Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 10

ฉบับที่ 224

คําถามสังคม

www.BusAndTruckMedia.com

ปกษหลัง มิถุนายน 2556 40 บาท

GPS รับอานิสงสเปด AEC ตลาดโตตอเนื่อง

พ.ร.บ. กูเงิน 2 ลานลานบาท ปองกันการทุจริตไดจริงหรือ? ดับเครื่องชม งชมม

คิงลอง 9 เมตร นองใหมวงการร

04

เปรียบเทียบรถเดดนน

หัวลากดีเซล สมรรถนะ ครบเครื่อง

ตลาด GPS โตตอเนื1องหลังกรม การขนสงทางบกออกกฎบังคับติด GPS รถขนวัตถุอันตราย และเตรียมขยาย มาตรการเข ม ไปสู  ย านพาหนะทุ ก

ประเภท คาดการแขงขันดุเดือดเพื1อชิง สวนแบงทางการตลาด แถมการเปด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะ มีสวนผลักดันใหตลาดโตตอเนื1อง

ฟอรทฯ มั่นใจคุณภาพ ตามลูกคาตองการ คุณชาญเรือง เหลืองนิมิตรมาศ Director บริษทั ฟอรท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม อานตอหนา 38

24 LOGISTICS NEWS

ไทยซันฯ เปดตัว M3000 วอลโว เปดตัว B11R อวดหัวเกงอัจฉริยะ ทุม 3 พันลาน รับ AEC

DHL เปดเซอรวิสพอยทแหงใหม ที่ถนนขาวสาร 28 AUTO GAS

ทาทา มั่นใจ “ซีเอ็นจี พลัส” ใหม 44 เตรียมพบกับเร องเดน

แบตเตอรี่รถใหญ ในฉบับที่ 226

R1_B&T#224_p1_Pro1.indd 1

บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด เตรียมเปดตัว รถหัวลาก SHACMAN M3000 กับการพัฒนารอบดาน มา พรอมหัวเกงอัจฉริยะ คาดปดการขายที่ 400 คันในปลายปนี้ คุณอัครเดช วงษพทิ กั ษโรจน กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด เปดเผยกับ BUS & TRUCK วา บริษัทฯ จะเปดตัวรถหัวลาก SHACMAN รุน M3000 ซึ่ง

วอลโว กรุป (ประเทศไทย) เปดตัวแชสซีสบัสรุนใหม B11R ติดตั้งเครื1องยนตรุนใหมลาสุด D11A มาตรฐานยูโร 3 เพื1อผูป ระกอบการทีต่ อ งการเพิม่ ศักยภาพในการแขงขันใน การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 พรอมแตงตั้ง บริษัท เชิดชัย จํากัด เปนผูแทนจําหนายใน ประเทศไทย

อานตอหนา 39

อานตอหนา 39

6/17/13 11:35 PM


02 BUS&TRUCK • SPECIAL REPORT

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556 SPECIAL REPORT

สมาคมสหมิตรฯ จัดเสวนา “วิกฤตอูซอมรถยนตจะอยูหรือไป” สืบเนื1องจาก นายกสมาคมสหมิตร การซอมรถยนตแหงประเทศไทย โดย คุ ณ สุ น ทร ป ติ ท านั น ท และคณะ กรรมการ ไดทราบถึงผลกระทบที่มีตอ สมาชิกที่เปนสถานประกอบการที่เกี่ยว กับอูซอมตัวถัง และสีรถยนต และอู ซอมรถยนตทั่วไป ในปญหาตาง ๆ เชน การขาดแคลนแรงงานฝมอื , การเคลื1อน ยายแรงงาน, ผลกระทบจากคาจางงาน

(คาแรงขั้นตํ่า 300 บาท), ตนทุนวัสดุ, กฎหมาย และระเบียบขอบังคับของ หนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ และความ ไมสมดุลของผลตอบแทนที่ ไดรับจาก ลูกคา และประชาชนที่ใชบริการ รวมถึง อนาคตของสถานประกอบการที่ เกี่ยวของกับธุรกิจซอมรถยนต

B&T#224_p2-3_Pro1.indd 2

สมาคมสหมิตรการซอมรถยนต แหงประเทศไทย ในฐานะที่เปนศูนย รวมของสมาชิกผูประกอบการซอม รถยนต ไดเห็นความสําคัญของปญหา ในครั้งนี้ จึงไดจัดเสวนาขึ้น ภายใต หัวขอ “วิกฤตอูซ อ มรถยนตจะอยูห รือ ไป” เพื1อรวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอ แนะ และป ญ หาต า ง ๆ ที่ ส มาชิ ก ประสบอยูเพื1อชวยเหลือ และบรรเทา ความเดื อ ดร อ นของสมาชิ ก อย า ง บูรณาการใหเปนรูปธรรม การเสวนาในครั้งนี้ผูประกอบ การอูซอมตัวถังและสีรถยนต และอู ซอมรถยนตทั่วไป ไดเขารวมเสนอ ปญหาที่สงผลกระทบโดยตรง ไดแก ป ญ หาการขาดแคลนแรงงานฝ มื อ เนื1อ งจากแรงงานที่ มี ฝ  มื อ ได มี ก าร เคลื1อนยายแรงงานไปสูศูนยบริการ ใหญ ๆ และออกมาทํ า ธุ ร กิ จ ของ ตนเอง ทํ า ให แ รงงานที่ มี อ ยู  ไ ม มี ประสิทธิภาพเพราะเปนแรงงานที่ยัง ไมมที กั ษะในการทํางานตองมาเรียนรู ทําใหตองใชเวลาในการฝกทักษะชาง ฝมือใหม ซึ่งไมทันตอการใหบริการ รวมถึ ง ผลกระทบจากนโยบายเพิ่ ม คาแรงขั้นตํ่า (300 บาท) ทําใหตนทุน ในการจัดจางและคาวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น ซึง่ เปนปญหาทําใหเกิดความไมสมดุล ของผลตอบแทนที่ ไดรับ เพราะตอง ปรับราคาคาบริการใหคงทีเ่ พื1อแขงขัน กับผูประกอบการรายอื1นได นอกจาก นี้ยังไดรับปญหาเรื1องการรองเรียน จากผู  บ ริ โ ภคเนื1อ งจากป ญ หาผู  ประกอบการไมยอมใหบริการแกลกู คา ที่มาจากบริษัทประกันภัยรถยนต โดยข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเสวนา ครัง้ นี้ ทางสมาคมสหมิตรฯ จะรวบรวม และนําเสนอตอหนวยงานเกีย่ วของทัง้ ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการเขาไป มีสวนรวมในการแกปญหาดังกลาว และหามาตรฐานการช ว ยเหลื อ ตอไป

6/14/13 11:43 PM


<EVK9S _<L9E;V $EZ= +lT$S6³­¬®®®MC[ ®8;;<T*;Tª7ET6$C«®¯«²7lT<GET-T_9IROlT_BO<T*@GW+S*MIS6LCZ9E=ET$TE®­²±­ a9E«­¯´²­°¶­®`A$.«­¯´²­­¯¯²CYO8YO­µ¶µ­®´´´´

ìñéò½åèö÷ïìñêõòøó«æòðÔèåöì÷è«úúú«åèö÷ïìñêõòøó«æòðÃäæèåòòî·ÐøñïòñêÑëäìïäñç

Âðäìï« B&T#224_p2-3_Pro1.indd 3

6/14/13 11:43 PM


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

ดับเครื่องชม

KINGLONG 9 เมตร นองใหมในวงการ

ขาใหญหลบไป นองใหมกําลังจะ มา...วั น นี้ ดั บ เครื1อ งชมขอนํ า เสนอรถ สัญชาติจีนที่ ไดรับมาตรฐานและเปนที่ ไววางใจของผูประกอบการรถโดยสาร รายใหญอยาง บริษัท โอ เอ ทรานสปอรต กรุป จํากัด ดวยสมรรถนะทีเ่ ปน เลิ ศ พร อ มการดู แ ลที่ ดี เ ยี่ ย มทํ า ให KINGLONG ยังคงเปน 1 สําหรับ โอ เอ ทรานสปอรต กรุป จนทุกวันนี้ การันคุณภาพกันมาขนาดนี้ มีหรือ ทีด่ บั เครื1องชมจะพลาดไป พูดแลวก็ไดไป

R1_B&T#224_p4-5_Pro1.indd 4

ขอรองให คุณรัฐการณ พัฒนวรรณดิษฐ ผูเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม ของบริษัท โอ เอ ทรานสปอรต กรุป จํากัด พาไป ชมรถโดยสารจาก KINGLONG กันดีกวา วาจะเปนที่ตื1นตาตื1นใจขนาดไหน พี่ รั ฐ ก า ร ณ  บ อ ก ว  า สํ า ห รั บ KINGLONG 9 เมตรคันนี้ ทางโอ เอ ทรานสปอรต กรุป ไดสั่งนําเขามาทั้งคัน ดวยเครื1องยนตดีเซล ขุมพลังกวา 245 แรงมา มาพรอมเกียร 6 สปด ที่จัดเต็ม มาทั้งระบบแมนนวลและระบบออโต

6/17/13 9:51 PM


BUS & TRUCK SHOW • BUS&TRUCK 05

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

ภายในของ KINGLONG 9 เมตร คันนี้ ก็หรูหรา ตื1นตาไปดวยสไตลการ ตกแตงแบบเบา ๆ แตดูสบายตาดวย ความหรูหราแบบ VIP ที่สํารองที่นั่งผู โดยสารได 31 ที่นั่ง สูงสุดไดถึง 35 ที่นั่ง เบาะนุม สบายสามารถปรับเบาะเอนนอน ได ที่สําคัญคือเบาะสามารถปรับขยาย ออกดานขาง สําหรับรองรับผู โดยสารที่ รูปรางสมบูรณกวามาตรฐาน ไมวา จะรูป รางแบบไหน KINGLONG 9 เมตร ก็ สามารถสนองความสะดวกสบายได

ตลอดการเดินทาง ทางด า นของความปลอดภั ย KINGLONG 9 เมตร คันนี้ก็ไมเปนสอง รองใคร เพราะจัดกลอง CCTV ประตู นิรภัย ชองระบายอากาศที่สามารถเปด เปนประตูนิรภัยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บ า น ห  อ ง เ ค รื1อ ง ด  า น ล  า ง ข อ ง KINGLONG 9 เมตร ก็มีระบบดับไฟ อั ต โนมั ติ เผื1อ ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ด า นล า ง ระบบก็สามารถที่จะตัดไฟไดทันทวงที นอกจากนี้ยังติดตั้งเข็มจัดนิรภัยประจํา

ทุกที่นั่งอีกดวย สําหรับ KINGLONG 9 เมตร คันนี้ การั น ตี ไ ด อ ย า งครบครั น ทั้ ง ความ สะดวกสบายและความปลอดภัย หากมี โอกาสก็ อ ย า ลื ม ไปใช บ ริ ก ารกั น ได คุณจะไมรูจักคําวาผิดหวังเลยแมแต นอย เพราะอะไรนะหรอ...ก็เพราะวา KINGLONG 9 เมตร คันนี้ ทุกอยาง complete สะดวกสบายเหมือนไดนั่ง รถยนตสวนตัว

Technical Specification ภายนอก

ลักษณะเดน : เรียบหรู

ภายใน

เบาะ

: เข็มขัดนิรภัยประจําทุกที่นั่ง สามารถปรับเอนนอนได อุปกรณ ตกแตงอื่น ๆ : กลอง CCTV, ประตูนิรภัย, ระบบตัดไฟอัตโนมัติ บรรจุ : 31 ที่นั่ง

ขุมพลัง

เครื่องยนต : ดีเซล 245 แรงมา เกียร : แมนนวลและออโต 6 สปด

ราคา

ราคา ติดตอ

R1_B&T#224_p4-5_Pro1.indd 5

: : 0-2715-1844 บริษัท รอยัลดรากอน อิมพอรท แอนด เอ็กซพอรท จํากัด

6/17/13 9:51 PM


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VEHICLE

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

สัมผัสความหรูหราตลอดการเดินทาง SUNLONG กับภาพคุนตาของ ใครหลายคนคงเปนรถบัสที่ ใช ในการ เ ดิ น ท า ง เ ป  น ห ลั ก แ ต  สํ า ห รั บ SUNLONG คันนีต้ อ งบอกวาฉีกกฎของ รถบัสที่ ใช ในการเดินทางไปอยางสิ้น เชิง SUNLONG รุน 5228XLJ ไดถูก พัฒนาเพื1อการเดินทางทองเทีย่ วอยาง หรูหราในแบบเดิม ๆ ที่เคยสัมผัสมา อยางแนนอน ดวยการตกแตงให ใช ใน การเดินทางที่เปนแบบ VIP สําหรับผู บริหารหรือคนดังเลยก็วาได สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกใน รถคันนีต้ อ งบอกวาครบครัน ไมวา จะเปน กลองจับภาพ 360 องศา อุปกรณกนั แดด นํ า เข า จากต า งประเทศ เตาบาร บี คิ ว ตูเย็น โทรทัศนขนาดใหญ เสาอากาศ นอกตัวรถ พรอมรูปลักษณอันทรงพลัง ทํ า ให ร ถบ า นเคลื1อ นที่ คั น นี้ เ ป น ความ สมบูรณแบบทีใ่ ครหลายคนใฝฝน หาและ อยากไดมาครอบครองอยางแนนอนรถ คันนีถ้ า พูดถึงการใชสอยแลวคงเปนรถที่ ใช ในการสังสรรคแบบสุดเหวี่ยงเลยก็วา เพราะดวยการตกแตงที่ทันสมัยและหรู โดยการใช ไฟ LED ติดตั้งไวทั้งภายในรถ จํ า ลองเหมื อ นเราได ท  อ งเที่ ย วอยู  ใ น อวกาศเลยก็วา ได โดยเนนสีโทนเขียวมวง เนนความหรูหราดวยเฟอรนิเจอรลายไม ตกแตงทั้งภายในสวยมีระดับ ชุดเบาะ หนังสีขาวทัง้ รวมไปถึงหองนอนทีร่ องรับ เตียงขนาดสวีทไวรองรับเพื1อการเดินทาง ใหมีรสชาติมากยิ่งขึ้น จุดที่มีการดีไซตที่ โดดเดนมากนั้น คงจะเปนการออกแบบหองพักทีส่ ามารถ ขยายไดทงั้ สองดานเพิม่ ความกวางขวาง ใหหองพักภายในรถไดมากยิ่งขึ้น เครื1อง เสียงและระบบไฟทั้งมัลติมีเดีย ชุดโฮม

B&T#224_p6_Pro1.indd 6

เธียเตอร ระบบเสียงแบบไฮไฟ ไฟ เพดานแบบโรงภาพยนตร สะดุดตากับ ห อ งนอนที่ มี เ ตี ย งคู  ข นาดใหญ ก ว า มาตรฐานขนาดสวีทไวรองรับเพื1อการ เดินทางใหมีรสชาติมากยิ่งขึ้น พร อ มตกแต ง ภายในด ว ยที วี LCD ขนาดใหญ มินบิ ารเครื1องดื1มแบบ บนเครื1อ งบิ น ไฮคลาส พรมขนสั ต ว อุปกรณสื1อสารทุกชนิด เครื1องไฟฟา อํ า นวยความสะดวกมากมาย ห อ ง ประชุม หองนํ้าขนาดกวางขวางแบบ รองรับทัง้ นํา้ รอนและนํา้ เย็น และระบบ บานเลื1อนไฟฟาใหความโรแมนติกกับ คูรัก ที่สุดแหงความนาประทับใจ สิ่งที่ จะขาดไมไดเลยระบบขับเคลื1อนใชเกียร ธรรมดา 6 สปด รุน ZF 1901B0 และ ชวงลางจาก MAN R37 ยกระดับความ หรูโดยเฉพาะการขับเคลื1อนที่นุมนวล เปนพิเศษ ไปกวานั้นที่ดานซายของรถ จะติดมอนิเตอร 2 ตัว สําหรับควบคุม และเพิม่ พืน้ ทีข่ องหองรับแขกและหอง นอนไดถงึ 20% ทีม่ าพรอมกับระบบถุง ลมอั จ ฉริ ย ะ ชุ ด ถุ ง ลม 8 ตั ว และ เซ็ น เซอร ต รวจสอบผิ ว ถนนจากยาง รถยนต ระบบปลอดภัยเต็มพิกัดรับ ทราบความเคลื1อ นไหวภายในและ ภายนอกแบบ 360 องศาตลอดเวลา เปนที่นาตื1นตาตื1นใจมากสําหรับ รถเพื1อการเดินทางสําหรับแขก VIP คัน นี้ เ พราะในเรื1อ งการตกแต ง และสิ่ ง อํานวยความสะดวกตาง ๆ ยอหองสูท จากโรงแรมระดับ 5 ดาว มาไวในรถบัส คันนี้ ไดอยางลงตัวและหรูหรามีระดับ มาก ถือเปนการดีไซน?ที่สุดยอดมาก ตองยกนิ้วใหเลย

6/14/13 11:59 PM


B&T#224_p7_Pro1.ai

1

6/15/13

1:44 AM


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

คันเรงธุรกิจ

AEC เปนเรื่องยาก หากเอ ย ถึ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียนที่จะใช ในป 2558 ทุกธุรกิจใน เมืองไทยตางมองวาเปนเสนทางขยาย ธุรกิจไดเปนอยางมาก เพราะมีกลุม ตลาด เพิ่ ม มากขึ้ น จากเดิ ม 60 ล า นคนใน ประเทศกลายเป น 600 ล า นคนใน อาเซียน โดยทางรัฐบาลได ใหยาหอมพรอม ทั้ ง ปู พ รมถึ ง ลู  ท างที่ จ ะเข า ไปสู  ก ลุ  ม เป า หมายเหลานี้ ได โดยงาย โดยเริม่ แรกใชเสน ทางรัฐบาลสูรัฐบาล แตก็ไดซอนอุปสรรค ตาง ๆ ไวอยางมากมายอยูเบื้องหลัง อยาง ธุ ร กิ จ ขนส ง ที่ บ อกว า ทั้ ง ธุ ร กิ จ รถขนส ง สินคาและขนสงผูโดยสาร จะสามารถขยาย เสนทาง ใชเมืองไทยเปนศูนยกลาง วิ่งไป ยังประเทศตาง ๆ ทัง้ 9 ประเทศได โดยงาย แตจากปากของผูป ระกอบการขนสง ที่ ไดเซ็นสัญญากับกรมการขนสงทางบก สามารถเดินทางไปยังประเทศตาง ๆ ไดนนั้ เริ่มแรก การวิ่งผานขามประเทศนั้นก็มี ป ญ หาแล ว มี ก ารตรวจสอบแผ น ป า ย อนุญาต รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ภายในรถ อีก ทุกอยางลาชามาก ตองยัดเงินใต โตะให กับพนักงาน เรื1องถึงจะผานไปไดเร็ว รวมทั้ ง ยั ง มี ม าตรการจากรั ฐ บาล ประเทศตาง ๆ ที่พยายามรักษาเศรษฐกิจ ของประเทศเอาไว ดวยการใหรถบรรทุกที่ ขนส ง สิ น ค า จากเมื อ งไทย ต อ งขนถ า ย สินคาไปยังรถบรรทุกของประเทศนั้น โดย ใหเหตุผลวารถใหญที่จะวิ่งผานเมืองไม ผานมาตรฐาน ตองใชรถของประเทศเปน ผูขนสงสินคาแทน นี่คือแคตัวอยางของ ปญหาเทานั้น ยังมีเรื1องอีกมากมายที่ผู ประกอบการขนส ง สิ น ค า และผู  โ ดยสาร ตองแกไขดวยตัวเอง ไมมเี วลามากพอทีจ่ ะ รอรัฐบาลในการชวยเหลือ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เลาประเสริฐ วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สวางสําลี กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป, ถาวร พรมพิทักษ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สงางาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟกสกุล มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : อารีย ปตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด พงษสกุล สุขสวัสดิ์ เลขาแผนกโฆษณา : กวินนาถ สิทธิโชค พัฒนาธุรกิจ : วันวิสาข เข็มทอง, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แกวศิริ เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com วราภรณ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

B&T#224_p8-9_Pro1.indd 8

แดวู เล็งเปา กลุมขาราชการ ใชรถบัส 300 แรงมา ราคาถูก

รถบัส แดวู ปรับนโยบายขยาย กลุมลูกคา ใชเครื1องยนต 300 แรงมา ชวงลางเปนแหนบ ราคาเพียง 2 ลาน บาท เจาะกลุมขาราชการและรถรับสง พนักงาน คาดเริ่มไดตนปหนา สวนปนี้ เปา 100 คัน ตองทําได แมลูกคาใหญ อยาง บขส. ไมซอื้ รถแลว ยังเชาเหมือน เดิม ทําให ไดเพียงแค 50 คัน สวนรถ ทัวรเอกชนขายได 25 คัน คาดที่เหลือ ต อ งสู  เ ต็ ม ที่ ส ว นป ญ หาหลั ก คื อ อู  ประกอบตัวถังทําไดชา สงผลตอยอด ขายดวย คุณวิสุทธิ์ สืบจากลาภ กรรมการ บริ ห าร บริ ษั ท ธนบุ รี ม อเตอร เ ซลส จํากัด ผูแทนจําหนายรถโดยสารแดวู ประเทศเกาหลี เปดเผยวา ขณะนี้ ทาง บริษัทฯไดสั่งรถตนแบบจากบริษัทแม ประเทศเกาหลี เพื1อนํามารุกตลาดในป หนาคือรถบัส 12 เมตร เครื1องยนต 300 แรงมา ชวงลางเปนแหนบ โดยมีราคาที่ ถือวาตํ่ามาก เพียง 2 ลานบาทเทานั้น โดยกลุม ลูกคาทีว่ างไวคอื กลุม ขาราชการ ของกระทรวงต า ง ๆ และรถรั บ ส ง พนักงานตามโรงงานตาง ๆ ทั่วประเทศ อีกดวย “แมวา จะสัง่ รถตนแบบไปแลว เพื1อ นํามาโชว ใหกลุมลูกคาไดเห็น โดยเปา หมายหลักก็คืองาน BUS & TRUCK ’13 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน แตก็ ยังไมมั่นใจ หากทางโรงงานตองผลิตรถ บั ส รุ  น อื1น เพื1อ ส ง ออกไปยั ง ประเทศ ตาง ๆ ก็คงจะสงเขามาไมได ตองรอดูชว ง ใกล ๆ อีกทีถึงจะบอกไดแนนอน” สวนแผนการตลาดในปนี้เนนหนัก รถบัสเครื1องยนตดเี ซลขนาด 420 แรงมา ซึ่งไดวางเปาหมายการขายไวที่ 100 คัน โดยกลุม บขส.เปนลูกคาหลัก ซึ่งแตเดิม มี แ ผนที่ จ ะซื้ อ รถโดยสารเลย แต ก็ ไ ด เปลี่ยนมาเปนการเชาเหมือนเดิม ทําให ยอดเชามีเพียงแค 50 คัน สวนรถทัวร ของเอกชนนัน้ ก็มยี อดจองมาแลวจํานวน 25 คัน ทําใหเปาที่วางไวยังขาดอีก 25 คัน ซึง่ ถือวาเปนสิง่ ทีย่ ากมาก เพราะมีรถ

บัสจากจีนยี่หอตาง ๆ เริ่มบุกเขามาทํา ตลาดเปนอยางมาก และสามารถสงมอบ รถได เ ร็ ว มากกว า การนํ า รถบั ส เข า มา ประกอบในประเทศหลายเดือนทีเดียว สําหรับอูประกอบตัวถังรถโดยสาร มีปญ  หาทีป่ ระกอบชาเปนอยางมาก จาก เริ่มตน 3 เดือน เปลี่ยนมาเปน 4 เดือน 6 เดือน และตอไปก็จะชาขึ้นเรื1อย ๆ ซึ่ง สงผลตอยอดขายเปนอยางมาก เพราะ

ทําใหแผนการทางธุรกิจของลูกคาตอง เลื1อนตามไปดวย ทําใหรถบัสจากจีนทีน่ าํ เขาสําเร็จรูป พรอมทั้งมีราคาถูก ไดเขา มาแทน ซึง่ ทางบริษทั ฯมีความคิดทีจ่ ะตัง้ โรงงานประกอบเอง แตยงั ติดปญหาอยู ทีเ่ รื1องคนงาน ซึง่ ปจจุบนั นีห้ าไดยากมาก แมวาจะไดคาจางสูงกวาแรงงานขั้นตํ่า ก็ตาม

ฮุนได มองตลาดรถใหญโต ดัน บ.แม รีบบุกอยางดวน คายฮุนไดเห็นตลาดรถใหญทั้ง บรรทุกและโดยสารโต รีบแจงบริษัท แม ใ ห บุ ก ตลาดภายในป นี้ พร อ ม เตรี ย มรั บ AEC ที่ จ ะให ไทยเป น ศูนยกลางดวย คุณสฤษฎพร สกลรักษ ผูจ ดั การ ฝายสื1อสารการตลาด และวางแผน ผลิตภัณฑ บริษทั ฮุนได มอเตอร (ไทย แลนด) จํากัด เปดเผยวา หลังจากที่ ได ทํ า ตลาดรถเล็ ก มาเป น เวลาพอ สมควรแล ว ทํ า ให ท ราบถึ ง ความ เคลื1อนไหวของตลาดรถยนตเมืองไทย เปนอยางดี นอกจากนี้แลว ก็ยังได ศึกษาวิจยั ตลาดรถใหญ ไมวา จะเปนรถ บรรทุกหรือรถโดยสารวามีการเติบโต ขึ้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะในปนี้ ที่ผูบริหารคาย รถใหญยี่หอตาง ๆ ไดมองวา ยอดขาย จะมากเกิน 45,000 คัน สวนตลาดรถ โดยสารนั้นก็มีทั้งรถเมล ขสมก. ที่จะ เปลี่ ย นใหม 3,183 คั น รถรั บ ส ง พนักงานตามโรงงานที่มีเพิ่มขึ้นอยาง ตอเนื1อง และรถทัวร ไมประจําทาง ที่ จะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ตางชาติขยายตัวเพิ่มมากขึ้น “ถึงแมวาทางผูบริหารฮุนไดใน เมื อ งไทยจะส ง ผลการทํ า วิ จั ย และ สํารวจตลาดรถใหญในเมืองไทยใหกับ บริษัทแม ประเทศเกาหลีแลว ซึ่งผล ตอบรับก็ถือวาดีมาก เห็นดวยวาทั้ง ตลาดในเมืองไทย และตอไปก็จะเริม่ ใช AEC ในป 2558 ก็จะเพิ่มยอดขายรถ ใหญในเมืองไทยใหเพิ่มมากขึ้น แตก็มี ปญหาบางประการของทางเกาหลี ที่ ตองรีบสรุปใหเสร็จ คาดวาทุกอยางจะ จบภายในปนี้ และสามารถเขามาบุก ตลาดได” เห็นไดวาทางผูบริหารของบริษัท แม ประเทศเกาหลีไดใหความสําคัญกับ ตลาดรถใหญเมืองไทยเปนอยางมาก เพราะงาน BUS & TRUCK ’12 ที่ผาน มา ไดมีผูบริหารระดับสูงบินมาจาก ประเทศเกาหลีเพื1อมาเขาชมงานโดย เฉพาะ พรอมใหคาํ มัน่ สัญญาวา จะตอง มีรถใหญฮุนไดเขารวมงาน BUS & TRUCK ในอนาคตอั น ใกล นี้ อ ย า ง แนนอน

6/15/13 12:01 AM


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

คันเรงธุรกิจ

บขส.เปดตัว WEGO ปฎิวัติวงการรถโดยสาร บขส. รวมกับ โซพลัสฯ เปดตัว นวัตกรรมใหม WEGO Experience สรางความบันเทิงแกผู โดยสารให ไดรบั ความเพลิ ด เพลิ น รู ป แบบใหม และ ประสบการณความบันเทิงเต็มรูปแบบ บนรถ บขส. ตลอดทุกการเดินทาง คุ ณ วุ ฒิ ช า ติ กั ล ย า ณ มิ ต ร กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ขนสง จํากัด ใหสัมภาษณภายหลังการเปดตัว โครงการ WEGO Experience วา เพื1อ เป น การตอบสนองแนวคิ ด 3 ส. คื อ สะดวก สะอาด สบาย ซึ่งเปนนวัตกรรม ที่ตอบสนองตอไลฟสไตลความตองการ ของผู โดยสารระหวางการเดินทาง โดย จะมีโครงการติดตั้งจอทีวีสวนตัว VDO ON DEMAND หรื อ VOD บนรถ โดยสารปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 ทั้ง ระบบจอสวนตัวและจอรวมทีท่ าํ งานแบบ Touch Screen รวมถึงมีสิ่งอํานวยความ สะดวกที่หลากหลาย ทั้งชมภาพยนตร ฟงเพลง เลนเกมสฯลฯ “สําหรับโครงการนี้เราไดรวมกับ บริ ษั ท โซพลั ส เอ็ น เตอร เ ทนเม น ท จํากัด ซึ่งเปนผูติดตั้งจอทีวีสวนตัวระบบ VOD บนรถโดยสารของ บขส. โดยความ

บันเทิงตาง ๆ นัน้ มีทงั้ ภาพยนตร ไทยและ ตางประเทศ, เพลง, เกมส ซึ่งไดรับ ลิขสิทธิ์อยางถูกตองตามกฎหมาย” ทางดาน คุณกฤชพล เตชะรัตนประเสริฐ กรรมการผูจัดการ บริษัท โซพลัส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด กลาว เสริมวา หลักการทํางานของ WEGO Experience นัน้ เปนการสงสัญญาณผาน ระบบ WIFI ที่สงตรงจาก HUB ที่มี ประจํ า บนรถโดยสาร จากนั้ น จะยิ ง สัญญาณ WIFI ผาน HUB ดังกลาว สู กล อ งรั บ สั ญ ญาณของตั ว ลู ก ที่ ติ ด ตั้ ง ประจําหลังเบาะที่นั่งบนรถโดยสาร จึง สามารถเลือกรับชมความบันเทิงไดหลาย รูปแบบตามความตองการแบบไมมีขาด ตกบกพรอง ทั้งนี้จะเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคมนีแ้ ละในอนาคต บขส. ยัง มี โครงการพัฒนานวัตกรรม WEGO Experience นี้อยางเต็มรูปแบบ โดยมี โครงการที่ จ ะเป ด ทั้ ง การจองตั๋ ว ออนไลน การสัง่ ซือ้ สินคาออนไลน และ การเติมเงินโทรศัพทมือถือเพื1อความ บั น เทิ ง ความสะดวกสบาย และ ประหยัดเวลาของผู โดยสารตอไป

ฉางอาน ผาน มอก.กอนขาย จัด ทีซี ออโตฮับ เปนดีลเลอร รถบรรทุกเล็กฉางอาน ปรับแผน ผาน มอก. กอนขายสูตลาด เจาะกลุม SMEs ครึ่งปหลังตองขายได 500 คัน โดยมี ทีซี ออโตฮับ เปนดีลเลอรกอน สวนปหนาขายเพิ่มรุน 4 ประตูและรถ ตูเล็ก คุณกฤษณุ สิริจํารัสวงศ ผูจัดการ ฝายขาย บริษัท ทีซี ฉางอาน (ประเทศ ไทย) จํากัด เปดเผยวา ทางบริษัทฯได ปรับแผนการตลาดใหม โดยรถบรรทุก เล็กที่จะนําเขามาจําหนาย ไมวาจะเปน เครื1องยนต 1,100 ซีซี. และ 1,300 ซีซี. ทัง้ แบบ NGV และ LPG จะตองผานการ ตรวจสอบมาตรฐานจาก สํ า นั ก งาน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มอก. ซึ่งคาดวาทุกอยางจะแลวเสร็จ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แน “ขณะนี้มียอดจองเขามาทั้งหมด ประมาณ 50 คัน และตองหยุดขายไป กอน เนื1องจากตองรอการตรวจสอบของ

