__MAIN_TEXT__

Page 1

‘Dyfodol Cynaliadwy ar gyfer Chwaraeon a Hamdden’

Adroddiad Blynyddol 2015 / 2016


Croeso gan y Cadeirydd I ddechrau, hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch i fy rhagflaenydd, Phillip Avery. Mae ymrwymiad Phil fel aelod o’r bwrdd, ymgynghorydd a Chadeirydd yn glodwiw iawn ac mae wedi arwain at fudd sylweddol i’r Gymdeithas ac i’w haelodaeth ers blynyddoedd lawer. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn o lawer o newidiadau ar ein bwrdd ac fe hoffwn i groesawu ein haelodau newydd, Suzanne Chisholm, Kate Stokes-Davies a Kevin Allen, sydd, ochr yn ochr ag aelodau bwrdd sydd wedi ein gwasanaethu ni ers cyfnod hirach, wedi helpu gydag esblygiad parhaus y bwrdd ac, yn wir, esblygiad y Gymdeithas yn gyffredinol. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn o newid aruthrol i Gymdeithas Chwaraeon Cymru. Rydyn ni’n sylweddoli bod rhaid i ninnau dderbyn bod angen esblygu a diwallu anghenion ein haelodau. Mae brwdfrydedd y bwrdd ac aelodau’r tîm gweithredol, a hefyd y gefnogaeth sylweddol rydyn ni wedi’i chael o fod yn rhan o’r Fframwaith Llywodraethu ac Arweinyddiaeth ar gyfer Cymru, wedi helpu i ategu ein sefyllfa unigryw fel y sefydliad aelodaeth annibynnol ar gyfer chwaraeon a hamdden yng Nghymru. Gyda’n gweledigaeth yn glir a’n cenhadaeth wedi’i gwella, mae’n bleser cael dweud bod ein cyfeiriad strategol ni’n un pendant erbyn hyn.  Hefyd rydyn ni wedi ymgynghori â llawer ohonoch chi yngylch y gwasanaethau y mae arnoch chi eu hangen gennym ni. Mae gennym ni gynlluniau uchelgeisiol i gryfhau ein swyddogaeth eirioli a dylanwadu, sy’n bwysicach nag erioed yn awr mewn oes lle mae cyni’n parhau i effeithio ar arian cyhoeddus, gan greu risg fawr i chwaraeon. Hefyd rydyn ni’n croesawu strwythur newydd y Llywodraeth sy’n gosod chwaraeon yn rhan gadarn o’r agenda Iechyd a Lles.  Ni ellir sicrhau’r cynnydd yma ar ei ben ei hun. Rydyn ni wedi cymryd ein camau cyntaf i fyd partneriaethau masnachol eleni ac rydw i’n frwd fy nghroeso i Integro fel ein gwerthwyr yswiriant swyddogol a Sports Cover fel ein partneriaid gwarantu. Mae eu buddsoddiad yn dechrau talu ar ei ganfed eisoes a bydd yn cael ei rannu drwy gyfrwng rhaglen refeniw unigryw, y gyntaf o’i bath yn y DU.  Mae ein hincwm ar gyfer y flwyddyn wedi cynyddu ac rydyn ni wedi cadw at ein hymrwymiad i leihau’r cronfeydd wrth gefn. Hefyd mae gennym ni uchelgais i greu ffrydiau refeniw o ffynonellau allanol er mwyn lleihau ein dibyniaeth ar ein partneriaid yn y sector cyhoeddus.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at 2016/17 gyda brwdfrydedd egnïol dros yr heriau sydd o’n blaen. Ein nod ni yw ehangu ein gwasanaethau yn ogystal ag adolygu ein strwythur aelodaeth i sicrhau bod ein heffaith yn y sector mor bellgyrhaeddol â phosib.  I gloi, hoffwn ddiolch i’n haelodau a hefyd i Chwaraeon Cymru am eu hyder yn ein gallu ni i wneud gwahaniaeth wrth i ni symud ymlaen. Hoffai Cyfarwyddwyr Cymdeithas Chwaraeon Cymru a minnau ddiolch hefyd i’n tîm egnïol a brwd o swyddogion proffesiynol sydd wedi rhagori mewn cyflawni rhaglen uchelgeisiol o weithgareddau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ffion Lloyd Cadeirydd Cymdeithas Chwaraeon Cymru

1


Ein Gweledigaeth ‘Dyfodol Cynaliadwy i Chwaraeon a Hamdden’ Dyma ein gweledigaeth ni ar gyfer llwyddiant tymor hir y busnesau sy’n aelodau o’r Gymdeithas. Mewn cyfnod o gyni parhaus, mae’n rhaid i ni i gyd esblygu fel busnesau a chodi hwyl ar ddyfroedd dieithr i lawer ohonom. Mae’n rhaid i ni ddatblygu

ffrydiau incwm newydd ac amrywiol i lywio’r llong yma o’r enw chwaraeon i fod ar frig agenda pawb os ydyn ni am barhau i ddatblygu a ffynnu.

