Page 1

Aandacht voor lezen binnen het basisonderwijs.


Inhoud • Ontwikkelingen binnen scholen • Lezen binnen het toezicht • Leesbeleving

Presentatie Stichting Lezen 11 november 2011


Lezen op de basisscholen Context: Verbetering basisvaardigheden taal en rekenen. • Resultaten bij lezen spelen aanzienlijke rol bij: • Risico-analyse • Kwaliteitsonderzoeken • Opbrengstgericht werken


Werken aan de verbetering van leesresultaten • Interventies in onderwijsleerproces: •betere instructie •meer tijd •betere afstemming •vroegtijdig signaleren •werken vanuit doelen •meer aandacht voor woordenschat •curriculum in groep 1 en 2 verbeteren •….. • Succesvolle aanpakken: Omslag in taal


Werken aan de verbetering van leesprestaties Hoge prioriteit van scholen voor lezen: TL 79%, BL 56%, WS 58%, MC 6%, Schrijven (stellen) 5% Anders: 8% Vaak heel terecht dat er veel aandacht is voor verbeteren van leesprestaties. Maar er liggen niet alleen verbeterpunten bij lezen, zie bijvoorbeeld recent onderzoek naar Schrijven van teksten. (Inspectie 2010)


Hoe zit het met leesbeleving? De opdracht: Kerndoel 9: Leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. Referentieniveaus: Lezen van literaire en fictionele teksten. 1F: Kan jeugdliteratuur belevend lezen. 2F: Kan eenvoudige adolescentenliteratuur en zeer eenvoudige volwassenenliteratuur belevend en herkennend lezen


Hoe zit het met leesbeleving? Het belang: • Positieve effecten van voorlezen thuis en op school, vrij lezen in de klas, vrijetijdslezen op: •Leesvaardigheid, woordenschat, spelling, schrijven… • Aandacht voor leesbeleving geeft kansen voor verbinding met andere taalonderdelen. • Doel op zich.


Wat doen scholen eraan? • Tot dusver geen afzonderlijk thematisch onderzoek naar leesbeleving, plezier in lezen en schrijven, literaire competentie. • Op ruim 85% van de scholen is het aanbod op het gebied van leesbeleving als voldoende beoordeeld (dekking kerndoelen) • Circa 50% van de scholen heeft een taalstimulerende leeromgeving (o.a. lees-schrijfhoek, boekenhoek, kwalitatief goede collectie boeken) (Bron: Taalonderwijs op taalzwakke en taalsterke scholen. Inspectie 2009)


Wat doen scholen eraan? • Hoe? • via methodes voortgezet lezen • incidentele activiteiten: kinderboekenweek, schrijvers op school • voorlezen, boekenkring, recreatief lezen • leespromotieprogramma’s • samenwerking met bibliotheek • Toename van de aandacht voor leesbeleving (PPON) •meer tijd •meer variatie in activiteiten


Slotopmerkingen • Naast technisch en begrijpend lezen, beslist ook aandacht voor leesplezier. • Beschikbare kennis over het belang van voorlezen, vrij lezen voor de taalontwikkeling (nog) beter toegankelijk maken voor de praktijk. • Er gebeurt al veel, maar kan het beter? Inbedden in leesbeleid: structureel en systematisch.


Omslag in taal


Omslag in taal

‘Begrijpend lezen, technisch lezen en leesplezier vormen een drie-eenheid, en moeten in een zekere samenhang aandacht krijgen.’


Bedankt voor uw aandacht.

Kinderboekendag 2011 presentatie Herman Franssen  

Aandacht voor lezen binnen het basisonderwijs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you