Page 1

ANUL 2007 A PROPUS ROMÂNILOR ªI ROMÂNIEI UN NOU PROTOTIP DE

PERSONALITÃÞI ale universului economic vãlenean:

OAMENI CÃRORA LE PASÃ

MOª CRÃCIUN

V (CARE NE-A ADUS DE TOATE...)

Gala premiilor ziarului

Vãlenii

pagina pagina 32 Ziarul Vãii Teleajenului

ÃLENii Nr. 16, ianuarie 2008

FONDATOR: GHEORGHE BURDUJAN

Editorial

PRIMÃRIA ORAªULUI

1 leu

VÃLENII DE MUNTE ARE UN NOU SEDIU

✍ GHEORGHE BURDUJAN

ÞIRIACUL ªI PATRICIUL

Dupã Revoluþia din 1989, cu toþii ne-am aºezat la o imaginarã linie de start ºi am pornit într-o competiþie care se dorea a fi egalã din punctul de vedere al ºanselor de reuºitã. Pe parcurs, însã, am realizat cã nu e chiar atât de simplu sã þii pasul cu cei care aveau relaþia ºi informaþia, ºmecheria, lipsa de bun simþ ºi abilitatea de a se învârti într-o lume nãucã ºi nãucitã de ceea ce i se întâmplase... Dinu Patriciu s-a învârtit mereu în lumea politicã (cea care face ºi desface): P.N.L., P.N.L.A.T., N.P.L. ºi, în fine, din nou P.N.L. În afaceri, ca arhitect, a început, în mod firesc, cu o firmã de construcþii (S.C. “Alpha” S.R.L.). Mirosul de petrol, însã, l-a atras dintotdeauna ºi cum din construcþii ºi proiectãri nu câºtiga pe mãsura nemãsuratei lui ambiþii a vrut sã dea un tun de mare anvergurã încercând sã punã mâna pe S.C. “CONPET” S.A. Adicã pe reþeaua de conducte subterane prin care se transportã petrolul naþional. Nu a þinut. El nu dorea conductele goale, ci cu petrolul pe care-l conþineau (zeci ºi sute de mii de tone). Cineva deºtept “s-a prins” ºi nu a vrut sã-i facã jocul. Patriciul a renunþat la “CONPET” ºi s-a reorientat rapid cãtre rafinãria Petromidia. A gãsit o niºã (ºmecheria cu datoriile istorice) ºi a reuºit s-o ia pe nimic ca mai apoi, s-o vândã cu o sumã situatã în jurul cifrei de 3 miliarde de euro. Stupefiant! De primii paºi fãcuþi pe teritoriul natal de cãtre Ion Þiriac vã mai amintiþi? Niºte “ajutoare” pentru copii. Ajutoare care ne-au luat ochii ºi minþile... Nu mai facem analiza “devenirii” sale din lipsã de spaþiu. O întrebare, totuºi, se impune: de ce nu ºi-a fãcut el colosala avere în Germania de unde venea? Rãspunsul ar fi cã nemþii nu sunt proºti, cã aici în România a simþit el terenul slab, aici sunt prieteniile ºi relaþiile. Pentru cã aici oamenii abia se trezeau la viaþã dupã 1989, iar el era uns deja cu toate alifiile... Petrolul, ciolanul ºi friptura întotdeauna miros bine, iar aceºti “domni” au mirosul foarte dezvoltat... Marile averi se fac în câteva generaþii, nu în câþiva ani sau peste noapte, stimate doamne ºi stimaþi domni din “Top 300”!

pagina pagina 37

SÃ-I CUNOAªTEM PE CONSILIERII NOªTRI POPESCU C-TIN GABRIEL

S-AU ÎNTÂMPLAT LA VÃLENII DE MUNTE

S-a nãscut la data de 24 iunie 1945 în municipiul Turda, judeþul Cluj. A absolvit Institutul de Medicinã ºi Farmacie (Medicinã Generalã) în anul 1973. Este ales Consilier Local pe listele P.S.D. pagina 6

Pagina 3

ÎNVÃÞÃMÂNTUL DE AZI S-au scurs mai bine de cinci luni de la începutul noului an de învãþãmânt ºi complexul univers al ºcolii nu se dezminte. Profesori ºi elevi reîntorºi în sala de clasã reconstruiesc devenirea fiinþei dincolo de metamorfozele politice, social-economice sau de jocul abil al mercurului din termometre.

Pagina 6


2

Social

PERSONALITÃÞI ALE UNIVERSULUI ECONOMIC VÃLENEAN

OAMENI CÃRORA LE PASÃ

Publicaþia noastrã va organiza pe data de 31 ianuarie 2008 GALA PREMIILOR ZIARULUI “VÃLENII” care se va dedica tuturor acelora care au contribuit la apariþia ecestui ziar dovedind astfel cã le pasã de existenþa noastrã, de bunul mers al actului cultural în oraºul Vãlenii de Munte ºi nu numai de activitatea sportivã sau de efemeritatea unor sãrbãtori împãnate cu jocuri de artificii ºi concerte de muzicã popularã sau uºoarã plãtite cu bani mulþi (uneori - de cele mai multe ori - nemeritaþi). La concurenþã cu sportul, cultura a fost ºi

