Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย

กาวสูปที่ 8

ฉบับที่ 188

www.BusAndTruckMedia.com

ดับเครื่องชม ดบเคร

ปกษหลัง ธันวาคม 2554 40 บาท

ขาวเดนประเด็นรอน รอบป

สุกิจการทองเที่ยว

04

รถบรรทุก 6 ลอ เพื่อการพาณิชย

20

เปรียบเทียบรถเดน

LOGISTICS

รมช.คมนาคม ตรวจงานทางคู สายศรีราชา ฉะเชิงเทรา แหลมฉบัง

26

SPECIAL SECTION

ก.พลังงาน ปตท. ธ.กรุงไทย รวมมือบัตรเครดิต พลังงาน MEMBERR

ป จ จุ บั น วงการรถใหญ ยั ง คง เคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เพื่อเปนสวน หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให ยั่งยืน ทั้งคายรถใหญและธุรกิจที่เกี่ยว

เนื่อง ตางมีการพัฒนาสินคาของตนให ตางมีความเคลื่อนไหวที่นาจับตามอง สามารถตอบสนองความตองการของ ทาทา วางแผนบุกตลาดรถบัส คุณสมพงษ ผลจิตจรูญ ผูจัดการ ระบบการขนสงใหครอบคลุม โดยในรอบ ป 2554 นี้ แตละแบรนดในแวดวงรถใหญ อานตอหนา 32

ทาทา ปลื้มยอดขายเพียบ ฮีโน พลิกวิกฤตเปนโอกาส BUS&TRUCK’11กระตุนเปา นําเขาชิ้นสวนจากญี่ปุน

36

สมัครสมาชิก

รับฟรี! ผาขนหนูน HINO เตรียมพบกับเรื่องเดน

NEW BUS 2012 ในฉบับที่ 190

ทาทา เปดตัวรถโดยสารใหมในงาน BUS & TRUCK ’11 กลุม รถรวมขสมก. ใหความสนใจรถอินเดียอยางลนหลาม แม ตองรอนานกวา 3 เดือนเพราะตองนํามาประกอบในประเทศ คาดอนาคตอันใกลรถบัสอินเดียเต็มถนน แหลงขาวระดับสูง บริษทั ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ผูแทนจําหนาย รถเชิงขนสงยีห่ อ ทาทา ประเทศอินเดีย อานตอหนา 33

R1_B&T#188_p01_Pro3.indd 1

ฮีโน ใชไหวพริบแกปญหานํ้าทวมโรงงาน นําเขาชิ้นสวน จากญี่ปุนใชแทนชั่วคราว เพื่อไมใหลูกคารอนาน คาดยอดรวม ปนี้เหลือแค 2.3 หมื่นคัน แตยังรักษาเปาได 44% หากปหนาไม เกิดเหตุราย ยอดรวมจะมากถึง 2.7 หมื่นคัน เพราะเศรษฐกิจ ตองฟนตัว คุณอํานวย พงษวิจารณ กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท อานตอหนา 33

12/17/11 4:52 PM


B&T#188_p02-03_Pro3.indd 2

12/15/11 10:08 PM


B&T#188_p02-03_Pro3.indd 3

12/15/11 3:57 AM


04 BUS&TRUCK • ดับเครื่องชม

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

ดับเครื่องชม

ÊØ¡Ô¨¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ

ตีทายรถ เครื่องยนต-ชวงลาง : ISUZU 10 ลอ 10 น็อต ตัวถัง : กาวหนาบัสบอดี้ ติดตอ : โทร.08-1978-1288, 08-1978-4288

B&T#188_p04-05_Pro3.indd 4

นองใหมจากงาน Thailand Tour Theque 2011 ที่ผานมา แตชื่อชั้นใน วงการนัน้ ถือวาเกาพอตัว “สุกจิ การทอง เที่ยว” จากเมืองพังงา ตัวแทนจากแดน ดามขวาน ที่เดินทางมาฝากชื่อเสียงไว สนั่นลาน P1 ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผานมา สิ บ ล อ สี แ ดงแรงฤทธ จ ากเมื อ ง พังงา ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ISUZU 6WF ที่ ใ ห ค วามนิ่ ม นวลมากกว า เนื่องจากโปรแกรมทัวรสวนมากที่ใช บริการจะเปนทางไกล จากภาคใตขึ้นสู ภาคเหนือและอีสานจึงเลือกแชสซีสแ บบ สิบลอ เพื่อสุนทรียภาพในการเดินทาง ของผูโดยสาร สวนของตัวถัง เลือกใชบริการจาก อูกาวหนาบัสบอดี้ กับทรงหูเอลฟที่ดูวา จะเปนเทรนดของยุคนี้ไปอีกนาน สาด ดวยสีแดง เพนทลายดอกไมและรอยยิม้ สดใส เห็นแลวสดชื่น ภายนอกอาจดูไม หวือหวานัก แตงานภายใน ขึ้นชื่อวา อูกาวหนา ไมมีคําวาผิดหวังแนนอน แค กาวขึ้นประตูหนาก็ใหความรูสึกอบอุน

เหมือนอยูบาน จากการตกแตงบันได ลายหินทราย และกระจกกัดลาย ราว บันไดสเตนเลสเลือ้ ยจากชัน้ ลางขึน้ ไป ขางบน ชั้ น บนตกแต ง ด ว ยโทนครี ม วานิลลา ทั้งเพดาน ผามาน และเบาะ หนังสีครีมจากดํารงศิลป หรูหราดวย หิ้งแบบเครื่องบิน ซอนลําโพงไวใตหิ้ง ปดดวยฝาครอบอะลูมิเนียม เดินลัด เลาะมาถึงชวงกลาง ลงบันไดวนที่อยู ฝงขวาสูชั้นลาง จะพบกับบารกาแฟเครื่องดื่มพรอมกาตมนํ้ารอนที่จัดไว หนาหองสุขภัณฑ ซึ่งถือเปนจุดขาย ของรถคันนี้เลยก็วาได โดยเฉพาะนัก เดินทางทีช่ นื่ ชอบการดืม่ กาแฟ รับรอง วารถคันนี้ไดใจไปเต็มๆ ท า นที่ พ ลาดโอกาสมาชม กิจกรรม Thailand Tour Theque 2011 ไปแลว ถาอยากสัมผัสหรือ ติ ด ต อ สอบถามใช บ ริ ก าร ติ ด ต อ โดยตรงทีค่ ณ ุ พีส่ กุ จิ อองสกุล บริการ ดุ จ ญาติ มิ ต ร ต อ ง”สุ กิ จ การท อ ง เที่ยว”เทานั้น

12/15/11 10:32 PM


B&T#188_p04-05_Pro3.indd 5

12/15/11 4:12 AM


06 BUS203!)Æ ¥˜¤Š

ƒØi‘Ö“™oÆ€™šl‰

XAJWAO<3

âÍμÒ¹Ô àÃà´ÕÂÅ

ž»n›Ï´ž§¶—¤´‰¥˜¤›—q™·Ê™³›¬£³¤

£³‰À®–³šµ ºnšË³Ášƒ³¤¦µ–£³‰ 2))7+(52$'Áš¡º¢¡µ ³†¾®¾Œ¶£–±¨²š ®®ƒ¾‹¶£‰Á–n „£³£‘³šƒË³¦²‰ƒ³¤¦µ– ¾Ÿ¸®Æ –®›«š®‰†¨³¢–n®‰ƒ³¤„®‰¦ºƒ†n³ Á¬n†¤®›†¦¹¢˜¹m¢‰›¦n³š›³˜ Ÿ²“š³£³‰¤—›¤¤˜¹ƒ¿¦±¤—À•£«³¤ ¾œ|š¿››À†¤‰«¤n³‰Á£¾¬¦Åƒ¾„n³«º–m ¦³• Ášš³¢„®‰ ›¤µª²˜ À®–³šµ ¾¤¾•¶£¦ ŠË³ƒ²•ƒµŠƒ³¤Áš¾†¤¸®„®‰u27$1, Group” YG/L3NW=W.O<? Z3W=QGò´¹¦³®¬×ÔÚÕó £³‰À®–³šµ•n˜¢m¹ ¾˜†¨³¢¤º†n ¨³¢

«³¢³¤—¾Ÿ¸Æ®Ÿ²“š³¦µ–¡²”’qÁ¬n•¶˜¶Æ«¹• ®£m³‰Â¢m¬£¹•£²Ç‰˜²Ç‰Áš•n³š†¹”¡³Ÿ ¿¦± †¨³¢¬¦³ƒ¬¦³£„®‰¦µ–¡²”’q •n¨£ †¨³¢¢¹m‰¢²Æš¿¦±–²Ç‰ÁŠŠ¤µ‰Á¬n«¢ƒ²›˜¶Æ•n ¤²›†¨³¢Â¨n¨³‰ÁŠ À•£Â•n¢¶ƒ³¤Ÿ²“š³ £³‰¤—›¤¤˜¹ƒ¿¦±¤—À•£«³¤¾œ|š¿›› À†¤‰«¤n³‰Á£¾¬¦Åƒ¾„n³«º–m ¦³•Ášœd Ášš³¢„®‰ ›¤µª²˜ À®–³šµ ¾¤¾•¶£¦ ŠË ³ ƒ² • ƒµ Š ƒ³¤Áš¾†¤¸ ® „®‰ u27$1, Group” ›¤µª²˜ À®–³šµ ¾¤¾•¶£¦ ŠË³ƒ²• ƒm®–²Ç‰„·ÇšÁšœd•n¨£˜¹šŠ•˜±¾›¶£š ¦n ³ š›³˜ ” –›³‰¿ƒn ¨

®š†¤Œ² £ ©¤¶ Šš†¤œ‘¢ ›š¾š¸Ç ® ˜¶Æ œ¤±¢³” ¤m ¢¶ ƒË ³ ¦² ‰ ƒ³¤¦µ – ¾«nš–m®œdÁŒn¾‰µš¦‰˜¹š«Ë³¬¤²› À†¤‰ƒ³¤š¶ƒÇ ¨m³¦n³š›³˜¾Ÿ¸®Æ ¦µ– «µš†n³†¹”¡³Ÿ¾„n³«ºm–¦³• <L<dL?K"L=6?N/ZE=G4?R; À®–³šµ ¾¤¾•¶£¦¾œ|šÀ¤‰‰³š¦µ– £³‰¤—£š–q¾¤¾•¶£¦˜²š«¢²£˜¶«Æ •¹ ¿¬m‰¬š·‰Æ Áš$6,$ À•£ÁŒn¾†¤¸Æ®‰Š²ƒ¤Á¬¢m¿¦± ¾˜†ÀšÀ¦£¶˜¶Æ˜²š«¢²£ ¿¦±˜¶¢‰³š¢³ƒ •n¨£œ¤±«›ƒ³¤”q ¡³£Á–n¢³–¤‘³š·Æ‰ ¾œ|š˜¶Æ£®¢¤²›Š³ƒ˜²Æ¨À¦ƒ À¤‰‰³š›¤µ ¬ ³¤‰³š•n ¨ £¤±›› ,62 ,62,6226 +$6,6276¾„n³¢³ÁŒn ¿¦±¡³£Á–n¢³–¤‘³š¦µ–¡²”’q '27 „®‰«¬¤²‘®¾¢¤µƒ³(0DUN„®‰£¹À¤œ À•£¾¤µÆ¢¦µ–£³‰¤—›¤¤˜¹ƒ¿¦±À•£«³¤ „š³• 5 5 ¿¦± 555 5«Ë³¬¤²›œdŠ±¾œ|š £³‰¤—555 5 ¿¦±5 ·Æ‰¾œ|š£³‰ ¾¤¾•¶£¦À†¤‰«¤n³‰Á£¾¬¦ÅƒÁŒn«Ë³¬¤²›¤— „¹•¤—–²ƒ ¾Ÿ¸Æ®˜•¿˜šƒ³¤šË³¾„n³¿¦± ¾œ|š˜³‰¾¦¸®ƒÁ¬¢m«³Ë ¬¤²›ºœn ¤±ƒ®›ƒ³¤ •n³šœ¤±«µ˜™µ¡³ŸÁšƒ³¤¦µ– ¢¶ ƒ³¤–¤¨Š«®›£³‰˜¹ ƒ ¾«n š •n ¨ £¾†¤¸Æ ® ‰ ;5D\ ¿¦±Š² • «¢•¹ ¦ •n ¨ £¤±›› †®¢Ÿµ ¨ ¾–®¤q 81,)250,7< %$/$1&( ®£m³‰¦±¾®¶£•˜¹ƒ„²Çš–®š

Ÿ¤n®¢Š²•¾ƒÅ›œ¤±¨²–£µ ³‰˜¹ƒ¾«nš¾Ÿ¸®Æ ÁŒn Ášƒ³¤–¤¨Š«®›¿¦±Ÿ²“š³†¹”¡³Ÿ ˜¶«Æ ³Ë †²é¢¶¤±››ƒ³¤†²•¾¦¸®ƒºŠn ³Ë ¬šm³£ ¨²–—¹•›µ †¹”¡³Ÿ«º‰¿¦±Š±–n®‰m³šƒ³¤ –¤¨Š«®›ƒm®ššË³ÂœÁŒn †¨›†ºmƒ²›ƒ³¤ Š²•˜Ë³¤±›››¤µ¬³¤‰³š†¹”¡³Ÿ¤±›› ƒ³¤Š² • ƒ³¤«µÆ ‰ ¿¨•¦n ® ¢ ¿¦±¤±›› ®³Œ¶¨®š³¢²£¿¦±†¨³¢œ¦®•¡²£ ¾Ÿ¸Æ® Á¬n†¨³¢¢²šÆ ÁŠ¨m³š®ƒŠ³ƒŠ±¦µ–«µš†n³ †¹ ” ¡³Ÿ•¶ Á ¬n ¦º ƒ †n ³ •n Á Œn ¿ ¦n ¨ £³‰ À®–³šµ£²‰Á¬n†¨³¢«Ë³†²éƒ²›Ÿš²ƒ‰³š «µÆ‰¿¨•¦n®¢¿¦±Œ¹¢Œš¤®›„n³‰†¨›†ºm œ•n¨£ 4=NL=R-:L81O_=G"Z#?SL ƒ³¤›¤µƒ³¤¬¦²‰ƒ³¤„³£¢¶˜¢¶ ‰³š ˜²‰Ç ˜¶¢¾˜†šµ†¡³†«š³¢¾Šn³¬šn³˜¶„Æ ³£ «µš†n³¾Šn³¬šn³˜¶¾Æ „n³–¤¨Š«®›†¹”¡³Ÿ ¿¦±Á¬n„®n ¢º¦ƒ³¤ÁŒn‰³š¾Ÿ¸®Æ šË³„n®¢º¦ ˜²Ç‰¬¢•ƒ¦²›¢³Ÿ²“š³¿¦±«¤n³‰†¨³¢ Ÿ·‰Ÿ®ÁŠ«º‰«¹•Á¬nƒ›² ¦ºƒ†n³Ÿ¤n®¢˜²‰Ç ¤²› œ¤±ƒ² š £³‰˜¹ ƒ ¾«n š ˜¶Æ ŒË ³ ¤¹ • ¾«¶ £ ¬³£ ¤±¬¨m³‰ƒ³¤ÁŒn‰³š®²š¢¶«³¬–¹¾š¸®Æ ‰¢³ ¢³Š³ƒƒ¤±›¨šƒ³¤¦µ– ˜²Ç ‰ š¶Ç •n ¨ £œ¤±«›ƒ³¤”q ®² š £³¨š³š¿¦±ƒ³¤¾„n³ÁŠ†¨³¢–n®‰ƒ³¤ „®‰¦ºƒ†n³À®–³šµŠ·‰Â•nŸ²“š³£³‰˜¶Æ¢¶ •®ƒ£³‰˜¶¿Æ „ʼn¿ƒ¤m‰˜š˜³š£·•¾ƒ³± —ššÂ•n•¶ ¦•¾«¶£‰¤›ƒ¨šÀ†¤‰«¤n³‰ £³‰¢¶ƒ³¤–¤¨Š«®›À•£ƒ³¤;5D\ ·‰Æ «³¢³¤—šË³Âœ¬¦m®•®ƒÂ•n¬¦³£†¤²‰Ç †¹n¢†m³–m®ƒ³¤ÁŒn‰³š

/=A#D0L3O %Q_G4=NCK1¼4=NCK1YG/L3NW=W.O<?#dLK. G/K`"»58²B²´··ú.A<1R3#.1JW4O<3 û°úúú?L34L15=JW:1G"N#L=»Y=""L36?N/<L"=0<3/W=W.O<? /N./ G»Y1=²ú±µ¶´´±µµµµ°ú±µ¶úú±´¹¶¶±¸

R1_B&T#188_p06_Pro3.indd 6

12/15/11 10:21 PM


B&T#188_p06-07_Pro3.indd 7

12/15/11 4:25 AM


08 BUS&TRUCK • คันเรงธุรกิจ

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

คันเรงธุรกิจ

ผูประกอบการตองสู ในชวงวิกฤตนํ้าทวมที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 เดือนทีแ่ ลว ถือไดวา ประชาชนเกือบทัว่ ประเทศเกิดความเดือดรอนเปนอยาง มาก ชาวบานที่วาจนอยูแลวยิ่งจนหนัก เขาไปอีก ตองรอความชวยเหลือจาก รัฐบาลเพียงอยางเดียว และในทีส่ ดุ ก็ตอ ง ประคองชีวิตใหอยูรอดตอไปได เหมือนเพือ่ นสมาชิกคือ ผูป ระกอบ การขนสงทางบกทีน่ อกจากทีพ่ กั อาศัยจะ ชํารุดเสียหายเพราะนํ้าทวมแลว งาน รับจางขนสงก็ลดหายลงไปเปนจํานวน มาก มีบางบางรายที่ตองวิ่งบนถนนนํ้า ทวม พรอมทัง้ ออมหลายจังหวัดเพือ่ ไปยัง จุดหมาย แตก็ตองคิดคาจางเทาเดิม เพราะไมเชนนัน้ แลว จะไมมเี งินมาใชจา ย ในชีวิตประจําวันถึงแมจะตองแบกภาระ และความรับผิดชอบมากก็ตาม บางรายแมจะรูว า ตองวิง่ บนถนนที่ นํา้ ทวมแตกต็ อ งวิง่ สงผลใหรถใหญไดรบั ผลกระทบตองเสียใชงานไมไดไปหลาย สิบคัน รวมถึงคนขับเองเมือ่ ทีพ่ กั อาศัยใน กรุงเทพฯถูกนํา้ ทวมก็ตอ งอพยพหนีไปอยู บานที่ตางจังหวัด สงผลใหเจาของธุรกิจ และผูประกอบการตองมานั่งเครียดใน การมองหาวิธีการแกปญหา เพื่อรักษา ฐานลูกคาใหวาจางตอไป นํ้าทวมในปนี้ ยังถือไดวาเปนภัย ธรรมชาติทใี่ หญมาก แตจากการบอกเลา มาพบว า ในป ห นา 2012 จะเกิด ภัย ธรรมชาติที่ยิ่งใหญทุกประเทศทั่วโลก มากกวานี้ ดังนั้นจงทําใหชีวิตของตัวเอง มีความสุข ไมเครียดมากจนเกินไปถึงกับ สงผลใหคนรอบขางตองเครียดตามไป ดวย สูแ ละยิม้ คือคําทีต่ อ งจําเอาไวของ เพื่อนสมาชิก ชีวิตจะไดมีความสุข บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ชยาวุธ จิระธันท, ยู เจียรยืนยงพงศ, บุนเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ, วชิรศักดิ์ เลาประเสริ วรพจน แสงทวีสิน, เถลิง พลวรรณาภา ชูชาติ สวางสําลี กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา บรรณาธิการบริหาร : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค ไชยเผือก หัวหนากองบรรณาธิการ : ชนมจิรา ธรรมปยะรักษ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ ดานจิตรตรง, จักรพรรดิ์ โสภา, ทศพล ศิริเพ็ง เลขากองบรรณาธิการ : ธีรศักดิ์ อํ่าประชา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเกา เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก ผูจัดการโฆษณา : เสกสรรค ไชยเผือก แผนกโฆษณา : สมชาย อินตะ, วุฒิชัย ศิริจันทรโท เลขาแผนกโฆษณา : จุฑามณี ภูมิดิษฐ พัฒนาธุรกิจ : รัสมี นิลกําแหง, อารีย ปตตุรังสี สมาชิก : ชุมพล บุญประคม เว็บไซต : BusAndTruckMedia.com : วนิดา นิลเพชร การเงิน : ศิรินาถ แกวอุไร ศิลปกรรม : ธีระ พุมขํา BIP GROUP พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จัดจําหนาย : เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผูจัดทํา : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล : info@BusAndTruckMedia.com sales@BusAndTruckMedia.com

B&T#188_p08-09_Pro3.indd 8

S.S.K.ไซโนทรัค ผาน สมอ.ฉลุย วางแผนตั้งโรงงานประกอบเอง

เอส.เอส.เค.ไซโนทรัค ประกาศยํา้ รถใหญ NGV ไดมาตรฐาน เปนรถจีน ค า ยแรกที่ ผ  า นการตรวจจาก สมอ. ทําใหลกู คาเกิดความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพ ทุม 20 ลาน เตรียมอะไหลรองรับการ ซอมบํารุง และการบริการหลังการขาย พรอมมีแผนตัง้ โรงงานประกอบเองเพือ่ ลดภาษีนําเขา คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท สุ ข ศิ ริ มอเตอร จํ า กั ด หรื อ เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค ผูแทนจําหนายรถใหญยี่หอ ไซโนทรั ค เป ด เผยว า จากที่ ท าง สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ไดทาํ การตรวจ มาตรฐานของรถใหญเครื่องยนต NGV เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผานมา ทาง บริษัทฯถือเปนรถใหญรายแรกที่ผาน การตรวจมาตรฐานของ สมอ. ไมวาจะ เปน การตรวจเครือ่ งยนตภายในประเทศ และการนําเจาหนาที่ไปตรวจโรงงาน ผลิตที่ประเทศจีน โดยใชเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 50 วัน ดังนัน้ ไมวา จะเปนลูกคา เกา หรือลูกคาใหม ก็จะไดใชรถที่มี คุณภาพ โดยผานการรับรองจาก สมอ. ทัง้ นี้ รุน ทีผ่ า นการตรวจจาก สมอ. แลวมี รุน 290 แรงมา รุน 345 แรงมา และรุ  น ใหม ล  า สุ ด 380 แรงม า ทั้ ง เครื่องยนต NGV และดีเซล “ดวยการนํารถใหญทไี่ ดมาตรฐาน เขามาจําหนาย โดยไดรับความไววางใจ จากกลุม ลูกคาทําใหในปนมี้ ยี อดจําหนาย มากถึง 600 คัน รวมทั้งยังมีดีลเลอรทั่ว ประเทศอีกกวา 17 แหง ทีช่ ว ยบริการให แกลูกคาอีกดวย นอกจากนี้มีดีลเลอร 3 แหง คือ บจก. ไชยรุงเรือง มอเตอร เซลส จังหวัดสุรินทร บจก. วี เค กลการ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ และ หจก. ขอนแกน ออโต เซอรวสิ จังหวัดขอนแกน ที่มีพรอมทั้งโชวรูม ศูนยบริการและ สต็อกอะไหล เพื่อใหบริการลูกคาได ภายในตนปหนา ทําใหกลุม ลูกคาเชือ่ มัน่ ในคุณภาพการบริการได” แหลงขาวรายเดิมกลาวพรอมทั้ง เสริมวา ดวยยอดจําหนายที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหทางบริษัทแม ใหความสําคัญกับ เมืองไทยเปนอยางมาก เมื่อทางบริษัท ไดสงั่ รถไปเปนจํานวนมาก ทางบริษทั แม ก็จะจัดสงมาใหตามจํานวนที่สั่งไปใน เวลาอันรวดเร็ว ไมตองรอนานเหมือน ยี่หออื่นๆ ถึงแมวาจะมีหลายบริษัทจําหนาย รถใหญไซโนทรัค แตดวยการบริการ

หลังการขายของ เอส.เอส.เค.ไซโนทรัค จึงทําใหผูประกอบการขนสงเปนจํานวน มากตางหันมาซื้อรถใหญ เอส.เอส.เค. ไซโนทรัค เพราะไดรับการบริการที่ดี ทําใหเกิดความคุมคากับเงินที่ไดลงทุน ไป คุณสุขสมเกียรติ เปดเผยตอวา เพือ่ ใหการบริการลูกคาเปนไปเพือ่ ความ รวดเร็ว ทางบริษัทฯจึงไดลงทุนไปกวา 20 ลานบาทในการสต็อกอะไหล เพื่อ เวลาที่รถลูกคาเสีย หรือเขารับการซอม บํารุง ก็สามารถมีอะไหลเปลี่ยนไดทันที

ไมตองเสียเวลาจอดรถใหญไวนานเพื่อ รออะไหลจากเมืองจีน จนสงผลกระทบ ตอธุรกิจของผูประกอบการหยุดชะงัก นอกจากนี้ หากในปหนาสามารถ ทํายอดจําหนายไดเพิม่ มากขึน้ ก็มแี ผนที่ จะตั้งโรงงานประกอบภายในประเทศ โดยมาตรฐานการประกอบทุกอยางจะ เหมือนกับโรงงานแมประเทศจีน ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดลดภาษีนําเขาลงมาไดเปน จํานวนมากนั่นเอง รวมทั้งอาจจะเปน ศูนยกลางการผลิตเพือ่ สงออกไปยังกลุม อาเซียนไดอีกดวย

คายรถจีนทําตัวเลขเศรฐกิจปวน วอนรายงานยอดขายใหสวนรวม

ค า ยรถใหญ ว อนค า ยจี น ให รายงานยอดขายประจําเดือน เพื่อให ส ว นรวมรั บ ทราบ พร อ มคาดเป า เศรษฐกิ จ โตหรื อ ลด หากเข า มาใน ตลาดรถใหญควรทําตามกฎระเบียบ แหลงขาวในวงการรถใหญ เปด เผยวา ปจจุบันนี้คายรถใหญทุกๆ คาย ไมวาจะเปน ญี่ปุน ยุโรป เกาหลี และ อื่ น ๆ ต า งทํ า การแลกเปลี่ ย นยอด จํ า หน า ยประจํ า เดื อ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ประชาชนผูเ กีย่ วของสามารถทราบยอด จําหนายรวมรายเดือนและรายปได โดยผลประโยชนที่ไดรับคือ จะ สามารถทราบไดวาหากยอดรถใหญ สามารถจําหนายไดมากยอดเศรษฐกิจก็ จะโต แต ห ากจํ า หน า ยได น  อ ยยอด เศรษฐกิจก็อยูในชวงตกตํ่า ทั้งนี้ เพราะ รถใหญทาํ หนาทีเ่ ปนยานพาหนะบรรทุก สินคาทัง้ อุปโภคและบริโภค ทีป่ ระชาชน ทั่วประเทศตองใชนั่นเอง แต ป  จ จุ บั น นี้ ได มี ร ถใหญ จ าก ประเทศจีนเขามาทําตลาดหลายยีห่ อ ไม วาจะเปน รถโดยสาร รถบรรทุก แตไมมี คายไหนเลยที่รายงานยอดขายแตละ

เดือนมาแลกเปลีย่ นกับคายรถใหญจาก ประเทศอื่น เมื่อดูจากยอดจดทะเบียน จากกรมการขนสงทางบกพบวา ทั้งรถ โดยสารและรถบรรทุกจากประเทศจีนมี การจดทะเบี ย นต อ เดื อ นเป น จํ า นวน หลายรอยคัน เมื่อครบ 1 ป มียอดจด ทะเบียนมากกวา 1,000 คัน ทําใหนัก วิเคราะหเศรษฐกิจตองรวบรวมขอมูล ของรถใหญหลายดาน เพือ่ ทีจ่ ะไดนาํ มา วิเคราะหตลาดไดอยางถูกตอง “ก อ นที่ จ ะเกิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ ตกตํา่ ชวงตมยํากุง ยอดจําหนายรถใหญ มีตอปมากถึง 40,000 คัน ซึ่งไมใชยอด จําหนายออกสูตลาดอยางถูกตอง ในป ถั ด มาจึ ง เป น ของจริ ง คู  กั บ สภาพ เศรษฐกิจที่ตกตํ่าและก็คอยๆ โตขึ้นมา จนถึงปจจุบนั นี้ ทีม่ ปี ระมาณ 23,000 คัน แตก็ยังไมถูกตอง เพราะคายรถจีนยัง ไมไดรายงานผลยอดขายเขามา ดังนั้น จึ ง วอนผู  บ ริ ห ารค า ยรถจี น เข า เมื อ ง ตาหลิว่ ตองหลิว่ ตาตาม เมือ่ สวนรวมทํา แบบไหนก็นาที่จะทําแบบนั้นดวย เพื่อที่ จะทําใหทราบถึงสภาพเศรษฐกิจโดย รวมอยางแทจริง”

