__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag 2017

Liemers


Jaarverslag 2017

Colofon

Kunst en Cultuur brengt mensen samen. Zingen in een koor, muziek maken in een orkest, samen een expositie bijwonen of een taal leren, theater bezoeken of zelf het podium bespelen. Kortom, kunst en cultuur is verweven in de samenleving en het bruisende Kunstwerk! is trots dit te verbinden.

Tekst

We zijn steeds breder vertegenwoordigd in onze omgeving. Denk aan muziek­ projecten op scholen, het ondersteunen van muziekverenigingen in hun ont­ wikkeling, het tonen van het cultureel erfgoed van de Liemers, het helpen van mensen met een taalachterstand of het opleiden van voorleescoaches in de kinderopvang. De samenwerkingsverbanden met de Liemerse gemeenten, ROC, Regionale Sociale Dienst, welzijns- en gezondheidsorganisaties zijn zeer waarde­vol: we delen kennis en brengen disciplines bij elkaar. Met kunst en cultuur dragen we steeds meer bij aan een maat­schappij met voldoende mogelijkheden. De innovatiekracht binnen Kunstwerk! is groot. Zo zijn we samen met jongeren bezig met multimedia en informeren we mensen via technologische ont­wikkelingen als vlogs en blogs. In dit jaarverslag pogen we de weidsheid van onze ­organisatie te vertellen en verbeelden. We zijn trots op de behaalde ­resultaten van het afgelopen jaar en zien de komende jaren met ver­trouwen tegemoet. Want de trein is nu goed op stoom gekomen en ­samen met alle 400 medewerkers van ­Kunstwerk! dragen wij ons steen­ tje bij in de samenleving. Bert Frölich Directeur-bestuurder

Liemers Kunstwerk Babette van Weelden

Concept Bureau de Clou & realisatie Fotografie Gerard van Hunen Bas van Spankeren Rob Wolvenne Wim Lanser Nick van Ormondt Shutterstock

Op basis van de missie en visie van Kunstwerk! is de jonge organisatie ingedeeld in vier clusters: • Educatie: ontwikkelen, opleiden, ondersteunen en onderzoeken. • Presentatie & informatie: boeien, onder­ zoeken, ondersteunen en ontspanning. • Exploitatie: kunnen ontmoeten (binden), ontspannen en ondersteunen. • Organisatie: verbinden. Dit jaarverslag is opgebouwd op basis van deze clusters. Aangezien activiteiten van de ­Bibliotheek Liemers, Liemers Museum, Het ­Musiater en Volksuniversiteit Zevenaar bij meerdere clusters voorkomen, wordt het belang van een integrale organisatie onderstreept.

2


Cluster Educatie Cultuureducatie is op iedere leeftijd belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Binnen Kunstwerk! is educatie onze verbindende kracht. Vanuit de afzonderlijke onderdelen van muziekschool, volksuniversiteit, bibliotheek, c­ ultureel erfgoed en theater vinden we steeds meer de kracht van gemeenschappelijkheid. Door het clusteren van educatie, zijn al mooie gezamenlijke initiatieven onder­ nomen. Door bijvoorbeeld taal en muziek te combineren of een lezing en een theatervoorstelling. Bovendien maken we veel sterker gebruik van ons netwerk van onderwijs, welzijnsorganisaties, gezondheidszorg, kinderopvang en bedrijfs­ leven. Door middel van educatie zijn de samenwerkingsverbanden versterkt. Laag­geletterdheid kunnen we veel beter tegengaan en digitale en algemene kennis wordt verder ontwikkeld. Op alle fronten is er beweging: vanuit muziek zijn we al op ruim 75% van de scholen in de Liemers actief. Kinderen bespelen een muziekin­ strument onder schooltijd en voor het buiten­ schoolse programma werken we steeds beter samen met muziekverenigingen. De komende jaren willen we de samenwerking tussen ge­ meenten, onderwijs, muziekverenigingen, mu­ ziekschool, pabo en conservatorium verankeren, zodat muziekeducatie een structurele plek krijgt in de school.

