Page 1

# 1 เ พ� อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 10

ฉบับที่ 220

คําถามสังคม

ขอขอบคุณกรมการขนสงทางบก ที่ทําหนังสือขอบคุณผูประกอบการขนสง ที่หยุดวิ่งชวงสงกรานต

www.BusAndTruckMedia.com

ปกษหลัง เมษายน 2556 40 บาท

รถกระบะเพื่อการพาณิชย แขงเดือด

ดับเคร�องชม

มนตสะกดทุกสายตา กับ “เซาทสยาม”

04

เปรียบเทียบรถเดน

ขุมพลัง เพื่อการขนสง LOGISTICS NEWS

24

TTET เปดตัว แอปพลิเคชัน TSQUARE AUTO GAS

รถเมลไทยพรอมพัฒนา เรงศึกษาพลังงานทางเลือก

ตลาดรถกระบะในเมืองไทยถือวา มีสัดสวนมากที่สุดในตลาดรถยนตรวม ยิง่ ในปหนาคายรถทุกยีห่ อ ตางตัง้ เปาจะ มียอดผลิตทั้งหมดมากถึง 2.6 ลานคัน

โดยแบงเปนจําหนายในประเทศและสง ออกไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ในสวนของตลาดรถกระบะนั้น มี เจาตลาดอยางโตโยตา อีซูซุ มิตซูบิชิ

ฟอรด มาสดา และเชฟโรเลต รวมทั้งยัง มีคายตลาดอื1น ๆ ที่ยังแยงแชร ซึ่งมีทั้ง ฟลีตของภาครัฐและเอกชน และทีส่ าํ คัญ คือ ตลาด SMEs ที่ครองสวนแบงใน อานตอหนา 38

ฮีโน ตั้งเปาขายกวา 45% แซคแมนยังอยูคูตลาด คาดเศรษฐกิจยังโตตอเนื่อง บริการลูกคาเหมือนเดิม

28

44

เตรียมพบกับเรองเดน

TRUCK4CONS ในฉบับที่ 222

คายฮีโน ตัง้ เปาปนตี้ อ งขายไดเกิน 45% สวนยอดขาย รถใหญ แซคแมน ประกาศยังอยูค ตู ลาด ลูกคายังไดรบั รวมทุกยี่หอเกิน 40,000 คันแน เพราะเศรษฐกิจยังโตตอ บริการหลังการขายเหมือนเดิม สวนรถใหญ ซีเอเอ็มซี เปน เนื1อง รวมทั้งตลาดสงออกดวย สวนตลาด NGV ยอดตก ตัวชวยที่แขงกับคายรถญี่ปุน ลูกคาหันมาใชดีเซลแทน คุณศุภศักดิ์ รุงเจิดฟา ผูถือหุนใหญใน บริษัท เอส เอ คุณอํานวย พงษวิจารณ กรรมการบริหารอาวุโส ออโต จํากัด ผูแทนจําหนายรถใหญแซคแมน ประเทศจีน และ บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปดbanner_4.7x11cm-2_createoutline.pdf เผยวา บริษัท ซีเอเอ็ม1 ซี11/9/2555 (ไทยแลนด 13:15:39 ) จํากัด ผูแทนจําหนายรถใหญ อานตอหนา 39

01 Cover Red 2.indd 3

อานตอหนา 39

4/11/56 BE 4:57 PM


บริษทั เบสท์รนิ กรุป๊ จ�ำกัด 60/111 หมู่ 1 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 12.5 ต�ำบลรำชำเทวะ อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

โทร. 02 750 3901 แฟกซ์. 02 750 0225 มือถือ 089 801 7777 Email.

info@bestlingroup.com Website. www.bestlingroup.com Facebook : Sunlong Thailand


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

ดับเครื่องชม

มนต์สะกดทุกสายตากับ “เซ้าท์สยาม” สวยสะดุ ด ตาเสี ย จริ ง กั บ รถ โดยสารคันนี้จาก เซ้าท์สยาม ลายเส้น ที่คมเฉียบ รวมกับโทนสีสดใสแต่แฝง ด้วยความแข่งแกร่ง ลึกลับน่าค้นหา ท�ำให้รถโดยสารคันนี้สะกดทุกสายตา เสมือนโดนมนตราสะกดให้ตรึงใจ ภายนอกที่เรียบหรูแต่เปี่ยมด้วย พลัง ที่คุณนิพนธ์ เลาะนะ หรือพี่นิเซะ เจ้าของรถโดยสารคันนี้ บอกว่าเป็นสีที่ สวยโดนใจที่สุด สีสันคลาสสิคแบบที่พี่ นิเซะชื่นชอบ ขอบอกไว้เลยว่านอกจาก จะเป็ น ที่ ชื่น ชอบของคนไทยที่ พ บเห็ น

แล้ ว ยั ง มี ช าวต่ า งชาติ อี ก หลายคนที่ พร้อมใจกันยกนิ้วให้กับความสวยงาม ของเซ้าท์สยามคันนี้ ลงตัวสุด ๆ กับรูป ทรงอย่าง STARKING โดดเด่นด้วยหูชา้ ง ที่เชื่อมต่อกัน สปอตไลท์ด้านหน้า ล้อ แมกซ์ และจ�ำนวนกระจกทีเ่ ยอะกว่าปกติ แล้ ว จะไม่ ใ ห้ เ หลื อ บมองรถคั น นี้ ได้ อย่างไร เปิ ด ประตู ม าดู ด ้ า นในต้ อ งตะลึ ง เพราะความสวยที่ โ ดดเด่ น เหมื อ น ภายนอกไม่มีผิดเพี้ยน เบาะโดยสารจาก ไทยสยามที่มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่ ห้องน�้ำ


BUS & TRUCK SHOW • BUS&TRUCK 05

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

แบบเครื่องบิน โทรทัศน์ 3 เครื่อง เป็น เครื่องการันตีได้เป็นอย่างดี พิเศษกว่านัน้ ที่มีห้องละหมาดส�ำหรับพิธีกรรมประจ�ำ ศาสนาอิสลาม เห็นหรือยังว่าพีน่ เิ ซะใส่ใจ ทุ ก รายละเอี ย ด ตั้ ง แต่ สี สั น ที่ เ ลื อ กใช้ ความปลอดภัย และรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบนี้ แต่อย่าเพิ่งตื่นตะลึง หาก ยังไม่ได้พบกับห้องโดยสาร 2 ชั้น รองรับ 28 ที่นั่ง และโซฟาขนาดใหญ่ด้านล่าง ล�ำโพงจ�ำนวนหลายสิบทีพ่ นี่ เิ ซะเองยังจ�ำ ไม่ ได้ และยั ง มี ค าราโอเกะแบบ อินเทอร์เน็ตรองรับความสนุกสนานอีก

เซ้าท์สยามคันนีบ้ รรจุความบันเทิงมาเต็ม คันรถจริง ๆ ส่วนเรื่องของขุมพลังก็ตอ้ งบอกว่า เป็นเลิศชนะทุกทิศทาง กับเครื่องยนต์ และแชสซีส์ทรงคุณภาพของ SCANIA 420 ขุมพลัง 420 แรงม้า ระบบเกียร์แบบ ออโต้ ช่วงล่างแบบถุงลม เลือกใช้แอร์ รุ่นใหม่ระดับบลูสตาร์ที่สนนราคาเฉพาะ แอร์ก็ 4 แสนกว่าบาท ประกอบตัวถังที่อู่ คณายนต์ บอกเพียงเท่านี้ก็คงจะเข้าใจ ถึงเรื่องของคุณภาพรถโดยสารคันนีแ้ ล้ว

หากคุ ณ ผู ้ อ ่ า นสนใจอยากจะใช้ บริการเซาท์สยาม บอกตามตรงว่าเป็น รถป้ า ย 30 คื อ เป็ น ลั ก ษณะของรถ โดยสารไม่ประจ�ำทาง จากผลตอบรับที่ ผ่านมา พี่นิเซะบอกว่า “ดีเกินคาด” แหมมมม จะไม่ดีได้อย่างไร ก็พี่นิเซะ เลือกสรรทุกสิง่ อย่างมีคณ ุ ภาพ เก็บตก ทุกรายละเอียดขนาดนี้ ขนาดนีจ้ ะขนาด ไหน ไปโดนได้กับเซ้าท์สยาม

Technical Specification

ภายนอก

รูปทรง : STARKING ลักษณะเด่น : โทนสีแบบคลาสสิค ล้อ : MICHELIN, ล้อแม็กซ์ สปอตไลท์ : ด้านหน้า

ภายใน ล�ำโพง : มากกว่า 10 ตัว ระบบไฟ : ไฟ LED โซฟา : ชั้นล่าง ที่นั่ง : ไทยสยาม เข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง/ประมาณ 28 ที่นั่ง อุปกรณ์ ตกแต่งอื่น ๆ : บุนวม ห้องละหมาด คาราโอเกะอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ ขุมพลัง เครื่องยนต์ : SCANIA 420, 420 แรงม้า เกียร์ออโต แชสซีส์/ช่วงล่าง : SCANIA เครื่องห้าง ช่วงล่างถุงลม ประกอบตัวถัง : อู่คณายนต์ การใช้งาน : รับจ้างไม่ประจ�ำทาง แอร์ : บลูสตาร์ รุ่นใหม่ ราคา ต่อตัวถัง : ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท แอร์ : 4 แสนกว่าบาท รวมตกแต่ง : ประมาณ 7.5 ล้าน ติดต่อ : 08-1599-1919 (พี่นิเซะ)


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VEHICLE

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

รถเลเซอร์ภาคพื้นดิน ในการทหารส่วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็น ประเทศไหนรถบรรทุ ก หรื อ รถขนาด ใหญ่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอไม่ ว่าจะเป็นรถบรรทุกที่ใช้ล�ำเลียงหรือรถ ขนาดใหญ่มาดัดแปลงเพื่อติดตั้งอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหนักและเบา ส�ำหรับเล่มนี้เราก็จะมาดูรถขนาดใหญ่ ทีน่ ำ� มาติดตัง้ เทคโนโลยีตอ่ ต้านขีปนาวุธ กัน ทีน่ ำ� มาทดลองใช้ทางการทหารของ สหรัฐ เช่น อาวุธเลเซอร์ซึ่งใช้พลังงาน ไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์นี้ สร้างขึ้นเพื่อการ สาธิต มีชื่อเรียกว่า High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL MD) ถูกติดตั้งบนรถบรรทุก 8 ล้อ ซึ่งมีก�ำลัง 500 แรงม้า ซึ่งอาวุธชนิดนี้จะช่วยคุ้ม กันหน่วยทหารราบจากจรวด ลูกปืน ใหญ่ ลูกปืนครก และอากาศยานไร้คน ขับ ด้วยการยิงท�ำลายโดยใช้ล�ำแสง พลังงานสูง ปัจจุบันหน่วยทหารของสหรัฐและ ชาติพันธมิตรยังไม่สามารถป้องกันอาวุธ เหล่านี้ ได้ เพราะมีวิถียิงในระยะใกล้ ใช้ เวลาไม่กี่วินาทีในการเข้าสู่เป้า และการ ระดมยิงก็อาจไปถูกพวกเดียวกันเองใน สนามรบได้ ล�ำแสงเลเซอร์ ซึ่งเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วเท่าแสง หรือ 300,000 ก.ม./วินาที จะมีความเร็วสูงพอทีจ่ ะสกัด กั้นอาวุธดังกล่าวจากฝ่ายข้าศึกได้ และมี ความแม่นย�ำสูง จึงได้มกี ารพัฒนาอาวุธเลเซอร์ภาค พื้ น ดิ น นี้ ต ามสั ญ ญาว่ า จ้ า งของกอง บั ญ ชาการป้ อ งกั น จรวดและอวกาศ ของกองทั พ บกสหรั ฐ เพนตากอนได้ พยายามพั ฒ นาอาวุ ธ เลเซอร์ ม าโดย ตลอด เพราะเป็นระบบอาวุธทีม่ คี วามเร็ว

และความแม่นย�ำสูง แต่ใช้ต้นทุนต�่ำ รวมทั้งมี “กระสุน” ไม่จ�ำกัด ขอเพียง แต่มีกระแสไฟฟ้า การพัฒนาอาวุธ ชนิ ด นี้ ป ระสบความล่ า ช้ า มานาน เพราะนั ก วิ จั ย มี ป ั ญ หาที่ ต ้ อ งแก้ ใ ห้ ตกในเรื่อ งของระบบท� ำ ความเย็ น ประสิทธิภาพ และการลดขนาดให้เล็ก พอที่จะติดตั้งบนรถบรรทุกได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บรรดา บริษัทผลิตอาวุธหลายราย เช่น เรย์เชียน และนอร์ธร็อพ กรัมแมน ได้ สาธิ ต เลเซอร์ ที่ ติ ด ตั้ ง บนเรื อ ซึ่ ง สามารถยิงเครื่องบิน หรือเรือขนาด เล็ ก ได้ ซึ่ ง กองทั พ สหรั ฐ ได้ ท ดสอบ อาวุธเลเซอร์มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 แต่ เ พิ่ ง พั ฒ นาเลเซอร์ พ ลั ง งานสู ง ที่ สามารถใช้เป็นอาวุธได้ส�ำเร็จเมื่อไม่ นานมานี้ และแล้ ว การพั ฒ นาปื น เลเซอร์ติดตั้งบนรถได้ส�ำเร็จ กองทัพ บกสหรัฐเล็งใช้ปอ้ งกันจรวดในสมรภูมิ เตรียมทดสอบภาคสนามแล้วในขณะ นี้ ส�ำหรับข้อมูลเบื้องต้นนั้นถ้าพูด ตามตรงแล้วไม่น่าจะสร้างขึ้นมาเลย มองแล้วดูน่ากลัวยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก เพราะแต่ละประเทศในช่วงนี้ก็หันมา สนใจการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์กัน อย่างจริงจังและทดลองกันอย่างแพร่ หลายไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือที่คอย จ้องจะทดสอบท้าทายความสามารถ ทางการทหารกันอยู่บ่อยครั้ง หรือว่า บนโลกอีกเพียงไม่นานมนุษย์ก็จะหัน มาท�ำลายล้างกันเองให้หมดไปจาก โลกก็ อ าจเป็ น ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งรอภั ย ธรรมชาติ


06-07 �������.indd 7

4/11/56 BE 4:39 PM


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

คันเร่งธุรกิจ

อย่าดูถูก ในการเขียนข่าวนั้น นักข่าวทุก คนต่างก็ต้องมีจรรยาบรรณ เพื่อที่จะ ได้รบั ความเชื่อถือจากแหล่งข่าวและผู้ อ่านทีเ่ ป็นประชาชนทัว่ ประเทศ โดยที่ ได้รบั ฉายาว่า “นักข่าวไส้แห้ง” เพราะ ไม่ยอมรับเงินว่าจ้างเพื่อเขียนข่าวให้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีนักธุรกิจใน วงการรถใหญ่ได้ โทรศัพท์มาและกล่าว หานักข่าวของหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ว่ารับเงินบริษัทคู่แข่ง เพื่อให้ เขียนข่าวในแง่ไม่ดีต่อบริษัท ซึ่งเท่ากับ ว่าเป็นการดูถูกกันชัด ๆ โดยผู ้ ที่ ใ ห้ ข ่ า วนั้ น ก็ คื อ หุ ้ น ส่ ว น ของบริษทั ผูท้ กี่ ล่าวหาเอง ซึง่ ใครเล่าจะ ให้ข่าวในแง่ลบของบริษัทตัวเอง ดูจาก เนื้อหาแล้วก็ ไม่ใช่จะออกมาในแง่ลบ เพียงอย่างเดียว เพราะยังมีแง่ดีอยู่อีก มาก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางกอง บรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์ BUS & TRUCK จะไม่เขียนข่าวทีเ่ กีย่ วกับบริษทั นี้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ในแง่บวกหรือ แง่ลบ ซึ่ ง ตรงกั บ ความต้ อ งการของ แหล่งข่าวทีม่ องว่านักข่าวทีเ่ ขียนข่าวใน แง่ลบเป็นคนที่รับเงินจากคู่แข่งมา นักข่าวทุกคนต่างก็มศี กั ดิศ์ รี หาก ไม่มขี อ้ มูลจะไม่ลงข่าวว่าร้ายใคร และที่ ส�ำคัญจะไม่รบั เงินจากบริษทั ไหนเพื่อให้ ลงข่าวร้ายกับบริษัทคู่แข่งด้วย บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา ชยาวุธ จิระธันท์, ยู เจียรยืนยงพงศ์, บุ่นเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ วรพจน์ แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สว่างสำ�ลี กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค์ ไชยเผือก หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ์ ด่านจิตร์ตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป์, ถาวร พรมพิทักษ์ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สง่างาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟักสกุล มยุรี ดุ๊ก, อรุณ เหล่าวัฒนกุล ผู้จัดการโฆษณา : อารีย์ ปัตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร์, บุปผา กอมขุนทด พงษ์สกุล สุขสวัสดิ์ เลขาแผนกโฆษณา : กวินนาถ สิทธิโชค พัฒนาธุรกิจ : วันวิสาข์ เข็มทอง, วิวรมาศ แก้วศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แก้วศิริ เว็บไซต์ : BusAndTruckMedia.com วราภรณ์ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุ่มขำ� BIP GROUP พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดจำ�หน่าย : เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผู้จัดทำ� : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำ�แหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล์ : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

อีซูซุ เตรียมแผนใหญ่ ออกรถเล็กวิ่งได้ตลอดเวลา

ค่ายอีซูซุ เตรียมแผนรักษาแชมป์ รถใหญ่ ออกรถเล็กน�้ำหนักน้อยกว่า 2 ตัน เพื่อสร้างยอดขาย เพราะรถขนาด 2-3 ตันถูกก�ำหนดเวลาวิ่ง ลูกค้าค้าง ยอดจองเพียบ ส่วนรถใหญ่มีให้เลือกทัง้ เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์ NGV ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามการใช้งาน แหล่งข่าวจากตัวแทนจ�ำหน่ายรถ ใหญ่อีซซู ขุ องบริษทั ตรีเพชรอีซูซเุ ซลส์ จ�ำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางค่ายอีซูซุ มี ยอดรถค้างออเดอร์ขนาด 2-3 ตันจาก ลูกค้าอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุ ที่ ท างค่ า ยอี ซู ซุ ไ ม่ ส ามารถส่ ง มอบได้ เนื่อ งจากทางต� ำ รวจไม่ อ นุ ญ าตให้ ร ถ ขนาด 2-3 ตันวิ่งบนถนนได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมือนกับรถใหญ่ทั่วไปนั่นเอง “ด้วยยอดขายทีค่ า่ ยอีซซู เุ ป็นแชมป์ มานานหลายปีนั้น จะจ�ำหน่ายรถขนาด 2-3 ตันอยู่เป็นจ�ำนวนมากหลายพันคัน หากยอดขายลดลงเป็ น จ� ำ นวนมาก เพราะไม่สามารถวิ่งได้ตลอดเวลาตาม ความต้องการของลูกค้า ต�ำแหน่งยอด ขายที่มากสุดของตลาดรถใหญ่ก็จะหาย ไป หากถูกรถใหญ่ยี่ห้ออื่นแซงหน้า ชื่อ เสียงของค่ายอีซูซุจะลดลง” ดังนั้น ทีมงานของค่ายอีซูซุต้อง พยายามรักษาต�ำแหน่งแชมป์ไว้ ให้ ได้ โดยมีแผนการใหญ่คือ จะต้องออกรถ ใหญ่ขนาดเล็กที่มีน�้ำหนักต�่ำกว่า 2 ตัน ซึ่งต้องวิ่งบนถนนได้ตลอดเวลา ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า โดยต้องเตรียม การไว้อย่างดี ทั้งแผนการของหน่วยงาน ราชการทีด่ แู ลเรื่องการจราจร การสัง่ ชิน้ ส่วนจากผู้ผลิตชิ้นส่วน การเพิ่มไลน์การ ประกอบของโรงงาน การปรับแผนการ ขายให้ กั บ ดี ล เลอร์ ทั่ ว ประเทศ และที่ ส�ำคัญต้องศึกษาการตลาดเกี่ยวกับกลุ่ม ขนส่งที่เป็นลูกค้าหลักเป็นอย่างดี แหล่งข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ส่วน การท�ำตลาดรถใหญ่ตั้งแต่รถ 10 ล้อขึ้น ไปนัน้ ทางค่ายอีซซู ไุ ด้มกี ารเปิดตัวไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น รถ 10 ล้อเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่อ งยนต์ NGV รถหั ว ลาก เครื่องยนต์ดเี ซลและเครื่องยนต์ NGV ซึง่ ถือว่าสามารถเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ได้มาก เพราะความต้องการของลูกค้านัน้ รถใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลจะเหมาะกับรถ ขนส่ ง ที่ ต ้ อ งวิ่ ง ทางไกล รถใหญ่ เครื่องยนต์ NGV เหมาะกับการขนส่งที่ ต้องวิ่งทางใกล้ ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ หรื อ ปริ ม ณฑล เพราะมี ส ถานี บ ริ ก าร NGV อยู่อย่างมากมาย ด้วยยอดจ�ำหน่ายของรถใหญ่ในปี นี้ ผู้บริหารของค่ายรถใหญ่แทบทุกยี่ห้อ ต่ า งคาดว่ า ยอดขายรวมในปี นี้ จ ะมี

มากกว่า 4 หมื่นคัน สาเหตุเนื่องมาจาก เศรษฐกิจโดยรวมในปีนี้ยังเติบโตสูงอยู่ ท�ำให้ธุรกิจการก่อสร้างทั้งภาครัฐบาล และเอกชนยังมีโครงการต่าง ๆ อยู่ ซึ่ง จ�ำเป็นที่จะต้องใช้รถใหญ่ รวมทั้งธุรกิจ การน� ำ เข้ า และส่ ง ออกยั ง เติ บ โต ทุ ก

บริษทั จึงต้องเพิม่ รถใหญ่ในการใช้งานอีก เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ทุกบริษทั รถใหญ่ตา่ ง เร่งการประกอบเพื่อที่จะได้ท� ำการส่ง มอบให้ ต รงกั บ ก� ำ หนดเวลาที่ ลู ก ค้ า ต้องการ

รถบัสจากจีนโตเกินคาด บ.รถทัวร์เริ่มสั่งมากขึ้น ตลาดรถโดยสารโตเกินคาดโดย เฉพาะจากประเทศจีน ลูกค้ารถทัวร์ เริ่มสั่งซื้อเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่ใช้ จากค่ายยุโรปเพียงอย่างเดียว สาเหตุ เพราะได้ รั บ รถเร็ ว และคุ ้ ม ทุ น ด้ ว ย เวลาไม่นาน แหล่งข่าวในวงการรถโดยสาร เปิดเผยว่า ในปีนี้ถือได้ว่าวงการรถ โดยสารมีการเติบโตเป็นอย่างมาก อาจ จะสูงเกินปีละ 1,000 คันก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะรถบัสจากประเทศจีนนั้นมี ความต้องการสูงเป็นอย่างมาก อย่าง ยี่ห้อคิงลอง ที่แม้ว่าเพิ่งจะน�ำเข้ามา ขายก็มยี อดจองแล้วสูงถึงเกิน 800 คัน เลยทีเดียว “ที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากคือ บริษทั รถทัวร์ทงั้ ทีว่ งิ่ ประจ�ำทางและไม่ ประจ�ำทาง จากเดิมที่จะใช้รถบัสจาก ค่ า ยยุ โ รปเป็ น หลั ก ตอนหลั ง นี้ ไ ด้ เปลี่ยนมาใช้รถบัสจากประเทศจีนมาก ขึน้ เรื่อย ๆ สาเหตุหลักอาจจะมาจากรถ บั ส จี น มี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น ทั้ ง เรื่อ ง ระบบช่วงล่าง ภายนอกและภายในมี พัฒนาการสูงขึ้นจนได้รับการยอมรับ

จากลูกค้า” อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง อาจจะเกิ ด จาก ระยะเวลาการส่ ง มอบที่ ร วดเร็ ว กว่ า เพราะรถบัสจากยุโรปจะต้องใช้เวลา การน�ำเข้าแชสซีส์และเครื่องยนต์ หลัง จากนัน้ ก็ตอ้ งรอให้อตู่ อ่ ตัวถังรถโดยสาร ท�ำงานอีกนานกว่า 6 เดือน โดยมีราคา สูงกว่า 6 ล้านบาท ส่วนรถโดยสารจาก ประเทศจีนนั้นสามารถน�ำเข้าได้ทั้งคัน ใช้เวลานานเพียง 1 เดือน และมีราคา ประมาณ 4 ล้านบาทเท่านั้น เมื่อคิดถึง ระยะเวลาของการคุ้มทุนนั้น รถใหญ่ จากประเทศจีนใช้ระยะเวลาแค่เพียง 3 ปี โดยสามารถซื้อได้ถึง 2 คัน ในราคา ที่ได้รถจากยุโรปแค่คันเดียว


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

คันเร่งธุรกิจ

พนัสเดินหน้าทั้งในปท.-AEC ไฮวา วางแผนเพิ่มยอดขาย ลูกค้าบอกปากต่อปาก มั่นใจเป็นผู้ผลิตระดับสากล

พนัส แอสเซมบลีย์ ตัง้ เป้ามุง่ หน้า สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ตั ว ถั ง รถบรรทุ ก ที่ มี มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ ใช้สินค้าที่มี มาตรฐานและคุณภาพสูง แหล่งข่าวของ บริษัท พนัส แอส เซมบลีย์ จ�ำกัด ผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุก อันดับ 1 ใน 4 ของประเทศ เปิดเผยว่า ด้วยในปีนี้ทุกค่ายรถใหญ่ต่างคาดการณ์ ว่าจะสามารถท�ำยอดขายได้อย่างน้อย 40,000 คั น จึ ง ได้ ส ่ ง อานิ ส งส์ ม ายั ง บริ ษั ท ฯให้ เ พิ่ ม การประกอบตั ว ถั ง รถ บรรทุกตามไปด้วย จึงได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะ สามารถประกอบตัวถังได้ประมาณเดือน ละ 280 คัน และก็ยังให้ความส�ำคัญใน การพั ฒ นาด้ า นกระบวนการผลิ ต และ คุณภาพมาตรฐานสินค้า ทีม่ อี ยูใ่ ห้เพิม่ ขึน้ ไปด้วยเช่นกัน จากการมีชื่อเสียงในเรื่องมาตรฐาน การผลิตการออกแบบตัวรถบรรทุก ให้ ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึง่ จากอดีตสู่ปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 40 ปีทำ� ให้บริษทั ฯมีรถรุน่ ทีอ่ อกแบบสูต่ ลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วรวม กว่า 400 แบบ จากมาตรฐานตรงนี้เอง ท�ำให้บริษัทฯได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ

เช่น ISO9001 : 2008 OHSAS18001 TIS18001 ผู ้ ผ ลิ ต ตั ว ถั ง รถบรรทุ ก มาตรฐานระดับที่ 1 จากกรมการขนส่ง ทางบก จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือ AEC ที่จะเริ่มใช้ ในปี 2558 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมการรองรับไว้ แล้ว เนื่องจากสภาพถนนภูมปิ ระเทศ กฏ หมายและลักษณะการบรรทุกของแต่ละ ประเทศจะไม่เหมือนกัน ทางบริษัทฯจึง ได้ทำ� การส�ำรวจและเก็บข้อมูล และจะน�ำ ประสบการณ์มาตรฐานจากการออกแบบ รถและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ส่งไปขายใน ต่างประเทศ เพื่อทีจ่ ะน�ำมาประยุกต์ใช้ใน การออกแบบตัวถังรถให้เหมาะกับลูกค้า ประเทศในกลุ่ม AEC จากความมุ่งมั่นดังกล่าวก็เพื่อจะ ท�ำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า รถรุ่นมาตรฐาน ของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด้ อ อกแบบมานั้ น จะ สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพพืน้ ถนนของ ประเทศในกลุ่ม AEC และจะยังพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการ ผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโต ของอุ ต สาหกรรมด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง ประเทศและภูมิภาคต่อไป

ใต้ท้องรถ เริม่ กันทีข่ า่ วที่ไม่ดนี กั เมื่อทางคณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ทาง ขสมก. ซื้อรถเมล์ติดตั้ง NGV ใหม่จ�ำนวน 3,183 คัน เป็นเงินมากถึง 13,000 ล้าน บาท แม้ว่าก�ำหนดการต่าง ๆ จะยังไม่แน่ชัดนัก แต่ที่รู้ ๆ อยู่ บริษัทรถร่วม ต่างก็ต้องให้การเปลี่ยนชื่อ ขสมก. ใหม่ จากเดิมที่เป็นพันธมิตรก็เปลี่ยน บทบาทใหม่มาเป็นคูแ่ ข่งอย่างเต็มตัว เพราะรถเมล์ทวี่ งิ่ บนถนนจะเหมือนกัน ทุกรูปแบบ แต่ได้เปรียบตรงที่จะมีการเก็บค่าวิ่งเป็นรายวัน พร้อมทั้งวางบท ลงโทษห้ามวิ่งได้ตามอ�ำเภอใจ ทางรถเมล์ร่วมต้องวางแผนใหม่ว่าจะวิ่งต่อดี หรือเลิกให้บริการ vvv ด้วยทาง ปตท. เพิ่งเปิดตัวน�้ำมันดีเซล B7 เมื่อไม่นานมานี้ โดย มีจดุ ประสงค์ให้รถเมล์ ขสมก. ได้ใช้เป็นหลัก เพราะจะช่วยลดค่าใช้จา่ ยได้มาก พร้อมทัง้ ได้บอกว่าทาง ขสมก. ได้ใช้หนีห้ มดแล้ว แต่ทนี่ า่ แปลกใจก็คอื จะเป็น ไปได้อย่างไร เพราะมีหนี้อยู่มากกว่าหลายหมื่นล้านบาท และก็ยังคงขาดทุน อย่างต่อเนื่องทุกปี และที่ส�ำคัญทาง ขสมก. ยังขาดทุนอยู่ทุกปี หากทาง ขสมก. เปลี่ยนมาใช้รถเมล์ NGV อีก ทาง ปตท. ก็ต้องลงทุนอีกเป็นจ�ำนวน มาก เพราะต้องมีปั๊ม NGV ให้ทาง ขสมก. อีก 10 แห่ง รวมทั้งน�้ำมันดีเซล B7 ทาง ขสมก. ก็ไม่ต้องใช้ แบบนี้ก็เท่ากับว่าทาง ปตท. วางแผนการตลาด มาผิดพลาดแน่ จริงหรือไม่? vvv ด้วยทาง บริษัท สุขศิริมอเตอร์ จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายรถใหญ่ ยี่ห้อ เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ที่เป็นค่ายรถจีนและมีดีลเลอร์ทั่วประเทศสูงถึง 18 แห่ง แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันสูงค่า เพราะลงทุนให้กับดีลเลอร์หลาย แห่งเพื่อเปิดโชว์รูม เมื่อเวลาผ่านไปมีค่ายรถจีนเพิ่มมากขึ้น ด้วยการลงทุน ไม่มากนักก็สามารถหาดีลเลอร์ ได้ เพราะการจีบดีลเลอร์ของเอส.เอส.เค ไซโนทรัค ลงทุนให้ไม่มากแต่ผลประโยชน์ที่ได้รบั สูงกว่าก็สามารถซือ้ ใจคนได้ แล้ว นี่แหละคือบทเรียนของเอส.เอส.เค. ไซโนทรัค vvv

