Page 1

กาวสูปที่ # 1 เ พื่ อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 10

ฉบับที่ 217

คําถามสังคม

www.BusAndTruckMedia.com

ปกษแรก มีนาคม 2556 40 บาท

โหมโรงตลาดรถใหญ ป 56

แวววาถาไมมีตราประทับสีแดง (ขวา) เงินไมเขาหลวง ดับเครื่องชม

สวย สงาแบบ “คณายนต”

04

เปรียบเทียบรถเดน เปรยบเทยบรถเดน

ตลาดรถใหญหรือรถเชิงพาณิชยที่ มีนํ้าหนักตั้งแต 2 ตันขึ้นไป มีการเติบโต เปนอยางมาก จากเมื1อปทแี่ ลวทีส่ ามารถ ทํายอดจําหนายไดมากถึง 3.7 หมื1นคัน แตในป 2556 นี้ ผูบริหารคายรถใหญ

สะดวกสบายภายในเมื ใ ือง

ฮีโน เรงเปนแชมปยอดขายใหได ทางฮีโนเตรียมกลยุทธตางๆ ที่จะ รักษากลุมลูกคาไว ให ได โดยมีกลยุทธ

หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ ฮี โ น จ ะเป น สื1อ กลาง ประสานระหวางลูกคาและอูประกอบตัว ถัง ดวยลูกคาเองตองการใชรถเมื1อไร หรือทางอูตอตัวถังตองใชเวลาประกอบ อานตอหนา 32

24

LOGISTICS NEWS

สงออกฯ พัฒนาผูใหบริการ โลจิสติกส AUTU GAS

ยี่หอตาง ๆ คาดการณวาจะตองทํายอด จําหนายไดมากกวา 40,000 คันแน

พนัสฯ มั่นใจเปนอูสากล ฟูโซ เนนทํายอด 2 พันคัน เดินหนาในไทย-AEC ทีซี ออโตฮับ ชวยดันเปา

28

กระบะกานกลวย 5 ถัง 2 ระบบ 44 เตรียมพบกับเร องเดน

ธุรกิจรถบัสทองเที่ยวไทย ในฉบับที่ 219

พนัส แอสเซมบลีย มัน่ ใจเปนอูต อ รถระดับสากล ขยาย เปาตลาดในประเทศเดือนละประมาณ 280 คัน พรอมรุก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขยายอูพ นั ธมิตรทุกประเทศใน อาเซียน นํามาตรฐานของประเทศทีส่ ง ออกนํามาใช เพื1อให ลูกคาได ใชสินคาคุณภาพสูง คุณธีรศักดิ์ เชิงชัน้ หัวหนาสวนการตลาด บริษทั พนัส อานตอหนา 33

R1_B&T#217_p1_Pro2.indd 3

รถใหญฟูโซมั่นใจเศรษฐกิจยังโต เตรียมทีซี ออโตฮับ เพิ่มเปน 6 แหง เพิ่มความมั่นใจใหลูกคา สวนแผนการตลาด เพิ่มรุนขายอยางนอย 4 รุน ตองทํายอดขายให ไดอยางนอย 2,000 คันแน คุณธนภัทร อินทวิพันธุ รองประธาน บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ดวยความมั่นใจใน อานตอหนา 33

3/5/13 8:27 PM


อย่าเชื่อจนกว่ำจะได้เห็น... เรามีมากกว่า

5,000 คั น ในประเทศไทย

บริษทั เบสท์รนิ กรุป๊ จ�ำกัด

60/111 หมู่ 1 ถนนบำงนำ -ตรำด กม. 12.5 ต�ำบลรำชำเทวะ อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 โทร. 02 750 3901 แฟกซ์. 02 750 0225 มือถือ 089 801 7777 Email. info@bestlingroup.com Website. www.bestlingroup.com

Email. info@bestlingroup.com Website. www.bestlingroup.com


04 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK SHOW

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

ดับเครื่องชม

สวย สง่าแบบ “คณายนต์”

เฉลิมฉลองก้าวส�ำคัญกับ BUS & TRUCK ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ฉบับนี้ ดั บ เครื่อ งชมมี ค วามภู มิ ใ จในการน� ำ เสนอเรื่องราวของรถโดยสารที่ขึ้นชื่อ เรื่องของความถูกต้อง ตรงคุณสมบัติ กรมขนส่ ง ทางบกอย่ า งครบถ้ ว น กระบวนความ เปิ ด ตั ว มาขนาดนี้ คุ ณ ศิ ร ะ คณาเดิม หรือพีอ่ อ๊ ดเจ้าของคณายนต์ กรุป๊ ก็ได้ให้เกียรติพาชาวรถใหญ่มารูจ้ กั รถโดยสารระดับ VIP การันตีโดยพี่อ๊อด โดยตรง! เริม่ จากรูปทรงภายนอก มาใน แนวเรียบหรู ดูดี ลายเพ้นท์สบายตา สวย สง่า แบบไร้ที่ติ เพราะคันนี้พี่อ๊อด บอกว่าเป็นทรงที่เรียกว่า Star King มา ดูกันที่ล้อกันบ้าง จะได้เก็บกันทุกราย ละเอียดแห่งคุณภาพ มาพร้อมกับล้อ

Unlock ล้อใหม่แบบอลูมิเนียม ดับเครื่องแล้วก็มาชมด้านในกัน บ้าง ด้วยคุณภาพแบบ VIP พี่อ๊อด เลือกใช้เบาะนวด 3 ถุงลมจากศรีไทย เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย คาดหน้ า อกและจอ โทรทัศน์ LCD ทุกทีน่ งั่ สีเบาะคลุมโทน ไม่ จี๊ ด จ๊ า ดจนแสบตา แต่ เ หมาะกั บ ลูกค้าระดับเฉพาะ VIP บรรจุได้ทั้งสิ้น 48 ทีน่ งั่ ด้านบน 40 ทีน่ งั่ และด้านล่าง อีก 8 ที่นั่ง เรื่องของเครื่องยนต์ดับเครื่อง ชมก็ ค งขาดไปไม่ ไ ด้ เพราะระดั บ คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานจากกรม ขนส่งทางบก พีอ่ อ๊ ดก็เลือกใช้ ช่วงล่าง จาก MAN รุ่นปีกนก ขุมพลังที่ 480 แรงม้า และเครื่องยนต์คุณภาพจาก MAN เช่นเดียวกัน ทั้งหมดทั้งมวล


ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

BUS & TRUCK SHOW • BUS&TRUCK 05

สนนราคาอยู่ที่ 6.5 ล้านบาท ก็ถือว่าเป็น ราคากลาง ๆ ระดับ VIP แต่การันตี มาตรฐานความปลอดภัยไร้กังวล หันมาพูดคุยกับพี่อ๊อดกันบ้างใน เรื่องของระเบียบจากกรมขนส่งทางบก ว่าพี่อ๊อดมีความเห็นอย่างไร ที่ประกอบ รถภายใต้ระเบียบของกรมขนส่งทางบก และเมื่อปฏิบัติแล้วส่งผลอย่างไร เกิด ความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และที่ขาดไม่ ได้ เ ลยก็ คือ ผลตอบรั บจากลู ก ค้ า เป็ น อย่างไรทาง BUS & TRUCK ก็ได้รับค�ำ ตอบมาว่า “โดยส่ ว นตั ว ผมเห็ น ด้ ว ยมาก ๆ เพราะกฎมั น มี ม านานแล้ ว แต่ ไ ม่ ค ่ อ ย ปฏิบัติกันมากกว่า ผมว่าถ้าท�ำตามที่เขา ก�ำหนดมีแต่ส่งผลดีนะ เรื่องแรกคือน�้ำ หนัก จริง ๆ แล้ว มีความส�ำคัญมากใน การวิง่ บนท้องถนน เพราะฉะนัน้ รถทีป่ ระ กอบจากคณายนต์รบั ประกันได้เลยว่าน�ำ้ หนั ก ไม่ เ กิ น ต่ อ มาคื อ เรื่อ งของความ ปลอดภั ย อั น นี้ แ น่ น อนนะ ทั้ ง เบาะ เข็มขัดนิรภัย ถุงลม ความปลอดภัยและ สะดวกสบายมันมาคูก่ นั ถ้าลูกค้าเดินทาง แล้วอุ่นใจ เราก็พลอยอุ่นใจไปด้วย” ก็ตามที่พี่อ๊อดแห่งคณายนต์ ได้ พูดไว้แล้วว่าเรื่องของความถูกต้องเป็น

สิ่ ง ส� ำ คั ญ เมื่อ ลู ก ค้ า สบายใจเราก็ สบายใจไปด้ ว ยเพราะการท� ำ รถ โดยสารเป็นเรื่องของการบริการ ไม่ใช่ แค่ ก ารให้ ค วามสะดวกสบาย แต่ เป็ น การบริ ก ารเรื่อ งของความ ปลอดภัยให้กับผู้ โดยสารด้วย ซึ่งผล ตอบรับจากลูกค้านั้นไม่เคยมีปัญหา แม่แต่ครั้งเดียว เพราะหากเดินทาง กั บ คณายนต์ กรุ ๊ ป จะมี แ ต่ ค� ำ ว่ า “ประทับใจ”

Technical Specification ภายนอก

รูปทรง : Star King เครื่องเสียง : 6 นิ้ว 16 ดอก ซัพ 3 ดอก ล�ำโพง : Kenwood ล้อ : Unlock อลูมิเนียมใหม่

ภายใน ที่นั่ง

: ประมาณ 48 ที่นั่ง

ขุมพลัง

เครื่องยนต์ : MAN ปีกนก 480 แรงม้า แชสซีส์ : MAN ประกอบตัวถัง : คณายนต์

ราคา รวม

: 6.5 ล้านบาท


06 BUS&TRUCK • รถเพื่อกิจการพิเศษ

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

NV3500 หลุดกรอบเดิมๆ เพิ่มความคุ้มค่า Nissan NV ถือว่าเป็นรถทีท่ ำ� การ ตลาดในบ้านเราได้ดีเลยทีเดียวในอดีต กับรถรุ่น NV ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดน่า ใช้ทมี่ คี วามคล่องตัวสูง คนทีอ่ ยู่ในเมือง นิยมใช้กันมากเลยทีเดียว แต่ปัจจุบัน Nissan NV ปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนามากขึ้นเพื่อผู้ ใช้สามารถ รองรับการโดยสารเพิ่มขึ้นอีกด้วย ภาพ ลักษณ์เดิมจึงจางหายไปหมด เพราะทีน่ ำ� เสนออยู ่ ข ณะนี้ นี่ คื อ NV3500 HD Passenger Van รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถ รองรั บ ผู ้ โ ดยสารได้ ถึ ง 14 คน และ สามารถปรับรูปแบบทีน่ งั่ ภายในได้หลาก หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ เลยก็ว่าได้ ซึ่งผู้ โดยสารสามารถปรับ ต�ำแหน่งเบาะนั่งแถว 2 และ 3 หรือถอด ออกได้ ในขณะที่เบาะนั่งแถวที่ 4 ซึ่งพับ เก็บได้ในอัตรา 50 : 50 สามารถถอดออก ได้บางส่วนหรือทั้งหมดได้เช่นกัน ส�ำหรับภายในนั้นถ้าน�ำมาใช้เพื่อ การท�ำงานขณะเดินทางก็สามารถที่จะ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการวางที่ นั่ ง ให้ สะดวกสบายมากขึ้นเพราะสามารถใช้ เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ ได้เลย เนื่องจากมี การส�ำรองไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟขนาด 120 โวลท์ บานประตูทสี่ ามารถเปิดกว้าง ได้มากเป็นพิเศษ ประตูท้ายเปิดปิดแบบ ตู้กับข้าวในอัตรา 50 : 50 ไฟส่องสว่าง ส่วนตัวในทีน่ งั่ แถวที่ 2, 3 และ 4 นอกจาก นัน้ ยังมีอปุ กรณ์อำ� นวยความสะดวกต่างๆ

มากมายเช่น ระบบน�ำทาง ระบบ โทรศัพท์แบบ Bluetooth กล้องมอง หลังทีช่ ว่ ยท�ำให้สามารถจอดรถขนาด ใหญ่นี้ ได้สะดวกมากขึ้น ส� ำ หรั บ การเดิ น ทางเพื่อ ท่ อ ง เที่ยวทางไกลแบบครอบครัวใหญ่ก็ ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลย NV3500 HD Passenger Van คันนี้สามารถ อ�ำนวยความสะดวกได้หลากหลายจะ ท่องเทีย่ ว ท�ำงาน หรือ บรรทุกสิง่ ของ ก็สามารถท�ำได้อย่างง่ายดายเลย สมรรถนะเครื่องยนต์ NV3500 HD รุ ่ น นี้ มี 2 รุ ่ น ให้ เ ลื อ กคื อ เครื่องยนต์ V6 4.0 ลิตร 261 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 381 นิวตันเมตร และ เครื่องยนต์ V8 317 แรงม้า แรงบิด สูงสุด 522 นิวตันเมตร โดยทัง้ สองรุน่ เครื่อ งยนต์ ถู ก ขั บ เคลื่อ นผ่ า นเกี ย ร์ อัตโนมัติแบบ heavy duty 5 สปีด โดยรุ่นเครื่องยนต์ V6 มี 2 รุ่นย่อยคือ S และ SV ในขณะทีร่ นุ่ เครื่องยนต์ V8 มีเพียงรุ่นเดียวคือ SL ส�ำหรับรุน่ นีถ้ า้ เข้ามาในประเทศ ไทยคงจะดีไม่ใช่น้อยเพราะสามารถ ตอบโจทย์การใช้สอยได้หลายด้านเลย เรื่อ งของสมรรถนะก็ ห ายห่ ว งและ ยี่ห้อ Nissan ก็เป็นยี่ห้อที่คนภายใน ประเทศค่อนข้างคุน้ เคยเลยทีเดียวจึง ไม่ใช่เรื่องยากนักถ้าราคาไม่สูงเกินไป ที่จะท�ำตลาดในประเทศไทย


08 BUS&TRUCK • BUSINESS CATALYST

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

คันเร่งธุรกิจ

ร่วมด้วยช่วยกัน การแข่ ง ขั น เรื่อ งการขนส่ ง สินค้าทางบก เริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ ทุกบริษัทขนส่งต้องมีมาตรฐานระดับ สูงอย่างมาตรฐานตัว Q ที่กรมการ ขนส่งทางบกเป็นผูก้ ำ� หนด เพื่อให้ผวู้ า่ จ้างยอมรับนับถือจ้างขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางรากฐานให้ บริษัทขนส่งได้รับความไว้ ใจจากลูกค้า ในประเทศก่ อ น และเมื่อ เปิ ด ใช้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ก็จะได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ว่าจ้างในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป ก่อนที่จะถึงจุดหมายแห่งความ ส�ำเร็จก็ย่อมจะต้องมีอุปสรรค ทั้งจาก ภาคหน่วยงานเอกชนและราชการก่อน ซึ่งในเรื่องนี้ ทุกบริษัทขนส่งต่างทราบ ดี เพราะมีสมาชิกต่างร้องเรียนและให้ ข้อมูลมาตลอดเวลา ด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วย กัน ต่างต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และกันอยู่เสมอ เพื่อที่ประเทศของเรา ประสบความส�ำเร็จ เป็นผู้น�ำของกลุ่ม อาเซียนตลอดไป เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในประเทศก็ตอ้ งช่วยกันฟันฝ่าไปให้ ได้ โดยต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ประเทศได้ รั บ ทราบ ข้อมูลว่าใครเป็นอย่างไรหรือท�ำอะไร รวมทั้งหวังผลอะไร ทั้งนี้ โดยท�ำให้ ประเทศเป็นเพียงหนึง่ เดียว เพื่อทีจ่ ะได้ สามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ อาเซียน ไม่มสี งิ่ ไหนทีย่ ากเกินไป หากกลุม่ ขนส่งรวมมือกันเป็นหนึ่งเดียว บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา ชยาวุธ จิระธันท์, ยู เจียรยืนยงพงศ์, บุ่นเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ วรพจน์ แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สว่างสำ�ลี กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค์ ไชยเผือก หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ์ ด่านจิตร์ตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป์, ถาวร พรมพิทักษ์ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สง่างาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟักสกุล มยุรี ดุ๊ก, อรุณ เหล่าวัฒนกุล ผู้จัดการโฆษณา : อารีย์ ปัตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร์, บุปผา กอมขุนทด พงษ์สกุล สุขสวัสดิ์ เลขาแผนกโฆษณา : กวินนาถ สิทธิโชค พัฒนาธุรกิจ : อารีย์ ปัตตุรังสี, วิวรมาศ แก้วศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แก้วศิริ เว็บไซต์ : BusAndTruckMedia.com วราภรณ์ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุ่มขำ� BIP GROUP พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดจำ�หน่าย : เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผู้จัดทำ� : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำ�แหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล์ : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

MAN เพิ่มรุ่นจ�ำหน่าย พร้อมตัวแทนขาย 7 แห่ง

รถใหญ่ MAN วางเป้าขายปีนี้ 250 คัน พร้อมเพิ่มอีก 2 รุ่น และมีรุ่น TGS ทีม่ ที กุ อย่างตามออเดอร์ ด้วยช่อง ทางการจ�ำหน่ายทีซี ออโต้ฮบั อีก 6 แห่ง และตัวแทนอีก 1 แห่ง รวมทั้งรับซ่อม รุน่ ที่ ไม่ได้จำ� หน่ายในราคาเดียวกับรุน่ ที่ จ�ำหน่าย คุณพิชิต ราชวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดเผย ว่า ทางบริษัทได้วางเป้าหมายในการ จ�ำหน่ายปีนี้ที่ 250 คัน โดยยังไม่มีการ แบ่งประเภทรถบรรทุกและรถโดยสาร แต่ได้มกี ารแบ่งประเภทของกลุม่ ลูกค้าไว้ อย่างชัดเจน คือรถบรรทุกจะมีการเพิ่ม รุ่นใหม่อีก 2 รุ่น คือรถดัมพ์ เครื่องยนต์ 280 แรงม้ า และรถหั ว ลาก 6 ล้ อ เครื่องยนต์ 280 แรงม้า ซึ่ง 2 รุ่นแรกคือ รถมิกเซอร์และหัวลาก 10 ล้อ เครื่องยนต์ 280 แรงม้าทั้งคู่ แ ล ะ มี รุ ่ น พิ เ ศ ษ คื อ รุ ่ น T G S เครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่ 360-450 แรงม้า ซึง่ เป็นรุน่ พิเศษทีล่ กู ค้าสามารถสัง่ ติดตัง้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นพิเศษ ซึ่งทาง โรงงานในประเทศเยอรมนีจะท�ำตามที่ ลูกค้าสั่งทุกอย่าง ส่วนทางด้านรถโดยสารนั้น ทาง บริษัทฯก็มีรถโดยสารเครื่องยนต์ตั้งแต่ 340-440 แรงม้า เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า และวางเป้าหมายที่ บขส. รถร่วมบขส. รถทัวร์ ไม่ประจ�ำทาง คาดว่าจะต้องได้รบั การตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี เพราะมีคุณภาพสูงและราคาจ�ำหน่าย สมเหตุสมผล คุณพิชิต เปิดเผยต่อว่า ส่วนทาง ด้านโชว์รมู และศูนย์บริการนัน้ ภายในปีนี้ จะมีมากถึง 7 แห่ง โดย 6 แห่งแรกจะ เป็นสาขาของบริษทั แม่คอื ตันจง อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทีม่ รี ถใหญ่ในเครือจ�ำหน่ายอยู่ ด้วยคือที่ปทุมธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชลบุรี นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี

ส� ำ หรั บ อี ก แห่ ง คื อ ที่ ข อนแก่ น จะเป็ น ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยที่ จ� ำ หน่ า ยรถใหญ่ ใ น เครือทุกยี่ห้อเหมือนกัน “เป้ า หมายหลั ก ของบริ ษั ทฯ คื อ ต้องรักษายี่ห้อ MAN ให้เป็นที่ยอมรับ ของกลุ่มลูกค้า ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงจะ รับบริการรถใหญ่ MAN ทุกรุ่น ทั้งที่ ไม่ ได้จ�ำหน่ายเอง โดยจะคิดค่าแรงและค่า

อะไหล่ในราคาที่เท่ากัน” ส� ำ หรั บ ค่ า ยรถใหญ่ ยุ โ รปที่ ม า จ� ำ หน่ า ยในเมื อ งไทยขณะนี้ มี อ ยู ่ ประมาณ 4 ยี่ห้อคือ ค่ายวอลโว่ สแกนเนี ย ค่ า ยเอ็ ม เอเอ็ น และค่ า ยเมอร์ เซเดส-เบนซ์ที่ก�ำลังเข้ารุกตลาด เพื่อที่ จะได้เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะการเงินดี เป็นเป้าหมายหลัก

ดายุน มั่นใจมีอะไหล่ 24 ชม. 5 ลิสซิ่งยอมรับ ปล่อยสินเชื่อ

รถใหญ่ ด ายุ น สามารถสร้ า ง ความมั่นใจให้กับ 5 ลิสซิ่งยอมรับ มี อะไหล่ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เดือนแรกของปี 2556 ขายได้มากถึง 56 คัน มองว่ารถจีนโตแน่ คุ ณ อิ ฐ บู ร ณ์ จิ ร วั ฒ น์ ว งศ์ ผู ้ จัดการสาขาบางบัวทอง บริษทั ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิด เผยว่า หลังจากที่เข้ามาท�ำตลาดได้ เพียงครึ่งปีหลังของปี 2555 สามารถ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กบั รถของจีนได้ ส�ำเร็จ มีบริษัทลิสซิ่งปล่อยสินเชื่อรถ ใหญ่ดายุนได้ถึง 5 บริษัท คือ ยูโอบี กสิกรลิสซิ่ง ออมสิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และเกียรตินาคิน จึงช่วยให้ท�ำ ยอดจ�ำหน่ายได้ตามเป้าที่วางไว้แน่ โดยก่อนหน้านีบ้ ริษทั ลิสซิง่ ต่าง ๆ ท�ำการปล่อยสินเชื่อให้กบั รถใหญ่จนี ได้ น้อยมาก และมีมาตรการที่เข้มงวด สาเหตุเป็นเพราะตัวแทนจ�ำหน่ายไม่มี สต็อกอะไหล่ให้กับลูกค้า ท�ำให้รถใหญ่ ต้องจอดรอนานเกินเดือน เป็นเหตุให้ ถูกยึดเป็นจ�ำนวนมาก ทางบริษัทฯจึง

ได้ ท� ำ การศึ ก ษาและส� ำ รวจตลาดมา อย่างดี พร้อมทัง้ หาวิธแี ก้ไขปัญหา ซึง่ ก็ทำ� ได้สำ� เร็จนัน่ คือท�ำการสต็อกอะไหล่ เพื่อให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดส่งอะไหล่ให้ถึงมือภายใน 24 ชั่วโมงเช่นกัน เมื่อบริษัทลิสซิ่งต่าง ๆ เข้ามาส�ำรวจเรื่องอะไหล่ก็เกิดความ มั่นใจจนปล่อยสินเชื่อให้ ส่วนเป้าหมายการจ�ำหน่ายที่วาง ไว้ ในปีนี้ต้องจ�ำหน่ายได้รวมประมาณ 500 คัน เพียงแค่เดือนมกราคมเดือน แรกของปีนี้ สาขาบางบัวทองเพียงแห่ง เดียว สามารถท�ำการจ�ำหน่ายได้มากถึง 56 คัน จึงมองว่าเมื่อรวมกับสาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศแล้ว ต้องจ�ำหน่ายได้มาก เกินเป้าแน่นอน ด้านงาน BUS & TRUCK ’13 ที่ จะมีขึ้นระหว่าง 7-9 พฤศจิกายน ศกนี้ ที่ ไบเทค กรุงเทพฯ รถใหญ่ดายุนขอ ประกาศเข้าร่วมติดต่อเป็นปีที่ 2 อย่าง แน่นอน เพราะการออกงานปีกแรกช่วย ให้ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายรู ้ จั ก รถใหญ่ ดายุนเพิ่มมากขึ้น


BUSINESS CATALYST • BUS&TRUCK 09

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

คันเร่งธุรกิจ

อีโพน่า ขยายพื้นที่โชว์รูม วางเป้าขาย 200 คันต่อปี

อี โพน่า รถพ่วงจากประเทศจีน เตรียมขายพืน้ ทีเ่ พิม่ เป็น 2 ไร่เพื่อสร้าง โชว์รมู และศูนย์บริการ หลังท�ำตลาดมา 6 ปี ลิสซิง่ ดังยอมรับ พร้อมเพิม่ เป้าตาม ตลาดรถใหญ่เป็น 200 คันต่อปี เชื่อ มาตรฐานและราคาได้ตามเป้า แหล่งข่าวระดับสูง บริษทั อีโพน่า แมชชีนเนอร์รี่ จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายรถ พ่วงอีโพน่า ประเทศจีน เปิดเผยว่า หลัง จากที่ท�ำตลาดรถพ่วงมาได้ 6 ปี พบว่า ตลาดรถพ่วงยังมีความต้องการอย่างต่อ เนื่อง ท�ำให้ต้องขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 2 ไร่ เพื่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการรองรับ ลูกค้าที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัทลิสซิ่งให้ความเชื่อ ถือในตัวบริษัทและรถพ่วงอี โพน่าด้วย การปล่อยสินเชื่อให้ลกู ค้าน้อยมาก แต่ใน ปัจจุบันนี้บริษัทลิสซิ่งที่มีชื่อเสียงหลาย บริ ษั ท ต่ า งให้ ค วามเชื่อ ถื อ ในบริ ษั ท ฯ สินค้า และตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงเชื่อ มั่นว่าในปีนี้จะต้องท�ำยอดขายได้อย่าง น้อยประมาณ 200 คัน “ถึงแม้วา่ ตลาดรถพ่วงทีน่ ำ� เข้าจาก ประเทศจีนจะมีอยู่ 2 บริษทั และเมื่อรวม กับหลายยี่ห้อที่ผลิตในประเทศ แต่ด้วย มาตรฐานและราคาจ� ำ หน่ า ยที่ ส มเหตุ สมผล จึงท�ำให้ยี่ห้ออีโพน่ายังคงยืนหยัด อยู่ได้ และนอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการ เปลี่ยนแปลงสเปคเพื่อให้เหมาะสมกับ

การใช้งาน ก็สามารถสั่งล่วงหน้ามาทาง บริษัทฯ ได้ ทางบริษัทฯ จะท�ำตามความ ต้องการของลูกค้าทุกอย่าง รวมทั้งยังจะ เสนอลิสซิ่งให้ลูกค้าเลือกอีกด้วย หาก ลูกค้าต้องการเปลี่ยนใหม่ ส่วนบริการ หลังการขายนั้น ถ้าลูกค้าเกิดปัญหาใน จังหวัดใดก็จะมีรถโมบายเซอร์วิสตามไป ดูแลให้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าขาดรายได้” ด้วยทางอีโพน่าถือว่าสามารถท�ำ ตลาดได้ ด ้ ว ยตั ว เอง เพราะได้ รั บ การ สนับสนุนจากบริษัทแม่ประเทศจีน รวม ทั้ ง สิ น ค้ า มี ม าตรฐานและตั้ ง ราคา จ�ำหน่ายที่เหมาะสม จึงไม่ต้องการท�ำ ตลาดร่วมกับค่ายรถใหญ่จากประเทศจีน ทีเ่ ข้ามาท�ำตลาดในเมืองไทย จึงขึน้ อยูก่ บั ลูกค้าทีต่ อ้ งการซือ้ เพื่อไปใช้กบั รถหัวลาก ยี่ห้อใดนั่นเอง

ใต้ท้องรถ vvv จากการที่ ได้เข้าไปกรมการขนส่งทางบก สาขาล�ำลูกกา เพื่อไป ดูการท�ำงานของเครื่องตรวจวัดความลาดเอียง 30 องศาที่รถใหญ่ทุกคัน ต้องผ่าน เพื่อสามารถท�ำการจดทะเบียนวิ่งบนถนนได้ สิ่งที่พบก็คือรถบัส ยีห่ อ้ รอยัล ดรากอน ซึง่ ถือว่าเข้ามาใหม่ แต่การตรวจสอบทุกอย่างก็สามารถ ผ่านได้เพียงแค่การตรวจครั้งแรกเท่านั้น ในขณะที่รถบัสอีกหลายยี่ห้อไม่ สามารถผ่านได้ ในครั้งแรก จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่ารถบัสรอยัล ดรากอน มีคุณภาพสูง และให้ความปลอดภัยกับผู้ โดยสารได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่า นัน้ ก็มยี อดจองเข้ามาแล้วถึง 800 คันทีเดียว เรียกว่าเข้ามาทีหลังแต่ดงั กว่า vvv ส่วนตลาดรถตูถ ้ อื ได้วา่ เงียบหายไปนาน หลังจากทีร่ ถตู้ โตโยต้า ที่มีผู้น�ำเข้ามาเองขายให้กับรถตู้ร่วม ขสมก. และ บขส. ซึ่งความปลอดภัย แทบจะไม่มเี ลย มีอบุ ตั เิ หตุให้เห็นอยูม่ ากมายแทบทุกวัน แต่จากการเข้าไป ดูการตรวจวัดความลาดเอียงมา ได้เห็นรถตู้ใหม่ยหี่ อ้ นิสสันเข้าท�ำการตรวจ สอบมาตรฐาน ทุกอย่างผ่านหมด ก็มีเสียงแว่วเข้ามาว่าจะได้เห็นรถตู้ นิสสันรุ่นใหม่นี้ที่งานบางกอก มอเตอร์โชว์ปีนี้แน่ กลุ่มลูกค้ารอดูได้ vvv รถใหญ่ยี่ห้อ FAW มีอยู่ 2 บริษัทที่จ�ำหน่าย ซึ่ง 1 ในนั้นที่ จ�ำหน่ายคือ บริษัท สุพรีมทรัค จ�ำกัด ในตอนแรกผู้บริหารได้วางเป้าหมาย ไว้อย่างสวยงาม จนถึงขัน้ ทีจ่ ะดึงบริษทั แม่เข้ามาตัง้ โรงงานประกอบในเมือง ไทยเลยทีเดียว แต่ตอ่ มาด้วยเวลาการท�ำตลาดเพียงแค่ 2 ปี ทุกอย่างก็แทบ จะจบลงเพราะผูบ้ ริหาร 2 ฝ่ายได้แยกทางกันเดิน เมื่อเป็นแบบนีแ้ ล้ว ลูกค้า FAW ที่ซื้อมาจากสุพรีมทรัคจะเป็นเช่นไร จะติดตามความคืบหน้ามา รายงานให้ทราบในครั้งต่อไป

