Page 1

# 1 เ พ� อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 9

ฉบับที่ 199

www.BusAndTruckMedia.com

GPS รุกตลาด ชิงสวนแบงเคก

ดับเคร�องชม

นทีทัวร 2555 จัดใหตามคําเรียกรอง

04

สองทางเลือก รถโดยสารมาตรฐาน

20

เปรียบเทียบรถเดน

LOGISTICS

ปกษแรก มิถุนายน 2555 40 บาท

ธุรกิจ GPS นับวันยิง่ โตขึน้ อยางนา ที่สุด เพื่อแชรสวนแบงทางการตลาด จับตามอง หลายบริษัทที่ทําธุรกิจดานนี้ GPSiam มั่นใจคุณภาพ ตางพยายามพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถ โตอยางตอเนื่อง ตอบความตองการของผูประกอบการ คุณมนตชยั อติชาติพงศ ผูจัดการ โลจิสติกสและผูป ระกอบการขนสงใหมาก จี พี เ อสไอแอมดอทคอม กล า วว า

ทีซีเจ เอเซีย รุกตลาดฟอรคลิฟต 26 SPECIAL SECTION

GPSiam ใหบริการระบบบริหารจัดการ การขนสงทัง้ การติดตามรถยนตดว ย GPS แบบ Realtime Online รวมถึง Program การบํารุงรักษาชิ้นสวนตัวรถ และการ อานตอหนา 32

รถใหญจีนรวมพลบุกตลาด เชื้อเพลิงรวมลดตนทุน 40% รวมงาน BUS&TRUCK’12 EMA โวประหยัดมากกวา

ฟอรด ผลักดันเครื่อง EcoBoost 36 MEMBER

สมัครสมาชิก

รับฟรี! นาฬ�กา MAN

(จํานวนจํากัด)

เตรียมพบกับเร�องเดน

NGV กับ บขส.และ รถรวม ในฉบับที่ 201

คายรถใหญจากจีนเตรียมบุกตลาดหนัก ระดมพลรวม งาน BUS & TRUCK ’12 เห็นชองทางตลาดในประเทศและ AEC สงไปอาเซียน มั่นใจคุณภาพและราคาตีตลาดได แนนอน งาน BUS & TRUCK ’12 ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายนศกนี้ ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ถือเปนงานมอเตอร อานตอหนา 33

01 Cover Red.indd 3

ม.เกษตรฟุงรถเครื่องยนตดีเซลผสมแกส CNG สามารถ ประหยัดนํ้ามันดีเซลไดถึง 95% เผยตนทุนรวมลด 40% “สถาพร” สวนอยางเกงลดได 25% ระบุเครื่องดีเซลวิ่งไดรวม 1 ลานกม.ถามีระบบแกสเขามาเกี่ยวของสามารถวิ่งไดเพียง 3 แสนกม. ชี้ชองปรึกษา EMA ปญหาทุกอยางหมดไป ผศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย หัวหนาโครงการ อาจารย อานตอหนา 33

6/1/55 BE 3:50 PM


BT#199_p2_pro6.ai

1

5/31/12

9:35 PM


SPECIAL REPORT

Hino เปดตัว New Series 3 Expert สมกับที่รอคอยสําหรับ Hino New Series 3 Expert ซึ่งไดเปดตัวไปเมื่อไมนานที่ผานมา ภาย ใตแนวคิด “คุณภาพ ความทนทาน และความไว วางใจ” บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด ไดฤกษเปดตัวผลิตภัณฑรถบรรทุกขนาด 2-3 ตัน New Hino Series 3 Expert ทั้ง 5 รุน และ Series 5 Minor change เพื่อตอกยํ้าความเปนผู นํ า แห ง ยนตรกรรมรถบรรทุ ก เพื่ อ การพาณิ ช ย ฉลองการดําเนินงานครบรอบ 50 ปของบริษัท ฮีโนฯ ในเมืองไทย

BT#199_p3_pro6.indd 3

นําทัพโดย คุณทาเคโอะ ไซโต กรรมการผูจ ดั การ ใหญ, คุณอํานวย พงษวจิ ารณ กรรมการบริหารอาวุโส, คุณเดย ยิ่งชล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ฮี โ น ม อเตอร ส เซลส (ประเทศไทย) จํ า กั ด , คุ ณ มาซาฮิโร คุมาซากะ หัวหนาทีมวิศวกร สวนงานรถ บรรทุกเล็ก บริษัท ฮีโนมอเตอรส จํากัด และ คุณ สมชาย เปลี่ยนแกว กรรมการอาวุโส บริษัท ฮีโน

มอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับ New Series 3 Expert นีค้ าดวาจะเขา มาเพิ่มเปาการขายจากเดิมอีก 5% เปน 25% ในป นี้ โดยตลาดหลักจะเปนกลุม SME ซึ่งกระจายอยู ทั่วประเทศ เตรียมพบและทดลองขับ New Series 3 Expert ไดแลววันนี้ที่ผูแทนจําหนายฮีโนทั่ว ประเทศ

5/31/12 9:42 PM


04 BUS&TRUCK • ดับเครื่องชม

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

ดับเครื่องชม

นทีทัวร 2555 จัดใหตามคําเรียกรอง

ไมเคยจะสะกดคําวาผิดหวังไดเลย จริงๆ กับบาน “นทีทัวร” ซึ่งคันนี้สดๆ รอนๆ จากอูอรุณบัส บานโปง ไดยินคํา รํ่าลือมานานวาจัดเต็มทั้งเจาของอูและ เจาของรถ งานนี้ BUS & TRUCK เลย ขอนํามาจัดหนักในหนังสือและรายการ BUS & TRUCK Club ไปเลย สําหรับคันนี้เปนคันที่ 5 ของบาน “นทีทัวร” สีสันไมตองบอก ยิ่งลวดลาย ไมตองถามเลยวารถบานไหน ใครก็รูวา ถาลวดลายบานบางระจันแลวละก็ ตอง นที ทั ว ร แ น น อน และถ า สั ง เกตดี ๆ ลวดลายคั น นี้ ม าจากภาพยนตร เ รื่ อ ง บางระจัน ภาค 2 ซะดวย ลวดลายวาเจ็บปวดแลวมาขยี้กัน ตอที่รูปทรงและลูกเลนรอบตัวถัง เห็น หูชา งดานขางมาแตไกลสังเกตไดชดั เจน โดยทั่วไปแลวดูวาอาจจะไมคอยเขากับ รถพัดลมดวยความยาวของตัวรถที่สั้น กวารถ 8 ลอ แตถาสังเกตดีๆ จะเห็นวา ทางพี่นทีจัดการใหอูลากใบไมดานขาง ใหบางและเรียวยาวขึ้น เพื่อใหเขากับ หูชางดานหนา มาดานทายก็ยงั ไมเลิกทีจ่ ะลากจะ ดึง กระจกทายก็ดึงลงมา เลนขอบใหญ ตีทา ยรับสวนโคงของเสือ้ กลามตัวโต ซึง่ จะทําใหดูบึกบึน นอกจากนี้ยังมีลูกเลน

ที่โมดิฟายดนิดหนอยตามไฟขางรถ นิ ด หน อ ยให เ จ็ บ จี๊ ด ๆ เครื่ อ งยนต PF 6 360 แรงมา ชวงลาง 355 Benz 10 น็อต ภายในเขามาเจอดานหลังหอง คนขับแทบอยากจะเขาไปนอน ฟง เพลงเลน เพราะมีซาวนพาวเวอร 12 ตัว ซึ่งขอบอกวายังไมจบนะคะ เดิน ขึน้ มาเจอกับบูธดีเจ ใสมา นหลุยส ติด ตัง้ ระบบไฟเธคแบบ LED มาประยุกต ใช เลิกใชไฟพวง เพราะนอกจากจะ กิ น ไฟแล ว ยั ง สวยงามกว า และไม เกะกะโดนศีรษะผูโดยสาร ดานหลังพี่นทีตีตูลําโพงเองติด ตั้งเครื่องเสียงเองใช 15 นิ้ว 4 ดอก ใตโซฟา ใช 12 นิ้ว 4 ดอก ดานนอก ใตทองรถสักนิด 15 นิ้ว 6 ดอกเสียง กลาง และ 12 นิ้ว 12 ดอก งานนี้ทํา เองทัง้ หมดยกเวนเดินสายไฟ รียกวา คุม และประหยัดงบมากทีเดียว เพราะ ของดีไมจําเปนตองจายแพง เชื่อวาจากนี้ไปยังไมจุใจทั้งคน ดู คนอาน และเจาของรถ รอจัดเต็ม เต็มในวันงาน Thailand Tour Theque 2012 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 แลว พบกัน

ตีทายรถ เครื่องยนต-ชวงลาง : PF6 360 แรงมา-355 Benz 8 แสนบาท ตัวถัง : อูอรุณบัส บานโปง 1 ลานบาท เครื่องเสียง : 1.5 แสนบาท ติดตอ : โทร.08-1652-6550

BT#199_p4-5_pro6.indd 4

5/31/12 9:51 PM


SPECIAL REPORT

30 ป บนทางเดินของ “นฤมิตร” ขอเก็บตกภาพบรรยากาศจากงานรวมทําบุญ หางหุนสวนจํากัด อยุธยา นฤมิตรทัวร ผูประกอบการ ใหเชารถโดยสารยาน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนที่ รูจักและนับหนาถือตาในวงการรถโดยสาร นับจากป พ.ศ. 2525 เปนตนมา จนถึงปนี้ เปน เวลา 30 ปเต็ม ทีอ่ ยูค รองใจนักทองเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบการ เดินทางเปนหมูคณะ พี่นองชาวโรงงาน จนถึงวันนี้ หางหุน สวนจํากัด อยุธยา นฤมิตรทัวร มีรถบัสโดยสาร คอยใหบริการ 50 คัน รถตู 30 คัน เจาหนาที่ 100 ทาน

BT#199_p4-5_pro6.indd 5

ดําเนินงานโดย 5 พี่นองแหงตระกูลนฤมิตร คุณ ประสาน, คุณอเนก, คุณประสาท, คุณอํานาจ และ คุณธเนตร นฤมิตร และในป 2555 นี้นับวาเปนปครบรอบ 30 ป ทางนฤมิตรจึงไดจัดงานทําบุญอู ไหวรถ ซึ่งจัดเปน ประจําทุกป ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนสิรมิ งคลในการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทนั่นเอง ทาง BUS & TRUCK ขอแสดง ความยินดีมา ณ โอกาสนี้ดวยคะ

5/31/12 9:52 PM


06 BUS&TRUCK • แวะเวียน

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

แวะเวียน

ดีเอชแอล พระราม 3 ศูนยกระจายสินคาใจกลางกรุง การลงทุ น ครั้ ง ใหญ ที่ สุ ด ของ บริษัท ดีเอชแอล เอกซเพรส อินเตอร เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ในการ เพิ่ ม การบริ ก ารขนส ง ด ว นระหว า ง ประเทศ ดีเอชแอล คือผูนําธุรกิจขนสง ดวนระดับโลกไดเปดตัวศูนยกระจาย สินคาลาสุดมูลคา 124 ลานบาท บน ถนนพระราม 3 เพื่อตอบสนองตอความ ต อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของลู ก ค า ชาวไทย นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความมุงมั่นใน การลงทุนระยะยาวในประเทศไทย ใน ฐานะที่เปนศูนยกลางการขนสงสินคาที่ สําคัญในเอเชีย เทคโนโลยีเพื่องานขนสง ศูนยกระจายสินคาพระราม 3 ติด ตั้งเทคโนโลยีทันสมัย อยูบนพื้นที่ขนาด 2,448 ตารางเมตร และถือเปนศูนย กระจายสินคาแหงที่ 5 ของดีเอชแอลใน กรุงเทพฯ และดวยเทคโนโลยีทันสมัย ทําใหศูนยกระจายสินคาแหงนี้สามารถ รองรับสินคาไดมากถึง 3,700 ชิปเมนท ตอวัน สําหรับในปนี้ ดีเอชแอลยังคงเดิน หนาเปดตัวผลิตภัณฑ ใหมและขยาย สาธารณูปโภคอยางตอเนื่องเพื่อรองรับ แผนการขยายธุรกิจในประเทศไทยซึ่ง เปนสิ่งสําคัญในการตอบสนองตอความ ตองการลูกคาในฐานะที่เปนผูนําของ อุตสาหกรรมการขนสงในระดับโลก กลยุทธใจกลางกรุง ดวยอาณาบริเวณถนนพระราม 3

มีความไดเปรียบดานกลยุทธ เนื่อง จากตั้ ง อยู  ใ นใจกลางของกรุ ง เทพฯ และใกลกับการเชื่อมตอการเดินทาง หลายจุด นอกจากนี้ยังตั้งอยูใกลกับ ลูกคาที่อยู ในบริเวณเขตธุรกิจหลัก ของกรุงเทพฯ รวมถึงเขตสีลมและ สาทร ทําใหสามารถบริการลูกคาไดดี ยิ่ ง ขึ้ น การเป ด ศู น ย กระจายสิ น ค า พระราม 3 ยังแสดงถึงความมุงมั่นใน การลงทุนในประเทศไทยของดีเอช แอล เพื่ อ ตอบสนองต อ การเติ บ โต ภายในประเทศ ในฐานะที่เปนองคกร ที่ผูบริโภคเลือก และยังคงมองหาโอ กาสใหมๆ เพื่อมอบบริการที่เปนเลิศ รวมถึงมอบประสบการณที่ดีที่สุดให แกลูกคา พระราม3 เทคโนโลยีใหมแหงแรกในกรุงเทพฯ ศูนยกระจายสินคาพระราม 3 เปนศูนยกระจายสินคาแหงแรกของ ดีเอชแอลที่ ใชระบบ Dual Weight Dimension Length (WDL) ใน กระบวนการชั่ ง นํ้ า หนั ก ที่ ส ามารถ รองรับการขนถายสินคาไดเร็วสูงสุด ถึง 600 ชิ้นตอชั่วโมง นอกจากนี้การ ใชเครือ่ งสแกนเนอรใหมยงั ชวยในการ ส ง ต อ ข อ มู ล ให เ ร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ทํ า ให เ พิ่ ม ประสิทธิภาพของกระบวนการทัง้ หมด รวมถึงลดเวลาในกระบวนการทํางาน ดวย นอกจากนี้ ศูนยกระจายสินคา พระราม 3 ยังใชเปนสํานักงานของ พนั ก งานรับ ขอ มู ล สิ น คา ของลู ก ค า (customer data entry) ซึ่งจะเปนจุด ที่รวบรวมขอมูลของการสั่งจากศูนย อื่ น แล ว จั ด ไว ใ นระบบกลาง ทํ า ให สามารถจัดการเวลาไดดยี งิ่ ขึน้ รวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการสงผานขอมูล ของศูนยกระจายสินคาพระราม 3 อีก ดวย

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซเพรส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด สถานที่ : ถนนพระราม 3 ประเภทบริการ : ศูนยกระจายสินคา ติดตอ : โทร.0-2345-5622

BT#199_p6-7_Pro6.indd 6

5/31/12 9:58 PM


BT#199_p7_Pro6.ai

1

5/31/12

10:00 PM

S

u F e

l b ni a

a t us

e r tu

BITEC Bangkok

Organized by

Official

Tel. +66 2717 2477

www.EnergySavingMedia.com


08 BUS&TRUCK • คันเรงธุรกิจ

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

คันเรงธุรกิจ

รถใหญปนี้โต

ทุกปทผี่ า นมา ยอดขายรถใหญรวม ทุกยี่หอ ยกเวนรถใหญจากประเทศจีน เฉลี่ยประมาณ 2.1 หมื่นคัน แตเมื่อปที่ แลวมีมากถึง 2.3 หมื่นคัน แมวาจะมี อุทกภัยในชวงปลายปก็ตาม แตถือวาเปนการสงผลดีในปนี้เปน อยางมาก ทุกคายมองวายอดขายในปนี้ จะมากถึง 3.5 หมืน่ คัน สาเหตุมาจากการ กอสรางตองบูรณาการทั้งซอมแซมและ สรางใหม ทั้งที่เปนโครงการของเอกชน และรัฐบาล ทวาในปหนามองวาจะลดลง เหลือ 2.5 หมื่นคัน เพราะภาวะเศรษฐกิจ ทุกอยางกลับมาคงที่เหมือนเดิม ดังนั้น ทุกคายจึงตองวางแผนใน การประกอบรถไมใหสะดุด โดยในปนี้จะ เพิ่มกะเวลาทํางานเปน 2-3 กะ เพราะมี ยอดขายที่เพิ่มขึ้นสวนในปหนาจะมียอด ขายลดลงจึงตองลดกะการทํางานเหลือ 1-2 กะ เรื่องของคนงานก็ถือวาสําคัญจึง ตองประกาศเวลาทํางานใหทราบลวงหนา ดานเจาตลาดยังคงเปนคายอีซซู ุ ที่ เนนจําหนายรถขนาด 2-3 ตันเปนหลัก สวนรองแชมปคือ ฮีโน ที่ซีรี่ส 3 ซี่รี่ส 5 และ รถ NGV ไดรับความนิยม สวนคาย ฟู โ ซ ก็ ข ายรถให ทุ ก ตลาดที่ ต  อ งการรั้ ง อันดับที่ 3 และคายรถญี่ปุนอีกคายคือ ยูดี ขณะนีฟ้ น กลับมาทําตลาดอีกครัง้ หนึง่ อีกไมชาจะไดของจริงอีกครั้ง สวนรถจีนที่ทุกคนตางจับตามอง นั้ น ไม มี ตั ว เลขยอดขายแสดงต อ สาธารณะชน เพราะมัน่ ใจในตัวเอง ทําให รูยอดขายเพียงแคคนเดียวเทานั้น แลวแบบนี้จะทราบภาวะเศรษฐกิจ จริงไดอยางไร บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เลาประเสริ วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สวางสําลี กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา, ทศพล ศิริเพ็ง เลขากองบรรณาธิการ : ธีรศักดิ์ อํ่าประชา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเกา เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : เสกสรรค ไชยเผือก แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด เลขาแผนกโฆษณา : จุฑามณี ภูมิดิษฐ พัฒนาธุรกิจ : อารีย ปตตุรังสี, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : ชุมพล บุญประคม เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com : วนิดา นิลเพชร การเงิน : ศิรินาถ แกวอุไร ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

R1_BT#199_p8-9_Pro6.indd 8

ทาทา วางแผนใหญ ชิมลางมอบรถเมล ขสมก.

ทาทา มอเตอรส เปดเสนทาง รถเมล NGV หวังรุก ขสมก.เต็มสูบ เริม่ แรกมอบรถให 2 คัน สเปกตรงความ ต อ งการของรั ฐ มนตรี ช  ว ยว า การ กระทรวงคมนาคม พรอมบริการหลัง การขายถึงที่ เชื่อใหทดสอบ 6 เดือน เพื่ อ ดู คุ ณ ภาพการทํ า งานหนั ก ที่ ไ ร ปญหา คุณอภิเชต สีตกะลิน รองประธาน กรรมการ บริ ษั ท ทาทา มอเตอร ส (ประเทศไทย) จํากัด ผูแทนจําหนายรถ ใหญและรถปกอัพประเทศอินเดีย เปด เผยวา เพือ่ เปนการเปดชองทางดานการ ตลาด ทางบริ ษั ท ฯจึ ง ได ส  ง มอบรถ ครั้ง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณเพื่อความ อุปกรณดับเพลิง เครื่องปฐมพยาบาล โดยสาร 2 รุน ใหกับทาง ขสมก. เพื่อ ปลอดภัยที่สมบูรณแบบไมวาจะเปน ประตูฉุกเฉิน ฯลฯ ทดสอบสมรรถนะคุณภาพของรถทาทา ชองหลังคาพรอมพัดลมระบายอากาศ ซึ่งจะตอบสนองการใชงานและรองรับ การใหบริการกับมวลชนไดเปนอยางดี ตลอดระยะเวลาในการใช ง านครั้ ง นี้ ทาทา มอเตอรส หวังวาจะไดรับความ ไววางใจจาก ขสมก. ตอไปในอนาคต นอกเหนือจากการนํารถมวลชน มาใหทาง ขสมก. ใชงานแลว ทาง ทาทา มอเตอรส ยังมอบบริการพิเศษ ในการบํารุงดูแลรักษารถตลอดการใช อีกครัง้ กับงานใหญพชิ ติ สมรภูมิ สถานีตา งๆ ทีส่ ามารถนําไปใชในชีวติ งานครั้ ง นี้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ดู แ ลคุ ณ ภาพให เงินลาน สรางสรรคคุณภาพสิงหรถ ประจําวัน อาทิ การขับรถสลาลม สามารถใชงานหนักไดอยางดี คาดวา บรรทุกเมืองไทยใน “อีซซู ยุ อดนักขับ การกลับรถรูปตัวที การขับรถในพืน้ ที่ ดวยระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถทําให มื อทอง ประจําป 2555” รวมสราง แคบ การขับรถและจอดรถใหตรงจุด ผูบริหารของ ขสมก. เห็นถึงคุณภาพ ยอดนักขับรถบรรทุกมืออาชีพ ชิงเงิน เปนตน มาตรฐานระดับสากล การแขงขันรอบคัดเลือกระดับ รางวัลรวมมูลคากวา 1,100,000 บาท “ทาทา สตารบัส ซีเอ็นจี” เปนรถ บริ ษ ั ท ตรี เ พชรอี ซ ู ซ ุ เ ซลส ภู ม ิ ภ าค ผูชนะเลิศและรองชนะเลิศ มวลชนขนาด 32-34 ที่นั่ง ซึ่ง สตารบัส จํากัด รวมกับกรมการขนสงทางบก อันดับที่ 1-4 จะไดรับรางวัลเงินสด ซีเอ็นจี มี 2 รุน คือ Semi Low Floor จัดการแขงขัน “อีซูซุยอดนักขับมือ 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 และ LPO 1623 CNG Bus ใหกําลังสูงสุด ทอง ประจํ า ป 2555” เพื่ อ เพิ่ ม 3,000 บาทตามลําดับ และยังไดรับ 230 แรงมา ที่ 2,800 รอบ/นาที แรงบิด ศั ก ยภาพการขั บ ขี่ ใ ห แ ก นั ก ขั บ รถ สิทธิเขารวมการชิงชัยในการแขงขัน สูงสุด 678 นิวตันเมตร ที่รอบตํ่าเพียง บรรทุก พรอมสงเสริมภาพลักษณ รอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง ประเภทละ 5 1,600 รอบ/นาที และ Low Entry LPO วงการขนส ง เมื อ งไทย ด ว ยการ คน รวมทัง้ สิ้น 50 คน สวนเจาของ 1625 CNG Bus มีกาํ ลังสูงสุด 250แรงมา แขงขันประชันทักษะการควบคุมรถ กิ จ การของพนั ก งานขั บ รถที่ ไ ด รั บ ที่ 2,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 895 บรรทุ ก ขนาดใหญ โดยใช “อี ซู ซุ รางวัลในรอบคัดเลือกจะไดรับรางวัล นิวตันเมตร ที่รอบตํ่าเพียง 1,400 รอบ/ ซูเปอรทรัค ซูเปอรคอมมอนเรล” บัตรกํานัลอีซซู มุ ลู คา 10,000, 8,000, นาที พรอมอุปกรณรองรับรถเข็นผูพ กิ าร มาตรฐานยู โร 3 ทั้ง 2 ประเภท ไดแก 6,000, 4,000 และ 3,000 บาทตาม สตารบัส ซีเอ็นจี เพียบพรอมดวย รถหัวลากและรถสิบลอลากพวง ลําดับอีกดวย อุปกรณอํานวยความสะดวกสบายและ โดยแบงการแขงขันออกเปน 2 สิ ง ห ร ถบรรทุ ก และเจ า ของ ความปลอดภัย เพิ่มมาตรฐานคุณภาพ รอบ ได แ ก รอบคั ด เลื อ กและรอบชิ ง กิ จ การทั ่ ว ประเทศที่ ส นใจ ติ ด ต อ ชีวิตสําหรับผูโดยสาร ไมวาจะเปน พื้น ชนะเลิ ศ โดยผู  ส มั ค รเข า ร ว มการ สอบถามรายละเอี ย ดได ท่ี โทร. ไวนิลปองกันการลืน่ ของผูโ ดยสาร ระบบ แขงขันจะตองผานดานการทดสอบ 0-2966-2111, 0-2966-2222 ตอ นําทาง GPS บอรดไฟฟาบอกจุดหมาย ทั ้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใน ฝายสื่อสารการตลาด หรือสายดวน การเดินทาง ระบบปรับอากาศคุณภาพ ภาคทฤษฎี จ ะเป น การทดสอบกฎ อีซูซุลูกคาสัมพันธ โทร.0-2966สูงที่ออกแบบสําหรับใชงานในพื้นที่เขต จราจร วินัย มารยาท และจิตวิทยา 2121 ตางจังหวัด (โทรฟรี) โทร. รอน ที่ใหความเย็นสมํ่าเสมอตลอดการ สวนภาคปฏิบตั นิ นั้ เปนการเนนทักษะ 1-800-251-318 เดินทาง รวมทัง้ มีมา นปรับอากาศทีช่ ว ย การบั ง คั บ รถบนสนามทดสอบใน คงอุณหภูมิในหองโดยสารแมวา จะมีการ เปด-ปด ประตู รับ-สง ผูโดยสารบอย

อีซูซุ เปดสมรภูมิรับสิงหบรรทุก แขง ”อีซูซุยอดนักขับมือทองป’55”

6/1/12 10:33 PM


คันเรงธุรกิจ • BUS&TRUCK 09

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

คันเรงธุรกิจ

MAN ฝนใกลจริง ขายไดแลว 40 คัน

MAN วางเปาปแรก 200 คัน แม 5 เดือนแรกจะเริ่มตนขายไดเพียง 20 คัน แตมั่นใจกลุมลูกคาตองซื้อเพิ่ม จน สามารถทําไดตามเปา สวนขนสงเสรีที่ จะเริ่มใชป 2558 ไดประชุมใหญเพื่อ รองรับ คุณพิชิต ราชวงษ ผูจัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผย วา ดวยบริษทั ไดเปนตัวแทนจําหนายรถ ใหญ MAN ประเทศเยอรมนีมาเมื่อตน ป ที่ ผ  า นมาและได ตั้ ง เป า ที่ จ ะทํ า การ จําหนายในปนี้ 200 คัน โดยเริ่มแรกได ปูพื้นฐานตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจให แกกลุมลูกคา และเมื่อผาน 5 เดือนแรก ก็ประสบความสําเร็จ ดวยสามารถทํา ยอดขายไดประมาณ 40 คัน โดยแบง เปนรถบรรทุก 20 คัน และรถโดยสาร 20 คัน โดยลูกคาที่ไดทําการซื้อล็อตแรก นี้ มั่นใจวาจะตองมีการซื้อเพิ่มอยาง แนนอน เนือ่ งจากคุณภาพการดูแลหลัง การขายที่มีอะไหลรองรับไว 24 ชั่วโมง และยั ง มี ร าคาที่ ส มเหตุ ส มผลอี ก จึ ง มั่นใจวาปนี้ตองขายไดตามเปาที่วางไว อยางแนนอน

“ทางดานดีลเลอรนนั้ คาดวาจะตอง มีตามจังหวัดตางๆ ทัว่ ประเทศประมาณ 10 แหง ขณะนีม้ ผี สู มัครมาแลวประมาณ 2-3 ราย ซึง่ ตองพิจารณาหลักฐานตางๆ วามีความพรอมที่จะทําตลาดรถใหญ MAN หรือไม และทีส่ าํ คัญตองมี 3S คือ โชวรูม ศูนยบริการ และโกดังสต็อก อะไหล โดยบริษัทไดวางหลักการไววาผู ขายจะตองมีความพรอมทุกอยางเพื่อ ดู แ ลผู  ซื้ อ ให ไ ด รั บ การบริ ก ารที่ ไ ด มาตรฐาน” สวนในป 2558 จะเปดใชประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการ ซึ่ง จะส ง ผลให ทุ ก ประเทศในอาเซี ย นมี เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตมากขึน้ โดยเฉพาะรถ ใหญตองเติบโตตามไปดวย สงผลใหผู แทนจําหนายรถใหญ MAN ทุกประเทศ ในอาเซียนมาประชุมกันทีเ่ มืองไทย โดย ทางตันจงอินเตอรเนชั่นแนลไดดูแล 3 ประเทศคือ สิงคโปร มาเลเซีย และไทย สวนประเทศอื่นๆ เปนตัวแทนนําเขา เทานั้น โดยรถบรรทุกและรถโดยสารของ MAN ทีว่ งิ่ อยูในอาเซียนทุกคันจะตองได รับการบริการหลังการขายที่ดี แมวา สเปคของรถจะแตกตางกันก็ตาม