คุณสมชาย ทวีกูล ผู้จัดการฝ่าย ขาย บริษัท ไฮวา (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์ตดิ ตัง้ รถใหญ่ ทัง้ ฮุคลิตร เครน และระบบไฮดรอลิค เพื่อ ติดตั้งในรถใหญ่ เปิดเผยว่า ในปีนี้ทาง บริษัทตั้งยอดขายเติบโตจากปีก่อนอย่าง ต่อเนื่อง แม้วา่ จะเป็นการเติบโตที่ไม่มาก นัก แต่กม็ กี ารติดตามบริการหลังการขาย อยู่เป็นประจ�ำ ทั้งนี้ เพื่อสร้างจุดเด่นใน ด้านคุณภาพการใช้งานให้ลูกค้าได้เห็น และเพิ่มการซื้อจากจ�ำนวนน้อยให้เพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ “ในการประชาสั ม พั น ธ์ คุ ณ ภาพ สินค้าเป็นหลักนั้น ก็ได้รับจากการบอก กันปากต่อปากคือ ลูกค้าเก่าได้บอกต่อ พันธมิตรเพื่อนร่วมอาชีพ จาก 1 รายไป ยังอีก 3 ราย พร้อมทั้งกลุ่มลูกค้าได้เพิ่ม การซื้อจาก 1 ชิ้นไปเป็น 3 ชิ้น 5 ชิ้น ยอด ขายในแต่ละปีจงึ เพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ แม้วา่ จะ ไม่มากนัก แต่ก็เริ่มใกล้เคียงกับคู่แข่ง เป้าหมายที่วางไว้ว่าจะเป็นอันดับหนึ่ง ของตลาดก็เริม่ ใกล้ความเป็นจริงมากขึน้

ทุกปี”

ส� ำ หรั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ของยี่ ห ้ อ ไฮวานั้นต้องขอบอกว่ามีมาตรฐานที่สูง มาก ทั้งนี้ เพราะค่ายรถใหญ่ทีมีชื่อเสียง ยี่ห้อต่าง ๆ รวมทั้งอู่ประกอบรถใหญ่ชื่อ ดังต่างเลือกใช้สนิ ค้าของไฮวาติดตัง้ ในรถ ใหญ่ให้กับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมาก เท่ากับ ให้การยอมรับมาตรฐานของไฮวาเป็น อย่างมาก เพราะหากใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ ไม่ดแี ล้วก็เท่ากับเป็นการท�ำลายชื่อเสียง ของบริษัทฯ ไปด้วยนั่นเอง


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษหลัง • เมษายน 2556

คันเรงธุรกิจ

พนัสฯ ขานรับ AEC ชูผูผลิตระดับสากล

พนัสฯ ตั้งเปามุงหนาสูการเปนผู ผลิตตัวถังรถบรรทุกที่มีมาตรฐาน เพื1อ ใหลูกคาได ใชสินคาที่มีมาตรฐานและ คุณภาพสูง แหลงขาวของ บริษัท พนัส แอส เซมบลีย จํากัด ผูผลิตตัวถังรถบรรทุก รายใหญของประเทศ เปดเผยวา ดวยใน ปนี้ทุกคายรถใหญตางคาดการณวาจะ สามารถทํายอดขายไดอยางนอย 40,000 คัน จึงไดสง อานิสงสมายังบริษทั ฯ ใหเพิม่ การประกอบตัวถังรถบรรทุกตามไปดวย จึงไดตั้งเปาไววา จะสามารถประกอบตัว ถังไดประมาณเดือนละ 280 คัน และก็ยงั ให ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาด า น กระบวนการผลิตและคุณภาพมาตรฐาน สินคา ที่มีอยูใหเพิ่มขึ้นไปดวยเชนกัน จากการมีชื1อเสียงในเรื1องมาตรฐาน การผลิตการออกแบบตัวรถบรรทุก ให ตรงกับความตองการใชงานของลูกคา ซึง่ จากอดีตสูปจจุบันรวมระยะเวลากวา 40 ปทาํ ใหบริษทั ฯ มีรถรุน ทีอ่ อกแบบสูต ลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศแลวรวม กวา 400 แบบ จากมาตรฐานตรงนี้เอง ทําใหบริษัทฯ ไดรับรองมาตรฐานตาง ๆ เชน ISO9001 : 2008 OHSAS18001

TIS18001 ผู  ผ ลิ ต ตั ว ถั ง รถบรรทุ ก มาตรฐานระดับที่ 1 จากกรมการขนสง ทางบก จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือ AEC ที่จะเริ่มใช ในป 2558 ซึ่งทางบริษัทฯ ไดเตรียมการรองรับไว แลว เนื1องจากสภาพถนนภูมปิ ระเทศ กฏ หมายและลักษณะการบรรทุกของแตละ ประเทศจะไมเหมือนกัน ทางบริษัทฯจึง ไดทาํ การสํารวจและเก็บขอมูล และจะนํา ประสบการณมาตรฐานจากการออกแบบ รถและมาตรฐานอุปกรณที่สงไปขายใน ตางประเทศ เพื1อทีจ่ ะนํามาประยุกตใชใน การออกแบบตัวถังรถใหเหมาะกับลูกคา ประเทศในกลุม AEC จากความมุงมั่นดังกลาวก็เพื1อจะ ทําใหลูกคามั่นใจไดวา รถรุนมาตรฐาน ของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด อ อกแบบมานั้ น จะ สามารถใชงานไดในทุกสภาพพืน้ ถนนของ ประเทศในกลุม AEC และจะยังพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการ ผลิตอยางตอเนื1องเพื1อรองรับการเติบโต ของอุ ต สาหกรรมด า นโลจิ ส ติ ก ส ข อง ประเทศและภูมิภาคตอไป

ไฮวา วางแผนเพิ่มยอดขาย ลูกคาบอกปากตอปาก ไฮวา เตรียมแผนเพิม่ ยอดขาย ผล จากตลาดโตตอเนื1อง สาเหตุหลักมาจาก ลูกคาบอกตอ ชูบริการหลังการขาย สําคัญ คุณสมชาย ทวีกูล ผูจัดการฝาย ขาย บริษัท ไฮวา (ประเทศไทย) จํากัด ผูแ ทนจําหนายอุปกรณตดิ ตัง้ รถใหญ ทัง้ ฮุคลิฟต เครน และระบบไฮดรอลิค เพื1อ ติดตั้งในรถใหญ เปดเผยวา ในปนี้ทาง บริษัทตั้งยอดขายเติบโตจากปกอนอยาง ตอเนื1อง แมวา จะเปนการเติบโตที่ไมมาก นัก แตกม็ กี ารติดตามบริการหลังการขาย อยูเปนประจํา ทั้งนี้ เพื1อสรางจุดเดนใน ดานคุณภาพการใชงานใหลูกคาไดเห็น และเพิ่มการซื้อจากจํานวนนอยใหเพิ่ม ขึ้นเรื1อย ๆ “ในการประชาสั ม พั น ธ คุ ณ ภาพ สินคาเปนหลักนั้น ก็ไดรับจากการบอก กันปากตอปากคือ ลูกคาเกาไดบอกตอ พันธมิตรเพื1อนรวมอาชีพ จาก 1 รายไป ยังอีก 3 ราย พรอมทั้งกลุมลูกคาไดเพิ่ม การซื้อจาก 1 ชิ้นไปเปน 3 ชิ้น 5 ชิ้น ยอด

ขายในแตละปจงึ เพิม่ ขึน้ เรื1อย ๆ แมวา จะ ไมมากนัก แตก็เริ่มใกลเคียงกับคูแขง เปาหมายที่วางไววาจะเปนอันดับหนึ่ง ของตลาดก็เริม่ ใกลความเปนจริงมากขึน้ ทุกป” สํ า หรั บ คุ ณ ภาพสิ น ค า ของยี่ ห  อ ไฮวานั้นตองขอบอกวามีมาตรฐานที่สูง มาก ทั้งนี้ เพราะคายรถใหญทีมีชื1อเสียง ยี่หอตาง ๆ รวมทั้งอูประกอบรถใหญชื1อ ดังตางเลือกใชสนิ คาของไฮวาติดตัง้ ในรถ ใหญใหกับลูกคาเปนจํานวนมาก เทากับ ใหการยอมรับมาตรฐานของไฮวาเปน อยางมาก เพราะหากใชอุปกรณติดตั้งที่ ไมดแี ลวก็เทากับเปนการทําลายชื1อเสียง ของบริษัทฯ ไปดวยนั่นเอง

ใตทองรถ เริม่ กันทีข่ า วที่ไมดนี กั เมื1อทางคณะรัฐมนตรีไดมมี ติใหทาง ขสมก. ซื้อรถเมลติดตั้ง NGV ใหมจํานวน 3,183 คัน เปนเงินมากถึง 13,000 ลาน บาท แมวากําหนดการตาง ๆ จะยังไมแนชัดนัก แตที่รู ๆ อยู บริษัทรถรวม ตางก็ตองใหการเปลี่ยนชื1อ ขสมก. ใหม จากเดิมที่เปนพันธมิตรก็เปลี่ยน บทบาทใหมมาเปนคูแ ขงอยางเต็มตัว เพราะรถเมลทวี่ งิ่ บนถนนจะเหมือนกัน ทุกรูปแบบ แตไดเปรียบตรงที่จะมีการเก็บคาวิ่งเปนรายวัน พรอมทั้งวางบท ลงโทษหามวิ่งไดตามอําเภอใจ ทางรถเมลรวมตองวางแผนใหมวาจะวิ่งตอดี หรือเลิกใหบริการ ❖❖❖ ดวยทาง ปตท. เพิ่งเปดตัวนํ้ามันดีเซล B7 เมื1อไมนานมานี้ โดย มีจดุ ประสงคใหรถเมล ขสมก. ไดใชเปนหลัก เพราะจะชวยลดคาใชจา ยไดมาก พรอมทัง้ ไดบอกวาทาง ขสมก. ไดใชหนีห้ มดแลว แตทนี่ า แปลกใจก็คอื จะเปน ไปไดอยางไร เพราะมีหนี้อยูมากกวาหลายหมื1นลานบาท และก็ยังคงขาดทุน อยางตอเนื1องทุกป และที่สําคัญทาง ขสมก. ยังขาดทุนอยูทุกป หากทาง ขสมก. เปลี่ยนมาใชรถเมล NGV อีก ทาง ปตท. ก็ตองลงทุนอีกเปนจํานวน มาก เพราะตองมีปม NGV ใหทาง ขสมก. อีก 10 แหง รวมทั้งนํ้ามันดีเซล B7 ทาง ขสมก. ก็ไมตองใช แบบนี้ก็เทากับวาทาง ปตท. วางแผนการตลาด มาผิดพลาดแน จริงหรือไม? ❖❖❖ ดวยทาง บริษัท สุขศิริมอเตอร จํากัด ผูแทนจําหนายรถใหญ ยี่หอ เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ที่เปนคายรถจีนและมีดีลเลอรทั่วประเทศสูงถึง 18 แหง แตก็ถือวาเปนบทเรียนอันสูงคา เพราะลงทุนใหกับดีลเลอรหลาย แหงเพื1อเปดโชวรูม เมื1อเวลาผานไปมีคายรถจีนเพิ่มมากขึ้น ดวยการลงทุน ไมมากนักก็สามารถหาดีลเลอร ได เพราะการจีบดีลเลอรของเอส.เอส.เค ไซโนทรัค ลงทุนใหไมมากแตผลประโยชนที่ไดรบั สูงกวาก็สามารถซือ้ ใจคนได แลว นี่แหละคือบทเรียนของเอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ❖❖❖

08-09 ������� 1.indd 9

4/11/56 BE 4:54 PM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

ถ.เลี่ยงเมืองสันป่าตองคืบหน้ากว่า 45%

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผย ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย เลีย่ งเมืองบ้านทุง่ เสีย้ ว – บ้านสันป่าตอง -บ้านหางดง (ตอนที่ 2) อ�ำเภอหางดง, สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 45% คาดแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2557 คุ ณ ประเสริ ฐ จั น ทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ ผ่านมา ทช.ได้ด�ำเนินการ ก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองฯ (ตอนที่ 1) แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 ประกอบด้วยถนน สายหลักมีจดุ เริม่ ต้นจากบ้านน�้ำบ่อหลวง อ�ำเภอสันป่าตอง - บ้านร้อยจันทร์ อ�ำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 13 กิโลเมตร และถนนสายรองเริ่มต้นจาก บ้ า นน�้ ำ บ่ อ หลวง – แยกทางหลวง หมายเลข 108 บ้านสันป่าตอง อ�ำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6

กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 19 กิโลเมตร “ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ แก้ ไขปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด บน ทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขต เมืองหางดง สันป่าตอง และชุมชนบ้าน ทุ่งเสี้ยวให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ด�ำเนินการ ก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง (ตอนที่ 2) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณบ้านท่าวังพร้าว ไปสิ้นสุดที่ บ้านน�้ำบ่อหลวง อ�ำเภอสันป่าตอง โดย จะก่อสร้างเป็นถนนสายหลักขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมเกาะกลางและไหล่ทาง ก่อสร้างสะพานข้ามล�ำน�้ำรวม 17 แห่ง และทางลอด 1 แห่ง รวมระยะทาง 13.8 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 990 ล้านบาท”

ทช.มั่นใจ ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตก เสร็จทันปี 60 ปัจจุบันสร้างแล้ว 74 กม.

กรมทางหลวงชนบท รายงาน ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนน เลียบชายฝัง่ ทะเลด้านตะวันตกของอ่าว ไทยรวมระยะทางประมาณ 603 กิโลเมตร ซึง่ เป็นโครงข่ายถนนสายหลัก 603 กิโลเมตร (ตัง้ แต่สมุทรสงคราม ถึง ชุมพร) ซึ่งปัจจุบัน ทช.ได้ด�ำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 74 กิโลเมตร อยู่ ระหว่างด�ำเนินการ 31.5 กิโลเมตร โดย คาดว่าจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2560 คุ ณ ประเสริ ฐ จั น ทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่ า วว่ า เมื่อ โครงข่ า ยถนนดั ง กล่ า ว ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ จะมี ค วามต่ อ เนื่อ ง สะดวก ปลอดภัย และเป็นถนนเพื่อการ ท่องเทีย่ วชายฝัง่ ทะเลในระดับสากล รวม ทั้ ง ช่ ว ยแบ่ ง เบาปริ ม าณการจราจรใน ถนนเพชรเกษม โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ โครงการกิโลเมตรที่ 73 ของถนนพระราม 2 ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามซึง่ ลัดเลาะ ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย เพื่อ เชื่อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชายฝั ่ ง ท ะ เ ล ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี

ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร โดยถนนทั้ง สองฝั่งทางได้ออกแบบเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร มี ไหล่ทางสีแดงเพื่อความ ปลอดภัยส�ำหรับรถจักรยาน 2 ข้างทาง พร้อมทั้งขยายสะพานในจุดที่มีลักษณะ คอขวดให้กว้างขึ้นและเพิ่มทางจักรยาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางให้มาก ยิ่งขึ้น คุณชาติชาย ทิพย์สนุ าวี อธิบดีกรม ทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ว่า นอกจากนี้ ทช.ได้ด�ำเนินการก่อสร้าง แหล่ ง เรี ย นรู ้ ย ่ อ ย จุ ด ชมวิ ว จุ ด พั ก รถ Information Center และจุดจอดจักรยาน ไว้ทุก ๆ ระยะประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่ง ข้อมูลตรงจุดแหล่งเรียนรูย้ อ่ ยนัน้ จะมีทงั้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักท่อง เทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ศกึ ษา วิถีชีวิตท้องถิ่น ศึกษาธรรมชาติชายฝั่ง ทะเลภายใต้สภาพบรรยากาศจริง ซึ่งได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จจ�ำนวน 19 แห่ง จาก ช่ ว งอ� ำ เภอบ้ า นแหลม–อ� ำ เภอชะอ� ำ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ตลอดระยะทาง 56 กิโลเมตร รวมทั้งจุดชมวิวอ่าวทุ่งมหาใน จังหวัดชุมพรอีก 1 แห่งด้วย

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556 โดย กรมการขนส่งทางบก

จอดป้ายหมอชิต

ตรวจเข้มรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง ดัดแปลงรถ ปรับหนัก-ถอนใบอนุญาต

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถ โดยสารไม่ประจ�ำทาง หากพบดัดแปลง สภาพรถปรับหนัก และอาจถึงขั้นเพิก ถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จากกรณีทพี่ บการกระท�ำผิดของรถ โดยสารไม่ประจ�ำทาง ด้วยการแก้ไขเพิม่ เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงสภาพเครื่อ ง อุปกรณ์และส่วนควบของรถให้แตกต่าง ไปจากที่จดทะเบียนไว้ เช่น แก้ ไขตัวถัง ให้มีความกว้าง ความสูง และความยาว เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด, การติดตั้ง โคมไฟดิสโก้เทค หรือเจาะตัวถังเพื่อให้มี ช่องว่างระหว่างห้องโดยสารกับห้องเก็บ สัมภาระ ฯลฯ และน�ำไปก่อเหตุลกั ทรัพย์ ผู้ โดยสารตามที่เป็นข่าวนั้น ถือเป็นการ กระท�ำที่มีความผิดตามมาตรา 71 ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ หากไม่แก้ ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา ที่ก�ำหนด อาจถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบการขนส่งอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการลัก ทรั พ ย์ ผู ้ โ ดยสารและนั ก ท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า ว กรมการขนส่ ง ทางบกได้ มี มาตรการในการก�ำกับดูแลรถโดยสารไม่ ประจ�ำทางมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสัง่ การ ให้ ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด พ.ต.อ.ยอดชาย ผู้สันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บก.02

ตรวจสอบและก�ำชับให้ผู้ประกอบการ ขนส่ ง ปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงอย่ า ง เคร่งครัด โดยให้จดั ผูต้ รวจการออกตรวจ สอบรถที่ วิ่ ง รั บ -ส่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วตาม แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาน ทีท่ เี่ ป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว ตลอดจน มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง ชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อ ร่ ว มกั น ก� ำ หนดมาตรการในการ ป้องกันและปราบปราม นอกจากนี้ ยังได้ก�ำชับผู้ประกอบ การให้จัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับติดชื่อตัว ชื่อ สกุล และเลขทีใ่ บอนุญาตเป็นผูข้ บั รถ ให้ เห็นชัดเจนภายในตัวรถด้านหน้า หาก ฝ่าฝืนผู้ประกอบการจะมีความผิดตาม มาตรา 36 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนพนักงานขับรถจะมี ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบ การให้ ติ ด ตั้ ง กล้ อ ง CCTV และป้ า ย ข้อความเตือนนักท่องเที่ยวเพื่อให้ระวัง และเก็บทรัพย์สนิ มีคา่ ซึง่ ปัจจุบนั มีบริษทั ธนายนต์ จ�ำกัด, บริษัท คุณอนันทต์ จ�ำกัด และบริษัท รุ่งเรืองทวี จ�ำกัด ติด ตั้งกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว BUS & TRUCK FAQ

มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ ผิดหรือไม่?

ผมทราบว่ า การดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ข ณะขั บ รถผิ ด กฎหมาย แต่ ก ารมี เ ครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ไว้ ในรถนั้นไม่ทราบว่าผิด กฎหมายด้วยหรือไม่ครับ จากคุณ : เกรียน กฎหมายห้ า มดื่ม แอลกอฮอล์ บนรถขณะอยู ่ บ นทาง ตาม พ . ร . บ . ค ว บ คุ ม เ ค รื่อ ง ดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 และ 31(7) ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การห้ า มดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถบนทาง ซึ่ง หมายรวมถึงถนน ทางข้าม ทางแยก

รวมถึงทางเท้า โดยรวมหมดทั้งรถที่วิ่ง และรถที่จอด ในรถทุกประเภททั้งรถ เก๋ง กระบะ รถโดยสาร สามล้อเครื่อง แท็กซี่ จักรยานยนต์ แต่ไม่รวมถึงรถไฟ และเรือ ส� ำ หรั บ การโดยสารรถโดยสาร หากมีผู้ โดยสารที่เมาสุรามาแล้วมาขอ ใช้บริการ สามารถให้บริการได้ ไม่ผิด ก ฎ ห ม า ย แ ต ่ ห ้ า ม ถื อ เ ค รื่อ ง ดื่ม แอลกอฮอล์ ขึ้ น รถด้ ว ย ซึ่ ง จะผิ ด กฎหมายทันที ทั้งคนขับ คนดื่ม ส่วน การพกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไว้บนรถ ไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องดูที่เจตนาว่า เตรียมพร้อมที่จะดื่มหรือไม่


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

กดแตร

ถูกอินเดียหลอก

ค่ายรถจากอินเดียมี ไม่มากนักที่ เข้ามาท�ำการตลาดในเมืองไทย ด้วย ความที่เป็นค่ายใหญ่ มีก�ำลังการผลิต มากในประเทศและมี เ งิ น มหาศาล สามารถซื้ อ โรงงานได้ ห ลายยี่ ห ้ อ ใน หลายประเทศ จึงได้รบั ความเชื่อถือเป็น อย่างมาก แต่ด้วยที่เข้ามาท�ำการตลาดได้ ไม่ นาน แผนการตลาดและการบริการหลัง การขายจึงยังไม่ดีพร้อม คุณปัญญา เศรษฐโภคิณ เจ้าของ บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด ผู้ประกอบการขนส่งรายใหญ่ได้เปิดเผย เพื่อ เป็ น อุ ท าหรณ์ ใ ห้ เ พื่อ นพั น ธมิ ต ร ขนส่งรายอื่นได้ทราบว่า จากบทเรียนที่ ได้รบั ต้องขอตัง้ ชื่อให้กบั ค่ายรถอินเดียว่า เป็นผูเ้ อาแต่ได้ หลอกลวง และเอาเปรียบ ด้ ว ยเริ่ ม แรกได้ ซื้ อ รถปิ ค อั พ จาก ค่ายอินเดียมาจ�ำนวน 61 คัน เพราะเชื่อ มั่นว่าต้องมีคุณภาพสูง และบริการหลัง การขายทีด่ ี แต่เมื่อใช้งานไปได้ไม่นาน รถ ก็จะเสียประมาณครึ่งหนึ่งทีเดียว เมื่อ ท�ำการซ่อมเสร็จแล้วคันอื่นก็จะเสียอีก เป็ น จ� ำ นวนเท่ า กั น และเป็ น เช่ น นี้ ม า ตลอดเวลาที่ใช้งาน เมื่อรถเสียบนถนนก็ท�ำการติดต่อ ศูนย์บริการให้มาลากรถไปซ่อม ค�ำตอบ ก็คอื ต้องเป็นผูน้ ำ� รถเข้ามาในศูนย์บริการ เอง สาเหตุ เ ป็ น เพราะไม่ มี ร ถโมบาย เซอร์ วิ ส และไม่ มี ช ่ า งซ่ อ มนอกเวลา ท�ำงานอีกด้วย ดังนั้น วิธีการแก้ไขเบื้อง ต้นคือ ต้องเป็นคนลากรถเข้ามายังอูข่ อง ตัวเอง พร้อมทั้งต้องให้ช่างของอู่มาเป็น ผูซ้ อ่ มเบาช่วงแรก เพื่อทีข่ บั รถไปยังศูนย์ บริการใหญ่ได้ นอกจากนี้แล้ว ปัญหาอีกข้อหนึ่งก็ คือไม่มกี ารสต็อกอะไหล่ พอต้องซ่อมและ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องเปลีย่ นอะไหล่ เมื่อไปซือ้ ทีศ่ นู ย์อะไหล่กจ็ ะขาด ท�ำให้รถทีต่ อ้ งซ่อม จอดพัก ไม่สามารถวิ่งงานได้ นอกจากนี้ แล้วอีกปัญหาหนึ่งคือ ราคาค่าอะไหล่ แพงมาก ตัวอย่างเช่น ไดสตาร์ทลูกหนึ่ง มีราคาสูงถึงลูกละ 16,000 บาท ในขณะ ที่ยี่ห้ออื่นมีราคาเพียงแค่ลูกละ 10,000 บาทเท่านั้น เมื่อปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้แทน จ�ำหน่ายรถยนต์จากอินเดียยังไม่แก้ไข ก็ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะแถลงข่ า วเกี่ ย วกั บ

ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากผู้แทนจ�ำหน่าย เพื่อแก้ปัญหาที่ ได้ ลงทุนซื้อไปเป็นเงินจ�ำนวนมาก แต่ต้อง ท�ำหน้าที่ดูแลรถปิคอัพด้วยตัวเอง ไม่ได้ รับความใส่ใจเลย แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางรองประธาน ได้เข้ามาพบด้วยตัวเอง เพื่อที่จะแก้ ไข การบริการหลังการขายให้ลูกค้าได้รับ ความเป็นธรรม เมื่ออธิบายถึงปัญหาต่าง ๆ ให้ ได้ ทราบ พร้อมทัง้ ระบายความรูส้ กึ ว่าได้รบั ความเสียหายอย่างไร โดยเน้นที่ความ เสียหายที่ ได้รับและค�ำตอบที่ ได้รับจาก รองประธานก็ถือว่าท�ำให้ ใจชื้นขึ้นได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น การอบรมให้ ช ่ า งประจ� ำ อู ่ สามารถซ่อมรถได้ด้วยตัวเอง การสต็อก อะไหล่มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าซื้ออะไหล่ได้ ทุกชิ้นตลอดเวลา การปรับปรุงให้ศูนย์ บริการพันธมิตรทุกแห่งสามารถน�ำรถ ของลูกค้าที่เสียมาเข้าอู่ได้ ทุกอย่างฟังดู แล้วดูดีมาก อีกไม่กวี่ นั ต่อมา รถปิคอัพทีเ่ สียก็ได้ รับการดูแล บริการซ่อมถึงที่ รวมทั้งมี การอบรมช่างบริการให้ดว้ ย แล้วรถคันนี้ ก็เป็นเพียงรถคันแรกและคันเดียวที่ได้รบั การดู แ ล เมื่อ คั น อื่น เสี ย ก็ ไ ม่ ส ามารถ ติดต่อให้มาซ่อมได้เลย ช่างประจ�ำอูก่ ต็ อ้ ง ซ่อมเหมือนเดิม แล้วทุกอย่างก็กลับคืนมาในสภาพ เดิม คือมีปัญหาตลอดเวลา ต้องเป็นผู้ จั ด การเอง สาเหตุ ห ลั ก ก็ เ พราะรอง ประธานคนนี้ ได้ลาออกไป ไม่มผี ปู้ ระสาน งานดูแลให้ ความตั้งใจต่อมาคือจะไม่มี การซือ้ รถเพื่อการขนส่งทีม่ าจากประเทศ อินเดียอีกต่อไป ดังนั้น รถใหม่ที่ซื้อมาใช้งานต่อไป ก็คือฮีโน่ โตโยต้า และอีซูซุ เพราะดูแล ลูกค้าเป็นอย่างดีนั่นเอง

พักรถ

รถใหญ่ แดวู ตั้งอู่ใกล้ลูกค้า รถใหญ่แดวูจากประเทศเกาหลี ถือได้วา่ ท�ำตลาดในเมืองไทยมายาว นาน พอสมควร นโยบายหลักที่ตั้งไว้คือจะเน้นที่บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์สูงสุด บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายรถใหญ่แดวูราย เดียวในประเทศไทย หลังจากที่ ได้ย้ายที่ท�ำการจากถนนราชด�ำเนินมาอยู่ที่เขต ดอนเมือง เพราะมีปจั จัยหนึง่ อยูท่ ลี่ กู ค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ท�ำให้สามารถ น�ำรถใหญ่ทมี่ ปี ญ ั หาและถึงก�ำหนดทีจ่ ะต้องเปลีย่ นอะไหล่ใหม่มารับบริการได้ โดย ง่าย และด้วยทาง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด หรือ บขส. ได้ท�ำการเช่ารถใหญ่แดวู เพิ่มขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ดังนั้น ทางธนบุรีฯจึงอ�ำนวยความสะดวกให้ทาง บขส. ไม่ต้องน�ำรถมารับบริการในระยะทางไกล จึงได้ลงทุนตั้งศูนย์บริการอีกแห่งหนึ่ง ทีเ่ ขตจตุจกั ร สามารถให้บริการได้ทงั้ การซ่อมเบาและซ่อมหนัก โดยใช้ระยะเวลา การซ่อมที่รวดเร็วมาก สร้างความพอใจให้กับทาง บขส. สามารถให้รถวิ่งงานได้ ตลอดเวลา ไม่ต้องเปลี่ยนให้รถอื่นมาวิ่งงานแทนเลย ด้วยการศึกษามาว่าผู้ ใช้รถใหญ่มีความต้องการอะไรบ้าง อันดับแรกก็คือ ต้องมีอะไหล่ทกุ ชิน้ ให้เปลีย่ นได้ตลอดเวลา เพราะหากรถต้องหยุดวิง่ นัน่ ก็เท่ากับ ว่าต้องขาดรายได้ที่สมควรจะได้รับ หากรถใหญ่ยี่ห้อใด สามารถท�ำทุกอย่างที่ ลูกค้าต้องการได้ก็เท่ากับว่าจะสามารถขายรถใหญ่ได้เพิ่มขึ้นอีก 1 คัน และอาจ จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ�ำนวนมากก็ได้ หากลูกค้าขยายธุรกิจเพิ่ม การเปิดศูนย์บริการนั้น นอกจากจะสามารถจะท�ำให้ลูกค้าได้รับการบริการ ที่ทันเวลาแล้ว ก็ยังสามารถเพิ่มรายได้ ให้กับบริษัทฯได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การ เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายอะไหล่ การท�ำให้คนงานมีรายได้เพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ ยัง ท�ำให้สามารถเพิ่มช่องทางในการจ�ำหน่ายรถยนต์ช่องใหม่ได้อีกด้วย หากผู้ใช้รถโดยสารแดวูขบั ผ่านไปยังศูนย์บริการจตุจกั รเมื่อไร หากต้องการ เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็สามารถเข้าศูนย์บริการได้ทันที

จอดพัก

ประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นของรถกระบะ


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

รักษ์รถ

ซื้อรถบรรทุก “คุ้มค่า” จริงหรือ? หากคุ ณ เป็ น อี ก หนึ่ ง คนที่ ก� ำ ลั ง คิดถึงเรื่องราวของการมีรถบรรทุกไว้ ใน ครอบครองสักคัน เพื่อหวังจะลดต้นทุน การผลิต และคิดว่าหากสามารถเป็นผู้ ขนส่งได้ด้วยตัวเองจะดีกว่าหรือไม่ คุ้ม กว่าจริงหรือ วันนี้รักษ์รถจะพาไปหาค�ำ ตอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน การ ค ร อ บ ค ร อ ง ร ถ บ ร ร ทุ ก สั ก คั น ใ น การขนส่ง มาดูว่าต้องมีค่าใช้จ่ายหรือ ต้องเตรียมตัวเข้สู่สมรภูมิรบอย่างไร บ้าง อย่างแรกก็คือ เรื่องของต้นทุนใน การเป็นเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมด อย่า คิดว่าเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับรถบรรทุกสัก คันหรือสองคัน เพราะรายจ่ายนั้นหนัก ตามขนาดของรถนั่ น แหละ เรื่อ งของ ราคารถบรรทุกนั้นทางรักษ์รถจะขอข้าม ไป เพราะราคาจะขึน้ อยูก่ บั สเปค รุน่ รวม ถึงยี่ห้อของรถด้วย เราจึงขอข้ามมาพูดถึงเรื่องของสิง่ ที่เรียกว่า “ต้นทุนแฝง” ก็คือส่วนของค่า ซ่ อ มบ� ำ รุ ง ต่ า ง ๆ ของรถบรรทุ ก ซึ่ ง สามารถจะแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ อย่างแรกที่เราจะต้องคิดเลยก็คือ เรื่องของค่าซ่อมบ�ำรุงตามระยะทาง ซึ่ง ถื อ ว่ า ส่ ว นนี้ เ ป็ น ส่ ว นของรายจ่ า ยที่ สามารถประมาณการได้ง่ายที่สุด โดยวิธี การเช็คข้อมูลจากสมุดคูม่ อื ประจ�ำรถ ซึง่ ก็จะมีรายละเอียดของวันครบก�ำหนดใน การตรวจเช็ ค ทั้ ง การเปลี่ ย นน�้ ำ มั น เครื่อง การเข้าศูนย์ และระบบหล่อลื่น

ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ ไปก็ คื อ ค่ า ยางรถ บรรทุก อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่จ�ำเป็น เพราะสิ่ ง นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของ การขนส่ง หากเรามียางที่ ได้คุณภาพ มาตรฐานจะท� ำ ให้ ก ารขนส่ ง สามารถ ประหยัดต้นทุกได้ ทั้งเรื่องของพลังงาน

