Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย์

ก้าวสู่ปีที่ 9

ฉบับที่ 210

www.BusAndTruckMedia.com

คำ�ถามสังคม

ปักษ์หลัง พฤศจิกายน 2555 40 บาท

ฮับรถใหญ่ในเอเชีย

โครงการรถเที่ยวเปล่า ไปถึงไหน? ดับเครื่องชม

ส.ทรงพล ดับเครื่องชมแชมป์ 04 เปรียบเทียบรถเด่น

เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก 20 LOGISTICS

ปตท.เปิดปั๊มน�ำร่อง สปป.ลาว 26

ก่อนหน้านีป้ ระเทศญีป่ นุ่ ถือว่า เป็นฮับรถใหญ่ในเอเชีย เพราะผลิตรถใหญ่ได้มากทีส่ ดุ เมือ่ เวลาผ่านไปความต้องการ เริ่มอิ่มตัว จึงย้ายมาผลิตที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียนเป็นแหล่งต่อไป และเมืองไทยก็ ได้กลายมาเป็น

ศูนย์กลางผลิตรถใหญ่แทน พร้อมด้วยปัจจัยเสริมคือ การเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECทีจ่ ะเริม่ ใช้ในปี 2558 จะ ช่วยท�ำให้ความต้องการรถใหญ่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอีก ขณะนีค้ า่ ยรถยนต์ยหี่ อ้ ต่างๆ มีความเห็นว่าเมืองไทยคือ

เอเชียฯ รับประกัน FAW ต้องไม่หยุดวิ่ง

SSK.ไซโนทรัค ไม่ทิ้งลูกค้า รับ ยี่ห้ออื่นทาบทาม

เอเชีย วีฮเิ คล มาแรงเรือ่ งอะไหล่ ล้างภาพพจน์รถใหญ่ จากจีนที่ต้องหยุดวิ่ง เพราะไม่มีสต็อกอะไหล่ รถใหญ่ FAW ทุกคันต้องได้อะไหล่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง พร้อมมีนักลงทุนเชื่อ ใจกล้าเป็นดีลเลอร์ในปีหน้าถึง 6 ราย และมีรถให้เลือกมาก ถึง 5 รุ่น ขายไร้เป้าแต่ต้องให้ได้มากสุด คุณชัยวัฒน์ ตัง้ สุรกิจ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอเชีย

รถใหญ่ เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ท�ำตลาด 3 ปี มียอด ขายมากถึง 1,500 คัน แม้มีค่ายรถใหญ่หลายยี่ห้อมาติดต่อ ให้เป็นตัวแทน ก็ไม่ทิ้งลูกค้าเดิม ยืนแคมเปญลดค่าอะไหล่ 50% เหมือนเดิม ส่วนลูกค้าจากบริษัทฯอื่นคิดราคาเต็ม คุณสุขสมเกียรติ์ เสือกลิน่ ศักดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สุขศิริมอเตอร์ จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายรถใหญ่ เอส.เอส.เค.

อ่านต่อหน้า 32

SPECIAL SECTION

รถไฟฟ้า ส�ำหรับผู้ใช้วิีลแชร์ 36 เตรียมพบกับเรื่องเด่น

สรุปตลาดรถส่งออก ในฉบับที่ 212

banner_4.7x11cm-2_createoutline.pdf 1 11/9/2555 13:15:39

อ่านต่อหน้า 33

อ่านต่อหน้า 33


รถกระบะบรรทุก w e N

s e i r e S การันตรี ส่งมอบภายใน

30 วัน

นวัตกรรมการออกแบบ รถกระบะยกเทใหม่มาพร้อมกับ

• ปริมาตรบรรทุกสูงสุด • ระยะเวลาในการส่งมอบที่รวดเร็ว เพิ่มความหนาแผงข้าง เป็น 3.0 mm.

เพิ่มความกว้าง เป็น 2,550 mm.

หมำยเหตุ 1.สั่งซื้อรถในรุ่นมำตรฐำนที่บริษัทก�ำหนด 2.นับเวลำ 30 วันเริ่มจำกส่งหัวรถเข้ำ ณ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ�ำกัด 3.ไม่รวมระยะเวลำกำรขอแบบเห็นชอบ 4.กรณีสง่ มอบไม่ทนั ก�ำหนดบริษทั พนัสแอสเซมบลีย์ จ�ำกัด ชดเชยเป็นคูปองน�ำ้ มันมูลค่ำ 5,000 บำท 5.ก�ำหนดระยะเวลำ 3 เดือนเริ่มจำกวันที่ 1 สิงหำคม 2555 ถึง 31 มกรำคม 2556 6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จ�ำกัด 27/1 ม.3 ต�ำบล กุฎโง้ง อ�ำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140 Tel. 0-3846-2286 Fax.0-3846-2103 E-Mail : center@panus.co.th Call Center : 086-826-7744


04 BUS&TRUCK • ดับเครื่องชม

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

ดับเครื่องชม

‘ส.ทรงพล’ ดับเครื่อง ชมแชมป์

หลังจากผ่านศึกยิง่ ใหญ่อย่างยักษ์ ชนยักษ์กับงาน BUS & TRUCK’12 ที่ ผ่านมา ผู้ที่ได้รางวัลขวัญใจทัวร์เทค ประเภทรถพัดลมไว้ในครอบครองก็คือ “ส.ทรงพล” ด้วยคุณสมบัตินานานับ ประการ โดยการพินจิ พิเคราะห์ผลโหวต จากท่านผู้ชม ส.ทรงพล ก็ได้รับคะแนน กันไปอย่างท่วมท้นล้มหลาม คุณบุญสร้าง โพธิ์งาม เจ้าของรถ ได้ให้เกียรติพาชาว “ดับเครื่องชม” มา ไขข้อข้องใจกัน เกี่ยวกับเรื่องของการ เป็นแชมป์ใหม่ของปีนี้ โดยหลังจากเปิด ห้องเครื่องแล้วต้องตะลึงพรึงเพริดกัน เป็นแถว จากผลงานการต่อตัวถังที่ “อู่ เชิดชัย” ด้วยแชสซีส์ยาวของ Hino 10 น็อต ถุงลม รุน่ เขาควาย เป็นรุน่ ทีน่ ำ� เข้า มาจากต่างประเทศ ที่มีเพียง 3 คัน เท่านั้น และ ส.ทรงพล ก็ครอบครอง ทั้ ง หมดไว้ แ ล้ ว ต่ อ มาคื อ ระดั บ เครื่องยนต์ของ Mitsubishi 6D40 ขุม พลั ง ความเร็ ว พอประมาณอยู ่ ที่ 390 แรงม้า ช้ากว่าความเร็วแสงไปนิดเดียว มาถึงขุมพลังเสียงก็คงไม่เป็นรอง เครื่องยนต์สักเท่าไหร่ สนนด้วยเครื่อง เสียงยี่ห้อดังอย่าง Iron Horse ขนาด 12 นิ้ว ทั้งหมด 12 ดอก ประกอบเอง ก็ เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้การโดยสารประมาณ

45 ที่นั่ง มีเสียงเพลงบรรเลงในหัวใจ กันได้มากเพียงพอ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา ถูกตกแต่งแบบมีสไตล์ตามคอนเซปท์ เก๋ๆ ที่ว่า เรียบง่ายแต่โก้หรู เรียบหรู และดูดี การตกแต่งภายในก็ยังคงสไตล์ เรียบง่ายเก๋ไก๋ สีดูสบายตาไม่มีราย ละเอียดเล็กน้อยให้รกหูรกตาสักเท่า ไหร่ ซึง่ การตกแต่งนีก้ ย็ งั คงเป็นผลงาน จาก “อูเ่ ชิดชัย” และคงจะเป็นความชืน่ ชอบของเจ้ า ของรถอย่ า งแน่ น อน เพราะ ส.ทรงพล เขาขับเอง ท�ำเอง จัดระบบเอง จึงท�ำให้การันตีคุณภาพ รางวัลไว้จากจุดเด่นที่ว่า ภายนอก เรียบหรูและความสมบูรณ์ของเครื่อง เสียง นอกจากนี้ทางด้านของไฟต่างๆ ก็ยังเป็นการออกแบบของเจ้าของรถ ที่เดินระบบไฟมาจาก “บุญชูไดนาโม” ราคารถรวมตกแต่งสนนความงามไว้ที่ 1.8-1.9 ล้านบาทเท่านั้น! ท่านผู้อ่านที่เกิดความสนใจใน แชมป์ทัวร์เทคประจ�ำปี 2012 ของเรา ทาง ส.ทรงพล ก็ได้มีการให้บริการทั้ง เรือ่ งของการรับส่งพนักงานและการน�ำ เที่ยว ซึ่งสามารถสัมผัสกับความเรียบ หรูแบบเฉพาะตัว ติดต่อได้โดยตรงกับ คุณบุญสร้าง รับรองไม่ผิดหวัง..

ตีท้ายรถ เครื่องยนต์/แชสซีส์ : MITSUBISHI 6D40/HINO 10 น็อต ถุงลม รุ่นเขาควาย 390 แรงม้า ตัวถัง : อู่เชิดชัย ราคารวมตกแต่งภายใน 1.8-1.9 ล้านบาท ติดต่อ : โทร.08-1438-1016 (คุณบุญสร้าง)


06 BUS&TRUCK • แวะเวียน

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

แวะเวียน

ฟูโซ่ นครสวรรค์ ประตูสู่การขนส่งภาคเหนือ

บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในปีนี้แผนการตลาดที่ก้าวย่าง อย่างมั่นคงท�ำยอดทะลุเป้าไปเป็นที่ เรี ย บร้ อ ย แต่ ก็ ไ ม่ ห ยุ ด รอช้ า เริ่ ม วางแผน ปี 2556 อย่างต่อเนือ่ งด้วย การวางแผนเปิดศูนย์บริการด่านแรกสู่ ภาคเหนือที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งถือว่า เป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการบริ ก าร ลู ก ค้ า จากการวิ เ คราะห์ ต ลาดรถ บรรทุกที่เพิ่มมากขึ้น สถานการณ์การแข่งขัน ตลาดรถบรรทุก ตลาดรถบรรทุ ก ในช่ ว ง 3 ไตรมาสแรกของปี 2555 เป็นไปอย่าง คึกคักโดยรถบรรทุกจากค่ายญี่ปุ่นทั้ง

4 ค่าย ในประเทศไทยมียอดขายรวมกัน ถึง 28,810 คัน มีอัตราการเติบโตกว่า 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ แล้ ว ซึ่ ง ผู ้ ผ ลิ ต ได้ รั บ ผลกระทบจาก อุบตั ภิ ยั แผ่นดินไหวในประเทศญีป่ นุ่ และ เหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ส�ำหรับในปีนที้ างฟูโซ่เชือ่ ว่ายอดขายรถ บรรทุกของทุกค่ายน่าจะอยู่ที่ 37,000 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% ส�ำหรับ เซกเมนท์ทเี่ ติบโตมากทีส่ ดุ คือตลาดของ รถดัมพ์เติบโตขึ้นถึง 200% หรือเติบโต เป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มศักยภาพให้วงการขนส่ง การเปิดสาขาทีน่ ครสวรรค์นนั้ เพือ่ เพิ่มศักยภาพด้วยเหตุที่ว่าเป็นเสมือน

ประตูสู่ภาคเหนือซึ่งมีเส้นทางการเดิน ทางที่สะดวก จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็น ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ส�ำคัญ ของประเทศ ท� ำ ให้ มี ผู ้ ป ระกอบการ ขนส่งสินค้าน้อยใหญ่ด� ำเนินธุรกิจให้ บริการขนส่งสินค้าอยู่เป็นจ�ำนวนมาก อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ที่ ร วมตั ว กั น ของผู ้ ประกอบการขนส่ ง ในนาม “สมาคม ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย” ซึ่งมี สมาชิกรวมกว่า 1,006 บริษัท มีรถ บรรทุ ก ในประกอบการทั้ ง สิ้ น กว่ า 10,006 คั น ซึ่ ง ถื อ ว่ า มากที่ สุ ด ใน ประเทศไทย ทางศูนย์บริการแห่งนี้จึง เปิ ด มาเพื่ อ รองรั บ และสนั บ สนุ น การ ขนส่งภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้นทั้งเรื่องการจ�ำหน่ายและการบริการ ที่เป็นเลิศ เพื่อรองรับความต้องการตรง จุดนี้ อะไหล่แท้ในราคามิตรภาพ บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญตรงจุด นี้ ข องจั ง หวั ด นครสวรรค์ และความ จ�ำเป็นที่จะต้องมีศูนย์บริการรถบรรทุก ฟูโซ่เต็มรูปแบบคอยให้บริการกับลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ บริษัทจึงได้มีแผนในการ ขยายสาขามายังจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง ในวัน นี้ ฟู โซ่ พ ร้ อ มแล้ ว ที่ จ ะให้ บ ริ การ แบบครบวงจรทั้ ง ในส่ ว นการขายรถ

บรรทุก ศูนย์อะไหล่และศูนย์บริการ ซ่อมบ�ำรุงรักษารถบรรทุกฟูโซ่ ด้วย ทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน ส�ำหรับทีน่ นี่ นั้ สามารถรองรับรถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 8 ช่อง ซ่อม และรถโมบายเพื่อรองรับการ ซ่อมบ�ำรุงอีกจ�ำนวน 3 คัน ที่พร้อมให้ บริการดูแลรถบรรทุกทุกยี่ห้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีแผนเปิดศูนย์บริการกระบะ ดัมพ์ของ บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จ�ำกัด ส�ำหรับลูกค้าจึงมั่นใจได้เรื่อง การดูแลรถบรรทุกของทุกท่านด้วย อะไหล่แท้ในราคามิตรภาพ พร้อมรับ ประกั น การซ่ อ มในระยะ 5,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถานที่ : ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประเภทบริการ : โชว์รูมและศูนย์ บริการ บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) สาขานครสวรรค์ ติดต่อ : โทร.0-5634-0511


08 BUS&TRUCK • คันเร่งธุรกิจ

งาน BUS & TRUCK ยิ่งจัดยิ่งโต

จากงาน BUS & TRUCK ’12 ที่ ได้จัดไปเมื่อ 1-3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถือได้วา่ เป็นงานมอเตอร์ โชว์รถเพือ่ การ พาณิชย์เพียงงานเดียวในอาเซียน จาก ที่จัดมาแล้วเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งถือได้ว่ายิ่ง จัดยิง่ โต ค่ายรถทุกค่ายทีม่ าจ�ำหน่ายอยู่ ในเมืองไทยต่างต้องการที่จะเข้าร่วม ถึงแม้ว่าสมาคมขนส่งต่างๆ จะมี การประชุมสามัญประจ�ำปีโดยได้เชิญ ค่ายรถใหญ่ยี่ห้อต่างๆ เข้าร่วมเป็นผู้ สนับสนุน แต่ก็ได้รับการบอกเล่ามาว่า เป็นแค่เพียงการเข้าไปทักทายลูกค้า เก่าๆ เท่านั้น ไม่สามารถท�ำยอดขายได้ มากนัก แต่งาน BUS & TRUCK ที่ได้จัด ทุกปี ถือได้ว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ เพราะมีกลุม่ ขนส่งทีย่ งั ไม่รจู้ กั ต่างเข้ามา ท�ำการจองรถเป็นจ�ำนวนมาก ถือได้ว่า เป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้รถใหญ่ ทุกค่าย จากสถิติของสมาคมขนส่งต่างๆ พบว่าผูป้ ระกอบการขนส่งจะเป็นสมาชิก ประมาณ 60% เท่านั้น ส่วนอีก 40% ยังไม่ได้เข้าชื่อเป็นสมาชิกในสมาคม ขนส่งใด ดังนั้น งาน BUS & TRUCK ’13 ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน ก็จะขยายตัวโตขึน้ มากกว่า ในปีนี้ เพราะนอกจากกลุ่มลูกค้าจะวิ่ง ขนส่งในประเทศแล้วก็จะขยายตัวใน ประเทศอาเซี ย น เพราะประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดใช้ในปี 2558 หรืออีก 2 ปีข้างหน้าแล้ว จึงควรไม่พลาดด้วยประการทัง้ ปวง บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา ชยาวุธ จิระธันท์, ยู เจียรยืนยงพงศ์, บุ่นเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ วรพจน์ แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สว่างสำ�ลี กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค์ ไชยเผือก หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ์ ด่านจิตร์ตรง, จักรพรรดิ์ โสภา ภาระวี ไชยศิลป์, ถาวร พรมพิทักษ์ เลขากองบรรณาธิการ : บุตรตรี สง่างาม ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : เรณู ฟักสกุล มยุรี ดุ๊ก, อรุณ เหล่าวัฒนกุล ผู้จัดการโฆษณา : อารีย์ ปัตตุรังสี แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร์, บุปผา กอมขุนทด พงษ์สกุล สุขสวัสดิ์ เลขาแผนกโฆษณา : กวินนาถ สิทธิโชค พัฒนาธุรกิจ : อารีย์ ปัตตุรังสี, วิวรมาศ แก้วศิริ สมาชิก : วิวรมาศ แก้วศิริ เว็บไซต์ : BusAndTruckMedia.com วราภรณ์ กันทะเนตร การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : ธีระ พุ่มขำ� BIP GROUP พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดจำ�หน่าย : เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผู้จัดทำ� : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำ�แหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล์ : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

คันเร่งธุรกิจ

โฟตอน ประกาศแชมป์รถจีน เบนซ์ เพิ่มทุนช่วยเพิ่มยอดขาย

รถใหญ่โฟตอนมั่นใจต้องมียอด ขายมากสุดของรถใหญ่ประเทศจีนแน่ หลังเดมเลอร์ร่วมทุนกับบริษัทแม่ 50% ใช้เทคโนโลยีระดับสูง สร้างความมั่นใจ ให้กลุม่ ลูกค้า คาดกลางปีหน้าเป็นรถจีน ค่ายแรกที่ประกอบในเมืองไทย คุณธนธัช วิจิตลิมาภรณ์ รองผู้ จั ด การทั่ ว ไป บริ ษั ท โฟตอน ทรั ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายรถ ใหญ่ประเทศจีน เปิดเผยว่า จากการเปิด ตัวท�ำตลาดมาตัง้ แต่เมือ่ กลางปี 2555 นี้ ได้วางเป้าหมายการตลาดไว้ที่ 300 คัน ในปีแรก พบว่าในครึ่งปีแรกมียอดจอง เกินครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย จึงมั่นใจได้ ว่าค่ายโฟตอนจะต้องท�ำยอดขายได้เป็น อันดับ 1 ของรถใหญ่ที่มาจากประเทศ จีนแน่ โดยปัจจัยหลักคือ ค่ายเดมเลอร์ จากประเทศเยอรมนี ที่ ผ ลิ ต รถใหญ่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ทำ� การร่วมทุนกับ บริษัทแม่มากถึง 50% ท�ำให้ในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงต่อไปในอนาคตรถใหญ่โฟตอนก็ จะต้องใช้เครื่องยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์ด้วย ขณะนี้ค่ายโฟตอนได้จ�ำหน่ายรถ หัวลากเครื่องยนต์ NGV ยี่ห้อเหว่ยฉาย 380 แรงม้าและรถมิกเซอร์เครื่องยนต์ ดีเซลยี่ห้อคัมมิ่นส์ 340 แรงม้า ซึ่งก็ได้ ตอบรั บ ความต้ อ งการของตลาดเป็ น อย่างมาก ในต้นปีหน้าจะน�ำรถ 2 รุ่น ใหม่ คือรถหัวลากเครื่องยนต์ดีเซลและ รถดัมพ์เครือ่ งยนต์ดเี ซลเข้ามาเพิม่ ช่อง ทางการจ�ำหน่ายอีก จึงมั่นใจว่าจะต้อง ท�ำยอดจ�ำหน่ายที่ได้วางไว้ คุณธนธัช เปิดเผยต่อไปว่า โรงงาน ประกอบของบริ ษั ท แม่ คื อ ตั น จง อินเตอร์เนชั่นแนลที่นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง หลังจากทีห่ มดสัญญาว่าจ้าง การประกอบรถยูดีในกลางปีหน้า จะเริม่ ท� ำ การประกอบรถใหญ่ โ ฟตอนทั น ที เพราะได้เริ่มท�ำการขยายโรงงานพร้อม ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ จ�ำนวน มากกว่า 300 ล้านบาท โดยคุณภาพของ การประกอบนั้นจะมีวิศวกรจากบริษัท แม่เข้ามาดูแลและควบคุมการประกอบ ให้ มี คุ ณ ภาพเหมือ นที่ประกอบอยู่ ใ น ประเทศจีน ส่วนเป้าหมายการจ�ำหน่ายนัน้ วาง ไว้ว่า ในปีแรกจะสามารถจ�ำหน่ายได้ที่ 300 คัน หลังจากที่ประกอบในประเทศ แล้วจะเริ่มจากจ�ำนวน 500 คัน ปีต่อไป เป็น 800 คัน และในปีที่ 3 ก็จะได้ 1,000

คัน สาเหตุที่มั่นใจว่ายอดขายจะต้อง เพิม่ ขึน้ ก็เนือ่ งมาจากราคาจ�ำหน่ายทีส่ ม เหตุสมผล การให้ความส�ำคัญกับด้าน การบริการหลังการขาย รวมทัง้ คุณภาพ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก เดมเลอร์อีกด้วย ทางด้ า นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC นั้น รถใหญ่โฟตอน

ก็ มี ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยทุ ก ประเทศใน อาเซียน ดังนัน้ รถใหญ่โฟตอนก็สามารถ วิ่งขนส่งได้ทุกประเทศ เพราะสามารถ เข้ารับการซ่อมบ�ำรุงในตัวแทนจ�ำหน่าย รถโฟตอนได้ทุกประเทศ ไม่ต้องไปจอด เสีย ท�ำให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องสูญ เสียรายได้

MAN คาดปีแรกขาย 160 คัน เหตุบริษัทแม่ส่งเอกสารช้า

รถใหญ่ MAN ดันยอดขายสุด แรง ปีแรกได้ 160 คัน แต่ยังต�่ำกว่า เป้า เหตุเพราะบริษัทแม่เยอรมนีส่ง เอกสารมาล่าช้า ท�ำให้ต้องใช้เวลาถึง ครึ่งปีจึงจดทะเบียนได้ ปีหน้าคาด เศรษฐกิจตก ตั้งเป้าเพียงแค่ 200 คัน เท่านั้น คุณพิชติ ราชวงษ์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น. คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้แทน จ� ำ หน่ า ยรถใหญ่ MAN ประเทศ เยอรมนี เปิดเผยว่า จากในงานแถลง ข่าวเปิดบริษทั ฯครัง้ แรกนัน้ ได้วางเป้า การจ�ำหน่ายไว้ที่ 200 คัน เนื่องจาก เห็ นว่ า เศรษฐกิ จ โต ทางรั ฐ บาลได้ สนับสนุนให้มกี ารก่อสร้างต่างๆ อย่าง มากมาย แต่ เ มื่ อ ใกล้ ถึ ง วั น สิ้ น ปี สามารถขายรถบรรทุกได้ประมาณ 60 คันและรถโดยสารประมาณ 100 คัน ต�่ำกว่าเป้าที่วางไว้มาก สาเหตุหลักเกิดจากทางบริษัท แม่ได้ส่งเอกสารต่างๆ มาล่าช้ากว่าที่

วางก� ำ หนดไว้ ทางบริ ษั ท ฯจึ ง ไม่ สามารถยื่นเรื่องให้กรมการขนส่งทาง บกท�ำการจดทะเบียน เพือ่ จ�ำหน่ายรถ ใหญ่ที่จะจ�ำหน่ายสู่ตลาดได้ สรุปแล้ว ก็ ส ามารถท� ำ การจ� ำ หน่ า ยได้ เ มื่ อ ประมาณกลางปีที่ผ่านมานั่นเอง “ถึงแม้ว่าจะยังจดทะเบียนไม่ได้ ทางบริษทั ฯก็เดินหน้าท�ำการเปิดตลาด สู่ทุกภูมิภาคเพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้รู้จัก รถใหญ่ยี่ห้อ MAN รวมทั้งสเปคและ ราคาจ�ำหน่ายด้วย เมื่อถึงเวลาท�ำการ จ�ำหน่ายได้กป็ ล่อยรถสูม่ อื ลูกค้าได้เลย ไม่ต้องท�ำการแนะน�ำกันอีก” ส่ ว นเป้ า หมายยอดขายในปี หน้ า ที่ วางไว้ คื อ จ� ำ นวน 200 คั น สาเหตุหลักเนือ่ งมาจากภาวะเศรษฐกิจ ทั่วโลกจะอยู่ในภาวะถดถอย เงินราย ได้รวมของประชากรก็จะอยูท่ ี่ 4.5% ใน ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ 6.3% ยอดขายทั้งรถ เล็กและรถใหญ่กจ็ ะลดลงมาอย่างมาก อีกด้วย การแข่งขันของธุรกิจก็จะดุ เดือดมากยิ่งขึ้น