12/15/11 4:30 AM


คันเรงธุรกิจ • BUS&TRUCK 09

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

คันเรงธุรกิจ

ตลาดรถบัส ปหนาโต ทองเที่ยว-ขสมก.เปลี่ยนรถใหม

ตลาดรถบั ส ป ห น า ยอดขายเกิ น 4,000 คัน เหตุจากนักทองเทีย่ วเพิม่ เกือบ 20 ลานคน และขสมก.มีแผนเปลี่ยนรถ ใหมกวา 3,000 คัน มั่นใจเศรษฐกิจโต ตามเพราะประกอบในประเทศ คุณสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธาน กรรมการ บริษทั ไทยคูชยั จํากัด ผูแ ทน จําหนายรถโดยสารยี่หอยูทง เปดเผยวา จากการสํารวจขอมูลของตลาดรถใหญ ทุกยี่หอสามารถบอกไดวาในป 2555 ยอดจําหนายของรถโดยสารจะมากถึง 4,000 คัน อันเนื่องมาจากการทองเที่ยว ในเมืองไทยจะกลับมาบูมมากขึ้น สงผล ใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มจาก ป 2554 ที่มีเพียง 18 ลานคน เปน ประมาณ 20 ลานคน รวมทั้งนักทอง เที่ยวในประเทศ สวนอีกประเด็นคือ ทางขสมก. วางแผนที่ จ ะเปลี่ ย นรถใหม ป ระมาณ 3,000 คัน สงผลใหยอดขายรถในป

2555 เพิ่มขึ้นมากถึง 4,000 คัน “เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญคณ ุ ภาพของรถตองมีมาตรฐานมาก ขึ้น และราคาจําหนายก็ตองสมเหตุผล ดังนั้นรถใหมที่มีราคาถูกจะหายไป ทั้ง ลูกคาและผูโดยสารจะมีความปลอดภัย เพิ่มขึ้นตามไปดวย” แผนการตอไปคือ การประกอบ ภายในประเทศ โดยการนําเครื่องยนต และแชสซีส รวมทั้งชิ้นสวนสําเร็จรูปเขา มาจากตางประเทศ เพื่อนํามาประกอบ ในไทย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะ โตตาม ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียม เบาะนั่ง และแรงงาน ด า นค า ยรถโดยสารที่ เ ข า มาทํ า ตลาดในเมื อ งไทยขณะนี้ มี ม ากหลาย ยี่หอ ไมวาจะเปน คายญี่ปุน คายจีน คายเกาหลี คายอินเดีย และคายยุโรป การแขงขันทางการตลาดเพื่อเจาะกลุม ลูกคาเปาหมายคงตองดุเดือดขึ้น

โฟตอน ซุมทําตลาดเงียบ ดีลเลอรรถจีนหมดสิทธิ์

คายโฟตอน เริ่มทําตลาดแบบซุม เงียบ คัดเลือกดีลเลอรที่มีมาตรฐาน หากใครเปนตัวแทนจํานายรถจีนอยูแ ลว หมดสิทธิ์เปนดีลเลอรทันที แหลงขาวในวงการรถใหญ เปด เผยวา ขณะนี้คายโฟตอน ประเทศจีน ซึ่งทาง บริษัท ตันจง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดเปนผูนําเขามาจําหนาย ไดเริ่ม ทํ า ตลาดแบบเงี ย บ โดยได คั ด เลื อ ก ดีลเลอร ซึง่ ไดวางมาตรฐานเขมหากใคร เปนดีลเลอรจําหนายรถจากประเทศจีน จะไมสามารถเปนดีลเลอรของโฟตอนได “ความคืบหนาอีกเรื่องที่ทราบมา คือ ทางโฟตอนมีแผนจะประกอบใน เมืองไทย โดยใชโรงงานเดียวกับ ฟูโซ ทรัค ทีล่ าดกระบัง ดังนัน้ จึงสามารถวาง ราคาจําหนายไดสมเหตุผลกวาเพราะไม ตองเสียภาษีนําเขา” จากข อ มู ล ที่ ท ราบมาของกรม ศุลกากร หากคายรถยนตยหี่ อ ใดทําการ ประกอบในประเทศจะไมเสียภาษีนาํ เขา

เครือ่ งยนต แชสซีส และชิน้ สวนเปนเวลา 2 ป การอ า งว า เงิ น เยนแข็ ง ตั ว ต อ ง ทําการปรับราคานั้นไมสมเหตุผล ขณะนี้ ทางตั น จง อิ น เตอร เนชั่นแนล ไดทําการจําหนายรถใหญ 3 ยี่หอ คือ ยี่หอฟูโซ ทรัค ยี่หอ M.A.N. และยีห่ อ โฟตอน โดยใชโรงงานประกอบ รถใหญยี่หอฟูโซ ทรัค ที่ลาดกระบัง ซึ่ง ไดซื้อตอมาจากบริษัท มิตซูบิชิ ฟูโซ (ประเทศไทย) เมื่อประมาณ 2 ปที่ผาน มา สํ า รั บ ข อ มู ล ของบริ ษั ท ตั น จง อินเตอรเนชั่นแนล ถือเปนบริษัทใหญ ทําธุรกิจหลากหลายแทบทุกประเทศใน เอเชีย สวนในเมืองไทยนั้นไดเขามาทํา ตลาดรถใหญยี่หอนิสสัน ยูดี เปนยี่หอ แรกเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว คาดวา อนาคตขางหนาจะตองเติบโตมากกวา ปจจุบัน เพราะเปนเพียงบริษัทเดียวที่ จําหนายรถใหญมากถึง 3 ยี่หอ

ใตทองรถ • คายรถใหญจากประเทศจีนทีไ่ ดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในขณะนีก้ ค็ อื ยี่หอไซโนทรัค โดยทาง เอส.เอส.เค ไซโนทรัค สามารถจําหนายไดมากสุด ในปนี้ถึง 600 คัน หากรวมบริษัทอื่นเขาไปดวย อาจถึง 1,000 คัน และในป ตอไปก็ตองเพิ่มมากขึ้นแน ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหไดมีบริษัทแถวบางพลัด กรุงเทพฯ ไดประกาศตัววาสามารถดูแลและซอมแซมระบบ NGV ของ ไซโนทรัคได และไดมีชาวจีนใชเว็บแจงแกลูกคาในเมืองไทยวา หากใคร ตองการอะไหลของไซโนทรัค ไมวา จะเปนชิน้ ใดก็ไดจากประเทศจีนก็สามารถ สั่งซื้อผานไดโดยใชเวลารออะไหลไมนาน หากใครสนใจก็สามารถเปดดูได • ดวยประสบการณของคุณธานี จูฑะพันธ ที่อยูวงการรถใหญมา ยาวนานไดมาเปดบริษัท เอ.ที.ทรัค. จํากัด เพื่อจําหนายรถไซโนทรัค โดยได ประกาศวาจะเนนที่บริการหลังการขายเปนหลัก ซึ่งก็มีเสียงใหการตอบรับ เปนอยางดีโดยไมวา จะซือ้ รถโซโนทรัคมาจากบริษทั ใดก็สามารถซอมได เพียง แตมเี งือ่ นไขวาตองซือ้ ในราคาทีจ่ าํ หนายเทานัน้ ไมสามารถลดใหไดเพือ่ แลก กับบริการหลังการขายทีป่ ระทับใจมากแบบนีแ้ ลวทางบริษทั แมประเทศจีนจะ วาอยางไร • ขอบอกกับผูประกอบการขนสงที่ตองการซื้อรถใหญคันใหม โดย เฉพาะจากประเทศจีนการเปนลูกคาตองรูขอมูลของผูจําหนายดวย หากรถ ใหญที่ไดขายไปแลวไมมีปญหาใดๆ ระหวางคนซื้อและคนขายเลย ก็สมควร ที่จะเปนลูกคา แตหากในอดีตคนขายมีปญหากับคนซื้อและยังไมสามารถ เคลียรกนั ได ยังมีเรือ่ งใหกลุม ขนสงสามารถพูดติดตอกันไดหลายปกอ็ ยาเปน ลูกคาเลยเพราะอาจจะโดนโกงไดงายๆ ไมวาจะเรื่องใดก็ตาม

B&T#188_p08-09_Pro3.indd 9

12/15/11 4:32 AM


10 BUS&TRUCK • สัญญาณ

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

สัญญาณ

จอดปายหมอชิต

ทช.เปดใชถ.ชัยพฤกษ ราชพฤกษ

ขบ.รณรงคปองกัน/ลดอุบัติเหตุ บริการตรวจรถกอนใช ชวงเทศกาล

ทางหลวงชนบท เป ด ใช ถ นน ชัยพฤกษ ถนนราชพฤกษใหประชาชน ใชผา นได ซึง่ ถนนชัยพฤกษนนั้ สามารถ สัญจรไดตลอดเสนทาง สวนดานถนน ราชพฤกษสามารถสัญจรไดตลอดเสน ทางเช น กั น เหลื อ เพี ย งช ว งที่ ตั ด กั บ ทางหลวงหมายเลข 345 คุณชาติชาย ทิพยสุนาวี อธิบดี กรมทางหลวงชนบท กลาววา ขณะนี้ ถนนชั ย พฤกษ นั้ น สามารถสั ญ จรได ตลอดเส น ทางแล ว ส ว นด า นถนน ราชพฤกษสามารถสัญจรไดตลอดเสน ทางเช น กั น เหลื อ เพี ย งช ว งที่ ตั ด กั บ ทางหลวงหมายเลข 345 โดยสํานักบํารุง ทางไดเรงดําเนินการเรียง Big Bag พรอมเรงสูบนํ้าและซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหสัญจรผานได จึงขอใหประชาชน

โปรดหลีกเลี่ยงการใชเสนทางดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ใน การเรงกูถนนเพื่อสามารถใชสัญจรได ตามปกติ นอกจากนีก้ รมทางหลวงชนบท ขอความรวมมือใหประชาชนที่นํารถไป จอดบนสะพานนํ า รถออกเพื่ อ อํ า นวย ความสะดวกใหกับเจาหนาที่ตํารวจใน การจั ด การจราจรและเพื่ อ ความ ปลอดภั ย ในการใช ร ถใช ถ นนของ ประชาชน ทั้งนี้ ผูใชเสนทางโปรดระมัดระวัง ในการสั ญ จร และโปรดสั ง เกตป า ย จราจรเตือนระดับนํ้าหรือปายหลีกเลี่ยง เสนทาง ผูใชเสนทางสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจงเหตุไดที่ สายด ว นทางหลวงชนบท โทร.1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรงซอมดวนถนน 7 จังหวัดภาคใต

หลั ง จากผลกระทบจากมรสุ ม ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาค ใตและอาวไทย พบทางใน 7 จังหวัดภาค ใตไดรบั ความเสียหาย ตองเรงซอมแซม ดวน คุณชาติชาย ทิพยสุนาวี อธิบดี กรมทางหลวงชนบท กลาวถึงสายทาง ของกรมทางหลวงชนบทที่ไดรับผลกระ ทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด ปกคลุมภาคใตและอาวไทยวา ขณะนีพ้ บ วามีสายทางที่ไดรับความเสียหายใน 7 จังหวัด ไดแก ชุมพร 2 สายทาง นราธิวาส 8 สายทาง นครศรีธรรมราช 4 สายทาง ปตตานี 6 สายทาง พัทลุง 11 สายทาง ยะลา 1 สายทาง สงขลา 3 สายทาง รวม 35 สายทาง โดยสามารถสัญจรได 34 สายทาง ไมสามารถสัญจรได 1 สายทาง ทั้งนี้ ไดสั่งการใหสํานักทางหลวง ชนบท และสํานักงานทางหลวงชนบทที่ B&T#188_p10-11_Pro3.indd 10

รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการซอมแซม เบื้องตนใหแลวเสร็จเพื่อใหประชาชน สั ญ จรได ซึ่ ง มี ส ายทางที่ อ ยู  ร ะหว า ง ดําเนินการซอมแซมเบื้องตนจํานวน 27 สายทาง และซอมแซมชัว่ คราวแลวเสร็จ จํานวน 8 สายทาง อาทิ สาย สข.5004 เขตเทศบาลสงขลา-บานหวัน ตําบล นาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่ง สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา ได ดํ า เนิ น การทิ้ ง หิ น และก อ สร า ง โครงสร า งถนนในเบื้ อ งต น เพื่ อ ให ประชาชนสามารถใชสัญจรไดกอนแลว ทั้งนี้ ผูใชเสนทางโปรดระมัดระวัง ในการสั ญ จร และโปรดสั ง เกตป า ย จราจรเตือนระดับนํ้าหรือปายหลีกเลี่ยง เสนทาง ผูใชเสนทางสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจงเหตุไดที่ สายด ว นทางหลวงชนบท โทร.1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย กรมการขนสงทางบก

รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม เปดโครงการรณรงคปองกันและลด อุบตั เิ หตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม ณ กรมการขนสงทางบก โดยปนจี้ ัดคลินกิ ชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม ภายใต กิจกรรม “ตรวจรถกอนใช ปลอดภัย แนนอน” กรมการขนส ง ทางบกได จั ด กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการ ใชรถใชถนนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตจะมี การจั ด กิ จ กรรม “ตรวจรถก อ นใช ปลอดภั ย แน น อน”ภายใต โ ครงการ รณรงคปอ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน โดยไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน กวา 2,000 แหงทั่วประเทศใหบริการ ตรวจเช็คสภาพความพรอมของรถเบื้อง ตนกอนการเดินทาง ฟรี!!! ในปนี้กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 1-30 ธันวาคม 2554 โดยใหบริการตรวจ เช็คระบบเครื่องยนต ระบบสงกําลัง ระบบเบรก ระบบรองรับนํา้ หนัก ระบบ ไฟสองสวางและสัญญาณ ระบบบังคับ เลี้ยว รวมทั้งการตรวจเช็คการทํางาน ของเครื่ อ งป ด นํ้ า ฝน เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย นอกจากนี้ กองทุนเพือ่ ความปลอดภัยใน การใชรถใชถนน (กปถ.) ยังสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค และ วิทยาลัยการอาชีพ ใหบริการตรวจเช็ค สภาพรถ ฟรี!!! บนถนนสายหลักและ สายรองกวา 300 จุด ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึง 4 มกราคม 2555 พรอมกันนีไ้ ดจดั ตัง้ ศูนยคมุ ครองผู โดยสารรถสาธารณะ 1584 เฉพาะกิจ ขึ้น ณ สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต และภายในบริเวณกรม การขนสงทางบก ตัง้ แตวนั ที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 เพื่อ อํ า นวยความสะดวกและรั บ เรื่ อ งร อ ง เรียนเกี่ยวกับการใหบริการรถโดยสาร สาธารณะทุกประเภท รวมทัง้ ตรวจสอบ ความพรอมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถอยางเขมงวด โดย พนั ก งานขั บ รถโดยสารสาธารณะ แอลกอฮอลตอ งเปนศูนย ทัง้ นี้ ผูโ ดยสาร ที่ไมไดรับความเปนธรรม หรือถูกเอา เปรียบจากการใหบริการของรถโดยสาร สาธารณะทุกประเภท สามารถรองเรียน ไดทศี่ นู ยคมุ ครองผูโ ดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

BUS & TRUCK FAQ พ.ต.อ.ยอดชาย ผูสันติ, ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝายประชาสัมพันธ, บก.02 พ

ขาดตอภาษีรถยนตตองจายเทาไร!

อยากถามเรือ่ งอัตราคาปรับวา มีราคาชัดเจนแนนอนสําหรับ แตละกระทงขอหาหรือไม ดิฉนั โดนปรั บ ข อ หาขาดต อ ภาษี ร ถยนต 400 บาท จะต อ งไปชํ า ระที่ ส ถานี ตํารวจภูธรแมปง (เลยตลาดตนพยอม) จ.เชียงใหม แตจากขอมูลที่หามาคือ 200 บาท ไมทราบวาถูกตองหรือไม ถาไมถูกตอง สามารถรองเรียนความ เปนธรรมไดไหม ขอบคุณคะ จากคุณ : คนเชียงใหม ตาม พ.ร.บ.รถยนตมาตรา 32 เจ า ของรถมี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี ประจําป โดยภาษีประจําปใหเสียลวง หนาคราวละหนึ่งป ถามิไดเสียภาษี ภายในเวลาที่กําหนดใหเจาของรถนั้น ชําระเงินเพิ่มอีกรอยละหนึ่งตอเดือน หรือเศษของเดือนของจํานวนภาษีที่ ตองชําระเงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือ

เป น เงิ น ภาษี และรถที่ ไ ด เ สี ย ภาษี ประจําปสาํ หรับปใด ถาเปลีย่ นเจาของ รถ เจาของใหมไมตอ งเสียภาษีประจํา ปในปนั้นอีก พ.ร.บ.รถยนตมาตรา 6 หาม มิใหผูใดใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียน หามมิใหผูใดใชรถที่จดทะเบียนแลว แตยังมิไดเสียภาษีประจําปสําหรับรถ นั้นใหครบถวนถูกตองภายในเวลาที่ กําหนด ความในวรรคหนึ่งมิใหใช บังคับแกรถที่นําเขามาเพื่อใชในราช อาณาจักรชัว่ คราว โดยทีผ่ นู ําเขาไมมี ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร แตตองปฏิบัติตามขอตกลงที่ รั ฐ บาลไทยทํ า ไว กั บ รั ฐ บาลของ ป ร ะ เ ท ศ ที่ ผู  นํ า เ ข  า มี สั ญ ช า ติ พ.ร.บ.รถยนตมาตรา 60 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 6 วรรคสอง และวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไม เกินสองพันบาท

12/15/11 4:37 AM


กดแตร • BUS&TRUCK 11

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

สังคมโชเฟอร

กดแตร

สวยรายเดือนระบาด

หลังจากเกิดวิกฤตนํ้าทวมที่ทําให ประชาชนทั้งประเทศไดรับความเดือด รอน ขณะนี้ตางจังหวัดทั่วประเทศได กลับสูปกติแลว ผูประกอบการขนสงที่ ทําตามกฎหมายกําหนดตางก็มีมันเสน ใหขนสงไปตามโรงงานทํามันสําปะหลัง รายได ที่ ห มุ น เวี ย นจึ ง เริ่ ม กลั บ เข า มา และสิ่งที่ปองกันตํารวจเรียกเก็บสวยก็ คือ ทําทุกอยางทีก่ ฎหมายกําหนด ไมวา จะเปนการตอทะเบียนประจําป การทํา พ.ร.บ. และทีส่ าํ คัญคือไมบรรทุกเกินนํา้ หนัก หลังจากเดือนกุมภาพันธ มันเสน จะหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยว พืชผลเกษตรที่ จะมีชวงเก็บเกี่ยวตอไปก็คือออย ซึ่ง โรงงานนํ้าตาลก็รอรับเพื่อผลิตนํ้าตาล ตอไป หากไมเกิดนํ้าทวมในป 2555 ก็ จะมีงานขนสงรอรับอยูทั้งป แต สิ่ ง ที่ ขั ด หู ขั ด ตาอยู  ใ นขณะนี้ แมวาจะไมมีดานตรวจ รถบรรทุกขาว เปลื อ กที่ ข นจากโรงสี ไ ปส ง ยั ง โรงรั บ จํานําของรัฐบาล พอเห็นปุบ ก็รปู บ เลยวา บรรทุกเกินที่กฎหมายกําหนดแน แลว

ทําไมจึงไมถูกตํารวจเรียกตรวจ จากประสบการณที่ผานมาพอจะ บอกไดเลยวา เจาหนาที่ตํารวจที่ประจํา อยูในจังหวัดนั้นตองทําการเก็บสวยเปน รายเดือน เพราะเมือ่ เจาของบริษทั ขนสง ไดมาจายสวยที่โรงพักทุกสิ้นเดือน ดาน ตรวจก็ไมตองตั้งดานเรียกเก็บสวยเปน รายวันแลว เพราะเมื่อรถบรรทุกที่จาย สวยเปนรายเดือนจะมีสติ๊กเกอรหรือชื่อ ของบริษัทติดอยูประจํารถ เมื่อผูขนสงที่ทํานอกกฎหมายมี งานทํา จึงมีรายไดหมุนเวียนใชในบริษทั แตผทู ขี่ นสงตามกฎหมายกลับมีผวู า จาง นอยรายไดแทบไมพอใชในบริษัท แบบ นี้ ผู  ข นส ง ที่ ทํ า ตามกฎหมายก็ เ ริ่ ม พยายามที่จะไมทําตามกฎหมาย เพราะ ตํารวจที่เปนผูดูแลกฎหมายพยายามทุก วิถีทางที่จะใหทํานอกกฎหมาย และคาดวาอีกในไมชานี้เปาหมาย ของผูรักษากฎหมายก็จะประสบความ สํ า เร็ จ นั่ น คื อ ผู  ป ระกอบการบรรทุ ก สิ น ค า ทุ ก ประเภทจะเป น พวกนอก กฎหมายทั้งหมด!

เตือนโชเฟอรอยาขับเร็ว ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล สวั ส ดี ค รั บ ใกล ถึ ง วั น นั บ ถอย หลังเขาสูสิ้นปกันเขามาทุกทีนะครับ ในงาน BUS & TRUCK ’11 ก็มีรถบัส เขารวมงานทัวรเธคกันหนาหูเลยที เดียวนะครับ แตละคันจัดเต็มจัดหนัก เพือ่ มาโชวในงานครัง้ นีโ้ ดยเฉพาะไม ใหนอยหนากันเลย สําหรับปลายปนี้คงมีงานเยอะ เพราะเปนชวงทีห่ ยุดยาวผูค นเดินทาง กลับตางจังหวัดกลับบานเพื่อไปเที่ยว และเยี่ยมบานเกิดกัน สําหรับสาวก ทัวรเธค บรรดาโชเฟอรคงตองระวัง เรื่องอุบัติเหตุกันมากขึ้นเพราะชวงนี้ รถบนทองถนนเยอะและเกิดอุบตั เิ หตุ กันบอยครั้งในชวงเทศกาลนี้ มีอีกเรื่องสําหรับชวงนี้อยากจะ เตือนเรื่องการใชความเร็ว เพราะ ทางหลวงหรือเสนทางเดินรถเสนหลัก ทีใ่ ชกนั มีเครือ่ งตรวจจับความเร็ว เพือ่ รณรงคในเรื่องของลดอุบัติเหตุบน ทองถนนใหลดนอยลง และมีการเผย แพร ก ารกํ า หนดความเร็ ว ของการ

ขับขี่แลว เชน บนทางหลวงในเขต เทศบาล รถเกงหรือรถปกอัพ ใช ความเร็วไดไมเกิน 80 กม./ชม. รถ บรรทุกหรือรถโดยสาร ไมเกิน 60 กม./ชม. บนทางหลวง นอกเขต เทศบาลให ร ถเก ง หรื อ ป ก อั พ ใช ความเร็วไมเกิน 90 กม./ชม. รถ บรรทุ ก หรื อ รถโดยสารไม เ กิ น 80 กม./ชม. และบนมอเตอรเวย รถเกง หรือปกอัพ ไมเกิน 120 กม./ชม. รถ บรรทุกหรือรถโดยสารไมเกิน 100 กม./ชม. บรรดาโชเฟอรทงั้ หลายควร ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกันนะครับ เพือ่ ความปลอดภัยเพราะทุกชีวติ ของ ผูโดยสารฝากไวกับทาน

กินหมูระบาดอีกแลว ในอดีตที่ผานมาการขายหมู หรือ ขายนํ้ามันของรถใหญมีอยูอยางแพร หลายทุกจังหวัดทัว่ ประเทศอยูแ ลว และ ถู ก ปราบปรามอย า งหนั ก โดยตํ า รวจ ทางหลวง ซึ่งประสบความสําเร็จพอ สมควร การขายหมูจึงเงียบหายไป ในปจจุบนั นีก้ ารเรียกหารายไดเพิม่ เริ่มกลับมา เพราะเมื่อนํ้าทวมที่ผานมา ประชาชนทัง้ ประเทศแทบไมมรี ายไดเขา มาเลย การขายหมูเกิดขึ้นจาก 3 ฝายคือ คนขับรถขนสงสินคาที่มีนํ้ามันเหลือ คน ซื้อที่มีธงแดงเปนสัญลักษณบอก และ ตํารวจที่เปนฝายดูแลอยูเบื้องหลัง เริ่มจากฝายคนขับรถกอน ทาง เถ า แก จ ะเป น ผู  กํ า หนดการใช นํ้ า มั น ระหวางตนทางที่รับสินคาไปสงยังจุด หมายทีส่ ง สินคา โดยหากมีนาํ้ มันเหลือก็ จะกลายเปนสวนของคนขับรถสามารถ นํามาขายคืนใหกบั เถาแกได ในราคาเทา หนาปม แตคนขับคิดอีกอยางหนึ่ง หาก นํ้ามันเหลือเปนประจําเถาแกอาจจะลด จํานวนนํ้ามันลงมาก็ไดจึงนําไปขายใหผู ซื้อหมูดีกวา สวนคนซื้อหมูนั้นก็จะตั้งปายแดง ขนาดใหญไวรมิ ถนนเพือ่ เปนการแจงแก คนขับรถใหญวา สามารถขายหมูได โดย B&T#188_p10-11_Pro3.indd 11

ราคาซื้อจะตํ่ากวาหนาปมถึงครึ่งหนึ่ง แลวก็จะนําไปขายตอโดยผสมเอทานอล ุ ภาพของนํามันลดลง เขาไปดวยทําใหคณ สวนวิธีการจําหนายนั้นก็จะใชถังนํ้ามัน บรรจุโดยใชปม นํา้ มันทีป่ ด บริการไปแลว เปนสถานที่จําหนาย ส ว นฝ า ยสุ ด ท า ยคื อ ตํ า รวจที่ อ ยู  เบือ้ งหลัง จะใชปอ มหรือดานตรวจตัง้ อยู ใกลกับสถานที่ซื้อหมู โดยมีคา ดูแลและ คุมครอง เรียกคาใชจายประมาณเดือน ละ 20,000 บาท เพราะตองใชตํารวจ หลายคน ถึงแมวาเถาแกจะไมไดรับความ เดือดรอนเพราะไดคํานวณการใชนํ้ามัน ไวหมดแลว แตหากคนขับตองการเหลือ นํ้ามันมากขึ้นดวยการขับชาลงเปนเหตุ ให ไ ปถึ ง จุ ด หมายปลายทางช า กว า ที่ กําหนดไว ตัวเถาแกเองก็จะถูกปรับ แต ขออางที่คนขับบอกคือ ปวย และมีการ อางเหตุผลเดิมบอยๆ เมือ่ มีการสงสินคา ลาชา ทําใหเถาแกเริ่มรูวาความจริงวา เปนอยางไร ซึ่งการไลออกก็เปนวิธีการ แกปญหา แตสุดทายแลวคนขับคนใหม ก็มีพฤติกรรมเหมือนคนขับเดิมอีก จึงวอนใหทางผูใ หญของตํารวจทุก แผนก รวมถึงกระทรวงพลังงาน เขามา ชวยแกตนเหตุของปญหานี้ 12/15/11 4:37 AM


12 BUS&TRUCK • รักษรถ

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

รักษรถ

ไฟฟาสถิตกับฤดูหนาว

สัญญาณที่บอกวา ฤดูหนาวได มาเยือนแลว คือสภาพอากาศที่แหง กวาปกติ หากทานลองสังเกตดู จะพบ วารูสึกเหมือนโดนไฟดูดทุกครั้งที่จับ ประตู หรือลงจากรถ นี่ไมใชสิ่งผิด ปกติ แตเปนธรรมชาติที่เกิดขึ้น เมื่อ ยางเขาสูหนาหนาว และเมื่อใดที่คุณ จับประตู แตะรถ แลวรูสึกวาตัวเอง เหมือนถูกไฟดูดช็อตแปลบๆ นั้น นั่น เปนผลของสิ่งที่เรียกวาไฟฟาสถิต ไฟฟาสถิต หรือ Static Electricity นัน้ เปนปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ เมื่อปริมาณความตางศักยของไฟฟา ของวัตถุขั้วบวกและลบมีประจุไฟฟา ไมเทากัน ซึ่งทําใหเกิดการดึงดูด การ ผลัก และอาจเกิดประกายไฟไดหากมี คาการถายเทประจุมากไปหานอย ที่มาของไฟฟาสถิตนั้นสามารถ เกิดขึ้นไดมากมายหลากหลายวิธี แต ถาพูดถึงกรณีทจี่ ะเกีย่ วของกับรถยนต นัน้ สาเหตุสาํ คัญมาจากการเสียดสีไม วาจะเกิดจากรางกายหรือวัสดุทมี่ สี ว น เสียดสีกับรางกายที่สามารถถายเท ไฟฟาเขาสูต วั เราทีละนิด ซึง่ เปนผลมา จากสภาวะอากาศที่มีความแหงและ ชืน้ ทีเ่ ปนปกติของฤดูหนาว และหลาย คนมักจะโดนไฟฟาสถิตดูดในชวงนี้ เมื่อรางกายเรามีไฟฟามาก มัน ก็ จ ะเกิ ด การถ า ยเท เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ สิ่งของที่มีการสัมผัสกับพื้นดิน หรือที่ เรารูจ กั กันวา “กราวด” (Ground) ซึง่ จะทําใหเกิดการถายเทประจุออกไป ทําใหเรารูสึกวาเราโดนไฟดูด ทั้งๆ ที่ จริงๆ รางกายกําลังถายไฟฟาที่เกิน ออกไปตางหาก