ห า ก ซื้ อ ร ถ จ�ำนวนน้อย เรา ต้องดูดว้ ยว่าคุม้ หรือไม่ที่จะต้อง เสียทั้งค่ารถ ค่า เชื้อเพลิง และค่า ซ่อมบ�ำรุง เพราะ สิ่งเหล่านี้จะเป็น ช ะ งั ก ติ ด ห ลั ง ข อ ง ผู ้ ซื้ อ ร ถ บรรทุ ก อย่ า ง หลีกเลี่ยงไม่ได้

และยังสามารถรักษาผลิตผลต่าง ๆ ที่ ขนส่งให้อยู่ในสภาพดีได้ด้วย โดยราคา ของยางรถบรรทุกก็มีหลากหลาย ตาม ยี่ห้อ อาจเป็นยางที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป และอเมริกา ขนาดตามการ ใช้งาน ซึง่ หากลงรายละเอียดแล้วต้องลง ลึกกันอีกเยอะเลยทีเดียว ค่าใช้จ่ายที่ควรค�ำนึงสุดท้ายก็คือ การซ่ อ มบ� ำ รุ ง หนั ก สิ่ ง นี้ เ ป็ น ต้ น ทุ น ที่ ประมาณการยากสุด และเรียกว่าหนัก หน่วงทีส่ ดุ ก็วา่ ได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จา่ ย ที่มาจากการสึกหรอจากการใช้งาน ทั้งนี้ ขึน้ อยูก่ บั การใช้งานของเราว่าใช้งานหนัก แค่ไหน หรือมีการดูแลสภาพรถบรรทุก หลังการใช้งานดีหรือไม่ เรื่องทีส่ องต่อจากเรื่องของค่าซ่อม บ�ำรุงก็คือ ความสามารถในการแข่งขัน ต้องยอมรับว่าระบบขนส่งของบ้านเรา เป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการอยู่จ�ำนวน มาก และส่วนใหญ่กป็ ระกอบธุรกิจกันมา ยาวนาน ดังนั้นการที่เราจะเป็นเจ้าของ รถบรรทุกสักคันเพื่อการขนส่งสินค้าด้วย ตนเองนั้น ราคาต้นทุนในการขนส่งจะมี ต้นทุนสูงกว่าการจ้างผู้ขนส่ง ด้วยข้อ จ�ำกัดของต้นทุนแฝงที่ได้พดู ถึงก่อนหน้า นี้แล้ว อีกทั้งการซื้อรถบรรทุกจะเกิดสิ่ง ที่เรียกว่า ต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งตามหลัก เศรษฐศาสตร์จะเรียกว่า ต้นทุนค่าเสีย โอกาสการใช้เงิน (Opportunity Cost)

คื อ เราไม่ ส ามารถน� ำ เงิ น จ� ำ นวนนี้ ไ ป พัฒนาผลผลิตหรือการขายใด ๆ ได้เลย สิ่ ง สุ ด ท้ า ยที่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง ก็ คื อ ประโยชน์ทเี่ กิดจากการใช้รถบรรทุก โดย จะต้องร�ำลึกอยู่เสมอว่า หากมีการซ่อม บ�ำรุงอย่างเต็มที่ อายุการใช้งานของรถ บรรทุกอาจจะอยู่ได้ถงึ 10 ปีสบาย ๆ หาก แต่ค่าซ่อมบ�ำรุงในช่วงปีที่ 6 ขึ้นไปนั้นจะ สูงอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะความสึกกร่อน ที่เกิดจากการใช้งาน ย่อมท�ำให้เกิดการ บุบสลายที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเรา จะต้องดูความสมดุลและความเหมาะสม ของการใช้งานและประโยชน์หากเราจะ ต้องออกรถบรรทุกสักคันหนึ่ง และนี่เป็นสิ่งที่ทุกท่านควรจะรับ ทราบก่อนตัดสินใจซื้อรถบรรทุกเพื่อ ขนส่งสินค้า ที่ส�ำคัญหากซื้อรถจ�ำนวน น้อย เราต้องดูด้วยว่าคุ้มหรือไม่ที่จะ ต้องเสียทั้งค่ารถ ค่าเชื้อเพลิง และค่า ซ่อมบ�ำรุง เพราะสิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นชะงัก ติดหลังของผู้ซื้อรถบรรทุกอย่างหลีก เลีย่ งไม่ได้ หากประเมินแล้วว่าไม่พร้อม ก็ควรจะใช้บริการจากผู้ประกอบการ ขนส่งมืออาชีพจะดีกว่า อาจเสียเงินใน การขนส่งต่อรอบเพิ่มขึ้นสักหน่อย แต่ รายจ่ายที่ ไม่จ� ำเป็นถือว่าลดลงไปได้ มาก หากเทียบกันกับการซื้อรถบรรทุก สักคัน เพื่อขนส่งด้วยตนเอง

ข้อมูล : logisticsdigest.com/, truck.in.th/, truckfanclub.com/ Photo : renault-trucks.com


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

จอดคุย เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา ถือได้ว่า เป็ น ปี ที่ ว งการรถบรรทุ ก ประสบ ปัญหาจากการเติมก๊าซ NGV มาก ที่ สุ ด จนส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ระกอบการฯ จ�ำนวนมาก จ�ำเป็นต้องยกเครื่องยนต์ เก่ า กลั บ เข้ า มาแทนที่ เ ครื่อ งยนต์ NGV แม้ ว ่ า จะต้ อ งสู ญ เงิน เปล่าๆ จากการดัดแปลงเครื่องยนต์ก็ตามที อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวยังมี วิธแี ก้ไข โดยการน�ำอุปกรณ์ระบบ E85 มาใช้ เนื่องจากสามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ ใหม่ ซึ่งระบบดังกล่าว บริษัท แนชเชอรัลแก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (NGE) ได้น�ำมาพัฒนาใหม่ และเป็นสินค้าน�ำ เข้าจากอเมริกา โดย คุณประนมพร จุลกะ ผู้จัดการทั่วไป ได้ “จอดคุย” ให้ พี่น้องสมาชิกได้ทราบทั่วกัน

นโยบายการบริหารงาน?

นโยบายการบริหารงานของเราก็ ยังคงเน้นงานที่มีคุณภาพ ดูแลลูกค้า อย่ า งใกล้ ชิ ด พั ฒ นาคุ ณ ภาพของ พนักงานอย่างต่อเนื่องให้พร้อมทีจ่ ะรับ เทคโนโลยีใหม่ ๆ กับสรรหาอุปกรณ์ที่ ใช้กับพลังงานทางเลือก เพื่อบริการ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทั้งรถเล็ก และรถใหญ่ โดยมีพันธมิตรที่ร่วมกัน พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ ของลูกค้า รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาในเรื่อง ของพลั ง งานที่ เ หมาะสมกั บ กิ จ การ ขนส่งต่าง ๆ

การด�ำเนินงานปี 55 ที่ผ่านมา?

เป็นปีที่ยากล�ำบากที่สุด เนื่อง จากลูกค้าของเราทีต่ ดิ ตัง้ ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง 100% (DDC) มีปัญหา เรื่องการเติมก๊าซ ซึง่ มีหลายรายต้องยก เครื่อง NGV ลง แล้วใส่เครื่องดีเซล กลับเข้าไปแทน ท�ำให้การลงทุนที่ใช้ เงิ น ดั ด แปลงเครื่อ งยนต์ เ ป็ น  NGV 100% ต้องสูญเปล่าไปเป็นจ�ำนวนมาก การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์   NGV ระบบก๊ า ซ 100% (DDC) จึงชะลอลงอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องหาทางช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้ เกิ ด การสู ญ เสี ย มากกว่ า นี้ โดยการ พัฒนาอุปกรณ์ระบบ E85 เข้ามาเพิ่ม ให้รถบรรทุกที่ดัดแปลงเป็นก๊าซล้วน สามารถใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบได้ โดยไม่ ต้องเปลีย่ นเครื่อง ทัง้ ยังแก้ปญ ั หาเรื่อง การขาดแคลน NGV ได้อีกด้วย

ปี 56 วางกลยุทธ์ไว้อย่างไร?

กลยุ ท ธ์ ข องเราปี นี้ ก็ คื อ การ พัฒนาสินค้าให้เหมาะกับความต้องการ ของตลาด โดยเน้นเกี่ยวกับพลังงาน ทางเลือกที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะน�้ ำ มั น E85 และ BIO GAS ที่ อุ ป กรณ์ ข องเรา สามารถใช้กับเครื่องยนต์ ได้เกือบทุก ประเภทไม่ ว ่ า จะเป็ น รถที่ ใ ช้ น�้ ำ มั น

เบนซินอยู่ เราก็มีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่ม เพื่อให้ใช้ E85 ได้ ส่วน BIO GAS เราก็ ใช้กับเครื่องปั่นไฟ หรือรถยนต์ที่ใช้อยู่ใน ฟาร์มทีผ่ ลิต BIO GAS ได้เอง เราน�ำเข้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวจาก USA และ  ITALY เน้นคุณภาพดี ราคาเหมาะสม พร้อมการบริการหลังการขาย และความ รับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

มีแผนบุกตลาด กลุ่มรถใหญ่อย่างไร?

ส� ำ หรั บ รถใหญ่ เ ราตั้ ง ใจที่ จ ะน� ำ อุ ป กรณ์ E85 เข้ า มาติ ด ตั้ ง ให้ กั บ รถ บรรทุกที่ใช้ก๊าซธรรมชาติล้วน เพื่อเพิ่ม สมรรถภาพให้กบั รถ ในการเพิม่ ระยะทาง และไม่ต้องเสียเวลาในการรอเติมก๊าซ เมื่อมีความจ�ำเป็นต้องรีบส่งสินค้าให้ทัน ก� ำ หนด แต่ เ ราเน้ น ว่ า  E85 ก็ ยั ง เป็ น พลั ง งานส� ำ รอง เนื่อ งจากราคายั ง สู ง กว่า NGV แต่ก็ถูกกว่าดีเซลมาก เราคิด ว่าถ้าน�้ำมัน E85 มีการใช้มากขึ้น มีการ เพิ่มสถานีบริการที่มี E85 จ�ำหน่ายมาก ขึ้น ชาวไร่อ้อย หรือมันส�ำปะหลังก็จะมี

รายได้เพิ่มขึ้น วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิต ก็ มี อ ยู ่ ใ นประเทศ ทั้ ง ยั ง เป็ น พลั ง งาน สะอาด เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม อย่าง นี้ เ รี ย กว่ า มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ประเทศไทย แน่นอน

วางแผนเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ ไว้อย่างไร?

ตอนนี้เริ่มน�ำเสนอลูกค้าเพื่อให้มี ความเข้ า ใจในสิ น ค้ า และข้ อ มู ล ทาง เทคนิค เพื่อให้มีความมั่นใจในตัวสินค้า ของเรา คิ ด ว่ า จะเปิ ด ตั ว พร้ อ มกั น ทั้ ง อุปกรณ์ของรถเล็ก และรถใหญ่ เนื่องจาก เราต้องค�ำนึงถึงจุดทีม่ ี E85 จ�ำหน่าย จึง ต้องเปิดตัวเป็นภาค ๆ ไป แต่ส�ำหรับรถ เล็ก เราเริม่ น�ำเข้าและติดตัง้ ให้ลกู ค้าแล้ว เป็นยี่ห้อ OMNITEK มี 2 รุ่น มีทั้งขนาด 4 สูบ และ 6 สูบ ราคาก็ไม่ต่างจากของ ที่มีขายอยู่ในขณะนี้ แต่เราน�ำเข้าจาก อเมริกาทั้งหมด พร้อมมีบริการหลังการ ขายที่ครบถ้วน รวมทั้งมีบริการเปลี่ยน อุ ป กรณ์ ข องรถเพื่อ ให้ ร องรั บ การ ใช้ E85 ได้อีกด้วย

AEC มีผลกระทบหรือไม่?

ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ก็มผี ลกระทบในด้านดี เนื่องจาก การสนั บ สนุ น จากหลาย ๆ ฝ่ า ยให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Logistics ท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นพลั ง งาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญคือการ สนับสนุนทุกอย่างจากภาครัฐ ต้องมี ความต่ อ เนื่อ งและจริ ง จั ง ไม่ ใ ช่ สนับสนุนอย่างรุนแรง พอเวลาผ่านไป ระยะหนึ่งก็ซบเซาลง ปล่อยให้ผู้ที่เข้า มาลงทุนต้องหาทางช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งมันเจ็บปวดมาก

งาน B & T’13 เข้าร่วมหรือไม่? 

BUS & TRUCK ’12 ทีผ่ า่ นมาผล ตอบรับก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่ง ปีนี้ก็ คิดว่าจะเข้าร่วมด้วย โดยจะน�ำจะเป็น สินค้าทุกตัวที่เราได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมา เปิดตัวในปีนี้ และที่จะน�ำมาแน่ๆ ก็คือ อุปกรณ์ E85 conversion kit ของรถเล็ก และรถใหญ่

คุณประนมพร จุลกะ

เน้นงานคุณภาพ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ส� ำ หรั บ รถใหญ่ เราตั้ ง ใจที่ จ ะน� ำ อุปกรณ์ E85 เข้า มาติดตั้งให้กับรถ บรรทุ ก ที่ ใ ช้ ก ๊ า ซ ธรรมชาติ ล ้ ว น เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้กับรถ ใน การเพิ่มระยะทาง และไม่ ต ้ อ งเสี ย เวลาในการรอเติม ก๊าซ


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

รู้กฎก่อนขับ

คิดได้กับคิดออก ข่ า วช่ ว งนี้ ก็ ไม่ ค ่ อ ยจะมี อ ะไร มากมายนอกจากค่าของเงินบาทแข็ง ตัว และก็ค�ำขู่ของเกาหลีเหนือที่จะท�ำ สงครามนิวเคลียร์กบั ไอ้กนั และก็พนี่ อ้ ง ตัวเองอย่างเกาหลีใต้แค่นั้น แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่แค่นั้น เพราะว่าข่าวนี้มา ช่วยเบี่ยงเบน พรบ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้าน ทีร่ ฐั บาลก�ำลังจะกู้ แค่ได้ยนิ จ�ำนวนเงิน ก็ขนลุกทั้งตัวแล้วครับนี่เท่ากับว่า ลูก ของหลานผมเกิดมาก็ยงั ต้องเป็นหนีอ้ ยู่ อีกโอ้มันอะไรกันนี่ประเทศไทย เด็กที่ยังไม่ได้เกิดก็มีหนี้ก้อนใหญ่ มารอให้ชดใช้เสียแล้ว... ถ้าเด็กมันเลือก ได้มันคงจะบอกว่าไม่เกิดดีกว่าวะต้องมา ทนใช้ ห นี้ ป ระเทศ เห็ น รั ฐ มนตรี แ ละ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการคมนาคมตีปกี กันใหญ่ ออกข่าวใหญ่โตว่า ประเทศต้องมีระบบ โครงข่ า ยขั้ น พื้ น ฐานทั่ ว ประเทศและ ระบบขนส่งที่สะดวกรวดเร็วอย่างเช่น รถไฟความเร็วสูงและก็อะไรต่อมิอะไรอีก เยอะแยะไปหมด ผมฟังดูแล้วคิดคล้อย ตามเหมือนคนก�ำลังฝันไปเลยครับ มัน คิดช้าไปหรือเปล่าครับท่าน อีกไม่ถงึ 2 ปี ก็จะถึงก�ำหนดเปิดเขตการค้าเสรีตามข้อ ตกลงแล้ว ถ้ า มาคิ ด ท� ำ ตอนนี้ แ ล้ ว มั น จะไป เสร็จเอาชาติไหน และที่ส�ำคัญเม็ดเงิน มหาศาลอย่างนีท้ ำ� ไมไม่เปิดให้หน่วยงาน ของเอกชนมาสัมปทานไปท�ำรัฐไม่ต้อง ลงทุนแต่ก็อย่างว่าแหละครับ คิดได้ตั้ง นานแล้วเพิง่ จะคิดออก ว่าจะหาทางเอา เงินก้อนโตได้อย่างไร ช่วงนี้กระแสการ เปิด FTA ก�ำลังมาแรง และก็การเป็นผูน้ �ำ ศู น ย์ ก ลางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องภาคพื้ น ภูมิภาคแถบนี้ ที่มีภูมิประเทศได้เปรียบ ประเทศอื่น ๆ เราลองมาคิดเล่น ๆ กัน นะครับ (แต่มันก็จริง ๆ นั้นแหละ) คิดใน อัตราต�่ำสุดเลยค่างานตอนนี้อยู่ที่ 30% ลองคิดดูว่าจะกี่โครงการก็ช่าง รวมเงิน 2.2ล้านล้าน หัก 30% เท่ากับ เท่าไร ??? คิดกันเอาเองนะครับเพราะผมคิดไม่ออก เหมื อ นกั น ขนาดเครื่อ งคิ ด เลขยั ง เอ๋ อ เครื่องคิดเลขของผมหลักมันไม่ถึง คิด ออกแล้วช่วยบอกด้วย ผมไม่เข้าใจว่าท�ำไมไม่พฒ ั นาของที่ มันมีอยู่แล้วให้ดีก่อนลงทุนน้อยใช้เวลา น้อย อย่างโครงการรถ B-double ที่ทาง หลวงยังไม่ให้น�้ำหนักบรรทุก เพราะติด ปัญหาว่าสะพานจะรับน�้ำหนักไม่ใหว ถ้า เป็นจริงให้รื้อสะพานสร้างใหม่ทั้งหมด เลยผมว่าใช้งบยังไม่ถงึ แสนล้านเลยครับ ใช้รถ B-double ประหยัดทั้งคนและก็ ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลงมาอีกลด ปริมาณจ�ำนวนของรถลง ต่างประเทศ เขาใช้กันมาตั้งนานแล้ว ที่มาเลเซียก็ใช้ ทันสมัยกว่าบ้านเราอีกแล้ว อย่างนีย้ งั จะ

ผมไม่ เ ข้ า ใจว่ า ท� ำ ไมไม่ พั ฒ นา ของที่ มั น มี อ ยู ่ แล้ ว ให้ ดี ก ่ อ น ลงทุ น น้ อ ยใช้ เวลาน้อย อย่าง โครงการรถ B-double ทีท่ าง หลวงยั ง ไม่ ใ ห้ น�้ำหนักบรรทุก มี ห น้ า มาคุ ย เรื่อ งเป็ น ผู ้ น� ำ ถ้ า ไม่ มี ก าร พัฒนาให้ดีไปกว่านี้ก็ไม่ต้องคุย แต่ก็อีก นั้นแหละครับค่างาน แสนล้านมันจะมา สู้ สองจุดสองล้านล้านได้อย่างไงกันละ ครับ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีโอกาสเดินทางไป ภาคอีสานเห็นรถเทรเลอร์วงิ่ สวนทางมา มันมีรูปร่างแปลก ๆ ยังไม่เคยเห็นใน ประเทศเลยตัดสินใจกลับรถไล่ตามไปดู ช่วงสีดาปรากฏว่าเป็นรถเวียดนามแบบ หัวยาวมีที่นอนใหญ่ โต แสดงว่าเพื่อน บ้ า นเขาก็ เ ตรี ย มตั ว พร้ อ มที่ จ ะบุ ก เรา เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาแต่ จะบุกเขาอยูฝ่ า่ ยเดียว จะท�ำอะไรก็รบี ท�ำ โบราณเขาว่า คิดก่อนท�ำก่อนได้เปรียบ มีดาบหรือจะมาสู้ปืนไฟ ท�ำธุรกิจจะไป บริหารเหมือนบริหารประเทศไม่ได้เจ๊ง อย่างเดียว

ช่วงนีข้ อบอกเลยว่าพนักงานขับรถ ขาดตลาดจริง ๆ ผลิตไม่ทัน ก็จะขอฝาก ข่าวไปถึงผู้ที่ยังไม่มีงานท�ำหรือใครที่มี ญาติพนี่ อ้ งทีว่ า่ งงาน ตอนนี้ ที่ ส�ำนักงาน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และ ขนส่งจังหวัด ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าโครงการนัก ขับมืออาชีพ เรียนฟรีมีที่พักให้ฟรีติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ทขี่ นส่งจังหวัดทัง้

สองแห่ง ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โทร.044811-343 ขนส่งจังหวัด ขอนแก่น 043379-479 หรือที่ คุณ ศิริโรจน์ เบอร์โทร 0862402929 ส� ำ หรั บ บริ ษั ท ที่ ข าด พนักงานขับรถก็สามารถติดต่อไปขอรับ สมัครคัดตัวนักเรียนในโครงการโดยแจ้ง ความจ�ำนงไปทีข่ นส่งจังหวัดทัง้ สองแห่ง ได้เลยครับ..เจ้านาย


16 BUS&TRUCK • OBJECTION

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

ติดเบรก

เฉลิมศักดิ์ หุ่นนาครินทร์

อุปสรรคที่ส่งผลให้การขนส่งทางบกไม่เป็นหนึ่งในอาเซียน

ความเหนื่อยล้าและหลับใน ก่อนอื่นเราคงทราบก่อนว่าความ เหนื่อยล้าหมายถึงอะไร “ความเหนื่อย ล้าเป็นการตอบสนองของร่างกายต่อ การท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะ เป็นทางกายภาพหรือการใช้สมอง หรือ การอดนอน” ความเหนื่อยล้าเป็นผลมา จาก • ท�ำงานต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน • นอนหลับไม่เพียงพอ • การใช้ก�ำลังกายเป็นเวลานาน ๆ • ตารางเวลาท�ำงานกะที่ผิดปกติ • สภาวะแวดล้อมที่ ไม่ดี เราทราบแล้วว่าความเหนื่อยล้าคือ อะไรและเป็นผลมาจากอะไรบ้าง ทีนี้เรา ก็คงจะควรรู้เกี่ยวกับ “ลางและอาการ ของความเหนื่อยล้า” เพราะถ้าเรารู้จัก ลางและอาการได้เป็นอย่างดีโอกาสเกิด อุบัติเหตุก็น้อยลง เพราะเรารู้ล่วงหน้า นั่นเอง • ตาลาย • การตัดสินใจผิดพลาด (เช่น เปิด ไฟสูงแล้วลืมสลับเป็นไฟต�่ำ หรือเลยจุด เลี้ยว) • ลืมปัจจุบันขณะ เช่น รถวิ่งอยู่ หน้าเขาเขียว แต่งง ไม่รวู้ า่ ตนอยูท่ ี่ ไหน เพราะสมองไม่สั่งการ) • ขั บ รถเบนออกนอกช่ อ งทาง อาการนี้จะเกิดขึ้นชั่วขณะสั้น ๆ • มีปฏิกริ ยิ าตอบสนองช้า (เช่น จะ (อาการนีจ้ ะเกิดหลังจากการหลับในระยะ ถึงทางแยกแล้วยังไม่ยอมลดความเร็ว เริ่มแรก ซึ่งหลับช่วงสั้น ๆ)

ความสูญเสียจาก ความเหนือ่ ยล้าเกิด ขึ้นได้กับทุกอาชีพ แต่ที่เกิดบ่อยที่สุด คื อ อาชี พ ขั บ รถ ผลเสียนั้นมหาศาล และบางครั้งรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิต

• หาวบ่อย ๆ หรือสัปหงก • เบรกบ่อยครั้ง (โดยไม่มีอะไร ท�ำให้ต้องเบรก) • เปลีย่ นความเร็วส่งเดช (ความเร็ว ไม่สม�่ำเสมอเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็ว) • ขั บ รถตามรถคั น หน้ า ในระยะ กระชั้นชิด (เหม่อลอยรถชิดคันหน้าโดย ไม่รู้ตัว) • อารมณ์ ไม่ดี • เซื่องซึม ง่วงนอน

เราควรท�ำอย่างไร เมื่อมีอาการหรือลาง

• เอาใจใส่ ต ่ อ อาการของความ เหนื่อยล้าที่ร่างกายเราแสดงออก (หลีก เลี่ยงการเพิกเฉยหรือคิดว่าอีกนิดเดียวก็ ถึงแล้ว) • ตระหนักถึงเวลาอ่อนแรงของตัว เรา ช่วงเช้ามืด อาจเป็นเวลาทีเ่ หมาะสม กับการหยุดพัก

• ให้ความส�ำคัญกับการนอนหลับ สนิทอย่างต่อเนื่อง • หยุดพักเพื่องีบหลับสัก 45 นาที เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า • หลังจากตื่นนอน ให้แน่ใจว่าตัว เราหายงัวเงียก่อนเริ่มขับรถ (ประมาณ 15-20 นาที) • งีบหลับก่อนเข้ากะ • ใช้คาเฟอีนเท่าที่จ�ำเป็น เมื่อรู้สึก เหนื่อยล้าเท่านัน้ และพักรออย่างน้อย 15 นาที เพื่อให้คาเฟอีนออกฤทธิ์ก่อน • อย่ า ดื่ม คาเฟอี น ในช่ ว ง 3-4 ชั่วโมงก่อนนอน เพราะจะท�ำให้นอนไม่ หลับหรือหลับไม่สนิท • หยุดพักและขยับออกก�ำลังกาย ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ระหว่างขับรถ หรือเมื่อ มีอาการ (แม้กฎของขนส่งจะก�ำหนดให้ ขับ 4 ชั่วโมงพัก แต่เมื่อมีอาการแล้วจง ฝืนกฎโดยรีบหาทีป่ ลอดภัยหยุดพักทันที) ความสูญเสียจากความเหนื่อยล้า เกิดขึน้ ได้กบั ทุกอาชีพ แต่ทเี่ กิดบ่อยทีส่ ดุ คืออาชีพขับรถ ผลเสียนั้นมหาศาลและ บางครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ผมเพิ่งได้ ข่ า วว่ า ทางมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลก� ำ ลั ง ประดิษฐ์เครื่องจับสัญญาณความเหนื่อย ล้า ช่วงนี้ก�ำลังทดลองและแน่นอนครับ ผมจะติดตามรายละเอียดและน�ำมาเผย แพร่ให้ทราบต่อไป

ปิดทองหลังพวงมาลัย

“ตรวจ” ก่อนขับ แล้วจับพวงมาลัย พร้อมในการใช้งานของรถ โดยจะต้อง ตรวจยาง เบรก ไฟรถ และน�้ำมันเครื่อง ให้ดี ไม่อย่างนั้นจะท�ำให้เกิดปัญหาตาม มาภายหลังและก่อให้เกิดอันตรายได้

2. “ตรวจ” สุขภาพ

“ตรวจ” สุขภาพ เป็นการตรวจ ความพร้อมของผู้ขับขี่ เนื่องจากในการ ขนส่งจะต้องขับรถเป็นระยะเวลานาน ๆ ดังนั้น การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ นอกจากนั้นการรับ ประทานยาบางชนิดที่ท�ำให้เกิดอาการ ง่วงนอน และน�ำ้ เมาต่าง ๆ ก็อย่าจับพวง มาลัยเป็นอันขาด ส�ำหรับอาชีพ “นักซิ่งรถใหญ่” อย่างชาว BUS & TRUCK หลากหลาย คนต้องเผชิญปัญหามากมาย ไม่ว่าจะ เป็นอาการง่วง เหงา หาว นอน เหตุ ผิดปกติของรถ หรือการเกิดเหตุไม่คาด ฝัน ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะไม่เกิดขึน้ หากเรามี

วิธีที่ถูกต้องในการ “ตรวจ” ก่อนขับ แล้วจับพวงมาลัย มาดูกันว่าเราควร “ตรวจ” อะไรบ้าง

1. “ตรวจ” สภาพ

“ตรวจสภาพ” คือ การตรวจความ

3. “ตรวจ” เส้นทาง

“ตรวจ” เส้นทาง เป็นการเตรียม ความพร้อมก่อนออกเดินทาง ด้วยเหตุผล ที่ว่าการขนส่ง จะต้องวางแผนการเดิน ทางล่ ว งหน้ า เพื่อ ประหยั ด เวลาและ พลั งงาน ทั้ง ท� ำให้ถึ งที่หมายได้อ ย่ า ง รวดเร็ว และท�ำให้การขนส่งส�ำเร็จตาม

เป้าแล้ว ยังเป็นการประหยัดน�้ำมัน เมื่อไม่ออกนอกเส้นทาง หรือเลือกวิ่ง เส้นทางที่ไกลกว่า

4. “ตรวจ” ตราตามกฎ

“ตรวจ” ตราตามกฎ เป็นการ ตรวจด่ า นสุ ด ท้ า ยก่ อ นออกเดิ น ทาง เป็นเรื่องของการทบทวนกฎ ในการขับ รถ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับ หรือกฎ ระเบี ย บของการขนส่ ง จากกรม การขนส่ง ทัง้ เรื่องการก�ำหนดความเร็ว การวิ่งในระยะทางไกล และข้อบังคับ ของการขนส่งต่าง ๆ เมื่อเรารู้และ “ตรวจ” ก่อนขับ แล้วจับพวงมาลัยแล้วล่ะก็ BUS & TRUCK ขอบอกไว้ ว ่ า เดิ น ทาง ปลอดภัย ไร้กังวล ขนส่งประทับใจ อย่างแน่นอน เพราะฉะนัน้ ก่อนจะจับ พวงมาลัยในวันนี้ จะต้องถามตัวเอง ก่อนเสมอว่า คุณ “ตรวจ” แล้วหรือ ยัง


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

คบหาสมาคม สหพันธ์ขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย

คุ ณ ชุ ม พล สายเชื้ อ เลขาธิการสหพันธ์ขนส่ง ทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยในช่วง สงกรานต์ที่ผ่านมา ทาง ผบ.จร. ได้เรียกทางคณะกรรมการของ ทางสหพั น ธ์ ฯ เข้าไปพบเพื่อ ที่จะให้บรรดา ส ม า ชิ ก ข อ ง บรรดาสมาคม ต่าง ๆ ที่อยู่ใน สหพั น ธ์ ฯ ได้ หยุดวิ่งงานใน ช่วงสงกรานต์ เป็นจ�ำนวน 7 วัน เพื่อที่จะท�ำให้สภาพการจราจรใน จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศคล่องตัว ทาง สหพั น ธ์ ฯ ก็ ยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น ประจ�ำเหมือนทุกปี โดยผลตอบแทนที่ได้ รับคือใบขอบคุณเท่านั้น ไม่มีความช่วย เหลือในด้านอื่น ๆ ส่วนการจัดตั้งสภาการขนส่งทาง ถนนนั้น ทางสหพันธ์ฯจะท�ำการประชุม คณะกรรมการถึงเรื่องนี้ โดยจะมีการน�ำ ข้อเสนอของปลัดกระทรวงคมนาคมที่ได้ บอกมาคื อ การน� ำ รายชื่อ ของ ส.ส. จ�ำนวน 40 รายมาน�ำเสนอในการประชุม ครม. ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งคือน�ำรายชื่อ ของบรรดาสมาชิกของสมาคมที่อยู่ใน การดูแลของสหพันธ์ฯมาน�ำเสนอในการ ประชุ ม ครม. หรื อ อาจจะมี ข ้ อ เสนอ อื่น ๆ อีก ซึ่งจะต้องพิจารณากันอีกครั้ง ว่าแบบไหนเป็นทางเลือกที่ดีสุด การตั้ ง สภาฯนี้ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ทาง ออกที่ ดี สุ ด ของบรรดาผู ้ ป ระกอบการ ขนส่งในประเทศ เพราะจะท�ำให้การ ขนส่งในประเทศมีการเข้มแข็งมากขึ้น พร้อมทัง้ ยังจะขยายการขนส่งไปในกลุม่

อาเซียน เมื่อเปิดใช้ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปี 2558 ได้อีก

สมาคมขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ไทย

คุณปัญญา เศรษฐโภคิ น ที่ ป รึ ก ษา สมาคมขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ ไทย กล่ า วว่ า ส� ำ หรั บ ข้ อ เสนอที่ ท างคณะ กรรมการได้เสนอไปยังหน่วยงานราชการ เพื่อที่จะจัดตั้งโลจิสติกส์ ปาร์ค นั้นไม่เห็น ด้วยเลย เพราะจะท�ำให้ต้องใช้เวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสถานที่ การย้ายที่ ท�ำกินของผูป้ ระกอบการขนส่ง การก�ำหนด เวลาการขนถ่ายสินค้า และอื่น ๆ อีกอย่าง มากมาย สิ่งที่ดีสุดคือ ทางหน่วยงานรัฐบาล ต้องให้ผปู้ ระกอบการขนส่งทีต่ งั้ อยูใ่ นพุทธ มณฑลสาย 2 สาย 3 และสาย 4 อยู่ใน พื้นที่เดิม รวมทั้งหาพื้นที่เปล่าในบริเวณ ใกล้เคียงให้สามารถขยายธุรกิจขนส่งได้อกี นอกจากนี้แล้วก็ยังต้องห้ามไม่ให้มีการ ขยายหมู ่ บ ้ า นหรื อ พื้ น ที่ พั ก อาศั ย เพิ่ ม เพราะจะเป็นการท�ำให้พื้นที่คับแคบและ แออัด ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก สิ่งที่ทางสมาคมฯ ต้องท�ำอย่างต่อ เนื่องคือ ต้องกระตุ้นให้รัฐบาลเห็นความ ส�ำคัญของการขนส่งว่าเป็นการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ไม่ใช่เอาแต่ทุ่มไปทางด้านอื่น ต้องมองภาพรวมว่าจุดไหนบ้างส�ำคัญต่อ ประเทศ

สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง ภาคอีสาน

คุณขวัญชัย ติยะวานิช นายกสมาคมผู้ประกอบ การขนส่งภาคอีสาน เปิด เผยว่า ส�ำหรับโครงการที่ จะท�ำการขนส่งสินค้าจาก ประเทศลาวมายังแหลมฉบังนัน้ ขณะนี้ ได้

เริม่ ท�ำงานเพื่อหาข้อดีและข้อเสียในการที่ จะท�ำงานให้ราบรื่น โดยเริ่มด้วยการใช้เครื่องมือใหม่ใน การขนสิ น ค้ า เข้ า บรรทุ ก ในรถใหม่ แ ล้ ว ด้วยเครื่องมือใหม่นกี้ ค็ อื การใช้อปุ กรณ์ชกั รอกสินค้าที่บรรจุในชะลอมขึ้นรถ โดยใช้ เวลาเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้นก็แล้วเสร็จ 1 คัน หากเปรียบเทียบกับใช้คนยกแล้วจะ นานถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งท�ำให้ ใช้เวลา เพียงไม่นาน โดย จุ ด หมายปลาย ทางคื อ ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ก็ ใ ช้ อุปกรณ์ประเภท นี้เหมือนกัน จึง ใช้ เ วลาขนส่ ง สิ น ค้ า ลงท่ า เรื อ ไม่นาน ส่วนอีกจุดหนึง่ ก็คอื ที่ จุดตรวจสินค้า เข้าเมืองที่ชายเดน หลังจากที่ ได้ท�ำการ เจรจากับผู้ดูแลเขตตรวจสินค้าเข้าเมือง แล้ว ปรากฏว่าทุกอย่างราบรื่น แต่ทั้งนี้ ก็ ต้องดูเวลาปฏิบัติจริงว่าเป็นอย่างไร หาก มีปัญหาก็ต้องหาทางแก้ ไขเพื่อจะได้ ไม่ เกิ ด ปั ญ หา ท� ำ ให้ เ วลาผ่ า นเมื อ งจะได้ รวดเร็ว ส่วนการจราจรในเมืองไทยนั้น คาดว่าทุกอย่างคงจะราบรื่น ไม่มีปัญหา แต่อย่างใด หากแผนการนี้สามารถท�ำงานได้ อย่างราบรื่นและใช้เวลาเดินทางทีร่ วดเร็ว บรรดาสมาชิกก็จะเข้าร่วมมากขึ้น และ งานก็จะขยายตัว โครงการนี้ก็จะใหญ่ขึ้น คอลเซ็นเตอร์ที่ประจ�ำอยู่ในลาวก็จะหา ลูกค้าให้งานขนส่งจากประเทศลาวมายัง ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี เป็นไปได้อย่าง ลงตัว ส�ำหรับงานขนส่งต่อไปก็คือ ทาง สมาคมจะท� ำ การขนส่ ง จากประเทศ กัมพูชา พม่า ให้ขนส่งมายังท่าเรือแหลม ฉบัง ชลบุรี เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผู้ลงมือ

โดยตรง เพราะหากทางรัฐบาลเริม่ ลงมือ ท�ำก็คงต้องใช้เวลารออีกนาน

สมาคมกิจการ รถโดยสารประจ�ำทางไทย

คุณพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคม กิ จ ก า ร ร ถ โ ด ย ส า ร ประจ�ำทางไทย เปิด เผยว่ า ส� ำ หรั บ ช่ ว ง สงกรานต์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีผู้ โดยสาร รถประจ�ำทางเป็นจ�ำนวนมาก แต่สำ� หรับ สมาชิกของสมาคมฯนั้น มีงานขนส่ง ระยะสั้นน้อยมาก ทั้งนี้ เพราะในระยะ ทาง 300 ตร.กม. จะเป็นงานของรถตู้ ร่วมเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ มีรถโดยสาร ของสมาชิกน้อยมาก ส่ ว นระยะทางไกลนั้ น บรรดา สมาชิกก็ยงั มีงานขนส่งผู้โดยสารทีพ่ อจะ มีรายได้อยู่บ้าง เพราะไม่มีรถตู้ร่วมวิ่ง เมื่อ พู ด ถึ ง จ� ำ นวนสมาชิ ก ของ สมาคมฯทีม่ อี ยูน่ นั้ ถือได้วา่ ลดลงไปเป็น จ�ำนวนมาก เนื่องจากได้เลิกประกอบ อาชีพนี้ ไปกว่า 50% เพราะเจ้าของมีอายุ เยอะ รวมทั้งทาง บขส.เอง ได้ลดงาน ขนส่งผู้ โดยสารลงไปเป็นอย่างมาก หากวิเคราะห์ลงไปให้ดแี ล้วจะพบ ว่า ทาง บขส. ได้ขาดทุนก�ำไรลงไปเป็น อย่างมาก เพราะใช้วิธีการบริหารที่ผิด รูปแบบ อย่างเช่น การเปิดรถตู้ร่วมให้ ใช้ รวมทัง้ รายได้ของผูบ้ ริหารของหน่วย งานต่าง ๆ ทีด่ แู ล จะไม่สามารถลงบัญชี ได้ ดั ง นั้ น หากมี ผู ้ ใ ดท� ำ หนั ง สื อ รายงานการเคลื่อนไหวของทาง บขส. โดยใช้มุมมองของคนที่อยู่นอกวงการ ขนส่ง หรือที่ไม่ใช่ของทางสมาคม บขส. ก็จะพบว่ายังมีอกี หลายเรื่องที่ บขส.เอง ต้องแก้ ไข เพื่อท�ำให้ประชาชนที่ต้องใช้ บริการของ บขส. และรถร่วมได้รับผล ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

สภาการขนส่งทางบก การใช้รถเชิงพาณิชย์เพื่อท�ำการขนส่งทัง้ สินค้าและผู้ โดยสารนัน้ ถือได้วา่ มี ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพราะท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จาก จังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่ง จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง ดังนั้น จึงถือว่า การขนส่งทางบกมีความส�ำคัญมากต่อประเทศ ในการตั้งสภาการขนส่งบนถนนนั้นมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก การให้ผู้ ประกอบการขนส่งต้องท�ำการบริหารดูแลเอง จะเป็นไปได้อย่างช้า ๆ และไม่ สามารถพัฒนาให้ทันต่อบริษัทขนส่งต่างชาติที่จะเข้ามารุกตลาดได้อย่างเต็มตัว หนทางทีผ่ ปู้ ระกอบการขนส่งจะอยู่ได้และมีการพัฒนาให้แข่งขันกับขนส่งต่างชาติ ได้ ทางรัฐบาลต้องช่วยดูแลเป็นหลัก การตัง้ สภาการขนส่งบนถนนจะท�ำให้บรรดา ผู้ประกอบการขนส่งต่าง ๆ จะได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งและมีมาตรฐานมาก ขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลต้องเร่งท�ำอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นแล้วจะเป็นการเปิดโอกาสให้ ขนส่งต่างชาติเข้ามาในไทยได้อย่างเต็มตัว และมีช่องว่างเปิดให้อีกด้วย เท่ากับ เป็นการยื่นลูกค้าจากขนส่งชาวไทย

คงจะจ�ำกันได้ว่าก่อนหน้านี้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ บอกกับผูป้ ระกอบการขนส่งทางบกว่า จะเร่งตัง้ สภาการขนส่งทางถนนขึน้ พร้อม ทัง้ ยังจะพัฒนามาตรฐานการขนส่งต่าง ๆ ให้อกี เป็นการป้องกันไม่ให้ขนส่งต่าง ชาติท�ำตลาดในเมืองไทยได้อย่างเต็มตัว นอกจากนี้แล้ว ทางกระทรวงคมนาคมก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อให้ดแู ลบรรดาสมาชิกของทางสมาคมการขนส่งทางถนนเพิม่ มากขึน้ เพราะ เริ่มต้นจะต้องท�ำการขนส่งในประเทศให้เข้มแข็งก่อน ต่อไปจึงจะขยายตลาด ขนส่งไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เพราะในปี 2558 จะเริ่มใช้ประชาเศรษฐกิจ อาเซียนอย่างเต็มตัว สิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งหวังไว้จากรัฐบาลชุดนี้ก็คือการช่วยให้ขนส่งชาว ไทยสามารถประคองตัวอยู่ได้ด้วยการตั้งสภาการขนส่งทางถนน โดยจะต้องใช้ เวลารวดเร็วที่สุด มิฉะนั้นแล้วก็เท่ากับไม่รักเมืองไทยนั่นเอง


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

ชุมทางขนส่ง เชื่อว่าเมษายนนี้คงเป็นหน้าร้อน ที่ค่อนข้างจะแปลก ๆ รัฐบาลออกกฎ ระเบียบสั่งห้ามการเล่นสงกรานต์แบบ ผาดโผน ซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าจะสามารถ บังคับใช้กนั ได้มากน้อยแค่ไหน อันทีจ่ ริง ก็เกือบจะเห็นด้วยเหมือนกันนะคะ แต่ พอมาดูแล้วบางอย่างก็เกินไปนิด ยุค สมัยมันเปลี่ยนไป บางอย่างก็ต้องมี เปลี่ยนตามบ้าง ก็เอาว่าท่านอยากจะ ท� ำ อะไรก็ ข อให้ ท� ำ กั น ตามความ เหมาะสมทั้ง 2 ฝ่ายละคะ

vvv และเชื่อว่าเกือบจะทุกหน่วย งานก็ตอ้ งมีการจัดพิธีรดน�ำ้ ด�ำหัวเพื่อขอ พรผู้ ใหญ่ อย่าง ปตท.เองก็ร่วมสืบสาน ประเพณีไทยเช่นกัน ซึ่งชาว ปตท.ก็จัด พิ ธี ร ดน�้ ำ ขอพรผู ้ สู ง อายุ ร อบคลั ง พระโขนง งานนี้ คุณสรัญ รังคสิริ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจ น�้ำมัน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี “ปตท.ร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน�ำ้ ขอพรผูส้ งู อายุ” ประจ�ำปี 2556 ณ อาคารส�ำนักงาน ปตท. พระโขนง โดยได้รับเกียรติจากผู้สูงอายุ และผู ้ น� ำ ชุ ม ชนโดยรอบคลั ง น�้ ำ มั น พระโขนงและคลังปิ โตรเลียมบางจาก รวม 11 ชุมชน และพนักงาน ปตท. ที่จะ เกษียณอายุในปีนื้ ร่วมมาให้พรอันเป็น สิริมงคลกับชาว ปตท. นับเป็นอีกความ ตั้ ง ใจของ ปตท. ในการร่ ว มสื บ สาน ประเพณีอันดีงามในเทศกาลสงกรานต์ ของไทย ที่ชาวไทยถือปฏิบัติกันมาช้า นานให้คงอยู่ตลอดไป งานนี้ก็เป็นการ กระชั บ ความสั มพั น ธ์ เ พื่อ นบ้านกันอีก ด้วยนะคะ vvv ถ้ า จะจ� ำ กั น ให้ ดี ฉ บั บ ที่ แ ล้ ว ทางหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ได้ เกริ่ น น� ำ ไว้ นิ ด หน่ อ ยว่ า จะมี ก ารผลั ด เปลี่ยนและการ โบกมือลาของผู้ บริ ห ารค่ า ยรถ จากแดนภารตะ แ ล ะ ก็ เ ป ็ น ที่ แน่ ชั ด แล้ ว ว่ า ต อ น นี้ ท า ง ทาทา ได้มีการ เ ป ลี่ ย น ตั ว ผู ้ บ ริ ห า ร อ ย ่ า ง ชัดเจน โดยเริ่มจาก คุณซานเจย์ มิชรา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาด�ำรงต�ำแหน่ง เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขณะที่ทางด้าน คุ ณ อจิ ต เวนคาทา-

รามาน ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ หารคน ปัจจุบนั จะเข้ารับด�ำรงต�ำแหน่งเป็น รอง ประธานฝ่ายกลยุทธ์พฒ ั นาองค์กร ของ บริษัทแม่ ทาทา มอเตอร์ส ในอินเดีย ซึ่ง คุณซานเจย์ มิชรา สั่งสมประสบการณ์ ท� ำ งานกั บ ทาทา มอเตอร์ ส ในหลาก หลายสายงานยาวนานถึง 21 ปี ทั้งใน ด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้แทนจ�ำหน่าย การจัดจ�ำหน่ายและกลยุทธ์การตลาด ก็ ขอต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะ vvv แต่ น อกจากจะมี ก ารปรั บ เปลี่ยนผู้บริหารในระดับสูงแล้ว เรื่องที่ น่าจับตาคือกระแสข่าวของผู้บริหารชาว ไทยที่จะลาอออก ซึ่งก็เป็นจริงดั่งว่าคะ ซึ่ ง งานนี้ บริ ษั ท ทาทา มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ยังขอประกาศถึง การเกษี ย ณอายุ ง านตั ว เองของ คุ ณ อภิเชต สีตกะลิน รองประธานฝ่ายขาย การตลาด และบริการลูกค้า วัย 58 ปี ด้วยเหตุผลส่วนตัว ที่ต้องการจะมีเวลา ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ มากยิ่งขึ้น และก้าวสู่เส้นทางการท�ำงาน ที่สนใจต่อไป ทั้งนี้ คุณอภิเชตเข้ามาร่วม งานกับ ทาทา มอเตอร์ส ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งทางด้าน มร.อจิต ได้ กล่าวถึงคุณอภิเชตว่า “ทางบริษัทฯ ขอ แสดงความขอบคุณคุณอภิเชตในความ มุ่งมั่นทุ่มเท ความสามารถและความรับ ผิดชอบในการท�ำงานเป็นอย่างดีตลอด ระยะช่วงปีแห่งพัฒนาการที่ส�ำคัญของ บริษัทฯ”

งานสถาปนิก’56 แถลงข่าว เปิดตัวนวัตกรรมจากผู้แสดงสินค้า ก่อนสัมผัสของจริง

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ร่วมจัดงานแถลงข่าวครั้งที่ 3 “เปิดตัวนวัตกรรมงานสถาปนิก’56” โดยมี คุณสรวิศ ณ นคร กรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยามฯและที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน สถาปนิก’56, ผศ.รัชด ชมพูนิช ประธานจัดงานสถาปนิก’56, คุณชาตรี มรรคา กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และ คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ นายก สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพ

ฟูโซ่ น�ำทีมพาผู้แทนจ�ำหน่ายพักผ่อนท่องยุโรป

บริษทั ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เชิญผูจ้ ำ� หน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ทวั่ ประเทศ ร่วม เดินทางไปทัศนาจร ทวีปยุโรป เพื่อเป็นการขอบคุณทีผ่ จู้ ำ� หน่ายได้ให้การสนับสนุนการจ�ำหน่าย รถฟูโซเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา

ปตท. รับรางวัล Corporate Governance Asia ติดต่อกันปีที่ 3

คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็น ผูแ้ ทน ปตท.รับรางวัล Best CEO, Best CFO, Best Investor Relations Website/Promotion, Best Investor Relations Company, Best Investor Relations Professional, Best CSR และ Best Environmental Responsibility ในงาน 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง ในฐานะองค์กรที่มีผลงาน โดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

vvv เสร็จสิ้นลงไปอย่างอลังการ เช่นทุกปี ส�ำหรับงาน บางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์เตอร์โชว์ แต่สงิ่ ทีฝ่ าก ไว้คือ การมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยม แห่งปี เชฟโรเลต โคโลราโด คว้ารางวัล รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีได้ และหลังจาก นั้นอีก 2 วัน ก็คว้ารางวัล ‘รถกระบะยอด เยี่ยมแห่งปี’ จากบริษัทวิจัยตลาดชั้นน�ำ ของโลกอย่างฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) ถือเป็นสัปดาห์แห่ง รางวัลเกียรติยศของเชฟโรเลต งานนี้ คุณมาร์ตนิ แอพเฟล ประธานกรรมการ ประจ�ำประเทศไทยและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส

มิตซูบิชิ เยี่ยมคารวะนายกฯ ยิ่งลักษณ์

คุณโอซามุ มาสุโกะ ประธานบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ห้องสีม่วง ท�ำเนียบรัฐบาล เพื่อ รายงานถึ ง ความส� ำ เร็ จ ในการส่ ง ออกรถยนต์ ที่ ผ ลิ ต จากโรงงานมิ ต ซู บิ ชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) โดยฝีมอื คนไทย ส่งไปจ�ำหน่ายทัว่ โลก ครบ 2 ล้านคัน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความยินดี และขอความร่วมมือในการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนคาร์ ในประเทศไทยด้วย


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

“เดโล่ ®ก้าวไกลไปกับคุณ“

ช่างเป็นค�่ำคืนแห่งความสมบูรณ์ทางธุรกิจจริง ๆ เลยนะคะ ส�ำหรับ บริษทั แสงทองปิโตรเลียมฯ ซึง่ เป็นผูแ้ นจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ น�ำ้ มันเครื่องเชฟรอนฯ อย่างเป็นทางการ โดยรับผิดชอบดูแลลูกค้า ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก งานนีพ้ อ่ งานอย่าง คุณชุตนิ ธร ปักเข็ม ผูจ้ ดั การฝ่ายธุรกิจ ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหล่อลื่น บริษทั เชฟรอน (ไทย) จ�ำกัด และ บริษทั แสงทองปิโตรเลียม จ�ำกัด ได้ร่วมกันจัดงานเชิญชวนลูกค้าเพื่อ แนะน�ำ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ�ำกัด และ บริษัท แสงทอง ปิโตรเลียม จ�ำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันเครื่อง ฝ่ายอุตสาหกรรมเขตภาคกลางและภาคตะวันตก รวมถึงแนะน�ำผลิตภัณฑ์น�้ำมันเครื่องส�ำหรับเครื่องยนต์ ดีเซล (น�้ำมันเครื่อง เดโล่® โกลด์ อัลตร้า), น�้ำมันเครื่องแก๊ส CNG (NGV), LPG (น�้ำมันเครื่อง เดโล่® 400 NG SAE 15W-40), น�้ำยา หล่อเย็นพร้อมใช้ และ น�้ำมันเกียร์เกรดรวม และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เครื่อง CALTEX มาจ�ำหน่ายในราคาโปรโมชั่นพิเศษ เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่มีโอกาสไปร่วมงานคงได้สนุกสนานไป ตลอดงานกั น เลยที เ ดี ย วนะคะ และหากสนใจผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดโล่ สอบถามไปได้ที่โทร.0-2696-4000

(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าว อย่างปลื้มปริ่มว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่าง มากที่ ได้เห็นพนักงานของเชฟโรเลต ได้ รับการยกย่องด้วยรางวัลอันทรงเกียรติที่ พวกเขาสมควรได้ รั บ จากความมุ ่ ง มั่ น ท�ำงานหนัก vvv ทางด้านค่ายรถยนต์มต ิ ซูบชิ ฯิ ก็พา ไทรทัน คว้ารางวัล “รถยอดเยี่ยม

แห่งปี” เช่นกัน ครองรางวัลรถกระบะ ซีเอ็นจียอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง คุณโนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด รับมอบรางวัล “รถ ยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง (กลาง) โดยมี คุณอโณทัย เอี่ยมล�ำเนา

ประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม และรอง ประธาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วม แสดงความยิ น ดี ในงานประกาศผล รางวัลรถยอดเยีย่ ม ณ ชาเลนเจอร์ ฮออล์ เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ vvv ข่ า วดี ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร TNT บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้น�ำด้าน บริการขนส่งพัสดุภณ ั ฑ์ดว่ นครบวงจรทัง้ ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง ครอบคลุ ม จุ ด หมายปลายทางกว่า 200 ประเทศทัว่ โลก ตอกย�้ำวิสัยทัศน์ในการก้าวขึ้นสู่การเป็น ผู้ให้บริการขนส่งยอดนิยม มอบกระเป๋า เดินทางแบบล้อลาก TNT Traveling Bag มูลค่า 800 บาท เอาใจผู้ใช้บริการ ขนส่งสินค้าทั้งน�ำเข้าและส่งออกสู่ 3 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และจีน สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ช�ำระ ค่ า บริ ก ารขนส่ ง ในประเทศไทย หาก ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสาย ด่ ว นที เ อ็ น ที 1721 และ อี เ มล์ th.marketing@tnt.com หรือสอบถาม โดยตรงจากตัวแทนฝ่ายขายของท่านคะ มีคนแอบเม้าท์มาว่าช่วงนี้ หนุ่มหล่อแห่งกู๊ดไทร์ฯ อย่าง คุณจงกล ปั ด มะลิ Marketing Support Manager บริษัท กู๊ดไทร์ รีเทรดดิ้ง vvv

ปักษ์หลัง เมษายน 2556

สาว CASTROL


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

จ�ำกัด เขาก�ำลัง ฮิตก�ำลังเห่อรถ มอเตอร์ ไซค์ ไซส์ บิ๊ ก ขึ้ น ม า อี ก หลั ง จากที่ ก ่ อ น หน้ า นี้ เ คยให้ ช่ ว ยหารถมิ นิ คูเปอร์ ส่วนหลัก ฐ า น น ะ มี แ น ่ เพราะเห็นเดินเล่นในงานมอเตอร์ โชว์ฯ ถ่ายรูปรถมอเตอร์ ไซค์บิ๊กไบค์มาเพียบ แหม! เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปขาย ยาง TOYO แท้ ๆ สงสัยรายได้จะดี จะ ว่าไปจะไม่ให้ขายดีได้ยงั ไงก็ยางเขาดีจริง นีค่ ะ ว่าแล้วถ้าใครสนใจยางใหญ่คณ ุ ภาพ ญี่ปุ่นก็โทรไปได้ที่ 0-3424-4445 vvv แต่ ถ ้ า คุ ณ จงกล เกิ ด สนใจ อยากจะลองบิ๊ ก ไบค์ ไซค์ ยั ก ษ์ อ ย่ า ง BMW ก็ลองสอบถามไปที่ คุณกฤษณะ กองแก้วใจ ผู้จัดการขาย ส่วนอุปกรณ์ รถพ่วง บริษัท ไฮวา (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพราะได้ข่าวว่าช่วงนี้อายุอานาม ก็เพิ่มขึ้น และได้ ใช้ชีวิตสุดมันส์ของการ ขับบิ๊กไบค์มากว่า 5 ปี ละ เหมือนจะรู้สึก อิ่มตัว ซึ่งถ้าใครสนใจก็จะตัดใจขายเจ้า BMW คันงามให้คะ vvv อะ...อะ...อะ... ยังมีอีกท่านนึง เมื่อไม่นานมานีก้ เ็ พิง่ ถอยรถใหม่ปา้ ยแดง

BMW รถแรง และดีที่สุด (คือ อยากได้ บ ้ า ง) คุ ณ เ ก ษ ม สุขสันต์แก้ว ผู้ จัดการฝ่ายขาย ส่ ว นอุ ป กรณ์ ขนส่งของเหลว บริ ษั ท ไฮวา (ประเทศไทย) จ�ำกัด รางวัลแห่งชีวิต ของคนท�ำงานจริง ๆ คะ พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีคะ

21

มจธ จัดสัมมนาอนาคตยานยนต์ ไฮบริดไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี น�ำโดย ผศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล หัวหน้า โครงการ ร่วมถ่ายภาพภายหลังงานสัมมนา “อนาคตของยานยนต์ ไฮบริดและไฟฟ้าใน ประเทศไทย?” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการจัดงานสัมมนา และ ดร.ปราจิน เอี่ยมล�ำเนา ประธาน จัดงาน The 34th Bangkok International Motor Show 2013 ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

ฤกษ์ยาม-ยานยนต์

นำ�มาฝาก ฤกษ์สำ�หรับผู้ที่ต้องการออกรถปีนี้

ฤกษ์ประจำ�วันที่ 1-15 มิถุนายน 2556 วันทีง่ ดออกรถใหม่คือ วันอาทิตย์ 2 วันศุกร์ 7 วันจันทร์ 10 วันที่ออกรถใหม่คือ วันพฤหัสบดี 6 วันศุกร์ 14 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตร์ไทย ปี 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

BP-Castrol เผยโฉม Castrol EDGE ใหม่ กับเทคโนโลยี Titanium Fluid Strength Technology

บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดย คุณสุมีท วัดห์วา ผู้อ�ำนวยการฝ่าย การตลาด และ คุณเจษฎา สุเมธาศร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นรถยนต์ จัด งานประชุมตัวแทนจ�ำหน่ายเพื่อเผยโฉม Castrol EDGE ใหม่ ที่พัฒนาให้มีฟิล์มน�้ำมันที่ แข็งแกร่งที่สุด มากกว่าทั่วไปถึง 40% และท�ำงานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าน�้ำมันเครื่อง สังเคราะห์ทั่วไปถึง 35%

กรมขนส่งฯ - บขส. ร่วมรณรงค์สถานีขนส่งปลอดเหล้า

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา ณ สถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย คุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัทขนส่ง จ�ำกัด และ คุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงด เหล้า จัดกิจกรรมรณรงค์ “สถานีขนส่ง ปลอดเหล้า” พร้อมติดสติ๊กเกอร์ ห้ามขายห้ามดื่ม แอลกอฮอล์บนรถโดยสารสาธารณะเพื่อร่วมรณรงค์สง่ เสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทิสโก้ จัดสัมมนาใหญ่ “วงจรการลงทุนรอบใหม่” เจาะลึกเศรษฐกิจทั่วโลก

คุณพิชา รัตนธรรม หัวหน้าสายงานธุรกิจธนบดี ธนาคาร ทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วม กับ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา “TISCO Wealth-กรุงเทพธุรกิจ Investment Forum” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “วงจรการลงทุนรอบใหม่” เพื่อตอกย�้ำจุดยืนในการเป็นผู้น�ำด้าน ที่ปรึกษาการลงทุน ในหัวข้อ “วงจรการลงทุนรอบใหม่” รวบรวมกูรูชั้นน�ำของประเทศ ร่วม เปิดมุมมองเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมเจาะลึกการลงทุนเสริมความมั่งคั่ง


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

แวะเวียน

“คาทุน นาที” ขยายเพิ่ม เลือกปลวกแดง เดินหน้าธุรกิจ บริษทั คาทุน นาที (ประเทศไทย) จ�ำกัด อยู่ในกลุ่ม “คาทุน นาที” ที่ก่อ ตัง้ ในปี พ.ศ. 2397 ทีเ่ มืองแอนต์เวิรป์

และมี ส� ำ นั ก งานใหญ่ อ ยู ่ ใ นประเทศ เบลเยี่ยม ปัจจุบันทางกลุ่มฯ เป็นหนึ่ง ในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชนั้ น�ำระดับ

โลกซึง่ มีเพียงไม่กรี่ าย มีบริษทั และศูนย์ ปฏิบัติการอันทันสมัย 205 แห่งใน 32 ประเทศทั่วโลก ปั จ จุ บั น นี้ บริ ษั ท คาทุ น นาที (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำการเปิดศูนย์ โลจิสติกส์แห่งใหม่แล้ว ซึง่ เป็นบริษทั ด้าน โลจิ ส ติ ก ส์ ร ะดั บ โลกจากประเทศ เบลเยีย่ ม ซึง่ เลือกสถานทีต่ งั้ แห่งใหม่นที้ ี่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมอี ส เทิ ร ์ น ซี บ อร์ ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ตาราง เมตร หรือ 220 ไร่ แสดงความมั่นใจใน ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ส ถ า น ะ ข อ ง ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ก า ร เ ข ้ า ม า ด� ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ น ประเทศไทยเมื่อ 15 ปีก่อนและได้ลงทุน ไปแล้ว 5,000 ล้านบาท ปัจจุบันเรามีผู้ เชี่ยวชาญ 1,000 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ โลจิ ส ติ ก ส์ ทั้ ง ที่ ม าบตาพุ ด และอ� ำ เภอ ปลวกแดง พั ฒ นาธุ ร กิ จ และบริ ก าร ครอบคลุ ม ทั่ วเอเชี ย ในด้ า นภู มิ ศาสตร์ ส� ำ หรั บ ประเทศไทยซึ่ ง อยู ่ กึ่ ง กลาง ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและเอเชี ย ตั ด สิ น ใจ ลงทุนครัง้ นีเ้ พื่อการขยายตัวทางธุรกิจใน อนาคต

ให้ความส�ำคัญเรื่องเทคโนโลยี

การที่มีประสบการณ์อย่างกว้าง ขวางในการให้บริการแก่อุตสาหกรรมนี้ ในยุโรป จากการให้บริการโลจิสติกส์แก่ โรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ รวมถึง ซัพพลายเออร์รายใหญ่ การน�ำความรู้ และประสบการณ์ ดั ง กล่ า วมาใช้ ใ น ประเทศไทยนับจากนี้ ไป การตัดสินใจ

ตรวจสถานี

ลงทุนจ�ำนวนมากในการวางโครงสร้าง พื้นฐาน เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ บริหารจัดการเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก เนื่องจากการส่งมอบสินค้าให้ทนั เวลา จะเป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลยหากไม่ มี ร ะบบ คอมพิวเตอร์อันทันสมัยและไว้ใจได้

ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง ให้ลูกค้า

การให้บริการด้านโลจิสติกส์ทจี่ ะ ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งได้เป็น จ�ำนวนมาก ท�ำให้สามารถให้บริการได้ มากขึ้น ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทั้งสาม ประการเป็นปัจจัยส�ำคัญของความอยู่ รอดในตลาดที่มีคู่แข่งขันเป็นบริษัท ระดับโลกมากมาย ลูกค้าร้อยละ 70 ของศูนย์โลจิสติกส์ทอี่ ำ� เภอปลวกแดง อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ยกไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง อุตสาหกรรมการผลิตของอาเซียน จึง มี ค วามเชื่อ มั่ น ว่ า เศรษฐกิ จ ไทยจะ สามารถเติบโตต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึง มี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะลงทุ น ที่ นี่ ต ่ อ ไป นอกจากนี้ ประเทศไทยมีโครงสร้าง พื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ที่ มี ประสิทธิภาพทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน�้ำ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพ การเติบโตและเหมาะส�ำหรับการลง ทุนใหม่ๆ

ชื่อบริษัท : บริษัท คาทุน นาที (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประเภทบริการ : บริการด้านโลจิสติกส์และบริการกึ่งอุตสาหกรรเพื่อธุรกิจด้านเคมีและปิโตรเคมี ติดต่อ : โทร.0-3868-9340


แยงซี...ทางเลือกใหมของผู ใชรถบัส!!! ตัวแทนจำหนายรถบัสและแชสซีสคุณภาพเยี่ยม มาตรฐานสากล ขนาด 6 ลอ และ 8 ลอ พรอมทั้งเครƒองยนต NGV และ DIESEL

สนใจติดตอ :

บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร วูฮั่น (ไทยแลนด) จำกัด

4/120 หมู 9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 Tel : 02-884-1467, 02-884-1081 Mobile : 081-845-8420, 081-901-4640 E-mail : info@yangtsethailand.com, www.yangtsethailand.com


