก็จะเจริญเติบโตมากยิง่ ขึน้ เพราะบรรดาสมาชิกสามารถ ทํางานเปนรูปแบบสากลได ผูวาจางจะสามารถทํางานไดเปนระบบ และ ประชาชนโดยรวมจะมีความปลอดภัยเมื1อใชถนนเพิ่มมากขึ้น เมื1อทางสหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย ซึ่งเปนแกนนําในการ ตั้งสภาฯ สามารถรวบรวมรายชื1อของผูประกอบกาขนสงสินคาไดมากกวา 10,000 รายชื1อ เพื1อนําเสนอใหกบั คณะรัฐมนตรีใหมคี วามเห็นชอบเพื1อออกเปน พระราชบัญญัติ ตั้งเปนสภาการขนสงทางถนนให โดยในเรื1องนี้ ทาง ส.ส. ที่ลงคะแนนใหทั้งหมดจะไดรับคะแนนนิยมจาก ประชาชนทั้งประเทศ เพราะนอกจากจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ้น แลว ยังจะทําใหประชาชนไดอุปโภคและบริโภคสินคาในราคาถูก ก็จะชวยลด ตนทุนไดเปนอยางมากอีกดวย แตหากวามติของคณะรัฐมนตรียังไมพิจารณาในเรื1องนี้ เพื1อนพันธมิตร ในอาเซียน อยางประเทศลาวและเวียดนาม ก็มีความคิดเดียวกับทางสหพันธที่ จะจัดตั้งสภาการขนสงทางถนนใหเร็วสุดกอนป 2558 ที่จะเริ่มใชประชาคม

B&T#226_p18-21_Pro1.indd 18

เศรษฐกิจอาเซียน โดยทัง้ สองประเทศนีเ้ ห็นวาการขนสงของเมืองไทยเจริญสุด หากตัง้ สภาการขนสงทางถนน โดยมีทงั้ 3 ประเทศรวมเปนพันธมิตร การเจริญ เติบโตในอาเซียนก็จะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ ดังนั้น สภาการขนสงทางถนนของเมืองไทย ตองเกิดขึ้นกอนประเทศ เพื1อนบานในอาเซียนให ได

7/16/13 10:14 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

ชุมทางขนสง เดือนนี้เปนการทํางานที่ยากมาก สาเหตุหลักมาจากการดองงานแลวเดิน ทางไปเตร็ดเตรอยูเมืองนอก ไปก็ ไมไป เปลา ดันเอางานกลับมาทําอีก อยาง นอย ๆ ก็มี 5 โรงงานใหผอู า นไดตดิ ตาม กันตอไป แตตอนนี้จะเริ่มทยอยเรื1อง ราวหลุด ๆ ของบรรดาคณะทีมงานที่ เดินทางไปดวยกันกอนดีกวา ❖❖❖ ทริป 4 คืน 5 วัน ณ เซี่ยะเหมิน และ เซี่ยงไฮ มีผูรวมเดินทาง 45 ทาน พอไปถึงอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย เพราะยังมีผูติดตามไปทั้งกอนและหลัง ซึง่ เปนทริปทีม่ ผี เู ดินทางไปเยอะมากเลย ทีเดียวคะ บางโรงงานก็มีผูรวมทริปกวา 50 คน แตที่แน ๆ ไดรับการดูแลอยางดี ทั้งจาก 2 คายใหญอยาง Sunlong และ King Long แบรนดดัง รวมถึงทั้งจาก เ ซี่ ย ง ไ ฮ  ดี เ ซ ล ใ น ส  ว น ข อ ง ก อ ง บรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ BUS & TRUCK ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวยคะ โดยเฉพาะ บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ผู  นํ า เข า และจํ า หน า ยรถโดยสารยี่ ห  อ Sunlong ทีส่ นับสนุนคาใชจา ยในการเดิน ทางในครั้งนี้

สําหรับทริปนีท้ า นที่ไมเคยจะ หลงลืมหนาที่ของตัวเองเลยคือ เฮียเซ็น คุณสิทธิชัย ธัญญาพิทักษ ที่ปรึกษา สมาคมผู  ป ระกอบการรถโดยสารไม ประจําทาง สมแลวที่ไดรับเพิ่มตําแหนง แมบานสมาคมฯ อีก 1 ตําแหนง เพราะ ดูแลบรรดาผูรวมเดินทางไดเปนอยางดี เริม่ ตัง้ แตยงั ไมขนึ้ เครื1องเสียนิดเดียวตรง มาถึงสนามบินทีหลังคนอื1น แถมแอบ เปดนํา้ อัมฤทธิซ์ ดคนละกรึบ๊ 2 กรึบ๊ กอน ขึ้นเครื1อง แตเรื1องดันเกิดเมื1อไกดแจงวา ของเหลวที่นําขึ้นเครื1องหามเปด งานนี้ ต อ งมานั่ ง แพ็ ค กั น ใหม เ พื1อ ตบตา การบินไทย จะวาไปไมรูวาการบินไทย ใจดีที่ใหตรวจผานหรือหลงลืมดูกันแน เอย ❖❖❖ ทีนพ ี้ อขึน้ เครื1องมาเฮียเซ็นคง กลัวเพื1อนรวมทริปแหงา เลยตองเดิน ทักทายทุกคนบนเครื1องเพื1อสรางสีสนั ใน การเดินทาง แตถามคนอื1นบางไหมวาเขา อยากคุยดวยไหม อิอิอิ ปล.ชวงนี้ลูกชาย คนโตเดินทางไปเรียนที่ประเทศมาเลย

เซีย แอบเหงาบางรึเปลาก็ไมรู

Agency China Pavilion เขาเยี่ยม BUS & TRUCK ทีม

โรงงานแรกที่ ไดเดินทางไปก็ คือ Xiamen King Long United Automotive Industry Co.,Ltd. ตั้งอยูที่เมือง เซียะเหมิน ทางที่ประชุมไดลงมติเห็น ชอบแล ว ยกให Mr.Sannis Wang Deputy General Manager Overseas After-Sales Service Dept. Overseas Sales & Marketing Company เป น ที่ สุ ด แห ง ทริ ป นี้ มิ ส เตอร เซอรวิสแมนจริง ๆ อีกทั้งยังไดรับสมญา นามวา มิสเตอรหมดแกว อีกดวย เพราะ เปนผูที่ดูแลผูรวมทริปไดอยางดีและทั่ว ถึงทุกคนจริง ๆ ที่แน ๆ ถา Mr.Wang มาเมืองไทย อยามาชวนนะ เพราะไม อยากหมดแกวแลวจา ❖❖❖

Ms.Steffny Zhang, Customer service manager, Eastyida International Exhibition Co.,Ltd. (กลาง) รวมถายภาพเปนที่ระลึกกับ คุณอารีย ปตตุรังสี ผูจัดการแผนก ขาย BUS & TRUCK (ซายสุด) และ Mr.Andy Heyden International Sales BUS & TRUCK (ขวาสุด) ภายหลังเขาหารือความคืบหนาดานพื้นที่ China Pavilion ในงาน BUS & TRUCK ’13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

สแกนเนีย สยาม สงมอบรถบรรทุก แก คาทูน นาทีฯ เพื่อขยายการบริการโลจิสติกส

คุณภูริวัทน รักอินทร ผูจัดการทั่วไป บริษัท สแกนเนีย สยาม จํากัด พรอมดวยทีม งานฝายขายรถบรรทุก เปนตัวแทนสงมอบรถขนสงเพื1อการพาณิชยขนาดใหญ สแกนเนีย รุน P360 LA6x2MNA ล็อตแรก จํานวน 8 คัน แก บริษัท คาทูน นาที เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) โดยมี คุณคงกฤษณ กาญจนพฤกษ ผูจัดการฝายขนสงและโลจิสติกส เปนตัวแทนรับมอบ เพื1อเสริมทัพในการขยายและพัฒนาศักยภาพดานโลจิสติกส

❖❖❖

R1_B&T#226_p18-21_Pro1.indd 19

❖❖❖ แตถา  ใหดจี ะมาเมืองไทยเมื1อ ไหรกฝ็ ากเชิญชางภาพสาวมาดวย เพราะ มีหลาย ๆ ทานแอบปลาบปลื้มอยูไมใช นอย อยางนอยก็มีทานนึง เพราะถึงขั้น ลงทุนใหถายภาพคู ดูจากรูปก็ไมใชใคร ที่ไหน คุณยุทธนา สมประยูร กรรมการ ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัดคุณอนันต ทรานสปอรต นั่นเอง สวนสาว ๆ ไมตอง เสียใจ เพราะการันตีไดพี่เจแคขอถายรูป คะ ❖❖❖ แตทเี่ ห็นไปที่ ไหน ใสเกียรทก ุ โรงงานเห็นจะเปนเฮียจั๊วะ คุณเวคินทร ตระกู ล แสงรั ศ มี กรรมการผู  จั ด การ บริษัท แสงรัศมีทรานสปอรต จํากัด ไป โรงงานไหนขอลองขับโรงงานนัน้ ดูทา นา จะสนใจจริง ๆ แตบอกไดเลย เฮียจั๊วะ ลองขับแบบชนิดที่วาถาเปนคนขับรถมา ขับคงไลออกจากบริษัทไปเลยจริง ๆ (อัน ที่จริงก็พูดเกินไป เพราะรถที่มาใหลอง สวนใหญเปนพวงมาลัยซาย เพราะฉะนัน้

กรมขนสงทางบกฯ รวมแสดงความยินดีเจากระทรวงคมนาคมคนใหม

เมื1อไมนานที่ผานมา คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนสงทางบก นําคณะผู บริหารฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสเขารับตําแหนง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ของ คุณพอง ชีวานันท ณ กระทรวงคมนาคม

TPARK เปดตัวโลจิสติกสพารคแหงใหมที่ TPARK แหลมฉบัง 2

คุณคมสัน เอกชัย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี (กลางขวา) ประธานในพิธี พรอมดวย คุณ วีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (กลาง ซาย) รวมทําพิธีเปดโลจิสติกส พารค TPARK แหลมฉบัง 2 โดยมี คุณปธาน สมบูรณสิน ผูจัดการทั่วไป ของ TPARK (ที่ 2 จากซาย) ผศ.ดร.พงษชัย อธิคมรัตนกุล ผูอํานวยการศูนย ความเปนเลิศดานโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ขวาสุด) และ คุณ แทน จิตะพันธกุล รองผูจัดการทั่วไป (ซายสุด) รวมเปนเกียรติในพิธี

7/17/13 9:00 PM


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสม สวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ทรงเปด งานนิทรรศการฯ และประทานรางวัล ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ทรงเปดนิทรรศการและประทานรางวัล แกผูชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้ ง ที่ 28 ซึ่ ง บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) รวมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรม จัดขึ้นภายใตหัวขอ “พลังแหงธรรมชาติ” (The Power of Nature) เพื1อใหเยาวชน และประชาชน สรางสรรคผลงานศิลปะ รณรงคใหทกุ ฝาย ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษา สิ่ ง แวดล อ ม และใช พ ลั ง งานอย า ง ประหยัด รูค ณ ุ คา และเกิดประโยชนสงู สุด โดยมี คุณสุกฤตย สุรบถโสภณ รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจ ปโตรเคมีและการกลั่น ปตท. ผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวร เวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. พรอมดวยผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และ มหาวิทยาลัยศิลปากร เฝารับเสด็จ ณ ทองพระโรง หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ

และเมื1อเร็ว ๆ ที่ผานมา ทาง บริษัท โกลบเทค จํากัด ก็ไดรวม ออกบูธ NOSTRA Logistics แสดง โซลู ชั่ น ระบบติ ด ตามรถยนต (GPS Tracking) ใหแกผูประกอบการ SME ในโครงการสรางโอกาสซอฟตแวร ไทย กับกลุม โลจิสติกสและซัพพลายเชน ครั้งที่ 1 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ

สิ ริ กิ ติ์ จั ด โดยสภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย (FTI) และสํานักงานสงเสริม อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) ซึ่ง NOSTRA Logistics เปนระบบที่จะ ช ว ยให ผู  ป ระกอบการสามารถบริ ห าร จัดการกลุม รถขนสง วางแผนเสนทางใน การขนสงสินคา ติดตามพฤติกรรมคนขับ รถและอั ต ราการใช นํ้ า มั น ได โดย ประโยชน ที่ ผู  ป ระกอบการจะได รั บ คื อ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการงานขนสง และลดตนทุนในการขนสงสินคา

❖❖❖

❖❖❖ ปดทาย ปตท. ที่ควารางวัล ผูนําองคกร ควบคูการกํากับดูแลกิจการ

ปกษหลัง กรกฎาคม 2556 อาจจะไมคอยจะถนัดนักคะ)

❖❖❖ ส ว นทางด า น คุ ณ ดํ า รงค สอนดี กรรมการผูจัดการ หางหุนสวน จํากัด เอ.เอ็น. แอรบสั เซอรวสิ ดูทา ทาง จะสนุ ก สนานและมี ค วามสุ ข กั บ ทริ ป นี้ มาก เพราะหนึง่ ในโรงงานทีจ่ ะไดเดินทาง ไปคือ Songz แอร งานนี้เห็นเก็บราย ละเอียดมาเพียบไปหมด ทุกซอกมุมจน หยดสุดทาย สงสัยอาจจะได ไอเดียหรือ อะไรแปลก ๆ ใหมมานําเสนอตอไปก็เปน ได จริงไหมคะ ❖❖❖ ฉบับนี้ขอเปนเพียงนํ้าจิ้มสัก แคนกี้ อ น เพราะเรื1องราวยังมีอกี มากมาย ใหไดหลุดกัน ยายมาทีก่ รมการขนสงทาง

B&T#226_p18-21_Pro1.indd 20

บกกันดีกวา เมื1อไมนานที่ผานมา คุณ สมชัย ศิรวิ ฒ ั นโชค อธิบดีกรมการขนสง ทางบก รวมแสดงความยินดีในโอกาสวัน คลายวันสถาปนา บริษัท ขนสง จํากัด ครบรอบ 83 ป พรอมมอบเงินบริจาค สมทบทุนใหกบั มูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี คุ ณ วุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจ ดั การ ใหญ บริษทั ขนสง จํากัด ใหการตอนรับ ณ สถานี ข นส ง ผู  โดยสารกรุ ง เทพ (จตุจักร) คะ ❖❖❖ สํ า หรั บ ท า นที่ กํ า ลั ง มองหา บริการ GPS ที่ดีและมีคุณภาพ ลาสุด บริษัท โกลบเทค จํากัด ผูนําการบริการ แผนที่ดิจิตอลและโลเคชั่นคอนเทนตใน ประเทศไทย ประกาศเปดตัวบริการใหม ลาสุด NOSTRA Map for Business หรือ บริการโปรแกรมแผนทีอ่ อนไลนเพื1อ การวางแผนและวิเคราะหทางธุรกิจ ใน รูปแบบ Cloud Service ใชงานสะดวก เพียงผูใชมี User name และ Password ก็สามารถเขาใชงานผานอินเทอรเน็ตได ทั น ที ชู จุ ด เด น “ครบเครื1อ ง คุ  ม ค า แมนยํา” สนใจติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม บริการ NOSTRA Map for Business ไดที่ บริษทั โกลบเทค จํากัด โทร.0-22669940 หรือ nostrahotline@cdg.co.th หรือ https://www.facebook.com/ NOSTRAMap คะ

สาวนอย FOTON

7/16/13 10:14 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

ประสิทธิภาพ ควบคูกับการสงเสริมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดรับตอเนื1อง เปนปที่ 2 นอกจากนี้ ปตท. ยังไดรับ รางวัล Asia’s Icon on Corporate Governance ซึง่ มอบใหแกบริษทั ทีม่ กี าร พั ฒ นาด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate Governance – CG) ดีเดน ของเอเชีย โดย ปตท. ไดรับตอเนื1องเปน ป ที่ 8 จนได รั บ ยกย อ งเป น องค ก ร ตนแบบดาน CG ของเอเชียในปนี้ พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีคะ

ที่ดี จากนิตยสาร Corporate Governance Asia โดย ดร.ไพรินทร ชูโชติ ถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รับรางวัล Asian Corporate Director Recognition Awards 2013 จากงาน 9th Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2013 ของนิตยสาร Corporate Governance Asia ในฐานะผูนําองคกร และกรรมการบริษัทจดทะเบียนของไทย ที่มีความสามารถและผลงานโดดเดนใน การบริ ห ารองค ก รให ก  า วหน า อย า งมี

ฤกษยาม-ยานยนต

21

Sunlong Bus ประเทศจีน ตอนรับคณะ สปข.และผูประกอบการรถโดยสารไทย

คุณวสุเชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคมผูประกอบการรถโดยสารทั่วไทย (สปข.) (ที่ 2 จากซาย) รวมถายภาพกับ Mr.David Chan, Chairman General Manager (ที่ 2 จาก ขวา), Mr.Aaron Chan, Executive Director, Shanghai Shenlong Bus Co.,Ltd (ซาย สุด) ผูผลิตและจําหนายรถโดยสารยี่หอ Sunlong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ คุณ หลิน เขอนั่ว ประธานกรรมการ บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด (ขวาสุด) ผูนําเขาและจําหนาย รถโดยสารยี่หอ Sunlong ในประเทศไทย ภายหลังเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถโดยสาร Sunlong

นํามาฝาก ฤกษสําหรับผูที่ตองการออกรถปนี้

ฤกษประจําวันที่ 1-15 กันยายน 2556 วันทีง่ ดออกรถใหมคือ วันจันทร 2, 9 วันศุกร 6, 13 วันที่ออกรถใหมคือ วันอาทิตย 1, 15 วันเสาร 7 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตรไทย ป 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสรฐ

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเยี่ยมชม ปม ปตท.เหรียญทอง

คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พรอมคณะผูบริหารกรมธุรกิจ พลังงาน กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. บริษัท เอ็กซเพิรท เอนเนอจี จํากัด ถ.ประเสริฐมนูกิจ โดยมี คุณประสิทธิ์ โสวรัตนพงศ ผูบริหารสถานีบริการนํ้ามัน และ คุณสุรสิษฐ ทันใจ ผูจัดการสวนขายนครหลวง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน ใหการตอนรับ ถือเปนตัวอยางสถานีที่มีการบริหารจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดใน ระดับเหรียญทองตามโครงการปมคุณภาพ

แม็คโคร เปดศูนยกระจายสินคา ตอนรับเจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา

เมื1อเร็ว ๆ นี้ แม็คโคร ศูนยคาสงสินคาอุปโภคบริโภคครบวงจร ในระบบสมาชิก โดย คุณกิตตินันท รัชนีกรไกรลาศ ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ใหการตอนรับ คุณชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล ที่ปรึกษาโครงการสรางนักการคามือ อาชีพ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พรอมผูประกอบการที่เขารวมโครงการ นักการคามืออาชีพกวา 60 ทาน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนยกระจายสินคาทันสมัย มาตรฐานโลก ของแม็คโคร ณ อําเภอวังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

ฟอรด เปดศูนยบริการสุขาภิบาล 3 มุงมั่นการขยายโชวรูมและศูนยบริการอยางตอเนื่อง

คุณยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผูจัดการ ฟอรด ประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ คุณวิชิต วองวัฒนาการ ผูอํานวยการฝายขาย ฟอรด ประเทศไทย (ที่ 1 จากขวา) รวม แสดงความยินดีกับ คุณสตีเวน เตียว ชิน ฮัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ไซม ดารบี้ จํากัด (ที่ 3 จากซาย) และทีมผูบริหาร เนื1องในโอกาสการเปดศูนยบริการฟอรดสุขาภิบาล 3