THD สงยางรถกอสราง แจม BUS & TRUCK ‘12

ที เอช ดี ออโตพารท มั่นใจความ เปนพันธมิตรที่ดี ประกาศรวมงาน BUS & TRUCK ’12 นํายางใหมรถเพื่อการ กอสรางบุกตลาดเต็มที่ คาดงานกลุม ลูกคาเพิม่ ขึน้ พรอมแนะจัดงานตามตาง จังหวัดบาง คุ ณ วราฤทธิ์ เจี ย รยื น ยงพงศ กรรมการผูจัดการ บริษัท ที เอช ดี ออโตพารท จํากัด ผูแทนจําหนายยาง รถใหญยี่หอ DURUN จากประเทศจีน เปดเผยวา ในปนี้ทางบริษัทฯพรอมเขา รวมงาน BUS & TRUCK ’12 ระหวาง วันที่ 1-3 พฤศจิกายนศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ อยางแนนอน ทั้งนี้เพราะ บริษทั เปนมิตรทีด่ กี บั บริษทั ทีทเี อฟฯ ผู จัดงานดวยดีตลอดมา สวนสินคาที่ทางบริษัทฯจะนํามา เปดตัวในงานคือ ยางรถเพือ่ การกอสราง เนือ่ งจากปนธี้ ุรกิจดานกอสราง ไมวาจะ เปน ทางดวน ทางรถไฟ หมูบ า นจัดสรร

รวมไปถึงการซอมแซมถนนหนทาง ตาง เป น ที่ ต  อ งการของตลาดอย า งมาก นั่นเอง คุณวราฤทธิ์ เปดเผยตอวา สวน ยางรถบรรทุกยี่หอ DURUN ที่ไดทํา ตลาดมาอยางตอเนื่องกวา 4 ป ก็ยังนํา มารวมแสดงดวย เพื่อใหกลุมลูกคามี ทางเลือกทีห่ ลากหลาย และเพือ่ เปนการ ยื น ยั น ถึ ง การทํ า ตลาดของยางยี่ ห  อ DURUN อยางตอเนื่อง “สิ่งที่อยากแนะนําใหกับผูจัดงาน BUS & TRUCK ’12 ไดทราบมี 2 ประการคื อ ทํ า การประชาสั ม พั น ธ ขาวสารใหกบั ผูป ระกอบการขนสงไดรบั ทราบอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดมีกลุม ลูกคาเขามาในงานมากขึ้น ประการที่ 2 คือ นาจะมีการจัดงาน BUS & TRUCK ตามจั ง หวั ด ใหญ ๆ ต า งจั ง หวั ด ที่ มี การขนสง เพราะจะเปดโอกาสใหผูขาย ไดเจอกับลูกคาโดยตรง”

ใตทองรถ XXX ตองกราบขออภัยมายังสามมิตรมอเตอรสฯที่ ในฉบับ 197 ได ลงขาวผิดพลาด อยางชื่อยอภาษาอังกฤษตองเปน “SMM แตไดเขียนขาว เปน SSM” และก็ยังมีขอความวา “อูตอรถโดยสารขนาดใหญอยางสามมิตร มอเตอรสฯ” ตามความจริงแลว “อูตอรถบรรทุกอยางสามมิตรมอเตอรสฯ” เนื่องจากทางกอง บก.ขาดความรอบคอบในการตรวจขาวที่ออกไป หวังวา คงจะไดรับการอภัยและบอกตอขาวสารของทางสามมิตรมอเตอรสฯ เพราะ บรรดาสมาชิกทุกรายอยากรูขาวคราวความเคลื่อนไหวเปนอยางมาก ขอ กราบงามๆ XXX จากทีอ ่ ยูในวงการขาวรถใหญมานานทําใหสามารถสันนิษฐานได วา คายยักษใหญอยางอีซูซุที่ครองแชมปยอดขายมานานไดถูกคายรถใหญ ยี่หอตางๆ รวมตัวกัน เพื่อลมตําแหนงแชมปใหได อยางการออกรถรุนใหม ก็จะประชุมลับกัน เพื่อที่จะไดออกพรอมกัน อีกทั้งยังสนับสนุนใหลูกคาซื้อ รถยีห่ ออื่นที่ไมใชอซี ซู ุ ถาเปนอยางนีจ้ ริงคายอีซซู กุ ต็ องเปนยักษใหญผโู ดด เดี่ยวเปนแน XXX ในตอนแรกทางบอรดของขสมก. ไดออกกฎวารถรวมมินิบัสทุก คันจะตองเปนเครือ่ งยนต NGV และจะตองปดประตูรบั สงขณะวิง่ อยู รวมทัง้ ยังตองวิง่ เลนซายสุดเพือ่ แกปญ หารถติดและลดการติดขัดของการจราจรลง แตเมื่อเวลาผานไปไดเพียงแค 6 เดือนเทานั้น ทุกอยางก็เหมือนในอดีตคือ รถมินบิ สั NGV จะวิง่ เลนขวาโดยจอดรับสงเลนกลาง พรอมทัง้ ยังไมปด ประตู ขณะวิ่งอีก โดยจุดประสงคหลักคือ ตองวิ่งไปยังปลายทางใหเร็วที่สุด เพราะ กลัวคูแขงคันอื่นจะวิ่งเร็วกวา แลวอยางนี้หนาที่ดูและความปลอดภัยของผู โดยสารก็คอื บอรดขสมก. ทําไมถึงไมสามารถควบคุมดูแลได ตองรอใหมคี น ตายอีกหรืออยางไร

BT#199_p8-9_Pro6.indd 9

5/31/12 10:16 PM


10 BUS&TRUCK • สัญญาณ

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

สัญญาณ

ทช.เรงซอม-สรางถนน รับการขยายตัวรอบกทม.

ทางหลวงชนบทเร ง ซ อ มถนน เชือ่ มตอราชพฤกษ-กาญจนาภิเษก เปน เสนถนนทีเ่ สียหายจากนํา้ ทวม และสราง สะพานทางแยกตางระดับ เพื่อลดผล กระทบดานจราจรและรองรับการขยาย ตัวรอบกรุงเทพฯ คุณชาติชาย ทิพยสุนาวี อธิบดี กรมทางหลวงชนบท เปดเผยวา จาก เหตุ การณ นํ้ า ท ว มในช ว งป ที่ ผ  า นมา ทําใหถนนรอบกรุงเทพมหานครหลาย สายเสี ย หายชํ า รุ ด มาก ดั ง นั้ น กรม ทางหลวงชนบทจึ ง ได เ ร ง ดํ า เนิ น การ ซอมแซมใหกลับมาสูสภาพเดิม และ ก อ สร า งในโครงการใหม ๆ เพื่ อ ให ประชาชนไดรับความสะดวกสบาย โดย ลาสุด การซอมแซมโครงการกอสราง ถนนราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิ เ ษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก) พรอมสะพาน กลับรถนั้น พบวา ขณะนี้ไดดําเนินการ ถมทรายบริเวณพื้นที่กอสราง พรอมทั้ง เตรียมพื้นที่ในการตอกเสาเข็มสะพาน ทางแยกตางระดับ และอยูระหวางจัด เตรียมแผนการจราจรในพื้นที่กอสราง และพื้นที่ใกลเคียง เพื่อลดผลกระทบ ดานการจราจรในพื้นที่ใหนอยที่สุด ซึ่ง โครงการดังกลาวจะใชระยะเวลาในการ กอสราง 900 วัน คาดวาจะแลวเสร็จ

ประมาณปลายป 2557 ทั้ ง นี้ เมื่ อ ก อ สร า งแล ว เสร็ จ จะ สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณ การจราจรในเขตกรุ ง เทพฯ และ ปริม ณฑลโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง บริ เ วณ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และ อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พร อ มทั้ ง แบ ง เบาการจราจร เพิ่ ม ประสิทธิภาพการคมนาคมขนสงตลอด จนการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองเชื่อมโยง โครงขายการคมนาคมใหทั่วถึงมากยิ่ง ขึ้น โดยมีจุดเริ่มตนโครงการบนถนน ทางหลวงหมายเลข 3215 (ถนน บางกรวย-ไทรนอย) หางจากทางแยก จุดตัดกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศ ตะวันออก ระยะทางประมาณ 450 เมตร จากนั้นแนวเสนทางจะเบนไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด 6 ชอง จราจร โดยมีงานกอสรางสะพานขาม คลองลําโพธิ์ คลองขุดชลประทาน และ คลองขุนมหาดไทย แลวตรงเขาบรรจบ กับถนนชัยพฤกษ โดยสรางทางสะพาน แยกตางระดับสาลิโขในบริเวณจุดตอ เชื่อม 1 แหง พรอมงานกอสรางสะพาน กลับรถ 2 แหง รวมระยะทางกอสราง ประมาณ 4.6 กิโลเมตร

กทพ.จับมือธ.กรุงเทพ เติมเงิน Easy Pass

การทางพิ เ ศษแห ง ประเทศไทย (กทพ.) จับมือธนาคารกรุงเทพเติมเงิน บัตร Easy Pass ผานตูบัวหลวงเอทีเอ็ม และบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง คุณอัยยณัฐ ถิ่นอภัย ผูว าการ กทพ. เปดเผยวา ปจจุบนั มีผสู นใจสมัคร ใชบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ของระบบ เก็ บ ค า ผ า นทางอั ต โนมั ติ ข อง กทพ. แลวกวา 400,000 ราย และมีแนวโนม เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากเห็นวาไดรบั ความ สะดวก ไมตอ งเตรียมเงินคาผานทาง ไม ตองจอดรถ เพียงแคชะลอรถ ก็สามารถ ผานขึ้นใชทางพิเศษไดอยางรวดเร็ว และเพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ให ผู  ใ ช ท าง พิเศษใชบัตร Easy Pass เพิ่มมากขึ้น กทพ. จึงรวมกับธนาคารกรุงเทพลงนาม ในบันทึกขอตกลงความรวมมือการให บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร กรุงเทพ ในรูปแบบทั้งเติมเงินผานตูบัว หลวงเอทีเอ็มและบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง ซึ่งจะทําใหผูใชบัตร Easy Pass ไดรับ ความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย กรรมการ ผูชวยผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ R1_BT#199_p10-11_Pro3.indd 10

จํ า กัด (มหาชน) กลา วว า ธนาคาร กรุงเทพ มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ได รับความไววางใจจากการทางพิเศษแหง ประเทศไทย เขารวมเปนสวนหนึ่งใน การพั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารตาม โครงการเติมเงิน Easy Pass สําหรับ การใช บ ริ ก ารระบบเก็ บ ค า ผ า นทาง อัตโนมัตผิ า นตูบ ัวหลวงเอทีเอ็ม และบัว หลวงไอแบงกกิ้ง ตลอด 24 ชั่วโมง นับ เปนการเพิม่ ชองทางใหบริการทีส่ ามารถ ตอบสนองความตองการ และอํานวย ความสะดวกสบายให กั บ ลู ก ค า ที่ ใ ช บริการทางพิเศษ ซึ่งพรอมใหบริการ ตั้งแตวันนี้ ดวยขั้นตอนที่งาย รวดเร็ว ปลอดภัย พรอมกันนี้ ธนาคารขอมอบ ขอเสนอพิเศษในการยกเวนคาธรรม เนี ย มบริ ก ารสํ า หรั บ ลู ก ค า ผู  ถื อ บั ต ร Easy Pass ที่ทํารายการผานชองทาง ตางๆ ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแตวันนี้ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ บั ว หลวงโฟน โทร.1333 หรื อ ทาง เว็ บไซตข องธนาคารกรุ ง เทพ www. bangkokbank.com

โดย กรมการขนสงทางบก

จอดปายหมอชิต

ขนสงฯ จัดระเบียบ ตรอ. ฝาฝนกฎถึงขั้นถอนใบอนุญาต

กรมการขนสงทางบก ยํา้ ตัง้ แต 26 มิถนุ ายนนี้ สถานตรวจสภาพรถทุกแหง ตองเนนมาตรฐานความปลอดภัย และ คุณภาพเจาหนาที่ผูควบคุมการตรวจ สภาพรถตามกฎกระทรวงฉบั บ ใหม ฝาฝนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต พรอม เตรี ย มให มี ก ารรายงานผลการตรวจ สภาพรถดวยระบบ Online ป จ จุ บั น มี ส ถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมการ ขนสงทางบกทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 2,023 แห ง เป น สถานตรวจสภาพ รถยนตจํานวน 1,448 แหง และสถาน ตรวจสภาพรถจักรยานยนต จํานวน 575 แหง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ที่ผานมาพบวา ยังมีสถานตรวจสภาพ รถบางแหงที่ละเลยกฎ ระเบียบ และขอ บังคับที่กรมการขนสงทางบกกําหนด รวมทั้ง ผูที่ไดรับใบอนุญาตบางรายยัง ละเลยการควบคุมดูแลเอาใจใสตอการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานตรวจ สภาพรถใหปฏิบตั งิ านดวยความถูกตอง มีคุณภาพและมาตรฐานทีด่ ี ซึง่ จะสงผล ตอความเชื่อมั่นในการใชบริการสถาน ตรวจสภาพรถ ดังนัน้ กรมการขนสงทางบกจึงได ปรับปรุงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอตออายุ พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

ใบอนุญาตในการจัดตัง้ สถานตรวจสภาพ รถ พ.ศ. 2555 เพื่อพัฒนาสถานตรวจ สภาพรถให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน สากล และเปนที่ยอมรับของประชาชน โดยเพิ่มมาตรฐานสถานตรวจสภาพรถ ที่ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทาง บก ทั้งดานสถานที่ อุปกรณตรวจสภาพ รถ รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบการ ตรวจสภาพรถตองผานการอบรมและ ทดสอบตามหลักเกณฑ โดยจะไดรับ ใบอนุญาตเปนผูค วบคุมการตรวจสภาพ รถจากกรมการขนส ง ทางบกเท า นั้ น ฝ า ฝ น โทษถึ ง ขั้ น เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ประกอบการ และหามขอรับใบอนุญาต ประกอบการดังกลาวภายใน 5 ป ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกลาวจะมีผลบังคับใช ตั้งแต 26 มิถุนายนนี้ เปนตนไป กรมการขนส ง ทางบกกํ า ลั ง อยู  ระหว า งเตรี ย มการในการกํ า หนดให สถานตรวจสภาพรถตองมีการรายงาน ผลการตรวจสภาพรถผ า นระบบ อินเตอรเน็ตแบบ Online และติดตั้ง กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพื่อ ปองกันการปลอมแปลงใบรับรองการ ตรวจสภาพรถ และเพื่อสรางมาตรฐาน การออกใบรับรองการตรวจสภาพรถให เปนระบบยิง่ ขึน้ หากประชาชนพบสถาน ตรวจสภาพรถใดไมปฏิบตั ติ ามขอบังคับ ดังกลาว แจงสวนสถานตรวจสภาพรถ โทรศัพท 0-2271-8613

BUS & TRUCK FAQ

การใชใบขับขี่สาธารณะแตละประเภท

ผมมีใบขับขี่รถยนตสาธารณะ กิโลกรัมที่มิไดใชขนสงผูโดยสาร หรือ สามารถขับรถตูปายเหลืองได สําหรับรถขนสงผูโดยสารเกิน 20 คน หรือไม (3) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเปนผู จากคุณ วิโรจน ขับรถซึง่ โดยสภาพใชสาํ หรับลากจูงรถ อืน่ หรือลอเลือ่ นทีบ่ รรทุกสิง่ ใดๆ บนลอ ใบขั บ ขี่ ร ถยนต ส าธารณะไม เลื่อนนั้น (4) ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเปนผูขับ สามารถขับรถตูปายเหลืองได นะครับ ตาม พ.ร.บ.ขนสงทางบก รถสําหรับรถที่ใชขนสงวัตถุอันตราย มาตรา 95 ใบอนุญาตเปนผูขับรถมี ตามประเภท หรือชนิดและลักษณะการ ดังนี้ บรรทุ ก ตามที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดย (1) ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเปนผู ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขับรถสําหรับรถที่มีนํ้าหนักรถและนํ้า ใบอนุญาตแตละชนิดใชสบั เปลีย่ น หนั ก บรรทุ กรวมกั น ไม เ กิ น 3,500 กันไมได เวนแตใบอนุญาตชนิดที่สอง กิโลกรัมที่มิไดใชขนสงผูโดยสาร หรือ ชนิ ด ที่ ส าม และชนิ ด ที่ สี่ ใ ช เ ป น ใบ สําหรับรถขนสงผูโ ดยสารไมเกิน 20 คน อนุญาตชนิดทีห่ นึง่ ได ใบอนุญาตชนิดที่ (2) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเปนผู สามและชนิดที่สี่ใชเปนใบอนุญาตชนิด ขับรถสําหรับรถที่มีนํ้าหนักรถและนํ้า ที่สองได และใบอนุญาตชนิดที่สี่ใชเปน หนักบรรทุกรวมกันเกินกวา 3,500 ใบอนุญาตชนิดที่สามได

6/1/12 11:13 PM


กดแตร • BUS&TRUCK 11

ปกษแรก • มิถุนาย 2555

กดแตร

นายกฯหญิง มคร. ดวยภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่ สินคาทุกอยางปรับราคาแพงขึน้ ในขณะ ทีร่ ายไดยงั คงเทาเดิมคงมีแตคา แรงงาน ขัน้ ตํา่ ใน 7 จังหวัดเทานัน้ ทีไ่ ดคา จางเปน วันละ 300 บาท แตก็ยังไมพอกินอยูดี มีผูใหญวงการการเมืองบอกวา นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ ไมไดเปนคนขีม่ า ขาวมาชวยประเทศ แต เปนคนขี่ มคร. หรืออธิบายงายๆ ก็คือ เปนหญิงขี่มาแคระเพราะเทายังติดพื้น อยูต อ งชวยผลักใหมา เดินไปขางหนาจึง ยังไมใชหญิงเกงเต็มตัว ในสวนของกระทรวงตางๆ นัน้ มอง วาไมไดทํางานอยางเต็มที่ นักการเมือง ทุกยุคทุกสมัยตองกินบานกินเมืองจะ มากหรือนอยแตกตางกัน แตในปจจุบนั กระทรวงที่ทําเรื่องเดือดรอนมากที่สุดก็ คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามหน า หนังสือพิมพรายวันที่มีเรื่องเงินใตโตะ เพื่อใหเด็กนักเรียนเรียนในโรงเรียนตอ มีบางโรงเรียนเรียกเงินถึง 3 ลานบาท ทีเ่ ปนขาวตลกก็คอื มีผปู กครองใหเพชร ปลอมแกผูอํานวยการโรงเรียนโดยบอก วามีคาถึง 3 ลานบาททีเดียว และที่ สําคัญมากไปกวานัน้ คือ รัฐบาลไดใหงบ ประมาณแกกระทรวงศึกษาธิการมาก ที่สุดดวย แตกอ นหนานีก้ ระทรวงพานิชยได เปนขาวมากอนในเรื่องสินคาทุกอยาง แพงแตรายไดลดลง ทางนายกหญิงได ออกมาแกตัววา ประชาชนคิดมากไป เองสินคาทุกอยางราคายังเทาเดิมอยา คิดวาแพง สวนรายไดนั้นก็มากพอที่จะ ใชจายในชีวิตประจําวันได สวนเรือ่ งในอนาคตทีค่ าดวาจะเกิด ขึ้นในไมชานี้ ทางขสมก.จะปรับเปลี่ยน รถเมล NGV ใหมจํานวนกวา 3,000 คัน จากคณะมติครม.ที่ประกาศวารถเมล ใหมทุกคันตองเปนเครื่องยนต NGV และตองประกอบในประเทศเทานั้น ดัง นั้ น แนวทางต อ ไปคื อ ต อ งสั่ ง นํ า เข า เครื่ อ งยนต NGV แซสซี ส  จากต า ง ประเทศซึ่งก็คงจะเปนจากประเทศจีน นั่นเอง หลังจากนั้นจะใหอูตอตัวถังรถ โดยสารทําการประกอบให เมือ่ รวมราคา รถทั้งคันและอุปกรณภายในรถทั้งหมด จะมีราคาอยูที่คันละ 4.5 ลานบาท รวม ทัง้ ยังมีราคาคาซอมหลังการขายอีกเปน R1_BT#199_p10-11_Pro3.indd 11

เงิน 1.75 ลานบาท แหลงขาวในวงการรถโดยสารเปด เผยวาในธุรกิจที่ดําเนินการอยูการนํา เขาเครื่องยนต NGV และแชสซีสจะมี ราคาอยูท ี่ 1.5 ลานบาท และราคาตอตัว ถัง ซึ่งรวมอุปกรตางๆ ดวยแลวอยูที่ ประมาณ 2 ลานบาทเทานัน้ และคาซอม บํารุงตามสภาพทั่วไปแลวจะไมเกิน 5 แสนบาทตออายุการใชงานของรถ แลวทําไมจํานวนรถเมล ใหมที่มี เปนจํานวนมากถึง 3,000 คัน จึงมีราคา แพงกวาความเปนจริงไมใชยิ่งซื้อของ มากราคายิ่งถูกลงไมใชหรือ เมื่อมองดูแลวก็เหมือนกับรัฐบาล ที่ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ทางขสมก.ซึง่ กระทรวงคมนาคมดูแลอยู มีความตองการทีจ่ ะซือ้ รถเมล NGV จาก ประเทศจีน จํานวนประมาณ 4,000 คัน เปนเงินมากถึง 6 หมื่นกวาลานบาท แลวเรื่องนี้กลายเปนทอลคออฟเดอะ ทาวนถกเถียงกันทุกวันระหวางฝายคาน กับรัฐบาลแลวในที่สุดเรื่องก็ตองยุติลง ไป แมวาทางรัฐบาลจะไดลดเงื่อนไขลง มากขนาดไหนแลวก็ตาม แตเรื่องการเปลี่ยนรถเมล ใหมยัง เปนเรือ่ งทีต่ อ งตอเนือ่ งไปเรือ่ ยๆ เพราะ รถเมล ที่ ใ ช อ ยู  ใ นป จ จุ บั น นี้ แ ม จ ะยั ง สามารถใชงานได แตถึงเวลาที่ตอง เปลี่ยนใหมแลว เพราะไมปลอดภัยพอ กับชีวิตของผูโดยสาร สําหรับโครงการ ซื้ อ รถล า สุ ด นี้ แ ม ว  า จะถู ก ต อ งที่ ต  อ ง เปลี่ยนเปนเครื่องยนต NGV เหมือนรถ รวม แตสําหรับราคาที่รวมทั้งหมดแลว ถื อ ได ว  า แพงเกิ น ไปไม ส มเหตุ ส มผล แทนที่ จ ะเป น รถเมล ส าธารณะแต ผู  โดยสารต อ งจ า ยภาษี ใ ห บ วกกั บ ค า โดยสารทุกวันอีก จึงถือไดวา เปนการเอา เปรี ย บกั น เกิ น ไปและสุ ด ท า ยเรื่ อ งที่ อยากฝากใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคมตองแกไขสะสางหนีข้ องขสมก. ใหแลวเสร็จอยาใหมีคางอีกตอไป การ ใหความยุติธรรมกับรถรวมเหมือนเปน รถเมลของขสมก.เอง แตทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ ก็ คือทําอยางไรก็ ไดใหคนไทยเขาใจวา นักการเมืองไมไดทํางานในกระทรวง คมนาคมเพี ย งเพื่ อ หวั ง เอาเงิ น เพี ย ง อยางเดียว

พักรถ

S.S.K.ไซโนทรัค เตรียมที่นอนใหคนขับ

ดวยคายรถจีนทีข่ ายไดมากสุดคือ เอส.เอส.เค.ไซโนทรัค ซึง่ รับผิดชอบ โดย บริษัท สุขศิริมอเตอร จํากัด สามารถทําไดมากถึง 1,200 คัน ภายใน ระยะเวลาเพียงแค 2 ป โดยมีรถหัวลากรุน 345 แรงมา เปนรถธง บริษทั ขนสงสินคาทางบกทุกๆ บริษทั ตางใหความสําคัญกับคนขับเปน อยางมาก เพราะเปนผูสรางรายไดใหกับบริษัท ปญหาหลักที่ประสบอยูขณะ นี้คือ ขาดคนขับ ทําใหไมสามารถรับงานขนสงสินคาจากลูกคาได ดังนั้นการ ใหความสําคัญกับคนขับจึงเปนสิ่งสําคัญ ทางสุขศิริมอเตอร ก็ใหความสําคัญกับคนขับตรงกับความตองการของ ลูกคา เมื่อเถาแกไดสั่งใหคนขับนํารถเขามาตรวจสภาพตามระยะเวลารับ ประกัน อันดับแรกทีท่ าํ คือ การเปลีย่ นถายนํา้ มันเครือ่ งและอะไหลตามรายการ รับประกัน ซึ่งตองทําอยางรวดเร็วที่สุด เพราะมีความเขาใจวารถหัวลากของ ลูกคาไมสามารถหยุดพักไดนาน เนื่องจากมีงานขนสงที่รออยูขางหนาและ ตองทําใหทันตามกําหนดระยะเวลา เพื่อใหคนขับที่มารอรับรถไดพักผอนอยางเต็มที่ จึงไดมีโซฟาจํานวน มากกวา 10 ตัว กาแฟ ชา และนํ้าเย็น หนังสือพิมพ BUS & TRUCK และ อืน่ ๆ รวมทัง้ แอรคอนดิชนั่ ขนาดใหญใหความเย็นในเวลาพักผอน หากเหนือ่ ย ลามากก็สามารถพักผอนไดเลย และที่สําคัญก็ยังมีพนักงานที่ดูแลดานการตลาดสาวๆ สวยๆ มาคอย ดูแล หากคนขับรายใดมีขอ สงสัยสามารถซักถามไดทกุ เรือ่ ง ดวยเหตุนเี้ องจึง มีคนขับรถ เอส.เอส.เค.ไซโนทรัค ทีอ่ ยากจะเขาไปซอมในอูต ลอดเวลา เพราะ จะไดเจอคนสวยๆ คอยดูแล!?

