Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 9

ฉบับที่ 198

www.BusAndTruckMedia.com

ปกษหลัง พฤษภาคม 2555 40 บาท

จับตาสัมปทานรถตูเถื่อน

ดับเครื่องชม

Yangtse นวัตกรรมที่ลํ้าสมัย 04 เปรียบเทียบรถเดน

รถจีนบุกลุลยตลาด ยตลาด LOGISTICS

เครนหนาทา PPC เสร็จกอนกําหนด SPECIAL SECTION

20

เมื่อเอยถึงรถตูโดยสารสาธารณะ แลว ตองยอมรับวา ตั้งแตแรกเริ่มให บริการไดรับความนิยมจากประชาชน อยางรวดเร็ว เนือ่ งจากคาบริการไมสูง 26

มากนั ก บวกกั บ มี ค วามถี่ ใ นการให บริการจากจํานวนรถทีม่ เี ปนจํานวนมาก ซึง่ ปฏิเสธไมไดจริงๆวา “รถตู” ไดกลาย มาเปนตัวเลือกทีส่ าํ คัญในการเดินทางสู

ตางจังหวัดในรัศมีไมเกิน 300 กม.ของ คนเมื อ งแล ว จึ ง ส ง ผลให ธุ ร กิ จ รถตู  โดยสารเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ไมเวนแมแต “รถตูเถื่อน” อานตอหนา 32

ฮีโน เปดตัว Series 3 S.S.K.ไซโนทรัค พันธมิตรปที่ 3 บรรทุกประหยัดตัวจริง รวมออกบูธ BUS&TRUCK’12

ซีวิค โฉมใหม ชูไฮเท ฮเทคลํ้ายุค 36 MEMBER

สมัครสมาชิก

รับฟรี! นาฬิกา MAN

(จํานวนจํากัด)

เตรียมพบกับเรื่องเดน

ตลาดอูตอรถพาณิชยนอย ในฉบับที่ 200

ฮีโนฉลองครบรอบ 50 ป เปดตัวรถรุนใหม New Series 3 Expert ตอบรับความตองการรถบรรทุกเพื่อการ พาณิชยตัวจริง ตั้งเปาขายประมาณ 1,900 คัน หรือเทากับ 25% ของตลาดในปนี้ และไมนอยกวา 30% ภายในป 2558 คุณทาเคโอะ ไซโต กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด แถลงขาวเปดตัว อานตอหนา 33

BT#198_p1_imac5.indd 3

เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ประกาศเปนเจาตลาดรถใหญ จากจีน พรอมเปนพันธมิตรงาน BUS & TRUCK ’12 รวม ออกพื้นที่แสดงเปนปที่ 3 ติดตอกัน และเตรียมเปดตัวรถรุน ใหม A7 ทั้งเครื่องยนตดีเซลและ NGV ดวยแคมเปญพิเศษ เรียกลูกคา คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิน่ ศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษทั อานตอหนา 33

5/17/12 10:54 PM


BT#198_p2_imac5.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

5/17/12

11:06 PM


BT#198_p3_imac5.indd 3

5/17/12 11:02 PM


04 BUS&TRUCK • ดับเครื่องชม

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

ดับเครื่องชม

YangtSe นวัตกรรมที่ลํ้าสมัย

ไมรอชาแลวสําหรับรถโดยสาร YangtSe จากประเทศจีน แมจะเพิ่งเขา มาเปนนองใหมไดไมถึงครึ่งปแต บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร วูฮั่น (ไทย แลนด) จํากัด ผูนําเขาและจําหนายรถ โดยสาร YangtSe ก็สามารถเขามาครอง ใจและรวมแชรสวนแบงของตลาดรถ โดยสารไปแลว บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร วูฮั่น (ไทยแลนด) จํากัด ไดรับแตงตั้ง จากบริ ษั ท แม ใ นประเทศจี น ให เ ป น ตัวแทนจําหนายรถโดยสารยีห่ อ “แยงซี” แตเพียงผูเ ดียวในประเทศไทย และรุน ที่ ได รั บ การตอบรั บ อย า งอบอุ  น คื อ WG6120NHY รถโดยสารขนาด 12 เมตร เครื่องยนต NGV แท ยี่หอ ยูฉาย ขนาด 340 แรงมา จากการเชิญกลุมลูกคาคนไทยไป เยี่ยมชมโรงงานที่เมืองวูฮั่น ทําใหรถ โดยสารแยงซีที่นําเขามาจําหนายใน เมืองไทยมีรูปลักษณที่โดดเดน โดยจะ เห็นไดอยางชัดเจนตัง้ แตดา นหนาตัวรถ ที่ออกแบบใหลํ้าสมัย ผสมผสานกับ นวัตกรรมรูปทรงหัวจรวด ดูปราดเปรียว ทันสมัย ฉีกรูปแบบรถโดยสารเดิมๆ ดวยเครื่องยนต NGV 340 แรงมา เปนสมรรถนะที่ทรงประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือกเครื่องยนต 290 และ 310

แรงมา ตามความเหมาะสม เกียร 6 สปด แบบธรรมดาและออโต ติดตัง้ ถัง NGV ขนาด 120 ลิตร จํานวน 8 ใบ มาสูภายในหองโดยสารกันบาง เบาะคนขับสามารถปรับตามระดับนํา้ หนักของพนักงานขับรถ เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายให กั บ คนขั บ จํานวนเบาะโดยสารสูงสุดที่ 47 ที่นั่ง สามารถปรับลดไดตามความตองการ ของลูกคา เพื่อใหเหมาะสมกับการใช งานมากที่สุด จุ ด เด น อี ก ข อ หนึ่ ง ของรถ โดยสาร “แยงซี” คือพื้นที่ทางเดิน ภายในรถ ปูดวยพลาสวูดชนิดพิเศษ ซึ่งจะไมเกิดกลิ่นอับชื้นหรือผุพังได งาย เรื่อยไปจนถึงหองนํ้าที่ออกแบบ มาตรฐานสไตล Luxury ซึ่งเปนวัสดุที่ ออกแบบมาเพื่อใชสําหรับรถโดยสาร โดยเฉพาะ มีนาํ้ หนักเบา และทําความ สะอาดงาย นอกจากนี้ ภายในรถยั ง ติ ด ตั้ ง ระบบระบายความรอนดวยเพลาที่จะ มี แ กนช ว ยหมุ น ระบายความร อ น ภายในตัวรถไดเร็วขึ้น คงเปนนองใหมอีกรายหนึ่งที่ อาจจะมาเปนพี่ใหญในไมชา รอจับตา ดูกันวาทิศทางของ “แยงซี” จะเปน อยางไร

ตีทายรถ เครื่องยนต-ชวงลาง : ยูฉาย WG6120NHY ตัวถัง : บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร วูฮั่น (ไทยแลนด) จํากัด ติดตอ : โทร.0-2884-1467

BT#198_p4-5_imac5.indd 4

5/18/12 1:35 AM


BT#198_p4-5_imac5.indd 5

5/17/12 11:22 PM


06 BUS&TRUCK • แวะเวียน

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

แวะเวียน

อูนอยเพิ่ม ไมเปนรองเรื1องตูแหงอลูมิเนียม บริษัท นอยเพิ่ม บอดี้ แอนด ทรัค จํากัด หรือที่เรียกกันติดปากคือ “อูนอย เพิ่ม” ประกอบธุรกิจตอตัวถังรถบรรทุก ตางๆ ไมวา จะเปน รถตูแ หงอลูมเิ นียม 10 ประตู รถกระบะเหล็กบรรทุกติดเครนและ เก็บเครน รถกระบะคารโก กระบะพืน้ เรียบ รถปกอัพตูทึบ เปนตน โดยมีจุดเดนที่ ความชํานาญในการประกอบรถตูแหง ตอใชเองจนกลายเปนที่รูจัก เริ่มแรก “อูนอยเพิ่ม” เปนบริษัท ขนสงแตเดิมและตองมีการใชรถเพิม่ ขึน้ เมือ่ ตองตอตัวถังก็สั่งครัง้ ละจํานวนมาก จึงมีโอกาสไดไปสนิทสนมกับชางตอตัว ถังเลยเปลี่ยนมาตอใชเอง จนเพื่อนฝูง เริ่มเห็นมีความถนัดทางดานนี้และงาน ออกมามีคุณภาพเทียบเทาอูรายใหญๆ ในประเทศ จึงไวใจใหตอรถใหจนกลาย เปน “อูนอยเพิ่ม” ซึ่งกวาจะถึงทุกวันนี้ ได สั่ ง สมประสบการณ ก ารทํ า งานที่ ยาวนานกวา 7 ป บนพื้นที่กวา 4 ไร ใน ซอยกาญจนาภิเษก 57 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. ยอดกําลังการผลิต จํานวนคนงานทั้งหมด 80 คน จําแนกเปนชางเหล็ก 60 คน ชางสี 20 คน มีหัวหนาชางคอยควบคุมการผลิต ควบคุมงานทุกขัน้ ตอน รถแตละคันทีน่ าํ มาประกอบจะอยูที่ 20-25 วันตอคัน และสามารถประกอบไดถึง 40 คันตอ เดือน เปนรถขนาดใหญถึง 80% ตอ เดือน นอกนั้นก็เฉลี่ยเปนรถตางๆ ใน สวนที่เหลือรถเล็กอยางปกอัพก็เพียง

10 % ตอเดือนเทานั้น สรางความเชื่อมั่นใหลูกคาพอใจ การรับประกันสินคาจะอยูที่ 1 ป แตวาไมรับประกันการเกิดอุบัติเหตุ การสรางความมัน่ ใจนัน้ คือ งานทีผ่ ลิต ออกไปจาก “อูนอยเพิ่ม” คอนขาง แข็งแรงไมคอ ยมีปญ หาในเรือ่ งการใช งานนัก ถาเกิดปญหาตางๆ นั้นทางอู นอยเพิม่ จะมีชา งออกไปใหบริการถึงที่ ถาไมหนักมากนัก แตถาตองเปนงาน หนักตองใชเครื่องมือก็ตองมาทําที่อู “ทุกวันนี้คนรูจักสินคาที่ทางเรา ผลิตออกไปแลวเกิดความพอใจเปน ปากตอปาก และอีกสวนหนึ่งคือทาง ฝายขายของคายรถตางๆ ไววางใจ เพราะเวลาสงมอบรถลูกคานั้นไมมี ป ญ หาลู ก ค า พอใจและสบายใจใน สินคาสงแลวเรียบรอยมีคุณภาพ” กาวตอไปอยางมั่นคง สําหรับธุรกิจนี้ในประเทศยังไป ได เ รื่ อ ยๆ เพราะว า งานขนส ง ใน ประเทศไทยกําลังเติบโตจึงตองใชรถ ประเภทนี้เปนจํานวนมาก สวนการ พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯตอนนี้งาน คอนขางเยอะอยูแลว ทั้งรับประกอบ ตัว ถั ง และบริ การซ อ มตั ว ถั ง ที่ ชํ า รุ ด ของลูกคาทีไ่ ปตอทีอ่ นื่ มา จากคุณภาพ ของงานเชือ่ วาอูน อ ยเพิม่ จะเปนทีร่ จู กั กันมากขึ้นอยางแนนอนดวยสัดสวน การเติบโตคิดเปน 10% ตอป และใน ทุกปจะมีการขยับเปาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 10% อยางสมํ่าเสมอ

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท นอยเพิ่ม บอดี้ แอนด ทรัค จํากัด สถานที่ : เลขที่ 3 ซอยกาญจนาภิเษก 57 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. ประเภทบริการ : ศูนยประกอบ-ซอม รถตูแหงอลูมิเนียม 10 ประตู รถกระบะเหล็กบรรทุกติดเครนและเก็บเครน รถกระบะคารโก กระบะพื้นเรียบ รถปกอัพตูทึบ ติดตอ : โทร.0-2750-4228

BT#198_p6-7_imac5.indd 6

5/18/12 1:39 AM


BT#198_p6-7_imac5.indd 7

5/18/12 1:41 AM


08 BUS&TRUCK • คันเรงธุรกิจ

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

คันเรงธุรกิจ

สูฐานใหญ AEC

อีก 3 ป ขางหนา หรือป 2558 ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน หรือ คํายอภาษาอังกฤษคือ AEC ซึ่งความ คาดหวังของนักธุรกิจทั่วโลกมองวา เศรษฐกิจของทุกประเภทในอาเซียนจะ ตองเติบโตจนเปนฐานสําคัญของทวีป เอเชีย ซึ่งกอนที่จะเปดใช AEC อยาง เปนทางการนัน้ ทุกประเทศในอาเซียน ต อ งวางระบบสาธารณู ป โภคเพื่ อ อํานวยความสะดวกในการประกอบ ธุรกิจ ไมวาจะเปนถนนหนทาง เขื่อน ไฟฟา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตั้งแต บานเรือน อาคาร สํานักงาน และ โรงแรมที่พัก ก็ตองกอสรางใหเสร็จ กอนเปดใช AEC ผูท จี่ ะไดรบั ผลดีมอี ยูส องฝายคือ ผูแทนจําหนายรถใหญ เพราะในการ กอสรางตางๆ ก็จําเปนที่จะตองใชรถ ใหญ เ พื่ อ การขนของ ดั ง นั้ น ผู  แ ทน จําหนายรถใหญในเมืองไทยจึงมีชอง ทางการขายเปดใหม ซึง่ จะสรางรายได ใหอยางมหาศาล อีกฝายหนึ่งก็คือผูประกอบการ ขนสงสินคาตางๆ ไมวา จะเปน อุปโภค และบริโภค รวมถึงวัสดุกอสรางตางๆ ทุกประเทศก็ตองการใชของจากเมือง ไทย จึ ง เป น การเพิ่ ม งานให กั บ ผู  ประกอบการที่ตองขนสินคาไปสงยัง ประเทศใกลเคียง พรอมทั้งยังมีแนว โนมทีจ่ ะขนสงวัตถุดบิ กลังมาเมืองไทย อีกดวย หากใครมี ลู  ท างก็ ต  อ งรี บ ฉวย โอกาสไวทันที บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เลาประเสริ วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สวางสําลี กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา, ทศพล ศิริเพ็ง เลขากองบรรณาธิการ : ธีรศักดิ์ อํ่าประชา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเกา เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก, อรุณ เหลาวัฒนกุล ผูจัดการโฆษณา : เสกสรรค ไชยเผือก แผนกโฆษณา : รภา โสรินทร, บุปผา กอมขุนทด เลขาแผนกโฆษณา : จุฑามณี ภูมิดิษฐ พัฒนาธุรกิจ : อารีย ปตตุรังสี, วิวรมาศ แกวศิริ สมาชิก : ชุมพล บุญประคม เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com : วนิดา นิลเพชร การเงิน : ศิรินาถ แกวอุไร ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

BT#198_p8-9_imac5.indd 8

วอลโว กรุป วางแผนใหญ สํารวจตลาดรวม กอนปรับใช

วอลโว กรุ  ป ทํ า งานหนั ก เพื่ อ เติบโต สํารวจตลาดรวมรถใหญกอน เพื่อจะรุกไปทีละเซ็กเมนท อยางวอลโว เปดตัวรถหัวลาก 520 แรงมา สวนยูดี ประกอบเอง เดือนมิถุนายนเปดตัว 330 แรงมา พรอมดึงดีลเลอรเกามาเปน ดีเลอรใหม คุณบุรินทร โอภาสเศรษฐกุล รอง ประธานกรรมการฝายขายและการตลาด บริษทั วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ทางบริษัทฯไดทําการสํารวจ ความตองการของตลาดรถใหญทุกยี่หอ โดยการสํารวจทั้งคุณภาพการขาย การ ตลาด และการบริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดนํามาประยุกต ใชกับสินคา สาขาและดีลเลอร ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะไดขยาย ประเทศและตลาดส ง ออกไปยั ง กลุ  ม ของบริษทั เอง ซึง่ ถือวาเปนการเพิม่ ชอง ความตองการของตลาด ทั้งตลาดใน ประเทศเพื่อนบานในอาเซียน ทางในการทํ า ตลาดมากขึ้ น รวมถึ ง สามารถทําใหขยายสินคาเพิม่ สูต ลาดได อีกดวย ทางด า นของรถใหญ ว อลโว นั้ น เมื่อตนปที่ผานมาไดทําการเปดตัวรถ หัวลาก รุน 520 แรงมา เพื่อเจาะตลาด เหมืองแรทตี่ อ งมีการขนยายอุปกรตางๆ ซึ่งมีนํ้าหนักมาก มีกลุมลูกคาอยูทั้งใน ประเทศและต า งประเทศเพื่ อ นบ า น เอ็มซีวีที โวหลังจากเปดตลาด มัน่ ใจวาปลายป นอกจากนีย้ งั มีธรุ กิจกอสรางทีต่ อ งขนสง รถใหญ MAN ไม ก ่ ี เ ดื อ นมี ย อดจอง นี ้ จ ะ ทํ า ก า ร ของหนั ก ไม ว  า จะเป น ทางด ว นใน รถแลว 24 คัน ดวยการใชกลยุทธ ป ร ะ ก อ บ ที่ ประเทศและการก อ สร า งเขื่ อ นผลิ ต เจาะลูกคาตรงกลุม เปาหมาย พรอม โรงงานของ ไฟฟาทีป่ ระเทศลาวและทาเรือทีป่ ระเทศ แก ป  ญ หาด า นอะไหล โดยมี ก าร ฟู โ ซ ที่ อ ยู  ใ น พมาอีก คาดวากลุม ลูกคาของรถหัวลาก จําหนายอะไหลครบทุกรุน เครื อ เดี ย วกั น รุนนี้จะมีเปนจํานวนมากแน คุ ณ พิ ช ิ ต ราชวงษ ผู  จ ั ด การ ได โดยแบงเปน ด า นรถยู ดี ที่ ท างวอลโว เ ป น ผู  ทั่วไป บริษัท เอ็มเอเอ็น คอมเมอรรถบรรทุ ก และ จําหนายเอง ขณะนี้ไดเริ่มประกอบที่ เชียล วีฮีเคิลส (ประเทศไทย) จํากัด รถโดยสาร ซึ่งมาตรฐานทุกอยาง โรงงานวอลโวแลว โดยมี 3 รุนคือ รถ หรื อ เอ็มซีวีที เปดเผยวา หลังจากที่ ทางวิศวกรของบริษัทแมที่ประเทศ หัวลาก รถมิกเซอร และรถ 10 ลอ ซึ่ง ไดเปดตัวการเปนผูแทนจําหนายรถ เยอรมนี จ ะเป น ผู  ควบคุ ม ดั ง นั้ น เป น ขนาดเครื่ อ งยนต 330 แรงม า MAN รายใหม ดวยเวลาผานมาไม มาตรฐานทุกอยางจึงเทียบเทากับ ทั้งหมด โดยกลารับประกันถึงคุณภาพ นานไดรับการยอมรับจากกลุมลูกคา MAN ที่ประกอบโดยบริษัทแม” และสมรรถนะ เพราะไดรับการดูแลจาก ส ว นทางด า นอะไหล ข องรถ เปนอยางดี ขณะนี้มียอดจองมากถึง วิศวกรของโรงงานวอลโวที่มีมาตรฐาน MAN ที่จําหนายโดยดีลเลอรเกา ซึ่ง 24 คั น โดยแบ ง เป น รถโดยสาร 20 เปนสากล มีปญ หาเกีย่ วกับการทีล่ กู คาซือ้ รถไป คัน และรถบรรทุก 4 คัน “ขณะนี้การแตงตั้งดีลเลอร ไดแบง ส ว นกลยุ ท ธ ใ นการทํ า ตลาด แลวไมสามารถซื้ออะไหลมาเปลี่ยน เปน 2 ลักษณะ คือ ใหสาขาของวอลโว เน น ไปที ่กลุมลูกคาโดยตรง ซึ่งไดคัด เพื่อซอมบํารุงรถไดนั้น ทางบริษัทฯ ดูแลรถใหญยูดีดวย ซึ่งศูนยบริการนั้น เลือกบริษัทที่เนนรถใหญจากยุโรป ขอแจ ง ให ก ลุ  ม ลู ก ค า ทั้ ง ที่ ใ ช ร ถ ตองมีการแยกสวนออกจากกันอยาง เป น หลั ก นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง มี บรรทุกและรถโดยสารใหทราบวา ชัดเจน อีกแผนหนึ่งคือ การใหดีลเลอร แคมเปญพิเศษใหกับลูกคาที่ทําการ ตัง้ แตนเี้ ปนตนไป สามารถติดตอเขา เกาของยูดีเปลี่ยนมาเปนดีลเลอร ใหม จองรถเปนฟลีทใหญ รวมทั้งยังเนน มายังบริษัทฯ เพื่อหาซื้ออะไหลได ของบริษัทฯ เพราะมีประสบการณ ใน บริการหลังการขายที่ลูกคาตองการ ทุ ก ตั ว เนื่ อ งจากได มี ก ารสต็ อ ก การขายและมีความสัมพันธที่ดีกับกลุม โดยเนนลดคาอะไหล ใหลูกคาเปน อะไหลจํานวนมาก เพื่อใหผูใชรถ ลูกคายูดีมาเปนระยะเวลานาน” พิเศษ MAN ไดรบั บริการหลังการขายอยาง ในปนี้ถือเปนปที่ทางวอลโวตอง “จากยอดขายที ม ่ เ ี ข า มา ทํ า ให เต็ มที่ ทํางานอยางหนัก หลังจากที่ไดเพิ่มทุน ไปอีก 4 พันลานบาท ไมวาจะเปนการ เพิ่มการประกอบในโรงงาน การพัฒนา

MAN โว ลูกคาซื้อบัส 20 คัน แกปญหามีอะไหลรถทุกรุนขาย

5/18/12 4:28 PM


คันเรงธุรกิจ • BUS&TRUCK 09

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

คันเรงธุรกิจ

ไซโนทรัค ยึดชลบุรี อูตอรถพวง 3 เพลา โวยแหลก โซลูชั่นส มอเตอร ดูตลาด ถูกลูกคาฟอง เหตุกรมขนสงอืด รถใหญ ไซโนทรัค เปดตลาดชลบุรี โซลูชั่นส มอเตอร ดูแลตลาด คาดครึ่ง ปหลังไดยอดขาย 20 คันปหนาโต 30% สวนบริษัทแมหนุนหลังเต็มที่ คุณวิชัย โรจนอมรกุล กรรมการ ผูจ ดั การ บริษทั โซลูชนั่ ส มอเตอร จํากัด เปดเผยวา ทางบริษัทฯ เพิ่งไดเปน ตัวแทนจําหนายรถใหญ เอส.เอส.เค. ไซโนทรั ค ทํ าให มีเวลาการทําตลาด เพียงแคครึ่งปหลังเทานั้น จึงไดตั้งเปา ขายไวที่จํานวน 20 คัน สวนในปหนา คาดวาจะเติบโตขึ้น 30% ดวยชลบุรีที่ดูแลอยูถือไดวาเปน แหลงขนสงขนาดใหญของภาคตะวัน ออก มีทั้งธุรกิจนําเขาและสงออกสินคา อุ ป โภคและบริ โ ภค รวมถึ ง อุ ป กรณ กอสรางตางๆ ทําใหมีบริษัทขนสงเปน จํานวนมากที่มีความตองการใชรถใหญ ในการขนสง “ขณะนีท้ างบริษทั ฯ มีรถไซโนทรัค เพียง 2 รุน ที่จําหนายอยูคือ รถหัวลาก เครื่องยนต NGV 345 แรงมา และรถ หัวลาก เครื่องยนต NGV 380 แรงมา

หากทางบริษทั แมไดนาํ เขารุน อืน่ เขามา เสริมอีก คาดวายอดขายจะตองเพิม่ จาก ที่วางเปาไวอยางแนนอน” เมื่อประมาณ 2 ปที่ผานมา เมื่อ รถ เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ไดเปดตลาด ใหมมีกลุมลูกคาเดินทางไปติดตอซื้อที่ สระบุรเี ลย แตเมือ่ ลูกคาตองทําการซอม รถทางบริษัทแมตองเดินทางมาสงที่ ชลบุรีดวยตัวเอง แตเมื่อมีดีลเลอรแลว การทํางานก็ราบรืน่ มากขึน้ สามารถเขา ซอมที่ศูนยบริการที่อยู ใกลเพิ่มความ สะดวกมากขึ้น คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษทั สุขศิรมิ อเตอร จํากัด เปดเผยวา ดวยดีลเลอรทเี่ พิง่ เปด ใหมนี้ ถือเปนกําลังหลักที่จะชวยเพิ่ม ยอดขายใหมากขึ้นและเปนไปตามเปา เนื่องจากรถจีนมีปญหาในดานบริการ หลังการขายเปนอยางมากทางบริษัท ตองแกปญหานี้ใหได จึงไดชวยเหลือใน ดานเครือ่ งไมเครือ่ งมือในการซอม รวม ถึงทําการสต็อกอะไหลไวใหเพียงพอแก การซอมบํารุงรถลูกคาดวย

อูตอรถบรรทุกถูกลูกคาฟองคดี สาเหตุเกิดจากกรมการขนสงทางบก ออกใบอนุญาตรถพวง 3 เพลาชากวา 4 เดือน สงผลใหธุรกิจขนสงพังและอูตอ รถพวงตองรับกรรม แหลงขาวจากอูประกอบตัวถังรถ บรรทุก เปดเผยวา ขณะนี้ไดเกิดเรื่อง ใหญเมื่อถูกลูกคาคือ ผูประกอบการ ขนสงไดทําการฟองรอง เนื่องมาจาก ทางอูผูประกอบรถพวงไมสามารถจด ทะเบียนและสงมอบรถพวง 3 เพลาที่ได วาจางในเวลาที่กําหนด ดวยทางกรมการขนสงทางบกยัง ยึดในมาตรฐานเดิมคือ รับจดทะเบียนให รถพวง 3 เพลา ที่ไดตอเสร็จแลวเปน เวลานานกวา 4 เดือน ซึ่งเปนตัวถวง ทําใหธุรกิจขนสงเกิดความเสียหายเปน อยางมาก “จากจุดเริ่มตนที่ผูประกอบการ ขนสงไดทําสัญญากับผูวาจางและได ประเมินเวลาในการตอรถพวง 3 เพลา

เวลาทีต่ อ งจดทะเบียนกับกรมการขนสง ทางบก แมวาจะไดเผื่อเวลาไวบางแลว ก็ยังชากวาเวลาที่ผูวาจางไดวางไว จึง ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายอย า งหนั ก เพราะผูวาจางจําเปนตองเปลี่ยนเปน ขนสงรายใหมแทนเพราะงานจําเปนจะ ตองเดินตอไป” ในอดีตทีผ่ า นมาแมวา ทางอูต อ ตัว ถังจะเจอปญหารูปแบบนี้ แตผูวาจางก็ ไมไดวาอะไร เพียงแตตองเชารถพวง 3 เพลาจากรายอื่นมาใชงานแทนชั่วคราว แตในครั้งนี้ตองขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะไม สามารถหาทางแกปญหาได ทั้งๆ ที่ทั้ง สองฝายตางก็ทราบดีวาเปนความผิด ของกรมการขนสงทางบกอยางเดียว เทานั้น ในสวนของรถพวงทัง้ แบบ 2 เพลา และ 3 เพลานั้น ถือไดวาผูประกอบการ ขนส ง ทุ ก แห ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช โ ดย เฉพาะในปนี้คาดวาจะมีมากถึง 30,000 คันทีเดียว

ใตทองรถ เมื่อไมนานมานี้ไดฟงขาวที่เชื่อถือแทบไมไดเลยนั่นคือ การนํารถปคอัพมาดัดแปลงเปนเชื้อเพลิงรวม LPG เมื่อไดนํามา ทดสอบจริง โดยบรรทุกสินคาเต็มหลังรถนํ้าหนักมากถึง 1 ตันกวา วิ่ง ทางไกลระยะยาวเพือ่ ทําการทดสอบการใชเชือ้ เพลิงตอกิโลเมตร ไดผล สรุปออกมาวาดวยเชื้อเพลิงที่ใชไปจํานวน 1 กิโลลิตร สามารถวิ่งได มากถึง 80 กิโลเมตร จึงขอรับปากวาอีกไมนานเกินรอจะตองมีการ พิสูจนจริงวาผลที่ไดเปนจริงมากนอยแคไหน XXX

แมวาทาง ปตท. จะสรางภาพพจนวาพลังงานเชื้อเพลิงที่ ใชจะใสสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหแรงขับเคลื่อนดี แตเทาที่ฟง ดูจากผูป ระกอบการขนสงพบวา สวนมากจะเติมนํา้ มันดีเซลจากคายผู ประกอบการอื่น สวน ปตท. จะเติมเพียงกาซ NGV เทานั้น สาเหตุก็ เปนเพราะเครื่องยนตไมแรงและเดินสะดุด สวน NGV ก็มีเพียง ปตท. เปนผูจําหนายเพียงเจาเดียว นี่คือเสียงจากผูใชจริงที่บอกมา ผูบริหาร ของ ปตท. ลงมาสัมผัสถึงตัวผูใชบาง อยาทําตัวเหมือนรัฐบาลที่โมเม วาประชาชนคิดไปเอง XXX

XXX ตองขอบอกวางาน BUS & TRUCK ’12 ปนี้แขงกันเดือด แน เมือ่ บริษทั ผูข ายรถใหญ เอฟเอดับเบิล้ ยูรายเล็กไดทาํ การจองพืน้ ที่ แสดงรถเอฟเอดับเบิ้ลยูเรียบรอยแลว ดวยมองเห็นวากลุมผูประกอบ การขนสงทางบกตางหลั่งไหลเขามาเยี่ยมชมงานมอเตอรโชวรถใหญ งานนี้มากสุดในอาเซียน แลวไฉนทางสุพรีมทรัคซึ่งถือวาเปนผูแทน จําหนายรายใหญเอฟเอดับเบิ้ลยูจึงไดมองขามไป

BT#198_p8-9_imac5.indd 9

5/17/12 11:52 PM


10 BUS&TRUCK • สัญญาณ

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

สัญญาณ

เปดเดินรถโดยสาร หัวหิน-บางแสน ยื่นขอประกอบการดวน ถึง 21 มิ.ย.

