Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย์

ก้าวสู่ปีที่ 9

ฉบับที่ 213

www.BusAndTruckMedia.com

คำ�ถามสังคม

เครื่องเทสต์เอียง 1 เครื่อง เพียงพอหรือไม่?

ปักษ์แรก มกราคม 2556 40 บาท

รถใหม่สร้างศักยภาพ รับขนส่งแห่งอนาคต

ดับเครื่องชม

ความมันส์ที่มองหากับเจษฎาทัวร์ 04 เปรียบเทียบรถเด่น

ส�ำหรับทุกปีวงการรถบรรทุกเพื่อ การพาณิชย์รอบโลกนั้นต้องบอกว่ามี ความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะ การขนส่งต่างประเทศนั้นมีการพัฒนา ปีทองตลาดรถจีนในขนส่งไทย 20 LOGISTICS

เอมิเรตส์เปิดเที่ยวบิน ขนส่งสินค้าสู่ภูเก็ต SPECIAL SECTION

26

อยู่ตลอดเวลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ อุ ต สาหกรรมผลิ ต รถบรรทุ ก เพื่ อ การ สนั บ สนุ น เรื่ อ งขนส่ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น พาณิชย์ของต่างประเทศโดยเฉพาะใน เทคโนโลยี เ รื่ อ งของสมรรถนะเครื่ อ ง แถบยุโรปมีการแข่งขันสูง ฉบับนี้คงหลีกหนีไม่ได้ที่จะกล่าว ยนต์ที่สุดขีด เพราะวงการขนส่งและ อ่านต่อหน้า 32

วอลโว่ ส่งรถ NGV ลุยตลาด เอส.เอ.ขายรถควบ 2 ยี่ห้อ เชื้อเพลิงผสม เพิ่มทางเลือก แซคแมน คู่ CAMC

พีที เผยโฉมใหม่แบบครบวงจร 36 เตรียมพบกับเรื่องเด่น

6 ปี NGV ดีแค่ ไหน? ในฉบับที่ 215

วอลโว่ กรุ๊ป เปิดตัว FM 400 CNG Dual Fuel เชื้อ เพลิงผสมทางเลือกใหม่สำ� หรับรถบรรทุก เชือ่ มัน่ จะได้รบั การ ยอมรับจากตลาด เนือ่ งจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างจาก คู่แข่งโดยสิ้นเชิง คุณฌาคส์ มิเชล ประธานกรรมการ บริษทั วอลโว่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า FM400 CNG Dual Fuel จะ อ่านต่อหน้า 33

เอส.เอ. ออโต้ หลังจากขายรถใหญ่แซคแมนประสบ ความส�ำเร็จ เสริมตลาดน�ำเข้ารถใหญ่ CAMC เสริม ดีลเลอร์ ต่างพร้อมใจขายควบ 2 ยีห่ อ้ พร้อมแบ่งกลุม่ ลูกค้าอย่างชัดเจน แซคแมนเป็นระดับสูง CAMC ระดับกลาง เน้นบริการหลังการ ขาย มีรถโมบายเซอร์วิสถึง 70 คันดูแลทั่วประเทศ คุณศุภศักดิ์ รุ่งเจิดฟ้า ผู้ถือหุ้นใน บริษัท เอส.เอ ออโต้ อ่านต่อหน้า 33


04 BUS&TRUCK • ดับเครื่องชม

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

ดับเครื่องชม

ความมันส์ที่มองหากับ เจษฎาทัวร์

“น่ า ตื่ น ตาเสี ย จริ ง ” คงเป็ น ประโยคที่โดนใจที่สุดเมื่อได้เห็นรถ โดยสารจากเจษฎาทัวร์คันนี้ ที่มีรูป ลักษณ์ประหนึ่งรถปรับอากาศ สีสันที่

โดนตาโดนใจ กับรูปลักษณ์ที่ก�ำลังเป็น คุณเจษฎา โอภิธากรณ์ เจ้าของ ที่ นิ ย ม แต่ แ ตกต่ า งกั น ตรงที่ ว ่ า รถ เจษฎาทัวร์ ได้น�ำรถโดยสารคันนี้เข้ามา โดยสารคั น นี้ มี พั ด ลมเป็ น ที่ ร ะบาย โชว์ในงาน BUS & TRUCK ’12 เรียก อากาศเท่านั้น เสี ย งฮื อ ฮาด้ ว ยการ์ ตู น สุ ด ฮอตอย่ า ง ดรากอนบอล ที่ พี่ เ จษฎาบอกมาว่ า ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนขอให้เป็นลายนี้ แหม...ลูกชายขอทั้งที่มีหรือจะท�ำให้ไม่ ได้ แต่ไม่ว่ายังไงเรื่องของรูปลักษณ์ก็ เป็นเรื่องที่พี่เจษฎาให้ความส�ำคัญเป็น อย่างมาก รถโดยสารจึงออกมาในรูป ลักษณ์ของรถแอร์ 8 ล้อ ต่างกันก็ตรงที่ เจ้าดรากอนบอลคันนี้มีกระจกด้านข้าง เป็นบานเลื่อนเท่านั้น เรื่ อ งของการตกแต่ ง ก็ โ ดนสุ ด ๆ ด้ ว ยความทุ ่ ม ทุ น สร้ า งแบบไม่ ยั้ ง ภายนอกมีทงั้ เครือ่ งเสียงแบบเสียงกลาง 12 ดอก และเสี ย งแหลม 8 ดอก, กระทะล้ อ แม็ ก ชุ บ โครเมี่ ย ม ติ ด ไฟที่ วงล้อ, แตรด่วน 2 ตัว, วงจรไฟแบบ อลังการ ทั้งไซเรน 12 คู่ และเลเซอร์อีก 2 คู่ เหมาะเจาะกับสีเหลืองสดรอบคัน เวลารถโดยสารคันนี้อยู่บนถนน คงจะ เป็นที่ชื่นชอบของเด็กอีกหลายคน เรื่องของการตกแต่งภายในก็ ไม่ น้อยหน้ากัน เพราะนอกจากภายนอกจะ เหมือนรถแอร์แล้ว เบาะภายใน และไม่มี

ราวด้านบนยังเป็นไปตามแบบฉบับ ของรถแอร์ และเมื่อเข้าร่วมงาน BUS & TRUCK ’12 แล้ว เรื่องเครื่องเสียง ก็ต้องมาเต็ม กับเสียงแหลม 15 นิ้ว 1 คู่ และ 12 นิ้วอีก 6 คู่ แว่วๆ มาว่า จะมีการเพิ่ม 15 นิ้วอีก 1 คู่ในเร็วๆ นี้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะด้วย ความสูงถึง 4 เมตร ด้านล่างของเจ้า ดรากอนบอลถูกปูผา้ ยางให้เหมือนกับ รถแอร์ สีสนั ของเบาะก็จดี๊ จ๊าดถึงใจตัด กันกับสีภายนอกเป็นอย่างดี มาพร้อม กับทีวี 32 นิว้ ด้านหน้า และ 26 นิว้ ด้าน หลัง หลังโซนคนขับรถบริเวณกึง่ กลาง ของด้านล่างยังมีหอ้ งนอนคนขับรถมือ สอง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ พนักงานที่อาจต้องเดินทางไกลและมี การผลัดเปลี่ยนกันขับรถนั่นเอง ด้วยความสดใสเหมือนเด็กของ รถโดยสารดรากอนบอลคันนี้ ที่พร้อม จะรองรับผู้โดยสารได้กว่า 45 ที่นั่ง และคุณเจษฎาเองยังบอกอีกว่าผลตอบ รั บ ของลู ก ค้ า ดี ม าก มี ก ารกล่ า วถึ ง ตลอด ท�ำให้มีการเดินรถแบบไม่ขาด สาย หากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อ ได้ที่เจษฎาทัวร์ งานนี้น�ำเที่ยวอย่าง เดียวนะจ๊ะ

ตีท้ายรถ เครื่องยนต์ : BENZ V8 ขุมพลัง 280 แรงม้า แชสซีส์ BENZ ตัวถัง : อู่ MODERN BUS ติดต่อ : โทร.08-6966-1375 (คุณเจษฎา)


BUS & TRUCK BUYERS’GUIDE 2012/2013

9

ASIA VEHICLE CORPORATION COMPANY LIMITED โทร : 081 803 9248 , อีเมล : ammy@faw-asia.com , เว็บไซต : www.faw-asia.com

บริษัท เอเซีย วีฮิเคล คอรเปอเรชั่น จำกัด

โทร : 089 604 9531 อีเมล : sales@faw-asia.com

ฝายขาย

ผูนำเขาและจัดจำหนายพรอมศูนยบริการมาตรฐาน บริษัท เอเชีย วิฮีเคล คอรเปอเรชั่นจำกัด

โทร : 02 703 1661

3 EURO CERTIFICATION

4

สำนักบริหารและศูนยอะไหล

EURO CERTIFICATION

รับประกัน

โทร : 081 8782 555

ศูนยบริการชลบุรี

โทร : 036 381 119

ศูนยบริการสระบุรี

100,000 กิโลเมตร / 1 ป

รถบรรทุกสายพันธแกรง มาตรฐานระดับโลก

คุมคาทุกเสนทาง เคียงขางสูความสำเร็จ


06 BUS&TRUCK • แวะเวียน

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

แวะเวียน

THD พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า บริษัท ที เอช ดี ออโต้ พาร์ท จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 เป็นผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย ยางรถบรรทุก ยางรถใหญ่ กระทะล้อ, อะไหล่สำ� หรับรถบรรทุก รถโฟล์คลิฟท์

สาย 5 ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ และรถทีใ่ ช้เพือ่ การพาณิชย์อนื่ ๆ ปัจจุบนั ภายในพื้นที่ขนาดใหญ่ของสถานี เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของสิ น ค้ า หลากหลาย อาทิ Super ขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สาย 5 บริษัท hawk, Primewell , Exmile , TOPU จาก ที เอช ดี ออโต้ พาร์ท จ�ำกัด ได้สร้าง โรงเก็บสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า ประเทศจีน ขนาดใหญ่ ขึ้ น เป็ น เพื่ อ เป็ น โกดั ง เก็ บ สินค้าขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของ ลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมากทุกปี ส�ำหรับทีน่ ปี่ ริมาณยอดการสัง่ ของ มีจำ� นวนมากขึน้ อย่างมากถึง 1,000 เส้น ต่อสัปดาห์ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดตอนนี้ จึง เป็นทั้งโรงเก็บสินค้าและศูนย์กระจาย สินค้าไปในตัว ในเรือ่ งการกระจายสินค้า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพนั้ น ถื อว่ า สถานที่ นี้ สามารถเป็นศูนย์กลางเพราะสามารถที่ จะใช้ขนส่งที่เป็นพันธมิตรและแผนก กระจายสินค้าของทางบริษัทได้เลย การท� ำ ตลาดของยางรถใหญ่ ใ น ปัจจุบัน ต้องเน้นด้านการตลาดและการ บริการหลังการขาย เพื่อสร้างฐานลูกค้า เก่า รวมทัง้ ขยายฐานไปยังกลุม่ ลูกค้าใหม่ ด้วย ส่วนด้านราคาจ�ำหน่ายนั้นทุกยี่ห้อ จะมีราคาจ�ำหน่ายที่ใกล้เคียงกัน หากยาง รถใหญ่ยี่ห้อใดต้องการอยู่คู่กับตลาดต้อง เจาะกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด คุณภาพสินค้าของ THD บริษัทมีความชัดเจนมากในเรื่อง คุณภาพของยาง จึงตัง้ สโลแกนขึน้ มาว่า “ยางดี โดนใจ ใช้แล้วรวย” จะสามารถ อธิ บ ายได้ ว ่ า สิ น ค้ า ที่ น� ำ เข้ า มา มี คุ ณ ภาพจากโรงงานมาตรฐานสากล ราคายุติธรรม ผ่านการตรวจสอบจาก

ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ผ่านการ X-RAY ทุกเส้น ผ่าน OVER LOAD TEST ทุก LOT มีการรับประกันสินค้าที่ ได้รับ ความเสียหายจากกระบวนการผลิต สูงสุด 3 ปี พร้อมด้วยระบบช�ำระเงิน ออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว หรือผ่อน ช�ำระ 0% สูงสุด 10 เดือน บริการ ประกอบกระทะล้อและขนส่งสินค้าฟรี ลุ้นเที่ยว เกาหลี กับ THD ลุ้นเที่ยว เกาหลี กับ บริษัท ที เอช ดี ออโต้พาร์ท จ�ำกัด จ�ำหน่าย ยางรถบัสและยางรถบรรทุก ยางรถตัก ยางรถโฟล์คลิฟท์ ยางรถเครน ยางรถ เกรด กระทะล้อ ลูกหมาก จานคลัช Freedom Payment ผ่านช่องทางการ ช�ำระเงิน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.โอน เข้า บัญชี 2.การ์ด ช�ำระด้วยบัตรเครดิต 3.เว็บ ช�ำระผ่านเว็บไซต์ พร้อมลุน้ โชค ผ่านช่องทางการช�ำระเงินทั้ง 3 ช่อง ทาง 1 ช่องทาง 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 80,000 บาท รวมมูลค่า 240,000 บาท จับรางวัล วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ รายการ Bus and Truck TV ดาวเทียม PSI ช่อง 65 เวลา 3 ทุ่มตรง ตั้งแต่ วันที่ถึง 31 ธันวาคม 2555 (โดยยึด ตามวั น รั บ ช� ำ ระสิ น ค้ า เป็ น ส� ำ คั ญ ) สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ http://www.rich-tire.com/หรือ 0-2627-5275

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท ที เอช ดี ออโต้พาร์ท จ�ำกัด สถานที่ : ศูนย์กระจายสินค้า พุทธมณฑลสาย 5 ประเภทบริการ : โกดังเก็บสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของ บริษัท ที เอช ดี ออโต้พาร์ท จ�ำกัด ติดต่อ : โทร.0-2627-5275


08 BUS&TRUCK • คันเร่งธุรกิจ

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

คันเร่งธุรกิจ

ต้องรุก AEC ก่อน

เหลื อ เวลาอี ก เพี ย งแค่ 2 ปี เ ท่ า นั้ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ก็จะเริม่ ใช้อย่างจริงจัง กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งต้อง มองถึงจุดแข็งที่จะสร้างรายได้อย่างมหาศาล เพราะเมืองไทยคือศูนย์กลางของอาเซียน ทุก ธุรกิจที่จะเข้ามาในอาเซียนต่างต้องผ่านเมือง ไทยก่อน อย่ า งสิ น ค้ า ทุ ก อย่ า ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น อุปโภค บริโภค และสิ่งก่อสร้าง ประเทศไทย ก็สามารถผลิตได้มากที่สุด ดังนั้น รถบรรทุกก็ ต้องวิ่งขนส่งมากยิ่งขึ้น เพื่อน�ำสินค้าโรงงาน จากเมืองไทยไปส่งยังประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่ ง กรมการขนส่ ง ทางบกที่ ก รม คมนาคมได้ วางแผนที่ จ ะตั้ ง ศู น ย์ ก ลางการ ขนส่งอยูต่ ดิ กับประเทศลาว พม่า กัมพูชา เพือ่ จะเป็นการง่ายต่อการท�ำโลจิสติกส์ พร้อมทั้ง กระทรวงต่างๆ ทั้ง ต่างประเทศ อุตสาหกรรม และพาณิชย์ ก็จะเดินหน้าน�ำทางไปติดต่อ ประสานงานกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน ก่อน เพื่อให้บริษัทเอกชนได้ไปผลิตสินค้าเพื่อ จ�ำหน่าย โดยกลุม่ ขนส่งจะตามไปภายหลังเพือ่ ท�ำหน้าที่กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค เมื่อมองเห็นถึงจุดแข็งที่จะช่วยกระตุ้น ให้กลุม่ ผูป้ ระกอบการขนส่งเติบโต เมือ่ ใช้ AEC ก็ยังมีจุดอ่อนอีกหลายจุดที่จะต้องเตรียมการ ป้องกันไว้ไม่ให้ต่างประเทศเข้ามาชิงส่วนแบ่ง ไปได้ การรั ก ษาจุ ด แข็ ง แรกก็ คื อ ตลาดใน ประเทศ ต้องมีมาตรฐานการรักษาลูกค้าเก่าไว้ ให้ได้อย่างเหนียวแน่น แล้วจึงขยายไปยังตลาดใหม่ โดยต้องมี การปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นสากล เพื่อที่จะ ได้รับการยอมรับเหมือนกับประเทศที่พัฒนา แล้ว ต้องมองว่า AEC คือจุดเป้าหมายต่อ ไป อย่ามองว่าเป็นจุดอ่อนที่ต่างชาติจะได้ เปรียบ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา ชยาวุธ จิระธันท์, ยู เจียรยืนยงพงศ์, บุ่นเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ วรพจน์ แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สว่างสำ�ลี กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค์ ไชยเผือก หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ์ ด่านจิตร์ตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป์, ถาวร พรมพิทักษ์ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สง่างาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟักสกุล มยุรี ดุ๊ก, อรุณ เหล่าวัฒนกุล ผู้จัดการโฆษณา : อารีย์ ปัตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร์, บุปผา กอมขุนทด พงษ์สกุล สุขสวัสดิ์ เลขาแผนกโฆษณา : กวินนาถ สิทธิโชค พัฒนาธุรกิจ : อารีย์ ปัตตุรังสี, วิวรมาศ แก้วศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แก้วศิริ เว็บไซต์ : BusAndTruckMedia.com วราภรณ์ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุ่มขำ� BIP GROUP พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดจำ�หน่าย : เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผู้จัดทำ� : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำ�แหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล์ : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

RCK เปิดตัวกันชนใหม่ เดินหน้าก่อนทางการบังคับ

อาร์ซเี ค รุง่ เจริญ เปิดตัวสินค้าใหม่ กันชนข้างและท้ายของรถพ่วงแข็งแรง แต่น�้ำหนักเบา เดินหน้าก่อนที่กรมการ ขนส่ ง ทางบกจะออกกฎในปี 2556 พร้อมเตรียมอะไหล่ไว้รองรับรถเก่า 3 ปี ที่ประกอบมากว่า 5,000 คัน เชื่อมั่น ตลาดรถใหญ่ โ ตส่ ง ผลให้ ป ี นี้ มี ย อด ประกอบกว่า 2,000 คัน คุณฐานิศร์ โทณะพงษ์ ผู้จัดการ ทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งแจริญ จ�ำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาและท�ำการผลิตสินค้าใหม่คือ กันชนข้างและกันชนท้ายของรถพ่วง ออกมา โดยเน้นที่ความแข็งแรงและมี น�้ำหนักเบา ทั้งนี้ เนื่องมาจากทางกรม การขนส่ ง ทางบกได้ เ ตรี ย มออกกฎ ระเบี ย บใหม่ ใ ห้ ร ถพ่ ว งที่ จ ดทะเบี ย น ประมาณกลางปี 2556 จะต้องมีกันชน ด้านข้างและกันชนท้ายติดมาด้วย ท�ำให้ ทางบริษัทฯต้องเดินหน้าพัฒนาสินค้า เหล่านีอ้ อกมาก่อน เพือ่ ไม่ให้ลกู ค้าต้อง น�ำรถพ่วงทีป่ ระกอบเสร็จแล้วกลับมาติด อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ กฎระเบียบของกรม การขนส่งทางบกในเรื่องนี้ยังจะมีผล ย้อนหลังส�ำหรับรถพ่วงทีป่ ระกอบใช้งาน 3 ปีที่แล้ว จะต้องท�ำตามกฎนี้ด้วยการ ติดกันชนข้างและกันชนท้ายในภายหลัง ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯมี ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า อยู ่ ประมาณ 5,000 ราย จึงได้เตรียมสต็อก อะไหล่กันชนไว้ล่วงหน้า เพื่อลูกค้าเก่า จะได้น�ำมาติดได้ทันที “ส�ำหรับกันชนใหม่นี้ใช้ชอื่ ว่า AEC โมเดล สาเหตุเพราะนอกจากกลุม่ ลูกค้า จะต้องติดกันชนเพื่อจะวิ่งในประเทศ แล้ว ยังจะต้องมีกันชนเพื่อวิ่งขนส่งไป ยังประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเริ่มใช้ AEC ด้วย ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามยุคตาม สมัย กลุ่มลูกค้าจึงจะเรียกชื่อสินค้านี้ได้ ง่ายติดปาก” คุณฐานิศร์  ยังเปิดเผยต่อว่า เมื่อ

มองถึงตลาดรถพ่วงเชิงพาณิชย์ ในปี 2556 เห็นว่า ตลาดโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีลูกค้าท�ำยอดจองไว้ถึงเดือน กุมภาพันธ์ และจะมีต่อเนื่องไปถึงกลาง ปี ทัง้ นีต้ อ้ งอยูท่ ตี่ น้ ทางคือยอดจ�ำหน่าย รถใหญ่ หากมียอดจ�ำหน่ายมากยอดรถ พ่ ว งก็ จ ะโตตามไปด้ ว ย ส่ ว นยอด ประกอบในปีทแี่ ล้วมีประมาณ 1,600 คัน และในปี 2556 นี้ จะมีถึง 2,000 คันแน่

ด้านการวางแผนการประกอบรถ พ่ ว งนั้ น ขณะนี้ ทุ ก แบบได้ ขึ้ น ลาย ประกอบแล้ว จึงใช้เวลาเพียงแค่ 30-45 วันเท่านัน้ พร้อมทัง้ วางแผนให้กบั ลูกค้า โดยดูจากก�ำหนดการรับรถเพือ่ ประกอบ รถพ่วงให้ทนั เวลาพร้อมกับการรับรถ ซึง่ ลูกค้าจะได้รบั ประโยชน์ ไม่ตอ้ งเสียดอก เบี้ยทั้ง 2 ฝ่าย สามารถน�ำรถไปใช้งาน ได้ทันที

SUNLONG ปิดยอดปี ‘55-500 คัน เล็งผุดศูนย์เซอร์วิสกลางปีนี้

เบสท์รินฯ เผยยอดส่งมอบรถ โดยสาร SUNLONG ปี 2555 กว่า 500 คัน แสดงให้เห็นการเติบโตของกลุ่มรถ โดยสารมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านผูป้ ระกอบการต่างให้ความไว้วางใจ รถโดยสารสัญชาติจีนมากขึ้น พร้อม เผยกลางปีหน้าเปิดโชว์รูมใหญ่กิ่งแก้ว คุ ณ หลิ น เข่ อ นั่ ว ประธาน กรรมการ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จ�ำกัด เปิดเผยกับ BUS & TRUCK ว่า ปี 2555 นี้ บริ ษั ท มี ย อดการส่ ง มอบรถ SUNLONG กว่า 500 คัน อีกทั้งยังมี ยอดการสัง่ จองรอส่งมอบในปี 2556 อยู่ อีกกว่า 350 คันอีกด้วย ซึ่งรถทั้งหมด นี้จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการเร็ว ที่สุดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ “รถโดยสาร SUNLONG เป็นที่ ยอมรับอย่างมากในตลาดรถโดยสาร ของประเทศไทย ด้วยชือ่ เสียงในแวดวง ธุ ร กิ จ การขนส่ ง มาเป็ น ระยะเวลา ยาวนานเกือบ 10 ปี และมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง โดยมีรุ่นยอดนิยมคือ SLK 6162 ซึง่ มีทงั้ เครือ่ งยนต์ดเี ซลและ NGV ซึง่ ในขณะนีม้ ที งั้ การผลิตเพือ่ ขาย ภายในประเทศและผลิตเพือ่ การส่งออก” คุ ณ หลิ น ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า รถ SUNLONG มีระยะเวลาในการผลิตโดย ประมาณ 4 เดือนต่อ 1 คัน ซึ่งประกอบ ไปด้วยช่วงขอไฟแนนซ์ 1 เดือนและใน ส่วนของการประกอบตกแต่งอีก 3 เดือน ทัง้ นีส้ ามารถย่นระยะเวลาการส่งมอบให้ เร็ ว ขึ้ น ได้ อี ก ทั้ ง นี้ ก ลางปี ห น้ า ทาง บริษทั ฯ จะเปิดโชว์รมู ทีถ่ นนกิง่ แก้วเพือ่ เป็นการรองรับตลาดที่เพิ่มขึ้น ด้ ว ยสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและ สมรรถนะกับการประหยัดทีโ่ ดนใจส่งผล ให้รถโดยสารยี่ห้อ SUNLONG เป็นที่ พึ ง พอใจกั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการเป็ น จ�ำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันในเขตพัทยา SUNLONG ยังคงเป็นทีน่ ยิ มสูงสุด ทัง้ นี้ มีแผนทีจ่ ะเปิดศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงเพิม่ ทีถ่ นน สุขุมวิทและพื้นที่อื่นๆ ต่อไปอีกด้วย


คันเร่งธุรกิจ • BUS&TRUCK 09

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

คันเร่งธุรกิจ

เปิดประตูการขนส่งภาคเหนือ “นอร์ธเทิร์น มอเตอร์โชว์”

งาน นอร์ธเทิรน์ มอเตอร์โชว์ 2012 และงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2555 โดย บริษัท ฟูโซ่ ทรัคประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน ในครั้งนี้ ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่ง ประเทศไทย อ.โกลกพระ จ.นครสวรรค์ ภายในงานมีการร่วมออกบูธจากค่ายรถ บรรทุกชั้นน�ำต่างๆ คับคั่ง อาทิ Volvo, MAN, Hino, Isuzu, Fuso, UD TRUCK, Foton, Shacman, FAW, Biben, CAMC, Dayun, Suzuki, Changan พร้อมทั้ง อะไหล่ต่างๆ กิจกรรมที่น่าสนใจจากทาง บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อส่ง เสริ ม อาชี พ และพั ฒ นาฝี มื อ ช่ า งให้ กั บ เยาวชนจากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในภาค เหนือให้มีพื้นที่ร่วมแสดงความรู้ความ สามารถและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มาก ขึน้ “การแข่งขันทักษะฝีมอื ช่าง สาขาช่าง ยนต์” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวิทยาลัยเทคนิค สาขาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวน 8 สถาบัน 10 ทีม ซึ่งการแข่งขันในครั้ง นี้มีทั้งหมด 2 รอบด้วยกัน ภาคทฤษฎีจะ

เป็นสอบข้อเขียนและภาคปฏิบตั เิ ป็นการ แข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะนักศึกษา จะต้องท�ำการตรวจสอบจุดบกพร่องของ รถฟูโซ่ทจี่ ดั เตรียมไว้และหาสาเหตุพร้อม แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยโจทย์ที่ถูกตั้งขึ้น จากทางที ม งานกรรมการตั ด สิ น ผู ้ มี ประสบการณ์ ซึ่งมีหัวข้อหลักๆ ที่เกี่ยว กับระบบไฟฟ้าในตัวรถบรรทุกทั้งสิ้น คุ ณ ธนภั ท ร อิ น ทวิ พั น ธุ ์ รอง ประธาน บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมคุณวชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 15,000 บาท พร้อมทัง้ เกียรติบตั รให้แก่นกั ศึกษาผูช้ นะ เลิศ “การแข่งขันทักษะฝีมือช่าง สาขา ช่างยนต์” คือ นายประณต มันเกตุวิทย์ และ นายยุทธนา พินโต วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ ทีมที่ 2 นอกจากนี้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ช นะเลิ ศ การ แข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ บริ ษั ท ฟู โ ซ่ ทรั ค (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด การั น ตี รั บ เข้ า ท�ำงานในบริษัทและเครือ ตันจง กรุ๊ปฯ หลังจากส�ำเร็จการศึกษา