B&T#188_p12-13_Pro3.indd 12

วิ ธี แ ก ก ารเกิ ด ไฟฟ า สถิ ต นั้ น สามารถทําได ถาคุณรูจักวิธีที่ถูกตอง โดยที่เพียงสรางวินัยใหตัวเอง หนาวนี้ก็ ไมตองกลัววา จะโดนไฟฟาสถิตดูดอีก ตอไป 1. จั บ กระจกก อ นออกจาก รถ กระจกสามารถชวยคุณคายประจุได และมันทําใหไฟฟาสถิตสลายไปได จาก การที่มั นต อติดเข าตัวถั งเช นกั น แต กระจกไม ใ ชเ หล็ ก จึ ง ไม ส ามารถนํ า ไฟฟาได หรือวางายๆ มันเปน “ฉนวน” การจับกระจกกอนลงจากรถจึงเปรียบ เสมือนการตัดวงจรไฟฟานั่นเอง 2.ใชสเปรยกาํ จัดไฟฟาสถิต ทุกวัน นี้สเปรยกําจัดไฟฟาสถิตเริ่มมีขาย ถา คุณเปนคนที่ไฟแรงสูง ซื้อหามาฉีดเอา ไวก็ดี เพราะจะชวยทําใหไมเกิดแรง เสียดทานและแนนอนวาทําใหไมเกิด ไฟฟาสถิต 3.ถื อ กุ ญ แจและรี โ มทไว ใ น มือ หลายคนปดประตูรถแลว เก็บกุญแจ ลงในกระเปาทันที ขณะลงจากรถ ถา คุณมือไวรีบเก็บกุญแจนัน่ เปนความคิดที่ ผิด เพราะการที่เราถือกุญแจไวชั่วระยะ หนึ่งหลังลงจากรถแลวปดประตูล็อครถ นั้น มันจะชวยใหเราสลายไฟฟาสถิต โดยที่ไมรูสึกเจ็บได 4.ใชศอกหรือเขาทาบประตูขณะ ลงจากรถ ยิ่งพื้นที่นอยคุณก็จะยิ่งรูสึก เจ็บ แนนอนมันเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตถาคุณใชศอกหรือเขาแทนนั้น มันก็ จะชวยใหคุณคลายความเจ็บปวดไปได บางไมมากก็นอย 5.เพิ่มโซใตทอง ถาคุณเปนคนไฟ แรงสู ง สปาร ค ง า ยจริ ง ๆ ทางเลื อ ก

สุดทายคือผูกโซใตทองรถเพิ่มหรือหา วั ต ถุ ใ ดมาลากกั บ พื้ น ถนน เพื่ อ เพิ่ม Ground ใหกับรถไดมีการถายเท ประจุไฟฟาลงสูพื้น ทําใหเราจะไมรูสึก โดนดูดเวลาเรามีไฟฟาสถิต ทั้งนี้ไฟฟาสถิตกับรถยนตนั้นเปน เรื่องที่หลายคนมองขาม เพราะบานเรา จะไมคอยเกิดขึ้นบอยนัก ควรที่จะรูเอา ไววา ไฟฟาสถิตสามารถกอใหเกิดความ เสียหายไดอยางใหญหลวง โดยเฉพาะ เมื่ อ คุ ณ อยู  ใ นป  ม กํ า ลั ง เติ ม นํ้ า มั น ที่ ปรากฏเปนขาวมานักตอนัก ความจริงในตางประเทศ เรือ่ งราว

ของไฟฟาสถิต มีการกลาวหามกันพอ สมควร เนื่องจากบานเขามีอากาศ หนาว การที่อากาศมีลักษณะดังกลาว ทําใหวัตถุมีความชื้นและแหง ซึ่งเมื่อ อากาศแหงชืน้ จะทําใหเกิดการเสียดสี กันงาย และกอใหเกิดไฟฟาสถิตใน ที่สุด ไฟฟาเปนพลังงานที่มีประโยชน แตในขณะเดียวกันถาไมเรียนรูที่จะ ปองกัน ก็อาจกอใหเกิดโทษตอผูใชได ไฟฟาสถิตไมใชเรื่องใหม หรือเรื่องที่ ไกลตัว เพียงแตขาดการเรียนรูท จี่ ะรูจ กั และทําความเขาใจเทานั้นเอง

จอดพัก

ิกส

มือโปร โลจิสต

12/15/11 4:42 AM


รูกฎกอนขับ • BUS&TRUCK 13

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

รูกฎกอนขับ

การเดินทางในชวงเทศกาลปใหม ของแตละทานนั้น ตางก็มีวัตถุประสงค ในการเดินทางแตกตางกันไป บางก็เพือ่ กลั บ ไปร ว มฉลองเทศกาลป ใ หม กั บ ครอบครัว บางก็เดินทางไปพักผอนตาง จั ง หวั ด บ า งก็ ป ระกอบอาชี พ เช น พนักงานขับรถโดยสาร หรือรถรับสง สินคาที่ไมสามารถหยุดงานได และดวย ปริมาณการจราจรที่มากกวาชวงปกติ ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการ เดินทางก็เพิ่มมากกวาปกติเปนเงาตาม ตัวครับ ความเสี่ยงแรกคืออุบัติเหตุ แทบ จะเรี ย กได ว  า เป น ความเสี่ ย งหรื อ ภั ย อันตรายที่สําคัญที่สุด และพบไดบอย ที่ สุ ด สํ า หรั บ นั ก เดิ น ทาง เวลาหน า เทศกาลแตละที จะมีการเดินทางกัน อยางมาก ซึ่งตองระวังอุบัติเหตุกันดวย โดยเฉพาะการเมาเหลาแลวขับรถ ทําให เกิดอุบัติเหตุงายมาก และเปนสาเหตุ การตายอั น ดั บ ต น ๆ ในหน า เทศกาล ตางๆ เลยก็วาได อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ต อ ชี วิ ต และ ทรัพยสนิ ประเด็นนีก้ เ็ ปนประเด็นสําคัญ ที่อาจไมไดพูดกันบอยนัก แตก็พบไดไม นอย การเดินทางในชวงเทศกาล บาง ครั้งจะตองมีการพักรถ พักคน ตามจุด ตางๆ เชน ปมนํ้ามัน และอาจมีผูไมหวัง ดีเขามาของแวะได เราไมควรประมาท ตองระวังการหลอกลวง การโจรกรรม ตลอดจนการทํารายรางกาย ฯลฯ ควร เลือกจุดพักที่เหมาะสม เพื่อที่คุณจะได ไมตกเปนเหยื่อ โรคภัยไขเจ็บตางๆ กอนการเดิน ทางควรตองแนใจวาสุขภาพรางกายเรา พร อ ม ผู  มี โ รคประจํ า ตั ว ควรปรึ ก ษา แพทยกอ นเสมอ และนํายาประจําตัวติด ไปดวย เพราะบางครั้งโรคอาจจะกําเริบ ระหวางการเดินทางได เชน ถาเปนโรค หอบหืด ควรเตรียมยาพนขยายหลอดลม ไปใหพอ และอาจจําเปนตองดูหรือหา ขอมูลเรื่องสถานพยาบาลในเสนทาง นั้นๆ ไวกอนเผื่อในเวลาฉุกเฉิน ควรมี เบอร โ ทรศั พ ท ฉุ ก เฉิ น ที่ สํ า คั ญ เช น ตํารวจทางหลวง ศูนยบริการเฉพาะกิจ ตางๆ ไวดวย อั น ตรายจากสิ่ ง แวดล อ มและ สภาพอากาศ ก็เปนประเด็นสําคัญ หาก ตองเดินทางไกลในชวงเทศกาล ในเสน ทางนัน้ อาจมีสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง อยูตลอดเวลา เสื้อผาเครื่องนุงหมใน ขณะเดินทางจึงตองเตรียมใหเหมาะสม ถ า เจอสภาพอากาศหนาวเย็ น อาจจะ ทําใหรางกายของทาน มีความสามารถ ในการควบคุมรถไดนอยลง อาจกอให B&T#188_p12-13_Pro3.indd 13

ความเสี่ยงในชวงเทศกาล

เสมอวาในสภาพการจราจรเชนนี้ ไมได มีแคคุณเพียงคนเดียวที่เครียด ตางคน ตางเครียด ตางใชอารมณ อาจพาให เรื่องเล็กๆ กลายเปนเรื่องบานปลายได นอกจากที่กลาวมาแลว สิ่งสําคัญ อีกเรือ่ งก็คอื การใหความรวมมือกับเจา หน า ที่ ต  า งๆ ที่ เ ข า มาดู แ ลสภาพการ จราจร เชน ตํารวจทางหลวง หนวยกูภ ยั อาสาสมัครจราจร ที่ชวยอํานวยความ สะดวกใหกับผูเดินทาง อยาฝนกฎขอ บังคับ เพียงเพราะวาอยากถึงทีห่ มายให ไวที่สุด เพราะความเห็นแกตัวหรือมัก งายของคนเพียงคนเดียว อาจกอใหเกิด ความเสียหายใหกับอีกหลายชีวิต ยังมี ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดระหวางการ เดินทางอีก แตคงไมไดนํามากลาวทุก อยางในทีน่ ี้ สําคัญคือเราตองรูเ ขา รูเ รา ก อ นการเดิ น ทางเสมอ และควรจะ ตระหนักและระวังถึงความเสีย่ งตางๆไว บ า ง แต ก็ ไ ม ค วรจะกั ง วลมากไปจน เครียดทําใหกลัวไปหมดทุกอยาง ขอให ทุกทานมีความสุขกับการเดินทางในชวง เทศกาลปใหมครับ

เกิดอันตรายตอชีวิตหรือทรัพยสิน การ กลับไปฉลองเทศกาลปใหมอาจกลาย เปนเรื่องที่ไมสนุกเลยก็ได ภาวะเครี ย ดและสุ ข ภาพจิ ต ไม ดี อาจเกิดขึ้นไดระหวางการเดินทาง เมื่อเจอสภาพการจราจรที่หนาแนน ปม นํ้ า มั น หรื อ จุ ด พั ก รถที่ มี ผู  ค นมากมาย ควรทําใจใหสบาย เปดใจใหกวาง อยา คาดหวังอะไรสูงเกินไป และตองเตรียม ทําใจเผื่อไวดวย เพราะเวลาเดินทางไป ในเสนทางที่ไมคุนเคย ยอมเกิดปญหา ตางๆ มากมาย เชน รถติด รถเสีย กีดขวางการจราจร ปมนํ้ามันไมมีที่จอด ทะเลาะกับเพือ่ นรวมทาง การถึงทีห่ มาย ลาชากวากําหนด ฯลฯ ปญหารอยแปด พั น เ ก  า นี้ เ ชื่ อ ว  า ห ล า ย ค น ค ง มี ประสบการณ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือควรทําใจไว ล ว งหน า เห็ น เป น เรื่ อ งเล็ ก น อ ยโดย เฉพาะอยางยิ่งถามันเกิดขึ้นแลว เราก็ แกไขกันไป อยาเก็บมาคิดจะทําใหการ เดินทางมีแตความเครียด ควรคํานึงอยู 12/15/11 4:42 AM


14 BUS&TRUCK • ติดเบรก

ติดเบรก

เเฉลิมศักดิ์ หุนนาครินทร

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554 อุปสรรคที่สงผลใหการขนสงทางบกไมเปนหนึ่งในอาเซียน

มาตรฐานคุณภาพในการขนสง Quality (Q)

กอนทีจ่ ะเขาเรือ่ ง Q ผมได รั บ คํ า บอกเลาของ บรรดาพนั ก งาน ขั บ รถบรรทุ ก ที่ เ ป  น ลู ก ศิ ษ ย  หลายๆ ท า นว า หลังจากนํ้าลดลงพอถนนเริ่มเปดใหวิ่ง ไดสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ และอยากจะบอกกับทุกๆ ทานวา มันมาอีกแลวครับ ผมก็สงสัยวาอะไรมันมาอีกแลว คืออะไร “ก็หมาลาเนื้อไงครับ” เปนคํา ตอบสุดทายจริงๆ ที่ผมไดรับฟงมาก็คือ ตํ า รวจทางหลวงออกอาละวาด ขี่ มอเตอรไซค ขับจับรีดไถตามเคย ผมจึง ถึงบางออและก็เปนอยางนั้นจริงๆ เมื่อ สองวันกอนผมขับรถออกมาตางจังหวัด เห็นกับตาตัวเองเลยตั้งแตดานทับชาง เรื่อยมาจนถึงดานธัญบุรีมีอยูสามคัน คอยวิ่งปาดหนารถบรรทุกคันนั้นคันนี้ โบกใหจอดซึ่งผมขับรถตามมาก็ไมเห็น วารถบรรทุกจะผิดตรงไหน ถนนมอเตอรเวยมีสามเลน รถ บรรทุกวิ่งชิดขอบทางดานซายก็ใชแต

B&T#188_p14-15_Pro3.indd 14

ตามกฏหมายเขายกเวนแซง แตนี่ไลจับ รถแซงแลวบอกวาไมไดจับแซงแตจับ ขอหาขับรถไมชิดขอบทางดานซาย ฟง แลงงง?? หนักเขาไปอีกถาขับชิดขอบ ทางดานซายแลวมันจะแซงไดหรือไง ฟะ ? หรือตองใหแซงซายแบบผิดกฏ หมาย แถมมี ต  อ ท า ยอี ก หน อ ย ใน ลักษณะกีดขวางการจราจร ผมฟงแลว จะบาตาย ถนนสามเลนวิ่งในทิศทางเดียวกัน มันจะกีดขวางยังไงและทีส่ าํ คัญตอนแซง ก็ ไ ม มี ร ถตามมาเลยสั ก คั น นี้ ห รื อ กฎหมายประเทศไทยมันชางลาหลังเสีย เหลือเกินแลวอยางนี้จะเปนผูนํ้าดาน โลจิสติกสไดอยางไร ยิง่ เจาหนาทีต่ าํ รวจ คอยทําหนาทีเ่ หมือนกองโจรดวยแลวมัน นาสมเพชนาดู ผมเห็นอยางนี้แลวก็อด สงสารพวกพนักงานขับรถบรรทุกไมได นั่งหลังแข็งอยูหลังพวงมาลัยกวาจะได คาเทีย่ วมาเลีย้ งครอบครัวกลับมาถูกโจร ในเครื่องแบบปลนไป โอมนุษยนี้หนอ อยากไดของคนอืน่ เขาหนอ ตายไปจะไป อยูที่ไหนหนอ ออกนอกเรื่องไปยาวเลยพอพู ด

แล ว หยุ ด ไม ค  อ ยได ก ลั บ มาเรื่ อ งการ ขนสงรูปแบบใหมที่กรมการขนสงทาง บกไดจัดทําขึ้น ชื่อโครงการ สงเสริม มาตราฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถ บรรทุ ก ในส ว นภู มิ ภ าค โดยมี ค ณะ กรรมการรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพของบริษทั ขนสงทีเ่ ขา รวมโครงการหรือที่เรียกกันวา คิว (Q) เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ การเปดเสรีทางการคาชวงแรกรูส กึ วาจะ มีอยูส ิบหาจังหวัดทีเ่ ปนจังหวัดนํารองใน การตรวจสอบคุณภาพในการขนสงถือวา เปนสิ่งที่ดีและเปนความคืบหนาอีกขั้น หนึง่ ถาทําการตรวจสอบแบบตรงไปตรง มาแตในสังคมไทยก็อดไมไดที่จะมีพวก แกพวกฉันประเภทบุญคุณตองทดแทน หรือไมก็ตองมีการติดสินบนยัดใตโตะ กัน ถาไมมมี าตรการปองกันมันก็ไมเกิด ประโยชนที่จะทํา Q ขึ้นมา และที่สําคัญ ถาเปนบริษัทตางชาติตรวจ Q ไมผาน ดวยแลวคงจะเปนอะไรที่ตองหาคําตอบ ใหไดอยางชัดเจนไมเชนนัน้ แลวคงจะเสีย ชือ่ เสียงประเทศชาติหนาดู ยิง่ บริษทั ตาง ชาติไมนิยมยินยอมใหจายเงินแบบไมมี

ใบเสร็ จ ด ว ยแล ว ยิ่ ง ลํ า บากกั น ใหญ สํ า หรั บ บริ ษั ท ไหนที่ ยั ง ไม ไ ด เ ข า ร ว ม โครงการก็ลองติดตอประสารงานไปที่ ขนสงจังหวัดดูนะครับเดีย๋ วจะเสียโอกาส การประมูลงานตางๆ ตอไปขางหนานี้ก็ ตองมี Q เปนองคประกอบถาใครไมมี Q โอกาสทีจ่ ะไดงานแทบไมมเี ลยอยางเกง ก็เปนไดแครถรวมบริการ ในองคประกอบของ Q ที่ทราบมา มีองคประกอบอยูห ลายเรือ่ งหนึง่ ในนัน้ คือ การอบรมพนักงานขับรถนั่นเองเกี่ยวกับ การขับขี่อยางปลอดภัย และมีหนังสือ รั บ รองการอบรมที่ ไ ด ม าตราฐานมี สถาบันตางๆ รับรอง เชน กรมการขนสง ทางบก กระทรวงศึกษาธิการ ใหการ ยอมรับเปนตน สําหรับบริษัทไหนที่เขา รวมเปนสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมจะได เปรียบบริษัทอื่นๆ ที่ไมไดเปนสมาชิก บริษทั ทีเ่ ปนสมาชิกจะไดรบั ขาวสารตางๆ กอนและสามารถตัง้ ตัวเตรียมความพรอม ที่จะรับกับสถานการตางๆ ไดกอน อันนี้ เอามาเลาใหฟง นะครับก็ลองพิจารณาดูวา จะเขาระบบ Q หรือไมอยูที่การพัฒนา องคกรวาจะไปในทิศทางใด

12/15/11 4:59 AM


ƒŒ’š€ì¥Ž}×¥€m쥖¬‚q¥‚ž‹Œ­pìqœjš} „¡Ó¥p›“ÒšŠ¥˜¡ŠÖsҕ‰¤•‹Ö¦‚¬¨|Ӌ™‚iš‹¥}Òo}™­opši¦‹ooš „¡Ó„œ}r™­›j•o¦ip›“ÒšŠ¥˜‚‹œiš‹sҕ‰¤•‹Ö ¦‚rš¤p•‹Ö

¤•‹Ö ¦‚’›“‹™‚¤l‹ï•oŠ}Ö ,%4™­o¥‚‚}œ|}™­oi™‚ ¤l‹ï•oŠ}֝¬‰špši¦‹ooš ¥˜|™|¥ƒopši|¤s

”›j€Ó›‚„Œ™“ƒ„Ùv”›¥€–Œ× §ƒ¥“ž‹”›‹ƒÓ–‹q›j¥mŒñ–p‹‚~׀ž­}š}¦„Žp¥„Û‚-&5¦ŽÔƒŒ’š€˜“›Š›Œ¦jԄÙv”›¨”Ô€Ó›‚©}Ԗ‹Ó›p¢jq¡} äD!?L5: D5+čF"=D-D<)H)ĉD3):82) 9"D +?L5*!č=L9E#-D#đ!Ķįľ"+<1972:):+9D5+čF"G3)ĉ3+?59E#-D5+čF" D<)G3ĊD3):82) 9"D +?L5*!č=L9E#-D#đ!ĶįľD5+čF"D +?L5ĶįľĊ5)=D2?M5 -:!M;D-=M*E-89/ /" @)E+9!=LD3):82) ä"+<197*9)="+< :+ĉ5):)):+::!F+:!$AĊ$-<&+Ċ5) :++9"#+8 9!:!ĉ5)Ů:)D?L5!H $AĊ$-<D5+čF"ů2;3+9"D5+čF"=D-D<) D5+čF"2;3+9"D +?L5Ķįľ=L<9M): 9"D +?L5*!čE-8D5+čF"=L9E#-GĊ 9"D +?L5*!čĶįľ@ +@ĉ! Ç–‹Ó›†Í‚¨sÔ¥€–Œ×§ƒ¥}Š¥‡Œ›™q™€œ¨”Ô¥mŒñ–p‹‚~׀ž­}š}¦„Žp¥„Û‚-&5¥“ž‹”›‹¥Œ¬ŒŠŸp–›‹¡¥€–Œ×§ƒ€ž­“š®‚jÓ›„j~Š›j ”Žšpj›Œ~}~š®p¥€–Œ× §ƒ€ž­¢j~Ԗp€Ó›‚q™‡ƒÓ›jœŽšp¥mŒñ–p‹‚~×}žkŸ®‚m›ŠŒÔ–‚q›j¥mŒñ–p‹‚~׎}Žp§kÓp©–¥“ž‹¥€–Œ× §ƒ©ŠÓ¦}p–žj~Ӗ©„ ä2;3+9"ĉ:!=LĊ5#+9"A!+8""E ċ2D5"+<197 5E!8!;ıŖŖŗŞʼnŜōĩőŚĮŝōŔĺʼnŜőŗĵōŜōŚ: 5D)+< :¥mŒñ–pŠ –“œ”Œšƒ…¢Ô ¨sÔ¥mŒñ–p‹‚~×-&5~ԖpŠž ¤•‹Ö ¦‚’›“‹™‚¤l‹ï•oŠ}Ö ,%4|™|¥ƒo}ӕo‰r |l‚ l ‰¥‹o|™pši¤•‹Ö ¦‚‰œ §“Ó‰ •šiš¤jӚ¤l‹ï•oŠ}։ši ¤iœ¨ƒp’ҏ„’‰‚šo¤iœ¨ƒ ¤†‹š˜¥iԒ¬¤jӚ¨‰Ò¤†Šo†•

¤•‹Ö ¦‚¬ §rÓ §¤l‹ï•oŠ}Ö ,%4|™|¥ƒopši|¤s}ӕo‰ ¤’Ÿ­•išo¥‚‚­›¤­Šo¤†ï•| • {“ˆ¡‰œ­›‰™¬‹Ó•p™|ƒÎ•oi™ lš‰¤’Š“šŠj•o¤•‹Ö ¦‚ iҕi›“|

r |l‚l ‰¥‹o|™¥‚‚§rӒƒ‹œo •Ò•§rÓ¤ƒ¬Š§¤•‹Ö|¤s¤|œ‰ ’›“‹™‚¤l‹ï•oŠ}Ö|™|¥ƒo‰š ¤ƒÚ¤l‹ï•oŠ}Ö,%4sž¬o‚‹œ‘™— ’š‰š‹~|™|¥ƒo§“Ó‹‰~žo ¤ƒ¬Š¦jÒo¨•¤’Š¥‚‚¨‰Ò‰¤’ ¤i}¤ƒÚ¥‚‚¤’¤i}

’§p’•‚~š‰‹šŠ˜¤•Š|¤†œ¬‰¤}œ‰¨|ӝ¬‚‹œ‘™¤œ|Ö¤l¤•«pœ¤Š‹œ¬op›i™| “‰¡Ò~¤qœ‰†‹˜¤iŠ‹}œ‹ ¥joƒ‹˜¤¤j}ƒ‹˜¤i‹ o¤†— ¦‹™†Ö  

B&T#188_p14-15_Pro3.indd 15

www.worldtech.co.th

12/15/11 4:59 AM


16 BUS&TRUCK • คบหาสมาคม

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

คบหาสมาคม สมาคมผูประกอบการขนสงสินคา ภาคอีสาน คุณสมพล หิรัญญสุทธิ์ เลขาธิ ก ารสมาคมผู  ประกอบการขนส ง สินคาภาคอีสาน เปดเผย วา สําหรับการประชุมไตรภาคีครัง้ ตอ ไปที่ทางสมาคมจะเปนเจาภาพ ได วางแผนว า จะนํ า แกนหลั ก อี ก สอง วางแผนวาจะนาแกน ส ม า ค ม คื อ สมาคมขนสง สิ น ค  า แ ล ะ โ ล จิ ส ติ ก ส  ไทยและ สมาคมขนสง ทางบกแห ง ประเทศไทย รวมทั้งเพื่อน สมาชิกรายอื่นๆ ไปทําการประชุมกัน ที่ เมืองเสียมราฎ ประเทศกัมพูชา ใน ระหวางวันที่ 24-26 กุมภาพันธ 2555 โดยเมื่ อ ต น ป ที่ ผ  า นมาทาง สมาคมได พ าไปประชุ ม ไตรภาคี ที่ เมืองจําปาศักดิ์ สาเหตุทพี่ าไปประชุม ที่ประเทศเพื่อนบาน ก็เพื่อที่จะให สมาชิกได มี โอกาสเรียนรูทั้ งสภาพ ถนน กฎจราจรและข อ ควรปฎิ บั ติ สําหรับประเทศเพื่อนบาน โดยในครัง้ นีไ้ ดวางแผนไววา จะ นําผูประกอบการขนสงในประเทศ กัมพูชามาแลกเปลีย่ นการทํางานไมวา จะเปนของตัวเองและขอกําหนดของ ทางรัฐบาล เพื่อที่จะไดใหขนสงไทย ไดมคี วามรูเ พิม่ เติมเพือ่ วาเมือ่ เปดการ ขนส ง เสรี ใ นป 2558 ขนส ง ไทยก็ สามารถเดินทางไปทํางานในประเทศ กัมพูชาไดเลย สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ของเมื อ ง เสียมราฏก็คือการกอสราง สวนที่ เมืองพนมเปญก็จะเปนสินคาอุปโภค และบริโภค ดังนั้นกอนที่จะเขาไปทํา ธุรกิจขนสงในเมืองใดของกัมพูชาก็ ตองเรียนรูก อ นวาในเมืองนัน้ ตองการ สินคาอะไร สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกส ไทย คุณวรวิทย เจริญวั ฒ นพั น ธ นายก สมาคมขนสงสินคา และโลจิสติกสไทย กลาววา ขณะนี้ที่ พุทธมณฑลสาย 2 นํา้ เริม่ ลดลงไปบาง แลว แตที่พุทธมณฑล 3-4 นํ้ายังไม ลด จึงมีบริษัทขนสงใชสาย 2 เปนที่ ขนถายสินคาชัว่ คราว ทําใหการจราจร

B&T#188_p16-19_Pro3.indd 16

ติ ด ขั ด เป น อย า งมากแต ก็ ห วั ง ว า ประชาชนในบริเวณนัน้ จะสามารถเขาใจ ถึงการแกไขปญหาไดบาง แต ด  ว ยการเกิ ด นํ้ า ท ว มทํ า ให มี ปญหา นั่นคือธุรกิจไดชะลอตัวลงไปถึง 50 เปอรเซ็นต รวมถึงรถใหญที่ทําการ ขนสงก็เกิดชํารุดเสียหายไปมากกวาครึง่ หนึง่ ดังนัน้ จึงตองการใหคา ยรถใหญทกุ รายใหการชวยเหลือแกลกู คา นัน่ คือการ ขยายเวลาฟรี ค า แรงและลด คาอะไหลจนถึง เดือนกุมภาพันธ ปหนา เพราะที่ กํ า หนดไว เ ดิ ม ถึงสิ้นปนี้ นํ้ายัง คงทวมอยูทําให ไม ส ามารถนํ า รถที่ชํารุดไปรับบริการไดทั้งหมด สวนปญหาหลักอีกขอหนึง่ ก็คือคน ขับไดทยอยกันกลับบานตางจังหวัด เพือ่ ที่จะทํานาและทําไรทั้งนี้เปนเพราะราย ไดในการขับรถระหวางนํ้าทวมไดลดลง ไปเปนอยางมาก วิธีการแกปญหาก็คือ ตองรับคนขับใหมซึ่งคุณภาพและความ ชํ า นาญจะลดลงอย า งมาก พอมี ประสบการณ ม ากขึ้ น ก็ ล าออกไป ประกอบอาชีพใหม เปนเชนนี้เรื่อยมา ทางแกทตี่ อ งดําเนินการอยางเรงดวนคือ ต อ งตั้ ง โรงเรี ย นสอนขั บ รถใหญ เ ป น อาชีพ เพือ่ ทําใหเกิดการยอมรับอาชีพคน ขับรถใหญอยางจริงจัง สวนดานกรมพัฒนาธุรกิจระหวาง ประเทศ กระทรวงพาณิชย ก็ไดเรียกผู ประกอบการขนสงเปนจํานวนมาก ไปให ความรูใ นเรือ่ งกองทุนเอฟทีเอ เนือ่ งจาก ในป 2558 จะเกิดการขนสงเสรีขนึ้ แมวา ธุรกิจขนสงภายในประเทศจะมีความเขม แข็ง แตเมื่อตองแขงขันกับขนสงตาง ชาติก็เปนการยากที่จะแขงขันไดหากได กองทุน เอฟทีเอ ใหการสนับสนุนก็ทาํ ให ขนสงของไทยมีความเขมแข็งมากยิง่ ขึน้ สมาคมขนสงทางบก แหงประเทศไทย รายงานจากสมาคมขนสง ทางบกแห ง ประเทศไทย เปดเผยวา เมื่อวันที่ 16-18 ธั น วาคมที่ ผ  า นมาทาง สมาคมไดจัดงานประชุมสามัญประจําป โดยคุณวชิรศักดิ์ เลาประเสริฐ ยังเปน นายกอยูอีกหนึ่งปพรอมทั้งยังจัดงาน นอรเธิรนมอเตอรโชวครั้งที่ 2 ขึ้น มีทั้ง คายรถใหญและรถเล็ก โดยประชาชนใน ภาคเหนือไดใหการตอบรับเปนอยางดี

