Page 1

# 1 เ พื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ถ พ า ณิ ช ย์

ก้าวสู่ปีที่ 7

ฉบับที่ 166

www.busandtrucks.com

ดับเครื่องชม

ปักษ์หลัง มกราคม 2554 40 บาท

NEW BUS 2011

อุดมพัฒนา, วรรณทิพย์ทัวร์ 04 เปรียบเทียบรถเด่น

สองสุดยอด หัวลากซามูไร

20

LOGISTICS

อมิเรตส์ เปิดบริการใหม่ ตอบสนอง การขนส่งสู่บราซิล 26

SPECIAL SECTION

เมทเทิล เมท ทุ่มงบ 20 ล้าน เปิดตัว NEIL ถัง CNG นน.เบา

ตลาดรถโดยสารถือว่าเป็นตลาดรถ ต้องมีการศึกษาและพัฒนารูปลักษณ์ ใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาล ทุกประเทศต่าง และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความ มีความต้องการรถโดยสารที่มีคุณภาพ ต้องการของตลาดให้ตรงเป้ามากที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปยัง Benz อินเดียเตรียมออก City Bus รถโดยสาร Mercedes-Benz ตัง้ ใจ เป้าหมาย ดังนั้นแต่ละค่ายรถใหญ่จึง

ทีจ่ ะสร้างต้นแบบแห่งความหรูหราให้เกิด ขึน้ ในวงการรถโดยสาร Mercedes-Benz ประเทศอินเดียก�ำลังจะเปิดตัวรถโดยสาร ที่ผลิตโดย Chakan facility, Pune ใน ครึง่ หลังของปี 2011 โดยความพยายามที่ อ่านต่อหน้า 32

ฟูโซ่ เน้นสร้างภาพพจน์ ปตท.ทุ่ม 9 หมื่นล้าน ดันยอดขาย 1,550 คัน เพิ่มความมัน่ คงก๊าซ

36

MEMBER

สมัครสมาชิก รับฟรี! ผ้าขนหนู HINO เตรียมพบกับเรื่องเด่น

New Buses 2011 ในฉบับที่ 168

ฟูโซ่ ทรัค น�ำรุน่ แคนเตอร์ ไฮบริด สร้างภาพพจน์เครือ่ ง แรงแต่รกั ษาสิง่ แวดล้อม พร้อมมีเครือ่ งยนต์ NGV เสริมตลาด มัน่ ใจปีนตี้ อ้ งขายได้อย่างน้อย 1,550 คัน เพราะมีดลี เลอร์มาก ถึง 20 ราย ช่วยตอบสนอง แหล่งข่าวระดับสูง บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดเผยกับ BUS & TRUCK ว่า ปีนี้ถือเป็นปีนที่ 2 ที่ทาง อ่านต่อหน้า 33

จากสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและยังคงมีแนว โน้มจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีใครมีค�ำตอบที่ชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ แน่นอนว่าการทีค่ า่ เงินบาทแข็งค่าขึน้ จะส่งผลกระทบในทาง ลบต่อภาคส่งออก และในที่สุดย่อมกระทบต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ อ่านต่อหน้า 33


04 BUS&TRUCK • ดับเครื่องชม

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

ดับเครื่องชม

อุดมพัฒนา

น้องใหม่ในวงการ 30 มาไกลจาก บึงกาฬจังหวัดใหม่ล่าสุดของประเทศ เปิดตัวทีแ่ รกในงาน ไทยแลนด์ ทัวร์เธค 2010 มาพร้อมกับลูกเล่นใหม่ๆ ที่ใคร หลายคนคาดไม่ถึง เพี ย งแค่ แ วบแรกที่ เ ลี้ ย วเข้ า มา ภายในลานจอด ทุกคนก็ต้องตกตะลึง กับรูปลักษณ์อนั โฉบเฉีย่ วด้วยแก๊ปหน้าที่ ล�ำ้ สมัย รับกับไฟหน้าและขากระจกแบบ ใหม่อย่างลงตัว ทาง “พีไ่ วพจน์” เจ้าของ รถเค้าการันตีมาว่า คันนีเ้ ป็นคันแรกทีใ่ ส่ แก๊ปหน้าแบบนี้ เดินลัดเลาะมาทางด้าน ข้างก็ต้องฮือฮาอีกครั้ง กับรูปทรงใบไม้ คู่สดใหม่ไม่ซ�้ำใครที่เพิ่งจะออกมาจากอู่ มีแสงยูร ตีโป่งและสเกิร์ตด้านข้างเพิ่ม ความสปอร์ตเข้าไปอีกนิด ส่วนด้านท้าย ก็สงั่ ไฟรุน่ ใหม่ลา่ สุดมาใช้ เรียกได้วา่ โฉม ใหม่ทั้งคันจริงๆ เข้ามาดูภายในตัวรถกันบ้าง ก้าว ขึ้ น บั น ไดมาก็ ต ้ อ งสะดุ ด ตากั บ โทนสี ที่ทางเจ้าของรถเลือกใช้สีส้ม-วานิลลา

ให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่ผู้โดยสาร เบาะ หนั ง สี น�้ ำ ตาลเข้ ม เพิ่ ม ความหรู ห รามี ระดับ ส่วนผ้าม่านของคันนี้ก็มีความ พิเศษ โดยใช้ผ้าม่านแบบพับซ่อนอยู่ใต้ หิ้งท�ำให้ห้องโดยสารดูโปร่งสบายตา ในด้ า นของอุ ป กรณ์ ใ ห้ ค วาม บันเทิงก็ไม่น้อยหน้าใคร มีมาครบครัน ไม่ ว ่ า จะเป็ น โทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย ม คาราโอเกะ ฮาร์ดดิสก์ เครือ่ งเสียงในรถ เลือกใช้อปุ กรณ์จาก JL Audio ส่วนนอก รถนั้นลงแบบพอสร้างความครื้นเครง ได้ ซับวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว 1 คู่ 12 นิ้ว 1 คู่ เสียงกลาง 12 ดอก ติดตั้งโดย “ร้านชัช คาร์ออดิโอ” ร้านชื่อดังจาก จ.อุดรธานี เห็นรถคันนีแ้ ล้วก็อดทีจ่ ะอิจฉาชาว บึงกาฬไม่ได้ นอกจะจากผ่านครม.ได้ตงั้ จังหวัดใหม่แล้วยังมีรถ 2 ชั้นสวยๆ คัน นี้ไว้ให้บริการอีกด้วย สนใจใช้บริการ ก็ติดต่อกับพี่ไวพจน์เค้าโดยตรงได้เลย ที่เบอร์นี้ 08-1975-7154, 08-17088090

ตีท้ายรถ เครื่องยนต์-ช่วงล่าง : HINO 10 ล้อ คานหน้าปีกนก ราคา 1.6 ล้านบาท จุดเด่น : รูปลักษณ์ภายนอกและการตกแต่งภายใน ตัวถัง : อู่มีแสงยูร ติดต่อ : 08-1975-7154


ดับเครื่องชม • BUS&TRUCK 05

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

วรรณทิพย์ทัวร์

ส่งรถเข้าร่วมกิจกรรม ไทยแลนด์ ทัวร์เธค 2010 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ส�ำหรับวรรณทิพย์ทวั ร์ หรือทีใ่ ครๆ ต่าง คุ้นเคยกันดีกับ “สแกนเนียอุดมสุข” รูปทรงตัวถังด้านนอกมากับทรง ใบไม้ จากอู่มีแสงยูร เพ้นท์ลายโทน สีนำ�้ เงินเข้มดุดนั ตามสมัยนิยม ครอบลง บนแชสซีส์ SCANIA ขุมพลังเครื่องยนต์ SCANIA124 รหัสร้อนแห่งพอ-ศอนี้ การตกแต่งภายในเน้นโทนหวานๆ ชมพู-ม่วง ตามสไตล์รถบ้านนี้ ตาม มาด้วยเบาะก�ำมะหยี่สีหวานเจี๊ยบอีก เช่นกันจากลิ้มการช่าง อ๊อฟชั่นอ�ำนวย ความสะดวกภายในนั้นไม่ต้องห่วง ”พี่ อ�ำพล” เค้าบอกมาว่า “รถก็ออกมา เหมือนๆ กัน เค้ามีอะไรกันรถผมก็มี ต้องลองใช้บริการเองดีกว่าแล้วจะรู้ว่า ต่างกันตรงไหน“ ที่อยากจะเน้นสักนิดก็เห็นจะเป็น เครื่องเสียง เพราะมาร่วมกิจกรรมไทย

แลนด์ ทัวร์เธค เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ต้อง เต็มที่กว่าครั้งแรกแน่นอน ครั้งนี้พาช่าง มาตีตู้ มาติดตั้งงานซาวด์กันถึงที่บ้าน ขนซัพ 12 นิ้วมา 8 ดอก และ 15 นิ้ว เพื่อเพิ่มความกว้างของเสียงเบสมาอีก 2 ดอกแบบนีภ้ าษาคนรถเค้าเรียกว่า ”จัด หนัก” ความดังนัน้ ดังแค่ไหน ท่านผูท้ เี่ ข้า มาร่วมชมกิจกรรม ไทยแลนด์ ทัวร์เธค 2010 คงจะบอกได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับท่านที่คิดอยากจะลองหา รถบัสปรับอากาศดีๆ สักคันไปทัศนาจร ท่องเที่ยว สัมมนาเป็นหมู่คณะแล้วละก็ วรรณทิพย์ทัวร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ ไม่ควรมองข้าม อย่างที่พี่อ�ำพลเค้าบอก ไว้ตั้งแต่แรกว่า ต้องลองมาสัมผัสด้าน บริการเอง แล้วจะรู้ว่าต่างกันตรงไหน ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามบริการ ก็ต่อ สายตรงที่เบอร์นี้ 08-1435-5192 คุณ อ�ำพล แนวพระยา พร้อมให้บริการ

ตีท้ายรถ เครื่องยนต์-ช่วงล่าง : SCANIA 124 ราคา 1.7 ล้านบาท จุดเด่น : เครื่องเสียงนอกรถ ตัวถัง : อู่มีแสงยูร ราคา 1.6 ล้านบาท ติดต่อ : 08-1435-5192


06 BUS&TRUCK • แวะเวียน

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

แวะเวียน

JC Motor พร้อมดูแลกลุ่ม NGV Pro Service

กลุม่ NGV Pro Service เป็นการ รวมตัวของพันธมิตรด้านขนส่งและ ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ NGV ที่มาก ด้วยประสบการณ์ในการดูแลรักษารถ ซึง่ สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะช่วยเสริมความมัน่ ใจได้ คือ การบริหารจัดการภายในอู่อย่าง มีคุณภาพ บริษัท เจซี มอเตอร์ จ�ำกัด เป็น อีกหนึ่งบริษัทระดับต้นๆ ที่ให้การติด ตัง้ ระบบเอ็นจีวใี นรถใหญ่ มีลกู ค้าทีไ่ ว้ วางใจในมาตรฐานคลุมทุกพื้นที่ เครือข่าย 9 โรงงาน ปัจจุบนั บริษทั สามารถสร้างเครือ ข่ายได้ถึง 9 เครือข่าย ครอบคลุม พื้นที่ที่มีการเติบโตด้านการขนส่งเช่น ระยอง สระบุรีและราชบุรี เป็นต้น ทั้ ง นี้ ที่ ศู น ย์ จั ง หวั ด นครปฐมจะเป็ น แม่งานใหญ่ ทั้งกระจายงานและรับ งานที่มีความยาก แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทลูกก็สามารถกระจายงานกันได้ เรียกว่าลูกค้าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น และ ก�ำลังเร่งหาพันธมิตรเพิ่มเติมอยู่ ช�ำนาญด้าน Dedicate ที่นี่รับติดตั้งระบบ Dedicate เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะมีความ ช� ำ นาญทางด้ า นช่ า งมากกว่ า การ ดัดแปลงแบบอื่น ที่ส�ำคัญคือ ทดลอง ท� ำ ในรู ป แบบอื่ น มาหมดแล้ ว พบว่ า ระบบ Dedicate เสถียรที่สุด ทีมช่างระดับครู จูนเครือ่ งมีผล 40% บริษัทให้ค�ำแนะน�ำว่า การติด ตั้งเอ็นจีวีนั้นประสบการณ์ทางด้าน ช่างมีผลมากถึง 60% ที่เหลือจะเป็น ประสิทธิภาพของอะไหล่ ท�ำให้ที่นี่คง มาตรฐานทีมงานอย่างเหนียวแน่นด้วย ประสบการณ์ท�ำงานกว่า 20 ปี เรียก ว่าระดับครูทีเดียว นอกจากนี้ยังได้ รับการอบรมจากหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุน รวมไปถึงการจัดอบรมของ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ที่น�ำเข้า มาจ�ำหน่าย ที่บอกว่าฝีมือช่างส�ำคัญ เพราะโดยหลักแล้วระบบก๊าซกับ เครื่องยนต์ดีเซลธรรมดาค่อนข้าง ใกล้เคียงกัน ความส�ำคัญอยู่ที่การ ท�ำท่อ ความละเอียดในการติดตั้ง การเก็บงานของช่างส�ำคัญมากกว่า การ จูนเครือ่ งมีผลเหมือนกัน แต่เพียง 40% เท่านั้น

อุปกรณ์และเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญ อุปกรณ์ที่มีส่วนส�ำคัญคือ กล่อง ECU ระบบจุดระเบิด อุปกรณ์ควบคุม ปริมาณก๊าซและอากาศ เหล่านีจ้ ะได้การ ตอบรับที่ดีในเครื่องยนต์เทอร์โบ และ ส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นกลุ่มนี้ รถที่ติดตั้ง มีเอกลักษณ์เฉพาะ สังเกตได้จากขาถัง ซึง่ ได้รบั การออกแบบให้มรี ปู แบบเฉพาะ ขอ 1 สัปดาห์เพื่อความชัวร์ ระยะเวลาในการติดตั้งเร็วที่สุด 3 วัน แต่เพื่อความรอบคอบก็ 1 อาทิตย์ หรือเป็นรถเก่าที่ต้องรื้อเครื่องหรือรอ

อะไหล่ รถ 1 คันจะใช้ช่างช่วยกัน 5 คน ซึง่ จะมีความถนัดนงานคนละด้าน เพือ่ ให้ งานเร็วขึน้ ช้าเร็วขึน้ อยูก่ บั การหาอะไหล่ เพือ่ น�ำมาดัดแปลงรถในระบบ Dedicate ความสามารถทีท่ างบริษทั ท�ำได้คอื ในส่วนของอัตราทดที่ประหยัดลงได้ที่ อย่างน้อย 50-75% ขึ้นอยู่กับการใช้งาน แนวโน้มในอนาคตจะมีการทดลองใน ส่วนของการเพิม่ แรงม้า รวมถึงการเพิม่ บริการด้านประกันเครื่องยนต์และส่วน ควบ ซึ่งก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการด�ำเนิน การ ส่วนบริการหลังการขายก็จะคอย

ตรวจสถานี ชื่อบริษัท : บริษัท เจซี มอเตอร์ จ�ำกัด ประเภทของบริการ : ติดตั้งระบบ Dedicate ก�ำลังการติดตั้ง : 1 คัน/3 วัน ติดต่อ : 034-395-006

ดูแลให้ตลอดอยู่แล้ว มั่นใจในคุณภาพรถจากจีน สิ่งที่เรารับหน้าที่ในกลุ่มของ NGV Pro Service คือ ช่วยจ�ำหน่าย รถจากจี น ที่ ซื้ อ ในนามของ คุ ณ ยู เจียรยืนยงพงศ์ และให้บริการหลัง การขายในส่วนของการซ่อมบ�ำรุง ด้วย ที่มั่นใจเพราะเคยสัมผัสตัวรถ มาแล้วจากงาน BUS & TRUCK และ จากการที่สมาคมฯ น�ำรถไปโชว์ที่ จ.นครสวรรค์ ท�ำให้สนใจและเริ่ม ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะร่ ว มเป็ น ผู ้ ร ่ ว ม จ�ำหน่าย ขอเน้นงานบริหาร หลั ง จากได้ เ รี ย นรู ้ เ ทคนโลยี จากช่างที่ไปอบรมที่โรงงานผลิตรถ หัวลาก NGV ในประเทศจีน ท�ำให้ บริ ษัทดู แ ลระบบได้ ม ากขึ้ น สร้ า ง ความมั่นใจกับกลุ่มที่ซื้อรถและติด ตั้ง สิ่งที่เน้นมากเป็นพิเศษคือการ บริหาร เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการ ท�ำงานในทุกๆ ขั้นตอน โดยเฉพาะ การบริหารเรื่องของอะไหล่ที่ใช้ซ่อม บ�ำรุง จากประสบการณ์เรื่องของ การบริหารการขายรถยูดีมากว่า 10 ปี ซึ่งคิดว่าจะมาช่วยได้มาก แน่นอน ในส่วนของแบรนด์อมิ เมจมีผลอยูแ่ ล้ว แต่สุดท้ายก็ต้องมาแข่งกันเรื่องการ บริการหลังการขาย


08 BUS&TRUCK • คันเร่งธุรกิจ

คันเร่งธุรกิจ

ไม่ง่ายอย่างที่คิด

ทุกโครงการทีห่ น่วยงานรัฐบาลได้จดั ให้จะมีการประกาศว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี เป็นเรือ่ งที่ ง่าย หากเอกชนหน่วยงานใดเข้าไปท�ำตาม ก็จะประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้โครงการที่ วางไว้ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมากแต่ เฉพาะเบื้องต้นเท่านั้น อย่างการขนส่งเสรีในอาเซียนที่กรม การขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้วาง โครงการไว้อย่างสวยหรู ได้จัดวางระเบียบ ให้รถใหญ่แต่ละประเทศวิ่งข้ามประเทศกัน ได้ในจ�ำนวนที่จ�ำกัดก่อนแล้วจึงจะเพิ่มไป เรื่อยๆ เมื่อเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน เริ่มเดีขึ้น อย่างที่เห็นๆ กันอยู่อย่างโครงการ ขนส่งระหว่างไทย-ลาว ผู้ขนส่งทางบกที่ได้ ท�ำสัมปทานวิ่งระหว่างไทย-ลาว ก็ได้เริ่ม ปฏิบตั กิ ารแล้ว โดยได้ลงทุนเปิดบริษทั ขนส่ง ในลาวแต่ให้ใช้ชื่อของคนลาวเป็นเจ้าของ สาเหตุก็เพราะทางรัฐบาลลาวได้ระบุให้ บริษัทขนส่งที่วิ่งในลาวต้องเป็นของคนลาว เท่านั้น การขยายตัวของการขนส่งที่เมื่อใน ประเทศไทยเริ่มอิ่มตัวแล้วก็กระจายไปสู่ ประเทศลาวได้ เมื่อมองดูจากภายนอกแล้ว ธุรกิจขนส่งก็น่าจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะมีผขู้ นส่งในไทยทีไ่ ด้ขยายไปสูป่ ระเทศ ลาวได้เล่าให้ฟังว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเหมือง ทองแดง จะศึกษาข้อมูลมาอย่างดีว่าน�้ำมัน จะต้องใช้กี่กิโลลิตร ยางจะเริ่มศึกหรอเมื่อ ใช้งานไปเท่าไหร่ ชิ้นส่วนต่างๆ เมื่อต้อง เปลี่ยนแล้วจะมีราคาเท่าไหร่ เรียกว่าตั้งแต่ ต้ น ทางของการขนส่ ง ไปถึ ง ปลายทางจะ สามารถค�ำนวณค่าสิ้นเปลืองได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เองผู้รับจ้างขนส่งจะได้ ค่าแรงของการขับรถเท่านั้น สู้ท�ำงานใน ประเทศดีกว่ามาก และยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ยังไม่รู้อีกมากที่ จะตามมาเมือ่ วิง่ ขนส่งในลาวเป็นเวลานานๆ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ BUS&TRUCK ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา พิชัย ภูพิชญ์พงษ์, ชยาวุธ จิระธันท์ ยู เจียรยืนยงพงศ์, บุ่นเอี้ยน ศรีแสนสุชาติ วชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ, วรพจน์ แสงทวีสิน เถลิง พลวรรณาภา, ชูชาติ สว่างสำ�ลี กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา รักษาการบรรณาธิการบริหาร : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ บรรณาธิการอาวุโส : เสกสรรค์ ไชยเผือก หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ชนม์จิรา ธรรมปิยะรักษ์ กองบรรณาธิการ : ธัญพร ขันธสิทธิ์ พฤกษ์ ด่านจิตร์ตรง, จักรี โสภา เลขากองบรรณาธิการ : นันทน์ธนา ตัณฑกูล ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเก้า เรณู ฟักสกุล, มยุรี ดุ๊ก ผู้จัดการโฆษณา : เสกสรรค์ ไชยเผือก แผนกโฆษณา : สมชาย อินตะ, วุฒิชัย ศิริจันทร์โท เลขาแผนกโฆษณา : จุฑามณี ภูมิดิษฐ์ พัฒนาธุรกิจ : รัสมี นิลกำ�แหง สมาชิก : ชุมพล บุญประคม เว็บไซต์ : BusAndTrucks.com : ลลิตา พูลมา การเงิน : ศิรินาถ แก้วอุไร ศิลปกรรม : BIP GROUP พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดจำ�หน่าย : เวิลด์ออฟดิสทริบิวชั่น โทร. 0-2744-6888 ผู้จัดทำ� : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำ�แหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2729-8758 www.BusAndTrucks.com อีเมล์ : info@busandtrucks.com sales@busandtrucks.com

08-09 �������.indd 8

ปักษ์หลัง • มกราคม 2553

สุขเกษม เปิดตลาดใหม่ น�ำเครื่องเก่าแดวู มาดัดแปลง

สุขเกษมทรัค สร้างความแตกตื่น ให้วงการรถใหญ่ น�ำเครื่องยนต์เก่า แดวู มาดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์ NGV บุกตลาดเครื่องยนต์ดีเซลและดัดแปลง ที่ไร้คุณภาพตั้งราคาแค่ 2 แสน แต่อายุ การใช้งานยาวนาน คุณสุวรรณ งามสะพรั่ง ประธาน กรรมการ บริษัท สุขเกษม ทรัค แฟคทอรี่ จ�ำกัด เปิดเผยกับ BUS & TRUCK ว่ า ทางบริ ษั ท ได้ ข ยายธุ ร กิ จ รถใหญ่ เพิ่ ม ด้ ว ยการน� ำ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลเก่ า ยี่ ห ้ อ แดวู จากประเทศเกาหลี ใ ต้ เ ข้ า มาดัดแปลงเป็น NGV เพื่อเจาะตลาด รถใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลและรถใหญ่ เครื่องยนต์ NGV ที่มีการดัดแปลงแต่ไม่ สามารถใช้งานได้ โดยทางบริษทั มีอตู่ ดิ ตัง้ เครือ่ งยนต์ NGV อยู ่ แ ล้ ว เมื่ อ มี ลู ก ค้ า มาติ ด ตั้ ง เครื่องยนต์แดวู ก็สามารถให้บริการได้ ทันทีโดยราคาจ�ำหน่ายเริม่ ต้นทีป่ ระมาณ 2 แสนบาท แต่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านที่ ยาวนานคุ้มค่ากับการลงทุน “โดยเครื่องยนต์เก่าแดวูที่น�ำเข้า มาจากประเทศเกาหลีถอื ว่ายังมีคณ ุ ภาพ สูงเพราะใช้เป็นรถเมล์ทใี่ ช้วงิ่ ในตัวเมือง มีอายุการใช้งานแค่ 8 ปีก็ต้องเปลี่ยน ใหม่ตามกฎหมายของรัฐบาล ส่วนเป้า หมายในการจ�ำหน่ายนัน้ ก็มใี ห้กลุม่ ลูกค้า มากกว่า 10,000 เครื่อง โดยมีแรงม้า ถึง 340 แรงม้าตามที่กฎหมายก�ำหนด” โดยทางบริ ษั ท ได้ ส ่ ง ที ม งานไป ประจ�ำอยู่ที่เกาหลีใต้ ทั้งนี้เพื่อท�ำการ ส�ำรวจธุรกิจรถร่วมบริการที่ใช้เครื่อง ยนต์แดวูอยู่ประมาณ 100 บริษัท เมื่อ บริษัทใดจะขายก็จะท�ำการซื้อและส่ง ตรงมายังบริษัททันที รับรองได้ว่าไม่มี การท�ำให้ลูกค้าต้องเสียเวลารออย่าง แน่นอน ส่ ว นรายละเอี ย ดในการติ ด ตั้ ง เครื่องยนต์ให้นั้น หากเป็นเครื่องยนต์ ดีเซลทางบริษัทก็รับเทิร์นพร้อมติดตั้ง เครื่องยนต์ NGV ถังก๊าซและอุปกรณ์ ต่างๆให้ ด้านรถใหญ่ NGV ต้องการ เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ช่างบริการก็ท�ำ หน้าที่เปลี่ยนเฉพาะเครื่องยนต์เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ สามารถต่อเข้าด้วย กันได้ หากให้พจิ ารณาแล้วจะเป็นผลกระ ทบต่อยอดขายรถใหญ่ป้ายแดง เพราะ เมื่อรถใหญ่มีอายุการใช้งานที่เพิ่มมาก ขึ้นเจ้าของธุรกิจขนส่งก็ไม่จ�ำเป็นต้อง เปลี่ยนเป็นรถใหม่ป้ายแดง เพราะจะ เป็นการประหยัดลดต้นทุนได้เป็นอย่าง

มาก

นอกจากนี้แล้วทางบริษัทยังได้ตั้ง บริษัท สุขเกษม ไซโนทรัค จ�ำกัด เพื่อ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรถ S.S.K. ไซโนทรัค ของ หจก.สุขสมเกียรติขนส่ง โดยได้วาง เป้าการจ�ำหน่ายในปีนี้ไว้สูงถึง 300 คัน โดยกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายคือสมาชิก

ของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ภาคอีสาน ซึง่ มีมากกว่า 600 บริษทั โดย กลยุทธ์ที่ใช้จะจ�ำหน่ายในราคาที่ต�่ำกว่า ตลาดและมีการรับประกันหลังการขาย ให้ด้วย พร้อมทั้งยังรับเทิร์นรถเก่าเพื่อ มาเป็นค่าดาวน์รถใหม่ด้วย ส่ ว นในกรณี ที่ ไ ด้ มี ข ่ า วว่ า รถ ใหญ่ที่ทางสุขเกษมเป็นผู้ดัดแปลงเป็น เครื่องยนต์ NGV ที่ผิดกฎหมายนั้นทาง ต�ำรวจกองปราบปรามได้ออกมาเป็น ผู้รับผิดเองว่าเป็นความผิดของต�ำรวจ เองที่ระบุว่าเป็นรถผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เครื่องยนต์ที่ดัดแปลง แชสซีส์ และ ทุกอย่างได้จดทะเบียนมาจากกรมการ ขนส่ ง ทางบกมาเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้อมทั้งได้ทราบมาว่าผู้ที่เป็นเจ้าของ นัน้ ได้ตดิ หนีท้ งั้ ค่าดัดแปลงและประกอบ รวมทั้งค่าแรงกับทางสุขเกษมมาเป็น เวลากว่าปีครึ่ง จึงอยากท�ำการฟ้อง ร้องแต่ก็ได้มาเกิดกรณีนี้ขึ้นเสียก่อนทุก อย่างจึงจบลงได้ด้วยดี

รถใหญ่ค่ายยุโรปขายดี รุกทั้งรถเหมืองและรถโดยสาร ค่ายรถใหญ่จากยุโรปทั้งวอลโว่ สแกนเนีย และ เอ็ม.เอ.เอ็น. รุกท�ำ ตลาดอย่างหนักทั้งเหมืองแร่ในลาว รถ โดยสารวิ่งในประเทศ และรถบรรทุก รุ่นใหม่ คาดปี 54 ยอดขายรวมต้องถึง 2,000 คันแน่ แหล่งข่าวในวงการรถใหญ่เปิด เผยว่าในปี 2554 นี้ ค่ายรถใหญ่จาก ยุโรปไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อวอลโว่ สแกนเนีย และ เอ็ม.เอ.เอ็น. รวมถึง เมอร์ เซเดส-เบนซ์ ต้องท�ำยอดขายได้ถึง 2,000 คันแน่ โดยเฉพาะวอลโว่ ที่ จ� ำ หน่ า ย โดย บริษัท วอลโว่ ทรัค แอนด์ บัส (ประเทศไทย จ�ำกัด) ได้เปิดตลาด ใหม่ด้วยการส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่ เครื่องยนต์เกิน 500 แรงม้า ไปยังกลุ่ม เหมืองแร่ประเทศลาว โดยเมื่อต้นปีที่ ผ่านมาสามารถส่งมอบรถล็อตแรกไปได้ กว่า 20 คันแล้ว คาดว่าจะมีการส่งมอบ ล็อตต่อไปจนถึงสิ้นปีแน่ เพราะธุรกิจ เหมืองแร่ในประเทศลาวก�ำลังเฟื่องฟู เป็นอย่างมาก ส่วนยอดขายในประเทศนั้นคาด ว่าจะต้องท�ำยอดรวมได้เกิน 500 คัน