Bibliotheek De bibliotheek heeft een redelijke collectie boeken. In de vestigingen Zevenaar, Duiven, Westervoort, Giesbeek, Pannerden en Lobith kunnen boeken worden geleend. Met de huidige transportmogelijkheden zijn alle boeken binnen bereik. Maar de bibliotheek heeft een veel bredere opdracht, namelijk: leesbevordering, terugdringen van taalachterstanden en bestrij­ ding laaggeletterdheid. Het belang hiervan is zeer groot, zowel maatschappelijk, sociaal als financieel.

Met de focus op lezen, leren en informeren zoeken we de verbinding met andere instellin­ gen. Vanuit de lijn voor de doelgroep 0 – 18 jaar ontwikkelde Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers de afgelopen jaren: BoekStart voor jonge ouders, Boekstart in de Kinderopvang (voor­ schoolse educatie), de Bibliotheek op school (primaire onderwijs) en Biebsearch (voortgezet onderwijs). Voorschoolse educatie 0 - 4 jaar BoekStart voor ouders met jonge kinderen BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen bevordert en ouders en kinde­ ren wil laten genieten van het samen lezen van boeken. Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, ontwikke­ len een voorsprong waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Boekstart bete­ kent samen een boekje bekijken, plaat­ jes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen of ernaar luisteren. Het versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

Voorschoolse educatie 0 - 4 jaar BoekStart in de Kinderopvang (BSK) Voor de doorgaande leeslijn heeft de bibliotheek, de organisatie voor Kinderdagopvang (KOV) gemotiveerd om in te zetten op leesbevordering. BoekStart in de Kinderopvang (BSK) biedt: • Twee keer per jaar een wisselcollectie van 30 titels (aansluitend op de thema’s van de KOV en peuterspeelzaal). • Scholing van één voorleescoördinator en alle pedagogische medewerkers per locatie. • Sanering collectie KOV/ Peuterspeelzaal. • Het uitvoeren van twee activiteiten (waar­ onder één activiteit tijdens de Nationale Voorleesdagen). Primair onderwijs 4 - 12 jaar de Bibliotheek op School Een van de samenwerkingsagenda’s in het onderwijsbeleidsplan is de ont­ wikkeling van de Bibliotheek op school.

3


Dankzij dBos (de Bibliotheek op school) brengt de bibliotheek niet alleen de fysieke dienstver­ lening en de collectie, maar ook expertise naar de scholen. De leesconsulent van de bibliotheek geeft deelnemende scholen advies en begelei­ ding. Er is zorg voor het leesbevorderingsbeleid en bijbehorende activiteiten. Zo kunnen leer­ lingen bijvoorbeeld beter worden geholpen bij het vinden van boeken op hun niveau.

Liemers Taalhuis Even een appje versturen, een stuk uit de krant lezen of in een restaurant de menu­ kaart doornemen. Heel normaal toch? Voor veel mensen helaas niet: tussen de 8.000 en 10.000 mensen in de Liemers hebben moeite met lezen en schrijven. In heel Nederland gaat het om 1,3 miljoen volwassenen tussen de 16 en 65 jaar. Tien jaar geleden was beperkte geletterdheid een nog vrijwel onbekend begrip. Inmid­ dels is daar verandering in gekomen. Niet kunnen lezen en schrijven is iets waar veel mensen zich voor schamen. Het Liemers Taalhuis helpt mensen op weg die hun digitale en taalvaardigheden willen verbeteren, zodat zij hun talenten en ­welbevinden verder kunnen ontwikkelen. ‘Ik moest drie of vier keer lezen en dan snapte ik soms nog niet wat er stond’, zegt een veertiger, die nog niet lang geleden moeite had met lezen. ‘En nou begin ik het na twee of drie keer wel te begrijpen.’ Nu heeft ze haar eigen leesclubje opgericht.

