Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 10

ฉบับที่ 218

คําถามสังคม

www.BusAndTruckMedia.com

ปกษหลัง มีนาคม 2556 40 บาท

ทิศทางธุรกิจเบาะรถโดยสาร

“กรมการขนสงทางบก ใชเวลา 6 เดือน ในการรับรองแบบ ลูกพวงบรรทุก?” ดับเครื่องชม

TRANSFORMERS กับ กรองทอง 04 เปรียบเทียบรถเดน

ปจจุบันตลาดเบาะรถโดยสารมี การเติบโตอยางตอเนื1อง เพราะถือเปน อุปกรณสวนสําคัญของรถโดยสารทุก ประเภทที่ตองใช ธุรกิจตรงนี้จึงมีการ

แขงขันกันคอนขางสูง ทั้งบริษัทที่ผลิต เบาะรถโดยสารเอง อูตอรถโดยสารที่มี บริการติดตั้งเบาะ ตางพยายามพัฒนา สินคาให ไดมาตรฐานทั้งคุณภาพ ความ

ปลอดภัย จนเปนที่ยอมรับของลูกคา

ดํารงศิลปฯ เบาะรถคุณภาพที่พรอมแขงขัน คุณเกียรติศกั ดิ์ ภูอคั รนันท กรรมอานตอหนา 38

หัวลากประหยัดตนทุน

24

LOGISTICS NEWS

DF ยอดขายทะลุเปา ขายรถรวมปนี้เกิน 4 หมื่น วอลโวรวมทุนสงผลดี 2 เดือนแรกกวา 7 พันคัน

ไปรษณียไทยพลิกโฉมการขนสง 28 AUTU GAS

SMY G สงดีเซลติด NGV

44

เตรียมพบกับเร องเดน

แวะเวียนแหลงตอรถโดยสาร ในฉบับที่ 220

คาย DF ไดรบั การตอบรับดีเกินคาด ยอดขายตองเกิน เปา 150 คันแน ตั้งสาขาให ไดอยางนอย 4 แหง สวน วอลโวรวมทุนที่บริษัทแมประเทศจีน สงผลดี ไดเทคโนโลยี จากยุโรป ชวยพัฒนาคุณภาพ คุณปุณณภา วรกิจธนากร ผูจัดการฝายขาย บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด เปดเผยวา หลังจากเมื1อ อานตอหนา 39

B&T#218_p1_Pro1.indd 2

ยอดขายรถใหญรวมทุกยี่หอปนี้ตองทะลุ 40,000 คัน แน ตัวเลขยอดขาย 2 เดือนแรกขายไดมากถึง 7,504 คัน โดยผูน าํ คืออีซซู จุ าํ นวน 3,821 คัน ตามดวยฮีโนจาํ นวน 3,125 คัน สวนรถบัสสแกนเนียนํามาถึง 70 คัน รายงานขาวจาก บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลล (ประเทศ ไทย) จํากัด ผูรวบรวมยอดขายรถใหญ เปดเผยวา สําหรับ อานตอหนา 39

3/16/13 8:39 PM


B&T#218_p2-3_Pro1.indd 2

3/16/13 8:44 PM


ODT_-YgO+;$IT+Rc6_Mf; _ETCWCT$$IT

5,000'S ; b;=ER_9Jc9D

<EVK9S _<L9E;V $EZ= +lT$S6

³­¬®®®MC[ ®8;;<T*;Tª7ET6$C«®¯«²7lT<GET-T_9IROlT_BO<T*@GW+S*MIS6LCZ9E=ET$TE®­²±­ a9E«­¯´²­°¶­®`A$.«­¯´²­­¯¯²CYO8YO­µ¶µ­®´´´´ Ã&#x201A;ðäìï«ìñéò½åèö÷ïìñêõòøó«æòðÃ&#x201D;èåöì÷è«úúú«åèö÷ïìñêõòøó«æòð

Ã&#x201A;ðäìï«ìñéò½åèö÷ïìñêõòøó«æòðÃ&#x201D;èåöì÷è«úúú«åèö÷ïìñêõòøó«æòð B&T#218_p2-3_Pro1.indd 3

3/16/13 8:45 PM


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

ดับเครื่องชม

Photo : OK BUS

TRANSFORMERS กับ กรองทองฯ สงางาม และแข็งแกรง เปนคํา จํากัดความของรถโดยสารจากกรอง ทองการทองเทีย่ ว ดวยการตกแตงและ ลวดลายที่ ส วยงามสะดุ ด ตา แบบ Transformers สรางความรูสึกแกรงได อยางไมนา เชื1อ BUS & TRUCK แทบอดใจ รอไม ไ หว จะพาไปดั บ เครื1อ งชมรถ โดยสารจากกรองทองการทองเทีย่ วกัน หากจะพูดไปแลวในวงการรถบัส นอยคนที่ ไมรูจักกรองทองฯ ดวยจํานวน รถจํานวนมาก ประกอบกับระยะเวลาที่ กอตั้งมาอยางยาวนานรวม 40 ปเรียกได วาเปนการการันตีถึงคุณภาพที่คับแกว ดับเครื1องชมฉบับนี้ ไดรับเกียรติจาก คุณ

R1_B&T#218_p4-5_Pro1.indd 4

สุทธิโรจน จันทร พอใหญแหงบาน กรองทอง และเปนผูอ ยูเ บือ้ งหลังการ ประกอบ ตัง้ แตชว งลางทีล่ งทําเองกับ มือจนไปถึงการควบคุมการตอตัวถัง และตกแตง หุน ยนตนกั รบจาก Transformers โดยกรองทองการทองเที่ยวคันนี้ เปน ที่สะดุดตาอยางมาก คุณภาพคับคัน เริ่ ม ตั้ ง แต ภ ายนอกที่ โ ดดเด น ด ว ย ลวดลายหุนยนตนักรบขวัญใจวัยรุน อยาง Transformers มาพรอมกับรูป ทรงที่มีสวนเวาสวนโคง สรางสัดสวน แบบหลายมิตริ าวกับวาเปนปกของรถ โดยสาร ตัดขอบสีทองคํา ตกแตงดวย

3/18/13 8:20 PM


BUS & TRUCK SHOW • BUS&TRUCK 05

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

ไฟ LED เครื1องเสียงซับ 15 นิ้ว และ ไฟหนาแบบใหมที่แววมาวาเปนเจา แรก ๆ ที่นํามาตกแตงก็วาได ชวงลาง นีต่ อ งบอวาไมธรรมดา เพราะประกอบ และบิ้วใหมทั้งหมด มาทางดานในกันบาง ตองบอก ว า พ อ ใหญ ไ ม เ คยทํ า ให เ ราผิ ด หวั ง

จริง ๆ เพราะเครื1องเสียงที่จัดเต็มนั้นมา จาก ปราโมทย ค าร อ อดิ โ อ นครปฐม อํ า นวยความสะดวกได ก ว า 50 ที่ นั่ ง รองรับความสบายกับเบาะระดับ VIP ทั้ ง หมด นอกจากนั้ น ยั ง ตกแต ง ด ว ย สเตนเลสดัด ลายเพนทกระจกทั้งลาง และบน โทรทัศนสรางความบันเทิง 3 เครื1อง ทั้งขางลางและขางบน

สําหรับรถโดยสารจากกรองทอง การทองเที่ยวคันนี้ มีไวสําหรับผูที่สนใจ การทองเทีย่ ว หากใครอยากเพิม่ อรรถรส ของการเดินทาง ติดตอใชบริการไมมีผิด หวัง ความปลอดภัยก็ ไมตองเปนหวง เพราะกรองทองฯ มีระบบ GPS ตรวจ สอบทุกการเดินทาง เพื1อสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ของ ผูรวมทางกับกรองทองฯ

Technical Specification ภายนอก ลักษณะเดน : เครื่องเสียง : ระบบไฟ : อุปกรณ ตกแตงอื่น ๆ :

ลวดลาย Transformers ภายนอกขับ 15 นิ้ว สปอรตไลท, ไฟ LED สติ๊กเกอรลวดลายตาง ๆ

ภายใน เครื่องเสียง : เบาะ : แอร : อุปกรณ ตกแตงอื่น ๆ : บรรจุ

ปราโมทยคารออดิโอ นครปฐม เบาะ VIP ทุกที่นั่ง ภูคําแอรบัส

สเตนเลสดัด, ลายเพนทกระจก โทรทัศน, GPS : 50 ที่นั่ง

ขุมพลัง เครื่องยนต : SCANIA K113 ปมเหลี่ยม 360 แรงมา เครื่องชุบโครเมี่ยม แชสซีส : SCANIA ประกอบชวงลางจาก อูพอใหญกรองทอง ชลบุรี ประกอบตัวถัง : อูมีแสงยูร (ชางเหนง)

ราคา ราคา ติดตอ

R1_B&T#218_p4-5_Pro1.indd 5

: ประมาณ 5 ลานบาท ตอตัวถังประมาณ 1.7 ลานบาท : หจก.กรองทองฯ 0-2428-4059

3/18/13 8:23 PM


06 BUS&TRUCK • SPECIAL PURPOSE VIHECLE

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

รถตูบรรทุกสินคา Truck Body

รถตูบรรทุกสินคา ที่ตอบสนอง ความต อ งการของผู  ใช เ ป น หลั ก ออกแบบใหมขี นาดใหญ บรรทุกของได จุใจ ผนังตูแข็งแกรง สวยงาม ทนทาน ตอแรงกระแทกและการผุกรอนไดเปน อยางดี พรอมความใสใจในเทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิตระดับโลก ทําให ไดตูบรรทุกที่ โดดเดน เขากันไดดีกับตัว รถ อี ก ทั้ ง ยั ง คุ  ม ค า กว า ในการลงทุ น สําหรับธุรกิจ สํ า หรั บ ชุ ด อุ ป กรณ ม าตรฐาน สําหรับรถตูบรรทุก Truck Body ของ บริษัท แอรโรคลาส จํากัด ถือวาเลือก ใช วั ส ดุ โ ดดเด น ในเรื1อ งคุ ณ ภาพของตู  บรรทุกเนื1องจากใชเทคโนโลยีแบบ sandwich panel ออกแบบภายนอกเปน ABS แผนเรียบสีขาว และภายในนั้นเปนแผน

R1_B&T#218_p6-7_Pro1.indd 6

ABS แผนเรียบบุดวยโพลีสไดรีนโฟม แบบความหนาแนนสูง ประกอบดวย แรงอัดสูญญากาศและกาวชนิดพิเศษ สามารถบรรทุกไดเพิ่มมากขึ้นเพราะ วั ส ดุ ที่ ใ ช ทํ า ตู  นั้ น มี นํ้ า หนั ก เบาและ ความทนทานสูง เมื1อมีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ กับตูบรรทุกนั้นสามารถดูแลและซอม บํ า รุ ง ได ง  า ยสามารถเปลี่ ย นหรื อ ซอมแซมตรงจุดที่เสียหายไดเลย ยางขอบประตู ที่ ทํ า จาก PVC ชนิดพิเศษ ยืดหยุนตัวไดดีทุกสภาพ อากาศทนทานไมสึกหรองาย ในชุด บานประตูทายแบบมาตรฐานเปด 2 บานภายในทําจาก ABS แทรกกลาง ดวยโพลีสไดรีนโฟมภายนอกทําจาก ABS แผนหลังคาภายในนั้นก็ใชวัสดุ คุณภาพเชนเดียวกัน ความปลอดภัยในการขนสงคือ ชุ ด แกนล็ อ ค,ชุ ด หั ว ล็ อ คและขอยึ ด ประตูทาย แนนหนาเปนทอเหล็กปม ขึ้นรูปชุบซิงค ขนาด 27 มม. ทนทาน ไมขนึ้ สนิม ชุดมือเปดพรอมกุญแจและ ชุดบานพับ ทําจากเหล็กปม ขึน้ รูป ยาง กั น กระแทกทํ า จาก PVC มี ค วาม ยืดหยุนอายุการงานไดยาวนาน สําหรับรถตูบรรทุกจาก บริษัท แอรโรคลาส จํากัด ที่นําเสนอไปนั้น เปนรถตูแหงที่ใช ในการขนสงวัตถุดิบ หรือสิง่ ของที่ไมตอ งรักษาอุณหภูมมิ าก นัก ดวยวัสดุที่นํามาใชในการประกอบ ตูนั้นถือวาติดตั้งไดงาย ไมตองถอด กระบะแตอยางใดสามารถติดตัง้ ไดเลย แตสินคาของทาง บริษัท แอรโรคลาส จํากัด ไมไดมีเพียงเทานี้มีสินคาอื1นให ลูกคาอีกเลือกมากมายและลูกคาราย ใหญ ๆ ในธุรกิจขนสงตางเลือกใชกัน อยางแพรหลาย

3/18/13 8:33 PM


B&T#218_p6-7_Pro1.indd 7

3/16/13 9:25 PM


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

คันเรงธุรกิจ

จําเปนตองพึ่งรัฐบาล อีกประมาณ 2 ปขางหนาจะเปด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แลว รถขนสงจะวิง่ ในอาเซียนไดอยางเสรี ซึง่ เปนทัง้ โอกาสดีและเปนการเสียโอกาส ของวงการขนสง หากรัฐบาลไมเปดสภา การขนสงบนถนนให เมื1อประมาณ 2 ปที่แลว กลุมขนสง ที่สภาการขนสงแหงประเทศไทยเปนผูนํา ในเรื1อ งการตั้ ง สภาการขนส ง บนถนน เพราะถือเปนการทําใหรัฐบาลสนับสนุน การขนสงใหมีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถ แขงขันกับขนสงตางชาติได ดวยบริษัทขนสงตางชาติสามารถ เขามารวมถือหุนในบริษัทตาง ๆ ไดมากถึง 70% ในบริษัทขนสงที่อยูในกลุมประเทศ อาเซี ย นได ถื อ เป น การเสี ย เปรี ย บของ บริษัทขนสงที่ทําธุรกิจดวยตัวเอง เพราะ ตางชาติมีทั้งเงินทุน เทคโนโลยี และไดรับ การสนับสนุนจากบริษัทตางชาติ กอนหนานี้สหพันธฯไดยื1นเรื1องขอ เปนสะพานใหแกกรมการขนสงทางบก แต ก็ไมไดรับการอนุมัติ จึงไดยื1นเรื1องไปใหกับ กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งยังถูกปฏิเสธออกมาเพราะเปน หนาที่ของกรมการขนสงทางบกที่ตองรับ ผิดชอบดูแลเรื1องการขนสงเปนหลัก หากรัฐบาลเห็นความสําคัญของการ ขนสงก็ควรทีจ่ ะตองดูแลสภาการขนสงบน ถนนเปนหลัก เพราะตองดูแลการขนสง ภายในประเทศก อ น ต อ งแข็ ง แรง มี มาตรฐานเปนสากล จึงจะขยายไปยังกลุม ประเทศอาเซียนได หากลาชาก็เทากับเปดโอกาสใหกับ ขนสงตางชาติมากขึ้นเทานั้น อยาลืมวาการขนสงเปนเรื1องสําคัญ ของประเทศเปนอยางมาก บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เลาประเสริฐ วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สวางสําลี กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป, ถาวร พรมพิทักษ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สงางาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟกสกุล มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : อารีย ปตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด พงษสกุล สุขสวัสดิ์ เลขาแผนกโฆษณา : กวินนาถ สิทธิโชค พัฒนาธุรกิจ : วันวิสาข เข็มทอง, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แกวศิริ เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com วราภรณ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

B&T#218_p8-9_Pro1.indd 8

ซีเอเอ็มซี ทําตลาดแทน แซคแมน เหตุหลักเพราะบริษัทแมไมชวย

รถใหญจากจีนเริ่มเปลี่ยน คาย ซีไอเอ็มซีมารุกตลาดแทนรถแซคแมน สาเหตุหลักบริษัทแม ไมทําตามความ ตองการของตลาดเมืองไทย สวนดาน ซี ไอเอ็มซีใหการสนับสนุนดานอะไหล ถาปแรกทํายอดขายไดมากถึง 400 คัน คุ ณ วชิ ร ศั ก ดิ์ เล า ประเสริ ฐ ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอเอ็มซี (ไทยแลนด) จํากัด ผูแทนจําหนายรถ ใหญซเี อเอ็มซีจากประเทศจีน เปดเผยวา ขณะนีท้ างบริษทั ฯ ไดเปดตลาดอยางเปน ทางการแลวดวยการนํารถยีห่ อ ซีเอเอ็มซี มีทั้งเครื1องยนตดีเซลและ NGV ขนาด 350 แรงมาและ 380 แรงมา ซึง่ ในปแรก วางเปาการจําหนายไวที่ 400 คัน “ทางบริษัทแมที่ประเทศจีนนั้นได ใหการสนับสนุนในการเปดตลาดอยาง เต็มที่ ไมวาจะเปน โครงสรางของรถ ภายนอก ภายใน และระบบชวงลาง ได มีการออกแบบใหเหมาะกับตลาดในเมือง ไทยโดยเฉพาะ สวนดานอะไหลที่เปน เรื1องใหญของรถที่มาจากประเทศจีนนั้น ทางบริษัทแมใหการสนับสนุนในการสง อะไหลมารองรับความตองการของลูกคา ที่ใชรถซีเอเอ็มซีไวอยางเพียงพอ” สวนดานรถใหญแซคแมนที่บริษัท ในเครือคือ บริษัท เอสเอ ออโต จํากัด เปนผูแทนจําหนายนั้น ไดทําการยกเลิก การทําตลาดรถใหญแซคแมนไป เหตุผล หลักสืบเนื1องมาจากทางบริษัทแมไมทํา ตามความตองการเลย ไมวาจะเปน การ ออกรู ป แบบใหม ใ ห เ หมาะกั บ ความ ต อ งการของตลาดขนส ง ในเมื อ งไทย รวมทัง้ ไมรบั ผิดชอบดูแลเรื1องอะไหลดว ย จึงทําใหลูกคาของรถใหญแซคแมนไมได รับการบริการหลังการขายที่ดี โดยแผนการที่ ว างไว คื อ จะให ตั ว แทนจํ า หน า ยรถใหญ แ ซคแมนทั่ ว ประเทศเปลี่ ย นมาจํ า หน า ยรถใหญ ซี เ อเอ็ ม ซี แ ทน ส ว นศู น ย บ ริ ก ารนั้ น ก็

สามารถดูแลไดทั้งรถใหญซีเอเอ็มซีและ รถใหญแซคแมนเหมือนกับอูบริการรถ ใหญที่เปนพันธมิตรอยูตามตางจังหวัด ดวย เรียกวาจะใหการบริการที่ดีกับกลุม ลูกคาของบริษัทฯ ทั้งหมด คุณวชิรศักดิเ์ ปดเผยในตอนทายวา “สําหรับกลุมลูกคาของรถใหญแซคแมน

นั้น ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบดวยการ เปดรับเทิรน ทุกคัน เลือกเปดโอกาสใหหนั มาซื้อรถใหญซีเอเอ็มซีแทน เพราะทาง บริ ษั ท ฯจะเป ด การบริ ก ารออนไลน สามารถเขาซอมบริการในดีลเลอร ไดทั่ว ประเทศ พรอมทั้งมีรถโมบายเซอรวิส ดูแลใหบริการนอกสถานที่อีกดวย”

โฟตอน มั่นใจเต็มพิกัด ลงทุนประกอบ 100 ลานบาท คายโฟตอนคือรถใหญจากจีนที่ ไดรับความเชื1อมั่นมากสุด เพราะเปน ยี่ ห  อ เดี ย วที่ ป ระกอบในเมื อ งไทย พรอมทัง้ บริษทั แมคอื ตันจง อินเตอร เนชั่ น แนล ประกาศใช ไทยเป น ประเทศศูนยกลาง พรอมเตือนรถ ใหญ จี น ยี่ ห  อ อื1น ลู ก ค า ต อ งเสี่ ย ง เพราะเปนเพียงนายหนาขายเทานั้น แหลงขาวในวงการรถใหญเปด เผยวา ถึงแมตลาดรถใหญจากประเทศ จีนจะมีการเจริญเติบโตมากขึ้น เพราะ มีหลายบริษทั ทีน่ าํ ยีห่ อ ใหมเขามา รวม ทั้งสามารถทํายอดขายไดเพิ่มขึ้น แต บอกไดวาหลายยี่หอเปนเพียงผูนําเขา เทานั้น ไมใชผูแทนจําหนายอยางเปน ทางการ ดังนั้น ในตลาดรถใหญจะมีผูนํา เขาอิสระหลายบริษทั ทีจ่ าํ หนายรถใหญ ยีห่ อ เดียวกัน ทําใหกลุม ลูกคาเกิดความ สับสนหลายเรื1อง ไมวาจะเปน ราคา จําหนาย จํานวนดีลเลอร พรอมทัง้ การ หาอะไหลมาดูแลซอมเอง “ดวยรถใหญจากจีนที่เขามาทํา

ตลาด สวนมากจะเปนเครื1องยนต NGV ซึง่ ใชเวลาคุม ทุนเพียงแคประมาณ 3 ป แตในชวง 3 ปนี้ถือไดวาเปนการเสี่ยง มาก เพราะผูนําเขาที่ซื้อรถมานั้นจะทํา ตลาดครบเวลาหรือไม หากปดตัวไปก็ ตองทําหนาทีห่ าอะไหลและซอมเอง แต หากยังอยูก จ็ ะดูแลเรื1องบริการหลังการ ขายให” สํ า หรั บ ค า ยรถใหญ จ ากจี น ที่ มี ความเชื1อ ถื อ มากที่ สุ ด ว า จะอยู  คู  กั บ ลูกคาตลอดไปก็คอื รถใหญยหี่ อ โฟตอน เ พ ร า ะ บ ริ ษั ท โ ฟ ต อ น ท รั ค (ประเทศไทย) จํากัด ผูแทนจําหนาย อยางเปนทางการไดลงทุน 100 ลาน บาท เพื1อ ที่ จ ะประกอบในเมื อ งไทย พรอมทั้งตั้งสาขาจําหนายเองมากกวา 6 แหงทั่วประเทศ นอกจากนี้แลว ทางบริษัทแมคือ บริษทั ตันจง อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด ยังไดประกาศวาจะขยายตลาดในเมือง ไทย พรอมทัง้ ตอบแทนผลกําไรสูล กู คา จึงมั่นใจไดวารถใหญ โฟตอนจะอยูคู ตลาดไปอีกนาน

3/16/13 9:27 PM


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

คันเรงธุรกิจ

ขสมก.รวมทาทา เอาใจผูพิการ S.S.K.ไซโนทรัค อะไหลพรอม ยินดีรับลูกคานอก จัดวิ่งรถโดยสารทาทา สตารบัส องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) รวมกับทาทา มอเตอรส เปด โครงการนํ า ร อ งสนั บ สนุ น การจั ด สิ่ ง อํานวยความสะดวกและบริการสําหรับ คนพิ ก ารในรถโดยสารประจํ า ทาง ขสมก. ดวยรถทาทา สตารบสั รุน Low Entry LPO 1625 CNG Bus ทาทา สตารบัส รุน Low Entry LPO 1625 CNG Bus เปนรถโดยสาร ประจํ า ทางรุ  น เดี ย วในประเทศไทยใน ขณะนี้ที่มีทางลาดตํ่าสําหรับรถเข็นคน พิการ ทําใหผูพิการสามารถ ขึ้น-ลง เดิน ทางโดยรถโดยสารประจําทางไดสะดวก ขณะที่รถโดยสารประจําทางรุนอื1น ๆ จะ ใชระบบไฮดรอลิกยกรถเข็นผูพิการขึ้นลง รถ ซึ่งไมสะดวกในการใชงานมากนัก และอาจสรางความรูสึกที่ ไมปลอดภัยให กับผูทุพพลภาพ ทั้งนี้ ทาทา สตารบัส Low Entry LPO 1625 CNG Bus ยังมีอุปกรณ มาตรฐาน ในการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยตาง ๆ สําหรับผูพ กิ าร ที่ครบครันเหนือกวา ไมวาจะเปน ที่นั่ง พิเศษสําหรับคนพิการ กริง่ สัญญาณวาง ตําแหนงพิเศษสะดวกสําหรับการใชงาน ของคนพิการ เข็มขัดสําหรับยึดรถเข็นคน พิการใหมั่นคงปลอดภัยตลอดการเดิน

ทาง นอกจากอุปกรณสําหรับคนพิการ แลว ทาทา สตารบัส Low Entry LPO 1625 CNG Bus ยังพรอมดวยอุปกรณ อํ า นวยความสะดวกสบายและความ ปลอดภัย เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิต สําหรับผู โดยสารทั่วไปอีกดวย ไมวาจะ เป น พื้ น ไวนิ ล ป อ งกั น การลื1น ของผู  โดยสาร แผนทางลาดและรถเข็นสําหรับ ผู โดยสารทุพพลภาพ ระบบนําทาง GPS บอรดไฟฟาบอกจุดหมายการเดินทาง ระบบปรับอากาศคุณภาพสูงที่ออกแบบ สําหรับใชงานในพืน้ ทีเ่ ขตรอน ทีใ่ หความ เย็นสมํ่าเสมอตลอดการเดินทาง รวมทั้ง มีมานปรับอากาศที่ชวยคงอุณหภูมิใน ห อ งโดยสารแม ว  า จะมี ก าร เป ด -ป ด ประตู รับ-สง ผู โดยสารบอยครั้ง และมี อุ ป กรณ เ พื1อ ความปลอดภั ย ที่ ส มบู ร ณ แบบ ไมวาจะเปน ชองหลังคาพรอม พัดลมระบายอากาศ อุปกรณดับเพลิง เครื1องปฐมพยาบาล ประตูฉุกเฉิน ฯลฯ ทาทา สตารบัส Low Entry LPO 1625 CNG Bus มีกําลังสูงสุด 250 แรงมา ที่ 2,400 รอบ/นาที พรอมแรง บิดสูงสุด 895 นิวตันเมตร ทีร่ อบตํา่ เพียง 1,400 รอบ/นาที

คาย เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ให บริการลูกคาเกาเต็มที่ เตรียมอะไหลไว รองรับ 24 ชัว่ โมง พรอมชวยลูกคานอก ที่ ซื้ อ มาจากที่ อื1น แต ร าคาเต็ ม ไม มี สวนลดให คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษทั สุขศิรมิ อเตอร จํากัด ผูแทนจําหนายรถใหญ เอส.เอส. เค. ไซโนทรัค เปดเผยวา ทางบริษัทได ลงทุนเปนจํานวนมากเพื1อที่จะไดสราง ภาพพจน ใหมใหแกรถใหญของจีนที่มี การสต็ อ กอะไหล ไ ว บ ริ ก ารตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีรถโมบายเซอรวิสสง อะไหลใหกับดีลเลอรทั่วประเทศอีกดวย “ตลอดระยะเวลาการทําตลาดมา ได 2 ปกส็ ามารถครองใจลูกคาไดมากกวา 1,000 รายแลว รวมกับมีลิสซิ่งชั้นนํา ปลอยสินเชื1อใหดวย จึงกลาประกาศวา จะไมมกี ารทิง้ ลูกคาแนนอน มีแตจะทําให ลูกคาทุกรายไดรับการบริการที่ดี ไมผิด

หวังที่ ไดใชรถ เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค” ดวยยีห่ อ ไซโนทรัคมีผแู ทนจําหนาย หลายบริษัท ซึ่งก็มีแบบที่ซื้อมาขายไป ไมมีการรับซอมใหลูกคา จึงไมมีอะไหล ดังนั้น เพื1อเปนการรักษายี่หอรถไมให เสื1อมเสีย ทางบริษัทฯจึงไดรับซอมรถ ยีห่ อ เดียวกัน ไมวา จะซือ้ มาจากที่ไหน แต ต อ งขอคิ ด ราคาเต็ ม ไม มี ส  ว นลดให เหมือนกับลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ เปน เพราะเมื1อซื้อมาจากที่ใดตองดูแลเปน หลักกอน สําหรับรถใหญไซโนทรัคนัน้ ไดเขา มาทําตลาดเมื1อ 2 ปที่ผานมา สามารถ ทําตลาดไดมากกวา 2,000 คัน ซึ่งปญหา เรื1องอะไหลก็ยังมีพบอยู ทําใหมีผูนําเขา และจําหนายอะไหลรถใหญจากจีนทุก ยี่หอ โดยเนนที่ยี่หอไซโนทรัคเปนหลัก สวนยี่หออื1นที่มีจําหนายในไทย ตองใช เวลารอนานประมาณ 1 เดื อ น ทาง โรงงานที่จีนจึงจะจัดสงให

ใตทองรถ ❖❖❖ เริม ่ กันทีต่ ลาดนํา้ มันเครื1องกอน เห็นไดวา ปจจุบนั นีค้ า ยนํา้ มัน เครื1องตาง ๆ ไดแขงขันกันอยางดุเดือด มีการประชาสัมพันธวา ใชไดมาก ถึง 10,000 กิโลเมตร สวนรถใหญใช ไดถึง 40,000 กิโลเมตร แตในขณะ ทีต่ ามคายรถตาง ๆ ระบุวา ตองเปลีย่ นถายนํา้ มันเครื1องเมื1อวิง่ ไปถึง 5,000 หรือ 10,000 กิโลเมตร เมื1อเปนแบบนี้แลวจะเชื1อคายไหนดี แตหาก ตองการประหยัดเงินก็ตองเชื1อคายนํ้ามันเครื1อง เพราะเปนผูผลิตสินคา ออกมาเอง ❖❖❖ ด า นค า ยฉางอานได ป ระกาศออกมาแน ชั ด ว า หากในป นี้ จําหนายรถพาณิชยเล็กเครื1องยนต LPG และ NGV ไดมากกวา 1,000 คัน ในปหนาก็จะมีการนําเขารถ NGV ตอไปก็อาจจะเปนรถยนตนงั่ เพราะ ทีป่ ระเทศจีนมีทงั้ รถพาณิชยเล็ก รถเกง รถ MPV และ SUV ยอดจําหนาย อันดับหนึง่ ของรถยนตทวั่ ประเทศตองยกใหยหี่ อ ฉางอาน ผูท เี่ คยเดินทาง ไปเมืองจีน คงสังเกตเห็นวาพบเห็นรถฉางอานอยูทั่วไป

เรื1องนี้มีผูรองเรียนเขามาวาในการติดตั้งรถพวงสักคันจะได รับใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบกนานมาก ทั้ง ๆ ที่เปนแบบเดิมที่ ไดวางไวแลว เลยสงสัยวาในขณะที่ทางสามมิตรฯ ไดผลิตรถพวงแบบ เดิมออกมาแลวหลายคัน แตทาํ ไมถึงไดรบั การอนุมตั เิ ร็วกวา ก็เลยสงสัย วาไดมกี ารยัดเงินใต โตะใหหรือเปลา หากมีโอกาสจะติดตามเรื1องนีม้ านํา เสนอใหเร็วที่สุดวาสาเหตุนั้นมาจากอะไร ❖❖❖

B&T#218_p8-9_Pro1.indd 9

3/18/13 8:53 PM


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

ปกษหลัง • มีนาคม 2556 โดย กรมการขนสงทางบก

จอดปายหมอชิต

กรมทางหลวงชนบท หนุนโลจิสติกส ขบ.เตรียมตั้งสถานีขนสงเพิ่ม 7 แหง สรางทางเชื่อมโครงขายเมืองเชียงราย เพิ่มความสะดวก เปดยื่นคําขอถึง 9 เม.ย. กรมทางหลวงชนบท สรางทาง เชื1อมโครงขายผังเมืองรวมเชียงราย แก ไ ขป ญ หาการจราจรคั บ คั่ ง ในเขต เมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ในอนาคต และสนับสนุนยุทธศาสตร ดานโลจิสติกสของจังหวัดเชียงราย คุ ณ ประเสริ ฐ จั น ทรรวงทอง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม กลาววา กรมทางหลวงชนบท ไดดําเนิน การโครงการกอสรางถนนสาย จ3 (ตอนที่ 4) ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย ซึ่งเปนถนนเลี่ยงเมืองฝงตะวัน ออก เพื1อแกไขปญหาการจราจรคับคั่งใน เขตเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ในอนาคต และยังเปนการสนับสนุนยุทธ ศาสตรดา นโลจิสติกสของจังหวัดเชียงราย ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการเตรียมพืน้ ทีก่ อ สราง โดยโครงการดังกลาวจะใชระยะเวลาใน การดําเนินการกอสราง 780 วัน “ จ า ก ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรมทํ า ให เศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชนในเมือง มี แนวโนมที่จะขยายตัวอยางไมมีขอบเขต จํ า เป น ต อ งมี ก ารวางแผนเตรี ย มการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ คมนาคมขนสง การบริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมใหทันกับความเจริญ เติบโตอยางมีขอบเขต กรมทางหลวง ชนบท จึงดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และกอสรางถนนสาย จ3 ผังเมืองรวม เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รวม ระยะทาง 12.124 กิโลเมตร” โดยการกอสรางไดแบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 2+463 ระยะทาง 2.463 กม. ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กอสรางแลว เสร็จ ป 2547, ตอนที่ 2 กม.ที่ 2+463กม.ที่ 4+107 ระยะทาง 1.644 กม. ผิว จราจร คสล. กอสรางแลวเสร็จ ป 2554 ตอนที่ 3 กม.ที่ 4+107-กม.ที่ 8+206 ระยะ ทาง 4.099 กม. ผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟ ล ติ ก คอนกรี ต อยู  ร ะหว า งการ กอสรางมีผลงานความกาวหนากวา 66% คาดว า จะแล ว เสร็ จ ประมาณเดื อ น สิ ง หาคม 2556 และตอนที่ 4 กม.ที่ 8+206-กม.ที่ 12+124 ระยะทาง 3.918