B&T#226_p18-21_Pro1.indd 21

7/16/13 10:15 PM


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

แวะเวียน

ซิ่นหงไท ยักษใหญดานอะไหล บริษัท ซิ่นหงไท กรุป จํากัด เริ่ม กอตั้งขึ้นป พ.ศ. 2555 เกิดจากการ รวมทุนระหวางกลุมทุนประเทศไทย และกลุม ทุนสาธารณรัฐประชาจีน เปน ผูนําเขาสินคา อะไหลรถพวง รถดั๊มพ และรถเทรเลอร ที่ มี ป ระสบการณ ยาวนานจากการพัฒนาสินคารวมกับ โรงงานผูผลิตโดยตรง ทําใหสินคาที่ จําหนายมีคุณภาพสูง แข็งแรง และ ทนทาน มีอายุการใชงานที่ยาวนาน โดยเริ่มแรกเจาะตลาดในสินคา กลุม ปม ไฮดรอลิค ซึง่ เปนสินคาที่ไดรบั การตอบรับจากลูกคาอยางดี ตอไปภาย หลั ง ได นํ า เข า ชุ ด กระบอกไฮดรอลิ ค อะไหลรถพวง และหางเทรลเลอร

ความหลากหลายของสินคา มากกวา 70 รายการ

สํ า หรั บ ที่ นี่ เ น น เรื1อ งความหลาก หลายของสิ น ค า ซึ่ ง มี ร องรั บ ความ ตองการของลูกคา จนปจจุบันสินคาที่ จําหนายมีมากกวา 70 รายการ โดยแบง ออกเปน 4 กลุมหลัก ๆ คือ 1. อะไหลรถพวงอะไหล รถดัมพ และอะไหลเทรลเลอร สินคาทีเ่ ปนรายได หลักของบริษัทฯ ไดแก เกียรปมมากกวา 10 รุน มีชุดอุปกรณ ไฮดรอลิคครบทุก ขนาด จึงไมตองกังวลเรื1องอะไหลเพราะ ใหความสําคัญเรื1องการสต็อกสินคาเพื1อ รองรับความตองการของลูกคา ที่มีเขา มาอย า งต อ เนื1อ งเราสามารถจั ด ส ง ได

ทันที

2. สิ น ค า สั่ ง ผลิ ต โดยตรงจาก โรงงานผูสั่งซื้อ (OEM) 3. กลุมวัตถุดิบสําเร็จรูป 4. สินคาใหม เชน สะพานเชื1อมตู คอนเทนเนอร

สินคาหลักในการทําการตลาด

สินคาหลักและเปนที่ตองการของ ตลาด คือ ชุดไฮดรอลิคทุกรุนทุกขนาด โดยการจั ด เป น ชุ ด ทํ า ให ลู ก ค า สั่ ง ครั้ ง เดียวแทบไมตองหาอุปกรณเพิ่ม และ บริษัทฯ รับจัดหาและดําเนินการสั่งผลิต สินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคาอีกดวย

การพัฒนารูปแบบของสินคา ในการนําเขาในอนาคต

บริษัทฯ ไดพัฒนารูปแบบสินคา เพื1อใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยตรง มีการปรับปรุงงานจากวิศวกร นําสงโรงงานผลิต ซึ่งตอบโจยทความ ตองการสินคาในตลาดไดดี และตอนนี้ บริ ษั ท ฯ ได ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง ผู  แ ทน จําหนายสินคากลุมใหมของบริษัทฯ โดย จะดําเนินการดานการขายและการตลาด ในสวนของรถพวงทั้งแบบกางปลา พื้น เรียบ ดั๊ม และรถพวงเกษตร

พรอมขยายโกดังมูลคา 150 ลาน

ของลู ก ค า ในอนาคต และยั ง คงใช นโยบายในการสต อ กสิ น ค า เพื1อ รองรับคําสั่งซื้อในอนาคต

ขยายตลาดประเทศเพื่อนบาน

ในอนาคตเมื1อ เข า สู  AEC ประเทศพมาเปดประเทศ จึงมีการ วางแผนเตรียมการสงสินคาจําหนาย ไปยังพมา ลาว กัมพูชา โดยเริ่มแรก บริษัทฯ ไดรับคําสั่งซื้อสวนหนึ่งจาก ประเทศเพื1อนบาน โดยในอนาคตคาด ว า การผลิ ต หางพ ว งจะตกอยู  ใ น ประเทศไทยเปนหลัก และสงสินคาไป ขายในประเทศใกลเคียง ดังนั้นทาง เราจึงตองทํารองรับการสัง่ ซือ้ ทัง้ สวน ผลิ ต ในประเทศ และการจํ า หน า ย อะไหลใหกับลูกคาในตางประเทศ ปจจุบันสวนตัวแทนจําหนายใน ประเทศเรายั ง ไม ไ ด ทํ า การเป ด รั บ อยางเปนทางการ แตยงั คงแนวคิดใน การสรางตัวแทนจําหนายในภาคตางๆ ขึ้น เพื1อจัดเปนตัวแทนดูแลลูกคาใน ภาคของตัวเองและบริษทั ฯ จะดําเนิน การจัดสงสินคา พรอมผูเชี่ยวชาญ อธิบายรายละเอียดในตัวสินคาใหแกผู แทนจํ า หน า ย ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี ผู  ส นใจ ติดตอแลวหลายราย

ในไตรมาสแรกของปนี้บริษัทฯ ได ยอดจําหนายแบบกาวกระโดด ซึ่งคาด การณในปนี้นาจะไดสวนแบงการตลาด ในระดับที่นาพึงพอใจ ไดทําการซื้อที่ดิน เพื1อสรางสํานักงานและโกดังสินคาใหม ในบริเวณใกลเคียงมูลคา 150 ลาน บาท เพื1อรองรับการขยายตัว

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท ซิ่นหงไท กรุป จํากัด สถานที่ : คลังสินคาโชติธนวัฒน 3 หอง D5-D6 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดตอ : โทร.0-3446-9669

R1_B&T#226_p22_Pro1.indd 22

7/17/13 8:59 PM


B&T#226_p23_Pro1.ai

1

7/16/13

10:48 PM


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

เปรียบเทียบรถเดน

สองหัวลากคุณภาพรับ AEC

FV 5138 เฟองเร็วประห

A7 เรื่องระยะทางไมใชปญหา บริ ษั ท สุ ข ศิ ริ มอเตอร จํ า กั ด ตั ว แทนจํ า หน า ยในประเทศไทย มา พรอมกับ SINOTRUK รุน ใหมลา สุดกับ A7 พลังเหนือกวาดวยหัวลาก 10 ลอ เครื1องยนต 380 แรงมา อีกหนึง่ ผลิตผล สุดยอดรถยนตหั วลาก จากประเทศ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ใหม ล  า สุ ด ทนทานแกร ง ทุ ก สมรรถนะ เรื1อ ง ประหยัดพลังงานเปนเลิศไมเปนรอง ใคร สรางสรรคคุณภาพยนตรกรรมที่ดี เยี่ยม พรอมรองรับการซอมบํารุงอยาง ชัดเจน ดวยการเปดโชวรูม รองรับ ลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น

พละกําลังเครื่องยนต

A7 ใหมจากทาง SINOTRUK เปน เครื1องยนตดีเซล WD615.96C ขนาด 6 สูบ หลอเย็นดวยนํ้า ติดตั้งเทอรโบชารจ เจอร และอินเตอรคูลเลอร ไดเร็คอิน เจ็กชัน่ กําลังสูงสุด 380 แรงมา 279 กิโล วัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,450 นิว-ตันเมตร ที่ 1,400-1,600 รอบ ตอนาที ความเร็วสูงสุด 102 กิโลเมตรตอ ชั่วโมง พรอมดวยระบบไอเสียเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม ยูโร 3 ระบบเกียรซินโครเมส แบบ รุน ZF16S1950 เดินหนา 16 เกียรเดินหนา 2 เกียรถอยหลัง ระบบ

R1_B&T#226_p24-25_Pro1.indd 24

เผาไหมหมดจดไดเร็กอินเจ็คชั่น จาย เชื้ อ เพลิ ง ประหยั ด ด ว ยระบบควบคุ ม อิเล็คทรอนิค คอลโทรล

มั่นใจทุกสถานการณ

มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ก า ร ขั บ ขี่ อ ย  า ง ปลอดภัยดวยระบบเบรกหนาดิสกเบรก แบบลมวงจรอิสระ หนา-หลัง ใชแรงดัน ลมปลดโดยบังคับที่ลอหลังเสริมดวย ระบบเบรกไอเสีย มั่นใจดวยระบบเบรก กันลอล็อคตาย เมื1อขับขี่ในสภาพที่ถนน ไมเอื้ออํานวยและสามารถปองกันลอ หมุ น ฟรี ในสภาพทุ ก ผิ ว ถนนในขณะ ออกตัว พรอมคลัตชแบบจานแหงแผน เดียวกับคอยลสปริง ทํางานดวยระบบ ไฮโดรลิคและมีลมดันชวย ระบบพวง มาลัยทํางานดวยลูกปนหมุนวนรอบตัว

รถเพื่อการพาณิชย

A7 เป น สิ น ค า จากทาง บริ ษั ท สุขศิริ มอเตอร จํากัด ตัวแทนจําหนาย ในประเทศไทย พรอมลงสูตลาดอยาง เต็มตัว ดวยรูปลักษณที่ทันสมัยฉีกแนว มาพรอมตกแตงดีไซนที่เปลี่ยนใหมจาก รุนเกาโดยสิ้นเชิง การตกแตงภายใน หองคนขับเลือกใชสีแบบทูโทนที่ดูหรู หรามากขึ้นเนนความสะดวกสบายหอง โดยสารกวางขวาง การเขามาของสินคา

ของ SINOTRUK ที่เปนตัวตนของรถเพื1อ การพาณิชยนั้นจากเริ่มแรกทีท่ ําตลาดมา อยางอยากลําบากเพราะเปนสินคาใหม จนสามารถมัดใจลูกคาได ในที่สุด นับเปน รถหัวลากจีนลําดับตน ๆ ในประเทศไทย ที่ลูกคาเลือกใชเพื1อการขนสงในปจจุบัน ดวยความพรอมในเรื1องการดูแลลูกคา จึง เปนเรื1องที่ ไมยากอีกตอไปสําหรับ บริษัท สุขศิริ มอเตอร จํากัด กับอนาคตที่สดใส ของ SINOTRUK ในประเทศไทย

บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด นํารถรุนใหม FV 5138 High Speed ระบบเฟองเร็วเหมาะสมกับการ ขนสงระยะไกลมากขึ้น พรอมรถที่มี สมรรถนะสูงดวยพละกําลังการลากจูง ดีเยีย่ ม จึงมัน่ ใจวาเปนรถหัวลากทีส่ ราง ความคุมคาใหผูประกอบการไดอยาง มากและเปนทางเลือกสําคัญในวงการ ขนสงสําหรับหลาย ๆ ทาน

ขุมพลังขับเคลื่อน

FV 5138 High Speed เครื1องยนต

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. ความจุถังนํ้ามัน (ถัง/ลิตร) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

SINOTRUK FUSO รถหัวลาก DIESEL A7 FV 5138 High Speed WD615.96C 6M70-1AT3 380 380 279/2,200 1,618/1,200 1,450/1,100-1,600 279/2,200 102 103 400 400 ยูโร 3 ยูโร 3

บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2567-2897-99 บริษัท สุขศิริ มอเตอร จํากัด โทร.08-6344-2929

7/17/13 8:48 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

25

SHOWROOM

Yutong

Yutong รถบัสนําเขาจากประเทศจีนมาทําการตลาดในประเทศไทยไดพักใหญแลวกลับ มาพรอมกับรถบัสคุณภาพมาตรฐาน สําหรับรุน YUTONG ZK6122HN9 มาพรอมเครื1องยนต Diesel และ CNG ขนาดเครื1องยนต Yuchai YC6M340N-30 CNG อยูที่ 340 แรงมา ปริมาตร กระบอกสูบ 9.839 ลิตร มาตรฐานไอเสียยูโร 3 สําหรับแชสซีสถูกออกแบบและพัฒนารวมกับ MAN Commercial Vehicle และใชเทคโนโลยีการประกอบเชื1อมของ MAN เพิม่ ความแข็งแรง แนวเชื1อมมากขึ้น 30% ทําการชุบกันสนิมทั้งแชสซีส และทดสอบมุมเอียงตัวถังไดสูงถึง 24 องศา ระเบรก ABS WABCO แบบวงจรอิสระ ใชระบบลมในการชวยเบรก สามารถรองรับผู โดยสารได 45+1+1 หรือ 51+1+1 เบาะรถโดยสารแบบหรูหราสามารถปรับได รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ไทยคูชัย มอเตอรเซลส จํากัด โทร.0-2376-9123

Trago Xcient

ระหยัดกวาเดิม 6M70-1AT3 ใหคณ ุ สัมผัสเครื1องยนตทรง พลัง ประหยัดนํ้ามันกวาเดิม มลพิษตํ่า ดวยเทคโนโลยีนําสมัย ระบบคอมมอนเรล ควบคุ ม ด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร มาตรฐานยูโร 3 ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเร็คอินเจ็กชัน่ ระบายความรอนดวยนํา้ พรอมอินเตอรคลู เลอร พลัง 380 แรงมา ใหกําลังสูงสุดที่ 279 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบต อ นาที แรงบิ ด สู ง สุ ด ที่ 1,618 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200 รอบตอนาที ความ จุกระบอกสูบ 12,882 ซีซ.ี ความเร็วสูงสุด 103 กิโลเมตรตอชัว่ โมง สําหรับ FV 5138 High Speed มาพรอมรูปลักษณของฟูโซ ใหมทุกประการ แตไดมีการปรับเลี่ยน อัตราทดเฟองทายเปน 4.625

นุมนวลปลอดภัย

ระบบเกียรสงกําลังแบบ 10 เกียร เดินหนา HI–LOW เกียร 2-5 ซินโครเมช รุน M130S2X5 ใหประสิทธิภาพการสง กําลังที่ดีกวาและประหยัดนํ้ามัน ระบบ เบรกแบบลมดั น นํ้ า มั น (Air Over Hydraulic Brake) พรอมเบรกไอเสีย ที่ ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการเบรกบน ทางลาดชันเพื1อยืดอายุการใชงานของ ระบบเบรก และเพิ่มความปลอดภัยใน การขับขี่

R1_B&T#226_p24-25_Pro1.indd 25

ขับขี่สบายอยางมีเอกลักษณ

มาพรอมความสะดวกสบาย ภายใน หองโดยสารที่ลงตัวหรูหรา กวางขวาง เบาะนั่งแบบปรับไดหลายระดับ ตาม สรีระของผูขับขี่ เพิ่มพื้นที่เหนือศีรษะ และชองเก็บของสวนตัวมากกวา บันได ขึ้นลงติดตั้งอยูในระดับตํ่า ทําใหขึ้นลง ภายในหองโดยสารไดสะดวก พรอมหอง โดยสารอเนกประสงค แ บบสองตอน ทั้ ง ห ม ด นี้ เ พื1อ ผ  อ น ค ล า ย ค ว า ม เหน็ดเหนื1อยเมื1อยลาในการขับขี่ ตาม แนวคิดของการสรางสรรคดลุ ยภาพแหง ความสมบู ร ณ แ บบ (The Perfect Balance) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอ การขับขี่ที่ปลอดภัย

Hyundai Trago Xcient เปดตัวที่กรุงโซลประเทศเกาหลี รถบรรทุกใหมจากแดนโสม สําหรับในรุนใหมนี้ทางฮุนไดคาดวาจะไดรับเสียงตอบรับที่ดีอยางแนนอน Xcient มาพรอม เครื1องยนต 2 ขนาดดวยกันเครื1องยนต 10 ลิตร รหัส H 320 แรงมา แรงบิด 1,900 นิวตันเมตร และเครื1องยนตแบบ Powertech เปนเครื1องยนตดีเซลขนาด 520 แรงมา แรงบิด 2,500 นิวตันเมตร สําหรับแผนการตลาดในป 2013 นีท้ างฮุนไดคาดวาจะใชแผนการตลาดโดยเริม่ จาก ในประเทศเกาหลีกอนแตจะเริ่มตนจําหนายและผลิตแบบเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 2 ของป 2013 และจะทยอยเปดตัวในตางประเทศโดยจะเริม่ ทีง่ านในกรุงมอสโค สวนแผนการตลาดจริง นั้นทางฮุนไดไมมีการเปดเผยแตอยางใด รายละเอียดเพิ่มเติม : http://globalpr.hyundai.com

บรรทุกหนักคุมสุดขีด

FV 5138 เพิ่มประหยัด และให ประโยชนสูงสุด สามารถรองรับนํ้าหนัก บรรทุกทีเ่ พิม่ ขึน้ มากถึง 25,000 กิโลกรัม และด ว ยความลํ้ า หน า ของระบบ คอมพิวเตอรทที่ นั สมัย จึงสามารถรองรับ การบรรทุกไดทุกสถานการณ ทําให FV 5138 มีความโดดเดนและทนทาน สงผล ใหงานยากสําเร็จลุลวงและลดคาใชจาย จากการออกแบบที่ทันสมัยและขุมพลัง เครื1องยนตที่มีประสิทธิภาพสูง

Korando Sports

SsangYong Korando Sports ปรับโฉมไมเนอรเชนจรถกระบะแนวสปอรต รูปโฉม ภายนอกมีสีสันตัวถังใหเลือกมากขึ้นและลออัลลอยลวดลายใหมอีกหลากหลายรูปแบบ ทาง SsangYong ยังปรับขนาดทีป่ ด นํา้ ฝนใหมขี นาดใหญขนึ้ สําหรับลุยทางสมบุกสมบัน ขณะทีพ่ นัก พิงศีรษะมีขนาดเล็กลงกวาเดิม นอกจากนี้ยังมีพวงมาลัยแบบปรับอุณหภูมิได ตกแตงหอง โดยสารดวยสีสันแบบใหม พรอมเซ็นเซอรชวยจอดและระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ เครื1องยนตเปนบล็อกดีเซล e-XDi ความจุกระบอกสูบ 2.0 ลิตร ผลิตพละกําลัง 153 แรงมา แรงบิด 360 นิวตันเมตร สงกําลังดวยระบบเกียรธรรมดาและอัตโนมัตแิ บบ 6 สปด พรอมระบบ ขับเคลื1อนสี่ลอเปนอ็อปชั่นเสริมพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ssangyonggb.co.uk

7/17/13 8:48 PM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556 LOGISTICS FOCUS

TPARK ทุมงบกวา 4,200 ลานบาท เปดตัวโครงการ TPARK แหลมฉบัง 2 TPARK เดินหนาขยายโลจิสติกส พารคตอเนื1อง ทุมงบกวา 4,200 ลาน บาท เปดตัวโครงการ TPARK แหลม ฉบั ง 2 ตั้ ง เป า พั ฒ นาคลั ง สิ น ค า คุณภาพสูง คาดแลวเสร็จทัง้ โครงการ ภายใน 2 ป หวังรองรับการขยายตัว ของภาคอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ต ะวั น ออก ยํ้ามั่นใจนักลงทุนยังมองเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพในการลงทุนสูง คุณปธาน สมบูรณสิน ผูจัดการ ทั่วไป TPARK หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด กลาววา “หลัง จาก TPARK ประสบความสําเร็จอยาง งดงามจากการพัฒนาโครงการโลจิส-

B&T#226_p26-27_Pro1.indd 26

ติกสพารค ในโครงการ TPARK แหลม ฉบัง 1 ซึ่งปจจุบันมีผูเชาพื้นที่คลังสินคา เต็มทุกอาคารภายในโครงการ ทําใหเรา เล็งเห็นศักยภาพของทําเลยุทธศาสตรใน การกระจายสินคาของพื้นที่แถบนี้ รวม ถึงมองเห็นศักยภาพในการขยายตัวของ ภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมยานยนต กลุมอิเล็ก ทรอนิกส ผูประกอบการดานโลจิสติกส และกลุ  ม ธุ ร กิ จ นํ า เข า ส ง ออก ซึ่ ง ยั ง มี ความต อ งการคลั ง สิ น ค า คุ ณ ภาพสู ง พรอมใชเปนอยางมาก ดังนั้น TPARK จึงตัดสินใจพัฒนา เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสแหงใหมใน

ทําเลนีอ้ ยางตอเนื1อง โดยพัฒนาโครงการ TPARK แหลมฉบั ง 2 เพื1อ ให เ ป น ศูนยกลางการขนสง และกระจายสินคา และรองรับการนําเขาสงออกที่จะขยาย ตัวเพิ่มขึ้น ใชงบลงทุนกวา 4,200 ลาน บาท ในการพัฒนาโครงการบนพืน้ ที่ 500 ไร และตั้งเปาจะสรางคลังสินคาพื้นที่ รวม 230,000 ตารางเมตร คาดวาจะแลว เสร็จทั้งโครงการในป 2558 ดานจุดเดนของโครงการ TPARK แหลมฉบัง 2 คือ ทําเลยุทธศาสตรที่ตั้ง อยูบนทางหลวงหมายเลข 7 จังหวัด ชลบุรี และอยูใกลกับทาเรือนํ้าลึกแหลม ฉบัง ที่อยูในเขตอุตสาหกรรมชายฝง ตะวันออก (Eastern Seaboard) เพียง 8 กิโลเมตร แวดลอมดวยนิคมอุตสาหกรรม ตาง ๆ ในบริเวณใกลเคียง อาทิ นิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เปนตน ซึ่ง เอือ้ ประโยชนให โครงการ TPARK แหลม ฉบัง 2 เหมาะสมอยางยิง่ สําหรับการเปน ศูนยกลางกระจายสินคาของธุรกิจนําเขา ส ง ออก และรองรั บ กิ จ กรรมของ อุ ต สาหกรรมในภาคตะวั น ออกได เ ป น อยางดี จุ ด เด น ประการที่ ส อง คื อ คลั ง สินคาคุณภาพสูงพรอมใช หรือ ReadyBuilt Warehouses ซึ่งเปนการพัฒนา คลั ง สิ น ค า ล ว งหน า ไว ร องรั บ ความ ตองการของลูกคา บริการนี้ถือเปนจุด เดนใหกับ TPARK โดยลูกคาสามารถ เลื อ กคลั ง สิ น ค า คุ ณ ภาพสู ง ที่ มี ข นาด เหมาะสมกับการใชงาน และเขาดําเนิน งานได ทั น ที อี ก ทั้ ง คลั ง สิ น ค า ได ถู ก ออกแบบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมใน การใชงานเปนหลัก และเนนที่คุณภาพ ของการกอสรางอาคารให ไดมาตรฐาน ระดับสากล นอกจากนี้ ยังจัดใหมีระบบ สาธารณู ป โภค และสิ่ ง อํ า นวยความ สะดวกตาง ๆ ทีจ่ าํ เปนภายในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส (Logistics Park) ภายในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส (Logistics Park) ของ TPARK ประกอบดวยพื้นที่ในเขตทั่วไปและ เขตปลอดอากร (Free Zone) เพื1อให

ลู ก ค า ได ใ ช ป ระโยชน จ ากคลั ง สิ น ค า อยางเต็มขีดความสามารถ ยิ่งไปกวานี้ TPARK ยังไดจดั เตรียมเจาหนาทีป่ ระจํา การที่ โครงการเพื1อใหบริการแกลูกคา อยางใกลชิด โครงการ TPARK แหลมฉบัง 2 จะมี ค ลั ง สิ น ค า คุ ณ ภาพสู ง พร อ มใช ขนาดตั้งแต 1,500 – 22,500 ตาราง เมตร ทั้งในเขตปลอดอากร และเขต ทั่วไป โดยมุงเนนลูกคากลุมเปาหมาย ที่เปนกลุมผู ใหบริการดานโลจิสติกส กลุมธุรกิจนําเขาสงออก กลุมผูผลิตใน อุตสาหกรรมยานยนต อิเล็คทรอนิกส และสินคาอุปโภคบริโภค โดยปจจุบันมี ลู ก ค า เข า เริ่ ม ดํ า เนิ น งานภายในคลั ง สินคาในโครงการ TPARK แหลมฉบัง 2 แล ว และมี ลู ก ค า หลายรายให ค วาม สนใจเข า ชมโครงการอย า งต อ เนื1อ ง เนื1องจากแหลมฉบังยังคงเปนทําเลยุทธ ศาสตรดานโลจิสติกสของหลากหลาย กลุมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก “ในอนาคต TPARK ยังมั่นใจวา หลังจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ในป 2558 ประเทศไทยจะเปน ประเทศที่นาลงทุนสุดในภูมิภาคนี้ ดวย ความไดเปรียบดานที่ต้ังของประเทศ และโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ แข็ ง แกร ง ทํ า ให ป ระเทศไทยเป น ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ และมีความพรอม สุดที่จะเปนศูนยกลางของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงดึงดูดการ ลงทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้นไดอยาง ตอเนื1อง เพราะมีความสามารถจะตอบ สนองความต อ งการด า นสิ น ค า และ บริ ก ารของตลาดในภู มิ ภ าคนี้ ไ ด เ ป น อยางดี ทําใหมองเห็นศักยภาพในการ ขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมหลาก หลายประเภทซึ่งยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้น อยางตอเนื1อง สงผลใหความตองการ คลังสินคาคุณภาพสูงพรอมใช เปนที่ ต อ งการของอุ ต สาหกรรมอี ก มาก TPARK จึงมั่นใจวา โครงการ TPARK แหลมฉบัง 2 นี้ จะมีผลตอบรับทีด่ เี ยีย่ ม จากลูกคาไมแพ โครงการ TPARK แหลมฉบัง 1 อยางแนนอน” คุณ ปธาน กลาวเพิ่มเติม

7/17/13 12:11 AM


MATERIAL HANDLING

ชั้นวางสินคา

สายรัด

สายรัดคารโกล็อค มีคุณภาพสูงและหลากหลายรูปแบบ คุณภาพการันตีไดจากการคนควาพัฒนาผลิตภัณฑมายาวนาน กวา 10 ป และมีการใชงานอยางแพรหลายดวยมีมาตรฐาน ระดับยุโรปและอเมริกาผลิตจากเสนใยโพลีเอสเตอร ทนตอแสง ยูวี มาพรอมชุดเฟองเกียรคุณภาพสูงที่ชุบแข็งและชุบเคลือบ กันสนิม อีกทัง้ ยังมีตะขอยึดเกีย่ วทีผ่ ลิตตามมาตรฐาน สามารถ ทนแรงดึงไดสูง ที่ดึงขาดได โดย Testing Machine มีความ ปลอดภัยที่ 1 : 3 ของแรงดึงสูงสุด เพิ่มเติม : บริษัท เอสซีดับเบิ้ลยู มารเก็ตติ้ง จํากัด โทร. 0-2300-0355

B&T#226_p26-27_Pro1.indd 27

ชัน้ วางสินคา Medium Rack เปนชัน้ วางสินคา ขนาดกลาง ไดรับการออกแบบเพื1อจัดเก็บสินคาที่มี นํ้าหนักประมาณ 500 กิโลกรัมตอระดับชั้น ซึ่งการ จัดเก็บนัน้ สามารถจัดเก็บโดยใชมอื หรือเครื1อง Hand Pallet Truck ก็ได อีกทั้งการออกแบบยังมีการทําให ชวงหนาของชั้นมีความกวางเปนพิเศษ เพื1อความ สะดวกสบายในการจัดสรรและการใชงาน เพิ่มเติม : บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2748-1999

7/16/13 11:02 PM


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556 LOGISTICS NEWS

โลจิสติกสไทยยังออน! ควรเรงสรางระบบขนสง เอกชนซัดโลจิสติกส ไทยออน หลายจุด ตนทุนแพงกวาชาติอื1น เผย ป 58 บริษทั โลจิสติกสเตรียมนํา้ ตาตก เหตุทุนตางชาติสามารถสวมเสื้อชาติ อาเซียนเขามาถือหุน ในไทยไดมากถึง 71% แนะภาครัฐตองสงเสริมการใช NGV และพั ฒ นารถไฟร ว มกั บ จี น พรอมเรงกอสรางโครงการ 2 ลาน ลานบาท คุณสายัณห จันทรวิภาสวงศ ประธานกรรมการบริษัท EBCI จํากัด ผู  ชํ า นาญการค า ระหว า งประเทศ LOGISTICS ศุลกากร สิทธิประโยชน ทางภาษีอากร กลาววา ปจจุบันระบบ โลจิ ส ติ ก ส ไ ทยยั ง มี จุ ด อ อ นหลายจุ ด โดยเฉพาะเรื1องตนทุนการขนสงสินคา จะแพงมากเมื1อเทียบกับประเทศอื1น ทั้งนี้ ไทยยังขาดศูนยกระจายสินคา ระดั บ หมู  บ  า น ระดั บ ตํ า บล ระดั บ จังหวัด และระดับภาค เพื1อกระจาย ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และ อาหารทะเล ที่สําคัญระบบโลจิสติกส ในแตละภาคไมเชื1อมโยงตอกัน “ไทยเรายังขาดสถาบันพัฒนา อาชีพคนขับรถ และขาดการสนับสนุน

ให เ อกชนใน การใชเสนทาง R3A, R3B เพื1อ การสงออก ซึ่ง ภาครั ฐ ควรจะ สงเสริมการใช NGV และ พั ฒ น า ท า ง รถไฟร ว มกั บ จี น ทั้ ง นี้ ยั ง ขาดกองเรื อ พาณิ ช ย จึ ง มี คํ า ถ า ม ว  า ประเทศไทยมี ปตท. แลวทําไมจะมีกอง เรือพาณิชยระหวางประเทศไมได” สําหรับประเด็นที่นาเปนหวง คือ ประเทศญี่ ปุ  น จี น ยุ โ รป สิ ง คโปร มาเลเซีย จะเขามาลงทุนธุรกิจโลจิสติกส ในไทยมากขึน้ โดยจะมาในรูปแบบใสเสือ้ ชาติอื1นในอาเซียน แลวเขามาตั้งบริษัท ในไทย ซึ่งสามารถถือหุนได 71% ตรงนี้ ผูป ระกอบการไทยจะลําบากเรื1องเงินทุน และการรักษาบริษัทใหอยูรอดไปไดหาก ทุนตางชาติเขามาขอซื้อบริษัท อยางไรก็ดี ไทยจําเปนตองกําหนด

DHL กวาด 7 รางวัลเดน การันตีคุณภาพการบริการ ดีเอชแอล ควา 7 รางวัลเดนใน การประกวด Reader’s Digest Trusted Brand Award ประจําป 2556 ไดแก รางวัลโกลดอวอรด สาขา “บริ ก าร ขนสงทางอากาศ/รับสงพัสดุภณ ั ฑ” ดี เดนแหงภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเปนรางวัลที่ ดีเอชแอลไดรบั ติดตอกันมาถึง 5 ปซอ น รางวัลแพลตินัมอวอรด สาขา “บริการ ขนสงทางอากาศ/รับสงพัสดุภณ ั ฑ” ดี เดนในสิงคโปร และรางวัลโกลดอวอรด สาขา “บริการขนสงทางอากาศ/รับสง พั ส ดุ ภั ณ ฑ ” ดี เ ด น ในไทย ฮ อ งกง อินเดีย มาเลเซีย และไตหวัน คุณเจอรรี่ ชู ประธานเจาหนาที่ บริหาร ดีเอชแอล เอกซเพรส เอเชีย แปซิฟก กลาววา ดีเอชแอลตระหนักดี วา ความสําเร็จของเราไมไดมาจากการ รับฟงสิง่ ทีล่ กู คาตองการเทานัน้ แตยงั เกิดจากการทํางานอยางรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ดีเอชแอลยัง ลงทุนจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนา คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง พนักงาน โครงการ Certified International Specialist (CIS) ที่ดีเอชแอลได จัดทําขึน้ และไดรบั รางวัลดีเดน เปนอีก หนึ่งกิจกรรมที่มีบทบาทสําคัญในการ

B&T#226_p28-29_Pro1.indd 28

สนั บ สนุ น ดี เ อชแอลให ส ามารถให บริการแกลกู คาไดอยางมีประสิทธิภาพ สูงสุด เพื1อตอบโจทยความตองการ ทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา จนถึง ณ ปจจุบัน โครงการ CIS ได ฝกฝนเพิ่มพูนความรูและทักษะใหแก พนักงานกวา 100,000 คนในกวา 220 ประเทศและอาณาเขตตาง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งดีเอชแอลไดขยายเครือขายการ เปนพันธมิตรออกไปทัว่ โลก โดยไดเขา รวมเปนพันธมิตรของกิจกรรมขนาด ใหญระดับโลกมากมาย ทั้ ง นี้ การประกวด Reader’s Digest Trusted Brand Award เปน กิจกรรมที่นิตยสารรีดเดอส ไดเจสทที่ มียอดขายมากที่สุดของโลกจัดขึ้นเปน ประจําทุกป เริ่มตั้งแตป 2542 เปนตน มา ภายใตการดําเนินการสํารวจอยาง อิสระของอิปซอสส (Ipsos) โดยมีจุด มุงหมายเพื1อเฟนหาสุดยอดแบรนดที่ ไดรบั ความไววางใจสูงสุดจากผูบ ริโภค ผ า นการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู  บริโภคกวา 8,000 คนใน 7 ประเทศทั่ว ภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ ไดแก ฮองกง อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน ไทย และ ฟลิปปนส

เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (ECONOMIC ZONING) อยางใน เกาหลี ใ ต ที่ พัฒนา 3 เมือง เปนศูนยอุตสาหกรรม ศู น ย เทคโนโลยี และ ศูนย โลจิสติกส ครบวงจร ซึ่ ง สามารถนํ า มา ปรั บ ใช กั บ ทาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และภาคตะวันตก เพื1อรองรับกับ การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC “ไทยจะใชประโยชนจาก LAND LINK ใหตอการคาระหวางประเทศ และ การค า ในประเทศได ก็ ต  อ เมื1อ มี ก าร พัฒนาทาเรือชายฝงในภาคใต 381 แหง เพื1อเชื1อมโยงการขนสงทางนํ้า ระหวาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ทั้ ง นี้ ควรส ง เสริ ม การขนส ง ทางนํ้ า ระหว า งจั ง หวั ด เพื1อ เชื1อ มโยงกั บ ทาง

รถไฟตามจั ง หวั ด ที่ เ หมาะสมที่ จ ะ พัฒนาใหเปนศูนยกลางการขนสงทาง นํ้า” ดานคุณนิยม ไวยรัชพานิช รอง ประธานสภาหอการคาแหง ประเทศไทย และประธานคณะ กรรมการความรวมมือเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื1อนบาน เปดเผยวา ปจจุบนั ถนนในประเทศไทยมี ค วามพร อ ม เหลื อ เพี ย งรถไฟและท า เรื อ ที่ ยั ง ไม ตอบโจทยผูประกอบการ แตถาหาก รัฐบาลสามารถกูเงิน 2 ลานลานบาท มาพัฒนาระบบขนสงใหดีขึ้นตามเปา หมาย การขนสงสินคาผานชายแดนจะ มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล “ป จ จุ บั น การค า ชายแดนยั ง มี อุปสรรคในขอกฏหมายมาตรา 190 เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 3 ฉบับ ที่ อยูระหวางการพิจารณาในสภาฯ ซึ่ง หากแล ว เสร็ จ จะช ว ยอํ า นวยความ สะดวกใหผปู ระกอบการคาชายแดนได เปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม อยากให ไทยร ว มทวิ ภ าคี กั บ เพื1อ นบ า นที่ มี ชายแดนติดกันไมวาจะเปนประเทศ เมี ย นมาร กั ม พู ช า และมาเลเซี ย เพราะจากการที่เรารวมกับสปป.ลาว แลว การคาชายแดนมีตัวเลขเพิ่มขึ้น หลายพันลานบาทตอป”

นอสตรา สง “NOSTRA Map for Business” แผนที่ออนไลนเพื่องานธุรกิจ รูปแบบ Cloud Service

บริษัท โกลบเทค จํากัด ประกาศเปดตัวบริการใหมลาสุด NOSTRA Map for Business หรือ บริการโปรแกรมแผนที่ออนไลนเพื1อการวางแผนและวิเคราะหทางธุรกิจ ใน รูปแบบ Cloud Service ใชงานสะดวก เพียงผู ใชมี User name และ Password สามารถเขา ใชงานผานอินเทอรเน็ตไดทันที สนใจขอมูลเพิ่มเติมไดที่ บริษัท โกลบเทค จํากัด โทร.0-22669940 หรือ nostrahotline@cdg.co.th หรือ https://www.facebook.com/NOSTRAMap

ทีเอ็นที มอบ TNT Notepad on Pallet ฟรี เมื่อนําเขา/สงออกสินคา 30 กก. ขึ้นไป 2 ครั้ง บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด ไวด (ประเทศ ไทย) จํากัด เสนอโปรโมชัน่ Freight Solutions เพียง ใชบริการขนสงสินคาทั้งขาเขาหรือขาออกที่มีนํ้าหนัก 30 กิโลกรัมขึน้ ไปตอครัง้ และใชบริการ 2 ครัง้ ภายใน 8 สัปดาห (สงวนสิทธิเ์ ฉพาะลูกคาทีช่ าํ ระคาบริการใน ประเทศไทย) รับฟรีของขวัญพรีเมี่ยม TNT Notepad on Pallet ตั้งแตวันนี้ - 17 สิงหาคม 2556 ตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอสายดวนทีเอ็นที 1721 และ อีเมล th.marketing@tnt.com

7/16/13 11:08 PM


1.#!'*0#.-02ÆBUS&TRUCK 

ƒØi‘Ö“™oƉœ~ šŠ

SPECIAL REPORT

“การลงทุนที่คุมคากับ มิชลินมัลติไลฟ” ตอนที่ 4 การถอดใสยางเรเดียล นับวา เปนอีกหนึ่งวิธีการของการประหยัด ตนทุนการขนสง เหมือนไดถอยยาง เสนใหมมาใช ซึ่งเปนการดูแลรักษา โครงยางเพื1อใหกลับมาใช ไดอีก 2-3 ครั้ง แตนั่นหมายความวา การถอดใส ยางจะตองทําดวยความละเอียดออน และพิถพี ถิ นั ไมอยางนัน้ คําวาอันตราย ก็คงเปนคําที่ ไม ไกลตัว หากการถอดใสยางเปนหนึง่ ในวิธี การควบคุมงบบานปลายของการขนสง การถอดใสยางทีถ่ กู วิธกี เ็ ปนสิง่ สําคัญที่ ตองคํานึงถึง เพราะการถอดใสยางแบบ ผิด ๆ สงผลเสียมากมาย ไมวาจะเปน ปญหาขอบยางฉีกขาด และแกมยาง บวมจากลมแทรกทีผ่ า นเขามาทางแผล ฉีกขาดของขอบยาง จนทําใหเนื้อยาง แยกตัวออกจากโครงยาง (ภาพประกอบ 1) ปญหาเหลานี้จะทําใหยางเรเดียล ของคุณหมดโอกาสในการนํามาใช ใหม และยังเสีย่ งตอการระเบิดหรืออุบตั เิ หตุ อื1น ๆ อีกดวย โดยการถอดประกอบยางจะแบง ออกเปน ยางเรเดียลชนิดใชยางในและ ไมใชยางใน ซึง่ หัวใจสําคัญของการถอด ประกอบใสยาง เริ่มตนจากเครื1องมือที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสม และช า ง ชํานาญการเฉพาะทางทีม่ คี วามรูค วาม ชํานาญ โดยเครื1องมือทีเ่ ลือกใช จะตอง มีสวนปลายที่ราบเรียบ ไมทําใหขอบ ยางเสียหายขณะทําการถอดประกอบ เชน เหล็กสําหรับถอดใสยาง รวมถึง การเลื อ กเครื1อ งมื อ ที่ เ หมาะสมกั บ ลักษณะของยาง เชน การถอดยางชนิด ใชยางใน ควรใชเหล็กกระทุงขอบยาง เพื1อใหขอบยางหลุดออกจากบากระทะ ลอ หามใชคอนโลหะทุบเด็ดขาด หรือ การใชเครื1องมือกดขอบยางชนิดพิเศษ สําหรับการถอดยางชนิดไมใชยางในที่ กระทะลอเปนแบบมีสวนปกปองกาน วาลว (protected valve) เพราะกระทะ ลอประเภทนี้ ใชเฉพาะเหล็กกระทุง ขอบยางอยางเดียวไมได เปนตน (ภาพ ประกอบ 4) ปญหาหลักในการถอดประกอบ ยางเรเดียลที่พบมากที่สุดไมวาจะเปน แบบใช ย างในและไม ใ ช ย างในก็ คื อ ปญหาของการใชสารหลอลื1นยางและ กระทะลอ เพราะสารหลอลื1นจะชวยลด ความเสียหายของขอบยางในขณะถอด หรือใส โดยสารหลอลื1นที่ดีควรทํามา จากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ไม มี ส  ว นผสมของ ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่จะทําลายเนื้อ ยาง (ภาพประกอบ 2) อีกหนึ่งสิ่งที่จะ ตองหลีกเลี่ยงอยางเด็ดขาด คือ นํ้าสบู เพราะไมสามารถปองกันความเสียหาย ที่เกิดจากการถอดประกอบได ที่สําคัญ