Voortgezet onderwijs 12 - 18 jaar de ­Bibliotheek op school Sinds 2013 werkt de Bibliotheek samen met het Liemers College en Rijnbrink op het gebied van lezen en mediawijsheid, onder de naam de Bibliotheek op school VO. Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn van 0-18 jaar met de programma’s Boekstart en de Bibliotheek op school. De samenwerking bestaat uit de bouw­ stenen: Netwerk & Beleid, Communicatie, Exper­ tise, Lidmaatschap & Digitaal Portaal, Collectie & Logistiek, Lees-mediaplan en activiteiten 4

De organisaties die samenwerken in het Liemers Taalhuis zijn: Gemeente Duiven, Gemeente Zevenaar, Gemeente Westervoort, Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers, Caleidoz, Mikado, Regionaal Sociale Dienst (RSD), Regionaal Opleiding Centrum RijnIJssel/ Educatie.

Muziekschool De muziekeducatie binnen Kunstwerk! is aan­ zienlijk voor met name jongeren. De afgelopen jaren is de samenwerking met het onderwijs, muziekverenigingen en welzijnsorganisaties prominenter geworden. Muziek is een mooie manier om te werken aan sociale vaardighe­ den, zoals luisteren en samenwerken. Maar het draagt ook bij aan de kwaliteit van leven. De komende jaren worden de samenwerkingspro­ jecten steeds belangrijker. Binnen het cluster educatie willen we bijvoorbeeld inzetten op taal/rekenen en muziek. Ontwikkelingen muziekonderwijs Het reguliere muziekonderwijs binnen Kunst­ werk! is van goede kwaliteit. In 2017 was er zelfs een groei van 9% reguliere leerlingen t.o.v. 2016. De betere economische tijden verklaren deze stijging en mogelijk ook onze zichtbaarheid op de basisscholen. Voor verdere verdieping van de muziekles kan de leerling naar de muziekvereni­ ging of naar Kunstwerk! Het Musiater. In ons muziekonderwijs doen de samenwer­ king met scholen, projecten en kortere cursus­ sen het erg goed. Ook in 2018 en de jaren erna ligt hier de focus. Dat betekent dat we nieuwe docenten zullen aantrekken. Projecten op het gebied van spelenderwijsorkest, theater, zang, groepslessen, ensembles, muziek voor peuters en kleuters krijgen meer aandacht. Regulier aanbod We bieden voor een groot aantal instrumenten individuele muziek­ lessen. Daarnaast hebben we tal

van cursussen en projecten in ons aanbod. Muzieklessen worden aangeboden op onge­ veer 75% van de basisscholen in de Liemers. Vanwege het succes en extra regelingen (o.a. Muziekimpuls en CMK II) zal in 2018 t/m 2020 het aantal scholen uitbreiden waar muziekles wordt gegeven. We werken momenteel aan een convenant van alle Liemerse partijen in muziekonderwijs om in 2020 voor alle Liemerse scholen muziekonder­ wijs in groep 1 t/m 8 mogelijk te maken. De par­ tijen zijn: gemeenten, schoolbesturen, scholen, ondernemers, muziekverenigingen, combinatie­ functionarissen, aangevuld met CultuurMij Oost, Pabo en Conservatorium. Hier volgt nog een aantal voorbeelden van mooie ontwikkelingen in ons muziekaanbod: • De pilot Spelenderwijsorkest op Het Kofschip, De Bem en 5 scholen in Montferland is een groot succes geworden en zal in 2018 worden gecontinueerd en op meer scholen worden uitgezet.


• De samenwerking met alle muziekvereni­ gingen in ons werkgebied in Montferland, Zevenaar, Rijnwaarden en Duiven is versterkt, zowel in gezamenlijkheid richting scholen als de reguliere lessen. • Muzieklessen verzorgd bij de ZIEP, speciaal onderwijs in Didam. • Muziekcarrousel, kennismaken met instru­ menten voor groep 4 door muziekdocenten. • De cursus Spelen met Muziek (voorheen PRIMO) hebben we aangepast en is een groot succes. Aanbod aan scholen Het aantal scholen waar instrumentale muziek­ lessen wordt gegeven, is gegroeid. De leerlingen én de leerkrachten ontvangen de lessen en­ thousiast. De afgelopen jaren waren met name gericht op de ontwikkeling van muziekdocenten, instrumentarium en methodieken. De ko­ mende jaren staan sterk in het teken van borging van muziek binnen de school. Leerkrachten betrekken we intensiever bij de projecten en ze krijgen hulp bij het geven van muzieklessen, met name door het aanbod van online-methodes. In 2017 zijn dus grote stappen gemaakt.