ดังนั้น จึงขอประกาศวาจะตองมีครั้งที่ 3 และครั้งตอไปเปนประจําทุกปแน ส ว นด า นเรื่ อ งส ว ยนั้ น ขณะนี้ ไ ด เงียบหายลงไปเปนอยางมาก เพราะเจา หนาที่ตํารวจไมวาจะเปนในทองที่หรือ ทางหลวง ตางตองไปทํางานใหความ ชวยเหลือประชาชนในจังหวัดตางๆ ทีถ่ กู นํ้ า ท ว ม จึ ง ไม มี เ วลามาทํ า เรื่ อ งนอก กฎหมาย แตหากเหตุการณกลับมาเปน ปกติเมือ่ ใดเรือ่ งการเก็บสวยก็ตอ งฟน ตัว กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึง่ ทางสมาคมก็จะใหแผนกกิจการ พิ เ ศษดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล รวมทั้ ง รูปภาพของการเก็บสวยในจังหวัดตางๆ เพื่อที่จะไดนําไปเสนอยังผูบังคับการ ตํารวจแหงชาติและตํารวจทางหลวงตอ ไป หากไมมีการดําเนินการใดๆ ทาง สมาคมก็ จ ะส ง ข อ มู ล เหล า นี้ ไ ปยั ง หนังสือพิมพวทิ ยุและโทรทัศนตา งๆ เพือ่ ใหประชาชนทั่วประเทศไดทราบถึงวิธี การทํางานและวิธีหาเงินจากประชาชน ของผูพิทักษสันติราฎรในจังหวัดตางๆ สมาคมกิจการรถโดยสาร ประจําทางไทย คุ ณ พิ เ ชษฐ เจี ย มบุ ร เศรษฐ นายกสมาคม กิจการรถโดยสารประจํา ทางไทย เปดเผยวา เมื่อ เหตุการณนํ้าทวมที่ผานมาทางสมาชิก ของสมาคมไดใหการชวยเหลือผูที่เดือด ร อ นจากการถู ก นํ้ า ท ว ม ตั้ ง แต ก าร บริจาคสิ่งของและอาหารไปสงมอบให แกผูที่ถูกนํ้าทวม นอกจากนี้แลว ยังไดนํารถยกสูง ทั้ ง ที่ ส ะสมไว แ ละใช ใ นการขนส ง ผู  โดยสารทุกวัน โดยตะลุยนํ้าเขาไปเพื่อ รับคนออกมาจากบาน จนในที่สุดรถก็ เสียแถมหาอะไหลมาซอมไมได กลาย เปนซากรถที่ถูกทิ้งไวแลว สวนในการวิ่งรับผูโดยสารนั้นก็ ตองวิ่งออมหลายจังหวัด เพื่อจะไปยัง จังหวัดที่เปนจุดหมายอยางพิษณุโลก เปนตน แตกย็ งั คงเก็บคาโดยสารเทาเดิม ไมมีการเพิ่มคาโดยสารเอาเปรียบผูที่ เดือดรอน รวมทั้งเมื่อเกิดนํ้าทวมที่ดอนเมือง รถโดยสารรวมก็ตองวิ่งขึ้นโทลเวย โดย ตองคาทางดวนเองไมเก็บคาโดยสาร เพิ่ม รวมทั้งตองจอดทั้งขาขึ้นและขาลง เพื่อใหผูโดยสารสามารถเดินทางไปยัง จุดหมายไดสะดวก มีสมาชิกรายหนึ่ง กลาววารถตู รวมบขส. นัน้ รากฐานเดิมมาจากรถตูผ ดิ กฎหมายจึงตองการแตรายไดรวมทั้ง

ประหยั ด นํ้ า มั น ไม เ อาใจใส ต  อ ผู  โดยสารแตอยางใดเลย ตัวอยางงายๆ คือคาโดยสารเดิม 50 บาทเก็บเพิ่ม เปน 150 บาท สวนจุดรับสงผูโดยสาร นั้นก็อยูไกลจากที่เดิมผูโดยสารตอง เดินทางไปเอง รวมทั้งหากเหลือผู โดยสารเพียงคนเดียวก็จะใหลงขาง ถนนไมไปสงตามจุดหมายเพราะตอง เสียคามันฟรีเพื่อคนเพียงคนเดียว โ ด ย ทาง บขส. ซึง่ เปนผูควบคุม และดูและรถ ตู  ร  ว มก็ ไ ม สามารถควบ คุ ม ค ว า ม ประพฤติ ไ ด เลยเนื่องจาก ไดผลประโยชนจากรถตูรวมนั่นเอง สมาคมพัฒนาธุรกิจ รถรวมเอกชน คุ ณ วิ ท ยา เปรมจิ ต ร นายก สมาคมพัฒนาธุรกิจรถรวมเอกชน กลาววา ปญหาหลักในขณะนีก้ ค็ อื การ ทีร่ ฐั บาลไดมมี ติใหทาง ปตท. สามารถ ทําการปรับราคา NGV ขึ้นอีกลิตรละ 50 สตางค เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ปหนา ไปจนถึงปลายปรวมแลวเปน เงินถึง 6 บาท ทําให NGV มีราคาลิตร 14.50 บาท ซึ่งทําใหตนทุนของ NGV ที่ใช ตอวันนัน้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1,000 บาท แลวจะสงผลใหธรุ กิจรถรวมทุกรายไม สามารถทนตอการขาดทุนได ตองปด บริษัทไปในที่สุด ส ว นทางแก นั้ น กระทรวง พลังงานหรือรัฐบาลตองทําการชดเชย ราคาที่เพิ่มขึ้นเพื่อเปนการชวยธุรกิจ รถรวมหรือ ขสมก.เองยังคงใช NGV ไดในราคาเดิมคือ 8.50 บาท แตหากรัฐบาลไมใหความใสใจ ตอเรื่องนี้ทางรถรวมก็จําตองปรับคา โดยสารขึ้นแลวผูที่รับเคราะหก็คือ ประชาชนในกรุ ง เทพฯ ที่ ต  อ งใช รถเมลนั่นเอง ทั้งๆ ที่ไมมีสวนไดสวน เสียตอการขึ้นราคา NGV นอกจากนี้แลวทาง ขสมก. ก็ยงั มีแผนที่จะเปลี่ยนรถเมลใหม เปน รถเมล NGV อีก 3,000 คัน โดยไม สนใจวาจะมีหนี้สะสมเกือบหนึ่งแสน ลานบาท แทนที่จะประหยัดคาใชจาย แตกลับมาสรางรายจายเพิ่มขึ้นใน ภาวะที่ ข าดทุ น สะสมต อ เนื่ อ งเป น จํานวนมาก

12/15/11 9:30 AM


ชุมทางขนสง • BUS&TRUCK 17

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

ชุมทางขนสง ในระหวางที่นั่งนึกขาวเมาทชาว บานอยูนี้นั้น อีกใจหนึ่งก็ตุมๆ ตอมๆ ครุนคิดถึงแตเรื่องการจัดงาน BUS & TRUCK แมวาปนี้จะเปนปที่ 8 แลว แตก็ ไมแคลวกังวล เพราะตองยอมรับวาดวย สถานการณจากภัยธรรมชาตินั้นทําให งาน BUS & TRUCK’11 ไดรับผลกระทบ อยางมาก แตถึงอยางไรเราก็ยังยืนยันที่ จะจัดงานเพื่อกลุมชาวแวดวงรถเพือ่ การ พาณิชย และตองขอขอบพระคุณทุกทาน ที่ยังคงกาวไปดวยกันกับเรา ยังไววางใจ และพรอมทีจ่ ะมอบประโยชนใหกบั คนใน วงการต อ ไป ในนามของผู  จั ด ก็ ข อ ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ที่นี้ดวยคะ •••เชื่อวาก็มีหลายๆ ทานที่อาจจะ พลาดชมงาน ไมตอ งกังวลนะคะเพราะวา เราจะกลับมาประมวลภาพของงานใหได ชมอยางจุใจ ทั้งในหนังสือพิมพ และ ในเวปไซต www.BusAndTruckMedia. com ซึง่ จะเก็บภาพบรรยากาศ สินคาและ กิจกรรมตางๆ ภายในงานมาใหอยางครบ ครันกันเลยทีเดียว •••และสํ า หรั บ ท า นนี้ ก็ ไ ม เ คย พลาดที่ จ ะมาชมงานเลย คุ ณ ธี ร เดช อนันทนสกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ขอนแกนชนะชัยขนสง จํากัด หรือปาเล็ก แมวางาน BUS & TRUCK’11 จะ ต อ งเลื่ อ นออก ไ ป แ ต  ก็ ยั ง ติดตามขาวสาร ตอดเวลา บางก็ รายงานป า เล็ ก วาเขาไมจัดแลว แต สุ ด ท า ยป า เล็ ก ก็ ยื น ยั น ว า ไม จั ด ได ไ งผมเห็ น ใน โฆษณาในหนังสือพิมพไทยรัฐฯ งานนีต้ อ ง ขอบคุณปาเล็กมากที่เปนแฟนพันธุแท •••ชวงนี้มีอะไรๆ ก็ระบายลงใน FaceBook เปนชองทางโซเชี่ยลเน็ตเวิรค ทีร่ องรับอารมณผคู นไดทกุ อยาง แมแตผู เขียนเองก็มีชวงหนึ่งของชีวิตที่เซ็งๆ งาน นี้เลยขอโพสตวา “ลางรถแกเซ็ง” และ แลวเราก็ไดเหยือ่ เขามา Follow เราตอนัน่ คือ พี่กอง คุณวสุเชษฐ โสภณเสถียร กรรมการผูจัดการ บริษัท รัตนบราลี จํ า กั ด มี ก าร เขียนบอกมาวา ให ไ ปเอารถพี่ กองไปชวยลาง ดวย งานนี้ไดที เลยตอบกลับไป วา “ดวยความ ยินดี แตเอารถ มาลางใหแลวไม คืนนะคะ” เพียงเทานี้พี่กองก็หายไปเลย สงสัยเน็ตจะหลุดอยางถาวร

B&T#188_p16-19_Pro3.indd 17

•••ตองขอนําคําวา “สุขสันตวัน เกิด” กับ คุณบอล คุณวงศกร รัตนนารี กุล กรรมการผูจัดการ บริษัท กูดไทร รีเทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเพิ่งจะผานพนวันเกิด ครบรอบปที่….. เ มื่ อ วั น ที่ 1 5 ธันวาคม ที่ผาน มา ในนามของ ค ณ ะ ผู  จั ด ทํ า ห นั ง สื อ พิ ม พ  BUS & TRUCK ขออวยพรใหคณ ุ บอลมี ค วามสุ ข ทั้งกายและใจนะคะ

•••ชวงนี้ก็เขาสูเทศกาลแหงการ หยุดยาวหรือปใหมกันอีกแลว เผลอแปป เดียวสงทายปเกากันอีกแลวนะคะ ดวย เหตุนี้เองหลายๆ หนวยงานเลยตองรีบ ออกมารณรงคเรื่องความปลอดภัยบน ทองถนนกันยกใหญ โดยเฉพาะหัวเรือ ใหญอยางกรมการขนสงทางบก ซึ่งเมื่อ ไมนานที่ผานมา พลอากาศเอกสุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคม เป น ประธานเป ด โครงการ รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม พรอมปลอยขบวนรถ ตรวจการขนสง ออกตรวจสภาพความ พรอมของรถโดยสาร ภายใตโครงการ รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

•••และเพื่อใหเปนการรวมมือกัน ในทุกภาคสวน ทางกรมการขนสงทางบก ยังไดรวมกับนองๆ สถาบันอาชีวะศึกษา ลงนามบันทึกความตกลงวาดวยการจัด กิจกรรม “ตรวจรถกอนใช ปลอดภัย แนนอน” ระหวางกรมการขนสงทางบก กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา โดย คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนประธาน ในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหวาง

นิปปอนเพนต ชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม เขตพื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ

หนวยธุรกิจสีพน ซอมรถยนต “นิปปอนเพนต” ผูน าํ ดานนวัตกรรมเทคโนโลยีสสี าํ หรับ สีพนรถยนต นําโดย คุณสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผูจัดการฝายการตลาด พรอมดวยทีม งานหนวยธุรกิจสีพนซอมรถยนต มอบอาหารกลองปรุงสําเร็จ และนํ้าดื่มบรรจุขวดใหแก นายทหารกองเรือยุทธการและการขาว เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านในการชวยเหลือผูป ระสบ ภัยนํ้าทวม ในเขตพื้นที่กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมขนสงทางบก รวมตักบาตรฯ ถวายเปนพระราชกุศลแดพอของแผนดิน

เมื่อเร็วๆ ที่ผานมา คุณสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนสงทางบก นําคณะผู บริหารฯ ขาราชการและลูกจางรวมตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ ในวโรกาสมหา มงคลสมัยครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ถวายเปนพระราชกุศลแดพอของ แผนดิน

สงมอบเชฟโรเลต โคโรลาโด ใหคุณกีกี้-ศักดิ์ นานา ลูกคาคนแรกของโลก

คุณมารติน แอพเฟล ประธานกรรมการ ประจําประเทศไทย และเอเชียตะวันออก เฉียงใต บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จํากัด สงมอบรถกระบะพันธุแกรง เชฟโรเลต โคโรลาโด รุนใหม ใหแกคุณ กีกี้-ศักดิ์ นานา นักแขงรถชือ่ ดัง และนักดริฟทรถอันดับ 5 ของโลก นับเปนลูกคาโคโลราโด คนแรกของโลกที่ไววางใจเลือกเชฟโรเลต โคโลราโด รุนเอ็กซเทนเดด

อิตัลไทย สงมอบรถตักลอยาง SDLG

กลุมธุรกิจ แมชินเนอรี่โซลูชั่น บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จํากัด นําโดย คุณอิศรา อมรพิมลรัตน SDLG Product Manager เปนตัวแทนสงมอบเครื่องจักรกลหนักประเภทรถ ตักลอยาง อเนกประสงค SDLG ใหกบั บริษทั ขาวเอกเจริญ (เอ็กเส็งไรซ จํากัด) โดยมี คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ กรรมการ เปนตัวแทนรับมอบ เพื่อนําไปใชในงานธุรกิจขาว เมื่อเร็วๆนี้

12/15/11 10:51 PM


18 BUS&TRUCK • ชุมทางขนสง

กรมการขนสงทางบก กับ สํานักงาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ใน กิจกรรม “ตรวจรถกอนใช ปลอดภัย แนนอน” ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยใน การใชรถใชถนน สนับสนุนงบประมาณให จัดนักศึกษาชางยนตออกใหบริการตรวจ ซอมรถเบื้องตนในชวงเทศกาลปใหม ณ จุดบริการตามถนนสายหลักและสายรอง ทั่วประเทศกวา 300 แหง

•••ขามมาที่ปตท.กันบาง ซึ่งกลุม ปตท.ลงนามรวมมือภาวะฉุกเฉิน รอดพน วิกฤติพรอมชวยผูประสบภัย โดย ดร. ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่ บริ ห ารและกรรมการผู  จั ด การใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปน ประธานในพิ ธีลงนามในขอตกลงรวม “การใหความชวยเหลือระหวางกันในกรณี เหตุฉุกเฉิน กลุม ปตท.” โดยผูบริหาร ระดับสูงจาก 15 บริษัทกลุม ปตท.รวมลง นาม เพื่อสนับสนุนความชวยเหลือซึ่งกัน และกันในชวงภาวะวิกฤติจากอุบัติเหตุ อุ บั ติ ภั ย ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด า นธุ ร กิ จ และ สวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานใน กลุ  ม ปตท. อี ก ทั้ ง ช ว ยเหลื อ พี่ น  อ ง ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ก็ขอ ขอบพระคุณแทนผูเดือดรอนมา ณ ที่นี้ ดวยนะคะ •••เบรกรับฟงโปรโมชั่นดีๆ จาก คาลเท็กซคะ งานนีค้ าลเท็กซสง โปรโมชัน่ ดูแลรถผูประสบภัยนํ้าทวมมาใหอยางคุม สุดคุมจริงๆ คะ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ผูผ ลิตและจําหนายผลิตภัณฑนาํ้ มัน เชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นภายใตตรา สินคาคาลเท็กซ จัดโปรโมชัน่ เพือ่ ชวยดูแล รถของผู  ป ระสบภั ย นํ้ า ท ว มตั้ ง แต วั น นี้ จนถึง 29 กุมภาพันธ 2555 โดยลูกคา ส า ม า ร ถ นํ า ร ถ ม า รั บ บ ริ ก า ร ล  า ง เครื่องยนตดวย Power Flushing Oil ฟรี เมือ่ เปลีย่ นถายนํา้ มันเครือ่ งทีร่ ว มรายการ พรอมรับสวนลด 50% เมื่อเปลี่ยนถาย นํ้ามันเครื่องดวย ฮาโลวีน ฟูลลี่ซินเธติก ขนาด 4 ลิตร หรือสวนลด 30% สําหรับ เดโลสปอรต ฟูลลี่ ซินเธติก ขนาด 6 ลิตร +1 ลิตร ผานสถานีบริการนํา้ มันคาลเท็กซ ที่มีบริการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องที่รวม รายการทั่วประเทศ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณนะคะ •••วาแลวก็มาขอเกาะติดมอเตอร

B&T#188_p16-19_Pro3.indd 18

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

เอ็กซโปสักนิด โดยเฉพาะเชฟโรเลต เปน รายแรกที่เปดเผยตัวเลขยอดจองรถรวม ทุกรุนในงานมอเตอรเอ็กซโป พุงสูงสุด เปนประวัติการณ ดวยจํานวน 2,682 คัน เติบโตมากกวาปที่แลวถึงกวา 1,000 คัน หรือ 62 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะเจายักษ อเมริกันอยาง เชฟโรเลต โคโลราโด กระบะพันธุแกรงที่มีอัตราเติบโตถึง 559 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับแคปติวา รถ เอนกประสงคลํ้าสมัยที่มียอดขายเพิ่มขึ้น มากกวาหนึ่งเทาตัว (132 เปอรเซ็นต) เมือ่ เทียบกับปทแี่ ลว ขณะทีร่ ถซีดานอยาง ครูซ และอาวีโอ ก็มยี อดจองทีน่ า พึงพอใจ งานนี้ คุณอันโตนิโอ ซารา รองประธาน ฝายขาย การตลาด และบริการหลังการ ขาย ประจําประเทศไทย และเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต บริษทั เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปด เผยยอดจองรถเชฟโรเลต ภายในงานฯ มี ยอดจองรวมทุ ก รุ  น มากที่ สุ ด เป น ประวัติการณ ดวยตัวเลขรวมทั้งหมด 2,681 คัน มากกวาปทีแลวซึ่งอยูที่ 1,600 คัน คิดเปนอัตราเติบโตกวา 62 เปอรเซ็นต Very Good คะ

สวนยานยนตไทยหลังวิกฤตอุทกภัยฯ” ธุรกิจการเชารถเครน พรอมกับเปดประชุมรวมระหวางรัฐบาล กับผูบริหารระดับสูงบริษัทรถยนต เพื่อ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและรับฟงปญหา จากผูป ระกอบการอันนําไปสูค วามรวมมือ ระหว า งภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชนในงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 28” ที่ผานมา

•••สงมอบรถอยางตอเนือ่ งสําหรับ กลุ  ม ธุ ร กิ จ แมชิ น เนอรี่ โ ซลู ชั่ น บริ ษั ท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จํากัด นําโดย คุณ อํ า นวยพล ศรเวช Department Manager (TADANO Group) เปนตัวแทน สงมอบรถเครน TADANO รุน GR 700EX ขนาด 70 ตัน ใหกับ บริษัท ศรีราชา คอนสตัคชัน่ (1994) จํากัด จ.ชลบุรี โดย มี คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน กรรมการ ผูจัดการ เปนผูรับมอบเพื่อนําไปใชใน

•••นอกจากนี้ ท างกลุ  ม ธุ ร กิ จ แมชิ น เนอรี่ โ ซลู ชั่ น บริ ษั ท อิ ตั ล ไทย อุตสาหกรรม จํากัด นําโดย คุณอิศรา อมรพิมลรัตน SDLG Product Manager ก็ยงั เปนตัวแทนสงมอบเครือ่ งจักรกลหนัก ประเภทรถตักลอยางอเนกประสงค SDLG จํานวน 2 คัน ใหกบั บริษทั แมจนั โกลเดน เกรน จํ า กั ด โดยมี คุ ณ ณรงศั ก ดิ์ นําเกียรติสกุล (หยง) ผูจัดการ เปน ตัวแทนรับมอบ เพือ่ นําไปใชในธุรกิจขาว เมื่อเร็วๆ นี้ คะ •••ทํ า เอากองบรรณาธิ ก าร หนังสือพิมพ BUS & TRUCK ยิ้มแกมปริ กั น ไปตามๆ กั น เมื่ อ คุ ณ เอกพั น ธ วนโกสุ ม กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท เค.พี.ที.กรุป จํากัด ปลอยหวานหยดยอย ว า บทความในคอลั ม น “จอดคุ ย ” ที่ ปกษหลัง ธันวาคม 2554

•••ขามมาที่ ฟอรด ประเทศไทย ซึง่ ประกาศผลผูช นะเลิศกิจกรรมทางการ ตลาดสุดทาทาย “เดอะ โกลบอล ฟอรด เรนเจอร ชาเลนจ ภารกิจสุดทาทายกับ ฟอรด เรนเจอร ใหม” ในวันสุดทายของ การจัดงานมหกรรมยานยนตครั้งที่ 28 โดยผูชนะที่ไดรับมอบสุดยอดรถกระบะ สายพันธุแกรง ฟอรด เรนเจอร ใหม รุน ดับเบิ้ล แค็บ ไฮ-ไรเดอร 4x2 XLT เกียร อัตโนมัติ 6 สปด สีออโรรา บลู คือ คุณ ยงยุทธ โขนภูเขียว คุณครูหนุม จาก จังหวัดพะเยา ที่ทาทายฟอรด เรนเจอร ใหม ดวยภารกิจ “ขึ้นภูชมดาวกับความ ลืน่ ทีไ่ มธรรมดา” โดยคุณครูยงยุทธไดทา ทายฟอรด เรนเจอร ใหม โดยการพา นั ก เรี ย นไปถ า ยภาพ ณ ภู ช มดาว จ.เชียงราย ซึ่งมีความสูงเหนือระดับนํ้า ทะเลปานกลาง ประมาณ 3,000 ฟุต •••และจากงานมอเตอรเอ็กซโปนี้ ก็ยังมีการสัมมนาในหัวขอที่นาสนใจ คุณ กิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย ให เกียรติแสดงวิสัยทัศนในหัวขอ “อนาคต ของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้น

12/15/11 10:10 PM


ชุมทางขนสง • BUS&TRUCK 19

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

สั ม ภาษณ คุ ณ เ อ ก พั น ธ  ไ ป เขี ย นได ดี ม าก แหมหยอดมา ขนาดนี้ก็ตองขอ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ อยางสูงในคําติ ชม แตที่ออกมา ดีขนาดนี้เพราะ วาทุกฝายรวมกันทํางาน ทั้งฝายขายของ บัส แอนด ทรัค เอง ที่ชวยประสานงาน อยางเต็มที่ กองบรรณาธิการก็ตงั้ ใจเขียน ุ และสิง่ สําคัญคือ ขอมูลและทัศนคติทคี่ ณ เอกพันธใหสัมภาษณนั้น เปนสวนที่ทําให บทความมีความสมบูรณคะ •••เก็บตกหลังงาน BUS & TRUCK ’11 กันสักเล็กนอย เพิ่งจะทราบมาวารถ โดยสาร NGV ของทั้ง TATA และ ASHOK Leyland ขึน้ เรือมาดวยรถทีไ่ มมเี ชือ้ เพลิง NGV มาเลยแมแตนิดเดียว ตอเมื่อมาถึง ยังทาเรือของประเทศไทยแลวนั้น ก็เปน งานหนักของทีมงานในเมืองไทยทีต่ อ งไป จัดหารถหัวลากมาทําการลากรถออกจาก เรือ แลวไปเติมกาซ NGV เพื่อนํามาใช งานตอ ซึ่งสาเหตุสําคัญมีพรายกระซิบ แจงมาวาทางตนเรือ่ งของแดนภารตะเขา

คอนขางรัดกุม เผื่อวามีเหตุไมคาดคิดปุง ปงระหวางการเดินทาง และเทาที่ทราบ มาเหมือนกันก็คือ รถ NGV คันอื่นๆ ที่ เดินทางลงเรือลําเดียวกันมีกาซ NGV มา เต็มคันเลยทีเดียว •••ดาน บริษัท แบนเนอร เอนเนอรจี อิควิพเมนท (ประเทศไทย) จํากัด ผู  จํ า หน า ยและนํ า เข า ถั ง NGV ยี่ ห  อ BANNER ปนกี้ เ็ ขารวมงาน BUS & TRUCK เปนปที่ 2 แลว ซึ่งในปนี้แมวาปนี้จะเกิด ผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวมแตก็ยัง ยืนยันเขารวมจัดงาน และถาใครที่ไดเขา มาชมงานก็ จ ะเห็ น ว า จั ด บู ธ ได อ ย า ง อลังการสมกับเชือ้ ชาติอยางมาก เห็นแลว ก็ชัดเจนวามาจากแดนมังกรคะ •••ปดทายกันที่ขาวจาก บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด ขอยืนยัน อยางหนักแนนวาถึงอยางไรก็จะตองเขา รวมงาน BUS & TRUCK’11 แมวาจะชน กันอยางจั๋งหนักกับสมาคมขนสงทางบก แตก็ยังไมทิ้ง งาน BUS & TRUCK’ 11 แนนอนวาตองเขารวมเพราะกลุม ลูกคาจะ ใหญ สวนของงานสมาคมนัน้ ไมมที างทีจ่ ะ ไมไปรวมเพราะตองไปเยี่ยมเยียนลูกคา ในตัว พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ

คูควร

เมื่อไมนานที่ผานมา คุณวราฤทธิ์ เจียรยืนยงพงศ บุตรชาย คุณยู เจียรยืนยงพงศ ประธานสหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย เขาสูประตูวิวาหกับ คุณกนกพร รัตนกนก เจาสาว โดยจัดพิธีสูขอที่หองอาหารเรือนนายไทย และจะจัดเลี้ยงอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2554 ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ

ปตท. รวมเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุนพลุนานาชาติฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมแถลงขาวและมอบเงินสนับสนุน “งาน แสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 5 ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผนดิน” ณ ชายหาดเมืองพัทยา เพื่อถวายพระพรและสดุดีครั้งยิ่งใหญใน วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูรับมอบ ณ ศาลาวาการกลาโหม

เชลล มอบรางวัลผูโชคดีจากแคมเปญนํ้ามันหลอลื่น เชลล แอดวานซและเชลล เฮลิกส

คุณเอ็มมานูเอล มิณโญ ผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจนํ้ามันหลอลื่น ประเทศไทย ฟลิปปนส และเวียดนาม บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด (ที่ 5 จากขวา) มอบรางวัล ใหแกผูโชคดีที่เขารวม 2 แคมเปญระดับโลก ไดแก แคมเปญสําหรับนํ้ามันหลอลื่นเชลล แอดวานซในกิจกรรม “ทาโหวตสุดยอดเสนทางมหัศจรรย พรอมลุนไปบิดจริง กับเชลล แอดวานซ”

มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 28 เปดอยางยิ่งใหญรับฤดูผลิบานแหงวงการยานยนต

คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (คนที่ 3 จากซาย) เปนประธานในพิธีเปดงาน “มหกรรมยานยนตร ครั้งที่ 28” พรอมดวย คุณคริสตี้ เคนนีย เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ คุณลิม แจ ฮอง เอกอัครราชทูตเกาหลีประจํา ประเทศไทย ใหเกียรติรวมงาน โดยมี คุณขวัญชัย ปภัสรพงษ ประธานจัดงาน (คนที่ 4 จากซาย) ใหการตอนรับ ณ หองรอยัล จูบีลี่ อิมแพค เมืองทองธานี

B&T#188_p16-19_Pro3.indd 19

12/15/11 10:00 PM


20 BUS&TRUCK • เปรียบเทียบรถเดน

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

เปรียบเทียบรถเดน

öºÃ÷ء 6 ÅŒÍ

AVIA 6 ลอ แดนภารตะ Ashok Leyland คายรถนองใหม จากประเทศอินเดีย พวงประสบการณ กว า ห า ทศวรรษในการเป น ผู  นํ า เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนตใน เชิงพาณิชยของอินเดีย ดวยเทคโนโลยี และแนวคิ ด ที่ จ ะสร า งมาตรฐานใน อุตสาหกรรมยานยนต ไมวาจะเปนรถ โดยสารขนาดเล็ก 18 ที่นั่ง จนถึงรถ โดยสารสองชั้นขนาด 82 ที่นั่ง ที่ไดถูก ผลิตขึ้น และในวันนี้ Ashok Leyland พรอมแลวที่จะขยายกลุมลูกคาไปยัง ตางประเทศทั่วโลก อีกหนึ่งผลิตภัณฑ Ashok Leyland Avia ที่นําเขามาเปดตัวในประเทศไทย ในงาน BUS & TRUCK ’11 ทีผ่ า นมา เปน รถบรรทุกขนาดกลางที่นิยมในอินเดีย และเปนสินคาคุณภาพทีค่ าดวาจะเปนตัว เลือกในประเทศไทยอีกไมนานนี้ สมรรถนะเกินตัว Avia เปนรถบรรทุกขนาด 6 ลอ พรอมลุยดวยเครื่องยนต Cummins ISBE4185 เครื่องยนตดีเซลที่มีคุณภาพ สู ง ดู แ ลรั ก ษาง า ย ไดเร็ ก อิ น เจ็ ค ชั่ น เทอรโบชารจ อินเตอรคูลเลอร ควบคุม ดวยระบบหัวฉีดดวยอิเล็กทรอนิกสไฟฟา B&T#188_p20-21_Pro3.indd 20

