Page 1

Samantha van den Hoek Burcu Dere Daisy Veen


5V2 Geschiedenis

Eerlijk Nederland

2

Samantha, Burcu en Daisy


Inhoudsopgave Discussie.........................................................................................................3 Achtergrond stroming.....................................................................................4 Thema Onderwijs...........................................................................................6 Studiefinanciering..............................................................................6 Passende banen voor afgestudeerden.................................................7 Woongelegenheden voor studenten...................................................8 Thema Veiligheid...........................................................................................9 Privacy................................................................................................9 Actief burgerschap............................................................................11 Minimumstraffen...............................................................................12 Thema Sociale Zekerheid..............................................................................13 Integratie............................................................................................13 De algemene ouderdomswet.............................................................15 De kloof tussen arm en rijk...............................................................16 Thema Bezuinigingen....................................................................................17 Bezuinigen koningshuis ...................................................................17 Conclusie.......................................................................................................18

Eerlijk Nederland

3

Samantha, Burcu en Daisy


Discussie In onze eerste overleg over onze partij riepen we alle drie dezelfde dingen, we hadden dezelfde ideeën en zelfde blik op de samenleving. We waren het er al vrij snel over eens dat we alle drie links waren. De vraag was nu alleen in hoeverre. We dachten eerst aan het socialisme, maar dat vonden we te veel naar het communisme neigen. En dat paste niet echt bij onze opvattingen. Liberalisme vonden we teveel gericht op het individu, dit veroorzaakt volgens ons gemakkelijk de sociale ongelijkheid. We dachten dat links-liberalisme dan beter was, maar ook hierin waren er nog weinig overheidsingrijpen, nog steeds lag het accent op het individu. De overige stromingen zoals rechtspopulisme, confessionalisme of fascisme spraken ons niet aan en paste niet bij onze ideeën. Omdat we geen nationalistische ideeën hebben, of ideeën vanuit een religieus perspectief. Ook willen we allochtonen niet het land uit of dergelijke. Uiteindelijk kozen we voor sociaal democratisch, omdat we dat niet te radicaal socialistisch vonden en toch genoeg ingrijpen van de overheid vonden hebben. Wij vinden dat ongelijkheid in de samenleving bestreden moet worden en daar sluit deze stroming het beste bij aan. Onze programmapunten hadden we al snel op papier, de ene volgde meteen na het andere. Hier hebben we dus niet lang over hoeven na te denken. We vonden dezelfde dingen belangrijk en konden dit makkelijk omzetten in duidelijke oplossingen. Omdat onze standpunten voornamelijk voor veranderingen waren hebben wij besloten onze partij progressief te benoemen. Onze ideeën waren meer gericht op de toekomst, dus een progressieve partij leek ons vanzelfsprekend. Onze partijnaam is Eerlijk Nederland, dit hebben we zo gekozen omdat onze partij er grotendeels op gericht is om de ongelijkheden te verminderen tussen verschillende groepen in de maatschappij. Onder verschillende groepen verstaan we onder anderen allochtonen, autochtonen, minimuminkomens, hogere inkomens. Omdat we een eerlijk Nederland willen hebben we dit ook in onze slogan gebruikt, onze slogan luidt daarom ook: “Nederland moet eerlijker. Stem Eerlijk Nederland!” Onze logo is een klavertje drie, dit idee kwam ineens bij ons op. We hebben het meteen op papier gezet en vervolgens met Photoshop uitgewerkt. Onze keuze voor een klavertje drie is ietwat ver gezocht. Een klavertje vier staat voor geluk en hoop, omdat dit niet voor 100% procent paste bij onze opvattingen hebben we voor een klavertje drie gekozen en een cirkel eromheen geplaatst zodat het een rondje zou vormen, wat weer verwijst naar de wereldbol. In onze posters en filmpjes zie je dit dan ook vaak terugkomen.

Eerlijk Nederland

4

Samantha, Burcu en Daisy


Achtergrond stroming Geschiedenis sociaaldemocraten De sociaaldemocratie is begin 20e eeuw ontstaan bij een breuk van de socialistische beweging. Een reformistische groep socialisten vond dat de socialistische heilstaat niet door een revolutie bereikt moest worden, maar juist via een democratische weg tot stand moest komen. Voor 1917 werden marxistische, revolutionaire partijen vaak aangeduid met de naam sociaaldemocratisch. Na 1918 veranderden veel van deze partijen hun naam in ‘communistische partij’. In Nederland veranderde de Sociaaldemocratische Partij haar naam in Communistische Partij Holland. De partijen die de naam sociaaldemocratisch aanhielden waren nu reformisten. De sociaaldemocratie staat een stuk dichter bij het kapitalisme dan andere socialistische stromingen. Vroegere uitgangspunten van sociaaldemocratische partijen in Nederland waren: • Algemeen kiesrecht • Afschaffing van het koninkrijk en invoering van de republiek • Afschaffing van leger en vloot • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen • Indië los van Nederland.