แน่ โดย 60% เป็นยอดจ�ำหน่ายรถ บรรทุก และอีก 40% เป็นยอดจ�ำหน่าย รถโดยสาร ส่ ว นค่ า ยสแกนเนี ย มี บริ ษั ท สวีทรานส์ จ�ำกัด ตัดสินในซื้อรถเพิ่ม เพราะธุรกิจรถทัวร์ที่ก�ำลังด�ำเนินการ อยู่ มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ท�ำให้ต้องเพิ่มรถโดยสารให้เช่าอีก 30 คัน โดยได้เลือกรถสแกนเนีย 6 ล้อ มา ต่อเป็นรถบัสขนาด 12 เมตร ชั้นเดียว เมื่อรวมกับรถบัสเก่าจ�ำนวน 40 คันที่มี อยูท่ ำ� ให้คาดว่ารายได้ของธุรกิจรถทัวร์ จะต้องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแน่นอน ส่วนสาเหตุที่เลือกยี่ห้อสแกนเนีย ก็เพราะรถเก่าที่มีอยู่ส่วนมากเป็น สแกนเนี ย มี บ ริ ก ารด้ า นอะไหล่ ที่ รวดเร็ว ทั้งตลาดอะไหล่เก่าก็ยังมีให้ เลือกอีกมากมายท�ำให้ไม่เสียเวลาใน การซ่อม ด้านค่าย เอ็ม.เอ.เอ็น.และเมอร์ เซเดส-เบนซ์ ต่างก็ได้เริ่มบุกตลาด อย่างหนัก ด้วยการเปิดตลาดรุ่นใหม่ เมื่อปลายปีที่แล้ว และจะมีการเปิดตัว รุน่ ใหม่อกี ภายในปีนเี้ พราะแนวโน้มของ ตลาดรถใหญ่จะเติบโตขึ้นอีกมาก

1/17/11 1:38 PM


คันเร่งธุรกิจ • BUS&TRUCK 09

ปักษ์แรก • มกราคม 2553

คันเร่งธุรกิจ

ตงฟง ช่วยพัฒนาชาติ ส่งเด็กไปเทรนที่บริษัทใหม่

ตงฟง ช่ ว ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิทยาลัยส่งทีมผู้ชนะการประกอบ เครื่องยนต์ดีเซลไปอบรมที่บริษัทแม่ ประเทศจีนพร้อมให้อิสระหลังเรียนจบ จะไปท�ำงานที่ไหนก็ได้ รวมทั้งให้ความ มั่นใจมีดีลเลอร์ 10 แห่งแล้ว ประกาศ ไม่ทิ้งหายไปไหน คุณคธาเทพ สุรักขกะ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทย แลนด์ ) จ� ำ กั ด เปิ ด เผยกั บ BUS & TRUCK ว่า ในงาน นอร์ธเทิร์น มอเตอร์ โชว์ 2010 ที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันการ ประกอบเครื่องยนต์ดีเซล จากนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ในภาคเหนือ โดยทางบริษัทให้การสนับสนุนด้วยการ ส่งทีมชนะเลิศไปท�ำการอบรมที่โรงงาน ของบริษัทแม่ที่ประเทศจีนทั้งนี้เพื่อจะ ได้ มี ค วามสามารถน� ำ มาพั ฒ นาและ สามารถคิดค้นประดิษฐ์เครื่องยนต์ได้ เอง “โดยทางบริษัทไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย กับเด็กที่ส่งไปอบรมเลย เมื่อเรียนจบ แล้วก็สามารถไปท�ำงานที่ไหนก็ได้ไม่ ได้ระบุว่าต้องเป็นดีลเลอร์ในภาคเหนือ แต่หากเด็กมีใจรักในด้านรถใหญ่ทาง ดีลเลอร์ก็พร้อมที่จะเปิดรับเข้าร่วมงาน จุด หมายอีกด้ านหนึ่ งก็ เพื่อที่จะให้คน ไทยสามารถคิดค้นพัฒนาและสูงสุดคือ

สามารถประดิษฐ์เครื่องยนต์ใช้เองได้” ส่วนทางด้านดีลเลอร์นั้นในขณะนี้ มีแล้วเป็นจ�ำนวน 10 แห่งคือที่ กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสงคราม ระยอง สระบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น ล�ำปาง สงขลา หาดใหญ่ ซึ่ง ทุกแห่งมีมาตรฐานการบริการหลังการ ขายตามความต้องการของลูกค้าซึ่งอยู่ ในการดูแลของวิศวกรของบริษัทแม่ “ส่วนสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในกลางปี นีค้ อื ทางบริษทั จะเปิดโรงงานประกอบที่ ถนนบางนา-ตราด โดยจะรวมส�ำนักงาน โชว์รูมและศูนย์บริการด้วย ส่วนรุ่นที่จะ ประกอบจากโรงงานก็คือรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล โดยจะจ�ำหน่ายในประเทศและต่อไปก็จะ ขยายเพื่อการส่งออกด้วย” ด้านการแข่งขันในการจ�ำหน่ายรถ ใหญ่สตู่ ลาดในปี นี้ มองว่าจะเข้มข้นและ ดุเดือดเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้เป็น เพราะจะมีค่ายรถใหญ่เข้ามาจ�ำหน่าย เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้ราคาจ�ำหน่าย ไม่สามารถปรับเพิ่มได้แต่คุณภาพต้อง สูงขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้แก่กลุ่ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย ดั ง นั้ น ผลประโยชน์ สูงสุดก็จะตกอยู่กับผู้ซื้อเพราะสามารถ เลือกยี่ห้อที่มีราคาถูก คุณภาพสูง แถม บริการหลังการขายต้องดีอีกด้วย

ใต้ท้องรถ • ทราบมาว่าขณะนีก้ ลุม่ ผูป้ ระกอบการขนส่งทางบกเกิดความสับสนมาก เพราะ อย่างแรกที่ประสบมาคือ ก๊าซ NGV ขาดตลาดแทบทุกปั๊ม ปตท. ไม่มีก๊าซ NGV เพียง พอให้กับรถใหญ่ที่รอเติม เมื่อมาได้ข่าวลือว่าก๊าซ NGV จะปรับราคาจากลิตรละ 8.50 บาท เป็น 14 บาทต่อลิตร ยิ่งท�ำให้อยากรู้อยากเห็นว่าเป็นอย่างไร เพราะหากปรับ ราคาขึ้นแต่มีก๊าซ NGV ให้ใช้อย่างเพียงพอก็ถือว่าพอทนได้ เพราะธุรกิจสามารถเดิน หน้าต่อ แต่ติงว่าปรับราคาสูงเกินไป ซึ่งควรจะปรับมาเป็นแค่ลิตรละ 12 บาทเท่านั้น รบกวนบอร์ดบริหารของ ปตท. ช่วยชี้แจงด้วย • ทราบข่าวว่าทาง บริษัท เอเชี่ยน ไมโคร เอ็น.จี.วี. ออโต้เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เปลี่ยนแนวธุรกิจมาเป็นอู่ดัดแปลงเครื่องยนต์ NGV โดยใช้เชื้อเพลิงร่วม สามารถประหยัดได้ถึง 70% โดยมีโปรโมชั่นติดตั้งก่อนจ่ายทีหลัง ด้วยราคาเพียง 49,900 บาทเท่านัน้ พร้อมทัง้ ยังได้ตดิ ต่อค่ายรถใหญ่หลายยีห่ อ้ ให้มาร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาได้จ�ำหน่ายรถใหญ่ ไซโนทรัค แต่ด้วยสาเหตุบางประการ จึงต้อง ยุติลงไป ท�ำให้กลุ่มลูกค้าต้องเดือดร้อนหาศูนย์บริการและอะไหล่เพื่อท�ำการซ่อมเอง • บริษัท ดองแฟง แยงซี มอเตอร์ วูฮั่น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ตั้งชื่อยี่ห้อรถ โดยสารใหม่ คือยีห่ อ้ แยงซี แทนยีห่ อ้ เดิมทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นตลาด คือ ดองแฟง สาเหตุเนือ่ ง มาจากไม่ต้องการรับผิดชอบต่อภาพพจน์ของยี่ห้อดองแฟง ที่มีทั้งดีและไม่ดี ต้องการ ดูแลเพียงยี่ห้อแยงซี ที่เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศเท่านั้น จะถือว่าดี หรือไม่ดีก็ไม่ทราบได้ เพราะอะไหล่ทุกชิ้นสามารถใช้ร่วมกันได้หมด • S.S.K. ไซโนทรัค ที่ หจก.สุขสมเกียรติขนส่งเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายถือได้ว่าเป็น ยี่ห้อใหม่ที่หลายคนคงจะแปลกใจ โดยข้อมูลที่แท้จริงแล้ว คือยี่ห้อไซโนทรัคนั่นเอง โดย S.S.K. เป็นชื่อย่อของ หจก.สุขสมเกียรติ ซึ่งต้องการสร้างความแตกต่างจากผู้ แทนจ�ำหน่ายรายอื่น เหมือนกับเครื่องจักรกลหนักยี่ห้อ แคตเตอร์ฟิลล่า ที่ทางเมโทร แมชชีนเนอรี่ ที่ท�ำให้ตลาดเรียกว่า เมโทรแคตเตอร์ฟิลล่า ได้ อีกไม่นานตลาดขนส่ง ก็คงต้องเรียกว่ายี่ห้อ SSK ไซโนทรัค ตามที่ผู้บริหารหวังไว้

เอฟบี ชูแบตเตอรี่ไฮบริด ครองแชมป์ผู้น�ำตลาด

เอฟบี แบตเตอรี่ ประกาศความเป็น หนึ่งตลาดแบตเตอรี่ไฮบริด พร้อมเดิน หน้ารุกเต็มสูบ ทุ่มงบกว่า 50-70 ล้าน บาท เพื่อโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นหวัง ครองบัลลังก์แชมป์ต่อเนื่อง คุณอากิระ วาดะ ประธานบริหาร บริษทั ฟูรกู าวาแบตเตอรี่ จ�ำกัด ประเทศ ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้มีการ แนะน�ำแบตเตอรี่เอฟบี ไฮบริด ออกสู่ ตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ใช้รถประเภท สมบุ ก สมบั น ได้ และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเอฟบีมี แบตเตอรีไ่ ด้ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้รถทุกประเภท ซึ่งปี 2554 นี้ บริษัท ก็ยังเชื่อว่าแบตเตอรี่เอฟบี จะสามารถ ครองใจลูกค้าชาวไทยได้อย่างต่อเนื่อง ด้านคุณอธิธร จิตรานนท์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท สยามฟูรูกาวาเทรดดิ้ง จ�ำกัด ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายแบตเตอรี่ แบรนด์ เอฟบี กล่าวว่า หลังจากเปิดตัว แบตเตอรี่ เอฟบี ไฮบริด มานานกว่า 1 ทศวรรษพบว่าปัจจุบันสามารถครอง

ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ใน เซ็กเมนต์นี้ ซึ่งปัจจัยที่ตลาดให้การตอบ รับดีเป็นผลมาจากการพัฒนาทั้งในส่วน ของการผลิตและช่องทางการวางจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ “แผนการตลาดในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 50-70 ล้านบาท ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อ ท�ำการสื่อสารทางการตลาดสู่กลุ่มเป้า หมายมากขึน้ เน้นการสือ่ สาร สือ่ ถึงความ เชื่อมั่นด้านคุณภาพ และการบริการโดย ค�ำนึงถึงสิงแวดล้อมเป็นหลัก” ด้ า นคุ ณ ชิ เ กะโนริ โมอู เ อะ กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท สยามฟูรู กาวา จ�ำกัด กล่าวว่า จากแนวคิดในการ พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้เกิด เอฟบีรุ่นไฮบริด ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังสิ้นเปลืองน�้ำกลั่นน้อยกว่าแบตเตอรี่ ทั่วไป ซึ่งแบตเตอรี่ทั่วไปต้องเติมน�้ำกลั่น ที่ระยะทาง 5,000 กม. ในขณะที่เอฟบี ไฮบริดเติมที่ระยะทาง 15,000 กม.


10 BUS&TRUCK • สัญญาณ

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

จอดป้ายหมอชิต

สัญญาณ

ทช.ลุ ย สร้ า งสะพานข้ า มเกาะลั น ตา กรมทางหลวงชนบท เผยมติคณะ ให้เริ่มปฏิบัติงานควบคู่ไปพร้อมกับการ

รัฐมนตรีอนุมตั ใิ ห้ใช้พนื้ ทีป่ า่ ชายเลน เพือ่ สร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย-ลัน ตาใหญ่ พร้อมส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ก่อสร้างให้เข้าเริ่มท�ำงานในพื้นที่ต่อไป คุณโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม กล่ า วว่ า ในการ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งโครงการดั ง กล่ า ว กรมทางหลวงชนบทจะยื่ น ขออนุ ญ าต ใช้พื้นที่ก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา น้ อ ย เกาะลั น ตาใหญ่ ต่ อ กระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ผ่านส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด กระบี่ ) โดยใช้ ม ติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2553 อ้างอิงประกอบ เมื่อได้รับอนุญาต ใช้พื้นที่แล้ว กรมจึงจะมีหนังสือแจ้งผู้รับ จ้างก่อสร้างให้เข้าเริ่มท�ำงานในพื้นที่ต่อ ไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2554 คุณวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดี กรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดเพิ่ม เติมว่า กรมได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้าน สิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะก่อสร้าง และติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการตาม ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระ ทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ (EIA) ซึ่งจะ

ก่อสร้าง โดยสะพานเชื่อมเกาะลันตา น้อย-เกาะลันตาใหญ่ จะมีความยาวรวม ทั้งโครงการ 1.4 กิโลเมตร ประกอบ ด้วยสะพานยาว 650 เมตร และเชิงลาด ถนนต่ อ เชื่ อ มสะพานยาว 750 เมตร ใช้ ง บประมาณในการก่ อ สร้ า งทั้ ง สิ้ น 415,998,000 บาทโดยเป็นงบผูกพันระยะ เวลา 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2553-2556 ที่ผ่านมาชาวบ้านและนักท่องเที่ยว จะต้ อ งใช้ บ ริ ก ารแพขนานยนต์ ท� ำ ให้ การเดินทางเกิดล่าช้า ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน อาทิ การเดินทางไป รั ก ษาพยาบาล การขึ้ น เครื่ อ งของนั ก ท่องเที่ยวที่ไปไม่ทันเที่ยวบิน ตลอดจน การขนส่งสินค้าต่างๆ มายังเกาะลันตา ก็มีราคาสูงขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ ก่อสร้างสะพานเชือ่ มโยงเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ เดินทางระหว่างเกาะและเพือ่ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวบริเวณเกาะลันตาซึ่งเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จจะท�ำให้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถเป็นเส้นทางอพยพให้ความ ช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณี เกิ ด เหตุ ก ารณ์ จ ากภั ย ธรรมชาติ ห รื อ เหตุการณ์ร้ายแรงได้

ขยายเวลาส่วนลดค่าทางด่วน

การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม และ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ ขยายเวลาให้สว่ นลดค่า ผ่านทางตลอดปี 2554 เริม่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2554 พ.ท.ทวีสิน รักกตัญญู ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผย ว่า กทพ. แล บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ได้ พิจารณาขยายระยะเวลาลดค่าผ่านทางฯ ออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 255331 ธันวาคม 2553 โดยลดค่าผ่านทาง 10 บาทต่อคัน สำ�หรับรถทุกประเภทที่ ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (ทางพิเศษฉลองรัชไป บางนา) จากอัตราปกติ 45/70/100 บาท เหลืออัตรา 35/60/90 บาท สำ�หรับรถ 4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ ตามลำ�ดับ บมจ.ทางด่ ว นกรุ ง เทพจะขยาย ส่ ว นลดค่ า ผ่ า นทางที่ ด่ า นฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) ของทางพิเศษศรีรัช ส่วน D ในอัตรา 5 บาทต่อคัน สำ�หรับรถทุก ประเภท จากอัตราปกติ 25/50/70 บาท เหลืออัตรา 20/45/65 บาท สำ�หรับ รถ 4/6-10/มากกว่ า 10 ล้ อ ตาม ลำ�ดับ ขณะเดียวกัน กทพ.ก็จะขยาย เวลาการลดค่าผ่านทางที่ด่านฯ พระราม

9-1 (ฉลองรัช) ของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และ ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบ นอกกรุงเทพมหานคร) จากเดิมอัตรา 40/60/80 บาท เหลืออัตรา 30/50/70 บาท สำ�หรับรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และ รถมากกว่า 10 ล้อ ตามลำ�ดับ ขณะเดียวกัน กทพ.ก็จะขยายเวลา การลดค่ า ผ่ า นทางที่ ด่ า นฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และ ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบ นอกกรุงเทพมหานคร) จากเดิมอัตรา 40/60/80 บาท เหลืออัตรา 30/50/70 บาท สำ�หรับรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และ รถมากกว่า 10 ล้อ ตามลำ�ดับ ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2554 เช่นกัน รวมทั้งให้ส่วนลดที่ด่านฯ ลาดพร้าว และพระราม 9-2 จากอัตรา 40/60/80 บาท เหลืออัตรา 30/50/70 บาท ตามประเภทรถ ตามลำ�ดับ โดย ต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการอีซี่พาส คอมพิวเตอร์จะตัดยอดเงินตามอัตราส่วนลดที่ กำ�หนดไว้ในแต่ละด่านด้วยเช่นกัน

โดย กรมการขนส่งทางบก

ขนส่งบังคับตรอ. ติดเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ/ห้ามล้อ

กรมการขนส่งทางบก บังคับ ตรอ. ที่ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ทุกแห่ง ต้ อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ งทดสอบห้ า มล้ อ และ เครื่ อ งทดสอบศู น ย์ ล ้ อ รถ เพิ่ ม ความ ปลอดภั ย ในการตรวจสภาพรถ หาก ฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง สถานตรวจสภาพรถเอกชนทันที ตามที่กรมการขนส่งทางบก ออก ประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 ให้ผู้ประกอบการสถาน ตรวจสภาพรถเอกชน ต้องติดตั้งเครื่อง ทดสอบห้ามล้อและเครือ่ งทดสอบศูนย์ลอ้ รถให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการตรวจ สภาพรถยนต์ให้มากยิ่งขึ้น และปรากฏ ว่าสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยได้ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางขอให้ เพิกถอนการบังคับตามประกาศกรมการ ขนส่งทางบกดังกล่าว และศาลปกครอง กลางได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 ให้ทุเลาการบังคับจนกว่าคดีถึงที่ สุดหรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่าง อื่นแล้วนั้น บัดนี้ ศาลปกครองกลางได้นดั ฟังค�ำ พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยศาลปกครอง

สูงสุดได้มีค�ำพิพากษาตามคดีหมายเลข ด�ำที่ อ.311/2552 คดีหมายเลขแดงที่ อ.343/2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 พิพากษายืนตามค�ำพิพากษาของ ศาลปกครองกลาง ให้สถานตรวจสภาพ รถเอกชน หรือ ตรอ. ทุกแห่งที่ประสงค์ จะให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และออก ใบรั บ รองการตรวจสภาพรถยนต์ แ ก่ ประชาชนต้องติดตั้งเครื่องทดสอบห้าม ล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ หากสถานตรวจสภาพรถแห่งใดไม่ ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งทดสอบห้ามล้อและเครือ่ ง ทดสอบศูนย์ลอ้ รถดังกล่าว จะไม่สามารถ ด�ำเนินการตรวจสภาพรถและออกใบรับ รองการตรวจสภาพรถยนต์ได้ โดยจะ ตรวจสภาพรถได้เฉพาะรถจักรยานยนต์ เท่านั้น ตรอ. ที่ฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบ อนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ส�ำหรับตรอ.ทีไ่ ด้มกี ารติดตัง้ เครือ่ ง ทดสอบห้ามล้อ และเครือ่ งทดสอบศูนย์ลอ้ รถ ในปัจจุบนั มีกว่า 1,000 แห่งทัว่ ประเทศ คิดค่าบริการคันละ 200 และ 300 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วน สถานตรวจสภาพรถ ส� ำ นั ก วิ ศ วกรรม ยานยนต์ โทร. 0 2271 8612-4 หรือ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

BUS & TRUCK FAQ พ.ต.อ.ยอดชาย ผู้สันติ, ผกก.ฝอ.3, บก.อก.บช.น.ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บก.02

การใช้รถทะเบียนรถป้ายแดง

อยากทราบถึ ง ก� ำ หนดการ เปลี่ ย นรถป้ า ยแดง ว่ า มี ก าร ก�ำหนดระยะเวลาในการเปลีย่ น ป้ายแดงหรือไม่ จาก : คุณสุ ตามพรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถ ป้ายแดงและจุดประสงค์รถยนต์ ป้ายแดง มีดังนี้ 1.รถมีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม 2.เป็นรถใหม่ ตามพรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 27 ผู้ใดมีรถไว้เพื่อขายหรือเพื่อ ซ่อมถ้าจะขับเองหรือให้ผอู้ นื่ ขับเพือ่ การ นั้นต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตก เว้นแต่มคี วามจ�ำเป็นและ ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน การขอใบอนุญาตและการออก ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนด ในกฎกระทรวง ในการออกใบอนุ ญ าตให้ น าย

ทะเบียนออกเครือ่ งหมายพิเศษและสมุด คู่มือประจ�ำรถให้ด้วย โดยเครื่องหมาย พิเศษ และสมุดคู่มือประจ�ำรถให้เป็นไป ตามแบบที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และ ให้ใช้สับเปลี่ยนกันได้ไม่เฉพาะคันรถ มาตรา 28 ในการขับรถยนต์ตาม มาตรา 27 ผู้ขับรถต้องบันทึกรายการ ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ และ หมายเลขเครื่องยนต์ของรถ 2.ความประสงค์ในการขับรถยนต์ 3.วันเดือนปี และเวลาทีน่ ำ� รถออก ไปขับและกลับถึงที่ 4.ชื่อและสกุลของผู้ขับ การน�ำรถป้ายแดงไปใช้งานต่าง จังหวัดหรือนอกพืน้ ทีต่ อ้ งเตรียมเอกสาร คู่มือที่ นายทะเบียนได้ออกไว้ให้ประจ�ำ รถ (ป้ายแดง) พร้อมใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 มาตรา 61 ผู้ใดไม่ปฎิบัติตาม มาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท


กดแตร • BUS&TRUCK 11

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

สังคมโชเฟอร์

กดแตร

เปลี่ยนเป็นอายัดทะเบียน

ใครว่าทางต�ำรวจตามผู้ประกอบ การขนส่งไม่ทัน คราวนี้ผุ้ประกอบการ ขนส่งต้องตามต�ำรวจบ้าง เรียกว่าผลัด กันรุกผลัดกันรับ อย่างเมื่อก่อนนี้หากรถใหญ่ท�ำผิด กฎหมายทางต�ำรวจก็สามารถท�ำได้ด้วย การให้ใบสั่งโดยคนขับต้องตามไปที่โรง พักจ่ายค่าปรับและรับใบขับขี่คืน แต่ ล่าสุดนี้ได้เกิดเหตุการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคย ได้ยินมาก่อน เมือ่ ช่วงปลายทีผ่ า่ นมา ได้เดินทาง ไปเยีย่ มสมาชิกทีจ่ งั หวัดสระบุรี ขณะยืน คุยกันอยูด่ ดี กี ม็ คี นขับรถใหญ่ของสมาชิก ได้ไปลงชื่อ เมื่อได้น�ำรถมาจอดที่บริษัท แล้ว ได้เดินทางยื่นใบสั่งให้เจ้านายดู ว่าข้อหานี้ไม่เคยเห็นมาก่อน นั่นก็คือ อายัดทะเบียน โดยมีคำ� ถามว่าจะต้องท�ำ อย่างไร จ่ายค่าปรับเหมือนใบขับขี่หรือ เปล่า ค�ำตอบทีไ่ ด้คอื ท�ำทุกอย่างเหมือน กันเพราะหากไม่ทำ� แล้วทางบริษทั จะเป็น คนลงโทษคนขับเอง ส่ ว นรายละเอี ย ดของการอายั ด ทะเบี ย นนี้ คนขั บ จะไม่ ถู ก ยึ ด ใบขั บ ขี่ สามารถขับรถไปได้ตามปกติ แต่เมื่อ

เวลาต่อทะเบียนปลายปี ทางกรมการ ขนส่งจะไม่ทำ� การต่ออายุให้เพราะได้ถกู ต�ำรวจลงบันทึกในคอมพิวเตอร์วา่ ได้ถกู อายัดทะเบียนไว้แล้ว ผลเสียก็จะตกไป อยู่ที่เจ้าของบริษัทเพราะมีรถราคากว่า 2 ล้านอยู่ในมือแต่ไม่สามารถใช้งานได้ สาเหตุเกิดจากคนขับที่จ่ายเงินเดือนให้ เดือนละ 8,000 บาทเท่านั้น โดยสาเหตุทคี่ นขับของสมาชิกโดน ข้อหาในการได้รับใบสั่งอายัดทะเบียน นี้ เกิดจากการขับรถแซงคันหน้าพร้อม ทั้งหักเข้าเลนซ้ายเมื่อขับพ้นแล้วโดย ไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวบอกทางถือว่า เป็ น การท� ำ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ ทาง ต�ำรวจจึงได้อายัดทะเบียนเพือ่ ให้เจ้าของ ดูแลพฤติกรรมของคนขับให้รอบคอบ มากยิ่งขึ้น ส่ ว นเรื่ อ งส่ ว ยยั ง ถื อ ว่ า เป็ น ค� ำ ที่ ยั่ ง ยื น อยู ่ อ ย่ า งถาวรไม่ ส ามารถ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอย่างอื่นได้ ส่วย ก็คือการที่คนขับรถยื่นเงินให้กับต�ำรวจ เพื่อที่จะได้สามารถขับผ่านไปได้เหมือน ปกติ ไม่แน่เหมือนกันอาจมีต�ำรวจสมัย ใหม่มาเปลี่ยนวิธีแทนส่วยก็ได้

อย่ากลัวตำ�รวจ

อย่างที่มีข่าวออกทางช่อง 3 ว่าได้ มีต�ำรวจยัดยาบ้าให้แลกกับเงิน 30,000 บาท ที่อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี ถือได้ว่า ประชาชนกลัวต�ำรวจเกินเหตุ โดนรายละเอี ย ดเกิ ด ขึ้ น กั บ สามี ภรรยาที่ ขับ ไปเจอด่ า นตรวจ เมื่ อ รถ จอดสนิทก็ถูกยัดข้อหาให้ว่ามียาบ้าอยู่ ในครอบครองเพื่อให้เรื่องยุติลงได้ใน เวลาอันรวดเร็วต้องจ่ายค่าปรับมาให้ 30,000 บาท โดยสามีต้องอยู่ที่รถและ ให้ภรรยาไปกับต�ำรวจไปกดเอทีเอ็มเพือ่ กดเงินมาให้ 30,000 บาท โดยต�ำรวจจะ ขอเงินทันที แต่ฝ่ายภรรยาบอกว่าต้อง ปล่อยสามีก่อนถึงจะให้เงินและเรื่องก็ ยุติเมื่อจ่ายเงินแลกกับตัวสามีจึงได้ขับ รถกลับบ้าน เมื่ อ 2 สามี ภ รรยามาคุ ย กั น ว่ า จะแจ้ ง ความดี ห รื อ ไม่ ก็ มี ข ้ อ มู ล มา ถกเถี ย งกั น ว่ า ทางต� ำ รวจได้ จ ด ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ท�ำงานไว้เป็น หลักฐานเรียบร้อยแล้วหากไปแจ้งความ ก็อาจเป็น ไปได้ ว ่ า แจ้ ง กั บต�ำรวจที่จับ หรือหากไม่ใช่ก็อาจจะถูกต�ำรวจบุกมา จับที่บ้านได้ จึงขออยู่เฉยๆ เมื่อทีมข่าว ช่อง 3 ได้ไปท�ำการตรวจสอบว่าเป็นไป อย่างที่สามี-ภรรยาคู่นี้บอกหรือไม่ก็พบ ว่าเป็นไปอย่างที่บอก แต่ก็ไม่มีการยัด