คันเร่งธุรกิจ • BUS&TRUCK 09

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

คันเร่งธุรกิจ

ดายุน ตั้งเป้าปีหน้า 500 คัน เพิ่มรุ่น-ดีลเลอร์ ครอบคลุมตลาด

รถใหญ่ดายุนขยายตลาดด้วยการ เพิ่มเป้าจากปีแรก 200 คัน ปีหน้าเป็น 500 คั น ด้ ว ยการเพิ่ ม รุ ่ น และขยาย ดีลเลอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ ส่วนอะไหล่ตอ้ งส่งถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมประกาศร่วมงาน BUS & TRUCK ’13 แน่ คุณอิฐบูรณ์ จิรวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ได้ เข้ามาเปิดตลาดขายรถใหญ่ดายุน โดย ได้น�ำรถรุ่นต่างๆ เข้ามาจ�ำหน่าย ไม่ว่า จะเป็นรถหัวลากทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และ NGV 300 แรงม้า รถ 10 ล้อ รถ 12 ล้อ รถมิกเซอร์ ซึ่งสามารถท�ำยอด ขายได้ตามเป้าที่วางไว้คือ 300 คัน ส่ ว นในปี ห น้ า วางเป้ า ขายไว้ ประมาณ 500 คัน โดยจะน�ำรถรุ่นใหม่ เข้ามาเสริมคือ รถหัวลากเครื่องยนต์ NGV 380 แรงม้า และคาดว่าจะมีรนุ่ อืน่ เข้ามาอีก หากเห็นช่องว่างทางการ ตลาด “โดยขณะนี้ทางบริษัทฯมี 2 สาขา คือ สุราษฎร์ธานี และบางบัวทอง และ มีดีลเลอร์อีก 3 ราย คือที่ชลบุรี สระบุรี

และบุ รี รั ม ย์ โดยในปี ห น้ า นั้ น จะมี ดีลเลอร์ตามหัวเมืองใหญ่เพิม่ เข้ามาอีก ซึ่งมาตรฐานของดีลเลอร์ที่วางไว้นั้นจะ ต้องมีศนู ย์บริการและสต็อกอะไหล่ รวม ทั้งมีรถโมบายเซอร์วิสเข้ามาเสริมด้วย เพื่ อ ที่ จ ะท� ำ ให้ ลู ก ค้ า มั่ น ใจว่ า ทาง บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการบริการ หลังการขายเป็นหลัก” รถใหญ่จากจีนในอดีตนั้นมีภาพ ลบเป็นอย่างมากในเรื่องอะไหล่ ต้องใช้ เวลานานถึงจะสัง่ อะไหล่เข้ามาได้ ท�ำให้ รายได้ของลูกค้าน้อยลงไปกว่าเดิม ทาง บริษัทฯจึงได้ทุ่มงบมหาศาลเพื่อที่จะได้ ท�ำการสต็อกอะไหล่ มีการจัดส่งอะไหล่ ให้ถงึ มือลูกค้าภายใน 24 ชัว่ โมง เป็นการ ยกระดับของรถใหญ่ดายุนว่าคุ้มทุนกับ การซื้อมาใช้งาน ส�ำหรับในงาน BUS & TRUCK ’12 ที่ผ่านมา รถใหญ่ดายุนสามารถท�ำยอด ขายได้มากถึง 26 คัน ซึ่งถือว่าประสบ ความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ในงาน BUS & TRUCK ’13 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มขนส่งจะ ต้ อ งเห็ น รถใหญ่ ดายุ น เข้ า ร่ ว มแสดง แน่นอน

ใต้ท้องรถ มีกระแสเสียงตอบรับจาก บริษัท เอเซีย วีฮิเคล คอร์เปอร์เรชั่น จ�ำกัด จากการที่ได้เข้าร่วมงาน BUS & TRUCK ’12 ได้รบั ยอดจองจากลูกค้า เป็นอย่างดี ท�ำให้ลูกค้าสามารถจดจ�ำยี่ห้อ FAW และจดจ�ำชื่อบริษัทฯ เกิน ความคาดหมาย จึงได้ท�ำการจองพื้นที่ในงาน BUS & TRUCK ’13 ใหญ่เท่า เดิมคือ 216 ตารางเมตร และระบุว่าเป็นพื้นที่เดิมด้วย และพร้อมแล้วที่จะท�ำ สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลย จึงกล้าบอกกับกลุ่มขนส่งว่าในปีหน้าจะได้ เห็นรถ FAW แน่ พร้อมมีเเคมเปญหลากหลายเพื่อดึงดูดลูกค้าอีกด้วย uuu ด้านค่ายวอลโว่ถอ ื เป็นค่ายแรกทีก่ ล้ายกระดับงาน BUS & TRUCK ’12 ให้เป็นระดับสากลมากยิ่งขึ้นด้วยการลงทุนมหาศาล น�ำเครื่องไม้เครื่อง มือหลากหลายมาเผยแพร่ เพื่อยืนยันว่าค่ายวอลโว่เน้นที่ความปลอดภัย คุณภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมทั้งท้าทายให้ทุกค่ายรถใหญ่ที่เข้าร่วม งาน BUS & TRUCK เน้นที่การสร้างภาพลักษณ์เป็นหลัก ส่วนยอดขายนั้น เป็นผลพ่วงตามมา ในงาน BUS & TRUCK ’13 ปีหน้าก็คงจะเห็นบูธของ ค่ายวอลโว่เหมือนในปีนี้ uuu กระแสข่าวของ ขสมก. ทีเ่ ตรียมจะผลักดันรถเมล์ ใหม่จำ � นวนกว่า 3,000 คันให้ออกมาภายในปีนี้ก็คงจะต้องเป็นหมันแน่ เพราะมีหลายองค์กร ทีต่ อ่ ต้าน โดยให้เหตุผลว่าเป็นการท�ำให้รฐั บาลสูญเสียงบประมาณหลายหมืน่ ล้านบาทโดยไม่สมเหตุสมผล เพราะมีโครงการรถไฟลอยฟ้าอีกหลายโครงการ ทีท่ มุ่ งบประมาณไปหลายแสนล้านบาท และพร้อมทีจ่ ะเปิดใช้ในอีกไม่กปี่ ขี า้ ง หน้า โดยประชาชนในกรุงเทพฯจะนิยมรถสาธารณะทีต่ รงต่อเวลา และมีความ ปลอดภัยสูงกว่ารถเมล์ของ ขสมก. ที่ท�ำให้การจราจรติดขัด ไม่ตรงต่อเวลา และวิ่งเลนขวาสุดเป็นประจ�ำ หากบอร์ดของ ขสมก. ยังผลักดันอยู่ก็ต้องเห็น การประท้วงทั่วทั้งกรุงเทพฯแน่ uuu

ทีซี ยูโรพาร์ท ยอดขายโต สานต่อ BUS & TRUCK’13

บอกข่าวให้ลูกค้า ZF ที่ต้องใช้ อะไหล่แท้เพื่อซ่อมเกียร์ คุ้มค่ากว่าที่ ซ่อมที่อู่เชียงกง ได้ทราบทั่วกัน รับรอง งาน BUS & TRUCK ’13 ได้เจอกับ ZF แน่ คุณทรงชัย เธียรปรีชา กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ทีซี ยูโรพาร์ท จ�ำกัด เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้เข้าร่วม งาน BUS & TRUCK ’12 เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า มีกลุ่ม ลูกค้าที่ใช้เกียร์ ZF เข้าไปหาข้อมูลและ เป็นลูกค้าซ่อมเกียร์เป็นจ�ำนวนมากกว่า ที่ได้คาดการณ์ ไว้ ส่วนข้อมูลที่พบมากคือ ลูกค้าจะ ถามถึงการน�ำเกียร์ ZF เข้าซ่อมในอู่ เชียงกงกับซ่อมที่บริษัทฯ อย่างไหนจะ คุ้มค่ามากกว่ากัน “การซ่ อ มในอู ่ เ ชี ย งกงนั้ น จะรั บ ประกันเพียงแค่ 15 วัน และจะท�ำการ ซ่อมให้เพียงแค่ 2 ครั้งหลังจากนั้นจะ

เปลี่ยนไปเป็นเกียร์ชุดใหม่ ส่วนของ บริษัทฯนั้น จะท�ำการ QC หลังการซ่อม ให้ ก ารรั บ ประกั น นานถึ ง 6 เดื อ น สามารถใช้งานได้นานถึง 4 ปี เรียกว่า คุ้มค่ากว่ามาก” ด้วยทางบริษัทฯได้ใช้อะไหล่แท้ ของเกียร์ ZF มาซ่อมให้กับกลุ่มลูกค้า โดยแหล่งที่ซื้อมีอยู่ 3 ทาง คือ บริษัท แซดเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประเทศ สิงคโปร์ และแหล่งเชียงกงที่จ�ำหน่าย อะไหล่แท้ ทัง้ นี้ เพือ่ ท�ำให้ลกู ค้าทีเ่ ข้ามา รับบริการได้ใช้ของแท้ที่สามารถใช้งาน ได้นาน คุณทรงชัย เปิดเผยต่อว่า จากการ ที่ได้เข้าร่วมงาน BUS & TRUCK มา เป็นเวลา 2 ปี พบว่า สามารถเพิ่มกลุ่ม ลูกค้าได้มากเกินเป้าที่วางไว้ ดังนั้น ใน งาน BUS & TRUCK ’13 ปีหน้าจึงขอ เข้าร่วมงานเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน คาดว่า จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกมาก


10 BUS&TRUCK • สัญญาณ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

สัญญาณ

ทช. สร้าง ถ.ผังเมืองรวมอยุธยา คาดเปิดใช้ (ตอนที่ 1) ปลายปี 56

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนน สาย ก ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งพระนคร ศรีอยุธยา (ตอนที่ 1) จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา แก้ไขปัญหาจราจรในเขต เมืองอยุธยา คืบหน้ากว่าครึ่ง คาดเปิด ใช้ (ตอนที่ 1) ปลายปี 2556 คุณชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดี กรมทางหลวงชนบท เปิ ด เผยว่ า โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) ด้านซ้ายทาง ใกล้ ศู น ย์ ร าชการแห่ ง ใหม่ จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยาแนวทางไปทางทิศ ตะวันตกผ่านต�ำบลคลองสวนพลูตดั ผ่าน ทางรถไฟสายเหนือ โดยก่อสร้างเป็น สะพานข้ า มทางรถไฟและก่ อ สร้ า ง สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาไปสิ้นสุด โครงการที่ กม.4+291 บรรจบทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3469 (บางปะอินอยุธยา) ใกล้หมู่บ้านโปรตุเกส โดย ก่ อ สร้ า งเป็ น ถนนแบบผิ ว จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ไป-

กลับ ตลอดสายทางจะมีระบบไฟฟ้าแสง สว่ า ง ระบบความปลอดภั ย และสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดย การก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ตอน ซึง่ มีราย ละเอียด ดังนี้ 1.ตอนที่ 1 จากกม. 0+030 ถึง กม.3+698 ระยะทาง 3.668 กิโลเมตร (จุดสิ้นสุดโครงการตอนที่ 1 บรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3477) รวม สะพานข้ามทางรถไฟความยาว 380 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 549.399 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จประมาณปลายปี 2556 นี้ และ สามารถเปิดให้ป ระชาชนใช้ เส้ น ทาง (ตอนที่ 1) ได้ 2.ตอนที่ 2 จากกม. 3+698 ถึง กม.4+291 ระยะทาง 0.593 กิโลเมตร รวมทั้งส่วนของตัวสะพานข้ามแม่น�้ำ เจ้าพระยา ใช้งบในการก่อสร้างอยู่ที่ ประมาณ 360 ล้ า นบาท โดยกรม ทางหลวงชนบทได้บรรจุไว้ในแผนงาน ก่อสร้างปีงบประมาณ 2556 นี้

กทพ.ขายอีซี่พาสนอกสถานที่ เริ่มเซ็นทรัลแจ้ง รอผลเพื่อขยายต่อ

กทพ.เปิ ด โครงการเพิ่ ม ช่ อ ง ทางการจ� ำ หน่ า ยบั ต รอี ซี่ พ าส เพื่ อ รองรั บ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ใน อนาคต และช่วยลดปัญหาการจราจร คุณอัยยณัฐ ถิ่นอภัย ผู้ว่าการการ ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิด เผยว่า กทพ.ได้จัดโครงการเพิ่มช่อง ทางการจ�ำหน่ายบัตรอีซี่พาส เพื่อเพิ่ม ช่องทางการจ�ำหน่ายและเพิ่มจ�ำนวน สมาชิกผู้ใช้บัตรอีซี่พาส และอ�ำนวย ความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ใ ช้ ท างพิ เ ศษที่ ต้องการใช้บัตรอีซี่พาส ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ส นใจสมั ค รใช้ บั ต ร อัตโนมัติของ กทพ.แล้วกว่า 485,000 ราย และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น

เนื่ อ งจากได้ รั บ ความสะดวกไม่ ต ้ อ ง เตรียมเงินค่าผ่านทาง โดยการจ�ำหน่าย อีซี่พาสนอกอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง จะเริ่ ม ขายที่ ลานชั้ น 1 ศู น ย์ การค้ า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่นี้ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ต้องการซื้ออุปกรณ์อีซี่ พาสทีน่ ี่ สามารถน�ำไปติดตัง้ ทีร่ ถและใช้ ผ่านทางได้ทันที มีใบเสร็จรับเงินให้ ซึ่ง ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เหมือนการซื้อที่ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกประการ แต่ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ส�ำหรับ การขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายไปยัง สถานที่อื่นๆ นั้น จะต้องดูผลการด�ำเนิน การของที่เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ ก่อนตัดสินใจเดินหน้าโครงการต่อไป

โดย กรมการขนส่งทางบก

จอดป้ายหมอชิต

ตรวจจับ ปรับจริง “รถควันด�ำ”

กรมการขนส่งทางบกผนึกก�ำลัง ภาครัฐเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษ ด้วย การตรวจจับ ปรับจริง “รถควันด�ำ” โดยตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ หมุนเวียนทุกเดือนให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร มาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หา มลพิษของกรมการขนส่งทางบก ด้วย การตรวจสอบควันด�ำของรถโดยสาร สาธารณะมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยร่วมกับ กรมควบคุ ม มลพิ ษ และกรุ ง เทพ มหานคร จัดเจ้าหน้าทีอ่ อกตัง้ จุดตรวจ สอบรถโดยสารสาธารณะหมุนเวียนกัน ไปทุกเดือนให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต พื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร โดยหาก ตรวจพบรถที่มีควันด�ำเกินมาตรฐาน 50% มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และจะถูกระงับการใช้รถด้วยการพ่น เครือ่ งหมาย “ห้ามใช้รถ” ทีก่ ระจกด้าน หน้าด้วย จากสถิติจ�ำนวนรถที่จดทะเบียน สะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 พบ ว่า มีรถโดยสารประจ�ำทาง จ�ำนวน 88,967 คัน เฉพาะปี พ.ศ. 2555 (ระหว่างเดือน มกราคม-ตุลาคม) มี รถโดยสารประจ�ำทางจดทะเบียนใหม่ จ�ำนวน 4,655 คัน ประกอบกับข้อมูล การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 พบว่า มีผู้ประกอบการ พ.ต.อ.ยอดชาย ผู้สันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บก.02

แจ้งเปลีย่ นชนิดเชือ้ เพลิงของรถโดยสาร ประจ�ำทางเป็นก๊าซ CNG จ�ำนวน 5,534 คัน และเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ LPG จ�ำนวน 5,534 คัน ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันมีรถโดยสาร ประจ�ำทางนิยมเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง มากขึน้ ส่งผลให้การตรวจพบรถโดยสาร ประจ�ำทางที่มีควันด�ำน้อยลง นับว่าผู้ ประกอบการให้ความร่วมมือในการช่วย ลดมลพิษและรักษาสภาพแวดล้อมได้ใน ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหามลพิษทาง อากาศจะประสบผลส�ำเร็จได้นนั้ จ�ำเป็น อย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความ ร่วมมือ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม โดยกรมการขนส่ ง ทางบกจะด� ำ เนิ น มาตรการ ตรวจจับ ปรับจริง อย่างเข้ม งวดจริงจัง ส่วนภาคประชาชนควรให้ ความส�ำคัญในเรื่องนี้และตระหนักถึง ความส�ำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม มากขึ้น สนับสนุนการใช้รถสาธารณะ มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมกันนี้ ก็ตอ้ งขอความร่วมมือ ช่วยกันสอดส่องดูแลหาก “พบเห็นรถ โดยสารสาธารณะไม่มนั่ คงแข็งแรง หรือ มีควันด�ำเกินก�ำหนด ขอให้แจ้งข้อมูลที่ ศู น ย์ คุ ้ ม ครองผู ้ โ ดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

BUS & TRUCK FAQ

รถพ่วง บรรทุกเลยขอบได้หรือไม่

รถบรรทุกประเภทรถพ่วง สามารถ บรรทุกเลยขอบความกว้างของรถ ได้หรือไม่ และข้อก�ำหนดดังกล่าว มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับใด มาตรา ใด(จากข้ อ เท็ จ จริ ง มี ความจ� ำ เป็ น ต้ อ ง บรรทุกเกินของความกว้าง ด้านละ 1.8 ซม.) ในกรณีที่มีข้อก�ำหนดว่า “ห้ามบรรทุกเกิน ความกว้ า งของของรถ” จะสามารถขอ อนุโลมได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องมีวิธีการ อย่างไรครับ จากคุณ : ชัยสิทธิ์ กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาศัย อ�ำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถ บรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของได้ตามหลัก เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) ส�ำหรับส่วนกว้าง ไม่เกินส่วน กว้างของรถ (2) ส�ำหรับส่วนยาว (ก) ในกรณีที่เป็นรถยนต์ ด้านหน้า ยื่นไม่เกินหน้าหม้อหรือกันชน ด้านหลังยื่น

พ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร (ข) ในกรณีทเี่ ป็นรถพ่วงรถยนต์ ด้าน หลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร (ค) ในกรณีที่เป็นรถม้าสี่ล้อบรรทุก ของด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้ารถ ด้านหลังยื่น พ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร (ง) ในกรณีที่เป็นเกวียน ด้านหน้ายื่น ไม่เกิน 1.00 เมตร วัดจากแอก ด้านหลังยื่น พ้นตัวถังไม่เกิน 2.50 เมตร (จ) ในกรณีนอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ด้านหน้ายื่นไม่เกินตัวถัง ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 0.50 เมตร (3) ส�ำหรับส่วนสูง (ก) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุก รถม้าสี่ ล้อบรรทุกของ หรือเกวียนให้บรรทุกสูงไม่ เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง (ข) ในกรณีทเี่ ป็นรถอืน่ นอกจากทีร่ ะบุ ไว้ใน (ก) ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 1.50 เมตร (ค) ในกรณีที่เป็นรถชนิดที่ผู้ขับขี่อยู่ หลังตัวรถ ให้บรรทุกสูงไม่เกินระดับทีผ่ ขู้ บั ขี่ มองเห็ น พื้ น ทางข้ า งหน้ า ได้ ใ นระยะ ตั้งแต่ 3.00 เมตร จากรถหรือน้อยกว่า ข้ อ 2 ส� ำ หรั บ รถที่ ป ระกอบตั ว ถั ง ส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ และได้รับการจด ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บรรทุก ของไม่เกินส่วนกว้าง ส่วนยาว และส่วนสูง ของตัวถังรถที่ใช้บรรทุก


กดแตร • BUS&TRUCK 11

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

กดแตร

กลุ่ม 12 ล้อ เตรียมประท้วง

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทางกรม ทางหลวงจะสิน้ สุดการอนุญาตให้รถพ่วง 12 ล้อ ท�ำการบรรทุกสินค้าได้ 58 ตัน โดยในวันที่ 1 มกราคม 2556 จะท�ำการ บรรทุกได้เพียงแค่ 53 ตันเท่านั้น ในเรื่องนี้เมื่อปลายปี 2554 ทาง กลุ่มขนส่งที่มีตัวแม่เป็นรถ 12 ล้อ ได้ ท�ำการประท้วงกรมทางหลวงมาแล้วใน เรื่องการลดน�้ำหนักรถบรรทุกและได้รับ การอนุมตั ิให้ตอ่ เวลาอีก 1 ปี เมือ่ ใกล้ถงึ เวลาสิ้นสุดก็จะท�ำการยื่นเรื่องอีก และ คาดว่ า จะได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ร ถเก่ า สามารถบรรทุกได้ 58 ตันตลอดไป โดยสาเหตุหลักทีก่ รมทางหลวงจะ ให้บรรทุกได้เพียงแค่ 53 ตัน เพราะการ บรรทุกที่ 58 ตันท�ำให้ถนนพัง ซึง่ ในเรือ่ ง นี้มีข้อโต้แย้งออกมาจากผู้ที่ก่อสร้าง ถนนและกลุ่มขนส่งที่ใช้รถ 12 ล้อเป็น ตัวแม่ ผู้ที่รับเหมาก่อสร้างถนนบอกว่า ในการก่อสร้างถนนนั้น หากมีระยะทาง 1 กิโลเมตร ทางหน่วยราชการที่รับผิด ชอบต้องจ่ายให้ 3 ล้านบาท เพื่อให้มี มาตรฐานตามที่วางไว้ แต่ในความเป็น จริงแล้ว ระยะทาง 1 กิโลเมตรได้เงินค่า ก่อสร้างมาเพียง 1 ล้านบาทเท่านัน้ โดย เงินอีก 2 ล้านบาทนั้นไม่สามารถบอก ได้ว่าแบ่งให้กับใครได้บ้าง หากเป็นเช่น นี้แล้วรถใหญ่ทั้งที่บรรทุกน�้ำหนักตามที่ กฎหมายก� ำ หนดหรื อ ที่ ต ้ อ งจ่ า ยส่ ว ย บรรทุกน�้ำหนักเกินมากว่า 10 ตันก็ต้อง ท�ำให้ถนนเสียหายอยู่แล้ว หากกรมทางหลวงไม่ ท� ำ การ อนุมัติให้รถ 12 ล้อ สามารถท�ำการพ่วง รถบรรทุกได้ถึง 58 ตันเหมือนเดิมก็จะ ท�ำการรวมตัวกันประท้วงทั่วประเทศ เพราะทุ ก จั ง หวั ด จะมี ผู ้ ป ระกอบการ ขนส่งที่มีรถ 12 ล้อผสมอยู่ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบ การขนส่งอยากจะร้องเรียนคือ เรื่อง ตรวจควันด�ำได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง แล้ว โดยค่าปรับที่ต้องเสียไปคือ 1,000 บาททีเดียว ส่วนวิธีการตรวจนั้นมีอยู่ 2 วิธหี ลักทีท่ งั้ รถใหญ่คนั ใหม่และคันเก่าก็ หนีไม่รอดที่จะถูกปรับ วิธีการแรกก็คือ ต�ำรวจจะเป็นผู้กดคันเร่งเอง ทั้งเร็วและ แรง อย่างไรเสียก็ตอ้ งมีควันด�ำออกจาก ท่อไอเสีย ส่วนวิธีการที่ 2 คือการน�ำ เครื่ อ งตรวจสอดเข้ า ไปในท่ อ ไอเสี ย หากควันด� ำ ไม่ เ กิ นมาตรฐานก็จ ะเอา เครื่องตรวจเข้าไปขูดที่ปลายท่อไอเสีย ควันด�ำก็จะติดออกมา ส่วนเครื่องตรวจควันด�ำที่ใช้อยู่ก็ ถือได้วา่ เป็นเครือ่ งทีเ่ ก่ามาก อุปกรณ์ทกุ ชิ้นรวมทั้งกระดาษวัดมาตรฐานควันด�ำ ก็เก่า ไม่มีใช้ในประเทศอื่นอีกแล้ว หาก ผู้ตรวจต้องการให้รถใหญ่คันใดถูกปรับ

เรื่องควันด�ำก็สามารถท�ำได้หมด อีกเรือ่ งหนึง่ ก็เป็นเรือ่ งทีย่ งั ไม่เปิด ใช้คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ เปิดเสรีในปี 2558 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมี อยู ่ น ้ อ ยรายมากที่ ส ามารถพู ด ภาษา อังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านได้ เมื่อคน ขับรถใหญ่มาจากประเทศมาเลเซียที่ ต้องผ่านไทยไปยังประเทศลาว หากคน ขับรถใหญ่ขับรถผิดกฎจราจรในเมือง ไทย แล้วเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจะออกใบปรับ ได้อย่างไร อย่างภาษาพูดก็ ใช้คนละ ภาษา ไม่สามารถสื่อสารภาษากลางได้ หรือการสั่งปรับ คนขับก็ ไม่สามารถ เข้าใจภาษาไทยได้ แล้วแบบนี้จะใช้ AEC ได้อย่างไร หากเป็ น แบบนี้ แ ล้ ว รถใหญ่ ที่ ท� ำ การขนส่ ง เสรี ข ้ า มประเทศก็ ไ ม่ สามารถวิ่งบนถนนได้คล่อง สิ่งแรกคือ การอ่านป้ายจราจรบอกทาง อย่างที่ 2 คือ ไม่สามารถสื่อสารกับต�ำรวจได้ และ ต่อมาคือ กฎจราจรของแต่ละประเทศก็ ไม่เหมือนกัน วิธกี ารแก้ไขทีต่ อ้ งท�ำอย่างเร่งด่วน คือ ต้องให้ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นต�ำรวจทุก แผนกจะต้องหัดพูด เขียน และอ่าน ภาษาอังกฤษให้ได้ แม้จะได้แบบงูๆ ปลาๆ ก็ยงั ดี อย่างที่ใช้อยู่ในทุกวันนีเ้ ป็น ฝ่ายพูดอย่างเดียว โดยคนขับรถที่เป็น คนไทยด้วยกันจะต้องเป็นผู้รับฟังและ จ่ายเงินให้ทงั้ แบบถูกและไม่ถกู กฎหมาย อย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเมืองไทย เป็ น ศู น ย์ ก ลางประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน ดังนั้น รถใหญ่จากทุกประเทศ ต้องวิ่งผ่านไทยเพื่อผ่านไปยังประเทศ อื่น ดังนั้น การเป็นผู้น�ำทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การค้า และการขนส่ง ก็ต้อง มีการวางพื้นฐานให้น�ำหน้าประเทศอื่น ก่อน การที่ นั ก การเมื อ งมั ว แต่ ม า ทะเลาะกันเพื่อหารผลประโยชน์เข้าตัว และเพื่อนพ้องให้ได้มากที่สุดก็จะท�ำให้ ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าล่าช้ากว่า ประเทศอื่น ไม่แน่ประเทศเวียดนามที่ ตามหลังอยู่ 30 ปี ด้วยเวลาเพียงแค่ 10 ปีอาจจะก้าวล�ำ้ กว่าไทยไป 50 ปีกเ็ ป็นได้ เรื่องทั้งหมดนี้ ความหวังสูงสุดก็ คือให้ทางรัฐบาลเป็นผู้ด�ำเนินการแก้ไข สาธุ!