มอก. กอนจึงจะตรวจสอบสูก ารตลาดตอ ไป ซึ่งรถทั้งสองรุนนี้ เนนที่กลุม SMEs เปนหลัก โปรโมชั่นทุกอยางที่วางไวจะ ตรงกั บ ความต อ งาการของลู ก ค า มาก ที่สุด ทําใหตั้งเปาขายในครึ่งปหลังไวที่ 500 คันเปนอยางนอย” ทางดานดีลเลอรนั้น ขณะนี้ก็มีที ซี ออโตฮับที่มีอยูทั่วประเทศจํานวน 5 แหง ซึ่งทางบริษัทแมคือ ตันจง อินเตอร เนชั่นแนล เปนผูกําหนดใหรถในเครือ เปนผูจําหนายที่เดียวกัน สวนดีลเลอร ของบริษัทฯนั้นก็จะมีการขยายให ไดทั่ว ประเทศ ทางดานรถรุน ใหมทจี่ ะนําเขามาใน ปหนานั้น ก็จะมีดวยกัน 2 รุน รุนแรกคือ รถบรรทุกเล็ก 4 ประตู ซึ่งจะนําเขามา แบบสําเร็จรูป อีกรุนหนึ่งเปนรถตูเล็กที่ จะนํ า ชิ้ น ส ว นเข า มาประกอบเองใน ประเทศ

ใตทองรถ ❖❖❖ ดวยตลาดทองเที่ยวเริ่มโตขึ้น รถโดยสารก็โตตาม แตไดมีการ สํารวจวา รถโดยสาร 2 ชั้นเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด พอ ๆ กับรถตูทีเดียว รถ 2 ชั้นนั้น ในตางประเทศใชวิ่งเฉพาะในตัวเมือง แตในเมืองไทยแลว ใชวิ่ง ออกตางจังหวัด ที่มีทั้งเหว ภูเขา ทางคดเคี้ยว รวมทั้งทางขึ้นและลงเปน จํานวนมาก จึงเปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดอุบตั เิ หตุของรถ 2 ชัน้ ไดอยางงายดาย และตามความเห็นของผู โดยสาร เห็นวา รถชั้นเดียวและรถชั้นครึ่งมีความ ปลอดภัยมากที่สุด แตดวยบริษัททัวรมีแตรถ 2 ชั้นใหบริการ เลยจําเปน ตองใช ถึงแมวากรมการขนสงทางบก จะมีเครื1องตรวจมาตรฐานของรถ โดยสารแลว ก็ยังไมใชหนทางแกไขที่แทจริง ❖❖❖ ทางดานรถตูน  นั้ ก็ถอื วาเปนแหลงหากินของนักการเมือง อยาง กอนหนานี้ รถตูร ว มของ ขสมก. ก็มรี าคาสูงถึงคันละ 1.4 ลานบาท ซึง่ แพง กวาราคาทั่วไปถึง 4 แสน มาคราวนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งงบประมาณ เพื1อใชซื้อรถโรงเรียนจํานวนทั้งสิ้น 1,000 คัน โดยมีราคาสูงถึงคันละ 2.3 ลานบาท เมื1อถูกฝายคานแยง คําแกตัวก็คือ ใสตัวเลขราคาคารถตูผิด ซึ่ง เปนคําแกตัวของเด็ก ๆ แตนี่ผู ใหญกลับนํามาใช นี่แหละผูบริหารของ ประเทศ ❖❖❖ ตองขอแกขาวที่ลงไปวา คายเบนซจะนํารถหัวลากมาเปดใน ตลาดรถขนสง โดยมีราคาสูงถึงคันละ 6 ลานบาท แตในความเปนจริงแลว เปนราคาของรถโดยสารยีห่ อ เบนซทนี่ าํ มาเปดตัวใหม โดยผูท ใี่ หขอ มูลเหลา นีค้ อื คนของ บริษทั เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ ตองขอโทษ ที่ไมไดตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด โดยผูท รี่ บั ผิดชอบขายรถบรรทุกเบนซ ก็คือ บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด แตตองขายเปนฟลีตใหญเทานั้น

B&T#224_p8-9_Pro1.indd 9

6/15/13 12:01 AM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

ทช.เปดใชถนนมโนราห เพิ่มศักยภาพคมนาคมเมืองพัทลุง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กอสรางถนนสาย ค3 ผังเมืองรวมเมือง พัทลุงเสร็จแลวพรอมเปดใช ถนนสาย ดังกลาวชื1อ “ถนนมโนราห” สามารถ รองรับการขยายตัวของชุมชน สงเสริม การทองเทีย่ วของจังหวัดพัทลุง และใช เปนเสนทางเชื1อมโยงพืน้ ทีเ่ มืองสูช มุ ชน โดยรอบไดอกี ทางหนึง่ คุ ณ ประเสริ ฐ จั น ทรรวงทอง รั ฐ ม น ต รี ช  ว ย ว  า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง คมนาคม กลาววา เนื1องจากในเขตพืน้ ที่ ตัวเมืองพัทลุงมีถนนสายหลักเพียงหนึง่ สายทาง คือ ถนนราเมศวร ทําใหเกิดปญหา การจราจรที่ แ ออั ด ทช.จึ ง ดํ า เนิ น การ กอสรางถนนมโนราห ซึง่ ปจจุบนั ไดเปดใช ใหประชาชนสามารถสัญจรไดแลว ระยะ ทางรวม 5.034 กิโลเมตร ใชงบประมาณใน การกอสรางทัง้ สิน้ 184.5 ลานบาท คุณชาติชาย ทิพยสนุ าวี อธิบดีกรม

ทางหลวงชนบท กลาวเพิ่มเติมวา ทั้งนี้ เพื1อใหประชาชนไดเดินทางอยางสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทช.จึงไดดําเนินการ กอสรางสะพานขามทางรถไฟตามแนว ถนนมโนราห ชวง กม.ที่ 2+550 ถึง กม.ที่ 3+650 ระยะทางรวม 1.100 กิโลเมตร เพื1อปองกันอุบัติเหตุ เนื1องจากชวงกม.ที่ 3+050 ถึงกม.ที่ 3+150 เปนเขตทางรถไฟ ซึง่ มีขบวนรถไฟสายใตวงิ่ ตัดผาน โดยการ กอสรางประกอบดวยสะพานขามทาง รถไฟและถนนเชิงลาด ขนาด 4 ชอง จราจร พร อ มก อ สร า งจุ ด กลั บ รถใต สะพานทั้ ง ฝ  ง ตะวั น ตกและตะวั น ออก ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางกําแพง บริ เ วณเชิ ง ลาดสํ า หรั บ เสาตอม อ คอนกรีตเสริมเหล็กของสะพานไดหลอ แล ว เสร็ จ ทุ ก ต น คาดว า จะแล ว เสร็ จ ประมาณตนป 2557 ใชงบประมาณใน การกอสราง 199.770 ลานบาท

ชงผุดสะพานขามเจาพระยา 11 แหง โครงการสรางสะพานขามแมนํ้า เจ า พระยา 11 แห ง คื บ หน า คณะ รั ฐ มนตรี ล งมติ เ ห็ น ชอบแผนแม บ ท สะพานข า มแม นํ้ า เจ า พระยาในเขต กรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล ตามที่ กระทรวงคมนาคมเสนอ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคม เปดเผยวา แผนการสร า งสะพานข า มแม นํ้ า เจาพระยาที่อยูในแผนแมบทนี้ จะเสนอ ใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับ ทราบตอไป อยางไรก็ตาม แผนการสราง สะพานขามแมนํ้าเจาพระยาเพิ่มเติม ไม ไดเปนสวนหนึ่งของการกูเงินเพื1อลงทุน พั ฒ นาในโครงสร า งพื้ น ฐานด า นการ คมนาคมขนสงของประเทศวงเงิน 2 ลาน ลานบาท ทั้ ง นี้ สนข.ได ส รุ ป ว า โครงการ กอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาใน แผนแมบท 20 ป ควรสรางสะพานขาม แมนํ้าเจาพระยาในเขตกรุงเทพฯและ ปริมณฑลทรวม 11 แหง วงเงิน 50,530

R1_B&T#224_p10-11_Pro1.indd 10

ลานบาท แบงเปนในชวง 10 ปแรก (2555-2564) รวม 9 โครงการ วงเงิน 48,950 ลานบาท ประกอบดวย 1. สะพาน เกียกกาย วงเงิน 9,100 ลานบาท 2. สะพานพระราม 2 วงเงิน 3,000 ลานบาท 3. สะพานสมุทรปราการ วงเงิน 19,437 ลานบาท 4. สะพานปทุมธานี 3 วงเงิน 1,820 ลานบาท 5. สะพานลาดหญามหาพฤฒาราม วงเงิน 4,764 ลานบาท 6. สะพานสามโคก วงเงิน 5,192 ลาน บาท 7. สะพานทานํ้านนท วงเงิน 800 ลานบาท 8. สะพานถนนจันทน-เจริญนคร วงเงิน 4,000 ลานบาท และ 9. สะพาน ราชวงศ-ทาดินแดง วงเงิน 837 ลานบาท สําหรับแผนการดําเนินการระยะ 10 ปหลัง (2565-2574) อีก 2 โครงการ ไดแก โครงการสรางสะพานสนามบินนํ้า วงเงินดําเนินการ 1,580 ลานบาท และ สะพานบางกะเจา จ.สมุทรปราการ โดย สนข.ไม ต  อ งการให ร วมไว ในแผน เนื1องจากความเปนไปไดของโครงการอยู ในเกณฑตํ่า

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

จอดปายหมอชิต

โดย กรมการขนสงทางบก

ดัดแปลง ไฟซีนอน/ไฟเบรก ผิดกฎหมาย กรมการขนส ง ทางบก เตื อ น เจาของรถที่ดัดแปลง “ไฟซีนอน” หรือ “ไฟเบรก” มีแสงสวางจามากเกินไป นอกจากมี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด อุบตั เิ หตุแลว ยังมีความผิดตามกฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท ป จ จุ บั น มี เ จ า ของรถนํ า รถไป ดั ด แปลงแก ไ ขหลอดไฟหน า รถ (ไฟ ซีนอน) และไฟเบรก (ไฟหยุด) ใหมีแสง สวางจามากเกินไป หรือบางรายไปปรับ แตงทิศทางการสองสวางของแสงไฟให สูงขึน้ จากเดิม เพื1อใหสอ งสวางไดไกลขึน้ ซึ่งเปนการรบกวนสายตาของผูขับขี่ราย อื1น ทําใหมคี วามเสีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุ สูงขึ้น และมีความผิดตามกฎหมาย ทัง้ นี้ หลอดไฟซีนอนแมจะมีขอ ดีใน เรื1องของประสิทธิภาพการสองสวาง แต การทีจ่ ะนํามาใชอยางปลอดภัยนัน้ หลอด ไฟจะตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุ ต สาหกรรมหรื อ มาตรฐานของสห ประชาชาติ และเมื1อติดตั้งหลอดไฟดัง กลาวแลว แสงสวางที่ออกจากโคมไฟจะ ตองแสดงแนวจํากัดแสงตามที่กรมการ ขนสงทางบกกําหนด การดัดแปลงไฟ หน า ให เ ป น แสงสี อื1น หรื อ ดั ด แปลง พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

อุปกรณสวนควบหรือเพิ่มเติมสวนหนึ่ง สวนใดเขาไป จนทําใหแสงมีความสวาง จามากจนเกินไป เมื1อนําไปใชงานบนทอง ถนนจะสองเขาตาผูขับขี่รายอื1น ทําให สายตาพรามัวจนอาจเกิดอุบัติเหตุได ซึ่ง หากเจาของรถดัดแปลงไฟหนาใหผิดไป จากที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะการ เปลี่ ย นหลอดไฟเป น ไฟซี น อนที่ ไ ม ไ ด มาตรฐาน หรือเปลี่ยนเปนสีอื1น เชน สี ฟ า สี ม  ว ง สี เ หลื อ งเข ม หรื อ สี เ ขี ย ว เนื1องจากการดัดแปลงหลอดไฟจะทําให แสงที่สองออกมาผิดเพี้ยน มีความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาทดวย ทั้งนี้ กรมการขนสงทางบกไดสั่ง การใหสํานักงานขนสงจังหวัดทุกจังหวัด เข ม งวดในการตรวจสภาพรถให ไ ด มาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบก กําหนด พรอมทั้งขอความรวมมือสถาน ตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) หรือศูนย บริการรถยนต หากพบรถที่ติดตั้งโคมไฟ หน า รถที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐานขอให แ จ ง เจาของรถแก ไขใหถูกตอง เพื1อความ ปลอดภัยในการใชรถใชถนนรวมกัน BUS & TRUCK FAQ

ติดไฟเดยไลท ผิดหรือไม? ไฟเดย ไลท หรือ Daytime Running Light ซึ่งเปนหลอด LED อยูใ นโคมไฟหนาทัง้ 2 ดาน ของ รถยนต จ ะสว า งขึ้ น ทั น ที ที่ ส ตาร ท รถ อยากทราบวาผิดกฎหมายจราจรหรือ ไม เพราะมีจราจรตางจังหวัดทีห่ า งไกล คอยจองมองและวากลาวให ไปแกไข จากคุณ : สมจิตร สินสมุทร หากการติ ด ตั้ ง โคมไฟหน า รถ เป น ไปตามที่ ก ฎกระทรวงว า ดวยเรื1องโคมไฟหนารถกําหนด ก็ไมผิดกฎหมาย สวนการนํารถเขามา จากตางประเทศนั้นตองนํารถไปตรวจ สภาพกับกรมการขนสงทางบก เพื1อ ตรวจสภาพหรือทําการแก ไขใหเปนไป

ตามที่กฎกระทรวงเรื1องโคมไฟหนารถ กําหนดไว สวนการเปดไฟไมวา ตอน กลางวันหรือกลางคืนหากจํานวนวัตต เกินกวา 50 วัตต หรือกรณีที่ความสอง สวางของโคมไฟมากกวาทีก่ าํ หนดในกฎ กระทรวงก็มีความผิด อย า งไรก็ ต ามตํ า รวจเป น ผู  ใ ช กฎหมาย เมื1อ มี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ก็มีการอบรม กอนการออกปฏิบัติงานตลอดมา ซึ่ง แนนอนความรูและเขาใจในกฎหมาย เป น อย า งเดี ย วกั น แต ต าม พ.ร.บ. จราจรฯ ม.140 ใหตํารวจผูจับกุมหรือผู ออกใบสั่งฯ ใชดุลยพินิจวากลาวตัก เตือนหรือเรียกเก็บใบขับขี่และออกใบ สั่งฯ ได

6/17/13 10:04 PM


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปกษแรก • มิถุนายน 2556

กดแตร

สระบุรี ที่ทํากินหลัก

หากเอยถึงจังหวัดสระบุรี บรรดา คนขับรถใหญตา งทราบดีวา คือ สถานที่ ที่ตองไปทํางานบอยมากที่สุด เพราะมี ทัง้ ปูนซีเมนต อิฐ หิน ทราย สิง่ กอสราง ที่ตองขนสงเปนประจําทุกวัน ซึ่งหากมี รถใหญมากทีส่ ดุ ก็เปนแหลงหากินของ เหลาขาราชการมากที่สุดตามไปดวย ประการแรกก็คือ การขายหมู เพราะ ปจจุบันนี้ รถใหญทุกยี่หอตางเนนการ ประหยัดเชื้อเพลิงมากที่สุด จึงทําให เถาแกหรือเจาของบริษทั ขนสงประเมิน การใชนาํ้ มันเชือ้ เพลิงมากเกินความเปน จริง ดังนัน้ คนขับรถจึงเห็นแกนาํ้ มันวา ยังมีนาํ้ มันเหลือมากพอ จึงนําไปขายยัง คอกหมูที่มีอยางมากมาย โดยแม ว  า เจ า หน า ที่ ข องทาง ราชการจะทราบเรื1องนีด้ วี า เปนการทําผิด กฎหมาย แตก็ไมสามารถจับคอกหมูได เพราะผูท อี่ ยูเ บือ้ งหลังก็คอื ขาใหญของสี กากี ทําไดก็เพียงรับสวนแบงอันนอยนิด ประการทีส่ องก็คอื ไดมกี ารบรรทุก นํ้าหนักเกิน วิ่งกันทั่วเมืองสระบุรี หาก สังเกตใหดีจะพบวา รถใหญเหลานี้จะมา จากจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี แ ละชลบุ รี ม าก ที่สุด อยางรถพวง 22 ลอหรือ 7 เพลา ทําการบรรทุกอิฐ หิน ปูน ทราย มากถึง 70 ตัน ซึ่งเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว เพียง 58 ตัน ผลกระทบหลักก็คอื ผูป ระกอบการ ขนสงที่ทําตามกฎหมายกําหนด มีผูวา จ า งลดน อ ยลง รายจ า ยก็ ยั ง เท า เดิ ม สุดทายก็ตองหาอาชีพอื1นเพื1อประคอง ธุรกิจตัวเองดวย สิ่งหนึ่งที่นาแปลกใจก็ คือ ไมยอมที่จะจายสวยเหมือนขนสงอื1น ที่ทําผิดกฎหมาย ดวยหลักที่พอแมสอน มาวา ใหทําตามกฎหมายอยางเครงครัด

B&T#224_p10-11_Pro1.indd 11

อยาเห็นแกเงิน ทําใหปจจุบันนี้ การ ทํางานไมราบรื1น ติด ๆ ขัด ๆ แตมีความ สบายใจ เพราะไมตองถูกตรวจสอบการ กระทําในชีวิตประจําวันเลย อั น ดั บ สามก็ คื อ รถใหญ ที่ ม าจอด คางคืนเพื1อรอรับงานในชวงเชา ถึงแมวา คนขับจะนอนอยูใ นรถ แตถกู ลักเพลาขาง หรือลักนํ้ามันก็ยังมีใหเห็นอยูเปนประจํา ถึงแมวาจะจอดรถในปมหรือที่ที่มีแสง สวางแลวก็ตาม และที่ น  า หวาดกลั ว มากสุ ด ก็ คื อ การฆาคนขับทีก่ าํ ลังนอนอยูใ นรถ สาเหตุ หลักก็คือเพื1อจะลักรถไปขายให ไดเงิน เปนจํานวนมาก โดยผูรับเคราะหก็คือ เถาแกบริษัท ตองเสียทั้งคนขับและรถ ใหญที่ใชงานอยู หากไมไดทําประกันภัย ชั้น 1 ดวยแลว ก็จะไมไดรับเงินชดเชย จากรถหายเลยแมแตบาทเดียว วิธกี ารแกไขอันดับแรกก็คอื คนขับ รถใหญ ต  อ งรวมตั ว มาพั ก ในสถานที่ บริเวณเดียวกัน เพื1อจะไดเปนหูเปนตาใน การดูแลรถของทุกคน ไมใหถูกโจรกรรม และยังชวยรักษาชีวิตกันไดอีกดวย รวม ทัง้ ยังพูดคุยแลกเปลีย่ นทัศนคติตา ง ๆ ให เปนคนดี ไมลักนํ้ามันจากคนจางไปขาย เพื1อเอาเงินไปเลี้ยงเมียนอย การพนัน หรือแอลกอฮอล แตสิ่งที่ทุกคนตางมุง เปาวาเปนที่พึ่งมากสุดคือ ตํารวจในทอง ที่ ที่ จ ะรั ก ษาความปลอดภั ย ให กั บ ประชาชนที่อยูในสระบุรี แตถือวาเปน เรื1องยาก เพราะสิ่งเลวรายที่กลาวมา ทั้งหมด ชาวสีกากีก็คือผูอยูเบื้องหลัง ทั้งหมดนั่นเอง ดังนั้น เราตองชวยตัวเองกอนที่จะ ไปหวังพึ่งใคร

พักรถ

รถบัสเบนซ รับประกัน 2 ป หรือ 8 แสนกม. ตลาดรถบัสปนเี้ ติบโตขึน้ เปนอยางมาก โดยเฉพาะกลุม เปาหมายคือ นัก ทองเที่ยวที่ทางรัฐบาลตั้งเปาไววาจะมีมากถึง 22 ลานคนในป 2558 คายรถ บัสจากยุโรป ไมวาจะเปน เบนซ วอลโว สแกนเนีย และ MAN รวมทั้งคาย ญีป่ นุ อยางฮีโน และอีซซู ุ อีกทัง้ คายรถจีนทีม่ รี าคาตํา่ สุดจนเปนกลุม เปาหมาย ของ ขสมก. ทีจ่ ะนําเอามาเปนรถเมลประจําทางใหม ตางพยายามทําการตลาด เพื1อให ไดลูกคามากขึ้น คายยุโรปถือวามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีราคาสูงตามไปดวย ซึ่งบริษัทรถทัวรที่เนนกลุมรถทัวรเปนผู โดยสารชาวตางชาติจะนิยมมากที่สุด เพราะผู โดยสารตางชาติจะเนนความปลอดภัยเหมือนกับรถโดยสารที่วิ่งอยูใน ประเทศของตัวเอง ในปนี้คายเบนซเนนใหความสําคัญกับรถโดยสารระดับสูงเปนอยางมาก นอกจากจะมีการนําเครื1องยนตและแชสซีสร นุ ใหมจาํ นวน 2 รุน แตยงั ไมเปดเผย รายละเอียด โดยกลุมลูกคาหลักอยางนครชัยแอรที่เนนรถบัสเปนหลักอยูแลวก็ ใหความสําคัญ พรอมทั้งไดทําการจองเปนจํานวนมากดวย โดยแคมเปญทีถ่ อื วาลอใจมากทีส่ ดุ คือ การรับประกันหลังการขายเปนเวลา 2 ป หรือระยะทาง 8 แสนกิโลเมตร ซึ่งมากกวาคูแขงคายอื1นเปนอยางมาก และ คํานวณดูแลว รถบัสเบนซสามารถวิ่งไดตลอดเวลาโดยไมหยุดพัก วันหนึ่งเกือบ 2,000 กิโลเมตร ระยะทางคงตองถึงกอนเวลา 2 ปแน ทางบริษัทแม คือ เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) ไดแตงตั้งให บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด เปนผูดูแลรถบัสอยางเปนทางการในเมืองไทย ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ทําตลาดมาอยางยาวนานก็ไดรับความไววางใจจากลูกคาเปน อยางดี สวน AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มเปดใชในป 2558 ก็มี บริษัทรถทัวรวางเสนทางการขนสงผู โดยสารไวเรียบรอยแลว ดังนั้น รถบัสหลัก ที่จะเลือกใชคือ รถคายยุโรป เพราะสามารถทํางานหนักไดตลอดเวลา รวมทั้งยัง มีความปลอดภัยใหกับผู โดยสารในรถดวย ซึ่งจะสามารถทําใหเพิ่มยอดขายได มากกวาที่วางไวเสียอีก

6/15/13 12:09 AM


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

รักษรถ

GPS vs A-GPS พัฒนาอยางไรพรมแดน เครื1อ งมื อ ติ ด ตามรถ หรื อ ที่ เรียกวา GPS นิยมกันอยางมากใน ปจจุบนั ดวยเรื1องของความปลอดภัย และกฎของกรมขนส ง ทางบกที่ ร ถ บรรทุ ก วั ต ถุ อั น ตรายจะต อ งติ ด ตั้ ง GPS ทุกคัน จึงนับวา GPS มีบทบาท สําคัญในวงการรถใหญบานเรา แต ในวันนี้ รักษรถจะขอนําเสนอภาคตอ ของ GPS ที่ทําการพัฒนาเพื1อแก ไข ขอบกพรอง อยาง A-GPS ลองมาดู กันวาอะไรเปนขอบกพรองของ GPS และ A-GPS มีลักษณะอยางไร GPS มาจากคําวา Global Positioning System เป น ระบบค น หา ตําแหนงบนของทีต่ า ง ๆ บนโลก ซึง่ จะ ประกอบไปดวยดาวเทียมที่ โคจรรอบ โลกจํานวนหลายดวง และใชอุปกรณ รับสัญญาณ (GPS Receiver) เปนตัว แสดงผล เชน ระบบนําทางติดตั้งใน รถยนต, คอมพิวเตอร, พีดเี อ, โทรศัพท มือถือ เปนตน ส ว น A-GPS เป น การค น หา ตําแหนงรูปแบบเดียวกับ GPS แตจะ มี ข  อ แตกต า งตรงที่ อุ ป กรณ รั บ สัญญาณ (โดยสวนใหญคุนเคยกับ โทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ ร องรั บ A-GPS) โทรศัพทมือถือหรือ สมารทโฟนที่มี A-GPS จะสามารถรั บ สั ญ ญาณ ดาวเที ย มได แ ม อ ยู  ภ ายในอาคาร เนื1อ งจากการคํ า นวณหรื อ ค น หา สัญญาณจะอาศัยเครือขายโทรศัพท มือถือ เปนตน ดังนัน้ การใชงานจึงตอง เสียคาเชื1อมตอบริการเครือขาย แตจะ ไดความแมนยําในการระบุตําแหนงได ดีกวา GPS

B&T#224_p12_Pro1.indd 12

ขอจํากัดของระบบ GPS ระบบ GPS ใชเวลานาน ในการหา ตําแหนง ลักษณะการรับสัญญาณ GPS ของอุปกรณ จะสามารถเชื1อมตอขอมูล GPS ไดสมบูรณ โดยเฉพาะขอมูลวงโคจร ซึง่ เปนขอมูลสําคัญและมีขนาดใหญ การ รับสัญญาณ GPS จะใชเวลาครั้งแรก ประมาณ 30 วินาที ในกรณี ไมมีการ เคลื1อนที่ หากมีการเคลื1อนทีต่ ลอดเวลาก็ อาจจะใชเวลามากกวานั้น อีกทั้งสัญญาณ GPS ถูกบดบังได งาย หมายถึง สัญญาณ GPS สามารถ ถูกบดบังจากโลหะ ทําใหจําเปนตองให อุปกรณ GPS เห็นทองฟา หรือตองอยู ในที่โลงแจง จึงจะสามารถรับสัญญาณ GPS ไดดี ซึง่ หากอยูใ นทีม่ กี ารบดบัง เชน เขตอาคารสูง ก็จะเกิดอาการ Multipath ซึง่ ทําใหเกิดอาการกระโดดไปมาของการ แสดงตําแหนงได นอกจากนี้ ยั ง ถื อ ว า เป น การสิ้ น เปลืองพลังงาน โดยการที่จะไดตําแหนง ที่ตอเนื1อง จําเปนตองเปด Synchronize ดาวเทียมตลอดเวลา ซึ่งทําใหมีปญหา พลั ง งานไม เ พี ย งพออยู  บ  อ ยครั้ ง เนื1องจาก Chipset GPS จะกินพลังงาน อยูที่ 80-20 mA ถือวาเปนปริมาณมาก สําหรับแบตเตอรี่ลูกเล็ก ๆ ของโทรศัพท มือถือ

A-GPS คือ? A-GPS ยอมาจาก Assistance GPS ซึ่งเปนระบบชวยเหลือการทํางานของ GPS ใหมีการเริ่มทํางานไดอยางรวดเร็ว และมีความแมนยําสูงยิง่ ขึน้ โดยมีการรับ ขอมูลที่จําเปนในการเริ่มตนการทํางาน

ของ GPS Receiver รวบรวมไว ใ น Server ที่ ทํ า การเชื1อ มต อ กั บ จานรั บ สัญญาณดาวเทียมตลอดเวลาเมื1อ GPS Receiver เริ่มทํางานจะติดตอกับ Server ผานทาง Network ขอมูลเบือ้ งตนในการ คํานวณตางๆ จะถูกสงผาน Network เพื1อเปนคาเริม่ ตนในการทํางาน ทําใหลด เวลาในการเริ่มตนนอยกวา 3 วินาที ใน สภาวะสัญญาณออนการทํางาน ซึง่ ปกติ จะอยูท ี่ 15-30 วินาที ในทีร่ ะดับสัญญาณ ปกติ และ 1 นาทีขนึ้ ไปในระดับสัญญาณ ออน สามารถใชงาน GPS ไดเมื1ออยูในที่

อับสัญญาณอีกดวย สรุปก็คือ GPS จะรับสัญญาณ จากดาวเที ย มโดยตรง สามารถ นําทางไดฟรี ไมเสียคาใชจาย สวน AGPS ดาวเที ย มจะส ง สั ญ ญาณ มายัง Assistance Server กอนสง มายั ง โทรศั พ ท มื อ ถื อ หรื อ อุ ป กรณ GPS Receiver ดั ง นั้ น จึ ง เสี ย ค า บริการเชื1อมตอเครือขาย EDGE/ GPRS สําหรับขอมูลรายละเอียดของ AGPS จะเปนอยางไร ติดตามได ใน รักษรถฉบับหนา

รูไวใชวา คุ ณ รู  ห รื อ ไม ? คนขั บ รถ บรรทุ ก ใช เ วลาขั บ รถต อ วั น มากกวาอยูที่บานเสียอีก และ เกื อ บทั้ ง หมดก็ ต  อ งเผชิ ญ กั บ อาการปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งอาจ เปนสาเหตุมาจากการยัดกระเปา สตางค ไว ในกระเปากางเกงที่อยู ขางหลังได เพราะการกระทํานี่ ทําใหสะโพกทั้งสองขางหนาไม เทากัน ซึ่งสงผลใหกระดูกสัน หลั ง คด กล า มเนื้ อ หลั ง ต อ ง ทํางานหนัก นอกจากนี้อาจารย มหาวิทยาลัยวอเตอรลู ออนแทรี โอ อยางสจ็วรต แมคกิจ ยังบอกวาการกระทําเชนนีเ้ ปนการเพิม่ แรงกดทับบน เสนประสาทที่กระดูกสะโพก สาเหตุของอาการปวดหลังดวย

6/15/13 12:14 AM


B&T#224_p13_Pro1.indd 13

6/15/13 2:00 AM


14 BUS&TRUCKÆ',2#04'#5

ƒØi‘Ö“™oƉœ~ šŠ

p•|l Š ธุรกิจอะไหล ถือเปนดวงใจอีก ดวงของธุรกิจขนสง ที่มีความจําเปน ตองอยูคูกันจน “ชั่วฟาดินสลาย” ยิ่ง ถาหากมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC ธุรกิจอะไหลยิ่ง จะมีความสําคัญมากขึน้ ไปอีก และสง ผลใหตลาดมีมูลคาสูงมากกวาหมื1น ลานบาท จากความสําคัญดังกลาวทีมขาว BUS & TRUCK จึงไมรอชาที่จะนําพา ทานผูอานไป “จอดคุย” CEO หนุมไฟ แรง คุ ณ วิ ท มนต ผลเจริ ญ รั ต น กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิ่นหงไท กรุป จํากัด ผูนําเขาสินคา อะไหลรถ พวง รถดั๊มพ และรถเทรเลอร ที่มี ประสบการณยาวนานจากการพัฒนา สิ น ค า ร ว มกั บ โรงงานผู  ผ ลิ ต โดยตรง เพื1อใหรบั รูถ งึ แผนการดําเนินงาน และ เปาหมายมีไว ใหพุงชน

บริษัทเริ่มกอตั้ง? บริษัท ซิ่นหงไท กรุป จํากัด กอตั้ง ขึน้ ในป 2555 เกิดจากรวมทุนระหวางกลุม ทุนประเทศไทย และกลุมทุนสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เปนผูนําเขาสินคา อะไหล รถพวง รถดั๊มพ และรถเทรลเลอร ที่มี ประสบการณ ย าวนานจากการพั ฒ นา สินคารวมกับโรงงานผูผ ลิตโดยตรง ทําให สินคาของเรามีคุณภาพสูง แข็งแรง และ ทนทาน มีอายุการใชงานที่ยาวนาน

มีสินคาอะไรบาง? ปจจุบันสินคาที่จําหนายมีมากกวา 70 รายการ โดยแบงออกเปน 4 กลุม หลัก ๆ คือ 1. อะไหลรถพวง อะไหล รถดัม๊ พและอะไหลเทรลเลอร สินคาทีก่ อ ใหเกิดรายไดหลักของบริษัทฯ ไดแก ปม ปจจุบันเรามีเกียรปมมากกวา 10 รุน, มี ชุดอุปกรณ ไฮดรอลิคครบทุกขนาด ทาง บริษัทฯ ใหความสําคัญเรื1องการสต็อค

สินคาเพื1อรองรับความตองการของลูกคา ทีม่ เี ขามาอยางตอเนื1องเราสามารถจัดสง ไดทันที 2. สินคาสั่งผลิตโดยตรงจาก โรงงานผูสั่งซื้อ (OEM) 3.กลุมวัตถุดิบ สําเร็จรูป และ 4. สินคาใหม เชน สะพาน เชื1อมตูคอนเทนเนอร

สินคาหลักในตลาด? ปจจุบัน เรามุงเนนในการจัดจํา หนายชุดไฮดรอลิคทุกรุนทุกขนาด โดย การจัดเปนชุดทําใหลูกคาสั่งครั้งเดียว แทบไมตองหาอุปกรณเพิ่ม และบริษัทฯ รับจัดหาและดําเนินการสั่งผลิตสินคา ตามคําสั่งซื้อของลูกคาอีกดวย เพราะ บริษัทมีสินคาสําหรับรถใหญครบวงจร เรี ย กได ว  า มาที่ บ ริ ษั ท เราสามารถหา สินคาประกอบรถไดทั้งคัน “เริ่มแรก บริษัทฯ เจาะตลาดใน สินคากลุม ปม ไฮดรอลิค ซึง่ เปนสินคาที่ได รับการตอบรับจากลูกคาดวยดี ภายหลัง

คุณวิทมนต ผลเจริญรัตน ซื่อตรง จริงใจ ซิ่นหงไท กรุป

การแขงขันธุรกิจ? การแข งขันด านราคาในตลาด บานเรา มีความรุนแรงมาก โดยทาง บริษัทฯ ยังคงมุงเนนการพัฒนาดาน คุณภาพสินคามากกวาเรื1องราคา โดย การตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ สิ น ค า ของบริ ษั ท เนื1อ งจากเราเป น บริษัทฯ ใหม

ผลการตอบรับ? ในไตรมาสแรกของปนี้บริษัทฯ ไดยอดจําหนายแบบกาวกระโดด ซึ่ง คาดการณในปนี้นาจะไดสวนแบงการ ตลาดได ในระดับที่นาพึงพอใจ โดย บริ ษั ท ได ทํ า การซื้ อ ที่ ดิ น เพื1อ สร า ง สํ า นั ก งานและโกดั ง สิ น ค า ใหม ใ น บริเวณใกลเคียงประมาณ 6 ไร มูลคา 150 ลานบาท เพื1อรองรับการขยายตัว ของลูกคาในอนาคต โดยบริษทั ฯ ยังคง นโยบายในการสต็อคสินคา เพื1อรองรับ คําสั่งซื้อในอนาคต “เปดมาปกวา ๆ ลูกคาเยอะมาก เติบโตเร็วมากกวาเทาตัว จึงทําใหเรา สามารถตั้งเปาหมายในป 2557 ไว มากกว า หนึ่ ง เท า ตั ว หรื อ มากกว า 100%”

ทิศทางการตลาด?