ยาบ้าให้กับรายใดที่เข้าด่าน อาจะเป็น เพราะเงิน 30,000 ที่ได้มาเพียงพอแล้ว ส�ำหรับอาทิตย์นี้ ก็ ข อบอกกั บ ผู ้ ใ ช้ ร ถ ใช้ ถ นนว่ า ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเกรงกลัวต�ำรวจแต่ อย่ า งใดเพราะต� ำ รวจมี ห น้ า ที่ พิ ทั ก ษ์ สันติราษฎร์ หากต�ำรวจรายใดท�ำผิด กฎหมายเสี ย เองแถมยั ด ความผิ ด ให้ ประชาชนก็ ไ ม่ ต ้ อ งกลั ว เพราะมี ที่ พึ่ ง มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 1193 ต�ำรวจ ทางหลวง 1994 และ 1197 ของต�ำรวจ จราจร หรือ 191 ติดต่อได้ทุกเมื่อ แถม ยังมีสภาทนายความทีพ่ ร้อมให้ความช่วย เหลือ หรือหากไร้ที่พึ่งก็สามารถติดต่อ ได้กับนักข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ต้อง ได้รับความช่วยเหลือแน่รับรองถึงหูของ ผบ.ตร. แน่

เรื่องของไก่ที่ไม่ใช่เรื่องขี้ไก่

ขนส่งไก่ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่อง ง่ายๆ นะครับ จะบอกให้เลยทีเดียว กว่าจะมาเป็นไก่ที่ถูกฆาตกรรมจาก โรงเชือดที่มีคุณภาพนั้นมีปัจจัยอะไร หลายอย่างๆ ไก่คุณภาพที่ออกมาสู่ท้องตลาด นัน้ ต้องได้รบั การทนุทนอมนะครับไม่ใช่ ว่าจะขนกันมาง่ายๆ เดี๋ยวเราจะมาคุย กันจากมือดี บ.สุระชัยบรรทุกสัตว์ปี (โชคชัย) จ�ำกัด คุณวิมล ป้องขัน อายุ 37 ปี ประสบการณ์กว่า 10 ปี วิ่งภาค ใต้และภาคอีสาน เมื่อถามถึงว่ามันส่ง ยากยังไงนัน้ พีว่ มิ ลก็บอกว่าเดีย๋ วนีเ้ รือ่ ง ของสวัสดิภาพสัตว์เข้ามาเกีย่ วข้องหรือ ที่เรียกว่า (Animal Welfare) กล่าวคือการที่จะเชือดสัตว์ก็ต้อง ค�ำนึงถึงจิตใจของสัตว์ ในขณะที่เผชิญ กับการกระท�ำของมนุษย์หรือการกระ ท�ำของธรรมชาตินั้นเอง ที่มาจากพระ ราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมสัตว์ และได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ปีก ภายในประเทศด้วยคือ ระเบียบกรม ปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแล สัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ. 2542 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ

คุม้ ครองและดูแลสัตว์ปกี ระหว่างขนส่ง พ.ศ.2542 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ คุ้มครองและดูแลสัตว์ปีก ขณะท�ำให้ ตายหรือการฆ่า พ.ศ.2542 กฎหมายนี้การขนส่งไก่เป็นจึง ควรต้องรู้ อย่างถ้าทางผู้ประกอบการ ส่งไก่สายก็จะเป็นเรือ่ งของเวลาทีไ่ ก่ถกู ขนส่งนานเกินควรท�ำให้ไก่เครียดและ ตายก็จะถูกปรับจากทางโรงเชือดด้วย เรือ่ งความสะอาดของภาชนะทีบ่ รรจุไก่ ว่าได้กี่ตัวในหนึ่งลัง นั้นก็เป็นอีกเรื่อง หนึ่ง ถ้าแน่นเกินไปไก่ก็จะไม่สบายตัว ก่อนจะไปโดนเชือดก็เป็นเรื่องส�ำคัญ ทางกรมปศุสัตว์ก็จะก�ำหนดไว้ด้วยเช่น กันว่าต้องมีปริมาณเท่าไหร่ จากที่เอ่ย มานั้นฟังดูอาจเป็นเรื่องขบขันแต่เป็น เรือ่ งจริงทีม่ นุษย์ผเู้ อาเปรียบอยากจะให้ ไก่ได้ไปดีออกมาเป็นอาหารของมนุษย์ นั้นเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องขี้ไก่นะครับ


12 BUS&TRUCK • รักษ์รถ

ปักษ์แรก • มกราคม 2554

รักษ์รถ

มิชลินเทรด นวัตกรรมคืนชีวิตยาง

ยางมิ ช ลิ น เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น มา ยาวนาน ได้มีการคิดค้นในเรื่องของ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างยาง ให้มีคุณภาพมากที่สุด น�ำเสนอสินค้า และศูน ย์ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐานระดับ สากล พร้ อ มด้ ว ยการบริ ก ารระดั บ คุ ณ ภาพอย่ า งครบวงจรและเป็ น มื อ อาชีพ ครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของ ลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าคือ ตัววัดความส�ำเร็จของมิชลิน นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของยางมิชลิน การวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ภายใต้ แนวคิดที่จะไม่พัฒนาสมรรถนะเพียง ด้านใดด้านหนึ่ง แต่มุ่งมั่นพัฒนายาง ที่มีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมในทุกๆ ด้านไป พร้อมๆ กัน คือ ปลอดภัยที่สุด อายุการ ใช้งานมากที่สุด และประหยัดเชื้อเพลิง มากที่สุด ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิต ยางมิชลินทุกเส้น จากการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่มา พร้อมๆ กันนั้นมีอีกด้านหนึ่งเป็นแนวคิด ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือการ ”รีเทรท” ซึ่งเป็นนวัตกรรมคืนชีวิตใหม่ ให้กับยางของคุณ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าใช้เวทมนต์ แต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของนวัตกรรม ล้วนๆ ส�ำหรับเล่มนี้ เรามาดูกันว่ายาง มิชลิน รีเทรท นั้นคืออะไร มีประโยชน์ หรือช่วยสร้างรายได้ของธุรกิจและรักษา สิ่งแวดล้อมได้เพียงไหน ว่ า กั น เรื่ อ งเพี ย งโครงยางที่ มี คุ ณ ภาพสู ง หนึ่ ง เดี ย วสามารถใช้ ง าน ของยางได้หลายครัง้ ยางมิชลินยางใหม่ ทีม่ าพร้อมในเรือ่ งคุณสมบัตขิ องยางทีม่ ี คุณภาพสูง ซึง่ ออกแบบเพือ่ ใช้งานได้อกี หลายครั้ง ซึ่งถูกออกแบบเซาะร่องดอก ยางโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อความ แข็งแรงของโครงยางและสามารถท�ำให้ การใช้งานเพิ่มมากขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์ โครงยางที่ มี คุ ณ ภาพสู ง 100 เปอร์เซ็นต์ จะประกอบด้วยชั้นปกป้อง ลวดขอบยาง ซึ่งมีประโยชน์ช่วยป้องกัน ความเสียหายบริเวณลวดขอบยาง ซึง่ จะ มีโครงยางที่แข็งแกร่งทนทาน ชั้นแทน ยางในท�ำหน้าที่ช่วยกักเก็บรักษาความ ดันลม และป้องกันโครงยางจากความชืน้ ช่วยเพิ่มความทนทานของโครงยาง เส้น ลวดทีโ่ ครงยางของมิชลินนัน้ เป็นวัตถุดบิ คุณภาพใช้ลวดเหล็กกว้างทนแรงดึงสูง ส่วนชัน้ ปกป้องหน้ายางจะมีความยืดหยุน่ ได้เต็มทีช่ ว่ ยเพิม่ อายุการใช้งานและเพิม่ อายุโครงยางอีกด้วย ก่อนที่จะมาเป็น มิชลิน รีเทรทนั้น

จะต้องผ่านกระบวนการดีเยี่ยมด้วยขั้น ตอนต่อจากนี้ 1.การตรวจสอบภายนอกโครง ยาง จะเริ่มจากการตรวจสอบบาดแผล ที่เกิดจากการใช้งานภายนอกโครงยาง ว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหน และ ตรวจจับบาดแผลเล็กที่ถูกต�ำทะลุด้วย อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์ทมี่ คี วามละเอียด เที่ยงตรงและแม่นย�ำสูง 2.เครือ่ งมือเชียโรแกรฟฟี เป็นการ ใช้ล�ำแสงเลเซอร์ตรวจหาการแยกตัวที่ ซ่อนภายในโครงสร้างยางก่อนที่จะน�ำ และความดันอย่างพอเหมาะ ไปสู่ความเสียหาย 8.การตรวจสอบความแข็งแรงของ 3.การควบคุ ม ความหนาชั้ นฐาน หน้ายาง และการขัดออก ระบบขัดหน้า โครงยาง หลังจากการอบยาง โครงยาง ยางควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ให้ได้ความ โค้งที่เหมาะสมที่สุดและยังได้ความหนา จอดพัก ชั้นฐานหน้ายางที่สม�่ำเสมอ 4.การซ่อมและตกแต่งแผลยาง บริเวณปฏิบัติงานออกแบบโดยมิชลิน ั ลม?!! รถพด พร้อมระบบดูดถ่ายเทอากาศ ซึ่งจะช่วย ลดสิ่งปนเปื้อนที่เกาะบนชิ้นงาน 5.การประกอบหน้ายางส�ำเร็จรูป ของมิ ช ลิ น จะประกอบด้ ว ยเครื่ อ ง ประกอบหน้ า ยางควบคุ ม ด้ ว ยระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการวางหน้ายางอย่าง สม�่ ำ เสมอ ใช้ ล� ำ แสงเลเซอร์ ก� ำ หนด ต�ำแหน่งให้หน้ายางประกบกันได้อย่าง พอดี 6.อุปกรณ์ห่อหุ้มยาง โดยระบบ สุญญากาศ วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสที่จะ เกิดการแทรกซึมของอากาศได้ดี 7.การอบยาง ด้วยเทคโนโลยีและ ข้อก�ำหนดต่างๆ ของมิชลินมาใช้เพื่อ ควบคุมเวลา อุณหภูมิ สภาพสุญญากาศ

จะถูกทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่อง มือพิเศษที่เพิ่มความดันลมยางที่มีระดับ สูงกว่ามาตรฐาน 9.การตรวจสอบขัน้ สุดท้าย ส�ำหรับ งานที่แล้วเสร็จทุกชิ้น ตรวจสอบด้วย สายตาก่อนเป็นอย่างแรก แล้วตรวจ สอบด้วยการใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ค้นหาแผลต�ำ เป็นเครื่องมือตรวจสอบ อย่ า งละเอี ย ดและรวดเร็ ว ในขั้ น ตอน สุดท้ายเพื่อความมั่นใจ จากข้ อ มู ล ของมิ ช ลิ น ที่ ก ล่ า วมา นั้น ส�ำหรับขั้นตอนของ มิชลินรีเทรท ท�ำให้สามารถมั่นใจได้ว่าคุณภาพมั่นใจ ได้มาตรฐาน หลังจากนี้ก็อยู่ที่การเลือก ใช้ของลูกค้านั่นเอง


รู้กฎก่อนขับ • BUS&TRUCK 13

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

รู้กฏก่อนขับ

วณัฐสุข สงวนศิริ Wanatt@ine.co.th

เป็ น การเรี ย กทั บ ศั พ ท์ ภ าษา อังกฤษโทลเวย์แปลความได้ว่าถนนที่ ต้องจ่ายค่าผ่านทาง ในบ้านเรามีถนน ลักษณะนีห้ ลายเส้นทัง้ ในกรุงเทพฯและ รอบๆ ถนนแต่ละประเภทมีความระดับ ความปลอดภัยแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น ถนนมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพฯไป ชลบุรีมีระดับความปลอดภัยสูงสุด ด้วย เหตุผลว่าเป็นถนนที่มีเฉพาะรถยนต์ เท่านั้นที่วิ่งบนถนนเส้นนี้ ไม่อนุญาตให้ จักรยานยนต์ รถเข็น สามล้อเครือ่ ง คน เดินเท้าร่วมใช้ถนน เมื่อตัดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ออกไป ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลง นอกจากปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ถนนสายมอเตอร์เวย์ยังถูกออกแบบให้ มีความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมการ จราจรกล่าวคือด้านขอบของทางจะห่าง จากก�ำแพงประมาณ 7-8 เมตร (มีบาง ส่วนที่แคบ) บริเวณว่างๆ ด้านข้างทาง เราเรียกว่า “พื้นที่ปลอดภัยของถนน” (Road Clear Zone) มีไว้ส�ำหรับรองรับ ความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถยนต์ ยก ตัวอย่างเช่น หากขับตกข้างทางรถก็จะ ไปติดหล่มหรือติดหญ้ายาวๆ อยูข่ า้ งทาง โอกาสจะวิ่งไปชนก�ำแพงซึ่งอยู่ห่างจาก ขอบถนนถึง 8 เมตรก็ย่อมมีน้อย เป็นถนนสายแรกของประเทศไทย และเป็นถนนเส้นเดียวทีม่ คี วามปลอดภัย สูงที่สุดด้วยว่าลดปัจจัยต่างๆ ไม่ให้ร่วม ถนนและมีพนื้ ทีป่ ลอดภัย ดังนัน้ ความเร็ว ของถนนเส้นนี้จึงอนุญาตให้ใช้ความเร็ว ได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้ใช้ ความเร็วได้มากกว่ากฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับมารยาทของการใช้ถนน สายมอเตอร์เวย์กอ็ ยากจะแสดงความคิด เห็นโดยเลียนแบบถนนในต่างประเทศว่า รถช้าวิ่งช่องทางด้านนอกสุด รถเหล่า นั้นก�ำหนดความเร็วไว้ที่ 60 ไมล์ต่อ ชั่วโมง ช่องที่สอง ก�ำหนดไว้ที่ 80 ไมล์ ต่อชัว่ โมง ส่วนช่องในสุดมีไว้สำ� หรับแซง และรถที่วิ่งเร็ว ถนนโทลเวย์หรือถนนลอยฟ้าต่าง ระดับในบ้านเราเป้าหมายในการสร้าง ถนนเหล่าขึน้ มาเพือ่ การรองรับประชากร รถยนต์ทเี่ พิม่ มากขึน้ ทุกๆ ปี หากไม่เพิม่ ถนนจะเกิดปัญหารถติดเพราะถนนไม่ พอวิ่ง ถนนโทลเวย์มีไว้ส�ำหรับรองรับ ปริมาณของรถยนต์ที่มีมากเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ถนนโทลเวย์ไม่ได้มีไว้เพื่อส�ำหรับการ ใช้ความเร็วเหมือนกับถนนมอเตอร์เวย์ และชื่ อ ของถนนลอยฟ้ า เก็ บ ค่ า ผ่ า น ทางหรือถนนโทลเวย์ก็ไม่ควรใช้ชื่อว่า “ทางด่วน” เพราะค�ำว่า “ด่วน” ความ

ข้อมูลจาก สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน

ความเร็วบนโทลเวย์ ส�ำหรับในสภาพถนนที่ปกติ ถนนแห้ง ไม่เปียก ไม่ฝนตก เราจะเห็นว่าจะมี ไฟกะพริบๆ เป็นระยะๆ แสดงตัวเลข 80 นั่นแหละครับคือ “ตัวน�ำนักขับ” เพื่อจะบอกให้นักขับ ทั้งหลายที่ก�ำลังใช้ถนนเส้นโทลเวย์ ได้ทราบว่าจงโปรดอย่าใช้ ความเร็วเกินก�ำหนดไว้

หมายคือเร็ว ดังนั้นพอขับขึ้นโทลเวย์ เกิดกับทุกคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกลาง ถ้าเกิดขึ้นแล้วความรุนแรงจะมาก การ และมีความเข้าใจว่าเป็นทางด่วนก็ซัด ของมาตรฐานถนน ส่วนจะเกิดเมื่อไร กู้ภัยและการช่วยเหลือบนถนนโทลเวย์ ความเร็วเต็มที่คือวิ่งเกิน 80 กิโลเมตร นั้นไม่มีใครตอบได้ สิ่งที่พอบอกได้คือ ไม่สะดวกเหมือนพื้นราบ ต่อชั่วโมง ส�ำหรับในสภาพถนนที่ปกติ ถนน แห้ง ไม่เปียก ไม่ฝนตก เราจะเห็นว่าจะ มีไฟกะพริบๆ เป็นระยะๆ แสดงตัวเลข 80 นั่นแหละครับคือ “ตัวน�ำนักขับ” เพื่อ จะบอกให้นักขับทั้งหลายที่ก�ำลังใช้ถนน เส้นโทลเวย์ได้ทราบว่าจงโปรดอย่าใช้ ความเร็วเกินก�ำหนดไว้คือ 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง บางคนก็เถียงว่าหากให้ใช้ ความเร็วแค่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะ ต้องเสียเงินท�ำไมวิง่ ข้างล่างไม่ดกี ว่าหรือ ไม่มีใครโต้แย้งหรอกครับเพราะเป็น ความคิดส่วนบุคคล ส�ำหรับตัวเลข 80 ที่ ปรากฎนั้นคือตัวเลขที่มีความหมายและ ความส�ำคัญต่อชีวิตอย่างมากครับ เมื่อ ท่านใช้ความเร็วตามที่ป้ายก�ำหนดหรือ ตัวน�ำนักขับ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ มีน้อยและหากเกิดอุบัติเหตุระดับความ สูญเสียก็ต�่ำเพราะความเร็วต�่ำย่อมมี ความสูญเสียต�ำ่ ผมขอแนะน�ำส�ำหรับรถตู้ รถบัส และรถบรรทุกที่ใช้ถนนโทลเวย์ว่า การ ใช้ความเร็วตามที่ป้ายก�ำหนดคือสิ่งที่จะ น�ำท่านไปสู่ความปลอดภัยและพยายาม วิ่ ง ในช่ อ งทางด้ า นซ้ า ย ใช้ ค วามเร็ ว เท่าๆ กันเว้นระยะห่างให้หา่ งๆ กันถึงจุด หมายปลายทางเหมือนกันครับ การใช้ ค วามเร็ ว สู ง บนถนนสาย โทลเวย์เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุแล้วจะมีโอกาส สูงมากที่จะสูญเสียมาก ตัวอย่างความ สูญเสียต่างๆ ที่รุนแรงก็มีเกิดขึ้นแล้ว ความสูญเสียในระดับรุนแรงมีโอกาส


14 BUS&TRUCK • ติดเบรก

ติดเบรก เฉลิมศักดิ์ หุ่นนาครินทร์

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554 อุปสรรคที่ส่งผลให้การขนส่งทางบกไม่เป็นหนึ่งในอาเซียน

ปีกระต่ายระบบขนส่งจะโตแบบก้าวกระโดดจริงหรือ?

ตามท�ำเนียมไทย ก่อนอืน่ ต้องขอ สวัสดีปีใหม่กันก่อน ปีเสือแก่ผ่านไป ปีกระต่ายสาวหนุ่มเข้ามาแทนที่ก็ขอ ให้แฟนๆ BUS & TRUCK ทุกๆ ท่านมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ ขอให้ได้สิ่งที่หวังไม่เจ็บไม่จน รวยๆๆ เฮงๆๆ ตลอดปีกระต่ายทองและก็ตลอด ไปด้วยนะครับ.. ส� ำ หรั บ ปี นี้ กู รู ร ะดั บ เซี ย นของ เมืองไทยเขาท�ำนายกันว่าเศรษฐกิจไทย จะโตแบบก้าวกระโดดจริงหรือไม่ต้อง คอยดูกนั ต่อไป แต่ถา้ ถามผมมองอย่าง คนบ้านนอกก็ต้องบอกได้เลยว่าเหนื่อย ครับ ถ้าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะ เกิน 10% แต่ถ้าแย่กว่าหรือเลวร้ายกว่า น่าจะลงมาถึง 20-30% ที่ผมมองอย่างนี้มันสวนทางกับ กูรูชั้นเซียนท่านผู้อ่านคงจะนึกอยู่ในใจ ว่าไอ้นี้มันบ้าหรือเปล่าวะไม่เป็นไรครับ ที่ผมมองอย่างนี้มันมีตัวแปรอยู่อย่าง เดียวคือการเมืองอย่าลืมนะครับว่าบ้าน เราต้องมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ภายในปีนี้เรายังไม่สามารถคาดการณ์

อนาคตข้างหน้าได้เลยว่าผลการเลือกตั้ง จะออกห้วหรือออกก้อย ออกฝั่งไหนเรา ก็ยังไม่รู้และจะเกิดเหตุการอะไรอีกหรือ เปล่าก็ยังไม่มีใครบอกได้ “ถ้าหากเกิด พลิกขั้วขึ้นมาอีกแผนงานต่างๆ ก็ต้องถูก อีกฝ่ายรือ้ นับหนึง่ กันใหม่ถงึ เวลานัน้ ผมยัง นึกไม่ออกเลยว่าจะโตแบบก้าวกระโดด ได้อย่างไร” ส� ำ หรั บ ปี นี้ รู ้ สึ ก ว่ า บรรดาค่ า ยรถ ใหญ่ ต ่ า งเตรี ย มตั ว ออกอาวุ ธ ใหม่ กั น ทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นค่ายจีน ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป ส�ำหรับค่ายญี่ปุ่ญน่าจับตามอง ฮีโน่ Series5 ตัวไหม่ระบบเบรกแบบลม

ล้วน (Full Air Brake) ปีนอี้ ะไรๆ ก็แพงไปหมดเมือ่ วันก่อน มีโอกาสไปเดินช้อบปิง้ ทีเ่ ซียงกงแถวๆ กิง่ แก้ว-บางพลีกับรังสิต ต้องตกใจกับรา ค่าที่ได้ฟัง ขนาดรถแชสซีส์เก่าประกอบ สิบล้อคันหนึ่งตกอยู่ที่ล้านห้าถึงล้านแปด ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลย ถ้าพร้อม ทะเบียนเพิ่มอีกแสนกว่าบาทราคาขนาด นี้ยังมีคนไปเดินซื้อกันทุกวัน แสดงว่าทุก คนคงจะคาดหวังว่าปีกระต่ายทองปีนี้ เศรษฐกิจของประเทศจะต้องโตแบบก้าว กระโดดเป็นแน่แท้ตามค�ำพยากรณ์ของ บรรดากูลูผู้เชี่ยวที่ท�ำนายไว้ จึงเตรียม ตัวหารถเพื่อรองรับการขนส่งที่จะมีเพิ่ม มากขึ้น เมื่อปลายปีที่ผ่านมากรมการขนส่ง ทางบกได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปรับ โครงสร้างอุตสาหกรรมขนส่งไทยเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ เท่า ที่จับประเด็นได้ก็จะมีหัวข้อหลักๆ อยู่ 5 หัวข้อด้วยกันที่บริษัทขนส่งต้องมีการ ปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพของตัวเอง

1.องค์กรด้านปฏิบัติการขนส่ง 2.ด้านพนักงานทั่วไปรวมถึงใน ส�ำนักงาน 3. ด้านพนักงานขับรถ 4. ด้านหมู่ยานพาหนะ 5. ด้านลูกค้า ทุกอย่างใน 5 หัวข้อนี้จ�ำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา ไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะพนักงานขับ รถต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ เ ป็ น พิเศษ เพราะเป็นหัวใจของระบบขนส่ง ถ้ า บริ ษั ท คุ ณ มี ร ถคั น ละหลายล้ า น บาทมี ร ะบบขนส่ ง ที่ ทั น สมั ย มี ร ะบบ Warehouse ที่สมบูรณ์มูลค่าหลาย ร้อยล้าน ถามว่าถ้าไม่มี พนักงานขับ รถสิ น ค้ า จะเดิ น ไปหาลู ก ค้ า ได้ ห รื อ เปล่า แต่ในขณะเดียวกัน ถ้ามีพนักงาน ขับรถที่ไม่มีคุณภาพ พนักงานขับรถ หนึ่งคนก็สามารถปิดบริษัทขนส่งได้ เหมือนกัน ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่แล้ว ถึงอย่างไรก็ตามทุกบริษัทต้องมีการ พัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากกาลเวลามันเป็นตัวบังคับอยู่ แล้วครับ


16 BUS&TRUCK • คบหาสมาคม

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

คบหาสมาคม สหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทย คุ ณ ยู เจี ย รยื น ยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่ง ทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับแต่นี้ต่อไป ทางสหพันธ์จะอยู่เบื้องหลังและให้ค�ำ ปรึกษาแก่สมาคมขนส่งที่เป็นสมาชิก เนื่ อ งจากต้ อ งการที่ จ ะท� ำ ให้ แ ต่ ล ะ สมาคมขนส่งมีความเข้มแข็ง และ สร้างความเป็นหนึ่งด้วยตัวเอง ตั้ ง แต่ ป ี ที่ แ ล้ ว ได้ เ กิ ด ไตรภาคี ส ม า ค ม ขึ้ น โ ด ย มี 3 ส ม า ค ม ที่ ได้มาประชุม รวมตัวกันคือ สมาคมขนส่ง ทางบกแห่ ง ประเทศไทย ส ม า ค ม ผู ้ ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ไทย โดยล่าสุดประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์นี้ ทางสมาคมผู้ประกอบ การขนส่งสินค้าภาคอีสานจะเป็นเจ้า ภาพการประชุม โดยจะจัดที่ประเทศ ลาวเพื่อให้บรรดาสมาชิก ได้เห็นถึง การขนส่งในประเทศเพื่อนบ้าน จะ ได้น�ำมาประยุกต์ใช้ในประเทศ และ เพือ่ ในอนาคตจะได้ขยายการขนส่งไป ประเทศเพื่อนบ้านหากมีโอกาส ขณะนี้ทุกสมาคมขนส่งต่างได้ พัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยการ ของบสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ท� ำ ให้ บ รรดาสมาชิ ก มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม มากขึน้ รวมทัง้ มีจดุ ประสงค์ทจี่ ะสร้าง เกราะป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งต่าง ชาติได้เข้ามาแย่งตลาดได้โดยง่าย ส่วนในการตั้งสภาการขนส่งบน ถนนนั้นยังถือว่าบรรดาสมาคมขนส่ง ต่างๆ ต้องช่วยผลักดันท�ำให้หน่วย งานของรัฐบาลเห็นถึงความส�ำคัญและ ท�ำให้การขนส่งในประเทศได้รับการ ดูแลจากรัฐบาลซึง่ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ คนไทยสามารถประคองธุรกิจอยู่ได้ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ภาคอีสาน คุณขวัญชัย ติยะวานิช นายกสมาคมผู้ประกอบ การขนส่ ง สิ น ค้ า ภาค อี ส าน กล่ า วว่ า ส� ำ หรั บ ปัญ หาหนั กที่ ผู้ ป ระกอบการในภาค อีสานต้องประสบก็คือเรื่องก๊าซ NGV ขาดแคลน เพราะทาง ปตท. ที่เป็น ผู้จ�ำหน่ายไม่มีก๊าซ ดังนั้นจึงท�ำให้ ผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง ที่ ล งทุ น ซื้ อ รถ

ใหญ่เครื่องยนต์ NGV หรือดัดแปลง เครื่ อ งยนต์ ต ้ อ งลงทุ น โดยสู ญ เปล่ า เพราะรถไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้แล้วยังมีข่าวแพร่สะพัด อย่างหนาหูอีกว่าทางปตท.จะปรับราคา NGV เป็นลิตรละ 14 บาท จากปัจจุบัน นี้ที่จ�ำหน่ายลิตรละ 8.50 บาท หากขึ้น จริง ก็เท่ากับเป็นการท�ำลายธุรกิจขนส่ง เพราะต้ น ทุ น เชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ กและ น�้ำมันดีเซลมีราคาสูงไม่สามารถท�ำให้ สมดุลกับราคาค่าจ้างขนส่งได้เลย แ ล ะ สิ่ ง ที่ ส ร้ า งความ สั บ สนให้ เ ป็ น อย่ า งมากคื อ ผู ้ บ ริ ห ารของ ปตท. บอกว่ า สาเหตุ ที่ NGV ข า ด เ พ ร า ะ มี คนใช้ ม ากเกิ น เหตุทำ� ไมถึงไม่ใช้เชือ้ เพลิงร่วม โดยก่อน หน้านีท้ างปตท.ได้สนับสนุนให้ประชาชน ทั้งประเทศหันมาใช้ก๊าซ NGV โดยบอก ว่าจะช่วยชาติไม่ให้ต้องซื้อน�้ำ มันเชื้อ เพลิงจากต่างชาติ หันมาใช้ก๊าซ NGV ที่ผลิตได้เองในประเทศ แต่เมื่อเวลา เปลีย่ นไปกลับมาพูดสวนทางกับนโยบาย ที่เคยวางไว้ ส่วนในการประชุมไตรภาคีที่ทาง สมาคมจะเป็นเจ้าภาพจะจัดขึน้ ทีป่ ระเทศ ลาวระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์นี้ ทางสมาคมจะให้บริการสมาชิกทีจ่ ะร่วม เดินทางไปด้วย โดยจะจัดรถทัวร์มารับ ที่กรุงเทพฯ และนครราชสีมาเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก สมาชิกจะได้ไม่เหนื่อยมาก มีสมาธิใน การประชุม เพื่อพัฒนาให้การขนส่งใน ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไป สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกน�้ำมัน แห่งประเทศไทย คุ ณ พชร มั่ น ถาวรวงษ์ นายกสมาคมผู ้ ป ระกอบ การรถบรรทุ ก น�้ ำ มั น แห่ ง ประเทศไทย กล่าวว่า ขณะ นี้เมืองไทยถือเป็นศูนย์กลางของการ ผลิตน�้ำมันในกลุ่มอาเซี่ยน เพราะต้อง มีการขนส่งน�้ำมันไปยังประเทศลาวและ กั ม พู ช า เพี ย งแค่ ค ่ า ยน�้ ำ มั น เดี ย วก็ มี ปริมาณมากถึงวันละ 50 ล้านลิตรต่อวัน และในอนาคตคาดว่าจะต้องเพิม่ มากขึน้ เพราะแต่ละประเทศมีการพัฒนาจริญ เติบโตมากขึ้น ส่วนการสัมปทานขนส่งน�้ำมันของ ปตท.แม้ว่าจะล่าช้าออกไป แต่กลุ่มผู้ ประกอบการขนส่งน�ำ้ มันได้ลงทุนพัฒนา ตัวถังบรรทุกน�้ำมันให้ได้มาตรฐานทุก