ฉางอานเปิดตัวงาน 5 In 1 คาดยอดขายทะลุ 1 พันคัน ค่ายฉางอานเปิดตัวในงาน 5 In 1 หน่วยงานราชการออเดอร์เพียบ คาด ยอดขายทั้งปีต้องทะลุเกิน 1,000 คัน แน่ ยิ่งกลุ่ม SMEs ให้การยอมรับเกิน คาด คุณกฤษณุ สิริจ�ำรัสวงศ์ ผู้จัดการ ฝ่ายขาย บริษัท ทีซี ฉางอาน (ประเทศ ไทย) จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายรถบรรทุก เล็ก ฉางอาน ประเทศจีน เปิดเผยว่า เมื่อ กลางเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมาได้เข้าร่วม งาน 5 In 1 ซึ่งเป็นงานแฟรนไชส์ระดับ โลก ปรากฏว่า ได้รบั การตอบรับจากกลุม่ SMEs เกินเป้าหมาย และที่สร้างความ ตื่นตะลึงได้เป็นอย่างมาก คือมีหน่วยงาน ราชการแห่งหนึ่งได้ท�ำการสั่งซื้อรถไปใช้ งานจ�ำนวนมาก “ด้วยรถรุ่นแรกที่เข้ามาเปิดตลาด คือรถกระบะขนาดเล็กเครื่องยนต์ NGV และ LPG ขนาด 1,000 ซีซี และ 1,300 ซีซี ราคาจ�ำหน่ายประมาณ 300,000 บาท โดยเป้าที่วางไว้ ในตอนแรกคือจะต้องได้

1,000 คันในปีแรก แต่เมื่อมาเปิดตัวใน งานนี้ ปรากฏว่าสามารถขายได้เกินเป้า หมายทีว่ างไว้ ท�ำให้มองว่าจ�ำนวน 1,000 คั น ถื อ ว่ า น้ อ ยเกิ น ไป จะต้ อ งขายได้ มากกว่านี้เป็นจ�ำนวนมากแน่” ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า SMEs ทาง บริษัทมีให้เลือกหลายรูปแบบอย่างเช่น เป็นรถขายกาแฟสด ขายเครื่องดื่ม ขาย อาหารตามสั่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่ง ทางลู ก ค้ า สามารถเลื อ กแบบได้ ต าม ต้องการที่บริษัทฯ ซึ่งจะมีอู่ประกอบให้ เสร็จตามก�ำหนดที่ต้องการ ส่วนการตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายนั้น ได้ วางไว้ว่าจะมีในปีแรกประมาณ 10 แห่ง โดยจะต้องมีโชว์รูม ศูนย์บริการ และ สต็อกอะไหล่ เพื่อเป็นการสร้างความ มั่นใจให้กับ กลุ่มลูกค้าว่าจะต้องมีการ บริการหลังการขายที่สามารถบริการได้ ตลอดเวลา ไม่ทำ� ให้ลกู ค้าต้องขาดรายได้ เพราะรถมีปัญหาแน่นอน


10 BUS&TRUCK • ROAD and LAW

สัญญาณ

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556 โดย กรมการขนส่งทางบก

จอดป้ายหมอชิต

ทช.เล็งผุดสะพานแขวนข้ามเจ้าพระยา เตือนรถติดก๊าซ LPG หวังแก้วิกฤตจราจร กทม.-ปริมณฑล ต้องติดตั้งกับอู่มาตรฐาน ขบ.เท่านั้น

ทางหลวงชนบทเตรี ย มสร้ า ง สะพานแขวนข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาแห่ง แรก มูลค่า 4.9 หมื่นล้านบาท เชื่อมต่อ จังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสาคร หวัง แก้จราจรติดขัดกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อย่างครบวงจร พร้อมดันเข้าสู่งบตาม พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน ตัง้ เป้าตอกเสา เข็มปี 59 แล้วเสร็จปี 63 คุ ณ ประเสริ ฐ จั น ทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรี ย มก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น�้ ำ เจ้าพระยา บริเวณอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 1,120 เมตร โดยเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น�้ำ เจ้าพระยาแห่งแรกของไทย และสะพาน คอนกรีตอัดแรงข้ามแม่นำ�้ ท่าจีน จังหวัด สมุทรสาคร ความยาว 1,000 เมตร โดย มีถนนเชื่อมต่อเป็นทางยกระดับ (สะพาน บก) ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 57 กิโลเมตร วงเงินรวม 49,600 ล้านบาท เพื่อ แก้ ไขปั ญ หาการจราจรในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างครบวงจร คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ ในปี 2559 แล้ว เสร็จประมาณปลายปี 2562-2563 ทัง้ นี้ จะเสนอของงบจาก พ.ร.บ.เงิน กู้ 2 ล้านล้านบาท เพื่อน�ำมาใช้ ในการ เวนคืน ส่วนที่เหลือต้องพิจารณาว่าจะ เป็นแบบพีพีพี (การให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ) หรือจะใช้เงินกู้จาก ไจก้ า (องค์ ก ารความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ประเทศของญี่ ปุ ่ น ) ทั้ ง นี้ จะมี ก าร พิจารณาในรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป ด้ า นคุ ณ ชาติ ช าย ทิ พ ย์ สุ น าวี อธิ บ ดี ก รมทางหลวงชนบท กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการเร่ง ด่วนที่กรมฯต้องด�ำเนินการ ปัจจุบันอยู่ ระหว่ า งการเสนอของบประมาณเพื่อ ศึกษาและออกแบบรายละเอียด วงเงิน ประมาณ 200 ล้านบาท โดยโครงการดัง กล่าวจะใช้เงินลงทุนรวม 49,400 ล้าน บาท ประกอบด้วยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7,900 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 40,048 ล้าน บาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้าง 1,452 ล้านบาท ส� ำ หรั บ รู ป แบบโครงการจะมี

ลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างถนนยก ระดับ ขนาด 6 ช่องจราจร และสะพาน ข้ามแม่นำ�้ ขนาดใหญ่ 2 แห่ง แนวสะพาน วางตามแนวตะวันออก-ตะวันตก โดย แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จากถนน เทพารั ก ษ์ ถึ ง ฝั ่ ง ตะวั น ตกของแม่ น�้ ำ เจ้าพระยา บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ แบ่งเป็นถนน ระยะทาง 19.55 กิโลเมตร และสะพานข้ า มแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ความยาว 1,120 เมตร ถือเป็นสะพาน แขวนข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของ ไทย จากปั จ จุ บั น ที่ มี ส ะพานขึ ง เช่ น สะพานพระราม 8 ช่วงที่ 2 ถนนยกระดับฝั่งตะวันตก ของแม่นำ�้ เจ้าพระยาถึงฝัง่ ตะวันออกของ แม่น�้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 26.80 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 ฝั่งตะวัน ตกของแม่น�้ำท่าจีนถึงถนนพระรามที่ 2 แบ่งเป็นถนน ระยะทาง 13.44 กิโลเมตร และสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามแม่นำ�้ ท่า จีน ความยาว 1,000 เมตร อย่างไรก็ดี โครงการนี้จะช่วยแก้ ปัญหาการจราจรติดขัดบนเส้นทางสาย หลั ก ในเขต จ.สมุ ท รปราการ และ จ.สมุทรสาคร และยังช่วยรองรับการเดิน ทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรม และแหล่งผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีแนว โน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง เชื่อ มโยงระบบ โลจิสติกส์ภายในประเทศและระหว่าง ประเทศในกลุ่มอาเซียน ส� ำ หรั บ อุ ป สรรคในการด� ำ เนิ น โครงการก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาที่ น ่ า จะพบ คื อ การจั ด กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ซึง่ ต้องท�ำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ แต่มั่นใจว่าจะไม่มี ปัญหา เพราะจากการส�ำรวจพื้นที่พบว่า ประชาชนให้การสนับสนุนโครงการ ส่วน ทีเ่ หลือเป็นปัญหาด้านเทคนิค เช่น สภาพ ดินอ่อนบริเวณก่อสร้าง ซึง่ ต้องใช้เทคนิค วิ ศ วกรรมมาช่ ว ยโดยก่ อ สร้ า งเป็ น โครงสร้างยกระดับ ส่งผลให้วงเงินค่า ก่อสร้างสูงขึ้น โดยเบื้องต้นโครงการจะ ออกแบบโครงสร้ า งไว้ ร องรั บ ระบบ ทางด่วนของกรมทางหลวง เพื่อก่อสร้าง วงแหวนรอบนอกด้วย

กรมการขนส่งทางบก เตือนรถติด ก๊าซ LPG ต้องผ่านการติดตัง้ ระบบและ อุปกรณ์จากผูท้ ี่ ได้รบั ความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบกเท่านัน้ พร้อมต้อง น� ำ รถเข้ า รั บ การตรวจ และทดสอบ ความปลอดภัยจากผู้ตรวจและทดสอบ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากกรมการขนส่ง ทางบก ทั้ ง นี้ เจ้ า ของรถที่ ป ระสงค์ จ ะ เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ LPG ต้อง ติดตั้งกับผู้ติดตั้งที่ ได้รับความเห็นชอบ จากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เพื่อ ความมั่นใจในขั้นตอนวิธีการติดตั้งที่ถูก ต้ อ ง ปลอดภั ย และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ไ ด้ มาตรฐาน และเมื่อท�ำการติดตัง้ เรียบร้อย แล้ว เจ้าของรถจะต้องน�ำรถเข้ารับการ ตรวจและทดสอบความปลอดภัยกับผู้ ตรวจและทดสอบที่ ได้รับความเห็นชอบ จากกรมการขนส่งทางบกอีกครั้ง โดย ตรวจสอบรายชื่อผูต้ ดิ ตัง้ หรือผูต้ รวจและ ทดสอบที่ ได้รับความเห็นชอบจากกรม การขนส่งทางบกทางเว็บไซต์ www.dlt. พ.ต.อ.ยอดชาย ผู้สันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บก.02

go.th/ngv ก่อนน�ำรถเข้ารับบริการ จากนัน้ จึงไปด�ำเนินการแจ้งเปลีย่ น ชนิดเชื้อเพลิงในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ให้ถูกต้อง ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับ รองการตรวจและทดสอบ โดยน�ำรถเข้า รับการตรวจสภาพ พร้อมหลักฐาน และ หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วน ควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ทั้ ง นี้ หากไม่ ด� ำ เนิ น การภายใน ก�ำหนดมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 1,000 บาท ส�ำหรับครั้งต่อไป ต้อง น� ำ รถเข้ า ตรวจและทดสอบเครื่อ ง อุปกรณ์และส่วนควบทุก 5 ปี นับแต่วัน แจ้งการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมที่ กลุม่ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ส�ำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8604 หรือ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถาม 1584 BUS & TRUCK FAQ

โดนใบสั่งแล้ว โดนจับอีกได้หรือไม่

ถ้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดนจั บ และวั น ที่ 3 0 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดนจับ อีกครั้ง จะได้ ไหมครับทั้งที่ใบสั่งอันเก่า ยังไม่ได้เสียเงิน แล้วมีสิทธิ์ยึดรถหรือ ไม่ครับ จากคุณ : คุณภาณุชิต

เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งให้แล้ว แต่ ยังไม่ได้ไปช�ำระค่าปรับ ต่อมาก็ โดนเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งให้อีก กรณีนี้เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่งได้ ครับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา 140 มาตรา 140 เมื่อเจ้าพนักงาน จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ ขับขี่ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบท

แห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือกฎหมายอัน เกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ช�ำระค่า ปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ ไม่พบตัวผูข้ บั ขีก่ ใ็ ห้ตดิ หรือผูกใบสัง่ ไว้ที่ รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย เมื่อ เจ้ า พนั ก งานจราจรหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ พนั ก งาน สอบสวนได้วา่ กล่าวตักเตือนหรือท�ำการ เปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ ได้ช�ำระค่า ปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบ อนุญาตขับขี่ทันที ในกรณีเจ้าพนักงาน จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกใบสัง่ แต่ ไ ม่ พ บตั ว ผู ้ ขั บ ขี่ ใ ห้ สั น นิ ษ ฐานว่ า เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้ กระท� ำ ผิ ด ดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ ส ามารถ พิสูจน์ ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่


PROTEST • BUS&TRUCK 11

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

กดแตร

รัฐบาลต้องคิดใหม่...ท�ำใหม่...

ห ลั ง จ า ก ที่ รั ฐ บ า ล ชุ ด น า ย ก รัฐมนตรีหญิง ได้เข้ามาบริหารประเทศ ปีกว่าก็มกี ารท�ำงานเรื่องทีด่ บี า้ งและไม่ ดีบ้าง แต่ที่ประทับใจชาวขนส่งเป็น อย่างมากมีแต่เรื่องที่ ไม่ดีทั้งนั้น เรื่อง แรกคือ เรื่องการสร้างท่าเรือทวายของ ประเทศพม่า ดูแล้วเป็นเรื่องทีเ่ มืองไทย ได้ รั บ ประโยชน์ น ้ อ ยมาก ต้ อ งวิ่ ง รถ บรรทุกสินค้าไปส่งของที่ท่าเรือทวาย และต้องวิ่งเที่ยวเปล่ามารับของ ส่วน การบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกนั้นถึงมีก็ น้อยมากไม่คุ้มเลย ส่วนเรื่องที่ต้องต่อว่าคือ รัฐบาล ไทยให้ เ งิ น กู ้ กั บ รั ฐ บาลพม่ า เพื่อ สร้ า ง ท่าเรือทวาย ซึ่งทางรัฐบาลพม่าจะปิด ท่าเรือฝั่งเมืองไทยเมื่อไรก็ได้ เหมือนกับ ที่จะงดส่งก๊าซ NGV มาให้ ไทยระหว่าง วันที่ 5-14 เมษายนนี้ ด้วยข้ออ้างทีว่ า่ ต้อง ท�ำการซ่อมแซมท่อส่งก๊าซ เมื่อมีบทเรียน แล้วท�ำไมไม่รู้จักจ�ำ เรื่องสองคือ เรื่องท่าเรือปากบารา ที่จังหวัดสตูล ต้องมีเสียงต่อต้านอย่าง มากมายของประชาชนทั้ ง ประเทศที่ ว่าการสร้างท่าเรือปากบารานี้ ต้องลงทุน มหาศาลกว่าแสนล้านบาทแต่ก็ไม่คุ้มค่า สินค้าหลักที่จะส่งออกคือยางพาราเพียง อย่างเดียว ส่วนสินค้าอุปโภคและอุปโภค สินค้าก่อสร้าง ไม่สามารถท�ำการส่งออก ได้เพราะไม่มีลูกค้าสั่งเข้ามา แต่สุดท้าย การสร้างท่าเรือปากบารานีก้ ต็ อ้ งยุตไิ ปใน ที่สุด เรื่องทีส่ ามเป็นเรื่องต้องสร้างทีพ่ กั พิ ง ให้ ผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง อย่ า งถาวร หลังจากกลุม่ ผูป้ ระกอบการขนส่งทางบก ถูกไล่ที่มาตลอด จนครั้งสุดท้ายเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาได้มาตั้งหลักปักฐานที่พุทธ มณฑลสาย 2, 3 และ 4 เป็นการถาวร

จากเริ่มแรกที่ ไม่มีบ้านพักอาศัย ของประชาชนอยู่เลย พอการขนส่งเริ่ม ขยายตัวใหญ่ขนึ้ เรื่อย ๆ ก็เริม่ มีบา้ นเรือน คอนโดมิเนียม และหมู่บ้านตามเข้ามา เพราะเห็นว่าพื้นที่นี้มีการเจริญเติบโต แล้ว การจราจรก็เริ่มติดขัด เพราะมีทั้ง รถใหญ่ รถปิกอัพและรถของประชาชน แถบนั้นมาสะสมมากยิ่งขึ้น แล้ ว ทางแก้ ไ ขปั ญ หาของกรม ผังเมืองที่วางไว้คือ จะไล่ผู้ประกอบการ ขนส่งไปอยู่ที่อยู่อื่น เพราะพื้นที่ในพุทธ มณฑลสาย 2, 3 และ 4 เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรม ให้เป็นที่พักอาศัยได้เพียง อย่างเดียว ไม่สามารถท�ำธุรกิจการค้าได้ ซึง่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับ ผู้ประกอบการขนส่งทางบกเลย ไม่ว่าจะ ย้ายไปอยู่ที่ใด เมื่อมีความเจริญตามเข้า มาก็จะถูกไล่ที่ไปเรื่อย ๆ แต่ในครั้งนี้ก็มี 2 ทางเลือกให้รัฐบาล คือต้องตั้งนิคม อุตสาหกรรมการขนส่งขึ้นมาอย่างเร่ง ด่วน เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เดิน หน้าได้ต่อไป หรืออีกทางหนึ่งก็ต้องให้ผู้ ประกอบการขนส่ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ พุ ท ธ มณฑลสาย 2, 3 และ 4 ต่อไป พร้อมทั้ง ต้ อ งท� ำ การไล่ ป ระชาชนที่ พั ก อยู ่ ใ น บริเวณนั้นให้ออกไปหาพื้นที่ใหม่ เพื่อ เห็นแก่การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ ประชาชนทั่วประเทศต้องการ ในการท�ำงานของรัฐบาลนัน้ ควรจะ ให้ รั ฐ มนตรี ที่ ดู แ ลแต่ ล ะกระทรวงได้ เข้าใจถึงความเดือดร้อนที่ได้รบั อยู่ พร้อม ทั้งหาทางแก้ ไขปัญหาให้ถูกวิธี ไม่ใช่ เพียงแค่การรับปากทีจ่ ะแก้ไขต่าง ๆ โดย พูดต่อหน้า ส่วนลับหลังนั้นก็ไม่ได้มีการ ท�ำอะไรให้เลย ผูท้ เี่ ดือดร้อนอย่างแท้จริง ก็คือประชาชนของประเทศนั่นเอง

พักรถ

ทีซี ออโต้ฮับ มีดีลเลอร์รายแรก

ในปี 2556 นี้ถือได้ว่า บริษัท ตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้รุก ตลาดเมืองไทยอย่างเต็มตัว เพราะมีรถใหญ่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นฟูโซ่ โฟตอน MAN นอกจากนี้ก็ยังมีรถบรรทุกเล็กอย่างฉางอาน รถยนต์นั่ง ซูบารุ พร้อมทั้งได้ตั้งสาขาเพื่อรวมรถทุกยี่ห้ออยู่ในโชว์รูมเดียวกัน โดย ให้ชื่อว่าทีซี ออโต้ฮับ โดยได้เตรียมตั้งสาขาทั่วประเทศทั้งหมด 6 แห่ง คือที่ส�ำนักงานใหญ่ ปทุมธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา ซึ่ง เมื่อมองดูแล้วเป็นการสร้างช่องทางเลือกให้กับลูกค้าได้มากมายหลายยี่ห้อ หากเป็นผูป้ ระกอบการขนส่งรายใหญ่ มีจดุ ประสงค์ทจี่ ะใช้รถฟูโซ่เพื่อมาเป็น รถใหม่ แต่หากต้องรอนานก็สามารถเปลี่ยนเป็นรถโฟตอนได้ พร้อมทั้งยังมี ยีห่ อ้ ฉางอานอีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะใช้ขนส่งบนถนนเล็กได้อกี รวมทัง้ ยังมีศนู ย์ บริการทีน่ อกจากจะดูแลรถในเครือตันจงแล้ว ก็ยงั สามารถให้บริการรถยีห่ อ้ อื่นได้อีก เพราะผู้ขนส่งจะมีรถใหญ่หลากหลายยี่ห้อ ไม่เฉพาะเจาะจงอยู่กับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นที่เห็นว่าทีซี ออโต้ฮับ มีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อตัวเองและผู้ประกอบการขนส่ง จึงได้ยื่นใบ สมัครมายังตันจง อินเตอร์เนชัน่ แนลเพื่อขอสมัครเป็นดีลเลอร์ของทีซี ออโต้ ฮับที่จังหวัดขอนแก่น และสุดท้ายก็ได้รับการอนุมัติ ที่ขอนแก่นในปัจจุบันนี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีผู้ประกอบการขนส่งเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่ทางการขนส่งใน ประเทศและขนส่งเพื่อส่งออกไปยังประเทศข้างเคียงด้วย ท� ำให้มีอ�ำนาจ ทางการซือ้ รถใหญ่เป็นอย่างมาก เมื่อมีทซี ี ออโต้ฮบั ก็จะเป็นการเสนอเงื่อนไข ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าถึงประตูบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรถฟูโซ่ รถโฟตอน และรถ MAN ที่มีถึง 3 ทางเลือกให้กับ ลูกค้า มีทงั้ พนักงานขายทีด่ แู ลกิจการของลูกค้าเหมือนกับของตัวเอง พร้อม ทั้งศูนย์บริการและอะไหล่รถโมบายเซอร์วิสที่คอยดูแลไม่ให้ลูกค้าต้องเสีย รายได้เลย นอกจากนีแ้ ล้วทางตันจง อินเตอร์เนชัน่ แนลก็ยงั มีบตั รสมาชิกให้ กับลูกค้าได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ มากมาย เพื่อสร้างความรูส้ กึ ให้กบั ลูกค้า ว่าอยู่ในเครือของตันจงแล้ว ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี


12 BUS&TRUCK • BUS & TRUCK CARE

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

รักษ์รถ

กลเม็ดทดสอบความลาดเอียง... ครั้งเดียวจบ (จบ)

หลังจากทีร่ กั ษ์รถได้นำ� เสนอเรื่อง ราวเกี่ยวกับมาตรฐานของการทดสอบ ความลาดเอียงกันมาอย่างครบถ้วนทุก กระบวนความแล้ว ผู้ประกอบการและ ผู้ขับขี่ก็คงจะมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจ ไว้ส�ำหรับการทดสอบ รวมไปถึงการ เตรียมความพร้อม เพื่อการทดสอบที่ ไหลลื่นครั้งเดียวจบ แต่เหตุการณ์ ไม่คาดฝันมักจะเกิด ขึ้นเสมอ เวลาที่เราไม่ต้องการให้เกิด ดู เหมือนเป็นเรื่องน่าขัน แต่หากเจอกับตัว จัง ๆ รับรองได้เลยว่างานนี้ถึงขึ้นจุก หัวเราะไม่ออกเป็นแน่แท้ ด้ ว ยความปรารถนาดี กั บ ชาวรถ ใหญ่ BUS & TRUCK จะขอแอบกระซิบ เกีย่ วกับกลเม็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการน�ำ รถเข้าทดสอบความลาดเอียง เพิ่มความ อุน่ ใจและความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ระกอบการ จะได้น�ำรถเข้าทดสอบพร้อมกับความ สบายใจและกลับออกมาพร้อมกับรอยยิม้ (ไม่เสียเวลาที่จะต้องมานั่งทดสอบใหม่ หรือทดสอบหลาย ๆ รอบด้วย) จากการทดสอบความลาดเอียงใน แต่ละครัง้ ดูเหมือนเรื่องของความสูงของ ตัวรถจะเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจ กับผูป้ ระกอบการเป็นอย่างยิง่ แต่ครัน้ จะ ต้องด�ำเนินการแก้ไขก็ดจู ะเป็นเรื่องใหญ่ โตมโหฬาร BUS & TRUCK ขอแนะน�ำ

เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ค าด ฝ ั น มั ก จ ะ เ กิ ด ขึ้ น เสมอ เวลาที่เราไม่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ดู เหมือนเป็นเรื่องน่า ขั น แต่ ห ากเจอกั บ ตัวจัง ๆ รับรองได้ เลยว่ า งานนี้ ถึ ง ขึ้ น จุก หัวเราะไม่ออก เป็นแน่แท้

อุปกรณ์การตกแต่งรถต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น เครื่องเสียงที่ขนกันมาให้แก้วหูสะเทือน ชุดดีเจที่สร้างความหรรษา หรืออะไร เทือกนั้น ขอให้ถอดออกก่อนจะเป็นการ ดี น�้ำหนักด้านบนจะได้ ไม่มากจนเกินไป นอกจากอุปกรณ์การแต่งรถแล้ว อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ ไม่ยึดกับตัวรถจ�ำพวก โทรทัศน์ขนาดอลังการ 2-3 เครื่อง บาร์ เพิ่มความสวยงาม เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ ก็ควรถอดออกด้วยเหตุผลเดียวกัน แต่ อย่าถอดเพลินถึงขั้นเอาเบาะออกล่ะ ไม่ งัน้ คงจะไม่ผา่ นตัง้ แต่เดินรถเข้ากรมฯ กัน แล้ว เพราะรถที่จะน�ำมาทดสอบจะต้อง อยู ่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มใช้ ง าน แต่ ค� ำ ว่ า “พร้อมใช้งาน” ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ “จัดเต็ม” ขอเพียงแต่มีเบาะที่นั่งให้ครบ

ถ้วน ห้องคนขับ ก็โอเคแล้ว หลังคา จิก๊ ซอว์ บุนวม ยังไม่ตอ้ งจัดเต็มก็ได้ (อิอ)ิ มาถึงตัวช่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควร มองข้ามอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการทุกท่าน โปรดฟังและปฏิบตั ติ าม ด้วยการทดสอบ ครั้งนี้จะต้องมีการเอียงรถถึง 30 องศา ดังนั้นก่อนที่จะน�ำรถทดสอบ เสียเวลา ตรวจดู สั ก นิ ด ว่ า น�้ ำ มั น ที่ บ รรจุ ม านั้ น มี ปริมาณเท่าไหร่ อย่าหวังดีเกินควรเตรียม มาซะเต็มถัง เอามาแค่ 1 ใน 4 ก็พอแล้ว ไม่อย่างนัน้ เวลารถเอียงแล้วจะมีการไหล ของน�้ำมันออกมา งานนี้ละต้องยุ่งยาก เริม่ ใหม่ ถ่ายน�ำ้ มันออกจากตัวเครื่อง เสีย เวลาหลายชั่วโมง!! นอกจากน�้ำมันแล้ว น�้ำก็เช่นกัน BUS & TRUCK เคยประสบมากับตา

ว่าบางครัง้ การใช้หลังคาไฟเบอร์กเ็ ป็นตัว ช่วยที่ ไม่เลว ส�ำหรับลดน�้ำหนักด้านบน เมื่อทดสอบความลาดเอียงจะได้ลดน�้ำ หนักลงไปได้มาก แต่ ส� ำ หรั บ รถโดยสาร 2 ชั้ น ที่ หลั ง คามี น�้ ำ หนั ก มาก ทาง BUS & TRUCK ก็ ข อแนะน� ำ ว่ า ในส่ ว นของ

รู้ไว้ใช่ว่า การเปลี่ ย นคลื่น วิ ท ยุ ใ ช้ เ วลา 5.5 วินาที มีความเสี่ยงในการชน มากกว่าปกติ 3 เท่า การหันไปท�ำ กิจกรรมอย่างอื่น มีความเสีย่ งในการ ชนมากกว่าปกติ 9 เท่า และการส่ง ข้ อ ความมี ค วามเสี่ ย งในการชน มากกว่าปกติถึง 23 เท่าเลยทีเดียว

เอียงปุ๊ป..น�้ำรั่ว หมดกัน ต้องมาตรวจดู กันอีกว่ารั่วจากไหน สาเหตุเกิดจากอะไร วุ่นวายกันหมด สุดท้ายไม่พ้น ทดสอบ ใหม่กันอีก (หลาย) รอบ แหม... BUS & TRUCK ได้ทำ� การ บ้านหาข้อมูลมาขนาดนี้ ตัง้ แต่เรื่องราว ของการทดสอบ วิธแี ละล�ำดับการ รวม ไปถึงกลเม็ดในการทดสอบเพื่อความ ไหลลื่น หากท�ำได้ทั้งหมดที่ BUS & TRUCK บอกมา รับรองเลยว่า การ ทดสอบความลาดเอียงครัง้ นีต้ อ้ งไม่มคี ำ� ว่า “ผิดหวัง” แน่นอน


14 BUS&TRUCK • INTERVIEW

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

จอดคุย ปัจจุบนั รถใหญ่จากจีน เข้ามา ท� ำ ตลาดในเมื อ งไทยมากมายหลาก หลายค่าย จนส่งผลให้วงการ BUS & TRUCK เกิดการตื่นตัวเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบด้านการขนส่ง ยังได้ประโยชน์ ในด้านราคาที่ย่อมเยา แถมเพิ่มไปด้วยคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น กว่ า ในอดี ต และยั ง สามารถกระตุ ้ น เศรษฐกิจไทยไปในตัวด้วย อย่างไรดี รถใหญ่ทั้งหมดที่เข้ามา ในเมืองไทยจะเป็นรถน�ำเข้าทัง้ หมด และ ยังไม่มีรายใดกล้าเสี่ยงที่จะเปิดโรงงาน ผลิตรถขายเอง ล่าสุด บริษัท โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เตรียม แผนทีจ่ ะเปิดโรงงานผลิตรถใหญ่ในเมือง ไทยเป็นรายแรก โดยจะเปิดผลิตล็อตแรก เดือนตุลาคม 2556 นี้ โอกาสนี้ ทีมข่าว BUS & TRUCK จึงบุกออฟฟิศ คุณธนธัช วิจิตลิมาภรณ์ รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั โฟตอน ทรัคฯ เพื่อ “จอดคุย” ถึงแผนการด�ำเนินต่าง ๆ ให้พี่น้องสมาชิกได้ทราบทั่วกัน

โรงงานผลิตรถใหญ่โพตอนตั้งที่ไหน?