B&T#218_p10-11_Pro1.indd 10

กม. ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟลติก คอนกรีต อยูระหวางการเตรียมพื้นที่ กอสราง ด า นคุ ณ ชาติ ช าย ทิ พ ย สุ น าวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กลาวถึงราย ละเอียดโครงการวา ลักษณะโครงการ แยกออกเปน 2 สวน คือ งานกอสราง ถนนและงานกอสรางสะพานขามทาง แยก (Overpass) โดยแตละสวนมีราย ละเอียดโดยสังเขป คือ งานกอสรางถนน กอสรางเปนถนนผิวจราจรแบบแอสฟลติกคอนกรีต 2 ทิศทางจราจร แตละ ทิศทางมี 3 ชองจราจร มีคลองสงนํา้ ดาด คอนกรีตชลประทานเดิมเปนเกาะกลาง นอกเขตชุ ม ชนไหล ท างเป น ไหล ท าง แอสฟลติกคอนกรีตทั้ง 2 ขาง ในเขต ชุมชนเปนทางเทาทัง้ 2 ขาง พรอมระบบ ระบายนํ้าและระบบไฟฟาแสงสวาง นอกจากนี้ มีงานกอสรางสะพาน เปนการกอสรางสะพานแบบคูขนาน มี ขนาด 4 ชองจราจร ไหลทางมีความกวาง 2.50 เมตร ความกวางประมาณ 21.00 เมตร (รวมทั้ ง 2 ทิ ศ ทางจราจร) โครงสร า งสะพานเป น แบบ Box Segment สะพานมีความยาวประมาณ 482 เมตร สําหรับ จุดเริ่มตนโครงการ กม.ที่ 8+206 เชื1อมตอกับถนนสายจ 3 (ตอนที่ 3) บริ เ วณจุ ด ตั ด ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 1220 (ตอน อ.เมืองเชียงรายอ.เทิง) แนวทางไปทางทิศใต ไปสิ้นสุด โครงการที่ กม.12+124 บรรจบกั บ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนน พหลโยธิน) ประมาณ กม.ที่ 821+450 (ตอน อ.พาน-อ.เมืองเชียงราย) ในสวนของงบประมาณคากอสราง เป น งบผู ก พั น ระยะเวลา 3 ป คื อ ปงบประมาณ 2555 จํานวน 48.750 ลาน บาท ป ง บประมาณ 2556 จํ า นวน 108.125 ลานบาท และปงบประมาณ 2557 จํานวน 183.715 ลานบาท รวมงบ ประมาณคากอสรางในตอนที่ 4 จํานวน 340.590 ลานบาท เมื1อตอนที่4 กอสราง แลวเสร็จจะทําใหถนนเลี่ยงเมืองสายนี้ เกิดความสมบูรณของเสนทางคมนาคม ขนสงตามแผนที่วางไว

กรมการขนส ง ทางบก เป ด ยื1น คํ า ขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานี ข นส ง ผู  โดยสารเพิ่ ม อี ก 7 แห ง เพื1อ เป น ศูนยกลางการขนสงผู โดยสารดวยรถ ประจําทาง และบริการประชาชนให ได รับความสะดวก โดยรับคําขอตั้งแตวัน นี้ - 9 เมษายน 2556 ณ สํานักงาน ขนสงจังหวัดพื้นที่ที่เปดรับคําขอ การจั ด ตั้ ง สถานี ข นส ง ผู  โ ดยสาร เพิม่ อีก จํานวน 7 แหง ไดแก สถานีขนสง ผู โดยสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ สถานี ขนส ง ผู  โ ดยสารอํ า เภอหัวหิน จั งหวั ด ประจวบคีรีขันธ สถานีขนสงผู โดยสาร อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร สถานีขนสงผู โดยสารจังหวัดเพชรบุรี สถานีขนสงผู โดยสารเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สถานี ขนสงผูโดยสารจังหวัดพังงา สถานีขนสง ผูโดยสารจังหวัดอางทอง เพื1อใชเปนศูนย รวมกระจายการขนสงดวยรถโดยสาร ประจําทาง และรองรับความตองการใน การเดินทางของประชาชนตามภูมิภาค ตาง ๆ ทั่วประเทศให ไดรับความสะดวก พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยผู ประสงคลงทุนกอสรางเพื1อจัดตั้งและ ดําเนินการสถานีขนสงผู โดยสาร ติดตอ ยื1น คํ า ขออนุ ญ าตได ตั้ ง แต วั น นี้ – 9 เมษายน 56 ณ สํานักงานขนสงจังหวัด พื้นที่ที่เปดรับคําขอ ผู  ส นใจลงทุ น ก อ สร า งเพื1อ จั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การสถานี ข นส ง ผู  โ ดยสาร ระดับจังหวัด ตองมีเนื้อที่สําหรับการ กอสรางสถานีไมนอยกวา 5 ไร สวน สถานี ข นส ง ผู  โ ดยสารในระดั บ อํ า เภอ หรือสถานีขนสงผู โดยสารยอย ตองมี เนื้ อ ที่ ไ ม น  อ ยกว า 3 ไร อยู  ห  า งจาก ทางหลวงหรือทางสาธารณะไมเกิน 300 เมตร และตองจัดใหมีทางเชื1อมเพื1อใช เปนทางเขาและทางออกสถานีในบริเวณ เดียวกัน ซึ่งมีความกวางดานหนาติดกับ ทางหลวงหรือทางสาธารณะหรือทาง เชื1อมไมนอยกวา 80 เมตร โดยสอบถาม เพิ่มเติมไดที่สวนสถานีขนสงผู โดยสาร สํานักการขนสงผู โดยสาร กรมการขนสง ทางบก โทร.0-2271-8506-7 BUS & TRUCK FAQ

ใบเตือนผิดจราจร ทํางานอยางไร? ใบเตือนมีระยะเวลาหรือหมด อายุหรือไมหากไมทาํ ผิดซํา้ หรือ บันทึกเปนประวัตติ ลอดไป และ อยากทราบขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ สําหรับผูที่โดนใบเตือนคะ (คุณแจน) ใบเตือนจะมีขนาดเดียวกันกับ ใบสัง่ ของเจาพนักงานจราจร แต จะมี คํ า ว า ใบเตื อ นอยู  ด  า นบน สําหรับลักษณะของใบเตือนจะมีรปู แบบ ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1.สี เหลื อ ง สํ า หรั บ ให เ ตื อ นแก ผู  ขั บ ขี่ ที่ กระทําความผิดกฎหมายจราจร 2.สีชมพู ใชในการบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร หรือฐานขอมูลของสํานักงานตํารวจแหง ชาติ และ3.สีขาว สําหรับเปนสําเนาคู

ฉบับติดอยูกับตนขั้วเลมใบเตือนไวเปน หลักฐานสําหรับเจาพนักงานผูพบเห็น การกระทําความผิดหรือจับกุม เมื1อมีการเตือนผูขับขี่แลว ตํารวจ จะบั น ทึ ก ข อ มู ล ในส ว นของต น ขั้ ว ส ง มายังบก.จร. ในวันที่ 16 และวันที่ 1 ของ ทุกเดือน เพื1อรวบรวมขอมูลความผิดที่ เตือนไป โดยจะมีเว็บไซตกลางที่เปดขึ้น ใหสงขอมูลเขามา จากนั้นบก.จร.จะสง ตอขอมูลดังกลาวไปยังกองบังคับการ ตํารวจนครบาล 1-9 และทุกสน. เพื1อให ทุกทองที่รับทราบวาผูขับขี่รายใดบางที่ ไดออกใบเตือนไปแลว และหากพบวามี การเตือนอีกก็จะเรียกเจาของรถตาม ทะเบียนนัน้ มาปรับในอัตราโทษสูงสุดตอ ไป

3/16/13 9:30 PM


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

กดแตร

พักรถ

เหตุหลัก ที่ขาดคนขับรถ เห็นไดวาเศรษฐกิจในปนี้มีมูลคา รวมที่ สู ง ขึ้ น กว า ป ที่ แ ล ว รายได ประชาชาติรวมก็สูงขึ้น ทําใหธุรกิจการ กอสราง ไมวาจะเปนถนน สะพาน ทาง ขามแมนาํ้ และทางขามถนน ธุรกิจการ กอสราง อาคารบานเรือนก็เพิ่มมากขึ้น เปนเหตุใหการขนสงเจริญตามไปดวย แตปญ  หาหลักทีธ่ รุ กิจขนสงประสบ อยูในขณะนี้คือ การขาดคนขับรถ ถึงแม จะมีรายไดอยางงามใหก็ไมสามารถรัง้ ตัว ใหทํางานตอได ดวยเจาของธุรกิจขนสง เห็นวาตลาดเติบโตขึ้น จึงไดซื้อรถใหญ เพิ่มจํานวนมาก เพื1อจะมีรายไดตามมา แตปญหาหลักที่เห็นอยูคือ ตองจอดรถ ใหญทิ้งไว แมวาจะเพิ่งซื้อมาได ไมนาน ก็ตาม สาเหตุเพราะขาดคนขับและไม สามารถเพิม่ เวลาทํางานใหกบั คนขับเดิม เพราะหวั่นวาจะเกิดอุบัติเหตุ เนื1องจาก คนขับไมไดพักผอนนั่นเอง โรงเรียนสอนขับรถใหญที่มีอยูใน ขณะนี้ก็คือทางกรมการขนสงทางบก ได เปดสอนคนขับรถใหญอยางเปนทางการ โดยไมตองเสียคาใชจายเลย แถมยังมี รายไดรายวันใหดวย เมื1อเรียนจบแลวก็ จะมีบริษัทขนสงตาง ๆ มาเปดรับงานใน วันที่รับใบประกาศดวย โรงเรี ย นอี ก แห ง หนึ่ ง ก็ คื อ ไอดี ไดรเวอร ทีจ่ งั หวัดขอนแกนเปนโรงเรียน ทีส่ อนเพิม่ ประสิทธิภาพในการขับรถใหญ จึงมีบริษทั ขนสงดัง ๆ สงคนขับเขาอบรม หลักสูตรเปนอยางมาก ผลก็คือชวยลด อุบตั เิ หตุ และชวยบริษทั ประหยัดเงินทุน คาใชจา ยในการขนสงไดเปนอยางมากอีก ดวย และสุดทายคือ สมาคมขนสงทาง บกแห ง ประเทศไทยที่ ได ร  ว มกั บ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปดสอนคนขับรถ ใหญมือใหม เพื1อสงใหกับบรรดาสมาชิก ในสมาคมฯ พรอมทั้งรับประกันวาจะมี รายไดสูงสุดถึงเดือนละ 25,000 เลยที เดียว ซึ่งถือวาในรอบแรกประสบความ สําเร็จเพราะมีผูจบหลักสูตรมากถึง 83 คน และในคํามัน่ สัญญากับสมาชิกวาจะ มี ก ารผลิ ต คนขั บ รถใหญ อ อกมาให กั บ สมาชิกอยางตอเนื1อง ในสายตาของคนไทยมองวาอาชีพ การขับรถใหญนั้นเปนอาชีพที่ตํ่า สราง

B&T#218_p10-11_Pro1.indd 11

ยูดี เตรียมตั้งศูนยบริการเพื่อ AEC

รายไดนอย ถูกตํารวจรีดไถไดงาย จึง ทําใหบริษทั ขนสงตองขาดคนขับเปนปกติ ทัง้ ๆ ทีก่ ม็ รี ายไดมากพอสมควร บางครัง้ มากกวาผูที่จบปริญญาตรีอีก ปกติแลวมักจะเจอคนขับรถใหญ เปนจํานวนมาก และจากการสอบถามมา พบว า มี ค วามรู  สู ง สุ ด แค ร ะดั บ ชั้ น มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้นเอง สวน การแตงกายก็จะเปนชุดธรรมดาแคเสื้อ ยืด กางเกงยีนสหรือกางเกงขาสัน้ เทานัน้ จึงเปนการปลูกฝงใหเด็ก ๆ เห็นวาเปน งานที่ ไมนาทําเทาไรนัก ในความเปนจริงแลว คนที่จะมา เป น คนขั บ รถใหญ ไ ด นั้ น ต อ งมี ค วาม พยายามอยางสูง คาเลาเรียนก็สงู ตามไป ด ว ย เพราะต อ งมี ก ารนํ า รถใหญ ที่ มี คุณภาพและเทคโนโลยีมาใหฝกเรียน ผู ฝกสอนตองมีประสบการณเพื1อใหผเู รียน มี ค วามรู  สามารถขั บ ได เ องในเวลาที่ รวดเร็ว เนื1องจากตองใจเย็น เพราะขับ รถในกรุงเทพฯ ไดเพียงแค 60 กิโลเมตร/ ชั่วโมง สวนในตางจังหวัดจะขับได 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนั้น บริษัทขนสงจึงตองใชความ พยายามอยางสูงที่จะหาคนขับรถที่ทั้ง ใจเย็น มีสมาธิ และชวยลดตนทุนในการ ขนสงไดอยางมาก ถึงแมวาจะไดมาครบ ตามจํานวนรถ แตกเ็ ปนการยากมากทีจ่ ะ รั้งตัวเอาไว เพราะเมื1อคนขับอยากไป ทํางานที่อื1นก็ตองไปให ได วิธีการแก ไขก็คือ ตองทําใหอาชีพ คนขับรถใหญสูงขึ้น ดูมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เปนผูชวยเหลือใหเศรษฐกิจเคลื1อนไหว หากประเทศขาดคนขั บ รถใหญ เ มื1อ ไร เศรษฐกิจโดยรวมก็จะไมมผี เู ปนสื1อกลาง ให หากทําไดเมื1อไรประเทศก็จะเจริญ มากขึ้นเมื1อนั้น

เนื1องจาก บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ผูแทนจําหนาย รถใหญวอลโวและยูดอี ยางเปนทางการ ไดเตรียมวางแผนการทีจ่ ะรองรับ รถใหญทงั้ 2 ยีห่ อ ทีจ่ ะวิง่ ขนสงในอาเซียน จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือ AEC อยางเปนทางการ ดวยการที่เพิ่งรับรถใหญยูดีมาจําหนายอยางเปนทางการนั้น จึงได จําหนายรถใหญทั้งสองยี่หอดวยกัน ไมใชเพียงประเทศไทยประเทศเดียว เทานั้น แตอีก 6 ประเทศในอาเซียนก็ตองจําหนายในรูปแบบเดียวกัน โดย ให ในเมืองไทยเปนศูนยใหญในการดูแลทั้งหมด ดังนัน้ ไมใชวา ยูดที ปี่ ระกอบในเมืองไทยจะจําหนายเพียงแตในประเทศ เทานั้น ตองทําหนาที่สงออกไปยังทั้ง 6 ประเทศดวย นอกจากจะเปนฮับ ออฟ เอเชียแลว ก็ตองรองรับเรื1องศูนยบริการตามมาดวย จังหวัดใหญ ๆ ที่อยูชายแดน ไมวาจะติดกับประเทศลาว กัมพูชา และ พมา จะตองมีศูนยบริการ เพื1อใหการดูแลทั้งรถใหญวอลโวและยูดีไปดวย กัน เพื1อที่จะใหรถใหญทั้ง 2 ยี่หอ ไมวาจะเปนวิ่งออกนอกประเทศและกลับ เขามาในประเทศ ก็สามารถใหการดูแลได เพราะเทคโนโลยีของรถที่มี มาตรฐานยุโรปมีพื้นฐานแบบเดียวกัน ชางบริการที่ไดรับการอบรมมาอยาง ดีจะสามารถใหการดูแลไดทั้งหมด จึงเห็นไดวามาตรฐานของวอลโว ไมวาจะดูแลรถยี่หอใดก็ตองมี มาตรฐานระดับเดียวกัน กลุม ลูกคาเปาหมายก็จะไดรบั การบริการทีด่ ี คุม คา แกการลงทุน

จอดพัก

รถแถวเดียว

รถสองแถว

3/18/13 8:59 PM


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

รักษรถ

ทดสอบ “โครงสราง” รถโดยสาร

การจําลองดวยคอมพิวเตอรมีรูปแบบการเสียหาย ที่ ค ล า ยกั บ การทดลองจริ ง เป น อย า งมาก จึ ง สามารถแนใจไดวาการจําลองทางคอมพิวเตอรจะ สามารถศึกษาโครงสรางการเสียหายจริงได “รถโดยสาร” ใครหลายคนอาจให ความสําคัญกับเรื1องของรูปทรง การ ตกแตง ความแรง หรือสีสนั แตจะมีสกั กี่คนที่มองเรื1องของ “โครงสราง” ที่ใน ความเปนจริงแลว มีความสําคัญเปนอัน ดับตนๆ ดวยเปนสวนที่จะตองรองรับ อุบัติเหตุและเสริมสรางความปลอดภัย บนทองถนน เทาทีม่ กี ารวิจยั เรื1องของโครงสราง รถโดยสาร โดยมีการเก็บขอมูลจากอูตอ รถยนตจาํ นวนหนึ่ง พบวา สามารถแบง โครงสรางรถยนตโดยสารไดเปน 4 สวน คือ โครงสรางดานหนา โครงสรางดาน ขาง และโครงสรางดานหลัง มาดูสวน ของโครงสรางดานหนาและดานหลังเปน

พื้นที่ของกระจกเปนสวนใหญ ดั้งนั้น เรื1อ งของการรองรั บ การชนหรื อ การ กระแทกจึงไมสามารถรับแรงตานทานได มากนัก แตสําหรับโครงสรางดานขางแลว เรียกวาเปนสวนหลักในการรับแรงชนรูป แบบตาง ๆ และมีโครงสรางของหลังคา เปนสวนเสริม นอกจากนี้ยังมีแชสซีสที่ เป น ส ว นประกอบหลั ก สํ า คั ญ ของ โครงสรางรถโดยสารอีกดวย จากการวิจยั พบวา ลักษณะของแผงโครงสรางดาน ขางรถยนตโดยสาร มีการตอโดยใชเหล็ก กลองถักเปนโครงขึ้นไป มีสวนที่เสริม สร า งความแข็ ง แรงในช ว งกลางของ โครงสราง ซึ่งในสวนนี้นิยมตอกันถึง 3 รูปแบบ ทั้งตอโครงสรางแบบขนาน ตอ โครงสร า งแบบทแยงมุ ม กลั บ และต อ โครงสรางแบบถักสลับฟนปลา การศึกษาหรือวิจยั โครงสรางแตละ แบบที่กลาวมานั้น มีการทดสอบความ สามารถของโครงสรางแตละแบบ โดยมี การจําลองชิ้นงานของโครงสรางสวน เสริ ม ความแข็ ง แรงมารองรั บ แรง กระแทก 3 รูปแบบ ทั้งรับแรงกระแทก แนวแกน รับแรงบิดและรับแรงดัด โดย การทําการทดสอบดวยเครื1องทดสอบ อเนกประสงค (Universal Testing Machine) ทีส่ รางจากโปรแกรม FEA ให รับภาระทั้ง 3 ชนิด ในลักษณะเดียวกัน จากนั้นจึงนําผลการทดสอบมาเปรียบ เทียบผลการจําลองจากทางคอมพิวเตอร เปรียบเทียบทั้งในสวนของแรงปฏิกิริยา คาพลังงานดูดซับและลักษณะของการ เสียหาย ซึ่งพบวามีคาที่คอนขางใกล เคียงกันเปนอยางมาก จากการจําลองดังกลาวมีรูปแบบ การเสียหายที่คลายกับการทดลองจริง เป น อย า งมาก จึ ง สามารถแน ใ จได ว า การจํ า ลองทางคอมพิ ว เตอร จ ะ สามารถศึกษาโครงสรางการเสียหาย จริงได แตผลของการศึกษาจะเปนไป อย า งไร และเป น ไปในแนวทางใด ติดตามกันไดกับรักษรถฉบับหนา

รูไวใชวา จากการสํ า รวจของวารสาร Human Perception and Performance ระบุวา การจองมองถนนทาง ตรงเปนเวลานานกวา 5 นาที จะทําให สมองของเราเหนื1อยลา ซึ่งเปนอีก 1 สาเหตุที่ทําใหเราขับรถเร็วและความ ประมาท

B&T#218_p12-13_Pro1.indd 12

3/16/13 9:33 PM


R1_B&T#218_p12-13_Pro1.indd 13

3/18/13 8:17 PM


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

จอดคุย รถใหญ วอลโว รุน 400 DUAL FUEL ถือเปนรถใหญเชื้อเพลิงรวม ระหวางนํ้ามันดีเซลกับกาซธรรมชาติ NGV ทีผ่ ลิตจากโรงงานเปนยีห่ อ แรก ของประเทศไทยที่ เ ทคนิ ค การขั บ ตาง ๆ เหมือนกับรถใหญเครื1องยนต ดีเซล 100% ที่ทั้งคุณภาพและระยะ เวลาของการใชงานก็เหมือนกับรถ ใหญเครื1องยนตดีเซลทุกประการ คุ ณ บุ ริ น ทร โอภาสเศรษฐกุ ล รองประธานกรรมการฝายขายและ การตลาด บริ ษั ท วอลโว กรุ  ป (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยถึงราย ละเอียดตาง ๆ ของรุน FM 400 DUAL FUEL ใหทราบอยางละเอียด

สงรถไดเดือนเมษายนนี้ ดวยระยะเวลาการพัฒนารถใหญ ว อ ล โ ว  เ ค รื1อ ง ย น ต  ผ ส ม ร ะ ห ว  า ง เครื1องยนตดเี ซลและ NGV ซึง่ ถือเปนรุน แรกของเมืองไทย ดวยมาตรฐานของ วอลโวที่รถทุกรุนตองดีสุด ไมมีปญหาให ลูกคาตองมาซอมหลังการซื้อ ดังนั้น รถ คันแรกที่ผลิตออกมาจึงทําการทดสอบ อยางดี พรอมทัง้ เปดโอกาสใหกลุม ลูกคา เปาหมายไดทาํ การบรรทุกสินคาจริง โดย ทั้งหมดใชระยะเวลาวิ่งกวา 4-5 แสน กิโลเมตร ก็ไมพบปญหาใด ๆ ดั ง นั้ น ในเดื อ นเมษายนนี้ ทาง บริษทั ฯ จะผลิตรถจากโรงงานเพื1อเปดตัว

สูตลาดไดทันที โดยคาดวาลูกคาที่ ไดรับ รถเปนรายแรกคือ กลุมที่นํารถใหญ FM 400 DUAL FUEL ไปทดสอบกอนหนานี้ แลวนั่นเอง

ประหยัดไดถึง 35% ด ว ยตั ว ถั ง ที่ บ รรจุ ก  า ซสามารถ บรรทุก NGV ไดถึง 148 กิโลลิตรหรือ ประมาณ 110 กิโลกรัม รวมกับนํ้ามัน ดีเซลที่บรรทุกไดเปนจํานวนปกติ ทําให สามารถวิง่ ไดมากกวารถใหญเครื1องยนต ปกติที่ใชพลังงานเพียงชนิดเดียว สวนเทคนิคในการใชพลังงานของ รถใหญรนุ นีจ้ ะสามารถประหยัดพลังงาน ไดถงึ 35% คือ เมื1อวิง่ ระยะทางเรียบปกติ

คุณบุรินทร โอภาสเศรษฐกุล มั่นใจ FM 400 เชื้อเพลิงรวม ดีสุด รถใหญคันหนึ่ง จะวิ่ ง งานป ล ะ ประมาณ 2 แสน กิโลเมตร วอลโว FM 400 CNG จะช ว ยประหยั ด ไดปละประมาณ 4.8 แสนบาท คุม ทุนดวยระยะเวลา เพียง 2 ป

B&T#218_p14-15_Pro1.indd 14

กลอง ECU จะเลือกใชกาซ NGV แต หากตองวิง่ ทางชันจะสัง่ ใหนาํ้ มันดีเซล ทํางาน การขับทุกอยางจะเปนไปตาม อัตโนมัตคิ นขับไมตอ งวุน วายสัง่ งานแต อยางใด จากการสํารวจพบวา รถใหญคนั หนึ่งจะวิ่งงานปละประมาณ 2 แสน กิโลเมตร รถใหญวอลโว FM 400 DUAL FUEL จะชวยประหยัดไดปละ ประมาณ 4.8 แสนบาท ดวยระยะเวลา เพี ย ง 2 ป จ ะคุ  ม ทุ น ของการเป น เครื1องยนตผสม ตอจากนัน้ จะเปนกําไร ที่ไดมามากกวา 10 ปทเี่ หลืออยู เพราะ รถใหญคา ยยุโรปจะมีอายุการใชงานได นานคันละประมาณ 10 ป

ขอดีของการใชเชื้อเพลิงรวม ดวยปญหาของ NGV ที่ประสบ อยูในปจจุบันนี้คือ มีปม NGV ทั่ว ประเทศเพียงประมาณ 500 แหงและ มีจํานวนกาซ NGV ไมเพียงพอตอ ความตองการของตลาด ทําใหรถใหญ เครื1องยนต NGV ตองรอนาน สงผล เสียตอระบบการขนสงเปนอยางมาก ทางออกของวอลโวคือ การสงรุน FM 400 DUAL FUEL ชวยแกปญหาของ การเติม NGV ได นั่นคือ เมื1อกาซ NGV หมดถัง ระบบจะเปลี่ ย นมาใช ร ะบบดี เ ซล อัตโนมัติ ชวยแกปญ  หาของการรอเติม กาซ NGV ได ทําใหไมสรางปญหาการ สงสินคาใหกับลูกคาเลย

ลูกคาไมตองแกปญหา หลังการซื้อ การใชระบบ NGV และอุปกรณ ต า ง ๆ จะนํ า เข า มาจากบริ ษั ท แม ประเทศสวีเดน สวนการติดตัง้ นัน้ จะใช ชางที่มีประสบการณ ทําใหการติดตั้ง เครื1องยนต NGV เปนไปอยางละเอียด และไมมีปญหาแตอยางใด สวนการใช เครื1อง ECU และการสงไอดีเขาศูนย เครื1องยนตนั้นก็ไดเปนไปอยางเสถียร เครื1องยนตจึงไมมีปญหาแตอยางใด ด ว ยมาตรฐานของรถใหญ วอลโว ที่ ร ถทุ ก คั น ที่ อ อกมาจาก โรงงานจะตองมีคุณภาพและมีระบบ การทํางานทุกอยางที่ชวยลดตนทุน ให กั บ ลู ก ค า ได ดั ง นั้ น จึ ง กล า รั บ ประกันไดวารุน FM 400 DUAL FUEL จะเป น รุ  น ที่ ผู  ป ระกอบการ ขนสงที่มีฐานะทางการเงินดีเลือกให ผูข บั ขีเ่ ปนผูช ว ยหารายไดมากกวารถ ใหญเครื1องยนตดีเซลเสียอีก

3/16/13 9:35 PM


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

รูกฎกอนขับ

อนุรักษสิ่งแวดลอม อีกหนึ่งตัวอยางที่นายกยองครับ กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มจั ด โดย สมาคมอนุรกั ษสภาพแวดลอมของกลุม อุ ต สาหกรรมนํ้ า มั น (Oil Industry Environmental Safety Group Associate - ESG) เปนการรวมมือของ บริษทั นํา้ มันทัง้ หมด 13 บริษทั ประธาน คนปจจุบันคุณสมศักดิ์ อ.กองเกียรติ จากบริ ษั ท นํ้ า มั น บางจาก จํ า กั ด (มหาชน) สมาคมใหความสําคัญกับการลด อุบัติเหตุพยายามสงเสริมสนับสนุนใหผู ประกอบการบรรทุ ก ขนส ง นํ้ า มั น หรื อ ผลิตภัณฑจากโรงกลัน่ มีความรูเ พื1อนําไป ปฏิบัติใช ในการบรรทุกขนสงใหมีความ เสี่ ย งน อ ยที่ สุ ด และเมื1อ วั น ที่ 28 กุมภาพันธที่ผานมาไดจัดสัมมนาหัวขอ “เพิ่ ม กํ า ไรในธุ ร กิ จ ขนส ง โดยการลด อุบัติเหตุ” มีผูเขารวมการสัมมนา 93 ท า นโดยการสั ม มนาช ว งเช า พู ด ถึ ง แนวทางการลดอุบัติเหตุโดยเนนการนํา เสนอความรูท างวิชาการทีเ่ กีย่ วกับความ เหนื1อยลาของรางกาย ชวงบายจัดทํา กิจกรรมกลุมหรือ workshop ซึ่งแตละ กลุมไดนําเสนอแนวความคิดที่ดีมาก แนวทางที่จะปองกันความเหนื1อย ลานั้นมีหลายแนวทาง ยกตัวอยางเชน การจัดตารางกะทํางานใหพนักงานขับรถ ทํางานเพียง 6 วันตอสัปดาหมีวันหยุด หนึ่งวันและการเปลี่ยนกะทุก ๆ สัปดาห แตละกะขับรถไมเกิน 10 ชั่วโมงและใน หนึ่งกะไมควรทํางานเกิน 12 ชั่วโมง ใน กรณีที่อาจเกินบางก็ชดเชยในวันถัดไป เพราะอาชีพขับรถมีปจจัยทําใหผันแปร ไดเสมอ ความยืดหยุนและการบริหาร จัดการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ชั่วโมง การทํางานทีก่ าํ หนดโดยกรมแรงงานก็คอื แนวทางทีจ่ ะชวยนําพาใหองคกรขนสงไม เจอกั บ ความเหนื1อ ยล า กฎหมายคื อ เครื1องนําทางไปสูความปลอดภัย ดั ง นั้ น หากต อ งการให ก องรถมี ความปลอดภัย ลดจํานวนอุบตั เิ หตุลงผม แนะนําใหทดลองปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานทํางานประมาณ 12 ชั่วโมงอาจ มีบวกลบบาง สัปดาหหนึง่ ทําเพียง 6 วัน การเปลี่ยนกะก็เปลี่ยนทุกสัปดาห บาง องคกรที่ไมสามารถบริหารจัดการไดตาม กฎหมายกําหนดเพราะพลาดแตแรกคือ การประเมินราคาคาขนสงโดยเสนอราคา ตํา่ และคิดตนทุนพนักงานขับรถเพียงคน เดียว นี่ผมพูดถึงกรณีที่ทํางานเปนกะ อยางรถนํา้ มันวิง่ กะกลางวันและกะกลาง คืนจําเปนตองมีคนขับกะละคนและยังจะ ตองมีสํารองวันหยุดอีก สูตรคราว ๆ ใน การคํ า นวณจํ า นวนคนขั บ ให พ อดี กั บ จํ า นวนรถและพอดี กั บ จํ า นวนวั น หยุ ด

B&T#218_p14-15_Pro1.indd 15

สูตรคราว ๆ ในการคํานวณจํานวนคนขับใหพอดีกบั จํานวนรถและพอดี กับจํานวนวันหยุดพอดีกบั ชัว่ โมงทํางานทีก่ ฎหมายแรงงานกําหนดก็คอื เอาจํานวนรถคูณดวย 2.5