Cultuureducatie

Volwasseneducatie

Cultuureducatie blijft van groot belang en de overheid zet hiervoor allerlei regelingen in. Voor Kunstwerk! is cultuureducatie het bindmiddel, zowel intern als extern. Met ons kwalitatieve vrijetijdsaanbod en de samenwerking met het onderwijs en welzijn, raken we ook gebieden van het sociale domein. Door de fusie kunnen we op het gebied van edu­ catie kwalitatief betere producten en diensten leveren. We zijn een sterkere organisatie gewor­ den en de verbindingen met de diverse kunst­ disciplines spreken dan ook bijna voor zich. Het afgelopen jaar is ook de positie van ‘Het Element’ opnieuw bekeken. Wij denken dat ‘Het Element’ een goede brug slaat tussen onderwijs, Kunstwerk! en de omgeving, waarbij de om­ geving nadrukkelijker in beeld komt. Zo willen we het amateurveld er meer bij betrekken. Door de samenwerking kunnen we de ­kwaliteit van cultuureducatie binnen het onderwijs waarborgen en goede producten leveren. Het uiteindelijke doel is een breed draagvlak voor cultuureducatie, waarin de cultuurcoördinator een belangrijke rol heeft.

Het cursusaanbod van de Volksuniversiteit heeft enkele veranderingen ondergaan. Zo hebben we beter gekeken naar de vraag die er is in de omgeving. Met name de cursussen talen, schilderen, yoga en de lezingen zijn goedlopen­ de cursussen. Daarnaast zijn we op zoek naar vernieuwing. Zo wordt op het gebied van nieuwe media een aantal nieuwe cursussen ontwikkeld. Dit gebeurt in samenhang met het aanbod van­ uit de bibliotheek, zoals de computercursussen. Inmiddels merken we weer een sterkere vraag naar volwasseneducatie. Door scherpere keuzes te maken en een betere marketing te voeren, ziet de toekomst er voor de volwasseneducatie er goed uit.

Het Element Het Liemers cultuurpunt ‘Het Element’ wordt gefinancierd door de gemeenten ­Westervoort, Duiven en Zevenaar vanuit deels de rijksgelden voor de regeling Combi­ natiefuncties, de gemeenten en Kunstwerk!. Kunstwerk! regelt het werkgeverschap van de cultuurcoördinator en maakt de afspraken met de stakeholders, verzorgt de financiën, organisatie en de administratie.

Erfgoed educatie Binnen erfgoed educatie was er dit jaar het Didamse Schuttersproject dat Kunstwerk! heeft ondersteunt. In samenwerking met de zeven schutterijen, zeven scholen en Welcom, hebben ruim 1.000 leerlingen meer geleerd over de geschiedenis, gebruiken en tradities van Schutterijen. Ruim 320 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Didam brachten tevens een bezoek aan het feestterrein om het eerste Gelderse Jeugd Landjuweel mee te maken. Daarnaast hebben we medewerking verleend aan (fiets)smokkeltocht tussen Montferland en Duitsland. Mooi is ook dat het schoolproject rond het Landgoed Sevenaer, begeleid door CVZ, na vier jaar weer is opgepakt. Door deelname aan het platform Erfgoedontwikkelaars van Erfgoed Gelderland zetten we stappen in de ont­ wikkeling en vernieuwing van erfgoededucatie.

