Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย์

ก้าวสู่ปีที่ 8

ฉบับที่ 175

www.busandtruckMedia.com

ปักษ์แรก มิถุนายน 2554 40 บาท

GPS ยกระดับภาคการขนส่ง

ดับเครื่องชม

โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต มาตรฐานใหม่เพื่อผู้ใช้บริการ 04 เปรียบเทียบรถเด่น

CITY MINI TRUCK LOGISTICS

20

CEVA แจงผล Q1 พร้อมเปิดตัว โซลูชั่นใหม่ เน้นบริการ ครบวงจร 26

SPECIAL SECTION

สแกน เพาเวอร์พลัส ทดสอบ CNG ย�้ำอุปกรณ์ติดตั้ง คุณภาพสูง MEMBER

จากแนวโน้ ม สภาวะราคาน�้ ำ มั น ขยั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ประกอบการภาคขนส่งอย่างต่อเนื่อง หลายบริษัทต้องหามาตรการในการรัด เข็มขัด เพือ่ ลดต้นทุน เพิม่ ผลก�ำไร ท�ำให้

ตลาด GPS ภาคขนส่งเตรียมแข่งขัน เดื อ ด หวั ง เป็ น ตั ว เลื อ กให้ ผู ้ ก ระกอบ การขนส่ง ตลาด GPS ภาคขนส่งปีนี้ คาดว่า จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังผู้ประกอบ

การธุรกิจด้าน GPS ต่างหานวัตกรรมใหม่ และกลยุทธ์ต่างๆ มามัดใจลูกค้า เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการลดต้นทุน ภาคขนส่ง อ่านต่อหน้า 32

รถใหญ่จีน 3 ค่ายร่วมประชัน ปตท.แจงปัญหา NGV ขาด ใช้ BUS&TRUCK’11 เป็นเวที ทางแก้อยู่กับรัฐบาลเป็นหลัก

36

สมัครสมาชิก

รับฟรี! ปากกาและสมุดโน้ต BGI SINOTRUK เตรียมพบกับเรื่องเด่น

NGV กับ บขส. และรถร่วม ในฉบับที่ 177

ค่ายรถใหญ่จากจีนเริ่มจาก ไซโนทรัค ดีเอฟ และ แซคแมน ร่วมประชันหวังดึงลูกค้า คาดตลาดรถใหญ่ NGV โตแน่ หลังรัฐบาลไม่พยุงราคาน�้ำมันดีเซลต้นเดือนตุลาคมนี้ ส�ำหรับงาน BUS & TRUCK ’11 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้ ที่ไบเทค บางนา ถือเป็นปีที่ 8 ในการจัดงาน ซึ่ง เป็นการจัดงานทีโ่ ตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กลุม่ ผูป้ ระกอบการขนส่ง อ่านต่อหน้า 33

ปตท. แจงรายละเอียดสาเหตุ NGV ขาดตลาด เพื่อให้ กลุ่มลูกค้าเข้าใจ โดยเผยยอดผลิตมีเพียง 5,300 ตัน/วัน แต่ ตลาดต้องการมากถึง 7,000 ตัน/วัน ทางแก้อยู่ที่รัฐบาลต้อง ปรับราคา เพื่อลดการขาดทุน คุณปุณณชัย ฟูตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดก๊าซ ธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เปิด อ่านต่อหน้า 33


04 BUS&TRUCK • ดับเครื่องชม

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

ดับเครื่องชม

โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต มาตรฐานใหม่เพื่อผู้ใช้บริการ

ธุรกิจรถโดยสารรับส่งพนักงาน ตามโรงงานหรือบริษัทต่างๆ นั้นมีอยู่ มากมาย แต่มผี ปู้ ระกอบการไม่กรี่ ายนัก ที่มองเห็นถึงความส�ำคัญของมาตรฐาน รถในทุ ก ๆ ส่ ว น ตั้ ง แต่ ช ่ ว งล่ า งและ เครื่องยนต์ที่เรียกกันว่าแชสซีส์ที่ใหม่ แกะกล่อง รวมไปจนถึงอุปกรณ์สว่ นควบ ต่างๆ ของตัวรถ ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น “โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต” เป็นหนึง่ ในหน่วยงานทีไ่ ด้ให้ความส�ำคัญ กับตัวรถไม่นอ้ ยไปกว่าเรือ่ งอืน่ โดยเลือก ใช้แชสซีสห์ า้ งใหม่ จากบริษทั สแกนเนีย สยาม รหัส K380 IB 6x2 เครื่องยนต์ 6 สูบ แถวเรียง DC12 04 ให้ก�ำลังสูงสุด 380 แรงม้า (279 กิโลวัตต์ ) ที่ 1,900 รอบ/นาที มาตรฐานไอเสีย EURO 3 มั่นใจในการควบคุมรถด้วยดรัมเบรก พร้อมทั้งระบบ ABS ป้องกันเบรกล็อค ระบบรองรับด้านหน้าเป็นแบบคานแข็ง นอกจากนี้ยังมีระบบแทรคชั่นคอนโทรล ป้องกันการลื่นไถล ที่ลงทุนกันขนาดนี้ก็ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดี ทีส่ ดุ ให้กบั ลูกค้า และเพิม่ ความมัน่ ใจของ ผู้ใช้บริการ ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด อย่างแน่นอน แชสซีส์ห้างอย่างเดียวคงยังไม่พอ ตัวถังก็ต้องดีเช่นกัน กับทรงสุดฮิตอย่าง ใบไม้ จากอู ่ มี แ สงยู ร ด้ ว ยแนวคิ ด ที่ ว่า”เมื่อลูกค้าเช่ารถเราแล้ว รถก็ไม่ใช่ ของเราอีกต่อไป เปรียบเหมือนรถของ ลูกค้า” โชติวณากานต์จงึ ได้รว่ มกับ CKN

DRIVELINE ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างในการรับส่ง พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มี ส่วนร่วมในการออกแบบลวดลายบนตัว ถั ง ของรถคั น นี้ ขึ้ น มา โดนเน้ น โทน สีน�้ำเงิน-เหลือง ดูภูมิฐานสมกับความ เป็นรถห้าง เพิม่ ความโฉบเฉีย่ วเข้าไปอีก นิดด้วยโลโก้กริฟฟินขนาดใหญ่ ทีบ่ ง่ บอก สัญชาติของรถคันนี้อย่างชัดเจน ในส่วน ของภายใน ต้องบอกว่าไม่นอ้ ยหน้ารถวิง่ ทัวร์เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น DVD ระบบ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่มีมาครบครัน เรียบง่ายแต่แฝงความหรูหราด้วยโทนสี ของเบาะและวั ส ดุ ภ ายในที่ ใ ช้ โ ทนสี ช็อกโกแลตวานิลลา รถใหม่แถมอ็อฟชั่นครบขนาดนี้ ท�ำให้หลายท่านต่างพากันสงสัยว่าจะวิ่ง งานทัวร์ด้วยหรือไม่ ทางผู้บริหารฯขอ บอกว่า มีไว้วิ่งรับส่งพนักงานเพียงอย่าง เดียวจริงๆ “ต้นทุนการต่อรถห้างสักคัน อาจจะแพงกว่า รถประกอบลงทุนน้อย แต่มีปัญหาจุกจิกเยอะ บางทีอาจไม่เสีย แค่เครื่องยนต์ แต่พาให้เสียงานเสียการ เลยก็เป็นได้ ตรงจุดนี้ต้องคุยให้ลูกค้าที่ ใช้บริการเข้าใจถึงข้อดีขอ้ เสียระหว่างรถ ห้างกับรถประกอบ เมื่อลูกค้าเข้าใจและ มองเห็นภาพ การท�ำสัญญาในระยะยาว จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าลังเลอีกต่อไป เพราะ ความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อเรา ว่ารถที่ รั บ ส่ ง พนั ก งานจะไม่ เ กิ ด ปั ญ หาขึ้ น ระหว่างทางอย่างแน่นอน” ส�ำหรับผู้ที่ สนใจร่วมธุรกิจหรือไว้วางใจให้ โชติวณา กานต์ ทรานสปอร์ต ดูแลพนักงานทีเ่ ป็น หัวใจของบริษทั สามารถสอบถามไปได้ที่ โทร.08-9211-4834, 0-3837-7790

ตีท้ายรถ เครื่องยนต์ : SCANIA DC12 04 ช่วงล่าง : SCANNIA K380 IB 6x2 ราคาเครื่องยนต์และช่วงล่าง : 4.3 ล้านบาท ตัวถัง : อู่มีแสงยูร ราคา 2.5 ล้านบาท ติดต่อ : 08-9211-4834


06 BUS&TRUCK • แวะเวียน

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

แวะเวียน

ไทยคูชัย ผู้แทนจ�ำหน่าย Yutong

ในบ้านเราถ้าขับรถไปถนนสาย หลักที่ใช้เพื่อการขนส่งจะเห็นรถพ่วง ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ทคี่ นุ้ หน้าคุน้ ตา กันมายาวนาน นัน่ คือ อาร์ซเี ค แบรนด์ ทีม่ มี านานกว่า 26 ปี วันนีเ้ ราจะได้รจู้ กั สินค้าในเครืออาร์ซีเค ในอีกรูปแบบที่ ต่างออกไป รถบัสยูท่ ง จากประเทศจีน

อาร์ซีเค สร้างชื่อจากโรงงานผลิต รถพ่วงขนาดใหญ่ ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วยเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท สามารถ ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เพื่อตอบสนอง ความต้ อ งการของรถได้ ทุ ก ชนิ ด ทุ ก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถกึ่งพ่วงกระบะ ฯลฯ รวมถึงอะไหล่น�ำ

เข้าทีส่ ามารถใช้รว่ มกันได้กบั รถทุกชนิด เช่น ช่วงล่างต่างๆ ปัจจุบันสินค้าที่ถูกสั่ง ผลิตสูงสุดคือรถกึง่ พ่วงพืน้ เรียบ 3 เพลา ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายคุ้มค่า ข้ามไปที่ ต.คลองต�ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี บนพื้นที่ 15 ไร่ เป็นอีกโรงงาน ที่มูลค่าการลงทุนใกล้เคียงกัน เพียงแต่ แยกส่วนการผลิตเป็นรถแท็งก์น�้ำมันติด ตัง้ บนรถบรรทุก 10 ล้อ รถกึง่ พ่วงแท็งก์ บรรทุ ก น�้ ำ มั น รถแท็ ง ก์ บ รรทุ ก วั ต ถุ อันตราย รถกึ่งพ่วงแท็งก์บรรทุกวัตถุ อันตราย

นุน่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ บนพืน้ ที่ 5 ไร่ ด้วยงบประมาณการลงทุน อีก 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือโชว์รูมและส�ำนักงานขาย พร้อมศูนย์กระจายอะไหล่รถพ่วงของ อาร์ซีเค. ในส่ ว นที่ ส องนั้ น เป็ น โรงซ่ อ ม บ�ำรุงมีทั้งหมด 4 ช่องซ่อม พร้อมช่อง ถ่ายน�้ำมันเครื่อง มีอุปกรณ์เครื่องมือ ครบครัน ในส่วนเดียวกันทางด้านหลัง เป็ น ห้ อ งเก็ บ อะไหล่ ทุ ก ชนิ ด ของรถ ซิตี้บัสยู่ทง

บริษัท ไทยคูชัย จ�ำกัด ส�ำหรับฉบับนีจ้ ะพาผูอ้ า่ นไปชมอีก ธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ในนามบริษัท ไทยคูชัย จ�ำกัด นั่นคือโรงงานผลิตและ ตัวแทนจ�ำหน่ายรถบัสและรถมินิบัส ที่ ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมขนส่ง และขสมก. รถโดยสารยู่ทง เป็นซิตี้บัสที่มีการ ใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศจีน หลายท่านอาจจะเคยเห็นวิ่งบนท้องถนน ในกรุงเทพฯบ้างแล้ว ซึ่งมีอยู่หลายแบบ หลายขนาด คือรถโดยสาร 6 เมตร 8 เมตร และ 12 เมตร ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มของคน ไทยคือรถโดยสารขนาด 8 เมตร และ 12 เมตร ที่เป็นความภูมิใจคือการผลิต รถส�ำหรับการเดินทางของนักฟุตบอลให้ กับสโมสรฟุตบอลศรีราชา

คุณภาพการให้บริการ ไทยคู ชั ย เตรี ย มความพร้ อ ม รองรับการซ่อมบ�ำรุงต่างๆ อย่างดี เยีย่ ม จากช่างทีม่ ปี ระสบการณ์ทไี่ ด้รบั การอบรมจากยู่ทง ประเทศจีน และมี ช่างจากประเทศจีนประจ�ำอยู่ที่นี่ถึง 5 ท่าน เพื่อเป็นที่ปรึกษางานทางด้านนี้ โดยตรง พร้อมอะไหล่ครบวงจรเพื่อ การซ่อมบ�ำรุงระบบ NGV อย่างเต็ม รูปแบบ โดยยึดหลัก one stop service

นโยบายการตลาด ส�ำหรับปีนี้ตั้งเป้าไว้ 100 คัน ถึง เวลานี้สามารถท�ำยอดขายได้เกินครึ่ง แล้ว ช่วงแรกนี้ยังไม่ได้เปิดรับตัวแทน จ�ำหน่าย เพราะอยากจะรองรับยอด การสัง่ กับทางบริษทั ก่อน แต่ในอนาคต เชื่อว่าต้องมีการขยายการตลาดอย่าง แน่นอน ซึ่งวางเป้าไปที่ตลาดรถบขส. ลงทุนอีก 100 ล้าน ส�ำหรับโชว์รูมของ บริษัทไทยคูชัย และขณะนี้ก็มีสัมปทานเส้นทางร่วม อยู่ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้น ขสมก.และให้ผทู้ มี่ คี วามสนใจจะวิง่ รถ ให้เช่าซื้อรถของทางบริษัท วิ่งในเส้น ทางนี้ด้วย

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยคูชัย จ�ำกัด เปิดให้บริการ : พ.ศ. 2553 ประเภทของกิจการ : ผู้แทนจ�ำหน่ายรถบัส Yutong โทร. 0-2376-9123-6


08 BUS&TRUCK • คันเร่งธุรกิจ

คันเร่งธุรกิจ

คนขับส�ำคัญที่สุด

ปัจจุบันนี้ปัญหาหนักที่ทุกบริษัท ขนส่งต้องประสบอยู่ก็คือปัญหาเกี่ยว กับคนขับรถ เงินตอบแทนทีไ่ ด้รบั เป็นเงินเดือน สูงสุดก็ตก 6,000 บาท และค่าเที่ยว เฉลี่ยเที่ยวละประมาณ 600 บาท เดือน นึง สูงสุดก็ 20 เทีย่ ว ท�ำให้ไม่พอใช้ การ ขายหมูหรือน�ำน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในถังออก ขายการขโมยแบตเตอรีข่ องรถทีข่ บั ออก ขาย หรือแม้แต่การลักลอบให้เพื่อนฝูง มาขโมยรถออกไปขายเป็นอะไหล่ แต่สงิ่ หนึง่ ทีอ่ ยากจะบอกให้เพือ่ น สมาชิกได้รับทราบไว้ก็คือการดูแลและ รักษาคนขับรถไว้ เพราะถือเป็นแรงผลัก ดันที่จะท�ำให้บริษัทมีรายได้เข้ามาหล่อ เลี้ยง สิ่งแรกก็คือการสร้างสมาธิท�ำให้ เป็นคนใจเย็น สามารถควบคุมตัวเองได้ เพราะต้องขับในความเร็วควบคุมเพียง 60 กม./ชม. ไม่แซงซ้ายแซงขวา สร้าง ความเดือดร้อนให้ผู้อื่น การสร้างวินยั ให้อยูค่ กู่ บั ตัวตลอด คอยคิดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นแกนหลัก ของครอบครัว พ่อแม่ เมีย และลูกต่าง เฝ้ารอที่หน้าบ้านในตอนเย็นทุกวันและ สุดท้ายก็คอื การเรียนรูเ้ ทคนิคต่างๆ ทีจ่ ะ ท�ำให้ประหยัดน�้ำมันมากที่สุด เพราะ หากประหยัดได้กเ็ ท่ากับลดต้นทุนบริษทั ที่จ้างตัวเองอยู่ ที่ ไอ.ดี . ไดรเวอร์ ขอนแก่ น สามารถปลูกฝังคนขับรถได้อย่างคาดไม่ ถึง บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา พิชัย ภูพิชญ์พงษ์, ชยาวุธ จิระธันท์ ยู เจียรยืนยงพงศ์, บุ่นเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ วชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ, วรพจน์ แสงทวีสิน เถลิง พลวรรณาภา, ชูชาติ สว่างสำ�ลี กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา รักษาการบรรณาธิการบริหาร : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค์ ไชยเผือก หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ์ ด่านจิตร์ตรง, จักรี โสภา, ทศพล ศิริเพ็ง เลขากองบรรณาธิการ : นันทน์ธนา ตัณฑกูล ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเก้า เรณู ฟักสกุล, มยุรี ดุ๊ก ผู้จัดการโฆษณา : เสกสรรค์ ไชยเผือก แผนกโฆษณา : สมชาย อินตะ, วุฒิชัย ศิริจันทร์โท เลขาแผนกโฆษณา : จุฑามณี ภูมิดิษฐ์ พัฒนาธุรกิจ : รัสมี นิลกำ�แหง สมาชิก : ชุมพล บุญประคม เว็บไซต์ : BusAndTruckMedia.com : วนิดา นิลเพชร การเงิน : ศิรินาถ แก้วอุไร ศิลปกรรม : BIP GROUP พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดจำ�หน่าย : เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผู้จัดทำ� : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำ�แหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTruckMedia.com อีเมล์ : info@busandtruckMedia.com sales@busandtruckMedia.com

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

แซคแมน คืนสู่ตลาด วางเป้าปีนี้ต้องได้ 200 คัน

หัวลากแซคแมนประกาศฟื้นคืนสู่ ตลาดคาดสิ้นเดือนกันยายนนี้รัฐบาลเลิก ช่วยน�ำ้ มันดีเซล รถใหญ่ NGV ต้องโตแน่ เพิ่มสาขาที่นครปฐมและบ้านโป่งรองรับ ตลาด ส่วนเครื่องยนต์เหว่ยฉายต้องได้ ตามเป้าที่วางไว้คือ 3 ปี 5,000 เครื่อง เพราะมีโปรโมชั่นรองรับ คุ ณ ปิ ย ะวั ฒ น์ จิ ร วั ต ร์ โ อภาส กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอส.โอ.จี กรุป๊ จ�ำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุดได้ตัดสินใจฟื้น ตลาดรถหัวลากแซคแมนจากประเทศจีน อีกครัง้ หลังวิเคราะห์สภาพตลาดทีร่ ฐั บาล จะช่วยพยุงราคาน�้ำมันดีเซลให้อยู่ที่ลิตร ละ 30 บาท ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ ท�ำให้ ความต้องการรถใหญ่ NGV มีเพิ่มสูงขึ้น โดยน� ำ เข้ า รถหั ว ลาก 12 ล้ อ เครื่องยนต์ NGV 360 แรงม้า จ�ำนวน 50 คัน ราคาจ�ำหน่ายอยูใ่ นระหว่างการเจรจา กับบริษัทแม่ ขณะนี้มีลูกค้าสั่งจองไว้แล้ว ถึง 30 คัน ส�ำหรับเป้าหมายการจ�ำหน่าย ในปีนี้วางไว้ที่ 100 คัน จากประสบการณ์ ที่ ท� ำ ตลาดรถ ใหญ่เครื่องยนต์ NGV มานานพอสมควร พบว่าเครื่องยนต์ NGV จากประเทศจีน เมื่อใช้งานกับรถใหญ่ 10 ล้อ และหัวลาก 10 ล้อ จะมีก�ำลังไม่เพียงพอท�ำให้การ ขนส่งเป็นไปอย่างล่าช้า จึงต้องเปลีย่ นมา เป็นรถใหญ่ที่มีแรงม้าเพิ่มมากขึ้นถึง 360 แรงม้า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้ มากขึ้น “เดิมทีนั้นมีสาขาอยู่เพียงแห่งเดียว ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือว่ายังไม่ เพียงพอกับการดูแลลูกค้าจึงได้เพิ่มอีก 2 สาขาคือที่ จังหวัดนครปฐม และบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างกันประมาณ 20 กิโลเมตร โดยได้ซอื้ มาจากโชว์รมู รถยนต์ เล็กจึงไม่ต้องมีการก่อสร้างใหม่เพียงแต่ ปรับสภาพให้เข้ากับรถใหญ่เท่านั้นจึง ท�ำให้ใช้เวลาในการปรับปรุงไม่มากและ คาดว่ า จะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้ ก ่ อ นสิ้ น ปี นี้ อย่างแน่นอน” ส่วนรถใหญ่แซคแมนยังมีคา้ งสต๊อก อยู่อีกเพียงแค่ 3 คันเท่านั้น ซึ่งเมื่อมีการ ท�ำตลาดอย่างจริงจังคงมีลูกค้ามาซื้อไป ในเร็ววันนี้ เพราะมีการเตรียมการรองรับ ไว้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นการบริการหลัง การขายหรื อ สต๊ อ กอะไหล่ ที่ ส ามารถ บริการได้ตลอดเวลา คุณปิยะวัฒน์ เปิดเผยต่อว่าในส่วน ของการที่มีบริษัทรายอื่นได้น�ำเข้าและ ท�ำการจ�ำหน่ายรถใหญ่ยี่ห้อแซคแมนนั้น ส� ำ หรั บ ค่ า ยรถจากประเทศจี น แล้ ว สามารถท�ำได้ใครอยากขายก็จะส่งรถให้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ว่าการบริการหลังการขายที่

จะสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้มาก หรือไม่เท่านั้น ส่วนเครือ่ งยนต์ NGV ยีห่ อ้ เหว่ยฉาย นัน้ ทางบริษทั ก็ได้เป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายอย่าง เป็นทางการโดยได้มีโปรโมชั่นพิเศษคือ ลูกค้าสามารถผ่อนได้ทันทีไม่ต้องดาวน์ พร้อมทัง้ น�ำรถเข้ามาเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ได้ เลยที่อู่ของบริษัทโดยคาดว่าจะสามารถ ท� ำ ยอดขายได้ ม ากถึ ง 5,000 เครื่ อ ง ภายในระยะเวลา 3 ปี

ล่าสุดนี้ได้น�ำเข้าเครื่องยนต์เหว่ย ฉายเข้ามาอีก 200 เครือ่ ง เพราะนอกจาก ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อซือ้ และได้รบั บริการ ภายในจุดเดียวก็จะได้รับเครื่องยนต์ที่สั่ง ไว้ภายในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย นอกจาก นี้ แ ล้ ว การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ ใ หม่ แ ทน เครื่องยนต์เก่าทางบริษัทก็มีพนักงานไว้ รองรับในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วไม่ท�ำให้ เสียเวลาต้องรอนาน สามารถท�ำงานได้ ทันกับที่ได้เซ็นสัญญาไว้

อีซูซุร่วมสร้างสิงห์รถบรรทุกยุคใหม่ จับมือ ขบ.เปิดสนามนักขับมือทอง

อี ซู ซุ ร ่ ว มกั บ ขบ.เปิ ด สนามเงิ น ล้าน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” สร้าง สิงห์รถบรรทุกยุคใหม่ หวังประลอง ทักษะการขับขี่แบบมืออาชีพสู่ความ เป็นสุดยอดนักขับ ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ต่อยอดความประหยัด น�้ ำ มั น ของสุ ด ยอดรถบรรทุ ก “อี ซู ซุ ซูเปอร์ทรัค ซูเปอร์คอมมอนเรล” เพื่อ คว้ารางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท คุณปนัดดา เจณณวาสิน รอง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ตรีเพชรอีซซู ุ เซลส์ จ�ำกัด เปิดเผยว่า อีซูซุได้ร่วมมือ กับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิด สนามแข่งขัน “อีซูซุ ยอดนักขับมือทอง ประจ�ำปี 2554” ซึง่ จะเปิดกว้างให้ผขู้ บั ขี่ รถบรรทุกอีซูซุทั่วประเทศได้เข้ามาร่วม ประลองความสามารถต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จึงเป็นการแข่งขันที่สุดท้าทายทั้ง สนามแข่งและเงินรางวัลที่มีมูลค่ารวม สูงกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ วงการขนส่งเมืองไทยจะได้พัฒนาไปสู่ มาตรฐานระดั บ สากล และช่ ว ยเพิ่ ม ศักยภาพของบุคลากรด้านการขนส่ง อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ “วิถีอีซูซุ ผู้ ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคม

พัฒนา” ทั้ ง นี้ อี ซู ซุ ย อดนั ก ขั บ มื อ ทอง ประจ�ำปี 2554 นี้ จะแข่งขันด้วยรถ บรรทุก “อีซูซุ ซูเปอร์ทรัค ซูเปอร์คอม มอนเรล” มาตรฐานยูโร 3 ทัง้ 2 ประเภท ได้แก่ รถหัวลากและรถสิบล้อลากพ่วง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องผ่าน ด่านการทดสอบทั้งในภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ โดยในภาคทฤษฎีจะเป็นการ ทดสอบกฎจราจร วินัย มารยาท และ จิตวิทยา ส่วนภาคปฏิบัตินั้นเป็นการขับ รถบรรทุ ก บนสนามทดสอบในสถานี ต่างๆ ที่สามารถน�ำทักษะไปใช้ในชีวิต ประจ�ำวัน อาทิ การขับรถแบบสลาลม การขับรถในทีแ่ คบและจอดรถให้ตรงจุด การขับรถสลับช่องทาง การขับรถถอย หลังเข้าช่องจอด และการถอยจอดรูป ตัวที เป็นต้น สนใจสอบถามรายละเอียดสมัคร ได้ที่ โทร.0-2966-2111, 0-2966-2222 ต่อฝ่ายสื่อสารการตลาด หรือสายด่วนอี ซูซลุ กู ค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2966-2121 ต่าง จังหวัด (โทรฟรี) โทร.1-800-251-318


คันเร่งธุรกิจ • BUS&TRUCK 09

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

คันเร่งธุรกิจ

มิตซู ปลื้ม ขายถูกตลาด ปิกอัพ NGV ช่วยเพิ่มยอด

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ปลื้ม ยอดขาย รวมทะลุเดือนละ 5,000 คัน เผยท�ำถูก ช่องตลาดรถปิกอัพ NGV วีจี เทอร์โบ และเก๋งแลนเซอร์ NGV ช่วยเพิม่ ยอด เผย สึนามิและแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นไม่กระทบ ยอดประกอบ พร้อมขายได้ทุกเมื่อ คุณวิกรานต์ อมาตยกุล ผู้อ�ำนวย การใหญ่ส�ำนักงานขาย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดเผย กับ BUS & TRUCK ว่า ถือได้ว่ายอดขาย ของรถยนต์มิตซูบิชิรวมทุกรุ่นสามารถ ท�ำได้เกินเดือนละ 5,000 คันแซงหน้าค่าย นิสสัน ทั้งนี้เนื่องมาจากทางบริษัทได้เปิด ตัวรถปิกอัพ NGV รุ่น วีจี เทอร์โบ และ รถยนต์นั่งรุ่นแลนเซอร์ NGV โฉมใหม่ “ในส่วนของรถปิกอัพ NGV วีจี เทอร์โบ นั้นถือได้ว่าเป็นตัวเด่นมีก�ำลัง มากถึง 147 แรงม้า และยังช่วยประหยัด เชือ้ เพลิงอีก ประกอบกับราคาน�ำ้ มันดีเซล จะแพงขึ้นเกินลิตรละ 30 บาท หลังจาก เดือนกันยายน ศกนี้ จึงช่วยเพิ่มยอดขาย ได้เป็นอย่างมาก” ส�ำหรับรุ่น NGV นั้นทางค่ายมิตซูบิชิ มอเตอร์ส มีทั้งปิกอัพรุ่น ไทรทัน วีจี

เทอร์โบ รถยนต์นั่งรุ่นแลนเซอร์ NGV และรถอเนกประสงค์รุ่นปาเจโร NGV รวมทัง้ ยังได้วางแผนทีจ่ ะมีรถรุน่ ใหม่ดว้ ย ทั้งนี้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาด ส่ ว นในงานบางกอก อิ น เตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่ผ่านมา ทาง บริษัทสามารถท�ำยอดขายได้ถึง 2,000 คัน ทั้งที่ยอดรวมมีมากถึง 35,000 คัน แต่กม็ คี า่ ยรถญีป่ นุ่ บางรายได้ยกเลิกยอด ขายไปเนื่องมาจากรถยนต์บางรุ่นต้อง เลื่อนการประกอบออกไปถึง 1 ปี เพราะ ภัยธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่น คุณวิกรานต์ เปิดเผยต่อไปว่า ทาง บริษัทขอยืนยันว่า โรงงานผลิตชิ้นส่วนที่ ญี่ ปุ ่ น ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบแต่ อ ย่ า งใด พร้ อ มทั้ ง ชิ้ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ป ระกอบรถยนต์ สามารถผลิตได้ภายในเมืองไทยได้เกือบ 100% จึงไม่ต้องชะลอการประกอบลง พร้ อ มทั้ ง ยั ง ได้ พ ลิ ก วิ ก ฤตเป็ น โอกาสเมื่ อ หลายค่ า ยรถญี่ ปุ ่ น ต้ อ งลด ก�ำลังการประกอบลงท�ำให้ทางบริษทั ต้อง เพิ่ ม ก� ำ ลั ง การประกอบเพราะมี ค วาม ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น เมื่อลูกค้า ได้สั่งจองรถรุ่นใดมาก็ผลิตได้ทันที

ใต้ท้องรถ •เริ่มจะลงตัวแล้วเมื่อทางบริษัทแม่คือ ไซโนทรัค อินพอร์ตแอนด์ เอ็กซ์พอร์ต ประเทศจีน จะได้ผู้แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย หลังจากที่ให้ สุขศิริ มอเตอร์ สามารถขายได้เพิ่มจากเดิม 63 จังหวัดเป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเป็นแบบนี้แล้วผู้แทนจ�ำหน่ายรายอื่นอีก 3 รายก็คงจะ หมดหวังหากให้สันนิษฐานแล้วเป้ายอดขายที่ทางบริษัทแม่วางไว้ในปีนี้คือ 300 คัน แต่สุขศิริวางเป้าไว้เจ้าเดียวถึง 500 คัน มีหรือแบบนี้ที่บริษัทแม่จะไม่ปลื้ม •ส่วนทางสุขเกษม ทรัค เมนูแฟคเจอร์ริ่ง หลังจากที่ได้ตัดสินใจน�ำ เครื่องยนต์เก่ายี่ห้อแดวู NGV มาจากประเทศเกาหลี พร้อมทั้งลงโฆษณาใน หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้กลุ่มลูกค้าได้รับทราบและ น�ำรถเก่ามาเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แต่ผลตอบสนองไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะมี อีกหลายบริษัทที่น�ำเข้าเครื่องยนต์เก่ายี่ห้อเดียวกันติด NGV มาจากประเทศ เกาหลีเหมือนกัน และก็ได้รับประโยชน์น�ำข้อมูลทั้งหมดมาบรรยายเรียกกลุ่ม ลูกค้าเข้ามา เมื่อเป็นแบบนี้แล้วทางสุขเกษม ทรัคฯ ก็ต้องบอกของดโฆษณา ชั่วคราว เพราะลงทุนแล้วคนอื่นได้ประโยชน์แทน เสียประโยชน์ไปฟรีๆ •อีกไม่ช้านี้จะได้คุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัท วอลโว่ ทรัคแอนด์บัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด สิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งทางบกอยากทราบมากที่สุดคือ ทางวอลโว่จะดูแลรถนิสสัน ยูดี อย่างไร เพราะเหลือเวลาที่ให้ทางตันจงดูแล ตลาดอีกแค่ 1 ปี จะสามารถดึงภาพพจน์เก่ามาได้อย่างไร แล้วข่าวที่ว่าโรงงาน วอลโว่เตรียมขึ้นลายประกอบรถนิสสัน ยูดี เป็นจริงมากน้อยแค่ไหน อีกไม่นาน ได้ทราบความเป็นจริงแน่ •ข่าวล่ามาเร็วหากผูป้ ระกอบการขนส่งรายใดต้องการอยากได้รถเก่ายีห่ อ้ เบนซ์ และสแกนเนียที่ท�ำงานในเหมืองมาครบ 8 ปีแล้ว เนื่องจากหมดสัญญา จึงต้องการทีจ่ ะระบายรถเก่าเพือ่ ซือ้ รถใหม่มาใช้แทนสามารถติดต่อมาได้ทที่ าง กองบก. โดยด่วน!!! เนื่องจากมีรถอยู่เพียง 200 คัน คุณภาพดี เดี๋ยวจะหาว่า ไม่บอกให้กับเพื่อสมาชิกได้รับทราบ

ยู่ท่งท�ำยอดขายตามเป้า 4 เดือนแรกได้เกือบครึ่ง

รถโดยสารยู่ทงมั่นใจยอดขายได้ ตามเป้าเพราะ 4 เดือนแรกขายได้เกือบ ครึ่ง พร้อมเตรียมน�ำรถตู้ 6 เมตร และ 8 เมตร เครื่องยนต์ NGV บุกตลาดในครึ่ง ปีหลัง คุณฐานิศร์ โทณะพงษ์ กรรมการ บริหาร บริษัท ไทยคูชัย จ�ำกัด เปิดเผย กับ BUS & TRUCK ว่าส�ำหรับเป้าหมาย การในขายปีนี้ที่วางไว้จ�ำนวน 100 คันนั้น คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าที่วางแน่นอน เพราะในช่วง 4 เดือนแรกคือตั้งแต่เดือน มกราคมถึงเมษายน สามารถท�ำยอดขาย ได้แล้วถึง 50 คัน โดยแบ่งเป็นรถร่วม ขสมก. รถมินิบัส วิ่งในชลบุรี และรถทัวร์ ของทีมฟุตบอลศรีราชาซูซูกิ เอฟซี โดยรูปแบบรถโดยสารทีท่ ำ� ตลาดจะ มีทั้งน�ำเข้าส�ำเร็จรูปจากโรงงานประเทศ จีน และการประกอบที่โรงงานของอู่ อาร์ ซีเค รุง่ เจริญ ทีศ่ รีราชา ชลบุรี โดยน�ำเข้า ชิ้นส่วนส�ำเร็จรูปเข้ามาประกอบ “กลุม่ ลูกค้าหลักอยูท่ รี่ ถร่วม ขสมก. เพราะทางบริษทั ได้เส้นทางมาจากขสมก.