ใต้ท้องรถ มีคนขายรถใหญ่บอกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ไม่ ต้องการรถใหญ่ที่ผลิตออกมาจากโรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีผู้ ประกอบการขนส่งขนาดกลางที่ต้องการใช้รถใหญ่ในธุรกิจ โดยรถที่ต้องการคือ รถดัมพ์ราคาต�่ำสุดอยู่ที่ 2.7 ล้านบาท แต่มีเงินอยู่ที่คันละประมาณ 1 ล้านบาท จึงต้องเปลี่ยนมาซื้อรถเก่าเพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้ และยังสามารถหา ได้ตามที่ต้องการคือ 4 คัน เวลาการใช้งานประมาณ 4 ปี มั่นใจว่าคุณภาพของ รถเก่ายังคงใช้ได้อยู่ เพราะสามารถดูแลและซ่อมแซมเองได้ จึงฝากมายังค่าย รถใหญ่ว่า ยังมีรถเก่าที่ยังเป็นคู่แข่งใน AEC เสริมเข้ามาด้วย ดังนั้น ต้องมีหู ตากว้างไกลตลอดเวลา uuu คนวงการรถใหญ่คาดว่า ประมาณต้นไตรมาสที่ 3 ของปีหน้า ยอด รถใหญ่ที่ค้างออเดอร์ก็จะส่งมอบได้หมด และความต้องการของตลาดขนส่งจะ ลดลงมาอยู่ในสภาวะปกติ เมื่อรวมยอดขายเข้าด้วยกันแล้วจะเหลือประมาณ 30,000 คันปลายๆ ส่วนการหมุนเวียนของการใช้จ่ายในปีหน้าก็จะลดน้อยลง เพราะประชาชนส่วนใหญ่ต้องเก็บเงินไว้ เพื่อที่จะได้น�ำมาผ่อนรายเดือนให้กับ รถคันแรกที่ซื้อมา จึงมองได้ว่า การใช้จ่ายเงินของประชาชนทั้งประเทศจะลด ลง หากรัฐบาลยังท�ำงานอย่างง่ายๆ ไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ยอดรถ ใหญ่ในปี 2557 ก็จะต้องลดลงมาอีก จนกระทั่งถึงยอดขายปกติที่ขายได้ 2.5 หมื่นคันนั่นเอง uuu ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บรรดารถโดยสารไม่ประจ�ำทางก็ต้องเตรียมรับ กรรม เพราะกรมการขนส่งทางบกจะท�ำการตรวจมาตรฐานลาดเอียงให้ได้ 30 องศาเป็นอย่างน้อย โดยมีเครื่องตรวจสอบเพียงเครื่องเดียวที่กรมขนส่งทางบก สาขาล�ำลูกกา ปทุมธานี แต่เครื่องตรวจสามารถท�ำงานได้เฉลี่ยวันละ 1 คัน เท่านั้น และจ�ำนวนรถโดยสารที่ประกอบใกล้เสร็จจากบ้านโปง ราชบุรี อีกกว่า 500 คัน แล้วอย่างนี้เจ้าของรถไม่ต้องผ่อนรถฟรีรวมกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอีก โดยที่รถยังไม่สามารถท�ำงานได้ เพราะยังไม่ถึงเวลาตรวจสอบ ส่งผลให้ไม่ สามารถจดทะเบียนวิ่งบนถนนได้ หน่วยงานราชการเคยคิดถึงความเดือดร้อน ของประชาชนที่ต้องจ่ายภาษีเพื่อเป็นเงินเดือนบ้างหรือไม่ uuu

รถบรรทุกรถ ยอดประกอบพุ่ง ผลจากการส่งออกและอีโคคาร์

3 อูด่ งั มียอดประกอบรถบรรทุกรถ เพิ่มสูง ผลจากการเป็นดีทรอยต์ ออฟ เอเชีย เต็มตัว ยอดส่งออกรถเล็กเพิ่ม แค่รถอีโคคาร์ขายได้กว่า 800,000 คัน แหล่งข่าวในวงการรถใหญ่เปิดเผย ว่า ขณะนี้สามารถบอกได้เต็มปากว่า เมืองไทยได้กลับมาเป็น ดีทรอยต์ ออฟ เอเชีย อีกครั้ง เพราะมียอดประกอบสูง ถึง 0.5 ล้านคัน แบ่งเป็นการส่งออกสูง ถึง 35% และจ�ำหน่ายในประเทศอีก 65% ยิ่งทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้รถคัน แรกเป็นที่ต้องการมากขึ้น จึงได้คืนเงิน ให้กับผู้ซื้อถึงคันละประมาณ 100,000 บาทเลยทีเดียว ความต้องการจึงเพิม่ สูง ขึ้นกว่า 800,000 คัน ดังนั้น รถบรรทุกรถที่ท�ำหน้าที่ ขนส่งรถยนต์ประกอบออกจากโรงงาน ไปส่ ง ยั ง ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง และตาม ตัวแทนจ�ำหน่ายต่างๆ ทั่วประเทศจึง เพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมาก โดยมี 3 เจ้า หลักคือพนัสฯ อาร์ซีเค และซีไอเอ็มซี

ที่ต้องแข่งขันกันอย่างหนัก “การแข่งขันนี้มีทั้งการตลาด การ ขาย และการบริการหลังการขาย เห็น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนก็ คื อ จากการที่ ท าง พนัสฯได้จดลิขสิทธิ์รถบรรทุกรถได้มาก ถึง 8 คัน ก็มีค่ายอื่นได้ดัดแปลงให้ บรรทุกได้ 8 คันเหมือนกัน ส่วนด้าน ราคาก็ถือเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยเพิ่ม ยอดขายให้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งมาก และที่ ส�ำคัญอีกวิธีหนึ่งก็คือ การรับจ้างขนส่ง โดยที่ไม่ตอ้ งซือ้ ช่วยลดต้นทุนให้กบั ค่าย รถยนต์ ได้เป็นอย่างมาก” ส�ำหรับยอดจ�ำหน่ายรถใหญ่ในปี 2556 นี้คาดว่าจะสูงถึง 40,000 คัน ส่ง ผลให้อตู่ อ่ ตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงจะ มียอดประกอบเพิม่ สูงตามยอดจ�ำหน่าย รถใหญ่ ไ ปด้ ว ย ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ภาวะ เศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อไป เนื่องจาก แรงงานอุตสาหกรรมวัตถุดิบและการ หมุนเวียนของรายได้จะเพิ่มมากตาม การหมุนเวียนของรายได้


10 BUS&TRUCK • สัญญาณ

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

สัญญาณ

เชื่อมแล้ว! สะพานข้ามโขง 4 ช่วยพัฒนาคมนาคม 3 ประเทศ

สะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ-ห้วย ทราย เริม่ เป็นรูปร่าง หากสร้างเสร็จช่วย เชื่ อ มโยงจั ง หวั ด เชี ย งราย-บ่ อ แก้ ว คุนหมิง ตามแนวเส้นทาง R3 สนับสนุน โครงข่ายคมนาคมขนส่งของไทย สปป. ลาวและจีน ช่วยส่งเสริมการค้าขายและ การคมนาคม รวมถึงช่วยเพิ่มคุณภาพ ชีวิตของประชาชนใน 3 ประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงต่ า งประเทศ ราช อาณาจักรไทย และรองนายกรัฐมนตรี และรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงต่ า ง ประเทศ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย ประชาชนลาว ร่วมเป็นประธานในพิธี เทคอนกรีตจุดเชื่อมสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) จังหวัดเชียงราย สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วย ทราย) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต้ เพือ่ เชือ่ ม โยงโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง ของ ประเทศไทย ลาว และจีนเข้าด้วยกัน โดยสะพานมีความยาว 1.2 กิโลเมตร มี ความกว้าง 14.70 เมตร เป็นสะพาน ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) มีขนาด ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร และทางเท้า ข้างละ 1.25 เมตร มีความยาวช่วงข้าม แม่นำ�้ โขง 480 เมตร เป็นสะพานรูปแบบ คอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Segmental Concrete Box Girder) ก่อสร้างโดยวิธี Balanced Cantilever ความยาวช่วง สะพาน 110 ม. 3 ช่วง และช่วงริม 75 เมตร 2 ช่วง โดยจะมีโครงสร้างเชิงลาด สะพานยาว 150 เมตร (ความยาวช่วง สะพาน 30 เมตร 5 ช่วง) มีความยาว โดยรวม 630 เมตร ความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว จะ ยิ่งมีศักยภาพทั้งในเชิงภูมิศาสตร์จาก การมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อน บ้านถึง 5 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ จีน เวี ย ดนาม กั ม พู ช า และมาเลเซี ย นอกจากนั้ น ยั ง มี ค วามพร้ อ มด้ า น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ตลอดจนการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านโครงสร้าง พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน เทคโนโลยี สารสนเทศ ฯลฯ

ที่ส�ำคัญ ทั้ง 2 ประเทศอยู่ในเส้น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวเหนื อ -ใต้ (North-South Economic Corridor) เชื่อมโยงเมียนมาร์ ไทย จีน และลาว และแนวตะวันออก-ตะวันตก (EastWest Economic Corridor) เชื่อมโยง เมียนมาร์ ไทย ลาว และเวียดนามภาย ใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุ ภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ระหว่าง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้ (ยูนนาน) ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ซึง่ เอือ้ ต่อ การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การ ลงทุน การบริการ และการเป็น “ประตู การค้า” ของอาเซียนเชื่อมโยงสู่จีนและ อินเดีย ไทยและลาวยังมีนโยบายพัฒนา พื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ชายแดนร่วมกันในลักษณะของเมืองคู่ แฝด ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วม มือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่ โขง (Ayeyawady-Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ระหว่างประเทศ ในภูมิภาค คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม การรวมตัวกันอย่าง ใกล้ชิดผนวกกับการขยายความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้าน การคมนาคมขนส่ ง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร รวมถึ ง สาธารณูปโภคต่างๆ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ จะช่วยเพิม่ ความพร้อมของไทยและลาว ให้มากขึ้น ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากการ พัฒนาโครงการสะพานข้ามแม่น�้ำโขง ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้แล้ว เมื่อ ก่อสร้าง สะพานมิตรภาพ 4 แล้วเสร็จ จะมีสว่ นช่วยเสริมต่อการคมนาคมขนส่ง ภายในประเทศทั้งไทย-ลาว-จีน โดย เฉพาะทางภาคเหนือของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไม่มี พรมแดนส่วนใดติดต่อกับทะเลที่จะใช้ เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า ทั้งใน ส่วนที่จะน�ำเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ และส่ ง ออกสู ่ ต ลาดต่ า งประเทศอี ก ด้วย

โดย กรมการขนส่งทางบก

จอดป้ายหมอชิต

ขบ.มอบอ�ำนาจ 16 รร.เอกชน ท�กรมการขนส่ ำหน้าทีงทางบก ่ทดสอบการขั บ รถแทนกรมฯ ผลักดัน ได้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเลือก

โรงเรียนสอนขับรถเอกชน 16 แห่ง ให้ ท�ำหน้าที่แทนกรมการขนส่งทางบกใน การทดสอบข้อเขียนและขับรถ เพื่อใช้ เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับ กรมการขนส่ ง ทางบก สามารถเปิ ด เฉพาะการอบรมภาคทฤษฎี (4 ชั่วโมง) ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบก ก�ำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานขอเข้ารับ การทดสอบกับกรมการขนส่งทางบกได้ ด้วย เพิ่มช่องทางเลือกแก่ประชาชน เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การขอรั บ ใบ อนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีที่ให้ความ รู้เกี่ยวกับกฎจราจรและวินัยการขับขี่ที่ ปลอดภัยเป็นเวลาถึง 4 ชั่วโมง ท�ำให้ ต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อขอรับใบ อนุญาตขับรถเพิ่มขึ้น รวมทั้งขณะนี้มี จ�ำนวนผูข้ อรับใบอนุญาตขับรถเพิม่ มาก ขึ้นด้วย กรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่ม อ�ำนาจให้โรงเรียนสอนขับรถ 16 แห่ง ที่ เคยด�ำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎีสอบ ข้อเขียนและภาคปฏิบัติทดสอบขับรถ เพือ่ ใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับ รถกับกรมการขนส่งทางบกนัน้ สามารถ ด�ำเนินการเฉพาะการอบรมภาคทฤษฎี (4 ชั่วโมง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานขอเข้า รับการทดสอบกับกรมการขนส่งทางบก พ.ต.อ.ยอดชาย ผู้สันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บก.02

แก่ประชาชน โดยก�ำหนดให้โรงเรียน สอนขับรถเอกชนที่จัดการอบรมภาค ทฤษฎีดังกล่าวเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ได้รายละไม่เกิน 500 บาท โรงเรี ย นสอนขั บ รถเอกชนต้ อ ง จัดการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการ ขนส่งทางบกก�ำหนด ซึ่งประกอบด้วย เนือ้ หาเรือ่ งกฎหมายจราจร เทคนิคการ ขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทใน การขั บ รถ รวมถึ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ย รถยนต์ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นไปตาม มาตรฐานที่ ก รมการขนส่ ง ทางบก ก� ำ หนด ซึ่ ง นอกจากการอบรมภาค ทฤษฎี (4 ชัว่ โมง) แก่ผขู้ อรับใบอนุญาต ขับรถยนต์ชั่วคราวและรถจักรยานยนต์ ชั่วคราวแล้ว ยังสามารถจัดการอบรม เพื่อใช้เป็นใบรับรองการขอต่ออายุใบ อนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถ จั ก รยานยนต์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย รถยนต์ และต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง บกได้ด้วย สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ติดต่อได้ที่ กลุ่มมาตรฐานโรงเรียนสอน ขับรถ ส�ำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก โทร.0-22718888 ต่อ 6611

BUS & TRUCK FAQ

รถสองแถวจอดป้าย...แต่โดนล็อคล้อ?

รถสองแถวมีสัมปทานเส้นทาง จากขนส่ ง อย่ า งถู ก ต้ อ ง ไม่ สามารถจอดรถรับส่งผูโ้ ดยสาร ทีป่ า้ ยรถเมล์ได้หรือครับ ผมงงมากพอ เข้าไปจอดรับคนโดนต�ำรวจจับล็อคล้อ ในข้อหา “หยุดรถในป้ายรถประจ�ำ ทาง” ซึ่งผมก็เป็นรถประจ�ำทาง ท�ำไม จอดไม่ได้งงมากๆ จากคุณ : คนหาเช้ากินค�่ำ ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบ อนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ประจ�ำทาง ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบ การขนส่งไม่ประจ�ำทาง ผู้ได้รับใบ อนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง โดยรถ ขนาดเล็ ก หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลใช้หรือ ยอมให้บุคคลอื่นใช้รถที่ได้รับอนุญาต ท�ำการขนส่งนอกเส้นทาง หรือนอก ท้องทีท่ ี่ได้รบั อนุญาตแล้วแต่กรณี เว้น แต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก นายทะเบียน หรือผู้ซึ่งนายทะเบียน

มอบหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทาง บกกลางก�ำหนด มาตรา 40 ห้ามมิให้ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ ประจ� ำ ทางกระท� ำ การขนส่ ง อั น มี ลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกับผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ�ำ ทาง หรือมีลักษณะเป็นการแย่งผล ประโยชน์ กั บ ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต ประกอบการขนส่งประจ�ำทางในเส้น ทางที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ ขนส่งประจ�ำทางได้รบั อนุญาต มาตรา 137 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ ขนส่งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 39 ต้องระวาง โทษปรั บ ตามจ� ำ นวนรถที่ ใ ช้ ท� ำ การ ขนส่งนอกเส้นทาง หรือนอกท้องที่ที่ ได้รับอนุญาตคันละไม่เกินห้าพันบาท ต่อหนึ่งวัน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง มาตรา 138 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบ การขนส่ ง ไม่ ป ระจ� ำ ทางผู ้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท


กดแตร • BUS&TRUCK 11

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

กดแตร

เลือกกรุงเทพประกันภัย...เพื่อ...? ในปีที่ผ่านมาทางบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด มีการขยาย ไลน์ธุรกิจเพิ่ม เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ เติ บ โตยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ซื้ อ รถยนต์ ป ระจ� ำ ต�ำแหน่งเพิม่ เป็นยีห่ อ้ ออดี้ รุน่ Q5 เพราะ เป็นรถที่มีมาตรฐานสูง โดยพนักงาน ขายแนะน�ำบริษทั ประกันภัยให้คอื บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (แต่ ทีท่ ราบโดยทัว่ กัน หากลูกค้ารถยนต์ราย ใดซื้ อ ประกั น ภั ย ตามที่ พ นั ก งานขาย แนะน�ำ พนักงานคนนัน้ ก็จะได้รบั เงินค่า คอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทน) ซึ่ ง ทาง ที ที เ อฟเองก็ มั่ น ใจว่ า บริษัทประกันภัยที่เลือกมาจะมีคุณภาพ ดีเหมือนกับที่พนักงานขายแนะน�ำมา แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุดังรายละเอียดที่ลง ไว้ ใ นเอกสารการซ่ อ มของบริ ษั ท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) คือ จอดไว้โดนทุบกระจก เสียทรัพย์ ของ สูญหาย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 เมื่อฝ่ายเคลมได้รับเรื่องเรียบร้อย แล้ ว ทางบริ ษั ท ที ที เ อฟ อิ น เตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด ก็มั่นใจว่าจะได้รับการ ซ่อมโดยเร็ว เพราะได้ท�ำประกันภัยชั้น หนึง่ เอาไว้ในราคาทีส่ งู มาก แต่เมือ่ เวลา ผ่านไป 2 เดือน ก็ไม่ได้รบั การติดต่อจาก กรุงเทพประกันภัยเลย แต่เมือ่ ต้นเดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา ได้มีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาว่า สาเหตุที่ การซ่อมล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถหา อะไหล่ในเมืองไทยรวมทัง้ ในสิงคโปร์ได้

ซึง่ เป็นทีต่ งั้ บริษทั แม่ดว้ ย ดังนัน้ อะไหล่ จากบริษัทแม่ประเทศเยอรมนีจะส่งมา ถึงในเมืองไทยประมาณเดือนมกราคมปี 2556 เมื่อค�ำนวณความเสียหายที่เกิด ขึ้ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายนจนถึ ง เดื อ น ธันวาคมนี้ รถออดี้ต้องจอดอยู่เฉยๆ ใน สถานที่ปลอดภัย ไม่สามารถที่จะขับไป ไหนได้ เพราะลมจะตีเข้าอาจท�ำให้เกิด อุบัติเหตุได้ง่าย เมื่อรถยนต์ที่จอดอยู่ เฉยๆ เป็นเวลา 3 เดือน ความเสียหาย แรกจะเกิดกับยาง เพราะยางอยู่กับที่ และรับน�้ำหนักก็จะหมดสภาพลงได้ ต่อ มาคื อ เครื่ อ งยนต์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านเลย น�้ำมันหล่อลื่นไม่ได้วิ่งผ่าน จึงเป็นไปได้ ว่าหากน�ำกลับมาใช้งานแล้ว จะต้อง ซ่อมบ�ำรุงอีกเท่าไร ยิ่งเป็นรถออดี้ที่วิ่ง อยู ่ ใ นเมื อ งไทยในจ� ำ นวนน้ อ ยและ จ�ำหน่ายโดยค่ายยนตรกิจ ค่าซ่อมต้อง สูงลิบลิ่วแน่ โดยความผิดในครั้งนี้ ทางบริษัท กรุงเทพประกันภัย จะต้องออกมารับผิด ชอบ เพราะการท�ำประกันภัยถ้าสมัครใจ นัน้ เจ้าของรถต้องจ่ายเงินล่วงหน้า เพือ่ ให้มีการซ่อมบ�ำรุงที่รวดเร็วทันเวลา ไม่ เสียเวลาซ่อมนาน เพราะรถยนต์ที่ใช้จะ ช่ ว ยให้ ก ารท� ำ งานเป็ น ไปอย่ า งมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และจะท�ำเงินให้ อย่างมหาศาล นี่หรือ กรุงเทพประกันภัย ที่มีชื่อ เสียงน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนาน?

เงื่อนไขของรถบรรทุก 22 ล้อ

สิ้ น ปี 2555 คื อ ช่ ว งเวลาหมด ก�ำหนดการอนุโลมให้รถบรรทุก 7 เพลา 22 ล้อ ที่สามารถบรรทุกน�้ำหนักได้ 58 ตัน แต่ขณะที่เขียนคอลัมน์นี้อยู่ในช่วง เดือนธันวาคม 2555 ท�ำให้ยังไม่ทราบ ผลว่าในปี 2556 จะสามารถบรรทุกได้ เท่าเดิมคือ 58 ตันหรือไม่ หากย้อนกลับไปเมือ่ ต้นปี 2555 มี กระแสข่าวว่านักการเมืองได้รับเงินไป ประมาณ 7 ล้านบาทเพื่อให้รถบรรทุก 7 เพลา หรือ 22 ล้อบรรทุกสินค้าได้เท่า เดิมคือ 58 อีก 1 ปี ซึ่งมีเบื้องหลังลึกลง ไปจากนีว้ า่ ทางเจ้าหน้าทีข่ องราชการผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้างขนส่งต่างสมรู้ร่วม คิดกัน ท�ำการบรรทุกสินค้าเกษตร ไม่ ว่าจะเป็นข้าวเปลือก ข้าวโพด ทีล่ กั ลอบ หนีภาษีหนักมากถึง 90 ตันทีเดียว ในเรื่องของรถ 7 เพลาจะสามารถ บรรทุ ก ได้ เ ท่ า ไรนั้ น แยกได้ เ ป็ น 2 ประเภท คือหากยังได้อนุโลมให้บรรทุก ได้ 58 ตันต่อไป ก็จะมีพวกท�ำผิดนอก กฎหมาย ลักลอบบรรทุกหนัก 90 ตัน

ต่อไป ถนนหนทางก็จะพังเหมือนเดิม ทางกรมทางหลวงก็ต้องใช้งบประมาณ แผ่นดินมาซ่อมแซมเป็นประจ�ำทุกปีต่อ ไป อีกประเภทหนึ่งคือ ให้ยกเลิกรถ 22 ล้อต่อไป เหลือเพียงแค่ 18 ล้อที่ บรรทุกได้ 50.5 ตัน เพราะด้วยรถพ่วง ที่มีความยาวไม่มาก จะท�ำให้บรรทุก สินค้าได้หนักมากสุดเพียง 60 ตันเท่านัน้ ถนนหนทางที่ มี ม าตรฐานตรงตามที่ ก�ำหนดก็ยังคงรับมือได้นานอีกหลายปี แต่ผปู้ ระกอบการขนส่งต่างมองว่า ผู ้ ที่ จ ะก� ำ หนดมาตรฐานการบรรทุ ก สินค้าว่ารถ 7 เพลาหรือ 22 ล้อจะบรรทุก สินค้าได้มากน้อยเท่าไรนั้นก็คือนักการ เมือง การอนุโลมต่อไปหรือการยกเลิก ให้บรรทุกสินค้าได้เพียง 53 ตัน อย่าง ไหนจะได้เงินใต้โต๊ะมากกว่ากัน นี่ คื อ ข้ อ พิ สู จ น์ ว ่ า หน่ ว ยงาน ราชการยังคงมีการคอรัปชั่นกันเหมือน เดิม

พักรถ

ส่งคนขับรถ เรียนพัฒนาการขับ

จากการท�ำงานประจ�ำคือขับรถส่งของ และมาหยุดพักรถด้วยการ พัฒนาฝีมอื การขับทีด่ ขี นึ้ ช่วยประหยัดน�ำ้ มัน รวมถึงเพิม่ ความปลอดภัย ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ต่อจากนั้นก็มาเป็นคนขับรถมืออาชีพ ได้รับความไว้ วางใจให้ส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้ หลายบริษัทผู้ประกอบการขนส่งต่างประสบปัญหาเรื่องคนขับรถ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการขับรถ อุบัติเหตุระหว่างขับรถ หรือใช้น�้ำมันสิน้ เปลือง แต่เจ้าของก็จ�ำใจต้องจ้าง เพราะคนขับเริม่ หาได้ ยากมากขึ้น สถาบันสอนขับรถ ID Driver ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นถือได้วา่ เป็นโรงเรียน สอนขับรถใหญ่ทมี่ มี าตรฐาน ได้รบั การรับรองขนส่งทางบก สามารถเป็น ผูอ้ อกใบอนุญาตขับขีร่ ถใหญ่ได้เลยหลังจากเรียนจบ พร้อมทัง้ มีใบรับรอง เพื่อให้คนเรียนขับรถใหญ่สามารถขับรถไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย การขับรถใหญ่นั้น สิ่งแรกต้องมาจากจิตใจของคนขับก่อน ในการ เรียนภาคทฤษฎีจะมีการสอนกฎระเบียบการขับขีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด มีการนั่งสมาธิ เชิญพระสงฆ์มาอบรมท�ำให้จิตใจสงบ รู้เหตุรู้ผล ควบคุม จิตใจจนไม่ปล่อยให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผล ซึ่งเป็นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้ ควบคุมรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนการสอนภาคปฏิบัติก็จะมีทั้งการขับทางยาว ทางคดเคี้ยว ขึ้น เขาและลงเขา และการควบคุมรถบนถนนที่เปียกลื่น ซึ่งผู้เข้าเรียนต่าง ผ่านการทดสอบได้หมด มาตรฐานเหล่านี้ต่างได้รับความเชื่อถือจาก บริษัทรายใหญ่ สถาบัน ID Driver เป็นโรงเรียนสอนขับรถใหญ่ที่น่าจะเอามาเป็น แบบอย่างมากที่สุด


