Page 1

Gevel & Dak onderhoud


Gevel en dak betekenen alles voor de woning

De conditie van de gevel en het dak bepaalt niet alleen de uitstraling van een woning. Ze heeft ook

Optimale scenario’s

een grote invloed op de energieprestatie van de woning en de kwaliteit van het binnenklimaat.

Burgers van der Wal conditioneert uw woningen met doelmatig gevel- en dakonderhoud dat optimaal aansluit bij uw vastgoedstrategie. Verschillende van onze opdrachtgevers combineren dit

Goed verhuurbare of verkoopbare woningen kunnen bogen op een gunstig energielabel en een

met de voordelen van Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO), waarbinnen zij de functionele

gezond en comfortabel binnenklimaat. Dat valt natuurlijk niet te rijmen met vocht en tocht door

doelstellingen voor hun woningvoorraad formuleren. Binnen de RGVO-samenwerkingsovereen-

een kierende en lekkende buitenschil. Naast een goede isolatie van de gevels en daken vraagt

komst gaan wij de verplichting aan om deze doelen te realiseren. Zo’n doel kan bijvoorbeeld het

moderne woonkwaliteit om stelselmatig onderhoud. De schil van de woning staat bloot aan wis-

behalen van een bepaald energielabel zijn. Samen met de opdrachtgever leggen we de fasering vast

selende weersinvloeden die de kwaliteit en duurzaamheid aantasten. Er kan houtrot optreden en

waarlangs we de doelen verwezenlijken. Ten aanzien van de beslismomenten en financiële inves-

in de muren kunnen zich scheurtjes vormen. Door het jarenlange gebruik zullen bijvoorbeeld ook

teringen bouwen we voldoende flexibiliteit in om slagvaardig te kunnen inspelen op veranderende

draaiende delen in kozijnen slijtage gaan vertonen.

wensen of omstandigheden.


We doen alles wat gedaan moet worden

We starten uw project met een nulmeting. Op grond hiervan, en op basis van uw doelstellingen,

ketenpartners. Onze werkzaamheden kunnen

• Aanbrengen van geheel nieuwe buiten-

stellen we het onderhoudsplan op dat we ook volledig voor u kunnen uitvoeren.

bestaan uit:

• Schilderen van houten elementen

• Plaatsen van zonneboilers en zonnepanelen

gevels

Onze conditiemeting bestaat uit een visuele

beeld kozijnen) en subelementen (bijvoor-

• Verwijderen en bestrijding van houtrot

inspectie van zichtbare gebreken of schade-

beeld hang- en sluitwerk ramen). Door deze

• Afdichten van naden en kieren

Meer dan gevel en dak

kenmerken aan het dak en de gevel. Onder ge-

verdeling kunnen we doeltreffend metingen

• Vervangen van kozijnen

Bij renovatieprojecten kunnen we ook bijvoor-

breken verstaan we ook een matige of slechte

uitvoeren, plannen opstellen en samen met u

• Aanbrengen van isolerende beglazing

beeld natte cellen in de woningen aanpakken.

spouw- of dakisolatie en het gebrek aan

eventuele prioriteiten bepalen.

• Aanbrengen van ventilatie

U combineert de totale renovatie van uw

• Isoleren van de spouwmuur, dak en/of vloer

woningen, met alle financiële en praktische

kunnen we niet-destructieve metingen

Totale regie

• Repareren van metselwerk en/of voegwerk

voordelen van dien. In overleg met corporatie,

(o.a. vochtmeting in het kozijnhout) uitvoeren.

Voor het gevel- en dakonderhoud stellen we

• Gevelreiniging en/of –impregneren

gemeente en bewoners kunnen we bij de

Bij de opnames maken we een verdeling naar

afgewogen adviezen en plannen op die we ook

• Vervangen van daken en/of dakpannen

upgrading van buurten of wijken ook kijken

objecten (woningen, bergingen, etc.), bouw-

volledig voor u kunnen uitvoeren. Waar nodig

• Vervangen of herstellen van schoorstenen

naar de kwaliteit van de openbare ruimte.

delen (bijvoorbeeld gevels), elementen (bijvoor-

werken we hierbij samen met geselecteerde

• Lood- en zinkwerken

voldoende isolerende beglazing. Daarnaast


Gevel- en dakonderhoud door Burgers van der Wal staat altijd in dienst van het meest ideale scenario voor uw vastgoedexploitatie. En er zijn meer voordelen. • Resultaatgericht: niet de technische maatregelen staan centraal, maar de betekenis daarvan voor de WWS en voor de exploitatiewaarde van de woning. • Flexibel: we schrijven onderhoudsplannen voor u uit met verschillende scenario’s waaruit u uw keuze kunt bepalen. • Duurzaam: alle mogelijke maatregelen worden door ons langs de duurzaamheidmeter gelegd. Bouwafval wordt gescheiden ingezameld en gerecycled. Hout heeft zoveel mogelijk het FSC-keurmerk. • Keuze: op product- en uitvoeringsniveau leggen we u verschillende keuzemogelijkheden voor met elk hun eigen prijs/prestatie achtergrond. Zo kunt u bijvoorbeeld bij de vervanging van kozijnen kiezen voor nieuwe houten, kunststof of aluminium kozijnen. • PKVW: alle maatregelen die we treffen voldoen aan de eisen van het Poli-

De voordelen op een rij

tiekeurmerk Veilig Wonen. Dit verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners aanmerkelijk. Bovendien verbetert het PKVW de verhuurbaarheid/verkoopbaarheid van de woning. • Bewonersparticipatie: we kunnen de inspraak van bewoners organiseren t.a.v. bijvoorbeeld gevelbeeld, kleurstellingen, materialen, de realisatie van natte ruimten e.d. De financiële en organisatorische gevolgen van de bewonerskeuzes maken we inzichtelijk. • Communicatie: tijdige en duidelijke voorlichting naar alle betrokkenen is belangrijk voor de voortgang, voor de onderlinge verstandhouding en voor het imago van de opdrachtgever. Burgers van der Wal maakt onder meer gebruik van speciale voorlichtingsfilms voor de bewoners. • Bewonersvriendelijk: de medewerkers en ketenpartners van Burgers van der Wal zijn sociaal en communicatief vaardig, kennen hun rol en hun verantwoordelijkheden. • Ontzorging: we regisseren het totale gevel - en dakonderhoud (en eventuele verdergaande renovatie) voor u.


BURGERS VAN DER WAL Fabriekstraat 17b 7005 AP Doetinchem T: 0314 369280 info@burgersvanderwal.nl www.burgersvanderwal.nl

OOG VOOR DE TOEKOMST

Gevel en dak  

Onderhoud aan gevel en dak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you