Page 1

2 201İYE’DE SEYİ

K N TÜR NT KO I E AN NK YILI BAŞK

KANUN YÖNETMELİK YÖNERGE

MAYIS 2012


1

KENT KONSEYLERİNDE BURSA MODELİ 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi ve 6 Haziran 2009 tarihli Kent Konseyi Yönetmeliği’ne göre faaliyetlerine devam eden Bursa Kent Konseyi, teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri Bursa’ya ve Türkiye’ye taşıma yolunda hızla ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurumsal yapımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak Türkiye’ye örnek bir yapıya ulaştık. Yeni bir Bursa Markası olarak da Türkiye ve Dünya’ya örnek olma yolunda ilerliyoruz. Yerelleşme ve demokratikleşme sürecinde iktidarın kent konseyleri oluşumuna çok önemli katkı koyduğunu görüyoruz. Belediye olan her yerde kent konseyleri, halkın ve toplumsal örgütlerin katıldığı, düşüncelerini yöneticilere aktardığı önemli kurumlar haline geliyor. Bursa Kent Konseyi’nde Bursa için güzel çalışmalara imzalar atılmaktadır. Bu oluşuma seçilerek gelen ve Bursa hassasiyeti taşıyan insanlar olarak tüm katılımcılarımız, gönüllülerimiz, meclislerimiz ve çalışma gruplarımızla araştırarak, düşünerek, tartışarak çözümler üretmeye gayret sarf ediyoruz. Bursa Kent Konseyi, herkese ve her kesime açıktır. Bursa Kent Konseyi’nin kapıları katılımcılık ve demokrasi isteyen her kuruma açıktır. Toplantılar ve etkinlikler halka açık olarak yapılmakta ve herkese konuşma hakkı verilmektedir. Yerel demokrasi isteyenlerin buluşma noktası haline gelen Bursa Kent Konseyi’nde kent sorunları, medeni bir ortamda ele alınmaktadır. Bir demokrasi platformu haline gelen Bursa Kent Konseyi, toplumsal denge çizgisini devam ettirecektir. Bursa Kent Konseyi; başkanıyla, genel sekreteriyle, yürütme kuruluyla, kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclisleriyle, 34 adet çalışma grubuyla, 6 adet çalışma ofisiyle kurumsal yapısını tamamlamıştır. Bursa Kent Konseyinin kuruluşundan itibaren tüm çalışmalarında katkı ve destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep ALTEPE’ye ve Bursa Kent Konseyi’ne anlam katan değerli gönüllülerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Mehmet Semih PALA İnşaat Mühendisi Bursa Kent Konseyi Başkanı


2

İÇERİK 5393 Sayılı Yasa..............................................................................3 Kent Konseyleri Yönetmeliği.............................................................4 Bursa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi..........................................10


3

KENT KONSEYİ KANUNU 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı: 25874)

Kent Konseyi MADDE 76 - Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.


4

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 1) Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete TC Resmi Gazete Tarih: 8 Ekim 2006 - Sayı: 26313 2) Değişikliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete TC Resmi Gazete Tarih: 6 Haziran 2009 - Sayı: 27250 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi, b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,


5 ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını, d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını e) YG21: Yerel Gündem 21’i, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ ve ÇALIŞMA İLKELERİ Kent konseyinin oluşumu MADDE 5 – (1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur. (2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. (3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir. Kent konseyinin görevleri MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri; a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığın, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,


6 e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalınkentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır. Çalışma ilkeleri MADDE 7 – (1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür. a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleimiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak, ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak, d) Katılımcılığın ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ ve ORGANLARI Kent konseyi üyeliği MADDE 8 – (1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur: a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, b) Belediye başkanı veya temsilcisi, c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,


7 ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi. Organları MADDE 9 – (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur: a) Genel Kurul b) Yürütme Kurulu c) Meclisler ve çalışma grupları ç) Kent konseyi başkanı Genel kurul MADDE 10 – (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. (2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. (3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler. Yürütme kurulu MADDE 11 – (1) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. (2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler. Kent Konseyi Başkanı MADDE 11/A – (1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.