แล้วให้ธุรกิจรถร่วมมาท�ำการเช่าซื้อรถ โดยสารยู่ทงไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ร้อนหรือ รถแอร์ ซึ่งขณะนี้ได้ลูกค้าแล้วหลายเส้น ทางต่อไปในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” ส่วนแผนการต่อไปที่วางไว้คือใน ช่วงครึ่งปีหลังจะท�ำตลาดรถตู้ทั้งขนาด 6 เมตร และ 8 เมตร โดยใช้เครื่องยนต์ NGV 140 แรงม้า เพื่อรุกตลาดรถร่วม บขส.ที่วิ่งในระยะทางรอบกรุงเทพฯ 300 กิโลเมตร ส�ำหรับรถโดยสารยูท่ งนัน้ ในขณะนี้ มีทั้งรถตู้ รถโดยสารขนาด 8 เมตร 10 เมตร และ 12 เมตร โดยมีทั้งเครื่องยนต์ ยู่ฉาย ทั้งแบบดีเซล และ NGV ให้ลูกค้า ได้เลือก ส�ำนักงานโชว์รมู และศูนย์บริการ อยู่ที่ถนนร่มเกล้า โดยมีรถให้ลูกค้าได้ ท�ำการทดสอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ รถโดยสารจากประเทศจีนที่ได้เข้า มาเปิดตลาดแล้วมีหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ จะเป็น ยู่ทง จงทง ซันลอง แยงซี วินวิน และอีก หลายยี่ห้อที่เตรียมเข้ามาเปิดตลาดใน อนาคตอันใกล้นี้


10 BUS&TRUCK • สัญญาณ

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

จอดป้ายหมอชิต

สัญญาณ

โดย กรมการขนส่งทางบก

กทพ.ขยายเวลาส่งเสริมใช้บัตร Easy Pass ดีเดย์ 10 มิ.ย.เปิดสำ�นักงานขนส่งบึงกาฬ พร้อมจับมือธ.กรุงไทย เติมเงินผ่านตู้ ATM

กทพ.เผย จะขยายระยะเวลาการ ให้ส่วนเพิ่มหรือส่วนแถม 25 บาท การ เติมเงินส�ำรองค่าผ่านทางในบัตร Easy Pass ทุกๆ 500 บาท ต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2554 พร้อม จับมือธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางเติม เงินบัตร Easy Pass ผ่านตู้เอทีเอ็ม พ.ท.ทวีสิน รักกตัญญู ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า จากการที่ กทพ. ให้ส่วนแถม เงินส�ำรองในบัตร Easy Pass เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 25 บาท ทุกการเติมเงินส�ำรองค่า ผ่านทางในบัตร Easy Pass 500 บาท จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 54 รวมถึงการลดค่า ประกันบัตรจาก 1,000 บาท เหลือ 800 บาท และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิ.ย. 54 นั้น ขณะนี้คณะกรรมการการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย ได้มีมติอนุมัติให้ต่อ ขยายระยะเวลาการให้ส่วนเพิ่มหรือส่วน แถม 25 บาท การเติมเงินส�ำรองค่าผ่าน ทางในบัตร Easy Pass ทุกๆ 500 บาท ต่อไปอีกอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.31 ธ.ค. 54 ทั้งนี้ เพื่อให้มีการส่งเสริมการใช้ บัตร Easy Pass ต่อไป นอกจากนี้ยังคง ให้ส่วนลดค่าประกันความช�ำรุดเสียหาย ของอุปกรณ์จาก 1,000 บาท ลดเหลือ 800 บาท หรือให้ส่วนลด 20% เมื่อสมัคร ใช้บัตร Easy Pass ที่ทางพิเศษเฉลิม มหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษ กาญจนาภิ เ ษก (ทางพิ เ ศษบางพลี -

สุขสวัสดิ์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ ช่วงสุขสวัสดิ์- บางขุนเทียน) ส�ำหรับ ทางพิเศษศรีรัช กทพ. จะได้มีการหารือ กับ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ เพือ่ ให้สว่ นลด ค่าประกันต่อไป พร้อมกันนี้ ทาง กทพ.ได้ร่วมลง นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ บริการเติมเงินส�ำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด ผ่านการ บริการเติมเงินส�ำรองผ่านเครื่อง ATM, KTB Online และ KTB Online @ Mobile ของธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มความ สะดวกในการใช้บริการให้มคี วามรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการลด ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านได้เป็น อย่างดี โดยปัจจุบันมียอดผู้สมัครใช้ บริการ Easy Pass แล้ว 310,000 ราย นอกจากนี้ กทพ. มีแผนทีจ่ ะร่วมมือ กับธนาคารพาณิชย์อีกหลายแห่ง เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ อัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการครั้งละ 5 บาท โดยในช่วง 3 เดือนแรก ธนาคารกรุงไทยจะออก โปรโมชัน่ ฟรีคา่ ธรรมเนียม ส่วนโครงการ ทีจ่ ะเปิดการให้บริการร่วมกับร้านสะดวก ซื้อ ร้านไปรษณีย์ไทย และร้านทีโอที ช็อปนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาด�ำเนินการ ระยะหนึ่ง เนื่องจากติดปัญหาเรื่องร่าง สัญญาโดยจะต้องรออัยการสูงสุดตรวจ สอบร่างสัญญาอีกครั้ง

ประมูลติดตั้งกล้องจับฝ่าไฟแดง 60 จุด

กทม.ประกาศให้ เ อกชนร่ ว ม ประกวดราคา​กล้อง​เ​รด​ไล​ต​เ์ ฟส 2 จ�ำนวน 60 แยก​ ตั้ง​เป้า​แล้ว​เสร็จ​ปี 55 หวังช่วย ลดอุบัติเหตุ-สภาพการจราจรหนาแน่น คุณ​ธีระ​ชน มโนมัย​พิบูลย์ รอง​ผู้​ ว่าฯ กทม.​ เปิดเผยถึงความ​คืบ​หน้า​ โครงการติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด เพื่ อ ใช้​ ส�ำหรับ​ตรวจ​จบั ​ผ​ทู้ ​ขี่ บั ขี​ร่ ถ​ฝา่ ฝืน​สญั ญาณ​ ไฟ​จราจร (Red Light Camera) เพิ่มเติม​ อีกอย่างน้อย 60 จุด​ใน​พื้นที่​กรุงเทพฯ ภาย​ใต้วงเงิน​งบประมาณ 460 ล้าน​บาท​ ว่า ล่า​สุด กทม.​อยู่​ระหว่าง​เร่ง​จัด​ท�ำ​ร่าง​ เงือ่ นไข​ประกวดราคา (ทีโอ-อาร์) เพือ่ ห​ า​ ผู้​รับ​เหมา​โครงการ​ดัง​กล่าว เบื้องต้น​คาด​ จะ​ได้​ข้อ​สรุป​ใน​ส่วน​ของ​ที​โอ​อาร์​ภายใน เดือน ก.ค.​นี้​ จาก​นั้น​จะ​ประกาศ​เปิด​ให้​ เอกชน​รว่ ม​ประกวดราคา​ทนั ที โดย กทม.​ มี​แผน​ว่า​จะ​สามารถ​เริ่ม​กระบวนการ​จัด​ ซื้อได้ภายในเดือนก.ย.​นี้​เป็นต้น​ไป และ ด�ำเนินการติดตั้งก่อน​สิ้น​ปี​นี้​เป็นต้น​ไป​จน​

ครบ​ใน​ปี 55 ด้าน พล.ต.ต.​ภาณุ เกิดลาภผล รอง​ผบช.น. กล่าว​ว่า สาเหตุ​ที่​ต้อง​มี​การ​ ติดตั้ง​กล้อง​เ​รด​ไลต์​ คา​เม​ร่า​เพิ่มเติม​นั้น​ สืบ​เนือ่ ง​มา​จาก​กอ่ น​หน้าน​ ​ไี้ ด้ม​ ​กี าร​ทำ​ � วจิ ยั ​ แล้ว​พบ​ว่า กล้อง​ดัง​กล่าว​สามารถช่วย​ลด​ อัตรา​การ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใน​แต่ละ​จุด​ได้​มาก​ กว่าร​ อ้ ย​ละ 70 ช่วย​ลด​การ​สญ ู เสียท​ งั้ ช​ วี ติ ​ และ​ทรัพย์สิน​ได้​มาก​ขึ้น​อย่าง​เห็น​ได้​ชัด ขณะ​เดียวกัน​ประชาชน​ผู้​ใช้​รถ​ใช้​ถนน​เอง​ ยังเ​กิดว​ นิ ยั ใ​น​การ​ขบั ขีย​่ าน​พาหนะ​เพิม่ ข​ นึ้ ​ ด้วย อย่างไรก็ตามทาง บช.น. ​ขอให้กทม.​ ด�ำเนินก​ าร​ติดตั้งในถนนสายหลักที่มีสถิติ​ อุบัติเหตุ​สูง​รวม​ทั้ง​ใน​จุด​ที่​มี​สภาพ​การ​ จราจร​หนาแน่น เช่น แยก​พญาไท แยก​ สุขมุ วิท แยก​สขุ สวัสดิ์ แยก​หวั ล�ำโพง แยก​ ปทุมวัน แยก​พาหุรัด แยกชิดลม แยก​ บางนา เป็นต้น และ​พื้นที่​รอบ​นอก​โซน ส�ำคัญๆ อาทิ บริเวณ​ ถ.​รามอินทรา ถ.​ ลาดปลาเค้า ถ.​เสรีไทย เป็นต้น

10 มิถุนายนนี้ กรมการขนส่งทาง บก พร้อมเปิดส�ำนักงานขนส่งจังหวัด บึงกาฬ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนส่งและ ประชาชนใน 8 อ�ำเภอทีอ่ ยูใ่ นความรับผิด ชอบของจังหวัดบึงกาฬ โดยการขอแก้ไข ทางทะเบียนจากจังหวัดหนองคายเป็น จังหวัดบึงกาฬภายในก�ำหนดไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 โดยประกาศให้จังหวัดบึงกาฬ เป็น จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย และให้รับ ผิดชอบพื้นที่ใน 8 อ�ำเภอ กรมการขนส่ง ทางบกจึงได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด บึ ง กาฬขึ้ น ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว น ราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวง คมนาคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการให้ บริ ก ารและอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ประชาชนผู ้ ม าติ ด ต่ อ ด� ำ เนิ น การที่ มี ภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบโดย ก�ำหนดเปิดให้บริการ อย่างเต็มรูปแบบใน วันที่ 10 มิ.ย.2554 ในระยะแรกส�ำนักงานขนส่งจังหวัด บึงกาฬ จะใช้พื้นที่ของส�ำนักงานขนส่ง จังหวัดหนองคาย สาขาบึงกาฬ ซึ่งจะ ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจ้าของรถที่ได้แจ้งย้ายรถไปยัง จังหวัดหนองคาย ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน

2554 ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายจะ ด�ำเนินการยกเลิกการแจ้งย้ายรถ โดยให้ เจ้าของรถแจ้งย้ายไปยังจังหวัดบึงกาฬ ภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งย้ายรถออก โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งย้าย ส่วนเจ้าของรถที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน เขตความรับผิดชอบของจังหวัดบึงกาฬ สามารถด�ำเนินการทางทะเบียนหรือแจ้ง ย้ายรถไปยังจังหวัดบึงกาฬ หรือเปลี่ยน หมายเลขทะเบียนใหม่ที่ส�ำนักงานขนส่ง จังหวัดบึงกาฬ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิ.ย.เป็นต้น ไป ซึ่งส�ำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬจะ ก�ำหนดหมายเลขทะเบียนใหม่โดยเรียง ตามล� ำ ดั บ ก่ อ นหลั ง ที่ ยื่ น ค� ำ ขอ ส่ ว นผู ้ ประสงค์จะขอใช้รถในจังหวัดหนองคาย ต้องยื่นค�ำขอแจ้งใช้รถเพิ่มเติมด้วย ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นใบ อนุญาตขับรถและผู้ประจ�ำรถ กรณี ผู้ยื่น ค�ำขอมีความประสงค์ขอแก้ไขจังหวัดในใบ อนุญาตขับรถเป็นจังหวัดบึงกาฬ สามารถ ด�ำเนินการได้โดยยืน่ ค�ำขอต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ หากใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมยังไม่ สิ้นอายุ และมิได้มีการช�ำรุดหรือสูญหาย หรือมิได้มกี ารแก้ไขรายการอืน่ ใด ไม่ตอ้ ง เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ค่า บริการถ่ายรูปส�ำหรับใบอนุญาตขับรถ แบบ Smart Card เท่านั้น สอบถามข้อมูล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด บึงกาฬ โทร. 0-4249-1245

BUS & TRUCK FAQ พ.ต.อ.ยอดชาย ผู้สันติ, ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บก.02

บรรทุกเลยตัวรถแบบไม่ผิดกฎหมาย

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบรรทุก สิ่งของ สามารถให้เลยตัวรถยนต์ ด้านไหนได้หรือไม่ได้ ระยะความ ยาวได้เท่าไหร่ เช่น บรรทุกของบนหลังคา รถและให้ของเลยด้านหน้าได้ไหม จากคุณ : Supachai มาตรา 15 รถที่บรรทุกของยื่น เกินความยาวของตัวรถ ขณะทีอ่ ยู่ ในทางเดินรถ และในเวลาต้อง เปิดไฟตาม มาตรา 11 หรือ มาตรา 61 ผูข้ บั ขีต่ อ้ งจุดไฟสัญญาณแสงแดงหรือใน เวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอน ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟ สัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ใน ระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ไฟ สัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรค อืน่ จะใช้ชนิด ลักษณะ หรือจ�ำนวนเท่าใด ให้อธิบดีกำ� หนดโดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา โทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 15 ต้องระวางโทษปรับ 1,000 บาท ข้อก�ำหนดกรมต�ำรวจ ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2522 ก�ำหนดชนิด

ลั ก ษณะ จ� ำ นวนธง หรื อ สั ญ ญาณไฟ ส�ำหรับรถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาว ของตัวรถ ดั้งนี้ ข้อ 1. ธง มีลักษณะรูปสีเหลี่ยมผืน ผ้า ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม. ท�ำ ด้วยผ้าหรือวัสดุสงั เคราะห์สแี ดงเรืองแสง ข้อ 2. ไฟสัญณาณแสงแดง ส่อง ออกท้ า ยรถให้ ส ามารถเห็ น แสงไฟได้ ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 ม. ข้อ 3. ถ้าสิ่งของที่บรรทุกกว้างเกิน 1 ม. ให้ติดธงตามข้อ 1 ทั้งด้านซ้ายและ ด้านขวาเพื่อแสดงส่วนกว้างของสิ่งของ นั้น และในเวลาต้องเปิดไฟสัญญาณตาม ข้อ 2. ติดไว้ตรงจุดที่ติดธงด้วย ข้อ 4. ถ้าสิ่งของที่บรรทุกยาวเกิน ตัวรถตัง้ แต่ 2.50 ม. ขึน้ ไปต้องติดธงหรือ โคมไฟไว้กึ่งกลางต้านข้างของสิ่งของนั้น ข้างละ 1 ชุด ส่วนลักษณะของธงและ โคมไฟตลอดจนเงื่อนไขในการใช้ให้เป็น ไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 1, 2 และ 3 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 วรรคหนึ่งนี้ หากเกิดเหตุร้ายซึ่งเป็นผล โดยตรงที่เกิดจากการฝ่าฝืนนั้น ผู้ฝ่าฝืน ต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้น


กดแตร • BUS&TRUCK 11

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

สังคมโชเฟอร์

กดแตร

เขียนใบสั่งแล้วไม่ยอมแก้

ได้ เ กิ ด เหตุ ขึ้ น ที่ ส น.สบปราบ จังหวัด ล�ำปาง ซึง่ เป็นแหล่งเหมืองขนาด ใหญ่รถใหญ่ตอ้ งวิง่ จากล�ำปางมาส่งทีโ่ รง ปูนจังหวัดสระบุรีเป็นประจ�ำทุกวัน ส่วนรายละเอียดนั้นเจ้าของบริษัท ขนาดเล็กทีท่ ำ� การขนส่งให้ปนู ซีเมนต์ยหี่ อ้ หนึง่ ได้ขยายธุรกิจด้วยการเพิม่ รถพ่วงอีก 1 ตัว โดยได้ซอื้ ตัวพ่วงมาจากสมาชิกของ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพราะเชือ่ มัน่ ว่าสมาชิกของสมาคมนีต้ อ้ ง กระท�ำตามกฎหมายทุกอย่าง จึงได้น�ำตัว พ่วงมาใช้งานก่อนส่วนเอกสารนั้นทาง เจ้าของจะส่งตามมาภายหลัง แล้วก็เกิดเหตุขึ้นเมื่อวิ่งไปรับปูนที่ จั ง หวั ด ล� ำ ปางเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจของ สน.สบปราบได้เรียกตรวจดูเอกสารทุก อย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนหัวเก๋งหรือตัว พ่วงและพบว่าไม่มปี า้ ยต่อภาษีตดิ อยูห่ น้า รถซึ่งก็สามารถออกใบสั่งได้ แต่ด้วยความที่ตัวเจ้าของรอบคอบ ท�ำตามทุกอย่างที่กฎหมายก�ำหนดจึงได้ แจ้งความกับต�ำรวจว่าใบต่อภาษีได้หายไป เมื่อถูกต�ำรวจสน.สบปราบหาว่ามีความ ผิ ด ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ได้ น� ำ ใบแจ้ ง ความเพื่ อ แสดงเป็นการยืนยัน ส่วนทางสน.สบปราบ เองก็ มี ค อมพิ ว เตอร์ อ อนไลน์ ส ามารถ ติดต่อหาข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก ได้ จึงได้คลิกไปดูการต่อทะเบียนรถและ ก็พบว่ารถคันนีห้ มดอายุเมือ่ ปลายปี 2552 ซึ่งก็ต้องถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท แต่ เพื่อให้รถสามารถวิ่งต่อไปได้โดยไม่มี ความผิดคนขับก็ต้องจ่ายมากกว่านั้น ส่วนทางด้านกรมการชนส่งทางบก ซึง่ เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลพร้อมทัง้ ส่ ง ่ ต ่ อ ไปยั ง กรมการขนส่ ง ทางบกทุ ก จั ง หวั ด เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า ระบบ คอมพิวเตอร์ของหน่วยราชการท�ำงานได้ ล่าช้ามาก อย่างในกรณีนี้ล่าช้ามาเกือบ 2 ปี แล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามต่าง จังหวัดก็สามารถน�ำมาหากินได้ หากมองว่าเงิน 2,000 บาทเป็นเงิน ที่น้อยมากแต่ตัวเจ้าของเองไม่ได้คิดเช่น นั้นเพราะทุกอย่างได้ท�ำตามที่กฎหมาย ก�ำหนดอย่างเคร่งครัดและล่าสุดได้รับ เอกสารสมุดคู่มือประจ�ำตัวพ่วงมาจาก เจ้าของจึงได้เปิดอ่านพบว่าได้จ่ายภาษีไป เรีย บร้ อ ยแล้ วและจะหมดอายุป ลายปี 2554 นี้ เมื่อหลักฐานพร้อมก็สามารถที่ จะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ได้ “ด้วยความที่ผมเองไม่ทราบว่าจะ หาวิธีการที่จะไม่ต้องเสียค่าปรับได้ จึง ต้องรบกวนให้ทางหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK ช่วยเป็นสื่อกลางหาค�ำตอบให้ ด้วยว่าจะสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดได้ อย่างไร” จากการค้นหาค�ำตอบในเบื้องต้นก็

พ บ ว ่ า ท า ง เ จ ้ า ห น ้ า ที่ ต� ำ ร ว จ ข อ ง สน.สบปราบได้ยึดเอกสารใบแจ้งความ จากคนขับรถเก็บไว้กบั ตัวพร้อมทัง้ บอกว่า ถึงแม้จะมีเอกสารยืนยันว่าได้จ่ายภาษี ประจ�ำปีไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาใดใดได้เพราะได้เขียนใบสั่ง ไว้แล้วซึ่งถือว่าเป็นบทสรุปสุดท้าย หาก คนขับไม่ยอมท�ำตามใบขับขี่ก็จะไม่ได้รับ คืน หากถูกด่านตรวจเมือ่ ไหร่กต็ อ้ งเสียค่า ปรับเรื่อยไป ซึ่งอาจจะถูกห้ามใช้ใบขับขี่ ตลอดไปเลยก็ได้ ด้ า นนายต� ำ รวจระดั บ สู ง จาก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึง กรณีนวี้ า่ เมือ่ ทางเจ้าของรถมีเอกสารทุก อย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถน�ำ ไปแสดงกับผู้ก�ำกับหรือสารวัตรต�ำรวจที่ ดูแลสน.สบปราบ เมือ่ ทุกอย่างได้ผา่ นการ พิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดแล้ ว ก็ ส ามารถ ยกเลิกข้อหาในใบสั่งที่ต�ำรวจได้ออกให้ กับผู้ต้องหาได้ ทางด้านคนขั บนั้นนอกจากจะน� ำ เอกสารทั้งหมดไปให้กับผู้ก�ำกับแล้วก็ยัง ได้ชี้ตัวต�ำรวจที่ได้เก็บใบแจ้งความไว้ด้วย เพือ่ ทีว่ า่ หลักฐานทุกอย่างจะต้องมีทงั้ หมด ไม่ให้ขาดไปแม้แต่ใบเดียวทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะได้ ใบขั บ ขี่ คื น และไม่ ต ้ อ งจ่ า ยค่ า ปรั บ อี ก 2,000 บาท หากเมื่อเปรียบเทียบกับรถใหญ่ที่ จ่ายส่วยแล้วเฉลีย่ เดือนละประมาณ 3,000 บาท วิง่ ได้ในทุกจังหวัดทีม่ สี น.ท�ำงานร่วม กัน อย่างในกรณีขา้ งต้นทีก่ ล่าวมาทางเจ้า หน้าที่ต�ำรวจจะไม่จับเพราะถือว่าบริษัทนี้ ได้จ่ายส่วยเป็นรายเดือนแล้วและถือว่ามี หลักฐานแสดงว่าใบต่อทะเบียนหายจริง และได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนรถใหญ่ทไี่ ม่ยอมจ่ายส่วยท�ำทุก อย่างที่กฎหมายบังคับมักจะถูกต�ำรวจทุก กรมเรียกตรวจและยัดข้อหาความผิดให้ เพียงเพื่อต้องการค่าปรับหรือส่วยที่จะได้ รับเป็นเงินสดเลย หากยังรักที่จะเป็น เจ้าของรถใหญ่ที่ท�ำตามกฎหมายไม่ยอม จ่ายส่วยก็ต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไป เมื่อเห็นรถใหญ่ที่จ่ายส่วยสามารถ บรรทุกสินค้าได้เกินพิกัดบรรทุกโดยไม่ ต้องจ่ายค่าป้าย ค่าต่ออายุ ค่าพรบ. เปลี่ยนมาเป็นการมาจ่ายให้กับต� ำรวจ เดือนละ 3,000 บาทท�ำให้มเี งินค่าจ้างเพิม่ ขึ้นมีงานท�ำไม่ขาดมือ โดยไม่สนใจสภาพ ท้องถนน แม้ตอ้ งน�ำเงินภาษีของประชาชน มาซ่อมแทนขณะที่ผู้ประกอบการขนส่งที่ ท�ำตามกฎหมายแทบจะไม่มีงานท�ำต้อง ปิดบริษัท อย่างนี้!!! เรียกว่าทั้งคนจ่าย ส่วยและต�ำรวจที่รับเงินเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่รู้ว่าคนที่สมัครเป็น สส. เพื่อเป็น รัฐบาลใหม่จะเป็นคนเห็นแก่ตวั อย่างนีอ้ กี หรือเปล่า???

ซ่อมเก่งขนาดไหนก็ต้องเลือกรถห้าง

รถบัสในบ้านเรานั้นที่เห็นๆ กันก็ จะแบ่งเป็นสองประเภทคือรถประกอบ กับรถห้าง ส่วนใหญ่คนจะเลือกใช้รถ ประกอบมากกว่าเพราะว่าที่เห็นได้ชัด ที่สุดเลยคือราคาถูกกว่ารถห้างเยอะ ส่ ว นรถห้ า งที่ ใ ช้ กั น น้ อ ยสาเหตุ ใหญ่คือราคาแพงแต่ข้อดีคือการซ่อม บ�ำรุงต�่ำและใช้ได้ยาวนานกว่ามากถ้าผู้ ใช้รู้จักดูแลในระยะยาวกลับคุ้มค่ากว่า ค รั้ ง นี้ เ ร า จ ะ ม า คุ ย กั บ ผู ้ มี ประสบการณ์การขับรถทั้งสองประเภท นี้ว่าท�ำไมด้วยเหตุอะไรถึงมาประกอบ อาชีพนี้ และพี่คนนี้เลือกขับรถประเภท ไหนกัน ขอแนะน�ำ คุณพงษ์เทพ มะยมหวาน หรือที่เรียกกันว่า พี่บัง แห่ง ห.จ.ก. อยุธยานฤมิตรทัวร์ อายุอานาม ก็ยังไม่ถึงกับเยอะนัก 32 ปี แต่คลุกคลี วงการรถมากว่า 15 ปี ที่ต้องนับถือ เพราะไม่เคยขับรถเฉี่ยวชนเลยกว่า 10 ปีมาแล้ว ปั จ จุ บั น ฝี มื อ ที่ เ กิ น ตั ว จึ ง ได้ ย ก ระดับความสามารถขึ้นมาเป็นผู้คุมการ เดินรถ แต่ก็ต้องขับเองบ้างในบางครั้ง เพื่อรื้อฟื้นความช�ำนาญ เริม่ แรกก็ขบั รถประกอบมาก่อนรู้ หมดอะไรเสียซ่อมยังไงบ้างแต่ก็ต้อง

บอกว่าถ้าท�ำไม่ดีจริงก็ต้องเหนื่อยซ่อม กันอยู่ตลอด แต่ถ้าจะให้พูดจริงโดยไม่ อายเลยขับรถห้างดีกว่า สบายกว่ากัน เยอะ เพราะการซ่อมบ�ำรุงนั้นเราเข้า ศูนย์อย่างเดียวมันสบายกว่ากันเยอะ ทางศูนย์ดูแลอย่างดี อีกทั้งระยะการ ซ่อมบ�ำรุงหนักจะน้อยมากขนาดรถที่ ขับมา 5 ปีแล้วไม่เคยมีปญ ั หาให้ปวดใจ เลย ไม่ได้โม้นะครับ อาชีพขับรถใครว่าอยู่ไม่ได้นั้นไม่ จริง เพราะตัวพี่บังก็อยู่มาได้ตั้งนาน ส่วนที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะมีภรรยาน้อย (หมายถึงภรรยาหลายคน) ใช้เงินไม่คดิ แต่งรถหมด อันนี้เรื่องจริงเพราะสมัย วัยรุ่นหมดไปเยอะกับการแต่งรถเอา ง่ายๆ “รถเราต้องดูดี ไม่แรงไม่เป็นไร แต่ ต ้ อ งสวย” แต่ ต อนนี้ ไ ม่ แ ล้ ว มี ครอบครัว ลองกลับไปคิดดูรถห้างจ่าย แพงกว่าในครั้งแรกแต่ใช้ไปแล้วคุ้มค่า กว่ากันเยอะครับ


12 BUS&TRUCK • รักษ์รถ

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

รักษ์รถ

ในสภาวะที่อากาศในบ้านเรา เปลีย่ นแปลงบ่อย การดูแลสุขภาพจึง เป็นสิง่ ส�ำคัญ ไม่เพียงแต่สขุ ภาพของ ตัวท่านเท่านั้น หากท่านคือผู้ใช้รถใช้ ถนน ท่ า นยั ง ต้ อ งหมั่ น ใส่ ใ จตรวจ สภาพรถยนต์ของตนเองอีกด้วย หาก รถยนต์ของท่านไม่อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ดี ก็อาจท�ำให้เกิดอันตรายจาก สภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ได้ ในการตรวจสอบสุ ข ภาพของ รถยนต์นั้น นอกจากผู้ขับขี่จะตรวจ สอบระบบการท� ำ งานต่ า งๆ ของ รถยนต์ อาทิ ระบบเบรก ที่ปัดน�้ำฝน และระบบไฟต่ า งๆ แล้ ว อี ก ส่ ว น ประกอบหนึ่งของรถยนต์ที่ผู้ขับขี่ต่าง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ก็ คื อ ยางรถยนต์ เพราะเจ้าของรถทุกคนตระหนักดีว่า ยางรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพดี จะยิ่ง ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ มากยิ่งขึ้น คุ ณ วี ร ะ พ ง ษ ์ พุ ่ ม ผ ก า บรรณาธิการ ผู้ด�ำเนินรายการวิทยุ มอเตอร์ เรดิโอ เอฟเอ็ม 101 ให้คำ� แนะน�ำแก่ผู้ขับขี่ ถึงวิธีการดูแลรักษา ยางรถยนต์ว่า ผู้ขับขี่ควรหมั่นตรวจ สอบลมยางอย่างสม�่ำเสมอ โดยเติม ลมยางให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ตามที่ ผู ้ ผ ลิ ต ก�ำหนด และเมือ่ ต้องขับรถในขณะฝน ตก ก็ไม่ควรขับรถเร็วมาก และหลีก เลี่ยงการเบรกกะทันหัน “นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ ยังควรที่จะ หลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาพถนนไม่ เอื้ออ�ำนวย และควรมีการสลับยางรถ ยนต์ทุกๆ 6 เดือน ซึ่งสามารถท�ำได้ โดยสลับจากหน้าซ้ายไปหลังขวา หลัง ขวาไปหน้าขวา หน้าขวาไปหลังซ้าย แล้วหลังซ้ายไปหน้าซ้าย ขึ้นกับความ เหมาะสม เพื่อช่วยให้ยางมีการสึก หรอเท่าๆ กัน หรือใกล้เคียง นอกจาก นี้ เราควรดูแลรักษาสภาพของระบบ รองรับน�้ำหนักหรือช่วงล่างไปพร้อมๆ กัน เพราะหากมุมของล้อผิดเพี้ยนไป หรือช่วงล่างเสียหาย ก็เป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยท�ำให้ยางสึกไม่เท่ากันได้ และ เป็นต้นเหตุท�ำให้ยางเสียหายเร็วขึ้น ได้” คุณวีระพงษ์ กล่าว คุ ณ สมศั ก ดิ์ เชาว์ รั ง สรร บรรณาธิการและผู้ด�ำเนินรายการ วิทยุในเครือออโต้มีเดีย ผู้คร�่ำหวอด อยูใ่ นแวดวงรถยนต์มากว่า 25 ปี เสริม ว่า นอกจากการดูแลสภาพยางรถยนต์ แล้ว ผูข้ บั ขีค่ วรค�ำนึงถึงพฤติกรรมการ ขับขีข่ องตน ทีอ่ าจมีผลท�ำให้ยางเสือ่ ม สภาพ และส่งผลต่อสมรรถนะของยาง ในระยะยาวได้