กรมการขนสงทางบก เปดเสนทาง เดินรถโดยสารประจําทาง หมวด 3 สาย ใหม หัวหิน-บางแสน เพื่อเพิ่มความ สะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางแก ประชาชน ผูป ระกอบการขนสงยืน่ ขอรับ ใบอนุญาต ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2555 คุณจิรุตม วิศาลจิตร รองอธิบดี กรมการขนสงทางบก เปดเผยวา คณะ กรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง มีมติอนุมตั ิใหกาํ หนดเสนทางรถโดยสาร ประจําทางหมวด 3 สายที่ 788 หัวหินบางแสน เพื่ออํานวยความสะดวกแก ประชาชนผูใชบริการรถโดยสารประจํา ทางใหไดรับความสะดวก ปลอดภัย ใน การเดินทางมากยิ่งขึ้น โดยเปดใหผู ประกอบการที่สนใจยื่นคําขออนุญาต ประกอบการขนส ง ตั้ ง แต วั น ที่ 8 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2555 “การเปดเสนทางเดินรถโดยสาร ประจําทาง หมวด 3 สายที่ 788 หัวหินบางแสน เปนการกําหนดเสนทางเดินรถ ใหม มีระยะทางตลอดสาย 303 กิโลเมตร เริม่ ตนจากสถานทีจ่ อดรถโดยสารประจํา ทางอํ า เภอหั ว หิ น ไปตามทางหลวง แผนดิน หมายเลข 4 ผานอําเภอชะอํา เพชรบุรี อําเภอเขายอย ถึงสามแยก วังมะนาว แยกขวาไปตามทางหลวง แผนดินหมายเลข 35 ผานสมุทรสงคราม สมุทรสาคร แยกขวาไปตามทางหลวง

แผนดิน หมายเลข 9 แยกขวาไปตาม ทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี ไ ปตามทางหลวง แผนดิน หมายเลข 3 ผานชลบุรี แยก ขวาไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 3137 ไปสุดเสนทาง ณ สถานที่จอดรถ โดยสารประจํ า ทางบริ เ วณบางแสน สํ า หรั บ เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การเดิ น รถ กําหนดใหใชรถโดยสารปรับอากาศชัน้ 2 จํานวน 3–5 คัน เดินรถขั้นตํ่าวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตรา คาโดยสาร 179 บาท ตลอดสาย” ผูประกอบการขนสงที่สนใจขอรับ ใบอนุญาตประกอบการขนสงในเสนทาง สายดังกลาว สามารถยื่นคําขอพรอม เอกสารหลักฐาน ไดแก จํานวนรถและ สภาพของรถ การเปนเจาของรถ แผน ดานมลพิษและสิง่ แวดลอม สถานทีเ่ ก็บ ซอมและบํารุงรักษารถ จุดพักรถตนทาง และปลายทาง แผนการให บ ริ ก าร แผนการจัดการเดินรถ แผนดานความ ปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผูโดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผูขอ เพื่อ ประกอบการพิ จารณาได ที่ ส ว นการ ขนสงผูโดยสารประจําทาง สํานักการ ขนสงผูโดยสาร กรมการขนสงทางบก โทร.0-2271-8518 หรือสํานักงานขนสง จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร.0-32611996 หรือสํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี โทร.0-3827-7467 ในวันและเวลา ราชการ

คลองหลวง สรางบายพาส เลี่ยงบางชัน-หนองเสือ แกรถติด

เทศบาลเมืองคลองหลวง ทําถนน บายพาสเลีย่ งบางขัน-หนองเสือ ลดเวลา ในการเดินทางของประชาชน พรอมแก จราจรติดขัด คุ ณ ประเสริ ฐ ค า ยทอง นายก เทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปดเผยวา เทศบาลเมืองคลองหลวง ไดมกี ารศึกษา หาแนวทางในการทําเสนทางเลี่ยงถนน สายหลักหรือบายพาสของถนนบางขันหนองเสือที่มีปญหาดานการจราจร คือ การทําถนนสายรองขึ้นมา เพื่อลดเวลา ในการเดินทางของประชาชน คือเสน ทางซอยเจริญสุข หรือซอยคลองหลวง 58 ซึ่งทางเทศบาลเมืองคลองหลวง ได ดําเนินการในการกอสรางและซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดเสนทาง ถนนเส น นี้ จ ะสามารถระบาย รถยนต ข องประชาชนในพื้ น ที่ ตํ า บล คลองสองออกสูเสนทางหลักของถนน BT#198_p10-11_imac5.indd 10

พหลโยธินไดเปนจํานวนไมนอ ยในแตละ วั น โดยขณะนี้ โ ครงการดั ง กล า วอยู  ระหวางการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไปแลวกวา 90 เปอรเซ็นต “นอกจากเส น ทางเลี่ ย งที่ ท าง เทศบาลสรางไวเพื่อระบายยานพาหนะ ของประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาล เมืองคลองหลวงแลว ยังสามารถระบาย รถจากพื้ น ที่ ต .คลองสาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ซึ่งเปนพื้นที่เชื่อมตอกัน ไดอกี ดวย โดยประชาชนทีอ่ ยูในต.คลอง สามสายลางตั้งแตหมูที่ 1 ถึงหมูที่ 7 สามารถใชถนนสายรองคือ ซอยขางวัด เกิดการอุดม ต.คลองสาม เชื่อมตอกับ ซอยบงกช 19 จากนั้นเชื่อมตอกับซอย คลองหลวง 58 เพือ่ ออกสูถ นนพหลโยธิน ขาเขาบริเวณขางรพ.ภัทรธนบุรี หรือ ซอยเจริญสุข หมูที่ 6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ไดอีกดวยเพื่อชวยลด เวลาในการเดินทางของประชาชน

โดย กรมการขนสงทางบก

จอดปายหมอชิต

ขบ.เรงผลิตแท็กซี่มืออาชีพ เรียนฟรี! เริ่มสมัครตั้งแตวันนี้

กรมการขนสง ทางบก มุ  ง ผลิ ต แท็กซีม่ อื อาชีพ จัดโครงการสรางนักขับ รถยนตสาธารณะมืออาชีพ เสริมความรู และทักษะงานบริการใหฟรี รับสมัคร ตั้งแตวันนี้เปนตนไป จากสถิ ติ จํ า นวนรถแท็ ก ซี่ ที่ จ ด ทะเบียนสะสมถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 พบวา มีจํานวน 101,718 คัน โดยเปน รถแท็กซี่นิติบุคคล จํานวน 77,053 คัน และรถแท็กซีส่ ว นบุคคล จํานวน 24,665 คัน เพื่อเปนการรวมสงเสริมนโยบายผู ขับรถยนตสาธารณะ ตองมีใบอนุญาต ขับรถ 100% ปองกันการขับขี่รถแท็กซี่ โดยไมมีใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ กรมการขนส ง ทางบกจึ ง จั ด โครงการ สรางนักขับรถยนตสาธารณะมืออาชีพ (แท็ ก ซี่ ) เพื่ อ ร ว มผลิ ต ผู  ขั บ รถยนต สาธารณะทีม่ คี วามรู มีทกั ษะในการขับขี่ ที่ปลอดภัย และใสใจในการใหบริการ ประชาชน โดยระยะแรกกํ า หนดจั ด อบรม จํานวน 8 รุน การกํ า หนดจั ด อบรมโครงการ สรางนักขับรถยนตสาธารณะมืออาชีพ (แท็กซี่) ในป 2555 จํานวน 8 รุน เดือน พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02

ละ 2 รุนๆ ละ 2 วัน โดยไมเสียคาใชจาย พร อ มมี อาหารว า ง เครื่ อ งดื่ ม และ อาหารกลางวันใหบริการดวย โดยรุน แรก กําหนดจัดอบรมในวันที่ 11-12 มิถนุ ายน 2555 สําหรับเนือ้ หาการอบรม ประกอบดวย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับผูข บั รถยนตสาธารณะ จิตสํานึกและมารยาท สําหรับผูขับรถยนตสาธารณะ เทคนิค การขับรถอยางปลอดภัย เสนทางเดินรถ และสถานทีส่ าํ คัญและแหลงทองเทีย่ วใน กรุง เทพฯ ตลอดจนการอบรมภาษา อั ง กฤษที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ผู  ขั บ รถยนต สาธารณะ ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันนี้ เปนตนไป พรอมแนบหลัก ฐาน ไดแก บัตรประจําตัวประชาชนฉบับ จริงพรอมสําเนา ใบรับรองแพทย อายุ ไม เ กิ น 1 เดื อ น และใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต ฉบับจริงพรอมสําเนา ที่สวนสง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการขั บ รถ สํ า นั ก สวั ส ดิ ภ าพการขนส ง ทางบก อาคาร 8 กรมการขนสงทางบก หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2271-8624

BUS & TRUCK FAQ

กฎหมายล็อคลอควรรู

ขอทราบกฎหมายการบั ง คั บ ล็อคลอรถที่จอดผิดกฎหมาย หนอยครับ จากคุณ ปริชาติ แสงฤทธิ์

ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 59 เจาพนักงานจราจร หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให ผูข บั ขีเ่ คลือ่ นยายรถทีห่ ยุดหรือจอดอยู อั น เป น การฝ า ฝ น บทแห ง พระราช บัญญัตินี้ได เจาพนักงานจราจรหรือ พนักงานเจาหนาทีม่ อี าํ นาจเคลือ่ นยาย รถที่ ห ยุ ด หรื อ จอดอยู  อั น เป น การ ฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือ ใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถ ดังกลาวได การเคลื่อนยายรถหรือใชเครื่อง มือบังคับใหรถที่หยุดหรือจอดอยู ไม ใหเคลื่อนยายไดตามวรรคสอง เจา พนั ก งานจราจรหรื อ พนั ก งานเจ า หนาที่ไมตองรับผิดสําหรับความเสีย หายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม มาตรานี้ เวนแตความเสียหายนั้นเกิด ขึ้นจากการจงใจหรือประมาทเลินเลอ เจาของรถหรือผูขับขี่ตองชําระ

คาใชจายในการที่รถถูกเคลื่อนยาย หรื อ ถู ก ใช เ ครื่ อ งมื อ บั ง คั บ ไม ใ ห เคลื่อนยาย ตลอดจนคาดูแลรักษารถ ระหวางที่อยูในความครอบครองของ เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจา หนาที่ ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎ กระทรวง ซึ่งตองกําหนดอัตราคาใช จายไมนอยกวาคันละ 500 บาท และ คาดูแลรักษาไมนอยกวาวันละ 200 บาท เงินที่ ไดจากเจาของรถหรือผู ขับขี่ ซึ่งชําระตามวรรคสี่เปนรายได ที่ไมตอ งนําสงระทรวงการคลัง และให นํามาเปนคาใชจายในการปฏิบัติการ ตามมาตรานี้ ต ามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี กําหนด ในกรณีที่เจาของรถไมชําระคา ใชจายและคาดูแลรักษาตามวรรคสี่ เจาพนักงานจราจร หรือพนักงานเจา หนาที่มีอํานาจยึดหนวงรถนั้นไวได จนกวาจะไดรับชําระคาใชจายและคา ดูแลรักษาดังกลาว โดยในระหวางทีย่ ดึ หนวงนั้นใหคํานวณคาดูแลรักษาเปน รายวัน ถาพนกําหนดสามเดือนแลว พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจนํารถนั้น ออกขายทอดตลาดได

5/17/12 11:55 PM


กดแตร • BUS&TRUCK 11

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

กดแตร

ขายหมูอยูติดกับขนสง สิ่ ง ที่ ผู  ป ระกอบการขนส ง กั ง วล มากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือ การที่คนขับรถ ใหญลกั ลอบนํานํา้ มันดีเซลไปขายหรือที่ เรียกกันติดปากวาขายหมู เมือ่ คนขับได ขับรถชาถูกตองตามกฎหมาย นํ้ามัน ดีเซลที่เถาแกคํานวณเพื่อใหพอดีกับ ระยะทางไปและกลับ พรอมทั้งยังมีการเพิ่มกําลังใจให คนขับ เมื่อนํามาสงคืนใหกับบริษัทแลว เมือ่ ตรวจสอบดูวา มีนาํ้ มันติดรถเทาไหร ก็จะใหเงินกับคนขับลิตรละประมาณ 16 บาทเลยทีเดียว ทางดานเลาหมูหรือทีร่ บั ซือ้ นํา้ มัน ดีเซล ซึ่งมีเจาหนาที่ของรัฐที่มีสีเปนผู ดูแลอยูเบื้องหลัง สวนมากแลวเลาหมู จะตั้ ง อยู  ใ กล กั บ สถานที่ ข นส ง สิ น ค า เพราะเนื่องจากรถใหญจะตองแลนผาน เปนประจําทุกวัน สัญลักษณของเลาหมูทเี่ ห็นชัดๆ ก็ คือจะติดธงแดงที่ริมถนน พรอมทั้งยังมี สแลนเปนทีก่ นั แดดเพือ่ ปองกันไมใหรถ ทีแ่ ลนผานไปผานมาเห็นแทงคนาํ้ มันได โดยงาย สําหรับสถานีขนสงสินคาที่เปน ของกรมการขนสงทางบกมีอยู 3 แหง คือ ที่ถนนปนเกลา ถนนรมเกลา และ คลองหลวงปทุมธานี ซึ่งจํานวนรถใหญ ทีต่ อ งใชงานของสถานีขนสงเหลานีจ้ ะมี มากกวาวันละ 10,000 คันทีเดียว สิ่ง หนึ่งที่ไมอยากเชื่อก็คือไดมีการลักลอบ ทําผิดกฎหมายอยูติดกับสถานที่ของ ทางราชการนี่เอง เมื่อเร็วๆ นี้ ไดผานสถานีขนสง สาขารมเกลา เมื่อมองเขาไปในสถานี ขนสงรมเกลาเพื่อดูวามีรถใหญเขามา ขนสงสินคามากหรือนอย พบวามีมาก เปนไปตามปกติ เมือ่ ผานสถานีขนสงมา ไดเพียงไมกเี่ มตรก็เห็นรถใหญจอดเรียง รายอยูเปนจํานวนมาก พรอมทั้งยังมี แทงคนาํ้ มัน 200 ลิตรรอถายจากรถใหญ ทั้ ง นี้ ก็ แ สดงว า ได มี เ ล า หมู อ ยู  ติ ด กั บ สถานที่ ร าชการง า ยแก ก ารซื้ อ ขาย เพราะเมื่อรถใหญไดมาสงของแลวก็จะ เดินทางกับไปยังบริษทั ขนสง เมือ่ คนขับ คํานวณดูแลววาไปถึงจุดหมายปลาย ทางจะไมมีไฟเตือนวานํ้ามันหมดเทานี้ ก็เพียงพอแลว และยังไดเงินจากการ ขายหมูประมาณ 2,000 บาท นํากลับไป ใชจายสวนตัวไดอีก จากการพิจารณาดูวา ถึงแมเถาแก เองจะรั บ ซื้ อ นํ้ า มั น คื น ในราคาที่ ไ ม แตกตางจากการขายหมูแถมยังมีโบนัส ให เมื่อขับรถประหยัดนํ้ามันสูงสุดอีก แลวทําไมคนขับไมทํา แตกลับเลือกไป ทําผิดกฎหมายแทน ดวยหากคนขับมี

BT#198_p10-11_imac5.indd 11

นํ้ามันเหลือเยอะตัวเถาแกเองก็จะเกิด ความรูสึกวาเติมนํ้ามันใหมากเกินไป ตองลดจํานวนนํา้ มันลงและเปลีย่ นไปให โบนัสแทนจะเปนการดีกวา ดวยเหตุนี้ เองคนขับจึงตองการมีรายไดที่เห็นกับ ตาทุกวัน ประกอบกับคาใชจายก็เพิ่ม มากขึ้นดวยสินคาแพงและเงินเฟอจึง จําเปนที่จะตองรายไดเพิ่ม เมื่อประเมินดูเลาหมูทั่วประเทศ แลว จะมีอยูแทบทุกจังหวัดและเลาหมู เองก็จะอยูติดกับปอมของทางราชการ สวนดานสถานทีจ่ าํ หนายนํา้ มันเถือ่ นนัน้ ก็จะใชปม นํา้ มันที่ไมไดใชแลวมาเปนจุด ขายโดยใชราคาถูกกวาทองตลาดเปนตัว ดึงดูด ไมแนวาบางรายอาจจะมีสวน ผสมอืน่ เขาไปดวยผูใ ชรถยนตทตี่ อ งการ ประหยัดเงินจะเปนผูรับกรรม สวนคนขับรถใหญที่นิยมการขาย หมูนั้นสวนมากจะทํางานอยูในบริษัท ขนสงขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่อง จากจะไมมีวิธีการที่จะดูแลการเปด-ปด ฝานํา้ มันเชือ้ เพลิงกุญแจเพียงตัวเดียวก็ สามารถเปดได สวนบริษัทขนสงราย ใหญ นั้ น จะป อ งกั น ทํ า ฝาล็ อ กแทงค นํ้ามันเชื้อเพลิงอีกชั้นหนึ่ง จึงเปนงาน ยากที่ ค นขั บ จะเป ด ได ด  ว ยวิ ธี ก าร ธรรมดา การลักหมูนั้นถือไดวาบางบริษัท ตองสูญเสียเงินไปอยางมหาศาลจากเริม่ ตนในตอนแรกไดกาํ ไรตอวันเปนจํานวน มาก ตอมาไดลดนอยลงและในที่สุด เรียกวาแทบไมมีเงินเขามาเลย ทั้งนี้ เพราะไดเริ่มทยอยเปลี่ยนคนขับ ซึ่ง ถือวาเปนแกนหลักในการหารายไดให กับบริษัท จนในที่สุดก็รูถึงสาเหตุนั่นคือ คนขับเปนผูขายหมูซึ่งเปนนํ้ามันเชื้อ เพลิงที่ตองใชทุกวัน สวนวิธกี ารแกปญ หานัน้ หนวยงาน ราชการอื่นๆ คงจะทําไมไดตองรอให ตํารวจทางหลวงเปนผูด แู ลเพราะเคยได ทํามาแลวครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 5 ปที่ แลว นี่แหละคือสิ่งที่ผูประกอบการรอ คอย

พักรถ

ฟูโซ ทรัค สรางความประทับใจคนขับ

หลังจากที่ทาง ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) ไดเขามาทําตลาดอยางจริงจัง ประมาณ 2 ป โดยไดมียอดขายทะยานขึ้นเรื่อยๆ ทั้งดวยคุณภาพของรถใหญ การขาย การตลาดและการบริการหลังการขาย ดวยการวิเคราะหการทําตลาดแลว การสรางลูกคาใหมยงั เปนการงายกวา ดูแลลูกคาเกาใหมาเปนลูกคาใหมอีกครั้ง ดังนั้นกลยุทธตางๆ จึงมาเนนหนักที่ การทําใหลูกคาเกามีความพึงพอใจตอยี่หอฟูโซ ทรัค ดวยจํานวนดีลเลอรของฟูโซ ทรัค ที่มีครบทั้งโชวรูมสต็อกอะไหล และ ศูนยบริการ ซึ่งทําใหตองมีลูกคาเขาไปซอมแซมดูแลรถใหญใหวิ่งใชงานตอไป ได สิง่ แรกทีต่ อ งทําใหคนขับของลูกคาพึงพอใจก็คอื จะตองมีทรี่ บั รองคนขับ ดวยเกาอี้นุมสบาย ชั้นวางหนังสือพิมพและวารสาร ในหองแอรเย็นๆ ให บรรยากาศผอนคลาย กลุมคนขับรถที่มาในหองรับรองนี้จะเปนกลุมผูใชรถคันใหมที่มีการรับ ประกันอยู สวนมากจะนํารถมาเปลีย่ นนํา้ มันเครือ่ ง เปลีย่ นไสกรอง และเปลีย่ น ระบบชวงลางที่อยูในชวงรับประกัน ไมตองเสียคาใชจายใดๆ สรางความมั่นใจ ใหแกคนขับวายังใชรถมีคุณภาพดีแมจะตองทํางานมาอยางหนักแลวก็ตาม สวนรายทีต่ อ งซอมหนัก จะทําการนัดเวลาสงมอบรถ เวลาทีต่ อ งใชในการ ซอม และเวลาการรับรถเมือ่ ซอมเสร็จแลว โดยทางศูนยจะทําการติดตอประสาน งานกับเถาแกขนสงโดยตรง สวนคนขับก็เพียงแคทําหนาที่ขับรถตอไปเพียง อยางเดียวเทานั้น เมื่อตัวลูกคาสามารถทํางานไดอยางราบรื่น เวลานัดทุกอยางเปนไปตาม ที่กําหนด การทํางานอื่นที่ตอเนื่องก็จะเปนแผนตามที่ไดลงโปรแกรมไวแลว ลองดูตอไปวาฟูโซทรัคจะมียอดขายเติบโตขึ้นตามที่วางไวหรือไม

5/17/12 11:55 PM


12 BUS&TRUCK • รักษรถ

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

รักษรถ

ที่มาขอมูล : บริษัท ญาดานาร เทรเซอร คอรปอเรชั่น จํากัด

กุมขมับกับปญหา “โอเวอรฮีต” อยางที่ไดเกริ่นไวเมื่อฉบับที่แลว ว า ครั้ ง นี้ จ ะมาติ ด ตามกั น ถึ ง รู ป แบบ ลั ก ษณะการเตื อ นของเจ า เครื่ อ งวั ด อุณหภูมหิ มอนํา้ แตแนนอนวากอนทีเ่ จา เครื่องนี้จะแจงเตือนไดนั้น จะตองรูถึง การติดตั้งอุปกรณเขากับตัวรถของทาน เสียกอน และในทายที่สุด ก็จะบอกถึง วิธที สี่ ามารถจะชวยทานแกปญ หาเมือ่ มี สัญญาณเตือนนั่นเอง การติดตั้ง 1. ควรติดตั้งตัวเครื่องใหมีความ เหมาะสม นัน่ คือ ไมตดิ ในทีท่ มี่ อี ณ ุ หภูมิ สูงเกิน 60 องศาเซลเซียส หรือหลีกเลีย่ ง การโดนแสงแดดโดยตรง ที่มีการสั่น สะเทื อ นหรื อ เกิ ด การกระแทกได ง  า ย ความชื้น หรือจุดหมุน เพราะอาจจะสง ผลใหตัวเครื่องเสียหายได 2. การตอไฟเลี้ยง ตอผานสวิตซ กุญแจ หรือขั้วแบตเตอรี่โดยผานฟวส 1 แอมป ปองกันไว 3. สายเซ็นเซอร เดินสายโดยการ เลี่ยงผานบริเวณที่มีความรอนสูง หรือ ใสทอกระดูกงูเพื่อปองกันความรอนที่ เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงจุดหมุน การกระทบ กระแทก สั่นสะเทือน เสียดสี ความชื้น นํ้ามัน ซึ่งทําใหสายเซ็นเซอรเกิดความ เสียหายได 4. หัวเซ็นเซอร ควรติดในจุดที่ได รั บ การถ า ยเทความร อ นโดยตรงจาก เครื่องยนต บริเวณเสื้อสูบตรงคอหมอ นํ้าขาออก หรือนําหัวเซ็นเซอรหนีบเขา กับทอยางตรงหมอนํ้าขาออก โดยใช สายรัดทอยางก็ได ซึ่งจุดที่ติดตั้งไมควร โดนลมจากใบพัดระบายความรอน อัน เปนเหตุใหความรอนเกิดความผิดพาด และขอสําคัญอีกประการ คือ บริเวณหัว เซ็นเซอรกอ นถึงทองเหลืองหัวหางปลา ภายในจะเปนหัวเซ็นเซอรหลักทีม่ คี วาม เปราะบาง ไมควรหนีบ กระแทก บีบ หรือไขน็อตทับ ซึง่ จะทําใหเซ็นเซอรเสีย หายได เสร็ จ จากขั้ น ตอนติ ด ตั้ ง เป น ที่

BT#198_p12-13_imac5.indd 12

เรียบรอยแลว ทีนี้ก็ลองมาดูวาหากเกิด ปญหา หรือเครือ่ งหมอนํา้ รอนจริงๆ นัน้ จะมีสัญญาณเตือนอยางไร ทั้งนี้ทางผู ผลิตเจาเครือ่ งนีเ้ ขาไดทาํ การทดสอบมา แลว ดังนั้นทานที่จะติดตั้งอุปกรณคงไม ต อ งพยายามทดสอบด ว ยการทํ า ให อุณหภูมิในหมอนํา้ ของรถของทานรอน ก็ไดคะ ลักษณะการเตือน 1. อุ ณ หภู มิ ที่ วั ด ได สู ง กว า 95 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิหมอนํ้าปกติ 90 องศาเซลเซียส) 2. ระดับแรงดันแบตเตอรี่ที่วัดได ไมอยูในชวงที่กําหนดหรือผิดปกติ 3. ถาเปนชนิดแบตเตอรี่ 12 โวลล จะอยูในชวง 10-12 โวลล 4. ถาเปนชนิดแบตเตอรี่ 24 โวลล จะอยูในชวง 18-29 โวลล เมื่อเจาเครื่องสงสัญญาณอยางที่ ไดแจงไปแลวขางตน ขั้นตอนตอไปมา ดู กั นว า เราจะต อ งปฏิ บั ติ ห รื อ แก ไ ข อยางไร

การแกปญหา อุณหภูมิ 1. ถาอุณหภูมิสูงกวา 95 องศา เซลเซียส ควรทําอยางไร แน น อนว า ขอให ห ยุ ด รถในที่ ปลอดภัยทันที และดับเครือ่ งยนต ตรวจ สอบระบบระบายความรอนของหมอนํ้า ใหปกติ ก อนสตารทเครื่ อง หรื อให ผู  ชํานาญทําการตรวจสอบและแกไข 2. ถ า เครื่ อ งยนต ป กติ และ อุณหภูมิที่ไดผิดจากความเปนจริง ใหตรวจสอบชุดสายเซ็นเซอรดู วา มีปญหาสายขาด ถูกทับ หรือการติดตั้ง เซ็นเซอรผิดตําแหนง ทําใหเครื่องไม สามารถแสดงคาจริงได ควรศึกษาคูมือ การติดตั้ง หรือปรึกษาผูชํานาญการ แบตเตอรี่ 1. แบตเตอรี่ออน การที่จอดรถ เปนเวลานานทําใหแบตเตอรี่คายประจุ ตลอดเวลา เปนสาเหตุทําใหแบตเตอรี่ ออน หรือเกิดจากไดชารทผิดปกติ หรือ แบตเสื่อมสภาพเก็บไฟไมอยู

2.แบตเตอรีแ่ รงดันเกิน แบตเตอรี่ อาจหมดอายุ เสื่อมสภาพจนคาความ ตานทานภายในตํา่ หรือไดชารจมีปญ หา ไมสามารถควบคุมไฟในการชารจได ทําใหแรงดันที่แบตสูงเกินไป อาจทําให แบตเสียได 3.คาที่วัดไดคลาดเคลื่อน ไมตรง สาเหตุ เชน การติดตั้งผิดตําแหนง หรือ ชุดสายไฟทีต่ อ ผานเสือ่ มสภาพเปนสนิม ชุ ด ฟ ว ส ล ะลายเป น สนิ ม หรื อ ขาด สายดินหลวมเสื่อมสภาพ ขี้เกลือขึ้นที่ ขั้วแบตเตอรี่ ทั้ ง หมดเรากล า วถึ ง ที่ ม าของ ปญหาการทําใหอณ ุ หภูมใิ นหมอนํา้ รอน สงผลใหรถเกิดความเสียหาย เรื่อยมา จนถึงวิธีแกปญหาในเบื้องตน ตลอด จนถึงการพัฒนาอุปกรณตางๆ เพื่อให ปรับนํามาใชงานกับรถของทาน ทั้งนี้ อุปกรณจะเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่ก็ ดวยการไดรบั การติดตัง้ ทีถ่ กู วิธีจากชาง ผูชํานาญการ หากสนใจรายละเอียดก็ ติดตอสอบถามไปที่ บริษัท ญาดานาร เทรเซอร คอรปอเรชั่น จํากัด

5/18/12 12:01 AM


รูกฎกอนขับ • BUS&TRUCK 13

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

รูกฎกอนขับ

ขอควรปฏิบัติเมื่อขับรถชนคน

หลายทานคงมีประสบการณเกี่ยว กับอุบตั เิ หตุมาบาง คนสวนใหญมกั ใสใจ กับกฎหมายที่เกี่ยวกับรถ แตสิ่งหนึ่งที่ เรามักจะละเลยคือการปฎิบัติตอคนเจ็บ อยางถูกตองถูกวิธี สิ่งแรกเมื่อคุณขับรถชนคน คือลง ไปดูเหตุการณเพื่อประเมินสถานการณ เพื่อใหคุณตั้งสติไดวาขั้นตอนตอไปควร ทําอยางไร ถาเขาบาดเจ็บไมมาก หมาย ถึงสามารถเดิน พูดคุยได ก็ใหรอประกัน มาเคลียร แตถาเขาบาดเจ็บปานกลาง คือ กระดูกหัก เปนแผลเหวอะหวะใน บริ เ วณที่ ไ ม สํ า คั ญ ก็ ห าวิ ธี ส  ง ไปโรง พยาบาลได แตถาถึงขั้นหมดสติ บาด เจ็บในตําแหนงสําคัญ หรือ ไมแนใจวา รอดหรือไม ตองรอรถพยาบาลอยาง เดียวครับ อยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บเอง เด็ดขาด แจ ง ประกั น ในทั น ที ถ า คุ ณ ทํ า ประกันภัยไวกับบริษัทใด ไมวาประกัน ชัน้ หนึง่ หรือประกันบุคคลทีส่ าม คุณควร จะแจงใหเจาหนาที่ทราบในทันที ดังนั้น คุณจะตองมีเบอรของบริษัทประกันภัย หรือ โรงพยาบาล หรือ สถานีตํารวจ หลายๆ แหงไวในรถ หาคูค ดิ ถาคุณคิดวาเหตุการณรา ย แรงเกินกวาทีค่ ณ ุ จะรับมือได ใหตดิ ตอผู ใกลชิดโดยดวน เพื่อใหเขาเดินทางมา สมทบโดยเร็ว บอกจุดใหชัดเจน หรือ แจงเขาใหทราบวา คุณจะเดินทางไป ไหนในจุดหมายตอไป ใหเปดมือถือไว ตลอดเวลาเพื่อการติดตอ และใหโทร บอกสถานการณเปนระยะๆ อยาใหขาด การติดตอแมวา จะไมมคี วามคืบหนาใดๆ ก็ตาม ปฐมพยาบาลเบื้องตน ถาผูบาด เจ็บมีอาการหนักปานกลาง คือ บาดเจ็บ ในที่ไมสาํ คัญ แตตอ งรีบพาไปพบแพทย โดยดวน ใหเคลื่อนยายผูปวยดวยความ ระมัดระวังขึ้นรถของคุณ(หากยังพอขับ ได) โดยอาศัยไทยมุงหรือคนแถวนั้น ชวยกันหามขึน้ รถ โดยปกติ รถทีจ่ ะยอม จอดรับก็จะเปนแท็กซี่ สามลอและรถ กระบะ อยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บหนัก ดวยตนเอง ในกรณีที่มีการบาดเจ็บใน ตํ า แหน ง ที่ สํ า คั ญ เช น ศี ร ษะ..คอ.. สันหลัง หามเคลื่อนยายเองโดยพลการ ไมวาคนเจ็บจะรองโอดโอย ขอใหชวย อยางใดก็ตามแต คุณทําไดดีที่สุด คือ อธิบายสถานการณ ใหเขาเขาใจ และ เรียกรถพยาบาลโดยดวน ใหความชวยเหลือเหมือนเขาคือ ญาติสนิทของคุณ การที่คุณขับรถชน เขา ถือวา คุณไดทํารายรางกายและ จิตใจไมใชเฉพาะตัวผูบาดเจ็บเทานั้น