12 BUS&TRUCK • รักษ์รถ

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

รักษ์รถ

“ผ้าเบรก” เป็นสิ่งที่จะต้องดูแล รักษาอยู่เสมอ หากผ้าเบรกมีปัญหา เรียกได้ว่า การขับเคลื่อนในครั้งนั้นๆ ย่อมเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น “รักษ์รถ” ฉบับนี้ เราจะพาไปรูจ้ กั ข้อมูล ต่างๆ ของผ้าเบรก เพือ่ ประโยชน์ในการ เลือกใช้ของคุณผู้อ่านที่จะน�ำไปเสริม สร้างสมรรถนะการขับเคลื่อนต่อไป ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องผ้ า เบรกโดย ทั่ ว ไ ป นั้ น ขั้ น พื้ น ฐ า น จ ะ ต ้ อ ง มี ประสิ ท ธิ ภ าพความฝื ด สู ง เพื่ อ คง สมรรถนะสูงสุดในการขับเคลื่อน หาก เกิดเหตุการณ์ต่างๆ การที่ผ้าเบรกมี ความฝืดสูง จะท�ำให้ระบบเบรกปฏิบัติ การได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัยอย่าง แน่นอน อย่างที่สองก็คือผ้าเบรกที่ดีจะทน ต่อการสึกหรอ เนื่องจากจะมีการใช้งาน ในทุกวัน และบ่อยครั้ง ผ้าเบรกที่ดีต้อง ทนทานไม่ว่าจะเป็นการทนทานต่อการ เสียดสี ทนทานต่อความร้อน ฯลฯ เพื่อ ประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ เปลี่ยนและซ่อมแซม ในตลาดบ้านเราผ้าเบรกนัน้ มีคอ่ น ข้ า งหลากหลาย คุ ณ สมบั ติ แ ละ ประสิทธิภาพก็มีความแตกต่างกันออก ไป หากเป็นผ้าเบรกที่มีส่วนผสมของ ใยหินหรือสารแอสเบสตอสผสมอยู่ จะ ส่งผลท�ำให้กระทะล้อของรถบรรทุกไม่ สกปรก เนือ่ งจากฝุน่ ทีถ่ กู ขับออกมานัน้ จะมีสีขาว แต่ก็มีข้อเสียอยู่คือ ฝุ่นที่ว่า นี้จะปลิวอยู่ในอากาศ เมื่อสูดเข้าไปใน ร่างกายก็จะสะสมอยู่บริเวณปอด และ ท�ำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ในที่สุด คุณจิตติมา ศุภมัง หรือคุณหนู หั ว หน้ า กิ จ กรรมและภาพลั ก ษณ์ ข อง บริษัท เอเชียคอมแพ็ค จ�ำกัด ได้ให้ค�ำ แนะน�ำกับ BUS & TRUCK ถึงผ้าเบรก ทีด่ วี า่ ควรจะไม่มสี ว่ นผสมของสารแอส เบสเตอร์ สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประโยชน์ “ผ้าเบรก” เพื่อสุขภาพและธรรมชาติ

ผ้าเบรกทีด่ วี า่ ควรจะไม่มสี ว่ นผสมของสารแอสเบสเตอร์ สารทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะส่งผลเสียหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมลภาวะทางอากาศ และสุขภาพ ของคนขับ ซึ่งอาจส่งผลต่อกิจการในระยะยาวได้อีกด้วย เพราะส่งผลเสียหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของมลภาวะทางอากาศ และ สุ ข ภาพของคนขั บ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ กิจการในระยะยาวได้อีกด้วย การเลือกผ้าเบรกนัน้ จะต้องเลือก ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งในแวดวง รถบรรทุกบ้านเรา คุณหนูก็ได้แนะน�ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะ ผลิ ต มาเพื่ อ งานขนส่ ง ทางไกล และ รองรับการพ่วงน�้ำหนักปริมาณมากได้ นัน่ คือ ผ้าเบรก รุน่ C2 ส�ำหรับรถบรรทุก

โดยเฉพาะ เนื่องจากความเหมาะสมที่ กล่าวมาแล้ว ผ้าเบรก รุน่ C2 ยังมีความ สามารถในการทนความร้อนได้มากกว่า 500 องศาเซลเซียส หมดกังวลในเรื่อง ของความฝืดและและการสึกหรอได้เลย นอกจากนี้ ผ้าเบรก รุน่ C2 ยังเป็น อี ก หนึ่ ง นวั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อม เหมาะกับชาวรักษ์รถเป็นอย่าง มาก เนื่องจากได้เปลี่ยนส่วนผสมจาก เดิมทั้งหมดให้กลายเป็นสาร NAO หรือ สิ่งที่เรียกว่าเส้นใยออแกนิก ซึ่งเป็น

วัตถุดิบทดแทนชนิด หนึ่ ง ดี กว่ า เดิ ม ทาง ด้ า นของการลดมล ภาวะเป็ น พิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อม และความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน ที่จะไม่เสียสุขภาพไปกับสารแอสเบสตอสแบบเดิมๆ ต่อไป ดังนัน้ หากคุณผูอ้ า่ นพบว่าผ้าเบรก ของคุณ ควรแก่เวลาในการเปลีย่ นแปลง แล้ ว ก็ ค วรเลื อ กใช้ ผ ้ า เบรกที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานตามค�ำแนะน�ำข้างต้น เชื่อได้ เลยว่าจะสามารถควบคุมรายจ่ายได้เพิม่ ขึ้นอีกเป็นกอง รวมไปถึงสุขภาพก็จะยัง ฟิตเหมือนอายุ 20 อยู่ตลอดเวลา อ้อ! แล้วถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่ ช่วง 200 กิโลเมตรแรกควรใช้งานอย่างนิ่มนวล เพื่อคงสมรรถนะของผ้าเบรกนะจ๊ะ


รู้กฎก่อนขับ • BUS&TRUCK 13

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

รู้กฎก่อนขับ

เกิดขึ้นจริงแล้วครับ “พาณิชย์ น้อย” ในเมืองไทยหรือเราอาจจะเรียก อีกชื่อหนึ่งว่า “เถ้าแก่น้อย” ก็น่าจะได้ ทุกวันนี้พวกเขามีรายได้จากการ บรรทุกขนส่งเที่ยวละ 1 พันกว่าบาท ระยะทางจากลาดกระบังไปบางแสน ด้ ว ยรถกระบะ ท� ำ งานสองคนสามี ภรรยา บางคู่ก็พี่กับน้อง บางคู่ก็น้ากับ หลานทั้งท�ำหน้าที่ขับและท�ำหน้าที่ส่ง ของ ใช้เวลาในการลงสินค้าประมาณ ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วขับรถกลับไปที่ คลังสินค้าลาดกระบังรับงานต่อก็วิ่งวน ไปมาในระยะทางที่ก�ำหนด ไม่ ไ ด้ เ จาะจงว่ า จะวิ่ ง เฉพาะ ลาดกระบังไปบางแสน แต่ไปหลายที่ แล้วแต่จะได้คิวไปที่ไหน ระยะทางไม่ แตกต่างกันคือผูว้ า่ จ้างก�ำหนดระยะทาง กับค่าบรรทุก ส�ำหรับรายได้ก็ถือว่าดี และยุติธรรมหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ เดือนละ 3 หมื่นกว่าบาท และที่ส�ำคัญ ผู้ว่าจ้างรายใหญ่อย่าง 7-Eleven จ่าย เงินค่าขนส่งตรงตามเวลาท�ำให้บรรดาก ลุ ่ ม พาณิ ชย์น้ อยพอใจ มั่ น ใจเพราะ สามารถก�ำหนดการใช้เงิน เช่น ค่าผ่อน รถ ค่าซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น ผมพบอยู่รายหนึ่งซึ่งได้แยกตัว จากน้าหลานแล้ว น้าซือ้ รถให้หลานขับ

พาณิชย์น้อย

กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารของ 7-eleven คือส่งเสริมให้ คนมีอาชีพเป็นของตนเอง ลองนึกดูนะครับทุกวันนีม้ ี เป็นหมื่นสาขาและจะเพิ่ม อีกหลายเท่าตัว ก็หมาย ความจะมี พ าณิ ช ย์ น ้ อ ย เพิ่มอีกหลายหมื่นคน เพราะมีงานเพิ่มทางผู้ว่าจ้างต้องการ เพิม่ รถ ก็จะค่อยๆ เพิม่ ขยายตามจ�ำนวน ของงานที่เพิ่มขึ้น การบริหารจ�ำนวนรถ ให้พอเพียงกับความต้องการขนส่งรวม ทั้ ง การก� ำ หนดค่ า บรรทุ ก ขนส่ ง ที่ ยุตธิ รรมไม่ตอ้ งแข่งขันด้านราคา ไม่ตอ้ ง ประมูลก็จะช่วยให้พาณิชย์น้อยอยู่รอด ก�ำลังใจมีให้กับผู้ว่าจ้างล้านเปอร์เซ็นต์ พอมีใจให้ผู้ว่าจ้างสิ่งที่ตามมาคือ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่ง

สินค้าตรงตามเวลา ครบตามจ�ำนวนไม่มี สินค้าสูญหายระหว่างทาง งานนี้ได้ทั้ง สองฝ่ า ยไม่ มี ใ ครเสี ย เปรี ย บใคร คุณสมบัติของผู้ว่าจ้างที่พึงประสงค์มี เพียงไม่กี่ข้อ แต่ข้อที่ส�ำคัญที่สุดก็คือผู้ มารับจ้างบรรทุกต้องอยูร่ อด ต้องมีกำ� ไร มีเงินเหลือ ผู้รับจ้างบางรายอาจจะไม่ ถนัดในการคิดค�ำนวณค่าใช้จ่ายหรือคุ้น เคยกับการเสนอตัวเลขกลมๆ บรรทัด เดียว แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าราคาที่เสนอ มาน่าจะขาดทุนหรือเหลือน้อยเกินไป แล้วยังยินยอมให้รับงานบรรทุกขนส่งก็ จะมีความเสี่ยงกับธุรกิจเพราะเมื่อไม่มี ก�ำไรเหลือมากเพียงพอก็เผ่นหนีไปหา งานอื่น ภาระก็ตกอยู่ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง สรรหามาใหม่ การหาคนรับจ้างใหม่อาจจะหาไม่ ยากแต่การบริหารจัดการในช่วงแรกๆ อาจจะต้ อ งเหนื่ อ ยกั น หน่ อ ยเกี่ ยวกั บ สถานที่ เส้นทาง งานเอกสารต่างๆ ที่ คนใหม่ไม่ทราบอาจจะส่งผิดทีบ่ า้ งท�ำให้

เสียเวลา เป็นต้น การบรรทุกขนส่ง สินค้าในบ้านเราได้เริ่มมีการเปลี่ยน แปลงให้เห็นแล้วจากระบบประมูลและ หารถร่ ว มมาวิ่ ง แล้ ว คิ ด หั ก ค่ า เปอร์เซ็นต์คงจะสามารถท�ำได้กบั บาง ธุรกิจ แต่สำ� หรับธุรกิจทีต่ อ้ งการความ คล่องตัวสูง ต้องการประสิทธิภาพและ ประสิ ท ธิ ผ ล เช่ น 7-Eleven จ้ า ง พาณิชย์น้อยก็เป็นกรณีตัวอย่างที่น่า ศึกษา ลองศึกษาดูให้ดๆี ก็พบว่าคล้าย กับเป็นพันธมิตรร่วมกันท�ำธุรกิจ เป็น ความภาคภูมิใจของคนทีบ่ รรทุกขนส่ง สินค้าเพราะเขาได้ร่วมงานกับบริษัท โดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านนายหน้าถูกตัดหัว คิว และที่แน่ๆ คือรับเงินโดยตรงจาก ผู้ว่าจ้างเรื่องเงินส�ำคัญที่สุดครับ เรื่องอื่นๆ คือเรื่องรอง ผมเชื่อ แน่นอนครับว่าหากธุรกิจใดที่ประสบ ปัญหาหาคนขับไม่ได้หรือหาได้ก็ไม่ เพียงพอลองคิดพิจารณาดูกรณีของ 7-eleven ดูนะครับ ก�ำหนดราคาค่า ขนส่งให้ผขู้ นส่งมีกำ� ไรเหมาะสมมีเงิน เหลือพอส่งค่างวดรถ มีเงินค่าซ่อม บ�ำรุงรถ มีเงินเดือนของตัวเอง กลยุทธ์ การบริหารของ 7-eleven คือส่งเสริม ให้คนมีอาชีพเป็นของตนเอง ลองนึกดู นะครับทุกวันนีม้ เี ป็นหมืน่ สาขาและจะ เพิ่มอีกหลายเท่าตัว ก็หมายความจะ มีพาณิชย์น้อยเพิ่มอีกหลายหมื่นคน น่าชื่นชมและเป็นกรณีตัวอย่างที่อาจ จะน�ำไปสู่การเปลี่ยน แปลงปัญหา ขาดแคลนคนขับก็ได้นะครับส�ำหรับใน บางธุรกิจ


16 BUS&TRUCK • คบหาสมาคม

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

คบหาสมาคม สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม ที่ ผ ่ า นมา ทางสมาคม ขนส่งทางบกแห่ง ประเทศไทย ได้ จั ด งาน นอร์ธเทิร์น มอเตอร์โซว์ 2012 พร้อม ทั้งมีการประชุมสามัญประจ�ำปี 2555 โดยได้ท�ำการเลือกตั้งสมาคมฯ และ คณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้ท�ำงาน ในสมาคมฯ เป็นวาระ 2 ปีต่อไป นายกฯ คนใหม่แจงงาน คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายก สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้รับการลงคะแนนเสียงจากสมาชิก ของสมาคมให้ รั บ ต� ำ แหน่ ง นายก สมาคมฯ ได้ เปิดเผยว่า ส� ำ หรั บ แผน ง า น ที่ จ ะ ด�ำเนินการต่อ ไป มีดังนี้ โดย เริ่มจาก ในปี 2556 ทางคณะ กรรมการของ สมาคมฯ จะเดินทางไปอวยพรปีใหม่ให้ กับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่ดู แลเกีย่ วกับการคมนาคม การบรรทุกน�ำ้ หนักสินค้า และที่ส�ำคัญดูแลประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ด้วย 2.ด้วย AEC จะเริ่มใช้ในอีก 2 ปี ข้างหน้า ปัจจุบนั นีม้ แี ต่การสัมมนาและ อบรมเชิงทฤษฎีเท่านัน้ ไม่มภี าคปฏิบตั ิ ออกมาให้กับสมาคมขนส่งต่างๆ ได้รับ รู้เลย จึงต้องเดินทางไปทุกหน่วยงาน ราชการเพื่อกระตุ้นในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่า เมืองไทยจะเป็นฮับของการขนส่งใน อาเซียน ต้องเสริมความได้เปรียบในจุด แข็ง ส่วนจุดอ่อนนัน้ ก็ตอ้ งป้องกันไม่ให้ ต่างชาติเข้ามาใช้บุกการขนส่งได้ 3.เรื่องน�้ำหนักบรรทุก 58 ตันนั้น ทางกรมทางหลวงจะประกาศถึงน�ำ้ หนัก ที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ในต้นปี 2556 ซึ่ง จากเมื่อต้นปีที่แล้ว ทางสมาคมฯ ได้ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง เพื่อที่จะท�ำให้กรม ทางหลวงอนุมตั ิให้ใช้นำ�้ หนักรถบรรทุก ได้ 58 ตันส�ำหรับรถบรรทุก 7 เพลา ซึ่ง ก็ได้ยืดอายุมา 1 ปี แต่เมื่อสิ้นสุดเวลา แล้ว ทางสมาคมฯก็จะไม่ดำ� เนินการต่อ ให้ เพราะเห็นว่าผูท้ ี่ได้รบั ประโยชน์กค็ อื ผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ น สมาคมขนส่งต่างๆ เลย มีเพียงส่วน น้อยเท่านั้นที่อยู่ในสมาคมฯ ซึ่งก็ไม่ กระท�ำผิดนอกกฎหมายอยู่แล้ว นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องส่วยที่ จะต้องด�ำเนินการเพือ่ ก�ำจัดส่วยออกไป

พิธีเปิดงานยิ่งใหญ่ของนอร์ธเทิร์น มอเตอร์โชว์ 2012 และงานประชุมสามัญประจ�ำปีของสมาคม ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยปี 2555 ที่ บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้สนับสนุนหลัก

ให้ได้ตามนโยบายของสมาคมฯ เพราะ นอกจากจะท� ำ ให้ บ รรดาสมาชิ ก ของ สมาคมฯมีงานขนส่งที่ลดน้อยลง เพราะ ไม่บรรทุกมากผิดกฎหมาย แต่รายได้เท่า เดิ ม ยั ง ท� ำ ให้ ถ นนเลนซ้ า ยสุ ด ต้ อ ง ซ่อมแซมเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนีแ้ ล้ว บรรดารถโดยสารและรถตูม้ กั จะวิง่ ในเลน ซ้ายสุดในความเร็วที่ไม่มากนัก จึงต้องให้ กรมต�ำรวจจราจรเปลี่ยนแปลงมาวิ่งใน เลนกลางหรือซ้ายสุด เพื่อให้รถที่วิ่งใน ทางเร็วสามารถวิ่งในเลนขวาสุดได้ การ จราจรก็จะคล่องตัว 4.การท�ำงานประชุมสามัญประจ�ำปี ยิง่ ใหญ่ขนึ้ เป็นนอร์ธเทิรน์ ประจ�ำมอเตอร์ โชว์ ในภาคเหนือ มีการรวมรถใหญ่ทุก ยี่ห้อ รถกระบะ รถเพื่อการเกษตร รถ จักรยานยนต์ และสินค้าราคาถูกมาจัด เป็นประจ�ำทุกปีหรืออาจจะปีละ 2 ครั้ง อย่างงาน BUS & TRUCK ’12 ที่ ผ่ า นมาก็ ถื อ ว่ า เป็ น งานรถใหญ่ แ ห่ ง อาเซียน ดังนั้น ทางสมาคมฯจึงจะให้ทีม งาน BUS & TRUCK มาดูแลงานนอร์ธ เทิร์น หากไม่มีอะไรผิดพลาด 5.ด้ ว ยความที่ เ ป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ไม่ ต้องการให้ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างใน อดีต มีรถใหญ่จากค่ายญีป่ นุ่ เป็นเจ้าตลาด ในแต่ละปีจะสามารถผลิตกี่คันก็ได้ ราคา จ�ำหน่ายจะขึ้นเท่าไรก็ได้ตามใจ แต่เมื่อ เห็นว่ารถใหญ่จากจีนเริ่มขยายตลาด จึง ได้เป็นผูช้ กั ชวนเข้ามาท�ำตลาดในไทย ซึง่ สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากค่ายญีป่ นุ่ ไปได้เป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากใช้กลยุทธ์ ด้านราคาจ�ำหน่ายและเวลาการส่งมอบที่ รวดเร็ว ไม่ต้องรอนานเหมือนค่ายญี่ปุ่น เมือ่ ได้มาเป็นนายกสมาคมฯแล้ว กลยุทธ์ การหารายได้เข้าสมาคมฯพร้อมทั้งจุด ประสงค์ต่างๆ ที่วางไว้ก็ต้องมีตามมา อย่างมากมายหลายวิธกี ารแน่ โดยตัวเอง จะเป็นผู้น�ำ และคณะกรรมการรุ่นใหม่จะ เป็นผู้ด�ำเนินการต่อ 6.ส่วนเรื่องที่ผู้ประกอบการขนส่ง ทางบกประสบอยู่ขณะนี้ก็คือ ปัญหาการ

ขาดคนขับ ซึง่ ได้มสี มาพันธ์การขนส่งโดย คนขับ ซึ่งได้ใช้ค่าแรงงานขั้นต�่ำวันละ 300 บาทมาเรียกร้อง โดยได้ใช้วิธีหลอก ลวงคนขับบริษัทขนส่งต่างๆ มารวมกัน เพื่อให้ได้ค่าแรงวันละ 300 บาท พร้อม ทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องดูแล อย่างอายุของรถใหญ่ที่ต้องขับได้ไม่เกิน 6 ปี แอร์ติดรถ รวมทั้งรถใหญ่แต่ละยี่ห้อ จะต้องใช้น�้ำมันตามที่ทางสมาพันธ์ ได้ ก�ำหนดมา ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าหลอกลวง คนขับอย่างเห็นได้ชัด เพราะในการเรียก ร้องจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 พันบาท และเมือ่ ข้อเรียกร้องต่างๆ ส�ำเร็จ ก็ต้องจ่ายให้อีก 30% ซึ่งในแต่ละบริษัทขนส่งนั้นจะจ่าย เงินค่าขนส่งให้เดือนละประมาณ 6,000 พันบาท และมีค่าเที่ยวไปส่งของให้อีก เที่ยวละ 1,000 บาท เดือนหนึ่งจะได้เกิน 10 เที่ ย วรวมกั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ๆ อี ก ประมาณเดือนละ 5,000 บาท ท�ำให้คน ขับมีรายได้ต�่ำสุดเดือนละ 20,000 บาทที เดียว ซึง่ การเรียกร้องให้ได้คา่ แรงงานขัน้ ต�่ำ 300 บาทเป็นการถูกหลอกลวงทั้งสิ้น เมื่ อ รวมกั บ โครงการต่ า งๆ อี ก มากมายที่นายกสมาคมฯ คนใหม่ได้วาง ไว้ ด้วยระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จให้ได้ เพราะทุก เรื่องมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่ง ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯทั้งสิ้น ส่วน คุณวชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ อ ดี ต น า ย ก สมาคมขนส่ ง ทางบกแห่ง ประเทศไทย ได้ เปิดเผยว่า ด้วย ปัญหาหลักของ ผู ้ ป ระกอบการ ขนส่ ง ที่ ป ระสบ อยู่ ในขณะนี้คือ ปัญหาการขาดคนขับรถใหญ่ ทุกบริษัท ขนส่งจะมีรถจอดอยู่ข้างถนนประมาณ 20% ไม่ใช่เป็นเพราะรถเสีย แต่เกิดจาก

ปัญหาการขาดคนขับนั่นเอง ซึ่งปัญหานี้ บรรดาสมาชิกของ สมาคมฯก็ประสบอยู่ก่อนที่จะสิ้นสุด ต� ำ แหน่ ง นายกสมาคมฯ ก็ ไ ด้ เ ริ่ ม แผนการหาคนขั บ ด้ ว ยการคุ ย กั บ คณบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งก็เห็น ด้ ว ย จึ ง ได้ น� ำ เสนอเรื่ อ งนี้ ไ ปยั ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยตรง และทุกอย่างก็ผ่าน โดยทางอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นทั้งผู้ สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนด้านคน ขั บ นั้ น ก็ ไ ด้ พุ ่ ง เป้ า ไปที่ ท หารเกณฑ์ ของกองทัพภาคที่ 3 ที่จะหมดวาระ โดยคนขับล็อตแรกจะเริ่มสอน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ในภาคทฤษฎี ทางอาจารย์จะเป็นผู้สอน ส่วนภาค ปฏิ บั ติ นั้ น คุ ณ ศุ ภ ศั ก ดิ์ รุ ่ ง เจิ ด ฟ้ า กรรมการบริหารของสมาคมฯ จะเป็นผู้ บริจาคทั้งรถสิบล้อและรถพ่วงให้ เพื่อ ใช้สอนในภาคปฏิบัติจริง เมื่อเรียนจบแล้ว ทางสมาคมฯก็ จะส่งให้ท�ำงานกับบริษัทสมาชิกของ สมาคมฯโดยตรง โดยจะมีรายได้ขั้นต�่ำ เดือนละ 2.3 หมื่นบาท และสูงสุดถึง 30,000 บาททีเดียว ซึ่งเมื่อรวมความ ต้องการคนขับแล้วจะมากถึง 200 คนที เดียว เมื่อหลักสูตรในปีแรกได้ผ่านไป แล้ว ในปีที่ 2 ก็จะมีการพัฒนามากขึ้น เพื่อยกระดับการขับขี่ให้สูงขึ้น ส่วนคน ขับนัน้ ก็จะขยายคนขับจากทหารเกณฑ์ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพ อากาศ เรียกว่าจะกระจายคนขับที่มี คุณภาพไปให้ทั่วประเทศเลยทีเดียว โดยจุดประสงค์ส�ำคัญอีกอย่าง หนึ่งของการสอนคนขับรถนี้ นอกจาก จะพัฒนาคนขับให้มีมาตรฐานมากขึ้น ด้วยการน�ำทหารที่มีวินัยมาเป็นคนขับ ยังมีการฝึกฝนทางด้านภาษากลางทีจ่ ะ ต้องใช้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ต่อไปด้วย เพราะนอกจาก การขับรถในประเทศซึ่งถือว่าเป็นการ เริ่มต้นแล้ว การขับรถไปยังประเทศ เพือ่ นบ้าน ก็ถอื ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญของคน ขับทีจ่ ะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมให้ ก้าวหน้าต่อไปด้วย ส�ำหรับสิ่งที่อยากฝากให้นายก สมาคมฯคนใหม่ได้สานต่องานที่วางไว้ เมือ่ คณะกรรมการชุดใหม่เห็นว่างานใด ที่ต้องเร่งท�ำอย่างเร่งด่วนก็ต้องรีบท�ำ อย่างเร่งด่วน ส่วนงานใดที่ต้องใช้เวลา รอก็ไม่ต้องเสียเวลา เพราะรอต่อไปได้ ด้ ว ยการขนส่ ง ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ท�ำงานมาอย่างยาวนานต่างทราบดีว่า งานไหนส�ำคัญหรือส�ำคัญน้อย เพื่อให้ งานส�ำเร็จให้ได้ ต้องใช้วิธีการรูปแบบ ใด


ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 17

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

ชุมทางขนส่ง ยั ง คงอยู ่ ใ นช่ ว งกลิ่ น ไอแห่ ง เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับปีงู รับเงินขวัญถุง และอีกประเดีย๋ วก็จะตรุษ จีน รับอั่งเปากันอีก ช่วงนี้รีบรับทรัพย์ กันนะคะส่วนท่านที่เดินทางก็ขอให้เดิน ทางอย่างมีสติ รอบคอบ ระมัดระวัง และ มีน�้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางนะคะ

การใช้ ร ถใช้ ถ นน (กปถ.) เพื่ อ จั ด นักศึกษาให้บริการตรวจซ่อมรถเบือ้ งต้น ฟรี ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ จากคุ ณ อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก กิจกรรมดีๆ แบบ นี้กรมการขนส่งทางบกเขาจะมอบเป็น ของขวัญให้กับผู้ใช้เส้นทางทุกปีเลยคะ ฟูโซ่ฯ มอบรางวัลแก่เทคนิคนครสวรรค์ ผู้ชนะการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง

คุณธนภัทร อินทวิพันธุ์ รองประธาน บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อม คุณวชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรส�ำหรับนักศึกษาผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งทางฟูโซ่ ฯ การันตรีรับเข้าท�ำงานในบริษัทและเครือ ตันจง กรุ๊ปฯ หลังจากส�ำเร็จการศึกษาแน่นอน

แอบร่วมยินดีกบั การสังสรรค์ งานเลี้ยงปีใหม่ของ บริษัท รัตนบราลี จ�ำกัด ซึ่งก็ได้มีการปาร์ตี้เล็กๆ ในแบบ ฉบับของครอบครัวชาวทัวร์ พี่ๆ น้องๆ ท�ำอาหารคาวหวานมารับประทานกัน แล้วต่อกันด้วยการจับสลากแลกเปลี่ยน ของขวัญ งานนี้ คุณอ้อม คุณสมรัก สุขวัฒนะกุล ผูจ้ ดั การสมาคมผูป้ ระกอบ การรถขนส่ ง ทั่ ว ไทย และยั ง ควบอี ก ต�ำแหน่งที่รัตนบราลีฯ ด้วย ปีใหม่ทั้งที เลยขอแอ๊ บ ถ่ า ยรู ป คู ่ ก ะเจ้านาย ดร. วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ ประกอบการรถขนส่ ง ทั่ ว ไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนบราลี จ�ำกัด และก็แอบหวังว่าจะได้ของขวัญ จากเจ้านายเล็กน้อย ทั้งนี้ขอให้มีความ สุขทั้งครอบครัวรัตนบราลีฯ เลยคะ uuu และเมื่ อ ฉลองที่ บ ริ ษั ท กั น เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลา เดินสายสวัสดีปี ใหม่ผู้ใหญ่ ทั้งกรมการขนส่งทางบก กระทรวง ทบวงต่ า งๆ ซึ่งก็หอบหิ้ว กระเช้าทีม่ คี วามดีๆ ไปให้ แอบทราบมา ว่ากระเช้าเป็นรูปเรือซึง่ หมายถึงการเดิน ทาง มีรูปปั้น 2 ตายายหมายถึงความ ยืนนาน ตกแต่งด้วยต้นไม้มงคลทั้งส้ม ทับทิม สานา และดอกหน้าวัว ที่ส�ำคัญ คือกล้วย ซึ่งก็บ่งบอกถึงความเจริญ งอกงาม ความส�ำเร็จ งานนี้ผู้ใหญ่ท่าน ไหนได้ไปก็คงมีความเจริญรุง่ เรืองนะคะ uuu