อย่างตามที่ปตท. ก�ำหนดแล้ว ดังนั้นจึง มัน่ ใจว่าจะได้รบั สัมปทานวิง่ น�ำ้ มันต่อไป อย่างแน่นอน กรณีที่ทางสามมิตร มอเตอร์ จะ ท� ำ การประมู ล สั ม ปทานวิ่ ง ขนส่ ง ก๊ า ซ NGV ของปตท. ถือได้ว่าเป็นการยก ระดับของรถขนส่งก๊าซ NGV เพิ่มมาก ขึ้นเพราะในการคัดเลือกแต่ละครั้ง ผู้ที่ มีเทคโนโลยีสูงมักจะได้ไป ส่วนการประกอบอาชีพการขนส่ง และก๊าซ NGV นั้น เป็นสิ่งที่ถือว่าคนใน อยากออกและ คนนอกอยาก เข้ า เพราะมี เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ต้ อ งท� ำ อย่ า ง มากมาย แต่มี ค่าตอบแทนสูง หากเลิ ก อาชี พ การขนส่ ง ไปก็ หางานที่มีรายได้สูงแบบนี้ยาก สมาคมขนส่งภาคตะวันออก คุณวิโรจน์ รมเยศ นายก สมาคมขนส่งภาคตะวันออก กล่าวว่าแผนงานที่จะด�ำเนิน การในปีนี้ มีอยู่ 2 แผนคือ แผนแรกจะจัดอบรมให้ความรู้ในด้าน โลจิสติกกับสมาชิก 2 ครั้ง เพื่อเพิ่ม ศั ก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ ให้ กั บ ส ม า ชิ ก ใ ห ้ มี ความเข้ ม แข็ ง เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น แผนที่ 2 คื อ ก า ร ท� ำ บุ ญ สร้างสาธารณะ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง ค ม 4 ครั้ง เพราะคน เราเมื่ออยู่ในสังคมก็ท�ำให้สังคมเจริญ ก้าวหน้าขึ้น และที่ส�ำคัญยังมีแผนที่จะเปิดตัว สมาคมอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้ ตั้งมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว การท�ำให้คา่ ยรถใหญ่และอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ เกิดการยอมรับสมาคม เพิ่มมากขึ้น และจะช่วยผลักดันให้การ ตัง้ สภาการขนส่งบนถนนเป็นจริงในเวลา

จอดพัก จากการวิ จั ย (อย่ า ง ล ะ เ อี ย ด ) พ บ ว ่ า อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจาก การใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ขอยกความดี ให้ ผู้ ร่ ว ม วิจัยครั้งนี้ หากสามารถ ช่วยชีวิตใครไว้ ได้สักคน

ที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมกันนีจ้ ะได้มกี ารเลือกนายก สมาคมคนใหม่และคณะกรรมการชุด ใหม่ ซึ่งต้องเป็นคนหนุ่มไฟแรงท�ำงาน เพื่อส่วนรวม เพราะการขนส่งในภาค ตะวันออกยังสามารถเติบโตขึ้นได้อีก มาก ด้านการขนส่งในภาคตะวันออก ในขณะนี้ถือว่ามีการแข่งขันที่ดุเดือด เพิ่มมากขึ้น เพราะมีผู้ประกอบการ ขนส่งจากภาคอื่นได้ขยายเส้นทางการ ขนส่งมาทับซ้อนกัน จึงต้องมีกลยุทธ์ ต่างๆ มาดึงลูกค้าผู้ว่าจ้างมากขึ้น สมาคมผูป้ ระกอบการรถขนส่งทัว่ ไทย คุณวรพจน์ ชะรินทร์ ที่ ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบ การรถขนส่งทั่วไทย เปิด เผยว่ า ในปี นี้ ห ากสภาพ การเมืองและเศรษฐกิจทั้งในและต่าง ประเทศยังดีอยู่ การท่องเทีย่ วก็จะเพิม่ มากขึน้ อย่างน้อย 20% อย่างทีก่ ารท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทยได้คาดว่าปีนี้จะ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างน้อย 16 ล้านคน ส่งผลให้ธุรกิจรถทัวร์ 30 มี ความเจริญเติบโตมากขึ้นตามไปด้วย ส�ำหรับกลุ่มชาวต่างชาติที่จะมา ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นคือกลุ่มรัสเซีย และอินเดีย ดังนั้นกลุ่มรถทัวร์ก็ต้อง ขยายธุรกิจไปรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ ด้วย ส� ำ หรั บ มาตรฐานของ ธุ ร กิ จ รถทั ว ร์ ที่ จ ะสามารถ อยู ่ ไ ด้ แ ละมี ค ว า ม เ จ ริ ญ เติ บ โต คื อ ต้องใช้รถทัวร์ ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ลูกค้า พนักงานต้องตรงต่อเวลาและ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวม ทั้งต้องปฏิบัติตามหลักการจราจรที่ บังคับไว้อย่างเข้มงวด และสิ่งที่ส�ำคัญ ก็คอื รถทัวร์ทกุ คันต้องมี GPS ทีจ่ ะคอย ดูแลค่าใช้จา่ ยต่างๆ รวมทัง้ สร้างความ ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารด้วย


ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 17

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

ชุมทางขนส่ง ช่วงหยุดยาวที่ผ่านมานี้อะไรๆ ก็ดี แทบจะทุกอย่าง แต่ที่ต้องท�ำใจคือการ เดินทางโดยเฉพาะในสายหลักส�ำคัญๆ อย่างภาคอีสานและเส้นทางขึน้ แอ่วเมือง เหนือ รถราเต็มพืน้ ทีท่ อ้ งถนนและจุดแวะ พักต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อต้องเติมพลังงานให้ กับทั้งคนและรถ •••เส้นอีสานยังไม่ค่อยหน้าเป็น ห่วงเท่าไหร่ แต่ส�ำหรับผู้ที่เดินทางขึ้น เหนือ แล้วรถของท่านใช้พลังงานก๊าซ ธรรมชาติด้วยแล้ว ยิ่งต้องตระหนักอย่าง ยิ่งส�ำหรับการเดินทาง โดยเฉพาะการ ค�ำนวณเส้นทางและสถานีทคี่ อยให้บริการ และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดก็ เกิดขึ้นจนได้ เมื่อรากฎว่าก๊าซ NGV เกิด ขาดแคลนและสะดุดอยูช่ วั่ ขณะหนึง่ ท�ำให้ เกิ ด การติ ด ขั ด ภายในสถานี ใ ห้ บ ริ ก าร แห่งหนึ่งในเส้นทางขึ้นเหนือ เดือดร้อน ที่สุดเห็นจะเป็นท่านเจ้าของรถที่ต้องเดิน ทาง เดือดร้อนถัดมาคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน สถานีต้องมานั่งรับค�ำบ่นจากผู้ใช้บริการ ว่าท�ำไมถึงไม่เตรียมก๊าซให้เพียงพอ ••• ซึ่งแน่นอนเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะ ไม่เคยเกิดมาก่อน ท�ำให้ทางสถานีมีแผน รองรับ ไมใช่ว่าจะมีก๊าซส�ำรองนะคะ แต่ วิธีที่แยบยลกว่านั้นคือ การติดป้ายเบอร์ โทรศัพท์ Call center ของ ปตท. NGV ไว้หากลูกค้าจะบ่นจะด่าอะไร ก็แค่ชี้ป้าย แล้วบอกว่า โทรไปตามหมายเลขทีต่ ิดอยู่ ได้เลยครับ •••รู ้ สึ ก ว่าบรรดาเถ้าแก่ ของเราปี นี้ จ ะ อยู่กับเหย้าเฝ้า กั บ เ มื อ ง ไ ท ย ไม่ ค ่ อ ยออกไป เถลไถลไกลถึ ง เมื อ งนอกเมื อ ง นา หรื อ เป็ น เพราะว่าปีที่ผ่านมาพาลูกค้าไปเที่ยวจน เมื่อยตุ้มกันแล้ว ดูอย่างคุณยู เจียรยืนยงพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอ็น.อาร์. กรุ๊ฟ จ�ำกัด ก็ยังใช้เวลา ในช่วงปีใหม่พักผ่อนกับบรรยากาศที่เขา ใหญ่แค่นี้เอง ซึ่งก็ใกล้จริงๆ ใกล้มากไป ไหม เพราะบริษัทก็อยู่สระบุรี ไม่ได้ห่าง ไกลไปไหนมากเลย เสียอย่างเดียว ไป แล้วไม่ชวนเราเท่านั้น •••ส่วนอีกท่านหนึ่งก็ก�ำลังยิ่งเข้า ถึงซึ่งค�ำว่าพอเพียง (อันที่จริงก็พอเพียง มานานแล้ว) คุณปัญญา เศรษฐโภคิน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด แม้ว่าจะมีโรงงานแห่ง ใหม่เพิม่ อีกก็ตาม ทัง้ นีก้ ารย้ายบริษทั ครัง้ นีจ้ ะเป็นการย้ายครัง้ ยิง่ ใหญ่ และทีส่ �ำคัญ เฮียปัญญา เอ่ยมาแล้วว่าจะต้องปลูกบ้าน อีก 1 หลัง ทีพ่ ทุ ธมณฑล สาย 2 เพราะทุก วันนี้ไป-กลับบ้านที่แจ้งวัฒนะกับบริษัทที่

พุ ท ธมณฑล ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ต้ อ ง ขั บ รถคนละคั น กับสุดที่รักอย่าง ซ้ อ นิ ด เนี่ ย ละ ปัญหาใหญ่ อีก ทัง้ ยังเหนือ่ ยมาก อีกด้วย เช่นนี้ก็ เตรี ย มขึ้ น บ้ า น ใหม่เฮียปัญญาอีกหลังแล้วกันนะคะ ซึ่ง หลังนี้เฮียปัญญาบอกว่าจะสร้างเล็กๆ แบบพออยู่พอดีก็พอแล้ว •••หรือแม้แต่ คุณหลิน เข่อนั่ว ประธาน บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จ�ำกัด เองก็ใช้เวลาอยู่กับลูกน้อย 2 คนและ ภรรยาที่แสนจะ น่ า รั ก อย่ า งคุ ณ ตาล ปี นี้ ส งสั ย ขอพั ก เหนื่ อ ย อยู่กับบ้าน แต่ หลังจากผ่านพ้น ปี ใ หม่ ไ ปจนถึ ง วันเด็ก คุณหลิน ของเราก็ออกบิน ลัดฟ้าอีกแล้ว ท่านนี้ถ้าสะสมเที่ยวบินคง ได้แจ็คพ็อตอย่างการได้นั่งคู่กับนักบินที่ 1 อะไรประมาณนี้กันเลยทีเดียว

•••และไล่ เ รี่ ย กั น ก็ เ ป็ น งานวั น เด็ ก หลายหน่ ว ยร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรม ต่างๆ มากมายเพื่ออนาคตของชาติ ยก ตัวอย่างเช่น โตโยต้าของเรา น�ำโดย คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มอบอุปกรณ์การศึกษา รวมมูลค่าทั้ง สิ้น 2,460,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัด ชุมชน ศูนย์เยาวชน และองค์กรการกุศล ทั่วประเทศ ที่ โรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้าส�ำโรง จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็น ของขวัญส�ำหรับเยาวชน เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ�ำปี 2554 เพื่อ น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเล่า เรียนต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งใน การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ประการหนึ่ง ของโตโยต้าที่มุ่งมั่นด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ สังคมต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี ของการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย •••และต้ อ งขอแสดงความ ยิ น ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ ปตท. ล่ า สุ ด

สุขเกษมทรัค ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งความส�ำเร็จ

คุณสุวรรณ งามสะพรั่ง กรรมการผู้จัดการ คุณอุไร งามสะพรั่ง พร้อมด้วยทีมผู้ บริหาร บริษัท สุขเกษมทรัค แฟคทอรี่ จ�ำกัด ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสที่ บริษัทด�ำเนินธุรกิจมาถึงปีที่ 20 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ

ขนส่งทางบก จัดงานมหกรรม นอร์ธเทิน มอเตอร์ โชว์

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรม Northern Motor Show 2010 อย่างยิ่งใหญ่ ณ ที่ทำ�การสมาคม จ.นครสวรรค์ โดยมีค่ายรถชั้นนำ�ร่วมแสดงสินค้า อีกทั้ง ผู้ผลิตและจำ�หน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

มิตซูบิชิจัดแข่งขันทักษะการบริการหลังการขาย ประจำ�ปี 2553

คุณโนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็น ประธานในพิธมี อบรางวัลการแข่งขันทักษะการบริการหลังการขายรถยนต์มติ ซูบชิ ปิ ระจำ�ปี 2553 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานงานบริการหลัง การขายของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ทั้งด้านงานบริการ งานอะไหล่ ตลอดจนงานช่างเทคนิค โดยในปีนี้มีพนักงานจากผู้จำ�หน่ายทั่วประเทศกว่า 370 คน ร่วมแข่งขันทักษะดังกล่าว ณ สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆนี้

เคลีสซิ่ง จัดกิจกรรมกอล์ฟรายการใหญ่

บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จ�ำกัด จัดกิจกรรมกอล์ฟรายการใหญ่ประจ�ำปี KLeasing Golf Together 2010 เพื่อขอบคุณผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ บริษัท ประกันภัยคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ส�ำหรับความร่วมมือทางธุรกิจ และสื่อมวลชนที่ให้การ สนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดปี 2553 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการผู้ จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี


18 BUS&TRUCK • ชุมทางขนส่ง คุ ณ สมภพ อมาตยกุ ล ประธาน คณะกรรมการรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ   ส� ำ นั ก งานรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ประกาศผลรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ  (Thailand  Quality  Award : TQA)  และรางวัลการบริหารสู่ความ เป็นเลิศ (Thailand Quality Class  :TQC)  ประจ�ำปี 2553 ทัง้ นี ้ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) โดยสายงานระบบท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติ  ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจ�ำปี 2553 ทางด้าน คุณ ประเสริ ฐ  บุ ญ สั ม พั น ธ์   ประธานเจ้ า หน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่  ปตท. เปิดเผยว่า การทีป่ ตท.ได้รบั รางวัล นี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ ปตท.ว่ามี ความสามารถในการบริหารจัดการให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด    •••แต่ก็ไม่แน่ใจว่ารางวัลนี้เหมาะ สมหรือเปล่านะคะ เพราะถ้าสามารถ จัดการกับระบบการบริหารเรื่องของการ ขนส่งได้อย่างดี แล้วเหตุใดชาวบ้านชาว ช่องถึงยังไม่มีก๊าซ NGV ใช้ ค้างเติ่งอยู่ ที่สถานี รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ กว่า ก๊าซจะมาก็พืชผักบนรถขนส่งที่บรรทุก มาเน่าพอดี โดยเฉพาะเส้นทางขึ้นเหนือ พอถามก็ไม่รู้ว่าค�ำตอบที่ออกมานั้นจริง เท็จแค่ไหน จะขึ้นราคาก๊าซเท่าไหร่ก็ขึ้น ได้เลย เพราะก็ตกลงกันไว้ว่าไม่เกินครึ่ง หนึ่งของดีเซล แต่ขอให้มีก๊าซใช้เถอะคะ คุณพี่ เพราะคุณพี่เป็นคนเดียวที่มี NGV จะไปเติมเชลล์ เติมเอสโซ่ ก็ไม่ได้ กลุ้ม ใจกันจะแย่อยู่แล้วครับพี่น้อง

•••ข้ า มมาที่ กิ จ กรรมดี ๆ ของ บริ ษั ท กลางฯ กั น หน่ อ ยดี ก ว่ า คุ ณ สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก รถ จ�ำกัด มอบหมวกนิรภัยประดับตรา สั ญ ลั ก ษณ์ ให้ แ ก่ ผู ้ ขั บ ขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ รับจ้าง สถานีรัชดาภิเษกซอย 4 ภายใต้ โครงการ “สถานีมอเตอร์ไซค์น�้ำใจงาม ขับขี่ปลอดภัยถวายแด่พ่อหลวง” เพื่อ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยอย่างปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และผู้โดยสารสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง ที่ใช้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพือ่ สังคมทีบ่ ริษทั กลางฯ ด�ำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง •••อีกแล้วที่อีซูซุมักจะได้ต้อนรับ แต่สาวสวย ล่าสุด คุณฮิโรชิ นาคางา วะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จ�ำกัด มอบรางวัลเกียรติยศ

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

“อีซูซุมิว-เซเว่น ซูเปอร์ ไททาเนียม” ยานยนต์ อ เนกประสงค์ ย อดประหยั ด น�้ำมัน ให้แก่ คุณกิ๊ฟ-กฤชกร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวไทยประจ�ำปี 2553 ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จ�ำกัด •••ประกาศ...ประกาศ...ส� ำ หรั บ ท่านใดที่ใช้รถ SINOTRUK อยู่แล้วเกรง ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการดูแลหลังการ ขาย เพราะว่าตอนนี้มีผู้ขายหลายราย เหลือเกิน ตอนนีไ้ ม่ตอ้ งเป็นห่วงแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้ ทางคุ ณ ทรรศนรรจ์ เตียวตรา นนท์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ศรีไทย มอเตอร์ เวอร์ ค จ� ำ กั ด เปิดเผยว่าตอน นี้ ใ นส่ ว นธุ ร กิ จ ของศรีไทยนั้นเราแยกออกมาท�ำอู่ NGV อย่างอิสระ ไม่ปะปนกับศูนย์บริการเดิม และที่ส�ำคัญคือ เรามีการจ�ำหน่ายเฉพาะ เครื่องยนต์ NGV ยี่ห้อ SINOTRUK อีก ด้วย ถ้าสนใจรายละเอียดก็ลองสอบถาม กันไปได้นะคะ •••มี ส ายรายงานมาว่ า ช่ ว งนี้ แบตเตอรี่บิ้วท์ที่ใช้ในรถแท็กซี่เป็นส่วน ใหญ่กำ� ลังขาดตลาด สาเหตุกเ็ นือ่ งมาจาก โรงงานทีผ่ ลิต ย่านลาดกระบังนัน้ เกิดการ ขาดแคลนแรงงาน (ต่างด้าว) อย่างหนัก คนงานไหลออกจนท�ำให้ไม่สามารถผลิต สินค้าป้อนให้เพียงพอกับความต้องการ ของตลาดได้ทัน เอาว่าหาแรงงานได้เมื่อ ไหร่จะรีบท�ำงานผลิตอย่างเร่งด่วนต่อไป ก็แล้วกัน ว่าแต่เถ้าแก่ไปท�ำอะไรท�ำไม คนงานถึงหนีหายกันไปหมดอย่างนั้นละ เจ้าคะ •••ประกาศ...ประกาศ... ด้ ว ย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้มกี ารขยายโรงงานเพือ่ เพิม่ ก�ำลัง การผลิต ท�ำให้ตอ้ งเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จ�ำนวนมากหลายอัตราและหลากหลาย แผนก โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีร่ ะดับผูบ้ ริหาร รายละเอียดเพิม่ เติมโทรศัพท์ไปสอบถาม ได้ที่โทร.0-2529-9090 •••มี ข ่ า วเล็ ด ลอดออกมาตลอด เวลาว่าทางพีเ่ บึม้ อีซซู จุ ะท�ำการเปิดตัวรถ หัวลาก NGV ขนาด 380 แรงม้า แต่แท้ ทีจ่ ริงแล้วเป็นการเปิดตัวรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ NGV เครือ่ งยนต์ 245 แรงม้า และ ที่แยบยลกว่านั้นคือ ทางอีซูซุมีแผนการ

ตลาดแบบมาเหนือเมฆ นัน่ คือ ทางบริษทั แม่ให้บรรดาดีลเลอร์ต่างๆ สอบถาม ความต้ อ งการรถไปยั ง ลู ก ค้ า ว่ า แต่ ล ะ บริษัทมีความต้องการเท่าไหร่ อย่างไร บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อมาพิจารณาถึงราคาขาย ต่อไป แน่นอนว่าแบบนี้ราคาย่อมไม่เท่า กันแน่นอนของแต่ละฟลีท •••เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ทาง คุณ อภิเชต สีตะกลิน รองประธานฝ่ายขาย และบริการลูกค้า บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก็ออกบิน ลัดฟ้าไปยังบริษัทแม่ที่ประเทศอินเดียอีก ครั้งหนึ่ง ไปคราวนี้รู้สึกว่าจะมีแผนการ ใหญ่จากเมืองไทยไปโชว์ที่โน่น เพราะ ทราบข่าวว่าก�ำลังคิดแผนการใหญ่น�ำเข้า หัวลาก ทาทา มาจ�ำหน่ายยังประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนไทยอีกยี่ห้อ หนึ่ง ซึ่งการไปครั้งนี้ได้ไปศึกษาดูงานมา อย่างเต็มที่ มีความคืบหน้าอย่างไร ไว้ จะรายงานเป็ น ระยะๆ นะคะ •••เรื่ อ ง ข อ ง หั ว ล า ก SINOTRUK ยัง ค ง เ ป ็ น ห นั ง ม้วนยาว ล่าสุด ด ้ ว ย เ ห ตุ ที่ มี

ผู ้ จ� ำ หน่ า ยหลายรายนี่ แ หละเกิ ด ผู ้ ข าย อิสระ หรือประเภทนายหน้าจับแพะชน แกะ พยายามหาราคารถที่ถูกที่สุดรวม ถึงรายละเอียดของการบริการหลังการ ขายสารพัดสารเพรวมกัน ก็สรุปได้ว่าหัว ลากของ SSK ราคาและการบริการเป็น ที่น่าพอใจ แต่นี่ก็มาจากผู้ขายอิสระไม่กี่ ราย ยังไม่ถอื สรุปรวมทัง้ หมดหรอกนะคะ •••ส�ำหรับท่านใดที่เคยเจรจาพา ทีกับทาง คุณทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จ�ำกัด อยู่ละก็ ช่วงนี้เห็นทีจะ มีคิดถึงกันอีกนานนะคะ เพราะทางคุณ แก้วได้รับมอบหมายงานด่วนให้เดินทาง ไปดูและศึกษางานทีต่ า่ งประเทศ กินระยะ เวลานานถึง 6 เดือนเต็มเลยทีเดียว ไป นานแบบนี้ใครๆ ก็คิดถึงคุณแก้วแย่เลย คะ อย่างน้อยก็ท่าบก.อาวุโสของ BUS & TRUCK นี่แหละ •••มาที่ ทาง BGI กั น หน่ อ ยเดี๋ ย วจะ หาว่ามีข่าวคราว แค่ ข อง SSK เพียงอย่างเดียว ทราบมาว่าช่วง ปี ใ หม่ ที่ ผ ่ า นมา ปักษ์หลัง

มกราคม 2554

Mitsubishi Smart Pretty 2010


ชุมทางขนส่ง • BUS&TRUCK 19

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

ทาง คุณชนะพล พอสม กรรมการผู้ จัดการ บริษัท บีจีไอ ไซโนทรัค ทรัคส แอนด์ บัสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก็ ถือช่วงเทศกาลปีใหม่พักผ่อน และต้อง ขอบคุ ณ เป็ น อย่ า งมากที่ อ วยพรปี ใ หม่ กั น อย่ า งงดงาม ทั้ ง นี้ ท างคุ ณ ชนะพล เองบอกว่าปีที่ผ่านมากับการท�ำงานกับ กลุ่ม BGI นั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ล�้ำ ค้ามากเลยทีเดียว ได้เดินทางแทบจะ ทั่วประเทศเพื่อพบปะลูกค้าและท�ำการ ประชาสัมพันธ์ ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็ ถือว่าเป็นความเหนื่อยที่น่าพอใจและคุ้ม ค่าอย่างแท้จริง ทิ้งท้ายอีกนิดว่าปีนี้ทางผู้ อ่านและแฟนพันธุ์แท้ BUS & TRUCK จะ ต้องได้พบกับความเคลื่อนไหวของ BGI อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่สิ่งที่เน้นคือ ความจริงและคุณภาพของรถที่จับต้องได้ อย่างแน่นอนคะ •••และในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม นี้ ทางกลุม่ NGV PRO SERVICE น�ำโดยคุณ ยู เจียรยืนยงพงศ์ ร่วมกับ บริษัท เอ.ที. ทรัค จ�ำกัด น�ำโดย คุณธานี จูฑะพันธ์ จะ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว SINOTRUCK 12 ล้อ ณ สมาคมขนส่งทางบก จ.นครสวรค์ เวลา 18.00 น.ท่านใดสนใจส�ำรองจองที่ กันได้ที่โทร.08-8022-9489 คะ •••ท้ายที่สุดนี้ขอแสดงความยินดี

กับ คุณพัชรี กัณฑะ เลขากรรมการผู้ จัดการ บริษัท เค.เอ็น.อาร์. กรุ๊พ จ�ำกัด หรื อ เลขาสาวฮอต ของเฮียยูนั่นเอง ซึ่ง ตอนนี้ได้คลอดบุตร ชายหน้ า ตาหล่ อ เหมื อ นพ่ อ เชี ย วคะ ชือ่ ว่า “น้องออมสิน” ถ้ า ใครจะกู ้ คุ ณ แม่ เขาคิดดอกร้อยละ 18 แพงเอาการอยู่ ก็ขอแสดงความยินดี ด้วยนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีคะ

วารีเทพ มั่นใจเลือกใช้ “อีซูซุ เอลฟ์” เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

คุณฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด ส่งมอบ รถบรรทุก “อีซูซุ เอลฟ์ ซูเปอร์ทรัค ซูเปอร์คอมมอนเรล” จ�ำนวน 34 คัน แก่ คุณธนภูมิ เชื้อวณิชย์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท วารีเทพ จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำแข็งราย ใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วางใจเลือก “อีซูซุ ซูเปอร์ทรัค ซูเปอร์คอมมอนเรล” สุดยอดรถบรรทุกยุคใหม่ของเมืองไทย ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

ฤกษ์ยาม-ยานยนต์

นำ�มาฝาก ฤกษ์สำ�หรับผู้ที่ต้องการออกรถปีนี้

ฤกษ์ประจำ�วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2554 วันทีง่ ดออกรถใหม่คือ วันอังคาร 1, 8 วันพุธ 2 วันอาทิตย์ 6 วันพฤหัสบดี 10 วันที่ออกรถใหม่คือ วันศุกร์ 4 วันพุธ 9 ที่มา : ปฎิทินโหรศาสตร์ไทย ปี 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

DFM ผนึกก�ำลังร่วมแสดงศักยภาพในงาน Northern Motor Show

คุณคธาเทพ สุรักขกะ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ดีเอฟ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด คุณศุภศักดิ์ รุง่ เจิดฟ้า กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เจ.พี.เอ็น. ออโต้เซลส์ จ�ำกัด พร้อมด้วยทีมงานร่วมถ่ายภาพภายในงาน Northern Motor Show เมือ่ เร็วๆ ทีผ่ า่ นมา

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัย

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ ตุ๊กตารณรงค์ความปลอดภัย “เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ และขับไม่ โทร” ซึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด จัดท�ำขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติภัยบนท้องถนน ภายหลังเป็นประธานในพิธปี ล่อยแถวยานพาหนะพร้อมก�ำลังพล เพือ่ รณรงค์ปอ้ งกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