este vãduvitã fãrã drept de apel. Activitãþilor sportive (ne referim, în esenþã, la echipa de fotbal) din Vãlenii de Munte li se dedicã zeci ºi sute de milioane de lei vechi în timp ce pentru o activitate culturalã abia dacã se gãsesc sume cuprinse între cinci sute ºi trei milioane de lei vechi... Un meci de fotbal îl þii minte maximum o sãptãmânã, un joc de artificii (sau un concert de muzicã diversã) rãmâne în memoria colectivã maximum trei zile. Apariþia unui ziar sau a unei cãrþi, însã, rãmân pentru eternitate.. O carte, un ziar se arhiveazã în biblioteci, intrã în zeci ºi sute de case, informeazã, fac educaþie,

culturalizeazã ºi, în final, pot vorbi posteritãþii despre trecerea noastrã pe aceste meleaguri. Prea uºor se uitã, în oraºul lui Nicolae Iorga, de acest adevãr fundamental. Suntem încântaþi ºi ne intereseazã doar efemeritatea clipei prezente sãrbãtoritã cu mare fast ºi multã cheltuialã. Din acese motive recunoºtinþa ºi mulþumirile noastre se va îndrepta cu prisosinþã cãtre acei care ne-au ajutat sã existãm. Nominalizãrile se vor face în funcþie de importanþa contribuþiei.

- Manager al S.C. 1. CHIVÃRAN GABRIEL - Manager al S.C. “DOCIREX” S.R.L. “CHIVÃRAN COM” S.R.L. 19. GHEORGHE 2. ALEX MIHAI STOENESCU - SCRIITOR ªI LIVIU - Manager ISTORIC al S.C. “VERA ªI 3. FLOREA GABRIEL - Manager al S.C. LIVIA” S.R.L. “MOBREAL DIVERS” S.R.L. 20. OPREA C-TIN 4. PUIU TUDOR - Manager al S.C. “PRA Manager al S.C. Sorin Anghel Gabriel Chivãran C-tin Oprea HOVA INDUSTRIAL PARC” “COOP. 5. ROGOZEA AUREL Manager al S.C. MEªTEªUGÃREASCÔ “IPSAR” S.R.L. 21. MICLEA ION - Manager al S.C. 6. IONIÞà CONSTANTIN - Manager al S.C. “MONISEDRV PROD” S.R.L. “AURORA I.C.” S.R.L. 22. MIHALCEA CRISTINA - Manager al 7. MATEI CRINA - Manager al S.C. “VICTO S.C. “COMPACT” S.R.L. RIA METVAL” S.R.L. 8. ANGHEL SORIN - Manager al S.C. “INFO Alex Mihai Stoenescu SERV MILENIUL III” Ion Zaharachescu Concepþia, 9. ZAHARACHESCU ION - Manager al S.C. execuþia “NIALKOTRANS” S.R.L. ºi 10. DRAGOMIR CORNELIU - Manager al materialul S.C. “CRISTELSI” S.R.L. machetei 11. SIMION IOAN - Manager al S.C. “COOP. aparþin DE CONSUM” domnului 12. SORIN NIÞESCU - Manager al S.C. “PIETTA GLASS WORKING” AURELIAN Sorin Niþescu Gabriel Florea 13. GÃLUªCà GHEORGHE - Manager al S.C. DUMITRAªCU “OREDY COMPANY” 17. NÃSTASE CRISTIAN 14. CONSTANTIN FLORIN - Manager al S.C. “CONCRIS CONSTRUCT” Manager al S.C. “NATIS 15. DEDU GIGI - Manager al S.C. “TEOMED” S.R.L. CRI” S.R.L. 16. TEJU SORIN - Manager al S.C. “LUXY” S.R.L. 18. DUMITTRAªCU AURELIAN

INVITAÞIE LA GENEROZITATE (Roxana Ghemea, Ciucã Mãdãlina, Anda Stroescu) au donat cãrþi copiilor bolnavi de cancer din Asociaþia P.A.V.E.L (Primind Ajutor Viaþa Este

La sfârºitul anului 2007, elevii Grupului ªcolar Agromontan "Romeo Constantinescu" din oraºul Vãlenii de Munte, reprezentaþi de consilierul educativ, prof. Camelia Neagu ºi echipa Consiliului Elevilor

Luminoasã) Institutul Oncologic - Bucureºti. Echipa s-a deplasat în capitalã, prin bunãvoinþa domnului Ionescu Ion, care ne-a asigurat

transportul, la Institutul Fundeni - "Prof. Dr. Alex. Trestioreanu". Acþiunea a avut drept scop sensibilizarea la suferinþã ºi stimularea genero-zitãþii, într-o lume prea grãbitã sã mai vadã ºi sã mai audã. Felicitãri ºi mulþumiri din partea copiilor aflaþi în suferinþã.