6/1/12 11:13 PM


12 BUS&TRUCK • รักษรถ

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

รักษรถ

เอื้อเฟอขอมูลโดย : TPARK

มารูจักกับขอบังคับ คลังสินคาวัตถุอันตราย (ตอนที่ 1)

อะไรคือ “คลังสินคาวัตถุอนั ตราย” คลังสินคาวัตถุอันตราย หมายถึง คลั ง สิ น ค า ที่ ใ ช เ ก็ บ สารเคมี แ ละวั ต ถุ อันตราย อะไรคือ “วัตถุอันตราย” วัตถุอันตราย หมายถึง สสารดัง ตอไปนี้ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ และวัตถุเปอรออกไซด วัตถุมพี ษิ วัตถุที่กอใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอให เกิดการระคายเคือง และวัตถุชนิดอืน่ ไม วาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่อาจ ทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม วั ต ถุ อั น ตรายสามารถแบ ง ออก ตามความจําเปนแกการควบคุม ซึง่ แบง ออกเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดที่ 1 ชนิด ที่ 2 ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายเปน กฎหมายทีค่ วบคุมและบังคับใชโดยกรม โรงงานอุตสาหกรรม โดยพ.ร.บ.ดังกลาว ครอบคลุ ม กฎหมายเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อันตรายและอาคารสถานที่ บริษัทใด ก็ตามที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสารเคมี และวัตถุอันตราย บริษัทนั้นตองดําเนิน การยื่นขอใบอนุญาตใชอาคาร กิจกรรม ทางธุรกิจที่เกี่ยวของไดแก การผลิต การนําเขา-สงออก และการครอบครอง เพื่อจัดจําหนาย ขนสง ใชงาน หรือเพื่อ เก็บสินคา โดยใบอนุญาตนั้นจะมีวัน หมดอายุตามทีร่ ะบุไว จากนัน้ บริษทั ตอง ดําเนินการขอตอใบอนุญาต กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมได ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย โดยกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2554 หากผูประกอบการ ไมปฏิบัติตามขอกําหนด จะถูกตองโทษ ทางกฎหมาย อยางไรก็ตามเราคงจะไม สามารถที่จะกลาวถึงทุกประเด็นที่ระบุ ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนือ่ งจากมีเนือ้ หาและ

B&T#199_p12-13_Pro3.indd 12

บริษัทใดก็ตามที่ประกอบ ธุรกิจเกีย่ วกับสารเคมีและ วัตถุอันตราย บริษัทนั้น ตองดําเนินการยื่นขอใบ อ นุ ญ า ต ใ ช  อ า ค า ร กิ จ ก ร ร ม ท า ง ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ยวของไดแก การผลิต การนํ า เข า -ส ง ออก และ การครอบครองเพื่ อ จั ด จําหนาย ขนสง ใชงาน หรือ เพื่อเก็บสินคา รายละเอียดมากเกินกวาทีจ่ ะรวบรวมไว ในคอลั ม น นี้ ไ ด ดั ง นั้ น เราจึ ง ขอเน น เฉพาะ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับขอกําหนด เรื่ อ งการควบคุ ม อาคารประเภทคลั ง สินคาวัตถุอันตราย คลังสินคาวัตถุอันตราย องคประกอบหลักของคลังสินคาที่ ใชในการจัดเก็บวัตถุอนั ตรายมีดงั ตอไปนี้ 1. ผนังอาคารและกําแพงกันไฟ • ผนังอาคารและกําแพงกันไฟตอง ทนไฟได กําแพงกันไฟตองมีความสูง ขึน้ ไปเหนือหลังคา 0.30-1.00 เมตรและ

ยื่นออกจากผนังดานขาง 0.30-0.50 เมตร • คลังสินคาวัตถุอนั ตรายทีม่ คี วาม กวางนอยกวา 30 เมตร และมีพื้นที่ ตั้งแต 1,200 ตารางเมตรขึ้นไป จะตอง มีผนังกันไฟกัน้ ตัดตอนทีม่ รี ะยะหางจาก กันไมเกิน 40 เมตร • คลังสินคาวัตถุอันตรายที่มีระยะ หางจากอาคารอื่นนอยกวา 10 เมตร ตองมีกําแพงกันไฟที่มีระยะเวลาทนไฟ ไดอยางนอย 90 นาที 2. พื้น • พื้นตองแข็งแรงเพียงพอตอการ รับนํ้าหนักสินคา • วัสดุที่ใชในการกอสรางตองทน ตอนํ้าและวัตถุอันตราย • กรณีเก็บของเหลวไวไฟ กาซ ไวไฟและวัตถุระเบิด พืน้ ตองนําไฟฟาได ไมเกิดไฟฟาสถิต • พืน้ อาคารตองไมดดู ซับของเหลว เรียบ ไมลื่น ไมมีรอยแตกราว และ ทําความสะอาดไดงาย • พื้นอาคารและโครงสรางตองทน ไฟไดอยางนอย 90 นาที

3. ประตูทางเขา-ออกฉุกเฉิน • ประตูทางเขา-ออกฉุกเฉินตองมี อยางนอย 2 ประตูเพื่อใหหลบหนีได ทันทีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน ในกรณี ของคลังสินคาขนาดใหญ ตองมีประตู ทางออกฉุกเฉินทุก 35 เมตร • ประตูทางเขา-ออกฉุกเฉินตอง เปดออกไดงา ยทางเดียวจากทางดานใน โดยประตูตอ งไมนาํ ไปสูท างตัน นอกจาก นี้ตองมีแสงสวางเพียงพอใหพนักงาน มองเห็นไดอยางชัดเจน • ประตูทางเขา-ออกฉุกเฉินจะ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง เชน สิ่งของ หรือ อุปกรณตางๆ และประตูทางออกตอง ปราศจากปายหรือของตกแตงที่บดบัง วิสัยทัศนทางออกของประตู • ประตูทางเขา-ออกฉุกเฉินตอง ทนไฟไดนานอยางนอยเทากับกําแพง กันไฟ • ประตูทางเขา-ออกฉุกเฉินตอง ปดไวตลอด หรือปดอัตโนมัติเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน ประตูกันไฟประเภทบาน เลื่อนจะตองมีอุปกรณความปลอดภัย เพื่อปองกันการหลุดลมจากราง 4. หลังคา • หลังคาตองไดรับการออกแบบ มาให ส ามารถระบายความร อ นและ ระบายควันขณะเกิดเพลิงไหมได • หลังคาตองทํามาจากวัสดุกันไฟ โดยทนไฟได 30 นาที โครงสรางหลักที่ รองรับหลังคาตองไดรบั การปกปองดวย วัสดุไมติดไฟ • โดยทั่วไป หลังคาตองไมมีฝา อยางไรก็ตามหากมีความจําเปนตองมี ฝา เชน หองควบคุมความเย็น ฝานัน้ จะ ตองทําจากวัสดุที่ไมตดิ ไฟและตองติดตัง้ อุปกรณตรวจจับควันและความรอนดวย ยังไมหมดแตเพียงเทานี้ ฉบับหนา มาดูกนั วาระบบภายในคลังสินคาจะตอง มีอะไรอีกบาง

5/31/12 9:56 PM


รูกฎกอนขับ • BUS&TRUCK 13

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

รูกฎกอนขับ

อีกหนึ่งมาตรฐานความปลอดภัย RFID

ช ว งไม กี่ เ ดื อ นที่ ผ  า นมา ข า ว อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ รถโดยสาร สาธารณะ ทั้งรถบัสและรถตู ถูกพาดหัว ใหเห็นกันจนชินตา แตเรื่องแบบนี้ไมใช เรื่ อ งที่ ค วรจะเห็ น ว า ธรรมดาเพราะ กระทบถึงชีวติ ของผูโ ดยสารและทีส่ าํ คัญ ปญหาตองถูกแกไข ไมใชแคปลอยผาน เลยไป ซึ่งจากเหตุการณที่เกิดขึ้นหลาย ครั้งหลายหน คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนสงทางบก กลาววา กรมการขนสงทางบกเองไมไดนงิ่ นอนใจ ไดมีการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนมาอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะรถ ตูโ ดยสารสาธารณะ ทัง้ ดานประสิทธิภาพ ของตัวรถ พนักงานขับรถ และดานผู ประกอบการ โดยมีบทลงโทษผูป ระกอบ การที่ละเลยอยางจริงจังดวย ทีผ่ า นมากรมการขนสงทางบก ได ใช ม าตรการเสริ ม ด ว ยการตรวจจั บ ความเร็วของรถตูโ ดยสารสาธารณะดวย เครื่องมือดักจับสัญญาณ หรือ RFID (Radio Frequency Identification) โดย เริ่มดําเนินการมา ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. ที่ ผานมา ในระยะแรกตรวจจับรถที่วิ่งบน ทางดวน ทางยกระดับโทลลเวย และ มอเตอรเวย รวมถึงทางหลวงแผนดินใน รัศมี 300 กิโลเมตร กอนขยายครอบคลุม ทั่วประเทศตอไป เพื่อเปนการปองกัน และลดการเกิดอุบตั เิ หตุของรถตูโ ดยสาร สาธารณะที่จะเห็นเปนรูปธรรม ซึ่งเปน อีกหนึ่งมาตรการความปลอดภัยที่ไดมี การประชาสัมพันธตามคิวรถตูมาอยาง ตอเนื่อง ลาสุด กรมการขนสงทางบก ไดนาํ เอาเครื่องมือตรวจจับความเร็วนี้ มาใช กับรถโดยสารขนาดใหญหรือรถบัสแลว โดยเริม่ กับรถรวม บขส. กอนเปนอันดับ แรก เพื่อควบคุมความเร็วไมใหเกิน 90 กม./ชม. ถาหากมีรายงานความเร็วเกิน มีผลทําใหเสียคาปรับและถูกพิจารณาใน การตอทะเบียนครั้งตอไป รถรวมคันใด ฝาฝน ไมติดสติ๊กเกอรดังกลาว จะตอง ถูกปรับเปนเงิน 5,000 บาท RFID ไมใชเรื่องแปลกใหม เพียง แตมีการนําเขามาใชในบานเราไดไม นานนัก ระบบเทคโนโลยี RFID ถูกผลิต ขึน้ มาตัง้ แตป ค.ศ. 1980 ในตางประเทศ และไดมีการพัฒนาเรื่อยมา จนปจจุบัน มีการใชงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดวย คุณสมบัตทิ อี่ า นขอมูลไดรวดเร็วในระยะ ไกล มี ไ มโครชิ พ ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล ได จึ ง สามารถใชทดแทนระบบบารโคดไดดว ย ประสิทธิภาพที่สูงกวา และสามารถนํา ไปประยุกต ใชในองคกร รานคา และ B&T#199_p12-13_Pro3.indd 13

กระทําผิดครั้งแรกจะปรับ ทันที 5,000 บาท และหาก พบการกระทํ า ผิ ด ซํ้ า จะ ลงโทษปรับ 10,000 บาท พรอมทั้งถอนรถออกจาก การประกอบการดวย”

กําหนดรวมทัง้ สิน้ 1,040 ราย โดยไดจดั ทําหนังสือแจงผูประกอบการขนสง ทั้ง ขสมก. และ บขส. ใหแจงผูขับรถที่มี พฤติกรรมดังกลาวมาชี้แจงขอเท็จจริง เรียบรอยแลว ซึง่ มีผมู ารายงานตัวชีแ้ จง ขอเท็จจริง จํานวน 380 ราย เปรียบ เทียบปรับ จํานวน 17 ราย สําหรับอัตรา

การเปรียบเทียบปรับหากตรวจพบการ กระทําผิดครั้งแรกจะปรับทันที 5,000 บาท และหากพบการกระทําผิดซํ้าจะ ลงโทษปรับ 10,000 บาท พรอมทั้ง ถอนรถออกจากการประกอบการดวย” กรมการขนสงทางบก ไดมีการ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งอ า นระบบ และมี ก าร ทดสอบระบบโดยสมบูรณพรอมใชงาน ไดเต็มประสิทธิภาพตามเปาหมายใน เสนทางตางๆ รถโดยสารที่มีการจด ทะเบียนถูกกฎหมายผูโ ดยสารจะไดรบั สิ ท ธิ คุ  ม ครองความปลอดภั ย ด ว ย เทคโนโลยี RFID ดวย ซึ่งประชาชนใช บริ ก ารรถตู  โ ดยสารสาธารณะควร สังเกตแผนปายทะเบียนรถที่ถูกตอง ตองเปนทะเบียนสีเหลือง ตัวเลขและ ตัวอักษรสีดาํ ดานขางรถมีเครือ่ งหมาย แสดงการเขารวมกับ ขสมก.หรือ บขส. เมื่อเทคโนโลยีกาวหนาขึ้น ก็นา จะเปนตัวชวยจัดระเบียบสังคมไดอีก ทางหนึ่ง แตทั้งนี้ไมวาเทคโนโลยีจะ ก า วหน า แค ไ หนสํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ จิ ต สํ า นึ ก ของคนขั บ รถที่ มี ต  อ ผู  ใ ช บริการนั่นเอง

หนวยงานตางๆ รวมถึงการนํามาใชกับ ระบบขนส ง ทางถนนและทะเบี ย น รถยนต จนเปนที่รูจักและใชกันแพร หลายในตางประเทศ อาทิ ญีป่ นุ ฮองกง สิงคโปร เม็กซิโก เดนมารก แอฟริกาใต และออสเตรเลีย เปนตน เพื่อชวยสง เสริ ม การขนส ง สาธารณะให มี ความ สะดวกรวดเร็ว และเพิ่มศักยภาพการ คมนาคมของประเทศและคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชนภายในประเทศ โดยหลั ก การทํ า งานของระบบ เทคโนโลยี RFID จะมีการตรวจจับรถที่ วิ่งผานจุดที่กําหนดไวอยางนอย 2 จุด เพื่อใหไดระยะทางและเวลาที่รถใชใน การเดินทาง ซึ่งเมื่อนําระยะทางมาหาร ดวยเวลาก็จะสามารถคํานวณความเร็ว เฉลี่ยของรถคันดังกลาว ถาคํานวณ ความเร็วเฉลี่ยแลวผลปรากฏวา รถคัน ดั ง กล า วขั บ เร็ ว เกิ น อั ต ราที่ ก ฎหมาย กําหนดก็จะถือวามีความผิด ทัง้ นี้ ตัง้ แตเดือน ก.ย. 2554–ก.พ. 2555 กองตรวจการขนสงทางบก ได ดํ า เนิ น การทดสอบข อ มู ล จากการ ประมวลผลของระบบ RFID จากเครื่อง อานที่ติดตั้งบนทางยกระดับดอนเมือง โทลลเวย ระยะทาง 28 กิโลเมตร ปรากฏ วา พบผูข บั รถตูโ ดยสารประจําทางทีเ่ ขา รวมเดินรถกับ ขสมก. และ บขส. มี พฤติกรรมขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมาย 5/31/12 9:56 PM


14 BUS&TRUCK • TTC

ปกษแรก • มิถุนายน 2555 TOUR THEQUE CLUB

ผ า นร อ นมาได ก็ เ ข า สู  ฝ นฟ า คะนองอีกตามเคย ธรรมชาตินี่ไมเขา ใครออกใครจริงๆ เลยนะคะ จะใหมา กําหนดกะเกณฑอะไรที่ลงตัวนี่ชาง ยากเย็นจริงๆ เอานะไมเปนไร มาดู อะไรที่กําหนดไดดีกวา 1 พ.ย. 2555 อยาพลาด วันเดียวเทานั้น แจงใหทราบเปนระยะสําหรับ การจัดกิจกรรม Thailand Tour Theque 2012 ในปนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 วันเดียวเทานั้น ทั้ ง นี้ ท  า นเจ า ของรถท า นใดมี ความประสงคจะนํารถเขารวมประชัน ขอใหรบแจงความจํานงเขามาดวนเลย นะคะ เพราะไมอยากจะใหเกิดความ เสียดายกัน และที่พิเศษสุดคือ ในปนี้ จะมีรางวัลพิเศษสําหรับรถที่ออกแบบ ลวดลายตัวถังไดสวยงาม ถูกใจ ตัวถังทรงประหลาดกลิน่ ไมดถี ามหา และจะขอแจงความแถลงไขไป ยังทานเจาของรถและทานเจาของอู ตางๆ วาปนี้อาจจะเปนปสุดทายที่ ทานจะไดตอตัวถังกันแบบตามใจฉัน ขาขอไมเหมือนใคร เพราะแววมาวา

ทางบรรดาทานผูใหญทั้งหลายอาจจะ ตองออกกฎหมายมาควบคุมรถโดยสาร ทีม่ รี ปู ทรงพิสดาร เพราะเหตุในเรือ่ งของ ความไมปลอดภัยมาเปนสวนชวยอางอิง ก็ขอใหติดตามขาวเปนระยะๆ นะคะ และทาง BUS & TRUCK เองจะนําเสนอ ขาวสารใหทราบตอไปคะ สาวเกง แหงบาน “นัฐฐา ทรานสปอรต” สมัยนี้สาวๆ สวยๆ หางายเหลือ เกินเดินไปทางไหนก็เจอแตผูหญิงแตง หนาบล็อคเดียวกันหมด เหมือนถอด แบบมาจากเกาหลี แตจะหาคนเกงขยัน สูง านหายากมากเหลือเกิน แตกย็ งั มีสาว น อ ยคนนี้ ที่ ต  อ ง ขอยกนิ้วให น อ งนั ฐ ฐา นองสาวสุดนารัก ของพี่เอส รุงรวี นอกจากจะมี ร ถ บัสวิ่งรับงานแลว คุณนองยังรับทํา พ ร บ . ต  อ ภ า ษี ประกันภัยรถยนต ของบริษัท ทิพยประกันภัย ถาทานไหนสนใจใหนอง นัฐฐาดูแลก็สอบถามไปไดที่ 08-51471090 คะ

กลับบานละคะ สุดทายคงตองขอใหคุณบุมหาย จากอาการปวยเร็วๆ นะคะ เพราะวาเพิง่ ออกจากโรงพยาบาลหลั ง เข า รั บ การ ผาตัด แตเรื่องผาตัดเจ็บปวยยังไมเทา โรงพยาบาลคิดเงินคารักษาผิดพลาด เกิ น มาครึ่ ง แสน งานนี้ ป รี๊ ด แตกคะ สามารถลุกเดินจากเตียงผูปวยลงไปที่ หองการเงิน เพือ่ จะขอความชัดเจน สรุป

ทางโรงพยาบาลก็รับผิดชอบในสวนที่ คิดคารักษาเกินมา แหม! งานนี้ถาไมยอมเชื่อวาเจ จัดหนักแนๆ คะ แตชวงที่คุณบุมเขา โรงพยาบาลบรรดาพีๆ่ นักขับที่โรงงาน บางปะกงก็แอบบนคิดถึงมานะคะวา หายแลวก็นอนรักษาตัวที่บานนานๆ ไมตองรีบมาทํางาน เดี๋ยวถาบนมาก จะกระทบกระเทือนไปถึงแผลคะ

แบบตอบรับการเขารวมประชัน แสง สี เสียง รถโดยสาร ครั้งที่ 6 ชื่อหนวยงาน (ไทย) : ที่อยู : โทรศัพท : โทรสาร : E-Mail : Website : ผูติดตอ-ประสานงาน ประสงคเขารวมแสดงในงาน ประเภทของรถโดยสาร 1. รถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 2. รถโดยสารพัดลม จํานวน ผูตอบรับ ตําแหนง วันที่

(

คัน คัน )

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ขอไดโปรดสงแบบตอบรับการเขารวมประชันฯ นี้ กลับไปยัง บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โทรสาร 0-2729-8758, 0-2717-2466 E-mail : Chonjira@ttfintl. com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

“™o’Ÿ•†œ‰†Ö

B&T#199_p14-15_Pro3.indd 14

5/31/12 10:28 PM


B&T#199_p14-15_Pro3.indd 15

5/31/12 10:28 PM


16 BUS&TRUCK • คบหาสมาคม

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

คบหาสมาคม

สหพันธการขนสงทางบก แหงประเทศไทย คุ ณ ยู เจี ย รยื น ยงพงศ ประธานสหพันธการขนสง ทางบกแหงประเทศไทย เปดเผยวา จากการที่ทาง รัฐบาลและกระทรวงพลังงานไดทําการ ชะลอปรับราคา NGV ตัง้ แตกลางเดือน พฤษภาคมที่ผานมาเปนเวลา 3 เดือน ถือเปนสิ่งที่ถูกตตองแลว องแลวเพราะปญหาที่ ถอเปนสงทถู เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากปรับราคา NGV ตั้ ง แต ก ล า ง เ ดื อ น ม ก ร า ค ม ที่ ผานมาสงผล ใหราคาสินคา ทั้งอุปโภคและ บริ โ ภคต า ง ปรับขึ้นมา ประชาชนทั้งประเทศเดือน รอนมาก ซึ่งผลกระทบดังกลาวทําใหตอง คงราคา NGV อยูที่ราคาลิตรละ 10.50 บาท ซึง่ ถือวาเปนราคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ แตกอนที่จะถึง 3 เดือนที่คงราคา NGV อยูนี้ ทางสหพันธฯจะเขาไปพูดคุยกับ กระทรวงพลั ง งานถึ ง ราคาที่ ส มเหตุ สมผลของ NGV อีกครั้งหนึ่ง หากมี เหตุผลหรือปจจัยอื่นที่ตองปรับราคา เพิ่มก็จะยอมใหอีกไมมากเพื่อที่จะได ไมสงผลกระทบตอประชาชน ทางดานนํ้ามันดีเซลซึ่งเปนเชื้อ เพลิงหลักของการขนสง จากการที่ ราคานํ้ ามั นดิ บไดลดลงตํ่ ากวา 100 ดอลลารตอบาเรล ราคานํ้ามันดีเซลจึง อยูท ลี่ ติ รละ 30 บาทเทานัน้ ทางรัฐบาล จึงสมควรที่จะเก็บลิตรละ 1 บาทเขา กองทุ น นํ้ า มั น ทดแทน เพราะจะไม กระทบตอราคาขนสง แตเมื่อใดก็ตาม หากราคานํา้ มันดีเซลสูงถึงลิตร 33 บาท ก็ควรชะลอการเก็บเขากองทุน หากเปนรัฐบาลแลวสมควรที่จะ คิดถึงปญหาและหาทางแกใหถูกวิธี ไม ควรจะใหผูที่เดือดรอนเขาไปรองเรียน สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกส ไทย คุณปญญา เศรษฐโภคิ น ที่ ป รึ ก ษา นายกสมาคม ขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย กลาววา ป ญ หาหลั ก ที่ ผู  ป ระกอบการขนส ง ประสบอยูในขณะนี้คือ การขาดแคลน คนขับ ทําใหสินคาที่ตองสงชะลอตาม ไปดวย วิธกี ารแกปญ หาก็คอื การรับคน ขับคนใหมโดยไมดถู งึ คดีตดิ ตัวตางๆ ไม

B&T#199_p16-19_Pro3.indd 16

วาจะเปน ติดยาบา ลักทรัพย หรือคดี อื่นๆ เนื่องจากตองเรงทํางาน แลวปญหาที่ตามมาก็จะเปนลูกโซ อย า งโรงปู น ซี เ มนต จ ะขายปู น โดยให ลูกคามารับเอง สวนลูกคาก็ตอ งวาจางรถ อีกทอดหนึ่ง เมื่อหารถไมไดการกอสราง ก็ตองลาชาตามไปดวย สวนโรงปูนก็ตอง ลดการผลิ ต ลงเพราะปู น มี เ หลื อ เป น จํานวนมาก เชนเดียวกับโรงงานผลิต สินคาตางๆ เมอไมมร เมื่อไมมีรถบรรทุกมาขน สนคาตางๆ สิ น ค า จํ า เป น ที่ จะต อ งลดการ ผลิ ต ลง ส ง ผล กระทบต อ คน งาน รายไดลด ลง ผูบริโภคก็จะ ได ใ ช สิ น ค า ใน เวลาที่ ล  า ช า ลง อี ก และจะส ง ผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของทั้ง ประเทศดวย ซึ่ ง รั ฐ บาลก็ คื อ ตั ว หลั ก ที่ ต  อ งแก ปญหานี้ กระทรวงแรงงาน กระทรวงตาง ประเทศ จะตองทําหนาที่หาแรงงานจาก ตางประเทศ รวมทั้งชาวเขาชาวดอยที่ เกิดในเมืองไทยแตไมไดบัตรประจําตัวที่ มีมากกวา 300,000 คนใหมาเปนแรงงาน สําคัญตอไป โดยกระทรวงตางประเทศจะ ตองเปนผูเ บิกทางติดตอจํานวนแรงงานที่ ตองการ แลวกระทรวงแรงงานซึ่งดูแล โดยกรมพัฒนาฝมอื แรงงานใหไปคัดเลือก บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตติ รงความตองการเขา มาในเมืองไทย โดยเริ่มแรกเมื่อเขามาทํางานนั้นก็ จะเปนคนงาน ในเวลาตอมาก็จะเปนเด็ก ประจํารถ และเมือ่ มีการพัฒนาจนมาเปน คนขับรถเบื้องตนไดแลวก็จะถูกสงเขา โรงเรี ย นสอนขั บ รถใหญ ข องกรมการ ขนสงในเวลาตอไป ซึ่งเหลานี้เปนวิธีคิด คราวๆ หากรัฐบาลเห็นถึงความเปนไปได ก็สมควรที่จะตองทําอยางเรงดวน สมาคมผูประกอบขนสงสินคา ภาคอีสาน คุ ณ ขวั ญ ชั ย ติ ย ะวานิ ช นายกสมาคมผูป ระกอบการ ขนส ง สิ น ค า ภาคอี ส าน กล า วว า ถึ ง แม บ รรดา สมาชิกจะมีสนิ คาเกษตรกรรมใหขนสงอยู เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนของเอกชน และสถานที่รับจํานําของรัฐบาล แตทาง สมาคมก็ตองหางานดานอื่นเขามาเพิ่ม เพื่ อ ที่ จ ะได ข ยายความก า วหน า ของ สมาชิกใหเพิ่มขึ้น จากการวางแผนจะทําการขนสง สินคาจากประเทศลาว เชน ไม กาแฟ

และแรตางๆ เพื่อมาสงที่ทาเรือแหลม ฉบัง ชลบุรี แมวาในขณะนี้จะมีการคัด เลือกประธานหอการคาของลาวคนใหม แต ค าดว า ต อ งมาประสานงานเดิ ม ที่ ประธานคนเกาไดวางไว ซึ่งมีแผนการ ขนสงสินคาของสมาคมรวมอยูดวย ดวยความคิดสวนตัวที่วารัฐบาล ของลาวจะไดประโยชนจากงานนี้เต็มๆ โดยเริ่มจากผูซื้อตางประเทศกอน ทาง สมาคมเป นผูขนส งสินคาใหจากประเทศ สมาคมเปนผู นสงสนค ลาวมายังทาเรือ แหลมฉบั ง ต อ จากนั้ น บริ ษั ท เดินเรือก็ขนสง สิ น ค  า ไ ป ถึ ง ลู ก ค า ที่ ป ลาย ทาง แม ว  า ใน ร ะ ย ะ เ ริ่ ม ต  น ส ม า ชิ ก ข อ ง สมาคมจะมีรายไดไมมากแตตอไปงานก็ ตองขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรายไดก็ตองสูง ตาม ซึง่ แผนการนีค้ าดวาจะเริม่ ตนไดใน 2-3 เดื อ นนี้ อ ย า งแน น อน โดยจะมี คอลเซ็นเตอรประสานงานระหวางลูกคา กับผูขนสงใหมีความเขาใจกันอยางถูก ตองกอนเปนอันดับแรก สมาคมขนสงทางบก แหงประเทศไทย คุ ณ ศุ ภ ศั ก ดิ์ รุ  ง เจิ ด ฟ า กรรมการบริหารสมาคมการ ขนส ง ทางบกแห ง ประเทศ ไทย เป ด เผยว า ในการ ประชุมใหญสามัญประจําปที่จะมีขึ้นใน เดื อ นธั นวาคมป นี้ ทางสมาคมฯมี ผู  สนับสนุนใหญรายใหมคือ บริษัท ฟูโซ ทรั ค (ประเทศไทย) จํ า กั ด โดยไม มี เงือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ คาดวาจะสรางสีสนั ให กับสมาชิกทีม่ าเขารวมประชุมใหญในปนี้ แน เพราะจะมี กิ จ กรรมต า งๆ อย า ง มากมาย สวนในปตอๆ ไป หากคายรถ ใหญยหี่ อ ใดตองการเปนผูส นับสนุนบางก็ ยินดี สวนเรื่องใหญที่มีมาเปนระยะเวลา ยาวนานก็คือเรื่องสวย ตอนนี้เริ่มมีเปน จํ า นวนมากและได ข ยายพื้ น ที่ ไ ปทุ ก จังหวัดทั่วประเทศแลว ซึ่งผลเสียหายก็ จะตกอยูกับผูที่ทําถูกกฎหมายที่บรรทุก สินคาตามนํา้ หนักทีก่ าํ หนดซึง่ จะมีการวา จางลดนอยลง รวมทั้งสภาพถนนที่เสีย หาย กรมทางหลวงตองนําเงินภาษีของ ประชาชนไปซ อ มแซมเป น จํ า นวน มหาศาลปละหลายๆ ครั้ง การที่คุณยิ่งลักษณ ชินวัตร นายก รั ฐ มนตรี ได ป ระกาศว า จะต อ งกํ า จั ด

คอรรัปชั่นใหสิ้นไปจากประเทศก็ขอ เสนอให ช  ว ยกํ า จั ด ส ว ยให ห มดด ว ย เนือ่ งจากผูท คี่ อรรปั ชัน่ ก็คอื ขาราชการ ที่ ก ลายเป น ผู  ทํ า ลายเศรษฐกิ จ ของ ประเทศเปนอยางมาก แต ถึ ง แม ว  า ทางรั ฐ บาลจะไม สามารถกําจัดสวยได ทางสมาคมฯก็ ยังจะทําหนาที่รายงานสวยใหกับกรม ตํารวจทางหลวงและประชาชนไดรับ ทราบความเคลื่อนไหวตอไป สมาคมผูประกอบการ รถบรรทุกนํ้ามันแหงประเทศไทย คุ ณ พชร มั่ น ถาวรวงศ สมาคมผูประกอบการรถ บ ร ร ทุ ก นํ้ า มั น แ ห  ง ประเทศไทย กล า วว า ป ญ หาเรื่ อ งคนขั บ รถ บรรทุกถือเปนประเด็นทอลคออฟเดอะ ทาวน คือบริษัทขนสงตองขาดรายได เปนอยางมากดวยมีงานขนสงเขามา แตไมมคี นขับรถ คนขับทีข่ บั รถบรรทุก นํ้ า มั น นั้ น จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ใ บขั บ ขี่ ประเภท 4 แมวาจะมีรายไดเดือนละ ประมาณ 40,000 บาท แตก็มีผูที่หัน ไปประกอบ อาชีพอื่นเปน จํ า นวนมาก บางคนมา สมั ค รแต ก็ มี คดีสวนตัวอีก จึงไมสามารถ รับเปนคนขับ รถประจํ า ได เพราะหากทําหนาที่คนขับก็อาจจะลัก นํ้ามันที่บรรทุกอยูได ซึ่งไมคุมกับการ จายเงินชดเชยใหกับผูวาจาง และเมื่อมองไปถึงป 2558 ที่จะ เปดการใชการขนสงเสรี ในอาเซียน การขนสงระหวางประเทศในอาเซียนก็ ตองมีเพิม่ มากขึน้ จากปจจุบนั นีค้ นขับ ของประเทศมาเลเซียสามารถมีใบขับขี่ ไดสองประเทศคือมาเลเซียและไทย ทําใหสามารถวิ่งมาในเมืองไทยได แต คนไทยนัน้ สามารถทําใบขับขี่ไดเฉพาะ ในเมืองไทยจึงไมสามารถวิง่ รถขามไป ยังมาเลเซียไดตองสงตออีกทอดหนึ่ง ถือวาเปนการเสียเปรียบ ไดเสนอไปยังผูใ หญของกรมการ ขนสงทางบกและกระทรวงอื่นๆ ใหคน ขับรถใหญสามารถทําใบขับขี่ใบเดียว วิ่งได 5 ประเทศในอาเซียน คือ ไทย ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดทําใหประเทศไทยไมเสีย เปรียบประเทศอืน่ ๆ ใหทกุ อยางเปนไป อยางเสรีทัดเทียมกัน