อินนิเชียลไทร์ พาลูกค้าเที่ยวเมืองจีน

คณะผู้บริหารบริษัท อินนิเชียลไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาประจ�ำปี 2553 ณ Shanghai World Expo 2010 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้าที่ให้การ สนับสนุนบริษัทมาอย่างดีตลอดปี ระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม 2553


20 BUS&TRUCK • เปรียบเทียบรถเด่น

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

เปรียบเทียบรถเด่น

สองสุดยอดห

DECA GXZ หัวลากทรง

FUSO FV พลังเหลือเฟือ บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายรถบรรทุก เพื่อการพาณิชย์หลายแบบหลายขนาด ที่ พ ร้ อ มตอบสนองทุ ก ความต้ อ งการ ของทุกธุรกิจ ฟูโซ่ ยานยนต์เพื่อการ พาณิชย์ชั้นน�ำของเอเชีย ที่พร้อมด้วย คุณค่าและคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี ระดั บ สู ง ได้ รั บ การออกแบบ และ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหนือมาตรฐานความปลอดภัย เป็น มิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั การรับรอง มาตรฐานการปล่อยไอเสีย ยูโร 3 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ขุมพลังขับเคลื่อน ส�ำหรับรถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ รุ ่ น FV 5138 เครื่ อ งยนต์ 6M701AT3 สัมผัสประสบการณ์เหนือพลังการ ขับขี่ ด้วยสุดยอดสมรรถนะเครื่องยนต์ อั น ทรงพลั ง ประหยั ด น�้ ำ มั น มลพิ ษ ต�่ำ ด้วยเทคโนโลยีน�ำสมัยระบบคอม มอนเรลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาตรฐานยูโร 3 ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเร็คอินเจ็กชั่น ระบายความร้อนด้วย น�้ำ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ 380 แรงม้า ก�ำลังสูงสุดที่ 279 กิโลวัตต์ ที่ 2,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดที่ 1,618 นิว ตัน-เมตร ที่ 1,200 รอบต่อนาที ความ จุกระบอกสูบ 12,882 ซีซ.ี ความเร็วสูงสุด 103 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นุ่มนวลปลอดภัย ระบบเกียร์ส่งก�ำลังแบบ 10 เกียร์ เดินหน้า HI-LOW เกียร์ 2-5 ซินโครเมช รุ่น M130S2X5 ให้ประสิทธิภาพ การส่งก�ำลังที่ดีกว่า และประหยัดน�้ำมัน รถบรรทุกฟูโซ่ FM1524 สร้างความ มั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ด้วยระบบเบรกแบบ ลมดั น น�้ ำ มั น (Air OverHydraulic Brake) พร้อมเบรกไอเสีย ที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเบรกบนทางลาด ชันเพือ่ ยืดอายุการใช้งานของระบบเบรก และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ขับขี่สบายอย่างมีเอกลักษณ์ มาพร้ อ มความสะดวกสบาย ภายในห้องโดยสารทีล่ งตัวหรูหรา กว้าง ขวาง เบาะนั่งแบบปรับได้หลายระดับ ตามสรีร ะของผู้ขั บ ขี่ เพิ่ ม พื้ นที่ เ หนื อ ศีรษะและช่องเก็บของส่วนตัวมากกว่า บันไดขึ้นลงติดตั้งอยู่ในระดับต�่ำ ท�ำให้ ขึน้ ลงภายในห้องโดยสารได้สะดวก พืน้ ที่ ห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งภายใน เต็มรูปแบบ เบาะนั่งกว้างสบาย พร้อม ห้องโดยสารอเนกประสงค์แบบสองตอน อุปกรณ์ติดตั้งภายในท�ำจากวัสดุที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้ ง หมดนี้ เ พื่ อ ผ่ อ นคลายความ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการขับขี่ ตาม แนวคิ ด ของการสร้ า งสรรค์ ดุ ล ยภาพ แห่งความสมบูรณ์แบบ (The Perfect Balance) ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ

การขับขี่ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ บรรทุกหนักคุ้มสุดขีด FV 5138 เพิม่ ความประหยัด และ ให้ประโยชน์สูงสุด จากความสามารถ รองรั บ น�้ ำ หนั ก บรรทุ ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาก ถึง 25,000 กิโลกรัม และด้วยความ ล�้ ำ หน้ า ของระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ทั น สมัย จึงสามารถรองรับการบรรทุกได้ ทุกสถานการณ์ ท�ำให้รถบรรทุก ฟูโซ่ FV 5138 มีความโดดเด่นและความ ทนทาน ท�ำให้งานยากส�ำเร็จลุล่วง และ ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ด้วยขุมพลังของ เครื่ อ งยนต์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในรู ป ลักษณ์ที่ทันสมัย

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมรถ บรรทุก อีซูซุ เดก้า จีเอ็กซ์แซด SUPER VALUE บรรทุกความคุ้มค่าที่เหนือกว่า สุดยอดเครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล ล�้ำหน้าที่สุด ประหยัดที่สุด ให้แรงบิด มหาศาล ให้ก�ำลังฉุดกระชากลากดีเยี่ยม เร่งแซงทันใจ เพื่องานบรรทุกที่เหนือ กว่า ทนทานเป็นเยีย่ ม แต่ประหยัดน�ำ้ มัน กว่าเดิมตามแบบฉบับอีซูซุ พร้อมผ่าน มาตรฐานไอเสีย ยูโร3 มาตรฐานเพื่อสิ่ง แวดล้อมระดับสูง เครื่องยนต์คุณภาพล�้ำหน้า เครื่ อ งยนต์ ซู เ ปอร์ ค อมมอนเรล รุ่น 6UZ1-TCC 360 แรงม้า VGS Turbo เครื่องยนต์ขนาด 9,839 ซีซี ไดเร็คอินเจคชัน่ วีจเี อสเทอร์โบ อินเตอร์คลู เลอร์ให้ ก�ำลังสูงสุดถึง 360 แรงม้า 265 กิโลวัตต์

รายละเอียด FUSO ลักษณะ รถหัวลาก เครื่องยนต์ 6M70-1AT3 ขนาดกระบอกสูบ (ซีซี) 12,882 แรงม้าสูงสุด 380 แรงบิดสูงสุด Nm/rpm (kw) 1,618/1,200 ก�ำลังสูงสุด (kw) 279/2,000 เชื้อเพลิง Diesel มาตรฐานไอเสีย Euro 3

ISUZU GXZ 6UZ1-TTC 9,839 360 1,422/1,400 265/2,000 Diesel Euro3

รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0-2567-2897-99 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด โทร.0-2966-2111


SHOWROOM • BUS&TRUCK 21

ปักษ์ปหลัง • มกราคม 2554

SHOWROOM

หัวลากซามูไร FUSO TRUCK 6 ล้อ

ส�ำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ รุ่น FM 1524 เครื่องยนต์ 6M60-1AT1 สัมผัส ประสบการณ์ เหนือพลังการขับขี่ ด้วยสุดยอดสมรรถนะเครื่องยนต์อันทรงพลัง ประหยัดน�้ำมัน มลพิษต�่ำ ด้วยเทคโนโลยีน�ำสมัย ระบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ มาตรฐานยูโร 3 ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเร็คอินเจ็กชั่น ระบายความร้อย ด้วยน�้ำ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ 240 แรงม้า ก�ำลังสูงสุดที่ 177 กิโลวัตต์ ที่ 2,600 รอบ ต่อนาที แรงบิดสูงสุดที่ 686 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบต่อนาที ความจุกระบอกสูบ 7,545 ซีซี.ความเร็วสูงสุด 111 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบเกียร์ส่งก�ำลังแบบ 6 สปีด รุ่น M8S6 มาตรฐานไอเสียยูโร 3 FUSO FM1524 เพื่อความประหยัด และให้ประโยชน์ สูงสุด จากความสามารถรองรับน�้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นมากถึง 15 ตัน รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2567-2897-99

งพลัง ที่ 2,000 รอบต่อนาที ให้แรงบิดสูงถึง 1,422 นิว-ตันเมตร ทีร่ อบต�ำ่ เพียง 1,400 รอบต่อนาทีเท่านัน้ ล�ำ้ หน้าด้วยเทคโนโลยี ใหม่สดุ พัฒนาเครือ่ งยนต์ให้มขี นาดความ จุที่เหมาะสม ให้ก�ำลังที่หลากหลาย เพิ่ม แรงม้าและแรงบิดมหาศาล ก�ำลังฉุดลาก ดีเยี่ยม เร่งแซงทันใจ เพื่องานบรรทุกที่ เหนือกว่าทนทานเหนือชั้น แต่ประหยัด น�้ำมันกว่าเดิมตามแบบฉบับอีซูซุ ยอดเทคโนโลยีแห่งอนาคต VGS Turbo ยอดเทคโนโลยีเทอร์โบ ประสิทธิภาพสูง แบบ Center-mounted Actuator ออกแบบให้มีชิ้นส่วนน้อยกว่า ไม่ซับซ้อน พร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ลา่ สุด ควบคุมการปรับเปลีย่ นทิศทาง ไอเสียที่ปะทะใบพัดเทอร์ไบน์ได้อย่าง ละเอียดแม่นย�ำกว่า จึงรับแรงดันไอเสีย ได้ เ หมาะสมที่ สุ ด กั บ ทุ ก รอบความเร็ ว เครื่องยนต์ ท�ำให้เทอร์โบสามารถสร้าง แรงอัดอากาศได้สงู สุดทุกรอบการท�ำงาน ของเครื่องยนต์แม้ที่รอบต�่ำ จึงให้แรงบิด สูงกว่าทุก รอบความเร็วเครือ่ งยนต์ และ ให้พลังต่อเนื่องตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ต�่ำ จนถึงรอบเครือ่ งยนต์สงู ช่วยรักษาแรงขับ เคลื่อนได้ตลอดเวลา ระบบเบรกมั่นใจ ส�ำหรับรุ่น GXZ ส่วนที่เพิ่มมาคือ ABS ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน เพิ่มความ มั่นใจให้มากขึ้น ระบบเบรกลมล้วน Full Air Brake พร้อมอุปกรณ์ดักจับความชื้น

Air Dryer ระบบเบรกสมบูรณ์แบบ เป็น ที่ยอมรับในวงการรถบรรทุกขนาดใหญ่ ถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่า การตอบ สนองดีกว่า เพิ่มความมั่นใจ ใหม่ทั้งเบรก มือ Parking Brake เพิ่มประสิทธิภาพใน การเบรก ด้วยการล็อกที่ล้อคู่หน้ามั่นใจ ปลอดภัยกว่า และระบบ LSPV ช่วย กระจายแรงดันลมเบรกทีล่ อ้ หลังให้สมดุล ตามน�้ำหนักบรรทุก ป้องกันขณะเกิดอุบัติเหตุ โครงสร้ า งหั ว เก๋ ง แบบประกบ ปิด (Close Section)และประตูเสริม คานเหล็กคู่ (Dual Side Doo Beam) โครงสร้างหัวเก๋งขนาดใหญ่แบบขึน้ รูปชิน้ เดียว แข็งแกร่งช่วยลดความเสียหายจาก การชนทางด้านหน้าและด้านข้าง พร้อม เข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อม ระบบล็อกอัตโนมัติ แข็งแกร่งทนทานเหนือชั้น แชสซีส์ขนาดใหญ่ ทนทานสูงด้วย การพัฒนาระบบและชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อ การใช้งานที่หนักเต็มประสิทธิภาพของ การออกแบบ รับน�ำ้ หนักได้ดเี ยีย่ ม เหมาะ กับงานบรรทุกโดยแท้จริง เพลาหน้า-หลัง ขนาดใหญ่กว่า รับน�้ำหนักได้มากกว่า ตอบสนองเรื่องการบรรทุก พร้อมคลัตช์ ขนาดใหญ่ ถ่ายทอดก�ำลังที่ดี เพลาหาม แหนบ ซูเปอร์ทรันเนี่ยน ชาฟท์ ทนทาน แม้เจองานที่หนักหนา รองรับการบรรทุก ถึง 25 ตัน

Fiat Strada Sporting

Fiat ได้เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ของกระบะขนาดคอมแพคท์ Strada โดยใช้ชื่อรุ่น ย่อยว่า Strada Sporting มีความแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานตรงที่มีการใช้ชุดแอโรพาร์ท ดีไซน์ใหม่ที่ประกอบด้วยสปอยเลอร์หน้า สเกิร์ตข้าง และส่วนขยายซุ้มล้อ ทุกชิ้นเป็นสี เดียวกับตัวถัง ส่วนล้ออัลลอยเป็นขนาด 16 นิ้วหุ้มด้วยยางขนาด 185/55R16 ดีไซน์ใน จุดอื่นๆ ได้แก่ ไฟหน้ารมด�ำ มีการใช้วัสดุสีเงินในการตกแต่งส่วนของกระจกมองข้าง ไฟตัดหมอกหน้า บาร์หลังคา และกันชนหลัง นักออกแบบของ Fiat ยังได้ท�ำการอัพเดท ภายในห้องโดยสารของกระบะปิกอัพขนาดเล็กรุ่นนี้ด้วยการใช้วัสดุหนังตกแต่งในส่วน ของพวงมาลัย เบรคมือ คันเกียร์ เครื่องยนต์ทางเลือกได้แก่ เครื่องยนต์ Flex Fuel 4 สูบ 16 วาล์ว ความจุกระบอก สูบ 1.8 ลิตร ให้ก�ำลังสูงสุด 130 แรงม้า Fiat ยังเผยอีกว่าได้มีการปรับปรุงในส่วนของ ระบบกันสะเทือนและกล่องเกียร์ธรรมดาด้วย ราคาขายเริม่ ต้นของ Fiat Strada Sporting ที่บราซิลจะอยู่ที่ 46,270 รีล หรือประมาณ 27,400 เหรียญสหรัฐฯ รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.fiat.com

Suzuki Solio

Suzuki Solio รถมินวิ ากอนทรงสูงทีจ่ ะมีจ�ำหน่ายเฉพาะในประเทศญีป่ นุ่ เท่านัน้ ซึง่ จะเริม่ ขายในเดือนมกราคมปีนี้ Solio มีมติ คิ วามยาว 3,710 มิลลิเมตร โดยมีเครือ่ งยนต์ เพียงรุ่นเดียวคือเบนซิน 1.2 ลิตร ให้ก�ำลังสูงสุด 91 แรงม้า ขับเคลื่อนผ่านเกียร์ CVT โดยใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและมีระบบขับเคลื่อนแบบ 4WD เป็นอ็อปชั่น Suzuki ตั้ง เป้าจ�ำหน่ายรถรุน่ นีไ้ ว้ทปี่ ลี ะ 12,000 คันหลังจากการแถลงข่าวเปิดตัว Solio ทาง Suzuki และ Mitsubishi ก็ได้แถลงการณ์ร่วมถึงความร่วมมือที่ Suzuki จะท�ำการผลิตรถรุ่นนี้ ให้กับ Mitsubishi ในแบบ OEM ซึ่งตามข้อตกลง Suzuki จะท�ำการผลิต Solio ให้กับ Mitsubishi เดือนละ 800 คัน เริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2011 ซึ่ง Mitsubishi เปิดเผย ว่า ความร่วมมือนี้จะช่วยท�ำให้บริษัทฯได้ลูกค้ากลุ่มใหม่เนื่องจากบริษัทฯมีทางเลือกให้ กับลูกค้ามากขึ้นนั่นเอง รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.suzuki.co.jp


22 BUS&TRUCK • รถเพื่อกิจการพิเศษ

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

รถเพื่อกิจการพิเศษ

DFM Flower Hut Mini Truck on the Road

นับเป็นอีกค่ายนึงที่สร้างกระแส ให้วงการรถเพื่อการพาณิชย์ได้ฮือฮา ด้วยการส่งรถกระบะบรรทุกขนาด 1 ตัน และสามารถวิ่งได้ในเมืองหลวง ออกสู่ตลาดเมืองไทย ตอกย�้ ำ ด้ ว ยที่ สุ ด แห่ ง ความ ประหยั ด น�้ ำ มั น ด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ พลังงานทางเลือกทั้งแบบ LPG และ NGV ด้วยการติดตัง้ ทีไ่ ด้มาตรฐานและ อุปกรณ์ที่เลือกสรรอย่างมีคุณภาพ บริษัท ดี เอฟ เอ็ม มินิทรั๊ค (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด เดิ น หน้ า ประชาสัมพันธ์แบรนด์ DFM อย่างต่อ เนื่อง และล่าสุดที่ผ่านมากับการร่วม ออกบูธภายในงานมหกรรมยานยนต์ 2010 ซึ่งยังคงเน้นถึงความสามารถ ที่หลากหลายของ DFM MINI ทั้งใน เรื่องของการบรรทุกและการน�ำรถมา เพื่อใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก และที่ ส วยประทั บ ใจคื อ รถที่ ออกแบบออกมาเพื่อใช้เป็นร้านขาย ต้นไม้ และดอกไม้เก๋ๆ หรืออาจจะใช้ เป็นรถส�ำหรับเป็นพร็อบในการตกแต่ง สถานที่ ด้วยกระบะข้างที่เปิดได้ทั้ง 3 ด้ า น และตกแต่ ง ใส่ ชั้ น วางสี ข าวดู สะอาดสะอ้ า น พื้ น สี เ ขี ย วที่ เ ข้ า กั บ ธีมของรถ ท�ำให้รถนอกจะจะใช้เพื่อ กิ จ การพิ เ ศษแล้ ว ยั ง สวยงามมากที เดียว รูปแบบของรถเปิดให้เห็นทุกๆ ด้าน มีผนังกั้น ด้านบนตกแต่งแบบ สบายๆ ด้วยผ้าใบสีขาว ติดตั้งกาง ออกมาเสมือนเป็นหลังคาพอสวยงาม นอกจากจะมี ร ถที่ ต กแต่ ง ให้ เห็ น ถึ ง ความสาสมารถในแบบเก๋ ๆ ของ DFM MINI แล้ว ก็ยังแอบโชว์ สมรรถนะที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพ ในการบรรทุกด้วยการใช้บรรทุกถัง น�้ำนมสด สุดท้ายผลิตภัณฑ์ของรถ DFM MINI TRUCK นัน้ มีทงั้ รถกระบะหัวตัด และมินิ แวน รถตูท้ บึ เครือ่ งยนต์ 4 สูบ หัวฉีด อีเลคทรอนิค ขนาด 1.1 ลิตร 8 วาล์ว ขนาด 52 แรงม้า และขนาด 1.3 ลิตร 16 วาล์ว ขนาด 82 แรงม้า โดยมีให้เลือกใช้ 2 ระบบคือ เบนซิน กับ LPG หรือ NGV โดยได้รับ การติดตัง้ จากโรงงานผูผ้ ลิต สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม DFM MINI TRUCK ได้แล้วทั่วประเทศ


จอดคุย • BUS&TRUCK 23

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

จอดคุย ด้วยประสบการณ์และ ศั ก ยภาพในการขนส่ ง มาอย่ า ง ยาวนาน ท�ำให้ บริษัท ไซโนทรัค อิมพอร์ต แอนด์เอ็กซ์พอร์ต จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายรถใหญ่ไซโนทรัค ประเทศจีน ได้ท�ำการแต่งตั้งให้เป็น ผู้แทนจ�ำหน่ายรถใหญ่ไซโนทรัคใน เมืองไทย ด้วยความคาดหมายว่าจะ เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้ยอด ส่งออกจากประเทศจีนมียอดรวมถึง 2,000 คันต่อปี คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศั ก ดิ์ กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท สุขศิริ มอเตอร์ จ�ำกัด ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย รถใหญ่ S.S.K. ไซโนทรัค ได้เปิดเผย ถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะท�ำให้รถ S.S.K.

ไซโนทรัค มียอดขายมากเป็นอันดับหนึง่ ไม่มีปัญหา โดยรุ่นแรกที่น�ำเข้ามาท�ำตลาด คื อ รถหั ว ลาก 10 ล้ อ 345 แรงม้ า ผู้น�ำรุ่นต่างๆ เข้ามาจ�ำหน่าย ด้วยการที่ท�ำธุรกิจผู้ประกอบการ เครื่ อ งยนต์ NGV หลั ง คาสู ง ราคา ขนส่งสินค้ามาอย่างยาวนานท�ำให้ทราบ จ�ำหน่ายอยู่ที่ 2.9 ล้านบาท รถหัวลาก ถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่กรมการขนส่ง 6 ล้อ ราคา 2.7 ล้านบาท และรถที่น�ำ ทางบกได้ระบุบังคับให้รถบรรทุกต้อง เข้ามาล่าสุดคือ รถ 12 ล้อ 345 แรงม้า มีความยาว ความกว้าง ความสูง และ เครื่องยนต์ NGV ราคาจ�ำหน่ายอยู่ที่ ระบบโครงสร้างของรถต่างๆ มาเป็น 3.3 ล้านบาท และรุ่นต่อไปที่จะน�ำเข้า อย่างดี เมื่อมาเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายรถ มาคือรถหัวลาก 12 ล้อ 345 แรงม้า ใหญ่ไซโนทรัค จึงได้น�ำประสบการณ์ เครื่องยนต์ NGV โดยราคายังไม่ระบุ ส่วนเป้าหมายต่อไปที่จะน�ำเข้ามา ต่างๆ ที่ผ่านมาออกแบบทั้งขนาดกว้าง ความยาว ความสูง รวมถึงมาตรฐานของ ก็จะมีรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ รวม ระบบช่วงล่าง ให้ทางโรงงานที่ประเทศ ทัง้ ยังมีแผนการทีจ่ ะน�ำรถโดยสารเข้ามา จีนท�ำการผลิตเพื่อที่จะสามารถน�ำเข้า ท�ำตลาดอีกด้วย มาเมืองไทย และน�ำมาใช้งานได้อย่าง

คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ S.S.K. ไซโนทรัค ต้องเป็นหนึ่ง

มาตรฐานการตรวจแบบรถ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ท� ำ การวางหลั ก เกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ของรถ ใหญ่ที่จะน�ำเข้ามาวิ่งบนท้องถนนใน เมืองไทย คือกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่ อ ให้ ร ถใหญ่ S.S.K.ไซโนทรัค ทุกคันสามารถผ่าน มาตรฐานต่างๆ ของการน�ำเข้าได้ จึง ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า มาตรฐานกรมการ ขนส่งล่วงหน้าก่อนการน�ำเข้า ไม่ว่า จะเป็นความกว้าง ความยาว ความสูง และอุปกรณ์ช่วงล่างต่างๆ พูดง่ายๆ ก็ คือให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน และการ ควบคุมของกรมการขนส่ง ดังนั้นรถ ใหญ่ S.S.K. ไซโนทรัคทุกคัน จึงผ่าน กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และ พร้อมส่งลูกค้าทันเวลา อย่างกรณีที่ทราบๆ กันคือ การ ไม่มีการศึกษาค้นคว้าหลักเกณฑ์ และ มาตรฐานต่ า งๆ ของรถบรรทุ ก นั้ น ท�ำให้เกิดปัญหารถที่น�ำเข้ามาแล้ว ไม่ สามารถผ่านมาตรฐานกรมการขนส่ง ได้ จึงออกจ�ำหน่าย หรือวิง่ บนท้องถนน ไม่ได้หลายกรณีแล้ว ด้วยการรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ของผู้น�ำเข้าที่ลดคุณภาพชิ้น ส่วนประกอบรถ เพื่อต้องการจ�ำหน่าย ในราคาถูก ท�ำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ด้านคุณภาพของไซโนทรัคไปด้วย มั่นใจมีดีลเลอร์ถึง 35 ราย ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายรถ ใหญ่ S.S.K. ไซโนทรัค มาได้ไม่นาน แต่ เมื่อปลายปี 53 ที่ผ่านมาก็มีดีลเลอร์ แล้วถึง 17 ราย โดยไม่นับ 14 จังหวัด ภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป และ ล่าสุดนี้ก็ได้มีดีลเลอร์มาท�ำการเซ็น สัญญาอีก ซึง่ คาดว่าจะมีดลี เลอร์อกี 18 รายภายในปีนี้ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมาตรฐานของดีลเลอร์ที่ให้ ไว้ คือ จะต้องมี 3 เอส คือ โชว์รูม ศูนย์บริการ และสต็อกอะไหล่ โดย ช่ า งบริ ก ารจะต้ อ งได้ รั บ การอมรม จากวิศวกรจากบริษัทแม่ประเทศจีน เพื่อท�ำให้คุณภาพของการซ่อมบ�ำรุง ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งจะต้องมี สต็อกอะไหล่ไว้อย่างพอเพียงเพือ่ ท�ำให้ รถใหญ่ของลูกค้าได้รับการซ่อมบ�ำรุง ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที และที่ ส� ำ คั ญ คื อ ทุกดีลเลอร์จะต้องมีรถโมบายเซอร์วิส ให้บริการเคลื่อนที่แก่ลูกค้า ไม่ท�ำให้ ล้อรถหยุดหมุน เพื่อเป็นการยืนยันการบริการที่ ดีของรถใหญ่ S.S.K. ไซโนทรัค ทาง ดี ล เลอร์ ทุ ก แห่ ง จึ ง ต้ อ งมี ก ารสต็ อ ก อะไหล่เพื่อการซ่อมได้ทันท่วงที


24 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

LOGISTICS FOCUS

เฟ็ดเอ็กซ์ เปิดขนส่งใหม่ อินเดีย-เอเชีย สนองความต้องการในตลาดการค้า

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เปิดบริการ ขนส่งใหม่เชื่อมตรงระหว่างอินเดียและ ศูนย์กลางการขนส่งเฟดเอ็กซ์ประจ�ำ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก ที่ตั้งอยู่ ณ ท่า อากาศยานนานาชาติ ไ ป่ ห ยุ น เมื อ ง กวางโจว ทางตอนใต้ของประเทศจีน บริ ก ารขนส่ ง ใหม่ ข องเฟดเอ็ ก ซ์ สามารถตอบสนองความต้องการของ ธุรกิจต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในการติดต่อค้าขายกับอินเดียได้อย่าง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะให้บริการ ขนส่งใหม่ดังกล่าวด้วยเครื่องบินขนส่ง แอร์บสั เอ 310 จากศูนย์กลางการขนส่ง ทางอากาศประจ�ำภาคพืน้ เอเชีย แปซิฟกิ ในเมืองกวางโจว สู่เมืองมุมไบและกรุง นิวเดลีสัปดาห์ละ 5 เที่ยว โดยลูกค้าใน ภูมิภาคเอเชียจะได้รับบริการดังนี้ • บริการขนส่งเอกสารถึงพื้นที่ ต่างๆ ตามรหัสไปรษณีย์ที่ก�ำหนดไว้ 4 ในเมืองมุมไบภายในวันท�ำการรุ่งขึ้น

• ส�ำหรับบริการขนส่งเฟดเอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรออริตี้® เฟรท (FedEx International Priority® Freight) และบริการขนส่งมูลค่าสูง อื่นๆ จากเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียสู่ ประเทศอินเดียที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง จะมีระยะเวลาในการขนส่งเร็วขึ้น 2 วัน ท�ำการ ขณะที่บริการขนส่งเฟดเอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรออริตี้เฟรทจาก อินเดียสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทีต่ อ้ งแวะเปลีย่ นเครือ่ งจะมีระยะเวลาใน การขนส่งเร็วขึ้น 1 วันท�ำการ • ด้วยเที่ยวบินขนส่งใหม่สัปดาห์ ละ 5 เที่ยวของเฟดเอ็กซ์ดังกล่าว จะ ท� ำ ให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ในภู มิ ภ าค เอเชี ย เข้ า ใช้ พื้ น ที่ ใ นการขนส่ ง สิ น ค้ า ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เฟดเอ็กซ์สามารถ ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีน�้ำหนักมากสู่ ประเทศอินเดียได้มากขึ้น คุณเดวิด แอล คันนิ่งแฮม จูเนียร์ ประธาน เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า บริการขนส่งใหม่ ระหว่างอินเดีย–เมืองต่างๆ ในภูมิภาค เอเชียตอกย�้ำถึงปณิธานของเฟดเอ็กซ์ ที่มุ่งเดินหน้าลงทุนขยายการให้บริการ ขนส่งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าและสนับสนุน การติดต่อการค้าระหว่างประเทศอินเดีย