Am fost onoraþi de prezenþa doamnei Iuliana Ghidu, coordonator program ºi de domniºoara psiholog Cristina Stere care ne-au oferit lecþii de viaþã ºi iubire. Roxana GHEME Preºedinte Consiliul Elevilor Grup ªcolar “Romeo Constantinescu”


3 ä

Actualitate

Sã-i cunoaºtem pe consilierii noºtri S-a nãscut la data de 24 iunie 1945 în municipiul Turda, judeþul Cluj. A absolvit Institutul de Medicinã ºi Farmacie (Medicinã Generalã) în anul 1973. Medic specialist Medicinã internã între anii 1975-1991 la Spitalul Judeþean din oraºul Vaslui, judeþul Botoºani. Din anul 1991 este medic la Spitalul Orãºe-

nesc din Vãlenii de Munte, medic primar boli interne. Este membru al Partidului Social Democrat (P.D.S.R.) din anul 1995. Vicepreºedinte al Orga-nizaþiei Orãºeneºti din Vãlenii de Munte a Partidului Social Democrat din anul 1997. Este ales Consilier Local pe listele P.S.D.

(P.D.S.R.) între S-a nãscut la data anii: de 24 iunie 1945 în 1995 - 2000; municipiul Turda, judeþul Cluj. A absolvit 2000 - 2004; Institutul de Medicinã 2004 - 2008; Secretar al ºi Farmacie (Medicinã Comisiei (nr. 3) Generalã) în anul 1973. Este membru al pentru actiPartidului Social vitãþi social-cul(P.D.S.R.) din turale, culte, în- Democrat anul 1995. vãþãmânt, sãnãVicepreºedinte al tate ºi familie, Organizaþiei Orãºeneºti protecþie copii, din Vãlenii de Munte a tineret ºi sport. Partidului Social.

HOTÃRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL din oraºul Vãlenii de Munte HOTÃRÂRE (privind aprobarea de locuri de muncã subvenþionate, în cadrul programului de ocupare temporarã a forþei de muncã din rândul ºomerilor) Art.2 - Împuterniceºte pe primarul oraºului Vãlenii de Munte sã selecþioneze ºi sã repartizeze în muncã pe viitorii salariaþi, pe locuri de muncã de interes pentru comunitatea localã (strãzi, ecologizare zone verzi, cimitir, parcuri, lucrãri urbanistice diverse, etc. ), cu respectarea numãrului de locuri de muncã indicat la art.1. Art.3 - Angajarea în muncã a salariaþilor se va face pe perioadã determinatã, cuprinsã între 01 mai 2007 - 31 octombrie 2007. Art.4 - Cu aducere la îndeplinire se Art.1 - Aprobã 10 de locuri de muncã subvenþionate, însãrcineazã : primarul, viceprimarul, Serviciul Buget conform legii, în cadrul programului de ocupare tem- Finanþe, Oficiul Resurse Umane ºi Direcþia Patrimoniu. porarã a forþei de muncã din rândul ºomerilor.

HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL (privind aprobarea dãrii în administrare a terenurilor ºi clãdirilor în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat) Art. 1 - Aprobã transmiterea terenurilor ºi clãdirilor în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din localitate, aflate în domeniul public al oraºului Vãlenii de Munte ºi administrate de Consiliul local al oraºului Vãlenii de Munte, în administrarea Consiliilor de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt, conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art. 2 - Imobilele date în administrare se vor folosi conform destinaþiei ºi scopului pentru care au fost construite, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare. Art. 3 - Consiliul Local al oraºului Vãlenii de Munte va controla, periodic, imobilele în cauzã, care se vor menþine în continuare în domeniul public al oraºului Vãlenii de Munte. Art. 4 - Cheltuielile necesare pentru întreþinerea, gospodãrirea, repararea, consolidarea ºi modernizarea bunurilor imobile date în administrare Consiliilor de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt, se vor suporta din bugetul local al oraºului Vãlenii de Munte. Art. 5 - Sunt interzise - înstrãinarea, concesionarea, darea în locaþie de gestiune ºi schimbarea destinaþiei imobilelor date în administrarea Consiliilor de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt. Este permisã închirierea unor spaþii, în situaþia când acestea sunt disponibile ºi nu mai sunt folosite, fãrã a se împiedica procesul normal de învãþãmânt,

cãtre terþe persoane, cu titlu oneros, folosindu-se ca termen legal chiriile stabilite prin hotãrârile Consiliului Local al oraºului Vãlenii de Munte. Art. 6 - Predarea - primirea bunurilor prevãzute în anexã se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotãrâri. Art. 7 - Centrul de execuþie bugetarã Vãlenii de Munte va înregistra aceste imobile în evidenþele sale contabile, separat pe fiecare Consiliu de administraþie în parte, ºi va face inventarierea lor anualã. Art. 8 - Hotãrârea nr.23 /31 martie 2005 se abrogã. Art. 9 - Cu aducerea la îndeplinire se însãrcineazã Primarul, Serviciul buget - finanþe, Serviciul Impozite ºi taxe locale ºi Consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt ºi Centrul de execuþie bugetarã pentru învãþãmântul preuniversitar Vãlenii de Munte.