พอดีกบั ชัว่ โมงทํางานทีก่ ฎหมายแรงงาน กําหนดก็คือเอาจํานวนรถคูณดวย 2.5 เชน บริษัทแสนดี Transport มีรถ 10 คัน ก็เอา 2.5 คูณ 10 = 25 คน การใชสูตรนี้ จํานวนคนขับก็จะพอ ไดวันหยุดครบทุก คนหมุนเวียนกันไป พอเราเคาะตนทุนก็ จะพบวา สมมติรายไดคนขับเดือนละ 2 หมื1นบาท บริษัทแสนดี Transport มี ตนทุนสูงถึง 5 แสนบาทตอเดือน ในขณะ บริษัทออมใจขนสงมีตนทุนเพียง 2 แสน บาท แตกต า งกั น 3 แสนบาทโดย ประมาณ บริษัทออมใจขนสงอาจจะจาย ใหคนขับมากกวาบริษทั แสนดี Transport เพราะจํานวนเที่ยวที่มากกวา เพราะวิ่ง ทัง้ วันทัง้ คืนอาศัยนอนตอนทีร่ อลงนํา้ มัน หรื อ รอรั บ นํ้ า มั น เราพอจะเห็ น ภาพ ตนทุนคนขับของสองบริษัท สมมติวาวันหนึ่งบริษัทผูวาจางมี มาตรการใหผูรับเหมาตองมีคนขับกะละ คน ทีนี้ปญหาก็เริ่มเกิดเพราะตอนยื1น ประมูลครั้ง แรกคิ ดหนึ่ง คั น ต อ หนึ่ ง คน 1 : 1 หากทําตามผูวาจางกําหนดก็ตองมี คาใชจายเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว การคํานวณ ตนทุนผิดตั้งแตครั้งแรกจะทําใหเปลี่ยน แปลงลํ า บากและในเวลาเดี ย วกั น ก็ มี โอกาสเกิดอุบตั เิ หตุหรือความสูญเสียทีจ่ ะ เกิดจากความเหนื1อยลา โดยเฉพาะรถ บรรทุกขนสงนํา้ มันมีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุ ทางรถยนต อุ บั ติ เ หตุ นํ้ า มั น ผสมและ อุบัติเหตุนํ้ามันหกรั่วไหล ในการประมูล ราคาค า ขนส ง แต ล ะครั้ ง หากเจอกั บ บริ ษั ท ที่ ต รวจสอบละเอี ย ด การเสนอ ราคาตํ่าก็อาจจะไมไดงาน เพียงเขาตั้ง คําถามประมาณ 3 คําถาม ๆ วา 1. รถ ทั้งหมด 20 คันใชคนขับกี่คน 2. คนขับมี รายไดประมาณเดือนละกี่หมื1นบาท 3. คนขับหนึ่งคนขับประมาณกี่ชั่วโมง ถา ตอบขอ 1. วาใชคนขับ 20 คน โอกาสที่

จะได ง านก็ มี น  อ ยมากโดยเฉพาะกั บ องคกรที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม และไมตองการเสียภาพลักษณและเสีย โอกาสทางธุรกิจ ดั ง นั้ น การคํ า นวณจํ า นวนคนขั บ สําหรับรถที่วิ่งขนสงงานเปนกะและวิ่ง

งานทุกวัน การคํานวณตนทุนคาคนขับ โดยใชสูตรจํานวนรถคูณดวย 2.5 จะชวย ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มกําไรใน ธุรกิจขนสงอยางแนนอนครับ สอบถาม เพิ่มเติมไดที่ 08-1983-0894

3/16/13 9:35 PM


 BUS203!)Æ OBJECTION

ƒØi‘Ö“™oƉšl‰

}œ|¤‚‹i

หนามืดกัดไมเลือก ผมวาพอถึงเวลาเปดเขตการคาเสรี รถขนสงประเทศตาง ๆ ก็ตองวิ่งขามประเทศกัน มันคงจะสนุกนาดูเลยเพราะคนตางชาติอาจจะไมรูกฎหมายไทย หรือ รูบางไมรูบางก็ตองถูก รีดไถกันไปตามระเบียบที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาเปนรุนตอรุน เมื1อเชาวันที่ 12 ที่ผานมาพอดีผม แวะไปกินขาวเชาที่ตลาดลานกระบือ ได นั่งดูรายการเรื1องเลาเชานี้ เห็นเอาขาว รถเครนของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดน ตํารวจทางหลวงจับคาดานชั่งนํ้าหนักมา ออกอากาศ ภาพในขาวกําลังเถียงกัน ระหวางตํารวจ กับ คนขับรถของการ ไฟฟาสวนภูมิภาค เห็นแลวนาสังเวชใจ จริงๆ ไมรูวาตํารวจทางหลวงคนที่จับรู เรือ1 งรถบางหรือเปลา รถเครนขนาดใหญ ยังไงนํ้าหนักก็ตองเกินอยูแลวรถพวกนี้ เขาจัดอยูในประเภทเฉพาะกิจหรือชนิด พิเศษ ตองขออนุญาตใชพิเศษอยูแ ลว ไม เชนนั้น อุปกรณโรงงานปูนซีเมนต หรือ หมอแปลงไฟฟาตามโรงผลิต หรือ เขื1อน ตาง ๆ ที่ผลิตไฟฟา ลูก 80-300 ตัน มัน จะขนยายกันไดอยางไร นํ้าหนักเกินทั้ง นั้น เทาที่ดู ผมวาไอตํารวจคนที่จับมัน คงจะหนามืดมากกวากัดไมเลือกเลยวา เปนรถอะไรและหนวยงานอะไร ทุกวันนี้ผมเห็นรถที่บรรทุกนํ้าหนัก เกินวิ่งผานกันเปนแถวเต็มถนนไปหมด ทั้ง ๆ ที่มีดานชั่งนํ้าหนักตลอดเสนทาง

และสังเกตดี ๆ ไอทางที่มันพังไมเฉพาะ ทางที่ว่งิ อยูอ ยางเดียว มันพังอยูแ ถวหนา ทางเขาและก็ทางออกดานชั่งเลย ก็เปน ที่ใหสงสัยวาทางที่มนั พังนะเปนเพราะรถ บรรทุกนํ้าหนักเกินหรือวากอสรางไมได มาตรฐานเนือ1 งจากมีการเรียกกินหัวคิวคา งานกันเยอะมากนั้นเอง หรือไมกป็ ลอยให รถนํ้าหนักเกินวิ่งกันสบายโดยเรียกเก็บ สวยหนาดานชั่งเอากันแบบซึ่ง ๆ หนา ถาเราสังเกตดูเวลาขับรถผานดาน ชั่ง ที่หนาดานชั่งจะมีตํารวจทางหลวง ประจําอยูผมก็ ไมรูวาจะประจําอยูทําไม คนขับรถบรรทุกไมใชโจรรายที่ไหนถึงจะ ตองมาคอยนั่งเฝาอยูแตที่ผมทราบมา จากพวกคนขับรถที่เปนลูกศิษยวา ถารถที่ เสียเปนรายเดือนเวลาวิ่งเขาตาชั่งไฟจะ ดับก็ ไมรูเหมือนกันวาทําไมไฟมันถึงดับ เฉพาะรถที่มันเสียรายเดือน หรือวาที่รถ มันมีรหัสสงสัญญาณไปใหไฟมันดับ เรา ก็สงสัยวาจะดับไฟทําไมพอมานั่งคิดอีกที ที่ดา นชั่งคงจะไมมเี ครือ1 งปน ไฟฟาสํารอง พอไฟดับเครือ1 งชั่งก็ไมทาํ งานก็นา จะเปน ไปได อันนี้ผมคิดเอาเองนะ แตไอที่แน ๆ เห็นกันจะ ๆ เลยเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะ

ไปนั่งเฝาถายรูป หรือ อัดวิดีโอเอามาฝาก ที่ผมเห็นมา พอคนขับรถรูวารถที่ ตัวเองขับมานํ้าหนักเกินพอวิ่งมาถึงกอน เขาดานชั่งก็จอดรถเดินลงไปเคลียรคา ผานดานกอนโดยไมตองเขาชั่งเมื1อตกลง จายกันแลวก็ตองรอใหรถขางหลังวาง กอนจึงจะขับผานไปโดยไมตอ งเขาชั่งเพือ1 ไมใหรถที่ตามหลังมาสงสัย เพราะสวน ใหญรถที่เขาชั่งจะเปนรถที่ถูกกฎหมาย อยูแลว ผมอยากจะยกตัวอยางที่เห็นกัน ชัดเจนและเขาใจไดงาย ก็รถที่บรรทุก แกลบไงครับ ทั้งสูงทั้งกวางยังบานขาง บนอีก ถาดูกนั ดีนะครับสูงกวารถทัวรสอง ชั ้น อี ก ยั ง ไงก็ เ ข า ผ า นด า นช า งไม ไ ด แนนอน และ ที่สาํ คัญยิ่งไปกวานั้นมันผิด กฎหมาย พรบ.ขนสงแบบเต็ม ๆ เลยไม วาจะความสูงเกิน ความกวางเกิน ความ ยาวเกิน แถมดวยดัดแปลงสภาพรถ ยิ่ง เรื1องนํ้าหนักไมตองพูดถึง แตมันกลับวิ่ง บนถนนไดอยางหนาตาเฉยเลยแถมเปน อันตรายกับรถอื1น ๆ ที่ใชถนนรวมกันไม วาจะเปนเวลาเลี้ยวหรือก็เวลาเขาทาง โคงก็ตองวิ่งครอมเลนฝงตรงขามเขา แบบนี้ตํารวจทางหลวงกลับปลอยใหวิ่ง

กันเต็มบานเต็มเมืองไมคาํ นึงถึงอันตราย ที่จะเกิดกับรถคันอืน1 ๆ ผมวารถพวกนี้มนั คงจะจายเยอะถึงไมมีปญหาอะไร ถา ตํารวจทางหลวงมันหนามืดแบบนี้กัดไม เลื อ ก ต อ ไปผมว า รถของหน ว ยงาน ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ คงตอง กลั บ มาทบทวนเรื 1 องการจ า ยส ว ยให ตํารวจทางหลวงกันแลวละ ประเทศไทย ยิ ่ง ใกล จ ะเป ด ประชาคมอาเซี ย นแล ว มั น ต อ งแก ไ ข พัฒนาใหมันดีขึ้นไมใชปลอยใหมันแยลง แลวอยางนี้ประเทศไทยจะเปนผูนําได อยางไรยังมองไมเห็นทาง ผมวาพอถึง เวลาเปดเขตการคาเสรี รถขนสงประเทศ ตาง ๆ ก็ตองวิ่งขามประเทศกันมันคงจะ สนุกนาดูเลยเพราะคนตางชาติอาจจะไมรู กฎหมายไทย หรือ รูบ า งไมรบู า งก็ตอ งถูก รีดไถกันไปตามระเบียบที่ปฎิบัติสืบทอด กันมาเปนรุนตอรุน อยากจะฝากบอกไป ถึงผูหลักผู ใหญในสํานักงานตํารวจแหง ชาติหรือรัฐบาลที่กํากับดูแลวาถึงเวลา แลวที่จะลงมาดูแลเรือ1 งนี้กนั อยางจริงจัง เสียทีกอนที่จะเปด เขตการคาเสรีอีกไมกี่ วันขางหนาครับ

ƒÉ|•o“™o†o‰š™Š

นครชัยแอรฯ มอบรางวัลแกพนักงานขับรถ ในการทําธุรกิจรถโดยสารสิ่งที่ ควรคํานึงถึงมากที่สดุ ในฐานะที่เปนผู ประกอบการคืออะไร? กําไร? ลด ตนทุน? หรือภาพลักษณ? หากคํา ตอบของคุณคือสิ่งเหลานี้ BUS & TRUCK ตองขอบอกไวเลยวาคุณอาจ ใหความสําคัญไมตรงจุดสักเทาไหร ดวยเหตุที่วาในการทําธุรกิจรถ โดยสารเราควรคํานึงถึงบุคลากรของ องคกรเปนสําคัญ เนื1องจากทุกสิ่งทุก อย า งที ่ทํ า ให กิ จ การได ด ํา เนิน ไปนัน้ ลวนคือบุคลากรภายในองคกรทั้งสิ้น และในขอนี้ บริษัท นครชัยแอร จํากัด ไดบรรลุวัตถุประสงคนี้แลว โดย คุณอนันต วงศเบญจรัตน ประธาน บริษัท นครชัยแอร จํากัด จัดพิธมี อบรางวัลตามโครงการรณรงค ขับรถใหปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 39 ซึ่ง เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื1อปองกันและ ลดอุบัติเหตุท่เี กิดการใชรถใชถนน โดย

R1_B&T#218_p16_Pro1.indd 16

มอบเงิน รางวั ล เพื 1 อเป น การส ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิ ต ให กั บ พนัก งานขั บ รถ โครงการดังกลาว จะทําการประเมินผล ปละ 2 ครั้ง โดยผลการพิจารณาจะแบง ตามกลุม รางวัลที่ทางบริษทั เปนผูก าํ หนด ขึ้น รวมมูลคารางวัลกวา 8 ลานบาท เพือ1 เปนขวัญกําลังใจใหกับพนักงานขับรถ รวมถึงเปนการจูงใจใหพนักงานทําตาม กฎระเบียบของบริษัทอีกดวยทั้งนีย้ ังมี การนมัสการพระราชธรรมนิเทศ (พระ พะยอมกัลยาโน) มาปาฐกถาธรรม เพื1อ สร า งความจรรโลงใจและยั ง สร า ง

จิตสํานึกใหกับพนักงานอีกดวย เห็นหรือยังวา บริษัท นครชัยแอร จํ า กัด ได เ ล็ ง เห็น ความสํ า คั ญ ของ บุคลากรขององคกรเปนสําคัญ และได

วางรากฐานในการบริการ จนกระทั่ง บริษัท นครชัยแอร จํากัด ไดรับการ ยอมรับและความนิยมจากผู โดยสาร เปนจํานวนมาก

3/18/13 9:44 PM


R1_B&T#218_p17_Pro1.indd 17

3/19/13 1:22 PM


18 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

คบหาสมาคม สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย คุ ณ ธนพล สั ม ฤทธิ์ เลขาธิการ สมาคมขนสง สินคาและโลจิสติกส ไทย เปดเผยวา เรื1องที่ทางสมาคมฯ ตองการอยางเรง ดวนคือ การตั้งนิคมอุตสาหกรรมการ ขนสงหรือโลจิสติกสปารค เพราะเปนสื1อ กลางที่ชวยทําใหเศรษฐกิจรวมเติบโต โดยลาสุดไดยื1นเรื1องแกรัฐมนตรีวาการ กระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวง คมนาคม ซึ่งจะดําเนินเรื1องตอไป โดยพื้นที่ที่เสนอไปมีที่บางใหญ นนทบุ รี และพุ ท ธมณฑลสาย 5 นครปฐม ทั้งสองแหงมีพื้นที่มากกวา 1,000 ไร สามารถทําโกดังสต็อกสินคา รวบรวมผูขนสงสินคาตั้งแตขนาดเล็ก กลาง และใหญ เปนพื้นที่ศูนยกลางใน การกระจายสินคาไปตางจังหวัดไดงา ย ร ว ม ทั้ ง ห า ก เปดใชประชา คมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นหรื อ A E C ก็ สามารถ เดิ น รถใหญ ออกไปสู  จุ ด หมายได สวนปญหา หลักในขณะนี้คือ ผูประกอบการตั้งแต พุทธมณฑลสาย 2, 3 และ 4 ถูกไลทมี่ า เปนเวลานานแลว ทําใหการขนสงเริ่ม มีปญหาอยางมาก หากทางรัฐบาลไม ให ก ารช ว ยเหลื อ ก็ จ ะทํ า ให ก ารขั บ เคลื1อ นเศรษฐกิ จ ไม เ ดิ น คอยฉุ ด ให เศรษฐกิจโดยรวมตกตํ่าลงดวย สวนเรื1องที่เสนอไปจะไดรับคํา ตอบเมื1อไรนั้น ไมสามารถตอบได แต หากเรงชวยเหลือโดยดวนก็ถอื เปนการ ดีมาก เพื1อเปนการปองกันอีกทางหนึ่ง ทางสมาคมฯ จะทําการประชุมเพื1อหา ทางอื1นสําหรับมาปองกันไวกอ น พรอม ทั้งหาทางที่จะทําใหนิคมอุตสาหกรรม การขนสงเดินหนาได ไวขึ้นอีก

สําหรับรัฐบาลชุดนี้คาดวาจะเปน รัฐบาลไดอีกวาระหนึ่ง เพื1อที่จะไดเดิน เรื1องนี้ตอไป เพราะหากเปนรัฐบาลชุด ใหม ทางสมาคมฯ ก็ตองยื1นเรื1องใหมอีก ทําใหเสียเวลาและเปดโอกาสใหบริษัท ขนสงตางชาติเขามาทําตลาดในไทยมาก ยิ่งขึ้น

สมาคมผูประกอบการขนสง สินคาภาคอีสาน คุณพันธศักดิ์ ศรีสกุล รอง นายกสมาคมผู  ป ระกอบ การขนสงสินคาภาคอีสาน กลาววา ในปจจุบันนี้การ ขนสงภาคอีสานมีความเจริญเติบโตเปน อยางมาก เนื1องจากมีการประมูลหลาย อยาง ไมวาจะเปน ขาวเพื1อสงออก การ ขนมันเสน การขนออยและนํ้าตาล จึง ทําใหบรรดาสมาชิกทุกรายมีงานขนสง มากเกินกวารถ ใหญที่มี ส ว นการ ซื้ อ รถใหญ คั น ใหมเพิ่มนั้น ยัง ไมไดอยูใ นความ คิ ด เพราะรถ ใหญคันหนึ่งนั้น ราคาประมาณ 4 ล า นบาท ส ว น การขนสงสินคานั้นยังไมมีความแนนอน วาในปหนาหรือปตอไปนั้น จะมีมากเทา ปนี้หรือไม ทําใหตองใชรถคันเกาไปกอน ในการประมูลสินคาแตละอยางนัน้ สมาชิ ก ที่ ทํ า การขนส ง จะร ว มทํ า การ ประมูลดวย และตองทําการขนสงใหดี ที่สุด การขนขาวเพื1อสงออกตองขนจาก โคราชมายังบางนาเพื1อบรรจุหีบหอ ทุก อยางตองเปนไปตามเวลากําหนด การ ขนสงจึงตองเปนไปอยางเรงดวน สวนงานขนสงสินคาจากประเทศ ลาวมายังทาเรือแหลมฉบังนั้น บรรดา สมาชิ ก ไม มี ร ถใหญ ที่ จ ะแบ ง สรรให เพราะตองทํางานของตัวเองกอน หากตอ ไปไมมีงานและมีจํานวนรถมากพอจึงจะ

เขารวมเพื1อเปนขนสงของชาวไทยที่จะ ขยายขนสงในอาเซียนใหเติบโตมากขึ้น

สมาคมขนสงภาคตะวันออก คุณวิโรจน รมเยศ นายก สมาคมขนส ง ภาคตะวั น ออก เปดเผยวา ในวันที่ 8 มิ ถุ น ายนที่ จ ะถึ ง นี้ ทาง สมาคมฯ จะจัดงานสถาปนาสมาคมฯ ขึน้ โดยไดรับการสนับสนุนหลักจากรถใหญ คายวอลโว รวมทัง้ มีคา ยรถยีห่ อ อื1นใหการ สนับสนุนอีกมากมาย สวนสมาชิกที่มีอยู ในขณะนี้ประมาณ 40 ราย คาดวาหลัง จากจัดงานนี้ก็จะมีเพิ่มมาเปน 100 ราย ส ว นจุ ด ประสงค ใ นการจั ด งาน สถาปนาครั้งนี้ก็เพื1อเพิ่มศักยภาพของ บรรดาสมาชิกใหสูงขึ้น ตรงตามที่กรม การขนสงทางบกไดกําหนดในมาตรฐาน ตั ว คิ ว เพื1อ ให ส ามารถแข ง ขั น ภายใน ประเทศและการ ข น ส  ง เ ส รี ใ น อาเซียนได รวม ทัง้ ทําใหผวู า จาง ไ ด  เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของ การขนสง ไมวา จะเป น จํ า นวน รถใหมที่ใชหรือ พ นั ก ง า น ที่ มี ศักยภาพในการทํางาน เพื1อจะไดกลุม ลูกคาตอไป การขนสงในภาคตะวันออกจะใชรถ ขนสงทุกประเภท แตรถที่มากสุดคือ รถ หัวลากทีข่ นสินคาประเภทเหล็กและเม็ด พลาสติกไปยังทาเรือแหลมฉบังเพื1อสง ออกตอไป สํ า หรั บ สมาคมขนส ง ภาคตะวั น ออกนี้ ไดกอตั้งมาได 4 ปแลว มีการ พัฒนาบรรดาสมาชิกใหเขมแข็งเพิม่ มาก ขึน้ เรื1อย ๆ คาดวาปลายปนจี้ ะมีการเลือก ตั้ ง นายกและกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม มั่ น ใจว า คนอื1น จะขึ้ น มาเป น นายก สมาคมฯได เพราะมีความสามารถมาก ขึ้นนั่นเอง

สมาคมพัฒนาธุรกิจรถรวมเอกชน คุ ณ วิ ท ยา เปรมจิ ต ร นายก สมาคมพั ฒ นาธุ ร กิ จ รถร ว มเอกชน เปดเผยวา เปนที่ทราบกันดีวาในวันที่ 5-13 เมษายนนี้ ทางพมาจะงดสงกาซ NGV ใหเมืองไทย ซึ่งทางรัฐบาลได เตือนมายังประชาชนวาใหงดใช ไฟฟา เนื1องจากจะไมมีไฟฟาสงมาให แตได ลืมไปวาฝง ธนบุรแี ละพระประแดงไดใช กาซจากพมาเปนหลักจะไมมีกาซเติม ใหกับรถเมลที่วิ่งในพื้นที่นั้นดวย สิ่งหนึ่งที่ทาง ปตท. ตองบอกให รถเมลรว มในพืน้ ทีด่ งั กลาวทราบนัน่ คือ จะมีกาซ NGV พอเพียงที่จะเตรียมให หรือไม หากมีพอเพียงก็จะวิ่งไดตาม ปกติ แตหากมีนอ ยลงก็จะไดลดจํานวน รถวิง่ เพื1อใหประชาชนได โดยสารในชวง เวลาเรงดวนเปนหลัก ดานเรื1องการปรับราคา NGV ขึน้ ห รื อ ไ ม  นั้ น ท า ง รั ฐ บ า ล และ ปตท. ยัง ไมไดบอก กลาวอะไรเลย ถึ ง แม ว  า จะมี ราคาจําหนาย อยู  ที่ ลิ ต รละ 10.50 บาท ทางรถเมล ก็ ยังขาดทุนอยู เพราะทั้งคาแรงคนขับ และพนักงานเก็บเงิน ราคาอะไหล ไม วาจะเปน แบตเตอรี่ ยาง และอุปกรณ กาซ ก็ไดปรับราคาขึ้นทั้งหมด ดังนั้น หากราคา NGV ปรับขึ้นเปน 11.50 บาท ซึ่งทางกรมการขนสงทางบกจะ ปรับราคาให ก็ไมไดชวยใหรถเมลรวม มีกําไรแตอยางใดเลย สวนวิธปี รับการบริหารวิง่ รถเพื1อ ทําใหขาดทุนนอยลงก็คอื การปรับเวลา รถเมลทมี่ อี ยู วิง่ เปนจํานวนมากในชวง เวลาเรงดวน สวนในเวลาปกตินั้นก็จะ ลดจํานวนวิ่งใหนอยลง เพื1อจะได ใช NGV ใหนอยลง และมีรายไดเพิ่มมาก ขึ้น

สภาการขนสงทางบก

เสนทางสูสภาการขนสงทางถนน การตั้งสภาการขนสงทางถนนนี้ มีเรื1องที่สงผลดีตอผูประกอบการขนสง ผู วาจางและประชาชนทั่วประเทศอยางคาดไมถึงอีกหลายเรื1อง โดยสามารถแบง ไดเปน 3 กลุมที่ ไดรับผลประโยชนก็คือ กลุมแรกคือ ผูประกอบการขนสงสินคา ไมวาจะมีเรื1องเดือดรอนในเรื1องใด ไมวาจะเปนเจาหนาที่ ผูวาจาง หนวยงาน รัฐบาล หากแจงเรื1องมายังสภา ก็จะดําเนินการตอดวยการรองเรียนไปยังหนวย งานทีร่ บั ผิดชอบ โดยจุดประสงคหลักก็คอื ตองทําใหเรื1องจบลงไปใหได โดยผูร บั ผลประโยชนสูงสุดก็คือผูประกอบการขนสงสินคาที่ไดย1นื เรื1องมานั่นเอง กลุมสองคือ ผูวาจาง เมื1อผูประกอบการขนสงสินคาไดเขามาเปนสมาชิก ของสภา การพัฒนาและเพิ่มมาตรฐานการดําเนินงานตาง ๆ ก็ตองเปนไปตามที่ หนวยงานราชการหรือสภากําหนด รวมทั้งจรรยาบรรณตาง ๆ ที่ตองทําใหผูวา

B&T#218_p18-21_Pro1.indd 18

จางไดรับผลงานดีที่สุด ทั้งนี้ผูวาจางก็จะไดรับการพัฒนาไปในตัวดวย กลุมสุดทายคือ ประชาชนทั่วไป เมื1อผูประกอบการขนสงสินคามีมารยาท และจรรยาบรรณ คนขับรถใหญก็ตองมีสมาธิและมีนํ้าใจ ใชรถตามมารยาทการ ขับขี่ ผูข บั ขีร่ ถยนตทวั่ ไปบนทองถนนก็จะไดรบั ประโยชน รถใหญทกุ คันขับรถตาม กฎจราจรอยางเครงครัด ชวยลดอุบัติเหตุใหนอยลงไปอยางมาก ดังนัน้ การตัง้ สภาการขนสงทางถนนจะเปนการรวบรวมผูป ระกอบการ ขนสงสินคาทัว่ ประเทศใหรวมตัวเปนหนึง่ เดียว สามารถทําใหการขนสงในประเทศ มีความแข็งแรง ชวยยกระดับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมใหดีขึ้น และหากตั้งสภา ภายในปนี้ก็จะชวยทําใหการขนสงระหวางประเทศเจริญขึ้นในป 2558 ที่จะเปด ใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ดวย

3/16/13 9:43 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

ชุมทางขนสง ชวงนีเ้ ขาหนารอนอยางเต็มทีแ่ ลว นะ สังเกตไดจากผาที่ตากตอน 8 โมง เชาแลว 9 โมงเชาก็แหง และก็มีบาง วันที่ทั้งฝนทั้งพายุฤดูรอนโหมกระหนํ่า ก็สนุกดีนะคะ ชีวิตแตละวันก็ระวังตัว เองใหปรับสภาพรางกายใหทนั กับภาวะ สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยน

แตแมสภาพอากาศจะเปลีย่ น ไปอยางไร ก็ไมไดทําใหจิตใจที่มุงมั่นตอ การศึกษาของเฮียฝนของหนูลดละลงได เป น ที่ ท ราบกั น ว า เฮี ย ฝ  น หรื อ คุ ณ อํ า นาจ ตระกู ล แสงรั ศ มี กรรมการ สมาคมผูประกอบการรถขนสงทั่วไทย (สปข.) เพิ่ ง จะเข า รั บ พระราชทาน ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคําแหง และไดมีงานเลี้ยงรวมแสดง ความยินดีเมื1อไมนานที่ผานมา ซึ่งก็มี เพื1อนพองในวงการมารวมแสดงความ ยินดีอยางคับคัง่ แมวา อายุของเฮียฝน จะ เลยหลักสี่ไปหลายหลักแลวแตกย็ งั คงมุง มั่นที่จะไปเรียน (ไมรูวามีอะไรดีที่มหา วิ ท ยาลั ย รึ เ ปล า ) ในนามของ บริ ษั ท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ หนังสือพิมพ BUS & TRUCK ก็ขอ แสดงความยินดีมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยนะคะ และ ขอขอบคุณภาพจาก Facebook ของทาน นายกสมาคมฯ คะ ❖❖❖ เอยถึงทานนายกกองแลว ก็ ตองแอบเอาขาวมาเมาทกนั หนอย ซึง่ ใน ชวงที่ คุณกอง ดร.วสุเชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคมผูป ระกอบการรถขนสงทัว่ ไทย แอบเดินทางทองไปในตางแดนไกล นั้น ก็ ไดมีถือคนใกลตัวนี่แหละ ที่แอบ เปนกระจอกขาวสงขาวมาใหยัง BUS & TRUCK ช ว งนี้ ใ กล จ ะเป ด ฤดู ก าลการ แขงขันฟุตบอลของไทยแลว ทาง บริษัท มายเวย แทรเวล จํากัด ซึ่งบริหารโดย คุณวสุเชษฐ ก็ไดมีโอกาสในการเปนสวน หนึง่ ของฤดูกาลนี้ นัน่ คือ การไดรบั ความ ไววางใจจากทีม Bangkok FC ในการเปน ผูใหเชารถสําหรับรับสงนักเตะของทีม ซึง่ ตอนนี้ก็ ไดจัดเตรียมรถไวอยางสวยงาม และเลิศเลอมากเลยทีเดียว ก็ขอแสดง ความยินดีดวยนะคะ ❖❖❖ ตองขอขอบคุณ คุณสุระชัย กนกะบิณฑะ กรรมการผูจ ดั การ หางหุน สวนจํากัด ที.เอ็น.ที และ บริษทั สุดยอด ❖❖❖

B&T#218_p18-21_Pro1.indd 19

การขนสง จํ า กั ด ซึ่ ง เป น แฟนรายการ BUS & TRUCK T V ถึ ง วั น พฤหัสบดี เวลา 3 ทุมเมื1อไหร ก็ จะโทรมาใหพร ตลอด ชวงนี้จะ เป น ติ ม ากกว า ชมรายการ ก็นอมรับ เพราะจะไดนําขอ เสนอแนะไปปรับปรุงรายการตอไปคะ ❖❖❖ ประกาศ...ประกาศ...เนื1องจาก สถานการณการตอรถปูนหรือรถบรรทุก ปูนผงในเมืองไทยลาชามาก และมีผูนํา เขามาจําหนายเพิ่มขึ้น 1 ราย การันตี เรื1องความนาเชื1อถือได สนใจสอบถามไป ที่ฝายขายคนสวย นองแพรว โทร.086983-6862 คะ ❖❖❖ ฝากประชาสัมพันธ สําหรับ ทานใดทีต่ อ งการใชรถบรรทุกในเขตพืน้ ที่ ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดนาน ตาก ลําปาง มีผูประกอบการรายใหมแตฝไม ลายมือคับพวงมาลัย พันไมล การขนสง ติดตอที่เฮียชาง คุณณรงค วิวัฒนากันตัง โทร.08-1488-1135 คะ ❖❖❖ และสํ า หรั บ ท า นผู  ป ระกอบ การขนสงรถบรรทุกภาคเหนือทั้งหลาย ข ณ ะ นี้ แ อ บ ทราบมาอย า ง เปนทางการวา คุ ณ วี ร ช า ติ โ ล ห ะ โ ช ติ ก ร ร ม ก า ร ผู  จั ด การ บริ ษั ท ต น น า นทราน เทค จํากัด และ บริ ษั ท เมื อ ง หลวงทรานสปอรต จํากัดเปนผูแทน จําหนายรถบรรทุกยี่หอ ShacMan รวม ถึงรถโมปนู ยีห่ อ SANY อยางเปนทางการ แลวนะคะ ไปใชบริการกันได หรือจะ สอบถามไปไดที่ โทร.05-5516-751 คะ

❖❖❖ ข า มมาที่ ข  า วสารของทาง ราชการบาง เมื1อไมนานที่ผานมา ศูนย ราชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ถนน แจ ง วั ฒ นะ คุ ณ สมชั ย ศิ ริ วั ฒ นโชค อธิ บ ดี ก รมการขนส ง ทางบก จั ด เจ า หน า ที่ อ อกหน ว ยบริ ก ารเคลื1อ นที่ ใ ห บริการดานใบอนุญาตขับรถ เพื1ออํานวย ความสะดวกและยกระดับการบริการ ให เข า ถึ ง ประชาชนในพื้ น ที่ ในงาน

รัฐมนตรีพาณิชยฝรั่งเศสเยี่ยมชมโรงงานมิชลิน มิชลิน ผูน าํ นวัตกรรมดานยานยนตจากประเทศฝรัง่ เศส ไดรบั เกียรติจาก คุณนิโคล บริค รัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชยฝรัง่ เศส เขาเยีย่ มชมโรงงานมิชลิน พระประแดง โดยมี คุณ แอรเว เลอ กาวริอ็อง กรรมการผูจัดการมิชลิน ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ โอเชียเนีย คุณเสกสรรค ไตรอุโฆษ กรรมการผูจ ดั การใหญ กลุม สยามมิชลิน ใหการตอนรับ