ข้ า มมาที่ คุ ณ เสริ ม ศั ก ดิ์ พงษ์ พ านิ ช รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั บ มอบการ สนับสนุนกองทุนเพื่อความปลอดภัยใน uuu

uuu นอกจากจะตรวจเช็ ค แล้ ว ทางกรมการขนส่งทางบกยังให้มีการ อบรมพนักงานขับรถโดยสารด้วย โดย คุณวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการ ขนส่งทางบก เปิดการสัมมนาผูป้ ระกอบ การขนส่งและพนักงานขับรถโดยสาร สาธารณะ “ปีใหม่ปลอดภัยมอบความอุน่ ใจให้ผู้โดยสาร” ภายใต้โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อ เตรียมความพร้อมทั้งด้านตัวคนและ พนักงานขับรถ

รมต.พลังงาน เยี่ยมชมบูธ CAMC ภายในงาน นอร์ธเทิร์น มอเตอร์ โชว์ 2555

คุณพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเยี่ยมชม บูธ CAMC รถบรรทุกหัวลากจากประเทศจีน โดยมี คุณศุภศักดิ์ รุ่งเจิดฟ้า ผู้ถือหุ้น บริษัท เอส.เอ ออโต้ จ�ำกัด ให้การต้อนรับ ภายในงาน นอร์ธเทิร์น มอเตอร์ โชว์ 2013 เมื่อเร็วๆ ที่ผ่านมา

แมนไฮมม์ จัดสัมมนาส�ำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยต่อตลาดรถยนต์

ยินดีกับชาวยโสธรด้วยนะคะ เพราะเมื่อไม่นานที่ผ่านมา คุณมาร์ติน แอพเฟล ประธานกรรมการ ประจ� ำ ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วม แสดงความยินดีกับ คุณสุบัญ กิจวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีเอส. ออโต้ เซลล์ จ�ำกัด และ คุณฉัตรไชย กิจวัฒนภักดี กรรมการบริหาร ในงานลง นามเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลต อย่ า งเป็ น ทางการของโชว์ รู ม เชฟโรเลตแห่งใหม่ลา่ สุดในจังหวัดยโสธร ศูนย์ผู้แทนจ�ำหน่ายเชฟโรเลต ยโสธร มี พื้นที่ให้บริการกว่า 1,000 ตรม. นับเป็น ศูนย์ผู้แทนจ�ำหน่ายล�ำดับที่ 93 ของ เชฟโรเลต ในประเทศไทย uuu เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เหมราช uuu

แมนไฮมม์ จัดเวทีสัมมนา “ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น�้ำท่วมต่อธุรกิจประกันภัย รถยนต์” ณ โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี คุณไซมอน เจมส์ มอแรน รองประธาน, คุณ อิทธิพล หมั่นภักดี ผู้จัดการฝ่ายขายรถขับเคลื่อนไม่ได้ บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จ�ำกัด คณะผู้บริหารโดยได้รับเกียรติจากผู้น�ำในอุตสาหกรรมรถยนต์ และบริษัทประกันภัย ต่างๆ รวมทัง้ ตัวแทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมพูดคุยเกีย่ วกับประเด็นดังกล่าว

เชฟโรเลต เปิดศูนย์ผู้แทนจ�ำหน่ายแห่งที่สองในจังหวัดนครสวรรค์

คุณอันโตนิโอ ซาร่า รองประธานฝ่ายการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัดฯ (กลาง) แสดงความยินดีกับ คุณธงชัย จิรอลงกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีไอจี ออโต โมบิล (2003) จ�ำกัด (ที่ 2 จากขวา) สาขาตาคลี ในงานลงนามเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตอย่างเป็นทางการ ถือ เป็นการเปิดโชว์รูมเชฟโรเลตแห่งที่ 2 ใน จ.นครสวรรค์ นับเป็นศูนย์ผู้แทนจ�ำหน่ายล�ำดับ ที่ 92 ของเชฟโรเลต ในประเทศไทย


18 BUS&TRUCK • ชุมทางขนส่ง

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

เรียกได้ว่าเป็นปีทองของฟูโซ่ และเครือตันจง กรุ๊ป จริงๆ เพราะจากการเดินหน้าเร่ง ท�ำการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ มีทีมบริหารที่ทรงคุณภาพ ประกอบกับทีมการตลาดที่ แข็งแกร่ง ส่งผลให้ฟูโซ่มียอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นตามล�ำดับในปีที่ผ่านมา ทั้งจากการเปิดตัวในงาน BUS & TRUCK ’12 ที่ผ่านมา รวมถึงการเป็นแม่งานใหญ่ ในงานนอร์ทเธิร์น มอเตอร์โชว์ 2012 ณ สมาคมขนส่งทางบก จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับการ ตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจแฟนๆ ขาเม้าท์ของ BUS & TRUCK ขอน�ำภาพบรรยากาศสุดเซ็กซี่แห่งปี ที่ทางฟูโซ่ได้ก�ำนัลเล็กๆ น้อยๆ ฝากมาคะ และในปี 2556 นี้คงต้องมาตามติดกันว่า ฟูโซ่ จะสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการ BUS & TRUCK เมืองไทยอีกหรือไม่อย่างไร

พัฒนาที่ดิน จ�ำกัด (มหาชน) โดย คุณ ศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โครงการที่ พั ก อาศั ย และ คุ ณ สั ญ ญา เบ้าพูนทอง ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

บริษัทเหมราชฯได้จัดหน่วยให้บริการ ตรวจวัดและตัดแว่นสายตา โดยไม่คดิ ค่า ใช้ จ ่ า ยแก่ ชุ ม ชนต� ำ บลเขาคั น ทรง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีลูกบ้าน เข้ารับบริการตรวจวัดสายตากว่า 250

คน โดยมี คุณมะลิ กลั่นด้วง นายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาคันทรง และลูกบ้านให้การต้อนรับ ซึง่ กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมที่ เหมราชฯ จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี uuu มีขา ่ วดีมาฝากส�ำหรับท่านที่ ก�ำลังมองหารถโดยสารมาใช้ในธุรกิจ ทราบมาว่ามีรถโดยสารรายใหญ่จาก ประเทศจีนเข้ามาจ�ำหน่ายในเมืองไทย อย่ า งเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว นั่ น คื อ Kinglong ซึง่ คาดว่าอีกไม่นานคงจะเปิด ตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ มาเมือ่ ไหร่ รับรองว่าชาว BUS & TRUCK จะได้ เจาะลึกอย่างแน่นอนว่า

โอกาสเยี่ ย มเยี ย น คุ ณ หลิ น เข่ อ นั่ ว ประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จ�ำกัด ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบกันตาม ประสา และพอทราบว่า Kinglong จะ เข้ามาจ�ำหน่ายเมืองไทยทาง Sunlong เองก็ดีใจด้วย เพราะก็เป็นรถจีนด้วยกัน นั่นหมายความว่ารถจีน เป็นที่ยอมรับ ของคนไทยมากยิ่งขึ้น uuu แต่ พ อถามเรื่ อ งของผล ประกอบการสิน้ ไตรมาสทีผ่ า่ นมา ก็แอบ ปลื้มปริ่มแทน ทั้งนี้ คุณหลิน บอกว่า เหมือนว่าทางเบสท์รินฯ จะจ�ำหน่ายรถ โดยสารได้เยอะก็จริง แต่บริษทั ฯ เพิง่ จะ มาก�ำไรเมือ่ ประมาณ 2 ปีทผี่ า่ นมานีเ้ อง ตั้งแต่ที่ย้ายออฟฟิศมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ กว่าอะไรจะลงตัว กว่าจะผ่านปัญหาที่ มากมาย จากนี้ไปก็ขอให้ได้ก�ำไรทุกปี ลูกค้าพอใจในรถ และให้บริการลูกค้า อย่างเต็มที่นะคะ uuu ขอเก็ บ ตกภาพบรรยากาศ จากงานประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี 2555 ของ สมาคมขนส่งทางบกแห่ง ประเทศไทย ณ ที่ ท� ำ การสมาคม จ.นครสวรรค์ เมื่อไม่นานที่ผ่านมา และ ยังได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ รักตuuu แต่กอ ่ นทีจ่ ะไปรูจ้ กั Kinglong พงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ขอเม้าท์ Sunlong ก่อนดีกว่า ได้มี พลั ง งาน ให้ เ กี ย รติ เ ดิ น ทางไปเป็ น ปักษ์แรก มกราคม 2555


ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 19

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

ประธานในพิธเี ปิดงาน ทาง คุณวชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ นายกสมาคมขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย เลยได้มอบของทีร่ ะลึก ให้กับท่านรัฐมนตรีเล็กๆ น้อยๆ ภายใน งานวันนั้นคะ

และด้ ว ยช่ ว งเทศกาลแห่ ง การเฉลิ ม ฉลองนี่เอง บริษัท ชาญทัวร์ จ�ำกัด โดย เฉพาะสาขาทีเ่ ชียงใหม่ เขาเล็งเห็นแล้ว ว่าเพือ่ เป็นการสร้างสีสนั ให้กบั ตลอดการ เดินทาง ทีมงานทั้งพนักงานขับรถและ พนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ของบริษัทฯ สาขาเชียงใหม่ เลยท�ำการแปลงองค์ลง เครื่องเป็นซานต้า แอนด์ แซนตี้ คอย ให้บริการผูโ้ ดยสารบนรถ ซึง่ ก็ได้รบั รอย ยิ้มและเสียงหัวเราตลอดการเดินทาง มาลุ ้ น กั น ว่ า เทศกาลอื่ น ๆ บริ ษั ท ชาญทัวร์ฯ เขาจะให้พนักงานครีเอทอะ ไรกันอีก แล้วเราจะติดตามนะคะ ปล. ถ้าบริษัทอื่นเห็นแล้วอยากจะได้ไอเดีย ไปดัดแปลงกันบ้างก็ไม่ผิกกติกานะคะ uuu และต้องกราบขออภัย บริษท ั กู๊ดไทร์รีเทรดดิ้ง จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและ จ�ำหน่ายยางรถใหญ่ยหี่ อ้ TOYO ซึง่ ทาง BUS & TRUCK ได้น�ำเสนอข้อมูลผิด พลาดในฉบับ 212 ที่ผ่านมาโดยการน�ำ รูปภาพยางรถเล็กยี่ห้อ TOYO มาลง ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการขอกราบอภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

แวะแอ่ ว ขึ้ น เหนื อ ไปที่ สุดท้ายนี้ขอให้เที่ยวปีใหม่อย่างมี เชียงใหม่ เป็นจังหวัดทีฮ่ อ็ ตทีส่ ดุ เลยก็วา่ ได้ในช่วงเทศกาล นักท่องเทีย่ วแห่กนั ไป สตินะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีคะ สัมผัสบรรยากาศหนาวท่ามกลางหุบเหา uuu

จินยู พาลูกค้า ดูงาน ชิงเต่า กรุงโซล

คุณสมชาย ตั้งธนวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินนิเชียลไทร์ แอนด์ แอ๊กเซสซอรี่ จ�ำกัด น�ำทีมพาผู้แทนจ�ำหน่ายและผู้ใช้ยางรถใหญ่ยี่ห้อ จินยู เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ ในโอกาสนี้ได้น�ำลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน SHANDONG JINYU TIRE และแวะท่อง เที่ยว ลานสกี-เกาะนามิ-ศูนย์โสมเกาหลี-ย่านเมียงดอง และแวะช็อปปิ้งแหล่งจ�ำหน่าย เครื่องส�ำอางชื่อดังอีกด้วย

เมอร์เซเดส-เบนซ์ มอบรางวัลดีลเลอร์ยอดเยี่ยมด้านความพึงพอใจ 2012

คุ ณ อเล็ ก ซานเดอร์ เพาฟเลอร์ ประธานบริ ห าร บริ ษั ท เมอร์ เ ซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล The Marque of Distinction Award 2012 รางวัลทีม่ อบให้แก่ผจู้ ำ� หน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อประสบการณ์การซื้อรางวัลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณจิตต์ชยั จากจังหวัดชลบุร,ี คุณพันทวี ออโต้มาสเตอร์ และสวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จากกรุงเทพฯ

ซูซูกิ ส่งรถซูซูกิ แครี่ 500 คัน หนุนแผนธุรกิจซิงเกอร์

คุณทาคายูคิ ซูกิยามา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) และ คุณวัลลภ ตรีฤกษ์งาม ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ที่ 2 จาก ขวา) ส่งมอบรถซูซูกิ แครี่ จ�ำนวน 500 คันให้แก่ คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจ ของซิงเกอร์ ไปสู่ตลาดผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็กในต่างจังหวัดทั่ว ประเทศ

เหมราชฯ แสดงความยินดีกับ บาร์เบ่ ไทยแลนด์ โอกาสครบรอบ 10 ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ผู้ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับอุตสาหกรรมยาง และยางรถยนต์ ได้จัดงานฉลองการครบรอบ 10 ปี โดยมี คุณเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้ จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ�ำกัด (มหาชน) (กลางขวา) แสดงความยินดีแก่ คุณ คริสเตียน บาร์เบ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (กลางซ้าย) และผู้ บริหารจากบริษัทเหมราชฯร่วมแสดงความยินดี


ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 19

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

ประธานในพิธเี ปิดงาน ทาง คุณวชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ นายกสมาคมขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย เลยได้มอบของทีร่ ะลึก ให้กับท่านรัฐมนตรีเล็กๆ น้อยๆ ภายใน งานวันนั้นคะ

และด้ ว ยช่ ว งเทศกาลแห่ ง การเฉลิ ม ฉลองนี่เอง บริษัท ชาญทัวร์ จ�ำกัด โดย เฉพาะสาขาทีเ่ ชียงใหม่ เขาเล็งเห็นแล้ว ว่าเพือ่ เป็นการสร้างสีสนั ให้กบั ตลอดการ เดินทาง ทีมงานทั้งพนักงานขับรถและ พนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ของบริษัทฯ สาขาเชียงใหม่ เลยท�ำการแปลงองค์ลง เครื่องเป็นซานต้า แอนด์ แซนตี้ คอย ให้บริการผูโ้ ดยสารบนรถ ซึง่ ก็ได้รบั รอย ยิ้มและเสียงหัวเราตลอดการเดินทาง มาลุ ้ น กั น ว่ า เทศกาลอื่ น ๆ บริ ษั ท ชาญทัวร์ฯ เขาจะให้พนักงานครีเอทอะ ไรกันอีก แล้วเราจะติดตามนะคะ ปล. ถ้าบริษัทอื่นเห็นแล้วอยากจะได้ไอเดีย ไปดัดแปลงกันบ้างก็ไม่ผิกกติกานะคะ uuu และต้องกราบขออภัย บริษท ั กู๊ดไทร์รีเทรดดิ้ง จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและ จ�ำหน่ายยางรถใหญ่ยหี่ อ้ TOYO ซึง่ ทาง BUS & TRUCK ได้น�ำเสนอข้อมูลผิด พลาดในฉบับ 212 ที่ผ่านมาโดยการน�ำ รูปภาพยางรถเล็กยี่ห้อ TOYO มาลง ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการขอกราบอภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

แวะแอ่ ว ขึ้ น เหนื อ ไปที่ สุดท้ายนี้ขอให้เที่ยวปีใหม่อย่างมี เชียงใหม่ เป็นจังหวัดทีฮ่ อ็ ตทีส่ ดุ เลยก็วา่ ได้ในช่วงเทศกาล นักท่องเทีย่ วแห่กนั ไป สตินะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีคะ สัมผัสบรรยากาศหนาวท่ามกลางหุบเหา uuu

จินยู พาลูกค้า ดูงาน ชิงเต่า กรุงโซล

คุณสมชาย ตั้งธนวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินนิเชียลไทร์ แอนด์ แอ็กเซสซอรี่ จ�ำกัด น�ำทีมพาผู้แทนจ�ำหน่ายและผู้ใช้ยางรถบรรทุกยี่ห้อ จินยู เดินทางสู่มณฑล ซานตง ประเทศจีน เพื่อเยี่ยมชมโรงงานจินยูและแวะท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ นอกจาก นี้ยังแวะช้อปปิ้งและแวะท่องเที่ยว ลานสกี-เกาะนามิ-ศูนย์โสมเกาหลี-ย่านเมียงดอง และ แวะช็อปปิ้งแหล่งจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางชื่อดังอีกด้วย

เมอร์เซเดส-เบนซ์ มอบรางวัลดีลเลอร์ยอดเยี่ยมด้านความพึงพอใจ 2012

คุ ณ อเล็ ก ซานเดอร์ เพาฟเลอร์ ประธานบริ ห าร บริ ษั ท เมอร์ เ ซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล The Marque of Distinction Award 2012 รางวัลทีม่ อบให้แก่ผจู้ ำ� หน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อประสบการณ์การซื้อรางวัลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณจิตต์ชยั จากจังหวัดชลบุร,ี คุณพันทวี ออโต้มาสเตอร์ และสวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จากกรุงเทพฯ

ซูซูกิ ส่งรถซูซูกิ แครี่ 500 คัน หนุนแผนธุรกิจซิงเกอร์

คุณทาคายูคิ ซูกิยามา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) และ คุณวัลลภ ตรีฤกษ์งาม ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ที่ 2 จาก ขวา) ส่งมอบรถซูซูกิ แครี่ จ�ำนวน 500 คันให้แก่ คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจ ของซิงเกอร์ ไปสู่ตลาดผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็กในต่างจังหวัดทั่ว ประเทศ

เหมราชฯ แสดงความยินดีกับ บาร์เบ่ ไทยแลนด์ โอกาสครบรอบ 10 ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ผู้ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับอุตสาหกรรมยาง และยางรถยนต์ ได้จัดงานฉลองการครบรอบ 10 ปี โดยมี คุณเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้ จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ�ำกัด (มหาชน) (กลางขวา) แสดงความยินดีแก่ คุณ คริสเตียน บาร์เบ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (กลางซ้าย) และผู้ บริหารจากบริษัทเหมราชฯร่วมแสดงความยินดี


20 BUS&TRUCK • เปรียบเทียบรถเด่น

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

เปรียบเทียบรถเด่น

ปีทองตลาดรถจ ในปี 2012 ที่ผ่านมานั้นต้องกล่าว เลยว่าตลาดรถบรรทุกจากประเทศจีนที่ ข้ามน�้ำข้ามทะเลมาท�ำตลาดในประเทศ ไทยค่อนข้างโตขึ้นมากอย่างเหลือเชื่อ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่สามารถ แบ่งสัดส่วนออกไปได้รวมกันมีจ�ำนวน มากพอสมควร ส� ำ หรั บ ดี ล เลอร์ ใ น ประเทศไทยนัน้ ก็ตา่ งท�ำงานหนักขึน้ เพือ่ ลบภาพเก่าสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขึ้นมา ให้ลกู ค้ามัน่ ใจและทราบถึงคุณภาพของ รถบรรทุ ก จากประเทศจี น ที่ ดู แ ลและ บริหารโดยคนไทย การผลักดันกลุ่มรถบรรทุกจีนเข้า สู่ตลาดนั้นคงเป็นเรื่องของคุณภาพและ การบริการเป็นหลัก คงต้องบอกว่าถูกที่ ถูกทางส�ำหรับการเข้ามาท�ำตลาดทีเ่ ป็น ปี ท องของรถบรรทุ ก จี น เลยก็ ว ่ า ได้ ส� ำ หรั บ ค่ า ยรถที่ ยั ง คงแข่ ง ขั น กั น ท� ำ ตลาดมีหลากหลายค่ายและหลาย ดีล เลอร์ ต้องเร่งพัฒนาการตลาดและการ บริ ก ารกั น อย่ า งน่ า ดู ช มและต้ อ งขอ ชมเชยตรงจุดนี้ แต่ความแข็งแกร่งนีก้ พ็ ดู ได้วา่ เพิง่ จะเริม่ เท่านัน้ ในปี 2013 นีท้ ถี่ อื ว่าจะต้อง มีเรื่องให้ต้องคิดหนักกันอย่างแน่นอน เพื่อที่จะสร้างแบรนด์ต่างๆ ในประเทศ ไทย ที่จะตอบโจทย์หินอย่าง AEC ใคร จะอยู่ใครจะไปนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์

ก็คงต้องมาดูกนั ว่าสุดท้ายนีค้ า่ ยรถไหน ที่สามารถโลดแล่ น บนถนนขนส่ ง ได้ นั่นเอง ในปี ที่ ผ ่ า นมาขนส่ ง ไทยมี ย อด รวมตลาดรถใหญ่สูงถึง 40,000 คัน ด้วยกันยังไม่ได้รวมรถจากหัวลากจีน ส�ำหรับปีนเี้ ราสามารถคาดการณ์ได้เลย ขนส่ ง ไทยจะเติ บ โตมากขึ้ น อย่ า ง แน่นอน และตลาดรถใหญ่จากประเทศ จีนนั้นมีการตั้งเป้าของการตลาดกันไว้ แล้ว โดยรวมสามารถเดาได้เลยว่าถ้า รวมทุกค่ายแล้วสามารถสร้างยอดขาย ได้ 5,000 คัน เป็นอย่างน้อย

SINOTRUK HOWO

SINOTRUK HOWO SERIES รถหัวลากทีท่ ำ� การตลาดอย่างแข็งแกร่ง และต่อเนือ่ งโดย บริษทั สุขศิริ มอเตอร์ จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทย ด้วยยอดขายดีมากส�ำหรับรุ่นที่ขายดี คือ เครื่องยนต์ 380 แรงม้า อีกหนึ่ง ผลิตผลรถยนต์หัวลาก พร้อมรองรับ การซ่อมบ�ำรุงอย่างชัดเจน ด้วยการเปิด โชว์รูมเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะนี้ ส�ำหรับรุ่นใหม่นี้ได้เปลี่ยน สมรรถนะเป็น รุ่น T12.38-30 ซึ่งเป็น เครื่องยนต์ CNG 100% 6 สูบ แรงม้า สูงสุด 380 แรงม้า 279 กิโลวัตต์ ที่

2,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 1,650 นิว-ตันเมตร ที่ 1,200-1,500 รอบต่อ นาที ความเร็วสูงสุด110 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง พร้อมด้วยระบบไอเสียเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ยู โร 4 ขนาดความจุ กระบอกสู บ ที่ ม ากขึ้ น 11,596 ซี ซี . ส�ำหรับ บริษัท สุขศิริ มอเตอร์ จ�ำกัด ใน ปีที่แล้วถือว่าสามารถสร้างยอดขายได้ ทะลุทะลวง

DONGFENG

DONGFENG หัวลากจากค่ายนีอ้ ยู่ ในยุคแรกๆ ของการเริ่มตลาดรถหัวลาก จีนทีเ่ ป็นเครือ่ งยนต์CNG แท้100% โดย การน�ำเข้าของ บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด มาพร้อมรถยนต์ หั ว ลากด้ ว ยสมรรถนะที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ประหยัดพลังงานเป็นเลิศไม่เป็นรองใคร ส�ำหรับ Model รุ่น DONGFENG DFL4250GD3GN พละก�ำลังสูงสุดถึง 340 แรงม้า ความเร็วสูงสุดที่ 98 กิโลเมตรต่อ ชัว่ โมง ก�ำลังสูงสุด 245 กิโลวัตต์ ที่ 2,100 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 1,350 นิวตัน เมตร ที่ 1,300 รอบต่อนาที เทอร์โบชาร์จ และแอร์ชาร์จ ระบายความร้อนด้วยน�้ำ ไดเร็คอินเจ็กชั่น โอเวอร์เฮร์ดแคมชาร์ป ขนาดกระบอกสูบ 9,839 ซีซี. ความน่า สนใจจึงอยูใ่ นเครือ่ งยนต์ YC6M340N-30

เป็ น ระบบการจ่ า ยเชื้ อ เพลิ ง และ ปลอดภัย CNG 100% พร้อมรองรับ ปริมาณความจุของถังก๊าซ จ�ำนวน 8 ถัง 140 ลิตร สภาพรวมทัง้ คันในการบรรทุก น�้ ำ หนั ก ที่ คุ ้ ม ค่ า รวมบรรทุ ก 25,000 กิโลกรัม ส�ำหรับในปี 2556 นี้คาดว่า บริษทั ดีเอฟ มอเตอร์(ไทยแลนด์) จ�ำกัด จะเร่งท�ำตลาดสูสีกับค่ายรถอื่นๆ อย่าง แน่นอน

SHACMAN F3000

SHACMAN F3000 ต้องบอกได้ เลยว่ามาแรงมากด้วยยอดขายในปีที่ ผ่านมาถล่มถลายจากค่าย บริษัท เอส. เอ.ออโต้ จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้า F3000 แต่เพียง ผู้เดียว ด้วยยอดขายกว่าพันคัน เปิดตัว มาได้ซักพักแล้วก็ ได้เสียงตอบรับที่ดี มากจากค่ า ยนี้ เพราะตอนนี้ ใ น อุตสาหกรรมต่างเลือกใช้กนั เพิม่ มากขึน้ ส�ำ หรั บ หั ว ลากรุ ่ น นี้ ถื อว่ า ก� ำ ลั ง เป็ น ที่ นิยมอีกยี่ห้อที่น่าจับมองเลยก็ว่าได้ F3000 มาพร้อมเครือ่ งยนต์ NGV แท้ 100% ขนาด 10 ล้อ เทคโนโลยีของ MAN ประเทศเยอรมั น ที่ มี ก� ำ ลั ง เครื่องยนต์ของ WEICHAI รุ่น SX4255 NS 384 RT ก�ำลังสูงสุด 350 แรงม้า ที่ 2,200 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 1,400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-1,600 รอบต่อ


SHOWROOM • BUS&TRUCK 21

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

จีนในขนส่งไทย นาที เครื่องยนต์ CNG เทอร์โบอินเตอร์ คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงแนวตรง โอเวอร์เฮดวาล์ว ระบายความร้อนด้วย น�้ำ ความจุของกระบอกสูบอยู่ที่ 11,596 ซีซี. สามารถท�ำความเร็วสูงสุดที่ 118 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงมาตรฐานไอเสียเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมยูโร 3