POPESCU C-TIN

HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL (privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale ºi a taxelor locale speciale, ce se vor aplica în anul fiscal 2008)

În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã;

Consiliul Local al oraºului Vãlenii de Munte adoptã prezenta hotãrâre: Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2008, conform anexei nr.1. Art.2. Pentru persoanele juridice, în cazul impozitului pe teren, prin aplicarea art. 253 (2) din Codul fiscal, se stabileºte cota de impozit de 1,50% pentru clãdirile care au fost reevaluate pânã la data de 01 ianuarie 2004 sau au intrat în patrimoniu dupã aceastã datã; Pentru persoanele juridice care efectueazã investiþii, de peste 500.000 euro pe o perioadã de pânã la 5 ani, cota de impozit pentru clãdiri va fi de 1%; Pentru clãdirile care nu au fost reevaluate pânã la data de 31 dec 2003, cota de impozit se stabileºte, în temeiul art. 253 (6), la 10%; Art.3. Bonificaþia ce se va acorda, în temeiul art. 255 (2) din Codul fiscal, va fi de 10%; Bonificaþia ce se va acorda, în temeiul art. 260 (2) din Codul fiscal va fi de 10%. Bonificaþia ce se va acorda, în temeiul art. 265 (2) din Codul fiscal, va fi de 5%. Art.4. Cota taxei, prevãzutã de la art. 270 (4) din Codul fiscal, va fi de 3% din valoarea serviciilor de reclamã ºi publicitate; Art.5. Taxa hotelierã, în temeiul art. 279 (2) din Codul fiscal, va fi de 5%;

Art.6. Se aprobã reducere cu 50% de la platã - de cãtre persoanele fizice - impozitului pe clãdiri ºi a impozitului pe teren, de la domiciliul acestora, pentru persoanele ale cãror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe þarã, (luându-se în considerare numai membrii majori de familie). În cazul unei calamitãþi naturale, în cazul persoanelor fizice, se aprobã scutirea de la plata impozitului pe teren ºi a impozitului pe clãdiri de la domiciliul acestora, în baza art. 286 (4) din Codul fiscal. Art.7. Se stabilesc taxele locale speciale ºi alte taxe locale, în temeiul art. 282 - 283 din Codul fiscal, conform anexei nr. 2. Art.8. Anexele nr.1 ºi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.9. Cu aducerea la îndeplinire se însãrcineazã Serviciul impozite ºi taxe locale.


4

Com J

re;

erci

aliz eaz

ã

Produse alimenta-

J

transport de persoane pe majoritatea traseelor cu capªt de linie Vªlenii de Munte;

ä

ä curse convenii cu firme din ora” ”i din zonª;

curse ocazionale, la cerere, interne ”i internaionale;

ä

Telefoane: 0788-418.825 0788-575.231

Str. Popa ªapcã nr. 4, Vãlenii de Munte (vizavi de parcul central al oraºului)

N I Z A G MA

transport local n ora”ul Vªlenii de Munte; ä

Relaþii la Dispecerat (zona Gãrii Vãlenii de

sc VOIAJ TRANSEURO srl

Mezeluri; Produse de panificaþie; J Fructe; J Cosmetice; J Detergenþi; J Sãpunuri; J Þigãri; J Bãuturi alcoolice; J Lactate; J Dulciuri; J Rãcoritoare; J Îngheþatã; J Ouã; Relaþii la telefon: 0244-280.486 J Articole 0788-250 .126 mãrunte. J

Efectueazã:

FACILITÃÞI DIN PARTEA FIRMEI

N O N

P O -ST

VÃLENii

S.C. "CHIVÃRAN COM" S.R.L.

privind avantajele abonamentelor pentru elevi:

AVANTAJELE ABONAMENTELOR PENTRU ELEVI

:

FACILITÃÞI DIN PARTEA FIRMEI

S.C. "CHIVÃRAN COM" S.R.L.:

POSIBILITATEA ALEGERII ÎNTRE ABONAMENT SÃPTÃMÂNAL ªI ABONAMENT LUNAR; + ABONAMENTE EMISE ÎN CONDIÞII LEGALE ªI PE TRASEE AUTORIZATE; + ACOPERIREA TUTUROR TRASEELOR DIN ZONÃ; + TARIFE MAI MICI COMPARATIV CU SUMA TOTALÃ A BILETELOR PE ACEIAªI PERIOADÃ; + POSIBILITATEA ELIBERÃRII PE BAZÃ DE TABEL ªI ACHITAREA TELEFON CONTACT: 0722-502.247 ÎN MOMENTUL DECONTÃRII; TELEFON/FAX: 0244-280.846 + AUTOBUZE LICENÞIATE, BINE ÎNTREÞINUTE, CU ASIGURÃRI E-mail: PENTRU CÃLÃTORI ªI BAGAJE. gabichivaran@yahoo.com

DECONTAREA ABONAMENTELOR DE CÃTRE M.E.C. PRIN INTERMEDIUL INSTITUÞIILOR DE ÎNVÃÞÃMÂNT UNDE ACEªTIA ÎNVAÞÃ; + SISTEM MAI RAPID ªI COMOD LA URCAREA ÎN AUTOBUZE; + GARANÞIA TRANSPORTULUI PE PERIOADA VALABILITÃÞII ABONAMENTULUI. +

+

Redacþia Str. George Enescu nr. 1 Telefon: 0723 - 246.121 VÃLENII DE MUNTE

Redactor-ºef:

Gh. BURDUJAN

Colectivul de redacþie: Valentin Emil MUªAT Mihai Johann Cozorici, Camelia NEAGU

Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. Publicaþia „Vãlenii” este editatã de S.C. „VALTE” S.R.L. ºi Fundaþia “ARMONIA”