5/31/12 10:37 PM


ชุมทางขนสง • BUS&TRUCK 17

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

ชุมทางขนสง

อยาพลาดชมรายการ BUS & TRUCK Club ทางสถานีดไี ซน @dESIGN Chanel PSI ชอง 65 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.00-22.00 น. เกริ่ นมาซะขนาดนี้ เ รี ย กว า ต อ ง โปรโมทใหไดทราบกันสักนิดนึง รายการ เราดีจริงๆ และที่ดียิ่งกวาคือตอนนี้เริ่ม มีแฟนคลับติดตามโดยตลอดโดยเฉพาะ ชวง “ดับเครื่องชม” ที่มีรถสวยๆ ใหมๆ สดๆ จากอู หรือจะเปนการใหขอมูล อย า งดุ เ ด็ ด ของท า นผู  ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ น วงการอย า งช ว ง “จอดคุ ย ” ซึ่ ง ฝาก แนะนําติชมรายการกันไดนะคะ

ตันจงฯ ไวดวยกัน ผูบริหารของแตละ ยี่หอจะเนนหนักไปที่การขาย สวนชาง และบริการจะตองบริการรถทุกยี่หอได หมด ทั้งนี้ในสวนของสถานที่ที่จะเปด TC Auto Hub นี้จะเริ่มจาก 3 แหง คือ ที่สํานักงานใหญปทุมธานี สาขาภาค เหนือจังหวัดเชียงใหม และสาขาภาค เหนือตอนลางนครสวรรค อีกไมชานี้จะ ไดรูถึงเบื้องหนาและเบื้องลึก

และเพือ่ เปนการประเดิมการ รวมตัวในเครือตันจงคุณเอ คุณธนภัทร อินทวิพนั ธ รองประธานกรรมการ บริษทั ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด ก็ไดฤกษ งามยามดี ไ ด ร ถยนต ซู บ ารุ ม าเป น รถ ประจําตําแหนงคันใหม ถือไดวาตรงกับ ใจมากอย า งรถคั น เก า เดิ น ทางจาก เชียงใหมเวลาบายโมงเพียงหกโมงเย็น ก็มาถึงสํานักงานใหญปทุมธานีแลวหาก ไดรถซูบารุมาคงตองขับ 300 กิโลเมตร ตอชั่วโมงแน โอว ก็วาไป

มิชลิน ไดรับรางวัลสงเสริมความปลอดภัยบนทองถนนระดับโลก

เจาชายไมเคิล แหงเคนท (ขวา) กลุมมิชลิน พระราชทานรางวัลใหแก คุณแพทริก เลอเพิรก (ซาย) Director Public Affairs กลุมมิชลิน ในพิธีมอบรางวัล Prince Michael International Road Safety Award จัดขึ้น ณ กรุงนิวยอรค เมื่อเร็วๆ นี้โดยรางวัลนี้มอบ ใหกบั องคกรผูน าํ แบบอยางในการเสริมสรางความปลอดภัยในการสัญจร ผานทางการพัฒนา ผลิตภัณฑและการใหความใสใจกับพนักงาน รวมถึงเปนองคกรที่มุงมั่นสงเสริมความ ปลอดภัยจากการริเริ่มโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

XXX

XXX คราวนีม ้ าเริม่ ทีข่ า วสารเรือ่ ง ราวในวงการบันเทิงรืน่ เริงใจ ของชาวรถ ใหญกนั บาง ในปนี้ไดมกี ารคาดการณกนั ไววา รถยนตขนาดเล็กจะมียอดประกอบ มากถึงกวา 2 ลานคัน ทําใหรถบรรทุก รถตองเพิ่มตามไปดวย คุณนิกร เนียมศรี ซึ่งเปนพนักงานขายอันดับ 1 ของ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จํากัด เพราะ ขายรถบรรทุกรถเปนหลักดวย แมวา พนัสฯ จะประกอบรถหลายแบบหลาย สไตลเมื่อรถบรรทุกรถทํายอดขายได มากที่สุด ทางพนัสฯ จึงตองเพิ่มไลนให เปนพิเศษ รถรุน อืน่ ตองหลบไปและเพือ่ เปนการแกปญหาจึงเพิ่มไลนประกอบ มากขึ้นเพราะรถรุนอื่นก็เปนที่ตองการ เหมือนกัน แหม! ขยันจริงไรจริง วาแลว ก็อยาเปลี่ยนฝายขายบอยนะคะ เพราะ มีลูกคาฝากบอกมาวาขี้เกียจไปเริ่มนับ หนึ่ ง ใหม กั บ เซลส ค นใหม ที่ ไ ม มี ฐ าน ขอมูลลูกคาเกาอยูเลยคะ XXX และในปนี้ทาง บริษัท ตันจง อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด จะขยายธุรกิจ มากขึน้ โดยสิง่ แรกคือจะเพิม่ ยีห่ อ รถเขา มาในตลาดมากขึ้ น โดยเริ่ ม จากฟู โ ซ , เอ็ม.เอ.เอ็น., โฟตอน, และซูบารุ ในสวน ของรถเกง พรอมทั้งมีขาวแววเขามา วาปลายปนี้จะเพิ่มรถใหญจากจีนอีก หนึ่งยี่หอตองคอยติดตามดูวาจะเปน ยี่หออะไรคะ XXX นอกจากจะเพิ่ ม การนํา เข า ยีห่ อ รถแลว ยังจะมีการตัง้ TC Auto Hub ซึ่งจะใชเปนศูนยบริการรถใหญในเครือ

BT#199_p16-19_Pro3.indd 17

ทีซีเจ เอเซีย เปดตัวรถฟอรคลิฟทแบรนด “STILL” จากเยอรมนี

คุณอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการผูจัดการ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน) หรือ “ทีซีเจ เอเซีย” หนึ่งในผูนําตลาดเครื่องจักรกลหนัก พรอมดวย Mr.Halrald Koelpin, Area Manager-Far East /South East Asia Region, STILL GmbH Co.,Ltd รวมกันเปด ตัวรถฟอรคลิฟท “STILL”first in intralogistics จากเยอรมนี ครัง้ แรกในงาน “อินเตอรแมค 2012” ณ ไบเทค กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ ที่ผานมา

รมว.พน. เปนประธานเปดอบรม “หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน”

คุณอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดการอบรม หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน วพน. รุน 1 ซึ่งเปนหลักสูตรของสถาบัน วิทยาการพลังงาน ที่กระทรวงพลังงานจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความ เขาใจใหบุคลากรของประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน

ขามมาที่ กรมการขนสงทาง บก โดย คุณเสาวลักษณ หิรัญพฤกษ หัวหนาฝายอบรมและทดสอบ รักษาการ หั ว หน า ส ว นใบอนุ ญ าตขั บ รถ เป น ประธานปดโครงการอบรมเสริมความรู ใหแกผูขอรับใบอนุญาตขับรถยนต รุน ที่ 271 พรอมมอบใบอนุญาตขับรถแกผู ผานการอบรม ซึง่ กรมการขนสงทางบก รวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดขึน้ เพือ่ ใหความรูเ กีย่ วกับมารยาทใน การใชรถใชถนน และการขับรถอยาง ปลอดภัย XXX ดาน คุณจันทิรา บุรุษพัฒน หัวหนาสวนทะเบียนรถยนต รักษาการผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานขนส ง กรุ ง เทพ XXX

มิตซูบิชิ จัดประชุมใหญผูจําหนายทั่วประเทศ

คุณโนบุยกู ิ มูราฮาชิ กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และผูบ ริหารของบริษทั ฯ จัดประชุมกับผูจ าํ หนายทัว่ ประเทศ ขึน้ ณ โรงแรมแชงกรีลา เมือ่ เร็วๆ นี้ เพือ่ สรุปผลการดําเนินงานในชวงปงบประมาณทีผ่ า นมา ซึง่ บริษทั ฯ มียอดขาย รวมอยูที่กวา 73,600 คัน เติบโตขึ้นกวา 55% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา

6/1/12 10:26 PM


18 BUS&TRUCK • ชุมทางขนสง

มหานครพื้นที่ 5 ใหการตอนรับ คุณ อนุวัตร ธรรมปริพัตรา อาจารยสถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช พรอมคณะผูบริหารระดับ กลาง กระทรวงการคลัง เยี่ยมชมและดู งานการนํ า ระบบไอที ม าใช บ ริ ก าร ประชาชนรูปแบบใหม เชนการรับชําระ ภาษีผานระบบอินเทอรเน็ตฯ ของกรม การขนสงทางบก

เลยจากจตุจกั รไปวิภาวดี พบ กับ ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจา หนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ ศาตราจารย ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) รวมลงนามในบันทึก ความเขาใจความรวมมือทางวิชาการ เพือ่ สนับสนุนทุนนักศึกษาระดับปริญญา เอกในโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งความรวมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะ ช ว ยสร า งนั กวิ จั ย และงานวิ จั ย ที่ ส อด คลองกับความตองการของประเทศ ที่ ป จ จุ บั น ต อ งปรั บ โครงสร า งจาก อุตสาหกรรมที่ ใชแรงงานเปนหลักมา เป น อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ค วามรู  สู ง (Knowledge Intensive Industries) เพือ่ ใช ใ นการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ ผลิตภัณฑไปสูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแลวยัง สอดคลองกับนโยบายของกลุม ปตท.ใน การใชเทคโนโลยีและองคความรูในการ พัฒนานวัตกรรมพลังงานที่เปนมิตรตอ สิง่ แวดลอมเพือ่ ใหธรุ กิจพลังงานมีความ ยัง่ ยืนตอไปในอนาคต (Technologically Advanced and Green National Oil Company : TAGNOC ) อีกดวย XXX นอกจากนี้ คุณสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจ นํ้ามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบเงินจํานวน 5 ลานบาท ใหแก ศ.ดร. XXX

BT#199_p16-19_Pro3.indd 18

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

สุรเกียรติ เสถียรไทย ประธานคณะ กรรมการอํานวยการจัดหาทุนอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี เพื่ อ สนั บ สนุ นมู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลเด็ ก เพื่อกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี สําหรับสรางอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี (ศู น ย การแพทย เ ฉพาะทางโรคเด็ ก ) รวมทั้ ง จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ก ารแพทย ที่ มี ประสิทธิภาพและจําเปนสําหรับผูปวย ตลอดจนพัฒนาหอผูปวยภาวะวิกฤต (ICU) และหองผาตัด (OR)

ไดรบั บทเรียนจากทีย่ อดขายรถฟูโซเพิม่ มากขึ้ น แต ท างโรงงานไม ส ามารถ ประกอบเพิ่มใหไดทางฟู โซจึงตองโอน ยอดจองไปให ร ถใหญ โ ฟตอนในเครื อ แทนแบบนี้มันนาเจ็บใจที่มีคนตองการ ซื้อแตไมสามารถขายใหได เลิศคะ XXX ได ข  า วว า รถใหม จากจี น บู ม มากมาย มีหลายคายจากยุโรปไดไปตั้ง โรงงานประกอบในจีน หนึ่งในนี้ก็มียี่หอ ดาฟ (DAF) จากฮอลแลนดไปตัง้ โรงงาน ดวย และก็มแี หลงขาวระดับสูงจากคาย รถจีนไดกระซิบบอกมาวาอีกไมนานเกิน รอคายดาฟ จากจีน เตรียมทีจ่ ะบุกตลาด ไทยดวย จากอดีตที่ผานมาคายดาฟ ได เคยเขามาทําตลาดในเมืองไทย แลวแต ก็ตอ งปดตัวไป คราวนีห้ ากนําเขามาจาก จีนราคาขายก็ตอ งถูกลง แตเนนคุณภาพ ที่มีเทคโนโลยีของดาฟ จากฮอลแลนด มาใชจึงมั่นใจไดวา รถใหญจากจีนจะมี ใหเลือกหลายยี่หอแน XXX ด า น คุ ณ ป ย ะนุ ช สั ม ฤทธิ์ บอสสาวสวยแหงอาณาจักร นิ่ม ซี่ เส็ง และเจาของราน Second Book ซึง่ มีนสิ ยั ชอบอานหนังสืออยูแลว ไดกลาววา ใน ป 56 จะเปนปแหงการอานหนังสือของ โลก ซึง่ กรุงเทพฯ ก็ถอื วาเปนจังหวัดหลัก

ของเมืองไทย ซึ่งการอานหนังสือนี้ จะ ทําใหทุกคนมีความรูเพิ่มมากขึ้น แต ของตัวเองนัน้ ก็มปี ญ หาอยูอ ยางนึง คือ ลูกชายจะไมอา นหนังสือเลย มัวแตเลน บีบี เปนหลัก สวนวิธีการแกปญหาก็จะ ให นั่ ง ประจํ า อยู  ที่ ร  า นหนั ง สื อ ไม มี เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นใน เวลาวางสวนใหญจงึ ตองอานหนังสือ ที่ มีอยูอยางเดียวในราน เพราะตอไปใน อนาคตลูกชายคนนีจ้ ะตองเปนหลักของ นิ่ม ซี่ เส็ง ตอไป XXX นับเปนเกียรติอยางยิ่งที่ได มีโอกาสไปเยีย่ มชมการดําเนินงานของ บริษัท ประดิษฐรุงเรืองทัวร จํากัด ซึ่ง นอกจากจะได รั บ ความรู  ใ นด า นการ ปกษแรก มิถุนายน 2555

XXX นึกวาจะหมดไปแลวเชียว จูๆ  ก็นกึ อะไรขึน้ มาได เมือ่ ไมนานทีผ่ า นมา ทาง BUS & TRUCK ไดมีโอกาสคุยกับ ทางผูบริหารโฟตอน คุณธนธัช วิจิตลิมาภรณ ผูจัดการอาวุโสบริษัท โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด ถือไดวาเปน รถใหญยหี่ อใหมทเี่ ขามาปลุกตลาดดวย ประสบการณ ที่ อ ยู  กั บ ตั น จงมาอย า ง ยาวนานกวา 15 ป เริ่มจากนิสสันยูดี ฟู โซและหนาที่ ในการทํางานไมวาจะ เปนฝายบัญชี การเงิน การตลาด และ บริการหลังการขาย ดวยคุณสมบัติที่มี อยูมากทําใหไดรับเรื่องมาดูแลรถใหญ ยี่หอโฟตอน โดยคาดวาเริ่มตั้งแตกลาง ปนี้ถึงกลางปหนาจะทํายอดขายไดมาก ถึง 300 คัน และในเมื่อมาแลวก็เลยถือ โอกาสแนะนําบริษัทฯ และแนะนําตัว บางเล็กนอย มาจนถึงมอบของที่ระลึก ใหกับทางกองบรรณาธิการ โดยมี คุณ เสกสรร ไชยเผือก ผูจัดการฝายขาย ใหการตอนรับ XXX นอกจากแนะนําตัวแลวก็ขอ แนะนํ า บริ ษั ท ต อ ในส ว นของโรงาน ประกอบที่ลาดกระบังแมวาจะเริ่มจาก ประกอบรถฟูโซ รับจางประกอบรถยูดี สวนปหนาก็จะประกอบรถเอ็มเอเอ็น ป ถัดไปประกอบรถโฟตอน พรอมทั้งรุน ใหมอีกยี่หอ ทางตันจงฯ จึงวางแผนที่ จะเพิม่ ไลนการประกอบอีก 3 เทาเพราะ

DFSK

6/2/12 10:20 AM


ปกษแรก • มิถุนายน 2555

ชุมทางขนสง • BUS&TRUCK 19

กลุม ปตท. โชวศักยภาพผูนําพลังงานชั้นนําในงาน Money Expo 2012

รักนาชังจริงๆ ซึง่ คุณพอชางเหอมากคะ บริหารการเดินรถแลว สิ่งที่รูสึกภูมิใจ ขอบอก และเปนเกียรติอยางยิ่งคือ คุณประดิษฐ พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ เจริญรุงเรือง ประธาน บริษัท ประดิษฐ ฤกษยาม-ยานยนต รุงเรือง จํากัด ออกมาตอนรับคณะที่มา นํามาฝาก เยี่ยมชมดวยตัวเอง แถมยังออกตัวแรง ฤกษสําหรับผูที่ตองการออกรถปนี้ วา “ผมไมมีความรูเรื่องรถเลย ลูกสาว ฤกษประจําวันที่ เป น คนบริ ห าร สิ่ ง ที่ ผ มทํ า คื อ เรื่ อ ง 1-15 กรกฎาคม 2555 หาเงิน” แหม! ไดยนิ แลวอยากจะไปเปน ลูกศิษยมากเลยคะ วันทีง่ ดออกรถใหมคือ XXX ขอป ด ท า ยที่ รู ป ครอบครั ว วันจันทร 2 วันพฤหัสบดี 12 สุขสันตแหงตระกูล “วิวัฒนากันตัง” ทั้ง วันที่ออกรถใหมคือ คุณพอชาง คุณณรงค วิวัฒนากันตัง วันศุกร 6 วันเสาร 14 ผูจัดการฝายการตลาด หางหุนสวน จํากัด โชควิวัฒน ทรานสปอรตเตชั่น ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตรไทย ป 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสรฐ กรุป คุณแมเอ และนองพันไมล คะ นา

คุณกิตติรตั น ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง เปน ประธานเปดบูธ PTT Group ใน งาน Money Expo 2012 พรอมดวย ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และผูบริหารกลุม ปตท. ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อีซูซุ มอบรางวัลชนะเลิศใหแกแชมเปยนอีซูซุคัพ ครั้งที่ 22

คุณเอช นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซูเซลส จํากัด มอบรางวัล ชนะเลิศ รถปกอัพอีซูซุดีแมคซ สปารค รุนใหมหมด ใหแก “สิงหมณี แกวสัมฤทธิ์” ผูควา ตําแหนงแชมเปยนศึกมวยไทยอีซูซุคัพ ครั้งที่ 22 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส จํากัด

สปข. รับโลประกาศเกียรติคณ ุ ในฐานะผูใหบริการดานขนสงในงานโรตารีส่ ากล

คุณวสุเชษฐ โสภณเสถียร นายกสมาคม และ คุณวรพจน ชะรินทร ที่ปรึกษาอาวุโส ผูประกอบการรถขนสงทั่วไทย หรือ สปข. รวมถายภาพคูกันภายหลังที่ บริษัท แปซิฟค เวิดล จํากัด ในฐานะผูคัดเลือกผูเขารวมรับสงผูเขาประชุมงานโรตารี่สากล 2555 มอบโล ประกาศเกียรติคุณใหกับทางสมาคมฯ ในฐานะที่เปนผูใหบริการรับสงอยางเปนทางการ

ฟอรด มอเตอรฯ เปดโรงงานแหงใหม ในนิคมฯ เหมราชอีสเทิรนซีบอรด

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ฟอรด มอเตอร คัมปะนี ฉลองเปดโรงงานแหงใหม “ฟอรด ไทยแลนด แมนูแฟคเจอริง่ ” บนพืน้ ที่ 468 ไร ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน ซีบอรด ดวยเงินลงทุน 14,000 ลานบาท โรงงานแหงนี้จะใชเทคโนโลยีลํ้าสมัยที่มีความคลองตัวสูง เพื่อผลิตรถยนตฟอรด โฟกัส โฉมใหมทุกรุน โดยจะเริ่มผลิตในเดือนมิถุนายน 2555 ดวย กําลังการผลิต 150,000 คันตอป เพื่อปอนตลาดในประเทศและสงออก

BT#199_p16-19_Pro3.indd 19

6/1/12 10:37 PM


20 BUS&TRUCK • เปรียบเทียบรถเดน

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

คันเรยบเที งธุรยกิบรถเด จ น เปรี

สองทางเลือกรถโดยสารมาตรฐาน

YANGTSE นองใหมมาแรง บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร วู ฮั่น (ไทยแลนด) จํากัด ไดรับการแตงตั้ง จากบริ ษั ท แม ใ นประเทศจี น ให เ ป น ตั ว แทนจํ า หน า ยรถโดยสารยี่ ห  อ YANGTSE แต เ พี ย งผู  เ ดี ย วใน ประเทศไทย สํ า หรั บ บริ ษั ท ที่ เ พิ่ ง เป ด ทําการเมื่อ พ.ศ. 2554 ที่ผานมาแต สามารถเจาะตลาดรถโดยสารและมียอด ขายที่นาประทับใจ มาพรอมกับรุนที่ได รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้ตองเปน WG6120NHY ที่มียอดขายสูงที่สุดขณะ นี้สําหรับรถนองใหมเปนที่นาจับตามอง อยางยิ่งดวยคุณลักษณะตางๆ ที่ครบ เครื่องจึงทําใหเขามาอยูในตลาดการ แขงขันรถโดยสารในประเทศไทยและ อาจจะไดเห็นกันเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สมรรถนะเครื1องยนต YANGTSE รุน WG6120NHY สําหรับรถโดยสารนองใหมมาแรงคันนี้ เป น เครื่ อ งยนต CNG ที่ เ ลื อ กใช เครื่องยนตยี่หอมาตรฐานสากลอยาง YUCHAI,YC6G340N-30 เทอรโบชารจ อินเตอรคูลเลอร ระบายความรอนดวย นํา้ เปนเครือ่ งยนตขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ มีความจุกระบอกสูบ 9,839 ลบ.ซม. อัตราสวนกําลังอัด 11:1 กําลังเครือ่ งยนต สูงสุด 340 แรงมา 245 กิโลวัตต ที่ 2,100 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,350 R1_BT#199_p20-21_Pro3.indd 20

นิวตันเมตร ที่ 1,300 รอบตอนาที สามารถทํ า ความเร็ ว ได สู ง สุ ด 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง มาตรฐานไอเสีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยูโร 3 ขับเคลื1อนอยางมั่นใจ ระบบขับเคลือ่ นของ WG6120NHY เลือกใชเกียรรุน QJ1506 ซึ่งเปน เกียร manual 6 สปด เดินหนา 6 เกียร ถอยหลัง 1 เกียร ดวยระบบเบรกดรั มลมลวน 2 วงจรอิสระ ดิสกเบรกดานหนา-ดัมพ ดานหลัง ชวงลางมั่นใจเลือกใชแหนบ สปริงหนาพรอมถุงลม 2 ลูก แหนบ สปริงทายพรอมถุงลม 4 ลูก เครือ่ งผอน คลายความสะเทือนจํานวน 4 ชุด (2/2) ที่เพลา ชนิดแบบเพลาหนาเปนแบบ รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม เพลาทาย สมรรถนะนํ้าหนักเพลา 13 ตัน เพลา หนา สมรรถนะ นํ้าหนักเพลา 6.5 ตัน นํ้าหนักรวมบรรทุก 17,500 กิโลกรัม รองรับจํานวน ผูโดยสาร 45+1+1 ที่นั่ง วัสดุคุณภาพไมอับชื้น ภายในของรถโดยสารแยงซี ใช วัสดุคุณภาพสูงในการปูพื้นที่ทางเดิน ภายในรถ ปูดวยพลาสวูด ชนิดพิเศษ ซึ่งจะไมเกิดการอับชื้นหรือผุพังไดงาย ยาวตลอดจนไปถึงหองนํ้าที่ออกแบบ มาตรฐาน Luxury ซึ่ ง เป นวั ส ดุ ที่

GOLDEN DRAGON เทค ออกแบบมาเพือ่ ใชสาํ หรับรถโดยสารโดย เฉพาะมีนาํ้ หนักเบา และทําความสะอาด งาย นอกจากนี้ภายในรถยังติดตั้งระบบ ระบายความรอนดวยเพลาที่จะมีแกน ชวยหมุนระบายความรอนภายในตัวรถ ไดเร็วขึ้นอีกดวย จากการเชิญกลุมลูกคาคนไทยไป เยี่ยมชมโรงงานการผลิตรถ YANGTSE ที่ประเทศจีน ที่เมืองวูฮั่น ดวยรูปลักษณ และคุณภาพที่ถูกใจลูกคา สรางความ มั่นใจสําหรับรถที่ผลิตจากประเทศจีนได ไมนอ ยเลยทีเดียว เพราะกอนหนานัน้ รถ จากประเทศจีนที่เขามาทําตลาดในบาน เราไมคอ ยไดรบั ความนิยมกันมากนัก แต ป จ จุ บั น รถโดยสารจากประเทศจี น ได สรางความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นจึงทําให สามารถเขามาเปนสินคาตัวเลือกอันดับ ตนๆ ในวงการขนสงบานเรา รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสุงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานเดนจาก บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ที่พวงเทคโนโลยีระดับโลก ผสมผสานความชํา นาญและประสบการณของบริษัทแมในประเทศจีน หนึ่ง ในโรงงานประกอบรถขนาดใหญที่ทั่ว โลกใหการยอมรับ รวมทั้งบุคลากรและ ผู  ชํ า นาญงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สามารถรองรับการแขงขันทีเ่ จริญเติบโต แหงโลกการขนสงในอนาคต Golden Dragon ตางก็เปนที่รูจัก กันอยางแพรหลายแลวในขณะนี้ ใน

YANGTSE GOLDEN DRAGON รถโดยสาร 12 เมตร 6 ลอ XML6129 WG6120NHY YC6G300-20 YC6G34DN-30 300 340 221/2,200 245/2,100 1,150/1,500 1,350/1,300 120 120

บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร วูฮั่น (ไทยแลนด) จํากัด โทร. 0-2884-1467 บริษัท เบสทริน กรุป จํากัด โทร.0-2750-3901

6/1/12 10:31 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK 21

ปกษแรก • มิถุนายน 2555 SHOWROOM OOM

FOTON 380

บริษทั โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด นําเสนอรถหัวลากจากประเทศจีนนองใหม ในวงการขนสงประเทศไทย FOTON BJ4253 10 ลอ ซึ่งถือวาใหมที่สุดแลวขณะนี้ มา พรอมเครื่องยนตสมรรถนะ 380 แรงมา เครื่องยนตรุน WP12NG380E40 เปนเครื่องยนต CNG เทอรโบอินเตอรคูลเลอร 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรงระบายความรอนดวยนํ้า ระบบจายเชื้อเพลิงควบคุมดวยคอมพิวเตอร ความจุกระบอกสูบ 11,596 ซีซี. กําลังสูงสุด อยูที่ 280 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,500 ที่ 1,500 รอบตอนาที รองรับ ปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อการเดินทาง 140 ลิตร 8 ถัง ระบบไอเสียเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยูโร 3 สามารถทําความเร็วได 10 กิโลเมตรตอชั่วโมง โทร.0-2567-2882 รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย)จํากัด โทร.0-2567-2

ทคโนโลยีมั่นใจ วงการขนสงบานเราทั้งรถโดยสารรวม ถึงรถเมลประจําทางในกรุงเทพฯ ที่มีให เห็นอยูทั่วไป ขุมพลังขับเคลื1อน สําหรับรุน XML6129 สมรรถนะ เครื่องยนต ดีเซล YC6G300-20 เปน แบบ 6 สูบ แถวเรียง เทอรโบอินเตอร คูลเลอร กําลังสูงสุด 300 แรงมา 221 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิด สูงสุด 1,150 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500 รอบ ตอนาที ความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตร ตอชั่วโมง ระบบเกียรแบบ manual เดิน หนา 6 เกียร เดินหนา 1 เกียรถอยหลัง ยอดเทคโนโลยีประหยัดนํ้ามัน ระบบเผาไหม ห มดจดไดเร็ ก อินเจ็คชั่น จายเชื้อเพลิงประหยัดดวย เทคโนโลยีแบบคอมมอนเรล ควบคุม อยางแมนยําดวยระบบคอมพิวเตอร ขนาดความจุกระบอกสูบ 7,803 ซีซี ความจุถังนํ้ามันถึง 400 ลิตร (2 ถัง/ถัง ละ 200 ลิตร) มั่นใจทุกสถานการณ การขับขี่ที่มั่นใจดวยระบบเบรก ดรัมลมลวน 2 วงจรอิสระ หนา-หลัง ใช แรงดันลมปลดโดยบังคับที่ลอหลังเสริม ดวยระบบเบรกไอเสีย มั่นใจดวยระบบ เบรก ABS รีทารดเดอร กันลอล็อคตาย พวงมาลัยเพาเวอรขบั ขีส่ ะดวก ในสภาพ B&T#199_p20-21_Pro3.indd 21