โรงงานประกอบรถใหญ่ โฟตอนจะ เป็นของบริษทั ตันจง อินเตอร์เนชัน่ แนล ที่ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการลงทุน สร้างไลน์ เพื่อประกอบรถใหญ่โฟตอนออก มาสูต่ ลาด โดยจะสามารถเริม่ เดินสายการ ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2556 นี้ ส�ำหรับรถ ที่จะเปิดการผลิตล็อตแรก จะเป็นรถดัมพ์ เครื่องยนต์ขนาด 375 แรงม้า ต่อจากนั้น ก็จะเป็นรุ่นอื่นตามออกมาเรื่อย ๆ

เป็นรถจีนค่ายแรกที่ผลิตรถใหญ่ในไทย

ถือได้ว่าเป็นค่ายรถจีนเพียงยี่ห้อ เดียวที่มีโรงงานประกอบในประเทศ ไม่ เหมือนกับรถจีนยี่ห้ออื่นที่เป็นแค่สื่อกลาง น� ำ มาขายไม่ มี ก ารตั้ ง หลั ก ปั ก ฐานใน ประเทศ ดังนั้น กลุ่มขนส่งจึงมั่นใจในรถ โฟตอนได้วา่ ท�ำเพื่อขนส่งไทยอย่างแท้จริง

วางเป้าหมายยอดขายไว้อย่างไร?

จากแผนเดิมที่ได้กำ� หนดเอาไว้วา่ ใน ปีนจี้ ะต้องขายให้ได้ 500 คัน แต่ดว้ ยภาวะ เศรษฐกิจและการยอมรับจากลูกค้า อีก ปัจจัยหนึ่งคือ มีดีลเลอร์ทั้งหมดจ�ำนวน 7 ราย และมีทีซี ออโต้ฮับ ทั่วประเทศอีก 6 แห่ง ซึง่ จ�ำหน่ายรถในเครือตันจงฯ ทัง้ หมด ท�ำให้ต้องปรับเพิ่มเป้าขายเป็น 600 คัน จากปี 2555 ทีผ่ า่ นมาวางเป้าหมายไว้ 300 คัน ส่วนในปีหน้าก็ได้ปรับเพิม่ จาก 800 คัน เป็น 1,000 คันตามไปด้วย

วางแคมเปญส่งเสริมการขาย ไว้อย่างไร?

มี ข ้ อ เสนอเพิ่ ม จากเดิ ม ที่ เ คยลด ราคาจาก 3 ล้านบาทเหลือ 2.9 ล้านบาท เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า ตรงนีเ้ รียก ได้ว่าพอลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดก็ ต้องหยุดคิดเพราะได้ผลประโยชน์เกินคุม้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ท�ำการสต็อกไว้เป็น จ�ำนวนพอสมควร หากลูกค้าท�ำการจอง

จะได้รับรถทันที พร้อมทั้งยังจดทะเบียน กรมการขนส่งทางบกได้อีกด้วย เรียกว่า พอซื้อปุ๊บก็สามารถน�ำไปใช้งานได้ทันที อย่ า ไปเชื่อ ฝ่ า ยขายของรถยนต์ อื่น ให้ สอบถามโดยตรงที่บริษัทฯ ได้ทุกเวลา

บริการหลังการขายเป็นอย่างไร?

เราตระหนักดีว่า การบริการหลัง การขาย มีความส�ำคัญยิง่ กว่าสิง่ ใด เราจึง เร่ ง สร้ า งพั ฒ นาระบบการบริ ก ารที่ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่อความพึง พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มี นโยบายที่ แ น่ ว แน่ ใ นการให้ ค วามช่ ว ย เหลือลูกค้าในเรื่องของบริการหลังการ ขาย ทั้งภาคองค์กรและบุคคล เรามีคอล เซ็นเตอร์ที่พร้อมคอยให้บริการและมีทีม เซอร์วสิ ทีจ่ ะเข้าถึงพืน้ ที่ได้ทนั ทีเพื่อแก้ไข ปัญหา ในแง่ของการจัดส่ง อะไหล่ บริษทั มีคลังอ่ะไหล่ ทีส่ ต็อกอ่ะไหล่ได้กว่า 30,000 รายการ และพร้อมจะจัดส่งให้ลูกค้า “ปัญหาเรื่องอะไหล่ อีกหนึ่งปัจจัย ที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้ประกอบการ โฟตอน ตระหนักดีว่า มาตรฐานคุณภาพ และความรวดเร็วในการจัดหาอะไหล่เป็น เรื่องทีต่ อ้ งมาก่อน บริษทั ฯ จึงสร้างพืน้ ที่ เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่ขึ้นบนพื้นที่ 2,340 ตารางเมตร ที่ส�ำนักงานใหญ่ ปทุมธานี เพื่อรองรับอะไหล่ทุกประเภทแม้แต่ชิ้น ส่วนตัวถังที่อาจมีการเฉี่ยวชนเสียหาย โดยไม่มที างทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ใน แง่ของการจัดส่ง บริษัท มีทีมจัดส่งชิ้น ส่วนอะไหล่ทุกชนิดอย่างรวดเร็ว โดย ลูกค้าจะสามารถได้รับสินค้าที่สั่ง ภายใน 14.00 น. ของวันถัดไป” ทั้งนี้ รถหัวลาก Foton Auman BJ453SMFCB-R1 รับประกันตามเงื่อนไข 2 ปี หรือ 200,000 กม. และรถโฟตอน

พร้ อ มโม่ ผ สมคอนกรี ต FotonLoxa ETXBJ5257GJB-RA รั บ ประกั น ตาม

เงื่อนไข 2 ปี ไม่จ�ำกัดระยะทาง

About Foton Truck โฟตอนมอเตอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 มีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีน ด้วยระยะเวลาเพียง 15 ปี โฟตอนมอเตอร์เป็นบริษัทรถยนต์เพื่อ การพาณิชย์ที่ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูง และมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย โฟตอนมอเตอร์ เป็นผู้ผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาดกลาง ที่มียอดการจ�ำหน่ายสูงสุด ติดต่อกัน 10 ปีซ้อน และยอดจ�ำหน่ายรวม รถเพื่อการพาณิชย์สูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศจีน และยาวนาน 5 ปี ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในปี 2553 - 2554 โฟตอน มอเตอร์ ได้สร้างประวัติการณ์ใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ โดยมียอดจ�ำหน่ายสูงถึง 693,000 คัน เป็นอันดับ 1 ของยอดการจ�ำหน่ายรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ในประเทศจีนและ ทั่วโลก ในประเทศไทย บริษทั โฟตอนทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายและท�ำการตลาดรถบรรทุกโฟตอน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Sole Distributor ) โดยในกลางปี 2555 บริษัท โฟตอนทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 2 รุ่น คือ รถบรรทุกหัวลากโฟตอน เครื่องยนต์ซีเอ็นจี (Dedicated CNG) 380 แรงม้า และรถบรรทุกสิบล้อผสมคอนกรีตโฟตอน 340 แรงม้า บริษัท โฟตอนทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีนโยบาย ที่จะน�ำเสนอรถบรรทุกเพื่อ การพาณิชย์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองต่อการใช้งานเป็นอย่างดี และคุ้มค่าในการลงทุน โดยเราจะยังไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะพัฒนา และมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง

คุณธนธัช วิจิตลิมาภรณ์ ขยายตลาด ผลิตรถจีนในไทย


LAW KNOWLEDGE • BUS&TRUCK 15

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

รู้กฎก่อนขับ

การขับรถบรรทุกรถให้ปลอดภัย การขับรถบรรทุกรถปัจจุบนั นีง้ า่ ย กว่าช่วงปี 2530 เพราะสมัยนั้นถนน ส่วนมากรถวิ่งสวนทาง เมื่อเจอกิ่งไม้ พาดถนนก็อาจจะหลบไม่ ได้เพราะมีรถ สวนทางมา ทุ ก วั น นี้ ถ นนส่ ว นมาก เดิ น รถทางเดี ย วแบบมี ส องช่ อ งทาง จราจรเป็นอย่างน้อย ดังนั้นโอกาสที่จะ เกิดอุบัติเหตุย่อมลดลงเพราะพัฒนาการของทางนั่นเอง กระนั้นก็ตามปริมาณงานบรรทุก ขนส่ ง ได้ ท วี เ พิ่ ม จ� ำ นวนมากยิ่ง ขึ้ น โดย เฉพาะนโยบายรถคันแรกที่ประชาชนทั่ว ทัง้ ประเทศแห่กนั จองรถยนต์แบบชนิดที่ ว่าผลิตไม่ทันโดยเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ โรงงานปรับตัวตามไม่ทันเพราะอย่าง น้อยมีรถยนต์รนุ่ เล็กสองยีห่ อ้ ใช้เกียร์รว่ ม กั น พอโรงงานปรั บ กระบวนการผลิต เกี ย ร์ ไ ด้ ต ามความต้ อ งการของผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละการผลิ ต เพื่อ ส่ ง รถไปยั ง ตัวแทนจ�ำหน่ายต่าง ๆ ก็เริ่มขึ้น การจัด ส่งจะต้องเป็นไปอย่างเร่งรีบ ส่งให้เร็ว ส่ง ให้ทัน และสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดที่จะน�ำ เสนอในบทความวันนีค้ อื จัดส่งให้มคี วาม ปลอดภัยนัน่ เอง เพราะหากรถบรรทุกรถ หนึ่งคันประสบอุบัติเหตุนั่นหมายความ ว่ารถอีก 6-7 คันทีบ่ รรทุกมาอาจจะได้รบั ผลกระทบด้วยและนั่นหมายความว่ารถ ทุกคันที่ ได้รับผลกระทบแม้บุบนิดหน่อย ก็ไม่มีลูกค้าคนไหนอยากได้รถในสภาพที่ บุบแม้เพียงเล็กน้อย รู้กฎก่อนขับห่วงคนขับหลายด้าน ด้วยกัน เช่น การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ เพียงพอ การวิ่งรอบท�ำเที่ยวเพราะต้อง รีบกระจายส่งรถไปตามศูนย์จ�ำหน่ายทั่ว ประเทศ “ร้อยฝีมือก็ย่อมแพ้เพียงหนึ่ง หลับใน” ผ่านร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�้ำ เก่ง มามากแต่สุดท้ายก็ต้องสยบหลับในหรือ ความเหนื่อยล้า เช้า ๆ ผมขับรถเข้ากรุงเทพฯ ผมมี ความสุขและแอบยิม้ เมื่อเห็นรถจอดหลับ ข้างทางอยูบ่ นถนนบูรพาวิถี มีจอดหลาย คันทัง้ ขาเข้าและขาออก ผมชื่นชมครับว่า เป็นวิธีการแก้การหลับในที่ถูกต้องที่สุด เมื่อใดทีท่ า่ นง่วงจงโปรดจอดนอน จงอย่า ฝืนเพราะการฝืนว่า เอาน่าขอเพียงอีกสัก ห้ากิโลเมตร บางทีก็ ไปได้แค่กิโลเมตร เดียวแล้วเกิดอุบัติเหตุ ผมเข้าใจดีว่าไม่มี ใครต้องการให้เกิดอุบัติเหตุ แต่สิ่งหนึ่งที่ มั น ซ่ อ นอยู ่ ก็ คื อ ความมั่ น ใจ เราต้ อ ง ท�ำความเข้าใจและแยกให้ออกระหว่าง ความมั่ น ใจกั บ ความเหนื่อ ยล้ า หรื อ หลับใน ค�ำตอบคือคนละประเด็นกันเลย ครับ ความมั่นใจเกิดจากการคิดก่อนท�ำ คิดว่าอะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ มีความ เสี่ยงมากหรือน้อย หากคิดว่าท�ำแล้ว เสี่ยงเกิดความสูญเสียก็ ไม่ควรท�ำ ส่วน

หากคิดว่าท�ำแล้วเสีย่ ง เกิดความสูญเสียก็ไม่ ควรท�ำ ส่วนการง่วง แล้วมั่นใจว่าจะขับไปได้ เรียกว่า “วัดดวง”

การง่วงแล้วมั่นใจว่าจะขับไปได้เรียกว่า “วัดดวง” ซึ่งคอลัมน์รู้กฎก่อนขับไม่ แนะน�ำให้วัดดวงครับ เพราะการวัดดวง คื อ ความเสี่ ย งและหากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ นอกจากรถยนต์ที่ขนมาถูกลูกค้าปฏิเสธ ก็ยงั มีปญ ั หาด้านสังคมตามมาอีก เช่น รถ ติดยาวเป็นสิบกิโลเมตรเพราะรถบรรทุก รถเกิดอุบตั เิ หตุขวางสองช่องทาง การขับ รถบรรทุกรถยนต์ซงึ่ เป็นการขนส่งในเชิง พาณิชย์เต็มรูปแบบ (ต่างจากขนหิน ดิน ทราย) ที่มีเป้าหมายต้องน�ำสินค้าไปส่ง ให้ถึงจุดหมายปลายทาง เราพอจะมองเห็นว่าสาเหตุเบื้อง ต้นที่อาจจะเห็นสาเหตุของอุบัติเหตุรถ บรรทุกรถก็มีเพียงแค่ไม่กี่อย่าง อย่าง แรก เช่น หลบกิ่งไม้ และ หลับใน ผมว่า มีเพียงแค่สองอย่างหลัก ๆ นี่แหละ การ หลบกิง่ ไม้นอกจากจะมี Sticker ติดไว้ดา้ น ท้ายแล้วผมแนะน�ำให้เพิม่ เทคนิคการขับ อีกนิดหนึ่ง เช่น การมองไปข้างหน้าให้ ไกล ๆ พอมองไปข้างหน้าไกล ๆ เราก็จะ เห็นแต่เนิ่น ๆ สมมติเห็นกิ่งไม้เราก็รีบ เปิดไฟสัญญาณสลับช่องทางแต่เนิ่น ๆ การกระท�ำแต่เนิ่น ๆ เกิดจากการเห็นแต่ เนิ่น ๆ ครับ การจะมองเห็นแต่เนิ่น ๆ ได้ นัน้ จ�ำเป็นต้องหมัน่ ฝึกมองไปข้างหน้าให้ ยาว ๆ อย่างน้อยประมาณไม่ต�่ำกว่า 500 เมตรที่ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อ ชัว่ โมง ยิง่ รถบรรทุกรถทีว่ งิ่ ด้วยความเร็ว เพียง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องมอง ไกลไปข้ า งหน้ า ในระยะเดี ย วกั น นี่ หมายความว่าขับกลางวัน ส่วนการขับ กลางคืนก็มองได้เพียงตามระยะไฟส่อง

สว่างหรืออย่างมากไม่เกิน 120 เมตรที่ ไฟสูงส่องสว่างไปข้างหน้า ผมได้นำ� เสนอ ไปแล้วถึงวิธกี ารจะไม่ชนและเทคนิคการ หลบต้ น ไม้ กิ่ ง ไม้ โ ดยการมองเห็ น แต่ เนิ่น ๆ ส่วนการที่จะท�ำอย่างไรให้ ไกลจาก อาการหลับในก็ ไม่ยากครับเพียงแต่เรา ท� ำ งานและใช้ ร ่ า งกายตามธรรมชาติ มนุษย์ กล่าวคือ นอนหลับวันละ 7-8 ชั่วโมง ท�ำงานไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน อาจมี บ วกลบบ้ า งไม่ เ กิ น 14 ชั่ ว โมง ท�ำงานสัปดาห์ละ 6 วันต่อกะและมีเวลา พักผ่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนจะเริ่ม กะใหม่ในรอบสัปดาห์ถัดไป เช่น ท�ำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกกะกลาง คืนเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ 05:00 นาฬิกา เริ่มงานอีกครั้งก็วันจันทร์กะเช้า หรือกะเย็น สรุปว่ามองไปข้างหน้าให้ ไกล ๆ เพื่อเห็นแต่เนิ่น ๆ และนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพออย่าฝืนร่างกายเพราะ การฝื น คื อ ความเสี่ ย งที่ จ ะต้ อ งเจอกั บ หลับในและใคร ๆ ก็สู้กับหลับในไม่ได้ ครับ


16 BUS&TRUCK • TTC

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

TOUR THEQUE CLUB

Photo : OK-BUS

เชื่อว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ น มา นอกจากจะเป็นเดือนแห่งความรัก ของคนทั่วโลกแล้ว ยังเป็นเดือนแห่ง การร่วมยินดีกับความสุขของน้องกุ้ง OK-Bus ของผู้เขียน ของ BUS & TRUCK และของผองเพื่อน น้อง บรรดาผูร้ กั รถโดยสารของเราด้วยคะ แม้ ว ่ า ผู ้ เ ขี ย นจะไม่ ไ ด้ ไ ปร่ ว มแสดง ความยินดีในวันแห่งความประทับใจอีกวันนึง

แต่ก็ระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคอลัมน์ “ทั ว ร์ เ ธค คลั บ ” ในฉบั บ นี้ ขอยกภาพ บรรยากาศงานฉลองพิธมี งคลสมรสระหว่าง น้องกุ้ง คุณนววิธ กูรมะสุวรรณ และ คุณ ธัญญลักษณ์ พิมูลชาติ ซึ่งก็มีพิธีแห่ขันหมากในช่วงเช้าของ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ และ มีพิธีเลี้ยงฉลองอีกครั้งที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ซึ่งบรรยากาศงานก็ เป็ น แบบกั น เองมี เ พื่อ น พี่ ในวงการรถ

โดยสารไปร่วมงานอย่างอบอุ่น ในนามของ บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด ผู้จัดงานแสดง BUS & TRUCK และผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ขอให้ทั้ง 2 คนมีความสุขกับชีวิต คู่และใช้ความเข้าใจกันให้มากที่สุด และในนามของพี่คนนึงอยากบอก น้องว่า ชีวิตคู่ไม่ได้ง่ายเหมือนถ่ายรูปหรือ เรียนรู้เรื่องรถบัส แต่ก็ ไม่ยากที่จะเข้าใจ เพื่อจะได้ใช้วิตอยู่ด้วยกัน...สาธุ...จ้า


44 BUS&TRUCK • ASSOCIATION NEWS

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

คบหาสมาคม สมาคมขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ไทย

คุ ณ ว ร วิ ท ย ์ เจริญวัฒนพันธ์ นายกสมาคม ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ไทย เปิด เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางคณะบริหาร ของสมาคมฯ ได้เข้าพบปลัดกระทรวง คมนาคม เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการตั้ง ศูนย์โลจิสติกส์แห่งชาติ เนื่องจากทาง ปลั ด กระทรวงคมนาคมได้ เ ห็ น เรื่อ ง ที่ ท า ง ส ม า คมฯได้ เ สนอ ไปถึงเรื่องการ พั ฒ นาระบบ โ ล จิ ส ติ ก ส ์ ระหว่างปี 2555-2558 นอกจากนีก้ ย็ งั ได้ เ จรจาอี ก 4 เรื่องที่ถือว่า ส� ำ คั ญ มากต่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของ ประเทศ โดยเรื่องแรกคือการตั้งสภา การขนส่งทางบก ซึง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้ เพราะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเริ่มใช้ ในปี 2558 ซึ่งในการตั้ง พรบ.รองรับเรื่องนี้ต้องมีส.ส. ให้การ ยอมรับจ�ำนวน 40 คน เพื่อให้มติครม. ยอมรับ รวมทัง้ มีแผนทีจ่ ะให้ทาง สนข. ช่วยชี้ช่องทางในการด�ำเนินงานให้อีก ด้วย เรื่องที่สองคือ การตั้งนิคมการ ขนส่งบนถนน ซึ่งหลังจากทางที่หน่วย งานของรัฐบาลได้รับทราบ ซึ่งขณะนี้ ได้ เ ริ่ ม เห็ น เป็ น ความจริ ง แล้ ว ทาง สมาคมฯได้เสนอพืน้ ที่ไป คือทีบ่ างใหญ่ นนทบุรี ซึ่งทางรัฐบาลจะสร้างรถไฟ ลอยฟ้าขึน้ ด้วย จึงได้มกี ารเวนทีค่ นื ซึง่ สามารถขยายพืน้ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของนิคมได้ เรื่องถัดมาคือ การตั้งโลจิสติกส์ ซิตี้ ซึ่งทางท่าเรือกรุงเทพก็มีความคิด ทีจ่ ะสร้างคอนโด ทีจ่ อดรถบรรทุก เพื่อ ท�ำให้สภาพการจราจรมีความคล่องตัว

มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิด เดียวกับทางสมาคมฯ พอดี ส่วนเรื่องสุดท้ายคือ การสร้างจุด พักรถเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิด ขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งทาง บกก็มีความคิดที่จะสร้างจุดพักรถพอดี ซึ่งอาจจะเป็นเขตปริมณฑล เพื่อให้การ เข้า-ออกในกรุงเทพฯ เป็นไปอย่างคล่อง ตัวยิ่งขึ้น โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว โครงการ ต่าง ๆ ที่เสนอไปยังรัฐบาลจะได้รับการ สานต่อ หากรัฐบาลชุดนัน้ อยู่ได้ครบวาระ 4 ปี หรือ 2 วาระ 8 ปี ซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาล ชุดนีจ้ ะอยู่ได้ถงึ 2 วาระ และเรื่องทีเ่ สนอ ไปข้างต้นจะต้องได้รบั การสานต่อรวมถึง เสร็จตามเวลาที่ต้องการด้วย

สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน

คุ ณ ขวั ญ ชั ย ติ ย ะวานิ ช นายกสมาคมขนส่งสินค้า ภาคอีสาน กล่าวว่า เมื่อ เร็ว ๆ นี้ ได้มกี ารเซ็นสัญญา ล่วงหน้าระหว่างสมาคมฯ บริษัท สยาม คอมเมอร์เชียล บริษัท บีอาร์เอส และ บริษัท ไชน่าเดินเรือ โดยมีจุดประสงค์ที่ จะเริ่ ม ท� ำ การขนส่ ง สิ น ค้ า จากปากเซ แขวงจ� ำ ปาศั ก ดิ์ ประเทศลาว มายั ง ท่าเรือแหลมฉบัง โดยได้เริ่มต้นไปแล้ว เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยในระยะที่ ได้เริ่มท�ำการขนส่งนี้ จะเริ่มท�ำการขนส่งจากจ�ำนวนน้อยก่อน เพื่อดูตงั้ แต่ตน้ ทางทีจ่ ะน�ำตูค้ อนเทนเนอร์ จากท่าเรือแหลมฉบังไปบรรทุกสินค้า คือ แป้งที่ปากเซก่อน โดยตู้คอนเทนเนอร์ หนึง่ จะบรรทุกได้เพียง 15 ตันเท่านัน้ หลัง จากนั้ น ก็ จ ะขนส่ ง มายั ง อุ บ ลราชธานี จังหวัดที่เชื่อมต่อ เมื่อทุกอย่างได้ท�ำถูก ต้องตามกฎหมายแล้วก็จะเดินทางไปยังที่ ท่าเรือแหลมฉบังและเมื่อได้สนิ ค้าจ�ำนวน มาก เพียงพอต่อที่ลูกค้าสั่งมาก็จะขนลง เรือเพื่อเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ของ ลูกค้า จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการขนส่ ง จาก

ประเทศลาวมายังท่าเรือแหลมฉบังนั้น ได้มีความคิดมาตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเสนอไปยังหน่วยงานรัฐบาลให้ เห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ได้ รับการตอบรับแต่อย่างใด ในทีส่ ดุ จึงต้อง เริม่ ท�ำงานเอง ให้ทกุ อย่างออกมาเป็นรูป ธรรมมากทีส่ ดุ เมื่อกลุม่ ลูกค้าในประเทศ ลาวได้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ ไม่ มาก แต่มีรายได้มหาศาลก็จะเริ่มสั่งผ่าน ยัง Call Center ของสมาคมฯ ที่ตั้งอยู่ใน ประเทศลาวให้เป็นผู้ขนส่งให้ และเมื่อ ประสบความ ส� ำ เ ร็ จ ท า ง รั ฐ บาลเห็ น ถึ ง ช่องทาง เศรษฐกิ จ ที่ จ ะ ช่วยสร้างรายได้ ให้กับคนไทย ก็ จะเป็ น ผู ้ เ ข้ า ไป สานต่อนั่นเอง ส่ ว นเป้ า หมายต่อไปหลังจากที่ได้ทำ� การขนส่งจาก ประเทศลาวแล้ว ก็จะขยายไปยังในกลุ่ม ประเทศอาเซียนอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ประเทศกัมพูชา เวียดนาม พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศที่ส�ำคัญที่สุดคือ ประเทศจีนนั่นเอง ส่วนการขนส่งในประเทศนั้น ขณะ นี้บรรดาสมาชิกของสมาคมฯต่างมีงาน ขนส่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น เพราะด้ ว ยสิ น ค้ า ทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการ ก่อสร้าง รวมทัง้ สินค้าอุปโภคและบริโภค ก็ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เช่นกัน

สมาคมขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย

คุ ณ ก� ำ พล เพชรก� ำ แพง เลขาธิ ก ารสมาคมขนส่ ง ทางบกแห่ ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ทาง สมาคมฯ ได้วางแผนการทีจ่ ะหาคนขับรถ ใหญ่ให้กบั บรรดาสมาชิก ในเดือนมีนาคม

นี้ก็จะได้คนขับรุ่นแรกจ�ำนวน 83 คน ออกมาช่วยท�ำงานให้กับสมาชิกเพิ่ม มากขึ้น ส่วนแผนต่อไปก็จะมีการผลิต คนขั บ ออกมาเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่อ ย ๆ เพราะความต้ อ งการของตลาดใน ประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนื อ มี มากกว่า 1 แสนคนเลยทีเดียว นอกจากนีแ้ ล้วก็ยงั มีแผนพัฒนา ความรูข้ องคนขับให้เพิม่ มากขึน้ เพราะ ขณะนี้ก็เริ่มได้ ใช้ AEC มีการขนส่ง สินค้าทั้งอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ไปยังประเทศ เพื่อนบ้านมาก ยิ่งขึ้น จากราย ได้ของคนขับที่ สมาคมฯ ประกาศออก ไปว่า เริ่มแรก จะมีรายได้ ไม่ ต�่ ำ กว่ า เดื อ น ละ 25,000 บาท หากต่อไปคนขับมี ทักษะมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขับ ประหยัดน�ำ้ มัน ไม่เกิดอุบตั เิ หตุ รวมทัง้ ยังสามารถขับรถไปยังประเทศเพื่อน บ้านได้ ต้องมีรายได้ไม่ต�่ำกว่าเดือนละ 40,000-50,000 เลยแน่นอน ขณะนี้เห็นได้ว่าการขนส่งสินค้า ด้วยรถใหญ่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน ภาคเหนือได้เติบโตมากขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการสร้างอาชีพคนขับให้ การใช้รถ ใหญ่คันใหม่ที่ท�ำให้การเงินหมุนเวียน รวมทัง้ ยังท�ำให้คนในภาคเหนือมีงานท�ำ มีรายได้ รวมทัง้ ยังท�ำให้ฐานะดีขนึ้ ด้วย แต่ด้วยอีก 2 เดือนข้างหน้าคือ เดือนพฤษภาคม พืชผลทางการเกษตร ไม่ ส ามารถปลู ก ได้ จะท� ำ ให้ บ รรดา สมาชิกมีงานขนส่งที่ลดน้อยลง เพื่อที่ จะได้เป็นการประกอบธุรกิจขนส่งให้อยู่ รอด บรรดาสมาชิกก็ตอ้ งหาสินค้าอย่าง อื่นมาท�ำการขนส่งหรือหาอาชีพอื่นเพื่อ สร้างรายได้ชั่วคราว

สภาการขนส่งทางบก

ต้องเร่งตั้ง “สภาการขนส่งทางบก” ในปั จ จุ บั น นี้ มี ผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง สิ น ค้ า และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งมากกว่ า 40,000 บริษัท ซึ่งถือว่าสามารถท�ำธุรกิจขนส่งในประเทศได้อย่างมั่นคง มี ลูกค้าผู้ว่าจ้างให้ท�ำงานเป็นประจ�ำ แต่เมื่อมีการเปิดใช้ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือ AEC อย่างเต็มตัวในปี 2558 บริษัทขนส่งต่างชาติก็สามารถ เข้ามาถือหุ้น ท�ำธุรกิจในประเทศแถบอาเซียนได้มากถึง 70% ด้วยเทคโนโลยีเงินทุนและเป็นคนชาติเดียวกันกับบริษัทอุป โภคและ บริโภคทีต่ งั้ อยูใ่ นประเทศนัน้ ก็จะท�ำให้ธรุ กิจขนส่งถูกแย่งหลุดไปจากมือได้อย่าง ง่ายดาย ถึงแม้ว่าจะได้รับการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็นสากลแล้วก็ตาม ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งต่างหวังมากที่สุดก็คือ การตั้งสภาการ

ขนส่งทางบก เพราะรัฐบาลจะให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด เงินทุนสนับสนุน รวมถึงการพัฒนา ระบบต่าง ๆ ให้ทันสมัย สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และในขณะนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งท�ำหน้าที่ ดูแลธุรกิจผู้ประกอบการขนส่งเป็นหลัก แม้ว่าจะได้งบประมาณมาเพื่อพัฒนา ธุรกิจขนส่งให้สงู ขึน้ พร้อมทัง้ ได้วางแผนทีจ่ ะตัง้ สภาการขนส่งทางบกให้ ซึง่ อาจ จะเป็นในปี 2559 แต่จะไม่ทันการเปิดใช้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจของคนไทยแข่งขันกับต่างชาติได้ ก็ต้อง เร่งเปิดสภาการขนส่งบนถนนให้ทัน