พักรถ

ขอนแก่น...มัลติแบรนด์แรก วอลโว่ กรุ๊ป

หลังจากทีท่ างค่ายวอลโว่ได้นำ� รถใหญ่ยดู กี ลับเข้ามาบริหารเอง ได้สร้าง ความแปลกใหม่ให้กบั ตลาดรถใหญ่ในเมืองไทย ด้วยการทีบ่ ริษทั ฯ เดียวท�ำการ จ�ำหน่ายรถใหญ่ 2 ยี่ห้อพร้อมกัน รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่มาเป็น บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยในโครงการนี้ได้ทุ่มงบประมาณถึง 2,000 ล้านบาท เพื่อให้สาขาทุก แห่งทั่วประเทศสามารถจ�ำหน่ายรถใหญ่ 2 ยี่ห้อ พร้อมทั้งให้บริการหลังการ ขายด้วย เรียกว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว เมือ่ กลุม่ ลูกค้ารถใหญ่เดินเข้ามาเลือกดูรถในโชว์รมู มัลติแบรนด์ นอกจาก จะได้ชมรถวอลโว่แล้วก็ยงั สามารถเลือกดูรถยูดไี ด้อกี เพราะตามปกติผปู้ ระกอบ การขนส่งจะไม่นิยมมีรถใหญ่เพียงยี่ห้อเดียว ต้องมีรถใหญ่หลายยี่ห้อรวมกัน เพราะการใช้งานมีทั้งเหมาะกับวิ่งระยะไกลหรือบางยี่ห้อเหมาะแก่การวิ่งระยะ สั้น รวมทั้งการซ่อมบ�ำรุงอีกด้วย ระยะเวลาการซ่อมจะไม่เท่าเทียมกัน เพื่อ ให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค จึงต้องใช้กลยุทธ์น�ำรถหลาก หลายยี่ห้อมารวมกัน เมื่อมีงานเซ็นสัญญาว่าจ้างเข้ามาใหม่ให้วิ่งระยะทางไกล บรรทุกหนัก รถวอลโว่เหมาะสมที่สุด ส่วนหากมีงานที่หนักเหมือนกัน แต่วิ่งระยะทางสั้น กว่าก็เหมาะกับการใช้รถญีป่ นุ่ อย่างยูดี โดยพนักงานขายเพียงคนเดียวสามารถ ให้ข้อมูลของรถทั้ง 2 ยี่ห้อได้หมด ส่วนการซ่อมบ�ำรุงในศูนย์บริการนัน้ ก็ถอื ได้วา่ มีมาตรฐานสากล มีเครือ่ ง มือเฉพาะยี่ห้อ โดยช่างบริการได้รับการเรียนรู้ให้สามารถซ่อมบ�ำรุงได้ทั้ง 2 ยี่ห้อ โดยหลังจากการซ่อมแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะส่งคืนให้ ลูกค้าอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองโชว์รูมมัลติแบรนด์ของวอลโว่และยูดีจึงมีมาตรฐานสูงเท่า เทียมกัน


12 BUS&TRUCK • รักษ์รถ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

รักษ์รถ

GPS TRACKING ส�ำหรับคนรักรถ “รักษ์รถ” ในสัปดาห์นี้จะเป็น เรื่องราวของผู้ที่รักรถเป็นชีวิตจิตใจ รวมไปถึ ง ผู ้ ป ระกอบการที่ ต ้ อ งการ ความแม่นย�ำในการจัดส่งสินค้า นั่นก็ คือ เรื่องของ GPS นั่นเอง โดยปกติแล้ว GPS ก็คือระบบ ระบุต�ำแหน่งบนพื้นโลก ซึ่ง GPS จะ ท� ำ งานโดยการรั บ สั ญ ญาณจาก ดาวเที ย มแต่ ล ะดวง โดยสั ญ ญาณ ดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ ระบุตำ� แหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จะต้อง ประมวลผลความแตกต่างของเวลาใน การรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบนั เพือ่ แปรเป็นระยะทางระหว่าง เครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละ ดวง ซึง่ ได้ระบุตำ� แหน่งมากับสัญญาณ ดังกล่าว ทัง้ นีเ้ รือ่ งของอุปกรณ์ตดิ ตามรถ หรือ GPS ก็จ�ำเป็นที่จะต้องเลือก อุปกรณ์ที่ดี และได้รับมาตรฐานรวม ไปถึงคุณภาพ เนือ่ งจากจะเป็นตัวช่วย ดูแลรักษารถของเราทุกคน อย่างเช่น GPS จาก บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด ก็มีให้เลือกอย่างหลาก หลายตามลักษณะของการใช้งาน หาก ต้องใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ ที่ ต้องการรายละเอียดค่อนข้างมาก ก็จะ มีในรุ่นของ SWR แต่หากเป็นรถส่วน บุคคลก็จะเป็นรุ่น ESYTRACK โดย การท�ำงานก็จะมีทั้งการตรวจวัดการ

ท�ำงานทั่วไป จ�ำพวก ต�ำแหน่งที่ตั้ง สถานะของรถ ไม่ว่าจะเป็นการจอดรถ ดับเครื่อง ดับเครื่องขณะจอดรถ ติด เครื่อง เคลื่อนที่ และยังมีการให้ข้อมูล เชิงลึกแบบพิเศษ อย่างเช่น การขับรถ เกิ น พิ กั ด สั ญ ญาณ GPS สู ญ หาย สถานะของแบตเตอรี่ เป็นต้น นอกจาก นั้นยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม จ�ำพวก เครื่องวัดพลังงานเชื้อเพลิงทั้ง ในระบบ CNG และ NGV อีกด้วย ข้ อ ดี ข อง GPS จาก บริ ษั ท ดี . ที . ซี เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จ� ำ กั ด เป็ น อุปกรณ์ที่เกิดจากการวิจัย พัฒนาและ ผลิ ต ของคนไทย โดยมี ก ารพั ฒ นา ผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่เครื่องบันทึกข้อมูล การท�ำงานของรถยนต์แบบ offline จน กระทั่งปัจจุบันที่ท�ำการส่งข้อมูลผ่าน ดาวเที ย มแบบ realtime อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถน�ำ GPS ไปประยุกต์ใช้ได้กับ หลายส่วนงาน เช่น การตรวจสอบการ เปิดปิดของตูส้ นิ ค้า ตรวจวัดอุณหภูมทิ งั้ ในตู้สินค้าและห้องเครื่อง รวมไปถึงการ วัดชั่วโมงการท�ำงานของเครื่องยนต์ ได้ อีกด้วย โดยอุปกรณ์ GPS จะต้องมี ความทนทาน ดังนั้น บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด จึงได้วิจัยและจัด ทีมพัฒนาเพื่อทดลองอุปกรณ์ทั้งหมดที่ มีอยู่ในท้องตลาดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด มาใช้ ซึ่งจะมีการวัดประสวิทธิภาพของ การท�ำงานที่ได้ผลเป็นทีพ่ งึ พอใจ ดังนัน้ อุปกรณ์จาก บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ�ำกัด สามารถ ทนความร้อนท�ำงานได้ เป็นปกติได้ถึง 85 องศา เซลเซียส ทั้งตัวบอร์ดและ บอดีภ้ ายนอก และใช้งานต่อเนือ่ ง ได้กว่าสัปดาห์อีกด้วย ตลาดของ GPS ในปั จ จุ บั น ก็ สามารถแบ่งออกคร่าวได้ทงั้ หมด 2 ส่วน คือส่วนองค์กรและส่วนบุคคล ทั้งนี้ใน ส่วนขององค์กรที่ต้องการการท�ำงาน แบบเต็มพิกัด ก็สามารถเลือกใช้ GPS ที่รายงานผลได้แบบวินาทีต่อวินาทีกัน เลยทีเดียว ในส่วนของ GPS แบบบุคคล ก็ ส ามารถที่ จ ะติ ด ตามในกรณี ข อง เหตุการณ์รถหาย โดยมีการประสานงาน กับกรุงเทพประกันภัยทีค่ มุ้ ครองในกรณี รถหายได้ไม่เกิน 500,000 บาท และใน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ อีก 200,000 บาท อีกทั้งยังมีความร่วม มือจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและ กรมทางหลวงเพื่อติดตามกรณีรถหาย ศูนย์บริการกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และ Call Center 24 ชั่วโมงอีกด้วย

การดูแลรักษาอุปกรณ์ GPS ก็ สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย ด้วยสิ่ง ทีจ่ ะน�ำปัญหามาสูเ่ ครือ่ ง GPS คือฝุน่ และความชื้น ซึ่งโดยปกติการติดตั้ง เครื่องก็จะรองรับปัญหาเหล่านี้อยู่ แล้ว สิ่งที่ควรท�ำก็คือ พยายามอย่า ดึงสาย GPS เท่านั้นเอง


รู้กฎก่อนขับ • BUS&TRUCK 13

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

รู้กฎก่อนขับ

วัด-วัง หรือยัง? งาน BUS & TRUCK ‘12 เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจาก สัมภาษณ์ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามและตรวจสอบงบประมาณของ กระทรวงคมนาคม คุณสุรชัย ชัยตระกูลทอง สมาชิกวุฒิสมาชิกจังหวัดชลบุรี บรรยากาศการสัมภาษณ์ผมได้ทราบ แนวทางที่ท่านเป็นห่วงโดยเฉพาะธุรกิจ บรรทุกขนส่งในบ้านเราซึ่งอาจจะถูก กลืนโดยต่างชาติ รวมถึงบทบาทของ ท่านในสภาทีพ่ ยายามท�ำหน้าที่ ซึง่ ล้วน เป็นสิ่งที่ดีครับ ท่านยังชมการจัดงาน ด้วยว่า “ขอชมบริษัท TTF อย่างมากที่ เป็นผู้บุกเบิกจัดงานแสดงขนาดนี้และ เป็นประเทศเดียวในกลุ่ม Asian และก็ ให้กำ� ลังใจอยากให้จดั ต่อๆ ไปอีกเพือ่ ให้ มีกิจกรรมด้านการขนส่งเกิดขึ้น” ผมได้แวะเข้าไปนั่งฟังการประชุม ใหญ่ของสมาคมผูป้ ระกอบการรถขนส่ง ทั่วไทย (สปข.) มี ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ ระหว่างทีน่ งั่ ฟังการประชุมก็มโี อกาสคุย กับผู้ประกอบการท่านหนึ่งนั่งอยู่แถว หลังสุด มีรถประมาณ 70 คัน ข้อมูล ดีมากครับ ปัจจุบันนี้คนขับรถทัวร์ป้าย 30 บางคนมีรายได้รวมแล้ว 4 หมื่นกว่า บาทเพราะบริ ก ารดี ก็ ไ ด้ ค ่ า น�้ ำ ใจ นอกจากนัน้ ก็ยงั ทราบอีกว่าชาวต่างชาติ ที่มาจากกลุ่มประเทศยุโรปก็ต้องจัดคน ขับเฉพาะส�ำหรับกลุ่มยุโรปส่วนอีกกลุ่ม หนึ่งก็จะขับให้กับชาวต่างชาติจากกลุ่ม เอเชีย พูดง่ายๆ ก็คือว่ามาตรฐานหรือ ความคาดหวั ง ของผู ้ โ ดยสารต่ า งกั น นั่นเอง นี่ ก็ เ ป็ น จุ ด หนึ่ ง ที่ ผู ้ บ ริ ห ารรถ โดยสารเขามองเห็ น ครั บ ด้ ว ย ประสบการณ์ที่สั่งสมมาและก็อยากให้ บริการอย่างดีที่สุดเพื่อจะได้มีนักท่อง เที่ยวเดินทางมาเที่ยวในบ้านเราให้มาก เงินจะได้ไหลเข้าประเทศไทยเยอะๆ การ บริการเป็นกุญแจดอกส�ำคัญของธุรกิจนี้ เลยนะครับ ไปเทีย่ วชมวัด วัดก็พดู ไม่ได้ เพราะวัดไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับนัก ท่องเที่ยว แต่คนที่เกี่ยวข้องก็มีสองคน หลักๆ คือ guide กับคนขับรถนั่นเอง ต่างคนต่างท�ำหน้าที่ ที่เห็นจะหนักกว่า ใครอื่นก็คือคนขับรถนี่แหละครับเพราะ ต้องขับวนแถวๆ วัดแถวๆ วังต่างๆ ไม่มี ที่จะจอดรถ ท่านผู้บริการรถบัสยังบอก กับผมอีกว่าคนขับต้องอารมณ์ดี ใจเย็น แม้จะเหนือ่ ยขนาดไหนก็ตอ้ งเก็บอาการ จะหุนหันพลันแล่นเอาแต่ใจไม่ได้ เพราะ ทัวร์มีความคาดหวังในบริการมาก ท่านผู้อ่านนึกภาพตามผมนะครับ แดดก็ร้อน รถก็ติด เวลาก็เร่ง เช่น ส่งผู้

โดยสารลงเรือฝัง่ กรุงเทพฯ แล้ววนรถไป รับที่ฝั่งธนบุรี ระยะทางไม่ได้ไกลแต่ สภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรค การจอด บางที ต� ำ รวจก็ ไ ม่ ใ ห้ จ อดเพราะการ จราจรแออัด จอดไม่ได้เพราะแขกยังไม่ ออกมาก็ตอ้ งวนรถไปอีก ก็ทำ� กันแบบนี้ มาตลอด ผมก็นกึ ถึงน�ำ้ มันทีต่ อ้ งสูญเสีย ไปวันละหลายลิตร เพราะต้องวิ่งวน ก�ำลังคุยกันเพลิน ก็มเี สียงกระจาย เสียงมาจากด้านหลังท�ำให้การคุยของ เราต้องหยุดชะงัก ฟังข้างหน้าก็ไม่ค่อย ได้ยิน ข้างหลังก็เปิดเพลงดัง จึงได้พัก การคุยกันไว้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าคือ “กว่าจะขับรถทัวร์น�ำเที่ยวในกรุงเทพฯ หรื อ ทั ว ร์ วั ด -วั ง นั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งฝึ ก ฝน อย่างนาน ต้องรู้จักทั้งสถานที่ เส้นทาง และฝีมือการขับเพราะละแวกนั้นถนนก็ แคบรถก็เยอะ” ทัวร์วดั -วังไม่เหมือนทัวร์ ต่างจังหวัด เช่น ไปเชียงใหม่ก็ออกจาก กรุงเทพฯ แล้วก็ตรงไปเหนือก็จบ ท่าน บอกว่ า เมื่ อ ขาดคนขั บ ทั ว ร์ วั ด -วั ง นี่ สิ เป็นปัญหา เพราะหาคนแทนล�ำบาก การฝึกเพือ่ ให้คนขับเกิดความเคยชินพอ รูง้ านรูเ้ ส้นทางบางคนก็เผ่นหนีไปทีอ่ นื่ ก็ มีหรือคล้ายกับว่าแอบมาฝึกวิชาพอเก่ง กล้าก็ผละหนีกนั ไปเฉยๆ ไม่คำ� ถึงต้นทุน ที่ บ ริ ษั ท ได้ ช ่ ว ยและได้ ใ ห้ โ อกาส ดังนั้นผมขอฝากถึงบรรดาผู้ประกอบ อาชีพขับรถด้วยครับว่าเห็นใจเถ้าแก่ ด้วย ท่านก�ำลังท�ำหน้าที่เสมือนเป็น พนั ก งานของประเทศไทยเลยนะที่ มี โอกาสน�ำนักท่องเที่ยวไปชมวัดชมวัง อาชีพขับรถไม่ใช่อาชีพที่ด้อยค่า เป็น อาชีพทีม่ เี กียรติและมีบทบาทส�ำคัญกับ กระบวนการท่องเที่ยว นักขับมาตรฐาน สูงบริการดี ใครๆ ก็อยากมาเที่ยวเมือง ไทย ประเทศก็ได้เงิน เถ้าแก่รถก็ได้เงิน คนขับก็ได้เงิน ลูกเมียคนขับก็ได้กินได้ เรียนหนังสือ เงินสองสามหมื่นบาทต่อ เดือนไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปท�ำงานต่าง

ประเทศอีกต่อไปแล้ว หันมาประกอบ อาชีพขับรถทัวร์กันเถอะ ค่านายหน้าก็ ไม่ต้องเสีย ท�ำงานอยู่ในประเทศ งาน บ้านเรามีเยอะครับโดยเฉพาะอาชีพขับ รถนี่แหละครับ ลองคิดดูรถก็ ใหม่ มี เทคโนโลยีมีเครื่องปรับอากาศแต่คน กลับมองข้าม จะอย่างไรก็ตามหากจะหาญกล้า

มาขั บ รถทั ว ร์ บ ริ การนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน กรุงเทพฯ สิ่งที่ควรศึกษาอย่างเร็วก็คือ วัดมีกี่วัด วังมีกี่วัง ท่าเรือมีกี่ท่า ส�ำรวจ ศึกษาเส้นทางและฟุตฟิตโฟไฟได้บ้างก็ ดีและหากสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็ ล องโทรไปสอบถามที่ ส มาคมเบอร์ โทรศัพท์ 0-2985-8595


14 BUS&TRUCK • ติดเบรก เฉลิมศักดิ์ หุ่นนาครินทร์

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

ติดเบรก อุปสรรคที่ส่งผลให้การขนส่งทางบกไม่เป็นหนึ่งในอาเซียน

ความซื่อสัตย์ ในการท�ำธุรกิจ เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่า รัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ 3” ก็ได้ผ่านการ โปรดเกล้ า ไปเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ส�ำหรับกระทรวงคมนาคม ผู้ที่เข้ามา ก� ำ กั บ ดู แ ลตั้ ง แต่ จั ด ตั้ ง รั ฐ บาล ยิ่ ง ลั ก ษณ์ 1 จนมาถึ ง ปั จ จุ บั น ผมเห็ น หน้าตารัฐมนตรีของกระทรวงแล้ว บอกตรงๆ เลยว่าเดินหน้าล�ำบาก คนที่จะมาดูแลด้านคมนาคม นั้นจะต้องเป็นคนที่มีวิศัยทัศน์กว้าง ไกลและมีประสบการณ์ดา้ นคมนาคม จึงจะเข้าใจในระบบปัญหาการจัดการ และวางแผนพัฒนาให้ประเทศชาติ สามารถเดิ น ไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า ง มัน่ คงและเป็นผูน้ ำ� ในกลุม่ อาเซียนได้ ที่ผ่านมาผมเห็นมีแต่ทหารหรือไม่ก็ ต�ำรวจคนพวกนีแ้ ต่งตัง้ มาก็ท�ำงานไม่ ได้เพราะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มา ก่อนจะคอยอาศัยทีป่ รึกษาอย่างเดียว มั น ไม่ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ คนที่ รั บ ต�ำแหน่งรัฐมนตรี บอกตรงๆ เลยถ้า เป็นแบบนีต้ อ่ ๆ ไปอย่าว่าแต่เป็นผูน้ ำ� เลยผู้ตามก็น่าจะอยู่ปลายแถวแน่

จ บ กั น ไ ป แ ล ้ ว ส� ำ ห รั บ ก า ร ประชุ ม สุ ด ยอดผู ้ น� ำ อาเซี ย น-ยุ โ รปที่ ประเทศ สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพก็มีทั้ง ข่าวดีและข่าวไม่ดี ข่าวดีกค็ อื การค้าการ ลงทุนของประเทศลุ่มน�้ำโขงจะเติบโต มากขึ้นการแข่งขันด้านต่างๆ ก็จะมาก ขึน้ ตามไปด้วย ข่าวไม่ดกี ค็ อื เมือ่ เปิดเสรี ทางการค้ า แล้ ว บริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ก็ จ ะ ทะยอยกันเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะด้าน โลจิสติกส์และการขนส่ง ที่ เ ห็ น ๆ กั น ตอนนี้ บ ริ ษั ท ขนาด กลางได้ถกู บริษทั ขนาดใหญ่ซอื้ ไปหลาย บริษัทแล้วในประเทศเรา ที่น่ากลัวที่สุด คื อ บ ริ ษั ท ที่ ม า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ จี น

ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ที่มีเงินทุนหนา และมีความช�ำนาญมากกว่าประเทศไทย ของเรา อีกอย่างที่ได้ทราบข่าวมาว่า ทางชายแดนของจีนและเวียดนามการ ขนส่งน�้ำมันจากส่วนกลางมายังเมือง ชายแดนมีระยะทางไกลกว่าน�ำเข้าจาก ไทยและราคาแพงกว่าจึงหันมาน�ำเข้า จากไทยซึ่งจะเห็นได้จากยอดส่งออก น�้ำมันของไทยไปประเทศเพื่อนบ้านสูง มากกว่าปีก่อนอย่างต่อเนื่องพอถึงปี 2558 เปิดการขนส่งเสรีจะท�ำให้ยอดการ ขนส่งน�้ำมันผ่านแดนสูงขึ้นตรงนี้จะขึ้น อยู่กับการเตรียมความพร้อมด้านรถ ขนส่งและบุคลากรในการจัดส่ง

สังคมโชเฟอร์

สองแถวสู่ สิบล้อ สิบปี “สังคมโชว์เฟอร์” ฉบับนี้ จะพา มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ จาก บุคคลทีอ่ ยู่ในแวดวงโชเฟอร์มากว่า 10 ปีที่ หจก. อัญชนาทัวร์ โดยมีคุณจารุจิตร ดีหมั่น หรือเจ๊ติ๋ม เจ้าของกิจการ อัญชนาทัวร์ โดยเจ๊ติ๋ม ได้แนะน�ำพี่ให้ รู้จักกับคุณสมชัย ค�ำวันดี หรือพี่ชัย พนักงานขับรถโดยสารมากประสบการณ์ของที่นี่ พี่ชัย อายุ 46 ปี เป็นคนจังหวัด อุดรธานี อ�ำเภอหนองหาน ต�ำบล สะแบง จากเดิมที่เคยขับรถสองแถว ภายในจังหวัด แต่ดว้ ยการทีเ่ ป็นคนรัก ในสิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งที่ชอบเรียนรู้ใน สิ่งต่างๆรอบตัว ประกอบกับการที่มี คนรูจ้ กั ชวนมาขับรถทัวร์ พีช่ ยั ใช้เวลา เพียงเล็กน้อยในการตอบตกลงที่จะ เป็นโชเฟอร์ และที่ “อัญชนาทัวร์” นี่ เป็นที่แรกของพี่ชัยมาจนถึงวันนี้ เป็น เวลากว่า 11 ปีแล้ว “การขับรถบนท้องถนน การเอือ้ เผื่อแผ่เป็นสิ่งส�ำคัญมาก การมีน�้ำใจ การให้ทางแก่กัน โดยที่ค�ำนึงถึงความ

ปลอดภัยเป็นหลัก ต้องเป็นสิง่ แรกทีท่ าง นักขับต้องคิดเสมอ ครั้งนึงเคยขับรถ ทัวร์แล้วไปเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวกับรถสิบ ล้อ โดยทีร่ ถสิบล้อขับมาเกีย่ วท้ายรถ แต่ ก็ คุ ย กั น และใช้ เ หตุ ผ ลในการเจรจา ปรากฏว่าตกลงกันได้ และยังจับมือก่อน ทีจ่ ะกลับไปขับรถของตัวเองต่ออีกด้วย” การขับขีด่ ว้ ยความไม่ประมาทและ ความใจเย็นของพี่ชัย ท�ำให้พี่ชัยกลาย เป็นนักขับต้นแบบ แม้ว่าอุบัติเหตุบน ท้ อ งถนนจะเกิ ด ขึ้ น แต่ ก ารแก้ ไ ข สถานการณ์ อ ย่ า งมี ส ติ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ

ฉุกเฉินก็ท�ำให้สังคมของโชเฟอร์ก้าว ขยับสู่การเป็นสังคมแห่งสันติ เพราะ อย่างไรก็ตาม ปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ แค่อย่าประมาทและรูจ้ กั การแก้ปญั หาที่ ดี นี่แหละพี่สมชัย ค�ำวันดี นักขับจาก ค่าย “อัญชนาทัวร์”