Sociaaldemocratie nu Tegenwoordig zijn algemene uitgangspunten van sociaal democraten: • Ondersteuning van particulier ondernemerschap, maar sterk gereguleerd om de belangen van werknemers d.m.v. vakbonden, en soms van consumenten en kleine bedrijven te beschermen. • Een uitgebreid systeem van sociale zekerheid, vooral om armoede tegen te gaan en burgers te beschermen tegen verlies van inkomen door ziekte of werkloosheid. • Zorgen voor onderwijs, gezondheidszorg en kinderopvang voor alle burgers d.m.v. overheidssubsidie. • Hoge belastingen, vooral voor de hogere inkomens. • Vergaande weten op sociaal gebied zoals de instelling van een minimumloon, regels betreffende arbeidsomstandigheden en ontslagbescherming. • Algemene steun voor milieuwetgeving, hoewel niet in de zelfde maten als de extreem groene partijen. • Algemene steun voor wetgeving tegen xenofobie, fundamentalistische standpunten, racisme en homofobie. • Een buitenlands beleid gebaseerd op “internationale solidariteit”. Het sociaaldemocratie heeft zich aan moeten passen aan de veranderende maatschappij. Standpunten van vroeger gaan nu niet meer op. Wel blijven zij in hun standpunten voor gelijkheid. Ook nu nog zijn sociaaldemocraten niet voor een groot leger en vloot en willen zij nog steeds liever een republiek dan een koninkrijk.

Eerlijk Nederland

5

Samantha, Burcu en Daisy


Eerlijk Nederland in de 2e Kamer Gezien onze politieke achtergrond en onze standpunten in oog nemend, denken wij dat we te benoemen zijn als een linkprogressieve partij. Wij zitten hiermee in de buurt van partijen zoals de PvdA en GroenLinks. Waarschijnlijk zullen wij met deze partijen dan ook het beste samen kunnen werken. Een liberaal standpunt hebben wij ook op het gebied van hogere minimumstraffen, maar wij denken verder niet veel overeenkomsten met liberale partijen te hebben. Gezien de links-liberalen/sociaaldemocratische achtergrond van D’66 zouden wij met deze partij ook veel overeenkomsten moeten hebben, maar wij zetten onszelf toch meer in het sociaaldemocratische hokje en D’66 valt volgens ons toch meer bij de liberale partijen. Met het CDA zullen wij misschien ook wel overeenkomsten kunnen hebben en dan waarschijnlijk op het punt van de AOW, waarin wij stellen dat werknemers zelf mogen bepalen wanneer zij willen stoppen met werken, als dat maar na hun 65e levensjaar is. Met extreme partijen als de PVV en de SGP zien wij geen overeenkomsten en wij zullen ons ook niet met deze partijen kunnen verenigen in een mogelijke coalitie.

Eerlijk Nederland

6

Samantha, Burcu en Daisy


Thema

Onderwijs

Probleem: Discussie studiefinanciering Op dit moment is er in de Kamer een discussie over het wel of niet afschaffen van de studiefinanciering. De kwaliteit van het onderwijs is niet goed genoeg. Daarom zijn een aantal partijen ervoor om de studiefinanciering af te schaffen en het hiermee bespaarde geld te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Andere partijen zijn hier fel tegen omdat hiermee de kloof tussen arm en rijk vergroot. Daarbij worden de gelijke kansen van jongeren hiermee teniet gedaan. Wanneer je het niet zelf kan betalen kan je niet meer studeren. Ook is het afschaffen van de studiefinanciering nadelig voor hogescholen en universiteiten, zij zullen minder aanmeldingen krijgen omdat minder jongeren kunnen gaan studeren. En de studies met een minder goed toekomstperspectief zullen verdwijnen. Slechts de studie met uitzicht op een goede baan blijft bestaan.

Visie andere partijen De VVD en de PvdA zijn voorstander van het afschaffen van de studiefinanciering. De VVD vindt dat studenten zelf voor het geld voor hun studie moeten zorgen en dat de overheid dat niet voor hun hoeft te betalen. De PvdA vindt het geen goed idee om de studiefinanciering af te schaffen, wel willen zij dat deze omgezet wordt in een lening om met het bespaarde geld de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De PVV en D’66 zijn tegen het afschaffen van de studiefinanciering. Zij vinden het een ondoordachte en onnodige noodgreep. Volgens hun is de studiefinanciering zoals deze nu is, een prima systeem, waar niks aan veranderd hoeft te worden.

Recente gebeurtenissen Er zijn de afgelopen maanden al meerdere demonstraties geweest. Zowel door studenten, hogescholen en universiteiten. De studentenvakbond LSVB vreest voor een ondoordachte afschaffing en steunt de studenten waar ze kunnen. Begin dit jaar hebben studenten meerdere malen en in verschillende steden collegezalen bezet. In Amsterdam en Nijmegen was dit snel opgelost, maar in Utrecht en Rotterdam hebben studenten de zaal langere tijd bezet gehouden. In verschillende universiteiten zijn ook lezingen gegeven door hoogleraren aan universiteiten die zich gedupeerd voelen.