BT#198_p12-13_imac5.indd 13

แตยังหมายถึงครอบครัวอันเปนที่รัก ของเขาทุกคนดวย ดังนั้น..แมวาเขาจะ ไมไดเดินขามทางมาลาย เขาวิง่ ตัดหนา ถือวา คุณขับรถโดยประมาททัง้ สิน้ ไมมี วันที่จะเปนฝายถูกกฎหมายไดเลย การ ผอนหนักเปนเบาที่ดีที่สุดก็คือ เขาและ ครอบครัวเห็นใจในความเอื้ออาทรของ คุณ และยินยอมใหเรื่องจบไปโดยงาย (แตไมไดหมายความวา คุณพนผิด) การ ไปเยีย่ มเยียนอยางสมํา่ เสมอพรอมของ ฝากในระหว า งที่ เ ขารั ก ษาตั ว และคดี ความยังดําเนินอยู ก็สําคัญมาก เพราะ บันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ หากมีขอความวา “ผูขับขี่ ไดบรรเทา ทุกขเบือ้ งตนอยางใสใจและครบถวนจน ทํ า ให ผู  บ าดเจ็ บ พอใจในระดั บ หนึ่ ง ” สําคัญมากครับ เพราะเมื่อถึงตอนศาล อานพบ มันทําใหศาลพูดไดเต็มปากเต็ม คําวา “จําเลยไดสาํ นึกผิดและใหการชวย เหลือดวยดีมาโดยตลอด” ยอมรับสารภาพผิดเพื่อใหคดีจบ เร็วขึน้ และไดรบั การลดหยอนโทษ “ขับขี่ โดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับบาด เจ็บ (สาหัสหรือตาย)” มีโทษทัณฑตาม ลําดับ คือ ตัดแตม..ยึดใบอนุญาต..ปรับ.. ทั้งจําทั้งปรับ ถาคุณสูคดี โอกาสที่จะ ชนะมีแตนอยมาก และหากไมชนะอยา ลืมวา เขาจะเรียกคุณเบิ้ลเทาตัวเลยที เดียว ถาคุณมั่นใจ 90% ก็สูคดีได แต อยาลืมวาคุณเปนผูกระทํา เขาเปนผูถูก กระทําใหไดรับความเดือดรอน พิการ ความรูสึกทางดานจิตใจ ตรงนี้เองที่คน ทีเ่ ปนผูก ระทําอดรนทนไมไหว ตองเปน ฝายยอมรับผิด เหตุเพราะสงสาร กรณีเสียชีวิต แลวคุณยอมรับผิด มาตรการที่ดีที่สุดคือ เจรจาคาทําขวัญ กับญาติของเขาใหจบไป ถ า คุ ณ มี ป ระกั น ภั ย จะมี ว งเงิ น คุมครองตรงนี้อยูแลว แตญาติผูตายมัก

เรียกรองเกินกวาที่ประกันภัยจะยอม ชดใช ก็อยูในวิจารณญาณของคุณ ถา คุ ณ ยอมจ า ยส ว นที่ เ กิ น แล ว เรื่ อ งจบ ตํารวจนัดคูกรณีมาบันทึกความตกลง ญาติ ผู  เ สี ย หายยอมแล ว โทษทาง กฏหมายก็ไมถึงขั้นจําคุก กรณีพิการตลอดชีวิต ถาตกลงคา

เสียหาย คารักษาพยาบาลกันไดที่เงิน กอนหนึ่ง ก็ใหไปทําความตกลงกันบน โรงพักที่เจาหนาที่ เขาจะไดไมมาเรียก รองคาเสียหายกับคุณตลอดชีวิต ขอควรจํา แมจะพูดจากันเขาอก เขาใจดี ก็อยาตกลงกันเอง ใหเจาหนาที่ บันทึกไวเปนหลักฐานเสมอ มิฉะนัน้ คุณ อาจจะตองเสียใจในภายหลังเมื่อคนที่ดู เหมือนงาย กลายเปนคนที่เขี้ยวลากดิน ที่สุดเทาที่คุณเคยเจอมา ถาตกลงกันไม ได เจาหนาที่ตํารวจก็ทําสํานวนสงฟอง ศาล ก็แลวแตวา ศาลจะพิจารณาตัวเลข ที่เหมาะสมอยางไร โดยดูจากสภาพ ความพิการ ฐานะทางการเงินของทัง้ สอง ฝาย ยิ่งสูคดีกันยาวๆ คนเจ็บก็จะยิ่งเสีย เปรียบครับ ไมมีโอกาสที่จะไดเปรียบ มากขึน้ ๆ สวนตัวคุณผูข บั รถชนคนพิการ มีสภาวะทางจิตที่ตองเยียวยาไมแพกัน คนขั บ รถทุ ก คนไม อ ยากให เ กิ ด อุบัติเหตุกับตนเองและผูอื่น แตเวลาที่ อยูหลังพวงมาลัย ไมเคยมี ใครคิดวา ตนเองจะทํ า ให เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น กั บ ตนเองและผูอื่น

5/18/12 12:01 AM


14 BUS&TRUCK • ติดเบรก รก เฉลิมศักดิ์ หุนนาครินทร

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

ติดเบรก อุปสรรคที่สงผลใหการขนสงทางบกไมเปนหนึ่งในอาเซียน

รถโดยสารถึงคราวตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด

ในชวงระยะสองสามปที่ผานมานี้ ผมสั ง เกตเห็ น กรมการขนส ง ทางบก ประกาศสัมปทานวิ่งรถโดยสารระหวาง จังหวัดกันมากมาย ไมรูวาใครไดผล ประโยชนหรือเสียผลประโยชน แตที่ แนๆ มันมีทั้งไดและเสีย อยางไรก็ตาม แนนอนวาสวนที่ได คงไมพนนักการเมืองที่เปนคนสั่งการ และก็ขา ราชการทีเ่ กีย่ วของบางกลุม บาง คนเทานั้น คาสัมปทานแตละเสนทาง เทาที่ฟงๆ มาจากผูประกอบการที่ไมได สัมปทานบอกวาไมตํ่ากวา 10 ลานตอ 1 เสนทาง ขึ้นอยูกับเสนทางอีกวาวิ่งยาว ขนาดไหน ผานจุดที่สําคัญของจังหวัด ใหญๆ มากขนาดไหน บางเสนทางสูง ถึงหลัก 20-50 ลาน ทุ ก วั น นี้ เ ราจะเห็ น ได ว  า มี ร ถ โดยสารวิง่ กันทัว่ ทุกสารทิศเลย เทาทีผ่ ม เห็นก็มี เชียงใหม-ภูเก็ต, นครพนมภูเก็ต, อุบลราชธานี-ภูเก็ต, ขอนแกนภูเก็ต, พัทยา-ภูเก็ต, พิษณุโลก-สมุย, อุบลราชธานี-เชียงใหม, มุกดาหารระยอง ฯลฯ เทาที่คํานวณดูแตละเสน ทางระยะทางไมตํ่ากวา 1,500 กม. จึง

หลีกเลีย่ งไมไดเลยสําหรับการวิง่ ทับเสน ทางกัน และแนนอนวาการแยงชิงผู โดยสารตองเกิดขึน้ อยางหลีกเลีย่ งไมได ถึงเวลานีต้ อ งมาดูทกี่ ารบริการแลว วาใครใหบริการดีกวากัน ตอจากนัน้ ตอง มาดูกนั ทีส่ ภาพรถ ผมบอกไดเลยวาสูก นั ไมไดเพราะสายที่ยื่นสัมปทานใหมตอง ใชรถใหมเทานั้น สวนรถสายที่เขาวิ่งอยู กอนแลวเปนรถเกา ฉะนั้นเจาของสาย เกาก็ตอ งปรับปรุงรถใหมอยางหลีกเลีย่ ง ไมได ผลดีจึงไปตกอยูกับผูโดยสารที่ สามารถเลือกใชบริการได ตอนนี้ปญหา ที่เกิดขึ้นคือ รถที่วิ่งสายสั้นแลวโดนทับ เสนทางอีกก็อยูไ มไดถงึ คราวตายจึงตอง มีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด ผูประกอบการบางรายถึงกับตอง หยุดวิง่ รถบัสแลวหันมาใชรถตูว งิ่ แทนที่ มีตน ทุนตํา่ กวาทําเวลารอบวิง่ ไดดกี วาที่ จะใชรถบัสวิ่ง ตรงนี้แหละที่นาเปนหวง สําหรับผูโดยสารที่ใชบริการ เราจะเห็น ไดวา อุบตั เิ หตุรถตูโ ดยสารเกิดขึน้ ทุกวัน มีผูเสียชีวิตไมนอย เนื่องจากคนขับรถ ขับเร็วเพื่อวิ่งรอบรับผูโดยสารโดยกิน เปอรเซ็นตจากตั๋ว วิ่งมากไดมากคนขับ

รถจึงมีเวลาพักผอนนอยสงผลใหเกิด อุบัติเหตุ ตรงนี้ภาครัฐฯตองเขามาดูแล และแกปญหา เนื่องจากหนวยงานของ รัฐฯเปนตนตอของการสรางปญหา ภาค รัฐฯจะมาปฏิเสธความรับผิดชอบไมได คราวนี้กลับมาดูรถที่วิ่งสายยาว บางเสนทางถึง 2,000 กม. ปญหาคือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอยมากๆ เนื่องจาก คนขั บ รถหลั บ ใน ถึ ง แม ว  า จะมี ข  อ กําหนดใหใชคนขับสองคนก็จริง แตการ บริหารจัดการในการพักของคนขับเปน อยางไรใครเปนคนกําหนด หรือปลอยให คนขับรถตกลงกันเอง คนละครึง่ ทาง ถา เปนแบบนีอ้ นั ตรายมากๆ สําหรับรถทีว่ งิ่ สายยาวเทากับวาคนขับรถตองขับไม นอยกวา 700-800 กม. ถึงจะไดพัก อันตรายมากๆ ตามความเปนจริงแลวในหลักของ สากลคนขับรถจะขับรถติดตอกันเกิน 4 ชม.ไมไดตองหยุดพักอยางนอย 1 ชม หรือไมกต็ อ งเปลีย่ นคนขับรถทุกๆ 4 ชม. เมื่อกอนเคยมีขาวมาวา กรมการขนสง จะออกกฎหมายใหรถโดยสารทุกคันตอง มีเทคโคกราฟ สําหรับควบคุมความเร็ว

และเวลาการขับรถของคนขับ เหมือน ต า งประเทศเจ า หน า ที่ ส ามารถเรี ย ก ตรวจดูไดระหวางทาง พอมีขาวออกมา เทานั้นแหละ เตรียมรวมกลุมประทวง กันใหญเลย จริงอยูว า ผูป ระกอบการเสีย เงินติดตัง้ แตก็ไมไดหมายจะแพงจนติด ตั้งไมได ผลสุดทายก็ตองลมเลิกไปทั้งๆ ที่ เ ป น สิ่ ง ที่ ดี แ ละผู  โ ดยสารก็ จ ะได รั บ ความปลอดภัยมากขึ้น ทุกวันนี้นั่งรถโดยสารทีหลับไมลง ตองคอยระวังวาคนขับขับรถสายไปมา หรือเปลา จะหลับในหรือเปลา และที่ สําคัญที่สุดทุกวันนี้ผมกลาพูดไดเลยวา คนขับรถโดยสารบานเราเนีย่ มีไมกคี่ นที่ ไดรบั การฝกอบรมการขับรถเชิงปองกัน อุบัติเหตุ(Defensive driving) สวนใหญ แลวจะมีเฉพาะบริษัทใหญๆ ที่ใหความ สําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เทานั้น นอกนั้น ไมมีเลย ตรงนี้ตองขอบอกวาขึ้นอยูกับ จิ ต สํ า นึ ก ของผู  ป ระกอบการไม ใ ช จ ะ เอาแตไดอยางเดียว มันเปนการไดที่ไม ยั่งยืน แตถาไดแลวรูจักใหตอบแทนให คืนผูโดยสารบางตรงนี้แหละจะเปนการ ไดที่ยั่งยืนและถาวร…ครับ

สังคมโชเฟอร

ภาษีแพงขึ้นผมก็ยอม…

เมื่อเร็วๆ นี้ผมไดเดินทางไป แถวบางพลี ไ ด นั ด กั บ ทาง คุ ณ นที แสงสวาง เจาของ “นทีทัวร” ยาน สมุทรปราการ ตองขอบอกวาไมเปน รองใคร วันนี้จะมาถายรูปรถคันใหม ล า สุ ด ที่ ท าง “พี่ น ที ” บอกว า เพิ่ ง ประกอบเสร็จออกจากอูมาหมาดๆ แหมหลังจากที่ ไดพบเจอตอง บอกว า รถแกไม ธ รรมดาจริ ง ๆ ทั้ ง เครื่องเสียงและลวดลายนี่บงบอกเลย วาเปนหนุมเมืองสิงหจากคายวีรชน คนกลาบางระจันนะครับ เห็นบอกวา

BT#198_p14-15_imac5.indd 14

กฎหมายน า จะมี ช  อ งให เ รา หากินบางซึ่งอาจจะเสียภาษี แพงขึน้ มาอีกก็ไดจาํ นวนเงินที่ เสียก็เอาไปชวยรัฐบาลอยูแ ลว …อี ก อย า งหนึ่ ง คื อ เป น จุ ด ขายของประเทศ คือชาวตาง ชาติใหความสนใจกันมาก ใน สังคมคนงานหรือชนชัน้ กลาง เค า ก็ ช อบกั น เค า เรี ย กว า “บัสเธค”

ในวงการยังไมมีใครเห็นเลยดวยซํา้ ตอง บอกวาเปนบุญตามากๆ เลยทีเดียวเชียว นอกจากการสนทนาเรือ่ งของตัวรถแลว ยังมีอีกเรื่องที่พี่เคาฝากมาระบายกับ ทาง นสพ. BUS &TRUCK อีกดวยซึ่ง เปนเรื่องที่ผูประกอบการทุกคนตางโอด ครวญเหมือนกันอยางแนนอนเพราะเจอ ปญหาเดิมๆ นี้ทุกราย สวนเรื่องที่ฝากมาบอกนั้นก็เกี่ยว กับเรือ่ งกฎระเบียบของกรมการขนสงที่ ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการตกแตงรถ “บัสเธค” เปนรถนําเที่ยวการตกแตง ลวดลายที่ดึงดูดใจเครื่องเสียงที่นาตื่น เตนธุรกิจนีจ้ งึ มีการแขงขันกันสูงเพือ่ ให ไดลกู คานัน่ เอง เดีย๋ วเรามาดูกนั วาความ อึดอัดใจที่อยากระบายคืออะไร เรือ่ งกฎระเบียบตรงนีท้ างกรมการ ขนสงคอนขางเขมงวดจึงอยากมีการ ผอนผันตรงจุดนี้บาง แตคุณหารูไมวา เราสามารถสรางเม็ดเงินใหกับประเทศ มหาศาล เปนการสงเสริมการทองเที่ยว ทางออม ทางกรมการขนสงไมไดรับรู หนึ่งเดือนออกนําเที่ยวไมรูกี่ครั้งอยาก ใหมองเห็นเราบาง แตคณ ุ มองเห็นอยาง

เดียวคือเราทําผิดกฎหมาย ซึ่งจริงๆ มันเปนความเก็บกดจากเจาของรถ หลายคนที่ ไ ม ส ามารถระบายได กฎหมายนาจะมีชองใหเราหากินบาง ซึ่งอาจจะเสียภาษีแพงขึ้นมาอีกก็ได จํานวนเงินที่เสียก็เอาไปชวยรัฐบาล ก็ได ในสวนตรงนี้ทางกรมขนสงนาจะ เล็งเห็นตรงจุดนีบ้ า ง และอีกอยางหนึง่ เปนจุดขายของประเทศ คือชาวตาง ชาติใหความสนใจกันมาก ในสังคมคน งานหรื อ ชนชั้ น กลางเค า ก็ ช อบกั น เคาเรียกวา “บัสเธค” ผมเป น กระบอกเสี ย งหนึ่ ง ให ผูใ หญทมี่ สี ว นเกีย่ วของไดเล็งเห็นตรง จุดนี้ คือไอที่แตงๆ มาพอเวลาโดน จั บ แพงเหลื อ เกิ น จะไม แ ต ง ก็ ไ ม ไ ด สวนใหญรายไดมาจากทัวรตา งจังหวัด ถารถของเราไมตกแตงไมมีเครื่ อง เสียงดีๆ ลูกคามาเห็นรถเคาก็ไมเอา เจาอื่นก็เอาลูกคาไปหมด อันนี้เราก็ ตองยอมโดนปรับ สวนรถที่มีการออก จากหางนัน้ ลูกคาไมคอ ยสนใจกันมาก นัก และนี่ก็เปนเสียงจากหนุมเมือง สิงหรายนี้นั่นเอง

5/18/12 4:18 PM


BT#198_p14-15_imac5.indd 15

5/18/12 12:17 AM


16 BUS&TRUCK • คบหาสมาคม

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

คบหาสมาคม

สหพันธการขนสงทางบก แหงประเทศไทย คุณอภิชาติ ไพรรุงเรือง ที่ ป รึ ก ษาสหพั น ธ ก าร ขนสงทางบกแหง ประเทศไทย เปดเผยวา ถือเปนสิง่ ดีทที่ างรัฐบาลและกระทรวง พลังงานไดยืนราคากาซ NGV ไวที่ ลิตรละ 10.50 บาท ตอไปอีก 3 เดือน ถึงวันที่ 16 สิงหาคมศกนี้ นับไดวาจะ ช  ว ย ทํ า ใ ห  ราคาสินคาทัง้ อุ ป โภคและ บริโภคมีราคา ไมแพงขึ้นไป กวานี้ และใน ชวง 3 เดือน ที่ไมปรับราคา NGV จะเปน ชวงเวลาที่ทําใหทาง ปตท. ไดปรับ คํานวณ คาใชจา ยทัง้ การผลิตและการ ขนสงไปตามสถานีบริการ NGV ทั่ว ประเทศ ดังนัน้ จึงคาดวาราคา NGV ที่ จะเป น ราคาคงที่ นั้ น คงจะทํ า ให ประชาชนทั้งประเทศรับได ในการรวมตัวกันของกลุมผูใช เครือ่ งยนต NGV เมือ่ วันที่ 19 มกราคม ทีผ่ า นมา เพือ่ เปนการคัดคานการปรับ ราคา NGV จนถึงปลายปนี้ เปนลิตร ละ 14.50 บาท ถือไดวาเปนสิ่งที่ชวย ทําใหประชาชนไมตอ งใชพลังงานทาง เลือกในราคาที่แพงเกินเหตุ พรอมทั้ง หนวยงานที่รับผิดชอบตองชี้แจงถึง ตนทุนที่สมเหตุสมผล สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกส ไทย คุณวรวิทย เจริญวั ฒ นพั น ธ นายก สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกสไทย กลาววา หลังจาก ที่ไดนํารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง คมนาคมมาเยี่ ย มชมสถานี ข นส ง สินคาปนเกลาและพุทธมณฑล สาย 2 สาย 3 และสาย 4 เพื่อใหเห็นถึงสถาน ที่ ป ระกอบการและสภาพจราจรว า ควรจะจัดหาพืน้ ที่ใหตงั้ นิคมการขนสง โดยดวนเพราะพื้นที่เดิมคับแคบเกิน ไป ลาสุดทางการนิคมอุตสาหกรรม แหงประเทศไทยไดทําการเชิญคณะ กรรมการของสมาคมไปพูดคุยถึงใน เรื่องการหาพื้นที่ตั้งนิคมการขนสง โดยจะพิจารณาจากเนื้อหาความเปน ไปได อุปสรรค และการแกปญ หา รวม

R1_BT#198_p16_imac5.indd 16

ทั้งเปาหมายสําคัญที่จะทําใหการขนสง และโลจิสติกสเปนไปในรูปแบบสากล เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตางชาติได อย า งที่ เ ห็ น ตั ว อย า งจากต า ง ประเทศที่ทําระบบโลจิสติกสอยูในพื้นที่ เดียวกัน ไมวาจะเปนขนสงสินคาหรือ ขนสงคน การวางระบบจราจร ทุกอยาง จะราบรืน่ ไมมกี ารติดขัดแตอยางใด สวน ในเมืองไทยนั้นดูไดจากกรุงเทพฯเปน ตัวอยาง ไมวาจะเปน รถเมล รถแท็กซี่ และรถโรงเรียน เปนผูกอใหเกิด ป ญ หารถติ ด เป น หลั ก และ ตามหั ว เมื อ ง ใหญก็ ไดนํารูป แบบการจราจร ในกรุงเทพฯ ไป เปนตัวอยาง ในความ รูสึกตัวเองแลว บอกไดเลยวาในการ ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ นัน้ จะเริม่ จาการพูดคุยสนทนา และถาม จุดประสงคทกุ อยางตอจากนัน้ ก็จะเงียบ หายไป ไมมีหนวยงานใดที่รับผิดชอบ โดยตรงเปนการทํางานเพื่อเอาหนาไม ชวยเหลือประชาชนอยางแทจริง

NGV ยังไมมีการปรับราคาเพิ่มทําใหยัง สามารถประคองธุรกิจใหอยูรอดไดไม ตองมีการปรับตัวมากนัก สวนเหตุผลที่ วาผูป ระกอบการขนสงเปนตัวนําทีท่ าํ ให สินคาทั้งอุปโภคและบริโภคมีราคาแพง ขึน้ นัน้ ไมเปนความจริงเลยเพราะสินคา ที่บรรทุกไปแตละเที่ยวมีนํ้าหนักถึง 30 ตันโดยเฉลี่ย ดังนั้นสินคาแตละชิ้นจึง แทบจะไมมกี ารปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพราะ สามารถจัดการกับตนทุนที่เพิ่มไดโดย การขึ้นราคานั้นจะอยูที่ตนทุนวัตถุดิบผู ผลิตสินคาและพอคาทีข่ ายสินคาใหกบั ผู บริโภคนั่นเอง สมาคมผูประกอบการขนสงสินคา ภาคอีสาน คุณพันธุศักดิ์ ศรีสกุล รอง นายกสมาคมผู  ป ระกอบ การขนสงสินคาภาคอีสาน กลาววา ตัง้ แตเดือนนี้ไปถึง ปลายปของทุกปจะเปนชวงที่การขนสง แทบไมมีเลย แตในปนี้แตกตางจากทุก ปเพราะมีสินคา นั่นคือไมยูคาลิปตัสให ขนสงถึ งปลายป ทีเดี ยว รวมทั้งยั งมี มันสําปะหลังใหขนสงตอเนื่องอีก ทําให สมาชิกของสมาคมสามารถหารายไดถงึ ปลายป สวนการพูดคุยเพื่อขนสงสินคา อยาง ไม กาแฟ และเหมืองแร เพื่อมา สงที่ทาเรือแหลมฉบัง ชลบุรี คาดวาอีก ไมชา นีก้ จ็ ะเริม่ ดําเนินการได สวนความ คืบหนาในขณะนีส้ ยามคอมเมอรเชียลฯ ผูจัดการทาเรือที่ดูแลระบบโลจิสติกส ทั้งหมดตั้งแตตนทางถึงปลายทาง จะ ทํ า การตั้ ง โกดั ง เก็ บ สิ น ค า ที่ ช ายแดน ไทย-ลาว เพือ่ ความสะดวกในการขนสง โครงการนีจ้ ะชวยเพิม่ งานขนสงให กับผูประกอบการภาคอีสานเปนอยาง มาก เพราะงานนีจ้ ะตองทํางานหนักเพือ่ ใหตรงตอเวลา ขนส ง และยั ง ถื อ ว า เป น งาน ระยะยาวอยาง นอย 5 ป ชวย เพิ่มรายไดจาก ประเทศลาว มายั ง ประเทศ ไทยเป น หลาย ลานบาททีเดียว

สมาคมการขนสงทาง บกแหงประเทศไทย คุณวิทยา เหลารวมทรัพย รองนายกสมาคมการขนสง ทางบกแห ง ประเทศไทย เปดเผยวา ในชวงนี้ถือวา สมาชิกยังมีงานขนสงอยูมาก เพราะมี สินคาทั้งเกษตรกรรมและสิ่งกอสรางวา จางใหขนสงอยู พรอมทัง้ คาดวาจะมีงาน เชนนี้ตอไปถึงปลายป นอกจากนีแ้ ลวรถใหญทสี่ มาชิกใช งานอยู  ต  า งก็ มี อายุ ม ากกว า 10 ปขึ้นไป ซึ่ง ถึ ง อายุ ที่ ต  อ ง เปลี่ยนใหมแลว ดังนั้นยอดขาย ของรถใหญในป นี้ จึ ง คาดว า จะ ตองมีเพิ่มมาก กว า ป ที่ แ ล ว เป น จํ า นวนมากอย า ง แนนอน สวนรถเกานั้นก็จะใชขนสงพืช ไรหรือวิง่ เปนระยะทางสัน้ ๆ เพราะเมือง สมาคมอุสาหกรรมตอตัว ไทยเปนเมืองเกษตรกรรมนั่นเอง รถบรรทุกและรถพวงไทย สวนราคาเชื้อเพลิงไมวาจะเปน คุณสุรยิ า โพธิศ์ ริ สิ ขุ นายกสมาคม นํ้ามันดีเซล หรือกาซ NGV ในชวงนี้ อุตสาหกรรมตอตัวถังรถบรรทุกและรถ ถือวาเปนผลดีตอผูประกอบการขนสง พวงไทย กลาววา ดวยในป 2558 จะเปด เพราะราคานํ้ามันดีเซลและราคากาซ ใชประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ

AEC ซึ่งประเทศตางๆ ในอาเซียน และประเทศขางเคียงจะสามารถเปด ทําการคาไดอยางเสรี ซึ่งจุดนี้เอง ธุ ร กิ จ รถพ ว งก็ จ ะมี การแข ง ขั น กั น อยางดุเดือดแน เพราะยักใหญอยาง ประเทศจีนก็จะเขามารวมกลุมดวย แมวาแตละอูตอรถบรรทุกใน เมืองไทยจะประกอบรถพวงไดอยางมี คุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผล แตเมื่อเจอจุดแข็งของธุรกิจรถพวง จากตาง ประเทศ อย า งลู ก ค า ทําการจองก็ จะไดรับรถใน ทั น ที ท ว า ใน เมืองไทยตอง ใชเวลารอ ดั ง นั้ น เพื่ อเปนการ สรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจอูตอ รถและรถพวงในเมืองไทยใหสามารถ ทําการแขงขันได แตละอูตองเนน ประกอบรุนที่ถนัดรวมทั้งทําการผลิต ชิ้นสวนเพื่อแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนี้เพื่อ ให แ ต ล ะอู  มี ชิ้ น ส ว นเพื่ อ ทํ า การ ประกอบในทันที พรอมทัง้ ยังสามารถ เร ง ประกอบให ลู ก ค า ได ทั น ตาม ตองการอีก พรอมทัง้ ทางกรมการขนสงทาง บก ยังไดกระตุน ใหตลาดอูป ระกอบรถ บรรทุกไดยกระดับการประกอบขึน้ อีก โดยมาตรฐานที่หนึ่งสามารถทําการ ประกอบรถรุนเดียวกันไดเปนจํานวน มาก โดยผานการตรวจสอบเพียงแค ครั้ ง เดี ย ว มาตรฐานที่ 2 ทํ า การ ประกอบรถรุนเดียวกันไดจํานวน 50 คัน โดยผานการตรวจสอบแคครั้ง เดียว และมาตรฐานที่ 3 ประกอบเปน จํ า นวนน อ ยยั ง ต อ งผ า นการตรวจ มาตรฐานครั้งละคันเหมือนเดิม

5/18/12 3:59 PM


r ‰šoj’ÒoÆBUS&TRUCK 17

ƒØi‘Ö“™oƆŒ‘ˆšl‰

r ‰šoj’Òo

รัฐมนตรีวาการแควนเวลส เชอริล กิลลันใหเกียรติเยือนเอสเอสไอ สํานักงานกรุงเทพ

¤²‘¢š–¤¶¨m³ƒ³¤¿†¨nš¾¨¦«q¾Œ®¤µ¦ƒµ¦¦²š¿¦±¾®ƒ®²†¤¤³Œ˜º–®²‰ƒ¥ªœ¤±ŠË³œ¤±¾˜© ˜£®³¶ ®³¬¢²•Ÿ¤n®¢†”±¾•µš˜³‰¾£¸®š›¤µª˜² «¬¨µ¤£µ ³«–¶¦®µš•²«–¤¶ŠË³ƒ²• ¢¬³Œš ¬¤¸®¾®«¾®«Â®ƒ¤¹‰¾˜Ÿ°À•£¢¶†”±ƒ¤¤¢ƒ³¤Š²•ƒ³¤¿¦±Ÿš²ƒ‰³š¤m¨¢Á¬nƒ³¤–n®š¤²›Áš ƒ³¤š¶Ç†¹”¨µš¨µ¤µ£œ¤±ÂŸƒµŠœ¤±™³š¾Šn³¬šn³˜¶Æ›¤µ¬³¤ƒ¦¹m¢¿¦±ƒ¤¤¢ƒ³¤ºnŠ²•ƒ³¤Á¬çm•n ›¤¤£³£«¤¹œ¾ƒ¶Æ£¨ƒ²›ƒµŠƒ³¤„®‰¾®«¾®«Â®¿¦±†¨³¢†¸›¬šn³„®‰¾®«¾®«Â®£º¾†

œ–˜ ˜º¦¾ƒ¦n³° —¨³£¾‰µš«š²› «š¹šƒ³¤©·ƒª³¨µŠ²£¿¦±Ÿ²“š³ƒ³¤ÁŒn œ¤±À£Œšq«³¬¤m³£¾ƒ¦¶£¨˜®‰ ƒ³¤š¶Ç †¹”¨µŒ£² Ÿ¤ƒ¶¤–µ¨“ ² šqœ¤±™³š¾Šn³¬šn³˜¶Æ œµ›²–µƒ³¤ƒ¦¹m¢™¹¤ƒµŠœcÀ–¤¾¦¶£¢¾¦¶£¢ „²Çš–nš¿¦±ƒo³™¤¤¢Œ³–µ ›¤µª²˜ œ–˜ ŠË³ƒ²• ¢¬³Œš ˜º¦¾ƒ¦n³°—¨³£¾‰µš¿•m «¢¾•ÅŠŸ¤±¾˜Ÿ¤²–š¤³Œ«¹•³° «£³¢ ›¤¢¤³Œƒ¹¢³¤¶ ¾Ÿ¸Æ®«š²›«š¹šƒ³¤©·ƒª³ ¨µŠ£² ¿¦±Ÿ²“š³ƒ³¤ÁŒnœ¤±À£Œšq«³¬¤m³£ ¾ƒ¦¶£¨˜®‰ –³¢À†¤‰ƒ³¤†¨³¢¤m¨¢¢¸®©·ƒª³ ¨µŠ²£¦•À¦ƒ¤n®š—¨³£Ÿm®•n¨£«³¬¤m³£ ¾ƒ¦¶£¨˜®‰”˜²Ç‰š¶Ç ¾Ÿ¸Æ®©·ƒª³¨µŠ²£†¨³¢ ¾œ|šÂœÂ•nÁšƒ³¤šË³«³¬¤m³£¾ƒ¦¶£¨˜®‰ ¢³˜Ë ³ ƒ³¤•º • ² › ƒo ³ †³¤q › ®šÂ• ®®ƒÂ•q˜¶Æƒm®Á¬n¾ƒµ•¡³¨±À¦ƒ¤n®š¿¦± šË ³ Œ¶ ¨ ¢¨¦˜¶Æ ¾ ƒµ • „·Ç š œ¦µ – ¾œ| š ƒo ³  Œ¶¨¡³Ÿ Áš¨À¤ƒ³«˜¶ÆŸ¤±›³˜«¢¾•ÅŠ Ÿ¤±¾Šn ³ ®£º m ¬² ¨ ˜¤‰Ÿ¤±ƒ¤¹ ”³Àœ¤• ¾ƒ¦n³°Á¬n«¢¾•ÅŠŸ¤±¾˜Ÿ¤²–š¤³Œ«¹•³° «£³¢›¤¢¤³Œƒ¹ ¢ ³¤¶ ¾«•Å Š Ÿ¤±¤³Œ •Ë ³ ¾šµ š ¿˜šŸ¤±®‰†q ˜ ®•Ÿ¤±¾š–¤ ƒµ Š ƒ³¤À†¤‰ƒ³¤«m ¨ šŸ¤±®‰†q «¨š Šµ–¤¦•³