เชฟโรเลต มุงยกระดับการศึกษาดานยานยนต ในประเทศไทย คุณมารติน แอพเฟล (ที่ 2 จากซาย) ประธานกรรมการ ประจําประเทศไทยและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ถายภาพรวม กับ คุณสุวัฒน ตันติพัฒน (ที่ 3 จากซาย) ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ (ที่ 4 จากซาย) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหวางพิธี ลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจในการขยายโครงการศูนยการศึกษาเทคโนโลยียานยนต

กรมการขนสงฯ ตอนรับ ผูบริหารสํานักปลัดกระทรวงคมนาคม คุณณันทพงศ เชิดชู ผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการ ขนสงทางบก ใหการตอนรับ พรอมมอบของที่ระลึกแก คุณอํานวยสุข แตพานิช รักษาการ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล สํานักปลัดกระทรวงคมนาคม พรอมคณะขาราชการ ที่เขารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือขาราชการที่ดี” เยี่ยมชมและดูงานการนําระบบไอทีมาใช บริการประชาชนรูปแบบใหม ของกรมการขนสงทางบก

เมอรเซเดส-เบนซ มอบรางวัลดีลเลอรยอดเยี่ยมดานบริการหลังการขาย คุณพุทธิ ตุลยธัญ (ที่ 4 จากซาย) รองประธานบริหาร ฝายบริการหลังการขาย บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด ใหเกียรติเปนประธานมอบรางวัล Service Excellence Award ประจําป 2012 แกผูจําหนายเมอรเซเดส-เบนซอยางเปนทางการที่ ไดรับคะแนนสูงสุด ดานความเปนเลิศในการใหบริการหลังการขาย โดยผูแทนจําหนายเมอรเซเดส-เบนซ ที่ไดรับ รางวัลสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เบนซเพชรรัตน จ.นครปฐม, เจพี มอเตอร จ.จันทบุรี และ ที เอส ที เมอรเซเดส เบนซ จ.ราชบุรี

3/16/13 9:43 PM


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

นิทรรศการ “ไทยแลนด 2020 กาวใหม เชื1อ มไทยสู  โลก” เรี ย กได ว  า ร ว ม ประชาสัมพันธอยางเต็มที่คะ ❖❖❖ ตุม ๆ ตอม ๆ อยูตลอดเวลา สําหรับขาวคราวการดับหรือไมดับในวัน ที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งทาง ปตท. ก็ออก ม า ชี้ แ จ ง ก า ร เตรี ย มพร อ ม เ พื1อ ร อ ง รั บ แหล ง ยาดานา ป ด ซ อ มบํ า รุ ง ร ะ ห ว  า ง วั น ที่ 5-14 เมษายน 2 5 5 6 เ พื1อ สํ า รองให เ พี ย ง พอ คุ ณ ภาณุ สุทธิรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ จัดหาและตลาดกาซธรรมชาติ หนวย ธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) แจงวาปตท. ไดเตรียมความ พรอมโดยแจงขอความรวมมือผูผ ลิตกาซ ธรรมชาติแหลงอื1น ๆ ไมทํากิจกรรมใด ๆ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การผลิ ต ก า ซในช ว ง เวลาดังกลาว จัดเตรียมแผนการเรียก ก า ซธรรมชาติ เ ต็ ม ที่ จ ากผู  ผ ลิ ต ก า ซ ธรรมชาติ ใ นอ า วไทยและผู  ผ ลิ ต ก า ซ ธรรมชาติ บ นบก และสํ า รองก า ซ ธรรมชาติในระบบทอสงกาซธรรมชาติฝง ตะวันตกใหเต็มที่ รวมทั้งไดจัดเตรียม สํ า รองนํ้ า มั น เตา นํ้ า มั น ดี เ ซล ก า ซ ธรรมชาติเหลว (LNG) ใหเพียงพอตอ ความตองการ จึงมั่นใจวาจะไมสงผล กระทบตอภาคไฟฟา ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนสง ❖❖❖ ทั้งนี้ ปตท. ไดบริหารจัดการ เตรียมความพรอมรวมกับ การไฟฟาฝาย ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟา ขนาดใหญ (IPP) และโรงงานอุตสาหกรรม ไวลวงหนา ภายใตคําแนะนําจากคณะ กรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และกระทรวงพลังงาน คาดวาระบบการ จายกาซธรรมชาติฝงตะวันตกจะทยอย กลั บ คื น สู  ส ภาพปกติ ตั้ ง แต วั น ที่ 14 เมษายน 2556 เปนตนไป คะ ❖❖❖ คราวนี้ ม าต อ ที่ เ รื1อ งของ NGV กันบาง คุณไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และกรรมการ ผู  จั ด การใหญ บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) กลาววาในป 2556 นี้ ปตท. มี แผนเพมประสทธภาพก แผนเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการแกผู ใชรถ NGV อยางทั่วถึง ทั้ง การเพิ่มจํานวน ส ถ า นี บ ริ ก า ร NGV และการ เพิม่ ปริมาณการ จ า ยก า ซของ ส ถ า นี ห ลั ก ฯ ตลอดจนกําหนด ใหมกี ารขายกาซ NGV รูปแบบใหมใหกบั ผูประกอบการขนสงที่ใชกาซเองภายใน

R1_B&T#218_p18-21_Pro1.indd 20

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

กลุม เชน เพิ่มกําลังการจายกาซของ สถานีหลักจายกาซ ป 2556 อีก 1,646 ตันตอวัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากป 2555, เปดสถานีบริการ NGV ใหมใน พื้นที่ที่มีปญหารอคิวเติมกาซฯ จํานวน 7 แหง และเพิม่ หัวจายเติมกาซในสถานี บริการ NGV จํานวน 2 แหง, จัดสรร กาซพรอมจัดหารถขนสงกาซเพิ่มขึ้นให กับสถานีบริการ NGV ที่ประสบปญหา ดังกลาว ❖❖❖ และสงเสริมใหผป ู ระกอบการ ขนสงลงทุนธุรกิจ NGV แบบครบวงจร เปนของตนเอง ตัง้ แตการเชื1อมตอทอสง กาซ จัดทําสถานีหลักจายกาซ ระบบ ขนสงกาซ และสถานีเติมกาซ โดย ปตท. กําหนดจุดซื้อขายกาซ NGV ณ แนวทอ สงกาซฯ ดวยคุณภาพกาซสูง “พรีเมี่ยม เกรด” (Premium Grade) และคิดราคา จําหนายตามคาความรอนของกาซ ซึ่ง ชวยใหผูประกอบการขนสงมีกาซเติม เพียงพอ ไมตองรอคิวเติมกาซที่สถานี บริ ก าร และยั ง ส ง ผลให ส ถานี บ ริ ก าร ทั่วไปมีกาซใหบริการแกผู ใชรถ NGV ทั่วไปเพิ่มขึ้น นี่เปนเพียงคราว ๆ รายละเอียด ตองติดตามกันตอไป โดยเฉพาะวาจะชวย แก ไขไดมากนอยหรือไมอยางไรคะ ❖❖❖

ตลอดจนการสรางคุณคาอันโดดเดน” ทัง้ นีบ้ ริษทั ที่ไดรบั รางวัลมีสาํ นักงานใหญ อยูใน 17 ประเทศ พรอมกับมีศูนยการ ผลิ ต ประจํ า ภู มิ ภ าคและการสนั บ สนุ น ดานการบริการทั่วโลก โดยในจํานวน 83 บริษัทดังกลาว แบงเปน 5 บริษัทที่ ไดรับ การยอมรับในความโดดเดน และมี 46 บริษัทสามารถควารางวัลนี้เปนปที่สอง ติดตอกัน

สํ า เร็ จ รู ป อย า งเป น ทางการ บนพื้ น ที่ ขนาด 10,550 ตารางเมตร ประกอบดวย อาคารที่อยูในเขตทั่วไป และเขตปลอด อากร ในเขตอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส TPARK แหลมฉบัง 2 ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (TPARK) งานนี้ คุณปธาน สมบูรณสิน ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (TPARK) เดินทาง มารวมแสดงความยินดีโครงการแหงนี้ ดวยตัวเอง พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีคะ

ฤกษยาม-ยานยนต

นํามาฝาก ฤกษสําหรับผูที่ตองการออกรถปนี้

ปดทายกันที่ CEVA เปดศูนย กระจายสินคาแหงใหมอยางเปนทางการ ใน TPARK แหลมฉบัง 2 โดยเมื1อเร็ว ๆ นี้ บริษทั ซีวา ลอจีสติกส (ประเทศไทย) จํากัด ผูใหบริการดานการบริหารจัดการ ซัพพลายเชนชัน้ นําระดับโลก นําโดย คุณ ยอดชาย อรพันธุทิพย (ซาย) ผูจัดการ ทั่วไป ฝาย Operation CL บริษัท ซีวา ลอจิ ส ติ ก ส (ประเทศไทย) จํ า กั ด (CEVA) เป ด ตั ว ศู น ย ก ระจายสิ น ค า ❖❖❖

ฤกษประจําวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2556 วันทีง่ ดออกรถใหมคือ วันพฤหัสบดี 2 วันอาทิตย 5 วันทีอ ่ อกรถใหมคือ ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตรไทย ป 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสรฐ

ปกษหลัง มีนาคม 2556

ตองขอแสดงความยินดีกับ เจนเนอรั ล มอเตอร ส ซึ่ ง ได จั ด งาน ประกาศยกยองผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ มีผลงานดีที่สุดในระดับโลกจํานวน 83 บริษัท ภายในงานมอบรางวัลผูผลิตชิ้น สวนยอดเยี่ยมแหงป หรือ Supplier of the Year ครั้งที่ 21 ประจําป 2555 ซึ่ง จั ด ขึ้ น ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ป ระวั ติ ศ าสตร แอฟริกันอเมริกัน ชารลส เอช.ไรท ใน เมืองดีทรอยท คุณเกรซ ลีเบลน รอง ประธานฝายจัดซื้อและซัพพลายเชน จีเอ็ม โกลเบิล กลาววา “ทุกบริษัทที่ ได รับรางวัลนี้ มีการดําเนินงานทีย่ อดเยีย่ ม เกินกวาความคาดหมายของเรา เพียบ พร อ มทั้ ง นวั ต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุณภาพสูง การบริการที่ตรงตอเวลา ❖❖❖

ZIC Girl Photo : Pla Maw

3/19/13 1:42 PM


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

21

สแกนเนีย เปดกลยุทธรุกอาเซียน รองรับ AEC เรงเปด 8 ศูนยฯ ทั่วประเทศ สแกนเนีย หวังใช ไทยเปนฐานใหญในการขยายตลาดสูอาเซียนและรองรับการเปด AEC เปดแผนยุทธศาสตรสาํ คัญขยายศูนยบริการหัวเมืองใหญทวั่ ประเทศ หวังโตกาวกระโดด ขยายพืน้ ทีก่ ารขายและการบริการใหครอบคลุมและเชื1อมโยงไปยังศูนยบริการของ สแกนเนีย ทั่วเอเชีย พรอมพัฒนาศักยภาพทีมบริการหลังการขาย เพื1อรองรับการขยายศูนยบริการ สิ่งสําคัญที่ตองทําในการเตรียมเปดศูนยบริการขณะนี้ คือ การเตรียมความพรอมในสวน ตางๆ เชนสถานที่ อะไหล และบุคลากรที่จะมีหนาที่ใหบริการ ทั้งทีมชางผูชํานาญการ และสวน ของงานบริการอื1น ๆ ซึง่ ในสวนของความพรอมและประสิทธิภาพของบุคลากรนัน้ สแกนเนีย ถือ

เปนนโยบายหลักสําคัญที่จะตองมีการสงเสริม อบรมใหความรูกับพนักงานอยางตอเนื1อง ให สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รูจักการใชเครื1องมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการแกปญหา ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งตองคํานึงถึงเรื1องของความปลอดภัยในการทํางาน สุขอนามัยของพนักงาน ขณะทํางาน และสิ่งแวดลอม เพื1อใหมีความเปนมืออาชีพอยางแทจริง อีกทั้งเรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาทีมชางดวยการจัดการแขงขัน Scania Top Team Thailand 2013 ขึ้นเพื1อหาตัวแทนไปแขงขัน Scania Top Team Regional 2013 ที่จะเกิดขึ้นใน เดือนเมษายน 2556 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ

กูดเยียร จัดทริปสุดอบอุน ขอบคุณดีลเลอร เมื1อเร็วๆ นี้ บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายยาง รถยนตกดู เยียร จัดทริปสุดอบอุน ใหกบั ตัวแทนจําหนายยางกูด เยียร โดยเดินทางไปยังประเทศ ไตหวัน เพื1อเปนการขอบคุณตัวแทนจําหนายที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ มาอยางตอเนื1อง โดย การเดินทางในครั้งนี้จะเนนเปนการไหวพระขอพรเพื1อความเปนสิริมงคล เพื1อการทําธุรกิจที่ เจริญรุงเรือง รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศไตหวัน

อีซูซุ สนับสนุนรถทดสอบและทุนวิจัยใหคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด โดย คุณฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ สาน ตอพันธกิจสําคัญในการเสริมสรางมาตรฐานการศึกษาไทย ดวยการสนับสนุนรถทดสอบ “ออล-นิว อีซซู ดุ แี มคซ เอ็กซ-ซีรสี่ ” 2 คัน และทุนวิจยั 300,000 บาท ใหแก คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื1อยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิศวกรรมของประเทศไทยโดยมี รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ คณบดี เปนผูรับมอบ

B&T#218_p18-21_Pro1.indd 21

3/16/13 9:44 PM


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

แวะเวียน

TPARK เดินหนาทุมงบ ขยายโลจิสติกสพารค บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (TPARK) ไดกอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2548 ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 2,500 ลานบาท เปนบริษัทใน เครือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด (มหาชน) (TICON) ผูประกอบการใหเชาโรงงานรายใหญ ที่สุดของประเทศ บริษัท TPARK เปนบริษัทแหง แรกของไทย ที่ไดรบั การอนุมตั จิ ากคณะ กรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให ดําเนินธุรกิจพัฒนาเขตอุตสาหกรรม โลจิ ส ติ ก ส อ ย า งเต็ ม รู ป แบบ โดยมี

วัตถุประสงคที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรม โลจิสติกส (Logistics Parks) และคลัง สินคาสําหรับเชา ทั้งประเภทคลังสินคา คุณภาพสูงพรอมใช เพื1อใหผูเชาดําเนิน กิจการไดทนั ที (Ready-Built Warehouse: RBW) และ คลังสินคาที่สรางตามความ ตองการที่เฉพาะเจาะจงของลูกคา (Builtto-Suit: BTS) นอกจากนี้ ภายในโครงการ ของ TPARK ยังไดออกแบบและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสราง พื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปน ดวยมาตรฐาน ระดับสูง เพื1อรองรับความตองการของผู ประกอบการดานโลจิสติกส การดําเนินการ

พัฒนา ภายในสิ้นป 2556 จะมีพื้นที่คลัง สินคาทัง้ สิน้ 950,000 ตารางเมตร ซึง่ กลุม ลูกคาของบริษัทเปนผูดําเนินธุรกิจจาก หลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยาน ยนต อุตสาหกรรมเครื1องใช ไฟฟา และ อิเล็คทรอนิกส ผูประกอบการดานโลจิสติกส และผูด าํ เนินการประเภทคาปลีกและ สินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 82 บริษัท

TPARK ตั้งเปาป 2556 เติบโต 60% ผลการดําเนินงานของ TPARK ใน ปทผี่ า นมานัน้ ซึง่ มีสถิตกิ ารเชาคลังสินคา สูงสุดในรอบ 7 ปของการดําเนินการและ ในป 2556 TPARK ตัง้ เปาการเติบโตของ คลังสินคาใหเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 60 จาก พื้นที่เชารวม ณ สิ้นป 2555 จํานวน 546,753 ตารางเมตร คิดเปนพื้นที่เชา ใหมเพิม่ เปน 328,500 ตารางเมตร โดย พิจารณาจากแนวโนมเศรษฐกิจภาพรวม ซึ่ ง การเติ บ โตของการลงทุ น ด า น อุตสาหกรรมยังคงเติบโตอยางตอเนื1อง โดยสวนใหญจะเปนการลงทุนจากตาง ประเทศ เนื1องจากประเทศไทยเปนฐาน การผลิตทีด่ ที จี่ ะกระจายสินคาไปยังตลาด ในภูมิภาคอาเซียน เชน อุตสาหกรรม เครื1องใช ไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส อีกทั้ง การขยับอันดับดานอุตสาหกรรมยานยนต ขึ้ น มาอยู  ใ นอั น ดั บ 9 ของโลก ทํ า ให ประเทศไทยกลายเปนผูสงออกรถยนต รายใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

งบประมาณมหาศาลเดินหนา ขยายโลจิสติกสพารค ในป 2556 TPARK เตรียมใชงบ ลงทุน 5,500 ลานบาท เดินหนาขยาย โครงการปจจุบันของ TPARK รวมถึง โครงการแหงใหมในทําเลยุทธศาสตรโซน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได แ ก จ.ขอนแกน และพื้นที่ติดนิคมอุตสาห-

กรรมอมตะนคร และบริเวณบางนาตราด กม. 20-40 เปนตน เพื1อเพิม่ ฐาน ลูกคาใหกวางขวางขึ้น และรองรับ ความตองการคลังสินคาเมื1อขอตกลง ทางการคาของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC เริ่มมีผลบังคับใช ในป 2558 ในขณะเดียวกัน TPARK ก็ วางแผนขยายโครงการในทําเลเดิมที่ มี ศั ก ยภาพในการเป น ศู น ย ก ระจาย สินคาที่ดี เพื1อรองรับความตองการ พื้ น ที่ ค ลั ง สิ น ค า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เช น TPARK ศรีราชา และ TPARK แหลม ฉบัง เปนตน ซึ่งการลงทุนดังกลาวจะ ชวยเพิ่มฐานลูกคาของ TPARK

ขอนแกนจะเปนเขต อุตสาหกรรมโลจิสติกส TPARK เพิ่งซื้อที่ดินแหงใหมใน จ.ขอนแกน จํานวน 200 ไร เพื1อใช พัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส และคลังสินคาใหเชาแหงแรกในโซน ภาคอีสาน ซึง่ นับเปนพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก และเปนเมืองหลวงของ ภาคอีสานที่เปนศูนยกลางการคาและ บริการตาง ๆ ที่เฟ2องฟู และดึงดูด อุตสาหกรรมตาง ๆ เขามาลงทุนมาก โดยเฉพาะในสวนของธุรกิจคาปลีก และสินคาอุปโภคบริโภค หรือ โมเดิรน เทรด และวั ส ดุ ก  อ สร า ง ที่ มี อั ต รา เติบโตสูงมาก ซึ่ง TPARK เล็งเห็น ศักยภาพของทําเลตรงนี้ และมั่นใจวา ตลาดคลั ง สิ น ค า ให เ ช า ในโซนนี้ จ ะ ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี โดย วางแผนเดินหนาพัฒนาโครงการให แลวเสร็จในอีก 3 ปขา งหนา จะใชเงิน ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร นี้ ป ร ะ ม า ณ 2,000 ลานบาท

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท ไทคอน โลจิสติกส พารค จํากัด ประเภทบริการ : ผูประกอบการใหเชาโรงงานรายใหญที่สุดของประเทศ ทุนจดทะเบียน : 2,500 ลานบาท

B&T#218_p22-23_Pro3.indd 22

3/16/13 8:45 PM


SMEs TRUCK • BUS&TRUCK 23

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

SPECIAL REPORT

สปข. จัดประชุมใหญฯ พรอมเสวนา “นินทา” ภาครัฐ สมาคมผู  ป ระกอบการรถ ขนส ขนสงทัว่ ไทย หรือ สปข. จัดประชุม ใหญ ใหญสามัญประจําป 2556 ณ โรง แร แรมโกลเด น ทิ ว ลิ ป รวมกลุ  ม ผู  ปร ประกอบการร ว มปรึ ก ษาหารื อ กร กรณี ร ถโดยสารประเภท 30 พรอมรวมหาทางออกในปญหา เกีย่ วกับมาตรการรถโดยสารของ กร กรมการขนสงทางบก คุณวสุเชษฐ โสภณเสถียร นนายกสมาคมผูประกอบการรถ ขขนสงทั่วไทย หรือ สปข. จัด ปประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เพื1อปรึกษาหารือกับสมาชิกของสมาคม โดยในงานนี้มีการ ประชุมในหัวขอ “นินทาภาครัฐกับปญหารถ 30” รวมถึงการระดมความคิดเกีย่ ว กับเรื1องของปญหาทีเ่ กิดขึน้ พรอมรวมหาแนวทางการแกไข โดยอาจจะมีการขอ ความชวยเหลือจากทางภาครัฐในการแกปญหาดวย อยางไรก็ตาม สําหรับปญหาของรถ 30 หรือทีเ่ รียกโดยทัว่ ไปวารถโดยสาร ไมประจําทางอันไดแกเรื1องของปญหาในการขาดแคลนพนักงานคนขับรถนับวา เปนปญหาสําคัญ โดยจะมีการขอความชวยเหลือกับหนวยงานทางภาครัฐที่จะ ระดมทหารปลดประจําการที่ตองการทํางาน มาเปนพนักงานขับรถ ซึ่งหากเปน ไปได จะสามารถเพิ่มวินัยและจัดระเบียบของพนักงานขับรถไดเปนอยางดี ในกรณีของกฎระเบียบของกรมการขนสงทางบก ไมวาจะเปนในเรื1อง ของขอบังคับเรื1องเข็มขัดนิรภัย และการเขารับการตรวจสภาพรถโดยสาร ทาง สปข. ไดมกี ารอธิบายระเบียบดังกลาวเพื1อสรางความเขาใจกับสมาชิกสมาคม มากยิ่งขึ้น พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื1อหาแนวทางในการแก ไข ปญหาตอไป

SPECIAL REPORT

THD จัดทริปเที่ยวเกาหลี ขอบคุณลูกคา บริษัท ที เอช ดี ออโตพารท จํากัด ผูนําเขาและจัดจําหนายยางรถบรรทุก ยางรถบัส ยยางสํ า หรั บ รถเพื1อ การพาณิ ช ย และผลิ ต ภั ณ ฑ อ ะไหล ภายใต ยี่ ห  อ SUPERHAWK PRIMEWELL, P EXMILE, TbbTire, TOPU, HONGXIN ไดจัดทริปทองเที่ยว เพื1อขอบพระคุณลูกคา โดยมีทานผู โชคดีจากแคมเปญชิงโชค “โอน การ ก ด เวป” และลูกคา VIP สุดพิเศษที่มียอดสั่งซื้อสินคาทะลุเปา รวมทั้งสิ้น 26 ทาน เดินทางสู เเกาหลีใต ระหวางวันที่ 17-22 กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา ซึ่งในทริปนี้ ผูรวมเดินทางไดมีโอกาสทั้งกราบไหวสักการะองคพระพุทธรูปแกะสลักจาก หินแกรนิต อายุมากกวา 1,200 ป ณ ถํ้าซอกคูรัม รองเรือชมบรรยากาศแมนํ้าฮัน และได ไป สสัมผัสกับบรรยากาศตาง ๆ ทัง้ พิพธิ ภัณฑพนื้ บาน รับประทานอาหารประจําทองถิน่ ชอปปง สินคา ตตาง ๆ พรอมนําทุกทานเดินทางกลับสูประเทศไทยอยางปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัท ที เอช ดี ออโตพารท จํากัด ตองขอขอบพระคุณลูกคาสุดพิเศษทุกทานที่ รรวมเดินทางในครั้งนี้ และเตรียมพบกันใหมกับแคมเปญดี ๆ แบบนี้ ไดทุกป ที่ บริษัท ที เอช ดี อออโตพารท จํากัด “ยางดี โดนใจ ใชแลวรวย” ติดตอสอบถามขอมูลสินคาและบริการไดที่ 0-21533153 3 หรือ http://www.rich-tire.com

B&T#218_p22-23_Pro3.indd 23

3/16/13 8:45 PM


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

เปรียบเทียบรถเดน

หัวลากประหยัดตนทุน

DONGFENG แรงสุดคุม

SHACMAN รถหัวลากเทคโนโลยียุโรป บริษัท เอส.เอ.ออโต จํากัด ผูนํา เขารถหัวลาก SHACMAN ไดนาํ รถรุน ใหมลาสุด F3000 รถหัวลาก NGV แท 100% ยี่หอ SHACMAN รุน F3000 แบบ 6x4 และ 8x4 แสดงใหผูเขารวม งานไดสมั ผัส ในความสะดวกสบายของ หองโดยสารที่มีอุปกรณอํานวยความ สะดวกครบครัน และเทคโนโลยีของ เครื1องยนตอันทันสมัย

เทคโนโลยีเหนือระดับกวา SHACMAN F3000 รถหัวลากทีจ่ ะ พูดถึงนั้นเปนขนาดรุน 6x4 ซึ่งเปนหัว ลากที่ไดนาํ เทคโนโลยีของ MAN ประเทศ เยอรมันเขามาใช เรื1องของกําลังและ เทคโนโลยีจึงดูดีกวารถสัญชาติเดียวกัน ไมมากก็นอย สําหรับ F3000 เครื1องยนต WEICHAI จะเปน รุน SX 4255 NS 384 RT 350 แรงมา หมุนที่รอบ 2,200 รอบ ตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-1,600 รอบตอนาที เครื1องยนต CNG เทอรโบอินเตอรคูลเลอร 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงแนวตรง โอเวอรเฮดวาลว ระบายความรอนดวยนํ้า หัวฉีดควบคุม ดวยคอมพิวเตอร ความจุของกระบอกสูบ อยูที่ 11,596 ซีซี. มาตรฐานไอเสียเปน มิตรตอสิ่งแวดลอมยูโร 3

B&T#218_p24-25_Pro3.indd 24

ระบบขับเคลื่อนมั่นใจ ระบบขับเคลื1อนของ F3000 เปน เกียรรุน FAST 9JS150 แบบ 9 เกียร เดินหนา โอเวอร ไดรฟ ขับเคลื1อน 2 เพลาคู พรอมอินเตอรดิฟล็อก ลอยตัว ทั้งหมด เฟองทดเดี่ยวไฮปอยดเกียร รองรั บ นํ้ า หนั ก บรรทุ ก ทั้ ง 25,000 กิโลกรัม รองรับการเดินทางที่ยาวไกล ดวยความจุกาซ 140 ลิตรนํ้า 8 ถัง

สวยสะดุดตา F3000 หนาตารูปลักษณภายนอก นั้ น ดู ค ล า ยกั บ รถที่ เ ป น ต น แบบอย า ง MAN เลยที เ ดี ย ว อาจจะมี ก าร เปลี่ ย นแปลงนิ ด หน อ ยเพื1อ ความ สวยงาม และใหเขากับการใชงานในแถบ เอเชียก็วาได เพิ่ ม ความปลอดภั ย ด ว ยเบรก ขนาดใหญ ดิกสเบรกหนาทีม่ ขี นาดใหญ แบบมีชองระบายความรอน และดรัม เบรกหลังหยุดไดอยางมั่นใจ ปลอดภัย ทุกสถานการณ หองโดยสาร โดดเดนกวางขวาง สไตลเยอรมัน เบาะกระชับทุกสรีระของ ผู  ขั บ นั่ ง สบายคลายความอ อ นล า เมื1อ ตองเดินทางไกล แผงหนาปทมมาตรวัด ครบครัน ที่นั่งตอนหลังกวางขวางให

ความสบายตลอดเสนทาง

ควบคุมดวย ECU มาตรฐาน สําหรับ F3000 การที่จะทําใหมีการ ใชพลังงานอยางคุมคานั้นอุปกรณตองได มาตรฐานที่ ส ามารถควบคุ ม ด ว ยระบบ Engine Management อุปกรณดังกลาว นีจ้ งึ เลือกทีจ่ ะใชของ WOODWARD จาก อเมริกามั่นใจไดเลยวาคุมคาเชื้อเพลิง โดยไดรับการยอมรับจากผู ใชรถบรรทุก กวา 85,000 คันทั่วโลก

บริ ษั ท ดี เ อฟ มอเตอร (ไทย แลนด ) จํ า กั ด ตั ว แทนจํ า หน า ยใน ประเทศไทย มาพรอมรถยนตหัวลาก ดวยสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้น ทนทาน แกร ง ทุ ก สมรรถนะ เรื1อ งประหยั ด พลั ง งานเป น เลิ ศ ไม เ ป น รองใคร สรางสรรคคณ ุ ภาพยนตรกรรมทีด่ เี ยีย่ ม มาพรอมกับ Model รุน Dongfeng DFL4250GD3GN ซึง่ ถือวาเปนโมเดล

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) ความจุถังกาซ (ถัง/ลิตร) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

SHACMAN

DONGFENG รถหัวลาก CNG F3000 DFL4250GD3GN SX4255 NS 384RT YC6M340N-30 350 340 2,200 245/2,100 1,400/1,400-1,600 1,3590/1,300 118 96 8/140 8/140 ยูโร 3 ยูโร 3

บริษัท เอส.เอ.ออโต จํากัด โทร.0-2690-7258 บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 0-2637-5041-3

3/16/13 8:48 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

25

SHOWROOM

TATA-DAEWOO A-DAEWOO PR PRIMA RIMA TATA-DAEWOO รถยี่หอนี้เปนการผสมผสานระหวางสองประเทศอาจจะพูดไดวาเปน รถบรรทุกสองสัญชาติอินเดียและเกาหลีใตนั้นเอง เมื1อกอนรถจากเกาหลีใตที่เราเห็นกันก็จะ เปน DAEWOO ในบานเราก็มีเห็นกันบาง แตสําหรับแบรนด TATA DAEWOO ในรุน Prima เปนรถบรรทุกชั้นนําที่ถูกผสมเรื1องของเทคโนโลยีมาอยางลงตัว เครื1องยนตแรงมาสูงสุดอยูที่ 560 แรงมา เปนรถบรรทุกที่เหมาะกับระยะทางไกลและบรรทุกไดสูงสุดเครื1องยนตจะเปนใน รุน CURSOR13 ยูโร 5 ที่ผลิตดวยแบรนดชั้นนําอยาง IVECO สวนในรุนที่มีแรงมารองลงมาก็ จะใชเครื1องยนตของ CUMMINS นั้นเองแตถึงอยางไรแลวในรุนสูงสุดและรองลงมาเรื1องของ เครื1องยนตตองบอกวาหมดหวงเปนเครื1องยนตคุณภาพสูงทั้งนั้น รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tata-daewoo.com

คุมบริการสุดใจ G63 AAMG MG 66×66 เชนจ ล  า สุ ด ของทาง Dongfeng ที่ พรอมทําตลาดในปหนานี้อยางแนนอน

เครื่องยนต ชูพลังงานทางเลือก แต ที่ จ ะนํ า เสนอรุ  น นี้ จ ะเป น เครื1องยนต เปนพลังงานทางเลือกที่เนน เรื1องการประหยัดพลังงานอีกดวย พละ กําลังสูงสุดถึง 340 แรงมา ความเร็ว สูงสุดที่ 98 กิโลเมตรตอชั่วโมง กําลัง สูงสุด 245 กิโลวัตต ที่ 2,100 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,350 นิวตันเมตร ที่ 1,350 รอบตอนาที เทอรโบชารจและแอรชารจ ระบายความรอนดวยนํา้ ไดเร็คอินเจ็คชัน่ โอเวอรเฮรดแคมชารป ขนาดกระบอกสูบ 9,839 ซีซี. สมรรถนะแกรงแรงทันใจ

เทคโนโลยีกาซลํ้าสมัย สภาพปญหานํ้ามันที่ราคาสูงขึ้น ความสนใจทางดานพลังทดแทนจึงเพิ่ม มากขึ้น และยิ่งประหยัดพลังงานดวย แลว ความนาสนใจจึงอยูในเครื1องยนต YC6M340N-30 เปนระบบการจายเชื้อ เพลิงและปลอดภัย CNG 100%

ประหยัดอยางเหลือเชื่อ โดยการคิ ด ค น เรื1อ งพลั ง งาน ทดแทนและประหยั ด พลั ง งานที่ นํ า เทคโนโลยีเขามาใชจงึ สงผลใหระบบการ

B&T#218_p24-25_Pro3.indd 25

เผาไหมเชือ้ เพลิงของ DF ซึง่ ชวยในเรื1อง การลดต น ทุ น ได ไ ม ม ากก็ น  อ ย พร อ ม รองรับปริมาณความจุของถังกาซ 1,120 ลิตร เรียงกันจํานวน 8 ถัง 140 ลิตร