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

เปรียบเทียบรถเด่น

ขุมพลังเพื่อการขนส่ง

HOWO 380 ที่สุดของขุมพลัง บริ ษั ท สุ ข ศิ ริ มอเตอร์ จ� ำ กั ด ตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทย มาพร้อม กับ SINOTRUK รุ่นใหม่แรงกว่าพลัง เหนือกว่าด้วยหัวลาก 10 ล้อ เครื่องยนต์ 380 แรงม้ า อี ก หนึ่ ง ผลิ ต ผลสุ ด ยอด รถยนต์หัวลาก จากประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ใหม่ล่าสุด ทนทานแกร่ง ทุกสมรรถนะ เรื่องประหยัดพลังงานเป็น เลิศไม่เป็นรองใคร สร้างสรรค์คุณภาพ ยนตรกรรมที่ดีเยี่ยม พร้อมรองรับการ ซ่ อ มบ� ำ รุ ง อย่ า งชั ด เจน ด้ ว ยการเปิ ด โชว์รูม รองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

พละก�ำลังเครื่องยนต์

ส� ำ หรั บ รุ ่ น ใหม่ นี้ ได้ เ ปลี่ ย น สมรรถนะเป็น รุ่น T12.38-30 ซึ่งเป็น เครื่องยนต์ CNG 100% 6 สูบ ระบบ ระบายความร้อนด้วยน�ำ้ ไดเร็คอินเจ็กชัน่ ติดตั้งเทอร์ โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์ คูลเลอร์ แรงม้าสูงสุด 380 แรงม้า 279 กิโลวัตต์ ที่ 2,000 รอบต่อนาที แรงบิด สูงสุด 1,650 นิว-ตันเมตร ที่ 1,200-1,500 รอบต่อนาที ความเร็วสูงสุด110 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง พร้อมด้วยระบบไอเสียเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ยูโร 4 ระบบเกียร์ ซินโครเมส แบบ รุ่น ZF16S1950 เดิน หน้า 16 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง

ยอดพลังหัวลาก ประหยัดพลังงาน

ระบบเผาไหม้ ห มดจดไดเร็ ก

อินเจ็คชั่น จ่ายเชื้อเพลิงประหยัดด้วย ระบบควบคุมอิเล็คทรอนิคคอลโทรลล์ ขนาดความจุ ก ระบอกสู บ ที่ ม ากขึ้ น 11,596 ซีซี.ไม่ต้องกังวลถึงพลังในระยะ ทางไกลรองรับความจุถังก๊าซ 8 ถัง 140 ลิตร

มั่นใจทุกสถานการณ์

มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ก า ร ขั บ ขี่ อ ย ่ า ง ปลอดภัยด้วยระบบเบรกหน้าดิสเบรก แบบลมวงจรอิสระ หน้า-หลัง ใช้แรงดัน ลมปลดโดยบังคับที่ล้อหลังเสริมด้วย ระบบเบรกไอเสีย มั่นใจด้วยระบบเบรก กันล้อล็อคตาย เมื่อขับขีใ่ นสภาพทีถ่ นน ไม่เอื้ออ�ำนวยและสามารถป้องกันล้อ หมุ น ฟรี ในสภาพทุ ก ผิ ว ถนนในขณะ ออกตัว พร้อมคลัตช์แบบจานแห้งแผ่น เดียวกับคอยล์สปริง ท�ำงานด้วยระบบ ไฮโดรลิคและมีลมดันช่วย ระบบพวง มาลัยท�ำงานด้วยลูกปืนหมุนวนรอบตัว

เพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนส่ง

หนักหนาซักเท่าไหร่ ไม่หวั่นด้วย เพลาหน้าแกนล้อแบบแข็ง และเฟรม หน้าตัวทีคู่ เพลาหลัง แบบอัด เพิ่ม สมรรถนะที่ แ ข็ ง แกร่ ง ต่ อ การขนส่ ง ประหยัดคุ้มค่าลดต้นทุนได้สูงถึง 36 กิโลกรัม (ลิตร) ต่อ100 กิโลเมตร

รถเพื่อการพาณิชย์

รถจากประเทศจีนถ้าพูดถึงการเข้า

BEIBEN V3 คุ้มค่างาน มาตีตลาดบ้านเรานัน้ มีสนิ ค้าทัง้ รถหัวลาก รถโดยสาร รวมถึงรถเพื่อการพาณิชย์ ขนาดเล็ก และ SINOTRUK ก็เป็นอีกหนึง่ แบรนด์ใหญ่ทเี่ ข้ามามีสว่ นแบ่งทางตลาด ก า ร เ ข ้ า ม า ข อ ง สิ น ค ้ า ข อ ง SINOTRUK ที่เป็นตัวตนของรถเพื่อการ พาณิชย์นนั้ เห็นทีจะเป็นอีกหนึง่ ค่ายทีเ่ ข้า มาเป็นทางเลือกในบ้านเรา ด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงในราคาสมเหตุสมผล สิ่งเหล่านี้คงเป็นตัวชี้วัดยอดขายได้พอ สมควรส�ำหรับอนาคตของ SINOTRUK ใน บ้านเรา

บริษัท ไบเบนไทย จ�ำกัด อีกหนึ่ง ค่ายน้องใหม่วงการขนส่งที่เป็นตัวแทน จ�ำหน่ายรถหัวลากสัญชาติจีน BEIBEN รถหัวลากคุณภาพยุโรปที่พร้อมท�ำการ การตลาด ส�ำหรับรถหัวลากยี่ห้อนี้ต้อง บอกว่าไม่เป็นรองใครทัง้ สมรรถนะความ แรงและความสวยงาม ส�ำหรับสินค้าที่ เข้า มาท�ำตลาดตอนนี้มีทั้งเครื่องยนต์ CNG และ DIESEL ทั้ง 10 ล้อและ 12 ล้อ

คุณภาพเบนซ์เยอรมัน

รถบรรทุ ก BEIBEN ผลิ ต จาก

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุ่น เครื่องยนต์ แรงม้าสูงสุด ก�ำลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) ความจุถังก๊าซ (ถัง/ลิตร) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

SINOTRUK

BEIBEN

รถหัวลาก CNG V3 HOWO SERIES WP12NG380E40 T12.38-30 380 380 280/2,200 279/2,000 1,500/1,400/1,600 1,650/1,200-1,500 100 110 8/140 8/140 ยูโร 3 ยูโร 4

บริษัท สุขศิริ มอเตอร์ จำ�กัด โทร.0-3633-9298 บริษัท ไบเบนไทย จำ�กัด โทร.0-2172-8775


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

25

SHOWROOM

Trago Xcient

Hyundai Trago Xcient เปิดตัวที่กรุงโซลประเทศเกาหลี รถบรรทุกใหม่จากแดนโสม ส�ำหรับในรุ่นใหม่นี้ทางฮุนไดคาดว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน Xcient มาพร้อม เครื่องยนต์ 2 ขนาดด้วยกันเครื่องยนต์มี 10 ลิตร รหัส H 320 แรงม้า แรงบิดทั้งหมด 1,900 นิวตันเมตร และเครื่องยนต์ที่สองแบบ Powertech เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 520 แรงม้า แรงบิดทั้งหมด 2,500 นิวตันเมตร ส�ำหรับแผนการตลาดในปี 2013 นี้ทางฮุนไดคาดว่าจะใช้ แผนการตลาดโดยเริม่ จากในประเทศเกาหลีกอ่ นแต่จะเริม่ ต้นจ�ำหน่ายและผลิตแบบเต็มรูปแบบ ในไตรมาศที่ 2 ของปี 2013 และจะทยอยเปิดตัวในต่างประเทศโดยจะเริ่มที่งานในกรุงมอสโค ส่วนแผนการตลาดจริง ๆ นั้นทางฮุนไดไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใด รายละเอียดเพิ่มเติม : http://globalpr.hyundai.com

นขนส่ง Viatrac Aebi VT450 Vario

เทคโนโลยีเบนซ์เยอรมัน เพื่อการใช้งาน ในทุ ก สภาวะบนท้ อ งถนน อุ ่ น ใจด้ า น ความปลอดภัย ผ่านการรับรองความ ปลอดภัย ECE R29 ขับขี่คล่องตัว เพลา ดีบรรทุกหนัก ประสิทธิภาพการขนส่งสูง เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและประหยัดเชือ้ เพลิ ง การั น ตี ด ้ ว ยรางวั ล รถบรรทุ ก ประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง สู ง สุ ด ในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ปีซ้อน สมรรถนะสุดคุ้ม BEIBEN TRUCK รุ่น 2638SN NG80 รถหัวลาก 10 ล้อ ระบบขับเคลื่อน 6x4 ห้องโดยสารสวยหรูโอ่ โถงอย่างมี สไตล์ดว้ ยหัวเก๋งรุน่ V3 เครื่องยนต์ CNG รุ่น WP12NG380E40 สมรรถนะ 380 แรงม้ า เทอร์ โ บอิ น เตอร์ คู ล เลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรงระบาย ความร้อนด้วยน�้ำ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ความจุกระบอก สูบ 11,596 ซีซี ระยะช่วงชัก 126 x 155 มิลลิเมตร ก�ำลังสูงสุด 280 กิโลวัตต์ ที่ 2,200 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 1,500 นิวตันเมตร ที่ 1,400-1,600 รอบต่อนาที ความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้รบั การรับรองมาตรฐานไอเสียเป็นมิตร ต่อสิง่ แวดล้อม ยูโร 3 เกียร์รนุ่ 12JS200T 12 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง ระบบ พวงมาลัยแบบ ZF8098 พร้อมระบบ ไฮโดรลิค ความสามารถในการวิง่ ทางชัน

สูงถึง 30 % ส�ำหรับในรุ่น V3 ก็มีอีกหนึ่ง รุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ ดีเ ซลทรงพลั ง อี ก ด้วยเพื่อความต้องการของลูกค้าที่หลาก หลายมากขึ้นทั้ง 10 ล้อ และ 12 ล้อ เช่น กัน

ความปลอดภัยดีเยี่ยม

เรื่อ งความปลอดภั ย ดี เ ยี่ ย มเป็ น ระบบเบรกลมล้วน วงจรคู่อิสระนิรภัย พร้อมดิสก์เบรกคู่หน้า ดรัมเบรกคู่หลัง พร้ อ มเบรกไอเสี ย เบรกมื อ ชนิ ด ลม ควบคุมการท�ำงานด้วยมือ บังคับเพลา กลางและหลัง เพลาหน้าแกนล้อแบบ แข็ง คานเหล็กรูปตัว “U” คู่ เพลากลาง หลัง ขับเคลื่อน 2 เพลาคู่ เฟืองทดคูแ่ บบ อัด เทคโนโลยีจากเบนซ์ BEIBEN ถือว่าเป็นรถสัญชาติจีน ที่เป็นน้องใหม่เลยก็ว่าได้ บริษัท ไบเบน ไทย จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย แต่เรื่อง ของคุ ณ ภาพของตั ว รถที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เบนซ์เยอรมัน เข้ามาผสมผสานได้อย่าง ลงตั ว ทั้ ง รู ป ลั ก ษณ์ ที่ ส วยงามและ สมรรถนะเพื่อการบรรทุกหนัก ส�ำหรับ ตลาดในประเทศไทยรถจีนยี่ห้อนี้คงจะ เข้าตาหลาย ๆ ท่านอย่างแน่นอน แต่สิ่ง ส�ำคัญของรถสัญชาติจนี จะดีเฉพาะตัวรถ อย่างเดียวไม่ ได้ต้องดูแลหลังการขาย ด้วยตามสโลแกน “บริการด้วยใจ ทันใจ และพอใจ”

Viatrac Aebi VT450 Vario รถเล็กที่ ไม่ธรรมดานะครับเพราะเป็นรถบรรทุกที่มีความ สามารถในการไต่ทางชันได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียว ด้วยคุณลักษณะที่กะทัดรัด พร้อมกระบะ บรรทุก เหมาะสมการท�ำงานทีเ่ กีย่ วกับการเกษตรในไร่ผลไม้ทมี่ ลี กั ษณะภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาที่ ต้องใช้ความสามารถในการขนย้ายออกจากพื้นที่ ได้เป็นจ�ำนวนครั้งละมาก ๆ เช่น ไร่สับปะรดที่ เพาะปลูกกันตามเนินเขา เครื่องยนต์เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วยเครื่องยนต์ดเี ซล VM เทอร์โบ ขนาด 98 แรงม้า 72 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 340 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบต่อนาที ยูโร 5 ภายในห้องโดยสารติดตัง้ เครื่องปรับอากาศให้สร้างความร้อนได้ดว้ ยขณะเจอสภาพอากาศ เย็นจัด การบรรทุกสูงสุดนั้นสามารถท�ำได้ถึง 8.5-9.5 ตัน รายละเอียดเพิ่มเติม : www.aebi-schmidt.com/

ATRA

ASTRA ADT40C คันนี้เป็นรถบรรทุกดัมพ์ขนาดไม่ใหญ่นักแต่สามารถบรรทุกได้เกินตัว เลยเพราะว่ามีสิ่งพิเศษต่าง ๆ มากมาย ส�ำหรับในงานเหมืองหรืองานบรรทุกดินที่สามารถเข้า ถึงสถานทีค่ อ่ นข้างยาก ASTRA ADT40C ท�ำได้อย่างสบายมากเพราะความคล่องทีม่ ากกว่ารถ บรรทุกดัมพ์ทั่วไป มาพร้อมเครื่องยนต์ IVECO Cursor13 ดีเซล ขนาด 6 สูบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทอร์โบอินเตอร์คลู เลอร์ ก�ำลังสูงสุดอยูท่ ี่ 355 กิโลวัตต์ 445 แรงม้า ความสามารถในการบรรทุก นัน้ รวมน�ำ้ หนักรถอยูท่ ี่ 66,000 กิโลกรัม ระบบเกียร์ทอี่ อกแบบมาอย่างพิเศษเป็นเกียร์ออโต้ ZF 6WG310 ที่มี 6 สปีด มาพร้อมล้อ 6 ล้อที่ใช้ยางรถแบบวิบากสามารถเดินทางไปในที่มีสภาพ ถนนค่อนข้างชันหรือมีสิ่งกีดขวาง รายละเอียดเพิ่มเติม : www.astraiveco.com.au


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556 LOGISTICS FOCUS

Thailand 2020 เชื่อมไทยสู่โลก โจทย์ใหญ่ที่คนโลจิสติกส์ต้องตั้งรับ จากการทีร่ ฐั บาลตัง้ เป้าไทยเข้า สู่ Thailand 2020 เชื่อมไทยเข้าสู่โลก โดยมีแผนจะออกพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้าน ล้านบาท เพื่อพัฒนาการขนส่งทาง ราง สัดส่วน 81.06% ของวงเงิน ทั้งหมด รองลงมาเป็นถนน 10.84% ทางน�้ ำ 1.51% และกรมศุ ล กากร 0.61% ให้สามารถลดคอร์สโลจิสติกส์ ลงอีก 2% แน่ น อนว่ า วงการโลจิ ส ติ ก ส์ จ�ำเป็นต้องเร่งเสริมศัยภาพด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายดัง กล่าวได้เต็มที่ อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์ซึ่ง เป็นหน่วยงานปลายน�้ำในวงการธุรกิจ โลจิสติกส์ ได้ตวิ เข้มผูป้ ระกอบการ โดย คุณวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวง พาณิชย์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลตั้ง เป้าไทยเข้าสู่ Thailand 2020 เชื่อมไทย เข้ า สู ่ โ ลก ท� ำ ให้ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาผู ้ ประกอบการโดยเฉพาะธุ ร กิ จ ขนาด กลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ด้ า น โลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ จากการพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย ดังกล่าวได้เต็มที่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็น SMEs และ เติบโตค่อนข้างล�ำบาก เพราะติดปัญหา การเข้าถึงเงินทุนเพื่อขยายโอกาสทาง ธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วย งานปลายน�้ำในวงการธุรกิจโลจิสติกส์ อาจช่วยเหลือแก้ปัญหาระยะสั้น เช่น การพั ฒ นาความรู ้ ค วามเข้ า ใจผู ้ ประกอบการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ แต่ละขั้นตอน จนสามารถรับมือการ เปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจสู่สากล

ขณะที่ภาพรวมปัญหาต้องร่วมมือ กับหลายหน่วยงาน เช่น เรื่องเงินทุนร่วม มือกับกระทรวงการคลัง ซึง่ ถือเป็นหน่วย งานต้นน�้ำในการจั ดหาเงิ น ทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ ประกอบการ หรือปัญหา เช่น เอกสาร การขนส่งการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาจร่วมมือกับกรมศุลกากรส�ำหรับการ ออก พ.ร.บ.ให้อำ� นาจกระทรวงการคลังกู้ เงิ น เพื่อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทนั้น เชื่อว่า จะเอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการ โลจิสติกส์ ไทยอย่างแน่นอน ด้านคุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดี กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยเป็นอันดับ 3 ของ อาเซียนในด้านศักยภาพโลจิสติกส์ รอง จากสิงคโปร์และมาเลเซีย และอยู่ใน อันดับ 38 ของโลกด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ ทัง้ นี้ ไทยยังมีตน้ ทุนสินค้ามาจากต้น ทุนโลจิสติกส์สูงถึง 17-18% ก่อนเปิด อาเซียน จึงต้องเร่งพัฒนาอีก 2 เรื่องหลัก คื อ เรื่อ งโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ คมนาคมและกระบวนการศุลกากร

เบื้องต้น การปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานสามารถท�ำได้ง่ายกว่า เนื่องจาก กระบวนการทางศุลกากรเป็นสิ่งที่ต้อง พึง่ พาความพร้อมของประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนด้วย จึงจะสามารถลดต้นทุน ได้ ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งเป้าให้ ไทยมีต้นทุนด้าน โลจิสติกส์ลดเหลือเพียง 12% ภายในปี 2559 หากปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ ตามเป้าหมาย ก็อาจลดต้นทุนได้ตามที่ สศช.วางเป้าไว้ ด้ า นคุ ณ ธนวรรธน์ พลวิ ชั ย ผู ้ อ�ำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว ว่า การลงทุนพัฒนาของไทย 2 ล้านล้าน บาทใน 7 ปีจะไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริม

การเติบโตของไทยเท่านัน้ แต่จะช่วยส่ง เสริมการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้าน ด้วย โดยเฉพาะพม่าเนื่องจากมีหลาย โครงการที่ไทยจะเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์กับพม่า ดังนั้น นักลงทุนไทยควร เร่งหาโอกาสท�ำธุรกิจและลงทุนในพม่า มากขึ้น ทัง้ นี้ ภายใน 5-10 ปีขา้ งหน้าพม่า จะกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ส�ำคัญของ ไทย เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ (จีดพี )ี ของพม่ามีทศิ ทาง ขยายตัวอย่างมากเฉลี่ย 7-10% ต่อปี และชาวพม่ายังเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน เมืองไทยเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงการ เข้ามารักษาพยาบาล และในอนาคตก็ คาดว่าจะมีการเดินทางเข้ามาใช้จา่ ยใน เมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะน�ำเม็ดเงิน เข้ามาในเมืองไทย


MATERIAL HANDLING

เครื่องปิดฉลาก

LABELER ROTARY TYPE เครื่องปิดฉลากระดับ คุณภาพ ใช้งานได้กับขวดที่มีการปิดฉลาก 2 ต�ำแหน่ง ก�ำลังผลิตอยู่ในระดับที่ 12-150 ขวดต่อนาที รวมถึง สามารถเปลี่ยนขนาดของบรรจุภัณฑ์ ได้อย่างหลากหลาย ระบบการท�ำงานเป็นระบบการปิดฉลากแบบโรตารี ซึง่ เป็น ระบบอั ต โนมั ติ แ บบเต็ ม รู ป แบบ ที่ มี โ ปรแกรมเมเบิ้ ล คอนโทรลเลอร์ควบคุมการท�ำงาน ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ ต่าง ๆ จึงมีความถูกต้อง แม่นย�ำ และได้มาตรฐาน เพิ่มเติม : บริษัท ทองดี แมชชีนเนอรี่ จ�ำกัด โทร. 03-483-2421

ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้ส�ำนักงานเคลื่อนที่ หรือตู้คอนเทนเนอร์ SO-1231 ที่มีขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 12 เมตร และความสูงถึง 2.40 เมตร โครงสร้างของตู้ คอนเทนเนอร์เป็นเหล็กพ่นกันสนิม และพ่นทับหน้าด้วยสีเทาซ�ำ้ อีกครัง้ ผนังและ เพดานใช้วสั ดุเป็น เมทัลชีทเคลือบสีคลั เลอร์บอน (ขาว) พร้อมติดฉนวนกันความ ร้อนโพลีสไตรีนโฟม เอฟ-เกรด หนา 50 มิลลิเมตร วัสดุพื้นเป็น วีว่าบอร์ด ปูทับ ด้วยกระเบือ้ งยาง มาพร้อมแผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์ ไฟฟลูออเรซเซนท์ ถึง 4 ชุด และพัดลมดูดอากาศอีก 1 ชุด เพิ่มเติม : บริษัท ซีส์เทรด จ�ำกัด โทร. 0-2332-7767


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556 LOGISTICS NEWS

TTET เปิดตัวแอปพลิเคชัน TSQUARE ข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ อัพเดททุก 5 นาที

โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์ ) หรื อ TTET เปิ ด ตั ว บริ ก ารข้ อ มู ล จราจรแบบเรี ย ลไทม์ คุ ณ ภาพสู ง TSQUARE พร้ อ ม โปรโมชัน่ พิเศษ ซือ้ รถใหม่ปี 2013 ใช้ แอพ TSQUARE ฟรี 6 เดือน ไม่ จ�ำกัดค่ายรถยนต์ TTET เป็ น บริ ษั ท กลุ ่ ม โตโยต้ า ทูโช ผู้น�ำด้านธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เข้ามาให้บริการข้อมูลจราจร

แบบ เรียลแก่ผู้ใช้ รถใช้ ถ นน และ เพื่อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล จราจรที่ คุ ณ ภาพ สูงสุด TTET ได้ ลงทุนติดตั้ง GPS ใ น ร ถ แ ท็ ก ซี่ 10,000 คั น ใน กทม.ด้วยงบประมาณของบริษทั ฯ ภายใต้ ความร่วมมือของศูนย์วิทยุแท็กซี่ 5 ศูนย์

DHL ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทั่วโลก ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ได้รับ ใบรับรอง ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็น มาตรฐานระดับโลกในการยืนยันว่า ดี เ อชแอล ได้ ด� ำ เนิ น งานตาม มาตรฐานของ ISO ด้านระบบบริหาร งานคุ ณ ภาพในทุ ก ส่ ว นของการให้ บริการทั่วโลก โดยส�ำนักงานแต่ละ แห่งของดีเอชแอลในสหรัฐอเมริกา เอเชียแปซิฟิก และยุโรป รวมกว่า 100 ประเทศต่างได้รับการรับรอง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานนี้ รวมทั้ ง ส�ำนักงานใหญ่ของสามภูมิภาคและ หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ ได้รับการ ตรวจสอบและผ่ า นการรั บ รอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 คุณชาร์ลี ดอบบี้ รองกรรมการ ผู ้ จั ด การฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ย ระดับโลกของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กล่ า วว่ า การที่ เ ราได้ รั บการรับ รอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระดับโลก นี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราจะไม่ ย่อหย่อนในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการ บริ ก าร ซึ่ ง เป็ น ความช� ำ นาญพิ เ ศษ ระดับสากลของเราในทุก ๆ ตลาดที่ ด�ำเนินการ โดยการท�ำให้ระบบงาน และกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นมาตรฐาน เดียวกันนั้น เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นในการ ด�ำเนินยุทธศาสตร์ระดับโลก เพื่อให้

มัน่ ใจได้วา่ ไม่วา่ ลูกค้าของดีเอชแอลจะ อยู่ที่ใด ไม่ว่าจะเป็นประเทศโดมินิกา ฮ่องกงหรือลักเซมเบิรก์ จะได้รบั บริการ ทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงเหมือนกัน ซึง่ มาตรฐาน การบริการนี้เองที่เป็นปัจจัยส�ำคัญใน การท�ำให้ดเี อชแอลมีผลการด�ำเนินงาน ดีเด่น เป็นผู้น�ำตลาดในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา รวมทัง้ กลยุทธ์การมุง่ เน้นอย่าง ชัดเจนในความเป็นเลิศด้านการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของพันธะสัญญาที่ ดีเอชแอลยึดมั่นต่อลูกค้า การได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 นั้น บริษัทจะต้อง แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีระบบการบริหาร งานอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ หน่วย ธุรกิจ ทั้งด้านปฏิบัติการ พนักงาน การ ฝึ ก อบรม การบริ ก าร และอุ ป กรณ์ ต่าง ๆ ทัง้ นี้ กระบวนการรับรองคุณภาพ ของดีเอชแอล มีการด�ำเนินการร่วมกับ ดีเอ็นวี บิซิเนส แอสชัวแรนซ์ ซึ่งได้ ประเมินคุณภาพของหน่วยปฏิบัติการ และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างละเอียด โดย มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อทบทวนขั้นตอนการท�ำงานต่าง ๆ ในทุกแผนก ทั้งด้านปฏิบัติการ การฝึก อบรมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อ ร้องเรียนของลูกค้า การเงิน และการ เรียกเก็บเงินด้วย

ครอบคลุมมากที่สุดตั้งแต่ กทม. และ 6 จังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา นครปฐม) อัพเดทข้อมูลจราจร ทุก 5 นาที และให้บริการ 24 x 7 รวม ทั้งในอนาคตมีแผนที่จะขยายการให้ บริ ก ารไปยั ง ประเทศต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ ตะวันออก กลาง เริ่มให้บริการทั้งรูปแบบ B2B (ส�ำหรับลูกค้าบริษทั ) และ B2C (บุคคล ทั่วไป) แล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ TSquare ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android โดยปกติใช้งานได้ฟรี 14 วัน หากถูกใจกดซื้อได้ ในราคาแค่วันละ 1 บาท ยิ่งซื้อแพ็คเกจยาว ๆ ราคายิ่งถูก พร้อมกันนี้ TSquare ยังจัดโปรและเจ้าของอู่กว่า 450 อู่ เก็บข้อมูลทุก โมชั่ น พิ เ ศษส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ /รั บ 3-5 วินาที ท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ากถึงกว่า 50 มอบ/จองรถใหม่ทกุ ท่านในช่วงปี 2556 ล้านข้อมูลต่อวัน นับว่าเป็นสุดยอดของ นี้ (รวมทั้งลูกค้าที่จองรถตั้งแต่ปี 2555 big data ด้านข้อมูลจราจรของไทย ด้วย) ได้ใช้ TSquare ฟรี 6 เดือน โดย จากข้อมูลมหาศาลที่ ได้จากแท็กซี่ ไม่ จ� ำ กั ด ค่ า ยรถ เพี ย งแค่ น� ำ ส� ำ เนา นี้ และซอฟต์แวร์วิเคราะห์การจราจรบน ใบจองรถ ภาพถ่ายรถป้ายแดงเอกสาร ระบบคลาวด์ ที่ ทั น สมั ย ท� ำ ให้ TTET ยื่นขอคืนภาษีรถคันแรก หรือเอกสาร สามารถสร้างข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ อื่น ๆ ที่สามารถแสดงการซื้อรถใหม่ได้ คุณภาพสูงที่สุดในประเทศไทย ทั้งด้าน มาแสดงกับทาง TTET ก็จะท�ำการต่อ ความถู ก ต้ อ ง และ พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ อายุการใช้งานให้ทันที

TNT มอบกระเป๋าเดินทาง ส�ำหรับการส่งสินค้า 3 ประเทศ

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ ไวด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ตอกย�้ำวิสัยทัศน์ในการ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ ให้บริการขนส่งยอดนิยม มอบกระเป๋าเดินทางแบบล้อลาก TNT Traveling Bag มูลค่า 800 บาท เอาใจผู้ ใช้บริการขนส่งสินค้าทั้งน�ำเข้าและส่งออกสู่ 3 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และจีน ตั้งแต่วันนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ช�ำระค่าบริการขนส่ง ในประเทศไทย

บริติช แอร์เวย์ กรุงเทพฯ ย้ายส�ำนักงาน/เปลี่ยนเบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ สายการบินบริติช แอร์เวย์ ได้ย้าย ส�ำนักงานในกรุงเทพฯ ไปอยู่อาคารอับดุล ราฮิม ซึง่ ส�ำนักงานใหญ่นจี้ ะไม่มกี ารด�ำเนิน งานแบบการค้าปลีก โดยการจัดจ�ำหน่ายตัว๋ เครื่องบินและการอ�ำนวยการบริการต่าง ๆ จะให้บริการโดยศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ของสาย การบินบริติช แอร์เวย์ประเทศไทย ลูกค้า สามารถติดต่อที่หมายเลข 001-800-4415906 ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการโทร ส่วนการจัด จ�ำหน่ายตั๋วเป็นกลุ่ม (ผู้ โดยสารเดินทาง ตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป) สามารถติดต่อกับทีม งานได้ทางอีเมล์ groupsales.bkk@ba. com


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK 29

ปกษหลัง • เมษายน 2556

SPECIAL REPORT

การลงทุนที่คุมคากับ มิชลิน มัลติ ไลฟ (ตอนที่ 2) จากตอนที่แลว มิชลิน มัลติ ไลฟ ได นํ า เสนอแนวทางในการช ว ยผู  ประกอบการขนสงลดตนทุนไดอยางมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน มาในครั้งนี้จะ ขอตอเนื1องดวยการกลาวถึงความสําคัญ ของการใชความดันลมยางที่เหมาะสม ซึ่งแนนอนวาเปนหัวใจหลักเลยทีเดียว สํ า หรั บ การรั ก ษาโครงยางให อ ยู  ใ น สภาพที่ดีและสามารถนํากลับมาใช ใหม ไดอกี ซึง่ ปญหาของการเติมลมยางที่ ไม เหมาะสมมีอยู 2 ประเภท คือ 1.การเติมลมยางที่มากเกินความ เหมาะสม ผลทีต่ ามมานัน้ จะเสียมากกวา ได โดยเฉพาะอยางยิง่ จะทําใหเกิดการยืด ตัวของมัดเสนลวดใยเหล็กจากแรงตึงที่ มากเกินไป เกิดภาวะโครงยางลาตัวหรือ ความแข็ ง แรงของเส น ลวดลดลง นอกจากนีย้ งั ทําใหเกิดการแยกตัวภายใน โครงยางระหวางเนื้อยางกับมัดเสนลวด ใยเหล็กและการแยกตัวระหวางเนื้อยาง กับลวดขอบยาง ซึง่ เปนสาเหตุทาํ ใหแกม ยางและขอบยางเสียหายหรือไมแข็งแรง พอที่จะนําโครงยางกลับมาใชอีก (ภาพ ประกอบที่ 1) 2.การเติ ม ลมยางที่ น  อ ยเกิ น ไป สรางความเสียหายใหกบั โครงยางเชนกัน โดยปกติแลวแกมยางจะเคลื1อนตัวอยู ตลอดเวลาในขณะที่รถวิ่ง ทั้งนี้ก็เพื1อดูด ซับนํ้าหนักบรรทุกหรือแรงกระแทก แต ถาความดันลมยางนอยกวาปกติ แกม ยางจะเกิดการยุบตัวเพราะตองรับภาระ ของนํา้ หนักบรรทุกทีเ่ พิม่ ขึน้ แทนลมยาง เมื1อเวลาผานไปภาวะนี้จะสงผลใหเสน