De cultuurcoördinator organiseert ook de commissies cultuureducatie van de scholen in de drie genoemde gemeenten en verzorgt met gelden vanuit het onderwijs ook het jaarlijkse cultuurmenu voor de scholen in de gemeenten Duiven en Zevenaar. De cultuurcoördinator adviseert de scholen op het gebied van cultuurbeleid en draagt zorg voor een aanbod dat aansluit op het beleid van de school. Daarbij wordt met name

gebruik gemaakt van het aanbod binnen de regio. Tevens wordt er nadrukkelijk samenwerking gezocht met professionals en het amateurveld. Door allerlei afzonder­ lijke r­ egelingen en geldstromen is het van belang het uiteindelijke doel voor ogen te houden: cultuureducatie bevorderen binnen het onderwijs en de koppeling te maken met het vrijetijdsaanbod. Aan dit doel werkt zowel Het Element als Kunstwerk! 5


Op ongeveer 75% van de basisscholen in de Liemers worden muzieklessen aangeboden.

In het kalenderjaar 2017 werden er 1.083 cursisten geregistreerd bij de Volksuniversiteit.

Tevens hebben 1.661 leerlingen het museum bezocht via schoolprojecten en zijn er 3.420 bezoekers geweest die deel hebben genomen aan andere activiteiten gerelateerd aan het museum.

In het Musiater vonden in 2017 45 professionele voorstellingen plaats:

Het aantal uitleningen van de Bibliotheek Liemers ligt op 364.272 boeken.

Met 13 vestigingen in de gehele Liemers zijn de onderdelen van Kunstwerk! goed vertegenwoordigd op allerlei plekken.

6 4

In 2016 heeft Kunstwerk! Liemers Museum 7.504 bezoekers ontvangen.

• 3 toneelvoorstellingen • 11 cabaretvoorstellingen • 10 muziekvoorstellingen • 9 shows • 12 jeugdvoorstellingen

Via de Volksuniversiteit waren er in 2017 18.077 cursistcontacturen.

In 2017 hebben in totaal 52 leerlingen muziekexamen gedaan en behaald.


Het totale bezit van de Bibliotheek Liemers ligt op 117.666 boeken.

Binnen Kunstwerk! hebben 50 mensen een dienstverband, 26 fte. Daarnaast zijn er ­ongeveer 80 ZZP’ers en ruim 300 vrijwilligers die ervoor zorgen dat kunst en cultuur mensen samenbrengt.

Binnen erfgoed educatie heeft het Didamse Schuttersproject Kunstwerk! in 2017 ondersteunt. In samenwerking met de zeven schutterijen, zeven scholen en Welcom, hebben ruim 1.000 leerlingen meer geleerd over de geschiedenis, gebruiken en tradities van Schutterijen.

Het reguliere muziekonderwijs binnen Kunstwerk! is van goede kwaliteit. In 2017 was er zelfs een groei van 9% reguliere leerlingen t.o.v. 2016. In totaal volgden 679 leerlingen regulier muziekonderwijs.

Het Liemers Museum heeft 7.504 bezoekers mogen ontvangen in 2017.

In 2017 organiseerde de muziekschool voor 1.510 leerlingen school- en kortlopende projecten.

In 2017 heeft het Musiater een record aantal bezoekers mogen ontvangen!

In het kalenderjaar 2017 had Bibiliotheek Liemers 18.331 leden en 138.657 bezoekers.

In totaal 33.936 bezoekers. Dat komt neer op een stijging van 20% t.o.v. 2016. 7 5


Cluster Informatie & Presentatie In het Liemers Museum is in 2017 een groot aantal exposities georganiseerd. De ­exposities hebben allemaal een regionaal karakter. Slotstuk - Kunstenaars uit de Streek Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van het Liemers Museum is aan kunstenaars gevraagd om nogmaals te exposeren in het museum. In het zicht van de aankomende verhuizing naar HAL12 was dit een mooi slotstuk van de serie.

50 jaar pottenbakker in de Liemers Laurens Goldewijk In 2017 beoefende de bekende pottenbakker en keramist Laurens Goldewijk het ambacht van pottenbakker ruim 50 jaar en vierde hij zijn 75ste verjaardag. Een mooie gelegenheid om een over­ zichtstentoonstelling te organiseren. Tijdens de tentoonstelling kon men het getoonde werk ook kopen. De tentoonstelling was van 15 oktober tot en met 10 december 2017.