เรื่องยาง เรื่องใหญ่*

“การที่ ผู้ขับขี่ไม่ดูแล เรื่องแรงดันของลมยาง มีการใช้ยางที่ เกินกว่าสภาพยางที่ถูกผลิตขึ้นมา หรือ จอดรถเบียด หรือชนกับขอบฟุตบาท ท�ำให้โครงสร้างยางบิด-หัก-งอ อยู่ เสมอ อีกทั้งยังขาดการตรวจสอบร่อง รอยจากวัตถุแหลมคมที่ติดมากับยาง หรือเลือกซือ้ ยางชนิดทีต่ �่ำกว่าสภาพการ ใช้งานจริง ก็จะท�ำให้ยางเสือ่ มสภาพเร็ว ก่อนก�ำหนดได้” คุณสมศักดิ์ เผย หากยางรถยนต์มีการใช้งานจน เสื่อมสมรรถภาพ จนมีความจ�ำเป็นที่จะ ต้องซื้อยางใหม่ คุณถิรพร เนาว์ถิ่นสุข นักทดสอบรถ เจ้าของนิตยสาร ออน เดอะ โรด ก็ได้ให้ค�ำแนะน�ำที่น่าสนใจ เอาไว้ว่า นอกจากปัจจัยเรื่องราคาแล้ว ผูข้ บั ขีย่ งั ควรค�ำนึงถึงลักษณะการใช้งาน ของตนด้วย “ในการเลือกซือ้ ยางนัน้ ผู้ใช้รถคง ต้องพิจารณาก่อนว่าต้องการยางที่ให้ ความนุ่มเงียบนิ่มนวล หรือต้องการเน้น การยึดเกาะถนนในแบบรถสปอร์ต อีก ทั้งยังต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับ ภูมิประเทศ โดยดูว่ารถที่เราใช้นั้น ใช้ งานในเมื อ งบนถนนหลวงอย่ า งเดี ย ว

หรือว่าวิง่ นอกถนนหลวงบ่อยๆ ต้องขนของหนักอยูเ่ สมอหรือ ไม่ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ ล้วน แล้วแต่มผี ลต่อความต้องการ ของยางที่แตกต่างกันไป แต่ ที่ส�ำคัญที่สุด ก็คงหนีไม่พ้น เงินในกระเป๋า เพราะยางดีๆ ราคาค่อนข้างสูง แต่ถ้าแลกกับ คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ต่ า งๆ และความ ปลอดภัยเวลาเดินทางก็คุ้มค่า” คุณ ถิรพร กล่าว คุณถิรพร ยังเผยต่อไปว่า เวลาผู้ ขั บ ขี่ ป รึ ก ษาเรื่ อ งการเลื อ กซื้ อ ยาง ค�ำถามทีม่ กั ได้ยนิ บ่อยได้แก่คำ� ถามเรือ่ ง อายุของยาง ว่าแท้ที่จริงแล้ว ควรเริ่ม นับอายุยางเมื่อไร และจะสามารถรู้ได้ อย่างไรว่ายางหมดอายุแล้ว ในเรื่องนี้ คุณถิรพร อธิบายว่า “หลายคนอาจจะ คิดว่าอายุของยาง จะเริ่มนับจากวันที่ ออกมาจากโรงงานไปอีก 3-5 ปี คงต้อง เปลีย่ นความคิดใหม่ เพราะตราบใดยาง ยังไม่ลงพืน้ หรือประกอบใส่กบั ล้อ ยางก็ ไม่กลับบ้านเก่าไปง่ายๆ อย่างไรก็ตาม หากก�ำหนดอายุการใช้งานเป็นกิโลเมตร ก็คงประมาณ 50,000-70,000 กม. แต่ ทั้งนี้ ก็ควรสังเกตเนื้อยางและดอกยาง ไปจนถึงคุณสมบัติในการเกาะถนนว่า แตกต่างจากเดิมหรือเปล่า” คุ ณ วี ร ะพงษ์ เสริ ม ว่ า ผู ้ ขั บ ขี่ สามารถตรวจสอบเรื่องการเสื่อมสภาพ ของยางได้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากการ ตรวจสอบโดยเครือ่ งวัดระยะแล้ว ผูข้ บั ขี่ รถยนต์ทวั่ ไป สามารถสังเกตด้วยตัวเอง ได้ โดยดูจากลักษณะของยาง หากยาง สึกไม่เท่ากัน แก้มยางสึกเป็นช่วงๆ ก็

ควรรีบแก้ไข “แต่บางครั้ง เราก็ไม่สามารถ สั ง เกตยางที่ เ สื่ อ มสภาพได้ ด ้ ว ยตา เปล่า เพราะยางรถบางคันมีสภาพดี เยี่ ย ม ทั้ ง ๆ ที่ ใ ช้ ง านมาแล้ ว กว่ า 30,000-40,000 กิโลเมตร แต่เมื่อ ลองขับขี่จริง ประสิทธิภาพในการ เกาะถนนกลับลดลงอย่างมาก ซึง่ เมือ่ ลองออกตั ว แรงๆ จนล้ อ ฟรี แล้ ว สังเกตเห็นว่า รอยยางมีเศษยางร่วง หลุดมาเป็นบั้งๆ ก็แสดงว่ายางหมด สภาพแน่นอน” คุณถิรพร เผย ขณะที่ คุณสมศักดิ์ กล่าวว่า “เรายังสามารถตรวจสอบสภาพยาง รถยนต์ของเรา ได้โดยการพิจารณา พฤติกรรมการใช้ยางของตนเอง และ ยั ง สามารถดู ไ ด้ จ ากร่ อ งรอยการ สึกหรอ เมื่อเทียบกับสะพานยางที่ผู้ ผลิตออกมาไว้ชว่ ยการสังเกต รวมไป ถึงการดูจากระยะเบรคทีเ่ พิม่ ขึน้ การ ที่เริ่มมีเสียงดังขณะเลี้ยวในองศาสูง หรือขณะกลับรถ หรือเมื่อมีร่องรอย การแตกลายที่ผิวยาง หรือดอกยาง และยางมีการรั่วซึมบ่อยๆ เป็นต้น” เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว แม้ว่าจะผ่าน สภาวะอากาศทีม่ ที งั้ แดดร้อน พายุฝน และลมหนาว ผูใ้ ช้รถใช้ถนนทุกท่านก็ คงอุ่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยใน การขับขี่ จากการดูแลสภาพรถยนต์ และสมรรถนะยางรถยนต์ให้มีความ พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ อย่าลืม ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และยาง ก่อน เดินทางไกลจะเป็นการดีที่สุด *บทความพิเศษเพื่อเผยแพร่จาก เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย


รู้กฎก่อนขับ • BUS&TRUCK 13

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

รู้กฏก่อนขับ

วณัฐสุข สงวนศิริ Wanatt@ine.co.th

“เข้าให้ช้า ออกให้เร็ว” เป็นคาถา บทหนึง่ ทีผ่ ขู้ บั ขีค่ วรยึดปฏิบตั เิ พือ่ ให้การ ขับขี่ยวดยานของท่านเป็นไปอย่างถูก ต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย เฉพาะเวลาเข้าโค้ง อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ แก่ นักขับรถอีกประการหนึง่ คือ การขับรถ เข้าทางโค้ง ถนนหนทางแทบทุกเส้นทาง ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราจะต้องมี ทางโค้งเสมอ แต่จะมากหรือน้อยนั้น เป็นเรื่องหนึ่งและทางโค้งเหล่านี้เอง ที่ เปรียบเสมือนกับดักของบรรดานักซิ่งที่ ไม่มกี ฎเกณฑ์ หรือไม่มวี ธิ กี ารขับรถเข้า โค้งที่ถูกต้อง จึงมีบ่อยครั้งที่พวกนี้มัก เอาชีวิตไปทิ้งเสียในทางโค้งเหล่านั้น บางครั้งนอกจากชีวิตตนเอง ยัง พ่วงชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนที่ไม่รู้ อิโหน่อเิ หน่ ให้ตอ้ งพลอยฟ้าพลอยฝนไป ด้วย ทัง้ นีไ้ ม่นบั ทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายไปใน แต่ ล ะครั้ ง อี ก มากมาย เพราะราคา รถยนต์ในปัจจุบนั ก็แพงแสนแพงอยูแ่ ล้ว ถ้าอย่างนัน้ นักขับรถควรจะปฏิบตั ิ อย่างไร ? ค�ำตอบก็คือ นักขับรถจ�ำเป็น ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยึด ปฏิบตั ใิ นการขับรถเข้าทางโค้ง และหาก ท�ำได้ถูกต้องแล้ว นักขับรถทุกท่านก็จะ สามารถขับเข้าทางโค้งทุกแห่งในโลก เลยทีเดียวคือ “เข้าให้ชา้ และออกให้เร็ว” ซึ่งต้องท่องให้ขึ้นใจแล้วปฏิบัติดังนี้ เข้าให้ช้า คือเมื่อผู้ขับรถมองเห็น ทางโค้งข้างหน้า ต้องประเมินทันทีว่า โค้งที่เห็นนั้น จะเข้าได้ด้วยความเร็ว เท่ า ใด หากมี ป ้ า ยบั ง คั บ ของกรม ทางหลวงติดไว้ก่อนถึงทางโค้ง ก็ให้ ปฏิบัติตามป้ายบังคับนั้น เช่น มีป้าย เตือนให้ใช้ความเร็วเข้าโค้งข้างหน้าด้วย ความเร็ว 40 กม./ชม. ถ้าท่านขับรถ บรรทุกไม่ว่าจะเป็นหกล้อสิบล้อหรือ ใหญ่กว่านั้นก็ให้ปฏิบัติตามป้าย แต่ถ้าหากว่ารถท่านเป็นรถปิกอัพ หรือรถเก๋ง ท่านอาจจะเพิ่มความเร็วได้ อีก 50% หมายความว่าถ้าหากมีป้าย เตือนให้เข้าโค้งที่มีความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. ดังตัวอย่างก็ให้ทา่ นปฎิบตั ดิ งั นี้ สมมติว่าท่านขับมาด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. ให้แตะเบรกลดความเร็ว ให้เหลือ 60 กม./ชม. นั่นคือเพิ่มเข้าไป อีก 50% ของป้ายบังคับ แล้วเปลีย่ นเกียร์ ต�่ำลงมารับที่ความเร็ว 60 กม./ชม. ซึ่ง ในทีน่ เี้ กียร์ทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ คือเกียร์สาม ทั้งนี้ต้องท�ำให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเข้าโค้ง เมื่อเปลียนเกียร์และวัดความเร็ว ได้ถูกต้องตามทฤษฎีแล้ว ให้ยกเท้าซ้าย ออกจากแป้นคลัตช์ และใช้แค่เท้าขวา เหยียบแป้นคันเร่งเท่านั้น ล็อกความเร็ว ให้คงอยู่ที่ 60 กม./ชม. และหมุนพวง มาลัยรถให้เข้าตามโค้งไปอย่างราบเรียบ

ข้อมูลจาก สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน

คาถา “โค้งอันตราย” พึงระลึกไว้เสมอว่า หากท่านเข้าโค้งด้วยความเร็วแล้ว ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ออกจากโค้ง ซึ่งอย่างหลังนี้คงไม่เป็นที่ปรารถนา ของนักขับรถสักเท่าไหร่ หากต้อง ขับรถผ่านเข้าทางโค้งในคราวหน้า อย่าลืมลองปฏิบัติ ตามข้อเตือนใจ

อย่าให้รถเหวีย่ งไปมาเป็นอันขาด เพราะ อาจท�ำให้รถลื่นไถลออกจากโค้งได้ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ป ลี ก ย่ อ ยอื่ น ๆ ที่ จ�ำเป็นในการขับรถทางโค้ง ก็มอี าทิ อย่า เร่งความเร็วเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในโค้ง เพราะ เมื่อถึงปลายโค้ง ความเร็วจะเกินพิกัดที่ กะเอาไว้รถอาจหลุดโค้งได้ อย่าเปลี่ยน เกียร์ขณะอยู่ในโค้ง อย่าเหยียบคลัตช์ อย่ า ถอนคั น เร่ ง และเหยี ย บเบรกแรง เพราะล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ท�ำให้รถหลุด โค้งทั้งสิ้น ออกให้เร็ว คือ เมื่อรถเข้าโค้งจน แล่นสู่ทางตรงเรียบร้อยแล้ว ให้เร่ง ความเร็วขึน้ โดยทันทีแล้วเปลีย่ นเกียร์สงู ขึ้นรถก็จะพุ่งออกจากโค้งด้วยความเร็ว และมั่นคง หากนักขับรถทุกท่านขับรถเข้าโค้ง ได้ดังนี้ ไม่ว่าจะเข้าโค้งซักร้อยโค้งหรือ พันโค้ง ก็ย่อมผ่านเข้าและจะออกจาก โค้งทุกโค้งด้วยความปลอดภัยแน่นอน พึงระลึกไว้เสมอว่าหากท่านเข้าโค้งด้วย ความเร็วแล้ว ส่วนมากจะไม่คอ่ ยได้ออก จากโค้ ง ซึ่ ง อย่ า งหลั ง นี้ ค งไม่ เ ป็ น ที่ ปรารถนาของนักขับรถสักเท่าไหร่ หาก ต้องขับรถผ่านเข้าทางโค้งในคราวหน้า อย่าลืมลองปฏิบัติ ตามข้อเตือนใจ “เข้า ให้ช้า ออกให้เร็ว”


14 BUS&TRUCK • TTC

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

ทัวร์เธค คลับ รู้สึกว่าช่วงนี้ข่าวคราวจะเงียบๆ ไป ไม่คอ่ ยพบเห็นรถบ้านไหน หรือใคร มีปัญหาหรือเป็นเรื่องใหญ่โตสักเท่า ไหร่ โดยเฉพาะรถพัดลม หรือเพราะ ด้วยทีก่ รมการขนส่งทางบกเขาเอาจริง จับจริง ปรับจริง

สั้น ก็ขออวด MAN คันงาม และขอให้ ติดตามจาก BUS & TRUCK เร็วๆ นี้ และ ก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปเยี่ยมด้วยตัว เอง ฝากลูกเด็กไปหนึ่งคน ว่าแล้วบังแอน ก็ใช้งานพาลูกน้องเราไปบ้านโป่งอีกจนได้ รายต่อมาก็เห็นจะเป็น “ป๋าราตรี” คนเดิม คุณราตรี บ�ำรุงวัด จาก วไลพร ทรานสปอร์ต ซึ่งก็ใจป�้ำ เตรียมถอยรถ 8 ล้อ 2 ชั้นในเร็ววันนี้ แต่จนแล้วจนรอด 2 ท่านนี้ก็ยังไม่สนใจจะน�ำรถแอร์มาจอด โชว์ในงานสักที

1.ถอยรถกันใหญ่

อาชีพของคนรถบัส ยังไงก็ยังอยู่ กับรถบัสวันยังค�่ำ ไม่ว่าจะบ่นจนปาก เปียกปากแฉะ เรื่องน�้ำมันขึ้น อะไหล่ แพง ลูกค้าหด งานหาย เฮ้อ...ก็ต้อง บริหารกันต่อไป บ่นๆ กันทุกคนแต่เห็น ก็ถอยรถกันว่าเล่น ล่าสุดก็ “คุณบัง แอน” คุณสมศักดิ์ ไชยผล เสี่ยกางเกง

2.อาชา มาแน่

ไม่เหมือนกับท่านนี้ คุณสิทธิกร นิม่ ประชารัตน์ กรรมการผู้จัดการ อาชา ทรานสปอร์ต แม้ว่าธุรกิจของครอบครัว จะมีวงิ่ ขนส่งสินค้าในรถบรรทุกด้วยก็ตาม

แต่เฮียติก๊ ก็หนั มาใส่ใจและรักกับรถ บัสมากเป็นพิเศษ จนรถบรรทุกจะกลาย เป็นลูกเมียน้อยไปแล้ว และที่ส�ำคัญคือ สายรายงานมาจากแดนอี ส านว่ า ปี นี้ อาชาทรานสปอร์ต ไม่ปฏิเสธการเข้าร่วม ประชันในกิจกรรม ไทยแลนด์ทัวร์เธค 2011 อย่างแน่นอน ไว้รอชมก็แล้วกันคะ

3.ขอบคุณคะ

งขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย เรื่ อ งสร้ า งปั ญ หาและจั ด เตรี ย ม ที่กรุณก็าอ�ต้อำนวยความสะดวกคะ ภาระนี่ขอให้บอกเจ๊ ก่อนหน้านี้เคยใช้ บริการพี่โจ ศีนวล มาแล้ว ล่าสุด หวยก็ 4.ติดตามการสมัครเข้าร่วมประชัน และปิ ด ท้ า ยส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ไปออกที่ “นครศรีราชา” คะ ต้ อ งการและสนใจอยากจะน� ำรถเข้า แหมอันที่จริงก็ไม่มีไรมาก แค่ไหว้ วานช่วยดูแลของที่จะฝากส่งไปให้หน่อย ร่วมกิจกรรม ไทยแลนด์ทัวร์เธค 2011 งานนี้ พี่วัฒน์ คุณนิวัฒน์ พันธ์ภักดี นัก สามารถติ ด ตามการรั บ สมั ค รและ ขับมือทองของ นครศรีราชา ขันอาสาช่วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้แล้วที่ www. บริการ แถมสั่งการให้ลูกน้องขนย้าย BusAndTruckMedia.com จากนั้นก็ สินค้าอย่างดีเยีย่ ม ซึง่ ผลก็คอื สินค้าส่งถึง อย่าลืมแฟกซ์กลับมาที่ โทร.0-27298758 ค่ะ มือผู้รับอย่างสวัสดิภาพ ในนาม บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง จากการจากไปของ คุณพ่อธนกร กลิ่นพุทธรักษา ห้างหุ้นส่วน จ�ำกัด ศรีธนกรทัวร์ ซึ่งทางญาติได้เก็บศพไว้ป็นเวลา 100 วัน ณ วัดชมนิมิตร ส�ำหรับก�ำหนดการฌาปนกิจนั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ปลดแอก ขสมก.

บรรยงค์ อัมพรตระกูล

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในสมั ย รั ฐ บาลของ “ม.ร.ว.เสนี ย ์ ปราโมช” เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุลาคม 2519 ที่ผ่านมา เพื่อเดินรถ โดยสารประจ� ำ ทาง และจั ด เป็ น สาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้ น้อยและปานกลางเป็นหลัก การด� ำ เนิ น การจึ ง มุ ่ ง สนองตอบ นโยบายของรัฐบาลในด้านการให้ความ ช่วยเหลือแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย โดยไม่หวังผล ก�ำไร การจัดเก็บอัตราค่าโดยสารจึงอยูใ่ น อัตราต�่ำกว่าต้นทุนตามที่รัฐบาลเป็นผู้ ก�ำหนดนโยบาย และการให้บริการของ ขสมก. มุ่งในด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการ เดินรถของผู้โดยสารเป็นหลัก ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งมากว่า 35 ปี ขสมก.ยังท�ำหน้าที่เดิม คือ ไม่มุ่งผล ก�ำไร แต่การไม่มุ่งผลก�ำไร ก็ไม่น่าจะ ขาดทุนสะสมมากมายถึง 7.3 หมื่นล้าน บาท ที่ส�ำคัญขาดทุนแต่ละปีมากกว่า 5 พันล้านบาท จะว่าไปแล้วหาก ขสมก.บริหาร จัดการดีๆ ก็สามารถมีก�ำไรได้เหมือนกัน หรือไม่กเ็ สมอตัว ไม่นา่ จะขาดทุนมากมาย ถึงขนาดนี้

จับตารัฐบาลใหม่แก้ไข ขสมก.

ถ้าจะน�ำยักษ์ใหญ่อย่าง ขสมก.มา เปรียบเทียบกับบรรดารถร่วมเอกชนทั้ง หลายแล้ว เส้นทางเดินรถของรถร่วมฯ นัน้ มีนอ้ ยกว่า ขสมก. มาก ขณะที่ ขสมก. มีเส้นทางเดินรถถึง 113 เส้นทาง และมี รถมากกว่า 3,500 คัน แต่ทางเอกชนรถ ร่วมก็ยังสามารถท�ำให้มีก�ำไรได้ ถ้าไม่มี ก�ำไรก็เสมอตัวสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ได้ ทั้งนี้ ขสมก.ยังสามารถหารายได้ เพิ่มเติมได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการเก็บค่า สัมปทานจากรถร่วมฯ การจัดรถบริการ ท่องเที่ยว การจัดรถเช่าเหมาคัน รวมทั้ง ไหว้พระ 9 วัด ซึ่ ง ก็ เ ป็ น เรื่ อ งแปลกที่ สั ง คมสอบ

ถามมาเสมอว่า รายได้ดังกล่าวหายไป ไหนหมด? ถึงแม้ว่า ขสมก.จะขาดทุนมหาศาล ขนาดนี้ แต่ต้องยอมรับว่า ผลประโยชน์ที่ อยู่เบื้องลึกนั้นมีมากมาย จึงมี “นักการ เมืองหัวหมอ” เข้ามาเกี่ยวข้องในการหา ประโยชน์อยู่ร�่ำไป ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่า นักการเมือง คื อ ตั ว แปรส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งคอยแก้ ไ ขเป็ น อันดับแรก เพราะปัญหาของ ขสมก.นั้น มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทุกยุคทุก สมัย และการเข้ามาของนักการเมือง แต่ละครั้ง จะมีความพยายามหาช่องทาง ฉกเงินส่วนเกินเป็นเปอร์เซ็นมานอนกอด แบบนิ่มๆ โดยที่ไม่มีใครสามารถตรวจ

สอบ และจับมือใครดมได้ และต้ อ งยอมรั บ ว่ า แม้ ว ่ า ประเทศไทยของเรา จะมีองค์กรอิสระ หรื อ องค์ ที่ ค อยตรวจสอบการทุ จ ริ ต หลายๆ องค์กรที่มีความเข้มแข็งก็ตามที แต่ ก็ ยั ง ตามไม่ ทั น นั ก การเมื อ งอยู ่ ดี เนื่ อ งจากว่ า นั ก การเมื อ งนั้ น มี ค วาม พยายามทีจ่ ะแก้ไขกฎหมาย เพือ่ ให้มชี อ่ ง ทางซิกแซกไปสู่ช่องทางหาส่วนเกินเข้า กระเป๋า อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าโครงการเช่า รถเมล์ เ อ็ น จี วี 4,000 คั น ที่ มี ร าคา อภิมหึมามหาแพงกว่า 6.4 หมื่นล้านบาท จะเงียบหายไปอยู่ในลิ้นชักแล้ว แต่ในไม่ช้านี้ ก็จะรู้แล้วว่าใครได้ เป็นรัฐบาล? จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งคอยจั บ ตาดู เ ป็ น พิเศษว่า พรรคใดจะได้เป็นรัฐบาล และ เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้ว จะเข้ามาดูแล ขสมก.อย่างไร? จะน�ำโครงการเช่ารถเมล์ เอ็นจีวี 4,000 คัน ออกมาปัดฝุ่นอีกหรือ ไม่? ที่ ส� ำ คั ญ จ ะ น� ำ เ งิ น ภ า ษี ข อ ง ประชาชนคนทั่วประเทศมาทุ่มให้ ขสมก. เหมือนดังที่ผ่านมาหรือไม่? ต้องคอย ติดตามกันต่อไป.....


16 BUS&TRUCK • คบหาสมาคม

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

คบหาสมาคม สมาคมขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ ไทย สมาคมขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ภาคอีสาน เมื่ อ วั น ที่ 21-22 พฤษภาคม ที่ผ่าน มาได้มกี ารจัดการ ประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 5 โดยสมาคมขนส่ ง สิ น ค้ า และโลจิสติกส์ไทยเป็นเจ้า ภาพ จุดประสงค์หลักได้ จัดให้เป็นแบบเฮฮาปาร์ตี้ แบ่งเป็นการสังสรรค์เพื่อ ให้สมาชิกมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน โดยอีกครึง่ หนึง่ จะเป็นการประชุมเพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เป็น แนวทางแก้ไขปัญหาที่บรรดาสมาชิก ได้ประสบมา คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากทีท่ าง ปตท.ได้เพิม่ ก๊าซคาร์บอนเข้าไปในก๊าซ NGV แม้ว่าทางปตท.จะบอกว่าไม่ได้ เป็นการลดก๊าซ NGV ลงแต่จะเพิ่ม ความหนาแน่นเข้าไปอีกด้วยการใช้ งานจริงของผูป้ ระกอบการขนส่งท�ำให้ จ�ำนวนเงินที่เติม NGV เข้าไปเท่าเดิม แต่ ร ะยะทางวิ่ ง กลั บ สั้ น ลงแบบนี้ หมายความว่าอย่างไร นอกจากนี้ แ ล้ ว ในการที่ ก ๊ า ซ NGV ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้น้อย ลงแต่จากที่ได้ศึกษามาพบว่าเป็นการ สร้ า งมลพิ ษ ให้เพิม่ มากขึน้ จึ ง อยากให้ ทางปตท.ได้ ออกมาชี้ แ จง ถึ ง ความเป็ น จริ ง ว่ า เป็ น อย่างไร

ท�ำให้ธุรกิจขนส่งขนาดกลางและขนาด เล็กได้มเี งินมาเกือ้ หนุนธุรกิจขึน้ อีกจนถึง ปลายปีนี้ แต่เดิมนั้นทางธนาคาร SME ได้ ปล่อยเงินกูม้ าจ�ำนวน 3,000 ล้านบาทแต่ ด้วยทางรัฐบาลเห็นว่ายังเป็นจ�ำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการกับตลาด ขนส่งจึงได้ผลักดันเงินอีกจ�ำนวนหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งคือการผลักดันให้ เกิดสภาการขนส่งบนถนนซึ่งต้องเปิด ด�ำเนินการได้ในปี 2558 เนือ่ งจากบริษทั ต่ า งชาติ จ ะสามารถถื อ หุ ้ น ได้ 100% เพราะเป็นการเปิดการขนส่งเสรีซึ่งผู้ ประกอบการขนส่งในประเทศจะต้องเจอ ศึกหนัก แต่เดิมนัน้ ได้มงุ่ ตรงไปยังกรมการ ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม แต่ก็ ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดท�ำให้ต้อง เปลี่ ย นแนวมาศึ ก ษาจากกระทรวง แรงงานและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อที่จะ ท�ำให้เกิดสภาขึ้นให้ทันการ ทว่าเมื่อได้ไปที่กระทรวงแรงงาน แล้วการตั้งสภานั้นจะต้องมี 5 สมาคมที่ อยู่เบื้องหลังและทุกสมาคมจะต้องมีชื่อ ของผูว้ า่ จ้างอยูใ่ นสมาคมด้วย ซึง่ ในเรือ่ ง นี้ต้องท�ำการศึกษากันใหม่อย่างเร่งด่วน และในอนาคตอันใกล้นกี้ จ็ ะไปศึกษาจาก กระทรวงพาณิชย์ว่ามีความเป็นไปได้ มากน้อยแค่ไหน คุณวิทยา เหล่ารวมทรัพย์ รอง นายกสมาคมขนส่ ง ทางบกแห่ ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้รถใหญ่ เ ค รื่ อ ง ย น ต ์ NGV ต่าง ประสบปั ญ หา เป็ น อย่ า งมาก เพราะก๊าซ NGV ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ แม้ ว ่ า ทางภาค เหนื อ จะได้ รั บ NGV เพิ่มจากปตท. ท�ำให้ปัญหาต่างๆ เริ่มลดน้อยลงเหลือแค่รอเติมก๊าซเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้นจากเดิมที่ต้องรอ 6-8 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามทางปตท.ก็ควรที่ จะแก้ ป ั ญ หาในเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพราะผูป้ ระกอบการได้ลงทุนซือ้ รถใหญ่ เครื่องยนต์ NGV ราคามากกว่า 3 ล้าน บาทต่อคัน แต่เมื่อต้องมาประสบเจอ ปัญหาแบบนีก้ จ็ ะไม่คมุ้ กับค่าเงินทีล่ งทุน ไปเลย

คุณชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย กล่ า วว่ า ถื อ ได้ว่ามีเรื่องที่ ดี เ พราะทาง รั ฐ บ า ล ไ ด ้ อ นุ มั ติ ง บ ประมาณให้ ธนาคาร SME ปล่อยเงินกู้ให้ กับผู้ประกอบ การขนส่งสินค้าเพิ่มอีกจ�ำนวน 2,000 คุณขวัญชัย ติยะวานิช นายก ล้านบาทแต่ได้แบ่งให้ธุรกิจขายตรง และแฟรนไชส์ 500 ล้านบาทดังนั้นจึง สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาค

อีสาน เปิดเผย ว่า ขณะนีป้ ญ ั หา หนั ก ที่ ป ระสบ คือคนขับรถของ รถใหญ่ NGV ที่ ต้องเสียเวลารอ ก๊าซ 6-8 ชั่วโมง นั้นได้มาบอกว่า จะไม่ขอวิ่งไปที่ จังหวัดนั้นอีกหรือหากให้วิ่งก็จะขอลา ออกไปหาที่ อื่ นท�ำ เนื่ อ งมาจากเงิ นค่ า เที่ยวที่วิ่งไปต่อเดือนนั้นไม่เพียงพอต่อ การใช้ ข องครอบครั ว ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ ก็ กระทบต่อบริษัทขนส่งด้วยเหมือนกัน เพราะผู้ว่าจ้างต้องเปลี่ยนบริษัทขนส่ง จากรถก๊าซไปเป็นรถน�้ำมันแทนเพื่อให้ ทันต่อก�ำหนดเวลาของการส่งของ ถึงแม้วา่ จ�ำนวนของรถใหญ่ทใี่ ช้ใน การขนส่งของภาคอีสานจะมีเพียงแค่ 5% ของจ�ำนวนรวมแต่ในเมื่อทางปตท.เป็น ผู้สนับสนุนให้หันมาใช้รถใหญ่ NGV แต่ การกระท�ำในขณะนี้มันหมายถึงอะไร ส่วนสมาชิกของสมาคมได้มีความ คิดเห็นที่ขัดแย้งกันเพราะรถใหญ่ของ บริ ษั ท นั้ น เป็ น เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลไม่ สามารถปรับแต่งให้เป็นเครือ่ งยนต์ NGV ได้เนือ่ งจากมีราคาแพงจึงได้แย้งว่า เหตุ ใดที่ประชุมจึงไม่ให้ความส�ำคัญกับรถ ใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลเลยและรวมทั้ง ราคาน�ำ้ มันดีเซลด้วย เพราะหากรถใหญ่ ที่ใช้น�้ำมันประสบปัญหาการขนส่งรวม ของประเทศก็จะได้รบั ผลกระทบตามไป ด้วย แหล่งข่าวจากสมาคมขนส่งสินค้า และโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทย ในฐานะที่ ท าง ส ห พั น ธ ์ ก า ร ข น ส ่ ง ท า ง บ ก แ ห ่ ง ประเทศไทยได้ ม อบหมายให้ ท� ำ การ ศึกษาเรื่องการตัดราคาค่าขนส่งของผู้ ประกอบการขนส่งสินค้าว่าจะมีทางออก อย่างไรนั้นได้เปิดเผยว่าจากการศึกษา ของบริษทั อุปโภคและบริโภคของไทยนัน้ จะต้องมีรถขนส่งเป็นของตัวเองหาก จ�ำนวนสินค้ามีปริมาณมากเกินจ�ำนวนรถ ของตัวเองก็จะท�ำการว่าจ้างผู้ประกอบ การขนส่งรายย่อยให้มาท�ำการขนส่ง เนื่องจากขนส่งรายย่อยมีเป็นจ�ำนวน มากกว่าผูว้ า่ จ้างดังนัน้ จึงต้องมาตัดราคา กันเองเพื่อที่จะได้งานมา ส� ำ หรั บ ขนส่ ง รายย่ อ ยนั้ น ต้ อ งมี จรรยาบรรณเป็นของตัวเองไม่รับงานที่ มี ร าคาต�่ ำ กว่ า ต้ น ทุ น เพราะจะท� ำ ให้ ขาดทุนและก่อให้เกิดสงครามระหว่าง เพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันได้ บริ ษั ท เหล่ า นี้ จ ะเลื อ กงานที่ ดี มี ราคาแพงไว้เป็นของตัวเองส่วนงานไหน ทีค่ า่ จ้างต�ำ่ และวิง่ ระยะทางไกลก็จะโยน