บริ ษั ท มี สิ น ค า สํ า หรั บ รถใหญ ครบวงจร เรียก ไดวามาที่บริษัท เราสามารถหา สิ น ค า ประกอบ รถไดทั้งคัน

บริษัทฯ ไดนําเขา ชุด กระบอกไฮดรอลิคและ อะไหลรถพวง และหาง เทรลเลอร”

การพั ฒ นาใน อนาคต?

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด  พั ฒ นารู ป แบบสิ น ค า เพื1อ ให ต รงกั บ ความ ต อ งการของลู ก ค า โดยตรง ซึง่ ทางบริษทั ฯ มี ที ม ง า น ใ น ก า ร จํ า หน า ยสิ น ค า ของ บริ ษั ท ฯ คอยรั บ ฟ ง ขอมูลและขอเสนอแนะจากลูกคา และ ตองขอขอบคุณลูกคาทุกทานที่ ได ใหคํา แนะนําในการปรับปรุงสินคาของบริษทั ฯ อยางดีเสมอมา ณ ปจจุบันบริษัทฯ ได ทําการปรับปรุงสินคาของบริษัทฯ โดย การปรับปรุงงานจากวิศวกรนําสงโรงงาน ผลิต ซึง่ ตอบโจยทความตองการสินคาใน ตลาดไดดี และตอนนี้บริษัทฯ ไดดําเนิน การแตงตัง้ ผูแ ทนจําหนายสินคากลุม ใหม ของบริษัทฯ โดยจะดําเนินการดานการ ขายและการตลาดในสวนของรถพวงทั้ง แบบกางปลา พื้นเรียบ ดั๊ม และรถพวง เกษตร

R1_B&T#224_p14_Pro1.indd 14

ปจจุบันตลาดอะไหลใหญมาก หากเปด AEC ยิ่งจะสงผลใหตลาด ใหญขึ้นไปอีกในระดับกวาหมื1นลาน บาท ทีส่ าํ คัญทางพมาก็จะเปดประเทศ ทางบริษัทฯ จึงเตรียมการสงสินคา จําหนายไปยังพมา ลาว กัมพูชา โดย เริ่มแรกบริษัทฯ ไดรับคําสั่งซื้อสวน หนึ่งจากประเทศเพื1อนบาน โดยใน อนาคตคาดวาการผลิตหางพวงจะตก ใกล เ คี ย ง ดั ง นั้ น ทางเราจึ ง ต อ งทํ า รองรั บ การสั่ ง ซื้ อ ทั้ ง ส ว นผลิ ต ใน ประเทศ และการจําหนายอะไหลใหกบั คูคาในตางประเทศอยูในประเทศไทย เป น หลั ก และส ง สิ น ค า ไปขายใน ประเทศ

ตัวแทนจําหนาย? ปจจุบันสวนตัวแทนจําหนายใน ประเทศเรายังไมไดทาํ การเปดรับอยาง เปนทางการ แตยังคงแนวคิดในการ สรางตัวแทนจําหนายในภาคตาง ๆ ขึน้ เพื1อจัดเปนตัวแทนดูแลลูกคาในภาค ของตัวเองและบริษัทฯ จะดําเนินการ จัดสงสินคา พรอมผูเชี่ยวชาญอธิบาย รายละเอียดในตัวสินคาใหแกผูแทน จําหนาย ซึง่ ปจจุบนั มีผสู นใจติดตอแลว หลายราย

เขารวมงาน B & T’13 ทางบริ ษั ท พร อ มเข า ร ว มงาน B & T’13 อยางแนนอน ซึง่ จะนําสินคา ที่หลากหลายไปแสดงโชว เบื้องตนได เตรี ย มสิ น ค า ชุ ด อุ ป กรณ ไ ฮดรอลิ ค เกียรปม กระทะลอ เปนตน

6/17/13 10:58 PM


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

รูกฎกอนขับ

หลับใน? ฉายซํ้า ๆ ครับ (เพราะเกิดบอย) หลับใน เผื1อวาจะเกิดประโยชนบาง อุบัติเหตุที่เกิดจากการหลับในบางครั้ง ก็สรางความสูญเสียถึงบุคคลอื1น ๆ หรือ ทรัพยสินของทางราชการ เชน รถติด ผูคนเดินทางไมสะดวกอาจถึงขั้นตอง ปดเหตุถนน หรือพูดภาษาบาน ๆ ก็คือ สรางความเดือดรอนใหสังคมนั่นเอง นีย่ งั ไมรวมถึงทรัพยสนิ ขององคกร และรางกายของผูข บั ขี่ มักจะมีคาํ ถามวา เพราะอะไรคนขับโดยเฉพาะรถบรรทุกจึง เกิดอุบตั เิ หตุบอ ยนัก โดยเฉพาะอุบตั เิ หตุ ที่เกิดจากรถบรรทุกวัสดุไวไฟ เชน รถ นํ้ า มั น สาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก็ พิจารณาใหลกึ ๆ การตอบเพียงวาเพราะ หลับในคงจะไมพอที่จะนําไปสูการแก ปญหาที่แทจริงเพราะหากยังไมรูปญหา ที่แทจริงก็ยอมยากที่จะแก ไข การอบรม การมีหลักสูตรตาง ๆ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่ชวยใหการ ปฏิ บั ติ ก ารขั บ รถของคนขั บ มี ค วาม ปลอดภัย หากถามวาการอบรมการให ความรูม ผี ลตออาชีพขับรถกีเ่ ปอรเซ็นต ก็ ประมาณเพียงแค 60% สวนอีก 40% นัน้ เปนเรื1องขององคประกอบอื1น ๆ ซึ่งบาง องคประกอบก็จับตองไมไดและบางองค ประกอบก็จับตองได แตองคกรตองมอง ตรงนี้ใหออกและปฏิบัติอยางจริงจัง ทุก วันนี้บางองคกรโดยเฉพาะองคกรแบบ บาน ๆ เขาก็สามารถบริหารองคกรใหมี ปราศจากภัยความหลับใน ความเปน บาน ๆ ก็หมายถึงธรรมชาตินั่นเอง บาง องคกรที่บริหารแบบสมัยใหมหนอยแต ขาดการประสมประสานก็ ไ ม ส ามารถ บรรลุ เ ป า หมาย ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลให พนักงานขับรถ “ระบบกะ” เกิดความ เหนื1อ ยล า จนนํ า ไปสู  ก ารหลั บ ในก็ คื อ สภาพแวดลอมทีร่ ายรอบพนักงานขับรถ นั่นเอง ยกตัวอยางเชน บานพักของ พนักงานขับรถอยูในสถานที่มีเสียงดัง อากาศรอนการระบายอากาศไมดี วิธกี าร ประเมิ น ความเหมาะสมของบ า นพั ก พนักงานขับรถวาเปนบานที่เหมาะสม หรือดีขนาดไหนก็สามารถทําได ไมยาก เชน ไปสํารวจเวลากลางวัน 3 ชวง ๆ เชา ประมาณ 10 นาฬกา ชวงเที่ยงและชวง บาย การสํารวจควรสํารวจตามฤดูกาล สิ่งที่เราอาจจะพบก็คือความรอน ยิ่งทุก วันนี้เพิ่มสูงจากมลภาวะทางธรรมชาติ พอไปสํ า รวจก็ จ ะพบว า บ า นพั ก ของ พนักงานขับรถมีความเหมาะสมหรือไม อีกองคประกอบหนึง่ ทีม่ สี ว นใหการ นอนหลั บ พั ก ผ อ นไม เ ต็ ม ที่ ก็ คื อ สภาพ จิตใจของพนักงานขับรถ สภาพจิตใจใน ทีน่ หี้ มายถึงสภาพจิตใจที่ไดรบั ผลกระทบ ทางตรง เชน จากการปฏิบัติงานโดย

B&T#224_p14-15_Pro1.indd 15

บางคนอาจจะมีวีถี ชี วิ ต ออกแนวมี ความเชื่ อ มั่ น ใน ตนเองสูง เชน ไม จํ า เป น ต อ งนอน พั ก ม า ก ก็ ค ง จ ะ สามารถทํางานได หรือพูดแบบบาน ๆ ก็ เ อาสภาพร า ง กายป จ จุ บั นเที ยบ กับสภาพรางกาย สมัยวัยรุน

ปลอดภัยจอดนอนพักผอนหรือหาตัวชวย มาทําหนาที่แทนก็เปนทางออกหนึ่งที่ ได รับการพัฒนาขึ้นมา ผมในฐานะคนไทย

คนหนึ่งที่เห็นนโยบายนี้แลวก็แอบปลื้ม อยางมาก ๆ เพราะปฏิบัติตามหลักนี้ รับรองวาไมมีหลับในแนนอนครับ

เฉพาะระบบการจางและระบบการเงิน ยกตัวอยางเชน เงินขาดเงินหายเมื1อเงิน เดือนออกไดไมครบตามคาดคิดไวซงึ่ ตรง นี้ก็ไมไดหมายความวาเปนความผิดของ องค ก รแต อ าจจะเป น ความผิ ด ของ พนักงานขับรถเองที่ ไมจําวันที่ขาดงาน ซึง่ ถูกหักเงิน การแกไขปญหานีก้ ท็ าํ ไดไม ยากคือพยายามแจงจํานวนวันทํางานให พนักงานขับรถทราบทุกวัน หากองคกร ใดที่วิ่งใชเกณฑจายคากิโลเมตรก็นําเอา จํานวนนัน้ มาแจงบอก พอพนักงานขับรถ เห็นจํานวนชัว่ โมงและจํานวนกิโลเมตรที่ ประกาศไว ใหเห็นอยางชัดเจนก็จะรูลวง หนาวาจะไดรับเงินเทาไรในงวดที่จะถึง การสรางความกระจางใหรลู ว งหนาก็พอ จะชวยลดความกังวลลงไปได ในระดับ หนึ่ง จะชวยใหสบายใจมากยิ่งขึ้น อี ก องค ป ระกอบหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพจิ ต ใจก็ คื อ วิ ถี ชี วิ ต แต ล ะวั น ของ พนักงานขับรถ บางคนอาจจะมีวีถีชีวิต ออกแนวมีความเชื1อมัน่ ในตนเองสูง เชน ไม จํ า เป น ต อ งนอนพั ก มากก็ ค งจะ สามารถทํางานได หรือพูดแบบบาน ๆ ก็ เอาสภาพรางกายปจจุบนั เทียบกับสภาพ รางกายสมัยวัยรุน เชน วันนี้อายุ 45 เทียบกับสมัยเมื1อ 15 ปที่แลว แตจะ อยางไรก็ตามผมขออนุญาตยกตัวอยาง วิธกี ารปฏิบตั งิ านของบริษทั นํา้ มัน ESSO ทีเ่ รียกวา “หยุดการทํางานเมื1อไมพรอม” (Stop Work Policy) ความหมายก็คือไม ตองฝนถารูว า รางกายเหนื1อยลาหรือออก ลางวาจะหลับในไปตอไมไหวแลว หาที่

6/15/13 12:18 AM


16 BUS&TRUCK • ติดเบรก

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

เฉลิมศักดิ์ หุนนาครินทร

ติดเบรก อุปสรรคที่สงผลใหการขนสงทางบกไมเปนหนึ่งในอาเซียน

ความตื่นตัวของผูประกอบการขนสง ใกล เ ข า มาแล ว สํ า หรั บ การเป ด เขตการคาเสรีในกลุมอาเซียนของเรา และบทบาททีส่ าํ คัญในการนําสินคาเขา ออกของแต ล ะประเทศก็ คื อ ระบบ ขนสง ซึ่งแนนอนวาปญหาหลักของ ระบบอยู  ที่ พ นั ก งานขั บ รถขาดแคลน อยางทีเ่ คยกลาวมาแลวหลาย ๆ ครัง้ ผู ประกอบการขนสงเองก็มีปญญารถซื้อ ไดแตหาคนขับรถไมได การขนสงสินคา ก็ ไม ไดตามเปาหมายที่วางไว เจาของ สินคาเองก็เสียโอกาสและเกิดความเสีย หายจากการสงสินคาไปใหลกู คาไมทนั ก็ เสียลูกคาใหกับคูแขง ด ว ยเหตุ นี้ เ องเจ า ของสิ น ค า ราย ใหญ ๆ ก็ตองโดดลงมาชวยหาทางผลิต คนขับรถสงใหกบั ผูป ระกอบการขนสงให กับตัวเองเพื1อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน โดยการเปดรับสมัครเองสงเรียนและฝก อบรมพรอมใชงานโดยใชงบประมาณ ของตัวเอง ก็เปนอีกวีธีหนึ่งที่จะชวยให ปญหาคนขับรถขาดเบาบางลงไป ผูผ ลิด ทานใดจะลองเอาไปทําดูก็ไดนะครับ สํ า หรั บ โครงการนั ก ขั บ มื อ อาชี พ ของกรมการขนสงทางบก ก็ยังทําและ

ผลิตนักขับมืออาชีพออกสูตลาดแรงงาน อยูตลอดเวลา ที่ทราบมาก็มีที่กรมการ ขนสงทางบก ติดตอที่ตึกแปด สํานักงาน ขนส ง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ สํ า นั ก งานขนส ง จังหวัดขอนแกน สํานักงานขนสงจังหวัด เชี ย งราย สํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด อุบลราชธานี ก็ติดตอสอบถามไปไดนะ ครับสําหรับผูท จี่ ะไปเรียน และบริษทั ทีจ่ ะ ไปรับสมัคงาน ในเดือนนี้มีอุบัติเหตุรถ นํ้ามันพลิกควํ่าที่ระยอง ตองปดถนนถึง สองวันกวาจะเคลียรพื้นที่ ไดและที่รังสิต ตรงจะวนขึ้นสะพานไปนครนายก

เราจะเห็นไดวาอุบัติเหตุแตละครั้ง สรางความเสียหายอยางมหาศาล เพราะ ฉะนั้ น ผมอยากจะบอกฝากไปถึ ง ผู  ประกอบการขนส ง ว า การฝ ก อบรม พนักงานขับรถเปนสิ่งจําเปนบางทาน อาจจะบอกวาไมจําเปนอบรมไปแลวมัน ก็เหมือนเดิมพูดเขาหูซายก็ทะลุออกหู ขวาหมด มันไมเกิดประโยชน เราตอง มองวากําแพงเมืองจีนไมไดสรางเสร็จใน วั น เดี ย ว การอบรมพนั ก งานขั บ รถก็ เหมือนกันถาเราทําบอย ๆ เดียวมันก็ซึม เขาสมองเอง

มีขาวมาบอก ตอนนี้เริ่มมองเห็น แสงลาง ๆ ของความโปรงใสในการสอบ ภาคปฏิบัติขอรับใบอนุญาตขับรถยนต สวนบุคล เห็นวาตอไปขนสงจะนําระบบ ควบคุ ม การสอบแบบใช โปรแกรม คอมพิ ว เตอร ม าควบคุ ม แทนคนเพื1อ ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ควบคุม สอบบางคน ขณะนี้เครื1อง DEMO ได ทําการติดตัง้ เสร็จเรียบรอยแลวกําลังอยู ในระหวางทดสอบระบบ ถาทําไดสมบูรณ แบบประกาศใชทวั่ ประเทศ เราจะเห็นคน ขับรถบนทองถนนมีวนิ ยั มากขึน้ อุบตั เิ หตุ ก็จะลดลงสําหรับทีมงานทีต่ ดิ ตัง้ ระบบได ข า วมาจากครู ฝ  ก ของกรมการขนส ง ทางบกวาเปนทีมงานของสถาบันสอนขับ รถมื อ อาชี พ ไอดี ไ ดร ฟ เวอร จั ง หวั ด ขอนแกน ซึ่งเครื1องนี้ก็จะถูกนําไปติดตั้ง ใหกับขนสงของ สปป. ลาวดวย เห็นไหม ละครั บ ประเทศเพื1อ นบ า นของเราก็ พั ฒ นาอย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง เพื1อ สร า งวิ นั ย จราจรและลดอุ บั ติ เ หตุ ช  ว ยลดงบ ประมาณของประเทศไดอีกทางนะครับ เจานาย

ผูปดทองหลังพวงมาลัย

8 ป ในเบสทริน กรุป เรื1อ งของความไว เ นื้ อ เชื1อ ใจ ของผูประกอบการที่มีตอพนักงาน เปนเรื1องที่คอนขางสําคัญ เนื1องจาก มีผลในหลายสวน ทั้งเรื1องของความ เติบโตและความกาวหนาของอาชีพ หนาที่การงาน รวมไปถึงเรื1องของ ฐานเงินเดือนดวย แตทสี่ าํ คัญไปกวา นั้ น คื อ ประสบการณ ก ารทํ า งาน สามารถชี้วัดระดับของจรรยาบรรณ ในหนาที่ ที่เงินสามารถซื้อได ผูปดทองหลังพวงมาลัยฉบับนี้ จะพาทุกทานพูดคุยกับผูที่มีประสบการณการทํางานมายาวนาน กวา 8 ป ซึ่งสามารถเรียกไดวาคน ๆ นี้เปนสมุน มือขวาแหง เบสทริน กรุป เลยก็วาได กับ...คุณสัมฤทธิ์ วรรณปะกา ถาจะถามวาเปนมือขวานี่สําคัญ ขนาดไหน บอกไดวา รถเบสทรนิ ทุกคัน ผานมือพี่สัมฤทธิ์มาแลวทั้งนั้น เพราะ ความไววางใจจากทางบริษทั พีส่ มั ฤทธิ์ จึงทําหนาทีเ่ หมือนผูท ดลองรถโดยสาร กอนจัดสงใหกับลูกคาวาตองครบทั้ง คุณภาพและมาตรฐาน แนนอนทีส่ ดุ วา

R1_B&T#224_p16-17_Pro1.indd 16

พี่สัมฤทธิ์คนนี้เปนผูอยูเบื้องหลังความ สํ า เร็ จ กั บ รถโดยสารคุ ณ ภาพอย า ง SUNLONG เทานัน้ ยังไมพอ เพราะพีส่ มั ฤทธิย์ งั รั บ หน า ที่ เ ป น พนั ก งานขั บ รถรั บ ส ง ผู  บริหารของบริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ดวย เปนหนาที่ที่สําคัญดวยสาเหตุที่วา เป น องครั ก ษ ค อยปกป อ งรั ก ษาความ ปลอดภัยใหกับผูบริหารระดับสูงก็เปน ความรับผิดชอบอันทรงเกียรติ และตอง มีความรับผิดชอบเปนอยางมาก ระดับประสบการณของพีส่ มั ฤทธิ์ นั้น ในปนี้ก็นับเปนปที่ 8 ของการรวม งานกับ เบสทริน กรุป แลว นอกจาก จะทําหนาที่ที่ ไดเลามาขางตนแลว พี่ สัมฤทธิ์ยังเปนผูที่สามารถแนะนําเรื1อง ของรถโดยสารใหกบั ลูกคาของเบสทรนิ กรุป อีกดวย โดยสิ่งที่พี่สัมฤทธิ์ทําอยู ตลอดมาก็คือ ความซื1อสัตย และความ มานะพยายาม หากใครกําลังหาแรง บันดาลใจ พีส่ มั ฤทธิ์ วรรณปะกา ก็เปน อีกหนึ่งไอดอลของทุกทานได

ถาจะถามวาเปนมือขวานี่สําคัญขนาดไหน บอกไดวา รถเบสทรินทุกคันผานมือพี่สัมฤทธิ์มาแลวทั้งนั้น

6/17/13 9:58 PM


B&T#224_p16-17_Pro1.indd 17

6/15/13 12:29 AM


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

คบหาสมาคม

สมาคมขนสงภาคตะวันออก คุ ณ วิ โ รจน รมเยศ นายกสมาคมขนส ง ภาคตะวั น ออก เป ด เผยวา ในป 2550 กลุม ผู  ป ระกอบการขนส ง สินคา ในเขตการนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง จํานวน 22 ราย ไดจดั ตัง้ องคกรภายใตชื1อชมรมรถ บรรทุ ก จั ง หวั ด ระยอง เพื1อ ร ว มมื อ กระจายสินคาใหทันกับความตองการ ของผูป ระกอบการผลิต และในป 2553 กลุมผูบริหารชมรมรถบรรทุกจังหวัด ระยอง ได ต ระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น อยางยิง่ ในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจใน ระบบโลจิสติกสของภาคตะวันออก ซึง่ ถือเปนแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่ ส ร า งรายได เ ป น อั น ดั บ ต น ของ ประเทศ จึงไดจดั ตัง้ สมาคมขนสงภาค ตะวันออกในวันที่ 2 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปคือ • สงเสริมวิสาหกิจตาง ๆ เกี่ยว กับการขนสงสินคาของประเทศ • รับปรึกษา ใหคาํ แนะนําและแก ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนิน ธุรกิจขนสงสินคา • สงเสริมการขนสงใหเพียงพอ กับความตองการ • ชวยเหลือสาธารณกุศล แลก เปลี่ยนและเผยแพรความรูขาวสารอัน เปนประโยชนตอวิชาชีพการขนสง • กํ า หนดระเบี ย บให ส มาชิ ก ปฏิบัติในวิชาชีพการขนสง • ประสานประโยชน ร ะหว า ง สมาชิกและผูเกี่ยวของในวิชาชีพ โดยกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ที่ จ ะเป น ศูนยกลางในการสงเสริมและพัฒนา คุณภาพอยางตอเนื1อง ดานธุรกิจขนสง และโลจิสติกสเพื1อความสําเร็จที่ยั่งยืน ของสมาชิก ผานทางนโยบายคุณภาพ โดยตองการสรางระบบเครือขาย เพื1อ ชวยพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ สมาชิกสมาคม และชวยใหคําปรึกษา เพื1อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแนวทาง ปฏิ บั ติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให แ ก สมาชิก ในการจัดงานครั้งนี้ จึงเปนสิ่งที่ คณะกรรมการสมาคมฯ มุง หวังทีจ่ ะให เกิดการพัฒนาเครือขายของสมาคมฯ ในอั น ที่ จ ะช ว ยเอื้ อ ประโยชน ใ ห แ ก สมาชิกและเปนจุดเริ่มตนที่จะสราง ความตระหนั ก ให เ กิ ด การรวมตั ว กั น อยางเขมขน เพื1อรองรับการแขงขันใน กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึง่ จะเปดการคาเสรีตามขอตกลง ในปพุทธศักราช 2558 ที่จะถึงนี้ ภายในงานไดรับเกียรติจาก คุณ

B&T#224_p18-21_Pro1.indd 18

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ได ใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน E.T.A. สรางพลังโลจิสติกส เพื1อเสน ทางสูความสําเร็จ ครั้งที่ 1 ของสมาคมขนสงภาคตะวันออก เมื1อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ จ.ระยอง

ชัชชาติ สิทธิพันธุ รมว.คมนาคม กลาว เปดงานวา “มีความยินดีและขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมขนสงภาค ตะวันออก ไดใหเกียรติมาเปนประธานใน พิธเี ปดงาน E.T.A. สรางพลังโลจิสติกส เพื1อเสนทางสูค วามสําเร็จ ครัง้ ที่ 1 ของ สมาคมขนสงภาคตะวันออกในวันนี้ ซึ่ง ภายในงานไดรวบรวมผูผลิตรถยนต ผู แทนจําหนายรถยนต ผูแทนจําหนาย อุปกรณชนิ้ สวนรถยนต สถานบันการเงิน พร อ มทั้ ง หน ว ยในสั ง กั ด กระทรวง

คมนาคม (สํานักการขนสงสินคาและ สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง) ในชวงบายจัดใหมกี ารเสวนา เรื1อง ทิ ศ ทางการเจริ ญ เติ บ โตของนิ ค ม อุ ต สาหกรรม ภายใต ก ารขนส ง อย า ง ปลอดภัย นับเปนสิ่งดีท่ีจะแสดงใหเห็น ถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมการผลิต สิ น ค า และอุ ต สาหกรรมบริ ก ารขนส ง สินคาดวยระบบการขนสงสมัยใหม เพื1อ ใหเกิดความปลอดภัยตอสังคมและสิ่ง แวดลอม และสงผลถึงการลดตนทุนใน

ระบบโลจิสติกส “ดวยความเชื1อมั่นถึงการพัฒนา ร ว มกั น ระหว า งผู  ผ ลิ ต สิ น ค า ผู  ผ ลิ ต รถยนตบรรทุก ผูผลิตชิ้นสวนรถยนต และผูประกอบการโลจิสติกส จะเปน แรงขั บ เคลื1อ นไปสู  ค วามสํ า เร็ จ ของ ธุรกิจ และนําพาประเทศไทยเปนศูนย กลางดานโลจิติกส อยางยิ่งใหญของ อาเซียนตอไปตามมุงหวัง” คุณชัชชาติ กลาวเพิ่มเติม

สภาการขนสงทางบก สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทยรวมกับผูประกอบการขนสง มีความประสงคขอยื1นรายชื1อเพื1อเสนอ กฎหมาย ราง พ.ร.บ. สภาการขนสงทางบกแหงประเทศไทย เนื1องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสําคัญตอระบบ ขนสงและโลจิสติกสของประเทศไทย คือการขนสงสินคาทางบกมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการ คาระหวางประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เพื1อใหภาคการขนสงสินคาทางบกสามารถพัฒนา คุณภาพและมาตรฐาน มีการแขงขันที่เปนธรรม ตอบสนองตอความตองการของผู ใชบริการ และความปลอดภัยของผูใช รถใชถนน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอม ลดภาวะโลกรอน จึงเห็นสมควรจัดตัง้ สภาขนสงสินคาทางบกแหงประเทศไทย ขึ้น เพื1อเปนตัวแทนของผูสงสินคาทางบกในการประสานงาน แก ไขความเดือดรอน อํานวยประโยชน ตลอดจนติดตาม กํากับดูให ไดมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พรอมทั้งสนับสนุนสงเสริมในการยกระดับขีดความสามารถในการ แขงขันของผูขนสงสินคาทางบก เพื1อรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอนาคต สําหรับการจัดตั้งสภาวัตถุปะสงค ดังนี้ 1. เพื1อเปนตัวแทนผูขนสงสินคาทางบก ในการประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื1อแก ไขความเดือด รอน อํานวยประโยชน และสงเสริมคุมครองประโยชน ใหกับผูขนสงสินคาทางบก 2. จัดหา รวบรวมเก็บรักษา และเผยแพรขอมูลขาวสารและความรู รวมทั้งศึกษา วิจัย เสนอแนะ เพื1อสนับสนุนให มีการขนสงสินคาทางบก (ทางถนน) ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 3. ออกหนังสือรับรองทางวิชาชีพและออกหนังสือรับรองจรรยาบรรณดานวิชาชีพของผูขนสงสินคา ตลอดจนถึง พนักงานสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ 4. สงเสริมใหเกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการขนสง เพื1อรองรับการเปดเสรีในอนาคต 5. เปนตัวกลางในการแก ไขขอขัดแยงหรือขอพิพาท ของผูขนสงสินคาทางบกกับบุคคลอื1นที่เกี่ยวของทั้งหนวยงาน ภาครัฐและเอกชน หรือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําของผูขนสงสินคาทางบก 6. ปฏิบัติกิจการอื1น ๆ ตามแตจะมีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของสภาขนสงสินคาทางบกแหงประเทศไทยหรือตาม ที่ทางราชการมอบหมาย

6/15/13 12:39 AM


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

ชุมทางขนสง

เผลอแปปเดี ย วก็ ก  า วเข า สู  ช  ว ง กลางปแลว เหลือเวลาอีกเพียงไมถึง 5 เดือนก็จะเขาสูง าน BUS & TRUCK ’13 กันแลว ซึ่งในปนี้นี้ถือเปนโอกาสอันดีที่ เราชาว BUS & TRUCK จะกาวเขาสูป ที่ 10 ซึ่งในปนี้จะมีกิจกรรมอีกมากมาย ทีจ่ ะนํามาจัดขึน้ ในงานก็ขอใหตดิ ตามชม นะคะ

โดยลูกคาเชฟโรเลต ที่จับจองรถโซนิค ครูซ โคโลราโด สปน เทรลเบลเซอรและ แคปติวาภายในงานซึ่งตกเปนของ คุณ นราสิฐ สันสมภาค จากจังหวัดระยอง ยินดีดวยนะคะ

เมื1อ ไม น านที่ ผ  า นมา ณ สถาบันการบินพลเรือน คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนสงทางบก พรอมคณะผูบริหารฯ รวมแสดงความ ยิ น ดี ใ นโอกาสวั น คล า ยวั น สถาปนา สถาบันการบินพลเรือนครบรอบ 52 ป พรอมมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนเพื1อ นํ า ไปเป น ทุ น การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา สถาบั น การบิ น พลเรื อ น โดย นาวา อากาศเอก จิรพล เกื้อดวง ผูวาสถาบัน การบินพลเรือน ใหการตอนรับ

เบสทรินฯ มอบรถโมเดลใหกับ หนังสือพิมพ BUS & TRUCK คุณหลิน เขอนั่ว ประธาน กรรมการ บริษัท เบสทริน กรุป (ขวา) ผูนําเขาและจัดจําหนายรถ โดยสารยี่ ห  อ Sunlong จาก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบของที่ ร ะลึ ก เป น โมเดลรถ โดยสารยี่หอ Sunlong โดยมี คุณ ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ ผูจัดการ ฝาย และหัวหนากองบรรณาธิ ก าร หนั ง สื อ พิ ม พ BUS & TRUCK เปนผูแ ทนรับมอบ อีกทัง้ ยังตอบรับเขารวมงาน BUS & TRUCK’13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