8 (2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur. (3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır. (4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.” Meclisler ve çalışma grupları MADDE 12 – (1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir. (2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir. (3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER Toplantı ve görüşme usulü MADDE 13 – (1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. (2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir. Görüşlerin ilanı MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. Genel sekreterlik MADDE 14/A –(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.


9 (2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar. (3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.” Sekreterya hizmetleri MADDE 15 – (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. (2) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.” Yönerge çıkarma MADDE 16 – (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmelize aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir. Kent konseyinin mali yapısı MADDE 16/A – (1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. GEÇİCİ MADDE – (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırıs ile yapılır. (2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yap?lanmalara ve ilk toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır. (3) Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur. Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


10

BURSA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı, Bursa Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2: Bu yönerge, Bursa Kent Konseyi kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. DAYANAK Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında, a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni, b) Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen Bursa Kent Konseyi’ni, c) Meclisler: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik platform olma esasına dayanan Bursa Kent Konseyi Meclislerini, d) Çalışma Grupları: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapılar olan Bursa Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,


11 e) Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi, f) Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ifade eder. KENT KONSEYİNİN AMACI Madde 5: Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür. KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU Madde 6: a) Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8’inci maddede belirtilen üyelerle toplanarak, seçimli ilk genel kurul toplantısını yapar. b) Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyi kurulmamış yerlerde Belediye Başkanı’nın, kent konseyinin var olduğu yerlerde ise Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır. c) Belediye Başkanı’nın veya Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan seçimli genel kurul toplantısında, toplantıyı idare etmek üzere Kent Konseyi üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulu seçilir. d) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri seçilir. e) İlk iki yılın sonunda yapılan ikinci dönem seçimli genel kurul toplantısı, mevcut Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır. f) Kent Konseyi genel kurulu ve yürütme kurulunun toplanamaması nedeniyle çalışamaz hale geldiği durumlarda Belediye Başkanı, seçimli genel kurul çağrısı yapabilir. KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ Madde 7: a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,


12

b) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasını sağlamak, c) Kentin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyoekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak, d) Kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak, e) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak, f) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak, g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek, h) Kent konseyi toplantılarında oluşturulan görüşlerin, başta belediye meclisi olmak üzere ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak, i) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, j) Diğer kentlerde kurulmuş kent konseyleri ile, ülkemizde kent konseylerinin gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak, k) Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak. KENT KONSEYİ ÜYELERİ Madde 8: Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur: a) Vali veya temsilcisi, b) Belediye Başkanı veya temsilcisi, c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Vali tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, d) Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,


13

e) Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, f) Belediye sınırları içindeki üniversitelerden birer temsilci. g) Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, h) Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının temsilcileri. KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ Madde 9: a) Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan Kurumsal Bilgi Formu ile birlikte Kent Konseyi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar. b) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen kurum ve kuruluşların usulüne uygun olan başvuruları, Kent Konseyi Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır. c) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikleri, Genel Sekreterlikçe yapılan incelemeden sonra Yürütme Kurulunun kararı ile düşürülebilir d) Kent konseyi Kurumsal Üyelerinin genel kurullarda temsil edilebilmesi için, bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Başvurular, seçimli genel kurula en az onbeş gün kala yenilenmiş olmalıdır. Kurumsal üyelik bilgilerini usulüne göre güncellemeyenler, seçimli genel kurulda oy kullanamazlar. e) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan Kurumsal Üye Temsilcileri ile Çalışma Grubu Temsilcileri, Kent Konseyi Başkanlığına ve Yürütme Kurulu Üyeliğine aday olabilir veya aday gösterilebilirler. Kurumsal Üye Temsilcisi veya Çalışma Grubu Temsilcisi olmayanlar Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler. f) Bireysel Üye, meclislerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir. g) Meclislere ve çalışma gruplarına Bireysel Katılımcının kabulü, bireysel bilgi formu doldurulduktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir. Kurumsal Üyelerin temsilcileri ayrıca Bireysel Üye Formu doldururlar.