Standpunt en oplossingen Wij zijn tegen afschaffing van de studiefinanciering. Dit omdat wij van mening zijn dat het de kloof tussen arm en rijk zal vergroten. Afschaffing van de studiefinanciering zal ervoor zorgen dat niet elke jongere nog kan gaan studeren, zij hebben zelf namelijk vaak niet de financiĂŤle middelen om dit zelf te kunnen betalen. Ook wanneer de studiefinanciering omgezet wordt in een lening kan dit niet. En tevens legt dat een te grote druk op de student om daarna de schuld af te lossen. De enige oplossing voor dit probleem is volgens ons de studiefinanciering niet af te schaffen. Dit lost namelijk niks op en veroorzaakt alleen maar problemen.

Eerlijk Nederland

7

Samantha, Burcu en Daisy


Probleem: Passende banen voor afgestudeerden Veel studenten geven aan na hun studie een baan onder hun niveau te moeten accepteren omdat er geen passende baan beschikbaar is. Dit is natuurlijk absurd. Dit neemt de motivatie voor studenten weg en het veroorzaakt onnodige werkloosheid. Vaak is het ook een probleem wat voorkomen kan worden omdat de studenten alleen een beetje hulp nodig hebben bij het vinden van een passende baan. Doordat veel afgestudeerden geen passende baan kunnen vinden, accepteren ze vaak helemaal geen baan. Ze raken werkloos en hebben zo nog minder kans op een baan. Dit is natuurlijk zonde van hun studie.

Visie andere partijen De meeste rechtse partijen zoals de VVD en de PVV zijn van mening dat een geschikte baan door de marktwerking gevonden moet worden. Wanneer er namelijk een tekort is in een bepaalde beroepsgroep gaan mensen die studie volgen en krijgen zij daar gegarandeerd een baan in. Dat dit in de praktijk niet zo is blijkt natuurlijk wel, maar toch vinden deze partijen dat het niet bij hun takenpakket hoort de afgestuurde studenten aan een passende baan te helpen. Ook heeft toenmalig staatssecretaris Rutte gezegd dat afgestudeerden “elke baan aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen moeten accepteren�. Ze krijgen dus geen bijstand meer en als zij geen baan vinden, hebben zij dus helemaal geen inkomen. Linkse partijen, en wij ook, zijn van mening dat er wel degelijk ingegrepen moet worden. Eerder pleitte de PvdA hier ook al voor in de vorm van een begeleidingstraject voor afgestudeerden. Dit vinden wij een heel goed idee.

Recente gebeurtenissen Op dit moment is het nog gebruikelijk dat afgestudeerden die geen baan kunnen vinden een uitkering kunnen krijgen. Pas geleden was er in het nieuws dat deze misschien wordt afgeschaft. Dit heeft het probleem over de moeilijkheid van het vinden van een passende baan nieuw leven ingeblazen.

Standpunt en oplossingen Wij vinden dat afgestudeerden begeleid moeten worden na hun studie in het vinden van een passende baan. Wanneer deze niet direct gevonden wordt, zal een hij dan wel een lagere baan moeten accepteren en het liefst niet direct in de bijstand komen. Dit verlaagd tevens de kans om nog een baan te vinden dus dat willen wij voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat afgestudeerden na hun studie een passende baan vinden en niet in de bijstand belanden of een baan ver onder hun niveau krijgen. Een baangarantie motiveert studenten tevens om een studie te doen en het is ook goed voor de economie. Wij willen als oplossing voor dit probleem een nieuwe instantie in het leven roepen, namelijk Passend Werk Na Je Studie. Deze instantie gaat zich bezig houden met het vinden van een passende baan bij een afgestudeerde student. Wij willen hiervoor gespecialiseerde mensen voor opleiden en inzetten, zodat dit probleem zo goed mogelijk aangepakt kan worden.

Eerlijk Nederland

8

Samantha, Burcu en Daisy


Probleem: Weinig betaalbare woongelegenheden voor studenten Studenten hebben vaak na en tijdens hun studie moeite met het vinden van een betaalbare woonplaats. In de grote steden, waar de meeste hogescholen en universiteiten zitten, is er vaak een lange wachttijd voor een sociale huurwoning, dus komen zij hier vaak ook niet in terecht. Studenten hebben een te laag inkomen om voor een huurwoning in de vrije sector in aanmerking te komen. Ze komen hiervoor niet in aanmerking en al komen ze dat wel is de huur vaak erg hoog. Dit betekend dat zij dus via via aan een woning moeten komen, wat al erg moeilijk is, of een veel te hoge prijs moeten betalen voor een woning die illegaal doorverhuurd wordt, wat de laatste tijd ook een groeiend probleem is.

Visie andere partijen Het woningprobleem ligt redelijk ingewikkeld. Dit heeft namelijk ook te maken met het probleem wat er al langere tijd is met de sociale huurwoningen. Zoals wij vinden dat studenten gemakkelijker aan een betaalbare woonruimte moeten kunnen komen tijdens hun studie is dat volgens bijvoorbeeld PvdA niet mogelijk. Zij vinden dat armere mensen in principe altijd voorrang moeten hebben op een sociale huurwoning en niet studenten. Rechtse partijen als de VVD vinden dat de woningmarkt wat meer losgelaten moet worden, iedereen komt dan vanzelf wel ergens te wonen wat voor hem betaalbaar is.