5

SOCIETATEA „COOPERATIVA DE CONSUM" DIN VÃLENII DE MUNTE

Cyan Magenta Yellow Black

ORGANIZEAZÃ, ÎN CADRUL

COMPLEXULUI TURISTIC „CIUCAª",

PETRECERI DE OCAZIE, NUNÞI, BOTEZURI, BANCHETE, ZILE ONOMASTICE ETC., LA PREÞURI AVANTAJOASE INFORMAÞII SUPLIMENTARE LA TELEFON: 0244-280.425; 0244-280.915

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DE SPECIALITATE RECUPERARE MEDICALÃ, FIZIOTERAPIE, BALNEOLOGIE Locaþie: Vãlenii de Munte, str. Berceni 42, Colegiul “N.Iorga”

CONSULTAÞII: MARÞI-JOI -16,30 - 20,30 TRATAMENT: ZILNIC -16,30 - 20,30

ANUNT

FUNDAÞIA O. S. “ARMONIA” ANUNÞÃ DESCHIDEREA FILIALEI DIN VÃLENII DE MUNTE INFORMAÞII LA TELEFON 0723-246.121 SAU LA REDACÞIA PUBLICAÞIEI “VÃLENII”


6 ➤

educatie

ROMANIA STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

L

a data de 1 ianuarie 2007, România a devenit membru al Uniunii Europene, cetăţenii români devenind astfel cetăţeni ai Uniunii Europene. Începând cu această dată cetăţenii români care călătoresc în afara teritoriului naţional vor beneficia, atât pe teritoriul statelor membre ale Uniunii cât şi pe teritoriul statelor terţe, de drepturile conferite de tratatele de bază ale Uniunii Europene tuturor cetăţenilor europeni. 1. Cetăţenii români beneficiază de dreptul de liberă circulaţie pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Marea Britanie şi Irlanda au eliminat, de la 1 ianuarie 2007, obligativitatea vizei pentru cetăţenii români care doresc să călătorească pe teritoriul acestora. 2. Cetăţenii români pot călători pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii pe baza cărţii de identitate. În ceea ce priveşte minorii, rămân în vigoare prevederile Legii nr. 248/2005 în conformitate cu care minorii români pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Membrii de familie ai unui cetăţean român, care nu au cetăţenia română sau a unui alt stat membru, trebuie să aibă asupra lor fie o viză de scurtă şedere în România, fie un permis de rezidenţă. 3. Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul statelor terţe (non-UE) beneficiază de protecţie consulară din partea ambasadelor şi consulatelor tuturor

statelor membre UE, în cazul în care în ţara terţă respectivă România nu are deschisă reprezentanţă diplomatică sau consulară. Cetăţenii români, ca şi ceilalţi cetăţeni europeni, au dreptul să solicite protecţie consulară din partea oricărui alt stat membru UE atunci când se află într-un stat terţ (nemembru al Uniunii Europene). Reprezentanţa diplomatică sau consulară al oricărui stat membru UE solicitată tratează cetăţeanul român, la fel ca pe propriul cetăţean. Protecţia oferită de ambasadele celorlalte state membre poate acoperi următoarele situaţii: Asistenţă în caz de deces; Asistenţă în cazuri de accidente sau boli grave; Asistenţă în caz de detenţie sau arest; Asistenţă pentru victimele unor infracţiuni grave; Salvarea şi repatrierea cetăţenilor victime ale unor dezastre naturale sau crize politice/umanitare. Cetăţenii români aflaţi într-una din situaţiile descrise anterior şi care solicită asistenţa misiunii diplomatice şi consulare a unui alt stat membru UE vor trebui să prezinte paşaportul, cartea de identitate sau orice altă dovadă care să ateste calitatea de cetăţean român. 4. Cetăţenii români beneficiază de dreptul de rezidenţă pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii Europene, fără a fi necesară deţinerea unui permis

ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE AZI

S-au scurs mai bine de cinci luni de la începutul noului an de învăţământ şi complexul univers al şcolii nu se dezminte. Profesori şi elevi reîntorşi în sala de clasă reconstruiesc devenirea fiinţei dincolo de metamorfozele politice, social-economice sau de jocul abil al mercurului din termometre. Societatea şcolii este indestructibilă deşi realitatea o invadează din toate punctele cardinale: tineri dispuşi că coopereze şi să reinventeze lumea