ขนาด 4 สูบ ระยะชวงชัก 107 x 124 มิลลิเมตร กําลังสูงสุด 185 แรงมา 136 กิโลวัตต ที่ 2,500 รอบตอนาที แรงบิด สูงสุด 700 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200-1,700 รอบตอนาที ความเร็วสูงสุดอยูที่ 110 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระบบไอเสียเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม ยูโร 4 ระบบขับเคลื่อน การขับขี่อยางราบรื่นดวยคลัทช แบบแห ง เดี่ ย ว ซึ่ ง ควบคุ ม ด ว ยระบบ ไฮโดรลิคมีลมดันชวย ในสวนของระบบ เกียร เปนรุน ZF 6S850 6 สปด และเปน ซินโครเมซทั้งหมด ดวยสมรรถนะระบบ เกียรในรุน นีส้ ามารถเทียบชัน้ กับรถทีเ่ ขา มาทําตลาดในประเทศไทยกอนหนานีไ้ ด อยางสูสี ขับเคลื่อนไปดวยความปลอดภัย Ashok Leyland ใหความสําคัญ ดานความปลอดภัยเพือ่ ใหงานขนสงของ ทานราบรืน่ ทุกการเดินทาง ดวยระเบรก ลม 2 วงจรอิสระและ ABS ทั้งแบบดิสก หนาและหลัง จึงไดมนั่ ไดวา ทุกการขนสง ของทานพรอมกาวไปดวยกันอยางมัน่ ใจ กาวตอไปกับ Ashok Leyland Ashok Leyland กําลังวางกลยุทธ

HINO ที่สุดของการขนสง ทางการตลาดเพื่อที่จะปูทางกับการทํา ตลาดในประเทศไทยในปหนา สินคา คุณภาพทีเ่ อามารวมแสดงไดเพิม่ สีสนั ใน งาน BUS & TRUCK ‘11 ไดไมนอ ยเพราะ ภายในงานนี้ลูกคาที่เปนกลุมโลจิสติกส เมืองไทยระดับแถวหนาก็ตา งเดินเทาเขา รวมงานกันอยางหนาแนน แตอยางไร เ สี ย ก า ร เ ลื อ ก ใ ช  ร ถ บ ร ร ทุ ก ใ น ประเทศไทยก็ไมใชเรื่องงายเชนกัน

รายละเอียด ลักษณะ เครื่องยนต แรงมาสูงสุด กําลังสูงสุด (kw/rpm) แรงบิดสูงสุด (Nm/rpm) ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) เชื้อเพลิง มาตรฐานไอเสีย

บริ ษั ท ฮี โ น ม อเตอร ส เซลส (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําแหงยนตร กรรมรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย มา พรอมกับรถสุดยอดรถบรรทุก 6 ลอ รูป ลั ก ษณ ที่ สุ ด แห ง ความสะดวกสบาย หรู ห รา เสมื อ นขั บ ขี่ ร ถยนต นั่ ง ส ว น บุ ค คล กล า วได ว  า เป น รถบรรทุ ก อเนกประสงค เต็ ม เป  ย มด ว ยพลั ง บรรทุก ประหยัดเหมาะสมคุมคากับใน เมืองและนอกเมืองอยางแทจริง อีกทั้ง ยั ง คํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล อ ม พร อ มทั้ ง เทคโนโลยี ความทนทานและความ ประหยัดที่ลํ้าหนาเกินใครไปอีกขั้น

AVIA Ashok Leyland HINO FG1JPKA รถบรรทุก 6 ลอ J08C-VE Cummins ISBE4185 220 185 162/2,500 136/2,500 667/1,500 700/1,200/1,700 106 110 NGV DIESEL ยูโร 3 ยูโร 4

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ahokleyland.com บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2900-5000

12/15/11 9:53 PM


SHOWROOM • BUS&TRUCK 21

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

SHOWROOM

Í à¾×èÍ¡ÒþҳԪ FORD CARGO

FORD CARGO หัวลาก 6 ลอ สําหรับยี่หอนี้ตองบอกวาไมคุนเคยเลยแมแตนอยใน บานเรา แตจะไปใชงานกันอยางแพรหลายที่ประเทศบราซิลสวนใหญ ดวยรูปรางที่เห็นแลว ตองบอกวาสวยมากดวยดีไซนทที่ นั สมัยมากดวยไฟหนาทีด่ แู ปลกตาไมมซี าํ้ ใครอยางแนนอน กระจังหนาดีไซนหรูไมแพรถเกงทีม่ กี ารออกแบบเอาใจลูกคา สําหรับรุน นีท้ เี่ ปนรุน 1317 เปน สมรรถนะเครื่องยนต Cummins ขนาด 4 และ 6 สูบ 170 แรงมาแรงบิดสูงสุด 600 นิวตัน-เมตร เชื้อเพลิงดีเซล ระบบเกียร 13 สปด ดวยสมรรถนะที่วานี้ดูแลวก็สูสีกับรถยุโรป ทีม่ าดังในบานเราเลยทีเดียว แตกไ็ มไดมเี พียงรุน นีร้ นุ เดียวนะครับยังมี 10 ลอ และเครือ่ งยนต สูงสุด 320 แรงมา รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ford.com.br

TATA XENON MAXCAB

นสง ขุมพลังขับเคลื่อน สํ า หรั บ รถบรรทุ ก 6 ล อ รุ  น FG1JPKA เครือ่ งยนต J08C-VE สุดยอด สมรรถนะเครื่ อ งยนต อั น ทรงพลั ง ประหยั ด พลั ง งาน มลพิ ษ ตํ่ า ด ว ย เทคโนโลยีแหงอนาคต CNG เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร 4 จังหวะ 6 สูบ เรียง ตั้งแนวตรง โอเวอรเฮดแคมชารฟ 24 วาลว ระบายความรอนดวยนํา้ ระบบการ จ า ยเชื้ อ เพลิ ง แบบมิ ก เซอร แ ปรผั น ควบคุมดวยคอมพิวเตอร ขนาดแรงมาที่ 220 แรงมา กําลังสูงสุดที่ 162 กิโลวัตต ที่ 2,500 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุดที่ 667 นิวตัน-เมตร อยูที่ 1,500 รอบตอ นาที ความจุกระบอกสูบ 7,961 ซีซี. ความเร็วสูงสุด 106 กิโลเมตรตอชั่วโมง หองโดยสารหรูหรา เปนสวนตัว ห อ งโดยสารให ส ะดวกสบาย หรูหรามีสไตล กวางขวาง มีระบบคันเรง ไฟฟา เพิม่ เติมชองเก็บของอเนกประสงค หลายจุดงายตอการแยกเก็บสิง่ ของ แผง มาตรวัดขนาดใหญและชัดเจน บรรทุกหนัก บึกบึน ดีไซนเอาใจการบรรทุกหนักและ การใชงานที่ลําบาก ระบบกันสะเทือน R1_B&T#188_p20-21_Pro3.indd 21

แบบแหนบและโช ค อั พ รองรั บ การ บรรทุกสูงสุดถึง 15,000 กิโลกรัม มีการ ปรับเปลี่ยนกระจังหนาใหม ไฟหนาแบบ มัลติเฟลกเตอร สองสวางกวางไกลทั่ว ทองถนน ไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอกและ กระจกขางขนาดใหญมองเห็นชัดเจน เพิ่มการขับที่ปลอดภัย ยกระดับความเปนสุดยอด โครงสรางหัวเกงแบบนิรภัย EGIS Cab มีความแข็งแกรงสูง ชวยในการดูด ซับและกระจายแรงกระแทก จากการชน ไปยังชิ้นสวนตางๆ ของหัวเกง พรอม คานเหล็กนิรภัยขางประตูเพื่อลดความ เสียหายที่อาจะเกิดขึ้นกับผูขับขี่และผู โดยสาร หั ว เก ง ยกได พร อ มระบบ ล็อคนิรภัย 2 ชั้น สําหรับการเปดปด แข็งแกรงปลอดภัย เฟรมแชสซีสข นาดใหญ หนาขึน้ รูป ชิ้นเดียว ทนทานตอแรงกดแรงบิด แรง ดึงไดอยางดีเยี่ยม สามารถรองรับนํ้า หนักบรรทุกมากเต็มพิกัด ระบบเบรก แอรโอเวอรไฮโดรลิค ประกอบดวยกาน เบรกแบบตัวนําคูกระทําทุกลอ ลมดัน ไฮโดรลิคชวยผอนแรง โดยเฉพาะให ประสิทธิภาพในการเบรกสูง

บริษทั ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัว ทาทา ซีนอน แม็กซแค็บ กระบะ ตอนครึ่งแบบพื้นเรียบรายแรกของเมืองไทย แตกตางอยางเหนือชั้นดวยการออกแบบใหใช งานไดหลากหลายรูปแบบ มีขนาดหองโดยสารที่รองรับการใชงานไดมากขึ้น รวมถึงพื้นที่ บรรทุกที่มากขึ้นดวยกระบะพื้นเรียบแบบไมมีซุมลอ โดยมีมิติตัวถังมากขึ้นกวาเดิมที่ กวาง 1.86 เมตร ยาว 5.2 เมตร และ สูง 1.76 เมตร มาพรอมขุมพลังเครื่องยนตดีเซล 2.2 ลิตร กําลังสูงสุด 140 แรงมา พรอมแรงบิดสูงสุดตอเนื่อง 320 นิวตันเมตร เปนการเพิ่มทางเลือก เพื่อใหผูประกอบการ หรือกลุมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม ที่ตองการทั้งพื้นที่บรรทุกมาก ในการขนสินคา เครื่องมือ อุปกรณตางๆ พรอมรองรับพื้นที่โดยสารไดมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2261-5500

Hilux Vigo

บริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด พรอมนําเสนอยนตรกรรมดานการขนสง กับรถกระบะตอนเดียว Hilux Vigo รุน Standard Cab เครื่องยนตรุน 1KD-FTV (I/C) 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาลว VN เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ความจุกระบอกสูบ 2,982 ซีซี. ระบบขับเคลื่อนเกียรธรรมดา 5 สปด กําลังสูงสุด 163 แรงมา 12 กิโลวัตต ที่ 3,400 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,600 รอบตอนาที ระบบการจาย เชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล ความจุของถังนํ้ามัน 76 ลิตร มาตรฐาน ยูโร 3 เชื้อเพลิงดีเซล รุนนี้จะมีพื้นที่การบรรทุกอยูที่กระบะภายใน (ยาวxกวางxสูง) 2,315 x 1,520 x 450 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด โทร.0-2305-2000

12/15/11 9:56 PM


22 BUS&TRUCK • รถเพื่อกิจการพิเศษ

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

รถเพื่อกิจการพิเศษ

SINOTRUK-CIMC MIXER SINOTRUK คื อ ผู  ผ ลิ ต รถ บรรทุ ก ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในประเทศจี น และเปนบริษัทที่มีมาตรฐานในการ ออกแบบผลิตภัณฑ เนื่องจากระบบ

B&T#188_p22-23_Pro3.indd 22

แชสซีสและชวงลางไดมีการออกแบบ รวมกับ VOLVO ซึง่ เปนผูถ อื หุน รายหนึง่ ใน SINOTRUK ในสวนของเครื่องยนต นั้น ไดรวมมือกับ MAN ซึ่งมีการถือหุน

ของ SINOTRUK เช น กั น ป จ จุ บั น SINOTRUK ในประเทศไทยไดรับการ ตอบรับเปนอยางดี เนื่องจากคุณภาพ และราคาอยูในเกณฑที่ลูกคาพรอมจะ ลงทุนมากกวารถมือสอง รถผสมปูน SINOTRUK ขับเคลื่อน ดวยเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล 6 สูบ เทอร โ บอิ น เตอร คู ล เลอร รหั ส WD615.95 ความจุ 9,726 ซีซ.ี มาตรฐาน ไอเสีย EURO 3 ใหกําลังสูงสุด 345 แรงมาที่ 2,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 1,350 นิวตัน-เมตร ประหยัดนํ้ามัน เชือ้ เพลิงดวยคาเฉลีย่ 32 ลิตร/100 กม. คลัชตแบบแหงแผนเดียว พรอมระบบ ไฮดรอลิกเสริมแรงกดดันอากาศ เกียร เดินหนา 10 จังหวะ ถอยหลัง 2 จังหวะ โครงสร า งของรถแข็ ง แรงเป น พิเศษ ผลิตจากเฟรมเหล็กรูปตัวยูแบบ ราวบันไดขนาน เสริมคานทั้งหมดดวย การยิงหมุดแบบเย็บ ระบบรองรับหนา เปนแหนบ 10 ชิ้น พรอมโชคอัพ สวน คานหลังรองรับดวยแหนบ 12 ชิน้ ระบบ บังคับเลี้ยวพวงมาลัยแบบพาวเวอร ZF เบรกลมล ว นแบบหน า ดิ ส ก ห ลั ง ดรั ม พรอมเบรกมือ (เบรกฉุกเฉิน) แบบอัด อากาศ ในสวนของโมปูน ผลิตโดย CIMC ซึ่งถือเปนผูผลิตรถผสมคอนกรีตราย

ใหญที่สุดในประเทศจีน วัสดุที่นํามา ใช ทําจากเหล็กกลา ST 52.3 เปลือก โมหนา 6 มม. หนากวาโม 6 คิวทั่วไป ที่มีความหนาเพียง 4-4.5 มม. ฝาโม หนา 8 มม. องศาของโม 15 องศา ขนาดกรวยรับคอนกรีต 650 มม. อุปกรณเกียรขับโมจาก ZF รุน 4300 สามารถขับโมขนาด 9 คิวได ซึ่งปกติ โมขนาด 6 คิวทั่วไปใชเกียรรุน 3301 ที่ เ ล็ ก กว า มาก ถ า หากคอนกรี ต มี ความเหนียว จะทําใหอายุการใชงาน ของเกียรสั้นลง ไฮดรอลิกมอเตอร และไฮดรอลิ ก ป  ม จาก Sauer ประเทศเยอรมัน นอกจากนี้อุปกรณ สวนควบตางๆ เปนไปตามมาตรฐาน รถผสมคอนกรีตในบานเรา คือถังนํ้า 600 ลิตร และ Oil Cooler เมื่อนําเอารถบรรทุกอันดับ 1 และโมผสมคอนกรีตอันดับ 1 เขามา รวมไวดว ยกัน สิง่ ทีล่ กู คาจะไดรบั ก็คอื คุ ณ ภาพของรถที่ จ ะนํ า ไปใช ง าน นั่นเอง ทานที่สนใจรายละเอียดของ รถผสมคอนกรีต SINOTRUCK รวม ไปถึงอุปกรณตางๆ ในงานคอนกรีต สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได โดยตรงที่ บ ริ ษั ท ทุ น เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํากัด 0-2391-3030 www.kptplant.com

12/15/11 9:41 AM


จอดคุย • BUS&TRUCK 23

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

จอดคุย คนไทยได ชื่ อ ว า เป น ผู  ดู แ ล ซอมแซมสินคาไดทุกอยาง บางครั้ง ถึงกับนํามาประดิษฐเองเพื่อจําหนาย ในราคาที่ถูกกวา แตทวามีคุณภาพ เทียบเทากับของแท คุ ณ ทรงไชย เธี ย รปรี ช า กรรมการผูจัดการ บริษัท ที ซี ยูโร พารท จํากัด ผูใหบริการซอมบํารุง เกียรรถใหญยหี่ อแซดเอฟ เปดเผยถึง การทํ า ตลาดและบริ ก ารซ อ มบํ า รุ ง เกียรที่มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของโลกให สมาชิกทุกคนไดทราบอยางละเอียด จุดเริม่ แรกมาจากการซอมบํารุงดวยดี ด ว ยการเป น ผู  ป ระกอบการ ขนสงที่มีรถพวงอยู 40 คัน เปนยี่หอ ฮีโนทั้งหมด โดยระบบเกียรเปนยี่หอ แซดเอฟ ซึ่งถือวาดีมาก แตพอใชไป ได ป ระมาณ 3-4 ป หมดการรั บ ประกันหลังการขายแลว คาซอมจึง แพงมาก แตก็ถือวาคุมคาเพราะกอน หนานี้มีคุณภาพมาก แตพอซอมเสร็จ แลวการใชงานไมเหมือนเดิม ใชงาน ยากขึ้นจนสุดทายตองมาเปนผูดูแล หลังการขายเอง รถใหญทุกคันเมื่อมีปญหาเรื่อง เกียรแซดเอฟ ดวยเปนผูที่มีความรู เรื่องเครื่องยนตและระบบเกียรทําให สามารถดู แ ลระบบเกี ย ร แ ซดเอฟ ทั้งหมดคุณภาพก็ถือวาดี จนในที่สุด เพื่ อ นขนส ง ด ว ยกั น ที่ มี ป  ญ หาเรื่ อ ง เกียรแซดเอฟ ตางนํารถเขาอูมาเพื่อ ใหซอมและดูแล จึงตัดสินใจวานาจะ เปดบริษทั ขึน้ มาเพือ่ ดูแลเกียรแซดเอฟ เพียงอยางเดียว อะไหลเกียรแซดเอฟตองเปนของแท ยี่หอรถใหญไมวาจะเปน ฮีโน หรืออีซูซุ ตางใชเกียรแซดเอฟมานาน กวา 9 ป จึงประเมินไดวามีผูใชเกียร แซดเอฟมากถึง 100,000 คัน เมื่อรถ ของตั ว เองและเพื่ อ นขนส ง ต า งมี ปญหาเดียวกันจึงสรุปไดวา ยังมีผูที่มี ปญหาเดียวกันอีกเปนจํานวนมาก เมือ่ เปดบริษทั ฯ อะไหลแซดเอฟ ทีเ่ ลือกใชจงึ ตองเปนของแท โดยไดซอื้ อะไหล ม าจากบริ ษั ท ที่ อ ยู  ป ระเทศ สิงคโปรและมาเลเซีย รวมทั้งยังมีที่ ตลาดเชียงกงที่เมืองไทยอีกดวย สวนชางที่ใหบริการซอมบํารุง นั้น นอกจากจะมีความชํานานเรื่อง เครือ่ งยนตและระบบเกียรรถใหญแลว ยั ง มี หั ว หน า ผู  ดู แ ลที่ เ คยทํ า งานใน บริษัทผูแทนจําหนายเกียรแซดเอฟมา กอน ดังนั้นจึงกลารับประกันเรื่อง อะไหลและชางผูดูแลได บริการรับซอม และเปลี่ยนอะไหล ดวยอูท พี่ งึ่ เปดใหมนนั้ ยังมีขนาด

B&T#188_p22-23_Pro3.indd 23

เล็กมีชองซอมเพียงแค 3 ชอง แตดวย เวลาการซอมบํารุงนั้นใชเวลาเพียงแค 1 วัน ดังนั้นลูกคาจึงไมตองรอนาน ถือวา คุมคากับการใชเกียรที่มีมาตรฐานสูง เหมือนตอนซื้อมาใหม แตหากเทียบกับจํานวนลูกคาที่มี จํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยระยะเวลา ความต อ งการนั้ น ต อ งเป น ไปอย า ง รวดเร็ ว เพราะต อ งนํ า รถมาใช ใ น การขนสง ทางบริษัทฯจึงรับซอมเพียง ลูกคานําเกียรมาใหเปลี่ยนอะไหลใหม

แคมเปญในงาน BUS & TRUCK ’11 เพิ่มลูกคา ในงาน BUS & TRUCK ’11 เมื่อวัน ที่ 15-17 ธันวาคมที่ผานมา ทางบริษัทฯ ไดเปดตัวในงานนี้ดวย ซึ่งถือเปนครั้ง แรกแต ไ ด ก ลุ  ม ลู ก ค า เป า หมายเป น จํานวนมาก เพราะเปนงานทีต่ รงกลุม คือ ผูประกอบการขนสงมากที่สุด โดยทางบริษัทไดเปดแคมเปญสง เสริมการขายคื อ ลดราคาลงมาเป น พิเศษซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของ

ลูกคาไดเปนอยางสูง เรียกวาคุม คากับ การรวมงานเปนอยางมาก เมื่ อ ผู  ป ระกอบการขนส ง กล า บอกถึงประสบการณที่สามารถซอม ดูแลระบบเกียรแซดเอฟที่ถือไดวามี คุณภาพสูงใหกับมาสามารถใชงานได เหมือนของใหม แมวาจะผานการใช งานมาแลวมากกวา 3 ป หากเพื่อน พันธมิตรที่ประกอบอาชีพเดียวกันก็ สามารถเขามาใชบริการไดไมผิดหวัง แน

¤Ø³·Ã§äªÂ à¸ÕÂûÃÕªÒ

ÃѺ«‹ÍÁà¡ÕÂÏ ZF ·ÑèÇ»ÃÐà·È ซึ่งเครื่องมือที่ใชมีมาตรฐานเดียวกับผู ผลิตเกียรแซดเอฟทุกอยาง พรอมทั้ง ควบคุมดวยเครือ่ งจักรอัตโนมัติ ไมมกี าร ซอมดวยมือเหมือนกับอูซอมทั่วไป เครือ่ งยนตดีไดตอ งอาศัยเกียรมาตรฐาน ในปจจุบันนี้คายรถใหญทุกยี่หอ ตางเนนวาเครื่องยนตแรงและประหยัด นํา้ มันเชือ้ เพลิง โดยเนนทีพ่ ฤติกรรมของ คนขั บ ซึ่ ง มี ฝ  า ยเทรนนิ่ ง ออกไปอบรม เพราะรถใหมปา ยแดงมีเทคนิคการขับที่ สูงกวารถใหญที่ใชงานอยู แต สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทุ ก บริ ษั ท ไม ไ ด เ น น หรือใหความสําคัญเลย นัน่ ก็คอื การตอง ใหการรักษาดูแลระบบเกียรตามอายุ เวลาที่กําหนด ไมวาจะเปนการเปลี่ยน ถายนํ้ามันเกียร และนํ้ามันเฟองทาย พรอมยังตองดูแลระบบคลัตช ซึ่งเปน สวนสําคัญในการทําใหเกียรทํางาน ดังนั้นระบบเกียรที่ไดมาตรฐาน สามารถใชงานไดดวยดีก็เปนสวนหนึ่ง ทําใหรถใหญสามารถประหยัดพลังงาน เชื้อเพลิงได

ฮี โ น หรื อ อี ซู ซุ ต า งใช เ กี ย ร แซดเอฟมานานกว า 9 ป ประเมิ น ได ว  า มี ผู  ใ ช เ กี ย ร แซดเอฟมากถึง 100,000 คัน จึ ง ยั ง มี ผู  ที่ มี ป ญ หาเดี ย วกั น อีกเปนจํานวนมาก

12/15/11 10:13 PM


24 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

LOGISTICS FOCUS

ระดมนักโลจิสติกส ทั่วประเทศ วางแผนการจัดการ รับมือภัยพิบัติ

อุทกภัยครั้งใหญที่เกิดขึ้นตั้งแต ชวงปลายเดือนกันยายนทีผ่ า นมา ทําให หลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศประสบกับปญหา ต า งๆ มากมาย รวมทั้ ง ระบบของ โลจิสติกสในประเทศดวย ซึง่ สะทอนให เห็นวาประเทศไทยยังขาดความรูดาน การจัดการดานโลจิสติกสเพื่อรับมือภัย พิบัติ รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ผู  อํ า นวยการศู น ย โ ลจิ ส ติ ก ส มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา ทุกครัง้ ทีเ่ กิดภัย พิบตั ปิ ระเทศเรามักแกปญ  หาเฉพาะหนา และแกเปนสวนๆ ดังนัน้ เปนความจําเปน เรงดวนที่รัฐตองเตรียมแผนจัดการภัย พิบัติในสามระยะ ตั้งแตระยะกอนเกิด ภัยพิบัติ (pre-disaster) ระยะเกิดภัย พิบัติ (occurrence) และระยะฟนฟูเยียวยา (rehabilitation) “เมื่อเกิดภัยพิบัติจะพบวา มีเรื่อง กันวางแผนโลจิสติกส เพือ่ การจัดการภัย การจั ด การด า นโลจิ ส ติ ก ส เ ข า ไป พิบตั ใิ นแตละขัน้ ตอนเตรียมรับมือกับภัย เกี่ยวของมากมาย เร็วๆ นี้ สกว. จึง พิบตั ิที่อาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต” ในระยะกอนเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเปน ระดมพลนักโลจิสติกสทวั่ ประเทศมารวม

ชวงที่จะเกิดความตองการสินคาอุปโภค บริโภคในปริมาณมากกวาปรกติและ สินคาขาดแคลน ตองมีการวางแผนของ ผูผลิตในการกระจายสินคาและบริหาร จัดการสินคาคงคลัง เมื่อถึงระยะเกิดภัยพิบัติจะตองมี แผนปฏิบัติการในการอพยพประชาชน และลําเลียงสิง่ ของบรรเทาทุกข เชน รัฐ ตองทราบจํานวนครัวเรือนทั้งหมดใน แตละเขต จํานวนครัวเรือนทีอ่ พยพ และ จํานวนครัวเรือนที่ยังคงอยูในพื้นที่ ตอง ทราบเสนทางลําเลียง เพื่อจัดการความ ชวยเหลือตางๆ เชน เรื่องอาหาร และ การดูแลดานสาธารณสุขและการแพทย ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้ ง นี้ เราจะต อ งมี ก ระบวนการ คนหา (search) และใหความชวยเหลือ (rescue) ไมใชมีแตการใหความชวย เหลืออยางเดียว ทําใหบางจุดไดรบั ความ B&T#188_p24-25_Pro3.indd 24

ชวยเหลือมาก ในขณะที่บางจุดไมไดรับ ความชวยเหลือเลย ไมมีความสมดุลกัน ระหวางความชวยเหลือกับความตองการ และเมือ่ ผานพนภัยพิบตั กิ ต็ อ งมีแผนการ เขาไปฟนฟูและเยียวยา ซึ่งทุกขั้นตอน ลวนเกี่ยวของกับโลจิสติกสทั้งสิ้น สําหรับงบประมาณที่จะใชในการ วิจัยประเด็นเหลานี้ คาดวาจะมาจากงบ วิจัยเรงดวนที่สํานักงานคณะกรรมการ วิจัยแหงชาติ (วช.) จะจัดสรรมาให รศ.ดร.ดวงพรรณ กลาวยํ้าดวยวา “ระบบปฏิ บั ติ ก ารโลจิ ส ติ ก ส ที่ จ ะแก ปญหาภัยพิบัติในแตละชวงได จะตอง อาศั ย การบู ร ณาการการทํ า งานของ องคกรรัฐทั้งหมด จะอาศัยแตเฉพาะ องคกรที่เกี่ยวของกับเรื่องนํ้าอยางเดียว ไมได การแกปญหาโลจิสติกสนี้จะเกิด ขึ้นได ผูมีอํานาจขับเคลื่อนจะตองมอง “ระบบ” เปนสําคัญ” 12/15/11 10:45 PM


ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

LOGISTICS • BUS&TRUCK 25

PRODUCTS CATALOGUE

Single Mast Aerial Work Platform

เหมาะสําหรับเจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานเพียงทานเดียว และ จําเปนจะตองยกของขึ้นที่สูง โดยสินคามีขนาด 125 กิโลกรัม โดยมีหลายขนาดใหเลือกใชงานตามความเหมาะสมตั้งแต ความสูง 6 เมตร 8 เมตร และ 10 เมตร ติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องทํางาน ผิดปกติอยูในภาวะฉุกเฉิน ในสวนของการควบคุมการทํางานระบบยกของลิฟตและการเคลื่อนยายนั้น ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก โดยติดตั้งปุมอยูดานขางของตัวรถ ภายในกลอง ควบคุม ซึ่งระบบควบคุมถูกผลิตและออกแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ทางบริษัทยังใหการดูแลรักษาแบตเตอรี่ฟรีตลอดอายุการใชงาน บจก.ลอจิสติคส โซลูชั่น โปรไวดเดอร โทร.0-2831-8290