Recente gebeurtenissen Het aantal studenten dat moeilijk aan een betaalbare woonruimte kan komen stijgt de afgelopen jaren. In de grote steden is dit probleem het grootst en veel studenten wonen hier ook in veel te duur doorverhuurde woningen. De laatste tijd zijn er ook wat sites in de publiciteit gekomen waarop studenten kunnen bekijken of de prijs die zij voor hun woning betalen reĂŤel is. Dit laait de discussie natuurlijk verder op, want heel veel studenten betalen te veel. Ook zijn er veel studenten die nog gedwongen thuis wonen omdat zij geen huis kunnen vinden in de buurt van hun school. Zeker in de grote steden met de hoge wachttijden is dit heel moeilijk. Er zijn de laatste tijd veel klachten hierover in het nieuws geweest.

Standpunt en oplossingen Ons standpunt in dit probleem is duidelijk, wij vinden dat studenten makkelijker aan een betaalbare woonruimte moeten kunnen komen. Dit omdat zij dan meer in de buurt van hun school kunnen wonen en alle voordelen die daarbij horen. Dit willen wij realiseren door studenten urgentie te geven op de woningmarkt. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor etagewoningen en kleine studentenwoningen. Zij hoeven natuurlijk geen villa te krijgen. Wanneer er geen woningen in de sociale woningbouw beschikbaar zijn vinden wij dat zij in een woning in de vrije sector moeten kunnen wonen en dan huursubsidie moeten ontvangen om dit te kunnen betalen.

Eerlijk Nederland

9

Samantha, Burcu en Daisy


Thema

Veiligheid

Probleem: Privacy, vrijheid of veiligheid? Flink wat Nederlanders kijken met de gordijnen open naar de televisie, maar van de voorbijgangers wordt niet geacht zomaar mee te gluren. Ook in de trein kan men vaak ongevraagd getuige zijn van mobiele telefoongesprekken, toch kunnen de medepassagiers maar beter niet laten merken dat zij meeluisteren. Ze zouden zich schuldig maken aan een ongeoorloofde inbreuk op de privacy. Privacy geldt als een onaantastbaar grondrecht. Zo’n dertig jaar geleden kwamen Nederlanders, bang voor de aantasting van dit grondrecht, in opstand tegen de volkstelling: een poging van de overheid om een gedetailleerd overzicht te krijgen van het leven van elke burger. De overheid wilde deze gegevens gebruiken voor het ontwikkelen van het beleid op het gebied van wonen, recreÍren en verkeer. Die volkstelling is er nooit gekomen. De angst voor misbruik van informatie door de overheid leidde tot een algemeen protest. Na de aanslagen van 11 september 2001, toen er twee vliegtuigen in de torens van het World Trade Centre in New York boorden, ontstond er een omslag in het denken over privacy. Bij deze aanslag kwamen duizenden mensen om. Vanaf die dag gingen er stemmen in Nederland op om afstand te doen van een deel van de burgerlijke vrijheden om de westerse samenleving tegen terrorisme te beschermen. Vrijheid en veiligheid stonden ineens op gespannen voet met elkaar. Om de veiligheid te kunnen garanderen moest de vrijheid worden beperkt. Privacy, het recht van burgers om zelf te bepalen in hoeverre zij zich bloot willen geven, gold ineens als een luxe die wij ons niet langer konden veroorloven.

Visie andere partijen Van alle partijen trekt het CDA zich het minste aan van de privacy van burgers. Ze willen meer aan de samenleving zelf overlaten. Het CDA concludeert dat de daadwerkelijke veiligheid in Nederland is toegenomen, maar het gevoel van onveiligheid is nog groot. Om dit gevoel te verminderen, wil het CDA doorgaan op de ingeslagen weg. Zij willen meer registreren en uitwisselen door bijvoorbeeld justitiegegevens koppelen aan andere overheidsbestanden. Hierdoor kan iemand met een openstaande straf of boete niet zonder meer een uitkering, een nieuw rijbewijs of een bouwvergunning aanvragen. Aan de andere kant wil het CDA wel een samenleving waarin burgers in vrijheid met elkaar kunnen communiceren. Ook de PvdA wil de privacy van de burgers beperken om deze te kunnen beschermen en dat kan nu eenmaal niet zonder controlemaatregelen. De PvdA vindt dat "veiligheid niet boven privacy gaat, net zoals privacy niet boven veiligheid gaat". Het programma van de 'liberale' partij VVD gaat met name over economie en veiligheid. Het wordt duidelijk welke keuzes VVD maakt, maar privacy speelt daarbij geen grote rol. VVD scoort slecht met name door alle controlemaatregelen waarvan ze denken dat dat meer veiligheid oplevert. De VVD constateert net als andere partijen dat het wantrouwen tegen de staat groter is geworden. Vervolgens trekt de VVD niet de conclusie dat dit kan komen omdat de overheid op haar beurt de burgers wantrouwt en continu onder toezicht wil hebben. Er zijn drie partijen die meer oog hebben voor de privacy. Zo heeft GroenLinks in haar verkiezingsprogramma veel goede punten voor de privacy opgenomen. Bijvoorbeeld dat Eerlijk Nederland