şi tineri dificili, pestriţi în atitudine şi comportament. Şcoala, familia, societatea sunt factorii răspunzători pentru devenirea unora sau altora iar verificarea celor "şapte ani de acasă" nu mai este edificatoare. Învăţământul anilor 2007-2008 are mult de lucru în această direcţie. Informaţia şi profesionalismul ştiinţific sunt insuficiente fără diplomaţie şi abilitate psiho-pedagogică, fără iubire de oameni şi destine. E dificil ca tânăr profesor sau neexperimentat adult să educi şi să nu te laşi deformat de forţele unei realităţi cam trecute de tranziţie. Adultul de mai târziu va stima profesorul de acum, doar dacă el, "profu" nu va rămâne indiferent la construirea personalităţii sale, demonstrând încă o dată că "ceea ce a fost amar şi dulce a venit din afară, iar ceea ce a fost greu, dinăuntru, din stăruinţa proprie" (A. Einstein). Prof. Camelia NEAGU

de rezidenţă. Pentru perioade de până la 3 luni, cetăţenii români au dreptul de rezidenţă pe teritoriul unui alt stat membru fără nici o condiţionare sau formalităţi, alta decât de a deţine o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil. Membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii care călătoresc împreună cu acesta, membri care nu au cetăţenia unui stat membru, pot obţine dreptul de rezidenţă pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioada de până la 3 luni doar în baza unui paşaport valabil. Pentru perioade mai mari de 3 luni cetăţenii români au dreptul de rezidenţă pe teritoriul unui alt stat membru dacă respectivul îndeplineşte una din următoarele condiţii: a. este angajat ca lucrător sau este liber profesionist; b. are suficiente resurse şi asigurare medicală; c. este angrenat într-o acţiune de formare profesională sau este student. Membrii de familie ai unui cetăţean român, chiar dacă nu au cetăţenia română au dreptul de rezidenţă pe o perioadă mai mare de trei luni atunci când călătoresc împreună cu acesta şi îndeplineşte una din condiţiile prevăzute la punctele a-c. Cetăţenilor români nu li se cere să deţină permise de rezidenţă. Totuşi, statele membre pot cere ca aceştia să se înregistreze la autorităţile competente într-o perioadă care nu poate fi mai mică

de 3 luni de la data intrării pe teritoriul statului pe care vor să rămână pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Pentru rezidenţă permanentă cetăţenii români obţin dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul statului membru gazdă după o perioadă de 5 ani de rezidenţă legală neîntreruptă, dovedind că nu s-a luat nici o decizie de expulzare împotriva lor. Aceeaşi regulă se aplică şi membrilor de familie, care nu au cetăţenia Uniunii şi care au locuit cu un cetăţean al Uniunii timp de 5 ani. 5. Cetăţenii români au dreptul de a vota şi candida pentru alegerile locale în statul membru UE în care îşi au reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui stat. 6. Cetăţenii români au dreptul de a vota şi candida pentru alegerile europene în statul membru UE în care îşi au reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca resortisanţii acelui stat. 7. Cetăţenii români au dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European în mod individual sau în asociaţie cu alte persoane, pe probleme care intră sub incidenţa domeniilor de responsabilitate ale Uniunii Europene şi care îi afectează în mod direct. Prof. Dana Maria BURDUŞEL Grupul Şcolar Agromontan “Romeo Constantinescu" Prof. Claudia LUPU Colegiul Naţional “N. Iorga"

S-AU ÎNTÂMPLAT ÎN VĂLENII DE MUNTE UNIVERSITATEA POPULARĂ “NICOLAE IORGA” 12 -17 AUGUST 2007 - Invitaţi de marcă: acad. Răzvan Theodorescu; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; acad. Mircea Maliţa; prof. univ. dr. Gh. Zbuchea; acad. Eugen Simion; acad. Dan Grigorescu; prof. univ. dr. Gh. Buzatu.

SERBĂRILE TOAMNEI - FESTIVALUL ŢUICII 2-4 NOIEMBRIE 2007 Ţuică nouă de Lapoş RECOMANDARE Azi pentru că tot plouă, O să gust o ţuică nouă. Ţuica-i bună, Că-i din prună. Ţuica-i tare, Dă-i mâncare. Dă-i o supă de cocoş,

Că e ţuică de la Lapoş. După care-o murătură, Când ajungi pe la friptură. Dacă bei o ţuică tare, Nu te duce la culcare; Stai mai bine liniştit Ţuica-i bună la “vorbit”.

Ing. Ioan MIREA

Lapoş, jud. Prahova


7 ä

culturã

SE DESCHID CERURILE !

Î

ntr-o vineri, de 12 ianuarie 1973, în preajma Noului An spiritual românesc ce începe întotdeauna la 15 ianuarie, dupã cum este scris într-o carte de suflet, Paznic de far, Geo Bogza nota: "Inspirata statuie a lui Eminescu, datoratã lui Anghel, se aflã mereu în faþa Ateneului ºi aºteaptã, mai ales în preajma zilei de 15 ianuarie, flori din partea celor ce, netemându-se de judecãþile comune, pot trãi sublimul:" De la Nistru pân’ la Tisa… Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie… Dreptatea, libertatea nu sunt numai un nume… Vãd poeþi ce-au scris o limbã ca un fagure de miere… Ori de nu-cui ce-i aduce? - Poezie sãrãcie!... Ce-þi lipseºte sã fii înger-aripi lungi ºi

constelate… Totuºi este trist în lume… De lege n-au nevoie-virtutea e uºoarã Când ai ce-þi trebuieºte… Iar legi sunt pentru voi… Cã vis al morþiieterne e viaþa lumii-ntregi… ªi eu trec de-a lung de maluri… Zburãtor cu negre plete, vin’ la noapte de mã furã… Împãrat slãvit e codrul… Luna-n urmã þine strajã…