โฟลคลิฟต พรอมสง

บริษทั เค.เซก จํากัด ผูแ ทนจําหนายรถยกโฟลคลิฟต โคมัตสุ กับ ทางบริษัท บางกอกมอเตอรเวอรค จํากัด สินคาพรอมสงและ บริการหลังการขายใหทางลูกคาเปนอยางดี ทั้งนี้การันตีดวยเครื่องมือเซทโปรแกรมการทํางานของรถยกและสามารถ ซอมแผงควบคุมรถไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทางทีมชางผูชํานาญงาน สามารถใหคาํ ปรึกษาและอธิบายถึงการทํางานของรถยกโฟลคลิฟต รวมถึงการได เปนผูแ ทนจําหนายรถยก KOMATSU และ MITSUBISHI รวมถึงการซอมระบบตางๆ เชน ไฮดรอลิค หรือระบบควบคุมตางๆ ซึ่งทางบริษัทจะรับบริการซอมนอกสถาน ที่ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท เค.เซก จํากัด โทร.0-2360-6418

ชั้นลอยสําเร็จรูป

อีกหนึ่งโครงสรางสําคัญสําหรับการบริหารจัดการคลังสินคา คือ ชัน้ ลอยตางๆ ทีจ่ ะตองใชในโกดังหรือโรงงานของทาน โดยระบบ นีส้ ามารถชวยบริหารและจัดการพืน้ ทีค่ ลังสินคาใหมศี กั ยภาพเพิม่ SMK ขอแนะนํา ชั้นลอยสําเร็จรูปเพื่องายตอการทํางานของทาน ชัน้ ลอยสําเร็จรูปจะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานขึน้ 2-3 เทา โดย เฉพาะในทางสูง ขอดีของระบบนี้คือ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานได หลากหลาย เชน ใชเปนไลนผลิตสินคา หรือกั้นหองสํานักงาน (Office) เปนตน ตัวชัน้ ลอยสามารถออกแบบใหรบั นํา้ หนักไดตงั้ แต 200 กก./ตร.ม.ขึน้ ไป วัสดุ ที่ใชปูพื้นชั้นลอยสามารถเลือกไดหลายประเภท เชน ไมอัด วีวาบอรด เหล็กแผน ฯลฯ ขอดีอีกอยางหนึ่งคือเคลื่อนยายไดงายเพราะเปนระบบ Knock Down หจก.เอส.เอ็ม.เค โปรดักส โทร.0-2427-4237

SWAN WAN ปมลมมืออาชีพ

SWAM AIRCOMPRESSOR หรือ ปมลมสวอน สําหรับใน ประเทศไทยจัดจําหนายโดย บริษัท เอกอนันตชัย จํากัด Swan โรตารี่ เปนปมลมที่มืออาชีพเลือกใช ความคุมคาที่คุณจะตอง พิสจู น โดยมีลกู สูบขนาดใหญ ทําใหไดปริมาณลมมมากเปนพิเศษ รอบการทํางาน ตํ่า ใชมอเตอรแบบ 4 โพล ชวยยืดอายุการใชงานใหยาวนาน ใชวัสดุที่มีความ ละเอียดสูง เพิม่ ประสิทธิภาพในการอัดลม ขับเคลือ่ นตรง หรือ ใชสายพาน, ระบาย ความรอนดวยอากาศ ทั้งนี้บริษัทบริการจัดสงสินคาฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล บจก.เอกอนันตชัย โทร.0-2939-5910 R1_B&T#188_p24-25_Pro3.indd 25

12/15/11 10:54 PM


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

LOGISTICS & MATERAIL HANDLING

รมช.คมนาคม ตรวจงานทางคู สายศรีราชา-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง

รมช.คมนาคม พรอมดวยคณะ รวมเดินทางโดยขบวนรถพิเศษตรวจ ราชการ การกอสรางทางคูในเสนทาง รถไฟสายชายฝงทะเลตะวันออกชวง ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง พรอม สํารวจเสนทางทองเทีย่ วใหมในเสนทาง สายตะวันออก (สายพัทยา) คุณนวลอนงค วงษจนั ทร หัวหนา กองประชาสัมพันธ ศูนยประชาสัมพันธ และบริการทองเที่ยว การรถไฟแหง ประเทศไทย (รฟท.) กลาววา การ ดํ า เนิ น โครงการก อ สร า งทางคู  ต อน ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง ระยะ ทาง 78 กิโลเมตร ซึ่งไดรับความเห็น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2547 ใหดําเนินโครงการดัง กลาวได ตอมาไดรับอนุมัติใหปรับปรุง วงเงินลงทุนโครงการเปนวงเงิน 5,850 ลานบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และไดรบั การบรรจุไวในแผนแมบทการ พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย

พ.ศ.2550-2554 โดยมีขอบเขตลักษณะ โครงการจากฉะเชิงเทราไปศรีราชาและ สุ ด ปลายทางที่ ส ถานี แ หลมฉบั ง ผ า น สถานี ร ถไฟฉะเชิ ง เทรา ดอนสี น นท พานทอง ชลบุรี บางพระ ศรีราชา และ แหลมฉบั ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายทะเล ภาคตะวั น ออก รวม 2 จั ง หวั ด คื อ ฉะเชิงเทราและชลบุรี สําหรับขอบเขตงานในการกอสราง นั้น ไดกอสรางทางรถไฟใหมเพิ่มอีก 1 ทาง คูขนานไปกับทางรถไฟปจจุบันจาก สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา (กม.60+993)

ไปตามเสนทางรถไฟสายชายฝงทะเล ตะวันออกสูส ถานีศรีราชา (กม.130+605) และสิ้นสุดปลายทางที่สถานีแหลมฉบัง (กม.140+420) โดยมีการกอสรางแผน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็ม เพื่อรองรับคันทางดินถมในชวงที่เปนดิน เหนียวออน (soft clay) จากฉะเชิงเทรา ถึงสถานีพานทอง ประมาณ 33 กิโลเมตร ดํ า เนิ น การรื้ อ ย า ยระบบอาณั ติ สั ญญาณของทางรถไฟเดิ มและติ ดตั้ ง ระบบอาณัติสัญญาณบังคับสัมพันธดวย คอมพิวเตอร (Computer Based Interlocking : CBI) ทดแทนจํานวน 7 สถานี ติดตัง้ อุปกรณระบบสงขอมูล ความเร็วสูง (SDH) เพื่อเชื่อมตอระบบโทรคมนาคม ปรับปรุงเครือ่ งกัน้ ถนนเสมอระดับจํานวน 59 แห ง พร อ มระบบควบคุ ม ติ ด ตั้ ง อุปกรณรับ-สงสัญญาณ CBI เพื่อเชื่อม ต อ กั บ ระบบควบคุ ม การเดิ น รถจาก ศูนยกลาง (CTC) ใหสามารถควบคุมสั่ง การและแสดงผลสถานีใหพื้นที่โครงการ

ก อ สร า งสะพานรถไฟประกอบด ว ย สะพานคอนกรีตชวงยาว 3 แหง สะพาน เหล็กชวงยาว 1 แหง และสะพานชวง สัน้ 20 แหง ปรับปรุงโครงสรางสะพาน รถไฟเดิมเพือ่ รองรับการขยายถนนของ หนวยงานทองถิ่น กอสรางอาคารบาน พัก พรอมที่ทําการบริเวณสถานี สราง รั้วตลอดแนวสองฝงของทางคูเพื่อเพิ่ม ความปลอดภั ย ในการขนส ง และ โดยสาร รื้อยายบานเรือนที่รุกลํ้าที่ดิน ของการรถไฟฯจํานวน 35 หลังไปอยูใ น บริเวณที่จัดเตรียมไวให การเดินรถระหวางสถานีไอซีดี ลาดกระบั ง -ท า เรื อ แหลมฉบั ง จะ สามารถเพิ่มการเดินขบวนรถจากเดิม 24 ขบวนตอวันในปจจุบัน เปน 48 ขบวนตอวัน หรือปริมาณการขนสงเพิม่ 400,000 TEU เปน 800,000 TEU ใน อนาคตได สามารถรองสินคาประเภท อื่ น ได เ พิ่ ม มากขึ้ น อาทิ นํ้ า มั น ดิ บ ผลิตภัณฑจากนํ้ามัน สินคาผานแดน จากเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด แร ทองแดง โปรตัสเซียม และการบรรทุก ถานหินนําจากประเทศเพื่อนบานใน อนาคต รวมถึงสามารถการพัฒนาเสน ทางรถไฟเพื่อการทองเที่ยว

“เฟดเอ็กซ แพนดา เอ็กซเพรส” DHL ใชศูนยกระจายสินคาเดิม นําแพนดายักษ 2 ตัวสูสก็อตแลนด หลังธุรกิจกรุงเทพฯกลับสูปกติ เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส บริษัทใน เครื อ เฟดเอ็ ก ซ คอร ป บริ ก าร โลจิสติกสเพื่อนําแพนดายักษสองตัว จากประเทศจีนไปยังประเทศสก็อตแลนด โดยอาศัยความรวมมือระหวาง พระราชสัตววิทยาสมาคมแหงสก็อตแลนด (RZSS) และสมาคมอนุรกั ษสตั ว ปาแหงประเทศจีน (CWCA) คุณเดวิด แอล คันนิง่ แฮม จูเนียร ประธานบริษัท เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส เอเชีย แปซิฟก กลาววา งานนี้จะชวย เสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติ งานและชวยเพิ่มพูนประสบการณที่ กวางขวางขึน้ ใหแกเฟดเอ็กซ ในการจัด สงแพนดายักษซึ่งใกลจะสูญพันธุ เชน เดียวกับที่เราไดใหบริการแกลูกคาที่ ตองการสงของจากเอเชียไปยังยุโรป เฟดเอ็กซสามารถใหบริการที่รวดเร็ว นาเชือ่ ถือและแมนยํา แกหมีแพนดาทัง้ สองดวยเครื่องบิน โบอิ้ง 777F บนเครื่องบินโบอิ้ง 777F ซึ่งถูก นํามาใชในการเดินทางของแพนดาทั้ง สอง ซึ่งจะโดยสารมาในตูคอนเทนเนอรสองตูที่เฟดเอ็กซจัดทําขึ้นโดย

B&T#188_p26_Pro6.indd 26

เฉพาะ เครื่องบินโบอิ้ง 777F ที่ใชใน การขนสงครั้งนี้เปนเครื่องบินขนสง สินคาเครื่องยนตคูที่ใหญที่สุดในโลก และเปนลําลาสุดที่เพิ่มเขามาในหมู ยานพาหนะสําหรับการขนสงสินคาไป ทั่วโลกของเฟดเอ็กซ นอกจากการมอบการบริ ก าร ขนสงทางอากาศในครั้งนี้ เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรสยังจัดเตรียมบริการภาคพื้น ดินและการสนับสนุนดานโลจิสติกสใน เมืองเอดินบะระ ซึ่งรวมถึงการตกแตง ลวดลายพิเศษบนยานพาหนะที่ใชใน การนําสงแพนดาไปยังสวนสัตวเอดินบะระของเฟดเอ็กซ เอ็กซเพรสดวย

ดีเอชแอลลดการขนสงสินคา จากศูนยกระจายสินคาชัว่ คราวทีต่ งั้ ขึ้นโดยความรวมมือของดีเอชแอล และรัฐบาลไทย เนื่องจากสถานการณนาํ้ ทวมเริม่ ดีขนึ้ สงผลใหหา ง ค า ปลี ก เริ่ ม ดํ า เนิ น การที่ ศู น ย กระจายสินคาแหงเดิม จากเหตุการณนาํ้ ทวมครัง้ ใหญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดี เ อชแอล ได ร  ว มกั บ รัฐบาลไทยในการจัดตัง้ ศูนยกระจาย สินคาขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการ กระจายสินคาอุปโภคบริโภคทีจ่ าํ เปน ไปยังหางคาปลีกชั้นนํา ไดแก บิ๊กซี ท็อปส และแมคโคร เพือ่ ชวยบรรเทา ปญหาการขาดแคลนสินคาอุปโภค บริโภคทีจ่ าํ เปนตอการยังชีพจากการ ซื้ อ สิ น ค า ไปกั ก ตุ น เพื่ อ ใช ใ นยาม จําเปน โดยดีเอชแอลไดเปนผูดูแล กระบวนการขนสง จัดหาพนักงาน และพาหนะ เพื่ อ ใช ใ นการขนส ง สินคาไปยังสาขาตางๆ ของหางคา ปลีกทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากนํา้ ทวมใน ครั้งนี้

คุณพอล เกรแฮม ประธาน กรรมการบริหาร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลาววา ทุกหนวยงานของดีเอชแอล ไดรวมแรงรวมใจในการทํางานรวม กั น เพื่ อ ขนส ง สิ น ค า อุ ป โภคและ บริโภคทีจ่ าํ เปนในระหวางเหตุการณ นํ้ า ท ว มครั้ ง ใหญ นี้ สํ า หรั บ ใน กรุงเทพฯ เราไดสนับสนุนการทํางาน ของรัฐบาลไทยดวยการเปนผูขนสง สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชวง นํา้ ทวม โดยไดมอบหมายใหพนักงาน 400 คนรวมถึงทีมผูบริหาร เขามา ปฏิบัติงาน ณ ศูนยกระจายสินคา ชั่วคราว พนักงานทั่วโลกของเราทุก คนไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติ งานในภาวะเร ง ด ว นอย า งเช น เหตุการณในครั้งนี้ ดีเอชแอลรูสึก ยินดีเปนอยางยิ่งที่ความเชี่ยวชาญ ดานการขนสงของเราเปนประโยชน แก ผู  ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบทั้ ง ใน กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ รวมถึง รัฐบาลไทยดวย

12/15/11 10:14 AM


เทียบทา • BUS&TRUCK

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

27

เทียบทา

หากพูดถึงรถโดยสารประจําทาง ที่มีชื่อเสียงติดอันดับตนๆ ของประเทศ นครชัยแอร นาจะเปนชื่อแรกๆ ที่ใคร หลายคนนึกถึง จนถึงวันนี้นครชัยแอร ไดใหบริการผูโ ดยสารมาเปนเวลาถึง 25 ป กับนโยบายที่มุงมั่นสูความเปนผูนํา ดานธุรกิจรถโดยสารประจําทาง กาวแรกนครชัยแอร บริษทั นครชัยแอร จํากัด เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2529 จนถึงปจจุบันครบรอบ 25 ปพอดี จริงๆ แลวบริษทั ไมไดเริม่ กอตัง้ มาไดแค 25 ป บริษทั เริม่ มาแลวประมาณ 60 กวา ป เมื่อปพุทธศักราช 2490 โดยคุณพอ ของทานประธานบริษัท (คุณจักรินทร วงศเบญจรัตน) เริม่ ใหบริการรถโดยสาร สองแถวเพียง 1 คัน รับสงผูโ ดยสารจาก อําเภอโชคชัย ไปยังตัวเมืองนครราชสีมา นครชัยแอร มาจากคําวา นคร : จังหวัด นครราชสีมา ชัย : อําเภอโชคชัย นครชัย ก็คอื เมืองแหงชัยชนะ บริษทั ไดเปดเสน ทางการเดินรถเริ่มแรก จํานวน 2 เสน ทางแรกคือ กรุงเทพฯ-ขอนแกน และ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และตอมาได ขยายไปยังจังหวัดชัยภูมิ ครอบครัวมีพี่ นอง 3 คน ดูแลในแตละบริษัท นครชัย ขนส ง ให บ ริ ก ารในเส น ทางจั ง หวั ด นครราชสี ม าไปยั ง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เพชรบูรณ เลย ระยอง และนครชัยทัวร ให บ ริ ก ารเส น ทางนครราชสี ม า ไป เชี ย งใหม เชี ย งราย มุ ก ดาหาร นครสวรรค มาตรฐาน 5 ดาว พ.ศ. 2530 บริษัทไดเริ่มนําคําวา “รถนอนพิเศษ” มาใชเปนบริษัทแรก ได ขยายระยะหางระหวางทีน่ งั่ เพิม่ ขึน้ และ ลดจํานวนที่นั่งจาก 42 ที่นั่ง เหลือเพียง 32 ที่นั่ง ตอมาในป พ.ศ. 2531 บริษัท ขยายเสนทางการเดินรถเพิ่มอีก 4 เสน ทาง ไดแก อุบลราชธานี-เชียงใหม อุบลราชธานี-ระยอง, เชียงใหม-ระยอง, พัทยา-แมสาย พ.ศ. 2535 บริษัทเริ่ม เปดใหบริการสํารองทีน่ งั่ และจําหนายตัว๋ ดวยระบบคอมพิวเตอร เปนบริษัทแรก และมีการปรับปรุงรูปแบบการบริการอีก มากมาย เพื่ อ ให เ ป น บริ ก ารแบบ วี ไอ พี ปจจุบันนครชัยแอรมีเสนทางให บริการทั้งหมด 12 เสนทาง ไปยังภาค เหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ไดแก เชียงใหม แมสาย นาน อุบลราชธานี ระยอง สุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ แนวทางการบริหารงาน แนวทางในการบริ ห ารงานของ B&T#188_p27_Pro6.indd 26

25 ป นครชัยแอร ที่สุดแหงบริการระดับเฟรสคลาส

นครชัยแอร มีดังนี้คือ (น) นําเสนอสิ่งที่ ลูกคาพึงพอใจ และเชือ่ มัน่ ในการบริการ (ค) ควบคุมการบริหารจัดการดวยหลัก ธรรมาภิบาล (ร) รักษามาตรฐานการ บริการใหอยูในระดับที่ดีตลอดไป (ชั) ใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม (ย) ยกยองบุคลากรให เปนตัวอยางที่ดีของสังคม แ(อ)ร อยู อยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 10 มาตรฐานนครชัยแอร ตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมา นครชัยแอรไดบริหารจัดการรูปแบบการ ใหบริการ โดยยึดหลักมาตรฐาน 10 ประการดังนี้ ไดแก มาตรฐานตัวรถ มาตรฐานพนั ก งานขั บ รถ มาตรฐาน พนักงานประจํารถ มาตรฐานการซอม บํารุงและดูแลรถ มาตรฐานการบริการ มาตรฐานการควบคุ ม การเดิ น รถ มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการ ด า นอุ บั ติ เ หตุ มาตรฐานการบริ ห าร จั ด การ มาตรฐานการตรวจสอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมและ

สังคม มาตรฐานความปลอดภัย นครชั ย แอร ไ ด เ ริ่ ม โครงการ รณรงคขับรถใหปลอดอุบัติเหตุขึ้นในป พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง มาตรฐานการขับขี่ของพนักงานขับรถ ทุกคน และชวยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบน ทองถนน โดยมีเงินรางวัลเปนกําลังใจ ซึ่ ง โครงการนี้ จ ะจั ด ขึ้ น ป ล ะ 2 ครั้ ง ปจจุบันมีการมอบรางวัลใหกับพนักงาน ขับรถมาแลว 36 ครั้ง ครั้งลาสุดที่ผาน มา มีพนักงานขับรถไดรับรางวัลนี้ถึง 273 คน ในสวนของงานควบคุมการ เดินรถ นครชัยแอรไดใชเทคโนโลยี GPS เขามาชวย โดยมีการติดตามการเดินรถ ผานศูนยควบคุม ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมมาตรฐานการขับขี่ที่ 90 กม./ ชม.

กิจกรรมสรางสรรคสังคม นครชั ย แอร ไ ด เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความ สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึง่ ถื อ เป น ส ว นสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น ประเทศให ก  า วไปข า งหน า จึ ง ได มี โครงการตางๆ ขึ้นมากมาย เพื่อให โอกาสคนในหลายพื้นที่ เชน โครงการ มอบทุ น การศึ ก ษา คลิ นิ ก ฟุ ต บอล โครงการปลู ก ป า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เปนตน โดยไดดําเนินการมาอยางตอ เนื่องจนถึงปจจุบัน จากนโยบายคุณภาพ และสิ่งตางๆ ทีน่ ครชัยแอรไดตงั้ ใจมอบบริการทีด่ ที สี่ ดุ ใหกับผูโดยสาร จึงทําใหนครชัยแอร ยืน หยัดอยูใ นกลุม ผูน าํ ของรถโดยสารประจํา ทางมาไดยาวนานถึง 25 ป ในอนาคตนี้ นครชัยแอรยังมีโครงการเปดเสนทาง เดินรถใหมอีกหลายเสนทางดวยกัน

เทียบทา ชื่อผูประกอบการ : นครชัยแอร ธุรกิจ : รถโดยสารประจําทางและไมประจํา ทาง พื้นที่บริการ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

12/15/11 10:16 AM


28 BUS&TRUCK • จัดซื้อ จัดจาง

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

จัดซื้อ จัดจาง จัดซื้อ/ จัดจาง/ จัดเชา

26 ธันวาคม 2554

•ซื้อ รถบรรทุก 6 ลอ เครื่องยนต ดีเซล มีกาํ ลังแรงมาสูงสุดไมนอ ยกวา 130 แรงมา, มีกระบะความจุไมนอย กวา 3 ลบ.ม. (รายละเอียดตาม เทศบาลตํ า บลบางวั ว คณารั ก ษ กํ า หนด) จํ า นวน 1 คั น สํ า หรั บ เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ กําหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางวัว คณารักษ กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. เปนตนไป ติ ด ต อ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บล บางวัวคณารักษ ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต www.bangwuakanarak. go.th หรือโทร.0-3853-9708 ตอ 14 ในวันและเวลาราชการ 28 ธันวาคม 2554

•ซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกการเกษตร ขนาดไมนอย

B&T#188_p28-29_Pro6.indd 28

กวา 10 แรงมา จํานวน 1 คัน สําหรับ คณะเกษตรศาสตร ทรั พ ยากร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล  อ ม มหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนดยื่นซอง ทางไปรษณีย สงถึงเจาหนาที่พัสดุ งานพัสดุ 1 กอนวันที่ 29 ธันวาคม 2554 กําหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ งานพัสดุ 1 กองคลัง อาคาร มิง่ ขวัญ ชัน้ ลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 13.45 น. เปนตนไป ติดตอ งานพัสดุ 1 กองคลัง อาคาร มิง่ ขวัญ ชัน้ ลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดูราย ละเอียดไดที่เว็บไซต http://www. nu.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือโทร.0-55961116, 0-5596-2727 ในวันและเวลา ราชการ •ซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตโดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง ขับ

เคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน สําหรับ จังหวัดอุดรธานี กําหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝายพัสดุและบํารุงรักษา ชัน้ 6 ตึก ผู  ป  ว ยนอกและอํ า นวยการ โรง พยาบาลอุดรธานี กําหนดเปดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ติดตอ ฝายพัสดุและบํารุงรักษา ชั้น 6 ตึกผูปวยนอกและอํานวยการ โรง พยาบาลอุดรธานี ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือโทร.0-4224-5555 ตอ 3615 ในวันและเวลาราชการ จัดจาง พนักงานขับรถ •รับสมัคร พนักงานขับรถ 4 ลอ (ประจําสุราษฎรธานี) 10 อัตรา, พนั ก งานขั บ รถ 4 ล อ (ประจํ า นครศรีธรรมราช) 10 อัตรา, พนักงาน ขับรถ 4 ลอ (ประจําประจวบฯ) 10 อัตรา, พนักงานขับรถ 4 ลอ (ประจํา

สุราษฎรชลบุรี) 10 อัตรา, พนักงาน ขับรถ 4 ลอ (ประจําเชียงใหม) 10 อัตรา, พนักงานขับรถ 4 ลอ (ประจํา สระบุรี) 10 อัตรา, พนักงานขับรถ 4 ลอ (ประจําบางนา กม.16.5) 20 อัตรา, พนักงานขับรถ 4 ลอ (ประจํา พระราม 3) 10 อัตรา ติดตอ Kerry Distribution (Thailand) Limited. โทร.08-8874-1747, 08-80035049 •รับสมัคร พนักงานขับรถสงของ 1 อัตรา ติดตอ บริษัท ปตท.บริการ ธุรกิจคาปลีก จํากัด โทร.0-29208030 ตอ 122 •รับสมัคร พนักงานขับรถสงสินคา (รถบรรทุก 6 ลอ 10 ลอ) 20 อัตรา, พนักงานขับรถ 4 ลอ (ประจําไซส งานบางนากม.23) 20 อั ต รา, พนักงานขับรถสงของ (รถยนต) 10 อั ต รา ติ ด ต อ บริ ษั ท อิ น เตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด โทร. 0-2682-3101 ตอ 502-506 •รับสมัคร พนักงานขับรถ สาขา หัวลําโพง 1 อัตรา ติดตอ พระราม 3 กรุป โทร.0-2689-3999 ตอ

12/15/11 10:39 AM


จัดซื้อ จัดจาง • BUS&TRUCK 29

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

1410-1413 •รับสมัคร พนักงานขับรถสวนกลาง (สงของ ประจําสาขาบางเสาธง) 5 อั ต รา, พนั ก งานขั บ รถป  ก อั พ / บรรทุก 6 ลอ (ประจําสาขา บางเสาธง 2 อัตรา ติดตอ MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD. โทร. 0-2650-1533 พนักงานขาย •รับสมัคร Sales Executive (ขาย บริการขนสงสินคาภายในประเทศ) 10 อัตรา ติดตอ Kerry Distribution (Thailand) Limited. โทร.08-88741747, 08-8003-5049 •รับสมัคร พนักงานขายรถยนตนําเขา 3 ตําแหนง ติดตอ บริษัท ศิรินภา ไดมอนด จํากัด โทร. 0-2610-9787-90 •รับสมัคร เจาหนาทีฝ่ า ยขาย 5 อัตรา ติ ด ต อ บริ ษั ท ฟอร ซ อิ น เตอร เนชั่ น แนล จํ า กั ด โทร.0-29613717-8 ตอ 103, 08-1133-7069 •รับสมัคร ผูจ ดั การฝายขาย รถยนต ฮอนดา (Sale manager) 5 อัตรา, พนักงานขายรถยนตฮอนดา ( สาขา

GPI#Feb_p10-Pro3.indd 1

B&T#188_p28-29_Pro6.indd 29

รังสิต, ลาดพราว, พญาไท)15 อัตรา, พนั ก งานขายรถยนต เชฟโรเลต สาขาตลาดไท 5 อัตรา ติดตอ บริษัท วอง ฮอนดา คารส จํากัด โทร. 0-2940-6600 ตอ 233-238, 086340-7895 •รั บ สมั ค ร Sale Consultantที่ปรึกษาการขาย (รถยนต TATA/ Cherry) 4 อัตรา, Sales Manager (รถยนต TATA) 1 อัตรา ติดตอ บริษัท วีอารที ออโตโมบิลส จํากัด โทร.0-3880-7096-9 ตอ 103 พนักงานชาง •รั บ สมั ค ร เจ า หน า ที่ ธุ ร การซ อ ม บํารุงเครื่องยนต 5 อัตรา ติดตอ บริษทั อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด โทร.0-2682-3101 ตอ 502506 •รับสมัคร พนักงานชางยนต สาขา สุ ร วงศ , สาขาหั ว ลํ า โพง, สาขา ดาวคะนอง 7 อัตรา ติดตอ พระราม 3 กรุป โทร.0-2689-3999 ตอ 1410-1413 •รับสมัคร ชางซอมรถยนต สาขา พญาไท ลาดพราว รังสิต 10 อัตรา,

ช า งไฟฟ า -แอร รถยนต สาขา พญาไท, ลาดพราว 2 อัตรา, ชาง ยนต เ ชฟโรเลต สาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี 1 อัตรา, ชางเคาะ/ ชาง โปว/ ชางพนสี/ ชางขัดสี-เก็บงาน ซอมสีรถยนต ประจําสาขาลาดพราว 3 อัตรา ติดตอ บริษัท วอง ฮอนดา คารส จํากัด โทร.0-2940-6600 ตอ 233-238, 08-6340-7895 •รับสมัคร Technician (ชางเทคนิค) รถยนต Ford/TATA 3 อัตรา, Assistant Technicain (ผูชวยชาง เทคนิค) 2 อัตรา, Chief Technicain (หัวหนาชางเทคนิค) รถยนต Ford/ TATA 2 อัตรา ติดตอ บริษัท วีอาร ที ออโตโมบิลส จํากัด โทร.0-38807096-9 ตอ 103 Logistics •รั บ สมั ค ร Courier Manager (ประจําบางนา กม.16.5) 1 อัตรา ติดตอ Kerry Distribution (Thailand) Limited. โทร.08-88741747, 08-8003-5049 •รับสมัคร เจาหนาทีต่ รวจเช็คสินคา

(ประจําไซดงานบางนากม.23) 10 อั ต รา, เจ า หน า ที่ ต รวจเช็ ค สินคา(ประจําไซดงานซอย สุขสวัสดิ์ 41) 5 อัตรา, เจาหนาที่เช็คเกอร (รายวัน) ประจําศูนยขอนแกน 10 อั ต รา ติ ด ต อ บริ ษั ท อิ น เตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด โทร. 0-2682-3101 ตอ 502-506 อื่นๆ •รับสมัคร พนักงานบริการนํ้ามัน จํานวนไมจาํ กัด, ผูช ว ยผูจ ดั การสถานี 3 อั ต รา, พนั ก งานบริ ก ารนํ้ า มั น จํานวนไมจํากัด, หัวหนาพนักงาน บริการนํ้ามัน จํานวนไมจํากัด, ผู จัดการสถานี 6 อัตรา ติดตอ บริษัท ปตท.บริก ารธุร กิจค า ปลีก จํากัด โทร.0-2920-8030 ตอ 122 •รับสมัคร เจาหนาที่ธุรการซอม บํารุงยางรถบรรทุก, ผูจัดการฝาย ยานพาหนะ 1 อัตรา, เจาหนาที่ ควบคุมการเดินรถ GPS 1 อัตรา ติดตอ บริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด โทร.0-2682-3101 ตอ 502-506