ทุกผิวถนนในขณะออกตัว นํ้าหนักรวม บรรทุก 16,500 กิโลกรัม โลดแลนนุมนวลเหนือชั้น ระบบกันการสัน่ สะเทือนทีอ่ ยูน อก แชสซีสพรอมโชคอัพไมตองกลัวเรื่อง ความแข็งกระดางเมื่อเจอปญหาเรื่อง สภาพถนน ปลอดภัยดวยการติดตั้งถุง ลมหนา 2 ตัว และ ถุงลมหลัง 4 ตัว พรอมเหล็กกันโคลงหนาหลังทนทาน สภาพโดยทั่วไป การดีไซนรปู ลักษณทที่ นั สมัย และ สมรรถนะที่สมบูรณแบบพรอมเคลื่อน ไปดวยความมัน่ ใจ มุมมองทีช่ ดั เจนดวย กระจกมองขางขนาดใหญมองดูชัดเจน สํ า หรั บ รุ  น นี้ ก็ จ ะมี 2 ตั ว เลื อ กทั้ ง เครื่องยนต นํ้ามันดีเซลและเชื้อเพลิง ธรรมชาติ CNG เปนเทคโนโลยีชั้นนําที่ ตอบสนองใหทันทุกยุคทุกสมัย หอง โดยสารที่ ก ว า งขวาง สะดวกสบาย สามารถปรับขยายออกแนวกวางได แผง คอนโซล PVC ขึ้นรูป ผนังโฟมและ ลายไม ที่ ส วยงาม มิ ติ ภ ายนอก ยาวxกวางxสูง /11,980x2,500x3,695 ระบบปรับอากาศเปนคอมเพรสเซอร เดี่ ย ว German Bitzer 28,000 kcal/h(111,132 BTU) และเครื่องปรับ อากาศสามารถทีจ่ ะเปนทางออกฉุกเฉิน ไดอีกดวย

Volvo B11R

บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัวแชสซีสรถบัสรุนใหม B11R เครื่องยนตดีเซล D11A430 ไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 จังหวะ 6 สูบ พรอมระบบเทอรโบอินเตอร คูลเลอร กําลังสูงสุดอยูที่ 430 แรงมา ที่ 1,800 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,970 นิวตัน เมตร ที่ 1,200 รอบตอนาที ความจุสูงสุดอยูที่ 10,800 ซีซี. ระบบเกียรอิเลคโทรนิคของ วอลโวรุน I-SHIFT สามารถเลือกการควบคุมเปลี่ยนเกียรแบบอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเกียร เองโดยผูขับขี่ได มีอัตราเกียรเดินหนา 12 เกียร ถอยหลัง 4 เกียร ติดตั้งพรอมไฮโดรลิค รีทารดเดอร ระบบชวงลางหนาแบบคานแข็ง พรอมระบบถุงลมและโชคแอบซอบเบอร มี เหล็กกันโคลงทั้งดานหนาและดานหลัง รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2707-1747

Vigo Champ CNG

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา แนะนํา Vigo Champ CNG รถกระบะเชื้อเพลิง 2 ระบบ ที่ใหความมั่นใจในคุณภาพดวยการออกแบบ โดยเฉพาะระบบซีเอ็นจี (CNG) ทีค่ วบคุมการผลิตจากโรงงานโตโยตา วางเครือ่ งยนตเบนซิน 2.7 VVT-i ขนาด 2,694 ซีซี. ออกแบบเปนพิเศษเพื่อรองรับการใชงานในระบบหัวฉีดกาซ (CNG) โดยเฉพาะ ใหกําลังสูงสุด 118 กิโลวัตต 160 แรงมา ที่ 5,200 รอบตอนาที และ แรงบิดสูงสุด 241 นิวตัน-เมตร ที่ 3,800 รอบ/นาที สงกําลังดวยระบบเกียรธรรมดา 5 สปด ออกแบบตําแหนงชองรับกาซอยางเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมเพือ่ ความทนทานและ ปลอดภัย เสริมบาวาลวใหมที่เคลือบผิววาลวไอเสียใหเครื่องยนตรองรับการใชงานระบบ กาซ ทอรวมไอดีออกแบบพิเศษผลิตจากวัสดุ รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด โทร.0-2305-2000

5/31/12 10:43 PM


22 BUS&TRUCK • รถเพื่อกิจการพิเศษ

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

รถเพื่อกิจการพิเศษ

พูดถึงงานเหมืองบางคนอาจจะ สงสัยวาในเหมืองนัน้ เขาทําการขนสง กันอยางไร ในเมือ่ ตองเจอกับวัตถุทมี่ ี ขนาดใหญไมใชแคใหญธรรมดาตอง บอกวาใหญมาก ถาลองนึกภาพตาม ก อ นหิ น ที่ มี ข นาดเท า บ า นเรา จะ เคลื่อนยายไปที่อื่นจะใชรถอะไรกัน คําตอบคือตองเปนรถบรรทุก ขนาดใหญตามวัตถุนั่นเอง สําหรับรถ บรรทุกในเหมืองนั้นหรือที่เรียกกันวา “Mining Truck” เปนรถบรรทุกขนาด ใหญมากความสูงเทากับบาน 2 ชั้น เลยก็วา ได สําหรับผูผ ลิตรถประเภทนี้ มีไมกี่ยี่หอทั่วโลกเพราะเปนเรื่องยาก ในการประกอบสําหรับผูผ ลิตรายใหญ Liebherr คือหนึ่งผูที่มีความ ชํ า นาญในเรื่ อ งเครื่ อ งจั กรกลและ เครื่ องจั กรอุตสาหกรรมขนาดใหญ และไดผลิตรถประเภทนี้ออกมาดวย เชนกัน T 282 C คือยักษใหญอีกหนึ่ง รุนที่ถูกสรางมาเพื่องานเหมืองโดย เฉพาะ T 282 C เจายักษรถเหมืองคัน นีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ การบรรทุกหนัก โดยเฉพาะ มาพร อ มเครื่ อ งยนต คุ ณ ภาพมาตรฐานระดั บ โลกอย า ง

Cummins QSK 78 เครือ่ งยนตเชือ้ เพลิง ดีเซล 20 สูบ ดวยพลังมหาศาล 2.722 กิโลวัตต 3,500 แรงมา ที่ 1,900 รอบ ตอนาที แตสามารถทําความเร็วไดเพียง 54 กิโลเมตรตอชัว่ โมงเทานัน้ เนือ่ งจาก เปนเครือ่ งยนตทถี่ กู สรางขึน้ มาเพือ่ ทาง ลาดชันเทานัน้ เรือ่ งของความเร็วจึงเปน เรื่องรอง

สวนสําคัญอื่นๆ ที่สามารถทําให รถขับเคลื่อนไปไดคือ ยางขนาดใหญ มากที่สามารถเลือกใชไดสองแบบคือ มิชลิน 56/80 หรือ บริดจสโตน 59/80 R63 สวนขอบยางมีขนาด 41”x63” ใน สวนกระบะดัมพองศาในการยกเทนัน้ อยู ที่ 45 องศา ในการยกเทแตละครั้ง สามารถทํ า เวลาได ร วดเร็ ว เพี ย ง 56

วินาทีเทานั้น การบรรทุกที่แตกตาง จากรถบรรทุกทั่วไปกวารอยเทานั้น เปนเรือ่ งทีส่ มเหตุสมผลกับขนาดของ ตัวรถเลยก็วาไดสามารถบรรทุกไดสูง ถึง 400 ตัน สําหรับรุน นีม้ นี าํ้ หนักรวม บรรทุกจะอยูที่ 661 ตัน ระบบเบรกของเจายักษคันนี้จะ สั่งการโดยระบบไดนามิกเบรกและ พรอมเบรกฉุกเฉินที่สามารถเหยียบ เ บ ร ก ที่ แ ย ก ต  า ง ห า ก สํ า ห รั บ สถานการณฉุกเฉิน ดําเนินการโดย ไฮโดรลิคดิสเบรกแหง ซึ่งระบบเบรก นี้จะถูกแยกออกเปนสองวงจรแยก ตางหากสําหรับดานหนาและดานหลัง ดวยมาตรฐานการเบรก ISO 3450 ในบ า นเรารถประเภทนี้ ก็ มี ใ ห เลือกใชกันแตไมมากนักเพราะราคา กวา 100 ลานบาทตอคัน แตสามารถ พบเห็นไดในภาคเหนือเชน จ.ลําปาง ที่ มี ก ารทํ า เหมื อ งค อ นข า งมาก “Mining Truck” จึงมีความจําเปนและ เหมาะสมดวยประสิทธิภาพการบรรทุก และสมรรถนะของตัวรถเอง

มาพรอมเครื่องยนตคุณภาพมาตรฐาน ระดั บ โลกอย า ง Cummins QSK 78 เครื่องยนตเชื้อเพลิงดีเซล 20 สูบ ดวยพลัง มหาศาล 2.722 กิโลวัตต 3,500 แรงมา

BT#199_p22-23_Pro2.indd 22

31/5/2012 21:35


จอดคุย • BUS&TRUCK 23

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

จอดคุย รถใหญดีเอฟ ถือเปนรายแรก จากประเทศจีนที่เขามาลุกตลาดรถ ใหญในเมืองไทย ตลอดระยะเวลา 4 ปทผี่ า นมา ตองเจอกับภาวะเศรษฐกิจ ทรุดบางฟนบางสลับกันไป ถึงแมวา จะมียอดขายถึงปจจุบันนี้เพียง 250 คัน มองดูแลวเหมือนจะนอยแตลกู คา ทุกรายตางไดรบั การบริการทีด่ แี ละยัง คงเปนลูกคาตอไป คุณดําริ ชลประเวศ ผูจัดการ ทั่ ว ไป บริ ษั ท ดี เ อฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ไดเปดเผยถึง กลยุทธตางๆ ที่นํามาใชในปจจุบัน และอนาคต โดยเนนที่การสรางความ เชื่อมั่นใหแกกลุมลูกคา ดีเอฟ ไมเคยหนีตลาด เมือ่ ชวงปลายปทแี่ ลวไดเกิดเหตุ นํ้าทวมอยางหนัก ทําใหทางบริษัทฯ ตองนํารถใหญดเี อฟไปจอดไวทรี่ ะยอง เปนเหตุใหตองงดทําตลาดชั่วคราว เพราะตลาดขนสงไมมีความตองการ รถใหญ แตพอหลังจากนํ้าแหงสนิท แ ล  ว ท า ง สํ า นั ก ง า นม า ต ร ฐ า น ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได ทํ า การตรวจสอบมาตรฐาน เครื่องยนต NGV ทางบริษัทจึงไม สามารถที่จะจําหนายรถสูผูประกอบ การขนสงได เมื่อเหตุการณทุกอยางกลับคืน สูสภาพเดิมทางบริษัทก็เริ่มทําตลาด อยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง ปรับแผนยกเลิกดีลเลอร เพื่อขายเอง จากประสบการณที่ผานมาพบ วาดีลเลอรเปนผูสรางปญหาใหกับ บริษัทฯเปนอยางมาก ดังนั้นจึงได ตัดสินใจทีจ่ ะเปนผูข ายเองโดยตรง ซึง่ จะมีสํานักงานใหญ ศูนยบริการ และ โกดังสต็อกอะไหลอยูที่ถนนบางนาตราด กิโลเมตร 28 และมีศูนยบริการ อีกแหงหนึ่งอยูที่สระบุรี โดยสํานักงานใหญนี้จะมีพื้นที่ กวา 50 ไร รวมทั้งยังมีสนามทดสอบ รถใหมแกลูกคาดวย เพื่อเปนการ ทดสอบคุณภาพกอนที่จะตัดสินใจซื้อ สวนกระแสขาวที่ออกมาวา รถ ใหญดเี อฟไมสต็อกอะไหลรวมทัง้ ยังมี ราคาแพงกวายีห่ อ อืน่ มาจากคนทีเ่ คย ทํางานในบริษัทเองและคูแขงรถจีน ยี่หออื่น ทั้งนี้เพื่อสรางภาพลักษณให แกรถดีเอฟ บริษัทฯก็ไดตระเวนออก พบปะกลุม ลูกคาทัว่ ประเทศเพือ่ ชีแ้ จง ทําความเขาใจวาบริษัทเนนใหบริการ หลังการขายใหลูกคาเปนหลัก นิ่มซี่เส็ง ดูอะไหลกอนซื้อ ดวยการตระเวนออกหาลูกคา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไดเขาไปเสนอ รายละเอียดใหแกผปู ระกอบการขนสง

BT#199_p22-23_Pro2.indd 23

รายใหญในภาคเหนือคือนิ่มซี่เส็ง ซึ่งผู บริหารบอกวามีรถจีนหลายยี่หอเขามา หากอนหนานี้แลว แตยังไมตัดสินใจซื้อ หลังจากไดรบั ขอเสนอจากรถใหญดเี อฟ ทําใหเชือ่ มัน่ ในมาตรฐาน ทวาก็ตอ งเดิน ทางมาดู โ กดั ง สต็ อ กอะไหล ก  อ น จึ ง ตัดสินใจซื้อ โดยเริ่มจากจํานวน 2 คัน และก็เพิ่มมาอีกเรื่อยๆ ทุกเดือน ทั้งนี้ รถใหญขนาด 340 แรงมา มี เหลืออยูในสต็อกจํานวน 20 คัน คาดวา จะขายไดหมดภายในครึง่ ปนี้ สวนรถรุน ใหมนนั้ ไดสง สเปคไปทีบ่ ริษทั แมประเทศ จีนแลว เหลือเพียงแคเคาะราคาขายให ทั้งสองฝายรับได เนนบริการหลังการขายเปนหลัก จากจํานวนรถ 250 คันที่ไดขายสู ตลาดไปแลว ทางบริษัทฯไดทําการเก็บ ขอมูลของรถทุกคันไว ทั้งนี้เพื่อใหมี คุณภาพสูงสามารถใชงานไดเหมือนกับ รถออกใหมปายแดง สวนราคาขายตอ นั้นยังไมมีขอมูล เพราะกลุมลูกคายัง สามารถใชงานรถดีเอฟไดดี เนื่องจาก สามารถวิ่งไดกวา 400,000 กิโลเมตร โดยไม ต  อ งทํ า การเปลี่ ย นหรื อ ซ อ ม เครื่องใหม สําหรับลูกคาที่ซื้อเปนฟลีทใหญ ทางบริษัทฯจะสงชางไปประจํา 2 คน เพื่อซอมบํารุงใหแกลูกคาไดทัทันเวลา รวมทั้งยังอบรมคนขับรถใหสามารถแก มารถแก ปญหาตางๆ ไดดวยตัวเอง ถือไดวา เป น การสร า งความพึ ง พอใจให จให แ กก  เจาของบริษัทไดเปนอยางมาก หลักการทํางานของตัวเองนั งนัน้ ตตอ ง ทํ า ให ลู ก ค า ทุ กรายพึ ง พอใจจ อย า ง โทรศัพทมือถือก็จะรับทุกสายไม ไมวาจะ

เปนเบอร ใครก็ตาม มีลูกคารายหนึ่ง โทรศัพทมาใหดแู ลรถทีก่ าํ ลังซอมเพราะ ตองการใชงานดวนก็ไดลงไปเรงชางให ทําตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งถือวาไดผล เปนอยางมาก เพราะไมมลี กู คาเกาทีท่ งิ้ ไปเลยมีแตจะซื้อเพิ่มขึ้นอีก เตรียมขยายรถเพิ่ม เมื่อตลาดขนสงเริ่มขยายตัวมาก ขึ้น ทางบริษัทฯจึงไดเสนอไปยังบริษัท แมวายังมีรถรุนใหมที่สามารถมาเสริม ตลาดไดอีก ไมวาจะเปน รถ 6 ลอ รถ 10 ลอ รถ 12 ลอ และรถหัวลากที่จะมี ทั้งเครื่องยนตดีเซลและ NGV เปนทาง เลือกใหแกลูกคาไดอีก คาดวาวาครึ่งป หลังนีจ้ ะไดพบรุน ใหมๆ ถึงแมจะชากวา ยี่หออื่นที่มาจากประเทศเดียวกัน แต เชื่อวากลุมลูกคาที่เชื่อมั่นในคุณภาพ ของรถและการบริ ก ารหลั ง การขาย ของบริษัทฯจะยังรออยู

เชื่อ AEC เพิ่มยอดขาย ในป 2558 จะเปดใชประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทําให ประเทศต า งๆ ในอาเซี ย นมี ภ าวะ เศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเนื่อง รวม ทัง้ ตลาดรถใหญกจ็ ะเปนทีต่ อ งการตาม ไปดวย ซึ่งทางบริษัทฯเองมองวาจะ สามารถทํ า ยอดขายให กั บ ประเทศ ตางๆ ในอาเซียนไดดวย ถึงแมวาจะ ขายได ไ ม ม ากในช ว งแรก แต ด  ว ย คุณภาพของรถและการบริการหลังการ ขายที่ ใส ใจลูกคาเปนอยางมาก จะ ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ด ว ยรถใหญ ดี เ อฟอยู  ใ นเครื อ เดียวกับดีลเลอรโตโยตารายใหญ อยาง พาราวินเซอรที่ทุกอยางไดมาตรฐาน ระดับสากล จึงเปนแรงผลักดันชวย ทําใหกลุมลูกคามั่นใจ โดยคิดวารถ ใหญดีเอฟและรถเล็กโตโยตาเปรียบ เสมือนรถยี่หอเดียวกันนั่นเอง

คุณดําริ ชลประเวศ ดีเอฟ เนนหลังการขายเปนหลัก

ทีผ่ า นมาพบวาดีลเลอร เปนผูส รางปญหาใหกบั บริษัทฯเปนอยางมาก ดังนัน้ จึงไดตดั สินใจทีจ่ ะ เปนผู ขายเองโดยตรง ซึ่ ง จะมี สํ า นั ก งานใหญ ศูนยบริการ และโกดัง สต็อกอะไหลอยูที่ถนน บางนา-ตราด กิโลเมตร 28 และมีศนู ยบริการอีก แหงหนึ่งอยูที่สระบุรี

31/5/2012 21:35


24 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปกษแรก • มิถุนายน 2555 LOGISTICS FOCUS

พัสดุภัณฑไทย รับ-สงพัสดุทั่วประเทศ บริการคุณภาพ ดวยทีมงานมากประสบการณ พัสดุภัณฑไทย บริการ รับ-สง พัสดุภัณฑทั่วประเทศ ในรูปแบบการ กระจายสินคาผานตัวแทนบริษัทฯ 70 สถานีคลอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค รองรับ ตลาดการขนส ง ที่ กํ า ลั ง ขยายตั ว และ เติบโตขึน้ อยางรวดเร็ว มัน่ ใจบริการเปน ตอ เผยการตลาดโตเฉลี่ย 20% ทุกป คุ ณ ภั ก ดี ศยามล กรรมการผู  จัดการ บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด เปดเผยวา บริษทั ฯกอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป 2549 ดวยทีมงานที่มีประสบการณดานการ ขนสงมากวา 10 ป บริการรับ-สง พั ส ดุ ภั ณ ฑ ที่ มี นํ้ า หนั ก มากกว า 20 กิโลกรัมขึน้ ไป รวมทัง้ พัสดุที่ไมมรี ปู ทรง ทั่วประเทศ ทั้งทางบก ทางนํ้า ทาง อากาศ ใหแกภาครัฐและเอกชน ในรูป แบบการกระจายสิ น ค า ผ า นตั ว แทน บริ ษั ท ฯ 70 สถานี ค ลอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก ภูมิภาค ดวยการนําเทคโนโลยีบริหาร จัดการอันทันสมัย เชน ระบบ Barcode, GPS, Logistic Software มาใช เพื่อ ให ก ารขนส ง สะดวกรวดเร็ ว และได มาตรฐานยิ่งขึ้น พรอมทั้งเพิ่มความ มั่นใจใหกับผูใชบริการ “เราดําเนินธุรกิจมา 6 ป สามารถ เติบโตเฉลี่ยในทุกปที่ 20% โดยที่ไมได ไปแขงขันกันในเรื่องของราคา แตจะ แขงขันดานบริการและผลประโยชนของ ลูกคามากกวา พรอมทั้งมีการลงทุน ซอฟตแวร มีการจางโปรแกรมเมอรมา พั ฒ นาเว็ บ แทรคกิ้ ง ให ผู  ส  ง สิ น ค า สามารถติดตามสินคาไดเอง เชื่อวา บริการตรงนีเ้ ปนสิง่ ทีล่ กู คาพึงพอใจและ บอกกลาวกันปากตอปาก” บริการของพัสดุภัณฑ ไทย • บริการรับ-สง ประเภทการสง ปกติ ใชเวลาในการสง 3-5 วัน และ 7 วัน สําหรับการรับ-สง ตามเกาะหรือ สถานที่ไกลๆ • บริการรับ-สง ประเภทการสง ดวน รับประกันวาพรุงนีถ้ งึ ถาไมถึงยินดี คืนเงิน • บริการรับ-สง ประเภทนัดวันสง ซึง่ สวนใหญกจ็ ะเปนลูกคากลุม สัมมนาที่ ตองการใหสงเอกสารและสิ่งของที่ตอง ใช สํ า หรั บ การสั ม มนาไปส ง ในวั น ที่ กําหนด ทัง้ นี้ ราคาก็จะแตกตางกัน และใน กรณีเกิดความเสียหายระหวางการขนสง จายตามจริงแตไมเกิน 5,000 บาทตอ หนึ่งใบเสร็จ กรณีที่ทางลูกคาตองการ ความคุมครองเพิ่ม สามารถเพิ่มวงเงิน BT#199_p24-25_Pro2.indd 24

ทีเ่ วียงจันทน และทางแมสาย แตกถ็ อื วา ยังไมทําตลาดนอกประเทศเต็มที่ แตใน ป 2558 ที่จะเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ผมมองวาธุรกิจตรงนี้คงอยูกับ ที่ ไ ม ไ ด อาจจะต อ งจั บ มื อ กั บ กลุ  ม อาเซียนดวยกันเพื่อพัฒนาธุรกิจ อีกทั้ง การแข ง ขั น น า จะรุ น แรงขึ้ น ด ว ย เทคโนโลยีตางๆ ที่ตางชาติมีซึ่งเปน ระบบที่สมบูรณมากกวา ฉะนัน้ หากตาง ชาติจะเขามาในธุรกิจตรงนี้ก็นาจะเขา มาไดงายๆ ดังนั้นเราเองก็ไมควรอยูกับ ที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง และตองมี มาตรการดานคุณภาพที่ดี และราคา ก็ตองสูกับเขาใหได ตองไมทํางานแบบ เดิมที่ไรระบบขาดความรับผิดชอบ” ดานการขยายตลาดของ พั ส ดุ ภั ณ ฑ ไ ทยไม ไ ด มี ก ารโฆษณา ประชาสัมพันธใดๆ แตจะใหเซลลเขาไป ดูแลลูกคาเองวาตองการบริการรูปแบบ ไหน เพื่อจะไดจัดการบริการใหตรงกับ ความตองการของลูกคา และเมือ่ บริการ เปนที่ยอมรับของลูกคาก็จะมีการบอก กั น ปากต อ ปาก พั ส ดุ ภั ณ ฑ ไ ทยจึ ง สามารถโตไดในทุกปเฉลี่ย 20% “กลุ  ม ลู ก ค า เรามี ทั้ ง เอกชนและ ราชการ โดยกลุ  ม ลู ก ค า เอกชนที่ ไ ม ประจํามีประมาณ 10% ของตลาดที่เรา มีอยูป ระมาณ 240 ลาน และมีกลุม ลูกคา เอกชนที่เปนองคกรทั่วๆ ไปประมาณ 40% ที่เหลือ 50% เปนหนวยงานของ ราชการ แตในขณะเดียวกันจะมีสนิ คาที่ เรียกวา Inbound ซึ่งถือเปนอีกยุทธศาสตรหนึ่งที่สรางรายไดใหกับเรา” ป 2558 ที่จะเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ผมมอง วาธุรกิจตรงนี้คงอยูกับที่ ไมได อาจจะตองจับมือกับ กลุมอาเซียนดวยกันเพื่อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ อี ก ทั้ ง การ แขงขันนาจะรุนแรงขึ้น

ประกั น ได ต ามมู ล ค า สิ น ค า ในอั ต รา 0.50% ขั้นตํ่า 300 บาท (ลูกคาตองแจง มูลคาสินคาใหทราบกอน) “การดําเนินงานสวนใหญจะขนสง ทางบก ซึ่งมีขนรถขนสงของเราเอง ตอนนีน้ อกจากพืน้ ที่ในประเทศก็ยงั มีไป 31/5/2012 21:42


LOGISTICS • BUS&TRUCK 25

ปกษแรก • มิถุนายน 2555 MATERIAL HANDLING

รถกระเชาแบบบูมหักขอ

เหมาะกั บ งานที่ มี สิ่ ง กี ด ขวาง สะดวกเพราะสามารถปรั บ ตําแหนงไดหลากหมาย มีระบบควบคุมอัตโนมัติ ปองกันอันตรายจากการชน นํา้ หนักเกิน รถกระเชาลม และอื่นๆ สามารถเพิ่มออฟชั่นสําหรับ oscillating axle และ การขับเคลื่อนแบบ 4 WD เพื่อใชกับสภาพพื้นผิวขรุขระ มั่นใจในคุณภาพดานการใช ชิ้นสวนจากผูผลิตชั้นนําทั่วโลก มี ข นาดกะทั ด รั ด พอเหมาะ สําหรับการหยิบจับและเก็บอุปกรณ งายสําหรับการควบคุม ทําให ใช ร ะยะเวลาในการฝ ก น อ ย ซึ่ ง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการ ทํางาน สามารถทํางานทีม่ คี วามลาด ชั น ได ดี และขั บเลื่ อนด ว ย เครือ่ งยนตเปนทีร่ จู กั ในระดับสากล ใชวงจร CAN-BUS ขัน้ สูงซึง่ ทําใหมนั่ ใจในการควบคุมดวยระบบ ไฟฟา เพิ่มเติม : บจก.เอกสวัสดิ์ โทร.0-2750-0821

อุปกรณเครน ลอขับ และชุดขับเคลื1อน

คุณสมบัตพิ เิ ศษ ออกแบบมาใหมกี ารปองกันการกระแทกและเลือ่ น ไหล ไดมาตรฐาน IP 54 (55) สามารถรับนํ้าหนักไดถึง 60% ใช ฉนวน Class F (Insulation class F) การปองกันสภาพอากาศ T II (Tropical Proof T II) Head Room ตํ่าใชพื้นที่นอย ระบบขับเคลื่อนทุก ตัวมีเบรก ยกนํ้าหนักได 60-12, 500 ก.ก. (Kg) ความเร็ว 1-2 Speed ตาม ตองการ ยกสูงได สามารถเลือกความ สูงได ระบบควบคุ ม จุ ด ควบคุ ม ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชระบบไฟฟาแรงตํ่า 24 โวลท หรือ 220/380 โวลท รอก-โซ ที่ใชคุณภาพและความปลอดภัย สูง ใชเหล็กกลาผานการชุบกันสนิม เพิ่มเติม : บจก.จันทรเกษมอินเตอรเนชั่นแนล โทร.0-2982-7000

เครื1องเชื1อมไฟฟา พลัง

ใชกระแสไฟ 145A/220V, 300A/220 หรือ 380V, 500A/220 หรือ 380V มีอุปกรณควบคุมความปลอดภัย ความถี่ไฟฟา 60 เฮิ ร ตซ พร อ มพั ด ลมระบายความร อ นและอุ ป กรณ แ ก ตั ว ประกอบกําลัง Gas equipment • ไดรับการออกแบบเพื่องานเชื่อมธูป • เหมาะสําหรับงานเชื่อมอุตสาหกรรมหนัก เชน โครงเหล็ก สะพาน งาน ตอเรือ และงานเชื่อมคุณภาพ • หมอแปลงแบบระบายความรอนดวยอากาศ • ปรั บ กระแสเชื่ อ มโดย การเลื่ อ นแกนเหล็ ก บนราง เลื่อนแบบตอเนื่อง • กระแสเชื่ อ มเรี ย บ ส มํ่ า เ ส ม อ เ พื่ อ ร อ ย เ ชื่ อ ม คุณภาพ • สามารถเคลื่ อ นย า ย เครื่องไดสะดวกดวยลอเลื่อน • อุปกรณเพิ่มเติมพิเศษ เช น อุ ป กรณ ค วบคุ ม ความ ปลอดภัย และ อุปกรณแกตัว ประกอบกําลัง เพิ่มเติม : หจก.อุดมสวัสดิ์ โทร.0-2214-0066