Bijzondere vondsten uit de Liemers tentoongesteld Ruim 20 jaar geleden vonden de eerste opgra­ vingen plaats aan de zuidrand van Didam. Vanaf die periode hebben archeologen en vrijwilligers de bouw van een industrieterrein, een woonwijk en een rondweg intensief begeleid. Dit is niet zonder resultaat gebleven. Sporen van boeren uit de Steentijd, een nederzetting uit de IJzertijd, een dorp van Germanen en een middeleeuws kasteel waaronder de resten van rijke graven uit de vroege middeleeuwen kwamen tevoorschijn. De vondsten zijn tentoongesteld in Kunstwerk! Liemers Museum in Zevenaar.

Persoonlijke keuze, werken uit de Zevenaar Stuyvesant Collectie Rob de Leeuw (voormalig directeur Turmac, Rothmans, BAT) heeft als gastconservator van het Liemers Museum een expositie samengesteld uit de Zevenaar Stuyvesant Collectie. Tot zijn selectie behoren onder meer kunstwerken van Asger Jorn, Jan Cremer en Armando.

‘De wereld van de Peter Stuyvesant Collectie blijft uniek!’ Fred Sieger: vorm - materie - kleur Van 11 juni tot en met 3 september 2017 was er een expositie van werken van Fred Sieger. Deze tentoonstelling was op drie locaties te zien, namelijk het Gemeentehuis Zevenaar, Rijnstate Zevenaar en Kunstwerk! Liemers Museum. Kunstwerk! Liemers Museum hield een bij­ zondere expositie over het abstracte werk van de Zevenaarse kunstenaar, wijlen Fred Sieger ­(1902-1999). De werken van Fred Sieger zijn eigendom van de Sieger White Stichting, die de collectie heeft ondergebracht in het Liemers Museum.

8

De Peter Stuyvesant Collectie was de kunstverzameling van de sigarettenfabrikant Turmac. In verband met de sluiting van de fabriek is de collectie voor een deel geveild. Het overblijvende deel is geschonken aan de gemeente Zevenaar en heet nu de Zevenaar Stuyvesant Collectie.

De gemeente Montferland, het Archeologisch Dienstencentrum (ADC), de Historisch Archeolo­ gische Stichting en het Liemers Museum hebben deze expositie georganiseerd om stil te staan bij de afsluiting van het laatste archeologische project van de Randweg in Didam.


Samenwerkingsprojecten

Het logeerhuis van Sinterklaas Ook dit jaar logeerden de Sint en zijn pieten weer in het Liemers Museum. In de sinterklaasperiode van 18 november tot 6 december was er weer van alles te beleven, zoals een speurtocht voor kleine ­kinderen, een escaperoom voor de grotere kinderen en natuurlijk een ontmoeting met ­Sinterklaas. Verder werden er diverse work­ shops georganiseerd.

Door het oog van Paul Huf: de Peter Stuyvesant Collectie

Boek ‘Grenssages’ – ‘Grenzgange’ In het kader van de tentoonstelling Grenzland is het boek Grenssages - Grenzgange gepresen­ teerd. Dit boek geeft de geschiedenis van de afgelopen 200 jaar weer en kwam tot stand in samenwerking met o.a. het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, het Historisch Verband de Liemers, Gelders erfgoed. Het boek geeft weer hoe een aantal gemeenten 200 jaar geleden zich in ons gebied ontwikkelde. De tentoonstelling was een initiatief van Kunstwerk! Liemers Mu­ seum en was op diverse plekken in De Liemers te zien. Landjuweel Verder zijn er veel initiatieven geweest met diverse samenwerkingspartners, waaronder een presentatie schutters in het gemeentehuis van Didam tijdens het Landjuweel. Tevens was het museum betrokken bij de voorbereidingen van Liemers Academie door Erfgoedcentrum Achterhoek. We maken nu vlogs en blogs over de rijke schat­ kamer van het museum, waardoor het museum op een eigentijdse manier de historische schat­ ten kan tonen. Dit doen we in samenwerking met De Liemers Helemaal Goed.