เคลื่อนอยางมั่นใจ ความปลอดภัยเปนเลิศ ระบบเกียรรุน DC12J165T ขับ เคลื1อน 12 เกียร 2 เกียรถอยหลัง เปน ผลผลิ ต สมบู ร ณ แ บบที่ เ พิ่ ม การขั บ ขี่ ที่ มัน่ ใจทํางานดวยระบบไฮโดรลิกและมีลม ดันชวย เพื1อเพิ่มสมรรถนะ และสภาพ รวมทั้งคันในการบรรทุกนํ้าหนักที่คุมคา รวมบรรทุก 25,000 กิโลกรัม ทัง้ ประหยัด พลังงานและการบรรทุกทีค่ มุ คาและทรง พลัง การบรรทุกหนัก ตองมาพรอมความ ปลอดภัยดวยระบบเบรกดรัมลมลวน 2 วงจรอิสระ หนา-หลัง ใชแรงดันลมปลด โดยบังคับที่ลอ ระบบกั น สะเทื อ นหน า แหนบ 3 แผน พรอมโชคอัพและเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง แหนบ 4 แผน พรอมโชคอัพเชนกัน เพลาสามารถรับนํา้ หนักไดถึง 7,000 กิโลกรัม เพลาหลัง เฟองทดเดี่ยว ขับเคลื1อน 2 เพลาคู มี ระบบอินเตอรดิฟล็อคสามารถรองรับ 13,000 กิโลกรัม

Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 รถอเนกประสงคขับเคลื1อน 6 ลอ ที่ถูกพัฒนามาจาก โครงการสําหรับกองทัพบกออสเตรเลีย มีขนาดตัวถังยาว 5,867 มม. กวาง 2,111 มม.และสูง 2,209 มม. ซึ่งยาวกวารุนปกติถึงเมตรกวา ๆ เลยทีเดียวเครื1องยนตดีเซลความจุ 3.0 ลิตร สง กําลังดวยระบบเกียรอัตโนมัติ 5 สปด แตสําหรับรุนทั่วไปจะใชเครื1องยนต V8 ความจุ 5.5 ลิตร เทอรโบคู ใหพละกําลัง 536 แรงมา แรงบิด 758 นิวตันเมตร สงกําลังดวยระบบเกียร 7Gtronic แบบ 7 สปด ทําอัตราเรง 0-100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ไดภายใน 6 วินาที ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง ตองบอกกวาไมธรรมดาอยูสําหรับรถ 6 ลอคันนี้ที่มาจากคายดาวสาม แฉก รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mercedes-benz.com

Wuling ng N200 Wuling รถตูขนาดจิ๋วที่เหมาะกับธุรกิจ SME คันนี้ท่ีตลาดบานเราเอามาดัดแปลงเปน รถตาง ๆ เพื1อใช ในธุรกิจขนาดเล็กที่ตองการความคลองตัวสูง มาพรอมเครื1องยนตรุน LAQ 4 สูบ 4 จังหวะ แบบ DOHC 16 วาลว ความจุกระบอกสูบ 1,206 ซีซี. กําลังสูงสุด 86 แรงมา อยูที่ 63 กิโลวัตต ที่ 6,000 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 108 นิว-ตันเมตร ที่ 4,000 รอบตอนาที รองรับเชื้อเพลิง เบนซิน 91 ระบบขับเคลื1อนเกียรธรรมดา 5 สปด ระบบเบรกปลอดภัยดวย ดิสกเบรกและดรัมเบรก ระบบกันสะเทือนแบบแหนบและคอยลสปริง รองรับการบรรทุกหนัก ไดถึงเกือบ 1 ตัน จึงปฏิเสธไมไดวารถ Wuling คันนี้เปนทางเลือกสําหรับธุรกิจขนาดเล็กใน บานเราไปแลว รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท พีวีเอ มอเตอร 2056 จํากัด โทร.0-2235-0235

3/16/13 8:48 PM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปกษหลัง • มีนาคม 2556 LOGISTICS FOCUS

โซล มอเตอร สงกลองดํา “แบล็ควิว” รุกตลาด เพื่อความปลอดภัยรถ พรอมรับตัวแทนจําหนาย

“โซล มอเตอร” แตกไลนขาย กลองดํา “แบล็ควิว” ชิมลางล็อตแรก 3 รุนดวยกัน DR350 DR380G-HD และ DR500 wifi รุนลาสุด เตรียม สิ ท ธิ พิ เ ศษสํ า หรั บ ลู ก ค า รถยนต ฮุนได-ฟอรด ดวยสวนลด 50% วันนี้ -30 เมษายนนีเ้ ทานัน้ พรอมรับสมัคร ผูแทนจําหนายอยางเปนทางการ คุ ณ อรรถพั น ธ ยุ ก ตะนั น ท กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท โซล มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผย วา เมื1อเดือนธันวาคม 2555 บริษัทได รับการแตงตั้งอยางเปนทางการจาก บริษัท พิททาซอฟท จํากัด ประเทศ เกาหลี ให เ ป น ตั ว แทนจํ า หน า ย ผลิตภัณฑ Blackvue (แบล็ควิว) กลอง ดํ า สํ า หรั บ รถยนต ใช เ พื1อ บั น ทึ ก อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ชวยพิสจู นเหตุการณ ตาง ๆ ดวยภาพวิดโี อและเสียง สามารถ นําไปใช ในวัตถุประสงคอื1น ๆ เชน ใน ราชการตํารวจ และทหาร การทอง เที่ยว การรักษาความปลอดภัย ใช ใน บริษัทที่เกี่ยวเนื1องกับการขนสงวัตถุมี พิษฯ “ชวงแรกเราไดนําแบล็ควิว เขา มาจําหนาย 3 รุนดวยกัน รุน DR350 ราคา 4,480 บาท บันทึกขอมูลดวย กลอง CMOS Senser 320,000 pixels ระบบ VGA ขนาด (640x480) หนวย ความจํา 16 Gb, รุน DR380G-HD ราคา 6,480 บาท บันทึกขอมูลการเดิน ทางดวย CMOS ขนาด 2,073,600 pixels ระบบ HD (1,280 x 720) สามารถบันทึกภาพและเสียงไดดวย GPS build-in แสดงประวัตกิ ารเดินทาง ผาน Google map บนหนาจอ สําหรับ ตัวท็อป DR500W บันทึกวีดิโอ real time ในขณะขับรถ ดวยความละเอียด Full HD บันทึกขอมูลดวย Micro SD Card สูงถึง 32 Gb. บันทึกเหตุการณ ตอเนื1องได 8 ชั่วโมง มีความคมชัด

B&T#218_p26-27_Pro3.indd 26

(1,920 x 1,080) ง า ยต อ การใช ง าน สามารถเลนไฟลผานจอทีวีในรถ USB Hub หรือสามารถโหลดแอพพลิเคชั่น จาก App Store หรือ Play Store เพื1อ เชื1อมตอแบบ Wifi กับ Smart Phone & Tab let ระบบ Android iPad iPhone และ Play Back ไดทันที ในทุกรุนบริษัท รับประกัน 1 ป” นอกจากนี้ยังมี Power Magic Pro อุปกรณเสริมที่ชวยใหการทํางานของ แบล็ควิวเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใน ชวงที่ตองจอดรถทิ้งไวเปนเวลานาน ซึ่ง อุ ป กรณ ตั ว นี้ จ ะมี ร ะบบการตั้ ง เวลาใน โหมด Parking mode จะบันทึกดวย เฟรมที่ ช  า ลง เพื1อ ประหยั ด พื้ น ที่ แ ละ ประหยัดไฟ หรือจะสัง่ การใหกลองดําเริม่ บันทึกความเร็วปกติ กรณีเกิดแรงสั่น สะเทือน ขึ้นกับรถ (G Sensor) ในชวงแรกของการแนะนํากลองดํา แบล็ควิว ไดเตรียมขอเสนอพิเศษสําหรับ ลูกคารถยนตฮนุ ไดและฟอรดทุกรุน ดวย สวนลดพิเศษ 50% จากราคาปกติ ตั้งแต วันนี้ - 30 เมษายนนี้เทานั้น “ขณะนีต้ นตองการผูแ ทนจําหนาย จํ า นวนมาก เพื1อ มาเพิ่ ม ปริ ม าณช อ ง ทางการจําหนายใหครอบคลุมมากขึ้น ทั้ ง นี้ ผู  ส นใจสามารถสอบถามมาได ที่ 0-2992-3366 หรือเขามาดูรายละเอียด ของผลิตภัณฑกอ นไดที่ www.seoulmotors.co.th” คุณอรรถพันธกลาววาเพิ่ม เติม

กล อ งดํ า สํ า หรั บ รถยนต ใช เ พื่ อ บั น ทึ ก อุ บั ติ เ หตุ ที่ เกิดขึน้ ชวยพิสจู น เหตุการณตาง ๆ ดวยภาพวิดโี อและ เสียง สามารถนํา ไ ป ใ ช  ใ น วั ต ถุ ประสงคอนื่ ๆ เชน ในราชการตํารวจ และทหาร การ ท อ งเที่ ย ว การ รักษาความปลอด ภัย ใชในบริษัทที่ เกี่ยวเนื่องกับการ ขนสงวัตถุมีพิษฯ

3/16/13 8:53 PM


MATERIAL HANDLING

ระบบสายพานลําเลียง ระบบสายพานลําเลียงจาก แรคเคน ถูกออกแบบ ติดตั้งระบบ Conveyor ที่ใชในขบวนการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม ที่สามารถออกแบบและผลิตสายพานดวย ตนเอง เชน การเลือกชนิดของสายพาน โครงสรางของ สายพาน ความเร็วในการลําเลียง ติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม เปนตน เพื1อความเหมาะสมกับธุรกิจ ทั้งอุตสาหกรรม อาหารและยา อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นสวน อิเล็คทรอนิกส อุตสาหกรรมขนสงบรรจุภัณฑ และ อุตสาหกรรมรถยนต เพิ่มเติม : บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โทร. 08-1899-8001

R1_B&T#218_p27_Pro3.indd 16

Electrochemical Marking Machine เครื1องทําเครื1องหมายโลโกดวยนํ้ายาเคมีและไฟฟา จาก SRT รุน 99 HD-601SET สามารถทําเครื1องหมายหรือตราประทับตาง ๆ ลงบน โลหะทุกชนิด สามารถที่จะนําไปใชงานไดทันที มีความเหมาะสมในการ ทําเครื1องหมายลงบนผลิตภัณฑโลหะทุกชนิด สามารถปรับระดับความ ลึกหรือความเขมได ที่สาํ คัญก็คือประหยัดคาใชจา ยมากกวาการใชเครือ1 ง แบบเลเซอร โดยใชระยะเวลาในการทํางานเพียง 10 วินาทีเทานั้น ก็จะ สามารถสรางเครื1องหมายหรือโลโก ไดอยางสมบูรณแบบ เพิ่มเติม : บริษัท ซันไรส เทคโนโลยี จํากัด โทร. 08-4438-7746

3/18/13 9:47 PM


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปกษแรก • มีนาคม 2556 LOGISTICS NEWS

ไปรษณียไทย พลิกโฉมการขนสง ดึงไอทีเสริม อํานวยความสะดวกลูกคา ไปรษณี ย  ไทยพลิ ก โฉมด า น ขนสง ดึงไอทีเสริม พรอมเปดรับฝาก สิ่ ง ของนอกสถานที่ อํ า นวยความ สะดวกแกลกู คาภาคธุรกิจทีส่ ง สิง่ ของ คราวละมาก ๆ ไปยังปลายทางทั่ว ไทย ทั่ ว โลก ตรวจสอบสถานะ track&trace ได 24 ชม. ผาน www. thailandpost.co.th คุณปริษา ปานะนนท ผูจัดการ ฝายสื1อสารการตลาด บริษทั ไปรษณีย ไทย จํากัด (ปณท.) กลาววา เพื1อ อํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจที่ใช บริการพัสดุไปรษณีย EMS สงดวนใน ประเทศ และโลจิสโพสตสง ของใหญใน ประเทศ ไปรษณียไทยไดเปดบริการรับ ฝากสิ่งของนอกสถานที่ขึ้นเพื1อรับฝาก สงสิง่ ของจากทีอ่ ยูผ สู ง ไปยังผูร บั ปลาย ทางทั่วประเทศและทั่วโลก เนนกลุมผู ประกอบการรายใหญ อาทิ OTOP E-Commerce รวมทั้งหนวยงานภาค รัฐและเอกชนตาง ๆ ที่ตองการสงของ จํานวนมากใหลกู คาหรือสาขายอยของ หน ว ยงาน โดยให บ ริ ก ารภายใต

มาตรฐานเดี ย วกั บ ที่ ทํ า การไปรษณี ย  เสริมประสิทธิภาพการทํางานใหแมนยํา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นดวยคอมพิวเตอร มือถือสําหรับรับฝากสิ่งของนอกสถานที่ (Handheld) ทําหนาที่คํานวณอัตราคา บริการและออกใบเสร็จรับเงิน คาบริการ คิดจากคาบริการไปรษณียอัตราเดียวกับ การฝากสงที่ ปณ.บวกคารับฝากนอก สถานที่คิดเหมาเที่ยวละ 1,600 บาท (รถ กระบะตูทึบ 4 ลอ) และ 2,000 บาท (รถ กระบะตูทึบ 6 ลอ) “หากสงครั้งละ 30,000 บาทขึ้นไป ไม คิ ด ค า รั บ ฝากนอกสถานที่ โดย พัสดุไปรษณียเริ่มตนที่ 20 บาท/ชิ้น EMS สงดวนในประเทศเริ่มตนที่ 32 บาท/ชิ้น และโลจิสโพสตสงของใหญใน ประเทศเริ่มตนที่ 200 บาท/ชิ้น ติดตาม สถานะการสง track&trace ไดตลอด 24 ชม. นํารองใหบริการแลว ณ ที่ทําการ ไปรษณีย 37 แหงทัว่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนจะขยายจํ า นวน ที่ทําการไปรษณียอื1น ๆ สําหรับรับฝาก นอกสถานที่ใหครอบคลุมและทั่วถึงใน

CEVA เปดศูนยกระจายสินคาใหม ทําเลยุทธศาสตรใน TPARK แหลมฉบัง 2 ซีวา ลอจีสติกส เปดตัว ศูนยกระจายสินคาสําเร็จรูป อยางเปนทางการ ในทําเล ยุ ท ธศาสตร ข องการขนส ง และกระจายสิ น ค า เขต อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ล จิ ส ติ ก ส  TPARK แหลมฉบัง 2 บน พื้นที่ขนาด 10,550 ตาราง เมตร ประกอบดวยอาคารที่ อยู  ใ นเขตทั่ ว ไป และเขต ปลอดอากร ซึ่ ง พั ฒ นาโดย บริ ษั ท ไทคอน โลจิ ส ติ ค ส พารค จํากัด (TPARK) คุณรัสเซล แปง ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีวา ลอจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด (CEVA) กลาววา “ซีวา ตัดสินใจเชาพืน้ ทีภ่ ายใน เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสของ TPARK เนื1องจากเปนทําเลยุทธศาสตร และมี ระบบสาธารณูปโภคที่ดี ซึ่งทําใหเรา สามารถบริหารจัดการระบบซัพพลาย เชนใหตรงกับความตองการของลูกคา ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคไดเปน อยางดี ซึง่ คลังสินคาแหงนีจ้ ะเปนศูนย กระจายสินคาสําหรับลูกคาหลักของ ซีวา ตอไป”

B&T#218_p28-29_Pro3.indd 28

ดานคุณปธาน สมบูรณสิน ผู จัดการทั่วไป ของ TPARK กลาววา “ซีวา เปนบริษัทดานโลจิสติกสที่มีชื1อ เสียงและเปนลูกคารายแรกของเขต อุตสาหกรรมโลจิสติกส TPARK แหลม ฉบัง 2 ซึ่งเรายินดีมากที่ซีวาเล็งเห็น ศั ก ยภาพในทํ า เลยุ ท ธศาสตร ข อง TPARK ที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื1อ มั่นในความสามารถของ TPARK ใน การเลือกพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาอาคารคลัง สิ น ค  า แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ สาธารณูปโภคที่สามารถรองรับความ ตองการของธุรกิจโลจิสติกสในประเทศ ไดเปนอยางดี”

เร็ว ๆ นี้อีกดวย นอกจากบริการในประเทศแลวเพื1อ เปนการสนับสนุนการสงออกไทยแกผสู ง

ออกสินคาไปยังตางประเทศ ไปรษณีย ไทยยังไดใหบริการรับฝากนอกสถานที่ สําหรับบริการ EMS World ทุกชิ้นไม คิ ด ค า รั บ ฝากนอกสถานที่ อี ก ด ว ย สอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ Call Center.1545 หรื อ เข า ชมได ท าง www.thailandpost.co.th

เรงสรางโมเดลพัฒนาโลจิสติกส พรบ.พื้นฐาน 2.2 ลานลาน คืบ 80% สมาพันธโลจิสติกส ไทย แนะรัฐ เรงลงทุนโครงสรางพื้นฐานทั้งทาง ถนน-ราง-นํ้า-อากาศ อยางไรรอยตอ ฟากคมนาคมระบุ พรบ.พื้นฐาน 2.2 ลานลานคืบหนากวา 80% ระบุตาง ชาติสนใจลงทุนตัวรถไฟ เตรียมตั้ง บริษัทดูระบบราง คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการ สมาพั น ธ โ ลจิ ส ติ ก ส ไทย กล า วว า รั ฐ บาลควรเร ง ลงทุ น รวมระบบ โครงสรางพื้นฐานในประเทศไทยให สามารถเชื1อมโยงกันไดอยางไรรอยตอ ทั้งทางนํ้า ทางราง ทางถนน และทาง อากาศ ซึ่งทางกลุมโลจิสติกส ไทย ขอ เสนอใหผูดําเนินการในโครงการพื้น ฐาน 2 ลานลานบาท ใหศึกษาการ ออกแบบเชื1อมโยงศักยภาพของสนาม บินสุวรรณภูมิ ทาเรือแหลมฉบัง ไอซีดี ที่ลาดกระบังใหสามารถขนสงสินคา ระหวางกันไดอยางรวดเร็ว ด า นคุ ณ เกษม ศรี ว รานั น นท วิ ศ วกรใหญ ด า นการสํ า รวจและ ออกแบบ กรมทางหลวง กลาววา มติ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหขยายเสนทาง จราจรในโครงการกอสรางมอเตอรเวย รวมระยะทาง 4,150 กิโลเมตร ภายใน

ป 2559 แตขณะนี้ดําเนินการกอสราง ไดเพียง 2 เสนทาง รวมระยะทางเพียง 146 กิ โ ลเมตรเท า นั้ น คื อ เส น ทาง กรุงเทพฯ-ชลบุรสี ายใหม และวงแหวน รอบนอกดานตะวันออก ดังนั้นกรม ทางหลวงจึงมีความจําเปนตองลงทุน ตอเนื1อง เพื1อพัฒนาโครงขายใหเชื1อม โยงตามแผนที่ กํ า หนดไว ในสาย บางใหญ-บานโปง-กาญจนบุรี ระยะ ทาง 98 กม. และมอเตอรเวยสาย พัทยา-มาบตาพุด ขณะที่ คุ ณ จุ ฬ า สุ ข มานพ ผู  อํานวยการสํานักงานนโยบายและ แผนการขนสงและจราจร กระทรวง คมนาคม กลาววา การจัดเตรียมการ ออก พ.ร.บ.การใหอาํ นาจกระทรวงการ คลัง กูเ งินเพื1อการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานในวงเงิน 2.2 ลานลานบาท ใน ขณะนี้มีความคืบหนากวา 80% แลว ในสวนของโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เสนทางนั้น คาดวา สายที่มุงหนาไป ฉะเชิงเทรา จะเปนรถไฟความเร็วสูง เสนแรกที่สามารถใหบริการไดภายใน ป 2561 โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง สวนเสนพิษณุโลก นาจะแลว เสร็จในป 2562

3/16/13 9:00 PM


SPECIAL REPORT • BUS&TRUCK 29

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

SPECIAL REPORT

ตะลึง!!! ครั้งแรกในประเทศไทย 10 ลอ DRAG ประชันความเร็ว วงการแตงรถเพื1อความแรงใน บานเราขยายวงกวางมากมีผูที่ชื1น ชอบในเรื1องความเร็วและพรอมเสีย เงิ น มากมายเพื1อ ที่ จ ะได คํ า จํ า กั ด ความวา “เร็ว แรง” มาครอบครอง ปจจุบันนี้การทดลองความเร็ว ไดอยางถึงพริกถึงขิงไมไดอยูในทอง ถนนทั่วไปแตอยางใด แตเปนสนาม แขงขันสําหรับความเร็วแบบทางตรง โดยมีผูเขาแขงขันที่ปรับแตงเครื1อง ยนตมามากมายให ไดประชันกันแบบ ตัวตอตัว ในระยะทางทีก่ าํ หนดไว 402 เมตร หรือที่เรียกวา Drag Racing สวนกติกาก็ไมมีอะไรซับซอน คือ ใคร ทําเวลาไดนอยที่สุดตามระยะทางที่ กําหนดไวก็ชนะไปนั้นเอง ในประเทศไทยตองบอกวาไมใช เรื1องใหมซักเทาไหรนัก เพราะเริ่มมี การแข ง อย า งแพร ห ลายแล ว ใน ประเทศไทยสํ า หรั บ ผู  ที่ ส นใจก็ มี จํานวนมากที่พรอมจะเขามาสมัคร ทําการแขงขัน และเมื1อเร็ว ๆ นี้มีการ แขงขันในชื1อรายการ RACE & TN RATCHABURI SUPER DRAG 2013 ณ สนามบินราชบุรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่จัดขึ้นโดยพองาน คุณ ธาราดล กลั่นวงศ หรือที่ในวงการ รูจักกันในนาม “เยียรราชบุรีแดร็ก” การแขงขันครั้งนี้เพื1อผูที่ชื1นชอบใน ความเร็วและนํารถยนตที่มีการปรับ แตงเครื1องยนตเขารวมการแขงขัน มากมายไมวา จะเปน รถเกง รถกระบะ และการแข ง ขั น ครั้ ง นี้ ก็ มี ห ลาย รายการใหเลือกลงสมัคร แตสงิ่ ทีน่ า สนใจนัน้ จะอยูใ นชวง ทายของรายการคือการแขงขัน “10 ลอ DRAG” ในรยะทาง 402 เมตร ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตรชาติไทยเลย ก็วาได สําหรับการแขงขันประเภทนี้ ตองบอกวาในตางประเทศนั้นมีการ จัดการแขงขันเกิดขึน้ บอยครัง้ อยูแ ลว

B&T#218_p28-29_Pro3.indd 29

เพราะในเรื1อ งความแรงของรถขนาด ใหญ ไมตอ งบอกก็รวู า แรงมากขนาดไหน เพราะในเครื1องยนตบรรจุพลังมาไมตํ่า กวา 200 แรงมาแนนอน ขณะที่ในเมือง ไทยถือวาเปนเรื1องแปลกใหม สําหรับการแขงขันครัง้ นีเ้ รียกเสียง ปรบมือไดอยางนาประทับใจทัง้ สนาม ถึง จะมีผูรวมแขงขันไมมากนักแตสิ่งที่ ได กลับมาสําหรับทุกคนทีเ่ ห็นสมรรถนะของ รถขนาดใหญแลวตองบอกวาอึ้งเลยที เดียว เพราะรถทีเ่ ขาแขงขันนัน้ ถึงจะเปน รถขนาดใหญแตที่รถเล็กทําไดรถใหญก็ ทําไดอยางการ “เบิรนยาง” ที่เรียกเสียง ปรบมือก็เปนสีสันอยางนาตื1นตาไดเลย และผู  ช นะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง ในครั้ ง นี้ ที่ สามารถทําเวลาไดนอยที่สุดในระยะทาง 402 เมตร คือ คุณธเนตร บุญประเสริฐ ที่นํารถบรรทุกนํ้ามันพืชมาเขาแขงขัน และควาถวยเกียรติยศไปครองและเปน แชมปคนแรกในประเทศไทย สิ่ ง ที่ ไ ด จ ากการแข ง ขั น ครั้ ง นี้ ค ง ตองมองกลับไปอีกดานที่นอกเหนือจาก ความสนุกและความเราใจในการแขงขัน แลว วาทําไมถึงไมมีผูที่สนับสนุนการ แขงขันอยางเปนทางการเพราะคายรถ บรรทุกในประเทศไทยจริง ๆ แลวก็มี จํานวนมากไมวาจะเปนคายเอเชียและ ยุโรป แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงตะโกนที่ อยากใหเกิดการแขงขันประเภทนี้ใหเกิด ขึ้นอีกเปนครั้งที่ 2 อยางแนนอน สุดทายนี้ก็ตองขอขอบคุณไปทาง คุณธาราดล กลั่นวงศ หรือที่ในวงการ รูจักกันในนาม “เยียรราชบุรีแดร็ก” ที่ จัดการแขงขันรายการ RACE & TN RATCHABURI SUPER DRAG 2013 ในครั้งนี้และทําใหผูคนทั่วไปไดทราบวา เมืองนอกทําได ทําไมเมืองไทยจะทําไม ไดสําหรับการแขงขัน “10 ลอ DRAG” ครั้งแรกในประเทศไทย

3/16/13 9:00 PM


30 BUS&TRUCK • LAST MONTH CIRCULATION

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

วัดรอบ

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมทั่วประเทศ กุมภาพันธ 2556 รถบรรทุก รถโดยสาร

สําหรับวัดรอบเดือนแหงความรักอยางเดือนกุมภาพันธ ยอดจดทะเบียน ของรถบรรทุก แชมปยังคงเปนของ ISUZU เจาเกา กวาดไปถึง 1,591 คัน ตาม มาดวย HINO เจาเดิมดวยยอดจดทะเบียนสะสมที่ 1,321 คัน และ MITSUBISHI FUSO ครองตําแหนงเดิมที่ 122 คัน VOLVO 55 คัน และ SINO TRUK ปด ยอดจดทะเบียนที่ 36 คัน

หมายเหตุ แหลงที่มา : ยอดรถจดทะเบียน ฝายสถิติ กลุมวิชาการและวางแผน สํานักจัดระบบการขนสง ทางบก ขออธิบายเพิ่มเติม : ประเภทนํา้ หนักรถบรรทุกและรถโดยสารตามขอมูลของกรมการขนสงทางบก เทียบเทาลักษณะ รถบรรทุกและรถโดยสาร ดังนี้

B&T#218_p30-31_Pro3.indd 30

มาดูทางดานการตอนรับเดือนแหงความรักของรถโดยสารกันบาง ตองขอ ปรบมือตอนรับแชมปใหมทสี่ ามารถโคนแชมปเกาลงไดอยาง MERCEDES BENZ ดวยยอดจดทะเบียน 53 คัน ตามมาดวย SCANIA กับยอดจดทะเบียนที่ 22 คัน และแชมปเกาอยาง HINO ที่มาพรอมยอดรถจดทะเบียนคงที่ที่ 15 คัน รวมไปถึง ตองขอตอนรับนองใหมอยาง SUNLONG ที่เปดตัวดวยยอดจดทะเบียนที่ 12 คัน

ประเภทนํ้าหนัก 1. 2,001-4,000 กก. 2. 4,001-5,000 กก. 3. 5,001-6,000 กก. 4. 6,001-7,000 กก. 5. 7,001 กก. ขึ้นไป

ลักษณะรถ รถบรรทุก รถโดยสาร รถตู, รถสองแถว ไมเกิน 12 ที่นั่ง 4 ลอ (ชวงยาว), 6 ลอ (4x2) มินิบัส 6 เมตร,รถสองแถว 13-24 ที่นั่ง 6 ลอ ตัวถังยาว 6-7 เมตร 6 ลอ (หัวลาก) ตัวถังยาว 8 เมตร/ที่นั่งเกิน 30 ที่ 10 ลอ (6x2) ตัวถังยาว 10 เมตรและ 12 เมตร บรรทุก 12 ลอ (8x4) ที่นั่งเกิน 30 ที่นั่ง หัวลาก 10 ลอ (6x4)

3/16/13 9:24 PM


B&T#218_p30-31_Pro3.indd 31

3/16/13 9:25 PM


32 BUS&TRUCK • TRANSPORTATION SERVICES

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

เทียบทา

โอเอทรานสปอรต กรุป สวยหรู ปลอดภัย เร็วทันใจ เมื่อใชบริการ ธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทย นับวันยิง่ เติบโต ทีส่ าํ คัญมีสถานทีท่ อ ง เที่ยวสวยงามติดอันดับโลก จนเปนที่ ประจักษใหชาวโลกทะลักเขามาในป 2555 กวา 20 ลานคน และดึงเม็ด เงินเขาประเทศกวา 1 ลานลานบาท จึงถือไดวา เปนโจทยใหญสาํ หรับกลุม รถทัวรทอ งเทีย่ ว ตองเตรียมตัวรับมือ ไว ใหดี “โอเอทรานสปอรต กรุป” ภาย ใตการบริการงานโดย คุณนิสา โรจนรุง รังสี ประธานกรรมการบริษทั ฯ หนึง่ ในบริษัทรถทัวรทองเที่ยว ที่เตรียม แผนรับมือไวอยางดี เนื1องจากมีรถบัส ปรับอากาศไวคอยบริการมากกวา 700 คัน และรถตูมากกวา 100 คัน ยิ่งไป กวานัน้ ยังเตรียมนําเขามาเสริมทัพอีก 400 คัน ทีมขาว “BUS & TRUCK” จึงไมรอชาที่จะบุก “เที ย บท า ” ถึง ประเด็นการบริหารงานในดานตางๆ เพื1อใหพี่นองสมาชิกไดทราบทั่วกัน

เริ่มตนการดําเนินงาน โอเอกรุป เปนบริษทั ทีบ่ ริการดาน รถโดยสารไมประจําทางซึ่งกอตั้งเมื1อ ประมาณป 2536 โดยใชชื1อ โอเอ กรุป มีรถเพียงไมกี่คัน แตดวยความมุงมั่น และตัง้ ใจในการทํางานของบุคลากรใน องคกร จึงทําใหขยายบริการจนกระทัง่ ไดยายสํานักงานมาตั้งอยูที่ ถนนหลวง แพง (ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ) และ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯมี ร ถบั ส ปรั บ อากาศ มากกวา 700 คัน และรถตูม ากกวา 100 คัน มีพนักงานทั้งหมดกวา 1,000 คน ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีการบริหารจัดการดําเนิน ธุรกิจรถใหเชาตลอดมาเปนระยะเวลา เกือบ 20 ป บริษัทฯ ไดใหความสําคัญ กับบุคลากรทุกทาน และมี ละมระะบบการ บบกาาร

บริหารจัดการหนวยงานภายในองคกร เต็มรูปแบบ

ธุรกิจรถบัสโตตอเนื่อง ทางบริษทั ฯ ไดเล็งเห็นถึงการเจริญ เติบโตอยางตอเนื1องในธุรกิจนี้ ไมวาจะ เปนนิคมอุตสาหกรรมและทางดานการ ทองเที่ยวในประเทศไทย ทางบริษัทฯ จึง วางโปรเจกตใหญที่จะสั่งซื้อรถบัสนําเขา จํานวนมากถึง 400 คัน โดยเปนรถบัส ขนาด 12 เมตร และรถบัสขนาด 9 เมตร

มั่นใจคุณภาพคิงลอง เปนระยะเวลา 4 ป ที่ทางบริษัทได ทดสอบและใชงานจึงทําใหมีความมั่นใจ ในคุณภาพและประสิทธิภาพของรถที่ ผลิตในประเทศจีน ทั้งมีโอกาสไปเยี่ยม ชมโรงงานผลิตรถบัสขนาดใหญมาก คือ บริษัท คิงลอง เซียะเหมิน ประเทศจีน ฯ ซึ่งมีศักยภาพมากและมีผลงานการันตีดี เยี่ยมทั้งงานเอเชี่ยนเกมส งานโอลิมปค (ปกกิ่ง) งานเซี่ยงไฮเอ็กซ โป และงาน