Ein Cenhadaeth Ein cenhadaeth ni yw grymuso, paratoi ac ysbrydoli ein haelodau i fod yn fusnesau cryfach, cynaliadwy a mwy llwyddiannus, drwy ddarparu: ▶

Un Llais fel rhan o raglen eirioli annibynnol o dan gyfarwyddyd ein haelodau.

Porth at Gefnogaeth i’r busnesau sy’n aelodau o’r Gymdeithas, i helpu i hybu economi chwaraeon ffyniannus.

www.wsa.cymru

2


Un Llais Wrth i’n rôl eirioli ni ar ran ein haelodau gynyddu, felly hefyd y canlyniadau rydym yn eu sicrhau. Mae 2015/16 wedi gweld cynnydd sylweddol yn effaith ein gwaith eirioli. Rydyn ni wedi cynnal ein presenoldeb ar weithgorau gwleidyddol ac wedi chwarae rhan weithredol, gan gynrychioli chwaraeon ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector. Ym mhob agwedd, mae manteision chwaraeon i gymunedau Cymru, yn gorfforol, meddyliol a chymdeithasol, yn cael eu deall a’u gwerthfawrogi fwy a mwy ac rydyn ni’n cynnal presenoldeb uchel ar agendau gwleidyddol drwy gyfrwng ein gwaith. Wrth symud ymlaen, rydyn ni’n gweld ein rôl eirioli fel y prif adnodd ar gyfer diogelu cyllid y sector cyhoeddus yn y dyfodol. Mae swm enfawr o £6m* wedi cael ei golli eisoes o gyllideb Chwaraeon Cymru yn ystod y chwe blynedd diwethaf ac mae hynny’n cael effaith uniongyrchol ar ein haelodau ni ac nid yw’n gynaliadwy.

Effaith Ymarferol Archwiliadau Diogelu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Prosiect Chwaraeon Cymunedol

Yn dilyn y newyddion bod yr Uned Cofnodion Troseddol yn WCVA yn mynd i gau, arweiniodd Cymdeithas Chwaraeon Cymru ymgyrch i sicrhau estyniad llwyddiannus ar y gwasanaeth tan fis Medi 2016. Mae gwaith ar droed yn awr i ganfod ateb newydd cost effeithiol ac mae’r cyfathrebu gyda’r llywodraeth yn parhau.

Mae’r Gymdeithas yn aelod o’r grwp cyfeirio rhanddeiliaid a fydd yn arwain at yr ailstrwythuro mwyaf arwyddocaol ar fuddsoddi mewn chwaraeon cymunedol ers degawdau.

Cymdeithas Chwaraeon Cymru

3

*£6m wedi’i gyfrif ar sail gwir gynnydd gan ystyried chwyddiant: Ffynhonnell – Chwaraeon Cymru


Cyfathrebu yn Allweddol Rydyn ni wedi gweithio’n galed eleni ar wella’r ffordd rydyn ni’n cyfathrebu gyda’n haelodau – dyma beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud: Crynodeb e-newyddion wythnosol newydd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i weithwyr proffesiynol y diwydiant am faterion o ddiddordeb i’w busnes.

Gwefan Cymdeithas Chwaraeon Cymru – wedi’i chreu ac yn barod i gael ei lansio Mae ein gwefan newydd yn barod yn awr ac yn cynnwys amrywiaeth eang o swyddogaethau defnyddiol. Mae ein hadran i aelodau yn unig yn cynnwys llinellau cymorth a thempledi llywodraethu’n gysylltiedig â’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru.