ªed la masa mea de brad… Petrec în minte viaþa-mi lipsitã de noroc… Pe aceeaºi ulicioarã… Oceanul cel de gheaþã mi-apare înainte… Cã te-am zãrit e a mea vinã… Privirea-mi arde, sufletul îmi creºte… Numai omu-i schimbãtor Pe pãmânt rãtãcitor… Pe freamãtul de frunze la tine tu mã chemi… Doar ceasornicul urmeazã lung-a

timpului cãrare… Iar în lumea cea comunã a visa e un pericul… O, te-admir, progeniturã de origine românã!... Ci eu în lumea mea mã simt Nemuritor ºi rece… Recitit dincolo de cliºee, Eminescu este de fiecare datã altul, proaspãt ºi surprinzãtor în adâncimea ideilor, în tumultul sufletesc. Chiar dacã tot mai puþin pare cã se vorbeºte de Eminescu ºi lumea de azi pare a nu mai avea nevoie de el, tot mai deschidem cartea lui sfântã sufletului românesc pentru a ne simþi atât de trecãtori ca oameni dar, pentru o clipã, ºi atât de aproape de îndumnezeire. La 15 ianuarie se deschid cerurile cuvintelor ºi în oglinda lor sufletul neamului românesc ia chipul lui Eminescu. Valentin Emil MUªAT

NOUL SEDIU AL PRIMÃRIEI ORAªULUI VÃLENII DE MUNTE A FOST CONSTRUIT ÎN MAI PUÞIN DE UN AN DE ZILE

Începutul anului 2007 a marcat demararea lucrãrilor de construcþie pe un teren al Consiliului Local Vãlenii de Munte aflat în imediata vecinãtate a Casei de Culturã. Valoarea totalã a investiþiei este estimatã la aproximativ 3.000 mii Ron, inclusiv dotãrile. Efortul financiar a fost substanþial redus în condiþiile în care valoarea solicitatã pentru vechiul sediu de cãtre notificatori (în baza Legii 10/2001) se ridica la suma 1,5 milioane de euro. Proiectul liucrãrii a fost întocmit de cãtre S.C. SEVERPROIECT” S.R.L. Suprafaþa construitã este de 315 m.p., iar regimul de înãlþime este S+P+E1+E2+M. VEDERE DIN SPATE

VEDERE DIN LATERAL


POLIÞIA ORAªULUI VÃLENII DE MUNTE 12

COMPARTIMENTUL PROXIMITATE

G

ândirea pedagogicã modernã a propus sintagma: "A ÎNVÃÞA SÃ FII !", prin care a redefinit misiunea actului educativ - aceea de a te pregãti pentru o inserþie socialã prin care sã onorezi demnitatea condiþiei umane.

pletare dl. cms ºef Adrian Cârstea - ofiþer coordonator al Poliþiei de Proximitate a accentuat asupra conceptului de securitate socialã pe care îl promoveazã Poliþia de Proximitate. Odatã comunicate aceste gânduri, într-o formã accesibilã audienþei pe scena clubului a apãrut interpretul FUEGO spre bucuria tuturor celor prezenþi. El a oferit un nuanþat program artistic încãrcat de valenþe instructive. Artistul a coagulat deschideri diverse ale sensibilitãþii ºi preocupãrilor copiilor, antrenându-i la o participare sincerã în micul spectacol oferit. A devenit un adevãrat moderator al momentului. Fuego s-a simþit onorat de invitaþia adresatã de Poliþia Vãlenii de Munte ºi a þesut spaþiul dintre melodii cu mulþumirile sale sincere. Acesta a primit cu emoþie vãditã diploma de excelenþã, oferitã de instituþia organizatoare. Un moment de un contur psihologic aparte, l-a constituit intervenþia dlui Popa Cornel Preºedintele Asociaþiei pentru Sãnãtate ºi Familie, care a disociat inteligent realitãþi contem-

ajutor peste hotare. CINCI REGULI PENTRU A NU DEVENI VICTIMÃ 4. Nimeni nu are dreptul 1. Nu accepta oferte de sã te forþeze sã munceºti pe muncã de la persoane fizice! gratis! Ofertele de genul “plãtesc 2. Nu da nimãnui paºapor- eu cheltuielile pentru tine ºitul tãu, sub nici un motiv, în mi înapoiezi banii când afarã de organele statului ajungem”, conþin aproape (român sau strãin) abilitate întotdeauna un pericol sã verifice actele de identi- potenþial. tate. 5. Mai citeºte o datã regu3. Adreseazã-te ambasa- lile de mai sus, dacã tot vrei delor României sau organi- sã pleci în strãinãtate în conzaþiilor umanitare inter- diþii nesigure ºi cu preþul naþionale, când ai nevoie de oricãrui risc.