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของการจัดส่ง น�้ำมันคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเมื่อ ก่อนมีหลายๆ บริษัทขนส่งน�้ำมันที่ บริษัทขายน�้ำมันในลาวจ้างขนส่งไป โกงเขาแอบผสมน�ำ้ มันบ้างเอาแป้นลง บ้างตอนหลังคนลาวจับได้ถงึ กับยึดรถ เรียกค่าปรับกันเป็นเหตุให้บริษัทขาย น�ำ้ มันในลาวไม่ไว้วางใจบริษทั ของคน ไทยเท่ากับเป็นการฆ่าตัวเอง เพราะ ฉะนั้นเจ้าของกิจการต้องเข้ามาดูแล อย่างใกล้ชดิ อย่าปล่อยให้ลกู น้องดูแล กันเองมันจะเป็นการเปิดช่องให้มกี าร ทุจริตได้ อย่าปล่อยจนสายเกินแก้แต่ ที่แน่ๆ ในสายตาของประเทศเพื่อน บ้านเขาเหมารวมถ้าเป็นบริษัทของ คนไทยต้ อ งให้ ร ะวั ง และจั บ ตาเป็ น พิเศษ แค่นกี้ เ็ ป็นการเสียโอกาสในการ แข่งขันแล้ว ความซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะอยู่ได้ อย่างยั่งยืนอันดับแรกต้องเริ่มจาก ซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อน ถ้าซื่อสัตย์ต่อ ตั ว เองยั ง ท� ำ ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว อย่ า งอื่ น จะ ท�ำได้อย่างไรลองคิดดูนะครับ


16 BUS&TRUCK • คบหาสมาคม

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

คบหาสมาคม

ผู้ให้การสนับสนุนงาน BUS & TRUCK ’12 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

www.OKBUS.com

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ติดตั้งระบบ NGV ในรถใหญ่

ชมรมโมเดลก่อสร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สมาคมผู้ประกอบการยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย

สวทช.เพื่อภาคอุตสาหกรรม

สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย


ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 17

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

ชุมทางขนส่ง ประสบความส�ำเร็จอย่างดีเลยที การขายวางไว้กต็ าม ซึง่ ก็นบั ว่าทุกอย่าง เดียวคะ ส�ำหรับงาน BUS & TRUCK’12 โอเค ขอเพียงเข้าร่วมงาน BUS & ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน TRUCK ก็พอแล้ว 2555 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความร่วม มื อ จากผู ้ ร ่ ว มแสดงสิ น ค้ า ซึ่ ง ขนทั้ ง กองทัพรถใหญ่มาประชันกันแบบ “ยักษ์ ชนยักษ์” หรือแม้บรรดาผู้ร่วมแสดง สินค้าที่เป็นอะไหล่ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ น�้ำมัน และบริการ ต่างก็ได้ผลตอบรับที่ น่าพอใจ ข่าวล่ามาแรงสุดๆ ต้องนีเ่ ลย ได้ข่าวจากคุณดอน หรือ คุณสุขสมเกียรติ์ เสือกลิ่นศักดิ์ ประธานบอร์ด บริษัท สุขศิริมอเตอร์ จ�ำกัด ได้ประกาศ ออกมาอย่างชัดเจนว่าหากไม่มีดีลเลอร์ รายไหนที่ตั้งหลักปักฐานในแหลมฉบัง เพื่อท�ำการขายรถหัวลาก SSK ได้เป็น หลัก ก็จะลงทุนเปิดสาขาเอง หากอยาก ได้ลูกเสือก็ต้องลุยเข้าถ�้ำเสือเอง ต้อง กล้าได้กล้าเสีย รวมทั้งยังเป็นประกาศ ให้กลุม่ ลูกค้าได้ทราบว่า SSK.ไซโนทรัค ถึงไหนถึงกัน…จัดไป uuu ถือได้วา ่ จ.สระบุรี เป็นตลาด หลักของรถใหญ่ เพราะเป็นแหล่งผลิต ปูนซีเมนต์ที่ใหญ่สุดในประเทศ ค่ายรถ ใหญ่แทบทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น FAW, ดายุน, SSK. ไซโนทรัค และ แซคแมน ต่างก็ได้ลงหลักปักฐาน ไม่ว่าจะเป็นตั้ง ส�ำนักงานใหญ่ เปิดโชว์รูม ศูนย์บริการ และโกดังสต็อกอะไหล่ เพื่อแสดงให้ทุก ค่ายปูนซีเมนต์เห็นว่าหากซือ้ รถมิกเซอร์ แล้วจะมีบริการหลังการขายที่เข้าถึง ลูกค้าได้ง่ายและเร็วที่สุด uuu ต้ อ งขอโทษค่ า ยตั น จง อินเตอร์เนชั่นแนลด้วย ที่ทาง BUS & TRUCK ได้นำ� เสนอข่าวไปว่าทางตันจงฯ จะน�ำรถตูย้ หี่ อ้ ฉางอันจากประเทศจีนเข้า มาเสริมอีกยีห่ อ้ แต่ทแี่ ท้จริงแล้วก็คอื รถ บรรทุกขนาดเล็ก แล้วจะติดตามความคืบ หน้า ไม่วา่ จะเป็นแผนการตลาด การขาย และการบริการหลังการขายมาเผยแพร่ ให้ทราบกันต่อไป

ถวายพระพรชัยมงคล

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการ ขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

uuu

ยกตัวอย่างเช่นแอบทราบมา ว่า คุณเอกวีร์ สวัสดิเกียรติ ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายการขาย บริษัท เอ็ม.ซี.ไทร์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายยาง รถใหญ่ทั้งจากประเทศเกาหลีและจาก ประเทศอินเดีย ขะมักเขม้นต่อการขาย มาก เพราะแค่วันแรกของการเปิดงาน BUS & TRUCK’12 ก็มีเถ้าแก่ใหญ่ซื้อ ยางของ MC Tire ไป 10 เส้น ค�ำนวณ แล้ว วันแรกก็คมุ้ แล้ว งานนีถ้ งึ กับรีบไป ส่งด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าเอ่ย อยากรู้ จริงๆ ซึ่งเถ้าแก่ท่านนั้นบอกว่าลองมา ใช้ดถู า้ ดีจริงมีเหรอจะไม่ซอื้ ต่อ แต่กต็ อ้ ง บริการดีๆ แล้วครับ uuu

เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่มีค่าย รถใหญ่ ค ่ า ยใดที่ ท� ำ แต่ การขายอย่ า ง เดียว หรือไม่มีเป้าการขาย ซึ่งทาง บริษัทแม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือ ประเทศไหนยอมแน่ๆ แต่ด้วยค�ำหว่าน ของ คุณชัยวัฒน์ ตั้งสุรกิจ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท เอเชี ย วี ฮิ เ คล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและจัด จ�ำหน่ายรถใหญ่จากประเทศจีนยี่ห้อ FAW ยืนยันมาแล้วว่าส�ำหรับงาน BUS & TRUCK’13 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 นัน้ จะเข้าร่วมงานอีก uuu ด้ า นค่ า ยฟู โ ซ่ ก็ ไ ด้ เ ปลี่ ย น แน่ น อน เพราะจากงาน BUS & กิจกรรมการเปิดตัวใหม่แล้ว จากเดิมที่ TRUCK’12 ที่ผ่านมาก็สามารถท�ำยอด น�ำสาวๆ มาล้างรถ ท�ำให้ผู้ชมต่างมี ขายได้อย่างน่าพอใจ แม้ว่าจะไม่มีเป้า เลือดก�ำเดากันอย่างถ้วนหน้า คราวนีย้ งิ่ uuu

วอลโว่ กรุ๊ปโชว์ FMX และ FH ในงาน BUS & TRUCK’12

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำรถหัวลาก FH และรถบรรทุกหนัก FMX แสดงในงาน BUS & TRUCK’12 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ ที่ผ่าน มา โดย คุณบุรินทร์ โอภาสเศรษฐกุล รองประธานกรรมการฝ่ายขายและการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับคุณสุรชัย ชัยตระกูลทอง สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะ อนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบงบประมาณ กระทรวงคมนาคม (คนกลาง) ในฐานะ ประธานในพิธีเปิด และ คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชันแนล จ�ำกัด ผู้จัดงาน BUS & TRUCK’12

ปั๊มบางจากฯ รับ 2 รางวัลสุดยอดจาก กทม.

คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) รับมอบรางวัลจาก คุณวันทนีย์ วัฒนะ รอง ผอ.ส�ำนักอนามัย กทม. ในโอกาสที่ Bangchak Green Station ปั๊มพลังงานทดแทนแห่งแรกของเมืองไทย บนถนนวิภาวดีขาเข้า ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รางวัลชนะเลิศสถานีบริการน�้ำมันสะอาดร่มรื่น จากโครงการ “กรุงเทพฯ สะอาด ร่มรืน่ ” ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม. และมหาวิทยาลัย มหิดล และรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

คอมแพ็ค โชว์นวัตกรรม “ผ้าเบรกไร้ใยหิน” ในงาน BUS & TRUCK’12

คุณพัฒนะ อิสระพิทักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและภาพ ลักษณ์ พร้อมด้วย คุณเกษม อิสระพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จ�ำกัด ร่วมโชว์ศักยภาพผู้น�ำตลาดพร้อมเผยนวัตกรรมใหม่ของ วงการผ้าเบรกฝีมือคนไทย ภายในงาน BUS & TRUCK ’12 เมื่อเร็วๆ ที่ผ่านมา พร้อมตั้ง เป้ากวาดยอดขาย 150 ล้านบาทภายในปี 2556


18 BUS&TRUCK • ชุมทางขนส่ง

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

และจากงาน BUS & TRUCK’12 ที่ผ่านมา ทางผู้จัดงานก็ยังได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ รัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเดิน ทางมาร่วมชมงาน BUS & TRUCK’12 โดยมี คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่น จ�ำกัด ให้การต้อนรับ และน�ำชมบูธผู้แสดงสินค้าต่างๆ ภายในงาน อีกทัง้ ท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้ให้เกียรติขนึ้ นัง่ ทดสอบสมรรถรถหัวลากวอลโว่ ซึง่ ความ

กว่าอีก ด้วยการน�ำสาวๆ เพ้นท์เฮ้าส์มา เดินรอบรถใหญ่ เสือ สิงห์ กระทิง เปลีย่ ว ทั้งหลาย ต่างฝังรากลึกไม่ยอมเดินไป ไหนเลยทีเดียว ถือว่าประสบความส�ำเร็จ เป็นอย่างมาก แม้จะประกอบออกมา ไม่ทันยอดจอง แต่ก็ท�ำให้ชื่อของฟูโซ่ เป็นที่จดจ�ำของกลุ่มขนส่งทุกราย uuu ทางด้านค่าย MAN นั้น คุณ พิชิต ราชวงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ก็ปลื้มกับ การเปิดตัวรถให้กับกลุ่มลูกค้า มีกลุ่ม ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยทั่วไปหรือต่าง ชาติเข้ามาตั้งบริษัทในเมืองไทย ต่าง ก็ได้เข้ามาสอบถามถึงรายละเอียด รวม ทั้งก�ำหนดเวลาที่จะได้รับรถหากท�ำการ จองในวันนี้ ถือว่าประสบความส�ำเร็จเกิน ที่คาดไว้ด้วย ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปีของสมาคมขนส่งต่างๆ ก็จะเข้า ร่วมอีกอย่างแน่นอน และก็ไม่ลืมที่จะ เข้าร่วมงาน BUS & TRUCK’13 uuu ส� ำ หรั บ ในการประชุ ม ใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2555 ของสมาคมผู้ ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถือว่า ตลาดรถใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งเติบโตขึ้น เป็นอย่างมากเหมือนกับงาน BUS & TRUCK ที่ได้จดั ล่วงหน้ามาก่อน เพราะ มีคา่ ยรถใหญ่ทงั้ ค่ายเก่าและค่ายใหม่เข้า มาร่วมแสดงกันอย่างมากมาย มีทั้ง ลูกค้าที่จองในงานและต้องตามผลภาย หลังอีกมาก ปีนจี้ งึ นับเป็นปีทองของการ ขนส่งทางบกอย่างเห็นได้ชัด

ซึ่ ง ได้ รั บ ต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การทั่ ว ไป เมื่อไม่นานที่ผ่านมา ด้วยทั้งนี้เป็นที่ ทราบกันว่าต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นรอง เพียงแค่ต�ำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเท่านั้น ส�ำหรับเครือตันจงอินเตอร์เนชัน่ แนล ใน นามของ BUS & TRUCK ก็ขอแสดง ความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

ปลอดภัยหากเกิดในกรณีที่รถพลิกคว�่ำอีกด้วย จากนี้ทาง คุณชาตรี มรรคา ยังได้มอบของที่ระลึก ให้กับ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมชมงาน BUS & TRUCK’12 อีกด้วย

กรุงเทพฯ โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลมา จากประเทศไทย 12 บริษัท อินโดนีเซีย 3 บริษัท ฟิลิปปินส์ 3 บริษัท สิงคโปร์ 3 บริษัทและมาเลเซีย 2 บริษัท ซึ่งงาน นี้นับเป็นครั้งแรกที่จีเอ็ม จัดงานแสดง ความชื่นชมบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนด้วย การมอบรางวั ล เกี ย รติ ย ศสุ ด พิ เ ศษ ส� ำ หรั บ การรั ก ษามาตรฐานคุ ณ ภาพ ประกาศ Quality Excellence Awards สูงสุด ประจ� ำ ปี นี้ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกใน uuu ปิดท้ายกันทีผ ่ โู้ ชคดีจากการ ปักษ์หลัง พฤศจิกายน 2555

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ โตโยต้า ที่ด�ำเนินธุรกิจในเมืองไทยมา 50 ปีแล้ว งานนี้ คุณอาคิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้ อ มด้ ว ย คุ ณ เคี ย วอิ จิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ร่วมเป็น ประธานใน “งานฉลองครบรอบ 50 ปี โตโยต้ า ” โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง พร้อม ด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า ผู้แทนจ�ำหน่าย โตโยต้า และแขกผูม้ เี กียรติ เข้าร่วมงาน กว่า 1,800 คน โดยในงานได้แสดงความ มุ ่ ง มั่ น ในการร่ ว มเติ บ โตเคี ย งข้ า ง ประเทศไทย พร้อมส่งเสริมไทยเป็นฐาน การผลิตที่ส�ำคัญของภูมิภาคอาเซียน เมื่อเร็วๆ ที่ผ่านมา uuu ขอร่ ว มแสดงความยิ น ดี ไ ป กับ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง uuu ขอแสดงความยินดีกับ คุณ มอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ 23 บริษัทผู้ ธนธัช วิจิตลิมาภรณ์ รองผู้จัดการทั่วไป ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ที่ มี ผ ลงานและ บริษทั โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณภาพดีที่สุดในภูมิภาคนี้ภายในงาน uuu

New Products


ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

ผูโ้ ชดีรบั เสือ้ ยืดทัวร์เธค จ�ำนวน 10 รางวัล ได้แก่ คุณสมชาติ ประดิษฐ์พร, คุณทองหล่อ วงศ์รุ่ง, Mr.Helge Knosmoen, คุณภวภร พุตดิ , คุณอรสา พันธุ์ พิบลู ย์, Mr.Geodis Oversea Transport, คุณโอภาส เฟื่องฟุ้ง, คุณธนาทร วันทา พงษ์ , คุ ณ กั ม พล สุ ชั ย พร และคุ ณ ธนัญชัย ล้อวชิระวัฏฏ์ รายชื่อทั้งหมดนี้ทางผู้จัดงานจะ ติดต่อกลับไปเพื่อมารับของรางวัล ใน เข้าชมงาน BUS & TRUCK’12 มีราย ส่วนของเสื้อนั้นจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ แจ้งมาคะ ชื่อดังต่อไปนี้คะ ผู้โชคดีรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คุณ เฉลิมชัย เจริญสุข ผู้โชคดีรับ GPS จาก One-Link ฤกษ์ยาม-ยานยนต์ คุณมนตรี วารีทรัพย์สกุล นำ�มาฝาก ผู้โชคดียางรถยนต์จาก วีรับเบอร์ ฤกษ์สำ�หรับผู้ที่ต้องการออกรถปีนี้ คุณปวีณา ออทอจักร์ ฤกษ์ประจำ�วันที่ ผู ้ โ ช ค ดี รั บ เ สื้ อ โ ป โ ล ง า น 16-31 ธันวาคม 2555 BUS&TRUCK ‘12 จ�ำนวน 10 รางวัล วันทีง่ ดออกรถใหม่คือ วันจันทร์ 17 วันอังคาร 25 ได้แก่ คุณชาญชัย เด่นจักรวาฬ, คุณ วันจันทร์ 31 ลดาวัลย์ ทุมมานนท์, คุณสมชาย ทิพย์ วันที่ออกรถใหม่คือ โชคสุขเจริญ, คุณสุกจิ พุม่ วงศ์, คุณดอน วั นพุธ 19, 26 ฐิตวัฒนะสกุล, คุณวิราวรรณ ทรัพย์แตง, คุณนิวัฒน์ อิงธนรักษ์, คุณประวิทย์ ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตร์ไทย ปี 2553 เภาพันธ์, Mr.Takeshi Noguchi และ โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ Mr.Norliyana Samsuoin

ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 19

สแกนเนีย ร่วมภาครัฐและพันธมิตร จัดการแข่งขันขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร

ฯพณฯ คลาส โมลิน เอกอัครราชทูตสวีเดนประจ�ำประเทศไทย, คุณภูรวิ ทั น์ รักอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สแกนเนีย สยาม จ�ำกัด, ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ยานยนต์ และ คุณอเล็กซองด์ อองนิยง ผู้อ�ำนวยการยางรถบรรทุกและยางนอกทางหลวง บริษัท มิชลิน สยาม จ�ำกัด ร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น 2012 ชิงรางวัลเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท เพือ่ ค้นหาสุดยอดนักขับ รถมืออาชีพ

ปตท. เปิดโฉมปั๊มใหม่รับเออีซี ปูทางธุรกิจไทยใน สปป. ลาว

ดร.นาม วิยะเกด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เป็น ประธานในพิธีเปิดสถานีบริการน�้ำมัน ปตท. ณ บ้านหนองแต่ง เวียงจันทน์ สปป. ลาว โดย มี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี โดยสถานีบริการน�้ำมันแห่งนี้เป็นสถานีบริการน แบบ Platinum ตามแนวคิด PTT Life Station หรือ “สถานีเติมความสุข” แห่งแรกใน สปป. ลาว และในต่างประเทศของปตท.

ไดยู ซีท (ประเทศไทย) เช่าโรงงานส�ำเร็จรูปในเขตประกอบการฯ เหมราชสระบุรี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ไดยู ซีท (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนเบาะนั่งส�ำหรับ รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น เซ็นสัญญากับ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) เช่า โรงงานส�ำเร็จรูปขนาด 3,008 ตารางเมตร ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี โดยจะเริ่มด�ำเนินการภายในช่วงปลายปี 2555

ลัญจกรพานิช ร่วมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน BUS & TRUCK’12

เจ้าหน้าที่ บริษัท ลัญจกรพานิช จ�ำกัด ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ บริษัทได้ร่วมแสดงสินค้าภายในงาน BUS & TRUCK’12 จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ ที่ผ่านมา โดยงานนี้ทางบริษัทฯ ได้น�ำชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งก๊าซมา ร่วมแสดงภายใต้งาน Auto Gas’12 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน BUS & TRUCK’12 อีกด้วย


20 BUS&TRUCK • เปรียบเทียบรถเด่น

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

คันเร่ยบเที งธุรยกิบรถเด่ จ น เปรี

หัวลากจีนคุณภาพป

SINOTRUK A7 หัวลากคุณภาพประทับใจ บริ ษั ท สุ ข ศิ ริ มอเตอร์ จ� ำ กั ด ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยในประเทศไทย มา พร้อมกับ SINOTRUK รุ่นใหม่ล่าสุดกับ A7 พลังเหนือกว่าด้วยหัวลาก 10 ล้อ เครื่องยนต์ 380 แรงม้า อีกหนึ่งผลิตผล สุ ด ยอดรถยนต์ หั ว ลาก จากประเทศ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ใหม่ ล ่ า สุ ด ทนทาน แกร่ ง ทุ ก สมรรถนะ เรื่ อ ง ประหยัดพลังงานเป็นเลิศไม่เป็นรองใคร สร้างสรรค์คุณภาพยนตกรรมที่ดีเยี่ยม พร้อมรองรับการซ่อมบ�ำรุงอย่างชัดเจน ด้วยการเปิดโชว์รูม รองรับลูกค้าที่เพิ่ม มากขึ้น พละก�ำลังเครื่องยนต์ A7 ใหม่จากทาง SINOTRUK เป็ น เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล WD615.96C ขนาด 6 สูบ หล่อเย็นด้วยน�้ำ ติดตั้ง เทอร์โบชาร์จเจอร์ และอินเตอร์คลู เลอร์ ไดเร็ ค อิ น เจ็ ก ชั่ น แรงม้ า สู ง สุ ด 380 แรงม้า 279 กิโลวัตต์ ที่ 2,200 รอบต่อ นาที แรงบิดสูงสุด 1,450 นิว-ตันเมตร ที่ 1,400-1,600 รอบต่อนาที ความเร็ว สูงสุด 102 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อม ด้วยระบบไอเสียเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ยูโร 3 ระบบเกียร์ซินโครเมส แบบ รุ่น ZF16S1950 เดินหน้า 16 เกียร์ 2 เกียร์ ถอยหลั ง ระบบเผาไหม้ ห มดจด

ไดเร็กอินเจ็คชัน่ จ่ายเชือ้ เพลิงประหยัด ด้ ว ยระบบควบคุ ม อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค คอลโทรล มั่นใจทุกสถานการณ์ มั่ น ใจในการการขั บ ขี่ อ ย่ า ง ปลอดภัยด้วยระบบเบรกหน้าดิสก์เบรก แบบลมวงจรอิสระ หน้า-หลัง ใช้แรง ดันลมปลดโดยบังคับทีล่ อ้ หลังเสริมด้วย ระบบเบรกไอเสีย มัน่ ใจด้วยระบบเบรก กันล้อล็อคตาย เมื่อขับขี่ ในสภาพที่ ถนนไม่เอือ้ อ�ำนวยและสามารถป้องกัน ล้อหมุนฟรี ในสภาพทุกผิวถนนในขณะ ออกตัว พร้อมคลัตช์แบบจานแห้งแผ่น เดียวกับคอยล์สปริง ท�ำงานด้วยระบบ ไฮโดรลิคและมีลมดันช่วย ระบบพวง มาลัยท�ำงานด้วยลูกปืนหมุนวนรอบตัว รถเพื่อการพาณิชย์ A7 เป็นสินค้าจากทาง บริษัท สุขศิริ มอเตอร์ จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่าย ในประเทศไทย ทีพ่ ร้อมลงสูต้ ลาดในต้น ปีหน้าอย่างเต็มตัว ด้วยรูปลักษณ์ที่ทัน สมัยแปลกตา มาพร้อมการดีไซน์ที่ เปลี่ยนใหม่จากรุ่นเก่าโดยสิ้นเชิง การ ตกแต่งภายในห้องคนขับเลือกใช้สแี บบ ทู โ ทนที่ ดู ห รู ห รามากขึ้ น เน้ น ความ สะดวกสบายห้องโดยสารกว้างขวาง การเข้ า มาของสิ น ค้ า ของ

BEIBEN V3 สมรรถนะล SINOTRUK ทีเ่ ป็นตัวตนของรถเพือ่ การ พาณิชย์นนั้ จากการเริม่ ท�ำตลาดมาอย่าง อยากล�ำบากก็สามารถมัดใจลูกค้าได้แล้ว ขณะนี้และเป็นรถหัวลากจีนล�ำดับต้นๆ ในประเทศไทยที่ ลู ก ค้ า เลื อ กใช้ เ พื่ อ การขนส่ง ด้วยความพร้อมในเรื่องการ ดูแลลูกค้าได้อย่างดี จึงเป็นเรือ่ งที่ไม่ยาก อีกแล้วส�ำหรับ บริษัท สุขศิริ มอเตอร์ จ�ำกัด ส�ำหรับอนาคตของ SINOTRUK ในประเทศไทยที่ จ ะอยู ่ คู ่ กั น ไปอย่ า ง ยาวนาน

รายละเอียด ลักษณะ รุ่น เครื่องยนต์ แรงม้าสูงสุด ก�ำลังสูงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. ความจุถังน�้ำมัน (ถัง/ลิตร) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไบเบนไทย จ�ำกัด อีกหนึ่ง ค่ายน้องใหม่วงการขนส่งที่เป็นตัวแทน จ�ำหน่ายรถหัวลากสัญชาติจีน BEIBEN รถหัวลากคุณภาพยุโรปที่พร้อมท�ำการ การตลาด ส�ำหรับรถหัวลากยี่ห้อนี้ต้อง บอกว่าไม่เป็นรองใครทัง้ สมรรถนะความ แรงและความสวยงาม ส�ำหรับสินค้าที่ เข้ามาท�ำตลาดตอนนี้มีทั้งเครื่องยนต์ CNG และ DIESEL ทั้ง 10 ล้อและ 12 ล้อ คุณภาพเบนซ์เยอรมัน รถบรรทุ ก BEIBEN ผลิ ต จาก เทคโนโลยีเบนซ์เยอรมัน เพือ่ การใช้งาน ในทุกสภาวะบนท้องถนน อุ่นใจด้าน ความปลอดภัย ผ่านการรับรองความ SINOTRUK

BEIBEN

รถหัวลาก Diesel A7 V3 WD615.96C WP10 380 380 279/2,200 279/2,200 1,450/1,100-1,600 1,400/1,200-1,600 102 100 400 400 ยูโร 3 ยูโร 3

บริษัท สุบศิริ มอเตอร์ จำ�กัด โทร.03633-9298 บริษัท ไบเบนไทย จำ�กัด โทร.0-2172-8775