BT#199_p24-25_Pro2.indd 25

เครื1องพนหมอกควัน

มีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ ในการ กําจัดยุงและแมลง สามารถใชในการ กําจัดแมลง ศัตรูตางๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ได อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ใชในการฆาเชื้อโรค ในอาคารบานเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และ คอกสัตว โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมโรคติดตอและพาหะ ปองกันและกําจัด ศัตรูตางๆ ที่เปนพาหะนําโรคสูคนและสัตวเลี้ยง เพื่อใชในการปองกันสินคาที่เก็บใน หองเก็บของในโรงงาน อัตราการพนที่ 20-60 ลิตร/ชั่วโมง ระบบการทํางานของการปลอยนํ้ายาเคมี ที่ปลายทอพน สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ปลายทอพนระหวาง 40-60 องศา เซนติเกรดในระยะเวลา 4-5 ใน 1,000 วินาที ดวยเหตุนี้นํ้ายาเคมีที่ทําเปนหมอก ควันจึงไมสลายตัว ถังบรรจุนํ้ายาเคมีทําดวยสเตนเลสซึ่งปลอดสนิม ขนาด 7 ลิตร เครือ่ งพนสตารทติดงายโดยคอลยจุดระเบิดภายใน ดวยแบตเตอรีข่ นาด 6 โวลท สามารถชารทไฟใหมไดและใชไฟบานเปนแหลงพลังงาน และ ปมลมสตารท การ ถอดประกอบเครื่องทําไดงาย และงายตอการซอมแซม สายนํ้ามันสีใส งายตอการ ตรวจเช็คสิ่งอุดตันและทําความสะอาด เพิ่มเติม : หจก.วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ โทร.0-2448-6807

1/6/2012 22:41


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปกษแรก • มิถุนายน 2555 LOGISTICS

ทีซีเจ เอเซีย รุกตลาดรถฟอรคลิฟท เปดแบรนด STILL เจาะกลุม Heavy Duty

ทีซีเจ เอเซีย ลุยตลาดรถฟอรค คุ ณ อนั น ญา ฉั ต รลิฟท เปดตัวแบรนดดงั “STILL” จาก จุฑามาส กรรมการผู เยอรมนี รุกตลาดในไทย โดดเดนดวย จัดการ บริษทั ที.ซี.เจ. เทคโนโลยี Hybrid และ Blue Q ที่ได เอเซีย จํากัด (มหาชน) รับการยอมรับจากทั่วโลก เจาะกลุม หรือ “ทีซีเจ เอเซีย” โรงงานอุตสาหกรรม การขนสงและ เป ด เผยถึ ง แผนการ โลจิสติกส ทีต่ อ งการประหยัดพลังงาน ดํ า เนิ น งานในป นี้ ว  า ตั้งเปายอดขายปแรก 200 คัน พรอม ปจจุบนั บริษทั ไดเปนผู โตตอเนือ่ งตามอัตราการขยายตัวของ แทนจําหนายอยางเปนทางการของรถ ตลาดฟอรคลิฟท ไมตาํ่ กวาปละ 20 % ฟอรคลิฟทแบรนด “STILL” first in

ปณท.ดันสงออกไทย ผุดบริการสงของใหญถึง 200 กก. ไปรษณียไทย เปดบริการใหม โลจิสโพสตระหวางประเทศ สงของใหญ นํ้าหนัก 20-200 กก. เจาะตลาดสง ออกไทยเอาใจคอ SMEs สงถึงปลาย ทาง 7 ประเทศภายใน 7-10 วันทําการ พรอมตรวจสอบสถานะสิ่งของผาน ระบบ Track&Trace ไดตลอด 24 ชม. คุณปริษา ปานะนนท ผูจัดการ ฝายสือ่ สารการตลาด บริษทั ไปรษณีย ไทย จํากัด (ปณท.) กลาวถึงการเปด ให บ ริ ก ารโลจิ ส ต โ พสต ร ะหว า ง ประเทศวา เพื่อเปนการอํานวยความ สะดวกแกผูสงออกสินคาขนาดใหญ หรือสงออกคราวละมากๆ นํ้าหนัก ตั้งแต 20-200 กก. โดยเปดใหบริการ แลวในระยะแรก 7 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ จีน สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส และ ญีป่ นุ ดวยระบบการขนสงทางอากาศ ที่ไดมาตรฐานในระดับสากล นําจาย ถึงผูร บั ภายใน 7-10 วันทําการ สะดวก คุ  ม ค า ในราคาประหยั ด อั ต ราค า บริการคิดตามนํา้ หนักและพืน้ ทีป่ ลาย ทาง ผู  ส นใจสามารถติ ด ต อ ขอใช บริการไดแลว ณ ที่ทําการไปรษณีย

BT#199_p26-27_Pro2.indd 26

จํานวน 41 แหงที่เปดใหบริการทั้งใน เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และไปรษณีย จังหวัด 4 แหง “สิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของที่ ผ  า นการ ดําเนินพิธกี ารศุลกากรขาออกและหุม หอภายในกลองพัสดุอยางเรียบรอย เตรียมพรอมสําหรับฝากสง ณ ที่ทํา การฯ จะถูกสงตอไปยังสายการบินซึง่ มี เ ที่ ย วบิ น ออกจากประเทศทุ กวั น รวม 4 เทีย่ วบินตอวัน เพือ่ สงตอไปยัง ทีอ่ ยูผ รู บั ในตางประเทศดวยมาตรฐาน เครือขายการขนสงที่มีประสิทธิภาพ มัน่ ใจไดวา จะชวยอํานวยความสะดวก และรองรับความตองการสงสินคาของ กลุมผูสงออกไทย” สอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ ฝ า ยตลาดสื่ อ สารและขนส ง โทร. 0-2831-3213, 0-2831-3906

intralogistics โดยเปนรถยกคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรปเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก และพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ช ว ยประหยั ด พลังงาน-เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รถฟอรคลิฟท แบรนด “STILL” บริษัทนําเขามาทําตลาดในชวงแรกจะมี ทั้งระบบไฟฟา และระบบเครื่องยนต (ดีเซล และ LPG) โดดเดนดวย Hybrid Technology ซึ่งเปนระบบผสมผสาน ระหว า งเครื่ อ งยนต แ ละไฟฟ า ด ว ย เทคโนโลยีของ STILL สามารถประหยัด พลังงานไดเพิม่ ขึน้ สูงสุด 50% เมือ่ เทียบ กับรถยกทั่วไป ทัง้ นีร้ ถฟอรคลิฟทแบรนด “STILL” พรอมตอบรับทุกความตองการของงาน ยก เคลื่อนยายสินคา การจัดการระบบ โลจิสติกสภายใน เหมาะสําหรับโรงงาน อุตสาหกรรมและคลังสินคาที่มีการใช งานอยางตอเนือ่ ง 12-24 ชัว่ โมง (Heavy Duty) และตองการประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตองการควบคุมคาใชจายที่ไมกอ ใหเกิดประโยชน รวมทั้งผนึกกําลังกับ

“ทีซีเจ เอเซีย” ที่มีระบบบริหารการ จัดการมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมีทีมเซอรวิสที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานซอม และบริการมานานกวา 10 ป โดยคาดวาในป 2555 จะสามารถ ทํายอดขายไดประมาณ 200 คัน และ ตั้ ง เป า หมายการเติ บ โตตามตลาด ฟอรคลิฟทไมตํ่ากวา 20 % ตอป ในสวนของแผนงานดานการ ตลาด จะเนนการเจาะเขาหากลุมเปา หมายที่เปนกลุมองคกรขนาดใหญ กลุ  ม โรงงานอุ ต สาหกรรม และที่ เกี่ยวของกับงานโลจิสติกส โดยตรง หรือ Direct Marketing โดยที่ผานมา บริษัทไดมีแผนขยายฐานธุรกิจอยาง ต อ เนื่ อ ง โดยมุ  ง เน น และคั ด เลื อ ก ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและเหมาะสม สูตลาดภาคอุตสาหกรรมและระบบ โลจิสติกสอยางเต็มที่ ทัง้ นี้ บริษทั มอง ว า ป จ จุ บั น ประเทศไทยถื อ ว า มี ศั ก ยภาพทางด า นอุ ต สาหกรรม ประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต ในขณะที่รถยกถือเปนเครื่องมือที่ มีความสําคัญในภาคอุตสาหกรรมและ โลจิสติกสเชนกัน ซึ่งตลาดโดยรวม ของรถยกและเคลื่อนยายมีประมาณ 8,000 คันตอป

พนักงานเฟดเอ็กซ รวมพลังปลูกปาชุมชนพระประแดง

พนักงานบริษัท เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส กวา 100 คน รวมมือกับสมาชิกชุมชนทอง ถิ่นและมูลนิธิแพลนทอะทรีทูเดย ในการปลูกตนไม 1,000 ตน ณ ชุมชนสวนปาเกด นอมเกลา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ตนไมที่ปลูกในงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ คอรป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เปนสวนหนึ่ง ของแผนการสรางชุมชนสิ่งแวดลอมยั่งยืนในประเทศไทย

เบอรเมดตอสัญญางานขุดเจาะใตทะเล

บริษทั เมอรเมด มาริไทม จํากัด มหาชน ตกลงตอสัญญากับลูกคารายใหญในธุรกิจ นํ้ามันและกาซธรรมชาติ เพื่อใหบริการขุดเจาะในนานนํ้าประเทศอินโดนีเซีย โดยใชเรือ ขุดเจาะ MTR-2 สัญญาดังกลาวเริม่ มีผลมาตัง้ แตวนั ที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยถือเปนการ ปฏิบัติงานตอจากสัญญาฉบับเดิม ทั้งนี้ สัญญาฉบับใหมนี้ครอบคลุมระยะเวลานาน 6 เดือน และมีมูลคาประมาณ 16.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ราว 504 ลานบาท)

31/5/2012 21:48


LOGISTICS • BUS&TRUCK 27

ปกษแรก • มิถุนายน 2555 ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

LOGISTICS

มุมความคิดลดความเสี่ยงการจัดการโลจิสติกส (1) ในอดี ต การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ธุ ร กิ จ ส ว นใหญ จ ะคํ า นึ ง ถึ ง สภาพ แวดลอมภายในองคการ เชน สภาพการ ทํางาน การลดตนทุน การพัฒนาทักษะ พนั ก งาน การปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ เครือ่ งจักร ฯลฯ แตปจ จุบนั ธุรกิจจะตอง ให ค วามใส ใ จกั บ สภาพแวดล อ ม ภายนอกเพิม่ ขึน้ ดวย เนือ่ งจากนับตัง้ แต เหตุการณนํ้าทวมใหญที่ผานมา ทําให ธุรกิจเริ่มวิตกกังวลกับความไมแนนอน และความเสี่ยงที่จะเปนภัยคุกคามตอ องคการ เชน การใชความรุนแรงเพื่อ เรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การลมละลายของผูสงมอบ การกอการ ราย การปลอยราคานํ้ามันหรือแกส ลอยตัว หรือภัยธรรมชาติ เปนตน ซึ่ง ประเด็นปญหาเหลานี้ ลวนแลวแตสง ผลกระทบตั้งแตธุรกิจระดับตนนํ้าจนถึง ปลายนํ้าและลูกคา ทําใหระบบเกิดการ ชะงัก ความลาชาในการรับปจจัยการ ผลิต และเวลาที่สูญเสียในกระบวนการ หวงโซอุปทาน รวมถึงสงผลกระทบตอ ยอดขายและตนทุนเพิ่มขึ้นอีกดวย ส ว นประเด็ น เรื่ อ งการบริ ห าร จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนั้น มีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1. นโยบายทางดานการจัดการ ความเสีย่ งตองมีความชัดเจน และเชือ่ ม โยงกับยุทธศาสตรขององคการ 2. มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการ จํ า แนกระดั บ ความสํ า คั ญ และความ อันตรายของความเสี่ยง 3. ตองมีกลไกในการจัดการความ เสี่ยงแตละรูปแบบที่แตกตางกัน 4. มีการแบงหนาที่และความรับ ผิดชอบอยางชัดเจนในการจัดการความ เสี่ยงแตละประเด็น 5. มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความ เสี่ยง ซึ่งหลายคนคิดวาไมนาจะเกิดขึ้น อีก บางคนคิดวาภัยนํา้ ทวมจะไมเกิดขึน้ แตจะเกิดภัยแลง คําถามก็คือวา ถาเขา สูชวงฤดูฝน หากไมมีมาตรการรองรับ แลวเตรียมการแบบ “เอาไมอยู” ละ จะ ลดความเสี่ยงตอสภาวะความผันผวนที่ ไมแนนอนเหลานี้ อยางไร? ผูเขียนมี มุมมองเสนอแนะแนวคิด ดังนี้ 1. ปรับแนวคิดนําหลักการบริหาร โลจิสติกส-โซอปุ ทาน โดยหันมาปรับปรุง กระบวนการทุกดาน หรือดําเนินการ ปรับรือ้ ระบบใหม โดยโรงงานผูผ ลิตตอง มีการประสานความรวมมือภายใน รวม ทั้งตองมีการบริหารโซอุปทานรวมกัน ระหว า งผู  สั่ ง ซื้ อ กั บ โรงงานผลิ ต BT#199_p26-27_Pro2.indd 27

บางคนคิดวาภัยนํ้าทวม จะไมเกิดขึ้น แตจะเกิดภัย แลง คําถามก็คือวา ถา เขาสูช ว งฤดูฝน หากไมมี มาตรการรองรั บ แล ว เตรียมการแบบ “เอาไม อยู” ละ จะลดความเสี่ยง ตอสภาวะความผันผวน ที่ ไ ม  แ น  น อ น เ ห ล  า นี้ อยางไร?

เครื่องจักรเพื่อทราบความตองการลวง หนา ซึง่ ชวยใหการบริหารสต็อกของทัง้ 2 ฝายเปนไปอยางมีประสิทธิผล และ สามารถลดตนทุนการผลิต รวมทั้งการ กระจายสินคาและสงมอบไดทัน 2. การหาเตรียมเสนทางการขนสง ที่สามารถใชในการกระจายสินคาไปยัง ลูกคาหากเกิดภาวะวิกฤตไวลวงหนา โดยการนําขอมูลในแตละเสนทางมา วิเคราะหเพื่อประเมินหาเสนทางการ ขนสงที่มีศักยภาพในการใชงานในชวง วิกฤติ รวมถึงการประสานงานกับภาค รัฐ เพื่อไมใหเกิดการสะดุดภายในระบบ โลจิสติกส ดังเชนในชวงนํ้าทวมใหญที่ ผ า นมา ส ง ผลทํ า ให เ กิ ด ภาวะการ ขาดแคลนสินคาในหลายๆ พื้นที่ เสน ทางการขนสงถูกตัดขาดลง การกระจาย สิ น ค า เป น ไปด ว ยความยากลํ า บาก

เปนตน 3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการ จัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยผู บริ ห าร เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดย จําแนกความเสีย่ งในแตละระดับเพือ่ ระบุ กลยุทธบรรเทาความเสีย่ งจากผลกระทบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะสนับสนุน การสรางประสิทธิผลในโซอุปทาน เพื่อ ไม ใ ห กระบวนการไหลเกิ ด การสะดุ ด ประเด็นเหลานีเ้ กีย่ วของกับการบรรเทา

ปญหาความเสี่ยงหวงโซอุปทาน 4. จัดระดมความคิดเห็นทั่วทั้ง องคการในการคิดแกไขปญหาในอนาคต โดยจําลองสถานการณสมมติภัยความ เสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แล ว หาทางแก ไ ข ปญหานัน้ รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการ แก ไ ขที่ เ ป น รู ป ธรรมและงบประมาณ ประกอบในแตละแผนการจัดการความ เสีย่ ง นอกจากนี้ การใหรางวัลทีเ่ ปนการ เสริมแรงบวกแบบโดนใจจะทําใหการ ระดมความคิดเห็นเกิดดอกออกผลตาม เปาหมายได 5. การจัดการระบบขอมูลใหเกิด ความมีประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บ ขอมูล (Storage Efficiency) เพื่อการใช ประโยชนจากระบบเดิมไดอยางเต็มที่ แทนการซื้ อ ระบบใหม โดยให ความ สําคัญกับประสิทธิภาพของการจัดเก็บ ขอมูลเพิ่มขึ้น เชน ระบบจัดเก็บขอมูล เสมือนจริง (Storage Virtualization) การจัดสรรพื้นที่แบบจํากัดตามการใช งานจริง (Dynamic or thin Provisioning) การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ตามระดั บ ชั้ น ความ สําคัญขอมูลตามใชงานจริง(Dynamic Tearing) การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ถาวร (Archiving) หรือระบบการพยากรณ เหตุการณลวงหนา เปนตน อยางไร ก็ ตาม แนวคิ ด นี้ ถื อว า ต อ งใช ง บ ประมาณในการลงทุนที่สูง แตหากมอง ถึงความคุมคาตอการลงทุนผนวกกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมีความนาลงทุน หรือไม 31/5/2012 21:48


28 BUS&TRUCK • จัดซื้อ จัดจาง

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

จัดซื้อ จัดจาง จัดซื้อ/ จัดจาง/ จัดเชา

11 มิถุนายน 2555

• ซือ้ รถยนตกชู พี กูภ ยั ฉุกเฉิน พรอม อุ ป กรณ จํ า นวน 1 คั น สํ า หรั บ องคการบริหารสวนตําบลปาแลวหลวง กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝายพัสดุ องคการบริหารสวน ตําบลปาแลวหลวง กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ติดตอ องคการบริหารสวนตําบล ป า แลวหลวง ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เว็บไซต www.palaew.org หรือโทร. 0-5476-7285 ในวั น และเวลา ราชการ • ซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เปนรถยนตโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน สําหรับกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00

BT#199_p28-29_Pro2.indd 28

น. ณ บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม 63/3 หมู 4 ตําบล ดอนแก ว อํ า เภอแม ริ ม จั ง หวั ด เชียงใหม กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ติดตอ บานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม 63/3 หมู 4 ตําบล ดอนแก ว อํ า เภอแม ริ ม จั ง หวั ด เชียงใหม ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bandek-cm.com หรือโทร. 0-5312-1164 ในวั น และเวลา ราชการ • ซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) รถยนต บรรทุกกระบะดีเซล ปริมาตรกระบอก สูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี. เปนกระบะ สํ า เร็ จ รู ป ห อ งโดยสารเป น แบบ ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จํานวน 1 คัน กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางบัวทอง

กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ติดตอ งานพัสดุและทรัพยสิน กอง คลัง อาคาร 3 ชั้น 1 เทศบาลเมือง บางบั ว ทอง ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เว็บไซต www.buathongcity.go.th. หรือโทร.0-2924-0685 ในวันและ เวลาราชการ • ซือ้ รถยนตสวนกลาง แบบดับเบิล้ แคบ ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน สํ า หรั บ องค การบริ ห ารส ว นตํ า บล บานติ้ว กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 11 มิ ถุ นายน 2555 ในวั น และเวลา ราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหาร สวนตําบลบานติ้ว กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ติดตอ องคการบริหารสวนตําบล บานติ้ว ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือโทร. 0-5675-9214 ในวันและเวลาราชการ

12 มิถุนายน 2555

• ซื้อ หางบรรทุกลากจูง รับนํ้าหนัก ไดไมนอยกวา 3.5 ตัน จํานวน 1 ชุด สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด นครศรีธรรมราช กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองพัสดุและทรัพยสนิ (ชัน้ 2) อาคารสํานักงานองคการบริหารสวน จังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ติดตอ กองพัสดุและทรัพยสิน (ชั้น 3) อาคารสํานักงานองคการบริหาร สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดูราย ละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต www. nakhonsi.go.th หรือโทร.0-75356253 ต อ 312 ในวั น และเวลา ราชการ • ซื้อ รถสวนกลางชนิดรถบรรทุก ดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน สําหรับเทศบาลตําบลวังสมบูรณ

31/5/2012 21:57


จัดซื้อ จัดจาง • BUS&TRUCK 29

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 ณ สํานักงานเทศบาล ตําบลวังสมบูรณ ในวันและเวลา ราชการ กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร การซือ้ การจางของเทศบาลตําบลวัง สมบูรณ ติ ดต อ กองคลังเทศบาลตําบลวัง สมบูรณ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือโทร. 0-3751-6202 ตอ 13 ในวันและเวลา ราชการ • ซื้อ รถยนตสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ สําหรับองคการ บริหารสวนตําบลปางหินฝน กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2555 วันที่ 11 มิถุนายน ณ สํานักงานองคการบริหารสวน ตํ า บลปางหิ น ฝนในวั น และเวลา ราชการ และวันที่ 12 มิถุนายน ระหวางเวลา 09.30-16.30 น. ณ

BT#199_p28-29_Pro2.indd 29

ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ การจ า งขององค การบริ ห ารส ว น ตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอ แมแจม กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ติดตอ สํานักงานองคการบริหารสวน ตําบลปางหินฝน โทร.0-5331-7609 ในวันและเวลาราชการ 4 กรกฎาคม 2555

• ซื้อ ยางสําหรับรถยกตูสินคาหนัก ยางนอกกลวง ขนาด 18.00-2540PLY TUBELESS ชนิดดอกบั้ง พรอมโอริง ขนาด 10 มม. จํานวน ๒๐ เสน สําหรับแผนกพัสดุ 1 กอง บริหารงานทั่วไป ทาเรือกรุงเทพ กําหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-11.00 น. ณ หองประชุม 1302 ชั้น 13 อาคารที่ ทํ า การการท า เรื อ แห ง ประเทศไทย

กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.15 น. เปนตนไป ติดตอ แผนกพัสดุ ฝายบริหารงาน สนับสนุน ดูรายละเอียดไดทเี่ ว็บไซต www.port.co.th หรือโทร. 0-22695811-13 ในวันและเวลาราชการ จัดจาง พนักงานชาง • รับสมัคร พนักงานชาง ไมจํากัด วุฒิ มีประสบการณ ติดตอ บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด โทร.0-23128326-8, 08-1824-7253, 08-53689472 • รับสมัคร หัวหนาชางยนต, ชาง ยนต, ชางไฟฟา, ชางเชื่อม (ดูแล รถหัวลาก), ชางซอมรถบรรทุก 3 อัตรา, ชางไฟฟารถยนต 2 อัตรา ติดตอ บริษทั เจตธนาธิป ปโตรเลียม จํ า กั ด โทร.0-3876-3257, 086781-0317 • รับสมัคร ชางติดตั้งอุปกรณ GPS 3 อัตรา ติดตอ บริษัท แนฟเท็ค จํากัด โทร.0-2734-7957

พนักงานขับรถ • รับสมัคร พนักงานขับรถบรรทุก นํ้ า มั น ส ง ออก 15 อั ต รา ติ ด ต อ บริษทั เจตธนาธิป ปโตรเลียม จํากัด โทร.0-3876-3257, 08-6781-0317 พนักงานขาย • รับสมัคร พนักงานขายรถบรรทุก เพื่ อ เชิ ง พาณิ ช ย วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ติดตอ บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด โทร.0-2312-8326-8, 08-18247253, 08-5368-9472 อื่นๆ • รับสมัคร ผูจัดการศูนยบริการ วุฒิ ปริญญาตรี ติดตอบริษทั เอเชีย ทรัค จํากัด โทร.0-2312-8326-8, 081824-7253, 08-5368-9472 • รับสมัคร เจาหนาที่ตรวจปลอยรถ บรรทุกนํ้ามัน 2 อัตรา, เจาหนาที่ คลั ง นํ้ า มั น 3 อั ต รา, ผู  รั บ เหมา ประกอบ, เชื่อมรถบรรทุกนํ้ามัน 2 อัตรา ติดตอ บริษัท เจตธนาธิป ปโตรเลียม จํากัด โทร.0-38763257, 08-6781-0317

31/5/2012 21:58


30 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปกษแรก • มิถุนายน 2555 DIRECTORY

YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จํากัด โทร. 0-2393-9831-2

SUNLONG

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

XZU303R-4W 4 ลอขนาด 2 ตัน XZU303R-6W 6 ลอขนาด 2-3 ตัน XZU343R 6 ลอขนาด 2-3 ตัน XZU413R (Hi-Torque) 6 ลอขนาดกลาง XZU413R (Hi-Speed) 6 ลอขนาดกลาง XZU423R 6 ลอขนาดกลาง XZU303R-4W Cooler less 4 ลอ ขนาด 2 ตัน XZU303R-6W Cooler less 4 ลอ ขนาด 2-3 ตัน XZU343R Cooler less 6 ลอ ขนาด 2-3 ตัน FC9JEKA (T) 6 ลอขนาดกลาง FC9JEKA (S) 6 ลอขนาดกลาง FC9JJKA 6 ลอขนาดกลาง FC9JELA (T) 6 ลอขนาดกลาง FC9JELA (S) 6 ลอขนาดกลาง FC9JJLA (Radial) 6 ลอขนาดกลาง FC9JLLA (Radial) 6 ลอขนาดกลาง FG8JGLD 6 ลอขนาดใหญ FG8JGLT 6 ลอขนาดใหญ FG8JJLA 6 ลอขนาดใหญ FG8JMLA 6 ลอขนาดใหญ FG8JPLA 6 ลอขนาดใหญ FG8JRLA 6 ลอขนาดใหญ FG8JPLG (Air Sus) 6 ลอขนาดใหญ FG8JGLE 6 ลอขนาดใหญ FG8JJLB 6 ลอขนาดใหญ FL8JNKA 10 ลอ 6x2 FG8JTKA 10 ลอ 6x2 FL8JNLA 10 ลอ 6x2 FM8JNKD 10 ลอ 6x4 FM8JNLD 10 ลอ 6x4 FM1ANKD T (Bias) 10 ลอ 6x4 FM1ANKD T (Radial) 10 ลอ 6x4 FM1ANKD S (Radial) 10 ลอ 6x4 FM1ANLD T 10 ลอ 6x4 FM1ANLD S 10 ลอ 6x4 FM2PNLD T 10 ลอ 6x4 FM2PNLD S 10 ลอ 6x4 FM2PNLD SPA (ABS) 10 ลอ 6x4 FM1AKKM (Mixer) 10 ลอ 6x4 GY2PSLA (S) 12 ลอ 8x4 GY2PSLA (T) PTO 12 ลอ 8x4 GY2PSLA (S) PTO 12 ลอ 8x4 FG8JGLT หัวลาก 6 ลอ FM8JKKA หัวลาก 10 ลอ FM1JKKA S หัวลาก 10 ลอ FM1AKKA (S) PTO หัวลาก 10 ลอ FM1AKLA SPA (ABS) หัวลาก 10 ลอ FM2PKLA T หัวลาก 10 ลอ FM2PKLA S หัวลาก 10 ลอ FM1AKLA (S) PTO หัวลาก 10 ลอ FM1AKLA SPA (ABS) หัวลาก 10 ลอ RK8JSLA รถบัส EURO 3 RM1ESKU รถบัส EURO 3 FG1JPKA NGV 6 ลอ NGV ขนาดใหญ FG1JPKA NGV-Carrier 6 ลอ NGV ขนาดใหญ FL1JTKA-BGT NGV 10 ลอ 6x2 FM1JNKD-BGT NGV 10 ลอ 6x2 FM1JKKA NGV หัวลาก 10 ลอ NGV FM2PNMD 10 ลอ 6x4 FM2PNMD ABS 10 ลอ 6x4 FM2PPKMA หัวลาก 10 ลอ NGV FM2PKMA PA หัวลาก 10 ลอ NGV FM2PKMA PTO หัวลาก 10 ลอ NGV FM2PKMA ABS หัวลาก 10 ลอ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 110 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 380 380 212 251 330 330 334 380 380 344 344 251 251 220 220 260 260 260 360 360 360 360 360 360

870,000 910,000 970,00 1,100,000 1,100,000 1,110,000 860,000 900,000 960,000 1,270,000 1,300,000 1,310,000 1,360,000 1,360,000 1,380,000 1,390,000 1,690,000 1,760,000 1,710,000 1,720,000 1,730,000 1,750,000 1,850,000 1,590,000 1,600,000 2,255,000 2,295,000 2,325,000 2,395,000 2,445,000 2,715,000 2,745,000 2,745,000 2,795,000 2,795,000 2,845,000 2,845,000 2,915,000 2,475,000 2,995,000 3,035,000 3,035,000 1,800,000 2,555,000 2,815,000 2,855,000 2,955,000 2,925,000 2,925,000 2,965,000 3,035,000 2,050,000 3,450,000 2,465,000 2,845,000 3,140,000 3,180,000 3,290,000 3,600,000 3,670,000 3,680,000 3,790,000 3,720,000 3,750,000

SHACMAN บริษัท ไทย ซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด โทร.08-6338-1778 SHACMAN SHACMAN