ไปให้กับรายย่อยโดยมีข้ออ้างว่าหาก รับงานที่มีรายได้น้อยแล้วก็จะมีงานที่ รายได้ดเี ป็นส่วนเสริมให้ดว้ ย ซึง่ ทีผ่ า่ น มาไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย ดังนั้นวิธีการ แก้ไขปัญหาคือ การให้ขนส่งรายย่อย เข้าซื้อหุ้นในบริษัทผู้ว่าจ้างเหล่านี้ด้วย แม้ว่าจะถือหุ้นส่วนน้อย แต่เมื่อมีการ ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีก็สามารถ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ ด้วย ส่วนอีกวิธีการหนึ่งก็คือการใช้ สังคมออนไลน์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ ดีและข้อ เสียของบริษัทใหญ่ที่ว่าจ้างขนส่งราย ย่อยให้ทั่วโลกได้รับทราบ เพราะเมื่อ ประชาชนได้รับทราบแล้วผลเสียก็จะ ตกอยู่กับบริษัทใหญ่แห่งนั้น พร้ อ มทั้ ง ในอนาคตอั น ใกล้ นี้ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค รายใหญ่อีกหลายแห่งก็จะขยายธุรกิจ ทั้ ง ในประเทศและขยายออกไปยั ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท�ำให้ แนวโน้มจ�ำนวนบริษทั ขนส่งขนาดกลาง และขนาดย่ อ ยจะต้ อ งลดหายลงไป เนื่ อ งจากบริ ษั ท เหล่ า นี้ จ ะตั้ ง แผนก โลจิสติกส์เพื่อท�ำการขนส่งสินค้าของ ตัวเองลดรายจ่ายลงมาเพือ่ ทีจ่ ะได้เพิม่ รายได้ รถใหญ่ของบริษัทตัวเองก็จะมี เพิ่มมากขึ้นเพื่อการขนส่งหากงานใด ยากหรือต้องเดินทางไกลก็จะว่าจ้าง ขนส่งรายอื่นต่อไป ส่วนทางด้านก๊าซ NGV นัน้ ก็ได้มี ความเห็นว่าให้ทางปตท.เป็นผู้ก�ำหนด ออกมาอย่างชัดเจนว่าจะมีการท�ำการ ตลาด NGV อีกกี่ปี 10 ปี หรือ 20 ปี ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ตลาดขนส่งสามารถเตรียม การรองรับไว้ได้ไม่ต้องมาอยู่ในสภาพ เหมือนในปัจจุบันที่ NGV ขาดตลาด ด้วยคุณภาพของรถใหญ่ NGV นั้นจะมีอายุการใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ซึ่ ง ถื อ ว่ า คุ ้ ม ทุ น แล้ ว ทางด้ า น จ�ำนวนปั้ม NGV นั้น หากท�ำได้ถึง 10 ปี ก็จะได้ก�ำไรอย่างมหาศาล หาก เปลีย่ นมาเป็นปัม๊ น�ำ้ มันก็สามารถท�ำได้ เพราะมาตรฐานและอุปกรณ์ทุกอย่าง อยู่ในระดับเดียวกัน ส่วนในการประชุมไตรภาคีครั้ง ต่อไปนัน้ ซึง่ ถือเป็นครัง้ ที่ 6 ทางสมาคม ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจะเป็น เจ้าภาพนอกจากจ�ำนวนสมาชิกของทัง้ 3 สมาคมแล้วก็ยงั มีสมาชิกของสมาคม ขนส่ ง อื่ น เข้ า ร่ ว มด้ ว ยจึ ง ท� ำ ให้ ค ณะ กรรมการของสมาคมได้เตรียมการ จัดการประชุมครั้งหน้าไว้ให้ยิ่งใหญ่ กว่ า ในครั้ ง นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะได้ ท� ำ ให้ จุ ด ประสงค์หลักในการตั้งสภาการขนส่ง ทางถนนเป็นไปได้เร็วที่สุด


ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 17

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

ชุมทางขนส่ง ช่ า งเป็ น เดื อ นที่ ร ้ อ นระอุ จ ริ ง ๆ ส� ำ หรั บ เดื อ นนี้ แ ม้ ว ่ า จะมี ส ายฝน โปรยปรายลงมาก็ตาม โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ ง อุ ณ หภู มิ แ ถวๆ ถนนวิ ภ าวดี - รั ง สิ ต เพราะไม่วา่ สือ่ ไหนก็รมุ เร้าเพือ่ หาค�ำตอบ จาก ปตท. ว่าสรุปแล้วแนวทางแก้ไขการ ขาดแคลนก๊าซ NGV จะเป็นไปในทิศทาง ใด ก่อนที่จะเห็นเหล่าบรรดาพี่เบิ้มน�ำรถ ใหญ่มาจอดเรียงรายที่ ปตท. •••เชื่อว่าตั้งแต่เช้าของวันที่มีการ นัดขีดเส้นตาย บรรดากองทัพสื่อมวลชน ได้รับโทรศัพท์ให้เดินทางไปยังอาคาร B ตึกใหม่ของ กระทรวงพลังงาน ซึ่งอยู่ใน พื้ น ที่ เ ดี ย วกั บ บริ ษั ท ปตท. จ� ำ กั ด (มหาชน) ถือว่าท�ำเลดีทีเดียว เพราะ หน่วยงานด้านพลังงานเหล่านี้เวลาหารือ กันจะได้ประชุมกันแบบรวดเดียวไม่ต้อง รอท่านผู้บริหารเดินทางจากคนละฟาก ของกรุงเทพฯ เพื่อไปประชุมต่างสถานที่ คราวนี้รวบยอดมาประชุมรวมกันที่เดียว ทั้ง ปตท., สนพ., และกระทรวงพลังงาน แค่นี้ก็จบง่ายแล้ว •••ว่าแล้วก็เลยไปไกล ประเด็น ส�ำคัญอยูท่ กี่ ารนัดขีดเส้นตายมากกว่า ว่า แล้วการประชุมก็เริม่ ต้นในเวลาประมาณ 14.00 น. โดย คุณสุเทพ เหลีย่ มศิรเิ จริญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผน พลั ง งาน รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานในที่ ประชุม แทน คุณณอคุณ สิทธิพงษ์ รอง ปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งยังติดประชุม เร่งด่วน เรียกว่า คุณสุเทพฯ เพิ่ง จะมารับต�ำแหน่ง ใหม่หมาดๆ ได้ เพียงเดือนเดียว ก็ ป วดขมั บ และ อาการลมจั บ ก็ มาถึง •••การประชุม ก็เริ่มตั้งแต่ว่าระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 รับรองรายานการประชุม ก็ไม่มี ใครขัดข้อง จนมาวาระที่ 3 เรื่องเพื่อ พิจารณา “การบรรเทาผลกระทบจากการ ขาดแคลนก๊าซ NGV ในภาคขนส่ง” ก่อน อื่นก็ต้องร่วมยินดีกับผู้ใช้ก๊าซ NGV ใน ภาคเหนื อ ที่ เ ชื่ อ ว่ า หลั ง จากนี้ ก าร ขาดแคลน NGV จะบรรเทาลงเนื่องจาก ทาง ส� ำ นั ก นโยบายปิ โ ตรเลี ย มและ ปิโตรเคมี ได้รายงานในที่ประชุมว่า การ ขยายสถานีแม่นำ�้ พองได้เปิดใช้แล้วเมือ่ วัน ที่ 30 พ.ค. ทีผ่ า่ นมา ซึง่ สามารถเพิม่ ก�ำลัง การผลิตเพิ่มขึ้นอีก 200 ตัน/วัน จากเดิม 215 ตัน ซึ่งเดิมต้องดึงก๊าซจากสถานี บ้านนา-แก่งคอย ผลิตได้ 375 ตัน/วัน ท�ำให้ก๊าซเกิดขาดแคลน จากนี้ไปเชื่อว่า จะบรรเทาพี่ น ้ อ งชาวภาคเหนื อ ซึ่ ง มี ปริมาณการใช้ อยู่ที่ 500 ตัน/วันลงได้คะ

•••ในส่วนภาคใต้นนั้ สถานีทขี่ นอม สามารถผลิตได้เพียง 40 ตัน/วันเพราะไม่ สามารถขยายสถานีได้ เนือ่ งจากพืน้ ทีส่ ว่ น ใหญ่ติดป่าสงวนและใกล้แหล่งชุมชน •••จากรายงานการประชุ ม นั้ น ปัญหาการขาดแคลนมาจากการใช้ที่โต กว่ า แผนท� ำ ให้ ก ารขยายบริ ก ารไม่ ทั น (สถานีเติม/รถขนส่ง) ส่วนสาเหตุอ้างว่า มาจากราคาเชือ้ เพลิงต�ำ่ กว่าเชือ้ เพลิงชนิด อื่นท�ำให้มีผู้หันมาใช้เพิ่มขึ้น เมื่อรายงาน มาถึงตรงนี้ทางฟากผู้ประกอบการก็เริ่ม ยกมื อ ขึ้ น ทั น ที เริ่ ม จาก คุ ณ สุ ร ะชั ย กนกะบิณฑะ ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบ การขนส่งสินค้าภาคอีสาน ค้านว่าครั้ง แรกที่ ปตท.ประกาศนโยบายก็บอกว่าให้ มาใช้พลังงานทดแทน แต่วันนี้เมื่อมัน ขาดแคลนก็ ม า บอกว่ า NGV เป็ น เพี ย งพลั ง งานทางเลื อ ก ดังนั้น ปตท.ควร กลั บ ไปหาทาง แก้ ว ่ า ควรจะ บริ ห ารอย่ า งไร ให้ ก ๊ า ซมั น พอ ไม่ใช่มาอ้างว่ามันขาดทุนเพียงอย่างเดียว ณ ขณะนี้ควรท�ำให้ก๊าซพอเพียงก่อนที่จะ มาขอขึ้นราคา •••ทางด้าน คุณพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการรถโดยสาร ประจ�ำทางไทย ก็ ย กมื อ เพราะ อัดแน่นในหัวอก มานาน ยิ่ ง มา ได้ ยิ น ว่ า ทาง ปตท.จะขอขึ้ น ราคาอี ก เลย กล่าวว่า ปตท. ก� ำ ลั ง ส ร ้ า ง เงือ่ นไขรึเปล่า ท่านควรจะไปท�ำไม่ให้กา๊ ซ ขาดแคลนก่อนแล้วค่อยมาขึ้นราคา ผม เองท�ำธุรกิจขนส่ง ขอขึน้ ราคาค่าโดยสาร มาตลอด ทางกรมการขนส่งก็บอกว่า คุณ ต้องไปเปลีย่ นรถ ไปปรับปรุงรถก่อนแล้ว ค่อยมาขอขึน้ พวกผมก็ทำ� ให้ทา่ นเห็นแล้ว แล้วปตท.ละท�ำให้ประชาชนเห็นแล้วหรือ ยัง •••จะว่ารถบรรทุกและรถโดยสาร ประจ�ำทางอาจจะไม่เหนื่อยใจเท่ารถร่วม ขสมก. งานนี้ ส ตรี ก ล้ า คุ ณ ภั ท รวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการ รถโดยสารประจ�ำทาง ขอใช้สิทธิ์ให้ที่ ประชุมเห็นใจ เนือ่ งจากรถร่วมขสมก.กว่า 3,500 คันในกรุงเทพมหานคร ได้เปลี่ยน เป็น NGV หมดแล้ว อันเนื่องมาจากภาค บังคับจากรัฐบาล ไม่ใช่สมัครใจเหมือนพีๆ่ รถบรรทุก ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ช่วยเหลือชาว กทม.

จีเอ็ม เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุนกิจการสภากาชาดไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวย การสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้แทนจาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำโดย คุณมาร์ติน แอพเฟล ประธานกรรมการฯ พร้อม ด้วยผู้แทนพนักงาน ผู้แทนจากกลุ่มสหภาพแรงงาน และกลุ่มสตรีจีเอ็ม เข้าเฝ้าทูลละออง พระบาท เพื่ อ ทู ล เกล้ า ฯถวายเงิ น จ� ำ นวน 1 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น กิ จ การของ สภากาชาดไทย

ทีพีแอนด์ที เปิดตัวแบตเตอรี่ระดับไฮเอนท์ “VARTA”

คุณฤทธิชยั ติงธนาธิกลุ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั น�ำ้ มันปิโตเลียมไทย จ�ำกัด หรือ ทีพีแอนด์ที (ซ้าย) พร้อมด้วย คุณเกียรติยศ ณ นคร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีพีเอส โปรดักท์ เซลส์ จ�ำกัด (ขวา) ร่วมเปิดตัวแบตเตอรี่ระดับไฮเอนด์ แบรนด์ “วาร์ต้า” (VARTA) น�ำเข้าจากประเทศเยอรมนี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตโครงกริด “พาวเวอร์เฟรม” (PowerFrame) ลิขสิทธิ์พาะของวาร์ต้า เน้นเจาะตลาดรถหรูและซุปเปอร์คาร์ ตั้งเป้า 6 เดือนแรก สร้างยอดขายมากว่า 10 ล้านบาท

มิชลิน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

คุณเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสยามมิชลิน มอบเงินช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ จ�ำนวน 200,000 บาท แก่ ศาสตราภิชาน นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ฝ่ายนโยบายและแผน ประจ�ำเลขาธิการ สภากาชาดไทย และ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

ปตท.-ขส. ร่วมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ทั่วประเทศ

คุณศุภชัย ธาดากิตติสาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการจัดหาและ คลัง บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร  ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ขนส่งกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย... รักวินัยจราจรกับ กลุ่ม ปตท.” ครั้งที่ 71  ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�ำนักงานเทศบาลนคร แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 


18 BUS&TRUCK • ชุมทางขนส่ง แต่ ทุ ก วั น นี้ ก ๊ า ซ NGV ในกรุงเทพฯ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ ทั้งๆ ที่กทม.อยู่ ในแนวท่อ ตอน นี้เดือดร้อนมาก ทางปตท.แจ้งว่า มี ส ถานี แ ม่ ใ น กทม.อยู่ 4 แห่ง แต่มีปริมาณการใช้เพียง 40% ขอถามว่า ถ้ารถเมล์อยู่บางบัวทอง ปตท.จะให้วิ่งไป เติมที่ร่มเกล้าหรือคะ พูดจบ เฮียสุระชัย ก็ช่วยเสริมอีกนิดว่า “ไม่ทราบว่า ปตท. ไปสร้ า งสถานี ใ นที่ ที่ เ ขาไม่ ใ ช้ ท� ำ ไมไม่ ทราบครับ” •••ทางด้าน ปตท.ในวันนั้นเห็นที จะสะบักสะบอม สอบไม่ผา่ นเพราะปัญหา เหล่านี้คาราคาซังมานานตั้งแต่ปีที่แล้ว เสมือนเป็นการบ้านที่อาจารย์สั่งแต่ไม่ได้ ท� ำ เลย ดร.เติ ม ชั ย บุ น นาค ผู ้ ช ่ ว ย กรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วย ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนผูก้ ล่าวรายงาน และตอบข้ อ ซั ก ถามยังคงยืนยัน เ พี ย ง แ ค ่ ว ่ า “ปตท.ได้ ช ่ ว ย แล้ ว ด้ ว ยการ ขาดทุน” •••และ ไ ม ่ ว ่ า ท า ง ผู ้ ประกอบการ จะแจ้งถึงปัญหา และเรียกร้องให้ ปตท.เร่งจ่ายก๊าซให้เต็ม ที่อย่างไร แต่ดูเหมือนค�ำตอบที่ได้คือ ขาดทุน...ขาดทุน...และขาดทุน...เป็นเวลา เดียวกับที่ฟ้าส่ง คุณณอคุณ สิทธิพงษ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เดินทางมาถึง ห้องประชุมเพื่อท�ำหน้าที่ประธานในที่ ประชุม และรับฟังปัญหา ทางด้าน คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การ ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มีความ เห็นสอดคล้องกับท่านผู้เข้าร่วมประชุม หารื อ ท่ า นอื่ น ว่ า เราควรแก้ ไ ขอย่ า ง สร้างสรรค์ ปตท.ควรปล่อยก๊าซให้เพียง พอก่ อ น ส่ ว น เ รื่ อ ง ก า ร ขึ้ น ราคาจะเท่าไหร่ นั้นขอให้เปิดอีก เวที นึ ง ไม่ เ ช่ น นั้ น วั น นี้ ไ ม่ จ บ เรามาคุ ย กั น ใน ห้องประชุม อย่า ให้ พ วกผมต้ อ ง ไปคุยบนถนน แต่ถา้ ท่านไม่จา่ ยก๊าซให้พอ เห็นทีจะมาตามนัด •••และขอปิดท้ายที่ คุณณอคุณ สิทธิพงษ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ใน ฐานะประธานในที่ประชุม ซึ่งพูดในฐานะ คนไทย ไม่ใช่ปลัดกระทรวง ขอให้ปตท.

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

กลั บ ไปท� ำ การ บ ้ า น ว ่ า ท� ำ อย่ า งไรให้ ก ๊ า ซ เพี ย งพอ เรื่ อ ง ปรับราคาขอให้ มาพูดในอีกเวที นึง ตอนนี้ปตท. ผูกขาด ถ้าท่าน ไม่ทำ� อาจจะต้อง มีคนอื่นมารองรับ ขอให้มอง 4 อย่าง อันดับแรก 1.ประชาชนต้องมาก่อน 2. ผู้ ถือหุ้น 3. นโยบายรัฐบาล และ 4. พนักงานของปตท. เรายอมขาดทุนวันนีแ้ ต่ได้ คุณค่าทางจิตใจ อย่าให้ก๊าซขาด ถ้าท่าน ท�ำเต็มที่เชื่อว่าจะขึ้นราคาผู้ประกอบการ ก็ยินดี •••รู้สึกหนักอกหนักใจบอกไม่ถูก พักเรื่องเครียดๆ มารับรู้เรื่องเบาๆ เม้าท์ ชาวบ้านกันดีกว่า แม้วา่ ยังไม่หนีไปไหนนัก เพราะยังเกี่ยวพันกับคนละแวก NGV ก็ เรือ่ งคนจะมีคนู่ นั่ แหละคะ เมือ่ ฉบับทีแ่ ล้ว ก็แอบรายงานไปบ้างแล้ว มาฉบับนี้ก็ได้ ความคืบหน้ามาอีกนิดหน่อย เรื่องตัวเจ้า สาวของเฮียแม็ก คุ ณ ว ร า ฤ ท ธิ์ เจียรยืนยงพงศ์ ก็ ที่ ต อนนี้ ท ราบ เพี ย งชื่ อ เล่ น ว่ า คุณปู คบหาดูใจ กันมาตั้งแต่สมัย เรียนโน่น เรียก ว่ารักมาราธอน จริ ง ๆ นั บ ถื อ ... นับถือ ที่ส�ำคัญตอนนี้ก็ด้เรือนหอรอรัก เรียบร้อยแล้ว นัน่ คือเซียงกงรังสิต 2 เรียก ว่าด้านล่างขายยาง ข้างบนก็เป็นเรือนรัก •••ตามรายงานยังไม่ได้แจ้งถึง สถานทีท่ แี่ น่นอน แต่รวู้ า่ อยูใ่ นระหว่างเช็ค ราคาจัดหาสถานที่ แต่ที่แน่ๆ ทางคุณพ่อ ก็มหี น้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบคือ จัดเตรียมเครือ่ ง ดื่ ม ชู ก� ำ ลั ง ไว้ ร อต้ อ นรั บ แขกเหรื่ อ ซึ่ ง ก็ เรียบร้อยแล้ว ปีนี้ถ้ายอดขายยาง “ดูรัน” ของ บริษัท ทีเอชดี ออโต้ พาร์ท จ�ำกัด พุ่งแรงแซงบริดจสโตนและมิชลิน ก็ไม่ ต้องสงสัยนะคะ เพราะลูกน้องมีแซวมาว่า รีบขายเอาเงินไปให้เจ้านายสูข่ อภรรยาคะ •••ทางด้าน คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จ�ำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 28 ก็เปิดจองพื้นที่งานแล้ว วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน ช่วงเช้าจะเป็นการแถลง ข่าวการจัดงาน และในช่วงบ่ายจะเป็นการ จองพื้ น ที่ ข องค่ า ยรถยนต์ ส� ำ หรั บ วั น พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน เป็นการจองพื้นที่ ส�ำหรับอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆ รวมถึง เครือ่ งเสียงด้วย มัน่ ใจว่าจะได้รบั การตอบ รับทีด่ จี ากบริษทั รถยนต์เหมือนเช่นทุกปีที่ ผ่านมา โดยเมือ่ ปีทแี่ ล้ว (2553) มีคา่ ยรถ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 36 ยี่ห้อ โดยส่วนตัว เชื่ อ ว่ า หลั ง เดื อ นมิ ถุ น ายน เป็ น ต้ น ไป

สถานการณ์จะดี ขึ้ น และตลาด รถยนต์จะ สามารถท�ำยอด ข า ย ร ถ ไ ด ้ ถึ ง 880,000 คั น ตามที่คาดหมาย ไว้ ซึ่งงานในปีนี้ จะจัดขึน้ ระหว่าง

วันที่ 1-12 ธันวาคม •••ปตท. กวาดรางวั ล สุ ด ยอด บริษัทไทย จากการส�ำรวจความคิดเห็น ประจ� ำ ปี 2554 โดย FinanceAsia นิ ต ยสารการเงิ น การลงทุ น ชั้ น น� ำ ของ ภูมิภาคเอเชีย ได้ท�ำการส�ำรวจความคิด เห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการเงินชัน้ น�ำ โดยจัดอันดับบริษทั ทีด่ ที สี่ ดุ ใน 9 ประเภทรางวัล ของประเทศ ต่างๆ ในเอเชีย 10 ประเทศ (ไทย จีน ฮ่องกง ฟิลปิ ปินส์ อินเดีย ไต้หวัน มาเลเซีย อิ น โดนี เ ซี ย เกาหลี และสิ ง คโปร์ )   ปรากฎว่า คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ปตท. และ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ เงิน ปตท. ได้รับรางวัลผู้น�ำองค์กรที่ดี ที่สุดของไทย (Best CEO Award) และ

รางวัลผู้บริหาร การเงินที่ดีที่สุด ของไทย (Best CFO Award) ก็ ขอแสดงความ ยินดีด้วยนะคะ •••ขอ แก้ ไ ขข่ า วที่ ถู ก ปล่อยออกไปใน ขณะนี้ว่ารถยี่ห้อ “ดองแฟง” หรือ ดีเอฟ ไม่มีการจ�ำหน่ายแล้ว ซึ่งก็ไม่จริ๊ง...ไม่ จริง...ใครหนอใจร้ายปล่อยข่าวได้ งานนี้ เลยต้องต่อสายตรงไปยัง คุณคธาเทพ สุรักขกะ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและ จ�ำหน่ายรถหัวลาก NGV ยี่ห้อ DF บอกว่า “ดีเอฟ มอเตอร์ฯ ยังจ�ำหน่ายรถอย่างต่อ เนือ่ ง และมีแผนขยายไลน์การผลิตเพือ่ ส่ง ออก เพี ย งแต่ ช ่ ว งนี้ มี ก ารปลี่ ย นตั ว ผู ้ บริหารเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพขึ้น ก็ขอแจ้งมา ณ ที่นี้ด้วยคะ •••ด้านอีซูซุร่วมน�ำทีมสุดยอดนัก มวยไทยคว้าชัยยกทีมตามคาดหมายใน ศึก “THAI FIGHT EXTREME” ไฟต์แรก บนสังเวียนเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส และเชิญชวนคนไทยร่วมประกาศศักดา “มวยไทยแลนด์แบรนด์” ให้กระหึ่มโลก ปักษ์แรก

มิถุนายน 2554


ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 19

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

ต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ที่ ฮ่องกง และอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ที่ญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมพร้อมกันทาง ช่อง 3 ซึ่ง คุณปนัดดา เจณณวาสิน รอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ เซลส์ จ�ำกัด ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนหลัก กล่ า วว่ า “การแข่ ง ขั น มวยไทยระดั บ นานาชาติ THAI FIGHT EXTREME เป็น หนึ่งกิจกรรมในโครงการ THAI FIGHT เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2011 ที่อีซูซุได้รับ เกียรติให้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อ เป็นการต่อยอดในโครงการ “รักชาติ...รักษ์ มวยไทย” ที่อีซูซุให้ความส�ำคัญเสมอมา •••ปิดท้ายกันที่ข่าวของจักรยานยนต์ ดู เ หมื อ นจะไม่ เ กี่ ย วกั บ BUS & TRUCK เท่าไหร่ แต่ถือว่าเอาใจแฟนบอล ที่เป็นแฟน BUS & TRUCK คะ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เตรียมเขย่าความสนุก

สุดยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบไม่ธรรมดาครั้ง แรกของโลกกับ 2 สุดยอดทีมสโมสร ฟุ ต บอลยั ก ษ์ ใ หญ่ ที ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ทีมลิเวอร์พูล แห่งประเทศ อังกฤษ เตรียมส่งตรงกิจกรรมความมันส์ สุดพิเศษโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการ ใน รูปแบบ “ใหญ่ ใหม่ มันส์” สู่แฟนบอล ชาวไทย เตีรยมรับประสบการณ์สุดยิ่ง ใหญ่ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ คุณ จิอากิ คาโต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ำกัด เปิดเผยว่า เตรียมพบพลุความสนุกครัง้ ใหญ่ของปีใน รูปแบบ Sport Lifestyle เร็วๆ นี้” ฤกษ์ยาม-ยานยนต์

ทีทีเอฟ มอบเงินแด่มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติฯ

คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (ที่ 2 จากขวา) ผูจ้ ดั งาน BuildTech ’11 มอบเงินสมทบทุนให้กบั มูลนิธทิ อี่ ยูอ่ าศัยเพือ่ มนุษยชาติ ประเทศไทยส�ำหรับเป็นทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมและปลูกสร้างบ้านเรือนให้กบั ชุมชนทีข่ ดั สน ด้านที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ โดยมี ดร.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย ประธานมูลนิธิที่อยู่ อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับ

นำ�มาฝาก ฤกษ์สำ�หรับผู้ที่ต้องการออกรถปีนี้

ฤกษ์ประจำ�วันที่ 16-30 มิถุนายน 2554 วันทีง่ ดออกรถใหม่คือ วันจันทร์ 20 วันอังคาร 21

วันที่ออกรถใหม่คือ วันพุธ 22 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตร์ไทย ปี 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

บ๊อช (ประเทศไทย) โชว์รายได้มากสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษทั โรเบิรต์ บ๊อช จ�ำกัด น�ำโดย คุณมาร์ตนิ เฮยส์ ประธานและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จ�ำกัด และ คุณย๊อคเฮ่น ไรค์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จ�ำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร จัดงานแถลงข่าว “บ๊อชกับผล ประกอบการธุรกิจปี 53 และเป้าหมายธุรกิจ กับทิศทางการท�ำตลาด ปี 54” พร้อมโชว์ราย ได้หลังประสบความส�ำเร็จสูงสุดในปี 53 ท�ำยอดเพิ่มถึง 26% มูลค่ารวมกว่า 6,800 ล้านบาท มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย น�ำคณะเยี่ยมชมพร้อมดูงานด้านธุรกิจรถยนต์ที่ประเทศฝรั่งเศส

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด โดย คุณอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการผู้จัดการ น�ำคณะ ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เยี่ยมชมพร้อมดูงานด้านธุรกิจรถยนต์ ณ กรุง ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

อิตัลไทย ต้อนรับคณะกรมทางหลวงชนบท

คุณอติพงศ์ พงศ์หว่าน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจแมชินเนอรี่ โซลูชนั่ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมทางหลวง ชนบท ซึ่งน�ำโดย คุณอภิชา เก่งวิทยาเลิศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเครื่องกลและสื่อสาร ใน โอกาสเข้าเยีย่ มชมโรงงานมหาชัย บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้


20 BUS&TRUCK • เปรียบเทียบรถเด่น

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

เปรียบเทียบรถเด่น

City Mini Truck

NEW SUPER ACE คุ้ม

DFM MINI TRUCK โดนใจ บริ ษั ท ดี เ อฟเอ็ ม มิ นิ ท รั๊ ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ถือก�ำเนิดขึ้นภาย ใต้ ก ารน� ำ ของบริ ษั ท ในเครื อ ยู เ นี่ ย น แสงทอง หนึง่ ในผูน้ ำ� ของวงการอะไหล่ ยนต์ประเทศไทยมากว่า 35 ปี และเป็น ผู้น�ำเข้ารถกระบะอเนกประสงค์ DFM จากบริษทั ตงฟง มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ปี 2551 บริษัท ตงฟง มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่นได้ลงนามสัญญาการเป็น ตัวแทนจ�ำหน่ายรถกระบะอเนกประสงค์ ขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ 1 ตันกับทาง บริษทั ดีเอฟเอ็ม มินทิ รัค๊ (ประเทศไทย) เพื่อการจ�ำหน่ายในประเทศไทย เครื่องยนต์กะทัดรัด ส�ำหรับรถ DFM Mini Truck คันนี้ เครื่องยนต์จะเป็นรุ่น EQ474i 4 สูบ 4 จังหวะ SOHC 1.3 ลิตร ใช้ระบบกระจาย น�้ำมันแบบหัวฉีดอิเลคทรอนิค 16 วาล์ว ระบบระบายความร้อนด้วยน�้ำ ก�ำลัง สูงสุด 82 แรงม้า ความเร็วสูงสุดที่ 135 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขนาดกระบอกสูบ 1,310 ซี.ซี. รูปโฉมภายนอก ลั ก ษณะรู ป ลั ก ษณ์ ที่ ดู ก ะทั ด รั ด เหมาะส�ำหรับการขนย้ายภายในเมือง กระจั ง หน้ า ออกแบบให้ ช ่ อ งลมกว้ า ง สามารถระบายความร้อนได้เร็ว โครง เหล็กแกร่งเสริมแถบกันชนหน้าให้ความ ปลอดภัยสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ด้วยขนาด มิ ติ ภ ายนอก 3,980x1,560x1,825 มิลลิเมตร (ยาวxกว้างxสูง)

ห้องโดยสาร เสมือนขับรถยนต์ส่วนบุคคล เน้นความสะดวกสบาย หรูหรา มี สไตล์ ห้องคนขับทีม่ ขี นาดใหญ่สบายต่อ การขับขี่ มีระบบคันเร่งไฟฟ้า เพิ่มเติม ช่องเก็บของอเนกประสงค์หลายจุดง่าย ต่อการแยกเก็บสิ่งของ ให้ความรู้สึก เสมือนขับรถเก๋ง คุ้มค่างานบรรทุก เป็นรถขาดเล็กที่สามารถบรรทุก ได้เกินตัวอย่างเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็น เรื่องของก�ำลังเครื่องยนต์แล้ว ยังมีส่วน ประกอบอืน่ ๆ เช่น กระบะหลังทีอ่ อกแบบ ให้ดูกว้างขวางขึ้นให้พื้นที่บรรทุก 2,300 x1,500 x335 มิลลิเมตร (กว้างXยาวXสูง) สามารถรองรับงานหนักได้ถึง 1 ตัน สะดวกสบายในการขนถ่ายสินค้าด้วย กระบะท้ายที่สามารถเปิดได้ 3 ด้าน เครือ่ งยนต์เร่งแรง พร้อมระบบเกียร์เดิน หน้า 5 จังหวะ ระบบดิสก์เบรกหน้าทรง พลังให้ระยะควบคุมความปลอดภัยใน ระดับมาตรฐาน ชูสองทางเลือก DFM Mini Truck จึงกลายเป็นรถ กระบะอเนกประสงค์ขนาดเล็กด้วยพืน้ ที่ บรรทุกขนาดใหญ่เทียบเท่ากระบะ 1 ตัน มีให้เลือก 2 ระบบ ทั้งน�้ำมันเบนซิน 91 และระบบก๊าซธรรมชาติทั้ง CNG และ LPG เรียกได้ว่า ดีเอฟเอ็ม เป็นกระบะ NGV ขนาดแท้ติดตั้งจากโรงงานอย่าง แท้จริง และยังได้รับมาตรฐานความ ปลอดภัยจาก มอก.