SHOWROOM • BUS&TRUCK 21

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555 SHOWROOM

ประทับใจ FMX RIGID

FMX RIGID เป็นรถทีเ่ หมาะกับงานเหมืองเป็นอย่างยิง่ ด้วยคุณภาพและองค์ประกอบ ต่างๆ ของตัวรถและก�ำลังเครือ่ งยนต์ทที่ รงประสิทธิภาพเหลือล้นจึงท�ำให้เหมาะสมกับสภาพ ถนนที่โหดร้าย ส�ำหรับรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ D13A480 เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ โบ อินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ แถวเรียง ไดเร็คอินเจ็กชั่น พร้อมระบายความร้อนด้วยน�้ำ แรงม้าสูงสุด 480 แรงม้า 353 กิโลวัตต์ ที่ 1,400-1,800 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 2,400 นิวตันเมตร ที่ 1,050-1,400 รอบต่อนาที มาตรฐานไอเสียยูโร 3 ระบบหัวฉีด Unit injection สร้างแรงดันจากเพลาลูกเบี้ยว ชุดหัวฉีดแยกอิสระประจ�ำสูบแรงดันสูงกว่า 2,000 บาร์ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-2707-1747

FAW J5P DUMP

ลงตัว ปลอดภัย ECE R29 ขับขีค่ ล่องตัว เพลา ดีบรรทุกหนัก ประสิทธิภาพการขนส่งสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัด เชื้อเพลิง การันตีด้วยรางวัลรถบรรทุก ประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง สู ง สุ ด ในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ปีซ้อน สมรรถนะสุดคุ้ม BEIBEN TRUCK รุ่น 2638SD V3 รถหัวลาก 10 ล้อ ระบบขับเคลื่อน 6x4 ห้องโดยสารสวยหรูโอ่โถงอย่างมี สไตล์ดว้ ยหัวเก๋งรุน่ V3 เครือ่ งยนต์ดเี ซล รุ่น WP10 สมรรถนะ 380 แรงม้า เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตัง้ แนวตรงระบายความร้อนด้วยน�ำ้ ระบบจ่ า ยเชื้ อ เพลิ ง ควบคุ ม ด้ ว ย คอมพิวเตอร์ ความจุกระบอกสูบ 9,726 ซีซี. ระยะช่วงชัก 126 x 130 มิลิเมตร ก�ำลังสูงสุด 276 กิโลวัตต์ ที่ 2,200 รอบ ต่อนาที แรงบิดสูงสุด 1,400 นิวตันเมตร ที่ 1,200-1,600 รอบต่อนาที ความเร็ว สูงสุด 100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ได้รบั การ รับรองมาตรฐานไอเสียเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ยูโร 3 เกียร์รุ่น 12JS200T 12 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง ระบบ พวงมาลัยแบบ ZF8098 พร้อมระบบ ไฮโดรลิค ความสามารถในการวิง่ ทางชัน สูงถึง 30 % ส�ำหรับในรุน่ V3 ก็มอี กี หนึง่

รุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ CNG แท้ทั้งระบบ อีกด้วยเพื่อความต้องการของลูกค้าที่ หลากหลายมากขึ้นทั้ง 10 ล้อ และ 12 ล้อ ความปลอดภัยดีเยี่ยม เรื่องความปลอดภัยดีเยี่ยมเป็น ระบบเบรกลมล้วน วงจรคู่อิสระนิรภัย พร้อมดิสก์เบรกคู่หน้า ดรัมเบรกคู่หลัง พร้ อ มเบรกไอเสี ย เบรกมื อ ชนิ ด ลม ควบคุมการท�ำงานด้วยมือ บังคับเพลา กลางและหลัง เพลาหน้าแกนล้อแบบ แข็ง คานเหล็กรูปตัว “U” คู่ เพลากลาง หลัง ขับเคลื่อน 2 เพลาคู่ เฟืองทดคู่ แบบอัด เทคโนโลยีจากเบนซ์ BEIBEN ถือว่าเป็นรถสัญชาติจีน ที่เป็นน้องใหม่เลยก็ว่าได้ บริษัท ไบเบน ไทย จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย แต่ เรื่ อ งของคุ ณ ภาพของตั ว รถที่ ใ ช้ เทคโนโลยีเบนซ์เยอรมัน เข้ามาผสม ผสานได้ อ ย่ า งลงตั ว ทั้ ง รู ป ลั ก ษณ์ ที่ สวยงามและสมรรถนะเพื่อการบรรทุก หนัก ส�ำหรับตลาดในประเทศไทยรถจีน ยี่ห้อนี้คงจะเข้าตาหลายๆ ท่านอย่าง แน่นอน แต่สิ่งส�ำคัญของรถสัญชาติจีน จะดีเฉพาะตัวรถอย่างเดียวไม่ได้ต้อง ดู แ ลหลั ง การขายด้ ว ยตามสโลแกน “บริการด้วยใจ ทันใจและพอใจ”

FAW บริษัท เอเชีย วีฮิเคล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด ก�ำลังมาแรงด้วยการเปิดตัวทั้งรถ หัวลากและรถผสมคอนกรีต ในประเทศไทยไปในปีนี้ แต่ส�ำหรับสินค้าที่มีความหลากหลาย จึงท�ำให้ครอบคลุมทุกความต้องการ FAW J5P DUMP รถบรรทุกดัมพ์ขนาด 10 ล้อ คันนี้ มาพร้อมเครื่องยนต์ รุ่น WP12NG380E40 ก�ำลังเครื่องยนต์ 380 แรงม้า ที่ 2,200 รอบ ต่อนาที แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 1,520 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบต่อนาที เป็นเครื่องยนต์ NGV 4 จังหวะ 6 สูบ เทอร์โบอินเตอร์คูล ระบายความร้อนด้วยน�้ำ ไดเร็คอินเจ็กชั่น ความจุ กระบอกสูบอยู่ที่ 11,596 ซีซี. มาตรฐานไอเสีย ยูโร 4 สามารถท�ำความเร็วได้ 98 กิโลเมตร ชั่วโมง รองรับการเดินทางด้วยความจุก๊าซ 8x140 ลิตร รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท เอเชีย วีฮิเคล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด โทร.0-2703-1661

Changan Star Truck

บริษัท ฉางอาน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายรถมินิทรัคสัญชาติจีนที่จะมา เคียงคู่กับธุรกิจคุณ Changan มาพร้อมเครื่องยนต์ 1.3 ลิตร JL474Q9 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC ความจุกระบอกสูบ 1,310 ซีซี ก�ำลังสูงสุด 82 แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาที แรง บิดสูงสุดที่ 102 นิวตันเมตร ที่ 3,500 รอบต่อนาที อัตราเร่งที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบจ่ายน�้ำมันยูโร 4 ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์เดินหน้า 5 จังหวะ ระบบเบรกแบบดิสก์ เบรกหน้าดรัมหลัง ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่แม็กเฟอร์สันสตรัท Changan ถือว่าเป็น รถที่มีความคล่องตัวมากเพราะเป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นด้วย ไฟตัดหมอก พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย เร็วๆ นี้ Changan คงมาเป็นส่วน หนึ่งในขนส่งขนาดเล็กบ้านเราอย่างแน่นอน รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ฉางอาน (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-2567-2882


22 BUS&TRUCK • รถเพื่อกิจการพิเศษ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

รถเพื่อกิจการพิเศษ

MAN CLA คุณภาพงานคอนกรีต

จุด เด่นที่ส�ำ คัญ ของ โ ม ่ ผ ส ม ค อ น ก รี ต L I E B H E R R คื อ สามารถติ ด ตั้ ง บน แชสซี ส ์ ร ถบรรทุ ก ทั่ ว ไปได้ อ ย่ า งไม่ มี ปัญหา เพราะชุดโม่ได้ รับการออกแบบตาม มาตรฐานเยอรมั น โดยชุดขับเคลื่อนของ ตัวโม่ถูกออกแบบมา ให้ ใ นงานได้ ง ่ า ยและ สะดวก และยังน�ำ้ หนัก เบา ได้รับการรับรอง มาตรฐานจาก เยอรมันและสามารถ ป้องกันการกัดกร่อน ได้เป็นอย่างดี

บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ (MCVT) ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของ Tan Chong Group กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในภูมิภาค ได้รับ แต่งตั้งให้เป็นผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ของ MAN แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย โดยรับผิดชอบ ในด้ า นการตลาดและการจ� ำ หน่ า ยยาน พาหนะของ MAN ในประเทศไทย โดยชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม Tan Chong Group ท�ำให้ MCVT มีโครงสร้าง พื้นฐานที่สมบูรณ์แบบที่สามารถรองรับและ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ รถโดยสารและรถบรรทุ ก ระดับพรีเมี่ยมได้อย่างดีเยี่ยมและจากการที่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นในอีก 2 ปีขา้ งหน้า ประกอบกับโอกาสทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ มากมายในประเทศไทย ส่งผลให้ MCVT กลายเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ดีที่สุดของ MAN ส�ำหรับรถผสมคอนกรีต รุน่ MAN CLA 26.280 มาพร้ อ มเครื่ อ งยนต์ ร หั ส MAN D-0836 เป็ น ที่ ค วบคุ ม ด้ ว ยกล่ อ ง อิเล็กทรอนิกส์ EDC เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ แถวเรียงแบบไดเร็กอินเจ็คชัน่ เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 6.9 ลิตร พละก�ำลังสูงสุดอยู่ที่ 280 แรงม้า 206 กิโลวัตต์ ที่ 2,400 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 1,100 นิวตัน เมตร ที่1,300-1,700 รอบต่อ

นาที พร้อมติดตั้งถังน�้ำมันขนาด 335 ลิตรเพื่อการ เดินทางที่ยาวไกล มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3 ระบบส่งก�ำลังที่ทาง MAN เลือกใช้นั้นเป็น ระบบเกียร์ของ ZF 9S1110-O/D แบบซิงโครเมซ 9 สปีด พร้อมเกียร์ต�่ำพิเศษและ 1 เกียร์ ถอยหลัง และโอเวอร์ ไดรฟ์ ระบบเบรกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ MAN นั้นเป็น ระบบ ABS ป้ อ งกั น ล้ อ ล็ อ คขณะเบรก เบรก เครื่องยนต์พร้อมเบรกวาล์วไอเสีย EVB และระบบ เบรกลมล้วนแบบดรัมเบรกวงจรคู่ S-Cam 8.2 บาร์ ปรับตั้งระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ และผ้าเบรกแบบใช้ วัสดุแอสเบสทอสพร้อมเบรกมือกระท�ำต่อล้อหลัง ส�ำหรับโม่ผสมคอนกรีตของ MAN CLA เลือก ติดตั้งที่ LIEBHERR ที่ MAN เลือกใช้ เช่นเดียวกับ แพลนท์สว่ นใหญ่ที่ให้ความไว้วางใจโม่ผสมคอนกรีต ของ บริษัท ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพราะ รถโม่ที่ดีมีประสิทธิภาพ จะท�ำให้ได้คอนกรีตที่ เหมาะสมกับแต่ละสภาพการใช้งาน จุ ด เด่ น ที่ ส� ำ คั ญ อี ก ประการของโม่ ผ สม คอนกรีต LIEBHERR คือ สามารถติดตัง้ บนแชสซีส์ รถบรรทุกทั่วไปได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะชุดโม่ได้ รับการออกแบบตามมาตรฐานเยอรมันโดยชุดขับ เคลือ่ นของตัวโม่ถกู ออกแบบมาให้ในงานได้งา่ ยและ สะดวก และยังน�้ำหนักเบา ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษ เฉพาะของ LIEBHERR ส่วนวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการ ผลิตชุดโม่และล�ำเลียงคอนกรีต ก็ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากเยอรมันและสามารถป้องกั นการ กัดกร่อนได้เป็นอย่างดี


จอดคุย • BUS&TRUCK 23

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

จอดคุย ในภาวะราคาน�ำ้ มันแปรปรวนสูง มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบโดยตรง กับต้นทุนการขนส่งทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่ สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ การให้ความ ส�ำคัญกับการบริหารจัดการจึงต้องมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยลด ต้ น ทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ ท�ำงาน ระบบ GPS จึงเข้ามาเป็นตัว ช่วยส�ำคัญในวงการขนส่ง ในอดีตระบบ GPS มีราคาแพง และมีผู้เชี่ยวชาญน้อย บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ได้เล็งเห็นความ ส�ำคัญวงการขนส่ง จึงหาแนวทาง พัฒนาสินค้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการ ขนส่งสินค้า โอกาสนี้ คุณภาณุวิทย์ แจ้งสว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท วันลิ้งค์ฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ GPS โดยมีประเด็น ดังนี้ ตลาด GPS เมืองไทยเป็นอย่างไร? สืบเนื่องจากกรมการขนส่งทาง บกได้มีมาตรการคุมเข้มพฤติกรรม ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถ ลากจูงวัตถุอันตราย จึงบังคับติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ รถ (GPS Tracking) เพื่อควบคุมทั้ง ความเร็วและชัว่ โมงการท�ำงาน โดยมี ผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป ตลาด GPS ในเมืองไทยจึงใหญ่มาก เนือ่ งจากว่าในอนาคตกรมการขนส่งฯ มีแผนจะผลักดันให้ติดทั้งรถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะด้วย ซึง่ กลุม่ รถเหล่านี้มีจ�ำนวนมากถึง 100,000 คันที่ยังไม่ได้ติดระบบ GPS หรือมี มูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท มีเงื่อนไขการติดตั้ง GPS อย่างไรบ้าง? ส�ำหรับการติดตัง้ เครือ่ ง GPS ผู้ ประกอบการขนส่ ง จะต้ อ งติ ด ตั้ ง อุปกรณ์ GPS จากผู้ให้บริการ หรือผู้ จ�ำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากกรม การขนส่งทางบก โดยจะต้องเป็นผู้ที่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ โทรคมนาคมตามประเภทและลักษณะ โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการติดตามและตรวจสอบรถ และ เป็ น ผู ้ ที่ มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบตาม กฎหมายต่อเครื่องบันทึกข้อมูลการ เ ดิ น ท า ง ข อ ง ร ถ ห รื อ เ ค รื่ อ ง โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการ รั บ รองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ท ยุ โทรคมนาคม โดยเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ GPS Tracking จะ ต้องมีลักษณะและระบบการท�ำงาน ตามที่ก�ำหนดไว้ เช่น สามารถแสดง ต�ำแหน่งของรถในรูปแบบของระบบ พิกัดบนพื้นโลกโดยการอ้างอิงจาก ดาวเทียม แสดงความเร็วด้วยความ

ละเอียด 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถ ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ผ่ า นเครื อ ข่ า ย โทรคมนาคมในลักษณะที่เป็น Realtime ทุกๆ 1 ครั้งใน 1 นาที เป็นต้น ผู้บริโภครู้จัก GPS มากน้อยแค่ ไหน? ผู้บริโภคจะรู้จักในมุมของ GPS เท่านั้น แต่ในเบื้องลึกแล้วองค์ประกอบ ส�ำคัญในการระบุต�ำแหน่ง / พิกัดบนพื้น โลก ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ใน Application ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการบริหาร ทรัพย์สนิ ทีเ่ คลือ่ นที่ได้ เช่น ยานพาหนะ หรือการบริหารการขนส่ง และโลจิสติกส์ หรือการบริหารความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน ซึง่ ต้องมี Solution มารองรับ

ตลาด เช่น การใช้รถที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ, การบริหารเส้นทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ, การขับรถเร็วจนเกิดอุบัติและสิ้นเปลือง น�้ำมัน, พฤติกรรมนอกลู่นอกทางของ คนขับรถ เพราะไม่สามารถติดตามการ ขั บ รถได้ ต ลอดเวลา, การจอดรถติ ด เครื่องทิ้งไว้นาน, การไม่รู้สถานะบนรถ ซึง่ ปัญหาทีก่ ล่าวมานัน้ สามารถแก้ไขได้ ด้ ว ยระบบบริ ห ารการใช้ ร ถร่ ว มกั บ อุปกรณ์ GPS ที่ ใช้ติดตามรถ และ พฤติกรรมการขับของคนขับรถและส่ง ข้อมูลให้กับผู้ใช้โปรแกรม Tracking system ทราบได้ทกุ ๆ นาที เพือ่ ติดตาม และสัง่ การคนขับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้อย่างไร? ปี 2556 ตั้งยอดขายไว้ที่ 7,000 เครื่ อ ง หรื อ มู ล ค่ า 100 ล้ า นบาท เนื่องจากปีนี้มียอดขายที่เติบโตมาก โดยสามารถขายได้แล้วกว่า 5,000 เครื่อง หรือมูลค่า 80 ล้านบาท ทั้งนี้ ลูกค้า 70% จะเป็นลูกค้าบอกต่อกันมา อย่างไรก็ดี งาน BUS & TRUCK’12 ทีผ่ า่ นมา ช่วยให้บริษทั ฯเพิม่ ยอดขาย GPS Logistic Expert ได้มากว่า 10 เครื่อง และแสดงความสนใจอีกกว่า 100 ราย โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู ้ ประกอบการขนส่ง และรถโดยสาร ซึง่ เชื่ อว่ า จะสามารถสร้ า งยอดขายให้ บริษัทฯทะลุตามเป้าที่ตั้งไว้

คุณภาณุวิทย์ แจ้งสว่าง GPS เพิ่มก�ำไรให้ธุรกิจขนส่ง ในอนาคตกรมการ ขนส่ ง ฯมี แ ผนจะผลั ก ดันให้ติดทั้งรถบรรทุก และรถโดยสาร สาธารณะด้วย ซึ่งกลุ่ม รถเหล่านีม้ จี ำ� นวนมาก ถึง 100,000 คันทีย่ งั ไม่ ได้ติดระบบ GPS หรือ มี มู ล ค ่ า ม า ก ก ว ่ า 10,000 ล้านบาท เพื่อตอบโจทย์กับท้องตลาด ซึ่งจริงๆ แล้ว ผู้ให้บริการด้านนี้มีอยู่น้อยมาก เพราะใครที่จะริเริ่มธุรกิจนี้จ�ำเป็นต้องมี ความพร้อมในหลายๆ ด้าน ต้องเป็นผูท้ ี่ มีประสบการณ์เกีย่ วกับการผลิตอุปกรณ์ GPS ต้องมีฝ่าย Software เพื่อท�ำให้ Solution ตอบสนองลูกค้า จ�ำเป็นต้องมี ฝ่ายดูแลเครือข่าย Servers และระบบ สื่ อ สารอยู ่ ต ลอดเวลา เพื่ อ ให้ ร ะบบ ท�ำงานได้อย่างไม่ตดิ ขัด และทีเ่ หลือต้อง ตั้งใจมากๆ ในการดูแลและบริการหลัง การขาย ทั้ง Call Center 24 ชม. และ ศูนย์บริการทั่วประเทศ ที่คอยแก้ปัญหา ให้ลูกค้าได้ทันท่วงที เพราะบางครั้ง ลูกค้าอาจก�ำลังท�ำงานส�ำคัญที่มีมูลค่า สูง ระบบต้องท�ำให้ลูกค้ามั่นใจ GPS ดีต่อภาคขนส่งอย่างไร? ธุ ร กิ จ ขนส่ ง นั บ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี บทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน กลไกของเศรษฐกิจระดับประเทศ แต่ ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้มีต้นทุนที่สูงและ สูญเสียอ�ำนาจในการแข่งขันทางการ


24 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555 LOGISTICS


24-25 Logistics.indd 25

11/19/55 BE 1:46 PM


MATERIAL HANDLING

ลูกล้อ Furniture Series

ลูกล้อที่มีคุณลักษณะที่ทนทาน รูปลักษณ์ที่ทันสมัย เพราะมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซน์ ใหม่ ฝาล้อสามารถเปลี่ยนสี หรือลายให้เข้ากับชิ้นงาน เพื่อความกลมกลืนและมีความ สวยงามแบบเฉพาะตัว ในส่วนของการทนทานมีการเพิม่ เติมความทนทานด้วย การยึดฝาล้อทั้ง 2 ข้าง แบบย�้ำรีเวท ซึ่งจะท�ำให้หมดปัญหาในเรื่องของฝาล้อ หลุดออกจากแกน มาพร้อมระบบเบรก Wheel brake ป้องกันการหมุนของล้อ และง่ายต่อการใช้งาน สามารถรับน�้ำหนักได้ 30-40 กิโลกรัมและที่ส�ำคัญคือ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและราคาประหยัดย่อมเยาอีกด้วย เพิ่มเติม : บริษัท ทิเม้งลูกล้อ จ�ำกัด (สาขาเยาวราช) โทร. 0-2639-0060

Small Parts Storage Cabinet

Small Parts Storage Cabinet คืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ มี ข นาดเล็ ก โดยเฉพาะ เช่ น อะไหล่ ข องรถยนต์ ห รื อ งาน อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลักษณะพิเศษ คือมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน เพราะผลิตจากเหล็กเคลือบชนิดพิเศษ ทีป่ อ้ งกันการเกิดของสนิมในทุกกรณี มีการแบ่งออกเป็นช่องๆ เพือ่ เพิม่ ลักษณะพิเศษในการใช้งาน กล่องอะไหล่พลาสติก ผลิตจากวัสดุชั้นดีอย่าง Polyethylene ที่มีความแข็งแรง ทนทาน พร้อมช่องบอก ชนิดของอะไหล่ เพื่อง่ายและสะดวกในหารค้นหา เพิ่มเติม : บริษัท แอลพีไอ จ�ำกัด โทร. 08-11818-2518


LOGISTICS

ปตท.เปิดปั๊มน�ำร่องสปป.ลาว รับ AEC

ปตท.เปิ ด ปั ๊ ม น�้ ำ มั น โฉมใหม่ บริการครบวงจรแห่งแรก ใน สปป.ลาว ด้วยรูปแบบ PTT Life Station ตอบ สนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เตรียม ขยายเพิ่มเป็น 60 แห่ง ในปี 2560 พร้อมปั้นแบรนด์ ปตท. ขึ้นแท่นระดับ ชั้ น น� ำ ในอาเซี ย น รองรั บ การขยาย ลงทุนเปิดเสรี AEC ปี 2558 สถานี บ ริ การน�้ ำ มั น แห่ ง นี้ เ ป็ น สถานีบริการน�้ำมันรูปแบบ Platinum ตามแนวคิด PTT Life Station หรือ “สถานีเติมความสุข” แห่งแรกใน สปป. ลาว และในต่างประเทศ ทั้งนี้ ถือ เป็นการน�ำร่องการลงทุนด้านค้าปลีก น�้ำมันของ ปตท. ไปยังประเทศเพื่อน บ้าน เพื่อสร้างแบรนด์ ปตท. ให้เป็นที่

รู้จักมากขึ้น และเป็นตัวแทนธุรกิจไทย ช่วยปูทางให้ภาคธรุกิจอื่นๆ ของไทยได้ เตรียมขยายการลงทุนรองรับการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ สปป.ลาว นับเป็นประเทศที่มี ศักยภาพและมีความได้เปรียบในการเป็น Land Link เนื่ อ งจากมี ท� ำ เลที่ เ ชื่ อ ม ประเทศไทยกับประเทศอืน่ ๆ ทัง้ เวียดนาม กัมพูชา และจีน โดยสถานีบริการน�้ำมัน แห่ ง นี้ ตั้ ง อยู ่ บ นเส้ น ทางสายหลั ก ของ นครหลวงเวียงจันทน์ที่จะมุ่งสู่เส้น R3A ทางเหนือของ สปป.ลาว ทั้งนี้ ปตท. เตรียมที่จะขยายสถานีบริการน�้ำมันใน สปป. ลาว บนเส้นทางสายหลักอีก จาก ปัจจุบันที่มีอยู่ 20 แห่งเป็น 60 แห่ง ภายในปี 2560

กสิกรไทยร่วมหนุน SCG Logistics บริการ K-Value Chain Solotions

เอสซีจี โลจิสติกส์ ขยายเครือข่าย ระบบโลจิสติกส์คณ ุ ภาพ กสิกรไทยร่วม หนุ น ด้ ว ยบริ ก าร K-Value Chain Solutions ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า หลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง ในและต่ า ง ประเทศรองรั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โลจิสติกส์ของเออีซีในอนาคต บริการ K-Value Chain Solutions สนับสนุนบริการด้านโลจิสติกส์และการ ขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในและ ต่างประเทศให้กับเครือข่ายผู้ประกอบ การด้ า นธุ ร กิ จ ขนส่ ง ทั่ ว ประเทศ ประกอบกั บ การรวมตั ว เป็ น กลุ ่ ม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน ปี 2558 ท� ำ ให้ ไ ทยซึ่ ง มี ลั ก ษณะ ภูมศิ าสตร์ทสี่ ามารถจะพัฒนาเป็นศูนย์ กลางด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของ อาเซียน จีน อินเดียได้ โครงการ K-Value Chain Solutions ดูแลลูกค้าและเครือข่ายคู่ค้าให้ ครบทั้งห่วงโซ่ธุรกิจแบบครบวงจร ทั้ง ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริการ และองค์ ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของบริษัทและคู่ค้า ประกอบด้วย การ

ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน (Financial Solutions) ด้วยบริการสินเชือ่ หมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ บริการ ช�ำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Solutions) บริการช�ำระเงินค่า สิ น ค้ า ส� ำ หรั บ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยกั บ เอสซี จี ผ ่ า นระบบ Online (eSCF) บริการลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการ ประกันภัยทีห่ ลากหลาย (Risk Management Solutions) ให้คำ� แนะน�ำในการท�ำ ประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ ผิดนัดช�ำระค่าสินค้าจากคู่ค้า การจัด กิจกรรมส่งเสริมความรู้ (Non-Financial Solutions) ทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน ส�ำหรับผู้รับเหมาขนส่ง พนักงาน และผู้แทนจ�ำหน่ายของเอสซีจี เพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจและลด ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ ตัง้ เป้าความร่วมมือในครัง้ นี้จะสามารถเพิ่มรายได้จากปัจจุบันที่มี รายได้อยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ต่อปี เป็น 20,000 ล้านบาท หรือ 2 เท่า ภายในปี 2558