GOSSIP • BUS&TRUCK 19

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

ชุมทางขนส่ง ไม่ ได้รู้สึกไปคนเดียวใช่ ไหมว่านี่ เราก�ำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 เผลอแป๊ป เดียวก็ 10 ปีละ คลานอยู่แท้ ๆ มาถึง ตอนนี้แทบจะวิ่งได้แล้ว อยู่ในแวดวงนี้ มา 10 ปี พบเห็นเพื่อนพ้องในวงการ เดินเข้ามา แล้วออกไปก็มี หรือวนเวียน อยู่ในวัฏจักรของ BUS & TRUCK ทั้ง ดีรา้ ย บางเรื่องราวอยากเม้าท์ใจจะขาด ก็ต้องปิดบังไว้ มันท้าทายตรงนี้ อันที่ จริงการท�ำหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK เองไม่ได้ต้องการสร้างศัตรู แต่ต้องการ หามิตร และอยากเห็นเพื่อน ๆ ในวงการ เป็นมิตรมากกว่าที่จะมาท�ำลายกัน vvv มากั น ที่ เ ก็ บ ตกบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ครั้งที่ 1 ของ สมาคมผู้ประกอบการรถ ขนส่งทั่วไทย ซึ่งน�ำโดย พี่ก้อง ใจเด็ด ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคม เรื่อ งประชุ ม ใหญ่ ใคร ๆ เขาก็ มี ก าร ประชุมกัน เรื่องานเลี้ยงสังสรรค์ ถือว่า เป็นเรื่องบันเทิงดี แต่เรื่องหัวข้อที่ใช้ ใน การสัมมนาในวันนัน้ แหมต้องขอปรบมือ ให้กับทางสมาคมฯ ซึ่งตั้งหัวข้อได้เด็ดสะ ระตี่ “นินทาภาครัฐ” งานนี้แค่เห็นหัวข้อ ก็อยากมาฟังใจจะขาด และเชื่อได้ว่าถ้า เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ บาลมาก็ ไ ด้ รั บ จดหมายปฏิเสธเป็นหางว่าวแน่ vvv ครั้นพอถึงช่วงเวลาที่รอคอย บนเวที ก็ได้รับเกียรติจากพิธีกรชั้นดี พี่ อ้ ว น คุ ณ จริ ญ เอี่ ย มยั ง กรรมการ สมาคมฯ และ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด การ บริ ษั ท รุง่ จริญ แอร์บสั จ� ำ กั ด ปกติ ไ ม่ ค่ อ ยจะเห็ น พี่ อ้ ว นใส่ ลี ล าสั ก เท่าไหร่ แต่งาน นี้ถ้าคนที่ ได้ฟัง การสัมมนาจะเห็นว่าพีอ่ ว้ นต่อยหมัดเด็ด ทุกหมัด แถมยังมีคนข้าง ๆ แซวว่า พอได้ ขึ้นไปพูดเรื่องที่มันโดนใจแล้ว พี่อ้วนพูด ไม่หยุดเลยทีเดียว ปล.หนูไม่ได้พดู นะ คน ข้าง ๆ หนูพูด vvv บรรยากาศภายในงานเป็นกัน แบบเป็นกันเอง แต่ก็มีท่านกรรมการ ท่ า นนึ ง อาจจะเดิ น ทางมาถึ ง ล่ า ช้ า ไป หน่อย แต่ก็ตั้งใจมา เฮียฝิ่น คุณอ�ำนาจ ตระกูลแสงรัศมี ดูจากรูปการแล้วคงรีบ หน้าดู เพราะโทรศัพท์ 2-3 เครื่องยังไม่ ได้ชาร์ตแบต แถมยังต้องหอบหิ้วที่ชาร์ต มาเสี ย บปลั๊ ก ที่ โรงแรม ส่ ว น อุปกรณ์ที่ถือมา นั้ น ก็ ใ ส่ ม าถุ ง พลาสติ ก ช่ า ง เป็นแบบอย่างที่ ดีของวัยรุ่นสมัย นี้จริง ๆ คะ ไม่ สิ้นเปลือง แถม

ยังกันน�ำ้ ได้ดว้ ย เพราะแบบนีส้ สิ าว ๆ ถึง แอบปลื้มไปตาม ๆ กัน vvv น่าเสียดายส�ำหรับเพื่อน ๆ ใน วงการรถโดยสารท่านไหนที่พลาดการ ประชุมในแต่ละครั้ง การจัดตั้งสมาคมฯ ขึน้ มาก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กบั เพื่อน พ้ อ งในวงการได้ ต ่ อ สู ้ เ รี ย กร้ อ งความ เห็นใจจากภารัฐบาล แม้ว่าจะเป็นเพียง กลุ่มหนึ่งไม่มากนัก แต่การให้ความร่วม มือกันของสมาชิกทุกท่าน จะเป็นแรง ผลักดันให้กบั คณะกรรมการทุกท่านได้ทำ� หน้ า ที่ เ ป็ น ด่ า นหน้ า ในการช่ ว ยแก้ ไ ข ปัญหาธุรกิจของท่าน ก็เป็นก�ำลังใจและ จะคอยช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ด้านข่าวสารของวงการรถโดยสารต่อไป คะ และส�ำหรับท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมเป็น สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่ง ทั่วไป ติดต่อไปได้ที่ โทร.08-6339-8837 คะหรือ http://www.busthai.net คะ vvv ตามติดกระแส GPS กันดีกว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป รถขนส่งวัตถุอนั ตรายทุกคันจะ ต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมการ ขับขีแ่ ละติดตาม ซึง่ ผูจ้ ำ� หน่ายอุปกรณ์ดงั กล่าวต่างก็เร่งท�ำความเข้าใจและต้อง สร้างมาตรฐานของสินค้าเพื่อให้เป็นที่ ยอมรับจากลูกค้า ล่าสุด คุณธนกร นิธสิ ริ ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จ�ำกัด แจ้งว่า ในส่วนของ GPS Tracking ของ เกรท คอรเนอร์นั้น ได้รับการรับรอง จาก กรมการ ขนส่ ง ทางบก เป็นที่เรียบร้อย ร้ อ ยแล้ ว โดย เป็ น รุ ่ น InteliTrac รู่น A1 ถ้า ท่ า นใดสนใจก็ สอบถามไปได้ที่ เกรท คอรเนอร์นะคะ โทร.0-2938-1451 หรือ http://www.greatcorner.co.th/ ซึ่ ง ถ้ า เข้ า ไปในเว็ ป ไซต์ ก็ จ ะเห็ น หน้ า หล่อ ๆ ของ คุณธนกร ให้ขอ้ มูลแบบ Real Time เช่นกัน รับประกันสินค้าที่ 3 ปีคะ vvv ข้ามมาที่ คุณพิพัฒน์ หล่อไกรเลิศ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แผนก ส่ ง เสริ ม การขายและกิ จ กรรมพิ เ ศษ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมแถลงข่าวการสนับสนุนการจัด คอนเสิร์ต “LOVEiS Unplugged เล็ก จน –Verr! 4D” เอาใจสมาชิกเชฟวี่ พลัส ให้สมั ผัสช่วงเวลาดีๆ ใกล้ชดิ กับศิลปินคน โปรดกว่า 30 ท่ า น นั บ เป็ น การรวม ตั ว กั น ค รั้ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ข อ ง ศิ ล ป ิ น จากค่ า ยเพลงเลิ ฟ อิ ส โดยในงาน แถลงข่ า วได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ เนล ทอมป์ สั น รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.บีอซี ี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ คุณบอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงชื่อดัง ซึ่งจะแต่งเพลงพิเศษขึ้นมาในโอกาสที่

BUS & TRUCK ร่วมออกบูธงานประชุมใหญ่ สปข.

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด น�ำโดย คุณวันวิสาข์ เข็มทอง ผู้จัดการ แผนกพัฒนาธุรกิจ BUS & TRUCK (กลาง) ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สื่อในเครือ TTF อัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK รายการ BUS & TRUCK TV, เวปต์ ไซต์ BusAndTruckMedia.com และงานแสดงสินค้า BUS & TRUCK ’13 ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

สานสัมพันธ์ โฟตอน ทรัค – กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ ไพรส์

คุณสตีเว่น หยง ประธาน บริษัท โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ คุณธนธัช วิจิตรลิมาภรณ์ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท โฟตอน ทรัค (ประทศไทย) จ�ำกัด เดินทาง เยีย่ มเยียน คุณอุดมศักดิ์ เตชะวัฒนาศรี ประธาน บริษทั กูด๊ ทีม เอ็นเทอร์ ไพรส์ จ�ำกัด พร้อม กันนี้ ได้มอบรถหัวลากจ�ำลอง โฟตอน GTL เป็นที่ระลึก ทั้งนี้ บริษัท กู๊ดทีมฯ มีการสั่งซื้อรถ กับทางโฟตอนไปวิ่งงานแล้วจ�ำนวน 15 คัน

โชกุน-บรรเจิด สันธนะพานิช เลือกใช้ “ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส 4x4

คุณฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด พร้อมด้วย คุณปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมส่งมอบรถปิกอัพ “ออล-นิว อีซูซุดัแมคซ์ วี-ครอส 4x4” เท่ ลุย ลงตัว! ตามแบบฉบับปิกอัพสปอร์ตออฟโรดขนานแท้ ให้แก่ คุณโชกุน บรรเจิด สันธนะพานิช นักแสดงวัยรุ่นและพิธีกรมากความสามารถ ณ อาคาร ส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต

กลุ่ม ปตท.ต้อนรับรัฐมนตรีโมซัมบิก เชื่อมสัมพันธ์ลงทุน

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมผูบ้ ริหารระดับสูง กลุม่ ปตท. ในสายธุรกิจปิโตรเลียม ขั้นต้น ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ นางเอสเปอร์รันซา บีแอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรณีสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะฯ ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการด�ำเนิน งานของ กลุ่ม ปตท. ในโอกาสนี้ ยังได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงาน ของทั้งสองประเทศอีกด้วย


20 BUS&TRUCK • GOSSIP

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

อีซูซุ น�ำ “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ ตรุษจีนเยาวราช 2556

อีซูซุน�ำ “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” ความยาว 84 เมตร ร่วมฉลองนักษัตรมะเส็ง ในงานตรุษจีนเยาวราช 2556 ในชุด “มังกรทองฉลองตรุษจีนมหามงคล นักษัตรมะเส็ง” พร้อมการแสดงแสงเสียงสมบูรณ์แบบ ให้ประชาชนได้สัมผัสความอลังการ อย่างใกล้ชิดบนถนนเยาวราชเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ซึ่งการแสดง “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” ความยาว 84 เมตร โดยความร่วมมือของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด, กรุงเทพมหานคร และส�ำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ ฉลองนักษัตรมะเส็งในงานตรุษจีนเยาวราช ประจ�ำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ฉลอง นักษัตรมะเส็ง” ในชื่อชุด “มังกรทองฉลองตรุษจีนมหามงคล นักษัตรมะเส็ง” เรียงร้อยเรื่องราวของเหล่างูเล็กที่รวมตัวกันมาร่วม ฉลองปีมะเส็งมหามงคล ผสานแสงเสียงและกราฟฟิกสุดอลังการ พร้อมเปิดตัว “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” ทีผ่ งาดบนสรวงสวรรค์ อันยิ่งใหญ่ เป็นการเริ่มต้นปีมะเส็ง ปีทอง มังกรอวยชัย สู่ความยิ่งใหญ่ ร�่ำรวยร่มเย็นทั้งแผ่นดิน”

PRETTY

สาว SUBARU

ปักษ์แรก มีนาคม 2556


GOSSIP • BUS&TRUCK

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

เชฟโรเลตด�ำเนินการครบรอบ 20 ปีใน ประเทศไทยโดยเฉพาะ ส�ำหรับคอนเสิรต์ “LOVEiS Unplugged เล็ก !จน! Verr! 4D” จะจัดขึน้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่อาคารธันเดอร์โดม เมืองทองธานี vvv สมาชิกเชฟวี่ พลัส ยังจะได้ รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย โดยสามารถ ร่วมกิจกรรมเพื่อรับบัตรชมคอนเสิรต์ ฟรี หรือโชว์ SMS เพื่อรับส่วนลด 15% ที่ เคาท์เตอร์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา รวมถึ ง พื้ น ที่ รั บ รองพิ เ ศษก่ อ นเข้ า ดู คอนเสิ ร ์ ต และที่ จ อดรถเฉพาะสมาชิ ก เชฟวี่ พลัส เป็นการเติมเต็มประสบการณ์ ความสนุกอันสมบูรณ์แบบและให้ทุกวัน เป็นวันพิเศษส�ำหรับลูกค้าเชฟโรเลตคะ vvv ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ เรื่อง ของน�้ำมันเนี่ย ช่วงนี้รู้สึกว่ากระแสแรง จริง ๆ มีโอกาสคุยกับ คุณถวิล บุญเกตุ ผู ้ จั ด การฝ่ า ย บ� ำ รุ ง รั ก ษ า บริษัท จักกาย ขนส่ ง จ� ำ กั ด เลยแอบถามว่า ใช้น�้ำมันอะไร พี่ ถวิ ล ยื ด อกพก ความมัน่ ใจ ตอบ มาว่า “จักรกาย

ใช้เดโล่ แน่นอนอยู่แล้ว” แถมยังบอกว่า Delo 400 NG จาก บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ�ำกัด ใช้แล้วก็เบากระเป๋า เพราะ ทางเดโล่ เ ขาออกแบบมาส� ำ หรั บ รถ บรรทุกน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ NGV โดยเฉพาะ ผลที่ได้คอื สามารถยืดอายุการ ใช้งานในระยะทาง 20,000-30,000 กม. และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ จึง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา และสามารถเพิ่ ม ก� ำ ไรให้ กั บ บริ ษั ท จักกายขนส่ง จ�ำกัด ได้เป็นอย่างดี พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีคะ

21

TTF มอบซองถุงกอล์ฟ ให้กับ สปข. เพื่อใช้ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่

คุณวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ให้ เกียรติรับของที่ระลึก เป็นถุงกอล์ฟ โดย คุณชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย BUS & TRUCK บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นผู้แทนมอบ เนื่องในโอกาสที่ทาง สมาคมฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ครั้งที่ 1 พร้อมจับสลากของรางวัลในงาน เลี้ยงสังสรรค์ประจ�ำปี

ฤกษ์ยาม-ยานยนต์

นำ�มาฝาก ฤกษ์สำ�หรับผู้ที่ต้องการออกรถปีนี้

ฤกษ์ประจำ�วันที่ 1-15 เมษายน 2556 วันทีง่ ดออกรถใหม่คือ วันพฤหัสบดี 4 วันที่ออกรถใหม่คือ วันจันทร์ 8 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตร์ไทย ปี 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

มิชลิน ประชุมผู้แทนจ�ำหน่ายน�ำเสนอทิศทางการด�ำเนินธุรกิจปี 2556

มิชลิน จัดประชุมผูแ้ ทนจ�ำหน่ายยางรถยนต์นงั่ และยางรถปิคอัพมิชลินทัว่ ประเทศ ภาย ใต้คอนเซ็ปต์ “ที่สุดแห่งความมั่นใจ ก้าวไปกับมิชลิน-The Greatest Confidence with The Greatest Partnership” เพื่อน�ำเสนอทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในปี 2556 รวมทัง้ ผลการด�ำเนิน งานและกิจกรรมที่ประสบผลส�ำเร็จในปีที่ผ่านมา

ไทย-ติมอร์ ร่วมมือพัฒนาพลังงาน

คุณพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ Mr.Alfredo Pires รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปิ โตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุแห่งประเทศติมอร์เลสเต ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านพลังงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เมืองดิลี ประเทศติมอร์-เลสเต

เชฟโรเลต คว้ารางวัลบูธ “ออกแบบและตกแต่งได้งดงามที่สุด” งานมหกรรมยานยนต์

คุณกุสตาโว โคลอซซี รองประธานฝ่ายขาย การตลาดและการบริการ ประจ�ำ ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด รับมอบโล่เกียรติยศจาก คุณสายยศ สุวรรณหงษ์ ผู้อ�ำนวยการกองบรรณาธิการ บริษัท สื่อสากล จ�ำกัด เนื่องในโอกาสที่ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29” ให้เป็น “บริษัทที่ออกแบบและตกแต่งบูธได้งดงามที่สุด”


22 BUS&TRUCK • VISIT

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

แวะเวียน

โชว์รูมและคลังอะไหล่ดายุน รองรับ 200 คันต่อเดือน

บ ริ ษั ท ด า ยุ น อ อ โ ต โ ม บิ ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถ บรรทุ ก ยี่ ห ้ อ DAYUN รายเดี ย วใน ประเทศไทยที่ เ ข้ า มาท� ำ ตลาดเมื่อ ไม่ นานนั ก ถื อ ว่ า เป็ น น้ อ งใหม่ ใ นวงการ ขณะนี้ การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมุ่ง มั่นและความซื่อสัตย์ ซึ่งทาง บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ยึดถือปฏิบัติเสมอมา ด้วยเป้าหมายที่จะเติบโตมากกว่า 300 คันในปีนี้ ทางบริษัทฯมีการเตรียม แผนเพื่อรองรับการเจริญเติบโต ทั้งด้าน การผลิตและส่งมอบลูกค้า การบริการ หลังการขาย การขยายศูนย์บริการและ อื่น ๆ โดยค�ำนึงถึงความพร้อม ดั่งต้นไม้ ใหญ่ ต้องอาศัยรากทีม่ นั่ คงแข็งแรงฉันนัน้

ส�ำนักงาน และคลังอะไหล่ขนาดใหญ่

ปัจจุบัน ทางบริษัทมีส�ำนักงานอยู่ ทีก่ รุงเทพฯ และ สุราษฎร์ธานี โดยมีคลัง อะไหล่ ก ลางขนาดใหญ่ แ ละเป็ น ศู น ย์ บริการ ตั้งอยู่ที่ ต.ล�ำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ส�ำหรับทีน่ มี่ กี ำ� ลังการกระจาย สินค้าออกสู่ศูนย์บริการต่าง ๆ ทั้ง ภาค เหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และสามารถ รองรับการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร โดยสามารถบริการลูกค้า 200 คันต่อ เดื อ นโดยประมาณ ส่ ว นภาคใต้ นั้ น ที่ จ.สุราษฎร์ธานีจะเป็นศูนย์บริการขนาด ใหญ่รองรับอยู่แล้ว

ตรวจสถานี

ทุ่ม 100 ล้านบาท ขยายศูนย์บริการ

การให้บริการพร้อมด้วยทีมช่าง มืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาทุกขั้น ตอนคอยให้บริการ และทีม Mobile service เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และในอนาคตอันใกล้นี้มีแผนในการ ขยายส�ำนักงานใหญ่ทกี่ รุงเทพ ลงทุน เพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณไม่ต�่ำกว่า 100 ล้านบาท และขยายศูนย์บริการ ระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีกด้วย และช่อง ทางการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ในขณะนี้ ไ ด้ เตรียมแผนการขยายดีเลอร์เพิม่ เพื่อที่ จะได้ครอบคลุมลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ตามภูมิภาคใหญ่ ๆ ให้ได้อีกภาคละ 1 แห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อจ�ำนวนลูกค้าที่ ซื้อรถไป

“ดายุน”ขอเป็นส่วนหนึ่ง ส่งเสริมขนส่งไทย

ด้ ว ยคุ ณ ภาพของรถบรรทุ ก DAYUN ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง ขวางในประเทศจีน ด้วยรูปลักษณ์ที่ ทันสมัย ทนทาน และประหยัดน�้ำมัน เป็นเลิศ ท�ำให้เป็นจุดขายส�ำคัญทีท่ าง ลูกค้าใช้ ในการพิจารณา อีกทั้งการ บริการหลังการขายที่ดี และสะดวกก็ เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นโจทย์หลักที่จะต้องใส่ใจและ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความ มัน่ ใจจากลูกในประเทศไทย จึงขอเป็น ส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมและพัฒนาการ ขนส่ ง ของประเทศไทยให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และสามารถแข่ ง ขั น กั บ ประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลก

ชื่อบริษัท : บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถานที่ : ต.ล�ำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี ประเภทบริการ : ศูนย์บริการและคลังอะไหล่ ติดต่อ : โทร.0-2191-7081-2


24 BUS&TRUCK • COMPARISON

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

เปรียบเทียบรถเด่น

สะดวกสบายภายในเมือง

ELF เอกลักษณ์การขน

MERCURY คุ้มค่าน่าทดลอง บริษัท ดีเอดี ออโต จ�ำกัด ค่าย น้องใหม่ที่เข้ ามาท�ำตลาดได้พักใหญ่ แล้ว ทีผ่ า่ นมาโดยส่งรถยีห่ อ้ DEVA รุน่ Hercules น�ำร่องมาก่อนและได้เสียง ตอบรับเป็นอย่างดี เข้าประกวดเพื่อ กระตุ ้ น ตลาดในบ้ า นเราให้ มี ค วาม เคลื่อนไหวในวงการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับรถ DEVA ได้เจาะกลุ่มโรงงาน ที่ ใช้ขนส่งสินค้า ได้มีการศึกษาและ เตรียมความพร้อมมานานมาก ส�ำหรับ สินค้าในปี 2013 นัน้ ก็สง่ Mercury เป็น รถบรรทุกขนาดเล็ก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 3.5 ตั น ที่ มี ส มรรถนะที่ ดี ก ว่ า มาลุ ย ตลาด โดยได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อปีที่ผ่าน มาในงาน Motor Expo

พลังเครื่องยนต์พอตัว

DEVA Mercury กระบะจิ๋ ว สไตล์ แ กร่ ง คั น นี้ ม าพร้ อ มเครื่อ งยนต์ G4BA (3RZ) พร้อมระบบหัวฉีด แบบ มัลติอนิ เจ็คชัน่ ทีใ่ ห้แรงบิดสูงและออกตัว ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และพลั ง ในการขั บ เคลื่อนสูงขนาด 2,693 ซีซ.ี ขุมก�ำลัง 150 แรงม้า ที่ 4,800 รอบต่อนาที แรงบิด สูงสุดอยูท่ ี่ 235 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ ต่อนาที อัตราเร่ง (20-70 กม./ชม.) ที่ 20.6 วินาที ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 105 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ท่อไอเสียเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ยูโร 3

ระบบขับเคลื่อนมั่นใจ

ระบบขับเคลื่อนของรถกระบะคัน นี้ใช้เกียร์รุ่น CATS5-32T69A-B เป็น แบบ 5 เกียร์เดินหน้าซินโครเมซ 1 เกียร์ ถอยหลัง ระบบพวงมาลัยลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์พวงมาลัย ส�ำหรับเรื่อง ของการบรรทุกนั้นสามารถรองรับน�้ำ หนักรวมบรรทุกอยู่ที่ 5,280 กิโลกรัม โครงสร้างแชสซีส์แบบบันไดตัดรูป C เป็ น รางคู ่ ย�้ ำ ด้ ว ยรี เ ว็ ท ระบบเบรก ไฮโดรลิค 2 วงจรพร้อมหม้อลมผ่อนแรง ช่วยเพื่อความปลอดภัย ระบบเบรกดิสก์ หน้าดรัมหลัง ด้วยสมรรถนะต่าง ๆ ที่ พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นส�ำหรับตลาดการ ขนส่งในเมือง Mercury ถือว่าเป็นน้อง ใหม่ที่มาแรงได้ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ก� ำ ลั ง เครื่อ งยนต์ ที่ แ รงขึ้ น และการ บรรทุกที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

อะไหล่ได้คุณภาพ

โดยการเลื อ กอะไหล่ ชิ้ น ส่ ว น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ทั้งจาก ประเทศยุโรปและญีป่ นุ่ มาประกอบผลิต เป็นตัวรถบรรทุก DEVA ขึน้ มาเพื่อตอบ โจทย์ในเรื่องของการใช้รถยนต์บรรทุก ในเชิงพาณิชย์ ซึง่ อยากให้ลกู ค้าได้ใช้รถ บรรทุกที่มีคุณภาพดีและราคาประหยัด ลูกค้ามั่นใจอะไหล่ครบถ้วน จากกลยุทธ์ที่ค�ำนึงถึงการพัฒนา

รถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อเป็นทางเลือกของ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการของประเทศ ไทย จึงมีจุดเด่นที่สามารถครองใจตลาด ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีราคาสมเหตุสม ผลที่ส�ำคัญทาง บริษัท ดีเอดี ออโต จ�ำกัด ได้ให้ความมัน่ ใจว่า การส่งมอบรถบรรทุก DEVA จะทันตามต้องการของลูกค้า ทัง้ นีย้ งั มีศนู ย์บริการครอบคลุมและ ดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง อะไหล่ เพราะทางบริษัทเตรียมทุกอย่าง ไว้ อ ย่ า งลงตั ว เพื่อ รองรั บ เรื่อ งนี้ แ ล้ ว ส� ำ หรั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั้ น แห่ ง ใหม่ อ ยู ่ ที่ นครราชสีมาอีกด้วยหมดห่วงส�ำหรับคน ต่างจังหวัด

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด เปิดตัวรถบรรทุกในแบบคนเมือง อีซูซุ เอลฟ์ ซูเปอร์คอมมอนเรล เครื่องยนต์ ไดเร็คอินเจ็คชั่น มัลติวาล์ว เทอร์ โบ อินเตอร์คูลเลอร์ เพิ่มแรงม้า เพิ่มพลัง ให้แรงบิดมหาศาล ให้ก�ำลังฉุดกระชาก ลากดี เ ยี่ ย ม เร่ ง แซงทั น ใจ เพื่อ งาน บรรทุกที่เหนือกว่า ทนทานเป็นเยี่ยม แต่ประหยัดน�ำ้ มันกว่าเดิมตามแบบฉบับ อีซูซุ พร้อมผ่านมาตรฐานไอเสีย ยูโร 3 มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับสูง

สูตรส�ำเร็จ

อี ซู ซุ เ อลฟ์ ซู เ ปอร์ ค อมมอนเรล ซูเปอร์พลังรถบรรทุกคันนี้ เครื่องยนต์

SPECIFICATION รายละเอียด ลักษณะ เครื่องยนต์ แรงม้าสูงสุด ก�ำลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความจุกระบอกสูบ (CC) ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) น�้ำหนักรวมสูงสุด (กก.) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

DEVA MERCURY ISUZU ELF รถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล G4BA (3RZ) 4HK1-TCN 150 150 4,800 110/2,600 235/4,000 404/1,500-2,600 2,693 5,193 105 111 5,280 8,500 ยูโร 3 ยูโร 3

บริษัท ดีเอดี ออโต จำ�กัด โทร.0-2216-3440 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด โทร.0-2966-2111


SHOWROOM • BUS&TRUCK

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

25

SHOWROOM

Volkswagen Cross Caddy

Volkswagen Cross Caddy ถูกปรับโฉมจากรถยนต์นั่งเชิงพาณิชย์กลายเป็นรถยนต์นั่ง ที่ตอบสนองด้านรูปลักษณ์และความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์แบบ ในห้องโดยสารน่าใช้งาน ด้วยเบาะคู่หน้าแบบสปอร์ตสีทูโทน ที่วางแขนแบบปรับความสูงและเลื่อนเข้าออกได้ ส�ำหรับ พวงมาลัย หัวเกียร์ และเบรกมือหุ้มหนังเดินด้ายสีเทา ขณะที่แผงข้างประตูที่มีสีสันเหมือนกับ ตัวถังจึงตัดสายตาอย่างสวยงามลงตัว Cross Caddy มีโครงสร้างห้องโดยสารแบบ 5 หรือ 7 ที่นั่งให้เลือกใช้บนฐานล้อที่สั้น ส�ำหรับเครื่องยนต์มีหลากหลายรุ่น ทั้งเบนซิน TSI ดีเซล TDI ก๊าซธรรมชาติ CNG และ LPG โดยมีพละก�ำลังตั้งแต่ 85 แรงม้าไปจนถึงรุ่นท็อปไลน์ 168 แรงม้า รวมถึงเวอร์ชั่น DSG และขับเคลื่อนสี่ล้อ 4MOTION รายละเอียดเพิ่มเติม : www.vw.com

นส่งยุคใหม่ ไดเร็คอินเจคชั่น มัลติวาล์ว รุ่น 4HK1TCN 150 แรงม้าในรุ่น NPR เครื่องยนต์ ขนาด 5,139 ซีซี ไดเร็คอินเจคชัน่ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ให้กำ� ลัง สูงสุด 150 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ ต่อนาที แรงบิดสูงสุดถึง 404 นิวตันเมตร ที่ 1,500-2,600 รอบต่อนาที ให้ ก�ำลังสูงต่อเนื่องอย่างแท้จริง ระบบฉีดจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงแรง ดั น สู ง เป็ น เทคโนโลยี ล�้ ำ ยุ ค ท� ำ งาน สั ม พั น ธ์ กั บ ทุ ก รอบของเครื่อ งยนต์ สามารถควบคุมแรงดันน�้ำมันให้สูงคงที่ ตลอดเวลา ประสิทธิภาพสูงกว่า ประหยัด น�ำ้ มันกว่าสามารถฉีดจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ให้เป็นละออง เพื่อเผาไหม้ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ หมดจดกว่า คุ้มค่าทุกอนุ น�้ำมัน

ทุกรายละเอียดคือ ความสบาย

ส�ำหรับเอลฟ์คนั นี้ ได้เพิม่ ทัศนะวิสยั ในการขับขี่ให้ดีขึ้น ด้วยการออกแบบหัว เก๋งใหม่ ดีไชน์ กระจกหน้า และติดตั้งชุด กระจกมองข้างขนาดใหญ่ เพิม่ มุมมองที่ กว้างมากขึน้ สามารถมองเห็นได้รอบคัน ระบบไฟส่ อ งสว่ า งยามกลางคื น ครบครัน ด้วยชุดไฟตาเพชร สว่างและ ไกล พร้อมไฟตัดหมอกทีก่ นั ชนหน้า และ ไฟส่องด้านข้าง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความ ปลอดภัย ส�ำหรับอีซูซุเอลฟ์เท่านั้น