ลวดโครงยางเกิดการฉีกขาดได (ภาพ ประกอบที่ 2) สรุ ป คื อ ทั้ ง 2 กรณี ที่ ก ล า วมา สามารถทําให โครงยางเกิดความเสียหาย หรืออาจตองทิ้งโครงยางไปอยางเปลา ประโยชน ทิ้งเงินฟรี และเสียโอกาสใน การนําโครงยางกลับมาใชเพื1อลดตนทุน คาขนสงอีกดวย นอกจากเรื1องของการเติมลมยางที่ ไมเหมาะสมจะสงผลตอคุณภาพโครง ยาง ซึ่งอาจะไมสามารถนํากลับมาใช ได อีก อีกประเด็นนึงที่สําคัญไมแพกันคือ อายุการใชงานของยางใหมก็ไมคุมคาอีก ด ว ยเพราะหน า ยางสึ ก เร็ ว ผิ ด ปกติ ที่ บริเวณตรงกลางกรณีเติมลมมากไป และ สึกเร็วผิดปกติทบี่ ริเวณไหลยางกรณีเติม ลมนอยไป ทําใหอายุการใชงานสั้นลง (ภาพประกอบที่ 3) มูลคาโครงยางทีเ่ สียไปและอายุการ ใชงานของยางใหมที่ลดลง เปนผลเสีย หรือผลขาดทุนจากการใชลมยางมากเกิน ไปหรือนอยเกินไป จากที่กลาวมาอาจจะ ยังเห็นภาพไมชัดเจน เราลองมาคํานวณ ใหเห็นตัวเลขงาย ๆ แตจริงกันดีกวา ถ า ท า นซื้ อ ยางใหม ม าเส น ละ 14,000 บาท ใชงานได 100,000 กิโลเมตร เติมลมยางสูงไป 20% แตทําใหอายุการ ใชงานของยางลดลงไป 22% หรือ เหลือ แค 78,000 กม. คิดเปนเงินที่เสียไป ประมาณ 3,000 บาท รวมทั้งยังหมด โอกาสนําโครงยางกลับมาใชอีก ซึ่งราคา ตลาดของโครงยางที่นํามาหลอไดอีกนั้น อยูประมาณ 2,000 – 2,500 บาทตอเสน

ภาพประกอบที่ 2

โดยปกติลมยางมีหนาทีร่ บั นํา้ หนักบรรทุก เมือ่ ใช ลมยางนอยไปแกมยางยุบตัวเพราะตองรับภาระ นํ้าหนักบรรทุกแทนลมยาง

รอยยับบริเวณแกมยางดานใน ซึ่งแสดงใหเห็น ถึงการยุบตัวของแกมยางเนื่องจากการใชลม นอยไป

การใชลมยางนอยไปอยางตอเนื่อง จะทําใหแกม ยางฉีกขาดและตองเสียโครงยางทิ้งไป

ภาพประกอบที่ 3

หนายางสึกเร็วผิดปรกติจากการใชความดันลมยางที่ไมเหมาะสม ใชความดันลมยางมากเกินไป

หนายางที่สัมผัสถนนและแรงกดจากนํ้าหนักบรรทุก สึกผิดปรกติ-สึกกลาง

การกระจายแรงกดจากนํา้ หนักบรรทุกลงมาทีห่ นายางไมสมบูรณ อันเปนผลมาจากความดันลมยาง ที่มากไป ทําใหหนายางบริเวณตรงกลางสัมผัสถนนมากกวาสวนอื่น ๆ และรับแรงกดมากกวาสวน อื่น ๆ ดวยเชนกัน ตรงกลางหนายางจึงสึกเร็วผิดปรกติ อายุการใชงานของยางลดลง

ใชความดันลมยางนอยเกินไป

ภาพประกอบที่ 1

โครงยางที่เสียหายจากการใชความดันลมยางมากไป ความดัน มากไป ความดัน เหมาะสม มัดเสนลวดใยเหล็กยืดตัว และเสี่ยงตอการฉีกขาด

ลมยางที่ ม ากเกิ น ไปทํ า ให มั ด เส น ลวดใย เหล็กบริเวณแกมยางยืดตัว เมื่อใชตอไป เรื่อย ๆ จะสงผลตอคุณภาพโครงยางที่ ดอยลงหรือโครงยางลาตัวและเพิ่มความ เสีย่ งตอการกระแทกแลวกอใหเกิดการสูญ เสียลมยางอยางฉับพลัน หรือยางระเบิด เมื่อเจอสภาพถนนที่ขรุขระ

การแยกตัวระหวางเนื้อยางกับลวดขอบยาง เนื่องจากการใชลมยางมากไป

การใช ล มยางมากเกิ น ไป ส ง ผลต อ การแยกตั ว ระหวางเนื้อยางกับลวดขอบยาง ซึ่งไมสามารถมอง เห็นไดดวยตาเปลา ตองตรวจดวยเครื่อง “เซียโร กราฟ (Shearography)” เพือ่ หาการแยกตัวดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาโครงยางนี้มีขอบยางไมแข็งแรง พอที่จะนํากลับมาใชอีก

ความเสียหายบริเวณขอบยางจากการใชลมยางมาก เกินไป จนถึงขั้นขอบยางเกิดการแยกตัว

28-29 Logistics copy.indd 29

หนายางที่สัมผัสถนนและแรงกดจากนํ้าหนักบรรทุก สึกผิดปรกติ-สึกไหลทั้งสองขาง

การกระจายแรงกดจากนํา้ หนักบรรทุกลงมาทีห่ นายางไมสมํา่ เสมอกัน อันเปนผลมาจากความดันลม ยางที่นอยไป ทําใหหนายางบริเวณไหลทั้งสองขางสัมผัสถนนมากกวาสวนอื่น ๆ และรับแรงกด มากกวาสวนอื่น ๆ ดวยเชนกัน บริเวณไหลยางทั้งสองขางจึงสึกเร็วผิดปรกติสงผลใหอายุการใช งานยางลดลง

เทากับวาการเติมลมยางไมเหมาะสม ทําใหเสียเงินไป 5,000 บาทตอเสนเลย ทีเดียว ซึ่งรถบรรทุก 10 ลอ 1 คัน มูลคาที่สูญเสียไปมากถึง 50,000 บาท และแนนอนทานไมไดมีรถบรรทุกเพียง คันเดียวแน ๆ ลองนํา 50,000 บาทคูณ กับจํานวนรถที่ทานมี ก็จะเห็นวาเงินที่ เสียไปจะมากแคไหน ยางรถบรรทุ ก นั บ ว า เป น หนึ่ ง ใน ตนทุนหลักของธุรกิจขนสง การใชลมยาง ที่เหมาะสมจึงเปนวิธีการงาย ๆ ที่ชวย ปองกันไมใหธรุ กิจขนสงตองเสียเงินกอน ใหญ ไปหรือมีผลกําไรนอยลดลง การ เลื อ กใช ค วามดั น ลมยางที่ เ หมาะสม นอกจากคําแนะนําในคูมือสินคาแลว คา ความดันที่เหมาะสมนั้นควรคํานวณจาก

นํ้าหนักบรรทุกที่ลงแตละเพลารวมถึง ความเร็วทีร่ ถบรรทุกวิง่ โดยทานสามารถ สอบถามวิธกี ารคํานวณจากรานคาผูแ ทน จําหนายหรือเจาหนาที่ผูแทนขายของ บริ ษั ท ผู  ผ ลิ ต ยางได หลั ง จากนั้ น ก็ นํ า สติ๊กเกอรคาความดันลมยางที่เหมาะสม สํ า หรั บ แต ล ะล อ ไปติ ด ไว ที่ ซุ  ม ล อ รถ บรรทุกเพื1อชวยยํ้าเตือนพนักงานขับรถ ของทาน และหมั่นตรวจวัดความดันลม ยางเมื1อยางเย็นอยางนอยทุก ๆ 2 สัปดาห เพียงเทานี้ก็ชวยใหเงินทองไมรั่วไหลไป จากธุรกิจของทาน สํ า หรั บ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สอบถามไดที่ MICHELIN Hotline 0-2793-6900 หรือ www.transport. michelin.co.th 4/11/56 BE 4:18 PM


30 BUS&TRUCK • LAST MONTH CIRCULATION

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

วัดรอบ

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมทั่วประเทศ มีนาคม 2556 รถบรรทุก รถโดยสาร

หลังจากวันหยุดยาวกันมา วัดรอบต้องประเดิมด้วยยอดจดทะเบียน สะสมรถบรรทุกและรถโดยสารประจ�ำเดือนมีนาคมกัน ขอเริ่มด้วยยอดจด ทะเบียนสะสมรถบรรทุกกันก่อนดีกว่า แหม..ต้องบอกว่าวันหยุดยาวไม่สามารถท�ำให้บัลลังก์ของแชมป์สั่น สะเทือนได้เลย เพราะ ISUZU ยังคงครองแชมป์สมันที่ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน สะสมไปกว่า 1,871 คัน ตามมาด้วยรองแชมป์เจ้าเดิมอย่าง HINO ที่มาพร้อม ยอดจดทะเบียนสะสม 1,409 คัน อันดับที่สามก็คงที่เป็นของ FUSO 153 คัน

หมายเหตุ แหล่งที่มา : ยอดรถจดทะเบียน ฝ่ายสถิติ กลุ่มวิชาการและวางแผน ส�ำนักจัดระบบการขนส่ง ทางบก ข้ออธิบายเพิ่มเติม : ประเภทน�ำ้ หนักรถบรรทุกและรถโดยสารตามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เทียบเท่าลักษณะ รถบรรทุกและรถโดยสาร ดังนี้

มาดูยอดจดทะเบียนสะสมของรถโดยสารกันบ้างดีกว่า น่าเสียดาย ที่ บั ล ลั ง ก์ ร ถโดยสารไม่ แ ข็ ง แรงเท่ า รถบรรทุ ก เพราะแชมป์ เ ก่ า อย่ า ง MERCEDES BENZ ร่วงหล่นแบบไม่เห็นฝุ่น ปล่อยให้ VOLVO มาแรงแซง ทางโค้งที่ยอดจดทะเบียนสะสม 37 คัน ตามมาด้วย SCANIA ที่ 28 คัน SUNLONG 24 คัน และ HINO ที่ 12 คัน แชมป์เก่าคงต้องท�ำการบ้านมากกว่า เสียหน่อยแล้ว เพื่อเดือนหน้าจะกลับมาครองแชมป์เหมือนเดิม

ประเภทน�้ำหนัก 1. 2,001-4,000 กก. 2. 4,001-5,000 กก. 3. 5,001-6,000 กก. 4. 6,001-7,000 กก. 5. 7,001 กก. ขึ้นไป

ลักษณะรถ รถบรรทุก รถโดยสาร รถตู้, รถสองแถว ไม่เกิน 12 ที่นั่ง 4 ล้อ (ช่วงยาว), 6 ล้อ (4x2) มินิบัส 6 เมตร,รถสองแถว 13-24 ที่นั่ง 6 ล้อ ตัวถังยาว 6-7 เมตร 6 ล้อ (หัวลาก) ตัวถังยาว 8 เมตร/ที่นั่งเกิน 30 ที่ 10 ล้อ (6x2) ตัวถังยาว 10 เมตรและ 12 เมตร บรรทุก 12 ล้อ (8x4) ที่นั่งเกิน 30 ที่นั่ง หัวลาก 10 ล้อ (6x4)


32 BUS&TRUCK • TRANSPORTATION SERVICES

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

เทียบท่า

ลลิดาทรานสปอร์ต สะดวกสบาย ด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพ “ท่องเทีย่ วไทย” เติบโตขึน้ ทุกปี เห็นได้จากยอดการเดินทางผ่านสนาม บินทุกสนามบินของไทยจ�ำนวนกว่า 100 ล้านคนต่อปี ซึ่งส่งผลดีต่อทุก ภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจรถโดยสาร-รถ ตู้ท่องเที่ยวด้วย บริษทั ลลิดาทรานสปอร์ต จ�ำกัด ก็เป็นหนึง่ ในบริษทั รถทัวร์ทจี่ ำ� เป็นต้อง รับหน้าเสื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย เช่นกัน ดังนั้นทีมข่าว BUS & TRUCK จึ ง น� ำ พาท่ า นผู ้ อ ่ า นมาท� ำ ความรู ้ จั ก บริษัทนี้ให้มากขึ้น

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 22 ปีที่แล้ว

บริษัทเราเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2534 หรือประมาณ 22 ปีแล้ว น�ำทีมบริหารโดย คุณธวัชชัย ทาประเสริฐ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ลลิ ด าทรานสปอร์ ต ฯ ด้ ว ยทุ น จด ทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง แรกเริ่ ม 1,000,000 บาท ในระยะเริ่มแรก มีรถบัสโดยสาร เพียง 1 คัน และพนักงานขับรถ 2 คน

รถบัสให้บริการกว่า 30 คัน

ปัจจุบันมีรถบัสโดยสารพร้อมให้ บริการกว่า 30 คัน ซึง่ มีทงั้ รถพัดลม รถ ปรับอากาศ หรือ รถแอร์ 6 ล้อ 2 ชั้น และ ปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น รวมทั้ง รถตู้ โดยสารด้วย เพื่อเป็นทางเลือกที่ หลากหลายตามความพอใจของลูกค้า

บริการด้วยราคากันเอง

ส�ำหรับราคาทีใ่ ห้บริการจะมีราคา ที่แตกต่างกันไป ถ้าภาคตะวันออกหาก เป็นรถแอร์ จะมีราคาวันละ 15,000 รถ พัดลมวันละ 10,000 บาท แต่ถา้ หากวิง่ ไกลไปถึงเชียงใหม่ หรือภูเก็ต ราคาก็จะ ปรับมาอยู่ที่ประมาณวันละ 20,000 บาท รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่าง ส่วนรถตู้ จะตกอยู่ที่วันละ 4,500 บาท

พร้อมสนองนโยบายรัฐ

ในการประกอบการด้ า นทรานสปอร์ต เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ สืบ เนื่องจากการรัฐบาลมีนโยบายให้มีเขต อุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อ ให้ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ มีรายได้ ให้ผู้ ใช้บริการมีทางเลือกทีด่ กี ว่า บริษทั เราจึง พร้อมบริการแบบเหมารับส่งพนักงาน ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือท่อง เที่ยวกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน ทั้งนี้ เรา ยังมีรถตู้พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก บริ ก ารด้ ว ย ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วกั บ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือเที่ยวกรุ๊ปเล็ก

ความบันเทิงครบครัน

รถของบริษทั ฯ 80% เป็นรถทีส่ งั่ ต่อ และประกอบที่อู่ต่อรถชั้นน�ำของเมือง ไทย อย่ า ง “อู ่ เ ชิ ด ชั ย ” ระบบความ ปลอดภัยดีเยี่ยม พร้อมด้วยระบบความ บันเทิงที่ทันสมัยครบครันทั้งทีวีสี ซีดี วีซีดี และคาราโอเกะพร้อมเครื่องเสียง ระบบ HIFI และสมบูรณ์แบบด้วยเครื่อง เสียงระบบไฮเทค ทั้งนี้ ยังควบคุมการ ขั บ ขี่ ด ้ ว ยกล่ อ งด� ำ ระบบ GPS ผ่ า น ดาวเทียม  นอกจากนี้ จะพัฒนาการ บริการให้เจริญก้าวหน้า สะดวกสบาย ด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพ เพื่อให้ลกู ค้า ของเราเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

บริการบ้านพัก

นอกจากบริการเช่ารถทัวร์แล้ว เรา ยังมีบริการทีพ่ กั ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการสัมผัส ธรรมชาติ ไ ว้ ค อยบริ ก ารอี ก ด้ ว ย ชื่อ ว่ า “รีสอร์ท ลลิดาไพรเวท” บริเวณวังน�้ำ เขียว โคราช จากปากทางเข้าไปถึงรีสอร์ท ประมาณ 7 กม. ติดกับร้าน A Cup of

Love และเขาแผงม้า สถานที่บริเวณโดย รอบสามารถจัดแคมป์ปิ้ง กางเต๊นท์ ตก ปลา และจัดงานเลี้ยงส�ำหรับหมู่คณะได้ เราบริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ไม่

เทียบท่า

ว่าจะเป็นห้องพักแบบกระท่อมริมน�้ำ แบบบ้านใหญ่ หรือจะพักแบบกางเต็นท์ ก็มี พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบ ครัน ในราคากันเอง

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ลลิดา ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเช่ารถบัส-รถตู้โดยสารทั่วประเทศ ติดต่อ : โทร.08-6344-3748


SET UP • BUS&TRUCK

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

33

ติดตั้งล�ำเลียง

“RFID” เทคโนโลยีอัตโนมัติปฎิวัติซอฟต์แวร์

“ เ ท ค โ น โ ล ยี อัตโนมัติ” โดย ส่วนใหญ่จะ เป็นเทคโนโลยี ที่ใช้ ในระบบจัด เก็บสินค้าและ หยิบสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งจะจัดการผ่าน โปรแกรมหรือค�ำสั่งจากซอฟต์แวร์ ซึ่ง วันนี้ BUS & TRUCK จะพาคุณผู้อ่าน ไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ต้องเรียกว่าเป็น ตัวทีป่ ฏิวตั ซิ อฟต์แวร์ให้มคี วามทันสมัย และความสะดวกสบาย อย่าง “RFID” เทคโนโลยี RFID (Radio-frequency identification) เป็นโปรแกรมส�ำหรับ เก็บข้อมูล คล้ายกับ Smart Card แต่มี ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า ด้ ว ยการใช้ โปรแกรม RFID นั้นตัวบัตรสามารถอยู่ ห่างจากเครื่องอ่านได้ โดยไม่ต้องสัมผัส กับเครื่องอ่านแต่อย่างใด เนื่องจากการ ส่งสัญญาณของโปรแกรม RFID นั้นใช้ คลื่นวิทยุเป็นสื่อในการส่งสัญญาณ โดย จะมีการใช้ ไอซีไมโครชิพขนาดเล็กติดไว้ ภายใน ซึง่ ในไมโครชิพจะมีการระบุขอ้ มูล ที่จ�ำเป็นไว้ และส่งสัญญาณออกมาด้วย ความถี่ที่ก�ำหนดไปยังเครื่องอ่านข้อมูล RFID ในปัจจุบนั สามารถช่วยเพิม่ ผลผลิต ในงานโลจิสติกส์ ลดความเสียหาย และ ช่วยลดกิจกรรมที่ ไม่มีมูลค่าได้อีกด้วย

องค์ประกอบ “RFID”

• RFID Tags หรือแผ่นป้ายระบุ ข้อมูล เป็นส่วนที่ใช้ ในการส่งสัญญาณ เพื่อ ระบุ ข ้ อ มู ล แก่ เ ครื่อ งรั บ สั ญ ญาณ ประกอบด้วยแผงวงจรขนาดเล็กและเสา อากาศขนาดเล็กแบบไดโพล • เครื่องอ่านสัญญาณ (RFID Reader) เป็นส่วนที่เอาไว้รับสัญญาณ จาก RFID Tags มีทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่ และแบบพกพา ประกอบด้วยภาครับและ ส่งสัญญาณวิทยุ ส่วนควบคุมและเสา อากาศ โดยเมื่อ สั ญ ญาณกระทบกั บ RFID Tags ก็จะมีการส่งสัญญาณกลับ

มา เพื่อน�ำสัญญาณนั้นแปลงเป็นข้อมูล ดิจิตอลและส่งไปประมวลผลต่อไป

คุณสมบัติ “RFID”

1. อ่ า นเขี ย นโดยไม่ ต ้ อ งสั ม ผั ส ท�ำให้ไม่เกิดการสึกหรอเหมือนการ์ดแถบ แม่เหล็ก จึงมีค่าบ�ำรุงรักษาต�่ำ และอายุ การใช้งานยาวนาน 2. ทนต่อสภาพแวดล้อมและสิ่ง สกปรก เนื่องมาจากการใช้เคลื่อนวิทยุใน การสื่อสาร สิ่งแวดล้อมจึงไม่ส่งผลกระ ทบการท�ำงานของ RFID 3. สื่อสารได้ทุกทิศทาง เนื่องจาก คุณสมบัตคิ ลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าหากเข้า มาอยู่ในพื้นที่สัญญาณก็จะสามารถอ่าน เขียนข้อมูลได้ตามปกติ 4. Tags สามารถน�ำกลับมาใช้ ใหม่ ได้ ด้วยโครงสร้างและความสามารถใน การเขียนข้อมูลซ�้ำท�ำให้ Tags สามารถ น�ำกลับมาใช้ได้มากกว่า 100,000 ครัง้ ต่อ 1 Tags 5. ความสามารถในการทะลุ ทะลวงของสัญญาณ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุที่ไม่ใช่โลหะ หรือมีโลหะเป็นส่วนผสมอยู่ได้ สามารถ ถูกติดตั้งแบบฝังหรือซ่อนลงไปในเนื้อ วัตถุที่ต้องการ 6. สื่อสารได้ระยะไกล ท�ำได้ตงั้ แต่ 0 – 10 เมตร ซึ่งถือว่าไกลที่สุดในบรรดา ระบบ Auto ID ในปัจจุบัน 7. หน่วยความจ�ำขนาดใหญ่ มี ตั้งแต่ขนาด 1 บิต จนถึงมากกว่า 8 กิโล ไบต์ หน่ ว ยความจ� ำ ที่ เ ป็ น RAM จะ สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหน่วยความ จ�ำแบบอื่น 8. อ่าน/เขียนข้อมูลได้ครั้งละมา กกว่า 1 Tags พร้อมกัน เมื่อTags เข้า มาอยู่ในพื้นที่สัญญาณ มากกว่า 1 Tags พร้อมกันเครื่องอ่านสามารถ อ่านเขียน ข้อมูลซึ่งมาพร้อ มกั น ได้ ทั้งหมด หรื อ สามารถเลือกอ่านเฉพาะ Tags ที่ระบุได้ 9. สามารถอ่าน/เขียน ข้อมูลขณะ วัตถุก�ำลังเคลื่อนที่

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับเทคโนโลยี อัตโนมัติอย่าง RFID ถือว่าคุณสมบัติ โดนใจ สามารถใช้ ในงานโลจิสติกส์และ งานอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย เชื่อหรือยังว่าเป็นตัวที่เปลี่ยนรูป โฉม

ของซอฟต์แวร์แบบเดิม ๆ ทีส่ ำ� คัญก็คอื ระบบโลจิสติกส์เมืองไทย ก็นิยมใช้กัน อย่างแพร่หลายส่วนติดตัง้ ล�ำเลียงฉบับ หน้ า จะเป็ น เรื่อ งของอะไรนั้ น ต้ อ ง ติดตามกันต่อไป


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556 LOGISTICS

ผู้บริโภคสีเขียว (Green Consumer) ปัจจุบันผู้บริโภคสายพันธุ์ ใหม่ หัวใจสีเขียว (Green Consumer) มุง่ แสวงหาและให้ความส�ำคัญต่อการ เลือกซื้อ/การบริโภคจากผลิตภัณฑ์ และบริการโดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เช่น สีที่ ย่อยสลายได้ โดยวิธีชีวภาพ (Biodegradable paint) สเปรย์ผมที่ ไม่ผสม สาร CFC พฤติกรรมพกกระเป๋าหรือถุง จ่ า ยตลาดของตนเอง รวมไปถึ ง พฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตภายในที่อยู่ อาศัย เช่น ปิดก๊อกน�้ำขณะแปรงฟัน เปิดเครื่องปรับอากาศให้อยูใ่ นอุณหภูมิ ที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเกิด การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการส่ง ต่อเผยแพร่ความรู้ การแลกเปลี่ยน ข้อมูลความรู้สินค้า มีกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกันและการจัดเสวนาพูดคุยกับผู้ ผลิตที่เชิญมาบรรยายหมุนเวียนไปใน ร้านกรีนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ ข้อมูลการผลิต อาทิ ผลิตที่ไหน ผลิต โดยใคร ผลิ ต อย่ า งไร และมี ส ่ ว น ประกอบของอาหารอะไรบ้าง เป็นต้น ถึ ง แ ม ้ ว ่ า ใ น ภ า พ ร ว ม ร า ค า ข อ ง ผลิตภัณฑ์สเี ขียวจะแพงกว่าผลิตภัณฑ์ ธรรมดา แต่ผู้บริโภคก็ยินดีและเต็มใจ ทีจ่ ะจ่ายเงินเพื่อซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม นี่ คื อ ปรากฏการณ์ นั บ เป็ น สัญญาณเตือนภัยที่จะท�ำให้ฟากธุรกิจ ต้ อ งปรั บ ตั ว ในทุ ก ๆ กิ จ กรรมของ กระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลาย เชนเพื่อรองรับตอบสนองความต้อง การ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่เป็นตัวแปร ส�ำคัญส�ำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ บริโภคหัวใจสีเขียวนี้ เพื่อให้การด�ำเนิน ธุรกิจประสบผลส�ำเร็จและเกิดความ ยั่ ง ยื น คงไว้ ซึ่ ง การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดเส้ น ทางการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ และซัพพลายเชน ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคอยู่ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) ได้แก่ เพศ อายุ ราย ได้ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น จากการ วิเคราะห์จะพบว่า เพศหญิงจะให้ความ ส�ำคัญและความสนใจต่อการรักษาสิ่ง แวดล้อมมากกว่าเพศชาย ซึ่งจะอยู่ใน ช่วงระหว่าง 25-35 ปี ส่วนใหญ่จบ ระดับปริญญาตรีซึ่งผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มทีจ่ ะสนใจค�ำนึงถึงผลิตภัณฑ์

เพศหญิงจะให้ ความส� ำ คั ญ และความสนใจ ต่อการรักษา สิ่ ง แวดล้ อ ม มากกว่ า เพศ ชาย ซึ่งจะอยู่ ในช่วงระหว่าง 25-35 ปี ส่วน ใหญ่ จ บระดั บ ปริญญาตรี

ที่ ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม และมีอาชีพเป็น พนักงานบริษัท ประเด็นที่ 2 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ บุคคลมีตอ่ ตนเอง ซึง่ เป็นระบบเกีย่ วข้อง กับกฎเกณฑ์ของสังคม โดยมีแนวโน้มที่ จะเกี่ยวข้องกับซุปเปอร์อี โก้ (Supper ego) ซึ่งมุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวม ถึงการแก้ ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ประเด็นที่ 3 ความรู้ของผู้บริโภค (Knowledge) ความรู ้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดโครงสร้างของข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภค รวบรวมและจัดการเป็นข่าวสาร ซึ่งการ ใช้ข่าวสารให้เป็นประโยชน์ในการตัดสิน ใจ ตลอดจนการประเมิ น คุ ณ ค่ า ของ ผลผลิตของสินค้าและการบริการ ไม่ว่า จะเป็นการศึกษาแหล่งที่มาของสินค้า เกี่ยวกับข้อมูลต้นก�ำเนิดสินค้า เพื่อช่วย มองหาที่มาของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่น�ำมา ผลิตเป็นสินค้า เพื่อเป็นตัวเลือกพิจารณา ถึงแหล่งที่มาและระยะทางการขนส่งซึ่ง

เป็นขั้นตอนที่ท�ำให้เกิดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ออก การท�ำความ รู้จักกับฉลากรองรับทางสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน เป็นต้น ในการจะเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ จะมอง หาฉลากบนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ว่า ฉลาก แต่ละประเภทนัน้ ท�ำการรับรองในเรื่อง ใด และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ม ากเท่ า ใด นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการ บริโภคให้น้อยลงที่จะช่วยธรรมชาติ การลดซือ้ ของใหม่ ๆ โดยการใช้บริการ เช่ า ยื ม การน� ำ สิ่ ง ของเก่ า มารี ยู ส (Reuse) โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ บริ ก ารการเช่ า -ยื ม หรื อ ขายสิ น ค้ า หลากหลายชนิ ด โดยเฉพาะในต่ า ง ประเทศมีบริการที่เรียกว่า การแชร์ สินค้าในกลุ่มผู้ ใช้งานออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Neighborrow NeighborGoods และ Freecycle หรือบริการ ประเภทสิ่งบันเทิงอย่าง Netflix และ BookMooch ซึง่ คาดว่าน่าจะเกิดขึน้ ใน ไทยในไม่ช้า ประเด็ น ที่ 4 ค่ า นิ ย มของผู ้ บริโภค (Values) เป็นความคิด ความ เชื่อ ที่ มี ผ ลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ พฤติ ก รรม ทัศนคติ และการตัดสินใจของบุคคล โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ มี ต ่ อ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ผู ้ บ ริ โ ภคเรี ย นรู ้ จ าก ประสบการณ์ในอดีตที่จะเป็นตัวเชื่อม ระหว่างความคิดและพฤติกรรม ใน ปัจจุบนั พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ คี า่ นิยมแบบ อนุรกั ษ์นยิ ม (Collectivism) มีแนวโน้ม ที่ จ ะเป็ น มิ ต รต่ อ สภาพแวดล้ อ ม มากกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ คี า่ นิยมเป็นปัจเจก ชน (Individualism) บทส่งท้าย จะเห็นแนวโน้มของผู้ บริโภคสีเขียว (Green Consumer) จะ มีลักษณะการบริโภคสีเขียว (Green Consumption) ซึ่งเป็นผู้มีจิตส�ำนึก แห่ ง สิ่ ง แวดล้ อ มคื อ เป็ น ผู ้ แ สวงหา คุณค่าทางจิตใจ ค�ำนึงถึงสังคม สิ่ง แวดล้อม รวมถึงการรักษ์ โลกที่ก�ำลัง ด�ำเนินชีวิตอยู่ โดยยินดีที่จะจ่ายเงิน เพื่อซื้อสินค้า บริการ ที่ ไม่ท�ำลายสิ่ง แวดล้อม ดังนั้น การด�ำเนินการทาง ธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ บริ ห ารธุ ร กิ จ จะต้ อ งหั น มาใส่ ใ จตั ว ผู ้ บริโภค ซึ่งเป็นปลายทางของกิจกรรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มิเช่นนั้น หากคู่แข่งขันทางธุรกิจตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภคสาย พันธุ์ใหม่ได้ดีกว่า เมื่อนั้น ความส�ำเร็จ ในการด�ำเนินธุรกิจจะเป็นสิง่ ที่ไกลเกิน เอื้อม


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556 TEST & REPORT

ก้านกล้วย เต็มเหนี่ยวสุดสุด

บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จ� ำ กั ด ไ ด ้ เ ชิ ญ สื่อ ม ว ล ช น จ า ก หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ร่วม ท�ำการทดสอบรถและเป็นสักขีพยาน ในการน�ำรถ “ก้านกล้วย เต็มเหนีย่ ว” เดิ น ทางโดยเติ ม ก๊ า ซแค่ เ พี ย งครั้ ง เดียวไปกลับ กรุงเทพ- จ.นครสวรรค์

ระยะ 600 กิโลเมตร ฟังดูอาจจะดูงง ๆ นะครับว่าสามารถท�ำได้อย่างไรกับการ เติมก๊าซเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส�ำหรับรถก้านกล้วยนัน้ ต้องบอกว่า มีเสียงตอบรับดีมากส�ำหรับรถเพื่อการ พาณิ ช ย์ ข นาดเล็ ก ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานงาน ธรรมชาติในการขนส่งและตอบโจทย์ผู้

ประกอบการได้เป็นอย่างดีในเมื่อเสียง ตอบรับดีขนาดนีท้ างบริษทั ไม่รรี อทีจ่ ะส่ง รถรุ ่ น ใหม่ แ ต่ ต ้ อ งบอกว่ า เต็ ม เหนี่ ย ว แน่นอนกับ “ก้านกล้วย เต็มเหนี่ยว” ที่ เป็นรุ่นล่าสุดเอาใจผู้ประกอบการเพื่อ งานขนส่งได้ ไกลมากขึ้น “ก้านกล้วย เต็มเหนี่ยว” คันนี้ต้อง บอกว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งมีการ ติดตั้งถังก๊าซทั้งหมด 5 ถัง ใน Vigo Champ 2.7 ถ้าพูดถึงการติดตัง้ นัน้ ก็ตอ้ ง บอกว่ า เป็ น ที่ รู ้ กั น ดี อ ยู ่ แ ล้ ว ว่ า บริ ษั ท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จ�ำกัด เป็นผู้น�ำ ในเรื่อ งการติ ด ตั้ ง ถั ง โดยไม่ ใ ห้ ก ระทบ กระเทือนต่อตัวแชสซีส์แต่อย่างใด เริม่ ต้นการเดินทางในครัง้ นีจ้ ากปัม๊ ก๊าซพุทธมณฑลสาย 4 เวลา 10.40 น. ด้วยความจุของ 3 ถังแรก ถังละ 165 ลิตร น�้ำ ส่วนอีก 2 ถัง ถังละ 150 ลิตรน�้ำ รวม ทั้งสิ้น 315 ลิตรน�้ำ หรือ ความจุ 57.27 กิโลกรัมก๊าซ เป็นเงินทัง้ สิน้ 579.22 บาท ส�ำหรับการเดินทางครั้งนี้ ได้มีการ ก�ำหนดความเร็วที่ใช้จะอยู่ที่ ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเปิดเครื่องปรับ อากาศตลอดเส้นทาง เมื่อทุกอย่างพร้อม เ ป ็ น ที่ เ รี ย บ ร ้ อ ย แ ล ้ ว ก็ มุ ่ ง ห น ้ า สู ่ จ.นครสวรรค์ พร้อมคาราวานทดสอบรถ และทีมงานด้วยเส้นทาง สมุทรสาครสุพรรณบุรี แต่ในช่วงแรกนั้นต้องบอก ว่าการจราจรค่อนข้างคับคั่งปริมาณรถ ค่ อ นข้ า งหนาแน่ น ก่ อ นจะเข้ า สู ่ เ ส้ น นครชัยศรีเพื่อมุ่งผ่าน จ. สุพรรณบุรี ไป ยัง อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อพักทานอาหาร กลางวันกันเวลา 13.00 น. ส�ำหรับการ รับประทานอาหารก็เป็นโดยเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตรองใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อท�ำเวลา