1/21/09 10:15:23 PM

12/15/11 10:47 AM


30 BUS&TRUCK • วัดรอบ

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

วัดรอบ

ÂÍ´¨´·ÐàºÕ¹öºÃ÷ءáÅÐöâ´ÂÊÒà ÃÇÁ·ÑèÇ»ÃÐà·È ¾ÄȨԡÒ¹ 2554 öºÃ÷ء

öâ´ÂÊÒÃ

ยังคงแรงอยางตอเนือ่ งสําหรับยอดการจดทะเบียนของ SINOTRUK เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลวอีก 100 คัน เปน 228 คัน ซึ่งเปนรถเครื่องยนต NGV โดยเฉพาะ ซึ่งถาเปรียบเทียบในรุน 7,000 กิโลกรัมขึ้นไปแลว ขึ้น มาอยูอันดับ 3 ตางจากผูนําอยาง HINO ไมมากนัก 466 คัน แตอยางไร ก็ตามที่สุดแลวแชมปยอดจดทะเบียนทั้งหมดของเดือนนี้ก็คือ ISUZU นั่นเอง

รถจีนงานนี้ดูจะแผวลง ยอดหดหายไปตามๆ กัน แตก็ยังเห็น YUTONG เปนผูนําดานรถจีน แมกระนั้นที่สุดแหงรถโดยสารเดือนนี้คง ตองยอมให HINO เขาไป

แหลงที่มา : ยอดรถจดทะเบียน ฝายสถิติ กลุมวิชาการและวางแผน สํานักจัดระบบการขนสง ทางบก ขออธิบายเพิ่มเติม : ประเภทนํา้ หนักรถบรรทุกและรถโดยสารตามขอมูลของกรมการขนสงทางบก เทียบเทาลักษณะ รถบรรทุกและรถโดยสาร ดังนี้

B&T#188_p30-31_Pro2.indd 30

ประเภทนํ้าหนัก 1. 2,001-4,000 กก. 2. 4,001-5,000 กก. 3. 5,001-6,000 กก. 4. 6,001-7,000 กก. 5. 7,001 กก. ขึ้นไป

ลักษณะรถ รถบรรทุก รถโดยสาร รถตู, รถสองแถว ไมเกิน 12 ที่นั่ง 4 ลอ (ชวงยาว), 6 ลอ (4x2) มินิบัส 6 เมตร,รถสองแถว 13-24 ที่นั่ง 6 ลอ ตัวถังยาว 6-7 เมตร 6 ลอ (หัวลาก) ตัวถังยาว 8 เมตร/ที่นั่งเกิน 30 ที่ 10 ลอ (6x2) ตัวถังยาว 10 เมตรและ 12 เมตร บรรทุก 12 ลอ (8x4) ที่นั่งเกิน 30 ที่นั่ง หัวลาก 10 ลอ (6x4)

15/12/2011 9:38


ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 31

BUS&TRUCK MART

B&T#188_p30-31_Pro2.indd 31

15/12/2011 9:34


32 BUS&TRUCK • จากปก

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

จากปก

ตอจากหนา 1

ทั่ ว ไป บริ ษั ท ทาทา มอเตอร ส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ทาง บริษัทไดวางแผนที่จะทํารถใหญอยาง เต็มตัว ไมวาจะเปน รถบรรทุกหรือ โดยสาร โดยเริ่มที่รถบรรทุกไดมีการ เปดตัว 2 รุน คือ NGV 340 แรงมา และ เครือ่ งยนตดเี ซล 420 แรงมา โดยตัง้ เปา ขายในปหนาไวจํานวน 200 คัน เริ่มตน บุกตลาดทีภ่ าคกลางและตะวันออกกอน โดยวางดีลเลอร 3 ราย ในปนแี้ ละจะเพิม่ ตอไปในอนาคต ในอันดับตอไปก็จะเริ่ม ทําตลาดรถโดยสารขนาดเครื่องยนต ประมาณ 240 แรงมา และ 360 แรงมา ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได ต ามความ ตองการของตลาด สวนกลยุทธในการทําตลาดนัน้ ทาง บริษัทจะแยกแผนกระหวางรถเล็ก รถ บรรทุก และรถโดยสารอยางชัดเจน อยางแผนกรถโดยสาร ทางบริษัทฯได วางแผนวา กลุม ลูกคาทีไ่ ดสงั่ จองจะตอง ออเดอรเปนรถใหญเพราะจะสามารถ ดูแลหลังการขายไดดว ยตัวเอง เนือ่ งจาก จะมีอูซอ มเปนของตัวเอง ซึ่งบริษัทฯจะ เตรียมอะไหลไวเปนการรองรับ ฮีโน มั่นใจรักษาเปานํา NGV คุ ณ อํ า นวย พงษ วิ จ ารณ กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ฮีโน มอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ดวยคุณภาพของเครื่องยนต ฮีโนที่สามารถใชงานไดถึง 1,000,000 กม. โดยทีไ่ มตอ งปรับแตงเครือ่ งยนตแต อยางใด โดยการดูแลรักษาเครื่องยนต นั้นจะตองเขาตรวจในศูนยบริการตาม ระยะทางและระยะเวลาที่ กํ า หนด ผลพลอยไดที่ตามมาคือราคาขายตอมี ราคาสูงกวาที่คาดไวมาก ในปนี้ตองมียอดจําหนายเทากับที่ ไดวางแผนไวตั้งแตตนปคือ 1 หมื่นคัน และตลาดรวมทุกยี่หอตองถึงเปา 2.5 หมื่นคันแน สวนรุน NGV ที่ทางฮีโนได วางแผนที่จะผลิตออกมาสูตลาดในปนี้มี ประมาณ 3,000 คัน ซึ่งเมื่อกระจายให กับดีลเลอรทั่วประเทศ จํานวนรถกับ จํานวนปมและปริมาณ NGV ที่มีอยูใน แตละภูมิภาคก็จะเพียงพอทําใหขายได ตามเปาแน พนัสฯ เปดตัวทําตลาด NGV คุณทัศนะ กันรัตน รองกรรมการ ผูจัดการ หนวยธุรกิจโลจิสติกส บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จํากัด เปดเผยวา ทางพนั ส ฯเป ด ทํ า ธุ ร กิ จ ใหม ด  า นการ ดัดแปลงเครื่องยนตดีเซลใหสามารถใช เชื้อเพลิงรวม NGV ชวยประหยัดเชื้อ เพลิงมากกวา 45% ซึ่งไดรับการพิสูจน มาแลวจากบริษทั แมทปี่ ระเทศนิวซีแลนด R1_B&T#188_p32_Pro2.indd 32

ขาวเดน ประเด็นรอน รอบป

พรอมไดรบั การรับรองคุณภาพจาก บอช ประเทศเยอรมนี รวมทั้ ง ได รั บ การ ประกันคุณภาพจากคายเฟยต ออโต ประเทศอิตาลีอีกดวย ทางเอ็นเนอรจี เซิฟ ซึ่งเปนบริษัท ในเครือไดคลุกคลีกับตลาด NGV ดวย ระยะเวลานาน ไดพัฒนาระบบ NGV ใน เครื่องยนตฮีโนรุน 260 แรงมา ซึ่งมีอยู ในเมืองไทยมากกวา 15,000 เครือ่ ง และ ตอไปจะพัฒนาใหมาใชในเครื่องยนต อีซูซุ 260 แรงมา และเพื่อสรางความ มั่นใจใหกับกลุมลูกคาจึงกลารับประกัน ถึง 10 ลานบาทแคระบบการทํางาน NGV เพี ย งอย า งเดี ย ว ส ว นสถานที่ จําหนายอุปกรณ NGV เริ่มแรกเพียง 2 แหงคือ ที่สํานักงานใหญชลบุรี และที่ บริษทั ไทยฮีโน (นครสวรรค) จํากัด สวน ในภาคอีสานนัน้ ขณะนีอ้ ยูใ นระหวางการ คัดเลือกดีลเลอรรายตอไป S.S.K. ไซโนทรัค รักษาตลาด คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษทั สุขศิรมิ อเตอร จํ า กั ด ผู  แ ทนจํ า หน า ยรถใหญ ยี่ ห  อ เอส.เอส.เค.ไซโนทรัค ประเทศจีน เปด เผยวา ในปนี้ทางบริษัทไดเตรียมแผนที่ จะนํารถหัวลากเครื่องยนต NGV ที่มี กําลังสูงถึง 380 แรงมา เขาเปนตัวเดน ของรถไซโนทรั ค นอกจากนี้ ยั ง มี ร ถ หัวลาก 12 ลอ เครื่องยนต NGV 345 แรงมา ปจจุบันถือวาเปนปที่ 2 ที่ทํา ตลาดรถใหญไซโนทรัค โดยในปแรกทํา ยอดขายไดประมาณ 200 คัน สวนในป นี้ ค าดว า ต อ งทํ า ได ม ากถึ ง 500 คั น เนื่องจากมีตัวแทนจําหนายที่ขายอยูทั่ว ประเทศมากถึง 18 ราย ซึ่งศูนยบริการ ทั้ ง หมดสามารถบริ ก ารซ อ มรถยี่ ห  อ เอส.เอส.เค.ไซโนทรัคไดหมดทุกคัน ฟูโซ เปดตลาดรถมิกเซอร คุณธนภัทร อินทวิพันธุ รอง ประธาน บริษทั ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ทางบริษัทไดเปดตัว รถรุ  น ใหม คื อ รุ  น มิ ก เซอร 10 ล อ เครื่องยนต ดีเซล 270 แรงมา ราคา

จําหนายประมาณ 3 ลานบาท โดยคาด วาจะสามารถทํายอดขายไดทงั้ ประมาณ ประมาณ 100 คัน ถือไดวา เปนการทําให ยอดขายรวมที่ตั้งไวทั้งป 1,550 คันเปน ไปไดแน โดยกลยุทธการตลาดที่ใชคือ ไดรวมมือกับ 2 ลีสซิ่งคือ เมอรเซเดสเบนซ ลีสซิ่ง และ ธนาคาร UOB เพื่อทํา สินเชื่อใหกับลูกคา โดยเริ่มที่เงินดาวน 10-15% ผอนนาน 7 ป ซึ่งถือวาเปน ปรากฏการณครั้งใหมของรถใหญที่เคย มีมา ในโอกาสเดียวกันนีย้ งั ไดเปดตัวรถ รุน ใหมอกี 5 รุน ทีท่ างบริษทั เปนผูค ดิ คน และประกอบเอง รุนแรกคือ รถหัวลาก เครื่องยนต NGV 360 แรงมา ตอมาคือ รถหัวลาก 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล และ NGV ขนาด 270 แรงมา อีก 2 รุน ตอ มาคือ รถหัวลาก 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล และ NGV ขนาด 240 แรงมา โดยกลุม ลูกคาเปาหมายสามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมไดจากดีลเลอรทุกแหง ทั่วประเทศ สวนเปาหมายในการขายได วางไวที่ 100 คันตอป ถือวาไมมากและ ไมนอยไป นิปปอนฯ รุกตลาดรถใหญ คุณสืบพงศ พูนศรัทธา ประธาน บริ ห าร บริ ษั ท นิ ป ปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ป 2554 นี้ บริษัทไดทุมงบประมาณในการทํา ตลาดจํานวนกวา 30 ลานบาท เพื่อ ดําเนินกิจกรรมรูปแบบตางๆ รวมทัง้ การ เปดตัวผลิตภัณฑใหม นิปปอน อัลติมา นวัตกรรมลาสุดของสีพน ตกแตงสําหรับ รถบรรทุก รถโดยสาร และรถเพื่อการ พาณิชยทวั่ ไป ซึง่ การเปดตัวสินคาใหมนี้ เพือ่ ตอกยํา้ ความเปนผูน าํ ตลาดดวยสวน แบงตลาด 31% สัดสวนของตลาดสีพน ซอมสําหรับ รถบรรทุกนาจะมีประมาณ 300-400 ล า นบาท คาดว า หลั ง จากเป ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม แ ละดํ า เนิ น กิ จ กรรม ทางการตลาดจะทําใหเพิ่มสัดสวนใน ตลาดนี้ได 30% ใน 5 ปขางหนา ขณะที่

สัดสวนของตลาดสีพนซอมสูตรนํ้าที่เริ่ม ไดรับความนิยมจากศูนยซอมตางๆ มี มูลคาประมาณ 100 ลานบาท และคาด วาหากมีปจจัยเรงใหตลาดเติบโตก็จะ ทําใหอกี 5 ปขา งหนาอัตราการเติบโตจะ มีถึง 2-3 เทาและในสวนของบริษัทฯ อยากมีสว นแบงในตลาดนีป้ ระมาณ 30% ปจจุบันนิปปอน เพนท มีชองทางการ ขายมากกวา 8,000 -10,000 ราย โดย มีทงั้ ทีเ่ ปนอูข นาดกลาง รานคา และศูนย ซอมของคายรถ ตลาดรถใหญเริ่มเปลี่ยนแนว แหลงขาวในวงการรถใหญเปดเผย วา หลังจากที่ทางรัฐบาลไดประกาศให ทาง ปตท. สามารถปรับราคา NGV เพิม่ ไดหลังจากวันที่ 15 ม.ค. ศกหนา ใน ราคาลิตรละ 50 สตางค/เดือน ซึ่งเปน แรงกระตุน ใหทางผูบ ริหารของ ปตท. ได รวมตนทุนที่ใชเพิ่มเขาไปอีก จนสรุปได วาตนทุนของ NGV เฉลีย่ อยูท ลี่ ติ รละ 13 บาท เริ่มสงผลตอการซื้อรถใหญของผู ประกอบการขนสงทางบก ขณะนี้มาตรฐานในการเลือกใช รถยนตของบริษัทขนสงไดเริ่มเปนรูป เปนราง รถใหญในบริษัทจะมี 2 แบบ คือรถใหญเครื่องยนตดีเซลและรถใหญ เครื่องยนต NGV ในการวิ่งขนสงสินคา ระยะทางไกลนั้นก็จะใชรถใหญดีเซล เพราะสามารถเติมนํ้ามันไดทุกปมที่วิ่ง ผาน สวนรถใหญ NGV นั้นก็จะใชงาน ในระยะทางสั้น และอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากมีปม NGV อยู เปนจํานวนมากนั่นเอง สวนผูประกอบการขนสงรายใหม นั้นยังมีแนวความคิดวารถใหญ NGV ชวยลดตนทุนไดเปนอยางมาก เพราะ ราคาเชือ้ เพลิงมีราคาถูกกวานํา้ มันดีเซล เกิน 3 เทา อยางเชน ขนสงจากเชียงใหม ไดซื้อรถใหญจากประเทศจีนมากถึง 80 คัน แตหากเมื่อใชไปไดเกิน 2 ปแลว ปญหาตางๆ ที่ตองการบริการหลังการ ขายก็มีตามมาไมนอย

15/12/2011 22:59


วงการตางแดน • BUS&TRUCK 33

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

ตอจากหนา 1

ทาทา ปลื้มยอดขายเพียบ BUS & TRUCK ‘11 กระตุนเปา

เปดเผยวา สําหรับงาน BUS & TRUCK ’11 ทีผ่ า นมาทางบริษทั ฯไดนาํ รถหัวลาก รถโดยสาร และรถปคอัพ ทัง้ เครือ่ งยนต ดีเซล และ NGV เขารวมแสดง โดยได เปดตัวรถหัวลากและรถโดยสารเปนครัง้ แรก ซึ่งกลุมลูกคาของรถหัวลากเนนที่ผู ประกอบการขนสงในภาคตะวันออกกอน สวนรถโดยสารเนนที่กลุมลูกคารถรวม ขสมก. และรถรวมบขส. กลุมลูกคาหลักที่ใหความสนใจรถ ยี่ ห  อ ทาทาอย า งมากคื อ กลุ  ม รถร ว ม ขสมก. ไมวาจะเปน รถโดยสารขนาด 6 เมตร ที่นํามาทําเปนรถซิตี้บัส หรือรถ โดยสารขนาด 12 เมตร ที่นํามาเปน รถเมล วิ่ ง ประจํ า ทาง ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ ไ ด สั ม ปทานเส น ทางใดก็ จ ะเลื อ กรถให เหมาะสมกับเสนทางนั้นๆ “ทางบริษัทฯไดแจงแกกลุมลูกคา วา หากลูกคาตองการเพียงแค 1-2 คัน คงตองรอรถนานแตหากตองการเปน จํานวนมากจะไดรบั รถเร็วขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะ ทางบริษัทฯจะนําเขาเครื่องยนต และ แชสซีส จากประเทศอินเดีย เพื่อนํามา ประกอบที่โรงงานในเมืองไทย ดังนั้น

โรงงานประกอบตั ว ถั ง จะขึ้ น ไลน ประกอบใหในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อจอง ในงาน BUS & TRUCK ’11 จะไดรับรถ เร็วสุดอีก 3 เดือนขางหนา” คุณวิทยา เปรมจิตร นายกสมาคม พัฒนาธุรกิจรถรวมเอกชน เปดเผยวา ดวยความตองการของบรรดาสมาชิก ของสมาคมคือ นํารถโดยสารคันใหมมา แทนรถโดยสารคันเกาทีม่ คี ณ ุ ภาพการใช งานลดลง ดานรถโดยสารทาทานั้นถือ ไดวาเปนยี่หอใหมของตลาดรถใหญใน เมื อ งไทย จากข อ มู ล ที่ ไ ด ศึ ก ษาจาก อินเทอรเน็ตพบวา มีคุณภาพสูงเหมาะ กับการใชงาน อีกทัง้ ราคาจําหนายนัน้ ยัง สมเหตุผลดวย “จากขอเสนอของทางทาทาพบวา โปรโมชั่นตางๆ ในงาน BUS & TRUCK ’11 สามารถดึงดูดความตองการไดสูง ทําใหบรรดาสมาชิกทีต่ อ งการเปลีย่ นรถ ใหมตองกลับมาพิจารณารถคายตางๆ โดยมีทาทาเปนตัวเลือกยี่หอแรกๆ อีก ไม ช  า นี้ บ รรดาสมาชิ ก จะรวมตั ว กั น สํารวจจํานวนความตองการ เพื่อสั่งเปน ล็อตในเวลาเดียวกัน”

ตอจากหนา 1

ฮีโน พลิกวิกฤตเปนโอกาส นําเขาชิ้นสวนจากญี่ปุน

ฮี โ น ม อเตอร ส เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ในปนี้ถือไดวาเกิดภัย ธรรมชาติครั้งใหญ 2 รอบคือ ตนปเกิด สึนามิที่ประเทศญี่ปุน และปลายปเกิด อุทกภัยขึน้ ทีเ่ มืองไทย สงผลใหเศรษฐกิจ และการขนสงทรุดตัวลงเปนอยางมาก โดยเห็นไดชัดจากในเดือนตุลาคมและ พฤศจิกายน ยอดขายของรถใหญทุก ยี่หอลดลงไปมากถึง 40% สวนยอดขายรวมในปนี้ จากเมื่อ ตนปที่คาดวาจะมาถึง 2.5 หมื่นคัน ตอง ปรับลดมาเหลือเพียงแค 2.3 หมื่นคัน เทานัน้ เพราะผูป ระกอบการขนสงขาดผู วาจางทําใหตอ งชะลอการซื้อรถใหญคนั ใหม สําหรับฮีโนจากที่ไดตั้งเปาขายไว จํานวน 1.1 หมื่นคันตอป ไดปรับลดลง เหลือแค 1 หมื่นคันเทากับปที่แลว แตก็ มีสวนแบงจากการตลาดเพิ่มมากขึ้นถึง 44% “ดวยโรงงานผลิตชิ้นสวนของฮีโน ตองปดโรงงานลงอันเนื่องมาจากการ ประสบปญหาภัยนํ้าทวม ทําใหตองนํา เข า ชิ้ น ส ว นจากญี่ ปุ  น เข า มาใช แ ทน ชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อจะทําใหลูกคาที่สั่งจอง รถไวไมตองรอนานเกินไป พรอมทัง้ หวัง วาโรงงานชิน้ สวนจะสามารถกลับมาเริม่ B&T#188_p32-33_Pro2.indd 33

ผลิตไดประมาณตนปหนา ซึ่งก็จะทําให สามารถทําการผลิตไดเต็มที่ 100%” สําหรับยอดจําหนายรวมทุกยี่หอ ในป 2555 นั้น หากทุกอยางอยูในความ สงบไมเกิดภัยธรรมชาติและภาวะทาง เศรษฐกิจเจริญเติบโต จะมียอดขาย ประมาณ 2.5 หมื่นคัน และหากรวมกับ การชะลอการซื้อภายในปนี้เขาไปดวยก็ อาจจะมากถึง 2.7 หมื่นคันเลยทีเดียว สวนสาเหตุที่จะทําใหมั่นใจวายอด ขายจะเพิม่ ขึน้ นัน้ เพราะในปหนารัฐบาล จะตองฟนฟูเศรษฐกิจ รถใหญซึ่งเปน ยานพาหนะบรรทุกสิ่งกอสราง สินคา อุ ป โภคและบริ โ ภค รวมทั้ ง พื ช ผล ทางการเกษตรก็ตอ งถูกซือ้ เพิม่ มากและ การใชงานในดานการขนสงก็ตองเพิ่ม มากขึ้น “รถรุน NGV ที่ทางบริษัทฯไดเปด ตัว เพื่อเปนทางเลือกใหแกลูกคานั้น ไม ว า สภาพตลาดจะต อ งการรถใหญ เครื่องยนตดีเซลและรถใหญ NGV มาก หรือนอย ทางบริษทั ฯก็สามารถผลิตออก มาได ต ามความต อ งการของตลาด เนือ่ งจากทีโ่ รงงานประกอบตามยอดจอง ที่ลูกคาตองการอยูแลว” คุณอํานวย กลาวปดทาย

วงการตางแดน ยานยนต สหรัฐอเมริกา : จีเอ็ม เตรียมพัฒนาแบตฯเชฟโรเลต โวลต ใหม จีเอ็มหรือ เจนเนอรัล มอเตอรส อาจจะตองพัฒนาระบบแบตเตอรี่ใหม ใหกับเชฟโรเลต โวลต หลังเกิดเหตุไฟไหมในแบตเตอรี่ของโวลตคันที่ผาน การทดสอบชน จนทําใหทางหนวยงานราชการในสหรัฐอเมริกาตองสั่งตรวจ สอบ เหตุการณครั้งนี้เกิดขึ้น เมื่อ ทาง NHTSA แถลงวา แบตเตอรี่ของโวลตจํานวน 3 คั น เกิ ด ติ ด ไฟขึ้ น ภายหลั ง การทดสอบการชนในรูปแบบ ตางๆ ซึ่งทําการทดสอบโดย หนวยงานนี้ผานไปประมาณ 3 สัปดาห และทําให NHTSA ตองเรงทางจีเอ็มใหมีการตรวจสอบถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพราะเกรงวาจะสงผล กระทบตอความปลอดภัยในการใชงาน หลังจากเกิดเหตุการณนี้ ทางจีเอ็มได ออกแถลงความมั่นใจในรถยนตรุนโวลต อีกทั้งยังมีการสงจดหมายถึงตัวแทน จําหนายของเชฟโรเลตกวา 2,500 ราย รวมถึงลูกคามากกวา 5,000 ราย เกี่ยว กับรายละเอียดขอมูลดานการสอบสวนของเรื่องนี้ ฮองกง : กวดเขมรถปลอยมลภาวะ ในอีกสองปขา งหนา ฮองกงจะเขมงวดกับการปลอยมลภาวะของรถยนต โดยใชตวั ตรวจวัดดวยระบบอุลตาไวโอเล็ตและอินฟราเร็ด เพือ่ วัดปริมาณของ คารบอนมอนออกไซด ไนโตรเจนออกไซดและมวลไฮโดรคารบอนดทปี่ ลอยจาก ทอไอเสียรถที่ใชกาซ LPG และนํ้ามันเชื้อเพลิง ตัวตรวจวัดเปนแบบเคลื่อนที่ได และจะติดตั้งในตําแหนงตางๆ เปลี่ยนที่ไปทุกวัน โดยรายชื่อถนนที่จะทําการ ตรวจวัดไดถกู กําหนดไวแลว การตรวจนัน้ จะมีการบันทึกความเร็วรถ หมายเลข ทะเบียนรถและถายรูปรถไวดว ย เพือ่ บรรเทาความเดือดรอนของรถสาธารณะ ทางราชการจะชดเชยสนับสนุนเงินจํานวน 19.27 ดอลลารสหรัฐฯ แกเจาของ รถเพือ่ ทําการเปลีย่ นทอไอเสียใหเปนแบบ catalytic converter ภายในป 2555 กอนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช คมนาคม รัฐฟลอริดา : ใชกลองอานปายทะเบียนเก็บคาผานทาง รัฐฟลอริดาไดปรับระบบการเก็บคาผานทางจากจายเงินที่ดานมาเปน แบบใชกลองอานปายทะเบียนแลวสงบิลไปเรียกเก็บเงิน หรือใชแบบบัตร easy pass ทําใหลดคาใชจายเงินเดือนพนักงานเก็บเงินที่ตองจาย 24 ชั่วโมงลงได มากถึงปละ 8 ลานดอลลาร และลดอุบัติเหตุรถชนทายกัน แตระบบเก็บเงิน แบบใหมนี้สรางปญหาใหกับ ทั้ ง ทางการและผู  ใ ช ท าง เพราะชาวฟลอริดาเปลี่ยนที่ อยูก นั บอยมาก และสวนมาก ลืมที่จะแจงตอกองทะเบียน ทําใหสงใบเรียกเก็บเงินไป ผิ ด ที่ ห รื อ ไ ป ค  า ง อ ยู  ที่ ไปรษณีย แลวโดนปรับหรือ ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ภายหลัง

ปฏิทินขาว วัน-เดือน-ป

รายละเอียดงาน

ติดตอ

26 ธันวาคม 54

อบรมหลักสูตรระยะสั้นในการเสริมสรางองคกร สุขภาวะสําหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เวลา 08.30-12.00 น.