Toyota Porte

ทุกสไตล์ คือ ความลงตัว

ระบบเกียร์สมบูรณ์แบบทีเ่ พิม่ ให้มี ขนาดใหญ่ขึ้น เป็นสไตล์รถบรรทุกขนาด ใหญ่ ให้ อั ต ราทดสั ม พั น ธ์ ต ่ อ เนื่อ งทุ ก อัตราเร่ง ก�ำลังไม่ตก สามารถรับแรงบิด ได้สูง แข็งแกร่งทนทาน เหมาะส�ำหรับ งานบรรทุกหนัก เกียร์รนุ่ MYY6S 6เกียร์ เดินหน้า ในรุ่น NPR ช่วงยาวพิเศษ ส�ำหรับวิง่ ระยะทางไกล ให้กำ� ลังต่อเนื่อง ประหยัดน�้ำมันเป็นเยี่ยม เฟืองท้ายขนาดใหญ่ อัตราทดให้ รับกับแรงบิดของเครื่องยนต์ทมี่ ากขึน้ ส่ง ผลให้ออกตัวเร่งแซงรวดเร็ว ระบบเบรก ไฮโดรลิกระบบเบรกที่สั้นกว่าตอบสนอง รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมระบบหม้อลมเบรก สุญญากาศ 2 ชั้น ให้ความมั่นใจตลอด การเดินทาง ระบบเบรกสมบูรณ์แบบ ตอบสนองส�ำหรับงานบรรทุกโดยเฉพาะ

สมรรถนะ แกร่ง ทนทานเหนือชั้น

เสริมเหล็กกันโคลงหน้า ช่วยใน เรื่องการเข้าโค้ง สามารถยึดเกาะถนนได้ ดี ม าก โช้ ค กั น สะบั ด ช่ ว ยลดการสั่ น สะเทือนของพวงมาลัย ท�ำให้ควบคุมการ ขับขี่ได้งา่ ย ระบบลมไล่ฝา้ ทีก่ ระจกบังลม หน้าและกระจกประตูทงั้ สองข้าง แชสซีส์ ออกแบบใหม่ ขนาดใหญ่กว่าเดิม พร้อม สมรรถนะแกร่ง ทรหด ของเพลาหน้า และเพลาหลัง

Toyota ปรับโฉม Porte รุ่นใหม่ควบคู่กับการส่ง Spade สองรถมินิแวนออกท�ำตลาดรถ เล็กในประเทศ โดยทัง้ สองรุน่ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยทีร่ ปู ลักษณ์ดา้ นหน้าและด้านท้าย ซึง่ Spade มีเส้นสายทีเ่ ฉียบคมมากกว่ารุน่ Porte ภายในรองรับผู้ โดยสาร 5 ทีน่ งั่ สามารถพับเบาะ ผู้ โดยสารตอนหน้าลงแบนราบเพื่อเปลี่ยนเป็นโต๊ะวางของได้ และสามารถเลื่อนเดินหน้าและ ถอยหลังได้ถึง 700 มม. ขณะที่เบาะตอนหลังพับแยกส่วน 60/40 โดยสามารถพับตัวเบาะรอง นั่งขึ้นมาได้ เครื่องยนต์มีทั้งความจุ 1.3 ลิตร และ 1.5 ลิตร ส่งก�ำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ แปรผันต่อเนื่อง Super CVT-i หรือ Continuously Variable Transmission-intelligent รายละเอียดเพิ่มเติม : www.toyota-global.com

Toyota INNOVA 2013

INNOVA 2013 รุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุด จะเพิ่มในส่วนต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อย่าง เช่นภายนอกกล้องมองและเซ็นเซอร์ชว่ ยกะระยะขณะถอยหลัง เพิม่ ความปลอดภัยขณะ ถอยรถเพื่อจอด ภายในเพิ่มระบบน�ำทางเนวิเกเตอร์ พร้อมจอ LCD ขนาด 6.1 นิ้ว สมรรถนะ เครื่องยนต์และระบบส่งก�ำลังเครื่องยนต์ เบนซิน 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i รหัส 1TR-FE ขนาด 2.0 ลิตร ก�ำลังสูงสุด 100 กิโลวัตต์ ที่ 5,600 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 182 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที ระบบส่งก�ำลัง เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด (ส�ำหรับเกรด G และ V) เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (ส�ำหรับเกรด E) ระบบเสริมความปลอดภัยถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) รายละเอียดเพิ่มเติม : www.toyota.co.th


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS FOCUS

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556 LOGISTICS FOCUS

อีสท์อินโนเวชั่น ส่ง “EYE FLEET” จัดการระบบด้วยคุณภาพ เพื่อผู้ใช้อย่างแท้จริง ป ั จ จุ บั น ต ล า ด G P S ใ น ประเทศไทยมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง มาก หลายแบรนด์พยายามพัฒนาระบบ GPS ให้ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย และครอบคลุมมากที่สุด เพื่อเป็นตัว เลือกหนึ่งของผู้บริโภค อีสท์อนิ โนเวชัน่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน ระบบ GPS และ IT Solution มากกว่า 10 ปี จึงพร้อมให้บริการด้านระบบ ติ ด ตามและจั ด การยานพาหนะผ่ า น ดาวเทียม (GPS) รวมทั้งระบบบริหาร การขนส่งแบบครบวงจร ตัง้ แต่การวิจยั พัฒนา การผลิตสินค้า การขายและการ ติดตั้ง รวมถึงการบริการหลังการขาย เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้ใช้ “เราเป็นมากกว่าคนขาย GPS ทั่วไป แต่เราเป็นทีม IT ที่เชี่ยวชาญ การพัฒนาและดูแลระบบข้อมูลขนาด ใหญ่เพียงรายเดียวในประเทศที่ ให้ บริการด้าน GPS” คุณโอฬาร กลอง ชิต ผู้บริหารทีมพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จ�ำกัด กล่าว อีสท์อินโนเวชั่น ก่อตั้งขึ้นด้วย ความร่วมมือกันระหว่างทีมวิศวกรการ สื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึง่ มีประสบการณ์ในระบบ ข้อมูลขนาดใหญ่, GPS Tracking และ GPS Fleet Management เล็งเห็นถึง ความส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ การท�ำงานของยานพาหนะ การลด ความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุ รวมถึง การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ ไม่จ�ำเป็นจาก การใช้รถที่ ไม่เหมาะสม โดยเน้นเรื่อง คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล และการเข้ า ถึ ง ข้อมูลเป็นหลัก “ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว ม โครงการธุรกิจซอฟต์แวร์ กับ Software Park Thailand และ ส�ำนักงานส่งเสริม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ (องค์ ก าร

มหาชน) หรื อ SIPA ซึ่ ง จะได้ รั บ การ ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการแบ่ง ปันองค์ความรู้ของบริษัทให้แก่ธุรกิจอื่น ที่อยู่ภายในกลุ่ม และได้รับการสนับสนุน ให้มผี ลงานในการประกวดระดับชาติดว้ ย การคว้ารางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนา Application จากงาน Thailand ICT Awards (TICTA) และเป็ น ตั ว แทน ประเทศการแข่งขันระบบ ICT ระดับ Asia-Pacific และยังได้รับส่งเสริมด้าน การพัฒนาศูนย์ข้อมูล GPS (GPS Data Center) จาก SIPA ภายใต้ โครงการ 84 พรรษามหาราชัน ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่าง มากในการเป็ น ตั ว แทนพั ฒ นาระบบ ระดับชาติ เห็นได้ชัดว่า เราเป็นองค์กรที่ มีคณ ุ ภาพและมีศกั ยภาพจึงได้รบั การคัด เลือกให้เข้าร่วมโครงการ” ด้านสินค้าและบริการของอีสท์อิน โนเวชั่นครอบคลุมตั้งแต่ GPS Fleet Management System, GPS Car Alarm System, Wireless Data Communication Solution, IT Solution Consultant โดยเรียกว่าระบบ EYE FLEET ให้บริการ ตรวจสอบและติดตามแบบ Realtime ท�ำงานบนเว็บไซต์และ Smart Phone เช่น iPhone และ Android ได้เป็นอย่าง ดี สามารถใช้งานได้สะดวกทุกที่ และรูป แบบโปรแกรมถูกออกแบบให้ ใช้งานได้ อย่างง่ายและรวดเร็ว ระบบ EYE FLEET จะท�ำงานโดย ใช้เครือข่ายดาวเทียม GPS ในยุคหน้า ด้วยการ Support ดาวเทียมจากยุโรป GLONASS เพิม่ เติมจาก A-GPS เดิมเพื่อ

เราใช้ Server คุณภาพสูงจ�ำนวน กว่ า 40 ตั ว และ Cloud Computing ช่ ว ยกั น ท� ำ งานและ ประมวลผลข้ อ มู ล ท�ำให้ระบบสามารถ ส� ำ รองการท� ำ งาน อัตโนมัติ ระบบจึงมี ค ว า ม เ ส ถี ย ร ถึ ง 99.99% ความเร็วและแม่นย�ำมากขึ้นไปอีกของ ต�ำแหน่งรถที่ติดอุปกรณ์ M3 และ M4 และเชื่อมต่อกับโครงข่าย GPRS/EDGE+ รองรับ 3G+ และรองรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริมได้อย่างมากมายเช่น เครื่อง รูดใบขับขีต่ ามประกาศกรมการขนส่งทาง บกส�ำหรับรถขนวัตถุอันตราย และเรา ยังรองรับระบบเปิดเพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ตอ่ อย่าง GPS Data Center “เราใช้ Server คุณภาพสูงจ�ำนวน กว่า 40 ตัว และ Cloud Computing ช่ ว ยกั น ท� ำ งานและประมวลผลข้ อ มู ล ท�ำให้ระบบสามารถส�ำรองการท�ำงาน อั ต โนมั ติ ระบบจึ ง มี ค วามเสถี ย รถึ ง 99.99% ส่วนอุปกรณ์ GPS หรือที่หลาย เจ้าเรียก GPS Box หรือกล่องด�ำเป็น

อุ ป กรณ์ ที่ เ ราออกแบบและผลิ ต ขึ้ น ภายในประเทศทั้งหมด โดยเลือกใช้ อุปกรณ์จาก uBlox ซึ่งถือได้ว่าเป็น อุปกรณ์มีความทนทาน มีความเสถียร สูง และมีมาตรฐานต่างๆ ทั้ง CE Fcc UL เป็นต้น มาใช้เป็นหัวใจหลักในการ ประกอบ” การให้บริการหลังการขายถือเป็น สิ่ง ส� ำ คัญ เป็น อย่ างมาก จึ งได้ มีก าร พัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้ หลากหลายทั้ ง Call Center มี ที ม เทคนิคที่มีความรู้ความสามารถรู้ลึกถึง ปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ระบบ E-mail ระบบ Blog ระบบ Online Help และ Social Network เพื่อแก้ ปัญหาหรือหาค�ำตอบต่าง ๆ ได้อย่างทัน ท่วงที “ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาระบบ เรา ตั้งใจที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนเสียงของผู้ ใช้ทพี่ งึ พอใจเราจากการทีป่ ที แี่ ล้วไม่มผี ู้ ใช้ออกจากเราเลย จึงอุ่นใจได้ว่าเมื่อใช้ งานกั บ เรานั้ น ระบบจะได้ รั บ การ ปรั บ ปรุ ง ให้ ใ หม่ อ ยู ่ เ สมอ และจะ สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ ๆ เหล่านั้น ได้ ในทันทีโดยที่ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติม หรือหากมีความต้องการใหม่ ๆ หลังจากใช้งานไปแล้วทางเรายินดีทจี่ ะ ด� ำ เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ พื่อ ใ ห ้ เ กิ ด ประโยชน์สูงสุด” EYE FLEET ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย และ สามารถช่วยลดต้นทุนได้จริง เฉลีย่ จาก ลู ก ค้ า ประมาณ 5,000 บาท/เดื อ น ส�ำหรับรถ 10 ล้อ และ 2,000 บาท/ เดือนส�ำหรับรถกระบะ ซึ่งสามารถดู ตารางการค� ำ นวณคื น ทุ น และราย ละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www. eastinnovation.com


MATERIAL HANDLING

PLASTIC PALLETS

พาเลสพลาสติกคุณภาพสูง รุน่ CTP – E0015 แบบหน้าร่อง มีความทนทาน และรับน�้ำหนักได้สูง ซึ่งในรุ่นนี้มีขนาดความกว้าง 800 มม. ความยาว 1,200 มม. และสูง 170 มม. สามารถรับน�้ำหนักได้มากถึง 4,000 กิโลกรัม อีกทั้งยังสามารถ ใช้งานร่วมกันกับทัง้ รถโฟล์กลิฟท์และแฮนด์ลฟิ ท์ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึน้ รูปเนือ้ เดียวทัง้ แผ่น ไม่มปี ญ ั หาเกีย่ วกับมอดหรือปลวก รวมไปถึงปัญหาตะปูเกีย่ วสินค้า เสียหาย และสามารถล้างท�ำความสะอาดได้อย่างง่ายดายอีกด้วย เพิ่มเติม : บริษัท ชินเตอร์โปรดักส์ จ�ำกัด โทร. 0-2916-1900

3G / 4G MDVR Vehicle Application

นวั ต กรรมสุ ด ล�้ ำ ของอุ ป กรณ์ สื่อ สารที่ ร วมอุ ป กรณ์ สื่อสารถึง 4 ประเภท ทัง้ 3G/4G wifi router, GPS Tracking, mDVS, Alarm System ในหนึ่งเดียว จึงสามารถส่งทั้ง สัญญาณภาพ เสียง และข้อมูล ท�ำให้ติดตามดูเหตุการณ์รถ ได้ตลอด พร้อมท�ำการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพเสียงและ ข้อมูลกลับมาที่ส�ำนักงานและบันทึกลงฮาร์ดดิสที่รองรับ กล้องวิดีโอถึง 4 ตัว ทีค่ วบคุมการหมุนซ้ายขวาได้ในระยะไกล เพิ่มเติม : Diverse Technology CO.,LTD โทร. 08-7517-7010


28 BUS&TRUCK • LOGISTICS NEWS

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556 LOGISTICS NEWS

ส่งออกฯ พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เชื่อมั่นไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางอาเซียน กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง ประเทศ (กรมส่งเสริมการส่งออก เดิ ม ) เดิ น หน้ า เพิ่ ม ศั ก ยภาพผู ้ ใ ห้ บริการโลจิสติกส์ของไทย รองรับการ รวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ชูจุดแข็งผู้ ประกอบการไทย พร้ อ มผลั ก ดั น ประเทศสูก่ ารเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ การค้าของอาเซียน คุณศรีรตั น์ รัฐปานะ อธิบดีกรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิด เผยว่า “การรวมตัว AEC ในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีทาง ด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจบริการ รวมถึงแรงงานมีฝีมือ ท�ำให้ผู้ลงทุน ต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศสมาชิก อาเซียนเข้ามาแข่งขันและเพิม่ สัดส่วน การลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ใน ขณะเดี ย วกั น ผู ้ ป ระกอบการไทยก็ สามารถเข้ า ไปลงทุ น และสร้ า งส่ ว น แบ่ ง ทางการตลาดในกลุ ่ ม ประเทศ อาเซียนได้เช่นกัน “ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ได้ แ บ่ ง โครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ ไทย ไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ การขนส่งสินค้า การจัด เก็ บ สิ น ค้ า บริ ก ารด้ า นพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ บริการงานโลจิสติกส์ทเี่ กีย่ วข้องกับการให้ บริ ก ารเสริ ม และบริ ก ารพั ส ดุ แ ละ ไปรษณียภัณฑ์ ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบ

การธุรกิจโลจิสติกส์ ในประเทศไทย มี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทาง บก ขนส่ ง ทางน�้ ำ ขนส่ ง ทางอากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง และ คลังสินค้า รวมกว่า 10,000 บริษัท และ กว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนาด ย่อมและขนาดกลางหรือ SMEs ส่วนผู้ให้ บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร มักเป็น บริษทั ข้ามชาติ หรือผูป้ ระกอบการไทยราย ใหญ่ ๆ เท่านั้น และแม้ผู้ประกอบธุรกิจ บริการโลจิสติกส์ของไทยจะมีจุดแข็งที่ ความยื ด หยุ ่ น ในการให้ บ ริ ก าร แต่ เ มื่อ เปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยซึง่ มี ตั ว เลขเฉลี่ ย ประมาณ 17.9% ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ก็ยงั สูง กว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิงคโปร์และมาเลเซีย” ดังนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนผู้ ส่ ง ออก และผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่ า งประเทศ จึ ง ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นา ศักยภาพผูป้ ระกอบการธุรกิจส่งออกและ อุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์ของ

ไทย เพื่อมุ่งลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่ม ขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบ สนองความต้องการของลูกค้า เพิ่ม ความปลอดภั ย และความเชื่อ ถื อ ใน กระบวนการน�ำส่งสินค้าและบริการ รวมทั้ ง การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทาง เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง “ขอให้ผู้ป ระกอบตื่นตัว ในการ พัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ ติดตามข่าวสารจากส�ำนักโลจิสติกส์ การค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง และมีการจัดโครงการและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ อย่ า งต่ อ เนื่อ ง อาทิ การน� ำ คณะผู ้ ประกอบการของไทยเดินทางไปเจรจา การค้ า ในต่ า งประเทศเพื่อ สร้ า ง พันธมิต รทางการค้า พร้อมทั้งขยาย ตลาด รวมถึงการจัดโครงการลดต้นทุน โลจิ ส ติ ก ส์ ส� ำ หรั บ ผู ้ ส ่ ง ออก และ โครงการศึกษาเส้นทางการขนส่งเพื่อ รองรับการแข่งขันในอนาคต เป็นต้น” คุณศรีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม สนใจสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ด้านโลจิสติกส์การค้า โทร.0 2507 8420 -8430 อีเมล์ tradelogistics@ ditp.go.th เว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th

ทีเอ็นทีประเทศไทย คว้ารางวัลประเทศที่มีผลด�ำเนินงานยอดเยี่ยม

ทีเอ็นทีประเทศไทยคว้า 2 รางวัล คือ ประเทศที่ผู้ ใช้บริการเลือกใช้มากที่สุด และ ประเทศที่มีผลการด�ำเนินงานยอดเยี่ยม ในการประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจ�ำปี 2556 โดยคุณอลัน มิว กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็นที ประเทศไทย กล่าวว่า องค์ประกอบหลักสู่ ความส�ำเร็จ ได้แก่ ค�ำมั่นสัญญา ความเอาใจใส่ และความมุ่งมั่น ซึ่งท�ำให้การด�ำเนินงานใน ประเทศไทยของสามารถสร้างผลก�ำไรได้อย่างน่าพอใจ

เฟดเอ็กซ์ ปลูกฝังการเดินบนทางเท้าอย่างปลอดภัย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เดินหน้าสร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชนต่อการสัญจรบนทางเท้า อย่างปลอดภัยภายในนิทรรศการ ‘PHOTOVOICE’ ซึง่ ได้นำ� รูปภาพทีถ่ า่ ยโดยนักเรียนทัง้ หมด 20 รูปมาน�ำแสดง ณ ลานกิจกรรมบิ๊กซี ราชด�ำริ เพื่อให้เห็นถึงอันตรายจากการขับขี่รถยนต์ อย่างประมาท ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่น�ำไปสู่อุบัติเหตุและการสูญเสีย นิทรรศการนี้คือ 1 ใน 3 โครงการที่ เฟดเอ็กซ์ ได้ร่วมมือกับเซฟคิด ประเทศไทย


“เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี นิตยสาร BUS & TRUCK ในนามผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขออวยพรให้ BUS & TRUCK อยู่คู่กับ เราชาวรถบรรทุก และเป็นสื่อกลางที่ดีในการน�ำเสนอข้อมูล ในแวดวงรถบรรทุกตลอดไป”

10th Years Anniversary

บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ครบ รอบ10 ปี ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ผู้ บริหารและคณะผู้จัดท�ำ หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK จง ประสพความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจตลอดไป ให้อยู่คู่เป็นเพื่อนคู่คิด คู่ธุรกิจชาวรถบรรทุก รถบัส ตลอดไปและขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีโชคดี ร�่ำรวยทุกคน หากมี สิ่งใดที่ให้ โฟตอนรับใช้ ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความส�ำเร็จ ของทุกธุรกิจ ทุกท่าน โชคดี ร�่ำรวย ๆ บริษัท โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ขอแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ส�ำหรับการก้าวเข้าสู่ความส�ำเร็จสู่ปีที่ 10

“ ในนาม MAN Truck & Bus ขอแสดงความยินดีอย่าง ยิ่งกับนิตยสาร บัส แอนด์ ทรัค เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตัง้ นิตยสาร ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ขออวยพรให้ผู้บริหารและบุคลากรทุก ท่าน มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ในการด�ำเนินงานให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปขอให้ ผลิตงานออกมาให้คงคุณภาพที่ดีอย่างนี้ต่อไป และมียอดขายเพิ่มอีกเท่าทวีคูณ”

“บริษัท ฮี โน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขอแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การด�ำเนินงาน ของหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ที่เป็นสื่อกลางน�ำเสนอ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ทั้งใน และต่างประเทศ ในการช่วยพัฒนาธุรกิจของคนไทยให้ก้าว ไกลตลอดไป”

บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วิฮิเคิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สแกนเนียขอร่วมแสดงความยินดี กับหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ที่เป็นสื่อกลางให้กับบุคคลในวงการ รถเพื่อการพาณิชย์ และขอเป็นก�ำลังใจให้ทีมงานผู้จัดท�ำ น�ำสิ่งที่ดีมาน�ำเสนอต่อสาธารณะชนตลอดไป

10 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ทีทีเอฟ ตั้งมั่น และเติบใหญ่ ขอให้เติบโต รุ่งเรือง ตลอดไป เป็นสื่อกลาง ก้าวไกล และมั่นคง

มร.ฌาคส์ มิเชล ประธานกรรมการ วอลโว่ กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท สแกนเนีย สยาม จ�ำกัด

บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

แด่...บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ถ้าคุณคิดการใหญ่ คุณจะได้เป็นใหญ่ ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น เพราะแสวงหา มิใช่เพียงรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย *ค�ำคมขงจื้อ ดังนั้นแล้ว ลิชิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน* ขออวยพรให้กจิ การเจริญรุง่ เรืองประสบความส�ำเร็จยิง่ ขึน้ ไป บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ที่ ทางบริษทั เอเซีย วีฮเิ คล คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้าและ จ�ำหน่าย รถบรรทุกยี่ห้อ FAW (เอฟ เอ ดับบลิว) ขออวยพร ให้หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ และเป็นสื่อที่เคียงข้างวงการรถบรรทุกและรถโดยสารมา ยาวนานและตลอดไป เราจะเคียงข้างกันสู่ความส�ำเร็จ ดั่ง สโลแกน ของบริษัท เอเซีย วีฮิเคล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด ที่ว่า “คุ้มค่าทุกเส้นทาง เคียงข้างสู่ความส�ำเร็จ” บริษัท เอเซีย วีฮิเคล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด

ขอแสดงความยินดี BUS & TRUCK ครบรอบ 10 ปี บนเส้นทางวารสารสิ่งพิมพ์เพื่อการขนส่ง ขอให้ประสบแด่ ความส�ำเร็จ ลุล่วง และมั่นคง ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง มีจิตอาสา สรรหาสาระ และความรู้ และอยู่คู่เคียงไป ด้วยกัน ด้วยจากใจเรา ชาว อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ

ขอให้หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ก้าวสู่ปีที่ 10 ด้วย ความเจริญก้าวหน้า ประสบความส�ำเร็จในทุกๆ สิ่ง ร�่ำรวย รุ่งเรืองด้วยชื่อเสียงเงินทอง

ในวาระครบรอบ 10 ปี ขออวยพรอวยชั ย ให้ หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK อยู่คู่กับชาวขนส่งเพื่อเป็น ประโยชน์สื่อกลางรายงานความเคลื่อนไหว ทั้งในและต่าง ประเทศ คู่ชาวไทย ตลอดไป

ในวาระครบรอบ 10 ปี ของ BUS & TRUCK ขอให้ กิจการเจริญรุ่งเรือง ร�่ำรวย ท�ำสิ่งใดให้ลุล่วงราบรื่น ประสบ ความส�ำเร็จ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงในกิจการ เพื่อสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าด้านธุรกิจเพื่อการขนส่งต่อไป

บริษัท ไชน่า ออโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท เอ.ที.ทรัค จ�ำกัด

บริษัท อีโพน่า แมชชีนเนอรี่ จ�ำกัด

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จ�ำกัด

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จ�ำกัด


30 BUS&TRUCK • STATISTIC

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

สถิติ สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้ โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร (เอกมัย) ในปี 2554-2555 จากกรมขนส่งทางบก เห็นได้ว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมามีสถิติการใช้บริการ ของสถานีขนส่งผู้ โดยสารเพิ่มมากขึ้นจากปี 2554 ทั้งในส่วนของเที่ยวรวม เที่ยวไป และเที่ยวกลับ ทางด้านของรถโดยสารเที่ยวรวมมีการวิ่งรถเพิ่มขึ้นถึง 41,194 เที่ยว ผู้ โดยสารเพิ่มขึ้น 850,652 คน ในขณะที่เที่ยวไปมีการวิ่งรถเพิ่มขึ้น 20,331 เที่ยว ผู้ โดยสารเพิ่มขึ้น 440,200 คน และเที่ยวกลับนั้น มีการวิ่งรถเพิ่มขึ้น 20,863 เที่ยว ผู้ โดยสารเพิ่มขึ้น 410,452 คน หมวด มาตรฐานรถ เที่ยวร่วม เที่ยวไป เที่ยวกลับ จ�ำนวนเที่ยว ผู้โดยสาร จ�ำนวนเที่ยว ผู้โดยสาร จ�ำนวนเที่ยว ผู้โดยสาร (เทีี่ยว) (คน) (เที่ยว) (คน) (เที่ยว) (คน) รถโดยสารประจ�ำทาง ม.1 178,849 3,828,398 89,692 1,913,699 89,157 1,914,699 หมวด 2 ม.2 324,033 4,383,836 162,015 2,192,094 162,018 2,192,742 รวม 502,882 8,213,234 251,707 4,105,793 251,175 4,107,441

หมวด มาตรฐานรถ เที่ยวร่วม เที่ยวไป เที่ยวกลับ จ�ำนวนเที่ยว ผู้โดยสาร จ�ำนวนเที่ยว ผู้โดยสาร จ�ำนวนเที่ยว ผู้โดยสาร (เทีี่ยว) (คน) (เที่ยว) (คน) (เที่ยว) (คน) รถโดยสารประจ�ำทาง ม.1 185,994 4,259,450 92,997 2,129,725 92,997 2,129,725 หมวด 2 ม.2 255,520 4,755,246 177,760 2,391,673 177,760 2,363,573 รวม 544,076 9,063,886 272,038 4,545,993 272,036 4,517,893

จ�ำนวนเที่ยว

ปี 2554 ปี 2555

รถโดยสาร ม.1 รถโดยสาร ม.2 รวม เปรียบเทียบ จ�ำนวนเที่ยวร่วม (ไปกลับ) รถโดยสาร ปี 2554 เทียบกับปี 2555 จ�ำนวนผู้โดยสาร

ปี 2554 ปี 2555

รถโดยสาร ม.1 รถโดยสาร ม.2 รวม เปรียบเทียบ จ�ำนวนผู้โดยสาร (ไปกลับ) ปี 2554 เทียบกับปี 2555 จากสถิติด้านบนคงท�ำให้ผู้ประกอบการรถโดยสารเห็นแล้วว่าในขณะนี้มีความนิยมที่จะเดินทางโดยรถโดยสารเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง แสดงถึงการขยายตัวของธุรกิจรถโดยสารไทยได้ในอนาคต


32 BUS&TRUCK • BUS&TRUCK AEC

ปกษแรก • มีนาคม 2556

BUS&TRUCK AEC

หนังสือพิมพ BUS & TRUCK ฉบับ 217 นี้ ถือไดวา เปนฉบับปฐมฤกษ ในการปรับโฉมครบรอบ 10 ป และได เพิ่มคอลัมน B & T AEC นี้มาดวย เนื1องจากประเทศไทยกําลังจะกาวเขา สูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป 2558 ซึ่งหมายถึงการเปด เสรีการคา การบริการ การลงทุน การ เงิน และแรงงานฝมอื กับอีก 9 ประเทศ สมาชิกอาเซียน ตามพันธกรณีที่ ไดทํา ไวรวมกันในการรวมกลุมความรวมมือ ทางเศรษฐกิ จ โดยมี เ ป า หมายให อาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิต เดียวกัน เสริมสรางความแข็งแกรง ของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และ เพิ่มอํานาจการตอรองในเวทีการคา โลก ดั ง นั้ น ที ม ข า ว AEC จึ ง อยาก รายงานพิเศษเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร การบริหารการขนสงสินคาขามแดน รับมือการคาเสรีอาเซียน” ใหสมาชิก ไดทราบทัว่ กันกอนวา มีปญ  หาอะไร ที่ ทุกภาคสวนตองคอยรับมือกับการเปด เสรีที่จะเกิดขึ้น และรวมดวยชวยกัน ทําให ไทยเปนฮับอาเซียน แนนอนวา นโยบายเปดประเทศ ด า นเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศกั บ ประเทศเพื1อนบานทางการคาการเขา สูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) หนึ่งในสามเสาหลัก คือ AEC ซึ่ ง กํ า หนดกรอบความตกลง อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา ผานแดนตาง ๆ ทําใหประเทศไทยตอง มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนา โครงสร า งพื้ น ฐานต า ง ๆ สร า ง ประโยชนจากการขนสงสินคาผานแดน และการใชเสนทางการขนสงสินคา ผานประเทศไทย คณะทํ า งานเกี่ ย วเนื1อ งการ บริ ก าร การขนส ง สิ น ค า ข า มแดน ระหวางประเทศ ซึ่งเปนคณะทํางาน ย อ ยจากคณะทํ า งานเศรษฐกิ จ ภาค บริ ก ารและการท อ งเที่ ย ว สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ มี คุณบุณยสิทธิ์ กาญจนวงศชัย เปน ประธานฯ ไดลงพื้นที่ศึกษาดูงานตาม ดานชายแดนตาง ๆ ของประเทศไทย ที่ติดกับประเทศเพื1อนบาน เริ่มตั้งแต ตนป 2555 จนถึงปลายป 2555 เพื1อ ศึกษาขอดีขอ เสียเพื1อเตรียมการรับมือ การคาเสรีอาเซียน ป 2558 เพื1อหา แนวทางแก ไข ปรับปรุง และทําการ ศึกษา พบวา แนวโนมการคาชายแดน