Er is ook een vooronderzoek gestart naar een Beeldbank. Dit gebeurt in samenwerking met Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg. In dat kader is er al fotomateriaal geplaatst op ­Collectie Gelderland. Het project kan van start als er voldoende budget is, zodat de Verenigin­ gen en een aantal particulieren ook deel kan nemen.

De tentoonstellingenreeks van 2017 werd afgesloten met een tentoonstelling van originele foto’s van de fotograaf Paul Huf. De foto’s zijn gemaakt van de Peter Stuyvesant Collectie van de voormalige Turmacfabriek. De tentoonstelling werd goed bezocht, vooral omdat het een beeld gaf van hoe de werken destijds in fabriek hingen. 9


Cluster Exploitatie Theater

Sponsoring & commercieel

In 2017 hebben we een record aantal bezoekers mogen ontvangen! In totaal 33.936, dat komt neer op een stijging van 20% t.o.v. 2016. Dit bezoekersrecord komt o.a. voort uit de 45 professionele voorstellingen in 2017: • 3 toneelvoorstellingen • 11 cabaretvoorstellingen • 10 muziekvoorstellingen • 9 shows • 12 jeugdvoorstellingen

Het grootste deel van de sponsors is nog steeds actief. In 2017 mochten we ook een aantal nieuwe sponsors ontvangen, deels in geldelijke bijdragen en deels in natura. We verwachten van de bedrijven uit de regio waar wij diensten vanaf nemen, dat zij de cultuur een warm hart toedra­ gen en hopen dat ze sponsor bij ons worden. Zo hebben we een leuke groep sponsors opge­ bouwd die nauw betrokken is bij Het Musiater.

Het totaal aan activiteiten lag op 153.

Steeds meer mensen weten ons te vinden voor een compleet event. We stellen ons flexibel op en kunnen maatwerk leveren, doordat we de horeca in eigen beheer hebben. We kunnen in alle horecawensen voorzien en we werken met marktconforme prijzen.

Horeca

Ook zorgde de intensievere samenwerking met de diverse onderdelen van Kunstwerk! voor meer bezoekers. We kunnen terugkijken op een prachtig jaar en we verwachten de stijgende lijn van 2017 door te zetten in 2018.

Cluster Exploitatie Het cluster exploitatie is belast met de verhuur, beheer, evenementen en inkoop. De focus ligt voornamelijk op onderdeel van Het Musiater. Echter, we kunnen optimaal gebruik maken van de diverse ruimtes die bij Kunstwerk! horen door gezamenlijke inkoop en te kijken welke ruimte zich het beste voor welke activiteit leent (zowel voor intern als extern gebruik).

Verhuringen In 2017 hebben we 4% meer verhuringen mogen ontvangen dan in 2016. We zien voornamelijk een groei in de commerciële verhuringen door bedrijven. Tevens maken de vele scholen in de regio goed gebruik van Het Musiater. 10

Tevens zijn wij voortdurend opzoek naar manie­ ren om onze gasten te verrassen. Zo hebben wij in 2017 een theaterdiner verzorgd in samenwer­ king met De Gelderlander. Dit was een enorm succes. Zodoende wordt de samenwerking in 2018 voortgezet en uitgebreid.

In de nieuwe organisatie Kunstwerk! wordt de horecafunctie van Het Musiater ook gebruikt bij andere onderdelen van Kunstwerk!. Zo is de horeca ingezet bij opening van de Bibliotheek Westervoort, opening Taalhuis, verschillende exposities bij het museum en nog vele andere activiteiten. Ook zijn er collectieve afspraken met leveran­ ciers gemaakt omtrent inkoop op het gebied van kantoor, faciliteiten, ophaaldienst afval, koffie en koffiemachines, kopieermachines etc. In het overleg Beheer worden alle beheerders be­trokken onder aanvoering van de cluster­ coördinator Exploitatie.