š®ƒŠ³ƒƒ³¤˜º¦¾ƒ¦n³°—¨³£ ¾‰µš¿¦n¨œ–˜—¸®¾œ|š®¶ƒ¬šm¨£‰³š¬š·‰Æ ˜¶Æ•n¤›² ¤³‰¨²¦–m³‰Ä¢³ƒ¢³£¦m³«¹•†¹” «¹¤‰†q ›º¦ƒ¹¦œ¤±™³š¾Šn³¬šn³˜¶Æ›¤µ¬³¤ ƒ³¤¾‰µš›¤µª²˜œ–˜ŠË³ƒ²• ¢¬³Œš œ–˜ ¤²›¤³‰¨²¦£®•¾£¶Æ£¢«Ë³¬¤²›ºn ®®ƒ–¤³«³¤¬š¶Ç %HVW ,QYHVWRU 5HODWLRQV,VVXHU Š³ƒ †¹”«¢Ÿ¦ ¾ƒ¶ £ ¤–µ  Ÿ›º ¦ £q œ¤±™³šƒ¤¤¢ƒ³¤ –¦³•¬¦²ƒ˜¤²Ÿ£q¿¬m‰œ¤±¾˜©Â˜£ Áš XXX

R1_BT#198_p17-19_imac5.indd 17

‰³šœ¤±ƒ³©¤³‰¨²¦–¤³«³¤¬š¶£Ç ®•¾£¶£Æ ¢ œ¤±ŠË³œd %HVW%RQG$ZDUGV  ·Æ‰Š²•À•£«¢³†¢–¦³•–¤³«³¤ ¬š¶Ç˜£ 7KDL%0$ ¿«•‰Á¬n¾¬Åš—·‰ ©²ƒ£¡³Ÿ„®‰œ–˜Áš‰³š•n³šºn¦‰˜¹š «²¢Ÿ²š™q ˜¶Æ¢¶ƒ³¤¾œc•¾£„n®¢º¦®£m³‰—ºƒ –n®‰¿¦±Àœ¤m‰Á«Á¬n¿ƒmš²ƒ¦‰˜¹š®¶ƒ˜²Ç‰¢¶ ƒ³¤Š²•ƒµŠƒ¤¤¢š²ƒ¦‰˜¹š«²¢Ÿ²š™q®£m³‰ –m®¾š¸Æ®‰¾œ|š˜¶ÆŸ·‰Ÿ®ÁŠ„®‰š²ƒ¦‰˜¹š –¤³«³¤¬š¶Ç„®‰ œ–˜ ¾œ|š®£m³‰•¶ ” À¤‰¿¤¢«¨µ«À¯¾–Ŧ œ³¤q†š³£¾¦µ© ¾¢¸Æ® ¾¤Å¨Äš¶Ç

Š³ƒ¬²¨¢¹¢—šš¨µ¡³¨•¶„£²› ¾„n³¢³–¤‰Š–¹Šƒ² ¤”ƒ¤¢ƒ³¤„š«m‰˜³‰ ›ƒ †¹”®²ŽªÂ™†q ¤²–š•µ¦ƒ ” ¡º¾ƒÅ– ¤®‰®™µ›•¶ƒ¤¢ƒ³¤„š«m‰˜³‰›ƒÁ¬nƒ³¤ –n®š¤²› š³£¿Ÿ˜£qÀƒ¨µ˜ £‰¨³šµŒŠµ– ¤®‰ºn®Ë³š¨£ƒ³¤«Ë³š²ƒ®š³¢²£ Ÿ¤n®¢ †”±„n³¤³Œƒ³¤«Ë³š²ƒ®š³¢²£ ¾£¶Æ£¢Œ¢ ¿¦±•º‰³šƒ³¤šË³¤±››Â®˜¶¢³ÁŒn›¤µƒ³¤ œ¤±Œ³Œš¤ºœ¿››Á¬¢m XXX š®ƒŠ³ƒš¶Ç ˜ ³‰«Ë ³ š² ƒ ‰³š „š«m‰Š²‰¬¨²•šš˜›¹¤¶ †¹”«¹Šµ–¤³ ®µš •š–¤¶ ºn®Ë³š¨£ƒ³¤«Ë³š²ƒ‰³š„š«m‰ Š² ‰ ¬¨² • šš˜›¹ ¤¶ ¾œc • ƒ³¤®›¤¢¾Ÿ¸Æ ® Ÿ²“š³›¹†¦³ƒ¤ À†¤‰ƒ³¤ u†š«Ë³¤³è ‰³š«Ë³¾¤ÅŠv¾Ÿ¸®Æ ¾«¤µ¢«¤n³‰†¨³¢«³¢²††¶ œ¦º ƒ Šµ – «Ë ³ š· ƒ Ášƒ³¤Á¬n › ¤µ ƒ ³¤˜¶Æ •¶ «³¢³¤—˜Ë ³ ‰³š¤m ¨ ¢ƒ² š •n ® £m ³ ‰¢¶ œ¤±«µ˜™µ¡³Ÿ Ÿ¤n®¢˜²Ç‰«¤n³‰†¨³¢Ÿ·‰ Ÿ®ÁŠ¿ƒmºn¢³–µ•–m®¤³Œƒ³¤ XXX•n³š†¹”«¢Ÿ‰ªq¾®µçÀŒ† ƒ¤¤¢ƒ³¤ºŠn •² ƒ³¤›¤µª˜² ˜£¤¹‰m £º¾š¶£Æ š †³¤qŠË³ƒ²• ¢¬³Œš «¤¹œ¦ƒ³¤•Ë³¾šµš ‰³šÂ–¤¢³«œd·Æ‰›¤µª²˜°¢¶

ไทคอน เขาเยี่ยมพรอมแลกเปลี่ยนทัศนะคติกับ BUS&TRUCK และ Builder News

†¹”¿˜šŠµ–±Ÿ²š™qƒ¹¦¤®‰ºnŠ²•ƒ³¤˜²Æ¨Âœ ˜¶ÆŠ³ƒ„¨³ Ÿ¤n®¢•n¨£†¹”¬˜²£ƒ³š–q •¹ª‘•µš˜¤ºn›¤µ¬³¤žh³£„³£®³¨¹À«›¤µª²˜˜†®šÀ¦Šµ«–µƒ«qŸ³¤q†ŠË³ƒ²• ˜¶ÆŠ³ƒn³£ ¾„n³¾£¶Æ£¢Ÿ¤n®¢¿¦ƒ¾œ¦¶Æ£š˜²©š±†–µƒ²›˜¶¢‰³šƒ®‰›¤¤”³™µƒ³¤¬š²‰«¸®Ÿµ¢Ÿq %86 758&.¿¦±¬š²‰«¸®Ÿµ¢Ÿq%XLOGHU1HZVÀ•£¢¶¬²¨¬šn³ƒ®‰›¤¤”³™µƒ³¤Á¬nƒ³¤–n®š¤²›

XXX

TBCSD เปดตัวโครงการเครือขายคนทําดี สูผูนํารักษพลังงาน

†¹”œ¤±¾«¤µ‘›¹ç«²¢Ÿ²š™qœ¤±™³š®‰†qƒ¤™¹¤ƒµŠ¾Ÿ¸®Æ ƒ³¤Ÿ²“š³®£m³‰£²‰Æ £¸š 7KDLODQG %XVLQHVV&RXQFLOIRU6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW¬¤¸®7%&6' Ÿ¤n®¢•n¨£†¹”ƒ¤¥˜™µÊ šµ¦†º¬³®™µ›•¶ƒ¤¢Ÿ²“š³Ÿ¦²‰‰³š˜•¿˜š¿¦±®š¹¤²ƒªqŸ¦²‰‰³š¿¦±•¤„¨²ç¥•¶ÀŒ–µŒš³ ˜¨¶¨‰©qº®n ³Ë š¨£ƒ³¤«—³›²š«µ‰Æ ¿¨•¦n®¢Â˜£¤m¨¢¿—¦‰„m³¨¾œc•–²¨¾†¤¸®„m³£®‰†qƒ¤À†¤‰ƒ³¤ u¾†¤¸®„m³£†š˜Ë³•¶ «ºmºnšË³¤²ƒªqŸ¦²‰‰³šv ·Æ‰¾œ|šÀ†¤‰ƒ³¤¤”¤‰†q®š¹¤²ƒªqƒ³¤ÁŒnŸ¦²‰‰³šÁš ®³†³¤Áš¤ºœ¿››«¢²†¤ÁŠ

อีซูซุ เขารับโลประกาศเกียรติคุณจาก สคบ.

†¹”¨µŒ£² «µš®š²š–qŸ“² šq¤®‰º®n ˳š¨£ƒ³¤«³£‰³šƒ¦¹¢m „³£¿¦±ƒ¦¹¢m ™¹¤ƒµŠ¬¦²‰ƒ³¤„³£ ›¤µª²˜–¤¶¾ŸŒ¤®¶º¹¾¦«qŠË³ƒ²•¾„n³¤²›À¦m¾ƒ¶£¤–µ†¹”Š³ƒ†¹”šµÀ¤™¾Š¤µçœ¤±ƒ®›¾¦„³™µƒ³¤ †”±ƒ¤¤¢ƒ³¤†¹n¢†¤®‰ºn›¤µÀ¡† «†› Áš‘³š±ºnÁ¬nƒ³¤«š²›«š¹šƒ³¤•Ë³¾šµš‰³š†¹n¢†¤®‰ º›n ¤µÀ¡†Áš‰³šu¨²š†¹¢n †¤®‰º›n ¤µÀ¡†Â˜£v”©ºš£q¤³Œƒ³¤¾‹¦µ¢Ÿ¤±¾ƒ¶£¤–µŸ¤¤ª³

5/18/12 3:50 PM


18 BUS203!)Æ r ‰šoj’Òo

ƒØi‘Ö“™oƆŒ‘ˆšl‰

ดร.ปฏิมา ผอ.สยย. คนใหม กาวสูประตู AEC

«—³›²š£³š£š–q¾œc•›n³š¿—¦‰„m³¨u¾œc•–²¨®«££†šÁ¬¢mv¾Ÿ¸®Æ ƒn³¨«ºœm ¤±Œ³†¢ ¾©¤ª‘ƒµŠ®³¾¶£š·‰Æ Š³ƒƒ³¤«¤¤¬³¿¦±†²•¾¦¸®ƒº®n ³Ë š¨£ƒ³¤«—³›²š£³š£š–q†šÁ¬¢m–®š š¶Ç•n¢¶œ¤±ƒ³©¿–m‰–²Ç‰Š³ƒ†”±ƒ¤¤¢ƒ³¤«—³›²š£³š£š–q®£m³‰¾œ|š˜³‰ƒ³¤ •¤œµ¢³Š¶¤±¿Ÿ˜£q•n¤›² ƒ³¤†²•¾¦¸®ƒŠ³ƒ†”±ƒ¤¤¢ƒ³¤«—³›²š£³š£š–qÁ¬n•³Ë ¤‰ –˳¿¬šm‰º®n ³Ë š¨£ƒ³¤«—³›²š£³š£š–q†š–m®Âœ¿¦±¾„n³¤²›–˳¿¬šm‰¾¢¸®Æ –nš¾•¸®šŸ¥ª¡³†¢ ˜¶Æ ³m š¢³À•£Š±¢¶¨³¤±•Ë³¤‰–˳¿¬šm‰Áš¤®›¿¤ƒš¶¾Ç œ|š¾¨¦³ œd ·Æ‰Š³ƒƒ³¤¿—¦‰„m³¨¾œc•–²¨ ¿¦n¨˜³‰ ®«£££²‰ •n¿«•‰¨µ«²£˜²©šq À•£¢¶¡³¤ƒµŠ¬¦²ƒÁšƒ³¤¤²ƒª³«—³š± †¨³¢¾œ|šºnšË³£³š£š–q®³¾¶£š Ÿ²“š³œ¤±¾˜©Â˜£¾œ|š ©º š £q ƒ³¤¨µ Š² £ ¿¦±Ÿ² “ š³•n ³ š£³š£š–q „ ®‰œ¤±Œ³†¢ ¾©¤ª‘ƒµŠ®³¾¶£šÁšœd ®¶ƒ˜²Ç‰£²‰¿«•‰¿š¨†µ•Ášƒ³¤›¤µ¬³¤Š²•ƒ³¤«—³›²š £³š£š–qÁšœd˜¶Æ•Ë³¤‰–˳¿¬šm‰À•£¢¶¿š¤±£±¾¤m‰•m¨š Áš¾•¸®š¿¤ƒ†¸®ƒ³¤Š²•˜Ë³¿š¿¢m›˜®¹–«³¬ƒ¤¤¢£³š £š–q Ÿ©¤¨¢—·‰ƒ³¤Ÿ²“š³›¹†¦³ƒ¤Áš¡³† ®¹–«³¬ƒ¤¤¢£³š£š–q ¾Ÿ¸Æ®¾ŸµÆ¢„¶•†¨³¢«³¢³¤—Ášƒ³¤ ¿„m‰„²š˜³‰™¹¤ƒµŠ®¶ƒ•n¨£ ƒÅ–n®‰†®£–µ•–³¢•º¨m³ºnƒ¹¢Ÿ¨‰¢³¦²££³š£š–q˜m³š Á¬¢mŠ±Œm¨£Ÿ²“š³®¹–«³¬ƒ¤¤¢£³š£š–q œÁš˜µ©˜³‰Á• ›n³‰ «Ë³¬¤²›˜m³š˜¶Æ–n®‰ƒ³¤˜¤³›„n®¢º¦¾ƒ¶Æ£¨ƒ²›«—³›²š£³š£š–q¨m³¢¶¬šn³˜¶Æ®±Â¤«³¢³¤— ¾„n³Âœ•ºÂ•n˜¶ÆZZZWKDLDXWRRUWK

¤³£Â•n¤¨¢˜²‰Ç «µšÇ ¦n³š›³˜¿¦± ¢¶ ƒË ³ ¤«¹ ˜ ™µ « m ¨ š˜¶Æ ¾ œ| š „®‰º n —¸ ® ¬¹ n š ›¤µª²˜Á¬èm ¦n³š›³˜ ¾ŸµÆ¢„·Çš ¦n³š›³˜†µ•¾œ|š¾¢¸®Æ ¾˜¶£› ƒ² › Œm ¨ ‰¾¨¦³¾•¶ £ ¨ƒ² š „®‰œd ƒ m ® š ·Æ ‰ «³¾¬–¹˜¶Æ˜Ë³Á¬n¢¶¤³£Â•n ¿¦±ƒË³Â¤«¹˜™µ ¾–µ›À–„·šÇ ¢³ƒš²šÇ ¾š¸®Æ ‰Š³ƒ®¹–«³¬ƒ¤¤¢ £³š£š–q ˜£˜¶Æ¾¤µÆ¢ƒ¦²›¾„n³«ºm¡³¨±œƒ–µ ¬¦²‰Š³ƒ¾¬–¹ƒ³¤”qšËdz˜m¨¢ÁšŒm¨‰œ¦³£ œdƒ®m šœ¤±ƒ®›ƒ²›¦«Ë³¾¤ÅŠ„®‰›¤µª˜² ° Ášƒ³¤„£³£‰³šŒµÇš«m¨š ¿¦±¤²›Šn³‰ œ¤±ƒ®›¿¦±Ÿmš«¶ Š³ƒ¦ºƒ†n³˜²Ç‰ƒ¦¹m¢ £³š£š–q ¾†¤¸Æ®‰Š²ƒ¤®¹–«³¬ƒ¤¤¢¿¦± ¾†¤¸Æ®‰Š²ƒ¤ƒ¦˜³‰ƒ³¤¾ƒª–¤ ·Æ‰¢¶¿š¨ Àšn ¢ ƒ³¤¾Š¤µ è ¾–µ › À–¾ŸµÆ ¢ „·Ç š œz Š Š¹ ›² š ¤³£Â•n Š³ƒ‰³šŒµšÇ «m¨š 2(0 ¿¦±¤² › Šn ³ ‰œ¤±ƒ®› Ÿm š «¶ †µ • ¾œ| š „®‰ ¤³£Â•n¤¨¢„®‰ › ¤µ ª² ˜ ƒÅ „ ® ¿«•‰†¨³¢£µš•¶•n¨£š±†± XXX—·‰ƒ²›¾ƒµ•®³ƒ³¤®·‰ Ç «¢ƒ²› ‰‰¾¦Åƒšn®£Áš¨²š‰³š¿—¦‰„m³¨¾œc•–²¨ ¶ ¤¶Æ « q ([SHUW ¾¢¸Æ ® ¢¶ º n «¸Æ ® „m ³ ¨«³£ £³š£š–q¤—¾¦Åƒ £µ‰†Ë³†³¢Âœ£²‰ †¹” ®Ë³š¨£ Ÿ‰ªq¨µŠ³¤”q ƒ¤¤¢ƒ³¤›¤µ¬³¤ ®³¨¹ À « ›¤µ ª² ˜ ¯¶ À šm ¢ ®¾–®¤q « ¾¦«q œ¤±¾˜©Â˜£ ŠË³ƒ²•¨m³Š±šË³¾„n³–¦³• ¬²¨¦³ƒ•n¨£¬¤¸®Â¢m¾Ÿ¤³±Â¢m†m®£¾¬Åš¤— «q Á¬èm„®‰¯¶Àšm¨µÆ‰Áš¾¢¸®‰Â˜£ À•š ¿››š¶ÇŠ±Â¢mÁ¬n®·Ç‰Â•n‰ƒÅÁš¾¢¸Æ®¯¶Àšm¾„³ ¾œ|š¿Œ¢œl£®•„³£¤—¬²¨¦³ƒ„š³•Á¬èm ¬¤¸®„š³• ƒµÀ¦ƒ¤²¢„·ÇšÂœ¢³ –¦®•‰³šš¶Ç¾¬Åš˜¶†¹”®Ë³š¨£Š±–n®‰¾¤m‰

R1_BT#198_p17-19_imac5.indd 18

œ¤±Œ³«²¢Ÿ²š™q Á¬n ˜ ¤³›—· ‰ „n ® ¾˜ÅŠŠ¤µ‰¾ŸµÆ¢„·Çš ¿¦n¨¦±†±¾Ÿ¤³± ›¤¤•³š² ƒ „m ³ ¨ «³£¤—¾¦Å ƒ ¾„³ ¢m Á Œm ¬ š² ‰ «¸ ® Ÿµ ¢ Ÿq %86 758&. ¬š·Æ ‰

¾•¶£¨•n³š¤—Á¬èmš±†± XXXŠ³ƒ†Ë³£¸š£²š„®‰v¾¯¶£•®šv ¬¤¸® †¹”«¹„«¢¾ƒ¶£¤–µ ¾«¸®ƒ¦µÆš©²ƒ•µÊ œ¤±™³šƒ¤¤¢ƒ³¤›¤µª˜² «¹„©µ¤¢µ ®¾–®¤q ŠË³ƒ²• ºn¿˜šŠË³¬šm³£¤—¬²¨¦³ƒ66. Àš˜¤²†ƒ¦m³¨ ¨m ³ •n ¨ £˜³‰ ›¤µª²˜¾œ|š£²ƒªq Á¬èm„®‰¤— › ¤ ¤ ˜¹ ƒ Š ³ ƒ œ ¤ ± ¾ ˜ © Š¶ š ¿ ¦ ± ¢¶ º n ¿ ˜ š ŠË³¬šm³£¤—Á¬èm £¶Æ¬n®¾•¶£¨ƒ²š—·‰ ¤³£Š³ƒƒm®š ¬šn³š¶Ç•n›®ƒƒ²›«¸Æ®¢¨¦Œš¨m³–m®ÂœŠ± šË³¤—¤¹mšÂ¬š¾„n³¢³˜Ë³–¦³• ƒÅ¢¶›¤µª²˜ ®¸ÆšÂ•nšË³¤—¤¹mšš²Çš¾„n³¢³–²•¬šn³Š·‰Â•n ¾œ¦¶Æ£šÁ¬¢mŠ±Â¢m›®ƒÁ†¤–m®Âœ®¶ƒ¿¦n¨ ¨m³Â•nš³Ë ¤—¤¹šm ¬š¾„n³¢³¬³ƒŸ¤n®¢¾¢¸®Æ ¬¤mƒÅŠ±šË³¾„n³¢³˜²š˜¶˜²Ç‰š¶Ç¾Ÿ¸Æ®˜¶ÆŠ±Â•n ¤²ƒª³–˳¿¬šm‰¿Œ¢œl–m®Âœ ¢m›®ƒÁ†¤ ¢m «Ë ³ †² è ¿–m ® £m ³ ¦¸ ¢ ›®ƒ%86 758&.ƒÅ¿¦n¨ƒ²šš±†± XXX •n³š†¹”Ÿ¶¤Ÿ‰ªq ™š¾Š¤µç ƒµŠƒ¹¦¤®‰ºŠn •² ƒ³¤˜²¨Æ œ›¤µª˜² ƒ¥ª³ ›º¤Ÿ³„š«m‰ŠË³ƒ²•ºnœ¤±ƒ®›ƒ³¤„š«m‰ „š³•ƒ¦³‰ÁšŠ²‰¬¨²•Œ¦›¹¤¶ƒ¦m³¨¨m³¾¢¸Æ® œ¤±¢³”œd˜¶Æ¿¦n¨Â•n¸Ç®¤—Á¬èm66.

Àš˜¤²†¢³ŠË³š¨š†²šÀ•£–n®‰¾•µš ˜³‰Âœ¸Ç®—·‰˜¶Æ Š«¤±›¹¤¶ ¾¢¸Æ®ÁŒn‰³š¢³ ¿¦n¨ƒÅŸ®ÁŠ¾œ|š®£m³‰¢³ƒ«³¢³¤—m®¢ ›Ë³¤¹‰Â•n•¨n £–²¨¾®‰¾Ÿ¤³±¢¶®®mº £º¿m ¦n¨Áš œdšŠ¶Ç ‰· •n–•² «µšÁŠ¸®Ç ¾Ÿµ¢Æ ¢³®¶ƒ†²š¿–m †¤³¨š¶Ç¸Ç®˜¶ÆÀ¦ºŒ²Æšƒ¤¹oœ•¶¦¾¦®¤q 66. Àš˜¤²† ŠŒ¦›¹¤¶ Š·‰—¸®¨m³¢¶†¨³¢ «±•¨ƒ„·šÇ ¢³ƒ¾Ÿ¤³±®£ºmÁƒ¦n«m¨š¤—¾•µ¢ ˜¶¢Æ ®¶ £º¿m ¦n¨ƒÅ¢m£®¢„³£–m®¾Ÿ¤³±¤²ƒ¿¦± —¸®¨m³¾œ|š–²¨Œm¨£˜Ë³¤³£Â•n–‰²Ç ¿–m–šn ¾¢¸®Æ ¢¶¤—Á¬¢m¾ŸµÆ¢¾„n³¢³ƒÅ–n®‰¬³‰³š¾ŸµÆ¢ «m¨š¿šÁš®š³†–ƒÅŠ±¤¹ƒÂœœ¤±¾˜© ¦³¨¾¦£†³•¨m³®¶ƒœd—·‰Š±¾¤µÆ¢•Ë³¾šµš ƒ³¤Â•n¾¯¶£•®šÂ•n£µš†‰Œ¸ÆšÁŠš±†± XXX«m¨šÀ¤‰¾¤¶£š«®š„²›¤—Á¬èm ¬¤¸®«—³›²šÂ®•¶•¤¾¨®¤q˜¶Æ„®š¿ƒmš ·Æ‰Â•nƒ³¤¤²›¤®‰¢³Š³ƒƒ¤¢ƒ³¤„š«m‰ ˜³‰›ƒŠ³ƒ¾•µ¢˜¶ÆÀ–®£ºm¿¦n¨ –®šš¶ÇƒÅÀ– £µ‰Æ „·šÇ ¾¢¸®Æ ¤²‘›³¦Š³ƒœ¤±¾˜©¦³¨Â•n¾•µš ˜³‰¢³˜¶ÆÀ¤‰¾¤¶£š¾Ÿ¸Æ®Á¬n†¤º«®š„²›¤— Á¬èm˜Ÿ¶Æ ³¢³Š³ƒ¦³¨Â•n¾¬Åš•n¨£–³¾¢¸®Æ •º ¡³†œµ›²–µ¾«¤ÅŠ¿¦n¨ƒÅŸ³¢³˜¶Æ¾¤¶£š«®› ¡³†˜¥ª¶ ¾¢¸Æ ® ¾¬Å š ¾†¤¸Æ ® ‰¢¸ ® ƒÅ ¤º n «· ƒ œ¤±˜²›ÁŠ¾œ|š®£m³‰¢³ƒ¾Ÿ¤³±–m®Âœš¶†Ç ¤º ºn†¹¢«®›Š±Â¢m«³¢³¤—Àƒ‰Â•n®¶ƒ–m®Âœ ¾Ÿ¤³±º n ¾ „n ³ «®›Š±–n ® ‰«¿ƒššµÇ ¨ ›š

¾†¤¸Æ®‰¾Ÿ¸Æ®˜Ë³ƒ³¤–¤¨Š„n®«®›•n¨£Â¢m¢¶ Á†¤¢³«³¢³¤—¨¹mš¨³£ƒ²›¾†¤¸Æ®‰Â•n ¾œ|š ‰¦±¾Š®Ÿ¶Æ˜£Â‹Â¦ƒ¨m³š®ƒŠ³ƒš¶Ç˜³‰ ¤²‘›³¦¦³¨ƒÅ•n¾Åš028 ¾Ÿ¸Æ®˜¶ÆŠ±šË³ ¾†¤¸®Æ ‰†®¢Ÿµ¨¾–®¤q¾¬¦m³š¶Çœ£²‰œ¤±¾˜© ¦³¨ ¾œ| š ƒ³¤£ƒ¢³–¤‘³šƒ³¤«®› Á›„²›„¶ÆÁ¬n«º‰„·Çš¿–m–n®‰¢¶†¤ººn«®šŠ³ƒ ®•¶•¤¾¨®¤qœ•º¿¦Áš¾›¸Ç®‰–nš•n¨£ XXX „m ³ ¨Š³ƒ†m ³ £¤—Á¬èm £¹ À ¤œ ¿Šn‰¢³¨m³¤—¬²¨¦³ƒ„š³•¿¤‰¢n³ —¸®¾œ|š¤—¾‹Ÿ³±ƒµŠ¢¶ƒ¦¹m¢ºn–n®‰ƒ³¤ÁŒn ¢m ¢ ³ƒ®£m ³ ‰¾¬¢¸ ® ‰¿¤m ˜¶Æ – n ® ‰ƒ³¤ÁŒn ¾†¦¸Æ®š£n³£®¹œƒ¤”q–m³‰Ä ¬¤¸®ÁŒn¾Ÿ¸Æ® ›¤¤˜¹ ƒ †³š„š³•Á¬èm ˜¶Æ Á Œn ¾ Ÿ¸Æ® «¤n ³ ‰ ˜³‰•m ¨ šŸ¤n ® ¢˜²Ç ‰ ¾„¸Æ ® ššËÇ ³ ˜¶Æ « ¤n ³ ‰Áš œ¤±¾˜©¾Ÿ¸Æ®š›n³š •²‰š²Çš¤—¬²¨¦³ƒ†²š š¶Ç¾¢¸Æ®¢¶¦ºƒ†n³®®¾•®¤qŠ·‰Š±šË³¾„n³¢³Á¬n ¿–m¿¨m¨„m³¨¢³¨m³˜³‰†m³£«¿ƒš¾š¶£ƒÅ¢¶ ¤—¬²¨¦³ƒ ¿¤‰¢n³ Š®•®£ºm˜¶Æ¬¦²‰ ›¤µª˜² ¬¦³£†²š¿–m¢mÁŒm¢Â¶ ¨n«–Å®ƒ¾Ÿ¸®Æ Á¬n ¦ºƒ†n³¾¦¸®ƒ¾Ÿ¤³±¢¶¦ºƒ†n³Â•nŠ®‰Â¨n¬¢• ¿¦n¨š²Æš¾®‰ XXX–n®‰„®¿«•‰†¨³¢¾«¶£ÁŠƒ²› ™¹¤ƒµŠ1*9˜¶Æ–m³‰–²Ç‰†¨³¢¬¨²‰¨m³¤³†³ šËdz¢²š•¶¾¦Š±¿Ÿ‰„·Çš—·‰¦µ–¤ ›³˜ ¿–m•n¨£¤³†³šËdz¢²š•µ›¦•¦‰«m‰¦Á¬n ƒØi‘Ö“™o†Œ‘ˆšl‰