และความรวดเร็วในการเดินทาง สรุปการเดินทางขณะนีร้ ะยะทาง รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 190 กิโลเมตร แล้วก็ เริม่ เดินทางต่อในส่วนระยะทางทีเ่ หลือ ขณะนี้อีก 110 กิโลเมตร เพื่อไปยัง จ.นครสวรรค์ จนครบตามวัตถุประสงค์ ในครึ่งทางจนเข้าเขต จ.ก�ำแพงเพชร ครบระยะทาง 300 กิโลเมตร เป็นที่ เรียบร้อยแล้วในเวลาส�ำหรับการเดิน ทางกลับตรงนีค้ ณะทดสอบได้พกั เพียง ไม่ถึง 10 นาทีเท่านั้นก็ต้องออกเดิน ทางกลับสูเ่ ส้นทางเดิมเพื่อให้บรรลุเป้า หมายที่วางไว้ 600 กิโลเมตร เราจะ ข้ามช่วงเวลาตรงนี้ ไปก่อนเลยแล้วกัน ส�ำหรับการเดินทางในครั้งนี้ต้องบอก ว่าผู้ขับรถทั้งคณะเดินทางในครั้งนี้ ได้ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บคื อ ขั บ โดย ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง การเดินทางก็ผ่านไปเวลาก็ล่วงเลยไป เรื่อย ๆ กับการทดสอบที่แสนทรหด กับการเป็นผู้ร่วมเดินทางในรถ “ก้าน กล้วย เต็มเหนี่ยว” ต้องบอกว่าเป็นรถ เพื่อ การพาณิ ช ย์ โ ดยแท้ จ ริ ง กั บ การ ทดสอบในครั้งนี้การทดสอบสิ้นสุดลง ในช่วงเวลา 00.20 น. ซึ่งผมต้องบอก เลยว่าเมื่อยและล้ามากเพราะเป็นการ ทดสอบแบบต่อเนื่องโดยไม่สงสารนัก ข่าวอย่างผมเลยก็ต้องแอบแซวกันนิด หน่อยนะครับเพื่อเป็นสีสัน และแล้ว กับการเดินทางก็สิ้นสุดลงรอยยิ้มและ เสียงดีใจจากทีมงานของ บริษัท สาม มิตร กรีนพาวเวอร์ จ�ำกัด ก็เกิดขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเพราะสิ่งที่ตั้งใจกันท�ำ มานั้นประสบผลเกินความคาดหมาย เพราะสถิติที่ได้หลังการทดสอบ “ก้าน กล้วย เต็มเหนี่ยว” ที่เติมก๊าซทั้งหมด 5 ถัง ในครั้งเดียวนั้นสามารถวิ่งได้ 650.1 กิโลเมตร


ประกาศ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ประกาศ บริษัท เซ็นเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด

วันที่ 20 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ด้วยคณะกรรมการชองบริษัทได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ส�ำนักงานเลขที่ 200/7-14 ซอยรามค�ำแหง 4 ถนนรามค�ำแหง แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านไปประชุมตามก�ำหนด วัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถ จะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 20 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด ด้วยคณะกรรมการชองบริษทั ได้ลงมติให้เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ส�ำนักงานเลขที่ 200/7-14 ซอยรามค�ำแหง 4 ถนนรามค�ำแหง แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านไปประชุมตามก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถ จะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี มรรคา) กรรมการผู้จัดการ ประกาศ บริษัท ไทยเทรดแฟร์ จ�ำกัด

(นายชาตรี มรรคา) กรรมการผู้จัดการ ประกาศ บริษัท แอทกอล์ฟ จ�ำกัด

วันที่ 20 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทรดแฟร์ จ�ำกัด ด้วยคณะกรรมการชองบริษัทได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ส�ำนักงานเลขที่ 200/7-14 ซอยรามค�ำแหง 4 ถนนรามค�ำแหง แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านไปประชุมตามก�ำหนด วัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถ จะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 20 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอทกอล์ฟ จ�ำกัด ด้วยคณะกรรมการชองบริษทั ได้ลงมติให้เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ส�ำนักงานเลขที่ 200/7-14 ซอยรามค�ำแหง 4 ถนนรามค�ำแหง แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านไปประชุมตามก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถ จะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี มรรคา) กรรมการผู้จัดการ

GPI#Feb_p10-Pro3.indd 1

(นายชาตรี มรรคา) กรรมการผู้จัดการ

1/21/09 10:15:23 PM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

จากปก

ต่อจากหน้า 1

รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ แข่งเดือด

ตลาดรถกระบะมากที่สุด โดยแต่ละค่าย มีกลยุทธ์การตลาดทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อเข้า ถึงกลุ่มลูกค้าให้มากสุด นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีอู่ต่อตัวถังรถ กระบะ ที่ เ น้ น ทั้ ง คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ราคา รวมทั้งระยะเวลาที่ตรงกับความ ต้องการของลูกค้า และมีชื่อเสียงอยู่คู่ ตลาดมายาวนาน ซึ่งดีลเลอร์ของแต่ละ ค่ายรถเป็นผูเ้ จาะจงให้ประกอบรถกระบะ ส่งให้กับลูกค้า

และเครื่องยนต์ NGV ให้เลือก ซึ่งใน แต่ละปีก็สามารถท�ำยอดขายได้สูงเกิน กว่าที่คาดไว้ โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้า SMEs เป็นหลัก ทั้งนี้มีแบบของการติดตั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ บนตัวถังรถปิคอัพให้ลกู ค้าได้เลือก 4 แบบ โดยลู ก ค้ า สามารถน� ำ แบบที่ ต้ อ งการไปให้ อู ่ ติ ด ตั้ ง เลื อ กได้ เ ลย จะ เป็นการสะดวกและประหยัดเวลาในการ ติดตั้งได้เป็นอย่างมาก

ค่ายสามมิตรฯ รับต่อให้ลูกค้า

ค่ายฉางอาน รับติดตั้งให้เสร็จ

บริ ษั ท สามมิ ต รกรี น พาวเวอร์ จ� ำ กั ด ผู้ติดตั้งระบบ NGV ให้กับรถ กระบะโตโยต้า ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ท�ำการ ตลาดเพื่อ การขนส่ ง ด้ ว ยรถเล็ ก อย่ า ง แท้จริง เพราะนอกจากจะน�ำรถกระบะ โตโยต้ามาติดตั้ง NGV โดยเพิ่มถังแก๊ส ถึง 5 ถัง ช่วยประหยัดเวลาในการเติม ก๊าซ NGV ให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก ยัง มุ่งเจาะความต้องการของลูกค้าโดยการ รับติดตัง้ ห้องเย็น ห้องแห้ง รวมทัง้ ยังท�ำ เป็นรถสองแถวให้อีกด้วย พร้ อ มทั้ ง ยั ง ได้ ช ่ ว ยท� ำ ให้ ลู ก ค้ า สามารถวางแผนการเงินได้ โดยน�ำราคา ของรถที่ติดตั้ง NGV แล้วรวมกับการติด ตัง้ ระบบขนส่งเสริมอยูใ่ นสินเชื่อเดียวกัน ท�ำให้ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยาก วางแผนการ เงินเป็น 2 ทาง เพราะทางสามมิตรฯจะ คิดให้ทีเดียวเสร็จ ในส่วนการท�ำตลาดของสามมิตรฯ นั้นได้แบ่งเป็น 3 อย่างคือ ระบบฟลีต การขายตรง และการตั้งดีลเลอร์เพื่อจับ กลุ่มลูกค้าตั้งในพื้นที่ ดังนั้น การบริการ หลั ง การขายให้ กั บ ลู ก ค้ า จึ ง มี อ ยู ่ ทุ ก จังหวัดทั่วประเทศ

ค่ายทาทา มีแบบให้ลูกค้าเลือก

ด้านค่ายรถทาทาที่ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้ ดูแล ก็มีทั้งรถกระบะ เครื่องยนต์ดีเซล

รถกระบะขนาดเล็กที่เพิ่งเข้ามาท�ำ ตลาดได้ไม่นานคือ ยีห่ อ้ ฉางอานที่ บริษทั ทีซี ฉางอาน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ดูแล อยู่ ได้เน้นที่กลุ่ม SMEs โดยตรง เพราะ มีเครื่องยนต์ทงั้ แบบ NGV และ LPG ทัง้ ขนาด 1,000 และ 1,300 ซีซี โดยมีกลุม่ SMEs 4 แบบเจาะตลาด ซึ่ ง ในแต่ ล ะแบบนี้ หากลู ก ค้ า ให้ ท าง บริษทั ฯเป็นผูต้ ดิ ตัง้ ให้กจ็ ะได้ทงั้ มาตรฐาน และราคาค่าติดตั้งถูกกว่าน�ำรถไปเข้าอู่ เอง ซึ่งรถทั้งคันจะคิดเป็นแบบสินเชื่อ เดียว ท�ำให้ง่ายต่อการจ่ายเงิน พร้อมทั้ง ยังช่วยผลักดันให้สามารถจ�ำหน่ายได้ ใน ปีแรกนี้ประมาณ 1,000 คัน

อู่น้อยเพิ่ม เน้นคุณภาพ

คุณชาญณรงค์ บุญหลิม กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท น้อยเพิ่ม บอดี้ แอนด์ ทรั ค จ� ำ กั ด อู ่ ต ่ อ รถดั ด แปลงรถเชิ ง พาณิชย์ทงั้ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เปิด เผยว่า กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการต่อตัว ถังในอู่จะมาจากลูกค้าเดิมบอกปากต่อ ปากถึงคุณภาพและราคาทีถ่ กู ใจมาก โดย เฉลี่ ย ต่ อ ปี แ ล้ ว จะมี ลู ก ค้ า เฉลี่ ย ปี ล ะ ประมาณ 50 ราย ซึ่งถือเป็นจ�ำนวนที่พอ เหมาะกับก�ำลังคนงาน ส�ำหรับการต่อตัวถังรถกระบะส่วน มากลูกค้าจะต่อแบบรถตู้แห้ง ทั้งนี้เป็น

เพราะอุปกรณ์ทใี่ ช้ไม่วา่ จะเป็นอลูมเิ นียม สีแห้งช้า และมาตรฐานการต่อมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนาน บางรายถึงอายุการใช้ งานของรถเลยทีเดียว ส่วนราคานัน้ จะอยู่ ที่คันละประมาณ 80,000 บาทแล้วแต่ การเลือกของลูกค้า ส่วนรถกระบะที่ลูกค้าได้ออกแบบ พิเศษเพื่อใช้เป็นรถเพื่อกิจการพิเศษ ทาง อูก่ ส็ ามารถน�ำแบบของลูกค้ามาประกอบ ให้ได้ โดยทุกขัน้ ตอนต้องมีการตรวจสอบ คุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เพราะชื่อ เสียงของบริษทั มาจากคุณภาพจึงไม่ยอม ให้เสียในเรื่องนี้ “อย่างยี่ห้อทาทาถือเป็นรถกระบะ ยี่ห้อใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท�ำตลาดได้ ไม่นาน เมื่อตัวถังสามารถเปิดได้ทงั้ สามด้านทาง อู่ก็ต้องคิดโครงสร้างใหม่ เพื่อที่จะยึด หลังคาไว้เมื่อเปิดกระบะทั้งสามด้านซึ่ง ผลที่ ไ ด้ รั บ ก็ มี คุ ณ ภาพดี ต รงกั บ ความ ต้องการของลูกค้า ท�ำให้มั่นใจได้ว่าหาก มีรถกระบะค่ายใดออกแบบมาใหม่ทางอู่ ก็สามารถให้บริการได้ทั้งหมด” ในการท�ำตัวถังรถกระบะนัน้ อูน่ อ้ ย เพิม่ สามารถท�ำการดัดแปลงได้ทงั้ แบบที่ มีตัวถังเดิมอยู่แล้วหรือมีแต่หัวเก๋งและ แชสซีส์ให้ต่อเนื่อง จากทีมช่างผู้ช�ำนาน การในการดั ด แปลงท� ำ งานมาด้ ว ยกั น อย่างยาวนานนั่นเอง

อู่เอ็มเคซี ค่ายรถ เป็นผู้เลือก

คุณสุพัตรา กรกิตติชัย ผู้จัดการ ทั่วไป บริษัท เอ็ม เค ซี มงคลชัย บอดี้ จ�ำกัด อูต่ อ่ รถเชิงพาณิชย์มานานกว่า 30 เปิดเผยว่า ธุรกิจที่ด�ำเนินการอยู่มีอยู่ 2 ประเภทคือ ต่อตัวถังรถใหญ่ และรถ ปิกอัพซึ่งรถปิกอัพมีสัดส่วนที่มากกว่า เพราะต่อให้ทั้งแบบตู้แห้งหลังคาทั้งที่ เป็นแบบรถสองแถวและรถตาข่ายขาย สินค้า ซึ่งราคาในการท�ำนั้นจะเริ่มตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท แล้วแต่แบบที่ ลูกค้าเลือก โดยในการท�ำงานนัน้ ได้มกี าร

แบ่งแยกแผนกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็น พนักงานรับลูกค้า แผนกชิน้ ส่วน แผนกประกอบ และแผนกตรวจ สอบมาตรฐาน ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ศักยภาพใน การท�ำงานให้สูงขึ้นและท�ำให้ระยะเวลา ในการท� ำ งานนั้ น สั้ น ลงตรงกั บ ความ ต้องการของลูกค้ามากขึ้น “ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าต่อตัว ถังนั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก วัตถุดิบขึ้นราคา แต่หากจ่ายมัดจ�ำถึง 50% ทางอู่ก็จะรับผิดชอบในราคาที่เพิ่ม ขึ้นเอง ส่วนก�ำหนดเวลาการรับรถนั้นมี น้อยมากที่ล่าช้าออกไป แต่ก็ต้องมีการ ติดต่อลูกค้าก่อนเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องเสีย เวลามานั่งรอ” ส่วนลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการในอูน่ นั้ จะมีทั้งบอกปากต่อปากและมีพนักงาน ขายออกไปติดต่อลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่ า งจั ง หวั ด ประกอบกั บ ภาวะ เศรษฐกิจจึงท�ำให้ ไม่สามารถระบุลูกค้า ต่อปีที่แน่นอนได้ บางปีมีจ�ำนวนน้อย บางปีมีเป็นจ�ำนวนมากจนต้องเพิ่มเวลา ท�ำงานให้คนงาน เพื่อเร่งการประกอบตัว ถัง ทางด้ า นการเงิ น นั้ น ได้ ใ ห้ ลู ก ค้ า เกรดเอที่ทั้งเป็นลูกค้าเก่าที่มีฐานะการ เงินดีจะมีเครดิตให้สว่ นลูกค้าขาจรนัน้ จะ ไม่มีการให้เครดิตต้องมัดจ�ำและจ่ายเงิน หมดเมื่อ มารั บ รถที่ ไ ด้ ท� ำ การต่ อ ตั ว ถั ง เสร็จแล้ว นับวันตลาดการขนส่งจะขยายตัว เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดรถกระบะ เพื่อการพาณิชย์ สามารถบุกการขนส่ง ได้หลายช่องทาง แล้วแต่ความต้องการ ของผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น นอกจากค่ายรถกระบะแต่ละค่ายต้อง เน้นที่สมรรถนะและคุณภาพแล้ว ตาม อู่ต่อตัวถังรถกระบะก็ต้องเน้นที่วัสดุ คุณภาพ และราคา รวมทั้งระยะเวลาที่ ต้ อ งท� ำ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ ลูกค้าด้วย


WORLD NEWS • BUS&TRUCK 39

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

วงการต่างแดน ต่อจากหน้า 1

ฮีโน่ ตั้งเป้าขายกว่า 45% คาดเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง ในปีนี้ยอดขายโดยรวมของรถใหญ่ทุก ยีห่ อ้ จะต้องเกิน 4 หมื่นคันแน่ โดยมีปจั จัย หลักอยู่ที่ยอดจองที่ยังค้างอยู่ ซึ่งคาดว่า ทุกค่ายจะส่งได้หมดภายในกลางปีนี้ ส่วน ทางบริษทั ฯ เองก็คาดว่าจะต้องมีมาร์เก็ต แชร์มากเกิน 45% ตามที่หวังไว้ ส่ ว นตั ว เลขยอดขายรวมเมื่อ ปี 2555 ทีผ่ า่ นมามีจำ� นวนทัง้ หมดประมาณ 37,700 คัน ค่ายฮีโน่ฯ สามารถจ�ำหน่าย ได้ 17,000 คัน โดยคิดเป็นมาร์เก็ตแชร์ มากถึง 45.09% สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ว างไว้ ว ่ า ยอดรถ ใหญ่จะมากถึง 40,000 คันนั้น สาเหตุก็ เนื่อ งมาจากภาวะเศรษฐกิ จ เติ บ โต มี โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาล และเอกชน จึงท�ำให้มคี วามต้องการใช้รถ ใหญ่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้ว ตลาดการส่งออกก็ ยังมีการเติบโต อาจจะสูงถึง 17% ซึง่ เหตุ นี้เองก็จะเป็นแรงผลักดัน ท�ำให้มีความ ต้องการใช้รถใหญ่มากขึ้นเพื่อการขนส่ง

“ค่ า ยรถใหญ่ ทุ ก ค่ า ยที่ มี โ รงงาน ประกอบในเมืองไทยต่างก็ยงั มียอดทีค่ า้ ง จากการส่ ง มอบอยู ่ ดั ง นั้ น การเร่ ง ประกอบเพื่อให้ลูกค้าได้รับรถไวมากสุด ก็ จ ะเป็ น การท� ำ ให้ ค วามต้ อ งการของ ตลาดมีเพิม่ มากขึน้ โดยราคาจ�ำหน่ายจะ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะค่าเงิน เยนของญีป่ นุ่ ยังอ่อนตัวอยู่ ในขณะทีเ่ งิน บาทไทยอยูใ่ นช่วงแข็งตัว ลูกค้าจึงไม่ตอ้ ง ห่วงเรื่องราคาในช่วงนี้เลย” ในส่วนของตลาดรถใหญ่ NGV นัน้ ด้วยปัญหาที่เรื้อรังของ ปตท. ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องจ�ำนวนก๊าซ NGV ที่ยังไม่พอ เพียงกับความต้องการของตลาด จ�ำนวน สถานี บ ริ ก าร NGV ที่ ยั ง มี น ้ อ ย ไม่ ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงท�ำให้ตลาดรถ ใหญ่ NGV ไม่เติบโตมากนัก กลุ่มลูกค้า หันมาใช้รถใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลแทน เพราะสามารถขนส่งได้เร็วกว่า ไม่ต้อง เสียเวลารอเติม NGV ท�ำงานได้ตาม ก�ำหนดการที่วางไว้

ต่อจากหน้า 1

แซคแมนยังอยู่คู่ตลาด บริการลูกค้าเหมือนเดิม แซคแมน ประเทศจีน และ บริษัท ซีเอ เอ็มซี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย รถใหญ่ซีเอเอ็มซี ประเทศจีน เปิดเผยว่า ด้ ว ยการเกิ ด ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดจึ ง ต้ อ ง ออกตัวมาย�้ำถึงความเป็นจริงอีกครั้งว่า รถใหญ่ แ ซคแมนยั ง คงมี จ� ำ หน่ า ยอยู ่ เหมือนเดิม ซึ่งจะมี 2 รุ่นคือเครื่องยนต์ NGV 350 และ 380 แรงม้า กลุ่มลูกค้า เก่ า และกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายจะได้ รั บ บริการหลังการขาย ทั้งแบบรถโมบาย เซอร์วิสและศูนย์บริการที่มีคุณภาพตาม ที่บริษัทฯได้ ให้สัญญาไว้ ส่ ว นรถใหญ่ ซี เ อเอ็ ม ซี เ ป็ น รถที่ มี สมรรถนะและคุณภาพเทียบเท่ากับค่าย รถญีป่ นุ่ เมื่อทุกดีลเลอร์จำ� หน่ายรถใหญ่ ทั้งสองยี่ห้อก็เท่ากับเป็นการสร้างทาง เลือกให้กับกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น “ด้ ว ยการเน้ น ที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า ทุ ก ราย สามารถเข้ารับบริการดีลเลอร์ทวั่ ทุกแห่ง จึงมีขอ้ มูลในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ไม่ ว ่ า จะซื้ อ รถมาจากดี ล เลอร์ ไ หนก็ สามารถเข้ารับบริการในดีลเลอร์รายอื่น ได้ ข้อมูลจะขึ้นได้ทั้งหมดว่ารถคันนี้ต้อง ท�ำอะไรบ้าง” ส่วนด้านอะไหล่ ซึ่งถือเป็นปัญหา หลักของค่ายรถจีนในยุคแรก ๆ ที่เข้ามา ท�ำการตลาด ทางบริษัทก็ได้แก้ไขปัญหา ดังกล่าวนีใ้ ห้หมดไปด้วยการสต็อกอะไหล่ ทุ ก ชิ้ น ไว้ ใ ห้ เ ป็ น ที่ พ อเพี ย งกั บ ลู ก ค้ า พร้อมทัง้ ยังมีการรับประกันอีกว่า หากไม่

ได้รับอะไหล่ตรงตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ก็จะถอดจากรถคันใหม่ให้ทันที เพื่อที่ ลูกค้าจะได้ไม่เสียรายได้จากกาวิ่งงาน ด้วยการท�ำ ตลาดของผู ้ ถื อ หุ ้ น รถ ใหญ่ทงั้ สองยีห่ อ้ นีต้ า่ งเป็นผูป้ ระกอบการ ขนส่งเอง ดังนัน้ ประการแรกคือ คุณภาพ และระบบทั้งช่วงล่างและการขับเคลื่อน ก็ ต ้ อ งตรงกั บ การใช้ ง านบนถนนและ สภาพภู มิ อ ากาศในเมื อ งไทย ส่ ว น ประการที่สองคือต้องมีการสต็อกอะไหล่ ไว้ เ พื่อ เตรี ย มความพร้ อ ม หากเกิ ด อุบัติเหตุและหมดอายุ เพราะอะไหล่ทุก ชิน้ มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนของรถ ใหญ่ หากขาดแม้แต่ชิ้นเดียว รถใหญ่ก็ อาจจะใช้งานไม่ได้เลย ส่วนประการที่ สามคือ การเทรนนิ่งคนขับ ด้วยรถใหญ่ ต่างมีการพัฒนาระบบต่าง ๆ ตลอดเวลา จึงต้องมีการอบรมความรู้และทักษะให้ กับคนขับได้เรียนรู้เพื่อใช้งานได้อย่างมี คุณภาพ จึงต้องมีการเทรนนิง่ ตลอดเวลา นั่นเอง

คมนาคม

สหรัฐอเมริกา : อนาคตการเดินทางในเมืองด้วยกระเช้า การเดินทางในเมืองด้วยระบบกระเช้าแขวนผ่านไปที่ต่าง ๆ ของเมือง เป็นแนวคิดทีน่ า่ เป็นไปได้ และราคาถูกอย่างไม่นา่ เชื่อเมื่อเทียบกับระบบขนส่ง แบบอื่น แนวคิดในการขึงโครงข่ายลวดให้เป็นระบบขนส่ง Gondolas ทีเ่ รียกว่า “The Wire” นั้นมาจากนาย Michael MacDaniel นักออกแบบจากบริษัท Frog Design, Austin Texas ค่าก่อสร้างระบบ The Wire นีถ้ กู กว่าระบบรถไฟฟ้าใต้ดนิ มากมาย ขณะที่ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินราคา 400 ล้านดอลลาร์ต่อไมล์นั้นระบบ กระเช้าแขวนใช้งบเพียง 3 ล้านดอลลาร์ต่อไมล์ และสามารถใช้ในพื้นที่คับแคบ การจราจรหนาแน่นมากได้ ระบบนี้ก่อสร้างง่ายและขยายระบบได้สะดวก สามารถขนส่งคนได้ถึง 10,000 คน/ชม เท่ากับรถโดยสาร 100 คัน หรือรถยนต์ นั่ง 2,000 คัน ปัญหาของระบบนี้มีแต่ไม่ร้ายแรงคือ กระแสลมและความแปลก ตากั บ ผู ้ พ บเห็ น ครั้ ง แรกระบบนี้ จ ะมี ส ายหลั ก เป็ น วงกลมรอบเมื อ งหรื อ จุดศูนย์กลางเมือง แล้วมีสายแยกไปยังจุดอื่น ๆ ต่อไป ความคิดนี้ ได้มาจากลาน สกีที่นอกจากมีเก้าอี้ให้คนเล่นสกี นั่งขึ้นไปบนยอดเขาแล้ว เขายังมีเส้นทางไป ยังจุดอื่น ๆ ของเมืองด้วย นาย Michael เสนอแนวคิดนีต้ อ่ ทีป่ ระชุมนักออกแบบ ทีซ่ านฟานซิสโก เมื่อพฤศจิกายน 2555 และไปเตะตาของเทศมนตรีเมือง Round Rock ชานเมืองออสติน รัฐเท็กซัส นาย Alan McGraw ซึง่ เป็นกรรมการ วางแผน การขนส่งของรัฐเท็กซัสด้วย ระบบขนส่งนี้จะมีสถานีอยู่บนยอด ตึกสูง หรือ อาคารจอดรถ โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินหรือจัดกรรมสิทธิ์ใด ๆ ไม่ต้องมีคนขับ มัน เคลื่อนที่ ไปเรื่อยๆ ถ้าผู้ โดยสารอยากมีความเป็นส่วนตัวแบบรถยนต์นั่งอาจรอ cabin หลังทีว่ า่ งกว่าได้ ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง 15 ไมล์/ชม. ส�ำหรับเมือง ที่รถติดมาก ๆ คุ้ม แต่ถ้าไม่ติดมากความเร็วนี้ช้าไปหน่อย ปัญหาที่ยังมีอยู่คือค่า ด�ำเนินการ (operating cost) ยังไม่ทราบแน่ว่าจะเป็นเท่าไร อาจรวมแล้วแพง กว่าแม้จะมีค่าลงทุนต�่ำ

นวัตกรรม

ฟินแลนด์ : คิดค้นอุปกรณ์ตรวจน�้ำแข็งบนถนน ศนูยว์ จิ ยั เทคนิกของฟินแลนด์ ได้พฒ ั นาอุปกรณ์ขนึ้ เพื่อเตือนผูข้ บั รถให้ ทราบถึงสภาพถนนที่ลื่นเพราะมีน�้ำแข็งบนผิวทางอยู่ข้างหน้า อุปกรณ์นี้จะ ตรวจสภาพความฝืดของผิวทางในขณะนัน้ เมื่อได้ขบั รถผ่านไป 2-3 กิโลเมตร อุปกรณ์จะรวบรวมข้อมูลสภาพถนน ความเร็วที่ต่างกันระหว่างของแกนขับ เคลื่อน drive shafts และความเร็วของเพลารถ ท�ำให้ทราบถึงการหมุนฟรี ของเพลารถร่วมกับพฤติกรรมการขับรถ แล้วประมวลผลหาสัมประสิทธิค์ วาม ฝืดของผิวทาง ระบบสามารถบอกได้ว่าถนนอยู่ในสภาพที่มีน�้ำแข็งจับที่ผิวหรือ ไม่ และจะให้สัญญาณเตือนแก่คนขับรถ อุปกรณ์นี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ รถที่อยู่ใกล้เคียงให้ทราบถึงส่วนของผิวทางที่มีน�้ำแข็งจับ ข้อมูลรถทุกคันที่ติด อุปกรณ์นจี้ ะส่งเข้าศูนย์ดว้ ย ทางศูนย์ประมวลผลแล้วท�ำเป็นแผนทีแ่ สดงผิวถนน ที่มีน�้ำแข็งจับทั้งหมด ส่งกลับให้ผู้ ใช้รถ ท�ำให้รถทุกคันสามารถเตรียมรับ สถานการณ์ถนนลื่นได้ดี การรายงานสภาพถนนลื่นนัน้ อุปกรณ์รายงานด้วยแสง เสียง สัญญลักษณ์หรือตัวหนังสือ ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถส่งต่อไปยังศูนย์ พยากรณ์อากาศ ป้ายเตือนข้างทางผ่านระบบสื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ นี้ใช้ ได้กับรถทุกชนิด ทุกประเภท ปัจจุบันมีรถบรรทุกใช้กันมาก

ปฎิทินข่าว วัน-เดือน-ปี

รายละเอียดงาน

30 เม.ย.-5 พ.ค.56 งานสถาปนิก ‘56 งานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้อง ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ติดต่อ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด โทร.0-2717-2477 อีเมล์ info@ttfintl.com เว็บไซต์ www.ArchitectExpo.com

3 พ.ค. 2556

สัมมนา อนาคตโครงสร้างพื้นฐานไทย โลจิสติกส์- สนใจส�ำรองที่นั่งได้ที่เอ๊ซ โทรคมนาคม และผลกระทบกับบุคลากรมืออาชีพใน โทร. 0-2254-8282-3 หรือ อีเมล์ info.acethailand@gmail.com ยุคการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ เวลา 12.30 - 17.15 น. ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ

26-30 พ.ค.56

โครงการศึกษาดูงานการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ คุณสุกัญญา โทร. 0-2679-7555 และการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าพร้อมเยี่ยม ต่อ 503 หรือ ชมงานแสดงสินค้า Korea Material Handling & E-mail : sukanya.w@tnsc.com Logistics Exhibition 2013 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556 DIRECTORY ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด โทร. 0-2966-2111

SUNLONG SLK6750CNG SLK6852D SLK6852CNG SLK6102D SLK6102CNG SLK6111 SLK6120D SLK6126 SLK6145 ราคาดังกล่าวเป็นราคานำ�เข้ารถสำ�เร็จรูปทั้งคัน

Bus 7.5 m. Bus 8.5 m. Bus 8.5 m. Bus 10 m. Bus 10 m. City Bus 12 m. SLK 6120D SLK6126CNGB 6145D

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จำ�กัด โทร. 0-2393-9831-2

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

CNG ดีเซล CNG ดีเซล CNG CNG ดีเซล CNG ดีเซล

- - - - - - - - -

2,650,000 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,900,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000

- - -

- - -

1,500.000 2,500,000 4,850,000

HINO บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

XZU303R-4W XZU303R-6W XZU343R XZU413R (Hi-Torque) XZU413R (Hi-Speed) XZU423R XZU303R-4W Cooler less XZU303R-6W Cooler less XZU343R Cooler less FC9JEKA (T) FC9JEKA (S) FC9JJKA FC9JELA (T) FC9JELA (S) FC9JJLA (Radial) FC9JLLA (Radial) FG8JGLD FG8JGLT FG8JJLA FG8JMLA FG8JPLA FG8JRLA FG8JPLG (Air Sus) FG8JGLE FG8JJLB FL8JNKA FG8JTKA FL8JNLA FM8JNKD FM8JNLD FM1ANKD T (Bias) FM1ANKD T (Radial) FM1ANKD S (Radial) FM1ANLD T FM1ANLD S FM2PNLD T FM2PNLD S FM2PNLD SPA (ABS) FM1AKKM (Mixer) GY2PSLA (S) GY2PSLA (T) PTO GY2PSLA (S) PTO FG8JGLT FM8JKKA FM1JKKA S FM1AKKA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) FM2PKLA T FM2PKLA S FM1AKLA (S) PTO FM1AKLA SPA (ABS) RK8JSLA RM1ESKU FG1JPKA NGV FG1JPKA NGV-Carrier FL1JTKA-BGT NGV FM1JNKD-BGT NGV FM1JKKA NGV FM2PNMD FM2PNMD ABS FM2PPKMA FM2PKMA PA FM2PKMA PTO FM2PKMA ABS