❖❖❖

เชฟโรเลต และวัน เวิลด ฟุตบอล เตรียมเดินทางนําคารานวาน มอบลู ก ฟุ ต บอลโดยรถอเนกประสงค อย า งเทรลเบลเซอร พร อ มด ว ยลู ก ฟุตบอลไมมวี นั แตกหลายรอยลูก มุง หนา ไปมอบใหแกเด็กและเยาวชนในจังหวัด พิษณุโลกและเชียงราย ซึ่งกอนหนานี้ คาราวาน วัน เวิลด ฟุตบอลไดเสร็จสิ้น ภารกิจไปแลวสามเสนทางคือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวัน ออก ซึ่ ง มี โ อกาสเยี่ ย มเยื อ นเด็ ก และ เยาวชนในจังหวัดระนอง ภูเก็ต อําเภอ หาดใหญ ขอนแกน หนองคาย ชลบุรี และจันทบุรี ซึ่งเชฟโรเลต สงมอบลูกวัน เวิลด ฟุตบอลจํานวน 4,700 ลูกใหแก โรงเรียนและสถานเด็กกําพรามากกวา 800 แหงทั่วประเทศแลว รายละเอียด เพิ่มเติม สามารถเขาชมไดที่ http:// www.oneworldfutbol.com. ❖❖❖

นอกจากนี้ก็ขอแสดงความ ยินดีกับผู โชคดีในแคมเปญ “เชฟโรเลต ซื้ อ รถแจกล า น” จากงานบางกอก มอเตอร โชวที่ผานมาซึ่ง คุณกุสตาโว โคลอซซี รองประธานฝายขาย การ ตลาดและบริการหลังการขาย ประจํา ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศ ไทย) จํากัดและบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จํากัด มอบรางวัลทองคํา มูลคารวมกวาสองลานบาทใหแกผู โชคดี ❖❖❖

B&T#224_p18-21_Pro1.indd 19

❖❖❖ เดี๋ยวนี้ระบบจีพีเอสสามารถ ทําอะไรไดหลายอยางเลยทีเดียว ไมใชแค เรื1องของระบบภาคขนสง อยางลาสุด NOSTRA Logistics ก็รวมออกบูธในงาน GIS Day ณ สํานักงานใหญการไฟฟา ส ว นภู มิ ภ าค เมื1อ ไม น านที่ ผ  า นมาซึ่ ง บริษัท โกลบเทค จํากัด ไดนํา NOSTRA Logistics โซลูชั่นระบบติดตามรถยนต (GPS Tracking) โดยบริษัทฯ ไดแสดง ฟงกชนั่ การใชงานของระบบฯ และสาธิต การใชงานใหแก คุณนําชัย หลอวัฒน ตระกูล ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนประธานจัดงานดวย ตลอดจนเจา หนาที่ กฟภ. ที่มารวมงานกวา 500 คน ❖❖❖ ฝากข า วประชาสั ม พั น ธ สั ก เล็กนอยคะ บริษัท ซิ่นหงไท กรุป จํากัด ผู  จํ า หน า ยสิ น ค า ด า น อะไหล ร ถพ ว ง รถดัม๊ พ ซึง่ เปนสินคาคุณภาพสูง มีความ ตองการในการขยายตลาดในประเทศไทย ดั ง นั้ น จึ ง อ ย า ก ไ ด  ผู  ร  ว ม ง า น ที่ มี ประสบการณ ง านขายอะไหล ร ถพ ว ง รถดั๊ ม พ และมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะอยาก เติบโตไปพรอมกับเราดังนี้ 1.ผูอํานวย การฝ า ยขาย 2.ผู  แ ทน หรื อ ตั ว แทน

กรมขนสงฯ รวมกับจุฬาฯ และ วลัยลักษณ จัดทําโครงการเมืองจราจร เมื1อไมนานที่ผานมา คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนสงทางบก รวมกับ คุณ ศุภรัตน ศิริสุวรรณางกูร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และ ดร.กีรรัตน สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมลง นามบันทึกความรวมมือ “โครงการเมืองจราจรจําลอง แหงที่ 3 และแหงที่ 4” เพื1อเปนศูนย เรียนรูดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ปตท. มอบเงินสนับสนุน “กองทุนวิศวฯ ในงาน 100 จุฬาฯ สรางคน คนสรางชาติ” ฯพณฯ พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท องคมนตรี ในฐานะประธานจัดงาน “100 ป เหนือกาลเวลา วิศวฯ จุฬาฯ สรางคน คนสรางชาติ” รับมอบเงินจาก คุณพงษศักดิ์ รักต พงศ ไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน พรอมดวย ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธาน เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ปตท. ใหการ สนับสนุนเพื1อสมทบทุน “กองทุนวิศวฯ 100 ป”

ฟอรด พาสัมผัสสมรรถนะใน “Good Deeds Good Day with All-New Ford Ranger” คุณธิดายุทธ นพเกตุ ผูอํานวยการฝายสื1อสารองคกร ฟอรด ประเทศไทย และ คุณ กิตติวุฒิ ชัยรัตน กรรมการผูจัดการ บริษัท โชคชัย ซีซีเอ็ม จํากัด เจาของศูนยบริการ ฟอรด โชคชัย สุโขทัย ถายภาพพรอมกับสื1อมวลชนและนักเรียนจากโรงเรียน บานหวยหยวก จ. สุโขทัย ซึ่งฟอรดและสื1อมวลชนไดขับรถฟอรด เรนเจอร ใหม รวมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ของโรงเรียนในกิจกรรม “Good Deeds Good Day with the All-New Ford Ranger”

6/15/13 12:39 AM


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

เมอรเซเดส-เบนซ เตรียมขนทัพรถโดยสารจําหนายไทย กลุม บริษทั เดมเลอรผนู าํ แหงวงการอุตสาหกรรมรถเพื1อการพาณิชย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรื1องของเทคโนโลยีทลี่ าํ้ สมัยและระบบความ ปลอดภัย และลาสุดกับการเปดตัวแชสซีสรถโดยสารรุนลาสุดในตระกูล OC 500 (OC มาจากคําเต็มวา “Omnibus Chassis”) บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด โดยแผนกรถยนตเพื1อการพาณิชย ไดจัดงาน “Mercedes-Benz Bus Day” โดยมีการนํา แชสซีส OC 500 มาจัดแสดงในงานจํานวน 1 รุน ไดแก รุน OC 500 RF 2542 ความยาว 15 เมตร ไดรับการออกแบบสําหรับตัวถังรถโดยสาร ใหมีขนาดความกวางสูงสุดถึง 2.55 เมตร และสามารถตอตัวถังที่มีความยาวสูงสุดสําหรับรถโดยสารสองเพลา (6 ลอ) ที่ 13.5 เมตร และ ยาวถึง 14.6 เมตร สําหรับรถโดยสารสามเพลา (8 ลอ) รวมถึงแชสซีสรถโดยสารตระกูล O 500 RSD 2436 ซึ่งไดรับการยอมรับจากผูประกอบการขนสง ทั้งหลายดวยยอดจํานวนรถที่วิ่งอยูบนทองถนนมากกวา 400 คัน โดยในงานนี้แชสซีสทั้งสองยังไดรับความสนใจจากผูประกอบการรถโดยสารทั้ง ภาครัฐและเอกชนใหเกียรติเขารวมงานอยางคับคั่ง สําหรับผูประกอบการทานใดที่สนใจสามารถติดตอขอรับขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ธนบุรีพานิช โคชแอนดทรัค จํากัด ซึ่ง เปนผูจําหนายพรอมบริการหลังการขาย แชสซีสรถโดยสารเมอรเซเดส-เบนซ รวมถึงบริการทางดานการเงินแบบครบวงจร โดย บริษัท เมอรเซ เดส-เบนซ ลิสซิ่ง ประเทศไทย จํากัด อีกดวย

จําหนาย 3.ผูอ าํ นวยการฝายขายภาค 4.ผู จัดการฝายขายประจําภาค สนใจรวมงาน สามารถสงใบสมัครไดที่ บริษัท ซิ่นหงไท กรุป จํากัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทร สาคร โทร.0-34469-669 ❖❖❖ ต อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ เยาวชนโครงการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ

ปตท. ควารางวัลวิทยาศาสตรโอลิมปก นานาชาติ (I-SWEEEP) 2013 ซึ่งทีมที่ ชนะเลิศในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ ปตท. : PTT Youth Camp 2012 ไดแก โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม รับรางวัลชมเชยสาขาพลังงาน จากการ เข า แข ง ขั น โครงงานวิ ท ยาศาสตร

โอลิมปก International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad (I-SWEEEP) 2013 โดยนําเสนอโครงงานการผลิตกาซ ชีวภาพจากถังหมักสิ่งปฏิกูลเพื1อชุมชน (Biogas from Waste Tanks : Sustainable Energy for Community) ซึ่งนับ

เปนความภาคภูมิใจของประเทศ และ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทย ที่มีความคิดสรางสรรค และตระหนักถึง ความสําคัญของการใชพลังงานอยาง รูคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด ควบคู กั บ การดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล อ มของ ชุ ม ชนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ณ เมื อ ง ฮูสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื1อเร็ว ๆ นี้ ❖❖❖ ขามมาที่คายวอลโวกันบาง อยางทีร่ ู ๆ กันวาตอนนีต้ าํ แหนงผูบ ริหาร วางอยู 1 ตําแหนง ทําใหเมื1อไมนานที่ ผ า นมา คุ ณ ฌาคส มิ เ ชล ประธาน กรรมการ บริ ษั ท วอลโว กรุ  ป (ประเทศไทย) ( ) จํากัด จึงตองออกมาแจง ขอสงสัยวาใคร หนอจะมาแทน ซึง่ ผูท จี่ ะมาแทน ผูบริหารคนเกา นั้น ตองเปนคน ไทย และในทีส่ ดุ ก็เจอเนือ้ คูเ ปนที่ เรียบรอย และ ไดเขามาทํางาน ก ล า ง เ ดื อ น มิถุนายนที่ผานมา และจะมีการเปดเผย ต อ ไปว า จะเป น ใคร มาจากไหน มี ประวัติการทํางานอยางไร และที่สําคัญ ปกษหลัง มิถุนายน 2556

นองแนน ซินหงไท กรุป

B&T#224_p18-21_Pro1.indd 20

6/15/13 12:39 AM


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

ไมวา คุณฌาคส จะเดินทางไปที่ไหน ก็ จะตองมีผนู เี้ ปนเหมือนมือขวาไปทุกงาน ไมเชื1อก็คอยดู ❖❖❖ เมื1อ ไม น านที่ ผ  า นมา ทาง สมาคมขนสงภาคตะวันออกไดจัดงาน แถลงขาวใหญ E.T.A. สรางโลจิสติกส เพื1อพลังสูความสําเร็จ ครั้งที่ 1 แมชวง นี้ จ ะเป น หน า ฝนแต มี แ ดดที่ ร  อ นมาก ทําให คุณดําริ ชลประเวศ ผูจัดการ ทั่วไป บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทย แลนด) จํากัด ถึงกับไมสบาย ตองลาพัก งานไปครึง่ วัน แตกถ็ อื วาเปนโอกาสดีมาก ที่ ไดแนะนํารถใหญ DF ใหกับลูกคาภาค ตะวันออกไดรูจัก ซึ่งก็ไดรับความสนใจ คาดว คาดวากลุ ากลุม ลูกคาเปาหม คาเปาหมายเหลานีจ้ ะตอง มาเป น ลู ก ค า ของบริษัทฯ แน ไม ส บายเพี ย ง แคนี้ แตขายรถ ได เ ป น จํ า นวน มาก ถือวาคุม คา จริง ๆ ❖❖❖ ป ด ทายที่สวน คุณ วินเชสเตอร ลิน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเชียนไมโคร เอ็นจีวี ออโต เซลส จํากัด ตัวแทนจําหนายรถใหญ ไซโนทรัค ก็ไดประกาศตัววาในงาน BUS

& TRUCK ’13 นี้ ซึ่งจะมีขึ้นในระหวาง วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ไดจองพื้นที่ เพื1อนําอะไหลรถใหญจากจีนทุกยี่หอมา แสดง และพรอมจําหนายใหกับผูที่สนใจ ทุกราย รวมทัง้ ไดเปรยออกมาวา มีความ ตองการที่จะนํารถใหญไซโนทรัคมารวม แสดงดวย เพราะยังเปนตัวแทนจําหนาย อยู งานนี้ก็ลุนวาจะมาไหมหนอ พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีคะ

21

เชพ (ประเทศไทย) เปดศูนยบริการแหงใหมที่ TPARK วังนอย 1 คุณปธาน สมบูรณสิน ผูจัดการทั่วไป ของ TPARK หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (ที่ 2 จากขวา) พรอมดวย คุณแทน จิตะพันธกุล รองผูจัดการทั่วไป TPARK (ที่ 1 จากขวา) รวมแสดงความยินดีกับ Mr. Tom Gorman Group CEO of Bramble Ltd. (ที่ 2 จากซาย) และคุณชนิตา ตันซื1อ ผูอํานวยการบริหารประเทศไทย บริษัท เชพ ประเทศไทย จํากัด(ที่ 1 จากซาย) ภายหลังพิธีเปดศูนยบริการ เชพ (ประเทศไทย) อยางเปน ทางการ ที่ TPARK วังนอย

ฤกษยาม-ยานยนต

นํามาฝาก ฤกษสําหรับผูที่ตองการออกรถปนี้

ฤกษประจําวันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 วันทีง่ ดออกรถใหมคือ วันพฤหัสบดี 1, 8, 15 วันเสาร 3, 10 วันจันทร 5 วันอาทิตย 11 วันที่ออกรถใหมคือ วันศุกร 2, 9 วันอาทิตย 4 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตรไทย ป 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสรฐ

จีเอ็ม เพาเวอรเทรน ประเทศไทย ฉลองความสําเร็จการผลิตครบ 1 แสนเครื่องยนต จีเอ็ม เพาเวอรเทรน ประเทศไทย ซึง่ เปนศูนยการผลิตเครื1องยนตดเี ซลของจีเอ็ม แหง แรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอมกับเปนศูนยการผลิตเครื1องยนตดรู าแม็กซ ดีเซล เทอรโบขนาด 4 สูบแหงแรกในโลก ฉลองความสําเร็จการผลิตขุมพลังดูราแม็กซครบ 100,000 เครื1องยนต นับตั้งแตเริ่มเดินสายการผลิตอยางเปนทางการเมื1อวันที่ 9 กันยายน 2554

กรมขนสงฯ นําคณะผูประกอบการรถโดยสารศึกษาเสนทาง ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื1อเร็ว ๆ นี้ คุณจิรตุ ม วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก นําคณะขาราชการ และผู  ป ระกอบการขนส ง รถโดยสาร ศึ ก ษาเส น ทางการขนส ง รถโดยสารสาธารณะ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื1อพัฒนาความรูดานความปลอดภัยในการเตรียมความพรอมเขา สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการการศึกษาระบบทวิภาคเยอรมัน-ไทย หลังพิธีรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ คุณพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ คุณรอลฟ ซูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทย (ที่ 4 จากซาย) ไดเปนตัวแทนของทั้งสอง รัฐบาลในพิธีรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ โครงการการศึกษาระบบทวิภาคเยอรมัน-ไทย พรอมกับตัวแทนจาก บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย, บริษัท บี.กริม จอยน เว็น เจอร โฮลดิง้ จํากัด และ บริษทั โรเบิรต บอช จํากัด ซึง่ เปนบริษทั เยอรมันผูร ว มกอตัง้ โครงการ นี้ขึ้น

B&T#224_p18-21_Pro1.indd 21

6/15/13 12:51 AM


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

แวะเวียน

ดีเอฟ สระบุรี ศูนยบริการที่ครบวงจร บริ ษั ท ดี เ อฟ มอเตอร ( ไทย แลนด) จํากัด ตัวแทนจําหนายรถหัว ลากยี่หอ DONFENG ซึ่งถือวาเปน

รถบรรทุกคายแรก ๆ ทีน่ าํ รถหัวลากเขา มาจําหนายในประเทศไทย และเปนรถ หัวลากชั้นแนวหนาในเรื1องคุณภาพอีก ดวย สําหรับในขณะนี้การขยายเรื1อง ศูนยบริการกําลังดําเนินอยางตอเนื1อง ใหครอบคลุมและดูแลลูกคาไดอยางทั่ว ถึง ถือวาเปนเรื1องที่สําคัญอยางมากใน การบริการหลังการขาย ดวยการลงทุน สรางคลังอะไหลขนาดใหญขนึ้ มาพรอม รองรับและสงมอบอะไหลไดภายใน 24 ชั่ ว โมงลู ก ค า จึ ง หมดห ว งเรื1อ งป ญ หา อะไหลขาดแคลน

ศูนยบริการที่ครบวงจร ศูนยบริการ บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ภายในปนี้จะขยาย เพิม่ ไมวา จะเปนโชวรมู โกดังอะไหล และ ศูนยบริการ ไดดําเนินการอยางเรงดวน ภายในปนจี้ ะเห็นแนนอน 4 สาขาดวยกัน และสําหรับ อ.หนองแค จ.สระบุรี คือ หางหุน สวนจํากัด ส.ทองดี ออโตไทร ตัง้ อยูเลขที่ 140/3 ถนนพหลโยธินสายใหม ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี บน พืน้ ทีก่ วา 7 ไร ซึง่ เปนทัง้ โชวรมู และศูนย บริการแบบครบวงจรดวยเครื1องมือที่มี คุ ณ ภาพและได ม าตรฐานสํ า หรั บ ศู น ย บริการหัวลากและรถบรรทุก รวมทัง้ ทาง ศูนยยังมีบริการตั้งศูนย ถวงลอ ดวย เครื1องมือทันสมัยอีกดวย

เนนการบํารุงรักษาตามระยะ หางหุนสวนจํากัด ส.ทองดี ออโต ไทร อยูภ ายใตการควบคุมมาตรฐานของ บริษทั ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ที่สาขาบางนา-ตราด กม. 28 ลูกคาผูเขา รับบริการจะไดรบั การบริการตัง้ แตเริม่ นํา รถเขาศูนย การบํารุงรักษาตามระยะ (Maintenance) รวมถึงคําแนะนําเพื1อ ลดปญหาการซอมที่ใชระยะเวลานาน หรือ การลดเบรกดาวนขางทาง นอกจากนี้ บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด และหางหุน สวนจํากัด ส.ทองดี ออโต ไทร ยังมุงมั่นที่จะบริการ

เพื1อใหสอดรับกับนโยบายหลัก ในเรื1อง การบริการหลังการขายของบริษัทฯ คือ อะไหลครบทุกชิ้น สงถึงมือลูกคา ภายใน 24 ชั่วโมง พรอมการรับฟง และใหคาํ ปรึกษาปญหาจากลูกคาผาน Call Center หมายเลข 08-5561-8883 08-6885-2365 และบริการ นอกเหนือ จากการให บ ริ ก ารลู ก ค า อย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพแล ว ยั ง มี ร ถ Mobile Service ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื1อใหลกู คา อุนใจไดวาจะอยูในสถานที่ ไหนจะไม ทิ้งกันอยางแนนอน

อะไหลลนสตอก มั่นใจ DF ไมมีจอดเสียขางทาง คลั ง อะไหล ข นาดใหญ ร องรั บ ลูกคาไดทั่วประเทศไทยสาเหตุสําคัญ ที่ ทํ า ให ลู ก ค า เชื1อ ใจและมั่ น ใจในรถ DONGFENG นั้นทาง บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด คํานึงถึง การใหบริการหลังการขายจึงสต็อก อะไหลที่พรอมรอสงมอบภายในระยะ เวลาเพียง 24 ชั่วโมงเทานั้น และ อะไหลทุกชิ้นจะมีบาร โคดเพื1อใหทุก อยางเปนไปตามระบบ ที่สําคัญจุด หมายหลักคือ จะตองไมไดยนิ เสียงบน จากลูกคาในเรื1องของอะไหลอีกตอไป อีกทัง้ จะไมเห็นรถ DONGFENG จอด เสียอยูริมถนนอีกดวย

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท สถานที่ ประเภทบริการ ติดตอ

R1_B&T#224_p22_Pro3.indd 22

: : : :

บริษทั ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด, หางหุน สวนจํากัด ส.ทองดี ออโตไทร 140/3 ถ.พหลโยธินสายใหม ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี โชวรูมและศูนยบริการครบวงจรรถหัวลาก DONGFENG โทร.0-3638-0919

6/17/13 11:08 PM


B&T#224_p22-23_Pro1.indd 23

6/15/13 12:00 AM


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

เปรียบเทียบรถเดน

หัวลากดีเซลสมรรถนะคร

BEIBEN V3 สมรรถนะลงตัว บริษัท ไบเบนไทย จํากัด อีกหนึ่ง คายนองใหมวงการขนสงทีเ่ ปนตัวแทน จําหนายรถหัวลากสัญชาติจนี BEIBEN รถหัวลากคุณภาพยุโรปที่พรอมทําการ การตลาด สําหรับรถหัวลากยี่หอนี้ตอง บอกว า ไม เ ป น รองใครทั้ ง สมรรถนะ ความแรงและความสวยงาม สําหรับ สิ น ค า ที่ เ ข า มาทํ า ตลาดตอนนี้ มี ทั้ ง เครื1องยนต CNG และ DIESEL ทั้ง 10 ลอและ 12 ลอ

คุณภาพเบนซเยอรมัน รถบรรทุ ก BEIBEN ผลิ ต จาก เทคโนโลยีเบนซเยอรมัน เพื1อการใชงาน ในทุ ก สภาวะบนท อ งถนน อุ  น ใจด า น ความปลอดภัย ผานการรับรองความ ปลอดภัย ECE R29 ขับขี่คลองตัว เพลา ดี บรรทุกหนัก ประสิทธิภาพการขนสง สูง เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและประหยัด เชื้อเพลิง การันตีดวยรางวัลรถบรรทุก ประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง สู ง สุ ด ในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ปซอน

สมรรถนะสุดคุม BEIBEN TRUCK รุน 2638SD V3 รถหัวลาก 10 ลอ ระบบขับเคลื1อน 6x4 หองโดยสารสวยหรูโอ โถงอยางมีสไตล ดวยหัวเกงรุน V3 เครื1องยนตดีเซล รุน WP10 สมรรถนะ 380 แรงมา เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร 4 จังหวะ 6 สูบ เรียง

R1_B&T#224_p24_Pro3.indd 24

ตั้ ง แนวตรงระบายความร อ นด ว ยนํ้ า ระบบจ า ยเชื้ อ เพลิ ง ควบคุ ม ด ว ย คอมพิวเตอร ความจุกระบอกสูบ 9,726 ซีซี. ระยะชวงชัก 126x130 มิลลิเมตร กําลังสูงสุด 276 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบ ตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,400 นิวตันเมตร ที่ 1,200-1,600 รอบตอนาที ความเร็ว สูงสุด 100 กิโลเมตรตอชัว่ โมง ไดรบั การ รับรองมาตรฐานไอเสียเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม ยูโร 3 เกียรรุน 12JS200T 12 เกียรเดินหนา 2 เกียรถอยหลัง ระบบ พวงมาลัยแบบ ZF8098 พรอมระบบ ไฮโดรลิค ความสามารถในการวิง่ ทางชัน สูงถึง 30 % สําหรับในรุน V3 ก็มอี กี หนึง่ รุนที่เปนเครื1องยนต CNG แททั้งระบบ อีกดวยเพื1อความตองการของลูกคาที่ หลากหลายมากขึ้นทั้ง 10 ลอ และ 12 ลอ

ความปลอดภัยดีเยี่ยม เรื1องความปลอดภัยดีเยี่ยมเปน ระบบเบรกลมลวน วงจรคูอิสระนิรภัย พรอมดิสกเบรกคูหนา ดรัมเบรกคูหลัง พร อ มเบรกไอเสี ย เบรกมื อ ชนิ ด ลม ควบคุมการทํางานดวยมือ บังคับเพลา กลางและหลัง เพลาหนาแกนลอแบบ แข็ง คานเหล็กรูปตัว “U” คู เพลากลาง หลัง ขับเคลื1อน 2 เพลาคู เฟองทดคู แบบอัดเทคโนโลยีจากเบนซ

FV 5138 เฟองเร็วประห BEIBEN ถือวาเปนรถสัญชาติจนี ที่ เปนนองใหมเลยก็วาได บริษัท ไบเบน ไทย จํากัด เปนตัวแทนจําหนาย แตเรื1อง ของคุ ณ ภาพของตั ว รถที่ ใ ช เ ทคโนโลยี เบนซเยอรมัน เขามาผสมผสานไดอยาง ลงตั ว ทั้ ง รู ป ลั ก ษณ ที่ ส วยงามและ สมรรถนะเพื1อการบรรทุกหนัก สําหรับ ตลาดในประเทศไทยรถจีนยีห่ อ นีค้ งจะเขา ตาหลาย ๆ ทานอยางแนนอน แตสิ่ง สําคัญของรถสัญชาติจนี จะดีเฉพาะตัวรถ อยางเดียวไมไดตอ งดูแลหลังการขายดวย ตามสโลแกน “บริการดวยใจ ทันใจและ พอใจ”

บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด นํารถรุนใหม FV 5138 High Speed ซึ่งเปนเฟองเร็วเหมาะสมกับ การขนสงระยะไกลมากขึ้น ซึ่งเปนรถที่ มีสมรรถนะสูงมากดวยพละกําลังการ ลากจูงดีเยีย่ ม จึงมัน่ ใจวาเปนรถหัวลาก ที่สรางความคุมคาใหผูประกอบการได อยางมากและเปนทางเลือกสําคัญใน วงการขนสงสําหรับหลาย ๆ ทาน

ขุมพลังขับเคลื่อน FV 5138 High Speed เครื1องยนต 6M70-1AT3 สัมผัสประสบการณเหนือ พลั ง การขั บ ขี่ ด ว ยสุ ด ยอดสมรรถนะ

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. ความจุถังนํ้ามัน (ถัง/ลิตร) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

BEIBEN

FUSO รถหัวลาก DIESEL FV5138 High Speed V3 6M70-1AT3 WP10 380 380 1,618/1,200 279/2,200 279/2,200 1,400-1,200-1,600 103 100 400 400 ยูโร 3 ยูโร 3

บริษัท ไบเบนไทย จํากัด โทร.0-2172-8775 บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2567-2897-99

6/17/13 10:51 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

25

SHOWROOM

ครบเครื่อง

Shacman M3000 Shacman M3000 สุดยอดรถหัวลากรุนใหมที่เขามาทําตลาดในประเทศไทยลาสุดจาก บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด ถือเปนการตอกยํ้ากับการนําเขาภายใตแบรนด Shacman ผลิตภัณฑคุณภาพพรอมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมที่ นําเขารุน F2000 มาจําหนายและเปนทีย่ อมรับกันในตลาดรถบรรทุกสําหรับรุน ใหมอยาง M3000 หัวลาก 10 ลอ มาพรอมเครื1องยนต WP10NG336 E40 มีกําลังสูง 336 แรงมา 247 กิโลวัตต แรงบิดสูงสุด 1,350 นิวตันเมตร ที่ 1,400-1,500 รอบตอนาที ยูโร 4 ใชระบบเกียรจาก Fast รุน 9JS150TA-B เดินหนา 9 เกียร ถอยหลัง 1 เกียร รองรับนํ้าหนักบรรทุก 25,000 กิโลกรัม รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด โทร.0-3273-4168

ระหยัดกวาเดิม IVECO DAILY เครื1องยนตอันทรงพลัง ประหยัดนํ้ามัน กวาเดิม มลพิษตํ่า ดวยเทคโนโลยีแหง นําสมัย ระบบคอมมอนเรล ควบคุมดวย ระบบคอมพิวเตอร มาตรฐานยูโร 3 ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเร็คอินเจ็กชั่น ระบาย ความรอนดวยนํา้ พรอมอินเตอรคลู เลอร ใหพลัง 380 แรงมา กําลังสูงสุดที่ 279 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิด สูงสุดที่ 1,618 นิวตัน-เมตร อยูที่ 1,200 รอบตอนาที ความจุกระบอกสูบ 12,882 ซีซี.ความเร็วสูงสุด 103 กิโลเมตรตอ ชัว่ โมง FV 5138 High Speed นีต้ อ งบอก วาในสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนเครื1องยนต หรืออุปกรณมาตรฐานยังคงเหมือนเดิม ตัง้ แตรปู ลักษณภายนอกถึงภายใน แตใน สวนที่เปนเฟองทายไดเปลี่ยนอัตราทด เปน 4.625

นุมนวลปลอดภัย ระบบเกียรสงกําลังแบบ 10 เกียร เดินหนา HI-LOW เกียร 2-5 ซินโครเมช รุน M130S2X5 ใหประสิทธิภาพการสง กําลังที่ดีกวาและประหยัดนํ้ามัน สราง ความมั่นใจใหแกผูขับขี่ดวยระบบเบรก แบบลมดันนํ้ามัน (Air OverHydraulic Brake) พรอมเบรกไอเสีย ที่ชวยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเบรกบนทางลาดชัน เพื1อยืดอายุการใชงานของระบบเบรก และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

B&T#224_p24-25_Pro3.indd 25

ขับขี่สบายอยางมีเอกลักษณ มาพรอมความสะดวกสบาย ภายใน หองโดยสารที่ลงตัวหรูหรา กวางขวาง เบาะนั่งแบบปรับไดหลายระดับ ตาม สรีระของผูขับขี่ เพิ่มพื้นที่เหนือศีรษะ และชองเก็บของสวนตัวมากกวา บันได ขึ้นลงติดตั้งอยูในระดับตํ่า ทําใหขึ้นลง ภายในหองโดยสารได พื้นที่หองโดยสาร กว า งขวางตกแต ง ภายในเต็ ม รู ป แบบ เบาะนั่งกวางสบาย รถบรรทุก ฟูโซ FV 5138 High Speed มี ห  อ งโดยสาร อเนกประสงคแบบสองตอน ทั้งหมดนี้ เพื1อผอนคลายความเหน็ดเหนื1อยเมื1อยลา ในการขั บ ขี่ ตามแนวคิ ด ของการ สรางสรรคดุลยภาพแหงความสมบูรณ แบบ (The Perfect Balance) ซึ่งมีความ สําคัญอยางยิ่งตอการขับขี่ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

บรรทุกหนักคุมสุดขีด FV 5138 สามารถรองรับนํ้าหนัก บรรทุกทีเ่ พิม่ ขึน้ มากถึง 25,000 กิโลกรัม และด ว ยความลํ้ า หน า ของระบบ คอมพิวเตอรทที่ นั สมัย จึงสามารถรองรับ การบรรทุกไดทุกสถานการณ สงใหมี ความโดดเดน ทนทาน ทําใหงานยาก สําเร็จลุลวงโดยงาย ทั้งลดคาใชจายลง จ า ก ขุ ม พ ลั ง ข อ ง เ ค รื1อ ง ย น ต  ที่ มี ประสิทธิภาพสูง

IVECO DAILY 4X4 รถบรรทุกขนาดเล็กที่พรอมจะตะลุยไปทุกที่แบบ off-road ที่ถูก สรางขึ้นใหสามารถรับกับสภาพถนนที่คอนขางวิบาก IVECO DAILY นับเปนรุนที่เล็กที่สุดแลว สําหรับคายรถบรรทุกแบรนดนี้ มาพรอมเครื1องยนตดีเซล IVECO FIC 3 ลิตร 4 สูบ เทอรโบ มีการสงกําลังสูงถึง 170 แรงมา แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร ยูโร 5 เกียร 6 สปด แชสซีส ทําจากเหล็กแกรงพิเศษรองรับสภาพถนนที่โหดรายตอการขนสง สําหรับ DAILY คันนีต้ อ งบอก วาเหมาะมากสําหรับการขนยายผลผลิตทางการเกษตรอยางมาก เนื1องจากการปลูกพืชหรือผล ไมบางชนิดตองปลูกในสภาพอากาศแบบเชิงเขา การเดินทางจะลําบากมากอาจจะขนไดไมมาก นัก แตจะคุมคาและราบรื1นแนนอนถาขนยายโดย IVECO DAILY 4X4 รายละเอียดเพิ่มเติม : www.iveco.com.au