มั่นใจบริการหลังการขาย ปัจจุบันบริษัทมีโชว์รูมและศูนย์ บริการ 21แห่ง ทั่วประเทศ และมีเป้า หมายเพิ่มผู้จ�ำหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ มากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องการดูแลลูกค้าจึงไม่ น่าห่วง พร้อมรับประกันถึง 3 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร มี Call Center และ Roadside Assistance บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เพื่อความอุ่นใจของผู้ขับ รับ ลากรถเสียในระยะ 50 กิโลเมตร มาที่ ศูนย์ทใี่ กล้ทสี่ ดุ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย มีรถ Mobile เข้าซ่อมและตรวจสภาพให้ถึงที่ ด้วยช่างมาตรฐานของ DFM ไม่เสียเวลา และโอกาสทางการค้า ในกรณีรถเสีย และต้องใช้เวลาซ่อมนาน ทางบริษทั มีรถ ส�ำรองให้ลูกค้าใช้ พร้อมดัดแปลง หรือ เสริมอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการให้ก่อนส่ง มอบรถ ทุกอย่างนี้คือความมั่นใจของ DFM

รายละเอียด ลักษณะ เครื่องยนต์ แรงม้าสูงสุด ความจุกระบอกสูบ เชื้อเพลิง มิติภายนอก (มม.) น�้ำหนักรวมสูงสุด (กก.)

บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศ ไทย) จ�ำกัด เปิดตัว New Tata Super Ace City Giant รถเพื่อการพาณิชย์ ขนาดบรรทุก 1 ตัน เป็นทางเลือกใหม่ ของการบรรทุ ก ในเมื อ ง ที่ ไ ด้ รั บ การ พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ ส�ำหรับการใช้งาน ในตัวเมืองทีม่ สี ภาพการจราจรแออัด ถูก จ� ำ กั ด ด้ ว ยสภาพเส้ น ทางที่ คั บ แคบ สามารถตอบสนองเจ้าของกิจการราย ใหม่ ที่ต้องการความคล่องตัวทางธุรกิจ พ่วงด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคาของตัวรถ วิวัฒนาการเพื่อการขนส่ง New Tata Super Ace City Giant ได้รบั การพัฒนาต่อยอดมาจาก Tata Ace รุ่นแรก ที่วางจ�ำหน่ายในอินเดียปี 2548 และมียอดขายก้าวกระโดด จาก 30,000 คันในปีแรก เป็น 70,000 คันในปีถัดมา ทั้งยังเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ที่ขายดีที่สุด แม้ในช่วงเศรษฐกิจโลกซบเซาในช่วงปี 2551 - 2552 โดยสามารถจ�ำหน่ายได้กว่า

DFM MINI TRUCK TATA SUPER ACE รถกระบะเอนกประสงค์ 475 IDI TCIC EQ474i 70 82 1,405 1,300 ดีเซล เบนซิน 2,300x1,500x335 2,630x1,460x300 1,000 1,000

รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท ดีเอฟเอ็ม มินิทรั๊ค (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร.2993-7788 บริษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร.1800-999-990


SHOWROOM • BUS&TRUCK 21

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

SHOWROOM

DAF CF series

DAF CF รถหัวลากบรรทุกหนักสมรรถนะสูงจากประเทศเนเธอร์แลนด์ DAF ถือ เป็นรถใหญ่ทเี่ คยเข้ามาท�ำตลาดในไทยมาก่อนแต่กต็ อ้ งยกเลิกไปเมือ่ ประมาณเกือบ 15 ปีที่แล้ว ในบ้านเรานั้นไม่ค่อยจะได้เห็นกันมาก แต่ส�ำหรับประสิทธิภาพนั้นหายห่วงด้วย เทคโนโลยีล�้ำสมัย DAF CF มาพร้อมเครื่องยนต์ PACCA 3 ขนาดมีให้เลือก CF 65 6.7 ลิตร, พลังสูงสุด 300 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 850, 950 นิวตัน-เมตร ที่ 1,100 รอบต่อ นาที เครื่องยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีจาก PACCA ยูโร 5 นอกจากนี้ในซีรี่ ของ DAF CF ยังมีเครื่องยนต์ให้เลือกอีกสองรุ่นคือ CF75 ขนาด 9.2 ลิตร และ MX engine CF85 ขนาด 12.9 ลิตร ภายในดีไซน์หรูหราด้วยคอนโซลลายไม้ทั้งแผง พวง มาลัยปรับล�ำดับได้ ระบบเกียร์ 9 สปีด สามารถควบคุมเกียร์ได้ที่พวงมาลัย ไม่ต้องเรื่อง เทคโนโลยีเลยส�ำหรับ DAF CF ซีรี่ รถบรรทุกเพื่องานหนัก รายละเอียดเพิ่มเติม : www.daf.com

มค่าประหยัด 80,000 คั น ต่ อ ปี ถื อ เป็ น รถเพื่ อ การ พาณิชย์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และ พลิกโฉมรถเพื่อการพาณิชย์ไปอย่างสิ้น เชิง New Tata Super Ace City Giant มีส่วนของกระบะบรรทุกเหมือนกับ Tata Xenon Single Cab Giant ซึ่งมีจุดเด่นใน ส่วนของกระบะท้ายแบบพื้นเรียบ เปิดได้ สามด้าน เพื่อความสะดวก และประหยัด เวลาในการขึ้นลงสินค้า อีกทั้งขนาดของ ตัวรถมีความคล่องตัวกว่า นั่นจึงเป็นที่มา ของชื่อ ‘City Giant’ ความคุ้มค่าของเครื่องยนต์ New Tata Super Ace City Giant มากับเครื่องยนต์ดีเซล 475 IDI TCIC ยูโร 3 เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ที่มี ประสิ ท ธิ ภ าพกว่ า ในการเพิ่ ม ก� ำ ลั ง ให้ เครือ่ งยนต์ดว้ ยเทอร์โบ ทีช่ ว่ ยเพิม่ แรงดัน และมวลอากาศ ให้ท�ำการจุดระเบิดและ การเผาไหม้ ข องอากาศและเชื้ อ เพลิ ง สมบูรณ์หมดจด เพื่อให้แรงบิดในรอบต�่ำ มีประสิทธิภาพในการบรรทุกของหนักได้ ดีขึ้น เครื่องยนต์แบบ 4 สูบ แถวเรียง 8 วาล์ว ความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 1,405 ซีซี. ระบบเชื้อเพลิงอินไดเร็กอินเจคชั่น ก�ำลัง สูงสุด 70 แรงม้า 52 กิโลวัตต์ ที่ 4,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 135 นิวตันเมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที ระบบขับ เคลื่อนเกียร์ธรรมดา 5 สปีด รถเพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน การขนส่งในเมืองค่อนข้างแออัดรถ ที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณมากๆ จึงมีความจ�ำเป็น Tata Super Ace จึงเป็น

ทางเลือกที่ดีส�ำหรับการบรรทุกในเมือง ด้วยเหตุผลที่ว่าปริมาณการบรรทุกขนาด หนึ่ง 1 ตัน ความคล่องตัวที่เป็นเลิศการ ขนย้ายทีส่ ะดวกรวดเร็วประหยัดพลังงาน กระบะยักษ์แชสซีส์ ใหญ่ เป็นเจ้าแรกของรถเพือ่ การพาณิชย์ ที่ให้บรรทุกได้ถึง 1 ตัน เต็มๆ ไม่มีปัญหา ใดๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าโครงสร้างแชสซีส์ที่ มีความแข็งแกร่ง ด้วยวัตถุดิบที่ท�ำจาก เหล็กกล้าคุณภาพสูง จึงสามารถรองรับ น�ำ้ หนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง ฐานล้อขนาดกว้างช่วยในการทรงตัวใน การบรรทุกไม่ให้เสียหลักขณะเคลื่อนที่ เมื่ออยู่ในสภาวะมีการบรรทุกหนัก จึง มัน่ ใจได้อย่างดีเยีย่ ม กระบะพืน้ เรียบแบบ ไม่มซี มุ้ ล้อ ขนาดใหญ่ 2,630x1,460x300 มม. ที่เน้นให้มีความยาวเป็นพิเศษ เพื่อ ความคล่องตัวในการเข้า-ออกซอกซอย ให้ขับสะดวกสบายในทุกที่ทุกมุมเมือง สะดวกกับการขนย้ายประหยัดเวลาด้วย กระบะเปิดได้ 3 ด้าน มิติภายนอก รูปลักษณ์ที่ทันสมัย ที่ผสานความ แข็งแกร่งได้อย่างกลมกลืนไฟหน้าแบบ มัลติรเี ฟล็กเตอร์ ทีใ่ ห้แสงสว่างชัดเจน ให้ มุมในการกระจายแสงกว้าง และไกล พร้อมกระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated Glass) ที่ช่วยยึดเศษกระจก ไม่ให้แตกกระจายหากกระจกได้รบั ความ เสียหายและเพิม่ การปกป้องในบานประตู ทุกบานด้วยคานเหล็กนิรภัยกระแทกด้าน ข้าง

Volvo FM

หัวลากวอลโว่ FM ระบบขับเคลื่อนที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ D11 ใหม่ทั้งหมด ขนาด 11 ลิตร ระบบเกียร์แบบ I-Shift และเพลาหลังแบบ Single-reduction ช่วย ประหยัดเชื้อเพลิงได้เต็มที่ เครื่องยนต์ D11B มีให้เลือกที่ก�ำลัง 390 และ 430 แรงม้า ที่จะน�ำเสนอคือ 430 แรงม้า ก�ำลังสูงสุด 316 กิโลวัตต์ที่ 1,800-1,900 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 2,100 นิวตันเมตร ที่ 1,100-1,300 รอบต่อนาที ซึ่งตรงตามข้อก�ำหนด เรื่องการปล่อยไอเสียตามมาตรฐานยูโร 4 และการขจัดไอเสีย SCR เกียร์แบบ Splitter และเกียร์ทมี่ รี ะบบการเปลีย่ นเกียร์อตั โนมัติ I-Shift สามารถติดตัง้ ได้จากโรงงานพร้อม กับหม้อหล่อเย็นน�้ำมันหล่อลื่น ระบบการเปลี่ยนเกียร์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ ท�ำให้การ เปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรวดเร็วได้รับการพัฒนามาส�ำหรับการขนส่งทางไกลที่รับน�้ำ หนักมากได้ถึง 40 ตัน รายละเอียดเพิ่มเติม :www.volvotrucks.volvo.co.th

White liner

หัวลากเพื่องานขนส่งมาพร้อม Actros รถหัวลากขนาดยักษ์ ที่ถูกดีไซน์มาเป็นรุ่น Limited Edition “White liner” เปรียบได้เลยว่าเป็น อัญมณีสีขาวทั้งคันเพื่อเส้นทาง สีขาวด้วยพละก�ำลังที่สูงส่ง ประหยัดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลักษณะเด่นของ เครื่องยนต์จะเป็นระบบเทลลิเจนท์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบการจัดการจะเป็นกระบวน การหัวฉีดน�้ำมันด้วยความเร็วเสี้ยววินาที เครื่องยนต์ของรถ Actros Whiteliner เป็น แนวคิดใหม่เพือ่ รองรับการเดินทางระยะไกล ทัง้ เครือ่ งยนต์ชนิดลูกสูบรูปตัววี V8-8 สูบ 16 ลิตร ที่ออกแบบให้มีมาตรฐานด้านต้นทุนต�่ำ ประหยัดน�้ำมันและให้พลังแรงดันฉีด สูงถึง 2,200 บาร์ ก�ำลังสูงสุด 440 กิโลวัตต์ เรียกพลังที่สูงถึง 598 แรงม้า ให้แรงบิด สูงที่ 1,650-2,800 นิวตัน-เมตร รอบ 1,080 รอบต่อนาที มาตรฐานไอเสียเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ยูโร 5 รายละเอียดเพิ่มเติม: www2.mercedes-benz.co.uk


22 BUS&TRUCK • รายงานพิเศษ

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

SPECIAL REPORT

แรลลี่สหมิตร ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 ที่ ผ ่ า นมา สมาคมสหมิ ต รการซ่ อ ม รถยนต์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มี กิจกรรมรถยนต์แรลลี่ ประเภทท่อง เทีย่ วรายการ “แรลลีส่ หมิตร ครัง้ ที่ 6” เส้นทาง กรุงเทพฯ-พัทยา โดยมี คุณ องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจ�ำ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน การปล่อยรถ ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรมรถยนต์แรลลี่ ที่ทางสมาคม สหมิตรการซ่อมรถยนต์ฯ จัดขึ้นนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการขับรถยนต์ เพื่อการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎจราจร ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่ง หลังหักค่า ใช้จา่ ย ทางสมาคมสหมิตรการซ่อมรถ ยนต์ ฯ ได้ น� ำ มาสนั บ สนุ น การท� ำ กิจกรรมของกองทุน “การพัฒนาฝีมอื แรงงานช่างซ่อมรถยนต์” เพื่อพัฒนา

งานช่างให้ได้มาตรฐานการท�ำงาน อย่างไรก็ดี การจัดแรลลี่ครั้งนี้ ยัง ได้ จั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ ช ่ ว งเย็ น ที่ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่ อ เพิ่ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง เจ้าของสถานประกอบการ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ของสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์ฯมา โดยตลอดอีกด้วย


จอดคุย • BUS&TRUCK 23

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

จอดคุย หลั ง จากที่ ย างรถใหญ่ ยี่ ห ้ อ DURAN ประเทศจีน ได้เข้ามาท�ำ ตลาดได้เพียง 4 ปี เริ่มจากยอดขาย ที่ ไ ม่ ม ากแต่ ทุ ก ปี จ ะขยายตั ว ขึ้ น มากกว่า 2 หลัก จึงเป็นการพิสูจน์ให้ เห็นว่าตลาดให้การยอมรับยางจาก ประเทศจีนยีห่ อ้ นีเ้ ป็นอย่างดี ในขณะ ที่ยางยี่ห้ออื่นที่มาจากประเทศเดียว กันไม่สามารถขยายตัวได้

คุ ณ วราฤทธิ์ เจี ย รยื น ยงพงศ์ กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท ที เ อชดี ออโต้ พาร์ท จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายยาง รถใหญ่ยี่ห้อ DURAN ได้เปิดเผยถึง กลยุ ท ธ์ ก ารท� ำ ตลาดและแง่ มุ ม ของ ตลาดยางรถใหญ่ให้กบั บรรดาสมาชิกได้ รับทราบกัน ลูกค้ามั่นใจคุณภาพ DURAN ด้วยคุณภาพดอกยาง และแก้ม

ยาง DURAN นับวันยิ่งโต

ยางทีม่ คี วามหนากว่ายีห่ อ้ อืน่ ท�ำให้มนั่ ใจ ว่ า ทั้ ง อายุ ก ารใช้ ง านและน�้ ำ หนั ก ที่ บรรทุกจะดีกว่ายางเจ้าตลาดเสียอีก ใน ขณะที่ราคาจ�ำหน่ายถูกว่า ยาง DURAN สามารถใช้งานได้กบั รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป รวมทั้งรถ โดยสารทุกแบบทุกสไตล์ด้วย ดังนั้นผู้ที่ สนใจสามารถเลือกซื้อได้ เน้นเคมเปญขายถึงสิ้นปี ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม มีแคมเปญส่งเสริมการขายทีน่ า่ สนใจคือ ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บั ต รเครดิ ต ของ ธนาคารกสิกรไทยสามารถซื้อ ยางได้ โ ดยไม่ มี ด อกเบี้ ย เป็ น ระยะเวลา 6 เดือน ทัง้ นีเ้ พือ่ เจาะ ตลาดผูป้ ระกอบการขนส่งขนาด กลาง เมื่ อ ไม่ มี เ งิ น สดแต่ มี เ ครดิ ต ก็ สามารถรับยางไปได้เลย ส่วนเคมเปญที่จะเริ่มตั้งแต่เดือน กันยายนถึงเดือนธันวาคมก็จะมีเคมเปญ ส่งเสริมการขายใหม่ เพื่อที่จะเจาะ ลูกค้ากลุม่ เดียวกันแต่เป็นอีกกลยุทธ หนึ่ง เน้นกระทะล้อพ่วงไปด้วย ในการท�ำการตลาดของบริษัท ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือระบบช่วง ล่างไม่ว่าจะเป็นล้อ กระทะล้อ และ ลูกหมาก โดยสินค้ารองคือกระทะ ล้ อ สิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี ที่ น� ำ เข้ า จาก ประเทศจีนเหมือนกัน ส่วนสินค้าอีกกลุ่มคือถังก๊าซ NGV และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหาก กลุ่มลูกค้าต้องการสินค้าประเภท ไหนก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา บริษัทมีบริการส่งมอบให้ถึงที่ ตลาดเรเดียลยิ่งโต ทางด้านยางรถใหญ่นั้นจะมีอยู่ 2 กลุ่มคือยางเรเดียลและยางผ้าใบ ตั้งแต่ อยู่ในวงการยางรถใหญ่มาบอกได้ว่า ยอดขายของตลาดยางรถใหญ่นั้นยังอยู่ ทีจ่ ำ� นวนเท่าเดิมไม่เพิม่ ขึน้ สาเหตุแรกมา จากรถใหญ่ค่ายญี่ปุ่นต้องขาดหายไป จากตลาดเนื่องมาจากขาดชิ้นส่วนจาก

ญี่ปุ่นที่ส่งมาประกอบรถในเมืองไทย ส่วนเหตุผลที่ 2 คือยางผ้าใบจะเริ่มลด น้อยลงทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากยางเรเดียลจาก ประเทศจีนจะเข้ามาทดแทน เพราะ ราคาจ�ำหน่ายทีใ่ กล้เคียงกันแต่คณ ุ ภาพ และอายุ ก ารใช้ ง านจะยาวนานกว่ า ท�ำให้ช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก ราคายางไม่ลด ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ปลายปี ที่ แ ล้ ว ราคา วัตถุดิบคือยางพาราได้มีการปรับราคา เพิ่มขึ้นจนถึงกิโลกรัมละ 200 บาท แต่ ในขณะนี้ได้ปรับลดลงมาอยู่ที่กิโลกรัม ละ 140 บาท และในปลายปีนคี้ าดว่าจะ คงตัวอยูท่ ี่ 120 บาท หากมองดูแล้วเมือ่ ราคาต้นทุนลดลงราคายางใหญ่ก็น่าที่ จะลดลงด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว จะอธิบายกันให้เข้าใจและเป็นไปตาม แนวทางเดียวกันคือ เมือ่ ราคาต้นทุนได้ เพิ่มขึ้นสูงแต่ราคาจ�ำหน่ายของยางรถ ใหญ่ ส ามารถปรั บ ได้ เ พี ย งไม่ กี่ เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากับราคาต้นทุน ดังนัน้ เมือ่ ราคาต้นทุนลดลงท�ำให้ยางรถใหญ่ ไม่สามารถลดราคาลงไปได้มากนัก ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการชดเชยกับต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นแต่ปรับราคาจ�ำหน่ายไม่ได้ ประกาศเข้าร่วมงาน BUS &TRUCK’11 ถึงแม้วา่ ตลอดเวลา 4 ปีจะท�ำการ ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังขนส่งทางบกไม่ ว่าจะเป็นกลุ่มขนส่งสินค้าหรือกลุ่มรถ โดยสารเรียกได้วา่ เกือบทัว่ ประเทศแล้ว งานหนักเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องเข้าถึง ตัวของลูกค้าตลอดเวลา ส�ำหรับงาน BUS & TRUCK’11 ที่จะมีขึ้นระหว่างวัน ที่ 3-5 พฤศจิกายน ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ถึงแม้ว่าจะมีผู้เข้าชมเป็นกลุ่มเดียวกัน กับลูกค้าที่ท�ำตลาดอยู่แต่จุดประสงค์ หลักของการเข้าร่วมงานคือ การสร้าง ภาพพจน์เพื่อแสดงให้กับกลุ่มลูกค้าได้ เห็นความก้าวหน้าและศักยภาพของ บริษทั พร้อมทัง้ รักษากลุม่ ลูกค้าเก่าให้ เป็นแฟนพันธ์ุแท้กันตลอดไป ถึงแม้ว่าจะท�ำตลาดด้วยการขาย ตรงไปยังกลุม่ ลุกค้าหลักและอูป่ ระกอบ ตัวถังแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะน�ำสินค้า ที่ดีมีราคาจ�ำหน่ายที่สมเหตุสมผลด้วย เวลาเพียงไม่กี่ปีก็ท�ำให้ตลาดเห็นแล้ว ว่ า เด็ ก หนุ ่ ม ไฟแรงคนนี้ มุ ่ ง แต่ ง าน คุณภาพจริงๆ

มุมสบาย วันเกิด : 14 ตุลาคม 2521 สถานภาพ : โสด การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ : เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนโดยตรง หลังเรียนจบเข้าท�ำงาน ขายอาหารสัตว์ ในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ปัจจุบันสานงานกิจการของ ครอบครัวที่บริษัท ทีเอชดี ออโต้ พาร์ท จ�ำกัด


24 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

LOGISTICS FOCUS

DHL เปิดตัว Express China Helpdesk เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ช่วยลูกค้าเจาะตลาดจีน

ดีเอชแอล เพิ่มประสิทธิภาพการ บริการเพือ่ ช่วยลูกค้าเจาะตลาดจีน เปิด ตัวบริการ DHL Express China Helpdesk ให้ค�ำแนะน�ำด้านการท�ำธุรกิจกับ ประเทศจีน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ย�้ำความมุ่ง มัน่ ในการมอบบริการทีเ่ ป็นเลิศอย่างต่อ เนื่ อ ง เปิ ด ตั ว บริ ก าร DHL Express China Helpdesk โดยมีพนักงานซึ่ง สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและจีน แมนดาริน ท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงาน ประจ�ำวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น อ�ำนวย ความสะดวกด้านการสื่อสาร และให้ค�ำ แนะน� ำ แก่ ลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการลงทุ น ใน ประเทศจีน นอกจากนี้ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ยังจัดงานเสวนา หัวข้อ “ไม่มีใครรู้จัก ประเทศจีนดีเท่าเรา” ไปเมือ่ เร็วๆ นี้ โดย มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก ดีเอช แอล เอ๊กซ์เพรส มาร่วมแบ่งปันข้อมูลที่ คุ ณ ชนั ญ ญารั ก ษ์ เพ็ ช รรั ต น์ เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าที่มาร่วมงาน กรรมการผู ้ จั ด การ ดี เ อชแอล

เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและอินโดจีน กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า จีนเป็น ประเทศที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ ของโลกและใน ภู มิ ภ าคนี้ เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ของ ประเทศจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รอง จากสหรัฐอเมริกา โดยมีเงินทุนส�ำรอง ระหว่างประเทศสูงถึง 2.6 ล้านล้าน เหรียญสหรัฐ และมีอัตราการขยายตัว ของจีดีพีในปี 2553 สูงถึงร้อยละ 10.3 จากปีก่อนหน้า ดังนั้น จึงมีผู้ประกอบ การชาวไทยเข้ า ไปลงทุ น ในจี น เป็ น จ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบ การเหล่ า นี้ ยั ง คงพบกั บ ปั ญ หาและ อุปสรรคต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงการ ใช้ภาษาในการสือ่ สาร จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการชาวไทยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบเกีย่ วกับการน�ำ GPI#Feb_p10-Pro3.indd 1

1/21/09 10:15:23 PM

เข้าและส่งออก เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อน ที่ จ ะเข้ า ไปลงทุ น ใน ประเทศจีน “ด้วยเหตุนี้ ดีเอช แอล จึ ง ได้ เ ปิ ด ตั ว บริการ DHL Express Helpdesk และจัดงาน เสวนาดังกล่าวขึ้น เพื่อ ช่วยเหลือรวมถึงตอบ สนองความต้ อ งการ ของลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่ง ในพันธกิจที่ส�ำคัญของ ดีเอชแอล ในฐานะที่ เป็นองค์กรที่ผู้บริโภค เลื อ ก (Provider of Choice) โดยการ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของผู ้ ประกอบการทุกท่านให้ ประสบความส� ำ เร็ จ และเติ บ โตได้ ใ น ระยะยาว” ผศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กล่ า วใน ระหว่างการเสวนาว่า “ประเทศจีนเป็น ประเทศที่ นั ก ลงทุ น ชาวไทยต่ า งหา โอกาสเข้าไปลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน โดยในปี 2553 ได้มีการลด อั ต ราภาษี ข องสิ น ค้ า จ� ำ นวน 7,881 รายการ เป็นร้อยละ 0 หรือคิดเป็นร้อย ละ 90 ของสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายทัง้ หมด” ดร. จั ก รกฤษณ์ ดวงพั ส ตรา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเอเชีย กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ ได้ให้คำ� แนะน�ำ ในเรื่องของการสนับสนุนจ�ำภาครัฐใน การท�ำน�ำเข้าและส่งออกกับประเทศจีน ว่า “กรมการค้าต่างประเทศได้จัดตั้ง กองทุน FTA เพื่อสนับสนุนการปรับตัว ของภาคการผลิตและบริการ ที่ได้รับ ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยรู ป แบบการจะแบ่ ง ออกเป็ น การ ศึกษาวิจยั และพัฒนา การจัดหาทีป่ รึกษา เพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงธุรกิจ การ ฝึ ก อบรมอาชี พ ใหม่ ใ ห้ กั บ คนงาน กิจกรรมทีม่ ผี ลโดยรวมต่อการสนับสนุน การบริโภค การตลาด ในภาคการผลิต หรือภาคบริการ และการจัดอบรมเสริม สร้างให้มีความรู้เพื่อการปรับตัว โดย หวั ง ว่ า จะสามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพการ แข่งขันของผู้ประกอบการชาวไทยได้ไม่ มากก็น้อย”


LOGISTICS • BUS&TRUCK 25

ปักษ์หลัง • มิถุนายน 2554

PRODUCTS CATALOGUE

ถัง Flat Lid

ลังพลาสติกทึบ Solid Containers Products

บริษัท สหเจริญลาภ พลาสติก จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายลังพลาสติกหลาก หลายรูปแบบ และหลากหลายขนาด ตามที่ท่านต้องการ ดังสโลแกน You want we have service และส�ำหรับสินค้าทีน่ ำ� เสนอในฉบับนีเ้ ป็นลังพลาสติกแบบทึบ มีหลายสีให้เลือก ผลิตจากพลาสติกพิเศษ PP-Copo ขนาดของลังด้านใน (ก X ย X ส) 530 X 350 X 310 มิลลิเมตร เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับงานขนย้ายสินค้าขนาดเล็กทีต่ อ้ งการคัดแยกจ�ำนวนทีไ่ ด้ ตามความต้องการ เพิ่มเติม : บจก.สหเจริญลาภ พลาสติก โทร.0-2417-7573

ผู้ ผลิต-จ�ำหน่าย พร้อมบริการสมบูรณ์แบบ ด้านภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก และพาเลทพลาสติก ทีใ่ ช้ในด้านการจัดเก็บ บรรจุ และเคลือ่ นย้ายทีม่ คี ณ ุ ภาพ เหมาะ อย่างยิ่งกับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิค อุตสาหกรรมยาน ยนต์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การเกษตร และ การประมง เป็นต้น เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ความจ�ำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ นี้มีจ�ำนวนมาก  สามารถตอบ สนองในการรองรับ-จัดเก็บ และ ขนส่ ง สิ น ค้ า ของท่ า นอย่ า งมี ประสิทธิภาพ เพิ่มเติม : บจก. วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส โทร.0-34964644

รถยกไฟฟ้า

สามารถยกและเคลือ่ นย้ายสินค้าในขณะทีร่ ถยังขับเคลือ่ นอยู่ โดย ใช้งวงเป็นตัวยึดจับ โดยสามารถวางสินค้าได้หลายแบบทั้งแนวตั้งและ แนวขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขนย้ายสินค้าในพืน้ ทีแ่ คบ แน่นอนเป็น อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างยิ่งในคลังสินค้า ยิ่งไปกว่านั้นเจ้า อุปกรณ์ตัวนี้ยังดัดแปลงเป็นลิฟต์ หรือบันได ในกรณีที่ท่านต้องการยก หรือหยิบจับของที่มีความสูงได้อีกด้วย เนือ่ งจากขนาดทีม่ คี วามเล็ก น�ำ้ หนักเบาและมีความยืดหยุน่ ในการ ท�ำงานสูง ท�ำให้ในด้านราคาและประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในตลาด ได้อย่างสมบูรณ์ แน่นอนว่ายังต้องมีการพัฒนาและอกกรุน่ ใหม่สตู่ ลาด เพือ่ มองหา สิ่งที่ดีที่สุด เพิ่มเติม : บจก. ซีสเต็มส์คาร์ส โทร.0-2330-9044

พาเลทกระดาษรังผึ้ง

จากโครงสร้างความแข็งแรงของกระดาษรังผึ้ง ได้ถูกน�ำมาผลิตเป็น พาเลทกระดาษทีม่ คี วามแข็งแรง รับน�ำ้ หนักได้สงู มาก ตัวพาเลทมีนำ�้ หนักเบา กันความชื้นได้ถึง 90% เป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับผู้ส่งออก โดยเรามีพาเลท อยู่หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพาเลทแบบ 2 ways หรือ แบบ 4 ways พาเลทที่รับน�้ำหนักได้ที่ไม่เกิน 1 ตัน หรือ รับน�้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 2 ตัน เรามีพาเลทกระดาษทีเ่ ป็นขนาดมาตรฐานทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปและบริษทั ฯ ยัง รับออกแบบพาเลทกระดาษตามขนาดที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะกับงานของ ลูกค้ามากที่สุด เพิ่มเติม : บจก.โอ แอนด์ เอช ฮันนี่คอมป์เปเปอร์ โทร.0-3816-4082


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

LOGISTICS & MATERAIL HANDLING

CEVA แจงผล Q1 เพิ่มขึ้น 13.3% พร้อมเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ เน้นบริการครบวงจร