32-33 ��������.indd 32

ขนสงสินคาขามแดน ปญหายังมีรอบดาน ของไทยกับประเทศเพื1อนบานมีทิศทาง ขยายตัวเพิ่มขึ้น แตยังมีปญหาที่เปน อุปสรรคตอการพัฒนา โดยสามารถแบง ไดเปน 2 ปญหาหลัก คือ 1.ปญหาดาน การบริหารจัดการงานบริการ 2.ปญหา ดานการบริหารจัดการสงสินคาขามแดน ซึ่ ง ป ญ หาด า นการบริ ห ารจั ด การงาน บริการนั้น เกิดจากความไมพรอมของ โครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับอาคารพรอม ทั้งขาดการบูรณาการ การบริหารจัดการ ชายแดน และสงสินคาขามแดนภายใน ประเทศไทยกับประเทศเพื1อนบานไมมี หนวยงานหลักที่มีอํานาจบริหารจัดการ เพื1อ สร า งความเป น เอกภาพในการ พัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการแบบองค รวมความไม พ ร อ มในการรองรั บ การ ขยายตัวทางการคาระหวางประเทศ ดาน ถนน ระบบรางรถไฟ สะพาน ระบบ สาธารณูปโภค รวมทั้ ง ป ญ หากฎระเบี ย บ แนว ปฏิบัติตาง ๆ ที่เคยทําขอตกลงระหวาง ประเทศ แตไมไดเกิดการผลักดันใหเกิด การปฏิบัติอยางจริงจัง เชน ความตกลง ว า ด ว ยการขนส ง ข า มพรมแดนใน อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (CBTA) ที่ยังไม แลวเสร็จและปญหากระบวนการขนสง สินคาผานประเทศลาวและเวียดนามสู ประเทศจีน เพื1อเปนการยกระดับขีดความ สามารถในการขนสงสินคาขามแดนเพื1อ การคาระหวางประเทศใหมปี ระสิทธิภาพ สามารถแขงขันในกลุม AEC ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติโดยคณะทํางานเศรษฐกิจ ภาคบริการและการทองเทีย่ วทีเ่ ปนคณะ หลัก ไดมอบหมายใหคณะทํางานเกี่ยว เนื1องฯ คณะยอยไดลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ตามดานชายแดนตาง ๆ ของประเทศไทย มีความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐบาล ดังนี้ รัฐตองใหความสําคัญโดยมีนโยบาย ที่ ชั ด เจนในการพั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนทีเ่ ปนประตูเศรษฐกิจการคาและ งานบริการของไทย กับประเทศเพื1อน บานทัง้ 4 ประเทศ และสามารถเชื1อมโยง สูประเทศในประชาคมอาเซียน +6 นอกจากนี้ มี ก ารตั้ ง หน ว ยงาน

พิ เ ศษขึ้ น ตรงกั บ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เพื1อบูรณาการการทํางานใหขบั เคลื1อนได อยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ มีความ พรอมทัง้ ดานโครงสรางพืน้ ฐาน เกีย่ วกับ อาคาร สํานักงาน สถานีบริการ ถนน ระบบรางรถไฟ สะพาน และสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื1ออํานวยความสะดวกให แกการขนสงและการคาระหวางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบเชื1อมโยง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารใน การนํ า เข า ส ง ออกสิ น ค า (National Single Window) ตามความตกลงภายใต กรอบความตกลงของ ASEAN รวมถึงขอ ตกลงระหว า งประเทศ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการคา การขนสงขาม พรมแดน มีแนวทางวิธีปฏิบัติรวมกันกับ ประเทศเพื1อ นบ า น เพื1อ ให สิ น ค า ไหล เคลื1อนผานแดนไดอยางรวดเร็วประหยัด เวลาและคาใชจาย ซึ่งมีประเด็น ดังนี้ 1.ดํ า เนิ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ความรวมมือกับประเทศเพื1อนบานแบบ องครวม ระมัดระวัง และคํานึงถึงผล ประโยชนรว มของไทยและประเทศเพื1อน บาน 2.จัดตั้งหนวยงานพิเศษขึ้นตรงกับ สํานักนายกรัฐมนตรี เพื1อทําหนาทีใ่ นการ วางแผนและบริหารจัดการพื้นที่จังหวัด ชายแดนทีเ่ ปนประตูเศรษฐกิจการคาและ งานบริการ 3.เรงรัดแก ไขจัดทํา และ เจรจาข อ ตกลง เงื1อ นไข กฎหมายที่ เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งตามกรอบ ความตกลงวาดวยการขนสงสินคาขาม พรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ  ม แม นํ้ า โขง เอกสารแนบทาย พิธีสาร 2 4.เรงดําเนินการปรับปรุงพิธีการที่ เกี่ยวของกับการนําเขา-สงออกสินคา ชายแดน 5.ควรพิจารณากําหนดนโยบาย จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในเขต พื้นที่จังหวัดชายแดน พรอมกับผลักดัน รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีผลบังคับใช โดยเร็ว 6.เรงดําเนินการ

พัฒนาองคความรู และทักษะในดาน ตางๆ แกบุคลากรใหมีศักยภาพ 7.จัด ตั้ ง ศู น ย ข  อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ แผนการ พัฒนาเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน 8.สง เสริมสนับสนุนใหนักลงทุนไทยมีการ ยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื1อน บานเพื1อใชประโยชนจากสิทธิพิเศษ ทาง การค า ในการส ง สิ น ค า ไปยั ง ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว 9.ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง เมื อ งคู  แ ฝด ทางการคาระหวางจังหวัดชายแดนกับ จังหวัดในประเทศเพื1อนบาน และ10.ส ง เสริ ม การลงทุ น ระหวางรัฐกับเอกชนที่เกี่ยวกับพื้นที่ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินคา ประกอบดวยอาคารโกดังสินคา พื้นที่ การค า เพื1อ เป น การประหยั ด งบ ประมาณการลงทุ น การดํ า เนิ น การ ดานเชิงการบริหารจัดการ เรงดําเนิน การกอสรางอาคารและสถานที่ตางๆ เช น อาคารบริ ก ารด า นสิ น ค า และ บุ ค คลแบบเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service) ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการ ขนสงสินคา (Intermodal Facilities) สถานี ต รวจปล อ ยสิ น ค า (Product release) พื้นที่ขบวนการพัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพสินคา (Processing Area) ถนนระบบรางและสะพานใน จังหวัดที่ขาดความพรอม ดังนี้ 1.ดาน สะเดา จังหวัดสงขลา เรงเปดดาน ศุ ล กากรบ า นประกอบ 2.อํ า เภอ แมสอด จังหวัดตาก เรงเปดจุดผาน แดนถาวรแหงที่ 2 และเรงเปดสะพาน มิตรภาพไทย-พมา แหงที่ 2 3.บานพุ นํา้ รอน จังหวัดกาญจนบุรี เรงเปดดาน พุนํ้ารอนเปนจุดผานแดนถาวรแหง ใหม 4.บานคลองลึก จังหวัดสระแกว เร ง เป ด จุ ด ผ า นแดนถาวรแห ง ที่ 2 (บานหนองเอี่ยน)

2/27/56 BE 5:00 PM


SET UP • BUS&TRUCK

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

33

ติดตั้งล�ำเลียง

“โฟล์คลิฟท์” เรื่องของรถยกที่ไม่ควรมองข้าม เปิ ด ตั ว น้ อ งใหม่ กั บ “ติ ด ตั้ ง ล�ำเลียง” ทีจ่ ะสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กบั เรื่องราวของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีท่ าง BUS & TRUCK จะสรรหามาน�ำเสนอ เพื่อ ฉลองการเข้าสูป่ ที ี่ 10 ของหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ซึ่งในฉบับนี้ เราจะขอ น� ำ เสนอเรื่อ งราวของสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “โฟล์คลิฟท์”

สิ่งที่เรียกว่าโฟล์คลิฟท์

“รถโฟล์คลิฟท์” ที่เราเรียกกันนั้น อันที่จริงแล้วไม่ใช่รถ แต่เป็นเครื่องจักร ชนิดหนึง่ ทีม่ ลี อ้ เราจึงเรียกเจ้าเครื่องจักร ชนิดนี้ว่า “รถโฟล์คลิฟท์” รถมาจากค�ำ ภาษาอังกฤษว่า “FORKLIFT” ซึง่ เป็นการ ผสมค�ำสองค�ำ คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ ค�ำว่า “LIFT” ที่แปลว่า “การขึ้นลงในแนวตั้ง”

ประเภทของโฟล์คลิฟท์

รถยกแบ่งออกตามประเภทของต้น ก�ำลังขับเคลื่อนได้ 2 ประเภท คือ 1. ENGINE FORKLIFT รถยก ทีใ่ ช้เครื่องยนต์เป็นต้นก�ำลัง โดยใช้นำ�้ มัน เป็นเชื้อเพลิง รถยกประเภทนี้สามารถ แบ่ ง ออกตามชนิ ด เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ไ ด้ 3 ประเภท คือ 1.1 DIESEL ENGINE (เครื่องยนต์ดีเซล) 1.2 GASOLINE ENGINE (เครื่องยนต์แก๊สโซลีน) 1.3 L.P.G. ENGINE (เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G.) 2. BATTERY FORKLIFT รถยก ไฟฟ้าใช้มอเตอร์เป็นต้นก�ำลังขับเคลื่อน โดยได้รับกระแสไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ รถยกไฟฟ้ า สามารถแบ่ ง ตามลั ก ษณะ โครงสร้างภายนอกได้เป็น 2 แบบ คือ 2.1 แบบ COUNTER BALANCIT (แบบนั่งขับ) 2.2 แบบ REACH TURCK (แบบยืนขับ)

ตรวจสอบโฟล์คลิฟท์ (Pre-Check)

• ตรวจสอบระดับน�้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์-ดึงก้านวัดระดับน�้ำมันหล่อ ลื่นขึ้นมา ใช้ผ้าเช็ดท�ำความสะอาด ดัน คืนกระทัง่ สุดและดึงออกมาอ่านค่าระดับ, ระดับต้องอยู่ระหว่าง Upper กับ Lower หากระดับต�่ำน�้ำมันหล่อลื่นอาจรั่วไหล ออกนอกระบบ-หากสูงอาจมีน�้ำหล่อเย็น รั่วไหลลงอ่างน�้ำมันหล่อลื่น • ตรวจสอบระดับน�ำ้ ยาหล่อเย็นใน หม้อน�้ำส�ำรอง

ที่มา : pcnforklift.com/article-th-6 sangtakieng.com/ForkliftOperation2.html

• ตรวจสอบระดับน�ำ้ มันไฮดรอลิกส์ • ตรวจสอบระดับน�้ำมันหล่อลื่น ห้องเกียร์ หากเป็นแบตเตอรีแบบเปียก ให้ตรวจระดับน�้ำกลั่น, แบตเตอรีแบบ เปลื อ กทึ บ ให้ เ ปิ ด ฝาจุ ก ช่ อ งเซลล์ เ พื่อ ตรวจสอบ ต้องไม่มีประกายไฟ ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีกา๊ ซไฮโดรเจน (H2) ซึง่ เป็น ก๊าซไวไฟ อาจท�ำให้เกิดการระเบิดได้ • ตรวจสอบสภาพยางและสภาพ ล้อ ตรวจสอบสภาพดอกยาง ตรวจสอบ สภาพกระทะล้อและน๊อตยึด, ส�ำหรับ อุตสาหกรรมอาหารบางประเภทซึ่งต้อง ใช้ โฟล์ค-ลิฟท์ชนิดล้อไม่มดี อกยางในงาน ขนถ่าย ลักษณะดังกล่าวนี้ให้ดูระยะใช้ งานด้านข้างขอบยาง ว่าสึกถึงระยะที่ ก�ำหนดไว้แล้วหรือยัง หากเป็นโฟล์คลิฟท์ขนาดใหญ่เช่น 15 ตันขึน้ ไป บางรุน่ ยางจะเป็นแบบจุ๊บเลสเติมลม ให้ตรวจ สอบความดันลมยางด้วยเกจ์วดั ความดัน ก่อนใช้งานทุกวัน • ตรวจสอบสภาพงายกและแผงงา ตรวจสอบสภาพงายก การแตกร้าว การ สึกของโคนงาและปลายงา ตรวจสอบ สภาพแผงงาและการยึดแน่นของแผงงา

“รถโฟล์คลิฟท์” มา จากค�ำภาษาอังกฤษ ว่า “FORKLIFT” ซึ่ง เป็นการผสมค�ำสอง ค�ำ คือ “FORK” ที่ แปลว่า “ช้อนส้อม” และ ค�ำว่า “LIFT” ที่ แปลว่า “การขึ้นลงใน แนวตั้ง”

สังเกตการท�ำงานของโฟล์คลิฟท์

การสั ง เกตุ ก ารท�ำ งานของรถยก เป็นการสังเกตเพื่อความปลอดภัย ซึ่ง หมายถึง ในขณะที่ใช้งานรถยกระหว่าง วัน จะต้องคอยสังเกตการท�ำงานของ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยกด้วย ว่ามีสิ่งผิด ปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เช่น การท�ำงานของ เบรก เช่น เมื่อใช้เบรกจะมีเสียงดัง หรือ

เบรกไม่อยู่ การท�ำงานของเครื่องยนต์ เช่น เร่งเครื่องแล้วสะดุด หรือ มีเสียงผิด ปกติ สั ง เกตเกจ์ วั ด อุ ณ หภู มิ ข อง เครื่องยนต์อยู่เสมอ ถ้าพบสิ่งผิดปกติจะ ต้ อ งรี บ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข สั ง เกตการ ท�ำงานของระบบไฮดรอลิค เช่น เวลายก สัมภาระจะต้องเร่งเครื่องยนต์มากขึ้น หรือเวลาเลี้ยวใช้แรงมากขึ้น

ท�ำไมต้องสังเกต งาน

1. เพื่อให้รถยกมีสภาพพร้อมใช้

2. เพื่อความปลอดภัยของคนขับรถ ยกและผู้ร่วมงาน 3. เพื่อ ประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยให้ กั บ องค์กร หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ ทราบเรื่อ งราว ของโฟล์คลิฟท์พอเป็นกระษัยแล้ว ท่าน ผู้อ่านน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ ท�ำงานและหลักต่าง ๆ ของโฟล์คลิฟท์ มากยิ่งขึ้น แต่ BUS & TRUCK ยังคง เจาะข้อมูลเบื้องลึกมาอีก เพื่อเป็นหลัก ในการใช้ ที่ ใ ห้ ทั้ ง ความปลอดภั ย และ สมรรถนะสูงสุด มาดูกันต่อใน ติดตั้ง ล�ำเลียง ฉบับหน้า


34 BUS&TRUCK • LOGISTICS ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556 LOGISTICS

มองภาพ Green logistics (1) การบริหารในกิจกรรมต่าง ๆ ของ โลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็น การขนส่ง คลัง สิ น ค้ า สิ น ค้ า คงคลั ง ฯลฯ จะต้ อ ง เป็นการบริหารจัดการที่ประหยัด เวลา ค่าใช้จ่ายพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมด้วย ตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา กระแสเรื่อง Green Logistics ต่อการท�ำ ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ เริม่ ส่ง ผล กระทบกับผู้ประกอบการ ธุรกิจและผู้ส่งออกไทยแล้ว มี หลายประเทศได้น�ำมาตรการ ทางด้านสิ่งแวดล้อมน�ำมาเป็น ข้อบังคับใช้กบั ซัพพลายเออร์ ผู้ ผลิ ต หรื อ คู ่ ค ้ า ที่ มี ก ารน� ำ วัตถุดิบจากแหล่ง ต่าง ๆ มา ผลิตจนเป็นผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป หรื อ เรี ย กได้ ว ่ า ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ รวมถึง กลายเป็นมาตรการข้อกีดกัน ทางการค้าระหว่างประเทศอีก ด้วย เช่น ก�ำหนดผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิดต้องติดฉลากคาร์บอนฟุต พรินต์ สินค้าทีส่ งั่ มาจากทัว่ โลก จะต้องมีป้ายระบุปริมาณการ ปล่อยคาร์บอน การผลิตเชื้อ เพลิ ง จากการเกษตรต้ อ งมาจากพื้ น ที่ เกษตรยัง่ ยืนต้องมีการประเมินพืน้ ทีแ่ ละ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิดเกี่ยวกับ Green Logistics เป็นแนวคิดที่น�ำกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน โลจิ ส ติ ก ส์ ม า สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นา บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงทีส่ ดุ ลดต้นทุนที่ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ เพิ่มมากขึ้น โดยทั้งหมดจะต้องสร้างผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่ง จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่าง ๆ ค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง โดย สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ซึง่ ปัญหา เหล่านั้นจะไม่กลับมาส่งผลกระทบต่อ องค์กรในภายหลัง อันจะเป็นการสร้าง รากฐานที่มั่นคงให้กับองค์กรสามารถอยู่ รอดในสภาวะที่มีการแข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้ผปู้ ระกอบธุรกิจจึง หันมาพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กําลังคน และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้ สอดคล้องกับแนวคิด Green Logistics ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ได้ดังนี้ 1. การจัดการบริการลูกค้า จะต้อง จัดสรรทรัพยากรและแบ่งกลุม่ ลูกค้าตาม เกรด A B C และ D ตามหลักการจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ประหยั ด จากการใช้ จ ่ า ยในการทุ ่ ม ทรัพยากรที่ ไม่จ�ำเป็นกับลูกค้าบางกลุ่ม รวมทั้งจะต้องน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการ ท�ำธุรกรรมติดต่อกับลูกค้า เช่น SMS E-commerce Internet facebook เป็นต้น 2. การพยากรณ์อปุ สงค์ โดยจะต้อง มีการน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ ซึ่ง การใช้ EDI (Electronic Data Interchange) คื อ การแลกเปลี่ ย น เอกสารทางธุรกิจด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยมาตรฐานกลาง เพื่อให้สามารถ

ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ระหว ่ า งระบ บ คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งกับระบบของ ผูร้ บั โดยตรง การใช้งาน EDI จะช่วย ลดความผิ ด พลาดจากการป้ อ น ข้อมูลซ�้ำและช่วยเพิ่มความเร็วใน การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างองค์กร จึง มีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ด�ำเนินการ และลดต้นทุนโดยรวม ของธุรกิจได้อย่างมาก รวมถึงน�ำ ข้อมูลในเรื่องปริมาณ ประเภท รูป แบบ ขนาด สีสัน ลวดลาย ฯลฯ ได้ ตามความต้ อ งการลู ก ค้ า ในแต่ ล ะ ช่ ว ง อั น จะท� ำ ให้ ก ารพยากรณ์ วางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง 3.การสื่อสารด้านการกระจาย สินค้า ต้องมีการวางระบบการติดต่อ สื่อสารภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นใน รูปของกระดาษหรือเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งจะท�ำให้ลดช่องว่างของความผิด พลาดได้ รวมทั้งจะต้องมีการเก็บ รวบรวมข้อมูล (Database) 4.การจัดการสินค้าคงคลังและ ด� ำ เนินการกับ ค� ำ สั่งซื้ อ ตามหลั ก ABC analysis เช่น เดิมสั่งวัตถุดิบ เดือนละ 1 ครั้งในปริมาณที่มาก ปรับให้ Supplier ทยอยส่งวัตถุดิบ เป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง = 4 ครั้งต่อ เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุน ในส่วนนี้ อาจจะแก้ไขปัญหาโดยให้ จัดเก็บวัตถุดบิ คงคลังไว้ในปริมาณที่ สอดคล้องกับแผนการผลิต 5. การขนถ่ายวัสดุ ซึ่งจากจุด หนึ่ ง ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง จะเลื อ กใช้ เครื่องมือ สายพาน รถวิง่ บนราง รถ พ่วง หรือรถโฟลก์ลิฟท์ ที่เหมาะสม .................. (อ่านต่อฉบับ 218)


SPECIAL REPORT

GPS ส�ำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย เมื่อเร็ว ๆ ทีผ่ า่ นมา บริษทั วันลิง้ ค์ เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ได้จดั งานสัมมนา ในหัวข้อ เรื่อง “ข้อควรปฏิบัติของรถขนส่งวัตถุอันตรายและผู้ขับรถตามระเบียบกรมการขนส่ง ทางบก” ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นความส�ำคัญของการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยรถขนส่งวัตถุ อันตรายทุกคัน ต้องติดตั้งระบบ GPS โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ภายในงานมีผทู้ สี่ นใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ ผูป้ ระกอบการขนส่งวัตถุ อันตราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการท�ำงาน รวมถึงกลุ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุ อันตราย (HASLA) รายละเอียดการสัมมนา มีเนือ้ หาการให้ความรูค้ วามเข้าใจถึงการบังคับใช้การติด ตัง้ ระบบ GPS ตามระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก โดย คุณจักรกฤช ตัง้ ใจ ตรง วิศวกรเครื่องกลช�ำนาญการ กรมการขนส่งทางบก ให้เกียรติเป็นวิทยากร ด้านการปฎิบัติงานที่ถูกต้องของผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถ ได้รับเกียรติ จาก คุณสมหวัง ทองขาว หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และป้องกันอุบตั เิ หตุสำ� นักสวัสดิภาพ กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการใช้งานจริงของระบบ GPS บนรถขนส่ง วัตถุอันตราย และได้ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมทดสอบการใช้งานอีกด้วย


36 BUS&TRUCK • TEST & REPORT

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556 TEST & REPORT

Delo Gold Ultra ใช้จริง ยืดการเปลี่ยนถ่ายจริง บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ�ำกัด ผู้ ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เปิดตัว Delo Gold Ultra SAE 15W40 ใหม่ API CI-4 ไปไม่นานนัก ส� ำ หรั บ จุ ด เด่ น ที่ ช ่ ว ยยื ด อายุ ก าร เปลี่ยนถ่ายได้ถึง 40,000 กิโลเมตร โดยไม่ ต ้ อ งเปลี่ ย นไส้ ก รอง ใช้ เทคโนโลยี ไ อโซซิ น (ISOSYN ® ) สามารถการกระจายเขม่าได้ดีเยี่ยม และช่วยป้องกันการสึกหรอทีเ่ กิดจาก เขม่า ท�ำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้ งานที่นานขึ้นด้วย ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ของน�้ ำ มั น เครื่อ งคาลเท็ ก ซ์ เ ดโล่ ส�ำหรับผู้ ใช้รถดีเซลเพื่อการพาณิชย์ ทั้ ง รถกระบะและรถบรรทุ ก ที่ ใ ช้ ใ น การขนส่งหนักทั้งหลาย ส� ำ หรั บ ฉบั บ นี้ เ ราจะมาพู ด ถึ ง ผลิตภัณฑ์ Delo Gold Ultra ว่ามีความ สามารถทีช่ ว่ ยยืดอายุการเปลีย่ นถ่ายได้ ถึง 40,000 กิโลเมตร ได้จริงหรือไม่ บริษัท จักกายขนส่ง จ�ำกัด ให้ บริการขนส่งแก่เครือ วนชัยกรุ๊ป เพื่อ ขนส่งผลิตภัณฑ์ ไม้ทดแทนธรรมชาติ ของเครือวนชัยกรุ๊ป โดยบริษัทจักกาย ขนส่งให้บริการขนส่งแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เส้นทางขนส่ง จะเริ่มต้นที่จังหวัดระยองไปยังจังหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี และย้ อ นกลั บ มายั ง กรุงเทพฯ เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ ไปยัง ระบบกระจายสินค้าของลูกค้า จากที่ กล่าวมานี้ บริษัท จักกายขนส่ง ได้รับ การทดสอบโดยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Delo Gold Ultra SAE 15W-40 กับรถบรรทุก ขนาดใหญ่กับสภาวะการท�ำงานจริง ๆ ใช้ขนส่งจริง ๆ โดยมีเป้าหมายของการ ทดสอบคือ จะเพิม่ ระยะการเปลีย่ นถ่าย

น�้ำมันจากเดิม 20,000 กิโลเมตร ให้เป็น 40,000 กิโลเมตร ส�ำหรับการทดสอบใน ครั้ ง นี้ มี ก ารยื น ยั น ด้ ว ยโปรแกรมการ วิเคราะห์นำ�้ มันลูบวอตช์ จะแสดงให้เห็น ผลดังนี้ตามรูปภาพประกอบ

คุณไพศาล เรืองโชติ หัวหน้างานฝ่ายบริหาร บจก.จักกายขนส่ง

บริษัท จักกายขนส่ง ได้ รั บ การทดสอบ โดยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Delo Gold Ultra SAE 15W-40 กับรถ บรรทุ ก ขนาดใหญ่ กับสภาวะการท�ำงาน จริ ง ใช้ ข นส่ ง จริ ง โดยมีเป้าหมายของ การทดสอบคือ จะ เพิ่มระยะการเปลี่ยน ถ่ า ยน�้ ำ มั น จากเดิ ม 20,000 กิโลเมตร ให้ เป็น 40,000 กิโลเมตร

1.ค่าของเหล็กสอดคล้องกับการ สึกหรอเพียงเล็กน้อยในเครื่องยนต์ ขณะ ที่มีการเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันทุก ๆ 40,000 กิโลเมตร นี่แสดงให้เห็นว่า Delo Gold Ultra ให้การปกป้องตลอดอายุการใช้งาน ของเครื่องยนต์อย่างดีเยี่ยม 2.ข้อมูลเผยให้เห็นการมีโลหะจาก แบริง่ ทีต่ ำ�่ มากในน�ำ้ มันซึง่ บ่งบอกถึงการ ป้องกันการสึกหรอจากการกัดกร่อนและ เสียดสีในแบริ่งที่ดี 3.ความหนื ด ของน�้ ำ มั น ยั ง คงอยู ่ ภายในขีดจ�ำกัดที่ยอมรับได้ ในช่วงระยะ ทาง 40,000 กิโลเมตรนัน้ ซึง่ หลักฐานบ่ง บอกว่าว่าน�้ำมันยังคงมีการควบคุมการ เกิ ด เขม่ า ที่ ดี แ ละไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก าร เปลี่ยนกรองน�้ำมันในช่วงระหว่างการ เปลี่ยนถ่ายแต่ละครั้ง ส�ำหรับข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นการ ยืนยันจาก บริษทั จักกายขนส่ง จ�ำกัด ได้

ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองน�้ำมัน

อย่างชัดเจนในการทดสอบการใช้งาน จริงจาก บริษัท จักกายขนส่ง จ�ำกัด ที่ น�ำออกไปใช้ ในการปฏิบัติงานขนส่ง โดยรถบรรทุกหนักที่ใช้งานขนส่งของ บริษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์ Delo Gold Ultra SAE 15W-40 สามารถที่ช่วยยืดอายุ การเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันได้ถึง 40,000 กิโลเมตร ช่วยยืดอายุการใช้งานของ เครื่อ งยนต์ แ ละสุ ด ท้ า ยสามารถลด ต้นทุนได้อีกด้วย


GPI#Feb_p10-Pro3.indd 1

หนังสือพิมพ

1/21/09 10:15:23 PM


38 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ต่อจากหน้า 1

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

จากปก

โหมโรงตลาดรถใหญ่ปี 56 ตัวถังเป็นเวลานานเท่าไร และหาเวลาที่ แน่นอนเพื่อที่จะส่งมอบรถให้กับทางอู่ ประกอบตามเวลาก�ำหนด เพื่อลูกค้าจะ ได้ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เพราะไม่ต้องซื้อ รถล่วงหน้า นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับรถเร็ว และ ประหยัดเงินทุนให้ ได้มากที่สุด คุณอ�ำนวย พงษ์วจิ ารณ์ กรรมการ บริหารอาวุโส บริษัท ฮี โน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า เมื่อ ภาวะเศรษฐกิจในปี 56 ยังเติบโตอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งยังมีการก่อสร้างต่าง ๆ อีก มากมาย เมื่อรวมกับที่มียอดจองค้างส่ง ในปี 55 อีกกว่า 10,000 คัน ท�ำให้คาด การณ์ ได้ว่า ยอดขายรถใหญ่ในปี 56 จะ ต้องมียอดจ�ำหน่ายมากกว่าปี 55 ซึ่ง สามารถจ�ำหน่ายมากกว่า 40,000 คัน ดัง นั้น ทางบริษัทฯจึงต้องท�ำรายงานส่งไป ยังบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตชิ้น ส่วนในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผู้ผลิตชิ้น ส่วนในเมืองไทยด้วย เพื่อจะได้เพิม่ ก�ำลัง การผลิตชิ้นส่วนให้เพียงพอกับจ�ำนวน การประกอบรถใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้น เกิน กว่าจ�ำนวนการประกอบในปีนี้ที่ฮี โน่มี ยอดประกอบประมาณ 20,000 คัน