และประเทศต่ า งๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิฟิกให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง “ด้วยประสิทธิภาพการให้บริการ ขนส่งทีร่ วดเร็วและมีเสถียรภาพของเฟด เอ็กซ์ ท�ำให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับประโยชน์ จากบริการขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียอินเดียใหม่ดงั กล่าวอย่างคุม้ ค่าสูงสุด ทัง้ ยังสามารถเจาะตลาดจีนและอินเดียทีจ่ ดั อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตอย่าง รวดเร็วที่สุดของโลกได้มากขึ้นอีกด้วย” เฟดเอ็กซ์เริม่ ให้บริการขนส่งสินค้า และพัสดุระหว่างกรุงนิวเดลี–เซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ปี 2548 และตลอดระยะเวลา หลายปี ที่ ผ ่ า นมาเฟดเอ็ ก ซ์ ไ ด้ พั ฒ นา และขยายบริการขนส่งด่วนของตนเพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ของลูกค้า ในปี 2553 เฟดเอ็กซ์ใช้ เครื่องบินขนส่งโบอิ้ง 777 ให้บริการ ขนส่งสินค้าและพัสดุจากเมืองส�ำคัญ ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ฮ่องกง โอซาก้า สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น สู่ศูนย์กลางการขนส่งของเฟดเอ็กซ์ใน สหรัฐอเมริกาและภูมภิ าคยุโรป นอกจาก นี้ เฟดเอ็กซ์ยังขยายการให้บริการต่างๆ อาทิ การขยายบริการขนส่งอินเตอร์ เนชั่นแนล อีโคโนมีให้ครอบคลุมพื้นที่ ต่างๆ ทั่วโลก


LOGISTICS • BUS&TRUCK 25

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

PRODUCTS CATALOGUE

MASTER LIFT

ลิฟท์บรรทุกสินค้า (Goods Lift) เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการขนถ่ายสินค้าในแนว ดิ่ง โดยใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติในการควบคุม สามารถจอดรับ-ส่ง ได้ทกุ ชัน้ ตามก�ำหนด มีอปุ กรณ์ลอ็ ครางป้องกันกระเช้าตก กระแทกพื้นในกรณีสลิงหรือโซ่ขาด หรือเมื่อบรรทุกน�้ำหนักเกินจะมีสัญญาณเตือน และมีระบบป้องกัน ถ้าประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิทลิฟท์จะไม่ท�ำงาน เพิ่มเติม : www.mastercraneandlift.com

รอกสลิงไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์น�ำเข้าจากประเทศ เกาหลีใต้ ภายใต้แบรนด์ KUKDONG เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่น�ำเข้าและเป็น ตัวแทนจ�ำหน่ายรอกสลิงไฟฟ้า และ อุปกรณ์ในการประกอบเครนอืน่ ๆ อีก มากมาย นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระสบการณ์ ในการท�ำโครงสร้างเครน พร้อมการติดตั้งและ ออกแบบตามความต้ อ การของลู ก ค้ า และความ ปลอดภัย ด้วยประสบการณณณ์การท�ำงานและ ความเชีย่ วชาญ โดยทีมวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญกว่า 10 ปี เพิ่มเติม : www.thaicranekits.com

Dolly

Dolly สามารถปรับเปลีย่ นวัสดุและรูปแบบเพือ่ ให้เหมาะ สมกับการใช้งานตามทีล่ กู ค้าต้องการ มีคณ ุ สบัตพิ เิ ศษต่างๆ ดังนี้ 1.มุมพลาสติก ไม่ทำ� ลายผนัง 2.โครงเหล็กหนา 2.5 มิลลิเมตร 3.ผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ 4.มีทั้งแบบโครงเหล็กและแบบไม้อัดทั้งตัว เพิ่มเติม : บริษัท ดรีม ช็อป จ�ำกัด

Mobile Racking System

Mobile Pallet Racking เป็น Pallet Racking สูงบนฐานเหล็กซึ่งมีมอเตอร์ ขับเคลื่อนล้อไฟฟ้าให้วิ่งไปบนรางที่ติด ตั้งอยู่บนพื้น ระบบนี้ท�ำให้ Rack อยู่ชิด กัน โดยการวิ่งเคลื่อนไปยังต�ำแหน่งทาง เดินที่มีอยู่ 1 ช่องทาง การเก็บสินค้า สามารถน�ำสินค้าเข้าไปเก็บในช่อง Rack ที่ต้องการ ท�ำให้จัดเก็บได้มากกกว่า  80% ของพื้นที่ทั้งหมด จึงเหมาะส�ำหรับ อุตสาหกรรมห้องเย็นหรือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เป็นต้น การควบคุม สามารถเคลื่อนจนสุด หรือหยุดช่วงกลางก็ได้ ผู้ใช้งานสามารถ ควบคุมการเคลื่อนที่ของ Rack ได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย (wireless) ควบคุม บนรถโฟล์คลิฟท์ และมีระบบสัญญาณเตือนป้องกันช่องทางปิดขณะทีก่ ำ� ลังใช้งานอยู่ เพิ่มเติม : www.lpi.co.th

ด้านล่าง

ด้านบน

แบบไม้อัดทั้งตัว

แบบโครงเหล็ก


26 BUS&TRUCK • LOGISTICS

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

LOGISTICS & MATERAIL HANDLING

เอมิเรตส์ เปิดบริการใหม่ ตอบสนองการขนส่งสู่บราซิล เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ ภาคธุรกิจ ขนส่งสินค้าทางอากาศของเอมิเรตส์ สายการบินนานาชาติแห่งดูไบ เปิดตัว บริการใหม่เพือ่ ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในเส้นทางการขนส่งสินค้าไป ยังบราซิล ก า ร บ ริ ก า ร ข น ส ่ ง สิ น ค ้ า ไ ป ยั ง บราซิ ล ใช้ เ ครื่ อ งบิ น โบอิ้ ง 747400F ขนส่งสินค้าไปยังเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิลด้วยระวางขนส่ง 117 ตัน ต่อสัปดาห์ การให้บริการดังกล่าวช่วยส่ง เสริมธุรกิจการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า ของเซาเปาโลซึง่ เป็นเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน ทวีปอเมริกาใต้

คุ ณ ราม เมเนน รองประธาน อาวุ โ สฝ่ า ยบริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ทาง อากาศของสายการบินเอมิเรตส์ กล่าว ว่าตั้งแต่ปี 2550 สายการบินเอมิเรตส์ ได้ให้บริการเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารไปยัง สนามบินนานาชาติ คอนกอนฮาส ณ เมืองเซาเปาโล พร้อมบริการขนส่งสินค้า ใต้ท้องเครื่องบินสัปดาห์ละครั้ง ด้วย ระวางสินค้าขนาด 105 ตันต่อสัปดาห์ เส้นทางใหม่ที่ให้บริการไปยังสนามบิน นานาชาติวีราโคโปส-คัมปินาส ซื่งเป็น เส้นทางล�ำดับที่ 108 ของเครือข่าย การให้บริการของสายการบินเอมิเรตส์ โดยแวะลงที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ตประเทศ เยอรมันนีในขาไป และในขากลับทีเ่ มือง ดาการ์ ประเทศเซเนกัล “บราซิลเป็นประเทศที่ได้รับการ จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศชั้นน�ำ ด้านเศรษฐกิจของโลก จึงได้รบั การคาด การณ์ว่า บราซิล ประเทศที่มีประชากร เกือบ 200 ล้านคนทีป่ ระกอบอาชีพเกีย่ ว

กับตลาดสาธารณูปโภค จะกลายเป็น ประเทศทีม่ พี ลังอ�ำนาจสูงขึน้ ในอนาคต” จากดูไบ เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ จะเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างทวีปยุโรป และอเมริ ก าใต้ เพื่ อ ขนส่ ง สิ น ค้ า อิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้าที่ส่งออกจาก แถบตะวันออกไกลและอนุทวีป ในขณะ ทีส่ นิ ค้าส่งออกจากเมืองแฟรงค์เฟิรต์ คือ ชิ้นส่วนรถ เครื่องจักร ร่วมไปถึงสินค้า ทั่วๆ ไปด้วย เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ แต่งตั้งให้ AGUNSA เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายประจ�ำ

ประเทศชิลี และ Globe Air Cargo เป็ น ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยประจ� ำ ประเทศ โคลัมเบีย ความต้องการสินค้าของสด จ�ำพวกปลาสด และผลไม้สดอย่างสูง จากประเทศแถบตะวันออกกลาง และ ตะวันออกไกลจากทั้งสองประเทศ ถือ เป็ น โอกาสครั้ ง ส� ำ คั ญ ของเอมิ เ รตส์ สินค้าที่ขนส่งใช้การขนส่งแบบร่วมมือ กับพันธมิตรสายการบินอื่นไปยังเมือง เซาเปาโล ก่อนจะมีการล�ำเลียงไปยัง ดูไบ และตลาดสินค้าส่งออก ณ ประเทศ อื่นๆ โดยเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้

ชินเกียรติโคราช เปิดเส้นทางใหม่ CEVA เผยผลประกอบการสูงเกินคาด อุบล-ภูเก็ต เพิ่มความสะดวก

ชินเกียรติโคราช เปิดเส้นทาง เดินรถสายใหม่ เชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างภาคอีสานกับภาคใต้ อ�ำนวย ความสะดวกผู้โดยสารให้ได้รับความ สะดวกสบาย พร้อมประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง คุณวรวิทย์ คูสกุล รองกรรรม การผู้จัดการบริษัท ชินเกียรติโคราช จ�ำกัด กล่าวว่า บริษัท ชินเกียรติ โคราช จ�ำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบ การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเดิ น รถ โดยสารปรับอากาศขนาดกลาง ซึ่ง ได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้มา ใช้บริการเป็นอย่างดี ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดเดินรถทั้งหมด 12 เที่ยววิ่ง (ไป 6 กลับ 6 ) พร้อมตัง้ ใจในการพัฒนาด้าน การขนส่งด้วยรถโดยสาร เพื่อตอบ สนองความต้องการของผู้โดยสาร “ตอนนี้เราเปิดเส้นทางเดินรถ สายใหม่ สาย 832 อุบลราชธานี – ภูเก็ต เพราะต้องการเชื่อมต่อการ เดินทางระหว่างภาคอีสานกับภาคใต้ โดยที่ผู้โดยสารไม่จ�ำเป็นต้องเดินทาง เข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปต่อรถลงใต้ ถือ

เป็นการอ�ำนวยความสะดวกสบายให้ กับผู้โดยสาร อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และสนองตาม นโยบายไทยเที่ยวไทยอีกด้วย” ปัจจุบัน ชินเกียรติโคราช เปิด เดินรถ 3 สายด้วยกัน ได้แก่ สาย 816 นครราชสีมา-หัวหิน, สาย 832 อุบลราชธานี-นครราชสีมา-ภูเก็ต และ สาย 21 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ใน เครือ บริษัท แอร์โคราชพัฒนา จ�ำกัด ซึ่งในอนาคตคงต้องมีการเพิ่มเส้นทาง อีกแน่นอน เพราะต้องการให้ผโู้ ดยสาร เดินทางด้วยรถขนส่งมากขึ้น พร้อมทั้ง อ�ำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร “ชินเกียรติโคราช สร้างจุดเด่น ที่ แ ตกต่ า ง ด้ ว ยตั ว รถโดยสารที่ มี คุณภาพ พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก สบายภายในรถ เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารทีอ่ ยู่ ภายในรถมีความปลอดภัยและสะดวก สบายในการเดินทาง ส่วนการบริการ นัน้ บริษทั ฯ ก็เน้นถึงความปลอดภัยมา อันดับหนึ่ง โดยอบรมให้พนักงานให้มี ความใส่ใจในการบริการกับผู้โดยสาร ให้มากที่สุด”

CEVA โลจิ ส ติ ก ส์ แถลงผล ประกอบการณ์ที่สูงเป็นประวัติการณ์ ถึง 1.82 พันล้านยูโร หรือสูงขึ้น 32% จากปีก่อนหน้า และยอดรวม EBITDA หรือ ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อม และภาษี 86 ล้านยูโร หรือเพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อนหน้า คุณจอห์น แพททูลโล ประธาน บริหารของ CEVA กล่าวว่า ในช่วง ไตรมาสที่ ส าม ธุร กิจ ของ CEVA มี การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาค การขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ธุรกิจภาคการขนส่งสินค้า เติบโตได้อย่างสอดคล้องกับความคาด หวัง โดยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ในภาคอุตสาหกรรมการบริโภคเติบโต ไปอย่างต่อเนือ่ งคิดเป็น 19% จากปีกอ่ น หน้าและเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ CEVA ได้ วางไว้ ในขณะที่สามารถสร้างรายได้ได้ อย่างแข็งแกร่ง CEVA ก็ยงั คงมุง่ เน้นและ ให้ความส�ำคัญในด้านเงินทุนหมุนเวียน เช่นกัน ซึ่งอัตราการเพิ่มของเงินทุน ปัจจุบันคือ 62 ล้านยูโร หรือเพิ่มขึ้น เพียง 5 ล้านยูโรจาก 57 ล้านยูโรใน ไตรมาสที่สอง CEVA ได้รับค่า EBITDA จ�ำนวน 86 ล้านยูโรในช่วงไตรมาสที่สาม หรือ

เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมา จากมาร์จิ้นของภาคการขนส่งสินค้าที่ กลับมาสูงขึ้นได้ “เราได้ เ ห็ น ผลประกอบการที่ เติ บ โตสู ง ขึ้ น ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค โดย ทวีปอเมริกาสามารถสร้างผลประกอบ การที่ดีในไตรมาศที่สามมีรายได้เพิ่ม ขึ้น 37% และค่า EBITDA เพิ่มขึ้น 20% ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการ พัฒนาธุรกิจในทวีปนี้ ส่วนยุโรปตอนใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาก็สร้างผล ประกอบการได้ดเี ช่นกัน โดยเป็นผลมา จากการได้ธุรกิจใหม่ ซึ่งรวมถึงสัญญา โลจิสติกส์มูลค่า 60 ล้านยูโรต่อปีกับ บริษัทค้าปลีกมิโกรส์ในประเทศตุรกีที่ รายได้เริม่ เกิดขึน้ ในช่วงไตรมาสทีส่ ามนี้ “เราภูมใิ จกับผลจากโครงการเพือ่ การเปลี่ยนแปลงนี้ ที่รวมถึงการพัฒนา ระบบและกระบวนการของเครือข่าย การขนส่งสินค้า และรูปแบบการปฏิบตั ิ งานเพื่อการเอื้อหนุนในระดับโลก อีก ทั้งการยกระดับการจัดซื้อจัดหาส�ำหรับ การขนส่งทางอากาศและทางเรือ โดย โปรแกรมต่างๆ นี้เป็นรากฐานที่จะช่วย ขับเคลื่อน CEVA ไปสู่ความส�ำเร็จใน อนาคต” คุณแพททูลโล กล่าวเสริม


54

เทียบทา • BUS&TRUCK 27

ปกษหลัง • มกราคม 2554

เทียบทา

รุจโอฬาร ผูนําทําความเย็น สงสินคาหองเย็นทั่วประเทศ

เมื่อเอยถึงศูนยบริการรถหองเย็น แบบครบวงจร และรับสงสินคาหองเย็น ทั่วประเทศ ผูนําในดานนี้คงจะหาไม ยาก เพราะวา “รุจโอฬาร” ไดประกาศ ชัดวา เปนผูนําดานการผลิตตัวถังหอง เย็น เครื่องทําความเย็น รวมทั้งรับซอม และผลิตตัวถังรถบรรทุกทุกชนิด ซึ่ง มีคุณภาพสูงแบบครบวงจร ทั้งนี้ ยัง มี บ ริ ก ารรั บ ขนส ง สิ น ค า ห อ งเย็ น ทั่ ว ประเทศ และยังเปนอูในโครงการของ บริษัท วิริยะประกันภัยอีกดวย ในการนี้ คุณศุภวัฒน รุจโอฬาร วิศวกร และ คุณธเนศ โชติศริ ิ ผูจ ดั การ โรงงาน บริษัท รุจโอฬาร ทรานสปอรต จํากัด รวมอาสานําพาไปรูจ กั “รุจโอฬาร” ใหมากยิ่งขึ้น ผนึกเพื่อนเริ่มธุรกิจหองเย็น ธุรกิจเครือ่ งทําความเย็นเริม่ ตัง้ แต สมัยคุณพอยังเปนชางประจําบริษทั ผลิต เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ทํ า อยู  ป ระมาณ 35 ป จากนั้นเริ่มมาทําเองพรอมกับ เพื่อนอีก 4 คน สมัยนั้นอยูที่ อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ทํารวมกันมา ประมาณ 30 ป ก็แยกมาทําคนเดียว อยูที่กรุงเทพฯ ประมาณ 1 ป จากนั้น ก็ยายมาที่ อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ใน ปจจุบันเนื่องจากมีรถขนสงอาหารสดวิ่ง ผานมาเสนทางสายใตจํานวนมาก และ มีพื้นที่กวางขวาง ผุด “รุจโอฬาร” บนพื้นที่ 15 ไร ปจจุบนั เนือ้ ทีต่ รงนีม้ ที งั้ หมด 15 ไร ประกอบดวยตัวโรงงานผลิตตัวถังและ เครื่องทําความเย็น อยางไรก็ดี พื้นที่ ภายในโรงงานสะดวกสะอาดและได มาตรฐาน มีพนื้ ทีจ่ อดรถในรมสําหรับรถ บรรทุกใหญมากกวา 100 คัน โดยวัสดุ อุปกรณและอะไหลทุกชิ้นไดมาตรฐาน และผานการคัดเลือกอยางดี มีเครือ่ งมือ ที่ทันสมัยทั้งดานการผลิตและการซอม ซึง่ รองรับการผลิตมากกวา 30 ตู / เดือน ธุรกิจครบวงจร ราคากันเอง ทุ ก วั น นี้ บ ริ ษั ท มี ธุ ร กิ จ ครบวงจร ไมวาจะเปนศูนยบริการตูหองเย็นและ รับสงอาหารแชแข็งทั่วประเทศ รวม ทั้งมีศูนยซอมมาตรฐานในเครือ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ซึ่งรุจโอฬารฯ เปนผูนําดานการผลิต ซอม รถตูหอง เย็ น เครื่ อ งทํ า ความเย็ น และตั ว ถั ง รถบรรทุกทุกชนิด ถาถามถึงคุณภาพ บริษัทฯ มีคุณภาพระดับสูงแบบครบ วงจร ทั้งนี้ยังมุงมั่นพัฒนาสินคามากวา 20 ป โดยชางที่มีความรูความชํานาญ และประสบการณสูง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด 26-27 Logistics.indd 27

สําหรับลูกคาดวยบริการ และราคาที่ เปนกันเอง อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมี ระบบการบริหารจัดการที่ดี อัธยาศัยที่ เปนกันเอง ใหคาํ ปรึกษาแนะนํากอนการ ผลิตทุกครั้ง สงผลใหบริษัทไดรับความ ไววางใจจากลูกคามาโดยตลอด รับ-สงอาหารแชแข็งทั่วประเทศ ในสวนของการสงของรถรับ-สง อาหารแชแข็งทั่วประเทศนั้น เริ่มดําเนิน งานมาตั้งแตป 2534 แตมาเริ่มไปไดดี เมื่อประมาณ 7 ปที่ผานมา ชวงนั้นมีรถ ใหบริการประมาณ 20-30 คัน สาเหตุ ที่เริ่มทําดานขนสง เนื่องจากวาชวงนั้น พอคากุงเยอะและก็บูมมาก แตมีจังหวะ หนึ่งกุงน็อคสงผลใหราคาไมดี ลูกคา ที่สั่งตอตูขนสงกุงก็ไมมารับตู จะทิ้งก็ เสียดาย ก็เลยไปซื้อกุงกับรถมาเสียบตู จึงกลายมาเปนอีกธุรกิจหนึ่ง บริษัทยักษใหญเลือกใช “รุจโอฬาร” ตอนนี้เราใหบริการขนสงสินคาที่ เปนของเย็นกับบริษัทที่มีชื่อเสียงเกือบ ทุกบริษัท ไมวาจะเปน โลตัส, บิ๊กซี, เซเวนเซนฯ, หรือซีพี ซึ่งถือไดวาเกือบ ทุกทีท่ เี่ ปนของเย็น เพราะของเย็นวิง่ ยาก ไมคอยมีใครวิ่ง ถามีก็บริการไมดี เมื่อมี บริษทั มาใชบริการก็ตอ งหาอะไรทีม่ ดั ใจ ลูกคาใหได จึงตองมีการบริการที่ดี บริการดีมีชัยไปกวาครึ่ง คํ า ว า บริ ก ารดี สิ่ ง แรกเลยคื อ คุ ณ ภาพรถ คุ ณ ภาพเครื่ อ งทํ า ความ เย็น ของเราดีกวาที่อื่นแนนอน ดวยเรา

ผลิตเครื่องทําความเย็นเอง อยางนอย พนักงานนับรถยังมีความรูเรื่องเครื่อง ทําความเย็นอีกดวย เพื่อที่จะสามารถ แกไขปญหาในเบื้องตนได ซึ่งการให บริการที่ดีก็มีชัยไปกวาครึ่ง รถเยอะประมูลงานงาย ปจจุบนั บริษทั ฯ มีรถประมาณ 100 คัน ซึ่งทําใหชวงหลังๆ นี้ ไปประมูลงาน ที่ไหนหรือไปที่ไหนใครๆ ก็รูจัก และ มั่นใจในงานการบริการของบริษัทฯ ทํา อะไรก็เลยงายขึ้น ไมเหมือนสมัยกอน ซึ่งจะยากมาก ในจํานวนรถดังกลาว ก็ จะขนสงของเย็นทั้งหมด ซึ่งเปนอาหาร ผักหรือทุกอยางทีต่ อ งการรักษาอุณหภูมิ ใหสดอยูตลอดเวลา เลือกใชรถขนสงทุกยี่หอ คุ ณ ภาพรถที่ เ ราเลื อ กใช ก็ มี ทุ ก ยีห่ อ อีซซู ,ุ ฮีโน, มิตซูบชิ ,ิ วอลโว เปนตน แตถามีจํานวนมากสุดก็จะมีของ อีซูซุ กับ ฮีโน และชวงหลังๆ นีจ้ ะเปน อีซซู ุ ซึง่ มีราคาทีถ่ กู และสามารถลดคาใชจา ยได ก็เลยใช อยางไรก็ดีก็ขึ้นอยูกับรถตาม ประเภทความเหมาะสม คนขับพรอมเปนชาง จากรถทั้งหมดที่มีประมาณ 100 คัน จะมีคนขับประมาณ 200 คน รวม ทั้งหมดของทรานสปอรตจะมี 400 คน

ซึ่งคนขับรถของบริษัทฯ ตองเปนชาง ไดดวย ตองสามารถแกไขสถานการณ เฉพาะหนาได ถาเกิดกรณีฉุกเฉิน เลือกประกันชั้น 1 การที่บริษัทเลือกมาเปดศูนยซอม มาตรฐานวิริยะประกันภัย แนนอนวา บริษัทตองเลือกประกันชั้น 1 ใหกับรถ ทุกคัน ทั้งนี้ ยังไดทําประกันชีวิตใหกับ คนขับรถดวย นํ้ามันไมคงที่บริหารยาก เรื่ อ งของป ญ หาในการบริ ห าร จัดการธุรกิจนัน้ ชวงทีผ่ า นมานํา้ มันขึน้ ๆ ลงๆ ซึ่งนํ้ามันจะถูกจะแพงไมเปนไร แต ขอใหคงที่ ถาแพงก็แพงไปเลย จะได เสนอราคาลูกคาทีเดียว เนื่องจากวา บริหารงานลําบาก แตเรื่องของอะไหล ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสรางปญหาให องคกร แตก็ตองใชเนื่องจากวาเปน อะไหลที่ดี ลูกคาจะไดรับมาตรฐานที่ ดีไปดวย อยางไรก็ดีเชื่อวาคนที่เปนเจาของ สินคายอมไววางใจผูที่จะมารับผิดชอบ มูลคาของสินคา อยางนอยการทีผ่ ขู นสง สามารถใหบริการแบบครบวงจร และ ยังสามารถแกปญหาสําคัญๆ ของการ ขนสงสินคาที่ตองรักษาอุณหภูมิได ยิ่ง เปนเครื่องการันตีไดอยางดีเยี่ยม

เทียบทา ชื่อบริษัท : บริษัท รุจโอฬาร ทรานสปอรต จํากัด ธุรกิจ : ขนสงสินคาที่ตองควบคุมอุณหภูมิ พื้นที่บริการ : ทั่วประเทศ จํานวนรถที่ใหบริการ : 100 คัน ติดตอ : โทร. 0-3477-3663-5

1/17/11 2:11 PM


30 BUS&TRUCK • วัดรอบ

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

วัดรอบ ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมทั่วประเทศ ธันวาคม 2553 รถบรรทุก รถโดยสาร

ยังแรงอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับหัวลาก SINOTRUK สิน้ ปีทผี่ า่ นมาปิด ไป 26 คัน ในส่วนของค่ายใหญ่อย่าง HINO และ ISUZU ปลายปีนยี้ อด ตกลงไปนิดหน่อย ซึง่ ฮีโน่กก็ วาดแชมป์ของสิน้ ปีนไี้ ปครองตามระเบียบ

แหล่งที่มา : ยอดรถจดทะเบียน ฝ่ายสถิติ กลุ่มวิชาการและวางแผน ส�ำนักจัดระบบการขนส่ง ทางบก ข้ออธิบายเพิ่มเติม : ประเภทน�ำ้ หนักรถบรรทุกและรถโดยสารตามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เทียบเท่าลักษณะ รถบรรทุกและรถโดยสาร ดังนี้

ด้านรถโดยสาร SUNLONG เร่งจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพิ่ม ขึน้ มาเป็น 47 คัน ล้วนแต่เป็นรถจาก กทม.ทัง้ สิน้ ตามมาด้วย HINO จ�ำนวน 23 คัน แต่ถ้าในรุ่นใหญ่ก็ต้องเป็น SCANIA จ�ำนวน 13 คัน

ประเภทน�้ำหนัก 1. 2,001-4,000 กก. 2. 4,001-5,000 กก. 3. 5,001-6,000 กก. 4. 6,001-7,000 กก. 5. 7,001 กก. ขึ้นไป

ลักษณะรถ รถบรรทุก รถโดยสาร รถตู้, รถสองแถว ไม่เกิน 12 ที่นั่ง 4 ล้อ (ช่วงยาว), 6 ล้อ (4x2) มินิบัส 6 เมตร,รถสองแถว 13-24 ที่นั่ง 6 ล้อ ตัวถังยาว 6-7 เมตร 6 ล้อ (หัวลาก) ตัวถังยาว 8 เมตร/ที่นั่งเกิน 30 ที่ 10 ล้อ (6x2) ตัวถังยาว 10 เมตรและ 12 เมตร บรรทุก 12 ล้อ (8x4) ที่นั่งเกิน 30 ที่นั่ง หัวลาก 10 ล้อ (6x4)


ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

BUS&TRUCK MART

BUS&TRUCK MART • BUS&TRUCK 31


32 BUS&TRUCK • จากปก

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

จากปก ต่อจากหน้า 1

จะสร้างความสะดวกสบายและหรูหราใน ทุกๆ วันของการเดินทางด้วยรถโดยสาร ในโอกาสนี้ Wilfried Aulbur กรรมการผู ้ จั ด การ Mercedes-Benz ประเทศอินเดียได้กล่าวว่า”เราต้องการ จะตีตลาด city bus ถ้าหากเราเปิดตัว ได้ภายในครึ่งหลังของปี 2011 ทั้งตลาด city bus และรถโคชจะสามารถเติบโต ได้อีก 20% ต่อปี” บริษัทตั้งเป้าจะผลิตรถ city bus ให้ได้ 500 คันต่อปี และ 500-600 คัน ต่อปีในส่วนของรถโคชจากฐานการผลิต ที่ Chakan facility จะกลายเป็นที่สุด แห่งความสะดวกสบายส�ำหรับทุกคนที่ มีโอกาสเดินทาง ในส่วนของตัวรถนั้น จะถูกติดตั้งอุปกรณ์และตกแต่งอย่างมี ระดับเพื่อความเพลิดเพลินของผู้โดยสาร ระหว่างการเดินทาง Double Decker ออกรุ่นใหม่รับ โอลิมปิค 2012 Double-decker เปรียบเสมือน สั ญ ลั ก ษณ์ ข องกรุ ง ลอนดอนและสห ราชอาณาจักร Boris Johnson นายก เทศมนตรี ก รุ ง ลอนดอนได้ เ ปิ ด ตั ว รถ โดยสาร 2 ชั้นรุ่นใหม่ ที่รู้จักกันดีในชื่อ ‘double-decker’ ณ พิพิธภัณฑ์การ ขนส่งแห่งกรุงลอนดอน ด้วยรูปทรงที่ โค้งมนมากขึ้น ทางเดินและพื้นที่กว้าง รถโดยสารรุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมา จาก Classic Routemaster ผลิตขึ้นโดย Wrightbus. ‘double decker’ จะเริ่ม ทดลองออกให้บริการบนท้องถนนของ กรุงลอนดอนในต้นปี 2011 และจะให้ บริการจริงในปี 2012 เมื่ออังกฤษได้เป็น เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิค ณ กรุงลอนดอน รถบัส ไฮโดรเจน ประจ�ำปี เกิ ด ขึ้ น จากโครงการรถโดยสาร พลังงานไฟฟ้าในปี 2003 GE ร่วมมือกับ Federal Transit Administration(FTA) เพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ส�ำหรับ การขนส่ง ระบบ Dual Battery จะรวม กั น ระหว่ า งแบตเตอรี่ พ ลั ง งานสู ง และ แบตเตอรี่ความหนาแน่นสูง ในการสาธิต นี้คือแผนงานส�ำหรับปี 2011 ที่ใช้รถ โดยสารน�้ำหนักเบา ที่ให้พลังงานจาก เซลล์เชือ้ เพลิงไฮโดรเจนเพือ่ ประสิทธิภาพ ที่มากขึ้น Community Bus เพื่อประชาชน รถบัสทั้งหมดได้เปิดตัวอย่างเป็น ทางการในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 ที่เมือง Port Adelaide Enfield รถ โดยสารประจ�ำทางบริการชุมชน ท�ำหน้าที่ ให้บริการแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยทัง้ หมด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้รับบริการด้านการขนส่ง ที่มีข้อจ�ำกัดด้านรายได้ หรือปัญหาด้าน การเดินทาง โดยมีทั้งหมด 6 สายที่ให้