Cluster Organisatie

Tot slot

Door de organisatie te verdelen in clusters, is de samenwerking onderling sterk bevorderd. Ook zijn er tal van nieuwe initiatieven ontwikkeld. Daarmee hebben we een vooruitstrevend bedrijfsmodel. In het cluster organisatie is de administratie gestroomlijnd voor zowel de cursus- als de financiële administratie.

“De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen” (Nelson Mandela)

Marketing Het marketingteam verzorgt de gehele publi­ citeit, communicatie en pr voor alle bedrijfs­ onderdelen. Er zijn twee brochures: een theater­ brochure en een brochure voor het educatieve aanbod.

Opening Bibliotheek Westervoort

Personeel Binnen Kunstwerk! hebben 50 mensen een dienstverband, 26fte. Daarnaast zijn er ongeveer 80 ZZP’ers aan ons verbonden en ruim ­300 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde! Binnen alle onder­ delen is sprake van werkervaringsplekken en gesubsidieerde banen vanuit de Regionale Sociale Dienst (RSD).

Huisvesting

Daarnaast staan we op diverse beurzen, m ­ arkten en evenementen. En er komen jaarlijks drie cul­ tuurkranten uit. De wekelijkse redactieruimte in de regionale krant is ook erg belangrijk om de ­producten en diensten onder de aandacht te brengen.

Met 13 vestigingen in de gehele Liemers zijn de onderdelen van Kunstwerk! goed vertegenwoordigd op allerlei plekken. Er zijn vestigingen van Kunstwerk! in Zevenaar, Giesbeek, Lathum, Angerlo, ­Lobith, Pannerden, Didam, Duiven en Westervoort. De toekomstige gezamenlijke huisvesting in HAL12 te Zevenaar is van belang voor het verder ont­ wikkelen van Kunstwerk! als culturele voorziening voor de Liemers. Horeca en evenementen zijn de belangrijkste pijlers. Begin 2019 nemen alle onderdelen, behalve Het Musiater, intrek in HAL12.

Kunstwerk! heeft zich de afgelopen twee jaar flink ontwikkeld: veel zaken zijn op orde. We zijn vertegenwoordigd binnen vrijwel de gehele samenleving van de Liemers. Het enthousiasme en motivatie van alle mede­ werkers is groot. Binnen de (financiële) mogelijkheden halen we het maximale eruit. Fondsenwerving, binding van sponsoren en goede dienst­ verlening zijn hierbij cruciaal. We blijven in beweging met ons cursusaanbod en door samenwerkingsverbanden aan te gaan binnen nieuwe projecten en regelingen. Het spectrum is breed en we zijn zichtbaar op nieuwe terreinen. Denk aan welzijn, met onder andere muziek in de dagbesteding, muziek en dementie, bestrijding van laag­ geletterdheid in het Liemers Taalhuis, het onderwijs en bedrijfsleven. Alles wat we ondernemen, doen we voor de inwoners van De Liemers. Daarvoor zijn we er! Kunstwerk! brengt partijen bij elkaar, ondersteunt en adviseert. We willen graag samenwerken, want onze maatschappelijke betrokkenheid is groter dan ooit. Door samen te werken, brengen we elkaar weer verder. Daarmee hopen we dat iedereen trots is op dé culturele voorziening in de Liemers, Kunstwerk!. Kunstwerk! wordt gesubsidieerd door de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven & Montferland.

11


Tel.: 0316 52 98 41 Email: info@liemerskunstwerk.nl www.debibliotheekliemers.nl www.liemersmuseum.nl www.hetmusiater.nl www.vuzevenaar.nl

Profile for bureaudeclou

Jaarverslag 2017 - Liemers Kunstwerk!  

Kunst en Cultuur brengt mensen samen. Zingen in een koor, muziek maken in een orkest, samen een expositie bijwonen of een taal leren, theate...

Jaarverslag 2017 - Liemers Kunstwerk!  

Kunst en Cultuur brengt mensen samen. Zingen in een koor, muziek maken in een orkest, samen een expositie bijwonen of een taal leren, theate...

Advertisement