FAW NEW J5P

FAW ส�ำหรับยี่ห้อนี้เพิ่งเข้ามาท�ำ ตลาดเพี ย งไม่ น านเท่ า ไหร่ นั ก แต่ สามารถเจาะกลุ่มตลาดคอนกรีตได้เช่น กันส�ำหรับ MIXER และหัวลาก 380 แรงม้าก็เช่นกันเพราะเข้ามาพร้อมๆ กัน ซึ่ ง ทาง บริ ษั ท เอเชี ย วี ฮิ เ คล คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด เป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่าย รถหัวลากยีห่ อ้ FAW จากประเทศจีน มา พร้อมเครือ่ งยนต์สมรรถนะแรงสูง CNG แท้ 100% เครื่องยนต์ WP 12 NG 380 E40 พลังม้าสูงถึง 380 แรงม้า 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยน�้ำแบบ ปลอกสูบแห้ง พร้อมเทอร์ โบอินเตอร์ คู ล เลอร์ ระบบหั ว ฉี ด ควบคุ ม ด้ ว ย คอมพิวเตอร์ ขนาดความจุของกระบอก สูบขนาด 11,596 ซีซี. ก�ำลังสูงสุด 280 กิโลวัตต์ ที่ 2,200 รอบต่อนาที แรงบิด สูงสุด 1,500 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบ ต่อนาที ความเร็วสูงสุด 85 กิโลเมตรต่อ

ชั่ ว โมง เครื่ อ งยนต์ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง ทางลูกค้าสามารถวางใจได้เลยเรือ่ งการ แวดล้ อ ม ยู โ ร 4 คั น นี้ ต ้ อ งบอกว่ า ผลิตเพราะจะเริม่ ประกอบอย่างแน่นอน คุณภาพเรือ่ งของเทคโนโลยีถงึ จะเป็นรถ ในประเทศไทย สัญชาติจีนแต่เทคโนโลยียุโรป และเป็น รถหัวลากที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ DAYUN TRUCK หัวแถวในประเทศจีนอีกด้วย ขณะที่ตลาดรถจีนในประเทศไทย ก�ำลังคึกคักก็มีอีกหนึ่งยี่ห้อที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการแบ่งตลาดในช่วงท้าย FOTON AUMAN FOTON AUMAN ส�ำหรับยี่ห้อนี้ ของปีอย่าง DAYUN จากทาง บริษัท เป็นน้องใหม่มาแรงด้วยการเบิกทางส่ง ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด Foton Auman Mixer รถผสมคอนกรีต ที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานผู้ผลิต คุณภาพสูง เจาะกลุม่ ตลาดคอนกรีตจาก โดยตรง Shanxi Dayun Automobile กลุ่มลูกค้ารายใหญ่และได้การตอบรับที่ Manufacture CO.,LTD. ให้เป็นผูน้ ำ� เข้า ดีทเี ดียวซึง่ ในการเปิดตลาดครัง้ ใหญ่เมือ่ และจ�ำหน่ายรถบรรทุกยี่ห้อ DAYUN เร็ ว ๆ นี้ สิ น ค้ า ที่ น ่ า จั บ ตามองอย่ า ง TRUCK แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย FOTON AUMAN ทุกรุ่นที่ได้น�ำเข้ามา รถหัวลากรุน่ CGC4253 มาพร้อมเครือ่ ง อย่างเป็นทางการจาก บริษัท โฟตอน ยนต์ 340 แรงม้า WP10NG300E30 ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ตัวแทน ก�ำลังสูงสุดอยู่ที่ 221 กิโลวัตต์ ที่ 2,200 จ�ำหน่ายในประเทศไทย ที่น่าจับตามอง รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 1,230 อย่างหัวลาก 10 ล้อ Auman BJ 4253 นิวตันเมตร ยูโร 3 เครื่องยนต์ DAYUN ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ 380 แรงม้า CNG นัน้ ได้การยอมรับในวงการอุตสาหกรรม 100% รุ่น WP12NG380E40 เทอร์โบ ว่ามีความทันสมัย ทนทาน เหมาะสม อินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ ก�ำลัง ต่ อ การใช้ ง านทั้ ง ทางเรี ย บและทาง สูงสุดอยู่ที่ 280 กิโลวัตต์ ที่ 2,200 รอบ ขรุขระ ด้วยแรงม้าสูงที่รอบเครื่องต�่ำ ต่อนาที แรงบิดสูงสุด 1,500 ที่ 1,500 รวมกับนวัตกรรมจากประเทศจีน การท�ำ รอบต่อนาที ระบบไอเสียเป็นมิตรต่อสิ่ง ตลาดในปีนี้ของทาง ดายุน นั้นจะเจอคู่ แวดล้อม ยูโร 4 สามารถท�ำความเร็วได้ แข่งมากมายในการขนส่งและเชื่อว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี 2556 นี้ สามารถพัฒนาได้สูสีและพร้อมสู่ตลาด

ขนส่งในประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่ง

BEIBEN V3

บริษัท ไบเบนไทย จ�ำกัด อีกหนึ่ง ค่ายน้องใหม่ล่าสุดวงการขนส่งที่เป็น ตัวแทนจ�ำหน่ายรถหัวลากสัญชาติจีน BEIBEN สินค้าที่เข้ามาท�ำตลาดตอนนี้ มีทงั้ เครือ่ งยนต์ CNG และ DIESEL ทัง้ 10 ล้อและ 12 ล้อ รถบรรทุก BEIBEN ผลิ ต จากเทคโนโลยี เ บนซ์ เ ยอรมั น การันตีด้วยรางวัลรถบรรทุกประหยัด เชื้อเพลิงสูงสุดในประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน 3 ปีซ้อน BEIBEN TRUCK รุ่น 2638SN NG80 รถหัวลาก 10 ล้อ V3 เครื่องยนต์ CNG รุ่น WP12NG380E40 สมรรถนะ 380 แรงม้า เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรงระบาย ความร้อนด้วยน�้ำ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ควบคุ ม ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ความจุ กระบอกสูบ 11,596 ซีซี ระยะช่วงชัก 126 x 155 มิลลิเมตร ก�ำลังสูงสุด 280 กิโลวัตต์ ที่ 2,200 รอบต่อนาที แรงบิด สูงสุด 1,500 นิวตันเมตร ที่ 1,4001,600 รอบต่อนาที ความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยูโร 3


22 BUS&TRUCK • รถเพื่อกิจการพิเศษ

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

รถเพื่อกิจการพิเศษ

Volvo จัดหนัก ส่ง FM400 แรงม้า CNG ลุยตลาดขนส่งรับ AEC เปิ ด ตั ว กั น อี ก แล้ ว ส� ำ หรั บ รถ หั ว ลากจาก บริ ษั ท วอลโว่ กรุ ๊ ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ฤกษ์เปิดตัว Volvo FM 400 CNG Dual Fuel เป็น ทางเลือกแก่ธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีแนว

โน้มการแข่งขันสูงหลังเข้าสู่ข้อตกลง AEC โดยเชื่อมั่นว่าจะได้รับการยอมรับ จากตลาด เนือ่ งจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยระบบ Dual Fuel นี้ถือเป็น

ระบบที่ใช้น�้ำมันดีเซลควบคู่กับ CNG (ก๊าซธรรมชาติ) ในสัดส่วน 60% กับ น�ำ้ มันดีเซล 40% ท�ำให้สามารถประหยัด ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานมากถึง 35% และ ถือเป็นรถบรรทุกยี่ห้อแรกในประเทศ ไทยที่ให้การรับประกันระบบ Dual Fuel จากโรงงานประกอบตามเงือ่ นไขการรับ ประกันเช่นเดียวกับรถบรรทุกทุกคันที่ได้ รับการรับประกันตามมาตรฐานวอลโว่ ทั่วโลก “แต่ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้น ก�ำลังของ เครื่ อ งยนต์ ใ นขณะใช้ ง านและการ สึกหรอของเครื่องยนต์ ไม่แตกต่างกับ ระบบน�้ำมันดีเซล ทั้งนี้เพราะระบบของ เราเป็นระบบผสมระหว่างน�้ำมันดีเซล กับ CNG ไม่ใช่ระบบเลือกใช้พลังงาน ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ในขณะขั บ ขี่ และที่ ส�ำคัญคือบริษัทขนส่งที่ใช้รถรุ่นนี้ จะ สามารถบริหารรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ ทุกคันให้ลอ้ หมุนได้ตลอดระยะเวลาการ ใช้งาน ไม่จ�ำเป็นต้องจอดเมื่อ CNG ใน ถังหมดเพราะน�้ำมันดีเซลจะกลับมาท�ำ หน้าที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ ได้ ตามปกติ” FM 400 CNG Dual Fuel เป็นรถ บรรทุกหนักส�ำหรับการขนส่งทางไกล ขนาดเครื่องยนต์ 12.8 ลิตร 6 สูบ ให้ ก�ำลังสูงสุด 400 แรงม้าที่ 1,400-1,800 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ CNG ที่ ให้ก�ำลังแรงม้าสูงสุดในขนาดรถบรรทุก เดียวกันในตลาด ส่วนแรงบิดสูงสุดที่ 2,000 นิวตันเมตรที่ 1,050-1,400 รอบ

ต่อนาที แรงเบรกเสริมจากไอเสีย 175 กิโลวัตต์ ที่ 2,300 รอบต่อนาที ราคา เริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท และมีจุดคุ้ม ทุนภายใน 2 ปีกับเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุกที่ไม่ได้ ติดตั้งระบบพลังงาน CNG ตรงจุดเด่นต่างๆ ทีก่ ล่าวไปนีถ้ อื เป็นทางเลือกที่ดีส�ำหรับผู้ประกอบ การขนส่งทีจ่ ะต้องเตรียมตัวรับกับการ รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของ AEC ซึ่ง จะท� ำ ให้ ภาวะการแข่ ง ขั น ในตลาด ขนส่งรุนแรงขึน้ ดังนัน้ FM 400 CNG Dual Fuel ถือเป็นทางเลือกทีด่ สี ำ� หรับ ผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่การแข่งขัน เต็มรูปแบบ ส�ำหรับตลาดรถบรรทุกหนักใน ช่วง 9 เดือนแรกของปีทแี่ ล้ว ยอดขาย รถบรรทุกวอลโว่ ในประเทศไทยสูงถึง 669 คัน พุ่งขึ้นถึง 42% เมื่อเปรียบ เทียบกับปี 2554 ในช่วงเดียวกัน แต่ ส�ำหรับปีนี้ FM 400 CNG Dual Fuel คงเป็นตัวเลือกที่ดีเลยส�ำหรับวงการ ขนส่งเพราะผู้ประกอบการที่เลือกใช้ รถจาก วอลโว่ ทรัคส์ รูถ้ งึ คุณภาพและ สมรรถนะนี้ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว และยิ่ ง เป็ น เครื่องยนต์ Dual Fuel ที่มีความแตก ต่างจากตลาดรถหัวลาก CNG ที่มีอยู่ และก�ำลังคึกคักอย่างมากในปีที่แล้ว ถือว่าเป็นเป็นปีทองเลยก็ว่าได้ แต่ใน ปีนี้คาดการว่า FM 400 CNG Dual Fuel คงมีพื้นที่ส�ำหรับโลดแล่นใน ขนส่งไทยอย่างแน่นอน


จอดคุย • BUS&TRUCK 23

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

จอดคุย ธุรกิจรถบัส รถบรรทุก ถือได้ว่า เป็นธุรกิจหนึ่งเดียวที่ใช้รถหนักเป็น พิเศษ เนือ่ งจากต้องเดินทางไกล จึง จ�ำเป็นต้องพึงพาตัวช่วยเพื่อประหยัด ค่าใช้จ่ายในการสึกหรอ ปฏิเสธไม่ได้ ว่า “น�้ำมันเครื่อง” เป็นหนึ่งปัจจัย ส�ำคัญที่จะช่วยยืดอายุการใช้ได้เป็น อย่างดี เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ น�้ำมันเครื่องให้กับวงการรถบัส รถ บรรทุกให้ทราบทัว่ กัน ทีมข่าว “BUS & TRUCK” จึงขอโอกาสบุกไป “จอด คุย” กับ คุณชุตนิ ธร ปักเข็ม ผูจ้ ดั การ ทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ�ำกัด ถึงแผนการ ด�ำเนินงาน ภาพรวมตลาด แนวโน้น จุด เด่น รวมถึ ง เป้ า หมายของเชฟ รอนฯว่าเป็นอย่างไร? ภาพรวมน�้ำมันหล่อลื่นเป็นอย่างไร? ตลาดน�้ำมันหล่อลื่นในบ้านเรา คาดว่ามีปริมาณ 520 ล้านลิตรต่อปี และมีอตั ราการเติบโตประมาณ 3-4% ซึง่ ปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้ตลาดน�ำ้ มันหล่อ ลืน่ เติบโตขึน้ คือ ธุรกิจด้านการขนส่ง ซึ่ ง คาดว่ า จะมี ก ารเติ บ โตขึ้ น อี ก ประมาณ 4% และยิง่ ในอนาคตอันใกล้ มีการเปิด AEC ยิ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ ธุรกิจโลจิสติกส์มีแนวโน้นเติบโตขึ้น อีกมาก “ตลาดผู ้ ใ ช้ ร ถยนต์ ดี เ ซลใน ปัจจุบันทั้งเพื่อการพาณิชย์และส่วน บุคคลเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องโดยปี 2555 ทีผ่ า่ นมา มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึ้นประมาณ 34% เมื่อเทียบกับช่วง เวลาเดียวกันของปี 2554 ในส่วนของ น�้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์หลังจากที่ปีที่ แล้ ว ประสบความส� ำ เร็ จ จากการ จ�ำหน่ายน�้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ เดโล่ โกลด์ อั ล ตร้ า ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม อุตสาหกรรม ท�ำให้ทราบว่าผู้บริโภค ต้องการน�้ำมันประเภทใด” แนวโน้มของตลาดเป็นอย่างไร? ผู้ผลิตเครื่องยนต์ (OEM) มีการ พั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี แ นวโน้ ม ที่ ต ้ อ งการให้ เครือ่ งยนต์มขี นาดเล็กลงเพือ่ ประหยัด เชื้อเพลิงและยืดอายุการเปลี่ยนถ่าย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อน�้ำมันเครื่องที่ต้อง พัฒนาตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ในด้าน เทคโนโลยี ข องเชฟรอนฯ เราได้ พั ฒ นาน�้ ำ มั น เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลหรื อ เดโล่ให้ผ่านมาตรฐานสูงสุดคือ API CJ-4 เพื่อรองรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่างเช่น ยูโร 4 การแข่งขันที่รุนแรง มีแผนรับมืออย่างไร? เชฟรอนฯมุ่งเน้นและให้ความ

ส�ำคัญต่อ Reliability ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญ ในการเติบโตและการท�ำตลาดโดยเฉพาะ ในธุรกิจขายตรง ซึ่งประกอบด้วยความ รู ้ จ ากผู ้ เ ชี่ ย วชาญในน�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และการ บริการหลังการขาย ทั้งนี้ เชฟรอนฯจะ มุ่งไปสู่ความส�ำเร็จกับรถบัส รถบรรทุก สินค้าทีจ่ ะส่งชิงตลาดรถใหญ่มอี ะไรบ้าง? สิ น ค้ า หลั ก ในการท� ำ ตลาดของ บริษัทฯ คือ ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเดโล่ เหมาะส�ำหรับรถบัสและรถบรรทุก โดย บริษทั ฯได้เปิดตัวน�ำ้ มันเครือ่ งเดโล่ โกลด์ อัลต้า SAE 15W-40 AOI CI-4 ส�ำหรับ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล ที่ ช ่ ว ยยื ด อายุ การ

เดโล่ XLI ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 400,000 กิโลเมตร น�้ำมันเกียร์และเฟือง ท้ า ย ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมากกว่ า 100,000 กิโลเมตรเป็นต้น อีกทั้งยังมี โครงการสร้างแบรนด์เดโล่ อาทิเช่น Event marketing กับสมาคมขนส่ง ตลาดไทย สื่อประชาสัมพันธ์ ทางบิล บอร์ด วิทยุ และเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ�ำกัด บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ�ำกัด ชื่อ เดิมคือ บริษัท น�้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จ� ำ กั ด เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท เชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2491 โดยให้บริการน�้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา

“คาลเท็กซ์” แก่ลูกค้าชาวไทยและ ลูกค้าเชิงพาณิชย์ ในประเทศไทยมา นานกว่ า ครึ่ ง ศตวรรษ บริ ษั ท ฯจั ด จ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิด ประกอบด้วย น�้ำมันเบนซิน น�้ำมัน ดีเซล น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ น�้ำมันเชื้อ เพลิ ง เพื่ อ การอุ ต สาหกรรมและเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละน�้ ำ มั น อากาศยาน นอกจากนี้ ยังจ�ำหน่ายน�้ำมันหล่อลื่น คุณภาพสูง อาทิ น�้ำมันเครื่องตระกูล เดโล่ ส� ำ หรั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลและ น�้ำมันเครื่องตระกูลฮาโวลีนส�ำหรับ เครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงน�้ำมันหล่อ ลื่นส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

คุณชุตินธร ปักเข็ม

พร้อมดูแลเครื่องยนต์รถบัส รถบรรทุก เปลี่ยนถ่ายได้ถึง 30,000 กิโลเมตร โดย ไม่ตอ้ งเปลีย่ นไส้กรอง พิสจู น์แล้วช่วยให้ ธุรกิจขนส่งและรถโดยสารไปได้ไกลขึ้น และเดโล่ 400 NG SAE 15W-40 ส�ำหรับ เครื่องยนต์ก๊าซที่ช่วยยืดอายุการเปลี่ยน ถ่ายได้ถงึ 30,000 กิโลเมตรเช่นเดียวกัน ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ผลิตจากเทคโลโล ยีไอโซซิน (ISOSYN) ซึง่ เป็นสูตรเฉพาะ ของน�้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์เดโล่ จุดเด่นที่แตกต่างของเชฟรอน เป็นอย่างไร? เชฟรอนฯใช้เทคโนโลยีไอโซซิน ซึ่งเป็นการน�ำน�้ำมันพื้นฐานที่มีความ บริ สุ ท ธิ์ สู ง ที่ ผ ่ า นกระบวนการ ISOCRACKING ที่ เ ป็ น เทคโนโลยี ที่ เชฟรอนฯคิ ด ค้ น ขึ้ น และสารเพิ่ ม คุ ณ ภาพประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ท� ำ ให้ ช ่ ว ย ปกป้องชิ้นส่วนส�ำคัญของเครื่องยนต์ โดยการกระจายคราบเขม่าในน�้ำมันที่ เป็นสาเหตุส�ำคัญของการสึกหรอและ ท�ำให้ไส้กรองอุดตัน รวมถึงช่วยยืดอายุ เครื่องยนต์ ให้ก�ำลังเต็มสมรรถนะและ ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา ท�ำให้ ธุรกิจของผูท้ ี่ใช้รถดีเซลเพือ่ การพาณิชย์ ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกก้าวไปไกล ยิ่งขึ้น และสร้างผลก�ำไรมากขึ้น เป้าหมายการตลาดในปี 56 เป็นอย่างไร? เชฟรอนฯมุง่ เน้นในการสร้างความ แตกต่างโดยใช้ RbL (Reliability based Lubrication) เป็นหลักควบคู่กับสินค้า กลุม่ เดโล่ ซึง่ ครอบคลุมการใช้งานทัง้ คัน เช่น น�้ำมันเครื่องเดโล่ โกลด์ อัลตร้า ส�ำหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซล น�ำ้ มันเดโล่ 400 NG ส�ำหรับเครื่องใช้ก๊าซ น�้ำยาหม้อน�้ำ


24 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปักษ์แรก • มกราคม 2556 LOGISTICS

ฮุนไดจับมือทีแอลเอส รุกตลาดฟอร์คลิฟท์ ชูจุดแข็งสินค้า/บริการ กระตุ้นตลาดเต็มพิกัด

ฮุนได รุกตลาดรถฟอร์คลิฟท์ใน ไทย ชูจุดแข็งสินค้าและบริการผลักดัน ช่ อ งทางการตลาดกระตุ ้ น ยอดขาย พร้ อ มตั้ ง ที แ อลเอส กรุ ๊ ป เป็ น ผู ้ จั ด จ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ คุ ณ เจ.ซี . จั ง ผู ้ จั ด การทั่ ว ไป บริษัท ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาแบรนด์ฮุนได ถือว่า ได้รบั ความไว้วางใจจากกลุม่ ผูใ้ ช้จากทัว่ ทุกมุมโลก และในส่วนของกลุ่มการ ผลิตรถยกหรือฟอร์คลิฟท์ส�ำหรับด้าน อุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งของภาคการ ผลิตและส่งออกที่ได้รับการยอมรับถึง คุณภาพที่ได้มาตรฐาน ศักยภาพของ ตัวรถที่รองรับการใช้งานในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และมองเห็นถึงโอกาสใน การเติ บ โตของประเทศไทยในภาค อุ ต สาหกรรม และการเติ บ โตทาง เศรษฐกิจในภาคพืน้ ทีเ่ อเชียโดยรอบ จึง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ที แ อลเอส กรุ ๊ ป เป็ น Strategic Partner เปิดตลาดอย่างเต็ม รูปแบบ “ที่ผ่านมา ทีแอลเอส กรุ๊ป ท�ำให้ เราเห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของตลาดใน ประเทศไทยที่มีความต้องการใช้รถยก หรือฟอร์คลิฟท์เป็นจ�ำนวนมาก และ คาดว่าจะมีการใช้งานที่เติบโตขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่นในการ ด�ำเนินงานอย่างมีศักยภาพ และเป็น ระบบของทีแอลเอส กรุ๊ป ท�ำให้เรา มั่นใจในการด�ำเนินงาน การบริหาร แบรนด์ฮุนไดให้เกิดความเชื่อมั่นกับ ภาคอุตสาหรกรมในประเทศไทย บริษทั ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด จึงท�ำการ แต่งตั้งให้กับ บริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์ เอเชีย จ�ำกัด เป็น Official

Distributor หรือผู้จัดหน่ายอย่างเป็น ทางการในประเทศไทย” ส�ำหรับกิจกรรมทางการตลาดได้ มองถึงรากฐานทีส่ ำ� คัญของแบรนด์ฮนุ ได ในตลาด คือ กลุ่มตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่าย ของฮุ น ไดในกลุ ่ ม การผลิ ต รถยกหรื อ ฟอร์คลิฟท์ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นเสมือน ตัวแทนของแบรนด์ฮนุ ได และเป็นผูท้ เี่ ข้า ใจ รู้ถึงสินค้าเป็นอย่างดี ดังนั้น กิจกรรม เริ่มต้นแผนงานจะเปิด Training Center ของเอเชียกลางและเอเชียใต้ ใช้กรุงเทพ มหานครเป็นศูนย์กลาง โดยมีทีแอลเอส กรุ๊ป เป็น Host ในการด�ำเนินงาน ซึ่งถือ เป็นครั้งแรกในการจัด Training Center หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ, ด้านเทคนิค, ด้านการขาย, ด้าน การตลาด ซึ่งจะท�ำการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะท�ำให้เป็นศูนย์กลางให้กับกลุ่ม Dealer จากประเทศต่างๆ ในเอเชียอีก ด้วย คุณวัฒนา วีรศุภกาญจน์ ประธาน กรรมการบริหารบริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อสี ท์ เอเชีย จ�ำกัด กล่าวว่า ในฐานะ ตัวแทนจ�ำหน่ายรถยกหรือรถฟอร์คลิฟท์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เรามี ความยินดีและภูมิใจที่ได้รบั ความไว้วางใจ จากบริษัท ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด ซึ่ ง ถื อ เป็ น แบรนด์ สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การ ยอมรับจากทัว่ โลกในคุณภาพ มีมาตรฐาน ที่ดีเยี่ยม ซึ่งวัดจากตลาดกลุ่มผู้ใช้ใน ประเทศที่ผ ่ า นมาจะเห็ น ถึง ยอดขายที่ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 2–3 ปีกอ่ นหน้านี้ เราได้เดินหน้าแนะน�ำเข้าถึง กลุ่มผู้ใช้ ท�ำการตลาดอย่างหนัก เพื่อให้ เห็นถึงศักยภาพ คุณภาพ

ของรถฟอร์คลิฟท์ภายใต้แบรนด์ฮุนไดที่ ดีมมี าตรฐาน ในราคาจ�ำหน่ายที่ไม่สงู จน เกิ น ไป อี ก ทั้ ง บริ ก ารหลั ง การขายที่ สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้ คือ สะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพง จึงท�ำให้ยอด จ�ำหน่ายของทีแอลเอส กรุป๊ เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้วา่ โดยในปีที่ 2554 ผ่านมา ทีแอลเอส กรุ๊ป ปิดยอดขายได้ที่ 160 คัน และในปี 2555 ครึง่ ปีแรกท�ำยอด ขายไปแล้วกว่า 150 คัน คาดว่าจะปิดยอด ขายของปี 2555 ได้ไม่น้อยกว่า 250 คัน โดยตั้งเป้าเป็นมูลค่าไว้ที่ประมาณ 250 300 ล้านบาท การเดินหน้าวางแผนการตลาดใน อนาคต ทีแอลเอส กรุ๊ป จะเพิ่มช่อง ทางการจัดจ�ำหน่าย โดยตั้งเป้าที่ 2 ช่อง ทางหลัก คือ การเปิดสาขาภายใต้บริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์ เอเชีย จ�ำกัด พร้ อ มทั้ ง แต่ ง ตั้ ง ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยใน ประเทศ ส่วนการวางแผนการตลาดได้ วางงบประมาณในส่วนของงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมเดินหน้าสร้างแบรนด์ภายใต้ ที

แอลเอส กรุ๊ป ในปี 2556 “ตลาดรถยก หรือรถฟอร์คลิฟท์ ในประเทศไทยภาพรวมมีความต้องการ ในตลาดประมาณ 5,000-6,000 คัน ใน แต่ละปี ท�ำให้มองเห็นถึงช่องว่างใน ตลาดอีกมาก โดยประเทศไทยจะเห็นได้ จากภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี การเติ บ โต จั ง หวั ด ใหญ่ ๆ หั ว เมื อ งในไทยมี การ พัฒนารองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อี ก ทั้ ง ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง นิ ค ม อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ที่ ภ าครั ฐ มี ก าร สนับสนุนให้มกี ารลงทุนจากต่างชาติ ดัง นั้นการท�ำตลาด ทีแอลเอส กรุ๊ป วาง กลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่ม อุตสาหกรรมสัญชาติต่างๆ ที่เข้ามา ลงทุนในไทย รวมทัง้ เกาหลีใต้ เป็นกลุม่ เป้าหมายหลักปี 2556 โดยวางเป้า หมายการจ�ำหน่ายไว้ที่ 400 คัน และ วางแผนระยะยาว 3-5 ปี ขยายครอบ คลุมทุกพื้นที่ในไทย และจ�ำหน่ายรถ ยกมื อ สองออกสู ่ ต ลาดต่ า งประเทศ พร้อมน�ำสินค้าเทคโนโลยี ใหม่เข้ามา รองรับตลาดในประเทศไทยแทน”


MATERIAL MATERIAL HANDLING HANDLING

DRL Daytime Running Lights

DRL Daytime Running Lights เป็นอุปกรณ์ ไฟส่องสว่าง ส�ำหรับกลางวัน ที่มีความเหมาะสมกับรถทุกประเภท เพื่อใช้ ในการขั บ ขี่ท างไกลให้ได้รับความปลอดภั ยแบบเต็ มพิ กัด การันตีคุณภาพของหลอดไฟถึง 2 ปี โดยที่หลอดไฟไม่ขาด น�้ำไม่เข้าดวงไฟ DRL Daytime Running Lights สินค้าคุณภาพตามมาตรฐานยุโรป E9 อีกทั้ง ยังเป็นไปตามข้อก�ำหนดประกาศกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย เพิ่มเติม : บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จ�ำกัด โทร. 0-2527-7462