ตันจงฯ รุกตลาดเต็มตัว

ด้วยทางบริษัท ตันจง อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้เตรียมท�ำตลาดรถ ใหญ่อย่างเต็มตัว จึงได้วางแผนเปิดศูนย์ ทีซี ออโต้ฮับ เพิ่มอีก 3 แห่งคือที่ ชลบุรี

สุราษฏร์ธานี และนครราชสีมา จากเดิม ทีม่ อี ยู่ 3 แห่งคือปทุมธานี เชียงใหม่ และ นครสวรรค์ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับ กลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่ได้วางไว้ ทางด้านรถรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปี นี้ โดยมีเทคโนโลยีของค่ายเบนซ์ทถี่ อื หุน้ อยู่เกือบ 90% มีอยู่อย่างน้อย 4 รุ่น คือ รถหั ว ลากเฟื อ งช้ า และเฟื อ งเร็ ว เครื่องยนต์ดีเซล 380 แรงม้า รถคาร์โก้ เฟืองช้าและเฟืองเร็ว 380 แรงม้า รวม ทัง้ ยังมีรถหัวลากเดิมทีม่ กี ารปรับให้เฟือง หมุนช้าลง นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะออก รถมิกเซอร์ขนาดเล็ก 2.5 ตัน คาดว่าจะ เปิดตัวได้ประมาณเดือนเมษายนนี้ ซึ่ง มองดู แ ล้ ว ค่ า ยฟู โ ซ่ จ ะมี ร ถใหญ่ ทุ ก เซกเม้นท์ ให้เป็นช่องทางเลือกส�ำหรับ กลุ่มลูกค้า ส่วนเป้าการขายทีว่ างไว้ 2,000 คัน นั้นจะมียอดจองที่ค้างส่งหลายร้อยคัน รวมอยู่ด้วย โดยเทคนิคการขายนั้นจะมี การแบ่งทยอยให้กบั ลูกค้าใหม่และเก่าให้ ได้รบั รถตลอดเวลา ทัง้ นี้ เพื่อท�ำให้ลกู ค้า ไม่ต้องรอรับรถนานเกินไปนั่นเอง

รถใหญ่จีนรุกตลาดเต็มพิกัด

รถใหญ่จีนรวมตัวบุกตลาดขนส่ง เต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันค่ายรถใหญ่จาก จีนทีเ่ ปิดตลาดในไทย มีทงั้ ยีห่ อ้ ไซโนทรัค ที่มีผู้แทนจ�ำหน่ายมากถึง 5 บริษัท โดย ได้วางยอดขายในปี 2556 ไว้ที่ประมาณ

1,000 คั น ยี่ ห ้ อ แซคแมนที่ มี ผู ้ แ ทน จ�ำหน่ายอยู่ 2 บริษัท มียอดขายรวมอยู่ ที่ประมาณ 1,000 คัน ค่ายโฟตอนและ ค่ายดายุนวางเป้าไว้ที่ 500 คัน ค่าย FAW ที่มีตัวแทนจ�ำหน่ายอยู่ 2 บริษัท มียอด ขายรวมประมาณ 1,000 คัน และอีกค่าย หนึ่งที่ท�ำตลาดมานานคือ DF ได้วางเป้า การขายไว้เพียง 150 คันเท่านัน้ เมื่อรวม กับอีกหลายค่ายอย่างไบเบน แยงซี ยู่ทง ฉางอาน และยี่ห้ออื่นอีก ก็จะท�ำให้รถ ใหญ่จากจีนมียอดขายมากถึง 5,000 คัน เป็นอย่างน้อย ค่ายรถจีนทุกค่าย ทั้งที่อยู่เดิมและ เพิ่งเข้ามาเปิดตลาดใหม่ต่างให้ความ ส�ำคัญกับการบริการหลังการขายและ อะไหล่เป็นหลัก รวมทัง้ รถโมบายเซอร์วสิ บริการนอกสถานที่ด้วย ซึ่งปัจจุบันจะ เห็ น ค่ า ยรถใหญ่ จ ากจี น ได้ เ ปิ ด โชว์ รู ม ศูนย์บริการและโกดังสต็อกอะไหล่เป็น จ� ำ นวนมาก โดยสถานี ที่ จ ะเป็ น ตาม จังหวัดใหญ่ ๆ ทีม่ กี ารขนส่งสูง เพื่อท�ำให้ กลุ่มลูกค้ามั่นใจว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้เน้น ที่ จ ะจ� ำ หน่ า ยเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ รั บ ประกันจะบริการหลังการขายและท�ำการ สต็อกอะไหล่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ปล่อยให้ลูกค้าต้องดูแลรถใหญ่เอง อย่างแน่นอน

รถใหญ่โฟตอน ประกอบในเมืองไทย

รถใหญ่โฟตอนเปิดตัวท�ำตลาดมา ตั้งแต่เมื่อกลางปี 2555 นี้ วางเป้าหมาย

การตลาดไว้ที่ 300 คันในปีแรก พบว่าใน ครึง่ ปีแรกมียอดจองเกินครึง่ หนึง่ ของเป้า หมาย จึงมั่นใจได้ว่าค่ายโฟตอนจะต้อง ท�ำยอดขายได้เป็นอันดับ 1 ของรถใหญ่ ที่มาจากประเทศจีน โดยปัจจัยหลักคือ ค่ายเดมเลอร์ จากประเทศเยอรมนีทผี่ ลิต รถใหญ่เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ท�ำการร่วม ทุนกับบริษทั แม่มากถึง 50% ท�ำให้ในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และอนาคตรถใหญ่ โฟตอนก็จะต้องใช้ เครื่องยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ ทั้งนี้ โรงงานประกอบของบริษัท แม่คือ ตันจง อินเตอร์เนชั่นแนลที่นิคม อุตสาหกรรมลาดกระบัง หลังจากที่หมด สัญญาว่าจ้างการประกอบรถยูดใี นกลาง ปีหน้า จะเริ่มท�ำการประกอบรถใหญ่ โฟตอนทันที เพราะได้เริ่มท�ำการขยาย โรงงานพร้อมซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่าง ๆ จ�ำนวนมากกว่า 300 ล้านบาท โดยคุ ณ ภาพของการประกอบนั้ น จะมี วิ ศ วกรจากบริ ษั ท แม่ เ ข้ า มาดู แ ลและ ควบคุมการประกอบให้มคี ณ ุ ภาพเหมือน ที่ประกอบอยู่ในประเทศจีน ด้ า นการเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC นั้น รถใหญ่โฟตอนก็ มีผแู้ ทนจ�ำหน่ายทุกประเทศในอาเซียน ดัง นั้น รถใหญ่โฟตอนก็สามารถวิ่งขนส่งได้ ทุกประเทศ เพราะสามารถเข้ารับการซ่อม บ�ำรุงในตัวแทนจ�ำหน่ายรถโฟตอนได้ทุก ประเทศ ไม่ต้องไปจอดเสียท�ำให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องสูญเสียรายได้

ยอดรถใหญ่ปี’55 3.7 หมื่นคัน

ตัวเลขยอดขายรถใหญ่ปี 2555 ออกมาแล้ว ยอดขายรวมทุกยีห่ อ้ 37,670 คัน แชมป์ยังหน้าเดิมคือ อีซูซุ ตามด้วย ฮีโน่ ที่ตามหลังแค่ 585 คัน ส่วนค่าย นิสสัน ยังไม่กระเตื้องขายได้แค่ 7 คันเท่านั้น ส่วนวอลโว่ มาแรงทะลุ 900 คัน รายงานจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้รวบรวม ยอดขายรถใหญ่ เปิดเผยว่า ส�ำหรับยอดขายรวมของรถใหญ่ทุกยี่ห้อในปี 2555 สามารถจ�ำหน่ายได้มากถึง 37,670 คัน ซึ่งถือเป็นยอดจ�ำหน่ายที่ท�ำได้มากสุดใน รอบ 15 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2539 ก่อนที่จะเกิดยุคต้มย�ำกุ้ง ท�ำยอดขายได้ มากถึง 40,000 คัน โดยค่ายอีซูซุยังสามารถรักษาแชมป์ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะท�ำยอดขายได้ มากถึง 17,644 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 46.8% ตามมาด้วยอันดับ 2 คือค่าย ฮีโน่ ที่จ�ำหน่ายได้ 17,059 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 45.3% ซึ่งห่างจากแชมป์ เพียงแค่ 585 คันเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 คือค่าย ฟูโซ่ ที่จ�ำหน่ายได้ 1,661 คัน คิด เป็นส่วนแบ่งตลาดได้ 4.4% ค่ายญี่ปุ่นที่เหลือคือค่ายยูดีท�ำยอดขายได้เพียง 7 คัน เท่านั้น ส่วนยอดขายรถใหญ่ค่ายยุโรปนั้น ค่ายวอลโว่เป็นผู้น�ำ สามารถจ�ำหน่ายได้ 900 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก 864 คัน รถโดยสาร 36 คัน ตามมาด้วยค่ายสแกนเนีย จ�ำหน่ายได้ 289 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก 165 คัน รถโดยสาร 124 คัน ต่อมาคือ ค่ายแมน จ�ำหน่ายรถบรรทุกได้ 36 คัน และสุดท้ายคือค่ายเบนซ์ที่จ�ำหน่ายรถ โดยสารได้ 33 คัน ด้านค่ายเกาหลีมีเพียง 2 ยี่ห้อคือ อันดับ 1 คือค่ายทาทา จ�ำหน่ายรถบรรทุก ได้ 25 คัน และค่ายแดวูจ�ำหน่ายรถโดยสารได้ 16 คัน

ยอดขายรถใหญ่ ค่ายญี่ปุ่น ปี 2555

ยอดขายรถใหญ่ ค่ายยุโรป ปี 2555


INTERNATIONAL NEWS • BUS&TRUCK 39

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

วงการต่างแดน ต่อจากหน้า 1

พนัสฯ มั่นใจเป็นอู่สากล เดินหน้าทั้งในปท.-AEC

แอสแซมบลี ย ์ จ� ำ กั ด อู ่ ต ่ อ ตั ว ถั ง รถ บรรทุกอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศ เปิด เผยว่า ด้วยในปีนที้ กุ ค่ายรถใหญ่ตา่ งคาด การณ์ว่าจะสามารถท�ำยอดขายได้อย่าง น้อย 40,000 คัน จึงได้ส่งอานิสงส์มายัง บริ ษั ท ฯ ให้ เ พิ่ ม การประกอบตั ว ถั ง รถ บรรทุกตามไปด้วย จึงได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะ สามารถประกอบตัวถังได้ประมาณเดือน ละ 280 คันเป็นอย่างน้อย “รถพ่วงที่สามารถประกอบได้มาก ที่สุดคือ รถบรรทุกรถ หรือ Car Carrier ซึง่ สามารถบรรทุกรถได้มากถึง 8 คัน เป็น จ�ำนวนทีม่ ากสุดของรถบรรทุกรถด้วยกัน ด้วยมาตรฐานของการประกอบ ไม่ว่าจะ เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานเบา แต่มี ความแข็งแรงและทนทาน จึงได้รับการ ยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก” ด้ า นเวลาการประกอบนั้ น จะใช้ เวลาเร็วทีส่ ดุ คือประมาณ 1 เดือนเท่านัน้ เนื่องจากได้มกี ารเตรียมสต็อกชิน้ ส่วนรอ ไว้เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อมีลูกค้าสั่งเข้ามา ก็สามารถท�ำการประกอบได้ทันที คุณธีรศักดิ์เปิดเผยต่อว่า ทางด้าน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่ จะเริ่มใช้ ในปี 2558 ซึ่งทางบริษัทฯได้ เตรี ย มการรองรั บ ไว้ แ ล้ ว ด้ ว ยการหา พันธมิตรทัง้ ในประเทศลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อทีจ่ ะได้สามารถท�ำการ ตลาดในแต่ ล ะประเทศและเจาะกลุ ่ ม ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่ ว นเรื่อ งมาตรฐานของตั ว ถั ง ที่ บริษัทฯ ต่อนั้น เนื่องจากมีการส่งออกไป ยั ง ต่ า งประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ แล้ ว มาตรฐานของสินค้าทุกชนิดจึงเป็นหลัก สากล เพื่อทีจ่ ะให้กลุม่ ลูกค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน ได้ ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงเหมือนกับใน ประเทศที่มีความเจริญแล้ว ทั้งนี้ ทาง บริษัทฯ จึงได้น�ำมาตรฐานของรุ่นที่ส่ง ออกมาดัดแปลงใช้กับรุ่นที่มีจ�ำหน่ายใน ประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วย และเนื่องจากสภาพถนน ภูมปิ ระเทศของ แต่ ล ะประเทศจะไม่ เ หมื อ นกั น ทาง บริษัทฯ ได้ท�ำการส�ำรวจและวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้ประกอบตัวถังให้เหมาะกับ แต่ละประเทศเป็นการเฉพาะ

ต่อจากหน้า 1

ฟูโซ่ เน้นยอด 2 พันคัน ทีซี ออโต้ฮับ ช่วยดันเป้า ภาวะเศรษฐกิจ 2556 นีจ้ ะยังเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง อย่างน้อย GDP ต้องได้ 5.5% ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของรถใหญ่ทุก ยี่ ห ้ อ จะขายได้ เ ท่ า กั บ ปี ที่ ผ ่ า นมาคื อ ประมาณ 3.7 หมื่นคัน ส่วนยอดขายของ ฟูโซ่ก็ต้องได้อย่างน้อย 2,000 คันแน่ “ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ายนั้น ทางบริ ษั ท แม่ คื อ ตั น จง อิ น เตอร์ เนชั่นแนลมีแผนที่จะตั้งทีซี ออโต้ฮับ ซึ่ง จ�ำหน่ายรถในเครือทุกยีห่ อ้ เพิม่ อีก 3 แห่ง คื อ ที่ ชลบุ รี สุ ร าษฏร์ ธ านี และ นครราชสีมา จากเดิมที่มีอยู่ 3 แห่งคือ ปทุมธานี เชียงใหม่ และนครสวรรค์ ซึ่ง จะสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าเพิ่ม มากขึ้นและเพิ่มยอดขายให้ ได้ตามเป้าที่ ได้วางไว้” ทางด้านรถรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปี นี้ โดยมีเทคโนโลยีของค่ายเบนซ์ทถี่ อื หุน้ อยู่เกือบ 90% มีอยู่อย่างน้อย 4 รุ่น คือ รถหั ว ลาก เฟื อ งช้ า และเฟื อ งเร็ ว เครื่องยนต์ดีเซล 380 แรงม้า รถคาร์โก้ เฟืองช้าและเฟืองเร็ว 380 แรงม้า รวม

ทัง้ ยังมีรถหัวลากเดิมทีม่ กี ารปรับให้เฟือง หมุนช้าลง นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะออก รถมิกเซอร์ขนาดเล็ก 2.5 ตัน คาดว่าจะ เปิดตัวได้ประมาณเดือนเมษายนนี้ ซึ่ง มองดู แ ล้ ว ค่ า ยฟู โ ซ่ จ ะมี ร ถใหญ่ ทุ ก เซกเม้นท์ ให้เป็นช่องทางเลือกส�ำหรับ กลุ่มลูกค้า ส่วนเป้าการขายทีว่ างไว้ 2,000 คัน นั้นจะมียอดจองที่ค้างส่งหลายร้อยคัน รวมอยู่ด้วย โดยเทคนิคการขายนั้นจะมี การแบ่งทยอยให้กบั ลูกค้าใหม่และเก่าให้ ได้รบั รถตลอดเวลา ทัง้ นี้ เพื่อท�ำให้ลกู ค้า ไม่ต้องรอรับรถนานเกินไปนั่นเอง ถึ ง แม้ ว ่ า ค่ า ยรถญี่ ปุ ่ น ยั ก ษ์ ใ หญ่ อย่างอีซูซุและฮี โน่ ได้ตั้งเป้าหมายการ จ� ำ หน่ า ยสู ง สุ ด ไว้ ที่ ค ่ า ยละประมาณ 20,000 คันต่อปี แค่ทางฟูโซ่ได้ท�ำการ แข่งขันกับตัวเอง ตัง้ เป้าการจ�ำหน่ายเพิม่ ต่อปีไว้ ไม่มาก เพราะให้ความส�ำคัญแก่ กลุม่ ลูกค้าจะต้องมีดลี เลอร์ทพี่ อเพียงแก่ การบริการหลังการขาย เมื่อเทียบกับรถ ของฟูโซ่ที่ลูกค้าได้ซื้อไป

ยานยนต์

เกาหลีใต้ : เดินสายการผลิต Hyundai ix35 Fuel Cell

ฮุนได เริ่มเดิน สายการผลิตรถฟิว เซลล์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ล่ า สุ ด ในวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2013 ฮุ น ได ก็ ฉ ลองยุ ค ใหม่ของรถไร้มลพิษ ด้วย ix35 Fuel Cell คันแรกที่ โรงงานใน เมืองอุลซัน ประเทศ เกาหลีใต้ เป้าหมายในการผลิตก็ยังคงเดิม คือ ลอทแรก 1,000 คัน ภายในปี 2015 ส�ำหรับปล่อยให้หน่วยงานรัฐฯ - เอกชนเช่าใช้ในเกาหลี และได้สัญญาเช่า บางส่วนจากประเทศเดนมาร์กและสวีเดน ซึง่ การที่ ฮุนได มุง่ เป้าไปทีต่ ลาดยุโรป ก่อนนั้น เพราะยุโรปได้เริ่มแผนงาน HyWays หรือ European Hydrogen Roadmap ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน รองรับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ไฮโดรเจนขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างฟิวเซลล์ โดยฮุน ได ตั้งเป้าว่าจะเริ่มผลิต ix35 Fuel Cell เพื่อจ�ำหน่ายให้บุคคลทั่วไปแน่นอน พร้อมกับเปิดตัวซับแบรนด์ใหม่อย่างเป็นทางการ คือ Blue Drive (แบบเดียวกับ ที่ BMW มีซับแบรนด์ i) Hyundai ix35 Fuel Cell เป็นรถ SUV ในคลาส C-segment ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานไฟฟ้า ใช้ ไฮโดรเจนเป็นสารตั้งต้น ร่วมกับออกซิเจนในอากาศ ป้อน เข้า Fuel Cell หรือ เซลล์เชือ้ เพลิง แล้วผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อสร้างกระแส ไฟฟ้า (และน�้ำ) โดยเซลล์เชื้อเพลิงเดี่ยว 1 เซลล์นั้น ผลิตก�ำลังได้ไม่ถึง 1 โวลท์ จึงต้องท�ำการรวมแพคเซลล์เข้าไว้ดว้ ยกัน หรือทีเ่ รียกว่า Fuel-cell stack คล้ายๆ กับการรวมแบตเตอรี่เป็นแพคในรถ BEV - battery electric vehicle ทั่วไป ความเร็วในการการเติมไฮโดรเจนต่อครั้งใช้เวลาไม่กี่นาที (ตามข้อมูลไม่ได้ระบุ ไว้) เติม 1 ครั้งวิ่งได้ระยะทางประมาณ 594 กม. ก�ำลังสูงสุดที่ผลิตได้คือ 100 กิโลวัตต์ หรือเทียบเท่า 134 แรงม้าโดยประมาณ อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. 12.5 วินาที

นวัตกรรม

ญี่ปุ่น : วิจัยแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่ ไม่ใช้แกนแม่เหล็กคงที่

มหาวิทยาลัย Tohoku ในญีป่ นุ่ ก�ำลังทดลองวิจยั มอร์เตอร์ ไฟฟ้าที่ใช้กบั รถใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ที่ ไม่ใช้แกนแม่เหล็กคงที่ เป็นแบบ Switched Reluctant motor ซึ่งให้แรงบิดมากพอกันกับมอเตอร์แบบเดิม ทว่าราคายัง สูงกว่าแบบเดิมจึงยังไม่น�ำออกใช้ ประกอบกับตอนนี้ รถใช้พลังงานไฟฟ้าขายได้ ดีตลาดก�ำลังต้องการมาก นิสสันขายไปได้ 46,000 คัน โดย 25,000 คันขายใน ญี่ปุ่น 18,000 คันส่งไปสหรัฐฯ อีก 7,000 คัน ที่เหลือส่งไปยุโรป โดยนิสสันและ คู่ค้าเรโนลต์ตั้งเป้าขายได้ 1.5 ล้านคัน ภายในปี 2559 และมีโรงงานในสหรัฐฯที่ สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยมได้ปีละ 3.5 แสนลูกด้วย ขณะที่มิตซูบิชิก�ำลัง ก่อสร้างสถานีประจุพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น โดยจะมีสถานีประจุไฟฟ้า ขนาด 200 โวล์ เพิ่มขึ้น 400 แห่ง จากเดิมที่มีสถานีประจุไฟฟ้ามาตรฐาน 3,192 แห่ง และสถานีประจุไฟฟ้าแบบเร็ว 1,380 แห่ง

ปฎิทินข่าว วัน-เดือน-ปี

รายละเอียดงาน

ติดต่อ

28 มี.ค. 56

กิจกรรม Open House Network ศึกษาดูงาน การบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณขจร โทร.0-2345-1115, 08-6329-1978 คุณนราธิป โทร.0-2345-1120, 08-6329-1975

27 มี.ค.-7 เม.ย.56

มหกรรมยานยนต์ มอเตอร์ โชว์ 2556 ครั้งที่ 34 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด โทร.0-2522-1731-8

30 เม.ย.-5 พ.ค.56 งานสถาปนิก ‘56 งานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้อง ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด โทร.0-2717-2477 อีเมล์ info@ttfintl.com เว็บไซต์ www.ArchitectExpo.com


40 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556 DIRECTORY YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จำ�กัด โทร. 0-2393-9831-2

SUNLONG

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด โทร. 0-2966-2111

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

XZU303R-4W 4 ล้อขนาด 2 ตัน XZU303R-6W 6 ล้อขนาด 2-3 ตัน XZU343R 6 ล้อขนาด 2-3 ตัน XZU413R (Hi-Torque) 6 ล้อขนาดกลาง XZU413R (Hi-Speed) 6 ล้อขนาดกลาง XZU423R 6 ล้อขนาดกลาง XZU303R-4W Cooler less 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน XZU303R-6W Cooler less 4 ล้อ ขนาด 2-3 ตัน XZU343R Cooler less 6 ล้อ ขนาด 2-3 ตัน FC9JEKA (T) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JEKA (S) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JJKA 6 ล้อขนาดกลาง FC9JELA (T) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JELA (S) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JJLA (Radial) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JLLA (Radial) 6 ล้อขนาดกลาง FG8JGLD 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JGLT 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JJLA 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JMLA 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JPLA 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JRLA 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JPLG (Air Sus) 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JGLE 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JJLB 6 ล้อขนาดใหญ่ FL8JNKA 10 ล้อ 6x2 FG8JTKA 10 ล้อ 6x2 FL8JNLA 10 ล้อ 6x2 FM8JNKD 10 ล้อ 6x4 FM8JNLD 10 ล้อ 6x4 FM1ANKD T (Bias) 10 ล้อ 6x4 FM1ANKD T (Radial) 10 ล้อ 6x4 FM1ANKD S (Radial) 10 ล้อ 6x4 FM1ANLD T 10 ล้อ 6x4 FM1ANLD S 10 ล้อ 6x4 FM2PNLD T 10 ล้อ 6x4 FM2PNLD S 10 ล้อ 6x4 FM2PNLD SPA (ABS) 10 ล้อ 6x4 FM1AKKM (Mixer) 10 ล้อ 6x4 GY2PSLA (S) 12 ล้อ 8x4 GY2PSLA (T) PTO 12 ล้อ 8x4 GY2PSLA (S) PTO 12 ล้อ 8x4 FG8JGLT หัวลาก 6 ล้อ FM8JKKA หัวลาก 10 ล้อ FM1JKKA S หัวลาก 10 ล้อ FM1AKKA (S) PTO หัวลาก 10 ล้อ FM1AKLA SPA (ABS) หัวลาก 10 ล้อ FM2PKLA T หัวลาก 10 ล้อ FM2PKLA S หัวลาก 10 ล้อ FM1AKLA (S) PTO หัวลาก 10 ล้อ FM1AKLA SPA (ABS) หัวลาก 10 ล้อ RK8JSLA รถบัส EURO 3 RM1ESKU รถบัส EURO 3 FG1JPKA NGV 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ FG1JPKA NGV-Carrier 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ FL1JTKA-BGT NGV 10 ล้อ 6x2 FM1JNKD-BGT NGV 10 ล้อ 6x2 FM1JKKA NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV FM2PNMD 10 ล้อ 6x4 FM2PNMD ABS 10 ล้อ 6x4 FM2PPKMA หัวลาก 10 ล้อ NGV FM2PKMA PA หัวลาก 10 ล้อ NGV FM2PKMA PTO หัวลาก 10 ล้อ NGV FM2PKMA ABS หัวลาก 10 ล้อ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร.0-2503-4668-70

CGC4252 6x4 CGC4253 6x4 CGC1250 6x4 CGC1311 8x4 DYX3250 6x4 DYX3251 6x4 DYX3311 8x4 DYX5250 6x4

Tractor (DIESEL) Tractor (CNG) Cargo (DIESEL) Cargo (DIESEL) Truck+เพลาฮับ Truck+ กระบะดัมพ์ Mining+ กระบะดัมพ์ Mixer (DIESEL)

9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี 9,726 ซีซี

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,000 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

340 340 340 340 340 340 340 340

2,450,000 2,750,000 2,650,000 2,750,000 2,750,000 3,250,000 3,700,000 2,750,000

GXZ77NFH(AERO MAX) GXZ77NTH (AERO MAX) GXZ77NFH GXZ77NTH GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FXZ77QDFH FXZ77QDTH FVZ34PSDFH FVZ34PSDTH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNH FVM34RNH FVM34QNH FTR34QZL FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LZL FRR90HZL NQR75L5H NQR75H5H NPR75K5NH NPR75H5NH NMR85H5FH NMR85H5TH NMR85E5H NLR85E1H GVR86KCL (AERO MAX) GVR86KCL FTR86QCL NPR82K5CK NPR82H5CK NMR82H5CK

10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก (4x2) 10 ล้อหัวลาก (4x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถหัวล“กเครื่องยนต์ CNG รถหัวลากเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุก 6 ล้อ NGV รถบรรทุก 3 ตัน NGV รถบรรทุก 3 ตัน NGV รถบรรทุก 2 ตัน NGV

- - -

- - -

1,500.000 2,500,000 4,850,000

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 210 210 210 210 130 130 130 130 245 245 220 130 130 130

3,127,000 3,127,000 3,097,000 3,097,000 2,547,000 2,524,000 2,974,000 2,974,000 2,630,000 2,630,000 2,530,000 2,515,000 2,494,000 2,462,000 2,442,000 2,421,000 1,840,000 1,819,000 1,809,000 1,783,000 1,516,000 1,506,000 1,464,000 1,330,000 1,314,000 1,205,000 1,189,000 1,009,000 1,004,000 947,000 917,000 3,359,000 3,336,000 2,540,000 1,607,000 1,597,000 1,412,000

125 125 150 150 150 240 240 240 270 240 270 380 380

934,000 985,000 1,050,000 1,185,000 1,195,000 1,740,000 1,755,000 1,800,000 2,480,000 2,415,000 2,575,000 3,090,000 3,160,000

340

3,150,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

บริษัท ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2567-2897

FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ล้อ 2,977 CC รถบรรทุก 6 ล้อ 2,977 CC รถบรรทุก 6 ล้อช่วงมาตรฐาน 2,899 CC รถบรรทุก 6 ล้อช่วงมาตรฐาน 2,899 CC รถบรรทุก 6 ล้อช่างยาว 2,899 CC รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงสั้น 7,545 CC รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงกลาง 7,545 CC รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงยาว 7,545 CC รถบรรทุก 10 ล้อ ช่วงยาวพิเศษ 7,545 CC รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว 7,545 CC รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว 7,545 CC รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว 12,882 CC รถหัวลาก 10 ล้อ 12,882 CC

บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร.0-2637-5041-3

DONGFENG NGV

รถหัวลาก NGV 100%

YC 340HP

หจก. SSK ทรานสปอร์ต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899

HOWO Series

รถหัวลาก 10 ล้อ รถคาร์โก้ รถหัวลาก 12 ล้อ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2567-0070-5

MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

รถหัวลาก 10 ล้อ รถผสมปูน 10 ล้อ

FAW บริษัท สุปรีมทรัค จำ�กัด โทร.0-2321-1242

FAW 380F (T/H) FAW 380F (10) FAW 380F (10)

หัวลาก CNG 6 สูบ 10 ล้อ ดั๊ม CNG 6 สูบ 12 ล้อ ดั๊ม CNG 6 สูบ

- -

280 280

2,780,000 2,700,000

11,596 CC 11,596 CC 11,596 CC

380 380 380

3,000,000 3,300,000 3,500,000


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 41

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556 BUS & TRUCK MART


าง

42 BUS&TRUCK • Q & A

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

ถามทาง ไม่มั่นใจทดสอบลาดเอียง

สวัสดีครับ ผมชื่ออ๊อดครับ จริง ๆ แล้วผมก็เป็นหนึง่ ในผูป้ ระกอบการ รถโดยสารอยูเ่ หมือนกัน ตอนนีผ้ ม ก็ยังเดินรถอยู่ ผลประกอบการก็เรียกว่า พอจะยิม้ ออก เพราะธุรกิจของผมก็ไม่ได้มี ขนาดใหญ่ ม ากมาย เลยควบคุ ม เรื่อ ง รายรับรายจ่ายและดูแลได้อย่างทั่วถึง แต่ อันทีจ่ ริงแล้วผมเองก็ยงั มีคำ� ถามทีค่ า้ งคา ใจอยู่ เกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบความ ลาดเอียงของรถโดยสาร ซึง่ ผมคิดว่าจะน�ำ ไปตรวจสภาพเร็ว ๆ นี้ แต่ติดอยู่ที่ว่า ผม ยังเกร็ง ๆ เรื่องของความปลอดภัยอยู่ ไม่ใช่ไม่มั่นใจในมาตรฐานของกรมขนส่ง ทางบกนะ แต่กอ็ ย่างว่า เอียงตัง้ 30 องศา ผมเองยื น ดู ร ถ ก็ ค งใจหายวู บ วาบอยู ่ เหมือนกัน วันนีผ้ มเลยอยากถามหน่อยว่า หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันขณะทีท่ ำ� การ ทดสอบนี้ ซึง่ อาจมีความเป็นไปได้และเป็น ไปไม่ได้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสีย หายครับ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณอ๊อด แหม..ช่วงนี้รู้สึก ว่าเรื่องของการทดสอบความลาด เอียงของรถโดยสารจะก�ำลังเป็น ประเด็นดังในแวดวงมากเหลือเกิน แต่ทาง BUS & TRUCK เราค่อนข้างเข้าใจหัวอก

เสียงจากผู้อ่าน ของเจ้าของกิจการที่จะต้องจ�ำใจจ�ำทน มองภาพอันน่าหวาดเสียวทีร่ ถสุดหวงต้อง เอียงถึง 30 องศา ดังนั้น BUS & TRUCK ก็ ไ ด้ ไ ปหาค� ำ ตอบมาแล้ ว ว่ า หากเกิ ด เหตุการณ์ ไม่คาดฝันนัน้ จะท�ำอย่างไร และ ใครที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ!! ค�ำตอบจากกรมการขนส่งทางบก ก็ คือ ไม่มเี หตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์เกิดมา อย่ า งแน่ น อน เพราะเครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ วั ด ความลาดชันนัน้ มีการตรวจสภาพก่อนการ ใช้งานทุกครั้ง สามารถเชื่อใจได้เลยว่า เหตุการณ์ร้าย ๆ ไม่มาย่างกรายอย่าง แน่ น อน เนื่อ งจากเมื่อ รถเข้ า รั บ การ ทดสอบความลาดเอียงแล้วเกิดความไม่ เสถียรหรือเคลื่อนขยับของรถใด ๆ ก็ตาม เครื่องทุกอย่างจะถูกตัดการท�ำงานโดย ทันที ไม่มเี วลาให้เกิดเหตุการณ์หวาดเสียว อย่างแน่นอน การันตีเลยล่ะค่ะ เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการคนใด ก็ตามที่ยังไม่ได้น�ำรถโดยสารเข้าตรวจวัด ความลาดเอียง ก็ขอให้ท�ำเรื่องเพื่อเข้า ท�ำการตรวจสอบโดยเร็ว ทั้งเพื่อความถูก ต้ อ งและก็ เ พื่อ ความสบายใจ เพราะ อย่างไรก็ตามเครื่องวัดความลาดเอียงก็ยงั ใหม่ อ ยู ่ รี บ เข้ า วั ด ก่ อ นเครื่อ งจะเก่ า ปลอดภัยกว่ากันเยอะ!