เทียบท่า • BUS&TRUCK 27

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

เทียบท่า

ที.ซี.เอช ทรานสปอร์ต บริษัทไทยแท้ 100% ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ คนไทยถู ก กลื น หายไปจากวงการหลากหลายสาขา อาชีพ เนือ่ งจากมีทุนต่างชาติเข้ามา เทคโอเวอร์จนไม่เหลือทุนไทยอยู่เลย และสิ่งที่เหลือก็มีเพียงการเป็นนอมินี ถือหุ้นแทนและการเป็นลูกจ้างของ ชาวต่างชาติเท่านัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ หาก มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ทุนต่างชาติจะสามารถ สวมเสื้อชาติอาเซียนเข้ามาถือหุ้นได้ 70% บริษัทไทยแท้ยิ่งจะเหลือน้อยลง หากไม่มีการปรับตัวรับการค้าเสรี บริษัท ที.ซี.เอช. ทรานสปอร์ต (1991) จ�ำกัด ถือได้ว่าเป็นบริษัทคน ไทยแท้ 100% ก่อตั้งโดย คุณพิชิต ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้จัดการ โดย ได้ ถื อ ก� ำ เนิ ด เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์   2535 ปั จ จุ บั น ทุ น จด ทะเบียน 25 ล้านบาท ส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริการขนส่งน�้ำมัน บริ ษั ท ฯเป็ น ผู ้ รั บ เหมาขนส่ ง น�้ำมันกึ่งมืออาชีพ (Semi-Professional) ผ่านประสบการณ์ ในการให้ บริการขนส่งน�้ำมันให้กับผู้ค้าน�้ำมัน รายใหญ่ เช่น เอสโซ่ฯ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่ง ประเทศไทย บริ ษั ท ฯ คอนอโค ฟิลลิปส์ จ�ำกัด ซึง่ ปัจจุบนั เป็น บริษทั ปตท. บริ ห ารธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก  โดย ปัจจุบันเราให้บริการขนส่งน�้ำมันกับ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ�ำกัด โดยรับผิดชอบเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก และบริษัท ปิโตร นาสรีเทล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้ บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

รถให้บริการ 40 คัน ป ั จ จุ บั นมี ร ถ บ ร ร ทุ ก น�้ ำ มั น ทั้งหมด 40 คัน และเตรียมรถไว้ส�ำรอง อีก 10 คัน เพื่อป้องกันไว้หากรถที่ให้ บริการเกิดเสีย เนื่องจากบริษัทฯต้อง ขนส่งน�้ำมันให้กับลูกค้าตลอด 24 ชม. ที่ส�ำคัญการขนส่งน�้ำมันต้องใช้เวลาใน การขนส่งที่ตรงเวลา 100% ขาดข้อ บกพร่องไม่ได้ ส่วนพนักงานขับรถมี 95 คน รวมพนักงานทั้งหมด 125 คน ส� ำ หรั บ ยอดการขนส่ ง ต่ อ ปี ป ระมาณ 900 ล้ า นลิ ต ร ระยะทางการขนส่ ง ประมาณ 5.40 ล้านกิโลเมตร/ปี มี 3 สาขาคอยให้บริการ บริษทั มีหน่วยงานสาขา 3 หน่วย งาน ประกอบด้วย หน่วยงานล�ำลูกกา รั บ ผิ ด ชอบลู ก ค้ า เขตกรุ ง เทพฯ และ ปริมณฑล หน่วยงานสระบุรี รับผิดชอบ ลูกค้าภาคเหนือ และหน่วยงานระยอง รับผิดชอบลูกค้าเขตภาคตะวันออก ส่วน ส� ำ นั ก งานใหญ่ รั บ ผิ ด ชอบลู ก ค้ า เขต กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก เน้นปลอดภัย 100% สถิตอิ บุ ตั เิ หตุยอ้ นหลัง 5 ปีนงิ่ มาก เนือ่ งจากว่าคนขับรถของบริษทั ฯมีความ รับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯมาก เนื่องจากการบริหารงานด้านการขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมุ่งเน้นความ พึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ ภายใต้ การบริหารงานให้เกิดความปลอดภัย สูงสุด รับรางวัล 3 ปีติดเนื่อง บริษัทฯบริหารงานให้เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด จนได้รับรางวัลผู้รับ เหมาขนส่งดีเด่นเป็นเวลา 3 ปีตดิ ต่อกัน จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ

เทียบท่า ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ที.ซี.เอช. ทรานสปอร์ต (1991) จ�ำกัด ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนส่งน�้ำมัน จ�ำนวนรถ : 50 คัน ติดต่อ : โทร.08-5555-2396

กลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ มัน (IESG) ภายใต้ การสนับสนุนจาก ปตท. บริหารธุรกิจค้า ปลีก และเชลล์แห่งประเทศไทย และใน ปี 2550 ได้รับรางวัลผู้ประกอบการขน ทางบกส่งยอดเยีย่ มประจ�ำปี 2549 จาก IESG ซึ่ ง จั ด รางวั ล นี้ ขึ้ น เป็ น ปี แ รก ปัจจุบันบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการ ขนส่งน�้ำมันที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุด ในการเป็นผู้น�ำด้านการให้บริการขนส่ง น�้ำมัน พิสูจน์ ได้จากการได้รับรางวัลผู้ ประกอบการขนส่งน�้ำมันทางบกยอด เยี่ยมประจ�ำปี 2549 จาก IESG เปิด AEC ไม่มีปัญหา การเปิด AEC ไม่เป็นปัญหากับ บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯท�ำงานแบบ อินเตอร์อยูแ่ ล้ว ในส่วนของพนักงานขับ รถนั้นอาจจะเป็นปัญหาได้ เพราะทุน ต่างชาติอาจจะเข้ามาซือ้ ตัวพนักงานขับ รถไปได้ เนื่องจากพนักงานขับรถคน ไทยรู้เส้นทางในไทยมากกว่าชาวต่าง ชาติ ตรงนีอ้ ยากจะฝากให้บริษทั คนไทย

เตรียมรับมือไว้ ทั้งนี้ ทุกบริษัทฯต้อง ให้ความส�ำคัญ เนื่องจากพนักงานขับ รถต้องรับผิดชอบสินค้าลูกค้า และ ทรั พ ย์ สิ น องค์ กรไม่ ใ ห้ เ สี ย หาย จึ ง จ�ำเป็นต้องหาวิธีท�ำให้พนักงานขับรถ เลือกอยู่กับเราให้ได้ เช่น การท�ำให้ พนั ก งานขั บ รถสามารถมี อ าชี พ ที่ มั่นคง และวางแผนชีวิตตัวเองได้ ตรง นี้จะส�ำคัญมากกว่าเงิน มุ่งขนส่งน�้ำมันเชื่อถือได้ บริษทั ฯมุง่ เน้นทีจ่ ะให้การบริการ ขนส่งน�้ำมันที่เชื่อถือได้ ให้กับลูกค้า ของเรา บนพื้นฐานคุณภาพการขนส่ง ที่มีความปลอดภัย ได้คุณภาพ ครบ ถ้วนถูกต้องและทันเวลา เราจะรับผิด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็น องค์กรที่ดี มีคุณธรรม ดูแลด้วยความ รั บ ผิ ด ช อ บ ต ่ อ ชุ ม ช น แ ล ะ สิ่ ง แวดล้อม  ด้วยหลักการในการท�ำงาน ของเราและความมุ่งมั่นของพนักงาน ทุกระดับ


28 BUS&TRUCK • จัดซื้อ จัดจ้าง

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

จัดซื้อ จัดจ้าง จัดซื้อ/ จัดจ้าง/ จัดเช่า

26 พฤศจิกายน 2555

• เช่า รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ และอืน่ ๆ จ�ำนวน 4 รายการ ส�ำหรับ กรมชลประทาน ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ หน่วยพัสดุ โครงการ ปฏิบัติการคันคูน�้ำที่ 13 อ�ำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.30 น. เป็ น ต้ น ไป ณ หน่ ว ยพั ส ดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน�้ำที่ 13 อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทร.0-3461-1795 ต่อ 109 ในวัน และเวลาราชการ • จ้าง เหมารถยนต์โดยสารปรับ อากาศ 2 ชั้น โดยแต่ละคันมีที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ระหว่างวัน ที่ 13-16 ธันวาคม 2555 รวมเวลา 4 วัน จ�ำนวน 4 คัน ณ จังหวัด

GPI#Feb_p10-Pro3.indd 1

ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองคาย ส�ำหรับองค์การ บริหารส่วนต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ องค์การบริหารส่วน ต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย ดูราย ละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srisajorrakhenoi.go.th หรื อ โทร. 0-2337-1652 ในวั น และเวลา ราชการ • ซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แคบ จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับอ�ำเภอ แม่เมาะ ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ ส�ำนักงานสาธารณสุข อ�ำเภอแม่เมาะ ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่

1/21/09 10:15:23 PM

27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ แม่เมาะ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maemoh01@hotmail.com หรือโทร.0-5426-6103 ในวันและ เวลาราชการ • ซื้อ รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร จ�ำนวน 1 คัน เลขที่ สซ.บร. 2/2556 ส�ำหรับ กรมชลประทาน ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานบริหาร ทั่วไป โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต�ำบลบ้านบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ หน่วยพัสดุ งานบริหารทัว่ ไป โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต�ำบล บ้านบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// procurement.rid.go.th หรือ www.

gprocurement.go.th หรือโทร. 0-4463-7205 ในวั น และเวลา ราชการ 27 พฤศจิกายน 2555

• ซือ้ ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับกรมการจัดหางาน ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ ส�ำนักงานจัดหางาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด กาฬสินธุ์ ดูรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ kin@doe.go.th หรือโทร.0-43813228-9 ในวันและเวลาราชการ 28 พฤศจิกายน 2555

• จ้าง เหมารถยนต์ โดยสารปรับ อากาศ 2 ชั้น จ�ำนวน 5 คัน ส�ำหรับ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านฉาง ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่


จัดซื้อ จัดจ้าง • BUS&TRUCK 29

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ องค์การบริหารส่วน ต�ำบลบ้านฉาง ส่วนการคลัง วันนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน และศูนย์ข้อมูล ข่ า วสารระดั บ อ� ำ เภอฯ ที่ ว ่ า การ อ�ำเภอเมืองปทุมธานี ชั้นที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต�ำบล บ้านฉาง ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.bangchang-pt.go.th หรือโทร.0-2581-6754 ในวันและ เวลาราชการ • ซื้อ รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้าง เทท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ก�ำลัง แรงม้า ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.หลา จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับเทศบาลต�ำบล หนองแก ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ชั้น 2 อ�ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวล�ำภู ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล หนองแก ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/jsp/control.proc02 หรือ โทร.08-7855-8877 ในวันและ เวลาราชการ 4 ธันวาคม 2555

• ซื้อ รถปูผิวทางล้อยางด้วยระบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ� ำ นวน 1 คั น ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ ก�ำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วย ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วั น ที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น. ณ หน้าห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ก� ำ หนดเสนอราคา วั น ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-10.30 น.

ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกระบี่ ดูรายละเอียด ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.gprocurement. go.th, www.krabipao.go.th หรือ โทร.0-7560-0295-6 ในวันและ เวลาราชการ จัดจ้าง พนักงานช่าง • รับสมัคร พนักงานช่าง ไม่จ�ำกัด วุฒิ มีประสบการณ์ ติดต่อ บริษัท เอเชีย ทรัค จ�ำกัด โทร.0-23128326-8, 08-1824-7253, 085368-9472 • รับสมัคร หัวหน้าช่างยนต์, ช่าง ซ่อมรถหัวลาก มีประสบการณ์การ ซ่ อ มบ� ำ รุ ง รถหั ว ลากเครื่ อ งยนต์ Diesel, CNG ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ฉั ต รเพชรวั ฒ นา จ� ำ กั ด โทร. 0-2868-6688 พนักงานขาย • รับสมัคร พนักงานขายรถบรรทุก เพื่อเชิงพาณิชย์ วุฒิปริญญาตรี ติดต่อ บริษัท เอเชีย ทรัค จ�ำกัด โทร.0-2312-8326-8, 08-1824-

7253, 08-5368-9472 • รับสมัคร ตัวแทนจ�ำหน่ายในต่าง จังหวัด ติดต่อ บริษัท ฉัตรเพชร วัฒนา จ�ำกัด โทร.0-2868-6688 • รับสมัคร พนักงานขายอะไหล่ รถยนต์และเครื่องมือช่าง (ประจ�ำ จังหวัด) รายได้เริ่มต้น 20,000++ ติ ด ต ่ อ บ ริ ษั ท พ า ร ์ ท โ ซ น (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-29177088-9 ต่อ 42 หรือ 08-5668-6664 อื่นๆ • รับสมัคร ผูจ้ ดั การศูนย์บริการ วุฒิ ปริญญาตรี ติดต่อ บริษัท เอเชีย ทรัค จ�ำกัด โทร.0-2312-8326-8, 08-1824-7253, 08-5368-9472 • รับสมัคร ดีลเลอร์ทั่วประเทศ ผู้ ประกอบการท่านใดสนใจ ติดต่อ ส�ำนักงานขายส่วนกลาง บริษัท ดายุนออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-2503-4668-70 • รับสมัคร พนักงานฝ่ายการตลาด 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาการ ตลาด /นิเทศศาสตร์ อายุไม่เกิน 30 ปี ติดต่อ บริษัท ดีเอดี ออโต จ�ำกัด โทร.0-2934-5634

รถหั ว ลาก SINOTRUK เคร�่องยนต NGV แทจากโรงงาน CNHTC

• รถหัวลาก SINOTRUK รุน Hoyun Ultimate 6x4 CNG 345 แรงมา • คัดเลือกอุปกรณทุกรายการอยางดีเพื่อการใชงานที่ทนทานไมมีปญหา • นำเขาและจัดจำหนายโดยบริษัทนำเขาเครื่องยนตดีเซล ชั้นนำของโลกโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ • จำหนายอะไหลรถ SINOTRUK ทุกรุน นำเขาและจัดจำหนายโดย บร�ษัท ฉัตรเพชรวัฒนา จำกัด Diamond Brothers Limited ตัวแทนจำหนาย SINOTRUK HOYUN ที่ไดรับการแตงตั้งแตผูเดียวในประเทศไทย

100 ถนนเศรษฐกิจ 1 อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานขาย (02) 868-8866 (14 คูสาย), (02) 457-0058 (12 คูสาย) หร�อ คุณคมสัน (081) 840-8440 Website : www.sinotruk.co.th


30 BUS&TRUCK • วัดรอบ

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

วัดรอบ

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมทั่วประเทศ ตุลาคม 2555 รถบรรทุก รถโดยสาร

ส�ำหรับในเดือนตุลาคม ยอดของรถโดยสารจดทะเบียน มียอดที่พุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยในเดือนนี้เปิดทางให้แชมป์ใหม่อย่าง VOLVO ขึ้นสู่ชาร์ต อันดับ 1 ที่จ�ำนวน 40 คัน ในขณะที่แชมป์เก่าอย่าง SCANIA ก็สามารถท�ำยอดเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 14 คัน ตามมาติดๆ ด้วย MERCEDES BENZ และ HINO ส่วนยอดรถบรรทุกจดทะเบียนในเดือนตุลาคม ก็มียอดพุ่งสูงขึ้นอีกเช่นกัน และยังมีแชมป์ใหม่อย่าง HINO ที่มาพร้อมกับยอดรถจดทะเบียน 1,487 คัน ตาม มาด้วยแชมป์เก่าอย่าง ISUZU มียอดอยู่ที่ 1,395 คัน นอกจากนี้ยังมีรถสัญชาติจีนติดอันดับด้วยทั้ง SHACKMAN และ SINOTRUK ดูเหมือนว่ารถสัญชาติจีนก�ำลังมาแรงแซงทางโค้งอยู่เหมือนกัน คงจะต้องมาลุ้นกันว่าในเดือนหน้าจะสามารถล้มคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ และแชมป์เก่าจะรักษา ต�ำแหน่งไว้ได้นานแค่ไหน ลุ้นกันในวัดรอบฉบับหน้า

แหล่งที่มา : ยอดรถจดทะเบียน ฝ่ายสถิติ กลุ่มวิชาการและวางแผน ส�ำนักจัดระบบการขนส่ง ทางบก ข้ออธิบายเพิ่มเติม : ประเภทน�ำ้ หนักรถบรรทุกและรถโดยสารตามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เทียบเท่าลักษณะ รถบรรทุกและรถโดยสาร ดังนี้

ประเภทน�้ำหนัก 1. 2,001-4,000 กก. 2. 4,001-5,000 กก. 3. 5,001-6,000 กก. 4. 6,001-7,000 กก. 5. 7,001 กก. ขึ้นไป

ลักษณะรถ รถบรรทุก รถโดยสาร รถตู้, รถสองแถว ไม่เกิน 12 ที่นั่ง 4 ล้อ (ช่วงยาว), 6 ล้อ (4x2) มินิบัส 6 เมตร,รถสองแถว 13-24 ที่นั่ง 6 ล้อ ตัวถังยาว 6-7 เมตร 6 ล้อ (หัวลาก) ตัวถังยาว 8 เมตร/ที่นั่งเกิน 30 ที่ 10 ล้อ (6x2) ตัวถังยาว 10 เมตรและ 12 เมตร บรรทุก 12 ล้อ (8x4) ที่นั่งเกิน 30 ที่นั่ง หัวลาก 10 ล้อ (6x4)


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 31

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555 BUS & TRUCK MART


32 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ต่อจากหน้า 1

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

จากปก

ฮับรถใหญ่ในเอเชีย ศูนย์กลางของอาเซียน การตั้งโรงงาน วอลโว่ กรุ๊ป เป็นฮับออฟเอเชีย ประกอบรถใหญ่ ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะ บริษัท วอลโว่กรุ๊ป (ประเทศไทย) ท�ำให้ขยายตลาดได้มาก เพราะสามารถ จ�ำกัด ผู้ผลิตรถบรรทุก รถหัวลาก และ เร่งท�ำการผลิตได้ตามความต้องการของ รถโดยสารขนาดใหญ่ “วอลโว่” และ ตลาด “ยูดี ทรัค” วางแผนที่จะลงทุนเพิ่ม หลัง จากขยายก� ำ ลั ง การประกอบรถของ ฮีโน่ ฮับแรกของเมืองไทย โรงงานประกอบรถ TSA และขยายเครือ เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ทาง ข่ายการบริการลูกค้ารวมมูลค่า 4,000 บริษัทแม่คือ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส ล้านบาทไปก่อนหน้านี้ ซึ่ง TSA อยู่ ประเทศญี่ ปุ ่ น ได้ ท� ำ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้ว โรงงานประกอบรถใหญ่ฮีโน่ คือ ฮีโน่ เสร็จในปีหน้า การลงทุนต่อเนื่องนี้จะ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง ผู้ประกอบ เกี่ยวข้องกับการสร้างศูนย์อบรมที่ใหญ่ รถใหญ่ ฮี โ น่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต สุดในภูมิภาค ที่บางนา โดยตั้งอยู่ที่ อั น ดั บ 2 รองมาจากประเทศญี่ ปุ ่ น เดียวกันกับส�ำนักงานใหญ่ของ วอลโว่ เพราะมองว่าในอนาคตอันใกล้ ความ ทรัค ต้องการของประเทศต่างๆ ในเอเชียจะ โดยศู น ย์ อ บรมประกอบไปด้ ว ย มีเพิ่มมากขึ้น และเมืองไทยก็สามารถ ศูนย์เทคนิคเพื่อพัฒนาช่างฝีมือด้าน ส่งออกได้งา่ ยกว่าประเทศญีป่ นุ่ ช่วยลด เทคนิคซ่อมบ�ำรุง เช่น ระบบส่งก�ำลัง ต้นทุนในการขนส่งได้เป็นอย่างมาก ระบบเครื่องยนต์ และทางด้านซอฟท์ ประเทศแรกทีท่ ำ� การสัง่ รถโดยสาร สกิล หรือทักษะการขาย การดูแลลูกค้า ฮีโน่ที่ผลิตจากเมืองไทยคือ ประเทศ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน 2 ปี อิ น เดี ย โดยมี ความต้ อ งการถึ ง ปี ล ะ ข้างหน้า ปัจจุบัน วอลโว่ ทรัค มีศูนย์ 1,000 คัน พร้อมทั้งในอนาคตต่อไปจะ อบรมแห่งเดียวในภูมภิ าคคือ ทีป่ ระเทศ สั่งน�ำเข้ารถบรรทุกด้วย แต่ด้วยภาวะ มาเลเซีย การเปิดศูนย์เพิม่ ในไทยนัน้ จะ เศรษฐกิจทีย่ งั ไม่เติบโต อยูค่ งทีม่ าระยะ ด�ำเนินงานควบคู่กับมาเลเซีย แต่จะมี หนึ่งท�ำให้ต้องลดจ�ำนวนการสั่งลงบ้าง ศักยภาพในการฝึกอบรมที่ครอบคลุม เพราความต้องการของตลาดในประเทศ มากกว่า ลดน้อยลง ส�ำหรับการฝึกบุคลากรนั้น วอลโว่ โดยทางโรงงานประกอบฮีโน่ ใน ให้ความส�ำคัญมาก โดยบริษทั ฯส่งเสริม เมืองไทยได้พัฒนาคุณภาพด้วยการลด การอบรมทั้งในไทยและในตลาดอื่นๆ ต้ น ทุ น เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลลง ด้ ว ยการ เช่น ผู้จัดการเขตทุกคนที่เข้ามาใหม่จะ ประกอบเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลได้ ทั้ ง หมด ต้องอบรมตลอด 6 เดือน ก่อนออก 100% ไม่ตอ้ งน�ำเข้าชิน้ ส่วนจากประเทศ ปฏิบัติงาน ศูนย์อบรมที่ ใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่นเหมือนเดิม พร้อมทั้งมาตรฐาน ภูมิภาคที่บางนาน่าจะเปิดได้อย่างเป็น ของเครื่องยนต์ที่ส่งไปอินเดียนั้นเป็น ทางการใน 2 ปีข้างหน้าหรือเร็วกว่านี้ มาตรฐานยูโร 1 ไม่ใช่มาตรฐานยูโร 3 ในส่วนของสายการผลิตในไทย เหมือนในเมืองไทย เพราะฉะนั้นต้นทุน โรงงาน TSA ทีจ่ ะเริม่ ในปีหน้า ศักยภาพ จึงถูกกว่า การผลิตของ TSA สามารถท�ำได้ 2 หมืน่ ส่วนแผนการต่อไปได้มกี ารส่งออก คัน/ปี แบ่งเป็นการผลิตวอลโว่ 4,500 คัน รถบรรทุกไปยังประเทศออสเตรเลียและ ทีเ่ หลือเป็นการผลิตรถยูดี และจะท�ำการ ประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพราะเมื่อใช้ ผลิตรถยนต์รนุ่ พิเศษซึง่ ผลิตทีเ่ มืองไทย AEC แล้ว ความต้องการของประเทศ เพี ย งแห่ ง เดี ย ว และจะส่ ง ออกไป ต่างๆ ในอาเซียนก็จะเพิ่มมากขึ้น การ จ� ำ หน่ า ยทั่ ว โลกยกเว้ น ตลาดยุ โ รป สัง่ รถใหญ่จากเมืองไทยจะถูกกว่าการน�ำ อินเดียและอเมริกาเหนือ โดยเมื่อสาย เข้ า จากประเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น อย่ า งมาก การผลิตเริม่ ด�ำเนินการจะมีการจ้างงาน นั่นเอง เพิ่มรวมแล้วกว่า 1,000 ต�ำแหน่ง จาก ด้วยบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ ปัจจุบันที่มีอยู่ 600 คน (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีหน้าทีเ่ พียงอย่าง ส�ำหรับการท�ำธุรกิจของวอลโว่ใน เดียวคือ ดูแลการจ�ำหน่ายรถใหญ่ฮโี น่ใน ภูมภิ าคอาเซียน มองไทยเป็นศูนย์กลาง ประเทศเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถ การขนส่งหรือ ฮับ ส�ำหรับรถบรรทุก ท�ำการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ต้อง เนื่ อ งจากมี ป ั จ จั ย บวกที่ ส� ำ คั ญ คื อ ให้เพียงผู้แทนจ�ำหน่ายในประเทศเป็น ศักยภาพของคน และระบบโลจิสติกส์ ฝ่ายสั่งตรงมายังโรงงานประกอบเอง เห็นได้ว่า เวลานี้ วอลโว่ กรุ๊ป ได้วาง รากฐานระยะยาว ทั้งวอลโว่และ ยูดี ให้