สําคัญตาง ๆ ในประเทศจีนที่ผานมา บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจและไดสั่งซื้อรถ บัส คิงลอง จํานวน 50 คัน และไดรับรถ ใชงานแลว โดยผานทาง บริษัท รอยัล ดรากอน อิมพอรท แอนด เอ็กซพอรท จํากัด ตัวแทนจําหนายรถบัส คิงลอง ใน ประเทศไทย โดยเปนรถบัส NGV 100% ทํ า ให ป ระหยั ด ต น ทุ น ของพลั ง งานลง 60%-70% ของคานํ้ามันที่จายตอเดือน อยางไรก็ดี ในอดีตที่ผานมาทาง บริษัทฯ ไดตอรถโดยนําแชสซีสรถหลาก หลายยี่หอ เชน สแกนเนีย วอลโว ฮีโน อีซูซุ นิสสัน เขามาประกอบตัวถังที่อู โคราช และราชบุรี ซึง่ ใชเวลาประกอบตัว ถังนานถึง 6-8 เดือน ทําใหบริษัทฯ สูญ เสียโอกาสเปนอยางมากในการดําเนิน ธุรกิจ ไมสามารถรองรับการเติบโตของ ตลาดอยางทันทวงที

รถจีนเปดชองธุรกิจเพิ่ม ทางบริษทั ฯ ไดมองเห็นชองทางใน การสัง่ ซือ้ รถนําเขาทัง้ คันจากประเทศจีน โดยไปดูงานโรงงานประกอบรถบัสหลาย แหงและตัดสินใจสัง่ ซือ้ รถบัสจํานวนหนึง่ เพื1อใชงานและทดสอบเก็บขอมูลเกีย่ วกับ ประสิทธิภาพและสมรรถภาพ ซึ่งทาง ประเทศจี น ใช เ วลาในการผลิ ต รถบั ส พรอมสงมอบรถอยางชาไมเกิน 3 เดือน ทําใหเรามีโอกาสในการทําธุรกิจเพิ่มขึ้น และรวดเร็วทันทวงทีสามารถรองรับกลุม ลูกคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

บริการหลังการขายเยี่ยม ทางบริษัท รอยัล ดรากอน อิมพอรทฯ มีการบริการหลังการขายโดยการ สงทีมชางวิศวกรจาก คิงลอง มาประจํา ที่บริษัทฯ เพื1อดูแลรถและฝกอบรมชาง ฝกอบรมพนักงานขับรถ และทําประวัติ

เก็ บ ข อ มู ล รถบั ส ทุ ก คั น เพื1อ ให ท าง ลูกคามีความพึงพอใจในบริการหลัง การขาย

ลูกคามั่นใจใชบริการ ลู ก ค า ที่ เ ข า มาใช บ ริ ก ารของ บริษัทฯ สวนใหญจะเปนลูกคาตาง ประเทศ เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี ยุโรป และรับทัวรสัมมนาภายในประเทศ มี หน ว ยงานต า ง ๆ ใช บ ริ ก าร เช น เทสโก โลตัส โซนี่ ธนาคารไทยพาณิชย สภาสตรีแหงประเทศไทย เปนตน และ ทีส่ าํ คัญบริษทั ฯ เปนทีย่ อมรับในธุรกิจ รถเชาในระดับตน ๆ ของประเทศไทย

เปาหมายของบริษัท ปจจุบันธุรกิจการทองเที่ยวใน ประเทศไทยเจริญเติบโตอยางตอเนื1อง เห็ น ได จ ากธุ ร กิ จ สายการบิ น ที่ มี จํ า นวนเครื1อ งบิ น เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ต อ ง สัมพันธกับระบบขนสงทางบกที่ตอง รองรับนักทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ จึง มีแผนงานทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของรูป แบบการให บ ริ ก าร โดยเน น ไปที่ คุ ณ ภาพของรถที่ ใ ช ง าน คุ ณ ภาพ บุคลากรของบริษัทฯ

จุดเดนของการบริการ 1. รถบั ส รถตู  เป น รถที่ มี มาตรฐานได รั บ การรั บ รองจากกรม ขนส ง ทางบก 2. รถบั ส รถตู  มี ส ม ร ร ถ ภ า พ สู ง แ ล ะ ร ะ บ บ ค ว า ม ปลอดภัยในการขับขี่ เชน ระบบ GPRS ควบคุมความเร็วในการขับขี่ 3. บุคลากร ของบริษัทฯ (พนักงานขับรถ) ไดผาน โปรแกรมการฝกอบรมการทํางานอยาง ตอเนื1อง ตลอดจนบริษทั ฯ ไดปลูกฝงให พนั ก งาน ขั บ รถมี ค วามซื1อ สั ต ย มี Service Mild และ 4. รถบัส รถตู มีการ ดู แ ลและปรั บ ปรุ ง สภาพรถ เพื1อ ให สวยงามตลอดเวลาพรอมใชงาน

เทีียบทา เทยบ ชชืื่อผูประกอบการ ปประเภทธุ ระเภภ รกิจ จํานวนรถให นว บริการ ติดิตอ

B&T#218_p32-33_Pro3.indd 32

: : : :

บริษัท โอเอทรานสปอรต กรุป จํากัด ใหบริการเชารถบัส-รถตู รถบัส 700 คัน รถตู 100 คัน โทร.0-2715-1800-5 www.oa-transport.com

3/16/13 9:33 PM


1#23.ÆBUS&TRUCK

ƒØi‘Ö“™oƉšl‰

}œ|}™­o±š¤Šo

33

1O_;L¼ØËÖÎ×ÚÓÔÑÎܲË×Õ°Ò×ÚØ×Ú²Ë×Õ°ÒÑË×ÛвÏÚ²ÒØ

เตือนภัย ใสใจการใช “โฟลคลิฟท” (จบ) เครื1องยนต เมื1อหลังดับเครื1องยนตแลว ควรปฏิบัติดังนี้ เติมนํ้ามันใหเต็มถังเพื1อ พรอมการใชงานในวันตอไป ปลดเกียร วางไวเสมอ และดึงลูกกุญแจรถออกเก็บ ยังที่เก็บ

แบตเตอรี่ของ “โฟลคลิฟท” แบตเตอรี่กับโฟลคลิฟทเปนของคู กัน ถาจะบํารุงแตโฟลคลิฟทและละเลย แบตเตอรี่ก็คงจะอยูกันได ไมนาน เพราะ ฉะนัน้ ก็ควรจะดูแลควบคูก นั ไป การรักษา ดูแลแบตเตอรีเ่ ริม่ ตนจากการรูข อ มูลเสีย กอน ดังนี้ อายุการใชงานของแบตเตอรี่ ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งในการชารจ จึงควร จะชารจแบตเตอรี่ก็ตอเมื1อได ใชกระแส ไฟฟาใกลจะหมด และในการชารจแตละ ครั้ ง จะต อ งชาร จ ต อ เนื1อ งเป น เวลา 8 ชัว่ โมงติดตอกัน สวนบริเวณทีใ่ ชเปนที่ ชาร จ แบตเตอรี่ จ ะต อ งเป น สถานที่ ที่ อากาศสามารถถายเทไดดี เนื1องจากใน ขณะที่ ช าร จ นํ้ า กลั่ น จะระเหยออก มา กอนทําการชารจแบตเตอรี่จะตอง เปดฝาจุกเติมนํา้ กลัน่ เพื1อตรวจเช็คระดับ นํา้ กลัน่ ใหอยูใ นระดับพอดี และตรวจสอบ

หลังจากที่ BUS & TRUCK พา ชาวรถใหญไปรูจ กั กับ “โฟลคลิฟท” กัน มาแลว หลายคนอาจสงสัยวา ทําไม BUS & TRUCK ตองหยิบยกเรื1องราว นี้มานําเสนอดวย ตองบอกไวเลยวา มี กรณีตัวอยางมาแลวสําหรับ “โฟลค ลิฟท” และเปนที่มาของสิ่งที่ BUS & TRUCK จะนําเสนอกันตอไป

สภาพปลัก๊ ไฟวาอยูใ นสภาพทีส่ มบูรณ ไม ชํ า รุ ด หรื อ แตกร า ว ถ า ชํ า รุ ด จะต อ ง ดําเนินการแกไขกอนทําการชารจ อีกทั้ง จะตองเสียบปลัก๊ ของแบตเตอรีก่ บั ตูช ารจ ให แ น น เพื1อ ไม ใ ห เ กิ ด การชาร ต ของ กระแสไฟ ตรวจสอบขั้ว สะพานไฟ สาย ไฟ ของแบตเตอรี่ ใ ห อ ยู  ใ นสภาพที่ สมบู ร ณ ถ า ขั้ ว แบตเตอรี่ แ ละผิ ว ของ แบตเตอรี่ดานบนสกปรกหรือมีขี้เกลือ เกาะใหทําความสะอาดดวยนํ้ารอน และ เช็ ด ให แ ห ง สุ ด ท า ยก็ คื อ ควรให ช  า งผู  ชํานาญงานตรวจเช็คคาถวงจําเพาะ และ แรงดันของเซลลแบตเตอรีแ่ ตละเซลลวา อยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม อยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง จากเหตุการณสะเทือนขวัญที่ทาง BUS & TRUCK นํามาเปนกรณีตัวอยาง ก็จะเปนการเตือนสติใหกบั ผูอ า นทุกทาน ไดวา ควรมีสติและไมประมาทอยูตลอด เวลา อยางไรก็ตามการดูแลรักษาโฟลค ลิฟทที่ BUS & TRUCK ไดนําเสนอไป ก็ เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถลดความ เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไดเชนกัน

โศกนาฏกรรมจาก “โฟลคลิฟท” เรื1องราวอุบัติเหตุอันนาสะเทือน ขวัญนีเ้ กิดขึน้ ระหวางการนํา Pallet เปลา ไปเก็บที่โกดังแหงหนึ่ง โดยใหพนักงาน ใชรถโฟลคลิฟทในการขนยายไมนํ้าหนัก ประมาณ 22 กิ โ ลกรั ม จากนั้ น เมื1อ พนักงานพยายามซอน Pallet ใหไดกอง ละ 60 ตัว และดึงโฟลคลิฟทออกจาก Pallet ทําให Pallet ดานบนสุดเอียงและ ตกขาม Head guard ลงมากระแทกโดน พนักงานโฟลคลิฟททกี่ ระโดดออกมาจาก รถดวยความตกใจจนเสียชีวิต

บํารุง “โฟลคลิฟท” ประจําวัน ขอแนะนําไวกอนเลยวา “กันไวดี กวาแก” เพราะหากมีปญหาบางทีเราจะ แก กั น ไมทั น ดั งนั้ นการใช โ ฟลค ลิ ฟท แตละครั้งนอกจากจะตองระมัดระวัง ไม ประมาทแลว การบํารุงรักษาก็เปนอีก 1 สิ่งที่จะทําใหผู ใชปลอดภัยอยูเสมอ มาดู วิธีการบํารุงรักษากันดีกวา หลังจากการใชงาน เราควรตรวจ เช็ ค อี ก ครั้ ง เพื1อ ความปลอดภั ย และ เตรียมตัวการทํางานครั้งตอไป โดยเริ่ม จากตรวจว า มี เ สี ย งดั ง ผิ ด ปกติ จ าก เครื1องยนตหรือไม ตรวจดูไฟที่หนาปด ดับหมดหรือไม ตรวจระยะฟรีของพวง มาลั ย และการบั ง คั บ เลี้ ย ว ตรวจการ ทํางานของชุดควบคุมอุปกรณยกงาวา ทํ า งานเรี ย บร อ ยหรื อ ไม ในกรณี ที่ เครื1องยนตยังติดอยู ควรตรวจสอบให เรียบรอยวา จอดรถในสถานที่จอดรถ

R1_B&T#218_p33_Pro3.indd 16

เ มื่ อ พ นั ก ง า น พยายามซอน Pallet ใหไดกองละ 60 ตั ว และดึ ง โฟลคลิฟทออกมา ทําให Pallet ดาน บนสุดเอียงและตก ขาม Head guard ลงมากระแทกโดน พนักงาน กําหนดไว ลดงาของรถใหอยูในแนวราบ กั บ พื้ น โ ร ง ง า น ล็ อ ค เ บ ร ก มื อ ใ ห  เรี ย บร อ ย หล อ ลื1น ตามจุ ด ต า ง ๆ ให เรียบรอย เชน โซยกของ ชุดแผนทอง เหลืองหลังเสา ตรวจเช็คดูการรัว่ ซึมจาก การใชงาน เชน นํ้ามันไฮโดรลิค นํ้ามัน เกี ย ร นํ้ า มั น เครื1อ ง และนํ้ า ในหม อ นํ้า ตรวจเช็คฟงเสียงวามีเสียงอะไรผิด ปกติหรือไม หลังจากการใชงาน ควร ปลอยใหเครื1องยนตเดินเบาในตําแหนง เกียรวางประมาณ 3 นาที จึงคอยดับ

3/18/13 9:56 PM


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปกษหลัง • มีนาคม 2556 LOGISTICS

มองภาพ Green logistics (จบ)

ฝายจัดซื้อ-จัดหา จะต อ งเจรจาขอ ความรวมมือจาก Suppliers โดย แนะนํา ชวยเหลือ ชั ก ชวน และให ทราบถึงนโยบายที่ เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดลอม ซึ่งวัตถุ ดิบทีจ่ ดั สงมาใหนนั้ จะตองเปนวัตถุดบิ ที่ไมทําลายสิ่งแวด ล อ ม รวมทั้ ง ทํ า สัญญารับซื้อจาก เกษตรกร

B&T#218_p34-35_Pro3.indd 34

เมื1อ ฉบั บ ที่ แ ล ว ได ก ล า วถึ ง การที่ ผู  ประกอบการตองพัฒนาระบบโลจิสติกส กําลัง คน และกลไกการขับเคลื1อนยุทธศาสตร ให สอดคลองกับแนวคิด Green Logistics ใน กิจกรรมโลจิสติกส ไว 5 ขอ ฉบับนี้มาดูหัวขอ ที่เหลือตอ ดังนี้ 6.การเลือกที่ตั้งของโรงงาน ผูผลิตสราง โรงงานและศูนยกระจายสินคาควรใหอยูใกล ลูกคา ซึง่ จะลดตนทุนคาขนสง และลดมลพิษใน อากาศได รวมถึงการออกแบบแผนผังโรงงาน (Layout) เนื1องจากการมีแผนผังทีเ่ ปนระบบนัน้ จะกอใหเกิดประโยชนแกกจิ การในระยะยาว เชน เกิดการทํางานอยางเปนระบบ สงผลใหเกิด ประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น และชวยลด ตนทุนหรือพฤติกรรมที่ไมกอ ใหเกิดประโยชน ได เชน ลดความแออัดของรถในทางเขา ทําใหการ ระบบการไหลของรถทั้งที่มารับสินคาและสง วัตถุดิบเปนไปอยางเปนระบบ เกิดความพึง พอใจแกพนักงานขับรถ และสามารถสงสินคา หรือรับวัตถุดิบไดตรงเวลา อีกทั้งการวางแผน ผังทีเ่ ปนระบบยังชวยลดการเคลื1อนยายซํา้ ซอน (Double Handling) ไดอีกดวย 7.การจัดหาวัตถุดิบและบริการ ฝายจัด ซื้ อ -จั ด หาจะต อ งเจรจาขอความร ว มมื อ จาก Suppliers โดยแนะนํา ชวยเหลือ ชักชวน และ ใหทราบถึงนโยบายทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ซึง่ วัตถุดิบที่จัดสงมาใหนั้นจะตองเปนวัตถุดิบที่ ไม ทําลายสิง่ แวดลอม รวมทัง้ ทําสัญญารับซือ้ จาก เกษตรกร (Contact Farming) นอกจากนี้ การ ทําโครงการนํารองอุปกรณสาํ นักงาน 6 รายการ ที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอมดวย เชน กระดาษชําระ ไมใชคลอรีนฟอกขาว บรรจุภัณฑรีไซเคิล ไมมี แกนมวนกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ เปนตน

8. การบรรจุ ภั ณ ฑ Eco-Packaging เปนการเลือกใชบรรจุภณ ั ฑจากกระดาษรีไซเคิล และอุปกรณทเี่ กีย่ วของกับการลําเลียงสินคา ที่ สามารถนํากลับมาใชใหมได และหรือนํากลับมา รีไซเคิลในกระบวนการผลิตได ใหม 9. การนําสินคากลับคืนและการจัดสิ่ง ปฏิกูลและของเสียจากกระบวนการการผลิต โดยแยกระหวางเศษของกับของเสีย รวมถึงวิธี การยอยสลาย 10.การจราจรและขนสง นํา้ มันนับวาเปน ปจจัยสําคัญทีจ่ ะทําใหตน ทุนในการประกอบการ สูงขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการจะตองปรับตัวรับ ตนทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยจะตองหันมาใชพลังงาน ทดแทนไมวา จะเปน NGV LPG ไบโอดีเซล หรือ มองหาพลังงานทางเลือกแบบอื1น ๆ เพิ่มมาก ขึน้ รวมถึงการสนับสนุนใหมกี ารปรับเปลีย่ นรูป แบบการขนสง (Modal Shift) ทางรถมาเปน ทางราง-นํ้า การรวบรวม Corporative Transport อบรมพนักงานขับรถและสรางจิตสํานึก (Eco-drive) นอกจากนี้ ของทีต่ อ งการความเย็น ไมตอ งแยกรถแหงกับรถอุณหภูมสิ ามารถไปคัน เดียวกันไดเลยรถยนต 1 คันทํา 4 อุณหภูมิ ประหยัดรักษาสภาพแวดลอม 11.การบริหารคลังสินคาและการจัดเก็บ โดยใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการคลังสินคา (Warehouse Management System) เชน WMS Bar Code RFID ฯลฯ นํามาลดขั้นตอน การทํางานซํ้าซอน ไมตองมีเช็คสินคาอีกครั้ง สามารถวิเคราะหวางแผนลวงหนาสินคาใดขาย ดี ชวงฤดูกาล เปนตน และพาเลทที่ทําจาก พลาสติกนํากลับมา Re-Use และRecycle ไดอกี

นอกจากนี้ การออกแบบคลังสินคาจะตอง รองรับการเติบโตในอนาคต 5-10 ปขา งหนา 12. ระบบการจัดการสินคายอนกลับ (Reverse Logistics) เนื1องจากการมีการ จัดการสินคายอนกลับที่ดีนั้นจะสงผลตอ บริ ษั ท ได ใ นระยะยาว ในแง ข องผู  มี ส  ว น เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมด เชน ลูกคา และ รวมไปถึงบุคคลภายนอกดวย เพราะหากมี การจัดการสินคายอนกลับที่มีประสิทธิภาพ แลว จะทําใหลดการวิง่ รถเทีย่ วเปลา ลดการ ขายลดเกรดของสินคา เนื1องจากสินคามี ตําหนิ และยังเปนการสนับสนุนการกระทํา ที่ใสใจตอสิ่งแวดลอมที่มีการจัดการอยาง เปนระบบ เพื1อใหขยะที่อาจเกิดขึ้นจากการ ใช สิ น ค า นั้ น สามารถที่ จ ะนํ า มาเข า กระบวนการและกอใหเกิดประโยชน ไดอีก ดวย บทสรุป สภาพแวดลอมภายนอกที่มี การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา สภาพการ แขงขันทางธุรกิจ กระแสสังคมและกระแส โลก ไดมีการนําแนวคิดเรื1องสิ่งแวดลอมและ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมาเปน หนึ่งในเงื1อนไขที่ผูประกอบธุรกิจทุกประเภท จะตองคํานึงและปฏิบัติตาม หากมองในแงดี จะพบวาเปนการชวยใหองคกรธุรกิจลดตนทุน ในการดําเนินงานไดแลว ยังชวยใหเกิดการ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต และทําให ระบบการจัดการโลจิสติกสเกิดประสิทธิภาพ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงสรางภาพ ลั ก ษณ ที่ ดี ต  อ องค ก รธุ ร กิ จ และเกิ ด ความ สามารถในการแขงขันไดอีกดวย

3/16/13 9:39 PM


SPECIAL REPORT

นครชัยแอร มอบรางวัล “รณรงคขับรถใหปลอดอุบัติเหตุ” บริษทั นครชัยแอร จํากัด มอบรางวัลใหพนักงานขับรถโดยสาร ตามโครงการ “รณรงคขบั รถใหปลอดอุบตั เิ หตุ” ครัง้ ที่ 39 เพื1อเปนกําลังใจใหกับพนักงานขับรถ รวมไปถึงเตรียมความพรอมใหกับบริษัทในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมขนสงทางบก ไดใหเกียรติในการเปนประธานในพิธีมอบรางวัลตามโครงการรณรงค ขัขบบรถใหปลอดอุบตั เิ หตุ ครัง้ ที่ 39 โดยเปนโครงการทีจ่ ดั ขึน้ เพื1อปองกันและลดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดการใชรถใชถนน โดยมอบเงินรางวัล เพื1อเปนการสงเสริมคุณภาพชีวติ ใหกบั พนักงานขับรถ ซึง่ โครงการดังกลาว จะทําการประเมินผลปละ 2 ครัง้ โดยผลการพิจารณา จะแบ จะ งตามกลุมรางวัลที่ทางบริษัทเปนผูกําหนดขึ้น รวมมูลคารางวัลกวา 8 ลานบาท ทัง้ นี้ คุณอนันตวงศเบญจรัตน ประธาน บริษทั นครชัยแอร จํากัด ไดกลาวใหกาํ ลังใจพนักงานขับรถที่ไดรบั รางวัล รวม ถึงึ ใหขอคิดในการทํางาน ทั้งแนวทางในการบริการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เชื1อมั่นในบริการ ตลอดจนรักษามาตรฐานงาน บริิการใหอยูในระดับที่ดีอยางสมํ่าเสมอ บร นอกจากนี้ ยังมีการจัดปาฐกถาธรรม โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอมกัลยาโน) ในหัวขอ “การสื1อสารเพื1อผล สัสัมฤทธิ์ของงาน” เปนการสรางสีสัน และเพื1อกระตุนเตือน สรางจิตสํานึกใหกับพนักงานขับรถ ใหดํารงตนในหนาที่ดวย คว ความไมประมาทตอไป

B&T#218_p34-35_Pro3.indd 35

3/16/13 9:39 PM


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปกษหลัง • มีนาคม 2556 TEST & REPORT

FM400 CNG Dual Fuel สรุปแลวประหยัดจริง!!!

สรุปอัตราการสิ้นเปลืองหลังจากที่ไดทําการทดสอบดวยระยะทาง 177 กิโลเมตร ระยะทางโดยประมาณ (กม.) ปริมาณการใชนํ้ามัน (ลิตร) มูลคานํ้ามันที่ใช (บาท) ปริมารการใช CNG (ลิตร) มูลคาการใช CNG (บาท) รวมคาใชจายทั้งสิ้น (บาท) คาใชจาย (บาท/กิโลเมตร)

FM400 CNG Dual Fuel FM400 Diesel สวนตาง 177 177 15.99 52.60 481.90 1585.40 N.A. 39.76 0 N.A. 423.51 0 N.A. 905.41 1585.40 680 บาท 5.11 8.95 3.84 บาท/กม.

สวัสดีครับกอนอื1นตองขอทักทาย ตามประสาคนไทยกันกอนเลย สําหรับ ฉบับนี้ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดี ๆ กับการทดสอบรถหัวลาก ที่จัดขึ้นโดย บริษทั วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับกิจกรรมการทดสอบรถหัวลาก วอลโวในครั้งนี้ ทางสื1อมวลชนใหความ สนใจอย า งมากเพื1อ มาทดสอบรถ หัวลากซึ่งถือวาเปนสีสัน และไดสัมผัส กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ําสมัยที่ ถู ก พั ฒ นามาเพื1อ งานขนส ง ทั้ ง สมรรถนะและความปลอดภั ย ที่ ถู ก กําหนดมาไว ในรถหัวลากแตละรุน สําหรับกิจกรรมในครั้งไดเริ่มขึ้น ตั้ ง แต ก ารรวมตั ว คณะเดิ น ทางของ สื1อมวลชน ออกสูปม ปตท.แกงกระจาน เป น สั ก ขี พ ยานการทดสอบ FM 400 Duel fuel CNG และ FM 400 Diesel ระยะเดิ น ทางในการทดสอบในครั้ ง นี้ ประมาณ 177 กิโลเมตร จาก บางนาตราด กม. 30 ถึง สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จากที่ ไดดูสรุปอัตราการสิ้นเปลือง ขางตนไปแลวจะเห็นไดอยางชัดเจนเลย วาพระเอกอยาง FM 400 CNG Dual Fuel ซึ่ ง เป น เชื้ อ เพลิ ง ร ว มระหว า ง

CNG+ดีเซล ดวยการทดสอบวิ่งบน ถนนการขนสงจริง ๆ ดวยระยะทาง 177 กิโลเมตร สามารถแสดงใหเห็นได ถึงความประหยัดเชื้อเพลิงไดอยางนา ทึ่ง ดวยการใชนํ้ามันเพียง 15.99 ลิตร และใชปริมาณ CNG เพียง 39.76 ลิตร ซึง่ รวมคาจายทัง้ สิน้ เพียง 905.41 บาท และถาคิดเฉลี่ยแลวสําหรับการเดิน ทางดวยระยะทาง 177 กิโลเมตร จะ ตกอยูที่ 5.11 บาทตอกม. เทานั้น สําหรับเทคโนโลยีของพระเอก อยาง FM 400 CNG Dual Fuel นั้น เปนเครื1องยนต D13A400 ยูโร 3 ที่มี กําลังสูงถึง 400 แรงมา ใชเชื้อเพลิง รวมดีเซลและกาซธรรมชาติอัดตัดตอ การทํ า งานอั ต โนมั ติ ควบคุ ม ด ว ย อิเล็กทรอนิกส ECU เปนเครื1องยนต อัจฉริยะ ดวยการใชเครื1องยนตดีเซล แทนที่ เ ครื1อ งยนต จุ ด ระเบิ ด ด ว ยหั ว เทียนซึ่งมักจะติดตั้งกับรถบรรทุกใช กาซลวนในปจจุบนั และสามารถลดการ บริโภคเชื้อเพลิงลงไดราว 35% หลัก การทํางานทีถ่ กู ออกแบบเพื1อภาระงาน หนัก ทํางานรวมกับกาซธรรมชาติได อยางเหมาะสม สําหรับการวิ่งขนสง ไกล ๆ การใชเชือ้ เพลิงสามารถคิดเปน สัดสวนที่ใชกาซสูงถึง 60% และใช ดีเซลเพียง 40% เทานั้น ขอดีของการ ใชเครื1องยนตดเี ซลเปนพืน้ ฐานจึงทําให ประหยัดมีความทนทานและใหกําลัง เครื1อ งยนต เ หมื อ นเดิ ม จึ ง เป น สู ต ร สําเร็จของทาง FM 400 CNG Dual Fuel คั น นี้ นั้ น เอง แต อ ย า งไรเสี ย สําหรับ FM400 Diesel ที่ยังไมไดพูด ถึ ง อย า เพิ่ ง น อ ยใจไปเพราะสํ า หรั บ รายการกิจกรรมการทดสอบรถหัวลาก ในครั้งนี้ของทาง บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ยังไมจบเพียง เทานีต้ อ ฉบับหนากันครับเพราะจะเจอ กั น ที่ สนามแข ง รถแก ง กระจาน เซอรกิต

คาใชจายรวมดานพลังงานรวมของ FM400 Dual Fuel CNG ประหยัดกวา FM400 Diesel ประมาณ 42.9% ในการใชงานจริง

B&T#218_p36-37_Pro3.indd 36

3/16/13 10:08 PM


GPI#Feb_p10-Pro3.indd 1

B&T#218_p36-37_Pro3.indd 37

1/21/09 10:15:23 PM

3/16/13 10:51 PM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

จากปก

ทิศทางธุรกิจเบาะรถโดยสาร

การผูจัดการ บริษัท ดํารงศิลป พารท ซีท เซ็นเตอร จํากัด กลาววา การแขงขัน เรื1องเบาะทีน่ งั่ ในเมืองไทยถึงแมวา ผูผ ลิต จะมีนอยราย แตก็ถือวาการแขงขันคอน ขางสูง ผูผลิตแตละรายตางก็หากลเม็ด มาเพิม่ สวนแบงทางการตลาดของตัวเอง ซึ่งการผลิตเบาะที่นั่งสิ่งสําคัญที่สุดคือ คุณภาพของสินคา ถาเบาะโดยสารของ ดํารงศิลปฯ ไมไดคณ ุ ภาพก็คงไมสามารถ ที่จะยื น อยู  ต รงจุ ด นี้ ไ ดม าเป นเวลานับ สิบ ๆ ป สําหรับกลยุทธทางการตลาดดํารง ศิ ล ป ฯ ได ข ยายโรงงานมาตั้ ง อยู  ที่ อ.บานโปง ทําใหสามารถตอบสนองความ ตองการของลูกคาไดรวดเร็ว เชน ในกรณี ที่ลูกคาขอนัดประชุม หรือสรุปรูปแบบ ตาง ๆ ก็สามารถนัดเจอและสรุปงานได อยางรวดเร็ว และขนาดพืน้ ทีก่ ารทํางาน ก็เพิ่มมากขึ้น ทําใหตอบสนองปริมาณ การสั่งซื้อสินคาไดเพิ่มขึ้น สวนการเจาะ ตลาดจะเป น รู ป แบบที่ ผู  บ ริ ห ารเป น ผู  ติดตอกับลูกคาโดยตรง ซึ่งจะทําใหเกิด ความเชื1อมั่น และมีอํานาจในการสรุป งานไดดีกวา ดานการเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC ในป 2558 ผล กระทบที่มีตอธุรกิจเบาะโดยสารนาจะ เปนโอกาสมากกวาวิกฤติ เนื1องจากใน กลุมอาเซียน สั่งสินคาจากบริษัท ดํารง ศิลปฯ อยูแลว ทั้งนี้ แตละประเทศคอน ขางขาดความพรอมทีแ่ ตกตางกันไป โดย บางประเทศมีแรงงานที่มีคุณภาพ แต คาแรงก็จะสูงกวา เมื1อเทียบกับการสัง่ ซือ้ จากไทย สวนบางประเทศคุณภาพของ แรงงานยังไมไดคุณภาพ ดังนั้นการทํา ธุรกิจกับประเทศในกลุมอาเซียนนาจะ เปนผลดีกบั ผูผ ลิตเบาะโดยสาร ทีม่ รี ะบบ การผลิตที่ ไดคุณภาพ

B&T#218_p38-39_Pro3.indd 38

อูมีแสง (ยูร) มีแบบใหลูกคาเลือก แหลงขาวระดับสูง บริษัท มีแสง บัสบอดี้ จํากัด อูตอรถโดยสารบานโปง ราชบุรี เปดเผยวา ทางบริษัทฯ มีบริษัท ผูผลิตเบาะรถโดยสารใหลูกคาไดเลือก ประมาณ 3 แหง โดยทุกแหงจะมีเบาะ หลากหลายรูปแบบใหเลือกไดตามความ ตองการ เหตุที่มีใหลูกคาเลือก 3 แหง ก็ เนื1องมาจากระยะเวลาในการผลิตของ แตละแหงจะเสร็จในเวลาทีต่ า งกัน ดังนัน้ ลู ก ค า จะได เ ลื อ กแหล ง ผลิ ต เบาะที่ สามารถทําตามระยะเวลาที่กําหนดได รวมทั้ ง เบาะรถโดยสารยั ง มี ลวดลายของผาหุมเบาะใหเลือกหลาย แบบ โดยแบบที่ ไดรับความนิยมในตอน นี้คือ แบบกํามะหยี่ผสมหนังแท ซึ่งยังมี รูปแบบอื1น ๆ อีก โดยแตละแบบจะไดรับ ความนิยมก็ขึ้นอยูกับความตองการของ แตละยุคสมัย สวนเรื1องเขมขัดนิรภัย ทีท่ างกรมการขนสงทางบกออกกฎบังคับ นั้น ก็จะมีใหเพียงแคเบาะหนาที่เจาของ รถโดยสารนิยมติดกัน เพราะดวยราคา เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ที่ ค  อ นข า งสู ง รวมทั้ ง ผู  โดยสารไมนิยมคาดกันนั้น ทําใหเจาของ รถโดยสารไมนิยมติดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ที่บานโปง ราชบุรี มีอูตอรถ โดยสารประมาณ 50 อู  ซึ่ ง เบาะรถ โดยสารจะนิยมติดกันที่อู เนื1องจากจะได รถที่พรอมใชงานหลังจากประกอบเสร็จ เลยทีเดียว ทัง้ นี้ เจาของอูก จ็ ะมีรายไดใน สวนนี้เขามาดวย

สวีทรานส มาตรฐานเบาะพรอม กอนกฎหมายบังคับ คุณวรพจน ชะรินทร ประธาน กรรมการ บริษัท สวีทรานส จํากัด ผู ดําเนินกิจการรถทัวรรายใหญ เปดเผยวา