R1_B&T#226_p29_Pro1.indd 29

ภาพประกอบ 1 แสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถอดใสยางที่ไมถูกตองและทําใหขอบยางเสียหาย

ภาพแผลฉีกขาดที่ขอบยาง จากการถอดใส ภาพลมแทรกทําใหแกมยางบวมจากแผลฉีกขาดที่ขอบยาง จนสุดทายแกมยางแยกตัวออกจากโครงยาง ภาพประกอบ 2 สารหลอลื่นที่ผลิตมาเพื่อใชในการถอดและประกอบใสยาง ไทเกอร กรีส เปนผลิตภัณฑของมิชลิน สูตรพิเศษสําหรับการถอด และการประกอบใสยางรถบรรทุกและรถโดยสาร

ความเสี ย หายกั บ ขอบยางได (ภาพ ประกอบ 4) แตการประกอบใสยางเรเดียล ชนิดใชยางใน มีขอควรระวังที่รานยาง และชางทั่วไปอาจละเลยไป คือการนํา ยางในและยางรองชุดเกากลับมาใชอกี เพราะยางที่ ใ ช ง านมาแล ว จะมี ก าร ขยายตัว เมื1อนํากลับมาใชใหมจะทําให ยับตัวและสูญเสียลมอยางฉับพลัน จึง ไมควรนํากลับมาใชประกอบยางใหม สําหรับการประกอบใสยางเรเดียลชนิด ไมใชยางใน ใหตรวจสอบสภาพกาน วาลววาอยูในสภาพที่ใชงานตอไดหรือ ไม นอกจากนี้ควรเปลี่ยนไสไก (valve core) และแหวนยางที่ฐานตัววาลว หรือทีเ่ รียกวาโอริงทุกครัง้ เพื1อปองกัน ปญหาลมรั่วซึม ซึ่งจะกอใหเกิดความ เสียหายในภายหลัง

ภาพประกอบ 3 การทาสารหลอลื่นในการถอดและประกอบใสยางเรเดียล การประกอบใสยางเรเดียล ชนิดใชยางใน ใหทาสาร หลอลื่นบริเวณบากระทะ ลอ ขอบยางทั้งดานนอก และดานใน รวมถึงทาที่ปก ของยางรองที่จะสัมผัส กับขอบยางดวย การถอดยางเรเดียลชนิดใชยางใน ทาสารหลอลื่นตามแนวบริเวณ แหวนล็อคและแนวขอบยาง การประกอบใสยางเรเดียล ชนิดไมใชยางใน ทาสาร หลอลื่นบริเวณขอบ กระทะลอทั้ง 2 ขาง และ บริเวณแองกระทะลอ รวมทั้งทาสารหลอลื่น ที่ขอบยางทั้งดานนอก และดานใน

การถอดยางเรเดียลชนิดไมใชยางใน ทาสารหลอลื่นที่ขอบยาง ทั้งดานนอกและดานใน ภาพประกอบ 4 เพื่อปองกันไมใหขอบยาง เสียหายสําหรับการถอด ยางชนิดไมใชยางในกับ กระทะลอชนิด Protected valve ตองใชเครื่องมือกด ขอบยางชนิดพิเศษ (Bead breaking)

ควรทําความสะอาดกระทะลอกอน ประกอบใสยางเรเดียลทั้งชนิดใช ยางในและไมใชยางใน ภาพประกอบ 5 ควรเติมลม ในคอกเติมลมยางทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

ก็คือ ควรทําความสะอาดกระทะลอกอน ที่ จ ะทํ า การถอดประกอบ เพราะหาก

ทํ า การถอดประกอบขณะที่ ก ระทะล อ สกปรกหรือมีคราบสนิม จะทําใหเกิด

เห็นไดวาการถอดและประกอบ ใส ย างนั้ น เป น เรื1อ งละเอี ย ดอ อ น ที่ สําคัญที่สุดคือการเลือกรานและชาง ยางที่ไว ใจได ทั้งในเรื1องของผีมือและ คุณภาพมาตรฐาน ไมอยางนัน้ จากทีค่ ดิ วาการถอดและประกอบใสยางจะชวย เซฟเงินในกระเปา อาจจะตองเปนการ ควักเงินซื้อยางเสนใหมเลยก็ได อยาง ในตอนนี้ ผู  แ ทนจํ า หน า ยยางของ มิชลินทุกราน มีเครื1องมือถอดใสยาง อัตโนมัติที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ การถอดใสยางเรเดียลและชวยลด โอกาสเกิดความเสียหายทีข่ อบยางได อยางมาก รวมทั้งชางยางที่ชํานาญ งาน และมีขั้นตอนการถอดใสยางที่ ถูกตองซึ่งไดรับการรับรองและฝก อบรมจากมิ ช ลิ น สอบถามราย ละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ต า ง ๆ ได ที่ MICHELIN Hotline 0-2793-6900 หรื อ www.transport.michelin. co.th

7/17/13 10:14 PM


30 BUS&TRUCK • LAST MONTH CIRCULATION

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

วัดรอบ

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมทั่วประเทศ มิถุนายน 2556 รถบรรทุก รถโดยสาร

กลับมาอีกครั้งกับวัดรอบประจําเดือนมิถุนายน 2556 กับยอดรถจด ทะเบียนสะสมที่ BUS & TRUCK นําเสนอมาเปนประจําอยางตอเนื1อง เริ่ม กันจากยอดจดทะเบียนสะสมของรถบรรทุกกันกอนดีกวา สําหรับยอดรถบรรทุกจดทะเบียนสะสมในเดือนมิถนุ ายนนี้ ทําอยางไรก็ไม สามารถเลื1อยขาเกาอีแ้ ชมปไดเลย เพราะ ISUZU ยังคงทําคะแนนมาเปนอันดับ 1 กับยอด 1,840 คันในสมัยที่ 6 ครองแชมปมานานจนสงสัยวาจะมีใครทีส่ ามารถ โคนแชมปไดหรือไม หรือจะยึดตําแหนงนี้แบบถาวร ทางดานลําดับที่ 2 ก็ยังคง ตกเปนของ HINO เจาเกากับยอดรถจดทะเบียนสะสมที่ 1,465 คัน รัง้ ตําแหนงที่ 2 มา 5 สมัย ไมรูวา HINO จะอยากเปนแชมปกับเขาบางหรือยัง สวนที่ 3 นั้น ครองตําแหนงเปนสมัยที่ 2 กับ FUSO ดวยยอดจดทะเบียนสะสมที่ 140 คัน ตามมาดวย VOLVO, SINOTRUCK, SHACMAN ดวยยอดรถจดทะเบียนสะสม

หมายเหตุ แหลงที่มา : ยอดรถจดทะเบียน ฝ†ายสถิติ กลุ‹มวิชาการและวางแผน สํานักจัดระบบการขนส‹ง ทางบก ขออธิบายเพิ่มเติม : ประเภทนํา้ หนักรถบรรทุกและรถโดยสารตามขŒอมูลของกรมการขนส‹งทางบก เทียบเท‹าลักษณะ รถบรรทุกและรถโดยสาร ดังนี้

B&T#226_p30-31_Pro1.indd 30

61, 55 และ 37 ตามลําดับ แต DONGFENG ก็เพิ่งเขาชารตมาเดือนแรก และ ก็ตองติดตามกันตอไป ทางดานของยอดรถโดยสารจดทะเบียนสะสม เดือนนี้ขอเฮดัง ๆ เพราะ แชมปใหมของเราอยาง MERCEDES-BENZ ที่เคยอยูในอันดับ 5 ถึง 2 สมัยได โคนแชมป 2 สมัยอยาง SUNLONG ลงมาได ดวยยอดจดทะเบียนสะสมที่ 42 คัน ตามมาดวย SCANIA ที่เพิ่งเขาชารตมาสด ๆ รอน ๆ ดวยยอดจดทะเบียน 15 คัน สวน VOLVO และ SUNLONG แชมปเกา กับยอดจดทะเบียนสะสม 12 และ 8 คันตามลําดับ ดุเด็ดเผ็ดมันทัง้ รถบรรทุกและรถโดยสาร กับการครองแชมปและโคนแชมป แบบไมเห็นฝุน แตทุกอยางสามารถพลิกผันได เพราะความแนนอนคือความไม แนนอน มาลุนกันได ใหมกับวัดรอบครั้งหนา

ประเภทนํ้าหนัก 1. 2,001-4,000 กก. 2. 4,001-5,000 กก. 3. 5,001-6,000 กก. 4. 6,001-7,000 กก. 5. 7,001 กก. ขึ้นไป

ลักษณะรถ รถบรรทุก รถโดยสาร รถตูŒ, รถสองแถว ไม‹เกิน 12 ที่นั่ง 4 ลŒอ (ช‹วงยาว), 6 ลŒอ (4x2) มินิบัส 6 เมตร,รถสองแถว 13-24 ที่นั่ง 6 ลŒอ ตัวถังยาว 6-7 เมตร 6 ลŒอ (หัวลาก) ตัวถังยาว 8 เมตร/ที่นั่งเกิน 30 ที่ 10 ลŒอ (6x2) ตัวถังยาว 10 เมตรและ 12 เมตร บรรทุก 12 ลŒอ (8x4) ที่นั่งเกิน 30 ที่นั่ง หัวลาก 10 ลŒอ (6x4)

7/16/13 11:18 PM


MICHELIN Multi Life...ŠsŽ‚ŠšŽ~©ŽˆÒ

¥‡­Š–›‹¡j›Œ¨sÔp›‚‹›p¥‡ñ–m›Šm¡ÔŠmӛ“¢p“¡}

}Ԑ‹j›Œ¥Ž –j¨sԋ›p¨”ŠÓk–pŠsŽ‚“œ”ŒšƒŒƒŒŒ€¡j¦Ž™Œ§}‹“›Œ©ŠÓ¥‡ž‹pm¡|q™©}ԄŒ™“€‰›‡“¢p“¡}q›jj›Œ¨sԋ›p¨”ŠÓ¥€Ó›‚š®‚ m¡|‹špq™©}Ô§mŒp‹›p€žŠ­ mž | ¡ ‰›‡“¢ptŸp­ ––j¦ƒƒŠ›¥‡ñ–¨”Ô¨sÔp›‚©}ԔŽ›‹mŒšp® ©ŠÓ›Ó q™¥„Û‚ƒŒj›Œ¦j™ŒÓ–p}–j‹›pjšƒŒÔ›‚…¢¦Ô €‚qœ”‚Ó›‹ ŠsŽ‚€ž­ ©}Ԍšƒj›Œ¦~Óp~š®p–‹Ó›p¥„Û‚€›pj›Œ¦Ž™ƒŒj›Œ”ŽÓ–}–j‹›pjšƒŠsŽ‚Œž¥€Œ} RETREAD ¥€Ó›‚ž®m¡|j¬“›Š›ŒŽ}~Ԃ€¡‚j›Œk‚“ÓpŽp©}Ô}Ԑ‹ŠsŽ‚ŠšŽ~©ŽˆÒ‹›p”Ž›‹sž~k–pŠsŽ‚ ýĆėâĕĆĠâēĆŇĐè÷ĐâąĕèâĔýĄėëĈėü ëŇĊąğāėħĄĐĕąěâĕĆĢëňèĕü ĠĈēåĊĕĄþĈĐ÷ăĔą

ýĆėâĕĆĎĈŇĐąĕèâĔýĄėëĈėüĆĘğúĆ÷ ĄĘĐĕąěâĕĆĢëňèĕüčĜèĢâĈňğåĘąèâĔý ąĕèĢĎĄŇĄėëĈėüĠøŇøňüúěüøħĖâĊŇĕĄĕâ

Ĉ÷øňüúěüåŇĕãüčŇè

“–ƒ›ŠŒ›‹Ž™¥–ž‹}¥‡­Š¥~Š©}Ԁž­MICHELIN Hotline 0-2793-6900”Œ –www.transport.michelin.co.th

B&T#226_p30-31_Pro1.indd 31

7/16/13 11:18 PM


32 BUS&TRUCK • เทียบทา

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

เทียบทา

สหโยธิน โลจิสติกส (2007) ขวัญใจขนสงแดนอีสาน ทีมงานประสบการณสูง

บริษทั ฯ มีทมี งานทีม่ ปี ระสบการณ สูง ไดแบงเปน ฝายบริหารลูกคา ฝาย บริ หารงานขนสงและคลั งสิ นค า ฝาย ปฏิ บั ติ ง านการขนส ง และคลั ง สิ น ค า จํานวน 100 คน โดยจัดใหประจําตามคลัง สินคาในแตละจังหวัด และฝายควบคุม คุณภาพและความปลอดภัย

พัฒนาคุณภาพตลอดเวลา

การขนสงสินคาและโลจิสติกส ถื อ เป น หั ว ใจสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และถา หากมี ก ารเป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC ธุรกิจขนสงจะ ผงาดขึ้นตําแหนง “พระเอก” อยาง เต็มตัว แนนอนวา ณ เวลาตอจากนี้ ไป “ดินแดนอีสาน” จะกลายเปนที่ จับตามองของนักลงทุน จึงถือเปน โอกาสที่ ดี สํ า หรั บ วงการธุ ร กิ จ การ ขนสงสินคาภาคอีสาน จากเหตุผลดังกลาวทีมขาว BUS & TRUCK ไมรอชาทีจ่ ะแนะนํา “เทียบ ท า ” บริ ษั ท สหโยธิ น โลจิ ส ติ ก ส (2007) จํ า กั ด เพื1อ ทราบแผนการ บริหาร ความเปนมาขององคกร ใหพี่ นองสมาชิกไดทราบทั่วกัน

ถือกําเนิดป 2497

เดิมทีบริษัทฯ มีชื1อวา “สหโยธิน ขนสง” เริ่มกอตั้งเมื1อป 2497 โดยคุณ อภิชยั มโนนุกลุ โดยมุง เนนการบริหาร การจัดการดานขนสงสินคาทุกประเภท ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จาก ประสบการณการดําเนินงานเปนระยะ เวลา 55 ป และในป 2513 ทานเปน หนึง่ ในผูร ว มกอตัง้ ชมรมของผูป ระกอบ การขนสง โดยมีชื1อชมรมวา “ร ว ม

B&T#226_p32-33_Pro1.indd 32

สหมิตร” และในป 2516 ชมรมแหงนี้ ได จดทะเบี ย นเป น “สมาคมขนส ง สิ น ค า ” และได รั บ อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เป น สมาคมการคานับจากนั้นมา

เปลี่ยนชื่อปรับโครงสราง

บริษัท สหโยธินขนสง จํากัด ไดมี การปรับโครงสรางและเปลี่ยนชื1อเปน บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส (2007) จํากัด ตั้งแต ป 2536 บริหารงานโดย คุณมลฤดี มโนนุกุล ตําแหนงกรรมการ ผูจัดการ ปจจุบันบริษัทฯ มีสํานักงาน ใหญตงั้ อยูท ี่ เลขที่ 3627/125 ถนนสาทร เหนือ-ใต แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 พรอมทั้งมีเครือขาย ทางดานการขนสง การกระจายสินคา และคลังสินคา พร อ มทั้ ง มี เ ครื อ ข า ยทางด า น การขนสง การกระจายสินคาและคลัง สินคา ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ หมด โดย บริษทั สหโยธิน โลจิสติกส (2007) จํากัด มีสาขา ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ทั้ ง สิ้ น 6 สาขา มีรถบรรทุกของบริษทั ฯ รวมทัง้ รถ รวมประมาณ 82 คัน พนักงานคลังสินคา มีประมาณ 100 คน และคนขับประมาณ 40 คน

บริษทั ฯ ไดพฒ ั นาคุณภาพ และการ ดําเนินงานดานการจัดสงสินคา รวมทั้ง ระบบคลังสินคา ใหมปี ระสิทธิภาพตลอด เวลา ประกอบดวย 1. พัฒนาความรวดเร็วของการจัด สงสินคา โดยมีการเพิม่ จํานวนรถทัง้ หมด เปน 80 คันในปจจุบัน ซึ่งสามารถให บริ ก ารในพั ฒ นาระบบความปลอดภั ย (Safety) ทั้งในระบบการจัดการขนสง และระบบการจัดเก็บคลังสินคา โดยมีเจา หนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับ วิชาชีพ (จป.) เปนผูรับผิดชอบคอยตรวจ สอบและดูแล ใหเปนไปตามมาตรฐาน การทํางาน 2. พั ฒ นาระบบการรั บ ประกั น สินคา เสียหาย และสูญหาย ในการขนสง โดยวิธกี ารจัดสงขอมูล Online ตัง้ แตเริม่ ตน ถึงปลายทาง ซึ่งทําใหสามารถเช็ค ขอมูลสินคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 3. ระบบเทคโนโลยี GPS NAVIGATOR ที่นํามาใช ในการควบคุมการติดตอ ประสานงานการขนสง ซึ่งสามารถบอก ตําแหนง และเสนทางในการเดินทางของ สินคา รวมทั้งเวลาที่สามารถกําหนดถึง จุดหมายปลายทางไดอยางแมนยํา 4. ระบบติดตอประสานงานการจัด สง โดยมีเจาหนาที่ประจําการตลอด 24 ชั่วโมง

พรอมบริหารจัดการที่ดี

ข อ มูลการบริหารจั ด การ เชน การบิหารจัดการรถ ซอมบํารุง นํ้ามัน รวมทั้งการบริหารจัดการคนขับรถ รถที่ บ ริ ษั ท ใช บ ริ ก ารประกอบ ดวย 2 ประเภท คือ รถของบริษัทเอง และรถร ว มบริ ก าร ซึ่ ง เราจะมี ก าร บริหารจัดการ ดานการจัดการรถ ดาน นํ้ามัน และดานการจัดการคนขับรถ อยางเปนระบบจนไดรบั ความไววางใจ จากบริษัทรถรวม และลูกคา