พลาสม่าคลัสเตอร์

พลาสม่าคลัสเตอร์ อุปกรณ์ฟอกอากศในห้องคนขับรถ มีคณ ุ สมบัติ ในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ สลายกลิ่นในห้อง คนขับ รวมไปถึงกลิน่ ทีต่ ดิ ทนอย่างกลิน่ บุหรี่ และยังมีการก�ำจัดสาร ที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะดูแลคนขับรถของคุณให้มีสุขภาพดี ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานจากประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ นีย้ งั สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในห้องท�ำงาน และโรงงานอุตสาหกรรมด้วย เพิ่มเติม : บริษัท เด็นโซ่ เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2315-9500


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปักษ์แรก • มกราคม 2556 LOGISTICS

เอมิเรตส์ฯ เปิดเที่ยวบินขนส่งสินค้าสู่ภูเก็ต เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ เปิดเส้น ทางขนส่งจุดที่ 2 ในประเทศไทยที่ จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมเส้นทางขนส่ง 126 จุดหมายปลายทางทั่วโลก เที่ยวบินขนส่งสินค้าสู่จังหวัด ภูเก็ตเที่ยวบินแรกเริ่มเปิดให้บริการ แล้วตัง้ แต่เมือ่ ต้นเดือนธันวาคม 2555 โดยจะใช้เครือ่ งบินโดยสารแอร์บสั รุน่ A340-300 ซึ่งสามารถรองรับการ บรรทุกสินค้าใต้ท้องเครื่องได้ถึง 13 ตัน การเพิ่มเที่ยวบินขนส่งสินค้าใน ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าเข้า และออกประเทศไทยได้มากกว่า 640 ตันต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็นเที่ยวบิน ขนส่งสูก่ รุงเทพฯ 4 เทีย่ วบินและภูเก็ต 1 เที่ยวบิน จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง เป็ น เกาะที่ มี ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและตั้ง อยู่ในทะเลอันดามัน จะเป็นเส้นทาง ล�ำดับที่ 15 ของทั่วโลกและล�ำดับที่ 2 ในแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ เอมิเรตส์ได้เปิดเส้นทางให้บริการการ ขนส่งต่อจากโฮจิมนิ ห์ทเี่ ปิดเส้นทางให้

บริการไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คุ ณ ราม เมเนน รองประธาน อาวุ โ สฝ่ า ยบริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ทาง อากาศของสายการบินเอมิเรตส์ กล่าว ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ แ ละภู เ ก็ ต ก็ ถื อ เป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ ความนิยมจากนักท่องเทีย่ ว การเปิดเส้น ทางการขนส่งสินค้าสู่ภูเก็ตจะช่วยเปิด โอกาสให้ธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดสามารถ เชื่อมต่อกับสากลได้มากขึ้น” สินค้าน�ำเข้าส่วนใหญ่ของจังหวัด ภูเก็ตได้แก่ เนื้อสัตว์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ด�ำน�้ำ อุปกรณ์ส�ำนักงานและ

ปลา สินค้าส่งออกหลักได้แก่ปลาทูน่า กุ้งสด และปู นอกจากนี้สินค้าเพื่อการ อุ ป โภคบริ โ ภคก็ เ ป็ น สิ น ค้ า อี ก หนึ่ ง ประเภททีม่ กี ารขนส่งสูจ่ งั หวัดภูเก็ตเป็น จ�ำนวนมากเนื่องจากเป็นจังหวัดท่อง เที่ยว ปัจจุบันสายการบินเอมิเรตส์ ให้ บริ ก ารเที่ ย วบิ น ตรงกรุ ง เทพฯ-ดู ไ บ จ�ำนวน 4 เที่ยวบินต่อวัน โดยหนึ่งใน เครื่องบินโดยสารคือ เครื่องบินแอร์บัส รุ่น A380 เทีย่ วบินขนส่ง EK379 จะออกเดิน ทางจากภูเก็ตเวลา 00.35 น. และถึง สนามบินนานาชาติดูไบเวลา 04.35 น.

ส่วนเที่ยวบิน EK378 เดินทางออก จากดูไบ เวลา 12.45 น. ถึงภูเก็ต เวลา 21.55 น. เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ให้บริการ ครอบคลุมถึง 126 จุดหมายปลาย ทางใน 74 ประเทศทั่วโลก รวมถึง 10 จุดหมายปลายทางที่ให้บริการขนส่ง ทางอากาศโดยเฉพาะ โดย 50 จุด หมายที่ ส กาย คาร์ โ ก้ ใ ห้ บ ริ การอยู ่ นั้ น ให้ บ ริ การแบบปราศจากจากใช้ กระดาษ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรด เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.skycargo. com

ไทย-พม่า เดินหน้าท่าเรือน�้ำลึกทวาย

นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี พม่า ยืนยันร่วมกันที่จะให้ความส�ำคัญ กับโครงการพัฒนาท่าเรือน�ำ้ ลึกและเขต เศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยไทยพร้อม พิจารณาก่อสร้างถนนเชือ่ มต่อเส้นทาง คมนาคมระหว่างกัน ด้านพม่าเตรียม เปิดด่านสิงขรเป็นด่านถาวรตามที่ไทย ร้องขอ หลังจากที่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนเขต เศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมี ย นม่ า ร์ และได้ ห ารื อ กั บ พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีพม่า ยืนยันร่วมกันที่จะให้ความส�ำคัญกับ โครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกและเขต เศรษฐกิจพิเศษทวาย ทั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการ ร่วมระดับสูงระหว่างไทย-พม่า ในการ พัฒนาโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย ทีจ่ ะ มีอตุ สาหกรรมทัง้ ขนาดใหญ่ และขนาด กลาง และถือเป็นจุดส�ำคัญในการเชือ่ ม ต่อท่าเรือน�้ำลึกทวาย กับท่าเรือแหลม ฉบั ง และอี ส เทิ ร ์ น ซี บ อร์ ด ของไทย ตลอดจนการเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่น โดยไทยยืนยันถึงความตั้งใจและ ความพร้อมในการสนับสนุนพม่าอย่าง เต็ ม ที่ ใ นการด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นา

ท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวายและยื น ยั นว่ า คณะกรรมการ ประสานงานร่วมทั้ง 2 ฝ่าย หรือ เจซีซี มีการท�ำงานที่มีความคืบหน้า ทั้งใน ส่วนของการทบทวนข้อมูลเชิงเทคนิค และรูปแบบทางการเงิน นอกจากนี้ ไทยมีแผนที่จะเปิด สถานกงศุลใหญ่ที่ทวาย เพื่ออ�ำนวย ความสะดวกในส่วนของการให้ข้อมูล และการติ ด ต่ อ ประสานงานของเจ้ า หน้าที่ และย�้ำว่า ในส่วนของรัฐบาลได้ เข้ า มาเพื่ อ เป็ น ความร่ ว มมื อ ระดั บ ประเทศ และเริ่มมีความตกลงในรูป แบบเอ็มโอยู รวมทั้งตั้งคณะท�ำ งาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถือว่าคืบหน้า เป็นที่พอใจ ส่ ว นเงื่ อ นไขที่ ต ้ อ งการราย ละเอียดเพิ่ม ผลการหารือเชื่อว่า คณะ อนุกรรมการร่วมพม่า-ไทย 6 สาขา จะ จัดท�ำรายละเอียดทั้งหมดภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเสนอให้คณะ กรรมการร่วมระดับสูงพิจารณาลงนาม ในข้อตกลง Framework Agreement ฉบับใหม่ และ Sectorial Agreement ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2556 โดย คาดว่าจะเริ่มระดมทุนและด�ำเนินการ ก่อสร้างได้ภายในเดือนเมษายน


LOGISTICS • BUS&TRUCK 27

ปักษ์แรก • มกราคม 2556 ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

LOGISTICS

ธุรกิจโลจิสติกส์เร่งสร้างคนพันธ์ุใหม่ ภายใต้บริบทอาเซียน (1) ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและ กลุ ่ ม อาเซี ย นจะเข้ า สู ่ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAB Economic Community : AEC) อย่าง สมบูรณ์ ท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้าย อย่างเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วย สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื และเงินทุน การเปิดเสรีดังกล่าวย่อมมีผล กระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ แนวทางการปรั บ ตั ว ของผู ้ ประกอบการจึงต้องหันมาพัฒนาเพื่อ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บนพื้ น ความรู ้ ด ้ า นวิ ช าการให้ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ บริ โ ภคและสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยบุคลากรคือหนึ่งในหัวใจที่ส�ำคัญ ของการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นการ ยกระดับพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้าน โลจิสติกส์จึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นเร่งด่วน อันจะเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถใน การแข่งขันของธุรกิจ โลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนของธุรกิจด้วย แต่ทผี่ า่ น มายังพบปัญหาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ อยู่ดังนี้ 1.บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ โลจิ ส ติ ก ส์ ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ คุณภาพ แม้ว่า 4-5 ปีที่ผ่านมามี สถาบันการศึกษาเปิดสอนหลักสูตร โลจิสติกส์เพิม่ ขึน้ มากกว่าเท่าตัวก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากคุณภาพ

ของคณาจารย์ ผู ้ ส อนวุ ฒิ ที่ จ บไม่ ต รง สาขาหรือไม่มีความใกล้เคียง บางแห่ง น�ำบุคคลในวงการโลจิสติกส์มาสอนแต่ ขาดความเชือ่ มโยงทางด้านวิชาการเน้น ประสบการณ์ ใ นการท� ำ งานมากว่ า วิชาการ ท�ำให้ผเู้ รียนได้รบั เพียงวุฒกิ าร ศึกษาแต่ขาดความลุ่มลึกทางวิชาการ ต่อการน�ำมาแก้ไขปัญหาในการท�ำงาน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการ สอนและการฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ใน บางหลักสูตรไม่สามารถน�ำไปประยุกต์ กับการปฎิบัติงานจริงได้ 2. การพัฒนาบุคลากรของบริษัท/ ธุรกิจในระยะที่ผ่านมาเน้นด้านปริมาณ เป็นหลัก (จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าฝึกอบรม) แต่ ยังขาดความมุ่งเน้นด้านคุณภาพในการ วัดความรู้ความสามารถทั้งในระดับผู้ จัดการ ระดับปฎิบัติการ หรือระดับการ วางแผน อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษา อาเซียน กฎระเบียนของประเทศเพื่อน บ้ า น และความสามารถปรั บ ตั ว ให้ แข่งขันในต่างประเทศด้วย 3. ผู้ประกอบการไม่สามารถน�ำ องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องมา ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพ ระบบโลจิสติกส์ของสถานประกอบการได้ 4. สถานประกอบการยั ง ไม่ ใ ห้ ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่าง จริงจังเนื่องจากมองว่าเป็นการลงทุนที่ ไม่คุ้มค่า อีกทั้งยังไม่มีการสร้างแรง

จูงใจให้กบั บุคลากรโลจิสติกส์ในการปรับ เงินเดือนให้ทัดเทียมเท่ากับบุคลากร ด้านอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม การทีอ่ งค์กรจะ มี บุ ค ลากรพั น ธุ ์ ใ หม่ ภ ายใต้ บ ริ บ ท อาเซียนนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ ธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องปรับวิธกี ารจัดการ ทรัพยากรมนุษ ย์ ในเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้ การวางแผนก�ำลังคน (Humn Resource Planning) เพื่อการด�ำเนินธุรกิจและเตรียม ความพร้อมขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งเรื่องคุณสมบัติและจ�ำนวนพนักงาน องค์กรบางแห่งมีแนวโน้มรับพนักงาน ท้องถิ่น (Local) ท�ำงานประจ�ำสาขาใน ต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และสาย การบิน เป็นต้น รวมถึงระบุต�ำแหน่งที่มี ความส�ำคัญต่อธุรกิจ เพือ่ วางแผนก�ำลัง คน การสรรหา และพัฒนาพนักงาน ทดแทน หรือกรณีที่มีพนักงานลาออก จากงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่มีพนักงานมี ความรู้ ความสามารถทางภาษา หรือ ความช�ำนาญทาง Technician อาจถูก ซื้อตัวไปท�ำงานที่อื่นได้ การสรรหาและการบรรจุต�ำแหน่งงาน (Selection and Staffing) เน้นสรรหาคนที่มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวและยืดหยุน่ ในการท�ำงานกับ คนต่างชาติอีกทั้งสรรหาคนที่สามารถ ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้

ซึ่ ง อาจจะใช้ วิ ธี ก ารให้ พ นั ก งานใน บริษัทแนะน�ำผู้สมัคร ลงประกาศรับ พนั ก งานทาง Internet หรื อ ฝ่ า ย ทรัพยากรมนุษย์เดินทางไปสัมภาษณ์ ที่ประเทศนั้นๆ รวมทั้งเตรียมความ พร้อมก่อนปฎิบัติงาน ด้วยการสอนให้ รู้จักวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรม ของประเทศนั้นๆ เตรียมฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Dvevlopment) โดยพั ฒ นาสร้ า งความรู ้ ความ เข้ า ใจในวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ขนบ ธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆ หรือใช้ Project Assignment ให้ ท� ำ งานในประเทศนั้ น ๆ พั ฒ นาให้ สามารถปรับตัวเพื่อท�ำงานร่วมกับคน ต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้ พัฒนา ความรูแ้ ละทักษะทีส่ อดคล้องกับสภาพ งานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เช่น ความรูด้ า้ น ภาษาอังกฤษ เวียดนาม จีน เป็นต้น และยกระดับความรู้ความสามารถเพื่อ การท�ำงานที่มีลักษณะเป็นสากลมาก ขึ้น รวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะ พนักงานคนไทยและพนักงานต่างชาติ เพื่อท�ำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย องค์กร โดยเน้น ใช้ความสามารถของ แต่ละคนให้เกิดประโยชน์ ตอนต่อไปจะได้กล่าวถึงระบบ การประเมินผล ค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมถึงการออกแบบและการพัฒนา องค์กร


28 BUS&TRUCK • จัดซื้อ จัดจ้าง

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

จัดซื้อ จัดจ้าง จัดซื้อ/ จัดจ้าง/ จัดเช่า

10 มกราคม 2556

• ซื้ อ รถยนต์ บ รรทุ ก ดั บ เพลิ ง (รถยนต์ บ รรทุ ก น�้ ำ ดั บ เพลิ ง เอนกประสงค์ ) จ� ำ นวน 1 คั น ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล วังหินลาด ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 08.3016.30 ณ อบต.วังหินลาด ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วัน ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ อบต.วังหินลาด หรือโทร. 0-4346-2205 ในวั น และเวลา ราชการ 13 มกราคม 2556

• ซื้อ รถบรรทุกน�้ำดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 3,000 ลิตร จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล รังนก ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 08.30-

16.30 น. ณ ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ข่าวสาร อ.สามง่าม จ.พิจิตร ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต�ำบล รังนก ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rungnok.co.th หรือโทร.0-56900676 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ 14 มกราคม 2556

• ซื้อ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์ พลังงาน ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 09.0016.30 น. ณ กลุ่มบริหารทรัพย์สิน อาคาร 3 ชั้น 2 ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ กลุม่ บริหารทรัพย์สนิ อาคาร 3 ชั้น 2 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dede.go.th หรื อ โทร.

0-2223-9911 ในวั น และเวลา ราชการ • ซือ้ ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ( ดีเซล ) จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับเทศบาลเมืองหัวหิน ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 08.3016.30 น. ณ กองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อ กองการประปา เทศบาล เมื อ งหั ว หิ น ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เว็บไซต์ www.huahim.go.th หรือ โทร.0-3251-3767 ในวันและเวลา ราชการ • ซื้อ รถยนต์ โดยสารแบบหลังคา ทรงสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต�่ ำ กว่ า 2,490 ซีซ.ี ระบายความร้อนด้วยน�ำ้ พวงมาลัยเพาเวอร์ มีระบบเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ แรงม้าไม่ต�่ำกว่า

105 แรงม้า จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 14 มกราคม 2556 ณ ฝ่าย พั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น ส� ำ นั ก งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก�ำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น ส� ำ นั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จังหวัดตรัง หรือโทร.0-7521-8262 ต่อ 226 15 มกราคม 2556

• ซือ้ รถยนต์โดยสาร (เอนกประสงค์) เพื่ อ รั บ ส่ ง นั ก เรี ย น และบริ ก าร ประชาชน ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ องค์ การ บริหารส่วนต�ำบลท่างาม ก� ำ หนดยื่ น ซองเอกสารประกวด ร า ค า ซื้ อ ด ้ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 09.30-10.00 น. ณ


จัดซื้อ จัดจ้าง • BUS&TRUCK 29

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ การจ้างขององค์การบริหารส่วน ต�ำบลระดับอ�ำเภอ ก� ำ หนดเสนอราคา วั น ที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ท่างาม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ โทร.0-3658-1192 ในวันและเวลา ราชการ 16 มกราคม 2556

• ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและ ขนส่ง รถยนต์ ขนาด 7 ทีน่ งั่ จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 08.3016.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง ส�ำนักงาน อธิ ก ารบดี ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่

เว็บไซต์ www.kku.ac.th หรือโทร. 0-4320-2058 ในวั น และเวลา ราชการ 24 มกราคม 2556

• เช่า รถยนต์ จ�ำนวน 4 รายการ (18 คัน) ฝจพ.e.02/51/55 ดังนี้ รถยนต์นั่งเก๋ง 4 ประตู = 10 คัน, รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) = 3 คัน, รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู = 3 คัน และ รถยนต์ บ รรทุ ก (ดี เ ซล) แบบ ธรรมดา = 2 คัน จ�ำนวน 18 คัน ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส�ำหรับโรงงานยาสูบ ก�ำหนดยื่นซองประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัน ที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.0015.00 น. ณ กองจัดหาในประเทศ ฝ ่ า ย จั ด ห า แ ล ะ รั ก ษ า พั ส ดุ โรงงานยาสูบ 184 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ ก� ำ หนดเสนอราคา วั น ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ติดต่อ กองจัดหาในประเทศ ฝ่าย จัดหาฯ ตึกอ�ำนวยการ ชั้น ดูราย ละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th หรือโทร.0-22291706 ในวันและเวลาราชการ จัดจ้าง พนักงานช่าง • รับสมัคร พนักงานช่าง ไม่จ�ำกัด วุฒิ มีประสบการณ์ ติดต่อ บริษัท เอเชีย ทรัค จ�ำกัด โทร.0-23128326-8, 08-1824-7253, 085368-9472 • รับสมัคร หัวหน้าช่างยนต์, ช่าง ซ่อมรถหัวลาก มีประสบการณ์การ ซ่ อ มบ� ำ รุ ง รถหั ว ลากเครื่ อ งยนต์ Diesel, CNG ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ฉั ต รเพชรวั ฒ นา จ� ำ กั ด โทร. 0-2868-6688 พนักงานขาย • รับสมัคร พนักงานขายรถบรรทุก เพื่อเชิงพาณิชย์ วุฒิปริญญาตรี ติดต่อ บริษัท เอเชีย ทรัค จ�ำกัด โทร.0-2312-8326-8, 08-18247253, 08-5368-9472

• รับสมัคร ตัวแทนจ�ำหน่ายในต่าง จังหวัด ติดต่อ บริษัท ฉัตรเพชร วัฒนา จ�ำกัด โทร.0-2868-6688 • รับสมัคร พนักงานขายอะไหล่ รถยนต์และเครื่องมือช่าง (ประจ�ำ จังหวัด) รายได้เริ่มต้น 20,000++ ติดต่อ บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศ ไทย) จ�ำกัด โทร.0-2917-7088-9 ต่อ 42 หรือ 08-5668-6664 อื่นๆ • รับสมัคร ผูจ้ ดั การศูนย์บริการ วุฒิ ปริญญาตรี ติดต่อ บริษัท เอเชีย ทรัค จ�ำกัด โทร.0-2312-8326-8, 08-1824-7253, 08-5368-9472 • รับสมัคร ดีลเลอร์ทั่วประเทศ ผู้ ประกอบการท่านใดสนใจ ติดต่อ ส�ำนักงานขายส่วนกลาง บริษัท ดายุนออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-2503-4668-70 • รับสมัคร พนักงานฝ่ายการตลาด 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาการ ตลาด /นิเทศศาสตร์ อายุไม่เกิน 30 ปี ติดต่อ บริษัท ดีเอดี ออโต จ�ำกัด โทร.0-2934-5634


30 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

วัดรอบ YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จำ�กัด โทร. 0-2393-9831-2

SUNLONG

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

XZU303R-4W 4 ล้อขนาด 2 ตัน XZU303R-6W 6 ล้อขนาด 2-3 ตัน XZU343R 6 ล้อขนาด 2-3 ตัน XZU413R (Hi-Torque) 6 ล้อขนาดกลาง XZU413R (Hi-Speed) 6 ล้อขนาดกลาง XZU423R 6 ล้อขนาดกลาง XZU303R-4W Cooler less 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน XZU303R-6W Cooler less 4 ล้อ ขนาด 2-3 ตัน XZU343R Cooler less 6 ล้อ ขนาด 2-3 ตัน FC9JEKA (T) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JEKA (S) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JJKA 6 ล้อขนาดกลาง FC9JELA (T) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JELA (S) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JJLA (Radial) 6 ล้อขนาดกลาง FC9JLLA (Radial) 6 ล้อขนาดกลาง FG8JGLD 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JGLT 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JJLA 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JMLA 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JPLA 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JRLA 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JPLG (Air Sus) 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JGLE 6 ล้อขนาดใหญ่ FG8JJLB 6 ล้อขนาดใหญ่ FL8JNKA 10 ล้อ 6x2 FG8JTKA 10 ล้อ 6x2 FL8JNLA 10 ล้อ 6x2 FM8JNKD 10 ล้อ 6x4 FM8JNLD 10 ล้อ 6x4 FM1ANKD T (Bias) 10 ล้อ 6x4 FM1ANKD T (Radial) 10 ล้อ 6x4 FM1ANKD S (Radial) 10 ล้อ 6x4 FM1ANLD T 10 ล้อ 6x4 FM1ANLD S 10 ล้อ 6x4 FM2PNLD T 10 ล้อ 6x4 FM2PNLD S 10 ล้อ 6x4 FM2PNLD SPA (ABS) 10 ล้อ 6x4 FM1AKKM (Mixer) 10 ล้อ 6x4 GY2PSLA (S) 12 ล้อ 8x4 GY2PSLA (T) PTO 12 ล้อ 8x4 GY2PSLA (S) PTO 12 ล้อ 8x4 FG8JGLT หัวลาก 6 ล้อ FM8JKKA หัวลาก 10 ล้อ FM1JKKA S หัวลาก 10 ล้อ FM1AKKA (S) PTO หัวลาก 10 ล้อ FM1AKLA SPA (ABS) หัวลาก 10 ล้อ FM2PKLA T หัวลาก 10 ล้อ FM2PKLA S หัวลาก 10 ล้อ FM1AKLA (S) PTO หัวลาก 10 ล้อ FM1AKLA SPA (ABS) หัวลาก 10 ล้อ RK8JSLA รถบัส EURO 3 RM1ESKU รถบัส EURO 3 FG1JPKA NGV 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ FG1JPKA NGV-Carrier 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ FL1JTKA-BGT NGV 10 ล้อ 6x2 FM1JNKD-BGT NGV 10 ล้อ 6x2 FM1JKKA NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV FM2PNMD 10 ล้อ 6x4 FM2PNMD ABS 10 ล้อ 6x4 FM2PPKMA หัวลาก 10 ล้อ NGV FM2PKMA PA หัวลาก 10 ล้อ NGV FM2PKMA PTO หัวลาก 10 ล้อ NGV FM2PKMA ABS หัวลาก 10 ล้อ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,00 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

SHACMAN บริษัท ไทย ซัน อินเตอร์ แมชชีน จำ�กัด โทร.08-6338-1778 SHACMAN SHACMAN

รถหัวลาก 10 ล้อ รถหัวลาก 12 ล้อ

- -

350/380 350/380

รถปิกอัพ

2.9 CRDi

-

- - -

- - -

1,500.000 2,500,000 4,850,000

10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก (4x2) 10 ล้อหัวลาก (4x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถหัวล“กเครื่องยนต์ CNG รถหัวล“กเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุก 6 ล้อ NGV รถบรรทุก 3 ตัน NGV รถบรรทุก 3 ตัน NGV รถบรรทุก 2 ตัน NGV

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 210 210 210 210 130 130 130 130 245 245 220 130 130 130

3,127,000 3,127,000 3,097,000 3,097,000 2,547,000 2,524,000 2,974,000 2,974,000 2,630,000 2,630,000 2,530,000 2,515,000 2,494,000 2,462,000 2,442,000 2,421,000 1,840,000 1,819,000 1,809,000 1,783,000 1,516,000 1,506,000 1,464,000 1,330,000 1,314,000 1,205,000 1,189,000 1,009,000 1,004,000 947,000 917,000 3,359,000 3,336,000 2,540,000 1,607,000 1,597,000 1,412,000

125 125 150 150 150 240 240 240 270 270 270 380 380

934,000 985,000 1,050,000 1,185,000 1,195,000 1,740,000 1,755,000 1,800,000 2,480,000 2,415,000 2,575,000 3,090,000 3,160,000

340

3,150,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

บริษัท ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2567-2897

FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ล้อ 2,977 CC รถบรรทุก 6 ล้อ 2,977 CC รถบรรทุก 6 ล้อช่วงมาตรฐาน 4,899 CC รถบรรทุก 6 ล้อช่วงมาตรฐาน 4,899 CC รถบรรทุก 6 ล้อช่างยาว 4,899 CC รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงสั้น 7,545 CC รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงกลาง 7,545 CC รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงยาว 7,545 CC รถบรรทุก 10 ล้อ ช่วงยาวพิเศษ 7,545 CC รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว 7,545 CC รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว 7,545 CC รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาช่วงยาว 12,882 CC รถหัวลาก 10 ล้อ 12,882 CC

บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร.0-2637-5041-3

DONGFENG NGV

รถหัวลาก NGV 100%

YC 340HP

หจก. SSK ทรานสปอร์ต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899

HOWO Series

รถหัวลาก 10 ล้อ รถคาร์โก้ รถหัวลาก 12 ล้อ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2567-0070-5

2,900,000 3,300,000

MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

632,000

FAW 380F (T/H) FAW 380F (10) FAW 380F (10)

KIA บริษัท ยนตรกิจเกียมอเตอร์ จำ�กัด โทร.0-2915-1991, 0-2247-5555 Kia K2900 (M)

GXZ77NFH(AERO MAX) GXZ77NTH (AERO MAX) GXZ77NFH GXZ77NTH GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FXZ77QDFH FXZ77QDTH FVZ34PSDFH FVZ34PSDTH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNH FVM34RNH FVM34QNH FTR34QZL FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LZL FRR90HZL NQR75L5H NQR75H5H NPR75K5NH NPR75H5NH NMR85H5FH NMR85H5TH NMR85E5H NLR85E1H GVR86KCL (AERO MAX) GVR86KCL FTR86QCL NPR82K5CK NPR82H5CK NMR82H5CK