รถหัวลาก 10 ลอ รถหัวลาก 12 ลอ

-

350/380 350/380

BT#199_p30-31_Pro2.indd 30

รถปกอัพ

2.9 CRDi

-

-

-

1,500.000 2,500,000 4,850,000

10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก สองเพลา 10 ลอหัวลาก (4x2) 10 ลอหัวลาก (4x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x4) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 10 ลอ (6x2) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถหัวลากเครื่องยนต CNG รถหัวลากเครื่องยนต CNG รถบรรทุก 6 ลอ NGV รถบรรทุก 3 ตัน NGV รถบรรทุก 3 ตัน NGV รถบรรทุก 2 ตัน NGV

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 210 210 210 210 130 130 130 130 245 245 220 130 130 130

3,127,000 3,127,000 3,097,000 3,097,000 2,547,000 2,524,000 2,974,000 2,974,000 2,630,000 2,630,000 2,530,000 2,515,000 2,494,000 2,462,000 2,442,000 2,421,000 1,840,000 1,819,000 1,809,000 1,783,000 1,516,000 1,506,000 1,464,000 1,330,000 1,314,000 1,205,000 1,189,000 1,009,000 1,004,000 947,000 917,000 3,359,000 3,336,000 2,540,000 1,607,000 1,597,000 1,412,000

บริษัท ฟูโซทรัค (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-2897

FE71BB8SRDH1 FE73BE6SRDH1 FE84DE6SRDH1 FE85DE7SRDH1 FE85DG7SRDH1 FM65F F1RDH1 FM65F H1RDH1 FM65F M1RDH1 FN61FR2RDH1 FN62FM1RDH1 FN61FM2RDH1 FV51JHR3RDH1

รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชวงมาตรฐาน รถบรรทุก 6 ลอชางยาว รถบรรทุก 6 ลอ ชวงสั้น รถบรรทุก 6 ลอ ชวงกลาง รถบรรทุก 6 ลอ ชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ ชวงยาวพิเศษ รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถบรรทุก 10 ลอ สองเพลาชวงยาว รถหัวลาก 10 ลอ

2,977 CC 2,977 CC 4,899 CC 4,899 CC 4,899 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 7,545 CC 12,882 CC

บริษัท ดีเอฟ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด โทร.0-2637-5041-3

DONGFENG NGV

รถหัวลาก NGV 100%

YC 340HP

หจก. SSK ทรานสปอรต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899

HOWO Series

รถหัวลาก 10 ลอ รถคารโก รถหัวลาก 12 ลอ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

125 125 150 150 150 240 240 240 270 270 270 380

913,000 963,000 1,026,000 1,160,000 1,170,000 1,700,000 1,715,000 1,760,000 2,420,000 2,359,000 2,520,000 3,090,000

340

2,996,000

345 345 345

2,900,000 3,100,000 3,300,000

MAN บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2567-0070-5

2,900,000 3,300,000

MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Mixer

632,000

FAW 380F (T/H) FAW 380F (10) FAW 380F (10)

KIA บริษัท ยนตรกิจเกียมอเตอร จํากัด โทร.0-2915-1991, 0-2247-5555 Kia K2900 (M)

GXZ77NFH(AERO MAX) GXZ77NTH (AERO MAX) GXZ77NFH GXZ77NTH GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FXZ77QDFH FXZ77QDTH FVZ34PSDFH FVZ34PSDTH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNH FVM34RNH FVM34QNH FTR34QZL FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LZL FRR90HZL NQR75L5H NQR75H5H NPR75K5NH NPR75H5NH NMR85H5FH NMR85H5TH NMR85E5H NLR85E1H GVR86KCL (AERO MAX) GVR86KCL FTR86QCL NPR82K5CK NPR82H5CK NMR82H5CK

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

รถหัวลาก 10 ลอ รถผสมปูน 10 ลอ

FAW บริษัท สุปรีมทรัค จํากัด โทร.0-2321-1242

หัวลาก CNG 6 สูบ 10 ลอ ดั๊ม CNG 6 สูบ 12 ลอ ดั๊ม CNG 6 สูบ

-

280 280

2,780,000 2,700,000

11,596 CC 11,596 CC 11,596 CC

380 380 380

3,000,000 3,300,000 3,500,000

1/6/2012 22:49


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 31

ปกษแรก • มิถุนาย 2555 BUS & TRUCK MART

BT#199_p30-31_Pro2.indd 31

31/5/2012 22:47


32 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

จากปก

GPS รุกตลาด ชิงสวนแบงเคก

บริหารการขนสง เราพรอมใหบริการติด ตั้ง และดูแลดวยทีมงานมืออาชีพ โดย มี ลูกคาปจจุ บั นมากกวา 1,500 คัน ยืนยันสามารถลดคาใชจา ยในการขนสง ไดจริงกวา 10-30% เมือ่ ปทแี่ ลวนับเปน ปที่ดี เราโตประมาณ 30% ซึ่งสวนหนึ่ง มาจากโปรแกรมติดตาม Version 2 ที่ เรานําออกมาใหบริการ สําหรับป 2555 อัตราเติมโตของ GPSiam นาจะอยูที่ 40-50% จาก Tracker รุนใหมที่จะออก ชวงปลายป ปจจุบนั ตลาดโดยรวมมีการเติบโต ทีส่ งู มีกลุม ลูกคาเปาหมายอีกหลายสวน สามารถเขาไปทําการตลาดได และมี การแขงขันจากผูใหบริการรายใหมที่สูง ขึ้น ผูใหบริการแตละรายตองหาจุดเดน ที่ชัดเจน เพื่อจะอยูรอดในตลาด และมี ปจจัยเรื่อง Technology ใหมๆ เกิดขึ้น เชน 3G ที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งผูให บริการตองปรับตัวใหทัน ทาง GPSiam มี ก ารพั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งต อ เนื่ อ ง ขณะนี้ ตั ว เครือ่ งกําลังจะออกเครือ่ งรุน ใหม นําเขา จากประเทศเยอรมนีที่ใช Chipset รุน ใหม ล  า สุ ด ของโลก มี คุ ณ ภาพระดั บ industrial grade จากการทดสอบใชงาน จริง ผลออกมาเปนที่นาพอใจ ซึ่งจะ จํ า หน า ยในช ว งสิ ง หาคมนี้ ส ว นตั ว Tracking Systems นั้น ทางบริษัทฯ กํ าลั งเพิ่ม Function ใหมเขาไปคือ ระบบกําหนดเสนทางการวิ่งเปนแหง แรกในไทย เจาของสามารถวางแผนการ เดินทาง และระบบจะแจงเตือนทันทีที่ รถวิ่งออกนอกเสนทางที่กําหนด ซึ่งจะ พัฒนามาจากระบบเกาที่เปนแคการ กําหนดพื้นที่กวางๆ เทานั้น ทั้งนี้ จุดเดนหลักจะมีอยู 2 สวน คือ ตัวเครือ่ งจะรับประกันตลอดอายุการ ใชงาน เสียเปลี่ยนตัวใหมทันที ไมตอง รอซอม และสวนของตัว Program Tracking ซึ่งทางเราพัฒนาขึ้นมาเอง ทั้งหมด มี Function การใชงานครบ รวมทั้งระบบจัดการขนสงชวยจัดตาราง การเดินรถและระบบซอมบํารุง ชวยแจง เตือนการเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลของรถ แตละคันที่ทางบริษัทพัฒนาใหใชฟรี อี ก ทั้ ง หากมี การเป ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน GPSiam ไดเตรียม ระบบเพือ่ ใหรองรับกับการใชงานในตาง ประเทศ ทั้งเรื่องภาษาและแผนที่ รวม ถึงการหา Partner ในตางประเทศ เพื่อ ชวยจัดการใหการรับ-สง ขอมูลจากตัว กลอง เมื่อรถอยูตางประเทศเปนไป BT#199_p32-33_Pro2.indd 32

อยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันมี partner ที่ ประเทศลาวแลว รถคันไหนตองการวิ่ง ขามแดน สามารถใหบริการ tracking ได ทันทีในราคาประหยัดกวาการใชระบบ Roaming 10-20 เทาตอเดือน และชวง กลางปหนา ทางจะมีการหา Partner เพิ่มเติมในประเทศ มาเลเชีย และจีน

TOD GPS ครบวงจรแบบเฉพาะทาง คุณธนิต วิรัชพันธุ กรรมการผู จัดการ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จํากัด เปดเผยวา โทเทิล ดิจิตอล (TOD) มุง พัฒนา GPS ติดตามรถยนตครบวงจร ซึ่งไดรับความไววางใจจากลูกคาที่มีรถ ขนส ง สิ น ค า และรถบริ การหลายร อ ย บริษัท โดยมีทีมงานดูแล Server ตลอด 24 ชั่วโมง ธุรกิจของเรามีอัตราการ เติบโตหลายสิบเทาตัวจากปที่แลวและ คาดวาในปนจี้ ะโตอยางตอเนือ่ งจากการ แนะนํ า และบอกต อ ปากต อ ปากของ ลูกคาเกา และลูกคาใหมสนใจติด GPS มากขึ้น เพราะปญหาตนทุนคาขนสงที่ เพิ่มขึ้นจากราคานํ้ามันและคาครองชีพ ทําใหผปู ระกอบการขนสงตองหาวิธกี าร ควบคุมคาใชจาย ปจจุบัน TOD มีดีลเลอรและทีม งานติดตั้งทั่วประเทศ เพื่อรองรับลูกคา ในเขตพื้นที่ตางๆ ใหครอบคลุม และ ล า สุ ด ได เ ป ด สาขาในอเมริ กาเพื่ อ รุ ก ตลาดต า งประเทศ และเก็ บ เกี่ ย ว เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อมาพัฒนาระบบ GPS ของเรา ในป นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องเรามี ก าร พัฒนาระบบโปรแกรมลาสุดใหมีการ แสดงภาพถายถนนในตําแหนงที่รถวิ่ง อยู ทําใหศนู ยควบคุมของลูกคาสามารถ มองเห็นภาพบริเวณที่รถกําลังวิ่งอยูได ซึง่ เปนภาพถาย 360 องศา สามารถเห็น ภาพโดยรอบได และมีการใช Push Technology ซึ่ ง เป น Technology เดียวกันกับที่ Facebook ใช ทําให สามารถอัตเดทเหตุการณทเี่ กิดขึน้ กับรถ ไดในเสี้ยววินาที พรอมกันนี้ระบบ GPS ของ TOD ไดเนนการออกแบบโดยเฉพาะสําหรับ ธุรกิจแตละประเภท เนื่องจากความ ตองการของธุรกิจรถแตละประเภทจะ แตกตางกัน เราจึงจัดโปรแกรมการใช งานงายและตรงกับความตองการของ ธุรกิจ จุดเดนอีกอยางคือ การบริการ หลังการขายทีม่ ที มี งานชางและดีลเลอร

กวา 50 แหงทั่วประเทศ ซึ่งทําใหชาง สามารถเขาถึงลูกคาไดรวดเร็ว และ เปลี่ ย นเครื่ อ งใหม ทั น ที ห ากเครื่ อ งมี ปญหา สวนการเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนทีจ่ ะมีขนึ้ ในอีกไมชา ซึง่ จะทําให มีการขนสงไปยังประเทศเพือ่ นบานมาก ขึ้น ฝายพัฒนาจึงไดมีการพัฒนาและ ทดสอบอุปกรณ GPS ของบริษัท ให สามารถรองรับการใชในประเทศเพื่อน บ า นได เ ป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว นั่ น หมายความวารถทีต่ ดิ ตัง้ GPS ของTOD วันนี้ ไมตองกังวลหากวันหนึ่งตองวิ่งไป สงหรือรับสินคาจากประเทศเพื่อนบาน

โซลูชั่น Sky Frog คุมคาการลงทุน คุ ณ ทองคํ า มานะศิ ล ปพั น ธ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) กลาววา Sky Frog บริการซอฟตแวรแบบ Cloud บน ระบบ Windows Mobile โดย Simat Technologies Pcl ไดมีการพัฒนาบน Motorola ES400 ซึ่ ง ประกอบด ว ย บริการ 3 แบบ คือ 1.Proof of Delivery (POD หรือการตรวจสอบขอมูลการจัด สง) 2.การตรวจสอบยานพาหนะดวย Global Positioning System (GPS) และ 3.ระบบ Walkie Talkie หรือ Push-ToTalk (PTT) ที่ มี ลั ก ษณะการใช ง าน เหมือนวิทยุสื่อสารแบบสองทาง ทุกวันนี้การใหบริการ GPS ที่มี เพียง Black Box ไมสามารถตอบโจทย ความตองการของผูประกอบการดาน โลจิสติกสและขนสงไดอยางเต็มที่ ใน ขณะที่ ต  อ งเสี ย สตางค ใ นการบริ ห าร จั ด การระบบตรงนี้ แ ล ว จึ ง น า จะใช อุปกรณเพียงตัวเดียวและซิมเดียว ทีเ่ สีย เพียงคาใชจายเดียว แตสามารถตอบ สนองความตองการไดทุกอยาง เปนทั้ง Walkie Talkie เปน Black Box อยูใน ตัว และเปนอุปกรณยืนยันการขนสง สินคาระบบ e-transportation อยาง Sky

Frog ที่อาจจะจายเงินเทากันหรือแพง กวานิดหนอย ทวาไดประโยชนมหาศาล ซึ่งอนาคตการสั่งงานแบบออนไลนก็จะ เปนที่ยอมรับอยางมาก Sky Frog เป ด ตลาดด ว ยการ เขาไปจับกลุม ลูกคาโลจิสติกสรายใหญๆ เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของโซลูชั่นที่ ครอบคลุมถึงการจัดการสงสินคา การ จัดเสนทาง การขนสง การรับสินคา การ จัดเก็บ ตรวจสอบการจัดสง และการ บํารุงรักษา ดวยระบบ e-transportation เพื่ อ ให เ กิ ด การยอมรั บ ซึ่ ง การ เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ตองใหสังคมที่ราย ใหญ ย อมรั บ ก อ น และเมื่ อ รายใหญ ยอมรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กก็ จะยอมรับตาม ตอนนี้ Sky Frog เปนเทคโนโลยีที่ ตอบโจทยดานโลจิสติกสและขนสงได อยางครอบคลุม ซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้ เพี ย งแค มี ค อมพิ ว เตอร ใ นออฟฟ ศ สามารถล็อกอินเขาไปทํางานได โดยที่ ไมตอ งมีเซิรฟ เวอร อีกทัง้ เซิรฟ เวอรหรือ ดาตาเบสของลูกคาแตละรายก็แยกจาก กัน การใชงานเพียงแคลูกคามาเชาหรือ ซื้อใชระบบก็สามารถใชงานไดเลย ซึ่ง ความสะดวกตรงนี้ผูประกอบการไมตอง มาเสียเวลาติดตั้งเซิรฟเวอรของตัวเอง สําหรับจุดแข็งของ Sky Frog นั้น คื อ การที่ ส ามารถตอบโจทย ธุ ร กิ จ โลจิสติกสและการขนสงไดครอบคลุม ทั้งหมด ซึ่งถือเปนเทคโนโลยีใหมที่ใน อนาคตจะตองใช ผูประกอบการจึงควร มองสิ่งที่สามารถตอบโจทยของตัวเอง ให ค รอบคลุ ม ซึ่ ง จะทํ า ให ธุ ร กิ จ มี ศักยภาพมากในการแขงขัน และเชื่อวา อีกไมชาการยอมรับใน e-transportation จะตองเกิดขึ้น เนื่องจากระบบการ ทํางานตรงนี้รวดเร็ว คลองตัว และ สามารถตอบโจทย ผู  ป ระกอบการ โลจิสติกสและขนสงได ทั้ ง นี้ เ มื่ อ มี ก ารเป ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ขึ้นมา ใคร ใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย กว า หรื อ มี เทคโนโลยีที่ตอบความตองการใหลูกคา ไดมากกวา การแขงขันตรงนั้นก็จะได เปรียบ รวมทัง้ การขนสงขามประเทศถา มีระบบที่ tracking ไดทั้งระบบก็จะเปน ประโยชนมาก 31/5/2012 22:52


วงการตางแดน • BUS&TRUCK 33

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

รถใหญจีนรวมพล บุกตลาด รวมงาน BUS & TRUCK ‘12

โชวรถใหญแหงเดียวในอาเซียน ซึ่งจัด เปนครั้งที่ 9 แลว บรรดาผูประกอบการ ขนสงตางใหความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากมาเพียงงานเดียวมีรถใหญให เลือกหลายยี่หอ พรอมทั้งยังมีอุปกรณที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ แวดวงขนส ง ต า งๆ อี ก มากมาย รวมทั้งยังมีแคมเปญตางๆ ไว ลอใจ คายรถใหญที่รวมพลกันจองพื้นที่ แสดงในงาน BUS & TRUCK ’12 คือรถ ใหญจากประเทศจีน โดยเริ่มจากยี่หอ ดายุน รับผิดชอบโดยบริษทั ดายุน ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ตามมาดวย ยี่หอเอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ของบริษัท สุขศิริ มอเตอร จํากัด และสุดทายคือยีห่ อ FAW รับผิดชอบโดย Asia Vehicle Corporation Co.,Ltd โดยรุน รถของแตละยีห่ อ ทีจ่ ะนํามา แสดงในงาน BUS & TRUCK ’12 จะเนน เครื่องยนต NGV 380 แรงมา ซึ่งไมเคย จําหนายในประเทศไทยมากอน แถม ราคาจํ า หน า ยยั ง ตํ่ า กว า ค า ยญี่ ปุ  น คื อ จําหนายในราคาคันละ 3 ลานบาทเทานัน้ ด า นบริ ษั ท ผู  แ ทนจํ า หน า ยยี่ ห  อ ดายุนจะมีเพียงบริษัทเดียว สวนไซโน-

ทรัค มีผูแทนจําหนายอยู 5 บริษัท ทําให ในแตละปจําหนายไดมากถึง 1,000 คัน และ FAW มีผูแทนจําหนาย 3 บริษัท แม จะเปนปแรกที่เริ่มขายก็ตาม สวนยอดขายรถหัวลากในประเทศ นัน้ โดยเฉลีย่ แลวอยูท ปี่ ระมาณ 5,000 คัน เมื่อคายรถใหญจากจีนไดรวมตัวเขามา ทําตลาดโดยเริม่ ตนทีร่ ถหัวลากกอน เมือ่ รวมเปายอดขายของทุกคายมากกวา 3,000 คัน ทําใหคายญี่ปุนและยุโรปตอง พยายามรักษาสวนแบงทางการตลาดไว ใหได อีกทั้งการเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ในป 2558 ถือเปนโอกาส ดีทคี่ า ยรถใหญจากจีนไดเสนอตัวเปนอีก หนึ่งทางเลือกใหแกผูประกอบการขนสง ทางบกไดใชขนสงสินคาตางๆ ไปยังกลุม ประเทศอาเซียนอีกดวย สําหรับคายรถใหญจากจีนอยาง ยี่หอแซคแมน หรือผูนําเขารถหัวลาก บริษัทอื่นๆ ที่ยังไมไดเขารวมงาน หาก ตองการจะเขารวมแสดงในงาน BUS & TRUCK ’12 ทางกลุม ผูซ อื้ ก็มคี วามสนใจ เปนอยางมาก เพราะจะมีตัวเลือกในการ ซื้อมากกวาเดิม

ตอจากหนา 1

เชื้อเพลิงรวมลดตนทุน 40% EMA โวประหยัดมากกวา ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะ วิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เป ด เผยว า ได คิ ด ค น ออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสเอง ทั้งหมดของเครื่องยนตดีเซลดัดแปลงใช เชื้อเพลิงคูดีเซลและแกสธรรมชาติ ซึ่งมี จุดเดนคือเปนชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสมาตรฐานจากอเมริกา เดินเครื่อง เบาดวยเชื้อเพลิงคู สามารถเลือกโหมด การขับขี่ไดหลายรูปแบบ ไดแก โหมด ประหยัด โหมดแรงมา โหมดขับสบาย และโหมดสมดุล นอกจากนี้ ยังสามารถ ปรับการควบคุมไดตามคุณภาพของแกส ฝงตะวันตกและฝงตะวันออกดวย “จากการทดลองนํ า ชุ ด ควบคุ ม อิเล็กทรอนิกส ไปใชกับเครื่องยนตรถ กระบะดีเซล โตโยตา ไฮลักซ วีโก แชมป 2.5 ลิตรรุนลาสุด ไดผลสรุปวา ในการ วิ่งทางไกลดวยความเร็วคงที่ 90 กม./ ชม. บนเกียร 5 ไดระยะทาง 355 กม./ นํ้ามันดีเซลหนึ่งลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับ การที่ ใ ช นํ้ า มั น ดีเ ซลเพีย งอย า งเดีย ว สามารถวิ่งไดเพียง 19 กม. หรือคิด เป น การแทนนํ้ า มั น ดี เ ซลด ว ยแก ส ธรรมชาติเทากับ 95% โดยปริมาตร เทากับประหยัดนํ้ามันดีเซลไดถึง 95%” สําหรับการวิ่งในเมือง ไดทําการ ทดลองขั บ รอบมหาวิ ท ยาลั ย เกษตร BT#199_p32-33_Pro2.indd 33

ศาสตร รวมเป น ระยะทาง 50 กม. ปรากฏวา การใชนํ้ามันดีเซลลดเหลือ 25% เมื่อเทียบกับการใชนํ้ามันดีเซล เพียงอยางเดียว ตนทุนเชือ้ เพลิงทัง้ หมด (ดีเซลและแกส) คิดเปน 40% ขณะที่ คุณสถาพร หลอกันภัย ผู อํานวยการฝายการตลาด บริษัท EMA Prins Power Gas จํากัด เปดเผยกับ BUS & TRUCK วา จากการทดสอบใช เชือ้ เพลิงคูด เี ซลและแกส CNG สามารถ ลดคาใชจายไดเพียง 20% อยางมากก็ ไมนา จะเกิน 25% จึงอยากบอกใหคนใน วงการรูว า ถารถกระบะหรือรถบรรทุกใช นํ้ามันดีเซลเพียงอยางเดียวสามารถวิ่ง ไดสูงสุด 1 ลานกม. แตถานําระบบแกส เขามาเกี่ยวของจะสามารถวิ่งไดเพียง 3-5 แสนกม.เทานัน้ ซึง่ จะเสียคาใชจา ย ในการซอมบอยขึ้น “ผมมีคําตอบให ถาพบปญหามา หาเราได เพราะเรามีเทคโนโลยีที่ทําให รถที่ ใ ช ดี เ ซล หรื อ เบนซิ น ผสมแก ส สามารถวิ่งไดยาวกวาเดิม เครื่องแรง กวา เครื่องยนต ไมทํางานเกินกําลัง ทํ า ให เ ครื่ อ งยนต ไ ม ร  อ นจะช ว ยให ประหยัดนํามันเครื่อง ที่สําคัญสามารถ ประหยัดคาใชจายไดกวา 45-50% สวน อายุการใชงานจะยาวขึน้ กวาปกติอาจจะ วิ่งไดเกิน 1 ลานกม.”

นวัตกรรม สหรัฐ : รถแลนบนผิวนํ้า วิ่งได 201 กม./ชม. เว็บไซตเดลิเมลรายงาน ขาว การเปดขายรถแลนบน ผิ ว นํ้ า ของหนุ  ม นั ก ประดิ ษ ฐ นามวา มารค วิทท ที่ใชเวลา กวา 6 ป สรางสรรคมันขึ้นมา ตั้ ง ราคาขายที่ 259,500 เหรียญสหรัฐฯ โดยตั้งชื่อรถ ของเขาวา สิงโตทะเล (The Sea Lion) ที่มาพรอมกับศักยภาพการแลนบน ถนนดวยอัตราเร็ว ประมาณ 201 กิโลเมตร/ชั่วโมง และแลนเหนือผิวนํ้าที่ ความเร็ว 96 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดวยเครื่องยนต 174 แรงมา ดวยความเร็วของ รถยนตคันนี้สงผลใหรถยนตคันนี้กลายเปน 1 ใน 25 ยานพาหนะสะเทิ้นนํ้า สะเทิ้นบกที่เร็วที่สุด และถาคนที่ซื้อรถคันนี้ไปนําไปปรับแตงเครื่อง รถคันนี้ จะวิ่งดวยความเร็วสูงที่สุดที่ประมาณ 289 กิโลเมตร/ชั่วโมง จีน : เผยตนแบบรถลอยได โฮเวอรคาร โฟลคสวาเกน ไดเผยตนแบบ ยานโฮเวอร คาร ที่ ล อยเหนือ อากาศประมาณ 1-2 ฟุต โดย มนุ ษ ยจ ะหลี ก เลี่ย งไม ไ ด ใ นการ สัญจรในอนาคตที่ไมตองใชถนน และเลี่ยงปญหารถติด ทั้งนี้ มีการ ทําคลิปวีดิโออัพโหลดลงเว็บไซต ยูทูป แสดงการเคลื่อนที่ของรถ โฮเวอร คาร ประกอบดวย 2 ที่นั่ง สามารถบังคับยานใหหมุนไดรอบทิศทาง ไมวา จะเดินทางไปทางไหนก็สามารถ เลีย้ วไดอยางคลองแคลว ซึง่ แมวา มันจะดูโคลงเคลง แตจะมีการออกแบบระบบ ความปลอดภัยใหกับผูโดยสารดวยการทําเซ็นเซอรตรวจจับสิ่งกีดขวาง ที่จะ ลดความเร็วใหโดยอัตโนมัติ โครงการดังกลาวเกิดจากความคิดสรางสรรคของชาวจีนทีเ่ ปดตัวไปแลว เมื่อปที่ผานมา โดยไซมอน โลสบี หัวหนาทีมออกแบบของโฟลคสวาเกนกรุป ของจีน กลาววา แนวโนมรถในอนาคตจะเปนรถที่เสริมสมรรถนะดานความ ปลอดภัยแกผโู ดยสาร และจะตอบโจทยวา ทําอยางไรใหการเดินทางหลีกเลีย่ ง การจราจรที่แออัดในปจจุบัน คมนาคม มาเลเซีย : ทุม 2.32 พันลานดอลลาร สรางทางดวนสายใหม รัฐบาลมาเลเซียอนุมตั โิ ครงการทางดวนใหบริษทั West Coast Expressway รับสัมปทาน 60 ป ภายใตสัญญา Build-Operate-Transfer โดยทางดวน สายนี้เริ่มที่ Taiping ในรัฐเปรัก ไปยัง Banting ในรัฐเซรังงอ ระยะทางทั้งหมด 316 กม. คากอสรางประมาณ 2.32 พันลานดอลลาร โดยจะเก็บคาผานทาง เฉพาะชวง 224 กม. ที่เหลือใหใชทางโดยไมเก็บเงิน รัฐบาลสนับสนุนเงินกู Government Support Loan ชวยใหผไู ดรบั สัมปทานสามารถเริม่ งานกอสราง ไดโดยเงินสนับสนุนนี้จะเริ่มจายใหตั้งแตป 2556 เปนงวดๆ จนกวาจะครบ วงเงินสนับสนุนรายไดจากคาผานทางจะแบงกันระหวางรัฐบาลกับบริษัทผูได สัมปทานในสัดสวน 70 : 30 และเมื่อชําระเงินกูหมด สัดสวนของการแบงราย ไดจะมีการปรับใหม

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

10-14 มิ.ย. 2555

โครงการสรางเครือขายโลจิสติกสการคา ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต

สํานักโลจิสติกสการคา กรมสงเสริมการสงออก คุณเกสรา คุณนิกข โทร.0-2507-8426, 0-2507-8429 หรือ www.tradelogistics.go.th

23 มิ.ย.-3 พ.ย.55

สัมมนาหลักสูตร Logistics Supply Chain Operation & Management ณ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาสามยาน

www.cec.chula.ac.th โทร.0-2216-0773-4, 08-6366-6492 Hotline 08-6305-0530-1

1/6/2012 22:36


34 BUS&TRUCK • ถามทาง

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

เสียงจากผูอาน

ถามทาง ชางประยุทธ สวัสดีครับ ผมเปนชางติดตั้ง และดั ด แปลงเครื่ อ งยนต NGV ซึ่งรถของเจานายผม เขาใชเครือ่ งยนตเหวยฉาย ซึง่ กอนหนา นีซ้ อื้ มาจากผูจ าํ หนายยาน จ.สระบุรี ตอ มาบริษัทที่สระบุรี ปดตัวไปก็เริ่มรอนๆ หนาวๆ วาจะหาอะไหลไมได แตก็ยังมี บริษัท เอส.โอ.การาจฯ ที่จ.ชลบุรี ขาย อยูบ า ง แตมาถึงชวงนีผ้ มหาอะไหลของ เครือ่ งเหวยฉายไมไดเลย ไมทราบวาพอ จะมีขอมูลไหมครับ เป น เรื่ อ งที่ พู ด ยากจริ ง ๆ เพราะเรื่องของบริการหลัง การขายนี่สําคัญจริงๆ และนี่ ก็เปนขอเสียอยางมากซึง่ คน ไทยเราเองนี่แหละที่เอาเขา มาพอเห็นวาตลาดไปไมไหว หรื อ ไม ส ามารถสนองต อ ประโยชนไดกล็ ะทิง้ คนทีร่ บั ภาระก็ คื อ บรรดาลู ก ค า ที่ ก อ นหน า นี้ ไ ปกราบไหว ออนวอนใหซอื้ แตตอนนีห้ า อะไหลไมได

