Page 1

TID TIL REGISTRERING? - RESULTATER FRA BURSON-MARSTELLERS MARSTELLERS LOBBYUNDERSØGELSE

DANSKERNES SYN PÅ LOBBYISME 2012 Burson-Marsteller Marsteller har i maj 2012 fået gennemført en undersøgelse af danskernes viden om og holdninger til lobbyisme og registrering af lobbyister. Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet YouGov for Burson-Marsteller og gennemført ved 1010 CAWI interviews med danskere mellem 18-74 74 år. Sideløbende er en rundspørge blandt 60 danske professionelle lobbyister blevet gennemført for at undersøge branchens syn på et lobbyregister. I dette fact sheet præsenteres hovedresultaterne fra undersøgelsen og rundspørgen.

STORT KENDSKAB TIL LOBBYISME

BRED OPBAKNING TIL LOBBYISTER

Danskerne har en opfattelse af, at lobbyisme er i vækst, idet 47 pct. tror, at der i dag er flere lobbyister, end der var for fem år siden. Samtidig har danskerne et godt kendskab til begreberne lobbyist og lobbyisme. Således siger 83 pct., at de har kendskab til begreberne, og 63 pct. mener, at deres forståelse er god eller nogenlunde.

De fleste danskere, 6 ud af 10, synes, at det er i orden, at virksomheder og organisationer forsøger at fremme deres synspunkter overfor politikere og embedsmænd, mens 16 pct. mener, at man helt bør forhindre lobbyisters adgang til politikere.

Ifølge danskerne kan lobbyister komme fra alle brancher, selvom flest er enige i, at repræsentanter fra virksomheder og brancheforeninger, der mødes med politikere, er lobbyister. Men 72 pct. erklærer sig enige i, at lobbyister kan komme fra både virksomheder, interesseorganisationer og NGOer. Om en aktivitet er lobbyisme afhænger altså, i danskernes øjne, ikke af hvem, der udfører aktiviteten, men af selve aktiviteten. Adspurgt om lobbyisters arbejdsmetoder, angiver flertallet af danskerne, at lobbyister mødes og taler med politikere for at påvirke deres holdning (65 pct.), samt at lobbyister mødes og taler med embedsmænd i ministerierne for derigennem at påvirke den politiske proces (63 pct.). Næsten en fjerdedel af danskerne tror dog også, at lobbyister betaler politikere penge, fx i form af partistøtte, for at påvirke den politiske proces. Har du kendskab til begreberne lobbyisme og lobbyister? Ved ikke Nej, har ikke kendskab til begreberne Ja, men er lidt usikker på, hvad begreberne præcist dækker over

60 %

af danskerne synes, at det er i orden, at virksomheder eller organisationer forsøger at fremme deres synspunkter overfor politikere eller embedsmænd.

NOGLE MØDES OFTERE END ANDRE 38 pct. af danskerne har en opfattelse af, at nogle partier oftere mødes med lobbyister end andre partier. Venstre er det parti, flest af de 38 pct. tror, oftest mødes med lobbyister.

2% 15% 21%

Ja, ved nogenlunde hvad begreberne dækker over Ja, har et ret godt kendskab til begreberne lobbyisme og…

Næsten halvdelen af danskerne ser fordelen i, at politikere gennem lobbyister får adgang til viden og input fra forskellige interessenter, men de ser også udfordringerne i, at den information, som lobbyisterne kommer med, ikke er neutral.

40%

23%

Svaret afhænger dog lidt af partifarven. Således viser undersøgelsen, at hvis man stemte på rød blok ved folketingsvalget i 2011, så tror man, det er Venstre, der oftest mødes med lobbyister, mens de, der stemte på blå blok, tror, at det er Socialdemokraterne.

EUROPE’S LEADING PUBLIC AFFAIRS AND COMMU MUNICATIONS CONSULTANCY BURSON-MARSTELLER DANMARK ⧠ ØSTERGADE 26B, 1100 KØBENHA NHAVN K ⧠ WWW.BURSON-MARSTELLER.DK

Burson⦁Marsteller


KRAV OM ÅBENHED HOS POLITIKERE OG LOBBYISTER Danskerne vil gerne have åbenhed. Hele 80 pct. mener, at det er vigtigt, at politikerne er åbne om, hvem de mødes med, og at lobbyister er åbne om, hvem de repræsenterer. Det er dog, for 57 pct. af danskerne, primært politikerens ansvar, at mødet mellem politiker og lobbyist foregår etisk forsvarligt, og at beslutninger ikke påvirkes af usaglige hensyn. Kun 1 pct. af danskerne mener, at dette ansvar primært påhviler lobbyisten. 36 pct. angiver, at ansvaret er lige stort for politikeren og lobbyisten. Ifølge 64 pct. af danskerne kan et lobbyregister være med til at øge gennemsigtigheden af de politiske beslutningsprocesser, og 45 pct. mener også, at det vil være med til at forhindre hemmelige møder. Og selvom 42 pct. af danskerne mener, at et register vil kunne afholde politikere fra at mødes med virksomheder eller organisationer, som ikke er så populære hos politikerens vælgere, så bakker 72 pct. af danskerne op om et register. Opbakningen til et lobbyregister er lidt større blandt rød bloks vælgere, hvor 79 pct. bakker op, mens 67 pct. af blå bloks vælgere støtter forslaget.

Vil du sige, at du overordnet bakker op om forslaget om, at politikere skal registrere, når de møder lobbyister.

Nej 10%

Ved ikke

12%

Enig Hverken enig eller uenig

16% 23%

Uenig

49%

DE PROFESSIONELLE ER LIDT MERE SKEPTISKE Selvom lidt flere end halvdelen af de professionelle lobbyister bakker op om et lobbyregister, så ses der her en lidt større skepsis end blandt danskerne, idet hver tredje professionelle lobbyist er direkte imod et register. Det er særligt bekymringen for, at politikere ikke vil mødes med bestemte virksomheder, der opfattes som et negativt element (67 pct.), samt at et register, ifølge de professionelle lobbyister, vil betyder mere bureaukrati (56 pct.). Trods bekymringen for, at et lobbyregister vil medføre mere bureaukrati, så mener 56 pct. af de professionelle lobbyister, at et eventuelt lobbyregister skal være obligatorisk at deltage i. Og gennemføres et register er de professionelle enige med danskerne i, at den største fordel er øget gennemsigtighed (69 pct.). Til gengæld er det kun 13 pct., der tror, at et register vil forhindre hemmelige møder.

Danskerne: Ved ikke 18%

Man bør helt forhindre lobbyisters adgang til at tale med politikere

Ja 72% De professionelle lobbyister:

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1010 CAWI-interview i maj 2012 med den danske befolkning i alderen 18-74 år.

Ved ikke 14%

Nej 33%

OM UNDERSØGELSEN:

Ja 53%

For flere informationer om undersøgelsen, kan Public Affairs Manager hos Burson-Marsteller Danmark, Janus Lodahl, kontaktes på: Tlf.: 33 32 78 78 / Mail: janus.lodahl@bm.com

EUROPE’S LEADING PUBLIC AFFAIRS AND COMMU MUNICATIONS CONSULTANCY BURSON-MARSTELLER DANMARK ⧠ ØSTERGADE 26B, 1100 KØBENHA NHAVN K ⧠ WWW.BURSON-MARSTELLER.DK

Burson⦁Marsteller

TID TIL REGISTRERING?  
TID TIL REGISTRERING?  

Burson-Marsteller har i maj 2012 fået gennemført en undersøgelse af danskernes viden om og holdninger til lobbyisme og registrering af lobby...

Advertisement