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

รถหัวลาก 10 ล้อ รถผสมปูน 10 ล้อ

FAW บริษัท สุปรีมทรัค จำ�กัด โทร.0-2321-1242

หัวลาก CNG 6 สูบ 10 ล้อ ดั๊ม CNG 6 สูบ 12 ล้อ ดั๊ม CNG 6 สูบ

- -

280 280

2,780,000 2,700,000

11,596 CC 11,596 CC 11,596 CC

380 380 380

3,000,000 3,300,000 3,500,000


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 31

ปักษ์แรก • มกราคม 2556 BUS & TRUCK MART


32 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ต่อจากหน้า 1

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

จากปก

รถใหม่สร้างศักยภาพ รับขนส่งแห่งอนาคต ถึงค่ายรถยักษ์ใหญ่ทเี่ ปิดตัวรถพร้อมรับ การขนส่งแห่งอนาคตในปี 2013 นี้ ส่วน ใหญ่จะเป็นรถที่เปิดตัวในงาน IAA ที่ ฮาน โนเวอร์ ประเทศเยอรมัน ซึ่งถือว่า เป็นมหกรรมการการจัดแสดงรถยนต์ เพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย ถ้าจะกล่าวเช่นนัน้ ในงานนีม้ คี า่ ยรถจาก ทั่วโลกเร่งพัฒนารถต้นแบบเพื่อมาจัด แสดงในงานนี้โดยเฉพาะค่ายรถเอเชีย ด้วยอย่าง FUSO ซึ่งถือว่าเป็นรถที่ พัฒนารถต้นแบบและเทคโนโลยีให้ถัด เทียมกับรถยุโรปอยู่ตลอดเวลาและรถ ต้นแบบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบมาเพือ่ เผย โฉมในงานนีด้ ว้ ย ในปีทผี่ า่ นมาก็เหมือน กั น กั บ รถที่ น� ำ มาโชว์ ใ นคอนเซ็ ป ต์ Green light for efficiency ที่เน้นเรื่อง สิ่งแวดล้อมกับ New Fuso Canter Eco Hybrid เป็นรถทีข่ ายดีและจะถูกผลิตขึน้ ที่โรงงานในยุโรปและเป็นเอกลักษณ์ ใน รถเพื่อการพาณิชย์พร้อมทั้งประหยัด พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ มากขึ้น จ า ก ค ่ า ย ยั ก ษ ์ ใ ห ญ ่ ว ง ก า ร อุ ต สาหกรรมยานยนต์ จากเดมเลอร์ เยอรมั น ไม่ น ้ อ ยหน้ า เลยที เ ดี ย วขยั น ปล่อยภาพถ่ายของรถหัวลาก Actros มานานโขจนในที่ สุ ด ก็ ต ้ อ งเปิ ด ตั ว รถ ประสิทธิภาพสูงอย่าง Mercedes-Benz Actros เป็นมาตรฐานใหม่ส�ำ หรับรถ บรรทุ ก ระดั บ พรี เ มี่ ย ม สมรรถนะ ประสิทธิภาพสูงของการบริโภคน�้ำมัน เชื้อเพลิงที่ต�่ำและช่วยลดมลพิษ ทุกชิ้น ส่วนของ Actros ทางวิศวกรได้ทดสอบ การเพิ่มประสิทธิภาพในอุโมงค์ลมของ Actros ถึง 2,600 ชั่วโมง ซึ่งทุกด้าน เหล่ า นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการทดสอบที่ จ ะท� ำ ให้ Actros ประหยั ด ที่ สุ ด บนท้ อ งถนน นอกจากนี้ห้องโดยสารนั้นโออ่าหรูหรา ไม่มที ตี่ โิ ดย Mercedes-Benz Actros ได้ ก�ำหนดมาตรฐานใหม่โดยเน้นในความ กว้างใหญ่และวัสดุที่มีคุณภาพพร้อม มาตรฐานที่สูงอย่างเช่นเคย ค่ายรถที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อย่ า ง DAF รถบรรทุ ก จากประเทศ เนเธอร์แลนด์ที่เลือกใช้เครื่องยนต์ที่ อยู ่ ค งทนและชื่ อ เสี ย งยาวนานอย่ า ง PACCAR ประสบการณ์กว่า 100 ปี ใน การพัฒนาเครือ่ งยนต์ก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลก ที่จะอยู่มาได้นานขนาดนี้ในเรื่องความ แข็งแกร่งและสมรรถนะนั้นเอง เปิดตัว แล้วกับรถบรรทุก new DAF XF รูป ลักษณ์ภายนอกได้มกี ารเปลีย่ นแปลงให้ ดูดุดันมากยิ่งขึ้น พระเอกที่สุดคือเพิ่ม ประสิทธิภาพของการระบายความร้อน ของเครื่องยนต์และการไหลเวียนของ

อากาศ ส� ำ หรั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล PACCAR MX-13 ทีเ่ ป็นยูโร 6 แล้วขณะ นี้ DAF XF ตอนนี้มีมาตรฐานระบบ ควบคุมการทรงตัวสูงที่สุดในบรรดาพี่ น้องท้องเดียวกัน การปรับตัวใหม่ของ เพลาล้อหลังให้มีน�้ำหนักเบาสามารถ ใช้ได้ส�ำหรับบรรทุกน�้ำหนักเต็มที่ถึง 44 ตัน กับเครื่องยนต์ขนาด 510 แรงม้า ค่ า ยรถจากประเทศสวี เ ดน เครื่ อ งยนต์ เ ทคโนโลยี ส มรรถนะสู ง ที่ ครองตลาดในเอเชีย VOLVO ก็พัฒนา รถในซีรี่ส์ ใหญ่ที่สุดอย่าง FH เข้ามา เบียดรถบรรทุกทางไกลระหว่างประเทศ FH ซึ่งถือว่าใหญ่สุดในตระกูล ด้วย Big Block เครื่องยนต์ D16 สามารถเรียก ก�ำลังม้าได้สูงถึง 750 แรงม้า รองลงมา ในรุ่นเดียวกับเครื่องยนต์ D13 510 แรงม้า ก็สามารถเป็นตัวเลือกในการ ขนส่งได้เช่นกัน ตลอดระยะเวลา VOLVO FH ได้ มีการเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดรูป แบบ FH มาแล้วถึง 4 ครั้ง ได้พัฒนา เรือ่ งมาตรฐานการใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม มากขึ้น, การท�ำงานของเครื่องยนต์ที่ดี ขึ้น และเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสาร มากขึ้ น แต่ จ ะยั ง คงรู ป แบบของรถ สวีเดนเก่า Volvo FH จะสังเกตได้เลยว่า ยังมีกลิ่นอายความคลังของสิงบรรทุก ทางไกลจากสวีเดนอย่างแน่นอน ในการพัฒนาระบบเกียร์ I-SHIFT จากภาพรวมแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ ประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง 10% จากที่วิ่ง 140,000 กิโลเมตร สามารถใช้ความเร็ว ต�ำ่ ได้โดยไม่จำ� เป็นต้องเปลีย่ นเกียร์ใหม่ แต่อย่างใด ส�ำหรับการพัฒนาในระบบ เกียร์ I-SHIFT ถือว่าเป็นเทคโนโลยีชูโรง

ทีม่ สี มรรถนะสูงสุดกับการขนส่งให้ความ สะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่อีกทั้งประหยัด พลั ง งานได้ ม ากขึ้ น พร้ อ มดู แ ลสิ่ ง แวดล้อมอีกด้วย ตามติดด้วยค่ายรถบรรทุกขนาด ใหญ่บา้ นใกล้เรือนเคียงเช่นเดียวกันจาก ทางประเทศสวีเดน ส�ำหรับค่ายนี้ต้อง ถือว่ามีทรวดทรวงทีส่ ะดุดตาอยูท่ กุ ทีก่ บั ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาออกมาได้โฉบเฉี่ยว อย่าง SCANIA R SIRIES จะไม่มีรถ ใหม่ ในปีนี้แต่ส�ำหรับแผนการพัฒนา เทคโนโลยีและรูปลักษณ์นั้นเริ่มขึ้นแล้ว จะเป็นรถต้นแบบที่ใกล้เคียงกลับโฉม ใหม่อย่างแน่นอน ส�ำหรับนักออกแบบ นั้นได้รวมไปถึงเครื่องยนต์ที่จะใช้ใน อนาคตด้วยอย่างเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ V8 ที่ถูกสร้างขึ้นและน�ำมาใช้ถือว่าเป็น เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เลยก็วา่ ของ SCANIA ขณะนีส้ ำ� หรับการ พัฒนาตามข่าวที่ได้เผยแพร่มาส�ำหรับ นักออกและวิศวกรจะพัฒนาให้สูงขึ้น 800 แรงม้า และ 1,000 แรงม้าเลยก็ว่า ได้ไม่ทราบว่าจะทรงพลังไปหรือเปล่ากับ การขนส่งในอนาคตกับเครื่องยนต์ V8 และจะส่งตรงเข้าบรรจุใน R Siries อย่าง R800 และ R1000 สุดท้ายกับรถบรรทุกจากประเทศ อิตาลีส�ำหรับค่ายนี้ถือว่าพัฒนาอย่าง รวดเร็ ว มากกั บ การพั ฒ นาเรื่ อ งของ เครื่ อ งยนต์ เ พื่ อ ใช้ ใ นรถหั ว ลากอย่ า ง IVECO ส�ำหรับแบรนด์นี้ต้องบอกว่ามี รถบรรทุกที่ถูกพัฒนาเป็นเครื่องยนต์ Hybrid ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับตัวชู โรง อย่างรุ่น The New STRALIS Hi-Way ที่ใช่กนั อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปก็ถกู ยกให้เป็น“รถบรรทุกแห่งปี 2013” นั บ เป็ น รางวั ล ประจ� ำ ปี จาก 25

นิตยสาร ชัน้ น�ำเกีย่ วกับยานพาหนะเชิง พาณิชย์ในยุโรป โดย IVECO Hi-Way STRALIS ได้ท�ำผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ มีประสิทธิภาพการขนส่งบนท้องถนน ได้แก่ การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ความปลอดภัย ความสามารถในการ ขับขี่ ความสะดวกสบายและไม่ท�ำลาย สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับนวัตกรรมเด่นของ STRALIS Hi-Way คือ เป็นการลดต้นทุนของ ผู้ประกอบการ และระบบลดปัจจัยที่เป็น กรรมสิทธิ์ของ HI-ESCR ซึ่งถูกพัฒนา โดย FPT จึงมั่นใจว่ามีการสิ้นเปลือง น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงต�ำ่ และได้ประสิทธิภาพที่ ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพของ HI-ESCR ท�ำให้ STRALIS Hi-Way ใหม่มีการ ปล่อยก๊าซโดยไม่ต้องใช้ EGR ช่วยลด ระดับไนโตรเจนออกไซด์กว่า 95% เป็น เอกลักษณ์พิเศษ เพราะเป็นไปตามข้อ ก� ำ หนดที่ เ ข้ ม งวดเกี่ ย วกั บ การปล่ อ ย ไนโตรเจนออกไซด์โดยไม่ตอ้ งสิน้ เปลือง น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น STRALIS Hi-Way นี้ยังมีห้องโดยสารที่ออกแบบ ใหม่ทมี่ คี วามสะดวกสบาย ภายนอกของ รถได้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกลไกการ เคลื่อนไหวของอากาศพลศาสตร์ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวงการ อุ ต สาหกรรมผลิ ต รถบรรทุ ก เพื่ อ การ พาณิชย์ ในแถบยุโรปนั้นมีแรงกระตุ้น หลายด้านไม่วา่ จะเรือ่ งของเศรษฐกิจซึง่ เป็ น ตั ว แปรส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา เทคโนโลยีของรถบรรทุกให้สอดคล้อง กั บ สภาวะการขนส่ ง ทั่ ว โลก เพื่ อ ประสิทธิภาพมากที่สุดเหนือคู่แข่งและ เพื่อครองความเป็นเจ้าตลาดรถบรรทุก จึงเป็นเรื่องท้าทายมากส�ำหรับค่ายรถ ทั่วโลกในอนาคต


วงการต่างแดน • BUS&TRUCK 33

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

วงการต่างแดน ต่อจากหน้า 1

วอลโว่ ส่งรถ NGV ลุยตลาด เชื้อเพลิงผสม เพิ่มทางเลือก

สร้างความคึกคักให้กับตลาดรถบรรทุก อย่างมาก ทั้งนี้เพราะระบบ Dual Fuel ของวอลโว่ ทรัคส์ ถือเป็นระบบที่ใช้ น�้ ำ มั น ดี เ ซลควบคู ่ กั บ NGV (ก๊ า ซ ธรรมชาติ) ในสัดส่วน 60% กับน�้ำมัน ดีเซล 40% ท�ำให้สามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายด้านพลังงานมากถึง 35% และถือ เป็นรถบรรทุกยีห่ อ้ แรกในประเทศไทยที่ ให้การรับประกันระบบ Dual Fuel จาก โรงงานประกอบตามเงื่ อ นไขการรั บ ประกันเช่นเดียวกับรถบรรทุกทุกคันที่ได้ รับการรับประกันตามมาตรฐานวอลโว่ ทั่วโลก “ที่ส�ำคัญก�ำลังของเครื่องยนต์ ใน ขณะใช้ง านนั้ น และการสึกหรอของ เครื่องยนต์ ไม่แตกต่างกับระบบน�้ำมัน ดีเซล ทัง้ นีเ้ พราะระบบของเราเป็นระบบ ผสมระหว่างน�้ำมันดีเซลกับ NGV ไม่ใช่ ระบบเลือกใช้พลังงานชนิดใดชนิดหนึ่ง ในขณะขับขี่ และที่ส�ำคัญคือ บริษัท ขนส่งที่ใช้รถรุ่นนี้ จะสามารถบริหารรถ บรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ ทุกคันให้ล้อหมุน ได้ตลอดระยะเวลาการใช้งาน ไม่จ�ำเป็น ต้องจอดเมือ่ NGV ในถังหมดเพราะเมือ่ NGV หมดถัง น�้ำมันดีเซลจะกลับมาท�ำ ต่อจากหน้า 1

หน้าที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ ได้ ตามปกติ” วอลโว่ FM 400 CNG Dual Fuel เป็นรถบรรทุกหนักส�ำหรับการขนส่งทาง ไกล ขนาดเครื่องยนต์ 12.8 ลิตร 6 สูบ ให้ก�ำลังสูงสุด 400 แรงม้า ราคาเริ่มต้น ที่ 4.5 ล้านบาท และมีจุดคุ้มทุนภายใน 2 ปีกับเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ เทียบกับรถบรรทุกที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ พลังงาน NGV สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และทดลองขับได้ที่ศูนย์บริการวอลโว่ ทรัคส 10 แห่งทั่วประเทศไทย “ตลาดรถบรรทุกหนักในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ รถบรรทุกวอลโว่ทวั่ โลกมียอดขาย 165,391 คัน ลดลง 3% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ที่ แ ล้ ว ในช่ ว ง เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ ต ลาดทวี ป เอเชี ย มี ย อดขาย 37,695 คัน ลดลง 5% เมื่อเปรียบเทียบ กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไร ก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ยอด ขายรถบรรทุกวอลโว่ ในประเทศไทยสูง ถึง 669 คัน พุ่งขึ้นถึง 42% เมื่อเปรียบ เทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน

เอส.เอ.ขายรถจีนควบ 2 ยี่ห้อ แซคแมน คู่ CAMC

จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายรถใหญ่ ประเทศ จีน เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ท�ำตลาดรถ ใหญ่แซคแมนมาเป็นเวลากว่า 1 ปี พบ ว่าความต้องการของตลาดรถใหญ่ยงั มีอยู่ โดยในปี 2556 นี้ จะมียอดจ�ำหน่ายทุก ยี่ห้อได้ประมาณ 40,000 คันเลยทีเดียว ทางบริษัทฯจึงได้ตั้งบริษัทในเครือ คือ บริษัท ซีเอเอ็มซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อดูแลรถใหญ่ยี่ห้อ CAMC โดยเฉพาะ โดยกลยุทธ์การตลาดที่ได้วางไว้ ส�ำหรับรถใหญ่ CAMC เริ่มตั้งแต่รุ่นที่ น�ำเข้าเป็นรุ่นใหม่คือ H08 ที่เป็นการน�ำ เทคโนโลยีจากรถใหญ่ค่ายยุโรปและรถ ใหญ่ค่ายญี่ปุ่นมาผสมผสานกัน โดย เครื่องยนต์มีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อ เหว่ยฉาย ฮีโน่ และคัมมิ้นส์ตั้งแต่ 336 -375 แรงม้า นอกจากนีก้ ย็ งั มีเครือ่ งยนต์ NGV ยี่ห้อเหว่ยฉาย 350 แรงม้าเข้ามา เป็นตัวเลือกเพิ่มอีกด้วย ซึ่งรถใหญ่ทั้ง 2 ยี่ห้อนี้มีการแบ่ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า กั น อย่ า งชั ด เจนคื อ ยี่ ห ้ อ แซคแมน จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกับ ค่ายรถยุโรป กลุม่ ลูกค้าจึงเป็นผูป้ ระกอบ การขนส่ ง ที่ มี ฐ านะการเงิ น ดี ส่ ว น CAMC กลุม่ ลูกค้าจะมีฐานะการเงินรอง

ลงมา หรืออาจจะเป็นกลุ่มบนที่เลือกใช้ รถใหญ่แต่ละยี่ห้อให้เหมาะสม คุณศุภศักดิ์ เปิดเผยต่อว่า ในส่วน ดีลเลอร์ของรถใหญ่แซคแมนก็พร้อมที่ จะเป็นดีลเลอร์ของรถ CAMC ด้วย โดย จะมีการแยกโชว์รมู และศูนย์บริการออก จากกันอย่างชัดเจน ส่วนการบริการหลัง การขายนั้นก็ได้มีการส่งช่างบริการไป เรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค การดู แ ลที่ บ ริ ษั ท แม่ ประเทศจีน เพื่อน�ำมาถ่ายทอดให้แก่ ช่างบริการของดีลเลอร์ทุกประเทศด้วย “สิ่งที่บริษัทฯเน้นมากสุดคือ การ บริการหลังการขาย มีการสต็อกอะไหล่ ทุกชิ้นเอาไว้คอยบริการ รวมทั้งยังมีรถ โมบายเซอร์วิสอีกกว่า 70 คัน เพื่อดูแล รถของลู ก ค้ า ที่ เ กิ ด เสี ย บนถนนทั่ ว ประเทศอีกด้วย โดยหลักการทีย่ ดึ ถืออยู่ ก็คือจะต้องมีการให้บริการหลังการขาย เพียงพอกับจ�ำนวนรถที่ขายไป ไม่ให้มี สิง่ ใดทีม่ ากไปกว่ากัน เพราะจะส่งผลเสีย ต่อบริษัทฯได้” ด้ า นเป้ า หมายการจ� ำ หน่ า ยปี 2556 ที่วางไว้ รถแซคแมนจะต้องขาย ให้ได้ประมาณ 1,000 คัน รถ CAMC ประมาณ 400 คันอย่างแน่นอน

ยานยนต์ สปป.ลาว : เชฟโรเลต รุกเปิดศูนย์ผู้แทนจ�ำหน่ายแห่งแรกใน สปป.ลาว เชฟโรเลต เปิดศูนย์ผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์แห่งแรกในประเทศลาวอย่าง เป็นทางการ ตามแผนการสร้างอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดดในลาว ซึ่งเป็น ส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ ผู้แทนจ�ำหน่ายเชฟโรเลต ชั้นน�ำแห่งแรกในลาวมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม โดยในช่วงห้า เดือนทีผ่ า่ นมานัน้ กลุม่ ธุรกิจมะนียมด�ำเนินการบริหารอย่างดีเยีย่ ม มีสว่ นแบ่ง การตลาด 6% จากยอดขายในแต่ละเดือน รวมแล้วมียอดขายจ�ำนวนทั้งสิ้น 544 คันนับตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่นี้ ปัจจุบัน รถยนต์เชฟโรเลต ที่จ�ำหน่ายในประเทศลาว ประกอบด้วย เชฟโรเลต สปาร์ก เซล ครูซ แคปติวา และโคโลราโด ยอดขายในเบื้องต้นมี อัตราเติบโตอย่างรวดเร็วโดยรถกระบะพันธุ์แกร่งโคโลราโด ได้รับความนิยม สูงสุด คิดเป็นสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรถเชฟโรเลต ในประเทศลาว จีเอ็ม มียอดขายรถภายใต้แบรนด์เชฟโรเลตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2555 จ�ำนวนทั้งสิ้น 79,289 คัน ยุโรป : โตโยต้า ภาคพื้นยุโรป เปิดตัวรถตู้เพื่อการพาณิชย์ โปรเอซ โตโยต้า มอเตอร์ ภาคพื้นยุโรป เปิดตัวรถตู้เพื่อการพาณิชย์ โปรเอซ ซึ่ง รถรุน่ นีถ้ กู ผลิตจากโรงงานประกอบรถยนต์ของพีเอสเอ เปอร์โยต์ ซีตรอง ทาง ตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส โปรเอซถือเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง โตโยต้า มอเตอร์และพีเอสเอ เปอร์โยต์ ซีตรอง โดยตัวรถใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน ร่วมกันกับรถของค่ายพีเอสเอ นั่นคือ เปอร์โยต์ เอ็กซ์เปิร์ต ซีตรอง จัมปี้และ เฟียต สคูโด้ซึ่งเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี โตโยต้าน�ำเสนอทางเลือกทีห่ ลากหลายให้กบั ลูกค้า โดยมีโปรเอซให้เลือก ทั้งรุ่นหลังคาธรรมดาและหลังคาสูง และมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระให้เลือกตาม ความต้องการ โดยเริ่มต้นที่ 176 ไปจนถึง 247 ลบ.ฟุต ขุมก�ำลังของโปรเอซ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล มีให้เลือกสามรุ่นคือ เครื่องยนต์ 1.6 ลิตร 90 แรงม้า, เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร 128 แรงม้า และรุ่นท็อปสุด เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร 163 แรงม้า ทัง้ นี้ โตโยต้าวางต�ำแหน่งการตลาดให้ โปรเอซเจาะกลุม่ ลูกค้าที่ใช้งาน ในเชิงพาณิชย์สำ� หรับตลาดยุโรปเป็นหลัก มีกำ� หนดออกจ�ำหน่ายในช่วงกลาง ปี 2556 โดยการส่งมอบรถจะเริม่ ในช่วงครึง่ หลังของปีนนั้ และจะประกาศราคา จ�ำหน่ายในช่วงงานเปิดตัว คมนาคม ใต้หวัน : อุโมงค์ Hsuehshan เชื่อมไทเปกับเมื่อต่างๆ ฝั่งตะวันตกใต้หวัน อุโมงค์เซี๊ยะซัน หรือภูเขาหิมะนี้เป็นอุโมงค์ที่เจาะลอดภูเขาหิมะที่เป็น ภูเขาสูงที่สุดอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออก ใช้เป็นเส้นทางลัดเชื่อมติดต่อ ระหว่างไทเปกับเมืองต่างๆ ทางฝั่งตะวันตกของใต้หวัน ความยาว 12.942 กิโลเมตร และยาวที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก ก่อสร้างโดยเจาะ pilot tunnel และมี west bound กับ east bound tunnel โดยมีชาร์ประบายอากาศ 3 จุด ประตูจะมีทางเข้า 2 ทาง และทางออก 2 ทาง โดยตรงทางออกจะป้องกันมิ ให้มีรถสิ่งสวนเข้าไป ภายในอุโมงค์สามารถรับฟังคลื่นวิทยุ FM ได้

ปฎิทินข่าว วัน-เดือน-ปี

รายละเอียดงาน

ติดต่อ

17 ม.ค.2556

กิจกรรม Open House Network ศึกษาดูงาน Logistics Service บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ ศูนย์โลจิสติกส์ แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณขจร โทร.0-2345-1115, 08-6329-1978 คุณนราธิป โทร.0-2345-1120, 08-6329-1975 คุณเชอร์รี่ โทร.0-2345-1125

28 มี.ค. 56

กิจกรรม Open House Network ศึกษาดูงาน การบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณขจร โทร.0-2345-1115, 08-6329-1978 คุณนราธิป โทร.0-2345-1120, 08-6329-1975

30 เม.ย.-5 พ.ค.56 งานสถาปนิก ‘56 งานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้อง ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด โทร.0-2717-2477 อีเมล์ info@ttfintl.com เว็บไซต์ www.ArchitectExpo.com


34 BUS&TRUCK • ถามทาง

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

เสียงจากผู้อ่าน

ถามทาง ลดต้นทุนการขนส่ง สวั ส ดี ค รั บ ชาวรถใหญ่ แ ละ กองบรรณาธิ การ BUS & TRUCK ผมชื่ อ อภิ เ ชษฐ์ สงวนสกุล และผมก็เป็นแฟนคลับของ รายการ BUS & TRUCK TV ด้วยนะ ครับ วันนี้ผมมีค�ำถามสั้นๆ คือ มีวิธีใด บ้างทีจ่ ะสามารถลดต้นทุนการขนส่ง แต่ ยังคงคุณภาพมาตรฐานเดิมไว้น่ะครับ เพราะเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้อาจจะ มีผลโดยตรงต่อธุรกิจของผม รบกวน กองบรรณาธิการด้วยนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีคะ่ คุณอภิเชษฐ์ ในเรือ่ ง ของวิ ธี ก ารลดต้ น ทุ น การ ขนส่ ง แบบที่ ยั ง คงคุ ณ ภาพ เดิมไว้ ก็มี 1 วิธีที่ทีมงาน BUS & TRUCK จะขอแนะน�ำ ก็คอื เรือ่ งของการ รักษาเครื่องยนต์ เพื่อคงสมรรถนะของ การขับขี่ค่ะ โดยการรักษาเครื่องยนต์ แบบง่ายๆ ก็คอื การเลือกใช้นำ�้ มันเครือ่ ง ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งท�ำให้ ยืดอายุการใช้งานของเครือ่ งยนต์และยืด อายุการเปลี่ยนถ่ายซึ่งอาจมากสุดถึง 30,000 กม. เลยทีเดียว เช่น Caltex Delo Gold Ultra ก็เป็น 1 ในผลิตภัณฑ์

ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ด้ ว ยเทคโนโลยี ไอโซซินสูตรเฉพาะส�ำหรับผู้ใช้รถดีเซล เพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถกระบะและรถ บรรทุกทีส่ ามารถยืดอายุการเปลีย่ นถ่าย ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง เป็นต้น และเมื่อเครื่องยนต์ ได้รับการดูแลเป็น อย่างดี ก็จะประหยัดในส่วนของค่าซ่อม บ� ำ รุ ง และการประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง ใน การขนส่ง แบบที่มาตรฐานเดิมของเรา ไม่ได้ลดลงแม้แต่นิดเดียว