คุณจีรศักดิ์ โบราณมูล บจก. เจอาร์ แอนด์ เอ็น ทรานสปอร์ต ระยอง

สวัสดีครับชาว BUS & TRUCK ทุกท่าน ผมท� ำ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า และ โลจิสติกส์ต่าง ๆ ในตอนนี้ผมมีการขนส่งทั้ง รถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อและรถพ่วง ถ้าพูดถึง สินค้าที่ขนส่ง ผมต้องออกตัวเลยว่าก�ำหนด ไม่ได้ เพราะตอนนี้มีค่อนข้างหลากหลาย มี ทัง้ สิง่ ของเครื่องใช้ อาหาร รวมไปถึงสิง่ พิมพ์ ด้วย ผมเปิดตลาดอยู่ในจังหวัดระยองเป็น ส่วนใหญ่ ซึ่งตอนนี้ผลตอบรับจากลูกค้าก็อยู่ ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เป็นธุรกิจขนาดกลาง ๆ ไม่ใหญ่มาก อยู่ที่ประมาณ 60-70 เที่ยวต่อ วัน แค่นี้ผมก็ยิ้มได้แล้วล่ะครับ ตอนที่ ผ มสมั ค รสมาชิ ก กั บ BUS & TRUCK อย่างแรกทีผ่ มคิดเลยก็คอื ผมอยากรู้ เกี่ยวกับข้อมูลการขนส่งต่าง ๆ และความคืบ หน้าของตลาดในการขนส่งปัจจุบนั เมื่อสมัคร แล้ ว ผมก็ พ บว่ า BUS & TRUCK ยั ง มี ประโยชน์อกี ทัง้ ให้ความรูเ้ พิม่ เติม และยังได้ แนวคิ ด ใหม่ ๆ เพิ่ ม ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ด้ ว ย คอลัมน์ที่ผมชอบอ่าน โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น คอลัมน์ที่เกี่ยวกับรถครับ นี่เป็นความชอบ ส่วนตัวล้วน ๆ เลย แต่ที่อยากให้ทางทีมงาน BUS & TRUCK มีเพิม่ เติม ผมว่าอยากให้เพิม่ เกี่ ย วกั บ เรื่อ งของประสบการณ์ ท างด้ า น โลจิสติกส์ครับ ขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ คุณจีรศักดิ์ ทางทีม งาน BUS & TRUCK ทุกคนตอนนี้ อมยิ้มกันยกใหญ่ที่ผลงานเป็นที่ถูก อกถูกใจผู้อ่านนักรักรถใหญ่ทุกท่าน และขอขอบคุณทีใ่ ห้ โอกาสและความ ไว้วางใจในการอัพเดทข่าวสารข้อมูล กับ BUS & TRUCK รับรองได้เลยค่ะ ว่าทางเราจะพยายามสรรหาข้อมูลที่ น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาเพื่อผู้ อ่านทีร่ กั ของเราทุกคนอย่างไม่ลดละ เพราะผลตอบรับจากท่านสมาชิกทุก ท่านเป็นเสมือนยาที่เพิ่มก�ำลังใจชั้น เลิศให้กบั ทีมงานทุกคน ขอให้มคี วาม สุขกับสาระและเนื้อหาข่าวคราวรถ และโลจิสติกส์ในหนังสือพิมพ์นะคะ นอกจากนี้ ทางทีมงาน ก็ขอให้ ธุรกิจของคุณจีรศักดิ์ ประสบความ ส�ำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป เติบโตไปพร้อม ๆ กันกับ BUS & TRUCK ที่ปีนี้ก้าวเข้า สู่ปีที่ 10 แล้ว สุดท้ายนี้ท่านผู้อ่าน สามารถรับฟังข่าวสารต่าง ๆ เพิ่ม เติมได้ทางรายการ BUS & TRUCK TV ทุกวันพฤหัสบดี 3 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม PSI ช่อง 65 และ www. BusAndTruckMedia.com ด้วยนะ คะ ขอบคุณค่ะ


44 BUS&TRUCK • AUTO GAS

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556 AUTO GAS

กระบะก้านกล้วย 5 ถัง 2 ระบบ รายแรกมาตรฐานยูโร 4 ตอบโจทย์วิ่งไกล 600 กม. สามมิตร กรีนพาวเวอร์ต่อยอด ความส�ำเร็จของรถกระบะก้านกล้วย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี 5 ถัง 2 ระบบครบเครื่องเรื่องการบรรทุก วิ่ง ได้ ไกลกว่า 600 กิโลเมตร ตอกย�้ำ คุณภาพทีผ่ า่ นการตรวจสอบมาตรฐาน ความปลอดภัยรับรองจากสถาบันการ ศึกษาชัน้ น�ำของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็น รถติดก๊าซรายแรกที่ ได้มาตรฐานยูโร 4

การันตีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณสุรยุทธิ์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า สามมิตรฯ ถือเป็น ผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่น�ำเสนอ ระบบการติดตั้งซีเอ็นจี ตามมาตรฐาน ISO 15501-1/2 หรือ มอก.2333-1/2 ทั้ง ระบบที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ จาก ความส�ำเร็จของรถกระบะก้านกล้วยเต็ม

เหนี่ยว 4 ถัง 2 ระบบ ที่เปิดตัวครั้งแรก ในงาน Motor Expo 2012 เมื่อช่วงปลาย ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับ จากผูบ้ ริโภคเป็นอย่างมาก ท�ำให้สามมิตร กรีนพาวเวอร์ เล็งเห็นโอกาสในการต่อ ยอดการพัฒนานวัตกรรม“รถกระบะก้าน กล้ ว ยเต็ ม เหนี่ ย ว” ออกมาตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันให้ สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม เป้าหมายที่ต้องการใช้งานรถกระบะเชิง พาณิ ช ย์ ส มรรถนะสู ง สุ ด ทั้ ง ในแง่ ข องพื้ น ที่ ก าร บรรทุกและความสามารถ ในการวิ่งได้ระยะทางไกล มากขึ้น สามมิตร กรีนพาวเ ว อ ร ์ ไ ด ้ ทุ ่ ม เ ท พั ฒ น า เทคโนโลยีการติดตัง้ ถังก๊าซ ซีเอ็นจี 5 ถัง 2 ระบบ และ ควบคุมการผลิตทุกขัน้ ตอน เพื่อให้ ได้อุปกรณ์ที่มีความ แข็ ง แรง ทนทาน ตาม มาตรฐานความปลอดภั ย สูงสุด โดยการติดตัง้ ถังก๊าซ ซีเอ็นจี 5 ถัง 2 ระบบจะ ช่ ว ยเพิ่ ม ระยะทางการ ขนส่ ง ต่ อ เนื่อ งได้ ไ กลถึ ง

600 กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ออกแบบอุปกรณ์จับยึด ถังใบที่ 4 และ 5 มาเป็นพิเศษ ช่วย ให้การยึดเกาะตัวถังแน่นหนามากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบอุปกรณ์จบั ยึ ด หั ว เติ ม ก๊ า ซให้ ส ามารถรั บ แรงกด และแรงดึงได้ถึง 670 นิวตัน โดยที่ อุปกรณ์จับยึดไม่รั่วหรือฉีกขาด อีกทั้ง ยังท�ำการทดสอบแรงกระแทกของถัง บรรจุ ก ๊ า ซซี เ อ็ น จี ด ้ ว ยเครื่อ งทดสอบ ลิขสิทธิ์เฉพาะของสามมิตรฯ ที่ผ่าน การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ระดับสากลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ส�ำหรับทิศทางการท�ำตลาดจะ เน้นการขายและผลิตสินค้าตามค�ำสั่ง ซือ้ โดยผูบ้ ริโภคทีส่ นใจสามารถสัง่ จอง รถกระบะก้านกล้วยเต็มเหนีย่ ว ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ที่ บริษัทสามมิตร กรีน พาวเวอร์และตัวแทนจ�ำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความ ส�ำคัญในเรื่องของการบริการหลังการ ขายที่มีคุณภาพ โดยเป็นผู้ประกอบ การรายเดียวในประเทศไทยที่มีระบบ Mobile Service ภายใน 24 ชัว่ โมง เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดู แ ลหลั ง การ ขายให้มีความรวดเร็ว ทันใจมากขึ้น โดยคาดว่าเป้าหมายยอดขายรถกระบะ ก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว ภายในปีนี้ ไว้อยู่ ที่ประมาณ1,500 คัน

พักเครื่อง Thailand Quality Award (TQA) ซึ่งใน อดีตมี 2 หน่วยงานของ ปตท.ทีเ่ คยได้รบั รางวัล TQA คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยองในปี 2549 และสายงานระบบท่อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นปี 2553 ตาม ล�ำดับ vvv มิตซูบิชิ มิราจ คว้าความ ปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 จากการทดสอบ การชนในออสเตรเลีย โดยมิราจได้รบั การ ออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการรถยนต์ที่ให้ทั้งความสวยงาม และความสะดวกสบาย พร้ อ มการ ประหยัดน�้ำมัน ความมั่นใจในการขับขี่ และความปลอดภัยเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การ ทดสอบการชนตามมาตรฐานความ ปลอดภัยในรถรุ่นใหม่ของออสเตรเลีย (ANCAP) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมยานยนต์ ข องออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ของรถที่จัดจ�ำหน่ายในประเทศ โดยการ ผ่านการทดสอบการชนระดับ 5 ดาว

หมายถึ ง การให้ ค วามปลอดภั ย สู ง สุ ด ส�ำหรับผู้ขับขี่ ผู้ โดยสาร และคนเดินเท้า vvv ปตท. รับรางวัลการบริหารสู่ ความเป็นเลิศ TQC Page Image โดย ผลการประกวดนั้นมี 3 หน่วยธุรกิจของ ปตท.ที่ได้รับรางวัล TQC ประกอบด้วย ธุรกิจก๊าซ ธุรกิจน�้ำมัน และธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการยื่นสมัคร ประกวดเป็นครัง้ ที่ 2 และก็ได้รางวัลของ ทั้ง 3 หน่วยงานเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ได้ คะแนนมากกว่า 350 คะแนน อันเป็น เกณฑ์ในการรับรางวัล TQC และ สะท้อน ถึงศักยภาพในการด�ำเนินงานของ ปตท. ที่ อ ยู ่ ใ นมาตรฐานสู ง เที ย บเคี ย งระดั บ สากลจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในและต่ า ง ประเทศ ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้ที่ ได้คะแนนสูง กว่ า 650 คะแนนจึ ง จะได้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ อั น ทรงเกี ย รติ หรื อ

WHAT’S NEXT

ฮอนด้า ซีวิค ไฮบริด

มาพร้อมเครื่องยนต์ i-VTEC ขนาด 1.5 ลิตร ระบบไฮบริดเป็นแบบ คู่ขนาน ท�ำงาน ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 8 วาล์ล SOHC ที่ให้แรงบิดสูงสุด 132 นิวตัน-เมตร ขณะ ที่เครื่องยนต์ท�ำงาน 2,800 รอบต่อนาที ก�ำลังสูงสุด 91 แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาที ส่วน มอเตอร์ ไฟฟ้าให้แรงบิดสูงสุด 106 นิวตัน-เมตรที่ 500-1,546 รอบต่อนาที มีก�ำลังเสริมอีก 21 แรงม้าที่ 1,546-3,000 รอบต่อนาที


เกาะติดพาณิชย์น้อย • BUS&TRUCK 45

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

เกาะติดพาณิชย์น้อย

Wuling N200 คล่องตัวเมื่ออยู่ในเมือง รถตู้ขนาดเล็ก 7 ที่นั่ง Wuling N200 เป็นรถครอบครัวทีเ่ หมาะส�ำหรับ การใช้ ง านในเมื อ งเป็ น อย่ า งยิ่ ง กั บ สถานการณ์ปจั จุบนั ด้วยรูปลักษณ์ทที่ นั สมัย สวยงาม ตัวรถผ่านการผลิตที่ ได้ มาตรฐาน แข็งแรง ปลอดภัย จึงเหมาะ อย่ า งยิ่ ง กั บ การใช้ ง านในเมื อ งซึ่ ง ต้ อ งการทั้ ง ความสะดวกสบาย และ ความคล่องตัว เนื่องจากตัวรถมีขนาด กะทัดรัด และบานประตูตอนหลังยัง เป็ น บานสไลด์ ทั้ ง 2 ด้ าน ท�ำให้ ไม่ ประสบปั ญ หาในการขึ้ น -ลงแม้ว่าจะ ต้องจอดรถในที่แคบ ที่ส�ำคัญมีราคาที่ ถูกเพียง 439,000 บาท อย่างไรก็ดี รถยนต์ Wuling N200

ห้องโดยสารภายในแบบรถอเนกประสงค์ เพราะมีพนื้ ทีภ่ ายในกว้างขวาง นัง่ สบาย ทั้ง 7 ที่นั่ง มีช่องเก็บของสารพัดอยู่รอบ คัน เบาะนัง่ แถวกลาง เป็นแบบเบาะแยก ปรับหมุนได้รอบตัว ขณะที่เบาะแถว 3

ปรับพับได้หลากหลาย ช่วยเพิ่มพื้นที่ ใช้สอย แถมเบาะหลังยังออกแบบให้มี โต๊ ะ วางของได้ อี ก ด้ ว ย อ� ำ นวยความ สะดวกด้วยประตูสไลด์ด้านข้างทั้งซ้ายขวา

เลื่อนล้อพาณิชย์น้อย

นั้น มีคอนโดหลายที่น�ำมาเป็นรถ Shuttle Bus รับ-ส่งลูกบ้านในคอนโด เช่นเดียว apple condo ที่น�ำรถ Wuling N200 มา คอยรับ-ส่งลูกบ้านระหว่างคอนโด-สถานี รถไฟฟ้าแบริ่ง เพื่อให้ ได้รับความสะดวก สบาย ทัง้ นี้ Wuling N200 ยังสามารถน�ำ มาใช้ ง านเป็ น รถขนส่ ง ของหรื อ สิ น ค้ า ต่าง ๆ ได้เมื่อน�ำเบาะที่นั่งด้านหลังออก เนื่องจากประตูหลังสามารถเปิดได้กว้าง จากด้านล่างถึงด้านบน จึงสามารถขน ของขึ้นลงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Wuling N200 ยังมา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ครบครัน เนื่อง จากรุ่นที่ทางบริษัทฯ ได้น�ำเข้ามาเป็นรถ รุ่น Top Full Option ซึ่งมาพร้อมกับ อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย กุญแจ รีโมทคอนโทรล เซ็นทรัลล็อค กระจก ไฟฟ้าคู่หน้า แอร์หน้า-หลัง วิทยุ CD MP3 ล้อแม็กขอบ 13 นิ้ว เบาะที่นั่งตอน กลางสามารถปรับหมุนได้รอบ ส�ำหรับเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้จะมี ขนาด 1.2 ลิตร ขุมพลัง 86 แรงม้า แรง บิดสูงสุด 108 นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบ ต่อนาที ความเร็วสูงสุด 135 กม./ชม. จึง เหมาะวิ่งในเมืองได้อย่างสบาย ๆ ใช้ น�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ แถมยังกินน�ำ้ มัน เพียง 20 กม.ต่อลิตร เกียร์ธรรมดา 5

สปีด ช่วงล่างล้อหลังอิสระ ระบบกัน สะเทื อ นหน้ า เป็ น แบบแม็ ค เฟอร์ สั น สตรัทหน้า ส่วนระบบกันสะเทือนหลัง เป็นคอยล์สปริง จึงให้การขับขี่ที่นุ่มนวล ส่วนห้องโดยสารภายในยังตกแต่ง ไม่เสร็จ นักเลงรถจึงไม่เห็นความเด็ดสะ ระตี่ของห้องโดยสารภายในของรถรุ่นนี้ กันอย่างจะจะแต่ด้วยราคาที่สุดบาดใจ และถือว่ามีราคาที่ถูกสุด ๆ ท�ำให้กวาด ออเดอร์ ได้ชุ่มฉ�่ำเลยทีเดียว นอกจากรู ป ลั ก ษณ์ ที่ สุ ด เฉี ย บใน สไตล์มินิเอ็มพีวี พร้อมล้อแม็กขอบ 13 นิว้ นักเลงรถยังต้องตะลึง กับการตกแต่ง

vvv สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รัก กลั บ มาพบกั บ คอลั ม น์ “เลื่อ นล้ อ พาณิชย์น้อย” อีกครั้ง ประจ�ำฉบับที่ 217 รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวง รถยนต์พาณิชย์เหมือนเดิน ฉบับนี้ขอ สรุ ป ยอดการผลิ ต รถยนต์ ข องไทยปี 2555 ซึ่งสามารถท�ำได้ 2.45 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 68% ส่งผลให้ก้าวขึ้นสู่อันดับ ที่ 10 ของโลก แซงหน้า ฝรัง่ เศส สเปน รัสเซีย การขยายตัวของการผลิตเป็น ผลมาจากการเติบโตของทั้งตลาดใน และตลาดต่ า งประเทศ ซึ่ ง บริ ษั ท รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ยุโรป และ อเมริกา ที่มีฐานการผลิต ต่างก็เน้น กิจกรรมส่งออกด้วยกันทั้งสิ้น vvv ในส่วนของค่าย “โตโยต้า” ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการส่ง ออกรถยนต์ จ ากฐานการผลิ ต ใน ประเทศไทยไปยังตลาดตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา ซึ่งช่วยเพิ่มความ นิยมรถยนต์ของโตโยต้าให้ขยายตัวขึ้น อย่างมากในตลาดโลก และทีส่ ำ� คัญการ ส่งออกรถปิกอัพตระกูลไฮลักซ์ และรถ

พีพีวี ฟอร์จูนเนอร์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ยังส่งผลให้การผลิตรถยนต์โตโยต้าใน ไทยแซงหน้าจีน ขึ้นมาเป็นฐานผลิต อันดับ 3 ในปี 2555 ที่ผ่านมา vvv ไม่เพียงแต่ โตโยต้า ซึ่งมี โรงงาน 3 แห่งในไทยเท่านัน้ ทีเ่ น้นการ ผลิตและการส่งออก แต่บริษัทรถยนต์ ญี่ปุ่นอื่น ๆ เช่น ฮอนด้า และ นิสสัน ก็ ว างแผนที่ จ ะเพิ่ ม ความสามารถ ทางการผลิต เพื่อส่งออกไปยังตลาด ก�ำลังพัฒนา ซึ่งแนวทางการด�ำเนิน ธุรกิจในไทย ตรงข้ามกับการลงทุนใน จีน ประเทศที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเข้าไป สร้างโรงงานผลิตเพื่อขายในตลาดท้อง ถิ่นเป็นหลัก ขณะที่ค่ายรถยนต์จาก แหล่งอื่น ๆ รวมถึง ฟอร์ด จากสหรัฐ และ ฮุนได ของเกาหลีใต้ ก็เข้ามา ลงทุ น ผลิ ต รถยนต์ ใ นประเทศที่ เ ป็ น ศูนย์กลางการผลิตต้นทุนต�่ำ เช่น ไทย และ อินเดีย เช่นกัน และมีเป้าหมายที่ จะส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ โดย เฉพาะ ออสเตรเลี ยและนิว ซี แ ลนด์ เพิ่มมากขึ้น

ชี้ช่องสินค้า ไดนามิค ซินเธติค

เป็นผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล สังเคราะห์ เกรดรวม (Multigrade) SAE 5W-40 คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสูงสุดในปัจจุบนั (API CI-4) ผลิตจากน�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษเทคโนโลยีล่าสุด เหมาะ ส�ำหรับเครื่องยนต์ดเี ซลสมรรถนะสูงทุกชนิด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งรถปิคอัพรุ่นใหม่ บจก.สมศักดิ์ ปิโตรเลียม โปรดักท์  โทร.0-2740-0737-8


46 BUS&TRUCK • B&T PRODUCTS

ปักษ์แรก • มีนาคม 2556

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ GPS InteliTrac รุ่น A1

ลักษณะอุปกรณ์ติดตามรถ ส�ำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย ประกอบด้วย เครื่อง GPS เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก “ข้อมูล ใบขับขี่” สัญญาณเตือนเมื่อไม่รูดบัตร พร้อมด้วยระบบ รายงานแจ้งการกระท�ำผิด ไปยังกรมการขนส่งทางบก Great Corner ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก GPS ส�ำหรับรถบรรทุก วัตถุอันตราย บจก.เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค โทร.0-2938-1451

เกียร์ปั๊ม MODEL : KP-45A

NOSTRA: GPS Tracking

ระบบติดตามและค้นหายานพาหนะแบบ REAL TIME และครอบคลุมทั่วประเทศ

บจก.โกลบเทค โทร.0-2266-9940

บจก.ฟอร์ทแทร็คกิ้งซีสเต็ม โทร.0-2615-0808

ล�ำโพงเสียง รุ่นSB-31C

อุปกรณ์ส่งก�ำลังแบบไฮโดรลิก เกียร์ปั๊ม เป็นส่วนส�ำคัญที่ถูกน�ำมาใช้ ในระบบไฮ โดรลิกของรถดัมพ์ โดยการน�ำมาต่อเชื่อม กับวาล์วควบคุม และมีการบังคับขึ้นลง โดยก้านควบคุม น�้ำหนักปั๊ม 13 กก.

ล�ำโพงเสียงกลางขนาด 3’ ใช้ขดลวด ทองแดงแบบแบน

บจก.ซิ่นหงไท่ กรุ๊ป โทร.0-3446-9669

บจก.ท็อปพาเนลอคูสติค โทร.0-2990-8484

แบตเตอรี่ YUASA รุ่น 105D31R

แบตเตอรี่ยัวซ่าคุณภาพดีไม่เคยเปลี่ยน ทนทานกว่าด้วยฝาสองชัน้ ไม่ตอ้ งเติมน�ำ้ กลั่นตลอดอายุการใช้งาน

บมจ.ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย โทร.0-2769-7300

น�้ำยาอเนกประสงค์ Sonax

Delo® Gold Ultra SAE 15W-40

กร็อกแกร็กลมกระแทก FR-127J

ขนาดแกน 1/2 นิว้ (4 หุน) ขนาด Bolt สูงสุด 3/8 นิ้ว แรงบิดสูงสุด 70/95 (Ft-lbs/N-m) ความเร็วรอบเปล่า 150 รอบ/นาที ความยาว 10 นิ้ว น�้ำหนัก 1.25/2.75 (kgs/lb)

บจก.พาร์ทโซน (ประเทศไทย) โทร.0-2379-9830

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบ SAE 15W-40

น�้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเกรดรวมคุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อ สามารถใช้ ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลหลากหลายรุ่นที่ต้องการ มาตรฐาน API CI-4/SL ผลิตด้วย เทคโนโลยี ISOSYN ® ให้ ก าร กระจายเขม่ า ที่ ดี เ ยี่ ย ม และช่ ว ย ป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากเขม่า จึงช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายให้ นานขึ้น ท�ำให้เครื่องยนต์มีอายุการ ใช้งานที่นานขึ้นด้วย

คาสตรอล ซีอาร์บี เทอร์โบ SAE 15W-40 สูตรใหม่ ถูกออกแบบมา โดยเฉพาะ ซึ่งมีสาร DuraShield Boosters ช่วยให้สามารถยืดอายุ การใช้ ง านของเครื่อ งยนต์ ได้ มากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับน�ำ้ มัน เครื่องทั่วไป

บจก.เชฟรอน (ไทย) โทร.0-2696-4000

บจก.คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3715

ยางเรเดียนจินยู รุ่น JY712

รุ่น MoS2 Oil No. 302 ป้องกันความชื้น ในระบบไฟ ท�ำให้รถสตาร์ทง่าย

ยางเรเดียลส�ำ หรับรถบรรทุกเหมาะ ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง เพลาขั บ โดยเฉพาะ ดอกยางแบบก้อนและลึก 20 มม. ท�ำให้ มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าดอกยาง ปกติทั่วไป ช่วยเพิ่มแรงขับและแรง ตะกุย และช่วยให้การยึดเกาะถนนดี เยี่ยม

บจก.ยู ที อินเตอร์เนชั่นแนล โทร.0-2221-1180

บจก.อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ โทร.0-3424-6688

ยาง SUPERHAWK

ADTRACK

อุปกรณ์ตดิ ตามต�ำแหน่งรถยนต์แบบ Realtime พร้อมสายอากาศ GSM สามารถระบุ ต�ำแหน่งบนแผนที่ ได้อย่างแม่นย�ำ ตรวจ สอบความเร็วในขณะขับขี่ แจ้งเตือนระดับ น�้ ำ มั น หรื อ อุ ณ หภู มิ ที่ ผิ ด ปกติ ม ายั ง ศู น ย์ ควบคุ ม มี ร ะบบแบตเตอรี่ ส� ำ รอง และ รองรับการเชื่อมต่อ ระบบเนวิเกเตอร์

Airpicnic

ยางรถบรรทุกรุ่น R157 TT

ยางเรเดียลเส้นลวดแบบใช้ยางใน (TUBE TYPE) ได้รับการ พั ฒ นาเพื่อ ให้ ท นทานต่ อ การใช้ งาน เพิ่มประสิทธิภาพในการรีด น�ำ้ และยึดเกาะบนถนนเปียก รวม ถึงการบังคับเลี้ยวได้ดียิ่งขึ้น ลด ปั ญ หาการสึ ก ไม่ เ รี ย บของยาง ท�ำให้ยดื อายุการใช้งานได้ยาวนาน ยิ่ ง ขึ้ น เพิ่ ม สมรรถนะให้ กั บ รถ โดยสาร รถหัวลากบรรทุกน�้ำมัน หรือสารเคมีที่วิ่งบนทางเรียบ บจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) โทร.0-2636-1555

จานหมุน ‘JOST’

รุ่น 12R22.5-16PR HK862 ยาง เรเดี ย ลชนิ ด ไม่ ใ ช้ ย างในยี่ ห ้ อ SUPERHAWK สามารถวิ่งทางตรง ระยะไกล ทนทาน เหมาะกับทุก สภาพถนน

แอร์เคลื่อนที่ ที่ตอบโจทย์ทุกความ ต้องการสวยงาม ทันสมัย ด้วยจอ แสดงผลระบบ LCD พร้อมรีโมท ใช้ งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

ลูกปืนชั้นเดียว รุ่น HE 1100/22 รับน�้ำหนัก 12 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1,100 มม. ขนาด ลูกปืน 22 มม. สินค้าคุณภาพดีจากเยอรมัน ทนทานใช้งานหนัก ราคาย่อมเยา

บจก.ที เอช ดี ออโต้พาร์ท โทร.0-2153-3153

บจก.แอร์ปิคนิค โทร 0-2759-4925

บจก.โอเรียนเต็ล มอเตอร์เวิรคส์ โทร.0-2293-1891


BUS & TRUCK - V.217  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์