Cyfraniadau Fforwm Erbyn hyn mae gennym ni sedd reolaidd wrth fwrdd llawer o fforymau sy’n helpu i ddylanwadu ar gyfeiriad chwaraeon yng Nghymru yn y dyfodol, fel fforwm Prif Swyddogion Gweithredol y Cyrff Rheoli Cenedlaethol, fforwm y Rheolwyr Datblygu, grwp y Tasglu DLlE a llawer o grwpiau addysg bellach ac uwch. Mae ein presenoldeb ni ar y fforymau hyn yn helpu i roi gwybodaeth bwysig i ni am anghenion ein haelodau ac mae’n gyfle am sgwrsio dwy ffordd rheolaidd, sy’n helpu i ddylanwadu ar gyfeiriad ein busnes yn y dyfodol.

www.wsa.cymru

4


Porth at Gefnogaeth Er mwyn rhoi ein cenhadaeth ar waith a cheisio cyflawni ein gweledigaeth, ein cyfrifoldeb ni yw gwrando ar ein haelodau ac, o ganlyniad, rhoi’r adnoddau busnes y mae arnynt eu hangen iddynt. Nid yw hyn yn golygu y byddwn ni’n darparu’r holl adnoddau ein hunain; nid ein bwriad ni yw ‘ailddyfeisio’r olwyn’. Er hynny, byddwn yn darparu’r gwasanaethau hynny yr ydym fwyaf abl i’w darparu’n fewnol ac yn ceisio darparu porth at wasanaethau eraill sy’n cyd-fynd â’n hanghenion busnes. Dyma ddetholiad o’r gwasanaethau sydd wedi cael eu gwella a’u datblygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf:

Gwasanaethau Hyfforddi Mae ein cyrsiau hyfforddi a datblygu ni wedi ehangu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gynnwys casgliad eang o bynciau sy’n berthnasol i sefydliadau chwaraeon modern, gyda chynnydd o 400% wedi’i gofnodi yn nifer y cyfranogwyr yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf. Ymhlith y cyrsiau mwyaf poblogaidd mae TAW, Rheoli Digwyddiadau, Cymorth Cyntaf a Datblygu’r Cyfryngau. Yn ychwanegol at gyrsiau agored, mae amrywiaeth o gyrsiau pwrpasol ac ymroddedig wedi cael eu trefnu i ddiwallu anghenion ein haelodau a’u haelodau hwythau.

Gwasanaethau Ymgynghorol Cyllid a Llywodraethu Mae’r gwasanaethau sydd wedi cael eu cynnig ers amser maith gan ein hymgynghorwyr Cyllid a Llywodraethu’n parhau i ddarparu cefnogaeth werthfawr. Yn ychwanegol at y gefnogaeth un i un a gynigir yn draddodiadol, maent hefyd wedi cynnal adolygiad llawn o’r holl ddogfennau templed llywodraethu, sydd ar gael i’n haelodau ni ar ein gwefan. Mae’r dogfennau hyn i gyd yn gysylltiedig ag egwyddorion penodol o dan Fframwaith Llywodraethu ac Arwain Cymru.

Datblygu Busnes Mewn partneriaeth â’r darparwr gwasanaeth, Busnes Cymru, mae cyfres o weithdai wedi cael eu cynnal i godi ymwybyddiaeth o’r ystod helaeth o wasanaethau cefnogi datblygiad busnesau sy’n cael eu cynnig i’n holl aelodau.

Cymdeithas Chwaraeon Cymru

5


Datblygu Gweithlu Y gweithlu yw asgwrn cefn chwaraeon - heb bobl does dim posib i chwaraeon ddigwydd. Rydyn ni’n angerddol am helpu ein haelodau i ddatblygu’r bobl sy’n gyrru eu campau yn eu blaen. O wirfoddolwyr i hyfforddwyr a swyddogion gweithredol, rydyn ni’n darparu ar gyfer eu gofynion niferus. Dyma ddetholiad o’r prosiectau rydyn ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw eleni: ▶

Coaching Cymru: Rhaglen flaengar y ▶ Gymdeithas i gefnogi hyfforddwyr ac mae wedi cynnwys mwy na 1,000 o hyfforddwyr o bob cwr o Gymru’n mynychu eleni. Hefyd mae datblygiad Porthol Coaching Cymru i gefnogi addysg ▶ hyfforddwyr ar-lein yn profi’n hynod lwyddiannus. Adolygiadau Perfformiad: Datblygu proses adolygu 360 ar gyfer hyfforddwyr perfformiad Beicio Cymru.

Meithrin Gallu Athletwyr Anabl: Datblygu adnoddau ar gyfer Codi Pwysau Cymru i gefnogi twf rhaglenni ar gyfer plant gydag anableddau. Adolygu Cymwysterau: Adolygiad cynhwysfawr ac ailysgrifennu sawl elfen o’r rhaglen addysgu hyfforddwyr ar gyfer Cymdeithas Focsio Amatur Cymru.

Grantiau Diogelwch Chwaraeon Yn groes i’r duedd o ddirywiad mewn cyllid, cynyddwyd cyllideb Grantiau Diogelwch Chwaraeon y Gymdeithas eleni o £5,000 i £10,000, yn unol ag ymrwymiad y bwrdd i barhau i gefnogi sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau hanfodol, yn achub bywydau yn aml, i’r rhai sy’n gweithio ym maes gweithgareddau hamdden awyr agored.