มีฐานผลิตอยู่ ในประเทศไทย ส่วนใน เอเชียวอลโว่มองว่าจีนเป็นฮับในภูมภิ าค และมีตลาดที่ใหญ่ที่สุด ก่อนทีจ่ ะเริม่ ใช้ AEC ทางวอลโว่ก็ สามารถประกอบรถที่ มี ข นาดแรงม้ า มากกว่า 400 แรงม้าคือ รุ่น FMX ที่ เหมาะกับการเป็นรถเหมืองและขนส่ง อุปกรณ์ก่อสร้างได้ เพราะสามารถวิ่ง ตามทางที่ไม่ใช่ถนนได้ จึงมียอดส่งออก มาถึง 400 คัน แต่ ในปีนี้ด้วยภาวะ เศรษฐกิจในอาเซียนอยู่ในช่วงถดถอย ท�ำให้คาดว่าจะมียอดส่งออกพียงแค่ 200 คันเท่านั้น แม้ว่าจะมีรุ่น FH ที่มี แรงม้าสูงสามารถบรรทุกสินค้าหนักมา เป็นทางเลือกอีกก็ตาม นอกจากนี้แล้วทางค่ายวอลโว่ที่มี ตัวแทนอยู่ ในกลุ่มอาเซียนก็ ได้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา เพื่อที่ จะผลักดันยอดขายให้ดขี นึ้ รวมทัง้ ยังน�ำ กลุ่มลูกค้าไปแวะชมกิจการของลูกค้า วอลโว่ในประเทศอืน่ โดยใช้รถวอลโว่ทำ� ธุรกิจให้เดินหน้าไปได้

ที่สูงขึ้น ส่วนทางด้าน ช.ทวีดอลลาเซียน นั้นมีโรงงานประกอบขนาดใหญ่อยู่ที่ ขอนแก่น โดยรถรุน่ ต่างๆ ทีป่ ระกอบนัน้ จะเน้ น ที่ ร ถเพื่ อ การส่ ง ออกเป็ น หลั ก อย่างรถเพือ่ กิจการพิเศษ ทีร่ ถคันหนึง่ มี ล้อมากกว่า 100 ล้อ ทั้งนี้เพื่อน�ำไปใช้ ขนสินค้าหนักในประเทศลาว รวมทั้งยัง มีรถบดถนน และรถขนของหนักเพือ่ น�ำ ไปใช้สร้างถนนจากประเทศลาวไปยัง ประเทศจีนอีกด้วย ด้ ว ยมาตรฐานสากลที่ ไ ด้ รั บ มา มาตรฐานในการประกอบ ฝีมือของช่าง ประกอบ การสต็อกวัตถุดิบ ระยะเวลา ในการประกอบ และการตรวจสอบ คุณภาพก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า ถือเป็น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ท� ำ ให้ ป ระเทศต่ า งๆ ใน อาเซียนให้การยอมรับ คาดว่าในอีกปี หรือสองปีนี้จะมีความต้องการเพิ่มมาก ขึ้น เพราะต้องก่อสร้างถนน สิ่งก่อสร้าง และอาคารบ้านเรือนก่อนการเปิดใช้ AEC อย่างเต็มตัวแน่

พนัสฯ- ช.ทวีดอลลาเซียน เน้นส่งออก ส�ำหรับอู่ผู้ประกอบรถใหญ่ที่มีชื่อ เสียงในเมืองไทยมีอยู่ด้วยกัน 4 แห่ง คือค่ายสามมิตรมอเตอร์สฯ ค่ายอาร์ซเี ค ค่ายพนัสฯ และค่าย ช.ทวีดอลลาเซียน โดย 2 ค่ายแรกเน้นประกอบตัวถังให้กับ ลูกค้าในประเทศเป็นหลัก ส่วนอีก 2 ค่าย หลัง เน้นประกอบตามออเดอร์ที่ลูกค้า ต่างประเทศสั่งเข้ามา ค่ า ยพนั ส แอสเซมบลี ย ์ มี แ ผนก ดู แ ลรถเชิ ง พาณิ ช ย์ ต ่ า งประเทศโดย เฉพาะ โดยต้องมีมาตรฐานสากล ISO ให้ ก ารยอมรั บ คุ ณ ภาพและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อม ซึ่งประเทศที่ส่งออกมากที่สุด คือออสเตรเลียและตะวันออกกลาง ก่อน ทีจ่ ะส่งออกไปได้นนั้ ต้องมีการตรวจสอบ มาตรฐานอย่างคุมเข้ม เพราะในการน�ำ เข้าสินค้าต่างๆ ในต่างประเทศนั้นมี มาตรฐานต่างๆ อย่างมากมาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันความปลอดภัยในประเทศของตัว เองเป็นหลัก เมื่อต่างประเทศให้การยอมรับใน รถที่ทางพนัสฯส่งออกนั้น เพื่อท�ำให้ ตลาดเมืองไทยมีมาตรฐานที่สูงขึ้น จึง ได้นำ� มาตรฐานต่างๆ มาใช้เพือ่ ประกอบ รถที่จัดจ�ำหน่ายในประเทศ นอกจากนี้แล้ว ทางพนัสฯยังได้ เตรียมทีจ่ ะขยายโรงงานประกอบรถทีจ่ ะ ส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อท�ำให้ทั้งคน งานและเครือ่ งไม้เครือ่ งมือต่างๆ มีระดับ

ค่ายรถจีนวางแผนใหญ่ ขณะนี้ค่ายรถใหญ่จากประเทศจีน ได้เข้ามาท�ำการตลาดหลายยี่ห้อ ไม่ว่า จะเป็น โฟตอน, FAW, ดายุน, ไบเบน, DF, SSK. ไซโน ทรัค, แซคแมน และ มียหี่ อ้ ใหม่ทเี่ ตรียมเข้ามาอีก โดยอันดับ แรกจะต้องท�ำยอดขายในเมืองไทยก่อน เพราะหมายถึ ง คุ ณ ภาพ ราคา การ บริการหลังการขาย และอะไหล่ ต้องได้ มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับก่อน โดยสิง่ หวัง ตามมาก็ คื อ การขยายส่ ง ออกไปยั ง ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการรองรับ AEC เพราะหากลูกค้าในประเทศเพื่อน บ้านได้รับการยอมรับแล้ว นั่นก็หมาย ถึงว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกเป็น จ�ำนวนมากนั่นเอง อย่างรถใหญ่โฟตอนนั้น ด้วยทุก ประเทศในอาเซียนต่างมีผแู้ ทนจ�ำหน่าย อยู่ จึงเป็นการง่ายทีผ่ ปู้ ระกอบการขนส่ง จะน� ำ รถใหญ่ โ ฟตอนวิ่ ง ขนส่ ง ข้ า ม ประเทศ เพราะหากต้องการซ่อมบ�ำรุงก็ อาจน�ำรถเข้าศูนย์บริการของโฟตอนได้ เพราะมาตรฐานการบริการนั้นสามารถ ดูแลได้ทั้งทุกรุ่นทุกคันนั้นเอง นับแต่นตี้ อ่ ไปตลาดรถใหญ่ในเมือง ไทยจะเติบโตขึ้นจนเป็นฮับรถใหญ่ออฟ เอเชีย ซึ่งมาตรฐานของคุณภาพทุกคัน ทุกยีห่ อ้ จะอยูใ่ นระดับเดียวกัน เพราะต่าง เข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงทัง้ หมด ต้องรอ ดูตอ่ ไปว่าในอนาคตตลาดรถใหญ่ในเมือง ไทยจะเติบโตได้อีกมากน้อยเท่าไร


วงการต่างแดน • BUS&TRUCK 33

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

วงการต่างแดน ต่อจากหน้า 1

ยานยนต์

เอเชียฯ รับประกัน FAW ต้องไม่หยุดวิ่ง วีฮิเคล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด ผู้แทน จ�ำหน่ายรถใหญ่ประเทศจีน เปิดเผยว่า ด้วยภาพลักษณ์เก่าของรถใหญ่ประเทศ จีนที่ยังติดตาลูกค้าที่ว่าไม่มีอะไหล่ให้ เปลี่ยน ท�ำให้รถต้องหยุดวิ่งงานนานถึง 1 เดือนนัน้ ทางบริษทั ฯต้องลบภาพพจน์ นี้ออกไปให้ได้ด้วยการลงทุนมหาศาล ท�ำการสต็อกอะไหล่ให้มีจ�ำนวนมากพอ กับจ�ำนวนรถใหญ่ FAW ทีว่ งิ่ อยูบ่ นถนน พร้อมทั้งจะท�ำการส่งอะไหล่ ให้ถึงมือ ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมา สามารถท�ำได้และไม่ได้สร้างปัญหาให้ กับลูกค้าแต่อย่างใด โดยรถที่ ท างบริ ษั ท ฯเข้ า มา จ�ำหน่ายมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 รุน่ คือ รถหัวลาก เครื่องยนต์ดีเซลและ NGV รถดัมพ์ เครื่องยนต์ดีเซลและ NGV พร้อมด้วย รถมิกเซอร์เครือ่ งยนต์ดเี ซล ส่วนจ�ำนวน ที่ขายได้ในปีนี้มีกว่า 110 คันและในปี หน้านั้นยังไม่ได้มีการตั้งเป้าขายไว้แต่ อย่างใด เพียงแต่ต้องขายให้ได้มากสุด เท่าที่จะท�ำได้ โดยช่องทางการจ�ำหน่ายคือการ แต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายนั้น ในขณะนี้ได้ อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนที่จะ

เป็นดีลเลอร์จ�ำนวน 4 ราย ส่วนอีก 2 รายนั้นก�ำลังอยู่ในการศึกษาและพัฒนา รูปแบบเพื่อการเป็นดีลเลอร์ต่อไป โดย แผนการที่วางไว้คือในปี 2556 จะต้องมี ดีลเลอร์ให้ได้อย่างน้อย 6 ราย เพื่อที่จะ ได้เจาะกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด ส�ำหรับตลาดรถใหญ่ในเมืองไทย นั้นถือได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากโดยผู้ บริหารบริษทั แม่ทปี่ ระเทศจีนได้ให้ความ ส�ำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยการเข้ามาหา ข้อมูล ศึกษาและพัฒนาตลาดรถใหญ่ใน เมื อ งไทยเมื่ อ ต้ นเดือ นพฤศจิกายนที่ ผ่านมา ส� ำ หรั บ การร่ ว มงาน BUS & TRUCK ’12 เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่ จะเปิดตัวบริษัทฯว่าเป็นผู้จ�ำหน่ายรถ ใหญ่ FAW อย่างเป็นทางการ ไม่ได้หวัง ที่จะมุ่งจ�ำหน่ายเป็นหลัก แต่ยอดขายที่ ท�ำได้มากถึง 25 คัน ท�ำให้มองเห็นว่า กลุ่มลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ ของรถใหญ่ FAW ที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีจากค่ายรถยนต์ยหี่ อ้ ดังหลาย ยี่ห้อที่ท�ำให้รถ FAW ได้รับความเชื่อถือ จากกลุ่มลูกค้าทุกประเทศทั่วโลก

ต่อจากหน้า 1

SSK.ไซโนทรัค ไม่ิทิ้งลูกค้า รับ ยี่ห้ออื่นทาบทาม ไซโนทรัค เปิดเผยว่า ด้วยการท�ำตลาด มาได้ 3 ปี สามารถท�ำยอดจ�ำหน่ายได้ มากถึงกว่า 1,500 คัน ทั้งนี้ เป็นเพราะ น� ำ รถรุ ่ น ต่ า งๆ เข้ า มาตรงกั บ ความ ต้องการของตลาด การขยายดีลเลอร์ที่ มีกว่า 17 แห่งทั่วประเทศ การบริการ หลังการขายที่มีมาตรฐานและที่ส�ำคัญ คือมีอะไหล่สต็อกไว้ให้บริการได้ถึง 24 ชั่วโมง ส่วนปีหน้าก็ ได้วางเป้าจ� ำหน่าย 500 คัน โดยจะมีรถรุ่นใหม่เข้ามาเสริม คือ รุ่น A7 เป็นรถหัวลากเครื่องยนต์ ดีเซล 380 แรงม้า และต่อไปก็จะเป็นรถ ดัมพ์เครื่องยนต์ดีเซล ส่วนรถรุ่นเดิมก็ ยังคงมีจำ� หน่ายอยูเ่ หมือนเดิม ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น “ในการท�ำตลาดรถใหญ่นั้นต้องมี ความจริงใจให้กับลูกค้าอย่างที่ซื้อกับ ทางบริษทั ฯก็ได้รบั แคมเปญและส่วนลด ค่าอะไหล่มากถึง 50% ทุกราย ส่วนที่ ซื้ อ จากบริ ษั ท ฯอื่ น และน� ำ มาซ่ อ มกั บ ทางบริษัทฯก็ต้องคิดราคาเต็ม เพื่อที่จะ ท�ำให้เห็นว่าการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ

นั้นได้รับผลดีอย่างไรบ้าง” คุณสุขสมเกียรติ เปิดเผยต่อว่า ด้วยมาตรฐานของบริษัทฯที่เห็นอยู่ ไม่ ว่าจะเป็นโชว์รูม ศูนย์บริการ และโกดัง สต็อกอะไหล่ รวมทั้งการมีดีลเลอร์เป็น จ�ำนวนมาก ท�ำให้รถใหญ่จากประเทศ จีนอีกหลายยี่ห้อได้เข้ามาติดต่อให้เป็น ตัวแทนจ�ำหน่าย แต่ดว้ ยความจริงใจทีม่ ี ให้กับลูกค้าทุกราย ท�ำให้ไม่สามารถทิ้ง หายไปไหนได้ ต้องคอยให้บริการหลัง การขายจนกว่ารถใหญ่จะไม่สามารถใช้ งานต่อไปได้อีกแล้ว ส่ ว นยอดขายในงาน BUS & TRUCK ’12 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ สามารถท�ำยอดจองรถมิกเซอร์ ได้มาก ถึง 12 คัน และยังมีลกู ค้าที่ได้ทำ� การจอง รถรุ่นอื่นไว้อีกมาก ซึ่งจะต้องท�ำการ ติดต่อในภายหลัง ส�ำหรับในปีนี้ถือเป็น ปีที่ 3 แล้วที่ได้เข้าร่วมงาน BUS & TRUCK ’12 และในปีหน้าคืองาน BUS & TRUCK ’13 ก็จะเข้าร่วมเหมือนเดิม เพราะสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้เป็นจ�ำนวนมาก

สหรัฐอเมริกา : ซูซูกิ ขอดขายตก อ�ำลาตลาดรถยนต์มะกัน ซูซูกิประกาศเลิกท�ำธุรกิจรถยนต์ในสหรัฐ เหตุยอดขายดิ่งเหว พร้อมยื่น เอกสารล้มละลายจากหนี้สินจ�ำนวนมาก โดยเมื่อปี 2554 บริษัทอเมริกันซูซุกิขาย รถยนต์ในสหรัฐได้เพียง 26,000 คันเท่านัน้ และบริษทั ย่อยนีก้ ม็ หี นีส้ นิ อยู่ 346 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ จึงจะยืน่ เอกสารขอให้ศาลพิทกั ษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย ทัง้ นี้ ธุรกิจต้องเผชิญกับความยากล�ำบาก เนื่องจากเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นสูงเป็น ประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว และยังไม่มีทีท่าจะอ่อนตัวลง ส่งผลให้สินค้าของบริษัท ผูผ้ ลิตญีป่ นุ่ มีการแข่งขันทีต่ ำ�่ ลงในต่างประเทศ และท�ำให้มลู ค่ารายรับจากต่างชาติ ลดน้อยลงอีกด้วย พร้อมกันนี้ ความต้องการซื้อรถยนต์ขนาดเล็กของซูซูกิในตลาด อเมริกันก็ต�่ำลงเป็นอย่างมาก

คมนาคม

สหรัฐอเมริกา : จัดท�ำ พรบ. งบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ทีส่ ดุ สหรัฐฯ ก็มพี รบ. งบประมาณเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่ง ฉบับใหม่วงเงิน 105 พันล้านดอลลาร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ได้ ลงนามประกาศเป็นกฎหมายเมือ่ กรกฎาคมนี้ และจะใช้ตอ่ ไปจนถึงสืน้ ปีงบประมาณ 2557 หลังจากที่ พรบ. งบประมาณเพือ่ การขนส่งทางบกฉบับเดิมหมดอายุไปตัง้ แต่ 30 กันยายน 2552 และมีการขยายเวลาต่อมาเรื่อยๆ ถึง 9 ครั้ง พรบ. ฉบับนี้ได้มี การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆไว้มากมายในการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดได้แก่ • การตรวจสอบแผนงานโครงการต่างๆ อย่างเข้มงวด มีการตัดโครงการที่ไม่ จ�ำเป็นออกกว่า 60 โครงการ เพื่อให้งบแก่รัฐไปด�ำเนินการในสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น มากกว่า • มีการก�ำหนดนโยบายการขนส่งสินค้า และโครงข่ายการขนส่งสินค้าของ ประเทศขึ้น • ยังคงมีการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน • ขยายขอบข่ายและกระบวนการด้านการเงินให้กว้างมากขึ้น สามารรถรับ ทุนช่วยเหลือหรือกู้จากแหล่งเงินได้ • ให้อ�ำนาจรัฐต่างๆ มากขึ้นในการเก็บเงินค่าผ่านทาง ใช้เงินจากการเก็บค่า ผ่านทาง แต่ต้องมีทางวิ่งฟรีให้เป็นทางเลือก • ให้น�ำระบบ Performance based มาใช้ • เน้นให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้ถนนโครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยของถนนได้รับงบมากขึ้นเป็นสองเท่า • ยังคงไว้ซึ่งความส�ำคัญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม พรบ.นี้ ได้ขยายระยะ เวลาการให้การสนับสนุนจากกองทุนงานทาง Highway Trust Fund ออกไปถึง 2559 ยาวนานกว่า พรบ. นี้ 2 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีงบมาสนับสนุนด้านการขนส่งทางบก เมือ่ มี พรบ.งบประมาณเพือ่ การพัฒนาการขนส่งทางบกระยะยาวอย่างนีแ้ ล้ว ท�ำให้รัฐต่างๆ สามารถวางแผนโครงการพัฒนาได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องงบผูกพัน ผู้รับเหมากล้าที่จะลงทุนหรือพัฒนาเพราะเห็นถึงแผนการในอนาคตระยะยาว

ปฎิทินข่าว วัน-เดือน-ปี

รายละเอียดงาน

ติดต่อ

28 พ.ย. 2555

ประมูลรถยนต์มือสองสัญจร ณ ห้างไทยวัสดุ จังหวัดพิษณุโลก

บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร.0-2399-2299 หรือ www.appleauction.co.th

29 พ.ย. 2555

ประมูลรถยนต์มือสองสัญจร ณ ศูนย์การค้า เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร.0-2399-2299 หรือ www.appleauction.co.th

30 พ.ย. 2555

ประมูลรถยนต์มือสองสัญจร ณ ห้างตั้งงี่สุ่น ซุปเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี

บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร.0-2399-2299 หรือ www.appleauction.co.th

29 พ.ย.-10 ธ.ค.55 The 29th Thailand International Motor Expo 2012 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท สื่อสากล จำ�กัด โทร.02641-8444 (อัตโนมัติ 12 สายอินเตอร์) E-mail : contact@motorexpo.co.th

14-16 ธ.ค. 2555

“หัวหิน วินเทจ คาร์ พาเหรด ครั้งที่ 10” ณ โรงแรมอมารี หัวหิน

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย โทร.0-2641-8444 ต่อ 507

17 ม.ค.2556

กิจกรรม Open House Network ศึกษาดูงาน Logistics Service บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ ศูนย์โลจิสติกส์ แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณขจร โทร.0-2345-1115, 08-6329-1978 คุณนราธิป โทร.0-2345-1120, 08-6329-1975 คุณเชอร์รี่ โทร.0-2345-1125


34 BUS&TRUCK • ถามทาง

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

เสียงจากผู้อ่าน

ถามทาง เปิดบริษัทขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว สวัสดีครับ ชาว BUS & TRUCK ทุกท่าน ผมชือ่ วินทร์ครับ ตอนนี้ ผมสนใจเรื่องการเปิดบริษัทรถ ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพราะ ผมเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องของการ ก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในภายภาคหน้า ของประเทศไทย ผมว่าเป็นก้าวส�ำคัญใน การส่งเสริมให้ธุรกิจประเภทการท่องเที่ยว หรือการน�ำเที่ยวในประเทศไทยได้รับความ นิยมและกลับมาคึกคักอีกครั้ง เลยอยากจะ สอบถามสักหน่อยว่า ภาคการท่องเที่ยว ของประเทศไทยในขณะนีพ้ ร้อมทีจ่ ะรองรับ ในส่วนของประชาคมอาเซียนได้มากน้อย แค่ไหนครับ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณวินทร์ ก็ต้องบอก ก่อนนะคะว่าเรื่องของประชาคม อาเซียนเป็นเรื่องที่เราไม่ควร มองข้าม ผูป้ ระกอบการทุกภาคส่วนควรตืน่ ตัว และเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับก้าว ส�ำคัญของประเทศ ส�ำหรับค�ำถามของคุณ วินทร์ ทางทีมงานก็ได้หาค�ำตอบมาให้ ต้อง ขอขอบคุณศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ร ายได้ จ าก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของ GDP ของ ประเทศ องค์การการท่องเทีย่ วโลก ได้คาด การณ์ว่า ในอีก 8 ปีข้างหน้า ค.ศ. 2020 จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 1,600 ล้าน คน โดยเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วแถบเอเชี ย แปซิฟกิ ถึง 400 ล้านคน ในจ�ำนวนนัน้ ส่วน หนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวในอาเซียนประมาณ 160-200 ล้านคน การเปิดเสรีดังกล่าวจะ ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่อง เทีย่ วไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันทีม่ แี นว โน้มว่าจะรุนแรงมากขึน้ ในอนาคต ดังนัน้ ผู้ ประกอบการไทยจึงต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่ง ด่วน เพือ่ ให้มศี กั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะอยูร่ อด ในภาวะทีอ่ ตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วมีแนว โน้มว่าจะมีการแข่งขันสูงต่อไป ทั้งนี้จุด อ่อนประการแรกของคนไทยทีจ่ ะต้องแก้ไข อย่างเร่งด่วน คือ ทักษะด้านภาษาต่าง ประเทศ และบุคลากรไทยยังต้องเรียนรู้ และท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศ สมาชิกอาเซียน จากที่มีแนวโน้มว่าภาค การท่องเที่ยวจะมีการเติบโตมากขึ้นภาย หลังจากการเข้าสู่การเป็น AEC ดั ง นั้ น ผู ้ ป ระกอบการก็ น ่ า จะได้ น� ำ ข้อมูลนี้เพื่อปรับประยุกต์แก้ไขและพัฒนา ศั ก ยภาพในธุ ร กิ จ ให้ ก ้ า วทั น โลกที่ ก� ำ ลั ง พัฒนาก้าวเข้าสู่ AEC ในอนาคต ทางทีม งานขอเอาใจช่วยผู้ประกอบการทุกคนค่ะ

คุณไพโรจน์ ทวีชัยพัฒนา กรุงเทพฯ สวัสดีครับชาว BUS & TRUCK ทุกคน ผมเองก็เพิ่งสมัครสมาชิก BUS & TRUCK ได้ไม่นานครับ ยังไงก็ขอ ฝากตัวกับชาวๆ BUS & TRUCK ผู้รัก รถใหญ่ทกุ ท่านด้วยนะครับ ธุรกิจทีบ่ า้ น ของผมขายพวกอุปกรณ์อะไหล่รถครับ ดังนั้นผมจึงต้องอ่านหนังสือจ�ำพวกรถ ใหญ่มากๆ เพือ่ ให้ทนั กับการเทคโนโลยี ต่างๆ ไว้คอยบริการลูกค้า จะได้รักษา ทั้งลูกค้าเดิมและรองรับลูกค้าใหม่ๆ ด้วย ยิ่งตอนนี้มีผู้ให้บริการอะไหล่มาก ขึ้นอีกด้วย ดังนั้นแหล่งข้อมูลจึงเป็น เรื่องที่ส�ำคัญมาก นอกจากที่ผมดูจาก อินเทอร์เน็ตแล้ว ผมก็คอยอ่านจาก หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK นี่แหละ ครั บ แต่ สิ่ ง ที่ ผ มอยากให้ ท างกอง บรรณาธิการช่วยเสริมอีกนิดนึงก็คือ อยากให้เพิ่มเรื่องพวกรถลากนี่แหละ ครับ อยากให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับรถลากมาก ขึ้น โดยส่วนอื่นๆ ผมก็ติดตามนะครับ เพราะการอ่านเรื่องรถ(ผมเหมาหมาย ถึ ง รถเล็ ก รถใหญ่ เ ลยนะครั บ ) มั น เหมือนเป็นความสุขของคนรักการน�ำ รถวิง่ บนถนนครับ ผมเองก็เป็นอีกหนึง่ เสียงครับทีข่ อเป็นก�ำลังใจให้กบั ทีมงาน BUS & TRUCK ทุกๆคนครับ

เสื้อโปโล สิรินธร

กองบรรณาธิการ สวัสดีค่ะ คุณไพโรจน์ ทวีชัย พั ฒ นา ทางที ม งาน BUS & TRUCK มีความยินดีค่ะ ที่ช่วย เสริ ม ช่ อ งทางในการน� ำ เสนอ ข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์และข่าวสารในแวดวงของ รถใหญ่ค่ะ เพราะนั่นก็ถือว่าเป็น งานของทางที ม งาน BUS & TRUCK เช่นกัน และทางทีมงาน เองก็ยินดี ที่น�ำเสนอข้อมูล และ ข่าวสารที่ผู้อ่านชื่นชอบ และใน ส่วนของข้อเสนอแนะที่ทาง คุณ ไพโรจน์ ต้องการให้เพิ่มเนื้อหาใน ส่วนของเรือ่ งรถลากเข้าไปนัน้ ทาง ทีมงาน BUS & TRUCK ก็จะ ขอรับไว้ โดยจะน�ำเรื่องราวมาลง ในหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ในฉบับต่อๆ ไปให้ได้มากที่สุดค่ะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณส�ำหรับข้อ เสนอแนะดีๆ และก�ำลังใจทีท่ างคุณ ไพโรจน์ ส่งมาด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ ทางทีมงาน BUS & TRUCK ก็ขอ อวยพรให้ธุรกิจของคุณไพโรจน์ ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ เจริญ ก้าวหน้า ขยายสาขา และเติบโต ต่อไปเรื่อยๆค่ะ