Comunitare "Sfânta Maria" de cãtre interpretele de muzicã uºoarã Isabela Dan ºi Giulia Eftimescu de la "ªcoala Vedetelor", de interpretele de muzicã popularã Cãtãlina Tacea Þigãu ºi fiica acesteia Bianca în vârstã de 4 ani - câºtigãtoare a concursului TV. Antena 1 - "Vreau sã fiu mare vedetã", ºi de surorile Melania ºi Isabela Slãmnoiu. O surprizã artisticã în programul manifestãrii, care a umplut

special" ºi câte un tricou pe care este imprimat textul: " Micul voluntar în POLIÞIA DE PROXIMITATE". Voci de un frumos timbru interpretativ au fost aduse pe scena Complexului de Servicii

sala cu hohote de râs, a adus-o Momentele manifestãrii au dl. Stanciu Cãtãlin - poliþist de proximitate ºi organizator al fost imortalizate prin fotografii spectacolului, care a recitat ºi filmãri video. monologul intitulat "La cireºe", prelucrat dupã povestea cu Întocmit / redactat acelaºi titlu a scriitorului Ion Asp. Stanciu Cãtãlin Creangã.

CONCURSUL CU TEMA: NU VIOLENTA TE

FACE MAI Desfãºurat în cadrul Proiectului comun de prevenire ºi combatere a violenþelor în unitãþile de învãþãmânt “Sã exmatriculãm violenþa”, concursul ne-a produs o realã surprizã plãcutã în sensul cã elevii participanþi, în cursul anului 2007, au dat dovadã de o bunã înþelegere a temei ºi de o inteligenþã superioarã. S-au remarcat, în mod deosebit, elevii ªtefan Vlad, Alex Vasilescu ºi Oana Parepa de la Colegiul naþional “Nicolae Iorga”. Elevii de liceu ºi grupuri ºcolare - indiferent de anii de studii au trebuit sã realizeze

PUTERNIC un numãr de 4 fotografii. Cei declaraþi câºtigãtori au fost premiaþi.

Cyan Magenta Yellow Black

TRAFICUL DE FIINÞE UMANE

A fost o zi frumoasã care a îmbogãþit atât gândirea copiilor cât ºi sufletul lor receptiv ºi delicat. Inocenþa copiilor a cãutat sã înþeleagã realitãþi mai aspre în viaþa lor viitoare. Tocmai aici a fost câºtigul întregii manifestãri în rama cãreia utilul s-a îmbinat cu plãcutul, dupã vechea înþelepciune latinã: "UTILE DULCI". Cu abilitate delicatã, chiar ocrotitoare, Poliþia Vãlenii de Munte a împãrþit daruri binemeritate tuturor copiilor Complexului de Servicii Comunitare " Sfânta Maria" din Vãlenii de Munte. A fost o atmosferã de dialog fructuos de colaborare între invitaþi ºi asistenþã. Fiecare cuvânt rostit, fiecare gest fiecare privire a purtat marca seninãtãþii ºi a încrederii în tânãra generaþie, care trebuie pregãtitã sã zideascã o Românie demnã, europeanã.

porane ale relaþiilor interpersonale ºi ale presiunii de grup. Un alt moment muzical a adus în atenþie piese recente de muzicã etno, cãrora le-au dat viaþã interpretul " MOROªANU". Între apariþiile artistice, copiii au dat dovadã de interes ºi au întrebat de pericolele consumului de alcool, tutun ºi droguri, momente în care invitaþii manifestãrii au avut contribuþii utile. Programul s-a îmbogãþit ºi cu alte momente artistice care au legat frumos ºi sensibil alte intervenþii referitoare la prevenirea victimizãrii copiilor în diferite situaþii, sens în care s-a desfãºurat ºi un concurs cu copiii, intitulat “Micul voluntar” în Poliþia de Proximitate", pe tema cunoaºterii ºi respectãrii regulilor de circulaþie rutierã. Cei 10 copii participanþi la concurs au fost recompensaþi cu diplome, acordându-li-se "premiul

Cyan Magenta Yellow Black

Poliþia de proximitate este implicatã direct în acest demers, pentru cã misiunea ei este de a relaþiona cu populaþia ºi îndeosebi cu generaþiile foarte tinere care parcurg etape ale educaþiei necesare. O concretizare în acest sens a reprezentat-o manifestarea cu titlul sugestiv " PRIETENUL TÃU - POLIÞISTUL", desfãºuratã la Complexul de Servicii Comunitare "Sfânta Maria", din oraºul Vãlenii de Munte, în anul 2007, cu ocazia zilei de 1 iunie - Ziua Mondialã a Copilului. Cei doi poliþiºti de proximitate, asp. Stanciu Cãtãlin ºi asap. Iancu Lucian, îndrumaþi ºi sprijiniþi de scms. Toma Dãnuþ - ºeful Poliþiei Vãlenii de Munte, au reuºit sã nuanþeze sublim tabloul acestei manifestãri, atrãgând atenþia unor parteneri, ºi au reuºit sã aducã bucurie ºi fericire pe inocentele feþe ale copiilor. A fost o expresie a dialogului fecund între instituþia poliþiei ºi societatea civilã. Programul a fost urmãrit cu viu interes de cãtre cei 120 de copii "gãzduiþi" de Centrele de plasament ºi îngrijire de zi ale complexului, dar ºi de îndrumã-

torii lor ºi ceilalþi invitaþi. A rostit un cald cuvânt de deschidere, dl. cms ºef Iulian Bach - ºeful I.P.J.Prahova, care a deºteptat în cei prezenþi, dorinþa de a fi înþeleºi ºi de a înþelege, la rândul lor, imperativele lumii de azi. În com-

ZIARUL VALENII 16  

Publicatie de atitudine civica