’š&',- 1CPGCQ#VNCPR

5/18/12 3:50 PM


r ‰šoj’ÒoÆBUS&TRUCK 19

ƒØi‘Ö“™oƆŒ‘ˆšl‰

šËdz¢²š•¶¾¦¿–±¾‹¶£•¦µ–¤¦± ›³˜ ƒ¦¹¢m ¤—Á¬èmŠ‰· ¬²š¢³ÁŒnš³ËÇ ¢²š•¶¾¦¾Ÿµ¢Æ ¢³ƒ„·Ç š ˜Ë ³ Á¬n †¹ ” –n š ¬¤¸ ® †¹ ”¨µ ¾ ©ª ¬³ç«¨²«•µÊ ƒ¤¤¢ƒ³¤ºnŠ²•ƒ³¤ ›¤µª²˜ «¿–š•³¤q•¾®ÅšŠ¶¨¶ŠË³ƒ²•–n®‰®·Ç‰ƒµ¢ƒ¶Æ œŸ²ƒš·‰¾¦£¦±†± XXX •n³š †¹”¨µ˜£³ ¾œ¤¢Šµ–¤q ¾Šn³„®‰960 ¢®¾–®¤q¾¦«q –²¨¿˜š ŠË³¬šm³£¤—¬²¨¦³ƒ¿†¿¢š—¸®¨m³¾œ|š º n ƒ m ® –²Ç ‰ «¢³†¢º n œ ¤±ƒ®›ƒ³¤„š«m ‰ «µš†n³¡³†®¶«³š¾Ÿ¤³±Â•n¾œ|š¾¦„³™µƒ³¤ «¢³†¢¿–m˜Ë³‰³šÂ•n¾Ÿ¶£‰¿†m ¾•¸®š ¾˜m³š²Çš¾Ÿ¤³±¢¶¡³¤±¬šn³˜¶Æ¢³ƒ¾ƒµšƒ¨m³ ˜¶ÆŠ±˜Ë³Â•n¾š¸Æ®‰Š³ƒ¢¶‰³š„š«m‰¾„n³¢³ ¢³ƒ•º ˜ m ³ ¨m ³ Š±¢³ƒ„·Ç š •n ¨ £¾Ÿ¤³±˜Ë ³ ™¹¤ƒµŠÁ¬¢m†¸®„³£¤—¿†¿¢šš²Æš¾®‰ XXX«m¨š¾Šo¾ƒ¶£¨¬¤¸®†¹”«¹Šš µ •³ ¾Œµ•Œ²£ ¾Šn³¿¢m¨‰ƒ³¤¤—À•£«³¤ƒÅ •n ¾¦®¬¦¹•œ³ƒ®®ƒ¢³¨m³®ºm¾Œµ•Œ²£¾¤µÆ¢¢¶ ƒ³¤–m®¤—À•£«³¤šn®£¦‰ «³¾¬–¹ƒÅ¾ƒµ• Š³ƒ–¦³•¤—›²««Ë³¾¤ÅŠ¤ºœŠ³ƒœ¤±¾˜©Š¶š •n¾„n³¢³¤¹ƒ–¦³•¾œ|šŠË³š¨š¢³ƒ•²‰š²šÇ ƒÅ–n®‰¬³¿š¨˜³‰®¸Æš¾„n³¢³¾«¤µ¢–¦³• ¿˜š†¸®œ¤±ƒ®›¤—¾Ÿ¸Æ®ƒµŠƒ³¤Ÿµ¾©ª ¿˜šÀ•£˜¶ÆŠ±¾«¤ÅŠÁš¾¤Å¨¨²šš¶ÇƒÅ†¸® ¤— «¹ „ ³«³™³¤”±¿¦n ¨ Š±–µ • –m ® ˜³‰›² «

¿®š•q˜¤²†Á¬nœÁŒn›¤µƒ³¤¾œ|š¾Šn³¿¤ƒ ¾¦£–n®‰„®„®›†¹”¢³ƒ ¿–m¢m¤ºn¨m³¤— «¹„³Š±–µ•¤ºœ¾Šo•n¨£¬¤¸®Â¢mš±†± ¿¨ ¾¦mšš±†± ¿¦±–n ® ‰œc • ˜n ³ £•n ¨ £ƒ³¤„® œ¤±˜³šÀ˜ª®£m³‰«º‰ ˜¶Æ ˜ ³‰%86 758&.•n¾„¶£šŒ¸Æ®£m®„®‰«³¢¢µ–¤° µ•Ÿ¦³•Âœ·Æ‰˜¶Æ—ºƒ–n®‰†¸®600 ˜³‰ ƒ®‰›¤¤”³™µƒ³¤–n®‰„®®¡²£®£m³‰«º‰¢³ ”˜¶Æš¶Ç•n¨£†±

เปดตัว SSK ชลบุรี

†¹”«¹„«¢¾ƒ¶£¤–µ¾«¸®ƒ¦µÆš©²ƒ•µÊœ¤±™³šƒ¤¤¢ƒ³¤›¤µª²˜«¹„©µ¤µ¢®¾–®¤qŠË³ƒ²• „¨³ ¢®›„®‰˜¶Æ¤±¦·ƒÁ¬nƒ²›†¹”¨µŒ²£À¤Ššq®¢¤ƒ¹¦ƒ¤¤¢ƒ³¤ºnŠ²•ƒ³¤›¤µª²˜À¦ºŒ²Æš«q¢®¾–®¤q ŠË³ƒ²•ÁšÀ®ƒ³«˜¶¾Æ œc•–²¨ÀŒ¨q¤¢º ¿¦±º¿n ˜šŠË³¬šm³£¤—¬²¨¦³ƒ£¶¬Æ ®n 66.6,12758.ŠŒ¦›¹¤¶ ®£m³‰¾œ|š˜³‰ƒ³¤

F$KDTCªDT;D;7

;lTCT?T$ F$KLlTMES<>[9Wg7O*$TEOO$E8=;Wh

F$K=ER+lTIS;9Wg ®³ª°­CV8Z;TD;¯²²² IS;9W*g 6OO$E8bMC'YO IS;@Z:¯­ IS;JZ$E¯¯ IS;@FL<6W¯µ IS;_LTE°­ IS;9WgOO$E8bMC'YO IS;@FMSL<6W¯® IS;JZ$E¯¶ 9WgCT·=0V9V;aMEJTL7Ec9D=¯²²° a6D·@«O«LZ-T7VJZB=ER_LEþ2

มิตซูบิชิ มอเตอรส สานตอโครงการ “มิตซูอิ่มใจ นองไดอิ่มทอง”

†¹”Àš›¹£ƒº µ ¢º¤³¯³Œµƒ¤¤¢ƒ³¤ºŠn •² ƒ³¤Á¬çm›¤µª˜² ¢µ–º›Œµ µ ¢®¾–®¤q« œ¤±¾˜©Â˜£ ŠË³ƒ²•¢®›®¶ƒ¦n³š›³˜Á¬nÀ¤‰¾¤¶£š˜²¨Æ œ¤±¾˜©«š²›«š¹šÀ†¤‰ƒ³¤¾ƒª–¤¾Ÿ¸®Æ ®³¬³¤ ƒ¦³‰¨²š¿››£²Æ‰£¸š«³š–m®À†¤‰ƒ³¤u¢µ–º®µÆ¢ÁŠšn®‰Â•n®µÆ¢˜n®‰vÀ•£¢¶†¹”šŸ¤²–šq®ºm˜®‰ ºn®Ë³š¨£ƒ³¤«Ë³š²ƒ‰³š¾„–Ÿ¸Çš˜¶Æƒ³¤©·ƒª³¾Œ¶£‰¤³£¾„–¤m¨¢ƒµŠƒ¤¤¢À†¤‰ƒ³¤

มิชลิน ไดรับรางวัลสงเสริมความปลอดภัยบนทองถนนระดับโลก

ƒ¦¹m¢¢µŒ¦µš•n¤²›¤³‰¨²¦3ULQFH0LFKDHO,QWHUQDWLRQDO5RDG6DIHW\$ZDUG¾œ|š ®‰†qƒ¤ºnšË³¿››®£m³‰Ášƒ³¤¾«¤µ¢«¤n³‰†¨³¢œ¦®•¡²£Ášƒ³¤«²èŠ¤ m³š˜³‰ƒ³¤Ÿ²“š³ ¦µ–¡²”’q¿¦±ƒ³¤Á¬n†¨³¢Á«mÁŠƒ²›Ÿš²ƒ‰³šÀ•£¾Šn³Œ³£Â¢¾†µ¦¿¬m‰¾†š˜q „¨³ ¾œ|šºn Ÿ¤±¤³Œ˜³š¤³‰¨²¦Á¬n¿ƒm†¹”¿Ÿ˜¤µƒ¾¦®¾Ÿµ¤qƒ'LUHFWRU3XEOLF$IIDLUVƒ¦¹m¢¢µŒ¦µš n³£ ÁšŸµ™¶¢®›¤³‰¨²¦3ULQFH0LFKDHO,QWHUQDWLRQDO5RDG6DIHW\$ZDUGŠ²•„·Çš”ƒ¤¹‰ šµ¨£®¤q†¾¢¸Æ®¾¤Å¨Äš¶Ç

กรมขนสงฯ เปดประชุมชี้แจงรางวัลบริการภาครัฐฯ

ƒ¤¢ƒ³¤„š«m‰˜³‰›ƒ †¹”«¢Œ²£ ©µ¤µ¨²“šÀŒ† ®™µ›•¶ƒ¤¢ƒ³¤„š«m‰˜³‰›ƒ ¾œ|š œ¤±™³š¾œc•ƒ³¤œ¤±Œ¹¢Œ¶Ç¿Š‰¤³£¦±¾®¶£•u¤³‰¨²¦›¤µƒ³¤¡³†¤²‘¿¬m‰Œ³–µvœ¤±ŠË³œd ¾Ÿ¸Æ®Á¬n˜¹ƒ¬šm¨£¢¶†¨³¢¤ºn†¨³¢¾„n³ÁŠ¬¦²ƒ¾ƒ”’q¿¦±¿š¨˜³‰ƒ³¤ŸµŠ³¤”³¤³‰¨²¦°–³¢˜¶Æ «Ë³š²ƒ‰³šƒŸ¤ƒË³¬š•

R1_BT#198_p17-19_imac5.indd 19

5/18/12 3:50 PM


20 BUS&TRUCK • เปรียบเทียบรถเดน

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

คัเปรีนเรยบเที งธุรยกิบรถเด จ น

รถจีนลุยบุกตลาด

FAW380 รถจีนสัญชาติอ

SINOTRUK HOWO ที่สุดของขุมพลัง บริ ษั ท สุ ข ศิ ริ มอเตอร จํ า กั ด ตั ว แทนจํ า หน า ยในประเทศไทย มา พรอมกับ SINOTRUK รุนใหมแรงกวา พลั ง เหนือ กว า ด ว ยหั ว ลาก 10 ล อ เครื่องยนต 380 แรงมา อีกหนึ่งผลิตผล สุ ด ยอดรถยนต หั ว ลาก จากประเทศ สาธรณรั ฐ ประชาชนจี น ใหม ล  า สุ ด ทนทานแกรงทุกสมรรถนะ เรือ่ งประหยัด พลังงานเปนเลิศไมเปนรองใคร สราง สรรค คุ ณ ภาพยนตรกรรมที่ ดี เ ยี่ ย ม พรอมรองรับการซอมบํารุงอยางชัดเจน ดวยการเปดโชวรูมรองรับลูกคาที่เพิ่ม มากขึ้น พละกําลังเครื1องยนต ไซโนทรัครุนนี้เปลี่ยนสมรรถนะ เปนเครือ่ งยนต T12.38-30 CNG 100% 6 สูบ ระบบระบายความรอนดวยนํ้า ไดเร็คอินเจ็กชั่น ติดตั้งเทอร โบชารจ เจอรและอินเตอรคูลเลอร กําลังสูงสุด 380 แรงมา 279 กิโลวัตต ที่ 2,000 รอบ ตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,650 นิว-ตัน เมตร ที่ 1,200-1,500 รอบตอนาที ความเร็วสูงสุด110 กิโลเมตรตอชั่วโมง พรอมดวยระบบไอเสียเปนมิตรกับสิ่ง BT#198_p20-21_imac5.indd 20

แวดลอม ยูโร 4 ระบบเกียรซินโครเมส แบบ รุน ZF16S1950 เดินหนา 16 เกียรเดินหนา 2 เกียรถอยหลัง ยอดพลังหัวลากประหยัดพลังงาน จายเชื้อเพลิงประหยัดดวยระบบ ควบคุมอิเล็คทรอนิค คอลโทรลล ขนาด ความจุกระบอกสูบที่มากขึ้น 11,596 ซีซ.ี ไมตอ งกังวลถึงพลังในระยะทางไกล รองรับความจุถังกาซ 8 ถัง 140 ลิตร มั่นใจทุกสถานการณ มั่ น ใจในการการขั บ ขี่ อ ย า ง ปลอดภัยดวยระบบเบรกหนาดิสเบรก แบบลมวงจรอิสระ หนา-หลัง ใชแรง ดันลมปลดโดยบังคับทีล่ อ หลังเสริมดวย ระบบเบรกไอเสีย มัน่ ใจดวยระบบเบรก กันลอล็อคตาย เมื่อขับขี่ ในสภาพที่ ถนนไมเอือ้ อํานวยและสามารถปองกัน ลอหมุนฟรี ในสภาพทุกผิวถนนในขณะ ออกตัว พรอมคลัตชแบบจานแหงแผน เดียวกับคอยลสปริง ทํางานดวยระบบ ไฮโดรลิคและมีลมดันชวย ระบบพวง มาลัยทํางานดวยลูกปนหมุนวนรอบตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง เพลาหนาแกนลอแบบแข็งและ

เฟรมหนาตัวทีคู เพลาหลังแบบอัด เพิ่ม สมรรถนะที่ แ ข็ ง แกร ง ต อ การขนส ง ประหยั ด คุ  ม ค า ลดต น ทุ น ได สู ง ถึ ง 36 กิโลกรัม (ลิตร) ตอ100 กิโลเมตร รถเพื1อการพาณิชย การเขามาของของ SINOTRUK ที่ เปนตัวตนของรถเพือ่ การพาณิชยนนั้ เห็น ทีจะเปนอีกหนึ่งคายที่เขามาเปนทาง เลือกในบานเรา ดวยสมรรถนะและราคา ที่สมเหตุสมผล สิ่งเหลานี้คงเปนตัววัดชี้ วั ต ถุ ป ระสงค ไ ด สํ า หรั บ อนาคตของ SINOTRUK เลยทีเดียว รายละเอียด ลักษณะ รุน เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสุงสุด kW/rpm แรงบิดสูงสุด Nm/rpm ความเร็วสูงสุด กม./ชม. ความจุถังกาซ (ถัง/ลิตร) มาตรฐานไอเสีย รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุปรีมทรัค จํากัด ผูแทน จํ า หน า ยรถหั ว ลากยี่ ห  อ FAW จาก ประเทศจีนหลังจากที่ไดทําการวิจัยและ ศึกษาตลาดรถใหญมาเปนเวลาหลายป ทําใหไดนํารถใหญยี่หอ FAW เขามาทํา ตลาดดวยความมั่นใจดวยคุณภาพและ

SINOTRUK

FAW หัวลาก CNG

HOWO Series T12.38-30 380 279/2,000 1,650/1.200-1,500 110 8/140 ยูโร 4

FAW 380 WP 12 NG 380 E40 380 280/2,200 1,500/1,400 106 8/140 ยูโร 3

บริษัท สุขศิริ มอเตอร จํากัด โทร.0-3633-9298 บริษัท สุปรีมทรัค จํากัด โทร.0-2321-1242

5/18/12 3:39 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK 21

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555 SHOWROOM

VOLVO FM

บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด นําเสนอรถรถหัวลากวอลโว FM ซึ่งถูก พัฒนามาเพื่องานขนสงหนัก มาพรอมเครื่องยนต 11,13 ลิตร FM คือตัวจริงที่ถูกสรางมา เพือ่ รองรับงานไดหลากหลายรูปแบบ ดวยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีลาํ้ สมัยจึงทําใหระบบ ขับเคลื่อนทรงพลังกับเครื่องยนต D13 ใหมทั้งหมด ขนาด 11 ลิตร ซึ่งมีขนาดใหเลือกที่ 400, 440 และ 480 แรงมา แตสําหรับที่จะนําเสนอคือ 440 แรงมา กําลังสูงสุด 324 กิโลวัตตที่ 1,400-1,800 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 2,200 นิวตันเมตร ที่ 1,050-1,400 รอบตอนาที การปลอยไอเสียตามมาตรฐานยูโร 3 รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2707-1747

New Series3 Expert

ชาติอเมริกัน เทคโนโลยีของรถทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงจึง ทํ า ให เ หมาะสมกั บ การใช ง านใน ประเทศไทย กําลังแรงถึงใจ สําหรับรถหัวลากจากประเทศจีน ยี่หอ FAW ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งยี่หอที่ ไดรับความนิยมในประเทศจีนเชนกัน สํ า หรั บ รุ  น นี้ ต  อ งบอกเรื่ อ งของกํ า ลั ง เครื่องยนตไมเปนรองใครเลยทีเดียวมา พร อ มเครื่ อ งยนต ส มรรถนะแรงสู ง พลังงานทางเลือก CNG แท 100% ที่ เหมาะสมกับภาวะราคานํ้ามันแพงใน ประเทศอยางดีเยี่ยม พละกําลังของเครื่องยนต WP 12 NG 380 E40 ไมเปนรองใครมาพรอม พลังมาสูงถึง 380 แรงมา 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความรอนดวยนํ้าแบบ ปลอกสูบแหง พรอมเทอร โบอินเตอร คู ล เลอร ระบบหั ว ฉี ด ควบคุ ม ด ว ย คอมพิวเตอร เผาไหมแบบลีนเบอรน ที่ มีขนาดความจุของกระบอกสูบขนาด 11,596 ซีซี. กําลังสูงสุด 280 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,500 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบตอนาที

BT#198_p20-21_imac5.indd 21

ความเร็วสูงสุด 106 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระบบส ง กํ า ลั ง มั่ น ใจได เ ลื อ กใช คลัตชแบบแหงแผนเดียวควบคุมดวย ระบบไฮโดรลิค มีลมดันชวย ซึ่งมีขนาด เสนผานศูนยกลาง 430 มม.ระบบเกียร ทรงประสิทธิภาพจากประเทศอเมริกา EATON ET-20109 A เกียรเดินหนา 9 สปด 2 เกียรถอยหลัง ขนสงมีประสิทธิภาพ การขนสงที่ตองเจอกับงานหนัก จานลากที่ มี ม าตรฐานอย า ง JOST ขนาดคิงพิน 3.5 นิ้ว จึงสามารถทําให งานลุลว งไดเนือ่ งจากมีความทนทานสูง ระบบขับเคลื่อนเพลาหลัง FAW 457 เฟองทดเดี่ยวพรอม DIFFERENTIAL LOCK ระบบบังคับเลี้ยวลูกปนหมุนวน ระบบเพาเวอรชวยผอนแรง สามารถ รองรับการเดินทางระยะไกลไดสงู ดวยถัง CNG ขนาด 140 ลิตรนํ้าจํานวน 8 ถัง ความปลอดภัยคุณภาพสูง ระบบเบรกเปนระบบลม DUAL Circuit Break พรอมเบรกมือแบบสปริง ทีห่ มอลมเบรกทีเ่ พลาหลังทัง้ คู วาลวลม บังคับดวยมือ และเบรกไอเสีย

บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด มาพรอมรถรุนใหม New Series 3 Expert ที่เปดตัวเปนทางการเมื่อเร็วๆ นี้ แบงเปนรถบรรทุก 4 ลอ 1 รุน และรถบรรทุก 6 ลออีก 4 รุน สําหรับรถบรรทุก 6 ลอ รุน XZU720R เปนรถที่เหมาะกับใชในการขนสงใน เมือง ใชเครื่องยนตรุน N04C-VB 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ระบายความรอนดวย นํ้า เทอรโบอินเตอรคูลเลอร คอมมอนเรล ควบคุมดวยคอมพิวเตอรแบบไดเร็คอินเจ็คชั่น ใหกําลัง 150 แรงมา100 กิโลวัตต ที่ 2,800 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบตอนาที ความจุกระบอกสูบ 4,008 ซีซี. เครื่องยนตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2900-5000

Volkswagen Transporter T5

สําหรับนักเดินทาง Volkswagen Transporter T5 รุน California DoubleBack บริษทั ดัดแปลงตัวถังรถยนตจากประเทศอังกฤษเพิ่มเติมขยายสวนทายของ T5 ใหรองรับการใช งานในการเดินทาง เมื่อมีการติดตั้งชุดหองโดยสาร ผูใชงานเพียงกดปุมสั่งการเพื่อใหสวน ทายดังกลาวขยายออกมาเกือบ 2 เมตร เปนหองโดยสารแบบสไลด หองสัมภาระทายแบบ สไลดมีแบบ 2 ที่นั่งขนาดใหญและเบาะยาว 3 ที่นั่งใหเลือก โดยมีอุปกรณมาตรฐานตางๆ เชน เตนทแบบยกตัวบนหลังคาซึ่งทําหนาที่เปนเตียงนอนชั้นบน พื้นหองเปนแบบปองกัน นํา้ หรือเลือกใชแบบพรม Transporter California Doubleback ถูกขับเคลือ่ นดวยเครือ่ งยนต เทอรโบดีเซล 2.0 ลิตร ของ Volkswagen ขนาด 138 แรงมา โดยมีอัตราสิ้นเปลือง เชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ 7.7 ลิตร/100 กิโลเมตร รายละเอียดเพิ่มเติม : www.volkswagen-vans.co.uk

5/18/12 12:34 AM


22 BUS&TRUCK • รถเพื่อกิจการพิเศษ

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

รถเพื่อกิจการพิเศษ

กานกลวย กระบะสายพันธุใหม

จุใจ คุมคา จริงๆ สําหรับกระบะ “กานกลวย” ที่สามารถใชงานไดอยาง เต็มพืน้ ทีใชสอย อีกทัง้ ความปลอดภัยที่ เปนเลิศ ดวยนวัตกรรมการออกแบบที่ เนนการใชงานสูงสุดและปลอดภัย บริ ษั ท สามมิ ต รกรี น พาวเวอร จํากัด หรือ SGP ปลอยเจาชางกาน กล ว ยมารั บ ใช ค นไทย มาพร อ มกั บ กระบะทายที่ ไดรับการออกแบบตอบ สนองความต อ งการงานบรรทุ ก ที่ ต อ งการพื้ น ที่ ม ากเป น พิ เ ศษ เพิ่ ม ปริ ม าตรการบรรทุ ก ได ม ากขึ้ น กว า กระบะทั่วไป มีพื้นที่กวาง 1,760 มล. ยาว 2,508 มล. กั บ พื้ น ที่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สามารถจุสินคาไดอยางถึงใจ นอกจากนี้ กานกลวยยังมาพรอม กับถังกาซ 3 ถังติดดานลางกระบะ โดย ประกอบตามมาตรฐาน OEM ผานการ ทดสอบการจับยึดหัวเติมกาซ และการ ทดสอบแรงกระแทกถังบรรจุกาซ ซึ่ง ระบบการติดตั้งถังบนลูกกระบะทําใหมี การถายทอดนํา้ หนักการทรงตัวขณะขับขี่ ที่ดีกวา สรางความมั่นใจขณะเขาโคง SGP ออกแบบระบบ CNG และ ทดสอบระบบ CNG รวมทั้งอุปกรณทุก

BT#198_p22-23_imac5.indd 22

ชิ้นดวยซอรฟแวรคอมพิวเตอร CAE (Computer Aided Engineering) อีก ทัง้ บรรดาชิน้ สวนจับยึดอุปกรณ ผลิต แบบเดียวกับชิ้นสวนรถยนต โดยใช แมพมิ พ พรอมผานการทําสี EDP จึง มัน่ ใจไดถงึ ความสวยงามและอายุการ ใชงานที่ยาวนาน นอกจากนี้ ยั ง มี นวั ต กรรมอี ก มากมายที่จะทําใหใชงานไดสูงสุด 1.มี ก ารบรรทุ ก มากที่ สุ ด ใน ตลาดปจจุบนั กับพืน้ กระบะทีก่ วางขึน้ กวากระบะทั่วไปมากกวา 20% 2.อุ ป กรณ เ สริ ม จากโรงงาน เพิ่มความสะดวกสบาย ไมตองติดตั้ง อุปกรณเสริม โดยสามารถติดตั้งได ทันทีและไมตองดัดแปลงตัวรถ 3.บรรทุกไดเต็มพิกัด ไมเสีย พื้นที่วางตระกราสัมภาระ นับตัง้ แตอดีต ชาง เปนสัตวทมี่ ี ความสํ า คั ญ และผู ก พั น กั บ ชี วิ ต คน ไทยมาโดยตลอด บงบอกถึงความ แข็งแรง และทรงพลัง มั่นใจไดวาจะ ตอบสนองความตองการของลูกคาได เปนอยางดี สนใจติดตอโทร.0-24131520

5/18/12 12:39 AM


จอดคุย • BUS&TRUCK 23

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

จอดคุย ปจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนตไทย ไดพฒ ั นากาวลํา้ ไปสูร ะดับโลก สวนหนึง่ เป น ผลมาจากการจั ด ตั้ ง สถาบั น ยาน ยนตขึ้นมา เพื่อวางยุทธศาสตรกําหนด ทิศทางสงเสริมใหผูผลิตรถยนตยักษ ใหญจากญีป่ นุ และตะวันตกเขามาลงทุน สรางโรงงานประกอบรถยนต จนกลาย เปนศูนยกลางระดับภูมิภาคไปแลว ดร.ปฏิมา จีระแพทย ผูอ าํ นวยการ สถาบันยานยนต ผูผันตัวเองจากวงการ อสังหาริมทรัพย มาสูว งการอุตสาหกรรม ยานยนตอยางเต็มตัว ไดเปดวิสยั ทัศนที่ ลํ้าลึกใหสมาชิกไดรับทราบโดยทั่วกัน เปาหมายหลักพัฒนาบุคลากร สําหรับการรับตําแหนงผูอํานวย การสถาบันยานยนตคนใหม เนื่องจาก สวนตัวเปนคนชอบรถยนตเครื่องยนต กลไกอยูก อ นแลว และทีผ่ า นมาก็เคยทํา หนาที่เปนครูอาจารย เคยทํางานดาน อสั ง หาริ ม ทรั พ ย จึ ง อยากทํ า งานที่ สามารถชวยประโยชนตอการพัฒนา ประเทศในสเกลที่ใหญขึ้น โดยหนาที่ หลักที่สถาบันยานยนต คือการทํางาน ประสานงานกับหนวยงานและองคกร ต า งประเทศพร อ มๆ กั บ การพั ฒ นา บุคลากรใหรองรับกับการลงทุนขยาย กํ าลั งการผลิ ตของบริษั ทรถยนต เพื่อ จําหนายในประเทศและสงออกสูตลาด โลก ซึง่ เปนไปตามยุทธศาสตรทกี่ าํ หนด แผนพัฒนาในระยะยาวไวแลว นอกจากนี้ ในอีก 3 ปขางหนา จะ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญคือ การรวม ตั ว เป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต ไทย จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรอยาง ต อ เนื่ อ ง ในฐานะที่ เ ป น ผู  นํ า ใน อุ ต สาหกรรมยานยนต ข องภู มิ ภ าค เนื่ อ งจากบุ ค ลากรไทยมี จุ ด อ อ นด า น ภาษา เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศเพือ่ น บานอยางเมียนมารทมี่ นี กั ศึกษามาเรียน ที่เมืองไทยตามมหาวิทยาลัยชั้นนํา ดัง นั้นเพื่อเปนการรับมือกับ AEC ในอีก 3 ปขางหนา ไทยตองเรงเพิ่มเติมทักษะ ดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรอยาง เร ง ด ว นในสถานการศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ อาชีวะและปริญญาตรี ปนสถาบันฯเปนฮับอาเซียน พรอมจะนําพาสถาบันยานยนต ไทย ใหกาวสูการเปนสถาบันยานยนต หลักของอาเซียน หรือศูนยกลางของ สถาบันยานยนตของภูมิภาคอาเซียน (ฮั บ ) ทั้ ง นี้ การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร อุตสาหกรรมยานยนต ในไทยอาจตอง มองไกลไปถึงการทําหนาที่เปนสถาบัน ยานยนตของภูมภิ าคอาเซียนดวย โดยที่ ผานมา ไทยเปนประเทศแรกที่กอตั้ง สถาบั น ยานยนต ซึ่ ง ทํ า ให ห ลายๆ

BT#198_p22-23_imac5.indd 23

ประเทศอยางมาเลเซีย อินโดนีเซีย หัน มาก อ ตั้ ง สถาบั น ยานยนต ด  ว ย เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมดั ง กล า วภายใน ประเทศนั้นๆ อย า งไรก็ ต าม อิ น โดนี เ ซี ย มี แผนการดึงบริษัทรถยนต ไปลงทุนสราง โรงงานใหม เพื่ อ สนองตอบความ ตองการของประชากรทีม่ หี ลายรอยลาน คนจนเกรงกันวา ไทยจะเสียตําแหนง ศูนยกลางการผลิตในภูมภิ าคนี้ เนือ่ งจาก ปญหาอุทกภัย ซึ่งคาดวา ไมนามีผล กระทบ เพราะบริษัทรถยนตยังเชื่อมั่น ในประเทศไทย ขยายการลงทุนสราง โรงงานใหม เพื่ อ ผลั ก ดั น ไทยเป น ศู น ย ก ลางการผลิ ต เพื่ อ จํ า หน า ยใน ประเทศและสงออกสูตลาดโลก ซึ่งคาด วา ในอีก 3 ป เมื่อ AEC เริ่มตนในป 2558 ไทยจะมีกาํ ลังการผลิตรถยนตโดย รวมปละ 3 ลานคัน กําหนดแผนแมบทยานยนตใหม ภารกิจเรงดวนที่จะตองทําเปน อันดับแรกภายหลังจากรับตําแหนง คือ การจัดทําแผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต ฉบับที่ 3 เพื่อบังคับใชในชวง 5 ป (2555-2559) ในเชิงปฏิบัติการให แลวเสร็จภายใน 3 เดือนจากนี้ หลังจาก ทีแ่ ผนดังกลาวมีความลาชาเพราะไดรบั ผลกระทบจากอุทกภัยในชวงสิ้นป ซึ่ง เบือ้ งตนจะมีการวางโปรดักส แชมเปย น

ใหม หลังจากที่ประสบความสําเร็จใน การสนั บ สนุ น รถกระบะและรถยนต อีโคคารมาแลวในแผน 1-2 (ป 25452554) ขณะเดียวกันจะมีการทําแผน 10 ป เพือ่ วางยุทธศาสตรพฒั นาอุตสาหกรรม ยานยนตควบคูกันไปดวย สําหรับแผนแมบทดังกลาวแบง ออกเปน 2 ระยะ ทั้งระยะสั้น 4 ป ตั้งแต ป 2555-2559 และแผนระยะกลาง 10 ป ตั้งแตป 2555-2564 เพื่อผลักดันให ภารกิจที่วางไวบรรลุเปาหมาย ซึ่งแผน ระยะสั้น 4 ป จะเนนการพัฒนาดาน บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและรถ จักรยานยนต โดยเริ่มตนจากการฝก อบรมบุคลากรภายในองคกร ขยายออก ไปนอกองคกร ทั้งผูผลิตชิ้นสวนยาน ยนตที่เปนผูประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อ ใหความรูและความสามารถและสราง ศักยภาพดานการแขงขันในตลาดโลก ศึกษาโปรดักตแชมเปยนตัวที่ 3 อุตสาหกรรมยานยนตของไทยได

รับการจัดวางยุทธศาสตรมาอยางตอ เนื่อง ตั้งแตในยุคแรกที่กําหนดใหไทย เปนฐานในการผลิตรถปกอัพขนาด 1 ตัน เปนโปรดักตแชมเปยนตัวที่ 1 ตอ มาผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการ ผลิ ต รถยนต ป ระหยั ด พลั ง งานหรื อ อีโคคาร ซึ่งปจจุบันกลายเปนโปรดักต แชมเปยนตัวที่ 2 หนาที่ตอไปของ สถาบั น ยานยนต คื อ การวิ เ คราะห สถานการณ และกําหนดยุทธศาสตร ตอไปวา โปรดักตแชมเปยนตัวตอไป จะเปนรถประเภทใด อยางเมื่อเร็วๆ นี้ คายรถยนตฮอนดาเพิง่ เปดตัว รถยนต ซีวิครุนใหมที่สามารถใชแกสโซฮอล อี 85 ได โปรดักตแชมเปยนตัวตอไป อาจเป น รถพลั ง งานทางเลื อ กใหม ไมใชเพือ่ ตอบสนองความตองการของ ประเทศไทยเพียงตลาดเดียวแตยงั อาจ ขยายไปยังตลาดประเทศเพื่อนบานได ดวย