14 h) Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından verilir. KENT KONSEYİ ORGANLARI Madde 10: Kent Konseyi’nin organları şunlardır: a) Genel Kurul b) Yürütme Kurulu c) Kent Konseyi Başkanı d) Meclisler ve Çalışma Grupları KENT KONSEYİ GENEL KURULU Madde 11: a) Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8.maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının tabii üyesidirler. Oy kullanabilirler ve aday olabilirler. b) Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar. c) Seçimli genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara internet ortamında bildirilir. Ayrıca diğer duyuru imkanlarıyla da kamuoyuna duyurulur. d) Kurumsal katılımcıların herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, genel kurul toplantısından en az beş gün önce yazı ile Kent Konseyi Başkanlığı’na bildirilir. e) Seçimli genel kurullar, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yılda bir yapılır. f) Seçimli veya seçimsiz genel kurullarının tarihi, Yürütme Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya 8’inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir g) Kent Konseyi Genel Kurulu, konsey toplantısı olarak bir yılda ikiden az olmamak üzere Yürütme Kurulu veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seçimli genel kurul toplantıları dışındaki konsey toplantıları için en az iki gün öncesinden duyuru yapılır.


15 h) Seçimli genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, iki gün sonra gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yürütme Kurulu Üye sayısının iki katından az olamaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. i) Seçimli genel kurulun açılışı Kent Konseyi Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyesi tarafından yapılır. Seçimli genel kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Kent Konseyi Başkanı kendi yerine, Yürütme Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir. j) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda bir kişi ancak bir oy kullanabilir. k) Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere çalışma yönergesi çıkarır. l) Genel Kurul, “Kent Konseyi Çalışma Yönergesi”nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla Yürütme Kurulu’na yetki verebilir. m) Seçimli genel kurul gündemi: 1- Yoklama 2- Açılış 3- Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye) 4- Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye) 5- Kent Konseyi Başkanı seçimi 6- Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi 7- Kapanış n) Seçimli genel kurul gündeminin ilk üç maddesi Kent Konseyi Başkanı tarafından veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu Üyesi tarafından, bundan sonraki bölümler ise Divan Kurulunca gerçekleştirilir. o) Seçimli genel kurul gündemine toplantı öncesinde Yürütme Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir. Genel Kurul, toplantı başlamadan önce gündemde değişiklik yapabilir. KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU Madde 12: a) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan kurumsal üye temsilcileri Kent Konseyi Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aday olabilirler veya gösterilebilirler. Kurumsal üye temsilcisi ve çalışma grubu temsilcisi olmayanlar, 16 yaşının altında olanlar, Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.


16

b) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleri dışında kalan, 12 asıl ve 12 yedek üyesinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Matbu olan veya elle yazılan oy pusulasında en fazla 12 asıl ve 12 yedek isim bulunabilir veya yazılabilir. 12’den fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir. c) Seçim sonucunda en fazla oyu olan 12 asıl aday yürütme kurulu üyeliğine, 12 yedek aday da yedek üyeliğe seçilir. d) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, seçimle gelen Kent Konseyi Başkanı, 12 asıl üye, doğal üye olan Meclis Başkanları ve Kent Konseyi Genel Sekreterinden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu’nun başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder. Yürütme Kurulu ayda bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. e) Yürütme Kurulu’nun gündemi, Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından önce üyelere yazılı olarak bildirilir. f) Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği Yürütme Kurulu kararı ile düşürülebilir. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulu üyesi olarak çağırılır. g) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini takiben, birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıldır. h) Yürütme Kurulu, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının zamanını ve gündemini belirler. i) Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir. KENT KONSEYİ BAŞKANI , BAŞKAN VEKİLİ ve BAŞKAN YARDIMCILARI Madde 13: a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.