จุดเดนที่แตกตางจากคูแขง

จุดเดนและจุดแข็งของบริษัทฯ มาจากประสบการณ ใ นการดํ า เนิ น ธุรกิจขนสงมานานกวา 50 ป ทําให บริษัทฯ ไดรับความเชื1อถือ และมั่นใจ ไดในการบริการและ ระบบการจัดการ ขนสงสินคา โดยมีการพัฒนาทางดาน ศั ก ยภาพตลอดเวลาทางด า นการ จั ด การระบบขนส ง ให ถึ ง ที่ ห มายได อย า งถู ก ต อ งและรวดเร็ ว ตรงตาม กําหนด มีการปรับปรุงและพัฒนาการ ดําเนินการใหบริการดานขนสงและ คลังสินคาอยางตอเนื1องและครบวงจร เน น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด า น ความปลอดภั ย ในการขนส ง สิ น ค า ดํ าเนิ นการทํางานอยางมีมาตรฐาน เพื1อใหบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้ วัด (KPI) ของลูกคา มีการเสริมสราง และพัฒนาบุคคลากรของบริษัทเพื1อ สรางศักยภาพในการแขงขัน พัฒนา และปรับปรุงรถขนสงใหอยูในสภาพ การใชงานที่ดีและพรอมใชงานตลอด เวลา โดยมีการติดตัง้ อุปกรณทที่ นั สมัย เพื1อเพิม่ ประสิทธิภาพในการใหบริการ อยางถูกตองและรวดเร็ว

เทียบทา ชื่อผูประกอบการ : บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส (2007) จํากัด ประเภทธุรกิจ : ขนสงสินคา เสนทางที่ใหบริการ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนรถที่ใหบริการ : 82 คัน ติดตอ : โทร.08-6339-1870

7/16/13 11:21 PM


SET UP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

33

ติดตั้งลําเลียง

ปรับสมดุลให “โฟลคลิฟท” (3) หลั ง จากคราวที่ แ ล ว เราเกริ่ น เรื1องของการทดสอบรถโฟลคลิฟทกนั ไว ฉบับนี้ติดตั้งลําเลียงจึงจะขอทํา ตามสัญญา มาเลาเรื1องราวของการ ทดสอบดังกลาว เราจะไดรูวา กวาจะ มาเป น โฟล ค ลิ ฟ ท ที่ มี คุ ณ ภาพและ มาตรฐานนัน้ มีการทดสอบลักษณะใด เผื1อวาใครกําลังอยากจับจองโฟลค ลิฟทก็อยาลืมดูการรับรองมาตรฐาน กันดวย

ทดสอบโฟลคลิฟท

การทดสอบสมรรถนะของรถ โฟลคลิฟทตามมาตรฐานออสเตรเลีย และมาตรฐานสากล เพื1อ แสดง สมรรถนะสูงสุดของรถโฟลคลิฟท ดัง นั้นจึงมีขอกําหนดตาง ๆ รวมถึง AS 2359, AS 4972 (Int.) ของออสเตียเลีย หรือมาตรฐานสากล ISO 13863 หรือ ISO 1579 ซึ่ ง รถโฟล ค ลิ ฟ ท ที่ จ ะได รับรองมาตรฐานนั้นจะตองมีลักษณะ สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1. การยกแนวตรง จะทําการ ทดสอบโดยการจอดรถโฟลคลิฟทบน แทนทดสอบและพื้นลาด จากนั้นยก สัมภาระบนงายกเลื1อนขึ้นจนสุดเสา กระโดง โดยท า ยจะต อ งไม ก ระดก จนกวาจะยกสัมภาระที่มีนํ้าหนังสูงสุด ตามที่ กํ า หนดไว แต ก รณี ข องการ ทดสอบบนพื้นลาด จะมีการกําหนด อั ต ราการเอี ย งและนํ้ า หนั ก สู ง สุ ด เปนตนวา ทายรถอยูบ นทางลาดทํามุม กับพื้น 4% เมื1อยกสัมภาระหนัก 4,999 กิโลกรัม และหากทายรถอยูบนทาง ลาดทํามุมกับพืน้ 3.5% เมื1อยกสัมภาระ นํ้าหนัก 5,000 กิโลกรัม – 50,000 กิโลกรัม 2. การเคลื1อ นตั ว แนวตรง ทําการทดสอบโดยการบรรทุกสัมภาระ บนงายกทีล่ ดตํา่ สุด หลังจากนัน้ เคลื1อน

B&T#226_p32-33_Pro1.indd 33

รถไปดานหนา เมื1อเพิ่มนํ้าหนักถึงสูงสุด แลวทายจะตองไมยกเมื1อรถตั้งอยูบน แทนทดสอบและทางลาดทํามุมกับพื้น 18% 3. การยกแนวเอี ย ง ทํ า การ ทดสอบโดยจอดรถโฟลคลิฟทบนแทน ทดสอบจนถึงพื้นลาด จากนั้นทําการยก สั ม ภาระบนงายกที่ เ ลื1อ นสู ง สุ ด เสา กระโดง หลังจากนั้นคอย ๆ เพิ่มนํ้าหนัก จนถึงนํ้าหนักสูงสุดของการทดสอบ ลอ รถดานขางจะตองไมกระดกและทางลาด ดานขางทํามุมกับพื้น 6% 4. การเคลื1อนตัวแนวเอียง ทําการ ทดสอบโดยบรรทุกสัมภาระที่งายกที่ลด ตํา่ สุด จากนัน้ เคลื1อนตัวรถไปขางหนาบน แทนทดสอบและพื้นที่ลาด โดยลอดาน ข า งจะไม ก ระดกจนกว า จะบรรทุ ก สั ม ภาระในนํ้ า หนั ก ที่ สู ง สุ ด ของการ ทดสอบ สวนกรณีของพื้นลาด ไดมีการ กําหนดอัตราการเอียงและนํ้าหนักสูงสุด ไว เปนตนวา ลอดานขางอยูบนทางลาด ทํามุมกับพื้น 40% เมื1อบรรทุกสัมภาระ นํ้าหนัก 4,999 กิโลกรัมและลอดานขาง อยูบนทางลาดทํามุมกับพื้น 50% เมื1อ บ ร ร ทุ ก สั ม ภ า ร ะ นํ้ า ห นั ก 5 , 0 0 0 กิโลกรัม-50,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับความเร็วที่ใช ใน การเคลื1อนตัวรถดวย ทั้ ง นี้ ก ารทดสอบที่ 1 และ 2 เปนการทดสอบเพื1อพิจารณาความมัน่ คง ของตัวรถที่จะไมเกิดการพลิกควํ่าไปขาง หนาเมื1อมีการยกสัมภาระ สวนกรณีของ การทดสอบที่ 3 เปนการทดสอบเพื1อ พิจารณาความมั่นคงของตัวรถที่จะไม เกิดการพลิกควํ่าดานขางเมื1อมีการยก สัมภาระ และในสวนของการทดสอบที่ 4 นัน้ ทดสอบเพื1อพิจารณาความมัน่ คงของ ตัวรถที่ ไมเกิดการพลิกควํ่าดานขางเมื1อ เคลื1อนรถเปลาไปขางหนานั่นเอง

หลังจากที่ ไดทราบกันไปแลววา การทดสอบโฟลคลิฟทเปนอยางไร เพื1อ เ พิ่ ม ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มาตรฐานของรถโฟลคลิฟท ทั้งนี้ยังมี สวนเกี่ยวของในเรื1องของความปลอด

ภัยอีกดวย แตเรื1องราวของโฟลค ลิฟทและการทดสอบยังคงตองมีบท สรุปหรือผลของการทดสอบวาเปน อยางไรกันบาง เราจะมาคุยกันเรื1อง นี้ในติดตั้งลําเลียง ฉบับหนา

7/16/13 11:22 PM


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556 LOGISTICS

กลยุทธเพิ่มขีดความสามารถ การแขงขันโลจิสติกส ในป จ จุ บั น การดํ า เนิ น การทาง ธุรกิจในแตละบริษัท สวนมากมักตาง คนตางฝายก็ทาํ งานรับผิดชอบงานและ ใชทรัพยากรของตนเองไป ไมสามารถ ใชรว มกัน การดําเนินงานเชนนีจ้ ะทําให ความสามารถในแตละกิจกรรมขาดการ บูรณาการ ซึง่ การรวมตัวกันเปนกระบวน การจะทํ า ให เ กิ ด การใช ป  จ จั ย หรื อ ทรัพยากรทัง้ หมดอยางมีประสิทธิผล อีก ทั้งยังทําใหสินคาและบริการมีสวนแบง ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง สามารถบรรลุ เ ป า หมาย สอดคลองกับกลยุทธองคกรและกลยุทธ การเพิ่มขีดความสามารถในแขงขันทาง ธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ดี แนวความคิดของการ สรางขอไดเปรียบทางการแขงขันตาม ทฤษฎีของไมเคิล อี พอรเตอร (Michael E. Porter) มีกลยุทธที่ใช 4 ลักษณะ คือ 1. การสร า งความแตกต า ง (Differentiation) การที่ธุรกิจแสวงหา ความแตกต า งเพื1อ สร า งข อ ได เ ปรี ย บ ทางการแข ง ขั น โดยพยายามสร า ง ผลิตภัณฑ (สินคา/บริการ) ในลักษณะที่ ไมเหมือนคูแขงขัน เพื1อใหเกิดคุณคา (Value) ที่เพิ่มขึ้นแกลูกคา ไมวาจะเปน รูปรางลักษณะของผลิตภัณฑ การบริการ หลังการขาย ภาพลักษณที่พึงประสงค ของลูกคา นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี ความมีชื1อเสียงของธุรกิจ การผลิตอยาง สมํ่าเสมอ หรือการสรางเครื1องหมายที่ แสดงสถานภาพ ซึ่งจะเปนการเพิ่มราย ได ในรูปของยอดขายได 2. การเปนผูนําทางตนทุน (Cost Leadership) มักเกิดคําถามวา การเปน ผูนําทางดานตนทุนทําไดอยางไร? คํา ตอบก็ คื อ ว า โดยปกติ ต  น ทุ น ของ ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ะลดลง ก็ ต  อ เมื1อ ทํ า ให ผลิตภัณฑมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจ ที่ผลิตดวยตนทุนตํ่าตองพยายามผลิตใน ระยะยาวและเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ บบ เดียวกัน โดยขยายฐานทางการตลาดให เพิ่มกวางมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งการที่จะ เปนผูน าํ ทางดานตนทุนไดนนั้ จะตองเกิด จากการประหยั ด ของขนาดการผลิ ต (Economic of Scale) จากประสบการณ (Experience Curve) และจากการทําวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ทุกธุรกิจตางก็มีผลิตภัณฑเปน ของตัวเอง ดังนัน้ การทําวิจยั และพัฒนา เพื1อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ (Quality) และ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของผลิตภัณฑ ก็ทาํ ใหความสามารถทางการแขงขันและ ทําใหเปนผูนําตลาดใหมไดอีกดวย

B&T#226_p34-35_Pro1.indd 34

หากธุ ร กิ จ มี ก าร ตอบสนองความ ตองการกับลูกคา ชากวาคูแขงขันอาจ ทํ า ให สู ญ เสี ย ส ว น แบงทางการตลาด ได เนื่องจากลูกคา จะมีทางเลือกในการ เลื อ กซื้ อ สิ น ค า และ บริการ อนึ่ง การลดตนทุนในการผลิตหรือ บริการ โดยการลดตนทุนเกิดจากการ จัดการแบบมีประสิทธิภาพในการลดของ เสีย (Zero Defect) ตองดําเนินงานโดย มีการวางแผน มีการจัดการที่เหมาะสม หรือเรียกวาการจัดการที่มีประสิทธิผล การจั ด การให เ กิ ด การเพิ่ ม ผลผลิ ต ใน องค ก รจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ต อ เมื1อ การ ทํ า งานทุ ก ฝ า ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขนาด ทรัพยากรบุคคลเล็กลง แตขนาดธุรกิจ ขยายออก ประหยัดและลดคาใชจา ย การ ทํางานสามารถยนเวลาใหสั้นลงหรือมี การทุบกําแพงระหวางฝาย จะสงผลให ลูกคาเกิดความพึงพอใจเพราะคุณภาพที่ ดีของผลิตภัณฑจะสงผลใหองคการธุรกิจ มีผลกําไรมากขึ้น 3. การตอบสนองอย า งรวดเร็ ว

(Quick Response) คือ การที่ธุรกิจมี ความคลองตัวตอการตอบสนองความ ต อ งการของลู ก ค า ในเรื1อ งสิ น ค า และ บริการ โดยจะตองทําใหเร็วกวาคูแ ขงขัน หากธุรกิจมีการตอบสนองความตองการ กับลูกคาชากวาคูแขงขันอาจทําใหสูญ เสียสวนแบงทางการตลาดได เนื1องจาก ลูกคาจะมีทางเลือกในการเลือกซือ้ สินคา และบริการ ซึ่งการที่ธุรกิจจะตอบสนอง อยางรวดเร็วมีอยูห ลายลักษณะ เชน การ พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑใหม จากเดิม 2 ป เหลือเพียง 8 เดือน การผลิตสินคา และการส ง มอบสิ น ค า ตามคํ า สั่ ง ของ ลูกคา การตอบคําถามของลูกคา เปนตน 4. การมุ  ง ตลาดเฉพาะส ว น (Market Focus) ซึ่งการที่ธุรกิจมุงตลาด เฉพาะสวนเพียงอยางเดียวอาจทําให บริ ษั ท ไม ส ามารถมี ส  ว นแบ ง ทางการ ตลาด ยอดขาย และจํานวนลูกคาเปน จํานวนมากได แตจะมีความไดเปรียบ ทางการแขงขันที่สามารถเจาะเฉพาะ กลุมหรือสวนตลาดขนาดเล็ก (Niche Market) ซึ่งจะเปนการสรางความแตก ตาง เปนผูนําทางดานการตลาด และ ตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะ กลุม ไดอยางตรงใจ โดยเฉพาะกลุม ธุรกิจ SME’s ที่มีขนาดเล็ก ยังถือวามีชองวาง ทางการตลาดอี ก มากต อ การนํ า เสนอ ผลิ ต ภั ณ ฑ ในการตอบสนองความ ตองการ อยางไรก็ดี กลยุทธทั้ง 4 แบบนั้น จะตองพิจารณาเลือกกลยุทธ ใหเหมาะ สมกับอุตสาหกรรม ขนาดธุรกิจ สินคา

และ วัฒนธรรมองคกร ซึ่งไมควรจะนํา มาใชพรอมกันทั้งหมด เพราะไมเชนนั้น แลวอาจจะกอใหเกิดปญหาความขัดแยง ภายในบริษทั ระหวางผูบ ริหาร ผูใตบงั คับ บัญชา และผูท เี่ กีย่ วของได อีกทัง้ การเปด ศึกการแขงขันในหลาย ๆ ดาน จะทําให การทําหนาที่ของแตละฝายและการนํา สินคา/บริการออกสูท อ งตลาด ซึง่ จะตอง ใชการจัดการโลจิสติกส และการจัดการ ซั พ พลายเชน เข า มาสนั บ สนุ น ในทุ ก กิจกรรมทั้งสิ้น อาจจะประสบปญหาใน ดานราคา คุณภาพ การรักษาเวลา และ การใหบริการแกลูกคา เปนตน นอกจากนี้ เพื1อความอยูรอดทาง ธุรกิจในอนาคตจําเปนตองมีการรวมตัว กันเปนกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) เพื1อ เชื1อมโยงผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ โดยจะตองมีการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธการพัฒนารวม (Core Objective and Strategy) รวมทั้งมีการแลก เปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู ตลอดจน ท รั พ ย า ก ร ร ะ ห ว  า ง กั น เ พื1อ เ พิ่ ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจาก การรวมตัวกันในรูปแบบพันธมิตรสาม ฝาย (Three Way Partnership) ซึ่งทุก อุตสาหกรรม เริ่มนํามาใชเพื1อสรางความ สัมพันธและความแขงแกรงในการแขงขัน ทีเ่ รียกวาการจัดการซัพพลายเชน โดยการ ดําเนินงานดานคุณภาพจะรวมเอาขอมูล จากทุกกิจกรรมมาประกอบการพิจารณา รวมเพื1อสรางและออกแบบระบบคุณภาพ ใหเหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม และ บริการแบบ win-win

7/16/13 11:28 PM


B&T#226_p34-35_Pro1.indd 35

7/16/13 11:28 PM


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556 TEST & REPORT

FuelWatch สนามภาคใต ตัวแทนไทยสงชิงออสเตรเลีย กลับมาอีกครัง้ แลวกับการจัดการ แขงขัน FuelWatch Competition 2013 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด เปนการจัดการ แขงขันหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ ได ลุนตัวแทนของประเทศไทยไปแขงขัน ระดับชาติ สําหรับในครัง้ นีเ้ ปนครัง้ ที่ 4 ซึ่งในทุก ๆ ครั้งที่ผานมานั้น ไดมีการ พัฒนาความยากงายของเสนทางการ แขงขันอยางตอเนื1อง และในทุก ๆ ป มีผสู นใจทีจ่ ะรวมทําการแขงขันเพิม่ ขึน้ และปนมี้ ผี สู มัครถึง 81 คน ซึง่ มากกวา ครั้งกอน 45% โดยในปนี้ ไดเพิ่มรางวัลประเภท

B&T#226_p36_Pro1.indd 36

ทีมและปรับปรุงเกณฑการคัดเลือกผูช นะ เลิศ ทัง้ นีเ้ พื1อพัฒนาคุณภาพการแขงขัน ใหทดั เทียมกับมาตรฐานสากล โดยมีเปา หมายในการสรางทีมสปรติ โดยจํานวนผู เขาแขงขันทั้ง 81 คนในปนี้ จะถูกคัด เลือกในระหวางการแขงขันใหเหลือเพียง 24 คนในรอบสุดทาย โดยปนี้แบงพื้นที่ การแขงขันออกเปน 5 สนามทั่วประเทศ ซึง่ ผูท ผี่ า นการคัดเลือกทัง้ 24 คน จะเปน ผูที่ทําคะแนนดีที่สุด เสนทางทีใ่ ชในการแขงขันในครัง้ นี้ อยูถ งึ ภาคใตและเปนสนามทีม่ คี วามยาก ขึ้ น กว า ครั้ ง ก อ นมากที เ ดี ย ว ในการ แขงขันรอบกอนชิงชนะเลิศนั้น ผูผาน

การคัดเลือกทั้ง 24 คนจะเริ่มตนการ แขงขันทีจ่ งั หวัดสุราษฎรธานี ไปสิน้ สุดที่ จังหวัดภูเก็ต โดยแตละคนจะจับฉลาก เพื1อแบงเปนทีม ทีมละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 6 ทีม โดยแบงเสนทางการแขงขันออก เปน 4 ชวง เสนทางจะมีทงั้ ทางลาดเอียง และทางชันระยะทางรวม 160 กิโลเมตร โดยแตละทีมจะสงตัวแทนมาแขงขันกับ อีก 5 ทีมในทุกชวงของเสนทาง เพื1อให ไดนักขับที่มีอัตราสิ้นเปลืองนํ้ามันนอย ที่สุดในแตละชวงของเสนทางทั้งหมด 4 คนเพื1อชิงชนะเลิศในรอบสุดทายและได เปนผูชนะการแขงขันระดับประเทศไทย สํ า หรั บ ผลการแข ง ขั น ในป นี้ ปรากฏวาผูชนะเลิศประจําป 2556 คือ นายพิพัฒน มะลิพันธ จากบริษัท เค เอ เอฟ อิมพอรต แอนด เอ็กซพอรต จํากัด อันดับ 2 คือนายอนุสิทธิ์ กะนะฮาด จาก บริษัท หยกพาณิชยทรานสปอรต จํากัด อันดับ 3 คือนายเอกรักษ มรินทร จาก บริษัทอินเทล โลจิสติคส จํากัด อันดับ 4 คือนายธนรักษ จอมกัน จากบริษัท ธนรักษปโตรเลียม จํากัด โดยนายพิพัฒน จะไดรับรางวัล มูลคารวม 500,000 บาท พรอมกับสิทธิ์ เป น ตั ว แทนพนั ก งานขั บ รถวอลโว ใ น ประเทศไทยเขารวมแขงขันในรอบชิง ชนะเลิ ศ เอเชี ย แปซิ ฟ  ค ที่ ป ระเทศ ออสเตรเลีย ในเดือนตุลาคม 2556 นี้