Volkswagen Amarok Edition Volkswagen Amarok Edition เปนรุนพิเศษและคุมคามากพรอมบุกตลาดประเทศ อังกฤษ จะมีจาํ นวนการผลิตจํากัดเพียง 300 คันเทานัน้ เตรียมเปดใหลกู คาชาวเมืองผูด จี บั จอง กันตั้งแตเดือนกรกฎาคมเปนตนไป กระจกมองขางสีดํา และตัวถังสีดํา Deep Black มาพรอม กระจกมองขางสีบรอนซเงิน Amarok Edition พัฒนาบนพื้นฐานของรุนยอย Amarok Trendline ใชลออัลลอยขนาด 18 นิ้ว แถบขางประตูสีดํา บารเหล็กที่กระบะทายสีดําและกระจกหลัง แบบทึบ privacy glass พรอมดวยโลโก “Edition” มาพรอมเครื1องยนตดีเซล เทอรโบ BiTDI ความจุ 2.0 ลิตร กําลังเครื1องยนตอยูที่ 178 แรงมา แรงบิด 420 นิวตันเมตร มีศักยภาพการ ลากจูงสูงสุด 3,200 กิโลกรัม รายละเอียดเพิ่มเติม : www.volkswagen-vans.co.uk

6/15/13 12:08 AM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556 LOGISTICS FOCUS

ทีเอ็นที พรอมรับ AEC เต็มพิกัด บริการเครือขายขนสงเอเชีย เพื่อผูประกอบการ ที เ อ็ น ที เอ็ ก ซเพรส เวิ ล ด ไวด (ประเทศไทย) ประกาศความพรอมของ เครือขายการขนสงสินคาทางบกสาย เอเชีย หรือ ARN (Asia Road Network) ในการรวมสนับสนุนการดําเนิน ธุ ร กิ จ ของผู  ป ระกอบการทั่ ว ภู มิ ภ าค ต อ นรั บ การเป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน (ASEAN Economic Community) ในป 2558 โดยทีเอ็นทีคือผู บุกเบิกเครือขายการขนสงทางบกสาย เอเชีย เปนรายแรกของภูมิภาคเอเชีย เพื1อ นํ า เสนอบริ ก ารขนส ง สิ น ค า ที่ สะดวกรวดเร็ว เชื1อถือไดและใหความ คุมคาสูงสุด ARN (Asia Road Network) คือ เครือขายการขนสงทางบกสายเอเชีย ที่ กําหนดวันสงมอบแนนอนได โดยมีเสน ทางยาวไกลกว า 5,000 กิ โ ลเมตร ครอบคลุม 125 เมืองทั่วภูมิภาค เชื1อม โยงตัง้ แตประเทศสิงคโปร มาเลเซีย ไทย เวียดนาม เรื1อยไปจนถึงจีนแผนดินใหญ ทั้ ง ยั ง เชื1อ มต อ กั บ เครื อ ข า ยการขนส ง สินคาทางอากาศ จึงสามารถสงสินคาทัง้ ขาเขาและขาออกจากทวีปเอเชียได ใน หลายชองทางอยางราบรื1นและสะดวก รวดเร็ว

ผูใชบริการขนสงบนเครือขาย ARN (Asia Road Network) จะไดรบั ประโยชน ที่ ห ลากหลายสอดคล อ งกั บ การเป ด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การนํา สงสินคาทั้งแบบพัสดุภัณฑและสินคา ขนาดใหญ จ นถึ ง มื อ ผู  รั บ ปลายทาง บริการพิธีศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ การ ติดตามสถานะของสินคาแบบเรียลไทม การกํ า หนดเส น ทางขนถ า ยสิ น ค า ที่

แนนอน และบริการหีบหอทีเ่ หมาะสมกับ สินคาทุกประเภท ทั้งหีบหอมาตรฐาน และหี บ ห อ สํ า หรั บ สิ น ค า พิ เ ศษ และ เนื1องจากเปนรูปแบบการขนสงที่มีคา บริการถูกกวาการขนสงทางเครื1องบิน และรวดเร็วกวาการขนสงทางเรือ ทําให ลูกคามีทางเลือกมากยิง่ ขึน้ ในการควบคุม ตนทุนดานการขนสงในธุรกิจของตนเอง คุณอลัน มิว กรรมการผูจัดการ

พาณิชย จัดประกวดรางวัล ELMA 2013 กรมส ง เสริ ม การค า ระหว า ง ประเทศ กระทรวงพาณิชย เผยการ ประกวดรางวัลผูประกอบการดีเดน ดานโลจิสติกสการคา (Export Logistics Model Award) หรือ ELMA ประจําปนี้ จะจัดงานยิ่งใหญกวาทุก ครัง้ โดยเนนดึงผูป ระกอบการเขารวม ประกวดจากทั่วประเทศ ทั้งกลุมผู ผลิต ผูนําเขา/ผูสงออก และกลุมผู ใหบริการโลจิสติกส เตรียมจัดงานเปด ตัวการประกวดรางวัล ELMA 2013 พรอมเชิญกูรดู า นโลจิสติกส กรรมการ ตัดสินรางวัล และผูชนะการประกวด ในปที่ผานมารวมเสวนาเผยเคล็ดลับ พิชิตรางวัล คุณศรีรัตน รัษฐปานะ อธิบดี กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา กรมสง เสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวง พาณิชย ในฐานะหนวยงานทีม่ บี ทบาท สํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม การค า การนํ า เขา/สงออกของประเทศ ไดตระหนัก ถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ ผู  ป ระกอบการไทยเพื1อ ยกระดั บ มาตรฐานการจัดการโลจิสติกสการคา

B&T#224_p26-27_Pro3.indd 26

จึงไดจัดใหมีการประกวดรางวัล ELMA ขึ้นอยางตอเนื1องเปนประจําทุกป เพื1อ เฟนหาผูประกอบการที่มีศักยภาพดาน การบริหารจัดการโลจิสติกสการคาเปน เลิศ สําหรับการประกวดรางวัล ELMA 2013 ในปนี้ กรมสงเสริมการคาระหวาง ประเทศ เตรียมเชิญผูประกอบการจาก ทัว่ ประเทศ ทัง้ กลุม ผูใชบริการโลจิสติกส

ซึ่งไดแก ผูผลิต ผูนําเขา/สงออก และ กลุม ผูใหบริการโลจิสติกส ทัง้ ขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง (SME) และขนาดใหญ เขารวมประกวด โดยภายในงานจะมี ปาฐกถาพิ เ ศษเรื1อ ง “Pathway to Logistics Excellence เสนทางสูความ เป น เลิ ศ ทางโลจิ ส ติ ก ส ” โดย คุ ณ ไพบูลย พลสุวรรณา ทีป่ รึกษาประธาน สภาผูส ง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย และการเสวนา “ELMA รางวัลแหง ความสําเร็จ” โดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย รองผู  อํ า นวยการสํ า นั ก ธุ ร กิ จ บริการและโลจิสติกสการคา กรรมการ ผูตัดสินรางวัล ไดแก คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวริ น ทร กรรมการผู  จั ด การ บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส แมนเนจเมนท จํากัด และคุณแขไข อุปถัมภากุล กรรมการผูจัดการ บริษัท RP-5 แมนเนจเมนท จํากัด และผูประกอบ การที่เคยไดรับรางวัล ELMA ไดแก คุณวิเชียร จงอภิรมยสกุล กรรมการผู จัดการ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติ ก ส จํ า กั ด และคุ ณ ทิ พ ย ดาลาล ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั ทริพเพิลไอ แอร เอ็กซเพรส จํากัด

ใหญ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด ไวด (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา “ดวย เครือขายอันทรงประสิทธิภาพ ทําใหเรา สามารถมอบบริการขนสงสินคาดวนแบบ สงตรงจากผูส ง ถึงมือผูร บั ไดอยางสะดวก รวดเร็ว เชื1อถือไดและปราศจากความยุง ยากเรื1องพิธศี ลุ กากรตลอดเสนทาง เครือ ขายการขนสงสินคาทางบกของทีเอ็นที ดํ า เนิ น งานภายใต ร ะบบรั ก ษาความ ปลอดภัยทีเ่ ขมงวด และควบคุมโดยศูนย บังคับการดานความปลอดภัยซึ่งทํางาน ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สวนรถบรรทุก สิ น ค า ยั ง ติ ด ตั้ ง ระบบระบุ พิ กั ด จาก ดาวเที ย มเพื1อ การตรวจหาตํ า แหน ง ที่ รวดเร็ว พนักงานขับรถทุกคนตองผาน การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รด า นความ ปลอดภัยและมีการตรวจสอบตารางการ ทํางานอยางละเอียดแบบจุดตอจุด” ที่สําคัญเครือขายการขนสงสินคา ระหวางประเทศของทีเอ็นทีทกุ ขัน้ ตอนได รั บ การรั บ รองมาตรฐานจาก TAPA (Transported Asset Protection Association) ประเภทการรั ก ษาความ ปลอดภัยของสินคา ซึ่งการรับรองระดับ FSR จาก TAPA ถือเปนมาตรฐานระดับ สูงที่ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางใน ธุรกิจขนสง จึงทําใหลูกคามั่นใจไดวาจะ ไมพลาดโอกาสสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในช ว งการเป ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และเครือขาย ARN (Asia Road Network) จากทีเอ็นที พรอมใหบริการขนสงชั้นเลิศ เพื1อชวย สนับสนุนใหนักธุรกิจของลูกคาสามารถ สรางผลกําไรไดอยางสูงสุด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดตอสายดวนทีเอ็นที 1721 หรืออีเมล th.marketing@tnt.com

6/15/13 12:15 AM


MATERIAL HANDLING

R1_B&T#224_p27_Pro3.indd 27

สายพานลําเลียง

รถยกแนวราบระบบไฟฟา

สายพานลําเลียงจาก ยูโรรับเบอร จะใชสําหรับขนสง วัสดุในแนวราบ หรือสําหรับทีท่ มี่ คี วามชันไมมาก ยางผิวของ สายพานชนิดของผาใบ และจํานวนชิน้ ผาใบจะขึน้ อยูก บั งาน ทีจ่ ะนําไปใช การผลิตสายพานชนิดนี้ จะมีผา ใบไมเต็มความ กวางของสายพาน เนื1องจากจะตองมีขอบซึง่ เปนยางผิวลวน กวางไมเกิน 5-8 นิ้ว ขอบของสายพานจะชวยปองกัน ความชืน้ ใหกบั ผาใบ ดังนัน้ สายพานชนิดนีจ้ งึ สามารถใชผา ใบ ที่ดูดความชื้นสูงได เชน ผา Cotton เปนตน เพิ่มเติม : บริษัท ยูโรรับเบอร จํากัด โทร.08-1722-2632

รถยกแนวราบระบบไฟฟา (Power Pallet Truck) Brand SUMI รถยกคุณภาพมาตรฐาน Quality Management System และ certification to AS/NZS ISO 9001 : 1994 จากประเทศ ออสเตรเลีย โดยรถยกแนวราบระบบไฟฟา เปนรถยกสินคาที่ ขับเคลื1อนดวยระบบไฟฟา ใชแบตเตอรี่ 24 V ถึงแมจะไม สามารถยกสินคาขึ้นที่สูงไดแตเหมาะสําหรับการเคลื1อนยาย สินคาจากสถานทีห่ นึง่ ไปอีกทีห่ นึง่ โดยยกสินคาไดตงั้ แต 1 - 3.7 ตัน เพิ่ ม เติ ม : บริ ษั ท ตั น จง อิ น ดั ส เตรี ย ล เซอร วิ ส (ประเทศไทย) จํากัด โทร.038-571-878

6/17/13 11:33 PM


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556 LOGISTICS NEWS

ดีเอชแอล เพิ่มศักยภาพบริการ เปดเซอรวิสพอยตใหม ที่ถนนขาวสาร ดี เ อชแอล เอ ก ซ เ พรส เป ด “ดีเอชแอล เซอรวิสพอยตแหงใหม” ที่ถนนขาวสาร กรุงเทพฯ ซึ่งถือเปน เซอรวิสพอยตแหงที่ 39 จากเดิมที่มี อยูทั้งหมด 38 แหงทั่วประเทศ ภาย ใตแผนการลงทุนมูลคา 180 ลานบาท ที่ดีเอชแอลไดประกาศไว ในปที่ผาน มา เพื1อพัฒนาศักยภาพของบริษัท และขยายธุรกิจขนสงสําหรับลูกคา รายยอยในประเทศไทย ตอกยํ้าพันธ สัญญาของดีเอชแอลที่มุงมอบความ เป น เลิ ศ ทางด า นบริ ก ารด ว ยความ รวดเร็วและมีเสถียรภาพใหแกลูกคา คุณยาสมิน อลาดาด คาน รอง กรรมการผูจัดการอาวุโส ดีเอชแอล เอกซเพรส ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต กลาววา ดวยระบบเศรษฐกิจ ที่ แ ข็ ง แกร ง ของไทยและการเติ บ โต อยางตอเนื1องของตลาดขนสงในไทย เปนปจจัยทีข่ บั เคลื1อนดีเอชแอลใหเดิน หนาสานตอปณิธานของบริษัทในการ เพิ่มการลงทุนและขยายบริการโลจิสติกสใหครอบคลุมทั่วไทย โดย ดีเอช-

แอล มุง ลงทุนพัฒนาระบบโครงสรางพืน้ ฐาน เทคโนโลยี และบุคลากรของบริษัท อย า งต อ เนื1อ ง เพื1อ ก า วลํ้ า นํ า หน า คู  แขงขัน และสรางความเปนเลิศทางดาน คุณภาพการใหบริการแกลูกคา

คุ ณ ชนั ญ ญารั ก ษ เพ็ ช ร รั ต น กรรมการผูจัดการ ดีเอชแอล เอกซเพรส ประเทศไทยและภาคพืน้ อินโดจีน กล า วว า ถนนข า วสารเป น ศู น ย ก ลาง ธุรกิจและแหลงทองเที่ยวที่มีการเติบโต

อยางโดดเดนตลอดหลายปที่ผานมา การเปดดีเอชแอล เซอรวิสพอยทแหง ใหมขนึ้ ทีน่ จี่ ะชวยใหดเี อชแอลสามารถ ใหบริการขนสงดวนระหวางประเทศได อยางครบวงจรจากจุดเดียว เพื1อตอบ โจทยความตองการเฉพาะดานของ ลูกคาแตละรายไดอยางครบถวน ทัง้ ยัง แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของดีเอชแอลในการขยายเครือขายการขนสง และการพัฒนาการใหบริการแบบครบ วงจรเพื1ออํ านวยความสะดวกใหแ ก ลู ก ค า ในไทยมากขึ้ น นอกจากนี้ ดีเอชแอลยังเตรียมเปดเซอรวิสพอยต ใหมเพิ่มขึ้นอีกอยางนอยที่สุด 2 แหง ที่ไทยในปนี้อีกดวย ทั้ ง นี้ ผู  ส นใจสามารถเลื อ กใช บริการหลากหลายประเภทของดีเอชแอลทีเ่ ซอรวสิ พอยต ถนนขาวสารแหง ใหมนี้ ไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 10.00– 19.30 น. สํ า หรั บ ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถโทรติดตอสายดวนฝายบริการ ลูกคา โทร. 0-2345-5000 ไดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส ขยายสถานีบริการสูหาดใหญ

เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส เปดสถานี บริการแหงใหมในหาดใหญ ซึ่งเปน อําเภอที่ใหญทสี่ ดุ ในภาคใต อยางเปน ทางการ หวังใหธุรกิจตาง ๆ และชาว หาดใหญ จะไดรับความสะดวกสบาย จากการบริการขนสงทีร่ วดเร็วและนา เชื1อถือ สถานี บ ริ ก ารหาดใหญ ถื อ เป น สถานีแหงใหมลาสุดในเครือขายของ เฟดเอ็กซ และแหงที่สองในภาคใตตอ จากจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง เป ด ให บ ริ ก าร ตั้งแตป 2008 สรางขึ้นเพื1อตอบสนอง

B&T#224_p28-29_Pro3.indd 28

ความตองการทีเ่ พิม่ มากขึน้ อยางรวดเร็ว ของการขนสงพัสดุในภาคใต การพัฒนา เศรษฐกิจอันตอเนื1องของภาคใตเปนตัว กระตุน ความตองการของลูกคาใหเพิม่ สูง ขึ้น ยิ่งไปกวานั้นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ทีจ่ ะเปดตัวในป 2015 จะ ทํ า ให แ นวโน ม ดั ง กล า วยั ง คงสู ง ขึ้ น เรื1อย ๆ ซึ่งบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ใหม ๆ นี้ จะชวยใหหาดใหญกลายเปน ศูนยกลางการคาที่สําคัญระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติตอไป คุ ณ เดวิ ด คาร เ ด็ น กรรมการผู 

จัดการ เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส ประเทศ ไทย และ ภูมิภาคอินโดจีน กลาววา เฟด เอ็กซมีความยินดีอยางยิ่งที่ ไดเปนสวน หนึ่ ง ของชุ ม ชนและให บ ริ ก ารแก ช าว หาดใหญ สําหรับเมืองทีม่ กี ารเติบโตอยาง รวดเร็ว เรามอบบริการขนสงที่รวดเร็ว และเชื1อถือไดแกบรรดาธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง จากประสบการณการ ทํางานทีผ่ า นมา ลูกคาสามารถวางใจไดวา พัสดุของพวกเขาจะถูกนําสงถึงที่หมาย อยางปลอดภัยและตรงเวลา ลูกคาในหาดใหญจะไดรับบริการ

เชนเดียวกับสาขาอื1น ๆ ของเฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส (เฟดเอ็กซ) ทั่วประเทศ ดวยบริการ “same business day collection” พัสดุที่มีจุดหมายปลาย ทางในเอเชียถูกลําเลียงมายังสถานี กอนเวลา 12.00 น. และพัสดุที่มีจุด หมายปลายทางในสหรัฐอเมริกาและ ยุโรปถูกลําเลียงมายังสถานีกอนเวลา 16.00 น.นัน้ พัสดุดงั กลาวจะถูกสงออก จากหาดใหญในวันเดียวกัน โดยจะถูก สงมาที่กรุงเทพฯ กอนจะเดินทางออก จากสนามบินสุวรรณภูมิดวยเที่ยวบิน ของเฟดเอ็กซ ซึ่งบิน 12 เที่ยวบินตอ สั ป ดาห ไปยั ง จุ ด หมายปลายทาง มากกวา 220 ประเทศทั่วโลก สถานีเฟดเอ็กซ หาดใหญ ตั้งอยู ที่ ถนนกาญจนวนิช เปดใหบริการ วัน จันทรถึงศุกร (9:00 น.–18:00 น.) และ วันเสาร (9:00 น.–17:00 น.) และเพื1อ ฉลองการเป ด สถานี ใ หม อ ย า งเป น ทางการ พนักงานเฟดเอ็กซ ไดทําการ ส ง มอบโครงการปรั บ ปรุ ง ห อ งสมุ ด และอุปกรณการกีฬาใหแกนกั เรียนชัน้ อนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียน บานทุงตําเสา ซึ่งการบูรณะฟนฟูหอง สมุ ด นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของโครงการ “Adopt-a-School” ของเฟดเอ็กซอีก ดวย

6/15/13 12:23 AM


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK 29

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

SPECIAL REPORT

การลงทุนที่คุมคากับ “มิชลิน มัลติ ไลฟ” ตอนที่ 3 คงทราบกันดีอยูแลววาความดัน ลมยางที่เหมาะสม เปนหัวใจหลักของ การรักษาโครงยางใหอยูในสภาพดีเพื1อ นํากลับมาใช ใหม แตอกี สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะชวย ใหการใชงานยางเกิดความคุมคาสูงสุด คือ การปะซอมยางเรเดียลโดยเฉพาะ แผลถูกตําทีห่ นายาง ซึง่ เปนสาเหตุหลัก ที่ทําให โครงยางเสียหายกอนหมดอายุ การใชงาน หมายถึงการเสียโอกาสทีจ่ ะ นําโครงยางมาแกะรองและหลอดอกอีก ครั้ง รถบรรทุกหรือรถโดยสารหากโดน ตะปูตําที่หนายาง ไมวาจะเปนยางชนิด ใชยางในหรือไมใชยางในก็ตามหากปะ ซอมไมถูกวิธี หรือ อูซอมซอมยางไมมี อุปกรณ รวมถึงชางขาดความรูความ ชํานาญในการปะซอมอยางถูกวิธี การันตี ไดวาทานมีแนวโนมจะตองทิ้งยางนั้นใน ไมชา เพราะการปะซอมที่ ไมถูกวิธีจะ ทําใหยางเสียหายในภายหลัง ซึ่งเปน จํานวนเงินไมนอ ยเลยทีเดียว ยกตัวอยาง งาย ๆ เชน ทานซื้อยางมาราคา 14,000 บาท ใช ไปแค 20% กอนซอม ซอมแลว ใช ไ ด อี ก 5% แก ม ยางบวมหรื อ ลวด โครงยางเปนสนิมเนื1องจากอากาศและ ความชื้นผานเขาไปไดจากแผลปะซอมที่ ไม ไ ด คุ ณ ภาพหรื อ ที่ เ รี ย กกั น ทั่ ว ไปว า “ลมแทรก” ใช ง านต อ ไม ไ ด เ พราะ อันตราย ซึ่งยางเสนนั้นเหลืออายุการใช งานอีก 75% คิดเปนเงิน 10,500 บาท ที่ ตองสูญเสียไป (ภาพประกอบที่ 1) โดยทั่วไปการปะซอมยางมี 2 วิธีที่ ไดคณ ุ ภาพและไมสรางความเสียหายกับ ยางในภายหลัง คือ การปะซอมดวยดอก เห็ด (One Piece Nail Hole Repair) และ การปะซอมดวยดอกปะกับแผนปะ (Two Piece Nail Hole Repair) แตจะมีอีกวิธี ที่งายคือ การปะซอมแบบแทงตัวหนอน หรือแทงใยไหม ไมตองถอดยางจากลอ แคดึงตะปูออก แลวนําตัวหนอนหรือใย ไหมแทงเขาไปในรูทขี่ ยายไว วิธนี สี้ ะดวก รวดเร็ว ราคาถูก แตใยไหมหรือตัวหนอน นัน้ ไมสามารถสมานเขาเปนเนือ้ เดียวกัน กั บ หน า ยางได เพราะไม มี ก ารใช ก าว ซีเมนตเปนตัวประสานเนือ้ ยาง ผลทีต่ าม มาคือ มีชองวางใหอากาศและความชื้น ซึมเขาไปในโครงยาง จึงเกิดความเสีย หายกับยาง แกมยางบวมเปนกระเปาะ ลม รวมถึงการเกิดสนิมที่ลวดใยเหล็ก ภายในโครงยางนั้นดวย ซึ่งอยางหลังไม สามารถเห็นไดดวยตาเปลา ดังนั้นเมื1อ แกมยางบวมจึงควรถอดยางเสนนี้ออก ทันทีเพื1อความปลอดภัย วิธีนี้ควรใชกับ การซอมแบบชัว่ คราวเทานัน้ เมื1อเดินทาง ถึงที่หมาย ควรถอดยางออกแลวปะซอม อยางถูกวิธีตอไป ทั้งนี้ถาเปนยางชนิดไม ใชยางในจะพบอาการแกมยางบวมซึ่ง

B&T#224_p28-29_Pro3.indd 29

ภาพประกอบ 1 แสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการปะซอมที่ไมถูกวิธี สําหรับหนายางที่ถูกตําทะลุเปนรู

ภาพลมแทรกทําใหแกมยางบวมเปนกระเปาะ เพราะการปะซอมไมดี จนสุดทายแกมยางที่บวมฉีกขาด

ภาพลวดโครงยางเปนสนิมจากลมแทรก ทําใหยางระเบิดเมื่อมีการกระแทก

ภาพประกอบ 2 แสดงพื้นที่หนายางที่ซอมไดดวยวิธีปะซอมดวยดอกเห็ด และวิธีปะซอมดวยดอกปะกับแผนปะ พื้นที่ 80% คือสวนของหนายางที่ปะซอมแผล ถูกตําทะลุเปนรูไดดวยดอกเห็ดและการปะซอม ดวยดอกปะกับแผนปะ แผลทะลุถูกตําทะลุเปนรูบริเวณไหลยาง ไมสามารถซอมดวย 2 วิธีนี้ได แผลทะลุถูกตําทะลุเปนรูบริเวณแกมยาง ไมสามารถซอมดวย 2 วิธีนี้ได แผลทะลุถูกตําทะลุเปนรูบริเวณขอบยาง ไมสามารถซอมดวย 2 วิธีนี้ได กรณีถูกตําทะลุโดยรูมีขนาด 10 ม.ม.พื้นที่หนายางที่ซอมได ดวย 2 วิธีนี้ จะลดลงเหลือ 70%

ภาพประกอบ 3 ตัวอยางการปะซอมดวยดอกเห็ดและการปะซอมดวยดอกปะกับแผนปะ

รูที่ทะลุหนายางทํามุมไมเกิน 15 องศาจากแนวตั้ง ใชการปะซอมแบบดอกเห็ด (One Piece Nail Hole Repair)

รูที่ทะลุหนายางทํามุมอยูระหวาง 15-25 องศาจากแนวตั้ง ใชการปะซอมแบบดอกปะและแผนปะ (Two Piece Nail Hole Repair)

เปนการเตือนถึงความเสียหายภายใน โครงยาง เพราะยางชนิดไมใชยางในจะมี แรงดันลมยางดานในสงผลเรงใหแกม ยางบวม แตถา เปนยางชนิดใชยางในแลว อาจไมมีอาการแกมยางบวมใหสังเกต เห็น แตภายในโครงยางเสียหายเปนสนิม ไปแลว ซึง่ หากยางระเบิดเมื1อถูกกระแทก หรือรับนํา้ หนักไมไหว ยอมสงผลตอความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอีกดวย ทราบผลเสียของการปะซอมแบบ แทงตัวหนอนแลว คราวนี้มาดูวิธีการปะ ซอมที่ชวยรักษายางใหสามารถใช ไดจน ครบกําหนดอายุและนําโครงยางกลับมา

ใชตอ ไดอกี กันดีกวา คือ การปะซอมดวย ดอกเห็ด และ การปะซอมดวยดอกปะ กั บ แผ น ปะ การปะซ อ มทั้ ง 2 วิ ธี นี้ เหมาะสําหรับการซอมยางที่ถูกวัสดุตํา ทะลุหนายางเปนรู โดยมีขนาดของรูไม เกิน 10 ม.ม. โดยใชสําหรับปะซอมยาง เรเดี ย ลทั้ ง ชนิ ด ไม ใ ช ย างในและยาง เรเดียลชนิดใชยางใน มีขนั้ ตอนและราย ละเอียดที่เหมือนกัน สําหรับความเสีย หายบริเวณไหลยาง แกมยาง และขอบ ยางนั้น ไมสามารถใช 2 วิธีนี้ ได (ภาพ ประกอบที่ 2) การซอมดวย 2 วิธีนี้ จะใชวิธีไหน

ขึน้ อยูก บั ลักษณะการถูกตําทะลุ ถาองศา ของรูที่ทะลุหนายางทํามุมไมเกิน 15 องศาจากแนวตั้ง ใหซอมดวยดอกเห็ด ราคาอยูป ระมาณ 500 บาท แตถา องศา อยูร ะหวาง 15 - 25 ใหซอ มดวยดอกปะ กับแผนปะ สนนราคาประมาณ 1,000 บาท (ภาพประกอบที่ 3) ซึ่งถาคิดถึง มู ล ค า ยางที่ เ สี ย ไปเพราะใช ไ ด ไ ม ค รบ กํ า หนดอายุ ต ามตั ว อย า งข า งต น คื อ 10,500 บาท นับรวมมูลคาโครงยางหลัง จากใชครบกําหนดอายุแลวมีราคาซือ้ ขาย กันในปจจุบัน 2,000 - 2,500 บาท ราคา คาซอมนั้นไมแพงเลยเพราะชวยใหทาน ไมตองเสียเงินไป 13,000 บาท อยางไร ก็ตามถึงทานจะเลือกวิธีซอมที่ถูกตอง แลว ที่สําคัญไมแพกันก็คือ รานยางที่ ทานจะซอมจะตองมีอุปกรณ วัสดุซอม และชางยางที่มีความรูความชํานาญ ไม เชนนัน้ การซอมนัน้ ก็จะไมไดคณ ุ ภาพและ ทําใหยางเสียหายภายหลัง สาเหตุทพี่ บไดบอ ยทีท่ าํ ใหการซอม ดวยดอกเห็ดก็ตามหรือการซอมดวยดอก ปะกับแผนปะนั้นไมไดคุณภาพ ไดแก 1. ดอกสวานไมคม ทําใหตัดเสน ลวดใยเหล็กบริเวณขอบแผลได ไมเรียบ แผลที่ปะจึงสมานได ไมสมบูรณ 2. การทําความสะอาดฝุนบริเวณ ทองยางกอนติดดอกเห็ดหรือแผนปะไม สะอาดพอ ทําใหกาวซีเมนตตดิ ไมทนนาน 3. ใชขนาดดอกเห็ด ดอกปะ หรือ แผนปะ ไมตรงกับขนาดของแผลทะลุ 4. ใชกาวซีเมนตที่ ไมใชยี่หอเดียว กับ ดอกเห็ด หรือ ดอกปะและแผนปะ ทําใหการสมานของแผลไมสมบูรณ 5. สําหรับการซอมแบบดอกปะกับ แผนปะ มักพบวาชางยางติดแผนปะไม ตรงกับลูกศร คือ ตองหันหัวลูกศรไปทาง ลวดขอบยาง เห็นไดวานอกจากการเลือกวิธีปะ ซอมทีถ่ กู ตองแลว ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ก็คอื ราน ยางที่ทานไปซอมนั้น ทําการปะซอมได อยางมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม ซึ่งนี่ก็ เปนสาเหตุสําคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให ทานตองเสียยางใหมและโครงยางไป ทานสามารถสอบถามรานยางทีม่ กี ารปะ ซ อ มอย า งเป น มาตรฐานเพิ่ ม เติ ม ได ที่ MICHELIN Hotline 0-2793-6900 หรือ www.transport.michelin.co.th และถือ เปนโชคดีของธุรกิจขนสงของไทย เพราะ บริ ษั ท สยามมิ ช ลิ น จํ า กั ด มี บ ริ ก าร MICHELIN Service Express เบอร 0-2614-3636 ทีส่ ามารถออกไปใหบริการ ปะซ อ มยางตามมาตรฐานของมิ ช ลิ น ตลอด 24 ชัว่ โมง จึงชวยทานแกไขปญหา การสูญเสียจากการปะซอมที่ผิดวิธีหรือ การซอมจากรานยางที่ ไมไดมาตรฐาน

6/15/13 12:23 AM


30 BUS&TRUCK • LAST MONTH CIRCULATION

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

วัดรอบ

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมทั่วประเทศ พฤษภาคม 2556 รถบรรทุก รถโดยสาร

มาแลว! สําหรับวัดรอบประจําเดือนพฤษภาคมทีผ่ า นมา ตัวเลขของยอด รถจดทะเบียนสะสมนีเ้ ปนทีน่ า ตื1นตาตื1นใจอยูต ลอดเวลา วาแชมปประจําเดือน จะถูกโคนบัลลังกหรือไม วาแลวอยารอชา ไปวัดรอบกันเลยดีกวา ฝง ของรถบรรทุก ไมรวู า บัลลังกทาํ มาจากวัสดุอะไร ถึงแข็งแกรงเหลือเกิน เพราะ ISUZU ยังคงเปนราชาควาแชมปยอดรถบรรทุกจดทะเบียนสมัยที่ 5 ดวย ยอด 1,979 คัน ขณะที่ HINO รั้งตําแหนงที่สองกับยอดรถจดทะเบียนสะสมที่ 1,559 คัน และตามมาดวย MITSUBISHI กับยอดรถจดทะเบียนสะสม 115 คัน แต ต อนนี้ ร ถสั ญ ชาติ จี น กํ า ลั ง มาแรงพอตั ว อยู  เพราะ SHACMAN และ

หมายเหตุ แหลงที่มา : ยอดรถจดทะเบียน ฝายสถิติ กลุมวิชาการและวางแผน สํานักจัดระบบการขนสง ทางบก ขออธิบายเพิ่มเติม : ประเภทนํา้ หนักรถบรรทุกและรถโดยสารตามขอมูลของกรมการขนสงทางบก เทียบเทาลักษณะ รถบรรทุกและรถโดยสาร ดังนี้

B&T#224_p30-31_Pro3.indd 30

SINOTRUCK กําลังทําคะแนน ดวยยอดรถจดทะเบียนสะสมที่ 86 และ 74 คัน ตามลําดับ สุดทายที่นองใหมอยาง CAMC กับยอดรถจดทะเบียนสะสมที่ 30 คัน ทางดานของรถโดยสารตองขอปรบมือรัวใหกับ SUNLONG แชมป 2 สมัย กับยอดรถจดทะเบียนสะสม 42 คัน ตามมาดวยอันดับสองกับ HINO นองใหมใน ชารตกับยอดรถจดทะเบียนสะสม 16 คัน ขณะที่ MERCEDES BENZ รั้งอันดับ 3 สมัยที่ 2 กับยอดจดทะเบียนสะสม 5 คัน สําหรับเดือนหนาจะตองมาลุนกันตอวาแชมปจะยังคงเปนแชมปอยูหรือ ไม ของใครจะแรงกวาของใคร ลุนกันได ใหมในวัดรอบ ฉบับหนา!