TEST & REPORT • BUS&TRUCK 35

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555 TEST AND REPORT

บทสรุปทางลัดสู่การลดต้นทุนค่าขนส่งด้วยยางมิชลิน X Multi D นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ว่า ประหยัดจริง

จากการคิ ด ค้ น และพั ฒ นา คุณภาพของยางรถเพื่อการพาณิชย์ หรือยางรถใหญ่ของมิชลินมาโดยตลอด รวมถึงล่าสุด ยางมิชลิน X Multi D ด้วย สมรรถนะของยางมิ ช ลิ น ที่ ผ ่ า นการ พัฒนามาอย่างยาวนานได้พสิ จู น์ให้เห็น ถึ ง ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ และ สามารถช่ ว ยลดต้ น ทุ น การขนส่ ง ได้ อย่างแท้จริง คุณสมบัติเหล่านี้จึงตอบ โจทย์ในเรื่องที่ผู้ประกอบการขนส่งให้ ความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจอย่างชัดเจน ส่ ง ผลให้ ท ่ า นเจ้ า ของกิ จ การขนส่ ง สามารถแข่งขันในด้านอื่นๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แน่นอนหากได้ลองใช้งานยาง มิชลิน X Multi D แล้วจะทราบว่า ปัญหาเดิมๆ ทีเ่ คยเจอจะหมดไป โดย เฉพาะรถหัวลากที่ท�ำหน้าที่ลากพ่วง ทั้งแบบกึ่งพ่วงและรถพ่วงแม่ลูกอ่อน ซึง่ จากนวัตกรรมการล่าสุดของมิชลิน X Multi D ซึ่งมี 2 ขนาด คือ 11R22.5 ที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา และในต้นปีหน้ามิชลินจะออกขนาด 295/80R22.5 เพื่อรองรับรถหัวลาก หรือรถบรรทุกที่มีแรงม้าสูงซึ่งยังคง ตอบโจทย์การใช้งานในต�ำแหน่งเพลา ขับ ซึง่ เป็นต�ำแหน่งทีม่ อี ายุการใช้งาน ที่สั้นหรือมีอัตราการสึกที่เร็วกว่ายาง ในต�ำแหน่งอืน่ ๆ การันตีวา่ จะสามารถ ช่วยท่านลดต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดจาก ยางได้มากถึง 25% (*) อีกทั้งยังได้ ของแถมในเรื่องประสิทธิภาพการยึด เกาะถนนทีด่ กี ว่า และท่านยังมัน่ ใจได้ ว่ารูปทรงดอกยางแบบก้อนหกเหลีย่ ม ของ X Multi D จะคงประสิทธิภาพการ ยึดเกาะถนนและการตะกุยตลอดอายุ การใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นใช้จนกระทั่ง ดอกยางเหลือ 2 มม. นอกจากอายุ ก ารใช้ ง านที่ ยาวนานด้วยนวัตกรรมร่องดอกยาง ซิกแซก 2 ทิศทาง ทีท่ ำ� ให้ดอกยางเข้า ล็อกกัน 3 มิติ ลดการขยับตัวของหน้า

ดอกยางแบบหกเหลี่ยม เมื่อเริ่มต้นใช้ หลังจากใช้ ไป 40% ของความลึกดอกยาง ยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพ ความลึกของดอกยางเหลือ 2 มม. ก็ยังไว้ซึ่งประสิทธิภาพ

นวัตกรรมร่องดอกยางแบบเข้าล็อกกัน 3 มิติ เพิ่มประสิทธิภาพ การยึดเกาะถนน ช่วยให้ยางสึกช้า เชื่อมไหล่ยาง เสริมความแข็งแรง และความคงทนให้กับดอกยาง ที่บริเวณไหล่ยาง ปกป้องไหล่ยางจากความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้

ยาง เพื่ออายุการใช้งานที่นานและเพิ่ม ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนแล้ว มิชลิน X Multi D ยังถูกคิดค้นให้ สามารถน�ำโครงยางกลับมาหล่อดอก ใช้ได้อีก ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเพิ่ม เติมขึน้ อีกจากต้นทุนทีล่ ดลงไปแล้วจาก การใช้ยางใหม่ มิชลิน X Multi D เพราะ X Multi D ออกแบบและผลิตมาให้มี อัตราการหล่อดอกสูง ด้วยสะพานเชือ่ ม ไหล่ยางทีเ่ พิม่ ความคงทนให้กบั ดอกยาง บริเวณไหล่ยางและลวดขอบยางที่แข็ง แรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นที่ขอบยาง ท�ำให้ท่านน�ำโครงยาง X Multi D ที่ ใ ช้ แ ล้ ว มาส่ ง หล่ อ ดอกกั บ ยางหล่ อ มิชลินรีเทรด ได้อีกเป็นชีวิตที่ 2 ด้วยค่า ใช้จ่ายในการหล่อดอกเพียง 40% ของ ยางใหม่ แต่มีอายุการใช้งานหรือระยะ ทางที่วิ่งได้สูงถึง 90% เมื่อเทียบกับยาง ใหม่ เ รี ย กว่ า คุ ้ ม ค่ า สุ ด ๆ กั บ ยางใหม่ มิชลิน X Multi D และยางหล่อมิชลิน รีเทรดโดยใช้โครงยางของมิชลิน X Multi D

กล่าวโดยสรุปแล้ว ยางมิชลิน X Multi D ยางส�ำหรับเพลาขับโดยเฉพาะ ที่ช่วยท่านลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องยาง ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และลดต้นทุนได้อีก จากการน�ำโครงยางกลับมาหล่อดอกกับ มิชลินรีเทรด รวมทัง้ หมดกังวลเรือ่ งการ สิ้นเปลืองพลังงาน และที่ส�ำคัญคือให้ ความปลอดภัยในการขับขี่สูงสุดอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของมิชลินที่สามารถ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ นา สิ น ค ้ า เ พื่ อ ใ ห ้ มี ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในทุกๆ ด้าน ซึ่ ง บทพิ สู จ น์ จากผู ้ ใ ช้ จ ริ ง อย่ า ง บริ ษั ท ธั ช พลทรานสปอร์ ต จ� ำ กั ด ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกน�้ำมัน รายใหญ่ให้กับ ปตท. ได้การันตีถึง ประสิทธิภาพของยางมิชลิน X Multi D ว่าสามารถเพิ่มอายุการใช้งาน จากเดิมได้ถึง 80% นับว่าเป็น ตัวเลขที่เกินความคุ้มค่าจริงๆ นอกจากนี้ พ นั ก งานขั บ รถ ของ บริษัท ธัชพลทรานสปอร์ต จ�ำกัด ยังยืนยันว่า X Multi D ไม่มี

ปั ญ หาเรื่ อ งการสิ้ น เปลื อ งพลั ง งาน เหมือนยางเพลาขับอื่นๆ ที่เคยใช้มา อัตราการใช้น�้ำมันในขณะขับขี่ยังเป็น ไปตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั วางไว้ อีกทัง้ ในเรื่องของการขับขี่ก็ออกตัวได้นุ่ม นวลและเกาะถนนได้ดีกว่ายางเดิมที่ เคยใช้อีกด้วย และนีค่ อื บทสรุปทีผ่ ปู้ ระกอบการ ขนส่งไม่สามารถจะปฏิเสธได้ หากจะ หาทางออกด้านการลดต้นทุนในการ ประกอบธุรกิจขนส่ง

(*) ค�ำนวณจากน�ำราคาแนะน�ำของยางมิชลิน 11R22.5 X Multi D หารด้วยอายุการใช้งาน (กม.) ในต�ำแหน่งเพลาขับ เทียบกับ ราคาแนะน�ำของยางมิชลิน 11R22.5 XZE2+ หารด้วยอายุการใช้งาน (กม.) ในต�ำแหน่งเพลาขับ


TEST & REPORT • BUS&TRUCK 35

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555 TEST AND REPORT

ทางลัดสู่การลดต้นทุนค่าขนส่ง นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ว่า ประหยัดจริง

จากการคิ ด ค้ น และพั ฒ นา คุณภาพของยางรถเพื่อการพาณิชย์ หรือยางรถใหญ่ของมิชลิน มาจนถึง รุ่น มิชลิน X Multi D เพียงเพื่อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ การช่ ว ยลด ต้นทุนด้านการขนส่งของผู้ประกอบ การธุรกิจ ทั้งนี้ส่งผลให้ท่านเจ้าของ กิจการขนส่งสามารถแข่งขันในด้าน อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนหากได้ลองใช้งานยาง มิชลิน X Multi D แล้วจะทราบว่า ปัญหาเดิมๆ ทีเ่ คยเจอจะหมดไป โดย เฉพาะรถหัวลากที่ท�ำหน้าที่ลากพ่วง ทั้งแบบกึ่งพ่วงและรถพ่วงแม่ลูกอ่อน ซึง่ จากนวัตกรรมการล่าสุดของมิชลิน 11 R22.5 X Multi D มีความสมบูรณ์ และออกแบบมาให้ เ หมาะสมกั บ หน้าที่การใช้งานในต�ำแหน่งเพลาขับ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่มีอายุการใช้งานที่ สั้นหรือมีอัตราการสึกหรอที่เร็วกว่า กว่าต�ำแหน่งเพลาหน้า การันตีว่าจะ สามารถช่วยท่านลดต้นทุนค่าขนส่งที่ เกิดจากยางได้มากถึง 25% อีกทั้งยัง ได้ของแถมในเรื่องประสิทธิภาพการ ยึดเกาะถนนที่ดีกว่า นอกจากนี้ยางมิชลิน X Multi D ยังมีอายุการใช้งานมากกว่ายางแบบ เดิมๆ ถึง 40% หลายท่านอาจจะคิด ว่าราคายางของมิชลินจะสูงกว่า 5% แต่เมือ่ ค�ำนวณแล้วจะพบว่าต้นทุนค่า ยางต่อกิโลเมตรจะถูกกว่ายางยีห่ อ้ อืน่ ถึง 25% เลยทีเดียว จุ ด ขายเรื่ อ งของการยึ ด เกาะ ถนนนั้นนับว่าเป็นอีกเป้าหมายหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ ซึ่งจะ สามารถพิสจู น์ได้มากน้อยแค่ไหนนัน้ คงต้องค้นหากัน แต่สำ� หรับยางมิชลิน X Multi D นั้น ร่องยางถูกออกแบบ เข้าล็อกกัน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยสร้าง

160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

+40% -25%

อายุการใชงาน

ตนทุนคายาง บาทตอ กม.

ยางเรเดียล 11R22.5 ทั่วไป ใส่ที่เพลาขับ ยาง 11R22.5 X Multi D ใส่ที่เพลาขับ

ความคงตัวให้กับหน้ายาง ท�ำให้ลดการ เสียดสีของหน้ายางขณะรถวิ่ง ยางที่ใช้ จะสึกหรอช้าลง ความลึกของดอกยางยังเป็นอีก ปัจจัยนึงทีจ่ ะเป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ อัตราการ สิ้นเปลืองพลังงานของยางแต่ละเส้น โดยปกติ ย างที่ มี ด อกยางสู ง ต้ อ งการ พลังงานมากกว่าในการที่จะเคลื่อนตัว เพราะมีแรงต้านสูงจากการดีดตัวของ หน้ายาง ท�ำให้สิ้นเปลืองน�้ำมันตามไป ด้วย แต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อดอกยาง เตีย้ ลง เพราะแรงต้านของการดีดตัวของ หน้ายางก็ลดลงด้วย แม้วา่ ดอกยางทีม่ คี วามลึกจะท�ำให้ เกิ ด การสู ญ เสี ย พลั ง งานมากแต่ ด ้ ว ย เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ในการวั ด แรง ต้านทานการหมุนของยางของมิชลิน รวมถึงการพัฒนาสูตรเนื้อยางใหม่ ที่จะ ช่วยลดแรงต้านทานการหมุนของยาง จึงจะเป็นอีกทางนึงที่ช่วยลดอัตราการ สิน้ เปลืองพลังงานของยางทีม่ ดี อกสูงอีก ด้วย ซึ่ ง บทพิ สู จ น์ จากผู ้ ใ ช้ จ ริ ง อย่ า ง บริษัท ธัชพลทรานสปอร์ต จ�ำกัด ผู้

นวัตกรรมร่องดอกยางแบบเข้าล็อกกัน 3 มิติ เพิ่มประสิทธิภาพ การยึดเกาะถนน ช่วยให้ยางสึกช้า

ยางที่มีดอกเตี้ยกว่า หน้ายางมีความคงตัว และการดีดตัวของหน้ายางน้อยกว่า

ประกอบการขนส่งรถบรรทุกน�้ำมันราย สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ โชว์รูมผู้แทนจ�ำหน่ายยางมิชลินทั่ว การันตีถงึ ประสิทธิภาพของยางมิชลิน X ประเทศ Multi D ว่าสามารถเพิ่มอายุการใช้งาน จากเดิมได้ถึง 80% นับว่าเป็นตัวเลขที่ เกินความคุ้มค่าจริงๆ นอกจากนี้ ยั ง สามารถควบคุ ม ระดับการสิ้นเปลืองน�้ำมันในขณะขับขี่ ได้ตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั วางไว้หรืออาจ จะมากว่าเล็กน้อยอีกด้วย อีกทัง้ ในเรือ่ ง ของการขับขี่ก็ออกตัวได้นุ่มนวลและ เกาะถนนได้ดีกว่ายางเดิมที่เคยใช้อีก ด้วย และนี่คือบทสรุปที่ผู้ประกอบ การขนส่งไม่สามารถจะปฏิเสธได้ หากจะหาทางออกด้ า นการลด ต้นทุนในการประกอบธุรกิจขนส่ง


36 BUS&TRUCK • SPECIAL SECTION

ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

พักเครื่อง

uuu เชลล์ ส่งแคมเปญ เติมความ แรงกับ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ น�้ำมันสูตรใหม่ เพื่อขอบคุณทุกการ ตอบรั บ จากผู ้ ใ ช้ เ ชลล์ วี - เพาเวอร์ ไนโตร+ ทั่วประเทศ พร้อมตอกย�้ำ ความเป็นน�้ำมันพรีเมี่ยมสูตรแรงตัว จริง เพียงเติมน�้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ ครบทุก 1,000 บาท รับทันที รหั ส ลั บ เพื่ อ ส่ ง SMS และลุ ้ น รั บ รถปอร์เช่ คาเยนน์ หรือ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เดือนละ 1 รางวัล รวม มู ล ค่ า กว่ า 12.5 ล้ า นบาท ตั้ ง แต่ วันนี-้ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ยิง่ เติมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก 1 รหัสส่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมเข้า ชมได้ที่ www.shell.co.th หรือสอบถาม ได้ทสี่ ถานีบริการน�ำ้ มันเชลล์ทกุ แห่งที่ ร่วมรายการ uuu ปตท. ตอกย�ำ ้ ภารกิจสีเขียว เปิดตัวโครงการ Zero Waste ในปั๊มฯ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย “โครงการ

ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero เชียงราย” ด้วยรถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบชิ ิ มิราจ 1.2 GLX เกียร์ธรรมดา Waste)” ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน- ใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ มิตซูบิชิ มิราจ 1.2 เพื่อพิสูจน์หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ ไดออกไซด์ (CO2) ปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้เกิด GLS Ltd. เกียร์อัตโนมัติ CVT และ มิตซูบิชิ มิราจ ใหม่อีกครั้ง ก๊าซเรือนกระจก อีกทั้ง สถานีบริการ น�้ำมันแห่งนี้ยังได้น�ำกระแสไฟฟ้าที่ผลิต WHAT’S NEXT ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มา ใช้ในร้าน Cafe Amazon อีกด้วย นับ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ ปตท. ใน การประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้อม เพื่อให้อุตสาหกรรม ชุมชน และสั ง คมให้ ก ้ า วไปข้ า งหน้ า ด้ ว ยกั น อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน uuu มิตซูบิชิ มิราจ เพื่อตอกย�้ำ ภาพลั ก ษณ์ ข องรถในเรื่ อ ง “ให้ ก าร ประหยัดน�้ำมันเป็นเยี่ยม” ล่าสุด ทาง บริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมทดสอบ อั ต ราการบริ โ ภคน�้ ำ มั น ของรถยนต์ Kenguru EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้าส�ำหรับผู้ใช้วีลแชร์ เวอร์ชั่นปัจจุบันบังคับด้วยแฮนเดิลบาร์ มิตซูบิชิ มิราจ ใหม่โดยสื่อมวลชนสาย ขั บ เคลื ่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 32 โวลท์ ก�ำลัง 2 กิโลวัตต์ 2 ตัว รองรับ รถยนต์บนเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย น� ำ ้ หนั ก ไม่เกิน 660 กก. ระยะทางในการขับประมาณ 50-70 กม./รีชาร์จ ขึน้ อยูก่ บั สภาพ และ เชียงราย-กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อ เส้นทางได้ความเร็ วสูงสุด 45 กม./ชม. กิ จ กรรม “ถั ง เล็ ก ...ถั ง เดี ย วเที่ ย ว

ฟูโซ่ นครสวรรค์เปิดใหญ่ ดูแลลูกค้าภาคกลาง-เหนือ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ท�ำการ เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จ�ำนวน 9 รูปมาท�ำ พิธีสวดมนต์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการเชิดสิงโตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำ เมืองนครสวรรค์ และในตอนค�ำ่ ก็ได้เชิญกลุม่ ลูกค้ามาเลีย้ งสังสรรค์เพือ่ เป็นการประกาศ ว่า นับจากนี้ต่อไปจะมีสาขาฟูโซ่ตั้งอยู่ที่นครสวรรค์แล้ว ฟูโซ่ สาขานครสวรรค์ มีทงั้ ส�ำนักงาน โชว์รมู ศูนย์บริการ และโกดังสต็อกอะไหล่ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั กลุม่ ลูกค้าว่ารถฟูโซ่ทกุ คันจะได้รบั การดูแลบริการเหมือนกับ ที่ส�ำนักงานใหญ่ทุกประการ นอกจากนี้แล้ว กลุ่มลูกค้าก็สามารถน�ำรถใหญ่ ยี่ ห ้ อ อื่ นมารั บ บริ การซ่ อ มบ� ำ รุ ง ได้ โดยช่ า งซ่ อ มมี ประสบการณ์ระดับสูง สามารถให้บริการได้เหมือนกับ รถฟูโซ่ทุกประการ


ปักษ์หลัง • พฤศจิกายน 2555

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ Delo® Gold SAE 40

เดโล่ โกลด์ โมโนเกรด น�้ำมันเครื่อง ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เหมาะส� ำ หรั บ เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก ผลิต ด้วยเทคโนโลยี ISOSYN ให้การ กระจายเขม่ า ได้ ดี เ ยี่ ย มและช่ ว ย ป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากคราบ เขม่า จึงช่วยยืดระยะการเปลีย่ นถ่าย และช่วยให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้ งานนาน ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และเบนซิน บจก.เชฟรอน (ไทย) โทร.0-2696-4025

E-7mini

เป็นอุปกรณ์ที่มีม าตรฐานสูง พร้อม ส� ำ หรั บ การใช้ ง านที่ เ น้ น เรื่ อ งความ ปลอดภัยของรถเป็นหลัก สามารถสัง่ ตัด สตาร์ทได้ผา่ นทางเว็ปไซด์ ดูรถทีค่ ณ ุ รัก ผ่านทางเว็ปไซด์ เหมาะมากส�ำหรับคน ที่ไม่ต้องการสั่งงานรถ

บจก.วันลิงค์ เทคโนโลยี โทร.0-2530-9275

Bezares PTO

คาสตรอล เอจ ปิคอัพ 5W/30

ระบบติดตามยานพาหนะ แบบReal time

น�้ำมันเครื่องรถปิคอัพและรถยนต์ ดีเซลสูตรสังเคราะห์ 100% ที่ดีที่สุด ของคาสตรอลด้ ว ยเทคโนโลยี สู ง สุ ด ลิ ข สิ ท ธ์ เ ฉพาะของคาสตรอล ท�ำให้เครื่องยนต์สามารถท�ำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ สภาวะ การท�ำงานของเครื่องยนต์

ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) แบบ Real time ด้วยเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียม GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุนการขนส่ง ตรวจสอบได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมบริการให้คำ� ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ที่จะดูแลให้ค�ำปรึกษา ตลอดระยะเวลา การใช้งานระบบ

บจก.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3715

บจก. โกลบเทค โทร.0-2266-9940

DTG 3T

สามารถแก้ปญั หาต่างๆ ในรถบรรทุกจาก สาเหตุต่างๆ ดังนี้ อุบัติเหตุที่ไม่ลดลง ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ลดลง ประสิทธิภาพของธุรกิจที่ ไม่เพิ่มขึ้น มาตรการ รักษาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการยอมรับ ปัญหาต่างๆ สามารถหมดไปโดยสิ้นเชิง ด้วย Digital Techograph บจก.วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น โทร.0-2653-2550

จานหมุน

อะไหล่ Z.F. EURO PARTS

ชุดซ่อมเกียร์ และอะไหล่เกียร์ ZF สินค้า มาตฐาน พร้อมรับประกันคุณภาพ มีรุ่น เกียร์ ZF รุ่น 9S109, 1110, 1115, 1315

บจก.ทีซี ยูโรพาร์ท โทร.08-9116-7411

อุปกรณ์ประหยัดน�้ำมันดีเซล

Bezares PTO (BZ) ส�ำหรับเกียร์ ZF ใช้ในรถ HINO และ ISUZU รุน่ ใหม่ผลิต จากเหล็กกล้ามาตรฐานสูงจากประเทศ สเปน

จานหมุ น ลู ก ปี น ชั้ น เดี ย ว หรื อ สองชั้ น Turntable Model Single Double

Diesel Economizer เป็นอุปกรณ์ที่ช่วย ปรับปรุงคุณภาพของน�ำ้ มันเพือ่ ให้นำ�้ มันมี สภาวะพร้อมใช้งานมากยิง่ ขึน้ โดยน�ำหลัก การ Heat Exchanger กระบวนการนี้ เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน�้ำมัน เพื่อลด พลังงานพันธะของโมเลกุล ท�ำให้ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ สมบูรณ์ขึ้น

บจก.ไฮโรพาว โทร.0-2738-8898

บจก.ซิ่งหงไท่ กรุ๊ป โทร.0-3446-9669

บจก.โปรอาร์ กรุ๊ป โทร.0-4320-2006

ไดชาร์ท, ไดสตาร์ท

จารบีลูกปืนล้อคุณภาพสูง POWER HT 500

ยางเรเดียน จินยูรุ่น JY501

จ�ำหน่าย และรับซ่อมไดชาร์จ ไดสตาร์ท และอะไหล่ไดชาร์จ ไดสตาร์ทหลายยีห่ อ้ ส�ำหรับรถยนต์ รถบัส รถบรรทุก เรือ รถแทรกเตอร์

POWER HT 500 จารบีทนความร้อนสูง ถึง 500 องศาฟาเรนไฮท์ ส�ำหรับหล่อ ลูกปืนล้อ ลูกปืนทัว่ ไป ชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์ ช่างล่าง ลูกหมาก คันชักต่างๆ เครือ่ งจักร อุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก

ยางเรเดียลส�ำหรับรถโดยสาร, รถ บรรทุก ที่วิ่งระยะทางไกล ไหล่ยาง แข็งแกร่ง ทนต่อการบิดเลี้ยว เนื้อ ยางสู ต รพิ เ ศษ มี อายุ การใช้ ง าน ยาวนาน หน้ายางแข็งแกร่งทนทาน ต่อการบาดต�ำ ขับขีม่ นั่ คง เกาะถนน ดีทั้งทางตรงและทางโค้ง

บจก.ไทยแสงเจริญไดนาโม โทร.0-2235-6241

บจก.พาร์ทโซน (ประเทศไทย) โทร.0-2917-7088

บจก.อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ โทร. 0-3424-6688

ยาง SuperHawk HK865 295/75R22.5

TIRE AND TUBE MOUNTING COMPOUND

MICKEY MOUSE

ยาง SuperHawk ใช้ระยะไกล เหมาะ ส�ำหรับรถบรรทุกที่ใช้งานหนัก วิ่งระยะ ไกล

ครีมทาขอบยาง ใช้ขณะถอดยางออกจาก กระทะล้อเพิม่ การหล่อลืน่ ประหยัดแรงใน การถอดยาง

เบาะรถตู้โดยสาร DRS นั่งสบาย มี ห ลากหลายแบบ ตามความ ต้องการลูกค้า ท�ำจากวัสดุอปุ กรณ์ คุณภาพ ราคากันเอง

บจก.ทีเอชดี ออโต้พาร์ท โทร.0-2627-5275

บจก.เอ็ม.ซี.ไทร์ เทรดดิ้ง โทร.0-2921-9538

บจก.ด�ำรงศิลป์ พาร์ท ซีท เซ็นเตอร์ โทร.0-3229-3106


BUS & TRUCK - V.210  
BUS & TRUCK - V.210  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Advertisement