ขณะนี้ บริษัทฯมีรถทัวรอยูประมาณ 70 คั น และมี แ ผนที่ จ ะเพิ่ ม อี ก 60 คั น เนื1องจากผู โดยสารที่เปนชาวตางชาติมี เพิ่มขึ้น ซึ่งลูกคาตางชาติตางยอมรับใน คุณภาพมาตรฐานรถโดยสารของบริษัท เปนอยางดี ในการต อ ตั ว ถั ง รถโดยสารของ บริษัทฯนั้น ถือไดวามีความแตกตางจาก บริษทั รถทัวรทวั่ ไปคือ จะใหอตู อ ตัวถังรถ โดยสารทํ า งานเฉพาะการต อ ตั ว ถั ง เทานัน้ สวนทีน่ งั่ และเบาะรถโดยสารนัน้ จะนํารถที่ตอเสร็จแลวไปประกอบที่นั่งที่ อูผลิตเบาะรถโดยสารเอง เนื1องจากแบง การทํางานอยางชัดเจนเพื1อใหคุณภาพ ของงานแตละสวนไดมาตรฐานเต็มที่ “ดานยี่หอของเบาะรถโดยสารที่ เลือกใชนั้นชวงแรกมีมากถึง 4 แบรนด ใหเลือก แตเมื1อผานไปสักระยะหนึ่งทาง บริษัทฯก็เลือกใชเบาะเพียงเจาเดียวที่ สามารถผลิตไดตามมาตรฐานที่กรมการ ขนสงทางบกกําหนดและตรงตามสเปคที่ บริษัทตองการ ซึ่งจะเปนรูปแบบงาย ๆ ที่กลุมลูกคาผู โดยสารชาวตางชาติไมได คํานึงถึงลวดลายและรูปแบบมากนัก” สวนเรื1องเข็มขัดนิรภัยและการติด GPS ทีท่ างกรมขนสงทางบกกําหนดออก มานั้น รถทัวรของทางบริษัทฯ ไดดําเนิน การมากวา 10 ปแลว เนื1องจากผู โดยสาร จะเปนชาวตางชาติทเี่ ขามาเทีย่ วในเมือง ไทยและใชบริการรถของเราก็ตองการ มาตรฐานความปลอดภัยอยางทีป่ ระเทศ ของเขาใชอยู ทางบริษัทฯ จึงไดเตรียม ความพรอมดานนี้ ไวกอนหนาแลว ทัง้ นีใ้ นเรื1องของการประกอบตัวถัง ที่ลาชา ทางบริษัทฯไดเตรียมการใหอู ประกอบตัวถังตอตัวถังรอไวกอน เมื1อได แชสซีสแ ละเครื1องยนตแลวจะไดประกอบ เสร็จโดยเร็ว เพื1อใหทันกับฤดูทองเที่ยว

ของชาวตางชาติ

ขบ.บังคับติดเข็มขัดนิรภัย คุมมาตรฐานรถโดยสาร ปจจุบันนี้การผลิตเบาะรถโดยสาร ของแต ล ะบริ ษั ท ที่ เ น น ในเรื1อ งของ คุณภาพใหเปนที่ยอมรับของกลุมลูกคา แล ว ยั ง ต อ งใส ใ จในเรื1อ งของความ ปลอดภัยดวย ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญของ การดําเนินธุรกิจใหเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ ทางทางกรมการขนสงทางบกจึงไดเขา มากําหนดกฎเกณฑของรถโดยสารใหตดิ ตั้งเข็มขัดนิรถภัยรถโดยสารขนาดใหญ และรถตูประเภทตาง ๆ นอกจากนี้ยังมี กําหนดใหรถโดยสารสาธารณะตองตรวจ สภาพปละ 2 ครั้ง การกําหนดเครื1อง อุปกรณหรือสวนควบเพิ่มเติมสําหรับรถ โดยสารสาธารณะเพื1อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย เชน กําหนดใหประตูทาง ขึ้น-ลงจะตองเปนประตูนิรภัย พรอมติด ตั้งสัญญาณไฟกระพริบ รวมทั้งกําหนด ให ร ถโดยสารต อ งมี ก ระจกนิ ร ภั ย ชนิ ด เทมเปอรอยางนอย 2 บาน ที่ดานซาย และดานขวาของรถเพิ่มเติมจากประตู ฉุกเฉิน ฯลฯ เพื1อสรางมาตรฐานความ ปลอดภัยใหแกผู โดยสาร ทั้งนี้ ผู โดยสารในเมือไทยตาง ต อ งการเบาะรถโดยสารที่ ส ามารถ อํานวยความสะดวกสบายอยางเต็มที่ ทั้งรูปแบบของเบาะที่มีขนาดใหญนั่ง สบาย มีทีวี ไว ใหความบันเทิง ทําให ตนทุนของเบาะรถโดยสารเพิ่มมากขึ้น แต ก็ ไ ม ส ามารถไปขึ้ น ค า บริ ก ารกั บ ผู  โดยสารได ดังนั้น ผูประกอบการรถ โดยสารทั้ ง หลายจึ ง ต อ งพยายามหา ลูกคาใหมากขึ้นเพื1อสรางรายได

3/16/13 9:55 PM


INTERNATIONAL NEWS • BUS&TRUCK 39

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

DF ยอดขายทะลุเปา วอลโวรวมทุนสงผลดี ป ที่ แ ล ว ต อ งทํ า งานอย า งหนั ก เพื1อ เปนการฟนตลาดรถใหญ DF ใหกลับคืน มา สามารถทํายอดขายไดประมาณ 50 คัน สาเหตุที่สามารถทํายอดขายไดมาก ถึงขนาดนีก้ เ็ ปนเพราะลูกคายังเชื1อมัน่ ใน คุณภาพและการบริการหลังการขาย สวนรุน ทีจ่ าํ หนายอยูใ นขณะนีม้ อี ยู ดวยกัน 2 รุน ไดแก รถหัวลากเครื1องยนต NGV 340 แรงมา ทั้ง10 ลอ และ 12 ลอ ซึ่งเปาหมายการจําหนายไดวางไวที่ 150 คัน ซึ่งตองทําไดแน ถึงแมวาจะมีราคา สูงกวารถจีนยี่หออื1น แตดวยคุณภาพ อายุการใชงาน และมาตรฐานของการ บริการหลังการขาย รวมทั้งในปนี้จะตั้ง สาขาทั่วประเทศอีก 4 แหง คือที่สระบุรี ขอนแกน อุบลราชธานี และเชียงราย จะ ทําใหกลุมลูกคากลาลงทุนซื้อรถ DF แน “กิ จ กรรมทางการขายและการ ตลาด ทาง DF ไมไดทําการเผยแพรมาก แตอาศัยการบอกปากตอปากวาเมื1อใชรถ DF แลวคุมคา จึงไดมีกลุมลูกคาเพิ่ม อยางคายนิ่มชีเส็งเริ่มแรกซื้อไปลองใช แตตอมาก็ ไดซื้อเพิ่ม ซึ่งก็แสดงวาคาย

ขนสงรายใหญยังเชื1อมั่นในคุณภาพของ รถ DF” สวนทางดานสํานักงานใหญและ ศูนยฝก อบรมทีถ่ นนบางนา-ตราด กม.28 จะใหความสําคัญกับกลุม ลูกคาเปนอยาง มาก ไมวา จะเปน การอบรมการขับใหแก พนักงานขับรถของลูกคา การอบรมการ บํารุงรักษาเบื้องตนแกพนักงานซอมให กั บ ลู ก ค า ที่ ใ ช ร ถและได ห มดเวลารั บ ประกันแลว สาเหตุที่ ได ใหความสําคัญ กั บ ลู ก ค า เป น หลั ก นั้ น ก็ เ พื1อ ที่ จ ะทํ า ให ลูกคารูสึกคุมคาที่ ได ใชรถ DF นั่นเอง สวนในกรณีที่คายวอลโวไดรวมทุน กับคาย DF ที่ประเทศจีนนั้นถือไดวาจะ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน ของรถใหญ DF ใหเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ ระบบเกียร ซึ่งเปนจุดเดนของคายวอลโว นอกจากนี้อะไหลตาง ๆ ของรถ DF ก็จะ มี ก ารพั ฒ นาให มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม มากขึ้ น โดยที่ราคาจําหนายจะไมเพิ่มตาม คาดวา อีกไมเกิน 2 ปคงจะไดเห็นรถใหญ DF ที่ มีเทคโนโลยีของคายวอลโวแน

ตอจากหนา 1

ขายรวมรถปนี้เกิน 4 หมื่น 2 เดือนแรกกวา 7 พันคัน ตัวเลขยอดขายรวมทุกยี่หอตั้งแตเดือน มกราคมถึงกุมภาพันธ 2556 นี้ สามารถ ทํายอดขายไดมากถึง 7,504 คัน โดยคาย ที่ขายไดสูงสุดคืออีซูซุ 3,821 คัน อันดับ สองคือฮี โนขายไดทั้งหมด 3,125 คัน อันดับสามคือฟูโซขายไดทั้งหมด 304 สวนคายยุโรปมีผูนําคือคายวอลโว ทั้ ง หมด 141 คั น รองลงมาคื อ ค า ย สแกนเนียทั้งหมด 141 คัน ตามดวยคาย MAN 12 คัน ในส ว นของรถโดยสารนั้ น อั น ดั บ หนึ่งคือคายสแกนเนียที่ขายได 70 คัน ตามดวยอันดับสองคายฮีโน 27 คันและ คาย MAN อันดับสาม 9 คัน สําหรับคายอีซูซุและฮีโนที่ทําการ แข ง ขั น กั น อย า งดุ เ ดื อ ดเพื1อ ที่ จ ะเป น แชมปยอดขายให ได มีความแตกตางกัน ที่ยอดขายขนาด 2-3 ตัน โดยใน 2 เดือน แรกนี้ ค  า ยอี ซู ซุ ส ามารถทํ า ยอดขายได มากถึง 1,259 คันและฮีโนขายได 491 คัน สาเหตุหลักก็เปนเพราะทางฮีโนเพิ่งเริ่ม ทําตลาดรถ 2-3 ตันไดเพียงไมกี่ป ขณะ ทีค่ า ยอีซซู ไุ ดทาํ ตลาดมามากวา 50 ปแลว แลว เมื1อดูจากตัวเลข 2 เดือนแรกของ ปนี้ที่ขายได 7,504 คัน หากคํานวณเปน ตัวเลขยอดขายทีแ่ นนอน ทัง้ ปกจ็ ะขายได

B&T#218_p38-39_Pro3.indd 39

45,024 คัน แตทั้งนี้ภาวะเศรษฐกิจตอง เปนไปอยางราบรื1น ไมมีวิกฤตทางการ เมือง ทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งตองไมเกิดภัยธรรมชาติอีกดวย สวนทางรถใหญจากประเทศจีนนัน้ ถึงแมวา จะเขามาทําตลาดหลายยีห่ อ แต ก็ ไ ม มี ยี่ ห  อ ใดเลยที่ ทํ า การแลกเปลี่ ย น ตัวเลขยอดขาย สาเหตุหลักทีม่ องไดเนื1อง มาจากไมตอ งการใหคา ยใดสรางยอดขาย ที่แทจริง ซึ่งจากการสํารวจพบวาตัวเลข ยอดขายรถจีนทุกยีห่ อ นัน้ คาดวาตองขาย ได ไมนอยกวา 2,000 คันในป 2556 นี้ ดานตัวเลขยอดขายทีแ่ ทจริงนัน้ สามารถ ดูไดจากตัวเลขจดทะเบียนของกรมการ ขนสงทางบกที่จะมีรายงานออกมาทุก เดือน

ยานยนต

จีน : ตงฟง จีน รวมทุนวอลโว ผลิตรถเชิงพาณิชยสูตลาดโลก กลุ  ม ตงฟง มอเตอรส ประเทศจีน และ เอบี วอลโว สวีเดน ลง นามเซ็นสัญญาขอตกลง รวมกันทางธุรกิจผลิตรถ เชิงพาณิชย ในประเทศ จีน ซึ่งนับวาเปนการ ป รั บ โ ค ร ง ส ร  า ง ค รั้ ง สําคัญของ บริษัทตงฟง ในประเทศจีน โดยวอลโวจะเขามารวมพัฒนาทางดานเทคโนโลยีการผลิต และ การตลาดภายใตแบรนดตงฟง ในกลุม รถบรรทุกขนาดกลางจนถึงกลุม รถบรรทุก หนัก ซึ่งจะมีสํานักงานใหญอยูที่เมืองเสิ่นหยาง มญฑลหูเปย ประเทศจีน การ ลงทุนสําหรับการรวมทุนครัง้ นี้ อยูท ปี่ ระมาณ 12.5 พันลานหยวน โดยทางตงฟง ถือหุนอยูที่ 55% ขณะที่วอลโวถืออยู 45% และยังเปนการเปดยุค post joint venture era ทีจ่ ะใชแบรนดจนี เขาสูต ลาดสากลอีกดวย ซึง่ จะรวมกันดําเนินงาน ทั้งดานการวิจัยและพัฒนาการผลิต รวมถึงการขายภายใตแบรนด ตงฟง โดย ครอบคลุมกลุมธุรกิจรถบรรทุกขนาดกลางและรถบรรทุกหนัก ตลอดจนรถตู ยาพาหนะพิเศษ ตัวถัง เครื1องยนต และเกียร

นวัตกรรม

ยุโรป : โปรแกรมถนนอัจฉริยะ 7 เมืองใหญ ในกลุมสมาชิกสหภาพยุโรปรวมมือกันทําใหการจราจร ปลอดภัย ลดความคับคั่งของการจราจรลง โดยรวมกับอุตสาหกรรมผลิต รถยนต จัดใหมีอุปกรณเตือนกอนการชน และเตือนการฝาสัญญาณไฟแดง กับปรับปรุงทางแยกใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ตามแผนนีจ้ ะใชรถยนต 334 คัน อาสาสมัครขับรถ 574 คนจาก 7 เมืองใหญ เพื1อใหเห็นถึงประโยชนจากการนํา เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช โปรแกรมนี้เรียกวา Compass4D จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะใช และการ ยอมรับอุปกรณใหมนี้ของสังคม ตลอดจนแนวทางแก ไข โดยพยายามดูวารูป แบบทางธุรกิจของอุปกรณนี้จะออกมาอยางไร โดยมีการรวมมือกับสมาคมใน สหรัฐฯและญี่ปุนเพื1อใหเกิดเทคโนโลยีที่เปนสากล โปรแกรมนี้สวนที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัยไดแก อุปกรณการเตือนการชนกันลวงหนา และการเตือน สัญญาณไฟแดง ซึ่งจะสงเสียงหรือภาพเตือนคนขับรถใหทราบ ลวงหนาวาเขา สูเขตอันตราย เชน รถติดยาวบริเวณอันตราย หรือความเสี่ยง ตอการฝาไฟแดง และจะแนะนําความเร็วที่ควรใช ใหคนขับรถเมื1อเขาใกลทางแยก ในบางครั้งที่ อาจมีรถฉุกเฉินวิ่งผานทางแยก โปรแกรมนี้จะใชเทคนิคที่พัฒนาและใช ในเชิง พาณิชยมาแลวหรือที่พัฒนาขึ้นมาใหม เชน การสื1อสารระยะสั้นและโครงขาย คลื1นโทรศัพทซงึ่ เปนมาตรฐานสากล โปรแกรมนีใ้ ชไดกบั รถทุกประเภททัง้ รถนัง่ รถโดยสาร รถบรรทุก รถฉุกเฉิน แท็กซี่ ทีต่ อ งการขอมูลเพื1อใหการใชรถปลอดภัย ไมเครียด รถโดยสารจะมีกําหนดการเดินรถที่แนนอนมากขึ้น ตรงบริเวณทาง แยก โปรแกรมนี้จะชวยใหรถฉุกเฉินผานไดสะดวก และรถอื1น ๆ สามารถปรับ ความเร็วใหเหมาะกับจังหวะสัญญาณไฟจราจร เพื1อผานทางแยกไดอยางตอ เนื1อง

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

28 มี.ค. 56

กิจกรรม Open House Network ศึกษาดูงาน การบริหารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ณ ศูนยกระจายสินคา อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

หนวยงานจับคูธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คุณขจร โทร.0-2345-1115, 08-6329-1978 คุณนราธิป โทร.0-2345-1120, 08-6329-1975

27 มี.ค.-7 เม.ย.56

มหกรรมยานยนต มอเตอร โชว 2556 ครั้งที่ 34 ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษทั กรังดปรีซ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด โทร.0-2522-1731-8

30 เม.ย.-5 พ.ค.56 งานสถาปนิก ‘56 งานแสดงสินคาและนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงาน ดานวิชาชีพสถาปตยกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานวัสดุกอสราง ตลอดจนบริการที่เกี่ยวของ ณ ชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โทร.0-2717-2477 อีเมล info@ttfintl.com เว็บไซต www.ArchitectExpo.com

3/16/13 9:55 PM


40 BUS203!)Æ DIRECTORY

ƒØi‘Ö“™oƉšl‰ DIRECTORY YUTONG 4=þCK1[1<S%K<#dLK.Y1=²ú±´µ»µ±»ºµû±´

SUNLONG –•¸¹·ú˜‘ ŒÝÛ¹²·Õ² –•¸º·´Ž ŒÝÛº²·Õ² –•¸º·´˜‘ ŒÝÛº²·Õ² –•¸ûú´Ž ŒÝÛûúÕ² –•¸ûú´˜‘ ŒÝÛûúÕ° –•¸ûûû ÑÜáŒÝÛû´Õ² –•¸û´úŽ –•¸û´úŽ –•¸û´¸ –•¸û´¸˜‘Œ –•¸û¶· ¸û¶·Ž =LL.K"? LAW53=LL3dLWL=0DdLW=^#=S51K`"K3

˜‘ .OW&? ˜‘ .OW&? ˜‘ ˜‘ .OW&? ˜‘ .OW&?

± ± ± ± ± ± ± ± ±

´°¸·ú°úúú ¶°úúú°úúú ¶°µúú°úúú ¶°¸úú°úúú ¶°»úú°úúú ·°¶úú°úúú ¸°úúú°úúú ¸°·úú°úúú ¹°·úú°úúú

4=þCK1HOY3 ;GW/G=DW&?D¬5=JW1B[1<­#dLK.Y1=²ú±´»úú±·úúú’×ÜÔÑÖÍú±´»úú±·´¸ú œ“µ¢¤Ÿµúµœ±¶¡ œ“µ¢¤Ÿµúµœ±¸¡ œ“µ¢¤Ÿµ¶µœ œ“µ¢¤Ÿ¶ûµœ¬’ѱž×ÚÙÝÍ­ œ“µ¢¤Ÿ¶ûµœ¬’ѱØÍÍÌ­ œ“µ¢¤Ÿ¶´µœ œ“µ¢¤Ÿµúµœ±¶¡××ÔÍÚÔÍÛÛ œ“µ¢¤Ÿµúµœ±¸¡××ÔÍÚÔÍÛÛ œ“µ¢¤Ÿµ¶µœ××ÔÍÚÔÍÛÛ œ“·»”•‹¬ž­ œ“·»”•‹¬­ œ“·»””•‹ œ“·»”–‹¬ž­ œ“·»”–‹¬­ œ“·»””–‹¬œÉÌÑÉÔ­ œ“·»”––‹¬œÉÌÑÉÔ­ œ“·‘º”‘–Ž œ“·‘º”‘–ž œ“·‘º””–‹ œ“·‘º”—–‹ œ“·‘º”š–‹ œ“·‘º”œ–‹ œ“·‘º”š–‘¬‹ÑڝÝÛ­ œ“·‘º”‘– œ“·‘º””–Œ œ“·–º”˜•‹ œ“·‘º”ž•‹ œ“·–º”˜–‹ œ“·—º”˜•Ž œ“·—º”˜–Ž œ“·—û‹˜•Žž¬ŒÑÉÛ­ œ“·—û‹˜•Žž¬œÉÌÑÉÔ­ œ“·—û‹˜•Ž¬œÉÌÑÉÔ­ œ“·—û‹˜–Žž œ“·—û‹˜–Ž œ“·—´š˜–Žž œ“·—´š˜–Ž œ“·—´š˜–Žš‹¬‹Œ­ œ“·—û‹••—¬—ÑàÍÚ­ œ“·‘£´š–‹¬­ œ“·‘£´š–‹¬ž­šž™ œ“·‘£´š–‹¬­šž™ œ“·‘º”‘–ž œ“·—º”••‹ œ“·—û”••‹ œ“·—û‹••‹¬­šž™ œ“·—û‹•–‹š‹¬‹Œ­ œ“·—´š•–‹ž œ“·—´š•–‹ œ“·—û‹•–‹¬­šž™ œ“·—û‹•–‹š‹¬‹Œ­ œ“·œ•º”–‹ œ“·œ—û•Ÿ œ“·‘û”š•‹˜‘ œ“·‘û”š•‹˜‘ ±ÉÚÚÑÍÚ œ“·–û”ž•‹±Œ‘ž˜‘  œ“·—û”˜•Ž±Œ‘ž˜‘  œ“·—û”••‹˜‘  œ“·—´š˜—Ž œ“·—´š˜—Ž‹Œ œ“·—´šš•—‹ œ“·—´š•—‹š‹ œ“·—´š•—‹šž™ œ“·—´š•—‹‹Œ

¶?G3L.´/K3 ¸?G3L.´±µ/K3 ¸?G3L.´±µ/K3 ¸?G3L.?L" ¸?G3L.?L" ¸?G3L.?L" ¶?G3L.´/K3 ¶?G3L.´±µ/K3 ¸?G3L.´±µ/K3 ¸?G3L.?L" ¸?G3L.?L" ¸?G3L.?L" ¸?G3L.?L" ¸?G3L.?L" ¸?G3L.?L" ¸?G3L.?L" ¸?G3L.ZE} ¸?G3L.ZE} ¸?G3L.ZE} ¸?G3L.ZE} ¸?G3L.ZE} ¸?G3L.ZE} ¸?G3L.ZE} ¸?G3L.ZE} ¸?G3L.ZE} ûú?G¸à´ ûú?G¸à´ ûú?G¸à´ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ û´?Gºà¶ û´?Gºà¶ û´?Gºà¶ EKA?L¸?G EKA?Lûú?G EKA?Lûú?G EKA?Lûú?G EKA?Lûú?G EKA?Lûú?G EKA?Lûú?G EKA?Lûú?G EKA?Lûú?G =04KDŸœ™µ =04KDŸœ™µ ¸?G˜‘ 3L.ZE} ¸?G˜‘ 3L.ZE} ûú?G¸à´ ûú?G¸à´ EKA?Lûú?G˜‘  ûú?G¸à¶ ûú?G¸à¶ EKA?Lûú?G˜‘  EKA?Lûú?G˜‘  EKA?Lûú?G˜‘  EKA?Lûú?G˜‘ 

¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¶DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4 ¸DS4

ûûú ûµ¸ ûµ¸ ûµ¸ ûµ¸ ûµ¸ ûûú ûµ¸ ûµ¸ û¶· û¶· û¶· û¹· û¹· û¹· û¹· ´û´ ´û´ ´û´ ´û´ ´û´ ´û´ ´û´ ´û´ ´û´ ´û´ ´û´ ´·û ´û´ ´·û µµú µµú µµú µ¶¶ µ¶¶ µºú µºú µºú µºú µºú µºú µºú ´û´ ´·û µµú µµú µµ¶ µºú µºú µ¶¶ µ¶¶ ´·û ´·û ´´ú ´´ú ´¸ú ´¸ú ´¸ú µ¸ú µ¸ú µ¸ú µ¸ú µ¸ú µ¸ú

º¹ú°úúú »ûú°úúú »¹ú°úúú û°ûúú°úúú û°ûúú°úúú û°ûûú°úúú º¸ú°úúú »úú°úúú »¸ú°úúú û°´¹ú°úúú û°µúú°úúú û°µûú°úúú û°µ¸ú°úúú û°µ¸ú°úúú û°µºú°úúú û°µ»ú°úúú û°¸»ú°úúú û°¹¸ú°úúú û°¹ûú°úúú û°¹´ú°úúú û°¹µú°úúú û°¹·ú°úúú û°º·ú°úúú û°·»ú°úúú û°¸úú°úúú ´°´··°úúú ´°´»·°úúú ´°µ´·°úúú ´°µ»·°úúú ´°¶¶·°úúú ´°¹û·°úúú ´°¹¶·°úúú ´°¹¶·°úúú ´°¹»·°úúú ´°¹»·°úúú ´°º¶·°úúú ´°º¶·°úúú ´°»û·°úúú ´°¶¹·°úúú ´°»»·°úúú µ°úµ·°úúú µ°úµ·°úúú û°ºúú°úúú ´°···°úúú ´°ºû·°úúú ´°º··°úúú ´°»··°úúú ´°»´·°úúú ´°»´·°úúú ´°»¸·°úúú µ°úµ·°úúú ´°ú·ú°úúú µ°¶·ú°úúú ´°¶¸·°úúú ´°º¶·°úúú µ°û¶ú°úúú µ°ûºú°úúú µ°´»ú°úúú µ°¸úú°úúú µ°¸¹ú°úúú µ°¸ºú°úúú µ°¹»ú°úúú µ°¹´ú°úúú µ°¹·ú°úúú

MAN 4=þCK1WG^;WGWG^3G;W;G=W%O<?AÿHOWN?D¬5=JW1B[1<­#dLK.Y1=²ú±´·¸¹±úú¹ú±·

—‹˜±–‹´¸²´ºú¸à¶žÚÉËÜ×Ú —‹˜±–‹´¸²´ºú¸à¶—ÑàÍÚ

R1_B&T#218_p40-41_Pro1.indd 40

=0EKA?Lûú?G =06D;5S3ûú?G

± ±

´ºú ´ºú

´°¹ºú°úúú ´°¹úú°úúú

£Ÿž™˜‘;N3N4KD¸W;/= £Ÿž™˜‘=04KDY.<DL=ºW;/= £Ÿž™˜‘=04KDY.<DL=û´W;/=

;N3N4KD =02==;.L =05=K4GLLB

4=þCK1/=ÿW8%=GO&S&RW&?D#dLK.Y1=²ú±´»¸¸±´ûûû

‘¢¤¹¹˜’¬‹œ™—‹¢­ ‘¢¤¹¹˜ž’¬‹œ™—‹¢­ ‘¢¤¹¹˜’ ‘¢¤¹¹˜ž’ ‘ œµ¶”’¬‹œ™—‹¢­ ‘ œµ¶”’ ¢¤¹¹›Ž’ ¢¤¹¹›Žž’  ¤µ¶šŽ’  ¤µ¶šŽž’  ¤µ¶š˜Ž’  —µ¶ž’  —µ¶›’  —µ¶ž˜’  —µ¶œ˜’  —µ¶›˜’ žœµ¶›¤– žœµ¶š¤– žœµ¶–¤– žœµ¶”¤– œœ»ú˜¤– œœ»ú–¤– œœ»ú’¤– ˜›œ¹·–·’ ˜›œ¹·’·’ ˜šœ¹·•·˜’ ˜šœ¹·’·˜’ ˜—œº·’·’ ˜—œº·’·ž’ ˜—œº··’ ˜–œº·û’ ‘ œº¸•–¬‹œ™—‹¢­ ‘ œº¸•– žœº¸›– ˜šœº´•·• ˜šœº´’·• ˜—œº´’·•

ûú?GEKA?LDG"W8?L ûú?GEKA?LDG"W8?L ûú?GEKA?LDG"W8?L ûú?GEKA?LDG"W8?L ûú?GEKA?L¬¶à´­ ûú?GEKA?L¬¶à´­ =04==1Rûú?G¬¸à¶­ =04==1Rûú?G¬¸à¶­ =04==1Rûú?G¬¸à¶­ =04==1Rûú?G¬¸à¶­ =04==1Rûú?G¬¸à¶­ =04==1Rûú?G¬¸à´­ =04==1Rûú?G¬¸à´­ =04==1Rûú?G¬¸à´­ =04==1Rûú?G¬¸à´­ =04==1Rûú?G¬¸à´­ =04==1R¸?G¸/K3 =04==1R¸?G¸/K3 =04==1R¸?G¸/K3 =04==1R¸?G¸/K3 =04==1Rµ/K3 =04==1Rµ/K3 =04==1Rµ/K3 =04==1Rµ/K3 =04==1Rµ/K3 =04==1Rµ/K3 =04==1Rµ/K3 =04==1R´/K3 =04==1R´/K3 =04==1R´/K3 =04==1R´/K3 =0EKA?îW=Q_G"<3/˜‘ =0EKA?LW=Q_G"<3/˜‘ =04==1R¸?G˜‘ =04==1Rµ/K3˜‘  =04==1Rµ/K3˜‘  =04==1R´/K3˜‘ 

± ± ±

± ± ±

û°·úú²úúú ´°·úú°úúú ¶°º·ú°úúú

»°ºµ»² »°ºµ»² »°ºµ»² »°ºµ»² ¹°¹»ú² ¹°¹»ú² »°ºµ»² »°ºµ»² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² »°¹»ú² ·°û»µ² ·°û»µ² ·°û»µ² ·°û»µ² ·°û»µ² ·°û»µ² ·°û»µ² ´°»»»² ´°»»»² ´°»»»² ´°»»»² ¹°¹»ú² ¹°¹»ú² ¹°¹»ú² ¶°·¹ú² ¶°·¹ú² ¶°·¹ú²

µ¸ú µ¸ú µ¸ú µ¸ú µúú µúú µ¸ú µ¸ú µ¸ú µ¸ú ´¶ú µúú µúú ´¶ú ´¶ú ´¶ú ´¶ú ´¶ú ´¶ú ´¶ú ´ûú ´ûú ´ûú ´ûú ´ûú ´ûú ´ûú ûµú ûµú ûµú ûµú ´¶· ´¶· ´´ú ûµú ûµú ûµú

µ°û´¹°úúú µ°û´¹°úúú µ°ú»¹°úúú µ°ú»¹°úúú ´°·¶¹°úúú ´°·´¶°úúú ´°»¹¶°úúú ´°»¹¶°úúú ´°¸µú°úúú ´°¸µú°úúú ´°·µú°úúú ´°·û·°úúú ´°¶»¶°úúú ´°¶¸´°úúú ´°¶¶´°úúú ´°¶´û°úúú û°º¶ú°úúú û°ºû»°úúú û°ºú»°úúú û°¹ºµ°úúú û°·û¸°úúú û°·ú¸°úúú û°¶¸¶°úúú û°µµú°úúú û°µû¶°úúú û°´ú·°úúú û°ûº»°úúú û°úú»°úúú û°úú¶°úúú »¶¹°úúú »û¹°úúú µ°µ·»°úúú µ°µµ¸°úúú ´°·¶ú°úúú û°¸ú¹°úúú û°·»¹°úúú û°¶û´°úúú

û´· û´· û·ú û·ú û·ú ´¶ú ´¶ú ´¶ú ´¹ú ´¶ú ´¹ú µºú µºú

»µ¶°úúú »º·°úúú û°ú·ú°úúú û°ûº·°úúú û°û»·°úúú û°¹¶ú°úúú û°¹··°úúú û°ºúú°úúú ´°¶ºú°úúú ´°¶û·°úúú ´°·¹·°úúú µ°ú»ú°úúú µ°û¸ú°úúú

µ¶ú

µ°û·ú°úúú

4=þCK19ĚY& 1=K¬5=JW1B[1<­#dLK.Y1=²ú±´·¸¹±´º»¹

¹ûŒŒºœŽ’û ¹µŒ¸œŽ’û º¶Ž¸œŽ’û º·Ž¹œŽ’û º·Ž‘¹œŽ’û —¸·ûœŽ’û —¸·’ûœŽ’û —¸·—ûœŽ’û ˜¸ûœ´œŽ’û ˜¸´—ûœŽ’û ˜¸û—´œŽ’û  ·û”’œµœŽ’û  ·û”’œµœŽ’û

=04==1R¶?G ´°»¹¹ =04==1R¸?G ´°»¹¹ =04==1R¸?G% A";L/=*L3 ´°º»» =04==1R¸?G% A";L/=*L3 ´°º»» =04==1R¸?G% L"<LA ´°º»» =04==1R¸?G% A"DK`3 ¹°·¶· =04==1R¸?G% A"?L" ¹°·¶· =04==1R¸?G% A"<LA ¹°·¶· =04==1Rûú?G% A"<LA8ĊWBC ¹°·¶· =04==1Rûú?GDG"W8?L% A"<LA ¹°·¶· =04==1Rûú?GDG"W8?L% A"<LA ¹°·¶· =04==1Rûú?GDG"W8?L% A"<LA û´°ºº´ =0EKA?Lûú?G û´°ºº´