สวนผูชนะประเภททีมนั้นไดแก ทีม B ประกอบดวย นายอนุสิทธิ์ กะ นะ-ฮาด จากบริ ษั ท หยกพาณิ ช ย ทรานสปอร ต จํ า กั ด นายเอกรั ก ษ มรินทร จากบริษัท อินเทล โลจิสติกส จํากัด นายทวีพร นิลแกว จากบริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด นายสมชัย ฉางวัง จากบริษทั อัครพัฒไมนิง่ จํากัด จากสถิติที่เห็นในปที่ผานมานั้น ผูเขารอบมีจํานวนถึง 24 คน แตคา เฉลี่ยในการขับมีอัตราการสิ้นเปลือง นํา้ มันจะอยูท ี่ 30% แตในครัง้ นีท้ มี่ กี าร ปรับกติกาใหเหลือผูเ ขาเพียง 4 คน แต อันดับที่ 1 กับอันดับที่ 4 มีอัตราสิ้น เปลืองนํา้ มันซึง่ มีคา เฉลีย่ เพียง 6% ซึง่ ลดลง เป น สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได ชั ด เจนเมื1อ เปรียบเทียบกับปทผี่ า นมานัน้ แตกตาง กันอยางมากทัง้ ทีเ่ สนทางยากกวาครัง้ ทีผ่ า นมา จึงมองเห็นวาพนักงานขับรถ บรรทุกหัวลากวอลโว มีการเตรียมตัว และพัฒนามากกวาปกอ น ๆ อยางเห็น ไดชดั ซึง่ เปนทีน่ า ภาคภูมอิ ยางยิง่ หลัง จากนี้ก็ตองขอเอาใจชวยผูชนะเลิศใน ครัง้ นีท้ จี่ ะลงสนามแขงประหยัดนํา้ มัน ที่เปนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่จะ เดินทางไปแขงสนามสุดทายรอบชิง ชนะเลิ ศ เอเชี ย แปซิ ฟ  ค ที่ ป ระเทศ ออสเตรเลีย

7/16/13 11:40 PM


R1_B&T#226_p37_Pro1.indd 37

7/17/13 9:29 PM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

จากปก

แบตเตอรี่โตตาม อุตฯยานยนต ทีผ่ า นมา ถือวาเกินกวาเปาหมายทีว่ างไว จากเดิมที่คาดวาจะโตประมาณ 10% ก็ สามารถทําได 15% เมื1อเทียบกับชวง เดียวกัน ซึ่งปจจัยสนับสนุนเปนผลมา จากนโยบายรถคันแรกที่มีการผลิตและ เร ง ส ง มอบให กั บ ลู ก ค า รวมไปถึ ง บรรยากาศการซื้อ-ขายภายในประเทศ คอนขางดี แมวา จะมีผลกระทบเรื1องการ ถอนจองบางแตก็ถือวามีไมมากและเปน เรื1องปกติ ดังนั้นจึงมองวาไมกระทบกับ ตลาดโดยรวม อย า งไรก็ ดี แม ว  า ไตรมาสที่ 2 ตลาดอาจจะหดตัวลงเล็กนอย เนื1องจาก ในเดือนเมษายนมีวันหยุดยาว แต โดย รวมมั่นใจวาผลประกอบการในป 2556 จะเติบโต 12% หรือกวา 6.2 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่มีรายไดประมาณ 5 พันลานบาท ขณะที่สวนแบงทางการ ตลาดในปนี้จะอยูที่ 30-31% สําหรับแผนงานดานการผลิตเพื1อ ปอนสินคาใหกบั ตลาด ตอนนี้โรงงานของ เราก็ผลิตกวา 90% หรือกวา 4 ลานลูก ตอป แบงออกเปนปอนตลาดในประเทศ 50% และสงออกตางประเทศ 50% ขณะ ทีส่ ดั สวนการขายนัน้ ยังคงเนนตลาดอาร อีเอ็ม หรือตลาดทดแทน คิดเปน 95% และโออีเอ็ม หรือผลิตเพื1อปอนใหกับผู ผลิตรถยนต คิดเปน 5% สวนแคมเปญทางการตลาด จะมี การจับมือกับตัวแทนจําหนายอยางเปน ทางการที่ ก ระจายกว า 500 แห ง ทั่ ว ประเทศ และในจํานวนนี้ 200 แหงทีเ่ ปน 3เคชอป อยางไรก็ตาม การแขงขันของ ตลาดแบตเตอรี่ในปที่ผานมาคอนขางดุ เดือด โดยมีการนําปจจัยดานราคาเขามา ตอสูกัน ซึ่งทาง 3เค จะไมเนนการทํา ราคา แตจะเนนการแจกของแถมตลอด ทั้งป หรือการจัดกิจกรรมอีเวนต-โรดโชว ตาง ๆ การจัดกิจกรรมผานโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงการเปดตัวสินคารุนพิเศษๆ

เอฟบี เพิ่มไลนการผลิต

ดานคุณอธิธร จิตรานนท กรรมการ ผูจัดการ บริษัท สยามฟูรูกาวาเทรดดิ้ง จํ า กั ด ผู  ผ ลิ ต และจํ า หน า ย เอฟบี แบตเตอรี่ เป ด เผยว า จากอั ต ราการ เติ บ โตของอุ ต สาหกรรมยานยนต และความต อ งการใช ร ถยนต ที่ เ พิ่ ม มากขึ้น สงผลใหตลาดแบตเตอรี่เติบโต เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย ซึ่ ง ทางเอฟบี แบตเตอรี่ ไดเตรียมลงทุนเพื1อเพิ่มไลน ผลิตอีกหนึ่งไลน จากกําลังการผลิตเดิม ที่ มี อ ยู  4 ไลน โดยใช ง บประมาณ การลงทุน 80-100 ลานบาท ซึ่งจะทําให เพิม่ กําลังการผลิตแบตเตอรี่ได 1 ลานลูก ตอป สําหรับผลประกอบการในชวง 6

R1_B&T#226_p38-39_Pro1.indd 38

เดือนทีผ่ า นมาของปนี้ ถือวายอดจําหนาย อยูในระดับที่นาพอใจ และสําหรับภาพ รวมของยอดจําหนายในปนบี้ ริษทั ตัง้ เปา ไวที่รอยละ10 ของปที่ผานมา ซึ่งถือวามี การเติบโตสูงกวาปกติทจี่ ะโตเพียงรอยละ 5-6 เทานั้น ซึ่งในปนี้เอฟบีจะใชนโยบาย การพยายามรักษาสัดสวนการจําหนาย แบตเตอรี่ใน 3 ชองทางหลักคือ ตลาด โออีเอ็ม หรือขายสงโรงงานรถยนต รอย ละ 40/ตลาดอาร อี เ อ็ ม หรื อ ตลาด แบตเตอรี่ทดแทน รอยละ 30-35 และ ตลาดสงออกที่รอยละ 10-15 สําหรับตลาด หรือตลาดแบตเตอรี่ ทดแทนคาดวาจะมีความตองการปละ 4-5 ลานลูก เติบโตในอัตรารอยละ 4-5 ตอป โดยเอฟบี แบตเตอรี่มีสวนแบง ทางการตลาดอยูในอันดับที่สามหรือคิด เปนร อยละ 10-20 ขณะที่ผูนํ าตลาด อันดับหนึ่ง และอันดับที่สองมีสวนแบง ตลาดที่ใกลเคียงกันที่รอยละ 40 ในสวน ของตลาดสงออกไดปรับนโยบายจากเดิม ทีเ่ นนทําตลาดในภูมภิ าคตะวันออกกลาง มาเปนเนนตลาดในกลุม ภูมิภาคอาเซียน เพิ่มมากขึ้น โดยปนี้จะมีการจําหนาย แบตเตอรี่เอฟบีครบ 10 ประเทศ “ป นี้ เ อฟบี จ ะใช น โยบายการ พยายามรั ก ษาสั ด ส ว นการจํ า หน า ย แบตเตอรี่ใน 3 ชองทางหลักคือ 1.ตลาด โออี เ อ็ ม หรื อ ขายส ง โรงงานรถยนต 2.ตลาดอาร อี เ อ็ ม หรื อ ขายผ า นตลาด ทดแทน และ 3.ตลาดสงออก ในสัดสวน ที่เทา ๆ กันเพื1อเปน การกระจายความ เสี่ยง แตสําหรับปนี้สัดสวนการจําหนาย จะถู ก ปรั บ เล็ ก น อ ย โดยสั ด ส ว นการ จําหนายในสวนของตลาดโออีเอ็ม หรือ ขายสงโรงงานรถยนต จะเพิ่มขึ้นเปน 40% ตลาดอารอีเอ็ม หรือขายผานตลาด

ทดแทน 30-35% และ 3.ตลาดสงออก สวนตลาดสงออกจะลดลงเหลือ 10-15% เทานั้น“ นอกจากในสวนของตลาดสงออก นั้นบริษัทยังไดขยายตลาดไปยังภูมิภาค อาเซี ย น โดยป นี้ จ ะมี ก ารจํ า หน า ย แบตเตอรี่เอฟบีครบทั้ง 10 ประเทศทั่ว โลก และบริษทั ไดปรับนโยบายจากเดิมที่ เนนการสงออกไปยังภูมิภาคตะวันออก กลาง มาเป น การเน น ตลาดภู มิ ภ าค อาเซียนเพิ่มมากขึ้น

ยีเอส ปลอยสินคาตัวใหม

แหลงขาวจากบริษัท สยามยีเอส เซลส จํากัด เปดเผยวา ทางบริษัทฯได แนะนํ า สิ น ค า ใหม ที่ มี ชื1อ ว า “GS HYBRID” พลั ง เหนื อ จิ น ตนาการทาง เลือกใหมสําหรับผู ใชรถกระบะพัฒนา เพื1อ การใช ง านที่ ส มบุ ก สมบั น และ รถยนตที่ใชงานหนักทุกรูปแบบพรอมใช ทันทีเติมนํา้ กรดและชารจไฟจากโรงงาน การันตีประสบการณมากกวา 13 ป ที่สง ตรงถึงโรงงานผูผ ลิตรถยนต (OEM) กวา 1 ลาน 8 แสนลูก อยางไรก็ดี GS HYBRID แบตเตอรี่ พร อ มใช ทั น ที ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มา คุณสมบัติพิเศษที่วา GS HYBRID เหนือ กวาดวยคากําลังสตารทเครื1องยนตแรง สูงถึง 662 แผนธาตุ 17 แผน 85 แอมป สร า งความมั่ น ใจทุ ก ครั้ ง ที่ ส ตาร ท เครื1องยนต แบตเตอรี่พรอมใชทันทีเติม นํ้ า กรดและชาร จ ไฟจากโรงงาน ได คุณภาพและมาตรฐานทุกลูก ไมตอ งเติม นํา้ กลัน่ บอยลดอัตราการเติมนํา้ กลัน่ นอย กวาแบตเตอรี่ Conventional ถึง 2 เทา พร อ มมี ต าแมวไว ต รวจสอบสถานะ นํ้ า กรดและ มี ร ะบบความปลอดภั ย

ปองกันประกายไฟภายนอกเขาไปในตัว แบตเตอรี่ โดยการใชจุก Vent Plug พรอมฟลเตอร นําเขาจาก GS ประเทศ ญีป่ นุ มาตรฐานเดียวกันกับที่ไดสง ใหกบั โรงงานผูผลิตรถยนต (OEM)

เถาแกเลือกยี่หอที่เคยใช

คุณสมพล หิรญ ั ญสุทธิ์ กรรมการ ผูจัดการ บริษัท หิรัญ ทรานสปอรต จํากัด ผูประกอบการขนสงรายใหญใน ภาคอีสาน เปดเผยวา สําหรับแบตเตอรี่ ที่ใช ในรถใหญถือไดวาเปนตนทุนอยาง หนึง่ ในการขนสง ตามปกติแลว รถสิบลอ จะตองใชแบตเตอรี่ 2 ลูก ลูกละประมาณ 4,000 บาท ระยะเวลาการใชงานเฉลีย่ อยู ที่ประมาณ 18 เดือนตอลูก ซึ่งคนขับก็ ตองดูแลแบตเตอรีด่ ว ย เพื1อใหมอี ายุการ ใชงานยาวนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได สวนการเลือกยี่หอของแบตเตอรี่ที่ ใชงานนัน้ จะเนนทีย่ หี่ อ เดิมทีท่ าํ ตลาดมา นาน เพราะมีประสบการณใชงานมาแลว จึ ง มี คุ ณ ภาพสมเหตุ ส มผลกั บ ราคา จําหนาย สวนแบตเตอรีย่ หี่ อ ใหมทเี่ ขามา จําหนายในตลาดจะไมนิยมใช เพราะจะ มีคุณภาพตํ่ากวาคูมือที่บอกคุณสมบัติ แบตเตอรี่ น อ ก จ า ก นี้ แ ล  ว ท า ง บ ริ ษั ท แบตเตอรี่ยังรับซื้อแบตเตอรี่เกาที่หมด สภาพแลวในราคาลูกละ 400-600 บาท ซึ่งก็ถือวาเปนการชวยลดตนทุนไดบาง แตจากประสบการณทผี่ า นมาขอบอกกับ เพื1อนพันธมิตรทีท่ าํ ขนสงดวยกันวา อยา ซื้ อ แบตเตอรี่ เ ก า ที่ นํ า มาขายอี ก ครั้ ง เพราะคุณภาพจะไมดี จะหมดสภาพใน เวลาที่เร็วเกินคาด และอาจจะสงผลเสีย ทําใหสง สินคาใหผวู า จางไดไมทนั กําหนด เวลา

7/17/13 8:53 PM


5-0*",#51ÆBUS&TRUCK 39

ƒØi‘Ö“™oÆi‹ivšl‰

oiš‹}Қo¥| }ҕpši“Óš

สินเชื่อ กรุงศรีทรัค รุกตลาด รวมงาน B&T ’13 เพื1อ ให บ ริ ก ารสิ น เชื1อ รถบรรทุ ก ตั้ ง แต ประเภท 4 ลอใหญ ไปจนถึง 12 ลอ, รถ ลากจูง, รถพวง, รถกึ่งพวง รวมถึงให บริการสินเชื1อในสวนของอุปกรณและสวน ประกอบของตั ว รถที่ ใ ช ใ นการบรรทุ ก สินคา ซึ่งการใหบริการนี้ครอบคลุมรถ บรรทุกเกือบทุกยี่หอ อาทิ Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN เปนตน ทั้งนี้ ตัดสินใจเขารวมงาน BUS & TRUCK ’13 ซึ่งเปนงานใหญประจําปที่คนในวงการ ธุรกิจที่เกี่ยวของใหความสนใจ เนื1องจาก พรอมแลวทีจ่ ะเปดตัวทางเลือกลาสุด กรุง ศรี ทรัค “สินเชื1อเพื1อรถบรรทุก” ใหกับ ผูที่กําลังตองการรถบรรทุกเพื1อไว ใช ใน กิจการ ไดทราบถึงผลิตภัณฑสินเชื1อใหม ทีจ่ ะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของตนเอง ปจจุบัน กรุงศรี ออโต มุงเนนการ ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ กรุงศรี ทรัค “สินเชื1อเพื1อรถบรรทุก” ผานหลายชอง ทาง อาทิ ฐานลูกคาธุรกิจปจจุบันของ กรุงศรี ออโต, ฐานลูกคาธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา และ พันธมิตรผูแทนจําหนาย รถบรรทุกรายใหญเปนหลัก ธุรกิจขนสงในปจจุบันมีแนวโนมที่ จะเติ บ โตขึ้ น เรื1อ ย ๆ เพื1อ ตอบสนอง นโยบาย AEC โดยเฉพาะผูป ระกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการขนสงสินคา อาทิ สินคา ประเภทนํ้ามัน แกส วัสดุกอสราง และ ปูนซีเมนต ซึง่ เปนผลมาจากการขยายตัว ของโครงสรางพื้นฐานของประเทศ โดย กรุ ง ศรี ออโต เชื1อ มั่ น ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ กรุงศรี ทรัค “สินเชื1อเพื1อรถบรรทุก” จะเป น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กในการขยาย ธุรกิจ โดยเฉพาะงานดานการขนสงของ ทุกธุรกิจ กาวไกล สะดวก รวดเร็ว ดวย ขั้นตอนการอนุมัติที่รูผลไว ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต เตรียมโปรโมชั่ น และข อ เสนอสุ ด พิ เ ศษไว ม ากมาย สําหรับผูมาใชบริการ แตถาอยากรูวา พิเศษขนาดไหน ไปพบกันไดที่บูธกรุงศรี ออโต ในงาน BUS & TRUCK ’13 ระหวางวันที่ 7-9 พ.ย.ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

}ҕpši“Óš

สปข.ประชุมใหญ 15 ส.ค. นัดถกมาตรฐานรถบัสไทย

รถขนสงทั่วไทย (สปข.) กลาววา ทาง สมาคมฯ จะจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ สามัญประจําปครั้งที่ 2/2556 ขึ้น ในวัน ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ โดยภายในงานประชุมก็จะมี การออกบูธแสดงสินคาตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และไฮไลทของงานก็คงเปนการเสวนา ระดมความคิดเห็นในเรื1องมาตรฐานรถ โดยสารซึ่งกําลังเปนที่วิพากษวิจารณกัน อยูในขณะนี้ โดยจะมีผูแทนจากกรมการ ขนส ง ทางบกและผู  แ ทนจากภาคผู  ประกอบการรวมกันแลกเปลีย่ นความคิด เห็น “จากสถานการณ ในปจจุบันเรื1อง ของการออกกฎระเบียบตาง ๆ จากทาง หน ว ยงานภาครั ฐ บาลซึ่ ง เกิ ด ความซํ้ า ซ อ นบ า งและไม ชั ด เจนบ า ง ทํ า ให ผู  ประกอบการที่เกี่ยวของอันไดแก ผูใชรถ เจ า ของรถ อู  ต  อ และผู  ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว น ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรถโดยสารปรับตัว ไมทันตามกฎระเบียบที่ออกมาบังคับใช

R1_B&T#226_p39_Pro1.indd 39

อยางรวดเร็ว ทําใหผูประกอบการเกิด ความสั บ สนและเดื อ ดร อ นพอสมควร เชน ปญหาการเทสเอียง การดัดแปลง โคมไฟ ขอกําหนดขนาดสัดสวนของตัวรถ รวมถึ ง การติ ด ตามเรื1อ งของแบบ มาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบก เคยแจงไววาจะมีแบบมาตรฐานออกมา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จึงไดกําหนดใหมี การสัมมนาดานขอกําหนดมาตรฐานรถ โดยสารไทยที่ ท างผู  ป ระกอบการควร ทราบเพื1อใหผูประกอบการและอูตอรวม ถึงผูเกี่ยวของอื1น ๆ ไดรับไปปฏิบัติใหถูก ตอง” นายกสมาคม สปข.กลาวตออีกวา ก็ขอเชิญชวนทานสมาชิกสมาคม และผู ที่เกี่ยวของในวงการรถโดยสารของเรา มารวมฟงการประชุม ทั้งนี้เพื1อจะไดมา แลกเปลี่ยนและระดมความคิดกัน และ จะไดเปนแนวทางในการรวมกันแก ไข ปญหา และยกระดับมาตรฐานรถโดยสาร ไทยตอไป