NEW BUS 2011 MERCEDES-BENZ

SCANIA

บริการทั่วเมือง วิ่งผ่านห้างสรรพสินค้า ห้องสมุด และสถานที่สาธารณะอื่นๆ คน ขับรถโดยสารเป็นอาสาสมัครทีไ่ ด้รบั การ รั บ รอง และตั้ ง ใจที่ จ ะมอบบริ ก ารที่ มี คุณภาพให้กับชาวเมืองของพวกเขา องค์กรบริหารได้ว่าจ้างรถโดยสาร 19 ที่นั่ง (หรือ15 ที่นั่ง รวมกับเก้าอี้ ส�ำหรับรถเข็น 2 คัน) ให้บริการฟรีโดยไม่ หวังผลก�ำไร โดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุและ คนพิการ ผู้ที่จะขับขี่นั้นต้องมี LR license และจ่ายค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงเอง รถบ้าน ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Newell Coach Corp. ประกาศเปิด ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีกำ� หนดส่งมอบได้ ภายในต้นปี โมเดล 2011 ถูกออกแบบ โดย Jason Hill สุดยอดนักออกแบบยาน ยนต์ผู้ก่อตั้ง Eleven LLC.บริษัทออกแบบ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ล�้ำสมัย “โมเดล 2011 มีการตกแต่งที่ร่วม สมั ย และให้ พ ลั ง งานผนวกเข้ า กั บ มุ ม มองทางศิลปะ การขับขี่และควบคุมเจ้า Newell ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี” Boyd Vanover ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของNewell, Miami ได้กล่าวไว้ 2011 Newell Coach ตั้งราคาขาย ไว้ที่ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ “ด้านหน้าและท้ายของตัวรถจะมีรปู ลักษณ์ที่พิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ไฟซีนอน คุณภาพสูงที่ติดตั้งอยู่หลังเลนส์อะครีลิค ใส ช่วยเพิม่ ความโดดเด่นด้วย ’string-ofpearls’ ไฟ LED ส�ำหรับวิ่งตอนกลางวัน ตัดขอบโลหะเต็มความกว้างหน้ารถ ผสม ผสานเข้าไฟหน้าอย่างลงตัว เพิ่มความมี เสน่ห์ชวนมองยกระดับความหรูหราด้วย โครเมียม”

VOLVO 9700

รถบ้าน NEWELL COACH

หลังจากที่นาย Gilberto Kassab นายก เทศมนตรีเซาเปาโลได้ประกาศจะน�ำรถ 50 คันแรกเข้ามาใช้ในปี 2011 ปริมาณ ของรถโดยสารพลังงานทางเลือกมีการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบ กับรถโดยสารจ�ำนวน 15,000 คันที่มี อยู ่ ใ นเมื อ งเซาเปาโล นั่ น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้นของเมืองที่มีความพยายามจะท�ำให้ การขนส่งมวลชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มากขึ้น โดยภายในปี 2018 รถโดยสาร ทั้งหมดในเซาเปาโลจะต้องเป็นรถที่ใช้ พลังงานทดแทน Melker Jernberg ผู ้ จั ด การ SCANIA Buses & Coach กล่าว “การใช้เอทานอลมาเป็นเชื้อเพลิง ส�ำหรับยานพาหนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ เราท�ำได้ที่นี่ และตอนนี้มันก็น�ำไปสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน” “ปริมาณการใช้เอทานอลถือเป็น ร้อยละ 90 ของการใช้พลังงานทดแทน ที่มีใช้กันทั่วโลก จากการน�ำรถโดยสาร พลั ง งานเอทานอลมาใช้ ใ นเมื อ งเซา เปาโลในครั้งนี้ SCANIA จะช่วยผลักดัน ให้บราซิลกลายเป็นผู้น�ำในด้านการลด ปัญหาภาวะโลกร้อน” รถโดยสารทั้ง50คันเข้ามาหลังจาก ทีม่ กี ารทดสอบขึน้ ในเซาเปาโล โดยความ ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแห่งเซาเปาโล ผู้ จัดจ�ำหน่ายเอทานอล ผูป้ ระกอบตัวถังรถ โดยสาร และหน่วยงานด้านการขนส่งใน เซาเปาโล รถโดยสาร 50 คันแรกจากทั้งหมด 200 คั น จะน� ำ เข้ า มาใช้ ใ นปี ห น้ า รถ ทั้งหมดจะผลิตโดย SCANIA ในส่วน ภูมิภาค “ความคิดริเริ่มดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า รถโดยสารพลังงานเอทานอล SCANIA ออกแบบเพื่อชาวบราซิล ชาวบราซิลในเมืองเซา เปาโล ก�ำลัง พร้อมแล้วที่จะให้บริการในบราซิล ที่เห็น เตรียมตัวที่จะพบกับ SCANIA Ethanol ได้อย่างเด่นชัดก็คือ การเข้ามาแทนที่ Bus ที่จะน�ำมาใช้ในระบบขนส่งมวลชน พลังงานจากซากพืชซากสัตว์ ของพลังงาน

DOUBLE-DECKER

ทดแทน นอกจากนีย้ งั เป็นประโยชน์อย่าง มากในการที่จะลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้ มลพิษต่างๆ” Wilson Pereira หัวหน้า ฝ่ายขายรถโดยสาร SCANIA บราซิล กล่าวเสริม Volvo เปิดตัว EURO 5 เทคโนโลยี ล ่ า สุ ด แห่ ง ยานยนต์ ที่ Volvo ได้เผยโฉมรถโดยสารขนาด 13 เมตร ความจุเครื่องยนต์13ลิตรรุ่นใหม่ Volvo 9700 หรูหรา ภูมิฐาน มีระดับ ใช้ ช่วงล่างของ B13R รุ่นใหม่ที่นุ่มนวลและ สมรรถนะทีโ่ ดดเด่นด้วยเครือ่ งยนต์ D13C 460 แรงม้า มาตรฐานไอเสีย EURO5 ด้ ว ยน�้ ำ หนั ก ที่ เ บาและความ เอนกประสงค์ ท� ำ ให้ แ ชสซี ส ์ Volvo B9R กลายเป็ น รุ ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม จากรูปโฉมในรุ่น Plaxton panther รถ โดยสารขนาด 12.8 เมตร จนกลายมาเป็น โมเดลล่าสุด Sunsundegui รถโดยสาร ขนาด 13 เมตร รถโดยสารทั้งหมดล้วน แต่ถูกสร้างมาเพื่อให้ผู้โดยสารมีความ สะดวกสบายมากกว่า เป็นอีกทางเลือก ที่ผู้ผลิตต้องการเติมเต็มความต้องการ ของลูกค้า ในส่วนของ Hybrid Technology นั้น Volvo ก็ยังคงเป็นผู้น�ำโดยมี Volvo B5LH Wrightbus Eclipse Gemini ใช้เครื่องยนต์ขนาด 5 ลิตร มาตรฐาน ไอเสีย Euro5 และมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 70kW ท�ำงานร่วมกันกับพลังงานที่ได้ มาจากการเบรกเพื่อเป็นการประหยัด เชื้อเพลิง เป็นอีกทางเลือกของพลังงาน สะอาดส�ำหรับวันพรุ่งนี้ ทัง้ นีร้ ะหว่างการจัดแสดง Volvo จะ ประกาศแต่งตัง้ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายและโปรโม ชั่นของรถโดยสารส�ำหรับปี 2011 เพื่อ สร้างความมั่นใจว่ารถโดยสารทุกคันจะมี สมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน รวมไปถึง การบ�ำรุงรักษาหลังการขายและชิ้นส่วน อะไหล่ต่างๆ ด้วย


วงการต่างแดน • BUS&TRUCK 33

ปักษ์แรก • มกราคม 2554

ต่อจากหน้า 1

ฟูโซ่ เน้นสร้างภาพพจน์ มั่นใจยอดขาย 1,550 คัน

บริษัทได้จ�ำหน่ายรถใหญ่ฟูโซ่ ดังนั้นสิ่ง ที่ต้องท�ำอย่างเร่งด่วนคือการสร้างภาพ ลักษณ์ใหม่เน้นที่เครื่องยนต์แรง ประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการน�ำรุ่นแคนเตอร์ ไฮบริด จากประเทศญีป่ นุ่ เข้ามาเปิด ตัวในประเทศเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้ รับการตอบสนองจากตลาดเป็นอย่างดี ส�ำหรับรุ่นที่ได้ท�ำการประกอบมา จากโรงงานมีด้วยกัน 4 รุ่น คือ รถ 4 ล้อ ใหญ่ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ และรถหัวลาก โดยจากปีที่ผ่านมาสามารถมียอดจ�ำหน่าย รวมทั้งหมดประมาณ 900 คัน ซึ่งต�่ำกว่า ที่ได้ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากกลุ่มราชการซึ่งถือ เป็นกลุ่มใหญ่ได้เปลี่ยนไปซื้อรถใหญ่ยี่ห้อ อื่นแต่ในปีนี้ได้วางเป้าหมายการจ�ำหน่าย ไว้ที่ 1,550 คัน ซึ่งคาดว่าต้องท�ำได้อย่าง แน่นอน ทางด้านยอดขายรวมทุกยี่ห้อคาด ว่า ในปีนี้จะจ�ำหน่ายได้ประมาณ 2.32.4 หมื่นคัน ส่วนทางด้านค่ายรถใหญ่ จากประเทศจีนที่น�ำรถหัวลากเครื่องยนต์ NGV เข้ามาจ�ำหน่าย ทางบริษัทก็มองดู ว่าจะสามารถเข้ามาแย่งตลาดได้แต่ด้วย ราคาจ�ำหน่ายที่สูงถึง 3 ล้านบาท จึงท�ำให้ ตลาดยังไม่ให้ความสนใจมากนัก เนือ่ งจาก คุณภาพและการบริการหลังการขายยังไม่ สามารถแข่งขันได้กบั ค่ายรถใหญ่ประเทศ ญี่ปุ่น แต่หากมีการปรับราคาต�่ำลงกว่า นี้ จะสามารถแย่งยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น อย่างแน่นอน

“สิ่งที่มาช่วยเสริมตลาด คือ บริษัท จะมีการออกรุ่นเครื่องยนต์ NGV ซึ่งได้ ท�ำการประกอบเองโดยมีการรับประกัน 1 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แต่หาก ดี ล เลอร์ ท� ำ การดั ด แปลงเองดี ล เลอร์ ก็ ต้องรับประกันหลังการขายโดยบริษัทจะ ไม่รับผิดชอบ และในการดัดแปลงนี้ทาง บริษัทจะท�ำการสต๊อกไว้ล่วงหน้า หรือ หากลูกค้าต้องการรถรุ่นอื่นก็จะท�ำการ ประกอบให้เป็นการเฉพาะ โดยมาตรฐาน ของการดัดแปลงนี้ทางบริษัทได้ท�ำการ ศึกษาและพัฒนามาอย่างดีแล้วจึงมั่นใจ ในคุณภาพได้” ส�ำหรับดีลเลอร์ในขณะนี้มีทั้งหมด ประมาณ 15 แห่งแล้ว ซึ่งคาดว่าภายใน สิ้นปีนี้จะมีดีลเลอร์เพิ่มขึ้นเป็น 20 แห่ง โดยในการคัดเลือกและมาตรฐานต่างๆนัน้ ทางบริษัทจะดูถึงสภาพตลาด จังหวัดใกล้ เคียง โดยที่ผู้ได้รับสิทธิ์จะเป็นคนในพื้นที่ เป็นล�ำดับแรก เพราะรู้ตื้นลึกหนาบางของ ตลาดขนส่งในพื้นที่ นอกจากนีแ้ ล้วทางบริษทั แม่ประเทศ ญีป่ นุ่ ได้ทำ� การเปลีย่ นโลโก้บริษทั ใหม่ โดย ใช้ค�ำว่า ฟูโซ่ เพียงอย่างเดียวคาดว่าต่อ ไปทุกประเทศทั่วโลกก็จะใช้โลโก้เดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะโลโก้เดิมเป็นแบบเดียว กับมิตซูบิชิ มอเตอร์ ซึ่งจ�ำหน่ายรถเล็ก เป็นหลัก ส่วนรถใหญ่นั้นทางเดมเลอร์ ประเทศเยอรมนี ได้เข้ามาถือหุ้น 85% จึง ต้องการให้มีความแตกต่าง

ต่อจากหน้า 1

ปตท.ทุ่ม 9 หมื่นล้าน เพิ่มความมั่นคงก๊าซ

ทาง ปตท. จึงอาศัยสถานการณ์ ค่าเงินบางแข็งค่าขึ้นนี้ เดินหน้าแสวงหา แหล่งพลังงานในต่างประเทศ เพื่อสร้าง ความมั่นคง โดยมีข่าวว่าจะลงทุนถึง 320,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (2554-2558) ซึ่งเฉพาะปี 2554 ทุ่ม ทุนถึง 90,000 ล้านบาท ในธุรกิจก๊าซ ธรรมชาติ ธุรกิจน�้ำมัน ทั้งนี้ ธุรกิจของปตท.นั้นรายได้ ส่วนใหญ่ ทั้งจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น�้ ำ มั น และปิ โ ตรเคมี จะอิ ง สกุ ล เงิ น เหรียญสหรัฐฯ จึงมีการบริหารจัดการ ความเสี่ ย ง 2 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ การ จัดโครงสร้างของเงินกู้ที่เป็นสกุลต่าง ประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่ สกุลต่างประเทศ และการบริหารความ เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก เปลี่ยน ส� ำ หรั บ ลงทุ น 5 ปี ข ้ า งหน้ า (ปี2554-2558) ปตท.จะมีการลงทุน กว่า 320,000 ล้านบาท เฉพาะในปี 2554 จะมีการลงทุนทั้งสิ้นกว่า 90,000 ล้าน บาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจ ก๊ าซธรรมชาติ เพื่ อ เสริ ม สร้างความ

มั่นคงทางพลังงาน โดยธุรกิจน�้ำมัน จะ มุง่ เน้นการส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกในสถานี บริการน�ำ้ มัน จากนวัตกรรมการปรับรูป ลักษณ์ สถานีบริการเป็นแบบขายปลีก ครบวงจร ภายใต้แนวคิดความสุขหลาก สไตล์...ในที่เดียว หรือ PTT Life Station เพื่อรักษาความเป็นผู้น�ำตลาด ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่ า งประเทศ จะ มุ่งเน้นการสร้างพลังร่วมในกลุ่ม เพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมที่จะเผชิญ กับวัฏจักรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีและ การกลั่นที่ก�ำลังเกิดขึ้น สามารถแข่งขัน ได้กับคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่ และมีความ ได้ เ ปรี ย บด้ า นวั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง จากประเทศ ตะวันออกกลาง จีน และอินเดีย รวม ทั้งพร้อมรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น โดยมี ก ารด� ำ เนิ น การผ่ า น โครงการ GISMO (Group Integrated Supply Chain Management and Optimization) ประกอบด้วยการแสวงหา โอกาสขยายตลาดในภูมภิ าคอินโดจีน และ การท�ำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศร่วม ของกลุ่ม (Group Trading)

วงการต่างแดน นวัตกรรม แคนนาดา : ทดลองน�้ำผักละลายหิมะบนถนน นครมอนทีล แคนนาดาได้ทดลองใช้น�้ำหัวผักกาดแดงในการละลายหิมะ บนถนน โดยน�้ำผสมหัวผักกาดแดงนี้ได้ถูกทดลองใช้เพื่อละลายหิมะในหลาย เมืองของทั้ง แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา สารผสมดังกล่าวมีส่วนผสมของน�้ำ เกลือและน�ำ้ ตาลจากหัวผักกาดแดง โดยใช้ราดลงไปบนหิมะบนผิวถนนโดยตรง เพือ่ ให้มนั ละลาย หรือใช้ผสมกับเกลือก่อนน�ำไปใช้งาน ทัง้ นีน้ ำ�้ หัวผักกาดแดงมี คาร์โบไฮเดรดสูงเมือ่ ผสมกับเกลือสารทีม่ คี าร์โบไฮเดรดสูงจะให้ความร้อน และ ละลายหิมะ อีกทั้งยังท�ำให้น�้ำเกลือไม่แข็งตัวด้วย เมือ่ ฤดูหนาวทีแ่ ล้วทีภ่ มู ภิ าคในแองการ่ารัฐออนตาริโอ ได้ทำ� แปลงทดลอง ขึ้น 2 แห่ง ผลปรากฏว่าใช้งานได้ดีกว่าการใช้เกลือธรรมดา การใช้สารละลาย ผสมนี้ช่วยให้ลดปริมาณเกลือที่ใช้ลงไปได้ถึง 40% นอกจากประหยัดเงินและ รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้โครงสร้างเหล็กไม่ถูกกัดกร่อนโดยน�้ำเกลือได้ อีกด้วย คมนาคม สหรัฐอาหรับอิมิเรส : สร้างสะพาน Skeikh Zayed อ า บู ด า บี ส ห รั ฐ อ า ห รั บ อิมิเรต ได้ก่อสร้างสะพาน Skiekh Zayed แล้วเสร็จเปิดใช้งานเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553 โดยใช้เชื่อมต่อ เมืองอาบูดาบีกับแผ่นดินใหญ่โดย ผ่ า น Shahama เข้ า บรรจบถนน วงแหวนตะวันตก นับเป็นสะพานแห่ง ที่ 3 โดยสะพานแรกสร้างเมื่อปี 2510 สะพานที่ 2 เมื่อปี 2513 ทางตอนใต้ของ เมือง และสะพานที่ 3 นี้อยู่ใกล้กับสะพานที่ 2 เพื่อช่วยรองรับปริมาณจราจรที่ เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเมือง สะพานนี้ยาว 842 เมตร แบ่งเป็น 11 ช่วง ช่วงกลางยาว 140 เมตร มีเสาตอม่อ (Pier) หลัก 4 ต้น สูง 64 เมตร รองรับโครงสร้างโค้ง (Arch) 3 ช่วง รูปร่างของสะพานเหมือนเกลียวคลื่นที่วิ่ง เข้าหาแผ่นดินใหญ่ หรือมีลักษณะเป็นเนินทรายใหญ่ (Sand Dune) 3 ลูก สอด รับกับโดมของสุเหร่าที่อยู่ข้างๆ สะพานออกแบบโดยมีโครงสร้างผสมผสาน ระหว่างสะพานโค้งกับสะพานแขวน (Incorporating Elements of both Arch and suspension bridge) รองรับพืน้ สะพานทีอ่ ยูส่ งู จากระดับน�ำ้ ทะเล 20 เมตร โครงสร้างสามารถรับแรงลมได้ขนาด 160 กม/ชม. และรับแรงแผ่นดิน ไหวขนานโซน 2 ได้ทั้งที่อยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหวโซน 1 เท่านั้น ขนาดสะพานเป็น แบบ 8 ช่องจราจรไป-กลับข้างละ 4 ช่องจราจร มีทางเท้าและไหล่ทางทัง้ 2 ข้าง โดยไหล่ทางใช้เป็นช่องจราจรฉุกเฉินและทีจ่ อดรถเสียด้วย รวมสะพานกว้าง 61 เมตร สามารถระบายปริมาณจราจรได้มากเป็น 2 เท่าที่ AASHTO ก�ำหนด ใน อนาคตสามารถขยายเป็น 6 ช่องจราจรโดยการตีเส้นแบ่งช่องจราจรใหม่ สะพาน นี้ก่อสร้างโดยมีเข็มเจาะ 666 ต้น ยาวรวม 1.5 กม ใช้คอนกรีต 1,150 ลบ.ม เหล็กเสริมส�ำหรับฐานราก 2,000 ตัน ส�ำหรับโครงสร้าง 35 ตัน และลวดรับแรง ดึงสูง 5,000 ตัน โครงสร้างส่วนโค้งทีเ่ ป็นกล่องเหล็กนัน้ ผลิตในประเทศไทยแล้ว ส่งไปประกอบที่ก่อสร้าง โดยโค้งตัวใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ชิ้น ส่วนโค้งตัวเล็กท�ำ เป็นชิ้นเดียว ในการประกอบเข้าที่ต้องใช้เครนพิเศษยก

ปฏิทินข่าว วัน-เดือน-ปี

รายละเอียดงาน

ติดต่อ

21 มี.ค.-22 เม.ย.54

“โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ด้านโลจิสติกส์การผลิตและซัพพลายเชน” โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานโครงการ คุณบุษยา 02 946 9316-17

25 มี.ค.-5 เม.ย. 54

The 32nd Bangkok International Motor Show ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

บจก. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 0-2522-1731-8 0-2971-6450-60

3-8 พ.ค. 54

BuildTech ’11 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บจก. ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โทร.0-2717-2477


34 BUS&TRUCK • ถามทาง

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

เสียงจากผู้อ่าน

ถามทาง ผู้ประกอบการขนส่ง สวัสดีครับตอนนี้ผมประกอบ ธุรกิจขนส่งอยู่ จ.อุดรธานี มี ลูกน้องจ�ำนวนมากในแต่ละปี รถที่ใช้ขนส่งในธุรกิจของผมนั้นจะเกิด อุบัติเหตุอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ขับของผมเองขับไปชนหรือว่าจะโดน คนอื่นชนมานั้น คือจริงๆ แล้วต้องเรียน ตามตรงว่าพนักงานขับขีข่ องผมนัน้ ไม่ได้ ผ่านการอบรมมาซักเท่าไหร่นกั ส่วนมาก จะใช้ประสบการณ์ส่วนใหญ่ใช้ความคุ้น เคยคลุกคลีอยู่กับอู่บ้างเคยเป็นเด็กรถ บ้างแต่ก็มีใบขับขี่ทุกคน ผมจึงอยากจะ ทราบว่าพอจะมีที่ให้ผมส่งลูกน้องเหล่า นี้ไปอบรมบ้าง เพราะอยากให้ได้รับการ อบรมแบบจริงจังดูบ้าง จึงขอความคิด เห็นจากกองบรรณาธิการหนังสือ BUS & TRUCK ครับ ขอความกรุณาเกี่ยวกับ ข้อมูลด้วย สวัสดีครับ ต้องบอกว่าเรื่อง การอบรมรถขนส่ ง นั้ น เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ อย่ า งมากเลย เพราะพนั ก งานขั บ ขี่ ยิ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ พร้อมในเรื่องขับ จะช่วยให้ธุรกิจขนส่ง สามารถที่จะท�ำงานได้อย่างราบรื่นไม่ ว่าจะเรื่องของการรักษาเวลาการขนส่ง

ความมีวินัยและความปลอดภั ย นั้ นจะ ตามมา ถ้ า อยู ่ จ.อุ ด รธานี นั้ น ผมขอ แนะน�ำใกล้คอื ทีจ่ .ขอนแก่น เป็นโรงเรียน สอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน ให้สิทธิ์ สอบใบขับขี่แทนกรมขนส่งได้ด้วย เปิด สอนขับรถบรรทุกและรถโดยสาร การ อบรมทักษะการขับรถให้ปลอดภัยเพื่อ น�ำไปสู่โครงการนักขับมืออาชีพ (รถ พ่วงลากจูง, วัตถุอันตราย) ความรู้ด้าน เทคนิคเกี่ยวกับรถบรรทุก มีหลักสูตร อบรมแบบมาตรฐานมากมาย สถาน ที่การทดสอบก็กว้างขวางรับรองว่าถ้า ผ่านการทดสอบหรืออบรมจากที่นี้นั้น จะรั บ ประสบการณ์ ก ารขั บ ได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพและสามารถน�ำออกไปใช้ งานจริงได้ สอบถามรายละเอียด โทร. 043-227-229 ลองไปดูนะครับเพื่องาน ขนส่งที่มีประสิทธิภาพของท่าน

คุณสุรศักดิ์ สวัสดีครับ ทีมงาน BUS & TRUCK ทุกคน ผมเป็นสมาชิกมา 2 ปีแล้วครับ ผมท�ำงานเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการ ขนส่งครับ เลยติดตามอ่านหนังสือ BUS & TRUCK เป็นประจ�ำเพื่อศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับรถ และพวกระบบขนส่งต่างๆ เพื่อน�ำมาพัฒนากิจการของผมเองใน อนาคต ผมเคยได้อา่ นเรือ่ ง G-Box และ มีความสนใจในเทคโนโลยีนี้มากเผื่อจะ น�ำมาใช้ในธุรกิจของผมบ้าง ถ้ามีข่าว หรือคอลัมน์อะไรที่เกี่ยวกับ G-Box ก็ ช่ ว ยน� ำ มาลงเพิ่ ม เติ ม ให้ ด ้ ว ยนะครั บ เพราะพวกเทคโนโลยีสมัยนี้ไปไวจนเรา ตามไม่ทันเลยจริงๆ ผมก็ไม่รู้จะตามหา ข้อมูลแบบนี้จากไหน ดีที่มีหนังสือ BUS & TRUCK เลยท�ำให้ได้รู้ทันเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น หรือถ้ามีข่าวคราวเกี่ยว กับเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการขนส่ง ก็ช่วยน�ำมาลงให้ด้วยนะครับเพราะหา อ่านข่าวพวกนี้ยากครับ เพราะคนส่วน มากจะมองแวดวงขนส่งว่าล้าสมัยก็แค่ มีพนักงานมีรถแล้วก็ขับรถขนของไป วันๆ แต่สมัยนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วครับ เลยอยากให้ทาง BUS & TRUCK หันมา โฟกัสเรือ่ งเกีย่ วกับเทคโนโลยีตา่ งๆ เพิม่ ขึ้นด้วยก็จะดีมากเลยครับ

กองบรรณาธิการ สวัสดีค่ะ คุณสุรศักดิ์ ขอบคุณนะคะ ที่ติดตามอ่านหนังสือ BUS & TRUCK ของ เรามาตลอด เพราะ BUS & TRUCK นี่ถือ เป็นคูม่ อื ของผูป้ ระกอบการทีท่ ำ� ธุรกิจเกีย่ ว กับการขนส่งเลยก็วา่ ได้นะคะ เพราะเราจะ รวบรวมเอาข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับวงการขนส่ง แทบทุกด้านมารวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของรถ อะไหล่ เส้นทางการเดินรถ ศูนย์ กระจายสินค้า เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ รวมถึงข่าวคราวของกรมขนส่งต่างๆ ไว้ให้ สมาชิกอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่อง G-Box หรือโปรแกรม อัจฉริยะต่างๆ นั้น ถ้าเรามีข่าวใหม่ๆ จะ รีบน�ำมาอัพเดทให้สมาชิกได้ทราบอีกทีนะ คะ โปรแกรม G-Box นี้ เป็นอีกโปรแกรม ที่น่าสนใจมากเหมาะกับผู้ประกอบการที่ ท�ำธุรกิจขนส่ง เพราะจะสามารถค�ำนวณ ให้ เ ราได้ ทุ ก อย่ า ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น บั น ทึ ก วิ เ คราะห์ และรายงานการขั บ รถยนต์ รายงานวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งการขั บ ขี่ ประจ�ำเส้นทาง แนะน�ำการขับขี่ในเส้นทาง แบบประหยัดเชือ้ เพลิง ตรวจสอบข้อมูลได้ ทันทีผ่าน Internet และที่ส�ำคัญโปรแกรม นี้ถูกพัฒนาโดยคนไทยอย่าง สวทช. อีก ด้วยนะคะ ก็ขอให้คุณสุรศักดิ์ติดตามอ่าน หนังสือ BUS & TRUCK ไปนานๆ นะคะ