CEVA โลจิสติกส์ แถลงผลประกอบ การ และยอดตัวเลขของ EBITDA เพิ่ม สูงขึ้นถึง 36.5% จากปี 2553 หรือคิดเป็น มูลค่า 71 ล้านยูโร ในไตรมาสที่ 1 ผล ประกอบการ 1,686 ล้านยูโร หรือเพิ่ม ขึ้น13.3% จากปีก่อนหน้า พร้อมเปิดตัว โซลูชนั่ ซัพพลายเชนแบบใหม่ End to End เพื่อการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร คุณจอห์น แพททูลโล ประธาน บริหารของ CEVA กล่าวถึงตัวเลขผล ประกอบการในครัง้ นีว้ า่ รูส้ กึ ยินดีกบั ผล ประกอบการที่แข็งแกร่งของเรา และ ความส�ำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการ ปรับโครงสร้างในปี 2553 ได้กอ่ ให้เกิดผล ดี ต ่ อ ธุ ร กิ จ ทั้ ง ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เรา สามารถขับเคลือ่ นให้ธรุ กิจของเราเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง CEVA เดินเข้าสูป่ ี 2554 อย่างมัน่ คง หลังจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2553 ทั้งยังตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้วย รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ถึง 13.3% จากปี 2553 ซึง่ เป็นมูลค่าถึง 1,686 ล้านยูโร นอกจากนี้

EBITDA ยังคงแสดงถึงการพัฒนาอย่าง มีศักยภาพด้วยการได้รับยอดจ�ำนวน 71 ล้านยูโรในไตรมาสนี้ หรือเพิ่มขึ้น 36.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า “เราสร้างผลประกอบการที่ดีใน แต่ละภูมิภาคทั่วโลก ทั้งรายได้และผล ก�ำไรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเอเชียแปซิฟกิ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่มา จากการเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรม ยานยนต์ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคและ เทคโนโลยี ทั้งยังรวมไปถึงบริษัทในภาค อุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย ในระหว่าง ไตรมาสแรกนี้ CEVA Group สามารถ สร้างรายได้ได้ถึง 528 ล้านยูโร จาก ตลาดใหม่ที่สามารถสร้างตัวเลขสูงเป็น ประวัติการณ์ในเดือนมีนาคมนี้” พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวองค์กรใหม่ที่ เกิดขึ้นภายใน CEVA ซึ่งได้แก่ โซลูชั่น ใหม่ส�ำหรับการบริหารจัดการ ซัพพลาย เชน พร้อมการเปิดตัวระบบ Smart Solutions และ SMART End to End ตัวใหม่ ล่าสุด โซลูชั่นส�ำหรับการบริการจัดการ

ซัพพลายเชนของ CEVA นีถ้ กู สร้างขึน้ เพือ่ ตอบสนอง ความต้องการการเปลี่ยน แปลงและการพั ฒ นาขนาดใหญ่ ข อง ลูกค้าทั่วโลกซึ่งมีพนักงานกว่า 185 คน และ 5 ศูนย์ควบคุมบังคับการทั่วโลก “ขณะที่ลูกค้าได้เปลี่ยนไปยังการ จัดหา การผลิต และการกระจายสินค้า ในระดับโลก ความซับซ้อนในการจัดการ ซัพพลายเชนของพวกเขาได้เพิ่มขึ้นใน ขณะที่ประสิทธิภาพสูงของงานและเรื่อง ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดยังคงเป็นกฎเกณฑ์

ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีมงานฝ่ายโซลูชนั่ ซัพพลาย เชนจะน� ำ เอาประสบการณ์ แ ละความ เชี่ยวชาญต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝนจาก CEVA เพือ่ ทีจ่ ะรวบรวมความแตกต่างของ โครงสร้างองค์กรและทรัพยากรต่างๆ ที่ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ทมี งานทัว่ โลกของเรา รวมถึงการยกระดับโซลูชั่น End to End ที่เป็นส่วนส�ำคัญของ CEVA ในการผลั ก ดั น กลยุ ท ธ์ ใ หม่ ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อลูกค้าของเราผ่านซัพพลาย เชนของลูกค้าเอง”

กลุ่มมหพันธ์ เปิดระบบ Green Logistics กทท.ยันซ่อมท่าเรือเสร็จ พร้อมใช้ 7 ท่า ลดการใช้ไม้ในการขนส่งและจัดเก็บสินค้า กลุม่ มหพันธ์ เปิดตัวระบบ Green Logistics ตามแผนธุรกิจ “Green InnoTegration” หรือ “นวัตกรรมบูรณา การเพื่อสิ่งแวดล้อม” ลดการใช้ไม้ใน กระบวนการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ลดการตั ด ไม้ ท� ำ ลายป่ า ปริ ม าณกว่ า 30,000 ตัน หรือเท่ากับต้นไม้กว่า 100,000 ต้นต่อปี คุณองเอก เตชะมหพันธ์ ประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มมหพันธ์ ผู้ผลิต และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ตราห้าห่วง” และ “ตราเฌอร่า” เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นสู่กระบวน การน�ำมาใช้ในระบบการจัดเก็บและจัด ส่งสินค้าของบริษัทที่เรียกว่า Green Logistics โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ เรียกว่า “SKID (สกิด)” เข้ามาใช้ใน กระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มจากการน�ำวัสดุไฟเบอร์ ซีเมนต์ในโรงงานมาใช้งานแทนระบบ พาเลทไม้แบบเดิมสามารถลดการใช้ไม้ ลงกว่า 80% คิดเป็นปริมาณกว่า 30,000 ตัน/ปี “กลุ่มมหพันธ์ มีนโยบายทีช่ ัดเจน ในการจะก้ า วเข้ า ไปสู ่ ก ารเป็ น

‘นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม’ เพื่อร่วมอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ของโลกให้ยงั่ ยืน ทัง้ นีโ้ ดยได้ดำ� เนินการ มาแล้ ว ในหลายๆ ด้ า น และล่ า สุ ด บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Green Logistics ขึ้นมาใช้กับระบบการจัดเก็บและ บริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง รวมถึ ง ระบบ โลจิสติกส์ของบริษทั ฯ เพือ่ ลดการใช้ไม้ ในกระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า โดยน�ำวัสดุไฟเบอร์ซเี มนต์มาใช้ทดแทน ซึ่งคาดว่าจะลดการตัดไม้ท�ำลายป่าได้ ปริมาณปีละกว่า 30,000 ตัน” ด้วยกระบวนการพัฒนาเครือ่ งมือ ในการจัดเก็บสินค้าที่เรียกว่า “SKID (สกิด)” ซึ่งพัฒนาขึ้นจากวัสดุไฟเบอร์ ซีเมนต์จากกระบวนการผลิต น�ำมา ดัดแปลงและพัฒนาใช้ในกระบวนการ จัดเก็บและแพ็คเกจจิ้งสินค้า โดยผสาน การใช้งานร่วมกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และรัดด้วยแผ่นพลาสติกใส 3-5 ชั้น ผลทีไ่ ด้รบั นอกจากจะลดการใช้ไม้อย่าง สิน้ เชิง คิดเป็นปริมาณทัง้ ระบบกว่าปีละ กว่า 30,000 ตันแล้ว ยังลดปัญหาที่เกิด ขึ้นจากวิธีการจัดเก็บหรือขนย้ายแบบ เดิมๆ อีกมากมาย

สภาหอการค้ า แจง ซ่ อ มการ ท่าเรือคลองเตยไร้ระบบบริหารรองรับ ท�ำผู้ส่งออก-น�ำเข้าเสียหายเดือนละ กว่าพันล้านบาท ด้านผอ.ท่าคลองเตย ยันเปิดให้บริการครบ 7 ท่าเดือน ก.ค.นี้ คุณชัยนันท์ อุโฆษกุล ประธาน คณะอนุ ก รรมการการค้ า ระหว่ า ง ประเทศ สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมผู้น�ำเข้าและส่งออกระดับบัตร ทอง ได้ท�ำหนังสือถึงการท่าเรือแห่ง ประเทศไทย (กทท.) เพื่อขอให้แก้ ปัญหาความแออัดของท่าเรือกรุงเทพ หลังจากปิดซ่อมบ�ำรุง 2 ท่าเรือ จาก ทั้งหมด 7 ท่าเรือ ตั้งแต่ปลายปี 2553 ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่ม ขึ้นเดือนละ 1 พันล้านบาท เพราะเรือ สิ น ค้ า ต้ อ งใช้ เ วลารอนานกว่ า จะขน สินค้าขึ้น-ลงเรือได้ บริษัทเดินเรือจึง เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม อี ก 50 ดอลลาร์ และ 100 ดอลลาร์ ตามขนาด คอนเทนเนอร์ “ปัญหาความแออัดของท่าเรือ กรุงเทพ ท�ำให้เรือสินค้าต้องใช้เวลาเพิม่ ขึ้นเป็น 7 วัน จากเดิม 1-2 วัน บางครั้ง ต้องเปลี่ยนไปส่งสินค้าทางอากาศแทน เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า

ท�ำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการบาง รายต้องยุติการรับ ORDER เพราะกลัว ส่งสินค้าไม่ทัน” ด้านเรือตรีวิโรจน์ จงชาณสิทโธ ผู้อ�ำนวยการท่าเรือกรุงเทพ กล่าวว่า ภายในเดือน ก.ค. นี้ ท่าเรือกรุงเทพจะ เปิดให้บริการครบทั้ง 7 ท่าเรือแน่นอน หลังจากปิดปรับปรุง 2 ท่าเรือ เพื่อ เปลีย่ นปัน้ จัน่ ยกตูส้ นิ ค้าหน้าท่า ปรับปรุง รางปั้นจั่นหน้าท่าและบริเวณลานวางตู้ คอนเทนเนอร์ โดยการปิดท่าเรือพร้อม กันทั้ง 2 แห่ง เริ่มตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ ผ่านมา ไม่ได้ปิดตั้งแต่ปี 2553 “กทท.ได้เร่งรัดการด�ำเนินงาน ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ล่าช้าและกระทบต่อ การให้บริการ โดยจัดเตรียมแผนส�ำรอง การให้บริการระหว่างที่มีการปิดท่าเรือ เช่น การส�ำรองท่าเรือด้านตะวันตก จ�ำนวน 2 แห่ง เพื่อให้เรือสินค้าที่มี ปั้นจั่นจอดเทียบท่า และตั้งเป้าจะลด เวลาการจอดรอเทียบท่าให้อยู่ในภาวะ ปกติ คือ 1 วัน จากปัจจุบัน 2 วัน แต่ที่ ผ่านมามีวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันวิสาขบูชา ส่งผลให้เรือต้อง จอดรอ 4 วัน และปัญหาเรือสะสมใน ช่วงนั้น เป็นเพราะบริษัทขนส่งไม่น�ำ สินค้าออกจากท่าเรือ”


LOGISTICS • BUS&TRUCK 27

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

LOGISTICS

โจทย์ ย ากในการท� ำ ธุ ร กิ จ ในปี 2554 นี้ ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมประเภทใดก็ตาม โดยเฉพาะ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต จั ด ว่ า เป็ น อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบต้นทุน ค่อนข้างสูง ทั้ ง ต้ น ทุ น การผลิ ต และต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น การขนส่ง ต้นทุนการคลังสินค้า ต้นทุน การจัดเก็บและดูแลสินค้าคงคลัง ต้นทุน การสูญเสีย เสียหาย และเสือ่ มสภาพของ สินค้าคงคลัง ต้นทุนการถือครองสินค้า รวมทั้งต้นทุนการบริหารจัดการ อย่างไร ก็ดี การแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่ได้มี การเตรียมการวางแผนรับมือให้ดกี อ็ าจจะ ท� ำ ให้ ถึ ง ขั้ น ต้ อ งปิ ด กิ จ การ ดั ง นั้ น ผู ้ ประกอบการจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห าร จัดการต้นทุนเหล่านีท้ ดี่ ี เพือ่ ให้ได้ตน้ ทุนที่ ต�่ำที่สุด และยังคงคุณภาพของสินค้าเอา ไว้ รวมถึงมองหาวิธีการเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้วย ซึ่ง ผู ้ เ ขี ย นได้ ร วบรวมและมี ข ้ อ เสนอแนะ กลยุทธ์ 4 ด้าน ดังนี้ กลยุทธ์ 1. ควบคุมต้นทุนเงิน ซึ่ง เกิดจากนโยบายขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาร แห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ นับ ว่าเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ ธุรกิจจึงต้อง มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการควบคุ ม การจั ด การ ทางการเงินทีด่ ี เนือ่ งจากการเงินเป็นหัวใจ หลักของการท�ำธุรกิจ หากกิจการใดมี ต้นทุนทุกอย่างเพิม่ ขึน้ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญมาก ส�ำหรับเจ้าของกิจการก็คือ เงินสด (Cash Flow) จะต้องมีการบริหารจัดการทางการ เงิน (Cash Management) กับเจ้าหนีแ้ ละ ลูกหนี้ โดยเฉพาะ ปัญหาลูกค้าหนี้การค้า ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของ ตนเองได้ตามก�ำหนดระยะเวลา จะเกิด ปัญหาทางการเงิน ดังนั้น จะต้องเปลี่ยน วิธีคิด ระบบวิธีการจัดการทางการเงิน ใหม่ เช่น การให้เครดิต จะต้องพิจารณา ตามหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5 C’s โดย ต้องเลือกการปล่อยสินเชื่อ อย่าใช้ระบบ ความเกรงใจ และต้องพยายามเก็บเงิน จากลูกค้าให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 1) ความตั้งใจจริง (Characteristics) พฤติกรรมการแสดงออกถึงความตัง้ ใจใน การช�ำระหนี้ (Willing to Pay) อันถือเป็น เรื่องของความซื่อสัตย์และความรับผิด ชอบ 2) ความสามารถในการช�ำระหนี้ (Capacity) เป็นคุณสมบัติของผู้ขอสิน เ ชื่ อ ท า ง ด ้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ สมรรถภาพในการหารายได้ให้เพียงพอที่ จะช�ำระหนี้ หรือ Ability to Pay 3)สัดส่วน

ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

กลยุทธ์รับวิกฤตต้นทุนขาขึ้น

ของทุน (Capital) เป็นการวิเคราะห์ถึง ความเสี่ยงของธุรกิจ (ลูกหนี้) เพราะหาก ธุรกิจ (ลูกหนี้) อาศัยแหล่งเงินทุนจาก ส่วนของหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ ย่อมท�ำให้ เกิ ด ภาระดอกเบี้ ย สู ง ตามมา 4)หลั ก ประกัน (Collateral) ควรมีการก�ำหนดให้ มีหลักประกันเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น โดยทรัพย์สินที่น�ำมาเป็นหลัก ประกันนั้น มีความคุ้มกับมูลค่าที่อาจจะ สูญเสียไป และ 5)สภาวการณ์ (Condition) มีผลกระทบกระเทือนต่อความเสีย่ ง ในการให้สนิ เชือ่ และความสามารถในการ ช�ำระหนี้และเงินทุนของธุรกิจได้ โดย เฉพาะสภาพทางเศรษฐกิจเช่นนี้ ดังนึน้ จะ ต้องตรวจสอบสภาพการเปลีย่ นแปลงทาง ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ที่ 2. การหาแหล่งวัตถุดิบ ใหม่ทถี่ กู ลง และการใช้วตั ถุดบิ อืน่ ทดแทน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น เกิด จากสินค้าโภคภัณฑ์หลักของโลกได้มกี าร ปรับราคาที่สูงขึ้นอย่างรุนแรง ดังนั้น ซึ่ง ผู ้ ป ระกอบการไทยควรฉกฉวยสิ ท ธิ ประโยชน์ จ ากเงื่ อ นไขข้ อ ตกลงจาก ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ให้มากทีส่ ดุ โดยแสวงหาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศ เพื่ อ นบ้ า น เช่ น กั ม พู ช า ลาว พม่ า เวียดนาม ซึ่งจะถูกกว่าวัตถุดิบภายใน ประเทศ นอกจากนี้ การใช้วัตถุดิบชนิด อื่นทดแทนหรือลดชนิดเกรดของวัตถุดิบ ลง เช่น เคยใช้วตั ถุดบิ เกรด A ลดลงเหลือ B เป็นต้น กลยุทธ์ที่ 3. การบริหารต้นทุน ด้านแรงงาน ซึง่ มีตน้ ทุนทางด้านแรงงาน ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เกิดจากนโยบายของรัฐบาลใน การขึ้นค่าแรงงาน โดยจะต้องกลับมา ทบทวนในเรื่องประสิทธิภาพการท�ำงาน ของพนักงาน/คนงาน ซึ่งบางครั้งจ�ำเป็น ต้องมีการปลดพนักงานออก หากพนักงาน กลุ่มนั้นเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ ขณะ เดียวกันต้องเพิม่ ประสิทธิภาพคนงานเพือ่ ลดค่าแรงต่อการผลิตสินค้าหนึ่งชิ้นให้ น้อยลงด้วย หากไม่มงี บประมาณเพียงพอ ควรจะให้ ฝ ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จั ด ฝึ ก อบรมเป็นการภายใน (In-house Training) โดยใช้วิทยากรในบริษัท นอกจาก นี้ จะต้องหันไปจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่ง จะมีค่าแรงงานถูกกว่าแรงงานไทยจาก การเปิดตลาดแรงงานเสรีอย่างเต็มรูป แบบที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานราคา ถูกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามากขึ้น กลยุทธ์ที่ 4. การบริหารต้นทุน พลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อันเนือ่ งมาจากราคา น�้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่อง รวมถึงนโยบายปล่อยลอยตัวราคา ก๊าซ LPG ของภาครัฐ โดยจะต้องท�ำการ ส�ำรวจดูว่าจะสามารถลดต้นทุนในส่วน

ไหนได้ บ ้ า ง แต่ จ ะต้ อ งไม่ เ ป็ น การลด คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร เช่ น กระบวนการผลิตจะสามารถลดส่วนไหน ได้ น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เปลีย่ นวิธกี าร ท�ำงานใหม่ ลดพลังงาน ลดขั้นตอนการ ผลิต ลดค่าแรง และลดวัตถุดิบ รวมทั้ง ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ชนิด หากรู้ถึง ต้นทุนที่แท้จริงก่อนว่าเป็นเท่าใด ก็จะ สามารถมองเห็นถึงการลดต้นทุนในแต่ละ ขั้นตอนหรือแต่ละกระบวนการได้ เช่น พยายามรวมเที่ยวในการจัดส่งสินค้าให้ กั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะรายที่ อ ยู ่ ใ นเส้ น ทาง เดียวกัน และการปรับเปลีย่ นวิธกี ารขนส่ง สินค้า เช่น เดิมใช้พนักงานขับรถตระเวน ส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ก็เปลี่ยนมา เป็นการส่งสินค้าให้กบั ศูนย์กระจายสินค้า เพี ย งจุ ด เดี ย ว (ของคู ่ ค ้ า ) แล้ ว ให้ ไ ป กระจายสิ น ค้ า เอง เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การขนส่ง รวมถึงการพิจารณาใช้วิธีการ จัดจ้างจากภายนอก (Outsource) ด้วย หรือลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรเพือ่ ลดขัน้ ตอนใน การท�ำงานและเพิ่มก�ำลังการผลิต ถึง แม้ว่าจะใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องจักรสูง แต่ ก็คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป เพราะว่าจะ สามารถช่วยลดต้นทุนด้านคน เวลา เพิ่ม ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และต้นทุน การผลิต นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีด

ความสามารถทางด้านการแข่งขันอีกด้วย กลยุทธ์ที่ 5. การบริหารต้นทุนด้าน การตลาด นับว่าเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบ การสามารถลดได้งา่ ยมากในยุคดิจติ อลนี้ ซึง่ จะต้องท�ำการตลาดต้นทุนต�ำ่ ก็สามารถ ลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง หมดสมัยแล้ว ครั บ ที่ จ ะใช้ วิ ธี ก ารท� ำ ตลาดแบบสาด กระสุน (Mass) เพราะว่าทุกอย่างทุก กิจกรรมทางการตลาดล้วนแต่ต้องใช้เงิน ทั้งนั้น โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ประเภท Social Media เช่น Facebook Twitter Blog เป็นต้น หรือการท�ำตลาด แบบ Below the line ที่ใช้งบประมาณไม่ มาก เช่น การจัดกิจกรรมตามเทศกาล (Event) สนับสนุนรายการหรืองานประจ�ำ ปี ฯลฯ นอกจากนี้ จะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษา สภาพโดยรวมของตลาด พฤติกรรมผู้ บริโภค รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาตลาด ด้วยการ สร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างความแตกต่าง ให้กับสินค้าอย่างต่อเนื่องและครบวงจร โดยอยู ่ บ นพื้ น ฐานของการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้ได้ตรงจุด นั่น แหละ จึงจะท�ำให้การท�ำธุรกิจเกิดความ สามารถทางการแข่งขันได้ในยุคการเปิด เสรีทางการค้า


28 BUS&TRUCK • จัดซื้อ จัดจ้าง

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

จัดซื้อ จัดจ้าง จัดซื้อ/ จัดเช่า/จัดจ้าง

13 มิถุนายน 2554

• จ้าง เหมารถโดยสารไม่ประจ�ำทาง ปรั บ อากาศ ส� ำ หรั บ เทศบาลนคร อุดรธานี ก�ำหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยพั ส ดุ ส� ำ นั ก การคลั ง เทศบาลนครอุ ด รธานี (ชั้ น 4) ทีท่ ำ� การชัว่ คราวองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุดรธานี ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.udoncity.go.th หรือ โทร.0-4232-5176 ต่อ 201 ในวัน และเวลาราชการ 15 มิถุนายน 2554

• ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับจังหวัดมหาสารคาม

ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล พยัคฆภูมิพิสัย ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ดูราย ละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือโทร.0-43791574 ในวันและเวลาราชการ 16 มิถุนายน 2554

• ซื้อ รถยนต์ปรับอากาศ สองชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จ� ำ นวน 1 คั น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) กรุงเทพฯ ก�ำหนดยืน่ ซองเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 08.3012.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ก�ำหนดเสนอราคา วันที่ 24 มิถนุ ายน

2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ดูรายละเอียด ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.finance.ku.ac.th หรือโทร.0-2942-8210 ต่อ 4307-9 ในวันและเวลาราชการ 17 มิถุนายน 2554

• ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมติดตั้ง หลั ง คาไฟเบอร์ ก ลาสหรื อ เหล็ ก ส�ำหรับโรงพยาบาลสอยดาว ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล สอยดาว อ�ำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป โรงพยาบาล สอยดาว อ�ำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ

โทร.0-3938-1376 ต่อ 177 ในวัน และเวลาราชการ • ซือ้ ครุภณ ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับโรงพยาบาลสอยดาว ก�ำหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป โรงพยาบาล สอยดาว 399 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป โรงพยาบาล สอยดาว 399 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement. go.th หรือโทร.0-3938-1376 ต่อ 177 ในวันและเวลาราชการ 20 มิถุนายน 2554

• ซือ้ ครุภณ ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับส�ำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม


28 BUS&TRUCK • จัดซื้อ จัดจ้าง

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

จัดซื้อ จัดจ้าง จัดซื้อ/ จัดเช่า/จัดจ้าง

13 มิถุนายน 2554

• จ้าง เหมารถโดยสารไม่ประจ�ำทาง ปรั บ อากาศ ส� ำ หรั บ เทศบาลนคร อุดรธานี ก�ำหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยพั ส ดุ ส� ำ นั ก การคลั ง เทศบาลนครอุ ด รธานี (ชั้ น 4) ทีท่ ำ� การชัว่ คราวองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุดรธานี ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.udoncity.go.th หรือ โทร.0-4232-5176 ต่อ 201 ในวัน และเวลาราชการ 15 มิถุนายน 2554

• ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับจังหวัดมหาสารคาม

ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล พยัคฆภูมิพิสัย ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ดูราย ละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือโทร.0-43791574 ในวันและเวลาราชการ 16 มิถุนายน 2554

• ซื้อ รถยนต์ปรับอากาศ สองชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จ� ำ นวน 1 คั น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) กรุงเทพฯ ก�ำหนดยืน่ ซองเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 08.3012.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ก�ำหนดเสนอราคา วันที่ 24 มิถนุ ายน

2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ดูรายละเอียด ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.finance.ku.ac.th หรือโทร.0-2942-8210 ต่อ 4307-9 ในวันและเวลาราชการ 17 มิถุนายน 2554

• ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมติดตั้ง หลั ง คาไฟเบอร์ ก ลาสหรื อ เหล็ ก ส�ำหรับโรงพยาบาลสอยดาว ก�ำหนดยื่นซองสอบราคาถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล สอยดาว อ�ำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป โรงพยาบาล สอยดาว อ�ำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ

โทร.0-3938-1376 ต่อ 177 ในวัน และเวลาราชการ • ซือ้ ครุภณ ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับโรงพยาบาลสอยดาว ก�ำหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป โรงพยาบาล สอยดาว 399 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป โรงพยาบาล สอยดาว 399 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement. go.th หรือโทร.0-3938-1376 ต่อ 177 ในวันและเวลาราชการ 20 มิถุนายน 2554

• ซือ้ ครุภณ ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ�ำนวน 1 คัน ส�ำหรับส�ำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม


จัดซื้อ จัดจ้าง • BUS&TRUCK 29

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

ก�ำหนดยืน่ ซองสอบราคาถึง วันที่ 20 มิถนุ ายน 2554 ระหว่างเวลา 09.0015.00 น. ก�ำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ส�ำนักงานธนารักษ์ พื้นที่นครพนม ศาลากลางจังหวัด นครพนม (หลังใหม่) ชั้น 4 ต�ำบล ในเมื อ ง อ� ำ เภอเมื อ งนครพนม จังหวัดนครพนม ติ ด ต่ อ ส� ำ นั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ นครพนม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rtnpn@treasury.go.th หรือ โทร.0-4251-1102 ในวันและเวลา ราชการ จัดจ้าง ช่าง • รับสมัคร ช่างยนต์ 9 อัตรา ติดต่อ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จ�ำกัด โทร.0-2925-6464, 0-2925-5997 • รับสมัคร หัวหน้าช่างเทคนิคซ่อม รถยนต์ (ธุรกิจขายรถยนต์) ติดต่อ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2381-6741, 0-2392-

8461 • รับสมัคร พนักงานช่างยนต์ จ�ำนวน มาก ติดต่อ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-22559310 พนักงานขับรถ • รับสมัคร พนักงานขับรถบรรทุก สินค้า 3 อัตรา ติดต่อ บริษัท เอส. เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จ�ำกัด โทร.0-2925-6464, 0-2925-5997 • รับสมัคร พนักงานขับรถส่งของ 3 อัตรา ติดต่อ ROMET INTERNATIONAL CO.,LTD. โทร.0-27176511-20 • รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ส่ง สินค้า 5 อัตรา ติดต่อ FOOD PROJECT (SIAM) CO.,LTD. โทร.0-2678-2525 • รั บ สมั ค ร พนั ก งานขั บ รถยนต์ บรรทุก 2 อัตรา ติดต่อ บริษัท วีซี.เรี ยลเอสเตท แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด โทร.08-1739-7720, 08-50030982 พนักงานขาย • รับสมัคร พนักงานขายรถยนต์

(ธุรกิจขายรถยนต์) ติดต่อ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2381-6741, 0-2392-8461 • รับสมัคร พนักงานขายรถยนต์มอื สอง จ�ำนวนมาก, พนักงานบาย รถยนต์ (ประจ�ำโชว์รูม) จ�ำนวน มาก ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ไทย วี . พี . คอปอร์เรชั่น จ�ำกัด โทร. 0-25227689, 08-6341-6772 • รับสมัคร พนักงานขายรถยนต์ โตโยต้า ติดต่อ บริษัท เจริญไทย มอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด โทร.0-27433555 • รับสมัคร พนักงานขายรถยนต์ Chevrolet 20 อัตรา ติดต่อ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-2255-9310 Logistics • รับสมัคร Senior Logistic & Production Planning staff 2 อัตรา ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ที โ อเอ เพ้ น ท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-23355888 ต่อ 5852 • รับสมัคร Logistics Staff 1 อัตรา ติดต่อ M&A Consultants Recruit-

ment Co., Ltd. โทร.0-2632-0892 • รับสมัคร Supply Chain Executive 2 อัตรา ติดต่อ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-2696-2000 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ 1 อัตรา ติดต่อ S.Siritransport Co., Ltd. โทร.0-2240-1975 • รับสมัคร Logistic Officer 3 อัตรา ติดต่อ Innovation Group โทร. 0-2375-5197 ต่อ 202, 204 อื่นๆ • รับสมัคร หัวหน้าแผนกอะไหล่ รถยนต์ (ธุรกิจขายรถยนต์) ติดต่อ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2381-6741, 0-23928461 • รับสมัคร ผู้จัดการเต้นท์รถยนต์ 1 อัตรา ติดต่อ บริษัท สไป๊ซี เรสซิพิ ประเทศไทย จ�ำกัด โทร.0-29459091, 08-9996-6396 • รับสมัคร พนักงานอะไหล่ 1 อัตรา ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ออโต้ เ ทคนิ ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.0-22559310

บริษัท เจริญยนต์ไทยพัฒนา จำกัด

Charoen Yont Thai Pattana Co.,Ltd. “ อีกทางเลือกใหม่ สำหรับผู้นิยมชมชอบเครื่องยนต์ Cummins แต่เป็นห่วงเรื่องบริการหลังการขาย ” บริษัท เจริญยนต์ไทยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทในเครือ CYT Group เป็นผู้มีความชำนาญด้านเครื่องยนต์ Cummins มากว่า 38 ปี และได้รับการแต่งตัง้ จาก บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด (Cummins DKSH (Thailand) Limited) ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการหลังการขาย เครื่องยนต์ดีเซล Cummins สำหรับรถบัสและรถหัวลาก ขนาด 260-420 แรงม้า ที่มีใช้ในประเทศไทย

บริษัท เจริญยนต์ไทยพัฒนา จำกัด

พร้อมแล้วทีจ่ ะให้บริการท่าน เรามีศูนย์บริการและช่างผู้ชำนาญการพร้อมเครื่ องมืออันทันสมัยไว้สำหรับให้บริการท่าน สนใจกรุณาติดต่อ สำนักงานใหญ่ Website : http://www.cyt.co.th ศูนย์บริการ 227/80 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ 0 2682 7491-5 โทรสาร 0 2682 7490 e-mail : sales@cyt.co.th

88/1 หมู่ 7 ซ.วัดศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 0 2346 1193-4 โทรสาร 0 2346 1192 e-mail : services@cyt.co.th


30 BUS&TRUCK • DIRECTORY

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

DIRECTORY YUTONG บริษัท ไทยคูชัย จำ�กัด โทร. 0-2393-9831-2

SUNLONG

YUTONG มินิบัส 6 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 8 เมตร YUTONG รถบัสโดยสาร 12 เมตร

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2900-5000 Hotline 0-2900-5260 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 3 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5 SERIES 5

XZU303R-4W XZU303R-6W XZU343R XZU413R (Hi-Torque) XZU413R (Hi-Speed) XZU423R FC9JEKA (T) FC9JEKA (S) FC9JJKA FC9JELA (T) FC9JELA (S) FC9JJLA (Radial) FC9JLLA (Radial) FG8JGLD FG8JGLT FG8JJLA FG8JMLA FG8JPLA FG8JRLA FG8JPLG (Air Sus) FG8JGLE FG8JJLB FL8JNKA FG8JTKA FL8JNLA FM8JNKA FM8JNLD FM1AKKM (Mixer) FM1ANKD T (Bias) FM1ANKD T (Radial) FM1ANKD S (Radial) FM1ANLD T FM1ANLD S FM2PNLD T FM2PNLD S GY2PSLA (S) GY2PSLA (T) PTO GY2PSLA (S) PTO FM8JKKA FM1JKKA S FM1AKKA (S) PTO FM1AKLA S FM1AKLA (S) PTO FM2PKLA T FM2PKLA S FM2PKLA (S) PTO RK8JSLA RM1ESKU FG1JPKA NGV FL1JTKA-BGT NGV FM1JNKD-BGT NGV FM1JKKA NGV

4 ล้อขนาด 2 ตัน 6 ล้อขนาด 2-3 ตัน 6 ล้อขนาด 2-3 ตัน 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดกลาง 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 6 ล้อขนาดใหญ่ 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 10 ล้อ 6x4 12 ล้อ 8x4 12 ล้อ 8x4 12 ล้อ 8x4 หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ หัวลาก 10 ล้อ รถบัส EURO 3 รถบัส EURO 3 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ 10 ล้อ 6x2 10 ล้อ 6x2 หัวลาก 10 ล้อ NGV

4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 4 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ 6 สูบ

110 136 136 136 136 136 145 145 145 175 175 175 175 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 251 212 251 330 330 330 330 344 344 380 380 380 380 380 251 330 330 334 344 380 380 380 251 380 220 260 260 260

860,000 900,000 960,00 1,090,000 1,100,000 1,090,000 1,270,000 1,270,000 1,280,000 1,270,000 1,330,000 1,350,000 1,360,000 1,650,000 1,760,000 1,670,000 1,680,000 1,690,000 1,710,000 1,810,000 1,550,000 1,560,000 2,210,000 2,250,000 2,280,000 2,340,000 2,390,000 2,380,000 2,620,000 2,650,000 2,650,000 2,700,000 2,700,000 2,760,000 2,760,000 2,920,000 2,960,000 2,960,000 2,500,000 2,720,000 2,760,000 2,750,000 2,790,000 2,840,000 2,840,000 2,880,000 2,010,000 3,400,000 2,420,000 3,050,000 3,090,000 3,190,000

KIA บริษัท บริษัท ยนตรกิจเกียมอเตอร์ จำ�กัด โทร.0-2915-1991, 0-2247-5555 Kia K2900 (M)

รถปิกอัพ

2.9 CRDi

-

632,000

GXZ77NFH(AERO MAX) GXZ77NTH (AERO MAX) GXZ77NFH GXZ77NTH GVR34JH (AERO MAX) GVR34JH FXZ77QDFH FXZ77QDTH FVZ34PSDFH FVZ34PSDTH FVZ34PNDH FVM34TSH FVM34QSH FVM34TNH FVM34RNH FVM34QNH FTR34QZL FTR34PZL FTR34LZL FTR34JZL FRR90NZL FRR90LZL FRR90HZL NQR75L5H NQR75H5H NPR75K5NH NPR75H5NH NMR85H5FH NMR85H5TH NMR85E5H NLR85E1H GVR86KCL (AERO MAX) GVR86KCL FTR86QCL NPR82K5CK NPR82H5CK NMR82H5CK

มินิบัส รถธรรมดา รถปรับอากาศ

- - -

- - -

1,500.000 2,500,000 4,850,000

10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก สองเพลา 10 ล้อหัวลาก (4x2) 10 ล้อหัวลาก (4x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 10 ล้อ (6x2) รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 3 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถบรรทุก 2 ตัน รถหัวลากเครื่องยนต์ CNG รถหัวลากเครื่องยนต์ CNG รถบรรทุก 6 ล้อ NGV รถบรรทุก 3 ตัน NGV รถบรรทุก 3 ตัน NGV รถบรรทุก 2 ตัน NGV

9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 9,839 CC. 9,839 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 9,790 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 5,193 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 2,999 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 7,790 CC. 4,570 CC. 4,570 CC. 4,570 CC.