ดร.ปฏิมา จีระแพทย ปนยานยนตเปนฮับอาเซียน

ดร.ปฏิมา จีระแพทย ผูอ าํ นวยการ สถาบันยานยนต เขารับตําแหนง วันที่ 4 พ.ค. 2555 โดยมีวาระการ ทํางาน 4 ป (2555-2558) เปนการ รั บ ตํ า แหน ง ต อ จากคุ ณ วั ล ลภ เตียศิริ ที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2555 ประวัติการทํางาน เคย เป น กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอรตี้ คอนซัล แทนส จํากัด ที่ปรึกษา บริษัทที่ ปรึกษา เค เอ โอ จํากัด กรรมการ ทีป่ รึกษาสมาคมการคากลุม ธุรกิจ ก อ สร า งและอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เปนตน

5/18/12 12:40 AM


24 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555 LOGISTICS FOCUS

CEVA เปดใหบริการ LTL สงสินคาทางรถระหวางประเทศในเอเชีย CEVA ลอจีสติกส ผูใ หบริการดาน การบริหารจัดการซัพพลายเชนชั้นนํา ระดับโลกไดเปดใหบริการ Less than Truck Load (LTL) หรือการขนสงแบบ ไมเต็มคันรถสําหรับการบริการขนสง ทางรถระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก การบริการแบบ Less than Truck Load (LTL) สงเสริมโซลูชั่นการขนสง ขามประเทศของ CEVA ระหวางประเทศ สิงคโปรและประเทศจีน ซึ่งปจจุบันใน ภูมภิ าคนีม้ สี ถิตกิ ารขนสงเฉลีย่ อยูท ี่ 500 รอบต อ เดื อ น ป จ จุ บั น การให บ ริ การ ขนสงสินคาระหวางประเทศของ CEVA แบบ Full Truck Load (FTL) หรือการ ขนสงแบบเต็มคันรถ เปนโซลูชั่นที่ครบ วงจร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด เหมาะสํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ ต  อ งการขนส ง สินคาไดเร็วและแมนยําทันระยะเวลาที่ กําหนดไปยังจุดหมายทั่วทั้งทวีปเอเชีย ดั ง นั้ น CEVA จึ ง สามารถใช ประโยชนจากเครือขาย FTL ในภูมิภาค ทีม่ คี วามแข็งแกรงอยูแ ลวเพือ่ ตอยอดใน การใหบริการที่หลากหลายมากขึ้น โดย ลูกคาสามารถเลือกใชบริการขนสงไดทงั้ FTL และ LTL ตามความเหมาะสม เปน ที่ทราบกันดีอยูแลววา CEVA Ground ถือเปนผูน าํ ดานการบริการขนสงทางบก ทั้งภายในและระหวางประเทศที่สําคัญ ของประเทศจีน การเปดชองทางการ บริการขนสงใหมนจี้ ะชวยเพิม่ ทางเลือก ใหมและเพิ่มความรับรูใหกับลูกคาได อยางแพรหลายมากขึ้น การบริการแบบ LTL จะเริ่มให บริการใน 3 เสนทางกอน ซึ่งจะเริ่มจาก เซิ น เจิ้ น ประเทศจี น สู  ป  นั ง ประเทศ มาเลเซีย จากโฮจิมนิ หประเทศเวียดนาม สูเซินเจิ้น ประเทศจีน และจากประเทศ สิ ง คโปร สู  กั ว ลาลั ม เปอร ประเทศ มาเลเซีย ซึ่งลวนแลวแตเปนเสนทางที่ บริษทั ชัน้ นําตางๆ ใชในการขนสงสินคา และถือเปนเสนทางที่มีความสําคัญตอ ซัพพลายเชนมากที่สุดเสนทางหนึ่ง คุณนอรม มัมเมอรี่ รองกรรมการ ผูจั ดการอาวุโส ฝายการดําเนินการ ระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก กลาววา เรา รูสึกพอใจเปนอยางยิ่งในความสําเร็จ ของโซลูชั่นการขนสงทางรถ (Roadfreight) ระหวางประเทศที่เราไดเปดให บริการไปในชวงปทผี่ า นมา เพือ่ เปนการ ตอบสนองความตองการของลูกคาที่ หลากหลาย จึงเพิ่มบริการรูปแบบ LTL เพื่อโซลูชั่นที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น การ

BT#198_p24-25_imac5.indd 24

ทางสําหรับการบริการในรูปแบบ LTL ให ครอบคลุมเสนทางจากเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีนไปยังกรุงเทพฯ ประเทศไทย รวมถึง เสนทางระหวางกัวลาลัมเปอรถงึ

กรุงเทพฯ เพื่อเครือขายการขนสงทาง บกของ CEVA ในทวีปเอเชียทีค่ รอบคลุม ยิ่งขึ้นไปอีกขั้นภายในชวงเวลา 2 ปขาง หนา

CEVA มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะ ขยายเสนทางสําหรับการ บริการในรูปแบบ LTL ให ครอบคลุ ม เส น ทางจาก เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีนไป ยั ง กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย รวมถึ ง เส น ทางระหว า ง กัวลาลัมเปอรถึงกรุงเทพฯ เพือ่ เครือขายการขนสงทาง บกของ CEVA ในทวีปเอเชีย ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นไปอีกขั้น ภายในชวงเวลา 2 ปขา งหนา ขนสงสินคาภายในภูมิภาคเอเชียมีการ เจริญเติบโตที่สอดคลองกับความกาว หน า ทางเศรษฐกิ จ CEVA จึ ง มี ผู  เชี่ยวชาญในแตละพื้นที่เพื่อตอบสนอง ความต อ งการของลู ก ค า ได อ ย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ด ว ยการมอบ การบริการที่นาเชื่อถือ รวดเร็วแมนยํา พร อ มการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ไ ด มาตรฐาน และการบริหารการขนสง คุณภาพระดับโลก CEVA มีความตัง้ ใจทีจ่ ะขยายเสน

5/18/12 4:52 PM


LOGISTICS • BUS&TRUCK 25

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555 MATERIAL HANDLING

Solid Tire

จากงาน TAPA 2012 เราไดเยี่ยมชมบูธของ บริษัท วี.เอส. อินดันตรี้ ไทร จํากัด ซึ่งไดนําเสนอนวัตกรรมของยางที่ใชใน รถโฟลคลิฟต รวมถึงยางหลอดอกทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง ซึง่ คุณสมบัติ พิเศษของยางหลอดอก แข็งแรง และชวยใหคุณประหยัดคาใชจายการดําเนิน งานของคุณและลดมลพิษจากยางเกา โดยปกติแลวยางสามารถหลอใหมไดอยางนอย 1 ครั้ง ทั้งนี้จะตองมีผู เชี่ยวชาญพิจารณาถึงโครงสรางของยาง ซึ่งบริษัทสามารถหลอไดทั้งยางในรถ โฟลคลิฟต และรถที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มเติม : บริษัท วี.เอส. อินดันตรี้ ไทร จํากัด โทร.0-2759-8774

สายพานอุตสาหกรรม

เข็มขัดเชฟรอน สามารถใชงานไดหลากหลายในการลําเลียง ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะสินคาทีม่ ปี ริมาณ มาก สินคาที่มีความพิเศษเฉพาะ รวมถึงสินคาที่มีความรอน อีกทัง้ ยังเหมาะสําหรับการขนสงของสินคาทีม่ นี าํ้ มันและไขมัน ซึง่ จะมีการเสริม ดวยวัสดุพิเศษสําหรับการใชงานโดยเฉพาะ สามารถลําเลียงสินคาทีม่ คี วามสูงและลาดชันไดอยางมีประสิทธิภาพ การ ติ ด ตั้ ง ส า ย พ า น เ ข็ ม ขั ด คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม สึ ก ห ร อ ใ น อนาคตโดยเฉพาะ คุ ณ ส ม บั ติ พิ เ ศษ มี ส  ว นผสม ของสารที่ ช  ว ยให ยื ด หยุ  น สู ง ถึ ง 50 มม. นอกจากนี้ ยั ง สามารถนํามาใชได อยางมีประสิทธิภาพ มีเสนผานศูนยกลาง ของลูกรอกขนาดเล็ก ช  ว ย ล ด ก า ร สิ่ ง สกปรกที่จะเขาไปเกาะติด เพิ่มเติม : www.contitech.de

BT#198_p24-25_imac5.indd 25

SR 30 เครื่องสแกนเนอรแบบมือถือ

สแกนเนอรแบบมือถือ “อินเตอรเมค SR30” ทนทาน เหมาะกับ การใชงานในสํานักงาน และอุตสาหกรรมเบา ออกแบบมาใหใชงาน แบบอัตโนมัติ ทําใหคลองตัวในการใชงานสะดวก รวดเร็ว ลดความ ซํา้ ซอนในการติดตัง้ สามารถเปดใชงานไดทนั ที เชือ่ มตออินเตอรเมค กับมือถือหรือ คอมพิวเตอรสวนบุคคลก็ได SR30 จะชวยใหผูใชสามารถสแกนข มารถสแกนขอมูล บารโคด แกไขไดผานทางเครืรื่องสแกนเนอร เพียงแคสงผลที่ตองการไป นอกจากนี อกจากนี้ยังมี อุปกรณเสริมที่พรอมใชงาน ขาตั้ง ผนัง เมาท Holder และขาตั้งแบบแฮนด แฮนดฟรี เพิ่มเติม : SIMAT TECHNOLOGIES ES www.simat.co.th

ลิฟตกรรไกร

เหมาะกับการใชงานดังนี้ 1.เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีการเพิ่มพื้นที่งานขึ้นเรื่อยๆ 2.มีระบบไฮดรอลิคที่ล็อคไมใหเกิดการสะดุดระหวางลิฟต ปฏิบัติงานอยู ความเร็วสูงสุดอยูที่ 3, 7 mph และ 6 กม./ชม. 3 . ไ ด  รั บ ก า ร ออกแบบให มี ค วาม ทนทานสูง 4. ดวยความกวาง ของพื้ น ที่ มี ใ ห เ ลื อ ก หลายแบบเหมาะสมกับ การใชงานของหนางาน ในแตละที่ เพิ่มเติม : www.haulotte.co.uk

5/18/12 12:44 AM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555 LOGISTICS

เครนหนาทา PPC เสร็จกอนกําหนด พรอมรับขนถาย หนักสุด 125 ตัน

โครงการเครนหนาทา ทาเรือ ประจวบ (PPC Shore Crane) คืบ หนาเร็ วกวาแผน ติ ดตั้ งแลวเสร็จ ทดสอบยกนํ้ า หนั ก ได ถึ ง 125 ตั น พร อ มรองรั บ การขยายธุ ร กิ จ สื บ เนื่องจากการเริ่มผลิตของโรงงาน เอสเอสไอ ทีไซด ประเทศอังกฤษ คุณชัยภัทร เขมาภิรักษ กรรมการผูจัดการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ในกลุม เอสเอสไอ เป ด เผยถึ ง ความคื บ หน า โครงการ เครนหนาท า PPC วา หลั งจาก อุปกรณชนิ้ สวนตางๆ ปน จัน่ ที่โรงงาน เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมันนี ไดถูกลําเลียงมาถึงทาเรือประจวบ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ ผูรับเหมาชวงของก็อดวาลด พอรท เทคโนโลยี ไดเรงดําเนินการ ติดตัง้ ณ ทาเรือประจวบ การดําเนิน รุดหนาไปอยางรวดเร็วสามารถติดตัง้

อุ ป กรณ แ ละชิ้ น ส ว นเครนต า งๆ ไดติดตั้งแลวเสร็จ พรอมรับขนถาย เหล็ ก แท ง แบน จาก SSI UK ที่จะ มาถึงประเทศไทย ในเร็ววันนี้ “ทั้งนี้ ไดมี การทดสอบการยกนํา้ หนักของเครนสอง ตัวดังกลาว พบวาสามารถยกนํ้าหนัก สูงสุด (Dynamics Test) อยูที่ 125 ตัน โดยมีระยะใกลสุด 11 เมตร ซึ่งถือไดวา เครนมีขดี ความสามารถสูงสุดในการขน ถายวัตถุดบิ ทีม่ ขี นาดใหญ ซึง่ สอดคลอง กับกลยุทธขยายบริการเพือ่ รองรับธุรกิจ อื่นๆ รวมถึงรองรับการขนถายวัตถุดิบ “โครงการเครนหนาทา PPC” เปน และวัตถุดิบดวยตนทุนที่ลดลงและ ซึ่งเปนเหล็กแทงแบนจาก SSI UK ที่ ตองขนถายดวยเรือที่มีขนาดใหญ ซึ่ง โครงการลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความ ศักภาพสูงสุด พรอมรองรับใหบริการ สามารถของบริษัทในการขนถายสินคา เรือบรรทุกขนาดใหญขึ้นได ไมมีเครนในตัวในการขนถาย”

DHL เปดขนสงดวนขามวันสูสหรัฐฯ คาเธย แปซิฟค ตอโปรโมชั่น บริการรวดเร็ว เพิ่มแตมตอการแขงขัน ‘สมารท เซฟเวอร’ รับซัมเมอร ดี เ อชแอล ประกาศขยาย ศั ก ยภาพการให บ ริ ก ารขนส ง ด ว น ระหว า งประเทศจากกรุ ง เทพฯ สู  สหรัฐอเมริกา เดินหนานําเครือขาย การขนสงดวนทั่วโลกของดีเอชแอล มาใชสนับสนุนระบบซัพพลายเชน ของไทย เปดใหบริการขนสงดวน ทันใจขามวัน รองรับลูกคาที่ตองการ จั ด ส ง สิ น ค า ไปยั ง ฝ  ง ตะวั น ตกของ สหรัฐอเมริกา ทั้ ง นี้ จากรายงานของ US Census Bureau ระบุวา การคาแบบ สองทางระหว า งประเทศไทยและ สหรั ฐ อเมริ กา มี มู ล ค า รวมทั้ ง สิ้ น 35,000 ลานเหรียญสหรัฐในป 2554 โดยเปนมูลคาจากการสงออกจาก ไทยสู  ส หรั ฐ อเมริ กาคิ ด เป นมู ล ค า 25,000 ลานเหรียญสหรัฐ คุ ณ ชนั ญ ญารั ก ษ เพ็ ช ร รั ต น กรรมการผูจัดการ ดีเอชแอล เอกซเพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน กลาววา ดีเอชแอลรูส กึ ภาคภูมิใจ อยางยิ่งที่ไดเปดตัวนวัตกรรมบริการ ขนสงดวนดังกลาวภายใตเครือขาย

BT#198_p26-27_imac5.indd 26

การขนสงดวนขามวันอยางครบวงจร ซึ่งปจจุบันอุตสาหกรรมหลากหลาย แขนงมี ก ารแข ง ขั น กั น มากขึ้ น ทั่ ว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ลูกคาของเรา จึงมุงพัฒนาระบบซัพพลายเชนใหมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสามารถจัด สงสินคาของตนออกสูต ลาดไดเร็วขึน้ กวาที่เคยเปนมา ซึ่งดีเอชแอลพรอม ใหการสนับสนุนลูกคาทุกวิถีทาง

สายการบิ น คาเธ ย  แปซิ ฟ  ค ขยายเวลาโปรโมชั่น ‘สมารท เซฟเวอร’ ชวงซัมเมอร พรอมเพิม่ จุดหมาย ปลายทางใหม ผูสนใจสามารถสํารอง ทีน่ งั่ และเดินทางไดตงั้ แตวนั นีจ้ นถึงวัน ที่ 30 กันยายน 2555 สําหรับผูที่กําลังวางแผนไปรวม เทศกาลลดราคาสุดยิ่งใหญในฮองกง และสิ ง คโปร ส ามารถบิ น ตรงจาก กรุงเทพฯ ในราคาเริม่ ตนที่ 6,480 บาท

และ 5,190 บาท ตามลําดับ นอกจาก นี้ โปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ ‘สมารท เซฟเวอร’ ยังมอบราคาพิเศษ สําหรับบัตรโดยสารสําหรับการเดิน ทางไปยังเมืองหลักของยุโรปและทั่ว โลกดวย ส ว นที่ ยุ โ รป ได แ ก เ มื อ ง อัมสเตอรดัม ปารีส ลอนดอน โรม มิลาน แฟรงเฟรต และมอสโกว ราคา บัตรโดยสารเริ่มตนที่ 21,600 บาท ที่ ญี่ ปุ  น ได แ ก โตเกี ย ว โอซากา ฟุกุโอกะ และนาโงยา และในเกาหลี ไดแก ปูซานและโซล เริม่ ตนที่ 11,880 บาท ทัง้ นี้ ราคาดังกลาวไมรวมคาภาษี สนามบิน และอัตราเรียกเก็บคาภาษี นํ้ามัน รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โปรโมชัน่ และการสํารองทีน่ งั่ สามารถ ทําผานเว็บไซต ไดที่ www.cathaypacific.com/th หรือติดตอทีส่ าํ นักงาน สายการบิ น คาเธ ย  แปซิ ฟ  ค โทร. 0-2263-0606 หรืออีเมล: bkkrestkt@ cathaypacific.com หรือทีต่ วั แทนการ ทองเที่ยวชั้นนําทั่วประเทศ

5/18/12 12:50 AM


เทียบทา • BUS&TRUCK 27

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

เทียบทา

คุณจิณณวัตร วรพิมลพงศ ผูกุมบังเหียน “อาชา” เมืองนํ้าดํา

เปนเด็กหนุม อีกรายนึงทีก่ า วเขา มาสูวงการผูใหบริการรถโดยสารไม ประจําทาง “อาชาแทรเวล 2006” เชือ่ วาชื่อนี้คงเปนที่รูจักกันอยางดีแลว สําหรับเวลา 6 ปทผี่ านมา ไดเรียนรูว า วงการนีเ้ ขามาแลวถอยไมได ถาใจไม ถึงอยาไดลอง แตหากจะทําตองเต็ม แรงมา คุณจิณณวัตร วรพิมลพงศ หรือ นองนิว ผูที่เปนหัวเรี่ยวหัวแรงใหกับ หางหุน สวนจํากัด อาชาแทรเวล 2006 เด็กหนุม ทีพ่ กพาความมัน่ ใจในทุกครัง้ ที่ เ จอ มาวั น นี้ น  อ งนิ ว พกพาความ เขาใจของวงการรถโดยสารแบบชนิด ที่เรียกวา ตองกลาไดกลาเสีย เครือใหญ “ยิ่งเจริญ กรุป” “อาชาแทรเวล 2006” เริ่มจด ทะเบียนในป 2006 เราอยูในเครือของ “ยิ่ ง เจริ ญ กรุ  ป ” จ.กาฬสิ น ธุ  ซึ่ ง ประกอบธุรกิจดานขนสงอยูแลว ทั้ง สินคาเกษตร ขนสงสินคาทัว่ ไปรวมถึง ยังมีโรงงานนํ้าแข็ง อีกดวย และด ว ยธุ ร กิ จ ขนาดใหญ มี ลูกนองจํานวนมาก เลยคิดที่จะตอรถ เพือ่ ใชสาํ หรับเดินทางทองเทีย่ วสักคัน แตเมื่อตอมาเสร็จแลวทีนี้ก็มีคนเห็น และพยายามขอเชา จนทําใหเปนทีม่ า ที่เราปลอยใหเชาไป เปดตัวงานพืชสวนโลก ทีนี้พอมีคนเชาครั้งแรก ก็ดัน ตรงกับตอนเทศกาลงานพืชสวนโลกที่ เชี ย งใหม ทํ า ให มี ค นรู  จั ก “อาชา แทรเวลฯ” มากขึ้น ซึง่ รถคันแรกนัน้ ตอทีอ่ ชู า งเชียร

BT#198_p26-27_imac5.indd 27

ถ า ในแง ข องผลประกอบ การเราอยูได ไมรวย แต ถอยไมได ถอยแลวเจงแน ถ า จะออกรถใหม ก็ ต  อ ง ลงทุน เพราะลูกคาก็อยาก ไดใชรถดี สวย ไมเหมือน คนอื่น ซึ่งเราก็พยายาม ทําในทุกอยาง บานโปง เปนรถประกอบ เพราะเรามอง วาเรามาจากขนสง มีรถบรรทุกอยูแลว มีอูเอง สามารถดูแลซอมเองได จนมา ป 2008 ก็หนั มาเลนรถหางบาง แนนอน วาตองเลือก “สแกนเนีย” เพราะเปนรถ ตลาด สมรรถนะสมบุกสมบันดี เพิ่มรถเฉลี่ยปละคันพอเหมาะ จนถึงตอนนี้มีรถ 7 คัน เฉลี่ยวา เราเพิ่มรถปละคัน ไมไดมากมาย เรา เพิ่มตามปริมาณงานที่เรารับได ไมได หวือหวา แตสิ่งสําคัญคือ เมื่อ อาชาฯ

ตัดสินใจเพิม่ รถแลวก็ตอ งเต็มที่ ทัง้ เรือ่ ง ของการตกแตง การบริการอยางเต็มที่ และประสิทธิภาพของตัวรถ สวนถาถามวาจะเพิม่ รถอีกไหม ก็ ตองดูตามสภาพเศรษฐกิจ เพราะอยาง ที่เกริ่นไว เรารับงานแตพอดี ตนทางอีสานปลายทางทั่วประเทศ สําหรับตอนนีร้ ถทัง้ หมด 7 คัน ผม มีคนขับ 14 คน เสนทางที่ใหบริการโดย มากจะเริ่ ม ต น จาก จ.ขอนแก น , กาฬสินธุ, มหาสารคาม และ อุดรธานี สวนปลายทางก็ไปไดทุกที่ รัดเข็มขัดธุรกิจ ถามวาอยากเลนรถหางไหม ใครๆ ก็อยาก แตดวยสถานการณปจจุบันโดย เฉพาะเรื่องของราคาอะไหลตางๆ ที่มี แตจะสูงขึ้นผมเชื่อวาหลายๆ คนก็ตอง หันมารัดเข็มขัดธุรกิจ อีกอยางหนึง่ ของ อาชาเองรถที่ ป ระกอบก็ ไ ม เ คยจะมี ปญหาอะไรทีร่ นุ แรง เพราะเราดูแลอยาง เต็มที่กอนที่มันจะเสีย จะใหหันมาใช NGV ก็คงไมคิด เพราะสถานีทอี่ สี านมีแค 2 สถานี ขนาด รถบรรทุกยังแยเลย เดือนนึงมี 30 วัน วิ่งได 10 วัน อีก 20 วันตองมารอเติม กาซมันไมไหวจริงๆ นะ

เรื่องอาเซี่ยนเตรียมรับมือ เรื่องนี้ก็ศึกษาอยู แตบอกตรงๆ วาเรายังไมชัวรเรื่องกฎหมายบาน เมื อ งเขา สมมุ ติ ว  า คนขั บ รถผม บังเอิญชนสุนัขเขาตาย เราก็ผิดทุก อยาง ซึ่งหากจะตองรับงานจริงๆ ตอ ไป ก็ตองเตรียมรับมือมากขึ้น เพื่อ เตรียมความพรอม กับ 6 ป บนเสนทางนี้ ผมเชื่ อ ว า มี ห ลายๆ คนคิ ด เหมือนผม ทั้งคนที่เพิ่มเขามาใหม และคนที่อยูมานานในวงการนี้ ถาใน แงของผลประกอบการเราอยูได ไม รวย แตถอยไมได ถอยแลวเจงแน ถา จะออกรถใหมก็ตองลงทุน เพราะ ลู ก ค า ก็ อ ยากได ใ ช ร ถดี สวย ไม เหมือนคนอื่น ซึ่งเราก็พยายามทําใน ทุกอยาง สําหรับ “อาชาแทรเวล 2006” เปนที่รูจักอยางแพรหลายมากขึ้นใน งาน Thailand Tour Theque 2008 และยิ่งเกรียวกราวมากยิ่งขึ้นกับการ ไดรบั รางวัลพิเศษจากผลการคัดเลือก จากคณะกรรมการในป 2011 ดังนั้น เชื่อเถอะวา Thailand Tour Theque 2012 เขาจะไมพลาดอีกแนนอน

เทียบทา ชื่อผูประกอบการ : หจก.อาชาแทรเวล 2006 ประเภทธุรกิจ : ใหบริการรถ โดยสารไมประจําทาง เสนทางใหบริการ : อีสาน-ทั่วประเทศ ติดตอ : โทร.08-1760-5665

5/18/12 12:50 AM


28 BUS&TRUCK • จัดซื้อ จัดจาง

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

จัดซื้อ จัดจาง จัดซื้อ/ จัดจาง/ จัดเชา 25 พฤษภาคม 2555

• ซื้ อ รถยนต นั่ ง ไม เ กิ น 7 ที่ นั่ ง จํานวน 1 คัน สําหรับกรมธนารักษ กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สํานักการคลัง ชั้น 2 กรม ธนารักษ ซอยอารียสัมพันธ ถนน พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ติดตอ สํานักการคลัง ชั้น 2 กรม ธนารักษ ซอยอารียสัมพันธ ถนน พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต www.treasury.go.th หรือ โทร.0-2270-1760 ในวันและเวลา ราชการ 28 พฤษภาคม 2555

• ซือ้ รถยนตสว นกลางเปนรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลือ่ น 4 ลอ แบบดับเบิล แคบ จํานวน 1 คัน สําหรับองคการ

BT#198_p28-29_imac5.indd 28

บริหารสวนตําบลบานทําเนียบ กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สวนการคลังองคการบริหาร สวนตําบลบานทําเนียบ กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ติดตอ สวนการคลัง องคการบริหาร ส ว นตํ า บลบ า นทํ า เนี ย บ ดู ร าย ละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.bantumneab.com หรือโทร.0-7739-3173 ในวันและเวลาราชการ • ซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ลอ จํานวน 1 คัน สําหรับองคการบริหาร สวนตําบลวิเชตนคร กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สวนการคลัง องคการบริหาร สวนตําบลวิเชตนคร ในวันและเวลา ราชการ และวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ

จางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ชั้น 2) กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ติดตอ สวนการคลัง องคการบริหาร สวนตําบลวิเชตนคร ดูรายละเอียด ไดที่เว็บไซต www.wichetnakorn. go.th หรือโทร.0-5436-9847 ในวัน และเวลาราชการ • ซื้อ รถบรรทุกอเนกประสงค (ครั้งที่ 2) จํานวน 1 คัน สําหรับองคการ บริหารสวนตําบลหนองแขม กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ หรือการจางขององคการบริหารสวน ตําบลระดับอําเภอ(ที่วาการอําเภอ พรหมพิราม) กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ติดตอ ที่ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลหนองแขม ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือโทร.08-1394-3838 ในวันและ เวลาราชการ 29 พฤษภาคม 2555

• ซื้อ รถยนตสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลือ่ น 2 ลอ แบบดับเบิล แคบ จํานวน 1 คัน สําหรับเทศบาล ตําบลอากาศอํานวย กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ เทศบาลตําบลอากาศ อํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัด สกลนคร และศูนยรวมขอมูลขาว สารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ อํ า เภออากาศอํ า นวย จั ง หวั ด สกลนคร กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ติดตอ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อํ า เภออากาศอํ า นวย จั ง หวั ด สกลนคร ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.akatumnuay.go.th หรือโทร.

5/18/12 12:56 AM


จัดซื้อ จัดจาง • BUS&TRUCK 29

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

0-4279-9055 ในวั น และเวลา ราชการ • ซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบบรรทุกนํ้า จุนํ้าได 6,000 ลิตร นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไมตาํ่ กวา 12,000 กิโลกรัม เป น ราคาพร อ มป  ม และอุ ป กรณ จํานวน 1 คัน กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการ จัดซือ้ จัดจางขององคการบริหารสวน ตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอ สุวรรณภูมิ และวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอง สวนการคลัง องคการบริหารสวน ตําบลหัวชาง กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองศูนยรวมขอมูล ข า วสารการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลระดั บ อําเภอ ที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ

BT#198_p28-29_imac5.indd 29

อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ติดตอ ณ หองสวนการคลัง องคการ บริ ห ารส ว นตํ า บลหั ว ช า ง อํ า เภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ดูราย ละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต www. huachang.go.th หรือโทร.0-43588506 ในวันและเวลาราชการ • ซื้อ รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงเอนก ประสงค จํานวน 1 คัน สําหรับ องคการบริหารสวนตําบลบางพระ กําหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลบาง พระ ในเวลาราชการ และวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในเวลาราชการ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซือ้ การจาง ขององคการบริหารสวนตําบลระดับ อําเภอ (หองประชุมอําเภอ ชั้น 2) กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. เปนตนไป ติดตอ องคการบริหารสวนตําบลบาง พระ ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต www.bang-pha.go.th หรือโทร.