17

b) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur. c) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Genel Kurul’un belirleyeceği gizli veya açık oylama sistemi ile yapılır. d) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır. e) Kent Konseyi Başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi’ni temsil eder. f) Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. g) Kent Konseyi Başkanı; ilgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir. h) Kent Konseyi Başkanının bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi Başkan Vekili olarak görev yapar. Başkan Vekili görev aldığı konuma göre Başkanın yetkilerini taşır. ı) En yaşlı üyenin bu hakkından yazılı olarak feragat etmesi halinde Kent Konseyi Başkanı Yürütme Kurulunun seçilmiş üyeleri arasından bir üyeyi vekil olarak tayin eder. j) Kent Konseyi Başkanı, protokol ziyaret ve toplantılarında Başkanı temsilen bulunmak üzere seçilmiş Yürütme Kurulu Üyeleri arasından iki Başkan Yardımcısı belirleyebilir. Başkan Yardımcılarının görevi Başkanı temsil ile sınırlıdır. KENT KONSEYİ MECLİSLERİ ve ÇALIŞMA GRUPLARI Madde 14: a) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir. b) Meclislerin ve çalışma gruplarının kurulması ve çalışması ile ilgili diğer usul ve esaslar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. c) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi’ne sunulur. d) Meclisler ve çalışma gruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılır.


18

e) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclislerde ve Çalışma Gruplarında başkan, temsilci ve üye olarak görev alabilirler. f) Meclislerin ve Çalışma Gruplarının yaş ve cinsiyet kriterleri Yürütme Kurulunca belirlenir. KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU ve ÇALIŞMA ESASLARI Madde 15: a) Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve Bireysel Üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir. b) Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler değiştirilebilir. c) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçimde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir Meclis Başkanı, 12 asıl ve 12 yedek üye bulunur. d) Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir. e) Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardımcısı ve sekreter üye belirlenir. f) Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidirler. g) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, meclislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterince en az onbeş gün öncesinden belirlenir. h) Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer. i) Meclis Başkanlarından 16 yaşından küçük olanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üyesi olamazlar. KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA ESASLARI Madde 16: a) Çalışma grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra en az beş kişiden oluşur.


19

b) Çalışma grupları, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri temsilci, temsilci yardımcısı ve raportör aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin girişimiyle çalışma grubu ve görev bölümü yenilenebilir. c) Çalışma gruplarının görev süresi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. d) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir. KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ ve YARDIMCISI Madde 17: a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesi olup, Belediye Başkanının önereceği 3 kişi arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, yönergedeki görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar. c) Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir. d) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. e) Gerek olduğunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Yürütme Kurulunca görevlendirmeler yapılır. f) Kent konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekalet eder. KENT KONSEYİ HİZMETLERİ Madde 18: a) Kent konseyinin çalışmaları ve hizmetleri, belediyece önerilen görevliler tarafından yerine getirilir. b) Kent konseyi çalışmaları ve hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur. c) Kent Konseyi Başkanlığı konsey çalışmalarının ve hizmetlerinin yürütülebilmesi için çalışma ofisleri kurabilir ve görev alanlarını, sorumlularını, görevlilerini belirleyebilir.


20

KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI Madde 19: a) Belediyeler, bütçesinde Kent Konseyi’ne ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. b) Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir. YÜRÜTME Madde 20: Bu yönergenin hükümlerini, Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular. YÜRÜRLÜK Madde 21: Bu yönerge hükümleri, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulünü takiben yürürlüğe girer. GEÇİCİ MADDELER 1. Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş olan Meclisler ve Çalışma Grupları ile üyelikler, bu yönerge hükümlerine uygun hale getirilir. 2. Yürürlükte olan Bursa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi, Çocuk Meclisi ve Çalışma Grupları Çalışma Yönergeleri bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Bursa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin Kabul Tarihi: 25.05.2012 (Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu 25.05.2012 Tarihli Toplantı)


DESTEK ve KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Parkı - Osmangazi / BURSA Tel: 0224 270 82 11 - 70 - 71 Faks: 0224 270 82 12 - 270 82 78 www.bursakentkonseyi.org.tr bursa@bursakentkonseyi.org.tr

Kanun Yönetmelik Yönerge  

Kanun Yönetmelik Yönerge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you