10

Samantha, Burcu en Daisy


surveillancemaatregelen om burgers in de gaten te houden na twee jaar altijd vervallen. Het automatisme dat eenmaal genomen maatregelen altijd doorgaan of zelfs uitbreiden kan daarmee doorbroken worden. Veel controle- en registratie maatregelen zijn ontstaan omdat de overheid alle risico’s voor de burger wil uitsluiten en de burgers zoveel mogelijk wil beschermen. Omdat dat niet mogelijk is, zou een overheid die aangeeft waar haar eigen beperkingen liggen, voor de privacy een winstpunt zijn. De SP is van mening dat de samenleving tegen terrorisme en criminaliteit beschermd moet worden, maar vinden dat als dergelijke maatregelen de privacy van de burgers aantasten dat deze aangepast moeten worden. De Partij voor de Dieren vindt privacy van burgers zeer belangrijk. Zij vinden dat de burgerlijke vrijheden worden ingeperkt door de overheid en dat daar met kracht een halt moet worden toegeroepen. Daarom zijn zij van mening dat de wet bescherming persoonsgegevens aangescherpt moet worden. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten in de afgelopen jaren bleek de Partij voor de Dieren zelfs het beste voor de privacy op te komen.

Recente gebeurtenissen Recente gebeurtenissen van privacy schending zijn bijvoorbeeld het uitlekken van vertrouwelijke informatie. Ook het gebruik van voor- en achternamen in de media is hier een voorbeeld van. In mei 2004 werd er een 13-jarig meisje ontvoerd en door de dader seksueel misbruikt. Zij werd met voor- en achternaam genoemd in alle media. Heel Nederland moest kennelijk op de hoogte worden gesteld van deze gebeurtenis. De privacy van misdadigers wordt gerespecteerd, maar van dit meisje moest iedereen alles weten. Hoe goed moet je iemand wel niet kennen om zo iets vertrouwelijks als misbruik te vertellen? Maar hierover had zij niets in te brengen. Ook in 2011 wordt de privacy van slachtoffers in de media nog steeds niet altijd gerespecteerd.

Standpunt en oplossingen Alles wat burgers doen wordt in de gaten gehouden en opgeslagen. 2300 camera’s op de snelweg, 17 op de straat, bel- en internet gegevens worden een jaar lang opgeslagen, reisgedrag met onder andere de OV-chipkaart wordt 7 jaar lang opgeslagen. Dit gaat te ver, er moet een balans gevonden worden tussen de veiligheid en de burgerlijke vrijheden. Daarom vindt onze partij dat inbreuk op privacy alleen toegestaan moet worden bij crimineel gedrag. Dus alleen bij verdachten en crimineel gedrag, ook uit het verleden, mogen al zijn gegevens worden opgeslagen.

Eerlijk Nederland

11

Samantha, Burcu en Daisy


Probleem: In welke mate mogen burgers voor eigen rechter spelen? Twee medewerkers van een winkel rennen achter een winkeldief aan en pakken hem hardhandig beet. Hun ‘getoonde moed’ wordt echter niet beloond. Integendeel, ze krijgen van de rechter een celstraf. In de strijd tegen criminaliteit worden burgerwachten gevormd en bewapenen winkeliers zich. Als de overheid te vaak misdadigers niet kan arresteren en veroordelen, wordt de kan groter dat burgers voor eigen rechter gaan spelen. Maar daarom is onze vraag, hoe actief morgen burgers zijn in de strijd tegen onrecht?

Visie andere partijen De progressieve politici zijn terughoudend om burgers actief in te schakelen bij het bestrijden van criminaliteit. Er zou dan een overgecontroleerde samenleving ontstaan waarbij het recht op privacy zou verdwijnen. Ten tweede zijn zij bang dat als de een geweld gebruikt, de ander dat ook zal doen. Conservatie politici zijn juist van mening dat er niet te snel gesproken moet worden over eigenrichting. De overheid heeft het geweldsmonopolie gekregen op voorwaarde dat zij haar burgers beschermt. Bovendien zal de criminaliteit terug gedwongen worden en dat maakt een veilige samenleving voor alle burgers. Politiek midden partijen zoeken naar een balans tussen de overheid en de hulp van actieve burgers. Ze zijn voor het actieve burgerschap maar wel onder de orde van de politie.

Recente gebeurtenissen Een recente gebeurtenis hiervan gebeurde in februari 2010. Toen er in Groningen een 39-jarige man voor het spelen van eigen rechter werd veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. De man drong de woning van een vriend in Finsterwolde binnen om hem een paar rake klappen te geven. Het slachtoffer lag op dat moment te slapen en kon zich daardoor niet verweren. De man verklaarde later gewelddadig te zijn geworden, omdat hij had gehoord dat zijn dochter door de vriend zou zijn misbruikt. Volgens de rechter heeft hij hierbij de grenzen van wat is toegestaan fors overschreden.