ประเภทนํ้าหนัก 1. 2,001-4,000 กก. 2. 4,001-5,000 กก. 3. 5,001-6,000 กก. 4. 6,001-7,000 กก. 5. 7,001 กก. ขึ้นไป

ลักษณะรถ รถบรรทุก รถโดยสาร รถตู, รถสองแถว ไมเกิน 12 ที่นั่ง 4 ลอ (ชวงยาว), 6 ลอ (4x2) มินิบัส 6 เมตร,รถสองแถว 13-24 ที่นั่ง 6 ลอ ตัวถังยาว 6-7 เมตร 6 ลอ (หัวลาก) ตัวถังยาว 8 เมตร/ที่นั่งเกิน 30 ที่ 10 ลอ (6x2) ตัวถังยาว 10 เมตรและ 12 เมตร บรรทุก 12 ลอ (8x4) ที่นั่งเกิน 30 ที่นั่ง หัวลาก 10 ลอ (6x4)

6/15/13 12:29 AM


B&T#224_p30-31_Pro3.indd 31

6/15/13 12:29 AM


32 BUS&TRUCK • TRANSPORTATION SERVICES

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

เทียบทา

บขส.เพิ่มความบันเทิงบนรถโดยสาร ธุรกิจการใหบริการดานคมนาคม ทางบก เริ่มมีการแขงขันรุนแรงเพิ่ม มากขึ้นเรื1อย ๆ สงผลใหผูประกอบการ จําเปนตองเรงปรับตัวในทุกดาน เพื1อ เรียกลูกคาใหมาใชบริการมากยิง่ ขึน้ ยิง่ ไปกวานั้นยังมีความจําเปนตองหาชอง ทางสรางความพึงพอใจใหกบั ผู โดยสาร มากที่สุด เพราะนั่นคือรายไดที่จะทําให ผูประกอบการสามารถอยูรอดได บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) ผู ให สัมปทานการเดินรถ และใหบริการขนสง รถโดยสารทางถนนระหวางเมือง ที่มี คุ ณ วุ ฒิ ช าติ กั ล ยาณมิ ต ร นั่ ง เก า อี้ กรรมการผูจัดการใหญ ไดมองไกลและ ผุดไอเดียสุดเจงขึ้น โดยการนํา “ความ บั น เทิ ง ” มาไว บ นรถโดยสาร ตาม โครงการ “ใหบริการความบันเทิงบนรถ บขส.” หรือ จอทีวีสวนตัวบนรถโดยสาร บ ข ส . ที่ ใ ห  ค ว า ม รู  สึ ก เ ห มื อ น นั่ ง บน “เครื1องบิน”

นี้จะสงผลให บขส.มีรายไดเพิ่มขึ้นไมตํ่า กวา 10% ตอป

บริการเชาเหมารถ นอกจากนี้ บขส.ยังใหบริการดาน รถโดยสารไมประจําทาง (รถทะเบียน 30) ในรูปแบบการบริการดานเชาเหมารถ เพื1อใช ในการเดินทางตามสถานที่ตางๆ ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเปนหมูคณะ ทองเทีย่ วแบบครอบครัว ทัศนะศึกษา จัด ประชุ ม และสั ม มนาตามสถานที่ ต  า งๆ ทั้งนี้บริษัท ขนสง จํากัด มุงเนนในดาน ความปลอดภัย ความสะดวกสบายเพื1อผู ใชบริการเปนสําคัญดวยรถโดยสาร ม.4 ก 2 ชั้น VIP และ ม.1 ก VIP โดยมีราย ละเอี ย ดการเช า ประเภทรถมาตรฐาน ปรับอากาศชั้น 1 จํานวน 40 ที่นั่ง ทีวี เครื1องเสียง DVD Karaoke หองสุขภัณฑ และอุปกรณพรองเครื1องอํานวยความ สะดวก พรอมบริการเครื1องดื1ม นํ้าดื1ม และผาเย็น ซึ่งหนวยงานราชการและ สถานศึกษาลดพิเศษ

บขส.เพิ่มความบันเทิง โครงการติดตั้งจอทีวีสวนตัวบนรถ โดยสาร เปนการพัฒนาธุรกิจและบริการ เดินรถโดยสารของ บขส.ใหสามารถตอบ สนองความตองการ และเพิ่มชองทาง ความบันเทิงใหกับผู ใชบริการ ตลอดจน เปนแบบอยางในการพัฒนาคุณภาพการ บริการใหผปู ระกอบการรถรวมใหพฒ ั นา คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารไปในทิ ศ ทาง เดียวกัน เพื1อรองรับการกาวสูประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในป 2558 ดวยการบริการสื1อประชาสัมพันธที่ทัน สมัยและเปนสากล สําหรับโครงการติดตั้งจอทีวีสวน ตั ว บนรถโดยสารของ บขส.เป น การ พัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอ เ นื1อ ง ต า ม แ น ว คิ ด S m a r t Station ด ว ยหลั ก การให บ ริ ก าร ประชาชน 3 ส. คือ สะดวก สะอาด สบาย ซึ่ ง ถื อ ว า เป น การยกระดั บ มาตรฐาน บริการไปอีกกาวหนึ่ง

คนขับรถชํานาญทาง

ใหบริการเดือนก.ค.56นี้ การใหบริการติดจอทีวีสวนตัวบน รถโดยสารปรับอากาศของ บขส. ซึ่งได เปดตัวรถตนแบบอยางเปนทางการไป แลวเมื1อวันที่ 5 มิ.ย. 2556 ทีผ่ า นมา เพื1อ สรางความรับรูใหกบั ผู โดยสารของ บขส. ทุ ก คน ก อ นเป ด ให บ ริ ก ารอย า งเป น ทางการในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ซึง่ เปนวันครบ รอบ 83 ป ข อง บขส. แต ก ารเป ด ให บริการครั้งนี้เปนเพียงโครงการนํารอง เทานั้น โดยเลือกเสนทางทองเที่ยวที่ สํ า คั ญ และเส น ทางยอดนิ ย ม เช น เชี ย งราย เชี ย งใหม ภู เ ก็ ต อุ ด รธานี หนองคาย อุบลราชธานี กอนครบกําหนด ทุกเสนทางในตนป 2557

ตั๋วโดยสารราคาเทาเดิม ยืนยันวา ราคาคาโดยสารจะไมเพิม่ ขึ้นอยางแนนอน เพราะการติดตั้งจอทีวี สวนตัว ทาง บขส.ไมตองลงทุนใด ๆ ซึ่ง บริ ษั ท “โซพลั ส ” บริ ษั ท ในเครื อ สห มงคลฟลม ที่เปนผูชนะการประมูลจะ เปนผูลงทุนทั้งหมดทั้ง 854 คัน โดยคา ใช จ  า ยจะตกอยู  ที่ คั น ละประมาณ 500,000 บาท อยางไรก็ตาม ทาง บขส. จะมีรายไดจากการติดตั้งสําหรับรถปรับ อากาศชั้น 1 คันละ 1,500 บาทตอเดือน และรถปรับอากาศชัน้ 2 คันละ 200 บาท และเพิ่ ม อี ก 3% ต อ ป ตลอดอายุ สัญญา 10 ป โดยที่เอกชนมีรายไดจาก คาโฆษณา และรายไดจากคาบริการหนัง บางเรื1อง อยางไรก็ดี การดําเนินงานตรง

ทาง บขส. มีพนักงานขับรถชํานาญ เสนทางและไดรับการอบรมอยางดี หาก เสนทางเกินกวา 400 กิโลเมตร จะใช พนักงานขับรถ 2 คน โดยทุกคนจะมี พนั ก งานบริ ก าร 1 คน ทั้ ง นี้ ยั ง มี มาตรฐานการบริการที่สะดวกสบายและ มีความปลอดภัย พรอมประกันภัยวงเงิน ไมเกิน 300,000 บาท ทุกที่นั่งดวย

ติด GPS เพื่อความปลอดภัย ในสวนของความปลอดภัยนัน้ ทาง บขส.ไดนาํ ระบบจีพเี อส มาใชกบั รถ บขส. ทัง้ 854 คัน เพื1อติดตามขอมูลของการให บริการรถแตละคัน ทั้งความเร็ว การเขา โคง การวิ่งออกนอกเสนทาง โดยตัว จีพีเอส มีการติดตั้งขอมูล ทั้งหมายเลข รถ เบอรพนักงานคนขับรถ เสนทาง เดิ น รถ หากมี ก ารขั บ รถเร็ ว ผิ ด ปกติ เกิน 100 กม./ชม. ทางเจาหนาทีท่ ตี่ รวจ สอบขอมูล จะโทรฯ ไปแจงเตือนพนักงาน ขับรถ ใหลดความเร็วลง ซึง่ หากพนักงาน ขับรถรายใด ขับรถเร็วเกิน ก็มีผลตอการ พิจารณาเงินเดือนดวย รวมทั้งบริเวณ หองโดยสารของผู โดยสาร ที่มีจอแจง ความเร็วใหผู โดยสารเห็นดวย หากขับรถ เกินไป ผู โดยสารโทรฯ แจงไดที่สายดวน บขส. 1490 หรือสายดวนกรมการขนสง ทางบก

เทียบทา ชื่อผูประกอบการ : บริษัท ขนสง จํากัด หรือ บขส. ประเภทธุรกิจ : ขนสงรถโดยสารระหวางเมือง และเชาเหมารถโดยสาร เสนทางที่ใหบริการ : ทั่วประเทศ จํานวนรถที่ใหบริการ : 854 คัน ติดตอ : โทร.0-2537-9053

B&T#224_p32-33_Pro3.indd 32

6/15/13 12:47 AM


SET UP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

33

ติดตั้งลําเลียง

ปรับสมดุลให “โฟลคลิฟท” รถโฟล ค ลิ ฟ ท เ ป น สิ่ ง ที่ มี ค วาม จําเปนอยางยิง่ ในการลําเลียงขนสง ติด ตัง้ ลําเลียงฉบับนีจ้ งึ ภูมใิ จนําเสนอเรื1อง ราวของรถโฟลคลิฟทอีกครั้งหนึ่ง แต จะเปนในมุมไหนนั้น ติดตามกันเลย...

ก็ได

ปจจัยของนํ้าหนัก ที่สงผลตอความปลอดภัย แนนอนวาปจจัยเรื1องของนํ้าหนัก เปนเรื1องทีม่ คี วามสําคัญเปนอยางมากใน งานขนสง เพราะผูประกอบการจําเปน ตองคํานึงถึงความสามารถในการขนสง และบรรทุกสิ่งของอุปกรณ เพื1อความ ปลอดภัยและประสิทธิภาพของการขนสง หากขนสงสินคาทีม่ นี าํ้ หนักมากเกินความ สามารถของโฟลคลิฟทก็อาจทําใหดาน ทายของรถยกสูง เกิดการลาดเอียง หรือ พลิกควํ่าไปขางหนาได นอกจากนี้ยังสง ผลถึ ง ความสมดุ ล ของตั ว โฟล ค ลิ ฟ ท ทําใหเกิดการพลิกควํา่ ดานขาง สุดทายก็ คือความเปนไปไดในการพลิกไปดานขาง หากเกิดการเบรกทีร่ นุ แรง ทัง้ นีน้ อกจาก นํ้าหนักแลวยังขึ้นอยูกับความเร็ว และ ระยะของการเบรกอีกดวย

รักษาความสมดุลของโฟลคลิฟท การรั ก ษาความสมดุ ล เป น สิ่ ง ที่ จําเปนอยางมาก โดยขอมูลนี้อางอิงจาก งานวิจัยของศูนยคนควาดานอุบัติเหตุ แหงมหาวิทยาลัยโมแนช รัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย แสดงถึงจุดสมดุลของรถ โฟลคลิฟทที่ใชกันทั่วไปในรัฐวิกตอเรีย สําหรับเรื1องของการรักษาสมดุล ของโฟลคลิฟท จะตองดูความสมดุลของ ตัวรถและงายก ซึง่ จะเชื1อมตอกันทีเ่ พลา หนาสําหรับขับเคลื1อน โดยมีความวองไว ที่คอนขางสูง บริเวณของเสากระโดงจะ มี เ ดื อ ยเชื1อ มกั บ เพลาหน า หรื อ จุ ด ใกล เคียง อีกทัง้ แกนพวงมาลัยจะตองมีเดือย เชื1อมกับตัวรถตรงจุดศูนยกลาง เมื1อเรา บังคับทิศทาง ยางหนาจะยังคงสัมผัสกับ พืน้ แมพวงมาลัยจะสะเทือนเล็กนอยเมื1อ ขับบนพืน้ ผิวปกติ และระบบเบรกจะตอง สัมพันธโดยตรงกับลอหนาเทานั้น

B&T#224_p32-33_Pro3.indd 33

เมื1อเรารูจักการรักษาสมดุลแลว เรื1องของการติดตั้งอุปกรณเสริมของรถ โฟลคลิฟท ก็อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะ ทําใหรถอยูในสภาวะเสียสมดุลได ดังนั้น วิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ สริ ม โดยยั ง คง สภาพความสมดุล ก็สามารถทําได โดย การใชเสากระโดงทีม่ คี วามสูงแตกตางกัน ในชวง 150-750 ซม. ซึง่ สามารถแบงเปน ขั้นหรือเปนชั้นได หรือการใชลอยางที่ แตกตางกันก็มสี ว นเสริมเชนกัน เชน ยาง ตัน ยางเติมลมทั้งชนิดมียางในและไมมี ยางใน เปนตน รวมไปถึงงายกลักษณะ ตาง ๆ อาจจะมีสวนเสริมดานขางดวย หรือไมก็ได ต อ มาเป น เรื1อ งของสามเหลี่ ย ม ความมั่นคง เปนการรักษาสมดุลของรถ โฟลคลิฟท เพื1อปองกันการพลิกไปดาน หนาหรือดานขาง โดยการพลิกดังกลาว มีเงื1อนไข คือ ยางลอหนาจะสัมผัสกับพืน้ ในลักษณะหมุนหรือพลิกในทิศทางออก จากตัวรถอยางรวดเร็ว อาจทําใหรถพลิก ไปดานหนาได สวนของยางลอหนาดาน ซ า ยพลิ ก ในทิ ศ ทางเข า หาตั ว รถอย า ง รวดเร็ว หรือยางลอหลังพลิกออกจากตัว รถทําใหรถพลิกควํา่ ดานขาง และสุดทาย คือ หากยางลอดานขวาพลิกพลิกออก จากตัวรถอยารวดเร็ว หรือยางลอหลัง พลิกเขาหาตัวรถ ก็มีผลที่จะทําใหตัวรถ

พลิกควํ่าดานขางไดดวยเชนกัน และด ว ยเหตุ ผ ลที่ ย างล อ หลั ง มี ระยะหมุน (ไปทางซายหรือขวา) ที่แคบ มาก ดังนั้นการพลิกควํ่าไปดานขางของ โฟลคลิฟทมักจะเกิดการหมุนผิดทิศทาง อยางรวดเร็วของลอหนาไมวาจะเปนลอ ดานซายหรือดานขวา ในกรณีนี้อาจจะ เกิดการพลิกควํ่าไปดานหนาตามมาดวย

แน น อนว า การที่ วั ต ถุ ห นึ่ ง จะ สามารถทรงตัวอยูได ตองอาศัยสิง่ ทีเ่ รียก วา “ศูนยถวง” รถโฟลคลิฟทก็เชนกัน จุดศูนยถวงของรถโฟลคลิฟท ก็คือ จุดที่ ตัวรถตั้งอยูแลวเกิดความสมดุล เมื1อรถ จอดอยูเฉย ๆ ไมมีแรงใด ๆ มา กระทํา ตอจุดศูนยถวงนอกจากแรงดึงดูดของ โลก ซึ่ ง ก็ ทํ า ให เ กิ ด ความสมดุ ล ตาม โครงสรางความมั่นคงของตัวรถ จะไมมี การพลิกควํ่าไปขางหนาหรือพลิกควํ่า ดานขาง แตเมื1อมีการเพิม่ นํา้ หนักไปทีง่ า ยก จุดศูนยถวงของตัวรถและสัมภาระที่ ความเหมาะสม จะไมทําใหเกิดการเสีย สมดุลปญหามักจะเกิดขึ้นเมื1อมีการเพิ่ม นํ้ า หนั ก ที่ ง ายกมากเกิ น ไปจนทํ า ให จุดศูนยถว งขยับเกินจุดทีต่ งั้ ปกติจนทําให ลอหลังลอยขึ้นมาจากพื้น นอกจากนี้ ยั ง มี สิ่ ง ที่ รั ก ษาความ สมดุลของรถโฟลคลิฟทอกี หลากหลาย ประการ ซึ่งทางติดตั้งลําเลียงจะขอนํา เสนอในฉบับถัดไป ถาอยากรูวาเปน อะไร ตองติดตาม...

6/15/13 12:47 AM


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556 LOGISTICS

การปรับปรุงคุณภาพในงานโลจิสติกส ปจจุบนั ทุกธุรกิจหรือองคการตาง มุง แขงขันยกระดับคุณภาพมาตรฐานใน ระบบการจัดการโลจิสติกสเพื1อแยงชิง ลู ก ค า และตอบสนองความต อ งการ ความพึงพอใจใหกับลูกคา ดังนั้น จึง เกิดการตื1นตัว โดยปลูกฝงและสราง ความตระหนักจิตสํานึกแหงคุณภาพให เกิดขึ้นในจิตใจของผู ใหบริการทุกคน ผู ประกอบธุรกิจ SMEs มักมอบหมายใหผู จัดการฝายคลังสินคา หรือ ผูจัดการฝาย โลจิสติกส หรือผูท ี่ไดรบั มอบหมายไดมอง หาแนวทางที่เปนนวัตกรรมใหมเพื1อลด ตนทุนโลจิสติกส ปรับปรุงคุณภาพการให บริการ และสรางความพึงพอใจใหลูกคา ซึง่ ในการจัดทําคุณภาพสากล พบวาบาง กิ จ กรรมในโลจิ ส ติ ก ส ก็ ส อดคล อ งกั บ ระบบคุณภาพหลักของบริษัท เพื1อชิง บทบาทการเปนผูน าํ ดานโลจิสติกสทมี่ รี ปู แบบกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่เปน รูปแบบที่ชัดเจน โดยผูจัดการโลจิสติกส ต อ งหาวิ ธี ก ารที่ จ ะขั บ เคลื1อ นคุ ณ ภาพ โลจิสติกส ไมวาจะเปนเรื1องการสราง มู ล ค า ของลู ก ค า การกํ า หนดรู ป แบบ กระบวนการคุณภาพทีช่ ดั เจน การพัฒนา กระบวนการคุ ณ ภาพโลจิ ส ติ ก ส การ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผ า นการวิ เ คราะห คุณภาพ การติดตั้งและดําเนินการตาม กลยุทธคุณภาพ อย า งไรก็ ดี การเริ่ ม ต น คุ ณ ภาพ ตองไดรับการยอมรับและการมีสวนรวม จากพนักงาน และผูขายปจจัยการผลิต ซึ่งผูเกี่ยวของตองลงมือพัฒนา เพื1อให เกิดคุณภาพสินคาตัง้ แตเริม่ ตน โดยมีเปา หมายอยางจริงจัง และเขาใจไดอยาง ชั ด เจน โดยได รั บ การสนั บ สนุ น จากผู  บริหาร และทุกฝาย ทําใหเพิ่มคุณคาแก ลูกคา และรักษาความสามารถการทํา กําไรทางธุรกิจได โปรแกรมคุณภาพ ซึ่ง “คุณภาพ” นับเปนพืน้ ฐานสําหรับคุณคา ของลูกคา สรางความมั่นใจวาบรรลุตาม ทีล่ กู คาตองการ ถึงแมผจู ดั การโลจิสติกส และบุคลากรทีเ่ กีย่ วของมีการอบรมกอน เขาสู โปรแกรมคุณภาพ แตถาไมมีจุด หมายปลายทางที่ชัดเจน จะสงผลตอ ความลมเหลวได ฉะนัน้ ควรตัง้ เปาหมาย คุณภาพที่สรางสรางมูลคาใหกับลูกคา เพราะเปนปลายทางสุดทายของคุณภาพ โลจิสติกส ซึ่งตองทบทวนความตองการ ของลูกคาเปนสําคัญกอนลงมือดําเนิน การทางดานคุณภาพ ดังนั้น กอนการปรับปรุงคุณภาพ ดานโลจิสติกส จะตองเขาใจบทบาท และ ความสามารถของตนเองคุณภาพทีด่ ขี อง ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น สิ่ ง ที่ ทั้ ง ผู  ผ ลิ ต และผู  ใ ช ต อ งการ เมื1อ สามารถพั ฒ นาระบบ คุ ณ ภาพได ผู  ป ระกอบการ/ผู  บ ริ ห าร

B&T#224_p34-35_Pro3.indd 34

สินคาหรือบริการที่ สามารถสงมอบได ทันตามกําหนดเวลา โดยมี คุ ณ สมบั ติ ครบถวน จะนํามา ซึง่ ความพอใจของ ลูกคา เปนเหตุผล สําคัญทีท่ าํ ใหลกู คา ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ หรื อ กลั บ มาซื้ อ สินคาบริการซํ้าใน ครั้งตอไป

สามารถลดความสูญเสียในการดําเนิน งานพนักงานโดยไมตอ งนัง่ เฝาเครื1องจักร ไมตองรอวัตถุดิบ ชิ้นสวน สินคา ไมตอง นับสินคา การผลิตพอดีกบั ความตองการ ของลูกคา ลดการเคลื1อนยายระหวาง เครื1องจักรที่มีระยะทางไกล ระยะทาง ระหวางคลังสินคาและโรงงานไกล การ จัดเก็บเครื1องมือที่เปนระบบทําใหหาได งาย การมีอะไหลสาํ หรับซอม รวมถึงการ มีแผนการซอมบํารุงทีด่ ี และสุดทายงาน ไมแตกหักเสียหาย ไมตอ งนํากลับมาซอม หรือผลิตใหม สงผลใหระดับสินคาคงคลัง ไม ต  อ งจั ด เก็ บ ในปริ ม าณสู ง ช ว ยลด ตนทุนสินคาคงคลังไดแลว ยังชวยขจัด ปญหาที่เกิดมีสินคาคงคลังเกินจําเปนที่ แฝงเร น ซึ่ ง ต อ งพยายามปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการผลิ ต หรื อ บริ ก ารแบบเต็ ม ระบบ เพื1อกําจัดของเสียจากระบบ และ ดําเนินการคุณภาพอยางตอเนื1อง ซึ่ง หลายคนมีความเขาใจผิดวาสินคาหรือ บริการที่มีคุณภาพคือ ตองมีราคาแพง แตในทางตรงกันขามสินคาหรือบริการที่ มีคณ ุ ภาพอาจจะมีราคาถูกก็ได ซึง่ ควรมา ทําความเขาใจในนิยามของคุณภาพเพื1อ ใหสามารถบอกรายละเอียดคุณภาพ แลว นําไปปรับปรุงคุณภาพของบริการดาน โลจิสติกส ได สํ า หรั บ ความหมายของคํ า ว า “คุณภาพ” คือ ระดับของคุณลักษณะที่ อยูในผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถตอบสนอง

ความตองการ และความคาดหวังของ ลูกคาไดอยางสมบูรณ แตอยางไรก็ดี มุม มองดานคุณภาพในสายตาของผูผลิต และผู ใชจะแตกตางกันตามวัตถุประสงค และพันธกิจ ซึ่งแนวทางในการปรับปรุง คุณภาพของบริการดานโลจิสติกสนั้นจะ ต อ งพยายามวางหลั ก การในกิ จ กรรม ตาง ๆ ปฏิบตั ใิ นรูปแบบของการวางแผน (Plan) คือ วางแผนโดยใชขอมูลที่มีอยู หรื อ อาจเก็ บ รวบรวมขึ้ น มาใหม อาจ ทดสอบเพื1อเปนการนํารองกอนก็ได การ ลงมือปฏิบตั งิ าน (Do) คือ นําเอาแผนไป ทํา ซึ่งอาจทําในขอบขายเล็ก ๆ เพื1อ ทดลองดูกอนก็ได การตรวจวัดและการ ตรวจติดตาม (Check) หมายถึง การ ตรวจสอบ หรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นวามี การเปลี่ยนแปลงไปในทางใด การปฏิบัติ การแกไข และปองกันปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิด ขึ้น (Action) ซึ่งตองดําเนินการแก ไข หลังจากนั้นควรมีการสรุปเปนบทเรียน เพื1อหาวิธีการใหม ๆ ตอไป ส ว นประโยชน จ ากการมี ร ะบบ คุ ณ ภาพเพื1อ ตั ด สิ น ใจต อ การปรั บ ปรุ ง คุณภาพงานดานโลจิสติกสจะเปนเครื1อง ยืนยันวาจะสามารถสรางผลประโยชนใน ระยะยาวใหกับองคการได ดังนี้ 1. สรางขีดความสามารถในการ แขงขัน (Competitive advantage) เปน ระบบซึง่ สรางความมัน่ ใจวาบริษทั ที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ แลวผูบริหารระดับ สูงสุดตองบรรจุเขาสูการจัดการเชิงกล ยุทธของบริษทั ฉะนัน้ จึงสรางความมัน่ ใจ วาวัตถุประสงคทางธุรกิจ ไดนําเขาสู กระบวนการทางธุรกิจ และการปฏิบัติ การในการทํางานเพื1อใหมนั่ ใจวาสามารถ ใช สิ น ทรั พ ย ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด สามารถนําบริษัทใหสามารถแขงขันกับ บริ ษั ท ทั้ ง ตลาดในประเทศ และต า ง ประเทศ 2. สรางความพึงพอใจแกลูกคา (Increases customer satisfaction) ซึ่ง เปนไปตามแบบวงลอเดมมิ่ง (Deming Wheel) ที่ผานการวางแผนการลงมือ ทําการตรวจสอบ และการแก ไขทําใหดี ขึ้น (Plan, Do, Check, Act) ซึ่งเปนไป ตามโครงสรางของ ISO เพื1อสรางความ มั่นใจวาความตองการของลูกคาไดรับ การเอาใจใส และเปนไปตามความคาด หวังของลูกคา 3. ปรับปรุงผลการดําเนินงานทาง ธุรกิจ และจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ (Improves business performance and manages business risk) ชวยใหผจู ดั การ ฝายตาง ๆ ในบริษัทสามารถเพิ่มผลการ ดําเนินงานขององคกร ใหอยูเหนือคูแขง ซึ่งยังไมเขาสูระบบการบริหารคุณภาพ

การไดรับการรับรองระบบการบริหาร คุณภาพจึงจัดการความเสีย่ งทางธุรกิจได ดีกวา 4. ดึ ง ดู ด การลงทุ น (Attracts investment) ทําใหตราผลิตภัณฑดีขึ้น และไม ต  อ งมี กํ า แพงการค า ระหว า ง ประเทศ ใชเปนเครื1องมือในการสงเสริม ทางการคา สามารถสงขอมูลที่ชัดเจนไป ยังฝายตาง ๆ ในบริษทั และพันธมิตรทาง ธุรกิจ เพื1อใหมั่นใจแกทุกฝายวาบริษัท ยืนยันวาจะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและ บริ ก ารให มี ม าตรฐานสู ง และมี ก าร ปรับปรุงอยางตอเนื1อง 5. ประหยั ด เงิ น (Saves you money) สามารถแสดงผลการดําเนิน งานทางการเงินไดดี มีกาํ ไรสูงขึน้ รวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ลดตนทุน เพิม่ ยอดขาย และผลตอบแทน ในการลงทุนสูงขึ้น 6. ขับเคลื1อนการดําเนินงาน และ ลดของเสีย (Streamlines operations and reduces waste) การตรวจประเมิน ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ มุ  ง ปรั บ ปรุ ง ใน แต ล ะกระบวนการดํ า เนิ น งาน ทํ า ให องค ก รปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ / บริการ ชวยใหลดของเสีย และการรอง เรียนจากลูกคา 7. ทําใหการสื1อสารภายในดีขึ้น และเพิ่มขวัญกําลังใจ (Encourages internal communication and raises morale) เพื1อสรางความมัน่ ใจวาพนักงาน มีความรูสึกที่ดีขึ้นจากการสื1อสารที่ ได ปรับปรุงแลวการตรวจประเมินอยางตอ เนื1องทําใหทักษะการทํางานดีขึ้น ทําให ทํางานเปนทีมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 8. สงมอบไดตามกําหนด สินคา หรือบริการที่สามารถสงมอบไดทันตาม กําหนดเวลาโดยมีคณ ุ สมบัตคิ รบถวน จะ นํ า มาซึ่ ง ความพอใจของลู ก ค า เป น เหตุผลสําคัญทีท่ าํ ใหลกู คาตัดสินใจเลือก ซื้อหรือกลับมาซื้อสินคาบริการซํ้าในครั้ง ตอไป บทสรุป จะเห็นไดวาคุณภาพเปน ระบบการบริหารจัดการที่วงการธุรกิจ และอุตสาหกรรมใชเพื1อลดตนทุนในการ ผลิ ต สิ น ค า มี คุ ณ ภาพที่ ดี ต รงกั บ ความ ตองการของลูกคา ยังจะทําใหเกิดภาพ ลักษณทดี่ ใี นสายตาของผูบ ริโภคแลว ยัง ทําใหธุรกิจสามารถแขงขันได ในตลาด โลกอีกดวย ดังนั้น “งานจัดการดานคุณ ภาพโลจิสติกส” จึงเปนการประสานกัน เพื1อจุดมุงหมายเดียวกันที่มีความเหมาะ สมของทุก ๆ ฝายทัว่ ทัง้ องคการและมีผล ใหเกิดการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื1อง สูงขึ้นตอไป

6/15/13 12:53 AM


B&T#224_p34-35_Pro3.indd 35

6/15/13 12:53 AM


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556 TEST & REPORT

B11R ความพรอมเพื่อธุรกิจทองเที่ยวที่โตขึ้น ถู ก ใจกั น เลยกั บ สาวกรถบั ส ใน ประเทศไทยกับงานเปดตัวแชสซีสรุน ใหม B11R ของทางบริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ที่ออกมาเพื1อตอบ สนองการเดินทางระยะไกลมากขึน้ และ ประสิทธิภาพการเดินทางที่เต็มเปยม มาพร อ มเครื1อ งยนต ใ หม ท รงพลั ง ประหยัดนํา้ มัน เพิม่ ระดับความปลอดภัย รักษาสิง่ แวดลอมและสรางผลกําไรเพิม่ แกผูประกอบการไดอยางดีเยี่ยม สิ่งที่มาพรอม B11R ซึ่งถูกติด ตั้งมาดวยคือเครื1องยนตรุนใหมลาสุด D11A มาตรฐานยู โ ร 3 เหมาะกั บ ผู  ประกอบการที่ ต  อ งการรั ก ษาความ สามารถในการแขงขันดานธุรกิจหลังการ เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 แชสซีส 6X2 รุนใหมนี้ ถือเปน นวัตกรรมลาสุดที่ วอลโว กรุป นําเสนอ ต อ ผู  บ ริ โ ภคในประเทศไทย ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ผู  บริโภคจะสัมผัสไดคือความปลอดภัยที่ เพิม่ ขึน้ ของระบบชวงลางทีเ่ นนความนุม และการเกาะถนนซึ่งเปนระบบชวงลาง หนาแบบคานแข็ง (Rigid front suspension) พรอมระบบถุงลมและช็อคแอบซอบเบอร (Double Acting Shock Absorber) มีเหล็กกันโคลงทั้งดานหนา และดานหลัง ในขณะที่ผูประกอบการจะไดรับ ประโยชนจากความประหยัดเชื้อเพลิง ของเครื1องยนตดีเซล D11A ความจุ 11 ลิตร มาตรฐานยูโร 3 ระบบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 จังหวะ 6 สูบ พรอมระบบ อิ น เตอร คู ล เลอร มี กํ า ลั ง สู ง ถึ ง 430 แรงมาที่ 1,800 รอบตอนาที แรงบิด สูงสุดอยูที่ 1,200 รอบตอนาที ที่ 1,970 นิวตันเมตร ความจุกระบอกสูบ 10,800 รอบตอนาที ที่ จ ะทํ า งานควบคู  กั บ ระบบเกี ย ร อัจฉริยะ I Shift สามรถเลือกการควบคุม การเปลี่ยนเกียรแบบอัตโนมัติ (Automatic adjust) หรือแบบเปลี่ยนเกียรเอง