27 ธันวาคม 54

สัมมนา ความรูเกี่ยวกับการนําเขา-สงออก ฝายจัดฝกอบรม เพื่อเตรียมตัวสู AEC โทร.0-2105-6364, 08-1829-3254, ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) เวลา 08.30-16.30 น. 08-6984-0662 (คุณธนินทรัฐ)

27 ธันวาคม 54

สัมมนา การบริหารการขายและการตลาด ฝายจัดฝกอบรม กลุมโลจิสติกส โทร.0-2105-6364, 08-1829-3254, ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) เวลา 08.30-16.30 น. 08-6984-0662 (คุณธนินทรัฐ)

สมาพันธโลจิสติกส ไทย โทร.0-2105-6364 E-mail : info@logisticsclinic.com

15/12/2011 9:45


34 BUS&TRUCK • ถามทาง

ถามทาง ผูประกอบการ สวัสดีครับกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ BUS & TRUCK ผมได อ  า นฉบั บ ก อ นหน า นี้ เห็นรถโมปนู ทีเ่ ปนหัวลากไซโนทรัค เกิด ความสนใจขึน้ มาครับ อยากจะทราบราย ละเอี ย ดรถรุ  น นี้ ไม ท ราบว า เป น เครื่องยนต NGV หรือเปลาครับแลวก็มี กําลังกีแ่ รงมาครับ รวมถึงสมรรถนะโดย รวมนาใชหรือไม

บริษทั ทุน เอ็นจิเนียริง่ จํากัด ออกแบบ ผลิ ต และจั ด จํ า หน า ยเครื่ อ งผสม คอนกรีต รวมทัง้ อะไหลและเปนตัวแทน จําหนาย สําหรับรายละเอียดที่ถามนั้น เปนรถไซโนทรัค จากประเทศจีน กําลัง 345 แรงมา เครื่องยนตขนาด 6 สูบ เทอร โ บชาร จ และอิ น เตอร คู ล เลอร ยูโร 3 แตไมใชเครือ่ งยนต NGV นะครับ เปนเครื่องยนตดีเซลความเร็วสูงสุดอยู ที่ 90 กม./ชม. สวนรายละเอียดเพิ่ม สวัสดีครับสําหรับเรื่องที่ถาม เติ ม นั้ น ถ า มี ค วามสนใจก็ ส ามารถ มาคือเรื่องของรถโมปูนหรือ สอบถามไดที่ บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง รถผสมคอนกรีตนั้นเปนของ จํากัด โทร.0-3859-3941

B&T#188_p34-35_Pro2.indd 34

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

เสียงจากผูอาน คุณบุค นครสวรรค สวัสดีครับ ทีมงานหนังสือ BUS & TRUCK เพิ่งสมัครสมาชิกไดเมื่อไมนาน มานี้ เพื่อนที่ทําธุรกิจรถทัวรเหมือนกัน แนะนําใหอา น ผมเองทําธุรกิจกับรถทัวร ไดไมนาน มีรถประมาณ 6-7 คัน สวน มากจะวิง่ ทัวร หรือรับสงพนักงาน ไดมา อานหนังสือ BUS & TRUCK แลวรูส กึ ชอบ มากไมรูมากอนวามีหนังสือเฉพาะทาง แบบนี้ดวย ยิ่งคอลัมน ดับเครื่องชม นี่ ผมติดตามอานตลอดเพราะจะไดใชเปน ไอเดี ย ในการแต ง รถใหม ๆ ไม ว  า จะ เป น การแต ง ลวดลาย หรื อ การแต ง เครื่องเสียง หรือภายใน ผมอยากใหมี คอลัมนแนะนําชางที่ทําการแตงรถบาง วาชางคนนีเ้ คยมีผลงานอะไรบางเผือ่ จะ ไดดูเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ เลือกชางเพนทสีรถตางๆ สําหรับงาน ประชันแสงสีเสียงทีผ่ า นมา เสียดายมาก ที่ไมไดเขารวมงาน เพราะติดปญหา นํ้าทวมซะหลายเดือน พอนํ้าแหงก็ตอง รีบรับงานทําใหไมมโี อกาสไดไปเทีย่ วชม งานเลย แตหวังวาปหนาถาแตงรถสวยๆ แลว จะลองสงรถเขารวมกิจกรรมนีด้ สู กั ครั้ง

กองบรรณาธิการ สวัสดีคะ คุณบุค ขอบคุณนะคะ สําหรับการติดตามอานหนังสือเรา หนังสือเรามีมานานกวา 7 ปแลวคะ ขอใหตดิ ตามอานกันเรือ่ ยๆ ไปนะคะ สําหรับคอลัมนดับเครื่องชมนั้นถือ เปนคอลัมนฮติ ประจําหนังสือเราเลย มีแฟนๆ หนังสือใหการติดตามกัน มากเลยคะ สวนเรื่องที่แนะนํามานั้น จะลองเสนอให ท างกอง บก. พิ จ ารณานะคะ ส ว นคอลั ม น อื่ น ๆ เกี่ยวกับทัวร รถโดยสาร เราก็ยังมี อีกหลายคอลัมนดวยกันนะคะ สําหรับการประชันแสงสีเสียง นั้นถาปหนาวางรบกวนเรียนเชิญมา รวมกิจกรรมในงานดวยนะคะ ปนี้ หลายทานอาจติดขัดกับปญหานํ้า ทวมทําใหไมสามารถรวมงานได ยัง ไงก็ฝากเรียนเชิญผานทางนี้เลยนะ คะว า ป ห น า ถ า ว า งเชิ ญ มาร ว มจั ด แสดงไดเลยนะคะ ใกลปใ หมแลวก็ขอถือโอกาสนี้ อวยพรทานสมาชิกหนังสือ BUS & TRUCK ขอใหปนี้เปนปที่มีแตความ สุขความเจริญนะคะ

15/12/2011 9:52


TEST & REPORT • BUS&TRUCK 35

ปกกษหลง ษหลัง • ธัธนว นวาคม 2554

¤‹ÒÂöãËÞ‹ ʹã¨ãËŒ·´Êͺ

สวัสดีครับอากาศก็เริ่มเย็นลง บางแลวนะครับในกรุงเทพฯ สวนตาง จังหวัดก็ตองบอกวาทางภาคเหนือปนี้ อากาศเริม่ ลดลงอยางตอเนือ่ งแลว แต เรื่องปญหานํ้าทวมก็เริ่มลดลงแลวใน บางพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพฯ แตกย็ งั ลดลงชา เหลือเกิน ถึงอยางไรก็ขอใหผูประสบ อุทกภัยทุกทาน มีจิตใจที่มั่นคงทนตอ เหตุการณที่เกินขึ้นและพรอมฟนฟู พื้นที่ใหกลับมาสูปกติกันนะครับขอ เปนกําลังใจชวยนะครับ สําหรับงาน BUS & TRUCK ’11 ทีผ่ า นมา มีรถทีม่ กี ารนํามาใหผทู สี่ นใจ เขารวมเทสไดรฟกันหลายรุนดวยกัน บริ ษั ท ฮี โ น ม อเตอร ส เซลส (ประเทศไทย) จํากัด นํารถหัวลาก ยอดนิยม HINO FM 10 ลอ 380 แรงมา 280 กิโลวัตต ที่ 2,100 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 1,275 นิวตันเมตร ที่ 1,500 รอบตอนาทีเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร เฮดวาลว ระบายความรอนดวยนํ้า เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ระบบการ จายเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล หัวฉีด ไดเร็ ก อิ น เจ็ ค ชั่ น ควบคุ ม ด ว ย คอมพิวเตอร เกียร ZF 9 เกียร เดิน หนา โอเวอรไดรฟ เกียร 1-8 แบบ ซิงโครเมช สําหรับ FM คันนี้เปนรถที่ ควารางวัล THE BEST OF TRUCK 2011 รุนนํ้าหนัก 7,000 กิโลกรัมขึ้นไป ได รับความนิยมสูงสุดโดยมี 2 รุนคือ FL

B&T#188_p34-35_Pro2.indd 35

และ FM บริษัท ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด กับรถที่สงมาใหทดลองขับคือ FV5138 10 ลอ เครือ่ งยนต 6M70-1AT3 CNG เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเร็คอินเจ็กชัน่ ระบายความรอนดวยนํา้ พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร กําลัง สูงสุด 360 แรงมา 279 กิโลวัตต ที่ 2,200 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุดอยูที่ 1,552 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบตอ นาที ความจุกระบอกสูบ 12,882 ซีซี. ร ะ บ บ หั ว ฉี ด ค ว บ คุ ม ด  ว ย ร ะ บ บ คอมพิวเตอร สํ าหรั บรุ นนี้ ก็ ได มีการ พัฒนาเปนเครือ่ งยนต CNG เพือ่ เปนทาง เลือกใหกบั ลูกคาอีกดวย FUSO FV5138 รุน นีถ้ อื เปนรุน ยอดนิยมสําหรับลูกคาเลย ทีเดียวเนือ่ งจากเครือ่ งยนตทมี่ แี รงมาให กําลังสูงเหมาะกับการขนสงในบานเรา มาก ASHOK LEYLAND ค า ยจาก ประเทศอินเดียก็มารวมงานเปนนองใหม ในงานของเราดวยเชนกันและนํารถมา เพื่อใหผูสนใจไดทําการทดลองขับดวย กับ RESLF CNG BS3 เปนรถบัสขนาด

12 เมตร ทีม่ เี ครือ่ งยนต Cummins B5.9 230 G เทอรโบชารจและเปนรถบัส CNG อีกดวย กําลังสูงสุด 230 แรงมา 171 กิโลวัตต ที่ 2,800 รอบตอนาที แรงบิด สูงสุด 662 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 รอบ ตอนาที ระบบเกียร 5 สปด ซินโครเมซ รองรับเชื้อเพลิง CNG 720 ลิตรนํ้า หวั ง ว า คงจะถู ก ใจกั น นะครั บ สําหรับการทดลองขับรถที่นํามาใหผูที่ สนใจได ท ดลองกั น ในงานครั้ ง นี้ แ ละ

ภายในงานยังมีรถเพื่อการขนสงให เลือกชมอีกเชนกัน สําหรับปนี้งานที่ เลื่อนออกไปลาชาอันเนื่องมาจาก ผลกระทบจากมหาภัยพิบัติครั้งใหญ หลวงนี้ แตอยางไรเสียทางทีมงาน ของเราก็ยังไมยอทอและขอทํางาน ตอไปและสรางงานดีๆ เพื่อวงการ ขนสงตอไป

15/12/2011 9:52


36 BUS&TRUCK • SPECIAL SECTION

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

SPECTAL SECTION

สนพ.แปรรู ก.พลังงาน-ปตท.-ธ.กรุงไทย รวมมือ ลดภาระคาเชื้อเพลิง ดวยบัตรเครดิตพลังงงาน นํารอง 3 เทศบาล

กระทรวงพลั ง งาน ร ว มกั บ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัด “โครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV” ชวยลดภาระคาเชื้อเพลิงใหกับกลุมผู ขับขี่ รถแท็กซี่ รถสามลอ และรถตู ร ว ม ขสมก. NGV ในพื้ น ที่ เ ขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณพิชยั นริพทะพันธุ รัฐมนตรี วาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา กระทรวงพลังงาน ไดมอบหมายให ปตท. ดําเนินโครงการบัตรเครดิต พลังงาน NGV ดวยการจัดทําบัตร เครดิตพลังงาน NGV ใหกบั กลุม ผูข บั ขี่ รถแท็กซี่ รถสามลอ และรถตูรวม ขสมก. ที่ใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิง คุ ณ ไพริ น ทร ชู โ ชติ ถ าวร ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กลาววา ปตท. ไดรับ มอบหมายจากกระทรวงพลังงานให เปนผูดําเนิน “โครงการบัตรเครดิต พลังงาน NGV” รวมกับ ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเป น ผู  จั ด ทํ า บั ต รเครดิ ต พลั ง งาน NGV ซึ่งประกอบดวย บัตรจํานวน 2 ใบ ซึ่งตองใชควบคูกันทุกครั้ง ไดแก 1.บั ต รเติ ม ก า ซ NGV ซึ่ ง เป น บั ต ร ประจํารถ ใชเพื่อแสดงสิทธิของรถที่ เขารวมโครงการ และ 2. บัตรเครดิต พลังงาน ซึ่งเปนบัตรประจําตัวบุคคล แสดงเพื่อใชชําระคากาซแบบเครดิต แทนเงินสด ซึ่งจะเริ่มใชวงเงินเครดิต

ไดตั้งแตวันนี้จนถึงสิ้นป 2558 ทั้งนี้ ผูขับขี่รถแท็กซี่ รถสามลอ และรถตูรวม ขสมก. NGV ในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีใบอนุญาต ขั บ ขี่ ร ถยนต ส าธารณะของกรมการ ขนส ง ทางบก สามารถสมั ค รร ว ม โครงการไดที่บริษัทติดตั้งมาตรฐานที่ ปตท.ใหการรับรองจํานวน 15 แหง ซึ่ง กระจายอยู  ทั่ ว พื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯและ ปริมณฑล ผูสนใจสามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ PTT Call Center โทร. 1365 คุณอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ กรรมการ ผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ธนาคารกรุงไทย ได รั บ ความไว ว างใจจากกระทรวง พลังงาน และปตท.ใหเขารวม โครงการ

ภาพเปนขาว

โดยเปนผูอ อกบัตรเครดิต และอํานวย ความสะดวกในการชําระเงินเครดิต คากาซ NGV ใหกับผูขับขี่รถรับจาง สาธารณะที่เขารวมโครงการ โดย ธนาคารจะสรุปยอดการใชบตั รทุกวัน ที่ 25 ของเดือน และแจง SMS ใหผู ถือบัตรชําระเงินภายในวันสิน้ เดือน ผู ถือบัตรสามารถชําระเงินผานสาขา ของธนาคารที่มีกวา 1,000 แหงทั่ว ประเทศ โดยเสียคาบริการเพียง 5 บาท หรือชําระดวยการหักบัญชีเงิน ฝากอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารไมคิดคา บริการ เพือ่ อํานวยความสะดวกใหกบั ผูใชบริการไมตองเสียเวลาเดินทาง สําหรับกรณีบัตรสูญหาย สามารถ แจงอายัดบัตร ไดทศี่ นู ยลกู คาสัมพันธ โทร.1551 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

สนพ. เผยโครงการแปรรูปขยะ พลาสติกเปนนํ้ามันประสบความสําเร็จ ตามเปา 3 เทศบาลนํารอง วารินชําราบนครพิษณุโลก-นครขอนแกน นําขยะ พลาสติกแปรรูปเปนนํา้ มันรวมวันละ 22 ตัน ผลิตนํา้ มันดีเซลไดรวมวันละ 19,400 ลิตร คิดเปนมูลคา 8.8 แสนบาท คุ ณ สุ เ ทพ เหลี่ ย มศิ ริ เ จริ ญ ผู  อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปด เผยวา ตามที่ สนพ. ไดรบั มอบหมายจาก กระทรวงพลังงาน ดําเนินโครงการสง เสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเปนนํา้ มัน โดยคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) หรือเทศบาลที่มีที่มีศักยภาพใน ดานปริมาณขยะที่สามารถจัดเก็บไดใน พื้นที่ไมนอยกวา 30 ตัน/วัน และมีขยะ พลาสติกเปนองคประกอบไมนอยกวา 6 ตัน/วัน หรือมีหลุมฝงกลบขยะรองรับไม น อ ยกว า 100,000 ตั น ซึ่ ง องค ก ร ปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถเขารวม โครงการฯได จ ะต อ งสร า งระบบการ แปรรูปขยะเปนนํ้ามันที่สามารถรองรับ ขยะพลาสติกไดอยางนอย 6 ตัน/วัน และ มีสดั สวนในการเปลีย่ นขยะเปนนํา้ มันได ไมนอ ยกวารอยละ 60 จํานวน 3 แหง ไดแก เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เทศบาลเมืองวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี และเทศบาลนครขอนแกน จ.ขอนแกน เขารวมเปนเทศบาลนํารองโครงการฯ โดยกองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พลังงาน ไดสนับสนุนงบประมาณในการ ดําเนินโครงการฯรวม 105 ลานบาท

หมายเหตุพลังงาน 29 พฤศจิกายน 54 ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนทฯ (UAC) ทุมงบ 110

6 ธันวาคม 54

Honda EV-STER Concept

รถสปอรตสไตล roadster พลังไฟฟา ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา 1 ตัว ที่ยัง ไมมีการระบุขนาด โดยจะสงกําลังไปขับเคลื่อนลอหลัง มีแหลงจายไฟฟาเปนชุด แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนขนาด 10 กิโลวัตตชั่วโมง ความเร็วสูงสุดอยูที่ 160 กิโลเมตร/ ชั่วโมง การชารจแบตเตอรี่จะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

B&T#188_p36-37_Pro3.indd 36

8 ธันวาคม 54

ลานบาท เดินหนาผลิตโครงการกาซชีวภาพอัด (CBG) จากฟารมหมู จ.เชียงใหม ปอนลูกคาหลักอยาง ปตท. เพื่อนําไปจําหนายเปนกาซ NGV สําหรับรถยนตใน ชวงตนป 2555 ลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ในการสํ า รวจ ปโตรเลียม ระหวาง บริษัท ไทยปโตพลัส จํากัด (TPP) รวมกับบริษทั ยักษใหญในวงการพลังงานโลก ประกอบ ดวย บริษัท BGP INC., CNPC (Thailand Branch), บริษัท Greatwall Drlling (Thailand) บริษัท Schlumberger Oversea S.A. และบริษทั Gen Labs (Thailand) ที่ประชุม กบง. เห็นชอบอนุมัติเงินจากกองทุนนํ้ามัน เชื้อเพลิง เพื่อดําเนิน “โครงการฟนฟูสถานประกอบ การนํ้ามันเชื้อเพลิง” ในวงเงิน 180 ลานบาท

12/15/11 9:57 AM


SPECIAL SECTION • BUS&TRUCK 37

ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

รรูปขยะพลาสติกเปนนํ้ามัน าลเวิรก เพิ่มทางเลือกเชื้อเพลิงใหม ทั้งนี้ ภายหลังกอสรางระบบและ เดินเครือ่ งจักรแปรรูปขยะพลาสติกเปน นํ้ามัน และทําการเก็บขอมูลพบวา แตละเทศบาลประสบความสําเร็จเปน อยางดีตามเปาหมายที่วางไว โดยใน สวนของเทศบาลเมืองวารินชําราบ มี การนํ า ขยะพลาสติ ก มาแปรรู ป เป น นํ้ามันวันละ 6 ตัน สามารถผลิตนํ้ามัน ไดวันละ 4,500 ลิตร โดยนํ้ามันที่ผลิต ได ถู ก นํ า มาใช กั บ รถจั ด เก็ บ ขยะของ เทศบาล เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก มี การนํ า ขยะพลาสติ ก มาแปรรู ป เป น นํ้ามันวันละ 10 ตัน สามารถผลิตนํ้ามัน ไดวันละ 10,400 ลิตร โดยนํ้ามันที่ผลิต ได ถู ก นํ า มาใช กั บ รถจั ด เก็ บ ขยะของ เทศบาล และเทศบาลนครขอนแกน มี การนํ า ขยะพลาสติ ก มาแปรรู ป เป น นํ้ามันวันละ 6 ตัน สามารถผลิตนํ้ามัน ไดวันละ 4,500 ลิตร โดยนํ้ามันที่ ผลิ ต ได ถู ก นํ า มาใช กั บ เครื่ อ ง จั ก ร ก ล ข อ ง เ ท ศ บ า ล

ซึ่งเทศบาลทั้ง 3 แหง ใชเทคโนโลยี ไพโรไลซิสในการแปรรูปขยะพลาสติก เปนนํ้ามัน “แตละปมปี ริมาณขยะมูลฝอยเกิด ขึ้นทั่วประเทศ 14 ลานตันหรือวันละ 4 หมื่นตัน โดยเปนขยะพลาสติกถึง 17% หรือประมาณ 2.4 ลานตันตอป หรือ 6 พันตัน/วัน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนือ่ งจากเปนขยะทีย่ ากตอการกําจัด ซึง่ โครงการส ง เสริ ม การแปรรู ป ขยะ พลาสติกเปนนํ้ามัน ถือเปนอีกทางเลือก หนึง่ ในการตอยอดการจัดการขยะชุมชน ลดความยุงยากในการหาหลุมทิ้งขยะ แหงใหม และขอขัดแยงกับชุมชนที่อยู ใกลบริเวณหลุมฝงกลบ ชวยลดปญหา สิ่งแวดลอมและเปนทางเลือกในการ ผลิตพลังงานจากขยะรูปแบบใหม ทั้งนี้ คาดวากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ พลังงาน จะขยายผลโครงการสงเสริม การแปรรูปขยะพลาสติกเปนนํา้ มันไปยัง เทศบาลอื่นๆ ที่มีศักยภาพตอไป”

พักเครื่อง

•ทีเอสแอล ออโต คอรปอเรชัน่ อวดโฉมสุ ด ยอดความจิ๋ ว รถไฟฟ า “Peel Trident” เล็ ก ที่ สุ ด ใน ประเทศไทย ในงานมอเตอร เอ็กซโป ซึ่งรถไฟฟาคันจิ๋ว “พีล ไทรเดนท” (Peel Trident) เปนรถ 2 ที่นั่งที่เล็ก สุดในประเทศไทย ณ ขณะนี้ โดยนํา เขาจากประเทศอังกฤษ สามารถวิ่ง บนทองถนนในชีวิตประจําวันได มีทั้ง รุ  น ที่ ใ ช นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และรุ  น ที่ ใ ช ไฟฟา ความยาวของตัวถังรถขนาด 1 เมตร นํ้าหนักเพียง 99 กิโลกรัม ผลิต จากวั ส ดุ ที่ เ ป น ไฟเบอร ก ลาส ใช มอเตอรไฟฟาขนาด 48 โวลต ขับ เคลื่อนอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยความเร็วสูงสุดอยูท ี่ 29 กิโลเมตร ตอชั่วโมง ใชมอเตอรไฟฟาขนาด 48 โวลต สามารถวิ่งไดประมาณ 80 กิโลเมตรตอการชารจไฟหนึ่งครั้ง •คณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน (กบง.) อนุมัติงบ 180 ลาน บาทจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ชวย สถานประกอบการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่

ประสบอุทกภัยผาน “โครงการฟนฟู สถานประกอบการนํ้ามันเชื้อเพลิง” เพือ่ จายชดเชยภาระดอกเบีย้ เงินกูใ ห สถานประกอบการนํา้ มันเชือ้ เพลิงทีก่ ู SME Bank ในวงเงินอนุมัติสินเชื่อ รวมของโครงการจํานวนเงิน 600 ลานบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยใหใน อัตราคงที่รอยละ 5 ตอปของยอดหนี้ โครงการ ขณะที่ เ จ า ของสถาน ประกอบการนํ้ามันเชื้อเพลิงตองรับ ภาระรอยละ 3 ตอประยะเวลาชดเชย ไมเกิน 6 ปนับตั้งแตวันเบิกเงินกูงวด แรกของผูกูแตละราย ทั้งนี้ ใหกรม ธุรกิจพลังงาน ตรวจสอบเอกสารเบิก เงินชดเชยที่ SME Bank เรียกเก็บ กับ ขอมูลการกูเงินที่พลังงานจังหวัดจัด สงให แลวจัดสงใหสถาบันบริหาร กองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) ดําเนินการจายเงินชดเชยให SME Bank โดยตรงตอไป ซึ่งระยะเวลาที่ จะใหสถานประกอบการฯ ยืน่ กูเ งินได ตั้งแตเดือนธันวาคม 2554-มีนาคม 2555

ปตท. รับรางวัลยอดนิยม TAQA 2 ปซอน

คุณสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผูจ ดั การใหญ กลุม ธุรกิจนํา้ มัน บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) รับ 3 รางวัล “ธุรกิจยานยนตยอดนิยม” ประจําป 2554 (TAQA Award 2011) จากนายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ปตท. ไดรับรางวัลยอดนิยม ประเภทนํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่น และสถานีบริการ นํ้ามันเชื้อเพลิง ตอกยํ้าใหเห็นถึงความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการ ของ ปตท.

B&T#188_p36-37_Pro3.indd 37

12/15/11 9:57 AM


ปกษหลัง • ธันวาคม 2554

ENVITEC เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

โชคอัพรุนแกสพรีเมียม PROFENDER

เหมาะสําหรับการใชงานกับธุรกิจ ขนสงทุกประเภท ผลิตจากวัสดุที่ คงทน ใชงานงาย เซ็นเซอรแบบไฟฟา ไมจํากัดจํานวนการวัดคา พรอมใช งานภายใน 6 วินาที ดูขอ มูลยอนหลัง ไดถึง 9,999 คามีใบรับรองจากกรม วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ก ระทรวง สาธารณสุข

โชคอัพสําหรับรถบรรทุกลูกสูบขนาด ใหญ ผลิตจากผงเหล็กอัดคุณภาพสูง ใชนาํ มันไฮโดรลิกคุณภาพสูง เหมาะ ทุกสภาพอากาศ ซีลกันนํ้ามันอยางดี ทดสอบโดยวิศวกรชาวออสเตรเลีย ชิ้นสวนทุกชิ้นผลิตอยางมีคุณภาพ ผานการทดสอบทุกขั้นตอน

บจก.แอลโคเทค โทร.08-4465-1199

บจก.โปรเฟนเดอร โทร.0-3432-1403

แมแรงตะเข NAGASAKI

จารบีลูกปนลอ POWER EP 400

ชุดไสกรองนํ้ามันดีเซล MICROCLEAN MDF 250

วัสดุไสกรองมาจาก Cellulose Stretch Felt (CSF)จดรับรอง ลิขสิทธิแ์ ลว สามารถกรองอนุภาค หรือสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กได ถึ ง 1 ไมครอน ช ว ยปกป อ ง เครื่องยนตดีเซล ปมหัวฉีด หัวฉีด จากสิง่ สกปรก ตะกอนนํา้ ทีม่ ากับ นํ้ามันดีเซล ชวยลดควันดําและ ประหยั ด นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ได 10-15%

บจก.อินซิกเนีย เทคโนโลยี (ไทยแลนด) โทร.08-1838-6375

ยางเรเดียล DURUN YTH08

แมแรงตะเข แมแรงยกรถ “นางา ซากิ” ขนาด 3-10 ตัน แมแรงที่ไดรับ การยอมรับในเรื่องความ คงทนแข็งแรง เหมาะ สําหรับงานหนัก ตามอูรถขนาดใหญ ศูนยบริการ

จาระบีพิเศษผสมสาร EP (Extreme Pressure) รับแรงกด สูง สําหรับหลอลื่นลูกปน ชิ้นสวนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร เครื่องยนตทั่วไป ทนความรอน ถึง 400F ชวยลดการสึกหรอ ปองกันสนิมและการกัดกรอน ได รั บ การยอมรั บ จากผู  ผ ลิ ต รถยนต และผูผ ลิตเครือ่ งจักรกล อุตสาหกรรมชั้นนํา นําเขาจาก ประเทศญี่ปุน

ยางคุ ณ ภาพดี ไ ม ว  า จะเป น คุณภาพของดอกยาง แกมยางที่ มีความหนา มั่นใจวาตลอดอายุ การใชงานและนํ้าหนักที่บรรทุก ไดดี สามารถใชงานไดกับรถ บรรทุกตัง้ แต 6 ลอขึน้ ไป รวมทัง้ รถโดยสารหลายรุนใหเลือกตาม ความเหมาะสม

บจก.สินชัยแมชชีนเนอรี่ โทร.0-2435-1100

บจก.พารทโซน (ประเทศไทย) โทร.0-2917-7088-90

บจก.ที เอช ดี ออโตพารท โทร.0-2627-5275

ยางเรเดียล YINYU JY501

กระทะลออลูมิเนียม forged ยี่หอ ALUX

กระทะลอ TSA

ยางเรเดียลสําหรับรถโดยสาร รถ บรรทุกที่วิ่งระยะทางไกล ไหลยาง แข็งแกรง ทนตอการบิดเลี้ยว เนื้อ ยางสู ต รพิ เ ศษ มี อ ายุ ก ารใช ง าน ยาวนาน หนายางแข็งแกรงทนทาน ตอการบาดตํา ขับขี่มั่นคง เกาะถนน ดีทั้งทางตรงและทางโคง

นํ้าหนักเบา สวยเงางาม ทนตอ การกัดกรอน ชวยในเรื่องของ การประหยัดยางและเบรก รับ ประกันการใชงานนานถึง 4 ป

ผลิตจากโรงงานทีไ่ ดรบั มาตฐาน มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และคัดสรรวัสดุอยางดี ทนทาน นํ้าหนักเบา ผานการทดสอบจน จน มั่ น ใจได ว  า สิ น ค า ทุ ก ชิ้ น ไดด มาตรฐานด า นความปลอดภัภั ย พรอมสายรัดถังครบชุด เพือ่ ใหหผู ใชไดประโยชนในการใชงานการ าร ออกแบบและดีไซนสวยงาม

บจก.อินนิเชียล ไทร แอนด แอ็คเซสซอรี่ โทร.0-3424-6688

บจก.เอควิป โทร.0-2315-5515

หจก.เอ็กเซลอะไหลยนต (2002) โทร.0-2901-7686

ลูกสูบ NGV สําหรับรถบรรทุกหนัก

เทอร โบ ใหมแทญี่ปุน

ถุงลมกันสะเทือน

ลูกสูบคุณภาพสูงทัง้ แบบมีรอ งแหวน เหล็กและมีชองนํ้ามันในหัวลูกสูบ ที่ออกแบบและผลิ ตมาโดยเฉพาะ สํ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง ย น ต  เ อ็ น จี วี ทําใหไดกําลังอัดที่ถูกตองและอายุ การใชงานที่ยาวนานขึ้น

สําหรับรถบรรทุก ทุกประเภท ทนทาน แข็งแกรง ดวยคุณภาพการผลิต ผลิต จากวั ต ถุ ดิ บ ชั้ น ดี เ พื่ อให ไ ด คุ ณ ภาพ สูงสุด

นวัตกรรมใหม การปองกันสินคา เสียหายจากการขนสงระบบกัน สะเทือนแบบถุงลม มีทั้งแบบ เพลากลม เพลาเหลีย่ ม สามารถ รับนํ้าหนักบรรทุกไดสูงถึง 13 ตัน

บจก.แมค พิสตัน โทร.0-2662-7211

บจก.เจ-เทค ออโต พารท โทร.0-2153-3030

บจก.วิทยา ยนตการ โทร.08-1845-0705

HOME GSM SECURITY อุปกรณรักษาความปลอดภัยสําหรับบาน

ปฏิวัติความปลอดภัยใหกับบานคุณ ดวยระบบรักษาความปลอดภัยผาน ดาวเทียมระบบจะแจงไปยังมือถือ ของคุณทันทีที่ถูกโจรกรรม

บจก.อินโนเวชั่นพูล เอเซีย โทร.0-2945-4992

B&T#188_p38-39_Pro3.indd 38

GPS Tracking

กระจกเล็กโครเมี่ยมแตงของใหม

ติดตามรถ Real-time ควบคุมเสน ทางและความเร็ว ปองกันการทุจริต ดวยเซ็นเซอรวัดระดับนํ้ามัน มีทั้งรุนติดรถและรุน ติดตามบุคคล พกพาติดตัว แบตเตอรี่ อยูไดนาน 2 วัน

Kashimura KM-967 นํา เขาจากญี่ปุน เนื้อพลาสติก ABS ชุ บ โครเมี่ ย มไฟฟ า electroplated เลนสไม หลอกตา ใสไดกบั ขากระจก 19-27 mm. เพิ่ ม ความ สวยงามและความปลอดภัย ในการขับขี่

บจก.เกรท คอรนอร อินเวน เทค โทร.0-2938-1451

หจก.วี เอส เค. โทร.08-0586-4999

12/15/11 10:06 AM


B&T#188_p39_Pro3.ai

1

12/15/11

10:09 AM


B&T#188_p40_Pro3.indd 40

12/15/11 10:24 AM

BUS&TRUCK-V.188  
BUS&TRUCK-V.188  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Advertisement