Gwasanaethau a rennir Bydd cydweithredu a masnacheiddio yn y sector yn flaenoriaeth uchel yn sicr i ni i gyd yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. Rydyn ni wedi ymgynghori’n eang gyda’n haelodau ac wedi gwrando ar eu cyfarwyddyd i ddatblygu 2 wasanaeth peilot, ac yswiriant yw’r cyntaf. Mae cytundebau wedi cael eu sicrhau gydag Integro, sydd wedi dod yn werthwr yswiriant swyddogol cyntaf Cymdeithas Chwaraeon Cymru, a Sportscover, sef ein partner gwarantu swyddogol yn awr. Mae’r cytundebau’n cynrychioli buddsoddiad ariannol o £125,000 o leiaf dros gyfnod o bum mlynedd.

www.wsa.cymru

6


Cadw Llygad ar y Llyfrau Roedd y Cwmni wedi anrhydeddu’r ymrwymiad a wnaeth yng Nghyfarfod Cyffredinol 2015 i leihau ei gronfeydd cadw ariannol. Trwy wneud hynny, mae eleni wedi bod yn ddiffyg gweithredol o £42,665, sydd yn unol â’r rhagolygon a gyllidebwyd. Roedd ein trosiant yn £203,805 yn erbyn ein gwariant o £246,470. Roedd ein grant gan Chwaraeon Cymru yn £102,555. Derbyniwyd cyllid pellach o £81,815 gan Chwaraeon Cymru hefyd, er mwyn rhoi rhaglen hyfforddi a gweithlu barhaus ar waith. Roedd hyn yn cynnwys cyllid ychwanegol i benodi ail Swyddog Hyfforddi. Oherwydd pwysau cynyddol ar gyllidebau a newid mewn blaenoriaethau, cafodd y cynllun grantiau Teithiau Awyr Agored ei dynnu’n ôl. Fodd bynnag, cynyddwyd cyllideb y Cynllun Grantiau Diogelwch Chwaraeon o £5,000 i £10,000. Cynyddodd ein costau gweinyddu o gyfanswm o £10,201 i £19.414 eleni. Mae’r swm yma’n cynnwys ffi unigol i gyfreithiwr o £5,100 i sicrhau cytundebau nawdd gyda’n partneriaid yswiriant newydd.

Ar y Gorwel Rydyn ni’n edrych ymlaen at 2016/17 gyda brwdfrydedd egnïol ar gyfer yr heriau sydd o’n blaen. Bydd lefel uwch o eirioli a chefnogaeth drwy ddylanwadu’n cael eu rhoi ar waith dan arweiniad ein dogfen eirioli sydd i gael ei lansio’n fuan, ‘Ble Mae’n Dechrau’. Bydd y ddogfen hon yn dangos y rhan unigryw a phwerus mae Cyrff Rheoli Chwaraeon yn ei chwarae yng nghymdeithas Cymru a daw’n rhan greiddiol o’n strategaeth eirioli ar ei newydd wedd. Ymhlith y prif flaenoriaethau eirioli eraill ar gyfer 2016/17 bydd edrych yn fanylach ar sut gall chwaraeon gyfrannu at yr uchelgeisiau yn Neddf Cenedlaethau’r Dyfodol a hefyd, wrth i ni fentro i gyfnod gwleidyddol newydd, byddwn yn edrych ar y cyfleoedd i Chwaraeon fel rhan o’r portffolio Iechyd a Lles newydd yn Llywodraeth Cymru.

Mae parhau i archwilio a datblygu portffolio o ddatrysiadau gwasanaethau a rennir ar gyfer y sector yn her y mae’r Gymdeithas yn gwbl barod i’w hwynebu. Hefyd, bydd Cymdeithas Chwaraeon Cymru’n parhau i weithio ar gynlluniau i wella’r ymgysylltu ar gyfer ei haelodau gyda’r sector masnachol, gan osod ei golygon ar greu rhaglen sydd o fudd i bawb, i gysylltu busnesau a chwaraeon. Hefyd byddwn yn parhau i weithio gyda Chwaraeon Cymru ar ei raglen masnacheiddio, a sefydlwyd i adolygu a gwella’r gwaith o fasnacheiddio chwaraeon yng Nghymru.

Cymdeithas Chwaraeon Cymru

7


www.wsa.cymru

8

Profile for Burning Red

Wsa ar cym pages  

Wsa ar cym pages  

Advertisement