R1_B&T#224_p36_Pro3.indd 36

โดยผูข บั ขี่ (Manual adjust)ซึง่ มีอตั รา ทดเกียรเดินหนา 12 เกียร ถอยหลัง 4 เกียร ติดตั้งพรอมไฮโดรลิค รีทาร ดเดอร ทําใหพนักงานขับรถสามารถ ขับขี่ ไดงายขึ้นและไมเหนื1อยจากการ ขับขี่ในระบบเครื1องยนตและเกียรรุน เกา ด า นความปลอดภั ย ระบบดิ ส เบรกลมลวนอิสระสองวงจรทัง้ ลอหนา และลอหลัง ควบคุมดวยระบบ EBS ได รั บ มาตรฐาน EEC และยั ง มี ว งจร Parking Brake แยกตางหากระบบ ควบคุมเบรกแบบอิเลคโทรนิค EBS 5 พร อ มระบบควบคุ ม และป อ งกั น ล อ ล็ อ ค ABS และระบบควบคุ ม และ ปองกันลอหมุนฟรี ARS ทําใหมั่นใจได ในระบบเบรกที่ปลอดภัยอยางที่สุด มี ระบบปรับตัง้ เบรกอัตโนมัติ ซึง่ ผาเบรก ปราศจากสารแบสทอสอีกดวย ระบบบังคับเลี้ยวเปนพวงมาลัย เพาเวอรระบบบอลแอนดนัท พรอม ดวยระบบเซอรโว มุมบังคับเลี้ยวอยูที่ 53 องศา ทั้งนี้ วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ไดแตงตั้งให บริษัท เชิดชัย จํ า กั ด เ ป  น ผู  แ ท น จํ า ห น  า ย ใ น ประเทศไทย สํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ ส นใจ นอกจากนี้ บริษทั เชิดชัย จํากัด ยังเปน ผู ใหบริการประกอบตัวถังบนแชสซีส วอลโวรุนใหมนี้ดวยเชนกัน ผมเชื1อ ได ว  า สํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ ใ ช ผลิตภัณฑของวอลโวอยูใ นประเทศไทย คงจะพอทราบดีดา นเทคโนโลยีแชสซีส ของวอลโววา ทันสมัยและดูแลรักษางาย B11R รุน ใหมนคี้ งจะตอบสนองไดดกี บั ธุรกิจทองเที่ยวอยางแนนอนสําหรับ ประเทศไทยและในอนาคต การเดิน ทางและการขนสงจะเปดกวางมากขึน้ กวาเดิม สําหรับสินคาทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงก็ คงเปนเรื1องไมยากที่ลูกคาจะหันมา สนใจและเลือกใช B11R เพื1อการทอง เที่ยว

6/17/13 11:01 PM


GPI#Feb_p10-Pro3.indd 1

B&T#224_p36-37_Pro3.indd 37

1/21/09 10:15:23 PM

6/15/13 12:58 AM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

จากปก

GPS รับอานิสงสเปด AEC ตลาดโตตอเนื่อง จํากัด กลาววา ตลาด GPS มีการเติบโต เพิม่ ขึน้ เรื1อย ๆ ดวยกรมการขนสงทางบก ซึ่งดูแลมาตรฐานของรถยนตทุกชนิดทั่ว ประเทศจะออกกฎบังคับใหรถใหญทุก ประเภทติด GPS เพื1อความปลอดภัย อยางรถทีบ่ รรทุกวัตถุอนั ตรายไดออกกฎ มาแลว ตอไปจะเปนรถตู โดยสาร และรถ โดยสาร รวมทั้งรถบรรทุกดวย ซึ่งทําให ตลาดมีการเติบโตอยางตอเนื1อง รวมทั้งการเปด AEC ที่จะเริ่มใช ในป 2558 การติด GPS จึงเปนสิ่งที่ สําคัญมาก เพราะจะทําใหผปู ระกอบการ ขนสงรูเ สนทางการขนสงทุกขัน้ ตอนของ การเดินทาง แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับคุณภาพ ของ GPS ที่ใชดวย ทางบริษทั ฯมัน่ ใจวาคุณภาพระบบ GPS ของฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม ทุก อย า งจะสามารถทํ า ได ต ามที่ ต ลาด ต อ งการ ทั้ ง นี้ เ พราะบริ ษั ท แม อ ยู  ใ น ตลาดหลักทรัพย มี โรงงานผลิตอยูใน ประเทศ มี แ ผนก R&D คอยพั ฒ นา คุณภาพสินคา จึงมั่นใจวา GPS ของเรา จะมีคณ ุ ภาพมาตรฐานเปนทีย่ อมรับของ ลู ก ค า และเมื1อ กรมการขนส ง ทางบก บั ง คั บ ให ร ถทุ ก ประเภทต อ งติ ด GPS ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม ก็มั่นใจวาจะได รับเลือกจากลูกคาอยางแนนอน สํ า หรั บ มาตรฐานของฟอร ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม ไดรับการพัฒนาใหการ ใชงานมีความสะดวกสบาย ไมตองมีเจา หนาที่มาเฝาหนาจอตลอดเวลา รวมทั้ง ยังมีแบบเชาไว ใหบริการอีกดวย ซึ่งการ ทํ า งานนั้ น จะเน น การบริ ก ารอย า งมื อ อาชีพ โดยทํางานทุกอยางตามที่ระบุไว ในสัญญา

วันลิ้งคฯ ทางเลือกการเพิ่มกําไรธุรกิจขนสง คุณภาณุวิทย แจงสวาง ผูชวยผู จัดการใหญ บริษัท วันลิ้งค เทคโนโลยี่ จํากัด เปดเผยวา สืบเนื1องจากกรมการ ขนส ง ทางบกได มี ม าตรการคุ ม เข ม พฤติกรรมผูขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถลากจูงวัตถุอันตราย จึงบังคับติด ตัง้ เครื1องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) เพื1อควบคุมทัง้ ความเร็ว และชั่วโมงการทํางาน โดยมีผลตั้งแต 1 ม.ค. 2556 เปนตนไป ทําใหตลาด GPS ในเมืองไทยใหญมาก เนื1องจากในอนาคต กรมการขนสงฯมีแผนจะผลักดันใหตดิ ทัง้ รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะดวย ซึ่ ง กลุ  ม รถเหล า นี้ มี จํ า นวนมากถึ ง 100,000 คันทีย่ งั ไมไดตดิ ระบบ GPS หรือ มีมูลคามากกวา 10,000 ลานบาท วั น ลิ้ ง ค เทคโนโลยี่ เป น ผู  ที่ มี ประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยีการให บริการติดตามและบริหารยานพาหนะ

B&T#224_p38-39_Pro3.indd 38

ผ า นดาวเที ย ม GPS ให บ ริ ก าร โทรคมนาคม, software, เครือขายสื1อสาร ขอมูล, อุปกรณปลายทาง, application บน mobile รวมทั้งการ integrate ระบบ IT และ telecomm บริการที่มีเกิดจาก การวิจัยและคิดคนขึ้นเองเปนสวนใหญ ปจจุบันสามารถตอบสนองความ ตองการลูกคาไดดี ทัง้ การตอบสนองตาม อุตสาหกรรม และการ customize เพื1อ ใหตรงการใชงาน โดยตอบสนองไดทั้ง ตลาดในประเทศและตลาดโลก รวมทั้ง ตอบสนองการใชงานทัง้ ในปจจุบนั และไม ลืมการใชประโยชนในอนาคต เพื1อรองรับ การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเชีย น (AEC) ที่จะมาถึงในป 2558 นี้ สําหรับป 2556 ตั้งยอดขายไวที่ 7,000 เครื1อง หรือมูลคา 100 ลานบาท เนื1องจากปนี้มียอดขายที่เติบโตมาก โดย สามารถขายไดแลวกวา 5,000 เครื1อง หรือมูลคา 80 ลานบาท ทัง้ นี้ ลูกคา 70% จะเปนลูกคาบอกตอกันมา นอกจากนี้ ได มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมภายใตชื1อวา “G TRACK S” ระบบที่ผู ใชรถกับรถ สามารถสื1อสารกันดวยการ Chat ผาน Application บน Iphone และ Android ซึง่ พรอมเปดตัวปลายเดือนนี้ สุดทายตอง ขอขอบคุณลูกคาที่มีพระคุณกับเราทุก รายดวยที่สนับสนุนกันตลอด ซึ่งวันลิ้งค เทคโนโลยี่ สัญญาวาจะมุงมั่นในการ พัฒนาเพื1อเปนหนึง่ ในใจลูกคาใหไดตอ ไป

ใหเห็นเปนประจําทุกวัน ซึ่งการเกิดคอก หมูกม็ เี จาหนาทีข่ องทางราชการเปนผูอ ยู เบือ้ งหลัง รับซือ้ หมูตวั หนึง่ หรือประมาณ 18 ลิตรในราคา 650 บาท สวนคนขับรถ ใหญทขี่ ายหมู สาเหตุเกิดจากเถาแกของ บริษัทบริหารงานไมดี ทําใหคนขับมีราย ได ไมพอใชตองหารายไดจากทางอื1น การปองกันของตํารวจในเรื1องการ ขายหมูและการตั้งคอกหมูรับซื้อนี้ เรียก ไดวา แทบจะไมเห็นเลย สาเหตุหลักคือ ผู ที่อยูเบื้องหลังที่เปนขาราชการระดับสูง ไมสามารถเขาไปแตะตองได ดังนั้นผู ประกอบการขนสงทีต่ อ งใชรถใหญ ก็ตอ ง ปองกันตนทุนผลและโยชนของตัวเอง กอน ดวยการลงทุนติดตัง้ ระบบ GPS ทุก คัน ซึ่งระบบ GPS จะมีการระบุจุดจอดที่ แนนอน โดยเจาของจะทราบไดทันทีวา คนขับขายหมูหรือไม ดานวิธีการตรวจสอบรถใหญที่ติด GPS นั้น เมื1อเดินทางจากบริษัทฯที่หนา จอคอมพิวเตอรกจ็ ะมีสญ ั ญาณทีเ่ ดินทาง บนถนนบอกวาไปถึงไหนแลว หากจอด พักก็ตอ งใชเวลาไมเกิน 5 นาที เพราะการ ขายหมูแตละครั้งจะตองใชเวลามากสุด 12 นาที หากจอดนานเกิน 5 นาที ทาง บริ ษั ท ฯจะโทรศั พ ท ไ ปตรวจสอบว า มี เหตุผลทีน่ า ฟงหรือไม ดวยเหตุนเี้ องทาง คนขั บ จึ ง ต อ งทํ า ตามกฎระเบี ย บไม สามารถทําผิดกฎได

GPS เชาดีกวาซื้อ GPS ชวยปองกันการขายหมู คุ ณ พชร มั่ น ถาวรวงศ นายก สมาคมผูประกอบการรถบรรทุกนํ้ามัน แหงประเทศไทย กลาววา ปญหาเดิมที่ ซํ้าซากกันมาอยางยาวนาน คือการขาย หมูใหกับคอกหมูในภาคเหนือ ที่ยังมีอยู

คุณวรพจน ชะรินทร ประธาน กรรมการ บริษัท สวีทรานส จํากัด เปด เผยวา ดวยขณะนีม้ รี ถโดยสารทีว่ งิ่ รับสง ผูโดยสารชาวตางชาติเปนหลัก ซึง่ จําเปน จะตองมีอุปกรณติดภายในรถใหครบ ไม วาจะเปน GPS เข็มขัดนิรภัย และตอง

เนนใหเปนรถโดยสารคายยุโรป เพื1อสราง ความเชื1อมั่นใหกับผู โดยสารวา นั่งในรถ ทีม่ คี วามปลอดภัยมากทีส่ ดุ เหมือนกับใน ประเทศของตัวเองที่ไดพัฒนาแลว เมื1อพูดถึงระบบ GPS ซึ่งบริษัทฯ ถือวาสําคัญมาก เพราะชวยลดตนทุน บริ ษั ท ฯได เ ป น อย า งมาก เพราะมี ทั้ ง รายงานการใชนํ้ามัน การใชความเร็ว การหยุดรับสง โดยตั้งแตป 2547 ที่ ได เปดบริษัทฯได ใช GPS ยี่หอสกายแทค เลือกระบบการเชารายเดือนแทนการซื้อ สําเร็จ เพราะจากการศึกษามาพบวา การ เชาจะไดรบั การดูแลตลอดเวลา สวนการ ซื้อสําเร็จนั้นจะเปนการซื้อมาขายไปไมมี การดู แ ลหลั ง การขายเท า ที่ ค วร ซึ่ ง เทคโนโลยีที่ใชอยูก็ถือวาบอกทุกเรื1องที่ ตองการรู สามารถนําขอเสียมาปรับปรุง เพื1อใหลูกคาพอใจได แตกม็ ปี ญ  หาบางอยางทีป่ ระสบอยู คื อ ด ว ยทางบริ ษั ท ฯมี ลู ก ค า อยู  เ ป น จํานวนมาก จึงไมมีการตรวจสอบการ ทํางานของสกายแทคมากเทาที่ควร ตอ มาจึ ง ทราบว า เมื1อ จ า ยเงิ น ค า ซ อ ม อุปกรณ ไปแลว หลังจากเวลาผานไป 2 เดือน ก็ยังไมมีการแก ไขปญหาใหเลย อยางเชน การทราบจํานวนนํ้ามันเชื้อ เพลิงที่ใชไปในการวิ่ง 1 วัน วา 1 ก.ม. ใช ไปเทาไร รวมทั้งปญหาเรื1องอื1น ๆ อีก มากมาย การสนิทสนมกันมากก็ไมเปน ผลดีตอการทํางานเหมือนกัน ดังนั้น บริษัทที่จําหนายอุปกรณ GPS ทีม่ มี ากมายหลายยีห่ อ หากตองการ ขยายกลุมลูกคาเพิ่ม ก็สามารถเขามา ติดตอไดทนั ที เพราะมีจาํ นวนรถโดยสาร ที่จะตองติดตั้งมากกวา 100 คัน มาเปน กลุมลูกคาเปาหมาย

6/15/13 1:05 AM


WORLD NEWS • BUS&TRUCK 39

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

ไทย ซันฯ เปดตัว M3000 อวดหัวเกงอัจฉริยะ เปนรถหัวลากบรรทุกรุนใหมลาสุด และ จะเป ด ตั ว อย า งเป น ทางการในเดื อ น สิงหาคมนี้ “สําหรับ M3000 พัฒนามาจากรุน F2000 โดยผลิตมาใหลูกคาไดเลือกใช อยางหลากหลาย ทั้งเครื1องยนตระบบ NGV ขนาด 300 แรงมา, 350 แรงมา และ 380 แรงมา สวนเครื1องยนตดีเซลก็ มาพรอมกับขุมพลัง 336 แรงมา และ 375 แรงมา ใหเลือกใชอยางตรงตาม ความตองการ จุดเดนของ M3000 อยูที่ หัวเกงอัจฉริยะ ซึง่ เปนดีไซนแบบใหม มา พรอมกับหองโดยสารทีส่ ะดวกสบาย รอง รับระบบอิเล็คทรอนิคส และใชระบบ ไฟฟาทั้งหมด มาตรฐานเทียบเทารถ ญี่ปุน” ไทย ซั น ฯ เป น บริ ษั ท ที่ มี ก าร วางแผนการพัฒนา วางรากฐานมาอยาง มัน่ คง เนนการบริหารจัดการแบบคายรถ ญี่ปุน จึงพัฒนาธุรกิจและบริการแบบ เติบโตพรอม ๆ กับบริษัทแม อีกทั้งยังมี โครงการเพิ่มการบริการอีกมากมายเพื1อ ตอบรับลูกคาที่เพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนเรื1อง

ของการซอมบํารุง และการบริการหลัง การขาย คุณอัครเดชกลาวเพิ่มเติมวา จะ ทําการเปดตัวรถตนแบบ M3000 อยาง เปนทางการในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 นี้ โดยจะมีการนําเขารถ M3000 ล็ อ ตแรกเป น จํ า นวน 80 คั น ทั้ ง เครื1องยนต NGV และดีเซล ซึ่งภายใน งานจะมี โปรโมชั่นพิเศษมากมาย เชน การรับประกันทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิม 30 เดือน เปน 50 เดือน เปนตน จากการเปดตัว M3000 นี้บริษัทฯ ตั้งเปาการขายอยูที่ประมาณ 400 คัน ภายในปลายปนี้ สําหรับผูที่สนใจสามารถ ติดตอไดทางดีลเลอร 22 ราย ทั่วประเทศ ไมวาจะเปนภาคเหนือ ไดแก จังหวัดตาก และเชียงใหม ภาคอีสาน ไดแก จังหวัด สกลนคร อุดรธานี สุรินทร อุบลราชธานี ภาคตะวันตก อยางจังหวัดนครปฐมและ ราชบุรี และภาคใต ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา อีกทัง้ ยังมีโครงการในการเปด ศูนยบริการเพิ่มอีกเร็ว ๆ นี้อีกดวย

ตอจากหนา 1

วอลโว สง B11R บุกตลาด ทุม 3 พันลาน ขยายรับ AEC คุณฌาคส มิเชล ประธานกรรม การ บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา แชสซีส 6X2 รุนใหมนี้ คือความปลอดภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ของระบบชวง ลางทีเ่ นนความนุม และการเกาะถนน ซึง่ ผู  ป ระกอบการจะได รั บ ประโยชน จ าก ความประหยัดเชื้อเพลิงของเครื1องยนต รุ  น ใหม ที่ ทํ า งานควบคู  กั บ ระบบเกี ย ร อัจฉริยะ I Shift 12 speed ทําใหพนักงาน ขั บ รถสามารถขั บ ขี่ ไ ด ง  า ยขึ้ น และไม เหนื1อยเหมือนการขับขี่ในระบบเครื1อง ยนตและเกียรรุนเกา ทัง้ นี้ วอลโว กรุป (ประเทศไทย) ได แตงตัง้ ใหบริษทั เชิดชัย จํากัด เปนผูแ ทน จําหนายในประเทศไทย ซึง่ บริษทั เชิดชัย จํากัด ยังเปนผู ใหบริการประกอบตัวถัง บนแชสซีสวอลโวรุนใหมน้เี ชนกัน “เรามี ค วามเชื1อ มั่ น อย า งมากว า แชสซีสรุนใหมนี้จะไดรับการตอบรับจาก ผูป ระกอบการ เพราะเปนแชสซีสร นุ ใหม ระบบชวงลางที่เกาะถนนดีเยี่ยมและให ความรู  สึ ก นุ  ม แก ผู  โดยสาร ส ว น เครื1องยนตรุนใหมนี้ จะทําใหผูประกอบ การสามารถประหยัดการใชเชือ้ เพลิงไดดี ขึน้ เมื1อเปรียบเทียบกับเครื1องยนตรนุ เกา เนื1องจากเครื1องยนตที่มีความจุกระบอก สูบเล็กลงแตใหแรงมาที่สูงขึ้น ทําให เครื1องยนต B11 ประหยัดนํ้ามันมากขึ้น กวาเดิม” เครื1องยนต D11A เปนเครื1องยนต

R1_B&T#224_p39_Pro3.indd 39

ขนาด 11 ลิตร 430 แรงมา ประหยัด พลังงานและทนทาน รักษาสิ่งแวดลอม ดวยมาตรฐานการปลอยไอเสียยูโร 3 ตาม มาตรฐานวอลโว บํารุงรักษางาย เพิ่ม อายุการบํารุงรักษาทีย่ าวนานขึน้ กวาเดิม ภายหลั ง การเป ด ประเทศเข า สู  AEC วอลโว กรุป มีความพรอมในการให บริการรถบรรทุก รถหัวลากและรถบัส ของวอลโว โดยไดทุมงบประมาณ กวา 3 พันลานบาทในการขยายเครือขายการจัด จําหนายและการใหบริการหลังการขาย 15 แหงทั่วประเทศ ซึ่งรถบรรทุก รถหัว ลากและรถบั ส วอลโว จากประเทศ ตาง ๆ สามารถเขาใชบริการศูนยบริการ ของวอลโวทั่วประเทศได ทางดาน คุณเดวิด มีด (David Mead) ตําแหนง ผูอํานวยการ วอลโว บัส เอเซียแปซิฟก กลาวเพิ่มเติมวา แชสซีสบัสรุน B11R นั้น ไดพัฒนาให ประหยั ด นํ้ า มั น รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม ทนทาน อายุการใชงานที่ยาวนาน ดวย กําลังแรงมาอันทรงพลังทีท่ าํ ใหผูโดยสาร มัน่ ใจถึงความปลอดภัยและความสะดวก สบายในระหวางการเดินทาง ปจจุบัน วอลโว กรุป ประเทศไทย มีศูนยบริการ ของบริษัททั่วประเทศ 9 แหง ที่จะให บริการแกลกู คาทัว่ ประเทศ และภายในป นี้จะมีการเพิ่มศูนยบริการอีก 6 แหงใน จังหวัดชลบุรี อยุธยา ลําปาง นครปฐม สายใต ใหมและสุพรรณบุรี

นวัตกรรม เวียดนาม : ประดิษฐรถจากขยะ นั ก ศึ ก ษาเวี ย ดนามเหงี ย น ตั น เวี ย ด นั ก ศึ ก ษาสาขาฟ สิ ก ส จาก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรเมืองเว ตระเวนหาชิ้นสวนรถที่ ไมใชแลวในหลาย พื้นที่ เพื1อใชประกอบรถยนต ไฟฟา โดยรถคันนี้เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ราคาไมแพง มีนํ้าหนัก 400 กิโลกรัม ยาว 2 เมตร กวาง 1.2 เมตร และสูง 1.5 เมตร สามารถวิ่งดวยความเร็วสูงสุดที่ 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง และรับนํ้าหนักได 200 กิโลกรัม โครงรถทําจากเหล็กหุมดวยพลาสติกอลูมิเนียม โดยเฉพาะตัวถัง รถซึ่งทําจากทอเหล็กที่สามารถหาไดงายและราคาถูก นอกจากนี้ยังติดตั้งมาตร วัด สัญญาณเตือนภัย จอ LCD ขนาดเล็ก และระบบเครื1องเสียง รถไฟฟาประดิษฐคันนี้ ดูเรียบงายแตมีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังจุดประกาย ใหกบั เยาวชนอีกดวย ความฝนของเวียด คือการไดรบั การรับรองใหรถไฟฟาของ เขาสามารถวิ่งบนถนนไดจริง เชื1อวา การลงทุนในการผลิตรถไฟฟาในเวียดนาม จะสรางประโยชนอยางมาก

ยานยนต ออสเตรเลีย : ฟอรด ปดกิจการพรอมปลดคนงานกวา 1,200 คน ผูผลิตรถยนต ใหญอันดับ 2 ของอเมริกา ปดกิจการผลิตรถยนต ใน ออสเตรเลียแลว พรอมปลดพนักงานทั้งหมด 1,200 คน หลังจากลงทุนใน ประเทศออสเตรเลียทีย่ าวนานถึง 91 ป บริษทั ฟอรด เตรียมปดกิจการโรงงาน ผลิตรถยนตในประเทศออสเตรเลียทั้ง 2 แหง คือที่เมลเบิรน และกีลอง พรอม กับปลดพนักงานจํานวน 1,200 คน โดยมีผลตั้งแตเดือนตุลาคม ป 2557 เปนตน ไป ทัง้ นี้ ฟอรดมีปริมาณขาดทุนหลังหักภาษีทสี่ งู ถึง 141 ลานดอลลารออสเตรเลีย (ราว 4,010 ลานบาท) เมื1อปที่แลว ซึ่งถือเปนการขาดทุนอยางตอเนื1อง 5 ปซอน รวมแลวคิดเปนมูลคามากถึง 600 ลานดอลลารออสเตรเลีย (ราว 17,220 ลาน บาท) อยางไรก็ดี ฟอรดจะยังคงการวาจางพนักงานชาวออสเตรเลียราว 1,500 คน เพื1อทํางานในสวนของธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายสินคาของบริษัทตอไป ฟนแลนด : ทดลองวิ่งรถโดยสารพลังงานไฟฟา ศูนยวิจัยเทคโนโลยีฟนแลนด VTT จะเริ่มทดลองวิ่งรถโดยสารที่ใช พลังงานไฟฟาใน Espoo การทดลองครั้งนี้ยังไมมีผู โดยสาร จุดประสงคเพื1อ ทดสอบการทํางานของชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ ที่ผลิตจากโรงงานตาง ๆ เปน ขั้นตอนทดสอบในหองปฏิบัติการ และทดสอบถึงสภาพการทํางานภายใตภาวะ อากาศของฟนแลนด ผลทดสอบทําใหทราบถึงคุณสมบัติ การทํางานของอุปกรณ ตาง ๆ เมื1อเปรียบเทียบกับที่มีอยูในทองตลาด โครงการทดสอบนี้เพื1อชวยให ทางการฟนแลนดออกแบบชิ้นสวนอุปกรณและระบบตาง ๆ ใหสามารถแขงขัน หรือดีกวาทีม่ อี ยูใ นตลาดโลก รถโดยสารนีป้ ระกอบขึน้ ในฟนแลนด โดยมีนกั วิจยั วิทยาศาสตร และผูสนใจในตลาดรถยนต ใชพลังงานไฟฟา โดยที่ทางการ ฟนแลนดมหี อ งทดลองที่ Espoo เพื1อศึกษาการทํางานของรถโดยสาร รถไฟและ ระบบควบคุม รวมถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ บริษัท อินสไพร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด โทร.0-2508-8100

20-30 มิ.ย. 2556

บางกอก อินเตอรเนชันแนล ออโต ซาลอน 2013 ณ ชาเลนเจอร ฮอลล 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

26-30 มิ.ย. 2556

China International Auto Aftermarket Fair เทรซี เซ็ง (Tracy Zeng) รี้ด ฮองตา เอ็กซิบิชั่นส (เซี่ยงไฮ) (CIAAF) ป 2013 โทร +86 21 2231 7066 งานแสดงสินคาประดับยนต ณ เมืองเจิ้งโจว อีเมล tracy.zeng@reedexpo.com.cn

18-19 ก.ค. 2556

ศึกษาดูงานทาเรือและเสนทางการขนสงสินคาประเทศ สิงค โปร-มาเลเซีย ณ PSA Corporation Limited and PSA Port และเยี่ยมชมสายเรือ Maersk Line, สายเรือ RCL ที่ประเทศสิงคโปร และพาทานขามฝง เพื่อศึกษาดูงานทาเรือ Tanjung Pelepus Port ณ ประเทศมาเลเซีย

9-11 ต.ค. 2556

www.fastenerfair-thailand.com/ Fastener Fair Thailand 2013 นิทรรศการการแสดงสินคาและบริการในสวนของ อุตสาหกรรมเครือ่ งยึดและสวนประกอบระดับภูมภิ าค ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

บริษัทโลจิสติกส คลินิค จํากัด ฝายฝกอบรม Tel : 0-2203-1128, 08-1829-3254, 08-1829-3275 E-mail:info@logisticsclinic.com (คุณกฤษฎา,คุณดวงแข)

6/17/13 10:39 PM


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556 DIRECTORY ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โทร. 0-2966-2111

SUNLONG SLK6750CNG SLK6852D SLK6852CNG SLK6102D SLK6102CNG SLK6111 SLK6120D SLK6126 SLK6145 ราคาดังกลาวเปนราคานําเขารถสําเร็จรูปทั้งคัน

Bus 7.5 m. Bus 8.5 m. Bus 8.5 m. Bus 10 m. Bus 10 m. City Bus 12 m. SLK 6120D SLK6126CNGB 6145D

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จํากัด โทร. 0-2393-9831-2

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

CNG ดีเซล CNG ดีเซล CNG CNG ดีเซล CNG ดีเซล

-

2,650,000 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000

-

-

1,500.000 2,500,000 4,850,000

HINO บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260

XZU303R-4W XZU303R-6W XZU343R XZU413R (Hi-Torque) XZU413R (Hi-Speed) XZU423R XZU303R-4W Cooler less XZU303R-6W Cooler less XZU343R Cooler less FC9JEKA (T) FC9JEKA (S) FC9JJKA FC9JELA (T) FC9JELA (S) FC9JJLA (Radial) FC9JLLA (Radial) FG8JGLD FG8JGLT FG8JJLA FG8JMLA FG8JPLA FG8JRLA FG8JPLG (Air Sus) FG8JGLE FG8JJLB FL8JNKA FG8JTKA FL8JNLA FM8JNKD FM8JNLD FM1ANKD T (Bias) FM1ANKD T (Radial) FM1ANKD S (Radial) FM1ANLD T FM1ANLD S FM2PNLD T FM2PNLD S FM2PNLD SPA (ABS) FM1AKKM (Mixer) GY2PSLA (S) GY2PSLA (T) PTO GY2PSLA (S) PTO FG8JGLT FM8JKKA FM1JKKA S FM1AKKA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) FM2PKLA T FM2PKLA S FM1AKLA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) RK8JSLA RM1ESKU FG1JPKA NGV FG1JPKA NGV-Carrier FL1JTKA-BGT NGV FM1JNKD-BGT NGV FM1JKKA NGV FM2PNMD FM2PNMD ABS FM2PPKMA FM2PKMA PA FM2PKMA PTO FM2PKMA ABS

4 ลอขนาด 2 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 4 ลอ ขนาด 2 ตัน 4 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอ ขนาด 2-3 ตัน 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดกลาง 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 6 ลอขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 12 ลอ 8x4 หัวลาก 6 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ หัวลาก 10 ลอ รถบัส EURO 3 รถบัส EURO 3 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 6 ลอ NGV ขนาดใหญ 10 ลอ 6x2 10 ลอ 6x2 หัวลาก 10 ลอ NGV 10 ลอ 6x4 10 ลอ 6x4 หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV หัวลาก 10 ลอ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,000 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-0070-5 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ลอ รถผสมปูน 10 ลอ

-

280 280

2,780,000 2,700,000

รถหัวลาก รถหัวลาก 6 ลอ 8 ลอ 8 ลอ

6 สูบ 6 สูบ 5 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

380 380 310 380 420

3,550,000 3,800,000 3,300,000 4,300,000 4,600,000

SCANIA P380LA6x2MHZ P380LA6x2MNA K94IB4x2NB310 K124IB6x2NB380 K124EB6x2LI420

B&T#224_p40-41_Pro3.indd 40

GXZ77NAF1K(AERO MAX) GXZ77NF1H (AERO MAX) GXZ77N1H (AERO MAX) GXZ77NAF1K GXZ77NF1H GXZ77NT1H GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FYH77SDM FXZ77QDF1H FXZ77PM FVZ77NL FVZ34PSDFH FVZ34PSDH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNAM FVM34RNAM FVM34QNAM FTR34WNXXN FVM34TNM FVM34RNM FVM90QNM FTR34QXXXN FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LSXXN FRR90HZL FRR90NM FRR90LM FRR90HM NQR75L5AH NQR75H5AH NPR75K5NAH NPR75H5NAH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NMR85E5AH NLR85E1AH GXZ78NXCFN (AMAX-A) GVR86KCL (10W 6x2 Aero Max) GVR86KCL (6W 4x2 Aero Max) FXZ78QXBFN FVM86WSCXN FVM86TCM FTR86QCFL NPR82K5CAK NPR82H5CAK NMR82H5CAK