Standpunt en oplossingen Natuurlijk zijn ook wij het niet eens met wat deze man heeft gedaan. Daarom willen wij duidelijke grenzen stellen van wat er wel en niet mag. Nederlandse burgers mogen zichzelf en anderen verdedigen als ze bedreigd worden. Maar hiervoor gelden regels. Zo moet een actie van zelfverdediging van een burger evenredig zijn aan het kwaad hem aangedaan wordt. Wanneer een actie van een burger niet evenredig is aan het kwaad hem aangedaan wordt, zal hij worden vervolgd voor zijn daden. Ook heeft een burger het recht een verdachte staande te houden in het geval hij direct contact opneemt met de politie en verdere handelingen aan hen overlaat.

Eerlijk Nederland

12

Samantha, Burcu en Daisy


Probleem: Minimumstraffen In Nederland wordt ieder op zich beoordeeld. De een krijgt voor een moord een hele lange celstraf terwijl ze niet keken naar de omstandigheden, en de ander krijgt voor een ander zwaar delict een korte straf terwijl de gevolgen voor het slachtoffer en de familie misschien wel veel erger waren.

Visie andere partijen Opgelegde straffen moeten gerelateerd zijn aan daad, persoon en omstandigheden. Daarvoor geeft de wet maximumstraffen. D66 is tegenstander van de invoering van minimumstraffen. Daarmee zou de rechter de mogelijkheid ontnomen worden om in het individuele geval een passende straf op te leggen. PVV is echt voorstander van hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen. Het CDA staat ‘niet afwijzend’ tegenover invoering van minimumstraffen. Volgens de PvdA werkt een dusdanig systeem niet: „Het is alleen maar symboliek. Je houdt mensen ermee voor de gek.”

Recente gebeurtenissen Als het bijvoorbeeld een ongeluk is dat een jonge man iemand neer schiet uit schrik of zelfverdediging. Dan zou hij niet zomaar nog steeds op vrije voeten kunnen lopen, ondanks dat hij er heel veel spijt van heeft. Een moord is en blijft een zwaar delict. De familie heeft heel veel verdriet over het verlies van het slachtoffer dus zou het ook een teken van respect zijn dat de dader de cel in gaat met een minimumstraf. De rechter kijkt dan naar de omstandigheden en deze zouden dan nog eventueel om hoog kunnen gaan.

Standpunt en oplossingen Wij zijn voor de invoering van minimumstraffen. Zo krijgt elk individueel in ieder geval de zelfde straf voor een misdaad. Hierna vinden wij dat er nog wel gekeken moet worden naar de persoon en de omstandigheden. Zodat de straf hoger kan worden met oog op eerdere gebeurtenissen, omstandigheden en aanleiding. Stel iemand schiet uit zelfverdediging iemand dood, dan is dit nog steeds een moord. Uit respect voor onder andere familie zijn wij voor de invoering van minimumstraffen.

Eerlijk Nederland

13

Samantha, Burcu en Daisy


Thema

Sociale Zekerheid

Probleem: Integratie De problemen rond de integratie van allochtonen is een maatschappelijk probleem omdat de problemen effect hebben op een groot deel van de Nederlandse bevolking. Door gebrekkige integratie hebben allochtonen een sociaaleconomische achterstand opgelopen en staan de meeste allochtonen aan de “onderkant” van de maatschappij. De sociale mobiliteit is niet groot en de talenten van een deel van de bevolking wordt niet benut. Een langdurige sociaaleconomische achterstand van de allochtonen kan op termijn voor grote problemen zorgen in de economie en de samenleving.

Visie andere partijen De opvatting van verschillende partijen over integratie verschillen onderling niet veel, wél zijn er verschillen in de mate en de manier waarop allochtonen moeten integreren. De linkse partijen hebben over het algemeen een meer positiever blik op de integratie dan de linkse partijen. De rechtse partijen zoals de PvdA, GroenLinks en de SP vinden dat integratie bevorderd moeten worden door vreemdelingen een oriëntatie op Nederland te bieden, de Nederlandse taal te leren en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt te geven. Zij vinden dat allochtonen “gestimuleerd” moeten worden om te integreren en de nadruk op de voordelen van integratie gelegd moeten worden. De rechtse partijen daarentegen zoals de CDA en de PVV gaan hier minder soepel mee om. Zij vinden dat allochtonen goed moeten integreren of verdwijnen. Als ze niet goed met de mogelijkheden omgaan die ze krijgen om te integreren, moet de verblijfsvergunning in gevaar komen. Ook vinden ze dat criminele allochtonen sneller het land uitgezet moeten worden en dat illegaliteit bestreden moet worden. Visies van bepaalde partijen op integratie: • De VVD is een liberale partij, je zou zeggen dat deze partij geen problemen heeft met wat allochtonen doen en laten in Nederland, maar dat is echter niet zo. De VVD is ook een rechtse partij en vindt daarom dat allochtonen zich moeten aanpassen met behulp van een inburgeringcursus. Als de cursus niet voldoende wordt afgerond moeten deze allochtonen het land weer verlaten. • Het CDA stellen zich tolerant op als het gaat om de religie omdat ze confessioneel zijn en belangrijk zijn voor de gelovigen, vooral christenen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld hoofddoekjes en andere geloofsovertuigingen niet verbieden. Maar ook delen zij de visie van de VVD. • De ideologie van GroenLinks is het opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Toch vindt GroenLinks dat allochtonen goed moeten inburgeren en dat het integratiebeleid niet goed functioneert. • De PvdA vindt het belangrijk dat de overheid ingrijpt in de zaken van burgers. Zo willen ze stimuleren dat allochtonen beter integreren.