4 ล้อขนาด 2 ตัน 6 ล้อขนาด 2-3 ตัน 6 ล้อขนาด 2-3 ตัน 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ขนาด 2-3 ตัน 6 ล้อ ขนาด 2-3 ตัน 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 12 ล้อ 8x4 12 ล้อ 8x4 12 ล้อ 8x4 หัวลาก 6 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ รถบัส EURO 3 รถบัส EURO 3 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x2 หัวลาก 10 ล้อ NGV 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 หัวลาก 10 ล้อ NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,000 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2567-0070-5 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ล้อ รถผสมปูน 10 ล้อ

- -

280 280

2,780,000 2,700,000

รถหัวลาก รถหัวลาก 6 ล้อ 8 ล้อ 8 ล้อ

6 สูบ 6 สูบ 5 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

380 380 310 380 420

3,550,000 3,800,000 3,300,000 4,300,000 4,600,000

SCANIA P380LA6x2MHZ P380LA6x2MNA K94IB4x2NB310 K124IB6x2NB380 K124EB6x2LI420

GXZ77NAF1K(AERO MAX) GXZ77NF1H (AERO MAX) GXZ77N1H (AERO MAX) GXZ77NAF1K GXZ77NF1H GXZ77NT1H GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FYH77SDM FXZ77QDF1H FXZ77PM FVZ77NL FVZ34PSDFH FVZ34PSDH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNAM FVM34RNAM FVM34QNAM FTR34WNXXN FVM34TNM FVM34RNM FVM90QNM FTR34QXXXN FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LSXXN FRR90HZL FRR90NM FRR90LM FRR90HM NQR75L5AH NQR75H5AH NPR75K5NAH NPR75H5NAH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NMR85E5AH NLR85E1AH GXZ78NXCFN (AMAX-A) GVR86KCL (10W 6x2 Aero Max) GVR86KCL (6W 4x2 Aero Max) FXZ78QXBFN FVM86WSCXN FVM86TCM FTR86QCFL NPR82K5CAK NPR82H5CAK NMR82H5CAK

10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 6 ล้อหัวลาก (4x2) 6 ล้อหัวลาก (4x2) 12 ล้อหัวลาก สองเพลา รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 300 300 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 190 190 190 175 175 150 150 130 130 130 130 354 245 245 354 245 245 220 130 130 130

3,347,000 3,177,000 3,177,000 3,317,000 3,147,000 3,147,000 2,582,000 2,559,000 3,294,000 3,044,000 2,964,000 2,727,000 2,680,000 2,680,000 2,580,000 2,565,000 2,544,000 2,662,000 2,642,000 2,621,000 2,504,000 2,432,000 2,412,000 2,391,000 1,875,000 1,854,000 1,844,000 1,818,000 1,536,000 1,526,000 1,484,000 1,486,000 1,476,000 1,434,000 1,350,000 1,334,000 1,225,000 1,209,000 1,029,000 1,024,000 967,000 937,000 3,957,000 3,754,000 3,394,000 3,844,000 3,456,000 3,375,000 2,580,000 1,627,000 1,617,000 1,432,000

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,050,000 1,185,000 1,195,000 1,740,000 1,755,000 1,800,000 2,480,000 2,415,000 2,575,000 3,090,000 3,160,000

FUSO บริษัท ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2567-2897 FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อช่วงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ล้อช่วงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ล้อช่างยาว รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงสั้น รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงกลาง รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงยาว รถบรรทุก 10 ล้อ ช่วงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว รถหัวลาก 10 ล้อ

2,977 CC 2,977 CC 2,899 CC 2,899 CC 2,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC 12,882 CC

DONGFENG บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร.0-2637-5041-3 DONGFENG NGV

รถหัวลาก NGV 100%

YC 340HP

340

3,150,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

SINOTRUK หจก. SSK ทรานสปอร์ต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899 HOWO Series

รถหัวลาก 10 ล้อ รถคาร์โก้ รถหัวลาก 12 ล้อ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร.0-2503-4668-70 CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ์ Mining+ กระบะดัมพ์ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 41

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556 BUS & TRUCK MART


าง

42 BUS&TRUCK • Q & A

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

ถามทาง ประกันภัยรถโดยสาร

สวัสดีครับ ทีม BUS & TRUCK ผมชื่อ สุทิน นามวงษ์ ปัจจุบันผม อยู ่ ใ นแวดวงของรถโดยสารนี่ แหละครับ ปกติแล้วผมชอบเป็นผู้อ่าน มากกว่า แต่ในวันนี้ผมเกิดค�ำถามขึ้นมา ซึ่งค�ำถามนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอมา และผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับอีก หลายคน เพราะเป็นเรื่องทีห่ ลายคนมอง ข้าม คือผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่าง จั ง หวั ด ระหว่ า งทางผมเห็ น อุ บั ติ เ หตุ ระหว่างรถโดยสารกับรถส่วนบุคคล เท่า ที่เห็นก็ ไม่มีใครเป็นอะไร เพียงแต่บาด เจ็บเล็กน้อยเท่านั้น และผมก็เกิดค�ำถาม ครับว่า การประกันภัยของรถโดยสารหาก เกิดอุบตั เิ หตุนนั้ จะคุม้ ครองเรื่องอะไรบ้าง เพราะรถเก๋งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าจะต้องมี ประกันเป็นของตนเองอยูแ่ ล้ว แต่ดา้ นรถ โดยสาร ผมไม่เคยทราบเรื่องของประกัน ภัยเลยครับ ขอบคุณครับ สวัสดีเช่นกันนะคะคุณสุทนิ ถือว่า เป็นค�ำถามที่หลายคนมองข้าม อย่างที่คุณสุทินบอก แต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องทีท่ กุ คนจะต้องมีความรูพ้ นื้ ฐานเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเอง (ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ) จะได้ทราบสิทธิ

เสียงจากผู้อ่าน ของตนเอง และไม่ถกู เอาเปรียบจากฝ่าย ใดค่ะ ส�ำหรับเรื่องของระบบการเยียวยา ผู้ประสบภัยของอุบัติเหตุจากรถตามที่ คุณสุทินได้ถามมานั้น BUS & TRUCK จะอธิบายดังนี้นะคะ ในปั จ จุ บั น ผู ้ ป ระสบภั ย จะได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองจากพระราชบั ญ ญั ติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุไว้ว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ อย่างแรก ที่ต้องท�ำคือ ท�ำเรื่องร้องขอไปที่บริษัท ประกันวินาศภัย โดยค่าเสียหายเบือ้ งต้น จะไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด กรณีบาด เจ็บ ชดเชย 15,000 บาท ทุพพลภาพและ เสียชีวิต 35,000 บาท และบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือ บาดเจ็บ-เสียชีวิต ไม่ เกิน 50,000 บาท ส่วนค่าเสียหายนอก เหนื อ จากนั้ น จะต้ อ งรอการพิ สู จ น์ เ สี ย ก่ อ น และเมื่อ ได้ รั บ การพิ สู จ น์ เ ป็ น ที่ เรียบร้อย ฝ่ายถูกก็จะได้รบั ค่าเสียหาย ซึง่ แบ่งเป็น กรณีบาดเจ็บ ชดเชยไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย กรณีเสียชีวิตและ ทุพพลภาพ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย แต่สำ� หรับฝ่ายทีผ่ ดิ นัน้ จะได้รบั แค่คา่ เสีย หายเบื้ อ งต้ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ทั้ ง นี้ ผู ้ ประสบอุบตั เิ หตุมสี ทิ ธิได้คา่ ชดเชยรายวัน ส�ำหรับรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 200 บาทและไม่เกิน 20 วันค่ะ

เสียงจากผู้อ่าน คุณบุญเหลือ วิจารณ์ จ.กาฬสินธุ์

สวัสดีเพื่อนครับทีม BUS & TRUCK ทุก ๆ ท่าน ผมบุญเหลือ วิจารณ์ครับ เป็น สมาชิกหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK มานาน แล้วครับ ติดตามข่าวสารแวดวงการขนส่ง ผ่านทางหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK มาโดย ตลอด เพราะสนใจเรื่องธุรกิจขนส่ง จึงเริ่มที่ จะค่อย ๆ ติดตามข่าวสารทีละนิด ยอมรับเลย ว่าตอนแรกก็ ไม่เข้าใจระบบหรือเครื่องยนต์ ของรถใหญ่เท่าไหร่ อันที่จริงแล้วต้องบอกว่า ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยก็ว่าได้ แต่ด้วยธุรกิจ ของครอบครัว ผมเลยอยากจะช่วยเหลืออีก ทาง อยากให้ทางบริษทั ของเราได้ตามข่าวสาร ที่ส�ำคัญต่าง ๆ ได้ทันเหตุการณ์ โดยเริ่มจาก ใช้เวลาทีละนิดพยายามท�ำความเข้าใจและ เมื่อพอเข้าใจแล้วทีนี้ก็เป็นแฟนตัวยงเลยละ ครับ ส�ำหรับเรื่องราวข้อคิดเห็นนั้น อยากให้ ทางหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK เพิม่ ในส่วน ของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการขนส่งอีกนิดหน่อย รวมไปถึงแนะน�ำเรื่องระบบโลจิสติกส์ หรือ เทคโนโลยีอัพเดทต่าง ๆ สุดท้ายนี้ขอให้ทีม งาน BUS & TRUCK และสมาชิกทุกคน มีแต่ ความสุขและเจริญ ๆ กันทุกคน ขอบพระคุณ ครับ

พรอม CD

กองบรรณาธิการ

สวัสดีคะ่ คุณบุญเหลือ วิจารณ์ กองบรรณาธิ ก ารขอขอบพระคุ ณ เป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่ติดตามอ่าน หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK มาโดย ตลอด ส่วนเรื่องของข้อเสนอที่คุณ บุญเหลือได้เสนอมานั้น ทางกอง บรรณาธิการเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่า สนใจ แล้วถ้าทางกองบรรณาธิการ มี เ รื่อ งราว หรื อ กระแสใหม่ ๆ ส� ำ หรั บ เรื่อ งของการขนส่ ง และ โลจิสติกส์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น รับ ประกันได้เลยว่าจะต้องน�ำมาอัพเดท ให้กบั คุณผูอ้ า่ นทุกท่านอย่างแน่นอน แต่ ต อนนี้ คุ ณ บุ ญ เหลื อ ก็ ส ามารถ ติ ด ตามข่ า วสารได้ ในคอลั ม น์ โลจิ ส ติ ก ส์ เ ช่ น กั น รวมไปถึ ง การ ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่น ๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ทางเว็ บ ไซต์ www. BusAndTruckMedia.com และทาง โทรทัศน์กบั รายการ BUS & TRUCK TV ทุกวันพฤหัสบดี 21.00-22.00 น. ทาง @dESIGN CHNNEL PSI ช่อง 65 ด้วยนะคะ แล้ ว พบกั น ใหม่ ฉ บั บ หน้ า สวัสดีค่ะ


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556 AUTO GAS

รถเมล์ไทย พร้อมพัฒนาไม่หยุดยั้ง เร่งศึกษาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม กระแสสังคมให้ความส�ำคัญกับ พลังงานทางเลือกเป็นอย่างมาก ส่ง ผลไปถึงรถเมล์ ไทยที่ปัจจุบัน ครม. อนุมตั ซิ อื้ รถเมล์ NGV กว่า 3,000 คัน แล้ว ยังมีหลายหน่วยงานเร่งศึกษา พลังงานทางเลือกใหม่ทเี่ หมาะสมกับ รถเมล์ คาดในอนาคตหากผลสรุป ออกมาและน�ำไปใช้ ได้จริงคุ้มกับการ ลงทุ น ประเทศไทยคงมี ร ถเมล์ พลังงานทางเลือกให้เราได้เลือกใช้ บริการ รถโดยสารสาธารณะใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลง ED95 โดยความ ร ่ ว ม มื อ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนอื่น ๆ ได้ริเริ่ม “โครงการสาธิต การใช้ ร ถโดยสารขนาดใหญ่ ที่ ใ ช้ เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง” ซึ่งหลังจาก มีการทดลองด้านความเหมาะสมของ เชื้ อ เพลิ ง ชนิ ด นี้ ทาง มจธ. ได้ จั ด กิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น Walk and Bike Society และน� ำ รถโดยสาร สาธารณะที่ ใ ช้ เ ชื้ อ เพลิ ง เอทานอล ED95 มาทดลองให้บริการเชื่อมต่อ

ระหว่ า งสถานี ร ถไฟฟ้ า กรุ ง ธนบุ รี ถึ ง มจธ.วิทยาเขต บางมดระหว่าง 18 เม.ย. – 19 มิ.ย. ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เห็นความส�ำคัญของการเดินทางโดยใช้ ระบบสาธารณะที่ส�ำคัญใช้เชื้อเพลิงที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้ ED95 นั้น ควร มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ ในรถโดยสาร ขนาดใหญ่หรือรถบรรทุก ที่มีเส้นทาง หรือระยะทางวิ่งที่แน่นอน ซึ่งจะช่วยลด การใช้ดเี ซลและ NGV ในอนาคตได้ และ ไม่จำ� เป็นต้อนมีสถานีเชือ้ เพลิงทัว่ ไป โดย

สร้างสถานีเชื้อเพลิงที่ต้นทางและปลาย ทาง อีกพลังงานทางเลือกทีน่ า่ สนใจคือ ไบโอดีเซล บี7 เชื้อเพลิงชีวภาพที่เกิด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ปตท.และ ขสมก. ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารรถ สาธารณะได้มสี ว่ นร่วมในการลดโลกร้อน และช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมของไทย ลดปัญหาน�้ำมันปาล์มล้นตลาด และส่ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช ้ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ใ น ประเทศไทย น�้ำมันไบโอดีเซล B7 คือ น�้ำมัน

ดีเซลหมุนเร็ว ที่มีส่วนผสมของไบโอ ดีเซล 7% โดยปริมาตร และสารเติม แต่งคุณภาพสูงที่ช่วยชะล้างท�ำความ สะอาดหัวฉีด ลดฟอง ป้องกันการเกิด สนิม อีกทัง้ ยังมีคณ ุ สมบัตกิ ารหล่อลื่น ทีด่ ี เผาไหม้สะอาด ลดมลพิษไอเสีย ซึง่ ปตท. จะสนับสนุนน�ำ้ มัน B7 ให้ ขสมก. พร้อมถังน�้ำมัน 20,000 ลิตรพร้อมตู้ จ่ า ยน�้ ำ มั น นอกจากนี้ ปตท. ยั ง สนับสนุนส่วนต่างของราคาน�้ำมันใน ส่ ว นที่ เ กิ น จาก B5 ที่ อ งค์ ก ารใช้ ใ น ปัจจุบนั โดยคุณสมบัตขิ อง B7 นี้ ได้รบั ความเห็ น ชอบลั ก ษณะและคุ ณ ภาพ จากกรมธุรกิจพลังงานเรียบร้อยแล้ว ทั้ ง นี้ ได้ ท ดลองใช้ น�้ ำ มั น ไบโอ ดีเซล B7 กับรถโดยสารของ ขสมก. โดยจัดรถโดยสารทดลองใช้น�้ำมัน B7 จ�ำนวน 10 คัน ในความรับผิดชอบของ เขตการเดินรถที่ 2 อู่สวนสยาม เดินรถ ในเส้ น ทางสาย 525 วิ่ ง ระหว่ า ง สวนสยาม – หมู่บ้านเทียนทอง 3 (เขต หนองจอก) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะมีความ ต้องการใช้วันละ 1,500 ลิต ร หรือ ประมาณ 45,000 ลิตรต่อเดือน ถือเป็นความร่วมมือของหลาย หน่วยงานที่พยายามช่วยกันส่งเสริม พลั ง งานทางเลื อ กอื่น ๆ ให้ แ ก่ ร ถ โดยสารสาธารณะ เพื่อ อนาคตของ ประเทศที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของ พลังงานมากขึ้น

ฝึ ก อบรมช่ า งติ ด ตั้ ง ฟิ ล ์ ม กรองแสงแก้ ปัญหาช่างฝีมือขาดตลาดใน 12 สถาบัน พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานภาคทั่ ว ประเทศ กิจกรรมสังคมจับมือมูลนิธกิ ระจกเงาหนุน โครงการอ่านหนังสือสร้างชาติเพียงน�ำ หนังสือเก่าแลกซื้อสินค้าฟิล์มรับส่วนลด

สูง 60% มั่นใจปีนี้ตลาดฟิล์มกรองแสง รถยนต์โตกว่า 2,000 ล้านบาท  ตามกระแสตลาดรถยนต์ ไทยโตสูงในประวัตศิ าสตร์ 1,436,335 คัน ตั้งเป้าติดอันดับ 1 ใน 5 ผูน้ ำ� ตลาดปีนี้ พร้อมขยายเพิม่ ดีลเลอร์ทวั่ ประเทศมากว่า 552 ราย

พักเครื่อง

vvv สถานีบริการน�้ำมัน ปตท. ทัว่ ประเทศร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน และขอความร่วมมือประชาชน โดยปตท. ได้ก�ำหนดมาตรการและขอความร่วมมือ ไปยังผู้แทนจ�ำหน่าย ณ สถานีบริการ น�้ำมัน ปตท. ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ช.ม. และตั้งอยู่บนถนนสายหลัก รวมทั้ง สิ้น 663 แห่ง จากสถานีบริการน�้ำมัน จ�ำนวนกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ ให้ เปิดไฟส่องสว่างเท่าทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้อง ให้บริการ ส่วนสถานีบริการอื่น ๆ บนถนน สายรองลงมา ทาง ปตท. จะปรับเปลี่ยน ระยะเวลาการเปิด-ปิดการให้บริการเร็ว ขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1-2 ช.ม. ตามความ เหมาะสม เพื่อลดการใช้ ไฟฟ้าในช่วง เวลาที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น และช่ ว ยประหยั ด พลังงานได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ จะมีมาตรการประหยัดพลังงานดังกล่าว

แต่ปตท.ก็พิจารณาให้อยู่บนพื้นฐานของ การเปิดให้บริการได้อย่างเพียงพอ บน พื้นฐานของความสะดวก และปลอดภัย ของผู้บริโภคเป็นส�ำคัญเช่นเดิม

สมาร์คเทคฟิลม์ รุกตลาดปี 56 เต็มรูปแบบ สร้างอิมเมจแบรนด์พัฒนา สินค้าให้ โดนใจตลาด จับมือกับวิทยาลัย พลั ง งานทดแทนมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิจัยฟิล์มประหยัดพลังงาน เพิ่มทางเลือก ให้ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ต่อเนื่อง ผนึกก�ำลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโครงการ CSR

WHAT’S NEXT

vvv

2014 Volkswagen e-Up

VW e-Up หรือ VW Up! เวอร์ชั่นไฟฟ้า เปิดตัวไปในงาน 2013 Annual Press and Investors Conference ที่โวล์ฟบวร์ก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้าขนาด 60 กิโลวัตต์ การวิ่งต่อเนื่องจะส่งก�ำลังแบบคงที่ที่ 55 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 21.3 กก.-ม. อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. 14 วินาที ความเร็วสูงสุด 135 กม./ชม. วิ่งท�ำระยะทางได้ประมาณ 150 กม. ต่อการรีชาร์จ 1 ครั้ง


SMEs TRUCK • BUS&TRUCK 45

ปักษ์หลัง • เมษายน 2556

เกาะติดพาณิชย์น้อย

Nissan Navara CNG ดาวเด่นอีกดวงแห่งวงการปิกอัพ

งานมอเตอร์ โ ชว์ ทุ ก ปี วงการ ปิกอัพ หรือ รถพาณิชย์นอ้ ย มีความโดด เด่นและผูค้ นให้ความสนใจไม่นอ้ ยไปกว่า รถเก๋ง หรือแม้กระทั่งรถหรู จนสามารถ สร้างยอดขายได้ “เป็นกอบเป็นก�ำ” แน่ น อนว่ า แต่ ล ะค่ า ยต่ า งงั ด “เคล็ ด ลั บ วิ ช า” ออกมาอวดสายตา ประชาชน เพื่อเรียกเสียงฮือฮา! เช่นเดียว กับค่ายรถยนต์ Nissan ได้มกี ารปรับโฉม รถปิกอัพใหม่ให้เป็นระบบ CNG เพื่อ เอาใจสาวกคนรักการประหยัด การปรับโฉม Nissan Navara CNG มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวออก มาอย่างต่อเนื่อง และกล่าวถึงกันอย่าง มากในช่วงปี 2555 ที่ผ่าน หลังจากมีการ เปิดเผยว่ารถยนต์กระบะ Navara ใหม่ นั้ น ก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ ก ระบวนการพั ฒ นา พลังงานทางเลือก ซึ่งสร้างเซอร์ ไพร์ส เป็นอย่างมากเมื่อถึงงานมอเตอร์ โชว์ Nissan Navara CNG มาจอดโชว์ตัว เป็น ๆ ในบูธ  Nissan   Nissan Navara CNG อาจจะไม่ใช่ รถใหม่ แต่ใครที่ต้องการรถยนต์ปิกอัพ ประหยัดพลังงานแล้ว ถือได้วา่ เป็นปิกอัพ ดาวเด่นที่น่าสนใจในเรื่องพลังงานทาง เลือกมากมายทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่อง ความโดดเด่นในเรื่องของสมรรนถะการ ขับขี่ที่ดีอยู่แล้ว ถูกปรับให้มีความลงตัว กับพลังงานทางเลือกก๊าซ  CNG  ช่วย ให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ จากข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Nissan Navara  CNG  ไม่ได้อยู่ในราย ชื่อรถยนต์ที่จะน�ำมาแสดง ซึ่งการน�ำ เสนอออกมาครัง้ นีน้ บั ว่าเป็นเรื่องทีส่ ร้าง ความเซอร์ ไพร์สอย่างมาก โดยเฉพาะ ใครที่ติดตามเรื่องรถรุ่นนี้อย่างใกล้ชิด Nissan Navara CNG จะมาพร้อม เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแถวเรียง เป็น

บล็อกเครื่องยนต์ขนาด 2.5 ลิตร ในรหัส QR25DE โดยให้กำ� ลังสูงสุด 154 แรงม้า พร้อมแรงบิดสูงสุด 242 นิวตันเมตร มา พร้อมถังก๊าซ CNG ขนาดจัมโบ้จุได้ถึง 140 ลิตร ตอบโจทย์เรื่องการใช้งาน   แม้จะยังไม่เปิดจ�ำหน่ายอย่างเป็น ทางการ แต่ ก็ ไ ด้ รั บ ความสนใจอย่ า ง ล้นหลามจากลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะพร้อม เปิดตัววางจ�ำหน่ายในอีกราวๆ 2-3 เดือน ต่อจากนี้ หรือประมาณไตรมาสที่ 3 ของ ปีนี้ เบือ้ งต้นราคาจ�ำหน่ายจะปรับขึน้ จาก เวอร์ชั่นปกติในรุ่น SE ราวๆ 60,000 66,000 บาท ท้ า ยที่ สุ ด  Nissan Navara CNG  จะออกมาเมื่อไร มีราคาจ�ำหน่าย เท่าใดคงต้องติดตามกันให้ดี แต่ที่แน่ๆ งานนี้ ใ ครที่ ส นใจก็ เ ตรี ย มตั ว กั น เอาไว้ เพราะ  Nissan Navara CNG  จะมีให้ เลือกทั้งกระบะตอนเดียว และ กระบะ แคป

ชี้ช่องสินค้า

คาร์โก้ บ็อกซ์ แครี่บอย

ผู้น�ำหนึ่งเดียวที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกดัดแปลงหรือปรับแต่งรถกระบะได้ครบทุกรุ่นทุก ยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น โตโยต้า, อีซูซุ, ฟอร์ด, มิตซูบิชิ, นิสสัน, มาสด้า, เชฟโรเลต, ทาทา, ซูซูกิ, เกีย, ดี เอฟ เอ็ม มินิทรั๊ค, ฮุนได รวมถึงรุ่นและยี่ห้ออื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการ บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ�ำกัด โทร.0-2360-7555


46 BUS&TRUCK • B&T PRODUCTS

ปกษหลัง • เมษายน 2556

แนะนําผลิตภัณฑ WEICON Flex 310 M

Flex 310 M เปน one-component ที่ ไดรับการพัฒนาลาสุด สําหรับซีล และยึดติด (POP hybrid polymer) ให แรงยึ ด ที่ สู ง สามารถนํ า ไปใช ไ ด ใ น หลาย ๆ สวนในโรงงาน Flex 310 M ปราศจาก isocyanate oxime และ solvents บจก.อนาไลติคอล แอนด คอนโทรล เทคโนโลยี 2000 โทร.0-2944-4748

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล จากลมหายใจ

แบตไดนามิกเงิน

แบตเตอรี่ VARTA START STOP PLUS WITH AGM TECHNOLOGY เปนหัวใจ ของยานพาหนะระบบ START-STOP เทคโนโลยีสมรรถนะสูงซึ่งมีหนาที่หลักใน การเปดเครื1องอุปกรณ ไฟฟา ควบคุ ม เมื1อ รถหยุ ด และเริ่ ม ต น ใหม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ทํางานไดครบวงจรอยางตอ เนื1อง บจก.ทีพีเอส โปรดักส เซลส โทร.0-2936-1601

อุปกรณ GPS tracking

อุปกรณเบรกลม SEALCO (USA)

อุปกรณเบรกลมคุณภาพสูง นําเขาโดยตรงจากอเมริกาที่ ไดรับการยอมรับทั่วประเทศ เชน รีเลยวาลวฉุกเฉิน วาลว ไลลมเร็ว เบรกมือโยก วาลว ปลดเบรก และมินิวาลว โดย มี ห  อ งตรวจสอบคุ ณ ภาพ (Test lab) รับประกันคุณภาพ สินคา บจก.โอเรียนเต็ล มอเตอรเวิรคส โทร.0-2293-1888

JSA-4075X

รุน AlcoQuant6020 ออกแบบมาเพื1อรักษาความปลอดภัย ของพนักงานและทรัพยสนิ ของบริษทั ดีไซนทนั สมัย กะทัดรัด ผลิตจากวัสดุทคี่ งทน ใชงานงายดวยระบบ 2 in 1 สามารถ ตรวจวัดเบือ้ งตนและตรวจวัดแบบละเอียดได เซ็นเซอรแบบ ไฟฟาเคมี ไมจํากัดจํานวนการวัดคา พรอมใชภายใน 6 วินาที สามารถเชื1อมตอปริ้นเตอร แบบพกพาได

ติดตามตําแหนงรถยนตแบบ Real-time พรอมสายอากาศ GSM สามารถระบุตําแหนงบนแผนที่ ไดอยางแมนยํา ตรวจ สอบความเร็วในขณะขับขี่ แจงเตือนระดับนํ้ามันหรืออุณหภูมิ ที่ ผิ ด ปกติ ม ายั ง ศู น ย ค ว บ คุ ม มี ร ะ บ บ แบตเตอรี่สํารอง และ รองรั บ การเชื1อ มต อ ระบบเนวิเกเตอร

เพาเวอร แอมป 4 แชลแนล กําลังขับถึง 600 วัตต P.M.P.O ตัวเครื1องขึ้นรูปดวยอลูมิเนียม อะโนไดรดวยสีทองดานเนนให เห็นลายเสี้ยนของโครงสรางตัวเครื1องทํามาจากไมมีอักษรตัว เอ็กซสีเงินขนาดใหญติดอยูดานบนของเครื1อง แจ็คเสียบสาย ลําโพงชุบทอง ปุมปรับแตง เสี ย งต า งๆ เป น ปุ  ม สี ดํ า สามารถปรั บ แต ง ความถี่ ตางๆ ไดดั่งใจ

บจก.แอลโคเทค โทร.0-2862-0254

บจก. โกลบเทค โทร.0-2266-9940

บจก.วี.วี.กรุพอิมปอรตเอ็กซสปอรต โทร.0-2711-1414

คาสตรอล เอจ ปคอัพ 5W/30

Delo® Sports Pick Up

ยู วี วัน คารวอช แชมพูลา งรถ แบบแกลลอน

นํ้ามันเครื1องรถปคอัพและรถยนต ดีเซลสูตรสังเคราะห 100% ทีด่ ที สี่ ดุ ของคาสตรอลด ว ยเทคโนโลยี สู ง สุด ลิขสิทธเฉพาะของคาสตรอล ทําใหเครื1องยนตสามารถทํางานได อยางมีประสิทธิภาพในทุก ๆ สภาวะ การทํางานของเครื1องยนต

เดโล สปอรต ปคอัพ เปนนํ้ามัน เครื1อ งเกรดรวมประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เดโล สปอรต ปคอัพ เหมาะสําหรับ เครื1องยนตดีเซลที่ตองการนํ้ามัน เครื1องมาตรฐาน API CF, CF-4/SG

แชมพูลางรถที่มีสวนผสม พิเศษชวยในการขจัดคราบ สกปรกและฝุนละอองไดดี เยี่ยม ใหความสดใสเปน ป ร ะ ก า ย เ ง า ง า ม กั บ สี รถยนตทุกประเภท และมี กลิ่ น หอมสดชื1น ขนาด บรรจุ 1 ลิตร และ 30 ลิตร

บจก.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3715

บจก.เชฟรอน (ประเทศไทย) โทร.0-2696-4000

บจก.สยามแว็กซี่สแตนดารด โทร.0-2917-0001

เครื่องทําความสะอาดแนวเชื่อม

ผลิตภัณฑบํารุงรักษารถยนตตามระยะทาง

ไฮดรอลิครถดัมพ รุน 92

TIG CHAMP BRUSH เครื1องทําความ สะอาดแนวเชื1อ มสเตนเลสสํ า หรั บ ทําความสะอาดและขจัดคราบรอยเชื1อม บนชิ้นงานสเตนเลส

นวัตกรรมใหมลาสุดของการดูแลรักษา เครื1องยนตที่ใชนํ้ามันเบนซินและเบนซิน แกสโซฮอล ตั้งแต E10 (91/95) , E20 จนถึง E85 ดวยคุณสมบัติพิเศษของการ ทําความสะอาดระบบเชื้อเพลิงทั้งระบบ ขจัดนํ้า สนิม และตะกอนสกปรกตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเครื1องยนต เดินเรียบ ไมสะดุด เรงไดทันใจ

ไฮดรอลิค Model : 92 สําหรับรถบรรทุก 4 ลอ ขนาดรถบรรทุก 1-4 ตัน มีประสิทธิภาพ สูง อายุการใชงานยาวนาน นํา้ หนักเบา และ สามารถประกอบและติดตั้งกับตัวถังรถได งาย

บจก.สยามพารทโพรดักส โทร.0-2423-9229

Force International Co., Ltd. โทร.0-2961-3717

บจก.ซินหงไท กรุป โทร.0-3446-9669

Solex Click Lock

ผลิตจากเหล็กกลาชุบแข็ง ปองกันการ เลื1อย สามารถถอดอุปกรณลอ็ คเกียรออก ได ทําหนาทีล่ อ็ คเพื1อไมใหสามารถเปลีย่ น เกียร ได ยึดสายเกี ยร เ หนี ยวแน น ไม สามารถถอดออกได

บจก.โซเล็กซ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) โทร.0-2897-3921

46-47 �����.indd 46

จารบีลูกปนลอคุณภาพสูง POWER HT 500

อุปกรณดับไฟฉุกเฉินประจํารถ

POWER HT 500 จารบีทนความรอนสูง ถึง 500 องศาฟาเรนไฮต สําหรับหลอลูกปน ลอลูกปนทัว่ ไป ชิน้ สวนเครื1องยนต ชวงลาง ลูกหมาก คันชักตางๆ เครื1องจักรอุตสาหกรรม ที่ใชงานหนัก

จํ า หน า ยปลี ก - ส ง ถั ง ดั บ เพลิ ง ประจํารถยนต หรือบาน ทัง้ แบบเคมี แหง FB2000 FireAde และ อุปกรณ ฉุกเฉินประจํารถ อีกหลายรายการ

บจก.พารทโซน (ประเทศไทย) โทร.0-2917-7088

ราน SAFE SHOP โทร.0-2622-6446

4/11/56 BE 4:28 PM


BUS & TRUCK - V.220  
BUS & TRUCK - V.220  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Advertisement