นวัตกรรม

นิวยอรก : เจนเนอรัล มอเตอรส และฮอนดา รวมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีฟวเซล จีเอ็มและฮอนดา วางแผนการทํางานรวมกับนักลงทุนทีเ่ กีย่ วของในการ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อยางสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีความสําคัญ ตอการใชงานในระยะยาวและเปนปจจัยที่ทําใหผูบริโภคยอมรับในยานยนต ฟวเซล ความรวมมือครัง้ นีเ้ กิดขึน้ บนพืน้ ฐานความแข็งแกรงของฮอนดาและจีเอ็ม ในการเปนผูนําเทคโนโลยีไฮโดรเจน ฟวเซล ซึ่งมีศักยภาพในการลดการพึ่งพา นํ้ามันและชวยสรางยานยนตที่ยั่งยืน โดยเทคโนโลยีฟวเซลสามารถตอบสนอง ตอความทาทายของอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน ทั้งการพึ่งพานํ้ามันเชื้อ เพลิง มลภาวะ ความประหยัด ระยะทางการขับเคลื1อนและระยะเวลาการเติม เชือ้ เพลิง ยานยนตฟว เซลสามารถใชเชือ้ เพลิงไฮโดรเจนหมุนเวียนที่ไดจากแหลง พลังงานลมและชีวมวล โดยสิ่งที่ยานยนต ไฮโดรเจนปลอยออกมาคือนํ้าเทานั้น นอกจากนี้ ยานยนตฟวเซลยังสามารถขับเคลื1อนไดระยะทางสูงสุดราว 640 กม. ใชเวลาเติมเชื้อเพลิงเพียงสามนาที ระบบขับเคลื1อนฟวเซลยังสามารถใช ไดกับ รถทุกขนาด ทั้งเล็ก กลางและใหญ

ยานยนต

ตุรกี : Toyota จอเปดตัว 2014 Corolla Toyota เตรี ย มเป ด ตั ว 2014 Corolla อย า งเป น ทางการที่ น คร อิสตันบูล ประเทศตุรกีเมื1อไมนานมานี้ ซึง่ สาเหตุทยี่ กั ษญปี่ นุ เลือกประเทศตุรกี เปนสถานที่เปดตัว เพราะมีโรงงานผลิตตั้งอยู สําหรับ 2014 Toyota Corolla สเปกยุโรปนั้นมีความแตกตางจากสเปกอเมริกาอยูพอสมควร โดยเฉพาะรูป ลักษณดานหนาและดานทายที่ตางกันอยางเห็นไดชัด ดีไซนดานหนาไดรับ อิทธิพลมาจากรถตนแบบ Furia ที่เผยโฉมในงานดีทรอยท ออโต โชวเมื1อตนป รุน นีก้ รอบไฟหนาทรงปราดเปรียวเชื1อมตอกับกระจังใหความไหลลื1นอยางลงตัว ขณะที่บั้นทายใชกรอบไฟทรงเรียวบางแนวนอนซึ่งเปนความตั้งใจของ Toyota ที่จะลดทอนความสูงของบั้นทายลง แตก็ยังสังเกตเห็นไดวาทายรถของ 2014 Corolla นัน้ คอนขางสูง ซึง่ อาจดูไมสปอรตแตกใ็ หเนือ้ ทีบ่ รรทุกสัมภาระอันกวาง ขวาง เลยเอาทในหองโดยสารเหมือนกับสเปกอเมริกา แตแตกตางกันที่แผง ควบคุมและดีไซนชอ งแอร รวมถึงนาฬกาทีป่ ระดับอยูบ นกลางคอนโซลของสเปก อเมริกาก็หายไปเชนกัน ทัง้ นี้ ยังไมมกี ารเปดเผยขอมูลทางเทคนิค แตคาดวาจะ เปนเครื1องยนตบล็อกเดียวกับ Toyota Auris ทั้งเวอรชั่นแฮทชแบ็กและวากอน ซึ่งใชแพลทฟอรมเดียวกับ 2014 Corolla

ƒvœœjҚ AK3°W.QG3°5

=L<?JWGO<."L3

/N./ G

´ú±´º²²´··¸

THE 5th BANGKOK IMPORTED CAR & USED 4=NC1K =K".5=O& GN3W/G=W3%K3_ X3?#dLK. Y1=²ú±´·´´±û¹µû±º§´ú¶±´ú· CAR SHOW-GLL=%LX?3W#G=´±µ BS3<XD."DN3LX?JL=5=J%R;GN;X8^W;QG"1G"2L3O ßßß²ÊÉÖÏÓ×ÓÝÛÍÌËÉÚÛÐ×ß²Ë×Õ

»±ûû/²²´··¸

ßßß²ÎÉÛÜÍÖÍÚÎÉÑÚ±ÜÐÉÑÔÉÖ̲Ë×Õ³ Fastener Fair Thailand 2013 3N1==BL=L=XD."DN3LX?J4=NL=Z3D A3G" GR/DLE==;W=QG_ "<P.X?JD A35=JG4=J.K4:S;:N L -BS3<3N1==BL=X?JL=5=J%R;[4W1=R"W18I

¹±»8²<²´··¸

BUS & TRUCK ’13 -BS3<3N1==BL=X?JL=5=J%R;[4W1=R"W18I

4=NCK11O1OWG9GN3W/G=W3%K_3X3?#dLK. Y1=²ú±´¹û¹±´¶¹¹

7/17/13 9:31 PM


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556 DIRECTORY

ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร. 0-2966-2111

SUNLONG SLK6750CNG SLK6852D SLK6852CNG SLK6102D SLK6102CNG SLK6111 SLK6120D SLK6126 SLK6145 ราคาดังกลาวเปนราคานําเขารถสําเร็จรูปทั้งคัน

Bus 7.5 m. Bus 8.5 m. Bus 8.5 m. Bus 10 m. Bus 10 m. City Bus 12 m. SLK 6120D SLK6126CNGB 6145D

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จํากัด โทร. 0-2393-9831-2

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

CNG ดีเซล CNG ดีเซล CNG CNG ดีเซล CNG ดีเซล

-

2,650,000 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000

-

-

1,500,000 2,500,000 4,850,000

HINO บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260

XZU303R-4W XZU303R-6W XZU343R XZU413R (Hi-Torque) XZU413R (Hi-Speed) XZU423R XZU303R-4W Cooler less XZU303R-6W Cooler less XZU343R Cooler less FC9JEKA (T) FC9JEKA (S) FC9JJKA FC9JELA (T) FC9JELA (S) FC9JJLA (Radial) FC9JLLA (Radial) FG8JGLD FG8JGLT FG8JJLA FG8JMLA FG8JPLA FG8JRLA FG8JPLG (Air Sus) FG8JGLE FG8JJLB FL8JNKA FG8JTKA FL8JNLA FM8JNKD FM8JNLD FM1ANKD T (Bias) FM1ANKD T (Radial) FM1ANKD S (Radial) FM1ANLD T FM1ANLD S FM2PNLD T FM2PNLD S FM2PNLD SPA (ABS) FM1AKKM (Mixer) GY2PSLA (S) GY2PSLA (T) PTO GY2PSLA (S) PTO FG8JGLT FM8JKKA FM1JKKA S FM1AKKA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) FM2PKLA T FM2PKLA S FM1AKLA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) RK8JSLA RM1ESKU FG1JPKA NGV FG1JPKA NGV-Carrier FL1JTKA-BGT NGV FM1JNKD-BGT NGV FM1JKKA NGV FM2PNMD FM2PNMD ABS FM2PPKMA FM2PKMA PA FM2PKMA PTO FM2PKMA ABS

4 ลอขนาด 2 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 4 ลอ ขนาด 2 ตัน 4 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 หัวลาก 6 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ รถบัส EURO 3 รถบัส EURO 3 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 หัวลาก 10 ลอ NGV 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,000 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-0070-5 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ลอ รถผสมปูน 10 ลอ

-

280 280

2,780,000 2,700,000

รถหัวลาก รถหัวลาก 6 ลอ 8 ลอ 8 ลอ

6 สูบ 6 สูบ 5 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

380 380 310 380 420

3,550,000 3,800,000 3,300,000 4,300,000 4,600,000

GXZ77NAF1K(AERO MAX) GXZ77NF1H (AERO MAX) GXZ77N1H (AERO MAX) GXZ77NAF1K GXZ77NF1H GXZ77NT1H GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FYH77SDM FXZ77QDF1H FXZ77PM FVZ77NL FVZ34PSDFH FVZ34PSDH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNAM FVM34RNAM FVM34QNAM FTR34WNXXN FVM34TNM FVM34RNM FVM90QNM FTR34QXXXN FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LSXXN FRR90HZL FRR90NM FRR90LM FRR90HM NQR75L5AH NQR75H5AH NPR75K5NAH NPR75H5NAH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NMR85E5AH NLR85E1AH GXZ78NXCFN (AMAX-A) GVR86KCL (10W 6x2 Aero Max) GVR86KCL (6W 4x2 Aero Max) FXZ78QXBFN FVM86WSCXN FVM86TCM FTR86QCFL NPR82K5CAK NPR82H5CAK NMR82H5CAK

10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 6 ลอหัวลาก (4x2) 6 ลอหัวลาก (4x2) 12 ลอหัวลาก สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 300 300 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 190 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,044,000 2,964,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,434,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,069,000 1,207,000 1,217,000 1,770,000 1,785,000 1,830,000 2,525,000 2,475,000 2,635,000 3,150,000 3,220,000

FUSO บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897 FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชางยาว รถบรรทุก 6 ลอ ชวงสั้น รถบรรทุก 6 ลอ ชวงกลาง รถบรรทุก 6 ลอ ชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ ชวงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถหัวลาก 10 ลอ

2,977 CC 2,977 CC 2,899 CC 2,899 CC 2,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC 12,882 CC

DONGFENG บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด โทร.0-2637-5041-3 DONGFENG CNG DONGFENG 8x4 CNG

รถหัวลาก NGV 100% TRACTOR Engine Yuchai

YC 340HP YC 340HP

340 340

3,150,000 3,250,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

SINOTRUK หจก. SSK ทรานสปอรต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899 HOWO Series

รถหัวลาก 10 ลอ รถคารโก รถหัวลาก 12 ลอ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668-70 CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ Mining+ กระบะดัมพ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี

SCANIA P380LA6x2MHZ P380LA6x2MNA K94IB4x2NB310 K124IB6x2NB380 K124EB6x2LI420

B&T#226_p40-41_Pro1.indd 40

7/16/13 11:53 PM


31203!)+02ร†BUS&TRUCK 41

ยƒร˜iย‘ร–ย“ยย™oร†iย‹ivยšlย‰ BUS & TRUCK MART

kย›ย‹'(-.,DF@ย„ร‹ }ยšยฏยŠย‡ร“ยpยฆยŠร“ ยŽยขjยฆยŒpยŠร”ย› ยŽร”ย›ย‚ ~ย}~ร“ย– 

kย›ย‹ยŒยƒยšย“ ย€ยŒpjยŽร”ยย‹ย”ย–ยŠยฅย–ย“ ยฅmยŒรฐย–pย‚ยย“ย“ยšย‚ยฆsย“tยžย“ร—ยฅยƒย‚tร— ยฆยŒpยŠร”ย›~ยšยยšpยฅsย}sยšย‹ ยŒย›mย› ยŽร”ย›ย‚ยƒย›ย€ ยงย€ยŒ  

ย”ยšยยŽย›j,(324 ยŒยกร“ย‚%- ย„ร‹ ย”ย›p}ยšยŠย‡ร—ยฅยŠ~ยŒ ยงย€ยŒ  

R1_B&T#226_p41_Pro1.indd 41

7/17/13 9:37 PM


42 BUS&TRUCK • Q & A

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556

ถามทาง ของใจเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สวัสดีครับชาว BUS & TRUCK ทุกทาน ผมชื1อยุทธชัย รมโพธิ์ดี นะครับ วันนี้ผมมีคําถามที่อยาก จะปรึกษาทีมงาน BUS & TRUCK รวม ไปถึงสมาชิกชาวรถใหญทุกทาน เผื1อวา จะเปนประโยชนแกผูอานบางทาน ผม อยากจะถามเกีย่ วกับเรื1องของกฎหมายที่ ตราขึ้นเรื1องเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสาร เสียหนอยครับวา การทีก่ รมขนสงทางบก ได อ อกกฎข อ บั ง คั บ ว า รถโดยสารใน ปจจุบันจะตองมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่งนั้น หากเปนรถที่ประกอบใหม หรือรุนหางรุนใหม ๆ ก็จะสามารถติดตั้ง เข็มขัดนิรภัยไดทนั ที แตถา ผูป ระกอบการ ที่ มี ร ถโดยสารวิ่ ง ประจํ า อยู  แ ล ว เป น จํานวนมาก ๆ นั้น จะตองนํารถโดยสาร ไปติดตั้งทันทีเลยหรือไมครับ เพราะการ ติดตัง้ แตละครัง้ ตองใชเวลาคอนขางนาน และเปนปญหามาก ๆ หากรถโดยสารไม สามารถวิ่งรถได ก็เทากับวารายรับของ เจ า ของรถโดยสารหายไป ซึ่ ง เป น สิ่ ง จําเปนตอปากทองของผูระกอบการเปน อยางมาก และหากตองทําเชนนั้น จะมี วิธีการแกอยางไรบาง ขอบคุณครับ

B&T#226_p42-43_Pro1.indd 42

เสียงจากผูอาน สวัสดีคะ คุณยุทธชัย รมโพธิ์ดี สําหรับเรื1องของเข็มขัดนิรภัยนั้น จะตองบอกวา ทางกรมขนสงทาง บกนั้ น ได อ อกกฎมาเพื1อ เพิ่ ม ความ ปลอดภัยในการเดินทางของรถโดยสาร จึงอยากจะใหผูประกอบการทุกทานรวม มือรวมใจกันทําตามกฎ จะไดปลอดภัยทัง้ ผูใหบริการและผู ใชบริการกันนะคะ สวนเรื1องของกฎเข็มขัดนิรภัยนั้น รถโดยสารประเภท 10, 30 และ 40 จะ ตองมีการติดตั้งทุกที่นั่ง หากไมมีการติด ตั้งก็จะไมผานการตรวจสภาพรถ สงผล ใหไมสามารถนํารถโดยสารออกวิ่งได ซึ่ง ถาให BUS & TRUCK แนะนําแลวละก็ นําไปติดตั้งเข็มขัดนิรภัยดีกวา เพราะไม วายังไงก็ไมสามารถวิ่งรถไดอยูดี แตเสีย เวลาสักเล็กนอยและความปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้ น ก็ ถื อ ว า เป น การลงทุ น ที่ คุ  ม ค า อยางมากแลวละคะ หากตองการสอบถามขอมูลเรื1อง ของเข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติม คุณผูอานทุก ทานก็สามารถสอบถามไดที่ Call Center และศูนยคุมครองผู โดยสารสาธารณะ 1584 หรือทางเว็บไซตของกรมขนสงทาง บก www.dlt.go.th นะคะ

เกรียงไกร ปติสุวรรณ ปทุมธานี

สวัสดีครับ ปจจุบันผมประกอบธุรกิจอู ซอมรถแถวจังหวัดปทุมธานีครับ ชวงแรก กิจการก็ยงั ไมคอ ยเปนทีร่ จู กั สักเทาไหร แตพอ เวลาผานไปสักพักก็คอยเจริญรุงเรืองขึ้นมา เรื1อย ๆ จนกระทั่งเมื1อปกอน ที่เกิดวิกฤตครั้ง ใหญ ก็ชว งนํา้ ทวมนัน่ แหละครับ ผมก็เปนหนึง่ ในผูป ระสบภัยเชนกัน โดนเยอะพอสมควรเลย ครับ ชวงนีก้ เ็ ลยเปนชวงฟน ฟูธรุ กิจ แตกเ็ ขาใจ แหละครับวาผูประกอบการหลายรายแถวนี้ก็ ประสบภัยเชนกัน ผูที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถ โดยสารก็เริม่ แยกยายกันออกไป ทัง้ เลิกกิจการ และย า ยไปอยู  จั ง หวั ด อื1น ผมก็ เ ลยพลอย ซบเซาไปดวย แตชว งนีก้ ถ็ อื วาดีขนึ้ มามากแลว ละครับ ผมสมัครสมาชิก BUS & TRUCK ก็ เพราะอยากจะไดรับขาวสารใหม ๆ และเปด ความรูทางดานของรถโดยสาร จะไดมีสวน ชวยในธุรกิจผม ยอมรับเลยครับวามีสวนชวย ไดมาก ผมรูจ กั ผูป ระกอบการเพิม่ ขึน้ ซึง่ ก็เพิม่ กลุมลูกคา และก็ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู แนวคิดกัน ผมก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิก เรื1อยมา ผมสังเกตวาหนังสือพิมพ BUS & TRUCK เองก็ มี ก ารพั ฒ นาอยู  ต ลอดเวลา เหมือนกันกับผมทีอ่ ยากมีการพัฒนาธุรกิจเชน กัน ผมก็ขอใหหนังสือพิมพ BUS & TRUCK อยูคูกับชาวรถใหญตลอดไป ขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการ

สวั ส ดี ค  ะ คุ ณ เกรี ย งไกร ป ติ สุ ว รรณ ต อ งขอขอบพระคุ ณ คุ ณ เกรียงไกรเปนอยางมาก ทีใ่ ห โอกาส กับหนังสือพิมพ BUS & TRUCK ใน การใหขา วสารขอมูลกับคุณผูอ า นทุก ทาน และตองขอแสดงความเสียใจ เปนอยางยิ่งกับเหตุการณอุทกภัย เมื1อปที่แลว BUS & TRUCK เชื1อวา คงมีผปู ระกอบการหลายรายที่ไดรบั ความเดื อ ดร อ นเช น กั น อย า งไร ก็ตามกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ BUS & TRUCK ตองขอเปนกําลังใจ ใหทุกทานกาวผานพนปญหาไปได ดวยดี และประสบความสําเร็จใน หนาที่การงาน ธุรกิจเจริญรุงเรือง นะคะ สวนเรื1องของการพัฒนา BUS & TRUCK ขอสัญญาวาจะไมมีการ หยุดพัฒนาอยางแนนอน เราจะขอ นําเสนอขาวสารที่ดีมีคุณภาพใหอยู คู  กั บ สั ง คมชาวรถใหญ BUS & TRUCK ไปนาน ๆ และหวังเปนอยาง ยิ่งวา การพัฒนาของเราทุกครั้งจะ เ ป  น ที่ พึ ง พ อ ใ จ กั บ คุ ณ ผู  อ  า น หนังสือพิมพ BUS & TRUCK ทุก ทานดวยนะคะ ขอบคุณคะ

7/17/13 12:00 AM


B&T#226_p42-43_Pro1.indd 43

7/17/13 12:00 AM


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปกษหลัง • กรกฎาคม 2556 AUTO GAS

เอนเนอรจี รีฟอรม เปดรับตัวแทนจําหนาย เล็งขยายศูนยตัวแทนฯกวา 100 แหงทั่วประเทศ โดยตลอดกวา 7 ป จึงไดเชิญชวนนัก ลงทุน ผูประกอบการธุรกิจติดตั้งแกส รถยนต รวมถึงผูประกอบการในธุรกิจ อื1น ๆ ใหเปนตัวแทนจําหนายอยางเปน ทางการ (Exclusive Dealer) ใหมากขึ้น โดยบริษัทพรอมใหการสนับสนุนเรื1อง ของการฝกอบรมทางดานเทคนิค การ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนทั้งระบบ รวมถึง ใหการสนับสนุนการตลาดเต็มรูปแบบ ดานคุณสุรชัย นิตติวัฒน ประธาน กรรมการ บริษัท เอนเนอรจี รีฟอรม จํากัด กลาวเพิม่ เติมวา บริษทั เอนเนอรจี รีฟอรม ไดเปดศูนยบริการลาดกระบังขึ้น เอนเนอรจี รีฟอรม เรงปฏิรูป และยกระดับมาตรฐานการติดตัง้ แกส รถยนต เปดรับตัวแทนจําหนายทั่ว ประเทศและเป ด ตั ว ศู น ย ต  น แบบที่ ลาดกระบัง เพื1อศึกษาการปฏิบัติงาน จริงและระบบภายในของศูนยบริการ อยางเปนขั้นตอน พรอมตั้งเปาขยาย ศูนยที่ ไดมาตรฐานเพื1อรองรับลูกคา กวา 100 แหงทั่วประเทศ คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน ประธาน กรรมการ บริษัท เอนเนอรจี รีฟอรม จํากัด เปดเผยวา ในฐานะที่เอนเนอรจี