รายงาน • BUS&TRUCK 35

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

CLASSIC BUS & TRUCK Austin motor Co.Ltd ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ.1908 แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ผลิตรถบรรทุก อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มผลิตรถเพื่อการ พาณิชย์ขนาดเล็กก่อน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1913 รถบรรทุกขนาด 2-3 ตัน คันแรก ก็ได้ถูกเปิดตัว โดยใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน 4 สูบ ขนาด 29 แรงม้า ติดตั้งอยู่ด้านหน้าหม้อน�้ำ มีรูป ลักษณ์องิ มาจากยุคที่ Renaults และ Macks ได้รับความนิยม ส่งก�ำลังไปที่ล้อหลังด้วย เกียร์ 4 speed ควบคุมรถด้วยระบบบังคับ เลี้ยว semi-forward-driving control และ พวงมาลัย racked ท�ำให้รถสามารถวิ่งตรง ไปบนท้องถนนได้ รถบรรทุกราว 2,000 คันของ Austin ถูกผลิตขึน้ แต่บริษทั ก็ปล่อยตลาดรถบรรทุก ไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมาจนกระทั่งปี ค.ศ.1939 รถบรรทุกแบบใหม่ก็ได้ถูกเปิด ตัว โดยรถบรรทุกรุ่นนี้มีต้นแบบมาจากรถ บรรทุก Bedford รับน�้ำหนักบรรทุกได้ตงั้ แต่ 1.5 -4.5 ตัน รถทัง้ 2 รุน่ นีม้ คี วามคล้ายคลึง กันมากจนมักมีคนเรียกรถบรรทุกรุ่นนี้ว่า Birmingham Bedford. Austin ขนานนามรถบรรทุกของพวก เขาในชื่อ K model และถูกผลิตออกมา จ�ำนวนมากเพื่อป้อนให้กับกองทัพใช้งานใน สงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากสงครามสงบ K model ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

จนมีรุ่นใหม่คือ Loadstar เข้ามาท�ำตลาดในปี ค.ศ.1950 นอกจากนี้ Austin ยังได้เพิ่มเครื่องยนต์ดีเซล ของ Perkins ให้ ลู ก ค้ า ได้ เ ลื อ กเพิ่ ม อี ก ด้ ว ย การ เปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส� ำ คั ญ ได้ เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1951 เมื่อ มีการก่อตั้ง British Motor Corporation (BMC) ขึ้นโดย การควบรวมกิจกาของ Austin และ Nuffield Organization ผู้ ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ชอื่ Morris ทัง้ สองบริษทั ได้มคี วามร่วมมือกันตัง้ แต่กลาง ปี ค.ศ.1950 ระบบบั ง คั บ เลี้ ย วและ ภายในของหั ว เก๋ ง ถู ก ผลิ ต ขึ้ น โดย Willenhall Motor Radiator Co. เครื่องยนต์ดีเซลของ BMC ก็ได้ถูกน�ำมาติดตั้งในรถบรรทุกรุ่นใหม่ด้วย ขนาดที่ใหญ่ที่สุดคือเครื่องยนต์ 6 สูบ ขนาด 5.1 ลิตร ใช้กับรุ่น 701 รถบรรทุกขนาด 7 ตัน ที่เปิดตัวในปี ค.ศ.1955 และรุ่น 5.7 ลิตรก็ได้ ถูกเปิดตัวตามมาภายหลัง Austin (BMC ในปัจจุบัน) ได้มีการ ออกแบบที่ฉีกแนวออกไปในรถตระกูล FG โดยวางคอนเซ็ปต์ใหม่ของหัวเก๋งให้ทางขึ้น อยูท่ มี่ มุ ด้านหลัง เป็นการเพิม่ ความมัน่ ใจด้าน

ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถ ในช่วงเวลานี้เอง ที่เศรษฐกิจเริ่มตกต�่ำลง Austin และ Morris trucks ก็ได้ร่วมกันต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่ ถดถอยภายใต้ชายคาของ BMC ในปี ค.ศ.1961 BMC ได้เปิดโรงงาน ผลิ ต รถบรรทุ ก แห่ ง ใหม่ ที่ Bathgate ใน ประเทศสกอตแลนด์ รถบรรทุกรุ่นใหม่ FJ ถูกเปิดตัวขึ้นในปี ค.ศ.1964 และเป็นรถ บรรทุกคันแรกของอังกฤษที่เป็นหัวเก๋งแบบ

หน้าตัด ภายหลังการก่อตั้ง British Leyland Motor Corporation ในปี ค.ศ.1968 เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่าง British motor Holdings และ Leyland Motor Corporation, Austin และ Morris เป็น สิ่งที่เกิดมาคู่กันจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ ของ BMC จากปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา ทั้งหมดก็ได้ใช้ชื่อ Layland ในการท�ำตลาด รถบรรทุกรุ่น Redline

SPECIAL REPORT ขึน้ ชือ่ เรือ่ งความมัน อีซซู จุ ดั เต็ม ไม่มีถอย...ล่าสุดออกตัวแรง! ด้วยการ เชิญเพื่อนพ้องสื่อมวลชนจัดก๊วน ยก แก๊งค์ ชวนกันไปอัพเดทชีวิตสุดเอ็กซ์ สไตล์ พร้อมร่วมชมการแข่งขันรถยนต์ ทางเรียบรายการ “NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE” รอบชิงชนะเลิศ ที่ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต พัทยา กับความตื่นเต้นเร้าใจในการชม การแข่ ง ขั น รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ของการ แข่งขัน ทางเรียบรายการ “NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE” ซึ่งทันที ที่เสียงแตรการแข่งขันเริ่มดังขึ้น ป้าย สัญญาณในสนามเริ่มนับถอยหลัง รถ ปิกอัพอีซซู ทุ งั้ 20 คัน ต่างเร่งเครือ่ งเพือ่ ประชันความแรงที่พร้อมทะยานสู่เส้น ชัยก็เริ่มขึ้น และยิ่งใกล้ครบรอบการ แข่งขันมากเท่าไหร่ เสียงเชียร์ในสนาม พีระฯ แห่งนี้ก็ยิ่งกึกก้องเป็น ทวีคูณ จนในที่สุด “เจ้าต้อ-บวริสร์ สวาวสุ” เจ้าของรถอีซซู หุ มายเลข 4 ก็ขบั ทะยาน นำ�รวดม้วนเดียวจบคว้าตำ�แหน่งเจ้า สนามรถยนต์ทางเรียบประจำ�รายการนี้ ไป พร้อมถ้วยพระราชทานจากพระองค์ เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดั ดามาตุไป ครอง ตามติดมาด้วยรถอีซซู ุ หมายเลข

อีซูซุ ชวนกันไปมันกับ ISUZU One Make Race รอบชิงชนะเลิศ ที่พัทยา

19 “ภราดร นุชนาฏ” และรถอีซซู ุ หมาย เลข 15 “อวิโรธน์ ศิรินทร์วรชัย” ตาม ลำ�ดับ รวมมูลค่ารางวัลกว่า 100,000 บาท ร่วมสัมผัสไลฟ์สไตล์ชวี ติ สุดเร้าใจ ด้วยการเปิดรับประสบการณ์ทา้ ทายรูป แบบใหม่ ผ่านการโลดแล่นของขุมพลัง คุณภาพ “อีซูซุดีแมคซ์ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ ลุค ใหม่!” ไลฟ์สไตล์ปิกอัพที่พร้อมเสมอ สำ�หรั บ การค้ น หาความท้ า ทายเพื่ อ กระตุ้นความตื่นเต้นและเร้าใจสุดๆ กับ ชีวิตไร้ขีดจำ�กัด ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม อีซูซุทั่วประเทศ


36 BUS&TRUCK • SPECIAL SECTION

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

SPECTAL SECTION

ฮอนด้า เมทเทิล เมท ทุ่มงบ 20 ล้านบาท เปิดตัว NEIL ถัง CNG นน.เบา ปลอดภัยสูง พร้อมลุยตลาด

เมทเทิล เมท ผู้ผลิตถังแก๊ส CNG ส�ำหรับติดรถยนต์ ทุ่มทุนกว่า 30 ล้านบาท พัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 2 ปี คิดค้นถังแก๊ส CNG ยี่ห้อ NEIL (NEIL CNG Carbon Fiber Cylinder) เส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) น�้ำหนักเบาและมีความปลอดภัยสูง ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารถบ้านและกลุ่ม ลูกค้าเจ้าของศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ พร้อมรุกตลาด คาดยอดขายกว่า 500 ล้านบาทในปีแรก คุณนีล นิลวิเชียร รองกรรมการ ผู้จัดการบริษัท เมทเทิล เมท จ�ำกัด กล่าวว่า ในปี 2554 นี้ เมทเทิล เมท ได้พัฒนาเทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร์ จนเกิดนวัตกรรมผลิตถังแก๊สรูปแบบ ใหม่ ซึง่ ถือเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง ใต้ ภายใต้ชื่อถังแก๊ส นีล (NEIL) ซึ่ง ใช้เวลากว่า 2 ปีและลงทุนกว่า 30 ล้านบาท ศึกษาแนวคิดในการพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีวสั ดุศาสตร์ ด้วย การน�ำเส้นใยคาร์บอนชนิดเดียวกับที่ ใช้ผลิตชิ้นส่วนยานอวกาศที่มีคุณภาพ สูงสุด ท�ำให้ได้ถังแก๊ส CNG แบรนด์ นีล (NEIL) มีคุณสมบัติโดดเด่นและ แตกต่างจากถังแก๊ส CNG ในท้อง ตลาด ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้ รถยนต์ นั่ ง ที่ ต ้ อ งการติ ด ตั้ ง ถั ง แก๊ ส CNG เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและ พลังงาน รวมถึงกลุ่มเจ้าของศูนย์ติด ตั้งอุปกรณ์ถังแก๊สติดรถยนต์ ซึ่งถือ เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการแนะน�ำ “ถั ง แก๊ ส CNG แบรนด์ นี ล

(NEIL) มีคุณสมบัติโดดเด่นและแตก ต่างจากถังแก๊ส CNG ในท้องตลาด คือ 1.ความปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบ Leak Before Burst ซึ่งได้รับการออกแบบ มาให้มีการระบายก๊าซเพื่อป้องกันการ ระเบิด 2. ตัวถังเป็นอลูมิเนียม จึงไม่ เป็นสนิมและทนต่อการกัดกร่อน อายุ การใช้นานถึง 15 ปี 3. ทนต่อแรงดัน สูงในอุณหภูมิ 21 องศาเซสเซียส (70 องศาฟาเรนไฮน์) ได้มากถึง 700 บาร์ ซึ่งมากกว่าถังท�ำจากเหล็กล้วนถึง 40% และ 4. ถังแก๊ส NEIL ทีค่ วามจุ 100 ลิตร น�้ำหนักเพียง 30 กิโลกรัม ซึ่งเบากว่าถัง ที่ผลิตจากเหล็กกว่า 70% และน�้ำหนัก เบากว่าถังที่ผลิตจากโลหะและใยแก้ว กว่า 50% จึงเหมาะกับรถยนต์นั่งส่วน บุคคล ท�ำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ ถูกรบกวนน้อยที่สุด” ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน

ภาพเป็นข่าว

กว่า 10 ปี เมทเทิล เมท จึงมีความ มั่นใจในทีมงานด้านการวิจัยพัฒนา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก าร จนเกิ ด ความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าด้วย การทุม่ เม็ดเงินกว่า 20 ล้านบาทท�ำการ ตลาด โดยตั้งเป้ายอดขาย 500 ล้าน บาทต่อปี “บริษทั ฯ ไม่เน้นส่งเสริมการขาย ด้วยการลดแลกแจกแถม แต่จะมุ่ง ท�ำการตลาดภายใต้แนวคิด Customer Experience Management (รู-้ เข้าใจ -เชื่อมั่น-อยากได้) คือมี การสร้าง ความรู้ให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลของ ผลิตภัณฑ์ มีความเข้าใจในคุณสมบัติ และระบบการท�ำงานของเครื่อง และ มีความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัย ของถังแก๊ส และเกิดความต้องการใช้ กับรถยนต์ของตนเอง”

ฮอนด้าเผยโฉมรถต้นแบบ ฮอนด้า บริโอ้ นวัตกรรมยานยนต์ขนาดเล็กที่ ฮอนด้าพัฒนาขึ้นส�ำหรับตลาดเอเชีย พร้อมเข้าท�ำตลาดในประเทศไทยและ อินเดียในปีนี้ รถต้นแบบ ฮอนด้า บริโอ้ มาพร้อม เทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำน�ำสมัยของฮอนด้า และนับเป็นการพัฒนาแนวคิด “man maximum, machine minimum” 1 ของฮอนด้าให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดย ฮอนด้ามุ่งพัฒนายนตรกรรมรุ่นนี้ ให้ ใช้งานง่าย สะดวกและคล่องตัว แม้ใน สภาพการจราจรที่ แ ออั ด ในเมื อ ง จึ ง ท�ำให้ รถต้นแบบ ฮอนด้า บริโอ้ มีขนาด กะทัดรัด ง่ายต่อการขับขี่ โดยความยาว ตัวรถอยูท่ ี่ 3,610 มม. ความกว้าง 1,680 มม. และความสูงที่ 1,475 มม. ขณะที่ ห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้งานอย่างเพียงพอ ด้วยการจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ฮอนด้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ด้วย ความพิถีพิถันอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้รูปทรง ที่ล�้ำสมัย มีขนาดกะทัดรัด และโดดเด่น สะดุดตาในขณะเดียวกัน ส�ำหรับรถรุ่นที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่าย ซึ่งจะเป็นรถรุ่นเริ่มต้นส�ำหรับผู้ที่มอง หารถยนต์เป็นพาหนะ และเป็นตลาดที่ ก�ำลังเติบโตมากขึ้นในประเทศที่ก�ำลัง ขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้น ฮอนด้าจะ พัฒนารุ่นที่เหมาะกับประเทศไทยและ อินเดียโดยเฉพาะ ทัง้ นีเ้ พือ่ สะท้อนความ ต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในทั้ง สองประเทศ พร้อมกับใช้วัสดุและชิ้น ส่วนอะไหล่ที่ผลิตภายในประเทศ

หมายเหตุพลังงาน 27 ธันวาคม 2553 UAC ทุ่มงบลงทุนปีหน้า 150-200 ล้านผุดโครงการ

ก๊าซชีวภาพอัด

29 ธันวาคม 2553 ปตท. จับมือยูนิเวอร์แซลฯ เดินหน้าโครงการผลิต

ก๊าซชีวภาพอัด

6 มกราคม 2554

Toyota RAV4 EV Concept RAV4 EV เกิดจากความร่วมมือระหว่างโตโยต้า และ Tesla Motor โดยเปิดตัว ในฐานะต้นแบบที่งานแอลเอ และจะผลิตขายจริงอย่างแน่นอนปี 2012 มีก�ำลังอยู่ที่ 30 kwh อัตราเร่ง 0-96 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางการขับต่อการชาร์จ 1 ครั้งอยู่ที่ 100 ไมล์ หรือ 160 กิโลเมตร ทั้งนี้ โตโยต้าจะผลิตตัวต้นแบบออกมาจ�ำนวน 35 คัน ส�ำหรับใช้ในการแล่นทดสอบเพื่อเก็บข้อมูล

ปตท. สนองนโยบายรัฐปรับลดไบโอดีเซล บี5 ลง 20 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้ราคาน�้ำมันขายปลีก ณ สถานี บริการน�้ำมัน ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น ดังนี้ แก๊สโซฮอล ราคา 20.12 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล E20 ราคา 30.94 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล 95 ราคา 34.34 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล 91 ราคา 31.84 บาท/ลิตร, เบนซิน 91 ราคา 38.64 บาท/ลิตร, ไบโอดีเซล ราคา 29.39 บาท/ลิตร, ดีเซลหมุนเร็ว ราคา 29.99 บาท/ลิตร


SPECIAL SECTION • BUS&TRUCK 37

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

อวดโฉมต้นแบบ “บริโอ้” อีโค-คาร์ในไทยปีนี้

การท�ำตลาดในประเทศไทย ฮอนด้ามีก�ำหนดจะแนะน�ำผลิตภัณฑ์รุ่น นี้ในเดือนมีนาคม 2554 โดยตั้งเป้า ให้ มีอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงดีกว่า 100 กม./5 ลิตร ทั้งนี้ เพื่อให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานรถอีโค-คาร์ทรี่ ฐั บาลไทย ก�ำหนดไว้ โดยฮอนด้าจะก�ำหนดราคา เริม่ ต้นไว้ทปี่ ระมาณ 400,000 บาท ส่วน รุ่นของอินเดีย ซึ่งมีก�ำหนดจะเปิดตัว ภายในปีนี้นั้น จะเป็นรุ่นที่สะท้อนความ ต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าในประเทศ รวมถึงการเพิ่มปริมาณการใช้วัสดุชิ้น ส่วนภายในประเทศมากขึน้ เพือ่ ให้บรรลุ

จุดแห่งความสมดุลระหว่างสมรรถนะ ของรถยนต์และราคาจ�ำหน่าย คุณทากาโนบุ อิโต้ ประธานและ ซีอีโอบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า ฮอนด้าปราถนาจะน�ำเสนอ ความสุขแห่งการขับเคลื่อนให้แก่ลูกค้า มากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศไทย อินเดีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ด้วย การแนะน�ำนวัตกรรมยานยนต์ขนาดเล็ก ที่มีขนาดกะทัดรัดและมีการจัดวางพื้นที่ ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย ประสบการณ์ที่เราสั่งสมจากธุรกิจรถ จักรยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียแห่งนี้

พักเครื่อง • ช่วงนี้กระแสก๊าซ NGV ก�ำลัง มาแรง แว่วข่าวมาว่าจะปรับราคาขึ้น กันอีกแล้ว โดยข่าววงในล่าสุดฟากฝั่ง สมาคมต่างๆ ได้ร้องเรียนทาง ปตท. ในเรื่องของก๊าซ NGV เริ่มขาดตลาด ทางด้ า นปตท. จึ ง ออกมาชี้ แ จงโดย คุณวิชัย พรกีรติวัฒน์ รองกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ถึงเรื่องของก๊าซ NGV ว่าความจริงก๊าซ NGV เป็นพลังงานทางเลือก โดยตอน แรกให้ใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วม NGV และ น�้ำมัน แต่ส่วนใหญ่ใช้ NGV กันอย่าง เดียว จึงเกิดภาวะขาดตลาด ถ้าหากใช้ แบบเชื้อเพลิงร่วมก็คงเพียงพอ สุดท้าย ยังมีข่าวลือว่า ปตท.จะปรับราคาก๊าซ NGV จากลิตรละ 8.50 บาท เป็น 10.50 บาทอีกด้วย คราวนี้ผู้ใช้ทั้งหลายก็ต้อง มานัง่ ลุน้ กันว่าราคาก๊าซ NGV สรุปแล้ว จะเป็นอย่างไรกันแน่ • ค่ายรถ มิตซูบิชิ จัดกิจกรรม เอาใจคนรัก แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ ด้วยการ เชิญผู้ที่สนใจส่งภาพรถยนต์ มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ 1.8 FFV เข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ 1.8 FFV อัจฉริยะแห่งการขับขี่” โดยภาพ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อให้เห็นถึง ความหลากหลายและความสะดวก สบายในการเลื อ กใช้ พ ลั ง งาน รวม ทั้งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ 1.8 FFV เป็นหลัก ข้อก�ำหนดกฎกติกา • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้อง เป็นภาพถ่ายที่สื่อให้เห็นถึงแนวคิดการ ใช้น�้ำมันได้หลากหลายชนิด และความ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของ “แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ 1.8 FFV”

• ผู ้ ส ่ ง รูปเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ ส่ ง ภาพเข้ า ประกวดได้ไม่ จ�ำกัดจ�ำนวนภาพ และไม่จ�ำเป็นต้องเป็น เจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ 1.8 FFV • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวด แต่งเติม ตกแต่ง หรือดัดแปลงรถยนต์ “แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ 1.8 FFV ให้ผิด ไปจากสัดส่วนปกติ แต่ทั้งนี้สามารถ ตกแต่งองค์ประกอบภาพได้ตามความ เหมาะสม • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การน�ำภาพถ่ายทีส่ ง่ เข้าประกวดทัง้ หมด ไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป • สงวนสิทธิการเข้าร่วมประกวด ส� ำ หรั บ พนั ก งานบริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ/ หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ และ/หรื อ คณะ กรรมการด�ำเนินงาน พร้อมครอบครัว วิธีการส่งรูปเข้าประกวด ผูท้ สี่ นใจสามารถอัพโหลดรูปภาพ ทีจ่ ะส่งเข้าประกวดได้ที่ Facebook Fan Page -Lancer EX FFV Photo Contest โดยต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมประกวด, ชื่อ ภาพถ่าย และ ค�ำบรรยายใต้ภาพ ให้ ครบถ้วนโดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นไฟล์ชนิด .jpg, .gif หรือ .png เท่านั้น ใครสนใจก็ ส ามารถส่ ง ผลงาน กันได้จนถึง 31 มกราคม 2554 พร้อม ประกาศผล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ผ่านทาง Facebook Fan Page -Lancer EX FFV Photo Contest

มิตซูบิชิ จับมือรัฐบาลไทย ร่วมทดสอบ ไอมีฟ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า คุณโอซามุ มาสุโกะ (ซ้าย) ประธานมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศ ญี่ปุ่น และ คุณชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศความร่วมมือในการศึกษาและทดสอบการใช้งานรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้จักในรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ส�ำหรับประเทศไทย


พ่วงท้าย • BUS&TRUCK 39

ปักษ์หลัง • มกราคม 2554

สวั ส ดี ป ี ใ หม่ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น ฉบับนี้มีโอกาสผ่านไปแถวมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เลยแวะ หจก.สุขศิริ ขนส่ ง โดยคุ ณ สุ ข สมเกี ย รติ เสื อ กลิ่นศักดิ์ เจ้าของธุรกิจได้เอื้อเฟื้อรถ S.S.K. SINOTRUK 12 ล้อ ที่น�ำเข้า มาจากประเทศจีนเพื่อมาจ�ำหน่ายด้วย เครื่องยนต์ NGV ขนาด 345 แรงม้า เทอร์โบอินเตอร์คลู เลอร์ เป็นรถบรรทุก ขนาด 30 ตันให้ทดสอบขับ เพือ่ รายงาน ข้อมูลเบื้องต้นให้แก่บรรดาผู้ประกอบ การขนส่งได้รับทราบ ในครัง้ แรกทีเ่ ห็นรถบรรทุก 12 ล้อ ก็ถือว่าแปลกตาอยู่เพราะนานๆ ครั้งจะ ได้เห็นบนท้องถนน เมื่อมาที่ หจก.สุข ศิริขนส่ง ได้เห็นรถบรรทุก 12 ล้อ จอด อยู่มากกว่า 10 คัน ท�ำให้เกิดความคิด ว่าถ้ารถบรรทุก 12 ล้อพวกนี้วิ่งต่อกัน เป็นขบวนบนท้องถนนก็จะสร้างสีสันให้ แก่ผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ในการทดสอบรถ 12 ล้อ ถือได้ว่า เป็นคันแรกของชีวติ เริม่ ด้วยการสตาร์ท เครือ่ งเพือ่ รอให้หม้อลมเต็ม ตรวจระบบ ต่างๆ ของรถ หัวเก๋งมีถุงลมปรับนุ่มแข็งตามความเหมาะสม เครื่องยนต์ เหมือนรุ่นหัวลาก 10 ล้อที่น�ำเข้ามาก่อน หน้านี้ และได้ออกสู่ตลาดเมืองไทยไป แล้ว ซึ่งมีระบบเกียร์ 10 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง พวงมาลัยพาวเวอร์เลี้ยว 4 ล้อหน้าช่วงล่างสปริงแหนบ+โช้คอัพ เบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรก ส่วนล้อหลัง เป็นดรัมพ์เบรก ระบบคลัชต์แห้งแผ่น เดียว มีระบบไฮโดรลิกลมช่วยผ่อนแรง เริ่มออกรถด้วยเกียร์ LO ออก ตั ว เบาๆ แล้ ว ไล่ เ กี ย ร์ ต ามที ล ะเกี ย ร์ รถลอยตัวได้ดีเครื่องยนต์ท�ำงานรอบ ต�่ำ ไปถึงรอบสูงไม่มีสะดุด สภาพพื้นที่ ในการทดสอบเริ่มตั้งแต่ทางเรียบเป็น ระยะทางยาวโดยใช้การไล่เกียร์เป็น ล�ำดับซึ่งระบบเกียร์ถือว่าเดินปกติไล่ไป ถึง HI 6,7,8,9,10 จนถึงช่วงสะพานที่ มีความชันค่อนข้างสูงนั้นกลับมาสู่เกียร์ LO ลากยาวไล่ขึ้นตามก�ำลังเครื่องยนต์ มีแรงกระชากดีเยีย่ มไม่มกี ระตุกได้รอบ ตามที่ต้องการ ในเรือ่ งของการบังคับเลีย้ วนัน้ ล้อ ของสองเพลาหน้าทีเ่ ลีย้ วพร้อมกันมีรศั มี วงเลีย้ วทีก่ ว้างตามลักษณะการดีไซน์ขนึ้ มาเพื่อการขนส่งหนักและการถ่ายเท น�้ำหนักไปยังล้อหน้าให้มากขึ้นสามารถ ที่จะเลี้ยวได้ง่ายขึ้น ส�ำหรับรถบรรทุก SINOTRUK 12 ล้อ เครื่องยนต์ 345

S.S.K. SINOTRUK 12 ล้อ คุ้มเกินคุ้ม

แรงม้า โดยรวมสามารถใช้งานที่หนัก ส�ำหรับการขนส่งในประเทศที่ไม่ต้องใช้ ก�ำลังมาก ถือว่าเป็นรถจีนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมในการใช้งานในเมืองไทย มาดูภายในตัวรถกันบ้าง มีแอร์ วิทยุ ด้านหลังมีที่นอนให้คนขับพักผ่อน หน้าปัดทรงโค้ง พวงมาลัยปรับขึ้น-ลง ได้ตามถนัด กระจกมองข้างซ้าย-ขวา กระจกมองหน้าสามารถปรับให้มองได้ อย่างชัดเจนจากมุมมองภายในรถ คัน เร่งเป็นไฟฟ้าสั่งการไปที่กล่องควบคุม ระบบเบรกลม ล้อหน้าเป็นดิสเบรกหยุด ได้สั้นกว่า หลังเป็นดรั้มพ์เบรกลมช่วย พร้อมวาล์วแยก ระบบคลัตซ์ใช้ลมช่วย ในการเหยียบเบา-แรงเวลาเข้าเกียร์ เบรกมืออยูท่ บี่ ริเวณหน้าปัด จากทีก่ ล่าว มานั้นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส�ำหรับรถ SINOTRUK ทุกรุ่นการดีไซน์ที่เรียบง่าย แต่ดลู งตัวสะดวกสบายในการใช้งานจริง ไม่วา่ จะเป็นภายนอกวิสยั ทัศน์ในการมอง เห็นสะดวกชัดเจนทั้งซ้ายและขวา ได้มผี พู้ สิ จู น์แล้วส�ำหรับเครือ่ งยนต์ NGV ที่สามารถบรรทุกได้ถึง 30 ตัน ตามกฎหมายก�ำหนดนั้น แรงม้าที่ออก มาจากเชื้อเพลิง NGV แรงม้าไม่มีตก ทางทีพีไอให้การยอมรับและเลือกใช้รถ SINOTRUK ถึง 200 คัน เพื่อน�ำมาเป็น รถ MIXER ผสมปูน มาใช้ในธุรกิจขนส่ง เตรียมพบกับรถ SINOTRUK หัวลาก 12 ล้อ ของทาง S.S.K ในฉบับหน้าที่จะว่า ถึงสมรรถนะถ้าเป็นหัวลากนั้นจะดีเพียง

ใดก�ำลังเครื่องยนต์แรงกระชากแค่ไหน นั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้กัน จากที่ ไ ด้ สั ม ผั ส รถรุ ่ น นี้ ส ามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่น�ำรถ รุ่นนี้มาใช้งานได้ดีจริงๆ ขอขอบคุณ หจก.สุขศิริขนส่ง และคุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์

BUS&TRUCK-V.166  

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการรถพาณิชย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you