4=þCK1.OWG9;GW/G=¬[1<X?3.­#dLK.Y1=²ú±´¸µ¹±·ú¶û±µ Ž™˜‘˜‘˜‘ 

=0EKA?L˜‘ ûúú©

£µ¶ú’š

E#²•1=L3D5G=/Y1=²úº±û¸¶û±¶´»»°úº±úú´ú±ºº»» ’™¡™ÍÚÑÍÛ 

=0EKA?Lûú?G =0L=Y =0EKA?Lû´?G

»°¹úú »°¹úú »°¹úú

µ¶· µ¶· µ¶·

´°»úú°úúú µ°ûúú°úúú µ°µúú°úúú

‘¶´·´¸à¶ ‘¶´·µ¸à¶ ‘û´·ú¸à¶ ‘ûµûûºà¶ Ž£¢µ´·ú¸à¶ Ž£¢µ´·û¸à¶ Ž£¢µµûûºà¶ Ž£¢·´·ú¸à¶

žÚÉËÜ×Ú¬Ž“–­ žÚÉËÜ×Ú¬˜‘­ ÉÚÏ׬Ž“–­ ÉÚÏ׬Ž“–­ žÚÝËÓ¯W8?LHK4 žÚÝËÓ¯=J4J.K;8 —ÑÖÑÖϯ=J4J.K;8 —ÑàÍÚ¬Ž“–­

»°¹´¸&O&O »°¹´¸&O&O »°¹´¸&O&O »°¹´¸&O&O »°¹´¸&O&O »°¹´¸&O&O »°¹´¸&O&O »°¹´¸&O&O

µ¶ú µ¶ú µ¶ú µ¶ú µ¶ú µ¶ú µ¶ú µ¶ú

´°¶·ú°úúú ´°¹·ú°úúú ´°¸·ú°úúú ´°¹·ú°úúú ´°¹·ú°úúú µ°´·ú°úúú µ°¹úú°úúú ´°¹·ú°úúú

DAYUN 4=þCK1.L<R3GGY/Y;4N?¬5=JW1B[1<­#dLK.Y1=²ú±´·úµ±¶¸¸º±¹ú

3/18/13 8:44 PM


31203!)+02ÆBUS&TRUCK 41

ƒØi‘Ö“™oƉšl‰ BUS & TRUCK MART

R1_B&T#218_p40-41_Pro1.indd 41

3/18/13 8:44 PM


42 BUS&TRUCK • Q & A

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

ถามทาง

เสียงจากผูอาน คุณอภิภูมิ รมโพธิ์

เตรียม SMEs สู AEC สวัสดีครับเพื1อน ๆ ชาว BUS & TRUCK ทุกทาน ผมชื1อจิว เปน สมาชิ ก น อ งใหม ข องชาวชมรม BUS & TRUCK ยังไงตองฝากเนือ้ ฝากตัว ไวดวยนะครับ มาเริ่มคําถามของผมเลย ดีกวา คือปจจุบันผมมีธุรกิจครับ เปน ธุรกิจที่เรียกวา SME ครับ และตอนนี้ก็ อยากจะเตรียมตัวและธุรกิจเพื1อรองรับ การเขาสู AEC ในอนาคตดวย เพื1อผล ระยะยาวเราก็ตอ งมองกันยาว ๆ จึงอยาก สอบถามสั ก หน อ ยครั บ ว า ในป 2558 ความทาทายในการพัฒนาธุรกิจ SME ใน อาเซียนวามีอะไรบางครับ รบกวนนิดนะ ครับ ขอบคุณลวงหนา

ทาง

สวัสดีคะ คุณจิว คําถามของคุณ จิว BUS & TRUCK สามารถหา คําตอบให ไดแลวนะคะ (รอนาน หนอยคงไมวากัน) BUS & TRUCK ไดหา คําตอบมาจากกรมเจรจาการคาระหวาง ประเทศมาแลว ซึ่งไดรับคําตอบดังนี้คะ ดวยเหตุผลที่วา SME เปนแหลง ของการจางงานขนาดใหญและสรางราย ไดหลัก ดังนัน้ จึงมีการริเริม่ โครงการดาน SME ที่เกี่ยวของกับ การจัดตั้งสูตรการ ฝกอบรมรวมในการฝกอบรม SME ใน

อาเซียน การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ที่ ดี ใ นการจั ด ตั้ ง สถาบั น การเงิ น เพื1อ สนั บ สนุ น SME และการจั ดตั้ ง ระบบ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ร ะดั บ ประเทศ เพื1อ เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ พัฒนา SME แตการจัดหาเงินทุนเพื1อ สนับสนุนกิจกรรมดังกลาวนี้ถือวาเปน ความทาทายของอาเซียนอยู ความริเริ่ม กิจกรรมบางประการดําเนินการภายใต การสนั บ สนุ น ของอาเซี ย นหรื อ ตาม แนวทางอาเซี ย น-ช ว ย-อาเซี ย น โดย สมาชิกอาเซียนตองจัดหาเงินทุนในการ ดําเนินโครงการพัฒนา SME หรือสงผู แทนเข า ร ว มโครงการดั ง กล า วต อ ไป สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดทาง www. dtn.go.th หรือ www.thailandaec.com คะ เมื1อ ทราบความท า ทายในการ พัฒนาธุรกิจ SME จากกรมเจรจาการคา ระหว า งประเทศกั น ไปแล ว BUS & TRUCK ก็หวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถ นําไปใชกับธุรกิจของทานผูอานไดเปน อยางดี เพื1อเตรียมรับ AEC ไดในอนาคต BUS & TRUCK เอาใจชวยนะคะ

สวัสดีครับชาว BUS & TRUCK ทุก ทาน ผมชื1อ อภิภูมิ รมโพธิ์ หรือ ภูมิ ปจจุบนั ผมทํางานเปนคนขับรถทีบ่ ริษทั รถ โดยสารแหงหนึ่งครับ จริง ๆ แลวการที่ ผมไดเปนสมาชิกกับ BUS & TRUCK ก็ เพราะผมไดมีโอกาสไปเดินในงาน BUS & TRUCK เมื1อ 2 ปที่แลวครับ หลังจากนั้น ผมก็ตดิ ตามขาวสารความเคลื1อนไหวของ แวดวงขนสงเรื1อยมาโดยตลอด สําหรับผม ถึงแมวาจะเปนพนักงานขับรถ แตผมก็ ชอบหยิบหนังสือพิมพ BUS & TRUCK ขึ้นมาอานเมื1อมีเวลาวางตลอด เพราะวา ผมสามารถหาข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชนในเรื1องของสิทธิประโยชนของ ทั้งผูจางและผูถูกจางอยางผม รวมไปถึง ข า วสารความเคลื1อ นไหวของตลาดรถ ใหญอกี ดวย อีกทัง้ นโยบายตาง ๆ จากทาง ภาครัฐที่ผมจําเปนตองรู เรียกไดวาเลม เดียวผมไดทุกอยาเลย คุมจริง ๆ ครับ ถา ถามผมเรื1องขอเสนอแนะหรือความคิด เห็นเพิ่มเติม ผมอยากใหทีมงาน BUS & TRUCK เพิม่ เติมในสวนของขาวสารขอมูล สิทธิประโยชนของลูกจางใหมากขึน้ อีกสัก นิดครับ เพื1อที่ลูกจางอยางพวกผมจะได รักษาสิทธิและไดทราบสิทธิของพวกผม เอง ขอบพระคุณมากครับ

กองบรรณาธิการ สวัสดีคะ คุณอภิภูมิ รมโพธิ์ ทีม งาน BUS & TRUCK ตองขอขอบพระคุณ เป น อย า งยิ่ ง ที่ ไ ด ใ ห โ อกาส BUS & TRUCK มาเปนสวนหนึง่ ของชีวติ ประจํา วัน และดีใจเปนทวีคณ ู ทีท่ ราบวาคุณภูมิ ไดรับประโยชน และเนื้อหาสาระจาก BUS & TRUCK สําหรับเรื1องสิทธิประโยชนนั้นทีม งาน BUS & TRUCK เห็นดวยวาเปนเรื1อง สําคัญ ดังนัน้ ทุกทานควรทีจ่ ะทราบสิทธิ และรักษาสิทธิของตนเองทั้งนายจาง และผูถูกจาง จะไดทํางานกันอยางมี ความสุ ข กั น ทุ ก คน แต เ นื1อ งจากการ ตกลงเรื1องสิทธิเปนเรื1องสัญญาระหวาง นายจางและผูถูกจาง ก็คงตองดูสัญญา ที่ตกลงกันไวคะ วาทางบริษัทไดใหสิทธิ ประโยชนอะไรบางแกพนักงาน ซึ่งตรง นั้นก็ตองขึ้นอยูแตละบริษัท โดยสวน ใหญ ก็ จ ะอยู  ภ ายใต ข  อ กํ า หนดของ กฎหมายแรงงาน แตหากในสวนของ ภาครั ฐ มี น โยบายใหม ๆ หรื อ ออกกฎ ระเบี ย บใหม ๆ สํ า หรั บ รั ก ษาสิ ท ธิ ประโยชน ไมวาจะเปนทั้งกรณีนายจาง และผู  ถู ก จ า ง ทางที ม งาน BUS & TRUCK ขอสัญญาวาจะนํามาอธิบายให เขาใจกันโดยทั่วถึงอยางแนนอน

†‹Ó•‰!"

B&T#218_p42-43_Pro3.indd 42

3/18/13 9:02 PM


B&T#218_p42-43_Pro3.indd 43

3/16/13 10:23 PM


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปกษหลัง • มีนาคม 2556 AUTO GAS

SMY G สงเครื่องยนตดีเซลติด NGV Vigo Champ/Commuter ประหยัดคุมการลงทุน สมายจี รวมกับ โตโยตากรุงเทพยนต เปดตัว Vigo Champ และครั้ง แรกของ Commuter เครื1องยนตดเี ซล ติ ด ก า ซ NGV ระบบหั ว ฉี ด DDFi สําหรับเครื1องยนตดีเซล จาก FOBOS ซึ่งมี ECU อิสระที่สามารถผสมผสาน ประสิทธิภาพการทํางานของเครื1อง-

ยนต ได อ ย า งดี เ ยี่ ย ม และประหยั ด พลังงานสูงสุด คุณวิชุดา วาณิชยพงศ กรรมการ ผูจ ดั การ บริษทั จี.เอฟ.เอช (ประเทศไทย) จํ า กั ด ตัวแทนจําหนายรถยนตติดกาซ NGV กลาววา ทางบริษทั ฯ ไดมกี ารพัฒนา เรื1อ งของระบบการติ ด ตั้ ง ก า ซทั้ ง ระบบ NGV และ LPG โดยตลอดและตอเนื1อง ซึ่งขณะนี้การพัฒนาระบบเครื1องดีเซลติด กาซ NGV ของเราเรียกไดวา เกิดความ สมดุลและใชนํ้ามันดีเซลเพียง 10% ใช กาซ NGV 90% ทําใหเกิดประหยัดตอผู

ใชรถเปนอยางมาก ซึ่งขณะเราไดมีการ เปดตัวรถ 2 รุน คือ Toyota Hilux Vigo (การติดตั้งถัง NGV 60 ลิตร 3 ถัง ใต กระบะ) และ Toyota Commuter (การ ติดตั้งถัง NGV 100 ลิตร 2 ถัง) มีการคัด สรรอุปกรณชุดติดตั้งแกสที่มีมาตรฐาน สามารถควบคุ ม แรงดั น นํ้ า มั น ได อ ย า ง แมนยํา รวดเร็ว การฉีดนํ้ามันแรงดันสูง ในบางจังหวะชวยใหกาซรวมสามารถเผา ไหม ไ ด อ ย า งสมบู ร ณ ควบคุ ม การฉี ด ปริมาณนํา้ มัน-กาซจากเซนเซอรวดั แรงดัน อากาศ ทําให ไมมีควันดํา มีระบบชดเชย การฉีดนํา้ มันเมื1ออุณหภูมเิ ครื1องยนตตาํ่ ลง หรือสูงขึ้น ทําใหเครื1องยนตมีสมรรถนะ การใช ง านที่ ดี ไ ด ต ลอดเวลา เพื1อ ประสิทธิภาพการใชงานที่สมบูรณและ ประโยชน สู ง สุ ด ที่ ผู  บ ริ โ ภคจะได รั บ จาก ระบบดีเซลรวมของ Smy-G” อาจารยสายยันต ชาติชนะ วิศวกร ผูเชี่ยวชาญการติดตั้งระบบกาซ บริษัท สมายจี จํากัด และผูเชี่ยวชาญดานติดตั้ง ระบบกาซรถยนตเชื้อเพลิงรวม ระบบ Pilot Injection เปดเผยวา อุปกรณกาซ ดีเซลเชื้อเพลิงรวม DDF “Smy G” เปน ชุดที่พัฒนาขึ้นในไทยโดยใชกลอง ECU จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามาตรฐาน Automotive Grade และ Marine Grade

ที่นิยมใช ในเรือยอรชเมื1อนํามาใชติดตั้ง กับรถยนตแลวนาพอใจ ไมมปี ญ  หาเรื1อง เครื1อ งยนต เ ขกหรื อ ร อ นจั ด เพราะ โปรแกรมไดเขาไปควบคุมการฉีดเชื้อ เพลิงใหมทั้งระบบ ไมวาจะเปน เวลา การฉีด ตําแหนงการฉีดปริมาณนํ้ามัน เปลี่ ย นใหม ห มดเป น การเปลี่ ย นจาก เทคโนโลยี DDF แบบเดิม ๆ อยางสิ้น เชิง “สวนของการควบคุมจะคุมดวย เซ็ น เซอร ข องรถยนต ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี ปญหาความรอนหรือเครื1องเขกเกิดขึ้น การใชกา ซทีอ่ ณ ุ หภูมติ าํ่ กวานํา้ มันดวยซํา้ การติดตั้งเปนแบบหัวฉีดติดตั้งเหมือน เครื1องยนตเบนซิน มีโหมดสปอรตและ โหมดธรรมดาใหขับเหมือนการขับรถ นํ้ามัน ไมตองศึกษาวิธีการขับใหม การ สตาร ท ปกติ ส ามารถควบคุ ม การฉี ด นํ้ามันไดมากถึง 5 ครั้งตอการเผาไหม 1 ครัง้ ซึง่ ในรถปจจุบนั ใชมากสุดเพียง 1- 3 ครั้ ง ควบคุ ม การฉี ด ได อ ย า งแม น ยํ า ความละเอียดมากกวา 0.01 มิลลิวินาที ควบคุมการฉีดกาซแยกแตละสูบไดอสิ ระ เพื1อทําใหเครื1องยนตทํางานไดราบรื1น” สําหรับการติดตั้งใหกับผูประกอบ การโลจิ ส ติ ก ส ซึ่ ง ได ตั ว เลขประหยั ด มาก ๆ คือใชดีเซล 1 ถังวิ่งได 5 พัน กิโลเมตรเพราะสามารถผสม NGV ได มากถึง 90% ในทุก ๆ ความเร็วรอบ ทุก เกียร ไมวา จะเปนการวิง่ ในเมืองหรือตาง จังหวัด

พักเครื่อง Concept G4)” มารวมโชวเปนครั้งแรก ของโลกในเมืองไทย พรอม “มิตซูบชิ ิ คอนเซปต GR-HEV (MITSUBISHI Concept GR-HEV)” รถตนแบบของรถกระบะ เจนเนอเรชัน่ ใหมกบั การวางเครื1องยนต ไว ด า นหน า รถและขั บ เคลื1อ นล อ หลั ง แบบFR*3 ดวยเทคโนโลยีดีเซล-ไฮบริด มารวมแสดงเปนไฮไลทของงาน ❖❖❖ ปตท. เปดตัว PTT Blue Card บัตรสะสมความสุข สะสมได ไมมีวันหมด สะสมคะแนนเพื1อใชแทนเงินสด แลกของ รางวัล และรับสิทธิพิเศษมากมาย ใหผู บริโภคยิ่งใชยิ่งไดสะสมความสุข เมื1อเติม นํ้ามันหรือซื้อผลิตภัณฑ ในสถานีบริการ นํ้ามัน ปตท. อีกทั้งยังสามารถแสดงบัตร รับสวนลด หรือสิทธิพิเศษตาง ๆ ที่ราน อาหาร โรงแรม สปาและรานคาชั้นนําที่ รวมรายการ ซึง่ ถือเปนครัง้ แรกที่ ปตท. นํา ระบบการบริ ห ารความสั ม พั น ธ ลู ก ค า (CRM) เขามาใชกับผูบริโภคทั่วไปหรือ End User เพื1อ ที่ จ ะได รั บ ทราบข อ มู ล พฤติกรรมการใชบริการของผูบ ริโภค และ สามารถตอบสนองความตองการของผู บริโภคไดดียิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการสมัคร เพียงเขาไปกรอกรายละเอียดที่เว็บไซต www.pttbluesociety.com หรือสอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ PTT Call Center

B&T#218_p44-45_Pro3.indd 44

1365 สามมิตร กรีนพาวเวอร จับ มือกับวิทยุครอบครัวขาว FM 106 จัด โครงการ “Open Houses Open Home ครัง้ ที่ 1” เดินทางไปมอบอุปกรณการเรียน พรอมสรางบานดินใหกบั โรงเรียนวัดสกุณปกษี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื1อสนับสนุนดาน การศึกษาแกเยาวชนและสงเสริมใหเกิด การพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู  สํ า หรั บ เด็ ก นักเรียนและชุมชนใกลเคียง ❖❖❖ มิตซูบิชิ มอเตอรส เตรียมสง รถตนแบบอีโค คาร ซีดาน “คอนเซปต G4 (Concept G4)” รวมงานมอเตอรโชว ครัง้ ที่ 34 ระหวางวันที่ 25 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2556 ที่อาคารชาเลนเชอรฮฮล เมื อ งทองธานี โดยในป นี้ มิ ต ซู บิ ชิ นํ า รถยนตเขารวมจัดแสดงทัง้ สิน้ 23 คัน และ เตรี ย มนํ า รถต น แบบอี โ คคาร ซี ด าน “มิตซูบิชิ Concept G4 (MITSUBISHI ❖❖❖

WHAT’S NEXT

Audi A3 e-tron ขับเคลื1อนดวยระบบไฮบริด ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางเครื1องยนตเบนซินแบบ 1,400 ซีซี TFSI ที่มีกําลังสูงสุด 150 แรงมา กับมอเตอร ไฟฟาขนาด 75 กิโลวัตต อัตราเรง จาก 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตัวรถใชเวลาเพียง 7.6 วินาทีในการทําอัตราเรง และมี ความเร็วสูงสุด 222 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผูขับสามารถเลือกขับไดทั้ง EV Mode หรือ Hybrid Mode

3/16/13 10:27 PM


SMEs TRUCK • BUS&TRUCK 45

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

เกาะติดพาณิชยนอย

กระบะกานกลวยเต็มเหนี่ยว ปลอดภัย วิ่งไกล 600 กม. บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร จํ า กั ด ถื อ เป น ผู  ผ ลิ ต รายเดี ย วใน ประเทศไทยที่นําเสนอระบบการติดตั้ง ซีเอ็นจี ตามมาตรฐาน ISO 15501-1/2 หรื อ มอก.2333-1/2 ทั้ ง ระบบที่ ผู  บริโภคใหความไววางใจ “กระบะกานกลวย” ก็เปนหนึ่งใน ความสําเร็จที่เกิดขึ้นตั้งแตงานมอเตอร เอ็กซโป 2012 เมื1อชวงปลายปที่ผานมา โดยการปลอยรถกระบะกานกลวยเต็ม เหนีย่ ว 4 ถัง 2 ระบบ ซึง่ เปนปรากฏการณ ครั้งใหมของรถกระติดตั้งซีเอ็นจี ไดรับ การตอบรับจากผูบริโภคอยางลนหลาม ทําใหสามมิตร กรีนพาวเวอร เล็งเห็น โอกาสในการตอยอด จึงไดมีการพัฒนา นวัตกรรม “รถกระบะก า นกล ว ยเต็ ม เหนีย่ ว” สูต ลาด ซึง่ ตรงใจกลุม เปาหมาย ที่ตองการใชงานรถกระบะเชิงพาณิชย สมรรถนะสูงสุด ทั้งในแงของพื้นที่การ บรรทุกและความสามารถในการวิ่งได ระยะทางไกลมากขึ้น ลาสุด สามมิตร กรีนพาวเวอร ได ทุม เทพัฒนาเทคโนโลยีการติดตัง้ ถังกาซ ซีเอ็นจี 5 ถัง 2 ระบบ และควบคุมการ ผลิตทุกขั้นตอน เพื1อให ไดอุปกรณที่มี ความแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐาน ความปลอดภัยสูงสุด จนสามารถวิ่งได ไกลกวา 600 กม. โดยออกแบบอุปกรณจบั ยึดถังใบที่ 4 และ 5 มาเปนพิเศษ ชวยใหการยึดเกาะ ตั ว ถั ง แน น หนามากขึ้ น และยั ง มี ก าร ทดสอบอุปกรณจับยึดหัวเติมกาซ ให สามารถรับแรงกดและแรงดึงไดถึง 670 นิวตัน โดยที่อุปกรณจับยึดไมรั่วหรือฉีก ขาด อีกทัง้ ยังทําการทดสอบแรงกระแทก ของถั ง บรรจุ ก  า ซซี เ อ็ น จี ด  ว ยเครื1อ ง ทดสอบลิขสิทธิ์เฉพาะของสามมิตรฯ ที่ ผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ระดับสากลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี จึงทําใหผูบริโภค มั่ น ใจได ว  า รถกระบะก า นกล ว ยเต็ ม เหนีย่ ว ทุกคันผานการตรวจสอบคุณภาพ อย า งพิ ถี พิ ถั น ตามมาตรฐานความ ปลอดภัยสูงสุด ว า กั น ว า กระบะก า นกล ว ยเต็ ม เหนี่ยว ถือเปนกระบะใชเชื้อเพลิงกาซ ระยะทางที่ ไกลที่สุดในตลาด ทําใหการ ขนสงสินคาเปนไปอยางรวดเร็ว ตรงเวลา ไมสง ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ สวน พืน้ ทีก่ ารบรรทุกก็เต็มเหนีย่ วจุใจมากกวา รถกระบะทั่วไปถึง 4 เทา อีกทั้งยังเปน รถกระบะติดกาซรายแรกที่ ไดมาตรฐาน ยู โ ร 4 รั บ รองความเป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดลอมอีกดวย ซึ่งถือไดวากานกลวย เต็มเหนี่ยว เปนรถเพื1อการพาณิชยบน

B&T#218_p44-45_Pro3.indd 45

พื้นฐานของปกอัพที่บรรจุกาซไดมากสุด และวิ่ ง ได ไ กลที่ สุ ด ในโลก จึ ง เป น รถ กระบะทางเลือกใหมสําหรับการขนสงที่ คุมคาที่สุด ในราคาที่ประมาณ 860,000 บาท อยางไรก็ดี ผูบ ริโภคทีส่ นใจสามารถ สัง่ จองรถกระบะกานกลวยเต็มเหนีย่ ว ได แลวตัง้ แตวนั นี้ ทีบ่ ริษทั สามมิตร กรีนพาว เวอรและตัวแทนจําหนาย 11 แหง โดย จะไดรบั รถหลังจากจองประมาณ 1 เดือน ครึง่ -2 เดือน และเพื1อสรางความมัน่ ใจให กับลูกคายังไดรบั ประกันเปนระยะเวลา 5 ป หรือ 200,000 กิโลเมตร เชนเดียวกัน บริษทั ฯ ยังใหความสําคัญในเรื1องของการ บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โดยเปน ผูประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่

มี ร ะบบ Mobile Service ภายใน 24 ชั่วโมง เพื1อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล

หลังการขายใหมคี วามรวดเร็ว ทันใจมาก ขึ้น

ชี้ชองสินคา DUELER H/P 680 ยางสําหรับรถยนตขับเคลื1อน 4 ลอ สําหรับทาง ไฮเวยโดยเฉพาะ ใหการยึดเกาะถนนดีเยี่ยม ปลอดภัย ทั้ ง บนถนนเป ย กและถนนแห ง ให ค วามมั่ น ใจในการ ทรงตัวที่ความเร็วสูง เงียบสะดวกสบายทุกการขับขี่ บจก.บริดจสโตนเซลส (ประเทศไทย) โทร.0-2516-8763, 0-2516-8721-5 ตอ 367

3/16/13 10:29 PM


46 BUS&TRUCK • B&T PRODUCTS

ปกษหลัง • มีนาคม 2556

แนะนําผลิตภัณฑ Delo® 400 Multigrade SAE 15W-40

Castrol CRB Turbo

นํ้ามันเกียร โมบิลลูบ HD

นํ้ามันเครื1องยนตดีเซลเกรดพรีเมี่ยม มาตรฐาน API CI-4 PLUS, CI-4, ACEA E7 หรือ JASO DH-1 สําหรับเครื1องยนต ดีเซลรุนลาสุดที่ติดตั้งระบบ EGR และ SCR ซึง่ เปนระบบขจัดมลพิษที่ ทําใหเกิดเขมาในนํ้ามันเครื1องมาก ขึ้น ผลิตดวยเทคโนโลยี ISOSYN ใหการกระจายเขมาดีเยี่ยม ชวยยืด ระยะการเปลี่ยนถาย และชวยให เครื1องยนตใชงานไดยาวนาน

สูตรใหม ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีสาร Durashieid Boosters ชวย ให ส ามารถยื ด หยุ  น การใช ง านน เครื1องยนต ไดมากกวา 2 เทา เมื1อ เทียบกับนํ้ามันเครื1องทั่วไป

80W-90, 85W-140 ใหการปองกันการ สึ ก หรอได ดี เ ยี่ ย มขณะเกิ ด การเสี ย ดสี ที่ อุณหภูมิและรอบความเร็วสูง

บจก.เชฟรอน (ประเทศไทย) โทร.0-2696-4000

บจก.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3777

บมจ.เอสโซ (ประเทศไทย) โทร.0-2661-3131

ยางรถบรรทุก SuperHawk

ยางเรเดียนจินยู รุน JY712

NOSTRA: Traffic Information Cable

ยาง SuperHawk ใช ร ะยะไกล เหมาะสําหรับรถบรรทุกที่ใชงาน หนัก วิ่งระยะไกล สามารถใช ไดทุก ตําแหนงลอ จัดสงฟรีทั่วไทย ทีเอชดี ยางดีโดนใจ ใชแลวรวย

ยางเรเดียลสําหรับรถบรรทุกเหมาะ สําหรับตําแหนงเพลาขับโดยเฉพาะ ดอกยางแบบกอนและลึก 20 มิล ทําให มีอายุการใชงานยาวนานกวาดอกยาง ปกติทั่วไป ชวยเพิ่มแรงขับและแรง ตะกุย และชวยใหการยึดเกาะถนนดี เยี่ยม

สายเคเบิ ล ต อ เชื1อ มเครื1อ งจี พี เ อสนํ า ทาง KAMAZ รุ  น NAAV590 TV ใชรับสัญญาณขอมูลสภาพจราจร NOSTRA Traffic แบบ Real-time รวมถึงขอมูลแจงเตอนเหตุ แจงเตือนเหตุการณตางๆ ารณตา งๆ เชน ปดถนน ซอมบํารุง อุบตั เิ หตุ นํา้ ทวม เปนตน ทําใหคณ ุ สามารถเลือก เสนทางการเดินทางไดอยางเหมาะ สมและปลอดภัย

บจก.ที เอช ดี ออโตพารท โทร.0-2153-3153

บจก.อินนิเชียล ไทร แอนด แอ็คเซสซอรี่ โทร.0-3424-6688

บจก.โซนิควิชั่น โทร.0-2300-6700

SWG Non Real Time Tracking

ไฮดรอลิครถดัมพ รุน 92

สายพานผาฝาย

อุ ป กรณ สํ า หรั บ บั น ทึ ก การใช ง านยานพาหนะโดยใช ร ะบบ ดาวเทียมบอกพิกัด GPS ซึ่งจะสามารถรายงานเสนทางการ เดินรถ เวลาที่มีการใชงาน หยุดหรือจอดรถ ความเร็วขณะใช งานรถ ตําแหนงของรถใน ชวงเวลาตาง ๆ ฯลฯ โดย ขอมูลการใชงานจะถูกเก็บ ไว ใ นหน ว ยความจํ า SD Card

ไฮดรอลิค Model : 92 สําหรับรถบรรทุก 4 ล อ ขนาดรถบรรทุ ก 1-4 ตั น มี ประสิทธิภาพสูง อายุการใชงานยาวนาน นํา้ หนักเบา และสามารถประกอบและติด ตั้งกับตัวถังรถไดงาย

ใชลําเลียงงานเบา งานทั่วไปที่ตองการผิว สะอาด หรืองานที่วัสดุไมตองการสัมผัสกับ ผิวยาง เพื1อใหสามารถระบายความรอนได เร็ว

บจก.ดี.ที.ซี เอ็นเตอร ไพรส โทร.0-2759-4999

บจก.ซินหงไท กรุป โทร.0-3446-9669

บจก.ยูเนี่ยนเบ็ลทอินดัสตรี้ส โทร.0-3446-6859

จอฝงหมอนติดรถยนต จอฝงหมอนรถยนตจอภาพ TFT LCD ขนาด 7”*หนาจอแสดงผลคุณภาพสูง (16 : 9 / 4 : 3) ควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลขนาด มาตรฐาน ปรับเขาไดงายกับรถยนตหลาย รุน

บจก.ซูเล็ค (ประเทศไทย) โทร.0-2926-6971

ตูลําโพงพลาสติก

ไฟกิ๊กกอกใสหมวก

เทาคํ้ายัน JOST รุน D200T 0T (ใหม) (ใหม)

เทรนใหมลาสุด ไฟหลังคากิ๊กกอกดวงเล็ก ใสหมวกสเตนเลส ยิงน็อตแนนหนา เหมาะ สําหรับทําไฟหลังคา ไฟเลี้ยว เปนตน

รูปโฉมใหมทใี่ ชกนั ทัว่ โลก ความหนาของ ขา 5” เทาเดิม รับนํ้าหนักในแนวดิ่ง 50 ตัน ยกนํ้าหนักขึ้นได 24 ตัน ใชแรง ในการหมุนนอยแมในขณะโหลดนํา้ หนัก ขาไมรูดลงขณะวิ่งทางขรุขระ เนื1องจาก ไมมีเกียรวาง ผานการทดสอบแลว ใน การรับแรงกระแทกทางดานขางและ กระแทกลงพื้น

รานพรประสิทธิ์ โทร.08-6131-3611

บจก.โอเรียนเต็ลมอเตอรเวิรคส โทร.0-2293-1888

เครื่องเลน DVD AVH-1450DVD

PLASMA AIR PURIFIER

ลําโพงซับวูฟเฟอรเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว กําลังขับ 250 W เสนผาศูนยกลางวอยซ คอยล 1 นิ้ว แมเหล็กขนาด 8 Oz อิมพี แดนซ 8 OHMS ความไวตอบสนอง 98±2dB ความถี่ตอบสนอง 40 Hz-20000 Hz

จอภาพ LED Backlight 5.8 นิ้ว ชองตอ USB/iPod/iPhone รองรับเมนูและการแสดงผลขอมูลหลายภาษา (รวมภาษา ไทย*) สั่งงานงายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เขาถึงฟงกชั่นตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ไมวา จะเปน การคนหารายชื1อเพลงและเวลา การเล น การใช ง าน iPod/iPhone ผ า นหน า จอสั ม ผั ส เทคโนโลยีพรอมเมนูการใชงานใหมงา ยและสะดวกในการใช

รุ  น IN-AP-012 Activated carbon filter+plasma+ประจุไฟฟาลบ ปรับอัตรา เรงได มีชองหยดนํ้ายาหอมระเหย ติดตั้ง แบบ Roof-Mounted ได (Option)

บจก.ธารบุญ เอ็นเตอร ไพรส โทร.0-2398-0470

ราน เอส.พี.ออดิโอเวิลด โทร.0-2906-8573

บจก.ทาโคมา ออโต (ประเทศไทย) โทร.0-2652-9311

B&T#218_p46-47_Pro3.indd 46

3/18/13 8:54 PM


B&T#218_p46-47_Pro3.indd 47

3/16/13 10:35 PM


B&T#218_p48_Pro3.indd 48

3/16/13 10:41 PM

BUS & TRUCK - V.218  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you