Eerlijk Nederland

14

Samantha, Burcu en Daisy


Recente gebeurtenissen Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat per 1 januari 2011 de bevolking van Amsterdam nog maar 49,7 procent uit autochtone Nederlanders bestaat. Dat betekend dat allochtonen nu in de meerderheid zijn in Amsterdam. Wel hoor je vaker dat allochtonen beter integreren, maar het is niet genoeg. Er bestaat nog steeds een grote taal- en cultuurachterstand onder allochtonen. Hierdoor is er een grotere werkloosheid onder allochtonen dan onder autochtonen.

Standpunten en Oplossingen Om de integratie van immigranten te bevorderen pleiten wij voor meer positieve discriminatie in de vorm van; • Een immigratiequotum voor werknemers, hierover willen wij nader overeen komen. • Werkgevers kunnen door buitenlandse sollicitanten aangeklaagd worden wanneer zij zich door de werknemer in kwestie gediscrimineerd voelt. • Wanneer de keuze voor een werkgever gaat tussen twee sollicitanten met dezelfde kwalificaties dan gaat een buitenlandse werknemer voor. • Op “witte” scholen moeten allochtonen voor getrokken worden bij de loting. • Er moeten meer integratietrajecten komen voor de allochtonen

Eerlijk Nederland

15

Samantha, Burcu en Daisy


Probleem: De Algemene ouderdomswet De kosten van de Algemene ouderdomswet (AOW) lopen op tot €50 miljard in 2040. Ondertussen vermindert het aantal werkende dat deze kosten moet betalen. En de groep AOW’ers wordt steeds groter door de vergrijzing . Het kabinet wil daarom dat mensen langer blijven werken. Het kabinet stelt voor de AOW-leeftijd in 2020 te verhogen naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Vanaf 2020 moet de hogere AOW-leeftijd structureel 2 miljard euro opleveren.

Visie andere partijen De PVV en de SP zijn de meest reactionaire partijen in de Nederlandse politiek. Zij zijn principieel gekant tegen elke verandering. Zij willen daarom ook de leeftijd op 65 jaar houden. Van de achterban van het CDA en de CU was een meerderheid voor de kabinetsplannen, bij de PvdA was een meerderheid (63%) tegen. Tijdens een stemming in de PvdA fractie was een meerderheid van de fractie voor, slechts twee fractieleden stemden tegen. De VVD is voorstander van dit wetsvoorstel,zij vinden langer doorwerken noodzakelijk om de extra kosten op te vangen. Ze willen de AOW betaalbaar houden en voorkomen dat de uitkering omlaag moet.

Recente gebeurtenissen Een recente ontwikkeling is de verplaatsing van de ingangdatum van de AOW-uitkering. De AOW gaat nu in op de eerste dag van de maand waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. Vanaf 1 januari 2012 wordt dit de dag waarop iemand zijn pensioenleeftijd daadwerkelijk bereikt. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee wordt een besparing van ongeveer €60 miljoen per jaar verwacht.

Standpunt en Oplossingen Om werknemers tegemoet te komen in de AOW-kwestie vinden wij dat de volgende standpunten doorgevoerd moeten worden; • Het individu mag zelf bepalen of hij op zijn 65e stopt met werken of later. • Een werknemer mag voortaan niet meer voor zijn 65e verjaardag stoppen met werken • De VUT-regeling wordt afgeschaft voor alle beroepen waar geen zware lichamelijke inspanning bij verricht wordt.

Eerlijk Nederland

16

Samantha, Burcu en Daisy


Probleem: De kloof tussen arm en rijk Duurdere kaartjes voor de bus en het theater. Hogere collegegelden. Dit alles versterkt de ongelijkheid, want een verhoging van het collegegeld van 1.500 euro bijvoorbeeld betekent nog geen procent aanslag op een topinkomen, terwijl het voor mensen met een minimuminkomen meer dan 10 procent scheelt. Het besteedbaar inkomen van de minima neemt er dus fors door af, terwijl de topinkomens er nauwelijks iets van merken. Hierdoor neemt de koopkracht van de minima sneller af en wordt de ongelijkheid groter. Dit zorgt vooral op de arbeidsmarkt voor spanningen.

Visie andere partijen Linkse partijen vinden dat de burger eigen verantwoordelijkheid heeft en de overheid zich er zo min mogelijk bij moet bemoeien. Rechtse partijen vinden juist dat het verschil tussen topsalarissen en de uitkeringen kleiner moeten worden. Dus met andere worden willen ze dat het verschil tussen minima en maxima kleiner moet worden. De maxima moet meer belasting afstaan, en de minima moeten meer financiĂŤle voordelen krijgen.

Recente gebeurtenissen Een van de recente voorbeelden zijn de bezuinigingen op de kinderopvang. De kinderopvang wordt steeds duurder, dit heeft een nadelig effect op de werkende ouders. De groep met de lagere inkomens zullen nu een hoger percentage van zijn inkomens af moeten staan, terwijl het voor de hogere inkomens niet veel zal verschillen. Als het bedrag van de kinderopvang bijvoorbeeld met â‚Ź1000,- per jaar zal stijgen is dit een veel hoger bedrag voor de minima dan voor de maxima. De koopkracht zal hierdoor afnemen bij de lagere inkomensgroepen en de inkomensongelijkheid zal groter worden.