10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 6 ลอหัวลาก (4x2) 6 ลอหัวลาก (4x2) 12 ลอหัวลาก สองเพลา รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG รถบรรทุกเครื่องยนต CNG

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 300 300 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 190 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,044,000 2,964,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,434,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,050,000 1,185,000 1,195,000 1,740,000 1,755,000 1,800,000 2,480,000 2,415,000 2,575,000 3,090,000 3,160,000

FUSO บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897 FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชางยาว รถบรรทุก 6 ลอ ชวงสั้น รถบรรทุก 6 ลอ ชวงกลาง รถบรรทุก 6 ลอ ชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ ชวงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถหัวลาก 10 ลอ

2,977 CC 2,977 CC 2,899 CC 2,899 CC 2,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC 12,882 CC

DONGFENG บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด โทร.0-2637-5041-3 DONGFENG CNG DONGFENG 8x4 CNG

รถหัวลาก NGV 100% TRACTOR Engine Yuchai

YC 340HP YC 340HP

340 340

3,150,000 3,250,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

SINOTRUK หจก. SSK ทรานสปอรต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899 HOWO Series

รถหัวลาก 10 ลอ รถคารโก รถหัวลาก 12 ลอ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2503-4668-70 CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ Mining+ กระบะดัมพ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี

6/15/13 1:09 AM


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 41

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556 BUS & TRUCK MART

B&T#224_p40-41_Pro3.indd 41

6/15/13 1:09 AM


 BUS203!)Æ Q & A

ƒØi‘Ö“™oƉœ~ šŠ

~š‰šo สนใจหัวลากจีน สวัสดีคะ ทีมงาน BUS & TRUCK ทุกคน ดิฉันชื1อเพ็ญนะคะ ดิฉันมี เรื1องอยากรบกวนสักนิดคะ คือ ดิฉันทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนสง มีความ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช ร ถหั ว ลาก ซึ่ ง ดิ ฉั น ทราบมาว า หากเป น รถหั ว ลากของ ประเทศจีนนั้นจะมีราคาถูกกวาทางฝง ยุโรป อีกทั้งการบริการหลังการขายก็ดี ขึ้นมากแลว แตดิฉันยังติดใจเรื1องของ คุณภาพของหัวลากคะ วาหัวลากจาก ประเทศจีนจะมีคณ ุ ภาพสูท างฝง ยุโรปได หรื อ ไม แล ว ตอนนี้ ใ นประเทศไทยมี การนําเขารถหัวลากจากประเทศจีนกี่ แบรนดแลว รบกวนขอเปนประเภท 6 ลอ และ 10 ลอนะคะ สวั ส ดี ค  ะ คุ ณ เพ็ ญ ทางที ม งาน BUS & TRUCK ขอขอบพระคุณ คุณเพ็ญเปนอยางมาก ที่ไววางใจ ขอมูลจากทาง BUS & TRUCK ทางทีม งาน ขอชื1นชมคุณเพ็ญจริง ๆ ที่เปนผู หญิงแกรง ทําธุรกิจขนสงเกี่ยวกับรถ ใหญ นั บ วา หายากมากเลยนะคะ ใน วงการรถใหญบานเรา สําหรับเรื1องของ คุณภาพและบริการตองบอกวาหายหวง เพราะตอนนี้ ไมวาจะเปนรถคายไหน ก็มี

R1_B&T#224_p42_Pro3.indd 14

¤’Šopši„¡Ó•Òš คุณภาพใกลเคียงกัน แตถาเปนฝงยุโรป แลว คุณภาพเปนที่เลื1องลือ แตเจาของ เองก็ตองกระเปาหนักพอสมควร สําหรับรถหัวลากที่นําเขามาจาก ประเทศจีนนัน้ มีหลากหลายคายคะ อยาง เชน DAYUN, SINO TRUCK, SHACMAN, F.A.W., FOTON และ DONGFENG คะ สวนเรื1องของรถหัวลาก 6 ลอ และ 10 ลอนั้น ทางทีมงาน BUS & TRUCK ตองขอบอกวาในประเทศไทย ขณะนี้ยังไมมีการนําเขารถหัวลาก 6 ลอ จะมีกแ็ ตรถหัวลาก 10 ลอเทานัน้ แตทาง ที ม งาน BUS & TRUCK มี ข  า วดี ไ ป มากกวานัน้ ก็คอื สําหรับรถหัวลาก 6 ลอ นั้น ทางคายยักษ ใหญอยาง DONGFENG กํ า ลั ง จะนํ า เข า มาเป ด ตั ว ใน ประเทศไทย บอกไวกอนเลยวา สําหรับ ผูที่สนใจรถหัวลาก 6 ลอนั้น สามารถเขา มาชมไดทงี่ าน BUS & TRUCK’13 เพราะ ทาง DONGFENG บอกไววา จะนํารถหัว ลาก 6 ลอ มาเปดตัวครัง้ แรก ในงาน BUS & TRUCK’13 บอกมาขนาดนีแ้ ลว คุณเพ็ญและผู ทีส่ นใจก็อยาลืมไปแวะชมรถหัวลาก 6 ลอ จาก DONGFENG ในงาน BUS & TRUCK’13 นี้ ที่ ไบเทค บางนา 7-9 พฤศจิกายน 2556 นะคะ

คุณพรเทพ บัวเงิน นนทบุรี สวัสดีครับชาวรถใหญในวงการ BUS & TRUCK ทุกทาน ผมพรเทพ หรือ เรียกผมวาเทพก็ได ปจจุบนั ผมเปดธุรกิจ เ กี่ ย ว กั บ อุ ป ก ร ณ  ที่ ใ ช  ใ น ร ะ บ บ อุตสาหกรรม ซึ่งผมมีความจําเปนอยาง ยิง่ ทีจ่ ะตองใชรถเพื1อการพาณิชยในการ ขนสงครับ ผมสมัครสมาชิกกับ BUS & TRUCK เพราะว า ตอนที่ ผ มคิ ด ริ เ ริ่ ม กิจการนั้น ผมได ไปเดินดูงานที่ ไบเทค บางนาครับ จริง ๆ จุดประสงคของผม เพราะจะหารถเพื1อการพาณิชยเพื1อมา ใช ในธุรกิจนี่แหละครับ แลวพอดีเดิน ผานบูธของ BUS & TRUCK สาว ๆ เต็ม เลย (ลอเลน) ผมเลยเดินเขาไปดู และ ตัดสินใจสมัครสมาชิก เพื1อจะไดติดตาม ขอมูลขาวสารใหม ๆ ใหกับรถและธุรกิจ ของผม พอสมัครแลว ตองบอกวาไมผดิ หวังเลยจริง ๆ เพราะผมไดรบั ความรูอ ยู ตลอด และยังทําใหธรุ กิจของผมอัพเดท อยูตลอดเวลาดวยครับ สุดทายผมก็ขอ ใหทมี งานและผูอ า น BUS & TRUCK ทุก ทาน ประสบแตความสุขความเจริญ เงิน ทองไหลมาเทมา ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ครับ ขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการ สวัสดีคะคุณพรเทพ ทางทีมงาน BUS & TRUCK ตองขอขอบพระคุณเปน อยางมากที่ ไววางใจขาวสารจาก BUS & TRUCK นะคะ เรื1องขอมูลขาวสารรับปาก ไวเลยวาจะไมใหขาดตกบกพรองอยาง แนนอน อีกนิดนะคะวาทางทีมงาน BUS & TRUCK ปลื้มใจเปนอยางมากที่ไดเปน สวนหนึง่ ในการทําใหธรุ กิจของคุณพรเทพ ประสบความสําเร็จ และหวังเปนอยางยิง่ วาธุรกิจจะเจริญรุงเรืองอยางตอเนื1องนะ คะ สําหรับผูที่สนใจในวงการรถใหญ ดังเชนชาว BUS & TRUCK ทุกทาน ตอง ขอบอกข า วดี ล  ว งหน า ไว ต รงนี้ เ ลยว า สําหรับงานใหญประจําปของเรากําลังจะ มาถึงแลว กับงาน BUS & TRUCK’13 ที่ รวบรวมหลายสิ่งหลายอยางในวงการรถ เพื1อการพาณิชยและกิจการพิเศษไวดวย กั น หากสนใจก็ ม าพบกั น ได ที่ ไ บเทค บางนา วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ถา เปนแฟนคลับกันจริง ๆ ก็หามพลาดเด็ด ขาด เพราะในปนี้มีทีเด็ดอยูเยอะจริง ๆ โดยเฉพาะในชวงพีคอยาง THAILAND TOUR THEQUE ปนี้ ติดตามกันนะคะวา ทีเด็ดจะเปนอะไร แลวพบกันคะ

6/17/13 10:41 PM


B&T#224_p42-43_Pro3.indd 43

6/15/13 1:21 AM


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556 AUTO GAS

ทาทา มั่นใจ “ซีเอ็นจี พลัส” ใหม กลาประกันนาน 4 ป หรือ 150,000 ก.ม. ทาทา มอเตอรส มั่นใจคุณภาพ เครื1องยนต ใหม ซีเอ็นจี พลัส กลา ใหการรับประกันเครื1องยนตนานถึง 4 ป หรือ 150,000 กิโลเมตร พรอมจัด เต็มฟรีคาบํารุงรักษา ทั้งคาแรง คา อะไหล นาน 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร สําหรับลูกคาทีซ่ อื้ รถกระบะ ทาทา เครื1องยนต ซีเอ็นจี พลัส ทุก รุน ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศ ไทย) จํากัด มอบขอเสนอสุดแรง แสดง ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพความทนทาน ของเครื1องยนต “ซีเอ็นจี พลัส” ใหม ใน รถกระบะทาทาทุกรุน ดวยขอเสนอ “โกลด วารันตี” (Gold Warranty) ใหการรับประกันเครื1องยนต ซีเอ็นจี พลั ส นานถึ ง 4 ป หรื อ 150,000 กิโลเมตร ตั้งแตวันนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2556 โดยการรับประกัน คุณภาพจะเริ่มตนขึ้นนับตั้งแตวันที่สง มอบรถ คุณซานเจย มิชรา กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท ทาทา มอเตอร ส (ประเทศ ไทย) จํากัด กลาววา สําหรับ การรั บ ประกั น คุ ณ ภาพเครื1อ งยนต ซีเอ็นจี พลัส นานถึง 4 ป หรือ 150,000 กิโลเมตร ที่กลามอบขอเสนอนี้ เพื1อ แสดงให ลู ก ค า เห็ น ถึ ง ความมั่ น ใจใน

คุณภาพ ความแข็งแกรงทนทานของ เครื1อ งยนต ใ หม ซี เ อ็ น จี พลั ส และ เป น การตอบแทนลู ก ค า ที่ ใ ห ค วามไว วางใจ นอกจากนีม้ กี ารรับประกันคุณภาพ ของตั ว รถนาน 3 ป หรื อ 100,000 กิโลเมตร โดยไมมีคาแรง คาอะไหล รวม ทัง้ อุปกรณเปลีย่ นถายตาง ๆ ตลอดเวลา ระยะประกัน ถือเปนการชวยลดภาระคา ใช จ  า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษา และช ว ยให เจ า ของกิ จ การที่ ใ ช ร ถกระบะเพื1อ การ พาณิชยของทาทา ใชงานรถไดอยาง สบายใจ พรอมลดตนทุนในการดําเนิน กิจกรรมทางธุรกิจ คุณสเตฟาน กาล รองประธาน ฝ า ยบริ ก ารลู ก ค า ทาทา มอเตอร ส ประเทศไทย กล า วเสริ ม ว า ลู ก ค า สามารถมัน่ ใจไดในคุณภาพความทนทาน ของรถกระบะทาทา โดยเฉพาะ เครื1องยนต ซีเอ็นจี พลัส ใหม ทีก่ ลามอบ การรับประกันเครื1องยนตที่นานกวารถ กระบะทั่วไป และกลารองรับคาใชจาย ดานการบํารุงรักษาและอะไหลนานถึง 3 ป นอกจากนี้ รถที่ใชเครื1องยนต ซีเอ็นจี พลัส ใหม ทั้ง ทาทา ซีนอน ซีเอ็นจี พลัส เฮฟวี่ ดิ ว ตี้ และทาทา ซี น อน แม็ ก ซ ซีเอ็นจี พลัส ยังมีโปรแกรมการตรวจเช็ค ตามระยะการใชงานทุก ๆ 7,500 กิโลเมตร ทั้ ง นี้ เ นื1อ งจากเรามั่ น ใจว า ชิ้ น ส ว น

อุปกรณตาง ๆ ในรถกระบะทาทานั้น มี ความทนทานตอการใชงานในระยะเวลา ที่ ย าวนานกว า ซึ่ ง จะช ว ยให ลู ก ค า ลด

ความถี่ที่จะตองนํารถเขามายังศูนย บริการ ทําใหประหยัดเวลาและคาใช จายยิ่งขึ้น

พักเครื่อง สถานการณจําลองเหตุการณคับขันบน ทองถนน โดยผูเ ขาอบรมไมตอ งเสียคาใช จายใด ๆ ทั้งสิ้น ผูที่สนใจเขารับการฝก อบรม สามารถติ ด ต อ เพื1อ สมั ค รและ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ ฟอรด คอล เซ็นเตอร โทร.0-2686-5899 เชฟรอน เปดเกมรุกตลาด สงเดโล® สปอรต ซินเธติก เบลนด API CI-4 นํา้ มันเครื1องกึง่ สังเคราะห ผลิตดวย เทคโนโลยีไอโซซิน ประกอบดวยนํ้ามัน พื้นฐานสูตรพรีเมี่ยมกลุม 2 และนํ้ามัน พื้นฐานสังเคราะหกลุม 3 เพิ่มคุณสมบัติ ในการทนความรอน การทนตอการเกิด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ซึ่ ง จากผลการ ทดสอบ (Engine Test) ยื น ยั น ประสิทธิภาพของ เดโล®สปอรต ซินเธติก เบลนด SAE 10W–30 API CI-4 พบ วาสามารถปองกันการสึกหรอไดดีกวา 61% ลูกสูบสะอาดกวา 28% ประหยัด นํ้ามันเชื้อเพลิงไดมากขึ้น และชวยเพิ่ม พลังความแรงของเครื1องยนต ไมกลัวรอน ซึ่ ง การพลิ ก โฉม และอั พ เกรด คาลเท็กซ® เดโล® สปอรต สูตรใหมในครั้ง นี้ จะตอบสนองความตองการของตลาด ❖❖❖

B&T#224_p44-45_Pro3.indd 44

และผูใชรถปกอัพ โดยเฉพาะอยางยิง่ กับ เครื1องยนตคอมมอนเรล พรอมเตรียม ขยายฐานการรับรูสูกลุมผูบริโภคในวง กวางมากขึ้นผานกลยุทธการตลาด 360 องศา ครอบคลุมการใชสื1อเต็มรูปแบบ ❖❖❖ ฟอรด ประเทศไทย รวมกับ สถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส 100 สานตอความสําเร็จโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ปที่ 6 จัดคอรสพิเศษฝกอบรม การขับขีใ่ หแกผขู บั ขีร่ ถยนตชาวไทย เพื1อ เสริ ม สร า งและปลู ก ฝ ง พฤติ ก รรมการ ขับขี่อยางปลอดภัยชวยลดอุบัติเหตุโดย รวมบนทองถนน ทั้งนี้ผูเขารวมอบรมจะ ได รั บ ความรู  เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การขั บ ขี่ อย า งปลอดภั ย และการขั บ ประหยั ด นํ้ า มั น ยิ่ ง ขึ้ น โดยเป น การเรี ย นทั้ ง ใน หองเรียน และการฝกปฏิบัติจริงภายใต

WHAT’S NEXT

Bristol GT ซูเปอรคารพลังไฟฟาพรอมระบบขยายระยะทางขับเคลื1อนสามารถทําความเร็วสูงสุด ไดถึง 322 กม./ชม. แตมีอัตราบริโภคนํ้ามันเพียงแค 35.7 กม./ลิตรเทานั้น ขุมพลังขับเคลื1อน ประกอบดวยมอเตอร ไฟฟาสีต่ วั ติดตัง้ ทีช่ ว งลางดานหนาและดานหลังทํางานรวมกับเครื1องยนต โรตารีว่ างกลางลําความจุ 814 ซีซี และแบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออน ใหพละกําลังสูงสุด 362 แรงมา

6/15/13 1:27 AM


SMEs TRUCK • BUS&TRUCK 45

ปกษหลัง • มิถุนายน 2556

เกาะติดพาณิชยนอย

Volkswagen Bulli Concept ยอนตํานานรถตูคลาสสิก ปจจุบนั ชาวโลกกําลังยอนยุคกลับ ไปสูตํานานเกา ๆ จนเปนที่มาใหทุก วงการยอนกลับไปเอาอดีตมาทําใหม หรื อ ที่ ใ ครต อ ใครเรี ย กกั น ติ ด ปากว า “วินเทจ” เชนเดียวกับรถยนต ถายิ่ง คลาสสิกก็ยิ่งไดรับความนิยม ปฏิเสธไมไดวา หนึ่งในตํานานรถ คลาสสิก คงหนีไมพน แบรนดของ “โฟลค สวาเกน” แตถา จะใหลองไลชื1อรุน รถยนต แลว นอกจากบีเทิล หรือโฟลคเตา และ กอลฟแลว T1 หรือ Transporter 1 ถือ เปนรถยนตอีกรุนที่เขาขายสุดคลาสสิก ของคายนี้ และไดรบั ความนิยมอยางมาก ในยุคบุปฝาชนเบงบาน จนเรียกวานาจะ เปนตัวแทนของคนในยุคทศวรรษที่ 1950 เลยก็ได สื บ เนื1อ งจากกระแสตอบรั บ ที่ ดี เรื1อยมาจนสงผลใหทาง “โฟลคสวาเกน” หาทางคืนชีพรถตู T1 ผานทางตนแบบที่ เรียกวา Microbus ในป 2001 แนนอนวา ปจจุบันกระแส Retro มาแรงมาก และโฟลคฯ ก็เพิ่งปดฝุนนํา บี เ ทิ ล กลั บ มาสู  ต ลาดอี ก ครั้ ง ในชื1อ นิ ว บี เ ทิ ล แต จ นแล ว จนรอด Microbus Concept ก็เปนแคโครงงานในกระดาษ และไมได โดนสานตอใหกลายมาเปนจริง จนกระทั่ง 10 ปผานไป โฟลคฯ ก็ ทําใหบรรดาแฟนของ T1 ไดตื1นตาตื1นใจ กันอีกครั้งกับตนแบบรุนใหมที่มีชื1อวา “Bulli” เพราะเมื1อดูผาน ๆ คนที่ไดเห็น ตางฟนธงไดเลยวา นี่คือตัวแทนของ T1 แน ๆ เพราะทุ ก รายละเอี ย ดของรู ป ลักษณภายนอกถูกถอดแบบมา เพียงแต มีการปรับแตงใหสอดคลองกับยุคสมัย เพื1อใหมคี วามคลองตัวสําหรับการใชงาน ในเมือง อยางไรก็ดี “Bulli Concept” เปน มินแิ วนแบบ 6 ทีน่ งั่ ซึง่ มีขนาดตัวถังเพียง 3.99 เมตร กวาง 1.75 เมตร และสูง 1.7 เมตรเท า นั้ น ไม ไ ด ใ หญ ถึ ง ขนาด T1 หนาทีใ่ นการสรางสรรคความคลาสสิกให มี ค วามร ว มสมั ย เป น ฝ มื อ ของที ม ออก แบบโฟลคฯ ที่มีวอลเตอร เดอ ซิลวา รับหนาที่ดูแล โดยอิ ง เส น สายและสไตล ก าร ออกแบบของโฟลคฯ ที่เรียกวา design DNA พรอมกับมีการประยุกตใชใหตวั รถ ดู มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น ภายในห อ ง โดยสารนํารูปแบบการวางของเบาะนัง่ ใน รถยนตอเนกประสงครุนเกามาใช หาก ใครต อ งการดั ด แปลงมาเป น ธุ ร กิ จ พาณิชยนอยก็ไดรานเคลื1อนที่ ในสไตล หรูหราเลยทีเดียวเชียว! Bulli Concept มากับระยะฐานลอ ที่ยาวถึง 2,600 มิลลิเมตร ซึ่งรถยนต

B&T#224_p44-45_Pro3.indd 45

ตนแบบนี้มาพรอมกับการขับเคลื1อนใน รู ป แบบไฟฟ า เพื1อ รั บ กั บ กระแสความ นิยมในรถยนตประเภทนีท้ กี่ าํ ลังมีเพิม่ ขึน้ เรื1อยๆ ระบบ EV ที่ โฟลคฯ นํามาใช เปนการเชื1อมตอกันในรูปแบบของการ ขับเคลื1อนลอหนาดวยมอเตอร ไฟฟาแบบ ใหมที่เรียกวา E-Motor ขนาด 85 กิโล วัตต พรอมกับแรงบิดสูงสุด 27.5 กก.-ม. สวนหนาที่ในการเก็บกระแสไฟฟา เป น งานของแบตเตอรี่ แ บบลิ เ ธี ย มไอออนขนาด 40 kWh สมรรถนะในการ ขับเคลื1อนถือวาใช ไดเลย ถามองในแง ของการเปนรถยนต ไฟฟา แถมยังเปนรถ ตู ดวยอัตราเรง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน 11.5 วินาที และความเร็วสูงสุดถูก จํากัดเอาไวที่ 140 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ขณะ ที่การชารจ 1 ครั้งสามารถแลนทําระยะ ทางไดมากถึง 300 กิโลเมตรเลยทีเดียว แต สิ่ ง ที่ น  า สนใจมากกว า นั้ น คื อ โฟลคฯ ยืนยันวาตัวรถไดรบั การปรับใหมี ความยืดหยุน ในการใชงานดวยการติดตัง้ เครื1องยนตสันดาปภายในได โดยเฉพาะ เครื1องยนตแบบ 4 สูบที่มีความจุระดับ 1,100-1,400 ซีซแี ทนทีร่ ะบบไฟฟาได ซึง่ ตรงนี้แหละที่ทําให ใครหลายคนเริ่มมี ความหวังวาจะมีการผลิตออกขายจริง อยางนอยไมไดขับเวอรชันเต็มไซสเดียว กับ T1 แตไดขับความคลาสสิกแบบยอ สวนก็ยังดี ก็ ไดแตหวังวา โปรเจกตนี้ คงจะไม แ ท ง เหมื อ นกั บ Microbus Concept

6/15/13 1:27 AM


 BUS&TRUCKÆ 2.0-"3!21

ƒØi‘Ö“™oƉœ~ šŠ

¥˜±š„œ}ˆ™{yÖ NOSTRA : GPS Tracking

อุปกรณรับสัญญาณ (A-GPS)

เทาคํ้ายัน JOST รุน D200T (ใหม)

อุ ป กรณ ติ ด ตามตํ า แหน ง รถยนต แ บบ Real-time พร อ มสายอากาศ GSM สามารถระบุตําแหนงบนแผนที่ ไดอยาง แมนยําตรวจสอบความเร็วในขณะขับขี่ แจงเตือนระดับนํ้ามันหรืออุณหภูมิที่ผิด ปกติมายังศูนยควบคุม มีระบบแบตเตอรี่ สํารอง และรองรับการเชื1อม ตอระบบเนวิเกเตอร

มีชองรับสัญญาณ 32 ชอง ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกวาหรือเทากับ+/-1.023 MHz ขอมูล ตําแหนงเอาทพุท อางอิงกับ WGS-84 ขอมูลที่ ไดจาก GPS เปนไปตามมาตรฐาน NMEA-0183 สามารถทํ า งานได ที่ อุณหภูมิ-40 ถึง +85 องศาเซลเซียส ความ ไวในการรับสัญญาณ (High Sensitivity)-161 dBm

รูปโฉมใหมทใี่ ชกนั ทัว่ โลก ความหนาของ ขา 5” เทาเดิม ผานการทดสอบแลว ใน การรับแรงกระแทกทางดานขาง และ กระแทกลงพื้ น รั บ นํ้ า หนั ก ในแนวดิ่ ง 50 ตัน ยกนํ้าหนักขึ้นได 24 ตัน ใชแรง ในการหมุนนอยแม ในขณะโหลดนํ้าหนัก ขาไมรูดลงขณะวิ่งทางขรุขระ เนื1องจาก ไมมีเกียรวาง

4#±Y?4W1 Y1=±ù°³³··°ººµù

4#±9G=1X1=^N`"&ODW/^; Y1=±ù°³·ú¶°ù¹ù¹

4#±YGW=O<3W/^?;GW/G=WAN=D Y1=±ù°³³º´°ú¹¹¹

DVR Offline 3G

ไฮดรอลิครถดั๊มพ รุน 140

ยางเรเดียล SUPERHAWK

DVR Offline เปนอุปกรณบันทึกขอมูลภาพ เสียงและพิกัดตําแหนงของ DVR สามารถ ตอบสนองความตองการใหกับระบบขนสง และระบบรักษาความปลอดภัย สามารถเก็บ บั น ทึ ก ข อ มู ล แบบต อ เนื1อ งนาน 7 วั น สามารถเรียกดูภาพและตําแหนงของ DVR ได โดยสามารถโหลดขอมูลยอนหลัง จาก Hard disk ได

ไฮโดรลิครถดั๊ม ประสิทธิภาพสูง อายุการ ใชงานยาวนาน นํ้าหนักเบา ประกอบและ ติดตั้งกับตัวถังรถงาย

ยางเรเดียลสําหรับรถบรรทุก และรถบัส รุน 11R22.5 – 16PR HK863 โดยมีคณ ุ สมบัตเิ ดน คือ สามารวิง่ ไดดสี าํ หรับรถทีใ่ ชงาน ในระยะไกล เลือกยางคุณภาพ เลือก ที เอช ดี ยางดี โดนใจ ใชแลวรวย

4#±.O±1O±&O±WG^3W/G= [8=D Y1=±ù°³¸¶º°µººº.·

4#±&N_3E"[1 =R5 Y1=±ù°´µµ·°º··º

4#±1OWG%.O=N%[1= Y1=±ù°³ú¶´°´ú¶´

Delo® Gold Ultra SAE 15W-40

Castrol CRB Turbo

นํ้ า มั น เครื1อ งยนต ดี เ ซลเกรดรวม คุ ณ ภาพสู ง ออกแบบมาเพื1อ ใช กั บ เครื1อ งยนต ดี เ ซลหลากหลายรุ  น ที่ ตองการมาตรฐาน API CI-4/SL ผลิต ด ว ยเทคโนโลยี ISOSYN® ให ก าร กระจายเขมาทีด่ เี ยีย่ ม และชวยปองกัน การสึกหรอที่เกิดจากเขมา จึงชวยยืด ระยะการเปลี่ยนถายใหนานขึ้น ทําให เครื1องยนตมีอายุการใชงานที่นานขึ้น

สูตรใหม DURASHIELD BOOSTERS ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ มี สาร Durashieid Boosters ชวยให ส า ม า ร ถ ยื ด ห ยุ  น ก า ร ใ ช  ง า น เครื1องยนต ไดมากกวา 2 เทา เมื1อ เทียบกับนํ้ามันเครื1องทั่วไป

4#±W%9=G3«[1<¬ Y1=±ù°³·º·°µùùù

4#±4O8O°LD/=G?«5=JW1B[1<¬ Y1=±ù°³·¹µ°´¸¸¸

ครีมทําความสะอาดมือ ครีมทําความสะอาดมือ สารพัดประโยชนมีคุณสมบัติในการ ขจัด คราบสกปรก รอยเปรอะเปอน อันเนื1องมาจากนํ้ามัน เครื1อง จาระบี ยางมะตอย, ยางผลไม ไขมัน กาว หมึก พิมพ สีนํ้ามัน ออกจากมือ และสวนตาง ๆ ของรางกาย รวมทั้ ง เสื้ อ ผ า เครื1อ งหนั ง ทุกชนิดและเครื1องใชอื1น ๆ 4#±W?G=LW=<«[1<X?3.¬ Y1=±ù°³´º´°µ¹³´

นํ้ายาขัดพื้นชนิดพิเศษ

แชมพูลางรถ คารแลค 68

R-2000 ล็อค เบรก คลัตซ

สําหรับบํารุงรักษาพืน้ ผิวทีม่ คี วาม เงา แกรนิ ต ควอท ช หิ น ขั ด พอรชเลนหินออน ที่มีการสัญจร มาก และขัดเงาพืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพเกา และในการบํารุงรักษาพื้น ยังชวย เพิ่มความเงางามทนทานตอการ ใชงานในบริเวณทีม่ กี ารสัญจรมาก

เป น แชมพู ล  า งรถสู ต รเข ม ข น ตาม มาตรฐานของ คารแลค 68 สามารถขจัด คราบมันโคลน เขมา ฝุนละออง คราบไข มัน และรอยเปอนตาง ๆ โดยไมอันตราย ตอสีรถและไมทําลายชั้นฟลมของนํ้ายา เคลือบสี แชมพู คารแลค 68 ปราศจาก สวนผสมที่เปนสารเหนียวประเภทขี้ผึ้ง และลาโนลีน ซึง่ ทําใหกระจกรถขึน้ ฝามัว เปนแถบ ๆ

เปนผลิตภัณฑปอ งกันโจรกรรมรถยนต ได อยางมีประสิทธิภาพและยังสามารถปรับ ตัวล็อคใหใชงานไดกบั รถยนตทกุ รุน ทีเ่ ปน เกียรออโต ทําจากเหล็กทีม่ คี ณ ุ ภาพ ผาน การชุบแข็งดวยระบบไฟฟาเพื1อปองกัน การเจาะ และการเลื1อย ผลิตจากเหล็กที่ ไดคุณภาพ ผานการชุบแข็งเพื1อปองกัน การเจาะ และตัด สามารถปรับคันล็อคได สะดวกตอการใชงาน

4#±XA5&NDW/^; Y1=±ù°³·¹ú°¹´¸ù

4#±L=X?«[1<°W<G=;K3¬ Y1=±ù°³µ¶µ°³¹¸·

4#±[=/K3?^G;L=W^//N`" Y1=±ù°³¹º¸°ù³¸ú

แว็กซี่ นํ้ายาบํารุงรักษาเครื่องหนัง

แตรหอยโขง STEBEL 12V

อุปกรณดับไฟฉุกเฉินประจํารถ

เปนผลิตภัณฑทชี่ ว ยในการบํารุงรักษาเครื1องหนังและพืน้ ผิว วัสดุทุกชนิดมีสวนผสมพิเศษของสารโพลีเมอร ชวยลด ไฟฟาสถิต ปองกันฝุนเกาะ กลิ่นหอม ไมเหนียวเนอะหนะ ชวยในการบํารุงรักษาเครื1องหนังและพื้นผิววัสดุตาง ๆ ให คงทน สดใส เปนประกายเงางามเหมือนใหมอยูเสมอชวย ป อ งกั น การแห ง กรอบ แตกราว สีซีดจาง และยืด อายุการใชงานของพื้นผิว วัสดุตางๆ ไดเปนอยางดี

แตรไฟฟ า หอยโข ง ยี่ ห  อ STEBEL 12V มาพรอมรีเรย 5 ขา ติดตั้งไดทันที ใหเสียง แตรเหมื อ นแตรที่ ติ ด รถ เบนท เสียงดังกังวาล ขนาด กะทัดรัด ใชพื้นที่ในการติด ตั้งไมมาก ติดตั้งงาย ไมยุง ยาก

จําหนายปลีก - สง ถังดับเพลิง ประจํารถยนต หรือบาน ทั้งแบบ เคมีแหง FB2000 FireAde และ อุปกรณฉกุ เฉินประจํารถ อีกหลาย รายการ

4#±D<L;XA^&O_XD/3.L=. Y1=±ù°³ºú¸°ùùùú

4#±#±8K,3LGJ[E? <3/ Y1=±ù°³³³³°¶ù¸ù

=L3œŠŽœ‘˜™ Y1=±ù°³·³³°·µµ·

R1_B&T#224_p46_Pro3.indd 14

6/17/13 10:22 PM


R1_B&T#224_p47_Pro3.ai

1

6/17/13

10:30 PM


B&T#224_p40_Pro3.indd 48

6/15/13 1:41 AM

BUS & TRUCK - V.224  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์