บนถนนออนนุช-ลาดกระบัง พื้นที่ 2 ไร ดวยงบลงทุนกวา 16 ลานบาท เพื1อเปน ศูนยบริการตนแบบและศูนยแหงการ เรี ย นรู  ทั้ ง ระบบ การติ ด ตั้ ง แก ส ที่ ไ ด มาตรฐานระดับโลก ทั้ ง นี้ รู ป แบบการลงทุ น ศู น ย บริการใชเงินลงทุนประมาณ 4-15 ลาน บาท ขึ้นอยูกับทําเล ที่ตั้ง ขนาดของ ศูนยบริการ และลักษณะการใหบริการ โดยการลงทุนดังกลาวจะมีระยะเวลา การคื น ทุ น ประมาณ 2 ป และผล ตอบแทนโครงการ (IRR) สู ง มาก กวา 50%

รีฟอรม เปนผูนําดานเทคโนโลยีแกส รถยนต ทั้ ง ระบบ NGV, LPG และ เครื1องยนตดีเซล ดวยชุดอุปกรณระบบ หัวฉีดกาซจากอิตาลี จึงมุงมั่นที่จะปฏิรปู และยกระดั บ มาตรฐานอุ ต สาหกรรม ธุรกิจติดตั้งอุปกรณแกสรถยนต ใหดีขึ้น เพื1อจูงใจใหเจาของรถหันมาใชพลังงาน ทางเลือกที่ถูกกวาและสะอาดกวา เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม และชวยลดภาระคา เชื้อเพลิงไดมากกวา 60% ตอเดือน แต ยังคงไวซึ่งสมรรถนะและความปลอดภัย ที่เอนเนอรจี รีฟอรม ใหความสําคัญมา

พักเครื่อง นี้ ครบเครื1องทั้งเรื1องปกอัพซีเอ็นจีที่ ปลอดภัยไดมาตรฐาน ISO 155011/2 หรื อ มอก.2333-1/2 พร อ ม เซอรวสิ ทุกระดับประทับใจ ไมวา จะวิง่ ใกล ไกลแค ไ หน ถ า ไปกั บ SGP CNG สบายใจหายหวง บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) รั บ รางวั ล Trusted Brand Award 2013 จากการโหวตของผูอาน นิตยสาร Reader’s Digest โดยในปนี้ สถานีบริการนํา้ มัน ปตท. ไดรบั รางวัลตอ เนื1องเปนปที่ 13 ในประเภทสถานีบริการ นํ้ า มั น และได รั บ รางวั ล ระดั บ Platinum ซึง่ เปนระดับสูงสุดตอเนื1องเปนปที่ 5 รางวัลดังกลาวแสดงใหถึงการตอบรับ จากผู  บ ริ โ ภคที่ มี ค วามเชื1อ มั่ น ในสถานี บริการนํ้ามัน ปตท. จะไดรับการยอมรับ ใหเปนอันดับหนึ่งในประเทศมาอยางตอ เนื1อง และยังคงมุงมั่นพัฒนาคุณภาพ ของผลิตภัณฑและบริการตอไปอยางไม หยุดยั้ง เพื1อตอบสนองทุกความตองการ ของผูบริโภคชาวไทยตลอดไป ❖❖❖ เชลล แจกรางวัลใหญ รถหรู ปอรเช คาเยนน แกผู โชคดี ในแคมเปญ ❖❖❖

B&T#226_p44-45_Pro1.indd 44

‘เติมความแรง ลุนเปนเจาของรถแหง สมรรถนะ กับเชลล วี-เพาเวอร ไนโตร+’ ผู โชคดีไดแก คุณสาวโชติกา วาณิชยโร จนรัตน โดยเขาใชบริการในสถานีบริการ นํ้ามันเหนือเมฆสาขา 3 (ดินแดง) ซึ่งสง คูปองชิงโชคไปเพียง 2 ใบเทานั้น นับวา โชคดีที่ ไดรวมกิจกรรมกับเชลล และตอง บอกวา นํ้ามันเชลล วี–เพาเวอร ไนโตร+ เป น นํ้ า มั น เกรดพรี เ มี่ ย มที่ ช  ว ยเพิ่ ม สมรรถนะใหการตอบสนองและการขับขี่ เพิ่มมากขึ้น และยังชวยคืนสมรรถนะให รถทรงพลังอีกดวย ❖❖❖ คุณสุรยุทธิ์ โพธิ์ศิริสุข แหง คายสามมิตร กรีนพาวเวอร ทุม งบขยาย ศูนยตัวแทนจําหนายและใหบริการหลัง การขาย เพิ่มเปน 20 สาขา กระจาย ครอบคลุมทุกภาคทัว่ ประเทศ เตรียมเปด ใหบริการจัดเต็มแบบครบวงจรภายในป

WHAT’S NEXT

Minerva J.M. Brabazon

Minerva J.M. Brabazon ตัง้ ตามชื1อนักแขงรถชื1อดังชาวอังกฤษ ขับเคลื1อนดวยระบบ ไฮบริดลูกผสมเบนซิน-ไฟฟา เครื1องยนตบล็อก V12 ทวินเทอรโบ วางกลางลําประกบกับ มอเตอร ไฟฟาสองชุดที่ติดตั้งบริเวณลอหนา สงกําลังดวยระบบเกียรซีเควนเชียล 6 สปด สําหรับท็อปสปดคาดวาจะทะลุ 400 กม./ชม.

7/17/13 12:04 AM


เลื่อนลอพาณิชยนอย

❖❖❖ สวัสดีครับทานผูอานที่รัก กลั บ มาพบกั บ คอลั ม น “เลื1อ นล อ พาณิชยนอย” อีกครั้ง ประจําฉบับที่ 226 รายงานความเคลื1อนไหวในแวดวง รถยนตพาณิชยเหมือนเดิน ฉบับนี้ขอ เริม่ ที่ ตงฟง มอเตอรส (ประเทศไทย) รถยนตพาณิชยขนาดเล็กจากจีน เปด ตัวแคมเปญ “กาวสูปที่ 5 กับตงฟง มอเตอรส” แจกรถฟรี คืนกําไรให ลู ก ค า แทนคํ า ขอบคุ ณ พร อ มสิ ท ธิ ประโยชนสาํ หรับลูกคามากมาย มูลคา รวมกวา 500,000 บาท ตอกยํ้าความ มุงเนนในการบริการ และการสราง ความพึงพอใจใหลูกคาสูงสุด เนื1องใน โอกาสฉลองครบรอบการดําเนินงาน มา 4 ปเต็ม คุณพิทยา ธนาดํารงศักดิ์

B&T#226_p44-45_Pro1.indd 45

กรรมการผูจัดการ บริษัท ตงฟงฯ บอก วา แคมเปญนี้ บริษัททุมงบกวา 5 ลาน บาท เพื1อเปนการขอบคุณทั้งทางลูกคา และพั น ธมิ ต รที่ ใ ห ก ารต อ นรั บ และ สนับสนุนรถยนตของบริษัทฯเปนอยางดี มาโดยตลอด โดยยึดมั่นแนวทางของ ตงฟง ‘เรารัก และ ใสใจลูกคาทุกคน’ (Trust & Care) โดยมุงมั่นที่จะพัฒนา สินคาและบริการ เพื1อตอบโจทยความ ต อ งการของลู ก ค า ให เ หนื อ ความคาด หมาย โดยแคมเปญดังกลาวนี้จะมีขึ้น ตั้งแต วันนี้ -15 ส.ค. 56 ❖❖❖ ทาทา มอเตอรส จอตั้งฐาน ผลิตรถในอินโดนีเซียสงขายทั่วอาเซียน โดยคณะผูบ ริหารของทาทา ทีน่ าํ โดย คุณ ไซรัส ปลลอนจิ มิสตรี และคุณระวี

กานต ตัดสินใจเลือกตั้งฐานการผลิตใน อินโดนีเซียเนื1องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพ ของแดนอิเหนา ที่กําลังจะขยับแซงหนา ไทยขึ้นเปนตลาดยานยนตที่มีขนาดใหญ ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใน ป 2014 ขณะเดียวกัน ผูบริหารของ ทาทา ตั้งเปาใหอินโดนีเซียขึ้นแทนเปน ตลาดที่ ใ หญ ที่ สุ ด ของบริ ษั ท ที่ ตั้ ง อยู  “นอกอินเดีย” อีกดวย อยางไรก็ดี ทาทา มอเตอรส ถือเปนผูผลิตยานยนตเบอร 1 จากแดนโรตี และเปนบริษัทรถยนตราย ใหญอันดับที่ 18 ของโลก ซึ่งมีฐานอยูที่ นครมุมไบในรัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย ประกาศเลือกใชอนิ โดนีเซีย เปนทีต่ งั้ ฐาน การผลิ ตของบริ ษัทสํ าหรั บรองรั บการ ผลิตรถยนตสง ออกไปจําหนายทัว่ ภูมภิ าค เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต แทนการใช ประเทศไทยเปนฐาน ❖❖❖ ฟอรด เรนเจอร ยอดขาย ทะลุ เ ป า คุ ณ ยุ ค นธร วิ เ ศษโกสิ น กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ฟอรด ประเทศ ไทย จํากัด บอกวา ความตองการรถ

กระบะ “ฟอรด เรนเจอร” รุนเกียร ธรรมดาที่อยูในระดับแข็งแกรงสงผล ใหยอดคาปลีกรวมของฟอรด ประเทศ ไทย ในเดือนมิถุนายนอยูที่ 2,704 คัน เพิม่ ขึน้ 28% เทียบกับเดือนพฤษภาคม ทีผ่ า นมา การทีฟ่ อรด เรนเจอรใหม ยัง เปนรถรุนหลักที่ขายดีที่สุดของฟอรด ในเดือนมิถุนายน สงผลใหเรนเจอร ใหม สามารถครองตําแหนงรถรุน ทีข่ าย ดีที่สุดของฟอรดในปนี้ ไดดวยยอดคา ปลีกในชวงครึง่ แรกของปที่ 13,345 คัน เพิม่ ขึน้ ถึง 62% อยางไรก็ตาม การเปน รถทีม่ สี มรรถนะดีเยีย่ มและรองรับการ ใช ง านได เ ป น อย า งดี ทํ า ให ฟ อร ด เรนเจอร ใหม ซึ่งเปนรถกระบะระดับ โลกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย มีภาพ ลักษณที่ดีและไดรับความนิยมมากขึ้น เรื1อย ๆ จากลูกคาหลากหลายกลุม ฟอรด เรนเจอรใหม เปนรถทีต่ อบโจทย ทุกความตองการของลูกคาในเซ็กเมนต นี้อยางแทจริง

7/17/13 12:04 AM


 BUS&TRUCKÆ 2.0-"3!21

ƒØi‘Ö¥‹iÆi‹ivšl‰

¥˜±š„œ}ˆ™{yÖ NOSTRA: GPS Tracking

ไฮดรอลิครถดัมพ รุน 160 S

ยางเรเดียล SUPERHAWK

อุ ป กรณ ติ ด ตามตํ า แหน ง รถยนต แ บบ Real-time พร อ มสายอากาศ GSM สามารถระบุตําแหนงบนแผนที่ ไดอยาง แมนยํา ตรวจสอบความเร็วในขณะขับขี่ แจงเตือนระดับนํ้ามันหรืออุณหภูมิที่ผิด ปกติมายังศูนยควบคุม มีระบบแบตเตอรี่ สํารอง และรองรับการ เชื1อมตอระบบ เนวิเกเตอร

ไฮโดรลิครถดัมพ ประสิทธิภาพสูง อายุการ ทํางานใชงานยาวนาน นํา้ หนักเบา สามารถ ติดตั้งกับตัวถังไดงาย

ยางเรเดี ย ลชนิ ด ไม ใ ช ย างใน สํ า หรั บ รถบั ส รถบรรทุ ก รุ  น 295/80R22.5-16PR KTX266 โดยมีคุณสมบัติเดน คือ สามารถ วิง่ ไดดสี าํ หรับรถทีใ่ ชงานในระยะ ไกล เลื อ กยางคุ ณ ภาพเลื อ ก ที เอช ดี ยางดี โดนใจ ใชแลว รวย

4#±Y?4W1 Y1=±ù°³³··°ººµù

4#±&N_3E"[1 =R5 Y1=±ù°´µµ·°º··º

4#±1OWG%.O=N%[1= Y1=±ù°³ú¶´°´ú¶´

Delo® 400NG SAE 15W-40

คาสตรอล ซีอารบี เทอรโบ SAE 15W-40

Bus Seat Model: Super Premier

เดโล 400 เอ็นจี สูตรเทคโนโลยี ไอโซซิ น เป น นํ้ า มั น เครื1อ ง พรีเมี่ยมสําหรับเครื1องยนตที่ใช กาซ ชวยในการปกปองเครื1อง ยนต ชวยยืดอายุการเปลีย่ นถาย ไดยาวนานกวา เหมาะสําหรับ เครื1อ งยนต ก  า ซที่ ใ ช ง านหนั ก ใช ไดกับเครื1องยนตเชื้อเพลิง 2 ระบบ

คาสตรอล ซีอารบี เทอร โบ SAE 15W-40 สูตรใหม ถูก ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งมี สาร DuraShield Boosters ชวยใหสามารถยืดอายุการใช งานของเครื1องยนตไดมากกวา 2 เท า เมื1อ เที ย บกั บ นํ้ า มั น เครื1องทั่วไป

เบาะรถโดยสาร VIP. ทีเ่ พิม่ ความสะดวกสบายให ผู  โดยสาร มี ห มอนรองคอ สามารถรับนํา้ หนักผูน งั่ ไดดี ทําใหรูสึกสบายตลอดการ เดินทาง

4#±W%9=G3«[1<¬#dLK. Y1=±ù°³·º·°µùùù

4#±LD/=G?«5=JW1B[1<¬ Y1=±ù°³·¹µ°´¸ú¶

4#±B=O [1<GGY/&O1DGN3.KD/=O Y1=±ù°³´³´°ùº³¸

FB SUPER GOLD 3PLUS

Sika Tack Go

แบตเตอรี่ รุ  น เมนเทนแนนซ ฟ รี สุ ด ยอด เทคโนโลยี เพิม่ ความคุม คา 3 ประการ ไดแก TRIPLE LID หรือระบบฝา 3 ชัน้ ใหผบู ริโภค ใชแบตเตอรี่ไดอยางปลอดภัย CAE PLUS เพิม่ ความคงทนตอการสึกกรอนของแผนธาตุ และ QUALITY PLUS เพิ่มระยะการรับประกัน ตามเลขไมลเปน 60,000 กม

กาวติดกระจกรถยนตคุณภาพ ระยะเวลา กาวแหงเพียง 2 ชั่วโมง ไมเปนสื1อไฟฟา เหมาะสําหรับงานติดตัง้ กระจกรถยนตทฝี่ ง ระบบสายอากาศภายในรถยนต

4#±D<L;9S=SLALW1=..N`" Y1=±ù°´·´¸°´¶¸´

4#±[1<L=?LD Y1=±ù°´¹ºµ°¹¶¶

FORCON-D Silicone เนือ้ ซิลโิ คน 100% ชนิดมีกรด คุณภาพสูง สําหรับงานกระจก งานอุดกันรัว่ /ซึมเชื1อม ซ อ มแซมและแก ไ ข วั ส ดุ ก  อ สร า งที่ มี โครงสร า งทึ บ หรื อ ผิ ว ละเอี ย ดสู ง เช น กระจก เซรามิก ไม งานตูปลา ไฟเบอร กลาส อลูมิเนียม พลาสติก และอื1นๆ

4#±Y?4G?X;11OW=O<?Y&?S%K_3 Y1=±ù°³¹¹´°ù´¹´

ระบบเบรก EBS สําหรับหางพวง ชวยลดตนทุนคาบํารุงรักษา ชวยยืดอายุการใชงานของยาง ชวย ยืดอายุการใชงานผาเบรก ชวยเพิ่มความ ปลอดภั ย ให ผู  ขั บ ขี่ พ ร อ มทั้ ง มี ร ะบบช ว ย ควบคุมการทรงตัว (RSS)

4#±<"E;N"GGY/ ;L=W^//N`"«5=JW1B[1<¬ Y1=±ù°³º¹·°¶ú³¹

ดิจิตอลคาลิปเปอร รหัสสินคา 34-003 สําหรับการวัดเสนศูนยภายนอก เสนศูนยกลางภายในความลึก และระดับ การออกแบบและรูปทรงที่ลํ้ายุค จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ อานงาย ลดการลาจากการใชงานที่ยาวนาน แบตเตอรรี่มีอายุการใชงานยาวนานและหาซื้อไดงาย แตงผิว ใหเรียบเปนพิเศษเพื1อใหงา ยในการวางในรองขนาดเล็กชวยใน การวัดที่เคยทําไดยากเปนเรื1องงาย

4#±8L=1Y&3 «5=JW1B[1<¬ Y1=±ù°³´¸º°º¹µ³

หมอตมลดแรงดัน TOMASETTO หมอตม LPGTECH BY TOMASETTO หมอตมอิตาลี เกรด A ความนิยมสูงสุด มีความเสถียรสูงสุด ใน รุน ALASKA ซึ่งงาย ตอการติดตั้ง มาพรอมกับกรองแกสในตัว หมอตมชนิดนี้อยูคู เมืองไทยมาแลวเกือบสิบป มีอะไหลในการ ซอมบํารุงครบทุกชิน้ หาไดงา ย และราคาถูก สินคารับประกันยาวนานถึง 2 ป

4#±W1Y3Y?<O_XD Y1=±ù¹°¶³¶¶°¶º¸¹

หมอลดแรงดัน (Pressure Regulator)

ชุดสายไฟติดตั้งแกสหัวฉีด

กรองระบบ NGV สําหรับรถและสถานีจา ยกาซ

หมอตมทําหนาที่เปลี่ยนสภาพแกส (LPG) จากของเหลว กลายเปนไอแกส และทําการลดแรงดันของไอแกสจากถัง เพื1อสงตอไปยังรางหัวฉีด หมอลดแรงดัน LEAF มีขนาด กะทัดรัด ติดตั้งงาย ดวยแรงดัน 1.4 1hp (High Power) และ 180 แรงมา เพิ่มสมถรรนะการขับขี่ระบบแกสใหแรง เทียบเทานํ้ามัน

เปนชุดสายไฟติดตัง้ แกสหัวฉีด มาตรฐาน ยุโรป Connector ปองกันความชืน้ กันนํา้ และการสัน่ สะเทือน ปองกันการช็อตของ สายไฟ มีฟวสปองกันกระแสไฟเกิน

กรองสําหรับรถระบบ NGV แเละสถานีจา ยกาซ หรืองานดาน Alternative fuel โดยเฉพาะที่ตองการความละเอียดสูง มี ประสิทธิภาพในการกรอง 0.3 micron กรองไดทั้งนํ้า นํ้ามัน และสิง่ สกปรกฝุน ละออง สามารถทนแรงดันไดสงู ถึง 345 bar มาตรฐาน ECR-R110 & ISO 15500

4#±GGY/XD &NDW/^; Y1=±ù°³¶º³°º´úú

4#±XD"1G"GGY/ 8L=1WAN?. Y1=±ù°³º¶ú°ùù¶¶

R1_B&T#226_p46_Pro1.indd 46

4#±G3L[?/NG? XG3.G3Y1=? W1Y3Y?<O³ùùù Y1=±ù°³ºµµ°µ¸µ¹

7/17/13 9:39 PM


B&T#226_p46-47_Pro1.indd 47

7/17/13 12:09 AM


B&T#226_p48_Pro1.ai

1

7/17/13

12:32 AM

BUS & TRUCK - V.226  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Advertisement