เรื่ อ งของอะไหล เ ครื่ อ งยนต เหวยฉายทราบวาทาง บริษัท เอส.โอ. การาจฯ ยังคงจําหนายอยู เพียงแตถา เปนอะไหลบางตัวที่หายากหรือนานๆ เปลีย่ นทีเชน หัวหมู ก็คงหายากนิดนึง สิ่ ง ที่ แ นะนํ า เลยคื อ ควรหาอะไหล ทดแทนตามเซียงกง เชื่อวายังพอหา ไดแลวคะ นอกจากนี้ทราบมาวาทาง บริษัทที่นําเขารถจีนมาหลายเจาใช เครือ่ งยนตเหวยฉาย เหลานีก้ น็ า จะพอ มีอะไหลใหแบงขายอยูบ า ง ตองใหคณ ุ ประยุทธไปเจรจาดูคะ ยกตัวอยางเชน Shacman เปนตน

เอื้อเฟอรูป www.ngv-thailand.com

คุณสามัคคี ทรัพยเจริญพันธ กรุงเทพมหานคร ผมเปนผูจ ดั การ หางหุน สวนจํากัด พรทรัพย อินเตอร เซอรวิส ครับ ซึ่งผม ประกอบกิ จ การขนส ง สิ น ค า จาก สุ ว รรณภู มิ ไปส ง ให ลู ก ค า ตามนิ ค ม อุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งทางบริษัทเรา จะ เปน Subcontact ของ Forwarder อีกที ซึง่ สินคาสวนใหญกจ็ ะเปนสินคานําเขาที่ นํามาจากยุโรป อาทิเชน อะไหลรถยนต เครื่องจักร เปนตนครับ สวนเรื่องการเปนสมาชิกหนังสือ พิมพนั้น คือผมเล็งเห็นประโยชนจาก ขาวสารที่ ไดติดตามซึ่งมีขอมูลที่เปน ประโยชนตอ ผูอ า นอยางมาก โดยเฉพาะ ผูประกอบการอยางเราและเราก็ไดทํา ธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงดวยแลวยิ่งขาด ไมไดเรื่องขาวสารดานนี้ ก็อยากใหเพิ่ม เติ ม ในส ว นของข อ มู ล อั พ เดทในเรื่ อ งของรถ บรรทุก 4 ลอ 6 ลอ 10 ลอ เยอะๆ ว า รุ  น ไหน มี เทคโนโลยีใหมๆ อะไรออก มาบาง เพื่อเปนขอมูลใน การติดสินใจในการเลือกใช รถบรรทุกครับ

กองบรรณาธิการ ก อ นอื่ น ต อ งขอขอบคุ ณ คุณสามัคคีดว ยนะครับ ทีเ่ ปนสมาชิก หนังสือพิมพของเราเพือ่ คอยติดตาม ขาวสารทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ ธุรกิจทีท่ าํ อยู ในธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับการขนสง ขอมูลรถบรรทุก หรือขอมูลใหมๆ ทางด า นการขนส ง เป น สิ่ ง จํ า เป น อยางมากที่จะตองคอยติดตามอยู เสมอเพื่ อ ให ก  า วทั น เรื่ อ งราวของ การขนสง เราก็จะพยายามหาราย ละเอียดมาลงใหอยางสมํา่ เสมอครับ ขอขอบคุณที่แนะนําเรื่องดีๆ มาใหถือวาเปนประโยชนอยางมาก ในการพัฒนาคุณภาพของหนังสือเรา ยังไงก็อยาลืมติดตามอานและเปน กําลังใจกันตอไปนะครับ

š”ñiš MAN

BT#199_p34-35_Pro2.indd 34

31/5/2012 22:59


พวงทาย

วอลโวโชวเหนือ Volvo XC90 รถ เ อ ส ยู วี ร ะ ดั บ พรีเมียม ใหมที่สุด ของทางคายวอลโว ปราดเปรี ย วกว า เดิม ภายในเพิ่มความหรูสุดเอ็กซคลูซีฟดวยเบาะหนังคุณภาพสูง sovereign hide กับโทนสีเชสตนทั เครือ่ งยนต ดีเซล D5 ความจุ 2.4 ลิตร พรอมพลัง แรงมาใหมสูงสุด 200 แรงมาที่ 3,900

BT#199_p34-35_Pro2.indd 35

รอบตอนาที แรงบิด 420 นิวตันเมตร ที่ 1,900-2,800 รอบตอนาที จึงตอบสนอง ทันใจทุกรอบเครื่อง พรอมระบบเกียร อัตโนมัตแิ บบเกียรโทรนิค 6 สปด ใหการ ขับขี่ ราบรืน่ นุม นวล ทันใจ และสามารถ เติมนํ้ามันไบโอดีเซล B5 ได นอกจากเรือ่ งความสวยแลว XC90 โฉมใหมยังใหความปลอดภัยเหนือระดับ และการขับขีท่ มี่ นั่ ใจสูงสุด ดวยนวัตกรรม ระดับโลก ไดแก ระบบความปลอดภัย

ควบคุมเสถียรภาพปองกันการโคลงและ พลิกควํา่ (Roll Stability Control System - RSC) ถุงลมนิรภัยดานขางสําหรับทีน่ งั่ ทั้ง 3 แถว ที่นั่งเด็กแบบดึงขึ้นมาจาก เบาะไดในตอนกลางของที่นั่งแถวสอง เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย แบบมี ร ะบบปรั บ แรงดึ ง อัตโนมัติสําหรับทุกที่นั่ง รวมทั้งยังมา พรอมนวัตกรรมความปลอดภัยมากมาย อาทิ ระบบกลองและสัญญาณเตือนมุม อับสายตา (Blind Spot Information

System - BLIS) ระบบปองกันอันตราย ตอตนคอ และกระดูกสันหลัง (Whiplash Protection System-WHIPS) แต ง เติ ม ความทั น สมั ย กั บ ขอบสี โครเมียมที่กรอบไฟทาย มุมกันชน หนา และกระจกมองขาง ราวหลังคา และกันชนหนาสีซิลเวอร ไฟหนาแบบ LED Day Running Lights (DRL) ไฟทายแบบ Fiber Optic LED และ ไฟเบรกแบบ LED

31/5/2012 23:00


36 BUS&TRUCK • SPECIAL SECTION

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

SPECIAL SECTION

ฟอรด ผลักดันเครื1อง EcoBoost ประหยัดนํ้ามัน แบบแรงมาไมตก

เครือ่ งยนตแบบ EcoBoost ฟงชือ่ แลวเกิดอาการงง วามันเปนเครือ่ งยนต แบบไหนกันแน หาขอมูลอยูน านจึงรูว า คือ การทําใหเครื่องยนตบล็อกเล็กซีซี นอย สามารถมีแรงมาเทียบเทากับ เครื่องยนตบล็อกใหญกวา ดวยการติด ระบบอัดอากาศอยาง เทอรโบ และนั่น เปนที่มาของแนวคิด EcoBoost ขณะนีฟ้ อรดไดเตรียมผลักดันให เครื่องยนตแบบ EcoBoost กลายเปน ขุ ม พลั ง หลั ก ที่ มี ข ายอยู  ใ นรถยนต

หลายรุนในตลาด เมื่อยืนยันวาจะเพิ่ม จํานวนการผลิตเครื่องยนตประเภทนี้ให อยูในระดับเกือบ 1.3 บล็อกตอปภายใน ป 2015 คุณเชอริฟ มารัคบี้ ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาเครื่องยนตของฟอรด ยุโรป เป ด เผยว า ในป จ จุ บั น ภายใต ส ภาพ นํ้ามันที่มีราคาแพง ทําใหเทคโนโลยี EcoBoost ซึ่ ง เป น การลดความจุ กระบอกสูบของเครื่องยนตเบนซินลง และใชเทอร โบชารจเขามาชวยในการ

โรงงานในโรมาเนี ย และเมื อ ง โคโลญจน ประเทศเยอรมนี พรอมกับ เพิ่มจํานวนรุนรถยนตที่ใชเครื่องยนต ประเภทนี้จากเดิมมี 5 มาเปน 10 รุน ภายในป 2015 โดยในตอนนี้ฟอรดได เปดตัวเครือ่ งยนตอโี คบูสตแบบ 1,000

สรางกําลังการผลิตใหอยูในระดับที่ใกล เคียงกับเครื่องยนตที่มีความจุสูงๆ นั้น กําลังไดรับความนิยมอยางมาก และ กํ า ลั ง จะกลายเป น มาตรฐานของ เครื่องยนตสันดาปภายในยุคหนา ระหวางป 2012-2015 ฟอรด วางแผนวาจะมีการผลิตเครือ่ งยนตแบบ EcoBoost มากกวา 1.3 ลานบล็อก เพือ่ ใชในการติดตัง้ รถยนตทที่ าํ ตลาดในยุโรป โดยมากกว า 800,000 บล็ อ กเป น เครื่องยนตแบบ 1,000 ซีซี. ที่ผลิตจาก

ซีซี. ใหกับรถยนตอเนกประสงครุน ซี-แม็กซ และบี-แม็กซเพื่อขายใน ตลาดยุโรปแลว ดานการผลิตนอกจากโรงงานใน โรมาเนียและเยอรมนีแลว ฟอรดยังมี อีก 2 โรงงานในการผลิตเครื่องยนต บล็อกนี้ คือ โรงงานที่บริดจเอนด เวลส จะผลิตเครือ่ งยนตอโี คบูสตแบบ 1,600 ซี ซี . และโรงงานในเมื อ ง บาเลนเซี ย ประเทศสเปน ผลิ ต เครื่องยนตที่มีความจุ 2,000 ซีซี.

ไฟฟาแลว เมือ่ มีโอกาสพูดคุยกับคุณกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสานักงาน กกพ. ก็ ทราบขาวดีมาวาทาง กกพ. จะเขาไปดูแล เรื่องโครงสรางตนทุนกาซธรรมชาติของ ปตท. แมอาจตองใชระยะเวลาในการ

ศึกษาที่นาน แตเมื่อมีผลสรุปออกมา แลวปญหาตนทุนราคากาซธรรมชาติ จะไดหมดไปเสียที เมือ่ ถึงเวลาตองปรับ ราคาขึ้น-ลง จะไดไมตองออกมาเถียง ใหเหนื่อยวาฝายไหนผิดฝายไหนถูก

พักเครื่อง

XXX แววขาวดีจาก *มิตซูบช ิ ิ มอเตอรส ที่มียอดจองสูงกวา 20,000 คัน และยังคงมีรายงานยอดจองเขามาอยาง ตอเนื่อง โดยจากยอดจองที่สูงเกินความ คาดหมายทํ า ให บ ริ ษั ท ฯพิ จารณาปรั บ แผนการผลิตเพือ่ รองรับกับความตองการ ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ซึ่งจะทําใหสามารถ ผลิตและสงมอบรถยนตมริ าจใหกบั ลูกคา ทั้งหมดไดภายในสิ้นปนี้อยางแนนอน XXX ตามมาที่ ข  า วการร ว มมื อ ระหวาง *ปตท.-กรุงศรี ออโต ขยายชอง ทางบริการสินเชือ่ รถยนตในสถานีบริการ นํา้ มัน ปตท. เปนแหงแรกในประเทศไทย ใหบริการสินเชื่อยานยนตแบบครบวงจร หรือ กรุงศรี ออโต ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. รามอินทรา กม. 11 เปนแหงแรก ในประเทศไทย โดยใชเทคโนโลยี Card

BT#199_p36-37_Pro6.indd 36

reader การขยายชองทางในครัง้ นีน้ บั เปน อี ก หนึ่ ง ความร ว มมื อ ในการพั ฒ นา นวัตกรรม เพื่อใหบริการที่สะดวกสบาย ตอบสนองไลฟ ส ไตล ที่ ทั น สมั ย ของผู  บริโภคแบบ one stop service ภายใต แนวคิด PTT Life Station

ปดทายดวยขาวดีที่ตองใช เวลารอสั กระยะ เมื่ อ มี โ อกาสไปฟ ง *สัมมนาโครงสรางอัตราคาไฟฟาและ พิจารณาคาเอฟที ของ กกพ. นอกจาก จะไดความรูเรื่องการคํานวณอัตราคา XXX

WHAT’S NEXT

2013 BMW i8 Spyder Concept i8 เวอรชนั่ ไรหลังคา ขับเคลือ่ นดวยระบบปลัก๊ -อิน ไฮบริด ผลิตกําลังได 354 แรงมา และยังคงความพิเศษแบบ i8 เอาไวครบถวน นัน่ คือเลือกไดระหวาง ขับหนา-ขับหลัง และ ขับ 4 แบบ AWD อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ใน 5 วินาที ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเพียง 33.3 กม./ลิตร

5/31/12 10:24 PM


55

SPECIAL SECTION • BUS&TRUCK 37

ปกษแรก • มิถุนายน 2555

เกาะติดพาณิชยนอย

‘happy t’ มั่นใจตงฟงเปนรานชานมสุดเก แสนบาท และนํามาปรับปรุงดัดแปลง เพิ่มเติมอีกประมาณ 1 แสนบาท จึงได รานชานมที่ออกมาอยางนารักนาชัง อยางที่เห็น ที่สําคัญมียอดขายตอวัน ประมาณ 100 แกว หรือคิดเปนเงินก็ ประมาณ 2,000 บาทตอวัน สําหรับจุดเดนของรถตงฟงนัน้ จะ เปนรถยนตกระบะหรือรถแวนขนาดเล็ก แตบรรทุกไดมาก เพราะพื้นที่กระบะ เรียบ ซุมลอหลังไมกินพื้นที่บรรทุก จึง วางของไดมากกวาปกติเมื่อเทียบกับ ขนาดของตัวรถ สามารถรับนํ้าหนัก บรรทุกไดประมาณ 800 กิโลกรัม และ 900 กิโลกรัม เครื่องยนตเบนซินขนาด

เล็ก 2 พลังงานทางเลือกทําใหประหยัด คาเชือ้ เพลิงไดมากในระยะยาว สามารถ ดัดแปลงกระบะหลังเพื่อการใชงานได หลากหลายตามแตละสาขาอาชีพ และ มีความคลองตัวสูงในการสัญจรหรือหา จุดจอดในตัวเมือง มีใหเลือก 2 รุน คือ มินิทรั๊คกับมินิแวน ขนาดเครื่องยนต 1,100 ซีซี. กับ 1,300 ซีซี. สามารถ เลือกใชไดทั้งนํ้ามันเชื้อเพลิง กับ LPG หรือ CNG มีราคาเริ่มตนที่ 289,000 บาท พรอมระบบกาซและการรับประกัน คุณภาพจากโรงงานเปนเวลา 3 ป หรือ 50,000 กิโลเมตร

เลื่อนลอพาณิชยนอย บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด กาวเขาสูปที่ 5 การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในไทย คุ ณ อจิ ต เวนคาทารามาน ประธานเจาหนาที่ บริหาร บริษทั ทาทา มอเตอรสฯ เปด เผยวา ป 55 นี้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะ ขยายบริการใหกับลูกคาอยางทั่วถึง ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดย คาดวาจะเพิม่ ศูนยบริการเปน 65 แหง ขณะที่ปจจุบันมีรถเพื่อการพาณิชย ของทาทาบนถนนมากกวา 14,000 คัน จึงตองหันมาใหความสนใจกับการ ใหบริการลูกคามากยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับ กับจํานวนรถที่จําหนายออกไปและ รองรับฐานลูกคาที่มีแนวโนมจะเพิ่ม สูงขึ้น ปจจุบัน ทาทา มอเตอรส มี ศูนยบริการทั่วประเทศ 49 แหง ซึ่ง การขยายเครือขายโชวรูมและศูนย บริ ก ารของบริ ษั ท ฯ เป น ไปตาม แผนการรองรับฐานลูกคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัว่ ประเทศ ทัง้ นี้ การสรางความพึงพอใจ สูงสุดใหกับลูกคาเปนสิ่งที่ทาทาฯ ให ความสําคัญสูงสุดเสมอมา 

บริ ษั ท บี พี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด สง “คาสตรอล แม็กนาเทค” ใหม! ดวยนวัตกรรม นํ้ า มั น หล อ ลื่ น เทคโนโลยี โ มเลกุ ล อัจฉริยะ คาสตรอล ที่พรอมปกปอง เครื่องยนตทันทีที่สตารท “โมเลกุล อัจฉริยะ คาสตรอล แม็กนาเทค” ทํา หนาทีเ่ ปนชัน้ ฟลม คลายแมเหล็กคอย ปกปอง ยึดสมานกับชิ้นสวนเครื่องยนต ชวยลดการสัมผัสและเสียดสีของ ชิ้ น ส ว นภายในเครื่ อ งยนต ใ นขณะ สตารทหรืออุน เครือ่ งยนต ซึง่ เปนชวง 

ปจจุบนั กลุม พาณิชยนอ ยมีใหเห็น มากมาย โดยเฉพาะรานชานม ราน กาแฟ มีใหเห็นเกือบทุกซอกทุกซอย แนนอนวา หากผูดําเนินธุรกิจในดานนี้ ชงชาหรือกาแฟ ไดรสชาติที่ไมถูกปาก ลูกคาอาจถึงขั้นทุนหายกําไรหดได ที่ สําคัญตองพยายามหาไอเดียเจงๆ มา จัดราน เพื่อใหลูกคาสะดุดตา เชนเดียวกับรานชานม “happy t” 36-37 AEV.indd 37

ที่ไดไอเดียการจัดรานสุดเก โดยนํารถ ของ “ตงฟง” ของ บริษัท ตงฟง ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จํากัด มาปรับเปน ราน ซึ่งเชื่อวาถาใครไดผานไปมาแถว ซอยเหมงจาย จะสะดุดตาขึ้นมาทันที ทีมขาว “เกาะติดพาณิชยนอย” ไดลงพื้นที่สอบถาม “พี่โอเล” หรือ คุณ วิเชษฎ ธวัชนันทชัย เจาของราน ทราบ มาวา ไดซื้อรถของตงฟงมาประมาณ 3

เวลาที่เกิดการสึกหรอมากที่สุดกวา 75% และดวยคุณสมบัติที่โดดเดนดัง กลาวจึงทําใหไมไหลไปรวมตัวกันใน อางนํา้ มันเครือ่ งตามแรงโนมถวงของ โลกในทุ ก ๆ ครั้ ง ที่ ดั บ เครื่ อ งยนต เหมือนกับนํา้ มันเครือ่ งทัว่ ไป ทําใหลด อัตราการสึกหรอที่จะเกิดเพิ่มขึ้นได อยางตอเนื่องและชัดเจนจนสัมผัสได ซึง่ เหมาะกับเครือ่ งยนตทแี่ ตกตางกัน ไมวา จะเปนเบนซินหรือดีเซล รวมทัง้ เครือ่ งยนตที่ใชกา ซ CNG / NGV และ LPG MOTOR EXPO” ชวยคาย รถประสบภัย เรงฟนตลาดหลังวิกฤต คุณขวัญชัย ปภัสรพงษ ประธานจัด งาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 29” กล า วว า ความสํ า เร็ จ ของงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 28” ซึ่งจัด ขึ้นทามกลางวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ ของประเทศเมือ่ ปลายปทผี่ า นมา สวน หนึง่ เกิดจากความรวมมือของบริษทั ผู ผลิตรถยนต รวมถึงอุปกรณเกีย่ วเนือ่ ง กับรถยนตที่แมจะไดรับผลกระทบแต ก็ยังใหการสนับสนุนงานอยางเต็มที่ ดั ง นั้ น เพื่ อ ตอบแทนนํ้ า ใจดั ง กล า ว บริษทั ฯ ยินดีมอบสวนลดคาจองพืน้ ที่ งาน “มหกรรมยานยนต ครัง้ ที่ 29” แก ผูรวมแสดงในงานที่ไดรับผลกระทบ จากวิกฤตอุทกภัย แบงเปน 3 ประเภท ตามระดับผลกระทบที่ไดรับ ไดแก 1) บริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการที่ โรงงานผลิตชิน้ สวนและอะไหลประสบ อุทกภัย 2) บริษทั ทีส่ นิ คาเสียหายจาก อุ ท กภั ย และ 3) บริ ษั ท ที่ โ รงงาน ประกอบเสียหายจากอุทกภัย 

6/1/55 BE 11:32 AM


ปกษแรก • มิถุนายน 2555

แนะนําผลิตภัณฑ คาสตรอล แม็กนาเทค

โมบิล เดลแวค 15W-40

นํ้ามันเครื่องสังเคราะห 100%

นวัตกรรมนํ้ามันหลอลื่น เทคโนโลยีโมเลกุลอัจฉริยะ ที่ พรอมปกปองเครื่องยนตทันทีที่สตารท ทําหนาที่เปนชั้น ฟลมคลายแมเหล็กคอยปกปอง ยึดสมานกับชิ้นสวนเครื่องยนต ชวยลดการสัมผัสและเสียดสีของ ชิน้ สวนภายในเครือ่ งยนตในขณะ สตารทหรืออุน เครือ่ งยนต เหมาะ กับเครื่องยนตเบนซินหรือดีเซล รวมทั้งเครื่องยนตที่ใชกาซ

เปนนํ้ามันเครื่องสังเคราะหแท สํ า หรั บ เครื่ อ งยนต ดี เ ซลสมัมั ย ใหมที่ใชงานหนัก สมรรถนะสู ะสูงู ให เ ครื่ อ งยนต มี อายุ ย าวนาน าน และชวยยืดอายุการเปลี่ยนถถาย นํา้ มันเครือ่ ง ประหยัดนํา้ มันเชือ้ เพลิง

สูตร Polyalpha Olefin (PAO) และสารเพิ่มคุณภาพชนิด พิเศษภายใตเทคโนโลยีชั้นแนวหนา ชวยประหยัดเชื้อเพลิง และการบํ า รุ ง รั ก ษา เหมาะ สําหรับเครื่องยนตดีเซลทุกชนิด รวมถึ ง เครื่ อ งยนต ระบบ Commonrail เครือ่ งยนตยคุ ใหม ที่ติ ดเทอร โบ และเครื่องยนต เบนซิน รวมถึงเครื่องยนตที่ใช กาซ LPG หรือ NGV

บจก.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) โทร.0-2684-3555

บมจ.เอสโซ (ประเทศไทย) โทร.0-2661- 3131

บจก.ซันสยาม โทร.0-2719-8662

แนกซ พรีมิลา 2K 9800 เคลียร 2K

นวัตกรรมลาสุดของสีเคลียรเคลือบเงา Hi Solid ระบบ 2:1 ซึ่งมีคุณสมบัติเดนใหความเงาลึกเปนพิเศษดวยเทคโนโลยี SGO Polymer Technology ที่ไดรับมาตราฐานสากล โดย มี 2 ขนาดใหเลือกใชงาน คือ ขนาดเล็ก 1 ลิตร และ ขนาดใหญ 4 ลิตร

บจก.นิปปอนเพนต(ประเทศไทย) โทร.0-2463-0032

หมอตม NGV

ระบบดู ด CONVERTECH 180-230 แรงมา มาตรฐาน ECR R110, ISO 15500 เหมาะ สําหรับรถขนาดใหญที่ใช กาซ NGV เปนเชื้อเพลิง

หจก.เสฎฐวุฒิ เทรดดิ้ง โทร.08-6909-7024

โชคนํ้ามัน

ชุดเติมกาซ Speed .357

ฟลเตอร ในสาย MANNN

ความวา “เปนความถูกตอง เปนเรื่องที่ ตองยอมรับวาแบบนี้แหละที่เราเรียกกัน วา WORK 7 นาที กับถัง NGV 145L 8 ใบ จะเสีย่ งไปทําไม ในเมือ่ มีสงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ พรอมใหทานหาซื้อและใชงานที่รัฐภูมิ พานิชฯ รูนะวาเราอยูไหน

ฟลเตอรละเอียดที่ใชมากในระบบไฮดรอลิก สําหรับกรอง นํ้ า มั นมอเตอร แ ละนํ้ า มั น เกี ย ร ใ นวงจรนํ้ า มั น หล อ ลื่ น ที่ อยู  ใ นโครงสร า งของ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ทั่ ว ไ ป ความละเอี ย ดของ องคประกอบฟลเตอร ไมโครท็อป MANNN (กระดาษพั บ รู ป ดาว) อยูในชวง μm

บจก.รัฐภูมิพานิช โทร.08-1422-4404

บจก.อุดมสวาง เอ็นจิเนียริ่ง โทร.0-2529-3950

เทอร โบ

รุนใหมลาสุด ISUZU DECA 320 (6SD1) โขงไมแปรผัน ผลิตจากโรงงาน MITSUBISHI ญี่ปุน (ใหมทงั้ ลูก) แข็งแรง ทนทาน ดวยอะไหล แทจากญี่ปุน ติดตั้งงายไมยุงยาก หมด ปญหาโขงแปรผัน หมดปญหา การใชงานไว ทางบริษัท มีเทอรโบของญี่ปุนแทๆ อีกหลายรุน บจก.เจ-เทค ออโตพารท โทร.0-2153-3030

หัวเกงเหมือนใหม

“Rossi” Gear Motor

คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน มาตรฐานแทจากประเทศอิตาลี ชุด gear reducers เกียร และ มอเตอร ออกแบบ มาสําหรับ extruders. โดยเฉพาะลูกคาปจจุบนั คือ กลุม อุตสาหกรรม เหล็ก พลาสติก ยาง เคมี ยาและเครื่องสําอาง นํ้ามันและ กาซ และกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งในประเทศ และตางประเทศ บจก.เทคโนไดรฟ โซลูชั่น โทร.034-339-133-5

รับผลิตชิ้นงานโลหะตามใบสั่ง

รุนซุปเปอรสปอรต รุนบรรทุกงานหนัก รุนยกสูงครบชุด โชคอัพกันสะบัดของ รถไมวา จะบรรทุกหนักขนาดไหนก็ชวย ไมใหเกิดการสบัดในขณะขนสง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหนักเปลี่ยนหัวเกงใหม อุปกรณครบทั้งแอรวิทยุเบาะนั่งเหมือน ใหมออกจากโรงงานราคาแค 600,000 บาท โดยบริษัท สุขศิริมอเตอร

ไดรบั การยอมรับจากหลายบริษทั ยานนิคมอุตสาหกรรม และ ไดรับการติดตอใหเขารับงานสายการผลิตเปนจํานวนมาก บริษัทฯ จึงสงสารขอขอบพระคุณสูลูกคาผูสนับสนุนกับทาง บริษัทฯ มาเปนอยางดีและเหนียวแนน บริษัทฯ จะนํา คุณภาพงานการผลิต ใหเปนความเจริญกับ ลูกคาตอไป

บจก.สี่มณฑลอุตสาหกรรม โทร.0-2429-2070

บจก.สุขศิริมอเตอร โทร.0-3639-9298

บจก.ลัญจกรพานิช โทร.0-2517-8859

ยางรถยนต NITTO NT830

ยางเรเดียล รุน OD101

เบาะโดยสาร รุน เดอลุกซ

วิวัฒนาการแหงความนุม, เงียบไร เสียงรบกวนขณะขับขี่ พรอมยึด เกาะถนนเพือ่ ความปลอดภัยสูงสุด โดยมีขนาดตั้งแต 16-21 นิ้ว ราคา เริ่มตนที่ 5,000-15,200 บาท ตอเสน ตอบโจทยทุกไลฟสไตล ของผูใชรถใชถนน

เสนลวดมีความตานทานตอการสึกหรอสูง กวายางผาใบธรรมดา อายุการใชงานยาว นานกวา 1.5-2 เทา ตานทานการถูก ตําทะลุจากของมีคมไดดีกวา โครงยางแข็งแรงสามารถ หลอดอกไดหลายครั้ง ชวย ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดมากกวา 5-10 %

นํ้าหนักเบา เพียง 16.5 กก./ที่นั่ง หมอน รองคอปรับเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อรับศีรษะได พอดี เทาแขนแบบพับเก็บ

บจก.ต.สยาม คอมเมอรเชียล โทร.0-2682-3700

บจก.ลักค 888 โทร.0-2802-6868

บจก.ศรี ไทย โอโตซีทส อินดัสตรี โทร.0-2692-8814

R1_BT#199_p38_Pro6.indd 38

6/1/12 10:44 PM


R1_BT#199_p39_Pro6.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/1/12

11:04 PM


BT#199_p40_Pro6.ai

1

5/31/12

10:39 PM

BUS&TRUCK-V.199  
BUS&TRUCK-V.199  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Advertisement