0-3851-7412 ในวั น และเวลา ราชการ 30 พฤษภาคม 2555

• ซือ้ ครุภณ ั ฑยานพาหนะและขนสง โรงพยาบาลไทรโยค รถบรรทุ ก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB) จํานวน 1 คัน กําหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.3016.30 น. ณ งานพัสดุ กลุม งานการ จั ด การ โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. เปนตนไป ติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาญจนบุ รี ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เว็บไซต www.saiyokhospital.com หรือโทร.0-3459-1301 ตอ 232 ใน วันและเวลาราชการ จัดจาง พนักงานชาง • รั บ สมั ค ร ช า งซ อ มรถบรรทุ ก

SINOTRUK เครื่ อ งยนต NGV จํ า นว น ห ล า ย อั ต ร า ห า ก มี ประสบการณ พิ จารณาเป น พิ เ ศษ ติ ด ต อ บริ ษั ท ฉั ต รเพชรวั ฒ นา จํากัด โทร.08-1840-8440, 082868-6688 (14 คูสาย) • รับสมัคร พนักงานชาง ไมจํากัด วุฒิ มีประสบการณ ติดตอ บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด โทร.0-23128326-8, 08-1824-7253, 08-53689472 พนักงานขาย • รับสมัคร พนักงานขายรถบรรทุก เพื่ อ เชิ ง พาณิ ช ย วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ติดตอ บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด โทร.0-2312-8326-8, 08-18247253, 08-5368-9472 อื่นๆ • รับสมัคร ผูจัดการศูนยบริการ วุฒิ ปริญญาตรี ติดตอบริษทั เอเชีย ทรัค จํากัด โทร.0-2312-8326-8, 081824-7253, 08-5368-9472

5/18/12 12:56 AM


30 BUS&TRUCK • วัดรอบ

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

วัดรอบ

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมทั่วประเทศ เมษายน 2555 รถบรรทุก

รถโดยสาร

ฉุดไมอยูยจริงๆ สําหรับ HINO สําหรับยอดจดทะเบียนรถในเดือน เมษายน เดือนนี้เพิ่มขึ้นมาเปน 1,027 คัน และที่ 2 เสมอ กับ ISUZU ยอดจดทะเบียนที่ 967 คัน ในสวนของรถจากจีนนัน้ ก็ไมอยากใหนงิ่ นอนใจ ไมวา SINO TRUK หรือ SHACMAN เองก็กําลังไตระดับตลอดเวลา

ที่ี 1 ตลอดกาล ในส าหรับ SUNLONG ที่คี าย ใ ว นของรถโดยสารสํ โ อื่นเห็นที่จะโคนยาก หรือแมแตคายจีนดวยกัน ก็ไมสามารถจะตีตื้นได โดยงาย

BT#198_p30-31_imac5.indd 30

5/18/12 1:03 AM


BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 31

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555 BUS & TRUCK MART

BT#198_p30-31_imac5.indd 31

5/18/12 1:03 AM


32 BUS&TRUCK • COVERS’ STORY ตอจากหนา 1

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

จากปก

จับตาสัมปทานรถตูเถื่อน ดันรถตูเถื่อนเขาระบบสัมปทาน คุณวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร กรรมการ ผูจัดการใหญ บริษัท ขนสง จํากัด หรือ บขส. เปดเผยกับ “BUS & TRUCK” ถึงสัมปทานรถตูโดยสารประจําทาง วา จากการที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบาย จั ด ระเบี ย บรถตู  โ ดยสารส ว นบุ ค คล ที่ทําการเดินรถในลักษณะรถโดยสาร ประจํ า ทาง ซึ่ ง ถื อ ว า เป น รถที่ ผิ ด กฎหมาย หรือที่เรียกกันวา “รถตูเถื่อน” ใหถูกกฎหมายและเขามาอยูในระบบ เพื่ อ สามารถควบคุ ม ราคาไม ใ ห ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบได รวมทัง้ ให อ ยู  ภ ายใต ค วามปลอดภั ย แก ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ จากการสํารวจของ บขส. และกรมการขนสงทางบก (ขบ.) เมื่อป 2552 ที่ผานมา พบวา มีจํานวนรถตูที่ ผิดกฎหมาย (รถตูเถื่อน) อยูจํานวน 6,460 คัน โดยปรากฏวามีเจาของรถตู โดยสารสวนบุคคลดําเนินการยืน่ เรือ่ งขอ เขาสูระบบตามกฎหมายโดยเขารวม เดินรถกับ บขส. เปนจํานวน 3,476 คัน คงคางอีกกวา 2,900 ราย แตระยะเวลา ไดสิ้นสุดไปแลว จึงยังมีรถตูเถื่อนวิ่งให บริการอยูบาง แตอยางไรก็ดี หากมีการ รองเรียนเขามาที่ บขส.หรือเจาหนาทีท่ ี่ เกี่ยวของวา มีรถตูเถื่อนวิ่งใหบริการอยู ก็จะดําเนินการจับและปรับในทันที จาย 4 หมื่นสิ้นสุดการเปนรถตูเถื่อน อยางไรก็ดี ทุกคันตองเสียคาใช จายประมาณ 3-4 หมื่นบาท ซึ่งเชื่อวา คุมคากับการที่ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับ แตการทําสัมปทานหรือการจัดระเบียบ ได สิ้ น สุ ด ไปแล ว แต ห ากกระทรวง คมนาคมในชวงรัฐบาลชุดปจจุบันจะสั่ง ใหดาํ เนินการอีกก็พรอมดําเนินการทันที ทัง้ นี้ ทีผ่ า นมาเมือ่ ตรวจสอบพบวามีบาง รายยังฝาฝนใหบริการนอกเสนทางก็ได สัง่ ลงโทษไปแลว ทัง้ ยกเลิกและสัง่ พักรถ พรอมกันนั้นยังจัดระเบียบการจอดตาม สถานีขนสงที่กําหนดไวให เชน ที่สถานี ขนสงหมอชิตก็ไดจัดรองรับไวประมาณ 20 ชองจราจรที่สามารถหมุนเวียนกัน มาจอดรอรับผูโดยสารไดทันที ผูประกอบการทิ้งรถใหญเปนรถตู นอกจากนี้ จากการจัดระเบียบครัง้ ทีผ่ า นมา มีผปู ระกอบการรถรวมบริการ บขส.ขออนุญาตปรับเปลี่ยนจากรถบัส มาเปนรถตูโ ดยสารประมาณ 1,000 กวา คัน ซึ่งทาง บขส.ไดอนุญาตใหปรับจาก รถใหญ ที่ มี ร ะยะทางวิ่ ง ในรั ศ มี 300 กม.มาเปนรถตูโดยสารได 1 ตอ 3 หรือ รถใหญ 1 คัน สามารถปรับเปนรถเล็ก ได 3 คัน ซึ่งในภาษาที่ถูกตองเรียกกัน BT#198_p32-33_imac5.indd 32

“รัฐบาลและหนวยงานที่ เกี่ ย วข อ งไม ค วรมอง เพียงการรับรายไดเขารัฐ แตเ พี ย งอย า งเดี ย ว แต ม อ ง ข  า ม ร ถ ที่ ไ ด  รั บ สั ม ปทานอย า งถู ก ต อ ง ดังนั้นหากรัฐบาลนี้ยังจะ นํารถตูเถื่อนเขาสูระบบ จ ริ ง ๆ ค ง ไ ด  เ ห็ น ร ถ โดยสารที่สัมปทานอยาง ถูกกฎหมายหยุดวิ่งหรือ ต อ งเลิ ก กิ จ การไปใน ที่สุด” วา รถมาตรฐาน 2 ประการ เพื่อให สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู  โดยสารมากยิง่ ขึน้ อยางไรก็ดี เชือ่ วาจะ สามารถจัดระเบียบรถตูโดยสาร และหา จุดจอดเปนหลักเปนแหลงใหแลวเสร็จ ภายในป 2555 นี้ รถตูเถื่อนวอนขยายเวลาจดทะเบียน คุณชินวัฒน หาบุญพาด ที่ปรึกษา รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม กลาว วา หลังจากทีม่ ตี วั แทนผูป ระกอบการรถ

ตูโ ดยสารตางจังหวัด ยืน่ หนังสือตอ คุณ จารุพงศ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาขยาย ระยะเวลาจดทะเบียนเขารวมกับ บ.ข.ส. เนื่องจากมีผูประกอบการรถตูโดยสาร บางสวนไดรับผลกระทบจากการไมได จดทะเบียนดังกลาว ซึ่งขณะนี้ถือวามี ประมาณ 2,000 กวาคัน ที่ยังไมไดรับ การจดทะเบียน เนือ่ งจากไมสามารถจด ทะเบี ย นให แ ล ว เสร็ จ ทั น ระยะเวลาที่ กําหนด กรณีดังกลาวไดหารือรวมกับ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีชวย วาการกระทรวงคมนาคม ซึง่ ในเบือ้ งตน เห็ น ด ว ยที่ จ ะขยายระยะเวลาการจด ทะเบียน แตตอ งใหกรมการขนสงฯ เปน ผูพิจารณารายละเอียดกอนดําเนินการ เล็งรื้อสัมปทานรถตูโดยสารใหม ทั้ ง นี้ อาจต อ งมี ก ารรื้ อ ระบบ สัมปทานเดินรถโดยสารใหม เนื่องจาก มีมานานหลายป จึงไมสอดคลองกับ ปจจุบนั หากเสนทางใดยังไมมี ก็ควรรีบ ดําเนินการใหถูกตองตอไป โดยตอง สํารวจความตองการของประชาชนใน แตละเสนทาง กรณีการไมทับเสนทาง หากทําไดกจ็ ะเปนการนํารถที่ไมถกู ตอง มาทําใหเปนรถที่ถูกตองมีกฎระเบียบ

ควบคุม กําหนดจํานวนใหพอดี มีที่จอด ไมซํ้าซอนกัน จัดหมวดหมูใหดี และมี คาใชจายในสวนที่ตองดําเนินการตาม ระเบียบราชการเทานั้น คาดวาไมนาจะ เกิน 40,000 บาท โดยไมตองเสียคาใช จ า ยที่ ไ ม ถู ก ต อ งตามที่ ไ ด รั บ การร อ ง เรี ย นอี ก ต อ ไป อี ก ทั้ ง ในขณะนี้ กํ า ลั ง พิจารณาหาที่จอดใหใหมเพิ่มใหอีกดวย ดานคุณชัชชาติ กลาววา ตนเห็น ด ว ยที่ จ ะให มี การขยายระยะเวลาดั ง กลาว เนื่องจากมองวายังมีผูประกอบ การไดรบั ผลกระทบ ทัง้ นี้ จะประชุมรวม กับคุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรม การขนสงทางบก เพื่อหารือถึงกรณีดัง กลาวและการจัดระเบียบรถตูโดยสาร เนื่องจากที่ผานมาพบวาจุดจอดรถตู โดยสารยั ง ไม เ ป น ระเบี ย บซึ่ ง การจั ด ระเบียบดังกลาวจะตองเรงดําเนินการให เกิดเปนรูปธรรม “เจเกียว” คานรถตูเถื่อนเขาระบบ ขณะที่คุณสุจินดา เชิดชัย หรือ เจเกียว นายกสมาคมผูประกอบการรถ โดยสารขนสง กลาววา ยังยืนยันวาไม เห็นดวยที่กระทรวงคมนาคมจะนํารถตู เถื่อนเขาสูระบบ ซึ่งหากตองการแกไข ปญหารถตูเถื่อนจริง ตองใหยกเลิกวิ่ง เนือ่ งจากขณะนีร้ ถตูท ถี่ กู กฎหมายก็มอี ยู ในระบบเปนจํานวนมากแลว หากนํารถ ตูเ ถือ่ นมาเขาระบบอีก จะยิง่ เพิม่ ปริมาณ รถโดยสารอีกจํานวนมาก ประการสําคัญ รถบัสโดยสารของผูป ระกอบการที่ไดรบั สัมปทานอยางถูกตอง ปริมาณผูโ ดยสาร ลดลงอยางตอเนือ่ ง เพราะประสบปญหา วิง่ ทับเสนทางกัน ยิง่ ทําใหรถบัสโดยสาร เดือดรอนมากขึ้น “รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมควรมองเพียงการรับรายไดเขารัฐแต เพียงอยางเดียว แตมองขามรถที่ไดรับ สัมปทานอยางถูกตอง ดังนัน้ หากรัฐบาล นี้ยังจะนํารถตูเถื่อนเขาสูระบบจริงๆ คง ไดเห็นรถโดยสารที่สัมปทานอยางถูก กฎหมายหยุดวิ่งหรือตองเลิกกิจการไป ในที่สุด เพราะทุกวันนี้ปริมาณรถที่ถูก กฎหมายก็มีเปนจํานวนมาก อีกทั้งที่ ผานมาสมาชิกของสมาคมรายงานวา ทําใหรายไดรถทีถ่ กู กฎหมายหายไปเปน จํานวนมาก โดยในสวนของเชิดชัยทัวร เองนัน้ พบวารายไดหายไปกวา 40-50 % หลายๆ คนจึงตองปรับตัวเพือ่ ใหอยูร อด ได แตไมเขาใจวารัฐบาลหรือหนวยงาน ที่เกี่ยวของกลับเพิกเฉยปลอยใหรถตู เถื่อนวิ่งเพนพานเต็มบานเต็มเมือง กอ ปญหาพอกพูนขึน้ ทุกวัน จึงเชือ่ วาสักวัน หนึ่งยากที่จะแกไขไดงายๆ”

5/18/12 1:05 AM


วงการตางแดน • BUS&TRUCK 33

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

วงการตางแดน ตอจากหนา 1

ฮีโน เปดตัว Series 3 บรรทุกประหยัดตัวจริง

ผลิตภัณฑรถบรรทุกฮีโน New Series 3 Expert และ Series 5 Minor change ซึ่ง ถูกพัฒนาภายใตแนวความคิด “คุณภาพ ความทนทาน และความไววางใจได” (QDR-Quality Durability Reliability) ตอกยํ้าความเปนผูนําแหงยนตรกรรมรถ บรรทุกเพือ่ การพาณิชย ฉลองการดําเนิน งานครบรอบ 50 ปของฮีโนฯ ในเมืองไทย คุณอํานวย พงษวจิ ารณ กรรมการ บริหารอาวุโส บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด คาดวาในป 2555 ปริมาณความตองรถบรรทุกจะเพิม่ ขึน้ ถึง 36,500 คัน นับเปนสัดสวนที่เติบโตขึ้น 65% จากป 2554 โดยแบงเปนความ ตองการของรถบรรทุกขนาด 2-3 ตัน ประมาณ 7,600 คัน และเปนรถบรรทุก ขนาด 3.5 ตันขึน้ ไป 28,900 คัน เนือ่ งจาก การเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณรถที่ เลื่อนการสงมอบจากปที่แลว “เพื่อตอบสนองความตองการรถ บรรทุกขนาด 2-3 ตันทีม่ กี ารเติบโตอยาง ตอเนือ่ งจากกลุม ลูกคาเปาหมายหลัก คือ ธุรกิจคาสงคาปลีก โรงงานอุตสาหกรรม และภาคขนสงที่กระจายอยูทั่วประเทศ โดยมีขนาดใหญทสี่ ดุ คือ กทม.-ภาคกลาง ตามดวยภาคอีสานและภาคเหนือ ฮีโนได เปดตัวรถ New Series 3 Expert ทั้งหมด 5 รุน เพื่อชวงชิงสัดสวนการตลาด ซึ่งมี เปาหมายการขายประมาณ 1,900 คัน หรือเทากับ 25% ของตลาดในปนี้ และ

ไมนอยกวา 30% ภายในป 2558 โดยมี กลยุทธสําคัญคือ 1) ผลิ ตภั ณฑ ที่ มี รูปลั กษณ ใหม หมดจด คุณภาพและอุปกรณเสริมความ ปลอดภัยสูง มีสมรรถนะกําลังและความ ประหยั ด มากขึ้ น สมกั บ สโลแกน “ประหยัดเหนือชั้นอยางมืออาชีพ” 2 ) ก า ร ทํ า ก า ร ต ล า ด แ บ บ Integrated marketing คือการสือ่ สารผาน Mass media, การสรางความสัมพันธกับ ลูกคาอยางตอเนื่อง และการทํากิจกรรม Direct marketing เน น ให ลู ก ค า มี ประสบการณการใชรถผานการนําเสนอ ของพนักงานขาย ซึง่ เตรียมรถทดลองขับ ไวถึง 25 คัน 3) กลยุทธสนับสนุนการขาย ผาน ศูนยบริการกวา 70 แหงทั่วประเทศ ดวย แนวคิด สงมอบเร็ว คาซอมบํารุงตํ่า มั่นใจในคุณภาพดวยการขยายระยะรับ ประกัน จาก 50,000 กม. เปน 100,000 กม. (ภายในสิ้นปนี้เทานั้น) และในชวง 50,000 กม. ยังบํารุงรักษาเครือ่ งยนตและ ระบบสงกําลังฟรีอีกดวย นอกเหนือจากการเปดตัวรถบรรทุก ขนาด 2-3 ตันคือ New Hino Series 3 Expert เพือ่ ฉลองการดําเนินงานครบรอบ 50 ปแลว ฮีโนยังมีการปรับปรุงโฉมรถ บรรทุกขนาด 3.5 ตันขึ้นไปคือ New Series 5 Minor Change พรอมเตรียม กิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมตลอดทั้งป

ตอจากหนา 1

S.S.K.ไซโนทรัค รวมออกบูธ BUS & TRUCK ‘12

สุขศิรมิ อเตอร จํากัด เปดเผยวา ระหวาง วันที่ 1-3 พฤศจิกายนศกนี้ จะมีงาน BUS & TRUCK ’12 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ทางบริษัทจะเขารวมในงานแสดงครั้งนี้ อยางแนนอนเปนการยืนยันวารวมเปน พันธมิตรกับ BUS & TRUCK เพราะได จับมือกันมาเปนปที่ 3 แลว “ในปแรกที่ไดเขารวมงานไดนาํ รุน 345 แรงมาเครื่องยนต NGV ปรากฏวา สามารถทํายอดขายไดเกินเปา สวนใน ป ที่ 2 ได นํ า รุ  น ใหม เ ป น รถหั ว ลาก เครื่องยนต NGV 380 แรงมา ปรากฏ วากลุมลูกคาใหความสนใจเปนอยาง มาก ปนซี้ งึ่ เปนปที่ 3 คาดวาตองทํายอด ขายไดเกินที่วางไวเหมือนทุกป” สําหรับงาน BUS & TRUCK ’12 ในปนี้ ทางบริษทั ฯไดวางแผนวาจะนํารถ หัวลากรุนใหมคือ รุน A7 ขนาด 380 แรงมา ทั้งเครื่องยนตดีเซลและ NGV เขามารวมแสดง นอกจากนี้ยังมีรถหัว ลากรุนอื่นเขามารวมแสดงดวย ทั้งนี้ เพื่อใหพื้นที่แสดงของบริษัทฯดูยิ่งใหญ สมควรแกกลุมลูกคาที่จะมาเลือกซื้อ ดานกลยุทธการขายที่ไดเตรียมไว BT#198_p32-33_imac5.indd 33

ในงาน BUS & TRUCK ’12 ไดจดั เตรียม แคมเปญพิเศษไวเพือ่ รองรับลูกคาทีจ่ อง ในงาน ซึง่ ตองคุม คากับการเปนเจาของ รถใหมแน เหมือนอยางในปแรกและปที่ สองที่ไดลดราคาใหมากกวา 2 แสนบาท ตอคันทีเดียว ทางบริษัทฯไดเขามาทําตลาดรถ หั ว ลากเมื่ อ ประมาณ 2 ป ที่ ผ  า นมา สามารถทํายอดขายไดเกินกวา 1,000 คัน เพราะไดนํารถหัวลาก NGV เขามา เปดตลาด ซึ่งตรงกับความตองการของ ตลาดพอดี นอกจากนี้แลวก็ยังเนนดาน บริการหลังการขาย ลูกคาที่เกิดปญหา สามารถติ ด ต อ เรี ย กหาอะไหล เ พื่ อ เปลี่ยนใหมไดตลอด 24 ชั่วโมง ทําให สามารถสงสินคาไดตามกําหนดเวลา คุณสุขสมเกียรติ เปดเผยในตอน ท า ยว า ด า นการขยายช อ งทางการ จํ า หน า ยนั้ น ขณะนี้ ท างบริ ษั ท ฯ มี ตัวแทนจําหนายทั่วประเทศถึง 19 แหง แลว โดยทุกแหงตองมีการสต็อกอะไหล ไวใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหรถ ใหญที่ใชงานหนักของลูกคาไมตอ งหยุด วิ่งใหเสียรายไดเลย

นวัตกรรม เยอรมนี : ซุมพัฒนายางรถยนตอัจฉริยะปรับตัวเขากับทุกสภาวะอากาศ ลาสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไลปซิก ประเทศเยอรมนี นําโดย เด็ตเลฟ รีเมอร มีโครงการพัฒนายางอัจฉริยะที่ใชขับขี่ไดทุกสภาวะอากาศ ซึ่งนําไปโชวในงานแสดงอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกที่เมืองฮันโนเวอร ทางเหนือของเยอรมนีมาแลว สิ่งที่ทีมกําลังพัฒนาเปนนวัตกรรมยางรถยนต อัจฉริยะทีม่ กี ารติดตัง้ ตัวเซ็นเซอรไฟฟา ซึง่ สามารถวิเคราะหสภาพภูมปิ ระเทศ ของเสนทางทีแ่ ตกตางกันได ไมวา เสนทางทีว่ งิ่ อยูจ ะเปนถนนดินทีเ่ ปยก ถนน แหง หรือถนนลื่นที่ปกคลุมดวยหิมะ ตัวเซ็นเซอรจะเก็บขอมูลเหลานี้ไวใน โปรไฟลของยาง และวิเคราะหกอนสั่งใหยางขยายตัวหรือยกตัวใหสูงขึ้นเพื่อ ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นถนน โดยสามารถปรับตัวไดแมขณะรถ กําลังวิ่ง นอกจากยางดังกลาวจะใชขับขี่ไดทุกสภาพอากาศแลว นักวิจัยเยอรมัน ยังพัฒนาคุณสมบัตขิ องยางใหมมี ลพิษทางเสียงลดลงและชวยประหยัดนํา้ มัน มากขึ้น โครงการดังกลาวยังอยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนาและยังตองวิจัย เพิ่มเติม แตทีมนี้คาดหวังวาจะไปไดไกลถึงขั้นพัฒนาออกสูตลาดยางรถยนต โลกโดยขณะนี้ทางทีมจดสิทธิบัตรเรียบรอยแลว ยานยนต ออสเตรีย : ตอตานรถบรรทุกขนาดใหญ จากที่สหภาพยุโรปมีดําริจะใหเพิ่มขนาดรถบรรทุกใหมีนํ้าหนักรวมเพิ่ม ขึ้นเปน 60 ตัน และตัวรถมีความยาวรวม 25.5 เมตรนั้น ทางออสเตรียไมเห็น ดวยเพราะตองใชงบประมาณจํานวนมากถึง 5.4 พันลานยูโร เพือ่ ปรับปรุงเพิม่ ความแข็งแรงของทางสะพานและอุโมงค นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงความ ปลอดภัยของรถอื่นๆ ที่จะถูกกระทบจากรถใหญยักษนี้ โดยเฉพาะผูใชรถ จั กรยานยนต จั กรยาน และคนเดินเทา รัฐมนตรี วาการขนสงของออสเตรีย Doris Bures คัดคานการ ใชรถบรรทุกขนาดใหญนี้ และกลาวเสริมวาการเพิม่ นํ้าหนักบรรทุกและขนาด ของรถนั้นดานโครงสราง ผิ ว ทางและสะพานต อ ง ออกแบบเพิ่ ม ความแข็ ง แรงเพื่อใหใชงานไดยาวนาน โครงสรางผิวทางตองหนามากขึ้น และใชวัสดุที่ มีความแข็งแรงมาก สะพานตองออกแบบใหรับนํ้าหนักเทากับที่กําหนดใหม เพื่อมิใหเกิดความลาและพังเสียหายกอนกําหนด ดานเรขาคณิตของทางตรง ทางแยกตางๆ ทั้งในระนาบและยกระดับตองปรับรัศมีเลี้ยวรถใหยาวมากขึ้น เพื่อใหรถที่มีความยาวมากๆ เลี้ยวไดคลองตัว บางครั้งอาจตองใชโคงที่มี 3 center points คือมีรศั มี 3 อันประกอบกันเปนโคงอยางโคงของทางรถไฟ ระยะ หยุดรถตองยาวมากขึน้ เพราะนํา้ หนักรถมากๆ ยอมมี momentum สูงและเกิด แรงเฉือ่ ยตองใชระยะทางยาวมากขึน้ ในการหยุดรถ ระยะมองเห็นของโคงทาง ดิ่งและทางราบตองปรับใหมหมด

ปฎิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

29 พ.ค. 2555

อบรม เรื่อง www.rfid.or.th “การลงทุนกับ RFID ใหเกิดประโยชนสูงสุด” หรือโทร.0-2345-1213 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หองประชุม GS1 Room 3 โซน ซี ชั้น 3 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

30 พ.ค. 2555

10th ASEAN Ports and Shipping 2012, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Indonesia

www.transportevents.com

10-14 มิ.ย. 2555

โครงการสรางเครือขายโลจิสติกสการคา ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต

สํานักโลจิสติกสการคา กรมสงเสริมการสงออก คุณเกสรา คุณนิกข โทร.0-2507-8426, 0-2507-8429 หรือ www.tradelogistics.go.th

5/18/12 1:05 AM


34 BUS&TRUCK • ถามทาง

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

เสียงจากผูอาน

ถามทาง ผูประกอบการ สวัสดีครับพี่ ๆ ทีมงานกอง บรรณาธิการ นสพ. BUS & TRUCK ผมไดทราบขาวมา ว า ทาง บริ ษั ท ฮี โ น ม อเตอร ส เซลส (ประเทศไทย) จํ า กั ด ออกรถรุ  น SERIES 5 ใหมจริงหรือเปลาครับมีการ เปลี่ยนแปลงอะไรบางครับขอรบกวน ดวยครับ สวัสดีผูอานทางบาน นะครับสําหรับเรื่องที่ ถามมานัน้ ตองบอกวา เปนเรื่องจริงนะครับแตไมเชิงวา ใหม ห มดนะครั บ สํ า หรั บ SERIES 5 เปนไมเนอรเชนจ มากกวาครับเพราะมีการเปลี่ยน แปลงแตเพียงภายนอกเทานั้น และเปนรุนฉลอง 50 ป สําหรับ ผูที่สนใจอยากสะสมก็ไดนะครับ ในสวนที่เปลี่ยนแปลงภายนอกก็ เริ่มตั้งแตสปอยเลอรหลังคาและ ด า นข า งหั ว เก ง สปอยเลอร กันชนหนาใหมสวยกวาเดิม ถัง นํ้ามันขนาด 400 ลิตร เบาะนั่ง 2

BT#198_p34-35_imac5.indd 34

สี กรอบไฟเลี้ยวดานหนาและกระจก มองข า งโครเมี่ ย ม คอนโซลลาย คารบอนไฟเบอร และสุดทายที่ขาดไม ไดสติก๊ เกอรสญั ญาลักษณ 50 ป สําหรับ ผูที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียด ตางๆ ก็สามารถสอบถามไดที่ บริษัท ฮี โ น ม อเตอร ส เซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2900-5000

คุณสุนทร เปรมประกาย จังหวัดสระบุรี ธุ ร กิ จ ที่ ผ มทํ า อยู  คื อ เป น อู  ดัดแปลงเครื่องยนต NGV ทํามาได ประมาณ 9 ปแลว โดยจําหนาย อุปกรณ NGV ดวยยี่หอ โมโตริ ทํา แบบมิกเซอร ไมเคยมีปญ หา เพราะ เปลีย่ นชิน้ สวนเกาทัง้ หมดและมีการ อบรมคนขับใหรูเทคนิคการดูแลรถ ดวยตัวเองสําหรับราคาคาติดตัง้ เปน เชือ้ เพลิงเดีย่ วเริม่ ตนที่ 3.5 แสนบาท ถึง 4.2 แสนบาท แลวแตลูกคาเลือก ขณะนี้มั่นใจในคุณภาพเพราะ รถที่มาติดตั้งจะใช NGV 1 กิโลลิตร/ 1.9 กิโลเมตร ถือไดวาคุมคาแลว สวนการเก็บภาษีอปุ กรณ NGV ทีน่ าํ เข า นั้ น จะคื บ หน า ไปอย า งไรก็ ไ ม ทราบได เพราะไดซอื้ มาจากผูน าํ เขา อีกตอหนึ่ง หากมีการเพิ่มราคาก็จะ เก็บจากลูกคาอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นจึง อยากจะทํางานตอไปอยางราบรืน่ ไม ตองการใหมีปญหาอื่นเขามาแทรก อีก

กองบรรณาธิการ ก็ตองขอขอบคุณที่เห็นถึงคุณคา และคุณประโยชนของหนังสือพิมพ BUS & TRUCK จึงไดสมัครมาเปนสมาชิก หนังสือพิมพ BUS & TRUCK สําหรับ ธุรกิจ NGV ยังเปนเรื่องที่ตองตามอยู ตลอด เพราะเปนกลุม พลังงานทีร่ ถใหญ ตองใช แมวาทางรัฐบาลจะคงยืนราคา NGV ใหอยูล ติ รละ 10.50 บาท ตอไปอีก 3 เดือน ซึง่ จะชวยทําใหรถใหญยงั ยืนอยู ที่ราคาคาจางเดิมได แตก็ควรจะมีการ ประกาศถึงราคายืนพืน้ ทีแ่ นนอนออกมา จะไดมีการเตรียมการรับมือไว ตองยอมรับวารถใหญเครื่องยนต ดีเซลตางหันไปเปลี่ยนเปนเครื่องยนต NGV และตอไปเรือ่ ยๆ ยิง่ ไดใชของดีและ มี ร าคาสมเหตุ ส มผลก็ ส ามารถเรี ย ก ลูกคาเขาอูไดอยางตอเนื่อง เพิ่งทราบ เหมือนกันวามีอู NGV ที่ดูแลลูกคาดวย อยางเดือนหนึ่งตอได 5 คัน ปหนึ่งก็ 60 คั น แต ต  อ งดู แ ลลู ก ค า ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศถือวาเปนอูที่มีขนาดเล็กแตมี คุณภาพจริงๆ

5/18/12 1:11 AM


TEST & REPORT • BUS&TRUCK 35

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555 Mr.Truckman

TEST AND REPORT

บรรทุกหนักยกนิ้วให Panus Tipper Truck

สําหรับเลมนี้ทางทีมงานไดมา ทําการทดสอบรถสเปกพิเศษทีส่ ามารถ บรรทุกหนักอีกหนึง่ ผลิตภัณฑของทาง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จํากัด ที่ พัฒนามาเพื่อลูกคาสําหรับงานเหมือง คือ Tipper Truck การเลือกใชหัวลาก Volvo ในรุน FMX นัน้ บงบอกไดเลยวา ตองเปนรถทีเ่ จองานหนักอยางแนนอน สมรรถนะที่พรอมลุยดวยเครื่องยนต แรงสูง 480 แรงมา จึงหมดหวงเรื่อง การใชงานของกําลังเครื่องยนต จุ ด เด น ที่ สุ ด ของตั ว รถคื อ ส ว น กระบะยกเทที่ทาง บริษัท พนัส แอส เซมบลีย จํากัด ไดมีการออกแบบใหมี ประสิทธิภาพและคุณภาพระดับสูงเพือ่ การใชงานหนัก ดวยการเลือกใชเหล็ก ที่ทนตอความคมของวัตถุขนาดใหญที่ จะสงผลใหเกิดการชํารุดไดเมือ่ เกิดการ เสียดสีหรือกระแทก เพราะเปนเหล็ก เกรดคุณภาพหรือที่เรียกกันวาเหล็ก HARD DOX 500 ที่ทนทานตอการใช งานประเภทนี้ HARD DOX 500 จึ ง ได ถู ก ประกอบขึ้ น ทั้ ง สามด า นเป น กระบะ ขนาดใหญที่ติดตั้งดานหลังของหัวเกง ของ Volvo FMX ที่พื้นบรรทุก (Floor) เหล็ก HARDOX 500 หนา 12 มม.แผง หนา (Front Patition) เหล็ก HARDOX 500 หนา 8 มม.ฝาขาง (Side Patition) เหล็ก HARDOX 500 หนา 8 มม. อีกสวนสําคัญในการยกเททีเ่ ลือก ใชระบบไฮโดรลิคแบบเสาอากาศที่มี