360 360 360 360 300 300 360 360 360 360 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 210 210 210 210 210 210 210 130 130 130 130 245 245 220 130 130 130

3,127,000 3,127,000 3,097,000 3,097,000 2,547,000 2,524,000 2,974,000 2,974,000 2,630,000 2,630,000 2,530,000 2,515,000 2,494,000 2,462,000 2,442,000 2,421,000 1,840,000 1,819,000 1,809,000 1,783,000 1,516,000 1,506,000 1,464,000 1,330,000 1,314,000 1,205,000 1,189,000 1,009,000 1,004,000 947,000 917,000 3,359,000 3,336,000 2,540,000 1,607,000 1,597,000 1,412,000

340

2,996,000

345 345 345

2,900.000 3,100,000 3,300,000

บริษัท ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2567-2897

บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร.0-2637-5041-3 DONGFENG NGV

รถหัวลาก NGV 100%

YC 340HP

หจก. SSK ทรานสปอร์ต โทร.08-1641-4299, 08-0020-8899 HOWO Series

รถหัวลาก 10 ล้อ รถคาร์โก้ รถหัวลาก 12 ล้อ

9,700 CC 9,700 CC 9,700 CC

MAN บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น. ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2522-6688 ต่อ 222 MAN-CLA 26.280 6x4 Tractor MAN-CLA 26.280 6x4 Chassis MAN-R37/24.460 6x2 HOCLN/R (Manual) MAN-R37/24.460 6x2 HOCLN/R (Tipmatic)

รถหัวลาก - 280 2,900.000 รถบรรทุก 10 ล้อ - 280 3,200,000 แชสซีส์รถโดยสาร 8 ล้อ - 460 5,200,000 แบบล้อหลังเลี้ยวตาม แชสซีส์รถโดยสาร 8 ล้อ - 460 5,400,000 แบบล้อหลังเลี้ยวตาม


ปักษ์แรก • มิถุนาย 2554

BUS&TRUCK MART

BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 31


ปกษหลัง • พฤษภาคม 2554

BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 31

BUS&TRUCK MART

30-31 ������.indd 31

5/16/11 11:07 AM


32 BUS&TRUCK • จากปก

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

จากปก ต่อจากหน้า 1

GPS ยกระดับภาคการขนส่ง D.T.C. มั่นใจเป็น SOLUTIONS PROVIDER มืออาชีพ คุณทศพล คุณะเพิม่ ศิริ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดี.ที.ซี. วันกรุ๊ฟ จ�ำกัด กล่าวว่า ธุรกิจ GPS มักจะโตขึ้นตาม สถานการณ์ของราคาน�้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการภาคขนส่งต่าง พยายามหามาตรการในการรัดเข็มขัด จากราคาน�้ ำ มั น ที่ สู ง ขึ้ น การติ ด ตั้ ง อุปกรณ์ GPS จึงได้รับความสนใจมาก ขึ้นตามไปด้วย “ส�ำหรับ D.T.C. ในปีนโี้ ตขึน้ 100% ในขณะที่ ต ลาดโดยรวมน่ า จะโตอยู ่ ที่ 30% โดยสาเหตุที่เราสามารถโตได้ถึง 100% นั้นมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1.มี สินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ อาทิ เราท�ำ ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับงานขนส่ง การจัด แผนการเดินรถ จัดเทีย่ วรถ จัดคนขับรถ ตรงนี้ซอฟต์แวร์ที่เป็นจุดแข็งมากๆ ของ ทาง D.T.C. ทีเ่ ราพยายามลงทุนเพือ่ ตอบ โจทย์ลกู ค้าให้ครอบคลุม และยังมีแผนที่ ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นมาเอง 2.เปิดตลาดไปยัง กลุ่มธุรกิจ SMEs ต่างๆ ที่ต้องการลดค่า ใช้จ่าย และ 3.มีการท�ำตลาดในต่าง ประเทศ โดยน�ำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ที่ สามารถตอบโจทย์ ลู ก ค้ า ในประเทศ เพื่อนบ้าน” ด้วยความเป็นบริษทั สัญชาติไทย ที่ ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ GPS Tracking Solution ให้บริการด้าน Management Solution อย่างครบวงจร ท�ำให้ D.T.C. พยายามพัฒนาโพรดักส์ใหม่ๆ เพื่อตอบ ความต้องการของลูกค้า ล่าสุดได้ผลิต กล่องรุ่นประหยัด ส�ำหรับผู้ด�ำเนินธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นเครื่องมีที่มีฟังก์ชั่นไม่มาก โดยสามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่ง ตลาดให้การตอบเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังได้ท�ำตลาดไปยังกลุ่มรถส่วนบุคคล ด้วย “ในเรื่ อ งของบริ ก ารเรามี Call Center ซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และในส่วนของลูกค้าที่มีรถในการใช้ งานมากๆ Call Center ก็จะท�ำหน้าทีด่ แู ล รถลูกค้าให้ด้วย ถ้ามีปัญหาก็สามารถ แจ้งเข้ามาได้ตลอดนี่คือสิ่งที่เราลงทุน” ส่ ว นการเปิ ด ตลาดเสรี อ าเซี ย น D.T.C. มีความพร้อมในการแข่งขันอย่าง เต็มที่ ด้วยความเป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ GPS Tracking Solution ให้บริการด้าน Management Solution อย่างครบวงจร มัน่ ใจสามารถ ลุยตลาดอย่างเต็มที่ “การเปิดเสรีอาเซียนจะส่งเสริมให้ ธุรกิจของ D.T.C. โตขึ้นเป็นอย่างดี

เนื่องจากเรามีโพรดักส์ต่างๆ ที่สามารถ ตอบความต้องการตรงนี้ได้ อาทิ กล่อง ด�ำที่ใส่ได้ 2 ซิม คือรถที่วิ่งจากไทย-ลาว หรือไทย-มาเลเซีย เมื่ออยู่เมืองไทยใช้ ซิมไทย พอข้ามไปฝั่งลาวก็ใช้ซิมลาว และยังมีแผนทีใ่ นประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ ช่วยในการขนส่ง” NavTECH รุกตลาดกลุ่มเป้าหมาย มั่นใจยอดขายตามเป้า คุณธีระพงษ์ ปันทรนาค ผู้แทน ฝ่ายขาย บริษัท แนฟเท็ค จ�ำกัด กล่าว ว่า ปัจจุบันธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันมาก เนื่ อ งจากพั ฒ นาการของเทคโนโลยี ท�ำให้ต้นทุนของอุปกรณ์ทั้งตัวที่จะสั่ง จากต่างประเทศมาจ�ำหน่าย ส�ำหรับ บริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลิ ต เองนั้ น ต�่ ำ ลงมากๆ หรื อ ส� ำ หรั บ บริ ษั ท ที่ ผ ลิ ต เองก็ จ ะได้ ต้นทุนของอุปกรณ์ที่จะเอามาประกอบ ต�ำ่ ลงมากเช่นกัน รวมทัง้ การเติบโตทาง เศรษฐกิจ ท�ำให้มีการขยายตัวทางภาค การขนส่งตามมา ซึง่ ก็ทำ� ให้มผี สู้ นใจเข้า มาท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ GPS Tracking เพิ่ม มากขึ้นตามมาด้วย “ในส่วนของ NavTECH เองช่วง ไตรมาสแรกของปี 54 นี้ เมื่อเทียบกับปี 53 นั้น เรามีอัตราการเติบโตอยู่ที่ราวๆ 60% และคาดว่าในปีนี้น่าจะมีอัตราการ เติบโตทางยอดขายรวมทัง้ สิน้ 80 % เมือ่ เทียบกับปีที่ผ่านมา” ปัจจุบันมีผู้ให้บริการและจ�ำหน่าย GPS Tracking เป็นจ�ำนวนมากทั้งที่ท�ำ แบบฉาบฉวยและเป็นบริษัทเต็มรูปแบบ NavTECH จึงต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ ให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้รู้จัก GPS Tracking ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งาน ได้ดีจริง รวมทั้งความสามารถในการ พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ให้เหมาะ สมกับแต่ละองค์กรของ NavTECH ผ่าน สื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ การ ออกบูทแสดงสินค้า การออกไปแนะน�ำ

ผลิตภัณฑ์กับร้านค้าในพื้นที่ต่างๆ การ พยายามสร้างแบรนด์ให้กลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาดได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับชื่อ NavTECH พร้อมทัง้ ขยายสาขาหรือแต่ง ตั้งผู้แทนจ�ำหน่ายไปตามภาคต่างๆ ใน ประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย และลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น “เมื่อประมาณ 7 เดือนที่ผ่านมานี้ เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมารองรับกับ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มผู้มีและใช้รถยนต์ ส่วนตัว ทัง้ รถกระบะ รถเก๋ง จักยานยนต์ เป็นอุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียมโดย เรียกดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ไม่ ต้องเสียค่าบริการรายเดือน เน้นไปใน เรือ่ งของการช่วยรักษาความปลอดภัยให้ กับรถมากกว่า” “ส�ำหรับเสียงตอบรับจากลูกค้า ทั้งหมด เป็นไปในทิศทางที่ดี เพราะเรา เป็นบริษทั ทีไ่ ม่ใหญ่มากนัก ดังนัน้ ก่อนที่ ลูกค้าจะพิจารณาให้เราบริการ ย่อมต้อง มั่นใจมากแล้วส่วนหนึ่ง และอีกส่วนมา จากการที่เราตั้งใจในการดูแลหลังการ ขายอย่างต่อเนื่องด้วย จึงท�ำให้มีลูกค้า เพิ่มขึ้น และมีการแนะน�ำต่อๆ กันของ ลูกค้าด้วย” ทั้ ง นี้ การเปิ ด เสรี อ าเซี ย นใน อนาคต น่าจะท�ำให้มีนักลงทุนจากต่าง ชาติเข้ามาเปิดธุรกิจต่างๆ มากขึ้น รวม ทั้งภาคการขนส่งด้วย ซึ่ง NavTECH ได้วางแผนปูพนื้ ฐานสูก่ ารขยายตลาดใน ระยะยาวอยูแ่ ล้ว แต่จะมุง่ เน้นไปในเรือ่ ง ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง กั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และ เทคโนโลยีในอนาคตมากกว่า ส.อีสาน ใช้ GPS “รถเที่ยวเปล่า” คุณสมพล หิรญ ั ญสุทธิ์ เลขาธิการ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาค อีสาน เปิดเผยว่า ในโครงการรณรงค์ลด การวิ่งรถเที่ยวเปล่าที่สมาคมได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาล ไม่ ว่าจะเป็นด้านพลังงาน สวทช. ท�ำให้ โครงการลดรถเทีย่ วเปล่าสามารถลดรถ เที่ยวเปล่าได้น้อยลง พร้อมทั้งช่วยลด การใช้ น�้ ำ มั น ลงได้ อ ย่ า งมาก ท� ำ ให้ สมาชิกที่เข้าร่วมมีผลก�ำไรมากขึ้น โดย สมาชิกที่เข้าร่วมในโครงการนี้เริ่มต้นมี เพียง 10 บริษัท มีรถขนาดใหญ่ทั้งหมด 150 คัน ซึ่งเป็นรถที่ติด GPS 50 คัน ทัง้ นี้ GPS ทีผ่ า่ นการคัดเลือกนีค้ อื ยี่ห้อ FRONT มีออฟฟิศใหญ่อยู่ที่จังหวัด อุดรธานี โดยในการคัดเลือกนัน้ ได้เลือก จาก GPS ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ร าคา จ�ำหน่ายต�ำ่ และสาเหตุทคี่ ณะกรรมการ เลื อ กยี่ ห ้ อ นี้ เพราะมี ร าคาเครื่ อ งละ 15,000 บาท สามารถใช้งานได้ 2 ปี ซึ่ง ตลอดเวลาที่ใช้งานมายังไม่เกิดปัญหา อย่างใด “การใช้ GPS เป็นเพียงระยะเริ่ม ต้นในการท�ำงานของโครงการลดการวิง่ รถเที่ยวเปล่า มีศูนย์กลางอยู่ที่สมาคม เมื่อมีลูกค้าต้องการใช้งานก็จะให้ทาง ศู น ย์ ก ลางติ ด ต่ อ รถใหญ่ ที่อ ยู ่ ใกล้ กั บ สถานที่ว่าจ้าง เมื่อได้รับการตอบรับจะ ติดต่อไปยังผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้สมาชิกก็ สามารถแลกเปลี่ ย นงานกั น ได้ ด ้ ว ย เพราะหากเกิดปัญหาไม่สามารถวิ่งรับ งานได้กจ็ ะติดต่อไปยังสมาชิกรายอืน่ ให้ มารับงานแทน ส� ำ หรั บ โครงการนี้ ถื อ ได้ ว ่ า มี ประโยชน์อย่างมาก โดยผู้ว่าจ้างจะมีผู้ ท�ำการขนส่งให้ในเวลาที่ต้องการ ส่วน ผู้รับจ้างจะมีงานเข้ามาตลอดไม่สูญเสีย น�้ำมันฟรี รวมทั้งทางกระทรวงพลังงาน ก็จะมีนำ�้ มันดีเซลให้ใช้เพิม่ มากขึน้ ไม่เสีย เปล่ า เป็ น การช่ ว ยประหยั ด เงิ น ตรา ภายในประเทศเพิม่ มากขึน้ และต่อไปใน อนาคตอันใกล้นี้ โครงการลดการวิ่งรถ เที่ยวเปล่าจะขยายตัวใหญ่ขึ้นโดยมีอีก 30 บริษัทที่จะเข้าร่วม


วงการต่างแดน • BUS&TRUCK 33

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

ต่อจากหน้า 1

รถใหญ่จีน 3 ค่าย ร่วมประชัน ใช้ BUS & TRUCK ’11 เป็นเวที

ทางบกและค่ายรถใหญ่ พร้อมทั้งธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกัน มากกว่าเดิม ในปีนี้ ค่ายรถใหญ่จากจีนเตรียม เข้ามาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นค่ายไซโน ทรัค ค่ายดีเอฟ และค่ายแซคแมน โดย เน้นทีร่ ถหัวลากเป็นหลัก เพราะในแต่ละ ปีจะมียอดจ�ำหน่ายรวมทุกยี่ห้อมากถึง 3,500 คัน เริ่มจาก บริษัท สุขศิริ มอเตอร์ จ�ำกัด ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถหัวลากไซโนทรัค ได้ประกาศเข้าร่วมงาน BUS & TRUCK ’11 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยจะใช้พื้นที่ เดิมบริเวณด้านนอก และเน้นไปที่รถหัว ลาก 12 ล้อเครื่องยนต์ NGV เป็นหลัก ส�ำหรับเป้าหมายในการจ�ำหน่ายของปีนี้ ตั้งเป้าไว้ที่ 500 คัน คาดว่ายอดขายใน งาน BUS & TRUCK ’11 จะได้ถึง 100 คันเท่ากับปีที่แล้ว และการร่วมงานใน ครัง้ นีจ้ ะเป็นส่วนส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้ยอด ขายเป็นไปตามเป้า บริษทั ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถใหญ่ดเี อฟ หลัง จากที่ได้ตั้งโรงงานประกอบขึ้นที่ถนน บางนาตราด เพือ่ ผลิตรถ 6 ล้อ จ�ำหน่าย ในประเทศ พร้อมทัง้ รถมิกเซอร์สง่ ไปยัง ต่อจากหน้า 1

ประเทศลาว รวมทัง้ น�ำเข้ารถหัวลากจาก ประเทศจีน ท�ำให้ตั้งเป้าหมายในการ จ�ำหน่ายในปีนี้ 400 คัน ซึ่งปีนี้ถือเป็นที่ 3 ที่ค่ายดีเอฟ เข้าร่วมงาน BUS & TRUCK โดยรถธงที่เน้นคือรถหัวลาก เครื่องยนต์ NGV เพราะนอกจากจะมี คุณภาพแล้วการบริการหลังการขายยัง สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าเป็น อย่างดี ดังนัน้ จึงได้จองพืน้ ทีใ่ นงาน BUS & TRUCK ’11 ใหญ่กว่าค่ายอื่นๆ เพื่อ ประกาศถึงความยิง่ ใหญ่ของรถดีเอฟอีก ทางหนึ่งด้วย บริษทั เอสโอจี กรุป๊ จ�ำกัด ผูแ้ ทน จ�ำหน่ายรถใหญ่แซคแมน ได้กลับมาท�ำ ตลาดอีกครั้ง เพราะเมื่อส�ำรวจตลาด แล้วพบว่าตลาดรถหัวลากเครื่องยนต์ NGV จะกลับมาบูมอีก หลังจากทีร่ ฐั บาล ได้ลอยตัวน�ำ้ มันดีเซล ส่วนรุน่ ทีค่ าดว่าจะ ท�ำตลาดได้มากสุดคือรถหัวลากขนาด 12 ล้อ เครื่องยนต์ NGV 360 แรงม้า โดยวางเป้าหมายการขายในปีนี้ 100 คัน ที่ ส� ำ คั ญ ค่ า ยรถจี น ทุ ก ค่ า ยต่ า ง เตรียมโปรโมชั่นที่สามารถดึงดูดความ สนใจของลูกค้า โดยคาดว่าจะเปิดเผย รายละเอียด 1 เดือนก่อนงาน BUS & TRUCK ’11

ปตท.แจงปัญหา NGV ขาด ทางแก้อยู่กับรัฐบาลเป็นหลัก

เผยว่า ในฐานะผู้ท�ำตลาดก๊าซ NGV จึง ต้องการให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูก ต้องเกีย่ วกับปัญหาก๊าซ NGV ขาดตลาด เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าทาง ปตท. เอาเปรียบไม่ยอมผลิต NGV ตามความ ต้องการของตลาด สาเหตุแรกเกิดจากตลาดรถยนต์ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ใช้ NGV มี ปริมาณมากเกินกว่าที่ ปตท.ได้วางไว้ แม้ ข ณะนี้ จ ะเพิ่ ม การผลิ ต ที่ ส ระบุ รี ขอนแก่ น ก็ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความ ต้องการที่มีอยู่มากถึงวันละ 7,000 ตัน/ วัน แต่ ปตท. สามารถผลิตได้สูงสุดพียง 5,300 ตัน/วัน เท่านั้น ส่วนสาเหตุที่สอง คือ รัฐบาลให้ ราคาก๊าซ NGV อยู่ที่ 8.50 บาทเท่านั้น ซึ่งราคาต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่ 14 บาท ส่ง ผลให้ทาง ปตท. ต้องรับภาระและไม่ สามารถขยายธุรกิจ NGV ไปทัว่ ประเทศ ได้อย่างเพียงพอ “ตอนนี้ต้องขอโทษทาง BUS & TRUCK เป็นอย่างมากทีท่ าง ปตท. แผนก NGV ไม่สามารถเข้าร่วมงาน BUS & TRUCK ’11 ได้ เพราะไม่ มี ง บ ประชาสัมพันธ์ แต่หากรัฐบาลชุดใหม่

ยอมให้ปรับราคาขึน้ ช่วงต้นเดือนตุลาคม ก็จะมีงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ใน การสนับสนุนงาน BUS & TRUCK เหมือน ทุกปี” กว่า 10 ปีที่แล้วที่ทาง ปตท.ได้ใช้ งบประมาณในการประชาสัมพันธ์เพือ่ ดึง กลุ่มรถยนต์ทุกประเภทหันมาใช้ NGV ให้เพื่อลดการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงจาก ต่างประเทศ ถือเป็นการช่วยรับบาลเป็น อย่างมาก แต่ในปัจจุบันนี้ ราคาน�้ำมัน ทัง้ ดีเซลและเบนซินได้ปรับราคาขึน้ อย่าง ต่อเนื่อง ท�ำให้ความต้องการของตาลด NGV ทีม่ รี าคาถูกกว่าได้รบั ความนิยมสูง เกินคาด จึงเกิดภาวะ NGV ขาดแคลน อย่างทุกวันนี้

วงการต่างแดน ยานยนต์ สหรัฐอเมริกา : จีเอ็ม ทุ่ม 2 พันล้านเหรียญฯ ยกระดับการผลิต เจนเนอรัล มอเตอร์ส คอมพานี ประกาศทุ่มเม็ดเงินลงทุน 2 พันล้าน เหรียญสหรัฐ (ราว 6 หมืน่ ล้านบาท) ยก ระดับศูนย์การผลิตยานยนต์ของจีเอ็ม 17 แห่งใน 8 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา การลงทุนในครั้งนี้ ต่อยอดจาก การลงทุนเมื่อกลางปี 2552 ซึ่งเราทุ่ม เม็ดเงินราว 3.4 พันล้านเหรียญฯ และ สร้างงานได้มากกว่า 9,000 ต�ำแหน่ง จีเอ็มจะลงทุน 204 ล้านเหรียญฯ พร้อมเพิม่ ต�ำแหน่งงานอีก 250 ต�ำแหน่ง เพือ่ การพัฒนาและผลิตเกียร์อตั โนมัติ 8 สปีด เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดส�ำหรับยานยนต์ ในอนาคต ที่จะครบครันทั้งอัตราความประหยัดและสมรรถนะที่เหนือชั้น ทั้งนี้ ในช่วงไม่กเี่ ดือนต่อจากนี้ จีเอ็ม จะประกาศการลงทุนเพิม่ เติมเฉพาะของแต่ละ ศูนย์การผลิตเป็นระยะ โดยขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จของการเจรจาข้อตกลงใน แต่ละมลรัฐและชุมชนแต่ละแห่ง ยุโรป : การออกแบบปลั๊กชาร์ตไฟรถยนต์ ความยุง่ ยากซับซ้อนของรถใช้พลังงานไฟฟ้ามิได้อยูท่ แี่ บตเตอรีเ่ ก็บไฟหรือ เครื่องยนต์ที่จะท�ำให้วิ่งได้ระยะทางไกลมากขึ้นต่อการชาร์ตไฟฟ้าแต่ละครั้ง แม้แต่ปลั๊กเพื่อใช้ชาร์ตไฟฟ้าก็มีปัญหาด้านการออกแบบ โดยสหภาพยุโรป ต้องการให้มีรูปแบบปลั๊กมาตรฐานเดียวเพื่อใช้ทั่วยุโรป หลังจากออกแบบได้ ปลั๊กที่นับว่าดีได้มาตรฐานแล้วยังเกิดข้อถกเถียงในกลุ่มประเทศสมาชิกกลุ่ม หนึ่งต้องการใช้ปลั๊กที่ออกแบบโดยเยอรมนี แต่ถูกคัดค้านโดยช่างเทคนิค ฝรัง่ เศสและอิตาลีวา่ ไม่เหมาะ เพราะไม่มกี ระบังปิดป้องกันเด็กถูกไฟชอร์ต ถ้า มองเหตุการณ์อย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าข้อพิพาทมิได้อยู่ที่ตัวปลั๊ก แต่อยู่ที่ เทคโนโลยีทจี่ ะน�ำมาใช้กบั รถใช้พลังงานไฟฟ้า ซึง่ ผูผ้ ลิตรถบางรายอาจมีขอ้ ได้ เปรียบมากกว่าในเชิงพาณิชย์ ในปัจจุบนั มีผผู้ ลิตรถยนต์หลายรายก�ำลังจะผลิต รถใช้พลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดได้แก่ Toyota, BMW, Benz, Renault ร่วมกับ Nissan, และ Fiat คมนาคม สหรัฐอเมริกา : เปลี่ยนระบบค่าผ่านทาง ทางด่วน 2 สาย ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ จะปรับระบบเก็บค่าผ่านทางจากใช้คน เก็บมาเป็นระบบอัตโนมัติ ที่ผ่านมาทางการเริ่มทยอยปรับการเก็บด้วยคนมา เป็นระบบอัตโนมัติให้หมดเพราะประหยัดกว่า ในปีที่ผ่านมารายได้ค่าผ่านทาง ทั้งหมด 960 ล้านดอลลาร์มาจากระบบอัตโนมัติ 75% โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 53 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เก็บด้วยคนอีก 25% ที่เป็นรายได้ 240 ล้านแต่เสียค่า ใช้จ่าย 100 ล้านดอลลาร์ หรือการเก็บด้วยระบบอัตโนมัติตกรายละ 16 เซนต์ ขณะที่เก็บด้วยคนเสียค่าใช้จ่ายถึง 1.02 ดอลลาร์ แน่นอนระบบอัตโนมัติถูก กว่ากันมาก แต่คนต้องตกงานไม่น้อยกว่า 800 คน สหภาพแรงงานออกมาต่อ ต้าน ท�ำให้แผนปรับปรุงที่ก�ำลังเดินหน้าต้องหยุดสะดุดลง แทนที่จะเริ่มได้ ทั้งหมดในฤดูร้อนนี้

ปฏิทินข่าว วัน-เดือน-ปี 27 พ.ค., 3 มิ.ย., 10 มิ.ย., 17 มิ.ย., 24 มิ.ย. 2554

23-26 มิถุนายน 54

รายละเอียดงาน Logistics Digest Touring Seminar & Exhibition 2011 27 พ.ค. Rayong City Hotel, 3 มิ.ย. Jomtien Palmbeach Hotel, 10 มิ.ย. Bangpakong Riverside Country Club, 17 มิ.ย. Woraburi Ayothaya Convention Resort, 24 มิ.ย. King Park Avenue Hotel Bangkok Automotive Manufacturing 2011 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

8-10 กันยายน 54

Oil & Gas Thailand 2011 ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

30 ก.ย.-2 ต.ค. 54

Colombo MOTOR SHOW @ BMICH in Sri Lanka

ติดต่อ บริษัท ทีทีไอเอส จ�ำกัด ติดต่อ คุณจุฑารัตน์ โทร. 0-2718-8950 ต่อ 108, 08-5147-1901 หรือ E-mail: jutharat@ttis.co.th Reed Tradex โทร.0-2686-7299 www.reedtradex.com, http://www.automanexpo.com บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณเนติมา โทร.0-22553-1371, 0-2553-1372 www.asiafireworks.com www.colombomotorshow.com/


34 BUS&TRUCK • ถามทาง

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

เสียงจากผู้อ่าน

ถามทาง อู่ซ่อมรถบรรทุก สวัส ดี ค รับ ผมเปิ ด อู ่ ซ ่ อ มรถ บรรทุกอยูแ่ ถว จ.สระบุรี งาน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซ่อมหัว เก๋งที่ถูกชนบ้างและซ่อมสีภายนอกด้วย และเพนต์ลายบนรถบรรทุก เมื่อไม่นาน มานี้เห็นมีข่าวเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ของ นิปปอนเพนต์ เห็นว่าเป็นสีที่เกี่ยวกับรถ บรรทุกและการตกแต่งสีโดยตรง จึง อยากทราบถึงผลิตภัณฑ์นี้ว่าคืออะไร ต้องรบกวนด้วยนะครับ สวัสดีครับถ้าไม่นานมานี้คง เป็ น ของใครไม่ ไ ด้ น อกจาก นิปปอนเพนต์ นั่นเองเพราะ ช่วงนีส้ ขี องนิปปอน รุกท�ำตลาดอย่างมาก ด้วยกระแสตอบรับสีซอ่ มรถยนต์ทมี่ ยี อด

ขายสูงมาก จึงผลิตสินค้าตัวใหม่เพื่อรถ บรรทุก นัน่ คือนิปปอน อัลติมา่ ครับ เป็น นวั ต กรรมใหม่ ล ่ า สุ ด ของทางนิ ป ปอน เพนต์ เป็นสีที่ใช้ส�ำหรับรถบรรทุก รถ โดยสาร และรถเพือ่ การพาณิชย์ทวั่ ไป ซึง่ มีคุณสมบัติเด่นคือ ให้เฉดสีที่มีความ สวยงาม สีสันสดใส มีความทนทานของ ฟิล์มสีที่พ่นแล้วช่วยให้ไม่ซีดจางหรือเกิด เงาตก อีกทั้งทนต่อการขูดขีดช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพให้งานเล่นสีลวดลายมีความ โดนเด่นเฉพาะตัว สีของทางนิปปอนเป็น สีได้รบั ความนิยมอยูแ่ ล้วในตลาดบ้านเรา จึงไม่น่าต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพของ สินค้าเท่าไรนัก ลองใช้ดูนะครับหรือจะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2463-0032

คุณนิวัฒน์ พิมสิน สวัสดีครับทีมงานหนังสือ BUS & TRUCK ผมเป็นสมาชิกมานานแล้วครับ และเพิง่ จะต่ออายุสมาชิกเพิม่ ไป ผมท�ำ ธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าวครับ ดูแล้วก็ อาจจะไม่เกีย่ วกับรถเท่าไหร่ แต่หนังสือ BUS & TRUCK นี่ช่วยผมได้เป็นอย่าง มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกรถที่ใช้ ในการขนข้าว เรือ่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กับรถบรรทุก และการขนส่ง เส้นทาง ที่สะดวก หรือควรหลีกเลี่ยง รวมไปถึง เรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน ส่วนคอลัมน์ที่ผมชอบอ่านมาก ที่สุดก็คือคอลัมน์เปรียบเทียบรถเด่น เพราะธุรกิจของผมนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้รถ ขนส่งและเปลี่ยนรถอยู่บ่อยๆ เลยต้อง ท�ำการศึกษาหาข้อมูลมาเปรียบเทียบ กั น สิ่ ง ที่ อ ยากจะขอให้ เ พิ่ ม เติ ม ใน หนังสือก็คือ อยากให้เพิ่มเติมในส่วน ของข้อมูลในแต่ละรุ่นให้มากขึ้นกว่า เดิม และน่าจะเพิม่ ข้อมูลเกีย่ วกับรถมือ สองด้วย เพราะบางทีก็สนใจในเรื่อง ของรถมือสองแต่ไม่มีข้อมูลรวมไปถึง วิธีการเลือกซื้อ ถ้ามีคอลัมน์ที่แนะน�ำก็ จะดีมากเลยครับ

กองบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะคุณนิวัฒน์ ขอบคุณนะคะ ทีต่ ดิ ตามอ่านหนังสือของเรามาตลอด ใน เรื่องของกฎหมายนั้นเราก็มีผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านกฎหมายโดยตรงมาอธิบายถึงกฎ ข้อบังคับต่างๆ ของรถใหญ่ให้ได้ทราบกัน แบบละเอียดเลยทีเดียว ถ้ามีอะไรสงสัย เพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้ตลอดนะคะ และในส่วนที่ทางคุณนิวัฒน์แนะน�ำเพิ่ม เติมเกี่ยวกับข้อมูลของรถให้เพิ่มมากขึ้น นั้ น มาทางเราจะท� ำ การพิ จ ารณาตาม ความเหมาะสมให้นะคะ ส�ำหรับเรื่องของการเลือกซื้อรถมือ สองนั้นตอนนี้ทาง BUS & TRUCK เรา ก�ำลังเร่งท�ำในส่วนของเว็บไซต์ busand truckmart อยูค่ ะ่ ซึง่ ในนัน้ จะรวมรวมเอา ข้อมูลรวมไปถึงการซื้อขายรถใหญ่มือ สองไว้มากมาย ซึง่ ถ้าเสร็จเมือ่ ไหร่จะแจ้ง ให้กับบรรดาสมาชิกทราบอีกครั้งนะคะ ขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำค่ะ


CLASSIC • BUS&TRUCK 35

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

CLASSIC BUS & TRUCK

DAF (2) Einghoven, The Natherlands

2205s รถบรรทุก 8 ล้อ ขนาด 30 ตัน ได้เริม่ จ�ำหน่ายในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปีค.ศ.1975 และถูกรวมเข้ากับ ไลน์ผลิตรถบรรทุกขนาดเบาในปี ค.ศ. 1978 เมื่อ DAF ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ โปรเจ็ค Club of four tilt-cab. ในช่วง เวลาเดียวกัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ สามารถบรรทุกได้ถึง 100 ตันก็ได้ถูก เพิ่มเข้ามา โดยใช้พื้นฐานจากรุ่น 2800 หลังจากที่ต่างชาติได้เข้ามาซื้อหุ้น ของ DAF พวกเขาก็ ไ ด้ ซื้ อ หุ ้ น ของ Seddon Atkinson ในสหราชอาณาจักร และ ENASA group ในสเปน ซึ่งเป็นผู้ ผลิตรถบรรทุก Pegaso จากปีค.ศ.1978 ต่างชาติได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ด้วยเหตุผลทางธุรกิจเพื่อจ�ำหน่ายใน ยุ โ รป ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง DAF, Seddon Atkinson และ ENASA ได้ ท�ำการพัฒนาหัวเก๋งร่วมกันใน Cabtec Project เพื่อใช้ร่วมกันทั้ง 3 ยี่ห้อ และ เริ่มน�ำมาใช้กับ DAF new 95 series ในปี ค.ศ.1987 เมื่ อ British manufacturer Leyland ได้ประสบ ปัญหา DAF ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ กิ จ การ Leyland DAF ในสหราช

อาณาจักร โดย DAF จะเน้นไปที่กลุ่มรถ บรรทุกใช้งานหนัก ส่วน Leyland จะผลิตรถ บรรทุกขนาดกลางและขนาดเล็ก ปัจจัยเหล่า นี้ ท� ำ ให้ ย อดการจ� ำ หน่ า ยของ DAF ใน เนเธอร์แลนด์ไม่ดเี ท่าทีค่ วรนัก จุดสิน้ สุดของ Leyland DAF มาถึงในปี ค.ศ.1993 DAF กลายเป็น Bankrupt และได้รับการช่วยเหลือ จากรัฐบาลดัตช์และเบลเยียม Leyland ได้ กลายมาเป็น Leyland Truck แต่ผู้แทน จ�ำหน่ายยังคงเป็นรายเดียวกับ Leyland DAF รุน่ สุดท้ายทีถ่ อื เป็นเอกลักษณ์ของ DAF คือ 75 และ 85 series ได้ถูกยกเลิกการผลิต ไปในปี ค.ศ.1993 แต่ก็ยังคงมีการปรับปรุง และเปลีย่ นเรือธงในการท�ำตลาดใหม่ ในกลุม่ ของหัวลากใช้ในงานหนักคือรุ่น 95XF ใน เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1997 และตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายน ปี ค.ศ.1996 DAF ได้เข้ามาเป็น บริษัทลูกของ Paccar ผู้ผลิต Foden Trucks หลังจากเข้ามาควบคุมกิจการของ DAF แล้ว ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1998 Paccar ยังได้มี การเข้าควบคุม Leyland Truck อีกด้วย ระหว่างปี ค.ศ.1998 การผลิตของ DAF ได้ ย้ายไปที่ UK Foden plant และจากปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ชื่อของ Leyland ก็ได้หาย ไปจาก Leyland DAF

Avant ที่สุดของการดีไซน์

A6 Avant รุ่นปี 2012 รถจาก ค่ายสี่ห่วง Audi สวยไม่ยั้งคันนี้ได้รับ การดีไซน์ดา้ นหน้า เส้นหลังคาลาดต�ำ่ และบั้นท้ายที่ดูสง่างาม และแม้ว่าจะ

มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อน แต่น�้ำหนักตัวกลับ Avant มาพร้อมเครื่องยนต์ น้อยกว่าถึง 70 กิโลกรัม ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก ทางเลือกถึง 6 รุ่นด้วยกัน เริ่มจาก แชสซีสท์ ใี่ ช้ทำ� มาจากวัสดุอลูมเิ นียมเป็นส่วน เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น 2 รุ ่ น คื อ ใหญ่และแผงตัวถังที่มีน�้ำหนักเบานั่นเอง เครื่องยนต์ FSI V6 2.8 ลิตร NA

ก�ำลังสูงสุด 204 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตร และเครื่องยนต์ TFSI V6 ความจุ 3.0 ลิตร 300 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลมีทั้งหมด 4 รุ่น โดยมีรุ่นเล็กสุดเป็นเครื่องยนต์ TDI 2.0 ลิตร 177 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 380 นิวตันเมตร เครื่องยนต์ TDI V6 3.0 ลิตร ขนาด 204 แรงม้า แรงบิด สู ง สุ ด 400 นิ ว ตั น เมตร โดยรุ ่ น

เครือ่ งยนต์ขนาดความจุ 3.0 ลิตรนีย้ งั มีรุ่นขนาดก�ำลัง 245 แรงม้า แรงบิด สู ง สุ ด 500 นิ ว ตั น เมตร และรุ ่ น สมรรถนะสู ง สุ ด ที่ มี ก� ำ ลั ง ถึ ง 313 แรงม้า ภายในห้องโดยสาร ได้รบั การ ตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมี่ยม แผง ควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆ เป็นแบบ DriverOriented หรือ เน้ น ให้ ใ ช้ ง าน โดยผู ้ ขั บ ขี่ เ ป็ น หลัก อ็อปชั่นที่ น่ า สนใจได้ แ ก่ จอแสดงผลแบบ Head-Up เบาะ ทีน่ งั่ ด้านหน้าทีม่ ี ระบบท� ำ ความ อุ่นและระบบระบายอากาศ ระบบ น�ำทาง MMI Navigation Plus ที่ สามารถต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ทได้ และ ชุดเครือ่ งเสียง Bang & Olufsen ขนาด 1,300 วั ต ต์ สวยบาดใจขนาดนี้ บรรดากระเป๋ า หนั ก ทั้ ง หลายคงจะ ถูกใจมากทีเดียว รายละเอียดเพิ่มเติม : http:// www.audi.co.th


36 BUS&TRUCK • SPECIAL SECTION

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

SPECTAL SECTION

สแกน เพาเวอร์พลัส ทดสอบ CNG ผ่านฉลุย จีเอ็มลงนาม ย�้ำอุปกรณ์ติดติ้งคุณภาพสูง แรงม้าไม่มีตก “อีเอ็น-วี” ร่ว

สแกน เพาเวอร์พลัส ปลื้มผล ทดสอบสมรรถนะรถก๊าซทุกรุ่นผ่าน ฉลุย ก�ำลังไม่มีตก VIGO CNG ทุกรุ่น ค่าเฉลีย่ ก�ำลังตกไม่เกิน 8% ส่วน ALTIS 1.8 DUAL VVti 7 สปีดและวีออส 1.5 J Auto CNG หายไปเฉลี่ยไม่ถึง 12 % เผยเทคโนโลยีเด่นส่งผลก�ำลังของรถที่ เปลี่ยนระบบจากน�้ำมันมาใช้ก๊าซโดย ติ ด ตั้ ง กั บ SCAN POWER PLUS นอกจากจะโดดเด่นด้านการประหยัด เชื้อเพลิงแล้ว ในเรื่องของก�ำลังก็แรง ไม่มีตก คุณธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ำกัด ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยรถยนต์ โ ตโยต้ า สแกน เพาเวอร์พลัส CNG เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้จดั ส่งรถยนต์ TOYOTA CNG ทุกรุ่นทุกแบบที่ผลิตและจ�ำหน่ายภาย ใต้แบรนด์ SCAN POWER PLUS ไป ทดสอบค่ามาตรฐานแรงม้าและแรงบิด โดยวิธีการท�ำไดโนเทสต์ กับสถาบัน TESTCAR CENTER ซึง่ ได้รบั การยอมรับ มาตรฐานน่าเชือ่ ถือและไว้วางใจได้เป็น ผู้ตรวจเช็คอย่างเข้มข้นจนได้ผลเป็นที่ น่าพึงพอใจว่ารถ TOYOTA CNG ทุกรุ่น ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า SCAN POWER PLUS ทุกคันนัน้ ผลิตออกมาได้ มาตรฐานสากล “โดยปกติ รถยนต์ที่ติดตั้งระบบ ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมเพื่อหวังผลใน ด้ า นความประหยั ด พลั ง งานจะมี ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ดรอปลงทั้ง ในเรื่องของแรงม้าและแรงบิด โดย สมรรถนะรวมจะลดลงราว 15-20 %

โดยการทดสอบดังกล่าวกระท�ำขึน้ ด้วยวิธี การมาตรฐานทางด้ า นวิ ศ วกรรมด้ ว ย เครือ่ งมือทดสอบพิเศษทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ว่ า มี ม าตรฐานเที่ ย งตรงและท� ำ การ ทดสอบท่ามกลางผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก หลายหน่วยงาน ทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคของ บริษัท สแกนอินเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคจากบริษัท Emer S.p.a จาก อิตาลี และ เจ้าหน้าที่เทคนิคของ สถาบัน TEST CAR โดยผลปรากฏว่า รถก๊าซที่ติด ตั้งระบบ CNG ผ่านชุดติดตั้งของ SCAN POWER PLUS นั้นมีค่าเฉลี่ยการดรอป ของสมรรถนะเครื่องยนต์ทั้งแรงม้าและ แรงบิดที่สูญหายไปไม่ถึง 12% ซึ่งถือว่า น้อยมาก” แรงม้าและแรงบิดของ TOYOTA SCAN POWER PLUS ที่ลดลงในสัดส่วน ทีไ่ ม่มากเมือ่ เทียบกับแรงม้าและแรงบิดที่ ลดลงของผู้ผลิตรายอื่นๆ หรือรถยนต์ที่ ติดตัง้ จากศูนย์ตดิ ตัง้ ก๊าซโดยทัว่ ไปซึง่ เมือ่ เทียบกันแล้วถือได้ว่า SCAN POWER PLUS เหนือชั้นกว่านั้นเกิดจากการเลือก ใช้ ร ะบบ และชุ ด อุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ที่ มี มาตรฐานเหนือกว่า ด้วยระบบ CNG ที่มี

ภาพเป็นข่าว

มาตรฐานจากผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ข อง ประเทศอิ ต าลี ยี่ ห ้ อ EMER ด้ ว ยชุ ด อุปกรณ์ติดตั้งที่มาตรฐานสูงเหนือกว่า ตั้งแต่ ชุดควบคุมแรงดันก๊าซ (PRESSURE REGULATOR)ชุ ด หั ว ฉี ด ก๊ า ซ (INJECTOR) ที่มีสมรรถนะสูง ทั้งยัง โดดเด่นด้วยถังก๊าซรุ่นใหม่ และชุดฐาน รองรับการติดตั้ง (SUPPORTER) ที่ สวยงามทันสมัย ประกอบจากโรงงานที่ มีมาตรฐานด้วยวิธกี ารติดตัง้ โดยการขึน้ ไลน์ประกอบที่แม่นย�ำเป็นมาตรฐาน เหมือนกันทุกคัน นอกจากประสิทธิภาพเครือ่ งยนต์ ของ TOYOTA CNG BY SCAN POWER PLUS จะแรงไม่มีตกแล้ว ในเรื่องของ อัตราสิ้นเปลืองจากผลการทดสอบโดย ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ก�ำแพงแสนยังมีผลเป็นที่น่าพอใจเช่น TOYOTA VIOS 1.5 AUTO SCAN POWER PLUS บรรจุก๊าซเต็มถัง วิ่งได้ ระยะทาง 307.7 กิโลเมตร อัตราสิ้น เปลือง 24.3 กิโลเมตรต่อกิโลกรัม หรือ 0.35 บาท ต่อกิโลเมตร TOYOTA ALTIS 1.8 E VVTI AUTO 7 SPEED SCAN POWER PLUS บรรจุก๊าซเต็มถังวิ่งได้ ระยะทาง 370 กิโลเมตร อัตราสิ้น เปลืองก๊าซ 26.0 กิโลเมตรต่อกิโลกรัม หรือ 0.33 บาทต่อกิโลเมตร ส่วน VIGO เบนซิน 2.7 CNG SCAN POWER PLUS บรรจุก๊าซเต็มถัง วิ่งได้ระยะทาง 439 กิโลเมตร อัตราสิ้นเปลือง ก๊าซ 14.0 กิโลเมตรต่อกิโลกรัม หรือ 0.60 บาท ต่อกิโลเมตร

บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส จ�ำกัด และ บริษทั ด้านการพัฒนาและการลงทุน ชิโน-สิงคโปร์ เทียนจิน อีโค-ซิตี้ (เอสเอส ทีอซี -ี SSTEC) จ�ำกัด ร่วมลงความร่วมมือ เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เมืองปลอดสารพิษ “เทียนจิน อีโค-ซิตี้” ทั้งการพัฒนาด้านพลังงาน การสื่อสาร และแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพอื่ น ๆ โดยรถยนต์ พลังงานไฟฟ้า อีเอ็น-วีได้รบั เลือกให้เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการฯ รถยนต์ อีเอ็น-วี รุ่นแรกได้เปิดตัว ที่งาน เซี่ยงไฮ้ เวิลด์ เอ็กซ์โป ณ กรุง เซี่ยงไฮ้ เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้า ดังกล่าว จัดเป็นรถยนต์อจั ฉริยะขนาดสอง ที่นั่ง ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไข ปัญหาด้านความคับคั่งของการจราจร ปัญหาในการหาที่จอดรถ ปัญหาคุณภาพ อากาศ และปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นใน เมืองใหญ่ ระบบเทคโนโลยี อี เ อ็ น -วี ใช้ แบตเตอรี่ลิเทียมอิออนซึ่งไม่ก่อให้เกิด มลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ยิง่ ไปกว่านัน้ การติด ตั้ ง อุ ป กรณ์ จี พี เ อส ร่ ว มกั บ การใช้ เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วย ระบบเซนเซอร์ ที่ ช ่ ว ยบอกระยะห่ า ง ระหว่างรถยนต์ และระบบการสื่อสาร อัจฉริยะระหว่างกัน ท�ำให้รถยนต์ อีเอ็นวี สามารถขับขี่ได้ทั้งแบบเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ ซึ่งจากการติดตั้งอุปกรณ์ ข้างต้นและขนาดที่กะทัดรัดของรถยนต์ ช่ ว ยท� ำ ให้ ผู ้ ขั บ ขี่ มั่ น ใจว่ า จะสามารถ วางแผนในการจอดรถบริเวณทีค่ บั แคบได้ อย่างปลอดภัย

หมายเหตุพลังงาน 12 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

เห็นชอบให้ปรับเพิม่ อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�ำ้ มัน เชื้อเพลิง ส�ำหรับน�้ำมันดีเซลหมุนเร็วขึ้นอีก 40 สต./ลิตร

18 พฤษภาคม 2554 กระทรวงพลังงาน ยันไม่เลิกจ�ำหน่ายน�ำ้ มันเบนซิน

91 เนื่องจากยังมีรถยนต์เก่าจ�ำนวนหนึ่งใช้อยู่

20 พฤษภาคม 2554 กระทรวงพลังงาน ล้มโครงการติดตั้ง NGV ฟรี

แท็กซี่

Rolls-Royce 102EX Electric Car

ถือเป็นรถยนต์รุ่นแรกในคลาส GKL++ Segment ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า และตัวแพ็ค ของแบตเตอรี่ส�ำหรับใช้ในการขับเคลื่อน ใช้เครื่องยนต์วี12 ขนาด 6,750 ซีซี และวาง มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัวที่เพลาท้าย ขับเคลื่อนด้วยก�ำลังเต็มที่ในระดับ 290 กิโลวัตต์ หรือ 394 แรงม้า พร้อมแรงบิดสูงสุดในระดับ 81.5 กก.-ม.

21 พฤษภาคม 2554 ปตท.-ขนส่ ง ทางบก รั บ สมั ค รอบรม “ขั บ ขี่

ปลอดภัย” รุ่นที่ 71 ช่วยประหยัดพลังงาน และ ลดปัญหาการจราจร


SPECIAL SECTION • BUS&TRUCK 37

ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

ส่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า วมสร้าง “เทียนจิน อีโค-ซิตี้”

คุณเควิน เวล ประธานและผูอ้ ำ� นวย การบริหาร จีเอ็ม ไชน่า กรุ๊ป กล่าวว่า การที่จีเอ็มได้เป็นพันธมิตรกับเอสเอส ทีอีซี ถือเป็นความส�ำเร็จก้าวแรกในการ ด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์ ซึ่งความร่วมมือ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งความพยายามเพื่อ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่ง รถยนต์ อีเอ็น-วี ได้ถูกเลือกรับเลือกให้ น�ำไปใช้ใน “อีโค ซีตี้” ในฐานะที่เป็น นวั ต กรรมยานยนต์ พ ลั ง งานทางเลื อ ก ขนาดเล็กทีป่ ลอดมลพิษ และสามารถช่วย ลดความคับคัง่ ในเรือ่ งของการจราจร อัน เป็นการส่งเสริม “อีโค ซิตี้” ให้เป็นเมือง ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย ก่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัย ในอนาคตได้อย่างอย่างสูงสุด คุณอลัน โทบ รองประธาน ฝ่าย วิจัยและพัฒนาองค์กร จีเอ็ม โกลเบิล กล่าวว่า จากงานเซี่ยงไฮ้ เวิล์ด เอ็กซ์โป 2010 ซึ่ ง เสมื อ นเป็ น การเปิ ด ตั ว และ แนะน�ำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า อีเอ็น-วี ให้ โลกได้รจู้ กั เป็นครัง้ แรกไปแล้วนัน้ รถยนต์ อีเอ็น-วี รุ่นแรกได้เดินทางไปแล้วรอบ โลก และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้น�ำคนส�ำคัญของโลก ตลอดจนนัก วิชาการ และนักสิ่งแวดล้อม โดยได้สร้าง

นิยามของค�ำว่ายานยนต์แห่งอนาคตให้ กลายเป็นจริง และแสดงให้เห็นถึงการ พัฒนาอีกก้าวหนึ่งที่ส�ำคัญของจีเอ็มอัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำเทคโนโลยี ยานยนต์ล�้ำสมัยด้วย” “เทียนจิน อีโค-ซิตี้” เป็นโครงการ ความร่วมมือของ 2 ประเทศ ระหว่าง ประเทศจีนและสิงคโปร์ ด้วยการพัฒนา และการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ บริ เ วณเมื อ งใหม่ ข องเที ย นจิ น บิ น ไฮ้ (Tianjin Binhai) ห่างจากศูนย์กลางของ เมืองเทียนจินเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร “เทียนจิน อีโค-ซิตี้” บนพื้นที่ 30 ตาราง กิโลเมตร ได้ถกู ออกแบบให้เป็นชุมชนทีม่ ี ความกลมกลืนและยั่งยืน เพื่อตอบสนอง การใช้ชวี ติ ของชาวจีนทีอ่ าศัยอยูใ่ นสังคม เมือง ซึ่งคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จ “เทียนจิน อีโค-ซิต”ี้ จะกลายเป็นเมืองทีโ่ ดดเด่นและ มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยจ�ำนวน ประชากรประมาณ 350,000 คนที่เข้ามา อยู่อาศัยใช้ชีวิต และท�ำงานในเมืองใหม่ แห่ ง นี้ ซึ่ ง ในส่ ว นของพื้ น ที่ 4 ตาราง กิ โ ลเมตรแรกเริ่ ม ของโครงการจะมี ครอบครัวอยู่อาศัยถึง 26,500 ครัวเรือน โดยครอบครัวแรกจะสามารถย้ายเข้ามา อยู่ได้ภายในปี พ.ศ. 2555 นี้

พักเครื่อง • กระทรวงพลังงาน เซ็งแท็กซี่ NGV ฟรีลม้ หลังจาก บริษทั ออโต้แพน ขอเลิกสัญญาจ่อริบเงินประกัน 12.5 ล้านบาท พร้อมหารือประมูลใหม่ภายใน 1 สัปดาห์ ภายหลังการประชุมคณะ กรรมการก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ แนวทางด�ำเนินการในการให้สนับสนุน ค่าบริการติดตั้ง NGV และอุปกรณ์ส่วน ควบ และการบริการหลังการขาย ใน โครงการเปลี่ยนแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เป็นเครื่องยนต์ NGV ฟรี คณะ กรรมการได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายถัง NGV และอุปกรณ์ส่วนควบ กับบริษัท ออโต้แพน จ�ำกัด เนื่องจากบริษัทดัง กล่าวไม่สามารถด�ำเนินการส่งมอบได้ ตามเงือ่ นไขสัญญา และหลังจากนีค้ ณะ กรรมการจะหารื อ ในรายละเอี ย ดถึ ง แนวทางการเปิดประมูลใหม่ภายใน 1 สั ป ดาห์ ซึ่ ง ในที่ นี้ บ ริ ษั ท ออโต้ แ พน จ�ำกัด ได้วางเงินประกันไว้ 12.5 ล้าน บาท เมื่อท�ำตามสัญญาไม่ได้คงจะต้อง ริบเงินประกัน

• บ๊อช จัดแข่งรถขับเคลื่อนด้วย แบตเตอรี่ ลิ เ ธี่ ย มอิ อ อน ครั้ ง แรกใน ประเทศไทย เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ และก� ำ ลั ง ของเครื่ อ งมื อ ไร้ ส าย เทคโนโลยี ลิ เ ธี ย มอิ อ อน ภายใต้ ชื่ อ “Bosch Thailand Cordless Racing 2011” ชิงทุนการศึกษากว่า 7 แสนบาท โดยเริ่มประกาศรับสมัครทีมนักเรียน นิสติ นักศึกษาเพือ่ ท�ำการแข่งขันรถยนต์ ที่ขับเคลื่อนจากพลังงานเครื่องมือไร้

สายไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกตัวแทน 2 ทีมร่วมแข่งขัน รถยนต์ที่ขับเคลื่อนจากพลังงานเครื่อง มือไร้สายระดับภูมิภาคเอเชีย (Driving Innovation Bosch Power Tools Asia Cordless Race 2011) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วม กับตัวแทนทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา อีก 8 ทีม จากประเทศฟิลิปปินส์, จีน, มาเลเซีย และเกาหลีใต้

• โตโยต้า ประกาศผลภาพยนตร์ สัน้ “ถนนสีขาว” รณรงค์ความปลอดภัย บนท้องถนน จากส่วนหนึ่งของนโยบาย “Toyota’s CSR” หรือความรับผิดชอบ ต่อสังคมของโตโยต้า จึงเกิดโครงการ ประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบน ท้องถนนและภาพยนตร์สั้นถนนสีขาว Toyota THINK! Road Safety Conceptual Short Film ภายใต้แนวคิด “น�้ำใจ +วินยั = ความปลอดภัย” โดยมีทมี สนใจ สมัครร่วมกิจกรรมฯ ทัง้ สิน้ 302 ทีมจาก ทั่วประเทศ และคณะกรรมการได้คัด เลือกเหลือเพียง 9 ทีมสุดท้ายทีไ่ ด้รบั เงิน สนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์สั้นทีม ละ 20,000 บาท พร้อมทั้งทีมผู้ก�ำกับที่ มีชอื่ เสียง และมากด้วยประสบการณ์ใน การผลิตภาพยนตร์สนั้ ร่วมเป็นทีป่ รึกษา และคอยให้ค�ำแนะน�ำตลอดระยะเวลา ทั้งนี้ มีน้องๆ 9 ทีม ได้รับรางวัลต่างๆ ภายใต้ แ นวคิ ด “วิ นั ย +น�้ ำ ใจ=ความ ปลอดภัย” โดยสามารถรับชมผลงานทัง้ 9 เรือ่ งผ่านทาง www.facebook.com/ ToyotaCSR

ธพ. เยี่ยมปั๊มมาตรฐานเหรียญทองภาคใต้

คุณสมนึก บ�ำรุงสาลี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักความปลอดภัยธุรกิจน�ำ้ มัน กรมธุรกิจพลังงาน (คนที่ 3 จากซ้าย) น�ำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน เยี่ยมชมสถานีบริการน�้ำมันโครงการ “ปั๊ม คุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ” ปี 3 ณ สถานีบริการ บริษัท สามดาว ปิโตรเลียม จ�ำกัด (ปตท.) ประเภทเหรียญทอง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร


ปักษ์แรก • มิถุนายน 2554

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า Baifa Power

BALL JOINT LH ลูกหมากคันส่งซ้าย

กระทะล้ออลูมิเนียม

ขนาด 40-2500 KVA เหมาะส�ำหรับส�ำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ขับ เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ CUMMINS , MTU , VOLVO แข็งแรง ทนทาน พร้อมอะไหล่ และทีมงานบริการโดยช่าง ผู้ช�ำนาญ

ส� ำ หรั บ รถหั ว ลาก และรถบั ส ซีรี่ย์ 3 และ 4 ของดีมีคุณภาพจาก Scania

น�้ำหนักเบา ยืดอายุการใช้งาน ของยางและเบรก เพิ่มอัตราเร่ง และประหยัดน�ำ้ มัน ถ่ายเทความ ร้อนได้ดี ทนต่อการ กัดกร่อน สวยเงางาม บาดใจ

บจก.ซีวายที พาวเวอร์ โทร.0-2746-8650

บจก.สแกนเนีย สยาม โทร.0-2769-9200

AQUIP Co.,Ltd โทร.0-2315-5515

ไดชาร์ท Bosch Benz 12V 90-200A

จานคลัทช์เบอรัล

เครื่องดูดฝุ่น ตราปลาวาฬ

คุณภาพมาตรฐานสากล ของแท้น�ำ เข้า สามารถน�ำไปใช้ในเครื่องยนต์ หลายชนิด

โครงสร้างใหม่ SPIDER PLATE แข็งแรง ทนทาน ส�ำหรับงานบรรทุก หนัก ส�ำหรับรถญี่ปุ่น และยุโรป ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

สามารถดูดได้ทงั้ ทีแ่ ห้งและเปียก ประสิทธิภาพสูง น�ำเข้าทั้งชุด จากต่างประเทศ

บจก.ไทยแสงเจริญไดนาโม โทร.0-2235-6241-2

บจก.ไอซิ่น คลัทช์ ดิสค์ โทร.0-2750-1833

บจก.ธีระวัฒน์เครื่องอัดลม โทร.0-2225-2331

กระจกเล็กโครเมี่ยม

ลูกสูบ NGV

ของใหม่ Kashimura KM-967 น�ำเข้าจากญีป่ นุ่ เนือ้ พลาสติก ABS ชุบโครเมี่ยมไฟฟ้า electroplated เลนส์ไม่หลอก ตา ใส่ได้กับขากระจก 19-27 mm เพิ่มความ สวยงาม และความ ปลอดภัย ในการขับขี่

ส�ำหรับรถบรรทุกหนักลูกสูบคุณภาพ สูงทั้งแบบมีร่องแหวนเหล็กและมีช่อง น�้ำมันในหัวลูกสูบที่ออกแบบและผลิต มาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องยนต์เอ็นจี วีท�ำให้ได้ก�ำลังอัดที่ถูกต้องและอายุ การใช้งานที่ยาวนานขึ้น

หจก.วี เอส เค. โทร.08-0586-4999

บจก.แมค พิสตัน โทร.0-84662-8855

ชุดฮีตเตอร์ แบบคลื่นไมโครเวฟ

เครื่องวัดความตึงสายพาน Optikrik

ไฟดาวไลท์ รุ่น2 ฝาซ้อน

เนื่องจากความต้องการไฟในปัจจุบัน ต้องการความหลาก หลายมากขึ้น เราจึงได้คิดค้นไฟดาวไลท์ ที่มี LED แบบมีฝา ซ้อน แต่มีความสวยและทันสมัยมากขึ้น เป็นที่ต้องการใน ตลาดค่อนข้างมาก เหมาะสมทั้งราคาและขนาด

บจก.กลอนกิจ อินเตอร์เทรด โทร.0-2331-1804

ยางบังฝุ่น

ไล่บวมและให้ความร้อนแบบ คลื่นไมโครเวฟ ท�ำงานได้ตรง จุดไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่ อ ชิ้ น งานหรื อ ชิ้ น ส่ ว นข้ า ง เคียง

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายให้ค่าวัดที่ได้มาตรฐานแม่นย�ำช่วย ให้การติดตัง้ สายพานเป็น เรื่ อ งง่ า ยเนื่ อ งจากมี ชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ห้ ค วาม สะดวกชั้นยอด

ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยยางปู พื้ น รถยนต์ บังโคลนรถ 6 ล้อ-10 ล้อ ยางบังฝุ่น และอะไหล่รถ อื่นๆ เช่น ลูกหมากรถ 10 ล้อ

บจก.เวิลด์คลาส สปิริท (ประเทศไทย) โทร.0-2929-5635

บจก.ทีอาร์ดับบลิว เอเชียติ๊ก โทร.0-2661-2444

บจก.ไซเก้นไฮ มาค โทร.02-431-0895

ถังเติมน�้ำมันเบรก K3581

อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้การดูแล น�ำ้ มันเบรกเป็นเรือ่ งง่าย ท�ำให้นำ�้ มัน เบรกไม่ขาดจากระบบซึ่งสามารถ สังเกตเห็นได้จากถังเมือ่ น�ำ้ มันเริม่ ลด

บจก.พิบูลย์ ธ�ำรง แมชชีนเนอรี่ โทร.0-2805-2714

GPS Great Corner X8

อุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมได้รับ ใบประกาศจากสถาบั น มาตรฐาน ระดับโลก แข็งแรง ทนทน เหมาะ ส�ำหรับรถบรรทุก ด้วยช่องต่อ อุปกรณ์ถึง 8 ช่อง รุ่นใหญ่ ทนทาน มี sensor วัดระดับน�้ำมัน บจก. เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค โทร.0-2938-1451

ยางรถบรรทุก TLM Super Sport

ยางรถโดยสาร และรถบรรทุก ทนได้ กั บ ทุ ก สภาพถนน รั บ น�้ำหนักได้ดีเยี่ยมโครงยางแข็ง แรง ร่องยางลึกเป็นพิเศษเกาะ ถนนได้ดีเยี่ยม

บจก.ที.แอล.เอ็ม. พาร์ทเนอร์ชิป โทร.0-2810-9381

BUS&TRUCK-V.175  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you