Standpunt en Oplossingen Wij willen de kloof tussen arm en rijk verkleinen door de inkomens meer te nivelleren. Dit willen we bereiken door de volgende standpunten door te voeren in de maatschappij; De hogere inkomens moeten een groter deel van hun inkomen afstaan door middel van belastingen en premies. De hogere inkomens moeten minder snel in aanmerking komen voor subsidies.

Eerlijk Nederland

17

Samantha, Burcu en Daisy


Thema

Bezuinigingen

Probleem: Waar moet er op bezuinigd worden? Nederland kampt nog steeds met een begrotingstekort. Er gaat teveel geld naar bijvoorbeeld het koningshuis, naar de zorg, naar het onderwijs en naar ontwikkelingshulp. Dit moet natuurlijk weggewerkt worden door te bezuinigen, anders loopt de staatschuld die nu al 406 miljard euro bedraagt en naar verwachting alleen maar op zal lopen. Nederland komt de komende 5 jaar naar recente berekeningen elk jaar 2,9% tekort op de overheidsbegroting. Veel partijen willen daarom bezuinigen op de zorg, het onderwijs en de overheid zelf.

Visie andere partijen Op dit punt zijn wij een van de weinige partijen die vinden dat er niet of nauwelijks bezuinigd moet worden op zorg en onderwijs. De partijen die het meest radicaal willen bezuinigen op zorg, onderwijs en de overheid zijn VVD en PVV. Zij willen in 2015 al een groot deel van het begrotingstekort kwijt zijn. Dit vinden wij te radicaal. En gelukkig vinden meer partijen dat. PvdA wil wel snijden in de zorg en het onderwijs maar niet zo rigoureus als de rechtse partijen dat willen. Toch zijn wij niet de enige partij die wil bezuinigen op het koningshuis. Dit kost volgens zowel linkse als rechtse partijen op dit moment gewoon te veel.

Recente gebeurtenissen Op het gebied van bezuinigingen is al tijden lang een discussie gaande. Hoe en op wat moet er bezuinigd worden? Door recente berekeningen is dit thema nieuw leven in geblazen omdat blijkt dat de staatsschuld al enorm hoog is en deze de komende jaren nog sterk toe gaat nemen ook. Ook de publiciteit rondom de Amerikaanse staatsschuld die elke seconde stijgt, heeft ervoor gezorgd dat de bezuinigingen in Nederland nu een belangrijk punt van discussie zijn.

Standpunt en oplossingen Waar andere partijen het begrotingstekort op willen lossen door te bezuinigen op de zorg; hoger eigen risico, snijden in het personeel in de zorg en minder subsidies voor ziekenhuizen. Door te bezuinigen op het onderwijs; minder leraren, grotere klassen, afschaffing studiefinanciering en minder subsidies voor scholen, willen wij in plaats daarvan bezuinigen op het koningshuis. Deze kost de overheid nu ruim 110 miljoen euro per jaar. Dat is natuurlijk buiten proporties. Het liefst schaffen wij het koningshuis helemaal af. De koningin heeft tegenwoordig toch alleen nog maar een ceremoniële functie en daarbij geven leden van het koninklijk huis te veel geld uit. Bezuinigingen op het koningshuis willen wij als volgt realiseren: • Leden van het koningshuis betalen voortaan zelf hun reisjes, feestjes en andere persoonlijke uitgaven • De ceremoniële functie van het koningshuis blijft behouden, maar in beperkte mate. De koning(in) gaat alleen op staatsbezoek als de premier niet in staat is naar het desbetreffende land te gaan. • Een aantal paleizen die niet meer in gebruik zijn zullen geveild worden voor particulieren. Eerlijk Nederland

18

Samantha, Burcu en Daisy


Conclusie Er zijn in Nederland veel politieke partijen, stromingen en richtingen. Dus waarom moet u nou juist op Eerlijk Nederland stemmen? Eerlijk Nederland, de nieuwste sociaaldemocratische politieke partij met vernieuwende ideeĂŤn voor ons land. Eerlijk Nederland staat voor vrijheid. Meer privacy wetgevingen zodat niet uw hele leven wordt geregistreerd door de overheid. Gelijkheid, verschillen tussen arm en rijk verminderen, en als laatste Eerlijkheid. Wij staan voor een open en vooral dus eerlijke regering. Met deze drie punten maken wij het verschil met andere politieke partijen. Waar de andere politieke partijen hun inspanningen goeddeels richten op de korttermijn belangen van de mens, probeert Eerlijk Nederland mensen ook de belangen op lange termijn te behartigen. Wij denken in de toekomst in plaats van terug te kijken naar het verleden. Wij willen samen met u, het beste voor u. Nederland moet eerlijker, stem daarom eerlijk Nederland.

Eerlijk Nederland

19

Samantha, Burcu en Daisy

Eerlijk Nederland  

Partijprogramma boekje