BT#198_p34-35_imac5.indd 35

ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานสู ง จาก แบรนดดังอยาง HYVA ที่ชํานาญใน เรื่องระบบไฮโดรลิคโดยเฉพาะกับ ผลิตภัณฑกระบอกไฮโดรลิคแบบเสา อากาศยกดานหนานี้ใชกันอยางแพร หลายในตางประเทศและในบานเรา แลวขณะนี้ ทําไมถึงเลือกใช HYVA เพราะดวยเหตุทวี่ า ไฮโดรลิคประเภท นีม้ คี วามทนทานสูงและสามารถดูแล รักษาไดงา ยกวาทีเ่ ปนประเภทการใช งานแบบยกใต ท องรถและอี กหนึ่ ง ความสําคัญ คือ ประหยัดเชื้อเพลิง เพราะการทํางานในเหมืองนั้นตองมี การยกเททั้งวันจึงทําใหสิ้นเปลืองมี การเรงเครื่องยนตกอนทําการยกเท แตสาํ หรับกระบอกไฮโดรลิคแบบเสา อากาศนี้ไมจาํ เปนตองเรงเครือ่ งยนต ก็สามารถยกเทได ระดับของการยก เทนั้นก็สามารถยกไดสูง 50 องศา และรองรับการบรรทุกนํ้าหนักของ วัตถุมากกวา 20 ตัน สําหรับรถ TIPPER TRUCK คันนี้ลงตัวเลยทีเดียวกับการเลือกใช สิ่งสําคัญตางๆ เขาดวยกันสําหรับ งานเหมื อ งนั้ น ถื อ ว า เป น รถที่ ไ ด คุณภาพอยางยิ่ง สําหรับฉบับนี้ตอง ขอบคุณทาง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จํากัด ที่ใหทําการทดสอบรถ TIPPER TRUCK สําหรับผูที่สนใจก็ สามารถสอบรายละเอียดไดที่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จํากัด โทร. 038787-200

5/18/12 1:11 AM


36 BUS&TRUCK • SPECIAL SECTION

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

SPECIAL SECTION

ฮอนดา ซีวิค โฉมใหม ชูไฮเทคลํ้ายุค มิตรสิ่งแวดลอม ฮอนด า ซี วิ ค โฉมใหม ชู เทคโนโลยีอจั ฉริยะ i-MID, Eco Assist และปุ  ม ECON พร อ มด ว ยห อ ง โดยสารดีไซน ลํา้ สมัยแบบ Futuristic Cockpit พรอมพวงความเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม ดวยการใช E85 ได ตั้ง เปาขาย 35,000 คัน ฮอนดา ซีวิค โฉมใหมนี้เปน ซีวิคเจนเนอเรชั่นที่ 9 ซึ่งไดรวบรวม ความโดดเดนของทุกเจนเนอเรชัน่ มา ต อ ยอดการพั ฒ นาให ลํ้ า สไตล ด  า น ดีไซน ทั้งภายในและภายนอก ครบ ครัน การออกแบบซีวิคใหมในระดับ Top-Class ครบครันดวยอุปกรณ มาตรฐาน เหนือชั้นดวยเทคโนโลยี อัจฉริยะ • รูปลักษณเฉียบ : การออกแบบ ภายนอกมีโครงสรางแบบ Mono form ผสานดีไซนเฉียบคมทุกเสนสาย สวน ดีไซนภายในหองโดยสารมีความลํ้า สมัยแบบ Futuristic cockpit • เทคโนโลยีอัจฉริยะ : ครบครัน ดวยฟงกชั่นที่ลํ้าหนา อาทิ หนาจอ แสดงขอมูลแบบอัจฉริยะ หรือ i-MID

(Intelligent Multi-Information Display) เปน smart interface ที่ผูขับขี่สามารถ ควบคุมการทํางานของระบบตางๆ อยาง สมบูรณแบบตามความตองการ รวมไป ถึงระบบ Eco Assist ซึ่งชวยแนะนําการ ขับขี่แบบประหยัดนํ้ามัน • ระบบความปลอดภัย : ดวย โครงสรางตัวถังแบบ G-Force Control (G-CON) ลดระดับความเสียหายอัน เปนผลมาจากการชน นอกจากนี้ ยังมี

การติดตัง้ ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน มากมาย • เครื่ อ งยนต : มี 2 รุ  น คื อ เครื่องยนต SOHC 4 สูบ 16 วาลว i-VTEC 2.0 ลิตร และเครือ่ งยนต SOHC 4 สูบ 16 วาลว i-VTEC 1.8 ลิตร ที่ได รับการปรับปรุงในเรื่องของการลดแรง เสียดทานของชิน้ สวน มีมลพิษในไอเสีย ตํ่าลง และเพิ่มความประหยัดนํ้ามันเชื้อ เพลิ ง นอกจากนี้ ยั ง สามารถรองรั บ

นํา้ มัน E85 ได ทัง้ ยังมีอตั ราการปลอย ไอเสียที่ตํ่าตามมาตรฐาน EURO 4 ฮอนดา ซีวิค โฉมใหม มีให เลื อ ก 6 สี ได แ ก สี ข าวฟรอสตี้ (เมทั ล ลิ ก ) และสี นํ้ า ตาลเออร เ บิ น ไทเทเนียม (เมทัลลิก) ซึง่ เปน 2 สีใหม นอกจากนี้ ยังมีสีดําคริสตัล (มุก) สี เทาโพลิ ช เมทั ล (เมทั ล ลิ ก ) สี เ งิ น อลาบาสเตอร (เมทัลลิก) และสีขาว ทาฟเฟต า สํ า หรั บ สี ภ ายในห อ ง โดยสาร รุน 1.8L จะเปนสีเบจ และ รุ  น 2.0L เป น สี ดํ า ลู ก ค า ที่ ส นใจ สามารถชมรถไดที่โชวรูมฮอนดาทั่ว ประเทศ คุณพิทักษ พฤทธิสาริกร รอง ประธานอาวุโส บริษัท ฮอนดา ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา ดวยความสมบูรณแบบในทุกมิติ ผม เชื่อมั่นวา ฮอนดา ซีวิค โฉมใหม จะ ได รั บ การต อ นรั บ อย า งอบอุ  น จาก ตลาด และกาวขึ้นเปนรถคอมแพค ซีดานยอดนิยมในไมชา ดังเชนทีผ่ า น มา โดยเราคาดการณยอดขายไวที่ 35,000 คันภายในหนึ่งป

ใหมทั้ง 4 รุน ไดแก รุน KU22 ยางที่ ออกแบบมาเพือ่ รถซีดานสมรรถนะสูง รุน KH30 (ECOWING) ออกแบบเพื่อเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม ลดแรงตานในการ หมุน และประหยัดนํ้ามัน รุน KU36 (ECSTA XS) สําหรับรถที่จูน/ปรับแตง

เครื่องยนต ขับแบบสปอรต หรือใช แข ง ขั น และรุ  น สุ ด ท า ยกั บ KU39 (ECSTA LE SPORT) ยาง PREMIUM LUXURY เหมาะสําหรับรถซีดานขนาด กลางถึงใหญ เนนความนุม เงียบ หนึบ และเกาะถนน

พักเครื่อง XXX ยูนิเวอรแซลฯ เตรียมสงมอบ CBG หลังจากที่ บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอน เคมิคัลส (UAC) เซ็น MOU ในการผลิตกาซชีวภาพอัดจาก ฟารมสุกร (CBG) จ.เชียงใหม ใหกับ บมจ.ปตท.(PTT) เปนระยะเวลา15 ป แต เพียงผูเดียวแลว ลาสุด คุณกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ UAC สงซิกความคืบหนาในการสงมอบ ว า จะผลิ ต ส ง ให PTT ภายในเดื อ น กรกฎาคมนีอ้ ยางแนนอน โดยมีกาํ ลังการ ผลิตที่ 6-8 ตัน/วัน หรือ ประมาณ 3,000 ตัน/ป ไดยินแบบนี้แลวอดปลื้มแทนผูถือ หุน ไมไดจริงๆ ทีเ่ ห็นทีมผูบ ริหาร ขยันขัน แข็ง ในการหารายไดเขาบริษัทฯ เพิ่ม เฉลี่ย 50-60 ลานบาทตอป งานนี้มีลุนวา งบผลการดําเนินงานป 55 คงจะไปไดสวย ตามที่คาดแนนอน XXX กระทรวงพลังงานยันเดินหนา นโยบายปรับราคา LPG-NGV แจงชะลอ การปรับขึ้น 3 เดือน รอสรุปราคาเอ็นจีวี มั่นใจไมกระทบกองทุนนํ้ามันเยอะ คุณ สุ เ ทพ เหลี่ ย มศิ ริ เ จริ ญ ผู  อํ า นวยการ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง าน (สนพ.) เปดเผยวา กระทรวงพลังงานยัง

BT#198_p36-37_imac5.indd 36

มีนโยบายจะใหปรับราคา LPG ภาคขนสง และ NGV ไปพรอมกัน การที่ชะลอการ ปรับราคาพลังงานทั้ง 2 ประเภทไป 3 เดือนนั้น มีสาเหตุจากยังไมสามารถสรุป ราคา NGV ไดในขณะนี้ คาดวาจะใชเวลา อีก 3 เดือน การดําเนินการดังกลาวจะไม กระทบกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจาก ขณะนี้ราคา LPG ตลาดโลกปรับลดลง เหลือ 844 ดอลลารสหรัฐตอตัน

XXX คัมโฮ เปดตัว ยางรถยนต 4 รุน บริษัท เค พี เอส แอ็คเซสเซอรี่ส จํ า กั ด ตั ว แทนจํ า หน า ยยางรถยนต KUMHO TIRES อยางเปนทางการแต เพียงผูเดียวในประเทศไทย จัดงานแถลง ขาว Kumho Tires New Pattern Press Conference เปดตัว KUMHO TIRES รุน

WHAT’S NEXT

Toyota Supra 2015

คาดการณวา Toyota ใกลจะใหไฟเขียวเพื่อเดินหนากับโครงการ โตโยตา ซูปรา 2015 (Toyota Supra 2015) ขุมพลังจะเปนระบบไฮบริดประกอบดวยเครื่องยนตเบนซิน V6 ความจุ 3.5 ลิตร วางกลาง และมอเตอรไฟฟาที่ติดตั้งในลอ 2 ตัว โดยมีกําลังสูงสุด ที่ 400 แรงมา ซึ่งถาไมมีอะไรผิดพลาดรถรุนนี้จะมีการแนะนําสูตลาดในปลายป 2015 ในราคาตํ่ากวา 60,000 เหรียญสหรัฐฯ

5/18/12 1:17 AM


SPECIAL SECTION • BUS&TRUCK 37

ปกษหลัง • พฤษภาคม 2555

เกาะติดพาณิชยนอย

จับตา Volkswagen Amarok วาที่ปกอัพนองใหม

เลื่อนลอพาณิชยนอย บริษัท ฟอรด มอเตอร คัมปะนี ฉลองการเปดโรงงานฟอรด ไทยแลนด แมนูแฟคเจอริง่ อยางเปน ทางการแลว วากันวา โรงงานฟอรด ไทยแลนด แมนู แ ฟคเจอริ่ ง มี ศักยภาพเบื้องตนในการผลิตรถได 150,000 คันตอป ซึง่ จะทําใหบริษทั มี กําลังการผลิตรถยนต ในประเทศไทย ไดถึง 445,000 คันตอป และทําให ฟอรดเปนหนึ่งในผูผลิตและผูสงออก รถยนต ร ายใหญ ที่ สุ ด ของประเทศ สําหรับโรงงานผลิตแหงใหมนี้ มีความ ทันสมัยจากการลงทุนมูลคา 450 ลาน เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.4 หมื่น ลานบาท) และตั้งอยูในจังหวัดระยอง 444 “เชฟโรเลต” ปดยอด 4 เดือนโตทะลุเทาตัว คุณอันโตนิโอ ซารา รองประธานฝายขาย การตลาด และบริ ก ารหลั ง การขาย บริ ษั ท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยยอด จําหนายเดือนเมษายนอยูท ี่ 5,435 คัน เติบโตมากกวาเดือนเดียวกันของปที่ แลว 79% และมีอัตราขยายตัวนับ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายนอยูที่ 111% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ป 2554 โดยรถกระบะ “โคโลราโด” ยังคงไดรับความนิยมมากที่สุด 444 มาที่ “ฟอรด เรนเจอร” ยอดขาย 4 เดือนโต 65% คุณสาโรช เกียรติเฟองฟู รองประธานฝายการ ตลาด การขาย และการบริการ ฟอรด 444

Volkswagen Amarok อาจจะยัง ไม มี ข  า วคราวออกมามากมายนั ก สําหรับบานเรา แตดวยประเทศไทยถือ เปนตลาดกระบะอันดับที่ 2 รองจาก สหรัฐอเมริกา จึงมีความเปนไปไดที่ใน ไมชาพี่นองชาวไทยจะไดพบรถรุนนี้ หากใครเกาะติดขาวยานยนตมา โดยตลอด คงทราบดีวา โฟลค สวาเกน เจาตลาดรถยนตจากเยอรมนี ไดเปดตัว รถปกอัพรุนใหมของโลกไปแลว ซึ่งรุน แรกทีอ่ อกมาจะมีขนาด 1 ตัน เปนตลาด เดียวกับ โตโยตา วีโก, นิสสัน นาวารา และมิตซูบิชิ ไทรทัน โดยเวอรชั่นแรกนี้ จะเปน ดับเบิล แค็ป เพือ่ เจาะตลาดรถใชงานกึง่ บรรทุก กึง่ โดยสารเปนหลัก เพราะวารถ 4 ประตู นาจะเหมาะสมกับตลาดเปาหมายของ โฟลค จากนั้นโฟลคจะแนะนํารถแบบ ซิงเกิ้ลแค็ป ในเร็วๆ นี้ดวย วากันวา การเขาตลาดปกอัพ 1 ตัน ถือวาเปนเรื่องที่ไมเกินความคาด หมายของนักอุตสาหกรรม เนื่องจาก โฟลคมีเทคโนโลยีเครื่องยนตดีเซลที่ดี และคงไมปลอยให มิตซูบิชิ, โตโยตา ตีกินรถแบบนี้ไปทั่วโลก จุดเดนของรถ ป ก อั พ ใหม ตั ว นี้ คื อ มี พื้ น ที่ บ รรทุ ก สัมภาระมาก 1 ตันครึ่ง มีความสามารถ ในการลากนํ้าหนัก สูงสุด 2.8 ตัน โฟลค พยายามออกแบบใหกระบะหลังบรรจุ BT#198_p36-37_imac5.indd 37

สัมภาระไดมาก ดวยมิติของพื้นที่ความ จุที่ใหญที่สุดในบรรดารถระดับเดียวกัน คือ มีความยาว 1,555 มิลลิเมตร และ กวาง 1,620 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ขุมกําลังของโฟลค จะใช เครื่องยนตดีเซล เพราะวาโฟลคเปนผู นําทางดานเครื่องดีเซลแบบประหยัด นํ้ามันของยุโรป โดยมีใหเลือก 2 สเปก คือ เครื่องยนต TDI 122 แรงมา และ ดีเซล 163 แรงมา โฟลคกําหนดให นํ้ามัน 1 ถัง ขนาด 80 ลิตร รถจะ สามารถวิ่ ง ได ใ นระยะทางทํ า การ มากกวา 1,000 กิโลเมตร เรียกวาวิง่ ขาม ทวีปกันไดเลยทีเดียว นอกจากนี้ ระบบ ขับเคลือ่ นของปกอัพใหมตวั นี้ มีทงั้ แบบ 2 ลอ และ 4 ลอ โดยถาขับเคลื่อน 2 ลอ จะเปนระบบขับเคลือ่ นลอหลัง ขณะทีอ่ กี แบบขับเคลื่อนทั้ง 4 ลอ (4 MOTION All-Wheel-Drive) จึงเปนที่นาจับตามองวา โฟลค ปกอัพใหมนี้ จะเขามาเสริมตลาดปกอัพ ในบานเราเมื่อไหร และจะทําการขาย อยางไร สําหรับเรื่องราคานั้นยังไมเปน ที่เปดเผย แตที่แนๆ เจาตลาดปกอัพ 1 ตัน ของยุโรป อยาง มิตซูบิชิ หรือผูเลน รายใหญอยางโตโยตาในตลาดโลกคงจะ วางแผนรับมือไวแลว เพราะวาพื้นที่เปา หมายของโฟลคปกอัพ คือตลาดเดียวกับ ทีไ่ ทยสงปกอัพไปทําตลาดเกือบทัง้ หมด

ประเทศไทย กลาววา ยอดขายปลีก ตั้งแตตนปจนถึงเดือนเมษายน พุงสูง กวาชวงเวลาเดียวกันของปทแี่ ลวกวา 34% หรือจํานวน12,518 คัน โดยรถ ธงอยาง ฟอรด เฟยสตามียอดขาย รวม 7,141 คัน หรือ 28% ของยอด ขายรถฟอร ด โดยรวม ส ว นฟอร ด เรนเจอรใหมมียอดขายพุงสูงขึ้นกวา เวลาเดียวกันของปที่แลวถึง 65% หรือทีจ่ าํ นวน 4,386 คัน ขณะทีต่ วั เลข ยอดขายในเดือนเมษายนเพิ่มสูงขึ้น 81% หรืออยูที่ 1,153 คัน โดยยอด จองสะสมของรถรุ  น นี้ มี แ ล ว กว า 16,500 คัน และทําการสงมอบไป แลวกวา 5,000 คัน 444 โตโยตา มอเตอร คอรป เผยวา กําไรสุทธิในปงบการเงิน 2554 ลดลง 30.5% เมือ่ เทียบกับปกอ นหนา นั้น มาอยูที่ 2.8356 แสนลานเยน เนื่องจากบริษัทไดรับผลกระทบจาก ภั ย ธรรมชาติ อย า งไรก็ ดี ใ นป งบประมาณ 2554 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี . ค. โตโยต า มี กํ า ไรจากการ ดําเนินงานลดลง 24.1% เมื่อเปรียบ เที ย บกั บ ป ก  อ นหน า แตะที่ ร ะดั บ 3.5563 แสนล า นเยน จากยอด จําหนาย 18.58 ลานลานเยน ลดลง 2.2% ทั้งนี้ โตโยตา คาดวา บริษัทจะ ฟนตัวอยางรวดเร็วในปงบการเงินป 2555 นี้ โดยคาดวาบริษัทจะมีกําไร จากการดําเนินงาน 1 ลานลานเยน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2554 ราว 2.8 เทาตัว

5/18/12 1:18 AM


ƒØi‘Ö“™oƆŒ‘ˆšl‰

¥˜±š„œ}ˆ™{yÖ #L3?K1%ŠŒ

W#AK.X=".K33d`L;K3W=Q_G"8=G;DAN1%

=J44W/N;W%Q`GW8?N"Œ—¶³ùù

Š³š†¦² ˜ Œq «Ë ³ ¬¤² › ¤—¾†¤¸Æ ® ‰£š–q è¶Æ œ¹ h š À†¤‰«¤n³‰¾œ|š˜¤‰è¶Æœ¹hš¿˜n ¦µ–À•£ÁŒn ¾¬¦Åƒ¨²–—¹•µ›†¹”¡³Ÿ¾•¶£¨ƒ²šƒ²›À¤‰‰³š ¦µ–ŒµÇš«m¨šœ¤±ƒ®›¤—£š–q •n¤²›ƒ³¤ †¨›†¹¢†¹”¡³Ÿ–³¢¢³–¤‘³š«³ƒ¦ ¾Ÿ¸Æ®Á¬n«³¢³¤—¢²ÆšÁŠÂ•n¨m³ «³¢³¤—ÁŒn˜•¿˜š®±Â¬¦m¿˜n –µ•¤—•n®£m³‰¢¶œ¤±«µ˜™µ¡³Ÿ

¾ƒŠq¨²•¿¤‰•²ššËdz¢²š¾†¤¸Æ®‰ ÁŒn  i³ Ÿ¤n®¢«¨µ˜Œq¾œ|š®¹œƒ¤”q«³Ë †²è›®ƒÁ¬n ˜¤³›—· ‰ «¡³Ÿƒ³¤¬¦m ® ¦¸Æ š ¡³£Áš ¾†¤¸Æ®‰£š–q¨m³¾œ|šœƒ–µ¬¤¸®Â¢m À•£¨²•¤®›À¨¦˜qŒ²Æ¨À¢‰ †¨³¢¾¤Å¨¿®¢œl †¨³¢¤n®š ¿¤‰•²ššËdz¢²š¾†¤¸Æ®‰

¦µ–Š³ƒÀ¤‰‰³š˜¶Æ–¹¤ƒ¶m³šƒ³¤–¤¨Š«®› ¢³–¤‘³šŠ³ƒ£¹À ¤œ ¾–µ ¢‰m³£ ¤¨•¾¤Å¨ œ¦®•¡²£ ®¹œƒ¤”q˜¹ƒŒµÇš¢¶ƒ³¤¤²›œ¤±ƒ²š †¹”¡³Ÿœd 

4#±[G&N_3?K1%.ND Y1=±ù°³´ú³°µ¸¹´

4#±WG9±W#±1O±G;W;G=W%O<? Y1=±ù°³³³¶°·¸¹´

4#±GJ/N1L«[1<X?3.¬ Y1=±ù°³¸³³°µµµù

%R.[D=G"3d`L;K3.OW&?–’Œ›˜Œ•ŽŠ—–ú³ù

›ÌÎÜÓÈÛÖÙ«E;G/;¬

®¹”¬¡º¢µ¾¤µÆ¢–nš„®‰¬¢n®–n¢Š±˜Ë³‰³š˜¶Æ ®‰©³¾¦¾¶£«œ¤²›–²‰Ç †m³Â•n–³¢ ¾¬¢³±«¢«³¢³¤—¤®‰¤²›¾†¤¸®Æ ‰£š–q•n—‰· ¿¤‰¢n³¬¤¸®FF¢¶Á«nƒ¤®‰ƒo³ ¿¤‰•²š«º‰Áš–²¨ ¤²›†¨³¢•²š«º‰«¹•Â•n—·‰ 03D¬¤¸®%DU«³¢³¤—œ¤²› †¨³¢•²šÁŒn‰³šÂ•n–²Ç‰¿–m .3D¬¤¸® –²Ç‰¿–m%DU—·‰%DU

? G"ŽŒž’Šœ’Š•¢X?JW=Q_G"/=A##K4L%

¾œ|š£¶Æ¬n®«µš†n³˜¶Æ¾œ|š¦µ„«µ˜™µÊ„®‰›¤µª²˜ ¡³£Á–n£¶Æ¬n®¿ƒÅ« ®µ–³¦¶«³¢³¤—œ¤±¢¨¦¦Â•n¤¨•¾¤Å¨˜Ë³Á¬n¤ºn¨m³¢¶¿ƒo«¾¬¦¸® ®£ºm Áš—²‰¾˜m³Â¤ ¤®‰¤²› ƒ³¤ÁŒn ‰ ³šÂ•n ˜²Ç ‰ ¤±›› /3*¿¦±&1*‰m³£Áš ƒ³¤œ¤²›Šºš¿¦±«³¢³¤— –²Ç‰†m³¾Ÿ¸Æ®œƒœi®‰†¨³¢ ¾«¶£¬³£˜¶Æ®³ŠŠ±¾ƒµ•ƒ²› ¾†¤¸Æ®‰£š–q

4#±GN3&NW3O<W1Y3Y?<O«[1<X?3.¬ Y1=±ù¹°ú¹´¹°·´¸¶

4#±W#°Y;3L3LY3 GN3W/G=W3%K_3X3? Y1=±ù°³¸¶´°¸¶ú´

4#±<SY=GGY/X^D Y1=±ù°³´³¹°¹¸´ú

W=Q_G"ÐÎÐÛÈӝÈÊÏÖÎÙÈ×Ï

W=Q_G"/=A#AK.5=N;L-XG?GHG?

4#±.O5[1;=R5 Y1=±ù°³´¸¶°úú¶¸

¢’ŒŠÚÐÈ™ÈÊÐÍÐʌֱ¯•Û˱ Y1=±ù°³¸·´°¹ºú´ÌßÛ±¶¶µ

4#±XG?YW1 Y1=±ù°³¹·³°ù³¶µ

W4LJ=0Y.<DL=

W=Q_G"W/N;?;<L"GK/Y3;K/N ¤¹šm :32'ƒ²ššË³Ç «³¢³¤—ÁŒn•nƒ›² ¤—Š²ƒ¤£³š£š–q ¤—£š–q˜²Æ¨Âœ ¿¦±¤— ›¤¤˜¹ƒ ¤±››¾–µ¢¦¢¿¦±–²•ƒ³¤˜Ë³‰³š ®²–Àš¢²–µ •n¨£¤±››Â¢À†¤Àœ¤¾«¾®¤q ¬šn³Š®›®ƒ–²¨¾¦„¾œ|š/&'„š³•Á¬èm ƒ¤±¿«Â  i³9+]ƒµšÂ 9$ ÁŒn¿¤‰•²š¦¢¾„n³«º‰«¹•EDU3VL N3$«³¢³¤—¾–µ¢¦¢£³‰Â•nEDU 3VLN3$„š³•[ [PPšËdz¬š²ƒNJ

W1G= Y4%L1W#G=

4#±ALDLGGY/8L=1 Y1=±ù°³·º´°¸·³³/ Gú³

4#±WAN?.W1WG^3#NW3O<=N_" Y1=±ù°³¸³·°ùùùú

¨²«•¹˜¶Æ˜Ë³Â«nƒ¤®‰¢³Š³ƒ&HOOXORVH 6WUHWFK)HOW &6) •n¢ƒ¶ ³¤Š•¤²›¤®‰ ¦µ„«µ˜™µ¿Ê ¦n¨«³¢³¤—ƒ¤®‰®š¹¡³†¬¤¸® «µÆ ‰ ¿œ¦ƒœ¦®¢„š³•¾¦Å ƒ •n —· ‰  ¢†¤®šŒm¨£œƒœi®‰¾†¤¸®Æ ‰£š–q•¾¶ ¦ œz ¢ ¬² ¨ ‹¶ • ¬² ¨ ‹¶ • Š³ƒ«µÆ ‰ «ƒœ¤ƒ –±ƒ®ššË³Ç ˜¶¢Æ ³ƒ²›šË³Ç ¢²š•¶¾¦Œm¨£¦• †¨²š•Ë³¿¦±œ¤±¬£²•šËdz¢²š ¾Œ¸Ç®¾Ÿ¦µ‰Â•n

E;G/;—Ÿ±$O.´ùù‘™•Ö±ÈÚ (Made in Italy)

š¨²–ƒ¤¤¢˜¶Æ Á¬¢mƒ¨m³ œ¤²›À†¤‰«¤n³‰ ¡³£Áš¨³¦q¨Á¬n¬¢n®–n¢˜Ë³†¨³¢¤n®šÂ•n •¶£‰µÆ „·šÇ Š¹•¾•mš†¸®˜Ë³Á¬nƒ³Ë ¦²‰¾†¤¸®Æ ‰£š–q ¾ŸµÆ¢„·Çš †¨³¢•²šƒo³Áš—²‰ÁŒn EDUV ¿˜š†m³˜¶ÆƒË³¬š•Á¬nÁŒnÁš–¦³•˜²Æ¨Âœ EDU

¾›³±œ¤²›¾¦¸Æ®š¿£ƒÁ¬n¬m³‰®®ƒÂ•n ¾ŸµÆ¢ †¨³¢ƒ¨n³‰«›³£ ¢m®·•®²• ¾¢¸Æ®¢¶¾Ÿ¸Æ®š ¤m¨¢˜³‰š²Æ‰„n³‰Ä

4#±B=O [1<YGY/&O1D GN3.KD/=O Y1=±ù°³·º³°¹¹úµ

¾†¤¸®Æ ‰†¨›†¹¢ƒ³¤„²›„¶˜Æ œ¶Æ ¦®•¡²£¿Šn‰¦ ˜¶Æ¿¢mš£Ë³•n¨£6'6<67(0 Š²•¦Ë³•²› œ ¤ ± ¾ ¢µ š  ¦ ƒ ³ ¤ „² › „¶Æ  • n ® £ m ³ ‰ ¢¶ œ¤±«µ˜™µ¡³Ÿ

Š³ƒ¦¢¬³£ÁŠ ¤¹ m š $OFR4XDQW ®®ƒ¿››¢³¾Ÿ¸Æ®¤²ƒª³†¨³¢œ¦®•¡²£„®‰ Ÿš²ƒ‰³š¿¦±˜¤²Ÿ£q«µš„®‰›¤µª²˜ •¶Âšq ˜²š«¢²£ƒ±˜²•¤²•¦µ–Š³ƒ¨²«•¹˜†¶Æ ‰˜šÁŒn ‰³š‰m³£¤±››LQ¿››–¤¨Š¨²•¾›¸Ç®‰ –nš¿¦±–¤¨Š¨²•¿››¦±¾®¶£•¾Åš¾®¤q¿››   i³¾†¢¶Â¢mŠË³ƒ²•ŠË³š¨šƒ³¤¨²•†m³Ÿ¤n®¢ ÁŒn‰³š¡³£Áš¨µš³˜¶ «³¢³¤—¾Œ¸Æ®¢–m® œ¤µÇš¾–®¤q¿››ŸƒŸ³Â•n

œ¤±¬£²•šË³Ç ¢²š¾Œ¸®Ç ¾Ÿ¦µ‰Š³ƒ«¡³Ÿ¾˜®¤qÀ› ˜¶Æ « ¢›º ¤ ”q ¿ ¦±¾¬¢³±«¢ƒ² › ¾†¤¸Æ ® ‰£š–q ¦•†m³ÁŒnŠm³£Ášƒ³¤m®¢›Ë³¤¹‰„®‰¤±›› ¾˜®¤qÀ›Œ³˜¾Š®¤q¿˜š ƒ³¤¾œ¦¶Æ£š¦ºƒÁ¬¢m

¿¤‰¢n³«º‰«¹•SVUSP ¿¤‰¤±¾›µ•«º‰«¹•NJPUSP ƒ¤±›®ƒ«º›FF

W=Q_G"<3/.OW&?=R 3Ž·Š°³ú

¾†¤¸Æ®‰£š–q•¶¾¦Š²‰¬¨±«º›‹¶•šËdz¢²šÀ•£–¤‰¤±›³£ ®¹œƒ¤”qƒ¤®‰¿¦±«¢¿ƒÅ«—ºƒ®®ƒ¿›› †¨³¢¤n ® š•n ¨ £šËÇ ³ Ÿ¤n ® ¢¾˜®¤q À ›Œ³¤q Š ¿¦±®µ š ¾–®¤q ¢³¾œ|šŸµ¾©ªŒm¨£¾ŸµÆ¢œ¤±«µ˜™µ¡³Ÿƒ³¤ †º¦¾¦®¤q5/'- †¨›†¹¢˜¹ƒ†¨³¢¾¤Å¨œz¢šËdz¢²š¾†¤¸Æ®‰¦µ– ¾³Â¬¢n¿¦±£¸•®³£¹¾†¤¸Æ®‰£š–q ¿¤‰•²š–¦®•Ÿ¤n®¢¤±››¬¦m®¾£Åš•n¨£šË³Ç ¤®›¾«¸®Ç «º›¦ºƒœfš ¬¢¹š¨šŸ¤n®¢¾Ÿ³¾¨®¤qŒm¨£

GR5=-XD•™²—Ÿ

4#±[HY.=8LA Y1=±ù°³¸´¹°¹¹º¹

E#±<S.O?L= Y1=±ù°³·³ú°¸¸ù´

4#±Y5=GL==R5 Y1=±ù°µ´³ù°³ùù·

W=Q_G"<3/Œ—#LHR3[.‘¢ž—Š’

R1_BT#198_p38_imac5.indd 38

5/18/12 4:11 PM


BT#198_p39_imac5.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

5/18/12

1:27 AM


BT#198_p40_imac5.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

5/18/12

1:31 AM

BUS&TRUCK-V.198  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบรถพาณิชย์

BUS&TRUCK-V.198  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบรถพาณิชย์

Advertisement