รณชัย ศรีส�ำราญ จังหวัดพิจิตร สวั ส ดี ค รั บ พี่ ๆ ที ม งาน BUS & TRUCK ผมชื่อรณชัย หรือเรียกผมว่าชัยก็ได้ครับ จริงๆ ผมติดตามหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ ไม่มโี อกาสจะเขียนมาหาพีๆ่ ทีม งาน แต่เห็นว่านีเ่ ป็นโอกาสดีทจี่ ะ อวยพรปีใหม่ ซึง่ เป็นวันแห่งการ เริ่มต้นใหม่ที่ดี ส�ำหรับหนังสือ พิมพ์ BUS & TRUCK ก็ถือว่า เป็นปีแห่งการก้าวต่อไป ผมขอ ให้พๆี่ ทีมงานมีความสุข มีความ เจริญในหน้าที่การงาน และที่ ส�ำคัญคือขอให้รำ�่ รวยเงินทองนะ ครับ ผมอยากให้พี่ๆ มีก�ำลังใจ ในการท�ำงานเพื่อคัดสรรสิ่งดีๆ มาให้ผมและผู้อ่านท่านอื่นๆ ได้ เก็ บ เกี่ ย วความรู ้ แ ละประสบ การณ์ตลอดปี 2556 และสุดท้าย นี่ผมขออวยพรให้หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK อยู่คู่กับชาว สั ง คมรถใหญ่ ต ่ อ ไป พร้ อ ม ข่าวสารทีน่ า่ ติดตามแบบนีต้ ลอด ไป ขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556 ทีมงาน BUS & TRUCK ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน สากลโลกจงดลบันดาลให้คณ ุ ชัย และคุณผูอ้ า่ น ทุกท่าน พบแต่ความสุขความเจริญ ทัง้ ทางด้าน หน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว ค้าขายก�ำไร ร�่ำรวยเงินทอง สมพรปรารถนาทุกประการ มี ความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจ ปีใหม่ เริ่ม ต้นใหม่ เริ่มก้าวใหม่ พบกับสิ่งใหม่ๆ นะคะ ส่วนทางหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ก็ จะมีการปรับโฉมใหม่ เพื่อความจุใจของคุณผู้ อ่านทุกท่าน แต่จะเปลี่ยนรูปโฉมหรือเนื้อหา อย่างไรนัน้ ท่านผูอ้ า่ นก็จะต้องติดตามกันต่อไป แต่ทีมงาน BUS & TRUCK คิดว่าน่าจะถูกอก ถูกใจคุณผูอ้ า่ นมากยิง่ ขึน้ แต่หากคุณผูช้ มมีขอ้ เสนอแนะหรือค�ำแนะน�ำต่างๆ เกี่ยวกับ BUS & TRUCK ก็สามารถส่งค�ำแนะน�ำมาได้ทาง www.BusAndTruckMedia.com เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพัฒนาหนังสือพิมพ์ของเราให้ ก้าวหน้าไปในแนวทางที่ดีขึ้น และอย่าลืมว่า BUS & TRUCK นอกจาก จะมีในส่วนของหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์แล้ว ยังมีอีก 1 ช่องทางในการติดตามข่าวสารและ ส่ ง ข้ อ เสนอแนะ นั่ น ก็ คื อ รายการ BUS & TRUCK TV ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.0022.00 น. ทาง @dESIGN Channel PSI ช่อง 65 อย่าลืมติดตามกันนะคะ


พ่วงท้าย

LEXUS LS 460 ความหรูหราบนท้องถนน ที่ส�ำคัญคือความหรูหราแบบสุด ขั้วกับกระจังหน้าแบบ Spindle Grille ที่ เป็นเอกลักษณ์ เบาะหนังแท้ และเบาะ ปรั บ ไฟฟ้ า คู ่ ห น้ า คนขั บ ที่ ม าคู ่ กั น กั บ หมอนรองศีรษะปรับไฟฟ้าแบบ WIL ป้องกันการบาดเจ็บที่คอ ที่ส�ำคัญก็คือ LEXUS LS 460 มีโหมดการขับขี่ถึง 5 แบบ คือ ECO, COMFORT, NORMAL, SPORT และ SPORT S+ ที่ สุ ด แห่ ง ความหรู ห ราแบบ เฉพาะกับ LEXUS LS 460 ที่เพิ่มเติม ความโดดเด่นด้วยหลอดไฟ LED ใน ทุกจุด พร้อมไฟตัดหมอกทรงแนวตั้ง และเลนส์โพลิเอสเตอร์ขนาดเล็กที่สุด ของโลก ที่มองแล้วรับรองว่ามีเหลียว หลังแบบไม่มีใครคลาดสายตา ความหรูหราของ LEXUS LS 460 มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด 4.6 ลิตร ขุมพลังกว่า 380 แรงม้า ขับ เคลือ่ นล้อหลังผ่านชุดเกียร์อตั โนมัติ 8 สปี ด และระบบวาล์ ว แปรผั น Dual VVT-iE ที่ ส� ำ คั ญ ผ่ า นการรั บ รอง

มาตรฐาน Euro 5 รับรองได้ว่าเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ในเรือ่ งความปลอดภัย LEXUS LS 460 ก็รองรับด้วยระบบไฟหน้ารูปทรง ตัวแอลเพิ่มความปลอดภัยเมื่อขับขี่ใน เวลากลางวัน และมีการเชื่อมตัวถังรูป แบบใหม่ที่เพิ่มความแข็งแรง มั่นคง และยืดหยุน่ พร้อมระบบการขับเคลือ่ นที่ นิม่ นวล นอกจากนัน้ ยังมีโช้คอัพแปรผัน ความหนืด ระบบรองรับการสั่นสะเทือน แบบถุงลมท�ำให้เกาะถนนได้ดมี ากยิง่ ขึน้ รวมไปถึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ตอบ สนองรวดเร็วและเบรกฉุกเฉินอีกด้วย

คงจะบอกได้ว่า LEXUS LS 460 เป็นยนตรกรรมที่มีทั้งความโดดเด่น หรูหรา และความปลอดภัยที่เป็นเลิศ เป็นที่สุดแห่งการขับเคลื่อนบนท้อง ถนนที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ใน ราคา 11,680,000 บาท หากมีเงินถุง เงินถังก็ต้องสัมผัสความหรูหราที่จับ ทุกสายตากับ LEXUS LS 460 ราชา แห่งท้องถนน


36 BUS&TRUCK • SPECIAL SECTION

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

ปั๊มพีที เผยโฉมใหม่แบบครบวงจร เตรียมขยาย 10-20 สาขา ภายใน 2 ปี พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG ปรับ โฉมสถานีบริการน�้ำมันพีที อ�ำนวย ความสะดวกลูกค้าแบบครบวงจรด้วย ล่าสุด เปิดตัวสถานีบริการน�้ำมันพีที ภาพลักษณ์ใหม่ สาขาแรก ที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมตั้ง เป้าขยายสาขาแบบเต็มรูปแบบนี้ 1020 สาขา ภายใน 1-2 ปี หวังเพิ่มราย

ได้จากธุรกิจ Non-Oil ปีละ 150 ล้าน บาท เดินหน้ากลยุทธ์มาตรฐานเต็มลิตร และควบคุมคุณภาพ คุณพิทกั ษ์ รัชกิจประการ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้ให้บริการสถานี บริการน�้ำมันพีที เปิดเผยว่า จากการที่ บริ ษั ท ฯด� ำ เนิ น การปรั บ ภาพลั ก ษณ์

(Rebranding) ของสถานีบริการน�้ำมัน พีทีใหม่ เพือ่ สร้างความจดจ�ำ และสนอง ความต้องการผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่ ต้องการความทันสมัยและความสะดวก สบายในการบริโภคมากยิ่งขึ้น ท�ำให้วัน นี้ บ ริ ษั ท ฯพร้ อ มแล้ ว ที่ เ ปิ ด ตั ว สถานี บริการน�ำ้ มันพีที ภาพลักษณ์ใหม่ สาขา แรก ที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีบริการน�ำ้ มันพีทภี าพลักษณ์ ใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายในส่วนของ ร้านกาแฟ “พันธุ์ ไทย” ร้านมินิมาร์ท “แมกซ์ มาร์ท” ที่บริหารงานภายใต้ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี ทั้งหมด โดยตั้ง เป้าขยายสถานีบริการอย่างครบวงจรนี้ ให้ได้ 10-20 สาขา ทัง้ นีค้ าดว่าน่าจะเริม่ เห็ น สถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น พี ที ใ นภาพ

ลั ก ษณ์ ใ หม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า “ปัจจุบนั บริษทั มีสดั ส่วนรายได้ที่ ไม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ ค้ า น�้ ำ มั น (Non-Oil) ประมาณ 10% โดยคาดหวังรายได้เพิม่ ขึ้นจากทั้ง 2 ธุรกิจ ร้านกาแฟ “พันธุ์ ไทย” และ ร้ า นมิ นิ ม าร์ ท “แมกซ์ มาร์ท” ประมาณปีละ 150 ล้านบาท” ทั้งนี้ สถานีบริการน�้ำมันพีทีได้ เปิ ด ให้ บ ริ การกว่ า 555 สถานี ทั่ ว ประเทศ ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะปรับ โฉมสถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น พี ที ภาพ ลักษณ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความครบวงจร ด้วยร้านกาแฟ “พันธุ์ ไทย” และมินิ มาร์ท “แมกซ์มาร์ท” ให้ได้ 10-20 สาขา ภายใน 1- 2 ปีข้างหน้า และ เชื่อว่าผู้บริโภคจะได้รับความประทับ ใจรู ป แบบการให้ บ ริ การที่ ค รบครั น ของสถานีน�้ำมันพีทีได้ ในระยะยาว ของการรีแบรนด์

พักเครื่อง

เชลล์ เปิดโปรโมชั่นสุดคุ้ม ส่งท้ายปลายปีกับน�้ำมันเครื่อง “เชลล์ เฮลิกส์” เพียงซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน�้ำมัน เครื่อง “เชลล์ เฮลิกส์” ที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วม รายการ รับของสมนาคุณพิเศษ รับฟรี เครื่องดูดฝุ่นสุดไฮเทคขนาดพกพาที่ สามารถดู ด ได้ ทั้ ง ฝุ ่ น และน�้ ำ มู ล ค่ า 1,290 บาท เพียงซื้อและเปลี่ยนถ่าย น�ำ้ มันเครือ่ งเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ขนาด 4 ลิตร หรือเชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล อัลตร้า ขนาด 6 ลิตร หรือรับฟรีเครื่องปั๊มลม อเนกประสงค์ ส�ำหรับเติมลมยางทั่วไป มูลค่า 590 บาท เพียงซื้อและเปลี่ยน ถ่ายน�้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX7 ขนาด 4 ลิตร หรือเชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล HX7 ขนาด 6 ลิตร หรือเชลล์ เฮลิกส์ HX7G ขนาด 4 ลิตร ร่วมโปรโมชั่นสุด คุ ้ ม รายการนี้ ได้ ตั้ ง แต่ วั น นี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2556 หรือจนกว่าของจะ uuu

หมด สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการใกล้บ้าน uuu ปตท. มอบโชคใหญ่ผบ ู้ ริโภค มัน่ ใจใช้แก๊สโซฮอล ผูโ้ ชคดีได้รบั รถยนต์ 3 คัน 3 รางวัล พร้อมบัตรเติมน�้ำมัน รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่ รางวัล รถยนต์ บีเอ็มดับเบิ้ลยู X1 ขนาด 2,000 CC คุณวรัญญา ทูลไธสง รางวัลรถยนต์ มาสด้า 3 ขนาด 2,000 CC เด็กชาย คณาธิป วันมูดา และรางวัลรถยนต์ มิตซูบิชิ Mirage ขนาด 1,200 CC คุณ ณัฐชิณี เปรมวิทยพัชร์ ตอกย�้ำความ มั่นใจกับ “PTT Bule Gasohol E20” ด้วยคุณภาพที่ ไม่แตกต่างจากน�้ำมัน เบนซินทั่วไป แต่มีราคาที่ถูกกว่า uuu สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่ ว มมื อ กั บ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กระทรวงแรงงาน แก้ปัญหาช่างติดตั้ง ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ขาดแคลน ด้วย

การเปิ ด หลั ก สู ต รอบรมภายใต้ ชื่ อ “โครงการฝึกอบรมติดตั้งฟิล์มกรองแสง รถยนต์” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่าน มา โดยเชิญอาจารย์ประจ�ำศูนย์ฝึกทั่ว ประเทศ 12 ศูนย์ ฝึกอบรมเข้ารับอบรม หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วอบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชีพ ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ เข้าสู่ตลาด WHAT’S NEXT

Nissan EsFlow รถสปอร์ตทีข่ บั เคลือ่ นด้วยพลังไฟฟ้า โดยรถจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ลูก จ่าย ก�ำลังไฟจาก Battery Litium ion ซึ่งแม้จะยังไม่มีข้อมูลมากนัก แต่ Nissan ก็กล่าวว่า รถรุ่นดังกล่าว มีอัตราเร่ง 0-100 ในเวลาน้อยกว่า 5.2 วินาที และมีความเร็วสูงสุด สามารถท�ำได้ถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


SPECIAL SECTION • BUS&TRUCK 37

ปักษ์แรก • มกราคม 2556

เกาะติดพาณิชย์น้อย

เปิดโผกระบะปี 2013

งานมอเตอร์โชว์ช่วงต้นปี 2012 และงานมอเตอร์เอกซ์โปช่วงปลายปีที่ ผ่านมานัน้ รถยนต์พาณิชย์นอ้ ย อย่าง “กระบะ” ถูกจับจองมากเป็นพิเศษ ซึง่ เป็นรองเพียงรถ “อีโคคาร์” นัน่ แสดง ให้เห็นว่า กลุ่มพาณิชย์น้อยก� ำลัง เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ทีมข่าว “เกาะติดพาณิชย์น้อย” จึงอยากน�ำเสนอรถกระบะที่น่าจับตา มองในปี 2013 นี้ ว่ า จะมี อ ะไร เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง ที่ส�ำคัญ ราคายังคงอยู่ระหว่าง 6-7 แสนบาท เริ่ ม กั น ที่ “Nissan Titan” เวอร์ชั่น ปี 2013 พร้อมแล้วในการ กลับมาทวงบัลลังค์ทยี่ งิ่ ใหญ่ของกลุม่ กระบะ โดยการกลับมาครั้งนี้เป็นการ เน้ น ในการเติ ม ออพชั่ น ของรถ มากกว่าทีเ่ คยให้มาตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ เปิด ตัวเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ดี Nissan Titan  ใหม่นี้ เริม่ วางจ�ำหน่ายแล้วใน สหรัฐอเมริกาแล้ว ด้วยราคาจ�ำหน่าย เริ่มต้นที่ 28,820 ดอลล่าร์ ส�ำหรับรุ่น King Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ และในรุ่น ท๊อปสุด เป็นรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ใน รุ่น 4 ประตู มีราคาจ�ำหน่าย 42,740 ดอลล่าร์ อีกไม่นานคงจะเข้ามาโลด

แล่นในตลาดบ้านเรา มาที่ “มิ ต ซู บิ ชิ ไทรทั น รุ ่ น ปี 2013” ซึ่ ง ออกมาวางจ� ำ หน่ า ยตาม โชว์ รู ม รถยนต์ มิ ต ซู บิ ชิ ทั่ ว ประเทศ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับโฉมรูป ลักษณ์ภายนอกของมิตซูบชิ ิ ไทรทันเสีย ใหม่เพื่อให้ดูลงตัวมากขึ้น ซึ่งมากับ คอนเซ็ปท์ พรีเมีย่ มสไตล์ ทีจ่ ดั การเสริม ความโดดเด่นด้วยกรอบกระจกมองข้าง แบบโครเมียม, ไฟเลี้ยวในตัวที่สามารถ พับและปรับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมคิ้ว ข้างประตูสไตล์สปอร์ตสีเดียวกับตัวรถ และไฟตั ด หมอกหน้ า เป็ น อุ ป กรณ์ มาตรฐานส� ำ หรั บ ทุ กรุ ่ น (ยกเว้ น รุ ่ น ซิงเกิ้ล แค็บ) ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังมองหา รถกระบะที่ พ ร้ อ มด้ ว ยสมรรถนะและ ให้การประหยัดน�้ำมันที่ดีเยี่ยม มิตซูบิชิ ไทรทั น 2013 เป็ น อี ก ตั ว เลื อ กที่ น ่ า จับจองเป็นเจ้าของ ตามด้วย “โตโยต้า วีโก้ แชมป์” ปี 2013 นี้ น่าจะปล่อยหมัดเด็ดออกมา เรียกน�้ำย่อยกันอีกเพียบ โดยเฉพาะ เทคโนโลยี ป ระหยั ด น�้ ำ มั น ใหม่ ล ่ า สุ ด “Diamond Tech” ซึ่งระบบดังกล่าวจะ เป็นการฉีดจ่ายน�้ำมันด้วยความแม่นย�ำ

สูง สั่งการท�ำงานทั้งระบบผ่านกล่อง คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 32 บิต ไม่มีการ จ่ายน�ำ้ มันส่วนเกินในทุกรอบเครือ่ งยนต์ เรียกได้ว่าใช้น�้ำมันทุกหยดอย่างคุ้มค่า ตอบสนองอัตราเร่งดีเยี่ยมในทุกสภาพ การขับขี่ ติดแผ่นดักลมใต้เครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้ลมไหลผ่านใต้ท้องแยะ และ ระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ค่ายรถโตโยต้าสามารถมัน่ ใจ ได้ เ สมอ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ โชว์รูมทั่วประเทศ ถัดมาเป็น “อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นใหม่ หมด” ที่เพิ่งพลิกโฉมหน้าปิกอัพรุ่นใหม่ ด้ ว ยการผสานเทคโนโลยี อ ากาศ พลศาสตร์และเทคโนโลยียานล�้ำสมัย ความเร็วประหนึ่งรถไฟหัวกระสุนและ สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้รถปิกอัพทั่วโลกอย่างแท้จริง เครื่องยนต์มีให้เลือก 2 รุ่น 2,500 Ddi VGS Turbo รีดก�ำลังสูงสุด 136 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 320 นิวตันเมตรที่ 1,800-2,800 รอบต่อนาที ส่วนเครื่องยนต์ 2,500 Ddi Turbo รีด ก�ำลังสูงสุดได้ 116 แรงม้าเท่าเดิม และ หากเป็นเครื่องยนต์ 3,000 Ddi VGS Turbo จะให้กำ� ลังสูงสุด 177 แรงม้า แรง บิดสูงสุด 380 นิวตันเมตรที่ 1,8002,800 รอบต่อนาที รุน่ สปาร์คตอนเดียว ราคา 465,000 บาท ส่ ว นรุ ่ น ท็ อ ป วี-ครอส 4 ประตู ราคา 994,000 บาท

ด้าน “มาสด้า บีที-50 โปร” ปี 2013 ก็ยังมีหลากหลายรุ่นให้เลือก เช่นเดิม ทั้งฟรีสไตล์แค็บ หรือบาน แค็บเปิดได้ และดับเบิลแค็บ 4 ประตู เรียกว่าใหม่ทกุ ส่วนสัด เครือ่ งยนต์คอื ดีไอ-ธันเดอร์ โปร 3.2 ลิตร 200 แรงม้า แรงบิด 470 นิวตัน-เมตร และ ดีไอ-ธันเดอร์ โปร 2.2 ลิตร 150 แรงม้า แรงบิด 375 นิวตัน-เมตร ส่ง ก�ำลังด้วยเกียร์ธรรมดา 6 สปีด และ อัตโนมัติ 6 สปีด มีทั้งแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ เริ่มต้นที่ 589,000 บาท ไล่เรียงไปจนถึง 988,000 บาท ปิ ด ท้ า ยที่ “ฟอร์ ด เรนเจอร์ ใหม่” ปี 2013 ที่ยังจะมาพร้อมเรือน ร่างที่ใหญ่ขึ้น เรียกว่าดูดีมีสไตล์ ที่ ส�ำคัญมาพร้อมความบึกบึน หลาก ความสามารถ รู ป ร่ า งอเมริ กั นแท้ เคาะราคาเริ่มต้นที่ 659,000 บาท ไป จนถึ ง รุ ่ น ดั บ เบิ ล แค็ บ 4X4 XLT ไวลด์แทรค เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด 969,000 บาท ฟอร์ดมีเครื่องยนต์ให้ เลือก 3 แบบคือ 2.2 ลิตร 2.5 ลิตร และ 3.2 ลิตร สุ ด ท้ า ยใครชื่ น ชอบค่ า ยไหน อยากให้ลองไปทดสอบขับให้รู้ด� ำรู้ แดงกันไป เพื่อได้รถที่เข้ากับตัวตน ของเราเป็นที่สุด


ปักษ์แรก • มกราคม 2556

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ แอร์หลังคารถบัสจากเกาหลี

ที่แขวนยางอะไหล่

ไดสตาร์ท Delco Remy

แอร์ ห ลั ง คารถบั ส น� ำ เข้ า จากเกาหลี เย็นฉ�่ำ พิสูจน์แล้ว ด้วยความทนทาน จากผู้ผลิตแอร์รายหลักในเกาหลี

อุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงในการตรึงล้อ และยัง มีสินค้าเกี่ยวกับรถบรรทุกอีกมากมาย

ไดสตาร์ท 39 MT 12V-24V ภาพไดสตาร์ท ทีท่ า่ นรับชมนีเ้ ป็นเพียงตัวอย่างสินค้าบาง ส่วนเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทเรามีสินค้าอีก มากมาย พร้อมบริการท่าน

บจก.ไฮโดรพาว โทร.0-2738-8898

บจก.ซิ่นหงไท่ กรุ๊ป โทร.0-3446-9669

บจก.ไทยแสงเจริญไดนาโม โทร.0-2235-6241

คาสตรอล เอจ ปิคอัพ 5W/30

Delo® Sports Pick Up

น�้ำมันเครื่องรถปิคอัพและรถยนต์ ดีเซลสูตรสังเคราะห์ 100% ที่ดี ที่สุดของคาสตรอลด้วยเทคโนโลยี สูงสุดลิขสิทธ์เฉพาะของคาสตรอล ท�ำให้เครือ่ งยนต์สามารถท�ำงานได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ๆ สภาวะการท�ำงานของเครื่องยนต์

เดโล่ สปอร์ต ปิคอัพ เป็นน�้ำมัน เครื่ อ งเกรดรวมประสิ ท ธิ ภาพสู ง เดโล่ สปอร์ต ปิคอัพ เหมาะส�ำหรับ เครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องการน�้ำมัน เครือ่ งมาตรฐาน API CF, CF-4/SG

บจก.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3715

บจก.เชฟรอน (ประเทศไทย) โทร.0-2314-6810

ตุ๊กตารถกึ่งรถพ่วง

ข้อต่อสเตนเลส/Tube Fitting

โมบิล เดลแวค 1 5W-40

น�ำ้ มันเครือ่ งยนต์สมรรถนะสูงส�ำหรับ เครื่องยนต์ดีเซลที่ ใช้งานหนน�้ำมัน เครื่ อ งสั ง เคราะห์ แ ท้ ส� ำ หรั บ เครือ่ งยนต์ดเี ซลส�ำหรับใช้ในงานหนัก ที่มีสมรรถนะสูง ให้เครื่องยนต์มีอายุ ยาวนาน และช่วยยืดอายุการเปลี่ยน ถ่าย บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) สามารถติดต่อศูนย์บริการน�้ำมัน ได้ทั่วประเทศ

ลิฟท์ยกรถยนต์ SL320SBO

รถบรรทุกหนักทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ความหลากหลายของ ปัญหาการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการขนส่งโลจิสติกส์ หนักในการก่อสร้างอุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรม

ข้อต่อตาไก่ ส�ำหรับเชือ่ มต่ออุปกรณ์ตา่ งๆ กับท่อสเตนเลสมีทงั้ แบบ ตาไก่ 2 ชัน้ และ 1 ชั้น ป้องกันการรั่วจากการสั่นสะเทือน ได้ดีกว่า และยังได้รับมาตรฐาน ECER110 & ISO 15500

ระบบไฮโรลิคกระบอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ใช้ โซ่ขนาดใหญ่เป็นตัวดึง ระบบปั๊มผลิต จากอเมริกา โครงสร้าง มีความเข็งแรงสูง ตัวเสาไม่มีรอยต่อ ความปลอดภัยสูง

บจก.ช.ทวี ดอลลาเชียล โทร.0-2973-4382

บจก. อนาไลติคอล แอนด์ คอนโทรล เทคโนโลยี 2000 โทร.

บจก. พาร์ทโซน (ประเทศไทย) โทร.0-2921-9538

GPS ขนาดเล็ก

กินไฟน้อย เหมาะส�ำหรับรถส่วนบุคคล และรถเช่า ขนาดอุปกรณ์ 9.0 x 6.6 x 3.0 cm น�้ำหนัก130 กรัม อุปกรณ์รับ สัญญาณ 20 channels แหล่งจ่ายไฟฟ้า 8-30 VDC (ติดตั้งทั้งรถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก และมอเตอร์ ไซด์)

บจก.เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค โทร.0-2938-1451

ยางรถบรรทุกรุ่น R157 TL

โปรแกรม GPS น�ำทาง ของ iGo

ZT-100

ระบบน�ำทางจากสัญญาณดาวเทียม ไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน น�ำทางทั่ว ประเทศไทย ใช้งานง่ายด้วยเมนูค�ำสั่ง ภาษาไทย พูดไทย พร้อมคู่มือภาษาไทย พร้อมหน้าจอ 5 นิ้ว

ระบบตรวจสอบต� ำ แหน่ ง ผ่ า นระบบ ข้อความสั้นระบบตรวจสอบต�ำแหน่งผ่าน อินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบต�ำแหน่ง ได้ทันที ตามความต้องการ ตามต�ำแหน่งระยะเวลา ที่ก�ำหนด

บจก.จีพีเอสไอแอม ดอทคอม โทร.0-2939-9616

บจก.ซูเล็ค (ประเทศไทย) โทร.0-2926-6921

ยางจินยู รุ่น JY510

ยางรถเกรด (Grader)

ยางเรเดี ย นแบบไม่ ใ ช้ ย างใน ยาง ส�ำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารที่มี ความปลอดภัยสูง เหมาะกับสภาพการ ใช้งานระยะทางไกล บนถนนทางเรียบ ด้วยหน้ายางกว้างเป็นพิเศษ เกาะถนน ดีเยี่ยม ร่องดอกยาง 4 ร่องเกาะถนน เปียกดีขึ้น ทนทานการสึกหรอ ผิดปกติได้เป็นอย่างดี

ยางเรเดียลส�ำหรับรถบรรทุกและรถ โดยสารขนาดกลาง รับน�ำหนักได้และ ระบายความร้อนได้ดีกว่ายางผ้าใบ เพิ่ ม ความปลอดภั ย เมื่ อ ถู ก บาดต� ำ มีอายุการใช้งานยาวนาน ลายดอก ยางออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยรีดน�ำ้ และ ยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม 

ยาง Superhawk รุ่น 1300-24 12PR LQ106 T/L G2 เรามียาง คุณภาพดีส�ำหรับรถบรรทุก ยางรถ ใหญ่ รถฟอร์คลิฟท์ และรถที่ใช้เพือ่ การพาณิชย์ พร้อมกระทะล้อ

บจก.บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) โทร.0-2636-1555

บจก.อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ โทร.0-3424-6688

บจก.ทีเอชดี ออโต้พาร์ท โทร.0-2627-5275


BUS & TRUCK - V.213  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you